Page 1

ÌÎËÎÄÅÆÈ - ÑÂÎß ÊËÈÍÈÊÀ

3

ÇÈÌÍßß ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ

4

ÑÅÐÄÖÅ, ÒÅÁÅ ÍÅ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÊÎß?

ÑÀÌÛÅ ÐÅÄÊÈÅ ÂÅÙÈ Â ÌÈÐÅ

15

13

ÂÓÇÀÌ ÍÓÆÅÍ «ÏÅÐÅÓ×ÅÒ»

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà № 69(1161) Вiвторок, 28 вересня 2010 р.

Ìèíîáðàçîâàíèÿ ïðèíÿëîñü çà ðåôîðìèðîâàíèå âûñøåé øêîëû. Òàê, ïðîôèëüíîå âåäîìñòâî ïîäãîòîâèëî íîâóþ ðåäàêöèþ çàêîíà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ýòó ñôåðó. Î òîì, ÷åì ìîæåò ãðîçèòü ïðåäïîëàãàåìîå ñîêðàùåíèå âóçîâ, íà êðóãëîì ñòîëå ãîâîðèëè ðóêîâîäèòåëè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Äíåïðîïåòðîâñêà.

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀ ÂÈÑÎÊIÉ ÍÎÒI

×ÀÑ ÍÀÑÒÀÂ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÈ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ! ²ç 27 âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî ðîçïî÷àëîñü âèñóâàííÿ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä. Äî ê³íöÿ òèæíÿ ïàðò³¿ ìàþòü âèçíà÷èòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðåòåíäåíòàìè. Òàêîæ çà öåé ÷àñ ïîòð³áíî íàçâàòè áàæàþ÷èõ íà ïîñàäè ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ òà ì³ñüêèõ ãîë³â. Äî ðå÷³, ìåðè-ñàìîâèñóâàíö³ â öüîìó ðîö³ îïèíèëèñÿ ïîçà çàêîíîì, àäæå êàíäèäàò³â ïîâèíí³ ïðîïîíóâàòè ïàðò³¿. ○

Íβ ÃÎÐÈÇÎÍÒÈ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ  ªÅÑ

³êòîð ßíóêîâè÷: «ß â³ä÷óâ ãîðä³ñòü çà íàøó çåìëþ»

2

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Íüþ-Éîðêó ïðåçèäåíòè ³ ïðåì'ºð-ì³í³ñòðè ïîíàä 140 êðà¿í îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ðîçâèòêó ëþäñòâà íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó. Ó÷àñòü ó 65-é ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ âçÿâ ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Ñâ³òîâà åë³òà âèð³øóâàëà, ÿê ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè íå äîïóñòèòè ÷åðãîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, ïîäîëàòè á³äí³ñòü òà áîðîòèñÿ ç ìîðñüêèìè ï³ðàòàìè. Âñ³ ö³ ïèòàííÿ äóæå àêòóàëüí³ é äëÿ íàøî¿ äåðæàâè.

NO SMOKING

ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÁÐÎÑÀÞÒ ÑÈÃÀÐÅÒÛ 45%. Çà ïðîøåäøóþ ïÿòèëåòêó òàêæå ïðàêòè÷åñêè âäâîå ñîêðàòèëîñü ÷èñëî êóðèëüùèö  ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëüøå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí- - æåíùèí - ñ 17% äî 9%. Áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ íèêîâ îòêàçûâàþòñÿ îò ïðèâåòñòâóþò «áåçäûìíûå» êóðåíèÿ. Îá ýòîì ãîâîðÿò îãðàíè÷åíèÿ. Íàïðèìåð, êàê ðåçóëüòàòû «Ãëîáàëüíîãî îïðîñà âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïîêàçàë îïðîñ, áîëåå 90% íàñåëåíèÿ ñòðàíû ïîääåðæèîá óïîòðåáëåíèè òàáàêà». Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâà- âàþò çàïðåò êóðåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. íèÿ, åñëè â 2005 ãîäó Ïîääåðæêà æå ïîëíîãî åæåäíåâíî «äûìèëè» 62% çàïðåòà ðåêëàìû òàáàêà ìóæ÷èí, òî â 2010 - òîëüêî ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ

ñðåäè íàñåëåíèÿ âîçðîñëà îò 49% â 2000 ãîäó äî 70% â 2010-ì. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ýêñïåðòû îáîáùàò â îò÷åòå è âûäâèíóò ðåêîìåíäàöèè ïî áîðüáå ñ âðåäíîé ïðèâû÷êîé.  èõ ÷èñëå, íàïðèìåð, íåîáõîäèìîñòü ñäåëàòü áîëåå çàìåòíûìè ñîîáùåíèÿ îá èñêàõ, ñâÿçàííûõ ñ êóðåíèåì. Âñåãî âî âðåìÿ èññëåäîâà-

íèÿ áûëè îïðîøåíû 8 òûñÿ÷ 173 ðåñïîíäåíòà. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà Êàáìèíà è Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ êàê ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé, öåëåâîé ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû óìåíüøåíèÿ âðåäíîãî âëèÿíèÿ òàáàêà íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ â Óêðàèíå íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà.

14 Òàéíû èñòîðèè. Ðàðèòåò ïîøåë â òèðàæ cmyk

Óêðà¿íà ñòàëà ÷ëåíîì ªâðîïåéñüêîãî åíåðãåòè÷íîãî ñï³âòîâàðèñòâà. ³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë áóâ óêëàäåíèé 24 âåðåñíÿ â Ñêîï’º ó Ìàêåäîí³¿. Ñâî¿ ï³äïèñè ïîñòàâèëè ì³í³ñòð ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè Þð³é Áîéêî ³ ì³í³ñòð åêîíîì³êè Ìàêåäîí³¿ Ôàòì³ðîì Áåñ³ì³. Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå â ì³í³ñòåðñòâ³ ïàëèâà òà åíåðãåòèêè â³äçíà÷àëè, ùî öå ïðèºäíàííÿ ñïðèÿòèìå çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é â åíåðãåòè÷íèé ñåêòîð êðà¿íè, à òàêîæ ñòâîðèòü óìîâè äëÿ â³ëüíîãî äîñòóïó íàøèõ êîìïàí³é äî ðèíê³â ªÑ. ○

ÏËÞÑ 5 ̲ËÜßÐIJÂ

ÙÎÁ ÊÐÀÙÅ ÑËÓÆÈËÈ Îáîðîííèé áþäæåò â 2011 ðîö³ áóäå çá³ëüøåíî ïðèáëèçíî íà 5 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Ïðî öå çàÿâèâ ì³í³ñòð îáîðîíè Ìèõàéëî ªæåëü. Ïëàíóºòüñÿ, ùî â êîøòîðèñ³ áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ êîøòè äëÿ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Çîêðåìà, ¿ì ïëàíóþòü ï³äâèùèòè ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðèáëèçíî íà 980-1000 ãðèâåíü. Ïðîòå öå áóäóòü ðîáèòè øëÿõîì ïðåì³þâàííÿ çà äîáðó ñëóæáó. ○

Ç̲ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

ÄÂÀ ÏÀÑÏÎÐÒÈ Â ÎÄÍÎÌÓ Óêðà¿íñüêèé ³ çàêîðäîííèé ïàñïîðòè ìîæóòü ñòàòè îäíèì äîêóìåíòîì. Òàêó äóìêó âèñëîâèâ ãîëîâíèé ðàäíèê ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Êîñòÿíòèí Ñòîãí³é. Çà éîãî ñëîâàìè, öå ó äâà ðàçè ìîæå ñêîðîòèòè áþðîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè. Äî òîãî æ, ïëàòèòè ïîòð³áíî áóäå íå çà äâà, à çà îäèí ïàñïîðò. Íèí³ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó åôåêòèâíî 䳺 òàêà ñèñòåìà. Òîæ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ìàþòü ïðîàíàë³çóâàòè ³äåþ òà ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè äîö³ëüíî ¿¿ âïðîâàäæóâàòè.


2 СЬОГОДЕННЯ ○

Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ íàä³ñëàâ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ æèòåëÿì ͳêîïîëÿ ç íàãîäè Äíÿ ì³ñòà. «Í³êîïîëü - îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòð³â Äí³ïðîïåòðîâùèíè, îñíîâíèé âèðîáíèê àãëîìåðàòó, ôëþñ³â òà ôåðîñïëàâ³â â Óêðà¿í³, éäåòüñÿ ó â³òàëüíîìó ëèñò³ Ãëàâè äåðæàâè. ͳêîïîëüö³ âïåâíåíî ïðàöþþòü íà ïåðñïåêòèâó, ïðèìíîæóþ÷è äîñÿãíóò³ çäîáóòêè ³ âò³ëþþ÷è â æèòòÿ íîâ³ ïëàíè. Ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ó ͳêîïîë³ - öå, íàñàìïåðåä, âíåñîê ó ðîçâèòîê ³ ïðîöâ³òàííÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàþ âñ³ì ìåøêàíöÿì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, îïòèì³çìó, çëàãîäè, äîñòàòêó ³ íîâèõ çâåðøåíü íà áëàãî Óêðà¿íè».

ÍÎÂÈÍÈ_ ÇÀÌÀÕÍÓËÈÑÜ

ÆÈÒÍÈÖß Ñ²ÒÓ Óêðà¿íà õî÷å óâ³éòè äî ñ³ìêè íàéá³ëüøèõ âèðîáíèê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó ñâ³ò³. «Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè îãîëîñèâ ïð³îðèòåòîì ñâ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòîê ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Äåðæàâí³ ³íâåñòèö³¿, çàõîäè ç ðåôîðìóâàííÿ ö³º¿ ãàëóç³ åêîíîì³êè äîçâîëÿòü íàì óâ³éòè, ïðèíàéìí³, äî ïðîâ³äíî¿ ñ³ìêè êðà¿í ñâ³òó çà îáñÿãàìè âèðîáëåíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿», - çàçíà÷èâ ãëàâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ñåðã³é Ëüîâî÷ê³í. ○

²ÄÅÎÐÅÊËÀÌÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÇͲÌÓÒÜ

Öèêë ïðåçåíòàö³éíèõ ðåêëàìíèõ â³äåîðîëèê³â ïðî Óêðà¿íó äî 2012 ðîêó çí³ìå ðîñ³éñüêèé òåëåêàíàë «ÐÒл. Êîæåí ç íèõ ìàòèìå äîâæèíó 30 õâèëèí ³ ïðåçåíòóâàòèìå ïåâíå ì³ñòî ÷è ðåã³îí íàøî¿ êðà¿íè. Çéîìêè ïåðøîãî ïðèñâÿ÷åí³ ñòîëèö³ ³ âæå 3 æîâòíÿ ïî÷íóòüñÿ â Êèºâ³.  åô³ð äîðîáîê òåëåâ³ç³éíèê³â ïîòðàïèòü ÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ æóðíàë³ñò³â ó Ìîñêâó. Äî ðå÷³, ³í³ö³àòèâà íàëåæèòü ñàìîìó êàíàëó «ÐÒл, æóðíàë³ñò ÿêîãî - åêñ-êèÿíèí çàïðîïîíóâàâ öåé ïðîåêò. ○

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161)

²ÊÒÎÐ ßÍÓÊÎÂÈ×:

ÑÂßÒÊÓª ÍÅÏÎÂÒÎÐÍŠ̲ÑÒÎ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÍÀ ÂÈÑÎÊ²É ÍÎÒ²

²ÒÀÍÍß_

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ

ÄÂÀ ̲ËÜÉÎÍÈ «ÇÍÈÆÎÊ» Óêðà¿íö³ ï³øëè ïî ñóáñè䳿. Ìàéæå 800 òèñ. ñ³ìåé óæå çâåðíóëèñü ïî äåðæàâíó äîïîìîãó íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. «Öå ó 3,5 ðàçà á³ëüøå, í³æ òèõ, õòî îòðèìóâàâ ñóáñè䳿 ó ëèïí³ öüîãî ðîêó», ðîçïîâ³â ì³í³ñòð ïðàö³ ³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Âàñèëü Íàäðàãà. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü, ùî ï³ê çâåðíåíü çà ñóáñèä³ÿìè ïðèïàäå íà æîâòåíü-ëèñòîïàä 2010 ðîêó. Âçèìêó ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, ùî îòðèìóâàòèìóòü ñóáñèä³þ, êîëèâàòèìåòüñÿ â³ä 1,5 äî 2 ìëí.

«ß â³ä÷óâ ãîðä³ñòü çà íàøó çåìëþ» Ë²Ë²ß ÃÓÑÒÎ̪ÑÎÂÀ

ІНІЦІАТИВИ ВІД ПРЕЗИДЕНТА Десять років тому лідери майже всіх держав визначили так звані «Цілі тисячоліття». І ось минулого тижня вирішили перевірити, що з декларації Тисячоліття вдалося зробити і над чим ще треба працювати. Українська делегація взяла участь в усіх основних засіданнях Генасамблеї. Віктор Янукович під час виступу на загальних дебатах Генасамблеї підкреслив: «Свою роботу в Нью-Йорку ми розпочали з високої ноти. Підсумковий документ саміту - Декларація Тисячоліття ООН - наша «дорожня карта» сталого розвитку та кращого майбутнього. Україна готова до активної роботи у цьому напрямі».

ÑÂ²Ò ÏÎÁÀ×È  ÓÊÐÀ¯Í² ÑÅÐÉÎÇÍÎÃÎ ÃÐÀÂÖß

Під час саміту Пре- бальна екологічна зидент України вніс організація з універряд важливих міжна- сальним членством». родних ініціатив: ÑϲÂÏÐÀÖÞÂÀÒÈ

1

ÇÐÎÁÈÒÈ ªÄÈÍÓ ÑÕÅÌÓ ÏÐÎÒÈIJ¯ ÌÎÐÑÜÊÎÌÓ Ï²ÐÀÒÑÒÂÓ

«Україна має намір продовжити активну роботу заради зміцнення безпеки міжнародного морського судноплавства й захисту соціальних прав моряків і закликає всіх до співпраці».

2

ÑÒÂÎÐÈÒÈ ÏÐÈ ÎÎÍ ÃËÎÁÀËÜÍÓ ÅÊÎËÎò×ÍÓ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ «Земля - наш спільний корабель, і вона не повинна стати «Титаніком». Світові потрібна постійна гло-

3

ня скоординованих зусиль усіх наших іноземних партнерів у цій справі».

ÏÎ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×²É ÏÐÎÃÐÀ̲

ГОЛОВНЕ БАЛАНС «Переконаний, що ВІДНОСИН

в найближчій перспективі наша країна може стати важливим елементом глобальних зусиль у подоланні голоду в ряді регіонів світу».

4

ÊÎÎÐÄÈÍÓÂÀÒÈ ÇÓÑÈËËß ÏÎ ÏÎÄÎËÀÍÍÞ ÍÀÑ˲Äʲ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊί ÀÂÀв¯ «Це питання залишається серйозним викликом міжнародній спільноті, оскільки масштаби існуючих проблем вимагають залучен-

У Нью-Йорку український Президент також зустрівся з президентами Австрії, Ізраїлю, В'єтнаму, прем'єрміністром Канади, з Генсеком НАТО, американськими бізнесменами і політиками. Янукович запросив інвесторів до нас, а на запитання «З ким сьогодні Україна?» відповів: «Визначальними у формуванні зовнішньополітичного курсу

ÍÀÑÀÌÏÅÐÅÄ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜͲ ²ÍÒÅÐÅÑÈ України є власні національні інтереси. Для України дуже важливо зберігати баланс відносин між Європою, Сполученими Штатами Америки та Росією». Віктор Янукович зауважив, що світ побачив в Україні серйозного гравця - і ставлення до нашої держави сьогодні серйозне. «Я відчув гордість за нашу землю», - резюмував Президент України.

ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÎØÅË

Îáúåçäíîé äîðîãå - çåëåíûé ñâåò ÀÐÒÅÌ ÊÀÐÀÂÀÉ, ÔÎÒÎ ÄÌÈÒÐÈß ÏÎËÅÒÀÅÂÀ

на 2011 год отразили госгарантии инвестициям для строительства объезда.

 ñëåäóþùåì ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå íà÷íóò ñòðîèòåëüñòâî Êîëüöåâîé àâòîäîðîãè

ТРИ ГОДА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЧЕТЫРЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА Необходимость в объездной дороге вокруг областного центра назрела давно. Но лишь в этом году, благодаря диалогу губернатора Александра Вилкула и руководства государства, решение проблемы сдвинулось с мертвой точки. По словам предсе-

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÊÎËÜÖÅÂÎÉ ÄÎÐÎÃÈ - 4 ÌËÐÄ. ÃÐÍ.

дателя облгосадминистрации, строительство объездных дорог - один из приоритетов работы областной власти. На совещании, которое состоялось 24 сентября, губернатор достиг договоренности с председателем Бюджетного комитета Верховной Рады Николаем Деркачом. Государство предоставит гарантии для привлечения инвестиций в строительство Правобережного подхода к Кайдак-

скому мосту. Это часть проекта объездной дороги вокруг Днепропетровска. Общая стоимость проекта Кольцевой автодороги - 4 млрд. грн. Естественно, область не может аккумулировать такие средства самостоятельно. По словам Николая Деркача, Премьер-министр Николай Азаров поддерживает реализацию проекта и готов содействовать тому, чтобы в государственном бюджете

Губернатор потребовал определить сроки завершения строительства Правобережного подхода. Но реализация не должна длиться дольше, чем до января 2014 года. Предварительно строители определяли срок в 45 лет. «За пять лет в современном мире строят города. При условии привлечения инвестиций под госгарантии вы получите надежное финансирование. В этом случае сроки проведения работ должны быть не более четырех лет. А лучше - три», - обратился Александр Вилкул к руководителям проектных и строительных организаций.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÍÀ ÂȯÇÄI

ÍÎÂÈÍÈ

Çèìîâà ãîòîâí³ñòü íîìåð îäèí ªÂÃÅÍ ÍÀÃÀÍ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

Äî çèìè ó ðåã³îí³ ãîòóþòüñÿ äàâíî ³ äîñèòü óñï³øíî. Îáëàñíà âëàäà óïåâíåíà, ùî Äí³ïðîïåòðîâùèíà ãîòîâà äî õîëîä³â ÿê í³êîëè äîáðå. Àëå º é ïðîáëåìè

²ÒÀÍÍß

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß, ͲÊÎÏÎËÜ!

НА КРЕДИТАХ ДАЛЕКО НЕ ПОЇДЕШ 23 вересня губернатор Олександр Вілкул у Павлограді провів виїзну нараду, на яку запросили усіх міських та районних голів області. До 15 жовтня тепло з’явиться скрізь. В тому числі і у найпроблемніших по цьому питанню містах області - Марганці та Павлограді. До 1 жовтня регіон повинен сформувати ліміти на газ, за який

ÒÅÏËÎ ÁÓÄÅ ÍÀ²ÒÜ Ó «ÏÐÎÁËÅÌÍÈÕ» ̲ÑÒÀÕ

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÇÀ ÃÀÇ ÇÀÁÎÐÃÓÂÀËÈ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ-ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÀËÜÍÈÊÈ багато хто не платить. Найбільше «Нафтогазу» винні підприємства-теплопостачальники, яким, у свою чергу, заборгувало населення. Рятуються лише кредитами. «На кредитах далеко не поїдеш. Потрібно реконструювати систему опалення і шукати нові рішення», - сказав міністр регіонального розвитку та будівництва Во-

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 98% áóäèíê³â òà 97% êîòåëåíü îáëàñò³ ãîòîâ³ äî çèìè 78 òèñ. òîíí ïîñèïíîãî ìàòåð³àëó äëÿ äîð³ã âæå ï³äãîòóâàëè 638 ÎÑÁÁ ñüîãîäí³ ïðàöþþòü ó ðåã³îí³

лодимир Яцуба, який також ритетом влади, особливо набув на засіданні у Павло- передодні виборів до органів граді. місцевого самоврядування. «Перед виборами деякі поСВОБОДА СЛОВА літичні сили готові на провоІ ВИБОРУ Окрім підготовки до кації. Я прошу вас зберігати зими, є ще питання заборго- спокій і утриматися від викованості по зарплатні. І хоча ристання адміністративного з початку року борг змен- ресурсу. Завдання влади - зашився у 2,7 раза, обласна вла- безпечити вільні вибори», да не збирається зупиняти- звернувся губернатор Олекся, доки повністю його не сандр Вілкул до присутніх. Після засідання учасники ліквідують. А щоб сама влада працювала відкрито й без завітали у будинок культукорупції, в регіоні впровад- ри, де подивились на веселих жують систему електронно- співочих дітей, а потім відвідали одне з павлого самоврядування. Говорили про свободу градських об’єднань співслова, забезпечення якої по- власників багатоквартирновинно бути головним пріо- го будинку.

28 âåðåñíÿ - Äåíü ì³ñòà ͳêîïîëÿ. Ãóáåðíàòîð Îëåêñàíäð ³ëêóë òà ãîëîâà îáëðàäè ªâãåí Óäîä âèñëîâëþþòü ñåðäå÷í³ ñëîâà ïîäÿêè çà äîáð³ ñïðàâè é íåáàéäóæ³ ñåðöÿ, çà ùèðó ëþáîâ äî ð³äíîãî êîçàöüêîãî êðàþ. «Ìèðó, äîñòàòêó, çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ! Óñï³õ³â ó ðîáîò³ çàäëÿ ðîçâèòêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà âñ³º¿ Óêðà¿íè», éäåòüñÿ ó â³òàëüíîìó ëèñò³. ○

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÄÎÐβØÀ ÍÀÖ²ß Ó ðàìêàõ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ë³êóâàëüíîïðîô³ëàêòè÷í³ çàêëàäè ì³ñòà îòðèìàëè 5 àïàðàò³â äëÿ àíåñòå糿, äâ³ óëüòðàçâóêîâ³ ä³àãíîñòè÷í³ ñèñòåìè, 4 àïàðàòè øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â, ðåàí³ìàö³éíèé ñò³ë äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ òà ³íøå îáëàäíàííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 3 ìëí. 406 òèñ. ãðí. ○

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÑÒÀÍÍ²É ²Ç ÏÀÐÒÈÇÀͲÂ

ÒÅÏËÎ ÁÓÄÅ

«Îçáðîºí³» äî õîëîä³â технічно готова до початку опалювального сезону. За його словами, вперше за Äí³ïðîïåòðîâùèíà îäíà ç багато років в області досягнуто такого високого êðàùèõ â Óêðà¿í³ çà рівня «озброєння» до зими. ð³âíåì ï³äãîòîâêè äî «Вже 15 жовтня Дніпропетîïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. ровщина розпочне опалюÏðî öå éøëîñÿ íà ñåëåêвальний сезон. Готові до òîðí³é íàðàä³, ïðèñâÿ÷åí³é òåïëîçàáåçïå÷åííþ зими соціальна сфера, житловий фонд, теплові меðåã³îí³â â îñ³ííüî-çèìîрежі, заготовлена достатня âèé ïåð³îä çà ó÷àñòþ кількість посипального маêåð³âíèê³â îáëàñòåé, ÿêó 24 âåðåñíÿ ïðîâ³â ïåðøèé теріалу», - підкреслив губернатор. â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Також Олександр Àíäð³é Êëþºâ Вілкул нагадав керівниЯк зазначив губерна- кам міст та районів обтор Олександр Вілкул, на- ласті, що він особисто конразі Дніпропетровщина тролює стан погашення за-

Ç íàãîäè Äíÿ ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³é dzí÷åíêî ïðîâ³â óðî÷èñòèé ïðèéîì. Ç êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â íà Ïîêðîâùèí³ çàëèøèâñÿ ò³ëüêè îäèí - Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ Áóð. Éîìó êåð³âíèê ðàéîíó âðó÷èâ â³òàëüíèé àäðåñ â³ä ãóáåðíàòîðà Îëåêñàíäðà ³ëêóëà, ïîäàðóíîê òà êâ³òè. Öüîãî äíÿ â óñ³õ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ ðàéîíó ïðîéøëè òåìàòè÷í³ áåñ³äè, ëåêö³¿, çóñòð³÷³ ç âåòåðàíàìè â³éíè. Äî ìåìîð³àë³â çàãèáëèõ âî¿í³â òà ïàì'ÿòíèõ çíàê³â ëÿãëè êâ³òè.

ËÞÄÌÈËÀ ÁÓËÎ×ʲÍÀ, ÔÎÒÎ ÌÈÊÎËÈ ËÈÑÅÍÊÀ

15 ÆÎÂÒÍß ÎÁËÀÑÒÜ ÐÎÇÏÎ×ÍÅ ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊ

ÏÎÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÄËß Ì²ÑÒÀ боргованості по розрахунках за спожиті енергоносії. «Кожен керівник повинен якісно виконувати свої обов’язки, в першу чергу, перед мешканцями міста, аби тепло своєчасно потрапило до їхньої оселі», - зазначив він. Крім підготовки до но-

вого опалювального сезону, на селекторі також йшлося про підвищення цін на продукти харчування. Андрій Клюєв доручив усім керівникам областей взяти під жорсткий контроль це питання та не допустити необґрунтованого «стрибка» вартості товарів.

Ìèíóëà ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîéøëà íàñè÷åíî é çì³ñòîâíî. Çîêðåìà, äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà ïðîåêò òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ïî âóëèö³ Ðàäÿíñüê³é òà çàòâåðäèëè ïðîåêòíó ðîçðîáêó òîðãîâåëüíî-ïîáóòîâîãî òåõíîöåíòðó ïî âóëèö³ dzíè Á³ëî¿. Ñåðåä ïðèºìíèõ íîâèí ñåñ³¿ - ïðèñâîºííÿ çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà Íîâîìîñêîâñüêà íàóêîâîìó ñï³âðîá³òíèêó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà, äîêòîðó ³ñòîðè÷íèõ íàóê ²âàíîâ³ Ñòîðîæåíêó.


4 ЖИТТЯБУТТЯ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161)

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÅËÀ

Êâàðòèðû - ìåäèêàì, äåòÿì - ñàäèê ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÒÀÅÂ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

24 ñåíòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Âèëêóë âðó÷èë êëþ÷è îò êâàðòèð ìîëîäûì âðà÷àì â Öàðè÷àíêå è îòêðûë äåòñêèé ñàäèê â ñåëå Ñïàññêîì

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÏÎÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÒÐÀÌÂÀÉÍÈÊÈ Âñåóêðà¿íñüêèé ê³ëüêàäåííèé êîíêóðñ ïðîôìàéñòåðíîñò³ âî䳿â òðàìâà¿â ïðîéøîâ ó Êðèâîìó Ðîç³. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè öüîãî ôàõó ç 12 ì³ñò êðà¿íè. Êðàùèìè âèçíàëè êðèâîð³çüêèõ âî䳿â. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà âîä³é II êëàñó øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ Ãàííà Ñàâ÷åíêî, «ñð³áëî» îòðèìàëà âîä³é III êëàñó ÊÏ «Ì³ñüêèé òðàìâàé» Òåòÿíà Áîíäàðåíêî, à íà òðåòþ ñõîäèíêó ïîøàíè ç³éøëà âîä³é II êëàñó ï³äïðèºìñòâà «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò» Þë³ÿ Ïåëü÷óê.

ÍÎÂÈÍÈ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÄÎÐβز ÁÓÄÅÌÎ Àáè ìåøêàíö³ áóëè çäîðîâ³ø³ - ïîäáàëî êåð³âíèöòâî ðàéîíó òà îáëàñò³. Ç îáëàñíîãî áþäæåòó íà ìåäèöèíó Äí³ïðîïåòðîâùèíè âèä³ëåíî 65 ìëí. ãðí. ×àñòèíà êîøò³â ïåðåïàëà é Íîâîìîñêîâñüêîìó ðàéîíó, ÿêèé óæå îòðèìàâ ñó÷àñíå ôðàíöóçüêå îáëàäíàííÿ óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ. ○

ÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 3,5 ìëí. ãðí. èç

îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëèëè íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà â Öàðè÷àíêå 2,7 ìëí. ãðí. ñòîèëà îáëáþäæåòó ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñàäà â Ñïàññêîì назад, узнав, что здесь действует программа предоставления бесплатного жилья. Благодаря новым врачам в Царичанке больница полностью укомплектована. «Мы активно возрождаем инфраструктуру села, ведь село живет тогда, когда в нем есть врачи и учителя. Мы создаем все условия для привлечения молодых специалистов в сельскую местность», - заявил Александр Вилкул.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄÈÊ Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÍÅ ÐÀÁÎÒÀË ÖÅËÛÕ 15 ËÅÒ НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ А в селе Спасском Новомосковского района после реконструкции открыли детский садик, который не работал последние 15 лет. Восстановление единственного в селе дошкольного учреждения проходило под личным контролем губернатора. В детском саду на 50 человек работают две группы. Тут обустроили спальни и игровые комнаты, меди-

Íîâà àïòåêà äëÿ ì³ñòà

Ó á³áë³îòåêàõ ì³ñòà ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ö³êàâ³ çàõîäè äëÿ ä³òåé. Íåùîäàâíî á³áë³îòå÷íà ô³ë³ÿ ¹2 ÊÇÊ «Æîâòîâîäñüêà ÖÁÑ» çàïðîñèëà íà ãîñòèíó ñâî¿õ ìàëåíüêèõ ÷èòà÷³â - ó÷í³â 1-ãî òà 2-ãî êëàñ³â ÍÂÊ «Ðîäèíà». Á³áë³îòåêàð ïðîâåëà åêñêóðñ³þ â ÷èòàé-ì³ñòî. Ïîò³ì ³ãðè - êàçêîâà ïëóòàíèíà òà êàçêîâà àðèôìåòèêà. Íàïðèê³íö³ åêñêóðñ³¿ ìàëåíüê³ ï³çíàéêè ïîäèâèëèñü êíèæêîâó âèñòàâêó «Äëÿ âàñ, ìàëþêè, º ö³êàâ³ êíèæêè». ○

Визит в Царичанку Александр Вилкул начал с возложения цветов к памятнику воинам-освободителям. После этого - открыл детскую площадку по ул. Гвардейской Дивизии. Но главным событием для поселка стала сдача в эксплуатацию дома на 12 квартир для медицинских работников Царичанки, строительство которого вели под личным контролем председателя облгосадминистрации. Губернатор торжественно вручил ключи от десяти квартир в новостройке молодым врачам Царичанской районной больницы и районной санитарно-эпидемиологической станции. Примечательно, что четверо молодых специалистов переехали в поселок лишь месяц

ÁÓÄͲ ² ÑÂßÒÀ

Ö²ÊÀÂÎ Â Á²Á˲ÎÒÅÖ²

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ

ÂËÀÄ ÕÎÌÅÍÊÎ

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó Âåðõíüîäí³ïðîâñüêó ñâÿòêóâàëè Äåíü ì³ñòà ³ ðàéîíó. Ó ïîäàðóíîê ðàéöåíòð îòðèìàâ íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ³ ñîö³àëüíó àïòåêó

ÄͲÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊ

ÇÍÀÉÒÈ ÐÎÁÎÒÓ ËÅÃØÅ Ç ïî÷àòêó ðîêó ó ì³ñò³ ñòâîðåíî 2299 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ùî íà 1386 á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ñòàíîì íà âåðåñåíü ð³âåíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó ì³ñò³ ñêëàäຠ31,68%. Òîáòî íà îäíå âàêàíòíå ì³ñöå ïðåòåíäóþòü 7 îñ³á. Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð äîïîìîãè îäíîãî áåçðîá³òíîãî ó ñåðïí³ 2010-ãî ñòàíîâèâ 811,18 ãðí. À ð³âåíü áåçðîá³òòÿ, ÿêèé íà ïî÷àòîê ðîêó áóâ 2,08%, çìåíøèâñÿ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ñåðïíÿ ³ íà âåðåñåíü ñêëàäຠ1,51%.

Дитяче «містечко» з’явилося на вулиці Леніна. Через дорогу від нього делегація посадовців, до якої входили заступник голови облдержадміністрації Геннадій Темник, заступник голови облради Андрій Шипко, керівництво району і міста відкрили соціальну аптеку. «Ліки тут продаватимуть з мінімальною націнкою, тільки щоб платити зарплатню співробітникам. Відкриття дитячого майданчика та аптеки

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ: ÄÈÒß×ÈÉ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ² ÀÏÒÅÊÀ

відбулося у рамках програми з покращення життя людей у всіх куточках регіону», розповів Геннадій Темник. На святі вручали нагороди переможцям конкурсу «Перлина Верхньодніпровщини» - кращим за професіями. Зокрема, переможцем в номінації «Кращий медик» визнали лікаря стоматолога-ортопеда стоматологічної

поліклініки Центральної районної лікарні Олександра Васильовича Андрейченка. Після перерізання стрічок у Верхньодніпровську відбувся парад. Участь у ньому взяли учні шкіл та робітники підприємств міста. Потім були покладання квітів до могили Невідомого солдата, польова кухня для ветеранів та безліч розваг для молоді.

цинский кабинет. В отдельном здании расположены кухня и прачечная. Кроме того, губернатор открыл детскую площадку на территории детсада. «Мы создаем единое образовательное пространство. Наша цель - обеспечить преемственность, неразрывность дошкольного, начального, среднего и высшего образования, сделать образование доступным, а главное - качественным», - отметил Александр Вилкул.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÅÄÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

ÌÎËÎÄÅÆÈ - ÑÂÎß ÊËÈÍÈÊÀ Îñòóïèâøåéñÿ äíåïðîïåòðîâñêîé ìîëîäåæè è ïîäðîñòêàì, êîòîðûå ïîäðóæèëèñü ñ íàðêîòèêàìè èëè àëêîãîëåì, òåïåðü åñòü êóäà îáðàòèòüñÿ. Íîâîå ëå÷åáíîå çàâåäåíèå, îòêðûòîå ãóáåðíàòîðîì Àëåêñàíäðîì Âèëêóëîì, íîñèò íàçâàíèå «Êëèíèêà, äîáðîæåëàòåëüíàÿ ê ìîëîäåæè». Çäåñü îêàçûâàþò ïîìîùü ïî åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì è èñêëþ÷èòåëüíî àíîíèìíî. Ýòî óæå òðåòüå ïîäîáíîå ëå÷åáíîå çàâåäåíèå. «Ïåðâûìè ëàñòî÷êàìè» áûëè êëèíèêè â Êðèâîì Ðîãå è Ïàâëîãðàäå.  ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû «Çäîðîâîå ïîêîëåíèå» â êàæäîì ãîðîäå îáëàñòè îòêðîåòñÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ êëèíèêà. «Ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì, ïðîéòè çäåñü äèàãíîñòèêó, ëå÷åíèå è ïðîñòî, ÷òî î÷åíü âàæíî, ïîîáùàòüñÿ ñ ïñèõîëîãàìè», ãîâîðèò Àëåêñàíäð Âèëêóë. Óíèêàëüíîñòü êëèíèêè â òîì, ÷òî îíà îòêðûòà íà áàçå ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî êëèíè÷åñêîãî äèñïàíñåðà. Ýòî äàåò ïðàâî ñ÷èòàòü åå åäèíñòâåííûì öåíòðîì â Óêðàèíå, ãäå âìåñòå ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìîùüþ ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü ìîãóò ïðîéòè è êîìïëåêñíóþ ìåäèöèíñêóþ. Âàæíî, ÷òî ëþáàÿ îêàçàííàÿ ïîìîùü îñòàåòñÿ â ñòåíàõ ýòîãî ëå÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. «Ó íàñ âñå àíîíèìíî! - ãîâîðèò ãëàââðà÷ íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Íàòàëüÿ Áåëàÿ. - Ïðèøåäøèé ïîäðîñòîê ìîæåò íå íàçûâàòü ñâîþ ôàìèëèþ è èìÿ, ÷òîáû ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü».


ÆÈÒÒß ÌIÑÒÀ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÏËÞÑ-ÌÈÍÓÑ

ÑÈÒÓÀÖ²ß Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ÇÈÌÀ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÏËÎ 24 âåðåñíÿ ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí Êóë³÷åíêî âçÿâ ó÷àñòü ó íàðàä³ ç êåð³âíèêàìè òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, òåïëîïîñòà÷àëüíèêè ñòîâ³äñîòêîâî ï³äãîòóâàëèñü äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Äëÿ öüîãî âèêîíàíî ÷èìàëó ðîáîòó. ϳä êîíòðîëåì òðèìຠìåð ³ ñèòóàö³þ ç ïîêð³âëÿìè áàãàòîïîâåðõ³âîê. Òàê, ²âàí Êóë³÷åíêî ïåðåâ³ðèâ ÿê³ñòü ðåìîíòó ïîêð³âë³ íàä 1 òà 2 ï³ä'¿çäàìè áóäèíêó ïî ïðîñï. Ãàãàð³íà, 131. Çàãàëîì öüîãî ðîêó â ìåãàïîë³ñ³ ïëàíóþòü ïîëàãîäèòè ïîêð³âëþ 80 áóäèíê³â, íà öå ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 5 ìëí. ãðí.

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Ìèíîáðàçîâàíèÿ ïðèíÿëîñü çà ðåôîðìèðîâàíèå âûñøåé øêîëû. Òàê, ïðîôèëüíîå âåäîìñòâî ïîäãîòîâèëî íîâóþ ðåäàêöèþ çàêîíà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ýòó ñôåðó. Î òîì, ÷åì ìîæåò ãðîçèòü ïðåäïîëàãàåìîå ñîêðàùåíèå âóçîâ, íà êðóãëîì ñòîëå ãîâîðèëè ðóêîâîäèòåëè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Äíåïðîïåòðîâñêà

ÄÎÁÐÅ ÑÏÐÀÖÞÂÀËÈ

ÄβÐÈËÈ ÃÎËÎÂÍÈÉ ÑÒÀIJÎÍ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Ó ñåðïí³ çàâîä «Äí³ïðîïðåñ» çàâåðøèâ îïîðÿäæåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é äëÿ ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé». Äî 1 âåðåñíÿ ï³äïðèºìñòâî â³äâàíòàæèëî ïðîäóêö³þ, à çàìîâíèê ïðèéíÿâ ¿¿. «Ìè ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ïîñòàâèëèñü äî áóä³âíèöòâà òàêîãî îá'ºêòà, ÿê ãîëîâíèé ñòàä³îí ªâðî-2012 ³ âèêîíàëè óñ³ äîâ³ðåí³ íàì ðîáîòè, - ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð çàâîäó «Äí³ïðîïðåñ» ³òàë³é Çàãóäàºâ. - Ó ïîäàëüøîìó ñïîä³âàºìîñü îòðèìóâàòè íîâ³ äåðæàâí³ çàìîâëåííÿ».

ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈÞ ÂÓÇÎÂ Что же касается последствий возможного сокращения, то перспективы, которые видят специалисты, не всегда приятны. Так, руководители вузов, например, опасаются обострения криминогенной обста-

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: 966 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé I-IV óðîâ-

íåé àêêðåäèòàöèè ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåò âûñøàÿ øêîëà Óêðàèíû 339 èç íèõ - óíèâåðñèòåòû, áîëåå 600 - òåõíèêóìû, ó÷èëèùà, èíñòèòóòû è àêàäåìèè

новки, ведь молодые люди рискуют просто оказаться на улице. Кроме того, могут потерять работу квалифицированные преподаватели, «исчезнуть» кафедры, которые создавались годами.

ХОТЬ В ИНЖЕНЕРЫ, ХОТЬ В МЕДИКИ Еще одной проблемой сегодняшнего высшего образования, по мнению представителей вузов, является отсутствие профориентации абитуриен-

тов, то есть изначального решения, кем быть. В прошлом году, например, один из поступающих умудрился подать документы сразу в 60 приемных комиссий. А в этом году в медакадемию зачислили студента, который «пришел» из университета железнодорожного транспорта. Ректоры сетуют, что людям, похоже, все равно, где учиться. Руководители вузов считают, что эту ситуацию тоже нужно менять, например ввести баллы за профориентацию.

ÌÈ ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ

Ïàðòèçàíè â ïîøàí³ ËÞÄÌÈËÀ ÁÓËÎ×ʲÍÀ

22 âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷èëè Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïàðòèçàí³â ç³ ñâÿòîì ïðèâ³òàâ ìåð ì³ñòà ²âàí Êóë³÷åíêî. Ïîò³ì â³äáóëîñü óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Îëåêñàíäðîâi Ôåäîðîâó Іван Куліченко особисто подякував партизанам та підпільникам за їхній безцінний внесок у майбутнє, підкресливши, що,

ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

Âóçàì íóæåí «ïåðåó÷åò»

По словам заместителя начальника управления образования и науки Днепропетровского горсовета Виктора Горячева, предполагаемое сокращение вузов Днепропетровска коснуться не должно. Высшие учебные заведения высоко котируются не только в Украине и странах бывшего Союза, но и за рубежом. Для того чтобы навести порядок в высшей школе, в первую очередь, нужно провести инвентаризацию учебных заведений и перестать называть вузами те же профтехучилища, считает ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Украины Владимир Большаков.

саме завдяки цьому героїчному подвигу, українці вже 65 років живуть у мирі, без війни. У Дніпропетровську проживають

57 партизанів, які воювали в з’єднаннях Сидора Ковпака, Олександра Федорова, а також партизани Білорусії та Смоленщини, якi воювали в Югославії, Польщі. Мер побажав їм міцного здоров’я, благополуччя в родинах. З нагоди свята славних героїв очікували подарунки та матеріальна допомога. Міський

бюджет виділив 9690 грн., а з обласної скарбниці партизани отримали по 200 грн. кожен. Після зустрічі з міською владою урочисті святкування продовжились біля пам’ятника партиза-

ну, двічі Герою Радянського Союзу Олександрові Федорову. Засвідчити свою повагу та покласти квіти сюди прийшли керівники міста й області, ветерани, школярі та небайдужі городяни.

 ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÖÅÍÒв ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ 57 ÏÀÐÒÈÇÀͲÂ

Ò²ËÜÊÈ ÒÐÈ ÄͲ

IJÇÍÀÉÒÅÑÜ ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂ'ß ²ç 1 äî 3 æîâòíÿ ï³ä ïàòðîíàòîì äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðîéäóòü äí³ çäîðîâ'ÿ äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà. Íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ðîç³á'þòü «Ì³ñòå÷êî çäîðîâ'ÿ», äå ãîðîäÿíè çìîæóòü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ïîì³ðÿòè òèñê, çâàæèòèñü, îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ òåðàïåâòà ³ îçíàéîìèòèñü ³ç ïðèëàäàìè äëÿ êîíòðîëþ ñòàíó çäîðîâ'ÿ â äîìàøí³õ óìîâàõ. Óñ³ â³äâ³äóâà÷³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó ðîç³ãðàøó ö³ííèõ ïðèç³â. ○

ÂÏÅÐØÅ Â ÐÀÉÎͲ

ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ÍÀ ÁÓÒÎÂ²É 26 âåðåñíÿ íà âóë. Áóòîâà, ùî â ²íäóñòð³àëüíîìó ðàéîí³, â³äáóëîñÿ ñâÿòî ö³º¿ âóëèö³, ÿêå ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ íàçâàëè «Áóòîâ÷àê». Öüîãî äíÿ ïðîñòî íåáà ïðîéøëî ê³ëüêà ì³í³âèñòàâîê. Íà íèõ ìåøêàíö³ äåìîíñòðóâàëè îâî÷³ òà ôðóêòè, ÿê³ âèðîñòèëè íà ñâî¿õ ãîðîäàõ, ³ âëàñíîðó÷ ïðèãîòîâëåí³ êóë³íàðí³ «øåäåâðè». Äîðîñë³ òà ä³òè ãðàëè ó ôóòáîë, ñï³âàëè é òàíöþâàëè. Ó ðàìêàõ ñâÿòà 6 ô³íàë³ñò³â êîíêóðñó íà êðàùå ïîäâ³ð’ÿ âóëèö³ îòðèìàëè ïîäàðóíêè òà òàáëè÷êè ç íàïèñîì: «Çðàçêîâå ïîäâ³ð'ÿ».


6 ЖИТТЯ МІСТА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

Èìè ãîðäÿòñÿ ãîðîä è ñòðàíà ÂÈÒÀËÈÉ ËÜÂÎÂÑÊÈÉ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÈÑÅÍÊÎ

ÑÒÂÎÐßÒÜ ÍÎÂÓ ÐÀÄÓ

̲ÑÒÎ ÍÎÂÈÌÈ Î×ÈÌÀ Ïðè ì³ñüê³é ðàä³ áóäå ñòâîðåíî ìóí³öèïàëüíó ðàäó. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ óõâàëÿòü íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 6 æîâòíÿ. Äî ìóí³öèïàëüíî¿ ðàäè çàëó÷àòü ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿê³ çàéìàòèìóòüñÿ âèð³øåííÿì âàæëèâèõ ïèòàíü ìåãàïîë³ñà. Óâ³éòè äî ñêëàäó ìóí³öèïàëüíî¿ ðàäè ìîæå êîæåí. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî îñîáèñòî ïîäàòè â³äïîâ³äíó ïèñüìîâó çàÿâó íà ³ì’ÿ ãîëîâè ðàäè. Ãîëîâà òà ÷ëåíè ðàäè ïðàöþâàòèìóòü íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, òîáòî áåçïëàòíî.

Ãîðîäñêîé ãîëîâà Äíåïðîïåòðîâñêà Èâàí Êóëè÷åíêî ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ ÞÌÇ ñ Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ Мэр Днепропетровска назвал «Южмаш» главным машиностроительным

словам, наряду с государственной поддержкой, развитию предприятия будут всячески содействовать городские власти. Некоторые шаги в этом

ÍÎÂÈÍÈ Ó²ÌÊÍÓÒÜ ÑÈÐÅÍÈ

ÓÂÀÃÀ ÂѲÌ! 29 âåðåñíÿ î 13:55 ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó áóäóòü ââ³ìêíåí³ ñèðåíè, ÿê³ îçíà÷àþòü ïîïåðåäæóâàëüíèé ñèãíàë «Óâàãà âñ³ì!» Ó öåé ÷àñ âàæëèâî íå ïàí³êóâàòè, çáåð³ãàòè ñïîê³é. Ñèðåíè âêëþ÷àþòü äëÿ ïåðåâ³ðêè öåíòðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ ñèñòåìè òà íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ. ○

ÇÂ'ßÇʲÂÖ² ÏÎÄÁÀËÈ

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÈ ÒÅËÅÔÎÍÈ Çà îñòàíí³é òèæäåíü ó ìåãàïîë³ñ³ â³äíîâëåíî 1 òèñÿ÷ó 200 ìåòð³â òåëåôîííîãî êàáåëþ, çàâäÿêè öüîìó çàïðàöþâàëè ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè â 1 òèñÿ÷³ 318 àáîíåíò³â. Íàéá³ëüøèé ðåìîíò ùîäî çàì³íè êàáåëþ çâ’ÿçê³âö³ âèêîíàëè çà àäðåñîþ: âóë. Áóäüîííîãî, 59 òà 16. Ïîñò³éíî â³äíîâëþâàòè òåëåôîííèé êàáåëü çâ’ÿçê³âö³ ìóñÿòü ÷åðåç éîãî êðàä³æêè. Çà âêàçàíèé ïåð³îä çëîâìèñíèêè âèð³çàëè 1 òèñÿ÷ó 100 ìåòð³â êàáåëþ. ×åðåç öå áåç òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó ëèøàþòüñÿ áëèçüêî òèñÿ÷³ àáîíåíò³â. Íàéá³ëüøå âèïàäê³â êðàä³æîê òåëåôîííèõ êàáåë³â çàô³êñîâàíî ó Ñàìàðñüêîìó òà Áàáóøê³íñüêîìó ðàéîíàõ. ○

предприятием страны, а его специалистами, которые работают здесь, гордится не только город, но и вся Украина. Иван Иванович от имени жителей города пожелал машиностроителям здоровья, оптимизма и успехов. По его

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂËÀÑÒÈ ÁÓÄÓÒ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

Ìàìà, òàòî ³ ÿ - äðóæíà ñ³ì’ÿ

ÓÆÅ ÒÐÀÄÈÖ²ß

ÁÀÃÀÒΠʲÍÎ ÍÅ ÁÓÂÀª ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó äèòÿ÷î-þíàöüêîìó öåíòð³ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà «Êîëîáîê» 145 ä³òåé ³ç 19 ïðèéîìíèõ ñ³ìåé îáëàñò³ âåñåëî â³äñâÿòêóâàëè îäðàçó òðè ñâÿòà - Äåíü óñèíîâëåííÿ, Äåíü òóðèçìó òà Äåíü ó÷èòåëÿ Нудьгувати малечі та прийомним батькам не довелося: спочатку - сімейне фото разом із веселими господарями - Колобками,

потім - поздоровлення, концерт справжньої туристичної пісні, багаття, солдатська каша, багато солодощів і нарешті - спортивні змагання. Скільки радості було в очах дітей, коли вони виборювали право називатися найспортивнішою родиною. Батьки теж хвилювалися, підтримували чад гучними оплесками. Життя прийомної родини - це, передусім, копітка праця батьків. «Виховувати дітей -

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161)

ÍÎÂÈÍÈ ÑϲزÒÜ ÏÎÁÀ×ÈÒÈ

ÎÖÅ ÒÀÊ ÑÏÀÄÙÈÍÀ!  ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ïî÷àëà ðîáîòó âèñòàâêà îäÿãó òà ïðåäìåò³â ïîáóòó çàïîðîçüêèõ êîçàê³â XVIII ñò. «Êîçàöüêà ñïàäùèíà». Ïðèñâÿ÷åíà âîíà 155ð³÷íîìó þâ³ëåþ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî. Âñüîãî íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî ïîíàä ï³âñîòí³ åêñïîíàò³â ç óí³êàëüíî¿ êîëåêö³¿ êîçàöüêèõ ñòàðîæèòíîñòåé ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. ○

ÍÀÂ×ÀÒÜ ² ÐÎÇÊÀÆÓÒÜ

ØÊÎËÀ ÄËß Ä²ÀÁÅÒÈʲÂ

Ïîë³ïøèòèòè æèòòÿ ä³àáåòèê³â, íàâ÷èòè ¿õ ïðàâèëüíî õàð÷óâàòèñü, ï³çíàòè òåõí³êó ³íñóë³íîòåðàﳿ òà îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà õâèëþþ÷³ äëÿ ñåáå ïèòàííÿ ìîæíà â øêîë³ ä³àáåòó â ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹9. Øêîëà ïðàöþº êîæåí îñòàíí³é ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ó ö³é æå ë³êàðí³, â êîíôåðåíö-çàë³ æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿. Ïî÷àòîê çàíÿòü î 15.30. ÏÐȯÕÀËÈ ÄÎ ÍÀÑ

 ÃÎÑÒßÕ Ó «ÊÎËÎÁÊÀ»

27 âåðåñíÿ â îáëàñíîìó öåíòð³ ïðîéøîâ IV Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü åêðàííèõ ìèñòåöòâ «Äí³ïðî-cinema». Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 150 àâòîð³â ³ç 22 ì³ñò êðà¿í áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ. Ôåñòèâàëü ïðîõîäèòü çà ³í³ö³àòèâîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â Óêðà¿íè. Ó 2007- ìó çàõ³ä îòðèìàâ ñòàòóñ óêðà¿íñüêîãî ê³íîðåæèñåðà -îïåðàòîðà Êàòåðèíîñëàâà-Äí³ïðîïåòðîâñüêà Äàíèëà Ñàõíåíêà.

направлении уже сделаны: тепловые сети ЮМЗ переведены на баланс города и готовы к отопительному сезону, дороги по улицам Криворожская, Макарова, Энергетическая, подводящие к предприятию, отремонтированы. К своему профессиональному празднику «южмашевцы» подошли с грандиозными планами и большими перспективами. Уже в середине октября планируется запустить в космос первый отечественный спутник для дистанционного зондирования Земли,

созданный в цехах ЮМЗ. «Січ-2» полетит на ракете «Днепр», также сконструированной на «Южмаше». Спутник будет исследовать поверхность планеты и отправлять украинским ученым картографические данные. Параллельно с запуском «Січ-2» на предприятии работают еще над двумя серьезными проектами. Совместно с американцами днепропетровские машиностроители реализуют проект ракеты-носителя «Таурус» и занимаются изготовлением ракеты «Циклон-4» вместе с бразильской компанией «ACS». Кроме того, на данный момент на ЮМЗ разрабатывают проекты модернизации тракторного производства и ветроэнергетических установок. Также днепропетровские машиностроители в ближайшее время планируют производство троллейбусов и автобусов по европейским стандартам.

Å˲ÒÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎò¯

Ó 2010-ÌÓ ÐÎÖ² ÌÅØÊÀÍÖ² ÎÁËÀÑÒ² ÓÑÈÍÎÂÈËÈ 129 IJÒÎ×ÎÊ душевне покликання», - вважає Любов Шевченко, прийомна мати десятьох дітей. Та жінка переконана, що в цьому й полягає сенс життя, найбільше щастя дорослої людини.

Ïðî àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ñòîìàòîëî㳿 ãîâîðèëè ìèíóëîãî òèæíÿ íà âñåóêðà¿íñüê³é íàðàä³ ôàõ³âö³â ãàëóç³. Çàõ³ä ïðèñâÿòèëè 100ð³÷÷þ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ªâãåíà Ìàëåâè÷à - çàñíîâíèêà íå ëèøå êàôåäðè ñòîìàòîëî㳿 ó ì³ñò³, àëå é ðîäîâî¿ äèíàñò³¿ äàíòèñò³â. Öüîãî æ ðîêó ï³øîâ ç æèòòÿ éîãî ñèí Îëåã Ìàëåâè÷, ÿêèé î÷îëþâàâ êàôåäðó ñòîìàòîëî㳿 Äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿.


ÊÐÈ̲ÍÀËÜÍÅ ×ÒÈÂÎ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

«ËÈÃÀ» ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ

ÄÎÐÎÃÀ - ÍÅ ²ÃÐÀØÊÀ

Äíåïðîïåòðîâñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè çàäåðæàëè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, îðãàíèçîâàâøåãî ìóæñêîé «ïóáëè÷íûé äîì»

ÒÀÐÈÔ - 100 ÄÎËËÀÐΠ ×ÀÑ

ÌÀËÅÍÜʲ ϲØÎÕÎÄÈ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

тим-услуги) при помощи Интернета. Во всемирной сети дельцы искали клиентов. Организатор агентства отбирал на работу молодых людей с привлекательной внешностью и хорошими физическими данными. Среди его работников, например, были тренеры по фитнесу, спортсмены и стриптизеры. Интересно, что на каждого «сотрудника» имелось профессиональное портфолио. Свои услуги парни в большинстве случаев предоставляли закрыто-

ÍÎÂÈÍÈ

Ýñêîðò äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ äàì

В областном центре молодые люди под видом сопровождения дам и показа мужского стриптиза предоставляли сексуальные услуги за вознаграждение. Выявили незаконный бизнеспроект сотрудники управления борьбы с Вышли на «Мужпреступлениями, свяской эскорт» (именно занными с торговлей так называлось агентлюдьми, УМВД обласство, продававшее инти.

му кругу состоятельных дам. Тариф на сопровождение и сексуальные услуги составлял около 100 долларов в час. Правда, самим «сотрудникам» доставалось всего сорок - остальные деньги уходили своднику. Сутенер, которого задержали правоохранители, за собой вины не увидел. Предприимчивый парень объяснил милиции, что оказанием интимных услуг его агентство не занималось. По его словам, это было всего лишь со-

провождение женщин - общение с парнями, экскурсии, прогулки на лодке, избавление от комплексов. Однако деятельность «сопровождающих» была задокументирована. К слову, правоохранители довольно быстро «закрыли» мужской эскорт-сервис. Он не просуществовал и нескольких месяцев. Молодому человеку, который организовал этот не совсем обычный бизнес, грозит пять лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ö³ëèé ì³ñÿöü ñï³âðîá³òíèêè îáëàñíî¿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ íàâ÷àëè ä³òåé ïðàâèëüíî ïîâîäèòè ñåáå íà äîðîç³. Òà íàâ³òü ó öåé ïåð³îä ìàëå÷à ïîòðàïèëà â 24 ÄÒÏ, 23 äèòèíè îòðèìàëè òðàâìè, 3 - çàãèíóëè. Ç ïî÷àòêó ðîêó íà äîðîç³ òðàâìóâàëèñü 168 ìàëåíüêèõ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó, 8 çàãèíóëè. Íàé÷àñò³øå ï³ä êîëåñà ïîòðàïëÿþòü ä³òè ó â³ö³ â³ä 7 äî 14 ðîê³â. Á³ëüøå ïîëîâèíè âèïàäê³â - öå íà¿çä íà ï³øîõîä³â ³ â 70 -75% âèíí³ ñàì³ ä³òè. Òðåòèíà ïîñòðàæäàëèõ ä³òåé áóëè ëèøå ïàñàæèðàìè, òîæ äîðîñëèì òàêîæ íå çàâàäèëî ïðîéòè êóðñ ìîëîäîãî ó÷àñíèêà äîðîæíüîãî ðóõó. ○

ÍÀ «×ÎÐÍÈÉ ÄÅÍÜ»

ÇÀÏÀÑ ÄËß «ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ» ² ÷îãî ò³ëüêè íå çíàõîäÿòü ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè ì³ë³ö³¿ â õîä³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â. Òàê, ó Íîâîìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ íåïðàöþþ÷èé 49-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðèáåð³ã íà «÷îðíèé äåíü» 262 ïàòðîíè êàë³áðó 7, 62 ìì äî àâòîìàòà «Êàëàøíèêîâà». Âèëó÷åí³ áîºïðèïàñè íàïðàâëåíî íà äîñë³äæåííÿ. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, à òàêîæ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ¿õ âëàñíèêà. ○

ÏÎÏÀËÀÑÜ

ÏÐÎÙÀÂÀÉ, ÌÀÐÈÕÓÀÍÎ!

ÔÀËÜØÈÂÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

Ïñåâäîãàèøíèêè øòðàôîâàëè èíîñòðàíöåâ ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå ìîøåííèêè îááèðàëè âîäèòåëåé èç áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ìèëèöèè çëîóìûøëåííèêè îáúÿñíèëè, ÷òî ôîðìó íàøëè â ëåñîïîëîñå На минувшей неделе на 206 километре трассы Харьков - Симферополь в поле зрения правоохранителей попал Daewoo Lanos с фальшивыми номерами. Правоохранители догнали подозрительный автомобиль и обнаружили в нем двоих мужчин, одетых в

форму, похожую на милицейскую. Предъявить документы «милиционеры» отказались, да и форменную одежду спешили снять. В авто мошенников при осмотре выявили бланки протоколов, жезлы, бинокли, фуражку, кодировку номерных знаков РФ. Кроме того, злоумышленники «оборудовали» свою машину фальшивыми номерами и проблесковыми маячками красного и синего цветов. Останавливали лжегаишники водителей из ближнего зарубежья - России, Беларуси. Расчет был на то, что приезжие не зна-

ют, как должны выглядеть настоящие сотрудники ГАИ Украины и их авто и как они должны реагировать на нарушения. Задержанных доставили в Новомосковский райотдел милиции. Там они пояснили, что форму нашли в лесополосе и решили просто примерить. А вот рассказать, почему патрулировали трассу и где взя-

ли атрибутику, они не смогли. Пока решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности.

ËÆÅÃÀÈØÍÈÊÈ «ÒÎÐÌÎÇÈËÈ» ÐÎÑÑÈßÍ È ÁÅËÀÐÓÑÎÂ

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ: Îò 800 äî 1,5 òûñ. ãðí. â ñðåäíåì òðåáóþò îò âîäèòåëåé ëæåãàèøíèêè. Äâà ÷åëîâåêà, êàê ïðàâèëî, «ïàòðóëèðóþò» äîðîãó. ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÎÁËÀÑÒI, ÓÏÐÀÂËIÍÍß ÑÁÓ Â ÎÁËÀÑÒI, ÂÇà ÃÓ ÌÂÑ, ÖÅÍÒÐÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈ ÃÓ ÌÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó ñï³âðîá³òíèêè ñåêòîðà áîðîòüáè ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â ñï³éìàëè íà ãàðÿ÷îìó 48-ð³÷íó æ³íêó, ÿêà ó ñóìî÷ö³ çàì³ñòü ïîìàäè íåñëà 10 ê³ëîãðàì³â ìàðèõóàíè. Íåïðàöþþ÷à òà ðàí³øå ñóäèìà ÷åêຠíà ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ñòàòòåþ «Íåçàêîííå âèðîáíèöòâî, âèãîòîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ àáî ïåðåñèëàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí àáî ¿õ àíàëîã³â áåç ìåòè çáóòó». ○

ÎÁÅÐÅÆÍÎ, IJÒÈ!

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀ ÏÐÎÃÓËßÍÊÀ 42-ð³÷íèé áàòüêî òåïëîãî îñ³ííüîãî äíÿ âèð³øèâ ïðîãóëÿòèñÿ ç äèòèíîþ â êîëÿñö³ âóëèöÿìè Ïàâëîãðàäà. Òà, ïåðåõîäÿ÷è äîðîãó, íå ï³äîçðþâàâ, ùî íàðàæຠñâîþ äèòèíó íà ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó - ÷îëîâ³êà ç êîëÿñêîþ çáèâ àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-21099. ÄÒÏ ñòàëîñÿ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Äí³ïðîâñüêî¿ òà ²ñêð³âñüêî¿. Ìàëåíüêà äèòèíà ïîìåðëà íà ì³ñö³, áàòüêî ó òÿæêîìó ñòàí³ áóâ ãîñï³òàë³çîâàíèé ó ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ.


8 МИРСЬКI СПРАВИ ○

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÇÀÏÈÒÓÂÀËÈ - ²ÄÏβÄÀªÌÎ

ÓÑÅ ÏÐÎ ÏÅÍѲ¯ ²Ç ÏÅÐØÈÕ ÓÑÒ Â³äïîâ³äຠçàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ â îáëàñò³ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ íàäõîäæåííÿ äîõîä³â Îëåíà Ìèêîëà¿âíà Äèá÷åíêî ß, ô³çè÷íà îñîáà - ï³äïðèºìåöü,îáðàâ îñîáëèâèé ñïîñ³á îïîäàòêóâàííÿ (ñïëà÷óþ ºäèíèé ïîäàòîê). ßêèé ïîðÿäîê ðîçðàõóíêó ñóì äîïëàòè äî ì³í³ìàëüíîãî ñòðàõîâîãî âíåñêó? Ñóìà ñòðàõîâîãî âíåñêó âèçíà÷àºòüñÿ ï³äïðèºìöåì ñàìîñò³éíî ç óðàõóâàííÿì ÷àñòèíè ô³êñîâàíîãî àáî ºäèíîãî ïîäàòê³â, ùî ïåðåðàõîâàíà äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå 294,82 ãðèâí³ òà íå á³ëüøå 4338,24 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü. Íàïðèêëàä, ñóìó, ÿêó ïîâèíåí ñïëàòèòè äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ï³äïðèºìåöü - ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó çà ñòàâêîþ 200 ãðí. çà ñåðïåíü: 1. ̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³éíîãî âíåñêó çà ñåðïåíü: 888 ãðí. õ 33,2%=294,82 ãðí. äå 888 ãðí. - ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà äëÿ ïåð³îäó ç 01.07.2010 äî 30.09.2010, 33,2% - ðîçì³ð ñòðàõîâîãî âíåñêó äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó äëÿ ï³äïðèºìö³â. 2. Ñóìà, ùî íàäõîäèòü äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó â³ä ñóìè ñïëà÷åíîãî ùîì³ñÿöÿ ºäèíîãî ïîäàòêó: 200 ãðí. õ 42% = 84 ãðí. 3. Ñóìà, ÿêó íåîáõ³äíî äîïëàòèòè â Ïåíñ³éíèé ôîíä çà ñåðïåíü: 294,82 ãðí. - 84,00 ãðí. = 210,82 ãðí. Ñóìà ìàêñèìàëüíîãî ñòðàõîâîãî âíåñêó â ïåð³îä ç 01.07.2010 äî 30.09.2010 ñòàíîâèòü 4 422,24 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü, ùî ðîçðàõîâàíà íàñòóïíèì ÷èíîì: 13 320,00 ãðí. õ 33,2%, äå 13 320,00 ãðí. - ðîçì³ð ìàêñèìàëüíî¿ âåëè÷èíè ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, 33,2% - ðîçì³ð ñòðàõîâîãî âíåñêó äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó äëÿ ï³äïðèºìö³â. ßêùî ï³äïðèºìåöü - ïëàòíèê ºäèíîãî àáî ô³êñîâàíîãî ïîäàòê³â áàæຠçä³éñíèòè äîïëàòó äî ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³ðó ñòðàõîâîãî âíåñêó, òî äîïëàòèòè íåîáõ³äíî 4 338,24 ãðí. íà ì³ñÿöü. 4 422,24 ãðí. - 84,00 ãðí. = 4 338,24 ãðí. Ñïëàòà ñòðàõîâèõ âíåñê³â çä³éñíþºòüñÿ ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ», à ñàìå: ùîêâàðòàëüíó, ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â, íàñòóïíèõ çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì çâ³òíîãî êâàðòàëó, òîáòî: çà ëèïåíü-âåðåñåíü 2010 ðîêó - äî 20 æîâòíÿ 2010 ðîêó; çà æîâòåíü - ãðóäåíü 2010 ðîêó - äî 20 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó. ³ä ðåäàêö³¿: «Â³ñò³» ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ÏÔÓ â îáëàñò³ çàïî÷àòêóâàëè ðóáðèêó «Àêòóàëüíî», ÿêà áóäå âèõîäèòè ùîíîìåðà. Âîíà ñòàíå ó íàãîä³ íå ëèøå ïåíñ³îíåðàì, àëå é òèì, õòî ò³ëüêè ãîòóºòüñÿ äî âèõîäó íà ïåíñiþ.

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÑϲËÜͲ ÇÓÑÈËËß

Ïîøòîâèêè i âëàäà äîìîâèëèñü ïðî ñï³âïðàöþ Æîâòíåâèé ðàéîí ðîçòàøîâàíèé ó ñàìîìó ñåðö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Îäíèì ³ç åëåìåíò³â éîãî åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ º ñó÷àñí³ êîìóí³êàö³¿, çîêðåìà ïîøòîâèé çâ’ÿçîê. Ïðî çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ ì³ñöåâîþ âëàäîþ äëÿ éîãî ï³äòðèìêè, íàøà ðîçìîâà ç ãîëîâîþ Æîâòíåâî¿ ðàéðàäè ³êòîð³ºþ Ëóêàøîâîþ - Вікторіє Федорівно, нещодавно Жовтнева райрада затвердила Програму розвитку поштового зв’язку в районі на 2010-2012 роки. З чим це пов’язано? - Нашу увагу на важливі для розвитку поштової мережі у районі моменти звернув депутат Жовтневої райради і нині гендиректор УДППЗ «Укрпошта» Євген Заяць. Він ви-

ÌÅÒÀ - ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ ÏÎØÒÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ

ступив ініціатором створення програми, а депутати підтримали цю ідею. Сьогодні поштова мережа використовується для широкого спектра послуг. У той же час у своїй роботі поштовики мають справу з рядом проблем, які їм не вирішити без підтримки місцевої влади. - З якими саме? Чим може допомогти влада? - Більшість відділень поштового зв’язку Жовтневого району розташовані в орендованих приміщеннях комунальної власності та інших власників. Оскільки це один із центральних районів міста, такі приміщення викликають велику зацікавленість різних комерційних структур. Останнім часом збільшуються випадки продажу приміщень відділень поштового зв’язку без попередження. Є чимало прикладів: пр. Гагаріна, 31, вул. Фучіка, 12-б, вул. Гоголя, 1, пр. Гагаріна, 105, пр. Героїв, 21, пр. Героїв, 35. Інша проблема - розмір орендної плати. Відповідно до Закону України «Про підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» оренд-

на плата за приміщення, які використовуються для передплати та доставки періодичних друкованих видань, встановлюється на пільгових умовах і має становити 1 грн. на рік, але по факту вона коливається від 1 грн. до 765 грн. за кв. м на рік, що призводить до збитковості відділень поштового зв’язку. - У чому головна мета Програми? - Це розвиток національного оператора поштового зв’язку, забезпечення доступності поштових послуг. Для цього необхідно створити сприятливі умови для збереження та розширення мережі поштового зв’язку в районі.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ: 10 ñòàö³îíàðíèõ â³ää³ëåíü ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ îáñëóãîâóþòü ìàéæå 163 òèñÿ÷³ ëþäåé. - Які конкретні дії намічено для її реалізації? - Зокрема, потрібні кошти для ремонту відділень поштового зв’язку, оновлення комп’ютерної техніки, встановлення обладнання, підключення відділень до корпоративної комунікаційної мережі. Також треба виділити приміщення для них у новобудовах, зберегти працюючі.

ÑÅÇÎÍ Â²ÄÊÐÈÒÎ

×àñ ïîëþâàòè íà ïåðíàòèõ À.Â. ÊÓÍʲËÜ, ÏÐβÄÍÈÉ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ Â²ÄIJËÓ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÒÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß, ÑÏÅÖÐÎÁÎÒÈ ² ÇÂ’ßÇÊ²Â Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜʲÑÒÞ

4 âåðåñíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îí³, â³äïîâ³äíî äî Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 2 âåðåñíÿ 2010 ð. ¹ 1759-ð òà Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 3 âåðåñíÿ 2010 ð., áóëî â³äêðèòî ïîëþâàííÿ íà ïåðíàòó äè÷èíó.  öüîìó ðîö³ ÷åðåç ïîæåæîíåáåçïå÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³ â³äêðèòòÿ ñåçîíó çàòðèìàëè ïðàêòè÷íî íà ì³ñÿöü Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про мисливське господарство та полювання», Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі, яке затверджено наказом Мінприроди від 19.12.06 № 548, Державною екологічною інспекцією в Дніпропетровській області проводяться планові перевірки дотриман-

ня вимог природоохоронного законодавства України користувачів мисливських угідь області та рейдові заходи, спрямовані на виявлення та попередження порушень правил полювання мисливцями. З початку мисливського сезону полювання 2010-2011 рр. особовим складом інспекції проведено 23 рейдові заходи, складено 11 протоколів, накладено штрафів на загальну

суму 1190 грн., які стягнуто в повному обсязі. Відповідно до доручення Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища від 08.09.10 № 58-653 «Про здійснення контролю за дотриманням вимоги природоохоронного законодавства суб’єктами мисливського господарства» Державній екологічній інспекції в Дніпропетровській області доручено пе-

ревірити дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині використання державного мисливського фонду суб’єктами мисливського господарства.

Шановні користувачі мисливських угідь та мисливці Дніпропетровської області! Державна екологічна інспекція в Дніпропетровській області звертається до вас із проханням бережно ставитись до мисливського фонду нашої області та дотримуватись вимог чинного законодавства під час ведення мисливського господарства та полювання.


МИРСЬКI СПРАВИ 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÃÎËÎÂÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß

Ïåíñ³¿ â îáëàñò³ îäåðæóþòü â÷àñíî за рахунок зменшення за-

ÞÐ²É ÊÎÇÀÊ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ боргованості платників, ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÔÓ Â ÎÁËÀÑÒ²

«Âèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Êàáì³íîì, - ãîëîâíå çàâäàííÿ äëÿ âñ³õ ïðàö³âíèê³â ñèñòåìè», - òàê ðîçïî÷àâ ñåëåêòîðíó íàðàäó ³ç íà÷àëüíèêàìè ãîëîâíèõ òà ï³äâ³äîì÷èõ óïðàâë³íü ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè Áîðèñ Çàé÷óê Дніпропетровщина серед інших регіонів доповіла, що працівники всіх 50-ти управлінь спрямовують зусилля на виконання завдань у сфері пенсійного забезпечення: 1 млн. 31 тис. пенсіонерам забезпечується своєчасна виплата пенсій. Досягти підвищення надходжень намагаємось

яка на сьогодні складає 130,6 млн. грн. Показниками бюджету на цей рік передбачено надходження коштів від погашення боргу по страхових внесках у сумі 87 млн. грн., що становить 82% від загальної суми боргу по страхових внесках. Зараз спостерігається позитивна динаміка зростання надходжень, збільшується відсоток суб’єктів підприємницької діяльності, які доплачують до мінімального розміру страхового внеску. Якщо на початок серпня таких платників було 7 тисяч, то на сьогодні вже 14,5 тисячі. Із 1 жовтня зросте прожитковий мінімум для не- вели масовий перерахунок розміру прожиткового працездатних осіб. Тому пенсій, надбавок та підви- мінімуму - 723 грн., які буоргани ПФУ в області про- щень, виходячи з нового дуть виплачені в жовтні.

ÍÎÂÈÍÈ

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÌÅØÊÀÍÖ²Â

ÏÅÐŲÐÒÅ ÑÅÁÅ Ó ÑÏÈÑÊÀÕ Â²ÄÄ²Ë ÀÄ̲ͲÑÒÐÓÂÀÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÐŪÑÒÐÓ ÂÈÁÎÐֲ ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

Íàáëèæàþòüñÿ ÷åðãîâ³ âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â, ïðèçíà÷åí³ íà 31 æîâòíÿ 2010 ðîêó Ùîá ó äåíü âèáîð³â âè ìîãëè ñïîê³éíî ³ âïåâíåíî çðîáèòè ñâ³é âèá³ð, çàïðîøóºìî âñ³õ âèáîðö³â îáëàñò³ äî 28 æîâòíÿ 2010 ðîêó ïðèéòè òà ïåðåâ³ðèòè ó â³ää³ëàõ âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³, óñóíóòè íåâ³äïîâ³äíîñò³ òà íåòî÷íîñò³ â çàïèñ³ ïðî ñåáå. Îñîáëèâî çàêëèêàºìî ïðèéòè ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ äàí³ òèõ âèáîðö³â, ÿê³ áóäóòü ãîëîñóâàòè âïåðøå. Ïðè çâåðíåíí³ äî â³ää³ëó ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî ìàòè ïðè ñîá³ ïàñïîðò ÷è òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ òà êîíòàêòí³ òåëåôîíè â³ää³ë³â âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ìîæíà ç'ÿñóâàòè ó âèêîíêîìàõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (ì³ñò ³ ðàéîí³â ó ì³ñòàõ), ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ àáî íà âåá-ñàéò³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (www.adm.dp.ua). Ñêîðèñòàéòåñÿ êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì, àáè íå âòðàòèòè ñâ³é ãîëîñ!

ÍÎÂÈÉ ÐÎÇ̲РÏÐÎÆÈÒÊÎÂÎÃΠ̲ͲÌÓÌÓ - 723 ÃÐÍ.

ÂÈÉØËÀ ÊÍÈÃÀ

Áåçìåæíà òâîð÷³ñòü ÏÒÎ «Профтехосвіта творяча і натхненна» - під такою назвою нещодавно вийшла збірка творів учнів і викладачів закладів профтехосвіти Дніпропетровської області. Ця книга - перша спроба опублікувати твори обдарованих учнів, педагогів і майстрів ПТО. Видання присвячене 65-й річниці Великої Перемо-

ги та 70-річчю ПТО. Автори проекту сподіваються, що книга зламає стереотипи поглядів суспільства на систему профтехосвіти. Адже тут не лише готують кваліфікованих робітників для виробництва та сфери побуту, але й виховують талановитих, творчих особистостей, які мають право бути почутими.

ÑÒÀÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ

Ó÷åáà ÷åðåç Èíòåðíåò ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ÿíâàðå áóäóùåãî ãîäà â Äíåïðîïåòðîâñêå ïëàíèðóþò îòêðûòü öåíòð ïîäãîòîâêè èíâàëèäîâ ê ïîñòóïëåíèþ â âóçû Работать он будет на базе Национальной металлургической академии Украины. Об этом рассказала журналистам автор и руководитель проекта «Пусть меня ционный центр будет зауслышит мир» Екатериниматься дистанционной на Коломиец. Информаподготовкой школьников с сенсорными дефектами. По словам Екатерины, обучать через Интернет будут как детей из специализированных интернатов, так и тех, кто учится в средних школах. Выполнять задания ребята смо-

ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß ÖÅÍÒÐÀ - 60 ÒÛÑ. ÃÐÈÂÅÍ

гут и в онлайн режиме, и вне сети. Такая форма учебы поможет детям с особенными потребностями лучше подготовиться к поступлению в вузы. Для того чтобы создать центр, нужно 60 тысяч гривен. Если средства будут получены, он начнет работу в январе 2011 года.

ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ (ËÅÃÀ˲ÇÎÂÀÍÈÕ) ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÁËÀÃÎIJÉÍÈÕ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÒÀ ²ÍØÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ ÇÀ ÑÅÐÏÅÍÜ 2010 ÐÎÊÓ 1. Громадська організація «Асоціація ветеранів Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області» м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 4, зареєстрована 06.08.2010№ 1218. 2. Дніпропетровський обласний осередок Федерації кунгфу України м. Кривий Ріг, вул. Рахманінова, 6/1, легалізовано шляхом письмового повідомлення про за снування 06.08.2010 №341. 3. Дніпропетровський обласний осередок Всеукра% їнської громадської організації «Асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «ОСАННА» м. Дніпропет ровськ, пр. Миру, 5/108, легалізовано шляхом письмово го повідомлення про заснування 11.08.2010 №342. 4. Дніпропетровська обласна молодіжна громадська організація «Я % Патріот» м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, буд. 21, кв. 324, зареєстровано 12.08.2010 № 1219. 5. Міжрегіональна громадська організація «Феде% рація танцю на пілоні та хореографії» м. Дніпропет ровськ, вул. 6ї стрілецької дивізії, буд. 9, зареєстровано 13.08.2010 № 1220. 6. Обласна громадська організація «Нова су% часність» м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, буд. 15, оф. 4, зареєстровано 13.08.2010 № 1221. 7. Дніпропетровський обласний осередок Всеукра% їнської громадської організації «Спілка мезотера% певтів» м. Дніпропетровськ, вул. Флангова, буд. 87, легалізовано шляхом письмового повідомлення про за снування 16.08.2010№ 343. 8. Дніпропетровська обласна громадська організа% ція «Асоціація вуличного футболу Дніпропетровської області» м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, буд. 22, кв. 173, легалізовано шляхом письмового повідомлення про заснування 21.08.2010 №344. 9. Дніпропетровська обласна громадська молодіж% на організація «Молодіжний меридіан» м. Дніпропет ровськ, вул. Бутова, 76, легалізовано шляхом письмово го повідомлення про заснування 27.08.2010 № 1222. Перелік організацій, у реєстрації яких відмовлено Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області в серпні 2010 року 1. Дніпропетровський обласний осередок Всеукра їнської громадської організації «Спілка мезотерапевтів». 2. Дніпропетровський обласний осередок Всеукраїн ської громадської організації інвалідів «Інститут реа білітації та соціальних технологій». 3. Благодійна організація «Незалежність». 4. Спілка громадських організацій «Народна Рада Дніпропетровщини». 5. Громадська організація «Спортивний клуб Дніпропетровські мустанги». 6. Дніпропетровський обласний осередок Всеукра їнської громадської організації інвалідів «Інститут реа білітації та соціальних технологій». 7. Обласна громадська організація «Економічний простір варіантів». 8. Дніпропетровський обласний осередок Федерації Окінавського Годзюрю каратедо і Рюкю Кобудо Джун докан України. 9. Громадська організація «Міжрегіональна лікар няна каса». 10. Дніпропетровська обласна громадська організа ція «Діалог плюс».

ÏÅÐÅË²Ê ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â, ÇÀÐŪÑÒÐÎÂÀÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍßÌ ÞÑÒÈÖ²¯ Ó ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²  ÑÅÐÏͲ 2010 ÐÎÊÓ 1. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області від 06.08.2010 № 1004 «Про внесення змін до Тарифів за надання державними нотаріусами Дніпропетровської області додаткових платних послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного харак теру», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 09.08.2010 за № 31/1594; 2. Наказ Головного управління юстиції у Дніпропет ровській області від 19.08.2010 № 1057 «Про затверд ження Переліку послуг, що надаються громадянам працівниками державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області на договірних засадах, та розмір тарифів за їх надання», зареєстрований у Голов ному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 19.08.2010 за №32/1595; 3. Розпорядження голови Дніпропетровської облас ної державної адміністрації від 03.08.2010 № Р405/0/ 310 «Про внесення змін до розпорядження голови обл держадміністрації від 27 грудня 2007 року № Р628/0/ 307 та Положення про регіональні стипендії провідним діячам культури і мистецтв Дніпропетровської області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Дніпро петровській області 121.08.2010 за № 33/1596. І. Л. Лур’є, в. о. начальника відділу реєстрацї нормативно%правових актів, друкованих засобів масової інформації та легалізації об’єднань громадян


10 СУСПІЛЬСТВО ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

29 ÂÅÐÅÑÍß 2010 ÐÎÊÓ Î 15 ÃÎÄÈͲ  ÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÓÏÐÀÂ˲ÍͲ ÀÃÐÎÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ, ÙÎ ÇÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÎÞ: Ì.ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ, ÂÓË. ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÜÊÀ, 52, ²ÄÁÓÄÅÒÜÑß ÇÀѲÄÀÍÍß ÎÁËÀÑÍί ÊÎÍÊÓÐÑÍί ÊÎ̲Ѳ¯ ÙÎÄÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÅÐÅ˲ÊÓ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ÀÃÐÎÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÇÀ ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ «ÇIJÉÑÍÅÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂί ϲÄÒÐÈÌÊÈ ×ÅÐÅÇ ÌÅÕÀͲÇÌ ÇÄÅØÅÂËÅÍÍß ÊÎÐÎÒÊÎ-, ÑÅÐÅÄÍÜÎÒÀ ÄÎÂÃÎÑÒÐÎÊÎÂÈÕ ÊÐÅÄÈҲ»

Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÅÒÅÐÀÍÈ Ó ÍÀØÈÕ ÑÅÐÖßÕ

ç ïèòàíü íàäàííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ï³äïðèºìñòâàì àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ÷åðåç ìåõàí³çì çäåøåâëåííÿ êîðîòêî-, ñåðåäíüî- òà äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльÇ íàãîäè 67-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ ності комісії ДніпропетровÏîêðîâùèíè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòської обласної державної адміñüêèõ çàãàðáíèê³â äî ìåìîð³àëó ністрації з питань надання дерçàãèáëèõ âî¿í³â ïîêëàëè êâ³òè жавної підтримки підприємïàì'ÿò³. Ó÷í³ 4 êëàñ³â Ïîêðîâñüêî¿ ствам агропромислового комÇÎØ ²-²² ñò. ¹1 ðàçîì ç àðòèñòàìè ÐÁÊ â³äâ³äàëè ìåøêàíö³â ñòàö³îíàð- плексу через механізм здешевлення кредитів (далі - комісія). íîãî â³ää³ëåííÿ Ïîêðîâñüêîãî 2. У своїй діяльності коміòåðöåíòðó ïî îáñëóãîâóâàííþ сія керується Конституцією îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí ³ України, законами України, ïðèâ³òàëè ¿õ ç³ ñâÿòîì. Ó÷í³ ïîäàðóâàактами Президента України ëè âåòåðàíàì êâ³òè, àðòèñòè ïðèâ³òàта Кабінету Міністрів Україëè ¿õ ï³ñíÿìè, à ãîëîâà ðàéîííî¿ ни, наказами Міністерства агîðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Â. Áîðäóí 14 рарної політики України. âåòåðàíàì â³éíè âðó÷èëà ïðîäóêòîâ³ 3. Основним завданням íàáîðè, ïðèäáàí³ êîøòîì ðàéîííîãî комісії є розгляд документів, áþäæåòó. поданих підприємствами агропромислового комплексу, з метою визначення переліку підприємств агропромисловоÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ го комплексу для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами за залученими підприємствами агропромислоÃîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ вого комплексу кредитами Îëåã Ìèðîíîâ ïðîâ³â ñåì³íàð (позиками) у банках, від - íàðàäó ç ãîëîâàìè ì³ñöåâèõ Міжнародної фінансової корðàä ç ïðèâîäó ï³äãîòîâêè äî порації, Європейського банку âèáîð³â. Éøëîñÿ ïðî îñîáëèреконструкції та розвитку, від âîñò³ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè, нерезидентів на умовах, виíîðìàòèâí³ âèìîãè äî значених Порядком викорисïðèì³ùåíü òåðèòîð³àëüíèõ òà тання у 2010 році коштів Стаä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é білізаційного фонду для òà ïðî ôóíêö³¿, ÿê³ ïîêëàäåíî здійснення фінансової підíà ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè. тримки підприємств агропро○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ мислового комплексу через механізм здешевлення креÆÎÂÒ² ÂÎÄÈ дитів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 794. У разі необхідності для виконання своїх повноважень Ô³íàëüíèé òóð îáëàñíèõ комісія має право витребуваçìàãàíü «Íàùàäêè êîçàöüêî¿ ти від підприємств агропроñëàâè» ïðîéøîâ ó ì³ñò³. Ñþäè мислового комплексу додатçàâ³òàëè êîìàíäè-ïåðåìîæíèö³ кову інформацію. çîíàëüíèõ òóð³â. Ìåòà çàõîäó: 4. Формою роботи комісії є ï³äâèùèòè ð³âåíü ô³çè÷íî¿ засідання, які скликаються гоï³äãîòîâêè, çàëó÷èòè ä³òåé äî ловою комісії або його заступðóõëèâèõ ³ãîð òà â³äðîäèòè ником (у разі відсутності голоíàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿. Çà ви комісії). Очолює комісію заï³äñóìêàìè ôåñòèâàëþ ² ì³ñöå ступник голови облдержадміâèáîðîëà êîìàíäà ç Îðäæîí³ністрації з питань агропромисê³äçå, ùîð³÷íèé ïåðåìîæåöü òà лового комплексу, до компеïðèçåð âñåóêðà¿íñüêèõ тенції якого входять питання çìàãàíü, ²² ì³ñöå - çà Æîâòèìè надання державної підтримки Âîäàìè, à ²²² ì³ñöå ä³ñòàëîñü підприємствам агропромислоñèíåëüíèê³âöÿì. вого комплексу через механізм здешевлення кредитів. Заступником голови комісії є начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Засідання комісії веде голова комісії або його заступник.

ÍÎÂÈÍÈ ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ÂÈÁÎвÂ

ÏÎÇÌÀÃÀËÀÑÜ ÓÑß ÎÁËÀÑÒÜ

До складу комісії входять представники структурних підрозділів головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, а за згодою - представники головного фінансового управління, державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області, управління статистики у Дніпропетровській області, управління Національного банку України в Дніпропетровській області, обласного фонду підтримки фермерських господарств та контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області. Підготовка матеріалів до розгляду комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря комісії, який є представником структурного підрозділу головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. 5. Засідання конкурсної комісії проводяться не рідше двох разів на місяць. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня поточного року. 6. Рішення комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. 7. Член Комісії має право: знайомитися з матеріалами, поданими на її розгляд; брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої конкурсними комісіями; заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу; брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування. 8. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії, які були присутні на засіданні. Член комісії, який незгоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

9. За результатами засідання комісії секретар комісії готує щомісячно до 10 числа наступного періоду Мінагрополітики реєстр позичальників із зазначенням сум нарахованих та сплачених відсотків для надання компенсації за фактично сплачені відсотки за залученими кредитами. За наказом Мінагрополітики, яким затверджується рішення комісії міністерства

АПК щодо розподілу коштів для здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками та протягом п’яти днів доводить цей наказ до відома головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, що є підставою для виплати компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників.

Склад обласної конкурсної комісії по визначенню підприємств агропромислового розвитку Дніпропетровської області у 2010 році для отримання права на компенсацію із державного бюджету за кредитами Голова комісії:

Любович Заступник голови Олександр Андронович облдержадміністрації. Заступник голови комісії: Приходько Начальник головного управління Василь Іванович агропромислового розвитку облдержадміністрації. Секретар комісії: Попова Головний спеціаліст відділу Валентина Анатоліївна фінансів, кредитного та бухгалтерського забезпечення головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Члени комісії: Китиця Начальник відділу фінансів Олена Олександрівна галузі виробничої сфери головного фінансового управління облдержадміністрації (за згодою). Біленко Головний державний податковий Олександр Васильович ревізор-інспектор відділу адміністрування платежів за землекористування та місцевих податків і зборів Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області (за згодою). Шкляр Начальник відділу контролю АПК Ірина Валентинівна в сфері використання надр та екології контрольно - ревізійного управління в Дніпропетровській області (за згодою). Держирука Начальник відділу фінансів, Валентина Іванівна кредитного та бухгалтерського забезпечення головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Головатенко Начальник відділу економічної Валентина Антонівна роботи та грошово - кредитних відносин управління Національного банку України в Дніпропетровській області ( за згодою). Махницька Начальник управління статистики Алла Анатоліївна сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою). Гонтова Директор обласного фонду Людмила Павлівна підтримки фермерських господарств ( за згодою). Баранник Заступник начальника відділу Юлія Володимирівна фінансів, кредитного та бухгалтерського забезпечення головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - головний бухгалтер.


СУСПІЛЬСТВО 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÏÅÐÅË²Ê ÄÎÊÓÌÅÍҲ ÍÀ ÎÁËÀÑÍÓ ÊÎÌ²Ñ²Þ Ç ÏÈÒÀÍÜ ÍÀÄÀÍÍß Â 2010 ÐÎÖ² ÊÎØҲ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÙÎ ÑÏÐßÌÎÂÓÞÒÜÑß ÍÀ ÇIJÉÑÍÅÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂί ϲÄÒÐÈÌÊÈ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ÀÏÊ ×ÅÐÅÇ ÌÅÕÀͲÇÌ ÇÄÅØÅÂËÅÍÍß ÊÐÅÄÈҲ ѲËÜÃÎÑÏϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀÌ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ÇòÄÍÎ Ç ÏÎÑÒÀÍÎÂÎÞ ÊÌÓ ¹ 794 Â²Ä 11.08.2010 ð., одержаними в поточному році коротко-, середньо- і довгостроковими кредитами за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг, не перевищує у національній валюті 25% річних, в іноземній валюті- не більш як 16% річних, та коротко-, середньо- та довгострокові кредити, залучені у 2006-2009 роках у національній та іноземній валютах, згідно з укладеними договорами (компенсація надається у національній валюті в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, а в іноземній валюті - у розмірі 10% річних, але не вище від розмірів, передбачених кредитними договорами). (Документи подаються в головне управління в 2-х примірниках). 1.Опис документів, які знаходяться в скорозшивачу. 2. Лист на комісію. 3.Заява за формою. 4. Довідку - розрахунок нарахування відсотків із банку на 2010 рік по кожному місяцю окремо, всього - грн., у т.ч. компенсація - грн. 5. Копію кредитної угоди (посвідчену банком), в якій вказано: на які цілі одержано кредит, термін дії кредиту (число, місяць та рік). У кредитному договорі повинно бути вказано: - на які цілі взято кредит (для прикладу - на придбання племінної худоби та основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки вітчизняного виробництва, обладнання, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим КМУ переліком, обладнання для заводів з переробки харчових продуктів, тваринницьких комплексів та птахівничих комплексів, а також витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, тваринницьких комплексів та птахівничих комплексів і систем зрошення, і т.ін.; - графік погашення кредиту та графік сплати відсотків, посвідчені банком. Якщо до договору є додаткові угоди, то потрібно надати копії.

6. Копії: - виписки банку про отримання позичальником кредиту чи позики; - реєстр платіжних доручень, в якому вказано: номер та дату платіжного доручення, одержувача, призначення платежу, суму перерахування; - платіжних доручень, в яких чітко вказано, що куплено за рахунок кредиту; - рахунків-фактур (договір на постачання продукції); - накладні (під кожну суму виписки банку прикладати платіжне доручення, рахунок -фактуру або договір купівліпродажу та накладну); - проектно-кошторисна документація на реконструкцію та будівництво на об’єкти с/г призначення; - довідка на відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів с/г призначення; - акти на виконані роботи; - акти приймання - передачі, надання послуг. 7. Довідка із банку про банківські реквізити позичальника, на які буде зараховуватись компенсація. 8. Довідка з банку, в якому відкрито рахунки підприємств, про відсутність (наявність) боргових зобов’язань за кредитами. 9. Копія довідки облстатуправління господарства. 10. Довідка про відсутність (наявність) заборгованості із зборів з районного Пенсійного фонду. 11. Довідка про відсутність (наявність) заборгованості із податків з районної податкової інспекції. 12. Довідка з управління з питань банкрутства стосовно відсутності справи про банкрутство та стадії ліквідації. 13. Довідка господарства, завірена підписом і печаткою про розрахунки з місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, надається щомісячно. 14. Копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту), завірену в установленому порядку. 15. Копія зовнішньоекономічного договору на закупівлю техніки і обладнання іноземного виробництва за кредитами, залученими в іноземній валюті, згідно з переліком, затвердженим КМУ, і племінної худоби та птиці (для кредитів 2009 та 2010 р.). 16. Фермерські господарства, які залучили кредити в банках, подають також довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств про

те, що вони не отримували компенсацію, пов’язану із сплатою відсотків за користування кредитами банків у поточному році. 17. Довідка видана банком про нарахування та фактичну сплату відсотків банку за кредит за підписом і печаткою банку та госпо-

ÍÎÂÈÍÈ

дарства. Довідка надається щомісячно до 5 числа. - Заявка на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами. В.І Приходько, начальник головного управління

Íβ ²ÌÅÍÀ

«×ÅÐÂÎÍÀ ÐÓÒÀ» ×ÅÊÀª ÂÀÑ! Ó 2011 ðîö³ â³äáóäåòüñÿ Õ²² âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü «×åðâîíà ðóòà». Ñàìå â³í ñôîðìóâàâ óêðà¿íñüêó íàö³îíàëüíó ìóçè÷íó ìàñîâó êóëüòóðó ³ º îñíîâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì íîâèõ ³ìåí äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè. Ó 2010 ðîö³ ç áåðåçíÿ äî ãðóäíÿ ìàþòü â³äáóòèñÿ 27 â³äá³ðêîâèõ êîíêóðñ³â ôåñòèâàëþ. Ïåðåìîæö³ âèñòóïàòèìóòü ó ô³íàë³. Ó íàøîìó ðåã³îí³ â³äá³ðêîâèé êîíêóðñ ïðîéäå 2 æîâòíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é êîíñåðâàòî𳿠³ì. Ì. Ãëèíêè. Ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ íå ïîòðåáóº âñòóïíèõ âíåñê³â, à âõ³ä äëÿ ãëÿäà÷³â â³ëüíèé, ùî ðîáèòü öåé çàõ³ä äîñòóïíèì äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ. ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÄβÄÊÀÌÈ ² ÏÎÄÀÂÀÉÒÅ ÇÀßÂÊÈ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé ìåòîäè÷íèé öåíòð êëóáíî¿ ðîáîòè: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëèâàðíà, 10, ïîâåðõ 1, òåë.: 744-70-75, 745-50-83. Çàÿâêè òàêîæ ìîæíà çàïîâíèòè ó ðàéîííèõ ³ ì³ñüêèõ â³ää³ëàõ êóëüòóðè. ○

ÏÎÄÁÀËÈ ÏÐÎ Ê˲ªÍÒ²Â

ÁÀÍÊ Â²ÄÍÎÂËÞª ÏÎÇÈÖ²¯ «ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊ» â³äíîâëþº ñâî¿ ïîçèö³¿ íà ðèíêó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã äëÿ ê볺íò³â ìàëîãî é ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Òàê, ³ç ñ³÷íÿ äî ñåðïíÿ 2010-ãî áàíê â³ä ê볺íò³â öüîãî ñåãìåíòà ðèíêó ïðèéíÿâ ïëàòåæ³ íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 800 ìëí. ãðí. Ïîïîâíåííÿ êîøò³â ê볺íò³â ó ñåðïí³, ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîì ðîêó, çðîñëî â 2,5 ðàçà, à ç ëèïíÿ ñóìà ïëàòåæ³â ³ ê³ëüê³ñòü ðàõóíê³â, ùî â³äêðèâàþòüñÿ, ùîì³ñÿöÿ çðîñòàþòü ìàéæå íà 20%. ʳëüê³ñòü æå âèõ³äíèõ ïëàòåæ³â íà îáñëóãîâóâàííÿ á³çíåñ-ä³ÿëüíîñò³ ê볺íò³â ó ñåðïí³ çðîñëà íà 25% ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîì 2010-ãî.


12 ОГОЛОШЕННЯ ○

Інформація про тарифи на електроенергію ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» на жовтень 2010 р. 1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на жовтень 2010р. без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

%

2,27

%

12,23

коп/кВтгод

49,145

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на 4 квартал 2010 р. 1 клас (постанова НKРЕ від 15.04.2010 № 378) 2 клас Прогнозована середня закупівельна ціна е/е на жовтень 2010 р. (розрахована відповідно до постанови НKРЕ від 22.01.01 № 47 із змінами і доповненнями) (без ПДВ)

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні осо' би та фізичні особи'суб'єкти підприємницької діяльності), крім підприємств міського електричного транспорту без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Одиниця виміру

Величина показника

Єдині роздрібні тарифи (роздрібні тарифи з урахуванням граничних рівнів тарифів) (постанова НKРЕ від 22.09.2010 № 1267)

1 клас

коп/кВтгод

55,270

2 клас

коп/кВтгод

68,600

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ)

Kлас споживача

Двозонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 №1241 із змінами 2 клас і доповненнями) Тризонні тарифи, диференційовані 1 клас за періодами часу (постанова НKРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями) 2 клас

Період часу

Одиниця виміру

Величина показника

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

22,108 82,905

Нічний Денний

коп/кВтгод коп/кВтгод

27,440 102,900

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

19,345 56,375 92,854

Нічний Напівпіковий Піковий

коп/кВтгод коп/кВтгод коп/кВтгод

24,010 69,972 115,248

без ПДВ Найменування показника (нормативний документ) Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НKРЕ від 22.10.04 № 1030 із змінами, внесеними постановою НKРЕ від 21.02.08 № 199)

Період часу

Kлас споживача

Одиниця виміру

у межах зон доби (з 18.00 до 6.00)

1 клас

коп/кВтгод

13,818

2 клас

коп/кВтгод

17,150

1 клас

коп/кВтгод

55,27

2 клас

коп/кВтгод

68,600

в інші години доби

Величина показника

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення та населені пункти), затверджені постановою НКРЕ від 10.03.99 р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 10.11.2009 р. № 1280). Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків. М. Л. Дроздович, директор з фінансів та економіки ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго»

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ТА ГОСТЕЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ! 29 вересня 2010 року управлінням з питань надзвичайних ситуацій обл держадміністрації проводиться перевірка централізованої системи оповіщен ня населення області з метою вивчення її працездатності та навчання насе лення. О 13 годині 55 хвилин будуть включені сирени, що означає поперед жувальний сигнал «Увага всім!». Почувши сирену, зберігайте спокій і порядок. Вашому життю та здоро в'ю нічого не загрожує. Увiмкнiть радіо і телевізори, уважно послухайте інфор мацію і дійте відповідно до отриманої інформації, сповістіть про це сусідів, особливо похилого віку. В цей день тривога буде учбовою. Проте кожен громадянин повинен бути підготовлений до дій при виникненні надзвичайної ситуації або події. Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів управління з пи? тань надзвичайних ситуацій. Це врятує вам, рідним та близьким життя, збе? реже здоров'я та домівки.

Інспекція державного архітектурно?будівельного контролю у Дніпропетровській області, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро петровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 29а (5 поверх), тел.: (056) 726 56 81, (056)745 46 30 оголошує конкурс на заміщення вакант них посад державних службовців: ? заступник начальника управління організаційноаналітично го забезпечення та ліцензування начальник відділу організацій ноаналітичного забезпечення; ? провідний спеціаліст відділу організаційноаналітичного забез печення; ? головний державний інспектор Синельниківського регіональ ного відділу. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо кваліфі каційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у дер жавній службі на посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах економіки не менше 5 років або післядип ломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Додаткова інформація щодо основних функціональних обо в’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Згідно із статтею 15 Закону України «Про державну службу» служба у справах дітей Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ Завідувача сектора з усиновлення, опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання служби у справах дітей облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу ос віту за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра або спеціа ліста; стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керів них посадах в інших сферах не менше 5 років; достатній рівень володіння комп'ютерною технікою. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі й за кордоном, щодо себе чи членів своєї сім'ї за формою, затвердженою Мінфіном України. Термін прийняття документів протягом 30 календар них днів з дня оголошення про проведення конкурсу. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ком сомольська, 34, кімната 11, тел.: 745 17 64, 745 47 69.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Печерський районний суд м. Києва викликає Тараненка Олексія Володими ровича у якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дель та Банк» до Тараненка О.В. про стягнен ня заборгованості в судове засідання, яке призначено на 12.10.2010 року о 10.30 за адресою: м. Київ, вул. Хреща тик, 42а, каб. 36 під головуванням судді Горкавої В. Ю. Ви зобов’язані повідоми ти суд про причини неявки. Роз’яснює мо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідом лення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних даних. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) вик ликає в судове засідання, яке відбудеть ся 19.10.2010 року о 09.00, відповідачів Пілюгіну Наталію Юріївну, Шаповал Вікторію Іванівну, Войтович Наталію Василівну по цивільній справі за позо вом ВАТ КБ «Надра» до Пілюгіної Н.Ю., Шаповал В.І., Войтович Н.В. про стяг нення заборгованості за кредитним до говором. Справа буде розглядатися під головуванням судді Бібіка М.М. У випад ку неявки відповідачів у судове засідан ня вони вважаються належно повідом леними про місце, день і час його про ведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 307) вик ликає в судове засідання, яке відбудеть ся 18.10.2010 року об 11.45, відпові дачів Воробйова Олександра Михайло вича, Стежка Сергія Станіславовича по цивільній справі за позовом ВАТ КБ «Надра» до Воробйова О.М., Стежка С. С. про стягнення заборгованості за кре дитним договором. Справа буде роз глядатися під головуванням судді Бібі ка М. М. У випадку неявки відповідачів в судове засідання вони вважаються на лежно повідомленими про місце, день і час його проведення. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор жинського, 18а, викликає Філіппову Ксенію Юріївну як відповідача по цивільній справі № 28352/10 за позо вом ПАТ «ОТП Банк» до Філіппової Ксенії Юріївни про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться о 15.30 26 жовтня 2010 року. У випадку неявки відповідача справу буде розгля нуто в заочному порядку. Криворізький районний суд Дніпро петровської області повідомляє, що 04 жовтня 2010 року о 13.00 відбудеть ся судове засідання по цивільній справі за позовом ВАТ «Енергопоста чальна компанія «Дніпрообленерго» до Галаган Петра Гавриловича про стяг нення збитків, спричинених енергопо стачальнику у зв’язку з порушенням споживачем Правил користування електричною енергією для населення. У цьому зв’язку Криворізький район ний суд Дніпропетровської області просить з’явитися у судове засідання відповідача по справі  Галаган Петра Гавриловича о 13.00 04 жовтня 2010 року за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5А, каб. 7. У випадку вашої неявки цивільна справа буде розгляда тися за вашої відсутності з постанов ленням заочного рішення. Ленінський районний суд м. Дніпро петровська викликає Костиря Олега Петровича як відповідача в судове за сідання по цивільній справі №2499/09 за позовом Бехтерова Володимира

Вікторовича до Гуляєва Федора Васи льовича, Костиря Олега Петровича про визнання недійсними довіреності та до говору купівліпродажу квартири, яке відбудеться 29 вересня 2010 року о 10.00 у приміщенні суду за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коро бова, 6, каб. 224. Наслідки неявки пе редбачені ст. 169 ЦПК України. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області (Дніпро петровська область, смт Ювілейне, вул. Теплична, 7) повідомляє, що відбудеть ся розгляд справи: 20.10.2010 року о 15.30 (каб. 18, суддя Алтунін 0.В.) Ци вільна справа № 21485/10 за позовом АКБ «Новий» до Шокотька Петра Пан телеймоновича про стягнення заборго ваності. В судове засідання викликаєть ся відповідач: Шокотько Петро Панте леймонович, адреса: Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Леніна, 21. У разі вашої неявки в судове засідання справа буде розглядатися за вашої відсутності на підставі ч.9 ст.74 ЦПК України та на підставі наявних у справі доказів судом буде винесено заочне рішення. Савченку Владиславу Валерійовичу, Тетюшевій Наталії Володимирівні з’я витися в судове засідання 10 листопада 2010 року на 10.50 до АмурНижньо дніпровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9 як відповідачу по цивільній справі № 22437/10 за позовом АКІБ «УкрСиббанк» до Савченка Владислава Валерійовича, Тетюшевої Наталії Воло димирівни про стягнення заборгова ності. У разі неявки відповідачів у су дове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наяв них матеріалів з постановленням заоч ного рішення. Жовтневий районний суд м. Дніпро петровська повідомляє Семерей Сергія Миколайовича, Волкову Ольгу Дмитрів ну про те, що судом у судовому засіданні о 09 год. 05 хв. 07 жовтня 2010 року буде розглядатись цивільна справа №2 9635/2010 за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Семерей Сергія Миколайовича, Волкової Ольги Дмитрів ни про стягнення заборгованості за кре дитним договором (суддя Черновськой Г.В.). Вам необхідно з’явитись у зазна чений час у Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинсько го, 18а, каб. 19 для участі у розгляді ци вільної справи особисто або направити до суду свого преставника з належно оформленою довіреністю. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідом ляє, що о 13.00 13 жовтня 2010 року в залі № 7 буде розглядатись цивільна справа за позовом ПАТ АКБ «Індустрі албанк» в особі Дніпропетровської філії АКБ «Індустріалбанк» до Макарова Оле га Дмитровича про стягнення 31 694,27 грн. У судове засідання викликається по справі відповідач  Макаров Олег Дмит рович, зареєстрований за адресою: м. Орджонікідзе, вул. Газ. Правда, 27, кв. 52. У разі вашої неявки в судове засі дання справа буде розглядатися за вашої відсутності на підставі ч.9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів судом буде винесено за очне рішення. Адреса суду: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджоні кідзе, вул. Петровського, 37. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 303) вик ликає в якості відповідача Бальвас Ан дрія Григоровича в судове засідання, яке відбудеться 07.10.2010 року об 11.25, по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Бальвас А. Г.

Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ ÌÓÇÛÊÈ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÂÎÉ XXIV ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÄÎÌ ÎÐÃÀÍÍÎÉ È ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ

1 октября 18:00

ÏÀÎËÎ ÄÅÌÀÒÒÅÈÑ (орган, Италия) органная музыка итальянских композиторов

2 октября 15:00

Камерный оркестр «ÄÈÂÅÐÒÈÑÌÅÍÒ» дирижер народный артист Украины Âß×ÅÑËÀ ÐÅÄß. Звучит музыка великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта

Приходите и слушайте!

ТОВ «Тонісервіс» планує будівництво автосалону з СТО по Запорізькому шосе в районі будівлі №53. Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв Сталінграда, 3 до 05.10. 2010 р.

Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé Ãîñóäàðñòâåííûé Àêò íà ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÄÏ ÄÍ 007616, ðåã.íîìåð 9782 îò 10.12.1996 ã. íà èìÿ Ãàëèöêîãî Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à. Регіональне відділення Фонду дер жавного майна України по Дніпро петровській області прийняло рішен ня про приватизацію державного підприємства «Софіївське підприєм ство по племінній справі в тварин ництві» Софіївського району Дніпро петровської області.

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

про стягнення заборгованості. Справа буде розглядатися під головуванням судді Максименко О. І. Відповідачу про понується подати письмові пояснення чи заперечення та посилання на дока зи, якими він обгрунтовується. У випад ку неявки відповідача в судове засідан ня він вважається належно повідомле ним про місце, день і час його прове дення. Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області повідом ляє, що о 09.30 11 жовтня 2010 року в залі № 7 буде розглядатись цивільна справа за позовом Закритого акціонер ного товариства «Оветри» до Якушина Юрія Івановича про визнання особи та кою, що втратила право на використан ня житлового приміщення. У судове за сідання викликається по справі відпо відач  Якушин Юрій Іванович, зареєст рований за адресою: м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної, 39, кв. 127. У разі вашої неявки в судове засідання справа буде розглядатися за вашої відсутності на підставі ч.9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних по справі доказів су дом буде винесено заочне рішення. Ад реса суду: 53300, Дніпропетровська об ласть, м. Орджонікідзе, вул. Петров ського, 37. Дзержинський районний суд м. Кри вого Рогу повідомляє, що 26.10.2010 року о 12.30 в залі суду № 104 за адре сою: пр. Миру, 24 м. Кривого Рогу при значена до розгляду цивільна справа за позовом ПАТ «ПроКредит Банк» до Ла тисюка Андрія Миколайовича, Латисюк Ольги Савеліївни про стягнення кре дитної заборгованості за кредитним договором. Явка відповідачів Латисю ка А. М. та Латисюк О. С. у судове засі дання обов’язкова. В разі неявки відповідача у судове засідання без по важних причин справа буде розгляну та за його відсутності з винесенням заочного рішення. У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет ровської області знаходиться цивіль на справа за позовом Гасанова Ганімат Ханоглан огли до Приватного підприєм ства «Агро Ленд 4» про розірвання до говору оренди земельної ділянки. В су дове засідання викликається Приватне підприємство «Агро Ленд 4» як відпові дач. Судове засідання відбудеться 30 вересня 2010 року о 13.00 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло град, вул. Дніпровська, 135. Справу слу хає суддя Олефіренко Н. А., каб. 408. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К.Маркса, 57, каб. 307) вик ликає в якості відповідачів Калюжну Наталію Володимирівну, Калюжного Володимира Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 25.10.2010 року о 10.00 по цивільній справі за по зовом ПАТ «ПроКредитБанк» до Калюж ної Н. В., Калюжного В. В. про стягнен ня заборгованості за кредитним догово ром. Справа буде розглядатися під го ловуванням судді Бібіка М. М. У випад ку неявки відповідачів у судове засідан ня вони вважаються належно повідом леними про місце, день і час його про ведення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. К. Маркса, 57, каб. 309) вик ликає Чехуту Дмитра Владиславовича, Чехуту Лілію Миколаївну в судове засі дання 13 жовтня 2010 року об 11.00 в якості відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ «ПроКредитБанк» до Чехути Д. В., Чехути Л. М. про стягнен ня заборгованості. З опублікуванням

цього оголошення відповідачі Чехута Дмитро Владиславович та Чехута Лілія Миколаївна вважаються належно по відомленими про день, час і місце роз гляду справи. Суддя Кудрявцева Т. О. Жовтоводський міський суд Дніпро петровської області викликає Бурка чова Леоніда Михайловича, 24.07.1948 р. н., зареєстрованого в м. Жовті Води по вул. Б. Хмельницького, 21, кв. 15, в судове засідання в якості відповідача для участі в цивільній справі за позо вом ВАТ «Державний ощадний банк Ук раїни» до Буркачова Леоніда Михайло вича про стягнення боргу по кредитно му договору шляхом звернення стягнен ня на предмет іпотеки та застави. Судо ве засідання відбудеться о 09.00 07 жовтня 2010 року під головуванням судді Завізіон Т. В у приміщенні місько го суду за адресою: м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань № 1. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглядатися за його відсутності за наявними у справі доказами.

ЗАОЧНІ РІШЕННЯ Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровськ 05 листопада 2009 року розглянуто цивільну справу № 2 10682010 року за позовною заявою Органу опіки та піклування Красногвар дійської районної у місті Дніпропет ровську ради в інтересах малолітнього Савченка Володимира Євгеновича до Савченко Тетяни Олександрівни про позбавлення батьківських прав та стяг нення аліментів. Відповідно до винесе ного заочного рішення позовні вимоги Органу опіки та піклування Красногвар дійської районної у м. Дніпропетров ську ради в інтересах малолітнього Сав ченка Володимира Євгеновича до Сав ченко Тетяни Олександрівни про поз бавлення батьківських прав та стягнен ня аліментів було задоволено в повно му обсязі. Повний текст рішення відпо відачка Савченко Тетяна Олександрівна може отримати в цивільній канцелярії Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ за адресою: м. Дні пропетровськ, пр. Пушкіна, 77Б (каб. 8) Самарський районний суд м. Дніпро петровська повідомляє, що 28 липня 2010 року було винесено заочне рішен ня по цивільній справі № 21185/10 за позовом Міського дитячого будинку №1 для дітейсиріт в інтересах малолітньго вихованця дитячого будинку Мініна Ко стянтина Денисовича до Мініна Дениса Борисовича, третя особа  Орган опіки та піклування Самарської районної у місті Дніпропетровську ради, про поз бавлення батьківських прав та стягнен ня аліментів, в якому позов задоволь нили. Суд вирішив позбавити Мініна Дениса Борисовича, 11 лютого 1979 р. н., батьківських прав відносно його мало літнього сина Мініна Костянтина Дени совича, 06 квітня 1998 р. н. Стягти з Мініна Дениса Борисовича, 11 лютого 1979 р. н., аліменти на утримання ма лолітнього сина, Мініна Костянтина Де нисовича, 06 квітня 1998 р. н., у розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку (дохо ду) щомісячно, але не менш ніж 30% від прожиткового мінімуму для дітей відпо відного віку, на розрахунковий рахунок дитини № 16337 у «Державному Ощад ному Банку України» філії № 0206 Пра вобережного відділення м. Дніпропет ровська, починаючи з 18 березня 2010 року і до досягнення дитиною повно ліття. Стягти з Мініна Дениса Борисови ча на користь держави судовий збір у сумі 51,00 грн. та 120,00 грн. витрат на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи на користь Державно го підприємства «Інформаційні судові системи».

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÎÁ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÕ деятельности проектируемого под реконструкцию АБК и производственного корпуса под колбасный цех со вспомогательными зданиями и сооружениями по адресу: Днепропетровский район, пгт Юбилейный, ул. Совхозная, 76 Заказчик ООО «АТБ инвест» уведомляет о намерениях получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от деятельности реконструируемого производственного корпуса под колбасный цех со вспомогательными зданиями и сооружениями. Мощность колбасного цеха переработка 150 т мяса в сутки. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от деятель ности технологических блоков и котельной, работающей на природном газе, в ат мосферу воздуха будут незначительны и составят: На территории предприятия: по аммиаку 0,00055 ПДК, по ангидриду сер нистому 0,00022 ПДК, по фенолу 0,044 ПДК, по альдегиду пропионовому 0,17 ПДК, по диоксиду азота 0,066 ПДК, по оксиду углерода 0,0027 ПДК, твер дые частицы 0,0013 ПДК. В жилой зоне: по аммиаку 0,00039 ПДК, по ангидри ду сернистому 0, 00019 ПДК, по фенолу 0,038 ПДК, по альдегиду пропионово му 0,14 ПДК, по диоксиду азота 0,049 ПДК, по оксиду углерода 0,002 ПДК, твердые частицы 0,0012 ПДК. Расход питьевой воды 1141,4 мЗ/сут из существующего водопровода. Про изводственно бытовые стоки в количестве 1141,4 мЗ очищаются на локальных со оружениях и сбрасываются в городскую канализацию. Поверхностные стоки так же очищаются на локальных очистных сооружениях и используются на полив территории. Эксплуатация очистных сооружений не приведет к загрязнению или истощению поверхностных и подземных вод. Уровень шумов от работающего оборудования не превышает допустимого зна чения. Все отходы, возникающие в ходе производства, утилизируются согласно заключенных договоров. Для защиты почвы, растительного мира предусмотрено озеленение прилегающей территории, устройство твердого покрытия, установка малых архитектурных форм и др. Контроль за выполнением природоохранных мероприятий и правильность эксплуатации объекта возлагается на директора предприятия. Таким образом, степень экологической безопасности, связанной с вводом объек та в эксплуатацию объекта, находится в пределах нормы. С предложениями по по воду экологических мероприятий в течение 1 месяца можно обращаться в поселко вый совет по адресу: Днепропетровский р н, пгт Юбилейный, ул. Тепличная, 31.


СУПЕРДИВА 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ

ÈÍ ÈÍÒÒÅÐÅÑÍÎ

Ñàìûå ðåäêèå âåùè â ìèðå

ÁÈÁËÈß ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃÀ

ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÂÀÇÀ XIV ÂÅÊÀ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

В 2006 году на нью-йоркском аукционе Sotheby’s китайская фарфоровая ваза середины XIV века ушла с молотка за 4,72 миллиона долларов. В последний раз она появлялась на публичном аукционе в 1993 году: тогда ее купили за 1,2 миллиона долларов. Сравнительно небольшая (34 сантиметра) ваза - образец классического стиля Юань, в котором преобладала ко-

Î÷åíü ðåäêàÿ ïîðîäà äîìàøíèõ êîøåê, óíèêàëüíàÿ êèòàéñêàÿ âàçà, ýêñêëþçèâíûé ýêçåìïëÿð àëüáîìà Äæîíà Ëåííîíà, äîðîãóùàÿ ïî÷òîâàÿ ìàðêà è çàìîê ãðàôà Äðàêóëû... Âîò òàêîå îáû÷íîå ñîñåäñòâî ñàìûõ íåîáû÷íûõ âåùåé... «Â³ñò³» ïðåäñòàâëÿþò ðåä÷àéøèå âåùè â ìèðå...

ÇÀÌÎÊ ÄÐÀÊÓËÛ Древнейшая и редчайшая недвижимость, выставленная на продажу, - замок в Трансильвании. Знаменит он тем, что в нем предположительно жил граф Дракула, реальный прототип известного литературного персонажа.

бальтовосиняя п о д глазурная роспись по белом у фону. Стоит отметить, что это единственный сохранившийся экземпляр подобного рода.

ÖÅÍÀ: 4,72 ìëí. äîëëàðîâ

ÀËÜÁÎÌ ÄÆÎÍÀ ËÅÍÍÎÍÀ È ÉÎÊÎ В 1999 году на аукционе была продана та самая копия альбома Джона Леннона и Йоко «Double Fantasy», на которой певец поставил автограф для своего будущего убийцы Марка Чэпмена за 5 часов до собственной гибели. Пластинку нашли в декоративной кадке для цветов рядом с местом преступления.

ÖÅÍÀ: îêîëî 135 ìëí. äîëëàðîâ

ÑÓÏ, ÑÝÐ…

«ÀÂÒÎÃÐÀÔ» ØÅÊÑÏÈÐÀ Одну из редчайших, из проданных на аукционах, бутылок вина приобрел вице-президент издательства Forbes Кристофер Форбс - «всего» за некую сотню тысяч долларов. Немаркированная зеленая бутылка с надписью «1787 Lafitte Th. J.» предположительно принадлежала 3-му президенту США, автору Декларации независимости Томасу Джефферсону.

ÖÅÍÀ: 160 òûñ. äîëëàðîâ

«ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÐÅË»

«ÄÀÆÅ ÏËÎÕÀß ÂÅÙÜ ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÐÅÄ×ÀÉØÈÌ ÝÊÑÏÎÍÀÒÎÌ»

ÄÎÐÎÃÎÅ ÂÈÍÎ

ÊÎØÊÀ-ÀØÅÐÀ

ÖÅÍÀ: ìàëåíüêèé êîòåíîê 22 òûñ. äîëëàðîâ

 ìèðå ñóùåñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ðàðèòåòíûõ êíèã, îäíàêî, ïîæàëóé, ñàìîé ðåäêîé ÿâëÿåòñÿ çíàìåíèòàÿ: ïåðâàÿ ïå÷àòíàÿ êíèãà, ïîÿâèâøàÿñÿ â 1456 ãîäó. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñîò êîïèé òîé ñàìîé Áèáëèè, îäíàêî ïåðâûé ýêçåìïëÿð â äâóõ òîìàõ - åñëè îòûùåòñÿ îáîéäåòñÿ êîëëåêöèîíåðó àíòèêâàðíûõ êíèã â êðóãëåíüêóþ ñóììó. Î ÷åì ãîâîðèòü, åñëè îäíà ñòðàíèöà ýòîé êíèãè óõîäèò ñ ìîëîòêà çà 25 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. ÖÅÍÀ: 20-25 ìëí. äîëëàðîâ ○

ÖÅÍÀ: 460 òûñ. äîëëàðîâ

суп из ласточкиных гнезд. За 400 лет, прошедших со дня изобретения блюда, оно подорожало в разы: бульон из гнезда морских стрижей-саОдно из самых ред- ланганов может обойких и экзотических тись гурманам совсем блюд на планете - зна- недешево. ÖÅÍÀ: äî 10 òûñ. äîëëàðîâ менитый китайский

Самая редкая порода домашних кошек - ашера. Ее вывели из африканского сервала, азиатской леопардовой кошки и обычной домашней мурки. Вес любимца может достигать 14 кг.

Эта редчайшая золотая монета 30-х годов XX века достоинством 20 долларов носит название «двойной орел». В 30-х годах отказ от золотого стандарта привел к изъятию из обращения монет из этого драгоценного металла, и почти все «двойные орлы» были отправлены на переплавку. Десять монет выпуска весны 1933 года были похищены из хранилища министерства финансов. Американским спецслужбам удалось найти и вернуть

«×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» Одна из самых редких ныне существующих книжек с комиксами - это первое издание знаменитого «Человека-паука» под названием «Amazing SpiderMan #1». Редкость ее заключается не только в порядковом номере, но и в том, что для книги 1963 года издания она изумительно хорошо сохранилась. Первоначально стоимость раритета для коллекционеров составляла всего 12 центов.

ÖÅÍÀ ÖÅÍÀ:: 40 òûñ. äîëëàðîâ

все, кроме одной - этой самой. «Двойного орла» удалось найти почти полвека спустя - британский коллекционер Стивен Фентон приобрел монету в Лондоне и приехал с ней в НьюЙорк, где его арестовали федеральные агенты США. После пяти лет судебных разбирательств американское правительство достигло с ним соглашения: монета является собственностью США, но ее можно продать.

ÖÅÍÀ: 7,9 ìëí. äîëëàðîâ

ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÄÆÈÍÑÛ Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самые редкие и дорогие джинсы - знаменитая 501-я модель компании Levi Strauss & Co. За старинные, сшитые 115 лет назад, джинсы коллекционер из Японии выложил владельцу лота на онлайн-аукционе eBay невероятную сумму…

ÖÅÍÀ: 60 òûñÿ÷ äîëëàðîâ

Íåñìîòðÿ íà îáøèðíåéøåå ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå, îñòàâëåííîå ïîòîìêàì, ðóêîïèñíûõ ñâèäåòåëüñòâ åãî äåÿòåëüíîñòè îñòàëîñü íå òàê ìíîãî.  ìèðå ñóùåñòâóåò âñåãî 6 «àâòîãðàôîâ» âåëèêîãî Øåêñïèðà. Ñàìûé äîðîãîé èç íèõ ïîäïèñü ëèòåðàòîðà îöåíèâàåòñÿ â î÷åíü êðóãëóþ ñóììó. ÖÅÍÀ: 3 ìëí. äîëëàðîâ ○

«ÆÅËÒÛÉ ÒÐÅÑÊÈËËÈÍû

Ñàìîé ðåäêîé è äîðîãîé ïî÷òîâîé ìàðêîé â ìèðå ñ÷èòàåòñÿ «Æåëòûé òðåñêèëëèíã» èç Øâåöèè.  1858 ã. â Øâåöèè âûïóñêàëàñü ñåðèÿ ãîëóáûõ ïî÷òîâûõ ìàðîê ñòîèìîñòüþ â 3 ñêèëëèíãà (îòñþäà è íàçâàíèå òðåñêèëëèíã) è æåëòûõ ñòîèìîñòüþ â 8 ñêèëëèíãîâ.  òèïîãðàôèè ïåðåïóòàëè öâåòà, è èç-çà ýòîé îøèáêè íà ñâåò ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ æåëòûõ ìàðîê ñòîèìîñòüþ â 3 ñêèëëèíãà. ÖÅÍÀ: ïðèáëèçèòåëüíî 2,3 ìëí. äîëëàðîâ


14 ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ○

26 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà ïî èíèöèàòèâå ðÿäà îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ, âïåðâûå áûë îòìå÷åí Âñåìèðíûé äåíü êîíòðàöåïöèè. Åãî öåëü - ñíèæåíèå âûñîêîãî óðîâíÿ íåçàïëàíèðîâàííûõ áåðåìåííîñòåé.  ýòîò äåíü ïî âñåìó ìèðó ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: îáðàçîâàòåëüíûå àêöèè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû, îòêðûòèå òåìàòè÷åñêèõ ïîðòàëîâ. ○

27 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü ìîðÿ. Îí ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîñòè ê òîìó, êàêîé íåâîñïîëíèìûé óùåðá ìîðÿì è îêåàíàì íàíîñÿò ïåðåëîâ ðûáû, çàãðÿçíåíèå âîäîåìîâ è ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå. Ïî äàííûì ÎÎÍ, çà ïîñëåäíèå 100 ëåò òàêèå âèäû ðûá, êàê òóíåö, òðåñêà, ìàðëèí áûëè âûëîâëåíû íà 90%. Îêîëî 21 ìèëëèîíà áàðåëëåé íåôòè åæåãîäíî «âûïëåñêèâàåòñÿ» â ìîðÿ è îêåàíû. À èç-çà ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ çà ïîñëåäíèå 100 ëåò óðîâåíü âîäû â êðóïíûõ âîäîåìàõ ïëàíåòû ïîäíÿëñÿ íà 10-25 ñàíòèìåòðîâ. ○

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

ÓÇÍÀÒÜ ÏÐÎØËÎÅ, ÏÎÍßÒÜ ÍÀÑÒÎßÙÅÅ «…Êóëüòóðíîå îáùåñòâî òåì è îòëè÷àåòñÿ îò «áåññëîâåñíîãî ñòàäà» è öàðñòâà äèêàðåé, ÷òî æèâåò íå òîëüêî íàñòîÿùåé æèçíüþ, âûðàæàþùåéñÿ â ïîâñåäíåâíûõ çàáîòàõ î ïèùå, îäåæäå è æèëüå, íî ñòàðàåòñÿ óçíàòü ïðîøåäøåå, ïîíÿòü íàñòîÿùåå è ñîçíàòåëüíî âçãëÿíóòü âïåðåä…» («ËÅÃÓÀÊ», âûïóñê 1)

ÍÀÒÀËÈß ÐÅÊÓÍÅÍÊÎ

ÌÎÐÅ, ÌÎÐÅ...

Ðàðèòåò ïîøåë â òèðàæ

ÇÀÙÈÙÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ!

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß «ÂIÑÒÅÉ»

ÄÅÍÜ Â ÄÅÍÜ

×èòàéòå íà ñàéò³:

 Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå èì. ßâîðíèöêîãî ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ðåïðèíòà ïåðâîãî âûïóñêà «Ëåòîïèñè Åêàòåðèíîñëàâñêîé ó÷åíîé àðõèâíîé êîìèññèè», âûïóùåííîãî äíåïðîïåòðîâñêèì èçäàòåëüñòâîì «Ãåðäà». Ìåñòíûå ó÷åíûå-èñòîðèêè íàçûâàþò ïåðåèçäàíèå ýòîãî ñáîðíèêà âûäàþùèìñÿ ñîáûòèåì. «Â³ñò³» ðåøèëè âûÿñíèòü, â ÷åì æå öåííîñòü «Ëåòîïèñè» ИДЕЮ - В ЖИЗНЬ

ÓÒÐÎÌ ÑÒÓËÜß, ÓÒÐÎÌ ÄÅÍÜÃÈ 28 ñåíòÿáðÿ 1618 ãîäà â Áðþññåëå îòêðûëè ïåðâûé â ìèðå ëîìáàðä.  Åâðîïå êðåäèòû ïîä çàëîã èìóùåñòâà âïåðâûå ïîÿâèëèñü â ñðåäíèå âåêà. Ðîäîíà÷àëüíèêè â ýòîì íàïðàâëåíèè - Àíãëèÿ è Áåëüãèÿ, ãäå âûõîäöàìè èç èòàëüÿíñêîé ïðîâèíöèè Ëîìáàðäèè áûë îñíîâàí Äîì Ëîìáàðäè, îòñþäà è ïðîèçîøëî ñëîâî «ëîìáàðä». Èç-çà òðóäíîñòåé â ýêîíîìèêå è ïðîáëåì áàíêîâñêîé ñèñòåìû äàííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïðàêòèêà ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ëîìáàðäíîé îòðàñëè â ìèðå ïîêàçûâàåò, ÷òî ëîìáàðäû èãðàþò íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ýêîíîìèêå ëþáîé ñòðàíû.

²ÑÒ² Ç ÀÐÕ²ÂÓ

16 марта 1903 года Екатеринослав, как писал современник, «обогатился еще одним учреждением, указывающим на его культурный рост, - губернской ученой архивной комиссией». Мысль о том, что город нуждается в научном обществе, которое озаботилось бы изучением накопившихся за столетие и теряющих вид под увеличивающимся слоем пыли местных архивов, впервые была озвучена еще в середине 1880-х годов. Но только в начале ХХ века здесь появились люди, способные эту идею реализовать. В 1901-м на должность директора вновь созданного Екатеринославского коммерческого училища был приглашен ученый-историк и юрист Антон Степанович Синявский, который и стал инициатором создания Екатеринославской архивной комиссии и был настоящим главой общества. Заседания комиссии нередко проходили в здании Коммерческого училища (ныне тут заседает Облсовет). Вокруг Синявского объединилось около полусотни любителей старины из Екатеринослава, Киева, Одессы, Харькова, Москвы. Наиболее активными

ÌÛÑËÜ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÃÎÐÎÄ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÍÀÓ×ÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ, ÎÇÂÓ×ÈËÈ Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ 1880-Õ членами комиссии были Дмитрий Яворницкий, Дмитрий Дорошенко, Василий Беднов, Владимир Машуков, Яков Новицкий, Иван Акинфиев.

ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÍÅÐÅÄÊÎ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ Â ÇÄÀÍÈÈ ÍÛÍÅØÍÅÃÎ ÎÁËÑÎÂÅÒÀ

ЕМУ НЕТ ЦЕНЫ Екатеринославская архивная комиссия не была уникальным учреждением - на территории Российской империи действов а л о

ÍÀ ÃÎËÎÌ ÝÍÒÓÇÈÀÇÌÅ

Ãàçåòè ç âëàñíîãî àðõ³âó íàä³ñëàâ íàø ïîñò³éíèé ÷èòà÷ ³ç ì³ñòà Çåëåíîäîëüñüê Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó Ïàâëî ßí÷óê

около 40 подобных обществ. Однако лишь немногие из архивных комиссий, и в том числе екатеринославская, имели собственный печатный орган.

«…Çà âñå âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ êîìèññèÿ íå ïîëüçóåòñÿ íèêàêèìè ñóáñèäèÿìè è ïðåóñïåÿíèåì ñâîèì îáÿçàíà èñêëþ÷èòåëüíî ñèìïàòèè îáùåñòâà, ýíåðãèè è òðóäó àâòîðîâ, äàþùèõ áåçâîçìåçäíî ñâîè òðóäû äëÿ «Ëåòîïèñè» êîìèññèè, ïîääåðæêå çåìñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî áåçâîçìåçäíî ñâîþ òèïîãðàôèþ äëÿ ïå÷àòàíèÿ «Ëåòîïèñè» è ìîðàëüíîé ïîääåðæêå ïðåññû», - ïðî÷èòàëè åêàòåðèíîñëàâöû â îò÷åòå î ïðàçäíîâàíèè 10-ëåòèÿ Ó÷åíîé àðõèâíîé êîìèññèè, ïîìåùåííîì â ãàçåòå «Þæíàÿ Çàðÿ» 24 àïðåëÿ 1913 ãîäà.

С 1904-го по 1915-й вышло 10 томов «Летописи», где были опубликованы документы и обзоры материалов по истории Приднепровья XVII-XIX веков. В частности, именно здесь были помещены ордера князя Потемкина о раздаче казацких земель русским помещикам и возведении первых екатеринославских зданий, первая биография «Новороссийского Колумба» Александра Поля, статьи о создании Екатеринославской духовной семинарии и первого театра в городе. Современные историки говорят, что ценное в начале ХХ века, спустя столетие, это издание стало бесценным, ведь оно является единственным источником информации о многих

событиях и решениях, касающихся нашей области, так как сами архивы, с которыми работала комиссия, утрачены.

БЫЛИ ЕДИНИЦЫ СТАЛО 500 Пройти мимо «ЛЕГУАК» не может ни один серьезный исследователь истории Приднепровья. Однако пока что знакомство с полной подшивкой этого издания представляет трудность, ведь в Днепропетровске нет ни одного учреждения, которое имело бы все 10 выпусков «Летописи»: что-то хранится в историческом музее, чтото - в областном архиве, а некоторые тома можно почитать только в киевских библиотеках. Если «Герда» переиздаст, как и обещает, все выпуски печатного органа архивной комиссии, это, во-первых, сделает документальные первоисточники более доступными для заинтересованной аудитории, даже притом, что тираж каждого выпуска - лишь 500 экз., а во-вторых, считают преподаватели исторического факультета ДНУ им. Гончара, стимулирует молодежь к исследованию истории родного края.

ÍÅÌÍÎÃÈÅ ÈÇ ÀÐÕÈÂÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÈÌÅËÈ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅ×ÀÒÍÛÉ ÎÐÃÀÍ


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

28.09.2010 ð. ¹ 69 (1161) ○

SOS-ØÀÃÈ

Артериальное давление - один из важнейших показателей функционирования организма, поэтому каждому человеку необходимо знать его величину. Чем выше уровень артериально-

2

«СЛЕДИТЬ» ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ

Холестерин - жироподобное вещество, которое образуется в печени и поступает в организм с некоторыми продуктами. Он необходим для организма, так как входит в состав мембран клеток тела, используется для синтеза многих гормонов, витамина D, желчных кислот. Человек, начиная с 20-летнего возраста, должен проверять уровень холестерина каждые 5

3

4

лет. Он должен быть меньше 5,0 ммоль/л у здоровых людей и меньше 4,5 ммоль/ л - у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

«ПОЛЮБИТЬ» ВЕСЫ

Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû - îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ñìåðòè â ìèðå. Îíè óíîñÿò 17,5 ìèëëèîíà ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé â ãîä. «РАЗЛЮБИТЬ» СОЛЬ

Сбои в работе сердца напрямую зависят от неправильного питания, а именно: от вашей чрезмерной любви к соли. Ограничьте в своем рационе ее употребление до 5 г (1-2 чайных ложек) в сутки. Кроме того, отдайте преимущество продуктам растительного происхождения. А еще -контролируйте количество сладкого и насыщенных жиров, которые содержатся в масле, сыре, цельном молоке и мясе. Благодаря такому подходу будет предотвращено развитие сердечно-сосудистых патологий.

«ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÌÛ ÎÁÛ×ÍÎ ÍÅ ÎÙÓÙÀÅÌ»

7

ТАБУ НА АЛКОГОЛЬ

У тех, кто чересчур увлекается спиртными напитками, артериальная гипертензия обнаруживается в 2,5 раза чаще, чем у непьющих: атеросклероз развивается на 10-15 лет раньше.

ÈÌÒ= ÌÀÑÑÀ ÒÅËÀ ((êã êã ì) êã)) / ÐÎÑÒ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ ((ì ÈÌÒ îò 18,5 äî 24,9

Íîðìàëüíûé âåñ

Ñòàðàéòåñü íå ïîïðàâëÿòüñÿ

ÈÌÒ îò 25 äî 29,9

Ëèøíèé âåñ

Åñëè âàøå ÀÄ âûñîêîå - ïîõóäåéòå

ÈÌÒ îò 30 è áîëüøå

Îæèðåíèå

Ñðî÷íî íóæíî õóäåòü, ïðè÷åì äåëàòü ýòî ïîñòåïåííî

Лишний вес увеличивает риск появления артериальной гипертензии в 2,5 раза, ишемической болезни - в 2. А снижение веса, например, на 1 кг, сопровождается «уменьшением» систолического артериального давления на 3-5 мм рт.ст., а дисталического на 1-2 мм рт.ст. Поэтому обязательно следите за собой. А чтоб это было легче делать, узнайте свой индекс массы тела (ИМТ).

СПОРТ И ТОЛЬКО СПОРТ

У физически неактивных людей риск сердечнососудистых заболеваний вдвое больше, чем у тех, которые любят спорт. Не забывайте проходить пешком не менее 3 км в день спокойным шагом. Позитивно влияют на работу сердца плавание, танцы, игра в настольный теннис, езда на велосипеде. А вот статистическая нагрузка (поднятие чего-нибудь тяжелого) наоборот приводит к «росту» давления. Этого нужно избегать.

6

Ñèäåíèå íà äèâàíå èëè çà ðàáî÷èì ñòîëîì îòíèìàåò ó ÷åëîâåêà ãîäû æèçíè. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëà ãðóïïà ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ ïî çàáîëåâàíèÿì ñåðäöà è îæèðåíèþ. Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî «ýòî îäíè èç ñàìûõ ïàññèâíûõ äåéñòâèé». Êàê âûÿñíèëîñü â ðåçóëüòàòå ðÿäà íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé, äëèòåëüíîå ñèäåíèå ïðèíîñèò âðåä âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷åì ÷åëîâåê çàíèìàåòñÿ â îñòàëüíîå âðåìÿ. Îíî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì â îáìåíå âåùåñòâ, ïðè÷åì ÷òîáû îíè íàñòóïèëè, äîñòàòî÷íî îäíîãî äíÿ äîëãîãî òàêîãî ïðîöåññà.

ÃÎÂÎÐÈÒ ÂÎÇ

5

ÑÈÄÅÒÜ - ÂÐÅÄÍÎ

27 ñåíòÿáðÿ ìèðîâàÿ îáùåñòâåííîñòü îòìåòèëà Âñåìèðíûé äåíü ñåðäöà. Ïîäóìàòü òîëüêî, â XIX âåêå èíôàðêò ñ÷èòàëñÿ ðåäêèì çàáîëåâàíèåì, ïîðàæàþùèì òîëüêî ïîæèëûõ ìóæ÷èí òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé. Ñåãîäíÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì ïàòîëîãèÿì äàííûå îãðàíè÷åíèÿ óæå íå ñòðàøíû. Îíè äàâíî ïåðåøàãíóëè çà ðàìêè «ïîæèëîãî» âîçðàñòà è ðóáåæè «òâîð÷åñêèõ» ïðîôåññèé, ñòàâ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì äèàãíîçîì â ìèðå. Êàêèå æå ãëàâíûå øàãè äëÿ ïðîôèëàêòèêè íåäóãà?

го давления, тем выше риск развития таких опасных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность. Основное нормальное давление крови у здоровых людей - 120/ 80 мм рт. ст. Этот уровень не должен превышать 130/ 85 мм рт. ст. Увеличение на каждые 20/10 мм рт. ст. удваивает риск заболевания сердечно-сосудистыми «недугами».

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ ÏÎÄÓÌÀÒÜ

ÍÀÒÀËÈß ÐÓÄÀ

ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ñåðäöå, òåáå íå õî÷åòñÿ ïîêîÿ?

1

«НЕТ» КУРЕНИЮ

Если человек выкуривает 5 сигарет в день, риск смертности увеличивается на 40%, если 1 пачку - на 400%. Каждая выкуренная «папироска» поднимает систолическое артериальное давление на 7010 мм рт.ст. Кроме того, курение способствует поражению внутренней стенки сосудов, а это ускоряет развитие атеросклероза.

P.S. Помните: здоровое сердце - в ваших руках. Как говорил знаменитый американский кардиолог Пол Д. Уайт, болезнь сердца до 80 лет - не Божья кара, а результат собственных ошибок. Сердце - совершеннейший механизм, имеющий возможность бесперебойно работать до 150 лет. И то, что срок этот у современного человека меньше практически втрое, во многом наша собственная заслуга.

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ ÄÎÊÀÇÀË

ÒÅÌÍÎÒÀ - ÍÅ ÄÐÓà ÌÎËÎÄÅÆÈ Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå â õîäå ïîñëåäíåãî èññëåäîâàíèÿ âûÿñíèëè, ÷òî ïðîñìîòð òåëåâèçîðà â òåìíîòå ïëîõî âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ëþäåé.  ýêñïåðèìåíòå, ïðîâåäåííîì ñïåöèàëèñòàìè èç ÑØÀ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåñêîëüêî ñîòåí äîáðîâîëüöåâ îáîèõ ïîëîâ ñðåäíåãî âîçðàñòà, êîòîðûõ ðàçäåëèëè íà äâå ãðóïïû. Ïåðâàÿ ãðóïïà ïðîñìàòðèâàëà òåëåâèçèîííûå ïðîãðàììû â õîðîøî îñâåùåííîé êîìíàòå, à âòîðàÿ - â òåìíîòå. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî äîáðîâîëüöû èç âòîðîé ãðóïïû îùóùàëè ñèëüíîå ïåðåóòîìëåíèå ãëàç. ÂÅÑÍÀ ÍÀÄÅÆÄ

ÃËÀÂÍÅÉ ÂÑÅÃÎ ÏÎÃÎÄÀ  ÄÎÌÅ… Áðàçèëüñêèå ó÷åíûå îáíàðóæèëè, ÷òî óñïåõ èñêóññòâåííîãî îïëîäîòâîðåíèÿ çàâèñèò îò âðåìåíè ãîäà, â êîòîðîå çàáðàíà ÿéöåêëåòêà. 435 æåíùèíàì (22,5%) ìàíèïóëÿöèÿ áûëà ïðîâåäåíà çèìîé, 444 (23%) - âåñíîé, 469 (24,2%) - ëåòîì è 584 (30,3%) - îñåíüþ. ×àñòîòà óñïåøíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ áûëà çíà÷èòåëüíî âûøå ïðè çàáîðå ÿéöåêëåòîê âåñíîé 73,5 % ïðîòèâ 67,9 % çèìîé, 68,7 % ëåòîì è 69 % îñåíüþ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âåðîÿòíîñòü óñïåøíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ ó «âåñåííèõ» ÿéöåêëåòîê â 1,45 ðàçà áîëüøå, ÷åì ó âñåõ îñòàëüíûõ.


ÔÀÊÒ, ÍÎ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ВІВТОРОК, 28 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ № 69(1161)

Íà íåäåëþ ê äðóãîìó ìóæ÷èíå ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

 ñåíòÿáðå â ðåàëèòè-øîó «Ì³íÿþ æ³íêó» íà êàíàëå «1+1» ïðèíèìàëà ó÷àñòèå íàøà çåìëÿ÷êà Èðèíà Áàéðàê. Îíà æèâåò â Äíå Äíå-ïðîäçåðæèíñêå, ðàáîòàåò íà ðàäèî Ìèêîìï äè-äæååì. Î òîì, êàê æåíùèíà ïîïàëà íà ïðîåêò è ñðàçó ëè åå îòïóñòèë ñóïðóã íà íåäåëþ ê äðóãîìó ìóæ÷èíå â Èòàëèþ, - â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ ó÷àñòíèöû øîó

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

 ÊÎÑÒÞÌÅ ÀÄÀÌÀ ÏÎ ÑÅËÓ «25 èþëÿ â Ìàíóéëîâêå (íûíå ÷àñòü ëåâîáåðåæíîãî Äíåïðîïåòðîâñêà - Í.Ð.) èìåë ìåñòî òàêîé êóðüåçíûé ñëó÷àé. Ìåñòíûé æèòåëü Ê., ÷åëîâåê óæå ñðåäíèõ ëåò, áóäó÷è íåïîìåðíî ïüÿí, ðåøèë ïðîãóëÿòüñÿ ïî óëèöàì íàãèøîì. Ïðåäâàðèòåëüíî ÷óäàê íàïðàâèëñÿ ê ñâîåé òåòêå, ìîëîäîé åùå æåíùèíå, è ìåæäó íèìè ïðîèçîøåë òàêîãî ðîäà äèàëîã: - Òåòêà, à òåòêà, õî÷åøü, ïðîéäó ãîëûì ïî âñåé Ìàíóéëîâêå? - ×òî òû, êàê ìîæíî? Áåëåíû ÷òî ëè îáúåëñÿ? - Âåðíî ñëîâî, òåòêà, òîëüêî ïîñòàâèøü áóòûëêó âîäêè äà äþæèíó ïèâà! - áåçàïåëëÿöèîííî çàÿâèë «Àäàì». - Íó ëàäíî, òàê è áûòü. Äà òîëüêî ãäå æå òåáå… - Òàê âîò æå, ñìîòðè… Ïðîøëî íåñêîëüêî ìèíóò, â òå÷åíèå êîòîðûõ «îáûâàòåëü» ñáðîñèë âñþ ñâîþ îäåæäó è, êèíóâøèñü ñîâåðøåííî íàãèøîì âî äâîð, î÷óòèëñÿ íà óëèöå, îòêóäà è íà÷àëîñü ïîáåäîíîñíîå øåñòâèå ïî ñåëó. Çà íèì ïî ïÿòàì ñëåäîâàëà òåòêà, äëÿ õðàáðîñòè òàêæå «ïîäêðåïèâøàÿñÿ». Íåïîñðåäñòâåííî çà îðèãèíàëüíîé ïàðî÷êîé ñ ãèêîì, ñâèñòîì è ïðèáàóòêàìè íåñëàñü òîëïà óëè÷íûõ ìàëü÷èøåê, âñòðå÷àâøèåñÿ íà ïóòè æåíùèíû ðîáêî ñòîðîíèëèñü. Áåñöåðåìîííîå øåñòâèå, îäíàêî, îêîí÷èëîñü äîâîëüíî ïå÷àëüíî, òàê êàê è «Àäàì», è òåòêà ââåðãíóòû áûëè â óçèëèùå», - ïîâåñåëèëà ÷èòàòåëåé «Þæíàÿ Çàðÿ» ëåòîì 1910 ãîäà. Ãàçåòû â áèáëèîòåêå ÄíÈÌ èì. ßâîðíèöêîãî ÷èòàëà Íàòàëèÿ Ðåêóíåíêî

ÞÌÎÐ Â ìàãàçèíå: - Ó Âàñ èçþì åñòü? - Íåò. - À áóëî÷êè ñ èçþìîì? - Åñòü. - Òîãäà íàêîâûðÿéòå ìíå êèëîãðàìì èçþìà. Íàêîâûðÿëè êèëîãðàìì èçþìà. - À áóëî÷êè âêóñíûå áûëè? - Âêóñíûå. - Òîãäà çàêîâûðÿéòå îáðàòíî! *** Ìàëü÷èê â ëåñó ñîáèðàåò ãðèáû. Ëåñíèê ñ óëûáêîé çà íèì íàáëþäàåò è ãîâîðèò: -È â òàêîì âîçðàñòå òû óæå çíàåøü, êàêèå ãðèáû ñúåäîáíûå, à êàêèå ÿäîâèòûå? -Äà, âîò ñìîòðèòå: â ýòîé êîðçèíå äëÿ åäû,à â ýòîé äëÿ ïðîäàæè. *** Ïðèõîäèò ýëåãàíòíî îäåòûé ìóæ÷èíà â ðåñòîðàí, ñàäèòñÿ çà ñòîëèê, áåðåò ìåíþ , ñìîòðèò è çîâåò îôèöèàíòà: - Õî÷ó êîòëåòû ñ ðÿá÷èêà, íî õîòåëîñü áû êîå-÷òî óòî÷íèòü. - Äà, ñýð?

- Ýòè êîòëåòû òî÷íî èç Ðÿá÷èêà? - Ïî÷òè, ñýð. - Ýòî ñêîëüêî æå íóæíî ðÿá÷èêîâ íà ýòè êîòëåòû? - Íó ìû äîáàâëÿåì äðóãîå ìÿñî, ñýð. - Êàêîå? - Íó íàïðèìåð êîíèíó. -  êàêèõ ïðîïîðöèÿõ? - 50 íà 50. - Êèëîãðàìì ðÿá÷èêîâ íà êèëîãðàìì êîíèíû? - Íåò, ñýð. Îäèí ðÿá÷èê - îäèí êîíü. *** Ïîêóïàåò äåâóøêà íà áàçàðå ïîïóãàÿ. Äåâóøêà ïîïóãàþ: - Hó ÷òî, òû õîòü ðàçãîâàðèâàòü óìååøü? Ïîïóãàé äåâóøêå: - Ðàçãîâàðèâàòü-òî ÿ óìåþ. À òû ëåòàòü óìååøü? *** Ñîáðàëèñü Âîëê, Ëèñà, Çàÿö è Ìåäâåäü â êàðòû ïîèãðàòü. Ñåëè, ðàçäàëè è Ìåäâåäü ãîâîðèò: - Åñëè êòî áóäåò ìóõëåâàòü, áóäåì áèòü ïî ìîðäå... ïî ýòîé ðûæåé, íàãëîé ìîðäå!

БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ НИКАК - Ирина, как Вы попали на телепроект? - Случайно, сама того не ожидая. Еще в январе я увидела анонс первого сезона и решила отправить свою анкету. Отправила и забыла. А когда прозвенел звонок и мне сказали, что «это канал 1+1», первая мысль была - розыгрыш! Но оказалось правда. - Как отнеслись родные к Вашему участию в реалитишоу «Міняю жінку»? - Когда я рассказала своей семье о предложении сняться в программе, реакция мужа и дочери была разная. Дочь сразу обрадовалась и сказала: «Мы участвуем!», а муж задумался… Но думал он недолго, просто сказал: «Ириша, ты без приключений не можешь!»

ЗА ГРАНИЦУ ТУРИСТОМ - Ирина, Вы бы хотели жить в Италии? - Никогда бы не хотела жить за границей. Туда надо ездить туристом, тогда к тебе хорошее отношение. А так украинцев воспринимают как прислугу. Было

«ÕÎ×Ó ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÌÈËËÈÎÍÅ ÏÐÎÅÊÒλ очень грустно, когда к нам, услышав украинскую речь, на улице подошел итальянец и спросил: «У вас нет знакомой сиделки?» У меня сразу возник вопрос, почему он не спросил, нет ли у нас знакомого экономиста, инженера или врача??? - Насколько Вы сдружились с семьей по обмену, продолжаете поддерживать отношения? - К сожалению, с итальянской семьей не подружились. Были несколько звонков из Италии, но они носили негативный характер. - Какие самые яркие впечатления остались от участия в передаче?

- Самое яркое впечатление - великолепие Аппенин и красота Рима. Хотя я прекрасно понимала, что еду туда не туристкой, но Антонио (итальянский «муж») решил показать мне как можно больше достопримечательностей, и я ему за это благодарна.

ПРОГРАММЕ НУЖНЫ РЕЙТИНГИ - Ирина, какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы проекта? - К плюсам можно отнести то, что семьи действительно имеют возможность посмотреть на свои достоинства и недостатки глазами другого человека.

«ß ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÏÎÕÓÄÅËÀ ÍÀ 2 ÊÃ, ÌÓÆ - ÍÀ ÖÅËÛÕ 5»

ÏÎÃÎÄÀ Вт 28.09 Ср 29.09 Чт 30.09

+20 +25 0С +13 +15 0С +16 +21 0С +8 +10 0С

вітер півн.захід. 34 м/с півн.захід. 23 м/с

+17 +19 0С +7 +9 0С

півн.захід. 12 м/с

Адреса редакції: 49000, Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, к. 412. Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Відділ реклами: 31 29 64, 778 21 44, 31 69 75 Email: visti@visti.dp.ua Http://www.visti.dp.ua

Банківські реквізити: ТОВ «Вісті Придніпров'я» Р/р 26009234462500 в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005 ОКПО 36442168

Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень  у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації  рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повер таються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договірних умовах, ÂÏ  з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

cmyk

А вот к минусам - некоторые ситуации «подсказываются» участникам проекта, а потом еще и перекручиваются в окончательном варианте. Например, эпизод с «дискотекой». Сначала было приглашение на праздник Феррагосто от эмигрантки Оксаны, а показали все, как романтическое приключение с неизвестным «мачо». Все наши друзья недоумевали ведь нашу семью знают как крепкую и порядочную. Но мы все прекрасно понимаем - программе нужны рейтинги! - Что интересного осталось за кадром? - Из жизни нашей итальянской семьи вырезали прогулку с детьми в горы, катание на лошадях, велосипедах. Получилось, что их, кроме телевизора, ничего не интересует. На самом деле они такие же, как и украинские дети, гуляют на улице, играют в песочнице! А еще для меня осталось непонятным, зачем наш город показали таким грязным? В Днепродзержинске красивых мест достаточно. - Хотели бы еще раз поучаствовать в подобном проекте? - Я бы хотела поучаствовать еще в миллионе проектов! Ведь сидеть на месте - это скучно.

Номер підписано до друку 20.09.10 Номер віддруковано у ВАТ «Видавництво «Зоря» (вул. Журналістів, 7). Тираж  34800 прим. Замовлення № 0 1382

вести приднепровья  

вести приднепровья

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you