Page 1

р1

ÎÔÈÑÛ È ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ?

×ÎÌÓ ÄÈÒÈÍÀ Ò²ÊÀª Ç ÐÎÄÈÍÈ?

6 3

ÏÅÐØÈÉ ÅÒÀÏ ÌÀÉÆÅ ÇÀÂÅÐØÈËÈ

7

IJ ÖÅÐÊÂÈ ÍÀ ÏÎÊÐÎÂÈ

4

UKRAINIAN FFASHION ASHION WEEK  ýòîì ãîäó 29-ÿ Óêðàèíñêàÿ íåäåëÿ ìîäû ïðåäñòàâèëà ïóáëèêå íåñòàíäàðòíûå ìîäåëè, öâåòà è òêàíè. Æåíñòâåííîñòü, îäåòàÿ â êîæó, ñêðîìíûé ìèíèìàëèçì è áóéñòâî êðàñîê äàëåêî íå âñå òðåíäû ñåçîíà âåñíà-ëåòî-2012. Êîððåñïîíäåíòû «Â³ñòåé» ïîáûâàëè â Êèåâå íà ìîäíîé ýñòàôåòå.

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№81 (1269) Четвер, 20 жовтня 2011 р.

2021 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ - ÃÎÐÎÄÀÌÈ

ØÀà ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó

ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðåäëàãàåò óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîãðàíè÷íî-òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ â ïîåçäàõ, êîòîðûå êóðñèðóþò ìåæäó íàøåé ñòðàíîé è ñîñåäíåé Ðîññèåé. Ïî ñëîâàì Ãëàâû ãîñóäàðñòâà, òàêîé ýêñïåðèìåíò õîðîøî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ â ïîåçäå «Êèåâ-Ìîñêâà». Åñòü ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ îò ïàññàæèðîâ, õîòÿ îñòàëèñü ïðîöåäóðû, íàä êîòîðûìè ñòîèò ïîðàáîòàòü. Âèêòîð ßíóêîâè÷ óâåðåí, ÷òî ýòîò øàã, â ÷àñòíîñòè, îöåíÿò ðîññèéñêèå áîëåëüùèêè, êîòîðûå ïðèåäóò ê íàì íà ìàò÷è Åâðî-2012. ○

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

 ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ

8

Ïîáðàòèì èç Áóðÿòèè: îäíèì ãîðîäîì áîëüøå Ó Äíåïðîïåòðîâñêà ïîÿâèëñÿ åùå îäèí ïîáðàòèì. Â êîíöå ñåíòÿáðÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìýðà îáëàñòíîãî öåíòðà Àíàòîëèé Êðóïñêèé è ìýð Óëàí-Óäý Ãåííàäèé Àéäàåâ ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïîáðàòèìñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ãîðîäàìè.

«ÕÓËÈÃÀÍÛ» ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÅ

ÊÀÊ ÅÍÎÒ ÎÑÒÀÍÎÂÈË ÄÂÈÆÅÍÈÅ òåëüíî çâåðåê âûáðàòüñÿ íå ìîã. Íà ïîìîùü íåðàäèâîìó æèâîòíîìó ïðèøëè  Ãåðìàíèè íà äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà îñòàíîâèëè ñïàñàòåëè, ïîëòîðà ÷àñà îíè ïîòðàòèëè íà òî, ÷òîáû äâèæåíèå ïîåçäîâ, íî íå åíîò âûáðàëñÿ íà ñâîáîäó. èç-çà ïîëîìêè èëè àâàðèè Âñå ýòî âðåìÿ ïîåçäà íå íà æåëåçíîé äîðîãå. Êàê õîäèëè. Òðè èç íèõ îñòàíîîêàçàëîñü, íà ó÷àñòêå ìåæäó ãîðîäàìè Ãåòòèíãåí è âèëè íà ïîëïóòè, à åùå ïÿòü Êàññåëü â ñòðåëêå æåëåçíî- - íàïðàâèëè ïî äðóãîé äîðîãå. Âñåãî ñîñòàâû äîðîæíûõ ïóòåé çàñòðÿë çàäåðæàëè íà 270 ìèíóò. åíîò. Êàê îí òóäà ïîïàë Ýòî íå ïåðâîå ïîäîáíîå íåèçâåñòíî, íî ñàìîñòîÿÅËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ïðîèñøåñòâèå. Îêîëî ãîäà íàçàä íà âîêçàëå ãîðîäà Êèëü ñïàñàëè ñåìåéñòâî óòîê, êîòîðîå ïðîãóëèâàëîñü ïî æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì. Ìàìó ñ äåòüìè ëîâèëè íå ìåíüøå äâóõ ÷àñîâ. Íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî ñïàñåíèþ ïòèö äâèæåíèå ïîåçäîâ ïðèîñòàíîâèëè. Åùå îäíà ñèòóàöèÿ ïðîèçîøëà â íà÷àëå èþíÿ â

Ñåâåðíîì Êèòàå. Ïîë÷èùà ãóñåíèö ïåðåñåêàëè æåëåçíîäîðîæíîå ïîëîòíî â àâòîíîìíîì ðàéîíå Âíóòðåííÿÿ Ìîíãîëèÿ. Óâèäåííîå çàñòàâèëî ìàøèíèñòà ñíà÷àëà çàìåäëèòü õîä, à çàòåì è âîâñå îñòàíîâèòü òîâàðíûé ïîåçä íà òðè ÷àñà. Òîëüêî êîãäà ãóñåíèöû ïåðåïîëçëè ðåëüñû «òîâàðíÿê» ïðîäîëæèë ïóòü.

22 Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿: Ïîêðîâùèíà - êîçàöüêèé ñëàâíèé êðàé cmyk

Âî âòîðíèê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ðóêîâîäèòåëè ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí ÑÍà ïîäïèñàëè Äîãîâîð î çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëè â ðàìêàõ Ñîäðóæåñòâà. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ íàäååòñÿ íà âñòóïëåíèå â ñèëó ýòîãî ñîãëàøåíèÿ óæå ñ ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî åùå ïðåäñòîÿò ãîñóäàðñòâåííûå ïðîöåäóðû è ðàòèôèêàöèÿ äîãîâîðà. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ÑÍà ïðèíÿëè åùå 28 äîêóìåíòîâ. ○

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÏÓÍÊÒΠÍà ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöå ïîÿâÿòñÿ îäèííàäöàòü íîâûõ ìåñòíûõ ïóíêòîâ ïðîïóñêà. Èõ âíåñóò â ñîîòâåòñòâóþùèé Ïåðå÷åíü. Æèòåëè ïðèêîðäîííûõ îáëàñòåé ñìîãóò ïåðåñåêàòü ãðàíèöó íå òîëüêî ïåøêîì èëè íà ëè÷íîì àâòî, íî è íà àâòîáóñàõ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåíèÿ. ○

ÏÅÐÅÂÅÄÅÌ ÑÒÐÅËÊÈ

ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß ÂÅÐÍÓËÈ Âî âòîðíèê Âåðõîâíàÿ Ðàäà îòìåíèëà ïîñòàíîâëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó íàøà ñòðàíà îòêàçàëàñü îò ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïî ñëîâàì ñïèêåðà ïàðëàìåíòà Âëàäèìèðà Ëèòâèíà, òåïåðü áóäåò äåéñòâîâàòü ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 1996 ãîäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ ÷àñû â Óêðàèíå ïåðåâîäÿòñÿ íà ÷àñ íàçàä.


р2

2 СЬОГОДЕННЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269)

ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÔÎÐÓÌ

Ñï³âïðàöÿ ïî âñ³õ íàïðÿìêàõ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

²ÒÀÍÍß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ ÑÂßÒÊÓª Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèâ³òàâ ìåøêàíö³â Îðäæîí³ê³äçå ç íàãîäè Äíÿ ì³ñòà. «Îðäæîí³ê³äçå - çíàíå é â³äîìå íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, àëå é äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè. Òóò æèâóòü ïðàöüîâèò³, ÷åñí³ ³ òàëàíîâèò³ ëþäè», - çîêðåìà éäåòüñÿ ó â³òàëüí³é àäðåñ³. Ãëàâà äåðæàâè ïîáàæàâ æèòåëÿì ì³ñòà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñëèâî¿ äîë³ òà òðóäîâèõ çäîáóòê³â çàðàäè ðîçâèòêó ³ ïðîöâ³òàííÿ êðàþ, Äí³ïðîïåòðîâùèíè é Óêðà¿íè.

ÍÎÂÈÍÈ ÊËÞײ ÇÀ ÏÅÐÅÌÎÃÓ

ÆÈÒËÎ ÄËß ×ÅÌϲÎÍÀ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ âðó÷èâ êëþ÷³ â³ä äâîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè ó Êðèâîìó Ðîç³ êðèâîð³çüêîìó áîêñåðó ªâãåíó Õèòðîâó, ÿêèé ñòàâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó ç áîêñó ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠äî 75 êã. Æèòëî îòðèìàëè é ³íø³ ïåðåìîæö³ òà ïðèçåðè ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç áîêñó-2011, ùî ïðîõîäèâ â Àçåðáàéäæàí³ ó ê³íö³ âåðåñíÿ - íà ïî÷àòêó æîâòíÿ. ○

ÍÎÂÈÉ ÔËÎÒ

ÊÐÀ¯ÍÈ ÄÎÌÎÂËßÞÒÜÑß Êè¿â òà Ìîñêâà ï³äãîòóâàëè äâà ïðîåêòè äîäàòêîâèõ óãîä ïðî áàçóâàííÿ ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ó Êðèìó.  íèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ îíîâëåííÿ ïëàâîñêëàäó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð îáîðîíè ÐÔ Àíàòîë³é Ñåðäþêîâ. ³í çàçíà÷èâ, ùî ñòàð³ êîðàáë³ ôëîòó áóäå çàì³íåíî íà íîâ³. ○

ÏÐÎÅÊÒ ÐÎÇÃËßÄÀªÒÜÑß

ÂÓÃIËËß - IÇ ÌÎÍÃÎËI¯ Êè¿â ðàçîì ³ç Ìîñêâîþ òà Óëàí-Áàòîðîì ðîçãëÿíå ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ âóãëåäîáóâàííÿ íà òåðèòî𳿠Ìîíãî볿. ̳í³ñòåðñòâî åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïðèéíÿëî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðóïè, ùî âèâ÷èòü ïîòåíö³àë ìîíãîëüñüêèõ êîïàëåíü. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éøëè ïðîâ³äí³ ñïåö³àë³ñòè ð³çíèõ ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ. Î÷îëèâ ãðóïó ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà åíåðãåòèêè ²ãîð Ïîïîâè÷.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÃÀÐÀÍÒÓª ÑÒÀÁ²ËÜÍÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ ÃÀÇÓ

Óêðà¿ íà ³ Ðîñ³ÿ Óêðà¿íà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèð³øàòü ïèòàííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ó ãàçîâ³é ñôåð³, ââàæຠÏðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ ó Äîíåöüêó ï³ä ÷àñ Äðóãîãî Óêðà¿íñüêî-Ðîñ³éñüêîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó Віктор Янукович вкотре нагадав: Україна гарантує стабільний транзит газу до країн Європи. «Абсолютно ніякого занепокоєння тут не було, немає і бути не може. Тому що ми стабільно платили за газ і будемо платити, стабільно його прокачували і будемо прокачувати», - запевнив Глава держави.

Щодо Митного союзу, то форма співпраці з ним, за словами Віктора Януковича, залежатиме «від багатьох складових».

ÏÅÐÅÒÈÍÀÍÍß ÊÎÐÄÎÍÓ ÑÒÀÍÅ ÏÐÎÑÒ²ØÈÌ

Президент зазначив, що українська сторона має побачити результати роботи союзу. Під час форуму обговорили чимало інших важливих питань, наприклад, прискорення процесу демаркації кордону, розвиток авіасполучення, спрощення

процедур прикордонно-митного контролю у поїздах між Україною та Росією. Крім того, у присутності двох президентів було підписано низку двосторонніх документів, у тому числі угоду про порядок перетину українсько-російського кордону. Документ

значно спрощує цю процедуру для жителів прикордонних регіонів та дає їм змогу перебувати на території Росії без реєстрації та заповнення міграційної картки близько 90 днів. Підсумовуючи роботу форуму, Президент України висловив переконання, що співпраця між Україною та Росією повинна мати стратегічний характер по всіх напрямках. Глава держави запропонував проводити Українсько - Російський міжрегіональний економічний форум щороку.

ÑϲËÜÍÈÌÈ ÇÓÑÈËËßÌÈ

Ïåðåâèêîíàëè çàâäàííÿ Обсяг виконаних робіт досяг 224 %. У населених пунктах області прибрано Çà äîðó÷åííÿ ì ãîëîâè äîðó÷åííÿì 6552,18 га території парків, îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ скверів, алей та прибудинÎëåêñàíäðà ³ëêóëà 15 кових територій, створено 7 æîâòíÿ ó âñ³õ ì³ñòàõ ³ нових дитячих та спортивðàéîíàõ Äí³ïðîïåòðîâùèних майданчиків, посаджеíè ïðîéøîâ ñóáîòíèê. Éîãî но 4744 дерева, 2852 кущі, ðåçóëüòàòè ïåðåâåðøèëè ліквідовано 604 сміттєзваñïîä³âàííÿ - áiëüøå íiæ ó 2 лища, очищено від сміття ðàçè ïåðåâèêîíàíî îáñÿãè 129,7 км берегів, 1145,07 км çàïëàíîâàíèõ ðî á³ò ðîá³ò доріг, 10,6 тис. кв. м асфальÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

тобетонного покриття відремонтовано. До участі у заходах було залучено майже 117 тисяч співробітників облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, депутатів місцевих рад, працівників підприємств, установ. Підбиваючи підсумки спільної роботи, губернатор Олександр Вілкул висловив вдячність

кожному, хто долучився до роботи. Він з гордістю підкреслив: «Активна участь жителів Дніпропетровщини свідчить про те, що люди відчувають відповідальність за свій регіон та долучаються до впорядкування своїх міст та сіл. Упевнений, що спільні зусилля влади стануть запорукою стрімкого розвитку та процвітання області».

ÇÄÎÐΠÇÄÎÐÎÂ’’ß ÍÀÖ²¯

ijòÿì - ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê ÞË²ß ÇÀÁªË²ÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Ó 2012 ðîö³, ùîá çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíèì îçäîðîâëåííÿì òà â³äïî÷èíêîì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ä³òåé, íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ çàïðàöþº îíîâëåíèé òàá³ð - äèòÿ÷èé çàêëàä ³ì. Ìàòðîñîâà Про це повідомила заступник губернатора Марія Пустова на нараді, присвяченій підсумкам літньої оздоровчої

кампанії 2011 року. Вона також відзначила, що цьогоріч була приділена велика увага якісному відпочинку малечі, було оздоровлено понад 208 тисяч дітей це на 20% більше, ніж у 2010-му. «З ініціативи губернатора Олександра Вілкула в області розпочалося відновлення дитячих закладів оздоровлення. У цьому році було відновлено «Ювілейний» у Новомосковському районі. У 2012-

ÊÐÀÙÈÌ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀÌ ÂÐÓ×ÈËÈ ÃÐÀÌÎÒÈ

му в рамках виконання завдання Президента України почне працювати ще дитячий заклад оздоровлення і відпочинку ім. Матросова у селі Орлівщина», - зазначила Марія Пустова. По закінченні наради дванадцяти кращим спеціалістам за вагомий внесок в організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року від імені губернатора вручили почесні грамоти облдержадміністрації.


р3

СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ

Íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè çàâåðøóºòüñÿ ïåðøèé åòàï ðåêîíñòðóêö³¿. Ðåìîíòí³ ðîáîòè òóò çàê³í÷àòüñÿ äî ê³íöÿ æîâòíÿ. Ïðî öå ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ïîâ³äîìèâ ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë

Ï²Ä ×ÀÑ ÐÅÌÎÍÒÓ ÍÀ ÏÐÀÂIJ:

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

²ç 19 ïî 21 æîâòíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîõîäèòü ²²² Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â

Дніпропетровська продовжиться. Тут оптимізують систему проїзду - зменшать кількість світлофорів з 8 до 2, що дозволить підвищи-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: Ó öüîìó ðîö³, çà ñïðèÿííÿ Îëåêñàíäðà ³ëêóëà â ðåã³îí³

Від імені губернатора Олександра Вілкула його перший заступник Вячеслав Задорожний привітав учасників з’їзду та вручив почесні грамоти кращим сімейним лікарям регіону. За його словами, створення ефективної системи первинної меддопомоги на засадах сімейної меди-

̲ÑÖÅ ÇÀÕÎÄÓ ÎÁÐÀËÈ ÍÅ ÂÈÏÀÄÊÎÂÎ

ти пропускну спроможність дороги та знизити вірогідність заторів. Крім того, на пр. Правди відновлять три підземні переходи і зведуть 7 сучасних надземних. Загалом цього року в області відремонтували 1,5 млн. квадратних метрів доріг. Наразі завершується масштабна реконструкція та капітальний ремонт доріг у Дніпропетровську. Зокрема, до кінця жовтня жителі та гості обласного центру отримають сучасні дороги по вулиці Маршала Малиновського та на проспекті Героїв Сталінграда.

ÐÅòÎÍ-˲ÄÅÐ

Ç'¿çä ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â

â³äêðèëè 59 çàêëàä³â ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, äî ê³íöÿ ðîêó ïðàöþâàòèìå ùå 379 àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

цини - пріоритет у розвитку системи охорони здоров’я Дніпропетровщини в 2011 році. У заході взяли участь понад 500 сімейних лікарів

з усієї країни. Місце з’їзду не випадкове - нашу область Міністерство охорони здоров’я України визнало безперечним лідером у розвитку сімейної медици-

ни та підвищенні якості медобслуговування. Як зазначив Вячеслав Задорожний, сьогодні в регіоні велика увага приділяється підвищенню якості медичного обслуговування у сільських районах. Зокрема, в 2011 році кількість амбулаторій буде збільшена на 32%.

Íàâ÷àëüíèé öåíòð äëÿ ìåäèêiâ ѳìåéíèõ ë³êàð³â áóäóòü ãîòóâàòè ó ϳäãîðîäíÿíñüê³é ë³êàðñüê³é àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Çà ï³äòðèìêè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà òàì â³äêðèëè ïåðøèé â îáëàñò³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð äëÿ öèõ ñïåö³àë³ñò³â У новому центрі відпрацьовуватимуть практичні навички майбутні сімейні лікарі та підвищуватимуть свою кваліфікацію вже працюючі. Тут є усе необхідне спецустаткування: стенди, муляжі, медичний інструментарій. Терапевти, педіатри та акушери-гінекологи, які вирішили стати сімейними лікарями,

пройдуть двотижневий курс підготовки у навчально-методичному центрі. Для інтернів дуже важливо попрактикуватися на муляжах перед тим, як почати лікувати людей. Крім того, вони мають можливість посидіти на прийомі із практикуючими медиками - перейняти у них досвід та навчитися спілкуватися із пацієнтами. «Відкриття навчально-методичного центру - це ще один крок на ­ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â óæå ïðàöþшляху до впровадження сімейної þòü â îáëàñò³; медицини на Дніпропетровщині. В ë³êàð³â çàðàç îòðèìóþòü öþ ­ області формується мережа закладів ñïåö³àë³çàö³þ; первинної медичної допомоги. Для забезпечення їх лікарями створю­ òèñ. ãðí. âèä³ëèëè â 2011 ðîö³ ються такі навчальні центри», - заç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà ï³äãîòîâêó значив заступник губернатора Іван ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Ступак.

Ó ÖÅÍÒв ÍÀÂ×ÀÒÈÌÓÒÜ Ë²ÊÀв ÒÀ ²ÍÒÅÐͲÂ

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 350 96

900

ÒÐÅͲÍÃÈ ÄËß ÁÀÒÜÊ²Â Ç ³í³ö³àòèâè ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà íà Íîâîìîñêîâùèí³ ïðîéøîâ òðåí³íã äëÿ ïðèéîìíèõ áàòüê³â òà áàòüê³ââèõîâàòåë³â. Éîãî ìåòà - âäîñêîíàëåííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ç âèõîâàííÿ äèòèíè òà ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ó ïðèéîìí³é ñ³ì’¿. ○

ÑÅÑ²ß ÎÁËÐÀÄÈ

ÍÀÃÀËÜͲ ÏÈÒÀÍÍß Ó ï’ÿòíèöþ, 21 æîâòíÿ, â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâà 9-òà ñåñ³ÿ îáëðàäè VI ñêëèêàííÿ. Ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî îáãîâîðèëè íà çàñ³äàíí³ ïðåçè䳿 îáëàñíî¿ ðàäè. Çîêðåìà, äåïóòàòè ïîâèíí³ âèð³øèòè ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ ðåã³îíó òà îáãîâîðèòè ïèòàííÿ ùîäî ñòàíó ï³äãîòîâêè îáëàñò³ äî çèìè. Ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä âèñëîâèâ óïåâíåí³ñòü, ùî íàðîäí³ îáðàíö³ ïë³äíî ïîïðàöþþòü ³ ïðèéìóòü ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ. ○

ÐÎÇÌÀËÞÞÒÜ ÓÑÅ

«STREET ART» ÍÀÁÈÐÀª ÎÁÅÐҲ Òðàíñôîðìàòîðíà áóäêà, ðîçìàëüîâàíà ó ñòèë³ ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó, äíÿìè ç’ÿâèëàñü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó.  ðàìêàõ ïðîåêòó «Street Art», ³í³ö³éîâàíîãî ãóáåðíàòîðîì Îëåêñàíäðîì ³ëêóëîì, õóäîæíèêè òà àêòèâ³ñòè çðîáèëè çâè÷àéíó áóäêó ñïðàâæí³ì âèòâîðîì ìèñòåöòâà. Ô³íàëüíà âèñòàâêà ïðîåêòó â³äáóäåòüñÿ 25 æîâòíÿ. Ïåðåìîæö³ ³ç 13 ì³ñò ðåã³îíó ïðåäñòàâëÿòü ñâî¿ ðîáîòè. Íàéêðàùà îòðèìຠïðèç â³ä ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ìîëîä³æíîãî ðóõó Ê12. ○

ÃÎÒÓÞÒÜ Ó Ï²ÄÃÎÐÎÄÍÎÌÓ

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÐÎÄÈÍÓ

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

. äåìîíòóâàëè ñòàð³ áåòîíí³ òà ãðàí³òí³ êàìåí³ (13 òèñ. 300 ì) . óñòàíîâèëè áîðòîâ³ ãðàí³òí³ êàìåí³ (2800 ì) . óêëàëè íèæí³é (197 òèñ. 300 ì2) òà âåðõí³é (197 òèñ. 300 ì2) øàðè äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ . óñòàíîâèëè 668 ë³õòàð³â . âèñàäèëè 171 äåðåâî.

ÍÎÂÈÍÈ

Ïåðøèé åòàï ìàéæå çàâåðøèëè

Ремонтні роботи, які були заплановані на 2011 рік, майже виконані - залишилося встановити понад 1 км пішохідної огорожі, влаштувати 6,6 кв. м тротуарів та висадити 429 дерев. Наступного року реконструкція головної транспортної артерії

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÌÀËÅײ

É ÃÎÉÄÀËÊÈ, É ÒÓÐÍÈÊÈ Ó ñåëèù³ Ìèðíîìó â³äêðèëè ÷åðãîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Éîãî ïîáóäóâàëè ç ³í³ö³àòèâè çàñòóïíèêà ãóáåðíàòîðà ²âàíà Ñòóïàêà. Ìàéäàí÷èê äîñèòü âåëèêèé, îáëàäíàíèé ãîéäàëêàìè, ã³ðêàìè, òóðíèêàìè. Ó ïåðñïåêòèâ³ - â³äêðèòòÿ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, ÿêå âæå ïî÷àëè áóäóâàòè. Íà ñâÿòêîâîìó â³äêðèòò³ ²âàí Ñòóïàê ïîáàæàâ ìàëå÷³ ðîñòè çäîðîâèìè, ì³öíèìè, ùîá ñòàòè ñïðàâæí³ìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà.


p4

4 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÎÄÈÍ ÍÅ ÂÄÎÌÀ

×îìó äèòèíà ò³êຠç ðîäèíè ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ:

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÅÄ×ÅÍÊÎ

ª ï³ñåíüêà ïðî òå, ùî «òàê íå áóâຠíà ñâ³ò³, ùîá áóëè çàãóáëåí³ ä³òè». Àëå, íà æàëü, áóâàº. Ùîäíÿ ì³ë³ö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè ô³êñóº â ñåðåäíüîìó 2 çàÿâè ïðî çíèêíåííÿ íåïîâíîë³òí³õ. ×îìó ìàëå÷à ò³êຠç äîìó òà ùî ðîáèòè áàòüêàì, ÿêùî öå ñòàëîñü, ä³çíàâàëèñÿ «Â³ñò³»

9 530 çàÿâ ïðî çíèêíåííÿ íåïîâíîë³òí³õ íàä³éøëî â³ä ïî÷àòêó 2011 ðîêó äî îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ îáëàñò³; 9 115 ³ç íèõ - â³ä ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ òà ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â ïðî âòå÷ó âèõîâàíö³â; 9 507 ä³òåé â³äøóêàëè ïðîòÿãîì ïåðøî¿ äîáè.

МАЛЕНЬКІ МАНДРІВНИКИ Як говорять спеціалісти, «критичний» вік для втеч - 14-18 років. Трохи менше тих, хто йде з дому у 6-14. Проте тікати починає навіть малеча півтора-двох років.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

²ÐÈÍÀ ÊÀ×ÈÍÑÜÊÀ,

ÄÐÀÌÎÌÀÍ²ß ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ ÍÅÂÈ˲ÊÎÂÀÍÀ

íà÷àëüíèê êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ÃÓ ÌÂÑ îáëàñò³, ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿: - Ìè ç êîëåãàìè ââàæàºìî, ùî íåìຠí³÷îãî ñòðàøí³øîãî, í³æ çíèêíåííÿ äèòèíè, àäæå ùîäî íåïîâíîë³òí³õ ÷àñòî ñêîþþòüñÿ çëî÷èíí³ ä³ÿííÿ. Îòðèìàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çíèêíåííÿ äèòèíè, ì³ë³ö³ÿ ïî÷èíຠïðàöþâàòè ó ðåæèì³ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó. Ìè â³äðàçó íàäñèëàºìî îð³ºíòóâàííÿ ïî ñóì³æíèõ îáëàñòÿõ. Ó ðîçøóêó äóæå äîïîìàãàþòü Ç̲, ïóáë³êóþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîâ³äîìëåííÿ. ̳ë³ö³ÿ çíàõîäèòü óñ³õ íåïîâíîë³òí³õ.

молодшим поколінням немає взаєморозуміння. Ще одна причина - так звана драмоманія - любов до безцільних подорожей. Таким психічним відхиленням страждає незначний відсоток дітей. Попри те, що з ними працюють психологи, драмоманія практично невиліковна. Наприклад, у Дніпропетровську є 17-річна дівчина, яка регулярно іде з дому, сідає до електрички й кудись їде. Таким чином вона вже відвідала Донецьку й Харківську Причини втеч області. можуть бути різні: Í недогляд за ДОРОСЛИХ НЕ дітьми з боку стар- ВИПРАВДОВУЮТЬ ших; У випадку зникнення Í насильство над дитини психологи та пранеповнолітніми з воохоронці рідко знахобоку членів сім’ї; дять виправдання батьÍ класична про- кам. Ось одна з таких блема батьків і дітей, історій. Катрусі з Кривоколи між старшим та го Рогу - 8 років, її сестрі

ÏÈÒÀÍÍß ÄÅÍͲ

Ñåñ³ÿ ïðîéøëà çà ïëàíîì ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í

Äåïóòàòè «Ñèëüíî¿ Óêðà¿íè» ïðèºäíàëèñü äî «Ïàðò³¿ ðåã³îí³â». Ïðî öå ñòàëî â³äîìî íà 16-é ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ôðàêö³ÿ «Ñèëüíà Óêðà¿íà» ôàêòè÷íî ïðèïèíèëà ñâîþ ä³þ ó ì³ñüê³é ðàä³, îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü ¿¿ ÷ëåí³â â³äòåïåð íèæ÷à çà âñòàíîâëåíó íîðìó Загалом, за словами першого заступника міського голови Анатолія Крупського, сесія пройшла за планом. Депутати розглянули і прийняли ряд рішень щодо покращення соціально-економічного стану міста. Також було прийнято рішення щодо створення комунальних підприємств «Дніпро-

петровський метрополітен» та «Транспортна інфраструктура». Останнє займатиметься ремонтом і благоустроєм зупинок трамваїв і тролейбусів, що наразі перебувають не в найкращому стані. Особливо це стосується віддалених районів міста. Своїми голосами обранці народу підтвердили іще одне важливе рішення - про здійснення внутрішніх запозичень до міського бюджету на будівництво дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автодороги Київ-Луганськ-Ізварине.

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÐÅÌÎÍÒÓÂÀÒÈÌÅ ÇÓÏÈÍÊÈ cmyk

Маринці - майже два. Дівчаткам не пощастило з матір’ю - не годує, кривдить. Катя уже неодноразово тікала з дому. Ось і цього разу, коли гуляли всі втрьох і жінка, як завжди, залишила малечу без нагляду, дівчинка прихопила меншу сестричку - й пішла. Дітлахів знайшли вже через три години. Зараз дівчатка перебувають у притулку. Горе-матір не надто засмутилася, що доньки зараз окремо, тим більше, що її вже не раз притягали до відповідальності за нехтування батьківськими обов’язками. Із благополучних родин діти, зазвичай, не тікають, так само, як і від хороших вихователів в інтернатах. На Дніпропетровщині трьох директорів дитбудинків звільнили за те, що звідти «йшли» вихованці. До вихователів, які не встежили за дітьми, застосовують дисциплінарні стягнення.

²Ç ÄÎÌÓ ÉÄÓÒÜ ×ÅÐÅÇ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ ÒÀ ÍÅÄÎÃËßÄ

ÄÐÀÌÎÌÀÍ²ß ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ ÍÅÂÈ˲ÊÎÂÍÀ ЩО РОБИТИ, ЯКЩО?.. Якщо дитина раптом зникла чи втекла з дому, необхідно відразу звернутися до міліції. Ви можете зателефонувати до відділку або написати заяву. Обов’язково потрібно: + вказати вік та стать дитини; + описати зовнішність, особливі прикмети. Якщо Ви бачили, у що дитина була одягнена, обов’язково повідомте про це; + якщо йдете до відділку, візьміть із собою останню фотографію зниклого; + не панікуйте, сльозами пошукам не допоможеш. Правоохоронці також закликають дорослих не бути байдужими, якщо вони побачили на вулиці дитину без нагляду. Зателефонувати до міліції не складніше, аніж потім проводити розшук.


р5

МИРСЬКІ СПРАВИ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÄÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Íàáëþäàòåëüíûå ñîâåòû ïðè áîëüíèöàõ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ïðè ïåðåäà÷å áîëüíèö íà ôèíàíñèðîâàíèå îáëàñòíûì áþäæåòîì ãîðîäà è ðàéîíû îñòàâëÿþò çà ñîáîé ïîëíûé êîíòðîëü çà èõ ðàáîòîé. Êðîìå òîãî òîãî,, ïðè òàêèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ áóäóò ñîçäàíû Íàáëþäàòåëüíûå ñîâåòû. Îá ýòîì íà ïðåññêîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ðàçâèòèþ ìåäèöèíû è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäîáñëóæèâàíèÿ, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ÈÀ «ÌîñòÄíåïð», ðàññêàçàë äåïóòàò ãîðñîâåòà, ðåêòîð Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè Ãåîðãèé Äçÿê ОБЩЕПРИНЯТАЯ ПРАКТИКА «Наблюдательный совет при больницах - это общепринятая практика в Европе, Соединенных Штатах Америки, Канаде и в других странах. Совет представляет интересы жителей, которые лечатся в этой больнице, обеспечивает прозрачность использования финансов в больницах, что снижает коррупцию и обеспечивает контроль громады за функционированием медицинского учреждения и качеством предоставляемых услуг», - сказал Георгий Дзяк. Наблюдательный совет будет состоять из трех человек. Председатель набсовета - это представитель города или района, на территории которых находится больница. По одному представителю в набсовете имеют областной совет и трудовой коллектив

ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÇßÊ, ðåêòîð ÄÃÌÀ: - Áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ ôîðìèðóþòñÿ óñòîé÷èâûå ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ âëàñòè è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Çà ñ÷åò íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ òåððèòîðèàëüíûå ãðîìàäû ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ñîõðàíÿþò êîíòðîëü çà áîëüíèöàìè, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ îáëàñòíîìó ñîâåòó íà ôèíàíñèðîâàíèå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀß ÑÈÑÒÅÌÓ, ÎÏÈÐÀËÈÑÜ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ самой больницы. По словам Георгия Дзяка, членами набсовета могут выступать депутаты, представители общественных организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, а также экспертного сообщества.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ Председатель наблюдательного совета определяется по представлению исполкомов городских советов или главы районного совета, представитель областного совета распоряжением председателя областного совета, представитель трудового коллектива на общих сборах работников медицинского учреждения. Создание набсовета утверждается распоряжением председателя областного совета.

«При разработке этой системы мы опирались на европейские принципы организации работы жизнеобеспечивающих учреждений городов и районов, а это прежде всего учреждения здравоохранения. При таком подходе, который внедряется на Днепропетровщине, города и районы полностью контролируют работу больниц, обслуживающих жителей этих территорий. Отмечу, что наблюдательные советы могут инициировать вопрос о временном отстранении руководителя медицинского учреждения от работы и назначение на этот период временно исполняющего обязанности. При передаче больниц на финансирование из областного бюджета города и районы оставляют за собой полный контроль за их работой», - сказал академик Дзяк. Члены наблюдательного совета будут контролировать эффективность реализации программ развития здравоохранения, принимать участие в тендерных комитетах, разрабатывать свои предложения с целью улучшения качества предоставляемых медицинских услуг.

Совет будет обеспечивать общественный контроль над использованием бюджетных средств, информировать общественность о деятельности лечебного учреждения. Георгий Дзяк сообщил, что назначение главных врачей больниц в городах и районах проходит по представлению исполнительного комитета городского совета, главы районной государственной администрации и главы районного совета и утверждается областным советом. Ректор медакадемии также отметил, что в проекте Государственного бюджета на 2012 год предусматривается дополнительное финансирование на приобретение медицинского оборудования для больниц «пилотных» регионов по модернизации здравоохранения - Днепропетровской, Винницкой, Донецкой областей и города Киева. «Эффективная реализация процесса модернизации охраны здоровья в Днепропетровске и области даст возможность повысить качество медицинских услуг и улучшит условия работы медперсонала», сказал он.

ÀÊÒÈÂÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

Ðàçâèòèå ñåìåéíîé ìåäèöèíû ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 Äíåïðîïåòðîâñêå èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíîé ìåäèöèíû. Îá ýòîì äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà Àëåêñàíäð Ðóäÿê ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ðàçâèòèþ ìåäèöèíû è ïîâ ûøåíèþ ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäîáñëóæèâàíèÿ, â ÈÀ «Ìîñò-Äíåï ð» «Ìîñò-Äíåïð» В пресс-конференции также приняли участие замдиректора департамента здравоохранения Днепропетровского горсовета Елена Луговая и депутат Днепропетровского горсовета,

ректор Днепропетровской медакадемии Георгий Дзяк. Основными темами общения с журналистами стали организация работы Центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и разработки адресной программы поощрения медицинских работников. Решение о создании 12 Центров ПМСП, в которых будет предоставляться первичная медицинская помощь, было принято Днепропетровским горсоветом на прошлой сессии 14 сентября этого года. Как сообщила Елена Луговая, все 12 Центров первичной помощи зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических и физических лиц. Начата работа по регистра-

ции Центров во всех фондах, налоговой службе, открытие счетов в государственном казначействе, оформление лицензий на медицинскую практику. «Главными врачами лечебно-профилактических учреждений города разработаны положения про Центры ПМСП. Первичную медпомощь жителям Днепропетровска будут предоставлять 70 амбулаторий общей практики, которые являются структурными подразделениями 12 Центров первичной медпомощи. Все врачи сохранят рабочие места. Для развития семейной медицины в Днепропетров-

ÍÎÂÈÍÈ ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÂÅËÈÊÀ ÂÒÐÀÒÀ Ïîìåð â³äîìèé äí³ïðîäçåðæèíñüêèé áîêñåð Ìèêîëà Àâëàñåíêî. ³í íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí îáëàñò³, ïðèçåð âñåóêðà¿íñüêèõ ÷åìï³îíàò³â òà òóðí³ð³â. Îñòàíí³é ïðèç âåòåðàí ñïîðòó îòðèìàâ ó òðàâí³ öüîãî ðîêó. ³äçíàêó éîìó âðó÷èëè çà âåëèêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê áîêñó â Óêðà¿í³. ○

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÄÓÕÎÂÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ó ì³ñò³ ïðè Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó ñîáîð³ â³äêðèòî Äóõîâíî-Ïðîñâ³òíèöüêèé öåíòð. Ó íüîìó º á³áë³îòåêà, òàêîæ Öåíòð óñòàòêîâàíèé ñó÷àñíîþ îðãòåõí³êîþ: òåëåâ³çîðîì, DVD-ïðîãðàâà÷åì. Ó á³áë³îòåö³ º áàãàòî óí³êàëüíèõ âèäàíü XV-XIX ñòîë³òü. ³ê äåÿêèõ ôîë³àíò³â, íàïèñàíèõ äàâíüîþ öåðêîâíî-ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ, âèçíà÷èòè íå âäàëîñü. Òåïåð óñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü ïðèéòè äî Öåíòðó òà äîëó÷èòèñÿ äî äóõîâíî¿ ñïàäùèíè.

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ Ó Í³êîïîë³ ïðîéøîâ ²Õ ùîð³÷íèé îáëàñíèé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Êîçàöüêèìè øëÿõàìè». Äåëåãàö³ÿ Ìåæ³âùèíè áóëà ïðåäñòàâëåíà 30 ó÷àñíèêàìè, ñåðåä ÿêèõ ìàéñòðè íàðîäíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, òàíöþâàëüíèé êîëåêòèâ «Óí³âåðñiàäà Íàòõíåííÿ». Êîíêóðñàíòè äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè ðàéîí, à ñòàðøà ãðóïà òàíöþðèñò³â ùå é îòðèìàëà ïî÷åñíå ²² ì³ñöå. ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÑÂßÒÈËÈ Ì²ÑÖÅ Ï²Ä ÕÐÀÌ Ó ñåëèù³ Ñîô³¿âêà â äåíü õðàìîâîãî ñâÿòà Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ îñâÿòèëè ì³ñöå ï³ä áóä³âíèöòâî Ñâÿòîìèêîëà¿âñüêîãî õðàìó. Ó ä³éñòâ³ âçÿëè ó÷àñòü àðõ³ºïèñêîï Êðèâîð³çüêèé òà ͳêîïîëüñüêèé ªôðåì, áëàãî÷èííèé ïðîòðåé Ðîñòèñëàâ òà ñâÿùåíñòâî Ñîô³¿âñüêîãî ðàéîíó. Òàêîæ æèòåë³â ñåëèùà ïðèâ³òàëè ç³ çíàìåííîþ ïî䳺þ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè.

ском горсовете рассматривается вопрос о городских доплатах семейным врачам. Опыт введения такой доплаты в Днепропетровской области уже есть - это Никополь», - отметил Александр Рудяк.


р6

6 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269)

ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îôèñû è ìàãàçèíû âíå çàêîíà? ßÐÎÑËÀ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÇÌÎÂÍÈʲ ÎØÒÐÀÔÓÂÀËÈ Äí³ïðîïåòðîâñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè îøòðàôóâàëî ÒΠ«Àãðî Ñ.Â.» ³ ÒΠ«Óêðáóä³âíèöÿ» íà 68 òèñ. ãðí. Ïðè÷èíà - àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿, ùî ïðèçâåëè äî ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â. ³ää³ëåííÿ âñòàíîâèëî, ùî ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ äîìîâèëèñÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â òåíäåð³ 2010 ðîêó ùîäî çàêóï³âë³ äëÿ ÄÏ «Ïðèäí³ïðîâñüêà çàë³çíèöÿ» äâèãóí³â äî êîë³éíèõ ìàøèí. Ïîðóøíèêè ñïëàòÿòü øòðàô äî äåðæáþäæåòó.

ÍÎÂÈÍÈ ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

²ÄÐÎÄÈËÈ ÊÎÑÒÜÎË Êîñòüîëó Ñâÿòîãî Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà âèïîâíèëîñÿ 115 ðîê³â. Êàòîëèêè ç Ïàâëîãðàäà, Òåðí³âêè, Ïåðøîòðàâåíñüêà é Ëîçîâî¿ â³äçíà÷èëè öå ñâÿòî. Êîñòüîë äàâíî ñòàâ äëÿ íèõ îïëîòîì äóõîâíîãî æèòòÿ, ì³ñöåì, äå ìîæíà ïîãîâîðèòè ç Áîãîì. Ïðèõîæàíè âäÿ÷í³ Í³í³ Ïîáåäèìñüê³é - ëþäèí³, ÿêà â³äðîäèëà ñâÿòèíþ. ³äçíà÷åííÿ ð³÷íèö³ âèäàëîñÿ óðî÷èñòèì é ñâ³òëèì. ○

ÌÅƲÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ ÐÎÄÈÍÀÌ Ñîö³àëüí³ ñëóæáè ðàéîíó âèð³øèëè äîïîìîãòè ÷ëåíàì ðîäèí, ó ÿêèõ º ïðîáëåìè, íàëàãîäèòè ñòîñóíêè. Äëÿ öüîãî ñòâîðèëè êëóá ïðèéîìíèõ ñ³ìåé. Ïñèõîëîãè òà ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè ïðîâîäÿòü ðîç’ÿñíþâàëüí³ áåñ³äè, òðåí³íãè, ëåêö³¿, îñíîâíèé çì³ñò ÿêèõ - ïðèçóïèíåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñóñï³ëüñòâ³. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè êëóáó ñòàëî óíèêíåííÿ âèëó÷åííÿ ä³òåé ³ç ïðîáëåìíèõ ðîäèí. ○

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

DzÁÐÀËÈÑÜ ÏÅÄÀÃÎÃÈ Äèðåêòîðè äîøê³ëüíèõ òà ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó ïðîâåëè íàðàäó. Ìîâà éøëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ñåðåä áàòüê³â ùîäî ùåïëåííÿ ä³òåé. Òàêîæ âèçíà÷èëè ïåðåäóìîâè ïðîâåäåííÿ àòåñòàö³¿ ó÷èòåë³â ó 2012 ðîö³ òà ó÷àñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â àêö³¿ «Øêîëà - ì³é ð³äíèé ä³ì».

Âåðõîâíàÿ Ðàäà õî÷åò «âûñåëèòü» ïðåäïðèíèìàòåëåé èç êâàðòèð è çàïðåòèòü èñïîëüçîâàòü ïîìåùåíèÿ â æèëûõ äîìàõ ïîä àïòåêè, ìàãàçèíû è ïàðèêìàõåðñêèå К ЕДИНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ В начале октября депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом поправки к Жилищному кодексу. Эти изменения ставят вне закона пребывание в жилых домах офисов, нотариальных контор, мастерских бытового обслуживания и других помещений, деятельность которых можно трактовать как производственную. Скандальный законопроект внесли в ВР, чтобы привести к единому знаменателю положения Жилищного кодекса УССР 1983 года и сегодняшние реалии. Для этого его авторы - «регионал» Владислав Забарский, «БЮТовец» Юрий Сербин и «народник» Олег Зарубинский предложили расширить ст. 6 Жилищного кодекса положениями о том, как определяется общая и жилая площадь

ÀÂÒÎÐÛ ÓÂÅÐßÞÒ, ×ÒÎ «ÒÀÊÎÅ ÎÍÈ ÍÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀËÈ»

ÏÅÐÅÂÅÑÒÈ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÍÅÆÈËÎÉ ÔÎÍÄ ÁÓÄÅÒ ÍÅÏÐÎÑÒÎ объектов недвижимости. Но, якобы после того как к документу приложил руку зампредседателя комиссии по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики, «регионал» Игорь Лысов, формулировки ст. 6 изменились настолько, что теперь могут перевернуть с ног на голову рынок коммерческой недвижимости. Старый кодекс не допускал возможность предоставлять помещения в жилых домах в промышленных целях. Хотя это не мешало переводить квартиры в нежилой фонд и использовать их для коммерческих нужд. Однако новая формулировка, по мнению экспертов, распространяет запрет на все помещения в жилых домах. Во всяком случае, имен-

но так трактуют поправки к Жилищному кодексу вице-президент Лиги экспертов Украины Светлана Борсуновская и представители некоторых региональных объединений риэлторов.

ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО Хотя авторы законопроекта уверяют, что вовсе не планировали такого поворота событий, поверить в это трудно. По крайней мере, двое из четверых законотворцев имеют свои интересы в строительном бизнесе: Юрий Сербин, как руководитель компании «ЭкоБуд», а Игорь Лысов - как владелец ООО «Лико-Холдинг». Поэтому они прекрасно знают, что уже 10-15 лет практически во всех новостройках первые этажи проектируются для размещения в них

банковских учреждений, парикмахерских, магазинов или офисов, деятельность которых подпадает под формулировку производственной деятельности. А весьма широкая прослойка предпринимателей, как правило не самых богатых, используют собственные квартиры для ведения управленческого учета или занимаются надомным трудом. Кому же тогда хотела удружить многопартийная четверка авторов и соавторов законопроекта, если (как уверяют риэлторы), процедура перевода квартир в нежилой фонд неимоверно затруднится, а «надомникам» стоит ждать проверок различных контролирующих инстанций? Ответ понятен. В выигрыше от этого окажутся владельцы профессиональных офисных помещений и коррумпи-

рованные чиновники, которые будут брать мзду, чтобы закрывать глаза на использование квартир не по назначению. Уполномоченный правительства по вопросам дерегуляции, эксглава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский уже обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу, чтобы тот на-

 ÂÛÈÃÐÛØÅ ÎÊÀÆÓÒÑß ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÎÔÈÑÍÛÕ ÖÅÍÒÐΠложил вето на закон и направил документ на повторное рассмотрение в Верховную Раду, поскольку тот ущемляет интересы сотен тысяч, если не миллионов представителей малого и среднего бизнеса. Велика вероятность, что вето все же будет…

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Âïëèâ âèðîáíèöòâà íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

Ó ïîíåä³ëîê ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà ²ãîð Öèðê³í â³äâ³äàâ ÏÀÎ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îë³éíîåêñòðàêö³éíèé çàâîä». Ìîâà éøëà ïðî çàïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ òåõíîëîã³é âèðîáíèöòâà íà ï³äïðèºìñòâ³ «Говорячи про розвиток міста, найчастіше ми орієнтуємося на традиційні економічні показники - темп та обсяги зростання ВВП. Втім, економічні зрушення мають відбуватися на фоні екологічної стабільності. Саме тому сьогодні ми приділяємо велику увагу екологічній відповідальності бізнесу», зазначив Ігор Циркін.

ПАО «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» спеціалізується на переробці соняшникового насіння та виробництві соняшникової рафінованої

На заводі встановлено олії. Питання впливу вироб- лінію з грануляції лушпиння ництва на навколишнє сере- з метою утилізації відходів довище перебувають тут під лушпиння; постійним контролем. реконструйовано систему вентиляції шроту; запущено загальнозаводські очисні споруди. Витрати на поліпшення екології у 2010-2011 рр. склали 230 тисяч доларів.

ÂÈÒÐÀÒÈ ÍÀ ÏÎ˲ÏØÅÍÍß ÅÊÎËÎò¯ - 230 ÒÈÑß× ÄÎËÀвÂ


р7

ЖИТТЯ РЕГIОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÑÓÁÑÈIJ¯ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

ÍÎÂÈÍÈ Ïîñï³øàéòå, õòî íå âñòèã ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ªÄÈÍÈÉ ÏÐίÇÍÈÉ

ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

 åô³ð³ ïðîãðàìè «Âëàäà: äîñòóïíî é â³äâåðòî» â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ æóðíàë³ñò³â òà ãëÿäà÷³â ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåíòèíîþ Ñëèâíîþ. Ìîâà éøëà ïðî íîâîââåäåííÿ ó ïðèçíà÷åíí³ ñóáñèä³é

ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÏÐÈÇÍÀ×ÀÞÒÜ ÍÀ²ÒÜ ÁÎÐÆÍÈÊÀÌ Згідно з рішенням уряду: Субсидія надаватиметься працездатним громадянам, які сплачують за комунальні послуги більше 15% щомісячного доходу, та непра-

1

цездатним, якщо вони на ці потреби витрачають понад 10%. Отримати державну допомогу можна й при наявності боргів за комунальні послуги. На-

2

приклад, п’яти тися- мають право на допо- про подальше спрочам боржникам уже могу. Цього року щення механізмів напризначили субсидії. прийнято рішення дання субсидії. Надаються вони навіть тим, хто має неструктуризовані борги на 1 грудня 2006 Äëÿ îòðèìàííÿ ñóáñè䳿 ïîòð³áíî çâåðíóòèñü року. â óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Громадяни, які íàñåëåííÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. прописані в поÍîìåðà òåëåôîí³â «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿»: (056) 713мешканні, але не є 63-09, 713-66-18, 713-65-60, 713-62-21. його власниками, за рішенням комісії, теж

ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

3

ÎÑÎÁËÈÂÅ ÑÂßÒÎ

Äâ³ öåðêâè íà Ïîêðîâè

ÂÅÐÕÍÜÎÄͲÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ª ÏÈÒÀÍÍß? ÏÐÈÕÎÄÜÒÅ

ÄÎѲ  ÑÅ˲ ÕÐÀÌÓ ÍÅ ÁÓËÎ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

ÎËÅÊÀÍÄÐ ÏÀÐÓÁÅÖÜ,

Урочисто відкрити церкву святого великомученика Димитрія Київського патріархату приїхав голова Солонянської

 ²íäóñòð³àëüíîìó êîëåäæ³ óðî÷èñòî â³äêðèëàñü ùîð³÷íà óí³âåðñèàäà. Âîíà âêëþ÷ຠâ ñåáå çìàãàííÿ ³ç 12 âèä³â ñïîðòó. Ïåðøèìè íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê âèéøëè ëåãêîàòëåòè. ßê ðîçïîâ³ëè îðãàí³çàòîðè çìàãàíü, ïåðåìîæö³ â³çüìóòü ó÷àñòü é ó ì³ñüê³é ïåðøîñò³ ñåðåä íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 1-2-õ ð³âí³â àêðåäèòàö³¿.

службу доводилось ходити до Петриківки, а це два кілометри. Особливо вдячні старенькі, які за віком та станом здоров’я не могли відвідувати храм в іншому селищі.

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÐÎÇÏÎ×ÀËÎÑÜ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÐÎÊÓ

ÓѲ ÍÀ ÓͲÂÅÐÑÈÀÄÓ!

Ñâÿòî óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà - Ïîêðîâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ - îñîáëèâå äëÿ Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ñàìå öüîãî äíÿ â ñåëàõ Îëåêñàíäðîï³ëü òà Ìèðîï³ëü, ùî ó Ñîëîíÿíñüêîìó ðàéîí³, â³äêðèëè äâåð³ äâà íîâ³ õðàìè

ãîëîâà Ñîëîíÿíñüêî¿ ÐÄÀ: - Íà ÷åñòü âåëèêîãî ñâÿòà Ïîêðîâè ìè â³äêðèëè äâ³ íåâåëè÷ê³ öåðêâè â Îëåêñàíäðîïîë³ òà Ìèðîïîë³. Ó öèõ ñåëàõ õðàì³â ðàí³øå íå áóëî. Ó Ñîëîíÿíñüêîìó ðàéîí³ áàãàòî öåðêîâ, ÿê êè¿âñüêîãî, òàê ³ ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó, ³ öå äîáðå, àäæå â³ðà äëÿ ëþäåé äóæå âàæëèâà. Ñüîãîäí³ â ïëàíàõ áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ ùå ê³ëüêîõ õðàì³â ó ðàéîí³.

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÎËÅÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

У п’ятницю, 14 жовтня, було по-осінньому прохолодно та сонячно. У селі Олександропіль біля новозбудованої невеличкої церкви зібралось чимало людей місцеві мешканці та гості з району. Олександропільці радіють такому подарунку, адже досі в селі церкви не було. На всі свята та просто на

Íåâäîâç³ ìåøêàíö³ îáëàñíîãî öåíòðó, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ åëåêòðîòðàíñïîðòîì, çìîæóòü ïðèäáàòè ºäèíèé äåííèé ïðî¿çíèé êâèòîê. ßê çàóâàæóþòü ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêîãî äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà, îñíîâíà ìåòà òàêîãî íîâîââåäåííÿ «ðîçâàíòàæèòè» ðóõ «ìàðøðóòîê» íà öåíòðàëüíèõ ïåðåõðåñòÿõ ì³ñòà ó ÷àñè ï³ê. Âàðò³ñòü ïðî¿çíîãî ñòàíîâèòèìå 4 ãðèâí³. Íèì ìîæíà áóäå ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè òðàìâà¿â ÷è òðîëåéáóñ³â íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â çà äåíü.

РДА Олександр Парубець та духовенство на чолі з єпископом Дніпропетровським і Павлоградським владикою Симеоном, який освятив церкву та помолився разом з усіма присутніми. Отець Микола, який відправлятиме службу в новому храмі, отримав символіч-

ний ключ. Священик зазначив, що церква працюватиме щоденно і буде відкритою для всіх бажаючих з ранку до вечора. Привітав олександропільців й ініціатор будівництва храму, директор ТОВ «Лугівське» Леонід Ковальчук. За його словами, ця ідея виникла ще 5 років

тому, але зводити почали минулого року з благословіння отця Миколи та на прохання мешканців села. Леонід Ковальчук отримав грамоту від владики Симеона. Нову церкву звели поряд із пам'ятником радянським солдатам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Відвідуючи храм, мешканці Олександрополя завжди пам'ятатимуть про своїх земляків, які вибороли свободу та подарували мирне сьогодення. Цього ж дня відкрили ще церкву і в сусідньому Мирополі, де також храму раніше не було.

«ªäèíà ïðèéìàëüíÿ» ðîçïî÷àëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïðè óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Òåïåð êîæåí ãðîìàäÿíèí ìîæå çàâ³òàòè ñþäè ç íàáîë³ëèìè ïèòàííÿìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â êîìïåòåíö³¿ óïðàâë³ííÿ. ßê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà ïåðøèõ äí³â ðîáîòè, íàé÷àñò³øå â³äâ³äóâà÷³ ö³êàâëÿòüñÿ îôîðìëåííÿì ñóáñèä³é. ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÍÅ ÏÎÐÓØÓÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ ²ç ïî÷àòêó ðîêó ïðàö³âíèêè âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ çàë³çíèö³ çàòðèìàëè ïîíàä 2 òèñÿ÷³ îñ³á, ÿê³ íåçàêîííî ïåðåñóâàëèñÿ âàíòàæíèìè ïî¿çäàìè. Ñóìà øòðàô³â ïåðåâèùèëà 39 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êåð³âíèöòâî ÏÇÄ çàêëèêຠâñ³õ áóòè óâàæíèìè ³ íå ïîðóøóâàòè ïðàâèëà, âñòàíîâëåí³ íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³.


р8

8 НАШ ПРОЕКТ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269)

ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ - ÃÎÐÎÄÀÌÈ

Ïîáðàòèì èç Áóðÿòèè: îäíèì ãîðîäîì áîëüøå ти стали развивать туристическую и н ф р а структуру, перестраивать город, возводить гостиницы. К а к рассказа-

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÍÅÂIÄÊËÀÄÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Äî ê³íöÿ ðîêó ó ì³ñò³ ç'ÿâëÿòüñÿ òðè öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. ¯õ ä³ÿëüí³ñòü ïîëÿãຠâ îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü, åêñïåðòèçè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ òà ó ï³ëüãîâîìó çàáåçïå÷åíí³ íàñåëåííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè. Òàêîæ öåíòðè çàéìàòèìóòüñÿ âèâ÷åííÿì, àíàë³çîì ³ ïðîãíîçóâàííÿì ñòàíó çäîðîâ'ÿ ìåøêàíö³â Äí³ïðîäçåðæèíñüêà.

коллег представить наш город на фестивале украинской культуры в Бурятии. Россияне также планируют организовать чарт е р н ы й авиарейс из УланУдэ до Днепропетровска.

Äðóæèò ñ Äíåïðîïåòðîâñêîì: ñ 2011 ãîäà Ñïåöèôèêà: ãîðîä â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, ñòîëèöà Áóðÿòèè Èñòîðèÿ: îñíîâàí â 1666 ãîäó êàê êàçà÷üå çèìîâüå, äî 1934 ãîäà - Âåðõíåóäèíñê Íàñåëåíèå: 404,4 òûñ. ÷åëîâåê Ïëîùàäü: 346,5 êâ. êì Èçâåñòíûå óðîæåíöû: Ñåðãåé Ñåðåáðåííèêîâ, óêðàèíñêèé ôóòáîëèñò

ÏÅÒÐÎÏÀÂ˲ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇËÎ×ÈÍÖ² «ÏÎÌÎËÎÄØÀËÈ»

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÀ

ÙÀÑËÈÂÀ ËÎÒÅÐÅß Òðîº ìåøêàíö³â ðåã³îíó âèãðàëè ïî ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü çàâäÿêè ó÷àñò³ ó íåä³ëüíîìó ðîç³ãðàø³ «Ëîòî-çàáàâà». Âîíè ïðèäáàëè ëîòåðåéí³ êâèòêè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Äí³ïðîäçåðæèíñüêó òà Êðèâîìó Ðîç³. Çàãàëîì ó ðîç³ãðàø³ ïåðåìîãëè 5 îñ³á. Ùå äâîº ùàñëèâ÷èê³â ïðîæèâàþòü ó Êèºâ³ òà Ëóãàíñüêó. ○

ÑÎÔ²¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÏÈÒÍÓ ÂÎÄÓ - ÏÎÄÀÍÎ! Çàâåðøåíî ðåêîíñòðóêö³þ ïåðøî¿ ÷åðãè ðîçâ³äíèõ ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ øåñòè âóëèöü ñåëà Æîâòíåâå. Ïèòíó âîäó ïîäàíî òðüîì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì: çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â, øêîë³-³íòåðíàòó òà äèòÿ÷îìó ñàäêó.  óðî÷èñòèõ çàõîäàõ ç ïðèâîäó ï³äêëþ÷åííÿ âîäîïðîâîäó âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè ñåëèùíî¿ ðàäè ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

2

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ ÓËÀÍ-ÓÄÝ:

ÍÎÂÈÍÈ

Êåð³âíèöòâî â³ää³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïîâ³äîìèëî, ùî ³ç ïî÷àòêó ðîêó çàðåºñòðóâàëè íà 170 çàÿâ êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó ìåíøå, í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³. Íàïðèêëàä, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2011-ãî òðàïèëîñÿ ëèøå 2 õóë³ãàíñüê³ â÷èíêè ç áîêó ìåøêàíö³â ðàéîíó. Ç ³íøîãî áîêó, ó Ïåòðîïàâë³âö³ çàíåïîêîºí³ òèì, ùî çëî÷èíö³ ç êîæíèì ðîêîì «ìîëîäøàþòü». Óñå ÷àñò³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãóþòü ó÷í³â ÏÒÓ ³ øê³ë.

ют участие в строительстве метро в Днепропетровске. Экономика. Оба города - крупные промышленные центры. В Днепропетровске расположе-

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ

ОБОЮДНОЕ ЖЕЛАНИЕ Подписанный договор предусматривает сотрудничество Днепропетровска и Улан-Удэ в различных сферах - культурной, спортивной, образовательной. Но, прежде всего, города будут укреплять экономическое сотрудничество. Налаженные связи существуют очень давно. Их укрепление выгодно как городским властям, так и промышленным предприятиям. Днепропетровску есть чему поучиться у бурятского побратима, например, умению привлекать туристов. В советское время Улан-Удэ рассматривали лишь как перевалочный пункт на пути к Байкалу (город находится в 100 километрах от знаменитого озера). Но сейчас туристы заинтересовались достопримечательностями Улан-Удэ, а влас-

ÎÁÀ ÃÎÐÎÄÀ ÖÅÍÒÐÛ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÀ

ла начальник управления международных связей Днепропетровского горсовета Наталья Чернышева, инициатива подписания соглашения между Днепропетровском и Улан-Удэ

НЕМАЛО ОБЩЕГО Днепропетровск и Улан-Удэ роднят: Люди. Сегодня в УланУдэ живут около 400 днепропетровцев. Многие из них участвовали в стро-

1

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÍÀÒÀËÜß ×ÅÐÍÛØÅÂÀ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé ãîðñîâåòà: - Äíåïðîïåòðîâñê àêòèâíî ïðîâîäèò ïîëèòèêó óñòàíîâëåíèÿ ïàðòíåðñêèõ, ïîáðàòèìñêèõ îòíîøåíèé ñ ãîðîäàìè ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí, Àìåðèêè, Àçèè. Âàæíåéøèå ïàðòíåðû íàøåãî ãîðîäà - èç Ðîññèè, èìåííî òóäà ýêñïîðòèðóåòñÿ ïðîäóêöèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

была обоюдной. «Мэр Иван Куличенко и его заместители стремятся улучшать имидж Днепропетровска, укреплять отношения с другими городами», объясняет она. Пока рано говорить о конкретных шагах сотрудничества. Однако российская делегация уже пригласила днепропетровских

 ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ×ÀÐÒÅÐÍÛÉ ÀÂÈÀÐÅÉÑ ительстве Байкало-Амурской магистрали, а затем остались жить в Бурятии. А улан-удинцы принима-

ÓËÀÍ-ÓÄÝ - ÒÐÅÒÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ Â ÐÎÑÑÈÈ но много металлургических, а в Улан-Удэ - машиностроительных предприятий. Число «3». Улан-Удэ третий российский побратим Днепропетровска (после Красноярска и Самары), а Днепропетровск - третий украинский побратим Улан-Удэ (после Донецка и Ялты). История. Екатеринослав основан в 1776 году указом императрицы Екатерины Второй. А годом ранее поселок Верхнеудинск (прежнее название УланУдэ) согласно указу той же Екатерины получил статус города. Культура. Оба города центры казачества.

3 4

5


р1

КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÃÐÎز ÀÁÎ ÒÞÐÌÀ?

ÏÐÎÒÈÄ²ß ÊÎÐÓÏÖ²¯

ÇÀÑÓÄÆÅÍÎ ÇÀ ÕÀÁÀÐ Äî 3 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ çàñóäèëè ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà ì³ë³ö³¿, ÿêèé âèìàãàâ 2 òèñÿ÷³ äîëàð³â ó ì³ñöåâîãî ìåøêàíöÿ. Íàòîì³ñòü â³í îá³öÿâ íå ïðèòÿãàòè îñòàííüîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíîãî òàëîíà òåõí³÷íîãî îãëÿäó àâòî. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî ñåêòîðà â³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Ñàìàðñüêîãî ðàéîíó áóâ çàòðèìàíèé ñï³âðîá³òíèêàìè ÑÁÓ ³ ñë³ä÷èìè ïðîêóðàòóðè ùå ó ëèñòîïàä³ 2009 ðîêó, ñàìå ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ãðîøåé. Âèðîêîì ñóäó õàáàðíèêà áóëî âèçíàíî âèííèì ó ñêîºíí³ çëî÷èíó çà ÷.2 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

ÐÀÄÀ ÂÅÑÅËÎÂÀ

Äâîº îïåðóïîâíîâàæåíèõ ì³ë³ö³¿ âèìàãàëè 2 òèñ. äîëàð³â â³ä ï³äîçðþâàíîãî, ïîãðîæóþ÷è çàñàäèòè éîãî äî òþðìè «ЩИРОСЕРДНЕ» ЗІЗНАННЯ

×ÎËβÊβ ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ

ÍÎÂÈÍÈ

Çà ñâîáîäó âèìàãàëè ïëàòó Того дня жителю Дніпропетровська Петру М. не щастило з самого ранку. Спочатку це були побутові неприємності. А потім до його будинку завітали двоє міліціонерів і попросили проїхати з ними до райвідділу міліції. Там вони заявили, що чоловік підозрюється у скоєнні крадіжок речей за порушеною кримінальною справою і запропонували написати щиросердне зізнання під їхню диктовку. Тоді ж, за версією підозрюваного, оперуповноважені сектора кримінального розшуку старший лейтенант К. та лейтенант Р. дохідливо йому пояснили - якщо він не хоче проблем, то повинен заплатити їм 2 тис. доларів США або еквівалентну суму - 16 тис. гривень. У січні 2011 р. райвідділ міліції розпочав досудове слідство, а до Петра було вжито запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Через півтора

ÍÅÏÐÎÕÀͲ ÃÎÑÒ²

ÑÊÎÒ× - ÇÍÀÐßÄÄß ÇËÎ×ÈÍÓ місяця на оперативній або тебе беруть під злочин, в якому його нараді у райвідділі варту і засуджують. підозрювали. було оголошено, що Одного березневого дня оперуповноваÊÎÌÅÍÒÀÐ жені завітали до будинку Петра за грошиñòàðøèé ïîì³÷íèê ма. Цікаво, що один з ïðîêóðîðà ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà: них - старший лейте- Îáîº êîëèøí³ îïåðóïîâíîâàæåí³ ðàéâ³ää³ëó нант К. - підібрав на ì³ë³ö³¿ çàñóäæåí³ äî 5 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç вулиці пакетик, в якоâ³äñòðî÷êîþ âèðîêó íà 3 ðîêè. Âèðîê ïîì’ÿêøå- му була марихуана, і íî ÷åðåç ùèðîñåðäíå êàÿòòÿ îáâèíóâà÷åíèõ, поклав його до власñïðèÿííÿ ñë³äñòâó òà â³äñóòí³ñòü ïðåòåíç³é ç áîêó ної кишені. Чоловік виніс міÏåòðà Ì. Ïðè öüîìó çàñóäæåí³ ïîçáàâëåí³ ліціонерам 10 тисяч îô³öåðñüêèõ çâàíü òà ïðàâà çàéìàòè ïîñàäè â гривень. Це максиîðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè âïðîäîâæ 3 ðîê³â. мальна сума, яку йому вдалося позичирозслідування кримі- ПОЗИЧИВ ти у своєї тещі із занальної справи завер- У ТЕЩІ певненням, що швидшується і підстав заЧоловік не на жарт ко поверне борг. арештувати підозрюзлякався і вирішив ваного Петра немає. Зразу після отриОднак оперуповно- дати хабар. Грошей у мання грошей оперважені лейтенанти нього не було, спроби уповноважені почали все ж намагалися от- взяти кредит у банку їх перераховувати і римати від Петра ха- не вдалися. Приятель заявили, що там либар. Тим більше, що порадив Петру не па- ше 9 тис. 400 грн. Петвін не знав деталі роз- нікувати, а звернути- ро виправдовувався, слідування. Лейте- ся із заявою про вима- мовляв, теща могла нант Р. зателефонував гання хабара до облас- помилитися у підрапідозрюваному і по- ного управління мі- хунку. Ще раз «пластавив ультиматум: ліції. Тим паче, що ту» гості не перерахуабо ти платиш нам, чоловік не скоював вали, бо були затри-

ÀËÜÎÍÀ ÐÅÂÀ,

ßÐÎÑËÀ ÀÏÐÀÑÞÕ²Í

³äêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà ³ ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó - ñàìå òàê³ óøêîäæåííÿ îòðèìàëà 88-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà ï³ñëÿ â³çèòó ñâîãî «ëþáëÿ÷îãî» îíóêà 12 жовтня бригада швидкої медичної допомоги доставила стареньку до приймального відділення лікарні у неконтактному стані, про що одразу були повідомлені працівники Царичанського райвідділу міліції області. В ході проведення оперативно-розшукових заходів був затриманий 26-річний онук потерпілої. З’ясувалося, що коли молодикові не вистачило грошей на веселе і безтурботне життя, він вирішив їх позичити у своєї бабусі. Сказав - зробив. У середу він прийшов у гості до старенької та одразу обрав агресив-

ÊÓÏÞÐÈ ÁÓËÈ ÏÎ̲×ÅͲ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÌ ÐÎÇ×ÈÍÎÌ мані «на гарячому» співробітниками управління внутрішньої безпеки. Купюри, які вони отримали від Петра, були помічені спеціальним розчином. Обох міліціонерів тримали під вартою до рішення суду. Звичайно, з органів внутрішніх справ вони були зразу ж звільнені. Кримінальну справу, порушену проти хабарників-міліціонерів, розслідувала прокуратура міста Дніпропетровська. Через кілька місяців Ленінський районний суд Дніпропетровська виніс їм вирок.

²ÇÈÒ ÄÎ ÁÀÁÓѲ

Îíóêè, íå ðîçïóñêàéòå ðóêè! ний тон для ведення розмови, поводив себе зухвало, неконтрольовано. Коли пенсіонерка відмовилась «кредитувати» неадекватного онука, той вдарив її в обличчя. Наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Неповага до старших може коштувати 26-річному чоловікові від пяти до восьми років позбавлення волі.

ÌÎËÎÄÈÊβ ÍÅ ÂÈÑÒÀ×ÀËÎ ÃÐÎØÅÉ

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÄÀI ÃÓÌÂÑ Â ÎÁËÀÑÒI

Ñàìå öåé êàíöåëÿðñüêèé ïðåäìåò âèêîðèñòàëè äâîº çëîâìèñíèê³â äëÿ òîãî, ùîá çâ'ÿçàòè 58-ð³÷íó æ³íêó-ï³äïðèºìíèöþ. Äî ïîìåøêàííÿ ïîòåðï³ëî¿ âîíè çàéøëè ðàíîâðàíö³. Ïîíèøïîðèâøè ó áóäèíêó, ãðàá³æíèêè çàâîëîä³ëè ãðîøèìà íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 198 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè äâîõ ìåøêàíö³â Ìàð³óïîëÿ, ðàí³øå ñóäèìèõ. Çà ôàêòîì çëî÷èíó ñë³ä÷èì â³ää³ëîì Áàáóøê³íñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà áóëî ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó. ○

ÇÀÁÎÐÎÍÅͲ ÐÅײ

ÀÐÑÅÍÀË IÇ ÃÀÐÀÆÀ Íåùîäàâíî ïðàö³âíèêè ²íäóñòð³àëüíîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Äíiïðîïåòðîâñüêà âèÿâèëè â îäíîìó ç ãàðàæ³â ïî âóë. Áåðåçèíñüê³é ö³ëèé àðñåíàë çáðî¿ òà íàðêîòèê³â. Ãàðàæ íàëåæèòü áåçðîá³òíîìó 35ð³÷íîìó ì³ñöåâîìó ìåøêàíöþ. Íàðàç³ âèëó÷åíó çáðîþ ³ ðå÷îâèíó á³ëîãî êîëüîðó íàïðàâëåíî íà åêñïåðòèçó. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ñò. 309 òà ñò. 263 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ÀÂÀвÉÍÀ ÑÈÒÓÀÖ²ß

ÍÅ ÐÎÇÌÈÍÓËÈÑÜ Ðàíîê ñåðåäè ïîçíà÷èâñÿ àâòîìîá³ëüíèì çàòîðîì íà Íîâîìó ìîñòó îáëàñíîãî öåíòðó, ³ áåçë³÷ äí³ïðîïåòðîâö³â çìóøåí³ áóëè äîáèðàòèñÿ äî ðîáîòè ï³øêè. Ïðè÷èíîþ òîìó - ÄÒÏ, ùî âèíèêëà ÷åðåç àâòîìîá³ëü «ÄÅÎ Íåêñ³à». Âîä³é ëåãêîâèêà ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü ³, çä³éñíèâøè îáã³í, âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó ñìóãó, ÿêîþ ðóõàâñÿ ì³êðîàâòîáóñ «Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð». Çà ³íôîðìàö³ºþ Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² â îáëàñò³, âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ âîä³ÿ àâòîìîá³ëÿ «ÄÅÎ Íåêñ³à» áóëî äîñòàâëåíî äî ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà. Âî䳺Ⳡì³êðîàâòîáóñà íàäàíà ìåäè÷íà äîïîìîãà íà ì³ñö³ ïðèãîäè.


р2

10 ТВПРОГРАМА ○

18.10 19.05 20.00 20.30 20.35 21.35 23.50

УТ1

Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Дар» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Девичья охота» Т/с «Счастливчик Пашка» «Позаочі»

9 КАНАЛ

ИНТЕР

34 КАНАЛ

УТ1

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия8» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка7 невским» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 «Девичья охота» 21.35 Т/с «Счастливчик Пашка» 23.50 Д/с «Моя страна» 00.10 Д/ф «Борис Щербаков. Кто ходит в гос7 ти по утрам»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев»

06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 08.30 «Lady drive» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10, 17.00 «Ударная сила» 11.55, 21.10 «Улетное видео по7русски» 12.35, 13.00 Т/с «Следаки» 13.25, 14.15 Т/с «Охотники за древностями» 15.10 «Гениальный сыщик» 16.05 «Дело особой важности» 19.00 Т/с «Гаишники» 21.30 Х/ф «Скалолаз» 23.30 Х/ф «Люди Икс2» 01.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 02.05 Т/с «Эскорт агентство» 03.30 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.50 Х/ф «Горы дымят» 05.05 Х/ф «Аквариум»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.45 Новости 07.30 «Звездные мамы» 08.10 «Ваш адвокат» 08.25 «Украинские традиции» 09.10 Т/с 11.05, 23.40 Т/с «Счастливы вместе» 12.50 Отцы и дети 13.45 Teen Time 13.50 Т/с «АйКарли» 14.50 «Мой малыш» 15.15, 19.35 Т/с «Папины дочки» 15.55 Т/с «Красотки в Кливленде» 16.55 Т/с «Друзья» 17.50 Т/с «Воронины» 19.25 «Приемная депутата» 20.35 «Янгель» 21.00 «Васильевский остров» 22.00 «Чего хочет женщина» 22.40 Новый взгляд

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.05, 17.45 «Семейные мелодрамы» 11.00, 18.35 «Не лги мне 7 2» 12.00 «Честно» 12.55 «Иллюзия безопасности. Чудовища их бездны» 13.45 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.10 Т/с «Правда скрывает ложь» 16.10 «Соседские войны» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50, 01.45 Т/с «Интерны»

51 КАНАЛ

СТБ 08.00, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Zolushka. ru» 13.50, 19.10 «Мистические истории73» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00 «Вікна7 Новини» 20.10 «Фермер ищет жену» 22.00 «Вікна7Новини» 22.40 «Правила жизни» 23.45 Т/с «Доктор Хаус» 00.45 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «IQ» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 7 путешественник» 09.15 Д/с «Мир путешествий» 09.45 «В дороге» 10.05 «Кулинарный преферанс» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «МWПарад» 13.30 «Кухня на шпильках» 14.00 Т/с «Отблески» 15.00 «Дело моей жизни» 16.00 «Вполне естественно» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Эпикриз» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.00 «Фантастические истории» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Автоэксперты» 21.30 «Совет безопасности» 21.45 «Ты сможешь!» 22.00 «Жадность» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Будем жить!» 00.15 Т/с «Знахарь 2. Охота без правил»

ICTV 07.40 Деловые факты 07.45 Ты не поверишь! 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35 Анекдоты по7украински 13.00 Уральские пельмени 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы5»

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

13.25 14.50 16.30 18.10 20.45 22.35 00.00

5 КАНАЛ 06.01, 23.30 «Время7Тайм» 06.15, 10.15, 13.10 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 57м» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс7конференции в прямом эфире» 15.20, 16.20 «Время интервью» 17.25 «Территория закона» 18.15 «Энергонадзор» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Украинские страсти» 00.25 «Автопилот7новости» 00.35 «Обзор прессы»

НТН

18.45 Факты. Вечер 22.45 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Оперативная разработка»

TET 07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.30 М/с «Пука» 08.00 «Телепузики» 09.00 «Ералаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Женская лига» 11.30 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.10 «Маша & модели» 14.00, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30, 21.35 Т/с «Сплит» 14.55 «Дом72» 16.45, 19.20 Т/с «Универ» 20.45, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.10 Т/с «Зайцев+1» 22.00 Т/с «Закрытая школа2» 22.55 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 «Дом72. Спецвыпуск» 00.45 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.05, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Х/ф «Жестокий романс», 1 с. 11.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера» 14.20 Великая война 14.55 «Английский язык с»D’elite school» 15.30 Х/ф «Где ты, Багира?» 16.50 Пенсионный фонд информирует 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Азбука здоровья 18.30, 23.20 Тема дня 19.40 «Власть. «Доступно и откровенно» 20.15 Днепропетровщина презентует 21.05 Советы доктора Евтушенко 22.00 Х/ф «Жестокий романс», 2 с.

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время7Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По7 года на курортах» 06.30 «Утро на 57м» 09.25, 13.20, 14.20 «57й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс7конференции в прямом эфире» 15.20 «Мотор7ТВ» 16.15, 17.15 «Украинские страсти» 18.15 «Агроконтроль» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно»

Х/ф «Вечный зов» Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» Х/ф «Девушка с гитарой» Х/ф «Артистка из Грибова» Х/ф «Бархатный сезон» Х/ф «Отряд особого назначения» Х/ф «Избранные»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00 Х/ф «Бес» 12.00 Дорожный патруль 13.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Сирота домини7 канская» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 21.15 Т/с «Встречное течение» 22.15 Х/ф «Анаконда»

Саундтреки М/ф Х/ф «Берег» Телемагазин Х/ф «Из жизни отдыхающих» ○

ОРТМ

НТВМИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.05 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 «Поле чудес» 16.55 «Федеральный судья» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Черные волки» 22.35 «Познер» 23.45 Ночные новости 00.05 «Мы 7 инопланетяне»

04.55 «НТВ утром» 07.40 «Таинственная Россия: От Москвы до веч7 ной мерзлоты. Проклятия в действии?» 08.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Русская начинка 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Судебный детектив» 13.45 Центр помощи «Анастасия» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 56 с. «Папаша», 57 с. «Ноябрь» 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с «Зверобой2» 23.35 Честный понедельник 00.25 Т/с «Проклятый рай» 01.15 «ЛучшийгородЗемли.Москвадефицитная»

27 КАНАЛ

06.15 Х/ф «Шах королеве бриллиантов» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40 «Правда жизни» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.05, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 12.35 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30 Т/с «МанГуст» 15.35 Х/ф «Конец императора тайги» 17.15 Х/ф «Возвращение резидента», 1 с. 18.30 «Агенты влияния» 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 00.20 Х/ф «Секс на выживание»

05.45, 10.10 Твой хит 06.00 Журфикс 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 18.40 24 часа. Бизнес 07.20 «Днепровская неделя» 07.25 «Життя зі знаком +» 07.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 09.00, 21.10 Хит7парад дикой природы 11.20 Неизвестное об известных 12.15 Взгляд в будущее 15.45 «Здоровый способ жизни» 16.25 М/ф 16.50 Х/ф «Сибириада» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.45 «Жизнь» 19.00, 22.45 «Объектив» 19.30 «Новости DW» 19.55 М/ф 20.15 Сильные мира сего 20.50 «Життя» 22.10 Слезы мира

ENTER

Іменинники дня: ЗІНАЇДА, ПИЛИП, ФЕОФАН, ЛЕВ, ФІЛОНІЛА

21.05 Советы доктора Евтушенко 22.00 Х/ф «Жестокий романс», 1 с.

06.00 06.30 08.50 11.20 11.50

Сх. 07.36 Зах. 17.47 Трив. дня 10.11

21.15 «Меняю женщину 7 4» 22.25 «Деньги» 23.40 «Снять все» 00.05, 01.00 Т/с «Закон и порядок»

Зах. 16.13 Сх. 04.15 Остання чв. 20 жовтня

07.00 Акцент недели 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15 Арабские хроники 09.45, 14.55, 16.50 М/ф 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Д/ф «Антропология» 11.45 Х/ф «Пришла и говорю» 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15 Новости 13.30 Время советов 14.20 Великая война 15.30 Х/ф «Приключения Тома Сойера» 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Краеведческое путешествие 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 О рыбалке всерьез

Вівторок, 25 жовтня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но7 вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Гость дня 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.15, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Свет 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.15 Желаем счастья 12.35 Темный силуэт 12.50 Граница государства 13.05 Страна качества 13.30 Х/ф «Зигмунд Колосовский» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Проверено мин нет» 17.05 Т/с «Как закалялась сталь» 19.00 О главном 19.30 Концертная программа «Две сестры», 1 ч. 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс7минус 21.30, 01.45 Мир спорта 21.40 221 22.00 221. Неделя 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.55 Телеакадемия

TET

07.15 «Культура вкусов» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 7 путешественник» 09.15 «Военная тайна» 10.30 «Гамма вкуса» 11.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «Медикус» 13.00 «Мистическая Азия» 14.00 Т/с «Отблески» 15.00 Д/с «Мир путешествий» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Карданный вал» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «В дороге» 19.50, 00.00 «Здравствуй, это Я!» 20.00 «Фантастические истории» 20.30 «Детали: Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» ○

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.30 М/с «Пука» 08.00 «Телепузики» 09.00 «Ералаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Женская лига» 11.30 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.10 «Маша & модели» 14.00, 21.10 Т/с «Зайцев+1» 14.55 «Дом72» 16.45, 19.20 Т/с «Универ» 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 20.45, 00.20 Т/с «Реальные пацаны» 21.35 Т/с «Сплит» 22.00 Т/с «Закрытая школа2» 22.55 Т/с «Сверхъестественное» 23.50 «Дурнев+1» 00.45 «До рассвета»

СТБ

07.35 Деловые факты 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.10, 12.55, 19.10, 00.55 Спорт 09.15 Х/ф «Категория 7: Конец света» 13.00 На равных 13.10 Уральские пельмени 14.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Це заря» 16.50 Наша Russia 18.45 Факты. Вечер 19.15, 01.00 Чрезвычайные новости 20.10 Т/с «Морские дьяволы5» 22.45 Свобода слова

07.35, 14.40 «Необъяснимо, но факт» 08.35, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 09.35 Х/ф «Счастье есть» 13.40 «Мистические истории» 15.40 «Битва экстрасенсов» 18.00 «Вікна7Новини» 19.10 «Мистические истории73» 20.10, 22.40 «Феномен» 22.00 «Вікна7 Новини» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 00.00 Т/с «Адвокат»

ICTV

1+1

06.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду» 06.35 Kids’ Time 06.40, 07.45 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15 «Экономика в деталях» 07.30 «Штрих7код» 08.50 «Родительский клуб» 09.10 Х/ф «Темный мир» 11.25, 23.40 Т/с «Счастливы вместе» 12.55 Здравствуйте, я ваша мама!

20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 22.00 «Независимое расследование с Никола7 ем Николаевым» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Особенности местной рыбалки» 00.10 Т/с «Знахарь 2. Охота без правил»

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 09.25 «Смакуємо» 09.55, 17.40 «Семейные мелодрамы» 10.50, 18.30 «Не лги мне 7 2» 11.50, 17.20 «Шесть кадров» 12.30 Х/ф «Ехали два шофера» 14.00 Х/ф «Эту пару создал Бог» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Дети напрокат» 22.30 «Секс7миссия», 4 серия 23.25 «Tkachenko.Ua» 00.25, 01.15 Т/с «Закон и порядок»

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 09.10 Т/с «Тайны следствия8» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка7 невским» 13.35 «Семейный суд» 14.30 «Вечерний квартал. Перевыборы 2009» 16.35 «Жди меня»

13.50, 14.55 Teen Time 13.55 Т/с «АйКарли» 15.00, 20.00 Т/с «Папины дочки» 15.55 Т/с «Красотки в Кливленде» 16.55 Т/с «Друзья» 17.55 Т/с «Воронины» 19.00, 21.30, 00.45 Новости 19.30 «Доживем до понедельника» 20.25 Отцы и дети 21.35 Т/с «Янгель» 21.00 «О рыбалке всерьез» 22.00 «Перевоплощение» 22.40 Аферисты

06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 08.00 «Днепр7футбол» 08.30 «Алеф 7 в наше время» 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10, 17.00 «Ударная сила» 11.55, 17.50, 21.10 «Улетное видео по7русски» 12.05 «БОЛФУТ» 12.35, 13.00 Т/с «Следаки» 13.25, 14.15 Т/с «Охотники за древностями» 15.10 «Гениальный сыщик» 16.05 «Дело особой важности» 18.00 Новости 9 канала 18.50 Приемная депутата 19.00 Т/с «Гаишники» 21.30 Х/ф «Люди Икс2» 00.00, 00.40 Т/с «Вспомни будущее» 01.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.55 Т/с «Эскорт агентство» 03.20 «Сумасшедшая скрытая камера»

Сх. 07.34 Зах. 17.49 Трив. дня 10.15

Понеділок, 24 жовтня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Гость дня 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.15, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.05 «Легко быть женщиной» 10.55 Шеф7повар страны 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Армия 12.55 Х/ф «Десятый шаг» 14.40 Окно в Америку 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 17.05 Т/с «Как закалялась сталь» 19.05 After Live 19.25 Атака магии 19.50 Караоке для взрослых 20.35 Сельсовет 20.55 Официальная хроника 21.00, 01.20 Итоги дня 21.25 Плюс7минус 21.30, 01.45 Мир спорта 21.40 Вечера с Виталием Коротичем 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи

Зах. 16.39 Сх. 05.39 Остання чв. 20 жовтня 21.00 «Время» 22.00 «Портреты» с Сергеем Дорофеевым 22.20 «Народный контроль» 23.30 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот7новости»

НТН 06.20 Х/ф «Конец императора тайги» 07.55, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.40, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 13.40 Т/с «МанГуст» 15.40 Х/ф «Русский счет» 17.15 Х/ф «Возвращение резидента», 2 с. 18.30 «Речовий доказ» 00.20 Х/ф «Пауки»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Кулинарный поединок 08.35, 14.35, 17.35, 02.00 Обзор. Чрезвычай7 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Судебный детектив» 13.45 Центр помощи «Анастасия» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 58 с. «Собачник», 59 с. «Другой» 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с «Зверобой2» 23.35 «ГРУ: Тайны военной разведки». Фильм второй 7 «Красная капелла. Герои, мифы и предатели» 00.25 Т/с «Проклятый рай» 01.15 «Лучший город Земли. Москва техноген7 ная»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 09.45, 13.15 Х/ф «Вечный зов» 11.10 Телемагазин 11.40 Х/ф «Угрюмрека» 14.25 Х/ф «Артистка из Грибова» 17.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 18.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 21.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 22.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги на» 00.00 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна»

Іменинники дня: КУЗЬМА, МАРТИН, ДОМНА, ДОМНІКА, ПРОВ 27 КАНАЛ 06.00 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Природные чудеса Европы 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Слезы мира 12.10 Взгляд в будущее 16.30 М/ф 16.45 Х/ф «Сибириада» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 18.45 «Жизнь» 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Все грани высшего» 20.15 Сильные мира сего 20.50 Хит7парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.00 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Черные волки» 16.55 «Федеральный судья» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Супертело, супермозг» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Дорожный патруль 12.00, 21.15 Т/с «Встречное течение» 13.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Преступление без наказания» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.50 Х/ф «Анаконда»


р3

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ТВПРОГРАМА 11 ○

19.05 20.00 20.30 20.35 21.35 23.50 00.55

УТ1

Т/с «Дар» «Подробности» «Спорт в Подробностях» Т/с «Девичья охота» Т/с «Счастливчик Пашка» Д/ф «Секретные территории» Х/ф «Трое в каноэ»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 08.00, 17.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10 «Ударная сила» 11.55, 20.15, 21.10 «Улетное видео по7русски» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00 Т/с «Гаишники» 18.00 Футбол. Кубок Украины 1/8 финала «Во7 лынь» 7 «Днепр». Прямая трансляция 21.30 Х/ф «Пятое измерение» 23.30 «Comedy club» 00.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 00.50 Х/ф «Гробница дьявола» 02.15 Х/ф «Тяжелый случай» 03.55 Х/ф «Горы дымят» 05.05 Х/ф «Аквариум»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия8» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка7 невским» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо»

Четвер, 27 жовтня УТ1 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Но7 вости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Гость дня 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.15, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.30 Книга.ua 09.55 «Легко быть женщиной» 11.10 Здоровье 12.10, 18.45, 21.45 Деловой мир 12.30 Аудиенция. Страны от А до Я 12.55 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Х/ф «Репортаж с линии огня» 15.15 Euronews 15.25 Деловой мир. Агросектор 15.30 К Дню освобождения Украины от фаши7 стских захватчиков. Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1, 2 с. 19.00 О главном 19.30 Концерт А. Варум и Л. Агутина, 2 ч. 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс7минус 21.30, 01.45 Мир спорта 21.40 221 22.00 Богатырские игры 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия8» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 «Знак качества» 12.40 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.35 Д/с «Детективы» 14.15 «Семейный суд» 15.10 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»2» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.30 «Спорт в Подробностях» 20.35 Т/с «Девичья охота» 21.35 Т/с «Счастливчик Пашка» 23.50 Д/ф «Жадность» 00.55 Х/ф «Синоптик»

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев»

06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 17.00 «Ударная сила» 11.45, 17.50, 21.10 «Улетное видео по7русски» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 21.00 «Час Пик» 21.30 Х/ф «Леонкиллер» 23.30 Х/ф «Пятое измерение» 01.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 01.45 Х/ф «Восемнадцатый ангел» 03.10 «Сумасшедшая скрытая камера» 03.55 Х/ф «Грех» 05.05 Х/ф «Аквариум»

11 КАНАЛ 06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.55 Новости 07.40 «Чего хочет женщина» 08.10 «Смотрите, кто пришел» 09.10 Т/с 11.05, 23.50 Т/с «Счастливы вместе» 12.45 Отцы и дети 13.45, 14.50 Teen Time 13.50 Т/с «Айкарли» 14.55, 19.25 Т/с «Папины дочки» 15.55 Т/с «Красотки в Кливленде» 16.55 Т/с «Друзья» 17.50, 22.15 Т/с «Воронины» 20.35 «Янгель» 21.00 «Вечерний разговор» 22.00 «Ваш адвокат» 22.40 Мечты сбываются 00.15 «Перевоплощение»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00, 17.40 «Семейные мелодрамы» 10.55, 18.30 «Не лги мне 7 2» 11.55 «Честно» 12.45 «Иллюзия безопасности. Пища. Смер7 тельная добавка» 13.35 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Правда скрывает ложь» 16.05 «Соседские войны» 17.20 «Шесть кадров» 20.15, 20.50 Т/с «Интерны» 21.15 «Четыре свадьбы» 22.25 «Удиви меня» 23.40, 00.05 «Снять все» 00.30, 01.25 Т/с «Закон и порядок»

TET 07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.30 М/с «Пука» 08.00 «Телепузики» 09.00 «Ералаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Женская лига» 11.30 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.10 «Маша & модели» 14.00, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30, 21.35 Т/с «Сплит» 14.55 «Дом72» 16.45, 19.20 Т/с «Универ» 20.45, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.10 Т/с «Зайцев+1» 22.00 Т/с «Закрытая школа2» 22.55 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 «Дом72. Спецвыпуск» 00.45 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Где ты, Багира?» 12.00 Х/ф «Жестокий романс», 2 с. 14.25 Налоговый монитор 14.40 М/ф 15.35 Х/ф «Что у Сеньки было» 16.40 Интервью 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Осторожно, газ 18.15 Приемная депутата 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 102 информ 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Рассмешите клоуна», 1 с.

Сх. 07.39 Зах. 17.43 Трив. дня 10.04 СТБ

08.00, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Женская логика» 13.50, 19.10 «Мистические истории73» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна7Новини» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 00.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.00 Т/с «Адвокат»

34 КАНАЛ 07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Индекс опасности» 07.35 «Здравствуй, это Я!» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 7 путешественник» 09.15 «Независимое расследование с Никола7 ем Николаевым» 10.05 «Дело моей жизни» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «Кулинарный преферанс» 13.00 «Кухня на шпильках» 13.30 Т/с «Отблески» 14.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «IQ» 17.20 «Приемная депутата» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Погляд» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Реальный спорт» 21.30 «Вне игры» 22.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00 Т/с «Знахарь2. Охота без правил» 01.00 «МWПарад» 01.45 Д/ф «Искатели ковчега»

10.30 «Пресс7конференции в прямом эфире» 11.20 «Энергонадзор» 12.15 «Сканер» 15.20 «Здоровые истории» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Свободная гавань» 18.15 Д/ф «УГКЦ: неизвестная летопись», 1 ч. 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 «Акцент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот7новости»

18.45 Факты. Вечер 22.45 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Белая стрела»

TET 07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.30 М/с «Пука» 08.00 «Телепузики» 09.00 «Ералаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Женская лига» 11.30 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.10 «Маша & модели» 14.00, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30, 21.35 Т/с «Сплит» 14.55 «Дом72» 16.45, 19.20 Т/с «Универ» 20.45, 23.50 Т/с «Реальные пацаны» 21.10 Т/с «Зайцев+1» 22.00 Т/с «Закрытая школа2» 22.55 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 «Дом72. Спецвыпуск» 00.45 «До рассвета»

51 КАНАЛ 07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.10, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 Х/ф «Что у Сеньки было» 11.55 Х/ф «Рассмешите клоуна», 1 с. 14.20 М/ф 14.55 «Английский язык с»D’elite school» 15.00 В этот день 15.25 М/ф «Маугли» 16.45 Свое мнение 17.30 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 18.30, 23.20 Тема дня 19.55 Живая память региона 20.30 Рецепт здоровья 22.00 Х/ф «Рассмешите клоуна», 2 с.

ICTV

5 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Максимум в Украине 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.35 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35 Анекдоты по7украински 13.00 Уральские пельмени 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы5»

06.01, 21.40 «Время7Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По7 года на курортах» 06.30 «Утро на 57м» 09.25, 13.20, 14.20 «57й элемент» 10.30, 11.30, 12.30 «Пресс7конференции в прямом эфире» 15.20 «Жизнь в удовольствие» 16.20 «Драйв»

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.10 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Черные волки» 16.55 «Федеральный судья» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.50 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Среда обитания. «Враги7невидимки» 23.45 Ночные новости 00.05 «Убийство»

НТВМИР

27 КАНАЛ

04.55 «НТВ утром» 07.40 Квартирный вопрос 08.35, 14.35, 17.35, 01.45 Обзор. Чрезвычай7 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Судебный детектив» 13.45 Центр помощи «Анастасия» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 60 с. «Когтистый зверь», 61 с. «REС» 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с «Зверобой2» 23.35 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк 00.10 Т/с «Проклятый рай» 01.00 «Лучший город Земли. Москва перестро7 ечная»

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.40, 16.30, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Природные чудеса Европы 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.45 Твой хит 11.10 Слезы мира 12.10 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Душа» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Философия искусства» 20.00 «Как стать звездой» 21.10 Хит7парад дикой природы 22.10 Сущность зверя 23.20 СHATRIX

НТН

18.05 Х/ф «Жестокий романс» 20.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги на» 22.25 Х/ф «Холодное лето 53» 00.10 Х/ф «Бархатный сезон»

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Русский счет» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 13.35 Т/с «МанГуст» 15.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 17.10 Х/ф «Конец операции «Резидент», 1 с. 18.30 «Правда жизни» 00.30 «Покер Дуэль» 01.20 «Легенды уголовного розыска»

Іменинники дня: ВЕНІАМІН, КАРПО, МИКИТА, ЗЛАТА, ФЛОРЕНТІЙ

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Дорожный патруль 12.00, 21.15 Т/с «Встречное течение» 13.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Родина 7 мать зовет!» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.50 Т/с «Побег»

ENTER

06.01, 21.40 «Время7Тайм» 06.15 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 57м» 09.25, 13.20, 14.20 «57й элемент» ○

06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 10.40, 14.00 Х/ф «Вечный зов» 11.55 Телемагазин 12.25 Х/ф «Угрюмрека» 15.35 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»

5 КАНАЛ

Зах. 17.08 Сх. 07.05 Новий міс. 22.56

ICTV

34 КАНАЛ

в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

07.35 Деловые факты 07.45 Провокатор 08.45, 12.45, 22.30 «Факты» 09.20, 12.55, 19.10 Спорт 09.30, 19.15, 01.30 Чрезвычайные новости 10.30, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35 Анекдоты по7украински 13.00 Уральские пельмени 14.35, 20.10 Т/с «Морские дьяволы5» 18.45 Факты. Вечер 22.45 Т/с «Такси» 23.15 Х/ф «Оперативная разработка2: Ком бинат»

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Эпикриз» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 7 путешественник» 09.15 Д/с «Герои мифов» 09.45, 00.30 «Ты сможешь!» 10.05 «Культура вкусов» 10.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 11.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «В дороге» 12.50 «Здравствуй, это Я!» 13.00 «Жадность» 14.00 Т/с «Отблески» 15.00 «Гамма вкуса» 16.00 «Калейдоскоп дикой природы» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Индекс опасности» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «НАШ САД» 20.00 «Громкое дело» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 Д/ф «Искатели ковчега» 22.00 «Формула стихии». «Оружие будущего» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Жизненное пространство» 00.00 «Преступление и наказание» 00.45 Т/с «Знахарь 2. Охота без правил»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß»

1+1

СТБ

11 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.15 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00, 17.40 «Семейные мелодрамы» 10.55, 18.30 «Не лги мне 7 2» 11.55 «Честно» 12.50 «Иллюзия безопасности. Похудеть до смерти» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05, 01.40 Т/с «Правда скрывает ложь» 16.05 «Соседские войны» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 Футбол. 1/8 кубка Украины. «Динамо» (Киев) 7 «Шахтер» (Донецк) 22.20 «Личное дело» 23.35 «Снять все» 00.00, 00.50 Т/с «Закон и порядок» 08.00, 14.50 «Необъяснимо, но факт» 09.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 10.00 «ВусоЛапоХвіст» 11.50 Х/ф «Соблазн» 13.50, 19.10 «Мистические истории73» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вікна7 Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.30 Т/с «Адвокат»

06.35 Kids’ Time 06.40, 07.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.40 Новости 09.10 Т/с 11.05, 23.40 Т/с «Счастливы вместе» 12.50 Снова вместе 13.45, 14.50 Teen Time 13.50 Т/с «Айкарли» 14.55, 19.25 Т/с «Папины дочки» 15.55 Т/с «Красотки в Кливленде» 16.55 Т/с «Друзья» 17.55 Т/с «Воронины» 18.30 «Два берега» 20.35 «Янгель» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследований» 22.15 «Контроль качества» 22.40 Сделай мне смешно

Сх. 07.38 Зах. 17.45 Трив. дня 10.07

Середа, 26 жовтня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Гость дня 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.15, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня 09.25 Контрольная работа 10.00 «Легко быть женщиной» 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.35 Деловой мир 12.15 Х/ф «Господин Володиевский» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 17.10 Т/с «Как закалялась сталь» 19.00 О главном 19.30 221. Неделя 20.20 Глубинное бурение 20.55 Официальная хроника 21.25 Плюс7минус 21.30 Мир спорта 21.45 Опыт 22.35 221 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00, 00.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.45 Телеакадемия

Зах. 17.44 Сх. 08.30 Новий міс. 26 жовтня 16.40 «Трансмиссия» 17.25, 18.15 «Акцент» 18.45 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 22.00 Общественно7политическое ток7шоу «РесПублика с Анной Безулик» 23.55 «Обзор прессы» 00.30 «Автопилот7новости»

НТН 06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами 8» 12.35, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 13.40 Т/с «МанГуст» 15.35 Х/ф «Непобедимый» 17.05 Х/ф «Конец операции «Резидент», 2 с. 18.30 «Легенды уголовного розыска». Опус7 тить всех вождей 00.30 «Покер Дуэль» 01.25 «Легенды уголовного розыска»

НТВМИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 Дачный ответ 08.35, 14.35, 17.35, 01.50 Обзор. Чрезвычай7 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 «Медицинские тайны» 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Судебный детектив» 13.45 Центр помощи «Анастасия» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским 18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 62 с. «И.О.», 63 с. «Четвертая власть» 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с «Зверобой2» 23.35 «Женский взгляд» 00.20 Т/с «Проклятый рай» 01.05 «Лучший город земли»

ENTER 06.00 Саундтреки 06.30 М/ф 10.35, 13.55 Х/ф «Вечный зов» 12.05 Телемагазин 12.35 Х/ф «Угрюмрека» 15.25 Х/ф «Жестокий романс»

Іменинники дня: МИКОЛА, НАЗАР, ПАРАСКОВІЯ, ГЕРВАСІЙ 18.05 20.45 22.35 00.25

Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Холодное лето 53» Х/ф «Горячий снег» Х/ф «Тревожный вылет»

27 КАНАЛ 06.00, 18.45 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 09.30, 15.40, 16.30, 18.25, 20.45, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Природные чудеса Европы 10.10, 15.45 Твой хит 11.10, 21.50 Сущность зверя 12.10 Взгляд в будущее 16.35 Х/ф «Ягуар» 18.30, 20.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Территория выбора» 20.00 «Под напряжением» 20.50 Хит7парад дикой природы 23.20 СHATRIX

ОРТМ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20, 01.05 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55, 21.30 Т/с «Черные волки» 16.55 «Федеральный судья» 18.40 «Давай поженимся!» 19.45, 01.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Подпольная империя». Новый сезон

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Дорожный патруль 12.00, 21.15 Т/с «Встречное течение» 13.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Чертово коле7 со» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 23.50 Т/с «Событие» 00.50 Т/с «Побег»


р4

12 ТВПРОГРАМА ○

УТ1

9 КАНАЛ 06.00, 06.10 М/с «Лига суперзлодеев» 06.25, 06.50 М/с «Приключения хозяина времени» 07.15, 07.40 М/с «Железный человек. При ключения в броне» 08.00, 18.00 Новости 9 канала 09.00 Телемагазин 11.00, 21.00 «Час Пик» 11.10, 17.00 «Ударная сила» 11.55, 17.50, 21.10 «Улетное видео по7русски» 12.25, 12.50 Т/с «Следаки» 13.15, 14.05 Т/с «Охотники за древностями» 15.00, 19.00 Т/с «Гаишники» 22.05 М/с «Симпсоны18» 22.25 М/с «Бургеры Боба» 22.55 М/с «Шоу Кливленда» 23.15 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 00.15 Х/ф «Леонкиллер» 02.10 Х/ф «Каньон холодных сердец» 03.45 Х/ф «Грех» 04.55 Х/ф «Украденное счастье»

10.55, 18.30 «Не лги мне 7 2» 11.55 «Честно» 12.50 «Иллюзия безопасности. Летающие люди» 13.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 15.05 Т/с «Правда скрывает ложь» 16.05 «Соседские войны» 17.20 «Шесть кадров» 20.15 «Большая разница по7украински» 21.10 Х/ф «ПираМММида» 23.10 Х/ф «Личный номер» 01.05, 01.50 Т/с «Закон и порядок»

ИНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Но7 вости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новым утром 07.30, 20.30 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с «Тайны следствия8» 11.00 Т/с «Невидимки» 12.15 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Ка7 невским» 14.05 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»2» 18.10 Т/с «Обручальное кольцо» 19.00 Т/с «Дар» 20.00 «Подробности» 20.35 «Шоу №1» 23.00 «Большая политика»

34 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.00, 17.40 «Семейные мелодрамы»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»по подписке, звоните по телефону (056) 778 21 44 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com. ○

Субота, 29 жовтня УТ1 07.10, 23.20 Эра здоровья 07.30, 00.50 Полезные советы 07.45 На олимпийский Лондон 08.00 Шустер7Live 11.25 Формула71. Гран7при Индии. Квалифи7 кация 12.50 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 1, 2, 3 с. 16.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер7 лига. «Александрия» (Александрия) 7 «Шахтер» (Донецк) 17.45 В перерыве: Зеленый коридор 18.50 Мир атома 19.10 Золотой гусь 19.35 Творческий вечер Иво Бобула «На кры7 льях мечты моей» 21.00 Итоги дня 22.00 Всеукраинский фестиваль искусств «Ук7 раина 7 Святая Семья», 1 ч. 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.45 Церемония награждения «Женщина ІІІ века» 01.20 Концерт памяти Сергея Кузьминского «Я возвратился домой»

ИНТЕР 07.40 08.40 09.05 10.00 10.40 11.15 13.10 16.35 19.00 20.00 20.30 22.30 23.30

«Формула любви» «Городок» «Орел и Решка» «Украина, вставай!» «Вырванный из толпы» «Самый умный» «Юрий Николаев. Юбилейный вечер» Х/ф «Охота на пиранью» «Рассмешить комика» «Подробности» «Вечерний квартал» «Разбор полетов» Х/ф «Земное ядро»

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00 «Смешное домашнее видео72» 08.35 «Журнал Суперлиги» 09.00 «Мультфильмы» 10.10, 10.40 М/с «Огги и кукарачи2» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Будівель7 ник» (Украина)7 «Химки» (Россия). Пря7 мая трансляция 16.00 «Улетное видео по7русски» 16.30 «Угон» 16.55 «БОЛФУТ» 17.20 Х/ф «Скалолаз» 19.20 Чемпионат Украины по футболу.15тур. «Металлист» 7 «Ворскла». Прямая транс7 ляция

21.30 22.05 22.25 22.55 23.15 00.15 02.05 03.35 04.55

«Прожекторперисхилтон» М/с «Симпсоны18» М/с «Бургеры Боба» М/с «Шоу Кливленда» Т/с «Спартак. Кровь и песок» Х/ф «Три дня» Х/ф «Опасная зона» Х/ф «Тигроловы» Х/ф «Украденное счастье»

06.00 06.30 07.00 09.00 09.25 09.50 10.05 10.35 11.00 12.00 13.20 14.20 16.15 18.05 20.00 21.55 00.30 00.35

«Родом из Украины» «О рыбалке всерьез» «Янгель»(пвт) «Звездные мамы» «Мой малыш» «Штрих7код» «Два берега» «Украинские традиции» Аферисты ТОП7100 Даешь молодежь Х/ф «Свадебная лихорадка» Х/ф «Сказочный принц» Х/ф «Мистер Магу» М/Ф «Шрек навсегда» Х/ф «Дежа вю» Спортрепортер Х/ф «Охота на ведьм»

11 КАНАЛ

1+1 07.25 «Настоящие врачи 7 2» 08.15 «Светская жизнь» 09.05 «Кто там?» 10.05 М/с «Русалочка» 10.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.55 «Мир наизнанку 7 2: Индия» 11.55 «Экстрасенсы против ученых» 12.50 «Четыре свадьбы» 14.05 Х/ф «Охотник на драконов» 15.45 Х/ф «Эрагон» 17.35 «Большая разница по7украински» 18.30, 20.00 Х/ф «Роковое сходство» 19.30 «ТСН» 22.55 Х/ф «ПираМММида» 00.50 Х/ф «Затмение»

СТБ 07.30 «Караоке на Майдане» 08.30 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.40 «Едим дома» 09.45, 22.00, 00.20 «ВусоЛапоХвіст» 10.20 «Зважені та щасливі» 13.45 «Национальное талант7шоу «Танцуют все!74» 16.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 19.00 «Х7Фактор. Революция» 23.10 «Х7Фактор. Революция. Итоги голосова7 ния» 01.30 Х/ф «Женская логика»

5 КАНАЛ 06.01, 21.40 «Время7Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «Погода на курортах» 06.30 «Утро на 57ом» 09.25, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 12.30 «Пресс7конференции в прямом эфире» ○

Сх. 07.43 Зах. 17.40 Трив. дня 09.57 34 КАНАЛ 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.20 12.30 13.00 14.00 15.00 16.20 17.00 17.30 18.00 18.30 19.15 20.00 20.30 20.50 23.20 01.20

«Детали: Экономика» «Детали: Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» «IQ» «НАШ САД» «Медикус» «Тип7топ» «Совет безопасности» «Ты сможешь!» «Здравствуй, это Я!» «Вне игры» «Мистическая Азия» Д/с «Герои мифов» Х/ф «Женщина, которая поет» Д/ф «Тайны пирамид» «Автоэксперты» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» Д/ф «Армен Джигарханян. Основной инстинкт» Д/ф «Два К» «Дело моей жизни» «Детали: Итоги дня» Х/ф «Настоящие», 3, 5 с. Х/ф «Трикси» «Формула стихии». «Оружие будущего»

ICTV 07.55 Битва наций 09.35 Олимпиляпы 10.35 Люди, кони, кролики и...домашние ро7 лики 11.00 Квартирный вопрос 11.55 Х/ф «Побег» 14.40 Джентльмены на даче 15.45 Стоп710 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Украине 18.45 «Факты» 18.55 Спорт 19.00, 23.10 Наша Russia 20.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 22.20 Самозванцы 23.50 Последний герой 01.25 Т/с «Щит»

TET 07.15, 09.00 «Мультик с Лунтиком» 07.40 «Твинисы» 08.05 «Лентяево» 08.35 «Телепузики» 09.35, 15.30 «Ералаш» 10.10 «Женская лига» 10.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 12.05, 19.25 Т/с «Зайцев+1» 12.30 «ТЕТ 2.0» 13.25, 22.30 «Бабуны & дедуны» 13.50 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление»

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

Зах. 18.28 Сх. 09.52 Новий міс. 26 жовтня

51 КАНАЛ

07.35 Деловые факты 07.45 Стоп710 08.45, 12.45 «Факты» 09.25, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 09.30 Чрезвычайные новости ○

07.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 00.00 Новости 07.30, 20.45 «Тише, мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.15, 13.30 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40 М/ф «Маугли» 12.00 Х/ф «Рассмешите клоуна», 2 с. 14.20 М/ф 15.30 Т/с «Школа гениев» 16.40 Не будь овощем 17.25 Д/ф «Портреты дикой природы» 17.55 Трудовые резервы 18.00 Арт7зона 18.30, 23.20 Тема дня 20.00 «Спорт. Итоги» 20.30 Лечение позвоночника 21.50 Х/ф «Военнополевой роман»

ICTV

TET

07.00, 20.45, 23.15 «Детали: Экономика» 07.10, 20.50, 23.20 «Детали: Спорт» 07.15 «Жизненное пространство» 07.45, 18.30 «Званый ужин» 08.45, 15.30 «Я 7 путешественник» 09.15 Д/с «Герои мифов» 09.45 «Дело моей жизни» 10.05 «Болевая точка» 10.30 «Эпикриз» 11.00 Т/с «Боец. Рождение легенды» 12.00 М/с «Эрки Перки» 12.30 «МWПарад» 13.30 Т/с «Отблески» 14.30 «Секретные территории» 16.00 «Вполне естественно» 16.20 «В гостях у Дуняши» 16.30 М/с «Черепашки ниндзя» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Дальние родственники» 17.30 «Марфа. Чудо возможно» 18.00 «Детали» 18.15 «Дорогая передача» 19.30 «Медикус» 20.00 «Смотри в оба с Яковом Морозовым» 20.30 «Детали: Итоги дня» 21.00 «Будем жить!» 21.45 «Военная тайна» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип7топ» 00.15 «Просто рок» 00.45 Т/с «Знахарь 2. Охота без правил»

1+1

07.00, 08.30 «Мультик с Лунтиком» 07.30 М/с «Пука» 08.00 «Телепузики» 09.00 «Ералаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранетки» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Женская лига» 11.30 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление» 12.50 «Твою маму!» 13.20, 18.10 «Маша & модели» 14.00, 18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30 Т/с «Сплит» 14.55 «Дом72» 16.45, 19.20 Т/с «Универ» 20.45, 23.50 Т/с «Зайцев+1» 21.35, 00.45 «Теория измены» 22.15 Т/с «Дневники Темного» 22.55 Т/с «Сверхъестественное» 00.20 «Дом72. Спецвыпуск»

07.00 Х/ф «Охота на Берию» 17.40, 22.00 «Вiкна7Новини» 17.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 20.00 «Национальное талант7шоу «Танцуют все!74» 22.45 «Национальное талант7шоу «Танцуют все!74» Итоги голосования» 00.55 «Феномен»

06.35 Kids’ Time 06.40 «Подъем» 06.45 М/с «Фикс и Фокси» 07.15, 08.40, 19.00, 21.30, 00.50 Новости 07.40 «Мой малыш» 08.10 «Бюро адвокатских расследований» 08.25 «Открытия, которые изменили мир» 09.10 Т/с 11.05 Т/с «Счастливы вместе» 12.45 Снова вместе 13.50, 14.50 Teen Time 13.55 Т/с «Айкарли» 14.55, 19.35 Т/с «Папины дочки» 16.00 Т/с «Красотки в Кливленде» 16.55 Т/с «Друзья» 17.55 Т/с «Воронины» 20.35 «Янгель» 21.00 «Слава и боль» 22.00 «Дело вкуса» 22.30 Интуиция 22.50 Х/ф «Глаза змеи»

10.30, 16.40 Т/с «Мент в законе» 12.35 Анекдоты по7украински 13.00 Уральские пельмени 14.35 Т/с «Морские дьяволы5» 18.45 Факты. Вечер 19.15 Джентльмены на даче 20.20 Х/ф «Побег» 23.00 Х/ф «Антикиллер ДК: Любовь без па мяти» 01.00 Самозванцы

СТБ

11 КАНАЛ

Сх. 07.41 Зах. 17.42 Трив. дня 10.01

П'ятниця, 28 жовтня 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новости 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Эра бизнеса 07.25 Гость дня 07.40 Найди себя 07.45 М/ф 08.15, 00.15 Эксперт на связи 08.40, 00.50 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Д/ф «Секреты киевской шоколадки» из цикла «Затерянный город», 1 ф. 10.00 Имею честь пригласить 10.45 «Легко быть женщиной» 11.10 «Вера. Надежда. Любовь» 12.10, 21.15 Деловой мир 12.20 «Предвечерье» 12.50 Окраина 13.20 Х/ф «Голубая стрела» 15.15 Euronews 15.30 Деловой мир. Агросектор 15.40 К Дню освобождения Украины от фаши7 стских захватчиков. Х/ф «Вызываем огонь на себя», 3, 4 с. (закл.) 18.40 Магистраль 19.00 Наша песня 19.35 After Live 19.55 Романсы А.Малинина 21.10 Плюс7минус 21.25, 22.50, 01.20 Шустер7Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги

15.45, 20.40 Т/с «Универ» 17.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 18.30 «Куколка» 22.55 Т/с «Ходячие мертвецы» 00.55 Х/ф «Исцеление»

51 КАНАЛ 07.00 Новости 07.30, 21.00 «Тише, мыши!» 07.45 Не хлебом единым 08.15 «Спорт. Итоги» 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.15 Время советов 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.40, 13.25 Трудовые резервы 10.45 Новости Кривого Рога 11.00 Арт7зона 11.30 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 12.00 Т/с «Школа гениев» 13.05 М/ф 13.30 Волшебное закулисье 15.00 Новости Днепродзержинска 15.25 Х/ф «Военнополевой роман» 17.00 Проекты и реалии местного самоуправ7 ления 18.00 Т/с «Хранители» 18.30 Тема дня 19.15 «Новости. «Итоги» 19.50 Аналитическое обозрение 20.30 Азбука здоровья 21.15 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» БК «Одесса» 23.00 Музыка 23.30 Формат 1:1

5 КАНАЛ 06.01 «Время7Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По7 года на курортах» 06.30, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40, 11.35 «Автопилот7тест» 07.20 «Клуб7700» 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема недели» 08.30 «Технопарк» 09.20 «Интеллект. ua» 10.15 «Здоровые истории» 10.35 «Не первый взгляд» 11.20 «Трансмиссия7тест» 12.15 «Окно в Европу» 13.10 «Вперед, на Олимп!» 13.35 «Драйв» 14.10 «Кухня гурмана» 14.25 «Игра судьбы» 15.20 «Обрати внимани» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Народный контроль» 19.30, 20.05 «Время интервью» 21.00 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку»

ENTER

Зах. 19.23 Сх. 11.06 Новий міс. 26 жовтня 22.00 «Машина времени» 23.30 «Футбольная легенда» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 07.10 09.30 11.30 12.00 12.45 14.45 19.00 23.00 00.55

«Легенды бандитской Одессы» Т/с «Инспектор Деррик» Т/с «Чисто английские убийства» «Речовий доказ» «Главный свидетель» Х/ф «Парадиз» Т/с «Паутина» Т/с «Меч» Х/ф «Груз 200» Х/ф «Черная вдова»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Уроки хорошего поведения с те тушкой Совой» 07.30 Смотр 08.00 Главная дорога 08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.25 Русская начинка 10.00 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Т/с «Алиби» на двоих». «Реликвия» 14.15 «Наши» 15.25 «Таинственная Россия: Воронеж. Древ7 няя энергия земли?» 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 19.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток7шоу Павла Селина 22.55 Нереальная политика 23.25 «Необыкновенный концерт на «Улице разбитых фонарей» 01.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ENTER 06.00 06.30 07.00 11.45 14.00 15.40

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Как Вам это понравится» Х/ф «Багси Мэлоун» Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви» 18.10 Х/ф «Криминальный талант» 21.05 Х/ф «Тегеран43» 23.55 Х/ф «Гордость и страсть»

27 КАНАЛ 05.45 Диваки 06.10, 11.15, 20.50 М/ф 06.30 Благая весть 07.00, 09.00 «Объектив» 07.30 «Как стать звездой» 08.00 Зеленый дозор

ТРК «УКРАИНА»

Саундтреки М/ф Х/ф «Вечный зов» Телемагазин Х/ф «Угрюмрека» Х/ф «Тени исчезают в полдень» Х/ф «Обыкновенное чудо» Х/ф «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви» 20.45 Х/ф «Горячий снег» 22.35 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 00.15 Х/ф «Человек без паспорта» ○

06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.10, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолже ние» 08.20, 14.00 Т/с «След» 09.00, 20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 10.00 Т/с «Криминальная полиция» 11.00 Дорожный патруль 12.00 Т/с «Встречное течение» 13.00 Ток7шоу «Пусть говорят. Три сестры» 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Маруся. Испытания» 21.15 Т/с «Ментовские войны 3» 01.15 Х/ф «Майор Пейн»

06.00 06.30 10.35 12.05 12.35 14.00 15.30 18.10

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.40 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.20 «След» 13.15 «Участковый детектив» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.20 «Хочу знать» 15.55 Т/с «Черные волки» 16.55 «Жди меня» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 КВН 23.55 Х/ф «Убийство в СаншайнМенор» 01.20 Х/ф «Две стрелы. Детектив каменно го века»

04.55 «НТВ утром» 07.40 «Развод по7русски» 08.35, 14.35, 17.35, 01.25 Обзор. Чрезвычай7 ное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 09.25 Спасатели 10.00 «До суда» 11.00 Суд присяжных 12.35 «Суд присяжных. Окончательный вер7 дикт» 13.45 Центр помощи «Анастасия» 15.30 «Прокурорская проверка» 16.40 «Говорим и показываем» с Леонидом _Закошанским 18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей10» 20.25 Т/с «Глухарь. Возвращение», 64 с. «Точка» 21.35 «Прощай, Глухарь!» Необыкновенный концерт 22.55 Х/ф «Пятницкий» 01.00 Х/ф «Парад шахматных звезд», 3 с.

ОРТМ

НТВМИР

27 КАНАЛ

НТН

06.00, 18.45 «Життя» 06.15 М/ф 06.30 Победоносный голос верующего 07.00, 09.00, 19.00, 22.45 «Объектив» 07.30, 10.00, 15.45, 16.35, 18.25, 21.05, 23.15 «Днепровская неделя» 07.35 «Життя зі знаком +» 07.55 Природные чудеса Европы 09.30 «Территория выбора» 10.10, 15.50 Твой хит 11.10 Сущность зверя 12.15 Взгляд в будущее 16.40 Х/ф «Человек с аккордеоном» 18.30 «24 часа» 18.40 24 часа. Бизнес 19.30 «Екатеринославские умельцы» 20.00 «Университет неделя» 20.15 «Невзрослые новости» 20.35 «Экстра7тайм» 21.10 Хит7парад дикой природы 22.00 «Новости DW» 22.25 «Новости. Голос Америки» 23.20 СHATRIX

06.00 «Легенды бандитского Киева» 06.30 Х/ф «Непобедимый» 07.50, 12.00 Т/с «Детективы» 08.30 «Легальный доход» 08.35 «Друга смуга» 08.40, 19.00, 21.30, 00.00 «Свідок» 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота на убийцу» 10.00, 23.00 Т/с «Закон и порядок» 11.00 Т/с «CSI: Майами 8» 12.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 11» 13.40 Т/с «Разведчики» 19.20 Х/ф «Парадиз» 00.20 Х/ф «Ганнибал»

Іменинники дня: ІВАН, ПЕТРО, ЮХИМ, ЛУК'ЯН, САВА

11.15 «Сканер» 15.20 «Своими глазами» 16.30 Общественно7политическое ток7шоу «РесПублика с Анной Безулик» 18.15, 22.00 «Окно в Европу» 18.45, 23.00 «Киевское время» 19.30 «Время: важно» 21.00 «Время» 23.30 «Трансмиссия7тест» 23.55, 00.35 «Обзор прессы» 00.25 «Автопилот7новости»

Іменинники дня: ЄВПРАКСІЯ, ЛОГВИН, ЄВГЕН 08.35 Твой ХиТ 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 09.35 «Невзрослые новости» 10.00 «Университет неделя» 10.15 За семь морей 10.50 Телеинциклопедия. Воспитание домаш7 них животных 11.30 «Экстра7тайм» 11.55 «Новости. Голос Америки» 12.15 Взгляд в будущее 15.45 «Здоровый способ жизни» 16.10 Короли профессии 16.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 17.30 Секретные файлы7мир животных 18.00 «Своим трудом» 18.20 Журфикс 19.00 Портреты дикой природы 19.30 Жизнь среди жизни 20.00 24 часа. Бизнес 20.20 24 часа. Світ 21.00 «Ночная смена» 22.00 «Все грани высшего» 22.10 «Удивительный мир автомобилей» 23.15 СHATRIX

ОРТМ 08.05 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.10 «Смак» 10.50 «Александр Михайлов. Надо оставаться мужиком» 12.20 Т/с «Круиз» 16.20 «Ералаш» 16.55 «Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве любви...» 18.15 «Розыгрыш» 19.15 «Большие гонки» 21.00 «Время» 21.15 «Призрак оперы». Финал 22.55 «ПрожекторПерисХилтон» 23.40 Х/ф «Китайский сервизъ» 01.25 Х/ф «Три дня вне закона»

ТРК «УКРАИНА» 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 19.00 События 07.10 Х/ф «Тайна 2: Новые приключения на Амазонке» 08.50 Х/ф «Чародеи» 12.00 Оголена красуня 13.00 Т/с «Настоящие» 16.00 Дорожный патруль 17.00, 19.20 Т/с «У реки два берега. Продол жение» 21.20 Шоу «Кто хочет замуж за моего сына?» 22.35 Ток7шоу «Замуж за моего сына» 23.35 Торжественное открытие стадиона «Аре7 на Львов»


р5

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ТВПРОГРАМА 13 ○

УТ1

ИНТЕР 07.25 08.20 08.30 09.30 10.00

М/с «Винкс 24» М/с «Маша и Медведь» «Это мой ребенок» «Школа доктора Комаровского» «Утренняя Почта с Пугачевой и Галки7 ным» 10.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.25 «Смачна ліга з А.Заворотнюк» 12.25 «Рассмешить комика» 13.25 Х/ф «Московский жиголо» 15.50 «Вечерний квартал» 17.50, 20.55 Т/с «Отражение» 20.00 «Подробности недели» 23.05 Д/ф «Нострадамус 7 шарлатан или про7 рок?»

9 КАНАЛ 06.00 Телемагазин 08.00 «Смешное домашнее видео72» 08.25 «Угон» 09.00 «Мультфильмы» 10.10, 10.40 М/с «Огги и кукарачи2» 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Охотники за древ ностями» 14.00 «Днепр7футбол» 14.50 Высокая косметология от «Территории красоты» 15.00 «Алеф 7 в наше время» 15.30 «lady drive»

16.00 16.35 17.40 18.30 18.55 19.20

Журнал Лиги Чемпионов УЕФА «Улетное видео по7русски» «Прожекторперисхилтон» «БОЛФУТ» «Победители» Чемпионат Украины по футболу.15 тур. «Арсенал» 7 «Кривбасс». Прямая транс7 ляция 21.30 «Профутбол» 22.30 «Comedy club» 23.25, 00.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 01.25 Х/ф «Сестра Патриция» 02.55 Х/ф «Бриллианты шаха» 04.50 Х/ф «Хочу сделать признание»

11 КАНАЛ 06.15 06.30 07.45 08.00 08.35 09.00 09.10 08.45 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 11.05 13.05 13.55 15.00 16.00 16.35 17.00 17.45 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.40 22.05 23.15

Клипсы Т/с «Журнал мод» Церковь Христова Спросите у доктора Живчик Старты Даешь молодежь Х/ф «Мистер Магу» «Бюро адвокатских расследований» «Контроль качества» «Все хиты» «Штрих7код» «Родительский клуб» «Хит7парад FM7TV» Я 7 ГЕРОЙ! Шоумания Іnfo7ШОК Файна Юкрайна М/Ф «Напуганные до шрекоты» М/Ф «Монстры против овощей» Концерт Николая Носкова «Ваш адвокат» «О рыбалке всерьез» «Смотрите, кто пришел» «Новости недели» «Экономика в деталях» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Фабрика Зірок74 Кто против блондинок? Х/ф «Слишком крута для тебя»

1+1 07.05 Х/ф «Принц из НьюЙорка» 08.40 М/ф 09.05 «Лото7Забава» 10.05 М/с «Русалочка» 10.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 10.55 «Дикие и смешные» 11.20 «Тайника» 12.15 Т/с «Необыкновенная семья» 13.50 «Смакуємо» 14.15 «Алхимия любви» 15.05 «Я так живу» 15.40 Х/ф «Роковое сходство» 19.30, 00.50 «ТСН» 20.15 Т/с «Интерны»

ÏÀÒ «ÄͲÏÐÎÎÁËÅÍÅÐÃλ ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑÍÈÉ ÏÐÎÄÀÆ: неліквідів електротехнічної продукції, спецодягу, метизів, ма сел технічних, металоконструкцій, автозапчастин, опор та стійок б\в, засобів захисту, витратних матеріалів до запорної арматури, гумотехнічних виробів, кабельнопроводникової продукції, інструментів та пристосувань, запорної арматури, вимірювальних приладів, опалювальних приладів, насосів, будівельних матеріа лів і виробів, з\б виробів, меблів, трансформаторів б\в, повітря них вимикачів б\в, резисторів, автомобілів, засобів зв'язку та апа ратури телемеханіки, які були у використанні, а також брухту чорного та кольорового металів. Умови продажу самовивіз, здійснення покупцем усіх витрат, пов'я

заних з купівлею продажем майна ( на умовах EXW Інкотермс 2010). Заяви про участь у конкурсі приймаються до 28.10.2011. Інформацію про умови і порядок продажу за телефоном (056) 373 55 35. Ліквідатор Комунального житлового підприємства № 28 (код ЄДРПОУ 33355997) оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) з про

дажу наступного майна банкрута: Лот №1 Навантажувач ЛК1(складові частини), початк. вартість 11100,00грн. без урах. ПДВ; Лот №2 Трактор ЮМЗ 6АКЛ (складові частини) грейф, початк. вартість 500,00грн. без урах. ПДВ; Лот №3 Трактор ЮМЗ 6АКЛ(складові частини), початк. вартість 500,00грн. без урах. ПДВ; Лот №4 Трактор Т40 (складові части ни), початк. вартість 450,00грн. без урах. ПДВ; Лот №5 Кран КМЦ 10(складові частини), початк. вартість 600,00грн. без урах. ПДВ; Лот №6 а/м ЗІЛ (складові частини), початк. вартість 3100,00грн. без урах. ПДВ; Лот №7а/м РАФ 22030601(складові частини), початк. вартість 550,00грн. без урах. ПДВ; Лот №8 Навантажувач ПГ1(навісне обладнання), початк. вартість 500,00грн. без урах. ПДВ; Лот №9 Ел. Кара(складові частини), початк. вартість 450,00грн. без урах. ПДВ; Лот № 10 ТМЦ в кількості 126 найменувань (контрогайки, столи комп'ютерні, стільці, трійники, фланці, петлі та інш.), початк. вартість 9568,70 грн. без урах. ПДВ. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Оста па Вишні, 6А. Проводить відкриті торги Товарна біржа «Альянс». Відкриті торги відбудуться 22.11.2011р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 8, прим.1 об 11.30. Заявки приймаються за місцем проведення торгів. З майном можна ознайомитися з понеділка по п'ятни цю, з 9.00 до 15.00 за місцем його знаходження. Для подання заявки учас ник повинен сплатити реєстр. внесок у розмірі 17.00 грн. на р/р ТБ «Аль янс» (код ЄДРПОУ 30010264, р/р 26000050600516 в ЗАТ «КБ «Приват банк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299). Кінцевий строк приймання зая вок за три дні до дати проведення аукціону до 16.00. Контактний телефон: (0564) 710065.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ «ВИНОГРАДАРЕЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ»

Объявляет набор слушателей в школу виноградарей любителей. В программе полный курс по выращиванию и уходу за вино градником. В конце курса практическое занятие по обрезке виноградно го куста. Занятия в школе начинаются 16 октября 2011 года. Справки по телефонам: 0667704917; 0632307498; 7160651. Занятия проводятся бесплатно опытными виноградарями.

Сх. 07.44 Зах. 16.38 Трив. дня 09.54

Неділя, 30 жовтня 07.00 Д/ф «Детство в дикой природе» 07.50 Сельский час 08.20 Укравтоконтинент 08.50, 00.50 Полезные советы 09.05 Страна качества 09.30 Кто в доме хозяин? 10.00 Шаг к звездам. Евровидение 10.45 Феерия жизни 11.25 Формула71. Гран7при Индии 13.25 Караоке для взрослых 14.05 Атака магии 14.40 Золотой гусь 15.05 Шеф7повар страны 15.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя», 4 с. (закл.) 17.00 В гостях у Д. Гордона 18.40 Деловой мир. Неделя 19.20 Всеукраинский фестиваль искусств «Ук7 раина 7 Святая Семья», 2 ч. 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк7music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эра бизнеса. Итоги 23.35 На олимпийский Лондон 23.50 Церемония награждения «Женщина ІІІ века» 01.20 Имею честь пригласить

22.15 23.05 00.00 01.35

«10 шагов к любви» «Светская жизнь» «Секс7миссия» Х/ф «Мне не больно»

СТБ 07.45, 16.10 «МастерШеф» 08.40 «Завтрак с Юлией Высоцкой» 08.50 «Едим дома» 10.00 «Невероятные истории любви» 11.00 «Караоке на Майдане» 12.00 «Х7Фактор. Революция» 19.00 «Битва экстрасенсов» 21.15 Х/ф «Эта женщина ко мне» 23.15 Х/ф «Алиса навсегда» 01.25 «Фермер ищет жену»

34 КАНАЛ 07.05 07.35 09.10 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 14.50 16.05 17.00 17.55 18.50 19.45 20.30

«Погляд» Х/ф «Спасите «Конкорд» «Дорогая передача» «Жизненное пространство» «Автоэксперты» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Громкое дело» «Дело моей жизни» «Седмица» «Будем жить!» Д/с «Оружие животных» «Военная тайна» «Странное дело». «Голоса из безмолвия» «Секретные территории» «Механический апельсин» «Красиво жить». «Изысканная кухня» «Тип7топ» Информационное обозрение «Post7 Sсriptum» 21.00 Х/ф «Настоящие», 6, 8 с. 23.30 Х/ф «Жестокий романс» 01.50 «Тайны мира с Анной Чапман»

ICTV 07.20 Анекдоты по7украински 07.40 Т/с «Рюрики» 08.10 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 10.35 Ты не поверишь! 11.35 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Берегись автомобиля 13.25, 19.40 Спорт 13.35 Х/ф «Код апокалипсиса» 16.00 Битва наций 17.40, 19.45 Наша Russia 18.45 Факты недели 20.05 Последний герой 21.30 Х/ф «Мираж» 23.35 Т/с «Такси» 00.45 Голые и смешные 01.35 Х/ф «Лагерь»

TET 07.15, 09.00 «Мультик с Лунтиком»

07.40 «Твинисы» 08.05 «Лентяево» 08.35 «Телепузики» 09.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 10.35, 15.40, 20.45 Т/с «Универ» 11.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12.30 «Куколка» 13.25, 22.30 «Это любовь» 13.50 Т/с «БеверлиХиллз 90210. Новое по коление» 15.30 «Ералаш» 17.00, 00.35 Х/ф «Прогулка» 18.30 «10 желаний» 19.25 Т/с «Зайцев+1» 22.55 Т/с «Ходячие мертвецы»

51 КАНАЛ 07.00 «Новости. «Итоги» 07.30 «Тише, мыши!» 07.45 Аграрная Днепропетровщина 08.15 102 информ 08.45, 14.30 Путешествия кота Финика 09.05 Волшебное закулисье 10.05 Трудовые резервы 10.10, 00.40 Украинская десятка 10.35 Азбука здоровья 11.00 Краеведческое путешествие 11.30 Баскетбол. «Суперлига. БК «Днепр» БК «Одесса» 13.15 Слово пастыря 13.30 Не будь овощем 14.00 «Поговори обо мне. «Этому ребенку нужна семья» 15.00 Формат 1:1 16.05 Д/ф «Антропология» 17.00 Интервью 17.30 Т/с «Хранители» 17.55 Музыка 18.30 Днепропетровщина презентует 19.00 Акцент недели 19.30 За и против 20.25 Д/ф «Внимание, еда» 20.50 Выбор за вами! 21.15 Х/ф «Даниил князь Галицкий» 23.00 Аналитическое обозрение 23.40 Проекты и реалии местного самоуправ7 ления

5 КАНАЛ 06.01, 09.20 «Окно в Америку» 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По7 года на курортах» 06.35, 18.45, 23.00 «Киевское время» 06.40 «Технопарк» 07.10, 08.20, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема не7 дели» 07.20 «Клуб 700» 08.30, 15.20, 23.30 «Рекламная кухня» 10.15 «Яппи» 10.35 «Феерия путешествий» 11.15 «Трансмиссия» 11.35 «ДМБ» 12.20 «Жизнь интересна»

Управління культури і туризму облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувача сектора туризму і курортів провідного спеціаліста сектора туризму і курортів. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікацій ним рівнем спеціаліста або магістра та досвідом роботи у напрямку турис тичнокурортної діяльності. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, роз міру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном: 7452097, 7450982. Документи приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливар на, 10, кім. 122, протягом 30 календарних днів з дня опублікування ого лошення про проведення конкурсу. До заяви додаються такі документи: особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту та паспорта, декларація про доходи.

Зах. 19.26 Сх. 11.06 Новий міс. 26 жовтня 13.20 «Мотор7ТВ» 14.10 «Кухня гурмана» 14.25 «Игра судьбы» 16.20 «Фактор безопасности» 17.15 «Палата» 17.30 «Не первый взгляд» 18.15 «Машина времени» 19.30 «Большая политика» 20.05 Д/ф «УГКЦ: неизвестная летопись», 2 ч. 21.00 «Время: итоги» 21.40 «Время7Тайм» 22.00 «Территория закона» 23.55, 00.35 «Обзор прессы»

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 07.10 Т/с «Паутина» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Отпус7 тить вождей 12.00 «Агенты влияния» 12.45 «Моя страна» 13.10 «Лучшие бои братьев Кличко» 14.45 Т/с «Меч» 19.00, 00.35 Х/ф «Скайлайн» 20.50 Х/ф «Баал бог шторма» 22.45 Х/ф «Заражение»

НТВМИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Знают ли русские русский?» 07.25 «Первая передача». Автомобильная программа 07.55 Их нравы 08.30 «Эксклюзив» 09.25 Едим дома! 10.00 «Развод по7русски» 10.55 Дачный ответ 12.25 Т/с «Алиби» на двоих». «Близкие люди» 14.15 «Безумный день» 14.25 Золотая пыль 15.25 Следствие вели... 16.20 И снова здравствуйте! 17.20, 00.50 «Обзор. Чрезвычайное происше7 ствие». Обзор за неделю 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.55 «Исповедь» 21.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий 23.00 Т/с «Возвращение Мухтара2» 01.20 Футбольная ночь 01.50 Х/ф «Залезь на Луну» 03.15 Х/ф «ВолгаВолга»

ENTER 06.00 06.30 07.00 10.55 13.30 16.25

Киноляпы Саундтреки М/ф Х/ф «Гордость и страсть» Х/ф «Криминальный талант» Х/ф «Обратной дороги нет»

Повідомлення Відповідно до наказу № 979 від 17.08.2011 р. Міністерства осві ти і науки, молоді та спорту Ук раїни, Державний навчальний заклад «Професійнотехнічне училище № 44 м. Кривий Ріг» перейменоване в Державний на вчальний заклад «Інгулецький професійний ліцей». ДНЗ «Інгу лецький професійний ліцей» є правонаступником ДНЗ ПТУ № 44 та у своїй освітній діяль ності використовує раніше ви дані ліцензії до переоформлення їх у встановленому порядку.

Іменинники дня: АНДРІЙ, КУЗЬМА, ЛЕОНТІЙ, ЛАЗАР, ДЕМ'ЯН 20.20 Х/ф «Долгий путь в лабиринте» 00.05 Х/ф «Багси Мэлоун»

27 КАНАЛ 06.00 Боспорское царство 06.50, 15.30 Твой ХиТ 07.10 Клуб суперкниги 07.30 Клуб 700 08.00 Телеинциклопедия. Воспитание домаш7 них животных 08.40, 09.35 М/ф 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 Оздоровительная система валеолога Ю. Зарецкого 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп секретов» 13.00 «Философия искусства» 13.30 «Екатеринославские умельцы» 14.00, 22.00 «Удивительный мир автомоби7 лей» 15.00 За семь морей 16.15 Путь к победе 16.30 Неизвестная Грузия 17.20 Х/ф «Карусель» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.30 «Здоровый способ жизни» 20.00 Зеленый дозор 20.25 Неизвестное об известных 21.00 «Ночная смена» 23.05 СHATRIX

ОРТМ 07.45 «Смак» 08.25 «Служу Отчизне!» 09.10 «Здоровье» 10.00, 12.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.30 «Фазенда» 12.15 Т/с «Круиз» 16.20 «Брюнетки против блондинок» 17.30 «Ералаш» 17.45 «Минута славы. Мечты сбываются!» 19.35 «Специальное задание» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Большая разница» 23.05 Х/ф «Не надо печалиться» 00.55 Х/ф «Давай поженимся»

ТРК «УКРАИНА» 06.15 07.00 07.20 09.15 10.15 12.00 13.00

Серебряный апельсин События Х/ф «Король Ральф» Добро пожаловать Шоу «Кто хочет замуж за моего сына?» Ток7шоу «Замуж за моего сына» Т/с «У реки два берега. Продолже ние» 17.00 Дорожный патруль 18.00, 19.30 Т/с «Настоящие» 19.00 События недели 21.30 Шоу «Минута на победу» 22.30 Футбольный уик7энд 23.55 Т/с «Побег»

Старую печать ООО «ДКЗ» считать утерянной.


р6

14 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Сапогов Владислав Євгенович викликається до Бабушкінського районного суду м. Дніпропет ровська (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57) у судове засі дання 06.12.2011 року о 09 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом Сапо гової А.Є. до Сапогова В.Є., третя особа Відділ громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Бабушкінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, про усунення перешкод у користуванні домоволодінням, зняття з реєстрації. З опублікуван ням цього оголошення відповідач Сапогов В.Є. вважається повідом леним про час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О. Жерновому Борису Миколайо вичу з’явитись у судове засідан ня 08 листопада 2011 року о 12.00 до в АмурНижньодніп ровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 25364/11 за позовом Жернової Таіси Мико лаївни, Діденка Миколи Васи льовича до Жернового Бориса Миколайовича, третя особа Сек тор громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб АНД РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропет ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. У разі неявки відпо відача у судове засідання спра ва буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що 11 листопада 2011 року об 11.00 у приміщенні суду (49074, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 84, каб. 108, зал судових засідань 2) відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Кузьміної Неоліни Павлівни, Ку дінової Таїсії Андріївни до Боб рової Людмили Іванівни, третя особа Відділ громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб Індустріального РВ ДГУМ Ук раїни в Дніпропетровській об ласті, про усунення перешкод та зняття з реєстрації. У судове за сідання викликається як відпові дач Боброва Людмила Іванівна. У разі неявки у судове засідання відповідачки справа буде розгля нута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів та по становлено заочне рішення суду. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Пе рехрест Віру Василівну, 1964 р.н., уродженку Російської Федерації, у судове засідання як відповіда ча по цивільній справі № 24182/ 2011 р. за позовом Перехрест Н.А., Перехрест В.Л. до Перехрест В.В., третя особа Відділ ВГІРФО Ленінського РВ ДМУ УМВС Украї ни в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, що відбудеться 04.11.2011 р. о 10.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. 116. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України. Підберезській Ганні Григорівні, Підберезському Анатолію Анато лійовичу з’явитись у судове засі дання 08 листопада 2011 року о 10 год. 30 хв. до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпро петровська за адресою: вул. Но воселівська, 9, каб. 9, як відпові дачам по цивільній справі № 2 879/11 за позовом Кас’яненка Григорія Михайловича до Підбе резського Анатолія Анатолійови ча, Підберезської Ганни Григо рівни, третя особа Сектор гро мадянства, імміграції та реєст рації фізичних осіб АНД району про визнання осіб такими, що

втратили право на користування житлом. У разі неявки відпові дачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлене заочне рішення. У провадженні Магдалинів ського районного суду Дніпро петровської області знаходиться цивільна справа за заявою Хачат рян Акопа Спартаковича до Ане сян Ануш Нельсонівни, 07.01. 1985 р.н., про розірвання шлюбу. Відповідач Анесян Ануш Нельсо нівна, 07.01.1985 р.н., викли кається у судове засідання 15 ли стопада 2011 року о 09.00 у при міщення Магдалинівського ра йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об ласть, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, пров. Жовтне вий, 6. Суддя Ковальчук Т.А. Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається повідом леним про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповіда ча Анесян Ануш Нельсонівни справу буде розглянуто за її відсутності.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

тор у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Новомосковського МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, Орган опіки та піклуван ня Новомосковської міської ради, про захист права власності шля хом зняття з реєстрації та виселен ня, яке відбудеться 02.11. 2011 року о 10.00 під головуванням судді Городецького Д.І. у при міщенні суду за адресою: Дніпро петровська область, м. Новомос ковськ, пров. Артемівський, 8.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська в зв’язку з роз глядом цивільної справи № 2 1536/11 за позовом Шаповала Євгена Дмитровича до Шаповал Вікторії Євгенівни і до Шаповал Альони Євгенівни, третя особа КВЖРЕП Самарського району та Сектор у справах громадської імміграції та реєстрації фізичних осіб Самарського району, про визнання осіб такими, що втрати ли право на користування житло вим приміщенням, викликає Ша повал В.Є. та Шаповал А.Є. у су дове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2011 року о 09.00 у приміщенні Самарського район У провадженні Красногвар ного суду м. Дніпропетровська по дійського районного суду м. вул. Електричній, 1а (каб. 304). Дніпропетровська знаходиться Явка суворо обов’язкова. цивільна справа за позовом Ло бода Ольги Йосипівни до Лободи Жовтневий районний суд м. Юрія Анатолійовича про розір Дніпропетровська, розташований вання шлюбу. Відповідач Лобода за адресою: 49044, м. Дніпропет Юрій Анатолійович викликається ровськ, вул. Паторжинського, у судове засідання на 02 листо 18а, викликає Козулю Олексан пада 2011 року о 08 год. 50 хв. у дра Юрійовича у судове засідан приміщення Красногвардійсько ня по цивільній справі за позо го районного суду м. Дніпропет вом Приватного акціонерного то ровська за адресою: м. Дніпро вариства «МТС Україна» до Козулі петровськ, пр. Пушкіна, 77б, каб. Олександра Юрійовича про стяг 10, справу слухає суддя Токар нення заборгованості, яке при Н.В. Після опублікування об’яви значене на 14 год. 30 хв. 02 лис в пресі відповідач вважається топада 2011 року. У випадку не повідомленим про час та місце явки відповідача справу буде розгляду справи. У разі неявки розглянуто в заочному порядку. Лободи Юрія Анатолійовича У провадженні судді Красно справу буде розглянуто за його відсутності. гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. У провадженні Ленінського знаходиться цивільна справа районного суду м. Дніпропет № 21987/2011 за позовом Сте ровська знаходиться цивільна панець В.С. до Ходирьова Л.О., справа за позовом Танділашвілі треті особи Мурга Л.В., про усу Сергія Олександровича до Карка нення перешкод у користуванні шадзе Шавлегі Гіоповича про житловим будинком та зняття з стягнення суми боргу. Ленінський реєстрації. Відповідач Ходирьова районний суд м. Дніпропетров Лариса Олександрівна викли ська інформує відповідача по кається у судове засідання на 02 справі Каркашадзе Шавлегі Гіо листопада 2011 року о 14 год. 30 повича про необхідність явки у хв. за адресою: м. Дніпропет судове засідання, яке відбудеть ровськ, пр. Пушкіна, 77б, при ся 01 листопада 2011 року о 14 міщення Красногвардійського год. 30 хв. у приміщенні суду по районного суду м. Дніпропет вул. Коробова, 6, каб. 220, під го ровська, каб. 22. Після опубліку ловуванням судді Н.Г. Остапенко. вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про Петренку Віктору Володимиро час та місце розгляду справи. У вичу з’явитись у судове засідан разі неявки Ходирьової Лариси ня 10 листопада 2011 року о 09 Олександрівни справу буде роз год. 30 хв. до АмурНижньодніп глянуто за її відсутності. ровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе Синельниківський міськрайон лівська, 9, каб. 9, як відповідачу ний суд Дніпропетровської об по цивільній справі № 2257/11 ласті викликає Вехнік Володими за позовом Цуканова Ігоря Вади ра Павловича в якості відповіда мовича до Петренка Віктора Во ча по цивільній справі № 21666/ лодимировича про стягнення 11 за позовною заявою Коваль боргу. У разі неявки відповідача Олексія Васильовича, Коваль Ма у судове засідання справа буде рини Вікторівни до Вехнік Воло розглянута за його відсутності на димира Павловича про визнання підставі наявних матеріалів та договору купівліпродажу постановлено заочне рішення. дійсним та визнання права влас ності у відкрите судове засідан Новомосковський міськрайон ня, яке відбудеться 28 жовтня ний суд Дніпропетровської об 2011 року о 15.00 за адресою: ласті викликає у судове засідан Дніпропетровська область, м. Си ня Перескок Світлану Леонідівну, нельникове, вул. Чехова, 1, та Перескок Володимира Григорови відбудеться під головуванням ча, Зоріна Леоніда Леонідовича судді Гречко Ю.В. як відповідачів у цивільній справі № 22684/2011 року за позовом Новомосковський міськрайон Зоріна Леоніда Вікторовича до ний суд Дніпропетровської об Зоріна Андрія Леонідовича, ласті сповіщає, що 08 листопада Нікітіної Світлани Іванівни, Зорі 2011 року о 08 год. 30 хв. у при ної Надії Леонідівни в своїх інте міщенні Новомосковського міськ ресах та в інтересах неповноліт районного суду Дніпропетровсь нього Самойленка Кирила Дмит кої області за адресою: пров. Ар ровича, Перескок Світлани Лео темівський, 8, м. Новомосковськ, нідівни, Перескок Володимира під головуванням судді Соро Григоровича, Зоріна Євгена Лео ки О.В. буде розглядатись цивіль нідовича, Зоріна Леоніда Леоні на справа за позовом Кисельова довича, Зоріної Олени Леонідів Павла Олексійовича до Кисельової ни в своїх інтересах та інтересах Любові Григорівни, Трунова Віта неповнолітнього Михайліна Арту лія Вадимовича, третя особа Сек ра Романовича, треті особи Сек тор у справах громадянства,

імміграції та реєстрації фізичних осіб Новомосковського ГУМВС, про захист права власності, виз нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстра ційного обліку. В якості відпові дачів судом викликаються Кисе льова Любов Григорівна та Трунов Віталій Вадимович. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Туришева Олексія Васильовича як відповідача по цивільній справі № 28266/11 за позовом Хапатько Вікторії Петрівни до Туришева Олексія Васильовича про визнання особи такою, що втратила право на про живання, у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 30 хв. 27 жовтня 2011 року. У випадку не явки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку. Кірієнко Геннадій Станіславо вич, останнє відоме місце реєст рації: м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 48/8, викликається у відкрите судове засідання в якості відповідача на 09.00 31 жовтня 2011 року по справі за позовом Кучерявого Анатолія Михайлови ча до Кірієнка Геннадія Станісла вовича про стягнення боргу за до говором позики. Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді Кір’яка А.В. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет ровського, 166, 1 поверх, каб. 1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кірієнко Геннадій Станіславович вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Прошу прибути Кашубу Олену Яківну до залу 1 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а, для участі у судо вому засіданні в якості відпові дача по цивільній справі за позо вом Лещука Івана Григоровича до Кашуби Олени Яківни про стяг нення боргу на 09 год. 20 хв. 7 листопада 2011 року. Одночасно роз’яснюю, що в разі неявки ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки, оскільки в разі відсутності таких даних суд роз гляне вказану справу за вашої відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що відповідач Пєнкіна Тетяна Бори сівна по справі за позовом Ру занової Ольги Петрівни про усу нення перешкод у справі корис тування та розпорядження неру хомим майном викликається у судове засідання на 10 листопа да 2011 року о 09.00 у при міщення ЦентральноМіського районного суду за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, каб. 20 (суддя Черкасенко Т.Г.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Пєнкіна Тетяна Борисівна вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу викликає Ми роненка Сергія Миколайовича як відповідача по справі № 22570/ 2011 за позовом Клімась Тетяни Сергіївни про стягнення боргу за договором позики, сплату відсотків та відсотків за простро чення грошового зобов’язання. Судове засідання відбудеться 15 листопада 2011 року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер шотравнева, 12, зал суду 5. У разі неявки у судове засідання без по важних причин або неповідом

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

лення про причини неявки спра яке відбудеться 09 листопада ва розглядатиметься без враху 2011 р. о 15.00 у приміщенні суду вання думки відповідача. за адресою: 49099, м. Дніпропет ровськ, ж/м Червоний Камінь, Криворучко Ользі Володи вул. Коробова, 6, каб. 225. На мирівні з’явитись у судове засі слідки неявки передбачені дання 15.11.2011 р. об 11 год. 20 ст. 169 ЦПК України. хв. до АмурНижньодніпровсько го райсуду м. Дніпропетровська Бабушкінський райсуд м. за адресою: вул. Новоселівська, Дніпропетровська викликає Ткач 9, каб. 9, як відповідачу по Вадима Васильовича як відповіда цивільній справі за позовом АТ ча на 10.11.2011 р. о 10.00 по «Банк «Фінанси та Кредит» до справі за позовом ПАТ «КБ «При Криворучко Ольги Володимирів ватБанк» до Ткач Вадима Васи ни про стягнення заборгованості льовича про стягнення заборгова за кредитним договором. У разі ності. Адреса суду: м. Дніпропет неявки відповідача у судове за ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. сідання справа буде розглянута 310. за його відсутності на підставі на явних матеріалів та постановле Ленінський районний суд м. но заочне рішення. Дніпропетровська викликає Гор бань Сергія Івановича, 1963 р.н., Павлоградський міськрайон у судове засідання як відповіда ний суд Дніпропетровської об ча по цивільній справі № 2 ласті викликає Авер’янова Сергія 3822/2011 р. за позовом ПАТ Валерійовича у судове засідання «Комерційний Банк «Приват по справі за позовом Гожи Івана Банк» до Горбань Сергія Івано Сергійовича до Авер’янова Сергія вича про стягнення заборгова Валерійовича про визнання осо ності, яке відбудеться 09 листо би такою, що втратила право на пада 2011 р. о 15.00 у при користування житловим при міщенні суду за адресою: 49099, міщенням. Відкрите судове засі м. Дніпропетровськ, ж/м Черво дання відбудеться 03 листопада ний Камінь, вул. Коробова, 6, 2011 року о 10.00 під головуван каб. 225. Наслідки неявки пе ням судді Боженко Л.В. у при редбачені ст. 169 ЦПК України. міщенні Павлоградського міськ районного суду Дніпропетров Ленінський районний суд м. ської області за адресою: м. Пав Дніпропетровська викликає Ла лоград, Дніпропетровської об зарчука Валерія Анатолійовича, ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. 1978 р.н., у судове засідання як 203. Явка у судове засідання обо відповідача по цивільній справі в'язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 № 23826/2011 р. за позовом ПАТ ЦПК України після опублікування «Комерційний Банк «Приват оголошення в пресі відповідач Банк» до Лазарчука Валерія Ана Авер’янов Сергій Валерійович толійовича про стягнення забор вважається повідомленим про гованості, яке відбудеться 09 лис час та місце розгляду справи. У топада 2011 р. о 15.00 у при разі неявки справу буде розгля міщенні суду за адресою: 49099, нуто за його відсутності. м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. Ленінський районний суд м. 225. Наслідки неявки передба Дніпропетровська викликає Вла чені ст. 169 ЦПК України. сенка Євгена Олеговича як відпо відача у судове засідання по Ленінський районний суд м. цивільній справі № 22294/2011 Дніпропетровська викликає Кри за позовом ПАТ «КБ «Приват воносова Івана Івановича, 1974 Банк» до Власенка Є.О. про стяг р.н., у судове засідання як відпо нення заборгованості, яке відбу відача по цивільній справі № 2 деться 16 листопада 2011 року о 3837/2011 р. за позовом ПАТ «Ко 14 год. 10 хв. у приміщенні суду мерційний Банк «ПриватБанк» до за адресою: 49099, м. Дніпропет Кривоносова Івана Івановича ровськ, вул. Коробова, 6, каб. про стягнення заборгованості, 221. Наслідки неявки передба яке відбудеться 09 листопада чені ст. 169 ЦПК України. 2011 р. о 15.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропет Розгляд цивільної справи за по ровськ, ж/м Червоний Камінь, зовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до вул. Коробова, 6, каб. 225. На Лаврус Дмитра Юрійовича про слідки неявки передбачені звернення стягнення відбудеться ст. 169 ЦПК України. 08.12.2011 року о 16 год. 30 хв. Прошу Лаврус Дмитра Юрійовича Саксаганський районний суд м. з’явитись на вищевказану дату Кривого Рогу викликає у судове розгляду справи до Кіровського засідання Гісем Володимира Ми районного суду м. Дніпропет колайовича в якості відповідача ровська, пр. Пушкіна, 29, каб. 4. по цивільній справі за позовом У разі неявки справа буде роз Гісем Світлани Богданівни до глянута без вашої участі. Гісем Володимира Миколайовича про оскарження батьківства сво У провадженні Красногвар го чоловіка та виключення із ак дійського районного суду м. тового запису про народження Дніпропетровська знаходиться дитини. Судове засідання відбу цивільна справа за позовом Пуб деться в залі 8 Саксаганського лічного акціонерного товариства районного суду м. Кривого Рогу «Комерційний банк «Приват за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Банк» до Стороженка Сергія Дзержинського, 1, о 14.00 04 лис Олексійовича про стягнення за топада 2011 року. У разі вашої боргованості. Відповідач Сторо неявки без поважної причини женко Сергій Олексійович викли справу буде розглянуто о 15.00 кається у судове засідання на 25 28 листопада 2011 року без вашої жовтня 2011 року о 09 год. 30 хв. участі з винесенням заочного у приміщення Красногвардій рішення. ського районного суду м. Дніпро петровська за адресою: м. Дні П’ятихатський районний суд пропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, Дніпропетровської області вик каб. 10, справу слухає суддя То ликає відповідача Літвінову Оле кар Н.В. Після опублікування ну Миколаївну, 1973 р.н., зареє об’яви в пресі відповідач вва стровану по вул. Мірошніченко, жається повідомленим про час та 72, у м. П’ятихатки, Дніпропет місце розгляду справи. У разі не ровська область, у судове засі явки Стороженка Сергія Олексі дання для розгляду цивільної йовича справу буде розглянуто за справи № 2541/11 за позовом Черкашиної Олени Миколаївни до його відсутності. Літвінової Олени Миколаївни про Ленінський районний суд м. стягнення суми боргу за догово Дніпропетровська викликає ром позики, яке відбудеться 31 Павлій Валентину Василівну, жовтня 2011 р. об 11.00 в залі 1958 р.н., у судове засідання як судових засідань 3 під головуван відповідача по цивільній справі ням судді Резніченка М.С. у при № 23834/2011 р. за позовом ПАТ міщенні П’ятихатського районно «Комерційний Банк «Приват го суду за адресою: м. П’ятихат Банк» до Павлій Валентини Васи ки, вул. Шевченка, 114. У разі не лівни про звернення стягнення, явки відповідача у судове засі


р7

ОГОЛОШЕННЯ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

дання розгляд справи відбудеть вул. Електрична, 1а, каб. 101. Павлівну, 1941 р.н., у судове за Явка обов’язкова. ся за його відсутності. сідання як відповідачів по цивільній справі № 22037/2011 Нікопольський міськрайонний Тернівський міський суд Дніпро р. за позовом ПАТ «ПроКредит суд повідомляє, що за головуван петровської області викликає до Банк» до Кошелева Юрія Володи ням судді КобеляцькоїШаховал суду як відповідача Мвамакула мировича, Кошелевої Тамари І.О. 29 листопада 2011 року о Маріанну Міхаель (Дніпропет Павлівни про стягнення заборго 09.00 у приміщенні суду в м. Ніко ровська область, м. Тернівка, вул. ваності, яке відбудеться 17 лис полі по вул. Шевченка, 201, слу Нікітіна, 7, індекс 51500) по топада 2011 р. о 10.00 у при хається цивільна справа № 2 цивільній справі № 2708/11 за міщенні суду за адресою: 49099, 2648/11 за позовом Соколов позовом Прокопчук Андрія Анато м. Дніпропетровськ, ж/м Черво ського Ігоря Анатолійовича до лійовича до Мвамакула Маріанни ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. Соколовської Олени Миколаївни Міхаель про надання дозволу на 225. Наслідки неявки передба про розірвання шлюбу. Відпові тимчасовий виїзд неповнолітніх чені ст. 169 ЦПК України. дачу Соколовській Олені Мико дітей України за кордон. Судове лаївні необхідно з’явитись у су засідання відбудеться 24 жовтня Апостолівський районний суд дове засідання на вказаний час. 2011 року об 11.00 у приміщенні Дніпропетровської області вик Тернівського міського суду ликає у судове засідання Лебідь ЦентральноМіський районний Дніпропетровської області за ад Сергія Володимировича, 09.06. суд м. Кривого Рогу повідомляє, ресою: м. Тернівка, вул. Лермон 1977 р.н., який проживає за ад що відповідач Буланенко Олексій това, 15а. Тернівський міський ресою: 53860, Дніпропетровська Миколайович по цивільній справі суд Дніпропетровської області область, м. 3еленодольськ, вул. за позовом Надтоки Олега Івано пропонує Мвамакула Маріанні Енергетична, 12, кв. 30, як відпо вича про стягнення заборгова Міхаель надати письмові пояснен відача по цивільній справі за по ності за договором позики викли ня, заперечення та всі наявні у неї зовом Лебідь Олександри Воло кається у судове засідання на докази по справі. У разі неявки у димирівни до Лебідь Сергія Воло 13.00 04.11.2011 р. до залу 2 судове засідання відповідача димировича про визнання особи ЦентральноМіського районного справа буде розглянута за її такою, що втратила право на ко суду м. Кривого Рогу за адресою: відсутності за наявними по справі ристування житловим приміщен м. Кривий Ріг, вул. Першотравне доказами. Суд роз’яснює відпові ням внаслідок того, що тривалий ва, 12 (суддя Бондарєва О.І.). На дачу, що в разі неможливості бути час був відсутнім. Судове засідан підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України присутнім у судовому засіданні ня відбудеться 14.11.2011 року о після опублікування оголошення вона зобов’язана повідомити суд 09 год. 30 хв. за адресою: Дніпро в пресі відповідач Буланенко про причини неявки у судове за петровська область, м. Апостоло О.М. вважається повідомленим сідання. ве, вул. Визволення, 66, зал суду про час та місце розгляду спра 4. Після опублікування оголо ви. У разі неявки відповідача до У провадженні Павлоградсько шення Лебідь Сергій Володими залу судового засідання справа го міськрайонного суду Дніпро рович вважається повідомленим буде розглянута за його відсут петровської області знаходиться про час та місце розгляду спра ності заочно. цивільна справа за позовною за ви. У разі його неявки до суду явою Романенко Наталі Юріївни справа буде розглянута за його Межівський районний суд до Приходька Олега В’ячеславо відсутності. Дніпропетровської області вик вича, третя особа Сектор грома ликає Панчика Володимира Іва дянства, імміграції та паспортної Ленінський районний суд м. новича, жителя смт Межова Ме реєстрації фізичних осіб Павло Дніпропетровська повідомляє, жівського району Дніпропет градського МВ ГУМВС України в що в провадженні суду знахо ровської області, вул. Лісна, 13, в Дніпропетровській області, про диться цивільна справа № 2 якості відповідача по цивільній визнання особи такою, що втра 4664/11 за позовом ПАТ «Райф справі за позовом Мозуляка Во тила право на користування жит файзен Банк Аваль» до Лоцман лодимира Юхимовича про захист ловим приміщенням. Відповідач Валерія Григоровича про стягнен честі і гідності та відшкодування Приходько Олег В’ячеславович ня боргу. Відповідач Лоцман Ва моральної шкоди. Розгляд спра викликається у судове засідання лерій Григорович викликається у ви відбудеться 16.11.2011 року о на 27 жовтня 2011 року о 09.00 у судове засідання на 06 грудня 10.00 у приміщенні Межівського приміщення Павлоградського 2011 року о 14.00 у приміщення районного суду Дніпропетров міськрайонного суду Дніпропет Ленінського районного суду м. ської області. У разі неявки ровської області: Дніпропет Дніпропетровськ: м. Дніпропет відповідача справа буде розгля ровська область, м. Павлоград, ровськ, вул. Коробова, 6, каб. датись без його участі. вул. Дніпровська, 135, каб. 305. 223. Після опублікування об’яви Суддя Болдирєва У.М. Після опуб в пресі відповідач вважається Криничанським районним су лікування об’яви в пресі відпові повідомленим про час та місце дом Дніпропетровської області дач вважається повідомленим розгляду справи. У разі неявки розглядається цивільна справа за про час та місце розгляду спра Лоцмана Валерія Григоровича позовом КС «Християнська Фор ви. У разі неявки Приходька Оле справа буде розглянута за його теця» до Шульги С.М., Жулідова га В'ячеславовича справу буде відсутності. О.М. та Божко О.М. про стягнен розглянуто за його відсутності. ня боргу за зобов’язанням кре Дзержинський районний суд м. дитного договору. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 26 Кривого Рогу Дніпропетровської жовтня 2011 року о 10.00 в залі Павлоградський міськрайон області повідомляє, що 09 листо судових засідань 305 за адресою: ний суд Дніпропетровської об пада 2011 року о 15.00 за адре м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбу ласті викликає Шкурупій Ми сою: м. Кривий Ріг, вул. Демиден деться судове засідання по хайла Олександровича по ка, 6а, зал 6, відбудеться судове цивільній справі за позовом Пуб справі за позовом Панової Н.Є., засідання по цивільній справі за лічного акціонерного товариства Панова С.Ю., Панової О.Ю. до позовом Бондар Тетяни Григорів «Райффайзен Банк Аваль» до Гор Шкурупій Михайла Олександ ни, Кондратенко Оксани Олексан бенка Віктора Вікторовича про ровича про визнання особи та дрівни, Кондратенко Марини стягнення заборгованості за ге кою, що втратила право на ко Олександрівни до Євтушенка Ген неральною кредитною угодою. ристування житловим при надія Григоровича про усунення Явка відповідача Горбенка Вікто міщенням. Відкрите судове за перешкод у користуванні власні ра Вікторовича, 09.03.1969 р.н., сідання відбудеться 08 листо стю та зняття з реєстраційного який мешкає за адресою: м. Кри пада 2011 року о 14.00 під го обліку. З опублікуванням цього вий Ріг, вул. Костенко, 11/21, обо ловуванням судді Боженко Л.В. оголошення Євтушенко Геннадій в’язкова з наданням раніше непо у приміщенні Павлоградського Григорович вважається повідом даних доказів. У разі неявки міськрайонного суду Дніпро леним про час та місце розгляду відповідача у судове засідання петровської області за адре справи. У цьому зв’язку на без поважних причин та непові сою: м. Павлоград Дніпропет підставі статті 74 ЦПК України суд домлення ним про причину неяв ровської області, вул. має право розглянути справу по ки суд вирішить справу з винесен Дніпровська, 135, каб. 203. суті за її відсутності. ням заочного рішення за його Явка у судове засідання обо відсутності. в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 Ленінський районний суд м. ЦПК України після опубліку Дніпропетровська викликає Ав Слухання цивільної справи за вання оголошення в пресі дєєнка Сергія Олександровича як позовом Романюк С.Л. до Рома відповідач Шкурупій Михайло відповідача у судове засідання по нова М.С. призначено слуханням Олександрович вважається по цивільній справі № 24014/11 за на 16.00 09 листопада 2011 року. відомленим про час та місце позовною заявою Публічного ак Суд викликає Романова Миколу розгляду справи. У разі неявки ціонерного товариства «ПроКре Сергійовича як відповідача по справу буде розглянуто за його дит Банк» до Кутової Людмили даній справі. У разі неявки остан відсутності. Єгорівни, Авдєєнка Сергія Олек нього справа буде розглянута без сандровича та Авдєєнко Надії Во його участі. Слухання справи Самарський районний суд м. лодимирівни про стягнення за відбудеться у приміщенні Кі Дніпропетровська в зв’язку з боргованості, яке відбудеться 14 ровського районного суду м. розглядом цивільної справи за листопада 2011 року о 15 год. 50 Дніпропетровська за адресою: м. позовом КВ ЖРЕП Самарського хв. у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 29, району м. Дніпропетровська до 49128, м. Дніпропетровськ, вул. каб. 7, у вищезазначений час. Дмитренка В.П. про стягнення Коробова, 6, каб. 224. Наслідки суми боргу викликає відповіда неявки передбачені ст. 169 ЦПК Ленінський районний суд м. ча Дмитренка Віктора Петрови України. Кіровограда повідомляє відпо ча у судове засідання, яке відбу відача Дяченка Віталія Павлови деться 01 листопада 2011 року Ленінський районний суд м. ча, який проживає за адресою: м. о 08 год. 30 хв. у приміщенні Са Дніпропетровська викликає Ко Дніпропетровськ, вул. Солнечно марського районного суду м. шелева Юрія Володимировича, горська, 91, що судове засідання Дніпропетровська за адресою: 1966 р.н., та Кошелеву Тамару по справі за позовом Дяченко

Наталії Павлівни до Дяченка Віта лія Павловича про визнання пра ва власності на майно в порядку спадкування відбудеться у при міщенні Ленінського районного суду м. Кіровограда (вул. К. Мар кса, 40, м. Кіровоград), зал судо вих засідань (каб. 507) о 17.00 02.11.2011 року. (Суддя Мягкий О.В.). Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська 26 жовтня 2011 року о 14 год. 30 хв. буде слухатись цивільна справа за по зовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Шев ченко Яни Юріївни про стягнен ня заборгованості. Суд, беручи до уваги те, що місцезнаходження відповідача по вказаній справі невідоме, відповідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає че рез оголошення в пресі Шевчен ко Яну Юріївну, останнє місце проживання: м. Дніпродзер жинськ, вул. Запорізька, 6/15. Явка відповідача обов’язкова. Після опублікування оголошення в пресі Шевченко Яна Юріївна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності. Судове засідання відбудеться під головуванням судді Подобєд О.К. у приміщенні Баглійського район ного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за ад ресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що відповідач Будак Зінаїда Гав рилівна по цивільній справі за позовом ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в інтересах відокремленої струк турної одиниці Криворізьких міських електричних мереж, про відшкодування заборгованості за спожиту, але необліковану елек тричну енергію внаслідок пору шення споживачем Правил кори стування електричною енергією для населення викликається у су дове засідання на 10 год. 15 хв. 24.10.2011 року до залу 2 Цент ральноМіського районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12 (суддя Бондарєва 0.І.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Будак З.Г. вва жається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі її неявки до залу судового засідан ня справа буде розглянута за її відсутності заочно.

засідання відбудеться 27 жовтня 2011 року об 11.00 під голову ванням судді Боженко Л.В. у при міщенні Павлоградського міськ районного суду Дніпропетров ської області за адресою: м. Пав лоград Дніпропетровської об ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання обо в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кліменко Валентин Олександро вич вважається повідомленим про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки справу буде роз глянуто за його відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає у су дове засідання Громенка Олек сандра Івановича як відповіда ча по справі № 25397/11 за по зовом Громенко Т.А., Закупра Е.В., Закупра А.О. про встанов лення факту... Судове засідання відбудеться 11 листопада 2011 року у приміщенні Жовтневого районного суду м. Дніпропет ровська за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Паторжинського, 18а. Головуючий суддя Бра га А.В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає Логвінова В’ячеслава Анатолійовича у судове засідання по справі за позовом Виконавчо го комітету Павлоградської міської ради до Логвінова В’ячеслава Ана толійовича про втрату на користу вання житловим приміщенням. Відкрите судове засідання відбу деться 27 жовтня 2011 року о 10.00 під головуванням судді Бо женко Л.В. у приміщенні Павло градського міськрайонного суду Дніпропетровської області за ад ресою: м. Павлоград Дніпропет ровської області, вул. Дніпров ська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опуб лікування оголошення в пресі відповідач Логвінов В’ячеслав Анатолійович вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки спра ву буде розглянуте за його відсут ності.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 10 жовтня 2011 року в заочному порядку було розглянуто цивільну спра ву № 29325/2011 за позовом компанії «Гранада Логістікс С.А.» до Стецюк Івана Володими ровича про визнання недійсним договору. Даним заочним рішен ням було задоволено позовні вимоги компанії «Гранада Логістікс С.А.» та визнано не дійсним договір купівліпрода жу частини частки у розмірі 18,082 %, що в грошовому вира женні складає 32547,60 грн. у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Готель «Дніпропетровськ», ук ладений 26 травня 2009 року між Компанією «Гранада Логістікс С.А.» та громадянином Стецюк Іваном Володимировичем. З по вним текстом рішення відпові дач може ознайомитись, звер нувшись до канцелярії Жовтне вого районного суду м. Дніпро петровська.

Павлоградський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті викликає Дегтярьова Тимо фія Миколайовича у судове засі дання по справі за позовом Ви конавчого комітету Павлоград _ської міської ради до Дегтярьо ва Тимофія Миколайовича про втрату на користування житловим приміщенням. Відкрите судове засідання відбудеться 27 жовтня 2011 року о 10.00 під головуван ням судді Боженко Л.В. у при міщенні Павлоградського міськ районного суду Дніпропетров ської області за адресою: м. Пав лоград Дніпропетровської об ласті, вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання обо в’язкова. На підставі ч. 3 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Дегтярьов Тимофій Миколайович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У Павлоградський міськрайон разі неявки справу буде розгля ний суд Дніпропетровської об нуто за його відсутності. ласті викликає Левицького Ва дима Миколайовича по справі У провадженні Ленінського за позовом Виконавчого комі районного суду м. Дніпропет тету Павлоградської міської ровська знаходиться цивільна ради до Левицького Вадима справа за позовом «ВАБ Банк» до Миколайовича про визнання Шаповаленка Бориса Валерійо особи такою, що втратила пра вича про стягнення заборгова во на користування житловим ності. Ленінський районний суд приміщенням. Відкрите судове м. Дніпропетровська інформує засідання відбудеться 03 лис відповідача по справі Шапова топада 2011 року о 14.00 під ленка Бориса Валерійовича про головуванням судді Божен необхідність явки у судове засі ко Л.В. у приміщенні Павло дання, яке відбудеться 31 жовт градського міськрайонного ня 2011 року о 12.00 у при суду Дніпропетровської об міщенні суду по вул. Коробова, 6, ласті за адресою: м. Павлоград каб. 220, під головуванням судді Дніпропетровської області, Н.Г. Остапенко. вул. Дніпровська, 135, каб. 203. Явка у судове засідання Красногвардійський районний обов’язкова. На підставі ч. 3 ст. суд м. Дніпропетровська по 74 ЦПК України після опубліку відомляє, що 10 листопада 2011 вання оголошення в пресі року о 09.00 викликається у су відповідач Левицький Вадим дове засідання Чимшит Дмитро Миколайович вважається по Володимирович, 13.08.1975 р.н., відомленим про час та місце зареєстрований за адресою: розгляду справи. У разі неявки 49033, м. Дніпропетровськ, вул. справу буде розглянуто за його Героїв Сталінграда, 106, кв. 43, по відсутності. цивільній справі за позовом Клімової Алли Григорівни у при Павлоградський міськрайон міщенні Красногвардійського ний суд Дніпропетровської об районного суду м. Дніпропетров ласті викликає Кліменка Валенти ська. У разі неявки відповідача у на Олександровича у судове за судове засідання справа буде сідання по справі за позовом Ви розглянута за його відсутності на конавчого комітету Павлоград підставі наявних матеріалів та по ської міської ради до Кліменка становлено заочне рішення. Суд Валентина Олександровича про дя Красногвардійського район втрату на користування житловим ного суду м. Дніпропетровська приміщенням. Відкрите судове Н.В. Токар.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропет ровської області повідомляє, що 26 вересня 2011 року Дніпров ським районним судом м. Дні продзержинська винесено заоч не рішення по цивільній справі № 21200/2011 р. за позовом Ко роль Оксани Миколаївни до Ко роль Едуарда Володимировича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням в зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин, яким позовні вимоги позивача задоволені в повному обсязі. З опублікуванням цього оголошен ня Король Едуард Володимиро вич вважається повідомленим про суть та наявність заочного рішення по даній справі. 15 серпня 2011 року Васильків ським районним судом Дніпро петровської області винесено за очне рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «Надра» до Шифріної Алли Вікторівни про стягнення забор гованості за кредитним догово ром. Рішенням позовні вимоги задоволені повністю, а саме: стягти з Шифріної Алли Вікторів ни на користь Публічного акціо нерного товариства «Комерцій ний банк «Надра» заборгованість за кредитним договором № 8/ 2007/980К/5552ПП від 08.10. 2007 року в сумі 46513,13 грн. (сорок шість тисяч п’ятсот три надцять) грн. 13 коп. 26 вересня 2011 року Ва сильківським районним судом Дніпропетровської області вине сено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного ак ціонерного товариства «Комер ційний банк «Надра» до Мосіюк Олександра Леонідовича про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Рішенням по зовні вимоги задоволені пов ністю, а саме: стягти з Мосіюк Олександра Леонідовича на ко ристь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» заборгованість за кре дитним договором № 8/2007/ 980К/7928ПП від 03.12.2007 року в розмірі 58260,39 грн. (п’ятдесят вісім тисяч двісті шістдесят) грн. 39 коп.


р8

16 ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269)

ÒΠ«ÒÐÊ «Ôàëüñòàï» ïîâ³äîìëÿº ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïóáë³÷íîãî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ç 1 ëèñòîïàäà 2011ð. òà âèêëàäåííÿ éîãî íîâî¿ ðåäàêö³¿ ó âèãëÿä³ Ïðàâèë íàäàííÿ òà îòðèìàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì äèðåêòîðà â³ä 04 æîâòíÿ 2011ð. ¹ 72. Ç ïîâíèì òåêñòîì Ïðàâèë íàäàííÿ òà îòðèìàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã Âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ www .cdc.dp.ua, ó êóòî÷êàõ ñïîæèâà÷³â www.cdc.dp.ua, Àáîíåíòñüêèõ â³ää³ë³â òà â ãàçåò³ «Â³ñò³ Ïðèäí³ïðîâ'ÿ». Затверджую: Директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Фальстап» Бокатов І.А. м. Дніпропетровськ 01 листопада 2011 р.

ÏÐÀÂÈËÀ

ÍÀÄÀÍÍß ÒÀ ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÎÑËÓà (ÏÎÑËÓÃÈ ÄÎÑÒÓÏÓ ÄÎ ÏÀÊÅҲ ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌ, ÏÎÑËÓÃÈ ÄÎÑÒÓÏÓ ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒÓ, ÏÎÑËÓÃÈ ÒÁ+²ÍÒÅÐÍÅÒ) ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Клієнт - суб'єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Підприємством та отримувати Послуги. Підприємство - ТОВ «Телерадіокомпанія «Фальстап», зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 15.02.2007 року згідно з рішенням НКРЗ № 594 та має ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01.11.2006 року НР № 0086-п строком дії до 01.11.2016 року на території м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне і ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 06.02.2008 року НР № 0445-п строком дії до 06.02.2018 року на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Телекомунікаційна послуга (Послуга) - продукт діяльності Підприємства, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій. Невід'ємною і складовою частиною Послуги є Включені сервіси. Абонент - споживач Послуг (суб'єкт господарювання або фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі Правила) чинних Тарифах, Переліку телепрограм, що включені до певного Пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг Підприємства. Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням). Технічне обслуговування - комплекс заходів, що вживаються Підприємством або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі. Технічні умови - наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг(и) Абоненту. Абонентське відгалуження - ділянка кабельної мережі, яка з'єднує обладнання Абонента (телевізійний приймач, комп'ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента. Місце надання Послуги - визначена Абонентом і зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуги. Протокол замовлених послуг та обладнання (для Абонентів - фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (далі - Договір для Абонентів-суб'єктів господарювання) - документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів, Переліку програм, що включені до певного Пакета телепрограм, та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг. Невід'ємною частиною Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору є документи, затверджені директором ТОВ «Телерадіокомпанія «Фальстап», які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг і є обов'язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема: Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг; Загальна інформація про Послугу доступу до телепрограм; Загальна інформація про Послугу доступу до Інтернету; Загальна інформація про Послугу ТБ+Інтернет; Перелік програм, що входять до певного Пакета телепрограм; Правила надання в користування обладнання та картки авторизації; Регламенти Акцій (якщо Послуги(а) замовляються на умовах акцій). Тарифи на Послуги, Додаткові послуги та пакети; Прейскурант на обладнання, матеріали та сервісні послуги. Послуга доступу до пакетів телепрограм - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду) до Пакетів телепрограм за Місцем надання послуги із використанням Телекомунікаційної мережі*. Послуга доступу до Інтернету - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за Місцем надання послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет з використанням Телекомунікаційної мережі. Послуга ТБ+Інтернет - послуга доступу до пакетів телепрограм та доступу до Інтернету, з єдиною тарифікацією та управлінням.

Включені сервіси - послуги та роботи, які є невід'ємною і складовою частиною Послуги, зокрема: сервіси технічного доступу - сервіси, що забезпечують працездатність Телекомунікаційної мережі та доступ Абонента до Послуг; інформаційні сервіси - інформування Абонентів про Послуги, Правила та зміни в них, Тарифи Підприємства, стан Особового рахунку та необхідність його поповнення, надання Абонентам допомоги з питань щодо користування Послугами, додатковими послугами та пакетами, сервісними послугами; адміністративні сервіси - формування та ведення облікових записів про Абонента та спожиті ним Послуги, супровід запитів від Абонента щодо додаткових послуг та пакетів, моніторинг та контроль якості надання Послуг. Додаткові послуги та пакети - послуги, що надаються Підприємством на замовлення Абонента додатково до Послуги на платній основі згідно з чинними Тарифами. Сервісні послуги - послуги чи роботи, які не є телекомунікаційними і можуть надаватися Підприємством на замовлення Абонента окремо, незалежно від факту замовлення Послуг на платній основі згідно з чинними Тарифами. Тарифи - документ, у якому наводиться перелік, опис, правила тарифікації та вартість Послуг, додаткових послуг та пакетів і сервісних послуг, що надаються Підприємством. Пакет телепрограм - сукупність телепрограм (радіопрограм), кількість і перелік яких визначається Підприємством і доступ до яких надається як до одного цілого. План Підписки - сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм, доступ до яких забезпечується Підприємством. Вартість Плану Підписки визначається чинними Тарифами. Інтернет-пакет - сукупність параметрів Послуги доступу до Інтернету, що включає порядок тарифікації Послуги та додаткових послуг та пакетів, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Підприємством і згруповані для задоволення потреб Абонента залежно від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернету, а також визначають вартість Послуги згідно з чинними Тарифами. Пакет - сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм, доступ до яких забезпечується Підприємством, та параметрів Послуги доступу до Інтернету, що включає порядок тарифікації Послуги та додаткових послуг та пакетів, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Підприємством і згруповані для задоволення потреб Абонента залежно від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернету. Вартість Пакета визначається чинними Тарифами. Трафік - обсяг інформації, що пройшов через комп'ютерний пристрій Абонента. Абонентна плата - фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання. Рахунок (для суб'єктів господарювання - Рахунок-фактура) - розрахунковий документ, де зазначено суму платежу за надання Послуги та/або додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг згідно з чинними Тарифами. Білінг - програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного і вартісного обліку наданих Абоненту Послуг, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг відповідно до Тарифів, чинних на момент їх надання. Особовий рахунок (ОР) абонента - персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг, а також облік платежів Абонента. Сальдо - різниця між надходженням коштів від Абонента і видатком коштів (нарахуванням коштів) за Послуги та додаткові послуги та пакети, сервісні послуги відповідно до чинних Тарифів та цих Правил. Додатне сальдо - перевищення надходження коштів над видатком на ОР. Від'ємне сальдо перевищення видатку коштів над надходженням на ОР. Персональний сайт абонента (портал абонента) - підсистема Білінгу, призначена для самостійних дій Абонента щодо: перегляду обсягів спожитих Абонентом Послуг, додаткових послуг та пакетів; on-line оплати Послуг; формування рахунка для оплати Послуг; підтвердження оплати Послуг; кредитування Послуг; зміни умов користування Послугами, зокрема, інтернетпакета та Плану Підписки; зміни персональних даних (зміна паролю до Персонального сайту абонента, додаткової контактної інформації); призупинення та поновлення надання Послуг; замовлення додаткових послуг та пакетів. Контактна електронна адреса - адреса в домені cdc.dp.ua/

voliacable.com/ volia.ua, що надається Абоненту Підприємством згідно з Правилами надання та користування поштовим сервісом та/або інша електронна адреса, що зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі, або заявлена Абонентом як контактна. Логін (login) до Персонального сайту абонента (порталу абонента) - унікальний номер, який відповідає номеру Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору. Пароль (password) до Персонального сайту абонента (порталу абонента) - комбінація з 6-8 латинських букв та/або цифр, що видається Абоненту Підприємством при підключенні. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Кінцеве обладнання - обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг (ТВ-тюнер для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням цифрової технології). Картка авторизації - пластикова картка з унікальним номером, що забезпечує доступ до замовлених Абонентом Пакетів телепрограм. Норми користування Мережею - документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів. Документ наведений у Додатку № 1 до цих Правил. Оригінал документа знаходиться за адресою: http://of-isp.ru/documents/ofisp-008.html.

1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ 1.1. Інформацію про можливість підключення та надання Послуги Клієнт може отримати самостійно на сайті за адресою: www.volia.com. Для підключення до Послуги Клієнта-суб'єкта господарювання Підприємство здійснює обстеження майбутнього Місця надання Послуги з метою попередньої оцінки необхідних робіт і матеріалів та складання калькуляції їх вартості. 1.2. Підключення до Послуги можливе лише за наявності Технічних умов: Місце надання Послуги має знаходитись у межах покриття Телекомунікаційної мережі та Абонентське відгалуження має відповідати вимогам Підприємства. 1.3. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм Клієнт повинен мати: телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм і ТВ-тюнер, що відповідає специфікації DVB-C, або телевізійний приймач із вбудованим ТВ-тюнером, що відповідає специфікації DVB-C з роз'ємом для CAM-модуля та CAM-модуль, що пропонується Підприємством; картку авторизації. 1.4. Для отримання Послуги доступу до Інтернету Клієнт повинен мати: комп'ютер (комп'ютерний пристрій), обладнаний мережною картою Ethernet ІЕЕЕ 802.3 з унікальною мережевою (МАС) адресою, що працює під керуванням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сімейство протоколів TCP/IP і підтримується отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до документа RFC2131. 1.5. За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуг, Підприємство інформує Клієнта про необхідні оперативно-технічні заходи, які можуть бути здійснені Підприємством або Клієнтом для їх створення. 1.6. За наявності Технічних умов для підключення та надання Послуги Підприємство узгоджує з Клієнтом дату і час підключення до Послуги, формує та надає Клієнту Рахунки на оплату замовлених Послуг, обладнання, якщо обладнання купується, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг (кошторису оперативно-технічних заходів для створення Технічних умов при згоді Клієнта їх оплатити) згідно з чинними Тарифами. 1.7. Для оформлення договірних відносин Клієнт має надати документи: 1.7.1. Клієнт-фізична особа: 1) паспорт громадянина України (оригінал/копію); 2) довідку про присвоєння ідентифікаційного номераh (оригінал/копію); 3) для іноземців - документ, який дозволяє ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), та додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України. 1.7.2. Клієнт-юридична особа (суб'єкт господарювання): 1) свідоцтво про державну реєстрацію; 2) довідку про внесення до ЄДРПОУ; 3) довідку про взяття на облік платника податків; 4) свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ тощо); 5) довіреність представника (якщо Договір укладається представником юридичної особи);

* За наявності Технічної можливості (залежно від Місця надання Послуги) Послуга доступу до пакетів телепрограм передбачає можливість отримання певної кількості телепрограм в аналоговому форматі, сформованих у відповідному Пакеті. h

Законом України №320/94-ВР надано дозвіл не використовувати ідентифікаційний номер особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера. У паспорті зазначеної особи ставиться позначка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

*


р9

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

6) паспорт громадянина України та копію його перших двох сторінок особи, яка підписує Договір. 1.7.3. Клієнт - фізична особа-підприємець (суб'єкт господарювання): 1) паспорт громадянина України та копію його перших двох сторінок; 2) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особипідприємця; 3) свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ тощо). 1.8. Підключення до Послуги Клієнт-фізична особа може здійснити самостійно, при цьому Підприємство не несе відповідальності за неотримання Послуги та/або якість її надання. 1.9. Підключення до Послуги може здійснюватися уповноваженими Підприємством третіми особами (юридичними або фізичними). Підприємство має право надавати їм необхідну для виконання цих робіт інформацію про Клієнта/Абонента . Відповідальність за якість і своєчасність підключення до Послуги перед Клієнтом/Абонентом несе Підприємство. 1.10. Підключення до Послуги здійснюється у присутності Абонента за наявності оплачених рахунків, зазначених у п. 1.6. Якщо ці рахунки були надані за фактом підключення до Послуги, вони мають бути сплачені протягом 10 днів з моменту їх отримання. 1.11. Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами до підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/ Договору. Текст Правил Клієнт може отримати у будь-якому Контакт-центрі, а також ознайомитися з його змістом на сайті www.volia.com. У разі необхідності роз'яснення положень цих Правил, умов та правил користування Послугами, додатковими послугами та пакетами, сервісними послугами та обладнанням до підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору Клієнт може звернутися до Підприємства.

II. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ 2.1. Підприємство надає Послугу тільки Абонентам: 2.1.1. Домашнім користувачам (фізичним особам): для індивідуального домашнього користування тільки у житловому фонді за Місцем надання Послуги; 2.1.2. Бізнес-користувачам (суб'єктам господарювання: фізичним особам-підприємцям і юридичним особам): для користування Абонентом, а також з можливістю публічного користування іншими особами (зокрема, споживачами продукції/Послуг Абонента), якщо це зафіксовано відповідними умовами договірних відносин з Підприємством. 2.2. Абонент не має права, якщо це не передбачено окремим договором з Підприємством: 2.2.1. Використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання Телекомунікаційних послуг третім особам за межами Місця надання Послуги; 2.2.2. Передавати Послуги(у) третім особам. 2.3. Послуга(и) надаються безперервно за умови Додатного сальдо на ОР Абонента. 2.4. Абонент може мати декілька Місць надання Послуги та Абонентських відгалужень, на кожне з яких оформлюється окремий Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір. 2.5. За одним Протоколом замовлених послуг та обладнання/Договором Абонент може замовити одну Послугу доступу до Інтернету та/або одну Послугу доступу до пакетів телепрограм або Послугу ТБ+Інтернет, для отримання якої можливе підключення не більше трьох телевізійних приймачів та ТВ-тюнерів. 2.6. Підприємство видає Абоненту адресу та пароль доступу до Персонального сайту абонента, зазначаючи його у відривній частині Наряду на роботи з підключення та у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі. 2.7. Абонент може безкоштовно змінити або повторно отримати Пароль до Персонального сайту абонента: самостійно на Персональному сайті абонента: https:/ /volia.com. за телефоном Колл-центру або в Контакт-центрах Підприємства з обов'язковим повідомленням Пароля до Персонального сайту абонента або паспортних даних Абонента або даних Протоколу замовлених послуг та обладнання, якщо Абонент - фізична особа; у Контакт-центрах Підприємства з обов'язковим наданням заяви на бланку організації з підписом керівника, який завірено печаткою, якщо Абонент - суб'єкт господарювання; електронною поштою, якщо Абонент звертається до Підприємства з адреси в домені cdc.dp.ua/voliacable.com/ volia.ua, за умови наявності даних для ідентифікації Абонента: номера Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, адреси надання Послуги, прізвища, ім'я та по батькові, якщо Абонент - фізична особа; заяви на бланку організації з підписом керівника, який завірено печаткою, якщо Абонент - суб'єкт господарювання. 2.8. Усім Абонентам автоматично надається кредитування у розмірі 100 % від Абонентної плати. Абонент може відмовитися від кредитування, звернувшись за телефоном Коллцентру, до Контакт-центру Підприємства, електронною поштою з адреси в домені cdc.dp.ua/voliacable.com/volia.ua або самостійно на Персональному сайті абонента. 2.9. Абонент має право обрати та замовити один із запропонованих Підприємством інтернет-пакетів, Планів Підписки/Пакетів. 2.10. Абонент може змінити свій поточний інтернет-па-

кет/План Підписки/Пакет лише один раз протягом 30 днів за обов'язкової умови наявності коштів на ОР не менше 50 % від вартості обраного нового інтернет-пакету/Плану Підписки/Пакета. 2.10.1. Абонент (фізична особа): самостійно на Персональному сайті абонента або через іншу інтерактивну систему. Новий інтернет-пакет/План Підписки/Пакет активується з початку наступної доби; звернувшись особисто до Контакт-центру Підприємства не менше ніж за 1 (один) день до дати зміни з обов'язковим наданням документів, що посвідчують особу; зателефонувавши до Підприємства з обов'язковим повідомленням паролю до Персонального сайту абонента; сплативши спеціально надісланий Підприємством Рахунок-пропозицію (оферту). Зміна відбудеться з початку наступного місяця, за умови достатньої суми коштів на ОР Абонента на момент зміни. 2.10.2. Абонент (суб'єкт господарювання) має подати відповідну заяву на бланку організації з підписом керівника (або іншої уповноваженої особи), який завірено печаткою до Підприємства (через Контакт-центр) не менше ніж за 1 (один) день до дати зміни, зазначеної в такій заяві. 2.11. Надання Послуги доступу до пакетів телепрограм: 2.11.1. Доступ до Пакетів телепрограм здійснюється відповідно до замовленого і оплаченого Абонентом Плану Підписки/Пакета. При відсутності технічної можливості (залежно від Місця надання Послуги) доступ до Пакетів телепрограм з використанням цифрової технології не надається окремо від Пакету телепрограм з використанням аналогової технології, при цьому плата за цей Пакет включається до Абонентної плати за Послугу. 2.11.2. Підприємство має право у будь-який час за своєю ініціативою замінити Абоненту картку авторизації. 2.11.3. У разі втрати картки авторизації Абонент зобов'язаний проінформувати про це Підприємство і повідомити номер загубленої картки авторизації (PIN-код) (зазначений у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі). У цьому випадку загублена картка авторизації деактивується, тарифікація Послуги припиняється. Нова картка авторизації видається Абоненту після оплати її вартості картки авторизації згідно з чинними Тарифами. 2.11.4. Підприємство має право, і Абонент з цим погоджується, змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакета телепрограм, а також кількість Пакетів телепрограм. 2.11.5. Підприємство має право змінювати план частотного розміщення телепрограм у Телекомунікаційній мережі, змінювати характеристики модуляції сигналу, запроваджувати сучасні стандарти (технології), у тому числі технології передачі даних (цифрових потоків), що використовуються для передачі аудіо- та відеопотоків, припиняти надання Послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням аналогової технології, припиняти договірні відносини щодо надання Послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням аналогової технології. 2.12. Надання Послуги доступу до Інтернету: 2.12.1. Абонент є ініціатором з'єднання з інформаційними та комунікаційними ресурсами мережі Інтернет. Час і тривалість з'єднання не обмежені. 2.12.2. Під час підключення до Послуги Підприємство надає Абонентові: одну реальну (public) IP-адресу; електронну поштову скриньку з адресою в домені cdc.dp.ua/voliacable.com/volia.ua і мережні реквізити для роботи з нею, зазначаючи у відривній частині Наряду на роботи з підключення та у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі. 2.12.3. Безперервне надання Послуги можливе тільки за наявності унікальної мережної (MAC) адреси на мережному інтерфейсі комп'ютера Абонента. 2.13. Надання Послуги ТБ+Інтернет здійснюється відповідно до п. 2.11. та 2.12. цих Правил. 2.14. Абонент має право замовити додаткові послуги або відмовитися від них. Замовлення додаткових послуг та пакетів здійснюється тільки за наявності коштів на ОР Абонента в сумі, достатній для їх оплати. 2.14.1. Замовлення додаткових послуг та пакетів та відмова від них здійснюються тільки на підставі заяви Абонента, яка передається до Підприємства через Контакт-центр або електронною поштою з електронної адреси в домені cdc.dp.ua/voliacable.com/volia.ua, факсом, з обов'язковим підписом Абонента (для суб'єктів господарювання - з обов'язковим підписом керівника, завіреною печаткою організації). 2.14.2. Замовлені додаткові послуги стають доступними Абоненту протягом 3-х робочих днів після отримання заяви Абонента та оплати їх вартості. 2.15. Надання додаткових послуг: a. З отримання обладнання (ТВ-тюнера з карткою авторизації) в користування та його повернення Підприємству регулюється Правилами надання в користування обладнання та картки авторизації. b. З текстом Правил, названих в п. a./b., Клієнт може ознайомитися на сайті www.volia.com або отримати їх у будьякому Контакт-центрі.

III. ПРАВИЛА ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ, ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ПАКЕТИ, СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ 3.1. На підставі підписаного Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абонентові персональний ОР , номер якого унікальний.

3.2. Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг і додаткових послуг та пакетів як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними. 3.3. Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня. Облік ведеться з точністю до сьомого десяткового знака. 3.4. Особливості обліку споживання Послуги доступу до Інтернету на ОР Абонента: 3.4.1. Облік Трафіку , який використав Абонент , здійснюється Білінгом за даними, що знімаються зі спеціального обладнання. Дані Білінгу у режимі оn-line відображаються на ОР Абонента кожні 15 хвилин. 3.4.2. Трафік вважається прийнятим/відправленим, якщо він зафіксований мережним обладнанням Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за неповну доставку зафіксованого трафіку до Абонента (адресата), якщо це зумовлено незалежними від Підприємства причинами, зокрема, недостатньою пропускною спроможністю каналу адресата чи транзитного провайдера, фільтрами, встановленими у Абонента, адресата або транзитного провайдера, або помилками маршрутизації, припущеними Абонентом , транзитним провайдером. 3.4.3. Облік Трафіку, який використав Абонент, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації). Із застосуванням таких співвідношень: 1 000 байт = 1 Кб, 1 000 Кб = 1 Мб, 1 000 Мб = 1 Гб. 3.5. Облік споживання додаткових послуг та пакетів і сервісних послуг здійснюється Білінгом на підставі даних про виконані наряди і зареєстрованих замовлень Абонентів. 3.6. Оплата за Послуги, додаткові послуги та пакети, сервісні послуги, матеріали та обладнання здійснюється тільки в гривнях відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді: 3.6.1. Абонентами -фізичними особами через банківські установи на розрахунковий рахунок, зазначений у платіжному документі, або через інтерактивні системи електронних платежів, зазначені на сайті www.volia.com. 3.6.2. Абонентами -суб'єктами господарювання лише за безготівковим перерахуванням на розрахунковий рахунок Підприємства, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати, зазначеної у відповідному Рахункуфактурі. 3.7. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів. 3.8. Абонент зобов'язаний здійснювати оплату Абонентної плати , додаткових послуг та пакетів на наступний місяць до 20-го числа поточного місяця*. 3.9. Абонентам -фізичним особам Рахунок на передоплату Абонентної плати і додаткових послуг та пакетів доставляється у поштову скриньку до 15-го числа поточного місяця, та/або електронною поштою за контактною електронною адресою з 1-го до 5-го числа місяця. 3.10. Абонентам-суб'єктам господарювання Рахунок-фактура на передоплату Абонентної плати і додаткових послуг та пакетів доставляється у поштову скриньку до 17-го числа поточного місяця або електронною поштою за контактною електронною адресою з 1-го до 5-го числа місяця. 3.11. У разі неотримання Рахунка в зазначений термін Абонент може сформувати Рахунок самостійно, використовуючи Персональний сайт абонента , або отримати повторний Рахунок у Контакт-центрі. 3.12. Абонент зобов'язаний, використовуючи Персональний сайт абонента або звернувшись до Колл-центру Підприємства, контролювати стан свого ОР та не допускати виникнення від'ємного сальдо, своєчасно сплачувати рахунки, за необхідності здійснювати підтвердження оплати рахунка. 3.13. Перед здійсненням чергової оплати Послуг , додаткових послуг та пакетів Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами їх надання та вартістю. Оплатою Послуг (додаткових послуг та пакетів) Абонент підтверджує, що ознайомився з чинними Тарифами на Послуги (додаткові послуги та пакети), переліком телепрограм, що входять до певного Пакета, інтернет-пакетами/Планами підписки/Пакетами та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Підприємством на умовах, які встановлені Підприємством та є чинними на момент оплати. При несплаті Послуг (додаткових послуг та пакетів) нарахування коштів за них здійснюється до моменту припинення надання Послуг (додаткових послуг та пакетів) у випадках, передбачених цими Правилами. 3.14. Якщо на момент розірвання договірних відносин на ОР Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента , такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Підприємством факту розірвання договірних відносин. 3.15. Припинення надання Послуги та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги, додаткові послуги та пакети, сервісні послуги, які Абонент зобов'язаний повністю сплатити за весь період дії Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору. Продовження на стор. 18

* У зв'язку з тим, що за проходження платежів через каси банківських установ виникають затримки до 10-ти днів в ідентифікації платежів Абонентів на Підприємстві, Підприємство рекомендує Абонентам сплачувати рахунки до 20-го числа місяця для того, щоб інформація про платіж була відображена на Особовому рахунку Абонента до початку розрахункового періоду (до 1-го числа наступного місяця).


р10

18 ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ○

Продовження. Початок на стор. 16-17

IV. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ 4.1. Абонент має право призупинити надання йому Послуги за власним бажанням, за умови Додатного сальдо на ОР: 4.1.1. На Персональному сайті абонента або через іншу інтерактивну систему Підприємства. 4.1.2. Подавши завірену особистим підписом Абонента заяву факсом, поштою або через Контакт-центри (з обов'язковим наданням посвідчення особи - для фізичних осіб; для суб'єктів господарювання - заяву на фірмовому бланку, підписану керівником і завірену печаткою). 4.2. Підприємство має право змінити характеристики або призупинити надання Послуги Абонентові або відключити Абонентське відгалуження від Телекомунікаційної мережі за умови від'ємного сальдо на ОР до моменту надходження коштів на ОР Абонента і погашення заборгованості. 4.3. Якщо призупинення здійснюється за зверненням Абонента, максимальний термін призупинення надання Послуги становить 30 календарних днів. 4.4. Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та розірвати з ним договірні відносини у випадках якщо Абонент: завдав або спробував завдати пошкодження базовому обладнанню/програмному забезпеченню Підприємства або користувачам мережі Інтернет шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу та ін. У разі встановлення повторного такого факту Підприємство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку; поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Підприємства, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов'язків з обслуговування Абонента; порушив договірні зобов'язання, ці Правила, Норми користування Мережею (Додаток № 1 до цих Правил); навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку; здійснив протиправні дії у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; надавав Послуги третім особам, якщо таке право не передбачено окремим Договором з Підприємством. 4.5. Для здійснення Технічного обслуговування Підприємство має право призупинити надання Послуги на час проведення профілактичних робіт. Підприємство не менше ніж за добу інформує Абонента електронною поштою за контактною електронною адресою про дату й час призупинення надання Послуги. Сумарний час призупинення надання Послуги з цієї причини не має перевищувати 24-х (двадцяти чотирьох) годин на місяць. 4.6. У разі перевищення встановленого у п. 4.5. цих Правил терміну призупинення надання Послуги Підприємство, за письмовою заявою Абонента здійснює перерахунок і повертає на ОР Абонента кошти, нараховані за надання Послуги за весь час перевищення встановленого терміну призупинення її надання. 4.7. Для призупинення надання Послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням аналогової технології Абонент має надати Підприємству відповідну заяву. У період призупинення надання всіх Послуг Абонентське відгалуження відключається від Телекомунікаційної мережі. Повторне підключення Абонентського відгалуження виконується згідно з чинними на момент підключення Тарифами. 4.8. За умови користування Послугою доступу до пакетів телепрограм та/або користування Послугою доступу до Інтернету плата за отримання Пакета телепрограм з використанням аналогової технології окремо не нараховується. Якщо ці Послуги призупинені, на ОР Абонента нараховується плата за отримання Послуги доступу до пакета телепрограм з використанням аналогової технології. У цьому випадку Абонент зобов'язується здійснювати оплату за отримання Послуги доступу до пакету телепрограм з використанням аналогової технології відповідно до розділу ІІІ цих Правил.

V. ПОНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ 5.1. Абонент може самостійно поновити надання йому Послуги (крім випадків, зазначених у п. 4.2, 4.4. цих Правил), за наявності коштів на своєму ОР: 5.1.1. Використовуючи Персональний сайт абонента, іншу інтерактивну систему Підприємства. 5.1.2. Подавши завірену особистим підписом Абонента заяву факсом, поштою або через Контакт-центри (з обов'язковим наданням документів, що посвідчують особу - для фізичних осіб; заяву на фірмовому бланку, підписану керівником і завірену печаткою - для суб'єктів господарювання). 5.2. Підприємство має право поновити надання або характеристики Послуги Абоненту самостійно, якщо термін призупинення Послуги, передбачений п.4.3. цих Правил перевищує 30 календарних днів. 5.3. Поновлення надання Послуги здійснюється після надходження коштів на ОР Абонента та погашення заборгованості і гарантується протягом 12 годин після надходження до Підприємства підтвердження здійснених Абонентом оплат і протягом 48 годин за необхідності підключення Абонентського відгалуження. 5.4. З метою визначення обставин прецедентів, зазначених у п.п. 4.4. (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про поновлення надання Послуги Абоненту Підприємство приймає тільки за результатами службового розслідування, припинення зазначених дій з боку Абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 6.1. Відповідальність Підприємства за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Усі інші пристрої (Абонентське відгалуження, телевізійний приймач, комп'ютер, ТВ-тюнер) не входять до сфери відповідальності Підприємства, за винятком гарантійних зобов'язань на обладнання, продане чи надане в користування Підприємством. Підприємство не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп'ютера, ТВ-тюнера тощо). 6.2. Підприємство не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках: пошкодження Абонентського відгалуження або обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера, комп'ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв'язку; невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження вимогам Підприємства, а також якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження були виконані Абонентом самостійно; несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами. 6.3. При наданні Послуги доступу до пакетів телепрограм/ТБ+Інтернет: 6.3.1. Підприємство не несе відповідальності: a. за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі. b. за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій. c. перед Абонентом, якщо відсутність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування ТВ-тюнером або карткою авторизації. d. за якість Послуги і перерву в її наданні у випадках: y перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Підприємство не має змоги впливати; y нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання Телекомунікаційної мережі; y інших аварійних та непередбачених ситуаціях. 6.3.2. Абонент зобов'язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, що не досягли повноліття, у тому числі використовуючи технічну можливість ТВ-тюнера: встановлення «Батьківського замка». Підприємство не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у разі доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніх осіб. 6.3.3. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до картки авторизації Абонента Підприємством не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно. Підприємство не несе жодної відповідальності і не відшкодовує фінансових збитків Абоненту, яких він може зазнати у разі несанкціонованого використання картки авторизації іншими особами. 6.4. При наданні Послуги доступу до Інтернету/ ТБ+Інтернет: 6.4.1. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп'ютера Абонента Підприємством не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно. 6.4.2. Підприємство зобов'язане вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб Паролі Абонента не стали відомі третім особам, які не мають відношення до обслуговування Абонента. 6.4.3. Підприємство не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання його Паролів Абонента третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів. 6.4.4. Підприємство не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності згідно з п.6.1. 6.4.5. Усю відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Підприємство не контролює доступний через Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема еротичного характеру,або інформацію, яка ображає честь i гідність Абонента, i не несе за неї ніякої відповідальності. Підприємство не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Підприємства), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання. 6.4.6. Підприємство здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої та відправленої інформації Абонента. Доступ до такої інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Підприємства та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернету з метою шахрайства та ін. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошення отриманої і відправленої інформації Абонента. 6.4.7. Підприємство здійснює загальноприйняті обмежувальні заходи із захисту від несанкціонованого використання комп'ютерів Абонентів шляхом фільтрації трафіку (TCP-порти 25, 80, 3128, 1080, 8080, UDP-порт 1434 у напрямку до Абонентів з динамічними IP-адресами; TCP-порти 135-139, 445, UDP-порти 135-139 - для всіх Абонентів у всіх напрямках). Підприємство залишає за собою право на підставі документованих претензій змінювати політику безпеки і перелік фільтрованих портів без узгодження з Абонентами.

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269)

6.4.8. Підприємство не несе відповідальності за порушення у роботі мережного обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов'язаний якнайшвидше сповістити про це Підприємство. Підприємство в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережних адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Підприємство виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації та забезпечення безпеки мережі. 6.5. Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх обов'язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будьяких третіх осіб в роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон'юнктури ринків, припинення мовлення каналу, скасування ліцензії на мовлення, скасування ліцензії провайдера програмної послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та додаткових послуг та пакетів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Підприємства тощо.

VII. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ АБОНЕНТІВ 7.1. Інформацію про Послуги, додаткові послуги та пакети, сервісні послуги та правила їх надання та отримання, чинні Тарифи Абонент може отримати на сайті www.volia.com. 7.2. З питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій Абонент може звернутися: за телефоном до Колл-центру; безпосередньо до Контакт-центрів; поштою (пл. Леніна, буд. 1, офіс 222, м. Дніпропетровськ, 49000); факсом. У разі звернення до Підприємства за допомогою телефону Абонент погоджується з тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Абонента. 7.3. Розгляд звернень Абонентів до Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства. 7.4. Служби Підприємства і графік їх роботи:

7.5. Абонент може звернутися до Підприємства електронною поштою з адреси в домені cdc.dp.ua/ voliacable.com/volia.ua. Звернення обробляється протягом 2 (двох) днів за умови наявності у заяві даних для ідентифікації Абонента: номера Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, прізвища, ім'я та по батькові, адреси надання Послуги. Підприємство може подовжувати термін обробки звернення залежно від його складності, повідомивши про це Абоненту. 7.6. З питань надання Телекомунікаційних послуг Абонент може звернутися до: 7.6.1. Національної комісії з питань регулювання зв'язку України: адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3. приймальня: тел./факс: (044) 278-97-93, e-mail: office@nkrz.gov.ua канцелярія: e-mail: vdz@nkrz.gov.ua. прес-служба: e-mail: press@nkrz.gov.ua. 7.6.2. Державної інспекції зв'язку: адреса: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 23/306.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 8.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини між Абонентом (Клієнтом) та Підприємством у процесі підключення до Послуг (поновлення надання Послуги, призупинення надання Послуги), надання та отримання обраних Абонентом Послуг та додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг, визначають процедуру зміни, розірвання договірних відносин. 8.2. Абонент, підписавши Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір і надавши інформацію про себе: 8.2.1. Засвідчує свою згоду: виконувати зобов'язання та процедури, передбачені цими Правилами та отримувати Послуги та додаткові послуги та пакети на умовах цих Правил, на можливу зміну Підприємством під час дії договірних відносин Тарифів на Послуги (додаткові послуги та пакети, сервісні послуги), переліку телепрограм, що входять до певного Пакета. 8.2.2. Надає Підприємству право внести свої Персональні дані до бази персональних даних Підприємства, використовувати їх та дані про отримані ним Телекомунікаційні послуги (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без письмового повідомлення про факт передачі Підприємством третім особам для: ведення обліку Абонентів, Послуг та додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг, наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом; надання сервісів технічного доступу, сервісних послуг; здійснення розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень,


р11

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів; телефонного опитування Абонентів з метою з'ясування їхньої думки щодо якості надання Послуг, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг; проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень; ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами. 8.2.2.1. Метою обробки Персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг. 8.2.3. Надає згоду Підприємству на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуг(и), додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг, третім особам без письмового повідомлення Абонента. 8.2.4. Вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних. 8.3. Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п. 8.2. 8.4. Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуги, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг), запроваджувати, змінювати, скасовувати або запроваджувати тимчасові, акційні інтернет-пакети/Плани Підписки/Пакети, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів. 8.5. Про дії Підприємства Абоненти інформуються за 7 днів

до моменту їх запровадження шляхом оприлюднення інформації про ці дії на web-сайті: www.volia.com. Додатково Підприємство може проінформувати Абонента будь-яким зазначеним нижче способом: електронною поштою за контактною електронною адресою, розсиланням відповідного повідомлення, розміщеного на лицьовому або зворотному боці Рахунка, розміщенням інформації в Контакт-центрах Підприємства або в друкованих засобах масової інформації. Абонент підтверджує свою згоду з діями Підприємства шляхом оплати Рахунка із повідомленням. Неоплачений Рахунок з повідомленням надає право Підприємству припинити надання Послуги та розірвати договірні відносини. Під діями Підприємства у цих Правилах розуміються зміни, доповнення, запровадження, скасування та інші дії, зазначені у цих Правилах, а також реалізація Підприємством своїх прав, передбачених п.п. 2.11.4, 2.11.5, 8.4 цих Правил та в інших випадках. У разі незгоди Абонента з діями Підприємства, Абонент повинен одразу письмово повідомити Підприємству про розірвання договірних відносин, але не пізніше ніж за 3 дні до моменту їх запровадження Підприємством. 8.6. Абонент або Підприємство мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договірні відносини, укладені у формі єдиного документа або укладені шляхом підписання Абонентом Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, за умови повідомлення один одного не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання договірних відносин.

Підприємство має право повідомити Абоненту про припинення надання Послуги та/або розірвання договірних відносин будьяким із способів, зазначених у п. 8.5 цих Правил. У випадку порушення Абонентом договірних відносин з Підприємством (у тому числі цих Правил), чинного законодавства в галузі телекомунікацій припинення надання Послуги (додаткової послуги та пакетів) здійснюється без попереднього повідомлення. 8.7. Для розірвання договірних відносин Абонент особисто передає заяву до Контакт-центру, яка має містити інформацію про номер і дату підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору та надає документ,що посвідчує особу. Заява має бути завірена особистим підписом Абонента - для Абонентів-фізичних осіб, а для суб'єктів господарювання - підписана керівником та завірена круглою печаткою. 8.8. Абонент зобов'язаний регулярно перевіряти свою поштову скриньку за заявленою Підприємству контактною електронною адресою. 8.9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Фальстап» (ЄДРПОУ: 20190913, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1, кім. 222), зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 15.02.2007 року згідно з рішенням НКРЗ № 594 та має ліцензію НКРЗ на технічне обслуговування і експлуатацію телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Дніпропетровськ, смт. Ювілейне та м. Новомосковськ Дніпропетровської області серії АВ № 500936, видану на підставі рішення НКРЗ №1018 від 07.12.2007 року (строк дії ліцензії до 29.05.2011 року). ДОДАТОК № 1

ÍÎÐÌÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÌÅÐÅÆÅÞ Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей та організацій. Це об'єднання децентралізоване, і єдиної загальнообов'язкової збірки правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують проте загальноприйняті норми роботи у мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет визначають власники цих ресурсів, і лише вони (тут і далі словом «ресурс» позначається будь-яка сукупність програмних і апаратних засобів, що становлять у тому або іншому значенні єдине ціле; ресурсом мережі Інтернет можуть вважатися, наприклад, поштова скринька, персональний комп'ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв'язку і т. д.). Цей документ є одним з можливих формальних описів загальноприйнятих норм мережної взаємодії, що вважаються в більшості мереж (які як входять до мережі Інтернет безпосередньо, так і доступні з мережі Інтернет тим або іншим опосередкованим чином) обов'язковими для виконання всіма користувачами. Такі або аналогічні норми застосовуються щодо всіх доступних мережних ресурсів, коли правила, встановлені власниками цих ресурсів самостійно, заздалегідь невідомі. Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет чекає від інших користувачів виконання загальноприйнятих мережних норм, оскільки їх порушення спричиняє серйозні ускладнення роботи в Мережі, як технічні, так і обумовлені людським чинником. Під час створення документа не ставилося за мету формулювання універсальних правил роботи в Мережі, дублювання положень законодавства тих або інших держав і т. п. Документ охоплює виключно внутрішньомережні нормативи, що склалися в міжнародному мережному співтоваристві як прояв самозбереження мережі Інтернет. Автори документа сподіваються, що ця формалізація загальноприйнятих норм буде корисною як адміністраторам

мереж під час розробки правил доступу для користувачів, так і кінцевим користувачам Мережі для уникнення конфліктних ситуацій у повсякденній роботі. Крім того, цей документ допоможе визначити, якої поведінки слід чекати користувачеві від інших учасників мережної взаємодії та в яких випадках можна вважати себе потерпілим від неприпустимих дій.

1. ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ) 1.1. Розвиток Мережі спричинив одну з основних проблем користувачів - надлишок інформації. Тому мережне співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/незапитуваної інформації (СПАМу). Зокрема, є неприпустимими: 1.1.1. Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (зокрема, з використанням служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувача. 1.1.2. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може бути підставою для залучення адреси до будь-якого списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через web-форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати має виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками цієї адреси). 1.1.3. Обов'язкова наявність можливості для будьякого замовника за його бажанням негайно залишити список розсилки без будь-яких ускладнень. Власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес. 1.1.4. Відправка електрон-

них листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата. 1.1.5. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача): a) електронних листів та інших повідомлень (зокрема, одноразових) рекламного, комерційного або агітаційного характеру; b) листів і повідомлень, що містять грубі й образливі вислови і пропозиції; c) розсилка повідомлень, що містять прохання переслати це повідомлення іншим доступним користувачам (chain letters); d) використання безособових («ролевих») адрес не за їхнім прямим призначенням, встановленим власником адреси та/або стандартами. 1.1.6. Розміщення в будьякій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки. 1.1.7. Розміщення в будьякій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами цієї конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами цієї конференції. 1.1.8. Розміщення в будьякій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволені правилами цієї конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами конференції. 1.1.9. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника. 1.1.10. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, web-сторінок тощо) як контактних координат під час здійснення будь-якої з вищенаведених дій незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії. 1.1.11. Здійснення діяльності з технічного забезпечення розсилки СПАМу (SPAM support service), зокрема: цілеспрямоване сканування змісту інформаційних

ресурсів з метою отримання адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень; розповсюдження програмного забезпечення для розсилки СПАМу; створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, внесених до такої бази даних, явно виразили свою згоду на внесення адрес до цієї конкретної бази даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).

2. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖНИХ АТАК 2.1. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення мережних атак і мережного злому та участь у них, за винятком випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. Зокрема заборонено: 2.1.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу. 2.1.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами цього інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ у спосіб, відмінний від ресурсу, що передбачався власником. 2.1.3. Передача комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів. 2.1.4. Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої

структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1.1. і 2.1.2. цього документа.

3. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ 3.1. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила мають бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів. 3.2. Правила використання ресурсу, встановлені власником, не мають порушувати права власників інших ресурсів або призводити до зловживань щодо інших ресурсів. 3.3. Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання. 3.4. У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів. У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі.

4. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 4.1. Значна частина ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Проте у деяких випадках від користувача вимагається надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. Користувач не повинен: 4.1.1. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх

осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. 4.1.2. Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережних протоколах, під час передавання даних до Мережі. 4.1.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправки електронних листів та інших повідомлень. 4.1.4. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені цього користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій).

5. НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ 5.1. Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережних ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, які перешкоджали б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання - вживати оперативних заходів з їхнього припинення. 5.2. Прикладами потенційно проблемного налаштування мережних ресурсів є: відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays); загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп); засоби, що дають можливість третім особам неавторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери тощо); загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, які дають змогу проводити за їхньою допомогою атаки типу smurf; електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження передплати або без можливості її скасування; web-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправку кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим запитом.


p12

20 ÒÂ²É ÑÒÈËÜ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÓÄÈÂÈËÈ ÏÓÁËÈÊÓ

ÍÀ ËÎÑÈÍÛ - ÍÅ ÆÀËÊÎ

 ÌÎÄÅ - ÏÎ×ÒÈ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÒÜß

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

вас красивыми и в офисе, и на вечеринке. Модный дуэт рекомендует базовым цветом выбирать агрессивный черный, смешивая его с более мягким серым, бежевым и даже коралловым.

В новом сезоне дизайнер Виктор Анисимов предлагает мужчинам превратиться в английского денди. Черные и серые укороченные брюки, тренч-

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ äèçàéíåðîâ Çåìñêîâîé/ Âîðîæáèò î÷åíü ïîíðàâèëàñü òðàâåñòèäèâå Ìîíðî. «Èíîãäà ñèæó íà ïîêàçàõ è äóìàþ: «Áîæå, ÷òî ÿ çäåñü äåëàþ?». À ýòîò ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. ß ÷àñòî ïîêóïàþ îäåæäó â Çåìñêîâîé/Âîðîæáèò. Âîò ñåé÷àñ íà ìíå ëîñèíû çà 1040 ãðèâåí. ß èç òåõ ëþäåé, êîòîðûå ïîêóïàþò îäåæäó. À æäàòü, ïîêà òåáå ïîäàðÿò äîðîãóùåå ïëàòüå çà òûñÿ÷ó åâðî, ýòî óæå æëîáñòâî êàêîå-òî», çàìåòèëà Ìîíðî. ○

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ØÈÊ ÎÒ ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ

ÙÅÄÐÀß ÌÎÍÐÎ

В новом сезоне дизайнеры советуют «вернуться» во вторую половину ХХ века, где замиксованы воздушные и лаконичные 60-е в сочетании с многослойностью рока 90-х. Шелковые платья, геометрические принты, лаковая текстура, кожа. Главная изюминка от Земсковой/ Ворожбит - незамысловатые шляпки. Именно они сделают

Íà âòîðîé äåíü Óêðàèíñêîé íåäåëè ìîäû ñâîè êîëëåêöèè ïðåäñòàâèëè: Åëåíà Äàöü, Àííà Áóáëèê, Òàòüÿíà Çåìñêîâà è Åëåíà Âîðîæáèò, Ëèëèÿ Ëèòêîâñêàÿ è Ñâåòëàíà Áåâçà. Ïåâåö Âèòàëèé Êîçëîâñêèé ñ èíòåðåñîì íàáëþäàë çà êîëëåêöèåé Àííû Áóáëèê. «Àííà Áóáëèê ïðåäëîæèëà òàêóþ îäåæäó, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò íîñèòü êàæäûé äåíü, òàêîé ñåáå «casual». È ýòî õîðîøî. Ó ìåíÿ, íàïðèìåð, åñòü ïàëüòî îò Áóáëèê. ×àñòî åãî íàäåâàþ», - îòìåòèë Êîçëîâñêèé ïîñëå ïîêàçà. ○

ÍÅÇÀÌÛÑËÎÂÀÒÛÅ ØËßÏÊÈ ÎÒ ÇÅÌÑÊÎÂÎÉ/ÂÎÐÎÆÁÈÒ

ÊÎÇËÎÂÑÊÎÌÓ ÏÎÍÐÀÂÈËÎÑÜ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå Êèåâ îêóíóëñÿ â ìîäíóþ ôååðèþ îò óêðàèíñêèõ äèçàéíåðîâ. Â ýòîì ãîäó 29-ÿ Óêðàèíñêàÿ íåäåëÿ ìîäû ïðåäñòàâèëà ïóáëèêå íåñòàíäàðòíûå ìîäåëè, öâåòà è òêàíè. Æåíñòâåííîñòü, îäåòàÿ â êîæó, ñêðîìíûé ìèíèìàëèçì è áóéñòâî êðàñîê - äàëåêî íå âñå òðåíäû ñåçîíà âåñíà-ëåòî-2012. Íà ìîäíîé ýñòàôåòå â Êèåâå ïîáûâàëè êîððåñïîíäåíòû «Âiñòåé»

«ÒÀÊÎÉ ÒÀÊÎÉ ÑÅÁÅ CASUAL»

ÞËÈß ÇÀÁÅËÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ È Ñ ÑÀÉÒÀ UFW

Ukrainian Fashion Week çàâåðøèëàñü ïîêàçàìè êîëëåêöèé îò æåí èçâåñòíûõ ôóòáîëèñòîâ. Ñóïðóãà Êàõè Êàëàäçå Àíóêè Àðåøèäçå óäèâèëà äëèííûìè ðóáàøêàìèòóíèêàìè, êîæàíûìè òîïàìè è ñìåëûìè æàêåòàìè ÿðêèõ öâåòîâ â ñî÷åòàíèè ñ øîðòàìè. À âòîðàÿ ïîëîâèíêà Àëåêñàíäðà Øîâêîâñêîãî Îëüãà Àëåíîâà âûáðàëà äîâîëüíî ñìåëóþ òåìàòèêó: èíòåãðàöèÿ èñêóññòâà óëèö â èçÿùíûé ñòèëü ñîâðåìåííîé æåíùèíû. ○

Ukrainian Fashion Week:

ÆÅÍÛ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ

ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ-2012

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÑÀÌ ÂÈÍÎÂÀÒ

ÊËÈ×ÊÎ ÍÅ ÏÓÑÒÈËÈ Âòîðîé äåíü íåäåëè ìîäû çàâåðøèëñÿ ïîêàçîì Ñâåòëàíû Áåâçû. Íà ìîäåëÿõ ñòðîãàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ îäåæäà èç êëå¸íî÷íîé òêàíè è ïîëóïðîçðà÷íàÿ îáóâü. Èìåííî íà ýòó êîëëåêöèþ îïîçäàë áîêñåð Âëàäèìèð Êëè÷êî.  çàë åãî íå ïóñòèëè. «Íè÷åãî ñòðàøíîãî! Ïîñìîòðþ ñòîÿ», - ñêàçàë áîêñåð. Íî ìèíóòû ÷åðåç òðè áûñòðûì øàãîì íàïðàâèëñÿ ê âûõîäó.

ØÅÐÑÒÜ + ØÈÔÎÍ ÎÒ ÑÀËÎÂÎÉ Для создания уверенного и в то же время загадочного образа необходимо сочетать невесомые, легкие ткани с более «тяжелыми» - шелк и шифон будут отлично смотреться в «дуэте» с трикотажем и тонкой шерстью. Акцент в цветовой гамме в коллекции от Анастасии Саловой - на оттенках лета: от спокойных синего, цвета морской волны и нежного персикового - до эксцентричных солнечно-желтого, смарагдового и кораллового. Прямые «воздушные» силуэты, принты, мягкие шифоновые складки добавят образу интриги.

cmyk

коты преимущественно темных тонов - синего, коричневого, серого, кожаные куртки и, не выходящие из моды уже который сезон, - серые костюмы оттенка металик - must have для настоящих модников. Дополнят образ сумки-баулы, шляпы и черные пояса.

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ ÏÎÄÎÉÄÓÒ ÑÅÐÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛ


p13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÒÂ²É ÑÒÈËÜ 21 ○

ðàññòàâëÿÿ ìîäíûå àêöåíòû ÁÓÉÑÒÂÎ ÇÅËÅÍÈ ÎÒ ÒÀÍÀ

ÃÎÐÎØÅÊ È ÏÎËÎÑÊÀ ÎÒ ÁÓÁËÈÊ

Разбавить скучную офисную одежду молодой дизайнер Андре Тан предлагает буйством зелени соответствующих оттенков - от цвета молодых зеленых побегов до насыщенного изумруда. В грядущем сезоне Тан советует всячески эксплуатировать тему природы, носить натуральные ткани - хлопок и лен. Главные тренды от дизайнера: пальто оттенка топленого молока, шифоновые комбинезоны в стиле «сафари», фирменные «тановские платья» свободного кроя и солнцезащитные очки с зелено-бирюзовыми стеклами.

Сорочечный хлопок, белые воротнички, хрустящая органза лежат в основе простого шика одежды весны-лета 2012. А-образные юбки от небесно-голубых до синих оттенков, белые хлопковые рубашки в синий горошек must have от дизайнера. «Красная нить» во всей коллекции - круизная тематика: Анна Бублик советует носить легкие ткани преимущественно небесно-голубых и белых оттенков, укороченные платьица в полоску и горошек, длинные юбкитрансформеры, которые могут выполнять роль сарафана, и прозрачные туники.

ÒÐÅÍÄ ÑÅÇÎÍÀ ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ Â ÎÄÅÆÄÅ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÏÅÐÈÑ ÕÈËÒÎÍ, ïåâèöà, ñâåòñêàÿ ëüâèöà: - ß âïåðâûå íà óêðàèíñêîé íåäåëå ìîäû è îò íåå â ïîëíîì âîñòîðãå! ß óæå óñïåëà ïîïîëíèòü ñâîé ãàðäåðîá íåñêîëüêèìè íîâèíêàìè îò óêðàèíñêèõ äèçàéíåðîâ, â ÷àñòíîñòè, ïðèîáðåëà ïëàòüÿ è íåñêîëüêî ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êîâ èç êîëëåêöèè Àíäðå Òàíà. Âîçìîæíî, â áóäóùåì òàêæå çàéìóñü äèçàéíîì îäåæäû äëÿ óêðàèíîê è äàæå îòêðîþ â Êèåâå ñâîé áóòèê.

ËÅÃÊÈÅ ÏËÀÒÜß ÎÒ ÄÀÖÜ Дизайнер предлагает носить букеты цветов не в руках, а… на теле. Цветочные принты на шелке и вискозе - главная «фишка» показа. Преобладающие цвета - розовый, малиновый, нежно-персиковый и белый. Алена Даць рекомендует весной-летом всячески подчеркивать свою женственность и красоту, используя обилие кружев, рюшей и макраме. Вещь сезона- легкие, почти прозрачные платья.

cmyk

P.S. Как заметили «Вісті», побывав на UFW, все дизайнеры сделали акцент на женственности - легкие ткани, теплые оттенки и простые силуэты. При этом, они предлагают разбавить это яркими аксессуарами замысловатой обувью на платформе, цветными очками и сумками, маленькими черными шляпками. Для мужчин - акцент на мужественность - металлические аксессуары, тяжелые формы и рубленные, немного небрежные линии в одежде.


р14

22 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

22 îêòÿáðÿ 1938 ãîäà èçîáðåòàòåëü ×åñòåð Êàðëñîí âïåðâûå â èñòîðèè ñäåëàë êñåðîêîïèþ. Îíà áûëà ïîëó÷åíà íà öèíêîâîé ïëàñòèíêå, ïîêðûòîé ñëîåì ñåðû. Ñîçäàíèå íà íåé ñòàòè÷åñêîãî çàðÿäà è îáëó÷åíèå ïëàñòèíêè ÷åðåç ñòåêëî ñ íàíåñåííîé íà íåãî íàäïèñüþ ïåðåíåñëî íàäïèñü íà ñëîé ñåðû. Ïðèëèïøèå ïûëèíêè ïîçâîëèëè ïðî÷èòàòü: «10-22-38 ASTORIA». Îäíàêî ïîòðåáîâàëèñü åùå ãîäû, ÷òîáû äîâåñòè òåõíîëîãèþ ýëåêòðè÷åñêîãî êîïèðîâàíèÿ äî ñîâåðøåíñòâà. ○

23 îêòÿáðÿ 1814 ãîäà â Ëîíäîíå õèðóðã Äæîçåô Êàðïþ ïðîâåë ïåðâóþ â Åâðîïå ïëàñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ. Ýòî áûëà ðèíîïëàñòèêà ïî «èíäèéñêîìó» ìåòîäó. Îíà ïðîøëà óñïåøíî, è êîãäà äîêòîð ñíÿë ïîâÿçêó ÷åðåç òðè äíÿ ïîñëå îïåðàöèè, òî âîñêëèêíóë: «Áîã ìîé, äà ýòî æå íîñ!». Ñ ýòîãî ìîìåíòà ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ ñòàëà áûñòðî ðàçâèâàòüñÿ. Áûëè ðàçðàáîòàíû ìåòîäèêè èçìåíåíèÿ ôîðìû íîñà, ðåïàðàöèè ðàñùåïëåííîãî íåáà è äð. ○

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

плач, благання і ревіння худоби неслись над степом. Один з ворожих загонів оточив будинок козака Гмирі. Старий запорожець несамовито відстрілювався, але був підступно вбитий. Гмириха не кричала, тільки заламувала руки та билась об землю, як лебідка, у смертних муках...

ÑÅÐÃ²É ÎòÉ

Íà ñòîð³íêàõ ³ñòî𳿠öüîãî ÷àð³âíîãî êóòî÷êà îáëàñò³ áàãàòî ëåãåíä, ÿê³ ºäíàþòü ñèâó äàâíèíó ³ç ñüîãîäåííÿì ВОВЧА І ГАЙЧУР

ÏÅÐÂÀß ÎÏÅÐÀÖÈß

Ïîêðîâùèíà - êîçàöüêèé ñëàâíèé êðàé

ÏÅÐÂÀß ÊÑÅÐÎÊÎÏÈß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÄÎ 80-в××ß ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍÈ

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

Той, хто не бував там, де Гайчур впадає у Вовчу, не здогадується, яка краса чекає на нього. Про ці місця існує легенда, вражаюча своєю загадковістю. Свідчать, що неподалік жило слов’янське плем’я і був серед нього красень Гайчур - син вождя, який над усе в світі полюбляв полювання. Серце юнака було німим навіть до залицянь красунь, які впадали за ним. Одного разу забарився Гайчур, полюючи в безмежних степах, і вирішив зано-

Мурза Хамід наказав зігнати усіх на

ÊÎÇÀÊ - вÄÍÈÉ ÁÐÀÒ ÑÒÅϲ міти, що діється з хлопцем. Адже, коли той розповів про все, що з ним трапилось, ніхто не повірив. Врешті-решт Гайчур поселився на березі тихоплинної Вовчої, навчився творити різні дива. Він старів, але сильне по-

Ç Ð²×ÊÈ ÂÈÉØËÀ ÁËÀÊÈÒÍÎÎÊÀ ÊÐÀÑÓÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÒ× 24 îêòÿáðÿ 1897 ãîäà â Ðîññèè ïðîâåëè ïåðâûé îôèöèàëüíî çàôèêñèðîâàííûé ôóòáîëüíûé ìàò÷.  òîò äåíü íà ïëàöó Ïåðâîãî Êàäåòñêîãî êîðïóñà âñòðåòèëèñü êîìàíäû Âàñèëåîñòðîâñêîãî îáùåñòâà ôóòáîëèñòîâ (ÂÎÔ) è Êðóæêà ëþáèòåëåé ñïîðòà ÊËÑ, èëè ïðîñòî «Ñïîðò». Ôóòáîëèñòû «Ñïîðòà» ïðîèãðàëè âàñèëåîñòðîâöàì ñî ñ÷åòîì 6:0.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

Ìàòåð³àëè íàäàí³ Äåðæàâíèì àðõ³âîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³

чувати біля Вовчої. Після вечері міцно заснув і побачив дивний сон. Ніби з річки вийшла до нього блакитноока красуня з синім волоссям, а мова в неї була тиха й лагідна, як вода. На запитання, як її звати, відповіла Вовча. Ім’я дівчини здивувало хлопця, та коли він прокинувся і побачив широкі кола на воді здогадався, що сама ріка приходила до нього уві сні. З того часу втратив Гайчур спокій, бо якесь дивне почуття опанувало його серце. Батьки довго не могли зрозу-

чуття не полишало серце. Коли настав час покидати цей світ, знову приснився Гайчурові дивний сон: прийшла до нього красуня з блакитними очима і запропонувала стати її притокою. Він погодився, бо кохав її все життя, і на ранок з’явилась інша річка, яка впадала до Вовчої. Співплеменники здивувалися, побачивши це, та пізніше зрозуміли, що не обманював їх Гайчур, коли говорив про свою надлюдську любов до загадкової красуні. Отак і течуть дві річки - Вов-

ча та Гайчур - і якась дивна енергетика в цих місцях...

ІВАН СІРКО - ОТАМАН ЗАВЗЯТИЙ Хто ж не знає, що козак - рідний брат степів, які тримали у полоні свого безмежжя трави дикі та стада звірини...А ще цими степами никали татарські загони, щоб пограбувати українське село і ясир загарбати, якщо не встигнуть люди десь заховатись. Восени 1693 року, коли вже природа заходилась зиму зустрічати, з’явились на свято Пресвятої Покрови татари в наших краях. Блукали в пошуках багатої здобичі, незважаючи на те, що були тут хутори знатних козаків із Запорозької Січі. Мурза Мехмет вільно почувався зі своїм воїнством. Грабував, піддавав тортурам православних, а ті в страшних муках благали допомоги в Матері Божої Пресвятої Покрови. Почула вона щирі молитви, з’явився над степом ясний сокіл, який світився, мов сонечко. Підняли голови вороги і жах пройняв їхні серця, але не змусив до втечі, бо жадоба була сильніша за розум. Незабаром налетіли козацькі загони під орудою славетного Івана Сірка і вже за

південь розгромили ворожі сили. Говорять, що і козакам з’явилось знамення - образ Пресвятої Богородиці, яка накрила їх омофором і не дала навіть поранити жодного козака. Земляків наших звільнили з полону і допомогли відбудувати зруйноване житло.

НАЗВАЛИ НА ЧЕСТЬ БОГОРОДИЦІ Серед степових просторів заблукав хутірець. Притиснувся до берегів Вовчої, ніби шукаючи прихистку від небезпеки. Мов хижі птахи налетіли на нього татари, почали грабувати. Людські

площу. Люди під ударами нагайок рухалися вулицями. Жінки у відчаї шепотіли молитви, благали Богородицю Пресвяту Покрову про порятунок. І важко повірити-серед шуму і гаму, наче блискавка, з’явився козацький загін на чолі з Іваном Сірком. Водночас у небі, у дивному сяйві люди побачили Матір Божу, яка тримала омофор, немов покриваючи полонених від неволі бусурманської. Після визволення поселення на честь Богородиці назвали Покровське. І донині живуть тут нащадки тих, хто пережив татарський набіг.

ËÞÄÈ Ó Â²Ä×À¯ ÌÎËÈËÈ ÏÐÎ ÄÎÏÎÌÎÃÓ


р15

ЖИТТЯ РЕГІОНУ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

20.10.2011 ð. ¹ 81 (1269) ○

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

Íåèñïîëüçîâàííûå øàíñû êàçàöêîé ñòîëèöû ÝÄÓÀÐÄ ÑËÀÁÊÈÕ

 Íèêîïîëå çà «êðóãëûì ñòîëîì» âûÿñíÿëè, ÷òî ïîòåðÿë è ïðèîáðåë ãîðîä çà 20 ëåò íåçàâèñèìîñòè. Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàëè Íàöèîíàëüíûé ñîþç æóðíàëèñòîâ è ãàçåòà «Ïðîñïåêò Òðóáíèêîâ» ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà îáëñîâåòà îò Íèêîïîëÿ, îäíîãî èç âåäóùèõ ïðîìûøëåííèêîâ ãîðîäà, ó÷ðåäèòåëÿ è ãåíäèðåêòîðà ÍÏÎ «Òðóáîñòàëü» Àëåêñàíäðà Ôåëüäìàíà. Ðåçîëþöèÿ ïî åãî ðåçóëüòàòàì ñîäåðæèò 11 ïðîáëåì, çà ðåøåíèå êîòîðûõ ñòîèò âçÿòüñÿ ìåñòíîé ýëèòå БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ В дискуссии приняли участие лидеры своих отраслей, люди, оказывавшие или оказывающие заметное влияние на жизнь и общественнополитические процессы в Никополе. Главным было провести непредвзятый анализ болевых точек в жизни города, наметить векторы его вывода из застоя, соответственно - «откорректировать» работу представителей Никополя в облсовете и горсовете. Анализ не избежал принципа водораздела 90-х. Ряд проблем имеет макроэкономические корни, например, закрытие производств из-за нерентабельности, снижение объемов производства труб и ферросплавов. Если абстрагироваться от проблем «вечнозе-

ÌÅÖÅÍÀÒÛ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒ

леных», то в Никополе их можно свести к следующему. В городе «спят» долгострои, не заходит крупный инвестор. Практически свернута реконструкция исторической, старой части города. И это - далеко не полный список. Город лишился традиционного международного джазового фестиваля «Осенний блюз». Канули в Лету команды мастеров по футболу, баскетболу и волейболу. Усилиями меценатов (той же «Трубостали» А.Фельдмана) и благодаря частной инициативе еще как-то поддерживается детско-юношеский спорт.

«ФИРМЕННЫЕ» ПРОБЛЕМЫ Что касается «фирменных» проблем города, то их условно можно разделить на локальные и глобальные. К первым, например, относится «консервация» прокладывания большой объездной дороги вокруг Никополя (как участка трассы Запорожье - Кировоград) с выведением туда транзитного транспорта, проблема подтопления грунтовыми водами трех жилых районов. К решению этих вопрос-

ÍÎÂÈÍÈ ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ

ÏÈвà ÍÀ ²ÌÅÍÈÍÈ Öèìè âèõ³äíèìè ì³ñòî â³äñâÿòêóâàëî 55-é äåíü íàðîäæåííÿ. ² âëàäà, ³ ãîðîäÿíè ïîäáàëè, àáè âñå ïðîéøëî íà âèñîêîìó ð³âí³ òà ç ãàðíèì íàñòðîºì. Îñíîâí³ çàõîäè â³äáóëèñü íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ³ì. ѳðêà. Òóò áóâ ïàðàä ä³òåé-áëèçíþê³â, êàçêîâèõ ãåðî¿â, äèòÿ÷èõ â³çî÷ê³â òà âèñòàâêà äîìàøí³õ óëþáëåíö³â. Ðîäçèíêîþ ñâÿòà ñòàâ âåëè÷åçíèé ïèð³ã ó âèãëÿä³ öèôðè «55». Çàâåðøèëèñü ³ìåíèíè êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ òà ÿñêðàâèì ôåºðâåðêîì.

ÍÈÊÎÏÎËÜ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÎÒÂÅÒÎÌ ÕÎÐÒÈÖÅ ов Александр Фельдман приступил довольно плотно: он работает над возобновлением проекта строительства объездной дороги, утвержденного в апреле 1984 г. решением исполкома Днепропетровского облсовета (№200), в этом вопросе есть поддержка председателя облсовета Е. Удода. В содружестве с мэрией помогает избавиться от подтопления жителям части проблемных районов. Глобальные проблемы тесно взаимосвязаны. Первая группа - проблемы экологические, связанные с выбросами собственных предприятий и соседством энергокомлекса ЗГРЭС-ЗАЭС. Вторая - неиспользованные возможности города в закреплении за Никополем и областью в целом статуса истинного центра украинского казачества, и как следствие - развитие туризма. Интересно, что экология тесно связана с туристическими перспективами. «Оптимисты» видят в городе историкокультурную мекку - учи-

тывая тесную связь с несколькими казацкими Сечами, атаманом Иваном Сирко и гетманской инаугурацией Богдана Хмельницкого. Никополь, по их убеждению, может и должен стать ответом Днепропетровщины и Чигирину, и Хортице. Воссоздание комплекса копий Сечей в принципе может перекроить туристическую карту Украины.А что пессимисты? Они говорят: все бы хорошо, но изза шести энергодарских «самоваров», уровня сервисно-гостиничной инфрастукуры, плохой воды и дорог интурист не поедет даже к Сечам. Но не все так мрачно. В городе выросла прослойка мелких и средних предпринимателей. Не закрыто ни одной школы, многие из них получили компьютерные классы и автономные котельные. Проведен капитальный ремонт моста-путепровода, связывающего северную часть Никополя и завод ферросплавов с остальным городом, и многое другое.

Þæíûé ïëîä

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1267

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2011 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 -

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 23195 -

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,60 грн. 6 мес. - 77,50 грн. 12 мес. - 153,90 грн.

ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 20,10 грн. 6 мес. - 38,55 грн. 12 мес. - 75,90 грн.

2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я!»: по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте t.ovchatova@gmail.com


р16

ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ № 81 (1269)

«Ìå÷òàþ ñíÿòü Äíåïðîïåòðîâñê ñ âåðòîëåòà» ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÂÅÍÃÅËßÓÑÊÀÉÒÅ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ñòðåìèòåñü ê ñïðàâåäëèâîñòè äàæå êîãäà ñèòóàöèÿ áóäåò òðåáîâàòü ÷òî-òî ñäåëàòü ñåáå â óáûòîê. Âîçìîæíî, ïîñòóïÿò íåîæèäàííûå ïðåäëîæåíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïðèäåòñÿ ñìåíèòü ïðîôåññèîíàëüíûå îðèåíòèðû. Ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû âûéòè èç ñîñòîÿíèÿ çàñòîÿ íà íîâûå ðóáåæè. Ïîýòîìó íà ðàáîòå îæèäàåòñÿ ôèíàíñîâûé âñïëåñê. ТЕЛЕЦ Ïðîøëîå ïðîäîëæàåò íàïîìèíàòü î ñåáå. Åñëè íàìåðåâàåòåñü âçÿòü ïîä òîòàëüíûé êîíòðîëü äåéñòâèÿ ïàðòíåðîâ, ïîäóìàéòå, êàêèì ýêâèâàëåíòîì ìîæåòå êîìïåíñèðîâàòü ñâîå íàñëàæäåíèå äèêòàòîì. Ëþáîâüþ, îáÿçàòåëüñòâàìè èëè äåíüãàìè?.. Íà ðàáîòå ïëàíèðóåòñÿ ðåîðãàíèçàöèÿ, ïîýòîìó ñëóøàéòå øåôà, íå êàïðèçíè÷àéòå, îòíåñèòåñü êî âñåì ïåðåòóðáàöèÿì ñåðüåçíî. БЛИЗНЕЦЫ «Äà çäðàâñòâóåò îáíîâëåíèå!» - âîò âàø äåâèç. Èçáàâëÿéòåñü îò ïëîõèõ ïðèâû÷åê, ìûñëåé, äóðíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïðèâÿçàííîñòåé, ñòàðîãî ãàðäåðîáà. À ïîñêîëüêó âàì ïîâåçëî ñ ìóäðûìè ñîþçíèêàìè, ïðîáëåìà îáëåã÷èòñÿ. Ìîòàéòå íà óñ ñîâåòû è àêòèâíî âîïëîùàéòå èõ â æèçíü. Çàéìèòåñü äîìàøíèì áëàãîóñòðîéñòâîì. РАК Åñëè õîòèòå îñòàòüñÿ íà êàðüåðíîì ïëàâó, íå òîï÷èòåñü íà ìåñòå, à èäèòå â íîãó ñ ïðîãðåññîì. Àêòèâèçèðóåòñÿ âíóòðåííÿÿ ïðîçîðëèâîñòü, è âû ñìîæåòå ñ âèðòóîçíîñòüþ èçâëåêàòü ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó èç ñèòóàöèé. È âîçäåðæèòåñü îò èãðû íà ÷óæèõ íåðâàõ - ïîñòàðàéòåñü îáîéòèñü áåç ïðèêîëîâ è ñàðêàñòè÷åñêèõ íàìåêîâ â àäðåñ îêðóæàþùèõ. ЛЕВ Êàê ñëîìàòü ïñèõîëîãè÷åñêèå áàðüåðû, êîòîðûå êàíäàëàìè âèñÿò íà âàñ, îãðàíè÷èâàÿ âî âñåì. Çíàéòå, âû ýòî ñàìè ñîçäàëè è òåïåðü äîëæíû îñîçíàòü îøèáêó. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê èíñòèíêòó ñàìîñîõðàíåíèÿ, îí ïîäñêàçûâàåò: åñëè âàñ «íàãðàäèëè» äîïîëíèòåëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè, ïîäåëèòåñü èìè ñ êîëëåãàìè. ДЕВА Âû ñïîñîáíû çàñòàâèòü äðóãèõ äåéñòâîâàòü ñîãëàñíî ñîáñòâåííûì æåëàíèÿì, ÷òîáû îòêîððåêòèðîâàòü ñâîé ñóäüáîíîñíûé êóðñ, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ëþäè èìåþò îáùèå ñ âàìè èíòåðåñû è âçãëÿäû íà æèçíü. Ïîýòîìó ïîìîãèòå èì íàïðàâèòü åãî íà õîðîøèå äåëà. Åñëè âàì ïîäáðîñÿò èíòåðåñíóþ èäåþ, íå ñòîèò íà íåé çàöèêëèâàòüñÿ. Òî, ÷òî íå óäàëîñü òåïåðü, óäàñòñÿ â ñêîðîì áóäóùåì.

ВЕСЫ Âàì ñóæäåíî âçîéòè íà êàðüåðíûé Îëèìï, âïðî÷åì, íå âñåì îí ïî ñèëàì, à òîëüêî òåì, êòî ðàáîòàë â ïîòå ëèöà. Äëÿ øåôà ñòàíåòå òàéíûì ïîìîùíèêîì è ñîâåò÷èêîì è ñìîæåòå äåðæàòü ñëóæåáíûå ñèòóàöèè ïîä êîíòðîëåì. Ãëàâíîå - íå ðàçãëàøàòü êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ. Âåðíèòåñü ê ðîäîâûì èñòîêàì è âîññòàíîâèòå ñåìåéíûå ñâÿçè. СКОРПИОН Õîòÿ âû è ôàâîðèò ó ñóäüáû, ýòî íå ïîâîä áåçäåëüíè÷àòü. Ðàöèîíàëüíûé ïîäõîä ïðè ðåàëèçàöèè äåëîâûõ ïðîåêòîâ, âûïîëíåíèè ñëóæåáíûõ çàêàçîâ îáÿçàòåëåí. Áûòü êîìó-òî äîëæíûì âàì òîæå ïðîòèâîïîêàçàíî. Èìååòå âû ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü èëè â ïîä÷èíåííîì ïîëîæåíèè èùèòå òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ â ïðèÿòíûõ òàéíûõ áåñåäàõ. СТРЕЛЕЦ Ôðîíò âàæíûõ ñîáûòèé íà ýòîé íåäåëå áóäåò ïðîõîäèòü ÷åðåç ðàáîòó. ×òîáû îêàçàòüñÿ ïîáåäèòåëåì, íå ñëåäóåò èíòðèãîâàòü, ìàíèïóëèðîâàòü ìíåíèÿìè êîëëåã. Âû ñïîñîáíû áûòü ñåðûì êàðäèíàëîì, äîâåðåííûì ëèöîì øåôà, è ýòà áëåñòÿùå ñûãðàííàÿ ðîëü ñêîðî ïðèíåñåò áîãàòûå ïëîäû. À âîò îòêðûòîé êîíôðîíòàöèè îñòåðåãàéòåñü. Íå ãîíèòåñü çà áîëüøèìè çàðàáîòêàìè, áîëüøå îòäûõàéòå. КОЗЕРОГ Ëüâèíóþ äîëþ ñèë è òâîð÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðèäåòñÿ áðîñèòü â áèçíåññôåðó; íå æàëåéòå ñåáÿ, äàéòå æàðó êîíêóðåíòàì - ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñàìîîòäà÷à îêóïèòñÿ ñòîðèöåé! Íà÷àëüñòâî áóäåò â âîñòîðãå, êàäðîâàÿ öåííîñòü êàê ñïåöèàëèñòà øèðîêîãî ïðîôèëÿ ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò. Áóäüòå â êóðñå ñîáûòèé, äåðæèòå íîñ ïî âåòðó. ВОДОЛЕЙ Âàøà æèçíü ñòàíîâèòñÿ íåìíîãî ñóìàñøåäøåé, íàïîëíÿéòå äóøåâíûå ñîñóäû ñâåæèìè âïå÷àòëåíèÿìè. Ñêðîìíîñòü â êàðüåðå ìîæåò òîëüêî íàâðåäèòü; ïðåçåíòóéòå ñåáÿ, ïîïóëÿðèçèðóéòå äîñòèæåíèÿ è áóäüòå â öåíòðå âíèìàíèÿ. Ýêñïåðèìåíòèðóéòå ñî ñâîåé æèçíüþ. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíî î÷åðòèòü áóäóùèå ïåðñïåêòèâû. РЫБЫ Äîì è ðàáîòà - äâà ýïèöåíòðà, ãäå íóæíî âèðòóîçíî ëàâèðîâàòü, ÷òîáû âåçäå óñïåòü.  ðîäíûõ ñòåíàõ áóäüòå ìèëîñåðäíûìè è ëàñêîâûìè, íà ðàáîòå - íèêàêèõ ýìîöèé. Êàðäèíàëüíî èçìåíèòå ñâîé èìèäæ, ìàíåðó ïîâåäåíèÿ, ñòàíüòå âîëøåáíûìè, êðàñèâûìè, ïðèâëåêàòåëüíûìè. Íå æàëåéòå äåíåã, îíè íå ïåðåâåäóòñÿ, ñâåæèå ïîñòóïëåíèÿ ðåãóëÿðíû. Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Email: visti@visti.dp.ua Відділ реклами: 31 69 76, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

 íàøåé ïàìÿòè åñòü ìîìåíòû, êîòîðûå ìû áû õîòåëè ñîõðàíèòü íàâñåãäà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñ ãîäàìè âîñïðîèçâåñòè â äåòàëÿõ âñå ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ íå ïîëó÷àåòñÿ. Õîðîøî, ÷òî åñòü ëþäè, êîòîðûå ìîãóò â ýòîì ïîìî÷ü. Î ôîòîèñêóññòâå «Â³ñòÿì» ðàññêàçàë ÷ëåí Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà ôîòîõóäîæíèêîâ Óêðàèíû Âëàäèìèð Ðÿçàíîâ

профессия была бы свя- век-позитив. От моих снимков всегда исходят зана с творчеством. доброта и легкая ирония.

НАЧАЛ ЧЕЛОВЕКС ПЕЙЗАЖЕЙ ГОР ПОЗИТИВ - Владимир, расскажите, пожалуйста, когда и как Вы начали заниматься фотографией? - Все началось со школьных времен, когда отец купил фотоаппарат «Смена-4». Впервые взяв его в руки, я понял, что это мое! - Помните свой первый кадр? - Точно не скажу, но помню, что начинал с пейзажей гор. - Если бы не фотография, чем бы занимались в жизни? - Стал бы художником. Так или иначе, моя

«ÎÒ ÌÎÈÕ ÑÍÈÌÊÎÂ ÈÑÕÎÄÈÒ ËÅÃÊÀß ÈÐÎÍÈß»

БЫЛО - Владимир, читае- БЫ ЖЕЛАНИЕ

те ли Вы какую-нибудь литературу по фотографии? - Нет, раньше выписывал журналы: «Советское фото», «Чешское фото», а сейчас просто просматриваю сайты в Интернете многих фотографов и учусь. - У Вас есть какойнибудь «фирменный» секрет? - Честно, у меня нет секретов. Увидел и фотографирую. Просто надо любить свою работу. - В чем особенность Вашего стиля? - У меня все получается спонтанно (смеется). - Влияет ли Ваше настроение на фотографию? - Конечно! Если в плохом настроении, то фото получается угрюмое. Но это не про меня, я чело-

- Кого Вы считаете профессионалом своего дела в области фотографии? - Это французский мастер Картье Брюссон. Он действительно очень талантлив! - О чем, на Ваш взгляд, говорит чернобелый снимок, а о чем цветной? - У каждого фотографа по-своему. Но в моем случае - цвет отвлекает от главного, а черно-белое фото показывает характер. - Чем бы Вы дополнили высказывание: «В фотографии должен присутствовать сюжет…». Что еще? - Перспектива и образность. - У Вас есть любимое место для съемки? - У меня нет любимых или нелюбимых мест.

«×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ ÔÎÒÎ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅл Если я фотографирую где-то, значит, я люблю это место. А сравнивать их? Зачем? - Какое место на Земле Вы бы хотели сфотографировать? - Днепропетровск с вертолета. Это моя мечта! - А можно сделать шикарный снимок обычной «мыльницей» или камерой мобильного телефона? - Снять можно чем угодно. Главное - вызвать у зрителя сильные чувства, заставить его думать. - Что посоветовали бы начинающим фотографам? - Фотографией надо заниматься серьезно. Прежде всего - найти свою нишу, нужно отдаваться фотографии всецело, любить это дело.

ÞÌÎÐ Çàøëè äâà àëêàøà â ïðèëè÷íûé âèííûé ìàãàçèí. Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì ñðàçó ê íèì îáðàùàåòñÿ: - ×òî âàì ïîñîâåòîâàòü?

- Íó, ýòî, ïîñîâåòóéòå, êàêîå âèíî íàì âçÿòü ñåãîäíÿ ê îáåäó. - À ÷òî ó âàñ íà îáåä? - Íó òàê, ýòî, âèíî!

ÏÎÃÎÄÀ

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26000060360352 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 36442168

Чт 20.10

+11 +13 0С +7 +9 0С

півн. 12 м/с

Пт 21.10

+9 +14 0С +4 +6 0С

півд.захід. 23 м/с

Сб 22.10

+10 +12 0С 0 +20С

півн. 35 м/с

Нд 23.10

+9 +11 0С 2 0 0С

півн.схід. 35 м/с

Пн 24.10

+9 +11 0С +3 +5 0С

півн. 25 м/с

Вт 25.10

+9 +11 0С 0 +2 0С

півн.схід. 14 м/с

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова.Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах. ÂÏ з використанням матеріалів Òåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ, «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà»

cmyk

Номер підписано до друку 19.10.11 Номер віддруковано у ПРАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж 70500 прим. Замовлення № 1 1537

вести приднепровья  
вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement