Guide 22 oplevelser

Page 1

GUIDE 22 OPLEVELSER 22 EXPERIENCES

ARD JONGSMA

HERNING & IKAST-BRANDE


2

VISITHERNING

Ω LØVBAKKE DY R EH AV E

ALL AN TROLLE


VELKOMMEN WELCOME Kære Gæst Velkommen til Herning og Ikast-Brande. Vi har glædet os til at se dig, for vi elsker at have gæster Fritid og ferietid er kvalitetstid. Tid til dig selv og tid til hinanden – og tid til nye indtryk sammen med dem, du helst vil være sammen med. Måske er det tid til gensynsglæde med steder, der har betydet noget særligt? Eller måske tid til overraskende førstegangsoplevelser? I dette magasin finder du inspiration til begge dele i destination Herning og Ikast-Brande. Vi tilbyder oplevelser, som du trygt kan tage til med god plads og højt til himlen. Sammensæt din tur med inspiration fra dette magasin, hjemmesiden visitherning.dk og oplevelsesappen VisitHerning Explore. Her finder du oplevelser for alle.

Dear Guest, Welcome to Herning and Ikast-Brande. We’ve been looking forward to seeing you, because we love visitors Leisure and holidays mean quality time. Time for yourself, time for each other – and time for new experiences with family and friends. Maybe it’s time to revisit special places that mean something to you? Or perhaps it’s time to experience something entirely new? In this magazine, you’ll find inspiration for all this and much more, when you visit Herning and Ikast-Brande. We can offer experiences with plenty of space and fresh air for you to enjoy. You can plan your trip taking all the inspiration you need from this magazine, the visitherning.com website and the VisitHerning Explore app. You’ll find experiences for everyone right here.

3


06

28

FRILUF TSLIV / OUTDOOR LIFE

PR ÆS TB JERG NATURCENTER

08

30

VANDRING / HIKING

S TR Å SØ PL ANTAGE / S TR Å SØ PL ANTATION

10 PÅ C YKELTUR / ON A BIKE RIDE

32

12

SK JERN Å / SK JERN RIVER

GUIDE BIRK

34

14

TEKS TILBYERNE / THE TE X TILE CITIES

HE ART HERNING MUSEUM OF CONTEMPOR ARY ART

15 CHPE A C ARL-HENNING PEDERSEN & EL SE ALFELTS MUSEUM

16

TEKS TILMUSEE T / THE TE X TILE MUSEUM

38 SØBY BRUNKUL S MUSEUM / SØBY BROWN COAL MUSEUM

KUNS TRUTER / ART ROUTES

40

18

HELENES HUS OG HEDENS FOLK / HELENE’ S HOUSE AND THE PEOPLE OF THE MOOR

SKOVSNOGEN / DEEP FORES T ART L AND

20 UHRE KIRKE / UHRE CHURCH

22 HERNING DOORS

23 GAVLMALERIER / MUR AL S

24 HARRILD HEDE / HARRILD MOOR

26 FUGL SANG SØ / FUGL SANG L AKE

4

36

VISITHERNING

42 SPOR FR A ANDEN VERDENSKRIG / TR ACES FROM WORLD WAR II

44 HÆRVE JEN / THE OX ROAD HÆRVE JEN

46 PR AK TISK INFORMATION PR AC TIC AL INFORMATION


DET HELE SAMLET PÅ ET STED ALL IN ONE PLACE På visitherning.dk finder du information om events, spisesteder, butikker, guidede ture og meget mere i destinationen. Vi har samlet det hele til dig, så du nemt kan finde den gode seng at sove i eller en sjov aktivitet, når du har en ledig stund. Med vores app VisitHerning Explore kan du blive meget klogere på oplevelserne i destinationen. Flyv med drone over De Geometriske Haver eller oplev den historiske Hærvej. Tag på fortælletur med uldhandlere eller gå på jagt efter blomster og dyr på Harrild Hede. Hvad enten du er til imponerende udsigter eller spændende historier om hedens folk, så har vi det helt rigtige til dig i oplevelsesappen.

At visitherning.com, you’ll find information about the best events, eateries, shops, guided tours and much more. We have gathered everything together in one place for you so that you can easily find somewhere great to stay or a fun activity when you have some free time. With our VisitHerning Explore app, you can learn more about the experiences on offer at your destination. Fly a drone over The Geometrical Gardens or experience the historic Ox Road (Hærvejen). Go on a guided tour to learn more about wool traders or look for flowers and animals in Harrild moor. Whether you like impressive views or exciting stories about the people of the moors, we have just the thing for you in the experience app. Se mere på visitherning.dk See more on visitherning.com

Download VisitHerning Explore

5


At overnatte under stjernerne, mens du kan høre dyr pusle i krattet, er en helt speciel naturoplevelse. Pak soveposen, snør vandrestøvlerne og overnat på en naturlejrplads i enten shelter eller telt. Hvis du virkelig skal opleve naturens magi, så finder du den ved lejrbålets hygge i tusmørket. Højderyggens shelterplads I en lille lysning på Hærvejsruten ved Nørre Snede ligger Højderyggens shelterplads. Der er to shelters på pladsen, bålplads med grill, borde og bænke, skraldespande og et skovtoilet.

Arnborg Hjemstavnshus Ned til Rind Å ligger et shelter, hvor du kan gøre holdt på kanoturen. Her er bålplads og adgang til toilet i forårs- og sommersæsonen. Der er brændsel til fri afbenyttelse og en vandpost.

Hodsager Plantage I en skovlysning i Hodsager Plantage finder du tre shelters og en hestefold. Med tre fine rideruter med spring er der rig mulighed for at opleve naturen i området på hesteryg.

Spending the night under the stars with the sounds of animals roaming about in the thicket is an unbeatable experience. Pack your sleeping bag, lace up your hiking boots and spend the night at a nature campsite in a shelter or a tent. If you really want to experience the magic of nature, then you’ll find it by the campfire in the twilight. Højderyggens shelterplads In a small clearing along the Ox Road of Hærvejen by Nørre Snede you’ll find the Højderyggens Shelterplads. There are two shelters at the site, along with a campfire and barbecue, tables and benches, rubbish bins and a toilet in the forest.

Arnborg Hjemstavnshus Adjacent to Rind Å is a shelter where you can make a stop while on your canoe trip. You’ll find a campfire site and there is access to a toilet during the spring and summer season. There is free wood for the fire and a water post.

Hodsager Plantage In a forest clearing within Hodsager Plantage, you’ll find three shelters and a horse paddock. Three nice riding routes with jumps provide plenty of opportunity to experience the area on horseback.

6

VISITHERNING


Ω NYBRO S H E LT E R P L A D S VISITHERNING

Ω 1

L Æ S OM OMR ÅDE T S MULIGHEDER FOR GUIDEDE TURE

visitherning.dk/shelters

FRILUFTSLIV OUTDOOR LIFE 7


Ω HÆRVE JEN

NICOL A S JÆGERGA ARD

VANDRING HIKING

L Æ S MERE

visitherning.dk/naturområder visitherning.dk/denforsvundnesø visitherning.dk/vandreture

8

VISITHERNING

Ω 2


Der sker noget særligt, når man går langt. Til sidst går benene ligesom af sig selv. Måske dør snakken lidt ud, og så går man bare der i naturens fred og ro. Her finder du masser af vandreture, der tager dig gennem de forskellige naturtyper, som området byder på. Fra Hærvejen og søerne i øst til de imponerede udsigter over store hedearealer i vest. Der er i Danmark kun få steder, hvor du endnu kan se hede, så langt øjet rækker. Tag på udsigtstur til Ørre Hede, Trehøje og Harrild Hede. Gå igennem de gamle plantager og mærk mørket mellem granerne og lyset, når udsigten pludselig dukker frem mellem træerne. En vandretur gennem den blandede nåle- og løvskov ved Brande Elværkssø afslører, hvor frodigt det midtjyske landskab også er. Den 4,5 kilometer lange sti er kuperet og med broer gennem Skjern Åens vådområder og skov. Her kan du opleve den nye elværksbro, og måske er du heldig at se et rådyr. Du kan også tage en overnatning i de flotte shelters. God tur.

Something special happens when you walk a really long way. After a while your legs just kind of walk on their own. Perhaps the conversation peters out, and then you find you’re just walking, enjoying the peace and quiet of nature. There are so many hiking trips in this area, taking you through the many impressive landscapes on offer. From Hærvejen and the lakes in the East to breathtaking views of the expansive moor areas in the West. There aren’t many places left in Denmark with just moors as far as the eye can see. Go on a sightseeing tour of Ørre Hede, Trehøje and Harrild moors. Walk through the old plantations and experience the darkness between the pine trees and the light breaking through when the view suddenly appears. A hiking trip through the mixed pine and deciduous forest near Brande Elværkssø lake reveals the prolific nature of the Central Denmark Region landscape. The 4.5-kilometre-long path is hilly and has bridges through the woodland areas and forest around Skjern Å. You can discover the new “Elværksbroen” bridge, and you might even get lucky and spot a deer. Why not also spend the night in one of the beautiful shelters? Have a good trip.

9


På cykel oplever du alt tættere på end fra en bil. På cyklen kan du trille gennem naturområder, se kunst­værker og historiske landemærker tæt på eller gøre et stop ved en smuk plet, en udsigt eller en hyggelig gårdbutik. Terrænet i det midtjyske er generelt fladt, og det er nemt for alle at tage en cykeltur. Fra Kølkær til Søby 3,6 KM Sandtipperne og søerne gør Søby Brunkulsleje til et ganske særligt naturområde, der bedst opleves på en cykeltur. Husk madpakken og badetøjet. Søen nord for brunkulslejerne er både smuk og god at bade i.

Den skæve bane 79 KM På det gamle banestrækning mellem Grindsted og Ejstrupholm via Funder og Brande, kommer du forbi frodige løvskove og sandede enge, der strækker sig smukt ud i horisonten. Og måske er du heldig at opleve dyrelivet helt tæt på.

Alhedestien 49 KM Følg det gamle jernbanespor fra Herning til Viborg. På vejen kommer du gennem både egeskov, hedelandskab og små byer. Spis din madpakke i det gamle pakhus i Frederiks.

Travelling by bike, you can experience everything up close. You can cycle through nature areas, gaze at artworks and historic landmarks up close or stop in a beautiful area to take in a view or visit a cosy farm shop. The terrain is generally flat in the Central Denmark Region, making it easy for everyone to get out for a bike ride. From Kølkær to Søby 3,6 KM The sand dunes and lakes at Søby Lignite Bearing make it a unique nature area which is best experienced by bike. Remember to bring your packed lunch and your swimming costume. The lake north of the lignite bearing is beautiful and is also a great place to go for a swim.

The Crooked Railway 79 KM On the old railroad from Grindsted to Ejstrupholm through Funder and Brande, you’ll pass prolific deci­duous forests and sandy meadows that stretch beautifully into the horizon. And perhaps you’ll be lucky enough to see some animals up close.

The Alhede path 49 KM Follow the old railway track from Herning to Viborg. On the way, you’ll pass through oak forests, moors and small villages. You can eat your packed lunch at the old warehouse in Frederiks. 10

VISITHERNING


Ω ARNBORG H J E M S TA V N S H U S

PÅ CYKELTUR ON A BIKE RIDE

JANNIE NYEGA ARD

L Æ S MERE

visitherning.dk/naturområder

Ω 3

11


GUIDE BIRK Labyrinten

HERNING HELICOPTERS

Elia

L Æ S MERE

Ω BIRK

visitherning.dk/Birk

12

VISITHERNING

Ω 4


Højhuset

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

Obelisken HEART Jorden er flad Allotment

Skulpturparken Angligården

De Geometriske Haver

Abyss

Området i Birk er kendt for sin smukke arkitektur, de grønne parker og ikke mindst kunsten, som du finder på de grønne arealer mellem bygningerne samt på kunstmuseerne HEART - Museum of Contemporary Art og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Tag en kunstnerisk gåtur i området og oplev haveanlægget De Geometriske Haver, iøjnefaldende arkitektur og meget mere. The area of Birk is known for its beautiful architecture, its green parks and, not least, its art which you can find in the green areas between the buildings and at art galleries such as HEART - Museum of Contemporary Art and the Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Go for an art walk in the area and experience the garden facilities of The Geometrical Gardens, its striking architecture, and much more.


L Æ S MERE

visitherning.dk/Birk

Ω 5

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IWA N B A A N © A R K I T EK T S T E V EN H O L L

Det moderne kunstmuseums samling fra primært 1950’erne og 60’erne er også fortællingen om Herning og Ikast-Brandes særlige relation mellem kunst og erhverv. HEART fornyer sig hele tiden samtidig med, at museet holder fast i de oprindelige værdier og udgangspunktet for samlingen. Det betyder, at du på et besøg kan opleve udstillinger, der udfordrer, overrasker og udvikler sansen for kunsten i de smukkest tænkelige rammer i Steven Holls prisvindende arkitektur.

Ω HEART

The modern art museum’s collection from the 1950s and 1960s tells the tale of the special relationship between art and business life in Herning and Ikast-Brande. HEART continuously renews itself whilst making sure to maintain the original values and basis for the collection. This means that whenever you visit you are sure to find exhibitions that challenge, surprise and develop your sense of art, all amidst beautiful surroundings provided by Steven Holl’s award-winning architecture.

14

VISITHERNING


Bygningen er en arkitektonisk perle bygget i 1976. I dag rummer museet mere end 2000 kvadratmeter udstillingsareal, hvor kunstnerparret Carl-Henning Pedersens og Else Alfelts kunst vises i skiftende udstillinger – ofte i sammenhæng med andre kunstnere. Carl-Henning Pedersen var en del af den internationale kunstgruppe CoBrA. Du kan opleve malerier, akvareller, skulpturer og meget mere. Snyd ikke dig selv for et besøg til Angligårdens midte og Carl-Henning Pedersens gigantiske kunstværk Fantasiens leg om livets hjul, som du finder lige ved museet The building is an architectural gem built in 1976. Today, the museum houses more than 2,000 square feet of exhibition area, where the art couple Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt’s work is shown through changing exhibitions – often alongside work by other artists. Carl-Henning Pedersen was part of the CoBrA international art group. You can see paintings, watercolours, sculptures, and much more as you walk through. You won’t want to miss the centre of Angligården and Carl-Henning Pedersen’s gigantic artwork “The Play of Imagination around the wheel of life”, which is located just next to the museum.

CHPEA CARL-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM L Æ S MERE

Ω CHPEA

Ω 6

visitherning.dk/Birk

C H P E A © C A R L- H E N N I N G P E D E R S E N

15


Ω RIV

DE T TE TEMPEL NED, IK A S T

NICOL A S JÆGERGA ARD © B JØRN NØRGA ARD

KUNSTRUTER ART ROUTES

Ω 7

L Æ S MERE

visitherning.dk/kunstruter

16 V I S I T H E R N I N G


I Ikast-Brande Kommune er der masser af kunst under åben himmel. Udforsk kunsten på ni kunstruter, som binder de mange skulpturer, gavlmalerier og øvrige kunstoplevelser sammen.

In the Municipality of Ikast-Brande, there is plenty of art out in the open air. Explore it as you go on one of the nine art routes that link the many sculptures, murals and other art experiences.

IK AST JANNIE NYEGA ARD © PER KIRKEBY

Skulpturerne blev til i forbindelse med udstykningen af et nyt parcelhusområde i den østlige del af Ikast. De fleste værker er fra 1973, hvor der endnu kun var bygget få huse. Man indgik aftaler med fem kunstnere om hver at lave en skulptur på parcelhusvejenes fælles­ arealer. Flere af kunstnerne stammede fra Den eksperimenterende Kunstskole med Poul Gernes i spidsen. De var alle kontroversielle i deres kunstneriske udtryksmåde og endnu ikke de aner­ kendte kunstnere, de er i dag. Vejene i området blev opkaldt efter dem, og derfor kan du i dag slentre af Per Kirkebys og Bjørn Nørgaards Vej i Ikast.

Ω H U S E T,

Skulpturerne i Højrisparken

been built in the development. Agreements were made with five artists that they would each make a sculpture in the common areas. Several of the artists were from The Experimental Art School headed up by Poul Gernes. They were all controversial in their artistic expression and were not yet the recognised artists they are today. The roads in the area were named after them, which is why today, you can stroll along Per Kirkebys Vej and Bjørn Nørgaards Vej in Ikast.

The sculptures in Højrisparken These sculptures came into being with the development of a new detached housing development in the Eastern part of Ikast. Most of the works are from 1973 when only a few houses had

17


SKOVSNOGEN DEEP FOREST ART LAND

18

I Døvling Meldgaard Skov lidt vest for Skarrild ligger en fuldstændig unik kunstoplevelse og venter på dig. Her er ingen alarmer og museumsvagter – og meget få regler. Til gengæld er der mulighed for at komme helt tæt på kunsten og se den i samspillet med naturen om-

kring den. De smukke lysninger med faldne måner og de mørke kroge, hvor underlige skikkelser lurer. Tag et hvil undervejs på den 3,5 km lange rute og nyd din madpakke ved åen eller overnat i det kunstværk, der også fungerer som shelter.

In Døvling Meldgaard Fo­rest to the west of Skarrild is a perfectly unique art experience, just waiting for you. There are no alarms or museum guards – and very few rules. But you can get really close to the art and see it within the context of the nature that surrounds it. There are beauti-

ful clearings with fallen moons and dark corners where weird shapes lurk. Stop and rest along the 3.5-kilometre-long route and enjoy your packed lunch by the stream or maybe spend the night in the artwork that also function as a shelter.

VISITHERNING


Ω FA L D EN MÅNE, DEEP FORES T ART L AND

CRIS TINA REUTER © PE TER L AND

L Æ S MERE

8

Ω

visitherning.dk/kunst

19


20 V I S I T H E R N I N G

Ω UHRE KIRKE

N I C O L A S J Æ G E R G A A R D © H E L L E S C H A R L I N G -T O D D


Ω 9

L Æ S MERE

visitherning.dk/historiske-attraktioner

UHRE KIRKE UHRE CHURCH Udefra ligner Uhre Kirke en typisk landsbykirke, men et besøg indenfor byder på en ekstraordinær ople­ velse. I 1993 gennemgik den ret almindelige kirke en omfattende restaurering, som skulle sætte kulør på kirkens indre.

From the outside, Uhre Kirke looks like a typical town church, but a visit inside reveals an extraordinary sight. In 1993, this rather common church went through an extensive restoration to brighten up its interior.

Kunstneren Helle Scharling-Todd har farvesat kirkerummet, så alt træværk blev malet i lyse og festlige farver, der spiller op til en stor mosaikrude, der også fungerer som altertavle. Kirken har grøn som grundfarve, og den repræsenterer vækst og frodighed. Derud‑over er der flader og detaljer med blå, rosa og gul.

The artist Helle Scharling-Todd put co­ lour into the church space, painting all the wood in bright, festive colours to highlight the large stained glass window that works as an altarpiece. The base co­ lour of the church is green, which represents growth and fertility. In addition, there are surfaces and details in blue, rose and yellow.

21


Oplev kunstværket Herning Doors. Følg ruten markeret med Jaume Plensas aluminiumsdøre gennem Herning i appen VisitHerning Explore. Begynd i Birk ved HEART Herning Museum of Contemporary Art. Skriften på alle dørene er FN’s menneskerettigheder, og med dørene bliver vi mindet om, hvad der var engang – forbundet til nutiden. Hvad betyder menneskerettigheder den dag i dag?

Experience the striking Herning Doors artwork. Using the VisitHerning Explore app, you can walk through Herning following the path marked with Jaume Plensa’s aluminium doors. Start in a by HEART Herning Museum of Contemporary Art. Written on all of the doors are the UN human rights and by means of the doors themselves we are reminded of what used to be – and how it is tied to the present. What do human rights mean to us today?

Ω HERNING

HERNING DOORS L Æ S MERE

visitherning.dk/herning-doors

22 V I S I T H E R N I N G

Ω 10

DOORS

JANNIE NYEGA ARD © JAUME PLENS A


GAVLMALERIER MURALS Ω ALICE

IN WONDERL AND, BR ANDE

J A N N I E N Y E G A A R D © V E R A B U G AT T I O G C A R L O S A L B E R T O H E R N A N D E Z

Når kunsttalenter indtager Brandes gader for at skabe spek­takulær kunst til byens årlige Street Art festival, er de langt fra de første. I sommeren 1968 blev Brande kendt i hele Danmark, da man inviterede otte unge kunstnere til at udsmykke husgavle rundt i byen. De kæmpestore kunstværker er siden blevet til mange flere, som kan opleves året rundt og i al slags vejr.

Each year when talented artists take over the streets of Brande to create spectacular art for the city’s annual Street Art festival, they are far from the first ones to do so. In the summer of 1968, Brande became famous throughout Denmark when they invited eight young artists to decorate the house gables around town. Many more of the enormous artworks have since popped up, and they can be experienced all year around and in all kinds of weather.

Oplev Verdensmålsgavlene 17gavle.dk i 17 jyske byer / Experience The Global Goal Gables in 17 cities. L Æ S MERE

visitherning.dk/verdensmålsgavlene

BO OK EN LOK AL GUIDE / BO OK A LO C AL GUIDE

Ω 11

visitherning.dk/guidede-ture

23


Ω HARRILD

HEDE

NICOL A S JÆGERGA ARD

HARRILD HEDE HARRILD MOOR

L Æ S MERE

visitherning.dk/harrildhede

24 V I S I T H E R N I N G

Ω 12


Oplev årstidernes skiften på Harrild Hede, når lyngen blomstrer i august, når odderen boltrer sig om foråret i Holtum Å, og hør kronhjorten brøle i efteråret. Hold dig til stierne i parringstiden og hold udkig efter dyrene i udsigtstårnet på Stjernevej. Eller pak kikkerten og spejd efter fugle. Den mest almindelige fugl på heden er sanglærken. Derudover kan du være heldig at se og høre tra­ner, misteldrosler og bynke­

fugle. Når vinteren kommer, er der flere rovfugle på heden, og du kan opleve både kongeørn og havørn, og langs vandløbene kan du gå på udkig efter is­ fuglen. Bestanden i Danmark er på cirka 300 par, og den lille farverige svæver er meget sky. At se den er en særlig ople­velse. Ved Holtum Å kan du være heldig at se forskellige arter af frøer. Sensommeren byder på tyttebær og svampe. Husk kun at plukke det, du kender.

Experience the seasons in Harrild Hede: see the heather bloom in August; watch the otters frolicking along Holtum Å in spring; and listen to the red deer roar in the autumn. Be sure to stay on the paths during deer mating season and keep an eye out for the animals from the watch tower in Stjernevej. Or use your binoculars to do some birdwatching. The most common bird on the moor is the skylark. As well as that, you might be lucky enough to spot cranes, thrushes and whinchats. When winter comes,

there are more birds of prey on the moor, keep an eye out for both golden eagles and whitetailed eagles, and watch out for kingfishers along the streams. The kingfisher population in Denmark is currently at around 300 couples, but this small, colourful bird is very shy, so if you catch a glimpse it will be an experience to remember. You might also be able to spot different species of frog along Holtum Å. Late summer offers an abundance of lingonberries and mushrooms, but remember to only pick what you know.

25


FUGLSANG SØ FUGLSANG LAKE Planerne om etablering af det rekreative område, Fuglsang Sø, blev til en sen fredag eftermiddag i år 2000, mens to ansatte fra Herning Kommune fik en fyraftensøl. Foran dem lå et kort med indtegninger af en stor kunstig sø, der skulle graves ud, da materialet skulle bruges til motorvejs­ byggeriet. I løbet af den fredag eftermiddag lavede de to en skitse til sø, fritidslandskab, havnefront og plads til 500 boliger. Selve gravningen foregik i perioden 2003-2005, og søen blev indviet i 2006. Fuglsang Sø er i dag et bynært rekreativt område med rige muligheder for badning, fiskeri, kajaksejlads, discgolf, motionsløb og meget mere. Der afholdes også events som for eksempel triatlon ved søen. Der er mulighed for parkering ved indkørsel fra Vesterholmvej og Brændgårdvej.

Plans for the Fuglsang Sø recreational area came about late one Friday afternoon in the year 2000, as two employees from the municipality of Herning were having a beer after work. In front of them they had a map with the drawings of a large, artificial lake that was to be dug in the area, in order to provide building material to construct a motorway. That Friday afternoon, the two employees dreamt up a design for a lake, leisure landscape, waterfront and plots for 500 homes. The dig itself took place between 2003-2005, and the lake was opened in 2006. Today, Fuglsang Sø is a recreational area close to the city with plenty of spots for swimming, fishing, kayaking, disc golf, running and much more. Events such as triathlons are also held by the lake. There is parking by the entrance from Vesterholmvej and Brændgårdvej.

26 V I S I T H E R N I N G


Ω FUGLSANG SØ NICOL A S JÆGERGA ARD

Ω 13

L Æ S MERE

Visitherning.dk/fuglsang-sø Visitherning.dk/badesøer

27


Ω 14

L Æ S MERE

visitherning.dk/præstbjerg

PRÆSTBJERG NATURCENTER Præstbjerg Naturcenter er et knudepunkt for oplevelser i naturen. Ved centret er der udstilling om naturen og kulturen i området. Her er også en stor naturlegeplads og masser af mulighed for hygge ved bålsteder og med madpakkespisning. Tag en gåtur på en af de afmærkede stier og oplev det bakkede hedeområde med udsigtspunkter, egekrat, små skove og søer. Led efter spor fra bæveren i vandområderne. Bæveren er den største

28 V I S I T H E R N I N G

gnaver i Europa og er mest aktiv fra solnedgang til tidlig morgen. Den fælder træer og buske og ændrer hele tiden på vandets forløb i området.


Ω PR ÆS TB JERG N AT U R C E N T E R NICOL A S JÆGERGA ARD

Præstbjerg Naturcenter is a focal point for outdoor experiences in the area. Near the centre, there is an exhibition about local nature and culture. There is also a large nature playground and many opportunities to have a lovely time around a campfire or eat your packed lunch. Go for a walk along one of the marked paths and experience the hilly moors with viewpoints, thickets, small forests and lakes. Look for traces of beavers in the river basins. The beaver is the largest

rodent in Europe and is mainly active from sunset to early morning. It cuts down trees and bushes and constantly changes the course of water in the area.

29


Ω 15

L Æ S MERE

Ω STRÅSØ

P L A N TA G E

ALL AN TROLLE

visitherning.dk/naturområder

STRÅSØ PLANTAGE STRÅSØ PLANTATION 30

VISITHERNING


For mere end 160 år siden stod H.C. Andersen på Lærkehøj og skuede ud over den jyske hede. Det siges, at det var på Lærkehøj, at inspirationen til sangteksten til ”Jylland mellem tvende have” blev fundet. Lærkehøj er en gravhøj fra bronzealderen, der ligger cirka midt i Stråsø Plantage. Eftersom højen er så stor og markant i landskabet, mener arkæologerne, at en stor høvding blev begravet her. Når du står på toppen, er du 69 meter over havoverfladen. Hvis du kigger mod nordøst, kan du se Lilleå-dalen, hvor vandet snor sig gennem landskabet. I den kommende naturnationalpark Stråsø Plantage og Vind Hede lever to af de store vilde dyr – ulven og kronhjorten. Parken er et af Danmarks største sammenhængende hedeområder. Med udpegningen som naturnationalpark vil naturen i området i højere grad få lov til at udvikle sig på naturens egne præmisser, og der vil blive udsat store, græssende dyr, som skal være med til at skabe en mere spændende og varieret natur og dermed naturoplevelse.

More than 160 years ago, H.C. Andersen was standing on Lærkehøj, looking out onto the Jutlandic moor. It is said that this moment was the inspiration for the famous song “Jylland mellem tvende have” (Jutland between two seas). Lærkehøj is a burial mound from the Bronze Age which is located in the middle of Stråsø Plantation. Because the mound is so big and prominent in the landscape, archaeologists believe that a great chief must have been buried here. When standing at the top, you’re 69 metres above sea level. If you look to the north-east, you can see the valley of Lilleå, where the water twists through the landscape. Two types of large, wild animals live in the soon-to-be national nature park of Stråsø Plantage and Vind Hede – the wolf and the red deer. The park is one of Denmark’s largest, uninterrupted moor areas. With its imminent appointment as a national nature park, the area will more or less be allowed to develop as nature intended; and large, grazing animals will be put there to help create a more exciting and varied environment meaning a better nature experience for all.

31


Tag ud og se den 45 meter lange skulptur Stenlaksen og besøg Laksens Hus ved Dansk Center for Vildlaks. I Laksens Hus kan du få historien om det fantastiske laksegenopretningsarbejde og lystfiskeri, der har været og er i gang ved Skjern Å. Skjern Å er blevet et attraktivt fiske-spot for lystfiskere fra hele verden. Den særlige Skjern Å-laks er en af de få oprindelige stammer af Atlanterhavslaksen, som er bevaret i Danmark. Siden Skjern Å-dalen blev dannet efter den sidste istid, er laksen søgt op i åen for at gyde, og den har været en eftertragtet fangst i århund­ reder. Man troede faktisk, den var uddød, men man fandt den ved Karstoft å, hvor Stenlaksen markerer fundet. I dag er der cirka 6000 laks, der gyder i åen.

L Æ S MERE

visitherning.dk/skjernå

Ω 16

32

VISITHERNING

Go and see the 45-metretall “Stenlaksen” (the stone salmon) sculpture and visit Laksens Hus (House of the Salmon) at Dansk Center for Vildlaks. At the House of the Salmon, you can hear the story of the amazing salmon restoration work and angling that has been carried out in Skjern River. Skjern River has become an attractive fishing spot for anglers from all over the world. The unique Skjern River salmon is one of the few types of original Atlantic salmon to have been preserved in Denmark. Ever since the Skjern River valley was carved out following the last Ice Age, the salmon has travelled upstream to spawn, and it has been a coveted catch for centuries. It was actually thought to be extinct, but was then found near Karstoft River, and today the “Stenlaksen” sculpture marks that find. There are currently around 6,000 salmon that spawn in the river.


Ω SK JERN Å

TO B I A S PA R K

SKJERN Å SKJERN RIVER

33


ARD JONGSMA

Ω TEKS TILMUSEE T L Æ S MERE

visitherning.dk/guidede-ture

34

VISITHERNING

Ω 17


TEKSTILBYERNE THE TEXTILE CITIES I 1930’erne opstod et skelsættende iværksættermiljø i en baggård i Herning. En flok unge mænd fra omkringliggende gårde grundlagde det, som vi i dag kender som det midtjyske tekstileventyr i Herning, Ikast og Brande. I de år var området et af Danmarks fattigste, og det hårde liv som hedebønder betød dårlige levevilkår og få muligheder for unge mennesker. Med VisitHernings app, Visit­Herning Explore, kan du få hele historien. Fra den lokale bonde i 1600-tallet til hosekræmmeren, der gik rundt i landet og solgte sine varer - videre til trikotagefa­brikken og Tekstilmuseet i Herning. I både Herning, Ikast og Brande spirede små fabrikker frem, hvoraf nogle i dag er internationale tekstilvirksomheder. I Ikast kan du tage den guidede uldhandlertur fra Leopard-undertøj til Mikkelsens trikotage­ fabrik.

In the 1930s, a seminal entrepreneurial environment arose in a back yard in Herning. A bunch of young men from the surrounding farms founded what we now know as the textile adventure of Herning, Ikast and Brande in the Central Denmark Region. During those years, the area was one of the poorest in Denmark, and the hard life lived by peasants on the moors meant terrible living conditions and few opportunities for young people. With the VisitHerning Explore app, you can listen to the whole story. Hear from a local farmer in the 1600s, and a pedlar that walked around the country and sold his goods – and then on to the knitwear factory and Textile Museum in Herning. Small factories started to pop up in Herning, Ikast and Brande, some of which have since gone on to become international textile companies. In Ikast, you can go on a guided wool trader walk and hear about Leopard underwear and Mikkelsens knitwear factory.

35


TEKSTILMUSEET THE TEXTILE MUSEUM Tekstilindustrien har som ingen andre brancher formet det midtjyske område - og gør det stadig i dag. På Tekstilmuseet får både store og små indblik i industrien, som gennem tiden har givet folk over hele verden tøj på kroppen samt identitet og udvikling til det midtjyske område. Mens det meste tøj i dag er lavet på den anden side af kloden, er det ikke længe siden, at Midtjylland var centrum for en omfattende tekstilproduktion. Udstillingen Made in Midtjylland viser, hvordan tekstilproduktionen eksploderede i 1950érne, skabte job og international vækst. Kommer du på besøg på Tekstilmuseet, kan du være heldig at opleve lydene og lugtene fra en gammeldags tekstilfabrik, når de frivillige starter de gamle maski­ ner op eller sætter sig bag vævene – og du kan få en historie med på vejen fra dem, som selv var der, da det hele for alvor gik løs. Kontakt tekstilmuseet for at høre nærmere om, hvilke dage maskinerne startes.

The textile industry has shaped the area of the Central Denmark Region like no other industry – and it continues to do so to this day. At the textile museum, children as well as adults can gain an insight into the industry that has clothed people all over the world and has also developed the Central Denmark Region and given it its identity. Today, most of the clothes we wear are produced on the other side of the world, but not long ago the Central Denmark Region was the centre of an extensive textile production. The “Made in Midtjylland” exhibition shows how textile production exploded in the 1950s, creating jobs and international growth. If you visit the Textile Museum, you might be lucky enough to experience the sounds and smells from an old-fashioned textile factory, when volunteers crank up the old machines or sit behind the looms – and you can hear the stories of the people who were there when everything exploded. Contact the textile museum to hear more about which days they’ll start up the machines. 36

VISITHERNING


Ω T E K S T I L M U S E E T,

HERNING

MA JA THEODOR AKI

Ω 18

L Æ S MERE

visitherning.dk/historiske-attraktioner

37


L Æ S MERE

visitherning.dk/Søby-Brunkulsmuseum

Ω 19

SØBY BRUNKULSMUSEUM SØBY BROWN COAL MUSEUM Søby Brunkulsmuseum åbnede i 1977. Museet skildrer arbejdsliv og dagligdag for de i alt 10.000 arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer i perioden 1940 til 1970. TørveSøren var en af de mange lykkeriddere, der strømmede til det farlige og benhårde arbejde. Brunkul har ikke samme brændværdi som sort kul, men på grund af Anden Verdenskrigs mangler, blev det profitabelt at grave brunkullene op. Kullet ligger i et bælte gennem Midtjylland. På museet kan du høre historien om TørveSøren og hans familie og se

38 V I S I T H E R N I N G

det lille hus, hvor børn sov i skuffer og i vendte borde. Mange af de unge mænd holdt kun til arbejdet i tre-fem år, og så drog de videre med penge på lommen, hvis pengene ikke var spillet op ved spillebordene efter fyraften. Andre brugte brunkulslejet som skjul i krigsårene – det var både modstandsfolk og småkriminelle.


Ω SØBY ALL AN TROLLE

The lignite museum Søby Brunkulsmuseum opened in 1977. The museum depicts working and home life for the 10,000 workers who slaved away at Søby lignite bearings from 1940 to 1970. Peat Søren was one of the many soldiers of fortune who poured into the bearings to carry out the dangerous and very hard work. Brown coal does not have the same heating value as black coal, but because of scarcities during World War II, it became profitable to dig up. The coal is situated in a belt of land that runs through the Central Denmark Region. In the museum, you can hear the story of Peat Søren and his family and see

the small house where children slept in drawers and in tables turned upside down. Many of the young men could only endure the work for three to five years, and then they continued their journey with some money in their pockets. That’s if they had not gambled it all away at the gambling tables after work. Others used the lignite bearings as a hide-out during the war years – mainly people of the resistance and petty criminals.

Søby Brunkulslejer er et smukt og spændende område at vandre i, men vær opmærksom på, at der stadig er risiko for skred på grund af udgravningerne. The Søby lignite bearings are a beautiful and exciting area to hike in but be aware that there is still a risk of landslides due to the excavations.

39


JANNIE NYEGA ARD

Ω HELENES

HUS

HELENES HUS OG HEDENS FOLK HELENE’S HOUSE AND THE PEOPLE OF THE MOOR

Ω 20

L Æ S MERE

visitherning.dk/heleneshus

40 V I S I T H E R N I N G


Der er langt mellem husene på Ørre Hede. I et lille hvidt, stråtækt hus boede Helene frem til 1989. Huset var det sidste i den lille forsamling af fattighuse, der før stod her. Et ydmygt sted med en stor historie, for det siges, at det var her, Steen Steensen Blicher overværede det kjæltringsbal, han beskriver i novellen Kjæltringeliv. Der står i dag en mindesten for forfatteren på stedet. Blicher fortæller om det - for de fleste - ukendte og lidt mystiske liv, som de fattige tatere levede på heden. De strejfede rundt i Jyllands øde egne og udførte ofte det hårde og beskidte arbejde, som ingen andre ville tage - blandt andet ved opdyrkningen af heden. Ofte blev de også taget i at tigge og stjæle. Om taterne var et egentligt folk, vides ikke. Ofte er betegnelse blevet brugt om alle omrejsende. Sandsynligvis har de været en blanding af indvandrende sigøjnere fra Mellem-Asien, og det vi i dag kalder vagabonder.

There aren’t many hou­ses on Ørre moor. Helene lived in a small, white, thatched house up until 1989. Her house was the last in a small group of poor houses that used to be there. A humble place with a great history, because it is said that this is where Steen Steensen Blicher saw the gypsy ball that he describes in his short story “Gypsy Life”. Today, it’s the location of a memorial stone for the author. Blicher talked about the hard life lived by the poor gypsies on the moor, which for most people is still unknown and mysterious. They were said to roam the deserted areas of Jutland and they carried out the hard and dirty work that nobody else wanted to do – like cultivating the moor. Often, they were also caught begging and stealing. We do not know for sure if the gypsies were indeed even a real people. The term was often used to describe any traveller. Most likely the people that were described as gypsies were actually a mix of immigrant gypsies from Central Asia and what we would today refer to as vagabonds.

41


SPOR FRA ANDEN VERDENSKRIG TRACES FROM WORLD WAR II Fliegerhorst Grove er det oprindelige navn for Nordeuropas største luftbase. I krydset, hvor Herning, Viborg og Ikast-Brande kommuner mødes, ligger i dag Flyvestation Karup, som oprindeligt blev bygget og anvendt af den tyske wehrmacht under Anden Verdenskrig. Mens de tyske soldater forsvandt med befrielsen, strømmede de tyske krigsflygt­ ninge op gennem Jylland. Der blev oprettet tre flygtningelejre – Gedhus, Grove og Pilhus – i nærheden af luftbasen. Besøg Grove og se gravene for de tyske flygtninge og oplev den stemningsfyldte kirkegård beplantet med lyng fra Lüneburger Heide. Her er begravet 1119 flygtninge og 175 tyske soldater. At være tysk flygtning efter krigen var hårdt. Lejrene var overbefolkede og stærkt bevogtede. Kirkegården vidner om de dårlige forhold for flygtningene.

Fliegerhorst Grove is the original name of Northern Europe’s largest air base. Today, in the junction where the municipalities of Herning and IkastBrande meet, stands Karup Air Base that was originally built and used by the German Wehrmacht during World War II. When the German soldiers disappeared after the liberation, German refugees flooded through Jutland. Three refugee camps – Gedhus, Grove and Pilhus – were established near the air base. Visit Grove to see the graves of the German refugees and walk through the evocative cemetery planted with heather from Lüneburger Heide. There are 1,119 refugees and 175 German soldiers buried there. Being a German refugee after the war was tough. The camps were overcrowded and heavily guarded. The cemetery depicts the poor conditions for the refugees.

42 V I S I T H E R N I N G


Ω DEN T Y S K E F LY G T N I N G E K I R K E G Å R D I G R O V E

JANNIE NYEGA ARD

Ω

21

L Æ S MERE

visitherning.dk/historiske-attraktioner

43


Ω HÆRVE JEN

NICOL A S JÆGERGA ARD

L Æ S MERE

visitherning.dk/hærvejen

44

VISITHERNING

Ω 22


HÆRVEJEN THE OX ROAD: HÆRVEJEN Hærvejen er den mest kendte af de gamle vejstrækninger, der løber gennem Danmark. Her kan du på egen krop opleve, hvordan det føles at bruge benene som transportmiddel – det var gennem generationer virkeligheden for almindelige mennesker, hære, pilgrimme og handelsfolk på rejse. Hærvejen har i 4000 år været en transportvej. Langs det stykke af Hærvejen, som løber gennem Ikast-Brande Kommune, finder du alt fra shelters, herberg og campingpladser til gårdbutikker og historiske oplevelser. Hvis du ikke har mod på at vandre hele hærvejsstrækningen, så finder du i Nørre Snede to Hjertesti-ruter på henholdsvis tre og syv kilometer.

Hærvejen is the most well-known of the old stretches of road that run through Denmark. Here, you can experience what it must have been like to use your legs as your only means of transportation – which was the reality for generations of ordinary peopl­e, armies, pilgrims and traders. Hærvejen has been a transport route for over 4,000 years. Along the stretch of Hærvejen that runs through Ikast-Brande Munici­ pality, you’ll find everything from shelters, hostels and campsites to farm shops and historic experiences. If you don’t feel like walking the entire ox road, then in Nørre Snede you can find two heart-shaped paths marking out routes that run for three and seven kilometres, respectively.

45


Tog

Parkering

DSB og Arriva betjener begge togtrafikken i Herning. Arriva kører til og fra Ikast, mens DSB kører til og fra Brande. Du kan bestille billetter og se køreplaner for begge selskaber på rejseplanen.dk. Både DSB og Arriva har en app, hvori du kan købe billetter og planlægge din rejse.

Offentlig parkering i Herning, Ikast og Brande Midtby er gratis. Du finder både korttids- og langtidsparkering.

Bus Midttrafik står for bybusser samt regional- og lokalbusser, x-busser og natbusser i Herning, Ikast og Brande. Du kan bestille billetter og se køreplaner på midttrafik.dk. Midttrafik har også en app, hvori du kan købe billetter.

Taxa For bestilling af taxa ring til Taxa Midt på 94 12 07 77 eller Sechers Taxi på 20 20 97 13. Taxa Midt kan desuden bestilles via appen ”Taxitogo”. Her kan du bestille taxakørsel op til syv dage frem i tiden.

Billeje Find information om biludlejning på visitherning.dk/biludlejning

For mere information om parkering besøg visitherning.dk/parkering Se ledige parkeringspladser i Herning på herningcity.dk/parkering Se parkeringsmuligheder i Ikast på voresikast.dk/information Se parkeringsmuligheder i Brande på brandecity.dk/parkering

I nødstilfælde Alarm 112 Politi 114 Lægevagten +45 70 11 31 31

Trains DSB and Arriva both service the train traffic in Herning. Arriva runs to and from Ikast, while DSB runs to and from Brande. You can order tickets and see the train timetable for both companies at rejseplanen.dk. DSB and Arriva also have apps, where you can buy tickets and plan your journey.

PRAKTISK INFORMATION PRACTICAL INFORMATION 46

VISITHERNING


Ω DRONNINGENS

Busses Midttrafik runs regular city buses, as well as regional and local buses, cross country x-buses, and night buses in Herning, Ikast and Brande. You can order tickets and see timetables at midttrafik.dk/english. Midttrafik also has an app, where you can buy tickets.

Taxa

B O U L E VA R D H ER N I N G

CRIS TINA REUTER

See the parking options in Ikast by visiting voresikast.dk/information See the parking options in Brande by visiting brandecity.dk/parkering Emergency Emergency services 112 Police 114 Medical assistance +45 70 11 31 31

To book a taxi, please call Taxa Midt at +45 94 12 07 77 or Secher’s Taxi at +45 20 20 97 13 You can also book Taxa Midt via the “TaxiToGo” app; bookings can be made up to seven days in advance.

Car rentals Find information about car rentals at visitherning.com/car-rental

Parking There is free public parking in the centres of Herning, Ikast and Brande; with both short-term and long-term parking options on offer. For more information about parking, please go to visitherning.com/parking See available parking spaces in Herning at herningcity.dk/parkering

L Æ S MERE

visitherning.dk/find-vej

47


2022 ADVICER.DK

Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider dig til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser tættest på dig – og gode tilbud, når du er på besøg i Herning og Ikast-Brande.

HENT APPEN – eller find den dér, hvor du henter dine apps

NICOL A S JÆGERGA ARD

OPLEV MERE MED VISITHERNING EXPLORE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.