Page 1

2

«ÌÅ×ÒÀÞ ÑÍßÒÜ ÔÈËÜÌ Î ÌÀÒÅÐÈ»

ªÄÍÀÍÍß ÊÓËÜÒÓÐ

ÙÀÑËÈÂÈÉ ÄÎÌÎÂÈÊ ÎÄÐÓÆÅÍÈÉ

5

ÃÓÌÎÂÀ ÊÀ×Å×ÊÀ ÏÐÈÕÎÂÀÍÀ ÇÀÃÐÎÇÀ

3

14

ÂÂÅÐÕ ÏÎ ËÅÄÛØÊÅ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

Ïîêà îáû÷íûå ãðàæäàíå ïüþò äîìà ÷àé è âêëþ÷àþò îáîãðåâàòåëè, ëåäîëàçû íàäåâàþò «êîøêè» è âïåðåä - ïîêîðÿòü «õîëîäíûå» âåðøèíû.  ìîðîçíûé äåíü ýòè ëþäè ñîãðåâàþòñÿ íå îäåÿëîì è ãëèíòâåéíîì, à àêòèâíûì ýêñòðåìàëüíûì ñïîðòîì.

№16 (1305) Четвер, 01 березня 2012 р.

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÈÊÌÅÒÈ ÏÐÎÔÅѲÎÍÀ˲Â

ÊÓÁÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÒÜ

ÑÒÐÀÍÛ - ÏÀÐÒÍÅÐÛ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû âñòðåòèëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êóáà Ìàðèíî Ìàðèëüî. Âèêòîð ßíóêîâè÷ âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè âûøëè íà íîâûé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïîäïèñàë Óêàç î ïðåäîñòàâëåíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè êóáèíñêîìó íàðîäó. Ïî ñëîâàì Ïðåçèäåíòà, â 2012 ãîäó îæèäàåòñÿ âèçèò â Óêðàèíó ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà, Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Êóáû Ðàóëÿ Êàñòðî. ○

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐÀ

«ÏÅÐÅÓ×ÅÒ» ÑÎÖÏÎÌÎÙÈ

Ïîæåæíèêè áîÿòüñÿ «îáíîâîê», ìóçèêàíòè - àâòîãðàô³â

89

Êîæåí ³ç íàñ â³ðèòü ó ÿê³ñü ïðèêìåòè. Öåé íåïèñàíèé çâ³ä ïðàâèë ï³äêàçóº, ÿê ä³ÿòè çà òèõ ÷è ³íøèõ îáñòàâèí. Ïðèêìåòè ôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü, öå ñâîãî ðîäó êîíöåíòðîâàíà íàðîäíà ìóäð³ñòü, ó íà¿âíîñò³ ÿêî¿ êðèºòüñÿ ïðèðîäíå áàæàííÿ óíèêíóòè íåïðèºìíîñòåé. Ñüîãîäí³ íå âñ³ ìóçèêàíòè, ìàáóòü, ìîæóòü ïîÿñíèòè, ÷îìó ñàìå ïîòð³áíî æèòè «ó çëàãîä³» ç³ ñâî¿ì ³íñòðóìåíòîì, à ïðîäàâö³ - ÷è ñïðàâä³ ïåðøèé âèòîðã íå ìîæíà âèòðà÷àòè. Îäíàê òàê³ «õèòðîù³» äîïîìàãàþòü ïðåäñòàâíèêàì ð³çíèõ ïðîôåñ³é íå ò³ëüêè ÿê³ñíî âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó, àëå é ïðèíîñèòè íàì êîðèñòü. Äåòàëüí³øå ïðî ïðèêìåòè ïðîôåñ³ ïðîôåñ³-îíàë³â ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ãàëóçÿõ çíàþòü «Â³ñò³».

ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÀ ̲Ѳß

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÂÓòËËß ÍÀ ÂÅÐØÈͲ ѲÒÓ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

Âåëüìè àìá³òíó ìåòó äëÿ ñåáå îáðàëè äîíåöüê³ àëüï³í³ñòè - âîíè çä³éñíþþòü åêñïåäèö³¿ íà íàéâèù³ ã³ðñüê³ âåðøèíè ñâ³òó ³ ùîðàçó çàëèøàþòü òàì êàïñóëó ç âèäîáóòèì ó øàõòàõ Äîíáàñó âóã³ëëÿì. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Âóã³ëëÿ Äîíáàñó íà âåðøèí³ ñâ³òó», ðîçïî÷àòîãî â 2007 ðîö³,

16

ñêåëåëàçè âæå ï³äêîðèëè Ãîâåðëó, Ìîíáëàí, ØèøàÏàíãìó, Åëüáðóñ ³ Åâåðåñò. Îêð³ì ñõîäæåíü íà íàéâèù³ âåðøèíè Óêðà¿íè ³ ªâðîïè, íà ðàõóíêó àëüï³í³ñò³â ðÿä â³äêðèòò³â. Òàê, ó 2009 ðîö³ êîìàíäà çä³éñíèëà ñõîäæåííÿ íà áåç³ìåííó âåðøèíó Òÿíü-Øàíÿ âèñîòîþ 5132 ì â ìàñèâ³ ëüîäîâèêà ϳâäåííèé ²íèëü÷åê (Êèðãèçñòàí) ³ íà ïðàâàõ ïåðøîïðîõîäö³â

ïðèñâî¿ëà ¿é ³ì’ÿ «Ï³ê øàõòàð³â Óêðà¿íè». À íà ïî÷àòêó 2011 ðîêó â õîä³ Äîíåöüêî¿ Àíòàðêòè÷íî¿ åêñïåäèö³¿ àëüï³í³ñòè ï³äêîðèëè íåâ³äîìó ðàí³øå âåðøèíó ϳâäåííîãî ïîëþñà âèñîòîþ 3126 ì, ÿêó çàïðîïîíóâàëè íàçâàòè «Ï³êîì Äîíáàñó». ×åðãîâà ïàòð³îòè÷íà åêñïåäèö³ÿ ïî÷àëàñü 23 ëþòîãî öüîãî ðîêó. Íàðàç³ ãðóïà ç 7

ñêåëåëàç³â íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ àëüï³í³çìó Ñåð㳺ì Êîâàëüîâèì äîëຠøëÿõ äî íàéâèùî¿ òî÷êè ϳâäåííî¿ Àìåðèêè - ãîðè Àêîíêàãóà. ¯¿ âèñîòà - 6962 ìåòðè íàä ð³âíåì ìîðÿ. Çä³éñíèòè ñõîäæåííÿ êîìàíäà ïëàíóº âñüîãî çà òèæäåíü - òàê³ ñòèñë³ òåðì³íè âñòàíîâèëè äëÿ ñåáå ÷åñòîëþáí³ ñïîðòñìåíè.

Òîíÿ Ìàò⳺íêî: «Ìóçèêà âçÿëà ñâ

Íà çàñåäàíèè Êàáìèíà Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ ïîðó÷èë Ìèíñîöïîëèòèêè ïðîâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ âñåõ âèäîâ ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Îí òàêæå æäåò ïðåäëîæåíèé, êàê óïðîñòèòü è ñäåëàòü áîëåå ñîâðåìåííîé óñòàðåâøóþ ñèñòåìó, ÷òîáû ïîìîùü ïîëó÷àëè òå, êîìó îíà äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìà. Êðîìå òîãî, Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà ïîðó÷èë ðàçðàáîòàòü ïðîñòîé è ïðîçðà÷íûé ìåõàíèçì ãîñïîääåðæêè ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà, ÷òîáû äîòàöèè ïîëó÷àëè íåïîñðåäñòâåííî ñåëüñêèå æèòåëè, êîòîðûå ñäàþò ìîëîêî. ○

ÄÂÓÕÝÒÀÆÍÛÅ ÏÎÅÇÄÀ

ÏÐÈÁÛÒÈÅ -  ÌÀÐÒÅ Ïåðâûé äâóõýòàæíûé ýëåêòðîïîåçä ïðîèçâîäñòâà Skoda Vagonka (×åõèÿ) ïîÿâèòñÿ â Óêðàèíå óæå â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà. Âòîðîé òàêîé æå ñîñòàâ ïðèáóäåò â àïðåëå. ×åøñêèå ïîåçäà ñìîãóò ðàçâèâàòü ñêîðîñòü äî 160 êì/÷àñ. Æåëåçíîäîðîæíèêè ïëàíèðóþò çàäåéñòâîâàòü íîâûé ïîäâèæíîé ñîñòàâ íà ìàðøðóòå Õàðüêîâ - Äíåïðîïåòðîâñê - Äîíåöê. ○

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ

ÁÅÇ ËÅÒÍÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ïîäàë â ïàðëàìåíò çàêîíîïðîåêò îá îòìåíå ïåðåõîäà íà ëåòíåå âðåìÿ ñ 2013-ãî.  íûíåøíåì ãîäó ñòðåëêè ÷àñîâ áóäóò ïåðåâîäèòü, êàê è ðàíüøå - ýòî ñâÿçàíî ñ ïðîâåäåíèåì â íàøåé ñòðàíå ôóòáîëüíîãî ÷åìïèîíàòà Åâðî-2012. Çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò ïåðåâåñòè ÷àñû âåñíîé íà ëåòíåå âðåìÿ, à îñåíüþ ïåðåéòè íà çèìíåå - è áîëüøå ñòðåëêó íå ïåðåâîäèòü.  ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà îí âñòóïèò ñèëó ñ 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305)

ªÄÍÀÍÍß ÊÓËÜÒÓÐ

Ïðèìíîæóþ÷è ñëàâó ðåã³îíó ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

ÇÈÌÎÂÈÉ ÇÀÏËÈÂ

×ÅÌϲÎÍÀÒ ÑÅÐÅÄ ÌÎËÎIJ ²ç 29 ëþòîãî äî 3 áåðåçíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà áàç³ Ïàëàöó âîäíèõ âèä³â ñïîðòó «Ìåòåîð» â³äáóäåòüñÿ çèìîâèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè òà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîä³ ç ïëàâàííÿ. Çà ñëîâàìè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, ïðîâåäåííÿ öüîãî ÷åìï³îíàòó - öå ùå îäíà âàãîìà ïîä³ÿ â ñïîðòèâíîìó æèòò³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà êðà¿íè. Çèìîâèé ÷åìï³îíàò º êâàë³ô³êàö³éíèì çìàãàííÿì äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåí糿 íà ó÷àñòü â Îë³ìï³éñüêèõ ²ãðàõ 2012 ðîêó. Ó çìàãàííÿõ áðàòèìóòü ó÷àñòü òàêîæ ïëàâö³ ç Á³ëîðóñ³, Ãðó糿, Êàçàõñòàíó, Ìîëäîâè òà Ðîñ³¿.

ÍÎÂÈÍÈ ÓÐÎ×ÈÑÒÀ ÇÓÑÒв×

ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

«Â²ÄÊÐÈÒÈÉ Ñ²һ

ÏÅÐÅÉÍßËÈ ÄÎÑÂ²Ä Ó ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðîãðàìè ë³äåðñòâà «Â³äêðèòèé Ñâ³ò» Êîíãðåñó ÑØÀ òà Àìåðèêàíñüêî¿ ðàäè ç ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òè ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Óêðà¿íè â³äâ³äàëè Âàøèíãòîí. ³ä Äí³ïðîïåòðîâùèíè äåëåãàòàìè áóëè ãîëîâà Òîìàê³âñüêî¿ ðàéðàäè Íàòàë³ÿ Ñêðèï÷åíêî òà çàñòóïíèê Êðèâîð³çüêîãî ìåðà, äåïóòàò îáëðàäè Êîñòÿíòèí Ïàâëîâ. Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä ï³äêðåñëèâ, ùî íàéêðàù³ ñòàíäàðòè àìåðèêàíñüêî¿ âëàäè áóäóòü çàñòîñîâàí³ ó íàøèõ ì³ñòàõ ³ ñåëàõ. ○

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÜÊÀ ÃÐÎÌÀÄÀ – ÎÄÍÀ Ç ÍÀÉÁ²ËÜØÈÕ Â ÎÁËÀÑÒ²

 ïðèîðèòåòàõ - ýêîíîìèÿ ðåñóðñîâ

Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë çóñòð³âñÿ ç â³äîìèì ê³íîàêòîðîì ³ ðåæèñåðîì, íàðîäíèì àðòèñòîì ÐÐÔÑÐ Ðîä³îíîì Íàõàïºòîâèì, ÿêèé ïðè¿õàâ íà Äí³ïðîïåòðîâùèíó ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ âîíè îáãîâîðèëè ìîæëèâîñò³ çéîìîê õóäîæíüîãî ô³ëüìó. Ñöåíàð³é äî íüîãî Íàõàïºòîâ íàïèñàâ çà ñïîãàäàìè ñâ ìàòåð³. Êð³ì òîãî, ðåæèñåð ïëàíóº ïðè¿õàòè íà Äí³ïðîïåòðîâùèíó ó òðàâí³ äëÿ ïðåçåíòàö³¿ ñâ êíèãè. ○

Азербайджанська громада - одна з найбільших в області, вона налічує близько 6 тисяч осіб. На сто-

вої шани заслуговують роки Великої Вітчизняної війни. Губернатор підкреслив, що азербайдрінках видання від- ців, які зробили ваго- жанці у важкі воєнні творили шлях та ус- мий внесок у розви- роки билися пліч-опіхи азербайджан- ток регіону. Особли- пліч з українцями,

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÍÀ ÁÀÒÜʲÂÙÈÍÓ

Ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³ ïîáà÷èëà ñâ³ò êíèãà «Àçåðáàéäæàíö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü». Ïåðøèé ïðèì³ðíèê ñâÿòêîâîãî âèäàííÿ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë óðî÷èñòî âðó÷èâ Íàäçâè÷àéíîìó ³ Ïîâíîâàæíîìó Ïîñëó Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Åéíóëë³ ßäóëë³ îãëè Ìàäàòë³

брали участь у визволенні Дніпропетровщини від німецькофашистських загарбників. «80-річчя Дніпропетровської області це багатонаціональне свято, свято представників усіх національностей, які створювали, розбудовували і примножують славу нашого регіону. Український та азербайджанський народи об’єднала історія, до якої ми ставимося з повагою. І ця взаємна повага створює надійний фундамент для подальшого спільного руху вперед», - сказав Олександр Вілкул.

«ÃÀÐßײ» ÏÈÒÀÍÍß

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÑÏÎÆÈÂÀײ 15 áåðåçíÿ ²íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ç 10.00 äî 12.00 ïðîâîäèòü «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ç³ ñïîæèâà÷àìè, ïðèñâÿ÷åíó Âñåñâ³òíüîìó äíþ ïðàâ ñïîæèâà÷à. Êîíòàêòíèé òåëåôîí - (056) 744-08-62.

 îáëñîâåòå ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñòðîèòåëüñòâà Óêðàèíû, Àãåíòñòâà ÑØÀ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ (USAID), îáëàñòíîé Àññîöèàöèè ÎÑÌÄ è ÆÑÊ «Íàø äîì» ïðîøëà ïåðâàÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü â ìíîãîêâàðòèðíûõ сурсов в жилых зданиях. äîìàõ» Открывая конференцию, председатель облсовета Евгений Удод отметил проблемы, требующие неотложных действий, в том числе - повышение энергоэффективности и рациональное использование всех видов энергоре-

Чтобы с ними справиться, необходимы совместные усилия органов власти, бизнеса, общественных и международных организаций, жителей домов и их объединений. По инициативе губернатора Александра Вилкула в нашем регионе реализуется програм-

ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÆÈËÈÙÍÎÌÓ ÔÎÍÄÓ ма по повышению энергоэффективности на 2010-2015 годы. В ее рамках предусмотрены мероприятия по снижению энергопотребления и экономии ресурсов

в промышленности, ЖКХ и других сферах на сумму более 6 млрд. грн. Особое внимание уделяется вопросу энергосбережения в жилищном фонде.

ÐÀÄÎÑÒÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Ðîäèëèñü íà 80-ëåòèå îáëàñòè ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Çàìåñòèòåëü ãëàâû îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Èâàí Ñòóïàê ïîçäðàâèë ìàì, ðîäèâøèõ â Äåíü 80ëåòèÿ Äíåïðîïåòðîâùèíû - 27 ôåâðàëÿ В роддоме №1 в Днепропетровске в юбилей региона появились на свет 7 малышей: 5 мальчиков и 2 девочки. Всего в этот день в области

бой семье, тем более, когда дети пришли в мир к юбилею Днепропетровщины. Конечно, мы ожидаем от них особых достижений, но главное чтобы маленькие жители области были здоровыми и счастливыми», - отметил Иван Ступак. Заместитель губернатора поздравил мам с важным собыродились 83 ребенка «Рождение ребен- тием в их жизни, по- 48 девочек и 35 маль- ка - всегда большое дарил цветы и вручиков. чудо, счастье в лю- чил подарки.

ÑÐÅÄÈ ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ 48 ÄÅÂÎ×ÅÊ È 35 ÌÀËÜ×ÈÊΠТакже во время визита в роддом Иван Ступак навестил маму тройни Нину Лукьянову. На День защитника Отечества она подарила своему мужу самый дорогой подарок двоих мальчиков и девочку.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

ÍÀØ ÇÅÌËßÊ

Ðîäèîí Íàõàïåòîâ: «Ìå÷òàþ ñíÿòü ôèëüì î ìàòåðè» свидание с городской архитектурой, это нечто более инÐîäèîíà Íàõàïåòîâà тимное, ведь здесь прошло мое детство. âåñü ìèð çíàåò êàê А воспоминания о òàëàíòëèâîãî àêòåнем неразрывно свяðà, ðåæèññåðà è ñöåíàðèñòà. Îäíàêî заны с воспоминаниäëÿ íàñ îí íå ïðîñòî ями о матери. Было очень волâûäàþùàÿñÿ ëè÷нительно увидеть íîñòü â èñòîðèè каменные «бабы», êèíåìàòîãðàôà, íî è посетить историчес- çåìëÿê. Ìíîãî ëåò Íàõàïåòîâ íå áûë â кий музей, туда я хоÄíåïðîïåòðîâñêå, íî дил еще маленьíà 80-ëåòèå îáëàñòè ким. С тех пор многое измениè ïî ïðèãëàøåíèþ лось - названия ãóáåðíàòîðà Àëåêулиц, номера ñàíäðà Âèëêóëà трамваев. àðòèñò ïîñåòèë ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

ðîäíûå ìåñòà, ïîîáùàëñÿ ñ ïðåññîé è ïîêëîííèêàìè ñâîåãî òâîð÷åñòâà

«МЕНЯ ОХВАТЫВАЕТ НОСТАЛЬГИЯ» - Родион Рафаилович, Вы много лет не были на родине. Какие первые впечатления? - Меня охватывает ностальгия. Приезд в Днепропетровск - это не просто

«ÃËÀÂÍÓÞ ÐÎËÜ ÏÐÅÄËÎÆÈÌ ÁÐÅÄÓ ÏÈÒÒÓ»

- Следите за украинским кинематографом? - Это делать довольно сложно, будучи за пределами страны. Разве что на фестивалях. Многих работников украинского кинематографа, которых я знал и уважал, уже нет в живых. - Какие свои фильмы считаете самыми удачными? - Я люблю все картины, к которым был причастен. Помню не только результат, но и сам процесс съемок. Каждый фильм неразрывно связан с определенными этапами моей биографии.

Продюсер картины Майк Медовой, главную роль предложим Бреду Питту. Если он согласится, то дело пойдет быстро и к началу 2014 года, возможно, кинолента будет уже в прокате. Кроме того, очень хочется снять фильм о жизни моей ма тери, о ее героическом переходе через линию фронта в 1943 году. Это моя мечта.

«Â ÁËÈÆÀÉØÈÕ ÏËÀÍÀÕ «ÂÈÍÎ ÈÇ ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊλ Люблю киноленты, в которых я выступал как режиссер - «Не стреляйте в белых лебедей», «На исходе ночи». - Жалеете ли Вы о чем-нибудь? - Конечно. Но к этому нужно относиться мудро. Оглядываясь назад понимаю, что все неосуществленные планы - путь к чему-то более важному. Ничто не случайно.

ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ ÇÀ ÂÅËÈÊÈÕ

Äí³ïðîïåòðîâö³ îáðàëè ßíãåëÿ

Голосування проходило за чотирма номінаціями: «Державний діяч», «Діяч науки», «Діяч культури» та «Спортивний діяч». Читачі могли самі пропонувати кандидатуру - телефоном або поштою. Керівник проекту Юліана Кокошко розповідає, що щодня редакція отримувала листи й безліч дзвінків. Раз на тиждень газета публікувала проміжні результати голосування. Журналістів приємно вразив той

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÁËÀÑÒÜ Î×ÈÌÀ IJÒÅÉ

Áîëåå 500 æèòåëåé ïðèøëè íà òâîð÷åñêèé âå÷åð Ðîäèîíà Íàõàïåòîâà â òåàòðå ðóññêîé äðàìû èì. Ãîðüêîãî. Êàæäûé ìîã çàäàòü âîïðîñ àðòèñòó. Îí ðàññêàçàë î ñâîåé æèçíè, òâîð÷åñêîì ïóòè, ïîäåëèëñÿ ñàìûìè ÿðêèìè âîñïîìèíàíèÿìè.

Ó ñåðåäó ãàçåòà «Äíåïð âå÷åðíèé» ï³äáèëà ï³äñóìêè ïðîåêòó «Ãîëîñóé çà âåëèêèõ!». Ðîçïî÷àòèé 1 ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó, â³í íàáðàâ òàêîãî ðåçîíàíñó, ùî ðåäàêö³ÿ âèð³øèëà ïðîäîâæèòè éîãî äî ê³íöÿ ëþòîãî é ïðèóðî÷èòè äî 80-¿ ð³÷íèö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ЛЮБЛЮ ВСЕ КАРТИНЫ»

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

«Вино из одуванчиков». Сценарий к нему уже написан, но когда приступим к съемкам, пока неизвестно.

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÂÑÒÐÅ×À

- Расскажите о своих творческих планах. Чем сейчас занимаетесь? - Планов много. Иногда мне даже страшно. В юности задумок было меньше, и казалось, что все они осуществятся. С возрастом относишься к этому подругому - всего не успеть, нужно выделять приоритеты. В ближайших планах - фильм по книге Рэя Бредбери

факт, що читачі пропонували не тільки «розкручених», але й менш відомих земляків. Беззаперечним лідером голосування став конструктор Михайло Янгель. Він отримав 614 голосів. В’ячеслав Сергеєв, начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, зазначив, що рейтинг видатних земляків, складений читачами «Вечірки», був урахований при підготовці й проведенні святкування 80-річчя Дніпропетровщини. Він також пообіцяв, що згодом імена великих з’являться у назвах вулиць, скверів, закладів культури. Також будуть поставлені пам’ятники визначним землякам.

ÂÈÇÍÀ×ÍÈÌ ÇÅÌËßÊÀÌ ÏÎÑÒÀÂËßÒÜ ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÈ

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÏÐÎÅÊÒÓ ÏÎ ÍÎ̲ÍÀÖ²ßÕ: ˆ «Äåðæàâíèé ä³ÿ÷» - ÎËÅÊÑÀÍÄÐ

ÏÎËÜ, àðõåîëîã, ï³äïðèºìåöü

(565 ãîëîñ³â);

ˆ «Ä³ÿ÷ íàóêè» - ÌÈÕÀÉËÎ

ßÍÃÅËÜ, êîíñòðóêòîð (614 ãîëîñ³â);

ˆ «Ä³ÿ÷ êóëüòóðè» - ËÅÎÍ²Ä ÊÎÃÀÍ,

ñêðèïàëü (588 ãîëîñ³â); ˆ «Ñïîðòèâíèé ä³ÿ÷» - ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÐÎÇ, ãðîñìåéñòåð (496 ãîëîñ³â).

Крім читачів, голосували за великих цілі колективи та відомі особистості - губернатор Олександр Вілкул, голова облради Євген Удод, мер Дніпропетровська Іван Куліченко, владика Іриней та інші.

Çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà Ìàð³ÿ Ïóñòîâà óâ³éøëà äî ñêëàäó æóð³ ô³íàëó ó÷í³âñüêîãî êîíêóðñó «Äí³ïðîïåòðîâùèíà - ðåã³îíë³äåð», ÿêèé ïðîéøîâ ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 80-ð³÷÷ÿ îáëàñò³. Ñâî¿ ðîáîòè ïðåäñòàâèëè áëèçüêî 250 øêîëÿð³â. Ô³íàë³ñòàìè ó íîì³íàö³ÿõ «Ë³òåðàòóðà òà îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» òà «Åêîíîì³êà ³ åêîëîã³ÿ» ñòàëè 20 ó÷í³â. Çà ðåçóëüòàòàìè âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â - ïî 3 â êîæí³é íîì³íàö³¿. ○

ÑÅÑ²ß Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ

Ç̲ÍÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ Â îñòàíí³é äåíü çèìè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéøëà ÷åðãîâà 21 ñåñ³ÿ ì³ñüêðàäè. Äåïóòàòè çàòâåðäèëè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó ì³ñòà çà 2011 ð³ê, âíåñëè çì³íè ó áþäæåò-2012 ùîäî ðîçïîä³ëó çàëèøêó êîøò³â ìèíóëîãî ðîêó òà ïåðåéìåíóâàëè äóáëþþ÷³ ïðî¿çäè ó Ëåí³íñüêîìó ðàéîí³. Îáðàíö³ íàðîäó ïðèéíÿëè ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà îá’ºêò îáëàñíî¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÊÇ «Îáëàñíèé ïðèòóëîê äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ», ùî ðîçòàøîâàíèé â Îðëiâùèí³. Òóò ñòâîðÿòü ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é, äå îçäîðîâëÿòèìóòü ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà - ä³òåé ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. ○

ÑϲËÜͲ IJ¯

ÀÍÒÈÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×Ͳ ÍÀÂ×ÀÍÍß 28 ëþòîãî êîîðäèíàö³éíà ãðóïà Àíòèòåðîðèñòè÷íîãî öåíòðó ïðè ÓÑÁÓ â îáëàñò³ ïðîâåëà êîìàíäíî-øòàáí³ íàâ÷àííÿ íà îá’ºêò³ ç ìàñîâèì ïåðåáóâàííÿì ëþäåé Îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ÑÁÓ, ÌÂÑ, ÌÍÑ, Âíóòð³øí³õ â³éñüê, ÎÄÀ òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó÷àñíèêè íàâ÷àíü â³äïðàöþâàëè ïèòàííÿ âèÿâëåííÿ ³ çíåøêîäæåííÿ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â, ïðèïèíåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ ïðîÿâ³â ³ âèçâîëåííÿ çàðó÷íèê³â.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 ЖИТТЯ РЕГIОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

ØÒÐÀÔÈ ÂÃÎÐÓ

Ìàðøðóòêè çìóñÿòü ïîâàæàòè

ÇÓÏÈÍßÞ×ÈÑÜ, ÍÅ ÏÅÐÅØÊÎÄÆÀÉÒÅ ²ÍØÈÌ ПОРЯДОК НА ПЕРЕЇЗДАХ

ÄÅÁÀÒÍÈÉ ÒÓÐͲÐ

ÇÌÀÃÀËÈÑß Â ÊÐÀÑÍÎÌÎÂÑÒ² 24-26 ëþòîãî â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîõîäèâ â³äêðèòèé òóðí³ð «Dnipro Open-2012» ó ôîðìàò³ ö³íí³ñíèõ äåáàò³â Êàðëà Ïîïïåðà. Òóðí³ð ïðîâåëè îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â «Ìîëîä³ ðåã³îíè» òà Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Íîâå áà÷åííÿ». 153 ó÷àñíèêè ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Êèºâà, Çàïîð³ææÿ òà ³íøèõ ì³ñò äåáàòóâàëè íà òåìó: «Äåìîêðàò³ÿ òà ñîö³àëüí³ ìåðåæ³». Ïåðåìîãëè â òóðí³ð³ êîìàíäè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà.

ÍÎÂÈÍÈ

Íàðîäí³ äåïóòà òè çíîâó äåïóòàòè âçÿëèñÿ çà âèõîâàííÿ óêðà¿íñüêèõ àâòîëþáèòåë³â. Íåùîäàâíî Âåðõîâíà Ðàäà ó äðóãîìó ÷èòàíí³ ïðèéíÿëà çàêîíîïðîåêò, ÿêèì çá³ëüøèëà øòðàôè äëÿ òèõ, õòî íå ïðîïóñêຠìàøèíè «øâèäêî¿ äîïîìîãè», ðÿòóâàëüíèê³â, ì³ë³ö³¿ ³ç óâ³ìêíåíèìè ñïåöñèãíàëàìè. Êàðàòèìóòü ãðèâíåþ ³ âî䳿â, ÿê³ íå íàäàþòü ïåðåâàãó ó ðóñ³ ìàðøðóòêà ì ìàðøðóòêàì

̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑϲÂÏÐÀÖß

ÏвÎÐÈÒÅÒÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ªâãåí Óäîä ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ âçÿâ ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ «êðóãëîãî ñòîëó» - «Ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî òà ñèëüíà ðåã³îíàëüíà äåìîêðàò³ÿ ÿê îñíîâà ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿». Ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óðÿäîâèõ ñòðóêòóð ç Óêðà¿íè, Ìîëäîâè, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà äèïëîìàòè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í îáãîâîðèëè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè ì³æíàðîäíî¿ òà ì³æðåã³îíàëüíî¿ ñï³âïðàö³. ○

ÐÎÇ̲РÑÒßÃÍÅÍÍß - 510-680 ÃÐÍ.

ËÈÑÒ ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

ÍÅ ÇÀËÈØÈËÈÑÜ ÁÀÉÄÓÆÈÌÈ

Крім того, парламентарії підвищили штрафи й за інші правопорушення, зокрема - за перевищення швидкості у межах міста понад 50 кілометрів на годину, порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних таксі. Кругленьку суму доведеться викласти і за «ігнорування» правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди чи загрожують безпеці дорожнього руху. Раніше за аналогічні порушення штрафні санкції не перевищували 20-30 неоподатковуваних мінімумів, тепер вони сягнули 30-40 (510- 680 грн.).

Новим законом Рада планує навести порядок на дорогах українських міст. Крім того, законодавці впевнені, що покарання гривнею за «неповагу» до маршрутних таксі дозволить значно зменшити затори. Наразі закон направлено на підпис Главі держави.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÄÅÒßÕ

Ðåäàêö³ÿ «Â³ñòåé» îòðèìàëà ëèñò â³ä ïåíñ³îíåðêè ªâãåí³¿ Ôåä÷åíêî.  íüîìó âîíà âèñëîâëþº ùèðó âäÿ÷í³ñòü ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ Îáëñïîæèâñï³ëêè Îëåêñàíäðîâ³ Êîñåíêó òà ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó Íåë³ Êðàâåöü çà ô³íàíñîâó äîïîìîãó, íàäàíó ¿é ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ â³ä ³íñóëüòó. Êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà ïðîÿâèëî íåáàéäóæ³ñòü äî ñâ êîëèøíüî¿ ñï³âðîá³òíèö³. ○

БОРОТЬБА ІЗ ЗАТОРАМИ

ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ

Парламент також схвалив посилення відповідальності за порушення правил руху на залізничних переїздах. Зокрема, збільшився штраф: ¾ за в’їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через нього заборонений, з 20-25 неоподатковуваних мінімумів до 50-70. Це також загрожує вилученням транспорту або позбавленням права керування ним від 6 місяців до 1 року, та навіть адміністративним арештом на 10-15 діб. ¾ за порушення, вчинене водієм під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, - позбавлення права керування транспортним засобом від 1 до 3 років.

«Øêîëà-ñàä» äëÿ Àëåêñàíäðîâêè ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ

ËÜÎÄßͲ ÍÅÏÐȪÌÍÎÑÒ²

ÁÎÐÅÌÎÑÜ ²Ç ÁÓÐÓËÜÊÀÌÈ Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü äî ðàéîííèõ ÊÆÅϳâ â³ä ìåøêàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà íàä³éøëî áëèçüêî 100 çàÿâîê íà âèäàëåííÿ áóðóëüîê. Ùîá óíèêíóòè íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é, æèòåë³â çàêëèêàþòü çâåðòàòè óâàãó íà ñòð³÷êè, ùî îãîðîäæóþòü íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ. Ðîáîòè ç âèäàëåííÿ «ëüîäÿíèõ íåãàðàçä³â» ïðîâîäÿòü çà çàÿâêàìè ìåøêàíö³â. Çâåðòàòèñü ìîæíà ö³ëîäîáîâî çà òåëåôîíîì 745-32-60.

 ÄÎØÊÎËÜÍÎÉ ÃÐÓÏÏÅ 20 ÌÅÑÒ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ

Ðîäèòåëè èç ñåëà Àëåêñàíäðîâêà Þðüåâñêîãî ðàéîíà ñ÷àñòëèâû - èõ ìàëûøè áóäóò ãîòîâèòüñÿ ê øêîëå â ñîâðåìåííîì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì êîìïëåêñå Ранее в Александровке детского сада не было, поэтому готовить детей в первый класс папам и мамам приходилось самостоятельно. Теперь ситуация изменилась - уже месяц в селе функционирует учебно-воспитательный комплекс «Школа-сад». Его открыли на базе средней общеобразовательной школы. В дошкольной группе - 20 мест для малышей 5-6 лет.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÀÐÒÓÐ ÌÀÐÒÎÂÈÖÊÈÉ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü»: - Ñåé÷àñ ðàáîòà áèçíåñà è ãîñóäàðñòâà íåðàçäåëèìû, ìû òðóäèìñÿ ñîîáùà íà áëàãî ëþäåé è ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Äëÿ êîìïàíèè è äëÿ ìåíÿ ëè÷íî âàæíî âèäåòü, ÷òî íàøè äåòè ðàñòóò çäîðîâûìè, óâëå÷åííûìè è ó íèõ åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ïðîåêòà ñòàëà âîçìîæíà áëàãîäàðÿ îáúåäèíåíèþ óñèëèé ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ôåðìåðîâ è êðóïíîãî áèçíåñà. Âìåñòå ìû - ñèëà, ïîýòîìó äàâàéòå äåëàòü äîáðûå äåëà è â äàëüíåéøåì!

Общая стоимость ремонта и оснащения помещений - 112 тыс. грн. Часть денег собрали родители и фермерские хозяйства, завершить работу помогло объединение «ДТЭК Павлоградуголь». Компания перечислила недостающие 42 тыс. грн., необходимые для покупки мебели, бытовой техники, кухонного и мягкого инвентаря, посуды. Теперь малыши Александровки смогут получать дошкольное образование в достойных условиях.


6 ТВПРОГРАМА ○

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15, 17.15 «Ударная сила» 10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.20, 12.15, 13.15, 14.15 Т\с Грозовые во4 рота 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты7» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Х/ф «Глубина» 21.30 Х/ф «Особь» 23.35 Х/ф «Доказательство смерти» 01.35 «Стрингер» 02.20 Х/ф «Катастрофа над Берлином»

УТ1

ИНТЕР

1+1

9 КАНАЛ

УТ1

9 КАНАЛ 06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15, 17.15 «Ударная сила» 10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.20, 02.10 Т\с Молодой Индиана Джонс. Ата4 ка людей ястребов 13.15 Х/ф «Скалолаз» 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты7» 19.00 Х/ф «Бесстрашный» 21.25, 23.35 Про Лигу Чемпионов 21.30 Лига Чемпионов УЕФА. «Бенфика»(Пор4 тугалия) 4 «Зенит» (Россия). Прямая трансляция 00.20 Лига Чемпионов УЕФА. «Арсенал»(Анг4 лия) 4 «Милан»(Италия)

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но4 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Канев4 ским 2» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 7» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 22.25 Т/с «Выхожу тебя искать» 00.40 Д/ф «Секретные территории»

18.40 «Не ври мне 4 3» 20.10, 01.00 Т/с «Интерны» 20.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 21.45 Х/ф «Любовьморковь 3» 00.00 Т/с «Закон и порядок 3»

СТБ 07.00, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 10.35 «Куб» 11.40 Х/ф «Роман в письмах» 13.45, 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 14.50 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна4Новини» 20.10, 22.40 «Звездный ринг» 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

34 КАНАЛ

1+1

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Секретные территории» 09.45 «В дороге» 10.05 Х/ф «Новая жизнь» 11.30 «Дело моей жизни» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «МWПарад» 13.30 Х/ф «Особых примет нет» 16.30 «Стивен Сигал. Человек закона», 2 с. 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Лица вещей» 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важнос4 ти с Игорем Прокопенко» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Дети 4 наше будущее» 21.30 «Ты сможешь!» 21.45 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Смотреть всем!» 01.00 Т/с «Команда ЧЕ»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.45 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00 «Большая разница в Одессе» 11.45 «Снимите это немедленно» 12.45, 01.25 «Абсолютная перемена» 13.45 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену 4 4» 17.20 «Шесть кадров» 17.40 «Семейные мелодрамы 4 2»

07.35 Деловые факты 07.45 Под прицелом 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 09.30, 19.25, 01.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Менты» 12.25, 13.00 Анекдоты по4украински 13.25 Т/с «Детективный» 14.30, 20.25 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 22.40 Х/ф «Керри»

11 КАНАЛ 06.15 Kids’ Time 06.20 М/с «Мастер Менни» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Любимая работа» 07.50 Очевидец. Самое смешное видео 08.10 «Два берега» 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.50, 20.05 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45 «Мой малыш» 15.15 Т/с «Дрейк и Джош» 15.50 Teen Time 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.45 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 19.30 МК «Юбилейный». качество и откры4 тость 19.45 Пираньи 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Просто собака» 21.50 Парад порад 22.55 Т/с «Купидон» 00.00 Т/с «Никита»

ICTV

Зах. 04.37 Сх. 14.27 Перша чв. 1 березня

НТВМИР

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Следственный комитет» 11.10 Т/с «Шаман» 12.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Детское пита4 ние» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 21.30 Х/ф «Клик: С пультом по жизни» 23.55 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс» 01.45 Х/ф «Американский пирог 2»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Загадка Эндхауза» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Светлая личность» Х/ф «Забудьте слово «смерть» Х/ф «Дорогой Эдисон» Х/ф «Калина красная» Х/ф «Гонки по вертикали» Х/ф «Клад» Х/ф «Здравствуйте, доктор!» ○

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Папаши» 22.35 «Первый класс» 23.45 «Познер» 00.45 Ночные новости 01.00 «На ночь глядя»

ENTER

06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф4стиль 07.00, 16.00 Страна советов 08.00 Социальный статус ваши права 09.00 Т/с «Адъютанты любви» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Москвалюбовь моя» 13.40 М\ф 14.20 Неизвестная планета 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Соци4 альный пульс» 15.15 80 островов вокруг света 17.50 Мастер путешествий 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00, 22.30 «Объектив» 19.30, 23.05 «Новости DW» 20.00 Социальный статус ваша пенсия 21.35 Атлас животного мира 23.30 Телечат

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия. Прибайкалье. Предчувствие конца света?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Александр Журбин. Мелодии на память 09.10 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма мой?» 11.35 Т/с «Супруги». «Мастерская». «Чу жая вина» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Т/с «Чужой район». «Внучек». «Без жертв» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Т/с «Бомбила» 23.30 Своя игра 00.20 Честный понедельник 01.10 Т/с «След саламандры» 02.10 Т/с «Ставка на жизнь»

27 КАНАЛ

06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.20 «Уроки тетушки Совы» 06.30 «Друга смуга» 06.35 Х/ф «Школа мужества» 08.30 «Правда жизни» 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40 Х/ф «Возмездие» 15.05 Х/ф «Третий дубль» 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 23.30 «Свідок» 19.30 Т/с «Литейный» 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 22.30 Т/с «Закон и порядок» 00.00 Х/ф «Только сильнейшие»

06.00 06.30 09.20 10.55 12.20 13.50 15.25 17.10 19.15 23.20 00.40

Іменинники дня: КОРНИЛІЙ, ЛЕВ, ЯРОСЛАВ, АГАФОН

НТН

Сх. 06.31 Зах. 17.48 Трив. дня 11.17

Вівторок, 6 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Свет 09.50 «Легко быть женщиной» 10.10 В гостях у Д. Гордона 11.00, 19.55 Поздравление женщин в Админи4 страции Президента 12.10, 18.45, 21.25 Деловой мир 12.20, 15.15 Euronews 12.25, 20.55 Официальная хроника 12.45 Желаем счастья 13.15 Шаг к звездам. Евровидение 14.00 Всеукраинский Совет матерей 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.00 Школа юного суперагента 16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду4 альная гонка (мужчины) 18.15 221 19.00 Неделя 21.20 Плюс4минус 21.30 Мир спорта 21.40 Социальное шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 М/с «Сандокан» 01.45 М/ф «Как Петя Пяточкин слоников считал» 01.50 Телеакадемия

5 КАНАЛ

TET

14.01, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 14.10 «Своими глазами» 14.20 «5 элемент» 15.15 «Лесной патруль» 16.15 «Жизнь интересна» 17.25 «Большая политика» 18.15 «Территория закона» 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 19.20 «Инвест4время» 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 21.40 «Время4Тайм» 22.00 «Энергонадзор» 23.00, 00.40 «Тема дня» 23.45, 00.25 «Обзор прессы»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики ○

51 КАНАЛ

ICTV

СТБ

06.00 Гимн Украины 06.05 Аграрная Днепропетровщина 06.30, 10.40, 17.10 М/ф 07.00 Меморандум 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00 Формат 1:1 10.10, 00.40 Украинская десятка 11.40 Х/ф «Лестница» 13.25 Кузница кадров 13.30 Время советов 14.25, 19.40 Т/с «Большая прогулка» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 16.00, 19.00, 22.00 Новости 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 17.30 Краеведческое путешествие 18.00 Открытый файл 20.30 Советы доктора Евтушенко 21.00 Свои 21.20 Благотворительная акция 21.30 О рыбалке всерьез 22.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» 4 БК «Донецк»

07.35 Деловые факты 07.45 Факты недели 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 00.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.45 Чрезвычайные новости 10.30, 16.45 Т/с «Менты» 12.30 Анекдоты по4украински 13.00 Х/ф «Кодекс вора» 15.00 Х/ф «Ямакаси2: Дети ветра» 18.45 Факты. Вечер 20.25 Т/с «Брат за брата» 22.40 Свобода слова 01.45 ПроЦікаве

07.00 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.10 Х/ф «Zolushka. ru» 13.45, 19.10 Т/с «Дежурный ангел» 14.45 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Экстрасенсы ведут расследование»

06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00 «Днепр 4 футбол» 08.30 «Алеф 4 в наше время» ○

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00 Х/ф «Гюльчатай» 17.20 «Шесть кадров» 17.40 «Семейные мелодрамы 4 2» 18.40 «Не ври мне 4 3» 20.10 Т/с «Интерны» 20.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 21.45 «Большая разница в Одессе» 00.15 «Tkachenko.ua» 01.10 Т/с «Закон и порядок 3»

09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Comedy Woman 11.40 Интуиция 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом42 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 19.35 Т/с «Детка» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Валера TV 23.30 Дурнев + 1 00.00 Т/с «Секс и город» 00.30 Х/ф «Глянец»

07.15 «Автотема» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 «Специальный проект» 10.25 «Бойцовский клуб» 11.25 «Женские откровения» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «Медикус» 13.00 «Штурм сознания». «Земля. В поисках создателя» 14.00 «Странное дело». «Вселенная. Косми4 ческий импульс» 15.00 «Стивен Сигал. Человек закона», 1 с. 15.30 Д/с «Зеркало истории» 16.30 «Механический апельсин» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важнос4 ти с Игорем Прокопенко» 19.30, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 19.40 «В дороге» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 20.55, 23.25 «Детали: Спорт» 21.00 Т/с «Следаки» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Команда ЧЕ» 01.00 «МWПарад» 01.45 Х/ф «Комедия о Лисистрате»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.10 Х/ф «В полдень на пристани», 1 2 с. 14.05 Д/с «Детективы» 14.35 «Семейный суд» 15.30 «Судебные дела» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 Т/с «Сваты4» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 22.25 Т/с «Выхожу тебя искать» 00.40 «Позаочі»

18.00, 22.00 «Вікна4Новини» 20.10 «Куб» 21.15, 22.25 «Национальное талант4шоу «Танцуют все!44» 01.20 Т/с «Доктор Хаус»

06.15 Kids’ Time 06.20 М/с «Мастер Менни» 07.30 «Экономика в деталях» 07.50 Очевидец. Самое смешное видео 09.00 «Родительский клуб» 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.50, 20.05 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.55 М/с «Аладдин» 14.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.55, 20.45 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.50 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 21.00 «Дело вкуса» 22.00 «Ваш адвокат» 22.15 Аферисты 22.50 Т/с «Купидон» 23.50 Т/с «Никита»

Сх. 06.33 Зах. 17.47 Трив. дня 11.14

Понеділок, 5 березня 07.00, 07.30, 08.00, 15.00, 18.20 Новости 07.15 Эра бизнеса 07.20 Неизвестное от известных 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.00 Детский фестиваль «Счастливые ладо4 ни» 10.50 М/с «Каспер. Школа страха» 11.20 Шеф4повар страны 12.10, 19.05, 21.25 Деловой мир 12.20 Право на защиту 12.40 Армия 12.50 Путешествия 13.25 Х/ф «Охота на оленя» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.45 Х/ф «Дерсу Узала» 18.15 221 18.30 Хоккей. Чемпионат Украины. «Компань4 он4Нефтегаз» (Киев) 4 «Сокол» (Киев) 19.55 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00 Итоги дня 21.20 Плюс4минус 21.30 Мир спорта 21.40, 22.55 Шустер4Live. Спецпроект 00.00 Итоги 01.20 М/с «Сандокан»

Зах. 05.05 Сх. 15.43 Перша чв. 1 березня

Іменинники дня: ОСТАП, ТИМОФІЙ, ЮРІЙ, ЗАХАР, ІВАН, ХОМА

TET

НТН

27 КАНАЛ

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.35 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом42 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Даун Хаус»

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 «Уроки тетушки Совы» 06.45 «Друга смуга» 06.50 Х/ф «Процесс», 1 с. 08.35, 19.00, 23.30, 01.45 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 Т/с «Кобра 2. Антитеррор» 15.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 16.55 Х/ф «Хорошо сидим!» 18.30 «Речовий доказ» 00.00 Х/ф «Король обезьян», 1 с.

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.45 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 16.55, 18.25, 20.55, 23.00 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Иваново детство» 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Территория выбора» 20.00 Социальный статус ваши льготы 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 Телечат

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.15 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.10 М/ф 11.50 Международный турнир по воднолыж4 ному спорту 13.20 Благотворительная акция 14.30, 19.40 Т/с «Большая прогулка» 15.30, 00.00 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 21.00 На связи с правительством 21.30 Советы доктора Евтушенко 21.45 Перекресток 22.40 Х/ф «Дом, который построил Свифт», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот4новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия4новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест4время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Интеллект. ua» 17.25 «Жизнь интересна» 18.15 «Энергонадзор» 21.40 «Время4Тайм» 22.00 «Агроконтроль» 23.00, 00.40 «Тема дня»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия. Приморье. Кто такой человек4мотылек?» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Кулинарный поединок 09.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги». «Непрощенные». «Цепная реакция» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.25 «Прокурорская проверка» 18.30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.20 Т/с «Чужой район». «Совесть». «Вы бор» 21.10 «Сегодня. Итоги» 21.35 Т/с «Бомбила» 23.25 Своя игра 00.15 «Иосиф Сталин. Строка в завещании» из цикла «Тайны века» 01.00 Т/с «След саламандры» 02.00 Т/с «Ставка на жизнь» 03.45 «Смех с доставкой на дом»

ENTER 06.00 06.30 09.30 11.05 12.15 13.50 15.45 17.20 19.15 23.25 00.45

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Следую своим курсом» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Душечка» Х/ф «Бархатный сезон» Х/ф «Здравствуйте, доктор!» Х/ф «Ребенок к ноябрю» Х/ф «Петля» Х/ф «Светлая личность» Х/ф «Клад»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Папаши» 17.05, 01.00 «Свобода и справедливость» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Валентина Терешкова. Звезда косми4 ческого счастья» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.15 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 17.10, 19.15 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10 Т/с «Следственный комитет» 11.10, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Поматросил и бросил...» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 00.30 Х/ф «Клик: С пультом по жизни»


ТВПРОГРАМА 7

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

ИНТЕР

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00 Х/ф «Любовьморковь 3» 11.55 «Снимите это немедленно» 12.55, 01.30 «Абсолютная перемена» 13.50 Т/с «Пончик Люся» 14.45 «Давай поженимся» 15.45 «Меняю жену 4 4» 17.20 «Шесть кадров» 17.40 «Семейные мелодрамы 4 2» 18.40 «Не ври мне 4 3» 20.10, 01.05 Т/с «Интерны» 20.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 21.45 «Адская кухня 4 2» 22.50 «Деньги» 00.05 Т/с «Закон и порядок 3»

9 КАНАЛ 06.00, 06.15 М/с «Лига Суперзлодеев» 06.30 М/с «Галактический футбол» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00, 21.00 Новости 2+2 ○

34 КАНАЛ

06.20 М/с «Мастер Менни» 07.10, 08.40, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Мир технологий» 07.50 Очевидец. Самое смешное видео 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Снова вместе 11.45, 20.05 Т/с «Папины дочки» 12.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 13.50 М/с «Аладдин» 14.25 М/с «Приключения Джеки Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрейк и Джош» 15.55 Т/с «Кадеты» 17.50 Т/с «Воронины» 19.30 Музыкальное поздравление от Злагоды! 19.35 Пираньи 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 Ревизор 22.55 «Хит4парад» 23.25 «Искусство в бокале» 23.55 Т/с «Никита»

УТ1

ИНТЕР 07.50 Т/с «Любовь и разлука» 15.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 18.05 «Вечерний квартал. А за окошком ме4 сяц март» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 «Вечерний квартал» 22.25 Концерт «Филипп Киркоров. Другой» 9 КАНАЛ 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00 «ГАИ.Дорожные войны» 08.10 «Совершенно секретно» 09.00, 20.50 Новости 2+2 09.15 «Ударная сила» 10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.05, 02.20 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Шпионские страсти» 13.00, 14.40 Х/ф «Рыцари стальной крови» 16.15 Х/ф «Храброе сердце»

19.40, 23.55 «Про Лигу Европы» 19.45 Лига Европы УЕФА. «Металлист» (Ук4 раина) 4 «Олимпиакос» (Греция).Пря4 мая трансляция. 1 тайм 21.00 Лига Европы УЕФА. «Металлист» (Ук4 раина) 4 «Олимпиакос» (Греция).Пря4 мая трансляция. 2 тайм 21.50 Лига Европы УЕФА. «Манчестер Юнай4 тед» (Англия) 4 «Атлетик» (Испания). Прямая трансляция 00.30 Лига Европы УЕФА. «Спортинг» (Пор4 тугалия) 4 «Манчестер Сити» (Англия) 11 КАНАЛ 07.10, 08.40 Новости 07.40 «Мастерская здоровья» 08.05 «Ваш адвокат» 08.25 «Любимая работа» 09.10 Х/ф «Унесенные ветром» 11.45 Украина чудес 14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комна та» 21.00 «Respect TV» 21.30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник са» 23.45 Спортрепортер 23.50 Х/ф «Мэверик» 1+1 07.10 М/ф «Анастасия» 08.55, 01.50 Х/ф «Дьявол носит Прада» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 14.00 «Давай поженимся» 15.00 Мишель Мерсье в приключенческой мелодраме «Анжелика 4 маркиза ан4 гелов» 17.20 Мишель Мерсье в приключенческой мелодраме «Великолепная Анжели4 ка» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Все включено» 22.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 00.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах» 07.00 09.00 20.10 23.15 00.15 01.15

СТБ Х/ф «Арфа для любимой» Х/ф «Я тебя люблю» «Холостяк 4 2» «Холостяк 4 2. Как выйти замуж» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «Богиня праймтайма»

34 КАНАЛ 07.00 «Детали: Экономика» 07.10 «Детали: Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 21.20 «Званый ужин» 08.45 Х/ф «Укрощение строптивой» 10.15 «Михаил Задорнов. Избранное» 12.45 Х/ф «Отелло» 14.30 «Женские откровения» 15.00 «Чего хочет женщина» 15.30 «Лица вещей» 16.00 «Мир цветов» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Пришельцы государственной важно4 сти с Игорем Прокопенко» 18.20 Х/ф «Пой песню, поет!» 19.35 «Музичне вітання від «Злагоди» 19.40 «В гостях у Дуняши» 19.50 «Все для тебя» 20.30 «Вне игры» 21.00 «Болевая точка» 22.10 Х/ф «Это я» 23.40 «НАШ САД» 00.10 «МWПарад» 01.00 Х/ф «Моя мама невеста»

ICTV 07.35 Максимум в Украине 08.35, 19.10, 00.25 Чрезвычайные новости 09.35, 16.40 Т/с «Менты» 11.40 Х/ф «Клеопатра», 1 с. 13.40 Т/с Детективный 14.40, 19.55 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 21.55 «Факты» 22.10 Х/ф «Библиотекарь. В поисках Ко пья Судьбы» 01.20 Х/ф «Керри2. Ярость» 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.35 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом42

16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Кидалы в бегах»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Открытый файл 07.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Х/ф «Конекгорбунок» 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30, 17.00 М/ф 12.00 Х/ф «Дом, который построил Свифт», 2 с. 13.20 Хата скраю 14.30, 19.30 Т/с «Большая прогулка» 15.30 Х/ф «Мама» 17.30 1024информ 18.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово», 1 с. 21.00 Один день с... 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Бабушки и дедушки 21.50 Концерт к 8 Марта 23.00 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» 4 «Ферро ЗНТУ»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот4новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия4новости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвест4время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Своими глазами» 17.25 «Кабинет» 18.15 «Сканер» 21.40 «Время4Тайм» 22.00 «Акцент» 23.00, 00.40 «Тема дня»

08.00 Социальный статус ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.30 «Территория выбора» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Странная история доктора Дже кила и мистера Хайда» 14.05, 21.35 Атлас животного мира 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна советов 17.50 Мастер путешествий 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 20.30, 23.05 «Здоровый способ жизни» 23.30 Телечат

НТВМИР

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.20 «След» 16.05, 21.30 Т/с «Папаши» 17.05 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Легенды «Ретро FM» 00.45 Х/ф «Наш человек в СанРемо»

ENTER 06.00 06.30 09.50 11.20 14.05 15.55 18.55 22.15 00.05

Іменинники дня: ПЕТРО, ОПАНАС, ПИЛИП, ФЕДІР, АНФІСА

03.55 «НТВ утром» 06.40 «Таинственная Россия» 07.35, 13.35, 16.35 Обзор 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Квартирный вопрос 09.35 Русская начинка 10.05 Т/с «Петля» 11.35 Т/с «Супруги» 13.25 «Музыкальные истории» 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.35 «Прокурорская проверка» 18.45 «Говорим и показываем» 19.35 Т/с «Чужой район» 21.25 Т/с «Бомбила» 23.15 Своя игра 00.05 «Женщины товарища Сталина» 01.05 Т/с «След саламандры» 02.05 Т/с «Ставка на жизнь» 03.45 Х/ф «Переход» Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Забудьте слово «смерть» Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» Х/ф «Загадка Эндхауза» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Мужские тревоги» Х/ф «Ребенок к ноябрю» Х/ф «Дорогой Эдисон»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «След» 09.10, 21.30 Т/с «Супруги» 12.00 Ток4шоу «Пусть говорят. Жду тебя» 13.00 Т/с «Медвежий угол» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 23.30 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 00.30 Х/ф «Бриджет Джонс: Грани разум ного»

27 КАНАЛ 06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 М\ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.35 М/ф

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты» ○

Сх. 06.26 Зах. 17.52 Трив. дня 11.26

TET

11.00, 20.30 Т/с «CSI: ЛасВегас 10» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 Т/с «Кобра 2. Антитеррор» 15.30 Х/ф «Русское чудо» 17.10 Х/ф «Безбилетная пассажирка» 18.30 «Правда жизни» 00.00 Х/ф «Король обезьян», 2 с.

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.55 «Уроки тетушки Совы» 07.15 «Друга смуга» 07.20 Х/ф «Процесс», 2 с. 08.35, 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» 09.00, 21.30 Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» 10.00, 22.30 Т/с «Закон и порядок» ○

Зах. 05.31 Сх. 17.02 Перша чв. 1 березня

5 КАНАЛ

TET

НТН

Четвер, 8 березня 07.45 М/ф «Бременские музыканты» 08.05 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Концертная программа «Тебе, един4 ственной», 2 ч. 11.35 Индийское кино 13.10 Концертная программа «Мелодия двух сердец» 17.15 Мастера юмора. Данилец и Моисеенко 18.20 Новости 18.35, 21.35 Деловой мир 18.50 Ян Табачник. «Любимые женщины», 1 ч. 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс4минус 21.30 Мир спорта 21.45 Ян Табачник. «Любимые женщины», 2 ч. 22.45 Тройка, Кено, Максима 22.50 «Весенняя шутка» с С.Дроботенко 23.35 Творческие проекты М.Поплавского 01.20 М/с «Сандокан» 01.45 М/ф «Мальчик и тучка» 01.55 М/ф «Почему исчезла шапканеви димка»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилот4новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия4новости» 09.10, 19.20 «Инвест4время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40 «Время4Тайм» 22.00 «Сканер» 23.00, 00.40 «Тема дня»

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45, 19.35 Т/с «Детка» ○

51 КАНАЛ

ICTV

07.00, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.40 Х/ф «Дочка»

06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Открытый файл 07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 16.20 Х/ф «Приключения Шерли Холмс» 11.30 М/ф 12.50 Х/ф «Дом, который построил Свифт» 13.20 Перекресток 14.30, 19.45 Т/с «Большая прогулка» 15.30, 00.05 Д/ф «Хроника надежд и иллюзий. КультУра!» 17.30 Истории с Бородой 21.00 Право на защиту 21.30 Рецепт здоровья 21.45 Хата скраю 22.40 Х/ф «Дом, который построил Свифт», 2 с.

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.25 «Факты» 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 09.30, 19.25, 00.45 Чрезвычайные новости 10.30, 16.35 Т/с «Менты» 12.30, 13.00 Анекдоты по4украински 13.20 Т/с Детективный 14.20, 20.25 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 22.40 Х/ф «Керри2. Ярость» 01.50 Х/ф «Крузо»

СТБ

11.40 Интуиция 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом42 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Универ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Универ. Новая общага» 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Кидалы»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 22.00 «Званый ужин» 08.45 Д/ф «Древние культуры», 1 с. 09.15 «Женские откровения» 09.45, 00.00 «Ты сможешь!» 10.00 «Штурм сознания» 11.00 «Штурм сознания». «Битва планет» 11.50 «Музичне вітання від «Злагоди» 12.00, 16.00 «Мультфильмик» 12.30 «В дороге» 13.00 «Штурм сознания» 13.50 «Здравствуй, это Я!» 14.00 «Военная тайна» 15.30 «Жизнь среди жизни» 16.30 Д/с «Зеркало истории» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Стелла. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дурейтер» 18.30 «Пришельцы государственной важнос4 ти с Игорем Прокопенко» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.10 «Вокруг смеха» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автотема» 21.30 «Чего хочет женщина» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.15 «МНС» 00.30 Х/ф «Куколка»

11 КАНАЛ

07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30 Спорт в Подробностях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара2» 10.05, 20.30 Т/с «Остров ненужных людей» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 «Следствие вели» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия 7» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Сваты44» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 22.25 Т/с «Выхожу тебя искать» 00.45 «Парк автомобильного периода»

13.45, 19.05 Т/с «Дежурный ангел» 14.50 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна4Новини» 20.10, 22.40 «Кулинарная династия» 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

09.15, 10.00, 17.15 «Ударная сила» 10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.20, 02.10 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Приключения на секретной службе» 13.15 Х/ф «Дикий гризли» 15.15, 16.15 Т/с «Солдаты7» 18.55 Музыкальное поздравление от «Злагоды» 19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 21.25, 23.35 Про Лигу Чемпионов 21.30 Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» (Испания) 4 «Байер» (Германия) 00.20 Лига Чемпионов УЕФА. «АПОЕЛ» (Кипр) 4 «Лион» (Франция)

УТ1

Сх. 06.29 Зах. 17.50 Трив. дня 11.21

Середа, 7 березня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, Новости 07.25 Тема дня 07.40 Глас народа 07.45 М/ф 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Правительство на связи с гражданами 09.50 «Легко быть женщиной» 10.30 Аудиенция. Страны от А до Я 10.55 Праздничный концерт 11.35 Темный силуэт 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.35 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 15.35 Деловой мир. Агросектор 16.10 Фольк4music 16.55 Биатлон. Чемпионат мира 19.00 Опыт 20.35 О главном. Спецвыпуск 21.25 Плюс4минус 21.30 Мир спорта 21.40 221 21.55 Концертная программа «Тебе, един4 ственной», 1 ч. 22.45 Мегалот 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 23.50 Эксперт на связи 01.20 М/с «Сандокан» 01.45 Телеакадемия

Зах. 05.55 Сх. 18.23 Повний міс. 11.39 НТН 06.00 06.50 07.20 09.00 10.00 11.00 12.00 12.40 13.35 15.30 23.30 01.55

«Легенды бандитского Киева» «Уроки тетушки Совы» Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» Т/с «NCIS: охота на убийцу 8» Т/с «Закон и порядок» Т/с «CSI: ЛасВегас 10» Т/с «Детективы» Т/с «Литейный» Т/с «Кобра 2. Антитеррор» Т/с «Морпехи» Х/ф «Фрида» «Речовий доказ»

НТВМИР 04.20 «Москва 4 Ялта 4 транзит» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 Х/ф «Про любовь» 08.25 Дачный ответ 09.35 «Медицинские тайны» 10.05 Т/с «Петля» 11.25 Т/с «Супруги». «Одноклассники». «Шальные деньги». «Офицерская честь». «Правосудие». «Искусство требует жертв». «Любовь до безу мия» 17.30 «8 Марта с Ириной Аллегровой» 19.35 Т/с «Чужой район». «Конкурс». «Призыв» 21.25 Т/с «Бомбила» 23.15 Своя игра 00.05 «И снова здравствуйте, дорогие жен4 щины!» Спецвыпуск 01.05 Т/с «След саламандры» 02.00 Т/с «Ставка на жизнь» 03.45 Х/ф «Героиновые новеллы»

ENTER 06.00 06.30 11.00 13.40 15.35 18.30 21.20

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Жили три холостяка» Х/ф «Калина красная» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Жизнь и смерть Фердинанда Люса»

27 КАНАЛ 06.00, 18.30 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка

Іменинники дня: ІВАН, ДЕМ'ЯН, ОЛЕКСАНДР, ПОЛІКАРП, МУСІЙ 06.40 М\ф 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30, 09.30, 11.10, 14.55, 18.25, 20.25, 22.05 «Днепровская неделя» 07.35, 09.35 М/ф 08.00 Социальный статус ваше здоровье 08.55, 18.55 Экономический пульс 10.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Мы из джаза» 14.05 Атлас животного мира 15.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 19.00 Неизвестная планета 20.00 «Кем быть?» 20.30 Маленькие питомцы 22.10 Х/ф «Король вечеринок» 00.10 Телечат

ОРТ М 07.55 Х/ф «Женщины» 10.00, 12.00 Новости 10.15 Х/ф «Блондинка за углом» 12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов» 13.15 Х/ф «Три плюс два» 14.50 Х/ф «Самая обаятельная и привле кательная» 16.20 «Я открою свое сердце». Новый кон4 церт Стаса Михайлова 18.00 Х/ф «Служебный роман» 21.00 «Время» 21.20 «Две звезды» 23.00 «ПрожекторПерисХилтон» 23.40 Х/ф «Киллеры» 01.25 Х/ф «Приезжая»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 События Спорт 07.15 Х/ф «Девять признаков измены» 09.10 Х/ф «Женская интуиция 2» 12.00 Т/с «Час Волкова» 14.00 Х/ф «Оля+Коля» 16.00 Х/ф «Только любовь» 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 19.20 Т/с «Катина Любовь» 20.15 Т/с «След» 21.30 Т/с «Супруги» 23.30 Т/с «Тюдоры. Третий сезон» 00.30 Х/ф «Первый рыцарь»


8 ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ ○

ÏÐÎÄÀÂÖ² ÍŠϲÄͲÌÀÞÒÜ ÌÎÍÅÒ Ââàæàºòüñÿ, ùî ïðîôåñ³ÿ ïðîäàâöÿ - ÷è íå íàéçàáîáîíí³øà. Ùå á ïàê, ðîáîòà ç ãð³øìè òà ëþäüìè ïîòðåáóº îñîáëèâî¿ îáåðåæíîñò³. Òîæ ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ äàâíüî¿ ïðîôåñ³¿ âèðîáèëè ö³ëèé «ñïèñîê» ïðèêìåò.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

ÏÐÈÊÌÅÒÈ ÏÐÎÔÅѲÎÍÀ˲Â

Ïîæåæíèêè áîÿòüñÿ «îáíîâîê», ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

s Якщо перший покупець чоловік - торгівля буде вдалою. s Якщо спочатку просять трохи знизити ціну, слід йти на поступки - товар швидко розберуть. s Першими вторгованими грішми варто погладити увесь товар, але ні в якому разі не хрестити, бо поставиш хрест на всій торгівлі. s Прибуток від першого проданого товару треба відкласти, з нього не можна давати здачу. Це стосується і сезонної, і щоденної торгівлі. Якщо умови не дотриматись, весь сезон/ день не принесе прибутку. s Не можна піднімати монети, що впали на підлогу, інакше більше втратиш.

ÏÐÈÊÌÅÒÈ ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ Ó ÐÎÁÎÒ²

ÀÊÒÎÐÈ ÑÈÄßÒÜ ÍÀ ÐÎ˲ Àêòîðè - ïóáë³÷í³ ëþäè, äî ÿêèõ ïðèêóòà óâàãà ÷èñëåííèõ ïðèõèëüíèê³â òà ãëÿäà÷³â. Òîæ âîíè, ÿê í³õòî, â³ðÿòü ó ïðèêìåòè. Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî íèõ, äîäàþòü: «Íàéãîëîâí³øå - áóòè ç³áðàíèì ³ çîñåðåäæåíèì íà ñöåí³, òîä³ âñå ïðîéäå íîðìàëüíî».  Якщо впала роль, на неї потрібно сісти, хоч де знаходишся, а потім підвестися, тримаючи сценарій у руках. Якщо не дотриматись «правила», роль буде невдалою. Її можна навіть втратити. Нерідко акторам «щастить» усістися посеред вулиці або на снігу.  У театрі не свистять, якщо це не передбачено сценарієм, інакше глядачі не прийдуть на виставу.  Не люблять актори і числа 13. Тож у театрах ви не «відшукаєте» гримерки з таким номером.  Якщо актор іде з театру, в кінці своєї останньої вистави він має сказати: «Все!», навіть якщо ці слова не вписуються у контекст. У такий спосіб він ніби прощається з колегами й глядачами.  Прем’єру стараються не показувати в п’ятницю. Однак у Дніпропетровському театрі російської драми ім. Горького, як розповіла завідуюча трупою Людмила Морозова, всі «новинки» презентують саме цього дня.

ÂÎÃÍÅÁÎÐÖ² ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒÜÑß Ïðîôåñ³ÿ ïîæåæíèêà - ñåðåä íàéíåáåçïå÷í³øèõ, òîæ äî ïðèêìåò âîíè ïðèñëóõàþòüñÿ. I Вогнеборці не прощаються, коли йдуть додому, бо тієї ночі обов’язково викличуть на пожежу. I Нове обмундирування якийсь час не одягають: кажуть, що вогонь «любить» нові речі. I Коли приходить поповнення - чекай неспокійного чергування. I Колегу, який повернувся з відпустки, слід «скупати» - облити водою зі шланга, інакше у перший же день поїде на місце пригоди.

«ÑÊÐÎÌͲ» ÀËÜϲͲÑÒÈ Àëüï³í³ñòè íå íàäòî â³ðÿòü ó ïðèêìåòè. Ïðîòå «çàë³çíå» ïðàâèëî äëÿ íèõ - íå â³òàòè îäèí îäíîãî ç âåðøèíîþ äî ñïóñêó. Òè ïîäîëàâ ùå îäíó ãîðó ëèøå òîä³, êîëè ñïóñòèâñÿ íà çåìëþ. ßêùî õòîñü «ïîñï³øèòü» ³ç â³òàííÿì, àëüï³í³ñò ìîæå ïðîñòî íå âåðíóòèñü ³ç ï³êà.

ÌÓÇÈÊÀÍÒÈ ÍÅ ÁÀÆÀÞÒÜ ÓÑϲղ Ìóçèêàíòè òåæ äóæå çàáîáîíí³. Îëåêñàíäð, ç “ Не варто давати автограф перед виступом. ÿêèì ìè ñï³ëêóâàëèñü, íàâ³òü âèïèñàâ óñ³ “ Не можна лузати насіння до концерту, «ïðàâèëà» ó çîøèò ³ ñòàðàííî ¿õ äîòðèìóºòüінакше глядачів і відповідно ñÿ. ³í ïîãîäèâñÿ â³äêðèòè íàéãîëîâí³ø³ грошей - не буде. «òàºìíèö³» ïðîôåñ³¿. “ Якщо викону“ Не можна, щоб колега з іншої групи ба-

Ï ÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ  ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²: 050-464-25-04; 050-464-25-19

жав успіхів перед виступом, інакше він буде провальним. “ Не можна сварити свій інструмент. “ Виступати краще першими або останніми. В ідеалі - «відкривати» концерт, щоб менше слухати інших. “ Ні в якому разі не одягати взуття, в якому мав невдалий виступ. Підійде пара, пов’язана з великим та успішним концертом.

ватиметься нова пісня, оголошувати про це треба безпосередньо перед виконанням, заздалегідь нікому не можна говорити.


ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

ìóçèêàíòè - àâòîãðàô³â ÖÈÐÊÀײ ÍÅ ËÓÇÀÞÒÜ ÍÀѲÍÍß Öèðê ëþáëÿòü ³ ìàëå÷à, ³ äîðîñë³. Àëå äëÿ òèõ, õòî òàì ïðàöþº, ñèä³òè íà ìàíåæ³ ñïèíîþ äî íüîãî - òàáó. À âåòåðàí äí³ïðîïåòðîâñüêîãî öèðêó Ëàðèñà ªëîâñüêèõ ðîçïîâ³ëà, ùî ïîíàä óñå áîÿëàñÿ çàãóáèòè ãðóäî÷êó öóêðó, ÿêèì «çàäîáðþâàëà» ñëîíà, ùî ìàâ õîáîòîì ï³äíÿòè ¿¿ ³ ïîêëàñòè ñîá³ íà ñïèíó. ª é ³íø³ ïðàâèëà, ÿêèõ äîòðèìóþòüñÿ àðòèñòè. ☺ Не лузають насіння в приміщенні цирку - грошей не буде. ☺ Не переходять дорогу колезі, який готується до виходу на манеж.

☺ Перед виступом ні з ким не діляться реманентом, але ні в кого і не просять.

ϲËÎÒÈ «ÏÐÈÕÎÂÓÞÒÜ» ×ÀÑ Ïðîôåñ³ÿ ï³ëîòà - ó ÷èñë³ íàéíåáåçïå÷í³øèõ. Ïðèêìåòàìè ëüîò÷èê³â ç «Â³ñòÿìè» ïîä³ëèâñÿ ï³ëîò êîìïàí³¿ «Äí³ïðîàâ³à» Îëåêñàíäð Äìèòðè÷åíêî.

M Льотчики не пришивають ґудзики на кітель перед польотом. M Не кажуть «Прилетимо о 17.30», тільки: «Очікуваний час прибуття 17.30». M Не свистять у кабіні пілотів. M Живуть за принципом: «Не залишай любов на старість, а гальмування

- на кінець смуги».

M Дружина Олександра Леонідовича, Ольга, розповіла, що завжди прибирає в квартирі від порога, щоб чоловік вернувся додому. Такий звичай сповідують усі дружини пілотів.

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈ Â²ÄÇÍÀ×ÀÞÒÜ ÔÎÒÎÑÅѲ¯

˲ÊÀв ÁÎßÒÜÑß ×ÈÑËÀ 13 Ïðîôåñ³ÿ ë³êàðÿ - îäíà ç íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèõ. Òîìó é ïðèêìåòè ó ë³êàð³â «ñåðéîçí³». Çàïîâ³äü õ³ðóðãà: «Á³éñÿ ë³êàðÿ, â÷èòåëÿ, ðóäîãî ³ í³êîëè íå îïåðóé ðîäè÷à», ðîçïîâ³â íàì äèðåêòîð îáëàñíîãî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó Þð³é Ãðèãîðåíêî. À ùå ëþäè ó á³ëèõ õàëàòàõ áîÿòüñÿ:

ÍÀÉÇÀÁÎÁÎÍͲز ÏÐÎÄÀÂÖ² ² ÌÓÇÈÊÀÍÒÈ

® числа 13 (оперативні втручання на цей день стараються не призначати), ® мінятись чергуваннями (інакше буде багато пацієнтів і тяжких випадків). ® Якщо першим пацієнтом у новому чи відремонтованому відділенні буде мужчина, працюватиметься легко й без ускладнень. ® У деяких анестезіологічних відділеннях можна побачити «вивіску»: «Анестезіолог анестезіологу - анестезіолог». Кожен знає, що це означає підтримувати колегу в будь-якій ситуації.

ʲÍÍÈÊÈ ÍÅ ÏÅÐÓÒÜ ÔÎÐÌÓ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈ ÇÀÄÀÐÌÀ ÍÅ ÏÐÀÖÞÞÒÜ Ó ôîòîãðàô³â çàáîáîí³â ïðàêòè÷íî íåìà - ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ â³ëüíî¿ ïðîôåñ³¿ ìàéæå í³÷îãî íå áîÿòüñÿ. Ïðîòå é ó íèõ º äåÿê³ ïðàâèëà.  Фотоапарат завжди має бути напоготові, бо може знадобитись у будьякий момент.  Переступати через поріг треба правою ногою - тоді зйомка буде вдалою.  Відзначати кожну фотосесію, інакше наступні пройдуть невдало.  Не варто фотографувати безкоштовно людей, якщо не хочеш цього робити - знімки будуть негарні.

Íåïèñàíèìè ïðàâèëàìè ê³ííèê³â ç íàìè ïîä³ëèëàñü Âàëåð³ÿ, ÿêà äàâíî çàéìàºòüñÿ ê³ííèì ñïîðòîì. Âîíà çàëþáêè ðîçïîâ³ëà ïðî ïðèêìåòè, ÿêèõ ñòàðàííî äîòðèìóºòüñÿ. D Усі стартові дні (а їх 3) потрібно провести в одній формі, яку не можна прати. D Дівчатам під час змагань небажано мити голову - удачу змиваєш. D Усіх, хто бачив твоє падіння з коня, слід пригостити. Якщо впав на правий бік - тортом, якщо на лівий - спиртним. Наступне падіння тоді буде нескоро. D Побачити коневізку дорогою кудись - хороша прикмета. D Не можна нікому давати стартові рукавички своїм талантом ділишся.


8 ТВПРОГРАМА 10 ○

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

УТ1

9 КАНАЛ

СТБ

07.45 М/ф «По следам бременских музы кантов» 08.05 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 «Вера. Надежда. Любовь» 10.15 Смех до «колик» в год Кролика 11.00 Мероприятия по случаю 198й годов щины со дня рождения Тараса Шевчен ко 11.40 Д/ф «Леся Украинка. Миссия» 12.05, 21.30 Деловой мир 12.30 «Предвечерье» 13.00 Околица 13.40 Мастера юмора. Тарапунька и Штеп сель 15.15 Euronews 15.45 Деловой мир. Агросектор 16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета (мужчины) 17.40 Наша песня 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Дон басс2» (Донецк) «Беркут» (Киев) 19.00 Новости 19.55 По дорогам Украины 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюсминус 21.40, 22.55 ШустерLive 22.50 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.05 Эксклюзивное интервью 01.20 М/с «Сандокан» 01.45 М/ф «Соломенный бычок» 01.55 Хитпарад «Национальная двадцатка»

06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30 «Мультфильмы» 07.00 «Смешное домашнее видео» 08.00 «ГАИ.Дорожные войны» 08.10 «Обзор игрового дня Лиги Европы» 09.00, 21.40 Новости 2+2 09.15, 17.15, 18.00 «Ударная сила» 10.25 «Тайны мира с Анной Чапман» 11.25 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Война в пустыне» 13.20 Х/ф «Бесстрашный» 15.15 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 18.35 «Репортерские истории» 19.00 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 21.50 «Убойное видео» 23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.25 Х/ф «Особь» 02.15, 03.05, 03.55 Т\с Вспомнить будущее 04.45 «Безумные парни»

07.10 Х/ф «Женская работа с риском для жизни» 09.55 Х/ф «Личная жизнь доктора Селива новой» 17.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 20.00 «Танцуют все! Возвращение героев» 00.00 Х/ф «Арфа для любимой» 01.50 Х/ф «Кадриль»

ИНТЕР 07.15 Х/ф «Невестка» 08.25 Т/с «Уральская кружевница» 15.55 Концерт «Ирина Аллегрова в «Олим пийском» 18.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 20.00 «Подробности» 20.25 «Спорт в Подробностях» 20.30 Т/с «Байки Митяя» 22.30 «Большая политика»

15.45 17.30 19.30 20.00 21.00 23.00 00.50 ○

Х/ф «Правда и чувства» Х/ф «Все включено» Х/ф «Бриллиантовая рука» Мишель Мерсье в приключенческой мелодраме «Анжелика и король» Мишель Мерсье в приключенческой мелодраме «Неукротимая Анжелика» Мишель Мерсье в приключенческой мелодраме «Анжелика и султан» «ТСН» «Большая разница поукраински» Х/ф «ХХХ2» Х/ф «Амфибия» Х/ф «Кинозвезда в погонах» ○

УТ1

ИНТЕР 08.25 09.00 10.00 10.40

«Городок» «Орел и решка» «Украина, вставай!» Х/ф «Наследница»

Виконавчий комітет Індустріальної районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад (проспект Газети «Правда», 8, м. Дніпропетровськ, 49081) завідувача відділу з питань надзви чайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи; головного спеціаліста відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культу ри та спорту; спеціаліста І категорії сектора з пи тань профілактики правопорушень та обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах у складі служ би у справах дітей (тимчасово, на пері од відсутності основного працівника). Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта відповідного професійного спря мування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, доскона ле володіння державною мовою, воло діння навичками роботи на комп'ютері на рівні досвідченого користувача, досвід роботи. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Телефон для довідок 237076.

14.20 16.00 18.05 20.00 20.30 22.25 00.25

Концерт «Тебе единственной» Т/с «Байки Митяя» «Вечерний квартал» «Подробности» Концерт. «8 Марта в большом городе» Х/ф «Свадьба по обмену» Х/ф «Москва слезам не верит»

9 КАНАЛ 08.00 М/с Бен 10. Инопланетная сила 08.20 Х/ф «Джек и бобовое дерево» 10.15, 22.00 «ПрожекторПерисХилтон» 11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 13.00 «Тайны века. Ванга. Мир видимый и не видимый» 14.00 Х/ф «Храброе сердце» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 22 тур. «Днепр»»Ворскла» 19.30 Чемпионат Украины по футболу. 22 тур. «Волынь»«Черноморец».Прямая трансляция 21.30, 22.35 «Улетное видео порусски» 23.25 Т\с Спартак. Кровь и песок 00.25 Т\с Вспомнить будущее 01.15 Единая Лига ВТБ. «Будівельник» (Укра ина) «Жальгирис» (Каунас, Литва) 03.05 Т\с «Молодой Индиана Джонс. Война в пустыне» 04.40 «Сумасшедшая скрытая камера»

11 КАНАЛ 06.15 07.55 09.00 09.15 09.40 10.10 10.50 11.05 12.05 13.20 14.25 15.25 15.55 16.55 19.00

Неймовірні історії Ріплі «Все хиты» «Лучшие» «Мой малыш» «Ваш адвокат» «Перевоплощение» «Просто собака» Аферисты ТОП100 Новый взгляд Кухня на двоих Даешь молодежь! Украина чудес Х/ф «Колдунья» Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» 22.00 Хто зверху? 23.30 Х/ф «Слишком крута для тебя»

1+1 07.10 «Настоящие врачи 2» 08.05 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Мир наизнанку 2: Индия» 12.00 Х/ф «Весна в декабре» 19.30 «ТСН» 20.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 00.00 Х/ф «ХХХ2» 01.50 Х/ф «Амфибия»

СТБ

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 09.40, 15.10 Ералаш 10.05 Одна за всех 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.30 ТЕТ 13.20 Х/ф «В джазе только девушки» 15.30 Бабуны & дедуны2 16.00, 21.10 Т/с «Универ» 17.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные со баки» 18.50 Х/ф «Любовьморковь» 20.40, 21.40 Т/с «Универ. Новая общага» 22.05 Чертовки в юбках 22.30 Х/ф «Темный мир» 00.25 Т/с «Сверхъестественное»

34 КАНАЛ 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.15 12.30 13.00 13.50 14.40 15.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 22.15

«Погляд» «Пастырские беседы» «У камина» «Чего хочет женщина» «Автотема» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Типтоп» «Здравствуй, это Я!» «Вокруг смеха» «Ты сможешь!» «Вне игры» «Сергей Эйзенштейн. Автобиография» «Живая тема». «Разум глубин» «Еще не вечер». «Звездная родня» Х/ф «Это я» Д/ф «Древние культуры», 2 с. «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Дело моей жизни» «Громкое дело» «Тайны мира с Анной Чапман» «Михаил Задорнов. Родина хрена» «Враг человечества. Секретный агент №1» 00.00 Х/ф «Комедия строгого режима» 01.30 «Механический апельсин»

ICTV 08.35 Берегись автомобиля 09.15 Козырная жизнь 09.35 Люди, кони, кролики и домашние роли ки 10.00 ЕвроФуд 2012 г. 10.25 Квартирный вопрос 11.20 Х/ф «Повторно не посадят» 13.45 Стоп10 14.45 Провокатор 15.45 Максимум в Украине 16.45 Х/ф «Библиотекарь» 18.45 Факты. Вечер 18.55 Спорт 19.00 Х/ф «Киллеры» 20.55 Наша Russia 21.50 Х/ф «Наемные убийцы» 00.35 Х/ф «Безумцы»

«Уроки тетушки Совы» Х/ф «Дикий мед» Х/ф «Дело было в Пенькове» Х/ф «10, 5 баллов: апокалипсис» Т/с «Кобра 2. Антитеррор» Т/с «Джокер» Х/ф «Черная книга»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05 Концерт к 8 Марта 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт.»Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Время советов 09.55 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Не будь овощем 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло во», 2 с. 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Международный турнир по воднолыж ному спорту 16.30 Стендап 17.00, 23.30 Д/ф «Кайли Миноуг. Эволюция поппринцессы» 18.00 Открытый файл 19.00 «Новости. «Итоги» 19.45 102информ 20.00 Артзона 20.30 Азбука здоровья 21.05 Х/ф «Человек с бульвара Капуци нов» 23.00 Музыка

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.25 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб700» 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 «Погода»

Зах. 06.45 Сх. 21.08 Повний міс. 8 березня 08.35 «Светская кухня» 09.20 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.15 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилоттест» 12.10 «Окно в Европу» 13.20 «Драйв» 14.20 «Игра судьбы» 15.20 «Интеллект. ua» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Акцент» 19.15 «Тема недели» 19.30 «Кабинет» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофеевым» 21.15 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «Машина времени» 22.30 «Мастеркласс с Наталкой Фицич» 23.00, 00.40 «Тема дня» 23.40 «Жизнь интересна»

NTN 06.00 06.20 07.20 09.20 11.30 12.00 12.45 15.00 19.00 23.00 01.00

КАНАЛ «УКРАИНА»

Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Сказка о потерянном времени» Х/ф «Не бойся, я с тобой» Х/ф «Жестокий романс» Х/ф «Профессия следователь»

06.15 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15 Х/ф «Первый рыцарь» 10.00 Х/ф «Только любовь» 12.00 Т/с «Час Волкова» 13.00 Дорожный патруль 14.00 Чистосердечное признание 14.30 Х/ф «Зачем ты ушел» 16.30 Х/ф «Люблю. 9 марта» 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 19.20 Т/с «Катина любовь» 20.15 Праздничный концерт к 8 Марта «Все звёзды для любимых» 22.15 Т/с «Телохранитель 2»

27 КАНАЛ

ОРТ М

06.00, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» ○

08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 «Смак» 10.50 «Евгений Матвеев. Всем сердцем раз и навсегда» 12.15 Х/ф «Чаша терпения» 13.55 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы...» 15.00 Х/ф «Служебный роман» 18.15 «За кулисами «Большой разницы» 19.15 Концерт Ирины Аллегровой в «Олим пийском» 21.00 «Время» 21.20 Х/ф «Выкрутасы» 23.25 «Красная звезда» 00.50 Х/ф «Королевская регата»

ENTER

07.55, 11.10, 14.55, 16.55, 18.25, 20.55, 22.35 «Днепровская неделя» 08.00 Неизвестная планета 09.00 Маленькие питомцы 11.15 Х/ф «Мы с Вами гдето встречались» 14.05 Экспедиция вокруг света. Три в одном 15.15 80 островов вокруг света 16.00 Страна Советов 17.00 Алло, доктор! 17.50 Мастер путешествий 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00 Т/с «Адъютанты любви» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 М/ф 21.35 Ирония судьбы Барбары Брыльской 23.40 «Здоровый образ жизни» 23.05 Телечат

04.20, 02.50 «Москва Ялта транзит» 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 06.20 Х/ф «Мертвые души» 08.25 «Развод порусски» 09.30 Спасатели 10.05 Т/с «Петля» 11.25 Т/с «Супруги». «Миллионщик». «Похищение» 13.20 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубаш ке» 14.05 «До суда» 15.00 Суд присяжных 16.00 «Татьяна Шмыга. Королева жила сре ди нас» 16.45 «Музыкальные истории» 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Х/ф «Честь» 21.10 «Музыкальная супербитва. Россия против Украины» 23.10 «Мисс Россия2012» 00.45 «Школа злословия» 01.30 Х/ф «Мои дорогие» 06.00 06.30 11.15 12.45 15.35 18.30

Іменинники дня: ІВАН, ІЛАРІОН, ЕРАЗМ

НТВМИР

«Караоке на Майдане» «Завтрак с Юлией Высоцкой» «Едим дома» «Кулинарная династия» «Звездный ринг» «Холостяк 2» «Холостяк 2. Как выйти замуж» «Україна має талант!4» Х/ф «Операция «Ы» и другие при ключения Шурика» 23.50 Х/ф «Зависть богов»

07.40 08.40 08.50 09.55 12.15 14.50 18.00 19.00 21.45

NTN 06.00 06.15 08.00 10.00 13.35 15.30 00.00

5 КАНАЛ

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Мотор» 17.25 «Не первый взгляд» 18.10 «Окно в Европу» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Лесной патруль» 23.00, 00.40 «Тема дня»

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское вре мя» 06.50, 08.40, 23.45, 00.25 «Обзор прессы» 07.20 «Автопилотновости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссияновости» 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 «Погода» 09.10, 19.20 «Инвествремя» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» ○

Зах. 06.19 Сх. 19.45 Повний міс. 8 березня

Сх. 06.22 Зах. 17.55 Трив. дня 11.33

Субота, 10 березня 07.15, 23.20 Эра здоровья 07.40 Полезные советы 08.00, 09.15 ШустерLive 09.00 Школа юного суперагента 12.10 Ян Табачник. «Любимые женщины» 14.25 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер лига. «Ильичевец» (Мариуполь) «Шах тер» (Донецк) 15.15 В ПЕРЕРЫВЕ: Зеленый коридор, Погода 16.35 Золотой гусь 17.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета (женщины) 17.35 Юбилейный вечер Андрея Демиденко 19.15 Шевченковский вечер 21.00 Итоги дня 21.30 Обратной связь 21.40 «Для тебя, любимая» 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 Эксклюзивное интервью 00.15 Копилка 01.20 After Live 01.40 М/с «Сандокан»

51 КАНАЛ

ICTV

06.00 Гимн Украины 06.05, 21.50 Концерт к 8 Марта 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Х/ф «Мама» 09.00, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово», 1 с. 11.55 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» «Ферро ЗНТУ» 13.25 Бабушки и дедушки 14.25, 19.30 Т/с «Большая прогулка» 15.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 17.30 Испробуй на себе 18.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 21.00 «Спорт. «Итоги» 21.45 Кузница кадров 23.05 Международный турнир по воднолыж ному спорту

07.35 Стоп10 08.35, 19.25 Чрезвычайные новости 09.35, 16.35 Т/с «Менты» 11.35 Х/ф «Клеопатра», 2 с. 13.35 Т/с Детективный 14.35, 20.25 Т/с «Брат за брата» 18.45 Факты. Вечер 19.20 Спорт 22.25 Х/ф «Библиотекарь2. Возвращение в Копи царя Соломона» 00.10 Х/ф «Повторно не посадят» ○

TET

34 КАНАЛ

1+1 07.50 09.50 11.40 13.40

07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00, 15.15 Т/с «Ранетки» 09.55 Т/с «Все женщины ведьмы» 10.45 Т/с «Детка» 11.40 Интуиция 12.30, 18.40 Даешь молодежь! 12.55, 19.10 Одна за всех 13.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.20 Дом2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 20.30 Т/с «Универ» 18.10 Т/с «Зайцев +1» 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 22.00 Теория измены 23.00 Т/с «Убежище» 23.55 Т/с «Секс и город» 00.25 Х/ф «Кидалы в игре»

07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 20.10 «Званый ужин» 08.45 Х/ф «Шанс» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 «Плоды революции» 11.50 «Приемная депутата» 12.00 «МWПарад» 12.45 «День «Заговора кукловодов». «По приказу Богов» 13.35 «День «Заговора кукловодов». «Коль ца судьбы» 14.25 «День «Заговора кукловодов». «Бесы для России» 15.15 «День «Заговора кукловодов». «Шпио ны из созведия Орион» 16.05 «День «Заговора кукловодов». «Кто спасет Землю» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.10 «Стелла. Чудо возможно» 17.30 «Пришельцы государственной важнос ти с Игорем Прокопенко» 18.30 Х/ф «Красное, синее, зеленое» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 21.00 «Жадность» 22.00 «Постскриптум» 23.30 «Типтоп» 00.15 «Дискотека 80х. Избранное»

06.00 Т/с «Шина» 06.40 Х/ф «Любовь по правилам и без» 08.30 «Мой малыш» 09.00 Х/ф «Мэверик» 11.45, 22.15 Украина чудес 15.50 Х/ф «Город Эмбер. Побег» 17.45 Х/ф «Гарри Поттер и принцполу кровка» 20.45 «Лучшие» 21.00 Тележурнал «Пассаж» 21.30 «Стопкадр» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.50 Х/ф «Колдунья» 00.55 Спортрепортер

Сх. 06.24 Зах. 17.53 Трив. дня 11.29

П'ятниця, 9 березня

11 КАНАЛ

«Уроки тетушки Совы» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Чисто английские убийства» Х/ф «Вооруженное сопротивление» «Речовий доказ» Д/ф «Мошенник в законе» Х/ф «Крестоносец» Т/с «Защита Красина» Т/с «Тайны следствия 5» Х/ф «Игры страсти» Х/ф «Фрида»

НТВМИР 04.25 Х/ф «Анна на шее» 06.00, 08.00, 11.00 «Сегодня» 06.20 М/с «Географиямалышка. Веселое кругосветное путешествие с тетушкой Совой» 07.00 Главная дорога 07.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 08.20 Русская начинка 08.55 Кулинарный поединок 09.55 Квартирный вопрос 11.25 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.15 «Наши» 14.05 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16.05 «Музыкальные истории» 16.20 Александр Журбин. Мелодии на память 17.00 «Сегодня. Итоговая программа» 18.00 Т/с «Я не я» 22.00 Дорожный патруль 23.50 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабуш ка!» 00.35 «Кодекс чести»

Іменинники дня: ТАРАС, АНТОН, ЄВГЕН. ФЕДІР ENTER 06.00 06.30 07.00 11.15 15.20 00.05

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Инспектор Лосев» Х/ф «И это все о нем» Х/ф «Кража»

27 КАНАЛ 06.00 Страна советов 06.45, 09.15, 15.10, 20.30 М/ф 07.00 Фстиль 07.30 Будь в курсе! 07.50, 14.50 Цивилизация ncognta 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.30 Сильные мира сего 09.30 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 Ирония судьбы Барбары Брыльской 11.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 13.30 За семь морей 15.20 Дневник для родителей 15.50 Экспедиция вокруг света. Три в одном 16.50 Новые песни о главном 18.00 «Своим трудом» 18.30 Социальный пульс выходных 19.00 Т/с «Новобранцы» 20.00 Ронин. с Дмитрием Выдриным 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Удивительный мир автомобилей» 22.50 «Здоровый способ жизни» 23.15 Телечат

ОРТ М 07.55 «Смак» 08.30 «Армейский магазин» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Х/ф «Выкрутасы» 14.05 Т/с «И всетаки я люблю...» 18.15 «И всетаки я люблю...» Продолжение 19.35 «Большая разница» 21.00 «Время» 22.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 23.55 Х/ф «Три дня вне закона» 01.40 Х/ф «О тебе»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.30 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.15 Х/ф «Полицейский с половиной» 09.30 Журнал УЕФА ЕВРО 2012 г. 10.00 Х/ф «Зачем ты ушел» 12.00, 01.45 Т/с «Час Волкова» 14.00 Дорожный патруль 16.00 Праздничный концерт к 8 Марта 18.00, 19.20 Т/с «Цвет черемухи» 21.20 Х/ф «Своя правда»


ТВПРОГРАМА 119

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

УТ1

ИНТЕР 07.50 «Формула любви» 08.45 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки ным» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.05 Х/ф «Приходите завтра» 13.00 Т/с «Сваты4» 16.10 «Вечерний квартал. А за окошком ме сяц март» 18.05 Х/ф «Один единственный и навсег да», 1 с. 20.00 «Подробности недели» 20.55 Х/ф «Один единственный и навсег да», 2 с. 22.55 Что? Где? Когда? 00.05 Х/ф «Неидеальная женщина»

9 КАНАЛ 08.00 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 08.20 Х/ф «Джек и бобовое дерево» 10.15 «ПрожекторПерисХилтон»

11.00 12.00 13.35 14.20 14.50 15.20

«Тайны мира с Анной Чапман» «Репортерские истории» «Совершенно секретно» «Днепрфутбол» «Алеф в наше время» Чемпионат Украины по футболу. 22 тур «Карпаты» «Таврия». Прямая трансля ция 17.30 Чемпионат Украины по футболу. 22 тур «Кривбасс» «Динамо». Прямая транс ляция 19.30 Чемпионат Украины по футболу. 22 тур «Арсенал» «Заря». Прямая трансля ция 21.30 «ПРОФУТБОЛ» 22.30 «Улетное видео порусски» 23.25, 00.25 Т\с «Спартак. Кровь и песок» 01.20, 02.10, 03.00 Т\с «Вспомнить будущее»

15.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 19.30, 00.10 «ТСН» 20.15 «Голос страны 2: Новая история» 22.45 Т/с «Интерны» 23.10 «Светская жизнь» 01.05 Х/ф «Клуб самоубийц»

СТБ 08.50 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 09.00 «Едим дома» 10.50, 01.05 «Невероятные истории любви» 11.50 «Караоке на Майдане» 12.50 Х/ф «Зита и Гита» 16.10 «Україна має талант!4» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.00 Х/ф «Любовь на два полюса» 23.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звез ды»

34 КАНАЛ

11 КАНАЛ 06.10 07.45 08.00 08.25 09.30 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 11.50 13.00 13.35 14.15 16.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.00 23.00

Неймовірні історії Ріплі Церковь Христова Спросите у доктора «Слава и боль» Тележурнал «Пассаж» «Бюро адвокатских расследований» «Родительский клуб» «Просто собака» «Свадебные хлопоты» МК «Юбилейный». Качество и откры тость Парад порад Пираньи Файна Юкрайна Х/ф «Маленькие негодяи» Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, Колду нья и Волшебный шкаф» «Вечерний разговор» «Respect TV» Открытая Днепровская лига КВН. Фи нал «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» «Рекламная кухня» Люди ХЭ Х/ф «Солдат»

1+1 08.30 М/ф 09.05 «ЛотоЗабава» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 11.00 «Дикие и смешные» 11.25 «Тайники» 12.25 «Я так живу» 13.25 «Адская кухня 2» 14.30 «Большая разница поукраински»

Под одной обложкой… библиотека Журфонд областной организации Национального союза жур налистов Украины готовит к изданию необычный настольный ка лендарь на 2013 год. Особенность его заключается в том, что, кро ме традиционных данных (месяц, число, день недели), в нем бу дут сведения о наиболее ярких и памятных событиях, происхо дивших в этот день в мире, в жизни знаменитостей, о профессио нальных праздниках, указаны даты рождения святых (именины). С этим календарем читатель скрасит досуг в «обществе» ребусов, сканвордов, узнает коечто о себе с помощью тестов. На каждой его странице афоризм, шутка, советы на все случаи жизни, мес то для записей. Открывает календарь гороскоп на весь 2013 год, на предпоследних страницах адреса центральных органов влас ти, а также телефоны, которые понадобятся в повседневных хло потах и в критической ситуации. Учитывая, что такое издание дело не только сложное, хлопот ное, но и дорогостоящее, на каждой его странице на коммерчес кой основе предполагается разместить портрет и краткие биогра фические данные не только об известных и почитаемых в стране людях, но и рядовых гражданах, отмечающих день рождения, а также рекламу о возможностях предприятий, банков, страховых компаний, турагентств, других организаций любой формы соб ственности. Словом, это будет не календарь в обычном представ лении о нем, а скорее, книгакалендарь, книгасправочник, кото рая окажется полезной и интересной не только в один какойто конкретный день текущего года, но может быть востребована и в последующие годы. Да и само по себе такое издание, уверены, ста нет достойным подарком друзьям, близким людям, коллегам. Итак, если Вы хотите во всеуслышание, в долгосрочной форме, заявить о себе, о своих возможностях, преподнести приятный сюр приз достойному человеку, поздравить его, а также заявить о сво ем коллективе, его возможностях сделайте заранее коллектив ную или индивидуальную заявку. Формат издания А5, тираж первого завода 3 тысячи экз. Рас пространение: бесплатная доставка заказчику рекламы, в госуч реждения, библиотеки, остальной тираж реализуется через роз ничную торговлю. Доп. тираж по мере реализации. О расценках. Поздравления трудовых коллективов со знамена тельными датами и профессиональными праздниками, а также заслуженных людей с их биографическими данными и фотогра фиями от предприятий, профсоюзных, общественных организа ций, партий и т.д. размером до 1/8 страницы 500,00 грн., от ча стных лиц 350,00 грн. Разовая реклама размером до 1/8 страницы 500,00 грн. Дву кратное ее повторение 800,00 грн., трехкратное 1000,00 грн. Публикация в течение недели (7 раз) 2500,00 грн. Каждый ме сяц в течение года (12 раз) 3400,00 грн. Полная книжная стра ница перед собственно календарем 800,00 грн. (1/2 и 1/4 соот ветственно). Логотип предприятия, фирмы или банка с адресом и телефона ми на полноцветной 1й стр. обложки 500,00 грн., реклама на полноцветной 4й стр. обложки 1500,00 грн., на 1/2 750,00 грн. Все расценки даны с учетом налогов. Для решения всех организационных вопросов обращаться в Жур фонд: пр. К.Маркса, 60, оф. 65, г. Днепропетровск, 49000. Тел (056) 7454054, 7455231, (моб.) (097)9695357, 0957705152. Днепр-информ

07.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.40 17.10 18.00 18.55 19.45 20.30 21.00 22.30 00.00 01.40

Х/ф «Комитет 19ти» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Стивен Сигал. Человек закона», 3 с. «Дело моей жизни» «Седмица» «Все для тебя» Т/с «Михайло Ломоносов» «Еще не вечер». «Гиблое место» «Странное дело». «Россия. Черные омуты» «Секретные территории» «Типтоп» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Специальный проект». «Заговор про тив русских» «Военная тайна» Х/ф «Виски с водкой» «Постскриптум»

ICTV 07.00 07.55 08.20 08.55 09.40 11.30 11.55 12.20 12.25 14.35 16.45

Сх. 06.20 Зах. 17.57 Трив. дня 11.37

Неділя, 11 березня 07.10 7 чудес Украины 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.05 Смешной и еще смешнее 09.30 Кто в доме хозяин? 09.50 Шаг к звездам. Евровидение 10.30 Пока родители спят 10.55 Кумиры и кумирчики 11.20 Как это? 11.45 Ближе к народу 12.20 Караоке для взрослых 13.30 Шефповар страны 14.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт (мужчины) 15.35 Королева Украины 16.20 Деловой мир. Неделя 16.55 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт (женщины) 17.45 Честь имею пригласить 18.25 Хоккей. Чемпионат Украины. «Беркут» (Киев) «Донбасс2» (Донецк) 19.10 Главный аргумент 20.00 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фолькmusic 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 Свои. Евгений Дятлов 01.20 Телеакадемия

Квартирный вопрос ЕвроФуд 2012 г. Анекдоты поукраински Т/с «Рюрики» Х/ф «Космический джем» Козырная жизнь Другой футбол Спорт Х/ф «Второе дыхание» Х/ф «Киллеры» Х/ф «Библиотекарь2. Возвраще ние в Копи царя Соломона» 18.45 Факты недели 19.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

21.55 Х/ф «Библиотекарь3. Проклятие Чаши Иуды» 23.55 Голые и смешные 00.55 Х/ф «Наемные убийцы»

TET 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се мейка» 09.40 Х/ф «В джазе только девушки» 11.30 Ералаш 11.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.55 Чертовки в юбках 13.20 Валера TV 13.50, 19.55 Т/с «Универ» 15.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные со баки» 16.40 Х/ф «Любовьморковь» 18.30 Куколка 2 19.25, 21.55 Т/с «Универ. Новая общага» 22.20 «Бабуны & дедуны»2 22.45 Х/ф «В движении» 00.25 Т/с «Сверхъестественное»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.10 Открытый файл 07.00 «Новости. «Итоги» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 Стендап 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.00 Волшебное закулисье 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуци нов» 13.15 Не хлебом единым 13.30 Формат 1:1 15.00 М/ф 15.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 16.00 Артзона 16.30 Не будь овощем 17.00, 23.30 Д/с «Дэвид Бекхэм. Стойкость» 18.00 Меморандум 18.30 Один день с... 19.00 Свои 19.30 Испробуй на себе 20.00 Новости Днепродзержинска 20.15 Истории с Бородой 21.00 Х/ф «8 женщин» 23.00 Музыка

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ РЕПЕРТУАРНИЙ ПЛАН НА БЕРЕЗЕНЬ 2012 РОКУ 1.03 (четвер) 16.30 КОНЦЕРТ КЛАСИЧНОЇ ГІТАРИ Виконавець: Філіп Вілла (Франція) У програмі: Наполеон Коста, Мауро Джуліани, Сергій Руднєв, власні твори і обробки Філіпа Вілла 4.03(неділя) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: П.Чайковський ' Симфонія № 6, С.Рахманінов ' Концерт для фортепіано з оркестром №1 Соліст ' Олексій Гринюк (фортепіано) Диригент ' заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 6.03 (вівторок) 18.00 КОНЦЕРТ «РОМАНСИ ТА СЕРЕНАДИ ЗАКОХАНИХ СЕРДЕЦЬ» Солісти: заслужений артист України Микола Шуляк (тенор, Київ); Вікто' рія Рожковська (сопрано, Київ); концертмейстер ' Ілона Шуляк (Київ). У програмі: Ф.Шуберт, Ф.Ліст, Дж.Верді, Г.Доніцетті, Дж.Пуччіні 11.03 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: В.А.Моцарт ' Концерт для скрипки з оркестром №1, В.А.Моцарт ' Симфонія №41 «Юпітер», Г.Шомберг ' 5 п’єс Соліст ' Дмитро Ткаченко (скрипка), Лондон Диригент ' заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук 16.03 (п’ятниця) 17.00 ЮВІЛЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ 18.03 (неділя) 17.00 КОНЦЕРТ ДЖАЗОРКЕСТРУ ПІД КЕРУВАННЯМ ЮРІЯ ПАЛА МАРЧУКА «ВЕСНА Й ДЖАЗ» Солісти: В.Кочетков, Д.Ватіян, О.Іщенко, Н.Дуленко 19.03 (понеділок) 19.00 «ЛЕСТВИЦА» КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У приміщенні театру ім. М.Горького 24.03 (субота) 17.00 КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ У програмі: Й.Брамс ' Трагічна увертюра, Й.Брамс ' Симфония №2, І.Стравінський ' Сюїта Жар'Птиця Диригент ' Річард Сабіно (Америка) 25.03 (неділя) 18.00 На численні прохання глядачів КОНЦЕРТ «L'AMOUR POUR TOUJOURS» (ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАНСОН) У програмі: пісні з репертуару Е.Піаф, М.Матьє, музика французьких композиторів Виконавці: Л.Рожкова (вокал), В.Рожков (саксофон), В.Зубань (акорде' он), Роландас (баритон), В.Кочетков (баритон), інструментальне тріо «Гармонія» У програмі: світові джазові стандарти 28.03 (середа) 18.00 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРУ «ЧАРІВНІ ГОЛОСИ ВЕСНИ...» Хормейстер ' Євгенія Ничвеєва У програмі: пісні українських та зарубіжних авторів 29.03 (четвер) 17.00. (Для студентів) КОНЦЕРТ АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ «Я помню вальса звук прелестный» У програмі: Й.Штраус, П.Чайковський, М.Глінка, Г.Свиридов, А.Хача' турян Диригент ' заслужений діяч мистецтв Україні Наталія Пономарчук 31.03(субота) 18.00 СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ГІТАРИСТА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБЧЕНКА «ОДИН» Вул.Леніна, 6 Тел.: 778'15'14, 372'96'40.

Зах. 07.14 Сх. 22.30 Повний міс. 8 березня

5 КАНАЛ

ENTER 06.00 06.30 07.00 10.15 13.00 19.45 23.50

Киноляпы Саундтреки Мультфильм СССР Х/ф «Не бойся, я с тобой» Х/ф «Профессия следователь» Х/ф «Инспектор Лосев» Х/ф «Солярис»

27 КАНАЛ 06.00 Чудаки 06.15 М/ф «Маугли» 07.35, 22.30 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 08.50 М/ф 09.00 Неизвестная планета 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Удивительный мир автомобилей» 13.50 За семь морей 14.40, 18.50 Цивилизация ncognta 14.50 Фстиль 16.00, 20.00 Маленькие питомцы 17.00 Концерт В.Гришко 18.10 Будь в курсе! 18.30 Мир за неделю 19.00 Т/с «Новобранцы» 21.05 Х/ф «Штольня» 23.00 Кумиры 23.15 Телечат

NTN

12.00 13.00 14.00 15.00 19.00 22.40 00.45

Іменинники дня: СЕВАСТЬЯН, ІВАН, МИКОЛА

06.30, 18.40, 00.00 «Киевское время» 06.50, 00.25 «Обзор прессы» 07.10 «Клуб 700» 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 «Погода» 08.35 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.15 «Технопарк» 11.15 «Трансмиссиятест» 11.30, 19.15 «Тема недели» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.20 «Светская кухня» 16.20 «Фактор безопасности» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15 «Машина времени» 19.30 «РесПублика с Анной Безулик» 21.00 «Время: итоги» 21.40 «ВремяТайм» 22.00 «Территория закона» 22.30 «Хроника недели» 23.00, 00.40 «Тема дня» 06.00 06.15 07.35 11.30

«Уроки тетушки Совы» «Легенды бандитского Киева» Т/с «Защита Красина» «Легенды уголовного розыска». Бан да артистов «Агенты влияния» Д/с «Православные святые» Реалитишоу «Резервисты» Т/с «Тайны следствия 5» Х/ф «Приключения на «Посейдоне» Х/ф «Обитель дьявола» Х/ф «Виртуальный шторм»

ОРТ М 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Право на защиту» 12.15 «Модный приговор» 13.15 «Понять. Простить» 14.00 Другие новости 14.20 «Хочу знать» 15.15 «След» 16.00, 21.30 Т/с «Папаши» 16.55 «Народная медицина. Испытано на себе» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Русский берег. След Фукусимы» 23.45 Ночные новости 00.00 «На ночь глядя» 00.50 «Веселые ребята артисты и надзира тели»

НТВМИР 03.55 «НТВ утром» 06.40 М/с «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой», «Чудеса света с те тушкой Совой» 07.05 «Первая передача». Автомобильная программа 07.35, 16.35 Обзор. Чрезвычайное происше ствие 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня» 08.25 Их нравы 09.05 «Безумный день» 09.25 Едим дома! 10.00 Дачный ответ 11.30 Т/с «Возвращение Мухтара2» 13.25 Золотая пыль 14.30 «До суда» 15.30 Суд присяжных 17.30 «Прокурорская проверка» 18.35 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 19.25 Х/ф «Отцы» 21.15 «Сегодня. Итоги» 21.40 Дорожный патруль 23.30 «Музыкальный ринг НТВ» 00.40 «Кодекс чести»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.30 События 06.50 Х/ф «Своя правда», 1 с. 09.00 Добро пожаловать 10.00 Х/ф «Своя правда», 2 с. 12.00, 01.20 Т/с «Час Волкова» 14.00 Дорожный патруль 15.00 Т/с «Цвет черемухи» 18.00, 19.30 Т/с «Следственный комитет» 19.00 События недели 22.30 Футбольный уикэнд 23.30 Х/ф «Фартовый»

Інформація про тарифи на електроенергію ПАТ «Дніпрообленерго» на березень 2012 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на березень 2012 р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на березень 2012 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

Одиниця виміру

Величина показника

коп/кВтгод

66,513

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту. без ПДВ

Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 24.02.12 № 187)

1 клас

коп/кВтгод

72,620

2 клас

коп/кВтгод

93,020

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами 2 клас і доповненнями) Тризонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями) 2 клас

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

Період часу

коп/кВтгод коп/кВтгод

29,048 108,930

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

37,208 139,530

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

25,417 74,072 122,002

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

32,557 94,880 156,274

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

у межах зон доби (з 19.00 до 5.00)

1 клас

коп/кВтгод

18,155

2 клас

коп/кВтгод

23,255

1 клас

коп/кВтгод

72,62

2 клас

коп/кВтгод

93,020

в інші години доби

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та населені пункти), затверджені постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 р. № 343). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. Директор з фінансів та економіки ПАТ «Дніпрообленерго»

О. П. Франків


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Апеляційний суд Дніпропетров ської області повідомляє відпові

дачів: Забурлику Миколу Михайло

вича, Мекетсієць Михайла Андрійо

вича, Яковенка Юрія Михайловича, Сибань Надію Михайлівну, Шелепун Едуарда Івановича, Стрельченка Петра Остаповича, Семендяй Михай

ла Леонтійовича, Сороновича Льва Івановича, Харитонову Раїсу Кос

тянтинівну, Тальянського Володи

мира Яковича, Чумака Володимира Григоровича, Ючаса Івана Іванови

ча, Чернецького Бориса Васильови

ча, Черняк Людмилу Григорівну, Со

року Івана Івановича, Солдатову Те

тяну Олексіївну, Охрименка Івана Яковича, Настиченка Миколу Івано

вича, Нечитайла Володимира Петро

вича, Пишненко Надію Тихонівну, Пелих Людмилу Іванівну, Пічіну Надію Валентинівну, Парахонька Валентину Миколаївну, Пицана Ми

колу Федоровича, Пронькіна Мико

лу Михайловича, Пустовіт Василя Григоровича, Мельничука Ігоря Пет

ровича, Ростовську Тамару Леоні

дівну, Фарицького Василя Пилипови

ча, Русина Василя Федоровича, Марченко Олену Анатоліївну, Малі

новську Надію Костянтинівну, Ма

медова Алі Білан огли, Миронова В'ячеслава Миколайовича, Сайко Аліну Андріївну, Тонкошкур Світла

ну Григорівну, Андропову Зіну Іва

нівну, Антіпова Віктора Михайлови

ча, Клименка Миколу Олексійовича, Сап'ян Любов Михайлівну, Черник Олену Дмитрівну, Кінзова Сергія Ми

колайовича, Лебедченка Валентина Федоровича, Смолу Тамару Гнатівну, Мітріченка Миколу Григоровича, Диновську Людмилу Данилівну, Якимчука Івана Григоровича, Кузь

менко Людмилу Петрівну, Кобзар Світлану Юріївну, Циценка Віктора Яковича, Коваленко Зою Михайлів

ну, Калаша Володимира Атанасови

ча, Ткаченка Григорія Григоровича, Ячечак Марію Іванівну, Зубенка Олександра Степановича, Зуб Мико

лу Йосиповича, Жовницьку Агафію Григорівну, Ємельянова Георгія Гри

горовича, Лідінського Олександра Васильовича, Лоха Петра Васильо

вича, Янченка Володимира Володи

мировича, Головатенко Ольгу Анто

нівну, Ахрамєєву Ніну Наумівну, Гре

чиху Віктора Володимировича, Ки

риленка Івана Григоровича, Бодян

чука Василя Васильовича, Ілюшевич Людмилу Іванівну, Тарнавського Во

лодимира Володимировича, Коліс

ниченка Анатолія Вікторовича, Ро

манів Фантина Федоровича, Самеян Марію Андріївну, Урбанович Світла

ну Станіславівну, Морозова Володи

мира Ілліча, Колісника Марка Ар

сентійовича, Коломойцева Миколу Івановича, Юрескул Євгенію Іллівну, Волянського Романа Йоси

повича, Кузь Івана Віталійовича, Пєрєвєдєнцева Юрія Антоніновича, Труханову Ларису Володимирівну, Труфанову Віру Миколаївну, Нестіна Олега Веніаміновича, Вовк Ірину Василівну, Науменко Ганну Марків

ну, Бесараба Олександра Дмитрови

ча, Українську Наталі Іванівну, Ком

панець Валентину Миколаївну, Скрипченка Миколу Григоровича, Козиско Миколу Миколайовича, Тіміна Євгена Костянтиновича, Ли

соконь Федора Романовича, Жура

вель Степана Афанасійовича, Кар

пенка Миколу Степановича, Ге

гельського Віктора Валентиновича, Фірака Степана Михайловича, Тере

хіну Марію Федорівну, Муковоза Михайла Семеновича, Ємельченко Людмилу Олександрівну, Рязанцева Юрія Вікторовича, Борисенка Воло

димира Миколайовича, Божка Віктора Івановича, Замоту Галину Михайлівну, Бойко Ларису Федорів

ну, Бельмас Тетяну Степанівну, Хар

ченка Веніаміна Івановича, Шпени

ка Андрія Михайловича, Лашкай Петра Ілліча, Свічкарьова Сергія Вікторовича, Гонак Христину Демет

рівну, Комовца Михайла Юрійови

ча, Дієву Світлану Вікторівну, Фуч

ка Олексія Васильовича, Кабацій Ва

силя Васильовича, Рибачок Павла Климовича, Долгошеєва В'ячеслава Івановича, Бадай Віктора Андрійо

вича, Меркулову Пелагею Афанасі

ївну, Пєрмякову Ніну Петрівну, Ха

нову Зінаїду Іванівну, Тихого Мико

лу Анатолійовича, Свердлюка Мико

лу Миколайовича, Боровець Олек

сандра Петровича, Базюк Пелагею Андріївну, Бокоч Катерину Дмитрів

ну, Волинець Лідію Стахівну, Кви

таша Віталія Івановича, Дуду Олек

сія Васильовича, Кононовича Сер

гія Миколайовича, Бобиляк Стефа

нію Михайлівну, Дмітрієва Єфима Єрміновича, Бєловол Валентину Да

нилівну, Авраменка Олександра Гри

горовича, Антонюка Степана Кос

тянтиновича, Соловйова Миколу Олександровича, Шлапака Петра Са

мойловича, Фролову Ельзу Франців

ну, Фоменка Анатолія Володимиро

вича, Харко Григорія Лук'яновича, Брєзлова Петра Миколайовича, Бе

женарь Олександра Яковича, Бере

зовського Віталія Івановича, Богда

нова Петра Петровича, Береша Івана Івановича, Бондаря Євгена Павловича, Галай Мирослава Михай

ловича, Асланіді Костянтина Івано

вича, Годованік Олександру Іванів

ну, Окаль Степана Яковича, Омель

чука Монтія Дмитровича, Остапен

ка Григорія Костянтиновича, Мухіна Юрія Михайловича, Каюду Світлану Яківну, Єршова Євгена Васильовича, Кобаску Світлану Юріївну, Карбан Любов Іванівну, Кузьму Михайла Йосиповича, Разінькова Миколу Фе

доровича, Карташову Ольгу Олексі

ївну, Левченко Ніну Сергіївну, Реву Віктора Володимировича, Трофим

цову Регіну Костянтинівну, Бу

ринського Олександра Івановича, Бєлого Олександра Денисовича, Грицаєнка Михайла Михайловича, Петрещова Олександра Олександро

вича, Коморного Василя Михайло

вича, Горбачова Григорія Івановича, Короткого Віктора Васильовича, Хо

міну Любов Віталіївну, Мархоброду Миколу Петровича, місце проживан

ня яких невідоме, що цивільна спра

ва за апеляційною скаргою Гонча

рової О.В. представника Ульян

ченко Н.Є., на рішення Тернівсько

го міського суду Дніпропетровської області від 28 вересня 2011 року у справі за позовом Ульянченко Н.Є. до Забурлики М.М., Мекетсієць М.А., Яковенка Ю.М., Слюсар В.С., Сибань Н.М., Шелепун Е.І., Стрельченко П.О., Семендяй М.Л., Сороновича Л.І., Харитонової Р.К., Тальянсько

го В.Я., Чумака В.Г., Ючаса І.І., Чер

нецького Б.В., Черняк Л.Г., Сороки І.І., Солдатової Т.О., Охрименка І.Я., Настиченка М.І., Нечитойла В.П., Пишненко Н.Т., Прилепи Л.І., Пелих Л.І., Пічіної Н.В., Парахонько В.М., Пицана М.Ф., Пронькіна М.М., Пус

товіт В.Г., Мельничука І.П., Рос

товської Т.Л., Фарицького В.П., Ру

сина В.Ф., Мальчевської Л.І., Мар

ченко О.А., Маліновської Н.К., Ма

медова Алі Білан огли, Миронова В.М., Сайко А.А., Тонкошкур С.Г., Андропової З.І., Антіпова В.М., Кли

менка М.О., Сап'ян Л.М., Черник О.Д., Кінзова С.М., Лебедченка В.Ф., Тіщенко Г.К., Смоли Т.Г., Мітріченка М.Г., Новосьолової В.М., Диновської Л.Д., Якимчука І.Г., Кузьменко Л.П., Кобзар С.Ю., Циценка В.Я., Ковален

ко З.М., Калаша В.А., Ткаченка Г.Г., Ячечак М.І., Зубенка О.С., Зуб М.Й., Жовтенка Ю.С., Жовницької А.Г., Ємельянова Г.Г., Лідінського О.В., Лох П.В., Янченка В.В., Хоменка Ю.П., Головатенко О.А., Ахрамєєвої Н.Н., Гречихи В.В., Кириленка І.Г., Бодянчука В.В., Ілюшевич Л.І., Тар

навського В.В., Колісниченка А.В., Романів Ф.Ф., Самеян М.А., Урбано

вич С.С., Морозова В.І., Колісника М.А., Коломойцева М.І., Юрескул Є.І., Волянського Р.Й., Кузь І.В., Пєрєвєдєнцева Ю.А., Труханової Л.В., Труфанової В.М., Нестіна О.В., Вовк І.В., Науменко Г.М., Бесараба О.Д., Української Н.І., Компанець В.М., Скрипченка М.Г., Козиско М.М., Тіміна Є.К., Лисоконь Ф.Р., Жура

вель С.А., Карпенка М.С., Гегель

ського В.В., Фірака С.М., Терехіної М.Ф., Муковоза М.С., Локтіонова О.П., Ємельченко Л.О., Рязанцева Ю.В., Борисенка В.М., Божка В.І., Замоти Г.М., Бойко Л.Ф., Бельмас Т.С., Харченка В.І., Шпеника А.М., Лашкай П.І., Свічкарьова С.В., Гонак Х.Д., Комовца М.Ю., Дієвої С.В., Фуч

ка О.В., Кабацій В.В., Гужви М.І., Ри

бачок П.К., Долгошеєва В.І., Бадай В.А. Меркулової П.А., Пєрмякової Н.П., Ханової З.І., Тихого М.А., Сверд

люка М.М., Боровець О.П., Базюк П.А., Бокоч К.Д., Волинець Л.С., Квиташа В.І., Іванченко З.В., Дуди О.В., Довженка Ю.О., Кононовича С.М., Бобиляк С.М., Дмітрієва Є.Є., Бєловол В.Д., Авраменка О.Г., Анто

нюка С.К., Соловйова М.О., Шлапа

ка П.С., Фролової Е.Ф., Фоменка А.В., Харко Г.Л., Брєзлова П.М., Бе

женарь О.Я., Березовського В.І., Богданова П.П., Береша І.І., Бонда

ря Є.П., Галай М.М., Асланіді К.І., Го

дованік О.І., Окаль С.Я., Омельчука М.Д., Остапенка Г.К., Мухіна Ю.М., Каюди С.Я., Єршова Є.В., Кобаски С.Ю., Карбан Л.І., Кузьми М.Й., Ра

зінькова М.Ф., Карташової О.О., Лев

ченко Н.С., Реви В.В., Трофимцової Р.К., Буринського О.І., Бєлого О.Д., Грицаєнка М.М., Петрещова О.О., Ко

морного В.М., Горбачова Г.І., Корот

кого В.В., Клименко М.І., Хоміної Л.В., Мархоброда М.П., треті особи

ПАТ «Державний ощадний банк

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

України», прокурор Петропавлівсько

го району Дніпропетровсьої об

ласті, про визнання права власності на цінні папери за набувальною давністю призначена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетров

ської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 09 годину 00 хвилин 20 березня 2012 року. Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК Украї

ни з опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважають

ся повідомленими про час і місце розгляду справи. Відповідачам не

обхідно з'явитися до суду в зазна

чений час або в разі неможливості прибути сповістити суд про причи

ни неявки та можливості розгляду справи за їх відсутності. При собі необхідно мати документи, що підтверджують особу, а представни

кам повноваження для участі у справі. Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області по цивільній справі № 437/1001/12 за позовом Кошулько Любові Петрів

ни до Семененко Оксани Сергіївни, Семененко Євгенії Олегівни, Семе

ненка Станіслава Олеговича, треті особи Сектор громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській об

ласті, Орган опіки та піклування Си

нельниківського міськвиконкому про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом зняття з реєстраційного обліку, викликає до суду в якості відповідачів Семенен

ко Оксану Сергіївну, 17.02.1980 р.н.; Семененко Євгенію Олегівну, 05.03.1998 р.н., Семененка Стані

слава Олеговича, 24.06.2000 р.н., які проживають за адресою: Дніпро

петровська область, Синельників

ський район, с. Веселе, вул. 3. Космо

дем’янської, 34, у судове засідання, призначене на 16 березня 2012 року о 9.00. Судове засідання відбудеться під головуванням судді При

жигалінської Тетяни Володимирівни у приміщенні Синельниківського міськрайонного суду Дніпропет

ровської області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська об

ласть, м. Синельникове, вул. Чехо

ва, 1. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде роз

глянута за їхньої відсутності на підставі наявних у ній доказів та ви

несено заочне рішення. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз

глядом цивільної справи № 2 436/ 162/12 за позовом ТОВ «Магелан» до Чернявської Людмили Іванівни, Афанасьєва Олександра Володими

ровича, 3 і особи без самостійних вимог на предмет спору на боці відповідачів приватний нотаріус Юрченко Лариса Леонідівна, КП Дніпропетровського району «Бюро технічної інвентаризації», КП «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації», про ви

знання права власності, визнання угоди недійсною, витребування майна з чужого незаконного воло

діння, зобов’язання вчинити певні дії просить вас з’явитись у судове за

сідання, яке відбудеться 06 берез

ня 2012 року о 10 год. 30 хв. у при

міщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1 а (каб. 108). Явка су

воро обов’язкова. Жовтневий районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 19.03.2012 року о 15 год. 30 хв. в залі судових засідань 205 за адре

сою: вул. Невська, 3 відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Стельмах Андрія Івановича до Стельмах Олени Васи

лівни про розірвання шлюбу. Явка відповідача Стельмах Олени Васи

лівни обов’язкова з наданням рані

ше неподаних доказів. У разі неяв

ки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідом

лення ним про причину неявки суд вирішить справу з винесенням за

очного рішення. У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровсь ка знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Бєлянського Івана Анатолійовича про звернення стягнення. Ленін

ський районний суд м. Дніпропет

ровська інформує відповідача по справі Бєлянського Івана Анато

лійовича про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 20 березня 2012 року о 15.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220 під головуванням судді Н.Г. Остапенко.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет

ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Бардіян Ольгу Петрів

ну у судове засідання 20.03.2012 року о 08 год. 30 хв. в якості відпо

відача по цивільній справі за позо

вом Кредитної спілки «Катерино

слав» до Бардіян Ольги Петрівни про стягнення заборгованості. З опублі

куванням цього оголошення відпо

відач Бардіян О.П. вважається на

лежно повідомленою про день, час та місце розгляду справи. Суддя Куд

рявцева Т.О.

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. знаходиться цивільна справа № 2

1260 2011 за позовною заявою Публічного акціонерного товари

ства «ВіЕйБі Банк» до Абакумової Наталі Іванівни про стягнення за

боргованості. Відповідач Абакумо

ва Наталя Іванівна викликається у судове засідання на 21 березня 2012 р. об 11 год. 30 хв. за адре

сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш

кіна, 77 б, приміщення Красногвар

дійського районного суду м. Дніпро

петровська, каб. 23. Після опублі

Синельниківський міськрайонний кування об’яви в пресі відповідач суд Дніпропетровської області по вважається повідомленим про час цивільній справі № 437/547/12 за та місце розгляду справи. У разі не

позовом Публічного акціонерного явки Абакумової Наталі Іванівни товариства «Дельта Банк» до Конд справу буде розглянуто за її відсут

рашова Леоніда Володимировича ності. про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає до Викликаються Публічне акціонер суду в якості відповідача Кондра не товариство «Дніпроспецсіль шова Леоніда Володимировича, госпмонтаж» (ЄДРПОУ 00911204) 09.11.1956 р.н., який проживає за та Товариство з обмеженою відпо

адресою: Дніпропетровська об відальністю «Система Трейдінг» ласть, м. Синельникове, вул. Жлоби, (ЄДРПОУ 33074184) до Господарського 66, у судове засідання призначене суду м. Дніпропетровська у су

на 20 березня 2012 року о 15 год. дове засідання 13.03.2012 року о 45 хв. Судове засідання відбудеть 14.00 в якості відповідачів по ся під головуванням судді Заваль справі за позовом Товариства з об

нюк Олени Олегівни у приміщенні меженою відповідальністю Синельниківського міськрайонного «Фінвест» до Публічного акціонер

суду Дніпропетровської області, яке ного товариства «Дніпроспецсіль

розташоване за адресою: Дніпро госпмонтаж» та Товариства з обме

петровська область, м. Синельнико женою відповідальністю «Система ве, вул. Чехова, 1. У разі неявки Трейдінг», третя особа Товариство відповідача у судове засідання з обмеженою відповідальністю «Ка

справа буде розглянута за його пітал Майстер» про визнання не

відсутності на підставі наявних у дійсним договору купівлі продажу. ній доказів. Судове засідання відбудеться у при

міщенні Господарського суду ЦентральноМіський районний Дніпропетровської області в каб. 46 суд м. Кривого Рогу повідомляє, що за адресою: 49600, м. Дніпропет

відповідач Колаковський Сергій ровськ, вул. Куйбишева, 1 а. Відпо

Владиславович по цивільній справі відачам надати відзив на позов з за позовом ПАТ «Комерційний банк урахуванням заяви позивача про «ПриватБанк» про виселення ви уточнення позовних вимог. З опуб

кликається у судове засідання на 09 лікуванням цього оголошення год. 30 хв. 22 березня 2012 р. до відповідачі АТ «Дніпроспецсільгосп

залу 2 Центрально Міського район монтаж» та ТОВ «Система Трейдінг» ного суду м. Кривого Рогу за адре вважаються повідомленими про сою: м. Кривий Ріг, вул. Першотрав день, час та місце розгляду справи. нева, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На У разі неявки відповідачів у судове підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України засідання справа буде розглянута за після опублікування оголошення в їхньої відсутності. У разі неявки у пресі відповідач Колаковський С.В. судове засідання з поважної причи

вважається повідомленим про час ни відповідачі будуть зобов’язані та місце розгляду справи. У разі повідомити про неявку та її поважні його неявки до залу судового засі причини. Суддя І.М. Подобєд. дання справа буде розглянута за його відсутності заочно. Красько Андрій Валентинович, останнє відоме місце реєстрації: м. Жовтневий районний суд м. Кри Дніпродзержинськ, пр. Перемоги, вого Рогу повідомляє, що 29/425, викликається у відкрите 13.03.2012 року об 11.00 в залі су судове засідання в якості відпові

дових засідань 310 буде слухатись дача на 09.00 19 березня 2012 року цивільна справа за позовом Кась по справі за позовом Виконавчого ян Лілії Анатоліївни до Касьяна комітету Дніпровської районної у Олександра Олександровича про місті ради до Краська Андрія Ва

визнання особи такою, що втрати лентиновича про визнання особи ла право на користування житлом такою, що втратила право на кори

та зняття з реєстраційного обліку. стування житловим приміщенням. Явка відповідача обов’язкова. У Відкрите судове засідання по разі неявки відповідача у судове цивільній справі відбудеться під засідання без поважної причини та головуванням судді Кір’яка А.В. у неповідомлення про причини не приміщенні Дніпровського район

явки до суду справа буде розгля ного суду м. Дніпродзержинська за нута за його відсутності на підставі адресою: м. Дніпродзержинськ, наявних по справі доказів. вул. Петровського, 166, 1 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК Красногвардійський районний України після опублікування оголо

суд м. Дніпропетровська повідом шення в пресі відповідач Красько ляє, що у провадженні суду знахо Андрій Валентинович вважається диться цивільна справа за позовам повідомленим про час та місце роз

ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Новосельської гляду справи. У разі його неявки Ольги Данилівни про стягнення справу буде розглянуто за його суми боргу. Відповідач Новосель відсутності. ська Ольга Данилівна викликається у судове засідання на 21 березня Краліч Ірина Миколаївна, останнє 2012 р. о 10.00 у приміщення Крас місце проживання: м. Дніпродзер

ногвардійського суду: м. Дніпропет жинськ, вул. Маршала Жукова, 17/30, ровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 2. викликається у судове засідання в Після опублікування об’яви в пресі якості відповідача на 09.00 13 бе

відповідач вважається повідомле резня 2012 року по справі за позо

ним про час та місце розгляду спра вом Виконавчого комітету ви. У разі неявки Новосельської Дніпровської районної у місті ради Ольги Данилівни справу буде роз до Краліч Ірини Миколаївни про глянуто за її відсутності. визнання особи такою, що втратила право на користування житловим У провадженні судді Красногвар приміщенням. Відкрите судове засі

дійського районного суду м. дання по цивільній справі відбу

Дніпропетровська Некрасова О.О. деться під головуванням судді Кір’я

знаходиться цивільна справа № 2 ка А.В. у приміщенні Дніпровсько

1252 2011 за позовною заявою Пуб го районного суду м. Дніпродзер

лічного акціонерного товариства жинська за адресою: м. Дніпродзер

«ВіЕйБі Банк» до Яковець Ірини Ми жинськ, вул. Петровського, 166, 1 колаївни про стягнення заборгова поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. ності. Відповідач Яковець Ірина Ми 74 ЦПК України після опублікуван

колаївна викликається у судове за ня оголошення в пресі відповідач сідання на 21 березня 2012 р. об 11 Краліч Ірина Миколаївна вважаєть

год. 45 хв. за адресою: м. Дніпропет ся повідомленою про час та місце ровськ, пр. Пушкіна, 77 б, приміщен розгляду справи. У разі її неявки ня Красногвардійського районного справу буде розглянуто за її відсут

суду м. Дніпропетровська, каб. 23. ності. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле Кочетов Юрій Вікторович, останнє ним про час та місце розгляду спра відоме місце реєстрації: м. Дніпро

ви. У разі неявки Яковець Ірини Ми дзержинськ, вул. Харитонова, 36/52, колаївни справу буде розглянуто за викликається у відкрите судове за

її відсутності. сідання в якості відповідача на

14.00 12 березня 2012 року по справі за позовом Виконавчого ко

мітету Дніпровської районної у місті ради до Кочетова Юрія Вікто

ровича про визнання особи такою, що втратила право на користуван

ня житловим приміщенням. Відкри

те судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуван

ням судді Кір’яка А.В. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров

ського, 166, 1 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кочетов Юрій Вікторович вважається повідомле

ним про час та місце розгляду спра

ви. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз

глядом цивільної справи № 2 436/ 362/12 за позовною заявою Шевцо

ва Володимира Петровича до Скульського Павла Олексійовича, треті особи Шевцова Тетяна Іванів

на, Дніпропетровське міське управ

ління УМВС у Дніпропетровській області, Скульська Олена Володими

рівна про визнання особи такою, що втратила право на користуван

ня житловим приміщенням, викли

кає в якості відповідача Скульсько

го Павла Олексійовича у судове за

сідання, яке відбудеться 27 берез

ня 2012 року о 14.00 у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Електрична, 1 а, каб. 216). Явка суворо обов’яз

кова. У випадку неявки по справі буде ухвалено заочне рішення. Бабушкінський райсуд м. Дніпро петровська викликає Борисевич Світлану Вікторівну як відповідача на 06.03.2012 р. о 13 год. 30 хв. по справі за позовом Курч Сергія Ле

онідовича до Борисевич Світлани Вікторівни, треті особи Відділен

ня громадянства, імміграції та реє

страції фізичних осіб Бабушкін

ського районного відділу УМВС Украї

ни в Дніпропетровській області та Житлово будівельний кооператив № 256 про визнання особи такою, що втратила право на користуван

ня житловим приміщенням та знят

тя з реєстрації. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк

са, 57, каб. 310. У провадженні Ленінського ра йонного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за по

зовом Пліско В.О. до ПАТ «Укрсиб

банк» про визнання договору пору

ки недійсним. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Пліско Ольгу Валеріївну про необхідність явки у судове засідання, яке відбудеться 22 березня 2012 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Коро

бова, 6, каб. 220 під головуванням судді Н.Г. Остапенко. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84/102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 22 березня 2012 року о 17.00 громадянина Скворцо

ва Володимира Миколайовича по цивільній справі за позовною зая

вою Лисенка Олега Федоровича до Скворцова Володимира Миколайо

вича про стягнення суми. У разі не

явки та невиконання обов’язку по

відомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заоч

не рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Шев

ченка Олексія Анатолійовича, Шев

ченко Тетяну Олександрівну, Кова

ленко Тетяну Олександрівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом Омель

ченко Людмили Миколаївни до Шев

ченка Олексія Анатолійовича, Шев

ченко Тетяни Олександрівни, Кова

ленко Тетяни Олександрівни про усунення перешкод, яке відбудеть

ся 13.03.2012 року об 11.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. У провадженні Красногвардій ського районного суду м. Дніпро петровська знаходиться цивільна справа за позовом Владимирової Катерини Олександрівни до Криво

носова Віктора Юрійовича про ро

зірвання шлюбу. Відповідач Кри


ОГОЛОШЕННЯ 13

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

воносов Віктор Юрійович викли

кається у судове засідання на 14.03.2012 року о 09 год. 20 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду: м. Дніпропет

ровськ, пр. Пушкіна, 77 б, каб. 3. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідомле

ним про час та місце розгляду спра

ви. У разі неявки Кривоносова В.Ю. справу буде розглянуто за його відсутності. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Круг

лову Любов Михайлівну як відпові

дача у судове засідання по цивільній справі за позовом Анто

нової Інни Олександрівни до Круг

лової Любові Михайлівни про відшкодування матеріальних збитків, яке відбудеться 27.03.2012 року о 15.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки не

явки передбачені ст. 169 ЦПК Украї

ни. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська (Паторжинсько

го, 18 а, каб. 12) викликає Середен

ка Дениса Семеновича як відповіда

ча у судове засідання по цивільній справі за позовом Середенко Н.В. до Середенка Д.С. про розірвання шлюбу, яке призначено на 13.03.2012 року о 15.00. У провадженні судді Красногвар дійського районного суду м. Дніпропетровська Некрасова О.О. знаходиться цивільна справа № 2

2646 2011 за позовною заявою Приходька Василя Івановича до Со

лодовнікова Артема Вікторовича про стягнення заборгованості за розпискою. Відповідач Солодовні

ков Артем Вікторович викликаєть

ся у судове засідання на 26 берез

ня 2012 року о 09.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77 б, приміщення Красногвардій

ського районного суду м. Дніпропет

ровська, каб. 23. Після опублікуван

ня об’яви в пресі відповідач вва

жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв

ки Солодовнікова Артема Вікторо

вича справу буде розглянуто за його відсутності. Викликається Леміш Антоніна Во лодимирівна, 01.11.1979 р.н., як відповідач до зали суду на слухан

ня цивільної справи № 411/1473/ 2012 за позовом Леміш Віталія Во

лодимировича до Леміш Антоніни Володимирівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 07 березня 2012 року о 12.00 у приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, каб. 24. У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 19 березня 2012 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ново

московського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адре

сою: пров. Артемівський, 8, м. Но

вомосковськ, суддею Сорокою О.В. буде розглядатись цивільна справа за позовом Діденка Сергія Володи

мировича до Овсяннікової Ганни Сергіївни про стягнення коштів на утримання дитини. В якості відпо

відача судом викликається Овсянні

кова Ганна Сергіївна. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Ли

товченка Володимира Яковича як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом ПРАТ «СК «Альянс» до Литовченка В.Я. про відшкодування шкоди в поряд

ку регресу , яке відбудеться 05.04.2012 року о 9 год. 30 хв., каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Копи

лову Ельвіру Давидівну, Копилова Михайла Олексійовича як відпові

дачів у судове засідання по цивільній справі за позовом Шпо

та Антоніни Валеріївни до Копило

вої Ельвіри Давидівни, Копилова Михайла Олексійовича про усунен

ня перешкод у користуванні влас

ністю, яке відбудеться 17.03.2012 року о 9.00, каб. 223, у приміщенні суду за адресою: м. Дніпропет

ровськ, ж/м Червоний Камінь, вул.

Коробова, 6, каб. 223. Наслідки не

явки передбачені ст. 169 ЦПК Ук

раїни.

зовом Золоторенко Олени Сергіївни до Фурман Євгенія про стягнення алі

ментів на утримання дружини, яке відбудеться 05.04.2012 року о Жовтневий районний суд м. 10.00, каб. 223, у приміщенні суду Дніпропетровська, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/ за адресою: 49044, м. Дніпропет м Червоний Камінь, вул. Коробова, ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, 6, каб. 223. Наслідки неявки перед

каб. 20, повідомляє Грищенка О.Л., бачені ст. 169 ЦПК України. Старусєва С.О. про судове засідан

ня по справі № 412/896/2012 за Циценкова Оксана Олександрівна, позовом Публічного акціонерного Любчич Сергій Олександрович викли

товариства «Акціонерний комер каються у судове засідання на 28 бе

ційний банк «Базис» до Грищенка резня 2012 року об 11 год. 40 хв. до Олексія Леонідовича, Старусєва Амур Нижньодніпровського районно

Сергія Олексійовича про стягнен го суду м. Дніпропетровська як відпо

ня заборгованості, яке призначене відачі по цивільній справі № 2 4922/ на 20 березня 2012 року о 12 год. 11 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до 45 хв. них про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача у судове за

Бабушкінський райсуд м. Дніпро сідання справа буде розглянута за його петровська викликає Д’яченка Ан відсутності на підставі наявних мате

дрія Анатолійовича як відповідача ріалів та постановлено заочне рішен

на 30.03.2012 р. о 09 год. 30 хв. по ня. Судове засідання буде проходити справі за позовом ПАТ «КБ «Приват у приміщенні суду за адресою: м. Банк» до Д’яченка Андрія Анато Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, лійовича про звернення стягнення. 9, каб. 10. Адреса суду: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 310. Суд Новомосковський міськрайонний дя Решетнік М.0. суд Дніпропетровської області по цивільній справі за позовом ПАТ Кіровський районний суд м. «Укртранснафта» в особі філії «При

Дніпропетровська повідомляє, що дніпровські магістральні нафтопро

розгляд цивільної справи за позо води» ВАТ «Укртранснафта» до Ай

вом Сердюк Людмили Олександрів ріян Рафаеля Володимировича, Ан

ни до Волкова Ігоря Олександрови дреасян Гамлета Раміковича, Ва

ча про розірвання шлюбу відбудеть сильєва Івана Григоровича, Черебяк ся 05.03.2012 року о 09 год. 30 хв. Владислава Володимировича, Гетель Прошу Волкова Ігоря Олександро Віктора Васильовича, Нікітюк Воло

вича з’явитись на вищевказану дату димира Васильовича, Нікітюк Олек

розгляду справи до Кіровського сандра Володимировича про районного суду м. Дніпропетров відшкодування шкоди, завданої ська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. У разі внаслідок злочину, яке відбудеться неявки справа буде розглянута без 23.04.2012 року о 15 год. 30 хв. вашої участі. викликає Андреасяна Гамлета Рамі

ковича та Васильєва Івана Григоро

Вірьовка О.Ф. викликається в вича. Судове засідання відбудеться якості відповідача по цивільній у приміщенні Новомосковського справі за позовом Гарайчук С.А. до міськрайонного суду Дніпропет

Вірьовки О.Ф. про стягнення алі ровської області, яке розташоване ментів у відкрите судове засідання, за адресою: Дніпропетровська об

яке відбудеться 20.03.2012 року о ласть, м. Новомосковськ, пров. Ар

09 год. 30 хв. у приміщенні Дніпро темівський, 8, каб. 3. Суддя Мельни

петровського районного суду ченко С.П. У разі неявки у судове Дніпропетровської області (каб. 18, засідання справа буде розглянута за вул. Теплична, 7, сел. Ювілейне, відсутності Андреасяна Гамлета Ра

Дніпропетровський район, Дніпро міковича та Васильєва Івана Григо

петровська область). ровича. Про причини неявки Анд

реасян Гамлет Рамікович та Ва

Павлоградський міськрайонний сильєв Іван Григорович повинні по

суд Дніпропетровської області відомити суд. Новомосковський (суддя Юдіна С.Г.) викликає в якості міськрайонний суд Дніпропетров

відповідача Лабуту Людмилу Ана ської області. толіївну за позовом Сало Катерини Святославівни про усунення пере Ленінський районний суд м. шкод у здійсненні права на корис Дніпропетровська викликає Шамо

тування житловим приміщенням. ва Сергія Анатолійовича як відпо

Останнє місце проживання відпо відача у судове засідання по відача: вул. Сташкова, 10, кв. 5, м. цивільній справі за позовом Шамо

Павлоград, Дніпропетровська об вої Марини Геннадіївни до Шамова ласть. Судове засідання призначе Сергія Анатолійовича про стягнен

не на 02.03.2012 року об 11.00 за ня аліментів, яке відбудеться адресою: м. Павлоград, вул. 15.03.2012 року о 9 год. 30 хв., каб. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі 223, у приміщенні суду за адресою: неявки відповідача у судове засі м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний дання справа, згідно з вимогами Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 223. ЦПК України, може бути розглянута Наслідки неявки передбачені ст. за його відсутності. 169 ЦПК України.

Банк» до Ужва Тетяни Василівни про стягнення заборгованості за кре

дитним договором та викликає Ужва Тетяну Василівну в якості відпові

дача у судове засідання, яке відбу

деться 23 березня 2012 року о 13 год. 10 хв. в залі судових засідань 1 Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська об

ласть, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Пет

ровського, 47. Додатково суд по

відомляє, що відповідно до ст. ст. 77, 169 ЦПК України: сторони та інші особи, які беруть участь по справі, зобов’язані повідомити суд про причини неявки у судове засі

дання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь по справі, не з’явились у су

дове засідання без поважних при

чин. У разі повторної неявки у су

дове засідання відповідача, належ

но повідомленого, суд вирішує спра

ву на підставі наявних в ній даних чи доказів.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 23.02.2012 року було винесено за

очне рішення по цивільній справі № 411/1316/2012 за позовом Которо

бай Тетяни Миколаївни до Василен

ко Ірини Леонідівни, третя особа

Сектор громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб про усу

нення перешкод у користуванні власністю. Даним рішенням було за

доволено позовні вимоги Которо

бай Тетяни Миколаївни. З повним текстом відповідач Василенко Ірина Леонідівна може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгин

цівського районного суду м. Криво

го Рогу.

Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 03 лютого 2012 року винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/422/2285/ 2012 р. за позовом Органу опіки та піклування Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради до Ко

стенко Олени Леонідівни, третя осо

ба Центр соціально психологічної реабілітації дітей, прокурор Ленін

Жовтневий районний суд м. ського району м. Дніпропетров

Дніпропетровська, розташований ська, про позбавлення батьківських за адресою: 49044, м. Дніпропет прав та стягнення аліментів. По

ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, зовні вимоги задоволено. Позбав

викликає в якості відповідача Кри лено Костенко Олену Леонідівну, вобок Олександра Анатолійовича по 1967 року народження, батьківських цивільній справі № 2 10588/11 за прав у відношенні її малолітньої позовом Ворошило О.П. до Криво дитини Костенко Ольги Юріївни, бок О.А., третя особа – Ворошило 22.03.2002 року народження. Пере

А.О., про стягнення аліментів на дано малолітню доньку Костенко дитину, що продовжує навчання, Ольгу Юріївну, 22.03.2002 року на

яке відбудеться о 10.00 13 березня родження, для подальшого влашту

2012 р. У випадку неявки відпові вання Органу опіки та піклування дача справу буде розглянуто в за Ленінської районної у місті Дніпро

очному порядку. петровську ради. Стягнуто з Костен

ко Олени Леонідівни, 1967 року на

родження, аліменти на утримання доньки Костенко Ольги Юріївни, Самарський районний суд м. 22.03.2002 року народження, у Дніпропетровська повідомляє, що розмірі 1/4 частини від усіх видів 20 лютого 2012 року суддею Са заробітку (доходу), але не менше 30 марського районного суду м. відсотків прожиткового мінімуму Дніпропетровська було ухвалено для дитини відповідного віку до до

заочне рішення по цивільній справі сягнення нею повноліття на особи

за позовом Скриннік Олени Євгенів стий рахунок дитини, починаючи з ни до Скриннік Олександра Володи 26.10.2011 року. Стягнуто з Костен

мировича про стягнення алі ко Олени Леонідівни, 1967 року на

ментів на утримання повнолітньої родження, судовий збір у розмірі дитини. 107 грн. 30 коп. на користь держа

ви. Заочне рішення може бути пе

Нікопольський міськрайонний реглянуте судом, що його ухвалив, суд Дніпропетровської області по за письмовою заявою відповідача, відомляє, що 10 лютого 2012 року поданою протягом 10 днів з дня от

судом ухвалено заочне рішення по римання його копії. цивільній справі № 2 5416/11 за позовом Нізяєва Романа Юрійови Дніпропетровський районний ча до Галащук Анжели Сергіївни, суд Дніпропетровської області третя особа Сектор громадянства повідомляє, що 22 лютого 2012 та реєстрації фізичних осіб Ніко року Дніпропетровським район

польського МВ (з обслуговування м. ним судом Дніпропетровської об

Нікополь та Нікопольського району) ласті було винесено заочне рішен

ГУМВС України у Дніпропетровській ня по цивільній справі № 2 6243/ області, про усунення перешкод у 11 за позовом Новомиколаївської користуванні домоволодінням. сільської ради в інтересах мало

Згідно із цим рішенням позов Нізяє літньої Любченко Анастасії Анд

ва Романа Юрійовича задоволено ріївни до Любченко Оксани Юріїв

частково. Усунуто Нізяєву Роману ни, третя особа Служба у спра

Юрійовичу перешкоди у користу вах дітей Дніпропетровської ра

ванні домоволодінням № 63 по вул. йонної державної адміністрації про Першотравневій у м. Нікополі, зо позбавлення батьківських прав та Павлоградський міськрайонний Павлоградський міськрайонний бов’язано Сектор громадянства та стягнення аліментів, згідно з яким суд Дніпропетровської області суд Дніпропетровської області реєстрації фізичних осіб Ніко вирішено: позов Новомиколаїв

викликає Короленка Олександра викликає Пиріг Олега Івановича та польського МВ (з обслуговування м. ської сільської ради в інтересах ма

Євгеновича по справі за позовом Пиріг Інесу Павлівну по справі за Нікополь та Нікопольського району) лолітньої Любченко Анастасії Ан

ПАТ «Дельта Банк» до Короленка позовом Виконавчого комітету ГУМВС України у Дніпропетровській дріївни до Любченко Оксани Юрі

Олександра Євгеновича про стяг Павлоградської міської ради про області зняти Галащук Анжелу Сер ївни, третя особа Служба у спра

нення заборгованості. Відкрите су визнання особи такою, що втрати гіївну з реєстрації за адресою: м. вах дітей Дніпропетровської ра

дове засідання відбудеться 21 бе ла право на користування житло Нікополь, вул. Першотравнева, 63. йонної державної адміністрації про резня 2012 року об 11.00 під го вим приміщенням. Відкрите судо Заява про перегляд заочного рішен позбавлення батьківських прав та ловуванням судді Боженко Л.В. у ве засідання відбудеться 12 берез ня може бути подана до Нікополь стягнення аліментів задовольни

приміщенні Павлоградського ня 2012 року о 10.00 під голову ського міськрайонного суду протягом ти. Позбавити батьківських прав міськрайонного суду Дніпропет ванням судді Боженко Л.В. у при 10 днів з моменту опублікування да Любченко Оксану Юріївну, 13 ве

ровської області за адресою: м. міщенні Павлоградського міськ ного оголошення. ресня 1975 року народження, Павлоград Дніпропетровської об районного суду Дніпропет

ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. ровської області за адресою: м. 203. Явка у судове засідання обо Павлоград Дніпропетровської об

в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. ЦПК України після опублікування 203. Явка у судове засідання обо

оголошення в пресі відповідач Ко в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 роленко Олександр Євгенович вва ЦПК України після опублікування жається повідомленим про час та оголошення в пресі відповідачі місце розгляду справи. У разі не Пиріг Олег Іванович та Пиріг Інеса явки справу буде розглянуто за Павлівна вважаються повідомле

його відсутності. ними про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде У провадженні Ленінського ра розглянуто за їхньої відсутності. йонного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за по Криничанський районний суд по

зовом ПАТ «Дельта банк» до Нови відомляє, що 12 березня 2012 року кової Н.Ю. про стягнення заборго о 09.00 в залі суду с. Кринички буде ваності. Ленінський районний суд розглядатись цивільна справа № м. Дніпропетровська інформує 421/52/12, 2/421/57/12 за позовом відповідача по справі Новикову На ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особі Ма

талію Юріївну про необхідність риненка Ю.А. до Шамєєва Олексан

явки у судове засідання, яке відбу дра Володимировича про стягнен

деться 04 квітня 2012 року о 9 год. ня боргу. 30 хв. у приміщенні суду по вул. Ко

робова, 6, каб. 220, під головуван Верхньодніпровський районний ням судді Н.Г. Остапенко. суд Дніпропетровської області оголошує про розгляд цивільної Ленінський районний суд м. справи № 2 988/2011, проваджен

Дніпропетровська викликає Фур ня № 2/406/98/2012 за позовом ман Євгенія як відповідача у судове Публічного акціонерного товари

засідання по цивільній справі за по ства «Комерційний Банк «Приват

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

відносно її доньки, Любченко Ана

стасії Андріївни, 07 липня 2003 року народження. Стягти з Люб

ченко Оксани Юріївни на користь Дятлової Наталії Іванівни алімен

ти у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мініму

му для дитини відповідного віку, на утримання малолітньої Люб

ченко Анастасії Андріївни, 07 лип

ня 2003 року народження, почи

наючи з 23.09.2011 року та до по

вноліття дитини. Стягти з Любчен

ко Оксани Юріївни на користь дер

жави витрати по сплаті судового збору у розмірі 94,10 грн. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 19.12.2011 року було винесе

но заочне рішення по цивільній справі № 2 2425/2011 за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Кушніра Мак

сима Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого

вором, яким позовні вимоги пози

вача було задоволено повністю. Стягти з Кушніра Максима Сергійо

вича на користь Публічного акціо

нерного товариства «Ерсте Банк» (м. Київ, вул. Польова, 24 д, код ЄДРПОУ 34001693) заборгованість за кредитним договором № 014/ 7741/3/23770 від 01.10.2008 року, з пенею, що становить 128028 (сто двадцять вісім тисяч двадцять вісім) грн. 58 коп. Стягти з Кушніра Максима Сергійовича на користь Публічного акціонерного товари

ства «Ерсте Банк» (м. Київ, вул. Польова, 24 д, код ЄДРПОУ 34001693) судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 1280 (одна тисяча двісті вісімде

сят) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно технічне забезпе

чення у сумі 120 (сто двадцять) грн. 00 коп. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії. Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 26.01.2012 року було винесено за

очне рішення по цивільній справі № 2 436/110/12 за позовом Констан

тінова Юрія Володимировича до Кузнецової Надії Артемівни, треті особи Дніпропетровська міська рада, Управління Державного комі

тету земельних ресурсів у м. Дніпропетровську Дніпропетров

ської області, про визнання права власності на земельну ділянку, в якому позовні вимоги Константіно

ва Юрія Володимировича до Кузне

цової Надії Артемівни, треті особи – Дніпропетровська міська рада, Уп

равління Державного комітету зе

мельних ресурсів у м. Дніпропет

ровську Дніпропетровської області

задовольнити. Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 23 січня 2012 року було розглянуто цивільну справу № 2 9979/11 за позовом Берковської Наталі Володимирівни, Нещеретня Тетяни Василівни до Берковського Віктора Івановича про визнання особи такою, що втра

тила право на користування квар

тирою. Даним заочним рішенням позовні вимоги позивачів задово

лено. З повним текстом заочного рішення відповідач може ознайоми

тись, звернувшись до канцелярії Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.


×èòàéòå íà ñàéò³:

14 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

̲ÐßËÈÑÜ ÐÎÄÈÍÀÌÈ 25 ëþòîãî ï³ä ÷àñ âåñåëèõ ñâÿòêóâàíü Ìàñíèö³ ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà âèçíà÷èëè íàéá³ëüøó ñ³ì’þ çà äîïîìîãîþ íàéäîâøî¿ â Óêðà¿í³ «Ñ³ìåéíî¿ ëàâêè», ùî ïîäàðóâàëà êîìïàí³ÿ «Êè¿âñòàð». Ñåðåä ÷èñëåííèõ ðîäèí ïåðåìîãó çäîáóëà ñ³ì’ÿ Ëèñê³íèõ, ÿêà «âñ³ëàñÿ» íà 10-ìåòðîâó äèâî-ëàâêó. Âîíè îòðèìàëè äèïëîìè, òðàäèö³éí³ ìëèíö³ òà ñìàðòôîíè, ùîá çàâæäè ëèøàòèñÿ íà çâ’ÿçêó ç áëèçüêèìè. ○

«MISSLORA» Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ 27 ëþòîãî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äêðèâñÿ íîâèé ô³ðìîâèé ñàëîí õóòðà òà øê³ðè «MissLora». Ãîñòÿì ïðåäñòàâèëè íîâó êîëåêö³þ âåðõíüîãî æ³íî÷îãî îäÿãó - õóòðÿí³ øóáè, ïàëüòà, íàï³âïàëüòà, êóðòêè òà ùå áàãàòî ÷îãî. Ô³ëîñîô³ÿ ìàðêè - åëåãàíòíà ïðîñòîòà, çðó÷í³ñòü òà ôóíêö³îíàëüí³ñòü. «MissLora» óêðà¿íñüêèé òîâàðîâèðîáíèê, ùî ïðàöþº íà â³ò÷èçíÿíîìó ðèíêó ç 1995 ðîêó ³ çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ÿê ÿê³ñíèé áðåíä ³ç ïðèâàáëèâîþ ö³íîâîþ ïîë³òèêîþ. Ìîäíèé ä³ì Ëàðèñè Øïîíüêî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ âèñîêîÿê³ñíèõ øóá ³ç õóòðà íóòð³¿. Öå ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê, àëå íå ºäèíèé. Ó ñàëîí³ «MissLora» ê볺íòè çìîæóòü íå ëèøå îáðàòè ñîá³ âåðõí³é îäÿã ³ç ãîòîâèõ ìîäåëåé, àëå é çàìîâèòè áóäü-ÿêèé âèð³á ³íäèâ³äóàëüíî. Ñïåö³àë³ñòè ñàëîíà «MissLora» ÷åêàþòü ê볺íò³â çà àäðåñîþ: ïð. ʳðîâà, 17.

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

Зберігся навіть спеціальний обряд. Частіше його проводили на новосілля. Пічку розмальовували, прикрашали, запалювали, ставили в неї смачні страви і залишали їх на ніч. На весілля збиралася різна нечисть. Добре погуляє вона лад у господі буде. Так це чи ні, але подейкують, що після такого дійства у хаті панують мир та щастя.

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÎÁÈÐÀªÌÎ ÕÓÒÐÎ

Ùàñëèâèé äîìîâèê - îäðóæåíèé

ÏΪÄÍÀͲ ËÀÂÊÎÞ

ÕÒÎ Â ÕÀÒ² ÃÎÑÏÎÄÀÐ?

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ʲÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Ó Ì²ÑÒ² ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ÐÀÄÀ, 14 ÑÅÑ²ß 6 ÑÊËÈÊÀÍÍß Â²Ä 23.02.12 ¹1/14

вØÅÍÍß Ïðî çâ³ò ïî âèêîíàííþ áþäæåòó ʳðîâñüêîãî ðàéîíó çà 2011 ð³ê Êåðóþ÷èñü ï.23 ÷. 1 ñò.26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ï.4 ñò.80 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ʳðîâñüêà ðàéîííà ó ì³ñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðàäà ÂÈвØÈËÀ: 1. Çàòâåðäèòè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó ðàéîíó çà 2011 ð³ê: 1.1. Ïî äîõîäàõ ó ñóì³ 176580,782 òèñ.ãðí., ç íèõ ïî çàãàëüíîìó ôîíäó - 160156,774 òèñ.ãðí. òà ïî ñïåö³àëüíîìó ôîíäó 16424,008 òèñ.ãðí. 1.2. Ïî âèäàòêàõ ó ñóì³ 173299,769 òèñ.ãðí., ç íèõ ïî çàãàëüíîìó ôîíäó -158585,106 òèñ.ãðí., ïî ñïåö³àëüíîìó ôîíäó - 14714,663 òèñ.ãðí. 2. Çàòâåðäèòè ïåðåâèùåííÿ äîõîä³â íàä âèäàòêàìè ó ñóì³ 3281,013 òèñ.ãðí., ç íèõ ïî çàãàëüíîìó ôîíäó - 1571,668 òèñ.ãðí., ïî ñïåö³àëüíîìó ôîíäó - 1709,345 òèñ.ãðí. 3. Îïðèëþäíèòè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó ðàéîíó çà 2011 ð³ê çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. 4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðàäè ç ïèòàíü ïëàíóâàííÿ áþäæåòó òà ô³íàíñ³â (Êàòàëóíîâ Ñ.À.). Î.Ì.Ñèäîðåíêî, ãîëîâà ðàäè

Íàø³ ïðàùóðè â³ðèëè: ò³ëüêè-íî çåìëþ âêðèâຠí³÷, ç ãîðèùà ÷è ç-çà ï³÷êè âèõîäèòü äîìîâèê ïîì³÷íèê ó õàòí³õ ñïðàâàõ, çàõèñíèê äîìàøíüîãî âîãíèùà. Ìèíóëè ë³òà, àëå é ñüîãîäí³ ïðî öüîãî äîáðîãî äóõà çàáóâàòè íå âàðòî. «Â³ñò³» ä³çíàëèñü, ÿê âèðîñòèòè òà çàäîáðèòè äîìîâèêà У ЗАМОЖНИХ ВОЛОХАТИЙ Вважалося, що домовик може набувати вигляду кішки, півника чи навіть миші, та здебільшого він схожий на невеличкого на зріст старенького дідуся, який дуже заріс волоссям. Люди вірили, що у щасливій, заможній родині домовий повністю волохатий, а у бідній чи тій, де не люблять працювати, може бути навіть лисий. Українці з повагою ставились до цього створіння, не ображали його. Подібна шана має прадавнє підґрунтя. Домовик - прототип всесильного дохристиянського бога слов’ян Роду, що опікувався життям людей. Із приходом християнства вдячні люди його не забули - зменшили

ЛАД У РОДИНІ до маленького дідуся та «сховали у хаті». Зазвичай він дуже доброзичливий. Однак, якщо йому хтось чи щось не сподобається, може добряче «допекти». Щоб привернути ласку Домового, ставили в запічок хліб, кашу, солодкі страви й дивилися, чи скуштував їх «господар». А от сіль

чи ножі залишати на видному місці не можна. Це дуже обурює хатнє божество.

НА ВЕСІЛЛЯ З ПІЧКОЮ Домовик полюбляє пічки та горища, тож жити у квартирі йому «не до смаку». Та й навряд чи ми опікуємося тим, чи мешкає у нашій оселі

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÒÀ¯Ñ²ß ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ,

äîñë³äíèöÿ íàðîäíèõ îáðÿä³â, òðàäèö³é òà òâîð÷îñò³: - Îáðàçèòè äîìîâèêà - äóæå ëåãêî. ³í îáóðþºòüñÿ, êîëè ìè ðîáèìî ïîãàí³ â÷èíêè, ë³íèìîñÿ, ãðóá³ÿíèìî, ïðîêèäàºìîñÿ ç íåäîáðèìè äóìêàìè, îáðàæàºìî îäèí îäíîãî. Òîæ òðåáà áóòè äðóæíèìè. Ó ðîäèí³, äå ïàíóþòü çëàãîäà òà ùàñòÿ, íåîäì³ííî æèòèìå äîáðèé äîìîâèé.

Ó ËÅÄÀ×²É Ñ²Ì’¯ ÄÎÌÎÂÈÉ - ËÈÑÈÉ цей добрий дух. А от раніше цим переймались. Якщо господарі стару хату залишали - його забирали з собою. Із старої пічки у нову переносили в глечику вогонь - вірили, що разом з ним і домовик перейде. Недаремно у житло першою пускали кішку цього звіра полюбляв «господар». За віруваннями українців, щасливий домовик повинен бути одружений, і не будь з ким, а з Пічкою.

ѲËÜ ×È Í²Æ ÇÀËÈØÀÒÈ ÍÀ ÂÈÄÍÎÌÓ Ì²ÑÖ² ÍÅ ÌÎÆÍÀ

Минули часи, у багатьох хатах сьогодні немає вже старих пічок, їх місце зайняли газові котли та плитки. Більшість з нас мешкають у квартирах. Та все ж фахівці з народних обрядів впевнені, що старі традиції збагатять життя й сучасної родини, повернуть до неї лад. Тож якщо мрієте виростити домовика у своїй оселі, виберіть найменше яйце курки й носіть його 9 днів під пахвою. Згодом з яйця вилупиться «господар». Та щоб він набрав достатньо сил, усі члени родини повинні додержуватись таких порад: не сваритися, бути дружними та працьовитими. Погодьтеся, це обов’язково принесе мир та злагоду, незважаючи на те, чи є домовик, чи його нема.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

гçüáÿðñòâó íàâ÷èâ áàòüêî ²ì’ÿ Âîëîäèìèðà Øìèãåëüñüêîãî, ó÷íÿ ï’ÿòîãî êëàñó Êðèíè÷àíñüêî¿ øêîëè Ñîëîíÿíñüêîãî ðàéîíó, íåîäíîðàçîâî áóëî ó ñïèñêàõ ïåðåìîæö³â îáëàñíèõ ³ âñåóêðà¿í âñåóêðà¿í-ñüêèõ âèñòàâîê òà êîíêóðñ³â. гçüáÿð ïî äåðåâó ïåðåêîíàíèé, ùî éîãî ðåìåñëî - íà âñå æèòòÿ

ÞË²ß ÃÐÈØÈÍÀ, ÔÎÒÎ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÀÐÕ²ÂÓ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ØÌÈÃÅËÜÑÜÊÎÃÎ

Ще в дитячому садочку хлопець уподобав ліплення з пластиліну, робив фігурки з дроту та деревини. Любов до різьблення прищепив Володі батько Андрій Степанович - директор школи, добре відомий землякам своїми роботами по дереву. Він брав Володю до своєї майстерні, на різні виставки, і хлопчику сподобалося виготовляти подібні речі. Перші роботи - машинки і тракторці - майстра-початківця були з відходів деревини, що залишалися в майстерні батька.

ÏÎ×ÈÍÀÂ Ç ÌÀØÈÍÎÊ ² ÒÐÀÊÒÎв Поступово вироби юного митця удосконалювалися. Це вже були кораблики та різьблені ручні дзеркальця. Саме їх Володя представив на районному фестивалі «Душi криниця». Протягом останніх трьох років Володимир Шмигельський посідає перші місця в обласному конкурсі юних майстрів «Народні ремесла», був призером «Петриківського дивоцвіту», разом з батьком у складі обласної делегації представляв наш регіон на Всеукраїнській виставці-ярмарку «Українське село запрошує», що пройшла в селі Пирогове Київської області. Без нагород різьбяр не повертається.


СПОРТ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

01.03.2012 ð. ¹ 16 (1305) ○

ÕÎÐÎØÎ ÂÈÑÈÌ

ÍÎÂÈÍÈ Ââåðõ ïî ëåäûøêå ñ ïîìîùüþ «êîøåê» ÊÀÐÀÒÅ-ÒÓÐͲÐ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÁÀ×ÀÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

Ïîêà îáû÷íûå ãðàæäàíå ïüþò äîìà ÷àé è âêëþ÷àþò îáîãðåâàòåëè, ëåäîëàçû íàäåâàþò «êîøêè» è âïåðåä ïîêîðÿòü «õîëîäíûå» âåðøèíû.  ìîðîçíûé äåíü ýòè ëþäè ñîãðåâàþòñÿ íå îäåÿëîì è ãëèíòâåéíîì, à àêòèâíûì ýêñòðåìàëüíûì ñïîðòîì ПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ Первая в нашей стране ледышка для подобных соревнований была залита в Днепропетровске в феврале прошлого года в городском детскоюношеском центре международного сотрудничества. «Ледодром» создали даже несмотря на то, что зимой у нас не так холодно, как в традиционных местах проведения соревнований - Магнитогорске, Архангельске или Кирове. И хотя тогда своим мастерством мерялись только спортсмены области, фе-

ͲÊÎÏÎËÜÖ² - ÄÐÓò

стиваль получил большой резонанс. Уже через год, в феврале 2012-го, турнир прошел на международном уровне. Заявки на участие в нем подали более 150 человек не только из Украины, но и России, Казахстана, Прибалтики, Беларуси. Возрастная категория участников состязаний - от 17 до 21 года. Впрочем, несмотря на юность, практически все ребята имеют разряд по туризму. В рамках подготовки к турниру на 15-метровом скалодроме была залита ледяная конструкция и подготов-

25 ëþòîãî êîìàíäè ³ç ï'ÿòè ì³ñò Óêðà¿íè ïðèáóëè â ͳêîïîëü äëÿ ó÷àñò³ ó Âñåóêðà¿íñüêîìó äèòÿ÷î-þíàöüêîìó òóðí³ð³ êüîêóñ³íêàé-êàðàòå «Ùèò ³ò÷èçíè». ³í ïðîéøîâ çà ï³äòðèìêè ìåðà Ðóñëàíà Òîêàðÿ òà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü, ïåðø³ñòü ä³ñòàëàñÿ á³éöÿì ³ç Êèºâà. Äðóãèìè ñòàëè êàðàòèñòêè í³êîïîëüñüêî¿ êîìàíäè ÁÊ «Òàéìàí», òðåòº ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà ³ç Íîâîìîñêîâñüêà. ○

ÄÎÏÐÅÌ’ªÐÍÈÉ ÏÎÊÀÇ

ÊËÈ×ÊÎ - Ó Ê²ÍÎ 14 áåðåçíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéäå äîïðåì’ºðíèé ïîêàç äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó «Êëè÷êî». Ó ñòð³÷ö³ éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ óêðà¿íñüêèõ ñóïåðâàæêîâàãîâèê³â, ïî÷èíàþ÷è ³ç ðàíí³õ ðîê³â äî ïåð³îäó, êîëè âîíè ñòàëè ñâ³òîâèìè ç³ðêàìè ñïîðòó. Ãîñòåé ê³íîòåàòðó «Ïðàâäàê³íî» òàêîæ î÷³êóº çóñòð³÷ ³ç áðàòàìè ³òà볺ì òà Âîëîäèìèðîì Êëè÷êàìè òà ðåæèñåðîì Ñåáàñòüÿíîì Äåíõàðäòîì.

ËÅÄÎËÀÇÀÍÈÅ ÏÎßÂÈËÎÑÜ Â ÕIX ÂÅÊÅ

лено шесть трасс разного уровня. Спортсмены также могли пользоваться зонами для разогрева и отдыха, специализированным снаряжением. Первое место среди мужчин занял Валентин Сипавин из Харькова, а лучшей среди девушек стала москвичка Светлана Соколова.

АЛЬПИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ Ледолазание как спорт родилось еще в ХIX веке. Тогда англий-

ские дворяне отправлялись на каникулы в Альпы, нанимая местных пастухов в качестве проводников. В те времена, кроме веревки и ледоруба, иных средств страховки не существовало, но уже совершались первые классические восхождения по снегу и льду. Сегодня ледолазание - самостоятельное направление в альпинизме, регулярно проводятся национальные и международные соревнования в этом виде спорта среди мужчин и женщин. Наряду с искусственно созданными условиями для турниров существует восхождение в естественной среде: по замерзшим водопадам, сосулькам, ледопадам.

Ðîäè÷ àíòèëîïû

«Ñêàòåðòüþ .... .»

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


ЧЕТВЕР, 01 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ № 16 (1305)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ìóçèêà âçÿëà ñâîº

фесія більш практична, ніж професія співачки. Але зрештою музика взяÍåâåëè÷êà ðîñòîì ³ òåíä³òíà Òîíÿ Ìàò⳺íêî - ла своє (посміхається). У мене з’явилося чимало ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ проектів: і своїх пісень, і âåëèêà îïòèì³ñòêà. ϳä виступів з мамою, я бра÷àñ ñâîãî ïðè¿çäó äî ÃÎÐÎÑÊÎÏ ла участь у багатьох конÄí³ïðîïåòðîâñüêà цертах. Але самотужки ОВЕН ВЕСЫ ô³íàë³ñòêà «Ãîëîñó сьогодні в Україні неÑòàðàéòåñü ñäåëàòü êðà¿íè» ðîçïîâ³ëà Íà÷àëî íåäåëè áîëüøå äåë â áëàãîïðèÿòíî äëÿ можливо «засвітитися», «Â³ñòÿì» ïðî òå, ÷îìó íå íà÷àëå íåäåëè. Ðåøàéòå ôèíàíñîâûõ ìåðîïðèÿòèé è принаймні без значних â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ôèíàíñîâûå âîïðîñû, ïðèîáðåòåíèé. Âîçðàñòåò êîëè÷åñòâî íîâîñòåé, âñòðå÷ çàêëþ÷àéòå ñäåëêè, çàíèìàé- áåçêîøòîâíèõ êîíöåðò³â коштів та сильного проè ïåðåìåùåíèé. Èñïîëüçóéòå òåñü óëó÷øåíèåì ñâîåãî òà ÿê ñïðèéìຠíåãàòèâ- дюсера, тому я й пішла на «Голос країни». До того ж, âíåøíåãî âèäà.  ñåðåäèíå ñåðåäèíó íåäåëè äëÿ ïîèñêà íó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå íåäåëè âîçðàñòåò òÿãà ê ðåøåíèé ñàìûõ ñëîæíûõ мене зацікавила назва çíàíèÿì. Îñòîðîæíîñòü ñèòóàöèé. Âîñêðåñåíüå проекту. Подумалось: а õîðîøèé äåíü äëÿ ñåìåéíîãî ïîòðåáóåòñÿ â ïîåçäêàõ è СПІВ ПРОТИ СУМУ чому я не можу стати гоôèíàíñîâûõ îïåðàöèÿõ. Ñ îáåäà è ïðèåìà ãîñòåé. - Тоню, Ваша мама - лосом своєї країни? ïÿòíèöû áóäåò íàáëþäàòüñÿ ТЕЛЕЦ народна артистка Укïðèòîê âäîõíîâåíèÿ è Âû ìîæåòå ÷òî-òî раїни. Ви почали співа- З’ЯВИЛАСЯ âûãîäíî êóïèòü èëè óëó÷øåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ. ПОПУЛЯРНІСТЬ ïðîäàòü, ðåøèòü ëè÷íûé ти під її впливом? СКОРПИОН Â íà÷àëå íåäåëè âîïðîñ è çàðó÷èòüñÿ ÷üåé-òî - Як мама сприйня- Коли мені було 10, ми õîðîøî óçàêîíèâàòü з мамою й татом летіли на ла Ваше рішення? ïîääåðæêîé.  ñðåäó è äîãîâîðåííîñòè, ñäåëêè è ÷åòâåðã íîâîñòè îáåñïå÷àò - Позитивно. Вона завîòíîøåíèÿ. Áóäüòå âîñïðèèì- гастролі. Мама, щоб я не âàì ïðèòîê àäðåíàëèíà è жди націлювала мене на нудьгувала, вирішила на÷èâû êî âñåìó, ÷òî âàì çàñòàâÿò âçÿòüñÿ çà òðóäíîå те, що краще не відмовляïûòàþòñÿ äîíåñòè ïàðòíåðû.  вчити мене пісень. І на сцеäåëî. Äåéñòâîâàòü ëó÷øå ñåðåäèíå íåäåëè áûñòðî ñàìîñòîÿòåëüíî, îòëîæèâ тися від концертів, навіть ну я вперше вийшла саме èñïðàâëÿéòå è ÷èíèòå âñå, ÷òî у 10. Взагалі я дуже люби- безкоштовних. ðàçúÿñíåíèÿ äî ïåðâûõ ëîìàåòñÿ. Íå îáðàùàéòå ðåçóëüòàòîâ. - А як дочка постаâíèìàíèå íà òåõ, êòî ïûòàåòñÿ ла їздити на гастролі. СиБЛИЗНЕЦЫ вилась до того, що Ви Ýòà íåäåëÿ ñäåëàåò ñáèòü âàñ ñ íàìå÷åííîãî ïóòè. діння вдома було для мене будете учасницею промукою (посміхається). âàñ ëèäåðîì СТРЕЛЕЦ Íà÷àëî íåäåëè - íà îáñòîÿòåëüñòâ. Îêðóæàþùèå екту? - Перші враження ðåäêîñòü óäà÷íîå áóäóò èñêàòü ó âàñ îòâåòû íà - У неї складний вік від сцени пам’ятаєте? âîëíóþùèå âîïðîñû. Íåäåëÿ âðåìÿ äëÿ Ñòðåëüöîâ. Âñå їй 13. Тому зрозуміло, що - Так. Мені дуже сподоçàäóìàííîå èñïîëíèòñÿ. Åñëè äàñò âîçìîæíîñòü ïîäòÿíóòü вона потребує уваги. Але, балось. Відчула себе на ïîñòóïèò ïðåäëîæåíèå ïî âàæíûå äåëà, íàéòè åäèíîдумаю, згодом оцінить своєму місці. ðàáîòå, åãî ñëåäóåò ïðèíÿòü. ìûøëåííèêîâ è ìàòåðèàëüÊîíòàêòû ëó÷øå îãðàíè÷èòü íóþ ïîääåðæêó äëÿ ñâîèõ мій крок. - Чому ж тоді здобуèäåé. Ñåðåäèíà íåäåëè áóäåò äåëîâûìè è íå âòÿãèâàòüñÿ â - Ви б хотіли бачити ли освіту менеджера зі ñïîðû. Îòäîõíóòü è ïîäçàðÿèíòåðåñíîé, íî ñëîæíîé. Ñ її учасницею різних зв’язків з громадськіäèòüñÿ ýíåðãèåé âû ñìîæåòå âîñêðåñåíüÿ â âàøåé æèçíè «співочих» проектів? íà÷íåòñÿ ïîëîñà ñþðïðèçîâ. äîìà. Îäíîâðåìåííî ñäåëàéòå стю? - Так. Вони загартову- На той момент у мене ÷òî-òî èç äàâíî çàïëàíèðîâàíРАК íûõ äîìàøíèõ äåë. Íà÷àëî íåäåëè ють людину, розкривабула родина, і ми з чоловіèñêëþ÷èòåëüíî КОЗЕРОГ ють її здібності, вчать доком вирішили, що ця проÓïëîòíÿéòå ïîíåäåëüáëàãîïðèÿòíî äëÿ âñåõ äåë. лати труднощі. Після таíèê è âòîðíèê Èñòî÷íèê âàøèõ óñïåõîâ - â ких шоу змінюються íàèáîëåå âàæíûìè äåëàìè. êîëëåêòèâå è êîíòàêòàõ ñ світобачення, ставлення åäèíîìûøëåííèêàìè. Ëó÷øå Ïðèÿòíûå âñòðå÷è, ñâèäàíèÿ, îçâó÷èâàíèå ðåøåíèé è çàíÿòüñÿ ÷åì-òî ñëîæíûì â до людей. óåäèíåíèè. Ñ ïÿòíèöû ìîæíî îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ òîæå - Що було найважïëàíèðóéòå íà ýòè äíè. Ñ áóäåò ðàññëàáèòüñÿ è ïåðåчим на проекті? ïÿòíèöû âàøè äîìàøíèå êëþ÷èòüñÿ íà ïðèÿòíîå - Для мене - обирати îáùåíèå è ëè÷íûå óâëå÷åíèÿ. ïëàíû âûõîäÿò íà íîâûé ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

«ÏÐßÌÈÉ ÅԲРÌΠÒÎÍÍÀ ÂÎÄÈ ÍÀ ÏËÅ×ÀÕ»

Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîñåâà ñåìÿí è ïåðåñàäêè ðàñòåíèé. ЛЕВ Ïîëüçóéòåñü ëþáîé âîçìîæíîñòüþ îòäîõíóòü, óêðåïèòü çäîðîâüå è ïîîáùàòüñÿ ñ óäà÷ëèâûìè ëþäüìè.  ñðåäó è ÷åòâåðã àêêóðàòíî ðàáîòàéòå ñ èíôîðìàöèåé.  âûõîäíûå æäèòå ïðèëèâà ñèë è âåñåííåãî ïðîáóæäåíèÿ ÷óâñòâ. Âñå ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿéòå íà ýòîé íåäåëå. ДЕВА Íà÷àëî íåäåëè ïîðàäóåò óñïåøíîñòüþ â òåêóùèõ äåëàõ è íåáîëüøèìè ïîäàðêàìè. Ïîëåçíî àêòèâèçèðîâàòü ñâÿçè ñ êîëëåãàìè, äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè.  ñðåäó è ÷åòâåðã êòî-òî çàõî÷åò èñïûòàòü âàøå òåðïåíèå. Âðÿä ëè óäàñòñÿ èçáåæàòü îáîñòðåíèÿ îòíîøåíèé, íî èç âñåãî ìîæíî èçâëå÷ü ïîëüçó.  âûõîäíûå ïîòðåáóåòñÿ äóøåâíîå îáùåíèå, íî áóäüòå íà÷åêó - íà ïîðîãå ÷òî-òî íîâîå, è ëó÷øå ñèëüíî íå ðàññëàáëÿòüñÿ.

âèòîê. Âàì ïðåäñòîèò ëèáî ïîìîãàòü êîìó-òî èç ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî ïî-íîâîìó îáóñòðàèâàòü ñâîå æèëîå ïðîñòðàíñòâî. ВОДОЛЕЙ Â íà÷àëå íåäåëè ìîæíî äåëàòü êðóïíûå ïðèîáðåòåíèÿ â äîì, îñóùåñòâëÿòü âàæíûå ñåìåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ.  ñðåäó è ÷åòâåðã â âàøåì âíèìàíèè áóäóò íóæäàòüñÿ äåòè, íî ñòàðàéòåñü ïîìîãàòü, à íå îòäàâàòü ïðèêàçû.  âûõîäíûå íå äåëàéòå ðåçêèõ äâèæåíèé, îòäûõàéòå ñïîêîéíî. РЫБЫ Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ëó÷øèå äíè â ôåâðàëå äëÿ Ðûá, è ÷òîòî âàæíîå îáÿçàòåëüíî íà íèõ çàïëàíèðóéòå. Âû ñìîæåòå äîãîâîðèòüñÿ î ÷åì óãîäíî è ñ êåì óãîäíî. Íî ïðàêòè÷åñêèå èíòåðåñû äîëæíû áûòü íà ïåðâîì ìåñòå. Ïîâûøàåòñÿ óäà÷ëèâîñòü â ëþáâè, è ìîæíî çàâÿçûâàòü îòíîøåíèÿ. Äëÿ âûõîäíûõ õîðîøî ïîäõîäèò îáùåíèå â íåáîëüøîé êîìïàíèè.

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26000060360352 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. в ПАТ КБ «Приватбанк» Email: visti@visti.dp.ua МФО 305299 Відділ реклами: ЄДРПОУ 36442168 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

репертуар. Я більш схильна до виконання народної лірики, аніж сучасних поппісень, звідси й труднощі. І в прямих ефірах трохи хвилювалась - відчувала відповідальність перед глядачами. Відчуття ніби тримаєш на плечах тонну води. - Що змінилось у житті після участі в «Голосі країни»? - У мене з’явилася популярність. На вулицях часто підходять люди, кажуть добрі слова. Це приємно.

ОСВІТА РЕКЛАМІСТА ДОПОМАГАЄ - Тоню, Ви маєте сторінки у соцмережах? - Так. Під час «Голосу країни» глядачі активно заходили на них, коментували відео, «лайкали» фото. У якийсь момент я навіть припинила сама їх відвідувати, бо давали багато суб’єктивних порад щодо зовнішності, моїх виступів. Негатив, іноді присутній у записах, тоді був болісний для мене. - Нині Ви працюєте за спеціальністю?

«ÃÎËÎÑ ÊÐÀ¯ÍÈ» ÏÐÈÍ²Ñ ÂÈÇÍÀÍÍß - Так, моя друга вища освіта - музична. Наразі я солістка «Київської камерати». - А перша якось допомагає? - Зрештою, так. Спершу я переймалась через негативні коментарі, а потім почала сприймати їх як рекламу. В будь-якому разі увага, хай і не позитивна, краще, ніж байдужість.

ÞÌÎÐ ☺ ☺ ☺ Ñaíòåõíèê, çaêîí÷èâ ÷èíèòü êðaí, ãîâîðèò õîçÿéêå ñòaðóøêå: - Íó âñå, áaáóëü, ñ òåáÿ áóòûëêa. - Ìèëîê, ìîæåò, ëó÷øå äåíüãaìè? - Íå, áaáêa, ìíå äåíüãaìè íåëüçÿ - ÿ ïðîïüþ.

☺ ☺ ☺ Æåía ìóæó: - Äîðîãîé, ó ìåíÿ ìaøèía ñëîìaëañü, â êaðáþðaòîð âîäa ïîïaëa. . . - Äa ÷òî òû ïîíèìaåøü! Òû âîîáùå çíaåøü, ÷òî òaêîå êaðáþðaòîð? Ãäå òâîÿ ìaøèía? - Â îçåðå. . .

ÏÎÃÎÄÀ Чт 01.03 Пт 02.03 Сб 03.03 Нд 04.03 Пн 05.03 Вт 06.03 Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

3 1 0С 4 2 0С 6 +1 0С 2 0 0С 0 +2 0С 4 2 0С 1 +1 0С 6 4 0С 3 1 0С 8 6 0С 2 0 0С 9 7 0С

півн. 37 м/с півн.захід. 43 м/с півн.схід. 23 м/с півн.захід. 34 м/с півн.захід. 47 м/с захід. 43 м/с

Номер підписано до друку 29.02.12 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1254316

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you