Page 13

Merjenje Dol`ina, vi{ina in {irina Pretvarjamo enote za dol`ino Ra~unamo z dol`inami Gram, dekagram, kilogram, ... Pretvarjamo tone, kilograme, ... Ra~unamo s te`o

Deciliter, liter in hektoliter Pretvarjamo votle mere Ra~unamo z votlimi merami ^as − gledamo na uro Pretvarjamo ~asovne enote Ra~unamo s ~asom

Geometrija Kvader in kocka Geometrijska telesa in liki Daljica To~ka Poltrak Premica To~ka na premici

Vzporedni premici Pravokotni premici Pravokotnik in kvadrat Krog in kro`nica To~ke in polo`aj v mre`i Skladnost Simetrija

Celota in njeni deli Deli celote Od celote do njenih delov Od delov k celoti

Zbiramo in prikazujemo podatke Zbiranje podatkov Urejanje podatkov v seznam Figurni prikazi Stolpi~ni prikaz Tortni prikaz

(enajst)

DZ-00-UvodniDel.indd

11

18.6.2004, 15:06

11

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement