Page 1

ÏÎÅÇÄÀ, ÂÅÇÓÙÈÅ ÍÀ ÞÃ

ØÀÍÑ ÄËß ÊÎËÈØÍ²Õ ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ

2

ÍÅÎÁÕ²ÄÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÊÐÈÌÑÜÊÓ

ÑÎËÍÖÅ ÃÎÐß×ÅÉ ÍÅ ÑÒÀËÎ

6

11 8

«ÏÐÎÃÓËÎ×ÍÛÉ» ÝÒÈÊÅÒ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

«Íåíîðìàòèâíîå» ïîâåäåíèå ñîáàêè íà óëèöå äîñòàâëÿåò õîçÿèíó íåìàëî õëîïîò. ×òîáû èçáåæàòü èõ, âîñïîëüçóéòåñü ïîäñêàçêàìè êèíîëîãîâ.

№55 (1344) Вівторок, 17 липня 2012 р.

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÀß ÄÀÒÀ

ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒÓ - 22 ÃÎÄÀ 16 èþëÿ 1990 ãîäà Âåðõîâíàÿ Ðàäà ÓÑÑÐ ïðèíÿëà Äåêëàðàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå, êîòîðàÿ ñòàëà îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâîçãëàøåíèÿ Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè â 1991-ì. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîçäðàâèë óêðàèíöåâ ñ 22-ëåòèåì óòâåðæäåíèÿ äåêëàðàöèè. Îí îòìåòèë, ÷òî îñíîâíûå ïðèíöèïû, çàëîæåííûå â ïðèíÿòîì äîêóìåíòå, ðåàëèçîâàíû. Óêðàèíà ðàçâèâàåòñÿ êàê íåçàâèñèìîå, äåìîêðàòè÷åñêîå è ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî. ○

ÄÈÀËÎÃ ÄÅÐÆÀÂ

ÂÛÁÐÀËÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ

«ß ìàëî ïîõîæà íà áîòàíèêà»

5

Àííà Åìåö - âûïóñêíèöà Äíåïðîïåòðîâñêîãî õèìèêî-ýêîëîãè÷åñêîãî ëèöåÿ. Íå óñïåâ çàêîí÷èòü øêîëó, äåâóøêà ñäåëàëà âåñîìîå äëÿ ïðîìûøëåííîñòè îòêðûòèå è ñòàëà îäíîé èç øåñòè ó÷àñòíèêîâ îò Óêðàèíû, êîòîðûå ïîåõàëè íà çíàìåíèòûé êîíêóðñ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê Intel ISEF â ÑØÀ. Î òîì, êàê Àíÿ ñîâìåùàåò ðàáîòó â ëàáîðàòîðèè, ñâèäàíèÿ è ÷òî ñîáèðàåòñÿ äåëàòü â áóäóùåì, þíàÿ èçîáðåòàòåëüíèöà ýêñêëþçèâíî ðàññêàçàëà «Â³ñòÿì».

ÆÓÆÆÀÍÈÅ - ÎÒÎÂÑÞÄÓ

ÑÒÎÊÃÎËÜÌ ÀÒÀÊÎÂÀËÈ Ï×ÅËÛ ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

Æèòåëè Ñòîêãîëüìà áîÿòñÿ âûõîäèòü íà óëèöó - èì ïîâñþäó ñëûøèòñÿ æóææàíèå… Âñå äåëî â òîì, ÷òî ãîðîä àòàêîâàëè ï÷åëû. Îãðîìíûé ðîé ïî÷òè èç ïÿòè òûñÿ÷ íàñåêîìûõ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ îñàæäàë îôèñíîå çäàíèå â öåíòðå øâåäñêîé ñòîëèöû. Ïðàâäà, ñíà÷àëà ï÷åëèíûé «òàáóí» ïðîõîæèå çàìåòèëè íà óëèöå, ïîñëå îí îáîñíî-

âàëñÿ íà îäíîì èç çäàíèé. Òàì ðàñïîëàãàåòñÿ îôèñ êîìïàíèè H&M. «Ýòî ïðîäîëæàëîñü áîëåå òðåõ ÷àñîâ. Îíè îáëåïèëè âñå îêíà è íà÷àëè ïðîáèðàòüñÿ âíóòðü. Ìîÿ êîëëåãà áûëà â óæàñå, ïîòîìó ÷òî ó íåå àëëåðãèÿ íà ï÷åë», ðàññêàçàëà îäíà èç ñîòðóäíèö îôèñà. Âñêîðå íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè ýêñïåðòûï÷åëîâîäû, îáëà÷åííûå â ñïåöèàëüíûå çàùèòíûå

êîñòþìû. Ïîäíÿâøèñü íà âûñîòíîì ïîäúåìíèêå, îíè, ñ ïîìîùüþ äûìà, óñûïèëè ï÷åë. À ïîòîì ïåðåâåçëè èõ â áåçîïàñíîå ìåñòî. Âëàñòè ãîðîäà íå ìîãóò îáúÿñíèòü ïîÿâëåíèå ðîÿ â öåíòðå Ñòîêãîëüìà. Ó÷åíûå ïîëàãàþò, ÷òî ï÷åëû çàëåòåëè ñþäà â ïîèñêàõ íîâîãî ìåñòà îáèòàíèÿ. «Ðîåíèå ï÷åë - åñòåñòâåííàÿ ÷àñòü èõ ðåïðîäóêòèâíîãî öèêëà. Êîãäà â óëüå ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ï÷åëà-

ìàòêà, ñòàðàÿ óëåòàåò è çàáèðàåò ñ ñîáîé ÷àñòü ï÷åë, ÷òîáû îáîñíîâàòüñÿ íà íîâîì ìåñòå», - ðàññêàçàëà ýêñïåðò-ï÷åëîâîä Äàãåíñ Íàéõåòåð. Íàïîìíèì, â êîíöå èþíÿ ïîõîæèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â Òàèëàíäå. Òîëüêî òàì ï÷åëû îñàäèëè íå îôèñíîå çäàíèå, à áóääèñòñêèé õðàì.  ðåçóëüòàòå «ñòîëêíîâåíèÿ» íàñåêîìûõ ñ ìîíàõàìè 76 ÷åëîâåê áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

16 Òàéíû èñòîðèè. Ðåìáðàíäò: ñòî àâòîïîðòðåòîâ è âñå øåäåâðû

Ïî èòîãàì ïÿòîãî çàñåäàíèÿ Óêðàèíñêî-Ðîññèéñêîé ìåæãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ è Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí íà ïðîøëîé íåäåëå ïîäïèñàëè ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå, êîòîðîå ïîäòâåðæäàåò íàìåðåíèå ðàçâèâàòü ïîëèòè÷åñêèé äèàëîã è ñîòðóäíè÷åñòâî. Òàêæå áûëà ïîäïèñàíà Äåêëàðàöèÿ îá óêðàèíñêî-ðîññèéñêîì ñòðàòåãè÷åñêîì ïàðòíåðñòâå, ãäå çàôèêñèðîâàíû îñíîâíûå öåëè äâóõñòîðîííåãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòðàíàìè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. ○

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÎÁÌÅÍ ÐÀÇÌÅÐÎÌ Â ÌÈËËÈÀÐÄ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ è ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Èçðàèëÿ Àâèãäîð Ëèáåðìàí îáñóäèëè âîïðîñû ñîçäàíèÿ çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè ìåæäó ñòðàíàìè è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Êàê îòìåòèë ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû Êîíñòàíòèí Ãðèùåíêî, ýòîò ãîä ìîæåò ïðèíåñòè îêîëî 1 ìëðä. äîëëàðîâ îáùåãî îáìåíà òîâàðàìè è óñëóãàìè. ○

«ÓÌÍÀß» ÎÁÎÐÎÍÀ

ÓÊÐÀÈÍÓ ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ Äâåðè ÍÀÒÎ ïî-ïðåæíåìó îòêðûòû äëÿ Óêðàèíû. Ýòî îòìåòèë ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Àëüÿíñà Àíäðåñ Ôîã Ðàñìóññåí, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî íåçàâèñèìàÿ, ñóâåðåííàÿ è ñòàáèëüíàÿ Óêðàèíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðàåóãîëüíûõ êàìíåé â åâðîàòëàíòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Ýòî ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé â òå÷åíèå 15 ëåò ÍÀÒÎ ñîòðóäíè÷àåò ñ íàøåé ñòðàíîé â ðàìêàõ îñîáîãî ïàðòíåðñòâà. Òàêæå Óêðàèíà ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè «óìíîé» îáîðîíû àëüÿíñà. Äàííàÿ èíèöèàòèâà ïîäðàçóìåâàåò ñîâìåñòíûå òðåíèðîâêè è ó÷åíèÿ äëÿ âîåííûõ èç ðàçíûõ ñòðàí.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÃÐÀÍIJÎÇÍÅ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ

Ç ÏÎÒßÃÓ - ÍÀ ˲ÒÀÊ Óðÿä Êèòàþ ðàòèô³êóâàâ óãîäó ç Óêðà¿íîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ íàöïðîåêòó «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ». Àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» âèä³ëÿòü êðåäèò ó 372,3 ìëí. äîëàð³â íà áóä³âíèöòâî 16 ê³ëîìåòð³â êîë³é, 3,5 ê³ëîìåòðà çàë³çíè÷íî¿ åñòàêàäè ³ òåðì³íàëó íà âîêçàë³. Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Öåíòðó ïîë³òè÷íîãî ³ åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó Àíòîíà Êðàâ÷åíêà, ïðîáëåìó äîñòàâêè ïàñàæèð³â ìîæíà âèð³øèòè, çàêóïèâøè áëèçüêî 30 àâòîáóñ³â çà 6-7 ìëí. äîëàð³â.

ÍÎÂÈÍÈ ËÈØÈÒÜÑß Ó «ÄÈÍÀÌλ

ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÄËß ØÅÂ×ÅÍÊÀ

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè áàíê³â ²ñïàí³¿ êðà¿íà îòðèìຠâ³ä ªÑ áëèçüêî 100 ì³ëüÿðä³â ºâðî ÷îòèðìà òðàíøàìè. Ïåðøèé ç íèõ - ó ðîçì³ð³ 30 ì³ëüÿðä³â ºâðî - áóäå âèïëà÷åíèé äî ê³íöÿ ëèïíÿ. Äâ³ òðåòèíè öèõ êîøò³â îòðèìàþòü ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóòè êðà¿íè, ùî îïèíèëèñü ó ñêëàäíîìó ñòàíîâèù³. 10 ì³ëüÿðä³â «çàìîðîçÿòü» ÿê ðåçåðâ. Âàæëèâî, ùî ö³ êðåäèòè íå ââàæàòèìóòüñÿ äåðæàâíîþ çàáîðãîâàí³ñòþ. ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344)

ÍÅÎÁÕ²ÄÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

×óæî¿ á³äè íå áóâàº

першої необхідності. За словами начальника Головного територіального управління МНС України в області Віктора Бутківського, кожен з трьох автомобілів супроводжує старший офіцер,

який відповідає за вантаж та його доставку людям. «Чужої біди не буває. Люди, незалежно від відстані, яка їх розділяє, і національної ознаки не повинні лишатися байдужими

ÂÀÍÒÀƲÂÊÈ ÂÈÐÓØÈËÈ ÍÀ ÊÓÁÀÍÜ

до біди один одного. Дніпропетровщину пов’язують з Росією міцні економічні та культурні зв’язки, але передусім - людські стосунки. У багатьох там живуть родичі та друзі. Тому допомог-

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

100 ̲ËÜßÐIJ ÄËß ²ÑÏÀͲ¯

ти країні-сусідці наш моральний обов’язок. Ми зв’язались зі своїми колегами і відправляємо їм найбільш необхідне», - відзначив голова ОДА Олександр Вілкул. Разом зі своїм першим заступником Вячеславом Задорожним губернатор проінспектував автомобілі та побажав щасливої дороги водіям перед відбуттям. Нагадаємо, що паводок у ніч на 7 липня затопив 7,2 тисячі житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і ряді селищ Краснодарського краю.

Íàø³ îë³ìï³éö³ ãîòîâ³ áîðîòèñÿ

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÊÐÈÇÀ

Акцію по збору гуманітарної допомоги провели за ініціативи губернатора Олександра Вілкула. До неї залучились жителі регіону, організації та приватні підприємці. Вантажівки повезли будівельні матеріали, побутову техніку, медикаменти, продукти харчування та речі

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ ÍÀIJß

Àíäð³é Øåâ÷åíêî, õî÷ ³ çàÿâèâ ïðî çàâåðøåííÿ êàð’ºðè â Çá³ðí³é Óêðà¿íè, òà ïðîäîâæèòü âèñòóïàòè íà êëóáíîìó ð³âí³ ó êè¿âñüêîìó «Äèíàìî». Ôîðâàðä óñï³øíî ïðîéøîâ ðåàá³ë³òàö³þ ï³ñëÿ íåäàâíüî¿ îïåðàö³¿ â ²òà볿 ³ âæå ï³äïèñàâ ³ç êëóáîì íîâèé êîíòðàêò ñòðîêîì íà îäèí ð³ê. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ óãîäè ç á³ëî-áëàêèòíèìè ì³ñÿöü òîìó, çîêðåìà, ÷óòêè «ñâàòàëè» Àíäð³ÿ â àìåðèêàíñüêèé êëóá, òà â³í âñå æ çàëèøèâñÿ ó ð³äíîìó. ○

Ó ñóáîòó é íåä³ëþ â îáëàñò³ çáèðàëè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó äëÿ ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê ï îâåí³ â Êðàñíîäàðñüêîìó êðà¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ó ïîíåä³ëîê âðàíö³ êîëîíà á³ëüø í³æ ³ç 60 òîííàìè âàíòàæó âèðóøèëà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà äî Êðèìñüêà

ÏÎÂÅͲ  ßÏÎͲ¯

ÅÂÀÊÓÞÂÀËÈ 250 ÒÈÑß× Íà ï³âäåííîìó çàõîä³ ßïîí³¿ á³ëüøå ï’ÿòè òèñÿ÷ ëþäåé â³äð³çàí³ â³ä çîâí³øíüîãî ñâ³òó çñóâàìè. ʳëüêà ð³÷îê âèéøëè ç áåðåã³â. Äî ïîâåíåé ïðèçâåëè ñèëüí³ äîù³ íà ï³âíî÷³ îñòðîâà Êþñþ. ²çîëüîâàíèì æèòåëÿì ã³ðñüêèõ ðàéîí³â óñå íåîáõ³äíå ñêèäàþòü ç âåðòîëüîò³â. ×åðåç ñòèõ³éíå ëèõî âæå çàãèíóëè 20 îñ³á, áëèçüêî 250 òèñ. áóëè åâàêóéîâàí³.

ÇÀ ÏÅÐÅÌÎÃÈ ÎÄÅÐÆÀÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â²Ä ÂËÀÄÈ

Íà XXX ë³òí³õ Îë³ìï³é Îë³ìï³é-ñüêèõ ³ãðàõ, ùî â³äáóäóòüñÿ ó Ëîíäîí³ ç 27 ëèïíÿ äî 12 ñåðïíÿ, Äí³ïðîïåòðîâùèíó ïðåäñòàâëÿòèìóòü 30 ñïîðòñìåí³â. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðîâ³â óðî÷èñòó çóñòð³÷ ç îë³ìï³éöÿìè íàïåðåäîäí³ ¿õíüîãî â³ä’¿çäó íà çìàãàííÿ Наймолодшій спортсменці серед учасників Ігор Анастасії Шихаревій - 16 років, а найстаршому Олександру Дриголю - 46. «Я вірю у ваші перемоги, шановні спортсмени, зазначив голова ОДА.Ваша участь у найпрестижніших змаганнях світу Олімпійських іграх підтверджує високий

рівень розвитку спорту на Дніпропетровщині. Весь регіон і я особисто будемо стежити за вашими досягненнями». Губернатор також пообіцяв, що всі спортсмени області, які повернуться з Олімпіади-2012 з медалями, отримають у подарунок від влади квартири. Олександр Вілкул підкреслив, що в області за

2,5 роки в експлуатацію введено близько 500 нових спортивних об’єктів. Для розвитку потенціалу спортсменів Дніпропетровщини в регіоні реалізується Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту, пріоритетним напрямком якої є «Олімпійська надія». А для підтримки зв’язку між олімпійцями та гро-

мадськістю під час змагань на сайті ОДА з’явиться окрема сторінка, присвячена спортсменам регіону, які представлятимуть Дніпропетровщину в Лондоні. На ній розмістять детальну інформацію та фотографії. Крім того, відпрацюють механізм проведення онлайнконференцій із спортсменами під час Олімпійських ігор.

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ØÊÎËßÐÀÌ

Ïðåçåíòóâàëè ïàòð³îòè÷íèé ùîäåííèê ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÏÐÎÅÊÒ Ç̲ÖÍÈÒÜ ËÞÁΠÄΠвÄÍÎÊÐÀÞ

Äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ó÷í³ 2-11 êëàñ³â ïî âñ³é îáëàñò³ îòðèìàþòü ó ïîäàðóíîê â³ä ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà óí³êàëüíèé ùîäåííèê «Äí³ïðîïåòðîâùèíà ìîÿ ð³äíà çåìëÿ» Це перший подібний проект в історії області, спрямований на зміцнення патріо-

тизму. Шкільний документ є міні-енциклопедією, яка зібрала в собі інформацію про

історичні події, відомих учених, політичних, громадських діячів, спортсменів,

які прославили нашу землю, а також про сучасні досягнення, рекорди та пам’ятки Дніпропетровщини. Помічником під час

навчання стане рубрика корисної інформації з математики, хімії, фізики, біології та української мови. Заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова під час презентації щоденника, яка відбулась у шкільному таборі відпочинку Дніпропетровської середньої школи № 142, вже подарувала «шкільні літописи» першим 100 учням.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÎÍÎÂËÅÍÍß Ì²ÑÒÀ

ÍÎÂÈÍÈ

Ìàñøòàáí³ ðåêîíñòðóêö³¿ äëÿ Íîâîìîñêîâñüêà ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

12 ëèïíÿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çä³éñíèâ ðîáî÷ó ïî¿çäêó äî Íîâîìîñêîâñüêà, äå ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó ùîäî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî ñîáîðó òà ââ³â â åêñïëóàòàö³þ àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó ÷àñòîòíîãî ðåãóëþâàííÿ íà âîäîíàñîñí³é ñòàíö³¿. Ó ðîáîò³ íàðàäè âçÿâ ó÷àñòü íàðîäíèé äåïóòàò Ìèêîëà Ñîëîøåíêî «АВАРІЙНА» ЦЕРКВА

²ÄÇÍÀ×ÀªÌÎ ÑÂßÒÎ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: ² 30

Свято-Троїцький собор у Новомосковську - важлива історична пам’ятка архітектури XVIII сторіччя. Востаннє його реставрували ще у 1888 році. Наразі церква перебуває в аварійному стані: старі колоди не витримують навантаження, три куполи з дев’яти відхилились від своєї осі більш ніж на метр.

çàãàëüíà âàðò³ñòü îíîâëåííÿ ÑâÿòîÒðî¿öüêîãî ñîáîðó ; ²

ÂÎÑÒÀÍͪ ÎËÅÊÑÀÍÄР²ËÊÓË, ÑÎÁÎÐ ÐÅÑÒÀÂ- ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: - Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé ñîáîð ó Íîâîìîñêîâñüêó ÐÓÂÀËÈ Â óí³êàëüíèé øåäåâð óêðà¿íñüêî¿ äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè. Âæå äâà ñòîë³òòÿ ïîñï³ëü ó ñâî¿õ 1888-ÌÓ

ñò³íàõ â³í çáåð³ãຠêîçàöüêó ì³öü, íàö³îíàëüíèé äóõ òà ñâ³òëó òâîð÷ó åíåðãåòèêó íàøèõ ïðåäê³â, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ äîçâîëèòü çáåðåãòè äóõîâíèé çâ’ÿçîê ïîêîë³íü òà äàòè íîâèé ïîøòîâõ ðîçâèòêó êóëüòóðíèõ òðàäèö³é îáëàñò³ òà âñ³º¿ Óêðà¿íè.

планують розпочати наприкінці серпня 2012-го. Окрім реставрації в соборі буде встановлено нову сучасну систему кондиціонування й

опалення, що створить необхідний мікроклімат для збереження конструкції пам’ятки, давніх розписів на стінах та унікальних ікон.

ЯКІСНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Того ж дня губернатор ввів в експлуатацію автоматизовану систему частотного регулювання на водонасосній станції третього підйому КП «Новомосковський водоканал». Завдяки цьому підвищиться якість водопостачання для 62 тисяч осіб, які проживають у Новомосковську, селі Орлівщина та селищі Меліоративне. Модернізацію, вартість якої склала майже 900 тис. грн., здійснили в рамках Регіональної про-

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÑÂßÒÎ

Ïåðø³ - â ìåòàëóð㳿 òà ñïîðò³ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ êîëåêòèâè ÏÀÒ «ªÂÐÀÇ - ÄÌÇ ³ì. Ïåòðîâñüêîãî», Äí³ïðîâñüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó ³ì. Äçåðæèíñüêîãî ³ ãiðíèê ³â ñëàâíî¿ ãiðíèê³â Êðèâîð³çüêî¿ çåìë³ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì Гірничо-металургійний комплекс був і лишається однією з найважливіших складових економіки країни, галуззю, де реалізуються численні інноваційні проекти. «ЄВРАЗ - ДМЗ ім. Петровського» (цього року йому виповнилося 125 років) - один з провідних виробників чавуну, сталі та прокату в Україні. Завод виготовляє продукцію, яка є дефіцитною в

10 ìëí. ãðí.

âèä³ëåíî ó 2012 ðîö³ íà ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò (9 ìëí. - ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó, 1 ìëí. - ç ì³ñüêîãî); ² 1,5 ìëí. ãðí. êîøòóâàëè åêñïåðòèçà ³ ðîçðîáêà ïðîåêòó ðåñòàâðàö³¿.

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

У 2010 році губернатор питання порятунку архітектурного шедевра взяв під особистий контроль. Протягом двох останніх років за ініціативи Олександра Вілкула були проведені всі необхідні дослідження, залучено кращі наукові інститути України та розроблено проект реставрації. Перший етап відновлення

ìëí. ãðí. -

Росії, країнах СНД. Дбають на підприємстві й про людей. Майже на 13% збільшено чисельність персоналу, підвищується й зарплата. У травні 2012 року її середній рівень склав 5050 грн.

Кращим працівникам губернатор вручив почесні грамоти та подяки облдержадміністрації. Олександр Вілкул також узяв участь у відкритті Дошки пошани. З Днем працівників металур-

грами «Питна вода Дніпропетровщини». Майже 300 тисяч з них виділили з міського бюджету, близько 600 тисяч - кошти водоканалу. Економія електроенергії на станції після оновлення складе 30%, а в цілому по водоканалу - 8%.

ÐI×ÍÈÖß ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ 16 ëèïíÿ 1990 ð. Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ ïðèéíÿëà Äåêëàðàö³þ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè, ÿêîþ áóëî ïðîãîëîøåíî íàì³ð íàðîäó Óêðà¿íè ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè ñâîþ äîëþ. Ç íàãîäè 22-¿ ð³÷íèö³ ïðèéíÿòòÿ Äåêëàðàö³¿ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïðîéäóòü ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòî𳿠ïðèéíÿòòÿ öüîãî äîêóìåíòà. Áóäóòü îðãàí³çîâàí³ òåìàòè÷í³ âèñòàâêè äðóêîâàíèõ âèäàíü òà ôîòîìàòåð³àë³â, îíîâëÿòü ³ñíóþ÷³ ìóçåéí³ åêñïîçèö³¿. ○

ÎѲÒÍ²É ÏÐÎÑÒ²Ð

ÏÐÎßÂÈËÈ ÀÊÒÈÂͲÑÒÜ Íà ñüîãîäí³ àá³òóð³ºíòè íàøî¿ îáëàñò³ âèÿâèëèñü íàéàêòèâí³øèìè ó âñòóïí³é êàìïàí³¿ öüîãî ðîêó. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó âèùî¿ îñâ³òè ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ìèêîëè Ôîìåíêà, ï³ä ÷àñ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ 2012 ðîêó ìîëîäü Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïîäàëà íàéá³ëüøå â Óêðà¿í³ çàÿâ (53 596) äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Íàø ðåã³îí âèïåðåäèâ Äîíå÷÷èíó òà ì³ñòî Êè¿â. ○

ÌÀÉÁÓÒͲ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²¯ ÑÒÀÍÖ²¯ 900 ÒÈÑ. ÃÐÍ.

гійної та гірничодобувної промисловості губернатор поздоровив трудовий колектив Дніпровського металургійного комбінату імені Дзержинського (м.Дніпродзержинськ) та нагородив кращих представників галузі. У свою чергу, працівники підприємства вручили Олександру Вілкулу свою нову продукцію - срібний кубок по футболу, який є символічним для комбінату. Спортсмени місцевого профспілково-спортивного центру «Дзержинка» традиційно показують високі результати на змаганнях усіх рівнів і цим доводять: металурги навіть у спорті перші. Також голова ОДА привітав зі святом металургів та гірників Криворіжжя працівників Південного, Північного, Центрального гірничо-збагачувальних комбінатів та підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг», побажав їм розквіту і нових досягнень.

ÒÂÎÐ×ÈÉ Ï²ÄÕ²Ä Ó âèøàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ç 10 äî 31 ëèïíÿ òðèâàþòü òâîð÷³ êîíêóðñè, áàëè çà ÿê³ äîäàäóòüñÿ äî îñíîâíîãî êîíêóðñíîãî áàëà àá³òóð³ºíò³â. Ïåðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ ìèíóëèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ áàæàþòü âèâ÷àòè ìèñòåöòâî, êóëüòóðó, ô³çè÷íå âèõîâàííÿ, ñïîðò ³ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, áóä³âíèöòâî ³ àðõ³òåêòóðó, æóðíàë³ñòèêó òà ³íôîðìàö³þ, âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íó ñïðàâó òà íàïðÿì «Îðòîïåäè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ» ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. Ïðèéîì çàÿâ òà äîêóìåíò³â íà òàê³ íàïðÿìè çàê³í÷óºòüñÿ 17 ëèïíÿ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ Ô²ËÜÌ

ßÊ ÐÎÇÂÈÂÀÂÑß ÊÐÈÂÁÀÑ Ó Êðèâîìó Ðîç³ ïðåçåíòóâàëè äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì «Ìàëåíüêà ãàðÿ÷à áàòüê³âùèíà», ïðèñâÿ÷åíèé ³ñòî𳿠ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè ³ Êðèâáàñó. Ô³ëüì ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè ñåð³é, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ð³çí³ ïåð³îäè ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó Êðèâáàñó. Ãåíåðàëüíèé ïðîäþñåð ô³ëüìó - ãóáåðíàòîð Äí³ïðîïåòðîâùèíè Îëåêñàíäð ³ëêóë, ðåæèñåð - ïðîâ³äíèé ³ñòîðèê, ñöåíàðèñò, àâòîð áàãàòüîõ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ òåëåïðîåêò³â Îëåêñ³é Çîò³êîâ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344)

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÐÈÂÎÐÎÆÀÍÀÌ

 ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÑÅ̲ÍÀÐ ÄËß ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖ²Â

ÏÐÎÇÎÐÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁ²Ã  îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóâñÿ ñåì³íàðíàâ÷àííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ó ñèñòåì³ âíóòð³øíüîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó íà áàç³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ä³ëîâîäñòâà «ÄÎÊ ÏÐÎÔ». Íàâ÷àëèñÿ â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè ç ïèòàíü ä³ëîâîäñòâà ç óñ³õ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é Äí³ïðîïåòðîâùèíè. «ÄÎÊ ÏÐÎÔ» ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè òà äîçâîëÿº ñòâîðèòè ïðîçîðèé êîíòðîëü çà äîêóìåíòîîá³ãîì ³ ñòðîêàìè âèêîíàííÿ äîêóìåíò³â.

ÍÎÂÈÍÈ ÃÀÐͲ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

ÑÅÐÅÄ ÎÁËÀÑÒÅÉ - ˲ÄÅв Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, 71 âèïóñêíèê îáëàñò³ îòðèìàâ íàéâèùèé ðåçóëüòàò (200 áàë³â) ó çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ 2012 ðîêó. Çîêðåìà, îäèí âèïóñêíèê íàáðàâ 400 áàë³â. Ìè ñåðåä îáëàñòåé-ë³äåð³â çà ê³ëüê³ñòþ ìàêñèìàëüíèõ ðåçóëüòàò³â. Óñüîãî ïî îáëàñò³ 200 áàë³â îòðèìàëè âèïóñêíèêè 31 íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñåðåä ÿêèõ 17 - Äí³ïðîïåòðîâñüêà, 6 - Êðèâîãî Ðîãó, ïî 2 - ͳêîïîëÿ òà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà, ïî îäíîìó - ³ëüíîã³ðñüêà, Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî, Íîâîìîñêîâñüêîãî òà Ñîëîíÿíñüêîãî ðàéîí³â. ○

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß

ÏÎÄÀÍÎ 684 ÇÀßÂÈ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠâñòóïíà êàìïàí³ÿ 2012 ðîêó. Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà éîãî çàñòóïíèê Ìàð³ÿ Ïóñòîâà ïåðåâ³ðèëà ðîáîòó ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ òðàíñïîðòíî-åêîíîì³÷íîãî êîëåäæó. Íà 11 ëèïíÿ äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âæå ïîäàíî 684 çàÿâè â³ä àá³òóð³ºíò³â. Ïðî äîâ³äêè ùîäî âñòóïó ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Òðóäîâ³ ðåçåðâè, 4, àáî çà òåëåôîíîì (056) 776-02-22. ○

 Òåðíîâñêîì ðàéîíå Êðèâîãî Ðîãà çàâåðøåíà êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Ïàðêà èìåíè Êîìñîìîëà Óêðàèíû.Òàêîé ïîäàðîê êðèâîðîæàíàì ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó ìåòàëëóðãîâ è ãîðíÿêîâ ñäåëàë Ìåòèíâåñò â ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà êîìïàíèè. Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè âûïîëíåíû ñèëàìè ÑåâåðíîãîÃÎÊà. Îáùèé áþäæåò ïðîåêòà ñîñòàâèë áîëåå 4 ìëí. ãðèâåí Уже не один десяток лет Парк им. Комсомола Украины является достопримечательностью Терновского района, излюбленным местом времяпровождения многих терновчан. Созданный руками рабочей молодежи Северного ГОКа на заре становления предприятия, парк стал частью жизни жителей жилмассивов. В нем проходят главные праздники района. В этом году парк получил вторую жизнь. Обновление парка это один из масштабных проектов, включенных в корпоративную программу Метинвеста по реконструкции районов. Сегодня парк украсили главная арка и современные аллеи с уютными местами для отдыха, цветочные клумбы, кованые скамейки. Восстановлена достопримечательность парка - многоступенчатый фонтан. Обновлен барельеф, благоустроены территории. Для активной молодежи, которая любит экстремальные виды спорта,построен скейтпарк. Всего 3 месяца понадобилось строителям, чтобы возродить его былую красоту.

ÃÎÒÓªÌÎÑÜ ÄÎ Î˲ÌϲÀÄÈ

ÔÀÊÅË ÅÑÒÀÔÅÒÈ Ñïîðòñìåíè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðèéìóòü ôàêåë Âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³éñüêî¿ åñòàôåòè «Ïåðåäàé âîãîíü ïåðåìîãè» â³ä Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ñüîãîäí³ î 10.00 ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó á³ëÿ ìîíóìåíòà Ñëàâè â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå çàïàëåííÿ ôàêåëà. Äàë³ åñòàôåòó ïðèéìå ʳðîâîãðàäùèíà. 21 ëèïíÿ ï³ä ÷àñ ïðîâîä³â ñïîðòñìåí³â-îë³ìï³éö³â äî Ëîíäîíà åñòàôåòà «Ïåðåäàé âîãîíü ïåðåìîãè» ô³í³øóº íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â Êèºâ³. 26.07.2012 ðîêó ç 11.00 äî 12.00 Äåðæàâíà ô³íàíñîâà ³íñïåêö³ÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèòèìå «ïðÿìó òåëåôîííó ë³í³þ» ç ïèòàíü ïðàâèëüíîñò³ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ äåðæàâíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè. Çâåðòàòèñü çà òåë.

(0562) 32-21-38.

ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

На торжественном открытии парка, которое состоялось в прошлую субботу, жителей Кривого Рога сердечно приветствовал губернатор Александр Вилкул. - Мы возродили прекрасную традицию, когда градообразующие предприятия берут на себя социальную ответственность в создании комфортных условий для проживания жителей города. Северным ГОКом и другими комбинатами Метинвеста в этом направлении сделано немало - от реконструкции микрорайона Даманский до установки монумента «Часы памяти» возле городского кафедрального собора, - отметил Александр Юрьевич значительный вклад предприятий Метинвеста в развитие инфраструктуры Кривбасса.

Глава Днепропетровской областной госадминистрации вместе с генеральным директором Северного ГОКа Андреем Шпилькой выразили благодарность строителям, наградили лучших из них. - К профессиональному празднику севгоковцев завершена комплексная реконструкция Парка им. Комсомола Украины, который является жемчужиной Терновского района и всей северной части Кривого Рога, - подчеркнул генеральный директор комбината Андрей Шпилька. Парк является продолжением реконструкции ландшафтно-архитектурного ансамбля, который включает летний плавательный комплекс, восстановленный в минувшем году. Предприятия Метинвеста последовательно и ответ-

ственно выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения о социальном партнерстве, подписанного с городскими властями Кривого Рога. За последние годы Метинвест выполнил масштабную реконструкцию микрорайонов, где проживают работники комбинатов компании - Северного, Ингулецкого и Центрального ГОКов. - Самая большая ценность компании Метинвест это ее работники. И мы понимаем, как важно не только обеспечить комфортные условия труда, но и создать достойные условия проживания для каждого в его родном городе, - сказал директор Горнодобывающего дивизиона Метинвеста Николай Ищенко. - Реконструкция Парка имени Комсомола Украины - это еще одно проявление заботы Метинвеста о людях и их семьях.

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÀ ÊÎ̲Ѳß

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âÿ÷åñëàâ Çàäîðîæíèé ïðîâ³â íàðàäó ùîäî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè ñòàíó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç ïèòàíü òåõíîãåííî¿ ³ ïîæåæíî¿ áåçïåêè â îáëàñò³

Ðîçïî÷àëàñü êîìïëåêñíà ïåðåâ³ðêà

У заході також взяв участь перший заступник Голови Державної інспекції техногенної безпеки України Іван Кріса.

Для проведення перевірки створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли фахівці Державної інспекції техногенної

безпеки та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України. Під час роботи члени комісії перевірять стан захище-

27 ËÈÏÍß ÁÓÄÓÒÜ Ï²ÄÁÈÒ² ϲÄÑÓÌÊÈ

ності населення та об’єктів, особливо стратегічно важливих, а також готовність органів влади до виникнення можливих надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Протягом двох тижнів перевірять міста Дніпропетровськ, Нікополь, Вільногірськ, Кривий Ріг, Павлоград, Дніпродзержинськ та Магдалинівський район. Вже 27 липня будуть підбиті підсумки перевірки.


ВЕЛИКI СТАВКИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

КОНТРАКТ С ЗАВОДОМ - Аня, расскажи, пожалуйста, о своем изобретении подробней. - В мире существует большая проблема - сточные воды. Многие заводы сбрасывают отходы в водоемы. Мое изобретение - это два в одном. Технология позволяет очищать стоки и получать порошки металлов - ферума, никеля и кобальта. Их добывают только в Китае из руд и стоят они безумно дорого - 70 тыс. долларов за тонну. Мой метод значительно дешевле - всего 7 тыс. долларов за тонну. Так же я могу получать порошок вольфрама и карбида вольфрама из лома твердых сплавов. - А где используются эти порошки? - Порошок вольфрама и карбида используется очень широко - в производстве сверл, ювелирной и военной промышленности. - Твоей разработкой уже заинтересовался украинский завод... - Да. Я заключила контракт с предприятием, которое занимается твердыми сплавами. Когда я была в Киеве на конкурсе, они заметили мою идею, заинтересовались, предложили сотрудничество. Внедрять разработку мы начнем осенью. Я буду находиться на заводе только первое время, чтобы проконтролировать правильное конструирование и использование оборудования.

МАГИСТРАТУРА В АМЕРИКЕ - Аня, ты показывала свое изобретение на конкурсах в Украине, Беларуси, России и Америке.

«Â ØÒÀÒÀÕ, ÂÛÁÈÐÀß ÏÎÁÅÄÈÒÅËß, ÑÌÎÒÐßÒ ÍÀ ÒÅÌÀÒÈÊÓ»

Есть ли разница в организационном подходе у американцев и славян? - Разница велика. Во-первых, в Америке соревнование было масштабным практически 2 тысячи участников и 3 тысячи сопровождающих. Помимо демонстрации работ, мы познакомились и пообщались с некоторыми нобелевскими лауреатами. Для нас организовали большую развлекательную программу - знакомство конкурсантов, экскурсии, дискотеки. Очень интересно было посетить комнату роботов. К сожалению, первое место я не заняла, но зато заключила контракт с университетом в Пит-

тсбурге. Так что теперь смогу бесплатно закончить магистратуру и аспирантуру в одном из самых лучших вузов мира. -Сложно было конкурировать с другими участниками? - В Америке при выборе победителя большое внимание уделяют тематике работы. Очень важно, чтобы она затрагивала глобальную проблему. Например, если труд касается такого заболевания, как рак, то большой шанс, что участник получит призовое место, даже если разработка объективно не лучшая. - Проверяют ли работы на предмет плагиата?

ся, появился азарт. В какой-то момент поняла, что прихожу в лабораторию в 8 утра, а ухожу в 9 вечера. Было так много работы, что думать стоит или не стоит продолжать - просто некогда. - Ты хотела бы связать свою жизнь с наукой? - Вполне возможно, что так и случится. Только тогда я в Америке останусь. И родители мои этого хотят. Преподавать в Украине я точно не буду.

ПРОПУСТИЛА ВЫПУСКНОЙ

- Аня, а на развлечения времени хватает? Есть каНЕ ВРАЧ, кие-то хобби? А ХИМИК - Увлечения были. - Ань, как по- Раньше занималась лучилось, что ты танцами, плаваньем, занялась наукой в гимнастикой. Когда столь юном возрасте? - Я училась в медицинском лицее, родители хотели, чтобы стала врачом. К знанию химии начала усердно учитьтам были очень ся, времени на другие большие требова- дела не осталось. ния, так что я усерд- Сама удивляюсь, как но занималась. По- это все получилось. том перешла в хи- Вот сейчас закончатся

«ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈß ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÅÒ»

«ÏÐÈÕÎÄÈËÀ  ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÞ Â 8 ÓÒÐÀ, ÓÕÎÄÈËÀ  9 ÂÅ×ÅÐÀ»

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÀÍÍÛ ÅÌÅÖ: Êðåäî: Ïîìíè ïðîøëîå, æèâè íàñòîÿùèì, ñìîòðè â áóäóùåå. Ëþáèìàÿ êíèãà: «Îäèíî÷åñòâî â ñåòè», «Àëõèìèê». Ëþáèìûé ïèñàòåëü ïèñàòåëü: Ïàóëî Êîýëüî. Ëþáèìàÿ åäà: Ãðå÷åñêèé ñàëàò.

- Очень строго. Бывает так, что человек приезжает издалека, а ему сразу вручают «красную карточку». Хотя могут быть просто похожие работы, ведь идеи витают в воздухе. На конкурсе очень большой список запрещенных предметов. Например, ежедневно проверяют сумки, на ноутбуки клеятся специальные наклейки, иначе ты просто не докажешь, что компьютер твой. У нас с этим намного проще - просто небо и земля.

мико-экологический лицей. О том, что производство порошков металлов дорогое и очень загрязняет окружающую среду, знала давно. О своей идее рассказала преподавателю, он одобрил, и мы вместе начали над ней работать. - На такие вещи уходит много времени?.. - Да. Времени не осталось почти ни на что. Я начала этот проект в конце десятого класса, тогда ходила в лабораторию три раза в неделю, потом каждый день. Сначала было тяжело, не все получалось. Со временем, как говорится, лед тронул-

ØʲÐßÍÈÉ ÄÂÎÁ²É

«ÌÛ ÏÎÎÁÙÀËÈÑÜ Ñ ÍÎÁÅËÅÂÑÊÈÌÈ ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ» - Аня, ты поддерживаешь связь с кем-то из конкурсантов сейчас? - С ребятами общаемся каждый день. Познакомилась с одним преподавателем. Он сам из России, а в 30 лет переехал в Америку, работает в университете. Говорит, что у нас студенты умнее, но там хорошая зарплата, уважение, интересные командировки - в Германию, Францию и так далее.

ÍÎÂÈÍÈ

«ß ìàëî ïîõîæà íà áîòàíèêà» ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

конкурсы, поеду наконец-то отдыхать. - Как думаешь, парней не смущает твой ум? - Так сложилось, что я с детства не общаюсь с одногодками. Почти все мои друзья старше меня. Я даже выпускной пропустила - была на конкурсе в Штатах. Интерес к глупым блондинкам это стереотип. У меня нет проблем с вниманием со стороны сильного пола. Бывает так, что я просто трубку не беру. Все звонят, зовут погулять, на свидание, а у меня времени нет. Может все дело в том, что я мало похожа на ботаника в очках.

ÔÓÒÁÎË «ÏÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÈ» Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà 15 ëèïíÿ 2012 ðîêó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà ñòàä³îí³ «Ìåòåîð» ïðîéøîâ ô³íàëüíèé ìàò÷ ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó. Çà âèõ³ä ó âèùó ë³ãó çìàãàëèñÿ ñïîðòèâíèé êëóá «Äí³ïðîïåòðîâñüê³ «Ðàêåòè» òà êîìàíäà «Îäåñüê³ «Ï³ðàòè». ○

ÎÍÎÂËÅÍÀ ÏÎØÒÀ

ÓÐÎ×ÈÑÒŠ²ÄÊÐÈÒÒß Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, íà òåðèòî𳿠â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà, â³äêðèëè îíîâëåíå â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹32. Ïðèâ³òàòè ïðàö³âíèê³â ïîøòè ³ ì³ñöåâèõ æèòåë³â ç óðî÷èñòîþ ïî䳺þ ïðè¿õàëè çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ ²âàí Ñòóïàê, çà ³í³ö³àòèâîþ ÿêîãî é ïðîâåëè ðåìîíò â³ää³ëåííÿ, òà äèðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» ²ðèíà ʳëü÷èíñüêà. ²âàí Ñòóïàê â³äçíà÷èâ, ùî ïîøòà, ÿê äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî, ïðåçåíòóº îáëè÷÷ÿ ì³ñòà é îáëàñò³. Ïîøòîâèêè ñâîºþ ïîâñÿêäåííîþ ïðàöåþ ðîáëÿòü öå íà âèñîêîìó ð³âí³ – ðîçøèðþþòü ñïåêòð ïîñëóã, çàïðîâàäæóþòü íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 òà ïîêðàùóþòü óìîâè îáñëóãîâóâàííÿ. ○

ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

ÏÅÐŲÐßÞÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Ðîçïîðÿäæåííÿì ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà çàïðîâàäæåíî àíòèêîðóïö³éíó åêñïåðòèçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ïðèéìàþòüñÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ. Òàêèé çàõ³ä ðîçðîáëÿºòüñÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ó ïðîåêòàõ íîðì, ùî ìîæóòü ñïðèÿòè â÷èíåííþ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é ñòîñîâíî ¿õ óñóíåííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèéíÿò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ðîçì³ùåíà íà âåá-ñàéò³ ÎÄÀ òà â ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîìó öåíò𳠫˳ãà-Çàêîí». ÎÑÎÁËȲ ÏÎÒÐÅÁÈ

«Ë²ÊÓÂÀËÈ» ÊÎͲ Çà ï³äòðèìêè ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òà Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³ ²ãîðÿ Õàí³íà 27 âèõîâàíö³â øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ ä³òåé ç ÄÖÏ â³äâ³äàëè äèòÿ÷ó ñïîðòèâíó ê³ííó áàçó «Ñð³áíà ï³äêîâà», ùî â ñåëèù³ ʳðîâñüêå. Äëÿ íèõ îðãàí³çóâàëè åêñêóðñ³þ, ïîêàçîâèé âèñòóï âèõîâàíö³â ê³ííî¿ øêîëè, à òàêîæ ï³ä íàãëÿäîì ë³êàð³â ä³òè çìîãëè ïîêàòàòèñÿ íà êîíÿõ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344)

ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ

Ïîåçäà, âåçóùèå íà þã

руководство Приднепровской железной дороги увязать в одну транспортную схему два маршрута через этот город и скорректировать расписание. Увы, оно оказалось очень неудобным для днепропетровцев, приезжающих теперь в родной город в половине пятого утра. Впрочем, с 15 июля время прибытия изменено в пользу пассажиров.

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

Á²ÎËÎÃÈ -  ˲ÄÅÐÀÕ Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òðèâຠâñòóïíà êàìïàí³ÿ 2012 ðîêó. Çîêðåìà, ïðîòÿãîì ïåðøèõ 10 äí³â ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ ÄÍÓ ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà îáðîáèëà 15,5 òèñ. çàÿâ. Óí³âåðñèòåò - øîñòèé â Óêðà¿í³ çà îáñÿãîì äåðæçàìîâëåííÿ. Öüîãîð³÷ ïîá³ëüøàëî áþäæåòíèõ ì³ñöü çà òàêèìè íàïðÿìêàìè, ÿê ìàòåìàòèêà, ô³çèêà, ïðèêëàäíà ô³çèêà, êîìï’þòåðí³ íàóêè, ì³êðî- òà íàíîåëåêòðîí³êà, òåëåêîìóí³êàö³¿, ïðèëàäîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ë³òàëüíèõ àïàðàò³â, ñèñòåìíèé àíàë³ç, á³îëîã³ÿ òîùî.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ ÌÎͲÒÎÐÈÍÃ

ÇÀÏÈÒÀÞÒÜ Ó ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ² Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïî÷àëàñü ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ç âèâ÷åííÿ òà àíàë³çó çì³í ó ìåäè÷í³é ãàëóç³. Ïðîòÿãîì âîñüìè ì³ñÿö³â íàä ïðîåêòîì ïðàöþâàòèìóòü ïðîâ³äí³ åêîíîì³ñòè òà ñîö³îëîãè ²íñòèòóòó Åêîíîì³÷íèõ Äîñë³äæåíü òà Ïîë³òè÷íèõ Êîíñóëüòàö³é, à òàêîæ åêñïåðòè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. ○

ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

ÍÀÏÈÑÀËÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ Ïðåäñòàâíèêè Ãðîìàäñüêî¿ ïëàòôîðìè ç ïèòàíü ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè ï³ä ÷àñ â³çèò³â äî öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îãëÿíóëè ïðèì³ùåííÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, ïåðåâ³ðèëè óìîâè ïðèéîìó ïàö³ºíò³â, îö³íèëè òåõí³÷íèé ñòàí êàá³íåò³â ë³êàð³â, ç³áðàëè ïîáàæàííÿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî ðîáîòè ìåäè÷íèõ óñòàíîâ. Íà îñíîâ³ îäåðæàíî¿ ³íôîðìàö³¿ àêòèâ³ñòè ñòâîðèëè îïòèìàëüíèé ïåðåë³ê ðåêîìåíäàö³é äëÿ êîæíîãî ÖÏÌÑÄ ì³ñòà.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА: кишечник, печень, суставы, позвоночник, кровь, лимфа, легкие.

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ - выведение внутренних паразитов. Раздельное питание, ароматерапия, ежедневная сауна, дыхательная гимнастика, упражнения Поля Брэгга, Ниши, тибетских лам. ИМЕЮТСЯ спелеокамера, грязелечение, массаж, различные физпроцедуры. Минимальная стоимость 21-дневного курса на одного человека (с учетом проживания в 2-местном номере эконом-класса) - 5400 грн.

Ñëóõè î òîì, ÷òî â æåëåçíîäîðîæíûõ êàññàõ íåâîçìîæíî êóïèòü áèëåòû íà ìîðå, ïîõîæå, íåñêîëüêî ïðåóâåëè÷åíû. Ïî ñâèäåòåëüñòâó íà÷àëüíèêà ïàññàæèðñêîé ñëóæáû Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè Âàäèìà Áóñóðóëîâà, èçìåíåíèÿ â ãðàôèêå äâèæåíèÿ ïîåçäîâ ïîçâîëÿþò äîñòàòî÷íî óñïåøíî áîðîòüñÿ ñ äåôèöèòîì áèëåòîâ â þæíîì íàïðàâëåíèè, êàçàëîñü áû, íåèçáåæíûì â ðàçãàð ëåòíåãî ñåçîíà

ÒÐÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß Äîáðàòüñÿ äî ìîðÿ ìîæíî òàêæå íà ïîåçäàõ, êóðñèðóþùèõ ïî ìàðøðóòàì: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Êåð÷ü; Òàìáîâ - Ñèìôåðîïîëü; Âîðêóòà - Åâïàòîðèÿ.

ПОПАСТЬ В КРЫМ Почти два десятилетия поезда в Феодосию отправлялись по нечетным дням недели, в Евпаторию - по четным. Такое расписание не могло удовлетворить спрос на билеты в эти курортные города. Ныне составы с отпускниками отправляются на курорты ежедневно - благодаря увязке нескольких маршрутов. «Количество билетов, продаваемых на эти направления, увеличилось вдвое, дефицит практически исключен», - говорит Вадим Бусурулов. Попасть в Крым по «железке» стало легче и благодаря введению дополнительного маршрута на Симферополь. Ныне в столицу полуострова можно

Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà Ïðèäíåïðîâñêîé æåëåç-

íîé äîðîãè - 15-99. Çàêàç áèëåòîâ - 15-04.

ÀÍÀÒÎË²É ÒÅËÜÍÈÕ, ÃÎËÎÂÀ ÖÊ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÏÐÎÔÑϲËÊÈ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÕÀÐ×ÎÂί, ÏÅÐÅÐÎÁÍί ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ² ÒÀ ÑÓ̲ÆÍÈÕ ÃÀËÓÇÅÉ

Íå â³ðèòüñÿ, ùî ìàéæå äåñÿòèð³÷íî¿ äàâíîñò³ ïðîïîçèö³¿, ðîçðàõóíêè, ïðîãíîçè ôàõ³âö³â íà òîé ÷àñ àñîö³àö³¿ «Äí³ïðîçåðíîïðîäóêò» òà ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè ñüîãîäí³ âò³ëþþòüñÿ â æèòòÿ Хлібопеки добре пам'ятають неврожай 2003 року. Тоді влада спромоглася тільки ввести регулювання рівня

 ÔÅÎÄÎÑÈÞ È ÅÂÏÀÒÎÐÈÞ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ добраться и ночным скорым №90, и региональным экспрессом №172. Он курсирует шесть раз в неделю, кроме вторника, отправляется из Днепропетровска в 8.11, а прибывает в Симферополь в 14.00. Именно введение дневного поезда в крымскую столицу позволило снять напряжение на этом самом популярном ныне направлении. Однако отпускникам советуют не

Они приезжают в Днепропетровск в шестом часу, когда городской транспорт «оживает». По словам Вадима Бусурулова, уже в сентябре, когда железная дорога начнет работать по обычному расписанию, одесский поезд будет прибывать в столицу Приднепровья ориентировочно в половине десятого.

ДОРОГАЯ ПЯТНИЦА

Привыкшие путешестворасслабляться и беспокоиться о приобретении биле- вать без излишней роскоши могут быть спокойны. «Жетов загодя. лезка» не намерена «играть» ЭХ, ОДЕССА на спросе на билеты и повыЗамечательным подар- шать тарифы на проезд. Они ком любителям отдыха на будут потихоньку расти тольАзовском море стало введе- ко для купе, впрочем, этот ние маршрута Днепропет- процесс уже начался. В соотровск-Геническ. Электропо- ветствии с постановлением езд отправляется с Цент- Кабмина проезд в купейных рального железнодорожно- вагонах подорожал на 3% в го вокзала областного цент- апреле, июле и вырастет еще ра в 6.44, из Геническа «от- в октябре. Однако нашим сочаливает» в 12.00 и прибыва- гражданам следует знать, ет в Днепропетровск в 17.28. что с некоторых пор УкраинБилеты на него продаются ская железная дорога осущепо пригородному тарифу и ствляет свою тарифную постоят чуть более 30 грн. Те, литику в соответствии с микто имеет право на бесплат- ровой практикой - применяный проезд в электричке, ет понижающие и повышаюмогут им воспользоваться. щие коэффициенты. Так, в А вот на Одесском направ- пятницу и воскресенье поездлении не все так безоблачно. ка обойдется на 10% дороже, Экономическая целесооб- чем во вторник, четверг и разность, а также малая про- субботу. Весь летний период пускная способность желез- действует повышающий конодорожного вокзала «жем- эффициент - 1,07. Самая дечужины у моря» побудили шевая - среда.

ÏÎÇÈÒÈÂÍÎ ÎÖ²ÍÞÞÒÜ

Îáëàñòü áóäå ç çåðíîì рентабельності на хліб масового споживання та борошно. Якщо на Дніпропетровщині облдержадміністрація тоді встановила 10% рівня рентабельності, то в багатьох регіонах він був 2-3%,

ÇÀÊËÀÄÅÍÀ ÎÑÍÎÂÀ ÑÒÀÁ²ËÜÍί Ö²ÍÈ ÍÀ Õ˲Á

що призвело до того, що майже 70% хлібозаводів України стали збитковими або низькорентабельними. Цього року через погоднi умови зменшився врожай. Але влада сьогодні інша. Заява Президента України Віктора Януковича щодо відмови від ручного регулювання економіки і перехід тільки на ринкові умови праці на Дніпропетровщині втілюються в життя.

ÏÐÎÔÑϲËÊÀ ϲÄÒÐÈÌÀËÀ ÏÎÇÈÖ²Þ ÎÁËÀÑÍί ÂËÀÄÈ Профспілка працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей вдячна обласній державній адміністрації, депутатському корпусу за розуміння ситуації та створення регіонального запасу продовольчого зерна.


ЖИТТЯБУТТЯ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÝÕÎ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Ãðîçèò ëè îáëàñòè «äåâÿòûé âàë»?

Äíåïðîïåòðîâùèíà ñ÷èòàåòñÿ îòíîñèòåëüíî áåçîïàñíûì ðåãèîíîì ïî ÷àñòè ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ. Òàê æå õàðàêòåðèçîâàëàñü ðàíüøå è Êóáàíü…Åñòü ëè îñíîâàíèÿ ó æèòåëåé îáëàñòè áîÿòüñÿ êàêèõëèáî êàòàñòðîô?

«КОРРЕКТНЫЙ» СПУСК

БЕРЕГ ДВИЖЕТСЯ По словам председателя правления Днепропетровского общинного фонда «Днепровские пороги» Игоря Шпирки, еще в 2008 году ему удалось сподвигнуть преподавателей и студентов горного университета на геодезические исследования порожистой части русла Днепра между нашим городом и Запорожьем. В результате был сделан вывод: правый берег, так называемый украинский кристаллический щит, находится в постоянной подвижке. Движется он со скоростью 1 сантиметр в год. Наша страна уже испытала последствия обрушения Запорожской плотины, когда ту взорвали отступавшие советские войска. По словам Игоря Шпирки,

тогда погибли около 50 тысяч солдат и тысячи мирных жителей.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÃÎÐÜ ØÏÈÐÊÀ,

ПРИНЦИП ДОМИНО

ïðåäñåäàòåëü ôîíäà «Äíåïðîâñêèå ïîðîãè»:

Угрозу таит и геологический разлом, пролегающий, как предполагают геологи, под Запорожской плотиной. К тому же, само сооружение, возведенное много десятилетий назад, физически устарело и имеет, по словам Игоря Шпирки, «проблемы в стыках». Впрочем, потенциальная опасность исходит от всех шести плотин Днепровского каскада, представляющего собой единое фортификационное сооружение. Если разрушится верхняя, Вышгородская, сработает

- Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ùèòà - 1 ñì â ãîä - ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåñåðüåçíîé, íî ïðåäñòàâüòå: ëåò ÷åðåç ïÿòü-øåñòü ýòè êîëåáàíèÿ çåìíîé òâåðäè ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîäâèæêå Çàïîðîæñêîé ïëîòèíû, ñîåäèíÿþùåé ëåâûé è ïðàâûé áåðåãà. Òðóäíî ïðåäóãàäàòü, êàêèå ðàçðóøåíèÿ âûçîâåò âûðâàâøàÿñÿ èç áåòîííîãî ïëåíà âîäà. Âûñîòà âîëíû, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ìîæåò ñîñòàâèòü øåñòü ìåòðîâ.

Еще пять лет назад ученые Днепропетровска обратили внимание руководства страны на экономическую нецелесообразность эксплуатации каскада плотин на Днепре. Работавшие здесь станции вырабатывают только 3,5% электроэнергии, производимой в Украине. Впрочем, не только они являются примером нарушения экоравновесия в пойме Днепра. Расположенные вдоль реки населенные пункты «стоят» на плывунах. Именно это привело к трагедии на жилмассиве Тополь 15 лет назад. Впрочем, процесс этот обратим, считает Игорь Шпирка. По его словам, ученые области уже разрабатывают проект, как «корректно» спустить воду из каскада водохранилищ и освободить из водного плена 500 тысяч га земли.

ÍÀØÈ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

ÏÎÉÌÀËÈ ÒÅÍÜ ÀÒÎÌÀ Ó÷åíûå âïåðâûå óâèäåëè òåíü, êîòîðóþ îòáðàñûâàåò àòîì. Òåì ñàìûì, ôàêòè÷åñêè óäàëîñü äîñòèãíóòü ïðåäåëà ìèêðîñêîïèè. Óíèêàëüíûé ñíèìîê ñòàë ðåçóëüòàòîì äëèòåëüíîé ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû àâñòðàëèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Îäíîé èç îñíîâíûõ òðóäíîñòåé áûëî ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óäåðæàíèÿ àòîìà â òå÷åíèå âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôîòîãðàôèè.  êà÷åñòâå «ïîäîïûòíîãî êðîëèêà» âûáðàëè ðåäêîçåìåëüíûé ìåòàëë èòòåðáèé. ○

ÒÐÈÏÎËÜÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÓÉÄÅÒ ÏÎÄ ÂÎÄÓ Íà Áóêîâèíå íàøëè óíèêàëüíîå Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå, êîòîðîìó ñâûøå 6 òûñÿ÷ ëåò. Óêðàèíñêèå àðõåîëîãè íàçûâàþò åãî åäâà ëè íå ñàìûì áîëüøèì è áîãàòûì. Òåïåðü ñïåöèàëèñòû äîëæíû çàôèêñèðîâàòü êàæäóþ íàõîäêó, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ïîñåëåíèå â 3D ôîðìàòå. Ïðàâäà, èññëåäîâàòü åãî ïðèõîäèòñÿ â àâðàëüíîì ðåæèìå ÷åðåç 4 ìåñÿöà îñòðîâ, ãäå ïðîõîäÿò ðàñêîïêè, çàòîïÿò, ïîñêîëüêó îí áóäåò ìåøàòü ðàáîòå Äíåñòðîâñêîé ãèäðîàêêóìóëèðóþùåé ýëåêòðîñòàíöèè. ○

Ïåðóàíñêèå àðõåîëîãè îáíàðóæèëè íåèçâåñòíûé ñî âðåìåí èíêîâ ÷åòûðåõêèëîìåòðîâûé ó÷àñòîê äîðîãè â Ìà÷ó-Ïèê÷ó. Àëüòåðíàòèâíûé ó÷àñòîê äëèíîé 4 êì è ñðåäíåé øèðèíîé 1,7 ì íàõîäèòñÿ â ñòîðîíå îò îñíîâíîãî ïóòè. Ó÷àñòîê ïðîõîäèò íà âûñîòå 3600 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ è áëàãîóñòðîåí â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãèÿìè èíäåéöåâ: ñíàáæåí ïîäïîðíûìè ñòåíêàìè âûñîòîé äî äåñÿòè ìåòðîâ, ñëèâíûìè êàíàëàìè, îïîðàìè, íàáëþäàòåëüíûìè ïóíêòàìè è äàæå âûðóáëåííûì â ñêàëå òîííåëåì ñ 28 ñòóïåíÿìè. Ïî ñëîâàì àðõåîëîãîâ, äîðîãà, ñïóñòÿ ïî÷òè 5 âåêîâ ïîñëå ïîñòðîéêè, ñîõðàíèëàñü íà 70%.

Ó×ÅÍÈÊÈ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÀ ÁÎËÜØÎÌ ÀÄÐÎÍÍÎÌ ÊÎËËÀÉÄÅÐÅ мечтают лишь об одном сделать свой вклад в науку. Ребята, чтобы попасть в число делегатов в Швейцарию, провели научно-исследовательские работы,

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÄÎÐÎÃÀ ÈÍÊÎÂ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

течение 50 лет. Ребята из Днепропетровска до сих пор под впечатлением от увиденного. Их водили по установкам коллайдера, рассказывали о принципах их действия, показали лаборатории. Сегодня лицеисты Константин Вечай и Владимир Шаравара

ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ È ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÈÇ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ ÂÅÄÓÙÈÕ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÉ ÌÈÐÀ È Â ×ÈÑËÅ ÏÅÐÂÛÕ ÓÂÈÄÅËÈ «×ÀÑÒÈÖÓ ÁÎÃÀ» В делегацию вошли учащиеся и преподаватели Днепропетровского лицея информационных технологий при ДНУ. Они смогли поработать на Большом Адронном коллайдере в Швейцарии и на международном линейном коллайдере вблизи Дубны (Россия). Во время пребывания наших в Швейцарии случилось настоящее научное чудо - буквально на глазах у юных физиков ученые исследовательского центра CERN 3 июля обнаружили новую субатомарную частицу «бозон Хиггса» - так называемую «частицу Бога». Она, согласно Стандартной Модели физики, создала всю массу Вселенной. Открытие подобного элемента - событие планетарного масштаба, ведь ученые безуспешно искали частицу в

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÍÈÌÎÊ

Ëèöåèñòû óâèäåëè ÷óäî

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

принцип домино, который «уложит» все расположенные вниз по течению сооружения. Разрушение же самой нижней, Днепродзержинской, повлияет на состояние верхних плотин. Достаточно небольшого землетрясения, чтобы случилась трагедия …

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

победили в конкурсе Малой Академии наук. Преподавателям остается гордиться своими воспитанниками и ждать от них новых достижений.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКI СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344)

ÖÅÍÒÐ, ÙÎ ÂÐßÒÓª

Øàíñ äëÿ êîëèøí³õ çàñóäæåíèõ ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

Öüîãî ðîêó â Âàñèëüê³âñ Âàñèëüê³âñüüêîìó ðàéîí³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè íà áàç³ ïðîìèñëîâî-ñîö³àëüíîãî îá’ºêòà ñòâîðÿòü îñîáëèâèé öåíòð. ³í äàñòü ïðèòóëîê, çàáåçïå÷èòü ðîáîòîþ ³ äóõîâíîþ ï³äòðèìêîþ êîëèøí³õ çàñóäæåíèõ, ÿê³ âèð³øèëè ñòàòè íà øëÿõ ïðàâäè

ϲÄϲËÜÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ

ÏËÀÂÈ ÏÎÊÐÈØÊÈ Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ «íàêðèëè» ï³äï³ëüíèé çàâîä, ùî ïåðåïëàâëÿâ àâòîïîêðèøêè. «Á³çíåñ» îðãàí³çóâàâ 38-ð³÷íèé æèòåëü ì³ñòà. ³í îðåíäóâàâ àíãàð ç ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ, çàâ³ç óñòàòêóâàííÿ, íåîô³ö³éíî íàéíÿâ íà ðîáîòó 15 îñ³á. Òóò ìîæíà áóëî ïåðåïëàâëÿòè äî 500 àâòîïîêðèøîê ùîäíÿ. Äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà «âèðîáíèöòâî» áóëè â³äñóòí³.  ïîäàòêîâó ì³ë³ö³þ çâåðíóâñÿ æèòåëü áóäèíêó íåïîäàë³ê, ïîñêàðæèâøèñü íà çàïàõ ãàðó. ϳäï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ïðèïèíèëè, âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

ÍÎÂÈÍÈ

ÄÎÏÎÌÎÃËÈ ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊÈ

ÍÅ ÐÎÇÐÀÕÓÂÀ Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðÿòóâàëüíèêè âèòÿãëè ç âîäè íåâäàõó-ïëàâöÿ. Íà Êîìñîìîëüñüêîìó îñòðîâ³ ó Äí³ïð³, íà â³äñòàí³ 300 ìåòð³â â³ä áåðåãà, 40-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé çíàõîäèâñÿ ó âîä³, ïîòðåáóâàâ äîïîìîãè. ϳä ÷àñ êóïàííÿ â³í âèð³øèâ ïåðåïëèâòè íà ³íøèé áåðåã, àëå ñèëè íå ðîçðàõóâàâ. Ñàìîñò³éíî ïîâåðíóòèñü íàçàä ïëàâåöü óæå íå çì³ã. Ïîñòðàæäàëîãî âðÿòóâàëè ³ äîñòàâèëè íà áåðåã êàòåðîì «×³á³ñ». ○

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÑÎÍ Ç ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ ñòàëîñü ïîíàä 60 ÄÒÏ ÷åðåç òå, ùî âî䳿 çàñíóëè çà êåðìîì. Ó òàêèõ àâàð³ÿõ çàãèíóëè 12 ëþäåé, 51 îòðèìàëè òðàâìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³. Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ îáëàñò³ çàêëèêຠâî䳿â áóòè ãðàíè÷íî óâàæíèìè, îáåðåæíèìè íà äîðîç³ ³ íå ñ³äàòè çà êåðìî âòîìëåíèìè. Êðàùèì ñïîñîáîì áîðîòüáè ç³ âòîìîþ ÄÀ² íàçèâຠñîí. ßêùî æ âè â³ä÷óâàºòå, ùî çàñèíàºòå, çóïèí³òüñÿ â áåçïå÷íîìó ì³ñö³, íà ìàéäàí÷èêó â³äïî÷èíêó àáî íà øèðîêîìó óçá³÷÷³ ³ ïîñï³òü õî÷à á 15-30 õâèëèí. ○

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ËÓÖÅÍÊÎ, êîîðäèíàòîð ïðîãðàì ðåñîö³àë³çàö³¿ ÁÎ «Öåíòð ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ «Ïåðåîáðàæåííÿ»: - Íàâ³òü ìàþ÷è ðîáîòó, æèòëî, êîëèøí³é â’ÿçåíü ëèøàºòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ í³êóäè íå ä³ëèñÿ. Ëþäèíà ÷àñòî ñõèëÿºòüñÿ äî õèáíîãî øëÿõó, îïèíÿºòüñÿ çíîâó çà ãðàòàìè. Òîìó ìè ïî÷àëè êîìïëåêñíó ðåñîö³àë³çàö³þ ó ñï³âïðàö³ ç ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ. ² öå äàëî ñâî¿ ðåçóëüòàòè. ЖЕРТВИ ВОЛІ

ÇÀ ÊÅÐÌÎÌ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

Повернення в’язня до звичайного життя, адаптація його у середовищі - вагома проблема сьогодення. На жаль, соціум, не завжди розуміє та сприймає колишніх засуджених. Та і вони нечасто можуть утриматися від нових хибних вчинків. Причина цього - відсутність належної підготовки в'язнів до звільнення, контролю за ними хоча б у перший час після виходу на свободу. Такій людині недостатньо

лише розповісти про її права, а іноді навіть замало забезпечити роботою і житлом, аби вилікувати від «соціально небезпечних хвороб». Державна пенітенціарна служба не має можливості належно закріпити результати своєї роботи з перевиховання та ресоціалізації засуджених. Тож її працівники згодні, що те, чого вдається досягти до виходу в`язня на свободу, поза гратами, зазвичай, перетворюється на ніщо. Декілька місяців правильного життя й більшість знову йде хибним шляхом.

Волонтери обласної благодійної організації «Центр соціальної адаптації «Переображення» вже не перший рік системно працюють з в`язнями. Робота непроста: зі служителями православної церкви вони відвідують місця позбавлення волі, розмовляють, учать, дають поради, заглиблюються у проблеми засуджених, готують їх до виходу в соціум, а потім опікуються їхнім життям на волі. На рахунку організації - десятки врятованих душ.

І ось - новий крок. Найближчим часом у нашому регіоні з’явиться перший стаціонарний центр допомоги тим, хто вийшов на волю. Тут відбуватиметься повна реабілітація людини, адаптація її до навколишнього середовища. Сюди колишні в`язнi при потребі зможуть звернутися, певний час жити, отримувати духовну та матеріальну допомогу. Наразі центр готується до перших відвідувачів, спочатку їх буде лише сім. Та це непоганий крок назустріч в`язням, якi вирішили стати гідними членами суспільства.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÎÐÎÙÓÊ,

ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÁÎ «Öåíòð ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ «Ïåðåîáðàæåííÿ»: - Íàøà îðãàí³çàö³ÿ ìຠáëèçüêî 30 âîëîíòåð³â. Ñåðåä íèõ: êîëèøí³ óâ’ÿçíåí³, ïðàö³âíèêè ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè òà ðîäè÷³ ëþäåé, ÿê³ â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ìè äîïîìàãàºìî ëþäÿì, ÿêi çíàõîäÿòüñÿ çà ãðàòàìè, ³ òèì, õòî âæå çâ³ëüíèâñÿ, ñóïðîâîäæóºìî ¿õ ó ñóñï³ëüñòâî.

ÏÐÎÉØËÈ ÏÅÐŲÐÊÈ

ÇÀÕÈÙÀÞÒÜ Ï²ÄÏÐȪÌֲ Îðãàíè ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ïðîâåëè ïåðåâ³ðêè íà çàõèñò ïðàâ ï³äïðèºìö³â. Çîêðåìà, ïðèïèíåíî ôàêòè ïîðóøåííÿ ñòðîê³â âèäà÷³ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â. Òàê, íàïðèêëàä, ó Ìàðãàíö³ â ëèïí³ 2011 ðîêó ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü çâåðíóëàñü ³ç çàÿâîþ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáêó òåõäîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ äî ì³ñüêîãî äîçâ³ëüíîãî öåíòðó. ³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ïî öüîìó ïèòàííþ äîâåëîñü ÷åêàòè 5 ì³ñÿö³â. Ùå äâà ï³äïðèºìöi íå îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ âçàãàë³.

ВИСЛУХАЮТЬ ТА ДОПОМОЖУТЬ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÊÈ

Ïðî ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÅÍѲÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÎÁËÀÑÒ²

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2012 ð³ê» ³ç 1 ëèïíÿ ï³äâèùèâñÿ ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, äî 844 ãðí. Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мінімальна пенсія за наявності необхідного страхового стажу дорівнює розміру прожитково-

го мінімуму для непрацездатних осіб. У цьому зв'язку в Дніпропетровській області проведено перерахунки 813,5 тис. отримувачів пенсій за зазначеним Законом, середній розмір

підвищення склав 4,74 грн. Середній розмір пенсій по Дніпропетровській області збільшився з 1498 грн. до 1505 грн. Перерахунки проведено в автоматизованому режимі.

Перерахунок надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство крові та її компонентів», провадиться виходя-

чи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з липня 2012 року - 1044 грн.

ÇÂÅÐÒÀªÌÎ ÓÂÀÃÓ! ³äïîâ³äíî äî çì³í äî ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì ðîçì³ð ïåíñ³¿, îá÷èñëåíèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 28 öüîãî Çàêîíó, íå ïåðåðàõîâóºòüñÿ ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü. Âèïëàòè ïåíñ³é ó ï³äâèùåíèõ ðîçì³ðàõ ïî÷àëèñü çã³äíî ç êàëåíäàðíèìè ãðàô³êàìè âèïëàò, ïî÷èíàþ÷è ç 4 ëèïíÿ 2012 ðîêó.


МИРСЬКI СПРАВИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Êîìïàíèÿ «Êèåâñòàð» ïîÿâèëàñü íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå ñâÿçè îäíîé èç ïåðâûõ. Ñåé÷àñ, ïîñëå îáúåäèíåíèÿ ñ «BeelineÓêðàèíà», ó íåå íàñ÷èòûâàåòñÿ 25 ìëí. àáîíåíòîâ àáîíåíòîâ,, êîòîðûå ïîñòîÿííî íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå ñâîåãî îïåðàòîðà. Êîððå Êîððåññïîíäåíò «Â³ñòåé» íå òîëüêî óçíàë, êàê ïîäáèðàþò ñîòðóäíèêîâ äëÿ call-öåíòðà, íî è ïîïðîáîâàë ñåáÿ â ýòîé ðîëè

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÍÀ ÑÅÁÅ

Êàê êîððåñïîíäåíò «Â³ñòåé» ïîðàáîòàë â call-öåíòðå ÍÀØ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ ÏÎÌÎà ÀÁÎÍÅÍÒÀÌ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:

Áîëåå 1 ìëí ìëí..

êîíòàêòîâ åæåäíåâíî èíèöèèðóþò êëèåíòû ÷åðåç ãîëîñîâîå ìåíþ, call-öåíòð, ñàéòû è ò.ï.;

СНАЧАЛА - АНКЕТА

В Днепропетровском филиале компании работают 373 оператора, которые посменно и круглосуточно помогают абонентам. Чтобы влиться в их ряды, для начала нужно заполнить специальную анкету. Этот этап проходит лишь один из двадцати кандидатов. Потом следует месяц обучения, где будущих сотрудников «пичкают» информацией о тарифах и акциях, учат общению с абонентами и работе со специальными программами. На этом этапе также иногда идет «отсев», но уже незначительный.

100 òûñ òûñ..

çâîíêîâ åæåäíåâíî ïîñòóïàþò â callöåíòðû êîìïàíèè;

15 ñåêóíä ñðåäíåå âðåìÿ îæèäàíèÿ îòâåòà îïåðàòîðà.

этого нужно было следовать инструкциям опытного сотрудника, сидящего рядом. Так, для начала наш журналист помог украиноязычной девушке перейти на новый тариф. Второму дозвонившемуся клиенту, русскоязычному мужчине, он оказал консультацию по акции. И хотя интерфейс НА «ЧУЖОМ программ был незнаком, но МЕСТЕ» при поддержке наставника, Корреспонденту «Віс- которая говорила, куда натей» не только удалось побы- жимать и что говорить абовать в роли оператора call- ненту, буквально за пару мицентра, пропустив теорети- нут удалось найти в базе ческую подготовку, но и по- данных нужную информамочь двум абонентам. Для цию. Упоминание языка об- щения неслучайно - обязательным умением для каждого оператора является ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ знание как русского, так и украинского. îïåðàòîð call-öåíòðà:

ÑÅÐÃÅÉ,

- ß ðàáîòàþ â call-öåíòðå óæå ÷åòûðå ãîäà.  îáùåíèè ñ ëþäüìè ñàìîå òÿæåëîå - ñàìè êëèåíòû. Óæå â ïåðâûå ìåñÿöû ðàáîòû ïîïàäàåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé î÷åíü çîë èëè ÷åì-òî íåäîâîëåí. Íî òðåíèíãè, ïðîâîäèìûå êîìïàíèåé, à ñåé÷àñ óæå è îïûò, ïîìîãàþò ìíå èçáåãàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.

НАРОДНАЯ ОЦЕНКА Чтобы улучшить сервис и отследить удовлетворенность своих клиентов, компания проводит «народную

оценку». После общения с оператором в случайном порядке абонентам предлагают оценить полученную консультацию по некоторым критериям. По последним данным, средняя оценка достигает 4,5 из 5 баллов. Кроме того, чтобы знать, где стоит приложить больше усилий, заказывают еще и независимые исследования.

ÏÐÀÂÀ ÄÎËÆÍÈÊÎÂ

Ñòðàøíû íå êîëëåêòîðû, à èõ äåéñòâèÿ ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÔÈÍÓÑËÓÃ ÍÓÆÄÀÞÒÑß Â ÇÀÙÈÒÅ

 ïðåññ-êëóáå Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÑÆÓ ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé îáñóæäàëè ïîçèöèþ àíòèêîëëåêòîðîâ îòíîñèòåëüíî ëåãàëèçàöèè êîëëåêòîðñêî ãî êîëëåêòîðñêîãî áèçíåñà â Óêðàèíå Поводом для разговора стал законопроект «О защите прав должников при осуществлении профессиональной деятельности по взысканию денежной задолженности во внесудебном порядке». По утверждению председателя координационного совета Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша надежда» Фе-

дора Олексюка, законопроект лоббирует интересы коллекторского бизнеса, стоящего на страже крупного капитала. К тому же, он готовился без участия общественности, антиколлекторов - всех, кто защищает права потребителей финансовых услуг.

В том, что они нуждаются в защите, - нет сомнений. Нередко действия коллекторов противоправны и попадают под ряд статей уголовно-процессуального кодекса. Для 169 граждан Украины, не нашедших выхода из финансового тупика, они за-

кончились «добровольным» уходом из жизни. Федор Олексюк считает, что подобная ситуация - результат правового и финансового невежества людей, которые берут кредиты, не думая о последствиях. Новый законопроект не решит проблемы возврата долгов банкам, если в нем не учтут баланс интересов сторон и он не будет отталкиваться от реальной защиты прав должников, а не банков.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß

˲ÊÀÐ ÄËß ÂѲª¯ ѲÌ'¯ Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 0-80050-72-50 « ßê³ îáîâ'ÿçêè âèêîíóº ñ³ìåéíèé ë³êàð? K ѳìåéíèé ë³êàð - öå ë³êàð, ÿêèé íàäàº

êâàë³ô³êîâàíó ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó óñ³ì ÷ëåíàì ðîäèíè. ³í ñïîñòåð³ãຠçà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ ïàö³ºíò³â, ä³àãíîñòóº òà ë³êóº íåñêëàäí³ âèïàäêè õâîðîá. ѳìåéíèé ë³êàð íå âèêîíóº ôóíêö³¿ õ³ðóðãà, îôòàëüìîëîãà, ñòîìàòîëîãà òà ³íøèõ âóçüêîïðîô³ëüíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Ïðîòå çíàííÿ òà ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ äîçâîëÿþòü éîìó êîìïëåêñíî îö³íèòè ñòàí çäîðîâ'ÿ ïàö³ºíòà, à â³äòàê â÷àñíî ä³àãíîñòóâàòè òà ïîïåðåäèòè çàõâîðþâàííÿ, ÷îãî íå ìîæå çä³éñíèòè áóäü-ÿêèé ³íøèé âóçüêîïðîô³ëüíèé ñïåö³àë³ñò. Ñõåìà ðîáîòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ âèãëÿäຠíàñòóïíèì ÷èíîì: äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ çâåðòàºòüñÿ ïàö³ºíò ç³ ñâî¿ìè ñêàðãàìè, ë³êàð éîãî îãëÿäàº, ïðè ïîòðåá³ íàïðàâëÿº íà ä³àãíîñòèêó (êàðä³îãðàô³þ, ôëþîðîãðàô³þ, ðåíòãåí-ä³àãíîñòèêó) òà çäà÷ó ëàáîðàòîðíèõ îáñòåæåíü. Êîëè âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ íåñêëàäíèé, ñ³ìåéíèé ë³êàð ñòàâèòü ä³àãíîç ³ ïðèçíà÷ຠë³êóâàííÿ. ßêùî âèíèêຠíåîáõ³äí³ñòü á³ëüø äåòàëüíîãî îáñòåæåííÿ ³ êîíñóëüòàö³¿, ñ³ìåéíèé ë³êàð íàïðàâëÿº ïàö³ºíòà äî âóçüêîïðîô³ëüíîãî ñïåö³àë³ñòà, äå òîé îòðèìóº íåîáõ³äíó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Îêð³ì öüîãî, âåëèêà óâàãà ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðîô³ëàêòèö³ ñåçîííèõ òà ñïàäêîâèõ çàõâîðþâàíü, êîíñóëüòàö³ÿì íàñåëåííÿ ç ïñèõîëîã³÷íèõ ïèòàíü, ïëàíóâàííÿ ñ³ì'¿ òîùî. ○

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß

«Ë²ÊÀÐÍß ÁÅÇ ÁÎËÞ» Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ì. ². Ìå÷íèêîâà â³äáóëàñü íàóêîâîïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ íà òåìó «Ñó÷àñíå çíåáîëþâàííÿ, ë³êóâàííÿ ãîñòðîãî áîëþ òà õðîí³÷íèõ áîëüîâèõ ñèíäðîì³â» çà ó÷àñò³ ³çðà¿ëüñüêèõ ñïåö³àë³ñò³â. ²ç ëèñòîïàäà 2011 ðîêó òóò óïåðøå â Óêðà¿í³ ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Ë³êàðíÿ áåç áîëþ». Âîíà ïåðåäáà÷àº, ùî òåïåð ïàö³ºíò áóäå ïîçáàâëåíèé áîëüîâèõ â³ä÷óòò³â íàâ³òü ïðè ä³àãíîñòèö³: ãàñòðîñêîﳿ, êîëîíîñêîﳿ ÷è ïðè âçÿòò³ ïóíêö³¿. ○

ÑÈÑÒÅÌͲ ÇÀÕÎÄÈ

ÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ ÀÌÁÓËÀÒÎв¯ Ó ðàìêàõ ïðîöåñó ìîäåðí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ó Íîâîìîñêîâñüêó ðåàë³çóþòüñÿ ñèñòåìí³ çàõîäè ç ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçâèòêó ïåðâèííî¿ ëàíêè ìåäèöèíè. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó Íîâîìîñêîâñüêîìó Öåíòð³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ÿêèé âêëþ÷ຠ7 àìáóëàòîð³é òà îáñëóãîâóº ïîíàä 70 òèñ. íàñåëåííÿ, âæå ðîçïî÷àò³ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Êð³ì òîãî, ïåðåäáà÷åíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò ë³ôò³â ó àìáóëàòîð³ÿõ ¹ 2 òà ¹3.


10 ÆÈÒÒß ÌIÑÒÀ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÐÛÅ ÂÀÃÎÍÛ

Ïðèîáðåòóò òðàìâàè ñ «÷åðíûì ÿùèêîì» ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊÀ Çàâäÿêè óñï³øí³é ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè òà ªÑ/ÏÐÎÎÍ «Ì³ñöåâèé ðîçâèòîê, îð³ºíòîâàíèé íà ãðîìàäó» ó ñåë³ Àíäð³¿âêà êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàëè ìåäè÷íó àìáóëàòîð³þ, ÿêà áóëà çáóäîâàíà ó 1989 ðîö³. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ñêëàëà ïîíàä 90 òèñ. ãðí. Çàâäÿêè öèì êîøòàì ïîâí³ñòþ çàì³íèëè âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ äâåð³, çáóäóâàëè îêðåìèé ñàíâóçîë, óñòàíîâèëè êîíäèö³îíåð òà íàä³éí³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, â³äðåìîíòóâàëè ï³äëîãó òà ï³äâåëè âîäó.

ÍÎÂÈÍÈ ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

Ç ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÎÌ ÒÀ ÔÓÒÁÎËÎÌ Ó ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñüêîãî ïðîåêòó «Íîâ³é Äí³ïðîïåòðîâùèí³ - íîâèé ñòàíäàðò îñâ³òè» ïðîâåäåíà ïåðøà ë³òíÿ îáëàñíà êîìï’þòåðíà øêîëà. Ïðîòÿãîì 10 äí³â íà òóðèñòè÷í³é áàç³ «Àêâàìàðèí», ùî â Êðèâîìó Ðîç³, ïåðåìîæö³ îáëàñíèõ êîíêóðñ³â ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà ²íòåðíåò-îë³ìï³àäè ç ïðîãðàìóâàííÿ ïîºäíóâàëè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ç â³äïî÷èíêîì íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³: ãðàëè ó ôóòáîë, òåí³ñ, õîäèëè â ïîõîäè. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÄËß Ä²ÒÅÉ

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÅ

Íβ ÇÓÏÈÍÊÈ Ó ì³ñò³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îáëàäíàþòü ø³ñòü äîäàòêîâèõ àâòîáóñíèõ çóïèíîê. Óðàõîâóþ÷è çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà ³ ëèñò àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÀÒÏ-11215», ùî îáñëóãîâóº ì³ñòî, ó ëèïí³ 2012 íîâ³ çóïèíêè âæå ìàþòü îáëàøòóâàòè. Âîíè áóäóòü ç íàâ³ñàìè òà ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïàñàæèð³â. Óñòàíîâëþâàòè çóïèíêè äîïîìàãàþòü ï³äðîçä³ëè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³, ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòî𳿠Ñèíåëüíèêîâîãî.

ПРЯМО ИЗ БЕРЛИНА Сегодня по областному центру курсируют 74 трамвая «сэконд-хэнд». Первый из них приобрели еще в 2003 году. Городские власти планируют взять кредит на 15 млн. грн. и закупить на эти деньги еще 30 вагонов из Берлина. Перед продажей они прошли капитальный восстановительный ремонт от компании «Сименс». Один такой вагон обойдется в 500 тыс. грн. В эту сумму входят покупка, доставка, таможенные сборы, охрана при транспортировке, а также перестройка под наши рельсы.

30 ÒÐÀÌÂÀÅÂ ÏÐÈÅÄÓÒ ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ Контракт о поставке планируют подписать 10 октября, и уже в течение двух недель трамваи появятся в ремонтном цеху. Там

их будут «подгонять» под наши рельсы. Первые вагоны начнут перевозить горожан ближе к концу года. Изначально они заменят собой старые КТМ: на 18 и 19 маршрутах

на левый берег. В дальнейших планах руководства КП «Днепропетровский электротранспорт» замена трамвайных путей, в первую очередь по Донецкому шоссе.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÀÃÎÍÀ 500 ÒÛÑ. ÃÐÍ. ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌÎÂ×ÀÍ, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà è ñâÿçè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà:

- Ýòà ïîêóïêà ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíà, âåäü òðàìâàè çàìåíÿò ñòàðûå ñîñòàâû. Îäèí íîâûé âàãîí ñòîèò íå ïîëìèëëèîíà, à 5 ìëí. ãðí. Íàñòîëüêî áîëüøîé êðåäèò ãîðîä íå ïîòÿíåò.

«ЗНАКОМЫЕ» РЕМОНТНИКОВ

Äí³ïðîäçåðæèíñüêà ì³ñüêà ðàäà çàòâåðäèëà ïðîåêò «Âïåðøå â Óêðà¿í³ «Àêâàïàðê» äëÿ ë³òíüîãî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ó Öåíòð³ ðîçâèòêó ¹31 «Áàðâ³íîê». Éîãî ïëàíóþòü íàïðàâèòè äëÿ ó÷àñò³ â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ²ííîâàö³éí³ñòü ïðîåêòó ïîëÿãຠâ òîìó, ùî âñÿ ðîáîòà â «Áàðâ³íêó» ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íà îðãàí³çàö³þ â³äïî÷èíêó ä³òåé, â³äíîâëåííÿ ô³çè÷íèõ òà ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó. ○

 ýòîì ãîäó Äíåïðîïåòðîâñê ïëàíèðóåò çàêóïèòü åùå îäíó ïàðòèþ òðàìâàåâ èç Çàïàäíîé Åâðîïû. Ïðàâäà, âàãîíû ÷åøñêîãî ïðîèçâîäñòâà óæå èñïîëüçîâàëèñü â Ãåðìàíèè

покрытие, двери не защемляют пассажиров, а на ступеньках есть специальная полоска, которую могут почувствовать слепые. Кроме того, каждый трамвай оснащен «черным ящиком», фиксирующим - поворот, торможение и открытие дверей. Эксплуатировать вагоны этой партии будут в течение 10-12 лет. Правда, их ширина всего 2,2 метра. Важно, что ремонтные бригады Днепропетровска уже знакомы с такими трамваями, потому им не нужно будет переучиваться для проведения текущего ремонта.

В салонах немецких вагонов уложено антискользящее

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Îñòîðîæíî ïðè âûáîðå âóçà ÌÀÊÑÈÌ ÄÐÅØÏÀÊ

 ýòîì ãîäó íà Äíåïðîïåòðîâùèíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 12 òûñ. àáèòóðèåíòîâ. Âñå îíè õîòÿò ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå, íî íå âñå âóçû ìîãóò åãî äàòü.  íàøåé îáëàñòè èç-çà íàðóøåíèÿ íîðì îáó÷åíèÿ óæå çàêðûëè îäèí èíñòèòóò, à âòîðîé ëèøèëñÿ âîçìîæíîñòè íàáîðà íà áîëüøèíñòâî ñïåöèàëüíîñòåé Экспертный совет Минобразования систематически проверяет вузы на коли-

чество преподавателей, которые обладают научной степенью и работают на постоянной основе, а также пригодность аудиторий для занятий и соответствие другим требованиям. Так, павлоградский «Западнодонбас-

высшее учебное заведение «Институт предпринимательства «Стратегия» в Желтых Водах. Вуз получил запрет на набор первокурсников по многим специальностям. Когда закрывается вуз по вине его руководства, то, в первую очередь, страдают студенты, котоский институт эконо- рые становятся замики и управления» закрыли как раз изза недостаточного количества преподавателей и отсутствия нормальных помещений для учебы. Из-за значительных правонарушений пострадало коммунальное

 ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÊÐÛËÈ ÎÄÈÍ ÈÍÑÒÈÒÓÒ

ложниками ситуации. Как рассказал член экспертного совета Минобразования Владимир Момот, родители или абитуриенты перед поступлением должны уточнить данные о преподавательском составе, поинтересоваться учебным планом, посмотреть на материальную базу. Он отметил, что наша область, по сравнению с другими,- не самая проблемная в вопросе закрытия вузов.


ÆÈÒÒß ÍÀÂÊÎËÎ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

Ñîëíöå ãîðÿ÷åé íå ñòàëî ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß» ÂÑÅËÅÍÍÀß

ÂÐÅÌß ÇÀÌÅÄËßÅÒÑß

ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ

ÁÝÒÌÅÍ: ÀÝÐÎÄÈÍÀÌÈÊÀ

ÁÅÇ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÀ ными скоплениями пятен. Наблюдения показывают, что в годы солнечной активности климат становится более контрастным: зима - холоднее, а лето жарче и суше. Но это - временные колебания, не касающиеся глобальных климатических изменений.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗЕМЛЕЙ В момент солнечной вспышки выбрасывается мощный поток энергии. На вторые сутки он достигает Земли и взаимодействует с

ÑÂÅÒÈËÎ ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒÑß ÊÀÆÄÛÅ 10-12 ËÅÒ

ее магнитным полем, выводя из строя сверхчувствительную электронную аппаратуру, не имеющую защиты. Так и с человеческим организмом. Каждый из нас - носитель собственного поля, с которым Солнце тоже взаимодействует. Установлено, что после вспышки втрое снижается скорость реакции нервной системы на все происходящее. Проще говоря, человек думает над чем-то в три раза дольше. Как следствие - увеличение количества автомобильных аварий, техногенных катастроф и т. д. Ухудшается состояние здоровья людей, страдающих, в первую очередь, сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Людмилы Марченко, вред от излуче-

 1967 ã. ñëåäñòâèåì ïîâûøåíèÿ ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè ñòàëà ìàñøòàáíàÿ êàòàñòðîôà íà îäíîé èç ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîäñòàíöèé Êàíàäû. Áåç ýëåêòðè÷åñòâà îñòàëèñü îãðîìíûå òåððèòîðèè.

Ïîòåíöèàëüíàÿ «Çåìëÿ» ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Íåäàâíî àñòðîíîìû NASA ñîîáùèëè, ÷òî îáíàðóæèëè ïëàíåòó, î÷åíü ïîõîæóþ íà íàøó, òîëüêî â äâà ðàçà áîëüøå. Êåïëåð 22Á (òàê íàçâàëè íîâîå íåáåñíîå òåëî) âðàùàåòñÿ âîêðóã çâåçäû, ðàñïîëîæåííîé íà ðàññòîÿíèè â 600 ñâåòîâûõ ëåò îò Ñîëíöà è ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íîé åìó ты предполагают наличие там воды - ключевого ингредиента для существования жизни. Пока что исследователи не могут точно сказать чего больше в новом мире - горных пород, жидкости или газа, но отмечают, что предыдущие, надежно подтвержденные «приюты жизни», вращались вокруг значительно более холодных светил, чем в нашей системе.

Открытие Кеплера 22Б считают важнейшим шагом на пути поиска настоящего близнеца Земли. Знаменательную находку сделал телескоп «Кеплер», созданный для поиска небесных тел земного типа. До настоящего момента прибор обнаружил уже более двух тысяч кандидатов в екзопланеты. 48 из них расположены в пределах жилой зоны возле своих

Ãëàâíûé ãåðîé êóëüòîâûõ êîìèêñîâ è ôèëüìîâ Áýòìåí â ðåàëüíîñòè ìîã áû íåïëîõî ëåòàòü, íî ïðè ïîñàäêå ïîëó÷èë áû ñåðüåçíûå òðàâìû èç-çà ñëèøêîì âûñîêîé ñêîðîñòè. Ýòî âûÿñíèëè ôèçèêè èç áðèòàíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ëåé÷åñòåðà. Ê òàêèì âûâîäàì îíè ïðèøëè, èçó÷èâ ñ òî÷êè çðåíèÿ àýðîäèíàìèêè îäèí èç ýïèçîäîâ ôèëüìà «Áýòìåí: Íà÷àëî». Ãåðîé â íåì ïëàíèðóåò âíèç ñ âûñîêîãî çäàíèÿ, èñïîëüçóÿ ñïåöïëàù èç òêàíè ñ «ýôôåêòîì ïàìÿòè». ○

ÇÀÏÈÑÀËÈ ÑÈßÍÈÅ

ÕËÎÏÊÈ - ÍÀ ÌÈÊÐÎÔÎÍ ния, попадающего на Землю в годы повышенной солнечной активности, не больше, чем в обычный период. Озоновый слой поглощает значительную часть потока рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, так что любители понежиться на пляже обгорают под действием теплового излучения. Кстати, когда Солнце активизируется, озоновый слой становится толще таким образом Вселенная защищает жизнь на нашей планете.

ÍÎÂÛÅ ÌÈÐÛ

ÃÎÄ ÊÅÏËÅÐÀ 22Á ÏÎÕÎÆ ÍÀ ÇÅÌÍÎÉ

«ПЫХТИТ» ПО ГРАФИКУ

Один оборот вокруг своей оси он делает за 289 дней, так что год планеты не очень отличается от земного. Средняя температура на поверхности - около 22 градусов. Но самое интересное, что специалис-

Ñîãëàñíî âåðñèè èñïàíñêèõ ó÷åíûõ èç óíèâåðñèòåòà Ñàëàìàíêè, âðåìÿ âî Âñåëåííîé ïîñòåïåííî çàìåäëÿåòñÿ, à â áóäóùåì ìîæåò è âîâñå îñòàíîâèòüñÿ. Ïî äàííûì èññëåäîâàòåëåé, âñå ïðîèñõîäèò íàñòîëüêî ìåäëåííî, ÷òî íàñåëåíèå Çåìëè ýòîãî ïðîñòî íå çàìå÷àåò. Îäíàêî â êàêîéòî ìîìåíò, êîãäà íàøà ïëàíåòà ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, âðåìÿ îñòàíîâèòñÿ ïîëíîñòüþ, è Âñåëåííàÿ áóäåò âûãëÿäåòü «çàìîðîæåííîé».

 ýòîì ãîäó îæèäàåòñÿ âñïëåñê ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè. Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïî ìîùíîñòè îí ïðåâûñèò ïðåäûäóùèé íà 30-50%. Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, óçíàòü, ÷åì î÷åðåäíîé ýíåðãåòè÷åñêèé «âûáðîñ» ñâåòèëà âî Âñåëåííóþ óãðîæàåò æèçíè çåìíûõ îáèòàòåëåé, ìîæíî ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ýòî ñîáûòèå ñâåðøèòñÿ

«Все процессы, происходящие на Солнце, длятся миллиарды лет. Солнечная активность обладает четко выраженной периодичностью, - утверждает астроном, ведущий специалист Днепропетровского планетария Людмила Марченко. - Каждые 11, иногда 10 или 12 лет наступает пик активности, затем - спад. Предыдущий максимум наблюдался в 2001 г., следующий ожидается в 2012 г. О последствиях узнаем после того, как все будет позади». Солнце не может стать горячее или холоднее. Для сравнения: температура тела человека не изменится от того, будет он размахивать руками или спокойно сидеть. Активность светила связана с интенсивностью быстротекущих процессов на его поверхности. В период максимума появляется больше протуберанцев, пятен. Вспышки чаще всего происходят над самыми круп-

ÒÅËÅÑÊÎÏ ÈÙÅÒ ÁËÈÇÍÅÖÎÂ ÍÀØÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ звезд, а десять - похожи на Землю. Сейчас все новые миры проходят дополнительную проверку при помощи других телескопов.

Ôèíñêèå ó÷åíûå îïóáëèêîâàëè àóäèîçàïèñè õëîïêîâ, ñîïðîâîæäàþùèõ ñåâåðíîå ñèÿíèå. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ýòè çâóêè ìîãóò âûçûâàòüñÿ òåìè æå ïðîöåññàìè, ÷òî è ñâå÷åíèå âåðõíèõ ñëîåâ àòìîñôåðû. Ëîêàëèçîâàòü çâóêè, ñîïðîâîæäàþùèå ïîëÿðíîå ñèÿíèå, ñìîãëè ñ ïîìîùüþ òðåõ ìèêðîôîíîâ, äâà èç êîòîðûõ çàïèñûâàëè îòðàæåííûå çâóêîâûå âîëíû. Èõ èñòî÷íèê îêàçàëñÿ íà âûñîòå 70 ì íàä çåìëåé. Áåç óñèëåíèÿ õëîïêè ñëàáî îòëè÷àëèñü îò îêðóæàþùåãî øóìà è íàïîìèíàëè ëåãêèå ïîòðåñêèâàíèÿ. ○

ÑÏÓÒÍÈÊÈ ÏËÓÒÎÍÀ

ÎÒÊÐÛËÈ ÏßÒÛÉ Àñòðîíîìû, ñ ïîìîùüþ êîñìè÷åñêîãî òåëåñêîïà «Õàááë», îáíàðóæèëè ó Ïëóòîíà ïÿòûé ñïóòíèê, êîòîðûé íàçâàëè Ð5. Îí ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ìàëåíüêîé èç ëóí êàðëèêîâîé ïëàíåòû - åãî äèàìåòð ñîñòàâëÿåò îò 15 äî 24 êì. Ñàìûé áîëüøîé - Õàðîí - èìååò 1,04 òûñ. êì â äèàìåòðå. Íîâûé ñïóòíèê äîëæåí áóäåò îáðåñòè îôèöèàëüíîå íàçâàíèå. Ïî ïðàâèëàì ëóíû Ïëóòîíà äîëæíû ïîëó÷àòü èìåíà ïåðñîíàæåé ãðåêî-ðèìñêîé ìèôîëîãèè, ñâÿçàííûõ ñ öàðñòâîì Àèäà.


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Марганецький міський суд Дніпропетровської області вик ликає у судове засідання в якості відповідачів Яковлеву Маргариту Антонівну, Яковлеву Карину Євге нівну, Яковлева Іллю Євгенійови ча по цивільній справі за позовом Марганецького коледжу Держав ного вищого навчального закладу «Національний гірничий універ ситет» до Яковлевої Маргарити Антонівни, Яковлевої Карини Євгенівни, Яковлева Іллі Євгенійо вича, третя особа Сектор ци вільної міграції та реєстрації фізичних осіб Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням та зняття з реєстрації. Яковлева Маргарита Антонівна, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Лермонтова, 6, кв. 518; Яковлева Карина Євгенівна, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Лермонтова, 6, кв. 518; Яковлев Ілля Євгенійович, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Лермонтова, 6, кв. 518. Розгляд справи призначено на 19 липня 2012 року о 08 год. 10 хв. у приміщенні Марганецько го міського суду Дніпропетровсь кої області за адресою: м. Марга нець, Дніпропетровська область, вул. Радянська, 72а. У разі неяв ки відповідачів у судове засідан ня вони повинні повідомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглядатись без їхньої участі за наявними до казами по справі. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ка зенкову Віру Сергіївну як відпові дача у судове засідання по цивільній справі № 2/422/3606/ 2012 за позовом ПАТ «ЕК «Дніпро обленерго» до Казенкової В.С. про відшкодування шкоди. Засі дання відбудеться 22 серпня 2012 року о 15.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, вул. Коробова, 6, каб. 221. Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста державної служби. У конкурсі можуть брати участь громадяни України з пов ною вищою освітою за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком: еко номіст, бухгалтер та стажем робо ти відповідного професійного спря мування. Володіння державною мовою та знання ПК. Документи приймаються про тягом 30 днів з дня публікації ого лошення про конкурс за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набереж на ім. В.І. Леніна, 17, офіс 731, кімн. 1. За довідками про умови конкур су та додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за тел. 7265731.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Наслідки неявки передбачені томського, 23, каб. 15, зал 7. У разі неявки справа буде розглянута за ст. 169 ЦПК України. відсутності відповідача. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Бабушкінський райсуд м. Дніпропетровська Некрасова О.О. Дніпропетровська викликає Тагі знаходиться цивільна справа № 2 єва Джамал Ягуб огли як відпові 21472011 за позовною заявою дача на 23.07.2012 р. о 13.00 по Публічного акціонерного товари справі за позовом ПАТ «КБ «При ства «Дніпрообленерго» до Песча ватБанк» до Тагієва Джамал Ягуб ного Павла Юрійовича про відшко огли про звернення стягнення. дування шкоди. Відповідач Песча Адреса суду: м. Дніпропетровськ, ний Павло Юрійович викликається пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. у судове засідання на 20 липня 2012 року о 09 год. 30 хв. за адре Синельниківський міськрайон сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш ний суд Дніпропетровської об кіна, 77б, приміщення Красно ласті повідомляє, що 08 серпня гвардійського районного суду м. 2012 року об 11 год. 30 хв. відбу Дніпропетровська, каб. 23. Після деться розгляд цивільної справи опублікування об’яви в пресі за позовом Публічного акціонер відповідач вважається повідомле ного товариства «Комерційний ним про час та місце розгляду спра банк «ПриватБанк» до Кузьминчу ви. У разі неявки Песчаного Павла ка Миколи Миколайовича про Юрійовича справу буде розгляну стягнення заборгованості. У судо ве засідання викликається відпо то за його відсутності. відач Кузьминчук Микола Мико Павлоградський міськрайонний лайович, адреса: Синельниківсь суд Дніпропетровської області кий район, с. Зелене, вул. Зленів викликає Юревича Руслана Мико ська, 1/6. У разі вашої неявки у су лайовича по справі за позовом дове засідання справа буде роз Юревич Миколи Олексійовича до глядатись за вашої відсутності і Юревич Руслана Миколайовича на підставі наявних доказів по про виселення з житлового будин справі. Адреса суду: Дніпропет ку. Відкрите судове засідання ровська область, смт Синельнико відбудеться 19 липня 2012 року о ве, вул. Чехова, 1. 15.00 під головуванням судді Бо женко Л.В. у приміщенні Павло Олійник Людмила Олексіївна, градського міськрайонного суду останнє місце реєстрації: 51900, Дніпропетровської області за ад м. Дніпродзержинськ, пр. Мета ресою: м. Павлоград, Дніпропет лургів, 5/28, останнє місце прожи ровської області, вул. Дніпровсь вання: 51900, Дніпродзержинськ, ка, 135, каб. 203. Явка у судове за пр. Металургів, 5/28, викликаєть сідання обов’язкова. На підставі ся у судове засідання в якості ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опуб відповідача на 11.00 30 липня лікування оголошення в пресі 2012 року по справі за позовом відповідач Юревич Руслан Мико Кредитної спілки «Аккорд» до Олій лайович вважається повідомле ник Людмили Олексіївни про стяг ним про час та місце розгляду нення заборгованості за кредит справи. У разі неявки справу буде ним договором. Відкрите судове засідання по цивільній справі розглянуто за його відсутності. відбудеться під головуванням Тернівський районний суд м. судді Шендрика К.Л. у приміщенні Кривого Рогу викликає Костенко Дніпровського районного суду м. Валентину Григорівну у судове за Дніпродзержинська за адресою: сідання як відповідача по м. Дніпродзержинськ, вул. Пет цивільній справі за позовом Посо ровського, 166, 2 поверх, каб. 7. хова Віктора Васильовича до Кос На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї тенко Валентини Григорівни про ни після опублікування оголошен визнання угоди дійсною та виз ня в пресі відповідач Олійник нання права власності, яке відбу Людмила Олексіївна вважається деться 19.07.2012 року о 09.00 за повідомленою про час та місце адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ух розгляду справи. У разі її неявки

Потерян пакет с медицин скими документами на имя Головянко Л.П. в марш рутке № 153. Прошу вер нуть за вознаграждение. Тел. 0503200636. Приватний нотаріус Криворізь кого міського нотаріального окру гу Дніпропетровської області Пе рекопська Ірина Степанівна по відомляє про відкриття спадщини після Бабиніної Марії Василівни, померлої 22 вересня 2010 року. Тел. (056) 4040999.

У зв’язку з втратою вважа ти недійсним Державний акт на право приватної власності на землю, виданий на ім’я Михайленко Алла Василів ни, серія ДПДН 004074.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу» головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: провідний спеціаліст відділу інвестицій та кредитування житло вого та соціального будівництва управління будівництва та промбуд матеріалів головного управління . Вимоги до учасників конкурсу: Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років. Спеціаліст 1ї категорії відділу інвестицій та кредитування жит лового та соціального будівництва управління будівництва і пром будматеріалів головного управління. Вимоги до учасників конкурсу: Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Спеціаліст 1ї категорії відділу будівництва та промисловості буді вельних матеріалів управління будівництва і промбудматеріалів го ловного управління (з покладанням обов'язків ведення діловодства та архіву). Вимоги до учасників конкурсу: Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Термін подання документів 30 календарних днів з дня публікації ого лошення. Довідки за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,2 (к.141), тел. 742 8689.

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриту спадкову справу після смерті Михайлюти Олександра Володимировича, який по мер 16 січня 2012 року. Спадкоємців прохання звертатися за адресою: м. Кривий Ріг Дніпропетровської об ласті, вул. Димитрова, 32/4, тел. 717788.

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

справу буде розглянуто за її ристь Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленер відсутності. го» судовий збір у сумі 214 (двісті 26 липня 2012 року о 9 год. 30 чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) хв. у приміщенні Довгинцівсь коп. Заява про перегляд заочного кого районного суду м. Кривого рішення може бути подана відпо Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, відачем до Красногвардійського вул. Л. Бородича, 3, к. 26 відбу районного суду м. Дніпропет деться слухання цивільної справи ровська за адресою: м. Дніпропет за позовом Публічного акціонер ровськ, пр. Пушкіна, 77б, протя ного товариства «Комерційний гом десяти днів з дня опублікуван банк «ПриватБанк» до Метніцько ня даного оголошення. Рішення го Сергія Едуардовича про стяг може бути оскаржено до Апеля нення заборгованості за кредит ційного суду Дніпропетровської ним договором. Метніцький С.Е. області в той же строк. запрошується до зали суду на слу Красногвардійський районний хання як відповідач на вказану суд м. Дніпропетровська по дату. У разі неявки справа буде відомляє, що 09 липня 2012 року розглянута за його відсутності. судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 419/3970/ Бабушкінський райсуд м. 12 за позовом Публічного акціо Дніпропетровська викликає Пет нерного товариства «ДТЕК рова Артура Костянтиновича як Дніпрообленерго» до Козленко відповідача на 25.07.2012 р. об Ольги Миколаївни про відшкоду 11.00 по справі за позовом ВАТ вання збитків, яким позов задово «НАСК «ОРАНТА» до Петрова Арту лено та стягнуто з Козленко Оль ра Костянтиновича. Суддя Ре ги Миколаївни на користь Публіч шетнік М.О. Адреса суду: м. ного акціонерного товариства Дніпропетровськ, пр. Карла Марк «ДТЕК Дніпрообленерго» заборго са, 57, каб. 310. ваність у рахунок відшкодування збитків у сумі 9663 (дев’ять тисяч шістсот шістдесят три) грн. 23 ЗАОЧНІ РІШЕННЯ (двадцять три) коп. Стягнуто з 18 червня 2012 року суддею Бе Козленко Ольги Миколаївни на релет В.В. Криничанського ра користь Публічного акціонерного йонного суду Дніпропетровської товариства «ДТЕК Дніпрообленер області винесено заочне рішення го» судовий збір у сумі 214 (двісті за позовом Кредитної спілки «Ак чотирнадцять) грн. 60 (шістдесят) корд» до Волівач Дениса Олексан коп. Заяву про перегляд заочного дровича про стягнення боргу за рішення може бути подана відпо відачем до Красногвардійського кредитним договором. районного суду м. Дніпропет Красногвардійський районний ровська за адресою: м. Дніпропет суд м. Дніпропетровська по ровськ, пр. Пушкіна, 77б, протя відомляє, що 09 липня 2012 року гом десяти днів з дня опублікуван судом винесено заочне рішення ня даного оголошення. Рішення по цивільній справі № 419/3982/ може бути оскаржено до Апеля 12 за позовом Публічного акціо ційного суду Дніпропетровської нерного товариства «ДТЕК області в той же строк. Дніпрообленерго» до Шведова Олександра Анатолійовича про Дніпропетровським районним відшкодування збитків, яким по судом Дніпропетровської об зов задоволено та стягнуто з Шве ласті (суддя Бойко О.М.) 12 лип дова Олександра Анатолійовича ня 2012 року в заочному порядку на користь Публічного акціонер було розглянуто цивільну справу № 410/970/12 за позовом Ме ного товариства «ДТЕК Дніпрообл тельської Валентини Іванівни до енерго» заборгованість у рахунок Мітельської Анжели Валеріївни відшкодування збитків у сумі про визнання особи такою, що 4826 (чотири тисячі вісімсот двад втратила право на користування цять шість) грн. 99 (дев’яносто житлом. Даним заочним рішенням дев’ять) коп. Стягнуто з Шведова позовні вимоги було задоволено Олександра Анатолійовича на ко в повному обсязі та визнано Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає про відкриту спадкову справу після смерті Зубенка Едуарда Миколайовича, який помер 02 листопа да 2011 року. Спадкоємців прохання звертатися за адресою: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Ди митрова, 32/4, тел. 717788.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ «Проект строительства доступного жилья в г. Днепропетровске на ж/м «Левобережный93» (І очередь, 19й градостроительный комплекс)». Управление капитального строительства облгосадминистрации г. Днепропетровска заявляет о намерении выполнения институтом «Днепрогражданпроект» стадии «П» обьекта «Проект строительства доступного жилья в г. Днепропетровске на ж/м «Левобережный93» (І очередь, 19й градостроительный комплекс. Жилые дома № 5, 6, 7, 8)». Для нужд отопления и горячего водоснабжения предусмотрены индивидуаль ные теплогенераторные, оборудованные двумя котлами марки «АF98НЕ» мощ ностью 196кВт в каждый блок секции жилого дома. Всего установлено 12 теп логенераторных. Источниками загрязнения воздушной среды являются трубы от установлен ных котлов в теплогенераторных. Валовые выбросы загрязняющих веществ составляют 1186,01183 т/год, в том числе: оксид азота 0,6236 т/год; оксид углерода 0,568 т/год; парниковые газы 1184,80583 т/год; предельные углеводороды 0,0144 т/год. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчет ном квадрате, без учета фонового загрязнения, составляют: по диоксиду азота 0,15 ед. ПКД, а на границе расчетной С33 от 0,089 до 0,12 ед. ПКД; по окиси углерода 0,016 ед. ПКД, а на границе расчетной С33, от 0,012 до 0,014 ед. ПДК. По другим загрязняющим вещества менее 0,01 ед. ПКД. Отрицательных воздействий на социальную и техногенную среду нет. Бытовые отходы утилизируются. Для выполнения требований экологической безопасности на всех этапах строи тельства и эксплуатации доступного жилья заказчик обязуется: выполнить все заложенные в проекте мероприятия строительные, конструк тивные, технологические, противопожарные и т.п., обеспечивающие безаварийную работу всех систем строящегося жилья, исключающие возможность нанесення ущерба окружающей природной среде, обеспечивать техническую исправность и безперебойную работу технологического оборудования, а также соблюдение требо ваний техники безопасности и противопожарных мер; обеспечивать своевременный вывоз мусора. Эксплуатация доступного жилья не нарушит сложившуюся экологическую об становку в районе ее размещения при обязательном выполнении всех предусмот ренных природоохранных мероприятий и требований техники безопасности при экс плуатации оборудования. Управление капитального строительства облгосадминистрации намерено полу чить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферний воздух от проек тируемых источников. Строительство доступного жилья создаст новое, комфортное жилье для населения, что немаловажно в данных условиях. Свои замечания и предложения по данному проекту направлять по адресу: г. Днеп ропетровск, пр. К.Маркса, 75, комн. 601.

Мітельську Анжелу Валеріївну та кою, що втратила право на корис тування житлом по пров. Робочий, № 31 у м. Підгородне Дніпропет ровського району Дніпропет ровської області. Зобов’язано Відділ громадянства, реєстрації і міграції фізичних осіб Дніпропет ровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області зняти з реєстраційного обліку в будин ку № 31 по пров. Робочий у м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області шляхом зняття з реєстраційного обліку Мітельської Анжели Вале ріївни, 13.09.1980 року народ ження. Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська 26 квітня 2011 року розглянуто ци вільну справу № 2609/2011 року за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Німака Ан дрія Анатолійовича про стягнен ня заборгованості за кредитним договором. Відповідно до винесе ного заочного рішення позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» було задоволено в повному обсязі. Повний текст рішення відповідач Німак Андрій Анатолійович може отримати в цивільній канцелярії Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б (каб. 8). Заочним рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропет ровська від 12.06.2012 року було вирішено визнати Піскун Любов Сергіївну такою, що втратила пра во на користування квартирою за адресою: м. Дніпропетровськ, провул. Екіпажний, буд. 10, кв. 36. Зобов’язати Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській об ласті зняти Піскун Любов Сергіїв ну з реєстраційного обліку за ад ресою: м. Дніпропетровськ, про вул. Екіпажний, буд. 10, кв. 36. Стягти з Піскун Любові Сергіївни на користь Піскун Олександра Во лодимировича у рахунок повер нення судових витрат 94,10 грн. (дев’яносто чотири) грн. 10 коп.

ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª ÏÅÐÅË²Ê ÂÈIJ IJßËÜÍÎÑÒ², ÇÀ ßÊÈÌÈ Ï²ÄÏÐȪÌÖ² ÍÅ ÌÎÆÓÒÜ ÁÓÒÈ ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ªÄÈÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ ÇòÄÍΠDz Ç̲ÍÀÌÈ ÄÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÙÎÄÎ ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÄÅßÊÈÕ ÏÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÍÎÐÌ Законом України від 24.05.2012 № 4834VI внесено зміни до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм. Не можуть бути платниками єдиного податку згідно з п. 291.5 ст. 291 ПКУ суб'єкти гос подарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), які здійснюють: 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 2) обмін іноземної валюти; 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздріб ного продажу паливномастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяль ності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцін ного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, по стачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцін них металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних ко палин місцевого значення; 6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджа стерами, визначеними розділом III цього Кодексу; 7) діяльність з управління підприємствами; 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'яз ку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціону вання або антикваріату; 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів. Наталія Горяна , завідувач сектора

Дніпропетровська обласна журналістська організація зазна9 ла непоправної втрати 9 після тяжкої, невиліковної хвороби не стало члена Національної спілки журналістів України, члена правління Криворізької міської організації НСЖУ, відпо9 відального секретаря криворізької міської газети «Червоний гірник» ТЕТЯНИ ВІТАЛІЇВНИ ВЕРШИЦЬКОЇ. Вона була прекрасною людиною, чудовою матір'ю і бабусею, знаючим спеціалістом, глибоко шанованим керівником у рідно9 му колективі, по9справжньому великим патріотом Кривбасу і Дніпропетровщини. Їй було лише 48 років, у неї було стільки добрих планів на майбутнє… Схиляємо голови. Світла їй пам'ять і земля пухом. Співчуття рідним і близьким. Будемо пам'ятати. Правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ


13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÂÈÁÎÐÖ²Â

 îñòàííþ íåä³ëþ æîâòíÿ 28 æîâòíÿ 2012 ðîêó â Óêðà¿í³ â³äáóäóòüñÿ âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 30 липня 2012 року, за дев'яносто днів до дня голосування, розпочинається виборчий процес. Право голосу на виборах народних депутатів України мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Взяти участь у голосуваннівденьвиборівмають право лише ті виборці, які включені до списку виборців, у зв'язку з чим виборцям не-

обхідно завчасно перевірити свої персональні дані в Державному реєстрі виборців. Правильність внесених до списку виборців відомостей щодо себе та ознайомитись із попереднім списком виборців можливо у приміщенні дільничної виборчої комісії з 08 жовтня 2012 року. Адреса дільничної виборчої комісії зазначається в іменному запрошені, яке буде надіслано кожному виборцю. У випадку неотримання запрошення або виявлення помилок у ваших персональних даних, необхідно терміново звертатись до вашої виборчої дільниці чи безпосередньо до відділу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення персональних даних. Виборець може звернутись до дільничної комісії чи до відділу ведення Реєстру з

заявою про уточнення попереднього списку виборців, а також про включення чи виключення зі списку себе або інших осіб. До заяви додаються копії документів, що підтверджують факт, про який йдеться в заяві. Заяву можна подати не пізніше ніж за 5 днів до голосування, тобто 22 жовтня 2012 року є останнім днем, у який будуть прийматися такі заяви. Заяви, подані після 22 жовтня 2012 року, не будуть розглядатися. 23 жовтня 2012 року відділи ведення Державного реєстру почнуть формування уточнених списків виборців, за два дні до виборів уточнені списки будуть передані до дільничних комісій і саме за цими списками буде проведено голосування в день виборів. Для того, щоб уникнути непорозумінь у день виборів, виборцям необхідно у встановлені законом строки пере-

вірити інформацію про себе у відділі ведення Реєстру чи виборчій дільниці. Виборець має право не пізніш як за два дні до дня голосування, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, звернутися з позовною заявою до місцевого загального суду за місцезнаходженням відповідної дільничної комісії про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб. Щоб стати учасником виборчого процесу і взяти участь 28 жовтня 2012 року у виборах народних депутатів України, необхідно перевірити інформацію про себе в списках виборців у відділі ведення Державного реєстру виборців чи виборчої дільниці та в день голосування з'явитися до виборчої дільниці і проголосувати.

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ×ÅÐÂͲ 2012 ÐÎÊÓ Дніпропетровській області 01.06.2012 за № 23/1757. 3. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.05.2012 № Р-374/0/3-12 «Про заснування обласних конкурсів «Краща рада молодих вчених» і «Кращий молодий вчений», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області №08.06.2012 за №24/1758. 4. Положення про проведення обласного конкурсу «Кращий молодий вчений», затверджене розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.05.2012 № Р-374/0/3-12, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області № 08.06.2012 за № 25/1759.

5. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.05.2012 № Р-366/0/3-12 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18.09.2009 № Р-480/0/3-09 та Положення, що ним затверджене», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 12.06.2012 за № 26/1760. 6. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 06.06.2012 № Р-399/0/3-12 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких населенню надаються житлові субсидії готівкою для відшкодування вит-

рат на їх придбання», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 12.06.2012 за № 27/1761. 7. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 06.06.2012 № Р-400/0/3-12 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких населенню надаються пільги готівкою для відшкодування витрат на їх придбання», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 12.06.2012 за № 28/1762. В.І. Семенчук, завідувач сектора реєстрації нормативноправових актів

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ

Ñïèñîê ëàóðåàò³â II òóðó ÙÎв×ÍÎÃÎ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ «ÊÐÀÙÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑËÓÆÁÎÂÅÖÜ» Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÑÅÐÅÄ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂֲ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ КЕРІВНИК» №

ПІБ

1

Бородкіна Світлана Володимирівна заступник начальника загального відділу ОДА Волинець Сергій Сергійович начальник відділу роботи з об'єднаннями громадян та з питань релігій управління з питань внутрішньої політики ОДА Рабочий Олександр Олександрович начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення ОДА Антонова Лія Михайлівна – начальник відділу з питань економіки соціальної сфери та розвитку ринків сфери матеріального виробництва управління регіонального розвитку головного управління економіки ОДА

2 3 4

ПІБ

1

13,58

2

12,44

3

Луценко Олена Володимирівна начальник загального відділу Верхньодніпровської РДА Потєєва Ірина Григорівна -начальник відділу з питань внутрішньої політики,зв'язків з громадськістю та ЗМІ Юрївської РДА Буянова Олена Вікторівна -заступник начальника фінансового управління Павлоградської РДА Смоляга Ірина Олександрівна заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління Царичанської РДА Мартинюк Людмила Вікторівна -начальник відділу економіки П`ятихатської РДА

11,72

1 2

3

ПІБ Кравчук Анна Юріївна -головний спеціаліст організаційного відділу ОДА Захарова Інна Іванівна -головний спеціаліст сектору режимно секретної роботи управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА Шепета Володимир Валерійович -головний спеціаліст юрисконсульт відділу кадрового та правового забезпечення управління кадрового,правового та інформаційно-комп'ютерного забезпечення головного фінансового управління ОДА

4 5

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ» №

ÑÅÐÅÄ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂֲ ÐÀÉÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²É НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ КЕРІВНИК»

Загальний бал 13,75

Загальний бал 12,46 10,59

ПІБ

1

Черненко Ольга Олександрівна -головний економіст-бухгалтер фінансового управління Верхньодніпровської РДА Савченко Вікторія Володимирівна -головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Новомосковської РДА Кучкіна Олександра Вікторівна державний адміністратор Васильківської РДА Персиста Олена Анатоліївна спеціаліст 1 категорії відділу економіки Юр'ївської РДА Форостян Тетяна Вячеславівна -спеціаліст 1 категорії сектору автоматизованої обробки інформації відділу адресних допомог управління праці та соціального захисту населення Криворізької РДА

2 3 4

9,42

Загальний бал 13,52 12,49 12,07 11,93 11,36

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ» №

5

ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÞÑÒÈÖ²¯ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

1. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.05.2012 № Р-372/0/3-12 «Про заснування обласної іменної стипендії імені О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 01.06.2012 за №22/1756. 2. Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.05.2012 № Р-371/0/3-12 «Про заснування обласного конкурсу проектів «Молоді вчені - Дніпропетровщини» на отримання матеріального заохочення», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у

ÄÎ ÓÂÀÃÈ

Äàí³ â ðåºñòð³ ïåðåâ³ðòå çàâ÷àñíî ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÈÉ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÈÉ ÑÓÄ

Загальний бал 13,08 12,81 12,72 12,64 10,93

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ (ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÈÕ) ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÁËÀÃÎIJÉÍÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÒÀ ²ÍØÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ ÇÀ ÒÐÀÂÅÍÜ 2012 ÐÎÊÓ 1. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ì³æðåã³îíàëüíà

ðàäà ïî çàïîá³ãàííþ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êîìñîìîëüñüêà, áóä. 21, çàðåºñòðîâàíî 04.05.2012 ¹ 1355. 2. Ðåã³îíàëüíà ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ Ðîá³òíè÷î¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Þð³ÿ Ñàâ÷åíêà, áóä. 9-À, çàðåºñòðîâàíî 04.05.2012 ¹ 401. 3. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «ÕÐÎÌ», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Øîëîõîâà, áóä. 19, êâ. 71, çàðåºñòðîâàíî 04.05.2012 ¹ 1356. 4. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Çàõ³äíîäîíáàñüêà ïðàâîçàõèñíà ãðóïà» ãðóïà», Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë., ì. Òåðí³âêà, âóë. Íåêðàñîâà, áóä. 6, êâ. 6, çàðåºñòðîâàíî 08.05.2012 ¹ 1357. 5. Îáëàñíà ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàö³ÿ åêñòð åêñòðååìàëüíèõ âèä³â ñïîðòó Äí³ïðîïåòðîâùèíè», ì. Êðèâèé гã, âóë. Ìåëåøê³íà, áóä. 17, êâ. 32, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 11.05.2012 ¹ 409. 6. Áëàãîä³éíèé ôîíä «Äí³ïðîâñüêà äîïîìîãà», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà, 36, çàðåºñòðîâàíî 11.05.2012 ¹ 0485. 7. Òåðèòîð³àëüíà ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ³ëüíî¿ ïðîôñï³ëêè çàë³çíè÷íèê³â Óêðà¿íè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ñåìàôîðíà, áóä. 30, ëåãàë³çîâàíî 11.05.2012 ¹ 1358. 8. Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àñîö³àö³ÿ îõîðîííèõ ï³äïðèºìñòâ», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëåí³íãðàäñüêà, áóä. 59, çàðåºñòðîâàíî 18.05.2012 ¹ 1359. 9. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â îõîðîííèõ ï³äïðèºìñòâ Ïðèäí³ïðîâ’ÿ, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. 22 Ïàðòç’¿çäó, áóä. 50, îô. 64, çàðåºñòðîâàíî 18.05.2012 ¹ 1360. 10. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ïàòð³îòè÷íîñïîðòèâíèé êëóá «ÀÐÊÓÄÀ» , ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áóäüîííîãî, áóä. 9-æ, êâ. 60, çàðåºñòðîâàíî 23.05.2012 ¹ 1361. 11. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ãðîìàäñüêà ïëàòôîðìà âïðîâàäæåííÿ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. ʳðîâà, 2, çàðåºñòðîâàíî 24.05.2012 ¹ 1362. 12. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñöåâèé îñåðåäîê Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ ï³äïðèºìö³â òà ïðàöþþ÷èõ ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëîãàøà, áóä. 37, ëåãàë³çîâàíî øëÿõîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ 25.05.2012 ¹ 410. 13. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ðàäà ç ïèòàíü ïðîòè䳿 êîðóïö³¿ òà çàõèñòó êîíñòèòóö³ êîíñòèòóö³ééíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áåðåãîâà, áóä. 210, çàðåºñòðîâàíî 25.05.2012 ¹ 1363. 14. Ðåã³îíàëüíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Òîâàðèñòâî ðÿòóâàííÿ íà âîäàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ìîñêîâñüêà, áóä. 12, îô. 7, çàðåºñòðîâàíî 30.05.2012 ¹ 1364.

ÏÅÐÅË²Ê ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É Ó ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ßÊÈÕ Â²ÄÌÎÂËÅÍÎ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² Ó ÒÐÀÂͲ 2012 ÐÎÊÓ 1. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Íàøå ïðàâî». 2. Ðåã³îíàëüíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêå òîâàðèñòâî «Ïîëîí³ÿ». 3. Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «ÐÀÑÑÂÅÒ». 4. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Bella Gioia». ß.Â. ͳêîëåíêî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ëåãàë³çàö³¿ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 СУСПIЛЬСТВО ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344)

ÂÅËÈʲ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²

²íæåíåðè íîâîãî çðàçêà ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

ÑÅÇÎÍ ÌÀÍÄвÂÎÊ

ÁÅÐÅÌÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Á³ëüø³ñòü ëþäåé ìàíäðóº ñàìå âë³òêó. Ó öüîìó çâ’ÿçêó Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ íàãàäóº ïàñàæèðàì: äëÿ ïî¿çäêè ç ä³òüìè äî 14 ðîê³â ó ïàñàæèðñüêèõ ïî¿çäàõ íåîáõ³äíî ìàòè ïðè ñîá³ îðèã³íàë äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äòâåðäæóº â³ê äèòèíè. Àäæå öüîãî âèìàãຠï. 2.29 «Ïðàâèë ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â, áàãàæó, âàíòàæîáàãàæó òà ïîøòè çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì Óêðà¿íè».

ÍÎÂÈÍÈ ÎÁÐÀËÈ ÏÐÎÔÅѲÞ

ÌÀÉÁÓÒͲ ÑÒÓÄÅÍÒÈ Öüîãîð³÷ àá³òóð³ºíòàìè ñòàëè 85 þíèõ çàë³çíè÷íèê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ìàã³ñòðàë³. Çîêðåìà, äî òåõí³êóìó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó çàÿâè íà âñòóï ïîäàëè 50 âèõîâàíö³â, äî ïðîôåñ³éíîãî çàë³çíè÷íîãî ë³öåþ - 15 òà äî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó 20. Âèïóñêíèêàì, ÿê³ ïðàöþâàëè íà ñïðàâæí³õ ïî¿çäàõ ïðîâ³äíèêàìè, ìàøèí³ñòàìè, ÷åðãîâèìè ïî ñòàíö³¿, ëåãøå íàâ÷àòèñü çà ôàõîì. ○

У новому навчальному році у виші стартує міжнародний проект підготовки магістрів з гірництва. Його випускники отримають одночасно диплом трьох країн. Програму підготували український НГУ, австрійський Монтан-Університет та німецька Фрайберзька гірнича академія. Навчання ведеться англійською мовою в трьох вузах почергово. Перший семестр група студентів здобуватиме знання в Австрії, другий у Німеччині, третій - в Україні. А в четвертому - молодь працюватиме над магістерською роботою, самостійно обираючи, в університеті якої країни її зручно виконати. Сенс програми в тому, аби виховати інженерів нового зразка, якi орієн-

ÇÀ ÏÑÅÂÄÎÏÎÐÓØÅÍÍß

ÍÅÏÐÀÂÎ̲ÐͲ IJ¯

ÍÀÂ×ÀÒÈ ÁÓÄÓÒÜ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÎÞ

Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî ÏÀÒ «ÅÊ «Äí³ïðîîáëåíåðãî» íà 50 òèñ. ãðí. ³ää³ëåííÿ âñòàíîâèëî, ùî òîâàðèñòâî íåïðàâîì³ðíî â³äêëþ÷èëî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ â³ä åëåêòðîïîñòà÷àííÿ áåç äîâåäåííÿ éîãî âèíè çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ åëåêòðîåíåð㳺þ. ○

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÏÎÁÓÂÀÞÒÜ Ó ÒÐÜÎÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ

Ñüîãîäí³ ñòóäåíòè ÍÃÓ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó íå ëèøå ã³ðíè÷îãî, àëå é îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ çàðóá³æíèõ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè ³ Àìåðèêè

туватимуться в міжнаÊÎÌÅÍÒÀÐ родному просторі. Викладатимуться й дисципліни ðåêòîð ÍÃÓ, àêàäåì³ê ÍÀÍÓ: на межі технології, еконо- Äëÿ ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü, àäæå êóðñ міки та екології. Це, зокíàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè óí³âåðñèрема, вміння проектуòåò³â. Òàêîæ ìè ìàºìî äîìîâëåí³ñòü ùîäî ï³äòðèìêè ïðîåêòó вання та закриття підá³çíåñîâèìè ñòðóêòóðàìè. Áåçóìîâíî, ñòóäåíòàì äîâåäåòüñÿ приємств, наприклад, ïðîõîäèòè êîíêóðñíèé â³äá³ð, âîëîä³òè àíãë³éñüêîþ é, коли існує радіоактивна áàæàíî, í³ìåöüêîþ. Ìàã³ñòåðñüêà ï³äãîòîâêà ó âóçàõ êðà¿í загроза. Крім того, стуïðîõîäèòèìå â³äïîâ³äíî äî âèñîêèõ ºâðîïåéñüêèõ âèìîã. денти побувають на виробництвах, на них очікують культурні заходи. участь у проекті за сприян- ся перспектива працювати Національний гірни- ня Міносвіти. Для випуск- у вітчизняних високотехночий університет бере ників програми відкриєть- логічних кампаніях.

ÃÅÍÍÀÄ²É Ï²ÂÍßÊ,

Ó ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÓ

Çáåðåæåìî ³ñòîðè÷íó ïàì'ÿòü ○

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÃÐÅ×ÊÈ Ñ²ÞÒÜ ÌÅÍØŠѳëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè êóëüòóðàìè öüîãî ðîêó çàéíÿòî 1,9 ìëí. ãà ïëîù³, ç íèõ â àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâàõ – 1,3 ìëí. ãà, ó ãîñïîäàðñòâàõ íàñåëåííÿ – 0,6 ìëí. ãà. Á³ëüøà ÷àñòèíà â³äâåäåíà ï³ä çåðíîâ³ êóëüòóðè – 1,2 ìëí. ãà. Ó ïðîäîâîëü÷³é ãðóï³ çåðíîâèõ ïëîù³, çàñ³ÿí³ ãðå÷êîþ, ñêîðîòèëèñü íà 13%, ó òîé æå ÷àñ ïðîñîì çðîñëè íà 3%. Êð³ì òîãî, íà 20% çá³ëüøèëèñü ïîñ³âè êîðìîâèõ êóëüòóð, ìàéæå íàïîëîâèíó ñêîðîòèëèñü ïëîù³ ï³ä öóêðîâ³ áóðÿêè, íà 42% - ï³ä ð³ïàê.

À.Î. ÐÎÌÀØÊÎ, ÃÎËÎÂÀ ̲ÑÖÅÂÎÃÎ ÎÑÅÐÅÄÊÓ

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñöåâèé îñåðåäîê ̳æíàðîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ì³æíàðîäíèé ôîíä «Âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ òîëåðàíòí³ñòü» ç ÷åðâíÿ 2012 ð. ïî÷àâ ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó «Ïîøóêîâîäîñë³äíèöüêèé êëóá «Ïàì’ÿòü» ïî çáåðåæåííþ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ïðî æåðòâ îêóïàö³éíîãî ðåæèìó ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó ì³ñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüê - 19411943 ðð. Проект триватиме один рік і має на меті збереження історичної пам’яті про жертв окупаційного режиму періоду Другої світової війни в окупованому місті Дніпропетровськ, дослідження питань історії того періоду, патріотичне виховання молодого покоління

в дусі гуманізму та толерантності. За результатами проведених пошуково-дослідницьких робіт буде видано книгу спогадів-інтерв'ю «Пам'ять», яку буде безкоштовно розповсюджено серед музеїв, бібліотек, навчальних закладів різного типу, вчителів, журналістів, дослідників та всіх зацікавлених осіб. Протягом дії проекту планується вшанувати пам’ять жертв нацизму і встановити пам’ятний знак. У рамках проекту планується провести в учбових закладах зустрічі з молоддю заради збереження історичної пам’яті, патріотичного виховання молоді. Досвід людей, які пережили окупацію, потребує ретельного вивчення, оскільки ці життєві історії ілюструють перенесені під час війни страждання і можуть слугувати цінним

життєвим досвідом для наступних поколінь. А збирати ці історії потрібно негайно, адже з кожним роком живих свідків нацистської окупації стає все менше. На жаль, ми не маємо точних даних про кількість живих на сьогодні свідків окупаційного режиму, які проживають у нашому місті і для уточнення цієї інформації ми ведемо пошуково-дослідницьку роботу. Тому ми будемо дуже вдячні громадянам, які безпосередньо пов’язані з тематикою дослідження (членам родин жертв нацизму та окупаційного режиму). Ви можете написати або подзвонити нам і розповісти історію вашої родини, яка, за вашою згодою, може увійти до книги «Пам’ять». Наша адреса: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, офіс 603 (у районі пам’ятника О.С. Пушкіну).

Тел: 785-46-09; моб.: 098270-54-19, 068-405-91-43. Окрім того, поза межами проекту буде надаватися гуманітарна допомога колишнім радянським військовополоненим. Згідно з Угодою між Спілкою «Коntakte-Контакты, е.V.» м. Берлін та МГО «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» колишні військовополонені, які не отримали виплати від фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» м. Берлін можуть отримати гуманітарну допомогу у розмірі 300,00 євро в гривневому еквіваленті. Для отримання повної інформації з цього питання просимо звертатися до нашої організації. З листом колишні військовополонені повинні звернутися за адресою: МГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність», вул. Фрунзе, 15, м. Київ. Тел. (044) 462-48-22.


СУСПІЛЬСТВО 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ!

Îáùåñòâåííèêè ïðåäñòàâèëè ñâîé ïðîåêò ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÎÑÍÎÂÀÍÀ ÍÀ ÇÀÊÎÍÅ ÓÊÐÀÈÍÛ

 ïðîøëóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Îáúåäèíåíèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Çà ÷åñòíûå âûáîðû!». Ïðåäñòàâèòåëè èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Äíåïðîïåòðîâùèíû îáúåäèíèëèñü ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòîãî äîñòóïà ê ïîëíîé è îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î õîäå èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà â Âåðõîâíóþ Ðàäó Óêðàèíû ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА Сегодня многие мониторинговые общественные организации, проводя оценку начала избирательной кампании, односторонне фиксируют нарушения, таким образом играя на руку той или иной политической силе. Участники объединения предложили проект гражданской оценки избирательного процесса и объективного информирования населения. В его рамках запланирован анализ анкет кандидатов и их программ. После этого инициативная группа соберется для подписания меморандума за честные выборы.

почтений и оценок по отношению к участникам избирательного процесса и от выражения своих политических взглядов. * Они предоставят консультации и правовую помощь жителям области в сфере выборов. * Объединение обязуется уважать право журналиУЧИТЫВАЯ ОПЫТ стов на объективное освеДекларация «За чест- щение избирательной камные выборы», подписанная пании и помогать их деяпредставителями обще- тельности. ственных организаций, основана на Законе Украины о выборах. Учитывая предыдущую практику, ключевыми стали следующие пункты: * В ходе деятельности члены объединения отказываются от личных предПо словам представителя молодежного движения «Патриоты Украины» Антона Довгалюка, сегодня молодые люди не заинтересованы принимать участие в выборах, так как уверены, что они проходят с нарушениями, и это отношение нужно менять.

ÌÎËÎÄÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÕÎÒßÒ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÂÛÁÎÐÀÕ

* Периодически будет проводиться общественная экспертиза решений органов власти, о ней сообщат в прессе. * Пройдут «круглые столы», где открыто представят точки зрения о кандидатах и их программах. * С помощью широкой общественной огласки объединение примет меры по пресечению случаев использования политическими партиями или кандидатами от политических партий преимуществ, которыми они владеют в силу занимаемой должности. Будут пресекаться случаи агитации и провокации социального, национального и религиозного характера, а также случаи подкупа избирателей. Для лучшего информирования граждан создадут «прямую линию», которую будет вести объединение. На данный момент декларация уже готова для подписания всеми общественными организациями, зарегистрированными на Днепропетровщине.

ÑÏÀÏËÞÆÅÍÍß ²ÑÒÎв¯

Àêò âàíäàë³çìó - âèêëèê êðà¿í³ ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÇÀѲÄÀÍÍß ÓÕÂÀËÈËÈ ÐÅÇÎËÞÖ²Þ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÎÄÀ. Íà ç³áðàíí³ îáãîâîðþâàëè «ðåàêö³þ ñóñï³ëüñòâà íà àêò âàíäàë³çìó ³ ñïàïëþæåííÿ Ìåìî Ìåìî-ð³àëó æåðòâàì ãåíîöèäó «Ïàì’ÿòàºìî çàðàäè ìàéáóòíüîãî» ó Íîâîìîñêîâñüêó Учасники заходу представники громадськості та національних громад області різко засудили жорстоке ставлення до культурних цінностей та історичних пам’яток і закликали

Нагадаємо, що в ніч на 1 липня у Новомосковську не-

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÑÅÐÃ²É ÐªÇÍÈÊ, äåïóòàò мешканців не лишатися осторонь і сприяти правоохоронцям у розслідуванні цієї справи. За словами голови Громадської ради

ÇÀÊËÈÊÀËÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜʲÑÒÜ ÍÅ ÑÒÎßÒÈ ÎÑÒÎÐÎÍÜ

Лариси Бабич, Дніпропетровщина не залишилась байдужою до подібних жахливих вчинків. На засіданні ухвалили резолюцію, в якій учасники заходу виступили проти спаплюження, пошкодження, руйнування та інших актів вандалізму над історичними пам’ятка-

Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëðàäè: - Öå íå äð³áíå õóë³ãàíñòâî, à âèêëèê ³ì³äæó íàøî¿ êðà¿íè â ñâ³ò³. Òîìó ðîçêðèòòÿ öüîãî çëî÷èíó - ñïðàâà ÷åñò³. Íå ìîæíà çàìîâ÷óâàòè ïîä³áíå, òèõî â³äíîâèòè ïàì’ÿòíèê ³ çàáóòè ïðî âñå.

ми, а також закликали владу звернути увагу на прояви ксенофобії та провокації, що організовуються з метою розколу суспільства.

відомі хулігани розмалювали свастикою пам’ятник мирним жителям, розстріляних німцями під час Великої Вітчизняної війни.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

ÍÀÏÎÂÍÞÞÒÜ ÁÞÄÆÅÒ Çà ÷åðâåíü ï.ð. íàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â â³ä âåëèêèõ ïëàòíèê³â ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà çðîñëè íà 20%. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó ÄÏÑ Îëåã Áàñàí íà áðèô³íãó, ïðèñâÿ÷åíîìó ïèòàííÿì ðîçâèòêó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Çà ÷åðâåíü 2012 ð. âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñïëà÷åíî äî äåðæàâíîãî áþäæåòó 318,6 ìëí. ãðí., ùî ñêëàäຠ120,1 â³äñîòêà ôàêòó ÷åðâíÿ ìèíóëîãî ðîêó. ³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî âèçíà÷åí³ ì³ñ³ÿ, áà÷åííÿ òà ïðèíöèïè ðîáîòè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. ̳ñ³ÿ ïåðåäáà÷ຠàäì³í³ñòðóâàòè ïîäàòêîâó ñèñòåìó Óêðà¿íè, íàäàâàòè ïîñëóãè ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ³, ÿê íàñë³äîê, çàáåçïå÷èòè íàïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó. ○

ÌÀÊÑÈÌÓÌ ÓÂÀÃÈ ÊÎÌÔÎÐÒÓ ÏËÀÒÍÈʲ ×åðãîâèé Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â³äêðèâñÿ äëÿ ïëàòíèê³â ʳðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà. «Ïðàöþþ÷è íàä ñòâîðåííÿì Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðè Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³, ìè, ïåðø çà âñå, íàìàãàëèñÿ çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíî êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ éîãî â³äâ³äóâà÷³â, ïëàòíèê³â ïîäàòê³â», - çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê Äϲ Ñåðã³é Áîéöîâ. Íîâîñòâîðåíèé Öåíòð îáñëóãîâóâàòèìå áëèçüêî 12 òèñÿ÷ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. ϳä ÷àñ åêñêóðñ³¿ íîâîñòâîðåíèì öåíòðîì â³äâ³äóâà÷³ íà âëàñí³ î÷³ ïåðåêîíàëèñÿ â óñ³õ çðó÷íîñòÿõ òà íîâàö³ÿõ, ùî ¿õ â³äêðèâຠäëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â äàíèé öåíòð. Íàòàë³ÿ Ãîðÿíà , çàâ³äóâà÷ ñåêòîðà ○

ØÀÍÎÂͲ ÏËÀÒÍÈÊÈ ÏÎÄÀÒʲÂ! Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü îôîðìëåííÿ áåçîïëàòíèõ åëåêòðîííèõ êëþ÷³â ó ïðåäñòàâíèöòâ³ Öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²ÄÄ ïðè ÄÏÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Åëåêòðîííà àäðåñà îô³ö³éíîãî âåá-ñàéòà Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâîãî äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè (äàë³ - ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ)- cskidd.gov.uà. Àäðåñà ðîçòàøóâàííÿ ñåêòîðà ðåºñòðàö³¿ êîðèñòóâà÷³â ïðè ÄÏÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ - ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. ѳìôåðîïîëüñüêà, 17À, ² ïîâåðõ, «Öåíòð ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â». Òåë. (056) 374-3152. Ðåæèì ðîáîòè (Ðåºñòðàö³ÿ êîðèñòóâà÷³â): ïîíåä³ëîê - ÷åòâåð ç 9.00 äî 16.30, ïåðåðâà-ç 13.00 äî 13.45, ï'ÿòíèöÿ - ç 9.00 äî 16.00, ïåðåðâà-ç 13.00 äî 13.45. Àëëà Áóëàâà, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äϲ ó ʳðîâñüêîìó ðàéîí³ ○

ÙÎÄÎ ÅÊÎËÎò×ÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 24.05.2012, ¹4834-VI «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ äåÿêèõ ïîäàòêîâèõ íîðì» âíåñåíî çì³íè ùîäî åêîëîã³÷íîãî ïîäàòêó òà ïåðåäáà÷åíî íàñòóïíå: 9 óòî÷íåííÿ ïîíÿòòÿ «ðîçì³ùåííÿ â³äõîä³â» (çì³íè äî ï³äïóíêòó 14.1.223); 9 âðåãóëþâàííÿ ïèòàííÿ ùîäî íåîïîäàòêóâàííÿ åêîëîã³÷íèì ïîäàòêîì îáñÿã³â òà âèä³â (êëàñ³â) â³äõîä³â ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ùî ðîçì³ùóþòüñÿ íà âëàñíèõ òåðèòîð³ÿõ (îá'ºêòàõ) ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ (íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ë³öåí糿 íà çáèðàííÿ ³ çàãîò³âëþ îêðåìèõ âèä³â â³äõîä³â ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè) (çì³íè äî ï³äïóíêòó 240.1.3, ïóíêòó 240.5, ï³äïóíêòó 242.1.3.). Òà Òà¿¿ñ³ÿ Çàõàðåíêî, çàâ³äóâà÷ ñåêòîð ñåêòîðàà


×èòàéòå íà ñàéò³:

16 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

ÌÅÒÐÎ Â ÏÀÐÈÆÅ 19 июля 1900 года в Париже открылось метро. Билет на первой ветке «Венсенский замок - ПортМайо» стоил 15 сантимов старыми франками для второго класса и 25 сантимов для первого. Особенностями Парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, высокая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. ○

ÎÑÍÎÂÀËÈ ÔÈÄÅ 20 июля 1924 года во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр была основана Международная шахматная ассоциация (ФИДЕ). Ее девиз - «Мы одна семья». До 1939 года федерация в основном занималась организацией проведения Всемирных шахматных олимпиад или «Турниров наций», а с 1927 года - чемпионатов мира среди женщин. В 1980 году шахматная федерация становится членом ЮНЕСКО. ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÅÐÂÛÉ ÖÅÍÇÓÐÍÛÉ ÓÑÒÀÂ 21 июля 1804 года в России был принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве - с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено «двойным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ðåìáðàíäò: ñòî àâòîïîðòðåòîâ è âñå - øåäåâðû ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ

Ïîäîáíî ìíîãèì ãåíèÿì, Ðåìáðàíäò Õàðìåíñ âàí Ðåéí óìåð â íèùåòå è ïîçíàë ñëàâó óæå ïîñëå ñâîåé ñìåðòè. Ñåãîäíÿ ýòîãî ãîëëàíäñêîãî õóäîæíèêà íàçûâàþò íå èíà÷å êàê âåëèêèé, åãî êàðòèíû êóïèòü íåðåàëüíî , ïîòîìó ÷òî èì åäâà ëè ñëîæàò öåíó, à «ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ» Ðåìáðàíäòà - «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ñûíà» - âõîäèò â ñîòíþ ëó÷øèõ ïîëîòåí âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ. 15 èþëÿ áåññìåðòíîìó Ðåìáðàíäó 406 ëåò ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЕЙ Рембрандт - восьмой из девяти детей в добропорядочной семье Харменс ван Рейн, но только он «пожалован» Свыше необыкновенным даром художника. Страсть к рисованию и выдающиеся способности будущего гения вовремя заметили его просвещенные родители. Вот как пишет об этом Ян Орлерс, бургомистр города Лейдена, ставший первым биографом Рембрандта. «Родители поместили сына для изуче-

ÊÀÐÒÈÍÛ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ÊÓÏÈÒÜ ния латинского языка в школу Лейденского университета, имея в виду поступление его впоследствии на городскую или государственную службу. Но вскоре обнаружилась природная склонность мальчика к искусству живописи и рисования, так что родители вынуждены были взять его из школы и, чтобы развивать дальше его талант, отдали живописцу для обучения первоначальным правилам…». Успехи в обучении оказались столь стремительными, что вскоре Рембрандт превзошел своих наставников и перебрался в Амстердам, граждане которого наперебой стали за-

казывать ему свои портреты. «Рембрандт поднял рыночную живопись Голландии на уровень великого искусства», много позже сказал о художнике один из ценителей его творчества. Увы - гений Рембрандта, побудивший его искать собственный путь в искусстве и не угождать заказчикам, обернулся нищетой и забвением. За 12 лет до смерти великого мастера объявили несостоятельным должником, его дом в Амстердаме продали с аукциона. Рембрандт перебрался в бедный еврейский квартал, где жил в режиме жесткой экономии и постепенно те-

ÄÎÌ ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÐÎÄÀËÈ Ñ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

рял близких людей. Они, к слову, и являлись главными персонажами его картин.

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

картине «Флора» художник изобразил супругу незадолго до рождения их сына Титуса. Красавица жена послужила и моделью для знаменитой «Данаи», на которой художник изобразил самого себя в одном из слуг. Рембрандт любил рисовать себя… Известно более ста автопортретов художника, написанных на протяжении всей его жизни, и каждый является шедевром. Писал он и Хендрикье служанку, утешившую мастера после безвременной кончины Саскии. Уход из жизни верной спутницы Хендрикье стал страшным ударом для Рембрандта, и увы, не последним. Через семь месяцев после своей свадьбы умер от туберкулеза сын художника Титус, а вскоре - и его невестка. Рембрандт остался один. Он тихо угас 8 октября 1669 года, почти никем не оплакиваемый и вовсе не думая о том, что своим талантом обессмертит не только себя, но и близких людей.

СДЕЛАНО ВЕЛИКИМ ГОЛЛАНДЦЕМ?

В начале ХХ века считалось, что кисти ПОРТРЕТ Рембрандта принадЖЕНЫ ХУДОЖ- лежат около 800 карНИКА тин. Однако благодаЛюбимой моде- ря созданному в 1968 лью Рембрандта была году в Амстердаме его жена Саския. На Исследовательскому

проекту Рембрандта, который поставил своей целью составить выверенный реестр произведений великого голландца, количество полотен мастера сократилось до 350. Выяснилось, что многие картины из всемирно известных коллекций, якобы принадлежащие кисти мастера, на самом деле писал не он. Не подтвердилась и подлинность картины, хранящейся в Днепропетровском художественном музее, хотя предполагалось, что ее создал Рембрандт. Выдающаяся коллекция полотен мастера экспонируется в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Среди них - такие прославленные шедевры, как «Возвращение блудного сына», «Даная», «Портрет старика в красном», «Давид и Урия» и другие. Ныне Рембрандта считают революционером в живописи, непревзойденным мастером светотени. И иные из его полотен оцениваются в несколько раз выше, чем знаменитая «Мадонна» Рафаэля. В свое время ее продали на аукционе за 44 миллиона долларов. А картину Рембрандта «Портрет Катрины Хоогсат» ее владелец, британский коллекционер, оценил в 80 миллионов долларов: полотно хотел приобрести музей в Амстердаме.


МИРСЬКI CПРАВИ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ

«Ïðîãóëî÷íûé» ýòèêåò - äëÿ âñåõ!

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«Íåíîðìàòèâíîå» ïîâåäåíèå ñîáàêè íà óëèöå äîñòàâëÿåò õîçÿèíó íåìàëî õëîïîò. ×òîáû èçáåæàòü èõ, âîñïîëüçóéòåñü ïîäñêàçêàìè êèíîëîãîâ

ÇÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÑÎÁÀÊÈ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÕÎÇßÈÍ ÏÎÇÁÀÂÈËÈ ÏÐÀÂÀ

ÍÀ ÂÓËÈÖÞ - ÇÀÑÜ

НЕ СПЕШИТЕ СО ЗНАКОМСТВАМИ Правила хорошего тона на прогулке с четвероногим питомцем впору сравнить с правилами техники безопасности: и те, и другие нужно соблюдать. Приучать собаку к променаду следует с «младых когтей» - после того, как сделаны прививки. Учтите, что: - щенка лучше выгуливать подальше от проезжих дорог и скоплений взрослых сородичей, особенно бездомных. В противном случае у него есть шанс оказаться под колесами, подцепить какуюнибудь болезнь, паразитов и набраться дурных манер; - по отношению к взрослым собакам малыш находится в подчиненном положении. Стоит ему нарушить «табель о рангах», как тут же последует трепка. Это может травмировать психику щенка, осо- не избежать драки, которая бенно робкого. может закончиться серьезными травмами. ШАГ ЗА ШАГОМ Еще одно «железное» Владелец собаки дол- правило: гулять с молодой жен знать, что управлять собакой должны взрослые. ею на улице сложнее - В своей человеческой «стае» слишком много отвлекаю- она отводит ребенку последщих факторов. Поэтому: нее место, поэтому меньше сразу же приучайте всего склонна слушаться, животное спокойно отно- хотя играет с ним с удовольситься к незнакомым лю- ствием. Позже свое неповидям, не разрешайте им иг- новение собака перенесет на рать с ним, гладить и кор- остальных членов семьи. мить; - пресекайте попытки СОБАЧЬЕ «охоты» на голубей, кошек СНАРЯЖЕНИЕ Для прогулок понадои других животных - не собятся намордник, коротбачье это дело; - не допускайте нападе- кий и длинный поводки, ния питомца на сороди- ошейник или упряжь (почей, гуляющих по сосед- стромки, шлейка). Все снаству. В противном случае ряжение должно быть по-

Ó Í³æèí³ çàáîðîíèëè âèãóë äîìàøí³õ òâàðèí. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè äëÿ ï³äòðèìêè íàëåæíîãî ñàí³òàðíîãî òà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Òåïåð ãîñïîäàð³ ÷îòèðèëàïèõ íå ìàþòü ïðàâà âèãóëþâàòè äîìàøí³õ òâàðèí íà ïîäâ³ð'ÿõ äîøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ, ïëÿæàõ òà ³íøèõ ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó. Êîìóíàëüíèì ñëóæáàì äàëè çàâäàííÿ âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ òàáëè÷êè. ○

ÏÎÒÐIÁÍI ÍÀÌÎÐÄÍÈÊÈ

ÓÄÀÐßÒÜ ÏÎ ÃÀÌÀÍÖÞ опасен для собак, окружающих вашего питомца; - к постромкам и шлейкам животные привыкают достаточно быстро и легко. Такое снаряжение особенно удобно для тех, кто страдает заболеваниями, не допускающими использование ошейников.

ХОДИТЕ РЯДОМ

добрано по размеру собаки. Обратите внимание на следующее: - многие владельцы предпочитают надевать на своих питомцев тканевые намордники, но есть еще кожаные и металлические. Каким бы ни был ваш выбор, запомните: намордник не должен мешать собаке дышать с открытой пастью, иначе не избежать теплового удара, особенно в жару; - строгие ошейники используются только для коррекции поведения собаки, что требует от хозяина определенных навыков. Если хватать собаку за ошейник каждый раз, когда она плохо себя ведет, та станет еще агрессивнее, связывая действия хозяина с неудобством для себя. Кроме того, «строгач» с большим количеством торчащих наружу шипов потенциально

ÃÓËßÉÒÅ ÑÎ ÙÅÍÊÎÌ ÂÄÀËÈ ÎÒ ÄÎÐÎÃ

Знакомая всем картинка: впереди собака, позади - хозяин, которого она тащит за собой на поводке. Естественная реакция человека - дернуть за натянутый поводок. Ответ собаки - тянуть сильнее: такая ситуация для нее не проблема. Попробуйте останавливаться каждый раз, когда питомец пытается вас тащить. Он быстро поймет, что, натягивая поводок, лишается радостей прогулки. Еще лучше - обучить собаку хождению по команде «рядом». Не забывайте о том, что правилами содержания домашних животных запрещено: - выгуливать собак на детских и спортивных площадках, в парках, скверах, на пляжах, в других общественных местах; - заходить с ними в магазины, больницы, школы, театры, кафе. Хотелось бы добавить, что за поведение собаки отвечает хозяин. И прежде чем взять ее в дом, стоит подумать, по силам ли вам такой «груз».

Çà âèãóë ñîáàê áåç íàìîðäíèê³â â Îäåñ³ áóäóòü øòðàôóâàòè. Çà ñèòóàö³ºþ â ì³ñò³ ñòåæèòèìóòü ñïåö³àëüí³ ïàòðóë³, ÿê³ ñêëàäàòèìóòü àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðîòîêîëè íà ïîðóøíèê³â. Âîíè øòðàôóâàòèìóòü ãîðîäÿí, ïåðø çà âñå, çà ïàðêóâàííÿ â çåëåíèõ çîíàõ, ðîçïàëþâàííÿ áàãàòü, íàíåñåííÿ øêîäè íàñàäæåííÿì, ïîðóøåííÿ ïðàâèë óòðèìàííÿ, âèãóëó ñîáàê ³ êîò³â, à òàêîæ çà êóð³ííÿ ³ òîðã³âëþ â íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ. Ùîäíÿ ñòåæèòè çà ïîðÿäêîì áóäóòü 4 ï³øèõ ³ 4 ãðóïè íà àâòî. ○

ÏÐȪÌÍÅ Ç ÊÎÐÈÑÍÈÌ

ÏÅÐÅÒÂÎÐÈËÀ ÍÀ Á²ÇÍÅÑ 37-ð³÷íà ìåøêàíêà Äæåêñîíâ³ëÿ, øòàò Ôëîðèäà, Êð³ñòà Êðàéíàê ï³ñëÿ âòðàòè ðîáîòè îòðèìàëà ìàñó â³ëüíîãî ÷àñó, ÿêèé âîíà ïðèñâÿ÷óâàëà ïðîãóëÿíêàì ç³ ñâî¿ì ñîáàêîþ. Äðóç³ ïî÷àëè ïðîñèòè ¿¿ ïîãóëÿòè ³ ç ¿õí³ìè ÷îòèðèëàïèìè. Çàìèñëèâøèñü íàä öèì, æ³íêà âèð³øèëà â³äêðèòè âëàñíèé á³çíåñ ç âèãóëó ñîáàê. Êð³ñòà îá³öÿº ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì åêîëîã³÷íî ÷èñò³ ïðîãóëÿíêè óçäîâæ ïëÿæ³â, à òàêîæ ïðèáèðàííÿ ñë³ä³â ñîáà÷îãî òóàëåòó. Çà äåíü âîíà çàðîáëÿº äî 150 äîëàð³â.

²ÄÌÎÂÈÂÑß ÏËÀÒÈÒÈ

Ó ÑÓÄ ÇÀ ÊÓÏÀÍÍß Ñóïåðå÷êè ó ñïðàâ³ «ñîáàêè íà ïëÿæ³» íå ïåðåñòàþòü âùóõàòè â Áóõò³ Àíãåë³â, ùî íà Ëàçóðíîìó óçáåðåææ³ Ôðàíö³¿. Çàñíîâíèêà îðãàí³çàö³¿ «Êîëåêòèâ òâàðèí» Êð³ñò³àíà Ðàçî âèêëèêàëè äî ñóäó çà íåñïëàòó øòðàôó, âèïèñàíîãî ùå â 2010 ðîö³. Øòðàô ñêëàäàâ 11 ºâðî ³ ñòÿãóâàâñÿ çà òå, ùî éîãî ñîáàêà êóïàâñÿ â ìîð³. Ó òåêñò³ ïîñòàíîâè ïðîïèñàíà çàáîðîíà íà êóïàííÿ â êîìóí³ Ëàíòåðí. Ïîò³ì ó 2008 ðîö³ íîâèé óêàç çàáîðîíèâ âëàñíèêàì ñîáàê êóïàòè ñâî¿õ óëþáëåíö³â íà çàõîä³ Í³ööè.


×èòàéòå íà ñàéò³:

18 ДИВОДИВА ○

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ_

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344)

ÓÆ ÇÀÌÓÆ ÍÅÂÒÅÐÏÅÆ

Ïëàòüå èç ïàðàøþòà èëè èç øîêîëàäà ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ

Óæå äàâíî ïðîøëè òå âðåìåíà, êîãäà äåâóøêè ìå÷òàëè âûõîäèòü çàìóæ â òðàäèöèîííûõ áåëûõ ïëàòüÿõ è äëèííîé ôàòå. Ñîâðåìåííûå ìîäíèöû êðåàòèâÿò äàæå ñî ñâàäåáíûìè íàðÿäàìè. Ïëàòüå èç øåðñòè ëþáèìîãî æèâîòíîãî èëè èç òóàëåòíîé áóìàãè - äàëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê òîãî,÷åì óäèâëÿþò ñåãîäíÿ íà ñâàäüáàõ. «Â³ñò³» ðàññêàæóò î ñàìûõ íåîáû÷íûõ íàðÿäàõ

ЗАМУЖ - ВО ФЛАГЕ США Если вы патриотка, то для вас не составит труда сшить себе оригинальное свадебное платье из национального флага. Хороший пример показала американка, которая настолько любит свою страну, что даже на самое главное событие в своей жизни пришла буквально замотанной в знаменитый флаг Соединенных Штатов. Говорят, жених был только рад, он тоже облачился в костюм с элементами американской символики.

ÏÈÐÎÆÍÀß ÍÅÂÅÑÒÀ Ïåêàðü Âàëåíòèí Øòåôàíî è åãî íåâåñòà Âèêòîðèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè îðèãèíàëüíûå ñâàäåáíûå íàðÿäû â Óæãîðîäå. Ïëàòüå íåâåñòû ñäåëàíî èç ìóêè, ÿèö, ñàõàðà è êàðàìåëè. Îíî ñîñòîèò èç 1500 êðåìîâûõ ïèðîæíûõ è âåñèò 10 êèëîãðàììîâ. Íà åãî ñîçäàíèå óøëî 2 ìåñÿöà. Åùå îäíè ëþáèòåëè «ñëàäêîé» æèçíè ôðàíöóçû Øàíòàëü Êîäè è ßí Ñòþàðò ñîçäàëè ñâàäåáíîå ïëàòüå èç øîêîëàäà. Åãî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íà Íåäåëå Øîêîëàäà - 2008.

ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ «ÑËÀÄÊÎÃλ ÏËÀÒÜß ÓØËÎ 2 ÌÅÑßÖÀ ○

ÂÌÅÑÒÎ ÔÀÒÈÍÀ ØÅÐÑÒÜ 38-ëåòíÿÿ îâöåâîä èç Âåëèêîáðèòàíèè Ëóèçà Ôåéðáåðí ëåòîì 2009 ãîäà âûøëà çàìóæ. Ýòî áûëî áû ðàäîñòíûì, íî ðÿäîâûì äëÿ âñåõ ñîáûòèåì, åñëè áû íå óäèâèòåëüíîå ïîäâåíå÷íîå ïëàòüå íåâåñòû. Îíà ñäåëàëà åãî ñàìà èç øåðñòè ñâîåé ëþáèìîé îâöû ïî êëè÷êå Îëèâèÿ àíãëèéñêîé ïîðîäû Lincoln Longwool.

КОКОН ОТ ИВ СЕН ЛОРАНА Необычное свадебное платье-кокон было представлено на ретроспективной выставке в музее De Young Museum в Сан-Франциско. Оно разработано известным дизайнером Ив Сен Лораном и связано вручную. Платье постоянно находится в фокусе внимания посетителей музея несмотря на то, что ему уже 44 года. Этот проект свадебного наряда был призван показать искусство рукоделия и одновременно стал метафорой того, что означал брак для женщин в 60-е годы.

ВДОХНОВИЛА БУМАГА Очень сомнительно, что это платье переживет свадебный вальс - оно сделано из очень деликатного материала - туалетной бумаги. Его создатель Энн Кагава Ли из Гонолулу заняла первое место на конкурсе свадебных нарядов из туалетной бумаги. Ему далеко до дорогих дизайнерских моделей. Его автор вдохновилась фильмом «Унесенные ветром» и японским Оригами.

НАРЯД, КАК ПАМЯТЬ Это платье имеет трогательную историю. Оно сшито из парашюта, который спас жизнь пилоту Клоду Хенсингерсу, когда его самолет подстрелили в Японии в 1945 году. Два года спустя, когда пилот попросил свою невесту Рут стать его женой, он предложил ей сшить свадебное платье из того самого парашюта. Сейчас этот наряд представлен в Национальном Музее Американской Истории.

ÏÀÐÀØÞÒ, ÑÏÀÑØÈÉ ÆÈÇÍÜ ÏÈËÎÒÓ, ÑÒÀË ÏËÀÒÜÅÌ

ЖЕНА НА БАТАРЕЙКАХ Какая невеста не хочет блистать на самом главном торжестве в своей жизни? Это платье поможет осуществить девушкам мечту. Сверхтехнологический и экстраординарный наряд со светодиодами заставит любую невесту в буквальном смысле светиться во время бракосочетания. Более 300 светодиодов вшиты в юбку. А чтобы платье получилось беспроводное, дизайнеры спрятали в пышной юбке батарейки.

РЕЗИНОВОЕ ОДЕЯНИЕ Платье из резины? Почему бы и нет. Британская художница Сюзи МакМюррей представила свое видение свадебного наряда, «сшитого» из необычного материала. Свадебное платье, которое демонстрировалось на выставке в Музее искусств и дизайна в Нью-Йорке, создано из 1400 резиновых перчаток.

P. S. Чтобы свадьба запомнилась, не обязательно устраивать пышные шоу и баловать гостей оригинальными яствами. Иногда достаточно подобрать себе необычное свадебное платье.


СПОРТ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

17.07.2012 ð. ¹ 55 (1344) ○

ÌÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ

Óêðàèíñêèå ñïîðòñìåíû ïîêàçàëè îáíîâêè ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ Ñ ÑÀÉÒÀ ÍÎÊ

Ìèíóâøèé ÷åòâåðã ìîæíî ñìåëî íàçâàòü «äíåì ñïîðòèâíîé ìîäû â Óêðàèíå». 12 èþëÿ â îäíî÷àñüå ñâîþ íîâóþ ôîðìó ïðåäñòàâèëè Îëèìïèéñêàÿ ñáîðíàÿ ñòðàíû è äâå óêðàèíñêèå ôóòáîëüíûå êîìàíäû - êèåâñêîå «Äèíàìî» è õàðüêîâñêèé «Ìåòàëëèñò». Ê ýòîé êîìïàíèè â òîò äåíü äîëæåí áûë ïðèñîåäèíèòüñÿ äîíåöêèé êëóá «Øàõòåð», íî èç-çà äîæäÿ ïîêàç ïðèøëîñü ïåðåíåñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒÄÀÍ Â ÀÐÅÍÄÓ

ÀËÈÅ -  «ÄÍÅÏÐÅ» Ïîëóçàùèòíèê «Äèíàìî» Àëåêñàíäð Àëèåâ îòäàí â àðåíäó â äíåïðîïåòðîâñêèé «Äíåïð». Îá ýòîì ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò êèåâñêîãî êëóáà. Ñðîê ñîãëàøåíèÿ ðàññ÷èòàí äî 31 äåêàáðÿ 2012-ãî. Êðîìå òîãî, â àðåíäó â Äíåïðîïåòðîâñê äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà îòïðàâÿòñÿ çàùèòíèê «Äèíàìî» Äåíèñ Áàëàí è ïîëóçàùèòíèê Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ. ïðîøëîì ñåçîíå Àëèåâ ïðîâåë çà «Äèíàìî» 37 ìàò÷åé è çàáèë 5 ìÿ÷åé. ○

ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÅÐ

ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ÑÅÇÎÍ

ИЗ ЭПОХИ «БИТЛЗ» Шестьдесят лет назад украинские спортсмены впервые приняли участие в олимпийских играх. На прошлой неделе в Киеве состоялась презентация новой экипировки национальной сборной, которая отправляется на Олимпиаду в Лондон. Как известно, формой команды на прошлых играх остались довольны далеко не все. В СМИ даже сравнивали облачение девушек со спецодеждой стюардесс, а костюмы мужчин - с униформой швейцаров. Тем не менее, одевать наших атлетов вновь доверили компании «BOSKO». Всю одежду спортсменов разделили на три вида: торжественную, спортивную и ежедневную. Создавая экипировку, специалисты «BOSKO» постарались совместить традиционную украинскую символику и английский дух, чтобы отдать дань уважения Туманному Альбиону. Форма выполнена в голубых, желтых, темно-синих

Íîâûì ãëàâíûì òðåíåðîì «Äíåïð-Àçîòà» ñòàë Âàñèëèñ Ôðàãèàñ. Ãðå÷åñêèé ñïåöèàëèñò ïîäïèñàë ñ äíåïðîäçåðæèíñêîé êîìàíäîé êîíòðàêò ñðîêîì íà îäèí ñåçîí. Ôðàãèàñ èìååò îãðîìíûé îïûò ðàáîòû â ãðå÷åñêèõ è êèïðñêèõ êëóáàõ. Îí ñîâåðøèë íàñòîÿùèé ôóðîð íà ìèíóâøåì ÷åìïèîíàòå Ãðåöèè, âûâåäÿ ñêðîìíûé «Êîëîññîñ» íà òðåòüþ ñòðî÷êó òóðíèðíîé òàáëèöû ïî èòîãàì ðåãóëÿðíîãî ñåçîíà. и белых цветах. Разработчики добавили оригинальный орнамент, также использовали традиционный колос, который олицетворяет культуру нашего народа. Парадная форма олимпийцев исполнена в стиле английских 70-х - эпохи легендарных «Битлз». Президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка считает, что новые костюмы станут предметом гордости спортсменов и болельщиков и что нашу команду обязательно упомянут в списках самых стильных.

ВДОХНОВИЛА ИСТОРИЯ В тот же день новый домашний комплект формы на ближайшие два сезона продемонстрировали

ÎÁÚßÂÈËÈ ÇÍÀÌÅÍÎÑÖÀ 12 èþëÿ îôèöèàëüíî îáúÿâèëè èìÿ ñïîðòñìåíà, êîòîðûé ïîíåñåò çíàìÿ Óêðàèíû íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Îëèìïèàäû-2012 â Ëîíäîíå. Íàøèì çíàìåíîñöåì ñòàë äçþäîèñò Ðîìàí Ãîíòþê, âûèãðàâøèé «ñåðåáðî» Àôèí è «áðîíçó» Ïåêèíà â âåñå äî 81 êã. Òàêæå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî íà Èãðû ïîåäóò 245 àòëåòîâ, 160 òðåíåðîâ è îôèöèàëüíûõ ëèö. футболисты «Динамо». Экипировку разрабатывали в сотрудничестве с компанией Adidas. Как сказал главный тренер команды Юрий Семин, «Динамо» и Adidas - это два больших бренда и клуб очень доволен таким сотрудничеством. Вдохновила на создание дизайна история команды разных годов. В качестве новых элементов в форму добавили желтые оттенки, надпись «Киев»

ÔÎÐÌÅÍÍÛÉ ÑÊÀÍÄÀË Â ÑØÀ ðàçãîðåëñÿ êðóïíûé ñêàíäàë èç-çà òîãî, ÷òî ïàðàäíóþ ôîðìó äëÿ íàöèîíàëüíîé îëèìïèéñêîé ñáîðíîé ïîøèëè â Êèòàå. Âûÿñíèëîñü ýòî áëàãîäàðÿ æóðíàëèñòàì òåëåêàíàëà ABC, êîòîðûå îáíàðóæèëè íà ÿðëûêàõ íàäïèñü «Made in Chinà». Íàèáîëüøåå âîçìóùåíèå ýòîò ôàêò âûçâàë â Êîíãðåññå ÑØÀ. Íî îëèìïèéñêèé êîìèòåò êðèòèêó â ñâîé àäðåñ ðåøèòåëüíî îòâåðã, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî, â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà êîìàíä â ìèðå, àìåðèêàíñêàÿ ñáîðíàÿ ôèíàíñèðóåòñÿ â ÷àñòíîì ïîðÿäêå. Òàêæå îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü îòìåòèë, ÷òî êîìèòåò áëàãîäàðåí ñïîíñîðàì çà ïîääåðæêó è ãîðäèòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ äèçàéíåðñêèì äîìîì Ðàëüôà Ëîðåíà, êîòîðîìó çàêàçàëè ôîðìó.

сзади у ворота. Также сохранились и старые «фишки» синяя канва на шортах и гетрах. На просьбу поделиться впечатлениями от новой формы, за всех ответил капитан команды Александр Шовковский: «Проверим в ближайшем матче, насколько она фартовая. Пока ничего не могу сказать. Впрочем, знаете, выходя на поле, о форме задумываешься в последнюю очередь». В четверг также презентовал новую домашнюю и выездную форму бронзовый призер чемпио-

ÃÎË-ËÈÍÈß

ÀÐÁÈÒÐÛ - ËÓ×ØÅ Åâðîïåéñêàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà íå íàìåðåíà ñëåäîâàòü ïðèìåðó FIFÀ è âíåäðÿòü òåõíîëîãèþ îïðåäåëåíèÿ âçÿòèÿ âîðîò, òàê íàçûâàåìîé ãîë-ëèíèè. Ýòî ïîäòâåðäèëè â øòàá-êâàðòèðå UEFÀ.  îðãàíèçàöèè ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàþò, ÷òî ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ðàñøèðåííóþ áðèãàäó àðáèòðîâ. FIFÀ æå îáúÿâèëà î âíåäðåíèè òåõíîëîãèè ïî ãîë-ëèíèè ñ ñåçîíà 2013/ 2014. Ýòó èíèöèàòèâó òàêæå ïîääåðæàëè â àíãëèéñêîé ïðåìüåð-ëèãå è áóíäåñëèãå. ÂÛÏËÀÒÛ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ

ÈÃÐÎÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ÔÎÐÌÀ Êëóáû-ó÷àñòíèêè Ëèãè ×åìïèîíîâ ñåçîíà 2011 ÑÒÈËÅ 2012 ãîäà ñóììàðíî ïîëó÷èëè çà âûñòóïëåíèå â 754,1 ìëí. åâðî. Ýòà ñóììà áûëà ÑÅÌÈÄÅÑßÒÛÕ òóðíèðå ðàñïðåäåëåíà ìåæäó 32 êîìàíäàìè ãðóïïîâîãî ната Украины - харьковский «Металлист». В ней команда будет выступать в стартующем сезоне. Для новой экипировки выбрали традиционные для клуба цвета - желтый и темносиний. Эмблему клуба дополняют три синие полоски технического спонсора Аdidas на рукавах.

ýòàïà. Âûïëàòû çà ó÷àñòèå è ðåçóëüòàòû ñîñòàâèëè 413 ìëí., à 341,1 ìëí. äîñòàëèñü êëóáàì â êà÷åñòâå äîëè îò ïðîäàæè ïðàâ òåëåòðàíñëÿöèé. Äîíåöêèé «Øàõòåð», îãðàíè÷èâøèéñÿ øåñòüþ ìàò÷àìè ãðóïïîâîãî òóðíèðà, çàðàáîòàë â Ë× 10 ìëí. åâðî.


ВІВТОРОК, 17 ЛИПНЯ 2012 РОКУ № 55 (1344)

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÏÐÈÇÛÂÛ «Â ñåëå Êè÷êàñ Åêàòåðèíîñëàâñêîãî óåçäà ñ 25 àâãóñòà ïî 1-å ñåíòÿáðÿ 1912 ãîäà Òîâàðèùåñòâî ñåëüñêèõ õîçÿåâ Åêàòåðèíîñëàâñêîãî óåçäà ïî óëó÷øåíèþ æèâîòíîâîäñòâà óñòðàèâàåò Âûñòàâêó-àóêöèîí æèâîòíûõ è ïòèö. Ýêñïîíàòû ïðèíèìàþòñÿ èç ëþáîé ãóáåðíèè. Ýêñïîíàòû íàãðàæäàþòñÿ äåíüãàìè, ïîõâàëüíûìè ëèñòàìè, áðîíçîâûìè, ñåðåáðÿíûìè è çîëîòûìè ìåäàëÿìè. Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ: ñåëî Íèêîëàéïîëü Åêàòåðèíîñëàâñêîãî óåçäà, À. Ã. Áðàóí. Íèæíèé ðåñòîðàí Ãîðîäñêîãî ñàäà íûíå [ïàðê èì. Ãëîáû Ïðèì. ðåä. ðåä.], íå ùàäÿ çàòðàò, âûïèñàë 1-ãî â Ðîññèè âèðòóîçà-öèìáàëèñòà ãîñïîäèíà Èîíåñêî è çíàìåíèòûé ðóìûíñêèé îðêåñòð. Îòíîøåíèå ê äåëó ñàìîå äîáðîñîâåñòíîå. Î áóôåòå è êóõíå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íå áóäó, èáî àäìèíèñòðàöèÿ. Ëàâåð÷åíêî», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû íà ïåðâîé ñòðàíèöå ãàçåòû «Ðóññêàÿ ïðàâäà» 3 èþëÿ 1912 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

«Â ìàñòåðñêóþ - êàê íà ðàáîòó» ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ðàíüøå ÿ æèë îäèí, è âñå ìîè âåùè êàê ïîïàëî âàëÿëèñü íà ñâîèõ ìåñòàõ. Òåïåðü ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü äåâóøêà, è òåïåðü âñå ìîè âåùè àêêóðàòíî è êðàñèâî ëåæàò íåèçâåñòíî ãäå. ☺ ☺ ☺ Ñòóäåíò ñäàåò ýêçàìåí ïî èñòîðèè. Âäðóã îí ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê ñîñåäêå íà çàäíåé ïàðòå è ñïðàøèâàåò: - À â êàêîì ãîäó îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî? Äåâóøêà, çàíÿòàÿ îòâåòîì íà ñâîé âîïðîñ, êðàòêî îòâå÷àåò: -  61-îì. Ïàðåíü îòâîðà÷èâàåòñÿ. Î ÷åì-òî äóìàåò. ×åðåç òðè ìèíóòû îïÿòü ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê íåé: - Ïîãîäè, ýòî êàê?  61-îì æå Ãàãàðèí â êîñìîñ ïîëåòåë! - Íó äà. Íàâåðíîå, â ÷åñòü ýòîãî è îòìåíèëè. ☺ ☺ ☺ Ñòàðûé àíãëèéñêèé ëîðä ïðèõîäèò ê âðà÷ó. - Âû çíàåòå äîêòîð, ÿ æåíèëñÿ ïîëãîäà íàçàä íà ïðåëåñòíîé ìîëîäîé îñîáå, íî îíà íèêàê íå ìîæåò çàáåðåìåíåòü, ìîæåò áûòü ÷òî-òî ïîñîâåòóåòå?

- Ñêîëüêî Âàì ëåò, ñýð? - 75. - À Âàøåé æåíå? - 25. - Âîò ÷òî ÿ Âàì ïîñîâåòóþ, âîçüìèòå Âàøó æåíó, íàéìèòå ìîëîäîãî ñåêðåòàðÿ è îòïðàâëÿéòåñü íà Âàøåé ÿõòå â ïóòåøåñòâèå ìåñÿöà íà äâà íà òðè. Âû çíàåòå, ìîðñêîé âîçäóõ ïîðîé òâîðèò íàñòîÿùèå ÷óäåñà! Ïðîõîäèò ïîëãîäà ñòàðûé ëîðä ïîÿâëÿåòñÿ ó äîêòîðà. - Îãðîìíîå Âàì ñïàñèáî, äîêòîð! Ìîðñêîé âîçäóõ äåéñòâèòåëüíî òâîðèò ÷óäåñà! Ìîÿ æåíà áåðåìåííà! - Õì, à êàê ïîæèâàåò ìîëîäîé ñåêðåòàðü? ñïðàøèâàåò äîêòîð. - Âû çíàåòå îíà òîæå áåðåìåííà! Ìîðñêîé âîçäóõ òâîðèò ÷óäåñà!!! ☺ ☺ ☺  çîîìàãàçèíå: - Äàéòå ìíå òðè ñîòíè êëîïîâ, ïîëñîòíè òàðàêàíîâ, äâà äåñÿòêà ìûøåé è ïÿòîê êðûñ. - Çà÷åì? - Ìåíÿ âûñåëÿþò è òðåáóþò, ÷òîáû ÿ îñòàâèë äîì â òîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðîì îí áûë.

 Äíåïðîïåòðîâñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå ïðîøëà âûñòàâêà «Ðîìàíòèêà ïîâñåäíåâíîñòè» êèåâñêîé õóäîæíèöûãðàôèêà Îëåñè Äæóðàåâîé - òàê öåíòð ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû «Ëåñòâèöà» íà÷àë ïðàçäíîâàíèå ñâîåãî 15-ëåòèÿ. «Â³ñò³» çàäàëè íåñêîëüêî âîïðîñîâ ñòîëè÷íîé ãîñòüå, î êîòîðîé èñêóññòâîâåäû ïèøóò êàê î íîâîì ÿâëåíèè â ñîâðåìåííîì óêðàèíñêîì èñêóññòâå НЕ ЧУЖОЙ ГОРОД - Олеся, это первая Ваша выставка в нашем городе? - Я активно выставляюсь в Киеве, осенью у меня была выставка во Львове. А в Днепропетровске - первая, хотя этот город для меня не чужой. Тут вся родня: мама, сестра, племянник, друзья. Здесь я закончила школу, художественную школу, поступила в университет на графический дизайн. Отучилась год, а потом по семейным обстоятельствам перевелась в Киев. - Наверное, часто бываете в гостях?

ÏÎÃÎÄÀ Вт 17.07 Ср 18.07 Чт 19.07

+22 +23 0С півд.захід. +18 +20 0С 56 м/с +21 +25 0С захід. +16 +19 0С 24 м/с +21 +26 0С захід. +18 +21 0С 25 м/с

 ÅÂÐÎÏÅ ÁÎËÜØÅ ÖÅÍßÒ ÃÐÀÔÈÊÓ

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ «КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 31 29 64 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- Нет, все приезжают ко мне. Я не была здесь лет 5. У меня двое маленьких деток: одной 5, второй - 3. Я не могу оставлять их надолго. Поэтому для меня приглашение с выставкой в Днепропетровск было приятным сюрпризом: я смогла встретиться с родными, друзьями, показать городу свою графику. - Однако Днепропетровск - не родной город?

«×ÓÂÑÒÂÓÞ Â ÑÅÁÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÓÞ ÊÐÎÂÜ» - Я родилась в Таджикистане, в Душанбе. Но корни у меня на самом деле славянские, с восточной примесью. Бабушка с маминой стороны - чистокровная украинка. - Теперь понятно, почему Вам дали украинское имя… - (улыбается) В 1989 году мы переехали в Украину - тут у нас были родственники. А в Таджикистане начались военные действия, и там мы считались русскими. - Олеся, а Вы сами себя кем считаете? - Ну, конечно, я чувствую в себе восточную кровь. Хотя была такая

интересная история: на мою последнюю выставку в Киеве пришли представители посольства Таджикистана, я у них спросила, похожа ли я на таджичку, а они говорят: «Нет, Вы похожи на украинку». А украинцы, когда меня видят, говорят, - Почему Вы выбрачто я похожа на восточли для себя сложные ную женщину. тиражные техники: ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЕ цветную гравюру, лиТЕХНИКИ ногравюру - гравюру - Вы закончили Ки- на линолеуме? - Графические техниевский институт декоративно-прикладного ки все сложные. Меня искусства по специаль- техники как раз и увлекности «графический ли. Может, печатью: дизайн», но занялись тем, что ты можешь с одной доски сделать графикой. Почему? - Я видела себя дизай- две-три разные по цвету, нером, но переезд в Киев колориту работы. В Укочень сильно повлиял на раине больше ценят жито, что я стала художни- вопись, а в Европе - граком. У нас был чудесный фику. Там во всех гостипредмет «графические ницах, кафе, офисах техники», кабинет если на стенах что-то графики, где мы могли висит, то это, скорее, грапознакомиться с офор- фические работы, а не том, ксилографией - гра- живописные. Возможно, вюрой на дереве, лино- потому что графика - богравюрой. Меня увлек лее демократична по процесс. И был «правиль- цене. ный» преподаватель - В августе Вы отмеОксана Стратийчук. Она тите 30-летие. Подхосама очень известный дя к юбилею и подвокиевский художник-гра- дя итоги, что считаете фик, болеет этим и умеет своим наибольшим заразить других. Я стала, достижением? помимо заданий в инсти- То, что я не утратитуте, делать свои работы. ла любовь к рисованию Потом Оксана любезно и к графике, но при этом пустила к себе в мастер- - что самое важное - у скую, и я там работала с меня есть семья, дети. Я ней два года. Сейчас у стараюсь, балансирую: я меня своя мастерская, прилежная домохозяйкуда я прихожу, как на ка, притом, что я работу, каждый день. художник (смеется).

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

ÏÐÈËÅÆÍÀß ÕÎÇßÉÊÀ, ÏÐÈÒÎÌ, ×ÒÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊ

Номер підписано до друку 16.07.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 34800 прим. Замовлення № 1254355

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement