Page 1

ÃÎÐÎÄ ÂÅÐÍÅÒ ÑÂÎÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 9

2

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ

18 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

8

Ïðî ïðîâ³äí³ ãîñïîäàðñòâà ðåã³îíó ÷èòàéòå â ñïåöâèïóñêó.

ÁÀËÊÀ ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÏÀÐÊ...

1421

ÑÊIËÜÊÈ ÂÈÒÐÀ×ÀªÌÎ ÍÀ ¯ÆÓ?

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Çà îñòàíí³ìè ñîö³îëîã³÷íèìè äàíèìè, óêðà¿íö³ âèòðà÷àþòü íà õàð÷óâàííÿ ìàéæå 52% ñ³ìåéíîãî áþäæåòó. Ïðè öüîìó ìè äîçâîëÿºìî ñîá³ íå íàéÿê³ñí³ø³ ïðîäóêòè.

№90 (1379) ×åòâåð, 15 ëèñòîïàäà 2012 ð.

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀ

ÎÁÃÎÂÎÐÈËÈ ÂÈÁÎÐÈ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðîâ³â òåëåôîííó ðîçìîâó ç â³öå-ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Äæîçåôîì Áàéäåíîì. ϳä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ Áàéäåí âèñëîâèâ çàíåïîêîºííÿ ó çâ’ÿçêó ç íåùîäàâí³ìè ïàðëàìåíòñüêèìè âèáîðàìè â Óêðà¿í³. Ïðîòå Ãëàâà äåðæàâè çàïåâíèâ, ùî óêðà¿íñüêà âëàäà ðîáèòü óñå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàâåðøåííÿ ÷åñíîãî ³ â³äêðèòîãî âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Òàêîæ áóëî îáãîâîðåíå ïèòàííÿ âíóòð³øíüîïîë³òè÷íîãî æèòòÿ Óêðà¿íè òà âèêëèêè, ÿê³ ñüîãîäí³ ñòîÿòü ïåðåä íàøîþ äåðæàâîþ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. ○

ÃÐÎز ÇÀ ÃÀÇ

Ç ÐÎѲªÞ ÐÎÇÐÀÕÓÂÀËÈÑÜ

5

Äìèòðèé Àðæåâè÷åâ: «Ñïàñ ëþäåé íå ðàäè ïèàðà» Äíåïðîäçåðæèíåö Äìèòðèé Àðæåâè÷åâ ñïàñ òðîèõ òîíóâøèõ ëþäåé. Çà ýòîò ïîñòóïîê ìóæ÷èíà ïîëó÷èë çâàíèå «Ãåðîé-ñïàñàòåëü 2012 ãîäà». Òîëüêî ãåðîåì ñåáÿ íàø çåìëÿê íå ñ÷èòàåò. Ïî åãî ìíåíèþ, ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé - îáû÷íûé ãðàæäàíñêèé ïîñòóïîê, î êîòîðîì íå ñòîèò êðè÷àòü. Òàê äîëæíû ïîñòóïàòü âñå, êòî ìîæåò ïîìî÷ü.  ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Â³ñòÿì» Äìèòðèé ðàññêàçàë, êàê îêàçàëñÿ â íóæíîì ìåñòå â íóæíûé ÷àñ, è ïî÷åìó åãî íå ïîíÿëè çíàêîìûå.

ÏÎÃÎÄÀ Чт 15.11 півн.захід. 23 м/с

0 +5 0С 2 1 0С

Пт 16.11 півн.захід. 23 м/с

2 +5 0С 4 1 0С

Сб17.11 півн.схід. 13 м/с

3 +5 0С 3 1 0С

Нд 18.11 схід. 24 м/с

2 +4 0С 3 1 0С

Пн 19.11 схід. 23 м/с

3 +4 0С 4 2 0С

Вт 20.11 півн.схід. 23 м/с

3 +4 0С 4 2 0С

ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ðîçðàõóâàâñÿ ³ç «Ãàçïðîìîì» çà îäåðæàíèé ó æîâòí³ ãàç, ñïëàòèâøè 1,043 ìëðä. äîë. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Þð³é Áîéêî. Íàãàäàºìî, ùî 22 æîâòíÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðåãîâîðè ç Ðîñ³ºþ ïðî ö³íó íà ãîëóáå ïàëèâî äëÿ Óêðà¿íè òðèâàþòü. «Ìè ðîçðàõîâóºìî âèéòè íà åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíó ³ ñïðàâåäëèâó ôîðìóëó âñòàíîâëåííÿ ö³íè íà ãàç äëÿ íàøî¿ êðà¿íè», - ñêàçàâ ³êòîð ßíóêîâè÷. ○

«ÅÑÒÀÔÅÒÀ» Â²Ä ²ÐËÀÍIJ¯

ÓÊÐÀ¯ÍÀ - ÍÀ ×Î˲ 6-7 ãðóäíÿ â Äóáë³í³ â³äáóäåòüñÿ 19-òå çàñ³äàííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â ³íîçåìíèõ ñïðàâ ÎÁѪ, â õîä³ ÿêîãî Óêðà¿í³ ïåðåäàäóòü ãîëîâóâàííÿ â ö³é îðãàí³çàö³¿. Öåé îáîâ’ÿçîê íàøà äåðæàâà îòðèìຠ«åñòàôåòîþ» â³ä ²ðëàí䳿 é âèêîíóâàòèìå éîãî âïðîäîâæ 2013-ãî. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà ³íîçåìíèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, ó çàõîä³ â³çüìå ó÷àñòü ãëàâà â³äîìñòâà Êîñòÿíòèí Ãðèùåíêî. ○

Ç̲ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

ÏÀÑÏÎÐÒÈ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ ²ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó óêðà¿íöÿì âèäàâàòèìóòü çàêîðäîííèé ïàñïîðò â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà çì³íó óñòàíîâè, ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ äëÿ ãðîìàäÿí íå çì³íèòüñÿ. Êð³ì òîãî, ëþäè ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü âèáîðó ðåºñòðàö³¿ äîêóìåíòà ç á³îìåòðè÷íèìè äàíèìè àáî æ áåç íèõ. Òàêîæ â³äòåïåð ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè äëÿ îòðèìàííÿ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà àáî ïðî¿çíîãî äîêóìåíòà äëÿ äèòèíè çìîæóòü çâåðíóòèñÿ â áóäüÿêèé ï³äðîçä³ë Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ. Òàêà îïö³ÿ ç’ÿâèòüñÿ íàâ³òü ó ëþäåé áåç ðåºñòðàö³¿.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ

Âåðõîâíàÿ Ðàäà: îáíîâëåíèå áåç îáíóëåíèÿ? ËÈËÈß ÃÓÑÒÎÌÅÑÎÂÀ

Ͳ-ÅÊÎÍÎ̲¯

ªÂÐÎÏÀ Ó ÏÐÎÒÅÑÒÀÕ ªâðîïó îõîïèëè ìàñîâ³ ïðîòåñòè ïðîòè åêîíî쳿. Íàïðèêëàä, ó ²ñïàí³¿ ðîá³òíèêè çàêëèêàþòü âèñòóïèòè ïðîòè ñêîðî÷åííÿ âèòðàò êðà¿íè. Ó ðåçóëüòàò³, ï³ñëÿ çóïèíêè ï³äïðèºìñòâ ì³ñöåâèé á³çíåñ çà äåíü ìîæå âòðàòèòè ÷îòèðè ì³ëüÿðäè ºâðî. Áðàò³â ïî êëàñó çáèðàþòüñÿ ï³äòðèìàòè ³ ðîá³òíèêè Ïîðòóãà볿, ²òà볿, Ãðåö³¿, ×åõ³¿ òà Ðóìóí³¿. Âîíè íåâäîâîëåí³ òèì, ùî ¿ì äîâåäåòüñÿ ³ç âëàñíî¿ êèøåí³ ïëàòèòè çà åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó, ÿêó ïðîâîäÿòü óðÿäè ¿õí³õ êðà¿í.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÍÀÍÍß ÐÎѲÉÑÜÊί

²ÑÏÈÒ ÄËß Ì²ÃÐÀÍҲ Ïåðøîãî ãðóäíÿ â Ðîñ³¿ íàáèðຠ÷èííîñò³ çàêîí ïðî çàðîá³ò÷àí. Çã³äíî ç íèì, òðóäîâ³ ì³ãðàíòè ñêëàäàòèìóòü ³ñïèò íà çíàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Ç òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ âèñòóïèâ Ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Ïóò³í. Äåðæäóìà çàêîí óõâàëèëà, à Ãëàâà äåðæàâè âæå ï³äïèñàâ. ϳäòâåðäæóâàòè çíàííÿ ìîâè ïîòð³áíî áóäå ÿê ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ, òàê ³ ï³ä ÷àñ ïðîäîâæåííÿ äîçâîëó íà ðîáîòó â Ðîñ³¿. Ãðîìàäÿíàì êðà¿í, äå ðîñ³éñüêà ìîâà º äåðæàâíîþ, äîâîäèòè âîëîä³ííÿ íåþ íå ïîòð³áíî. ○

ÊÓÐÎÐÒ-ÁÀÍÊÐÓÒ

ÀÊÀÏÓËÜÊÎ «ÇÀÒßÃÓª ÏÀÑÎÊ» Âñåñâ³òíüî â³äîìèé ìåêñèêàíñüêèé êóðîðò Àêàïóëüêî âèçíàëè áàíêðóòîì. Âëàäà ì³ñòà îãîëîñèëà ïðî ñêëàäíó ñèòóàö³þ ³ ïðîñèòü ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â óðÿäó. Áîðãè íàéá³ëüøî¿ òóðèñòè÷íî¿ ïðèíàäè Ìåêñèêè ñêëàäàþòü áëèçüêî ñòà ø³ñòäåñÿòè ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Öå á³ëüøå, í³æ ð³÷íèé áþäæåò ì³ñòà. Ìåð Àêàïóëüêî ïîâ³äîìèâ, ùî êîøò³â äëÿ âèïëàòè çàðïëàòè ó íàñòóïíîìó ì³ñÿö³ íå çàëèøèëîñÿ.  åêîíîì³÷í³é êàòàñòðîô³ â³í çâèíóâàòèâ ñâîãî ïîïåðåäíèêà ³ ñêëàäíó êðèì³íîãåííó ñèòóàö³þ.

Óêðàèíà âíîâü - ñ íîâîé Ðàäîé. Âî âòîðíèê, 13 íîÿáðÿ, ðåçóëüòàòû âûáîðîâ îïóáëèêîâàëà ãàçåòà «Ãîëîñ Óêðàèíû». Âñåãî ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì è ìàæîðèòàðíûì îêðóãàì â ïàðëàìåíò ïðîøëè 445 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Ïÿòü ìåñò îñòàþòñÿ âàêàíòíûìè - â ðÿäå îäíîìàíäàòíûõ îêðóãîâ ÖÈÊ ðåçóëüòàòû íå ïðèçíàëà. Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïîðåêîìåíäîâàëà ïðîâåñòè ïîâòîðíûå âûáîðû «íà ñïîðíûõ òåððèòîðèÿõ» МИНУС ПЯТЬ Нынешняя избирательная кампания прошла по смешанной системе - 225 депутатов баллотировались по партийным спискам и столько же - по мажоритарным. Правда, в одномандатных округах выбрали лишь 220 депутатов, в пяти округах №№94, 132, 194, 197, 223 Центральная избирательная комиссия не смогла подвести итоги. Таким образом, из 445 парламентских кресел наибольшее количество получила Партия регионов - 185. ВО «Батьківщина» достался 101 мандат, партии УДАР - 40, ВО «Свобода» - 37, КПУ - 32, партии «Единый центр» - 3, Народной партии - 2, партии «Союз» - 1, Радикальной партии Олега Ляшко - 1. Еще 43 места - у самовыдвиженцев.

ЗНАКОМЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

СТРАТЕГИЯ БЕЗ ТАКТИКИ Результаты официально обнародованы, но вот когда новоизбранный парламент начнет работать в полную силу - большой вопрос. Оппозиция пока не спешит признавать итоги волеизъявления. Да и с дальнейшей тактикой, она, похоже, окончательно не определилась. К примеру, предложение обнулить списки и отказаться от еще неполученных мандатов всеобщего энтузиазма в ее рядах не вызвало. Такой демарш вряд ли испугает власть. Это хорошо понимают и сами оппозиционеры. А потому мнения разделились. Одни

ховная Рада становится нелегитимной. Хотя и здесь есть немало своих «но»… Например, для того, чтобы сложить мандат, нужно сначала принять присягу народного депутата. Да и политические риски от обнуления для оппозиции весьма велики. Так что станет ли оппозиция работать в оппозиции, постарается ли создать большинство, либо же пойдет «на полное обнуление» - покажет ближайшее время. Пока же все ограничивается акциями протеста…

ПРОГНОЗЫ НА СПИКЕРА Хотя парламент, скорее всего, приступит к работе лишь в декабре, политологи уже делают прогнозы в отношении будущего спикера. В комментарии Тиждень.ua они предположили, что им станет представитель Партии регионов. По мнению

В составе парламента - немало знакомых лиц. Вместе с тем, в этом созыве появятся не только новые персонажи, но и новые для Рады политсилы, такие как УДАР и «Свобода». Таким образом, на отсутствие пестроты в парламенте, нестандартных ïî ïàð- ïî ìàæî«ходов и выходок», «запальÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÀÍÄÀÒΠòèéíûì ðèòàðíûì ных» дискуссий избирателю ñïèñêàì îêðóãàì жаловаться не придется. Также 185 ÏÀÐÒÈß ÐÅÃÈÎÍΠ72 113 не исключено, что мы снова станем свидетелями «кулачных 101 «ÁÀÒÜÊIÂÙÈÍÀ» 62 39 боев». Тем более, что и состав располагает - он опять преиму40 ÓÄÀÐ 34 6 щественно «мужской». Депута32 ÊÏÓ 32 ток в нем - лишь 41 (не считая «спорной» мажоритарницы Тать37 «ÑÂÎÁÎÄÀ» 25 12 яны Засухи). Больше всего представителей прекрасной полови3 «ÅÄÈÍÛÉ ÖÅÍÒл 3 ны у регионалов - 15. Зато в 2 ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÐÒÈß 2 партийных списках «Свободы» их аж… ноль. 1 «ÑÎÞÇ» 1 Надо сказать, что за последние годы украинский парла1 ÏÀÐÒÈß ÎËÅÃÀ ËßØÊÎ 1 мент не помолодел, но и не состарился. Большинство народ43 ÑÀÌÎÂÛÄÂÈÆÅÍÖÛ 43 ных избранников - в возрасте 4050 лет. Двое самых молодых заÂÑÅÃÎ 445 конотворцев идут от КПУ, им по 26 лет. А парламентскому старо- (в их числе Арсений Яценюк) председателя правления Центра жилу, регионалу Ефиму Звя- приняли «на ура» идею перевы- прикладных политических исборов в спорных округах. Другие следований «Пента» Владимира гильскому - 79. (такие как Анатолий Гриценко) Фесенко, среди кандидатов призвали в данных условиях «ни Александр Лавринович и Алекза какие коврижки» в Раду не сандр Ефремов. «Разные источидти. ники говорят, что еще в сентябНапомним, что в основе идеи ре высказывал свое желание руотзыва голосов - отказ 150 депу- ководить Верховной Радой Андтатов от мандатов. В этом слу- рей Клюев… Такой вариант возчае, согласно Конституции, Вер- можен. Подобное желание вы-

 ÐÀÄÅ ÏÎßÂßÒÑß ÍÎÂÛÅ ÏÎËÈÒÑÈËÛ

ÌÅÑÒÀ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ,

ÎÏÏÎÇÈÖÈß ÎÁÍÓËßÒÜ ÑÏÈÑÊÈ ÍÅ ÑÏÅØÈÒ

ÏÐÅÌÜÅÐ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÑÎÇÄÀÒÜ ÁÎËÜØÓÞ ÊÎÀËÈÖÈÞ сказывал и Сергей Тигипко. Однако, на мой взгляд, это наименее вероятный вариант», - заявил политолог. Насколько реалистичен прогноз в отношении спикера-регионала - зависит, в первую очередь, от того, соберется ли у ПР 230 голосов, считают эксперты. Компромиссной фигурой для власти и оппозиции они называют Петра Порошенко. Что же касается кресла первого заместителя председателя парламента, то его, с большой долей вероятности, сохранит за собой Адам Мартынюк, сходятся во мнении политологи.

КТО ПРОТИВ КОГО ДРУЖИТ? А пока вокруг новой Рады продолжают кипеть страсти. Премьер Николай Азаров выступил с предложением «создать серьезную большую коалицию». Предложение более чем актуальное, учитывая тот факт, что ни одна из парламентских сил не набрала достаточного количества голосов для самостоятельного создания большинства. А «приблизительное равновесие» мандатов Партии регионов и оппозиции могут «качнуть» в ту или иную сторону голоса коммунистов и самовыдвиженцев. И если объединение «Батьківщини», УДАРа и «Свободы» сегодня выглядит вполне логичным, базируясь на их нежелании сотрудничать с партией власти, то конфигурация большинства на основе ПР - вопрос непростой. Компартия уже пообещала быть совсем-совсем самостоятельной структурой в парламенте и не вступать ни в какие коалиции. Хотя, с другой стороны, «обещать - это еще не значит жениться»… Что касается не определившихся самовыдвиженцев, то на них сегодня большие планы как у одной стороны, так и у другой…


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

ßê³ñíà âîäà äëÿ Ñèíåëüíèêîâîãî

ÍÎÂÈÍÈ

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Çà ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ó Ñèíåëüíèêîâîìó ðîçïî÷àëàñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ. Áóä³âíèöòâî íîâîãî âîäîãîíó ïðîòÿæí³ñòþ áëèçüêî 5 êì äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíèì âîäîïîñòà÷àííÿì ïîíàä 30 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ì³ñòà

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ ÌÀËÅײ

ÅÔÅÊÒÈÂÍŠ˲ÊÓÂÀÍÍß

У ТРИ ЕТАПИ Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Вячеслав Задорожний під час виїзної наради щодо початку реконструкції цього об’єкта. «Під керівництвом губернатора в області реалізується комплексна програма модернізації водопровідного господар-

ÍÀ ÎÁ’ªÊÒ² ÂÅÄÓÒÜÑß ÇÅÌËßͲ ÐÎÁÎÒÈ

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÏÐÎÅÊÒÓ - ÁËÈÇÜÊÎ 10 ÌËÍ. ÃÐÍ. ства. Адже розвиток територій неможливий без сучасної системи водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою. Цього року за підтримки обласної влади ведуться роботи на багатьох об’єктах водопровідного господарства - у Новомосковську та Павлограді, Васильківському, Апостолівському, Магдалинівському районах, уже завершені

роботи у Томаківському районі», - підкреслив Вячеслав Задорожний. Згідно з проектом реконструкції, будівництво водопроводу відбуватиметься в три етапи: від водонасосної станції третього підйому ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» до вул. Чехова, від вул. Ватутіна до вул. Куйбишева, від вул. Чехова до вул. Терешкова.

ПЕРЕБОЇВ НЕ БУДЕ Загальна вартість об’єкта складає близько 10 млн. грн. Зокрема, цьогоріч за сприяння губернатора Олександра Вілкула для проведення реконструкції водогону з державного бюджету передбачено фінансування в розмірі 3,6 млн. грн. Як доповів Вячеславу Задорожному перший заступник Синельниківського міського голови Володи-

мир Яковін, існуюча система у місті складається з розгалужених ліній водопостачання, що мають тупикові ділянки. За аварійної ситуації мережа водопроводу, розташована після аварійної ділянки, залишається без води. Через це у місті, особливо влітку, виникали перебої з водопостачанням. Проектом реконструкції передбачається з’єднати систему водопроводу міста у єдину (закільцьовану) мережу. Це дозволить зменшити втрати води та вирівняти тиск у мережах для забезпечення синельниківців стабільним водопостачанням, у тому числі в літній період. Наразі на об’єкті ведуться земляні роботи, проведено зварювання 900 м труб та укладено 700 м футляру для них.

 ÀÃÐÀв¯Â - ÑÂßÒÎ

Ïðèìíîæóþòü õë³áîðîáñüêó ñëàâó ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Çà äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Îëåêñàíäð Ëþáîâè÷ ïðèâ³òàâ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. ϳä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé, ùî â³äáóëèñÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó, êðàù³ ïðàö³âíèêè ãàëóç³ îòðèìàëè îáëàñí³ íàãîðîäè «Сьогодні ми відзначаємо усіх тих, хто щоденно свої розум, душу і

ÎѲÍÍÜÎ-ÏÎËÜβ ÐÎÁÎÒÈ ÂÆÅ ÇÀÂÅÐØÅͲ

серце вкладають у святу справу - вирощування високих врожаїв та примноження хліборобської слави рідного Придніпров’я», - зазначив у привітанні Олександр Любович. Крім того, він зауважив, що у День пра-

цівника сільського господарства традиційно підбивають підсумки того, що зроблено за рік дбайливими господарями землі. Аграрії області традиційно завершили комплекс осінньопольових робіт. Сьогодні озимі культури

посіяні на площі 695 тис. га. Сходи, стан яких оцінюють як добрий та задовільний, отримали на 100% площ. Окрім того, вже практично завершено збирання врожаю соняшнику, кукурудзи, овочів та картоплі. До того ж, добігає кінця зяблева обробка ґрунту та засипка насіння ярих культур. Обласна влада під керівництвом губернатора Олександра Вілкула надає ве-

лике значення підвищенню врожайності, науково обґрунтованому сівообігу, збереженню врожаїв. Особливу увагу також приділяють тваринництву, комплексний підхід до якого сприяє розвитку сільського господарства, збільшенню кількості виробництва харчової продукції та забезпечує жителів регіону якісними продуктами за доступними цінами.

Çà äâà ðîêè ïîíàä òèñÿ÷à ä³òåé ç òÿæêèìè ðîçëàäàìè ìîâè îòðèìàëà åôåêòèâíå ë³êóâàííÿ â ºäèíîìó â Óêðà¿í³ ïðîô³ëüíîìó ñàíàòî𳿠â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. ²ç ëèñòîïàäà 2011 ðîêó â ñàíàòî𳿠íàäàþòü äîïîìîãó ä³òÿì â³êîì â³ä 2 ðîê³â. Íàðàç³ â çàêëàä³ óñï³øíî ë³êóþòü ä³òåé â³ä 2 äî 12 ðîê³â ³ç çà¿êàííÿì, çàòðèìêîþ ìîâíîãî ðîçâèòêó, ïîðóøåííÿì ìîâè ñåðåäíüîãî òà âàæêîãî ñòóïåí³â óíàñë³äîê âðîäæåíî¿ ïàòîëî㳿 òîùî. ○

ÐÅòÎÍÀËÜÍÀ ÊÎ̲Ѳß

ÇÀÒÂÅÐÄÈËÀ ÏËÀÍ Ä²É Ðàäíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîð Ñåð㺺â çà äîðó÷åííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà Âÿ÷åñëàâà Çàäîðîæíîãî ïðîâ³â ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. ϳä ÷àñ ðîáîòè êîì³ñ³ÿ çàòâåðäèëà Ïëàí ä³é ç ï³äãîòîâêè äî ïîâåí³, ïðîïóñêó ëüîäîõîäó òà ïàâîäê³â ó 2013 ðîö³. Îñòàíí³ äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè ï³ä êåð³âíèöòâîì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà âëàäà ðåòåëüíî êîíòðîëþº ñèòóàö³þ íà âîäîéìèùàõ îáëàñò³. ○

ÑÏÐÎÙÅÍÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ

ÎÔÎÐÌËÞÞÒÜ ÑÓÁÑÈIJ¯ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòàíîì íà 12 ëèñòîïàäà â³ä ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñóáñèä³þ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðèçíà÷åíî ìàéæå 65 òèñ. ñ³ìåé. Öå íà 11,5 òèñ. á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2011 ðîêó. Ñåðåäí³é ðîçì³ð æèòëîâî¿ ñóáñè䳿 ñêëàäຠ189 ãðí. Ç ìåòîþ ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñóáñèä³é ïðè óïðàâë³ííÿõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïðàöþº ñèñòåìà «ªäèíîãî â³êíà», äå ëþäèíà çâåðòàºòüñÿ äî îäíîãî ôàõ³âöÿ äëÿ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà îôîðìëÿº ñóáñèä³þ. Äëÿ àäðåñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ìåøêàíöÿìè â³ääàëåíèõ ñ³ë òà ñåëèù ïðàöþþòü «ìîá³ëüí³ ãðóïè». ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ Ä²ÀÁÅÒ

ÏÐÎÉØËÈ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß Äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç ä³àáåòîì 14 ëèñòîïàäà íà áàç³ öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèõ ïîë³êë³í³ê ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³ áàæàþ÷³ ìîãëè áåçêîøòîâíî ïðîéòè ñêðèí³íãîâ³ îáñòåæåííÿ: âèì³ðÿòè ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³, àðòåð³àëüíèé òà î÷íèé òèñê òîùî. Òàê³ ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè ñïðÿìîâàí³ íà ñâîº÷àñíå âèÿâëåííÿ òà ïîäàëüøå åôåêòèâíå ë³êóâàííÿ õâîðîáè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)

Ó 2012 ÐÎÖ² Â ÎÁËÀÑÒ²: z ïîíîâëåíî ðîáîòó

143 120 òåëåôîííèõ íîìåð³â z â³äíîâëåíî ðàä³îìîâëåííÿ ó 37 051 êâàðòèð³ z â³äðåìîíòîâàíî 10,5 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ

z çàä³ÿí³ íà ïàñàæèðñüêèõ ìàðøðóòàõ

6740 òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â z ïðîâåäåíî 222 ïåðåâ³ðêó ïåðåâ³çíèê³â òà 517 ðåéäîâèõ ïåðåâ³ðîê z íàêëàäåíî 855,1 òèñÿ÷³ ãðèâåíü øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ âèìîã òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàâñòâà

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ²ËÊÓËÀ»

Ñó÷àñí³é ³íôðàñòðóêòóð³ - ñó÷àñí³ ñòàíäàðòè Ñòàëå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, ÿê³ñíå íàäàííÿ ïîñëóã òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó òà ðàä³îìîâëåííÿ - âñå öå îçíàêè ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Òîìó çâåðíåííÿ ç öèõ ïèòàíü, ÿê³ íàäõîäÿòü â³ä ìåøêàíö³â ðåã³îíó äî Êîíòàêò-öåíòðó, º çëîáîäåííèìè òà àêòóàëüíèìè. Íà âñ³ çàïèòàííÿ, ÿê³ íàä³éøëè, áóäå â³äïîâ³äàòè âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Áîðèñîâè÷ Þøêî Володимире Борисовичу, які заходи вжи ваються облдержадміністрацією з питань налагодження безперебійного транспортно го сполучення та забезпечення мешканців області фіксованим зв'язком та радіомов ленням? Дніпропетровщина сьогодні це ряд страте гічних проектів, серед яких першочерговими є будівництво якісних доріг європейського рівня. Вони стануть візитною карткою нашого регіо ну. За програмою голови облдержадміністрації Олександра Вілкула проводиться капітальний ремонт доріг в усіх містах та районах області тільки у поточному році буде відремонтовано по над 1,8 мільйона квадратних метрів доріг. При цьому увага приділяється не тільки ремонту до рожнього покриття, але й комплексному ремон ту всієї інфраструктури. Це зливова каналіза ція, освітлення, благоустрій прилеглої території тощо. Розпочаті та реалізуються масштабні проекти з будівництва об'їзної дороги міста Дніпропет ровська, а саме: будівництво Південного обходу та під'їзних шляхів до Кайдацького мосту. Велика увага приділяється заходам, що спрямовані на зменшення кількості дорожньо транспортних пригод та покращення комфорт ності руху автомобілістів. Наноситься сучасна дорожня розмітка, оновлюються дорожні зна ки, виконується комплекс заходів по забезпе ченню безпеки руху пішоходів установлені понад 100 сучасних світлофорних систем у 7 найбільших містах області. Нещодавно був проведений конкурс на пере везення пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального ко ристування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області, так звані «внут рішньообласні маршрути». При його прове денні особливу увагу було приділено недопу щенню до участі в перевезеннях переобладна ного автотранспорту, який не відповідає вимо гам нормативних документів. Крім того, в умовах надання послуг переве зення пасажирів на цих маршрутах передбаче но встановлення GPSобладнання та запровад ження централізованої системи контролю та координації роботи автоперевізників. Це по винно забезпечити підвищення якості надан ня послуг з автомобільних перевезень та без пеки дорожнього руху. Користуючись нагодою, хочу також повідо мити, що з 12 до 18 листопада поточного року в області проводиться тиждень безпеки дорож нього руху, в рамках якого всіма відповідни ми органами організовано додаткову роботу щодо підвищення рівня відповідальності водіїв усіх видів автотранспортних засобів та автопе ревізників. Щодо надання телекомунікаційних послуг, то це один із пріоритетних напрямків розвитку суспільства. По суті, завдяки

йому вирішуються безліч питань та отримуєть ся важлива інформація, не виходячи з помеш кання. Мешканцям нашої області послуги зв'язку надаються на досить високому рівні. Крім того, провідними операторами активно проводиться робота по модернізації та оновлен ню комунікаційних систем. Наприклад, Укртелеком сьогодні це сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, яке посідає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Укртелеком характеризує постійна робота з підтримання якісного зв'язку, зменшення кількості непрацюючих телефонів (на сьогодні цей показник не перевищує 2%) та точок ра діомовлення, розвиток мережі швидкісного Інтернету, особливо в сільській місцевості тощо. Найчастіше мешканці великих міст області звертаються зі скаргами на непрацюючі квартирні телефони. Що є причиною такого явища і які заходи вживаються для швидко го відновлення телефонного зв'язку? Основними і найчастішими причинами того, що квартирні телефони мешканців вели ких міст області не працюють, є викрадення зловмисниками телефонного кабелю. Підприємства зв'язку спільно із правоохо ронними органами постійно вживають заходи щодо захисту власних споруд. Це проведення спільних з міліцією рейдів, чергування, інші дії з попередження пошкоджень та крадіжок кабельної продукції. Крім того, Укртелеком власними силами здійснює низку заходів із захисту своїх телеко мунікаційних мереж та затримання зловмис ників на місці злочину. Це і встановлення охо ронної сигналізації на лінії зв'язку, і зміцнен ня колодязів кабельної каналізації, і винесен ня кабелю з підвальних приміщень тощо. Для оперативного реагування відкрито теле фонну лінію, на яку можуть зателефонувати громадяни для інформування підприємств зв'язку про такі випадки телефон № 1575. На жаль, з тих чи інших причин підприєм ства зв'язку не мають змоги всі пошкодження усувати у контрольний термін. У деяких випад ках виникає необхідність коригувати трасу про ходження кабелю, щоб запобігти повторних пошкоджень, наприклад, демонтувати лінії по вітряної підвіски та виконати роботи з прокла дання кабелю по телефонній каналізації. Якщо певний час не працює телефон чи радіо, куди потрібно звертатись громадянам та чи здійснюється в таких випадках пере рахунок абонентської плати? Законодавством України передбачено здійснення перерахунку абонентської плати за період ненадання послуг з моменту подання абонентом відповідної заяви до бюро ремонту. Це стосується будьякої послуги: чи то те лефонний зв'язок, чи радіомовлення. Для оперативного усунення пошкодження та своєчасного проведення перерахунку, абонен там необхідно звертатися до бюро ремонту опе ратора зв'язку. Крім того, якщо проводове радіомовлення не працює протягом однієї доби з моменту звер нення абонента до бюро ремонту, нарахування абонентної плати оператором не проводиться. Чому необхідно своєчасно платити за те лекомунікаційні послуги і де можуть абонен ти Укртелекому дізнатись про заборго ваність за послуги? Несплата отриманих телекомунікаційних послуг одна з причин відсутності телефонно го зв'язку у абонентів, що призводить до

відключення телефону чи обмеження послуг до повного вирішення питання погашення або нентом боргу. Перед відключенням телефону за борги, або нент в обов'язковому порядку попереджаєть ся про необхідність найближчим часом виріши ти питання щодо сплати боргу, а в подальшо му своєчасно проводити оплату за телекомуні каційні послуги. І тільки в разі несплати те лефонний номер відключається. Щоб отримати інформацію щодо нарахувань за телекомунікаційні послуги, абоненти Дніпропет ровської філії Укртелекому можуть зателефону вати на номер інформаційнодовідкової служби 177 плюс номер телефону, по якому бажають з'я сувати суму нарахувань, або на номер 176. Після погашення споживачем заборгованості з оплати послуг, надання яких тимчасово при пинено, оператор у строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгова ності, відновлює надання послуг. Для прискорення відновлення надання послуг абонент може особисто повідомити службі роз рахунків про проведену оплату, звернувшись до найближчого відділення Телекомсервіс. Тамара Василівна з міста Кривого Рогу бажає змінити номер свого стаціонарного те лефону та запитує: як вона може це зроби ти? Як абоненти стаціонарного телефонного зв'язку можуть змінити свій телефонний но мер та чи платна ця послуга? Послуга заміни номера телефону за бажан ням абонента є платною та тарифікується згідно з діючими Тарифами на додаткові послу ги місцевого телефонного зв'язку. Заміна номера телефону здійснюється протя гом місяця з дня подання відповідної заяви. Розмір плати за цю послугу становить 40,00 гривень. Для заміни номера абоненту необхідно звер нутися до підприємства зв'язку з письмовою заявою. Стосовно Тамари Василівни, то їй надано вичерпні роз'яснення та було запрошено до відділення Телекомсервісу для оформлення необхідних документів. На сьогодні номер те лефону їй змінено. Антоніна Іванівна з міста Дніпропет ровськ повторно звертається з проханням відновити роботу проводового радіомовлен ня. Чому надходять повторні звернення гро мадян щодо відсутності послуги та як таких випадків можна запобігти? Як правило, у випадках повторного звер нення щодо відсутності послуги радіомовлен ня виявляється повторне пошкодження ліній. Найчастіше такі пошкодження виявляються на даху будинку. Фахівці ПАТ «Укртелеком» завжди намагаються швидко відновити непра цюючі лінії, але слід зазначити, що у вирішенні питання ремонту ліній радіофікації, які про ходять по дахах будинків, велику роль відігра ють місцеві громади, від яких залежить забез печення технічному персоналу підприємства зв'язку доступу на дахи будинків. Що стосується мережі радіофікації, то дві тре тини її це повітряні лінії. У результаті неспри ятливих погодних умов, проїзду негабаритного транспорту, після виконання робіт у приватно му секторі з обрізки дерев відбувається руйну вання ліній радіофікації обрив проводів, зго ряння трансформаторів і обмежувальних пере мичок. Це призводить до відсутності мовлення. Серед мешканців нашої області широкою популярністю користується інформаційно довідкова служба 109. Яким чином орга нізовано її роботу?

«ÃÀÐßײ ÒÅËÅÔÎÍÈ» ÄËß ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀ ÂÈÊËÈÊÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÃÐÎÌÀÄßÍ::

Óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿:

ç ïèòàíü òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ (056) 742-87-73 ç ïèòàíü ïîñëóã çâ'ÿçêó (056) 742-84-57

Óïðàâë³ííÿ Óêðòðàíñ³íñïåêö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ (056) 726-40-13

Êîíòàêò-öåíòð ÏÀÒ «Óêðòåëåêîì» 0-800-506-800

(äçâ³íêè ç ìåðåæ³ ÏÀÒ «Óêðòåëåêîì» áåçêîøòîâí³)

 Для інформування споживачів про номери телефонів абонентів телефонної мережі Дніпропетровської філії Укртелекому діє цент ралізована довідковоінформаційна служба 109. Споживачі послуг Укртелекому з усіх на селених пунктів області мають можливість цілодобово та безкоштовно отримати необхід ну інформацію про номери телефонів підприємств, організацій, приватних осіб, які дали згоду на внесення свого номера до списку абонентів інформаційнодовідкової служби. Хочу наголосити, що якщо підприємства, які обслуговуються іншими операторами зв'язку, не надали своєї згоди на внесення до бази даних довідкової служби ПАТ «Укртеле ком» своїх телефонних номерів, то в базі даних вони відсутні. Віталій Юрійович з міста Кривого Рогу скаржиться на недотримання графіків та правил перевезення пасажирів водіями гро мадського транспорту. Як контролюється виконання перевізниками умов надання по слуг перевезення пасажирів? Головним критерієм якості надання послуг пасажирського транспорту є дотримання авто перевізником затвердженого графіка руху. При здійсненні регулярних пасажирських перевезень обов'язково повинен бути оформле ний паспорт маршруту, який містить у собі схе му та графік руху. Витяг з такого паспорта по винен знаходитись у водія на маршруті. Як це не прикро визнавати, але останнім ча сом почастішали випадки недотримання воді ями графіка руху, який був затверджений за мовником перевезень. На їх виявлення та не допущення у подальшому спрямовано здійснення рейдових перевірок Укртрансінс пекції. При першому виявленні такого пору шення перевізнику виноситься припис, при невиконанні цього припису здійснюється пере вірка автоперевізника. Практично всі маршрутні таксі перево зять більше пасажирів, ніж це дозволено. Що проводиться в області для запобігання порушень правил перевезень? Перевезення стоячих пасажирів це най поширеніше порушення правил. Водії часто за бувають, що «перевантаження» автобуса має великий вплив на безпеку дорожнього руху змінюється маса транспортного засобу, його центрування, стійкість, ускладнюється управ ління перевантаженим автобусом. Все це може спричинити травмування пасажирів у разі ма невру або при гальмуванні транспорту. У випадку першого порушення перевізнику виноситься попередження, а при повторному накладається штраф у розмірі 680 грн. Нонна Миколаївна з міста Дніпропет ровськ просить пояснити підстави, на яких водії маршрутних таксі можуть відмовити пільговим категоріям громадян у безоплат ному проїзді. Як забезпечується право на пільговий проїзд у громадському транспорті та які заходи вживаються для попереджен ня випадків відмови у пільговому переве зенні? Законодавство України забороняє пере візникам, які здійснюють перевезення паса жирів на автобусних маршрутах загального ко ристування, відмовлятися від пільгового пере везення пасажирів. Самі власники транспортних підприємств це чітко розуміють і ніколи навіть нічого не ка

жуть про те, чи треба це робити, чи не треба. Такі випадки трапляються тоді, коли на робо ту приходить новий водій, недостатньо про інструктований або обізнаний з правилами пе ревезення пільгових категорій. Перевозити пільговиків це обов'язок пере візників. Тому пасажири можуть поскаржи тись в Управління Укртрансінспекції на без підставну відмову від пільгового перевезення. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 170 гривень. Які заходи профілактики порушень на транспорті при перевезенні громадян засто совуються в області? Для посилення контролю за безпекою па сажирських перевезень у поточному році про ведено ряд заходів, якто «Автобус2012», «Місячник безпеки дорожнього руху на авто мобільному транспорті», «Перевізник. Зима 2012», тиждень безпеки дорожнього руху. Проводяться «круглі столи», семінари, нара ди з питань дотримання автотранспортного за конодавства. Позитивними результатами можна назва ти зменшення у порівнянні з минулим роком на 56% кількості ДТП з вини водіїв авто бусів. Яка мета проведення всеукраїнського місячника «Перевізник. Зима2012», який зараз проводиться? Головною метою заходів є попередження аварійності на пасажирському автотранспорті, зміцнення транспортної дисципліни водіїв та підвищення технічної готовності автобусів до експлуатації у зимовий період. Для цього про водяться перевірки перевізників, на яких особ лива увага приділяється питанням підготовки автотранспорту до зими. Тобто заміни шин на зимові, справності приладів обігріву скла та салону, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів тощо. Крім того, здійснюється посилений контроль за дотриманням Правил дорожнього руху воді ями автобусів і, в першу чергу, за дотриман ням швидкісних режимів, перевезення паса жирів понад встановлену кількість, порушен ня вимог дорожніх знаків та розмітки, правил зупинки і стоянки тощо. В рамках місячника Укртрансінспекцією вже проведено 26 рейдових перевірок, за ре зультатами яких складено 237 актів та вине сено 86 приписів про усунення порушень транспортного законодавства. Хто на транспорті забезпечує контроль за дотриманням правил, норм та вимог зако нодавства при перевезенні пасажирів? Основним завданням державного регулю вання та контролю у сфері автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якіс ного й ефективного перевезення пасажирів та вантажів. Безпосередньо в області питаннями такого регулювання опікується, в першу чергу, уп равління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації. Реалізацію державної політики з питань без пеки на автомобільному транспорті загально го користування, на перевезення яким вида но ліцензію міському електричному, залізнич ному транспорті, експлуатації автомобільних доріг загального користування забезпечує Дер жавна інспекція України з безпеки на назем ному транспорті.

18 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó î 17:00 íà 51-ìó êàíàë³ ÄÎÄÒÐÊ äèâ³òüñÿ ïðîãðàìó «Âëàäà: äîñòóïíî ³ â³äâåðòî â³äâåðòî»» ç ðîç'ÿñíåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà ³ëêóëà»».  ñòó䳿 íà âèêëèêè ãðîìàäÿí áóäóòü â³äïîâ³äàòè: â.î. íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà äîðîæíüîãî áóä³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Áîðèñîâè÷ Þøêî, çàñòóïíèê íà÷àëüíèê íà÷àëüíèêàà óïðàâë³ííÿ Óêðòðàíñ³íñïåêö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Øëÿõò³í òà â.î. äèðåêòîðà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ô³ë³¿ ÏÀÒ «Óêðòåëåêîì êîì»» Äìèòðî Àíàòîë³éîâè÷ Ñóõèõ (ïèòàííÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ÿêîñò³ ïîñëóã çâ'ÿçêó).


ВЕЛИКІ СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ПРОСТО СКАЗАТЬ СПАСИБО - Дмитрий, как случилось, что Вы, сотрудник «Укртелекома», стали спасателем? - 14 июня вместе с нашим водителем, проезжая на автомобиле по плотине Днепродзержинской ГЭС, я заметил девушку в купальнике возле водохранилища. Она была взволнованна, звала на помощь, указывая в сторону берега. Мы остановились, увидели в воде двух людей: у самого берега, около перевернутого катамарана с поломанной мачтой, находился молодой мужчина, он поддерживал неподвижно лежащую женщину. Парень безуспешно пытался выбраться на скользкий бетонный откос, ему мешали крутой спуск и сильный ветер. Тогда очень штормило - волны до трех метров. Нужно было их срочно спасать. Я увидел водителя микроавтобуса, у него оказалась веревка. Решил выстроить людей в цепочку. Взявшись за руки, с помощью веревки мы вытащили из воды мужчину и женщину. Я сделал потерпевшей искусственное дыхание, и она пришла в себя. Но на катамаране лежал еще один мужчина. Вытащил его, у него была рана на голове, но он дышал. Вызвали скорую, людьми занялись медики, а я поехал на работу. - Люди попали в беду из-за своей неосторожности? - Как я позже уз-

ÄÎ×ÊÀ Î×ÅÍÜ ÃÎÐÄÈÒÑß ÏÀÏÎÉ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Äìèòðèé Àðæåâè÷åâ: «Ñïàñ ëþäåé íå ðàäè ïèàðà» ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÊÎÃÄÀ ÁÎÐÎËÈÑÜ ÇÀ ÆÈÇÍÜ ÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß ÁÛËÎ ÍÅÊÎÃÄÀ

 ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ñïàñàòåëÿ â Êèåâå ñîñòîÿëñÿ ôèíàë Âñåóêðàèíñêîé àêöèè «Ãåðîé-ñïàñàòåëü ãîäà». Íàøåìó çåìëÿêó, è. î. íà÷àëüíèêà öåíòðà ïî âîïðîñàì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè Öåíòðà òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã ¹ 3 Äíåïðîïåòðîâñêîãî ôèëèàëà ÏÀÎ «Óêðòåëåêîì» Äìèòðèþ Àðæåâè÷åâó ïðèñóäèëè çâàíèå «Ãåðîéñïàñàòåëü 2012 ãîäà».

ÁÛÒÜ ÍÓÆÍÛÌ ÄÎÐÎÃÎÃÎ ÑÒÎÈÒ нал, в тот день семья - родители, сын и невестка - отправились покататься на катамаране. Внезапный порыв ветра сломал мачту, из-за удара были травмированы свекр и свекровь, прогулка превратилась в беду. Выбраться на скользкий бетонный откос удалось только невестке, она и звала на помощь. - После этого случая встречались со спасенными? Наверняка, этот момент был особенным… - Когда боролись за их жизнь - знакомиться было некогда. Нас познакомили позже сотрудники МЧС. Я рад, что женщина, которая была без сознания, выжила, что с ее мужем также все хорошо. Но стало грустно на душе, когда пострадавшая спросила меня: «Что я вам должна?» Разве

жизнь человеческую можно оценить деньгами или чемто материальным?.. Скажите спасибо тому, кто вам помог. Это наибольшее, что вы ему «должны»!

СТРАШНО СТАНОВИТСЯ ПОСЛЕ - Ранее уже доводилось кого-то спасать? - Да, тонущих людей. Спас ребенка своего товарища, а в молодости помог знакомому выбраться из воды. - Не страшно рисковать? - Если будете задумываться - ничего не сделаете. Страшно после. - Что для Вас мужской поступок? - Это когда ты делаешь что-то хорошее людям и не ожидаешь ничего взамен. Но почему мы забываем о женщинах? Представительницы слабого пола порой совершают такие поступки, что они во многом превосходят «мужские». - Почему сегодня мало рыцарей, способных не рас-

теряться, помочь в случае беды? - Простые человеческие отношения, их популяризация не в почете. Некоторые знакомые, узнав о моем поступке, посчитали, что я спасал людей ради пиара. Это оставило

ÆÈÇÍÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÍÅËÜÇß ÎÖÅÍÈÒÜ ÄÅÍÜÃÀÌÈ неприятный отпечаток в душе. Конечно, если я когда-то увижу человека в беде - помогу ему. Но буду стараться, чтобы об этом никто не узнал. Недавно один из сотрудников защитил ребенка от своры обозленных собак - неужели он после этого стал героем? Нет! Он просто правильно поступил.

ТИХОНЕЙ НИКОГДА НЕ БЫЛ - В детстве были озорным ребенком?

- Уж точно не тихоней! Но увлекался и оригами, и лепкой. В то же время, никогда не уходил от дворовой жизни - всегда был в ее центре. - Вы человек спортивный? - Да. Почти всеми видами спорта занимался, но больше всего - восточными единоборствами. - Родные как воспринимают, что Вы порой рискуете жизнью? - Не хвалят, но понимают. Дочка очень гордится папой. - Как Вы отдыхаете? - В основном пассивно: с книжкой на диване. Но раз на раз не приходится. Недавно побывал в Греции, ходил под парусом - очень понравилось. - О чем мечтаете? - Очень хочу всегда быть нужным своему ребенку, маме, брату. Хуже всего, когда человек - обуза. Быть нужным - дорогого стоит! - Как отметили с родными получение звания «Герояспасателя»? - Никак. Что тут особенного? Я не люблю пафоса. Мой брат, работник милиции, получил орден «Крест славы». Я больше был горд за него.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÌÓÇÈÊÀ ÁÅÇ ÌÅÆ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é êîíñåðâàòî𳿠³ìåí³ Ãëèíêè ðîçïî÷àâñÿ V²² ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà «Ìóçèêà áåç ìåæ», ùî òðèâàòèìå äî 17 ëèñòîïàäà. Çàõ³ä îðãàí³çîâàíî â ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà. Ñåðåä ãîñòåé ôåñòèâàëþ - â³äîì³ ºâðîïåéñüê³ âèêîíàâö³ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè, ïðîôåñîðè Áåðíñüêî¿ òà Æåíåâñüêî¿ âèùèõ ìóçè÷íèõ øê³ë, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Ìîñêîâñüêî¿ òà Êàçàíñüêî¿ êîíñåðâàòîð³é. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

Þ²ËÅÉͲ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ͳêîïîëüñüêèé áóäèíîê äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ â³äçíà÷èâ 75-ð³÷íèé þâ³ëåé. Ñâÿòêîâèé çàõ³ä ç³áðàâ íà ïëîù³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó÷í³â, êåð³âíèê³â ãóðòê³â, ïðàö³âíèê³â Áóäèíêó òâîð÷îñò³ òà âåòåðàí³â. Ç ïîáàæàííÿìè ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â ³ íàòõíåííÿ ïðèñóòí³õ ïðèâ³òàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð. Òàêîæ ç íàãîäè þâ³ëåþ â³äáóâñÿ êîíöåðò, ÿêèé ï³äãîòóâàëè þí³ ñï³âàêè é òàíöþðèñòè. ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß Îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ îøòðàôóâàëî Êîìóíàëüíå æèòëîâîåêñïëóàòàö³éíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 10 íà 3 òèñ. ãðí. çà çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì. ÊÆÅÏ íàäàâàëî îïåðàòîðó òåëåêîìóí³êàö³é ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü áóäèíê³â òà ñïîðóä êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ ïðîêëàäàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ â íèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ. Îäíàê çà íàäàííÿ öèõ ïîñëóã âñòàíîâëþâàâñÿ åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíèé ðîçì³ð îïëàòè. Ï’ßÒÈÕÀÒÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÎÁ²ËÜØÀËÎ «ÃÅÐίÍÜ» Íà Ï’ÿòèõàòùèí³ ïîá³ëüøàëî æ³íîê, ÿêèì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ». Ëèøå öüîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü ¿õ çðîñëà ùå íà 109, - ÿê³ íàðîäèëè ³ âèõîâàëè ï’ÿòåðî ³ á³ëüøå ä³òåé. Öèìè äíÿìè ïîñâ³ä÷åííÿ ³ íàãðóäí³ çíàêè äî ïî÷åñíîãî çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ» îòðèìàëè ùå 9 æ³íîê.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЗІ СВЯТОМ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)

16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ - ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÐÀIJÎ, ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÇÂ'ßÇÊÓ!

Ïîøòà Äí³ïðîïåòðîâùèíè: ò³ëüêè âïåðåä! Îá'ºäíóþ÷è â ñîá³ äóøåâíå òåïëî ³ç ïðîâ³äíèìè òåõíîëîã³ÿìè, ñó÷àñíà «Óêðïîøòà» íàìàãàºòüñÿ äàòè ñïîæèâà÷àì ìàêñèìóì êîìôîðòó ³ çàäîâîëåííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ. Àêòèâíî ïðàöþþòü ó öüîìó íàïðÿìêó ³ ïîøòîâèêè Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çàáåçïå÷èòè îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â íà íàéâèùîìó ð³âí³

ØÀÍÓªÌÎ ²ÑÒÎÐ²Þ ÐÀÇÎÌ Ç ÂÈÙÈÌ ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ ÄÅÐÆÀÂÈ!

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀͲß

ÐÎÇÄÀÞÒÜ ÍÎÓÒÈ

ни Віктор Янукович. А восени цього року відбулося пам'ятне спецпогашення поштової тематичної марки за участю очільника МЗС України Костянтина Грищенка, голови облдержадміністрації Олександра Вілкула та голови обласної ради Євгена Удода, яке було присвячене проведенню в обласному центрі Форуму міжнародного співробітництва регіонів країн Східного партнерства «Назустріч Європі». Велике святкове дійство Чемпіонат Європи з футболу не оминуло і Дніпропетровськ. В теплі травневі дні меш-

×åðåç çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ àá³òóð³ºíò³â óí³âåðñèòåòàì Âåëèêîáðèòàí³¿ äîâîäèòüñÿ øóêàòè íîâ³ ñïîñîáè ¿õ çàëó÷åííÿ. Çîêðåìà, âèø³ ç íèçüêèì ðåéòèíãîì ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ô³íàíñîâ³ ñòèìóëè, ïðîïîíóþòü çíèæêè íà íàâ÷àííÿ, êîìïåíñàö³þ âèòðàò íà æèòëî, à òàêîæ áåçêîøòîâíî ðîçäàþòü íîóòáóêè.

ÍÎÂÈÍÈ ÑØÀ

ÃÎËÎÂÍÀ ßËÈÍÊÀ ϳäãîòîâêà äî Íîâîãî ðîêó â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ íàáèðຠîáåðò³â. Àìåðèêàíö³ âæå âè áðàëè ãîëîâíó ð³çäâÿíó ÿëèíêó êðà¿íè, ÿêó âñòàíîâëÿòü ó Ðîêôåëëåð-öåíòð³. Öüîãîð³÷ ÿëèíêó ïðèãëåä³ëè â îäíîìó ç ìàºòê³â Íüþ-Äæåðñ³. Çåëåíà êðàñóíÿ çàââèøêè 25 ìåòð³â, à ¿¿ âàãà áëèçüêî 10 òîíí. ○

²ÒÀ˲ß

ÇÀÊÐÈËÈ ÄÎÐÎÃÓ Âëàäà ²òà볿 çàêðèëà ãîëîâíó àâòîìàã³ñòðàëü ì³æ Ðèìîì ³ Ôëîðåíö³ºþ. Òàì ïîáîþþòüñÿ, ùî äîðîãó ìîæå ñòð³ìêî çàòîïèòè. Âîäà ó äâîõ ð³÷êàõ, ùî ïðîò³êàþòü á³ëÿ øëÿõó, ï³äíÿëàñÿ äî êðèòè÷íî âèñîêîãî ð³âíÿ. Ïîâåí³ âæå ÷åòâåðòèé äåíü íå â³äïóñêàþòü ²òàë³þ, õî÷à ìåòåîðîëîãè îá³öÿëè êðà¿í³ «ïîëåãøåííÿ». ○

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÁÓÄÅ ÂÈÁ²Ð  Óêðà¿í³ ñêîðî ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íîâà ïðîäóêòîâà «ë³í³éêà» ìîëîêîì³ñòêèõ ïðîäóêò³â. Äåïóòàòè ïðîïîíóþòü ââåñòè öå ïîíÿòòÿ äëÿ âñ³õ âèðîá³â, â ÿêèõ çàñòîñîâóþòüñÿ øòó÷í³ çàì³ííèêè ìîëîêà àáî éîãî êîìïîíåíò³â (çîêðåìà, æèð³â, ëàêòîçè), íåçàëåæíî â³ä äîçóâàííÿ. Çàêîíîïðîåêò ïåðåäáà÷ຠîáîâ’ÿçêîâå ìàðêóâàííÿ òàêèõ ïðîäóêò³â.

Визначні події, ювілеї регіону проходять за участю поштовиків Дніпропетровщини. До пам'ятних, святкових дат випускаються поштові марки, конверти, проводяться спецпогашення. Наприкінці 2011 року урочисте спецпогашення художньої поштової марки «100 років від дня народження Михайла Янгеля (1911-1971)» проводилося за участю Прем'єр-міністра України Миколи Азарова, Президента України з 1994 по 2005 рр. Леоніда Кучми, голови облдержадміністрації Олександра Вілкула та Генерального конструктора-Генерального директора Державного підприємства «КБ «Південне» імені М.К.

ÑÎÒͲ ̲ËÜÉÎͲ ËÈÑÒ²Â! Çóñèëëÿìè ïîøòîâèê³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè çà 9 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó áóëî îáðîáëåíî 76,9 ìëí. îäèíèöü ïèñüìîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, 3,7 ìëí. ïîñèëîê, ðîçïîâñþäæåíî âðîçäð³á òà çà ïåðåäïëàòîþ 118,3 ìëí. åêçåìïëÿð³â ïåð³îäè÷íèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü, îáðîáëåíî 1,6 ìëí. ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â. Âè¿æäæàþ÷è â ðåéñ çà áóäüÿêî¿ ïîãîäè, ïîøòîâ³ àâòîìîá³ë³ ì÷àòü ïî 8 ìàã³ñòðàëüíèõ, 7 âíóòð³øíüîîáëàñíèõ, 69 ðàéîííèõ òà 32 ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ ç³ ñï³ëüíîþ ìåòîþ - íåñòè ëþäÿì ïðèºìí³ òà äîáð³ çâ³ñòêè. шення поштових марок із офіційною символікою Чемпіонату за участю голови обласної ради Євгена Удода.

Янгеля» - Олександра Дегтярьова. В 2012 році визначною подією для мешканців регіону стало ювілейне спецпогашен-

ÎÍÎÂËÅͲ ²ÄIJËÅÍÍß ÇÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌÈ! Влітку відбулось урочисте відкриття після завершення ремонтних робіт відділення поштового зв'язку № 32 м. Дніпропетровська. Ця подія стала великим і довгоочікуваним подарунком для споживачів поштових послуг Бабушкінського району, які проживають у віддаленому районі біля Аеродрому. Адже з'явилась можливість отримувати якісні та сучасні поштові послуги на високому професійному рівні у відділенні поштового зв'язку, оснащеному за всіма європейськими стандартами.

Ç'ßÂÈËÀÑÜ ÌÎÆËȲÑÒÜ ÎÒÐÈÌÓÂÀÒÈ ßʲÑͲ ÒÀ ÑÓ×ÀÑͲ ÏÎØÒβ ÏÎÑËÓÃÈ

ня художнього немаркованого конверта, приурочене до 80-річчя Дніпропетровської області, яке провів Президент Украї-

канці міста зустрічали легендарний Кубок УЄФА. А поштовики Дніпропетровщини провели пам'ятне спецпога-

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ òÄÍÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ ÍÀ ÔÎÐÓ̲ ÏÎØÒÎÂÈʲÂ! 9 жовтня, у Всесвітній день пошти, на Всеукраїнському форумі поштовиків була представлена концепція Стратегії розвитку УДДПЗ «Укрпошта» на 2013 - 2017 рр., де основний акцент зроблено на досягненні та утвердженні до 2017 року підприємством становища лідера в таких сегментах ринку, як доставка пенсій та допомоги, платіжні послуги, письмова кореспонденція, доставка (у тому числі міжнародна) посилок і вантажів. Цього планується досягти за рахунок упровадження до зазначеного року низки інноваційних продуктів і послуг: «єдине вікно» адміністративних послуг, «офіційна електронна поштова скринька», «гібридна пошта», «єдине платіжне вікно» для всіх видів платежів населення, електронна поштова марка. Дніпропетровська дирекція була представлена на Форумі 150 кращими працівниками. Особливо радісною подією

для всього колективу поштовиків Дніпропетровщини стало нагородження державними нагородами трьох працівників обласної дирекції. За високі показники в роботі, наполегливість та відданість професії в присутності шести тисяч поштовиків зі всієї України Віцепрем'єр-міністр України Міністр інфраструктури Борис Колесников серед інших працівників галузі нагородив: - заступника директора Дніпропетровської дирекції Валентину Іванівну Якоушенко - Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня; - начальника Зонального вузла оброблення пошти Валентину Григорівну Башлик - Грамотою Кабінету Міністрів України; - оператора поштового зв'язку 1 класу ВПЗ № 3 Центру поштового зв'язку № 7 Вязовську Наталію Олександрівну - Подякою Міністра інфраструктури України.

ÄÄ ÓÄÏÏÇ «ÓÊÐÏÎØÒÀ» ª ÎÄÍÈÌ ²Ç ÍÀÉÁ²ËÜØÈÕ Ô²Ë²À˲Â

ÎÄÍÀ Ç ÍÀÉÏÎÒÓÆͲØÈÕ ÄÈÐÅÊÖ²É «ÓÊÐÏÎØÒÈ»  ÓÊÐÀ¯Í²! У складі Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» діють Зональний вузол оброблення пошти, 2 поштамти - Центри поштового зв'язку, 6 Центрів поштового зв'язку та Центр перевезення пошти, які являють собою міцну та злагоджену систему поштового зв'язку, що не тільки охоплює область, але і тісно зв'язує її з усією країною та світом. На сьогоднішній день Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта» є одним із найбільших філіалів Українського державного підприємства поштового зв'язку, із широкою мережею відділень, яких в області нараховується 658, в тому числі 284 міських, 357 сільських, 17 пересувних відділень поштового зв'язку. Великим є і колектив дирекції, представлений близько 6 тис. працівниками, у тому числі понад 2 тис. - листоношами.


ЗІ СВЯТОМ! 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÏÎÇÈÒÈÂͲ ÇÐÓØÅÍÍß

ÍÎÂÈÍÈ

Ñó÷àñíà ïîøòà - äèíàì³÷íà òà çðó÷íà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Åëåêòðîíí³ ëèñòè òà ëèñò³âêè, íîóòáóêè òà ïëàíøåòè - íàøå ñï³ëêóâàííÿ ñòຠâñå á³ëüø êîìï'þòå êîìï'þòåððèçîâàíèì, à ñâ³ò - ³íôîðìàö³éíèì. Àëå â óñ³ ÷àñè ïîøòîâèé çâ'ÿçîê áóâ íåâ³ä'ºìíîþ ñêëàäîâîþ äåðæàâíîãî ðîçâèòêó, ñâîºð³äíèì ³íäèêàòîðîì ñóñï³ëüíèõ íàñòðî¿â ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Ñâ³ò çì³íþºòüñÿ - ïîøòà íåâïèííî ðîçâèâàºòüñÿ ðàçîì ç íèì. Ïðî ñó÷àñí³ ïîñëóãè, ÿê³ âîíà íàäຠñïîæèâà÷àì ñïîæèâà÷àì,, òà ïðî çì³íè çà ðîê ðîêèè ³ñíóâàííÿ ìè çàïèòàëè ó äèðåêòîðà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ Óêðà¿íñüêîãî Ä åðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó «Óêðïîøòà» ²ðèíè ʳëü÷èíñüêî¿ ЗАЛУЧИМО КОЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ - Ірино Миколаївно, нещодавно на Дніпропетровщині вперше в Україні стартував пілотний проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Розкажіть про цю інновацію. - Ця програма втілена в життя завдяки всебічній підтримці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олександром

Вілкулом. Її метою є створення для клієнтів зручних умов доступу до адміністративних послуг з максимальною прозорістю та легкістю отримання результату. Між іншим, за такою схемою діють поштові компанії Західної Європи, досвід яких свідчить про успішність діяльності. На даний момент послугою можна скористатися у трьох поштових відділеннях: м. Кривий Ріг, (№ 6, 69, 84), у селі Могилів Царичанського району та у відділенні №6 м. Марганець. Але це лише початок. Поступово ми долучимо кожне поштове відділення області до участі у цьому проекті. До речі, наш досвід вже вивчається іншими дирекціями по всій Україні з метою запровадження такого ж проекту. - Як це виглядає на практиці і які види послуг можна отримати у поштовому відділенні? - Будь-який громадянин або суб'єкт господарювання зможе через відділення поштового зв'язку отримати всю необхідну інформацію та консультації стосовно адміністративних послуг; відправити оформлений пакет документів, необхідних для отримання іншого в рамках цих послуг за допомогою поштового відправлення з оголошеною цінністю та описом вкладення на адресу служби «єдиного вікна». А потім отримати кінцевий документ (також через поштове відділення). Наразі, клієнт «Укрпошти» може отримати такі види адміністративних послуг, як поводження із зеленими насадженнями, присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна, установлення статусу та видача посвідчень (батьків та дитини з багатодітної сім'ї,

учасника війни, інваліда війни, ветерана праці, дитини війни тощо). Також можна скористатися соціальними послугами: отримати субсидію на відшкодування витрат на оплату комунальних послуг або довідку про отримання доходів (пенсії). Окрім того, однією з вагомих переваг пошти є листоноша, який за вашим бажанням може прийти до вас додому та виконати за вас процедуру відправлення, здійснить доставку поштових відправлень з документами.

Отже, із системою спрощеного доступу населення зможе максимально прозоро та легко отримувати результат.

ОБЛВЛАДА СУТТЄВО ПІДТРИМУЄ - Ірино Миколаївно, розкажіть, будь-ласка, про доставку пошти адресатам. - Працівники поштового зв'язку завжди докладають усіх зусиль для того, щоб виконувати свою роботу якісно та ефективно, з максимальним комфортом для споживачів. Але, на жаль, поштовики нерідко зустрічаються із проблемними ситуаціями, які не в силах вирішити самостійно. Одним з таких прикладів є стан абонгосподарства багатоповерхових будинків міст нашої області. Відмічу, що, згідно Закону України «Про поштовий зв'язок», ремонт та заміна абонентських скриньок має забезпечуватися власниками будинків, але останні роки кошти на це не виділялися. Донедавна у зіпсованому та непридатному для використання стані в області знаходилося близько 63% (389 тис.) абонентських поштових скриньок. Наші листоноші були просто не в змозі якісно виконувати свої обов'язки. Але цьогоріч намітились позитивні зрушення - розпочалися роботи із заміни старих непридатних абонскриньок на нові. - І завдяки чому відбуваються такі позитивні зрушення? - Хочу відмітити суттєву підтримку з боку місцевої державної влади. В 2012 році відбулася низка заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань. Вперше, серед інших областей, завдяки ініціативі та особистому баченню шляхів вирішення проблеми поганого стану абонент-

ÌÀÉÁÓÒÍ²É ÓÐÎÆÀÉ

ÏÎѲ ÎÇÈÌÈÕ ØÀÍÎÂͲ ÊÎËÅÃÈ! ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÏÎØÒÎÂί ÃÀËÓDz! Ùèðî â³òàþ Âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì - Äíåì ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ'ÿçêó! Ñüîãîäí³ ïîøòîâèé çâ'ÿçîê - íåâ³ä'ºìíà ñêëàäîâà ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. ³í âèêîíóº íàäçâè÷àéíî áàãàòî ôóíêö³é òà çàâäàíü, ÿê³ ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí. Îáóìîâëþº öèâ³ë³çîâàíå æèòòÿ ó ãëîáàëüíîìó ñâ³ò³, äå ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ òà ðå÷àìè íà âåëè÷åçí³ â³äñòàí³. Ðîçâèâàþ÷èñü ó íîãó ³ç ÷àñîì, çàñòîñîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, ïîøòîâèé çâ'ÿçîê äåìîíñòðóº ðóõ äî ïðîãðåñó, òóðáîòó ïðî ñïîæèâà÷³â. ², â òîé æå ÷àñ, ïðîïîíóþ÷è íàéêðàù³ òðàäèö³¿ ñï³ëêóâàííÿ, äáຠïðî çàãàëüí³ òà â³÷í³ ö³ííîñò³, íà ÿêèõ òðèìàºòüñÿ íàøå æèòòÿ. ³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþ Âàì ïîäàëüøèõ ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â, çäîðîâ'ÿ òà íàñíàãè. Íåõàé íà îáðàíîìó øëÿõó ÷åêàþòü ò³ëüêè ùàñòÿ, íîâ³ çâåðøåííÿ òà äóøåâíà ãàðìîí³ÿ. Çàâæäè çàëèøàéòåñü â³äêðèòèìè äëÿ ïðåêðàñíîãî. Áàæàþ ðåàë³çàö³¿ âñ³õ çàïîâ³òíèõ ìð³é ³ ñïðàâæí³õ äðóç³â. Ïàì'ÿòàéòå, íàøà ñèëà â ºäíîñò³, äëÿ ÿêî¿ íåìຠâ³äñòàíåé ³ ìåæ! ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà ʳëü÷èíñüêà, äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ських поштових шаф у багатоповерхівках голови ОДА Олександра Вілкула та голови облради Євгена Удода, для цих цілей у обласному бюджеті було передбачено відповідне фінансування. На придбання, ремонт та заміну абонентських скриньок у Дніпропетровську та Кривому Розі виділено 3 млн. 350 тис. грн. Із встановленням нових поштових шаф нашим листоношам забезпечать можливість якісно виконувати свої безпосередні обов'язки: доставку поштових відправлень, письмової кореспонденції, періодичних друкованих видань. - Скільки всього скриньок планується встановити? - У Дніпропетровську та Кривому Розі - близько 36,5 тис. Це дуже важливо для мешканців багатоповерхових будинків області - вони можуть реалізувати своє конституційне право на таємницю листування, отримувати від рідних та близьких листівки, фотографії, повідомлення, періодичні друковані видання та бути впевненими у безпеці своїх поштових відправлень, а також у конфіденційності інформації. Встановлення абонентських скриньок у Дніпропетровську розпочалося у серпні цього року і вже в листопаді буде завершено. Хочеться сподіватися, що з їх появою, люди передплачуватимуть більше газет та журналів, тим паче, що зараз триває передплатна кампанія на 2013 рік. Отже, користуючись нагодою, запрошую всіх мешканців Дніпропетровська та області передплатити друковані видання на наступний рік.

ВЛАСНА МАРКА ТА КВИТОК НА ЛІТАК - Ірино Миколаївно, які сучасні послуги, окрім звичайних традиційних, пошта пропонує своїм клієнтам? - Сьогодні пошта дуже багатогранна. Ми пропонуємо не лише традиційний поштовий зв'язок наші клієнти отримують близько

50 видів послуг. Ми постійно працюємо над тим, щоб заздалегідь передбачити потреби споживачів. Зараз існує багато цікавих пропозицій, як для фізичних, так і для юридичних осіб. Наприклад, послугою «Власна марка» вже скористалися багато підприємців. Це водночас ефективний інструмент маркетингу для бізнесу і можливість зробити чудовий подарунок до пам'ятної дати. Адже приємно відправляти листи, наклеюючи на них марки з власним фото або логотипом своєї фірми. Зробити таке замовлення можна у будь-якому відділенні поштового зв'язку. Серед численних пропозицій також замовлення квитків на транспорт, послуга незамінна у тому випадку, якщо ви мешкаєте далеко від залізничного вокзалу чи аеропорту. Завітавши до поштового відділення, наші клієнти можуть бронювати квитки на потяг, автобус чи літак. - А як щодо сучасних видів пересилання пошти? - Тут ми пропонуємо нашим клієнтам дуже зручні послуги. Коли потрібно зробити термінове і важливе відправлення, що має надійти у надзвичайно короткий строк, можна скористатися послугою «Пріоритетна пошта», за якою замовлення обробляються першочергово та скорочуються нормативи пересилання. Багато наших клієнтів позитивно оцінили зручність та якість послуги «кур`єрська доставка». При наданні послуг перш за все застосовуються провідні інформаційні технології, що значно збільшують якість та швидкість обслуговування. Всі наші зусилля спрямовані на розвиток поштової галузі Дніпропетровщини. Ми прагнемо, щоб поштові послуги залишались найдоступнішим та найзручнішим засобом зв'язку, а поштова мережа - однією з найбільших в Україні. Всі наші дії спрямовані на задоволення потреб споживачів!

³ò÷èçíÿí³ àãðà𳿠ó ö³ëîìó çàâåðøèëè ïîñ³â îçèìèõ êóëüòóð ï³ä óðîæàé 2013 ðîêó. Íà 90% çàñ³ÿíèõ ïëîù óæå îòðèìàíî ãàðí³ ñõîäè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê. Çîêðåìà, ïîñ³âè ïøåíèö³ ñòàíîâëÿòü 6,7 ìëí. ãà, ÿ÷ìåíþ - 1,1 ìëí. ãà, æèòà - 306 òèñ. ãà. ○

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÂÈÍÀÕ²Ä

Ó ÑÏÈÑÊÓ ÊÐÀÙÈÕ Íåùîäàâíî æóðíàë Time íàçâàâ êðàù³ âèíàõîäè 2012 ðîêó. Äî öüîãî ñïèñêó ïîòðàïèëî é óêðà¿íñüêå íîóõàó - ðóêàâè÷êè äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. ¯õ ñòâîðèëè ÷îòèðè íàøèõ ñòóäåíòè. Âèíàõ³ä äîçâîëÿº ðîçï³çíàâàòè ìîâó æåñò³â ³ ïåðåâîäèòè ¿¿ ó òåêñò íà ñìàðòôîí³. ○

ÏÅÐŲÐÊÀ ÇÍÀÍÜ

ÒÅÑÒÈ - ÎÍËÀÉÍ Ìàéáóòí³ àá³òóð³ºíòè îòðèìàëè çìîãó ä³çíàòèñÿ, ÿê³ ïðåäìåòè ¿ì íåîáõ³äíî «ï³äòÿãíóòè». Ó øêîëÿð³â ç’ÿâèëàñü íàãîäà ïðîéòè òåñòè, íå â³äõîäÿ÷è â³ä êîìï’þòåðà. Íèí³ ó îíëàéíìåðåæ³ «Ùîäåííèê.ua» ïàðàëåëüíî ³ç ïðîáíèì òåñòóâàííÿì ìîæíà ñêëàñòè ìèíóëîð³÷íå ÇÍÎ òà îäðàçó ä³çíàòèñÿ ïðî ðåçóëüòàòè ÀÊÒÈÂͲ ÏÐÎÄÀƲ

ÀÂÒÎ «ÂÈÐÎÑËÈ» Íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ïî÷àëè àêòèâí³øå êóïóâàòè àâòîìîá³ë³.  æîâòí³ ïîð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì ïðèð³ñò çà ê³ëüê³ñòþ ïðîäàíèõ ëåãêîâèõ àâò³âîê ñòàíîâèâ 12%. Òàêèì ÷èíîì, ãðîìàäÿíè âèòðàòèëè íà íîâ³ «êîëåñà» íà 72 ìëí. á³ëüøå, í³æ ó âåðåñí³. Ïðî öå ³íôîðìóº îäèí ³ç óêðà¿íñüêèé ñàéò³â ç àâòîïðîäàæó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКI СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)

ÍÅ ÏÅÐÂÛÉ, ÍÎ È ÍÅ ÂÒÎÐÎÉ

Ãîðîä äîêàæåò ñâîå ÷èñëåííîå ïðåâîñõîäñòâî

ÏÎÍÎÂÈËÈ ÐÎÁÎÒÓ

̲ÍßÞÒÜ ÊÀÁÅËÜ Çà îñòàíí³é òèæäåíü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äíîâëåíî ïîíàä 1,5 òèñ. ì òåëåôîííîãî êàáåëþ. Çàâäÿêè öüîìó ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè çàïðàöþâàëè ó 318 àáîíåíò³â. Êð³ì òîãî, çâ’ÿçê³âö³ âèêîíàëè 13 ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ³ç çàì³íîþ êàáåëþ. Ùîá çàïîá³ãòè êðàä³æêàì, ïðè öåíòð³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã «Óêðòåëåêîìó» ïðàöþº ñïåö³àëüíà ìîá³ëüíà ãðóïà, ÿêà ñï³ëüíî ç ì³ë³ö³ºþ ïàòðóëþº îá’ºêòè çâ’ÿçêó òà êàáåëüí³ òðàñè.

ÍÎÂÈÍÈ ËÈÑÒ Ó ÐÅÄÀÊÖ²Þ

ÍÈÇÜÊÈÉ ÓÊË²Í ÇÀ ÇÎËÎÒ² ÐÓÊÈ Äî ðåäàêö³¿ «Â³ñòåé» ÷àñòî íàäõîäÿòü ëèñòè â³ä ïîñò³éíèõ ÷èòà÷³â. Àäæå ³ç ãàçåòîþ âîíè íå ëèøå ö³êàâî ïðîâîäÿòü ñâîº äîçâ³ëëÿ, à é âèð³øóþòü ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ Íåùîäàâíî ïðîõàííÿ ïîäÿêóâàòè ë³êàðÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÎòΠíàä³éøëî â³ä ãîëîâè Öàðè÷àíñüêî¿ ðàéîííî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â «Çàõèñò» ³òàë³ÿ Øàïîâàëà. «Áàãàòî ÷ëåí³â íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ óæå íå ïåðøèé ð³ê ë³êóþòüñÿ ó íåâðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ îáëàñíîãî øïèòàëþ, - éäåòüñÿ ó ëèñò³. - Ìè, âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, à òàêîæ âî¿íè ³íøèõ ëîêàëüíèõ â³éí, õî÷åìî âèñëîâèòè ãëèáîêó âäÿ÷í³ñòü çà äîáðå ³ òåïëå ñòàâëåííÿ êîëåêòèâó ìåäèê³â öüîãî â³ää³ëåííÿ. À îñîáëèâî éîãî çàâ³äóþ÷³é - êàíäèäàòó ìåäè÷íèõ íàóê, ë³êàðþ âèùî¿ êàòåãî𳿠Íàòàë³ Æóðàâåëü, ÿêà ñâîºþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ ïîâåðòຠäî æèòòÿ òèñÿ÷³ ïàö³ºíò³â. Íàòàëå Âîëîäèìèð³âíî, çàâäÿêè Âàø³é òóðáîò³ òà ïðîôåñ³éí³é ìàéñòåðíîñò³ ó ëþäèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ íàéãîëîâí³øå: â³ðà òà íàä³ÿ íà îäóæàííÿ. ³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áåçõìàðíîãî íåáà. Çà Âàøå äîáðå ñåðöå, çîëîò³ ðóêè, ñóìë³ííó ïðàöþ òà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì - íàøà ùèðà ïîäÿêà òà íèçüêèé óêë³í!». ○

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÌÎÍÎÏÎ˲Þ

ÍÀÆÈÂÀËÈÑß ÍÀ ÒÅÏ˲ Îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè çà çëîâæèâàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì îøòðàôóâàëî ì³ñüêå ÊÏ «Äí³ïðîïåòðîâñüê³ ì³ñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³» íà 20 òèñ. ãðí. ³ää³ëåííÿ âñòàíîâèëî, ùî ï³äïðèºìñòâî íåïðàâîì³ðíî íàðàõîâóâàëî ñïîæèâà÷àì ïëàòó çà ïîñëóãó öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ó ïåð³îä íåñïðàâíîñò³ çàñîáó îáë³êó òåïëîâî¿ åíåð㳿. ² çàì³ñòü 6,73 ãðí. çà 1 êâ. ì éîãî âàðò³ñòü ñòàíîâèëà 8,97 ãðí.

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Äíåïðîïåòðîâñê óòðàòèë ñòàòóñ ãîðîäà-ìèëëèîííèêà, ñòàòèñòèêà äàðèò íàäåæäó íà òî, ÷òî «íå ïåðâûé, íî è íå âòîðîé» îáëàñòíîé öåíòð Óêðàèíû ñóìååò âîññòàíîâèòü ñâîå íàñåëåíèå, ðàñòåðÿííîå çà ïîñëåäíèå ãîäû

ске умерли 17107 человек. Впрочем, достаточно большое число родившихся - 8317 - несколько «компенсировало» новоявленную брешь. А вот абсолютным рекордсменом в показателе «природное движение населения» стал

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ËÞÁÎÂÜ ÕÎÄÎÂÀ,

íà÷àëüíèê îòäåëà ñòàòèñòèêè íàñåëåíèÿ ÃÓ ñòàòèñòèêè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè: - Äîíåöê åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïåðåñòàë áûòü ãîðîäîììèëëèîííèêîì, è íèêòî ïî ýòîìó ïîâîäó íå îáúÿâëÿë òðàóðà.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ В 1992-м, когда численность населения Днепропетровска составляла 1,2 млн. человек, началось постепенное сокращение количества его жителей. В том же году областной центр потерял 4 тысячи горожан. Особенно «урожайным» на потери стал 1995 год, когда в Днепропетров-

 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÐÀÑÒÅÒ ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÜ

ние, то есть, временно проживающее - подарил Днепропетровску еще полтора года жизни в статусе «миллионника». Неумолимые статданные лишили наш город этого звания совсем недавно - в июле 2012-го. Ныне в мегаполисе проживают 998846 человек.

2000 год, когда природный прирост - со знаком «минус» - составил 8878 человек. Медленное, но упорное сокращение населения и привело к лишению Днепропетровска почетного статуса… Согласно данным Главного управления статистики области, случилось это в 2010 году - по крайней мере, если брать в расчет такой показатель, как постоянное население. А вот другой показатель наличествующее населе-

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА Впрочем, не впадать в уныние побуждает положительная динамика природного прироста населения, пусть и имеющего все еще знак «минус». Так, если в 2010 году в Днепропетровске умерли 14235 и родились 10105 человек (естественный прирост составил минус 4130), то в прошлом году этот показатель составил минус 3512. И положительная

ÑÐÅÄÍÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ Ñðåäíèé âîçðàñò æèòåëåé Äíåïðîïåòðîâñêà ñîñòàâëÿåò:

b ìóæ÷èíû - 38 ëåò, c æåíùèíû - 43 ãîäà.

тенденция - за счет увеличения рождаемости и уменьшения смертности внушает надежду на то, что Днепропетровску удастся «залатать брешь» в своей живой силе. Тем более, что и сальдо миграции (увы, пока отрицательное) тоже начинает вселять оптимизм. Так, если в 2008 году число выбывших за пределы города составило 15551, прибывших - 8108, и сальдо миграции, соответственно, достигло отметки минус 7443, то в прошлом году этот показатель повысился до отметки минус 2891. Потому, как считают в управлении статистики утверждать, что Днепропетровск вымирает, - безосновательно и даже безответственно. Мы еще докажем свое численное превосходство!

Ï˲ÄÍÀ ÏÐÀÖß

Ïîêëèêàííÿ - ðîáèòè äîáðî ÊÎËÅÊÒÈ ÊÎÐÎ˲ÂÑÜÊί ÇÎØ ²-²²² ÑÒ.

Çàâäÿêè òàêèì êîðèñíèì ³ ïîòð³áíèì ëþäÿì, ÿê äèðåêòîð Àãðîô³ðìè ³ì. Ãîðüêîãî Ìèêîëà Ñåëåçíüîâ, ñâ³ò ñòຠäîñêîíàë³øèì, à ëþäè ùàñëèâ³øèìè. Ïðàö³âíèêè ñîöñôåðè çàâæäè ðîçðàõîâóþòü íà éîãî ï³äòðèìêó, ðîçóì³ííÿ. Öå ï³äòâåðäÿòü ó÷í³, áàòüêè òà â÷èòåë³ Êîðîë³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â З Агрофірмою ім. Горького співпрацюємо давно, відтоді, як розпався місцевий колгосп ім. Щорса. І з тих пір її директор у школі - своя людина. Скільки всього зроблено в навчальному закладі з допомогою АФ ім. Горького. Це і теплий внутрішкільний туалет, і перероблена та

устаткована каналізація в їдальні та рукомийниках, і бетонна доріжка на подвір’ї, і дах, який відремонтували коштом та зусиллями працівників Агрофірми та особисто Селезньова. Завдяки Миколі Миколайовичу наша сільська школа одержала 3 G модем та дістала можливість підключити Інтернет. За рахунок АФ ім. Горького здійснюється харчування вихованців літнього пришкільного оздоровчого табору «Сонечко» (непільгові категорії), дітей, які відвідують групу продовженого дня. А вже про щоденну допомогу школі можна говорити дуже багато. За першим проханням вирішуються поточні господарські проблеми, які виникають майже щотижня. Так, непомітно для стороннього ока, завдяки допомозі наших добровільних шефів, а краще сказати -

друзів, школа має можливість жити повноцінним життям. Згадують добрим словом М.М. Селезньова і юні спортсмени. Щороку в травні за матеріальної підтримки ТОВ «Агрофірма ім. Горького» традиційно проводиться футбольний турнір пам’яті П.І. Лобача з врученням призів та подарунків. Допомагаючи сьогодні школі, Микола Миколайович таким чином інвестує майбутнє не тільки свого підприємства, а й усієї держави. Бо ж коли в селі сміються діти, зростають здорові, вчаться і повертаються до рідної землі, - в цьому є і його заслуга… 14 листопада Микола Селезньов відзначив свій день народження. Будьте ж, шановний Миколо Миколайовичу, здорові й успішні ще довгі роки!


ЖИТТЯ МІСТА 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÌÅ×ÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

Ñòóäåíòû äíåïðîïåòðîâñêèõ âóçîâ âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè íà÷àëè â íàøåì ãîðîäå ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê Êðàñíîïîâñòàí÷åñêóþ áàëêó. Ïàðàëëåëüíî îíè ïëàíèðóþò óñòðîèòü êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ àðõèòåêòóðíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è äèçàéíåðñêèõ ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ýòîé òåððèòîðèè

Áàëêà ïðåâðàùàåòñÿ â ïàðê…

ÑÒÓÄÅÍÒÛ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÏÐÎÂÅËÈ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀÏÎÁ²ÆͲ ÇÀÕÎÄÈ

Ó²ÌÊÍÓÒÜ ÑÈÐÅÍÓ 28 ëèñòîïàäà î 13.55 â Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðè õâèëèíè ëóíàòèìå òðåíóâàëüíèé ñèãíàë «Óâàãà âñ³ì!». Çàïóñê åëåêòðîñèðåí ïðîâîäèòüñÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè öåíòðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè ïîâ³äîìëåííÿ íàñåëåííÿ òà íàâ÷àííÿ ëþäåé. Ïî÷óâøè ñèðåíó, çáåð³ãàéòå ñïîê³é ³ ïîðÿäîê. Óâ³ìêí³òü ðàä³î àáî òåëåâ³çîð, óâàæíî ïðîñëóõàéòå ³íôîðìàö³þ ³ ä³éòå â³äïîâ³äíî äî íå¿.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ГОРОЖАН История Днепропетровска неразрывно связана с одним из самых живописных мест города - Красноповстанческой балкой. Эта территория - настоящий кладезь событий минувших лет, она помнит скифов, казаков, татар, революционеров, махновцев. Словно живительная артерия, балка и сегодня пересекает весь мегаполис. В былые же времена, в нижней части она доходила до Днепра, называлась там «Провалье» из-за очень крутых оврагов. В летнюю жару в балке был настоящий рай: зелено и прохладно, там били родники с чистейшей водой. До конца 80-х годов прошлого столетия в Красноповстанческой очень любили отдыхать горожане. Но в 1987 году, из-за строительства дороги, дно балки засыпали шлаком, деревья вырубили, а ручеек заковали в трубу. Живопис-

ØÂÈÄÊÈÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ

ÒÎÐòÂËß ÏÐÎÖ²ÒÀª ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ное место стало постепенно по которому можно спусумирать, наполняясь мусо- титься в балку, высадили здесь около 100 деревьев. ром. Но для того, чтобы реПЕРВЫЙ ШАГ шить все проблемы КрасноВо многих западных повстанческой балки и в странах балки, овраги при- будущем создать на ее базе водят в порядок, создают на природный парк, - требуютих территориях парки, зоны ся значительные средства, отдыха. У нас пока делают комплексный подход. Ступервые шаги. И это не может денты и преподаватели нане радовать. деются на поддержку эколоГод назад студенты ДНУ гических служб города, поим. Олеся Гончара задумали нимание общественности. проект преобразования Красноповстанческой и от- НЕ СИДЕТЬ, правили его на конкурс раз- СЛОЖА РУКИ Было решено провести вития бренда вуза. Работа заняла третье место, но это конкурс журналистских не отбило у ребят желание расследований «Куда уехал его реализовать. Объединив- мусор?». Статьи днепропетшись со студентами и препо- ровских мастеров пера подавателями других высших могут выявить виновных в учебных заведений города, засорении балки. Также соребята провели субботник: стоится конкурс ландшафтубрали территорию, приле- ного дизайна. Студенты, гающую к университету и молодые архитекторы смочастично склон «Днепро- гут предложить свое видеоблэнерго», а также проход, нье балки как парка.

ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÐÒÅÍÑ, ïðåäñåäà-

òåëü ÎÎ «Ìîëîäåæíûé ñîâåò Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè»: - Ê ñóááîòíèêó ïîäêëþ÷èëèñü ïðàêòè÷åñêè âñå âóçû Äíåïðîïåòðîâñêà. Ìû íå îæèäàëè òàêîé àêòèâíîñòè ñðåäè ìîëîäåæè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýêîëîãè÷åñêèå èäåè åé íå ÷óæäû. Âñå ïîíèìàþò, ÷òî æèòü â ÷èñòîì ãîðîäå ëó÷øå, ÷åì ñðåäè ãîð ìóñîðà.

В общем, преобразование Красноповстанческой дело не одного месяца и даже не одного года. Но участники проекта не собираются сидеть сложа руки, они и далее будут проводить субботники, бороться с людским безразличием, учить всех нас любить свою землю, ее историю.

ÂÎÇÐÎÄÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ Èñòîðèÿ Êðàñíîïîâñòàí÷åñêîé áàëêè ñâÿçàíà è ñ ìàñøòàáíûìè òðàãåäèÿìè âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Òîãäà ôàøèñòû ðàññòðåëÿëè çäåñü îêîëî 15000 ÷åëîâåê, èç íèõ - 11000 åâðååâ. Ãðóñòíî, ÷òî ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ñåãîäíÿ õðàíÿò ãðóäû ìóñîðà. Ê ïðîåêòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó ýòîé òåððèòîðèè óæå ïðèñîåäèíèëàñü åâðåéñêàÿ îáùèíà Äíåïðîïåòðîâñêà, åå ó÷àñòíèêè òàêæå ïëàíèðóþò îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü.

Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ îáñÿã ðîçäð³áíîãî òîâàðîîá³ãó îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³ òà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà çð³ñ íà 15,2 % ³ ñòàíîâèâ ïîíàä 8,5 ìëðä. ãðí. Çà 10 ì³ñÿö³â çàâäÿêè ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü òà áóä³âíèöòâó íîâèõ â³äêðèò³ 73 ìàãàçèíè, à òàêîæ ðîçïî÷àëè ðîáîòó 46 ï³äïðèºìñòâ ðåñòîðàííîãî á³çíåñó. Òàê, ñüîãîäí³ íà 1000 ìåøêàíö³â ïðèïàäຠ832 êâ. ì òîðãîâåëüíî¿ ïëîù³. ○

ÏÐÎÅÊÒ ÏÎÄÀÒÊÎÂί

ÒÐÈÌÀÞÒÜ ÐÓÊÓ ÍÀ ÏÓËÜѲ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà çàïðîâàäèëà ïðîåêò, ÿêèé äîçâîëèòü ãðîìàäÿíàì ðàçîì ³ç ïîäàòê³âöÿìè îñòàòî÷íî ïîäîëàòè êîðóïö³þ â ëàâàõ â³äîìñòâà, ë³êâ³äóâàòè ïåðåøêîäè, ùî çàâàæàþòü çä³éñíþâàòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, óñóíóòè ñêëàäíîñò³ ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè. Íîâà ³í³ö³àòèâà ïîäàòê³âö³â ìຠíàçâó «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿». «Ìè ãîâîðèìî íå ò³ëüêè ïðî êîðóïö³þ, à é ïðî òðóäíîù³ çàãàëîì. Íàçèâàþ÷è öåé ïðîåêò ñàìå òàê, ìè ìàëè íà óâàç³ ïðàãíåííÿ ³ êåð³âíèöòâà, ³, ñïîä³âàþñü, íåáàéäóæèõ ãðîìàäÿí òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, øâèäêî ðåàãóâàòè íà ìîæëèâ³ ïðîÿâè íåáåçïå÷íèõ äëÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «õâîðîá», ÿê-òî ïîðóøåííÿ çàêîííèõ ïðàâ ëþäåé, çëîâæèâàííÿ âëàäîþ», - ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Êëèìåíêî, ãîëîâà ÄÏÑ Óêðà¿íè. «Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿» - öå «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ, ùî ïðàöþº çà ïðèíöèïîì call-back (ïîäàòê³âö³ íå ò³ëüêè ïðèéìóòü çâåðíåííÿ, àëå é ïîò³ì ïîâ³äîìëÿòü ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè òà âæèò³ çàõîäè). Ïðàöþâàòèìå ë³í³ÿ ö³ëîäîáîâî: ³ç 8.30 äî 19.30 ³íôîðìàö³þ ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïðèéìàòèìóòü îïåðàòîðè, â ³íøèé ÷àñ - ³íòåðàêòèâíèé àâòîâ³äïîâ³äà÷.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)

ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÏÎÌÎÙÈ

Êàæäûé ðåáåíîê - ïðîåêò ìèðîçäàíèÿ ÊȯÂ

вÇÄÂßÍÅ ÑÅËÎ Óæå â ãðóäí³ íà ñòîëè÷íîìó Õðåùàòèêó ðîçòàøóºòüñÿ гçäâÿíå ñåëî.  ³ìïðîâ³çîâàíîìó ñåë³ ìåøêàíö³ é ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü êóïèòè ñóâåí³ðè, âèïèòè ãàðÿ÷î¿ êàâè àáî ãë³íòâåéíó, ïîñëóõàòè ìóçèêó, ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Ç ïðîïîçèö³ºþ îðãàí³çóâàòè íà Õðåùàòèêó ³ Ìàéäàí³ íåçàëåæíîñò³ ïîä³áíèé çàõ³ä, äå á êèÿíè çìîãëè íå ëèøå ïðèäáàòè ïîäàðóíêè äðóçÿì òà ð³äíèì íàïåðåäîäí³ Íîâîð³÷íèõ ñâÿò, à é ö³êàâî ïðîâåñòè â³ëüíèé ÷àñ, âèñòóïèëà ÊÌÄÀ.

ÍÎÂÈÍÈ ªÂÏÀÒÎвß

ËÅ×ÅÍÈÅ ÈÃÐÎÉ

ÁÐÅÍÄ Ì²ÑÒÀ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Äåðæàâíà ñëóæáà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Óêðà¿íè çàðåºñòðóâàëà çà âèêîíêîìîì ªâïàòîð³éñüêî¿ ì³ñüêðàäè àâòîðñüê³ ïðàâà íà òóðèñòè÷íèé áðåíä «ªâïàòîð³ÿ». Êóðîðò ïðèâàáëþâàòèìå òóðèñò³â ãîëîâîþ áàðàíà ³ ïèòóùîþ ç쳺þ. Öÿ åìáëåìà âæå ðîçì³ùåíà íà áàãàòüîõ ì³ñüêèõ îá’ºêòàõ, ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ òà íà ïîë³ãðàô³÷í³é ïðîäóêö³¿. Êð³ì òîãî, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàêîæ áóäå çàðåºñòðîâàíà åìáëåìà «Ìàëèé ªðóñàëèì» òà çíàê «Çðîáëåíî â ªâïàòî𳿻. ○

ÕÀÐʲÂ

ÔÎÒÎÑÊÀÐÃÀ ÄËß ÌÅÐÀ ̳ñüêà âëàäà ïðèéìຠâ³ä æèòåë³â Õàðêîâà çàÿâêè äëÿ âèð³øåííÿ ð³çíèõ æèòëîâîêîìóíàëüíèõ ïðîáëåì ó âèãëÿä³ ôîòîãðàô³é. Iç 14 ëèñòîïàäà äî 15 ãðóäíÿ ìåð Ãåííàä³é Êåðíåñ ïðèéìàòèìå ôîòîçàÿâêè, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ ç äàõàìè, ùî ïðîò³êàþòü, ñì³òòºâèìè çâàëèùàìè, ðåìîíòîì âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ äîð³ã ³ êîìóí³êàö³é, óñòàíîâêîþ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â òîùî. Ó ëèñò³, êð³ì ôîòîãðàô³¿, íåîáõ³äíî âêàçàòè àäðåñó ³ êîðîòêî îïèñàòè ïðîáëåìó. ○

ËܲÂ

ÓÐßÒÓÂÀËÈ ÌÅÐÊÓÐ²ß Ó Ëüâîâ³ â³äðåñòàâðóâàëè ñêóëüïòóðó äàâíüîðèìñüêîãî áîãà òîðã³âë³ Ìåðêóð³ÿ, ùî ðîçì³ùåíà íà êîëèøíüîìó áóäèíêó çàë³çíèö³ íà âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â. Ãðîìàäñüêà ³í³ö³àòèâà «Âðÿòóâàòè Ìåðêóð³ÿ» òðèâàëà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè. Çàêëèê ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòíèêà ëóíàâ ó á³ëüøîñò³ ì³ñüêèõ êàôå òà ñóïåðìàðêåòàõ, íà áëàãîä³éíèõ êîíöåðòàõ òà âóëè÷íèõ àêö³ÿõ. Çàâäÿêè äîáðî÷èííèì âíåñêàì ëüâ³â’ÿí óäàëîñü ç³áðàòè ïîíàä 32 òèñ. ãðí. Ìåðêóð³é ñòàâ ñèìâîëîì ëþáîâ³ ìåøêàíö³â äî ñâ ñïàäùèíè, íåáàéäóæîñò³ ³ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿.

Îí íåñåò â ñåáå îñîáóþ ìèññèþ… Ýòè ñëîâà îòïðàâíàÿ òî÷êà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî ìåòîäè÷åñêîãî ïñèõîëîãîìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîãî öåíòðà, êîòîðûå ïîìîãàþò äåòÿì ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Î ðàáîòå Öåíòðà «Â³ñòÿì» ðàññêàçàëà äèðåêòîð, ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã âûñøåé êàòåãîðèè, ó÷èòåëü-ìåòîäèñò, îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû Ñâåòëàíà Âàñèëüêîâñêàÿ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ЗАЛОГ УСПЕХА - Светлана Ивановна, расскажите нашим читателям о том, как создавался Центр… - 1 февраля 1994 г. по инициативе областного управления образования на постоянно действующей основе была создана областная психолого-медико-педагогическая консультация. В 1995 г. по решению Министерства образования и науки Украины управление ввело в штат консультации ставки практических психологов - появилась возможность создания Центра. На его базе начал функционировать учебно-реабилитационный класс. Постепенно Центр пополнялся службами, специалистами, в частности, в 2003 г. - службой раннего вмешательства, а в 2005-2006 гг. - лечебно-оздо-

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÀ ÀÊÒÈÂÍÀß ÏÎÇÈÖÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ровительным реабилитационным комплексом, включающим лечебно-физический блок, арт-студию, комнату социальной адаптации, студию игровой терапии и комнату индивидуального консультирования. В этом году Центру присвоен статус коммунального специального общеобразовательного учебно-реабилитационного учреждения «Днепропетровский областной методический психолого-медико-педагогический центр» (ДОМПМПЦ). - В чем его отличие от других профильных учреждений? - В том, что это - современная интегрированная модель комплексной помощи семьям, которые воспитывают детей с особыми потребностями. ДОМПМПЦ объединяет три структурных подразделения - областную психолого-медико-педагогическую консультацию, областной учебно-методический центр практической психологии и социальной работы и коррекционно-реабилитационный комплекс. У каждого подразделения - своя сфера деятельности и ответственности. В то же время все они тесно взаимосвязаны. Хочу подчеркнуть важность активной позиции родителей особенных детей. Они должны сделать все, чтобы быть счастливыми вместе со своими детьми.

КО ВСЕМ ПРОБЛЕМАМ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД - С какими проблемами к Вам обращаются? - Со всеми, касающимися развития и обучения ребенка. За последние 10 лет к специалистам Центра обратились около 70 тыс. детей. Мы предоставляем обоснованные психолого-педагогические рекомендации относи-

Òåðàïåâòè÷åñêàÿ èãðà - íàèáîëåå îðãàíè÷íûé è öåëèòåëüíûé âèä äåÿòåëüíîñòè, ïîçâîëÿþùèé ðåáåíêó ïðåîäîëåòü ñòðàõ è ïîëó÷èòü îïûò îáùåíèÿ. тельно программ, содержания, форм, методов обучения и осуществления коррекционно-развивающей работы в соответствии с потенциальными возможностями психофизического развития каждого ребенка. Например, в рамках учебно-реабилитационного класса разрабатываются и внедряются индивидуальные программы развития для детей с ДЦП, когнитивной недостаточностью, расстройствами спектра аутизма, синдромом дефицита внимания, гиперкинетическими и другими расстройствами поведения. - Расскажите, пожалуйста, подробнее о службе раннего вмешательства… - Чем раньше выявлены проблемы у ребенка, тем эффективнее помощь. Служба раннего вмешательства работает с 2003 г. в составе коррекционно-реабилитационного подразделения ДОМПМПЦ. Для детей от года до пяти лет предусмотрены непродолжительные (до 2-х часов) занятия 2-3 раза в неделю - индивидуально или малыми группами. Специалисты службы активно внедряют игровые программы. Терапевтическая игра - наиболее органичный и целительный вид деятельности, позволяющий ребенку преодолеть страх и получить опыт общения. - А в чем особенности арт-терапии и физической реабилитации? - Арт-терапия - это еще одна возможность дальнейшего совершенствования реабилитационных технологий. И здесь для каждой

категории детей, в том числе с выраженными художественными способностями, разрабатываются индивидуальные программы развития. Физическая реабилитация построена на стимуляции двигательных навыков ребенка. Эффект лучше, если элементы терапии, которым специалист обучает родителей, будут включены в повседневную жизнь.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÎÊÎËÎ 70 ÒÛÑ. ÄÅÒÅÉ С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ - С кем и каким образом Вы сотрудничаете? - Если говорить о международном сотрудничестве, то по программе «Открытый мир» я побывала в США с презентацией опыта Днепропетровской области. В украинско-канадском проекте наши специалисты работали со шведскими специалистами. В этом году мы провели более 1700 консультаций для коллег. Ежегодно с целью повышения квалификации учителей-логопедов, коррекционных педагогов, практических психологов, коллег из районно-городских ПМПК на базе ДОМПМПЦ проходят семинары, творческие встречи, «круглые столы», тренинги, конференции и т. д. - В чем видите перспективы? - В дальнейшем совершенствовании нашей работы, развитии центра.


ЖИТТЯБУТТЯ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

Õ˲ÁÎÌ ªÄÈÍÈÌ?

ÍÎÂÈÍÈ

¯æà ñïóñòîøóº íàø³ ãàìàíö³ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

²ÄÌÎÂÀ ÂIÄ ØʲÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ ÇÅÊÎÍÎÌÈÒÜ ÃÐÎز

Ñí³äàíîê ç'¿æ ñàì, îá³ä ðîçä³ëè ³ç äðóãîì, à âå÷åðþ â³ääàé âîðîãîâ³. Ó ïðÿìîìó ÷è ïåðåíîñíîìó ñåíñ³, àëå çà ö³ºþ íàðîäíîþ ìóäð³ñòþ àïð³îð³ äîâîäèòüñÿ æèòè áàãàòüîì óêðà¿íöÿì. Àäæå Àäæå,, çà îñòàíí³ìè äàíèìè äàíèìè,, ìè âèòðà÷àºìî íà õàð÷óâàííÿ ìàéæå 52% ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, äîçâîëÿþ÷è ñîá³ ïðè öüîìó íå íàéÿê³ñí³ø³ ïðîäóêòè

ється, їмо ми їх вряди-годи, не переймаємося одноманітним асортиментом та надаємо перевагу

24,84%

ПОВНИЙ ШЛУНОК Не останнє місце на нашому столі у овочів та фруктів. Та якщо останні з них споживаємо цілорічно, то із першими в українців складні стосунки. Виявля-

70

17,60%

50

13,67%

60

10,29%

40

6,91%

30

5,87%

ÌÅÍØÅ 30

2,09%

²ÍØÅ

термічно обробленій, а отже, і менш корисній городині. Зранку - макарони, в обід - пюре, ввечері - вареники з картоплею. У прикуску -

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ˆ 8,1% â³ä ïðèáóòê³â âèòðà÷àþòü íà ¿æó â Ëþêñåìáóðç³,

ˆ 8,5% - ó Âåëèêîáðèòàí³¿; ˆ 9,8% - ó ͳìå÷÷èí³; ˆ ìàéæå 41% êðîâíî çàðîáëåíèõ â³ääàþòü çà ïðîäóêòè ìîëäàâàíè; ˆ 39,2% - á³ëîðóñè; ˆ ìàéæå 29% - ðîñ³ÿíè.

вафлею-бубликом. Усе - результат досягнуто: шлунок повний. Приблизно саме таке меню може собі дозволити середньостатистична українська родина. Серед його беззаперечних плюсів - швидкість та дешевизна, серед мінусів - одноманітність та незбалансованість. Наш улюблений сніданок - бутерброд із сиром чи ковбасою - обходиться в середньому в 8 грн. Правильний: сир, яйця, овочевий або фруктовий салат доступний не кожному, адже

ÎÁÄÀÐÎÂÓÂÀËÈ ÂÎIJ¯Â

80

18,73%

ÇÀÏÎвÆÆß

ковбаса або м'ясо, можливо, овочевий салат. Якщо не наївся, запив це все чаємкавою, заїв печивом-

ÑÊIËÜÊÈ ÂÈÒÐÀ×ÀÞÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÖI ÍÀ ¯ÆÓ, % ÂIÄ ÇÀÐÏËÀÒÈ

Î Ï È Ò À Í I

Такі показники сьогодні - досить високі в Європі. Особливості національної дієти, «викривлене» уявлення про здорове харчування та подорожчання продуктів роблять наш стіл бідним не лише на поживні, а й на здорові наїдки. Так, раціон середньостатистичної української родини в основному складається з: Æ 14% цукру та солодощів (у фінів, скажімо, це 10%); Æ 36% мучного та каш (у фінів - 27%); Æ 11,5% риби, яєць та молочних продуктів (у фінів 16,5%); Æ 9,2% м'яса (у фінів - близько 20%).

ÔÀËÜØȲ ˲ÊÈ Ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè â ê³ëüêîõ àïòåêàõ Ëüâîâà ïîíàä 200 êîðîáîê ç ôàëüøèâèìè ìåäèêàìåíòàìè, âàðò³ñòü ÿêèõ ïðè ðåàë³çàö³¿ ñòàíîâèëà á ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ôàëüñèô³êàò âèãîòîâëÿëè â êóñòàðíèõ óìîâàõ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Ñåðåä âèëó÷åíîãî êîíòðàôàêòó á³ëüøå 40 íàéìåíóâàíü, çîêðåìà: àêòèâîâàíå âóã³ëëÿ, óðîëåñàí, âàëåð³àíà, ôåçàì, êîëäôëþ, ôåñòàë, àì³çîí, á³ñåïòîë, ë³íåêñ, ãðèïåêñ Ìàêñ, çíåáîëþþ÷³, êàðä³îëîã³÷í³ ïðåïàðàòè ³ áàãàòî ³íøîãî. Òðåòÿ ÷àñòèíà ôàëüøèâîê ë³êè äëÿ ä³òåé.

36% ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÖ²ÎÍÓ ÌÓ×ÍÅ ÒÀ ÊÀز

НАЦІОНАЛЬНА ДІЄТА

ËܲÂ

Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ Mojazarplata.com.ua.

ÇÐÀÍÊÓ ÌÀÊÀÐÎÍÈ,  ÎÁ²Ä - ÏÞÐÅ коштуватиме така вранішня «ненажерливість» удвічі-втричі дорожче.

ДОРОГІ ЗВИЧКИ Дослідження, проведені компанією GfK Україна, та результати соцдослідження «Українського демократичного кола» засвідчили, що:

 46% українських громадян прибутків вистачає лише на їжу та одяг (або найнеобхіднішу побутову техніку);  17% опитаних витрачають зароблене лише на харчування;  11,3% - не вистачає коштів навіть на їжу;  6% - змушені економити на продуктах. Міцніше затягувати паски, зважаючи на український менталітет, не вдасться. Адже річ зовсім не у нашій обжерливості, а у співвідношенні зарплат та цін. Ось можновладці, наприклад, заради економії пропонують українцям відмовитися від шкідливих звичок. Виявляється, незважаючи на постійне подорожчання сигарет та алкоголю, щомісяця через їх придбання наш гаманець легшає на 300 - 800 грн., а це більше, ніж на відпочинок та освіту, разом узяті (3,3% проти 1,8 та 1,3% відповідно).

13 ëèñòîïàäà ó ì³ñò³ íà áàãàòüîõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ âèñòàâèëè ïîñòè ÄÀ². Ïðàâîîõîðîíö³ ñòåæèëè çà òèì, ÿê âî䳿 ïðîïóñêàþòü àáî íå ïðîïóñêàþòü ï³øîõîä³â. Ïðè öüîìó çàêîíîñëóõíÿíèì âîä³ÿì äÿêóâàëè çà ïðîÿâ óâàãè äî ï³øîõîä³â, à ¿õí³õ ä³òåé ïðèãîùàëè øîêîëàäêàìè. Íà äîäàòîê äî äîáðèõ ñë³â âîä³ÿì äàâàëè àã³òàö³éíó ëèñò³âêó ³ áóêëåò ó ïîäàðóíîê. ○

ËÓÖÜÊ

Â×ÀÒÜ ÑÀÌÎÇÀÕÈÑÒÓ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÀÉʲ» Àíäð³é Ñì³ðíîâ, ÿêèé ïîíàä 20 ðîê³â çàéìàºòüñÿ áîéîâèìè ìèñòåöòâàìè, ïðîâîäèòü ó Ëóöüêó ñåì³íàðè äëÿ ñòóäåíò³â ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Øêîëà ñàìîçàõèñòó». ³í ðîçïîâ³äຠïðî ïñèõîëîã³þ íàïàäíèê³â òà ïîÿñíþº, ÿê ïîâîäèòèñü ó íàäçâè÷àéí³é ñèòóàö³¿. Ó÷àñíèêè «Øêîëè ñàìîçàõèñòó» îòðèìàí³ çíàííÿ ïåðåâ³ðÿòèìóòü íà ïðàêòèö³ ó ñïîðòçàë³ ï³ä ÷àñ ëåêö³éíèõ ñåì³íàð³â. Ó÷àñòü ó òðåíóâàíí³ áåçêîøòîâíà. ËܲÂ

ÀÁÅÒÊÀ ÄËß ÍÅÇÐß×ÈÕ Ó Ëüâîâ³ ïðåçåíòóâàëè êîëüîðîâó ³ëþñòðîâàíó àáåòêó äëÿ íåçðÿ÷èõ. Êíèãà âèãîòîâëåíà îäíî÷àñíî ðåëüºôíî-êðàïêîâèì ³ ïëîñêîäðóêîâàíèì øðèôòàìè. Ó êîìïëåêò³ àáåòêè - äâà àóä³îäèñêè ç îçâó÷åíèìè òåêñòàìè, îïèñàìè ìàëþíê³â, ö³êàâèìè çâóêîâèìè åôåêòàìè. Çà çàäóìîì àâòîð³â, êíèãà ïîâèííà ïîëåãøèòè ïðîöåñ âèâ÷åííÿ ë³òåð çðÿ÷èìè ìàëþêàìè ó ñ³ì’ÿõ íåçðÿ÷èõ áàòüê³â òà íàâïàêè.


12 ÆÈÒÒß ÐÅòÎÍÓ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÃÓËßËÈ ÂÑ²Ì ÐÀÉÎÍÎÌ

Òîìàê³âñüêèé ìóçåé â³äçíà÷èâ þâ³ëåé ËÞÄÌÈËÀ ªÔÐÅÌÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÊÐÈÍÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÀIJÑÒÜ ÄËß ÌÀËÅײ Ó äèòÿ÷îìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ «Áåð³çêà», ùî â ñåë³ Ñâ³òëîã³ðñüêå, â³äáóëàñü ïðèºìíà ³ äîâãîî÷³êóâàíà ïîä³ÿ - â³äêðèòòÿ ùå îäí³º¿ ìîëîäøî¿ äèòÿ÷î¿ ãðóïè íà 20 ì³ñöü. Ðåìîíòóâàëè ïðèì³ùåííÿ çà êîøòè, âèä³ëåí³ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ. Çàâäÿêè öüîìó ïðèäáàíî íîâ³ ñó÷àñí³ ìåáë³ òà ïîñò³ëüíó á³ëèçíó. ijòè, ¿õí³ áàòüêè òà âñ³ áàæàþ÷³ îãëÿíóëè îíîâëåíó ãðóïó.

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÎÍÎÂËÅÍÀ ÊÎÒÅËÜÍß Êîìóíàëüíå âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «Ì³ñüêâîäîêàíàë» ðåêîíñòðóþâàëî âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³ íà ïðîñïåêò³ Àíîøê³íà. ³äòåïåð êîòåëüíÿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè ìàòèìå ïîâíîö³ííå æèâëåííÿ. Ñïåö³àë³ñòè ï³äïðèºìñòâà â³äíîâèëè ä³ëÿíêó âîäîïðîâîäó, ÿêà ÷åðåç ðóéíóâàííÿ ï³ä ÷àñ çâåäåííÿ áóä³âë³, ïðîìåðçàëà âçèìêó. Ìåðåæ³ ïåðåíåñëè â îáõ³ä áóä³âíèöòâà. Ïðîêëàäåíî ïîë³åòèëåíîâ³ òðóáè ä³àìåòðîì 63 ìì òà 65 ì çàâäîâæêè. ○

ͲÊÎÏÎËÜ

ÃÀÇ ÇÀ̲ÑÒÜ ÂÓòËËß Ó ì³ñüê³é ñåðåäí³é ÇÎØ ¹ 12 ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëè ãàçîâó êîòåëüíþ. Ðàäîñò³ ä³òëàõ³â òà áàòüê³â íåìຠìåæ, àäæå íàâ÷àëüíèé çàêëàä áóâ îäíèì ³ç òèõ, ùî òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ íà âóã³ëë³. Äî òîãî æ, êîòåëüíÿ ðîçì³ùóâàëàñÿ â ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ øêîëè, ùî áóëî íåáåçïå÷íî äëÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóþòü ðåêîíñòðóþâàòè ³íø³ âóã³ëüí³ êîòåëüí³ é òàêèì ÷èíîì ïîâí³ñòþ âèðiøèòü öå ïèòàííÿ. ○

ÒÎÌÀʲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÇÍÀÂÖ² Êîìàíäà «×óìàê³âñüê³ êîçàêè» ç ñåëà ×óìàêè Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó âçÿëà ó÷àñòü ó ²² åòàï³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ãðè «Ùî? Äå? Êîëè», ÿêà â³äáóâàºòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ðóõó Äí³ïðîïåòðîâùèíè». Çàãàëîì çà ãîëîâíèé ïðèç çìàãàëàñÿ 31 êîìàíäà çíàâö³â. Ó çàïåêë³é áîðîòüá³ íàø³ «×óìàê³âñüê³ êîçàêè» ïîêàçàëè äîñèòü íåïîãàíèé ðåçóëüòàò. Ó÷àñíèêè âèÿâèëè áàæàííÿ ïîçìàãàòèñÿ é ó âåñíÿíîìó åòàï³ ãðè.

Òîìàê³âñüêèé ðàéîííèé íàðîäíèé ³ñòîðèêîêðàºçíàâ÷èé ìóçåé ³ì. 50-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè â³äñâÿòêóâàâ þâ³ëåé. «Ñüîãîäí³ ñâÿòî ó ìóçåþ, éîìó íèí³ 45» - ñàìå òàê íàçèâàëàñÿ âèñòàâêà, îðãàí³çîâàíà ïðàö³âíèêàìè çàêëàäó òà æèòåëÿìè óñ³º¿ Òîìàê³âùèíè СВЯТКОВА ЕКСПОЗИЦІЯ 2 листопада на центральній площі Томаківки було людно. Під запальні українські пісні жителі району з цікавістю знайомилися з експозицією, підготовленою спеціально до свята. Розпочиналася вона зі стенда, де були представлені фотознімки колишніх та нинішніх працівників, а також світлини, де закарбовані пам'ятні події в історії місцевого храму старовини. Тут згадували людей, які стояли біля витоків створення музею, - директорів В. Прокопенко, Є. Федорченко та М. Білик. Вже 11 років поспіль закладом керує справжній ентузіаст своєї справи Олена Дмитриченко. За патріотичне виховання населення і творчу роботу 30 років тому музею присвоїли звання «народний». У 2003 році він посів почесне друге місце в обласному конкурсі районних музеїв. Минулого

та позаминулого років музей та картинна галерея посіли перше місце у Нікопольському регіональному музейному фестивалі. Учасниками того заходу були 17 міських, районних та шкільних музеїв. А цього року за головну експозицію, представлену на обласному фестивалі «Петриківський ярмарок», Томаківський район отримав почесне ІІІ місце. Продовжили ювілейну експозицію твори місцевих майстрів. Тут можна було побачити яскраві рушники та серветки, вишиті умілими руками Паші Жук, Галини Прожуган, Лариси Плиски, Ганни Максютенко, Алли Магась. Милувалися відвідувачі об'ємними полотнами з тканини Яни Іванової та Лілії Лях. Широка палітра творів Надії Пазій вразила гля-

дачів. На полотнах майстрині - пейзажі, натюрморти, квіти. Свої доробки - екзотичні дерева та квіти з бісеру - представила Наталя Федів.

ЗА ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ Директор музею Олена Дмитриченко подякувала всім, хто поповнює його фонд та робить посильний внесок у розвиток музейної справи району. Зокрема, слова вдячності прозвучали на адресу голови райдержадміністрації Василя Бардадима, депутата облради Анатолія Скорука, депутата селищної ради Тамари Скорук, Григорія Зімненка, Миколи Поставця, жительки Італії Олени Кулєшової, Ніни Похиленко, Ігоря Петрова, Євгенії Побеванець, Віри Хрипко, Олени Вовк.

Ó×ÀÑÍÈʲ ÂÈÑÒÀÂÊÈ Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÏÎÄßÊÀÌÈ Всіх учасників виставки відзначили подяками відділу культури і туризму райдержадміністрації, а сільській художниці Надії Пазій з нагоди Дня художника вручили грамоту обласного управління культури. Олена Іванівна відзначила подяками за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм працівників музею Ларису Колихалову та Любов Бойко. Колектив музею зі святом вітали колеги, а майстриня Лариса Плиска подарувала вишитий нею до 80річчя створення Дніпропетровської області рушник.

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÁÓIJÂ˲

Âèð³øóþòü ïðîáëåìè ãóðòîæèòê³â Ë²Ä²ß ÁÀÐÈØÅÂÀ

Çàâäÿêè çóñèëëÿì ͳêîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè áóäèíêè, ùî ìàþòü ñòàòóñ ãóðòîæèòê³â, ³ ÿê³ ùå çà ÷àñè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè æîäíîãî ðàçó íå çàçíàëè êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè Загалом у Нікополі 32 будівлі, які мають статус гуртожитків. Починаючи з 2000 року, шість об'єктів, що раніше належали заводам та

ÂÑÒÀÍÎÂËÞÞÒÜ Â²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв

фабрикам, після їх реорганізації передали в комунальну власність. Хоча ЖЕКи іноді й проводили поточний ремонт, але до капітального не доходили. Та минулого року влада взялася вирішувати це питання. Тоді капітально відремонтували покрівлю гуртожитку на вул. Краснодонській, 1а.

Цього року з державного бюджету виділили субвенцію у 1,5 млн. грн. на ремонт шести гуртожитків на вул. Краснодонській, 1а, Карла Лібкнехта, 148, Каштановій, 45, Кириченко, 22, Електрометалургів, 33 і Першотравневій, 26. За ці кошти вже встановлені електричні щитові, повністю замінений електрокабель, відремонтовані покрівлі, сходи, кухонні приміщення та санвузли. Встановлені також металопластикові вікна та металеві двері в під'їздах.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Íåçâàæàþ÷è íà íå äîâîë³ ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè ³ ñïåêîòíå ë³òî, â³ò÷èçíÿí³ àãðà𳿠îòðèìàëè âåëüì âåëüìèè íåïîãàí³ ðåçóëüòàòè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ̳íàãðî ̳íàãðî-ïðîìó, öüîãîð³÷, çîêðåìà, çáåðóòü õîðîøèé óðîæàé ãîðîäèíè òà âèðîáëÿòü äîñòàòíüî öóêðó äëÿ âíóòð³øíüîãî ñïîæèâàí íÿ ñïîæèâàííÿ ÎÂÎײ. У 2012 році українські аграрії зберуть другий за обсягами урожай овочів за останні 5 років - більше виробили лише минулоріч. Він становитиме близько 8,8 млн. тонн. Зокрема, з полів зберуть 1789,4 тис. тонн капусти (при споживанні 1589 тис. тонн), 878,7 тис. тонни буряка (при споживанні 606 тис.), 897,6 тис. тонн моркви (при споживанні 649 тис.) тощо. Що ж до виробництва картоплі, то цього року її планують отримати 22,4 млн. тонн, 5,9 млн. з яких використають на харчові потреби. ÔÐÓÊÒÈ. Державна підтримка галузі садівництва дозволяє щорічно стабільно збільшувати площі закладених садів і виробництво фруктів. Зокрема, цьогоріч сільгоспвиробники вже висадили близько 2 тис. га нових насаджень, загалом же планується закласти 3,5 тис. га, що на

ÓÐÎÆÀÉ-2012

Õîðîø³ ïåðñïåêòèâè äëÿ óêðà¿íñüêèõ àãðàð³¿â

ÓÐÎÆÀÉ ÃÎÐÎÄÈÍÈ ÑÒÀÍÎÂÈÒÈÌÅ ÁËÈÇÜÊÎ 8,8 ÌËÍ. ÒÎÍÍ 13% більше порівняно з минулим роком. А наступного року прогнозується збільшити площі нових насаджень до 4,5 тис. га. ÖÓÊÎÐ. За оперативними даними українських цукрових заводів, на ці підприємства завезли 14 млн. тонн буряків, з яких вироблено 1,3 млн. тонн цукру. Загалом виробництво «солодкого піску» очікується на рівні 1,8 млн. тонн. З урахуванням попередніх залишків

на початок 2012/13 маркетингового року це дасть можливість повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва. ÅÊÑÏÎÐÒ. Сьогодні також спостерігається інтенсивна динаміка експорту агропродукції, обсяги якої зросли на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Значна його частка - зернові. Зокрема, за жовтень аграрії експор-

тували 3 млн. тонн зернових, що стало рекордним показником за один місяць. За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, потужним експорт буде також і у листопаді. Окрім того, він наголосив, що наразі спостерігається тенденція до збільшення експорту кукурудзи та уповільнення темпів по пшениці.

²ÒÀÍÍß

18 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ - ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

ØÀÍÎÂͲ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ! Ùèðî â³òàºìî âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Äí³ïðîïåòðîâùèíà - æèòíèöÿ Óêðà¿íè. Êëàñòåð ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèçíà÷åíî îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ ó ðàìêàõ Êîìïëåêñíî¿ ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó ðåã³îíó, ÿêà º äîðîæíüîþ êàðòîþ âïðîâàäæåííÿ â îáëàñò³ Ïðîãðàìè ðåôîðì íàøîãî Ïðåçèäåíòà ³êòîðà Ôåäîðîâè÷à ßíóêîâè÷à. Îáëàñíà âëàäà íàäຠñèñòåìíó ï³äòðèìêó ùîäî âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òà ïåðåäîâèõ ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà ñåë³. Äëÿ öüîãî çàñòîñîâóþòüñÿ êðàù³ ñâ³òîâ³ ïðàêòèêè, çàëó÷àþòüñÿ ïðîâ³äí³ åêñïåðòè é íàóêîâö³. Çàâäÿêè òàêîìó ï³äõîäó çá³ëüøóþòüñÿ âðîæà¿, äîñÿãàþòüñÿ âèñîê³ ïîêàçíèêè ó òâàðèííèöòâ³, çðîñòຠïëîùà çðîøóâàíèõ çåìåëü, äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ ñàä³âíèöòâî. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü âïåâíåíî ïîñ³äຠïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ ó êðà¿í³ ç âèðîáíèöòâà çåðíà, ì'ÿñà, åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ íàòóðàëüíèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, âèñîêîÿê³ñíîãî íàñ³ííÿ.  ðåã³îí³ ïîòóæíî ðîçâèâàþòüñÿ ìîëî÷àðñüêèé êîîïåðàòèâíèé ðóõ, ìåðåæà ìîëî÷íèõ ôåðì ñ³ìåéíîãî òèïó.  ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ðåã³îíó ïðèõîäÿòü âåëèê³ ³íâåñòèö³¿. Âñå öå - ðåçóëüòàò ñï³ëüíî¿ ïðàö³ îáëàñíî¿ âëàäè òà âàñ, øàíîâí³ àãðàð³¿. Äÿêóºìî âàì çà ñóìë³ííó òà íàïîëåãëèâó ïðàöþ. Áàæàºìî, ùîá âàø³ òðóäîâ³ äîñÿãíåííÿ ïðèìíîæóâàëèñÿ òà ùåäðî êîëîñèëèñÿ íèâè! Óñï³õ³â âàì ó ðîáîò³ íà áëàãî Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè! Ç ïîâàãîþ ªâãåí ÓÄÎÄ, Îëåêñàíäð ²ËÊÓË, ãîëîâà îáëðàäè ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿


14 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÂÛÃÓÍ

Ýòè ñëîâà âïîëíå ìîãóò áûòü äåâèçîì êðóïíîãî àãðîõîëäèíãà KSG Agro, êîòîðûé ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííîé êîìïàíèåé, ïðåäñòàâëåííîé ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñåãìåíòàõ àãðîðûíêà. KSG Àgro çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ñðåäè àãðîïðîèçâîäèòåëåé, êàê ïî âåëè÷èíå çåìåëüíîãî áàíêà, òàê è ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó óðîâíþ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïîêàçàòåëÿì óðîæàéíîñòè. Îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ, ñåêðåòàõ óñïåõà è ïëàíàõ ðàçâèòèÿ êîðïîðàöèè ðàññêàçàë Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Ìàçèí ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð KSG Agro МАСШТАБНЫЙ БИЗНЕС МАСШТАБНЫЕ ЦЕЛИ! - Сергей Викторович, с чего началась история компании KSG Agro? - К моменту создания KSG Agro главный акционер нашей компании Сергей Касьянов имел уже большой опыт работы в сфере агробизнеса, и около пяти лет назад решил развивать предприятие по европейскому образцу, сделать его публичным, с внедрением всех европейских стандартов производства, с большим потенциалом и большими планами. Таким образом, с 2007 года началась планомерная работа по организации крупного агрохолдинга, по построению организационной структуры. - Формирование большого предприятия - процесс не однодневный. Чего удалось достичь за эти пять лет напряженной работы? - Поскольку наш бизнес довольно масштабный, то, в пер-

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Ìû äâèæåìñÿ âïåðåä!

вую очередь, нас интересовала возможность включить в состав агрохолдинга предприятия, имеющие долгосрочные договора на аренду земли. Сегодня в Днепропетровской области мы обрабатываем около 60 тысяч гектаров земли (всего - 84 тысячи гектаров), растениеводство по-прежнему является нашим основным направленим деятельности. Мы выращиваем пшени-

изводству энергетических пеллет - это популярное в Европе биотопливо из отходов сельского хозяйства. - Планируете заниматься разведением крупного рогатого скота или сегодня это совсем не выгодно? - Прежде всего, в наших планах - реконструкция свинокомплекса в пгт. Нива Трудовая, который приобрели в 2011 году. Это очень боль-

цу, подсолнечник, кукурудзу, ячмень, рапс и другие культуры. Поскольку наша компания является вертикально интегрированной, активно развиваем сегмент переработки сельхозпродукции. Кроме этого, с 2011 года активно занимаемся свиноводством, а также внедряем проект по про-

шой проект, который требует внимания, финансирования, и на котором мы сегодня сконцентрировались. Разведение крупного рогатого скота - это немного другая сфера, возможно, немного попозже мы и в этом себя проявим. Все необходимо делать основательно, чтобы бизнес впоследствии

был максимально и умеют их достигать. Только с таким эффективным. подходом можно БИЗНЕС чего-то добиться и в ЛЮДЕЙ жизни, и в бизнесе. ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Сегодня на предпри- Насколько се- ятии трудятся около рьезное внимание 1500 человек, мы вы уделяете кадро- взаимодействуем с учебными заведенивой политике? - Несомненно, че- ями, работаем с моловеческий фактор - лодежью. Все, кто это основное, на что любит и умеет рабоследует обращать тать, могут рассчитывнимание при веде- вать, на карьерный нии бизнеса. Наибо- рост, благо возможлее ценны те сотруд- ностей для реализаники, которые ста- ции своего потенциавят перед собой цели ла в нашей компании множество. Мы не стоим на месте, все время развиваемся, а потому настоящему профессионалу всегда найдется место в нашей компании. - Какие отношения с пайщиками, всегда ли удается найти общий язык? - Поскольку вся земля, которую мы обрабатываем, - арендованная, то отношения с пайщиками для нас очень важны. В компании есть специальный отдел, который занимается работой с арендодателями,

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà âñåõ àãðàðèåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Ìàçèí è ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ àãðîõîëäèíãà KSG Agro æåëàþò ñâîèì ñîòðóäíèêàì, ïàéùèêàì è êîëëåãàì ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà è ñòàáèëüíîñòè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè! решением их проблем и вопросов. Все договора мы составляем таким образом, чтобы выгоду увидели обе стороны. - Говорят, что ваша компания не понаслышке знает о том, что такое социальная ответственность бизнеса. Расскажите немного о социальной части работы агрохолдинга KSG Agro. - Существует немного некорректное мнение, что крупные агрохолдинги не поднимают село, а только заботятся о получении прибыли. Мы уверенно разрушаем этот стереотип. Компания часто оказывает помощь сельским школам, сельсоветам, содействуем развитию инфраструктуры тех сел, в которых представлены подразделения KSG Agro. Мы всегда максимально открыты к со-

трудничеству и к тому, чтобы оказывать помощь. - KSG Agro - один из крупнейших агрохолдингов в регионе. Какие еще цели ставит перед собой компания, развивающаяся так стремительно? - В ближайших планах - развитие свиноводства, построение большой фабрики по производству пеллет. К 2015 году планируем увеличить количество обрабатываемой земли до 200 тысяч гектаров. Сегодня мы являемся вертикально интегрированной компанией, наш девиз: «От поля - до прилавка!». Но, поверьте, никто не думает почивать на лаврах. Мы усердно трудимся каждый день, потому что только в процессе непрерывной работы приходит успех. Успех вообще любит трудолюбивых!


Dz ÑÂßÒÎÌ! 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÄÈ ÐÀÇÂÈÒÈß

«Ñàíòðåéä» ïîäíèìàåò óðîæàéíîñòü áëàãîäàðÿ ñâîèì òåõíîëîãèÿì è òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Ïî îêîí÷àíèè óáîðêè ïåðåä ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè âîçíèêàåò âîïðîñ: êîìó ðåàëèçîâàòü ñîáðàííóþ ïðîäóêöèþ, êòî äàñò íàèáîëåå âûãîäíóþ öåíó çà ñîáðàííûé óðîæàé? Ñ ïðèõîäîì íà îòå÷åñòâåííûé ðûíîê ÄÏ «Ñàíòðåéä», ïðåäñòàâëÿþùåé êîìïàíèþ Bunge- îäíîãî èç âåäóùèõ ýêñïîðòåðîâ çåðíîâûõ êóëüòóð èç Óêðàèíû, - ýòîò âîïðîñ îòïàë ñàì ñîáîé, ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ òåõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, êòî ñîòðóäíè÷àåò ñ ýòîé êîìïàíèåé. Î ïàðòíåðñòâå ñ ñåëüñêèìè òðóæåíèêàìè êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» ïîáåñåäîâàëà ñ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïðîäàæ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé è ñåìÿí ÄÏ «Ñàíòðåéä» Âàëåðèåì Ìàêàð÷óêîì В ОТВЕТЕ ЗА ПАРТНЕРОВ - Валерий Владимирович, не так давно нам довелось побывать на Дне поля, организованном вашей компанией в партнерстве с «Сингентой» в Васильковском районе. Запомнился неподдельный интерес сельхозпроизводителей к предложениям, которые прозвучали на этой встрече… - На этом семинаре, на примере демонстрацион-

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÐßÁÎÊÎÍÜ, ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì îòäåëà ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé è ñåìÿí, àãðîíîì ÄÏ «Ñàíòðåéä»: Âñå áîëüøå òðóæåíèêîâ çåìëè íà÷èíàþò ñîòðóäíè÷àòü ñ ÄÏ «Ñàíòðåéä», è ýòî ïîíÿòíî. Âåäü íàøè öåëè ñîâïàäàþò, è ñëîâà î ïîääåðæêå íå ÿâëÿþòñÿ ïóñòûì çâóêîì. Íàøà êîìïàíèÿ ãîòîâà ïðåäëîæèòü íàøèì ïàðòíåðàì ñàìûå ëó÷øèå ñåìåíà è ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé, à òàêæå ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ êóëüòóð. Íàø îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì ìû ïðåäîñòàâëÿåì â ðàñïîðÿæåíèå ñåëüñêèì òðóæåíèêàì Äíåïðîïåòðîâùèíû. ного поля и товарных посевов ООО «Сапсан», мы подвели итог новой программы, которая работает в Украине, - и одновременно презентовали ее для наших потенциальных партнеров. Направленная на защиту украинских сельхозпроизводителей, эта программа предполагает

комплексный подход к сельхозпроизводителям, причем, едва ли не круглый год, потому что это «ведение» заключается не просто в реализации семян и средств их защиты. «Мы не продаем семена, мы продаем технологии», - так объясняю я своим потенциальным партнерам принципы нашей работы. - Судя по всему, вы готовы сотрудничать далеко не со всеми? - Да, и это понятно. Ведь, заключая договор с тем или иным производителем, мы одновре-

ÂÈÒÀËÈÉ ÓÑÒÈ×ÅÍÊÎ, äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñàïñàí»: Ïåðåä ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ ÄÏ «Ñàíòðåéä» ÿ îáðàùàëñÿ ê óñëóãàì ìíîãèõ êîìïàíèé, îäíàêî íè îäíà èç íèõ íå ñìîãëà ñîîòâåòñòâîâàòü íàäåæäàì íà äåëîâóþ äðóæáó. Ïàðòíåðñòâî ñ êîìïàíèåé «Ñàíòðåéä» ïîçâîëèëî ïëàíèðîâàòü ðàáîòó è óæå íå âîñïðèíèìàòü áóäóùåå êàê íåèçâåñòíîñòü, ÷ðåâàòóþ êàêèìè-ëèáî íåïðèÿòíûìè íåîæèäàííîñòÿìè. Ñòàáèëüíîñòü íàøèõ îòíîøåíèé ñàìûì áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì ñêàçàëàñü íà ðàáîòå íàøåãî õîçÿéñòâà.  íûíåøíåì ãîäó «Ñàíòðåéä» ïðåäëàãàë çà òîííó ñåìå÷åê öåíó, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùóþ òó, êîòîðóþ îçâó÷èâàëè äðóãèå ïîêóïàòåëè.

менно берем на себя ответственность за выращиваемый им урожай, и, в конечном итоге, мы гарантируем закупку сельхозпродукции по выгодным ценам для сельхозпроизводителей. Наши агрономы принимают активное участие в разработке технологической карты для сельхозпроизводителей. Потому

- Значит, вы удовлетворены результатами работы программы по реализации семян и средств защиты? - Более чем… Не зря мировой лидер по производству семян и средств защиты компания «Сингента», дистрибьютором которой мы являемся в Украине, оценила нашу работу почетным местом в пятерке лидеров по стране. Понятно, что «Сантрейд» не собирается останавливаться на достигнутом, и уже в будущем году предлагаемые сельхозпроизводителям технологии выращивания культур учтут и такой важный аспект, как минеральные удобрения. - Известно, что «Сантрейд» - это и Днепропетровский маслоэкстракционный завод, выпускающий продукцию под торговой маркой «Олейна», и Николаевский порт, и Просянской элеватор…

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓËÀÕ, âåäóùèé êîììåð÷åñêèé àãåíò Äíåïðîïåòðîâñêîãî ôèëèàëà ÄÏ «Ñàíòðåéä»: Ïî÷åìó óêðàèíñêèå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ïðåäïî÷èòàþò ðåàëèçîâûâàòü ñâîé òîâàð èìåííî ÄÏ «Ñàíòðåéä» è ïðèâîçÿò óðîæàé íà Ïðîñÿíñêîé ýëåâàòîð? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ î÷åâèäåí. Ìû îáåñïå÷èâàåì áûñòðóþ è êà÷åñòâåííóþ ïðèåìêó çåðíà, â òîì ÷èñëå è áëàãîäàðÿ êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòå ýëåâàòîðà, óìåëî äîâîäèì åãî äî êîíäèöèè. Ìíå èçâåñòíû îòçûâû î íàøåé ëàáîðàòîðèè êàê ñàìîé ÷åñòíîé â îáëàñòè. ×òî æ, ýòî ïîíÿòíî íàøè òðóæåíèêè äîðîæàò è ñâîåé ðàáîòîé, è âûñîêèì èìèäæåì êîìïàíèè. мы сотрудничаем только с ответственными, готовыми и развиваться, и прислушиваться к нашим рекомендациям, производителями. Я уже упоминал о ООО «Сапсан», доверившемся нашей компании и вступившем в программу. Именно благодаря рекомендациям нашего агронома Григория Рябоконя здесь посеяли кукурузу не в апреле, как сделали это в большинстве хозяйств района, а в конце мая. И тогда как почти у всех производителей урожаи этой культуры погибли из-за засухи, в «Сапсане» кукуруза выстояла перед зноем.

- О масштабности компании свидетельствует высокий уровень товарооборота в Украине. Однако главным показателем нашей работы, на мой взгляд, является степень доверия к «Сантрейду» наших партнеров. А она, поверьте, очень высокая. Потому «Сантрейд» входит в тройку крупнейших зернотрейдеров в нашей стране.

 ÏËÀÍÀÕ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÎÈ

«ÑÀÍÒÐÅÉÄ» ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ ÇÅÐÍÎÒÐÅÉÄÅÐ Â ÓÊÐÀÈÍÅ - Днепропетровский маслоэкстракционный завод, выпускающий продукцию под торговой маркой «Олейна», нуждается в огромных объемах сырья. Понятно внимание «Сантрейда» к такой культуре, как подсолнечник. Однако ваша компания в последнее время стала активно стимулировать и производство сои… - Да, это так. Соя становится коммерчески интересной культурой, но не только для нас, но и для сельхозпроизводителей, которые по выгодным ценам могут реализовать свою продукцию. - Валерий Владимирович, что бы вы хотели пожелать в канун Дня работников сельского хозяйства вашим партнерам? - И не только партнерам…Яхочупожелатьвсем сельским труженикам, чтобы уборочные кампании не превращались в битвы за урожай, чтобы их трудовой процесс был прогнозируемым. И «Сантрейд» готов сделать для этого все возможное. Конечно, мы не способны повлиять на «небесную канцелярию», зато готовы противостоять ее негативному воздействию с помощью новейших технологий и профессионализма наших сотрудников. С праздником вас, труженики земли! Я хочу еще раз напомнить: ДП «Сантрейд» пришла на украинский сельхозрынок, чтобы поддержать отечественного производителя - к обоюдной пользе для всех.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíòåðåñóþùåé âàñ èíôîðìàöèè âû ìîæåòå ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: Ãðèãîðèé Ðÿáîêîíü 095-282-75-63 , Àëåêñàíäð Áóëàõ 050-363-35-82 .


16 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

²Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ

Ãîðä³ñòü Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó ÄÌÈÒÐÎ ÄÂÈÃÓÍ

Çåìëÿ íå ëþáèòü ëåäà÷èõ - òàêå ïðàâèëî â³äîìå âñ³ì, õòî çàéìàºòüñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ïðîôåñ³éíî. ² õî÷à ïðàöþâàòè ³íêîëè äîâîäèòüñÿ «äî ñüîìîãî ïîòó» - ðåçóëüòàò çàâæäè âèïðàâäîâóº âêëàäåí³ çóñèëëÿ. Âò³ì, ïðîñòî ïðàöåþ ðîáîòó àãðàð³¿â íàçâàòè íå ìîæíà - ñïðàâæí³ ïðîôåñ³îíàëè çàâæäè âêëàäàþòü ó íå¿ ÷àñòèíó äóø³. Ñàìå çà òàêèì ïðèíöèïîì ïðàöþþòü ó ÒΠ«Àãðîô³ðìà ³ìåí³ Ãîðüêîãî», ÿêå º îäíèì ç íàéêðàùèõ àãðîãîñïîäàðñòâ Íîâîìîñêîâñüêîãî ðàéîíó. Î÷îëþº àãðîô³ðìó çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Ñåëåçíüîâ… Äìèòðî Ïà볺íêî - çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè «ÀÌà Àãðîõîëäèíãó» НАШ РІВЕНЬ - НАЙВИЩИЙ! «Сьогодні «Агрофірма імені Горького» є частиною великого «АМГ Агрохолдингу», що займається рослинництвом у різних регіонах України і обробляє загалом близько 20 тисяч гектарів землі та має власний елеватор у Чернівецькій області, - розповідає Дмитро Палієнко - заступник генерального директора з економіки. - На «Агрофірму імені Горького» припадає близько п'яти тисяч гектарів землі. Як бачимо, господарство чимале, але керівництву вдається не тільки тримати руку «на пульсі подій», а й планувати впровадження новітніх технологій у с/г виробництві - точного землеробства (систем GPS-моніторингу, диференційного внесення добрив та ін.). В агрофірмі збережена система зрошення - сьогодні зрошується близько 1000 гектарів землі. «Агрофірма імені Горького» є одним з найсильніших насіннєвих підприємств не тільки у Новомосковському районі, а й в усій області, налагоджене співробітництво з визнаними інститутами насінництва. Дійсно, агрофірма тримає високу планку!» За словами Дмитра Палієнка, підприємство також займається тваринництвом, утримує велику рогату худобу та має плани щодо збільшення поголів'я.

ворення, недостатньо ефективна робота програм державної підтримки та стимулювання галузі, та постійне зростання собівартості кормів. Вирощували на агрофірмі і свиней, але застарілі технології їх утримання та подорожчання кормів призводили до значних збитків в останні роки. Перспектива ж у свинарстві, на думку Дмитра Палієнка, - за сучасними потужними свинокомплексами, поголів'я в яких у десятки разів перевищує горьківські. Звичайно, будівництво таких комплексів вимагає значних інвестиційних витрат, які господарству не під силу нести самостійно.

ЦІНУЄМО КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА

ТВАРИННИЦТВО: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? Тваринництвом на агрофірмі опікується головний зоотехнік - Володимир Миколайович Дудник. Поголів'я великої рогатої худоби сягає 936 голів, з них близько п'ятисот - це дійне стадо. «Агрофірма імені Горького» є племінним підприємством з розвитку голштинської породи. «В нас дружній колек-

тив, який складається зі справжніх професіоналів. Мотивація для роботи достатня, підприємство робить усе можливе, аби створити належні умови для праці», - ділиться враженнями Володимир Миколайович. Уже не один рік агрофірма співпрацює з комбінатом «Придніпровський» та має необхідні дозволи на те, щоб молоко, вироблене на агрофірмі, використовувалось для

На всіх ключових посадах у «Агрофірмі імені Горького» працюють справжні корифеї. Заступник директора з рослинництва Андрій Євгенович Тупіка і головний агроном Олександр Петрович Лубинець пильно стежать за тим, щоб дотримувалася сівозміна і жоден нюанс не завадив зібрати найбільший урожай. Наразі підприємство вирощує такі культури: пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник, ріпак, гречка і картопля, яку, до речі, вирощують на зрошуваних землях. Також під зрошенням знаходяться посіви гібридної кукурудзи, яку агрофірма вирощує у співпраці з всесвітньо відомою французькою компанією «Маїсадур».

приготування продуктів дитячого харчування. А це означає тільки одне якість молока досить стабільна і відповідає вищому сорту. Однак існують і серйозні проблеми у виробників на ринку молока: домінування переробників у питанні ціноут-

Загалом на підприємстві працюють понад чотириста чоловік, половина з яких - задіяна у рослинництві. Кожен працівник, який затримався на підприємстві, - професійно вдосконалюється, але навіть у такому колективі є найкращі. Андрій Тупіка відзначає роботу механізаторів Вадима Деркуцького, Олександра Назарова, Володимира Колісника, Володимира Лебеденка, Миколи Лебеденка, Олександра Супонєва, Віталія Тарана, Григорія Шевчика та Павла Ткаченка. Про колектив агрофірми можна впевнено сказати: це оптимальне поєднання досвіду та молодості. Напередодні професійного свята керівництво «АМГ Агрохолдингу» і «Агрофірми імені Горького» бажає усім своїм працівникам міцного здоров'я, професійного зростання, фінансової стабільності та миру в домівках. Нехай над полями України буде чисте небо, а вже аграрії докладуть усіх зусиль, аби наша родюча земля давала чудовий урожай!


Dz ÑÂßÒÎÌ! 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Âðåìÿ ñîçäàíèÿ àãðîôèðìû «Àãðàðèé-2007» óêàçàíî óæå â åå íàçâàíèè, îäíàêî è çà íåáîëüøîé ñðîê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â Êðèíè÷àíñêîì ðàéîíå ýòî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå âíåñëî ñòàáèëüíîñòü â æèçíü òåõ ñåëÿí, êîìó ïðåäîñòàâèëî ðàáîòó. Òî, ÷òî àãðîôèðìà ïðèøëà íà ñåëüõîçóãîäüÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Ïðåîáðàæåíñêîãî è Ùîðñêîãî ñåëüñîâåòîâ, âñåðüåç è íàäîëãî, êðàñíîðå÷èâî äîêàçûâàþò è ïðèìåðû ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåä òðóæåíèêàìè ñåë. Íàêàíóíå Äíÿ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êîððåñïîíäåíò «Âiñòåé» ïîáûâàëà â õîçÿéñòâå è ïîáåñåäîâàëà ñ åãî ðóêîâîäèòåëåì Îëüãîé Êîñàðü

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ

 îòâåòå çà ðîäíóþ çåìëþ

ИЗ ДАЧНИЦЫ В ПРОФЕССИОНАЛЫ - Ольга Сергеевна, Ваш облик молодой и привлекательной женщины как-то не вяжется с занимаемой Вами

- Есть такой термин - временщик… Так вот, очень не хочется, чтобы о нас так думали. Впрочем, помогаем мы - и православным приходам, и Преображенской школе - не потому, что хотим что-то доказать, а потому, что не можем этого не делать. Кто, если не мы? Этот вопрос, в принципе, и не нуждающийся в ответе, и побуждает нас укреплять материальную базу школы, и поддерживать стипендиями отличников и хорошистов школы. Мы отдаем себе отчет - без школы село погибнет. Потому чувствуем свою социальную ответственность перед людьми, с которыми трудимся плечом к плечу. Наша благотворительность - это наша гражданская позиция. - Агрофирма привнесла стабильность, уверенность в завтрашнем дне в жизнь не только школьного коллектива, но и тех тружеников, которые связали свои рабочие биографии с вашим предприятием. - Хочу верить, что это так. На нашем предприятии трудятся 27 человек, и далеко не все из них - люди того почтенного возраста, когда сложно уже что-то менять. Я рада, что наше пред-

ÎËÜÃÀ ÊÎÑÀÐÜ ÏÐÎØËÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ È ÍÀ ÇÅÌËÅ ся неукоснительно соблюдать обязательства перед пайщиками. - Не буду спрашивать о результатах нынешней страды. Она, действительно, превратилась в битву за урожай… - Да, к сожалению, погода нас переборола, мы не смогли про-

должностью. Стереотип предлагает иной образ - этакого кряжистого мужика с мозолистыми руками… Что привело вас, как мы знаем, городскую жительницу - на землю? - Действительно, я родилась и выросла в Днепропетровске, однако значит ли это, что мне, горожанке, должен быть чужд труд на земле? Будучи девчонкой, все лето работала на родительской даче. К тому же и дедушка мой всю жизнь проработал агрономом. Наверное с генами передалась мне любовь к земле. - И Вы поступили в Днепропетровский аграрный университет?.. - Да, я окончила агрономический факультет и имею специальность ученого агронома, параллельно осваивала специальность экономиста. К слову, училась с огромным интересом, что и подтвердили мои красные дипломы.

«ÀÃÐÀÐÈÉ-2007» ÀÊÒÈÂÍÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ ÑØ

УНИВЕРСИТЕТ В ПОЛЕ - Не сомневаемся, что крепкие теоретические знания помогли быстрее освоиться на земле… - Да, у меня была хорошая практика, я проработала более 5 лет ревизором в крупном сельхозобъединении, в обработке у которого находилось более 40000 га, прежде чем я возглавила агрофирму в Криничанском районе, обрабатывающую 1800 гектаров земли. - Чем занимается агрофирма? - Мы сеем, главным образом, озимую пшеницу, подсолнечник, яровой ячмень - эту культуру, в основном, для того, чтобы обеспечивать своих пайщиков соломой, идущей на корм скоту и зимние подстилки для него. - Как складываются отношения с пайщиками? - Думаю, что их можно назвать партнерскими. В прошлом году мы перезаключили с нашими партнерами договора, и, хотя часть их ушла к фермерам, подавляющее большинство - 320 человек - вновь доверили нам свои паи. Мы стараем-

тивостоять аномальной жаре и засухе. В итоге урожайность, например подсолнечника, составила в среднем 8 центнеров с гектара. - Каковы прогнозы на урожай будущего года? - Нынешняя чрезвычайно теплая погода уже принесла свои плоды: посеянная в последние дни августа на 825 гектарах озимая пшеница дала хорошие всходы, что подарило надежду на хорошую зимовку. Невзирая ни на что, наш коллектив не склонен впадать в пессимизм. Взялся за гуж, не говори,

что не дюж. Такова наша работа - бороться и надеяться.

ЗАНЯТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ - В сельхозуправлении Криничанской райадминистрации о Вас отзываются как о человеке, занимающемся активной благотворительностью. А директор Преображенской СШ Владимир Николаевич Степаненко едва ли не Богу о Вас молится за помощь, которую оказываете школе.

приятие дало работу молодым людям, оставшимся в селе и не уехавшим в город в поисках лучшей доли. Возможно, это первая ласточка грядущего возрождения украинского села. Я же, со своей стороны, делаю все возможное, чтобы уровень жизни тружеников предприятия становился выше. Хорошие результаты прошлогодней страды, например, позволили наладить быт наших работников, оборудовать уголок отдыха, душевую, столовую, в которой с нынешнего лета люди получают горячее питание. - Хотите через газету поздравить Ваших работников с профессиональным праздником? - Да, конечно. Хочу поблагодарить за поистине самоотверженный, неустанный труд и Александра Алексеевича Лашина, и Николая Алексеевича Калыту, и Анатолия Анатолиевича Шевченко, и Николая Васильевича Гриндея, и Алексея Тышлыкова, и Ищенко Алексея Андреевича,и многих других. Они действительно от зари до зари трудятся на земле, и этот очень нелегкий труд не поубавил в них любви к матушкекормилице… Спасибо вам, мои родные!..


18 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

Ïîæàëóé, âðÿä ëè åùå îòûùåòñÿ íà ïðîñòîðàõ Äíåïðîïåòðîâùèíû ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå áû èìåëî ñòîëü íåôîðìàëüíîå è ïîòîìó ñðàçó æå ïðîáóæäàþùåå äîáðûé èíòåðåñ íàçâàíèå… «Ó Ïåòðîâè÷à» - ýòî çâó÷èò íå òîëüêî äîâåðèòåëüíî, íî äàæå ñ ãîðäåëèâîé íîòêîé, ïîòîìó ÷òî Ïåòðîâè÷, îí æå Íèêîëàé Ìàíäçþê, ñîçäàë íå ïðîñòî ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñåëüõîçïðîäóêöèè. Îí ñòàë íàäåæäîé è îïîðîé ðîäíîìó ñåëó. Î òàêèõ, êàê Ïåòðîâè÷, ãîâîðÿò - ñîëü çåìëè. Çåìëÿêè çíàþò: «Ó Ïåòðîâè÷à» - ýòî íàäåæíî è ÷åñòíî

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ

À êàê ó Ïåòðîâè÷à?  ïîðÿäêå! предприятие займется и разведением крупного рогатого скота. Здесь сохранили животноводческие фермы, доставшиеся хозяйству от колхоза.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ… Именно этот проверенный жизнью вывод приходит на ум, когда попадаешь в «фан-зону» предприятия. Так Николай Петрович называет комнату отдыха, которая одновременно является и спортивным клубом, и содержание его сразу дает понимать: «У Петровича» уважают спорт и активно развивают его. Да, здесь мож-

ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ… В непростые перестроечные времена, в 1998 году, жители Петровки избрали Николая Мандзюка сельским головой, что явилось высшей степенью доверия к нему, родившемуся и выросшему на этой земле… Мама Николая Мандзюка была дояркой, папа - механизатором. Мама рано ушла из жизни, и ее заменила Николаю старшая сестра. Стремясь поскорее повзрослеть, стать самостоятельным, он поступил в железнодорожное ПТУ, работал в Мариуполе и Першотравенске, однако всегда знал, что вернется на землю - землю, которая давала ему силы, когда он считался и городским жителем. Возможно, родная земля помогла ему уцелеть и в далеком Афганистане, куда направила Родина выполнять интернациональный долг. После Афганистана Николай Мандзюк вернулся домой. А когда новые экономические отношения предложили сельским труженикам стать самостоятельными хозяевами, «заделался фермером». По крайней мере, так - иронически и даже свысока - говорили о новом статусе своего земляка односельчане Николая Петровича, не торопившиеся приступать к работе на себя и все чего-то выжидающие, словно колхозы могли вернуться… А он, купив хатку на окраине и «поселив» в ней 26 коров и 200 свиней, трудился вместе с родственниками, не покладая рук… Нашлись и те, кто позавидовал Петровичу, не испугавшемуся неопределенности и смело шагнувшему в стихию рыночных отношений на селе. А ведь он родился аккурат перед самой годовщиной Победы - 8 мая

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

1960 года. И, значит, не мог не выстоять перед трудностями, не должен был сломаться.

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ Ну а Петровичу недолго довелось проработать Петровским сельским головой. Через три месяца труженики крупнейшего в Петропавловском районе коллективного сельхозпредприятия имени Кирова избрали его своим председателем… А тут и распаевание земли подоспело. Николай Петрович вспоминает, сколь много сил ушло на то, чтобы разделить землю по справедливости, не ущемить интересы ни одного колхозника. Ну а люди скоро поняли, что на земельных «нарезках» хозяйствовать очень непросто, и доверили свои паи Петровичу. Ныне возглавляемое им предприятие объединяет 255 пайщиков и располагает 1350 гектарами земли. Удиви-

«Ó ÏÅÒÐÎÂÈ×À» ÀÊÒÈÂÍÎ ÇÀÍÈÌÀÞÒÑß ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ тельно - но и в нынешней битве за урожай, которую сельские труженики будут долго поминать - и отнюдь не тихим словом - «У Петровича» обошлось «малой кровью». «Мы выигрываем за счет правильного подхода к земле», говорит директор предприятия, под словом «подход» подразумевая и обязательный севооборот, и тщательную подготовку семенного материала, и системность в закладке

удобрений, и новую технологию обработки земли, предполагающую максимальное сохранение влаги в почве. Потому и аномально засушливое лето пусть и сказалось на урожайности пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы - основных культур, которые выращиваются в хозяйстве, однако не стало роковым для «петровичей». Что ж, земля дала адекватный ответ людям, которые относятся к ней со всем уважением и знают, как обращаться. «Землю не обманишь», - говорит по этому поводу Николай Мандзюк. К слову, в нынешнем году предприятие решило расширить сферу своей деятельности и занялось еще и животноводством. Здесь приобрели 20 свиноматок (покупатели уже выстраиваются в очередь на поросят), 42 ярочки и двух баранов. Есть в хозяйстве и своя пасека. Не исключено, что

но и посмотреть телевизор (к слову, самый современный, с огромным экраном), и просто отдохнуть однако установленные в фан-клубе теннисный и бильярдный столы не располагают к пассивному отдыху. А Петрович и дальше намерен приобщать работников к здоровому образу жизни. Например, планирует установить во второй части «фан-зоны» тренажеры, оборудовать ее душевыми кабинками. Что ж, дружить со спортом - так понастоящему, что, в принципе, уже и происходит. И дело не только в том, что на видном месте фан-клуба размещена спортивная экипировка - дань уважения нашим игрокам по футболу, волейболу, другим видам спорта. При входе в эту уникальную комнату отдыха взгляд сразу упирается в стройный ряд кубков - как выясняется, настоящих трофе-

ÓÌÅËÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÏÎÌÎÃËÎ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß Ñ ÇÀÑÓÕÎÉ ев, выигранных «петровичами» в футбольных и волейбольных баталиях. Команды, созданные Николаем Мандзюком по этим видам спорта, так и называются - «У Петровича». Они, кстати, лидеры в районе, что вовсе и не случайно, а объясняется мощной поддержкой и стимулированием со стороны Николая Петровича. От этой поддержки выигрывает все село - по крайней мере, та часть населения, которая любит спорт. Благодаря «петровичам» готовится реконструкция сельского стадиона и строительство волейбольной площадки. Николай Петрович, к слову, считает своим долгом поддерживать не только спорт, но и образование - помогает сельским учебным заведениям. Так, детский сад получил металлопластиковые окна, школа - современное оборудование для ведения учебного процесса и организации досуга. И это лишь часть подарков, за которые школе и детсаду следует благодарить предприятие «У Петровича».

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН Иногда людям кажется, что лучше там, где их пока нет - и они ищут это изобильное «там». Петрович рассказывал, что и от него уходили люди. Иных он принимал обратно, другим отказывал, считая вправе быть принципиальным и, возможно, жестким, впрочем, сверяя свою позицию с коллективной. А вообще, он показался нам одновременно деятельным и добрым, порядочным человеком. Такие обычно заслуживают всеобщее уважение и сами умеют уважать тех, кто близок им по отношению к жизни. Это и механизаторы Сергей Богомаз и Василий Трачук, и агроном Иван Севокобыльский, и водитель Василий Мишуста, и бухгалтер Ирина Матвиенко, и другие «петровичи». И таких любит земля, отвечая взаимностью за добрые чувства к ней.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÍÀ ÑÂÎ¯É ÇÅÌ˲

Ðîçê³øíà «Íèâà»…Ðîçê³øíå ãîñïîäàðñòâî! го бізнесу з тваринництва ми не робимо, зате даємо роботу своїм людям, які працюють з тваринами, адже це справа не сезонна, а цілорічна».

ÄÌÈÒÐÎ ÄÂÈÃÓÍ

Òîé, õòî çàéìàºòüñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, çíàº: ðåçóëüòàò ìàòèìåø òîä³, êîëè ïðàöþâàòèìåø ñóìë³ííî ³ íàïîëåãëèâî. Òîä³ ³ çåìëÿ â³ääÿ÷èòü ãàðíèì âðîæàºì. Ñàìå òàêîãî ïðèíöèïó âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü äîòðèìóºòüñÿ ÒΠ«Íèâà», ùî áàçóºòüñÿ ó ñåë³ Íîâà Ðóñü Ïàâëîãðàäñüêîãî ðàéîíó. Ñüîãîäí³ ãîñïîäàðñòâî ìຠñò³éê³ ïîçèö³¿ ³ º âç³ðöåì äîáðîáóòó òà ñòàá³ëüíîñò³. Àëå çà öèì óñï³õîì ñòî¿òü ùîäåííà ïðàöÿ áàãàòüîõ ëþäåé. Ïåðåääåíü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà - íàéêðàùèé ÷àñ äëÿ êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà, ùîá ï³äáèòè ï³äñóìêè ðîáîòè çà ð³ê, îö³íèòè ìîæëèâîñò³ ³ ïåðñïåêòèâè íà ìàéáóòíº…

ПРОГРЕС НЕ СТОЇТЬ НА МІСЦІ Сьогодні кожен керівник агропідприємства розуміє: якісна робота неможлива без якісної техніки, тому ТОВ «Нива» також крокує в ногу з технічним прогресом. «Останнім часом придбали трактор «John Deere» та комбайн «New Holland», - розповідає директор. - Безперечно, різниця між закордонною технікою і вітчизняною величезна, одразу

школі, та й взагалі, не помиляються ті, хто кажуть, що добробут підприємства - це добробут села!

ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО ЦЕ НАШІ ЛЮДИ! Гадаю, цей принцип можна вважати одним з основних, запроваджених на підприємстві. Стосунки з усіма пайщиками (а їх близько 560) не просто партнерські, а майже дружні. «Ми завжди дотримувались у роботі принципів чесності та порядності, розказує Петро Васильович Головінов. - Усі свої зобов'язання виконуємо вчасно, допомагаємо літнім людям, пенсіонерам. У будь-якій справі за-

порука успіху - це вміння знайти спільну мову з людьми». І це не просто гучне гасло. Це вміння Петро Васильович демонструє на практиці вже 12 років. Можна сміливо говорити про те, що колектив ТОВ "Нива" - це оптимальне поєднання досвіду і молодості. Завідує током досвідчений працівник - Володимир Анатолійович Кудренко. Серед механізаторів особливо відзначаються Микола Андрійович Коновалов, Михайло Геннадійович Притака, Олександр Володимирович Суздаль, Олександр Вікторович Фоменко. Зростає і перспективна молодь - Микола Анікєєнко та Олег Фоменко, на яких керівництво покладає великі сподівання. Серед водіїв також є ті, хто показує приклад своєю сумлінною працею. Це Олексанлр Сіньогін та Олександр Гайворонський. Також на підприємстві відзначають роботу свинарки Вікторії Сердюк, яка за чотири роки роботи зарекомендувала себе, як справжній професіонал з великої літери.

НИВА ВІДДЯЧУЄ… РОБОТИ ВИСТАЧАЄ НА ВСІХ ТОВ «Нива», яке було створено ще у 2000 році, сьогодні обробляє 3300 гектарів землі. Серед культур, що вирощують, - кукурудза, озимий та яровий ячмінь, пшениця, просо, гречка, соняшник. Як бачимо, культур чимало, і кожна потребує

особливого підходу, професійних знань. І тут велику роль відіграють досвід і вміння головного агронома і співзасновника ТОВ «Нива» - Петра Олексійовича Гончаренка, який є справжнім фахівцем у рослинництві. Наразі вже посіяно близько 1200 гектарів озимої пшениці, і підприєм-

Напередодні свята директор підприємства Петро Васильович Головінов та головний агроном Петро Олексійович Гончаренко бажають кожному члену дружнього колективу ТОВ «Нива» міцного здоров'я, миру і злагоди в родинах, професійного зростання і гарних урожаїв. І хоча для цього треба чимало попрацювати, працівники підприємства знають - воно того варте, адже нива завжди сторицею віддячує наполегливим і працьовитим!

ство сподівається отримати чудовий урожай… Також на підприємстві займаються тваринництвом, є трохи свиней, овець, коней. «Ми їх тримаємо більше для власних потреб, адже яке ж то господарство без тварин, - ділиться своїми думками директор ТОВ «Нива» Петро Васильович Головінов. - Велико-

переходиш на інший рівень. Виграєш і за якістю, і за часом.. І хоча придбання техніки справа не з дешевих, ми розуміємо, що кращі інвестиції - це інвестиції у власний розвиток!» Що таке соціальна відповідальність бізнесу, у ТОВ «Нива» знають не з газет чи журналів, а з власного досвіду. Підприємство допомагає


20 Dz ÑÂßÒÎÌ! ○

ÄÌÈÒÐÎ ÄÂÈÃÓÍ

Ó íàðîä³ êàæóòü: «ßê âè ÿõòó íàçâåòå, òàê âîíà ³ ïîïëèâå!» Çì³ñò öüîãî ïðèñë³â'ÿ äîñèòü ïðîçîðèé - áóäü-ÿêà ñïðàâà ïî÷èíàºòüñÿ ç íàçâè, ç ãîëîâíî¿ äóìêè, ùî âèðàæåíå îäí³ºþ ôðàçîþ ÷è ñëîâîì. Ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî «Åòàëîí», ùî áàçóºòüñÿ ó ñåë³ ²âàí³âêà Ïåòðèê³âñüêîãî ðàéîíó, ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠñâî¿é ãó÷í³é íàçâ³ ³ äîñèòü âïåâíåíî òðèìຠêóðñ ó áóðõëèâèõ âîäàõ óêðà¿íñüêîãî àãðîá³çíåñó. Òóò ä³éñíî âñå íàéêðàùå, «åòàëîííå» - ³ òåõí³êà, ³ êåð³âíèêè, ³ êîëåêòèâ. Àëå é ö³ë³, ÿê³ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ï³äïðèºìñòâî, âèñîê³, ã³äí³ ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â ñâ ñïðàâè…

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ª ÐÎÁÎÒÀ - ª ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!

«Åòàëîí» âèñîêî¿ ÿêîñò³!

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

нечко, Грищенко Віктор та Олександр Фетіскін, завідуючий ПТО Садовніченко Володимир, водії Глущенко Віктор і Бондарь Дмитро, а Олійник Сергій та Качан Максим після закінчення Аграрного університету працюють у господарстві інженерами. Також керівництво підприємства відзначає роботу завідуючого мехтоком Коломійця Валентина, операторів мехтоку Сергія Гаркуші та Юрія Потапенка, Губи Анатолія, начальника мехзагону Анатолія Патинка, комбайнерів Сергія Олійника та Олександра Дрешпака. Безперечно, функціонування підприємства неможливе без якісної роботи бухгалтерського відділу - тут працюють Зоя Решетило, Лариса Гальченко і Земляна Катерина. Кожен, з ким ми працюємо пліч-о-пліч, випробуваний професіонал і чесна, порядна людина, кажуть керівники фермерських господарств. Неоз-

ЯКІСТЬ - ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ З часу заснування ФГ «Еталон» минуло вже майже дванадцять років, але незмінним у роботі залишається головне - принцип порядності і відданості своїй справі. Тому і слава про «Еталон» іде по області і за її межами. А починав директор підприємства Віктор Підпарубочий разом зі своїм братом Анатолієм Бондарем, директором ФГ «Чайка», Дашівцем Володимиром - ФГ «Влад», Михайліченком Сергієм - ФГ «Світоч» і Бородавкою Валентином - ФГ «Бородавки». Сьогодні вони працюють зі своїми дітьми, близькими та родичами. «Еталон» відомий, насамперед, виробництвом високоякісного насіння соняшника та кукурудзи на замовлення компанії «Маїсадур Семанс Україна» і на продаж. Господарство постійно «тримає марку», тісно співробітничає зі спеціалістами Дніпропетровського інституту зернового господарства та іншими селекційними центрами України. Наразі працівники «Еталону» та «Чайки» обробляють дві тисячі гектарів землі, на яких вирощують пшеницю, ячмінь, соняшник, ріпак; у роботі активно використовують волого- та енергозберігаючі технології. Окремо на тридцяти гектарах за допомогою крапельного зрошення працівники підприємства вирощують овочі: помідори, картоплю, цибулю, моркву, які згодом потрапляють на полиці магазинів та до оптових ринків і радують мешканців Дніпропетровщини хорошим смаком; і відповідає за це менеджер з вирощування овочів та їх реалізації Ярослав Пікуш.

Взагалі, спостерігаючи за ПРО ЯКІСТЬ ДБАЄМО, тим, яку активну соціальну позиПРО ЛЮДЕЙ цію має Віктор Підпарубочий, роНЕ ЗАБУВАЄМО! - Велику увагу у своїй роботі ми приділяємо соціальній спрямованості бізнесу, - розповідає Віктор Олексійович. - Ми завжди

зумієш, що допомога людям - для нього не просто гучне гасло. Для багатьох мешканців села Іванівка він - справжній батько, депутат п'ятьох скликань районої

броєним оком помітно, що Віктор Олексійович і Анатолій Миколайович справді за своїх «стоять горою», підтримують і словом, і ділом, і крім того - безмежно закохані у рідну землю, у свою роботу, у свою Батьківщину.

МИР І ДОБРОБУТ У КОЖНУ РОДИНУ! Важко сказати, чи мріяв про такий масштаб дванадцять років

мали добрі стосунки з нашими пайовиками, завжди розраховувались вчасно і якісною продукцією, даруємо їм новорічні подарунки, допомагаємо, чим можемо, у повсякденному житті. Не забуваємо і про ветеранів праці і учасників Великої Вітчизняної війни.

ради. До нього йдуть із проблемами, пропозиціями, діляться радістю і печаллю. Наразі ФГ «Еталон» і ФГ «Чайка» підтримують дві футбольні команди с. Іванівки і с.Новопідкряж, допомагають середнім школам та дитячому садочку. Також Віктор Олексійович із братом Анатолієм Миколайовичем подбали про те, щоб відреставрувати місцеві церкви і впорядкувати прилеглу територію. І вся ця робота - зовсім не передвиборча агітація чи намагання зробити «піар». Це - щоденна праця задля добробуту власного господарства і власного села! Скажете, не може такого бути?! Ну що ж, тоді вирушайте до Іванівки - і переконайтесь на власні очі! До речі, центр с. Іванівка завдяки фермерам за новобудовами і озелененням не поступаються районому центру. Цього року сільгоспвиробники разом із головою Іванівської сільської ради - Клешнею Тарасом Миколайовичем поставили завдання, щоб Іванівка стала кращим селом області.

КОЛЕКТИВ НАША ГОРДІСТЬ! Сьогодні на підприємстві постійно працюють близько п'ятдесяти людей, в особливо «гарячий» сезон - до ста. - Усі працівники здебільшого місцеві, - розказує Віктор Олексійович. - Є досвідчені працівники, є і молоді. Взагалі мушу впевнено сказати: наші працівники - то наша гордість! Більшість механізаторів - майстри на всі руки, коли вже щось роблять - то це, як кажуть, навіки! Прекрасно зі своїми обов'язками справляються Григорій Білоконь, Едуард Чернець, Олександр Глущенко, Микола Горбуля, Олександр Анто-

тому Віктор Підпарубочий, коли тільки починав зі своїм братом Анатолієм Бондарем самостійно хазяйнувати, ставити господарство на ноги. Але сьогодні «Еталон» - це справді еталон! На нього рівняються, з нього беруть приклад. Напередодні професійного свята Віктор Олексійович - голова ради сільгоспвиробників Петриківського району бажає кожному своєму працівникові, а також всім аграріям Дніпропетровщини міцного здоров'я, злагоди і добробуту в сім'ях, досягнення намічених вершин у нелегкій, але найпочеснішій праці на землі - праці хлібороба.


Dz ÑÂßÒÎÌ! 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ

Çåìëÿ âçûâàåò ê ñòàáèëüíîñòè ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Íàâåðíîå, ëþáîâü ê çåìëå íå òîëüêî âîñïèòûâàåòñÿ, íî è ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåäñòâó… Êòî çíàåò - íå îáíàðóæèòñÿ ëè êîãäà-íèáóäü â ãåííîì íàáîðå ÷åëîâåêà ìèêðî÷àñòèöà, âåäàþùàÿ âçàèìîîòíîøåíèÿìè ìåæäó Ìàòåðüþ-êîðìèëèöåé è åå äåòüìè. Êòî çíàåò… Îäíàêî óæå ñåé÷àñ äîïîäëèííî èçâåñòíî: Âÿ÷åñëàâ Óñòè÷åíêî, áåçâðåìåííî óøåäøèé èç æèçíè íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ïåðåäàë ñûíó è äî÷åðè ñâîþ áåçãðàíè÷íóþ íåæíîñòü è ñâîå ãëóáîêîå ïî÷òåíèå ê çåìëå. Ïîòîìó Âèòàëèé è Þëèÿ íå ïðåäñòàâëÿ þò èíîé ïðåäñòàâëÿþ äîëè, ÷åì æèòü è òðóäèòüñÿ íà íåé «САПСАН» ЗНАЧИТ, ПЕРВЫЙ Буквально слово «сапсан» означает разновидность сокола - самого стремительного из своих собратьев. Именно так и назвал свое фермерское хозяйство - тогда второе в Васильковском районе - Вячеслав Иванович Устиченко, руководитель уже разваливаемого новыми экономическими отношениями колхоза, безгранично уважаемый земляками человек. Тогда его сыну Виталию было 13 лет, но, с малых лет приобщенный отцом к крестьянскому труду, он уже тогда не сомневался, что будет работать на земле…Виталий хотел стать агрономом, но отец, ветврач по образованию, сказал сыну: «Земля научит тебя многому, а вот знания по ветеринарии следует получать за партой». И Виталий поступил в Новомосковский ветеринарный техникум, по его окончании - на ветфак Днепропетровского сельхозинститута. А в 23 года он отправился в Швецию - за фермерским опытом. Многое впечатлило в северной стране Виталия… Несмотря на каменистые почвы, шведские фермеры собирали по 100 центнеров пшеницы с гектара… Устиченко-младший вернулся домой вдохновленный горячим желанием внедрить и на родине то, что увидел в, казалось бы, не созданной для земледелия стране.

«ВАСИЛЬКОВСКИЙ СОКОЛ» Чуждого тщеславию, но, тем не менее, не лишенного профессионального самолюбия, Виталия

Устиченко можно назвать первопроходцем в своем районе. Название предприятия, наверное, все же обязывает…Задачу поднять урожайность зерновых до 100 центнеров с гектара «васильковский сокол», понятно, перед собой не ставил. Однако стремление превратить землю в действительно щедрую Мать-кормилицу, сделать труд сельхозпроизводителей рентабельным побуждает руководителя «Сапсана» применять новые, доселе невиданные здесь, технологии. «Изменение климата, свидетельство чего - нынешнее необыкновенно засушливое лето сводит на «нет» наши усилия по выращиванию высоких урожаев. Это подтолкнуло нас применить нулевую технологию выращивания культур, -- говорит Виталий Устиченко. - Уже в прошлом году мы провели эксперимент: часть озимых посеяли на необработанном после уборки подсолнечника поле, часть - на поле, прошедшем все традиционные операции - дисковку, культивирование и так далее. Урожайность пшеницы на опытном участке оказалась вдвое выше, чем на обычном. Оставшаяся зимовать стерня подсолнечника удержала снег, что позволило сохранить влагу в почве и помочь уродиться хорошей пшенице. Потому перед нынешней страдой мы купили специальную сеялку и посеяли озимые по этой технологии на всех площадях…». Примеру «васильковских соколов» уже начинают следовать и в других хозяйствах. А предприятие стало первопроходцем и в разведении диких кабанов. По словам Виталия Устиченко, унаследовавшего от отца еще и охотничью страсть, ныне в его питомнике обитают 30 кабанов, а в области уже нашлось немало желающих

ÂÈÒÀËÈÉ ÓÑÒÈ×ÅÍÊÎ:

Òðóä ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé - ýòî è îòëàæåííàÿ ðàáîòà òåõíèêè, è ýíòóçèàçì ëþäåé. Çäåñü äîðîæàò êîìáàéíîì «×åëëåíäæåð», íî åùå áîëüøå - ñâîèìè òðóæåíèêàìè. Ñðåäè íèõ - Þðèé Ñíèñàðåâñêèé, Ãåííàäèé Øóòåíêî, Íèêîëàé Ïîäîëüíûé, Ñåðãåé Íåñòåðåíêî, Ñòàíèñëàâ Ðàä÷åíêî. купить кабанчиков на раз- предпринимателями от земли, развивать эконоведение. мические отношения, да«РАНЧО» ПОСРЕДИ лекие от социалистичеУКРАИНЫ ских. Юлия занялась свиНесмотря на то что новодством - это дело пекрестьянский труд очень редал ей брат, который и нелегок и порой неблаго- начинал хозяйствовать на дарен, что земля не все- земле как животновод, гда «выдает на гора» то, взяв колхозную ферму в что от нее ожидается, Ви- аренду. Однако вскоре талий Устиченко не мыс- стало ясно, что эта отлит себя в ином деле… А расль, увы, не сулит ставот сестра Виталия Юлия бильности... Следующая Дорох как-то, по молодо- попытка найти себя в ности лет, предприняла по- вых хозяйственных услопытку оторваться от род- виях - откорм бычков ной земли... «По оконча- тоже не увенчалась успении школы я решила хом. Но создательница стать городской житель- фермерского хозяйства ницей, поступила в Днеп- «Ранчо» не сдавалась и исропетровский железнодо- кала дело, которое помогрожный институт, рабо- ло бы реализоваться и как тала на дороге, - расска- хозяйке, и как труженице, зывает Юлия Вячесла- и как человеку, неравнововна. - Все окна моей душному к судьбе отечеквартиры были обставле- ственного сельхозпроизны цветами в горшочках, но мне, задыхающейся в панельной клетушке, хотелось неизмеримо больше цветов, воздуха, простора… И я вернулась домой…». Но дома оказалось не просто… Наступило время, когда бывшим колхозникам предложили стать

ÞËÈß ÄÎÐÎÕ: Ïîêà ãîñóäàðñòâî íå ïîâåðíåòñÿ ëèöîì ê îòå÷åñòâåííîìó ïðîèçâîäèòåëþ, æèòåëè Óêðàèíû áóäóò ïèòàòüñÿ ñóððîãàòàìè…

Çåìëÿ òðåáóåò ñòàáèëüíîñòè. Äëÿ âûñîêèõ óðîæàåâ íåîáõîäèìû äîëãîñðî÷íûå ïðîåêòû, ìàñøòàáíûå êàïâëîæåíèÿ â çåìëþ. Íî ðàáîòàòü òàê, óâû, ìåøàåò íåóâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå… водства. И такое дело нашлось… но, канадских инвесторов, выращивает телочек (120 в ЗАГРАНИЦА год - таковы условия учасНАМ ПОМОЖЕТ? тия в программе). Она поУвы, его предложило купает их новорожденныЮлии не наше государ- ми и, содержа до более ство, а чужое. Она стала чем двух лет, откармливаучастницей программы, ет до 480 килограммов. Позаработавшей в нашей ловину стада возвращает стране по инициативе ка- инвесторам, половина станадских инвесторов, оза- новится ее собственносбоченных состоянием ук- тью. Юлия говорит, что раинского животновод- эта работа приносит ей и ства. Понятно, что вер- профессиональное, и челонувшаяся после некото- веческое удовлетворение: рого перерыва на землю ведь она не просто выраЮлия знала об упадке от- щивает КРС, восстанавлирасли, однако не предпо- вая значительно сокративлагала, каких масштабов шееся за последние 20 лет достигла разруха, в част- его поголовье, а разводит ности, в животновод- племенной скот - коров стве…К слову, на украин- голштинской и украинсско-канадский проект по кой черно-рябой молочразвитию молочного про- ной пород, который реалиизводства и увеличению зует населению. И, к слоплеменного стада КРС в ву, к молоку ее буренок, Украине Юлино внима- которое до недавнего врение обратил Виталий. мени Юлия реализовываУже больше года ла на рынке в ВасильковЮлия, при поддержке ке, выстраивалась длинмужа Юрия, детей Катери- ная очередь. Люди знали ны и Кости, брата и, понят- оно настоящее…


22 ТВПРОГРАМА ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.00 М/с «Бен10. Инопланетная сверхси ла» 08.00 «Днепр<футбол» 08.30 «Алеф < в наше время» 09.00 Х/ф «Эра драконов» 11.00 Х/ф «На грани» 13.20 Х/ф «Робокоп2» 16.00 Т/с «Страховщики» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Культурное меню 19.00 Т/с «Десантура» 20.00 «Сумасшедшее видео по<украински<3» 20.35 «Месть природы» 21.00 Новости 2+2 21.25 Проспорт 21.30 Х/ф «Конан варвар» 00.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 01.45 Х/ф «1492. Завоевание рая»

1+1

05.35 Х/ф «Невеста» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Х/ф «У Бога свои планы» 11.10, 12.20 Т/с «В полдень на пристани» 15.05 «Право на встречу» 16.05 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.50 «Подробности. Неформат» 21.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» 9" 22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 00.55 Х/ф «На крючке» ○

Вівторок, 20 листопада УТ1

9 КАНАЛ

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Но< вости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.20 Заголовки 07.25 Страна on line 07.30 Глас народа 07.35 Эра бизнеса 07.40 Тема дня 07.50 Финансовые советы 08.20, 00.40 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 11.55, 20.55 Официальная хроника 09.40 Свет 10.05 «Легко быть женщиной» 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Желаем счастья 12.45 Украинская песня 13.20 Х/ф «Сохранить город» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.55 Т/с «Клеймо» 16.40 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 19.05 221. Неделя 19.55 Звезды юмора. С.Ещенко, В.Данилец, В.Моисеенко 20.50 Мир спорта 21.30 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Д/ф «Великие битвы» 01.45 Телеакадемия

06.00 Союз Мультфильм 07.00 М/с «Бен10. Инопланетная сверхси ла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.25 «Проспорт» 09.30 Улётное видео по<русски 10.05 «Сумасшедшее видео по<украински<1» 10.30, 20.00 «Сумасшедшее видео по<украин< ски<3» 11.10 «Месть природы» 11.55 Убойное видео<2 12.35 «Нереальные истории» 13.00 Убойное видео<1 14.00 Т/с «Солдаты7» 16.00 Т/с «Страховщики» 19.00 Т/с «Десантура» 20.35 «ДжеДАИ» 21.30, 01.50 Х/ф «Морское приключение» 23.30 Х/ф «Конан варвар» 03.15 Сумасшедшая скрытая камера 03.55 Т/с «Преступление со многими неиз вестными»

ИНТЕР 05.25 «Улицы разбитых фонарей 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но< вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.30 «Знак качества» 12.55 «Судебные дела» 13.55 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка< невским 2» 15.50 Т/с «Счастливчик Пашка» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.50 «Подробности. Неформат» 21.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» 9» 22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 00.55 Т/с «Веское основание для убийства»

11 КАНАЛ 06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40, 07.40 Подъем 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Ваше право» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр и Твитти детективы» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Светофор» 19.40 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 22.20 «Перевоплощение» 23.10 Свадьба будет по<моему!

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.00 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00 М/ф 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.45 «Невероятные гонки» 13.45 «Полное перевоплощение. Дом за не< делю» 14.45 «Не ври мне < 3» 15.45 «Семейные мелодрамы < 2» 20.15 «Меняю жену < 6» 21.50 «Украинские сенсации»

23.15 Т/с «Полиция Гавайев» 01.10 Х/ф «Нечаянная радость»

СТБ 07.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.40 «Куб < 3» 11.30 Х/ф «Любовь на сене» 13.45 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00 «Фермер ищет жену < 2» 22.25 «Беременна в 16» 23.25 «Дочки<матери» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «РАЗБУДИЛЬНИК <будильник» 09.15, 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие ново< сти» 09.25 «Знай наших!» 09.40 «В дороге» 10.00 «IQ» 10.20, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.45 М/ф 12.30 «МWПарад» 13.15 «Странное дело». «Большой разлом» 14.10 Любовь 911 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 16.30 «В час пик» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «По закону» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини<путешествия» 18.30 «VIP. Тайны и трагедии». «Илья Олейни< ков. Трагедия грустного клоуна» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Столичные тайны» 21.30 «МНС» 21.45 «Ты сможешь!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Какие люди!». «Жадные звезды» 00.50 «Какие люди!». «Актеры за решеткой» 01.40 «Какие люди!». «Мой муж < альфонс»

Сх. 07.21 Зах. 16.06 Трив. дня 08.45 18.45 Факты. Вечер 23.40 Факты. Итоги дня 23.55 Х/ф «Расплата»

TET 07.25 Твинисы 07.45 Мультик с Лунтиком 08.10 М/с «Лило и Стич» 08.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Говорящая с призраками» 11.45, 19.25 Богиня шопинга 12.10 Косметический ремонт 12.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.50, 22.00 Т/с «Восьмидесятые» 14.15, 18.25 Чертовщина 14.50, 20.50 Даешь, молодежь! 15.15, 00.20 Вайфайтеры 15.50 Давай, до свидания 17.05 Досвидос 17.40, 21.30 Виталька 18.50, 00.55 БарДак 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 22.25 Рай, гудбай 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Т/с «Потерянная»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/ф «Живая память региона» 5 с. 11.15, 22.00 «Гринизация» < жизнь без болез< ней» 11.30, 15.30 М/ф 11.45 Международный турнир по вольной борьбе»Солидарность < 2012" 13.20 Благотворительная акция 14.30 «Власть. «Доступно и откровенно» 16.30 Д/ф «Живая память региона» 17.30 Арт<зона 19.00 Перекресток 20.00 Днепропетровщина презентует 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Т/с «Под крышами большого города» 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 1 с.

ICTV

5 КАНАЛ

07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.50 Спорт 09.30, 19.30, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Агент национальной без опасности» 13.00 Анекдоты по<украински 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 14.15, 20.15 Т/с «Братаны3»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55 «Трансмиссия<новости» 08.30 «Новости Киевщины» 09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник»

Сх. 12.24 Зах. 23.39 Перша чв. 16.31 16.15 «Трансмиссия» 17.25 «Акцент» 18.15 «Энергонадзор» 19.50 «Хроника дня» 21.40 «Время<Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.45 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30

Х/ф «Освобождение» 1 с. Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Т/с «Следствие ведет да Винчи» Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» Т/с «Детективы» Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 14.35, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 00.15 Х/ф «Земля динозавров»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.25 «Поедем, поедим!» 10.05 Т/с «Эра Стрельца2» 11.30 «До суда» 12.30, 02.30 Суд присяжных 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер< дикт» 15.40 Т/с «Гончие4» 17.40, 01.30 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.35 Т/с «Золотой запас» 21.25 «Сегодня. Итоги» 21.50 Т/с «Брат за брата2» 23.40 Т/с «Дикий». «Красная ртуть». «Кино для взрослых» 03.25 «Неопознанные живые объекты. Загад< ки мира животных»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00, 16.10 Документальный фильм про Кино 10.05, 17.15 Т/с «Сталин. LIVE» 11.05, 18.15 Т/с «Александровский сад» 13.25 Т/с «Спрут» 14.40 Х/ф «Бешеные деньги» 20.25 Х/ф «Голубая стрела» 22.15 Х/ф «Крепость» 23.55 Х/ф «Ночные забавы»

27 КАНАЛ 06.00, 12.30, 20.20 Союзмультфильм 06.40, 17.30 М/с «Суперкрошки»

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.25 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Спасти босса» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10, 19.15 События. Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 21.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 22.30 Х/ф «Тройной форсаж»

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито» 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Убойная сила» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Золотой капкан» 23.35 «Вечерний Ургант» 00.10 «Свобода и справедливость»

05.45 Советские мультфильмы 09.00 Документальный фильм про Кино 09.50, 17.20 Т/с «Сталин. LIVE» 10.50, 18.20 Т/с «Александровский сад» 13.10 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Панте леева» 20.45 Х/ф «У опасной черты» 22.40 Х/ф «Восхождение» 00.50 Х/ф «Бешеные деньги» ○

Іменинники дня: КЛАВДІЯ, ОЛЕКСАНДРА, ПАВЛО, АФАНАСІЯ

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.05 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 10.05 «Русские сенсации» 11.30 «До суда» 12.30, 02.30 Суд присяжных 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер< дикт» 15.40 Т/с «Гончие3». Фильм третий 17.30, 01.25 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» 19.25 Т/с «Золотой запас» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Брат за брата2» 23.30 Т/с «Дикий». «Ссылка». «Сухари из Амстердама»

27 КАНАЛ

НТН

06.00, 12.30, 20.00 Союзмультфильм 06.40, 17.30 М/с «Суперкрошки» 07.00 «Товар недели» 07.30, 17.00 М/с 08.00 М/с «Букашки» 08.15, 10.00, 10.45 М/с «Бернард» 08.30 М/с «Осторожно, медведи!» 09.00 «36.6» 09.30 М/с «Вайбулу» 10.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 13.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 15.00 Ералаш 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Школа монстров» 19.00, 22.30 «Объектив» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Медицина +» 20.30 «Голос. Дети».Дневник 21.00 Х/ф «Последнее лето детства» 22.15 «Готовим вместе»

06.10 Х/ф «Двойной обгон» 07.45 «Агенты влияния» 08.30, 18.30 «Правда жизни» 09.00 Т/с «Батюшка» 10.55 Т/с «УГРО 4» 14.50 Т/с «Каменская 6» 19.00, 23.45, 01.50 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 00.15 Х/ф «Афганец»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия<новости» 08.30 «Хроника недели» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» ○

10.30, 11.20, 12.15 «РесПублика » 15.15 «Вперед, на Олимп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабинетах» 18.15 «Территория закона» 19.30 «Время интервью» 19.50 «Хроника дня» 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время<Тайм» 22.00 «Налоговый дневник» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

5 КАНАЛ

Сх. 11.58 Зах. 22.27 Новий міс. 14 листопада

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/ф «Мир животных» 11.00, 15.30 М/ф 11.45, 16.20 «Гринизация» < жизнь без болез< ней» 11.55 Х/ф «Выстрел» 13.20 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.30 Т/с «Под крышами большого города» 16.30 Д/ф «Живая память региона» 17.15, 19.15, 22.15 Новости 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 19.00 Благотворительная акция 19.50 «Власть. «Доступно и откровенно» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Будьте здоровы с Андреем Шипко 21.55 Битва наций"

07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Спорт 09.30, 19.30, 01.00 Чрезвычайные новости 10.30 Х/ф «Смерч» 13.00 Анекдоты по<украински 13.15 Т/с «Прокурорская проверка» 14.25, 20.15 Т/с «Братаны3» 16.40 Х/ф «Призрачный гонщик2: Дух ме сти» 18.45 Факты. Вечер 22.30 Факты. Итоги дня 22.45 Свобода слова

07.25, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.05 Х/ф «Девчата»

TET

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00 М/ф 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.45 «Невероятные гонки» 13.45 «Полное перевоплощение» 14.45 «Не ври мне < 3» 15.45 «Семейные мелодрамы < 2» 20.15 Х/ф «Нечаянная радость» 00.30 К 75<летнего юбилея Андрея Кончалов< ского «Романс о влюбленных» (2)

07.25 Твинисы 07.45 Мультик с Лунтиком 08.10 М/с «Лило и Стич» 08.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Говорящая с призраками» 11.45 Маша и модели 2 12.10 Косметический ремонт 12.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.15, 20.50 Даешь, молодежь! 15.15, 00.20 Вайфайтеры 15.50 Давай, до свидания 17.05 Досвидос 17.40, 21.30 Виталька 18.25 Чертовщина 18.50, 00.55 БарДак 19.25 Богиня шопинга 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 22.00 Т/с «Восьмидесятые» 22.25 Рай, гудбай 23.00 Дурнев + 1 23.25 Т/с «Потерянная»

07.15 «РАЗБУДИЛЬНИК <будильник» 09.15, 12.20, 18.20 «Хорошие новости» 09.25 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.45 М/ф 12.30 «Медикус» 13.00 «Секретные территории» 14.00 Любовь 911 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 16.30 «В час пик» 17.00 «Люди» 17.30 «По закону» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини<путешествия» 18.30 «VIP. Тайны и трагедии». «Миллионы Пугачевой» 19.30 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Respect» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.10 «Специальный проект». «Мафия страны советов»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

11.05 Х/ф «Дочь баяниста» 13.10 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.10 «Куб < 3» 22.25 «Детектор лжи < 2» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 00.25 Т/с «Комиссар Рекс» 01.25 «Вiкна<Спорт» 01.35 Х/ф «Гостья из будущего»

06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40 Подъем 07.05, 20.50 «STREET STYLE» 07.10 «Экономика в деталях» 07.30 Тележурнал «Пассаж» 07.50 «Путь к успеху» 08.10 «Транспортный меридиан» 08.40 «Родительский клуб» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр и Твитти детективы» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.50 Т/с «Светофор» 19.00, 21.30 Новости 19.40 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.05 Т/с «Кухня» 23.10 ФБР )

Сх. 07.19 Зах. 16.07 Трив. дня 08.48

Понеділок, 19 листопада 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.10, 08.10, 23.15, За 80 дней вокруг спорта 07.20 Заголовки 07.25 Страна on line 07.30 Глас народа 07.35 Эра бизнеса 07.40 Тема дня 07.50 Финансовые советы 08.20 Твой голос 08.40 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.00, 11.50, 20.55 Официальная хроника 10.15 Шеф<повар страны 11.10 Муз/ф 12.10, 19.00, 21.30 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Темный силуэт 12.55 Армия 13.15 Х/ф «Четвертая высота» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.45 Т/с «Клеймо» 16.30 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 18.05 Последнее предупреждение 18.45 Агро<News 19.15 Шутка с В.Данильцом и В.Моисеенко 20.10 Осенняя шутка с Я.Арлазоровым 20.40 Сельсовет 21.00 Итоги дня 21.25 Мир спорта 21.40 Шутка с В.Винокуром 22.30 Осенняя шутка с С. Альтовым 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Д/ф «Великие битвы» 00.40 Между строк 01.45 Телеакадемия

Іменинники дня: ВАЛЕРІЙ, КИРИЛО, ФЕДІР, БОГДАН, ЄВГЕН 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 17.00 М/с 08.00 М/с «Букашки» 08.15, 10.00, 10.45 М/с «Бернард» 08.30 М/с «Осторожно, медведи!» 09.30 М/с «Вайбулу» 10.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 13.30, 21.00 Х/ф «Последнее лето детства» 15.00 Ералаш 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Школа монстров» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 22.05 «36.6»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00, 01.35 «Дешево и сердито» 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Убойная сила» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дорога в пустоту» 23.35 «Вечерний Ургант» 00.10 Ночные новости 00.25 «Обитель лжи» 01.05 «Калифрения». Новые серии

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.25 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Спасти босса» 11.00, 20.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10, 19.15 События. Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 21.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. «Норд< шелланд» (Дания) < «Шахтер» (Украи< на) 23.50 Т/с «Супруги» 00.50 Т/с «Сообщество. Второй сезон» 01.30 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт»


ТВПРОГРАМА 23

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

Середа, 21 листопада 08.00, 17.40 Новости 9 канала 08.50 «Вояж» (туризм, отдых, досуг) 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.25, 21.20 «Проспорт» 09.30 Улётное видео по<русски 10.05 «Сумасшедшее видео по<украински<1» 10.30 «Сумасшедшее видео по<украински<3» 11.10 «ДжеДАИ» 11.55 Убойное видео<2 12.35 «Нереальные истории» 13.00 Т/с «Десантура» 14.00 Т/с «Солдаты7» 15.00 Т/с «Солдаты8» 16.00 Т/с «Страховщики» 18.30 Культурное меню 18.40 5 матч<день. Лига Чемпионов УЕФА. «Зенит» (Санкт<Петербург) < «Малага». Прямая трансляция 21.25 5 матч<день. Лига Чемпионов УЕФА. «Манчестер сити» < «Реал». Прямая трансляция 23.40 Про Лигу Чемпионов + обзор игрового дня 00.55 Лига Чемпионов УЕФА. Порту < Динамо Загреб 02.35 Сумасшедшая скрытая камера

УТ1 07.00, 08.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.10, 08.10, 23.15 За 80 дней вокруг спорта 07.20 Заголовки 07.25 Страна on line 07.30 Глас народа 07.35 Эра бизнеса 07.40 Тема дня 07.50 Финансовые советы 08.20, 00.40 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20, 11.55, 20.55 Официальная хроника 09.35 Правительство на связи с гражданами 10.00 «Легко быть женщиной» 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.35 Аудиенция. Страны от А до Я 13.00 «Секреты успеха» с Н.Городенской 13.30 Х/ф «Сердце друга» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.45 Т/с «УГРО1» 16.30 Т/с «Передел» 18.05 Последнее предупреждение 19.05 Бенефис Ю.Гальцева и Г.Ветрова 20.50 Мегалот 21.25 Мир спорта 21.40 Шутка с Ю.Гальцевым и С.Дроботенко 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Д/ф «Великие битвы»

9 КАНАЛ

Четвер, 22 листопада УТ1 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новости 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.20 Заголовки 07.25 Страна on line 07.30 Глас народа 07.35 Эра бизнеса 07.40 Тема дня 07.50 Финансовые советы 08.20, 00.40 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25, 11.55, 20.55 Официальная хроника 09.40 Книга.ua 10.00 «Легко быть женщиной» 10.25 Контрольная работа 11.00 Здоровье 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Шаг к звездам 13.15 Х/ф «Печкилавочки» 15.15 Euronews 15.35 Деловой мир. Агросектор 15.55 Т/с «УГРО1» 16.40 Т/с «Передел» 19.05 Бенефис Е.Воробей 21.15 Мир спорта 21.30 Опыт 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Д/ф «Великие битвы» 01.45 Телеакадемия

ИНТЕР 05.25, 22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но< вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.30 «Знак качества» 12.55 «Судебные дела» 13.55 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка< невским 2» 15.50 Т/с «Счастливчик Пашка» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.50 «Подробности. Неформат» 21.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» 9" 00.55 Х/ф «Женские слезы»

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.00 М/с «Бен10. Инопланетная сверхси ла» 08.00, 17.40 Новости 9 канала

08.50, 18.30 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.20, 21.40 «Проспорт» 09.25 Улётное видео по<русски 10.05 «Сумасшедшее видео по<украински<1» 10.30 «Сумасшедшее видео по<украински<3» 11.10 «ДжеДАИ» 11.55 Убойное видео<2 12.35 «Нереальные истории» 13.00 Т/с «Десантура» 14.00 Т/с «Солдаты8» 16.00 Т/с «Страховщики» 17.00 Т/с «Лесник» 18.40 5 матч<день. Лига Чемпионов УЕФА. Ру< бин < Интер. Прямая трансляция 21.45 5 матч<день. Лига Чемпионов УЕФА. ПСВ < Днепр. Прямая трансляция 00.00 Про Лигу Европы + обзор игрового дня 01.20 Лига Европы УЕФА. Лацио < Тотенхем 03.00 Сумасшедшая скрытая камера 03.45 Х/ф «Грех»

11 КАНАЛ 06.00, 06.45 Очевидец. Самое смешное 06.40, 07.40 Подъем 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр и Твитти детективы» 14.25 «36.6» 14.50 Т/с «Друзья» 15.45 Teen Time 15.50 Т/с «Светофор» 19.40 Пираньи 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Васильевский остров» 22.30 Т/с «Кухня» 23.10 Парад порад<2

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.00 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00 М/ф 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.45 «Невероятные гонки» 13.45 «Полное перевоплощение. Дом за не< делю» 14.45, 01.05 «Не ври мне < 3» 15.45, 01.55 «Семейные мелодрамы < 2» 20.15 «Четыре свадьбы < 2» 21.45 Давай, до свидания 23.15 Т/с «Полиция Гавайев»

СТБ 08.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.15 «Беременна в 16» 11.15 «Дочки<матери»

12.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 14.20 «Битва экстрасенсов» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі < 2» 00.45 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Комиссар Рекс»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «РАЗБУДИЛЬНИК. <будильник» 09.15, 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие ново< сти» 09.25 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Звездные истории». «Поспешишь, лю< дей насмешишь» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.45 М/ф 12.30 «Какие люди!». «Звездные обжоры» 13.30 Любовь 911 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 16.30 «В час пик» 17.00 «IQ» 17.30 «Знай наших!» 17.50 «Энциклопедия» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини<путешествия» 18.30 «VIP. Тайны и трагедии». «Отцовская боль» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Чудеса цивилизации» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 «Смотреть всем!» 00.55 «Какие люди!». «Звездные дети» 01.45 «МWПарад»

ICTV 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.50 Спорт 09.30, 19.30, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Агент национальной бе зопасности» 13.00 Анекдоты по<украински 13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 14.15, 20.15 Т/с «Братаны3» 18.45 Факты. Вечер 23.40 Факты. Итоги дня 23.55 Х/ф «Расплата»

Сх. 07.24 Зах. 16.04 Трив. дня 08.40 TET 07.25 Твинисы 07.45 Мультик с Лунтиком 08.10 М/с «Лило и Стич» 08.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Говорящая с призраками» 11.45, 19.25 Богиня шопинга 12.10 Косметический ремонт 12.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.50, 22.00 Т/с «Восьмидесятые» 14.15, 18.25 Чертовщина 14.50, 20.50 Даешь, молодежь! 15.15, 00.20 Вайфайтеры 15.55 Давай, до свидания 17.10 Досвидос 17.45, 21.30 Виталька 18.50, 00.55 БарДак 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 22.25 Рай, гудбай 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Т/с «Потерянная»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.30 Д/ф «Живая память региона» 11.15 «Гринизация» < жизнь без болезней» 11.30, 15.30 М/ф 12.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 2 с. 13.20 Хата скраю 14.30 Вектор развития 14.45, 21.00 Т/с «Под крышами большого города» 17.00 Родник здоровья 17.30 102<информ 19.00 Бабушки и дедушки 20.00 Один день с… 20.30 Рецепт здоровья 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.25 «Автопилот<новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия<новости» 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 08.30, 19.50 «Хроника дня» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Рекламная кухня» 17.25 «Сканер»

Сх. 13.10 Зах. 00.49 Перша чв. 20 листопада 18.15 «Лесной патруль» 21.40 «Время<Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 07.10 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30

Х/ф «Освобождение» 3 с. Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Т/с «Следствие ведет Да Винчи» Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» Т/с «Детективы» Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 14.30, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45, 01.55 «Свідок» 17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 00.15 «Случайный свидетель» 00.30 «Покер. PokerStars Pro Challenge» 01.30 «Речовий доказ»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Дачный ответ 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 Т/с «Эра стрельца2» 11.30 «До суда» 12.30, 02.30 Суд присяжных 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер< дикт» 15.40 Т/с «Гончие4». Фильм первый «Лич ный контакт» 17.40, 01.30 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.35 Т/с «Золотой запас» 21.25 «Сегодня. Итоги» 21.50 Т/с «Брат за брата2» 23.40 Т/с «Дикий». «Прощай, оружие». «Новый год точка РУ»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.10, 16.25 Документальный фильм про Кино 10.15, 17.15 Т/с «Сталин. LIVE» 11.15, 18.15, 19.20 Т/с «Александровский сад» 13.25 Т/с «Спрут» 14.45 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» 20.30 Х/ф «Комбаты» 23.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 00.45 Х/ф «Любовью за любовь»

27 КАНАЛ 06.00, 12.30, 20.30 Союзмультфильм 06.40, 17.30 М/с «Суперкрошки»

КАНАЛ «УКРАИНА»

ENTER

06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.25 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00, 22.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Спасти босса» 11.00, 21.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10, 19.15 События. Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 23.00 Тридцатилетние 00.00 Т/с «Супруги» 01.00 Т/с «Сообщество. Второй сезон» 01.45 Х/ф «Убившая боль»

05.45 Советские мультфильмы 09.05, 16.20 Документальный фильм про Кино 10.10, 17.25 Т/с «Сталин. LIVE» 11.10, 18.25 Т/с «Александровский сад» 13.20 Т/с «Спрут» 14.35 Х/ф «Табор уходит в небо» 20.40 Х/ф «Живые мертвые» 00.40 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» ○

ОРТ М

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00, 01.35 «Дешево и сердито» 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Убойная сила» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 00.25 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дорога в пустоту» 23.35 «Вечерний Ургант» 00.10 Ночные новости

03.55 «НТВ утром» 06.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.25 Золотая пыль 10.05 Т/с «Эра стрельца2» 11.30 «До суда» 12.30, 02.30 Суд присяжных 14.30 «Суд присяжных. Окончательный вер< дикт» 15.40 Т/с «Гончие4». 17.40, 01.30 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.35 Т/с «Золотой запас» 21.25 «Сегодня. Итоги» 21.50 Т/с «Брат за брата2» 23.40 Т/с «Дикий». «Фамильное гнездо». «Телохранитель»

27 КАНАЛ

NTN

06.00, 12.30, 20.30 Союзмультфильм 06.40, 17.30 М/с «Суперкрошки» 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 17.00 М/с 08.00 М/с «Букашки» 08.15, 10.00, 10.45 М/с «Бернард» 08.30 М/с «Осторожно, медведи!» 09.30 М/с «Вайбулу» 10.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 13.30, 21.00 Х/ф «Последнее лето детства» 15.00 Ералаш 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Школа монстров» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Медицина +» 20.00 «Философия искусства» 22.00 «Товар недели»

Х/ф «Освобождение» 2 с. Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Т/с «Следствие ведет Да Винчи» Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» Т/с «Детективы» Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 14.35, 19.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00, 23.45 «Свідок» 17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 21.45 Т/с «Криминалисты: мыслить как пре ступник» 22.45 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 00.15 Х/ф «Похищенная»

Іменинники дня: МИХАЙЛО, ГАВРИЛО, МАРТА, РАФАЇЛ

06.40 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30

5 КАНАЛ

09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время<Тайм» 22.00 «Сканер» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия<новости» 08.30, 19.50 «Хроника дня» ○

Сх. 12.48 Зах. Перша чв. 20 листопада

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.30 Д/ф «Живая память региона» 11.10, 15.40 М/ф 11.55 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 1 с. 13.20 Перекресток 14.25 Налоговый монитор 14.35, 21.00 Т/с «Под крышами большого города» 15.30 «Гринизация» < жизнь без болезней» 17.30 Истории с Бородой 19.00 Хата скраю 20.00 По ту сторону поля 20.30 Советы доктора Евтушенко 22.00 Вектор развития 22.50 Родник здоровья 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 2 с.

ICTV

51 КАНАЛ

07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.35 Деловые факты 07.45 Несекретные файлы 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.50 Спорт 09.30, 19.30, 00.50 Чрезвычайные новости 10.30, 16.30 Т/с «Агент национальной безо пасности» 13.00 Анекдоты по<украински ○

TET

34 КАНАЛ

07.25 Твинисы 07.45 Мультик с Лунтиком 08.10 М/с «Лило и Стич» 08.45 Т/с «Кремлевские курсанты» 09.45 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Говорящая с призраками» 11.45, 19.25 Богиня шопинга 12.10 Косметический ремонт 12.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.50, 22.00 Т/с «Восьмидесятые» 14.15, 18.25 Чертовщина 14.50, 20.50 Даешь, молодежь! 15.15, 00.20 Вайфайтеры 15.50 Давай, до свидания 17.05 Досвидос 17.40, 21.30 Виталька 18.50, 00.55 БарДак 19.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 22.25 Рай, гудбай 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Т/с «Потерянная»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «РАЗБУДИЛЬНИК. <будильник» 09.15, 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие новости» 09.25 «Эпикриз» 09.50, 00.30 «Ты сможешь!» 10.10 «Живая тема». «Повелители стихий» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.00, 15.45 М/ф 12.30 «В дороге» 13.00 «Звездные истории». «Разводы» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 Любовь 911 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 16.30 «В час пик» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Люди слова» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини<путешествия» 18.30 Квартирный вопрос 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Откровенно про «Злагоду» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 «МНС» 01.00 Х/ф «Я, ты и все, кого мы знаем»

1+1

06.00 Союз Мультфильм 07.00 М/с «Бен10. Инопланетная сверх сила» ○

СТБ

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00 М/ф 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.45 «Невероятные гонки» 13.45 «Полное перевоплощение. Дом за не< делю» 14.45 «Не ври мне < 3» 15.45 «Семейные мелодрамы < 2»

13.05, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 14.15, 20.15 Т/с «Братаны3» 18.45 Факты. Вечер 23.40 Факты. Итоги дня 23.55 Т/с «Расплата»

07.50, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.30 «Фермер ищет жену < 2» 11.30 Х/ф «Женщина, не склонная к аван тюрам» 13.45 «Битва экстрасенсов» 16.00 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вікна<Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф < 2» 01.40 Т/с «Доктор Хаус»

11 КАНАЛ

ИНТЕР

Сх. 07.22 Зах. 16.05 Трив. дня 08.43

20.00 «Джентльменский набор» 21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Киев (Украина) <»ПСЖ» 00.05 Т/с «Полиция Гавайев» 01.45 «Украинские сенсации»

06.00 Очевидец. Самое смешное 06.40, 07.40 Подъем 06.50, 20.50 «STREET STYLE» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр и Твитти детективы» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Светофор» 19.30 «Два берега» 20.00 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.20 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 Т/с «Кухня» 23.10 Ближе к телу

05.25, 22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но< вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30, 20.30 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.30 «Знак качества» 12.55 «Судебные дела» 13.55 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка< невским 2» 15.50 Т/с «Счастливчик Пашка» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.50 «Подробности. Неформат» 21.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» 9» 00.55 «Парк автомобильного периода» 01.20 Х/ф «Игры взрослых девочек»

Іменинники дня: ІВАН, ОЛЕКСАНДР, ПОРФИРІЙ, МОТРОНА

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 15.55, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30, 17.00 М/с 08.00 М/с «Букашки» 08.15, 10.00, 10.45 М/с «Бернард» 08.30 М/с «Осторожно, медведи!» 09.30 М/с «Вайбулу» 10.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 13.30 Х/ф «Последнее лето детства» 15.00 Ералаш 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Школа монстров» 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Товар недели» 21.00 Х/ф «Зловредное воскресенье» 22.00 «36.6» 23.00 Телечат

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00, 01.35 «Дешево и сердито» 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Убойная сила» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 00.25 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дорога в пустоту» 23.35 «Вечерний Ургант» 00.10 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.25 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00, 22.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Спасти босса» 11.00, 21.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Инвалид по собственному желанию» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10, 19.15 События. Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 23.00 Тридцатилетние 00.00 Т/с «Супруги» 01.00 Т/с «Сообщество. Второй сезон» 01.45 Х/ф «Вертикальный предел»


24 24 ТВПРОГРАМА ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

11.55 Убойное видео<2 13.00, 19.00 Т/с «Десантура» 14.00 Т/с «Солдаты8» 16.00 Т/с «Лесник» 20.00, 21.30 «Сумасшедшее видео по<украин< ски<3» 20.35, 22.10 «Улетное видео по<русски» 23.00 «Всемирная серия бокса. Украина < Гер< мания» 02.10 Х/ф «Бездна. За шаг до катастрофы» 03.45 Х/ф «Грех» 05.00 Плюс Плюс. Мультфильмы

УТ1

11 КАНАЛ

ИНТЕР

1+1

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.15 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 07.30 «Спорт в Подробностях» 09.10, 12.30 Т/с «Личные обстоятельства» 18.00 «Новости» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «О жизни» 20.00 «Подробности» 20.30 Спорт в Подробностях 20.50 «Подробности. Неформат» 21.00 «Большая Разница» 23.00 «Большая политика»

07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Эскимоска» 10.00 М/ф 10.25, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.45 «Невероятные гонки» 13.45 «Полное перевоплощение. Дом за не< делю» 14.45 «Не ври мне < 3» 15.45 «Семейные мелодрамы < 2» 20.15 «Киев вечерний» 22.00 Х/ф «0бласти тьмы» 00.05 Х/ф «Забери мою душу» 01.55 Т/с «Полиция Гавайев»

9 КАНАЛ 06.00 Союз Мультфильм 07.00 М/с «Бен10. Инопланетная сверхси ла» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.50, 18.50 Культурное меню 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.40, 21.25 «Проспорт» 10.00 «Сумасшедшее видео по<украински<1» 10.30 «Убойное видео» 11.10, 12.35 «Нереальные истории» ○

УТ1

ИНТЕР 05.20 08.00 09.00 10.00 10.50 12.05 20.00 20.25 22.20 01.00

«Большая политика» «Позаочі» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Семейный пес» Т/с «Морпехи» «Подробности» «Красное или черное» Х/ф «В августе 44го» Х/ф «Чудо»

9 КАНАЛ 08.00, 10.15 Союз Мультфильм 09.55 «Проспорт» 10.35 «Брест. Крепостные герои» 11.55 «Блокада Ленинграда» 14.00 «Москва. Осень. Сорок первый» 15.25 «Вторая ударная. Преданная армия Вла< сова» 17.20 «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жу< кова» 19.10 Х/ф «Перл Харбор» 23.00 Х/ф «Красные пески» 00.55 Х/ф «Пчелыубийцы» 02.35 Сумасшедшая скрытая камера 03.45 Х/ф «Горы дымят» 05.00 Мультфильмы

11 КАНАЛ 07.10 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 15.00 17.00 19.00 20.50 22.50

Х/ф «Освободите Вилли2» «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Respect TV» «Клиника семейной медицины» Проснуться знаменитым Х/ф «Заколдованный принц» Х/ф «Нэнси Дрю» Х/ф «Принцесса» М/ф «ВаллИ» Х/ф «Машина времени» Х/ф «Война»

1+1 09.25 11.30 19.30 20.15 23.00

Х/ф «Американская дочь» Т/с «Кедр пронзает небо» «ТСН» Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» «Высоцкий: так оставьте ненужные спо< ры» 00.05 Х/ф «Служили два товарища» 01.55 Х/ф «0бласти тьмы»

СТБ 07.30 «Голодомор. Украина ХХ столетия. Тех< нология геноцида» 09.55 «Голод во лжи» 10.55 Х/ф «Мой генерал» 19.00 «Х<Фактор < 3» 22.00 «Моя правда» 23.20 «Х<Фактор < 3. Итога голосования» 00.40 «Детектор лжи < 2» 01.35 Х/ф «Блиндаж»

34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.30 13.00 14.30 15.50

«Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Столичные тайны» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип<топ» «Ты сможешь!» «Люди» «Вне игры» Д/ф «Хлебная гильотина» Х/ф «Пядь земли» «Специальный проект». «Заговор серых кардиналов» 17.30 «Особенности местной рыбалки» 18.00 «Седмица» 18.30 «Репортерские истории»

19.00, 20.50 Т/с «Братья Карамазовы» 20.30 «Детали. Итоги дня» 22.30 «Живая тема». «О чем говорят живот< ные» 23.25 Х/ф «Слово для защиты» 01.00 «VIP. Тайны и трагедии». «Илья Олейни< ков. Трагедия грустного клоуна» 01.50 «VIP. Тайны и трагедии». «Миллионы Пугачевой»

ICTV 07.40 10.00 10.30 11.25 13.15 16.10 18.45 19.00 21.00 22.55 00.50

Х/ф «Святой» Дача Квартирный вопрос Х/ф «Ускользающий вирус» Х/ф «Седьмая категория: Конец све та» Х/ф «72 метра» Факты. Вечер Х/ф «Перевозчик3» Х/ф «Механик» Х/ф «Рокки4» Х/ф «Счет»

TET 07.25 07.40 08.00 08.35 09.00 09.25 09.45 10.45 11.30 12.20 14.10 16.10 18.50 22.10 00.55

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка» М/с «Черный плащ» М/ф «Незнайка на Луне» Д/ф «Морские динозавры» Х/ф «Артур и война двух миров» Х/ф «Эдвард РукиНожницы» Х/ф «Король Артур» Х/ф «Храброе сердце» Х/ф «Мемуары гейши» Х/ф «Проклятие2»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00 Новости 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 10.10 Д/ф «Живая память региона» 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 По ту сторону поля 12.30 Д/ф «Удивительный мир авиации» 13.30 Миссия < свобода 14.45 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 4 с. 16.15 Родник здорвья

16.30 17.30 19.00 19.15 20.00 20.30 21.00 00.00 00.40

Сх. 13.32 Зах. 01.57 Перша чв. 20 листопада

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 Т/с «Возвращение Мухтара2» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 «Женский взгляд» 09.10 «Неопознанные живые объекты» 09.35 Спасатели 10.05 Т/с «Эра стрельца2» 11.30 «До суда» 12.30 Суд присяжных 14.30, 03.00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 15.40 Т/с «Гончие4». Фильм первый «Лич ный контакт» 17.35, 01.55 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.35 Т/с «Золотой запас» 21.25 Т/с «Брат за брата2» 00.05 Х/ф «Жизнь и смерть Жени Белоусо ва» 01.10 «Школа злословия»

Волшебное закулисье Стендап 102<информ «Новости. Итоги» Правительство на связи с гражданами Азбука здоровья Х/ф «Белый Бим Черное Ухо», 1, 2 с. Музыка Украинская десятка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25 «Тема недели» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 00.25, 00.55 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Не первый взгляд» 09.10 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот<тест» 12.10 «Окно в Европу» 13.10 «Путь к победе» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия пушествий» 17.45 «Хроника недели» 18.15 «Время интервью» 19.35 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофеевым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер<класс с Наталкой Фицич» 00.30 «Мотор»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.20 Х/ф «В лесах под Ковелем» 10.30 «Крутые 90<е» 11.30 «Речовий доказ» 12.00, 23.15 «Главный свидетель» 13.00 Х/ф «Холодное лето 53го» 15.00 Т/с «УГРО 4» 19.00 Т/с «Под прикрытием» 00.00 «Случайный свидетель» 00.25 Х/ф «Преисподняя»

НТВМИР 04.05 «Неопознанные живые объекты» 04.30 Х/ф «Тринадцать» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 Смотр 06.50 Главная дорога 07.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

Сх. 13.54 Зах. 03.03 Перша чв. 20 листопада 08.25 08.55 09.55 11.30 12.15 13.05 14.25 15.20 16.20 17.30 18.00 19.05 20.00 20.55 21.30

Русская начинка Кулинарный поединок Квартирный вопрос Своя игра. Продолжение «Наши» «Возвращение Мухтара<2». «Миллионе< ры на день» Следствие вели... «Очная ставка» Александр Журбин. Мелодии на память «Профессия < репортер» «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» «Русские сенсации» Ты не поверишь! «Реакция Вассермана» Т/с «Проснемся вместе?». «Утечка». «Семья» «Метла». Наталии Метлиной «Луч Света» Обзор. Чрезвычайное происшествие «Музыкальный ринг НТВ: Анне Вески < Людмила Сенчина» «Кремлевские похороны. Надежда Крупская» Т/с «Адвокат»

КАНАЛ «УКРАИНА»

27 КАНАЛ

06.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 07.00, 17.00, 19.00 События 07.25 Утро с «Украиной» 09.25, 13.00 Т/с «След» 10.00, 20.00 Т/с «Спасти босса» 11.00, 21.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 12.00 Ток<шоу «Пусть говорят. Конец света» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Право на защиту 17.10, 19.15 События. Спорт 17.15 Критическая точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.20 Ток<шоу «Говорит Украина» 22.00 Т/с «Телохранитель 5»

06.00, 12.30 Союзмультфильм 06.40, 17.30 М/с «Суперкрошки» ○

ОРТ М

ENTER

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Время обедать!» 13.00, 01.35 «Дешево и сердито» 14.00 Другие новости 14.15 «Понять. Простить» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Убойная сила» 17.00 Т/с «Неравный брак» 18.40 «Поле чудес» 19.45, 00.35 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Дорога в пустоту» 23.35 «Вечерний Ургант»

05.45 Советские мультфильмы 09.00, 16.15 Документальный фильм про Кино 10.05 Х/ф «Сталин. LIVE» 11.05, 12.10, 18.15 Т/с «Александровский сад» 13.15 Т/с «Спрут» 14.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 17.20 Т/с «Сталин. LIVE» 20.30 Х/ф «Провал операции «Большая медведица» 22.20 Х/ф «Проверено мин нет» 23.55 Х/ф «Табор уходит в небо»

07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 15.55, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30, 17.00 М/с 08.00 М/с «Букашки» 08.15, 10.00, 10.45 М/с «Бернард» 08.30 М/с «Осторожно, медведи!» 09.30 М/с «Вайбулу» 10.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.00 М/с «Скала Фреглов» 11.30 Марви Хаммер 13.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» 15.00 Ералаш 16.00 М/с «Лаборатория Декстера» 18.00 М/с «Огги и кукарачи» 18.30 М/с «Школа монстров» 19.25 «Полезные новости» 19.40 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет<неделя» 20.15, 22.10 «Готовим вместе» 20.30 Х/ф «По улице комод водили» 21.45 «Вкусы культур» 23.00 Телечат

НТН Х/ф «Освобождение», 4 с. Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Т/с «Следствие ведет Да Винчи» Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» Т/с «Детективы» Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 14.30 Т/с «Литейный» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 19.30 Т/с «Чужие крылья» 22.30 Х/ф «1612» 01.40 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»

Іменинники дня: ЙОСИП, ЮРІЙ, СВІТЛАНА, АГАПІЙ

07.05 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30

Сх. 07.27 Зах. 16.02 Трив. дня 08.35

Субота, 24 листопада 07.00, 23.25 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.40 Олимпийский вызов 08.00 Шустер<Live 11.05 Д/ф «Голодомор. Технология геноцида» 13.00 Х/ф «Голод33» 14.55 В гостях у Д. Гордона. В.Ющенко 16.00, 19.32 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 16.01 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер< лига. «Шахтер» (Донецк) < «Говерла» (Ужгород) 16.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Зеленый коридор 17.50, 01.55 Мир атома 18.10 Д/ф «Выздоровление. Личный счет» 19.00, 19.50 Трансляция из Национальной филармонии 19.33, 21.35 День памяти жертв Голодоморов 21.00, 01.30 Итоги дня 21.25 Кабмин: события недели 22.00 Концерт инструментальной музыки. «Ра< диобэнд Фокина» 23.00 Твой голос 23.50 Особый взгляд 00.05 Концерт к 40<летию группы «Цветы», 1 ч. 01.20 Мегалот 01.25 Суперлото, Тройка, Кено

5 КАНАЛ

Твинисы Мультик с Лунтиком М/с «Лило и Стич» Т/с «Кремлевские курсанты» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Богиня шопинга ○

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.25, 08.40 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот<новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.50 «Трансмиссия<новости» 08.30, 19.50, 23.45 «Хроника дня» 08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.10, 19.30 «Время интервью» 11.10, 12.10, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25 «Не первый взгляд» 18.15 «Окно в Европу» 21.40 «Время<Тайм» 22.00 «Акцент» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 00.40 «Арсенал»

TET 07.25 07.45 08.10 08.45 09.45 10.45 11.45

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 17.15, 19.15, 22.15 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10 Украинская десятка 10.40, 16.30 Д/ф «Живая память региона» 11.15, 15.40 М/ф 12.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 3 с. 13.20 Бабушки и дедушки 14.30, 21.00 Т/с «Под крышами большого города» 17.30 Испробуй на себе 19.00 Кузница кадров 20.00 «Спорт. Итоги» 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Родник здоровья 23.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 4 с. 00.40 Миссия < свобода

07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Деловые факты 07.45 Стоп<10 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.25, 01.50 Спорт 09.30, 19.30, 00.55 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Агент национальной безо пасности» 13.00 Анекдоты по<украински 13.10, 22.15 Т/с «Прокурорская проверка» 14.20, 20.15 Х/ф «Братаны3» 18.45 Факты. Вечер 23.40 Факты. Итоги дня 23.55 Т/с «Расплата»

07.30 Х/ф «Террористка Иванова» 17.50, 22.00 «Вiкна<Новини» 18.00 Х/ф «Спортлото82» 20.00 «Национальное талант<шоу «Танцуют все!<5» 22.40 «Национальное талант<шоу «Танцуют все!<5». Итоги голосования 00.50 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»

12.10 Косметический ремонт 12.45, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.50 Т/с «Восьмидесятые» 14.15 Чертовщина 14.50, 22.00 Даешь, молодежь! 15.15 Вайфайтеры 15.50 FAQ. Как снять девчонку и т.д 16.00, 20.25 Шуры<Муры 17.05 Досвидос 17.40, 21.15 Виталька 19.25 БарДак 22.40 Слава со Славеком Славиным 23.00 Слишком грубо для Ю<туб’а 23.25 Т/с «Потерянная» 00.20 Х/ф «Красный жемчуг любви»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «РАЗБУДИЛЬНИК <будильник» 09.15, 12.20, 16.20, 18.20 «Хорошие ново< сти» 09.25 «Жизненное пространство» 09.55 «Люди слова» 10.20 «Болевая точка» 10.40 «Эпикриз» 11.05, 22.05 «Званый ужин» 11.50 «Приемная депутата» 12.00, 15.45 М/ф 12.30 «МWПарад» 13.15 «Специальный проект». «Мафия страны советов» 15.00 Т/с «Две стороны одной Анны» 16.30 «Громкое дело» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30 «По закону» 18.00 «Детали» 18.15 «Мини<путешествия» 18.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Откровенно про «Злагоду» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Столичные тайны» 21.30 «Безумный автостоп», 4 с. 21.50 «Жить будете!» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип<топ» 00.20 Х/ф «Священные мессы»

06.00 Очевидец. Самое смешное 06.40 Подъем 06.50, 20.50 «STREET STYLE» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30 Новости 07.30 «Мой малыш» 08.00 «Бюро адвокатских расследований» 09.00, 16.55 Т/с «Не родись красивой» 09.55, 17.55 Т/с «Воронины» 13.20, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр и Твитти детективы» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзья» 15.55 Т/с «Светофор» 19.30 «Клиника семейной медицины» 19.55 Т/с «Закрытая школа» 21.00 «Променад» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 «Лучшие» 23.10 Украина чудес<2

Сх. 07.25 Зах. 16.03 Трив. дня 08.38

П'ятниця, 23 листопада 07.00, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.10, 08.10, 00.45, 01.15 За 80 дней вокруг спорта 07.20, 07.40 Страна on line 07.30, 07.45 Тема дня 07.35 Эра бизнеса 07.50 Финансовые советы 08.20 Между строк 08.40 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.15, 11.55 Официальная хроника 09.30 Д/ф «Партизанский генерал» 10.00 День памяти жертв Голодоморов 10.20 «Легко быть женщиной» 11.00 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.10 Деловой мир 12.25 «Предвечерье» 12.55 Околица 13.30 Х/ф «Родная кровь» 15.10 Euronews 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.25 Т/с «Передел» 17.00 Бенефис Ю.Гальцева и Г.Ветрова 18.40 По дорогам Украины 19.05 Концерт К.Новиковой 20.35, 01.30 After Live 21.15, 22.50 Шустер<Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.30, 01.00 Итоги 01.50 Опыт

Іменинники дня: ВІКТОР, ВІКЕНТІЙ, МАКСИМ, СТЕПАНИДА 13.30, 15.00 М/с «Бернард» 14.00, 16.00 М/с «Осторожно, медведи!» 14.30 М/с «Большой и маленький» 15.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 17.30 «Идеальный дом» 18.00 «Кекс в большом городе» 18.30 «Медицина +» 20.30 «Голос. Дети».Дневник 21.00 Х/ф «Лиловый шар» 22.25 «Вкусы культур» 22.50 «Готовим вместе» 23.00 Телечат

ОРТ М

27 КАНАЛ

07.45 «Играй, гармонь любимая!» 08.35 «Смешарики. Новые приключения» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости 10.10 «Смак» 10.55 «Михаил Ульянов. Маршал советского кино» 12.15 «Абракадабра» 14.15 «Да ладно!» 15.15 «Народная медицина» 16.30 «Жди меня» 17.55 «Человек и закон» 19.00 «Минута славы» шагает по стране» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» 23.05 Что? Где? Когда? 00.25 «Городские пижоны». Сверхновый Шер< лок Холмс. «Элементарно» 01.20 Х/ф «Наш человек в СанРемо»

06.00, 07.30, 16.30, 19.00 Союзмультфильм 07.00, 09.00 «Объектив» 09.30 «Невзрослые новости» 09.50, 18.45 «Полезные новости» 10.05 «Университет неделя» 10.20 Мистер Мейкер 11.00 Марви Хаммер 11.30 М/ф «Крот и его друзья» 12.20 М/ф «Приключения Рекса» 12.55 М/ф «Приключения Лелека и Болека»

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.25 Утро с «Украиной» 09.00 ДНК<портрет нации 10.30 Т/с «Супруги» 12.00, 14.00 Т/с «Преступление будет рас крыто» 16.00, 19.20 Т/с «Только о любви» 22.20, 00.20 Т/с «Яблоневый сад»

23.15 00.10 00.40 01.10 02.25 03.20

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 09.00 Вокруг смеха 10.05, 11.10 Документальный фильм про Кино 12.15 Т/с «Спрут» 13.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно» 00.40 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Сел лерса»

КАНАЛ «УКРАИНА»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»


ТВПРОГРАМА 25 25

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

УТ1 Моя земля < моя собственность Сельский час Укравтоконтинент Полезные советы Самбо Украины Смешной и еще смешнее Золотой гусь Кто в доме хозяин? Шаг к звездам Честь имею пригласить Ближе к народу Караоке для взрослых Шеф<повар страны Т/с «Из жизни капитана Черняева» Деловой мир. Неделя Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста< фета 18.00 Бенефис Ю.Гальцева и Е.Воробей 20.40, 21.45 Официальная хроника 20.50 Главный аргумент 21.00, 01.20 Итоги недели 21.25 Точка зрения 21.55 Д/ф «Финансовая Академия. Государ< ственные казначейские обязательства» 22.10 Фольк<music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Олимпийский вызов 23.50 Время культуры 00.10 Концерт к 40<летию группы «Цветы», 2 ч. 01.45 Хит<парад «Национальная двадцатка»

ИНТЕР 05.50 07.15 08.05 08.25 09.25 10.00 11.00 11.25 12.25 14.15 18.05 20.00 21.00 23.00 00.15

«Самый умный» М/с «Винкс» М/с «Маша и Медведь» «Глянец» «Школа доктора Комаровского» «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» «Сваты у плиты» «Свадебный размер» Х/ф «Три плюс два» Х/ф «Слепое счастье» Х/ф «Крепкий брак» «Подробности недели» Х/ф «Удиви меня» Что? Где? Когда? Х/ф «Крайние меры»

9 КАНАЛ 08.00 М/с «Грандиозный Человекпаук» 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. < 2013 г. 10.00 Улетное видео по<русски<3 10.35 Улетное видео по<русски<1 10.50 Х/ф «Смерть на Эвересте» 12.50 Х/ф «Охотники за реликвиями» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты»

15.00 15.00 15.30 15.45 16.50 19.00 21.30 22.40 03.10 03.50

«Днепр<футбол» «Алеф < в наше время» «Вояж» (туризм, отдых, досуг) Дайджест ЧУ 17 тур. «Динамо» < «Арсенал» Х/ф «Я, робот» ПРОФУТБОЛ Х/ф «Однажды в Америке» Сумасшедшая скрытая камера Х/ф «Горы дымят»

11 КАНАЛ 06.00 Т/с «Последний аккорд» 06.45 Интуиция 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.25 Дома мажоров 09.15 М/с «Рога и копыта. Возвращение» 09.50 «Лучшие» 10.20 «Бюро адвокатских расследований» 10.35 «Родительский клуб» 10.50 «STREET STYLE» 11.05 «Просто собака» 11.25 «Мой новый DRESSCODE» 11.45 Воскресный офис 12.15 Т/с «Счастливы вместе» 13.15, 21.40 ШоумаSтгоуон 16.00 М/ф «ВаллИ» 17.30 «36,6» 18.00 «О рыбалке всерьез» 18.30 «Реальный отпуск» 19.00 «Новости недели» 19.40 «Экономика в деталях» 20.00 «Автострасти» 20.30 «Дело вкуса» 21.00 «Перевоплощение» 22.30 Проснуться знаменитым 23.30 Х/ф «Очень страшное кино»

1+1 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото<Забава» 10.10, 10.35 М/с «Чип и Дейл» 11.00 «Кулинарная академия. Юлия Высоц< кая» 11.25 «Четыре свадьбы < 2» 13.00, 20.15 «Голос. Дети» 15.00 «Киев вечерний» 16.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» 19.30, 23.35 «ТСН» 22.10 «Светская жизнь» 23.05 «Козырное пати» 00.20 Х/ф «Корабль дураков»

СТБ 07.10 «Едим дома» 08.30 «МастерШеф < 2» 13.35 «Караоке на Майдане»

14.35 19.00 21.45 23.55

«Х<Фактор < 3» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Оазис любви» Х/ф «Zolushka. ru»

07.05 07.35 09.15 09.35 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00

«Погляд» «Военная тайна» «IQ» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Автотема» «Представьте себе» «Седмица» «Михаил Задорнов. Собрание сочине< ний» «Столичные тайны» «Какие люди!». «Второе рождение» «Война миров». «Проклятье» «Странное дело». «Антихрист. Третье пришествие» «Секретные территории» «Тип<топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» «Специальный проект». «Одинокий отец желает познакомиться» «Безумный автостоп», 4 с. Х/ф «Черная бабочка»

34 КАНАЛ

15.45 16.15 17.10 18.00 18.50 19.40 20.30 21.00 22.40 00.20 00.40

ICTV 07.20 Квартирный вопрос 08.30 Анекдоты по<украински 08.50, 19.45 Последний герой<2 10.05 Дача 10.50 ОлимпиЛяпы 11.30 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Спорт 12.30 Максимум в Украине 13.30, 23.05 Наша Russia 14.30 Х/ф «Перевозчик3» 16.50 Х/ф «Механик» 18.45 Факты недели 20.55 Х/ф «Битва за ЛосАнджелес» 23.30 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 01.45 Х/ф «Дэйв»

TET 07.25 07.40 08.00 08.35 09.00 09.25

Сх. 07.28 Зах. 16.01 Трив. дня 08.33

Неділя, 25 листопада 07.15 07.30 08.00 08.25 08.40 09.05 09.30 09.55 10.15 11.00 11.45 12.15 13.05 14.10 15.50 16.20

М/с «Лунтик» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей ка»

09.45 10.45 12.10 14.30 15.35 19.00 20.00 21.15 22.15 22.40 23.00 00.45

М/с «Черный плащ» М/ф «Тарзан и Джейн» Х/ф «Эдвард РукиНожницы» Алё, директор?! Х/ф «Храброе сердце» Одна за всех Виталька Даешь, молодежь! Чертовщина Слава со Славеком Славиным Х/ф (2) Comedy Woman

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо», 1 с. 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 14.45 М/ф 15.15 Новости Днепродзержинска 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Арт<зона 16.30 Не будь овощем 17.00 «Власть. «Доступно и откровенно» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с … 19.00 Днепропетровщина презентует 19.30 Испробуй на себе 20.00 Битва наций 20.20 Родник здоровья 20.30 Истории с Бородой 21.00 Футбол. «Чемпионат Украины. 2 лига. «Сталь» (Днепродзержинск) < «Жемчу< жина» (Ялта) 23.00 Музыка 23.30 Д/ф «Удивительный мир авиации»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 19.20, 00.25, 00.40 «Погода» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10 «Окно в Америку» 09.35, 15.15, 20.50 «Тема недели» 10.10 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссия<тест» 12.10 «Жизнь интересна»

Сх. 14.19 Зах. 04.08 Перша чв. 20 листопада 13.15 14.20 16.15 17.15 17.30 18.15 19.30 21.00 21.40 22.00 22.35 23.40 00.30

«Мотор» «Игра судьбы» «Фактор безопасности» «Палата» «Новости Киевщины» «Окно в Европу» «РесПублика с Анной Безулик» «Время: итоги» «Время<тайм» «Кино с Яниной Соколовой» «Территория закона» «Рекламная кухня» «Обзор прессы»

06.05 06.50 08.30 11.30

«Легенды бандитской Одессы» Х/ф «Если враг не сдается...» Т/с «Чужие крылья» «Легенды уголовного розыска». Пуля для депутата «Агенты влияния» Т/с «Батюшка» Т/с «Под прикрытием» Т/с «По горячим следам» «Крутые 90<е» Х/ф «Шизофрения»

НТН

12.00 13.00 14.50 19.00 23.00 00.00

НТВМИР 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 «Сегодня» 06.20 М/с 06.50 «Первая передача». Автомобильная программа 07.20 Их нравы 08.20 Едим дома! 08.55 «Свадьба в подарок» 10.00 Дачный ответ 11.25 Своя игра. Продолжение 12.10 «Еда без правил» с Сергеем Жигуновым 13.05 «Возвращение Мухтара<2». «От греха подальше» 14.25 «Развод по<русски» 15.20 И снова здравствуйте! 16.20 Золотая пыль 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Чистосердечное признание 18.50 «Центральное телевидение. Информа< ционно<развлекательный воскресный канал» 21.15 Т/с «Проснемся вместе?». «Бабы дуры!». «ЗПП» 23.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 01.10 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 01.40 Х/ф «Вовочка» 03.25 «Неопознанные живые объекты. Загад< ки мира животных»

ENTER 05.45 Советские мультфильмы 08.45 Вокруг смеха

Іменинники дня: ІВАН, НИЛ 10.25 11.30 12.40 00.30

Документальный фильм про Кино Т/с «Спрут» Т/c «Девять жизней Нестора Махно» Х/ф «Найдешь друга найдешь со кровище»

27 КАНАЛ 06.00, 17.00, 20.30 Союзмультфильм 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 М/с «Вайбули» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Идеальный дом» 13.30, 15.00 М/с «Бернард» 14.00, 16.00 М/с «Осторожно, медведи!» 14.30 М/с «Большой и маленький» 15.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 16.30 М/с «Огги и кукарачи» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 «Готовим вместе» 20.00 «Кекс в большом городе» 21.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00 «Служу Отчизне!» 08.35 «Смешарики. Пин<код» 08.50 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 Среда обитания. «Эликсир бодрости» 13.25 Х/ф «Добровольцы» 15.20 «Тайные знаки конца света» 16.50 «Большие гонки. Братство колец» 18.35 «ДОстояние РЕспублики: Леонид Дербе< нев» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мульт личности» 22.35 «Yesterday live» 23.45 «Познер» 00.55 Х/ф «Двое и одна»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Рыжая» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Легенды 11.00, 13.00 Т/с «След» 15.00 Т/с «СОБР» 18.00, 20.00, 21.30 Т/с «Интерны» 19.00 События недели 23.00 Ток<шоу «Великий футбол» 00.30 Т/с «Яблоневый сад»


26 ОГОЛОШЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання відпові дача по справі Волошина Олексан дра Миколайовича, 04 жовтня 1975 року народження, за позо вом Козачука Володимира Петро вича до Волошина Олександра Ми колайовича про стягнення суми боргу. Судове засідання відбу деться о 08.00 16 листопада 2012 року у приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровсь кої області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П’ятихатки, П’ятихатський район, Дніпропет ровська область, зал 2 (суддя Мито шоп В.М). Явка до суду обов’язко ва. Роз’яснюємо, що, відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України, з опуб лікуванням оголошення про вик лик відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. І в разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявни ми матеріалами за вашої відсут ності.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ «ВИНОГРАДАРЕЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ» объявляет набор слушателей в школу виноградарей(любителей В программе: полный курс по выращиванию и уходу за виноградником; курс технологии изготовления вина. В конце курса практическое занятие по обрезке виноградно го куста.

Занятия в школе начинаются в ноябре 2012 года. Занятия проводятся по адресу: Тополь 1, Запорожское шос се, 38.

Справки по телефонам: 095(832(17(95; 066(658(47(65; 063(230(74(98. Занятия проводят опытные виноградари, для членов клуба бесплатно. Товарна біржа «Альянс» оголошує про проведення аукціону з про( дажу майна ПАТ «Дніпровського машинобудівного заводу» (код ЄДРПОУ 14313332). Лот 1 Майно у кількості 166 од., розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, а саме: анемометр цифровий інв..116250168; блок живлення Б529 інв. 16247844; ватметри 16250211, 16250212; вольтметри інв..16245209, 16246900, 16346906, 16247188, 16247630, 16247632, 16248355, 16248799, 16248801,16248820, 16248825, 16248837, 16248935, 16249099, 16249100, 16249102, 16249159, 16249161, 16249320, 16249327, 16250210, 16250246, 71200488, 71200531, 7120101271201014, 71201016, 71201018, 71201066, 71201067; генератори інв.. 16244703, 16245928, 16245930, 16246958, 16248296, 16248785, 16249129; вимі рювачі інв.. 16247908, 16248252, 16248403, 16248549, 16248731, 16248734, 16248744, 16248974, 16248976, 16248977, 16249041, 16249047, 16249048, 16249050, 1624906716249069, 71201476, 71760156; джерело живлення інв..16246370, 16246837, 16248456, 16249084, 16249091, 71201231, 71201250, 71201251, 71201258, 71201259, 71201334, 71201341, 71201348, 71201359, 71201365, 71201508, 7120156571201567, 71201681, 71201683 джерело постійно го току Б513 інв. 16246754, 16247341; кафедра водолікувальна с душа ми ВК3 інв. 31486669; комплекти вимірювальні інв..16246249, 16247122, 16247125, 16247126, 16248267, 16248269, 16248431, 1624843716248440, 16249046, 16249170, 71200459, 71200460; мегом метри інв..71760133, 71760134; мікровольтметри інв.. 71201089; мікро метри інв.. 71201223, 71201225; міліометри інв.. 71201190, 71201191, 71201196, 71201197, 7120120371201209, 71201211; омметр цифр. інв..16247839; осцилографи інв..16246254, 16246255, 16246405, 16246478, 1624648016246822, 16247431, 16247728, 16247729, 16247734, 16247829, 16247885, 1624802216248024, 16248334, 16248658, 16248661, 1624893516248939, 16249034, 16249184, 16250249, 71200725, 71200734, 71200745, 71201453, 71201482; пере носний вимірювальний комплект інв.. 16250214, 16250215; прибор ком бінований інв.. 16246955; стабілізатори інв.. 71201697, 71201703; уста новка Д114/1 інв. 16249283, 71201289, 7120129071201292, 71201570, 71760125; установка універсальна пробійна УПУ1М інв.. 16246321; час тотомір Ч357 інв. 16248635; шумоміри інв..16247640, 16250171. Почат кова вартість лоту 23600,05 грн., з урах. ПДВ. Лот 2 Холодильник ДНЕПР 2МС інв.. 19278676, початковою вар тістю 100,00 грн., з урах. ПДВ. Лот 3 Товаро матеріальні цінності у кількості 226 найменувань ( мілівольтметри, прилади комбіновані, ме гаметри, джерела живлення, осцилографи, генератори, міліампермет ри, ватметри та інш.), розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. Початкова вартість лота 16199,95 грн., з урах. ПДВ. Переможець аукціону сплачує вартість послуг з незалежної оцінки майна та вартість публікації інформації про аукціон. Аукціон відбудеться 27.11.2012р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, в 11.00. Заявки приймаються за місцезнаходжен ням біржі. З майном можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник пови нен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн., а також гарантійний вне сок 10% від початкової вартості майна на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укрексімбанку, МФО 305675). Кінце вий строк приймання заявок 23.11.2012р. до 16.00. Контактні телефони організатора аукціону: (056) 7215920

Васильківський районний суд Дніпропетровської області по відомляє Шевченка Віталія Воло димировича як відповідача по цивільній справі за позовом Шев ченко Олени Володимирівни до Шевченка Віталія Володимирови ча про поділ майна, придбаного за час шлюбу, що слухання справи відбудеться у приміщенні Василь ківського районного суду Дніпро петровської області 22 листопада 2012 року о 14.00. У разі вашої неявки у судове засідання справу буде розглянуто за вашої відсут ності на підставі наявних по справі доказів. У зв’язку з розглядом цивільної справи № 410/3710/12 за позо вом Кредитної спілки «Катерино слав» до Кушнір Валентини Анато ліївни про стягнення заборгова ності за кредитним договором Кушнір Валентина Анатоліївна викликається в якості відповіда ча по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Катеринослав» до Кушнір Валентини Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором у відкрите судове засідання, яке відбудеться 20.11.2012 року об 11.00 у при міщенні Дніпропетровського рай онного суду Дніпропетровської області (каб. 8, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, Дніпропетровсь кий район, Дніпропетровська об ласть). Амур!Нижньодніпровський рай! онний суд м. Дніпропетровська повідомляє Олійника Володимира Анатолійовича, що 04.12.2012 року о 14 год. 20 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом ПП «АНСІ» до Олійника В.А. про відшкодування матеріальної шкоди. Судове засі дання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Новоселівська, 9, каб. 16. У випадку вашої неявки суд розгляне справу за вашої відсут ності. При собі мати документ, який посвідчує особу. П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання відпові дачів по справі Яковенка Олексан дра Анатолійовича, Яковенка Сер гія Анатолійовича, Зайцеву Олену Анатоліївну за позовом Досугової Марії Кіндратівни до Яковенка Олександра Анатолійовича, Яко венка Сергія Анатолійовича, Зай

цевої Олени Анатоліївни про виз нання права на спадкове майно як спадкоємця по закону першої чер ги. Судове засідання відбудеться о 08 год. 15 хв. 22 листопада 2012 року в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровсь кої області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П’ятихатки, П’ятихатський район, Дніпропет ровська область, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що, відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук раїни, з опублікуванням оголо шення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. І в разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами за їхньої відсутності. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташова ний за адресою: 49074, м. Дніпро петровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84 (суддя Колесніченко О.В., каб. 204), викликає у судове засідан ня, яке відбудеться о 15.00 26 ли стопада 2012 року, відповідача Колінчука Юрія Васильовича по цивільній справі за позовом Колін чук В.В. до Колінчука Ю.В. про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням. Вам необхідно з’явитись до суду в зазначений час або в разі неможливості прибути сповістити суд про причини неяв ки та можливість розгляду справи за вашої відсутності. При собі не обхідно мати документ, який по свідчує особу (паспорт). Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Бон даренка Олександра Олександро вича як відповідача у судове засі дання по цивільній справі № 2/ 422/4078/2012 за позовом Зайце вої Валентини Петрівни до Бонда ренка Олександра Олександрови ча про розірвання договору купівліпродажу, стягнення спла ченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди, яке відбудеться 04 грудня 2012 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 219. Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області вик ликає Міхальова Сергія Володими ровича (останнє відоме місце про живання: Дніпропетровська об ласть, Юр’ївський район, с. Сергії вка, вул. Інтернаціональна, 25) у судове засідання, яке відбудеться 22 листопада та 29 листопада 2012 року о 9.00 у приміщенні Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області (51300, смт Юр’ївка, вул. Леніна, 89) по цивільній справі за позо вом Костенюк В.В. до Міхальова С.В. про визнання батьківства та виключення відомостей про відповідача як батька з актового запису про народження дитини. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ру бан Ольгу Євгенівну, 1986 р.н., у судове засідання як відповідача по цивільній справі № 2/422/ 4775/2012 р. за позовом Рубана Євгенія Петровича, Рубан Марини Василівни до Рубан Ольги Євгені вни, третя особа Орган опіки та піклування Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 03 грудня 2012 р. о 09.00 у приміщенні суду за ад ресою: 49128, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 225. Наслідки

Товарна біржа «Альянс» оголошує про проведення аукціону з продажу майна ПАТ «Дніпровського машинобудівного заводу» (код ЄДРПОУ 14313332). Лот 1 Майно у кількості 6 од., розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, а саме: Синхрон. агрегати СГ 12468А інв. 14203661, 14203662, 14203670; холодильні машини інв. 14206050, 14206051; машина холодильна МКТ11020 інв.14208514. По чаткова вартість лоту 55500,00 грн. з урах. ПДВ. Переможець аукціо ну сплачує вартість послуг з незалежної оцінки майна та вартість публікації інформації про аукціон. Аукціон відбудеться 26.11.2012р. на ТБ «Альянс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, в 11.00. Заяв ки приймаються за місцезнаходженням біржі. З майном можна ознайоми тись з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн., а також гарантійний внесок 10% від початкової вартості майна на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26508000110684 в Укр ексімбанку, МФО 305675). Кінцевий строк приймання заявок 22.11.2012р. до 16.00. Контактні телефони організатора аукціону: (056) 7215920

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

неявки передбачені ст. 169 ЦПК рівни про розірвання шлюбу. Су України. дове засідання призначено о 09 год. 30 хв. 10 грудня 2012 року у Дзержинський районний суд м. залі суду 8 за адресою: г. Кривий Кривого Рогу повідомляє, що 26 Ріг, пр. Дзержинського, 1. листопада 2012 року о 16.00 в залі судових засідань 305 за адресою: Солонянський районний суд м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу Дніпропетровської області по деться судове засідання по відомляє, що 29 листопада 2012 цивільній справі за позовом року об 11.00 у приміщенні суду Труліч Валентини Анатоліївни до (вул. Строменка, 1а, смт Солоне, Гутора Дмитра Володимировича Дніпропетровська область) відбу про розірвання шлюбу. Явка деться судове засідання по відповідача Гутора Дмитра Воло цивільній справі № 2636/11 про димировича, 20.03.1968 р.н., за вадження 2/438/20/12 за позо реєстрованого за адресою: 50065, вом Романченка Ігоря Миколайо м. Кривий Ріг, вул. Будьонного, 11, вича до Тилкіна Олега Семенови кв. 67, обов’язкова з наданням ча, Сорокіної Олександри Вікторів раніше неподаних доказів. У разі ни про визнання недійсними до неявки відповідача у судове засі говорів купівліпродажу житлово дання без поважних причин та не го будинку та земельної ділянки, повідомлення ним про причини визнання дійсним правочину неявки суд вирішить справу з ви несенням заочного рішення за мініжитлового будинку та земель ної ділянки. У судове засідання в його відсутності. якості свідка викликається Калаш Жовтневий районний суд м. ніков Віктор Іванович, 26 серпня Дніпропетровська викликає Шах 1951 р.н. новського Валерія Анатолійовича в якості відповідача по цивільній У приміщенні Інгулецького рай! справі № 412/10442/2012, про онного суду м. Кривого Рогу вадження 2/412/4538/2012 за (вул. Груні Романової, 6а, каб. 8) позовом Дроздова Вадима Мико 03 грудня 2012 року о 10.00 лайовича до Шахновського Вале відбудеться слухання цивільної рія Анатолійовича про стягнення справи за позовом Живило На боргу за борговою розпискою та талії Степанівни до Олійника Кос відшкодування моральної шкоди у тянтина Анатолійовича про вста судове засідання, яке відбудеться новлення факту спільного прожи о 15.00 21 листопада 2012 року за вання без реєстрації шлюбу та адресою: вул. Паторжинського, визнання майна спільною суміс 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтне ною власністю. В судове засідан вий районний суд м. Дніпропет ня викликається Олійник Костян ровська, каб. 7. У випадку неявки тин Анатолійович, останнє відоме відповідача у судове засідання місцепроживання: м. Дніпропет справу буде розглянуто в заочно ровськ, вул. Косіора, 1/17. му порядку. Сікора Дмитро Миколайович, ос Межівський районний суд таннє відоме місце реєстрації: м. Дніпропетровської області вик Дніпродзержинськ, пр. 50 років ликає Костирю (Шутенко) Оксану СРСР, 11/8, викликається у відкри Володимирівну, жительку смт те судове засідання в якості відпо Просяна Покровського району відача на 09.00 19 листопада 2012 Дніпропетровської області, вул. року по справі за позовом Гусака Кірова, 76, в якості відповідача по Анатолія Миколайовича до Сікори цивільній справі за позовом Кос Дмитра Миколайовича про стяг тирі Сергія Юрійовича, третя осо нення боргу за договором позики. ба Межівський районний сектор Відкрите судове засідання по державної міграційної служби Ук цивільній справі відбудеться під раїни в Дніпропетровській об головуванням судді Кір’яка А.В. у ласті, про визнання особи такою, приміщенні Дніпровського район що втратила право на користуван ного суду м. Дніпродзержинська ня житловим приміщенням та за адресою: м. Дніпродзержинськ, зняття з реєстрації. Розгляд спра вул. Петровського, 166, 1 поверх, ви відбудеться 03.12.2012 року о каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК 10.00 у приміщенні Межівського України після опублікування ого районного суду Дніпропетровсь лошення в пресі відповідач Сіко кої області. У разі неявки відповід ра Дмитро Миколайович вва ача справа буде розглядатись без жається повідомленим про час та його участі. місце розгляду справи. У разі його Заводський районний суд м. неявки справу буде розглянуто за Дніпродзержинська викликає його відсутності. Безносько Ганну Сергіївну, Без носько Юлію Сергіївну у судове за Лященко Юлія Віталіївна викли сідання як відповідачів по справі кається в якості відповідача по за позовом Пікуша Олександра цивільній справі за позовом Ля Олександровича про захист права щенко С.В. до Лященко Ю.В. про власності, усунення перешкод у визнання особи такою, що втрати здійсненні права на користування ла право на користування житло та розпорядження житловим при вим приміщенням у судове засі міщенням шляхом зняття з реєст дання, яке відбудеться 21.11.2012 раційного обліку, яке відбудеться року о 17.00 у приміщенні Дніпро 21.11.2012 р. о 14.00 за адресою: петровського районного суду м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5, Дніпропетровської області (каб. 8, каб. 17. При собі мати документ, вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, район, який посвідчує особу. У разі неяв Дніпропетровський ки у судове засідання Безносько Дніпропетровська область). Ганни Сергіївни, Безносько Юлії Сергіївни без поважної причини та Дзержинський районний суд м. неповідомлення про причини не Кривого Рогу повідомляє, що 30 явки до суду справа може бути роз листопада 2012 р. о 09.00 в залі глянута за їхньої відсутності на судових засідань 104 за адресою: підставі наявних по справі доказів. м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу деться судове засідання по Саксаганський районний суд м. цивільній справі за позовом Сер Кривого Рогу викликає відпові біної Катерини Митрофанівни до дача Сікомаса Олександра Вікто Управління благоустрою та житло ровича по цивільній справі за по вої політики виконкому Криворі зовом Сікомас Любові Володими зької міської ради, 3тя особа 

Ліквідаторам Приватного підприємства «Виробничобу дівельна компанія «Машбуд» на умовах конкурсу реалізуєть ся майно боржника: Будівель на машина для фундаментних робіт моделі СО450 за ціною 1 400 000,00 грн. Заяви щодо придбання майна надсилати на протязі 15 днів на адресу: м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1, кімн., 135, тел. 06756706 41. Арбітражний керуючий Єгупова Т. О.


ОГОЛОШЕННЯ 27

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

Логінова Ю.Я., Логінової Н.І., Ло гінової І.Ю., Логінової Ю.Ю. до Осадчого В.М. про виселення. У відкрите судове засідання, яке відбудеться 30.11.2012 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Дніпро петровського районного суду Дніпропетровської області (каб. 18, вул. Теплична, 7, сел. Ювілей не, Дніпропетровський район, Двужильна Катерина Олександ! Дніпропетровська область). рівна викликається в якості відпо відача по цивільній справі за по Криничанський районний суд зовом Шумило Л.А. до Двужиль Дніпропетровської області по ної К.О. про стягнення аліментів відомляє, що 21 листопада 2012 на утримання неповнолітньої ди року о 9.00 у залі суду с. Кринички тини у відкрите судове засідання, (вул. Виконкомівська, 17) буде яке відбудеться 05.12.2012 року розглядатись цивільна справа за о 16.00 у приміщенні Дніпропет позовом ПАТ «Райффайзен Банк ровського районного суду Дніпро Аваль» до Денисенка Миколи Ана петровської області (каб. 8, вул. толійовича про стягнення заборго Теплична, 7, сел. Ювілейне, ваності за кредитним договором. Дніпропетровський район, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська область). Дніпропетровська викликає Новомосковський міськрайон! представника Кредитної спілки ний суд Дніпропетровської об! Дніпропетровщини в якості відпо ласті, розташований за адресою: відача по цивільній справі № 412/ 51200, Дніпропетровська область, 11896/2012, провадження 2/412/ м. Новомосковськ, провул. Арте 4667/2012 за позовом Поліваро мівський, 8, каб. 3, викликає як вої Ніни Леонтіївни до Кредитної відповідача Мохіддін Алі по спілки Дніпропетровщини про цивільній справі за позовом Ко стягнення суми вкладу та відсотків ненко Ірини Сергіївни до Мохіддін за користування вкладом у судо Алі, третя особа відділ реєстрації ве засідання, яке відбудеться о актів цивільного стану по Ново 12.00 28 листопада 2012 року за московському міськрайонному уп адресою: вул. Паторжинського, равлінні юстиції, про зміну 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтне прізвища дитини у судове засідан вий районний суд м. Дніпропет ня, яке відбудеться 29 листопада ровська, каб. 7. У випадку неявки 2012 року о 15.00. У випадку не відповідача у судове засідання явки відповідача справу буде роз справу буде розглянуто в заочно му порядку. глянуто за його відсутності. Сербіна Олена Андріївна про виз нання права власності в порядку набувальної давності. Явка у су дове засідання 3ї особи Сербі ної Олени Андріївни обов’язкова. У разі неявки зазначеної особи у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за її відсутності.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Надточо го Миколу Олександровича у судо ве засідання як відповідача по справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Всеукраїн ський акціонерний банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13.12.2012 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 10. У разі неявки справа буде розгля нута за відсутності відповідача. Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Надточія Олександра Миколайовича як відповідача та Надточія Миколу Олександровича як трету особу у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн ський акціонерний банк» до Над точого Олександра Миколайовича про звернення стягнення на зас тавне майно, яке відбудеться 05.12.2012 року о 10.00 за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтом ського, 23, каб. 406, зал 7. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача та третьої особи. Центрально!Міський районний суд м. Кривого Рогу викликає Но викова Василя Афанасійовича в якості відповідача по справі № 444/4370/12 за позовом ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» про відшкоду вання заборгованості. Судове засі дання відбудеться 21.11.2012 року о 14.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засідання без поважних причин або непові домлення про причини неявки справа розглядатиметься без вра хування думки відповідача.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Біду Наталю Ми колаївну, 08.04.1969 р.н., (адре са: 50023, Дніпропетровська об ласть, м. Кривий Ріг, вул. Колійна, 132) 22.11.2012 року о 09 год. 15 хв. (каб. 25) по справі за № 411/ 7889/12 за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» до Біди Н.М. про відшкодування заборгова ності за спожиту, але не обліко вану електричну енергію.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська по відомляє, що 12 листопада 2012 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/7598/12 за позовом Квача Василя Васильовича до Музичука Олександра Леонідовича, третя особа Представництво компанії «ТеlеТRАDЕ» про стягнення боргу, яким позов задоволено та стягну то з Музичука Олександра Леоні довича на користь Квача Василя Васильовича в рахунок відшкоду вання збитків суму 40956 (сорок тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість) грн. 74 коп.; стягнуто з Музичука Олександра Леонідовича на ко ристь Квача Василя Васильовича судовий збір у сумі 410 (чотирис та десять) грн. Заяву про перегляд заочного рішеня може бути пода но відповідачем до Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, протягом десяти днів з дня опублікування даного оголошен ня. Рішення може бути оскарже но до Апеляційного суду Дніпро петровської області в той же строк.

Довгинцівськйй районний суд м. Осадчий В.М. викликається в Кривого Рогу повідомляє, що якості відповідача по цивільній 28.08.2012 року було винесено справі № 410/3487/12 за позовом рішення по цивільній справі

№ 411/4070/12 за позовом Власен ко Галини Петрівни до виконавчо го комітету Довгинцівської район ної в місті ради, Власенко Світла ни Борисівни, Синегубкиної Лесі В'ячеславівни про визнання пра ва власності в порядку спадкуван ня. Даним рішенням було задово лено позовні вимоги Власенко Га лини Петрівни. З повним текстом відповідачі Власенко Світлана Бо рисівна, Синегубкина Леся В’ячес лавівна можуть ознайомитись, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу. Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської об! ласті (суддя Бойко О.М.) 29 жовт ня 2012 року в заочному поряд ку було розглянуто цивільну справу № 410/4278/12 за позо вом Пащенка Миколи Дмитрови ча до Пащенко Людмили Олексіїв ни про розірвання шлюбу. Даним заочним рішенням позовні вимо ги було задоволено в повному обсязі та вирішено: «Шлюб, за реєстрований 27 червня 1979 року виконкомом Орлівщинської сільської ради Новомосковсько го району, Дніпропетровської області, актовий запис № 23, між Пащенком Миколою Дмитрови чем та Пащенко (Сергєєвою) Люд милою Олексіївною вважати ро зірваним. Після розірвання шлю бу прізвище сторін залишити без змін». Ленінським районним судом м. Дніпропетровська (суддя Оста пенко Н.Г.) 09 листопада 2012 року в заочному порядку було розгляну то цивільну справу за позовом Мартиненко О.М. до Мартиненка С.А., третя особа Відділ громадян ства, імміграції та реєстрації фізич них осіб Ленінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користуван ня житловим приміщенням та знят тя з реєстраційного обліку. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені. З повним текстом рішення відповідач Мартиненко Сергій Анатолійович може ознайо митись, звернувшись до канцелярії Ленінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Коробова, 6, каб 213. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська (суд дею Некрасовим О.О.) 17 квітня 2012 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 28092012 за позовною зая вою Публічного акціонерного то вариства «Акціонерний комерцій ний банк «Новий» до Кіселик Ніни Олександрівни про стягнення за боргованості за кредитним дого вором. Позовні вимоги Публічно го акціонерного товариства «Ак ціонерний комерційний банк «Но вий» були задоволені. Стягти з Кіселик Ніни Олександрівни на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комер ційний банк «Новий», розташова ного за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк са, 93, к/р 120030100001 в Голов ному управлінні НБУ по м. Дніпро петровськ та Дніпропетровської області, МФО 305062, код ЄДРПОУ 19361982 у рахунок стягнення за боргованості за прострочені відсотки по кредитному договору № 331108/01 від 03 березня 2008 року в розмірі 175104,80 грн. (сто сімдесят п’ять тисяч сто чотири) грн. вісімдесят коп., а також су дові витрати по справі в сумі

1820,00 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять) грн. 00 коп., а всього 176924,80 грн. (сто сімдесят шість тисяч дев’ятсот двадцять чотири) грн. вісімдесят коп. (Суддя Крас ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасов О.О.). Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє БобрищевуПушкіну Любов Ана толіївну, Марусич Олену Федорів ну, що судом у судовому засіданні 10 листопада 2010 року було роз глянуто цивільну справу за позо вом Публічного акціонерного то вариства «Акціонерний комер ційний банк «Новий» до Бобрище воїПушкіної Любові Анатоліївни, Марусич Олени Федорівни про стягнення заборгованості за кре дитним договором та винесено заочне рішення, яким позовні ви моги Публічного акціонерного то вариства «Акціонерний комерцій ний банк «Новий» було задово лено. (Суддя Жовтневого район ного суду м. Дніпроопетровська Черновськой Г.В.). Довгинцівським районним су! дом м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області 01 жовтня 2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Ко тенко Ганни Олександрівни до Ко тенка Євгена Костянтиновича, тре тя особа Довгинцівський район ний відділ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропет ровській області про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Рішенням суду позов задоволено, визнано Котенка Євгена Костянтиновича таким, що втратив право на користування житловим приміщенням кварти рою № 30, будинку № 109 по ву лиці Косіора у м. Кривому Розі. Заочне рішення може бути пере глянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповіда ча, яка подається протягом 10 днів. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 14.06.2012 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/3741/12 за позовом Садівничого товариства імені Си миренка до Астахової Віри Воло димирівни про відшкодування завданої матеріальної шкоди. Даним рішенням було задоволено позовні вимоги позивача Садів ничого товариства імені Симирен ка. З повним текстом відповідач Астахова Віра Володимирівна може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, яка знаходиться за адресою: Ук раїна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, 3, каб. 39. Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетров ської області 02 жовтня 2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Кому нального підприємства «Житлово експлуатаційна організація № 45» до Ванькіної Н.М. про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен ням. Рішенням суду позов задово лено, визнано Ванькіну Наталю Ми колаївну такою, що втратила пра во на користування житловим при міщенням кімнатою № 102, будин ку № 31 по вулиці Вахрушева у м. Кривому Розі. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою зая вою відповідача, яка подається протягом десяти днів.

ÏÎÐßÄÎÊ ÑÏËÀÒÈ

ÄÎÁÐβËÜÍÅ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß На сьогодні відповідальність за формування майбутніх пенсій несуть не тільки держава та роботодавець, але й сам робітник. Для багатьох уже зрозуміло, що пенсію необхідно заробити, а для цьо го потрібно не лише працювати, а й щомісячно сплачувати внес ки до Пенсійного фонду. Виникає питання, а що робити тій людині, яка з тих чи інших причин не працює, і тому не підлягає загальнообов'язковому дер жавному соціальному страхуванню? У першу чергу, це стосується студентів, моряків, які працю ють за контрактами в іноземних компаніях, домогосподарок, гро мадян, які надають індивідуальні послуги населенню, молодих людей, які від'їжджають на заробітки за кордон або погоджують ся на оплату праці в «конвертах», не розуміючи наслідків цього. Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсій не страхування» передбачено право на добровільну участь у сис темі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування для осіб, які досягли 16річного віку та не належать до кола за страхованих осіб. До них належать: іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України; громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України; студенти та інші непрацюючі категорії населення (крім пен сіонерів). Для отримання статусу застрахованої особи вищезазначеним особам необхідно укласти Договір про добровільну участь у сис темі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з управлінням Пенсійного фонду, яке розташоване за місцем про живання особи. Договір укладається на термін не менше одного року і визна чає порядок сплати внесків, умови набуття застрахованою осо бою права на пенсійні виплати відповідно до Закону, обов'язки, права, відповідальність сторін, строк дії Договору та порядок його розірвання. Застрахована особа повинна сплачувати внески на рахунок управління Пенсійного фонду, з яким укладено Договір про доб ровільне страхування. Розмір внеску визначається в Договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок від мінімальної заробітної пла ти, установленої на той період, за який здійснюється розраху нок сум страхових внесків. Договором про добровільну участь може бути передбачена од норазова сплата застрахованою особою страхових внесків за по передні періоди. При цьому сума сплачених внесків за кожен місяць не може бути меншою від мінімального страхового внеску. Слід пам'ятати, що добровільна участь у системі загальнообо в'язкового державного пенсійного страхування дозволяє Вам збе регти повний страховий стаж і збільшити розмір майбутньої пенсії. Заступник начальника відділу обліку надходження платежів УПФУ в Кіровському районі м.Дніпропетровська І.О.Блоха Ліквідатор Комунального житлового підприємства №16 (код ЄДРПОУ 23936649) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з прода жу наступного майна банкрута: Лот № 1 Програмне забезпечення «Орен да», «Про будинковий облік», «КасаБанк», «Зарплата», «Матеріали», «Облік основних засобів»; ліцензія на користування «Пробудинковим об ліком», початковою вартістю 70,00 грн. без. урах. ПДВ Майно розташо ване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Томського, 22А. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 07.12.2012р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетров ське Шосе, 8, прим.1 об 12.30. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро петровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання заявок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон (0564) 710065. Ліквідатор Комунального підприємства «Зелене господарство» (код ЄДРПОУ 03342422) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна банкрута: Лот 1Бензопили 365 інв.442, 506, 484; бензопили 340 інв.1301, 1300, 1303, 1306, 1304, 1305; бензопили 353 інв.510, 363; бензопили 395 інв.445,1438; бензопили 359 інв. 1755, 558, 486; бензопила 257 інв. 755. Початкова вартість лота1 1289,54 грн. з урах. ПДВ. Лот 2Висоторізи 325 інв. 1054, 1014, 1055, 1017, 466, 1056, 327, 1024, 1019, 339, 1016, 530, 498, 1020, 1015, 1058, 483. Початкова вартість лота2 2202,29 грн. з урах. ПДВ. Лот 3 г/к Мотор Січ інв.10361053, 513514, 1537 1540, 463, 534536, 473, 487, 498, 1366,1367, 1534; г/к Ексклюзив інв. 1370 1380; г/к Роял інв..475, 13811383, 1385; г/к Zet інв..268; роторнотрактор на косарка інв. 1531. Початкова вартість лота 3 7565,70 грн. з урах. ПДВ. Лот 4Кущорізи інв. 517520, 14301432, 1434, 15241528, 468470, 1355, 13571365, 251, 336,337, 1547, 556,557, 476478, 488; мотокоси інв..131, 436. Початкова вартість лота 4 1642,28 грн. з урах. ПДВ. Лот 5 Майно у кількості 4 од., а саме: ямовикопувач інв. 125, водонагрівач інв. 405, опалюв. облад нання інв..148, газоаналізатор інв. 28. Початкова вартість лота 5 366,94 грн. з урах. ПДВ. Лот 6 Оприскувачі інв. 855,856. Початкова вартість лота 6 3528,00 грн. з урах.ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 2. Проводить відкриті торги То варна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 07.12.2012р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 12.00. Заявки прий маються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з поне ділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учасник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Альянс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ КБ «При ватБанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання за явок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон (0564) 710065.


×èòàéòå íà ñàéò³:

28 КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)

ʲÒÍÅÂÈÉ ÒÅÐÀÊÒ

Ñóä ïî÷àâ ðîçãëÿä ñïðàâè «ÏÎÃÎв» ÍÀ ÕÀÁÀв

«ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß» ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ Íåùîäàâíî ïðîêóðàòóðà Ñàìàðñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàê³í÷èëà äîñóäîâå ñë³äñòâî òà íàïðàâèëà äî ñóäó êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà îáâèíóâà÷åííÿì ë³êàðÿ ç êîìóíàëüíî¿ ã³ã³ºíè ðàéîííî¿ ÑÅÑ. ³í îòðèìàâ â³ä ï³äïðèºìöÿ õàáàð ó ñóì³ 2000 äîë. çà ï³äïèñàííÿ àêòà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî îáñòåæåííÿ ïðèì³ùåííÿ òà îáëàäíàííÿ àâòîìèéêè. ˳êàðåâ³ çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä ï'ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ³ç çàáîðîíîþ îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ä³ÿëüí³ñòþ áëèçüêî òðüîõ ðîê³â ³ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÀÃÀÇÈÍÍÀ ÊÐÀIJÆÊÀ

ÀÃÐÅÑÈÂÍÈÉ «ÏÎÊÓÏÅÖÜ» Ó íåä³ëþ áëèçüêî äåñÿòî¿ âå÷îðà ñïðàöþâàëà êíîïêà åêñòðåíîãî âèêëèêó ì³ë³ö³¿ â ìàãàçèí³ íà ïð. Ïðàâäè. Íà ì³ñöå ïî䳿 íåãàéíî âèðóøèâ íàðÿä. ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, òîãî äíÿ íåâ³äîìèé íàìàãàâñÿ íåïîì³òíî âèíåñòè òîâàð ³ç òîðãîâî¿ òî÷êè. Êîëè æ îõîðîíåöü çóïèíèâ íåñâ³äîìîãî ïîêóïöÿ, òîé ïî÷àâ íåöåíçóðíî âèñëîâëþâàòèñÿ, ïîãðîæóâàâ ïåðñîíàëó ³ íàìàãàâñÿ ñïðîâîêóâàòè á³éêó. Íàðÿä Äåðæñëóæáè îõîðîíè çàòðèìàâ çëîäþæêó - 43-ð³÷íîãî áåçðîá³òíîãî, äâ³÷³ ñóäèìîãî çà êðàä³æêè. Ïðè îãëÿä³ ó íüîãî âèëó÷èëè âêðàäåíèé òîâàð. Çàòðèìàíîãî äîñòàâèëè äî ðàéâ³ää³ëó. ○

Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó íåâ³äîìèé çàáðàâ ïà÷êó öèãàðîê ³ç òîðãîâî¿ òî÷êè. ×åðåç â³ä÷èíåíå â³êíî ê³îñêó â³í ïðèãðîçèâ íîæåì 26-ð³÷í³é ïðîäàâ÷èí³ ³ çàáðàâ áàæàíå. Çà ñêîºííÿ çëî÷èíó çàòðèìàëè áåçðîá³òíîãî, ðàíiøå ñóäèìîãî çà ãðàáåæ³, 43-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî æèòåëÿ. Çíàðÿääÿ çëî÷èíó - ñêëàäàíèé íiæ - ì³ë³ö³ÿ âèëó÷èëà. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Òåïåð «êóðöþ» ñâ³òèòü ñòðîê. ○

УЗГОДЖЕНІ ДІЇ На лаві підсудних нині чотири особи, яким висунуто обвинувачення у створенні терористичної групи, виготовленні вибухових речовин і пристроїв, вчинення трьох замахів та восьми терористичних актів у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Своїми діями обвинувачувані поставили під загрозу життя та здоров'я великої кількості пересічних громадян.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÂÀÄÈÌ ÊÎËÅÑͲ×ÅÍÊÎ, Президент України та Генпрокурор поставили чітке завдання всім правоохоронним органам держави щодо ретельного розслідування цієї справи та направлення її для розгляду до суду. Завдяки узгодженій співпраці Служби безпеки України, МВС та прокуратури, завдання було вико-

ÄÌÈÒÐÎ ØÏÅÍÎÂ, ãîëîâà

ÇÀÕÎÒ²ËÎÑß ÊÓÐÈÒÈ?

жавного обвинувача Олександра Гладких, фігурантам справи Дмитру Реві та Леву Просвіріну загрожує від 7 до 12 років ув'язнення, а Віталію Федоряку й Віктору Сукачову - довічне перебування за ґратами. Як стало відомо на засіданні, Федоряк визнав свою вину, Сукачов, за

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÏÎÃÐÎÆÓÂÀÂ ÏÐÎÄÀÂÖÞ

8 ëèñòîïàäà â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñóä ïî÷àâ ñëóõàòè ñïðàâó òåðàêòó - íàéá³ëüøîãî â ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. 27 êâ³òíÿ â öåíòð³ ì³ñòà ïðîãð³ìèëè ÷îòèðè âèáóõè. Òîä³ ïîñòðàæäàëà 31 ëþäèíà, 10 ç ÿêèõ ä³òè

ÍÅ ÄÇÂÎÍÈ!

ÇÀ̲ÍÓÂÀ ×ÅÐÅÇ ÑÂÀÐÊÓ Ìèíóëî¿ íåä³ë³ ÷åðåç 102 äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêóïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ çàòåëåôîíóâàâ íåâiäîìèé. ×îëîâ³ê ñïîâ³ñòèâ ïðî çàì³íóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ïî âóë. Ïàíiêàõè. ²ç ÒÖ åâàêóþâàëè 600 îñ³á (405 âiäâiäóâà÷iâ òà 195 ïðàöiâíèêiâ). Ïðîòå âèáóõ³âêè íå çíàéøëè, çàòå ðîçøóêàëè òà çàòðèìàëè «ì³íåðà». Íèì âèÿâèâñÿ áåçðîá³òíèé 35-ð³÷íèé äí³ïðîïåòðîâåöü. ßê ïîÿñíèâ «æàðò³âíèê», â³í ïîäçâîíèâ ó ì³ë³ö³þ ï³ñëÿ ñâàðêè ç äðóæèíîþ, áóäó÷è íàï³äïèòêó. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ÷îëîâ³ê - ï³ä ï³äïèñêîþ ïðî íåâè¿çä.

ï³äêîì³òåòó ÂÐ ç ïèòàíü ñóäîóñòðîþ òà ñòàòóñó ñóää³â: - ²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî âçÿëè íå òèõ òåðîðèñò³â, - öå, îäíîçíà÷íî, ïðîâîêàö³ÿ. Ç̲, ÿê³ ïðî öå ïèøóòü, çàéìàþòüñÿ ñàìîï³àðîì. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ö³ºþ ñïðàâîþ çàéìàëèñÿ òðè ñëóæáè - ÑÁÓ, ÌÂÑ ³ Ãåíïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè, ïðàöþâàëè íàéêðàù³ êàäðè ç óñ³º¿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Êèºâà, ÿ ââàæàþ, ùî àðãóìåíòè òà äîêàçè, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ â ñóä, äóæå âàãîì³. Ñïðàâó ðîçãëÿäàþòü êâàë³ô³êîâàí³ ñóää³, é âîíè ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíî ³ ïðàâèëüíî ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî òå, ùîá íå çì³íþâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä îáâèíóâà÷åíèì.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Ùîðîêó ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâîäÿòü ì³ñÿ÷íèêè äîáðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ íåçàðåºñòðîâàíî¿ çáðî¿. Îñòàíí³é - â³äáóâñÿ â êâ³òí³. Íèí³ æ, ³ç 1 äî 30 ëèñòîïàäà, ì³ë³ö³ÿ ïðîïîíóº ãðîìàäÿíàì äîáðîâ³ëüíî ðîççáðî¿òèñü òà íàãàäóº ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä çàêîíîì Під час місячника добровільної здачі зброї громадяни можуть звернутися в органи внутрішніх справ і добровільно здати незареєстрований «арсенал», або ж, якщо є бажання стати його власником, зареєструвати в законному порядку. Ці заходи кардинально відрізняються від операції «Зброя», яку також прово-

нано швидко та успішно. Цьому передував надважкий процес. Під час розслідування справи було опитано понад 2 тисячі свідків, проведено 228 експертиз. Для слідчих дій залучались спеціалісти-експерти різних галузей - криміналісти, хіміки, трасологи, балістики, генетики, фототехніки, ІТ-спеціалісти, психологи та психіатри. Проведення експертиз доручили кращим науково-дослідним та експертним установам нашої країни.

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД Під час досудового слідства по справі зібрано беззаперечні докази вини зазначених осіб у скоєнні інкримінованих їм злочинів та терактів. Усі слідчі дії з підоз-

ãîëîâà ï³äêîì³òåòó ÂÐ ç ïèòàíü çâ³ëüíåííÿ ñóää³â òà ðåàãóâàííÿ íà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ (åêñêëþçèâíèé êîìåíòàð äëÿ ²À «Ì³ñò-Äí³ïðî»): - Çà òàêèõ çëî÷èí³â çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ëåãøèé, í³æ óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çðåøòîþ, íåìîæëèâî. Òåðîðèçì - öå îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èí. Ñòîñîâíî àäâîêàò³â îáâèíóâà÷åíèõ, òî ç³ ñâ òî÷êè çîðó âîíè âñå ðîáëÿòü ïðàâèëüíî - â³äñòîþþòü ïðàâà ê볺íò³â. Ñóä, ÿ äóìàþ, â÷èíèâ àäåêâàòíî.

рюваними проводились за участю захисників, психологів та інших спеціалістів це є одним із чинників гарантії законності, об'єктивності та неупередженості отриманих доказів. Наразі справу передано до суду. 8 листопада в Дніпропетровську відбувся її попередній розгляд. Зважаючи на великий резонанс, розгляд зробили відкритим для громадськості та ЗМІ. За словами дер-

словами його адвоката, - визнав частково. Наступне засідання суду відбудеться 27 листопада. До цього часу обвинувачувані перебуватимуть під вартою - суд відхилив прохання адвокатів про зміни запобіжних заходів. Зараз завдання суддів - всебічно, об'єктивно та неупереджено, згідно із законодавством, перевірити всі зібрані по справі докази та надати діям підсудних правову оцінку.

ÇÄÀÉÒÅ ÄÎÁÐβËÜÍÎ

Ïðîùàâàé, çáðîº! ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ϳä ÷àñ öüîãîð³÷íîãî êâ³òíåâîãî ì³ñÿ÷íèêà æèòåë³ îáëàñò³ çäàëè:

6697

îäèíèöü áîºïðèïàñ³â,

419 - çáðî¿: 51 îäèíèöÿ - öå çáðîÿ àðì³éñüêèõ çðàçê³â.

дять міліціанти. Добровільна здача у цей період звільняє від адміністративної й кримінальної відповідальності. Виявлені ж правоохоронцями під час

операції «бойові знахідки» можуть призвести до кримінальної відповідальності їхніх власників. Щодо тенденцій «озброєння» громадян, то, як

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÃÓ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒI, ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒ²

говорять правоохоронці, сьогодні дніпропетровці віддають перевагу здебільшого травматичній та вогнепальній зброї, аніж газовим пістолетам, які, через малу ефективність, купують усе рідше.


ЗІРКОВИЙ СТАТУС 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

15 íîÿáðÿ 1934 ãîäà â ÑÑÑÐ ïðîâîäèòñÿ ïåðâàÿ çâóêîâàÿ òåëåïåðåäà÷à. Äëèëàñü îíà 25 ìèíóò è ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ýñòðàäíûé êîíöåðò. Çíàìåíèòûé àðòèñò È.Ì. Ìîñêâèí ïðî÷èòàë ðàññêàç À.Ï. ×åõîâà «Çëîóìûøëåííèê», çàòåì âûñòóïèëè ïåâèöà è áàëåòíàÿ ïàðà. Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à èìåëà îãðîìíûé ðåçîíàíñ, âûçâàëà ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðûé ðîñò êàäðîâ «òåëåâèçèîííûõ ëþáèòåëåé» è îãðîìíûé èíòåðåñ ê íîâîìó âèäó ñâÿçè. Òàê íà÷àëîñü ðåãóëÿðíîå çâóêîâîå òåëåâåùàíèå â Ðîññèè. ○

16 íîÿáðÿ 1933 ãîäà óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ÑÑÑÐ è ÑØÀ. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â Îâàëüíîì êàáèíåòå Áåëîãî äîìà êðóïíåéøèé àìåðèêàíñêèé ìàãíàò-ìèëëèàðäåð Àðìàíä Õàììåð â ïðèñóòñòâèè íàðêîìà èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ Ëèòâèíîâà ïðåïîäíåñ ïðåçèäåíòó ÑØÀ Ôðàíêëèíó Ðóçâåëüòó «ìîäåëü» âåëèêîé ðóññêîé ðåêè Âîëãè. Ýòîò ñóâåíèð èç ïëàòèíû, çîëîòà, ñåðåáðà è áðèëëèàíòîâ áûë èçãîòîâëåí â ìàñòåðñêîé Êàðëà Ôàáåðæå. ○

ÀÊÒÅÐ ÑÛÃÐÀË Â 30 ÔÈËÜÌÀÕ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÂÎËÃÀ ÊÀÊ ÑÓÂÅÍÈÐ

Èëüÿ Îëåéíèêîâ: «Ãëàâíûé ïîäàðîê äîëãàÿ æèçíü…»

ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «Â²ÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

Ýòîãî áåñöåííîãî ïîäàðêà îäèí èç îòöîâ-îñíîâàòåëåé «Ãîðîäêà» íå äîæäàëñÿ, óøåë èç æèçíè ðàííèì óòðîì 11 íîÿáðÿ. Ïðÿìî ñî ñúåìî÷íîé ïëîùàäêè Îëåéíèêîâà äîñòàâèëè â áîëüíèöó: íåñìîòðÿ íà òÿæåëûé íåäóã, îí ïðîäîëæàë ðàáîòàòü, ñêðûâàÿ îò âñåõ, êðîìå ñàìûõ «НЕ ТА» áëèçêèõ, ñâîå ФАМИЛИЯ ñîñòîÿíèå… ДЕБЮТ НА ТАБУРЕТКЕ

«ÀÂÐÎÐÓ» - ÍÀ ÑÒÎßÍÊÓ 17 íîÿáðÿ 1948 ãîäà â ÑàíêòÏåòåðáóðãå ïîñòàâëåí íà âå÷íóþ ñòîÿíêó êðåéñåð «Àâðîðà». Îí áûë ïðèøâàðòîâàí ó Ïåòðîãðàäñêîé íàáåðåæíîé Ëåíèíãðàäà è äî 1956 ãîäà èñïîëüçîâàëñÿ êàê ó÷åáíàÿ áàçà Ëåíèíãðàäñêîãî íàõèìîâñêîãî ó÷èëèùà. Âïîñëåäñòâèè êðåéñåð ñòàë êîðàáëåì-ìóçååì, ôèëèàëîì Öåíòðàëüíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ìóçåÿ, è â ýòîì êà÷åñòâå ñîõðàíÿåòñÿ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.  èþëå 1992 ãîäà íà «Àâðîðå» áûë âíîâü ïîäíÿò Àíäðååâñêèé âîåííîìîðñêîé ôëàã.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

Илья Клявер - это настоящая фамилия Олейникова - родился 10 июля 1947 г. в Кишинeве в семье шорника и домохозяйки. Родители рано заметили музыкальную одаренность сына, наняли учителей, которые обучали его игре на скрипке и аккордеоне. В результате у мальчика зародилась любовь и к роялю, которую он пронес через всю жизнь. Свой первый экзамен в искусстве Илья сдал, стоя перед гостями на табуретке. Получив образование в Московском государственном училище циркового и эстрадного искусства, работал в оркестре Юрия Саульского «ВИА-66», в Москонцерте, а с 1974 по 1990 г. - в Ленконцерте в качестве артиста разговорного жанра.

ÇÐÈÒÅËÈ ÓÂÈÄÅËÈ 280 ÂÛÏÓÑÊÎÂ «ÃÎÐÎÄÊÀ»

В 1977 г. он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а в середине 80-х впервые появился на телеэкране. Именно тогда Илье Львовичу пришлось «превратиться» из Клявера в Олейникова, взяв сценический псевдоним по фамилии жены Ирины. - Я начинал карьеру в застойные годы, и мне как-то деликатно намекнули, что с фамилией Клявер неприлично жить, а не то, что со сцены выступать, рассказывал артист. - В общем, меняй, дружок, фамилию, и мы будем тебя показывать по телевидению. Я пошел на этот «страшный» шаг и стал Олейниковым. В то время его сценическим партнером и лучшим другом был Роман Казаков. Дуэт работал и с Владимиром Винокуром, в частности, в эстрадно-пародийной программе «Нет ли лишнего билетика». Номер имел успех, но вскоре Казаков умер, и Олейникову пришлось искать нового партнера. Он менял их, как перчатки, пока не встретил Юрия Стоянова.

ÂÑÅÃÄÀ È ÂÅÇÄÅ ØÓÒÈË

Íåðåäêî êîìèêè â æèçíè - ëþäè ãðóñòíûå, íî òîëüêî íå Îëåéíèêîâ. Îí âñåãäà è âåçäå øóòèë, îáîæàë ôóòáîë, õîðîøèå ïîñèäåëêè «ïîä âîäî÷êó», à ëó÷øèì äåëèêàòåñîì ñ÷èòàë... ïèðîæêè ñ ëèâåðîì. ×àñòî ãîâîðèë: «ß äàâíî íå îòäûõàþ - ìíå îòïóñê íå íóæåí, ñïåøó, õî÷åòñÿ åùå ìíîãîå óñïåòü â ýòîé æèçíè».

потратил деньги от продажи двух квартир. В 2010 г. выпустил диск «Шансон на двоих», записанный с женой Ириной. Написал мемуары «Жизнь как песТня, или Все через Же» и половину книги «До встречи в «Городке». Артист с увлечением снимался в кино: в его экранном «портфеле» около 30 ролей, в основном, второго плана, но неизменно вызывающих улыбку зрителей и лестные отзывы критиков. В последние месяцы он

ВОРВАТЬСЯ В «ГОРОДОК»… Дуэт Ильи Олейникова и Юрия Стоянова увидел свет в 1990 г., когда они снялись в фильме Виктора Титова «Анекдоты» и начали работать на питерском телевидении. В этом же году был снят единственный выпуск их передачи «Кергуду», после чего артисты перекочевали в «Адамово яблоко». Рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней» пользовалась огромной популярностью и стала основой для программы «Городок». Каждый выпуск был посвящен определенной теме и разбит на костюмированные скетчи, пародии на новости, а также «Ужасы...» и «Приколы нашего городка», в которых играли Виктор Сухоруков и Николай Валуев. Сами «городошники» с блеском изобразили более 6000 колоритных персонажей. Фишкой программы стала песня Анжелики Варум «Городок» с дорогими сердцу

строчками: «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок...». И народному артисту Российской Федерации Олейникову, и программе неоднократно присуждали национальную телевизионную премию ТЭФИ в разных номинациях.

НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ Помимо «Городка» у Олейникова было множество других проектов. Несколько лет назад, на свой страх и риск, он представил публике мюзикл «Пророк», на постановку которого

занимался продюсированием римейка фильма «Кавказская пленница». За всеми этими делами Олейникову не хватало времени на заботу о собственном здоровье. Были проблемы с сосудами несколько лет назад он попал в больницу и не смог приехать на свадьбу сына, лидера группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. В одном из интервью Илья Львович сказал, что не хочет быть «вяло передвигающейся могилкой»: жить нужно до тех пор, пока ходят ноги. Его ноги ходили до последнего…


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1377

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379)


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

15.11.2012 ð. ¹ 90 (1379) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ âêóñíûõ è ëåãêèõ â ïðèãîòîâëåíèè ðåöåïòîâ

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

Êóøàòü ïîäàíî!

ÏÀÑÒÀ Ñ ÃÐÈÁÀÌÈ È ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÌÈ ÊÎËÁÀÑÊÀÌÈ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: cпагетти - 250 г cосиски или охотничьи колбаски (нарезанные) 100 г оливковое масло - 60 мл шампиньоны - 600 г чеснок - 2 зубчика белое вино - 125 мл сливки - 300 мл петрушка рубленая - 3 столовых ложки тертый пармезан - 30 г.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Сварить пасту и убрать в сторону. q Затем добавить сливки и наo На сковородке поджарить сосиски до готовности рубленую петрушку, посолить, и переложить на тарелку. поперчить, перемешать. p В той же сковородке разогреть оливковое масло и r Выложить пасту в соус, пеподжарить тонко нарезанные шампиньоны (3 минуты), ремешать и добавить готовые раздавить чеснок, влить вино и готовить, пока полови- сосиски. на жидкости не впитается. s Подавать с тертым сыром.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÁËÈÍÍÛÉ ÒÎÐÒ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: Hмолоко - 700 мл Hяйца - 3 штуки Hмука - 1,5 стакана; Hсахар - 1 столовая ложка Hсоль - 1/3 чайной ложки Hшоколадка - 1 штука; Hсода, гашеная лимонным соком, - 0,5 чайной ложки

Hкапелька рома Hсливки 35% - 600 г Hмягкий творог (по 180 г ) 9% 3 пачки Hсахарная пудра - 1,5-2 стакана; Hванильный сахар - 1 пачка Hшоколад.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß:

n Крем: Творог перетереть сквозь сито, (эта манипуляция обязательна), охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой и ванилью. o Смешать творог сначала с 1/3 взбитых сливок, вымешивать

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Åñëè îòáèâíûå ïåðåä îáæàðèâà-

íèåì îïîëîñíóòü â õîëîäíîé âîäå èõ öâåò ñòàíåò ÿð÷å è áûñòðåå îáðàçóåòñÿ êîðêà, ñîõðàíÿþùàÿ ñîê. Ñòàðîå ãîâÿæüå ìÿñî ñòàíåò íåæíûì è ñâàðèòñÿ íàìíîãî áûñòðåå, åñëè îáâàëÿòü åãî â ãîð÷è÷íîì ïîðîøêå è îñòàâèòü íà íî÷ü. Ïåðåä ïðèãîòîâëåíèåì ñìîéòå ãîð÷èöó ïîä õîëîäíîé âîäîé. Åñëè âû æàðèòå ìÿñî â äóõîâêå, ïîëèâàéòå åãî òîëüêî ãîðÿ÷èì áóëüîíîì èëè âîäîé. Îò õîëîäíîé - îíî ñòàíåò òâåðäûì.

лучше лопаткой, тщательно, но аккуратно, потом добавить оставшиеся сливки, аккуратно вымешивая. Крем должен получиться густым, хорошо держать форму. p Блинчики: Яйца взбить с сахаром и солью, постепенно подсыпая муку и подливая молоко, замесить тесто без комочков. q В уже замешанное тесто добавить соду, шоколадку, растоплен-

ную в небольшом количестве молока в микроволновой печи. r Добавить ром. s Выпечь блинчики, остудить на полотенце и сложить стопочкой. t Переслоить блинчики тонким слоем крема и оставить на ночь. u Утром обмазать блинчики оставшимся кремом и украсить шоколадом. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Ñåêðåò ñïåöèé Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå ñïåöèè ïîìîãóò ñïàñòè äàæå ñàìîå áåçíàäåæíîå áëþäî. Êîíå÷íî, ïðè óñëîâèè, ÷òî âû çíàåòå, êàê ñ íèìè îáðàùàòüñÿ ХМЕЛИ-СУНЕЛИ. Без них невозможно приготовить суп харчо, аджику. В этом названии слилось несколько травок: кориандр, пажитник, укроп, лавровый лист, базилик, чабер, сельдерей, майоран. ЗИРА (СЕМЕНА КУМИНА). Королева специй в восточной кухне. Отлично подходит для баранины и говядины, добавляется при приготовлении плова, мантов, цыплят табака, фаршированного перца, тушеной капусты, омлетов, различных супов и многих других блюд. Зира обладает сильным пряным анисовым ароматом, поэтому добавляйте ее чуть-чуть. БАРБАРИС. Без этих сушеных ягодок немыслим плов. Их добавляют при тушении мяса, в частности баранины, которой он придает приятный кисловатый привкус. Из свежего барбариса делают сок, сироп, желе, мармелад, пастилу.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÈÙÓÒ ÑÏÎÍÑÎÐÎÂ

ÍÓÆÍÀ ÅËÊÀ! Âëàñòè èòàëüÿíñêîãî ãîðîäà Ðàâåííà îôèöèàëüíî îáúÿâèëè î ïîèñêå ñïîíñîðîâ äëÿ ïîêóïêè íîâîãîäíåé åëè. Ïóøèñòàÿ êðàñàâèöà äîëæíà áûòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, 15-ìåòðîâîé âûñîòû. Òàêæå ñïîíñîðû îáÿçàíû ïîçàáîòèòüñÿ îá èëëþìèíàöèè äåðåâà. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé, âûíóäèâøåé ìóíèöèïàëèòåò ïðèáåãíóòü ê òàêèì ìåðàì, ñòàë ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. ○

Ó×ÈÒÑß ÂÎÄÈÒÜ Áðèòàíêà èç ãðàôñòâà Ýññåêñ óñòàíîâèëà ðåêîðä ïî ÷èñëó ïîïûòîê ïîëó÷èòü ïðàâà íà âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ. Ïî èíôîðìàöèè äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà, æåíùèíà ñîâåðøèëà 104 íåóäà÷íûå ïîïûòêè ïðîéòè òåñò. Êàæäàÿ ïîïûòêà ïîëó÷èòü ïðàâà ñòîèò áðèòàíöàì 31 ôóíò, òàê ÷òî ðåêîðäñìåíêà óæå çàïëàòèëà 3 224 ôóíòà. Âïðî÷åì, â äåïàðòàìåíòå òðàíñïîðòà æåíùèíó ïðîñÿò íå ñäàâàòüñÿ è ïðîäîëæàòü èçó÷àòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. ○

ÈÙÈÒÅ ÐÀÁÎÒÓ?

ÀÂÒÎÇÀÃÀÐ Â ÏÎÄÀÐÎÊ Â Óýëüñå öåíòð çàíÿòîñòè ãîðîäà Àáåðäýð îðãàíèçîâàë êàìïàíèþ, â ðàìêàõ êîòîðîé áåçðàáîòíûå ìîãóò ïîéòè â ñàëîí êðàñîòû è ïîëó÷èòü áåñïëàòíûé ñåàíñ àâòîçàãàðà. Àâòîðû àêöèè ñ÷èòàþò, ÷òî èñêóññòâåííûé çàãàð ïðèáàâèò áåçðàáîòíûì æèòåëÿì óâåðåííîñòè â ñåáå. Êàê ñîîáùèëè â öåíòðå çàíÿòîñòè, îíè îòïðàâëÿþò â ñàëîí òîëüêî òåõ êàíäèäàòîâ íà òå èëè èíûå âàêàíñèè, êîòîðûå ïðîÿâëÿþò íàèáîëüøåå ðâåíèå â ïîèñêàõ ðàáîòû, à òàêæå îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñåðüåçíî. ○

ÂÛÏÅ×ÊÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ

МЯТА. Даже такие традиционные блюда из рубленого мяса, как котлеты, тефтели и шницель, приобретут пикантный вкус, если вы добавите несколько измельченных листиков мяты. МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ. Черный или белый перец придает блюдам остроту и пикантность. Белый удачно гармонирует с белым мясом, например куриным. А черный - используйте для фарша из темного мяса.

ÍÅÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÎÏÛÒÊÈ

Кладите специи и пряности в самом конце приготовления, иначе их аромат может просто улетучиться.

ÁÈÑÊÂÈÒÛ ÇÀ 4 ÅÂÐÎ Â Ìàäðèäå îòêðûëàñü áóëî÷íàÿ, êîòîðàÿ ãîòîâèò âûïå÷êó äëÿ ñîáàê è êîøåê. Êàê îòìå÷àåòñÿ, ïîêóïàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ ïåêàðíè, êàê ÷åðåç ñàéò, òàê è íåïîñðåäñòâåííî â çàâåäåíèè. Ñîáàêàì è êîøêàì ïðåäëàãàþòñÿ ãàëåòû è áèñêâèòû ñ êóðèíîé ïå÷åíüþ, ñàðäèíàìè, øïèíàòîì, ñûðîì ÷åääåð, òûêâîé è äðóãèìè íà÷èíêàìè. Íåáîëüøàÿ êîðçèíêà ñ ïÿòüþ ãàëåòàìè îáîéäåòñÿ ïîêóïàòåëþ â 3,5 åâðî, ïå÷åíüå ñ êóðèöåé è ïàðìåçàíîì - â 5 åâðî, ïðàçäíè÷íîå ïèðîæíîå - â 4 åâðî.


ЧЕТВЕР, 15 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ № 90 (1379)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåðæèâàéòåñü ðåæèìà ýêîíîìèè, îòêëàäûâàéòå ïðî çàïàñ. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû îòïðàâèòü â ðåìîíò áûòîâûå ïðèáîðû. Ïîìîãàéòå ðîäñòâåííèêàì, íî òàê, ÷òîáû ýòî âûãëÿäåëî, êàê ïîäàðîê, à íå çàåì.  âûõîäíûå - óäà÷à íà âàøåé ñòîðîíå. Íå íà÷èíàéòå íè÷åãî íîâîãî, íî ìàêñèìàëüíî ïðîäâèãàéòå òåêóùèå äåëà. ТЕЛЕЦ Âàì ïðåäñòîèò ïåðåîñìûñëèòü ñâîè ñâÿçè, ñäåëàòü âûáîð, ñ êåì äàëüøå ñîòðóäíè÷àòü, îáùàòüñÿ èëè æèòü. Àêòèâèçèðóéòå äàëüíèå êîíòàêòû, èùèòå èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå.  âûõîäíûå âûáèðàéòå ñïîêîéíûå âèäû îòäûõà. Âîñêðåñåíüå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé. БЛИЗНЕЦЫ Ìåðêóðèé äâèæåòñÿ ïîïÿòíî è îò íîâûõ äåë áóäåò ìàëî òîëêó. Ïðåóñïåòü ìîæíî òàì, ãäå åñòü íàðàáîòàííûé ïîòåíöèàë. Ðàáîòàéòå ñ çàïàñîì, åñëè ÷óâñòâóåòå ïðèòîê ñèë. Íîâîëóíèå â ñðåäó ëó÷øå ïðîâåñòè â ùàäÿùåì ðåæèìå, íàáëþäàÿ çà ïåðåìåíàìè.  âûõîäíûå âû áóäåòå äåëîâèòû, è ëó÷øå ïîñâÿòèòü ýòè äíè ïîëåçíûì âñòðå÷àì è ðàáîòå. РАК Ýòà íåäåëÿ áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ ïðîäâèæåíèÿ äåë, òðóäíûõ ïåðåãîâîðîâ, ïåðåñìîòðà êîíòðàêòîâ è îáÿçàííîñòåé. Åñëè âàñ íå îñîáåííî âîëíóþò ðàáî÷èå âîïðîñû, çàíèìàéòåñü íàâåäåíèåì ïîðÿäêà â äåëàõ è ñîáñòâåííûõ ìûñëÿõ.  âûõîäíûå çàéìèòåñü ïîêóïêàìè. ЛЕВ Âàøå âíèìàíèå áóäåò íàïðàâëåíî íà äîì è ñåìüþ. Åñëè ïðîáëåìû íàêàïëèâàëèñü è íèêóäà íå èñ÷åçàëè, òåïåðü ñàìîå âðåìÿ ñ íèìè ðàçîáðàòüñÿ. Äåðæèòå ïîä êîíòðîëåì çäîðîâüå áëèçêèõ, ïðîâîäèòå ïðîôèëàêòèêó.  ñðåäó ïåðåñìîòðèòå ïëàíû íà áëèæàéøèé ìåñÿö.  âûõîäíûå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïîäðàáîòêè. Íå îòêëàäûâàéòå òî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñðàçó. ДЕВА Ïðåèìóùåñòâîì ýòîé íåäåëè áóäåò òî, ÷òî ìîæíî íèêóäà íå òîðîïèòüñÿ. Ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè ïîñâÿòèòå âñòðå÷àì, ïîõîäàì ïî èíñòàíöèÿì, ïîåçäêàì, ïåðåïèñêå. Çàêðûâàéòå òåìû, ïîäâîäèòå èòîãè, ñäàâàéòå îò÷åòû.  ÷åòâåðã è ïÿòíèöó îñòåðåãàéòåñü áîëüøèõ òðàò.  íî÷ü íà ñóááîòó íå èùèòå ïðèêëþ÷åíèé. Ëó÷øèì äíåì äëÿ ñåðüåçíûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò âîñêðåñåíüå.

ВЕСЫ Áåðåãèòå âðåìÿ, ýíåðãèþ, äåíüãè è ñâîé äóøåâíûé ïîêîé. Àêòèâíîñòü ïðîÿâëÿéòå â ðàìêàõ áåçîïàñíîñòè, ôèëüòðóéòå èíôîðìàöèþ è íå âåðüòå íèêîìó íà ñëîâî. Áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿéòå áëèçêèì, ëþáèìûì ëþäÿì è ñâîåìó çäîðîâüþ. Íóæíàÿ èíôîðìàöèÿ íàéäåò âàñ ñàìà.  âûõîäíûå âû ñìîæåòå âñå îáäóìàòü, ðàçëîæèòü ïî ïîëî÷êàì è ïðèíÿòü ðåøåíèå. СКОРПИОН Ïîðà ïåðåñìàòðèâàòü è ïåðåòðÿõèâàòü øêàôû, ïîëêè, íàâîäèòü ïîðÿäîê â äåëàõ è ìûñëÿõ. Îòêàçûâàéòåñü è èçáàâëÿéòåñü îò âñåãî, â ÷åì ìàëî òîëêó, íî íå òîðîïèòåñü ñðàçó çàïîëíÿòü ïóñòîå ìåñòî íîâûìè èäåÿìè èëè ïðåäìåòàìè. Ñäåëàéòå îñòàíîâêó, îòäîõíèòå, ïîíàáëþäàéòå çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé. СТРЕЛЕЦ Ýòó íåäåëþ âàì ëó÷øå ïðîâåñòè â ñïîêîéíîì ðèòìå. Ñ íîâûìè äåëàìè ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü äî äåêàáðÿ. Ââåäèòå ðåæèì ýêîíîìèè. Æèçíü ïîñòàâèò çàäà÷è, êîòîðûå ïîòðåáóþò æåðòâåííîñòè è ïîìîùè äðóãèì ëþäÿì. Óäà÷íûìè äíÿìè áóäóò äëÿ âàñ ïÿòíèöà è âîñêðåñåíüå. КОЗЕРОГ Ñàìûå âàæíûå ñîáûòèÿ ðàçâåðíóòñÿ ïî ìåñòó âàøåé ðàáîòû. Âû ëó÷øå âñåõ áóäåòå çíàòü, íà ÷òî áðîñèòü ñèëû, êàê «çàòêíóòü äûðû» è ðàçðÿäèòü êîíôëèêòû. Íå áåðèòå íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî, âûïîëíÿéòå ïðàãìàòè÷íûå îáÿçàííîñòè. Âûèãðàåòå è âû, è îêðóæàþùèå. Cëåäèòå çà ñàìî÷óâñòâèåì. Âûõîäíûå ìîãóò ïîðàäîâàòü ðîìàíòè÷åñêèìè âñòðå÷àìè. ВОДОЛЕЙ Íåäåëÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíàÿ äëÿ âàøèõ êàðüåðíûõ ïåðñïåêòèâ, íî íå ðàññ÷èòûâàéòå íà ñâîáîäó äåéñòâèé. Ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ âûáèðàòü ëó÷øèé âàðèàíò èç õóäøèõ. Ìîãóò äîãíàòü íåäîïîëó÷åííûå ðàíüøå íîâîñòè è èçìåíèòü âàøè ïëàíû íà íåäåëþ. Òùàòåëüíî âûáèðàéòå äåëà, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷óòüåì âûãîäû.  âûõîäíûå ÷åì-òî ñåáÿ ïîðàäóéòå, ïðîâåäèòå ýòè äíè â íîâîì ìåñòå. РЫБЫ Ýòà íåäåëÿ äàåò âàì øàíñ èñïðàâèòü ëþáóþ ñëîæíóþ ñèòóàöèþ. Îñîáåííî âàæíî âñå, ÷òî âîçâðàùàåòñÿ è íàïîìèíàåò î ñåáå. Íîâîëóíèå â ñðåäó îòêðîåò äëÿ âàñ òåìó ïóòåøåñòâèé. Æäèòå íîâîñòåé è ïðèãëàøåíèé. Ñ ïÿòíèöû íà ñóááîòó íåæåëàòåëüíû íî÷íûå ðàçâëå÷åíèÿ. Âîñêðåñåíüå óäà÷íûé äëÿ îáùåíèÿ äåíü.

 íà÷àëå îêòÿáðÿ ôîòîõóäîæíèê èç ãåðìàíñêîãî ãîðîäà Áîõóì Ìàðêóñ Êèëü ïðèâåç â Äíåïðîïåòðîâñê íåîáû÷íóþ âûñòàâêó ñâîèõ ðàáîò «Âñå, ÷òî îñòàåòñÿ, ïåðåìåíû». Êàðòèíû ïîñâÿùåíû èíäóñòðèàëüíîé ÷àñòè Ðóðñêîãî ðåãèîíà 50-60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Ýòî ôîòîãðàôèè, ñïðîåöèðîâàííûå íà æåëåçíûå ëèñòû è íàìåðåííî íåñèëüíî çàêðåïëåííûå, ïîòîìó ñî âðåìåíåì îíè èçìåíÿþòñÿ, «ñòàðåþò»

Ïðèâåç èç Ãåðìàíèè èñ÷åçàþùèå êàðòèíû

ДОЛГО ИСКАЛ ЧТО-ТО СВОЕ - Маркус, как Вы пришли к этой технике? - Где-то полтора года я экспериментировал с разными методами и подходами, пока не понял: мое это или нет. Долгое время результатом был недоволен. Чтобы реализовать свои идеи, остановился на светочувствительной эмульсии. Но работать с классическими материалами, как бумага, неинтересно. Я искал что-то более своеобразное и всегда чувствовал особую близость к стали как материалу. Потому, соединив эти два подхода, добился своего. - Этот способ Вы придумали сами или уже видели нечто похожее?

ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÎÆÅÒ ÑÒÎÈÒÜ È 10 ÒÛÑ. ÅÂÐÎ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- До того, как начал использовать данную технику, я не видел ничего подобного. А где-то после года работы в этом направлении нашелся художник, который нечто подобное уже использовал - он проецировал картины на стену, обработанную светочувствительной эмульсией. - Маркус, для своих работ Вы брали фото из архивов и потратили на их поиск немало времени. Не хотелось попробовать себя в роли историка и написать несколько статей, раз уже есть опыт? - Мне это неинтересно. Работу с архивами я использовал, прежде всего, чтобы реализовать собственные идеи. Ведь многие вещи, находящи-

еся там, исключены из - Украина похожа области внимания лю- на Германию? дей. А когда я извлекаю - Когда я был в Донецих из архивов, то привле- ке, казалось, некоторые каю к ним внимание. места уже знакомы. С другой стороны, советИСПЫТАЛ ская архитектура или ДЕЖАВЮ - А сколько стоит здания времен Российсделать одну такую ской империи - то, чего нет в западной части Геркартину? - Все зависит от разме- мании, откуда я родом. - А планируете еще ра. Небольшие, где-то 20х40 сантиметров, мо- приехать в Днепропетгут стоить и 100 евро, ну ровск с чем-то новым? - Дела складываются а большого размера - около 10 000 евро. Все зави- таким образом, что скоро точно приеду в Украсит от формата. - Не хотелось бы со- ину. Мне уже поступили здать такие картины предложения из Харькоиз старых фотографий ва. А вот что привезу, зависит от поставленной Днепропетровска? - Это, конечно же, очень задачи. На подготовку интересно. Я был уже в этой выставки было музее завода им. Петров- мало времени. Но в слеского. Там мне предложи- дующий раз привезу чтоли несколько экспонатов, то специально для Украчтобы поработать с ними. ины.

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 14.11.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254390

вести приднепровья  

вести приднепровья

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement