Page 132

Pravokotnik in kvadrat V ~em se pravokotnik in kvadrat razlikujeta? Kvadrat ima vse {tiri stranice enako dolge. Pravokotnik ima enako dolgi po dve stranici. Stranici, ki sta enako dolgi, sta vzporedni. Vid je po stranicah svojega pravokotnika napeljal vrvico.

geometrija

Vrvica je bila tako dolga, da je ravno obdala pravokotnik.

Vid je vrvico raztegnil in izmeril njeno dol`ino.

Pravokotnik ima {tiri stranice. Ime pove, da so stranice med seboj pravokotne. Stranici, ki se stikata v ogli{~u, sta pravokotni. Stranici, ki nimata skupnega ogli{~a, sta vzporedni. Kvadrat je poseben pravokotnik. Vse njegove stranice so enako dolge. Stranici s skupnim ogli{~em sta pravokotni. Stranici, ki nimata skupnega ogli{~a, sta vzporedni. Obseg ^e se{tejemo dol`ino vseh {tirih stranic pravokotnika, dobimo njegov obseg.

Tako je izmeril obseg pravokotnika. Ali ima kvader tudi obseg? Kako bi okoli kvadra napeljal vrvico, da bi izmeril obseg? Ali bi bil tak obseg na vseh mestih kvadra enak?

2 cm

2 cm + 3 cm + 2 cm + 3 cm = 10 cm To je obseg narisanega pravokotnika.

3 cm Obseg kvadrata je 16 cm. Koliko centimetrov je dolga njegova stranica? Kvadrat ima {tiri enako dolge stranice. Torej je dol`ina stranice ravno ~etrtina obsega. 16 cm : 4 = 4 cm Dol`ina kvadratove stranice je 4 cm.

130

(sto trideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 130

19.6.2009 12:35:58

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement