Page 5

Impressum LETO XXII., ŠT. 2, 1.februar 2013 natisnjeno 9250 izvodov datum tiska: dan pred izidom UDK 61(497.12) (060.55) UDK 06.055:61(497.12) ISSN 1318-0193 CODEN: ISISF9 IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK / PUBLISHED BY Zdravniška zbornica Slovenije The Medical Chamber of Slovenia Dunajska cesta 162, p. p. 439, 1001 Ljubljana W: http://www.zdravniskazbornica.si T: 01/ 30 72 100, F: 01/ 30 72 109 E: gp.zzs@zzs-mcs.si Transakcijski račun: 02014-0014268276 PREDSEDNIK / PRESIDENT prim. Andrej Možina, dr. med. UREDNIŠTVO / EDITORIAL OFFICE Dunajska cesta 162, p. p. 439, 1001 Ljubljana W: http://www.zdravniskazbornica.si Isis online: ISSN 1581-1611 T: 01/ 30 72 152, F: 01/ 30 72 109 E: isis@zzs-mcs.si ODGOVORNI IN GLAVNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF AND RESPONSIBLE EDITOR prof. dr. Alojz Ihan, dr. med. E: alojz.ihan@mf.uni-lj.si T: 01/543 74 93 TEHNIČNA UREDNICA, LEKTORICA / EDITOR, REVISION Marta Brečko Vrhovnik, univ. dipl. slov. E: marta.brecko@zzs-mcs.si UREDNIŠKI ODBOR IN NOVINARJI / EDITORIAL BOARD AND JOURNALISTS prim. asist. mag. Martin Bigec, dr. med. izr. prof. dr. Vojko Flis, dr. med. prof. dr. Eldar M. Gadžijev, dr. med. prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med. prof. dr. Boris Klun, dr. med., v. svet. akad. prof. dr. Marjan Kordaš, dr. med. prof. dr. Črt Marinček, dr. med., v. svet. asist. mag. Marko Pokorn, dr. med. prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med. prof. dr. Tomaž Rott, dr. med. asist. Aleš Rozman, dr. med. akad. prof. dr. Jože Trontelj, dr. med., v. svet. prof. dr. Vito Vrbič, dr. dent. med., v. svet. prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med. TAJNICI UREDNIŠTVA / SECRETARY Marija Cimperman Slavka Sterle OBLIKOVANJE / DESIGN Andrej Schulz, Primož Kalan VisArt studio, Ljubljana

Navodila avtorjem Rok oddaje vseh prispevkov za objavo v reviji Isis je do 5. v mesecu za naslednji mesec. Članke oddajte v elektronski obliki. Dolžina člankov je omejena na 30.000 znakov – štetje brez presledkov (velikost 12 pt, oblika pisave times new roman). Za objavo so primerne digitalne fotografije, velike vsaj 1500 x 1200 točk (pixels), to je okoli 2 milijona točk. Ločljivost najmanj 300 dpi.

Če uporabljate kratice, ki niso splošno znane, jih je treba pri prvi navedbi razložiti. Prosimo, da se izogibate tujejezičnim besedam in besednim zvezam. Če ni mogoče najti slovenske ustreznice, morate tujo besedo ali besedno zvezo, ko jo uvedete v besedilo, razložiti. Če ste članek napisali po naročilu farmacevtskega podjetja ali če v članku obravnavate farmacevtske izdelke, morate navesti konflikt interesov.

Ker izbrane prispevke honoriramo, pripišite polni naslov stalnega bivališča, davčno številko, davčno izpostavo, popolno številko transakcijskega računa in ime banke.

Poročila s strokovnih srečanj

Dolžina prispevka je omejena na največ 10.000 znakov (štetje brez presledkov). Priložite lahko eno fotografijo, v tem primeru ima prispevek lahko največ 9000 znakov. Če gre za srečanja z mednarodno udeležbo, mora poročilo vsebovati oceno obravnavanega področja medicine v Sloveniji. Prosimo, da v poročilu povzamete bistvo obravnavane tematike in se ne zaustavljate preveč pri imenih predavateljev, ki za večino bralcev niso sporočilna. Na koncu prispevka lahko navedete imena pravnih ali fizičnih oseb, ki so kakor koli prispevale, da ste se lahko udeležili srečanja (uredništvo si pridržuje pravico, da imena objavi v enotni obliki). Zahval sponzorjem ne bomo objavili.

Nekrologi

RAČUNALNIŠKA POSTAVITEV IN PRIPRAVA ZA TISK - DTP Andrej Schulz, Marko Mastnak, Simon Trampuš, Primož Kalan VisArt studio Kvants-VisArt d.o.o. Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana T: 01/257 67 41

V vsaki številki bomo objavili največ dva nekrologa. Dolžina nekrologa je omejena na eno stran, torej 5000 znakov (štetje brez presledkov). Priložite lahko eno fotografijo; v tem primeru ima prispevek lahko največ 4000 znakov.

TRŽENJE / MARKETING Zdravniška zbornica Slovenije Dunajska cesta 162, p. p. 439, 1001 Ljubljana T: 01/ 30 72 152, F: 01/ 30 72 109 E: isis@zzs-mcs.si

Članki izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Izide.

TISK / PRINTED BY Tiskarna Povše, Povšetova 36 a, Ljubljana T: 01/439 98 40 Vse pravice pridržane, ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le z dovoljenjem uredništva. Lastnik blagovne znamke: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana

Izjava uredništva Letna naročnina

Letna naročnina za nečlane (naročnike) je 49,20 EUR, če je prejemnik glasila v tujini, se dodatno zaračunajo stroški poštnine po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Posamezna številka za nečlane stane 4,47 EUR. 8,5-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan v ceni. Poštnina je plačana pri pošti 1102 Ljubljana.

Sodelovali Anastazija Bizjak, dr. dent. med., Slovensko društvo Transplant • Vesna Džubur, dr. dent. med., Ljubljana • Prim. Marjan Fortuna, dr. med., Kranj • Dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., ZZV Kranj • Doc. dr. Štefan Grosek, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS Kirurška klinika, KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo • Dr. Tine Hajdinjak, dr. med., SB Murska Sobota • Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo • Doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med., ZD Velenje • Prof. dr. Boris Klun, dr. med., višji svetnik, Ljubljana • Doc. dr. Pavle Košorok, dr. med., Iatros – dr. Košorok, d. o. o., Ljubljana • Sabina Markoli, dr. dent. med., Zdravniška zbornica Slovenije • Mag. Nina Mazi, dr. med., Ljubljana • Prim. mag. Brane Mežnar, dr. med., Zdravniška zbornica Slovenije • Mag. Dušan Nolimal, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja RS • Dr. Roman Paškulin, dr. med., OMI Inštitut za antropološko medicino, Ljubljana • Mojca Plankl, uni. dipl. biol., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo • Prim. mag. Rafael Podobnik, dr. dent. med., Nova Gorica • Doc. dr.

Jasmina Primožič, dr. dent. med., Orthos, Ljubljana • Irena Rahne Otorepec, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana • Andrej Rant, dr. dent. med., Ljubljana • Doc. dr. Uroš Rot, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo • Prof. dr. Tomaž Rott, dr. med., Ljubljana • Asist. znan. sod., strok. svet. dr. Saša Simčič, univ. dipl. kem, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo • Asist. Gabrijela Simetinger, dr. med., SB Novo mesto • Ksenija Slavec, absolventka medicine na MF v Ljubljani • Asist. razisk. dr. Sanja Stopinšek, uni. dipl. biol., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo • Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja • Prof. dr. Vito Vrbič, dr. dent. med., višji svetnik, Ljubljana • Prim. dr. Velimir Vulikić, dr. dent. med., Domžale • Elizabeta Zaletel, dr. dent. med., Orthos, Ljubljana • Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino medicine

Revija ISIS - Februar 2013

5

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement