Page 1

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie și Filosofie Departamentul de Istorie Antică și Arheologie

Onomasticon Provinciae Daciae -Teză de doctorat-

Coordonator: Prof. Univ. dr. Ioan Piso

Doctorand: Mihai Vlad Vasile Săsărman

Cluj-Napoca 2013


Omnium municipium colonorum suorum queique eius praefecturae erunt q(uei) c(ives) R(omanei) erunt censum agito eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos quisque eorum habet. Tabula Heracleensis 145-147


Această teză de doctorat a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul “Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare", număr de contract

POSDRU/107/1.5/S/77946,

cofinanţat

din

Fondul

Social

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în Oameni!


Cuprins

Introducere

1.

Metoda de cercetare

2.

I.

Istoricul cercetarilor

II.

Nomina Gentilia

3.

II.1

A-Acutius

7.

II.2

Aelia

8.

II.3

Aelius

16.

II.4

Aemilius-Antius

43.

II.5

Antonia-Antonius

47.

II.6

Apollenaris-Attius

55.

II.7

Aurelia

61.

II.8

Aurelius

66.

II.9

Aurius-Avonius

96.

II.10

Baebatia-Bovius

97.

II.11

Caecilia-Cittius

99.

II.12

Claudia-Claudius

106.

II.13

Clodia-Cuspius

111.

II.14

Dantica-Erucius

119.

II.15

Fabia-Flaccinus

123.

II.16

Flavia-Flavius

126.

II.17

Floria-Gratius

134.


II.18

Helvius-Iucundius

137.

II.19

Iulia-Iulianus

141.

II.20

Iulius

145.

II.21

Iunia-Lusia

162.

II.22

Maathonia-Ostilius

168.

II.23

Paetinius-Pyra

179.

II.24

Quadratus-Rustius

186.

II.25

Sabinius-Sentius

188.

II.26

Septimia-Suronius

191.

II.27

Tadius-Tuticia

198.

II.28

Ulpia-Ulpius

202.

II.29

Umbria-Valerius

216

II.30

Varenia-Volusius

231.

III.

Cognomina

III.1

Abisalma-Avitus

237.

III.2

Baedarus-Curinius

245.

III.3

Dades-Eutyches

252.

III.4

Farnacanes-Hylas

258.

III.5

Iachius-Lupus

265.

III.6

Macer-Optatus

270.

III.7

Pacatianus-Rustius

276.

III.8

Sabina-Syrillio

284.

III.9

Tattarius-Ursus

290.


III.10 Valens-Zoticus

294.

III.11 Filiatio

298.

III.12 Praenomina

299.

IV.

IV.5

Conclusiones

IV.1

Polyonymi

300.

IV.2

Filiatio

302.

IV.3

Nomina Servorum

305.

IV.4

Nomina Libertorum

307.

Nomina civium Romanorum IV.5.1

Aelius

311.

IV.5.2

Aurelius

312.

IV.5.3

Cassius

313.

IV.5.4

Claudius

313.

IV.5.5

Cocceius

313.

IV.5.6

Cornelius

314.

IV.5.7

Domitius

314.

IV.5.8

Flavius

315.

IV.5.9

Iulius

315.

IV.5.10

Septimius

316.

IV.5.11

Ulpius

317.

IV.5.12

Valerius

317.

IV.6

Constitutio Antniniana et Dacia

319.

IV.7

Patronymica

324.


IV.8

V.

Agnomina-Supernomina-Signa

Bibliografie

326. 327.


Introducere Onomastica provinciei Dacia a reprezentat pentru mine, încă de la începutul facultății, un interes major. Datorită faptului că am rămas consecvent în cercetarea numelor proprii din provincia romană Dacia, rezultatul poate fi văzut în paginile care urmează, rezultat care încheie cercetarea tezei mele de doctorat asupra numelor de persoane atît latine cît și grecești de pe teritoriul Daciei. Lucrarea de față prezintă exhaustiv-în măsura posibilului-problema onomastici persoanelor din Dacia și oferă atît cercetătorului cît și publicului larg posibilitatea de a înțelege problemele legate de numele persoanelor care au locuit pe teritoriul Daciei sau se aflau intr-o legătură sau alta cu această provincie. Introducerea de față nu ar putea fi completă fără cuvintele de mulțumire îndreptate către persoanele care m-au ajutat, ajutor fără de care acest studiu nu ar fi fost posibil. Chiar dacă nu pot să-i numesc pe toți, îi asigur că au parte de toată gratitudinea mea. Doresc să-i mulțumesc domnului prof. univ. dr. Ioan Piso, conducătorul tezei mele, pentru răbdarea, sprijinul și pentru sugestiile bibliografice acordate, ajutor ce nu poate fi cuantificat. Fără ajutorul domniei sale aceast studiu nu ar fi putut fi realizat. Totodată mulțumiri trebuiesc aduse domului conf. univ. dr. Radu Ardevan pentru sprijinul și bunăvoința de care a dat dovadă, nu doar legat de această teza. Domnului conf. univ. dr. Eduard Nemeth îi mulțumesc pentru că el a fost cel care m-a îndemnat către studiul onomasticii din provincie, domnului prof. univ. dr. Fritz Mitthof de la Institutul de Epigrafie a Universității din Viena pentru corecturile, sugestiile și ajutorul acordat pe timpul mobilității mele. Doresc să-i mulţumesc pe această cale doamnei dr. Rada Varga, fără sugestiile, corecturile și comentariile (bona fide) acordate, această cercetare ar fi fost mai puțin bună. Nu în ultimul rînd doresc să-i mulțumesc bunicii mele Livia, mamei mele Marieta, surorii mele Liana și restului familiei mele, prea numeroase pentru a putea fi enumerate aici, fără ajutorul familiei nu aș fi realizat nimic. Sincere mulțumiri se îndreaptă către prietena mea Ștefania fără de a cărei susținere nu aș fi terminat această lucrare.

1


Metoda de cercetare Teza de doctorat care constituie cercetarea mea a propos de onomastica provinciei Dacia este rezultatul ultimilor opt ani de muncă realizat în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Titlul, Onomasticon Provinciae Daciae nu reflectă cu exactitate conținutul lucrării deoarece prin onomasticon ar trebui să se înțeleagă o listă de nume dintr-o anumită zonă sau interval cronologic. Cercetarea de față este defapt un studiu de istorie socială care tratează toate numele persoanelor din provincia Dacia în intervalul cronologic 11 august 106 și momentul părăsirii Daciei de către administrația Imperiului Roman în secolul III p. Chr. Teza se constituie dintr-un catalog-exhaustiv în măsura posibilului-a tuturor persoanelor din Dacia și este structurată asemenea unui dicționar, persoanele fiind ordonate alfabetic mai întîi după nomina gentilia și cognomina iar apoi după cognomina. Sub formă de concluzii sunt discutate formele și normele prin care funcționează onomastica împreună cu toate informațiile ce pot fi furnizate de numele proprii. Am considerat că nu trebuie incluși în acest studiu acele persoane de rang înalt precum guvernatorii, procuratorii, praefecții și tribunii care se perindă prin Dacia cu scopul de a-și efectua carierele. Onomastica acestor persoane ține de alt subiect. Corect din punct de vedere a metodei de cercetare ar fi fost să exclud sclavii și liberții imperiali deoarece aceștia vin în Dacia cu funcții administrative și chiar dacă locuiesc o anumită perioadă de timp pe teritoriul provinciei aceștia nu au nicio legatură cu onomastica din Dacia. Această categorie socială va fi regăsită în cercetarea de față. Persoanele care provin din Dacia și se regăsesc pe teritoriul altor provincii au fost incluse în acest studiu. Pentru că în cadrul acestei cercetări m-am ocupat de persoane reale și am ales să-i tratez ca atare și nu doar ca pe niște monumente funerare cu informație relevantă sper că acest studiu este demn de moștenirea pe care acești oameni ne-au lasat-o.

2


Istoricul cercetărilor

I.

Ca și dispciplină conexă istoriei, onomastica, sau studiul numelor proprii a atras atenția diferitor istorici, arheologi și lingviști. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra studiului onomasticii provinciei Dacia voi prezenta, în ordine cronologică, lucrările care au apărut fără a comenta calitatea sau cantitatea acestora deși trebuie menționat că I.I. Russu a fost probabil cel care a scris cel mai mult. Primul studiu de onomastica îi aparține lui I.I. Russu, Thracica. Note onomastice (1-5), și apare începând cu 1936 și până în 1958 succesiv în diferite publicații. La Budapesta, apare în 1941, Die Personennamen von Dazien a lui A. Kerényi iar în 1944 Onomasticon Daciae. Numele de persoane în inscripţiile provinciei a lui I. I. Russu. În 1960 apare la București Dacia Romana tributim discripta a lui G. Forni iar în 1961 Dacius Apulus. Contribuții la onomastica traco-dacă și illiră, a lui I.I. Russu. În 1965, J. Trynkowski redactează Les Varenii de Sarmizegetusa et la colonisation italique dans la Dacie romaine, iar în 1967 respectiv în 1969, I.I. Russu scrie Tracii in Dacia romana și Illirii. Istoria, limba şi onomastica, romanizarea. Apropos de onomastica orientală, S. Sanie publică în 1970 respectiv 1973 L'Onomastique orientale de la Dacie romaine (I) și Onomastica orientală din Dacia romană (II) după care din nou I.I. Russu, în 1977, L'Onomastique de la Dacie romaine. După o pauză de aproape zece ani începe sa fie reluat subiectul și se publică în 1986 la Timișoara Italicii şi veteranii din Dacia a lui N. Branga și în 1988 respectiv 1990, A. Paki publică Populaţia Ulpiei Traiana Sarmizegetusa (I) și Populatia Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, (II). În 1993 apar trei studii referitoare la onomastica din provincie, ficare tratând un subiect diferit și anume Die Cominii von Sarmizegetusa a lui R. Ardevan, Despre originea etnică a soldaţilor şi veteranilor din Dacia Porolissensis a lui E. Nemeth și Die soziale und ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung in Sarmizegetusa und in Apulum a lui I. Piso. În 1995 în actele celui de-al II-lea colocviu româno-elvețian intitulat La Politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain, IIème IVème siècle après JC, apar următoarele studii: A. Paki, La colonisation de la Dacie romaine, C. Pop, Ulpia Traiana Sarmizegetusa: colons, religions, lieux de culte, M. Bărbulescu, La colonisation a Potaissa et ses effets sur le developpement de la ville, A. Husar, Celts and Germans in Dacia. Celto-Germanic ethnicocultural elements in the Trajanic province, A. Rusu, Les Illyriens en Dacie, D. Protase, 3


L’anthroponomastique thraco-dace et l’origine ethnique des porteurs dans les inscriptions de la Dacie romaine, D. Benea, Die Urbanisierung der Militärvici in Dakien, Einfluss der demographischen Faktoren auf ihre Entwiklung. Tot în 1995 apare în BAR IS studiul Town Planning and Population in Ulpia Traiana Sarmizegetusa semnat de A. Paki și D. Alicu iar în 1996, Les illyriens dans la Dacie Romaine a lui R. Ciobanu. În 1998 apar două lucrări important pentru onomastica provinciei. A. Paki își susține teza de doctorat, Populaţia din Dacia de nord în lumina izvoarelor epigrafice și L. Ruscu publică primul studiu legat de numele grecești din Dacia, Die griechischen Namen in der Provinz Dakien. În 1999 apare prima carte dedicată onomasticii celto-germanice din Dacia semnată de A. Husar și intitulată Celţi şi germani în Dacia romană iar în 2000 La famille des Procilii à Ulpia Traiana Sarmizegetusa a lui I. Rîmnicianu. În anul 2002, R. Ardevan semnează Citoyens latins en Dacie romaine iar în 2003 apar în Funeraria Dacoromana semnate de E. Nemeth Maurii și Palmirenii şi sirienii iar de I Nemeti și S. Nemeti Tracii şi ilirii. În 2004 apar două studii referitoare la onomastica Daciei. Onomastique est-balkanique en Dacie romaine (noms thraces et daces) semnat de D. Dana și Gli Illiri ad Alburnus Maior semnat de I. Piso. În 2005 R. Ardevan publică Die Turranii von Sarmizegetusa iar în 2006 apar Mulieres Daciae Romanae a lui N.G. Bracanto și Römische Bürger latinischer Abstammung in Dakien a lui R. Ardevan. În 2007 respectiv 2008 sunt publicate trei studii, Numele Decebalus în onomastica dacică semnat de C.C. Petolescu, L’identité des Bataves de Dacie d’après une inscription d’Apamée de Syrie : onomastique et mobilité semnat de D. Dana și The peregrine names from Dacia, de R. Varga. În 2010, apare studiul Numele proprii ale cetățenilor din Apulum, relevanță socială și istorică, The military Peregrini of Dacia: Onomastical and statistical considerations, ambele semnate de R. Varga. Anul 2011 aduce Ex toto orbe Romano: Immigration into Roman Dacia. With Prosopographical Observations on the Population of Dacia a lui L. Mihăilescu-Bîrliba iar anul 2012, R. Varga-M. Săsărman, Nomina Germanorum ex provincia Dacia; Peregrinii in Dacia Romana,teza de doctorat a R. Varga care discută pe lângă problemele statutului juridic și cele legate de onomastica acestora și Populaţia Daciei Romane : studiu antroponimic şi prosopografic, teza de doctorat a M. Dragostin susținută la București. Evident, titlurile însiruite aici cu scopul de a evidenția importanța onomasticii și curiozitatea cercetătorilor pentru acest subiect, nu reprezintă totalitatea titlurilor existente. Există diverse studii și articole legate de onomastica anitcă a provinciei Dacia care fie sunt publicate în 4


reviste obscure fie nu sunt făcute destul de cunoscute publicului academic. Daca pentru onomastica Daciei sunt scrise o multitudine de lucrări, studiile făcute pentru onomastica Imperiului Roman sunt mult mai multe si mai diverse și nu pot fi cuprinse toate aici. Asfel voi prezenta câteva lucrări de ansamblu pentru onomastică, lucrări făra de care efectuarea unui studiu onomastic este imposibilă. Pentru Onomastica latină prima lucrare aparține lui Valerius Maximus sau mai exact Incertii Auctoris Liber de praenominibus de nominibus de cognominibus de agnominibus de appellationibus de verbis in epitomen redactus a Iulio Paride, lucrare carte ține defapt de istoriografia antică. Lucrările imoprtante legate de numele latine îi aparțin lui W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1904, I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965 și Supernomina, A Study in Latin Epigraphy, Helsinki, 1967, O. Salomies, Die römischen Vornamen, Helsinki, 1987, H. Solin-O. Salomies, Repertoium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim-Zürich-New York, 1988, O. Salomies, Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire, Helsinki 1992, M. Kajava, Roman Female Praenomina, Studies in the Nomenclature of Roman Women, Rome, 1994 și G. Forni, Le tribù romane, Roma 1996-2007. Pentru onomastica greacă, studiile lui W. Pape, Wörterbuch der Griechischen Eigennamen, Braunschenweig, 1863-1890, F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zum Kaiserzeit, 1917, H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin-New York, 2003 și Lexicon of Greek Personal Names I-V.A, Oxford 1996-2010. Pentru onomastica illyră și cea tracică, A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Wien, 19571959 respectiv D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957 și V. Besevliev, Untersuchungen über die Personennamen bei de Thrakern, Amsterrdam 1970. Pentru onomastica celtică, A. Holder, Alt-Celtischer Sprachsatz, Leipzig 1896-1914, E. Evans, Gaulish Personal Names, Oxford 1967, X. Delamarre, Dictionnaire de la Langue Gauloise, Paris 2003 și Nomina celtica Antiqua selecta Inscriptionum, Paris, 2007. Pentru onomastica semită, H. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen auf griechischen Inschriften und Papyri des vorderen Orients, Leipzig, 1930 și J.K. Stark, Personal names in Palmyrene inscriptions, Oxford 1971. Studii despre onomastica persoanelor diferitelor provincii se găsesc la A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Budapest, 1959, G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, A. Kakoschke, Die Personennamen in den zwei germanischen Provinzen, Rahden/Westf, 2006-2007, Die Personennamen in der römischen Provinz Rätien, Hildeshem-Zurich-New York, 2009, Die 5


Personennamen in der romischen Provinz Gallia Belgica, Hildeshem-Zurich-New York, 2010 și Die Personennamen im römischen Britannien, Hildeshem-Zurich-New York, 2011. M. Minkova , The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria, Lang, 2000 și binecunoscutul Onomasticon provinciarum Europae latinarum, apărut la Budapesta.

6


II.

Nomina Gentilia II.1

A-Acutius

A[..iu]s Vitalis1: nomen gentile latin ce nu poate fi restituit cu succes, cognomen latin (Kajanto 1965, 274). A[..iu]s Vitalis a făcut parte din legiunea a XIII-a Gemina și provenea ex provincia Dacia Sup(eriore) ter(r)i(torio) Bassiana(e). Abuccia Claudiana2: nomen gentile celt (Delamarre 2007, 2) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Nomen-ul Abuc(c)ius,-a apare în Hispania (OPEL I, 6) și în Italia (CIL VI 8122, 8123, CIL IX 338, CIL X 6129). [Aci?]lius Cil[nian?]us3: nomen gentile latin (RNGCL, 5) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Cognomen-ul Cilnianus este derivat din nomenul Cilnius și nu este indexat în OPEL. Acilius Dubitatus Sabini f.4: nomen gentile latin (RNGCL, 5) cognomen latin (Kajanto 1965, 351) filiatio de origine latină (RNGCL, 159). Acilius Dubitatus este natus castris. Act[ius]5 nomen latin (RNGCL, 5). Nomen-ul Actius apare doar în Italia și Hispania (OPEL I, 17). Acutius Quintinius6: nomen gentile latin (RNGCL, 6) cognomen obținut din praenomen (Kajanto 1965, 174, Salomies 1987, 46). Acutius Quintinius a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae).

1 2 3 4 5 6

Facella-Speidel 2011, 207-215. IDR II, 27. Zegreanu-Săsărman 2009, 190, nr. 7. RMD I, 64. IDR III/5, 452. IDR III/5, 423.

7


II.2 Aelia Aelia Adaucta1: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 349). Acest cognomen apare rar și doar provinciile occidentale cu substrat celtic (OPEL I, 19). Aelia Adiuta2: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 349). Aelia Aestiva3: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Aelia Ammis f.4: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine grecă (LGPN II, 25). Aelia Andena5: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 37) sau illyr (Mayer 1957, I, 43) ce apare doar în Dacia (OPEL I, 109) și în Illyria6 Aelia Antonia7: nomen gentile latin (RNGCL, 80) iar cu funcția de cognomen, un alt nomen gentile latin (RNGCL, 17). Aelia Artimidora8: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN II, 65). Aelia Asinia9: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 163). Asinia ca și cognomen feminin apare doar în Dacia, dar la masculin, în Italia și Hispania (OPEL I, 186). Aelia Aurelia10: nomen gentile latin (RNGCL, 80) iar cu funcția de cognomen un alt nomen gentile latin (RNGCL, 28). Aelia Avita11: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Aelia Bona12: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 274).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IDR II, 34. IDR III/2, 107, 108, 371. IDR III/5, 484. IDR II, 46. IDR III/2, 368, 372. apud LGPN III.A, 37. IDR III/2, 332. IDR III/1, 161. IDR III/3, 158. CIL III 7698. ILD 568. IDR III/5, 1, 100, 316.

8


Aelia [Cand?]ida13: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Aίλια Κασσια14: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 49). Aelia [Ca]sin[ia]15: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 49). Casinius,-a, este un nume rar și nu este menționat în OPEL dar care apare la Roma (AÉ 1964, 120a) și în Hispania Baetica (AÉ 1979, 341). Aelia Claudia16: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 56). Aelia Crispina17: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Aelia Deccia18: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 67). Publia Aelia Dionisa19: praenomen (Kajava 1994, 181 sqq, Salomies 1987, 45-46) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN II, 122 sqq). Aelia Domestica20: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Aelia Epictesis [f.]21: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine greacă (LGPN II, 150). Aelia Eutychia22: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN II, 185). Aelia Eutychia este o liberta primind nomina gentilia cel mai probabil de la patronul său.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CIL III 935, ILD 715. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. CIGD 106. ILD 712. IDR III/5, 481. CIL III 1211. CIL III 1211. IDR III/3, 156. CIL III 907. IDR III/1, 26. IDR II, 46.

9


Aelia Evocata23: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin24. Acesta apare în la masculin doar în Pannonia iar la feminin în Dacia (OPEL II, 126) și în Numidia (CIL VIII 2299). Aelia Firma25: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Aelia Flavia26: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 80). Aelia Flora27: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 80). Aelia Florentina28: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 80). Aelia Fronime29: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN II, 466). Acest cognomen apare în Italia (CIL XIV 1794) și la Roma (AÉ 1967, 36). Aelia Frontonia30: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Acest nume este prezent doar în Dacia și Hispania (OPEL II, 153). Aelia Hygia31: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN II, 201). Aelia Hygia este o liberta primind nomina gentilia de la patronul său. Aelia Ianuaria32: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Publia Aelia Ingenua33: praenomen (Kajava 1994, 181 sqq, Salomies 1987, 45-46) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Aelia Ingenua34: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 314).

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ILD 337. Acest cognomen nu apare în: RNGCL, Kajanto 1965 și Schulze 1904. IDR III/1, 43. IDR III/3, 140, ILD 309. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 153. ILD 64. CIL III 819. IDR III/5, 233. IDR III/3, 159. IDR III/4, 208, ILD 708. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 159. IDR III/3, 337.

10


Aelia Iulia35: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 98). Publia Aelia Iuliana Marcella36: praenomen (Kajava 1994, 181 sqq, Salomies 1987, 4546), nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148) și un al doi-lea cognomen derivat dintr-un alt nomen gentile (RNGCL, 112). Aelia Iusta37: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Aelia Kara38: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Având în vedere grafia diferită a acestui nume, scris "Kara" și nu "Cara", există posibilitatea unei origini grecești a numelui (LGPN III.A, 237)39. Aelia Lapida40: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin. Acest cognomen apare doar în Dacia (OPEL III, 19)41. Aelia Lucilla P. f.42: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen obținut și derivat dintrun praenomen (Kajanto 1965, 173). Probabil purta praenomen la fel ca al tatălui și anume Publius, numindu-se Publia Aelia P f. Lucilla. Aelia Maximimia43: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doilea nomen gentile cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 276. RNGCL, 115). Numele este redat probabil greșit, corect \ fiind Maximia. Acest nume apare doar în Dacia și nu este inclus, la feminin și cu rol de cognomen, în OPEL. Aelia Meletina44: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Numele are grafia greșită, corect fiind Melitina. Sub forma aceasta, Meletina, apare doar în Hispania (OPEL III, 74). Aelia Modesta45: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 263).

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

CIL III 804. IDR III/5, 439, 210, 215, 259, 441, 442. IDR III/5, 104. ILD 444. Acest cognomen nu este indexat în OPEL. IDR III/1, 95. Acest cognomen nu apare în: RNGCL, Kajanto 1965, Schulze 1904. IDR III/2, 103. CIL III 850. CIL III 915.

11


Aelia Muciale46: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen trac (Detschew 1957, 319). Aelia Nice47: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.a, 320). Flavia Aelia Nices [f.]48: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de de cognomen (Kajanto 1965, 31 sqq) și filiatio de origine greacă (LGPN II, 332). Aelia Paulina49: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Aelia Phamenis [f.]50: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine microasiatică (Zgusta 1964, 404) și nu apare în Europa latină. Aelia Pilipis [f.]51: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 451) și este prezent doar în Dacia (OPEL III, 138). Aelia Primitiva52: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Aelia Procla53: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen obținut dintr-un nomen gentile, dar sub o formă alterată (RNGCL, 149.) Aelia Publicia54: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen obținut dintr-un nomen gentile (RNGCL, 150). Sub această formă apare doar în Gallia Narbonensis, Aquitania și Dacia (OPEL III, 170). Aelia Pudentilla55: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Acest nume are o arie de răspândire redusă (OPEL III, 171).

45 IDR III/2, 433, IDR III/2, 63 Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. În a doua inscripție cognomen-ul este fragmentar: Mo[desta?]. 46 Țeposu-Marinescu 1982, 108, nr. 24. 47 ILD 702, IDR II, 648. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. În a doua inscripție cognomen-ul este fragmentar:Ael[ia] Nic[e] 48 IDR III/1, 141, 145. 49 CIL III 6246. 50 IDR III/2, 369. 51 IDR III/3, 169. 52 IDR III/1, 84, IDR III/2, 309. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. Statutul juridic a celei de a doua este indicat în inscripție, aceasta fiind liberta. Cognomen-ul este unul tipic și corespondent latin a numelui grec purtat de un sclav (Kajanto 1965, 134.) 53 IDR III/5, 481. 54 CIL III 916.

12


Aelia Pupula56: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 300). Acest nume are o arie de răspândire redusă (OPEL III, 172). Aelia Quinta57: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 73-75). Aelia Rufilla58: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Aelia Sa[cra?]tus59: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen ce poate fi întregit doar astfel. Cognomina precum Sacratus,-a apar în Gallia Narbonensis, Belgica și în cele două Germanii (OPEL IV, 72). Cel din Dacia este la masculin, dar atribuit unei femei, caz cel puțin bizar, iar acesta nu poate fi filiatio deoarece se află la nominativ și nu la genitiv, așa cum ar fi normal în asemenea cazuri. Aelia Secundina60: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Aelia Silvana61: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Aelia Sura62: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 63, 226) sau grec (LGPN III.A, 407). Aelia Syra63: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen ce indică o posibilă origine geografica și care probabil este grec (LGPN II, 411). Cognomen-ul Syra nu apare în OPEL. Aelia Tertina64: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Aelia Thadmes65: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen semit (Wuthnow 1930, 52). Cognomen-ul Thadmes este derivat și nu apare astfel la Wuthnow 1930. Originea geografică ce confirmă originea numelui apare în inscripție, Palmura. Cognomen-ul Thadmes apare doar în Dacia (OPEL IV, 118).

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

CIL III 915. CIL III 804. CIL III 13763. CIL III 815. IDR III/1, 156. CIL III 1211. CIL III 843. CIL III 843, ILD 704, 785. Sunt trei inscripții diferite a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 7. CIL III 915. CIL III 907.

13


Aelia The[odora]66: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 202). Aelia Ursula67: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Aelia Valentina68: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Aelia Valeria69: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Aelia Venusta70: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 283). Aelia Verina71: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 254). Aelia Victoria72: nomen gentile latin RNGCL, 80) cognomen obținut dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 208). Aelia Victorina73: nomen gentile latin RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Aelia Vicentia74: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Schulze 1904, 447). Acest cognomen mai apare o singură dată, dar cu dublă consonanță (CIL VI 9213). Aelia Vindia75: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 209). Folosit cu rol de cognome, acest nomen gentile apre doar în Dacia (OPEL IV, 371). Aelia P f.76: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 45). Cognomen-ul lipsește. Daca aceasta a purtat praenomen, ceea ce nu este improbabil, numele ei ar fi Publia Aelia P f..

66 ILD 708. 67 ILD 558. 68 IDR III/5, 61, CIL III 13765. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice al doi-lea fiind fragmentar: Va[lentina?] 69 IDR III/5, 606. 70 IDR III/2, 154, 392. Două inscripții ce se referă probabil la aceași persoană. 71 ILD 709. 72 IDR III/3, 365. 73 IDR III/3, 339, IDR III/5, 529. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice a doua fiind o liberta. 74 III/5, 108. 75 IDR III/5, 203. 76 IDR III/5, 478.

14


Aelia L. A[r]ru[nti?] [f.]77: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 34, RNGCL, 22). Cognomen-ul lipsește. Daca aceasta a purtat praenomen, ceea ce nu este improbabil, numele ei ar fi praenomen-ul tatălui, Lucius, deoarece poartă nomen-ul mamei. Numele ai ar fi Lucia Aelia L. A[r]ru[nti] [f.]. Aelia78: nomen gentile latin (RNGCL, 80).

77 CIL III 872. 78 IDR II, 79, 648, IDR III/2, 370, IDR III/4, 106, IDR III/5, 485, CIL III 868, 872, 6254, ILD 717. Sunt opt inscripții diferite a opt persoane ce au nomina gentilia identice. Restul numelor nu s-au păstrat.

15


II.3 Aelius Aelius Abascantus1: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 1). Aelius Aedus2: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 202). Cognomen-ul are aici gafia greșită, corect fiind Haeduus și nu este indexat in OPEL. [Ae]l[ius] Aelianus3: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat din nomen gentile (Kajanto 1965, 139). Aelius Aelianus a îndeplinit funcția de pontifex col(oniae) Ap(ulensis). Publius Aelius Aelianus4: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat din același nomen gentile (Kajanto 1965, 139). Titus Aelius Titi Aeli Zeuxi f. Papiria Aelianus5: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat din nomen gentile (Kajanto 1965, 139). Filiația concordă cu praenomen-ul și cu nomen-ul tatălui (Salomies 1987, 45, RNGCL, 7), dar cognomen-ul este grec (LGPN II, 192). Aelius Aelianus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de IIvir col(oniae) Drobetensis. Aelius Aeticua6: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen probabil latin (Kajanto1965, 288). Grafia cognomen-ului este foarte interesantă. Aelius Agrippa7: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea praenomen cu functie de cognomen latin (Kajanto, 1965, 175). Aelius Alanus8: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (Pape 1863, 52). Acest ethnicon indică originea posesorului (Thesaurus I, 1478-1479). Acest cognomen apare în Dacia (OPEL I, 63) și în Gallia Narbonensis (CIL XII 1122).

1 IDR III/1, 90. 2 IDR III/6, 113. 3 IDR III/5, 123, Bărbulescu 2012, 10. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 123 a fost pontifex col(oniae) Ap(ulensis) iar Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) II leg(ionis) V Mac(edonicae). 4 IDR III/1, 26, IDR III/3, 157. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. 5 IDR II, 13. 6 ILD 804. 7 IDR III/5, 450, 479. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu numele identic, dar IDR III/5, 450, este un veteranus. 8 IDR III/3, 225.

16


Publius Aelius Alexander9: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Aelius Alexander10: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Aelius Ana[lis?]11: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (RNGCL, 293). Acest cognomen nu este indexat în OPEL. Aelius Analis a fost veteranus alae II P(annoniorum). Publius Aelius Antipater Marcellus12: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 38) un al doi-lea praenomen folosit cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 173,). Toți cei ce poartă acest nume provin din Apulum unde exercită funcții administrative precum decurio coloniae, IIvir coloniae și flamen coloniae. Publius Aelius Antoninianus13: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (RNGCL, 293). Cognomen-ul Antoninianus nu apare decât în Dacia și nu este indexat în OPEL. Aelius Antoninianus îndeplinește funcția de aedilicius coloniae Apulensis. Aelius Apollonius14: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 51). Aelius Appius15: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin cu rol de cognomen (RNGCL, 19). Numele Appius cu funcție de cognomen are o arie de răspândire redusă (OPEL I, 149). Aelius Appius a fost veteranus. Publius Aelius Ariortus16: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen celtic (Holder 1961, 216). Acest cognomen apare în Dacia (OPEL I, 169) și în Italia (CIL X 6186, 8043-38). Aelius Ariortus îndeplinește funcția de IIIIvir mun(icipi) Drob(etensis).

9 10 11 12 13 14 15 16

IDR III/5, 28. IDR III/2, 367. Protase et alii 2008, 49, nr. 34. IDR III/1, 65, IDR III/2, 217, IDR III/5, 210, 215, 259, 439, 441, 442. Sunt opt inscripții diferite a cel mult două persoane cu nume identice. IDR III/5, 308. IDR II, 363. IDR III/5, 450. IDR III/1, 118.

17


Άϊλιος Άρριανός Άλέξανδρος17: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN V.A, 59) un al doi-lea cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Άϊλιος Άρριανός Άλέξανδρος a fost βουλευτής Δακίας κολωνείας Ζερμιζεγετούης. Publius Aelius Artemidorus18: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile imperial latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 65), este originar din Macedonia și îndeplinește funcția de sacerdos. Publius Aelius Athenodorus19: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile imperial latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 12). Un P. Ael Athenodorus apare în Italia (AÉ 1922, 122). Publius Aelius Attilianus Emeritus20: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 141, RNGCL, 25) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Publius Aelius Audarus21: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen illyr (Mayer 1957, 67) deși există posibilitatea de a fi celtic22. Acest nume apare doar în Dacia (OPEL I, 220). Aelius Aufidius23: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen latin(RNGCL, 27). Numele Aufidius cu rol de cognomen apare doar în Hispania, Dalmatia și Dacia (OPEL I, 223). Aelius Aurelius24: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 28). Aelius Baebius25: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 31).

17 18 19 20 21 22 23 24 25

IDRE 372. IDR III/4, 30. IDR III/5, 473. CIL III 7697. Sunt două persoane cu același sistem de tria nomina, doar că fiul are un al doi-lea cognomen, Emeritus. IDR III/1, 118. Prefixul Auda- este celtic. Vezi Delamarre 2007, 41. AÉ 2007, 1194. CIL III 851. Ciongradi 2009, nr. 72.

18


Publius Aelius Baebius26: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 31). Numele are o arie de răspândire redusă (OPEL I, 259). Aelius Balbinus27: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 240). Aelius Balbinus a fost veteranus. Aelius Bassus28: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (RNGCL, 301, Thesaurus II, 1778). Aelius Be[llicus?]29: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Publius Aelius Bericius30: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile imperial latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 36) derivat cu sufixul -cius. Acest nume este prezent doar în Dacia (OPEL I, 288) și în Britannia (IBC 80). Aelius Bithus31: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen trac (Detschew 1957, 66 sqq.). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Napoca, aceasta fiind dedicată în Lambaesis. Aelius Bithus îndeplinind funcția de miles. Aelius Bolhas Banaei [f.]32: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 37), filiatio ce concordă cu originea cognomen-ului (Wuthnow 1930, 32). Cognomen-ul Bolhas și filiația Ban(n)aeus apar doar în Dacia (OPEL I, 265, 308). Cognomen-ul Bolhas nu apare astfel la Wuthnow 1930. Aelius Bolhas a îndeplinit funcția de veteranus ex numeri Palmyrenorum. Aelius Borafas Zabdiboli f.33: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 37), filiatio ce concordă cu originea cognomen-ului (Wuthnow 1930, 48). Cognomen-ul Borafas și filiția Zabdibol apar foar în Dacia (OPEL I, 312, OPEL IV, 190). Aelius Borafas a îndeplinit funcția de miles numeri Palmyrenorum. 26 ILD 335. 27 IDR III/5, 450. 28 IDR II, 40, IDR III/5, 450, IDR III/6, 114. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice, dar care se diferențiază prin funcțiile avute. IDR II, 40 a fost veteranus leg(ionis) V Mac(edonicae), IDR III/5, 450 a fost veteranus și IDR III/6, 114 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 29 Ciongradi 2009, nr. 25. 30 IDR III/2, 369. 31 IDRE 447. 32 CIL III 907. 33 IDR III/1, 152.

19


Aelius Brog[i]t[arus]34: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen celt (Delamarre 2007, 69). Acest cognomen apare doar în Dacia (OPEL I, 332). Aelius Brogitarus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aelius Caesianus35: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142). Aelius Caesianus a îndeplinit funcția de IIvir quinquenalis. Publius Aelius Caesidius36: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 40). Cu rol de cognomen acest nume apare doar în Dacia (OPEL II, 19). Publius Aelius Gaianus37: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172, Salomies 1987, 28). Aelius Caius38: nomen gentile latin (RNGCL, 7) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28). Publius Aelius Gaius39: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28). Aelius Candidinus40: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Cognomen-ul Candidinus nu este indexat în OPEL dar care apare la Roma (CIL VI 32722). Aelius Candidinus a îndeplinit funcția de tesserarius leg(ionis) XIII Gem(inae). Aelius Capito41: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Aelius Capito a fost veteranus. Publius Aelius Cassianus42: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile (Kajanto 1965, 144).

34 35 36 37 38 39 40 41 42

IDR III/6, 117. IDR III/5, 459. IDR III/5, 125. IDR III/2, 63, IDR III/3, 337. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice, mai puțin IDR III/3,337, unde lipsește praenomen-ul, dar acesta se poate deduce. IDR III/5, 722. IDR III/2, 63, IDR III/3, 337, IDR III/5, 124. Sunt trei inscripții diferite a trei persoane cu numele identice doar că IDR III/5, 124 a indeplinit funcția de miles leg(ionis) XIII Gem(inae). IDR II, 352. IDR III/5, 450. IDR III/3, 156.

20


Aelius Cassius43: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 49). Aelius Certus44: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 254). Aelius Certus a fost signifer coh(ortis) I Batavorum. Publius Aelius Chrestus45: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 479). Aelius Chrestus îndeplinește funcția de patronus coll(egi) fabr(um) col(oniae) Ap(ulensis). Publius Aelius Claudianus46: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile (Kajanto 1965, 144). Aelius Claudianus a fost miles numeri Palmyrenorum. Aelius Co[n]s[iu]s47: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 14, RNGCL, 60). Cognomen-ul Consius apare în Noricum și Dacia (OPEL II, 73), Italia (AÉ 1990, 225), Roma (AÉ 1968, 37) Aelius Cornelius48: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 61). Aelius Cornelius a fost veteranus. Publius Aelius Crescens49: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Aelius Crescens a îndeplinit funcția de duplicarius. Aelius Crescens50: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Aelius Crispus51: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Aelius Crispus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae).

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AÉ 2007, 1194. CIL III 13760. IDR III/5, 444. IDR III/1, 153. CIL III 1211. IDR III/1, 84. IDR III/5, 248, 248, 375. IDR III/5, 450, 474. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. Unul dintre ei a fost veteranus. IDR III/5, 451.

21


Publius Aelius Dacianus52: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 203) care indică originea geografică a purtătorului și nicidecum originea etnică a acestuia. Acest nume apare doar în Dacia (OPEL II, 91). Aelius Dacianus a îndeplinit funcția de decurio col(oniae) la Napoca. Aelius Dardanus53: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin ce nu apare la Kajanto 1965. Cognomen-ul Dardanus apare în Italia, Dalmatia și Dacia (OPEL II, 93). Aelius Dardanus a fost 7(centurio) coh(ortis) IV leg(ionis) V Mac(edonicae). Publius Aelius December54: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 219), Aelius Deiotarus55: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen celtic (Delamarre 2007, 123). Cognomen-ul Deiotarus apare doar în Italia și în Dacia (OPEL II, 96). Aelius Deiotarus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aelius Dines56: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen trac (Detschew 1957, 137138). Cognomen-ul Dines are o arie de răspândire redusă (OPEL II, 100). Aelius Diogenes57: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 126). Publius Aelius Dionisius58: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 122 sqq.). Aelius Dionysius59: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 129). Aelius Dionysius a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Publius Aelius Diophantus60: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 132). Aelius Diophantus a fost veteranus coh(ortis) V Gall(orum).

52 53 54 55 56 57 58 59 60

CIL III 867. Bărbulescu 2012, 10. IDR III/5, 207. IDR III/6, 118. IDR III/5, 451, CIL III 835. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 451 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). IDR III/1, 272. IDR III/3, 156. IDR I, 38. IDR II, 46.

22


[Ael]ius Do[lens]61: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 357). Aelius Domitianus62: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 145). Aelius Domitianus a fost veteranus. Publius Aelius Donatus63: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Napoca, aceasta fiind dedicată în Lambaesis. Aelius Donatus a îndeplinit funcția de tubicen. Aelius Dubitatus64: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Aelius Dubitatus a fost missicius alae I Batavorum. Aelius Equester65: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 313). Aelius Eternalis66: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Grafia cognomen-ului este greșită înregistrându-se astfel doar în Dacia (OPEL I, 46), grafia corectă fiind Aeternalis. Publius Aelius Euphorus67: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 181). Cu rol de cognomen acest nume apare doar în Dacia și Gallia Narbonensis (OPEL II, 126). Publius Aelius Euthymus68: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.B, 154). Cognomen-ul grecesc confirmă informația oferită de inscripție, Aelius Euthymus a fost un libertus. Acest nume nu este indexat în OPEL, dar apare în Italia (CIL XI 942, 2297) și la Roma (CIL VI 35551).

61 62 63 64 65 66 67 68

ILD 442. IDR III/5, 450. IDRE 447. IDR III/5, 475. ILD 437. IDR II, 635. IDR III/3, 49, 119. Sunt două inscripții ce conțin probabil numele aceleiași persoane. IDR III/5, 4, 215, 259, 440. Sunt patru inscripții ce conțin probabil numele aceleiași persoane.

23


Publius Aelius P f. Fabianus69: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146). Filiația concordă cu praenomen-ul.(Salomies 1987, 45). Aelius Fabianus a indeplinit funcția de IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). Aelius Ferox70: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 267) Aelius Festus71: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Aelius festus a fost veteranus. Lucius Aelius Fidus72: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 254). Aelius Firminus73: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Aelius Firmus74: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Aelius Florentinus75: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Aelius Florentinus a fost decurio col(oniae) Aur(eliae) Dac(icae) Napocae. Aelius Florus76: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Aelius Fortunatus77: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Publius Aelius Fortunatus78: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 273).

69 IDR III/3, 301, IDR III/5, 330. Sunt două inscripții ce conțin același nume, mai puțin filiația, a două persoane diferite. 70 CIL III 13762. 71 IDR III/5, 450. 72 IDR III/5, 126. 73 IDR III/2, 103, IDR III/5, 517. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 103 are statut juridic inferior, este libertus. 74 IDR III/5, 450, ILD 697, Țeposu-Marinescu 1982, 108, nr. 24. Sunt trei inscripții diferite a trei persoane cu nume identice. ILD 697 este 7(centurio) coh(ortis) I Brittonum iar IDR III/5, 450 este un veteranus. 75 IDRE 332. 76 IDR III/5, 450, Țeposu-Marinescu 1982, 108, nr. 24. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice, dar IDR III/5, 450 este veteranus. 77 IDR I, 45. 78 IDR III/5, 476.

24


Aelius Frontianus79: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 82). Cognomen-ul Frontianus nu este discutat de Kajanto 1965 și apare doar în Dacia. Publius Aelius Fronto80: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Aelius Fronto (IDR III/5, 233) a fost veteranus ex b(ene)f(iciario) Co(n)s(ularis). Publius Aelius Fuscus81: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Aelius Fuscus a fost decurio coh(ortis) IIII Hisp(anorum). [Ae]lius Gallicanus82: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 195). Aelius Gallicanus a fost veteranus ex b(ene)f(icioario) Co(n)s(ularis). Publius Aelius P f. Genialis83: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 260). Filiația concordă cu praenomen-ul (Salomies 1987, 45). Aelius Genialis este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și îndeplinește funcția de IIvir col(oniae) Ap(ulensis). Aelius Genialis84: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 260). Aelius Genialis a îndeplinit funcția de singularis. Publius Aelius Germanus85: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Aelius Germanus86: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Publius Aelius Gordianus87: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 89). Cu rol de cognomen, Gordianus apare doar în Dacia (OPEL II, 168). 79 IDR III/5, 335. 80 IDR III/5, 233, CIL III 7673. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice, mai puțin CIL III 7673, unde lipsește praenomen-ul, dar acesta se poate deduce. 81 IDR III/4, 283. 82 IDR III/5, 27. 83 IDR III/5, 4, 210, 215, 259, 439, 440. Sunt șase inscripții depre mai multe persoane. Doar IDR III/5, 4, 440 menționează patronimicul și tribul în care este înscris purtătorul. 84 IDR III/5, 477. 85 IDR III/3, 156. 86 IDR II. 351. Este o singură inscripție a doi frați cu nume identice. Cei doi îndeplinesc funcții diferite, unul fiind decurio mun(icipii) Romulensis și al doi-lea fiind veteranus.

25


Aelius Gorgias88: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 101). Cognomen-ul Gorgias apare doar în Gallia Belgica în Germania și în Dacia (OPEL II, 168), dar și în Numidia (CIL VIII 10672) și la Roma (CIL VI 44, 16665, 33859). Aelius Guras Iddei f.89: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 42) filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 57) Cognomen-ul Guras apare doar în Dacia (OPEL II, 172). Filiatio Iddeus nu este indexat în OPEL, dar apare în Italia (CIL X 285, 2358, AÉ 2009, 218) și la Roma (CIL VI 20276, 28252). Aelius Guras a îndeplinit funcția de optio ex numeri Palmyrenonum. Aelius Habibis [f.?]90: nomen gentile latin (RNGCL, 7) filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 118). Numele Habibi apare în Dacia (OPEL II, 173) și la Roma (CIL VI 19134) și nu apare asfel la Wuthnow 1930. Aelius Habibis a îndeplinit funcția de pontifex. Aelius Helpizon91: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN I, 150). Cognomen-ul grecesc denotă un statut juridic inferior, Aelius Helpizon fiind libertus. Numele Helpizon nu este indexat în OPEL. Lucius Aelius Hylas92: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 476). Numele grecesc este o confirmare a informației legate de statutul juridic, oferit de inscripție și anume că Hylas este Aug(usti) lib(ertus). Publius Aelius Iacubus93: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 55). Cognomen-ul Iacubus mai apare în Numidia (AÉ 1933, 38) și este la fel ca și IDR III/3, 90, Marcus Mateus Victor, un nume biblic. Publius Aelius Iacubus a fost decurio mun(icipii) Por(olissensis) Publius Aelius Iada94: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 55). Acest cognomen este prezent doar în Dacia (OPEL II, 188).

87 IDR III/5, 279. 88 CIL III 7671. 89 IDR III/1, 154. 90 IDR III/1, 154. 91 IDR II, 40. 92 IDR III/2, 306a. 93 ILD 681. 94 IDR II, 37.

26


Aelius Ianuarius95: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Publius Aelius Ianuarius96: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Aelius Ingenuus97: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Primus Aelius Ionicus98: praenomen (Salomies 1987, 87) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 220). Numele are o arie de răspândire redusă (OPEL II, 196). Aelius Ionius este negotiator. Aelius Iulianus99: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Caius Aelius Iulianus100: praenomen (Salomies 1987, 28-29), nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Sarmizegetusa, aceasta fiind dedicată în Lambaesis. Aelius Iulianus a îndeplinit funcția de b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Publius Aelius Iulianus101: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Aelius Iulius Iulianus102: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile (RNGCL, 98) cognomen derivat din al doi-lea nomen gentile (Kajanto 1965, 148). Aelius Iulianus Securus103: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Aelius Iulius104: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 98). IDR III/3, 134, 157, IDR III/5, 387. Sunt trei înscripții diferite a trei persoane cu nume identice. IDR III/3, 156. CIL III 915. IDR II, 47. CIL III 843, 13762, IDR III/3, 248, IDR III/5, 58, 450. Sunt cinci inscripții a cinci persoane diferite ce poartă nume identice. IDR III/5, 58 a fost Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis) iar IDR III/5, 450 veteranus. 100 IDRE 445. 101 IDR III/2, 63, IDR III/3, 340, IDR III/5, 125, 215, 259, 441. Sunt nouă inscripții diferite a mai multor persoane cu nume identice, dar care indeplinesc funcții administrative diferite precum decurio col(oniae) la Apulum și Eq(ues) R(omanus) IIvir col(oniae) tot la Apulum. 102 IDR II, 357. 103 CIL III 863. 95 96 97 98 99

27


Aelius Iunianus105: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Publius Aelius Iunio106: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 164). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Napoca, aceasta fiind dedicată în Lambaesis. Aelius Iunio a îndeplinit funcția de miles. Aelius Iustus107: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). [Publius] Aelius Liber108: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Publius Aelius Licinianus109: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). [Publius] [Ae]li[us] Longinus110: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Aelius Longinus a îndeplinit funcția de p(rimus)p(ilus) leg(ionis) XIII Gem(inae). Publius Aelius [Long]us111: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Aelius Longus a îndeplinit funcția de pontifex col(oniae) Ap(ulensis). Lucius A[elius?] Lucianus112: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat din praenomen (Kajanto 1965, 172). Titus Aelius Lupus113: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 327). Aelius Lupus a îndeplinit funcția de IIvir col(oniae) Ap(ulensis).

104 CIL III 7669, IDR III/3, 221, IDR III/6, 119. Sunt trei inscripții diferite a trei persoane cu nume identice, IDR III/6, 119 aparținând de legiunea a XIII-a Gemina. 105 ILD 786. 106 IDRE 447. 107 IDR III/5, 450, IDR III/6, 122. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice, IDR III/5, 450 a fost veteranus iar IDR III/6, 122 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 108 CIL III 867. 109 Ciongradi 2009, nr. 108. 110 IDR III/5, 376. 111 IDR III/5, 374. 112 IDR III/5, 336. 113 IDR III/5, 504.

28


Aelius Lu[pus?]114: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 327). Publius Aelius Ma[cer]115: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Publius Aelius Malchus116: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 70). Acest nume apare doar în Gallia Belgica, cele două Germanii și în Dacia (OPEL III, 48), dar și în Africa Proconsularis (CIL VIII 977), Numidia (CIL VIII 8795) și Italia (CIL V 1619). Aelius Male117: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930,70). Cognomen-ul Male apare doar în Dacia (OPEL III, 48). Aelius Male a fost [miles?] ex numeri Palmyrenorum. Publius Aelius Marcellinus118: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Aelius Marcellinus a îndeplinit funcția de signifer et quaestor numeri Britannicianorum. Publius Aelius Marcellus119: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen obținut dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Aelius Marcianus120: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Aelius Marcus121: nomen gentile latin (RNGCL, 7) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 173, Salomies 1987, 37). Aelius Marius122: nomen gentile latin (RNGCL, 7) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 76). Aelius Marius a fost optio signiferorum.

114 AÉ 2007, 1194. 115 IDR III/2, 483. 116 IDR III/5, 714. 117 IDR III/1, 155. 118 IDR III/3, 243. 119 IDR III/5, 210, 215, 259, 439, 441, 442. Sunt șase inscripții ce aparțin mai multor persoane cu nume identice. Unul dintre ei este menționat drept vir egregius, praefectus legionis VII Claudiae et I Adiuticis. 120 IDR II, 635. 121 IDR III/5, 479. 122 IDR III/5, 247, 293. Sunt două inscripții a unei singure persoane.

29


Publius Aelius Marius123: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea praenomen folosit cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 42, Salomies 1987, 76). Publius Aelius Martialis124: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Publius Aelius Maximianus125: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Aelius Maximianus îndeplinește funcția de decurio col(oniae). Aelius Maximianus126: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Aelius Maximianus a fost tesserarius. Aelius Maximinus127: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Aelius Maximus128: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Publius Aelius Maximus129: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Aelius Mercurius130: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Aelius Mestrius131: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 118). Aelius Metrodorus132: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 300). Cognomen-ul Metrodorus are o are de răspândire restrânsă (OPEL III, 80).

123 IDR III/1, 145. 124 ILD 287. 125 IDR III/3, 236, IDR III/4, 64. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 126 AÉ 2007, 1194. 127 ILD 798. 128 ILD 798, IDR III/2, 14, CIL III 899. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. CIL III 899 a fost miles leg(ionis) V Mac(edonicae). 129 CIL III 885. 130 CIL III 815. 131 IDR III/5, 289, 450, Ciongradi 2009, nr. 14, nr. 16. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/5, 450 a fost veteranus. 132 IDR III/2, 309.

30


Aelius Mommo133: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 324, Zgusta 1964, 329). Rădăcina numelui, Momm-, este și celtică (Delamarre 2007, 38, 202). Cognomen-ul Mommo apare doar în Dacia (OPEL III, 86), dar și în Italia (CIL V 811572), la Roma (CIL XV 5355-1, 5355-2), Mauretania Caesariensis (CIL VIII 22645-224a), Gallia Lugdunensis (CIL XIII 10010,1374o). Aelius Mommo a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. [Publius] Aelius Moschos134: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 306). Acest cognomen are o arie de răspândire restrânsă (OPEL III, 88). Aelius Mucapor135: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen trac (Detschew 1957, 312 sqq.) Aelius Mucapor a fost eques alae Frontonianae. Publius Aelius Mucianus136: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 151, RNGCL, 122). Aelius Nepos137: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Aelius Niger138: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Aelius Niger a fost veteranus coh(ortis) I Alp(inorum) Eq(uitatae). Publius Aelius Nigrinus139: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Napoca, aceasta fiind dedicată în Lambaesis. Aelius Nigrinus a îndeplinit funcția de decurio coh(ortis) II Hisp(anorum). Aelius Nisa140: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 329, Pape 1863, 1011). Pentru că Aelius Nisa a avut funcția de sacerdos și a dedicat un altar zeului Yarhibol se poate presupune că Nisa este un cognomen semit (Wuthnow, 1930, 83).

133 IDR III/6, 169. 134 IDR III/5, 5. 135 CIL III 799. 136 CIL III 7674. 137 IDR III/2, 273. 138 IDR III/5, 480. 139 ILD 447. 140 IDR III/5, 102, ILD 443. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice.

31


Cognomen-ul Nisa nu este indexat în OPEL, dar apare în Gallia Narbonensis (CAG 59-2, 354). Titus Aelius Onesimus141: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 352). Cognomen-ul concordă cu statutul juridic al posesorului, acesta fiind Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). Aelius Pannonius142: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 204) și care poate indica proveniența geografică a celui care poartă acest nume. Publius Aelius Papirianus143: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 152, RNGCL, 137). Titus Aelius Paulus144: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 243) sau grec (LGPN II, 363). Aelius Peregrinus145: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 313). Aelius Peregrinus a fost decurio col(oniae) Aur(eliae) Dac(icae) Napocae inscripția fiind dedicată la Oescus. Aelius Philipi[anus]146: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 451). Cognomen-ul Philip(p)ianus apare doar în Gallia Lugdunensis (OPEL III, 138). Aelius P[h]ili[p]pus147: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 451). Aelius P[h]ili[p]pus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aelius Potens148: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Aelius Potens a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Aelius Primitivus149: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Aelius Primitivus a fost un libertus.

141 IDR III/5, 127. 142 Bărbulescu 2012, 20. 143 IDR II, 44. 144 CIL III 846=7650. 145 IDRE 332. 146 IDR III/1, 86. 147 IDR III/6, 123. 148 IDR III/5, 451. 149 IDR III/2, 47.

32


Aelius Pr[imius?]150: nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 149). Cognomen-ul Primius mai apare doar în Hispania (OPEL III, 160). Caius Aelius Primus151: praenomen (Salomies 1987, 28-29), nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Aelius Primus îndeplinește funcția de decurio coloniae la Apulum. Aelius Primus152: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Aelius Primus a îndeplinit funcția de tubicen leg(ionis). Aelius Priscus153: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). [Publius] Aelius Proc(u)linus154: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 177, RNGCL, 149). Publius Aelius Proculinus155: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 177, RNGCL, 149). Aelius Proculinus a îndeplinit funcția de b(ene)f(iciarius) leg(ati). Publius Aelius Proculus156: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 149). Aelius Proculus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Aelius Proculus157: nomen gentile latin (RNGCL, 7) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176, Salomies 1987, 44). Aelius Propincu(u)s158: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Aelius Propincu(u)s a fost veteranus.

150 Piso 1996, nr. 14. 151 IDR III/5, 106, 128, IDR III/4, 32. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. 152 CIL III 906. 153 IDR III/1, 160, IDR III/5, 450. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 450 fiind veteranus. 154 IDR III/5, 481. 155 IDR III/5, 699. 156 IDR III/5, 481. 157 CIL III 850. 158 IDR III/5, 450.

33


[Publius] Aelius Propincu(u)s159: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Aelius Propincu(u)s a îndeplinit funcția de librarius Co(n)s(ularis). Publius Aelius Provincialis160: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 198). Aelius Provincialis a îndeplint funcția de decurio col(oniae). Aelius Publius161: nomen gentile latin (RNGCL, 7) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 45). Aelius Quadratus162: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 232). Aelius Quintus163: nomen gentile latin (RNGCL, 7) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 46). Publius Aelius Quintus164: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 174, RNGCL, 153). Aelius Respectus165: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Aelius Restitutus agnomine Senioris166: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 356) agnomen latin (Kajanto 1965, 294). Este interesant faptul că se menționează în inscripție că Aelius Restitutus poartă porecla, agnomen, Senior, caz unic în Dacia, dar întâlnit în Imperiu.

159 IDR III/5, 450, 482. 160 IDR III/3, 340. 161 CIL III 815. 162 IDR III/5, 450, CIL III 800. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 450 a fost veteranus iar CIL III 800 a fost Eq(ues) alae Frontonianae. 163 CIL III 13763, IDR III/5, 450, Ciongradi 2009, nr. 34, nr. 58. Sunt patru inscripții a cinci persoane cu nume identice. Cei doi Aelii Quinti din IDR III/5, 450 au fost amândoi veterani. 164 IDR III/4, 138. 165 CIL III 817. 166 IDR I, 42.

34


Publius Aelius Rufinus167: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Aelius Sabinus168: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). [Ae]lius Sallustianus169: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 154). cognomen-ul Sallustianus are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 44). Aelius Saturninus170: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Aelius Scenobarbus [Ba]tonis f.171: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen illyr (Mayer 1957, 312, Mayer 1959, 106) filiatio de origine tracică (Mayer 1957, 80, Mayer 1959, 20). Cognomen-ul Scenobarbus apare doar în Dalmatia, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 54). Aelius Sebl[..]er172: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit care nu apare la Wuthnow 1930. Acest cognomen este prezent doar în Dacia (OPEL IV, 56), dar se cunoaște o sigură analogie (CIL XIII 11891) la Mogontiacum și anume un libertus pe nume Lucius Seblasius L(uci) l(ibertus) Amandus. Aelius Sebl[..]er a fost [miles?] numeri Palmyrenorum Tibiscensium. Publius Aelius Secundinus173: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Aelius Secundinus a îndeplinit funcția de eques leg(ionis)XIII Gem(inae) Ant(oninianae). Aelius Secundus174: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 292).

167 IDR III/5, 6, 250, 251. Sunt trei inscripții care fac referire la două persoane diferite. IDR III/5, 6, se referă la un decurio municipi Septimi Apulensis și celelalte două la un cornicularius leg(ionis) XIII Gem(inae). 168 CIL III 915, IDR III/5, 266, 451. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 266 a fost librarius Co(n)s(ularis) iar IDR III/5, 451 miles leg(ionis) XIII Gem(inae). 169 IDR III/2, 143. 170 CIL III 873. 171 Ciongradi 2009, nr. 82. 172 IDR III/1, 156. 173 IDR III/5, 337. 174 CIL III 1211, ILD 337. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice.

35


Publius Aelius Securus175: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Napoca, aceasta fiind dedicată în Lambaesis. Aelius Securus a îndeplinit funcția de decurio coh(ortis) II Hisp(anorum). Aelius Sedatus176: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Publius Aelius Senecio177: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Aelius Septimius178: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 74). Aelius Septimus a fost decurio col(oniae) Sarmizegetusae. Publius Aelius Septimius Audeo qui et Maximus179: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 74) un al doi-lea cognomen semit (Wuthnow 1930, 29) și nu celtic (Holder 1922, 746, Kajanto 1967, 26) agnomen latin (Kajanto 1967, 26). Acest cognomen semit este prezent doar în Dacia (OPEL I, 221) Septimius Audeo a fost veteranus ex numeri Palmyrenorum O(ptatianensium). [Publius] Aelius Septimius Romanus180: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 74) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Septimius Romanus a îndeplinit funcția de miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Publius Aelius Servius181: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 40). Aelius Servius a fost veteranus ex optione numeri Palmyrenorum. Lucius Aelius Silvanus182: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Aelius Silvanus îndeplinește funcția de b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis).

175 IDRE 453. 176 IDR III/4, 75. 177 IDR III/2, 370. 178 IDR III/2, 201. 179 IDR III/2, 366. 180 IDR III/2, 366. 181 IDR III/1, 136.

36


Publius Aelius P f. Papiria Silvanus183: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Filiatio concordă cu praenomenul (Salomies 1987, 45). Aelius Silvanus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și îndeplinește funcția de IIvir col(oniae) Ap(ulensis). Aelius Silvanus184: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Aelius Siro185: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen celt (Delamarre 2007, 247) Cognomen-ul Siro este prezent în Noricum, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 85). Publius Aelius Statorius186: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 176). Cu rol de cognomen, Statorius apare doar în Pannonia și în Dacia (OPEL IV, 94). Publius Aelius Stefanus187: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 401). Publius Aelius P f. Papiria Strenuus188: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Filiatio concordă cu praenomenul.(Salomies 1987, 45). Aelius Strenuus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501). Cognomen-ul Strenuus apare doar în Gallia Narbonensis, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 96). Aelius Strenuus a îndeplinti funcția de IIvir col(oniae) Ap(ulensis). Aelius Surio189: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen celt (Delamarre 2007, 256). Cognomen-ul Surio are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 101). Publius Aelius Syrus190: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin(RNGCL, 80) cognomen ce indică o posibilă origine geografica și care probabil este grec (LGPN II, 411). Aelius Syrus a fost Aug(ustalis) mun(icipi) Sept(imi) Apul(ensis). Originea cognomen-ului concordă cu statutul juridic al posesorului.

182 IDR III/5, 378. 183 IDR III/5, 483. 184 IDR III/3, 338. 185 CIL III 873. 186 IDR III/2, 63. 187 IDR III/5, 187. 188 IDR III/5, 443. 189 IDR III/4, 217. 190 IDR III/5, 7.

37


Aelius Talanus Dugionis f.191: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen celt (Delamarre 2007, 257) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 136). Cognomen-ul Talanus apare doar în Gallia Belgica, Germania, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 106). iar Dugius doar în Italia (OPEL II, 110). Aelius Tato192: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen illyr (Mayer 1957, 330). Cognomen-ul Tato are o arie de răspândire restrânsă (OPEL IV, 109). Aelius Tato a deținut funcția de decurio coh(ortis) II Hisp(anorum). Publius Aelius Terent[ianus]193: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Aelius Tertius194: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Aelius tertius a fost veteranus. Publius Aelius Tertius195: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Claudia Virunum. Aelius Tertius a fost veteranus ex 7(centurio) coh(ortis) I Brit(onum). Publius Aelius Theimes196 praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 54). Cognomen-ul Theimes apare doar în Dacia (OPEL IV, 119). Aelius Theimes a fost veteranus ex 7(centurio) coh(ortis) I Vind(elicorum) iar apoi IIvir col(oniae) Sarmizegetusae. Aelius Thema[es?]197: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow1930, 54). Cognomen-ul Thema[es?] apare doar în Dacia (OPEL IV, 119). Aurelius Thema[es?] a fost veteranus ex centurio. Aelius Theodorus198: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN III.A, 202). cognomen-ul grec concordă cu statutul juridic al posesorului, acest fiind libertus.

191 IDR III/4, 196, IDR III/5, 450. Sunt două inscripții a două persoane cu nume aproape identice doar că IDR III/5, 450 nu are filiatio și a fost un veteranus. 192 CIL III 843. 193 IDR III/6, 296. 194 IDR III/5, 450. 195 IDR III/3, 258, IDR III/5, 484. Sunt două inscripții a două persoane diferite, dar cu nume identice. 196 IDR III/2, 18, 152, 369. Sunt trei inscripții ce se referă la aceași persoană, dar în momente diferite ale carierei sale. 197 ILD 707.

38


Aelius Thes[eus?]199: nomen gentile imperial latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 226, Solin 2003, 531). Aelius Thes[eus?] a fost aurarius caz unic în Dacia, dar cunoscut în Imperiu. Aelius Titianus200: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Aelius Titianus a fost veteranus. Publius Aelius Traianus201: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157, RNGCL, 189). Cognomen-ul Traianus apare doar în Gallia Lugdunensis, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 128). Publius Aelius Ulpius202: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin cu rol de cognomen (RNGCL, 194). Ulpius cu funcție de cognomen are o arie de răspândire redusă (OPEL IV, 179). Aelius Ulpius a fost veteranus ex dec(urio). [Publius] Aelius Urbanus203: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 311). Aelius Ursinus204: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Publius Aelius Ursio205: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Aelius Ursio a îndeplinit funcția de aedilicius col(oniae) Ap(ulensis). Aelius Valens206: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Publius Aelius Valens207: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247).

198 IDR III/2, 103. 199 IDR III/3, 305. 200 IDR II, 352. 201 CIL III 867. 202 IDR III/1, 157. 203 IDR III/5, 6. 204 ILD 798. 205 IDR III/5, 308. 206 IDR III/1, 156, IDR III/5, 450, IDR III/6, 124. Sunt trei inscripții a șase persoane diferite ce poartă nume identice. Toți patru Aelii Valentis din IDR III/5, 450 au fost veterani iar IDR III/6, 124 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 207 IDR III/1, 118.

39


Aelius Valentinus208: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Aelius Valerianus209: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Publius Aelius Valerianus210: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Aelius Valerius211 nomen gentile latin (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Aelius Vales qui et Esbenus212: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247) agnomen trac (Kajanto 1967, 28, Detschew 1957, 165). Numele Esbenus apare doar în Gallia Belgia în Germania și în Dacia (OPEL II, 122). Aelius Verecundinus213: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 264).Ca informație suplimentară apare în inscripție natus in Dacia ad Vatabos, aceasta fiind dedicată la Apamea. Ad Vatabos, corect ad Batavos este azi Războieni-cetate, județul Alba. Aelius Verecundinus a îndeplinit funcția de 7(centurio) leg(ionis) IIII Scythicae. Aelius Verus214: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Aelius Veteranus215: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 320). Titus Aelius Veteranus216: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin(RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 320). 208 CIL III 873, IDR III/3, 159, IDR III/5, 217. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/3, 159 a fost decurio col(oniae) Ap(ulensis) iar IDR III/5, 217 a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). 209 IDR II, 352, IDR III/2, 308, IDR III/4, 256. Sunt trei inscripții a cinci persoane diferite ce poartă nume identice. IDR II, 352 a fost veteranus ex duplario, iar IDR III/4, 256 a fost b(ene)f(iciario)Co(n)s(ularis). 210 IDR III/5, 486, 721, Piso 1996, nr. 15. Sunt două inscripții și o ștampilă tegulară ce se referă la trei persoane diferite și care poartă nume identice, dar îndeplinesc funcții diferite. IDR III/5, 486 a fost patronus coll(egi) fabr(um) col(oniae) Ap(ulensis) și IDR III/5, 721 a fost speculator. 211 AÉ 2007, 1194, IDR III/5, 426, 459. Sunt trei inscripții a trei persoane diferite ce poartă nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost armorum custos, IDR III/5, 426 a fost cornicularius iar IDR III/5, 459 a vost IIvir quinquenalis. 212 IDR II, 323. 213 IDRE 411. 214 IDR III/1, 143, IDR III/3, 120. Sunt două inscripții a două persoane diferite ce au nume identice. IDR III/1, 120 a fost armorum custos. 215 IDR II, 352.

40


Publius Aelius Vetustinus217: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 302). Cognomen-ul Vetustinus apare doar în Hispania și Dacia (OPEL IV, 164). Aelius Vetustinus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Publius Aelius Viator218: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Aelius Viator219: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Publius Aelius Victor Plautianus220: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 247) un al doi-lea cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Aelius Victor a îndeplinit funcția de decurio col(oniae) la Apulum. Publius Aelius Romani Viveni f. Victorinus221: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Filiatio nu corespunde cu praenomen-ul, dar este tot latin.(Kajanto 1965, 182, RNGCL, 212). Aelius Victorinus222: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Aelius Victorinus a fost decurio col(oniae) Ap(ulensis). Aelius Vil(l)anus223: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 312). Cognomen-ul Vil(l)anus nu este indexat în OPEL, dar apare în Hispania (Colmenero 1997, 42) și în Numidia (IlAlg II/1, 3336). Aurelius Vil(l)anus a fost decurio col(oniae) Aur(eliae) Dac(icae) Napocae și apre într-o inscripție dedicată la Oescus. Aelius Vitalis224: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 274).

216 CIL III 846=7650. 217 IDR III/5, 487. 218 IDR II, 37. 219 ILD 786. 220 IDR III/5, 488, IDR III/3, 301. Sunt două inscripții diferita a două persoane cu numele aproximativ identic. IDR III/3, 301 nu posedă un al doi-lea cognomen. 221 IDRE 29, IDR II, 328, IDR III/3, 301, Sunt trei inscripții diferite a patru persoane ce poartă nume identice. IDRE 29 este un caz special, aici indicându-se filiația Romani Viveni f., domo Aurelia Napoca, și funcția îndeplinită de Aelius Victorinus, miles coh(ortis) V Pr(aetoriae) Ant(oninianae). IDR II, 328 a îndeplinit funcția de optio leg(ionis) VII Cl(audiae). 222 IDR III/1, 140. 223 IDRE 322. 224 CIL III 906.

41


Publius Aelius Zabdibol225: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 48). Cognomen-ul Zbdibol apare doar în Dacia (OPEL IV, 190) și în Numidia (CIL VIII 2505). Aelius Zabdibol226: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen semit (Wuthnow 1930, 48). Cognomen-ul Zabdibol apare doar în Dacia (OPEL IV, 190) și în Numidia (CIL VIII 2505). Aelius Zabdibol a fost custode armorum ex numeri Palmyrenorum. Titus Aelius Zeuxis227: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (LGPN II, 192). Cognomen-ul Zeuxis apare în Gallia Lugdunensis și în Dacia (OPEL IV, 190) și la Roma (CIL VI 21650). Aelius qui et Mibe[r?]228: nomen gentile latin (RNGCL, 7) agnomen care s-a păstrat fragmentar. Cel mai probabil exista o greșeală de lapicid, acesta în loc să scrie Hiber[us] a scris Miber (RNGCL, 341, Kajanto 1965, 199). Daca prezumția este corectă atunci există un iber în Dacia. Agnomen-ul Hiber[us] apare doar în Hispania și Gallia Narbonensis (OPEL II, 181). Aelius Mibe[r?] a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) Publius Aelius229: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 7). Titus Aelius230: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 7). Aelius231: nomen gentile latin (RNGCL, 7).

225 IDR III/2, 369. 226 IDR III/1, 134. 227 IDR II, 13. 228 IDR III/5, 451. 229 IDR III/1, 118, 142, 158, IDR III/2, 370, IDR III/4, 138, Piso 1980, 125. Sunt șase inscripții diferite a șase persoane ce poartă nume identice, dar unele funcții diferă. IDR III/1, 142 a fost veteranus ex optione numeri Palmyrenorum, IDR III/2, 370 aparținea de leg(io)XX V(aleria) V(ictrix). 230 IDR III/4, 102, IDR III/5, 472. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. IDR III/4, 102 a îndeplinit funcția de decurio Alae. 231 CIL III 820, 13762, ILD 710, 711, IDR II, 53, 224, 344, IDR III/2, 151, 430, IDR III/3, 160, 339, IDR III/4, 111, IDR III/5, 450, 451, 471, 476, Matei-Bajusz 1997, 131, nr. 2, nr. 4, Țeposu-Marinescu 1982, 108, nr. 24, Russu 1969, 177, Rusu-Bolindeț 2007, 43-45, 574, Pl. XIII/5. Sunt douăzecișiunu de inscripții a douăzecișitrei de persoane ce poartă același nomen gentile și a căror alte nume s-au pierdut. Funcțiile acestora diferă, astfel IDR II, 344 este decurio col(oniae) Romulensis, IDR III/2, 151 este immaginifer leg(ionis), IDR III/3, 339 este miles numeri Maurorum Hisp(anorum), IDR III/5, 450 sunt veterani și IDR III/5, 451 este miles leg(ionis) XIII Gem(inae), Rusu-Bolindeț 2007, 43-45, 574, Pl. XIII/5 a fost un meșter olar de la Napoca.

42


II.4 Aemilius-Antius Cnaeus Aemilianus1: praenomen (Salomies 1987, 29) nomen gentile latin (RNGCL, 7). Aemilianus a fost IIIIvir municipi Drobetae. Iulius Aemilius Felix2: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Aemilius Hermes3:nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen grec (Solin 2003, 368). Cognomen-ul grecesc concordă cu statutul juridic inferior al posesorului. Acesta era libertus. Aemilius Proculus4: nomen gentile latin (RNGCL, 7) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 176). Aemilia Hermias lib.5: nomen gentile latin (RNGCL, 98). Aemilia a fost liberta lui Hermias. Hermias este cognomen grec (LGPN II, 157). Aemilius6:nomen gentile latin (RNGCL, 7). Septimius Aesculapius Hermes7: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen grec (LGPN III.A, 75) un al doi-lea cognomen grec (Solin 2003, 368). Cele două cognomina grecești concordă cu statutul juridic inferior, Septimius Hermes fiind Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). cognome-ul Aesculapius nu apare în OPEL. Caius Aesernius8:praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (Kajanto 1965, 186). Cognomen-ul Aesernius nu este indexat în OPEL. ΆΦ(ράνιος?) Φουσ(κος?)9: nomen gentile latin (RNGCL, 8) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Albucius Asper10: nomen gentile latin (RNGCL, 11) cognomen latin (Kajanto 1965, 265). Albucius Asper a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IDR II, 21. AÉ 1944, 41. IDR III/5, 489. Băeștean-Tutilă 2011, 239. IDR III/5, 490. CIL III 7707. ILD 458. IDR III/5, 491. Piso 1996, nr. 16.

43


Marcus Alp[ius?]11: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 13). Nomen-ul Alpius apare în Gallia Narbonensis (OPEL I, 83), Italia (CIL XI 1421) și Moesia Superior (IlJug III, 1457). Ammius Crescens12: nomen gentile latin (RNGCL, 14) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Titus Ancharius Octavius13: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 15) cognomen latin (Kajanto 1965, 74). Ancharius Octavius a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Anclarenia Marcellina14: nomen gentile latin (RNGCL, 15) cognomen dervat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Nomen-ul Anclarenius apare doar în Dacia (OPEL I, 107). Aninius Fortunatus15: nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Aninius Fortunats aparținea de legiunea a XIII-a Gemina. Anius Saturninus16: nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Anneius Saturninus17: nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Anneius Saturninus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Annius Ammu[lus]18: nomen gentile latin (RNGCL, 16) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen, dar sub o formă coruptă (RNGCL, 15) și nu este indexat în OPEL. Annius Ammulus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Annius Firmus19 nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). [Sextus] Annius Macrinus20: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IDR III/6, 126. IDR III/5, 661. IDR III/3, 117. IDR III/2, 10. IDR III/2, 438. IDR III/6, 127. CIL III 7682. IDR III/6, 129. IDR III/5, 451. IDR III/5, 492.

44


Tiberius Annius Marcellus21:praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen obținut din praenomen (Kajanto 1965, 173). Lucius Annius Octavius Valerianus22: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 74) un al doi-lea cognomen derivat dintr-un nomen gentile (Kajanto 1965, 157). Sextus Annius Pannonius23: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 204). Cognomen-ul Pannonius are o arie de răspândire restrânsă (OPEL III, 122). Annius Pannonius a fost Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(isegetusae) Titus Annius Tertius24: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Annius Valens25: nomen gentile latin (RNGCL, 16) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Annius26: nomen gentile latin (RNGCL, 16). Antestius Gaius27: nomen gentile latin (RNGCL, 17) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 172, Salomies 1987, 28). Antestius Valentinus28: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Antestius Valentinus a fost miles coh(ortis) III Del(matarum). Antestius Vent[urus?]29: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 359). Cognomen-ul Venturus apare doar în Italia (OPEL IV, 155). Antestius Venturus a aprținut de legiunea a XIII-a Gemina. Antestius30: nomen gentile latin (RNGCL, 17).

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IDR III/2, 374. CIL III 838. ILD 138. IDR III/2, 374. IDR III/5, 320. IDR III/5, 321. IDR III/5, 512. IDR III/1, 79. IDR III/1, 103. IDR III/6, 132. IDR III/6, 130.

45


Lucius Antistius Onesimus31: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN II, 352). Cognomen-ul grecesc concordă cu statutul juridic inferior, Antistius Onesimus fiind Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(isegetusae). Antistius32: nomen gentile latin (RNGCL, 17). Marcus Antius Herculanus33: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Antius Herculanus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis).

31 IDR III/3, 242. 32 IDR III/4, 18. 33 IDR II, 57.

46


II.5 Antonia-Antonius [Antonia] Agrippina1: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 175, Salomies 1987, 19). Antonia Bonit(t)a2: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Cognomen-ul Bonit(ta) apare doar în Dalmatia, Noricum și Moesia Inferior (OPEL I, 310). Antonia Bonosa3: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Antonia Calliste4: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN II, 251). Antonia Iulia5: nomen gentile latin (RNGCL, 17) un al doi-lea nomen gentile cu rol de cognomen (RNGCL, 98). [Antonia] Marcella6: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen obținut dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Antonia Paula7: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 243). Cognomen-ul Paula nu este indexat în OPEL, dar este cunoscut în Imperiu. Antonia Primitiva8: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Antonia Primitiva este o liberta. Antonia Priscilla9: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Antonia Protogenia10: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN III.A, 379). Cognomen-ul Protogenia are o arie de răspândire restrânsă (OPEL III, 168). Antonia Quaeta11: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Cognomen-ul are aici o formă coruptă, corect fiind Quieta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDR III/5, 495. IDR III/2, 378, IDR III/5, 496. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 379. IDR II, 51. CIL III 7643, IDR III/5, 215, 439. Sunt trei inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 495. IDR III/5, 497. ILD 420. IDR III/2, 375. IDR III/2, 380.

47


Antonia Rufa12: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Antonia Sisiata13: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen celt (Holder 1962, 1587). Cognomen-ul Sisiata apare doar în Pannonia și în Dacia(OPEL IV, 85). Antonia Valentina14: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Antonia Mahechi f15: nomen gentile latin (RNGCL, 17) filiatio de origine necunoscută (Eck-Pangerl 2011, 224). Antonia16: nomen gentile latin (RNGCL, 17). Antoninus Iulius17:nomen gentile latin (RNGCL, 17) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 98). [Antoninus] Lucillianus18: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Antoninus19: nomen gentile latin (RNGCL, 17). Caius Antonius Agrip(p)inus20: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 17) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 175). Antonius Agrip(p)inus a fost decurio col(oniae) Ap(ulensis) și decurio col(oniae) Nap(ocensis). Lucius Antonius Apollinaris21: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 211). Antonius Apollinaris a fost veteranus leg(ionis) I Ad(iutricis) p(iae) f(idelis).

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IDR III/3, 162. IDR III/3, 293. IDR III/2, 380. IDR III/2, 19, IDR III/3, 162. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. Eck-Pangerl 2011, 221-234. IDR III/2, 381, 382, IDR III/5, 715. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/2, 382 provine din Pergamon. IDR III/3, 341. IDR III/3, 341. IDR III/4, 230. IDR III/5, 495. Este o singură inscripție a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 65.

48


Antonius Aquilinus22: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Antonius Aquilinus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). [Marcus] Antonius M f. Ulpia Bassinus23: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142, RNGCL, 32) filiatio de origine latină. Antonius Bassinus este înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2) și a fost miles coh(ortis) VI [Pr(aetoriae)] la Roma. Ca informație suplimentară apare [domo] Zermiz(egethusa). Caius Antonius Capito24: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Antonius Capito a fost veteranus leg(ionis) IIII F(laviae) F(elicis). Antonius Celer25: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Caius Antonius Crispinus26: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Antonius Crispinus a fost veteranus ex decurio alae Pann(oniorum). Lucius Antonius Epagathus27: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN III.A, 143). Cognomen-ul Epagathus are o arie de răspândire restrânsă (OPEL II, 118). Antonius Eros28: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN III.A, 155). Antonius Firmus29: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Antonius Firmus aparținea de legiunea a XIII-a Gemina. Marcus Antonius Florentinus30: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Antonius Genianus31: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 147). Antonius Genianus a fost miles. 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IDR III/5, 451. IDRE I, 43. ILD 420. IDR I, 27. IDR III/3, 54. IDR III/2, 104. CIL III 7643. Este o inscripție ce conține numele identice a două persoane diferite. IDR III/6, 439. IDR III/5, 323.

49


Caius Antonius Iulianus32: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Caius Antonius Marcellus33: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen provenit dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Antonius Marcellus a fost decurio col(oniae) Ap(ulensis). Antonius Marcus34: nomen gentile (RNGCL, 17) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 37). Ca informație suplimentară se indică în inscripție originea geografică, ex Palmyra. Antonius Maternus35: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Antonius Maternus a aprținut de legiunea a XIII-a Gemina. Antonius Maximus36: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Marcus Antonius Maximus37: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Antonius Maximus a fost veteranus et decurio mun(icipii) Sept(imii) Por(olissensis). Antonius Mem[ianus]38: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Cognomen-ul Memmianus apare în Gallia Lugdunensis(OPEL III, 75), Africa Proconsularis (CIL VIII 15667, 15668), Italia (AÉ 1991, 417) și la Roma (CIL VI 32624). Antonius Nigrinus39: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Antonius Nigrinus a aprținut de legiunea a XIII-a Gemina. Marcus Antonius Onesas40: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN III.A, 343). Cognomen-ul Onesas apare în Dacia (OPEL III, 113), Italia (CIL V 6124, CIL X 7008) și la Roma (CIL VI 21915). 31 IDR III/5, 494. 32 IDR II, 15. 33 IDR III/5, 495. 34 IDR III/1, 160. 35 IDR III/6, 134. 36 Ciongradi 2010, nr. 12. 37 ILD 683. 38 CIL III 819. 39 IDR III/6, 136.

50


[Caius] Antonius Paternus41: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Lucius Antonius Papiria Priscus42: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Antonius Priscus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501). Antonius Priscus43: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Ulpius Antonius Quintus44: nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 17) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 46, Kajanto 1965, 174). Antonius Quintus a fost decurio col(oniae)Drobetensis. [Lucius] Antonius Rufinus45: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Antonius Rufinus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegtusae). Antonius Rufinus46: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Antonius Rufinus a fost decurio col(oniae) Sarm(mizegetusae). Lucius Antonius L f. Papiria Rufus47: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin(RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiația concordă cu praenomen-ul (Salomies 1987, 34). Antonius Rufus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost decurio col(oniae) Sarm(izegtusae). Lucius Antonius Rufus48: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Antonius Rufus49: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 229).

40 IDR III/5, 85. 41 ILD 420. 42 IDR III/2, 375, 376. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 376 nu menționează că ar aprține de un anume tribus și a fost Eq(ues) R(omanus). 43 IDR III/2, 234, 234a, 440. Sunt trei inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 440 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). 44 ILD 183. 45 IDR III/2, 376. 46 IDR III/2, 440. 47 IDR III/2, 104. 48 ILD 248, IDR III/2, 375, 376. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. ILD 248 a fost pontifex col(oniae) Sarm(izegetusae) și IDR III/2, 375, 376 au fost decuriones col(oniae) Sarm(izegetusae).

51


Antonius Rusticus50: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). Marcus Antonius Sabinianus51: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Antonius Sabinianus a fost princeps. Marcus Antonius Sabinus52: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Antonius Sabinus a fost decurio col(oniae). Marcus Antonius Sa[cer?]53: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin( Kajanto 1965, 211). Marcus Antonius Saturninus54: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Antonius Saturninus a fost decurio col(oniae). Lucius Antonius Secundus55: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Antonius Secundus a fost Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). Antonius Senecio Iunior56: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 301) agnomen latin (Kajanto 1965, 72, 294). Senecio Iunior a fost conductor armamentari. Publius Antonius Super57: praenomen (Salomies 1987, 45), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Publius Antonius [Tzi]ngadus58: praenomen (Salomies 1987, 45), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen necunoscut. Cognomen-ul [Tzi]ngadus nu este indexat în OPEL. Antonius [Tzi]ngadus a fost Aug(usti) libertus. 49 IDR III/2, 440, Piso 1996, nr. 17. Sunt două inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/2 440 este odată decurio col(oniae) Sarm(izegetusae) și apoi IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). 50 IDR III/3, 161. 51 IDR III/3, 110. 52 IDR III/5, 379. 53 ILD 163. 54 IDR III/3, 286, 293, 309, 322, 330, 331, 335. Sunt șapte inscripții a două persoane cu nume identice. 55 IDR III/5, 211. 56 IDR III/5, 285. 57 IDR III/2, 134, 379, Piso 1996, nr. 18. Sunt trei inscripții diferite a trei persoane cu nume identice. IDR III/2, 134 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae).

52


Caius Antonius C f. Papiria Ursinus59: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Filiația concordă cu praenomenul (Salomies 1987, 28). Antonius Ursinus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și îndeplinește funcția de decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Antonius Valens60: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Marcus Antoninus Valentinus61: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Antoninus Valentinus a fost decurio municipi Ap(ulensis). Antonius Valentinus62: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Caius Antonius C f. Papiria Valentinus63: praenomen (Salomies 1987, 28), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Filiația concordă cu praenomenul (Salomies 1987, 28). Antonius Valentinus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și îndeplinește funcția de decurio col(oniae) Ap(ulensis). Marcus Antonius Viator64: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Antonius Val[erianus?]65: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Antonius Val[erianus?] a fost IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). Quintus Antonius Viator66: praenomen (Salomies 1987, 46), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 362).

58 IDR III/3, 440. 59 IDR III/2, 377. 60 IDR III/5, 426, 450. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 426 a fost cornicularius iar IDR III/5, 450 a fost ex Eq(uite). 61 IDR III/2, 266. 62 IDRE 330, IDR III/3, 162, Bărbulescu 2012, 5. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDRE 330 a fost IIvir col(oniae) Nap(ocensis). 63 IDR III/5, 495. 64 IDR III/3, 158. 65 ILD 288. 66 IDR III/2, 378, IDR III/5, 496. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice, amândoi fiind decuriones col(oniae), dar IDR III/2, 378 spune că este decurion la Sarmizegetusa.

53


Publius Antonius Victor67 praenomen (Salomies 1987, 45), nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Antonius Victor a fost miles leg(ionis)VI Vic(tricis). Antonius Zoilus68: nomen gentile latin (RNGCL, 17) cognomen grec (LGPN III.A, 188). Antonius Zoilus a fost actarius numeri Sigularium. Antonius Nicanoris f.69: nomen gentile latin (RNGCL, 17) filiatio de origine greacă (LGPN II, 330). Publius Antonius70: praenomen (Salomies 1987, 45), nomen gentile latin (RNGCL, 17). Marcus Antonius71: praenomen (Salomies 1987, 37), nomen gentile latin (RNGCL, 17). Antonius72: nomen gentile latin (RNGCL, 17).

67 68 69 70 71 72

IDR III/2, 379. IDR II. 341. IDR II, 349. IDR I, 47. IDR II, 86, IDR III/3, 435, IDR III/5, 493. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR I, 32, IDR II, 20, 203, IDR III/2, 326, 382, IDR III/3, 343, IDR III/4, 142, IDR III/5, 426, 452. Sunt nouă inscripții a nouă persoane cu nume identice. IDR II, 203 a fost architecctus.

54


II.6 Apollenaris-Attius Απολλενάρις Θεονόκς1: nomen gentile latin (RNGCl, 18) cognomen grec (LGPN V.A, 215). Grafia cognomen-ului este aici greșită, corect fiind Θεονικος. Aponia2: nomen gentile latin (RNGCL, 18). Aponius3: nomen gentile latin (RNGCL, 18). Aponius a fost eq(ues) alae Front(onianae). Caius Aponius4: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 18). Quintus Aponius5: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 18). Quintus Appianus Maternus6: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 19) cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Appianus Surus7: nomen gentile latin (RNGCL, 19) cognomen latin (Kajanto 1965, 226). În cel mai bun, caz cognomen-ul Surus, poate indica originea geografică a posesorului. Appius Proculus8: nomen gentile latin (RNGCL, 19) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176, Salomies 1987, 22). Appius Proculus a fost veteranus leg(ionis)XIII Gem(inae). Aprilius9: nomen gentile latin (RNGCL, 19). Apronia10: nomen gentile latin (RNGCL, 19). Apuleia11: nomen gentile latin (RNGCL, 19). Apuleius Cerialis12: nomen gentile latin (RNGCL, 18) cognomen latin (Kajanto 1965, 221).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ILD 112. CIL III 801, Piso 1996, nr. 19. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. CIL III 801. IDR III/3, 320. Piso 1996, nr. 20. IDR III/5, 83. IDR III/3, 161. IDR I, 37. Pferdehirt 2004, nr. 20. Pferdehirt 2004, nr. 20. IDR III/2, 306a. IDR I, 32.

55


Lucius Apuleius Marcus13: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 18) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 37). Apuleius Marcus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Lucius Aquila Ambrosius14: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 20) cognomen grec (LGPN III.A, 32). Cognomen-ul Ambrosius apare în Dacia (OPEL I, 93) Italia (AÉ 1928, 123), Noricum (AÉ 1939, 277) și la Roma (CIL VI 5387). Caius Aquilius Domitianus15: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 20) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 145). Areo Ior[..]is16: nomen gentile grec (LGPN III.A, 53, LGPN II, 50) cognomen ce nu poate fi intregit. Nomen-ul Areo nu este indexat în OPEL. Areo Ior[..]is a fost servus. Marcus Arranius Epaphroditus17: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 22) cognomen grec (LGPN II, 145). Arranius Epaphroditus a fost libertus, statut juridic ce concordă cu cognomen-ul grecesc. [Marcus] Arranius Niger18: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 22) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Arria19: nomen gentile latin (RNGCL, 21). Arria Mamma20: nomen gentile latin (RNGCL, 21) cognomen latin (RNGCL, 357, Kajanto 1965, 303). Cognomen-ul Mamma apare doar în Gallia Belgica, Germanii și Britannia (OPEL III, 49). Arria Saturnina21: nomen gentile latin (RNGCL, 21) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Arrius Hermes22: nomen gentile latin (RNGCL, 21) cognomen grec (Solin 2003, 368). Cognomen-ul grec concordă cu statutul juridic inferior, Arrius Hermes fiind libertus.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IDR III/2, 11. IDR III/5, 23, 24. Sunt două inscripții ce menționează aceași persoană. IDR III/2, 384. CIL III 925. IDR III/5, 129. IDR III/5, 129. CIL III 7636. Ciongradi 2009, nr. 125. IDR II, 49. IDR III/5, 380.

56


Lucius Arrius Probus23: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 21) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Arrius Probus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Marcus Arrius Saturninus24: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 21) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Arrius Saturninus a fost decurio municipi Drobetae. Arruntius Latinus25: nomen gentile latin (RNGCL, 22) cognomen latin (Kajanto 1965, 180). Arruntius Lucillianus26: nomen gentile latin (RNGCL, 22) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 149, 173). Artorius Victor27: nomen gentile latin (RNGCL, 22) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Asclepia Chrona28: nomen gentile grec (LGPN II, 73.) cognomen grec (Solin 2003 282). Cognomen-ul are aici o grafie aparte, Chronia fiind corect. Acesta apare doar în Italia și Dacia (OEPL II, 54). Satutul juridic concordă cu cognomen-ul, Asclepia Chrona fiind liberta. Asclepius Asclepiades29: nomen gentile grec (LGPN III.A, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 80). Septimius Asclepius Hermes30: praenomen (Salomies 1987, 119) nomen gentile grec (LGPN III.A, 80) cognomen grec (Solin 2003, 368).Satutul juridic concordă cu nomen-ul și cognomen-ul, Asclepius Hermes fiind Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). Asel(l)ius Alexander31: nomen gentile latin (RNGCL, 23) cognomen grec (LGPN III.A, 23). Atilius Celsianus32: nomen gentile latin (RNGCL, 25) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Atilius Celsianus a îndeplinit funcția de decurio col(oniae). 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IDR III/5, 201. IDR II, 49. CIL III 840. CIL III 840. IDR III/5, 608. IDR II, 48. IDR II, 48. IDR III/5, 199. IDR III/4, 49.

57


Lucius Atilius Faustinus33: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 25) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Atilius Faistinus a îndeplinit funcția de magister. Atilius34: nomen gentile latin (RNGCL, 25). Caius Atillius Eutyches35: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 25) cognomen grec (LGPN III.A, 177). Cognomen-ul grecesc concorda cu statutul juridic, Atilius Eutyches fiind Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). Atinia36: nomen gentile latin (RNGCL, 25). Atius Atianus37: nomen gentile latin (RNGCL, 25) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 141). Lucius Atius At[ilianus?]38: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 25) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 141). Ca informație suplimentara apare în inscripție [domo] Celeia, Atius Atilianus fiind veteranus. Atius Lic[inus]: nomen gentile latin (RNGCL, 25) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). At(t)ius39: nomen gentile latin (RNGCL, 25). Caius Atrius C f. Crustumina Crescens40: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 234) filiația concordă cu praenomenul. Atrius Crescens este înscris în tribul Crustumina (Kubitschek 1937, 2501). Ca informație suplimentară apare în inscripție [domo] Carsulae. Atrius Crescens a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae).

32 33 34 35 36 37 38 39 40

IDR III/4, 72. IDR III/3, 94. IDR III/5, 498. IDR III/5, 206. CIL III 927. IDR III/5, 130. IDR III/5, 499. IDR III/5, 452, 516. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 500.

58


Claudius Atteius Celer41: nomen gentile latin (RNGCL, 56) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Atteius Celer a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) Attia Cara42: nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Attia Paulina43: nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 244 sqq.) Quintus Attius Anthimus44: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen grec (LGPN II, 32). Cognomen-ul Anthimus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 124). Statutul juridic concordă cu cognomen-ul grecesc, Attius Anthimus fiind Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Caius Attius Clemens45: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Ca informație suplimentară apare [domo] Sarmizegethusa inscripția fiind dedicată în Lambaesis. Titus Attius Divixtus46: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin ce apare în Galii și Germanii (OPEL II, 105). Attius Longinus47: nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Attius Longinus a fost veteranus. Attius Maximus48: nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Attius Maximus a fost veteranus. Marcus Attius Primitivos49: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Marcus Attius Saturninus50: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 213).

41 42 43 44 45 46 47 48 49

IDR III/5, 240. IDR III/3, 259. Izdrăilă 2012, 89. IDR III/2, 185. IDRE 448. IDR III/6, 431. IDR III/5, 450. IDR III/5, 450. Ciongradi 2009, nr. 126.

59


Sextus Attius Secundinus51: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Attius Secundinus a fost patronus coll(egi) Fabr(um). Sextus Attius Secundus52: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Attius Secundus a fost patronus coll(egi) Fabr(um). Attius Valens53: nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Attius Valerianus54: nomen gentile latin (RNGCL, 26) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157).

50 51 52 53 54

Ciongradi 2009, nr. 126. IDR III/2, 385. IDR III/2, 105, 221. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 427. CIL III 901.

60


II.7 Aurelia Aurelia Apollonia1: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 45). Aurelia Ascia2: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 342). Cognomen-ul Ascia apare doar în Moesia Superior și în Dacia (OPEL I, 181). Aurelia Asclepiodote [f.]3: nomen gentile latin (RNGCL, 28) filiatio de origine greacă (LGPN II, 75). Aurelia Augusta4: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Aurelia Augustina5: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Aurelia Ban(n)ea6: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit (Wuthnow 1930, 32). Cognomen-ul Ban(n)(a)eus,-a apare doar în Dacia (OPEL I², 110). Aurelia Calliroe7: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 233). Aurelia [Co?]ca8: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt (Holder 1961, 1056, Kajanto 1965, 323). Cognomen-ul Coca apare în Gallia Belgica, Germania și Dacia (OPEL II, 67). Ayrelia Creste9: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 478). Cognomen-ul Creste nu apare în OPEL, dar este cunoscut în Imperiu. Aurelia Donata10: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Aurelia Epictesis [f.]11: nomen gentile latin (RNGCL, 28) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 147).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IDR III/5, 504. CIL III 1603. ILD 347. IDR III/3, 16. IDR III/3, 346. IDR III/3, 437. IDR II, 39. CIL III 7709. IDR III/3, 319. IDR III/1, 85, IDR III/2, 391. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 32.

61


Aurelia Eustina12: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin vulgarizat (Kajanto 1965, 252). Aurelia Felicissima13: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Aurelia Felicissima a fost liberta. A[urelia?] Flava14: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Aurelia Flora15: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Ca informație suplimentară este menționat că Aurelia Flora a fost defuncta Poetovio. Aurelia Fortunata16: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Aurelia Fortunata era liberta. Aurelia Galla17: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 195). Cognomen-ul Gallus,-a poate indica originea geografică a celui ce poartă numele. Aurelia Gemellina18: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Aurelia Gemina19: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 294). Aurelia Hygia Iunior20: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 201) agnomen latin (Kajanto 1965, 72, 294). Aurelia Ianuaria21: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Aurelia Ireni [f.]22: nomen gentile latin (RNGCL, 28) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 138).

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IDR III/3, 166. CIL III 912. ILD 248. IDR III/3, 248. IDR III/2, 228. IDR III/4, 190. ILD 783. IDR III/2, 383. IDR III/2, 392. IDR III/3, 347. IDR III/2, 390.

62


Aurelia Italica23: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 180). Aurelia Lucilla24: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173, Salomies 1987, 34). Aurelia Magna25: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Aurelia Marcel(l)ina26: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173, Salomies 1987, 37). Aurelia Marcia27: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 27). Aurelia Marina28: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Aurelia Maximina29: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Aurelia Placentina30: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 197). Cognomen-ul Placentinus,-a are aria de răspândire restânsă (OPEL III, 144). Aurelia Plotina31: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 242). Aurelia Priscilla32: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Aurelia Procula33: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176, Salomies 1987, 44). Aurelia Provincia34: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 198). Cognomen-ul Provincia are aria de răspăndire restrânsă (OPEL III, 168).

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

IDR III/3, 224. IDR III/2, 393. CIL III 919. CIL III, 1603. ILD 566. CIL III 866. IDR III/2, 424. IDR III/5, 505. IDR III/4, 188. IDR III/5, 506. IDR III/2, 394, IDR III/4, 216. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. ILD 566.

63


Aurelia Re[nata?]35: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Aurelia Respecta36: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Aurelia Sabina37: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Aurelia Sambu[ca?]38: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt. Cognomen-ul Sambu(ca,-us) apare în Hispania (Knapp 1992, 36) și în Numidia (CIL VIII 7999, 17800). Aurelia Saturnina39: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Aurelia Ser[via]40: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 47, Kajanto 1965, 40). Aurelia Servia a fost, după cum îi spune și numele, Caesari serva. Aurelia Severa41: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Aurelia Sura42: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 63, 226) sau grec (LGPN III.A, 407). Aurelia Surilla43: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un alt cognomen latin (Kajanto 1965, 63, 226) sau grec (LGPN III.A, 407). Aurelia Tetula44: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin sub o formă coruptă (Kajanto 1965, 292). Cognomen-ul Tetula are aici grafia greșită, corect fiind Tertulla. Aurelia Tzinta45: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un alt cognomen trac (Detschew 1957, 497), Cognomen-ul Tzinta apare conform (OPEL IV, 136) doar în Dacia.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

CIL III 852. IDR III/2, 395. CIL III 848, ILD 704. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. Ciongradi 2009, nr. 108. IDR III/2, 432. CIL III 847a=7651. IDR II, 204. IDR III/1, 87. IDR III/3, 166. IDR III/3, 16.

64


Aurelia Tzod[a]46: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un alt cognomen trac (Detschew 1957, 498). Cognomen-ul Tzoda nu este inclus ĂŽn OPEL. Aurelia Urbica47: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 311). Aurelia Valentina48: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Aurelia Victoria49: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Aurelia Iuliani f50: nomen gentile latin (RNGCL, 28) patronimic latin (Kajanto 1965, 148). Aurelia51: nomen gentile latin (RNGCL, 28).

45 46 47 48 49 50 51

CIL III 7635. IDR III/3, 436. IDR III/3, 288. IDR III/3, 121. IDR III/2, 396. ILD 437. IDR III/2, 389, IDR III/3, 348, IDR III/4, 250, ILD 787, Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice.

65


II.8 Aurelius Aurelius Acilianus1: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 139). Aurelius Adiutor2: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Aurelius Aelianus3: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 139). Aurelius Aeternnalis4: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Aurelius Agrippa5: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 175). Aurelius Agrippa a fost armorum custos. Marcus Aurelius Alexander6: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Aurelius Alexander a fost miles numeri maurorum Hispanienses. Aurelius Alexander7: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Aurelius Alpinus8: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 195). Aurelius Alpinus a fost magister. Aurelius Amamus9: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen illyr (Mayer, 1959, 5). Cognomen-ul Ammamus mai apare în Italia (CIL IV 10186). Aurelius Anici[us]10: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 16). Anicius ca și cognomen apare doar în Italia, Hispania și Gallia Lugdunensis (OPEL I, 114). 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IDR III/1, 16. IDR I, 41. CIL III 813, CIL III 7635. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 9. AÉ 2007, 1194. IDR III/3, 312. CIL III 859, IDR III/5, 218. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 218 a fost surus negotiator. IDR III/3, 81. IDR III/5, 452.

66


Aurelius Annianus11: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 140). Aurelius Annius12: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 16). Aurelius Annius a fost 7(centurio) coh(ortis) V leg(ionis) V Mac(edonicae). Aurelius Antoninus13: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Ca informație suplimentară, pe altarul dedicat la Roma, este menționat, natione Dacus. Cel mai probabil, Aurelius Antoninus, provenea din Dacia și a fost Eq(ues) Sing(ularius). Marcus Aurelius Antoninus14: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Aurelius Antoninus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Titus Aurelius Aper15: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 325). Aurelius Aper a fost princeps adsignatus ex municipio Splono și era Originar din Dalmatia. Aurelius Apinianus16: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 18). Cognomen-ul Apinianus este un nume hapax. Aurelius Apollonius17: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 51). Aurelius Apollonius a aprținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Aquila18: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Aurelius Aquila a fost decurio patavissensis et negotiator ex provincia Dacia și apare într-o inscripție din Salona din Dalmatia.

10 11 12 13 14 15 16 17 18

AÉ 2007, 1194. IDR III/2, 250. Bărbulescu 2012, 10. IDRE 50, IDR II, 195. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice, dar IDR II, 195 nu are funcție sau îndicația natione. IDR III/3, 344. IDR III/3, 345. Ornstein 1903, 384. IDR III/6, 137. IDRE 229.

67


Titus Aurelius Arimo19: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit/iranian (IDR III/3, 39). Cognomen-ul Arimo apare în Dacia (OPEL I, 168) și în Italia (CIL XIV 603). Aurelius Arimo a fost immunis leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Asclepiades20: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 80). Marcus Aurelius Marci f. Ulpia [A?]sprius21: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 24) filiatio concordă cu praenomen-ul (Salomies 1987, 37). Aurelius Asprius este înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2). Nomen-ul Aspreius, cu funcție de cognomen nu este documentat. Ca informație suplimentară se menționează în inscripție [domo] Zermi(zegetusae), Aurelius Asprius fiind miles coh(ortis)[Pr(aetoriae)] la Roma. Aurelius Atellanus22: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 191). Aurelius Atellanus a fost candidatus leg(ionis) V Mac(edonicae). Aurelius Augustianus23: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Marcus Aurelius Au[lus?]24: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen obținut dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). Aurelius Aulus a fost Aug(ustalis) col(oniae) Pot(aissensis). Aurelius Aurelianus25: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 141). Aurelius Avitus26: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Aurelius Babus27: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 88). Cognomen-ul Babus este un nume hapax (OPEL I, 257). Aurelius Babus a fost veteranus.

19 20 21 22 23 24 25

IDR III/3, 39. IDR III/3, 346. IDRE 39. IDR II, 67. AÉ 2007, 1194. CIL III 7709. IDR II, 506, ILD 519, 704. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR II, 506 a fost sesquiplicarius și ILD 704 veteranus ex decurio. 26 IDR III/4, 288. 27 CIL III 866.

68


Aurelius Barbarcas28: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit (Wuthnow 1930,24). Cognomen-ul Barbarcas este defapt filiatio, Bar-Barcas, si apare doar în Dacia (OPEL I, 267). Aurelius Barsemia29: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit (Wuthnow 1930, 34). Cognomen-ul Barsemia este defapt filiatio, Bar-Semia, si apare doar în Dacia (OPEL I, 272). Aurelius Bassinus30: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 301). Cognomen-ul Bassinus apre doar în provinciile cu substrat celtic din Europa latină (OPEL I, 275). Aurelius Bassinus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Aurelius Bassus31: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (RNGCL, 301, Kajanto 1965, 244, Thesaurus II, 1778). Aurelius Batavus32: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Cognomen-ul Batavus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 278) și poate indica originea geografică a posesorului. Aurelius Batavus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Bi[thus?]33: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1957, 66). Aurelius Bonosus34: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Aerelius Brisanus35: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1957, 87 sqq.) Cognomen-ul Brisanus apare doar în Dacia (OPEL I, 320). Grafia nomen-ului este gresită, corect fiind Aurelius. Aurelius Caius36: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28). 28 29 30 31 32 33 34 35

IDR III/1, 161. IDR III/1, 161. IDR III/5, 103. ILD 453, CIL III 908. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 451. IDR III/4, 117. CIL III 919. ILD 799.

69


Aurelius Callistratus37: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 234). Cognomen-ul Callistratus apare doar în Italia, Hispania și Dacia (OPEL II, 24). Aurelius Callistratus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Marcus Aurelius Calpurnianus38: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 143). Aurelius Calpurnianus a fost 7(centurio) numeri singularium Britannicorum. Titus Aurelius Candidus39: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Aurelius Candidus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Aurelius [Candi?]dus40: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Aurelius Candidus a fost magister et Aug(ustalis) Nap(ocae). Aurelius Capito41: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Aurelius Carinus42: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Aurelius Carinus a fost cornicularius alae Silianae. Caius Aurelius Carus43: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Aurelius Cassianus44: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144) Aurelius Castor Polydi f.45: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 239) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 368). Aurelius Cato46: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Aurelius Cato a fost tesserarius leg(ionis) V Mac(edonicae). 36 IDR III/2, 235, IDR III/6, 140. Sunt două persoane cu nume identice. IDR III/6, 140 aparținea de legiunea a XIII-a Gemina. 37 IDR III/6, 143. 38 IDR III/3, 219. 39 IDR III/2, 389. 40 CIL III 912. 41 CIL III 6253. 42 CIL III 847a=7651. 43 IDR III/3, 16. 44 Bărbulescu 2012, 20. 45 IDR III/5, 136, IDR III/2, 126, CIL III 818. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 136 menționează și filiația. IDR III/2, 126 a fost decurio municipi Porolissensium.

70


Aurelius Cavianus47: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 51). Cognomen-ul Cavianus apare în Dacia și în Alpes Cotiae (AÉ 2007, 893). Aurelius Celsinianus48: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Aurelius Celsinianus a fost miles coh(ortis) I P[..] P[..]. Aurelius Celsus49: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Aurelius Charito50: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 477). Aurelius Chrestus51: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 47). Aurelius Cil[l]iunus52: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt. Rădăcina numelui, Cili-, apare în lumea celtică (Holder 1961, 1014). Aurelius Ciliunus a fost centurio leg(ionis) V Mac(edonicae). Aurelius Cimio53: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt (Holder 1961, 1017). Cognomen-ul Cimio apare în Dacia (OPEL II, 57) și în Gallia Belgica (CIL XIII 100103038h). Aurelius Cl[emens?]54: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Marcus Aurelius Comatius Super55: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 222) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Aurelius Comatius a îndeplinit funcția de antistes. Aurelius Cono[n]56: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (Solin 2003, 188, LGPN III.A, 254). Cognomen-ul Cono[n] apare în Italia, Moesia Inferior și Dacia (OPEL II, 72). Aurelius Cono[n] a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

CIL III 935. ILD 108. CIL III 908. CIL III 908, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost duplarius. IDR III/5, 452. IDR III/5, 301, 452. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 301 a fost libertus. CIL III 1603. IDR III/2, 386. IDR II, 533. IDR III/5, 62, 241, 242, 349. Sunt patru inscripții ce vorbesc despre aceași persoană.

71


Aurelius Constantius57: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Aurelius Constantius a fost decurio col(oniae) la Viminacium. Aurelius Cotes58: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1957, 257). Cognomen-ul Cotes este un nume hapax (OPEL II, 80). Aurelius Cotes a fost Eq(ues) alae Electorum. Marcus Aurelius Crescens59: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Aurelius Crescens a fost Aug(usti) libertus. Aurelius Crescens60: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Marcus Aurelius Crescentinus61: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Aurelius Crescentinus a fost immunis leg(ionis) XIII Gem(inae) Ant(oninianae). Aurelius Crispus62: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Aurelius Crito63: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 260). Cognomen-ul Crito apare doar în Hispania, Gallia Aquitania și Dacia (OPEL II, 86). Marcus Aurelius Cupitus64: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 296). Titus Aurelius Cupitus65: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 296). Ca informație suplimentară, pe altarul dedicat la Viminacium, este menționat [domo] Romulae. Aurelius Cupitus a fost miles.

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

IDR III/6, 148. IDR III/2, 379. ILD 783. IDR III/3, 248. ILD 521, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 134. AÉ 2007, 1194. ILD 510. CIL III 13769. IDRE 308.

72


Aurelius Dardanus66: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin care indică originea geografică a posesorului. Cognomen-ul Dardanus apare doar în Italia, Dalmatia și Dacia (OPEL II, 93). Marcus Aurelius Dassius67: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen illyr (Mayer 1957, 112). Marcus Aurelius Deciani f. Decianus68: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146), dar care poate indica originea geografică a posesorului. Filiația concordă cu cognomen-ul. Ca informație suplimentară se menționează în inscripție [domo] col(onia) Malvensium ex Dacia, Aurelius Decianus îndeplinind funcția de Eq(ues) Sing(ularius). Aurelius Decimus69: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). Marcus Aurelius Decoratus70: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Aurelius Decoratus a fost decurio col(oniae) Aequi. Caius Aurelius Dedalus71: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (Solin 2003, 508). Cognomen-ul Dedalus nu este inclus în OPEL. Aurelius Demetrius72: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 122). Aurelius Demetrius a aprținut de legiunea a XIII-a Gemina. Titus Aurelius Dexter73: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Ca informație suplimentară, pe altarul dedicat la Roma, este menționat, natione Dacus. Cel mai probabil, Aurelius Dexter, provenea din Dacia și a fost Eq(ues) Sing(ularius).

66 67 68 69 70 71 72 73

IDR II, 345. CIL III 851. IDRE 166. IDR III/4, 190, CIL III 802. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/4, 190 a fost immaginifer. IDR III/2, 249. IDR III/3, 16. IDR III/6, 149. IDRE 51.

73


Aurelius Dexter74: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Titus Aurelius Diocles75: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 128). Aurelius Diocle a fost b(ene)f(iciario) Proc(uratoris). Aurelius Dionisius76: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 129). Aurelius Dolens77: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 357). Aurelius Dolens a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Domitianus78: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 145). Ca informație suplimentară pe altarul dedicat la Roma, se mentionează natione Dacus. Aurelius Domitianus a fost miles coh(ortis) IX Pr(aetoriae). Aurelius Domnio79: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Cognomen-ul Domnio apare doar în Pannonia și Dacia (OPEL II, 106). Aurelius Domnio a fost immunis. Aurelius Donatus80: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Aurelius Drebias81: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1957, 156). Cognomen-ul Drebias este un nume hapax (OPEL II, 109). Aurelius Drebias a fost miles. Aurelius Ditugent(i)us82: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew, 1957, 143). Cognomen-ul Ditugent(i)us apare în Dacia (OPEL II, 103) și Moesia Inferior (AÉ 1984, 802).

74 IDR III/2, 341. 75 IDR III/3, 310, ILD 342. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 76 IDR III/3, 139, IDR III/6, 150. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 139 a fost curator. 77 CIL III 6255. 78 IDRE 31. 79 AÉ 2007, 1194. 80 IDR III/1, 96. 81 CIL III 13768. 82 CIL III 835.

74


Aurelius Dubi[tatus]83: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Aurelius Duda84: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1957, 151). Cognomen-ul Duda mai apare la Roma (CIL VI 19114), Germania Superior (CIL XIII 6257 (4, p.91)) și în Africa Proconsularis (CIL VIII 27836). [Caius] Aurelius Emeritus85: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Aurelius Emeritus a fost evokatus. Marcus Aurelius Emeritus86: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Titus Aurelius Emeritus87: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Aurelius Emeritus a fost centurio leg(ionis) VI V(ictricis) Severianae. Aurelius Enthimus88: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 142). Cognomen-ul Enthimus este un nume hapax (OPEL II, 118). Aurelius Enthimus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Eternalis89: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Grafia cognomen-ului este aici greșită, corect fiind Aeternalis. Aurelius Eudoxus90: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 163). Cognomen-ul Eudoxus apare doar în Italia, Gallia Narbonensis și Dacia (OPEL II, 125). Aurelius Eudoxus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Fabius91: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 76). Aurelius Fabius a fost signifer alae Silianae. Aurelius Farnax92: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 444). Cognomen-ul Farnax nu apare in provinciile occidentale. 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Bărbulescu 1977, 178, nr. 39. CIL III 874. IDRE 58. IDR III/5, 234. IDR III/2, 124. IDR III/6, 151. CIL III 12545. IDR III/6, 152. CIL III 847.

75


Aurelius Faustus93: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Aurelius Faustus a fost decurio municipi Tibiscensis. Aurelius Felix94: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Aurelius Firimanus95: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 187). Grafia cognomen-ului este aici greșită, corect fiind Firmanus. Aurelius Firmidius96: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen latin (RNGCL, 79). Cognomen-ul Firmidius apare în Dacia (OPEL II, 141), Italia (CIL XI 1322, AÉ 1971, 104), Gallia Narbonensis (CIL XII 2587), Hispania (CIL II 17) și la Roma (CIL VI 17929) Aurelius Firminus97: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Aurelius Firmus98: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Aurelius Flavius99: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen latin (RNGCL, 80). Marcus Aurelius Flavus100: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Aurelius Flavus a fost IIIIvir mun(icipii) Sept(imii) Por(olissensis). Aurelius Flavus101: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Aurelius Flavus a fost surus negotiator. Aurelius Florus102: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). 92 93 94 95 96 97 98

AÉ 2007, 1194. IDR III/1, 273. CIL III 891. IDR III/4, 276. AÉ 2007, 1194. IDR III/4, 276. AÉ 2007, 1194, Țeposu-Marinescu 1982, 108, nr. 25. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost duplarius. 99 IDR I, 44, AÉ 2007, 1194, ILD 683. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost immunis, ILD 683 a fost decurio mun(icipii) Sept(imii) Por(olissensis). 100 ILD 683. 101 IDR III/5, 218.

76


Marcus Aurelius Fortunatus103: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Aurelius Frontinus104: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Aurelius Fr[ontonianus?]105: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Marcus Aurelius Frontonianus106: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Aurelius Gaianus107: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). Aurelius Gaius108: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28). Aurelius Gamik[us]109: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 96). Cognomen-ul Gam(m)icus apare doar în Italia și Dacia (OPEL II, 160). Aurelius Gamikus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Gemellinus110: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Titius Aurelius Geminianus111: praenomen corupt (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Aurelius Geminianus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) Ant(oninianae). Aurelius Germanus112: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). 102 CIL III 880. 103 IDR III/2, 106. 104 IDR III/1, 105. 105 IDRE 32, ILD 163. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDRE 32 a fost miles coh(ortis), iar inscripția dedicată la Roma menționează natione Dacus. 106 CIL III 12539. 107 AÉ 2007, 1194. 108 IDR III/3, 297, CIL III 7681. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 297 a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis) iar CIL III 7681 a fost sacerdos. 109 IDR III/6, 154. 110 CIL III 852. 111 IDR III/1, 61.

77


Aurelius Godes113: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit (Wuthnow 1930, 41). Cognomen-ul Godes apare doar în Dacia (OPEL II, 168). Aurelius Godes a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Gratinianus114: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Cognomen-ul Gratinianus apare doar în Gallia Narbonensis și în Dacia (OPEL II, 170). Aurelius Gratus115: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Aurelius Helico116: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 140). Cognomen-ul (H)elico are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 175). Marcus Aurelius [Herc]uliu[s]117: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 215). Cognomen-ul Herculius apare în Moesia Superior (OPEL II, 178), Africa Proconsularis (CIL VIII 4878), Italia (AÉ 1914, 145), Numidia (AÉ 1909, 226) și la Roma (CIL VI 31895). Aurelius Ianuarius118: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Aurelius Ianuarius a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Aurelius Ingenu(u)s119: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Aurelius Iulianus120: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148).

112 IDR II, 141, IDRE 195, CIL III 916. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR II, 141 a fost speculator leg(ionis) VII Cl(audiae), iar IDRE 195 a fost miles coh(ortis) I Pr(aetoriae) la Roma. Inscripția menționează natione Dacus. 113 IDR III/6, 155. 114 IDR II, 132. 115 IDR II, 645. Este o înscripție care menționează două persoane diferite ce poartă nume identice. 116 IDR III/2, 418, IDR III/3, 9. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. 117 IDR III/2, 66. 118 IDR III/5, 135. 119 IDR III/2, 214, 432, IDRE 26, CIL III 7681. Sunt patru inscripții a patru persoane ce poartă nume identice. IDR III/2, 214 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/2, 432 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) Sev(erianae), IDRE 26 a fost miles coh(ortis) I Pr(aetoriae) la Roma și este natus provincia Dacia, CIL III 7681 a fost sacerdos. 120 IDR II, 107, IDR III/4, 216, IDR III/5, 208, 451, ILD 567, 704, IDRE 27, CIL III 812, 868, AÉ 2007, 1194, Ciongradi et alii 2010, 211 sqq. Săsărman 2012, 397 sqq. Țeposu-Marinescu 1982, 108, nr. 25. Sunt paisprezece inscripții a paisprezece persoane cu nume identice. IDR II, 107 a fost miles coh(ortis) I

78


Marcus Aurelius Iulianus121: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Aurelius Iulianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). [Marcus] Aurelius Marci f. Ulpia Iulianus122: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 37). Aurelius Iulianus este înscris pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2) și a fost miles coh(ortis) [Pr(aetoriae)] la Roma. Inscripția menționează [domo] Zermi[zegethusae]. Aurelius Iustinus123: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Aurelius Iustus124: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Αύ(ρήλιος?) Ίουστος125: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Aurelius Laecanius Paul(l)inus126: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 100), cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Laecanius Paul(l)inus a fost veteranus ex custode armorum coh(ortis) I Vind(elicorum) et decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Aurelius Longinianus127: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 149). Aurelius Longinianus a fost decurio col(oniae) Drobetae. Lucius Aurelius Lucanus128: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 193).

Sagittariorum, IDR III/5, 451 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae), ILD 704 a fost actarius numeri Palyrenorum Porolissensium, IDRE 27 a fost evokatus coh(ortis) III Pr(aetoriae) de la Roma, iar inscripția menționează natus Dacia. 121 IDR III/3, 249. 122 IDRE 43. 123 ILD 706, CIL III 803. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. ILD 706 a fost centurio, iar CIL III 803 a fost Eq(ues) numeri Palyrenorum Porolissensium. 124 IDR III/5, 453, Gudea-Lucăcel 1975, 45-46, nr. 156. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 453 a fost miles. 125 CIGD 27. 126 IDR III/1, 137, 138. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 127 IDRE 295.

79


Marcus Aurelius Lucianus129: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172, Salomies 1987, 28). Aurelius Lucianus a fost miles coh(ortis) VI Pr(aetoriae) la Roma și este horiundus ex Dacia. Aurelius Lucifer130: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Aurelius Lucillius131: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Aurelius Lucius132: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34). Aurelius Mac[er?]133: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 244).

Aurelius Manneus134: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 112). Cognomen-ul Manneus are grafia greșită, corect fiind Manneius. Cu funcția de cognomen acesta apare doar în Dacia (OPEL III, 51). Aurelius Manneus a fost princeps. Aurelius Marcellinus135: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Marcus Aurelius Marcellus136: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173).

128 IDR III/3, 165. 129 IDRE 30. 130 CIL III 883. 131 IDR III/5, 453, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 453 a fost agrimensor iar AÉ 2007, 1194 a fost optio. 132 ILD 567, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost custos armorum. 133 IDR III/5, 610. 134 CIL III 838. 135 ILD 566. 136 IDR III/2, 155.

80


Aurelius Marcianus137: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). [Marcus] Aurelius Marcianus138: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 150). Titus Aurelius Fabia Marcus139: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 37). Aurelius Marcus este înscris în tribul Fabia (Kubitschek 1937, 2501) și a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Marcus140: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 57). Aurelius Marinianus141: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Lucius Aurelius Marinus142: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Aurelius Marinus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) Ant(oninianae). Marcus Aurelius Marinus143: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Aurelius Marinus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Marinus Bassus144: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308) una al doi-lea cognomen latin (RNGCL, 301, Kajanto 1965, 244, Thesaurus II, 1778). Aurelius Marinus Marini f.145: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308) filiația concordă cu cognomen-ul. Aurelius Marinus a fost vexillifer coll(egi) Fabr(um). 137 IDR III/3, 164, ILD 566. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. ILD 566 a fost scriba col(oniae). 138 IDR III/3, 344. 139 IDR III/5, 270, 271. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 140 IDR III/5, 452, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 141 CIL III 866. 142 IDR III/5, 381. 143 IDR III/5, 30. 144 IDR III/5, 136.

81


Aurelius Marinus146: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Aurelius Marinus a fost sacerdos. Aurelius Mas[culus]147: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 307). Aurelius Masinnius148: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 114). Cognomen-ul Masin(ni)us apare în Dacia (OPEL III, 63) și în Numidia (CIL VIII 4514). Aurelius Masinnius a fost duplarius alae milliariae. Aurelius Maturus149: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Aurelius Maturus a fost veteranus coh(ortis) [II] Comm(agenorum). Aurelius Maximianus150: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Aurelius Maximilianus151: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965,276). Aurelius Maximilianus a fost mensor. Marcus Aurelius Maximinus152: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Aurelius Maximinus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Maximinus153: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Marcus Aurelius Marci f. Maximus154: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 275) filiation concordă cu praenomenul (Salomies 1987, 37).

145 IDR III/2, 186. 146 IDR III/3, 299. 147 IDR III/1, 167. 148 CIL III 7644. 149 IDR III/3, 166. 150 ILD 799. 151 IDR III/5, 382. 152 IDR III/3, 369. 153 AÉ 2007, 1194. 154 IDR III/2, 418, IDR III/4, 63, IDR III/5, 280, 281. Sunt patru inscripții a trei persoane cu nume identice dar, doar IDR III/2, 418 menționează filiatio. IDR III/4, 63 a fost flamen col(oniae) Ap(ulensis).

82


Aurelius Maximus155: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Aurelius Menander156: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 294). Aurelius Menander a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Mercurius157: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Aurelius Mercurius a fost miles coh(ortis) I Sagitariorum. Marcus Aurelius Moenenus158: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt (Holder 1962, 606). Cognomen-ul Moenenus este nume hapax (OPEL III, 85). Marcus Aurelius Mosianus159: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 122). Aurelius Mosianus a fost optio leg(ionis) XIII Gem(inae). Mosianus apre doar în Italia și are funcția de nomen gentile (OPEL III, 88). Aurelius Mucapor160: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1959, 314). Cognomen-ul Mucapor are o arie de răspândire restrânsă (OPEL III, 88). Aurelius Mucat(i)us161: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew 1959, 317). Cognomen-ul Mucat(i)us apare doar în Moesia Inferior și în Dacia(OPEL III, 89). Aurelius Mucianus162: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 151). Titus Aurelius Narcissus163: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 310). Aurelius Narcissus a fost negotiator. 155 IDR III/2, 424, IDR III/3, 215, IDR III/5, 399, IDRE 297, CIL III 803, 838, AÉ 2007, 1194, Bărbulescu 2012, 10. Sunt opt inscripții a noua persoane cu nume identice. IDR III/3, 215 a fost decurio et quaestor col(oniae) Ap(ulensis), IDR III/5, 399 a fost quaestor, IDRE 297 menționează că este natione Dacus, AÉ 2007, 1194 sunt ambii custodes armorum, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) V leg(ionis) V Mac(edonicae). 156 IDR III/6, 164. 157 IDR II, 107. 158 CIL III 822. 159 ILD 319. 160 CIL III 852. 161 ILD 799. 162 IDR II, 31, IDR III/5, 383, AÉ 2007, 1194. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 383 a fost strator Co(n)s(ularis), iar AÉ 2009, 1194 custos armorum.

83


Aurelius Occon Quetianus164: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt (Holder1962, 825) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 262) Cognomen-ul Occon apare doar în Gallia Belgica, Germanii, Noricum și Dacia (OPEL III, 109). Aurelius Omi[lus?]165: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 341). Marcus Aurelius Onesimus166: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 352). Aurelius Pacutianus167: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (RNGCL, 373). Cognomen-ul Pacutianus este nume hapax (OPEL III, 120). Aurelius Passer168: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 331). Cognomen-ul Passer are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 126). Aurelius Passer a fost signifer numeri Palmyrenorum Porolissensium. Aurelius Pat[ernus?]169: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Aurelius Paternus a aparținut de legiunea a V-a Macedonica. Aurelius Peditianus170: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 246). Aurelius Peditus171: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 246). Aurelius Petronianus172: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 152). Cognomen-ul Petronianus apare doar în Italia Pannonia și Gallia Lugdunensis (OPEL III, 135).

163 IDR III/5, 190. 164 ILD 417. 165 CIL III 7699. 166 IDR III/2, 387, IDR III/5, 704. Sunt două inscripții diferite a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 387 a fost Aug(usti) libertus. 167 CIL III 838. 168 ILD 704. 169 CIL III 904. 170 IDR III/1, 85. 171 IDR III/1, 85. 172 IDRE 26.

84


Aurelius Ponticus173: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 372). Cognomen-ul Ponticus poate indica originea geografică a purtatorului. Aurelius Ponticus a fost [miles?] numeri Veredariorum Aurelius Praesent[ius]174: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 289). Titus Aurelius Primanus175: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Aurelius Primanus a îndeplinit funcția de magister pagi. Aurelius Primanus176: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). [Marcus] [Aurelius] Primitivos177: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Primitivos a fost tabularius, Aug(usti) libertus. [Caius] Aurelius Prim[us?]178: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Aurelius Primus179: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Titus Aurelius Priscus180: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Aurelius Probus181: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Aurelius Probus a fost signifer leg(ionis) VII Cl(audiae).

173 IDR II, 590. 174 IDR III/3, 23. 175 IDR III/3, 69. 176 IDR III/3, 166. 177 IDR III/2, 262. 178 IDR III/2, 357. 179 IDR III/3, 169. Mai este un Aurelius Primus Natione Dacus la Roma, IDRE 52, și care este libertus, dar acesta nu se încadrează în tema tezei. 180 IDR I, 39. 181 IDR II 328.

85


Aurelius Proculinus182: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 177, Salomies 1987, 44). Aurelius Proculinus a fost signifer coh(ortis) III Del(matarum). Aurelius Proculus183: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176, Salomies 1987, 44). Aurelius Pusin[n]us184: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 299). Aurelius Quietus185: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Aurelius Quintianus186: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Aurelius Quintilianus187: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). Aurelius Quintinus188: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). Aurelius Rebur[r]us189: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Aurelius Rebur[r]us a fost veteranus. Aurelius Renatus190: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Aurelius Renatus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Respectus191: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Aurelius Respectus a fost miles coh(ortis) I Britannicae. Marcus Aurelius Rogatianus192: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 297). 182 IDR III/1, 87. 183 IDR III/5, 452, ILD 514. Sunt două inscripții a trei persoane cu nume identice. 184 IDR III/2, 424. 185 CIL III 7675. 186 IDR III/4, 269, AÉ 2007, 1194. Sunt doua inscripții a două persoane cu nume identice. 187 AÉ 2007, 1194. 188 IDR III/1, 87. 189 CIL III 847. 190 IDR III/5, 236. 191 ILD 782.

86


Tiberius Aurelius Ro[manus?]193: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Aurelius Ro[manus?] a îndeplinit funcția de princeps. [Aure?]lius Rusticus194: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). Aurelius Sabinus195: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Aurelius Sabinus a fost p(rimus)p(ilus) leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Sattara196: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen celt (Delamarre 2007, 235, Holder 1962, 1375). Cognomen-ul Sattara apare doar în Gallia Belgica, Germania si Dacia (OPEL IV, 50). Aurelius Sattara a fost libertus. Aurelius Saturninus [qui et?] Ka[pito?]197: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 213) agnomen latin (Kajanto 1967, 63). Quintus Aurelius Saturninus198: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Aurelius Saturninus a fost libertus. Marcus Aurelius Scenobarbus199: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen illyr (Mayer 1957, 312). Cognomen-ul Scenobarbus apare în Dalmatia, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 54). [Marcus] Aurelius Marci Aureli Secundi f. Secundinus200: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) patronimic latin (Kajanto 1965, 292) filiatio concordă cu praenomen-ul și nomen-ul. Aurelius Secundinus a fost decurio col(oniarum) Sarm(izegetusae) et Nap(ocensis).

192 IDR III/5, 105, 257, 361. Sunt trei inscripții ce menționează aceași persoană. 193 CIL III 830. 194 CIL III 884. 195 IDR III/5, 506, AÉ 2007, 1194. Sunt doua inscripții a două persoane cu nume identice, IDR III/5, 506 fiind centurion primipil. 196 IDR III/3, 345. 197 IDR III/4, 136, 188, ILD 111. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice, dar IDR III/4, 136 poartă probabil agnomen iar IDR III/4, 188 a fost miles leg(ionis). 198 IDR III/2, 72, 388. Sunt două inscripții a unei persoane. 199 Ciongradi 2009, nr. 118. 200 IDR III/1, 133.

87


Marcus Aurelius Secundus201: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Aurelius Secundus a fost Eq(ues) R(omanus) et decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Aurelius Secundus202: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965,292). Aurelius Sedatus203: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Aurelius Sedatus a fost immunus ex librarius. Aurelius Senecio204: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Aurelius Senecio a fost duplarius. Aurelius [Se]rran[us]205: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (RNGCL, 401). Cognomen-ul Serranus apare doar în Italia și Gallia Belgica (OPEL IV, 72). Aurelius Serranus a fost veteranus coh(ortis) I Britannicae. Aurelius Severus206: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Aurelius Severus a fost decurio col(oniae). Marcus Aurelius Sila207: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 237). Cognomen-ul Sila apare doar în Pannonia (OPEL IV, 81). Aurelius Sila a fost actarius. Marcus Aurelius Silvanus208: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Aurelius Silvanus209: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 216).

201 IDR III/1, 133. 202 IDR III/3, 135. 203 CIL III 885, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții ce aparțin probabil aceleiași persoane. 204 IDR III/5, 453. 205 ILD 786. 206 IDR III/4, 259. 207 IDR III/5, 358. 208 IDR III/2, 66, Ciongradi 2009, nr. 118. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. Cognomen-ul din IDR III/2, 66 este [Silv?]anus iar din Ciongradi 2009, nr. 118 Si[lvanus?]. 209 IDR I, 45, IDR III/5, 452, ILD 156. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. ILD 156 este meșter olar.

88


Aurelius Sossius210: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 174). Cognomen-ul Sossius apare doar în Italia, Gallia Belgica, Noricum și Dacia (OPEL IV, 89). Aurelius Sossius a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Aurelius Statilius211: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 177). Cognomen-ul Statilius are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 93). Aurelius Statilius a fost duplarius. Aurelius Statius212: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 176). Cognomen-ul Statius are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 93). Aurelius Statius a fost quaestor. Αύρήλι(ο)ς Στέφανος213: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 401). Titus Aurelius Stephanus214: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 401). [Marcus] [Aurelius] Super215: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Aurelius Super a fost miles coh(ortis). Aurelius Super216: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). În inscripția de la Roma se menționează natione Dacus, Aurelius Super fiind eq(ues) Sing(ularius). Marcus Aurelius Superatus217: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Cognomen-ul Superatus apare doar în Hispania (OPEL IV, 100). Marcus Aurelius Superianus218: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Cognomen-ul Superianus apare doar în Pannonia și Dacia (OPEL IV, 100). 210 IDR III/5, 452. 211 AÉ 2007, 1194. 212 IDR III/5, 445. 213 CIGD 19. 214 IDR III/5, 505. 215 IDR III/4, 141. 216 IDRE 53. 217 Ciongradi 2009, nr. 3.

89


Aurelius Su[perstes?]219: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Aurelius Surianos220: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 407). Cognomen-ul Surianos poate indica originea geografică a posesorului Aurelius Surilleo221: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.B, 388). Cognomen-ul Surilleo are aici grafia greșită, corect find Surillio. Cognomen-ul Surilleo este un nume hapax și poate indica originea geografică a posesorului. Aurelius Surus222: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (RNGCL, 179). Cognomen-ul Surus poate indica originea geografică a posesorului. Marcus A[urelius?] Syrus223: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 411) care poate indica originea geografică a posesorului. Αύ(ρήλιος?) Τακίτους224: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Αύ(ρήλιος?) Τακιτόυρνους225: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin?226 derivat din cognomen-ul Tacitus. Aurelius Tel[esius?]227: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1987, 187). Aurelius Terentianus228: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1987, 157). Aurelius Terentianus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae).

218 Ciongradi 2009, nr. 3. 219 ILD 163. 220 IDR III/3, 321. 221 IDR III/1, 87. 222 IDR III/1, 87, IDR III/3, 166, AÉ 2007, 1194. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/1, 87 a fost miles coh(ortis) III Del(matarum), IDR III/3, 166 a fost miles numeri Maurorum Miciensium. 223 IDR III/1, 262. 224 CIGD 22. 225 CIGD 22. 226 Nu apare la Kajanto 1965, RNGCL, OPEL, LGPN. 227 IDR III/4, 289. 228 IDR III/5, 451.

90


Aurelius T[erti?]us229: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1987,292). Aurelius Tertius a fost tesserarius. Marcus Aurelius Tertius230: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Aurelius Tertius a îndeplinit funcția de questor. Quintus Aurelius Quinti f. Papiria Tertius231: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 292) filiația concordă cu praenomen-ul (Salomies 1987, 46). Aurelius Tertius este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501), provine din Sarmizegetusa și a îndeplinit funcția de decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Aurelius Thementianus232: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit (Wuthnow1930, 54) dar latinizat prin sufixul -ianus. Acest cognomen apare doar în Dacia (OPEL IV, 119). Aurelius Themes233: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen semit (Wuthnow 1930, 54). Acest cognomen apare doar în Dacia (OPEL IV, 119). Aurelius Themes a fost librarius alae Frontonianae. Marcus Aurelius Theodotus234: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 214). Aurelius Theophilus235: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 209). Marcus Aurelius Thimotheus236: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (Solin 2003, 158). Ayrelius Timotheus237: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 430). Grafia nomen-ului este aici greșită, corect fiind Aurelius. 229 IDR III/5, 503. 230 IDR III/3, 84. 231 IDR III/2, 72, 388. Sunt două inscripții a unei persoane. 232 CIL III 804. 233 CIL III 804. 234 IDR III/5, 86, ILD 326. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 235 IDR III/2, 126, 274.Sunt doua inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 126 a fost decurio municipi Porolissensis iar IDR III/2, 274 are altă grafie si anume Theofilus. 236 IDR III/5, 280, 281. Sunt două inscripții ce vorbesc despre aceași persoană.

91


Marcus Aurelius Timon238: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 432). Cognomen-ul Timo(n) apare în Britannia, Moesia Superior și Dacia (OPEL IV, 122). Aurelius Tinianus239: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (RNGCL, 412). Cognomen-ul Tinianus nu este indexat în OPEL. Aurelius Tyrannus240: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN III.B, 413). Aurelius Tyrannus a aparținut de legiunea a V-a Macedonica. Aurelius Titus241: nomen gentile latin (RNGCL, 28) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 175, Salomies 1987, 57). Lucius Aurelius Trophimus242: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 435). Aurelius Trophimus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aurelius Tzolotus243: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen trac (Detschew, 98). Acest cognomen apare doar în Dacia (OPEL IV, 136). Aurelius Ulpianus244: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 159). Aurelius Ulpianus a fost adiutor ofici corniculariorum. Aurelius Ulpius245: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 194). Aurelius Ulpius a fost 7(centurio) coh(ortis) V leg(ionis) V Mac(edonicae). Aurelius Umbrianus246: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 188). Aurelius Umbrianus este ex Vind[obona?] și a fost decurio.

237 CIL III 7683. 238 IDR III/1, 274, IDR III/5, 80. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 274 a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) iar IDR III/5, 80 a fost Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). 239 ILD 446. 240 Bărbulescu 2012, 11. 241 ILD 783. 242 IDR III/5, 185. 243 IDR III/4, 74. 244 CIL III 894. 245 Bărbulescu 2012, 10. 246 CIL III 864.

92


Aurelius Ursus247: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 329). Aurelius Ursus a fost praepositus aurariarum. Aurelius Vale(n)s248: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Marcus Aurelius Valens249: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Marcus Aurelius Valentinus250: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Aurelius Valentinus a fost decurio col(oniae). Caius Aurelius Valerianus251: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Aurelius Valerianus a fost veteranus. Marcus [Aurelius] Valerianus252: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Aurelius Valerianus253: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Aurelius Valerius254: nomen gentile latin (RNGCL, 28) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Marcus Aurelius Verecundus255: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Aurelius Verecundus a fost decurio municipi Ap(ulensis).

247 ILD 346. 248 IDR III/1, 72, IDR III/2, 236, IDR III/3, 85, ILD 440, AÉ 2007, 1194. Sunt cinci inscripții a șase persoane cu nume identice. IDR III/2, 236 a fost decurio coll(egi) Fabr(um). ILD 440 este scris Vales și a fost sesquiplicarius alae Illyricorum. 249 IDR III/2, 270, 333. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 270 a fost magister Kampi iar IDR III/2, 333 decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). 250 IDR III/3, 17. 251 IDR III/3, 16. 252 IDR III/3, 369. 253 IDR III/1, 188, IDR III/2, 275, CIL III 874, AÉ 2007, 1194.Sunt patru inscripții a cinci persoane cu nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost tubicen. 254 IDR III/3, 437, IDR III/5, 452, AÉ 2007, 1194. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. 255 IDR III/3, 303.

93


Titus Aurelius Verus256: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Aurelius Verus a fost magister. Aurelius Verus257: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Aurelius Vetustinus258: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 302). Aurelius Viatorinus259: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Aurelius Victor260: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Aurelius Victorinus261: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Marcus Aurelius Vitalianus262: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Titus Aurelius Vitalis263: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Aurelius Vitalis a fost Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Aurelius Vitalis264: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 274).

256 IDR III/3, 82. 257 AÉ 1971, 396, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a trei persoane cu nume identice. AÉ 2007, 1194 a fost eques. 258 IDR III/5, 93. 259 CIL III 919, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. 260 IDR III/4, 223, ILD 494, IDRE 54, CIL III, 838, 893, 909. Sunt șase inscriptii a șase persoane cu nume identice. IDR III/4, 223 a fost meșter olar, ILD 494 a fost librarius leg(ionis) V Mac(edonicae), IDRE 54 a fost eq(ues) Sing(ularius) natione Dacus, CIL III 893 a fost b(ene)f(iciarius) iar CIL III 909 librarius leg(ionis) V Mac(edonicae). 261 IDRE 55, CIL III 7685, AÉ 2007, 1194. Sunt trei inscripții a patru persoane cu nume identice. IDRE 55 a fost eq(ues) Sing(ularius) natione Dacus domo Zermizegetensium, iar AÉ 2007, 1194 ex equite. 262 CIL III 7655. 263 IDR III/2, 389. 264 IDR III/5, 33, IDRE 56, AÉ 2007, 1194, Bărbulescu 2012, 11. Sunt patru inscripții a patru personae cu nume identice. IDRE 56 a fost b(ene)f(iciarius) Tr(ibuni) ex eq(uite) Sing(ularis) natione Dacus iar AÉ 2007, 1194 ex duplarius, Bărbulescu 2012, 11 a aparținut de legiunea a V-a Macedonica.

94


Aurelius Volusianus265: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 159). Cognomen-ul Volusianus apare doar în Gallia Narbonensis, Moesia Inferior și Dacia (OPEL IV, 183) Aurelius Ze[non?]266: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 193). Aurelius Zosimianus267: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 197) latinizat prin sufixul -ianus. Aurelius Zosimianus provine din Moesia Superior. Cognomen-ul Zosimianus apare doar în Italia și Dacia (OPEL IV, 191). Aurelius Zosimus268: nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen grec (LGPN II, 197). Lucius Aurelius269: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 28). Marcus Aurelius270: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 28). Titus Aurelius271: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 28). Aurelius272: nomen gentile latin (RNGCL, 28).

265 IDR III/2, 390. 266 ILD 453. 267 ILD 510. 268 Sălășan 2008, 267-268, nr, 264. 269 IDR II, 199, ILD 785. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 270 IDR II, 87, IDR III/2, 66, 249, IDR III/3, 192, IDR III/4, 251, IDR III/5, 384, 502. Sunt șapte inscripții a șapte persoane ce au nume identice. IDR III/2, 249 a fost decurio col(oniae) Aequi iar IDR III/5, 384 veteranus. 271 IDR III/5, 196. 272 IDR II, 25, 204, 280, 565, 610, IDR III/1, 48, 265, IDR III/2, 65, 276, 310, IDR III/3, 113a, 164, 167, 168, 338, 348, 357, 436, IDR III/4, 169, IDR III/5, 337, 449, 452, 456, 661, ILD 109, 348, 442, 449, 704, 711, 787, IDRE 64, CIL III 802, 816, 7636, 7706, AÉ 2007, 1194, Matei-Bajusz 1997, 131, nr. 4, Piso 1996, nr. 82, Sălășan 2008, 267-268, nr, 264, Bărbulescu 2012, 10. Sunt patruzecișiunu de inscripții a patruzecișitrei de persoane cu nume identice. IDR II 610 a fost miles turmarius, IDR III/2, 65 a fost Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/5, 449 a fost b(ene)f(iciarius) Leg(ati), ILD 704 a fost miles numeri Palmyrenorum Porolissensium, ILD 787 a fost veteranus, IDRE 64 a fost veteranus ex numeri eq(uitum) Sing(ularium) natione Dacus, CIL III 802 a fost decurio, CIL III 7706 a aparținut de contingentul unei legiuni, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) X leg(ionis) V Mac(edonicae).

95


II.9 Aurius-Avonius Lucius Aurius Secundinus1: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Nomen-ul Aurius apare în Numidia (IlAlg II/2, 4938). Aurius Secundinus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Avillia Pietatis f.2: nomen gentile latin (RNGCL, 30) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 251). Avillia Pietatis f. este originară din Aequum. Ulpius Avillius Florentinus3: nomen gentile imperial latin cu funcție de praenomen (RNGCL, 194) nomen gentile latin (RNGCL, 30) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Nomen-ul Avil(l)ius apare doar în Gallia Narbonensis (OPEL I, 234). Avita4: nomen gentile latin (RNGCL, 30). Titus Avitus Germanus5: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 30) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Avonius Saec[u]laris6: nomen gentile latin (RNGCL, 30) cognomen latin (Kajanto 1965, 220) sau etrusc (Schulze1904, 72). Gaius Avonius Tertullus7: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 30) cognomen latin (Kajanto 1965, 292) sau etrusc (Schulze1904, 72). Avonius Tertullus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) Alexandrianae.

1 2 3 4 5 6 7

IDR III/6, 171. Ciongradi 2009, nr. 111. IDR III/2, 156. IDR III/4, 141. IDR III/4, 244. IDR III/5, 109. IDR III/5, 133.

96


II.10 Baebatia-Bovius Baebatia Gamice1: nomen gentile latin (RNGCL, 31) cognomen grec (LGPN III.A, 96). Decimus Baebatius Chrysantus2: praenomen (Salomies 1987, 27) nomen gentile latin (RNGCL, 31) cognomen grec (LGPN III.A, 479). Baebatius Chrysantus a fost Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Baebius Ingenuus3: nomen gentile latin (RNGCL, 31) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Bassianus Calisth[enes]4: nomen gentile latin (RNGCL, 32) cognomen grec (LGPN III.A, 233). Cognomen-ul Calisthenes apare doar în Hispania, Gallia Narbonensis și Dacia (OPEL II, 24). Marcus Bassius Aquila5: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 32) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Bassius Aquila a aparținut de coll(egium) Fabr(um) col(oniae) Sarm(izegetusae) și era probabil un surus negotiator. Bassius Aquilinus6: nomen gentile latin (RNGCL, 32) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Bassius Flavianus7: nomen gentile latin (RNGCL, 32) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146). Gaius Bellicius Quintianus8: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 33) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Bellicius Quintianus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Lucius Bellius Saturninus9: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 33) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Bellius Saturninus a fost IIIIvir municipi Apulensis.

1 2 3 4 5 6 7 8

IDR III/1, 89. IDR III/1, 89. ILD 323. CIL III 862. IDR III/2, 202. IDR III/2, 343. IDR III/2, 343. IDR III/5, 508, 546. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

97


Bersius Ingenuus10: nomen gentile probabil illyr (Mayer, 1959, 24-25) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Nomen-ul Bersius este nume hapax. Bersius Ingenuus a fost decurio. Bessius11: nomen gentile latin (RNGCL, 33). Nomen-ul Bessius mai apare în Gallia Lugdunensis (OPEL I², 118). Gaius Bet[ius?] Galato12: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 33), cognomen latin ce indică originea geografică a posesorului. Cognomen-ul Galato apare în Italia (EE 8-1, 289) și în Hispania (AÉ 1988, 718). Bolliconus Icco Icci f.13: nomen gentile celt, cognomen celt (Delamarre 2007, 164) filiația corespunde cu cognomen-ul. Nomen-ul Bolliconus apare doar în Dacia, dar cognomen-ul Icco se regăsește în Gallia Aquitania, Belgica, Germania și Dacia (OPEL II, 191). Textul diplomei oferă o informație suplimentară, Bolliconus Icco a fost Brittonus și a îndeplinit funcția de ex gregale alae I Claudiae Gallorum Capitonianae. Probabil nomen-ul Bolliconus este un nume Britton. Lucius Bononius Saturninus14: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 36), cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Caius Bovius Symphorus15: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 37), cognomen grec (LGPN II, 410). Nomen-ul Bovius apare doar în Hispania, Italia și Dacia (OPEL I, 314). Bovius Symphorus a fost Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae).

9 10 11 12 13 14 15

IDR III/4, 60. IDR III/5, 312, 522. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/6, 318. IDR III/5, 25. Pferdehirt 2004, nr. 20. IDR III/2, 159. IDR III/3, 171.

98


II.11

Caecilia-Cittius

Caecilia Sexti f.1: nomen gentile latin (RNGCL, 39) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 49). Caecilia Valentina Cai f.2: nomen gentile latin (RNGCL, 39) cognomen latin (Kajanto 1965, 247) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 28). Caecilius Antoninus3: nomen gentile latin (RNGCL, 39) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Caius Caecilius Felix4: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 39) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Caecilius Felix a fost Aug(ustalis) col(oniae). Caecilius Saturninus5: nomen gentile latin (RNGCL, 39) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Caecilius Saturninus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Cae[lius?] Saturninus6: nomen gentile latin (RNGCL, 40) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Caecilius Saturninus a fost veteranus. Caeserius7: nomen gentile latin (RNGCL, 40). Nomen-ulCaeserius apare doar la Roma (CIL VI 13953). Caes[inius?] Pote[ns]8: nomen gentile latin (RNGCL, 40) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Caesinius Potens a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. [Caese]rnius Primigenius9: nomen gentile latin (RNGCL, 40) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Publius Caesonius Celer10: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 41) cognomen latin (Kajanto 1965, 248).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDR III/5, 385. IDR III/2, 397. IDR III/2, 313. IDR III/1, 171. IDR III/5, 138. IDR III/5, 450. IDR III/1, 53. IDR III/6, 173. IDR III/3, 290. IDR III/5, 50.

99


Quintus Gaius Curt[ius]11: praenomen (Salomies 1987, 46) un al doi-lea praenomen cu funcție de nomen gentile (Salomies 1987, 28, Kajanto 1965, 172) nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 65). Cognomen-ul Curtius are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 89). Titus Caius12: praenomen (Salomies 1987, 57) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28, Kajanto 1965, 172). Calpurnia Macrina13: nomen gentile latin (RNGCL, 43), cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Lucius Calpurnius14: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 43). Calpurnius Claudianus15: nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Calpurnius Claudianus a fost tutor. [C]a[l]p[urnius?] Iulianus16: nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Calpurnius Philomusus17: nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen grec (LGPN III.A, 458). Caius Calpurnius Priscinus18: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 43), cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Calpurnius Crispinus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Calpurnius Zeno19: nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen grec (LGPN III.A, 187). Calpurnius20: nomen gentile latin (RNGCL, 43). Calventia Asella21: nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen latin (Kajanto 1965, 325). Calventia Asella a fost verna.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Russu-Milea 1964, 20, nr. 8. IDR III/2, 282. CIL III 817. IDR III/3, 235, IDR III/4, 5. Sunt două inscripții a două persoane diferite. IDR III/3, 1. IDR III/5, 456. IDR III/3, 122. Ciongradi 2009, nr. 2, 54. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/5, 458. IDR III/4, 12, IDR III/5, 509. Sunt două inscripții a patru persoane cu nume identice.

100


Calventia Marcellina22: nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Caius Cal[ventius?] Cai f. Ulpia Secundinus23: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen latin (Kajanto 1965, 292) filiatio concordă cu praenomen-ul. Calventius Secundinus este înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2)

și

provine

din

Sarmizegetusa.

Calventius

Secundinus

a

fost

miles

coh(ortis)[Pr(aetoriae?)]. Marcus Calventius Viator24: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Calventius Viator a fost centurio leg(ionis) IV F(laviae) F(elicis). Lucius Calvisius Luci f. Velina Secundus25: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 43) cognomen latin (Kajanto 1965, 292) filiatio concordă cu praenomen-ul. Calventius Secundinus este înscris în tribul Vellina (Kubitschek 1937, 2503 sqq.), provine din Falerio și a îndeplinit funcția de p(rimus)p(ilus) leg(ionis) XIII Gem(inae). Cania Atticilla26: nomen gentile latin (RNGCL, 45) cognomen latin (Kajanto 1965, 203). [Quintus] Canius Respectus27: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 45) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Quintus Canius Quinti f. Restitutus28: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 45) cognomen latin (Kajanto 1965, 356) filiatio concordă cu praenomen-ul. Cannius Restitutus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) și era originar din col(onia) Claudia Celeia. Carantius Germanus29: nomen gentile celt (Delamarre 2007, 81) cognomen latin (Kajanto 1965, 201).

21 22 23 24 25 26 27 28 29

IDR III/3, 349. IDR III/3, 349. IDRE 39. IDR III/2, 205. IDR III/5, 235. ILD 190. ILD 190. ILD 190. IDR III/2, 427.

101


Cares[ius]30: nomen gentile latin (RNGCL, 47). Nomen-ul Caresius mai apare în Gallia Narbonensis (AÉ 1976, 408). Carteia Maxima31: nomen gentile latin (RNGCL, 48) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Marcus Carteius Severus32: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 48) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Carteius Severus a fost miles. Marcus Carteius33: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 48). [Lucius] Carvilius Secundinus34: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 48) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Cassia Cassiana35: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Cassia Ponticilla36: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen grec (LGPN III.A, 372) latinizat prin sufixul -illus,-a. Cognomen-ul Ponticilla apare în Dacia (OPEL III, 152) și la Roma (AÉ 1983, 73). Cassia Ponticilla a fost liberta. Cassia Rogata37: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1865, 297). Cassia Rufina38: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1865, 229). Cassia Saturnina39: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1865, 233). Cassia Sura40: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 63, 226) sau grec (LGPN III.A, 407). Cassius Frontinus41: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Marcus Cassius Herculanus42: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ILD 163. IDR III/5, 21, 36. ILD 291. AÉ 1993, 1348. IDR III/4, 179. IDR III/2, 398. IDR III/5, 510. IDR III/2, 453. IDR III/2, 398. IDR III/5, 510. IDR III/3, 250. IDR I, 44. IDR II 147.

102


(RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Cassius Ian[uarius]43: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Lucius Cassius Marcio44: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen grec (LGPN III.A, 288). Cognomen-ul Marcio are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 56). Cassius Marcio a fost libertus. Cassius Marinus45: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Cassius Marinus a fost sacerdos. Cassius Maximus46: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Cassius Palumbus47: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 331). Cognomen-ul Palumbus apare doar în Raetia, Noricum și Dacia (OPEL III, 122). Caius Cassius Cai f. Collina Proculeianus48: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153) filiatio concordă cu praenomen-ul. Cassius Proculeianus este înscris în tribul Collina (Forni 2006, IV, 542) este originar din Epiphania și a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae). Lucius Cassius49: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 49). Cassius Rufus50: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Cassius Senecio51: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Cassius Senecio a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Cassius Valens52: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Castena Nice53: nomen gentile latin (RNGCL, 49) cognomen grec (LGPN III.A, 320). Nomen-ul Castenus,-a apare în Dacia (OPEL II, 42) și Italia (CIL IV 5155). 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

IDR III/2, 490. IDR III/2, 398. IDR III/2, 20. IDR III/2, 278. IDR I, 44. IDR III/5, 140. IDR III/2, 446. IDR III/3, 97. IDR III/5, 451. IDR III/5, 452. IDR III/2, 399.

103


Caius Catullinius Achilleus54: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 50) cognomen grec (LGPN III.A, 87). Catullinius Achilleus a fost libertus. Cassius Catullinius Adam[antus?]55: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 50) cognomen grec (LGPN III.A, 14). Catullinius Adamantus a fost libertus. Cognomen-ul Adamantus este nume hapax (OPEL I, 19). Lucius Caventius Apollinaris56: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 51) cognomen grec (LGPN III.A, 49). Nomen-ul Caventius este nume hapax. Lucius Caventius Clemens57: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 51) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Nomen-ul Caventius este nume hapax. Caventius Clemens a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) Severianae. Celerinius Valerianus58: nomen gentile latin (RNGCL, 52) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Celerinius Valerianus a fost cornicularius Co(n)s(ularis). Celsenius Adiutor59: nomen gentile latin (RNGCL, 52) cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Celsenius Adiutor a fost magister coll(egi). Nomen-ul Celsenius este nume hapax. [Caius?] Censorius Fortunatus60: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 52) cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Fortunatus a fost cel mai probabil libertus. Caius Censorius Cai f. Serenus61: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 52) cognomen latin (Kajanto 1965, 261) filiatio concordă cu praenomen-ul. Censorius Serenus a fost centurio leg(ionis) XIIII Gem(inae) și era originar din Flavia Solva. Caius Cervonius Papiria Sabinus62: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 54) cognomen latin (Kajanto 1965, 186) Cervonius Sabinus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) a fost IIvir col(oniae) Ap(ulensis). Nomen-ul Cervonius apare doar în Italia și Dacia (OPEL II, 51) 54 55 56 57 58 59 60 61 62

IDR III/5, 59. IDR III/5, 59. IDR III/5, 511. IDR III/5, 511. IDR III/5, 264. Ciongradi 2009, nr. 57. IDR III/5, 513. IDR III/5, 513. IDR III/5, 446.

104


Ceselinius63: nomen gentile latin (RNGCL, 54). Ceselinius a fost 7(centurio) coh(ortis) II Fl(aviae) Commagenorum. Publius Cesel[i]nius Constans64: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 54) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Nomen-ul Cesel(i)nius este nume hapax. Ceselinius Constans a fost decurio col(oniarum) Sarmizegetusae et Aegui. Marcus Chresti[on?]65: praenomen cu funcție de nomen gentile (Salomies 1987, 37) cognomen grec (LGPN III.A, 478). Cognomen-ul Chrestion apare doar în Dacia și Moesia Inferior (OPEL II, 54). Marcus Chrestion a fost libertus. Cic[erius?]66: nomen gentile latin (RNGCL, 55) care apare doar în Italia (OPEL II, 56). Ciriacus67: nomen gentile latin (RNGCL 56) ce mai apare în Italia (CIL V 7933). Cittius Ioviai [f.?]68: cognomen celt (Holder 1961, 1034) ce apare în Dacia (OPEL II, 58) și în Italia (CIL V 6928). Filiația Iovias este coruptă, Iovius fiind probabil corect. Cittius Ioviai [f.?] a fost eq(ues) alae Front(onianae).

63 IDR II, 205. 64 IDR III/3, 350. 65 IDR III/5, 323. 66 IDR III/5, 452. 67 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 68CIL III 807.

105


II.12

Claudia-Claudius

Claudia Actavia1: nomen gentile latin (RNGCL, 56) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 130) și cu grafia greșită, corect fiind Octavia. Claudia [Calli?]gene2: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN III.A, 229). Cognomen-ul Calligene apare doar în Gallia Narbonensis, Pannonia și Dacia (OPEL II, 24). Claudia Amba3: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen probabil celt (Holder 1961, 113 sqq.). Cognomen-ul Amba apare doar în Dacia (OPEL I, 90). Claudia Candida4: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Claudia Marciana5: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Claudia Pal[antina?]6: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 199). Cognomen-ul Palantina nu apare în OPEL. Claudia Pia7: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 251). Inscripția menționează domo Lapiaerom?, un toponim neidentificat. Cel mai probabil Claudia Pia este înscrisă în tribul Fabia (Kubitschek 1937, 2501) și este originară din Roma8. Claudia Sabina9: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Claudia Serena10: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Claudia Tertullina11: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 292).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CIL III 13766. IDR III/5, 514. IDR II 350. IDR III/5, 253. IDR III/5, 515. IDR II, 84. IDR III/3, 352. Kubitschek 1889, 8. Lectura efectuată de Mommsen și neconsiderată de autorii IDR. CIL III 913= 7689. IDR III/2, 401. IDR III/3, 353.

106


Claudia Turpilla12: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 286). Cognomen-ul Turpilla apare doar în Hispania și Dacia (OPEL IV, 134). Claudia Valentina13: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Claudia Vera14: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Cognomen-ul Vera apare doar în Italia, Noricum și Dacia (OPEL IV, 156). Claudia15: nomen gentile latin (RNGCL, 56). Claudiana Candida16: nomen gentile latin derivat dintr-un alt nomen gentile (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Claudianus Maximus17: nomen gentile latin derivat dintr-un alt nomen gentile (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Claudianus18: nomen gentile latin derivat dintr-un alt nomen gentile (RNGCL, 56). Claudius Alexander19: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Claudius Anicetus20: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN III.A, 42.). Claudius Anicetus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Tiberius Claudius Augustianus21: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Claudius Caianus22: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 143).

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IDR III/2, 402. IDR III/2, 19. IDR III/3, 353. IDR III/5, 550. IDR III/5. 517. IDR III/3, 351. IDR III/5, 351. IDR III/5, 454. IDR III/2, 251, 330. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 79, IDR III/5, 394. Sunt două inscripții despre aceași persoană, IDR III/2, 79 menționează funcția de sacerdos concili iar IDR III/5, 394 augur municipi Apulensis. 22 IDR III/2, 160.

107


Claudius Candidianus23: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Claudius Candidianus a fost veteranus. Claudius Claudianus: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Claudius Claudianus a fost centurio leg(ionis) V Mac(edonicae) piae. Tiberius Claudius Crispinus24: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Tiberius Claudius Donatus25: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Titus Claudius Durianus26: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin derivat prin sufixul -ianus (Kajanto 1965, 266). Cognomen-ul Durianus este nume hapax. Claudius Firminus27: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Claudius Heraclides28: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (Solin 2003, 523 sqq.). Cognomen-ul Heraclides are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 177). Claudius Heraclides a fost decurio. Tiberius Claudius Ianuarius29: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Claudius Ianuarius a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Claudius Iulianus30: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Claudius Iulianus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae).

23 24 25 26 27 28 29 30

IDR III/5, 450. IDR III/5, 700. IDR III/4, 233. IDR III/5, 98. IDR III/3, 352. IDR III/5, 239. IDR III/2, 13. IDR I, 38.

108


Publius Claudius Iulius31: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 56) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 98). Claudius Iulius a fost decurio col(oniae) Drobetae. Claudius Latinus32: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 180). Claudius Longinus33: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Κλ(α)ύ(διος?) Λόνγο(ς)34: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Tiberius Claudius Mansuetus35: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Claudius Mansuetus a fost optio. Claudius Marcellus36: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Claudius Marcelus a fost libertus. Claudius Marius37: nomen gentile latin (RNGCL, 56) praenomen vechi cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 42). Claudius Marius a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae). Claudius Maximianus38: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Claudius Montanus39: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 309). Caludius Montanus a fost immunis ex numero Sur(orum) sag(ittariorum). Claudius Nicomaedes40: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN II, 338). Cognomen-ul Nicom(a)edes apare doar în Hispania și Britannia (OPEL III, 101). Claudius Nicomaedes a fost magister.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

IDR III/1, 62. IDR III/4, 91. IDR II, 43. CIGD 24. IDR III/5, 79. IDR III/5, 296. IDR I, 38. CIL III 913= 7689. IDR II, 350. IDR III/3, 81.

109


Claudius Ni[ger?]41: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Claudius Niger a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Claudius Philetus42: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN II, 448). Tiberius Claudius Rufus43: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Claudius Rufus a fost flamen col(oniae) [Ap(ulensis)?]. Claudius Saecularis44: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 220). Claudius Saecularis a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Claudius Saturninus45: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Claudius Saturninus a fost sculptor. Claudius Silo46: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN II, 397). Cognomen-ul Silo are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 81). Claudius Timocrates47: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen grec (LGPN II, 431). Cognomen-ul Timocrates apare doar în Moesia Inferior și Dacia (OPEL IV, 122). Claudius Valentinianus48: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Claudius Valentinianus a fost IIIIvir municipi Apulensis. Claudius Valentinus49: nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Tiberius Claudius Valerianus50: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin(Kajanto 1965, 157). Claudius Valerianus a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae) et I Ad(iutricis).

41 42 43 44 45 46 47 48 49

IDR III/5, 141. IDR I, 38. IDR III/5, 186, 238. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/3, 86. IDR III/2, 15. ILD 227. IDR III/2, 390. IDRE 311. IDR III/2, 344, IDR III/4, 57, ILD 557, Bărbulescu 2012, 10. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. Bărbulescu 2012, 10 a fost 7 coh(ortis) II leg(ionis) V Mac(edonicae). 50 IDR III/4, 230, IDR III/5, 11. Sunt două inscriptii despre aceași persoană.

110


Tiberius Claudius Verus51: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56) cognomen latin(Kajanto 1965, 253). Claudius52: nomen gentile latin (RNGCL, 56). Lucius Claudius53: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 56). Tiberius Claudius54: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 56).

51 IDR III/2, 13. 52 IDR III/1, 164, IDR III/2, 63, IDR III/4, 126, IDR III/5, 426, 516, Bărbulescu 2012, 10. Sunt șase inscriptii a șase persoane cu nume identice. IDR III/1, 164 a fost veteranus ex numeri Palmyrenorum Tibiscensium, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) X leg(ionis) V Mac(edonicae). 53 IDR II, 253. 54 RMD IV, 225, Piso 1996, nr. 23. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice.

111


II.13

Clodia-Cuspius

Clodia Maxima1: nomen gentile latin (RNGCL, 57) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Lucius Clodius Papiria Etriscus2: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 57) cognomen latin (Kajanto 1965, 188) cu grafia greșită, corect fiind Etruscus. Cognomen-ul Etruscus apare în Italia, Dalmatia si Dacia (OPEL II, 123). Clodius Etriscus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Clodius Peregrinus3: nomen gentile latin (RNGCL, 57) cognomen latin (Kajanto 1965, 313). Caius Clodius Secundinus4: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 57) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Clodius Secundinus a fost IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). Clodius Septimius5: nomen gentile latin (RNGCL, 57) cognomen latin (Kajanto 1965, 74). Clodius Septimius a fost decurio col(oniae) Drobetae. Clodius Valentinus6: nomen gentile latin (RNGCL, 57) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Cocceia Valeria7: nomen gentile latin (RNGCL, 58) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Marcus Cocceius Alexander8: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 58) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Cocceius Alexander a fost veteranus ex centurio et augur municipi Porolissensium. Cocceius Dignus9: nomen gentile latin (RNGCL, 58) cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Cocceius Dignus a fost 7(centurio) coh(ortis) IV leg(ionis) V Mac(edonicae).

1 2 3 4 5 6 7 8

IDR III/5, 26. IDR III/2, 411. IDR II, 181. IDR III/2, 393. IDR II, 181. Este o singură inscripție despre două persoane diferite cu nume identice. ILD 221. IDR III/5, 518, 582. Sunt două inscripții despre aceași persoană. ILD 712.

112


Marcus Cocceius Lucius10: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 58) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34). Cocceius Lucius a fost lapidarius. Cocceius Iulius11: nomen gentile latin (RNGCL, 58) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 98). Cocceius Iulius a fost eq(ues) alae Front(onianae). Marcus Cocceius Themo12: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 58) cognomen semit (Wuthnow 1930, 54). Cognomen-ul Themo apare doar în Dacia (OPEL IV, 119). Cocceius Umbrianus13: nomen gentile latin (RNGCL, 58) cognomen latin (Kajanto 1965, 188). Cognomen-ul Umbrianus apare doar în Dalmatia și Dacia (OPEL IV, 181). Cocceius Umbrianus a fost decurio, augur et pontifex civitatis Porolissensis Provinciae Daciae. Cocceius14: nomen gentile latin (RNGCL, 58). Lucius Coelius Aelianus15: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 58) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 139). Coelius Aelianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). [Comatia] Supera16: nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Nomen-ul Comatius apare doar în Italia, Pannonia și Dacia (OPEL II, 69). [Marcus] [Comatius] Exsuperantianus17: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Cognomen-ul Exsuperantianus apare în Dacia (OPEL II, 131) și la Roma (CIL VI 2708). Marcus Comatius Exsuperatus18: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 352).

9 Bărbulescu 2012, 10. 10 IDR III/3, 141. 11 CIL III 806. 12 IDR III/3, 87. 13 IDRE 293. 14 IDR III/5, 426. 15 IDR III/2, 334. 16 IDR III/5, 62, 241, 242, 349. Sunt patru inscriptii despre aceași persoană. 17 IDR III/5, 62, 241, 242, 349. Sunt patru inscriptii despre aceași persoană. 18 IDR III/5, 62, 241, 242, 349. Sunt patru inscriptii despre aceași persoană.

113


[Marcus] [Comatius] Superianus19: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Cognomen-ul Superianus apare în Pannonia, Dacia (OPEL IV, 100) și în Africa Proconsularis (AÉ 2003, 1956). [Marcus] [Comatius] Superstes20: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Marcus Co[matius?]21: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59). Cominia Caecilia22: nomen gentile latin (RNGCL, 59) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 39). Cominia Florentina23: nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Cominia Sperata24: nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 297). Cominia25: nomen gentile latin (RNGCL, 59). Cominius Celerinus26: nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Cominius Celerinus a fost pontifex col(oniae). Cominius Celsus27: nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Quintus Cominius Pius28: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59) cognomen latin (Kajanto 1965, 251). Marcus Cominius Marci f. Papiria Quintus29: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 59) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

IDR III/5, 62, 241, 242, 349. Sunt patru inscriptii despre aceași persoană. IDR III/5, 62, 241, 242, 349. Sunt patru inscriptii despre aceași persoană. Piso 1996, nr. 25. IDR III/2, 107, 108, 371. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 419. IDR III/2, 107, 108, 371. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 108. IDR III/2, 107, 108, 371. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. CIL III 7676. CIL III 7653. IDR III/2, 19, 107, 108, 371. Sunt patru inscripții despre aceași persoană.

114


1965, 174) filiatio concordă cu praenomen-ul. Cominius Quintus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost pontifex et IIvir q(uin)q(uenalis). Contessius M[aximus?]30: nomen gentile latin (RNGCL, 60) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Nomen-ul Contessius apare în Gallia Narbonensis (OPEL II, 74) și în Germania Superior (AÉ 1979, 422). Titus Corbulius Priscianus31: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 61), dar rădăcina numelui, corbu-, este celtică (Delamarre 2007, 108, Holder 1962, 1117-1118) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Nomen-ul Corbulius este nume hapax (OPEL II, 75). Corbulius Priscianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Cornelia Antonia32: nomen gentile latin (RNGCL, 61) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 17). Cornelia Faustina33: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Cornelia Lucilla34: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Cornelia Marcellina35: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Cornelia Quinta36: nomen gentile latin (RNGCL, 61) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 174). Cornelia Victorina37: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Cornelia Daphnis [f.?]38: nomen gentile latin (RNGCL, 61) filiatio de origine grecă (LGPN II, 99).

30 31 32 33 34 35 36 37 38

ILD 163. IDR III/2, 335. IDR III/2, 366. IDR III/2, 403. IDR III/5, 596. ILD 321, 322. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/5, 520. IDR III/2, 404. IDR III/5, 309.

115


Cornelia39: nomen gentile latin (RNGCL, 61). Cornelius Businnius40: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen celt. Rădăcina numelui, Bus-, este celtică (Holder 1961, 644 sqq.). Cognomen-ul Businnius este un nume hapax (OPEL I, 329). Cornelius Cornelianus41: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen derivat din nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Sextus Cornelius Eucaerianus42: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen grec (LGPN II, 173) latinizat prin sufixul -ianus, care apare doar în Dacia. Cornelius Eucaerianus provine din municipium Hadrianum Drobetensium ex Dacia. Cornelius Fortunatus43: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Cornelius Fortunatus a fost magister. Cornelius Primus44: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Cornelius Primus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Marcus Cornelius Primus45: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Cornelius Primus a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Cornelius Secundinus46: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Cornelius Severus47: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Quintus Cornelius Silvanus48: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Cornelius Silvanus a fost centurio leg(ionis) V Mac(edonicae) p(iae) c(onstantis). 39 40 41 42 43 44 45 46 47

IDR III/5, 99, 212, CIL III 870. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/3, 174. IDR III/2, 279, 314. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDRE 460. IDR III/3, 82. IDR III/5, 143. IDR III/2, 404. IDR III/5, 519. IDR II, 558.

116


Cornelius Stephanus49: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen grec (LGPN II, 404). Marcus Cornelius Stratonicus50: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen grec (LGPN III.A, 404). Cornelius Stratonicus a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Cornelius Valeri[anus]51: nomen gentile latin (RNGCL, 61) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Cornelius Valerianus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Cornelius52: nomen gentile latin (RNGCL, 61). Cornificia53: nomen gentile latin (RNGCL, 61). Nomen-ul Cornificius,-a are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 78). Caius Cosconius Sabinianus54: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 62) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Cosconius Sabinianus a fost p(rimus)p(ilus) leg(ionis) XIII Gem(inae). Crassus Macrobius55: nomen gentile latin (RNGCL, 63) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 109). Cognomen-ul Macrobius apare în Italia, Gallia Narbonensis, Noricum și Dacia (OPEL III, 43). Caius Crispinus Claudia Firmus56: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 63) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Crispinus Firmus este inscris în tribul Claudia (Kubitschek 1937, 2501) este originar din Aspendos și a fost veteranus leg(ionis) I It(alicae). Crispius Saturninus57: nomen gentile latin (RNGCL, 63) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Crispius Saturninus a fost b(ene)f(iciarius) leg(ati).

48 IDR III/5, 197. 49IDR III/4, 186. 50 IDR III/3, 70, 71. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 51 IDR III/6, 174. 52 IDR III/3, 1, Piso 1996, nr. 28. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 1 a fost tutor. 53 CIL III 870. 54 IDR III/5, 515. 55 IDR III/2, 109. 56 IDR II, 204. 57 IDR III/5, 111.

117


Cupitius58: nomen gentile latin (RNGCL, 65). Cupitius a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Cuspius Valens59: nomen gentile latin (RNGCL, 66) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Nomen-ul Cuspius este considerat etrusc (Schulze1904, 162). Cuspius Valens a fost veteranus.

58IDR III/6, 176. 59 IDR III/5, 450.

118


II.14

Dantica-Erucius

Dantica Cusiona1: nomen gentile celt, rădăcina numelui, dant-, fiind celtica (Holder 1961, 1224)

cognomen celt, rădăcina cusi- fiind celtică (Holder 1961, 1207). Cele mai

apropiate analogii pentru cognomen sunt în Germania (Kakoschke 2007, 280, AÉ 1976, 638a). Dasantus Scenobarbus2: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 109) cognomen illyr (Mayer 1957, 312). Dasantus Scenobarbus a fost eq(ues) alae I Bat(avorum). Dasas Capito3: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 109) cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Dassius Stagillis4: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 112 sqq.) cognomen latin (Kajanto 1965, 259) dar cu grafia greșită, corect fiind Stabil(l)is. Stagilis este un nume hapax. Dassius Breucus5: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 112 sqq.) cognomen illyr (Mayer 1957, 96). Cognomen-ul Breucus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 319). Dassius Pirusta Verzonis [f.]6: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 112 sqq.) cognomen illyr (Mayer 1957, 264) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 358). Cel mai probabil, Pirusta, nu este un cognomen ci mai degrabă un ethnicon, astfel Dassius Verzonis f. aparținea de populația numită Perustae și provenea ex Kavieretio Ethnicon-ul Pirusta apare doar în Dacia (OPEL III, 142) iar filiația, Verzo, apare doar în Italia, Dalmatia și Dacia (OPEL IV, 161). Lucius Dasumius Priscus7: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 66) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Nomen-ul Dasumius apare în Hispania și Dacia (OPEL II, 93). Dasumius Priscus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Decimius Victor8: nomen gentile latin (RNGCL, 67) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Decimius Victor a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina.

1 2 3 4 5 6 7

IDR III/4, 197. IDR III/5, 522. IDR II, 137. Ciongradi 2009, nr. 80. IDR I, 37. IDR I, 36. IDR III/2, 405.

119


Marcus Domestius Restitutus9: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Domestius Restitutus a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae). Domitia Chlone10: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (LGPN III.A, 477). Cognomen-ul Chloe apare doar în Gallia Narbonensis, Pannonia și Dacia (OPEL II, 53). Domitia Chloe a fost liberta. Domitia Iusta11: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Domitia Secundina12: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Domitius Eufras13: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (LGPN III.A, 181). Cognomen-ul Eufras nu apare în OPEL dar este cunoscut în Imperiu (CIL III 9534, CIL XII 2112, AÉ 1928, 123). Domitius Eufras a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Domitius Herculanus14: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Domitius Herculanus a fost magister. Ulpius Domitius Hermes15: nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (Solin 2003, 368). Domitius Hermes a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Domitius Hermes16: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (Solin 2003, 368). Domitius Hermes a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Domitius Hipponicus17: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (Solin 2003, 90). Cognomen-ul Hipponicus apare în Gallia Belgica în Germanii și în Dacia (OPEL II, 183) Domitius Hipponicus a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae).

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IDR III/6, 178. IDR III/5, 232. Ciongradi 2009, nr. 103. IDR III/5, 492. IDR III/2, 434. IDR III/5, 534. IDR III/3, 73. IDR III/2, 219. IDR III/2, 219. IDR III/2, 219.

120


Domitius Luctatius18: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 358) corupt, corect fiind Lactantius. Cognomen-ul Luctatius apare doar în Hispania și Dacia (OPEL III, 37). Domitius Nic[etas?]19: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (LGPN III.A, 320). Cognomen-ul Nicetas are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 100). Domitius Onesimus20: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen grec (LGPN III.A, 343). Domitius Onesimus a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Domitius Papiria[nus?]21: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 152). Lucius Domitius Primanus22: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Marcus Domitius Primus23: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Lucius Domitius P[riscus?]24: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Domitius Pulcher Titi f. Fabia25: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 231) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 57). Domitius Pulcher este înscris în tribul Fabia (Kubitschek 1937, 2501). Domitius Regulus26: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Ulpius Domitius Ulpi f. Papiria Rufinus27: nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doilea nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio

18 19 20 21 22 23 24 25 26

IDR III/5, 524. IDR III/5, 535. IDR III/2, 219. Psio 1996, nr. 32. IDR III/2, 280. IDR III/2, 406. Piso 1996, nr. 29. IDR II, 363. IDR III/2, 219, ILD 518. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 219 a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). 27 IDR III/2, 121, 122. Sunt două inscripții despre o singură persoană.

121


concordă cu primul nomen gentile. Domitius Rufinus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Domitius Septimius28: nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 74). Domitius Septimius a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Domitius Valens29: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Domitius Valens a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Domitius30: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 69). Caius Domitius a fost aug(ustalis). Domitius31: nomen gentile latin (RNGCL, 69). Dovius32: nomen gentile latin (RNGCL, 70). Nomen-ul Dovius mai apare la Novae (AÉ 1993, 1364a). Dovius a fost 7(centurio) coh(ortis) VII leg(ionis) V Mac(edonicae). Egnatius Libo33: nomen gentile latin (RNGCL, 72) cognomen grec (LGPN III.A, 275). Cognomen-ul Libo apare în provinciile cu substrat celtic (OPEL III, 25). Egnatius Libo a fost veteranus. Quintus Ennius Ianuarius34: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 73) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Ennius Ianuarius a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis) leg(ionis) V Mac(edonicae). [E]ruciu[s]35: nomen gentile latin (RNGCL, 74). Nomen-ul Erucius are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 122).

28 29 30 31

IDR III/5, 451. IDR III/2, 243. AÉ 2003, 1522. IDR II, 201, IDR III/2, 407, Bărbulescu 2012, 10. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. Bărbulescu 2012, 10 a fost 7coh(ortis) III leg(ionis) V Mac(edonicae). 32 Bărbulescu 2012, 10. 33 IDR III/5, 450. 34 CIL III 878. 35 IDR III/5, 460.

122


II.15

Fabia-Flaccinus

Fabia Lucilla36: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Fabia Romana37: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Fabia38: nomen gentile latin (RNGCL, 76). [Titus] Fabius Aquileiensis39: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 196). Cognomen-ul Aquileiensis are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 157). Titus Fabius Barbarus40: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 312). Fabius Hatius41: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen neîntâlnit până acum. Hatius are valoare fonetică apropiată de Cateius (IDR III/1, 92) și este nume hapax. Publius Fabius Herc[(u)]lianus42: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 215). Titus Fabius Ibliomarus43: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen celt (Delamarre 2007, 163). Cognomen-ul Ibliomarus apare în Galii (CIL XIII 2091, 2839, 11313, AÉ 1955, 230) și în Germanii (AÉ 1985, 682, 695, AÉ 1996, 1149, AÉ 1998, 997). Fabius Ibliomarus provine din Augusta Treverorum și a fost decurio Kanabarum. [Titus] Fabius Pulcher44: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Fabricius Apollinaris45: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Fabricius Apollinaris a fost librarius leg(ati). 36 37 38 39 40 41 42 43 44

IDR III/5, 483. IDR III/5, 527. CIL III 847. IDR III/5, 527. IDR III/5, 252. IDR III/1, 92. IDR III/5, 45. IDR III/5, 527. IDR III/5, 363, 527. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

123


Fabricius Iucundus46: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 283). Caius Fabricius Dexter47: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Fabricius Licinianus48: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Fabricius Silvanus49: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Fabricius Valens50: nomen gentile latin (RNGCL, 76) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Marcus Fabius51: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 76). Marcus Fabius a fost veteranus coh(ortis) V [Gall(orum)?]. Fannia Maxima52: nomen gentile latin (RNGCL, 77) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Fania53: nomen gentile latin (RNGCL, 77). Fanius54: nomen gentile latin (RNGCL, 77). Finitius Ursinius55: nomen gentile latin (RNGCL, 79) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Nomen-ul Finitius apare în Gallia Belgica în Germanii și în Dacia (OPEL II, 141). Finitius56: nomen gentile latin (RNGCL, 79). Nomen-ul Finitius apare în Gallia Belgica în Germanii și în Dacia (OPEL II, 141).

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

IDR III/5, 602. IDR III/1, 269, IDR III/5, 528. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/5, 12. IDR III/1, 269, IDR III/5, 528. Sunt două inscriptii despre aceași persoană. IDR III/1, 269, IDR III/5, 528. Sunt două inscriptii despre aceași persoană. IDR II, 649. IDR III/4, 138. IDR III/2, 445. IDR II, 638. IDR II, 112, 638. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 530. IDR III/5, 530. Este o singură inscripție pentru două persoane cu nomen gentile identic, unul dintre ei fiind veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae).

124


Firmicus Florentinus57: cognomen latin cu funcție de nomen gentile (Kajanto 1965, 258) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Cognomen-ul Firmicus este nume hapax. Firmicus Florentinus a fost decurio alae Bosp(oranorum). Firmin(n)ius Bellicus58: nomen gentile latin (RNGCL, 79) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Firmin(n)ius Bellicus a fost veteranus ex c[?enturio]. Firminius59: nomen gentile latin (RNGCL, 79). Caius Firminus Lucanus60: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 79) cognomen latin (Kajanto 1965, 193). Ca informație suplimentară apare pe inscripție domo Dacia, Firminus Lucanus fiind centurio leg(ionis) I It(alicae) Ant(oninianae). Marcus Firmius Bassianus61: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 79) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142). Marcus Firmius Severus62: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 79) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 256). Lucius Firmus Primitivus63: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 79) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 290). Publius Flaccinius Felix64: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 272). Falccinius Felix a fost decurio coll(egi) Fabr(um).

57 58 59 60 61 62 63 64

IDR III/3, 246. CIL III 7652. Münsterberg-Oehler 1902, 106. IDRE 317. IDR III/5, 531. IDR III/5, 531. IDR I, 37. IDR III/2, 162, 163. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

125


II.16

Flavia-Flavius

Flavia Apollinaria1: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 211). Cognomen-ul Apollinarius apare doar în Pannonia și Dacia (OPEL I, 145), dar și în Africa Proconsularis (CIL VIII 11985) și Asia (AÉ 1972, 582=AÉ 1974, 621). Flavia Caemina2: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142, RNGCL, 40). Cognomen-ul Caemina este nume hapax iar nomen-ul din care este derivat, Caemius, apare doar în Italia (OPEL II, 18). Flavia Caemina a fost liberta. Flavia Clementina3: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Flavia Crescentina4: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Flavia Crispina5: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Flavia Crispina a fost serva. Flavia Ingenua6: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Flavia Iulia7: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 98). Flavia Longina8: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Flavia Marcellina9: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Flavia Pulchra10: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 231).

1 2 3 4 5 6

CIL III 881. ILD 558. IDR III/5, 253. ILD 249. IDR III/3, 16. IDR III/1, 27. 7 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 8 Piso 2006, nr. 47. 9 IDR III/5, 253. 10 IDR III/5, 310.

126


Flavia Syra11: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen ce indică o posibilă origine geografica și care probabil este grec (LGPN II, 411). Flavia Syra a fost liberta. Publia Flavia [Urs?]ula12: praenomen (Salomies 1987, 45, Kajava 1994, 63) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Flavia Valentina13: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Ca informație suplimentară se menționează în inscripție domo Sirmium. Flavia Valeria14: nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Flavia Venusta15: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 283). Flavia [Q]ui et August[a]?16: nomen gentile latin (RNGCL, 80) agnomen latin (Kajanto 1965, 316). Flavia17: nomen gentile latin (RNGCL, 80). Titus Flavius Aper18: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 325). Flavius Aper a îndeplinit funcția de scriba col(oniae) Sarm(izegetusae). Flavius Attalus19: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 83). Cognomen-ul Attalus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 207). Flavius Attalus a fost libertus. Flavius Bellicus20: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Flavius Bellicus a fost libertus. Marcus Flavius Marci f. Papiria Epstela21: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 80) rădăcina cognomen-ului este tracică (Detschew 1957, 167) filiația 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IDR III/5, 397. IDR III/5, 565. IDR II, 36. IDR III/5, 26. IDR III/4, 8. IDR III/3, 172. IDR III/4, 210. IDR III/2, 187, 264, 457. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. IDR III/5, 359. IDR III/2, 189. ILD 129.

127


concordă cu praenomen-ul. Flavius Epstela este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost veteranus ex b(ene)f(iciario) Trib(uni). Cognomen-ul Epstela este nume hapax. Titus Flavius Felicianus22: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Flavius Felicianus a fost alumnus. Titus Flavius Felix23: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Flavius Flavianus24: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat din nomen-ul gentile (Kajanto 1965, 146). Titus Flavius Flavianus25: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat din nomen-ul gentile (Kajanto 1965, 146). Flavius Flavianus a fost augustalis municipi Septimi Apulensis. Flavius Flavinus26: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat din nomen-ul gentile (Kajanto 1965, 161). Flavius Flavos27: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Flavius Flavos a fost veteranus. Cognomen-ul Flavos mai apare la Roma (CIL VI 31145). Flavius Fortunatus28: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Flavius Fortunatus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Flavius Graecinus29: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 204). Cognomen-ul Graecinus indică probabil originea geografică a posesorului. Flavius Graecinus a fost patronus coll(egi) Fabr(um). Cognomen-ul Graecinus are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 169).

22 23 24 25 26 27 28 29

IDR III/3, 325. IDR I, 39. IDR III/5, 203. IDR III/5, 203. IDR III/5, 203. IDR III/5, 450. IDR III/2, 409. IDR III/2, 254.

128


Titus Flavius Gratus30: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Flavius Helio[dorus?]31: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 192). Flavius Helio[dorus] a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Flavius Hiero f.32: nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine grecă (LGPN V.A, 204). Flavius Ianuarius33: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Titus Flavius Italicus34: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 180). Flavius Italicus a fost IIIIvir municipi Septimi Apulensis. Flavius Iulianus35: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un alt nomen gentile (Kajanto 1965, 148). Flavius Iulianus a fost 7(centurio) coh(ortis) X leg(ionis) V Mac(edonicae). Titus Flavius Iustinus36: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Flavius Iustinus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Titus Flavius Longinus37: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Flavius Longinus a fost veteranus ex decurio alae II Pann(oniorum) et decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Flavius Marcel(l)inus38: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Flavius Marcel(l)inus a fost tesserarius.

30 31 32 33

IDR III/3, 29. IDR III/6, 182. CIL III 913=7689. IDR III/5, 203, CIL III 865. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. CIL III 865 a fost IIvir col(oniae). 34 IDR III/5, 52, 144, 303. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. 35 Bărbulescu 2012, 10. 36 IDR III/5, 145. 37 IDR III/5, 253. Este o inscripție despre două persoane cu nume identice. 38 CIL III 7686.

129


Flavius Martinus39: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Flavius Martinus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. [Titus] Flavius Maximus40: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Flavius Niger41: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Flavius Niger a fost veteranus. Titus Flavius Paullus42: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 243). Titus Flavius Philetus43: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 450). Flavius Philetus a fost libertus. Titus Flavius Pin[us?]44: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 335). Cognomen-ul Pinus apare doar în Moesia Superior (OPEL III, 142). Flavius Quintus45: nomen gentile latin (RNGCL, 80) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 174). Flavius Res[(ti)]tutus46: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Titus Flavius Rufinus47: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Titus Flavius Rufus48: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Ca informație suplimentară apare pe inscripție domo [H]amasia. Flavius Rufus a fost veteranus leg(ionis) XI Cl(audiae) p(iae) f(idelis).

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

IDR III/6, 185. IDR III/4, 8. IDR III/5, 450. CIL III 7708. IDR III/5, 306. CIL III 7708. IDR III/1, 165. IDR III/5, 203. IDR III/4, 8. IDR III/4, 8.

130


Titus Flavius Saturninus49: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Flavius Saturninus a fost centurio leg(ionis) V Mac(edonicae) p(iae) f(idelis). Flavius Saturninus50: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Flavius Secundinus51: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Flavius Silvanus52: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Titus Flavius Silvanus53: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL,80) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Flavius Silvanus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Flavius Sotericus54: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 418). Flavius Sotericus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). [Titus] Flavius Statilianus55: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 156). Titus Flavius Tarsa56: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen trac (Detschew 1957, 492 sqq.) Cognomen-ul Tarsa apare în Gallia Narbonensis, Moesia Superior și Moesia Inferior (OPEL IV, 108). Flavius Tarsa a fost miles și era originar din Napoca. Titus Flavius Titus57: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 175). Flavius Trofimus58: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen grec (LGPN III.A, 436).

49 50 51 52 53 54 55 56 57

ILD 663. CIL III 7644. IDR I, 41. IDR III/5, 533. IDR III/5, 145. IDR III/3, 37. IDR III/5, 52. IDRE 447. IDR III/5, 306.

131


Flavius Valens59: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Lucius Flavius Valens60: praenomen (Salomies 1987, 34), nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Flavius Valens a fost patronus coll(egi) Fabr(um). Titus Flavius Valentinus61: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Flavius Valentinus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Titus Flavius Valerius Valens62: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Flavius Valerius Valens a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Titus Flavius Valerius63: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Flavius Valerius a fost miles și era originar din Ampelum. Flavius Venustus64: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 283). Flavius Venustus a fost veteranus. Flavius Vitalis65: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Flavius Vitalis a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Flavius Zora66: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen semit (Wuthnow 1930, 51). Flavius Zora a fost decurio coll(egi) Fabr(um). Conform OPEL cognomen-ul Zora apare doar în Dacia (OPEL IV, 191), dar există analogii în Italia (AÉ 1928, 109), Dalmatia (CIL III 14620). Flavius Barhadadi f.67 nomen gentile latin (RNGCL, 80) filiatio de origine semită (IGLS III, 738). Flavius Barhadadi f. a fost sacerdos.

58 IDR III/2, 281. 59 IDR I, 50. 60 IDR III/2, 410. 61 ILD 687. 62 IDR III/5, 591. 63 IDRE 308. 64 IDR III/5, 450. 65 IDR III/6, 190. 66 IDR III/2, 236. 67 IDR III/5, 221.

132


Flavius68: nomen gentile latin (RNGCL, 80). Θλαύιος69: nomen gentile latin (RNGCL, 80). Titus Flavius70: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 80). Titus Flavius a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis).

68 IDR II, 200, IDR III/2, 20, IDR III/5, 532, 663, ILD 53. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/2, 20 și ILD 53 au îndeplinit funcția de sacerdos. 69 CIGD 77. 70 IDR III/3, 124.

133


II.17

Floria-Gratius

Floria Ingenua1: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Nomen-ul Florius,-a are aria derăspândire restrânsă (OPEL II, 149). Florius Maximus2: nomen gentile latin (RNGCL, 80) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Nomen-ul Florius,-a are aria derăspândire restrânsă (OPEL II, 149). Florius Maximus a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Fo[n]tei[us] Ca[pito]3: nomen gentile latin (RNGCL, 81) cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Nomen-ul Fonteius are aria derăspândire restrânsă (OPEL II, 149). Fonteius Capito a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Aulus Frisenius Papiria Verus4: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 82) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Frisenius Verus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Nomen-ul Frisenius este nume hapax (OPEL II, 152). Frontinus Aquila5: cognomen latin cu funcție de nomen gentile (Kajanto 1965, 236) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Frontinius Aquila a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Fuscens6: nomen gentile latin derivat probabil din Fuscus (RNGCL, 84). Nomen-ul Fuscens este un hapax. Fuscius Successus7: nomen gentile latin (RNGCL, 84) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Gaianus Agrippa8: nomen gentile latin (RNGCL, 84) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 175). Gallia Severina9: nomen gentile latin (RNGCL, 85) cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Gallia Severina a fost liberta. 1 2 3 4 5

IDR III/5, 556. IDR III/5, 146. IDR III/6, 195. IDR III/2, 411. IDR III/5, 451. 6 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 7 IDR III/5, 513. 8 IDR III/5, 452.

134


Marcus Gallius Caminas10: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 85) cognomen celt (Holder 1961, 719). Cognomen-ul Caminas mai apare în Italia (CIL V 7809). Gallius Caminas a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Gallius Epictetus11: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 85) cognomen grec (LGPN III.A, 147). Gallius Epictetus a fost augustalis col(oniae) Ap(ulensis). [Marcus] Gallius Severianus12: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 85) cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Gallius Severianus a fost libertus. [Marcus] Gallius Severinus13: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 85) cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Gallius Severinus a fost libertus. [Marcus] Gallius Surus14: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 85) cognomen latin (RNGCL, 179). Cognomen-ul Surus poate îndica originea geografică a posesorului. Gallius Surus a fost libertus. Caius Gaurius Gaurianus15: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile grec (LGPN II, 92) cognomen grec latinizat prin sufixul -ianus. Acest nomen și cognomen apar doar în Dacia (OPEL II, 162). Gaurius Gaurianus a fost sacerdos col(oniae) Ap(ulensis). Gellia Vita16: nomen gentile latin (RNGCL, 86) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Gellia Vita a fost liberta. Gel[lius?] Capito17: nomen gentile latin (RNGCL, 86) cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Gellius Capito a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Gel[lius?] Do[lens?]18: nomen gentile latin (RNGCL, 86) cognomen latin (Kajanto 1965, 357). Gellius Dolens a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IDR III/5, 13. IDR III/5, 311. IDR III/5, 13. IDR III/5, 13. IDR III/5, 13. IDR III/5, 13. IDR III/5, 37. IDR III/5, 534. IDR III/6, 196. IDR III/6, 198.

135


Gel[lius?] Gemel[linus]19: nomen gentile latin (RNGCL, 86) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Gellius Gemellinus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Marcus Gemellus Hercules20: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 87) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Gemellus Hercules a fost centurio coh(ortis) XIIII Urbanae. Geminius Aelianus21: nomen gentile latin (RNGCL, 87) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 139). Geminius Aelianus a fost b(ene)f(iciario) leg(ati). Grania Sabina22: nomen gentile latin (RNGCL, 89) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Marcus Granius Stabilianus23: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 89) cognomen latin (Kajanto 1965, 259). Titus Gr[anius?]24: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 89). Grattius Paternus25: nomen gentile latin (RNGCL, 90) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Grattius Paternus a fost decurio col(oniae)[Sarm(izegetusae)]. Lucius Grattius26: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 90). Lucius Grattius a fost decurio col(oniae)[Sarm(izegetusae)]

19 20 21 22 23

IDR III/6, 197. IDR II, 642. IDR III/5, 96. Izdrăilă 2012, 89. Izdrăilă 2012, 89. Este o singură inscripție a două persoane cu nume identice. Tatăl fiind centurio leg(ionis) XIII Gem(inae). 24 IDR III/2, 329. 25 IDR III/3, 18. 26 IDR III/3, 19.

136


II.18

Helvius-Iucundius

Publius Helvius Primanus1: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Helvius Primus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Publius Helvius Primus2: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Helvius3: nomen gentile latin (RNGCL, 92). Herenia [H]euresis4: nomen gentile latin (RNGCL, 92) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 173). Herennia Lucilla5: nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Herennia Maxima6: nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Herennia Secundina7: nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). He[?rennia] Valentina8: nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Lucius He[?renius]9: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 92). Lucius He[?renius] a fost 7(centurio) coh(ortis). Caius Herennius Hermes10: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 92) cognomen grec (Solin 2003, 368). Herennius Hermes a fost libertus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDR III/3. 354. IDR III/3, 354. IDR III/3, 355. Este o singură inscripție despre două persoane cu nume identice. IDR III/5, 242. IDR III/5, 607. IDR III/2, 399. IDR III/5, 607. IDR III/3, 20. IDR II, 365. IDR III/5, 42.

137


Marcus Herennius Marci f. Polymita Berensis11: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 92) filiatio concordă cu praenomen-ul, cognomen grec (Dana 2001, 40). Herennius Polymita este originar din Beroe, Tracia (Dana 2011, 40). Hermes Domnio12: cognomen grec cu funcție de nomen gentile (Solin 2003, 368) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Marcus Horatius Marci f.13: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 94) filiatio concordă cu praenomen-ul. Marcus Hostilius Conconicus14: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 94) cognomen ce pare a fi celt și care apare doar în Numidia (CIL VIII 19099). Hostilius Conconius provine din Dacia iar cognomen-ul este un hapax. Iania Ianuaria15: nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen latin (Kajanto 1965, 218) Nomen-ul Ianius,-a apare doar în Gallia Lugdunensis (OPEL II, 188), dar mai apare și la Roma (CIL VI 17939). Caius Ianius Ianuarius16: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Nomen-ul Ianius,-a apare doar în Gallia Lugdunensis (OPEL II, 188), dar mai apare și la Roma (CIL VI 17939). [Caius] Ianius Marcianus17: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 150). Nomen-ul Ianius,-a apare doar în Gallia Lugdunensis (OPEL II, 188), dar mai apare și la Roma (CIL VI 17939). Ianuaria Candida18: nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Ianuaria Pupa19: nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen latin (Kajanto 1965, 300).

11 12 13 14 15 16 17 18 19

RMD III, 148. IDR III/5, 452. IDR III/5, 536. IDRE 458. IDR III/3, 11. IDR III/3, 11. IDR III/3, 11. IDR III/2, 413. IDR III/5, 537.

138


Ianuaria Titia20: nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 165). Cnaeus Ianuarius21: praenomen (Salomies 1987, 29) nomen gentile latin (RNGCL, 95). Quintus Ianuarius Agathangelus22: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen grec (LGPN III.A, 2). Lucius Ianuarius Romulus23: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 95) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 179). Quintus Ianuarius Quinti f. Collina Rufus24: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio concordă cu praenomen-ul. Ianuarius Rufus este înscris în tribul Collina (Forni IV, 66), provine din Tavium și a îndeplinit funcția de flamen q(uin)q(enalis). Quintus Ianuarius Zosimus25: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen grec (LGPN III.A, 190). Caius Iavolenus Modestus26: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 95) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Nomen-ul Iavolenus apare doar in Italia și Dacia (OPEL II, 190). Iavolenus Modestus a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae). Iestinius Super27: nomen gentile latin (RNGCL, 96) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Nomen-ul Iestinius apare doar în Italia și Dacia (OPEL II, 192). Publia Ingenuvia Florentina28: praenomen (Kajava 1994, 63, Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 96) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Nomen-ul la feminin, Ingenuvia, apare doar în Dacia (OPEL II, 194).

20 21 22 23 24 25 26 27 28

IDR III/5, 537. IDR III/2, 414. IDR III/2, 413. IDR III/5, 537. IDR III/2, 112. IDR III/2, 413. IDR III/2, 268. IDR III/5, 580. IDR III/1, 159.

139


Ingenuvia Marcella29: nomen gentile latin (RNGCL, 96) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Nomen-ul la feminin, Ingenuvia, apare doar ĂŽn Dacia (OPEL II, 194). Quintus Ingenuvius Attio30: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 96) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 163). Ingenuvius Superstes31: nomen gentile latin (RNGCL, 96) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Iucundius Iuvenalis32: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 300). Iucundius Iuvenalis a fost cornicularius. Caius Iucundius Verus33: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Iucundius Verus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis).

29 30 31 32 33

IDR III/3, 251. IDR III/3, 251. IDR III/2, 14. CIL III 887. Ciongradi 2009, nr. 56.

140


II.19

Iulia-Iulianus

Iulia Afrodisia1: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 86). Iulia Ammia2: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 33). Iulia Avita3: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Iulia Beronice4: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 87). Cognomen-ul Beronice are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 289). Iulia Bessa5: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin care indică probabil apartenența la un anumit trib (Nu apare la Kajanto 1965, și în RNGCL). Acest cognomen apare doar în Gallia Narbonensis, Noricum și Dacia (OPEL I, 290). Publia Iulia Ca[ra]6: praenomen (Kajava 1994, 63, Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Iulia Egloge7: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 138). Iulia Egloge a fost liberta. Iulia Eraclia8: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 193). Cognomen-ul mai apare în Italia (CIL IV, 19293), Dalmatia (AÉ 1971, 296), și Mauretania Caesariensis (CIL VIII 21241). Iulia Bithi f. Fl<i>orentina Bessa9: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 233) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 66 sqq.) ethniocon ce concordă cu originea filiației. Cognomen-ul Fiorentina apare doar în Dacia. Iulia Fortunata10: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Iulia Frontina11: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 236).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDR III/2, 426. CIL III 819. IDR II, 364. IDR III/5, 14. IDR III/2, 279, 314. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR II, 62. IDR III/5, 543. IDR II, 135. Pferdehirt 2004, nr. 22 IDR II, 61.

141


Iulia Gemellina12: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Iulia Grata13: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Iulia Iunilla14: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 169). Iulia Iunilla a fost liberta. Iulia Kalligenia15: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 229). Cognomen-ul Kalligene apare la Roma (CIL VI 12944) și în Dacia. Iulia Lasciva16: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Iulia Magiona17: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen celt (Delamarre 2007, 185). Cognomen-ul Magiona are aria de rășpândire restrânsă (OPEL III, 46). Ίούλία Μαμ[αία]18: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 296). Cognomen-ul Mamaia apare doar în Syria (CIL III 6694). Iulia Mansueta19: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Iulia Marcellina20: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 173). Iulia Marcia21: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 27). Iulia Maxima22: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Iulia Maximilla23: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Iulia Maximina24: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 276).

IDR III/5, 21, 36. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 418. IDR II, 34. IDR III/5, 547. IDR II, 50. IDR II, 62. IDR III/4, 88. CIGD 11. CIL III 808. IDR II, 135. IDR II, 135, IDR III/1, 166. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 166 provine din Hierapolis. 22 IDR III/1, 165, IDR III/2, 421, IDR III/4, 8. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. 23 IDR II, 26. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

142


Iulia [Olym?]pias25: nomen gentile latin (RNGCL, 98) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 339). Iulia Philumene26: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 458). Iulia Philumene a fost liberta. Iulia Priscilla27: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Iulia Proc[(u)]la28: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 176). Iulia Rufina29: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Iulia Saturnina30: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Iulia Secunda31: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Iulia Serena32: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Iulia Severa33: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Iulia Successa34: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Iulia Surilla35: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 226) derivat prin sufixul -illus,-a. Iulia Teupiboea36: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen hapx probabil grecesc. Iulia Ursula37: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Iulia Valentina38: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 247).

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

IDR III/5, 92. CIL III 13761. IDR II, 55. IDR II, 47. IDR II, 646. IDR II, 329. IDR II, 646. IDR III/5, 304. IDR III/5, 508, 546. Sunt două inscripții despre o singură persoană. CIL III 7644. IDR III/1, 270. IDR III/1, 43. IDR II, 332. IDR III/5, 612.

143


Iulia Valeria39: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 197). Iulia Vivenia40: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 274) corupt. Cognomen-ul Vivenia apare la Roma (CIL VI 2316), Pannonia Inferior (CIL III 3661) și în Dacia. Iulia [Ari]staenete [f.]41: nomen gentile latin (RNGCL, 98) filiatio de origine greacă (LGPN IV, 42, LGPN III.B, 52). Acest nume apare doar în Italia (AÉ 2000, 338) și Dacia. Iulia B[r]euci [f.]42: nomen gentile latin (RNGCL, 98) filiato de origine illyră (Mayer 1957, 96). Iulia Provincialis f.43: nomen gentile latin (RNGCL, 98) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 198). Lucia Iulia44: praenomen (Kajava 1994, 42, Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98). Iulia45: nomen gentile latin (RNGCL, 98). Ίούλία46: nomen gentile latin (RNGCL, 98). Iulianus Maximinus47: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Iulianus48: nomen gentile latin (RNGCL, 98).

38 39 40 41 42 43 44 45

IDR III/2, 435. IDR III/5, 547. IDR II, 135. CIL III 7703. Ciongradi 2009, nr. 38. IDR III/1, 40. IDR III/5, 446. IDR III/5, 545, 615, Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. Sunt trei inscriptii a patru persoane cu nume identice. 46 CIGD 150. 47 IDR II, 340. 48 IDR III/5, 452.

144


II.20

Iulius

Caius Iulius Aemilianus1: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 139). Iulius Alexander2: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Caius Iulius Antigonus3: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 44). Iulius Antigonus a fost centurio leg(ionis) [V Mac(edonicae)?] p(iae) c(onstantis). Caius Iulius Antipater4: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 77). Iulius Antonius5: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 17). Iulius Aper6: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 325). Marcus Iulius Apollinaris Verus7: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 221) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Iulius Arphocras8: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 71). Cognomen-ul Arphocras apare doar în Italia (CIL VI 7255, AÉ 1980, 150) și Dacia. Iulius Arphocras a fost aug(ustalis) municipi. Ί(ούλιος) Άτείμ[ητος?]9: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 46).

1 2

3 4 5 6 7 8 9

ILD 531. IDR I, 33, IDR III/5, 108, IDR III/6, 201, CIL III 7692, Piso 1996, nr. 31. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice. IDR III/5, 108 a fost actarius leg(ionis) XIII Gem(inae), IDR III/6, 201 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina, CIL III 7692 a fost veteranus ex b(ene)f(iciario) Co(n)s(ularis). CIL III 881. IDR III/3, 178. ILD 88. IDR II, 557. IDR III/3, 332. CIL III 6254. CIGD 107.

145


Lucius Iulius Bassinus10: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 32). Iulius Bassinus a fost decurio col(oniae) Ap(ulensis). Lucius Iulius Luci f. Sergia Bassus11: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen etrusc (Schulze 1904, 350) filiatio concordă cu praenomen-ul. Iulius Bassus este înscris în tribul Sergia (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de decurio municipi Drobetae. Lucius Iulius Bassus12: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen etrusc (Schulze 1904, 350). Tiberius Iulius Bubalus13: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen celt (Delamarre 2007, 69). Iulius Bubalus a făcut parte din coll(egium) Fabr(um). I[?ulius] Callinicus14: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen etrusc (Schulze 1904, 138) corupt, corect fiins Calinius, înregistrat în aceași categorie dar cu posibilitatea de a fi celtic (Holder 1961, 700). Cognomen-ul Callinicus apare în Africa Proconsularis (AÉ 1923, 14), Hispania Citerior (RICIS 2, 603/302), Dalmatia (ILJug 3, 2247), Italia (AÉ 2000, 132) și Dacia. Iulius Caninus15: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 326). Cognomen-ul Caninus apare în Mauretania Caesariensis (BCTH 1987/1989, 89), Gallia Transpadana (AÉ 2003, 757), Roma (CIL VI 33817) și Dacia. Iulius Caninus a fost evokatus. Caius Iulius Carus16: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Iulius Carus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Iulius Carus17: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 284).

10 11 12 13 14 15 16

IDR III/5, 14. IDR III/1, 71. IDR III/1, 71. IDR III/5, 147. CIL III 7687. IDR II, 336. IDR III/2, 113.

146


Iulius [C?]assianus18: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Iulius Cassianus a fost veteranus. Caius Iulius Celer19: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Iulius Celer a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae) și era originar din Isa[uria?]. Iulius Censorinus20: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 317). Caius Iulius Chrestus21: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 478). Iulius Chrysampelus22: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (Solin 2003, 174). Cognomen-ul Chrysampelus apare în Hispania Citerior (RIT 179), Roma (CIL VI 14772) și Dacia. Iulius Chrysampelus a fost libertus. Caius Iulius Claudianus23: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Iulius Claudianus a fost 7(centurio) coh(ortis) VI Pr(aetoriae) Ant(oninianae) și era originar din Zermis(egethusae). Iulius Claudius24: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 56). Lucius Iulius Constans25: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Iulius Crescens26: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 234).

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

IDR III/1, 56. IDR III/5, 450. IDR III/5, 148. IDR III/5, 541. IDR III/5, 237. IDR III/5, 149. IDRE 36. CIL III 13765. CIL III 7658. IDR III/3, 125, ILD 781. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. ILD 781 a fost veteranus ex [..].

147


Iulius Daciscus27: nomen gentile latin (RNGCL, 98) ethenicon latin devenit cognomen (Kajanto 1965, 203). Cognomen-ul Daciscus apare în Gallia Transpadana (CIL V 6244), Roma (CIL VI 3320), Moesia Inferior (CIL III 7573) și Dacia. Iulius Deiota[rus]28: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen celt (Delamarre 2007, 123, Ritterling 1925, 1971 sqq.). Iulius Deiotarus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Iulius Dignus29: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Caius Iulius Diocletianus30: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 128). Cognomen-ul Diocletianus apare doar în Italia și Dacia (OPEL II, 101). Iulius Diocletianus a fost decurio col(oniae) Ap(ulensis). Iulius Diomedes31: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 121). Caius Iulius Dius32: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 131). Cognomen-ul Dius are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 103). Iulius Dius a fost aug(ustalis) municipi Aur(eli) Ap(ulensis). Iulius Elenus33: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 140). Iulius Elenus a fost [miles?] leg(ionis) XV Apollinaris. Caius Iulius Epigenes34: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 145). Cognomen-ul Epigenes apare în Moesia Superior (OPEL II, 120), dar și în Italia (CIL VI, 17981, 35159, CIL XIV, 2992). Caius Iulius Eucharius35: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 182). Cognoemn-ul Eucharius apare la Roma (CIL VI 1718) și în Gallia Belgica (CIL XIII 3673), dar ambele inscripții sunt târzii și aparțin lui Flavius Annius Eucharius Epifanius v(ir) c(larissimus) co(n)s(ularis), pr(aefectus) Urbi. 27 28 29 30 31 32 33 34 35

IDR II, 50. IDR III/6, 202. ILD 249. IDR III/5, 29. IDR II, 646. IDR III/5, 20. IDR III/4, 229. IDR III/5, 150. IDR III/2, 415.

148


[Caius] Iulius Euhodus36: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (Solin 2003, 922). Titus Iulius Evanthus37: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 159). Cognomen-ul Evanthus apare în Italia (CIL VI 25753),Hispania Baetica (AÉ 1982, 553) și Dacia. Caius Iulius Farnax38: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 443). Iulius Farnax a fost aug(ustalis) municipi Aur(eli) Ap(ulensis). Iulius Flavianus39: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146). Caius Iulius Fronto40: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Iulius Fronto a fost miles coh(ortis) I Pr(aetoriae) et decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Caius Iulius Frontonianus41: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Iulius Frontonianus a fost veteranus ex b(ene)f(iciario) Co(n)s(ularis) leg(ionis) V Mac(edonicae). Lucius Iulius Ga[?ianus]42: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). Iulius Gaianus este cives Treverus. Titus Iulius Gaianus43: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). Iulius Gaianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Iulius Gaius44: nomen gentile latin (RNGCL, 98) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28).

36 37 38 39 40 41 42 43

IDR III/3, 178. IDR II, 206. IDR III/5, 20. IDR III/1, 27. IDR III/2, 113. IDR III/5, 21, 36. Sunt două inscripții despre o singură persoană. IDR III/5, 543. IDR III/5, 183, 344. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

149


Iulius Gracil(l)is45: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Iulius Gracillis a fost eq(ues) numeri Palmyrenorum Tibiscensium. Iulius Herculanus46: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Caius Iulius Herculanus47: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Iulius Herculanus a fost miles coh(ortis) III Pr(aetoriae) și era originar din Zermi(zegethusa). Caius Iulius Il[?lustris]48: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 279). Caius Iulius Ingenuus49: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Iulius Ingenuus a fost IIvir la Napoca. Iulius Ingenuus50: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Iulius Ingenuus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Iulius Ioas51: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen regăsit probabil sub altă grafie la Siracusa (CIL X 7187). Acceptând faptul că poate fi o eroare de lapicid, numele corect ar fi Ionas, cognomen semit (Wuthnow 1930, 58) care apare în Africa Proconsularis (ILTun, 1268), Britannia (IBC, 229c) și Dacia. Caius Iulius Irenicus52: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 138). Cognomen-ul Irenicus apare în Italia (CIL VI 19711) Hispania (CIL II 4529) și Germania Superior (CIL XIII 6103). Iulius Irenicus a fost aug(ustalis) municipi Aur(eli) Ap(ulensis).

44 CIL III 13761. 45 IDR III/5, 219. 46 IDR II, 135, IDR III/5, 91. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR II 135 a fost decurio scolae Fabr(um). 47 IDRE 35. 48 IDR III/4, 20. 49 CIL III 14465. 50 IDR III/5, 451. 51 CIL III 13761. 52 IDR III/5, 20.

150


Caius Iulius Iulianus53: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin derivat din nomen-ul gentile (Kajanto 1965, 148). Iulius Iulianus a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Lucius Iulius Iulianus54: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 148). Iulius Iulianus55: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 148). Caius Iulius Iustus56: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Iulius Iustus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Marcus Iulius Papiria Iustus57: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Iulius Iustus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Iulius Iustus58: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Iulius Iustus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Lucius Iulius Luci f. Galeria Leuganus59: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen celt (Holder 1962, 201) filiato concordă cu praenomen-ul. Iulius Leuganus este înscris în tribul Galeria (Kubitschek 1937, 2501) este originar din Clunia și a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Iulius Logetius60: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen celt (Holder 1962, 279) Cognomen-ul Logetius apare în Gallia Cisalpina (CIL V 5011). Iulius Logetius a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina.

53 IDR III/3, 115. 54 IDR III/1, 71. 55 IDR III/2, 114, IDR III/6, 207, CIL III 900. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/2, 114 a fost patronus coll(egi) Fabr(um) și IDR III/6, 207 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 56 IDR III/5, 192. 57 IDR III/2, 9. 58 IDR III/5, 451. 59 IDR III/5, 366. 60 IDR III/6, 210.

151


Caius Iulius Lysias61: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 282). Cognomen-ul Lysias Apare în Italia (CIL X 4972), Hispania Baetica (AÉ 1998, 694) și Pannonia Inferior (CIL III 3397). Iulius Lysias a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae) Sev(erianae). Iulius Macedo62: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 109). Caius Iulius Macer63: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Iulius Macer a fost 7(centurio). Iulius Marcellinus64: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Iulius Marcellinus a fost vexil(larius) scol(ae) fabr(um). Caius Iulius Marcianus65: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Iulius Marcianus66: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Caius Iulius Marcus67: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 37). Lucius Iulius Luci f. Collina Marcus68: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 37) filiatio concordă cu praenomen-ul. Iulius Marcus este înscris în tribul Collina (Forni IV, 66). Iulius Marinus69: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 308).

61 62 63 64 65 66 67 68 69

IDR III/5, 32. IDR I, 32. IDR III/2, 428. IDR II, 135. IDR III/3, 10, IDR III/5, 282. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 10 a fost decurio col(oniae) iar IDR III/5, 282 a fost signifer leg(ionis) XIII Gem(inae). IDR II, 135, IDR III/6, 211. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR II, 135 a fost immag(inifer) scol(ae) fabr(um) și IDR III/6, 211 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. IDR III/2, 417, CIL III 7658. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 214. IDR II, 505.

152


Iulius Maronius70: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 113). Maronius, cu funcție de cognomen apare doar în Dacia. Iulius Martialis71: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Caius Iulius Martialis72: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Iulius Maximianus73: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Iulius Maximianus a fost 7(centurio) leg(ionis) V Mac(edonicae). Caius Iulius Maximus74: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Iulius Maximus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis) leg(ionis) V Mac(edonicae). Iulius Maximus75: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Caius Iulius Melcidianus76: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec, Μελγίς (LGPN IV, 227) latinizat prin sufixul -dianus. Iulius Melcidianus a fost veteranus ex b(ene)f(iciario) Co(n)s(ularis) leg(ionis) V Mac(edonicae). Iulius Memnon77: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN II, 303). Iulius Memnon a fost libertus. Iulius Messius78: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 118). Iulius Messius a fost veteranus. Caius Iulius Metrobianus79: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 118). Cognomen70 Piso 1996, nr. 34. 71 IDR III/1, 110, 273. Sunt două inscripții probabil despre aceași persoană. IDR III/1, 110 a fost miles coh(ortis) I Vind(elicorum) iar IDR III/1, 273 a fost veteranus. 72 IDR III/3, 177, CIL III 882. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 177 a fost centurio coh(ortis) II Comm(agenorum) iar CIL III 882 a fost pater al cultului Isiac de la Potaissa. 73 CIL III 7672. 74 CIL III 826. 75 IDR III/3, 20, IDR III/6, 215. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/6, 215 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 76 IDR II, 41. 77 IDR III/5, 151. 78 IDR III/5, 450.

153


ul Metrobianus mai apare în Britannia (VIL VII 234). Iulius Metrobianus a fost IIvir col(oniarum) Sarmizegetusae et Apulensis. Iulius Militaris80: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 320). Iulius Militaris a fost, evident, miles. Cognomen-ul Militaris apare în Gallia Lugdunensis (CIL XIII 2070) și Dacia. Caius Iulius Naesius Sabinus81: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 313) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Tiberius Iulius Novianus82: praenomen (Salomies 1987, 55) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 151). Cognomen-ul Novianus are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 106). Iulius Novianus a fost librarius leg(ati). Caius Iulius Octavianus83: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 151). [Caius] Iulius Omucio84: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 222). Grafia numelui este greșită, corect fiind Homuncio. Cognomen-ul Omucio apare doar în Dacia. Iulius Omucio a fost libertus. Caius Iulius Onesimus85: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 343). Lucius Iulius Paetinus86: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 239). Caius Iulius Pasinicus87: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 355). Cognomen-ul Pasinicus apare în Italia (AÉ 2004, 414, AÉ 1928, 123), Africa Proconsularis (CIL VIII 12492) și Numidia (ILAlg I, 3778).

79 80 81 82 83 84 85 86

IDR III/5, 1, 100, 316, 325. Sunt patru inscripții despre aceași persoană. IDR III/5, 453. ILD 54. IDR III/5, 261. IDR III/5, 192. IDR III/4, 248. IDR III/2, 422. IDR II, 50.

154


Caius Iulius Paternus88: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Iulius Pi[..]89: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen ce nu poate fi întregit cu succes. Iulius Pi[..] este cives Dacus. Iulius Primus90: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Iulius Primus a fost centurio leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Iulius Priscinus91: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Iulius Priscus92: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Caius Iulius Pro[batus?]93: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Marcus Iulius Proclianus94: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 177). Iulius Proclianus a fost veteranus. Caius Iulius Proculus95: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 176). Iulius Quintianus96: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Iulius Quintianus a fost eq(ueas) Sing(ularius) la Roma iar inscripția precizează ca era natione Dacus. Iulius Quintus97: nomen gentile latin (RNGCL, 98) praenomen cu functie de cognomen (Kajanto 1965, 174).

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

IDR III/5, 297, 356, 367, 388. Sunt patru inscriptii probabil despre aceași persoană. IDR III/5, 366. IDRE 241. IDR III/5, 152. ILD 344. IDR III/2, 401, IDR III/5, 451. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 401 a fost veteranus iar IDR III/5, 451 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). ILD 356a. IDR III/3, 8. ILD 341. IDRE 57. IDR III/5, 101.

155


Marcus Iulius Quirinus98: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL,98) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Iulius Quirinus a fost aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis). Caius Iulius Rufinus99: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Caius Iulius Cai Iuli f. Rufinus100: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio concordă atât cu praenomen-ul cât și cu nomen-ul. Iulius Rufinus101: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Caius Iulius Cai f. Papiria Rufus102: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio concordă cu praenomen-ul. Iulius Rufus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și provine din Viminacium. Iulius Rufus103: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Decimus Iulius Rusonius104: praenomen (Salomies 1987, 27) nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 158, Schulze 1904, 222). Iulius Rusonius a fost armorum custos leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Iulius Rusticinus105: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 311). Iulius Rusticus106: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). Iulius Rusticus a fost decurio municipi. Caius Iulius Rusticus107: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). 98 IDR III/5, 153. 99 IDR III/5, 720. 100 Piso 2006, nr. 48. 101 IDR II, 55, IDR III/2, 356, AÉ 2007, 1194. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. 102 IDR III/2, 418. 103 IDR III/5, 138, 452. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 138 a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). 104 IDR III/5, 307. 105 IDR III/2, 380. 106 IDR III/5, 390.

156


Caius Iulius Sabinus108: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). [Iu?]l[ius?] Sabinus109: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Iulius Scenobarbus110: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen illyr (Mayer 1957, 312). Iulius Secundinus111: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Iulius Secundinus a fost evokatus coh(ortis) III Pr(aetoriae) la Roma iar inscripția precizează că era natione Dacus. Quintus Iulius Secundinus112: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Iulius Secundinus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Quintus Iulius Secundus113: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Iulius Secundus114: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Iulius Secundus a fost explorator și era originar din Colonia Claudia Ara Augusta Agrippinensium. Iulius Sempronius115: nomen gentile latin (RNGCL, 98)un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 167). Sempronius cu funcție de cognomen apare doar în Hispania și Gallia Belgica (OPEL IV, 64). Iulius Sempronius a fost [miles?] coh(ortis) I Vind(elicorum).

107 IDR III/2, 380. 108 IDR III/2, 419, ILD 54. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/2, 419 a fost IIvir municipi Drobetae iar ILD 54 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). 109 IDR III/5, 456. 110 CIL III 13761. 111 IDRE 28. 112 IDR III/2, 420. 113 IDR III/2, 420. 114 IDR III/3, 263. 115 ILD 176.

157


Iulius Seneca116: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Iulius Seneca a fost [IIvir] q(uin)q(enalis). Caius Iulius Sennianus117: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 155). Iulius Serenius118: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 168) și apare astfel doar în Dacia. Iulius Serenius a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Iulius Severus119: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Iulius Severus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Iulius Siro120: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen celt (Delamarre 2007, 247) Cognomen-ul Siro este prezent în Noricum, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 85). Iulius Siro a fost veteranus. Iulius Silvanus121: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Caius Iulius Sosipater122: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 414). Cognomen-ul Sosipater apare în Italia (CIL VI 23575) și în Pannonia Superior (AÉ 1982, 774). Iulius Statorius123: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 176). Statorius ca și cognomen apare în Pannonia (OPEL IV, 94). Iulius Strato124: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 323). Numele are aici grafia incompletă, corect fiind Strator. Iulius Strato[r] a fost 7(centurio) leg(ionis) IV Fl(aviae). Iulius Tacitus125: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Iulius Tacitus a fost 7(centurio) leg(ionis) V Mac(edonicae) P(iae). 116 IDR III/5, 459. 117 IDR II, 329. 118 IDR III/6, 216. 119 IDR III/5, 451. 120 IDR III/5, 450. 121 ILD 249. 122 IDR III/3, 178. 123 IDR III/5, 452. 124 IDR II, 34.

158


Caius Iulius Tato126: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen illyr (Mayer 1957, 330). Iulius Trophimus127: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 436). Caius Iulius Valens128: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Caius Iulius Valentinus129: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Iulius Valentinus130: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Caius Iulius Valerianus131: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Lucius Iulius Valerianus132: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Caius Iulius Cai f. Papiria Valerius133: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197) filiatio concordă cu praenomen-ul. Iulius Valerius este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit functia de veteranus leg(ionis)XIII Gem(inae) Sev(erianae)

ex

b(ene)f(iciario)

Co(n)s(ularis),

decurio

et

IIvir

col(oniae)

Sarm(izegetusae) Metropolis.

125 IDR III/5, 426. 126 IDR III/3, 216. 127 IDR III/3, 66. 128 IDR III/2, 419, IDR III/5, 297, 356, 364, 367, 388. Sunt șase inscripții probabil a trei persoane cu nume identice. IDR III/2, 419 a fost IIvir i(urae) d(icundo), IDR III/5, 338 a fost IIvir col(oniae) Ap(ulensis), Iarr IDR III/5, 297, 356, 364, 367. 388 a fost Haruspex col(oniae) Ap(ulensis) 129 IDR III/3, 178, IDR III/5, 204. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 204 a fost IIIIvir municipi Septimi Ap(ulensis). 130 IDR III/1, 139, CIL III 876. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 139 a fost flamen municipi [..]. 131 IDR III/2, 113, CIL III 7629, Piso 1996, nr. 36, 37. Sunt patru inscripții a probabil trei persoane cu nume identice. IDR III/2, 113 a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis) iar CIL III 7629 a fost miles. 132 IDR III/1, 71. 133 IDR III/2, 113.

159


Iulius Valerius134: nomen gentile latin (RNGCL, 98) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Caius Iulius Varianus135: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 158). Caius Iulius Verecundus136: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Iulius Verecundus a fost veteranus. Iulius Verus137: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Iulius Verus a fost veteranus. Iulius Viator138: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Iulius Victor139: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Marcus Iulius Victor140: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Iulius Victor a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Iulius Victorianus141: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Cognomen-ul Victorianus are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 168). Iulius Victorianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Iulius Victorinus142: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Iunlius Vinc[ianus?]143: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 158, RNGCL, 207). Cognomen-ul Vincianus apare în Dalmatia (OPEL IV, 171), dar și în Mauretania Caesariensis (CIL VIII 20757). Iulius Vincianus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). 134 IDR III/5, 456, Piso 1996, nr. 38. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 135 IDR III/5, 34, 246. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 136 IDR II, 43. 137 IDR III/5, 450. 138 IDR I, 37. 139 IDR III/5, 91, IDR III/6, 218. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/6, 218 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 140 IDR III/2, 421. 141 IDR III/2, 332. 142 IDR I, 38, IDR III/5, 459. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 459 a fost [IIvir?] q(uin)q(uenalis). 143 IDR III/5, 457.

160


[Iul]ius Vi[nde]x144: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 363). Publius Iulius Vitalinus145: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Cognomen-ul Vitalinus mai apare în Gallia Narbonensis (CIL XII 2033). Iulius Zeno146: nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 187). Caius Iulius Zoticus147: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98) cognomen grec (LGPN III.A, 191). Caius Iulius148: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 98). Marcus Iulius149: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 98). Publius Iulius150: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 98). Titus Iulius151: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 98). Iulius Iuli f.152: nomen gentile latin (RNGCL, 98) filiația concordă cu nomen-ul. Iulius Iuli f. a fost magister coll(egi) Iovis. Iulius153:

nomen

gentile

latin

(RNGCL,

98).

144 IDR III/5, 602. 145 IDR II, 308. 146 CIL III 13761. 147 IDR III/3, 89. 148 CIL III 819a, Piso 1996, nr. 35. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 149 IDR III/5, 457, Piso 1996, nr. 32. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 457 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). 150 IDR III/5, 540. 151 Piso 1996, nr. 33. 152 IDR I, 31. 153 IDR II, 156, IDR III/2, 284, 416, IDR III/3, 357, IDR III/5, 244, 324, 457, ILD 126, CIL III, 870, 7629, 13761, Piso 1996, nr. 30, Pferdehirt 2004, nr. 20. Sunt treisprezece inscripții a patrusprezece persoane cu nume identice. IDR III/2, 416 a fost [miles?] numeri Palmyrenorum Optatianensium, IDR III/5, 244 a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis), iar IDR III/5, 457 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae).

161


II.21

Iunia-Lusia

Iunia Beronice1: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen grec (LGPN II, 87, LGPN III.A, 90). Cognomen-ul Beronice are aria de răspândire restrânsă (OPEL I, 289). Iunia Cyrilla2: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen grec (LGPN III.A, 263). Iunius Adiutor3: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Iunius Adiutor a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Iunius Antonius4: nomen gentile latin (RNGCL, 99) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 17). Iunius Nedimus5: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen grec (LGPN III.A, 314). Cognomen-ul Nedimus apare în Italia (CIL IV 4822, CIL VI 158), Hispania Citerior (CIL II 3613) și Dacia. Iustia Ingenua6: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Iustia Secundina7: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Iustia Sextilla8: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen derivat fie dintr-un praenomen fie dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 174, 170). Iustina Eutychia9: nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen grec (LGPN III.A, 178). [Marcus] [Iust?]inus Marci f. Oufentina Singularis10: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen latin (Kajanto 1965, 320) filiatio de origine latină pe baza căruia a fost reconstituit praenomen-ul. Iustinus Singularis este înscris în tribul Oufentina (Kubitschek 1937, 2503).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDR III/5, 555. IDR III/1, 55. IDR III/6, 219. IDR III/5, 456. IDR III/3, 313. IDR III/2, 451. IDR III/5, 154. IDR III/2, 451. ILD 698. Protase et alii 2008, 47, nr. 20.

162


Caius Kaninius Sabinianus11: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 45), dar cu grafie normala, Caninius; cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Kaninius Sabinianus a fost decurio et IIvir col(oniae) M[?alvensium]. Caius Laberius Iustus12: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 99) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Laberius Iustus a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Publius Labius Rufinus13: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 100) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Lucius Laelius Luci f. Ulpia Placidus14: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 100) cognomen latin (Kajanto 1965, 262) filiatio concordă cu praenomenul. Laelius Placidus este înscris în pseudo-tribul Ulpia (Forni III/1, 15) este originar din Zermi(zegethusa) și a fost miles coh(ortis)[.. Pr(aetoriae)] la Roma. Lelius15: nomen gentile latin (RNGCL, 103). Laellia Curillia16: nomen gentile latin (RNGCL, 100) cognomen grec (LGPN III.A, 263). Cognomen-ul Curillia este nume hapax. Laudica Syra17: nomen gentile grec (Solin 2003, 226) cognomen ce indică o posibilă origine geografica și care probabil este grec (LGPN II, 411).Laudica Syra este înscrisă în tribul Collina (Forni IV, 66) și este originară din Philadelphia. Cognomen-ul Syra nu apare în OPEL, dar apare în Italia (CIL VI 20276). Lepidus18: nomen gentile latin (RNGCL, 103). Licinia Cale19: nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen grec (LGPN III.A, 227). Licinia Iulia20: nomen gentile latin (RNGCL, 104) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 98).

11 12 13 14 15 16 17 18 19

IDR III/1, 109. IDR III/2, 248. ILD 303. IDRE 39. CIL III 801. IDR III/5, 305. IDR II, 56. IDR III/1, 187. ILD 324.

163


Licinia Valentina21: nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). [Lici]nianus Vere[cundus]22: nomen gentile latin derivat prin sufixul -ianus (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Marcus Licinius Avitus23: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (RNGCL, 299). [Caius] Licinius Euprepes24: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen grec (LGPN III.A, 173). Licinius Euprepes a fost libertus. Marcus Licinius Evangelus25: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen grec (LGPN II, 161). Quintus Licinius Macrinus26: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Licinius Macrinus a fost 7(centurio) leg(ionis) IV F(laviae) F(elicis). Lucius Licinius Maximus27: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Licinius Maximus a fost miles și era originar din Napoca. Lucius Licinius Messalinus28: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 194). Licinius Messalinus a fost 7(centurio) leg(ionis) IV F(laviae) F(elicis). Marcus Licinius Moesicus29: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin ce desemnează originea geografică a posesorului. Cognomen-ul Moesicus are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 85).

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

IDR III/3, 360. IDR III/2, 424. IDR II, 84. Russu-Milea 1964, 20, nr. 7. IDR III/3, 179. IDR III/5, 389. IDR III/3, 95. IDRE 447. IDR III/3, 96. IDR III/5, 389.

164


Caius Licinius Collina Ponticus30: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen grec (LGPN III.A, 372). Licinius Ponticus este înscris în tribul Collina (Forni IV, 66) este originar din Caesarea și a fost veteranus alae I Ituraeorum. Licinius Priscus31: nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Licinius Priscus a fost veteranus. Sextus Licinius Quintus32: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen obținut dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). [Lic]inius Verecundus33: nomen gentile latin (RNGCL, 104) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Licinius Verecundus a fost veteranus ex duplario. Afr[icanus] [Li]cinni[us] Ronius34: praenomen (Salomies 1987, 322) nomen gentile latin (RNGCL, 104) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 157). Ronius cu funcție de cognomen pare doar în Dacia. Linda Severus35: nomen gentile grec derivat din Λίνδος (LGPN II, 285) nomen gentile latin (Kajanto 1965, 256). Nomen-ul Linda apare doar în Dacia, dar cu funcție de cognomen mai apare la Roma (CIL VI 1056). Lis(s)inia Callityche36: nomen gentile latin (RNGCL, 105) cognomen grec (LGPN II, 254). Lis(s)inia Callityche a fost probabil liberta. Titus Lis(s)inius Amabilis37: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 105) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Lucius Livius Marcellinus38: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 105) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Lucius Livius Marcellus39: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 105) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Livius Marcellus a fost IIvir col(oniae). 30 31 32 33 34 35 36 37 38

IDR III/3, 179. IDR III/5, 450. IDR III/4, 4. CIL III 848. CIL III 7702. IDR II, 45. IDR III/2, 425. IDR III/2, 425, IDR III/3, 234.

165


Livius Rufus40: nomen gentile latin (RNGCL, 105) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Livius Rufus a fost decurio. Lucius Livius Victorinus41: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 105) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Livius Victorinus a fost quaestor. Livius42: nomen gentile latin (RNGCL, 105). Livius a fost hastatus leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Longinius Maximus43: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 106) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Caius Longius Aquilinus44: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 106) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Longius Aquilinus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Longius Orestus45: nomen gentile latin (RNGCL, 106) cognomen grec (LGPN III.A, 345). Cognomen-ul Orestus apare în Gallia Narbonensis (CIL XII 612) și în Dacia. Longius Orestus a fost q(uin)q(uenalis). Lonius Tizius Celsi f.46: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 212) derivat din Lonus, cognomen illyr (Mayer 1957, 341) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 230). Marcus Lucanius Melior47: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 106) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Lucilia Marcia48: nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 27). Lucilia Serena49: nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen latin (Kajanto 1965, 261).

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ILD 328. ILD 698. CIL III 882. IDR III/5, 401. IDR III/2, 426. IDR III/5, 348. IDR III/5, 459. Ciongradi 2009, nr. 19. IDR I, 39. Băeștean-Tutilă 2011, 239. IDR III/4, 22.

166


Lucilius Aelianus50: nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 139). Lucilius Aelianus a fost princeps. Lucilius Felix51: nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Lucilius Felix a fost magister. Marcus Lucilius Lucilianus52: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen derivat din nomen-ul gentile (Kajanto 1965, 173). Lucilius Lucilianus a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Lucilius Philoctemon53: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen grec (LGPN II, 456). Cognomen-ul Philoctemon apare doar în Dacia. Lucilius Philoctemon a fost IIvor col(oniae) Aur(eliae) Apulensis. Marcus Lucilius Threptio54: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen grec (LGPN II, 230). Cognomen-ul Threptio are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 121). Lucilia Musa55: nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Cognomen-ul Musa are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 91). Marcus Lucius Romanus56: praenomen (Salomies 1987, 37) un al doi-lea praenomen cu funcție de nomen gentile (Salomies 1987, 34, RNGCL, 107) cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Lucretius Aquila57: nomen gentile latin (RNGCL, 107) cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Lucretius Aquila a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Lusia Prisca58: nomen gentile latin (RNGCL, 108) cognomen latin (Kajanto 1965, 288).

50 51 52 53 54 55 56 57 58

CIL III 830. IDR III/3, 73. IDR III/3, 242. IDR III/5, 339. IDR III/5, 97. CIL III 12541. ILD 56. IDR III/6, 224. IDR III/3, 180.

167


II.22

Maathonia-Ostilius

Publia Ma(a)t[honia]1: praenomen (Kajava 1994, 63, Solin 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 114). Nomen-ul Mathonia apare la Roma (CIL VI 22286) și este corespondentul feminin al numeul Matho. Macrinia Marcia2: nomen gentile latin (RNGCL, 109) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 27). Aelius Macrinius Epidianus qui et Epidius3: nomen gentile latin cu funcție de praenomen (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 109) cognomen grec (LGPN III.A, 146) derivat și latinizat prin sufixul -ianus, agnomen derivat din cognomen (Kajanto 1966, 38). Aelius Macrinius Gettius4 nomen gentile latin cu funcție de praenomen (RNGCL, 7) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 109) un al trei-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 88). Numele Gettius apare în Gallia Narbonensis (CIL XII 2670), Italia (CIL XIV 526) și la Roma (CIL VI 19046). Aelius Macrinius Gettius a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Maecius Domitius5: nomen gentile latin (RNGCL, 109) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 69). Maecius Domitius a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Quintus Manlius Verus6: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 112) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Manlius Verus a fost veteranus leg(ionis) XV Apollinaris. Marcus Marcellus7: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 112). Marcus Marcellus a fost librarius legati. Caia Marcia8: praenomen (Salomies 1987, 28, Kajava 1994, 38-39) nomen gentile latin (RNGCL, 112). 1 2 3 4 5 6 7

IDR III/4, 109. IDR III/2, 372. IDR III/2, 368. IDR III/2, 368. IDR II, 36. IDR III/2, 428. IDR III/5, 391.

168


Marcia Cara9: nomen gentile latin (RNGCL, 112) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Marcia Donata10: nomen gentile latin (RNGCL, 112) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Marcia Longina11: nomen gentile latin (RNGCL, 112) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Marcia Secundina12: nomen gentile latin (RNGCL, 112) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Marcianus Avitianus13: nomen gentile latin (RNGCL, 112) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Mariana Bonosa14: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Mariana Bonosa a fost liberta. Titus Marianus15: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 113). Marinus Marianus Bassus16: nomen gentile latin (RNGCL, 113) un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Thesaurus II, 1778 sqq.) Marianus Bassus a fost sacerdos Iovis Dolichenis. Marius Aurelianus17: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 141). Marius Aurelianus a fost princeps numeri. Marius Cerdo18: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen grec (LGPN III.A, 240) Marius Chrysanthus19: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen grec (LGPN III.A, 479).

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IDR III/1, 11. IDR III/2, 230. IDR III/1, 19. CIL III 7668. IDR III/2, 432. IDR III/5, 553. IDR III/5, 293. IDR III/1, 3. IDR III/3, 298. ILD 213. IDR III/5, 155. IDR II, 647.

169


Marius Claudianus20: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Marius Claudianus a fost IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). Marius Firminus21: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Marius Firminus a fost veteranus. Caius Marius Gemellinus22: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Marius Gemellinus a fost veteranus și era natione Dacus. L[ucius] M[arius] [H]adrianus23: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 187). Cognomen-ul Hadrianus are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 173). Lucius Marius Ingenuus24: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). [Caius] Marius Marcellinus25: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Marius Marcellinus a fost miles leg(ionis) II Parthicae. Quintus Marius Proculus26: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen obținut dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 176). Marius Proculus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Lucius Marius Valens27: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Marius Valens a fost patronus coll(egi) Fabr(um). Marius Valens28: nomen gentile latin (RNGCL, 113) cognomen latin (Kajanto 1965, 247).

20 21 22 23 24 25 26 27 28

ILD 288. IDR III/5, 450. IDRE 58. Popovici-Varga 2010, 101. IDR III/5, 554. IDRE 58. Ciongradi 2009, nr. 21. AÉ 2003, 1524a. IDR III/1, 56.

170


Masotina Spectata29: nomen gentile latin (RNGCL, 114) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Nomen-ul Masotinus, -a este nume hapax (OPEL III, 63). Marcus Mateus Victor30: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile semit (Wuthnow 1930, 74) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Nomen-ul Mateus este un nume Biblic și poate fi considerat creștin chiar dacă posesorul dedică un altar lui IOM la Micia. Numele mai apare în Mauretania Caesariensis (CIL VIII 21801). Mateus Victor a fost veteranus. Masurius Messi f.31: nomen gentile latin (RNGCL, 114) filiatio de origine latină (RNGCL, 118). Masurius Messi f. a fost decurio. [Mattavia] Blaste32: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen celt (Delamarre 2007, 58 sqq.). Mattavia Laeda33: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen grec (Solin 2003, 602). Lucius Mattavius Blastus34: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen celt (Delamarre 2007, 58 sqq.). Caius Maximius Iulianus35: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Maximius Iulianus a fost optio praetori leg(ionis)V Mac(edonicae). Maximius36: nomen gentile latin (RNGCL, 115). Maximus Barsemon37: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen semit (Wuthnow 1930, 107). Maximus Barsemon a fost sacerdos. Barsemon este de fapt filiatio și nu cognomen, Semon fiind nume grec, Σήμων (LGPN V.A, 403), Bar fiind corespondentul semit al latinului f(ilius).

29 30 31 32 33 34 35 36 37

IDR III/3, 252. IDR III/3, 90. IDR I, 36. IDR III/3, 181. IDR III/3, 181. IDR III/3, 181. IDR III/5, 243. IDR III/5, 722. IDR III/2, 20.

171


Maximus Cornelianus38: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Maximus Cornelianus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Maximus Fan[dus?]39: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Cognomen-ul Fandus apare în Gallia Belgica, cele două Germanii și Dacia (OPEL II, 134). Maximus Maximinus40: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Maximus Nicomedis41: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen grec (LGPN III.A, 326). Cognomen-ul Nicomedis apare în Italia (CIL X 1970), Roma (CIL VI 2760, 9427) Gallia Narbonensis (CIL XII 444). Flavius Maximus Surus42: nomen gentile latin cu funcție de praenomen (RNGCL, 80) nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen latin (RNGCL, 179). Cognomen-ul Surus poate îndica originea geografică a posesorului. Maximus Surus a fost sacerdos. Maximus Veranus43: nomen gentile latin (RNGCL, 115) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Memmius Fronto44: nomen gentile latin (RNGCL, 116) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Memmius Fronto a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Memmius Hel[vianus?]45: nomen gentile latin (RNGCL, 116) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Μάρκος Μέμμιος Λόνγος46: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 116) cognomen latin (Kajanto 1965, 230).Μέμμιος Λόνγος a fost βενεφ(ικιάριος).

38 39 40 41 42 43 44 45 46

IDR III/5, 451. IDR III/2, 434. IDR II, 340. IDR III/5, 452. ILD 338. IDR I, 32. IDR III/6, 231. IDR III/5, 555. IDR III/5, 15.

172


Memmius Asclepi f.47: nomen gentile latin (RNGCL, 116) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 80). Menonia Gemellina48: nomen gentile latin (RNGCL, 117) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Nomen-ul Menonius,-a mai apare în Numidia (CIL VIII 18065). Mestrinus Firminus49: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin cu funcție de nomen gentile (Kajanto 1965, 162) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Mestrius Martinus50: nomen gentile latin (RNGCL, 118) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Mestrius Martinus a fost pictor. Mettia Flora51: nomen gentile latin (RNGCL, 118) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Caius Mettius Cassianus52: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 118) cognomen derivat dintr-un nomn gentile latin (Kajanto 1965, 144). [Caius] Mettius Potent[(i)]us53: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 118) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Minicia54: nomen gentile latin (RNGCL, 119). Minicius Marcus55: nomen gentile latin (RNGCL, 119) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 37). Marcus Minicius Simphorus56: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 119) cognomen grec (LGPN II, 410). Cognomen-ul Simphorus mai apare în Sardinia (CIL X 7647). Mincius Simphorus a fost augustalis municipi Drobetensium. Marcus Mociuncius Valentinus57: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile celt (Holder 1962, 503), dar considerat latin (RNGCL, 120) cognomen latin (Kajanto 1965,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

IDR I, 41. IDR III/3, 369. CIL III 838. IDR III/5, 66. IDR III/2, 153. IDR III/2, 153. Este o singură inscripție despre două persoane cu nume identice. IDR III/2, 153. IDR II, 52. IDR III/6, 314. IDR II, 52. IDR III/5, 556.

173


247). Nomen-ul Mociuncius este nume hapax (OPEL III, 83). Mociuncius Valentinus a fost librarius legati. Moc[(c)]ius Bov[ius?]58: nomen gentile celt (Delamarre 2007, 200), dar considerat latin (RNGCL, 120) cognomen celt (Delamarre 2007, 65). Nomen-ul Moc(c)ius apare în Italia și Gallia Narbonensis (OPEL III, 83) iar cognomen-ul Bovius apare în Hispania (OPEL I, 315). Mocus Adiutor59: nomen gentile celt (Delamarre 2007, 200) cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Nomen-ul Mocus apare în Italia (CIL V 7656), Pannonia Superior (CIL III 6480) și Dacia. Sextus Modestius Secundinus60: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 120) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Modestius Secundinus este cives [..]ar, nume care nu poate fi reconstituit cu secces. Modestius61: nomen gentile latin (RNGCL, 120). Mucius Victor62: nomen gentile latin (RNGCL, 122) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Munatia Procula63: nomen gentile latin (RNGCL, 122) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 176). Munatia Procula a fost nata in provincia Dacia. Munatius Pius64: nomen gentile latin (RNGCL, 122) cognomen latin (Kajanto 1965, 251). Munatius Pius a fost 7(centurio) coh(ortis) I leg(ionis) V Mac(edonicae). Naevius Do[lens?]65: nomen gentile latin (RNGCL, 124) cognomen trac (Detschew 1957, 146). Marcus Naevius Felicius66: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 124) cognomen latin (Kajanto 1965, 273).

58 59 60 61 62 63 64 65 66

IDR III/4, 12. IDR III/4, 12. IDR III/5, 557. IDR III/3, 295. IDR III/5, 458. IDRE 33. Bărbulescu 2012, 10. IDR III/2, 336. IDR III/5, 157.

174


Nas(s)idius Primus67: nomen gentile latin (RNGCL, 125) cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Nomen-ul Nassidius cu litera "s" dublată apare doar în Dacia. Navinus68: nomen gentile latin (RNGCL, 125).Gentiliciul corect ar fi Navinius dar, în fond este același nume cunoscut în Imperiu. Nennia Ianuaria69: nomen gentile latin (RNGCL, 126) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Nomen-ul Nennius,-a apare la Roma (CIL VI 35907) și în Dacia. Caius Nertonius Speratus70: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 126) cognomen latin (Kajanto 1965, 297). Nomen-ul Nertonius are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 99). Nertonius Speratus a fost veteranus ex decurio și provine ex Dacia. Nonia Cai l. Scita71: nomen gentile latin (RNGCL, 128) cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Cognomen-ul Scitus,-a are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 55) Nonia Scita este liberta unui anume Caius, praenomen (Salomies 1987, 28). Caius Nonius Im[munis?]72: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 128) cognomen latin (Kajanto 1965, 315). Caius Nonius73: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 128). Caius Numerius Decianus74: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 128) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 145). Numerius Decianus a fost IIvir municipi Napocae. Nu[meriu?]s75: nomen gentile latin (RNGCL, 128). Caius Nummius Amandus76: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 129) cognomen latin (Kajanto 1965, 360).

67 Ciongradi 2009, nr. 6, 78. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 68 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 69 CIL III 815. 70 IDRE 300. 71 Stanciu 1996, 158. 72 IDR III/5, 561. 73 IDR III/5, 561. Este o singură inscripție despre două persoane cu nume identice. Una dintre ele a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 74 CIL III 14465. 75 IDR III/5, 452. 76 IDR III/5, 283.

175


Caius Nummius Certus77: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 129) cognomen latin (Kajanto 1965, 254). Nummius Certus a fost augur col(oniae) Ap(ulensis). Caius Nummius Verus78: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 129) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Nummius Verus a fost IIvir col(oniae) Ap(ulensis). Octavia Digna79: nomen gentile latin (RNGCL, 130) cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Octavius Cassianus80: nomen gentile latin (RNGCL, 130) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Lucius Octavius Gratus81: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 130) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Caius Octavius Nepos82: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 130) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Όκτάουιος Πριστίνος83: nomen gentile latin (RNGCL, 130) cognomen latin (Kajanto 1965, 289). Cognomen-ul Pristinus apare în Noricum și Dacia (OPEL III, 163). Offelius Annianus84: nomen gentile latin (RNGCL, 131) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 140). Nomen-ul Offelius apare în Italia (CIL X 3775), Numidia (CIL VIII 2957) și Dacia. Offelius Annianus a aprținut de legiunea a XIII-a Gemina. Omulius Crescens85: nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Nomen-ul Omulius apare la Roma (CIL VI 180), Numidia (CIL VIII 3950) și Dacia. Opeleus Surus86: nomen gentile latin (RNGCL, 132) aici cu grafia greșită, corect fiind Opellius, cognomen latin (RNGCL, 179). Cognomen-ul Surus poate îndica originea geografică a posesorului. 77 78 79 80 81 82 83 84 85

IDR III/5, 599. IDR III/5, 2. IDR III/5, 158. ILD 249. IDR III/5, 275. IDR III/2, 435. CIGD 18. IDR III/6, 232. IDR III/5, 159.

176


Opel(l)ia Calityche87: nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen grec (LGPN II, 254). Opellia Victorina88: nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Marcus Opellius Marci f. Papiria Adiutor89: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen latin (Kajanto 1965, 360) filiatio concordă cu praenomen-ul. Opellius Adiutor este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și îndeplinește funcția de IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Opellius Crispinus90: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Marcus Opellius Firminus91: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Marcus Opellius Secundus92: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Marcus Oppelius Maximus93: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 132) aici cu grafia greșită, corect fiind Opellius, cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Oppelius Maximus a fost decurio montanensium și era originar din Montana. Lucius Ophonius Papiria Domitius Priscus94: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 131, De-Vit 1887, 783) aici cu grafia diferită, "ph" în loc de "f", un al doi-lea nomen gentile latin (RNGCL, 69) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Nomenul Of(f)onius mai apare în Dalmatia(CIL III 2450), Italia (CIL X 4261). Ophonius Domitius Priscus a fost înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae).

86 87 88 89 90 91 92 93 94

IDR III/3, 315. IDR III/3, 368. IDR III/3, 361. IDR III/2, 116, 117, IDR III/3, 317, 350. Sunt patru inscripții despre aceași persoană. IDR III/3, 361. IDR III/3, 327. IDR III/5, 340. IDR II, 142. IDR III/2, 22.

177


Oppius Iulianus95: nomen gentile latin (RNGCL, 132) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Oppius Iulianus a fost miles. Ostilia96: nomen gentile latin (RNGCL, 134). Ostilius97: nomen gentile latin (RNGCL, 134).

95 IDR III/1, 29. 96 ILD 713. 97 ILD 713.

178


II.23

Paetinius-Pyra

Quintus Paetinius Senilis1: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 136) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Panes Stagilis2: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 225) cognomen latin (Kajanto 1965, 259) cu grafia diferită, corect fiind Stabilis. Cognomen-ul Stagilis este nume hapax. Papiria Quintilla3: nomen gentile latin (RNGCL, 137) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). Papiria Zoe4: nomen gentile latin (RNGCL, 137) cognomen grec (LGON III.A, 188). Papirius Quintinius5: nomen gentile latin (RNGCL, 137) cognomen derivat dintr-un praenomen (Salomies 1987, 46). Titus Patulcius Severus6: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 139) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Nomen-ul Patulcius apare în Hispania și Dacia (OPEL III, 129). Paulinius S[upe?]r7: nomen gentile latin (RNGCL, 139) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Nomen-ul Paulinius apare în Germania Superior (CIL XIII 7399, 7400) și la Roma (CIL VI, 1057, 3280). Persenius Maximus8: nomen gentile etrusc (Schulze 1904, 88) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Nomen-ul Persenius mai apare în Hispania Baetica (CIL II-7 505). Persenius Maximus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Petilia Victorina9: nomen gentile latin (RNGCL, 142) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Nomen-ul Petilia apare la Roma (CIL VI 16965, 21686, 34149) în Italia (CIL XI 5884) în Syria (CIL III 134).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IDR III/5, 54, 75. Sunt două Inscripții despre aceași persoană. Ciongradi 2009, nr. 75. IDR III/2, 436. IDR III/2, 200. IDR III/2, 436. IDR II, 322. IDR I, 38. IDR III/6, 234. IDR III/2, 444.

179


Petronia Celerina10: nomen gentile latin (RNGCL, 142) cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Caius Petronius Iustus11: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 142) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Petronius Iustus a fost cornicularius. Petronius Marcianus12: nomen gentile latin (RNGCL, 142) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Petronius Marcianus a fost librarius. Sextus Pilonius Sexti f. Stellatina Modestus13: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 143) cognomen latin (Kajanto 1965, 263) filiatio concordă cu praenomen-ul. Pilonius Modestus este înscris în tribul Stellatina (Kubitschek 1937, 2501) era originar din Beneventum și a îndeplinit funcția de 7(centurio) leg(ionis) IV F(laviae) F(elicis). Titus Pius Priscus14: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 144) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Pius Priscus a fost miles. Plaetoria Maxima15: nomen gentile latin (RNGCL, 144) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Plat[ius?] Baotius16: nomen gentile latin (RNGCL, 144) cognomen necunoscut. Baotius nu se regăsește nicăieri. Bao este o localitate antică din Moesia (De-Vit 1859-1867, 672, Thesaurus II, 1717). Plator Acceptianus17: nomen gentile illyr (Mayer 1957, 273) cognomen latin (Kajanto 1965, 281). Nomen-ul Plator apare în Dalmatia și Dacia (OPEL III, 145). Cognomen-ul Acceptianus apare în Noricum și Dacia (OPEL I, 8). Plotia Aemilia18: nomen gentile latin (RNGCL, 145) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 7). Plotia Aemilia a fost liberta. Plotia19: nomen gentile latin (RNGCL, 145). 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IDR III/5, 242. IDR III/2, 267. AÉ 2007, 1194. IDR III/2, 437. IDR II, 378. Ciongradi 2009, nr. 128. Ciongradi 2009, nr. 88. IDR I, 39. IDR III/5, 489.

180


Marcus Pompeius Proculus20: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 176). Pompeius Proculus a fost b(ene)f(iciarius). Pompeius21: nomen gentile latin (RNGCL, 146). Pomponia Severa22: nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Lucius P[..] Aurelius23: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile imposibil de restituit, un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 28). Pomponius Fortis24: nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Pomponius Fortis a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Caius Pomponius Fuscus25: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Pomponius Fuscus a fost IIvir col(oniae) Ap(ulensis). Pomponius Haemus26: nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen (Cassius Dio, LXVII, 6, 2) necunoscut care poate indica proveniența geografică a posesorului (Oberhummer 1912, 2221-2223). Pomp[onius?] Ianuarius27: nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Pomponius Ianuarius a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Marcus Pomponius Severus28: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Pomponius Severus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Pom[ponius?] Valens29: nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Pomponius Valens a fost veteranus. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

IDR III/2, 483, IDR III/5, 489. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR II, 644. CIL III 819. IDR III/2, 438. IDR III/1, 50. IDR III/6, 239. IDR III/5, 16, 160. Sunt două inscripții despre o singură persoană. IDR III/1, 56. IDR III/5, 451. IDR III/2, 6, 438. Sunt două inscripții despre o singură persoană.

181


Pomponius Victorinus30: nomen gentile latin (RNGCL, 146) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Pomponius Victorinus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Pomponius31: nomen gentile latin (RNGCL, 146). Pontia Asia32: nomen gentile latin (RNGCL, 147) cognomen grec (LGPN III.A, 79). Cognomen-ul Asia are aria de răspândire restrânsă (OPLE I, 184). Pontia Sy[ner]usa33: nomen gentile latin (RNGCL, 147) cognomen grec (LGPN III.A, 406). Cognomen-ul Synerusa are aria de răspândire restrânsă (OPLE IV, 103). Publius Pontius Blandus34: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 147) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). [Caius] [Pontius] Cai Pont[i f.] [Ponti]anus35: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 147) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 153). Filiatio face posibilă intregirea integrală a numelui. Publius Pontius Pontianus36: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 147) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 153). Publius Pontius Secundinus37: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 147) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Por[cius?] Iulianus38: nomen gentile latin (RNGCL, 14) cognomen

derivat dintr-un

nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Porcius Iulianus a fost tesserarius. Postuminus Clemens Tyranni f.39: cognomen latin cu funcție de nomen gentile (Kajanto 1965, 296) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 263) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 437).

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

IDR III/5, 450. IDR III/5, 118. IDR III/3, 182, IDR III/5, 620. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 563. IDR III/5, 563. IDR III/2, 439. IDR III/5, 564. IDR III/2, 439. IDR III/2, 439. IDR III/5, 453. IDR III/4, 137.

182


Marcus Postumius Tertius40: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 148) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Primius Germanus41: nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Primius Senecio42: nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Primius Senecio a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Primina Longa43: cognomen latin cu funcție de nomen gentile (Kajanto 1965, 291) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Procilia Flora44: nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Procilia45: nomen gentile latin (RNGCL, 149). Marcus Procilius Aphrodisius46: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen grec (LGPN III.A, 86). Procilius Aphroditus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Procilius Iulianus47: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Procilius Iulianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Procilius Marci f. Papiria Niceta48: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen grec (LGPN III.A, 320) filiatio concordă cu praenomen-ul. Procilius Niceta este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și îndeplinește funcția de IIvir et flamen col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Procilius Primus49: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen latin (Kajanto 1965, 291).

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

IDR III/5, 161. ILD 441. IDR III/5, 205. IDR III/3, 35. IDR III/2, 317, 345. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 190. IDR III/2, 190. IDR III/2, 118. IDR III/2, 2, 3. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 317, 345. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

183


Marcus Procilius Regulus50: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Procilius Regulus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Procilius Theodorus51: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen grec (LGPN III.A, 202). Procilius Theodorus a fost IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae). Procilius Ingenuus52: nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Proculus Apolofanes53: nomen gentile latin (RNGCL, 149) cognomen grec (LGPN III.A, 50). Proculus Apolofanes a fost probabil surus negotiator. Publicia Eu[tyche]54: nomen gentile latin (RNGCL, 150) cognomen grec (LGPN III.A, 177). Publius Publicius Anthus55: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 150) cognomen grec (LGPN III.A, 41). Publicius Anthus a fost libertus. [Publius] Publicius Cletus56: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 150) cognomen grec (LGPN III.A, 252). Cognomen-ul Cletus are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 64). Publicius Cletus a fost libertus. Publicius Ianuarius57: nomen gentile latin (RNGCL, 150) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Publicius Severus58: nomen gentile latin (RNGCL, 150) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Pupius59: nomen gentile latin (RNGCL, 151). Pupius a fost 7(centurio) coh(ortis) X leg(ionis) V Mac(edonicae).

50 51 52 53 54 55 56 57 58

IDR III/2, 2, 3, 119. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 318. IDR III/2, 317, 345. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/2, 203. IDR III/2, 63. IDR III/2, 218. IDR III/2, 218. IDR III/5, 510. IDR III/5, 510.

184


Pyrra Trophima60: nomen gentile grec (LGPN III.A, 382) cognomen grec (LGPN III.A, 436). Nomen-ul Pyrra apare la Roma (ICUR V, 14578).

59 Bトビbulescu 2012, 10. 60 IDR III/3, 433.

185


II.24

Quadratus-Rustius

Marcus Q[uadratus?] Donatus1: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 152) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Quintinia Magnilla2: nomen gentile latin (RNGCL, 153) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Caius Quintinius Victor Iunior3: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 152) cognomen latin (Kajanto 1965, 278) agnomen latin (Kajanto 1965, 294). Caius Quintinius Victor4: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 152) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Probabil Caius Quintinius Victor purta agnomen-ul Senior având în vedere faptul că fiul său purta agnomen-ul Iunior. Quintus Paulianus5: nomen gentile latin (RNGCL, 152) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Quintus Philippicus Quinti f.6: nomen gentile latin (RNGCL, 152) cognomen grec (LGPN V.A, 449) filiatio concordă cu nomen-ul. Quintus Philippicus este înscris în tribul Maecia (Kubitschek 1937, 2502) și a fost signifer leg(ionis) V și provine din Edessa. Cognomenul Philippicus apare în Macedonia (CIL III 658) și Syria (IGLS VI, 2779). Quintus7: nomen gentile latin (RNGCL, 152). Caius Restitutius Iustus8: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 155) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Romanius Arist[ides?]9: nomen gentile latin (RNGCL, 156) cognomen grec (LGPN II, 52). Marcus Romanius Encolpus10: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 156) cognomen grec (Solin 2003, 614). Cognomen-ul Encolpus apare la Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IDR III/5, 331. IDR III/2, 440. IDR II, 157. IDR II, 157. IDR III/4, 61. IDR II, 203. IDR II, 649. ILD 344. IDR III/5, 452.

186


(CIL VI 975, 2905, 14672, 21600, 26476) în Italia (CIL V, 827, 3648, 4025, 4277, CIL X, 7320) și în Dacia. Romanius Encolpus a fost libertus. Caius Romanius Summus11: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 156) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Romanius Summus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Rom[anius?] Lucanus12: nomen gentile latin (RNGCL, 156) cognomen latin (Kajanto 1965, 193). Claudius Rufinus Myro13: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 157) cognomen grec (LGPN II, 323). Rustia Censorina14: nomen gentile latin (RNGCL, 158) cognomen latin (Kajanto 1965, 317). Lucius Rustius Finitus15: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 158) cognomen latin (Kajanto 1965, 352). Rustius Finitus a fost decurio col(oniae) [Ap(ulensis)].

10 11 12 13 14 15

IDR III/5, 162. IDR III/3, 209. CIL III 896. CIL III 7637. IDR III/5, 568. IDR III/5, 568.

187


II.25

Sabinius-Sentius

Sabinius Bithus1: nomen gentile latin (RNGCL, 159) cognomen trac (Detschew 1957, 66 sqq.). Sabinius Bithus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Sabinius Valens2: nomen gentile latin (RNGCL, 159) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Sabinius Valens a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Sabinius Victor3: nomen gentile latin (RNGCL, 159) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Sabinius Victor a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Sabinius4: praenomen (Salomies 1987, 27) nomen gentile latin (RNGCL, 159). Lucius Samognatius Tertius5: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin cu bază celtică (RNGCL, 162, Kakoschke 2010, 154, Schulze 1904, 20, Delamarre 2007, 232, Holder 1962, 1346) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Samognatius Tertius este cives Treverus. Nomen-ul Samognatius este nume hapax. Satrius Felix6: nomen gentile latin (RNGCL, 163) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Satrius Felix a fost b(ene)f(iciarius) Proc(uratoris). Sat[rius?] Mar[tialis?]7: nomen gentile latin (RNGCL, 163) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). [Scrib]onius8: nomen gentile latin (RNGCL, 165). Caius Secundinius Eutyches9: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 165) cognomen grec (LGPN II, 184). Nomen-ul Secundinius are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 59). Secundinius Eutyches a fost libertus. Lucius Seius Re[stitutus?]10: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 166) cognomen latin (Kajanto 1965, 356).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IDR III/5, 451. IDR III/6, 242. IDR III/5, 451. IDR II, 248. IDR II, 22. IDR III/3, 300. IDR III/5, 570. IDR III/5, 621. IDR III/5, 572.

188


[Lucius] Seius Secundus11: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 166) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Seius Lucius12: nomen gentile latin (RNGCL, 166) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34). [Semp]ronia13: nomen gentile latin (RNGCL, 167). Sempronia a fost liberta. Sempronia [Tur]pa14: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 286). Titus Sepronius Titi f. Ulpia Augustus15: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 316) filiatio concordă cu praenomenul. Sempronius Augustus este înscris în pseudo-tribul Ulpia (Forni III,1, 1985, 21) provine din Apulum și a fost miles coh(ortis) [Pr(aetoriae)] la Roma. [Semp]ronius Eutyches16: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen grec (LGPN II, 184). Sempronius Eutyches a fost libertus. Sempronius Longinus17: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Sempronius Priscus18: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Sempronius Priscus a fost p(rimus)p(ilus) leg(ionis) XIII Gem(inae). Sempronius Valentinus19: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Sempronius Valentinus a fost b(ene)f(iciarius) leg(ati). Senecia Rellictei f.20: nomen gentile latin (RNGCL, 167) filiatio de origine latină ce apare doar în Dacia (OPEL IV, 25).

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

IDR III/5, 573. IDR III/5, 573. IDR II, 363. IDR III/5, 526. Săsărman 2013, p. IDRE 39. IDR III/5, 526. Săsărman 2013, p. ILD 460. IDR III/5, 163. IDR I, 23.

189


Sextus Sentinas Maximus21: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Nomen-ul Sentinas apare în Italia (CIL XI 5737, 5760, 5789) și în Dacia. Caius Sentius Anicetus22: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen grec (LGPN II, 33). Sentius Anicetus a fost dec(urio) col(oniae) Sarm(izegetusae) patr(onus) coll(egi) fabr(um) mun(icipi) S(eptimi) Ap(ulensis). Sentius Aper23: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 325). Caius Sentius Bassus24: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (RNGCL, 301, Kajanto 1965, 244, Thesaurus II, 1778). Sentius Bassus a fost tubicen leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Sentius Flaccinus25: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 240). Caius Sentius Cai f. Sulpicia Flaccus26: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen latin (Kajanto 1965, 240) filiatio concordă cu praenomenul. Sentius Flaccus este înscris în pseudo-tribul Sulpicia (Forni III,1, 1985, 21), provinde din Antiquaria și a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Sentius Alexandri f.27: nomen gentile latin (RNGCL, 167) filiatio de origine greacă (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Sentius Philumenus28: nomen gentile latin (RNGCL, 167) cognomen grec (LGPN II, 450).

21 22 23 24 25 26 27 28

IDR III/5, 446. IDR III/5, 164. IDR III/3, 328. IDR III/5, 224. IDR III/5, 574. IDR III/5, 574. IDR III/5, 39. IDR III/3, 328.

190


II.26

Septimia-Suronius

Septimia Marcia1: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 27). Septimia Septimina que et Revocata2: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen derivat din nomen-ul gentile (RNGCL, 400) agnomen latin (Kajanto 1965, 356). Septimia Sperata3: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 297). Septimia Valentina4: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Septminius Alexander5: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen grec (Solin 2003, 191). Septimius Asclepiades6: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen grec (LGPN III.A, 80). Septimius Asclepiades a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Septimius Bassus7: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (RNGCL, 301, Kajanto 1965, 244, Thesaurus II, 1778). Septimius Bithus8: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen trac (Detschew 1957, 66). Septimius Carpianus9: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 143, RNGCL, 309). Cognomen-ul Carpianus apare în Italia (CIL X 4606) în Galatia (RMD I, 55) și în Dacia (OPEL II, 39). Septimius Castus10: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 251).

1 2 3 4 5

IDR III/1, 273. IDR III/2, 366. IDR III/2, 363. IDR III/1, 72. IDR III/5, 454, AÉ 2007, 1194. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 454 a fost candidatus iar AÉ 2007, 1194 a fost duplarius. 6 IDR III/2, 366. 7 IDR III/1, 72. 8 IDR III/1, 72. 9 IDR III/5, 454. 10 IDR III/5, 454.

191


Septimius Celsus11: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Septimius Celsus a fost candidatus. Caius Septimius Constans12: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Septimius Crisi[us]13: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen grec (LGPN III.A, 479). Crisius cu funcție de cognomen apare doar în Dacia, dar cu funcție de nomen gentile apare în Numidia (CIL VIII 8043), Hispania Citerior (CIL II 6259,04), Moesia Inferior (CIL III 14214) și în Dacia. Septimius Magnus14: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Septimius Magnus a fost miles. Septimius Nepos15: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Septimius Nepos a fost candidatus. Lucius Septimius Nigrinus16: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Septminius Nigrinus a fost patronus coll(egi) fabr(um) col(oniae) Ap(ulensis). Septimius Pius17: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 251). Septimius Pius a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Septimius Sacretius18: nomen gentile latin (RNGCL, 168) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 159). Cu functia de nomen gentile, Sacretius mai apare în Gallia Lugdunensis și în Noricum (OPEL IV, 42). Septimius Sacretius a fost eq(ues) Sing(ularis) natione Dacus.

11 12 13 14 15 16 17 18

IDR III/5, 454. IDR III/3, 363. AÉ 2007, 1194. IDR III/5, 453. IDR III/5, 454. IDR III/5, 18. IDR III/5, 165. IDRE 59.

192


Septimius Sin[cerus]19: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Cognomen-ul Sincerus apare în Hispania Citerior (CIL II 3033) și în Numidia (CIL VIII, 21090). Septimius Statilianus20: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 156). Caius [Sept]imius Veranus21: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Septimius Victor22: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Septimius Victor a fost miles. Septimius Volusius23: nomen gentile latin (RNGCL, 168) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 213). Septimius24: nomen gentile latin (RNGCL, 168 [Caius] Septimius25: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 168). Serennius Martinianus26: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Serennius Martinianus a fost 7(centurio) leg(ionis). Sergius Maximus27: nomen gentile latin (RNGCL, 168) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Sertoria Felicla28: nomen gentile latin (RNGCL, 169) cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Sertoria Felicla provine din Aequum. Titus Sertorius Luci f. Priscus29: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 169) cognomen latin (Kajanto 1965, 288) filiatio de origine latină (Salomies 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

CIL III 810. IDR III/5, 454. IDR III/5, 258. IDR III/5, 453. AÉ 2007, 1194. IDR III/5, 457, Bărbulescu 2012, 10. Sunt doua inscripții a două personae cu nume identice. IDR III/5, 457 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) iar Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) III leg(ionis) V Mac(edonicae). IDR III/3, 363. CIL III 7692. IDR III/5, 575. IDR III/5, 576. IDRE 35.

193


1987, 34). Sertorius Priscus a fost miles coh(ortis) III Pr(aetoriae) la Roma și era originar din Zermizegethusa. Servilia Primitiva30: nomen gentile latin (RNGCL, 169) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Marcus Servilius Donatus31: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 169) cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Severia Secundina32: nomen gentile latin (RNGCL, 170) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). [Serv]illius33: nomen gentile latin (RNGCL, 169). Severia34: nomen gentile latin (RNGCL, 170). Caius Severius35: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 170). Seximia Hermione36: nomen gentile latin (RNGCL, 170) cognomen grec (Solin 2003, 590). Nomen-ul Seximius,-a apare doar în Dacia. Sextia Augustina37: nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Caius Sextius Atta38: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen celt (Delamarre 2007, 39). Cognomen-ul Atta apare în Italia, Noricum și Dacia (OPEL I², 88). Sextus Syntrofus39: nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen grec (LGPN II, 410). Lucius Sextus Vi[ctor?]40: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

IDR III/2, 443. Piso 1996, nr. 45. IDR III/5, 247, 293. Sunt două inscripții despre o singură persoană. IDRE 447, Bărbulescu 2012, 10. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDRE 447 a fost signifier și era originar de la Napoca iar Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) VII leg(ionis) V Mac(edonicae). IDR III/3, 254. IDR III/5, 341. Este o singură inscripție despre două persoane cu nume identice. IDR III/2, 190. IDR III/5, 37. IDR III/2, 269. IDR III/5, 277.

194


Silia Ianuaria41: nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Silia Valeria42: nomen gentile latin (RNGCL, 171) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). [Caius] Silius Cai f. Vellina Crispinus43: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 223) filiatio face posibilă determinarea praenomen-ului. Silius Crispinus este înscris în tribul Vellina și provine din Aquileia. Silius Crispinus a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae). Lucius Silius Firminus44: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Titus Silius Ingenuus45: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Lucius Silius Maximus46: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 171) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Silius Maximus a fost veteranus leg(ionis) I Ad(iutricis) p(iae) f(ildelis). Caius Sironius47: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 172). Sironius a fost IIIIVir municipi Aureli Apulensis. Siscius Valerius48: nomen gentile latin (RNGCL, 172) un al doi-lea nomen gentile cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Siscius Valerius a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae) Philipp(ianae). Nomen-ul Siscius este nume hapax. Sossia Sabina49: nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Lucius Sossius50: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 174). Sossius a fost decurio coh(ortis) II Fl(aviae) Comm(agenorum).

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

IDR II 652. IDR III/5, 74. IDR III/1, 272. IDR III/5, 166. IDR III/5, 74. IDR III/4, 17. IDR III/5, 74. ILD 327. IDR III/2, 100. IDR III/3, 364. IDR III/3, 364.

195


Spedia Severa Luci f.51: nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen latin (Kajanto 1965, 256) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 34). Caius Spedius Clemens52: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Spedius Clemens a fost IIvir col(oniae) Sarmizegetusae. Caius Spedius Hermias53: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen grec (LGPN II, 157). Spedius Hermias a fost flamen col(oniae) [Sarm(izegetusae)]. Spe[dius?] Ro[manus?]54: nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Caius Spedius Valerianus55: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Spedius Valerianus a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Caius Spedius Victor56: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 174) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Spedius Victor a fost aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae). Caius Spedius57: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 174). Statia Festa58: nomen gentile latin (RNGCL, 176) cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Statilia Lucia59: nomen gentile latin (RNGCL, 176) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34, Kajava 1994, 42-43). Caius Statius Pollio60: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 176) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 164). Statius Pollio a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae).

51 52 53 54 55 56 57 58 59

IDR III/5, 581. IDR III/2, 403. IDR III/2, 164. ILD 410. IDR II, 65, IDR III/3, 291, 319, Piso 1996, nr. 46. Sunt patru inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 65. IDR III/2, 256. ILD 344. IDR III/5, 52, 303. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

196


Statius Sentianus61: nomen gentile latin (RNGCL, 176) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 155). Statius Sentianus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Statorius [Prim?]anus62: nomen gentile latin (RNGCL, 176) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Statorius Primanus a fost decurio et flamen municipii Septimii Apulensis. Suadull[(i)]us Titur[ianus?]63: nomen gentile latin (RNGCL, 177) cognomen derivat dintrun nomen gentile latin (RNGCL, 413). Nomen-ul Suadullus apare în Pannonia Superior (AÉ 1929, 198) și în Dacia. Suc[cessius] Res[pectus]64: nomen gentile latin (RNGCL, 177) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Successius Respectus a aparținut de legiunea a V-a Macedonica. Caius Suri[acus?] [Su?]ri f.65: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 179) filiatio de origine latină (RNGCL, 179). Surus poate îndica originea geografică a posesorului. Marcus Suronius Adrastus66: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 179) cognomen celt (Holder 1961, 45). Nomen-ul Suronius apare în Dacia (OPEL IV, 102) și la Roma (CIL I 491). Suronius Adrastus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae).

60 IDR III/5, 254. 61 IDR III/6, 244. 62 IDR III/5, 709. 63 IDR III/4, 98. 64 Bărbulescu 2012, 63. 65 IDR III/4, 237. 66 IDR III/2, 443.

197


II.27

Tadius-Tuticia

Tadius1: nomen gentile latin (RNGCL, 180). Aulus Tapetius Amethystus2: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 181) cognomen grec (LGPN III.A, 32). Nomen-ul Tapetius este nume hapax (OPEL IV, 107). Tapetius Amethystus a fost libertus. Aulus Tapetius Antoninus3: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 181) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Nomen-ul Tapetius este nume hapax (OPEL IV, 107). Aulus Tapetius Epius4: praenomen (Salomies 1987, 24) nomen gentile latin (RNGCL, 181) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 74). Nomen-ul Tapetius este nume hapax (OPEL IV, 107). Tapetius Epius a fost libertus. Tarius Lucanus5: nomen gentile latin (RNGCL, 181) cognomen latin (Kajanto 1965, 193). Tarius Lucanus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Tatius Lucius6: nomen gentile latin (RNGCL, 1821) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987. 34). Tavius7: nomen gentile latin (RNGCL, 182). Nomen-ul Tavius este nume hapax (OPEL IV, 110). Publius Tenacius Gemellinus8: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 183) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Nomen-ul Tenacius apare doar în Italia și Dacia (OPEL IV, 111). Tenacius Gemellinus a fost augustalis col(oniae) Ap(ulensis).

1 2 3 4 5 6 7 8

IDR II, 101, IDR III/2, 295 IDR III/6, 246. Sunt trei inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR II, 101 și IDR III/6, 246 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. IDR III/5, 167. IDR III/5, 55. IDR III/5, 168. IDR III/4, 33. IDR III/3, 341. CIL III 6248. IDR III/5, 518, 582. Sunt două inscripții despre aceași persoană.

198


Publius Tenacius Publi f. Papiria Vindex9: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 183) cognomen latin (Kajanto 1965, 363) filiatio concordă cu praenomenul. Tenacius Vindex este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost 7(centurio) leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) et bouleutae civitatis Nicopolitanorum. Nomenul Tenacius apare doar în Italia și Dacia (OPEL IV, 111). Terentia Hermione10: nomen gentile latin (RNGCL, 184) cognomen grec (Solin 2003, 590). Terentius Iuvenalis11: nomen gentile latin (RNGCL, 184) cognomen latin (Kajanto 1965, 300). Terentius Liga12: nomen gentile latin (RNGCL, 184) cognomen grec (LGPN II, 285). Cognomen-ul Liga apare doar în Dacia (OPEL III, 28). Terentius Marcianus13: nomen gentile latin (RNGCL, 184) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Terentius Marcianus a fost b(ene)f(iciarius). Terentius Primus14: nomen gentile latin (RNGCL, 184) cognomen latin (Kajanto 1965, 391). Terentius Vibianus15: nomen gentile latin (RNGCL,184) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 158). Terentius Vibianus a aparținut de legiunea a V-a Macedonica. Terentius16: nomen gentile latin (RNGCL, 184). Titus Tet[ius] Titi f. Ulpia Spectatus17: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 184) cognomen latin (Kajanto 1965, 277) filiatio concordă cu praenomenul. Tetius Spectatus este înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2), provine din Zermi(zegethusa) și a îndeplinit funcția de miles cohortis [Pr(aetoriae)].

9 IDR III/5, 518, 582. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 10 IDR III/2, 377. 11 IDR III/5, 169. 12 IDR I, 51. 13 IDR III/5, 295. 14 IDR III/2, 237. 15 Bărbulescu 2012, 10. 16 IDR I, 51, IDR III/3, 142, 371, IDR III/4, 12, IDR III/5, 222, 583. Sunt șase inscripții a șase persoane cu nume identice. IDR III/3, 142 a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). 17 IDRE 39.

199


Marcus Tiberius Marcianus18: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 186) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Tiberius19: nomen gentile latin (RNGCL, 186). Titia Maximilla20: nomen gentile latin (RNGCL, 187) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Caius Titius Agathopus21: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 187) cognomen grec (LGPN II, 4). Titius Agathopus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Caius Titius Epipodius22: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 187) cognomen grec (Solin 2003, 54). Titius Epipodius a fost libertus. Caius Titius Cai f. Ianuarius23: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 187) cognomen latin (Kajanto 1965, 218) filiatio concordă cu praenomen-ul. Titius Ianuarius era originar din col(onia) Victricensi? și a îndeplinit funcția de 7(centurio) leg(ionis) IV Flaviae. Titius Primitivus24: nomen gentile latin (RNGCL, 187) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Titius25: nomen gentile latin (RNGCL, 187). [T?]itrius26: nomen gentile latin (RNGCL, 188). Nomen-ul [T]itrius mai apare în Aegyptus (AÉ 1977, 839). [T]itrius a îndeplinit funcția de bucinator și era originar de la Napoca. Caius Togernius Ingenuus27: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile celt (Holder 1962, 1866) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Togernius Ingenuus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Nomen-ul Togernius este nume hapax.

18 IDR II, 182. 19 IDR II, 197, 656, Bărbulescu 2012, 10, Piso 2006, nr. 105. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. Bărbulescu 2012, 10 a fost p(rimus)p(ilus) leg(ionis) V Mac(edonicae). 20 IDR III/5, 605. 21 IDR III/2, 165. 22 IDR II, 35. 23 IDR II, 35. 24 IDR I, 35. 25 IDR III/3, 329. 26 IDRE 447. 27 IDR III/2, 444.

200


Turranius Antoninus28: nomen gentile latin (RNGCL, 192) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Turranius Antoninus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Turranius Dil[ectus?]29: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 192) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Marcus Turranius Fronto30: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 192) cognomen latin (Kajanto 1965, 236).Turranius Fronto a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Turranius Germanus31: nomen gentile latin (RNGCL, 192) cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Turranius Germanus a fost 7(centurio) coh(ortis) IV leg(ionis) V Mac(edonicae). Turranius Marcellinus32: nomen gentile latin (RNGCL, 192) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Turranius Marcellinus a fost conductor armamentariis. Marcus Turranius Patroclus33: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 192) cognomen grec (LGPN III.A, 356). Marcus Turranius34: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 192). Tuticia Adrastilla35: nomen gentile latin (RNGCL, 193) cognomen grec (LGPN III.A, 15) diminutivizat și latinizat prin sufixul -illus,-a. Nomen-ul Tuticius,-a apare în Italia și Dacia (OPLE IV, 135), dar și în Africa Proconsularis (IRT 532, CIL VIII 1625). Tuticia Victoria36: nomen gentile latin (RNGCL, 193) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Nomen-ul Tuticius,-a apare în Italia și Dacia (OPLE IV, 135), dar și în Africa Proconsularis

(IRT

532,

CIL

VIII

1625).

28 IDR III/2, 445. 29 IDR III/1, 141, 145. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 30 IDR III/2, 445. 31 Bărbulescu 2012, 10. 32 IDR III/5, 285. 33 IDR III/1, 141, 145. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 34 Piso 1996, nr. 47. 35 IDR III/5, 584. 36 IDR III/5, 584.

201


II.28

Ulpia-Ulpius

Ulpia Admata1: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen celt (Delamarre 2007, 7). Cognomen-ul Admata apare în Lusitania, Noricum și Dacia (OPEL I², 23). Ulpia Amadusa2: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen celt (Holder 1961, 111). Cognomen-ul Amadusa este nume hapax (OPEL I², 44). Ulpia Candida3: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Ulpia Cladia4: nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 56). Cladius,-a cu funcție de cognomen apare doar în Dacia. Ulpia Constantina5: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Ulpia Demetria6: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN III.A, 122). Lucia Ulpia Digna7: praenomen (Kajava 1994, 42-43 , Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Ulpia Dubitata8: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Ulpia Flava9: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Upia Flaviana10: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146). Ulpia Helpidia11: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN III.A, 140).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ILD 190. CIL III 840. IDR III/2, 450. CIL III 13760. IDR III/5, 606. IDR III/3, 175. IDR III/1, 118. IDR III/2, 451, CIL III 6246. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/5, 607. CIL III 909. IDR III/5, 6.

202


Ulpia Iaia12: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen semit (Wuthnow 1930, 55) fiind scris Ιαειε. Cognomen-ul Iaia apare în Italia (CIL XI 1118), Hispania Citerior (CIL II 4976,32), Syria (IGLS VI, 3002,35), Africa Proconsularis (CIL VIII 23209) și Dacia. Ulpia Ianuaria13: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Ulpia Marcellina14: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Ulpia Marciana15: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Ulpia Maxima16: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Ulpia Maxsimilla17: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Cognomen-ul are aici grafia diferită, corect fiind Maximillus,-a și apare astfel în Italia (CIL XI 2275), Gallia (CIL XII 4091, CIL XIII 3725) și Dacia. Ulpia Opiava18: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen illyr (Mayer 1957, 248). Cognomen-ul Opiavus,-a apare în Italia, Dalmatia și Dacia (OPEL III, 114). Ulpia Patricia19: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 313). Ulpia Priscilla20: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Ulpia Procilla21: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 177). Ulpia Renata22: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Ulpia Res[(ti)]tuta23: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 356).

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IDR III/5, 604. IDR III/2, 166. IDR II, 41, IDR III/2, 448. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR II, 38, 649. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/3, 185. IDR III/5, 608. IDR III/2, 449. IDR III/2, 459. IDR III/5, 609. IDR III/2, 452. IDR III/5, 610.

203


Ulpia Rustica24: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). Ulpia Sabina25: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Ulpia Trophima Marci l.26: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN III.A, 435). Ulpia Trophima a fost liberta unui anume Marcus. Ulpia Victorina27: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Ulpia Chelidoni f.28: nomen gentile latin (RNGCL, 194) filiatio de origine greacă (Solin 2003, 1151). Chelidonius cu funcție de cognomen apare doar la Roma (ICUR VI, 17009, ICUR VIII, 20968, ICUR IX, 25670). Ulpia29: nomen gentile latin (RNGCL, 194). Ulpius Abascantus30: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN II, 1). Ulpius Adiutor31: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Ulpius Artemidorus32: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN II, 65). Ulpius Artemidorus a fost quaestor. Ulpius Avitus33: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Ulpius Avitus a fost IIVir i(ure) d(icundo). Ulpius Bacchius34: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN II, 85). Cognomen-ul Bacchius are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 107). Ulpius Bacchius a fost 7(centurio) leg(ionis) XIII Gem(inae).

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

IDR III/2, 448. IDR III/5, 611. IDR III/4, 96, CIL III 913, 7689. Sunt trei inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/3, 367. IDR III/5, 612. IDR III/2, 446. IDR III/5, 493. IDR III/3, 103. IDR III/5, 604. IDR III/5, 399. IDR III/3, 334. IDR III/5, 426.

204


Ulpius Barbatus35: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 224). Cognomen-ul Barbatus apare în Hispania (OPEL I², 111), dar și în Numidia (ILAlg II/1, 284), Africa Proconsularis (CIL VIII 14170) și Italia (CIL X 5169). Ulpius Boniatus36: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen celt (Delamarre 2007, 62). Cognomen-ul Boniatus apare doar în Noricum, Pannonia și Dacia (OPEL I², 125). Marcus Ulpius Bonus37: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Ulpius Bonus a fost IIIIVir municipii Ap(ulensis). Marcus Ulpius Caecilianus38: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142). Ulpius Caecilianus a fost augustalis col(oniae) Nap(ocensis). Marcus Ulpius Gaius39: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 172, Salomies 1987, 28). Marcus Ulpius [Cassi?]anus40: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Marcus Ulpius Clemens41: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Ulpius Castus42: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 251). Ulpius Clonus43: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN V.A, 250). Cognomen-ul Clonus este nume hapax (OPEL II, 65).

35 36 37 38 39 40 41 42 43

CIL III 923. Țeposu-Marinescu 1982, 117, nr. 61. IDR III/5, 447. CIL III 862. IDR III/2, 278, IDR III/5, 436. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/5, 436 a fost 7(centurio) leg(ionis) III It(alicae) Ant(oninianae). IDR III/2, 184. Ciongradi 2009, nr. 114. IDR III/4, 110. IDR III/5, 552.

205


Ulpius Con[(n)]gonius44: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen celt (Delamarre 2007, 106). Congonius, cu funcție de cognomen, apare doar în Dacia (OPEL II, 72). Ulpius Congonius a fost veteranus ex decurio. Ulpius Copror45: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN II, 270, LGPN III.A, 254). Cuvântul Coprea,-ae provine din greacâ, Κόπρος, și denumește excrementele umane sau cele provenite de la bovine (Thesaurus IV, 916-917, LiddellScot 1996, 979). Există nume derivate, precum Copria (IRT 754k, ICUR I, 1571), Coprianus,-a (AÉ 1953, 159, CIL VIII 5497), dar Copror apare doar în Dacia. Ulpius Copror aparținea de legiunea a XIII-a Gemina. Ulpius Dassius46: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen illyr (Mayer 1957, 112 sqq.). Ulpius Dassius a fost veteranus ex decurio. Ulpius Domitianus47: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 145). Ulpius Domitianus a fost libertus. Ulpius Dubitatus48: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Ulpius Eucharistus49: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN III.A, 182). Ulpius Faustus50: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Ulpius Faustus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Ulpius Festus51: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Marcus Ulpius Firminus52: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Ulpius Firminus a fost immunis.

44 45 46 47 48 49 50 51 52

IDR III/5, 606. IDR III/6, 256. ILD 444. IDR III/5, 515. IDR III/2, 451. IDR III/2, 450. IDR III/6, 248. CIL III 13760. CIL III 7684.

206


Marcus Ulpius Marci f Flavinus53: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 227) filiatio concordă cu praenomen-ul. Ulpius Flavinus a fost optio sign(iferorum) leg(ionis) XIII Gem(inae). Ulpius Fronto54: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Marcus Ulpius Fuscianus55: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Ulpius Fuscianus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Ulpius Gaius56: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 172, Salomies 1987, 28). Ulpius Gaius a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Marcus Ulpius Gemellinus57: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Ulpius Gemellinus58: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Marcus Ulpius Herculanus59: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Ulpius Herculanus a fost praefectus. Ulpius Herculanus Ulpi f.60: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 214) filiatio concordă cu nomen-ul. Ulpius Herculanus provine din Stobi, Macedonia și a fost miles. Ulpius Iulianus61: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Ulpius Iulianus a fost miles coh(ortis) [?Pr(aetoriae)] și era originar din Zermizegethusa.

53 IDR III/5, 605. 54 IDR III/5, 458, IDR III/6, 249. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/6, 249 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 55 IDR III/2, 320. 56 IDR III/6, 255. 57 IDR III/2, 123, IDRE 308. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/2, 123 a fost IIVir col(oniae) Sarm(izegetusae) iar IDRE 308 a fost signifer și era originar din Sarmizegetusa. 58 IDR III/2, 451. Este o singură inscripție despre două persoane cu nume identice. 59 IDR II, 332. 60 RMD II, 123. 61 IDRE 39.

207


Marcus Ulpius Iustinus62: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Ulpius Iustinus63: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Ulpius Iuvenalis Mammulo64: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto1965, 300) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Cognomen-ul Mammulo este nume hapax. Derivatele din Mammula-ae, sunt mai Răspândite (OPEL III, 49). Marcus Ulpius Linus65: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN II, 285). Ulpius Linus a fost immunis leg(ionis) XIII Gem(inae). Marcus Ulpius Magnus66: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Marcus Ulpius Maximus67: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Marcus Ulpius Sacci f. Longinus Belgus68: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 231) filiatio de origine celtică (Holder 1962, 1274). Ulpius Longinus menționează ethnicon-ul, Belgus, din care trib a făcut parte (Thesaurus II, 1802 sqq.). Filiația Sacco are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 41). Ulpius Lucius69: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34). Ulpius Lucius a fost libertus.

62 IDR III/2, 383, IDR III/3, 38. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/2, 383 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). 63 CIL III 7660. 64 IDR III/5, 552. 65 IDR III/5, 290. 66 CIL III 7678, Protase et alii 2008, 47-48, nr. 24. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. CIL III 7678 a fost IIIIvir. 67 IDR III/4, 96. 68 IDR I, 3. 69 IDR III/5, 447.

208


Ulpius [Luc?]ius70: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34). Ulpius Lupus71: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 327). Ulpius Ma[gnus?]72: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Ulpius Magnus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Marcus Ulpius Maius73: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 61). Ulpius Maius a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Ulpius Mare[?]74: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen probabil celtic (Delamarre 2007, 190). Marcus Ulpius Marteialis75: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Cognomen-ul are aici grafia greșită, corect fiind Martialis și apare astfel doar în Dacia. Ulpius Marteialis afost veteranus ex decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Ulpius Masculinus76: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 307). Ulpius Masculinus a fost veteranus ex signifer leg(ionis) V Mac(edonicae). Ulpius Maximianus77: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Ulpius Maximianus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Ulpius Maximinus78: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Ulpius Maximinus a fost 7(centurio) leg(ionis) V Mac(edonicae) Gord(ianae). Ulpius Maximus79: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Ulpius Maximus a fost IIVir i(ure) d(icundo).

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Protase et alii 2008, 48, nr. 25. IDR III/5, 474. IDR III/5, 457. IDR III/2, 293, 447. Sunt două inscripții despre aceași persoană. IDR III/3, 126. IDR III/2, 391. CIL III 854. IDR III/2, 239. IDR III/3, 237. IDR III/3, 334.

209


Ulpius Mettius80: nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 118). Ulpius Mettius a fost veteranus ex decurio. Marcus Ulpius Mucianus81: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 151). Ulpius Mucianus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Ulpius Nepos82: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Marcus Ulpius Adcobrovanti f. Novantico83: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen celt (Holder 1962, 778) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 5). Cognomen-ul Novantico și filiația Adcobrovantus apar doar în Dacia (OPEL III, 105, OPEL I², 21). Ulpius Novantico este originar din Ratae Corieltauvorum, Britannia. Ulpius Paternus84: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Ulpius Paulus85: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 243). Ulpius Paulus a fost quaestor. Marcus Ulpius Peregrinus86: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 313). Ulpius Peregrinus a fost tribunus leg(ionis) I It(alicae) și era originar din Napoca. Ulpius Philetus87: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN III.A, 450). Ulpius Philetus a fost libertus. Marcul Ulpius Phoebus88: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen grec (LGPN II, 465).

80 81 82 83 84 85 86 87 88

IDR III/3, 184. IDR III/5, 193. IDR III/3, 33. IDR I, 1. CIL III 7660. IDR III/5, 445. IDRE 323. IDR III/5, 515. IDR III/3, 91, 136. Sunt două inscripții despre o singură persoană.

210


Ulpius Pl{l}i[nianus?]89: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Cognomen-ul Plinianus mai apare în Italia (OPEL III, 146). [Ulp?]ius [Prisc?]ianus90: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Ulpius Priscianus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) și este originar din Faventia, Italia. Ulpius Proculinus91: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 177). Ulpius Proculinus a fost speculator leg(ionis) XIII Gem(inae)Gord(ianae). Ulpius Proculus92: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176). Lucius Ulpius Provincialis93: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 198). Ulpius Pulcher94: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Marcu Ulpius Quintus95: praenomen latn (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 174, Salomies 1987, 46). Ulpius Quintus a fost magister. Marcus Ulpius Respectus96: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Ulpius Restitutus97: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 356).

89 90 91 92 93 94 95 96

CIL III 924. IDR III/5, 609. IDR III/5, 31. CIL III 924. IDR III/3, 170. IDR II, 354. IDR III/3, 83. IDR III/5, 61, 180. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/5, 61 a fost veteranus ex strator Co(n)s(ularis) iar IDR III/5, 180 a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) Sev(erianae). 97 IDR III/4, 290.

211


Marcus Ulpius Restitutus98: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Ulpius Restitutus a fost 7(centurio) exercitator eq(uitum). Marcus Ulpius Restutus99: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Ulpius Restutus a fost IIVir col(oniae) Sarm(izegetusae). Cognomen-ul Restutus este același cu Restitutus fiind doar o altă forma a aceluiași nume. Marcus Ulpius Romanus100: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Ulpius Romanus a fost magister. Ulpius Romulus101: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 179). Caius Ulpius Sabinus102: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Ulpius Sabinus a fost decurio col(oniae) Nap(ocensis). Ulpius Sabinus103: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Ulpius Salvinus104: nomen gentile latin (RNGCL, 194) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 177). Cognomen-ul Salvinus apare în Africa Proconsularis (CIL VIII 27767f), Italia (CIL XI, 2089) și Dacia. Ulpius Salvinus a fost quaestor. Ulpius [Satu]rninus105: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Ulpius Saturninus a fost eq(ues) alae Thracum. Marcus Ulpius Saturninus106: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 213).

98 IDR III/5, 401. 99 IDR III/2, 448. 100 IDR III/3, 94. 101 IDR III/3, 180. 102 IDR III/4, 96. 103 IDR III/3, 185. 104 IDR III/5, 328. 105 CIL III 849. 106 IDR III/2, 215.

212


Ulpius Secundinus107: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Marcus Ulpius Sec[undus?]108: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Ulpius Secundus109: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Ulpius Secundus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Ulpius Severinus110: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Ulpius Si[lvanus?]111: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Ulpius Surus112: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (RNGCL, 179). Cognomen-ul Surus poate îndica originea geografică a posesorului. Ulpius Surus a fost miles. Marcus Ulpius Terentius113: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 184). Marcus Ulpius Tertius114: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Ulpius Tertius a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Ulpius Te[rtius?]115: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Ulpius Tertius a fost eq(ues) alae Silianae. Marcus Ulpius Valens116: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Ulpius Valens a fost IIIIVir municipii Septimii Ap(ulensis).

107 IDR III/1, 56. 108 IDR III/5, 666. 109 IDR III/5, 451. 110 IDR I, 7. 111 IDR III/4, 107. 112 IDR III/5, 453. 113 IDR III/5, 343. 114 IDR III/2, 449. 115 CIL III 7801.

213


Marcus Ulpius Valentinus117: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Ulpius Valentinus118: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Lucius Ulpius Valerius119: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 194). Ulpius Valerius120: nomen gentile latin (RNGCL, 194) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 197). Ulpius Valerius a fost miles leg(ionis) V Mac(edonicae) p(iae) Ant(oninianae). Ulpius Verus121: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Ulpius Verus a fost veteranus. Marcus Ulpius Victorinus122: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Ulpius Vindex123: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 363). Ulpius Vitalio124: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Marcus Ulpius Vitalis125: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Ulpius Vitalis126:nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Ulpius Vitalis a fost 7(centurio) leg(ionis) III It(alicae).

116 IDR III/5, 19. 117 ILD 519. 118 IDR III/5, 459, CIL III 849. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 459 a fost [IIVir] q(uin)q(uenalis). 119 IDR I, 41. 120 CIL III 902. 121 IDR III/5, 450. 122 IDR III/2, 293, IDR III/5, 544. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. IDR III/2, 293 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae) iar IDR III/5, 544 a fost librarius Co(n)s(ularis), provenea din Sarmizegetusa și era înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2). 123 IDR III/4, 55. 124 IDR III/1, 92. 125 Téglás 2005, I/2, 602, nr. 43/ 106-107.

214


Marcus Ulpius Ladionis f.127: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 204). Filiația Ladio mai apare în Mauretania Caesariensis (CIL VIII 21041). Marcus Ulpius Ulpi f.128: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) filiatio concordă cu nomen-ul. Ulpius129: nomen gentile latin (RNGCL, 194). Caius Ulpius130 praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL,197). Marcus Ulpius131: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194).

126 IDR III/5, 402. 127 RMD I, 20. 128 RMD III, 177. 129 IDR II, 649, IDR III/2, 65, 462, 482, IDR III/5, 400, 667, ILD 104, IDRE 42, CIL III 840, 923. Sunt zece inscripții a zece persoane cu nume identice. IDR III/2, 65 a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae), iar IDRE 42 este originar din Zermizegethusa. 130 IDR II, 212. 131 IDR III/2, 66, Piso 1996, nr. 50, Téglás 2005, I/2, 778, fig. 27/161. Sunt trei inscripții despre trei persoane cu nume identice.

215


II.29

Umbria-Valerius

Umbria Africana1: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 205). Cognomen-ul Africanus,-a poate fi considerat, ca în cazul inscripției IDR III/1, 168, unde apare o Procula [Proculi f.] Batava, ethnicon (Varga-Săsărman 2013, sub tipar). Cognomen-ul are aria de răspândire vastă (OPEL I², 33). Umbricia Maxima2: nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). [Marcus] Umbrius Villanus3: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 194) cognomen latin (Kajanto 1965, 312). Cognomen-ul Villanus nu este foarte comun (OPEL IV, 170), dar mai apare și în Numidia (ILAlg II/1, 3336). Urbicia Ingenua4: nomen gentile latin (RNGCL, 195) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Caius Urbicius Condunus5: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 195) cognomen celt (Holder 1961, 1098). Cognomen-ul Condunus este nume hapax (OPEL II, 72). Urbicius Condunus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). [Caius] Urbicius Senilis6: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 195) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). [Caius] Urbicius Spectatus7: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 195) cognomen latin (Kajanto 1965, 277). Ur[bicius?]8: nomen gentile latin (RNGCL, 195). Marcus Urbius Valerianus9: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 195) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 163). Urbius Valerianus a fost patronus col(egii) fabr(um).

1 2 3 4 5 6 7 8

IDR III/2, 452a. IDR III/5, 255. IDR III/2, 452a. IDR III/5, 613. IDR III/5, 613. IDR III/5, 613. IDR III/5, 613. IDR III/5, 426.

216


Valentinus Demetrius10: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 122). Lucia Valeria Aphrodisia11: praenomen (Kajava 1994, 42-43, Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN V.A, 93). Valeria Aphrodisia a fost liberta. Valeria Blandina12: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Cognomen-ul Blandinus,-a are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 123). Valeria Cara13: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Valeria Crescentilla14: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Valeria Crescentina15: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Valeria Dionysia16: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN II, 121122). Valeria Dionysia menționează domo Sarmizegetusa Daciae Superioris. Valeria Dulae [lib.?]17: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec latinizat, Dulus, (De-Vit 1868, 678). Dula,-ae este femininul latinizat al numelui grecesc Δουλος, Δουλα (LGPN V.A. 148). Pentru că Valeria este în nominativ și Dulae în genitiv, nu este posibil ca acesta să fie cognomen. Cel mai probabil, Valeria este o liberta, Valeria Dulae [lib.?] filiația fiind exclusă deoarece Dula este nume feminin. Dula apare doar în Noricum și Dacia (OPEL II, 111) Valeria Felete18: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 450).

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IDR III/2, 6. IDR III/5, 500. IDR III/1, 1. IDR III/2, 439. IDR III/2, 457, IDR III/3, 16, 172. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/1, 171. IDR III/5, 497. IDRE 259. ILD 513. IDR III/2, 433.

217


Valeria Frontina Luci f.19: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 236) Valeria Frontina a fost liberta unui anume Lucius,praenomen (Salomies 1987, 34). Valeria Gemellina20: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Valeria Gemina21: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 294). Valeria Iustina22: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Valeria Licinna23: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Cognomen-ul Licinna apare doar în Dacia iar Licinnus doar în Macedonia (MillEgnatia 1985, 8.). Valeria Montanilla24: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 309). Cognomen-ul Montanilla apare în Hispania și Gallia Narbonensis (OPEL III, 86), dar și în Italia (CIL XI 2555, 4453). Valeria Priscilla25: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Valeria Rufina26: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Valeria Severa27: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Valeria Terentia28: nomen gentile latin (RNGCL, 197) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 184). Valeria Valentina29: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 247).

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

IDR III/2, 127. IDR II, 357. IDR II, 44. CIL III 13764. IDR II, 77. IDR III/5, 581. IDR III/3, 173. IDR III/5, 594. IDR III/5, 7. Ciongradi 2009, nr. 116.

218


Valeria Verecunda30: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Valeria31: nomen gentile latin (RNGCL, 197). Valerianus Avitus32: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Valerius A(d)namus33: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen celt (Delamarre 2007, 8). Cognomen-ul Adnamus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 23). Valerius Adnamus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Marcus Valerius Alexander34: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Valerius Alexander a fost veteranus leg(ionis) V Mac(edonicae). Lucius Valerius Ampeiatus35: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN V.A, 27). Grafia numelui este gresită, corect fiind Άμπλιατος. Cognomen-ul Ampeiatius apare doar în Dacia. Valerius Ampeiatus a fost libertus. Caius Valerius Antestius36: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 17). Valerius Antestius a fost veteranus ex decurio. Valerius Antonius37: nomen gentile latin (RNGCL, 197) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 17). Valerius Antonius a fost 7(centurio) coh(ortis) III leg(ionis) V Mac(edonicae). Lucius Valerius Aristio38: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN V.A, 63).

29 IDR III/3, 344, ILD 557, CIL III 909. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. 30 IDR III/5, 595. 31 IDR III/1, 17, 152, IDR III/2, 113, IDR III/5, 472, 593, CIL III 842, 7701, Bounegru-Nemeth 2013, 238242. Sunt opt inscripții a opt persoane cu nume identice. 32 IDR III/4, 238. 33 IDR III/6, 257. 34 IDR II, 38. 35 IDR III/1, 1. 36 IDR III/3, 186. 37 Bărbulescu 2012, 10.

219


Titus Valerius [A]vit[ianus]39: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Marcus Valerius Bassinus Iunior40: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin corupt (RNGCL, 301) agnomen latin (Kajanto 1965, 294). Inscripția lui Valerius Bassinius Iunior presupune existența unui Valerius Bassinius Senior, probabil tatăl acestuia. Valerius Bassinus41: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin corupt (RNGCL, 301). Valerius Celsus42: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Caius Valerius Cai f. Censorinus43: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 317) filiatio concordă cu praenomen-ul. Valerius Censorinus este înscris în tribul V[oltina?, -eturia, -elina]. Lucius Valerius Cerdo44: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 240). Valerius Cerdo a fost libertus. Vlaerius Clemens45: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Valerius Clemens a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Valerius Constans46: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Valerius Constans a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Lucius Valerius Crescens47: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Valerius Crescens a fost libertus.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

IDR III/5, 701. IDR III/3, 143. IDR III/5, 342. IDR III/5, 456. IDR III/5, 451 CIL III 903. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 451 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) iar CIL III 903 a fost flamen municipii Potaissensis. IDR III/5, 593. IDR III/1, 1. IDR III/5, 587. IDR III/5, 556. IDR III/1, 1.

220


Valerius Crescens48: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Valerius Crescens a fost libertus. Caius Valerius Dius49: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN V.A, 143). Marcus Valerius Dumnus50: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen celt (Holder 1961, 1370). Cognomen-ul Dumnus este nume hapax. Lucius Valerius Epigonus51: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 146). Lucius Valerius Eutrapelus52: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 177). Cognomen-ul Eutrapelus apare în Hispania (OPEL II, 128), dar și în Italia (CIL XIV 2157, 2214) și la Roma (CIL VI 7078, 10586, 12614). Valerius Eutrapelus a fost libertus. Lucius Valerius Eutyches53: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 179). Lucius Valerius Felix54: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Valerius Festinus55: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Valerius Firmus56: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Caius Valerius Flavianus57: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146). 48 49 50 51 52 53 54 55 56

IDR III/3, 368. IDR III/5, 588. IDR III/2, 266. IDR III/2, 454. IDR III/2, 294. IDR III/2, 161. IDR III/5, 351. CIL III 846=7650. IDR I, 38, ILD 179. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. ILD 179 a fost [miles?] alae Front(onianae).

221


Sextus Valerius Fronto58: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Sextus Valerius Sexti f. Papiria Fronto59: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 236) filiatio concordă cu praenomenul. Valerius Fronto este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Lucius Valerius Gemellinus60: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Valerius Gemellinus a fost libertus. Caius Valerius Hermes61: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (Solin 2003, 368). Valerius Ianuarius62: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Caius Valerius Ingenuus63: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Valerius Ingenuus a fost signifer leg(ionis) XIII Gem(inae). Caius Valerius Cai Valeri f. Iulianus64: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148) filiatio concordă cu praenomen-ul și cu nomen-ul. Valerius Iulianus a fost p(rimus)p(ilus) leg(ionis) XI Cl(audiae) și era originar din col(onia) Ulp(ia) Zermizegetusa. Titus Valerius Iulianus65: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Valerius Iulianus este originar din Dertona, Italia. Valerius Iulianus66: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). 57 58 59 60 61 62 63 64 65

IDR III/5, 397. IDR III/2, 226. IDR III/2, 455. IDR III/1, 1. ILD 457. IDR III/4, 46, ILD 249. Sunt două inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/3, 15. IDRE 333. IDR III/5, 589.

222


[Valer?]ius Iustinus67: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Valerius Iustinus a fost miles. Caius Valerius Iustus68: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Valerius Iustus a fost 7(centurio). Lucius Valerius Labrio69: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (RNGCL, 348). Cognomen-ul Labrio este nume hapax (OPEL III, 15). Valerius Labrio a fost libertus. [Caius] Valerius Letillus70: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Cognomen-ul Laetillus apare doar în Dacia, dar la feminin, Laetilla, are aria de răspândire mai vastă (OPEL III, 17). Valerius Laetillus a fost decurio alae Front(onianae). Marcus Valerius Marci f. Longinus71: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 231) filiatio concordă cu praenomen-ul. Valerius Longinus a fost meddicus leg(ionis) VII Cl(audiae). Quintus Valerius Macrinus72: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Valerius Macrinus a fost veteranus leg(ionis) V Mac(edonicae), decuiro col(oniae) Sarm(izegetusae). Lucius Valerius Martialis73: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Valerius Martialis a fost libertus. Valerius Martialis74: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 212).

66 IDR III/1, 160, IDR III/5, 456. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 160 menționează ca provine ex Palmyra. 67 CIL III 13764 68 IDR III/3, 218. 69 IDR III/1, 1. 70 CIL III 811. 71 IDR II, 42. 72 IDR III/3, 278. 73 IDR III/1, 1. 74 IDR III/5, 710.

223


Marcus Valerius Martinus75: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Valerius Martinus a fost decurio col(oniae). Caius Valerius Maximus76: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Valerius Maximus a fost pecumarius. Marcus Valerius Maximus77: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Valerius Maximus78: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Caius Valerius Meleager79: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN V.A, 288). Cognomen-ul Meleager are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 73). Valerius Meleager a fost miles coh(ortis) XIIII Urbanae. Caius Valerius Mercurialis80: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Valerius Mexy81: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 292). Lucius Valerius Quinti f. Montanus82: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 309) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 46). Valerius Montanus a fost p(rimus) p(ilus) leg(ionis) XIII Gem(inae). Valerius Niceforus83: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 320). Valerius Niceforus a fost libertus. Publius Valerius Pa[pirianus?]84: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 152).

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ILD 334. IDR III/2, 321. AÉ 1987, 841. IDR III/3, 169. IDR II, 642. IDR II, 39. IDR II, 144. IDR III/5, 581. IDR III/2, 125. IDR II, 651.

224


Valerius Philinus85: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 450). Titus Valerius Plares86: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen illyr (Mayer 1957, 272). Cognomen-ul Plares apare în Dalmatia și Dacia (OPLE III, 145). Valerius Pontianus87: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Lucius Valerius Privatus88: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 315). Valerius Privatus a fost libertus. Valerius Proculeianus89: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Valerius Proculus90: nomen gentile latin (RNGCL, 197) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176). Valerius Protus91: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 379). Valerius Protus a fost libertus. Titus Valerius Titi f. Papiria Pudens92: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 264) filiatio concordă cu praenomenul. Valerius Pudens este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Valerius Romanus93: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Valerius Romulus94: nomen gentile latin (RNGCL, 197) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 179). Valerius Romulus a fost miles.

85 86 87 88 89 90 91 92 93

IDR III/2, 456. IDR III/5, 110. IDR III/5, 95. IDR III/1, 1. IDR III/2, 452. IDR III/2, 460. IDR III/2, 125. IDR III/2, 128. CIL III 891.

225


Valerius Rufinus95: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Lucius Valerius Rufus96: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Valerius Rufus a fost veteranus ex b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Valerius Sabinus97: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 186). [Caius] [Valerius] Salvius98: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 177). Valerius Salvius a fost augustalis col(oniae) Ap(ulensis). Valerius [Sal]vius99: nomen gentile latin (RNGCL, 197) praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 177). Caius Valerius Sarapio100: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN II, 393). Cognomen-ul Sarapio apare în Hispania (OPEL IV, 48), Italia (CIL XIV 4509), Noricum (AÉ 2006, 974), Numidia (CIL VIII 2565) și Aegyptus (AÉ 1904, 217, AÉ 1929, 13, AÉ 1939, 314). [Caius] Valerius Saturninus101: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Valerius Saturninus a fost duplarius alae Front(onianae). Sextus Valerius Saturninus102: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Valerius Saturninus a fost decurio alae Silianae.

94 95 96 97

IDR III/5, 453. IDR III/2, 452, IDR III/3, 368. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 452. IDR III/5, 453, Bărbulescu 2012, 51. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 453 a fost miles iar Bărbulescu 2012, 51 a fost optio leg(ionis) V Mac(edonicae). 98 IDR III/5, 397. 99 IDR III/5, 288. 100 IDR III/5, 63, 171. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 101 CIL III 811. 102 CIL III 845.

226


V[alerius] Saturninus103: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Caius Valerius Secundus104: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Valerius Senecio105: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Valerius Senecio a fost b(ene)f(iciarius) leg(ati). Lucius Valerius Sexti f. Voltinia Seranus106: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (RNGCL, 401) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 49). Valerius Seranus este înscris în tribul Voltinia (Forni 2006, IV, 439 sqq.) și a fost 7(centurio) leg(ionis) IV F(laviae) F(elicis). Caius Valerius Cai f. Silvanus107: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 216) filiatio concordă cu praenomen-ul. Valerius Silvanus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae) și era originar din municipium Claudium Virunum. Valerius Silvanus108: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Valerius Successus109: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Valerius Successus a fost veteranus. Caius Valerius Cai f. Papiria Surus110: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (RNGCL, 179). Cognomen-ul Surus poate îndica originea geografică a posesorului. Filiatio concordă cu praenomen-ul. Valerius Surus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de decurio col(oniae) Sarm(izegetusae).

103 IDR III/3, 28. 104 IDR III/5, 172. 105 IDR III/5, 590. 106 IDR III/1, 1. 107 IDR III/5, 591. 108 IDR III/5, 592. 109 IDR III/5, 450. 110 IDR III/2, 124.

227


Caius Valerius Telegonus111: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 426). Cognomen-ul Telegonus apare în Italia (CIL XIV 2649, 4229c). Valerius Threptus112: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 213). Valerius Threptus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Caius Valerius Ursus113: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 329). Valerius Valens114: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Caius Valerius Cai f. Papiria Valentinus115: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 247) filiatio concordă cu praenomen-ul. Valerius Valentinus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Valerius Valentinus116: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Valerius Valentinus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis), miles leg(ionis) XIII Gem(inae) Gord(ianae), aedilis col(oniae) Nap(ocensis). Caius Valerius Valerianus117: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 157). Caius Valerius Cai f. Papiria Valerianus118: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 157) filiatio concordă cu praenomen-ul. Valerius Valerianus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a fost IIVir col(oniae) Sarm(izegetusae).

111 IDR III/5, 170. 112 IDR III/2, 219. 113 IDR III/3, 186. 114 IDR I, 38, IDR III/1, 56, ILD 495, AÉ 2007, 1194. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR I, 38 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). 115 IDR III/2, 126. 116 CIL III 827. 117 IDR III/5, 226. 118 IDR III/2, 125.

228


Valerius Valerianus119: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 157). Lucius Valerius Valerinus120: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen derivat din nomen (Kajanto 1965, 163). Valerius Valerinus a fost libertus. Lucius Valerius Verecundus121: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Valerius Verecundus a fost libertus. Valerius Verus122: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Valerius Verus a fost veteranus. Caius Valerius Viator123: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Caius Valerius Victorinus124: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Valerius Victorinus a fost veteranus leg(ionis) V Mac(edonicae). Caius Valerius Cai f. Ulpia Vindex125: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 363) filiatio concordă cu praenomenul. Valerius Vindex este înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2), provine din Zermizegethusa și a fost miles coh(ortis). Valerius Vindex126: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 363). Valerius Vindex a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). [Caius] Valerius Vitalianus127: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 274).

119 IDR II, 582, IDR III/2, 296, IDR III/3, 169, ILD 249, CIL III 805, Nemeti-Nemeti 2007, 99 nr. 13. Sunt șase inscripții a șase persoane cu nume identice. IDR II, 582 a fost eq(ues) lib(rarius) coh(ortis) I Hisp(anorum) iar CIL III 805 a fost veteranus ex decurio alae Front(onianae). 120 IDR III/1, 1. 121 IDR III/1, 1. 122 IDR III/5, 450. 123 Ciongradi 2009, nr. 116. 124 IDR II, 39. 125 IDRE 39. 126 IDR III/5, 451. 127 CIL III 811.

229


Caius Valerius Vitalis128: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Valerius Vitalis a fost veteranus ex decurio alae Front(onianae). Valerius Vivibius129: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen celt (Holder 1962, 418). Cognomen-ul Vivibius apare în Pannonia și Dacia (OPEL IV, 178). Caius Valerius Zeno130: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN III.A, 187). Valerius Zeno a fost IIVir col(oniae) Sarm(izegetusae). Valerius Niconis f.131: nomen gentile latin (RNGCL, 197) filiatio de origine greacă (LGPN II, 341). Valerius Niconis f. a fost quaestor coll(egii) Iovis. Lucius Valerius132: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 197). Marcus Valerius133: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 197). Marcus Valerius a fost actarius coh(ortis). Sextus Valerius134: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 197). Sextus Valerius a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Titus Valerius135: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197). Titus Valerius a fost decurio col(oniae) Nap(ocensis). Valerius136:

nomen

gentile

latin

(RNGCL,

197).

128 CIL III 811. 129 IDR II, 50. 130 IDR III/2, 199. 131 IDR I, 31. 132 IDR II, 353. 133 AÉ 1987, 841. 134 IDR III/2, 226. 135 CIL III 800, 911. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 136 IDR II, 133, IDR III/3, 164, IDR III/4, 111, 288, IDR III/5, 452, 477, IDR III/6, 258, ILD 142, 193, 711, CIL III 870, Matei-Bajusz 1997, 131, nr. 5, Bărbulescu 2012, 54. Sunt treisprezece înscripții a treisprezece persoane cu nume identice. IDR III/6, 258 aparținând de legiunea a XIII-a Gemina.

230


II.30

Varenia-Volusius

[Vare]nia Nice1: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen grec (LGPN V.A, 333). Varenia Probina2: nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Titus Varenius Gallicanus3: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen celt (Delamarre 2007, 154). Varenius Gallicanus a fost decurio coll(egii) fabr(um). Titus Varenius Probus4: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 253). [Titus] Varenius Pudens5: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Varenius Pudens a fost flamen col(oniae) [Sarm(izegetusae)]. Titus Varenius Titi f. Paipria Sabinianus6: praenomen (Salomies 1987, 57) nomen gentile latin (RNGCL, 197) cognomen latin (Kajanto 1965, 186) filiatio concordă cu praenomenul. Varenius Sabinianus este înscris în tribul Papiria (Kubitschek 1937, 2501) și a îndeplinit funcția de decurio col(oniarum) Sarm(izegetusae) et Ap(ulensis), flamen Laurentinus. Cnaeus Varius Ata7: praenomen (Salomies 1987, 29-30) nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen grec (LGPN V.A, 86). Cognomen-ul At(t)as apare în Moesia Inferior și Dacia (OPEL I². 88). Varius Firminus8: nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Varius Firminus a fost tubicen. Varius Maro9: nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen grec (LGPN V.A, 284). 1 2 3 4 5 6 7 8

IDR III/3, 438. IDR III/5, 596. IDR III/2, 322. IDR III/2, 108, 129. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 108 a fost IIVir q(uin)q(uenalis) col(oniae) Sarm(izegetusae) iar IDR III/2, 129 a fost IIVir col(oniae) Sarm(izegetusae). IDR III/2, 129. IDR III/5, 596. IDR I, 38. IDR III/1, 274.

231


Varius Martialis10 nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Varius Martialis a fost decuiro col(oniae) Sarm(izegetusae). Varius11 nomen gentile latin (RNGCL, 198). Lucius Vasidius Victor12: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Nomen-ul Vasidius apare doar în Numidia (CIL VIII 2626), Mauretania Caesariensis (AÉ 1992, 1897) Africa Proconsularis (CIL VIII 4874, 5124, 5125, ILAlg I, 1299) și la Roma (CIL VI 3081, 28370). În schimb Vassidius, cul litera "s" dublată apare doar în Italia (OPEL IV, 149). Vaternius Cassianus13: nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Vaternius Cassianus a foat eq(ues) thurmae eq(uitum) num(eri) Sing(ulariorum). Marcus Vaternius Primigenius14: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 198) cognomen latin (Kajanto 1965, 290). Vencona Severina15: nomen gentile celt (Delamarre 2007, 282) nomen gentile latin (Kajanto 1965, 257) Nomen-ul Vencon(i)us,-a apare în Germania Inferior (CIL XIII 8015) și Dacia. Caius Venetius Privatus16: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 201) cognomen latin (Kajanto 1965, 315). Nomen-ul Venetius apare doar în Italia și Dacia (OPEL IV, 154). Venetius Privatus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Venusia Rusticana17: nomen gentile latin (RNGCL, 202) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). Cognomen-ul Rusticanus,-a apare în Numidia (CIL VIII 4205) Africa Proconsularis (ILTun 1572,1) Hispania Citerior (OPEL IV, 37) și Dacia.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

IDR II, 136. IDR III/2, 458. IDR III/2, 323. IDR I, 39. IDR III/1, 2. IDR III/5, 576. IDR III/2, 360. IDR III/2, 459. ILD 96.

232


Venusius Rusticanus18: nomen gentile latin (RNGCL, 202) cognomen latin (Kajanto 1965, 310). Cognomen-ul Rusticanus,-a apare în Numidia (CIL VIII 4205) Africa Proconsularis (ILTun 1572,1) Hispania Citerior (OPEL IV, 37) și Dacia. Marcus Veponius Maximinus19: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (Delamarre 2007, 284) cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Nomen-ul Veponius apare în Noricum și Dacia (OPEL IV, 155). Veponius Maximinus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Veracius Euhodus20: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 202) cognomen grec (Solin 2003, 922). Nomenul Veracius are aria de răspândire restrânsă (OPLE IV, 156, IBC 145). Veratia Statuta21: nomen gentile latin (RNGCL, 202) cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Lucius Veratius Speratus: praenomen (Salomies 1987, 34) nomen gentile latin (RNGCL, 202) cognomen latin (Kajanto 1965, 297). Veratius Speratus a fost b(ene)f(iciarius) Praef(ecti) leg(ionis) XIII Gem(inae). Ver[idius?] Firmus22: nomen gentile latin (RNGCL, 203) cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Ver[ius] Mar[cianus]23: nomen gentile latin (RNGCL, 203) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Marcus Verius Superstes24 praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 203) cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Verius Superstes a fost 7(centurio) leg(ionis) V Mac(edonicae), praepositus numerii Germanicianorum. Marcus Verpidius Silvanus25: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 203) cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Cognomen-ul Verpidius este nume hapax (OPEL IV, 159). Verpidius Silvanus a fost eq(ues) alae II Pann(oniorum).

18 19 20 21 22 23 24 25

ILD 96. IDR III/2, 12. IDR III/1, 127. IDR III/5, 609. IDR III/5, 104. Piso 1996, nr. 48. IDR III/3, 262. IDR III/2, 460.

233


Verzovia Saturnina e.R. f.26: nomen gentile illyr latinizat (Mayer1957, 358, RNGCL, 204) cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Verzovia Saturnina este fică de eq(ues) R(omanus). Nomen-ul Verzovius,-a se aseamănă foarte bine cu toponimul Berzobis și apare doar în Dacia (OPEL IV, 161). Marcus Vettius Bellator27: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 206) cognomen latin (Kajanto 1965, 361). Veturius Marcianus28: nomen gentile latin (RNGCL, 206) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Veturius Marcianus a fost veteranus leg(ionis) XIII Gem(inae). Veturius Valens29: nomen gentile latin (RNGCL, 206) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 247). Sextus Viae[t]us Sergia Victor30: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile illyr (Mayer 1957, 360) nedocumentat cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Viaetus Victor este înscris în tribul Sergia (Kubitschek 1937, 2501), este originar din Iader, Dalmatia și a fost eq(ues) leg(ionis) XIII Gem(inae). Vibia Annia31: nomen gentile latin (RNGCL, 207) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 16). Vibidia Papinia32: nomen gentile latin (RNGCL, 207) un al doi-lea nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 137). Vibidia33: nomen gentile latin (RNGCL, 207). Publius Vibidius Valentinus34: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 207) cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Vibidius Valentinus a fost aedilis q(uin)q(uenalis).

26 27 28 29 30 31 32 33 34

IDR III/5, 599. IDR III/5, 83. IDR III/5, 220. IDR I, 39, IDR III/3, 187. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 601. IDR III/5, 572. IDR III/5, 398. IDR III/5, 398. IDR III/2, 23.

234


Quintus Vibius Amillus35: praenomen (Salomies 1987, 46) nomen gentile latin (RNGCL, 207) cognomen grec (LGPN III.A, 33). Cognomen-ul Amillus apare doar în Italia (CIL X 2622) și Africa Proconsularis (MAD 790). Vibius Amillus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus Vibius Longus36: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 207) cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Caius Vibius Nicostratus37: praenomen (Salomies 1987, 45) nomen gentile latin (RNGCL, 207) cognomen grec (LGPN II, 338 sqq.) Vibius Rufinus38: nomen gentile latin (RNGCL, 207) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Vibius Rufinus a fost signifer leg(ionis) XIII Gem(inae). Valerius Vibius Valerianus39: nomen gentile latin cu funcție de praenomen (RNGCL, 187) nomen gentile latin (RNGCL, 207) cognomen derivat din primul nomen (Kajanto 1965, 157).Vibius Valerianus a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis) leg(ionis) XIII Gem(inae). Vibius40: nomen gentile latin (RNGCL, 207). Victoria Afra41: nomen gentile latin (RNGCL, 208) cognomen latin (Kajanto 1965, 205). Victoria Afra a fost liberta. Victoria Gemina42: nomen gentile latin (RNGCL, 208) cognomen latin (Kajanto 1965, 294). Caius Victorius Candidus43: praenomen (Salomies 1987, 28) nomen gentile latin (RNGCL, 208) cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Marcus Victorius Galicanus44: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 208) cognomen celt (Delamarre 2007, 154).

35 36 37 38 39 40 41 42 43

IDR III/1, 64. IDR I, 37. IDR III/5, 175. IDR III/5, 521. CIL III 823. ILD 515, CIL III 7696. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. CIL III 6249. IDR II, 42. CIL III 7706.

235


Marcus Victorius Septimus45: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 208) cognomen latin (Kajanto 1965, 293). Marcus Victorius [Tal]anio46: praenomen (Salomies 1987, 37) nomen gentile latin (RNGCL, 208) cognomen celt (Delamarre 2007, 257). Cognomen-ul Talanio apare în Germania Superior (CIL XIII 7039). Viria Publia Viri Publi f.47: nomen gentile latin (RNGCL, 210) praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 45) filiatio concordă cu nomen-ul și cognomen-ul. Viria Quarta48 nomen gentile latin (RNGCL, 210) cognomen latin (Kajanto 1965, 293). Sextus Virius Postumus49: praenomen (Salomies 1987, 49) nomen gentile latin (RNGCL, 210) cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Virius50: nomen gentile latin (RNGCL, 210). Vitia Threpte51: nomen gentile latin (RNGCL, 211) cognomen grec (LGPN III.A, 213). Vitia Threpte a fost liberta. Vivia52: nomen gentile latin (RNGCL, 212). Volus[ius] Titianus53: nomen gentile latin (RNGCL, 213) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Volusius54: nomen gentile latin (RNGCL, 213). Volusius a fost veteranus ex b(ene)f(iciario) leg(ati).

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

CIL III 7666. CIL III 7666. IDR II, 42. IDR III/6, 603. CIL III 906. IDR III/5, 176. IDR III/5, 603. IDR III/2, 189. IDR III/4, 117. ILD 513. AÉ 2007, 1194.

236


III Cognomina III.1 Abisalma-Avitus Abisalma1: cognomen masculin semit (Wuthnow 1930. 9). Cognomen-ul Abisalma apare doar în Dacia. Αβεσαλωμ sau Αβισαλωμ sunt nume arabe (Wuthnow 1930, 123). Αβεδαλλαθ2: cognomen semit (Stark 1971, 102 apud IDR III/5, 352). Abraenus3: cognomen semit (Wuthnow 1930, 11). Cognomen-ul Abraenus apare doar în Dacia. Abraenus a fost sacerdos. Acher[r]a[s] Anmati f.4: cognomen african (Thesaurus I, 391) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 7). Grafia pare să fie greșită corect fiind Admatus,-a. Cognomen-ul Admatus,-a apare în Lusitania, Noricum și Dacia (OPEL I², 23). Achillaeus5: cognomen grec (LGPN III.A, 87). Adamas6: cognomen grec (LGPN III.A, 14). Cognomen-ul Adamas apare doar în Hispania și Dacia (OPEL I², 21). Adamas a fost servus. Adatus7: cognomen cu origine necunoscută care apare doar în Dacia. Adde Bar-Semei8: cognomen semit (Wuthnow 1930, 12) filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 107-108). Cognomina Adde și Semei(us) apar doar în Dacia. Adde BarSemei a fost sacerdos Iovis Dolicheni. Adiutor Macari f.9: cognomen latin (Kajanto 1965, 360) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 286). Adrastus10: cognomen grec (LGPN III.A, 15). Adrastus este libertus.

1 Pferdehirt 2004, nr. 22. 2 CIGD 20. 3 IDR III/2, 20. 4 RMD I, 20. 5 Pferdehirt 2004, nr. 22. 6 IDR III/5, 100. 7 IDR III/4, 312. 8 IDR III/3, 299. 9IDR I, 40. 10 IDR III/2, 443.

237


Aepicadus11: cognomen grec (LGPN III.A, 146). Cognomen-ul Aepicadus scris cu diftong apare doar in Dacia. Affia12: cognomen grec (LGPN IV, 64). Cognomen-ul Affia apare în Italia (CIL VI 2884, 19863, CIL XIV 1320) și în Dacia. Άγαμέμνων13: cognomen grec (LGPN V.A, 4). Agrippinnus14: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 175). Aia Nandonis [f.]15: cognomen celt (Delamarre 2007, 12) filiatio de origine celtică derivat din rădăcina nant- (Delamarre 2007, 206-207). Cognomen-ul Aia are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 36). Cognomen-ul Nando apare doar în Dacia. Άκάκ(?ιος)16: cognomen grec (LGPN V.A, 14). Alatus17: nume hapax. Pentru că inscripția apare pe un inel se poate presupune că numele ar fi fost [G]alatus. Pentru cognomen-ul [G]alatus sunt analogii la Roma (CIL VI 2987), dar apare în Syria un Titus Aquillius Alexander natione Galatus (AÉ 1939, 224). Alexander18: cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Alexandrianus19: cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191) latinizat prin sufixul -ianus. Alexandrianus este civis Bithynus. Cognomen-ul Alexandrianus apare în Pannonia și Dacia (OPEL I², 42) dar și la Roma (AÉ 1940, 40b). Alexandrus20: cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Άλέξανδρος Άντιπάτρι21: cognomen grec (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191) filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 37-38). 11 12 13 14 15 16 17 18

IDR I, 51. IDR III/3, 342. CIGD 76. IDR III/5, 715, CIL III 870. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. CIL III 916. CIGD 80. Bărbulescu 2012, 55. IDR I, 35, 38, IDR III/1, 39, IDR III/4, 195, IDR III/5, 450, 455, 664, 665, Ciongradi 2009, nr. 117. Sunt nouă inscripții a zece persoane diferite care își menționează sau nu filiații diferite. IDR I, 35, Alexander Cari f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 284). IDR I, 35, Alexander Caricci f. are filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 237). IDR I, 38, Alexander Antipatri f are filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 46). Ciongradi 2009, nr. 117, Alexander Cai f are filiatio de origine latină (Salomies 1987, 28). IDR III/5, 450 a fost veteranus iar IDR III/5, 664 a fost [decurio?] coll(egii) fabr(um). 19 IDR III/3, 341. 20 IDR III/2, 315.

238


Allianus22: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 140). Cognomen-ul Allianus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 43). Allianus a fost augusti servus. Amabilis23: cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Amandus24: cognomen latin (Kajanto 1965, 360). Ambiurus25: cognomen celt (Delamarre 2007, 18). Cognomen-ul Ambiurus este nume hapax. Ambiurus a fost meșter cărămidar. Ammaiona Aeconis f. Eravisca26: cognomen celt (Delamarre 2007, 17) filiatio probabil de origine celtică. Ammaiona Aeconis f face parte din tribul celților Eravisci din Pannonia. Cognomen-ul Ammaiona mai apare la Roma (ICUR IX, 23787) iar Aeco apare în Hispania Lusitania (HEp 1, 80). Ethnicon-ul Eraviscus,-a apare în Pannonia (AÉ 1941, 15, AÉ 1971, 346, AÉ1972, 435, AÉ 2004, 1133, RMD II, 103, RMD III, 152, RMD IV, 241) în Dacia (RMD I, 21). Ampelio27: cognomen grec (LGPN III.A, 33). Cognomen-ul Ampelio apare în Asia (CIL III 7050) Itlaia și Gallia (OPEL I², 50), Numidia (CIL VIII 7976) și Africa Proconsularis (AÉ 1933, 33b). Ampelio a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Ampliatus28: cognomen latin (Kajanto 1965, 349). Ampliatus a fost augusti servus. Andes Titi f.29: cognomen illyr (Mayer 1957, 44) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 57). Cognomen-ul Andes apare în Dalamtia și Germania Superior (OPEL I², 52). Andrada Bituvantis [f.?]30: cognomen celt sau cel puțin cu rădăcina celtică Andr- (Holder 1961, 151) filiatio derivat din Bithus, cognomen trac (Detschew 1957, 66-68). Cele două cognomina, Andrada și Bituvans apar doar în Dacia.

21 CIGD 9. 22 IDR III/2, 373. 23 IDR III/2, 428, IDR III/5, 419, IDRE 302, Piso 1996, nr. 10. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/5, 419 a fost libertus iar IDRE 302 precizează ca este natione Dacus și ca a fost secutor adică gladiator. 24 IDR III/5, 578. 25 IDR II, 160, ILD 101. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 26 Eck-Pangerl 2001, 234 sqq. 27 IDR III/6, 315. 28 IDR III/2, 307. 29 Ciongradi 2009, nr. 116. 30 CIL III 917.

239


Androclus31: cognomen grec (LGPN III.A, 38). Cognomen-ul Androclus apare în Hispania și Dacia (OPEL I², 53) dar și la Roma (GraffPalatino I, 225). Androclus a fost augusti verna, dispensator. Andueia Batonis f.32: cognomen illyr (Mayer 1957, 45) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 80 sqq.) Cognomen-ul Andueia este nume hapax (OPEL I², 53). Anduenna Batonis f.33: cognomen illyr (Mayer 1957, 45) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 80 sqq.) Cognomen-ul Anduenna este nume hapax (OPEL I², 53). Anin[as]34: cognomen semit (Wuthnow 1930, 23). Cognomen-ul Anin[(n)]as apare în Dacia și Hispania (OPEL I², 54) Africa Proconsularis (CIL VIII 15101) și Itlaia (CIL VI 34414). Annaius35: cognomen illyr (Mayer 1957, 46). Cognomen-ul Annaius apare în Italia (CIL IX 4558), Germania Superior (CIL XIII 7507) Pannonia Superior (CIL III 3777) și Dacia. Anneses Andunocnetis f.36: cognomen illyr (Mayer 1957, 46) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 45). Congnomen-ul Anneses și filiația Andunocnes apar doar în Dacia (OPEL I², 55, OPEL I², 53). Annianus37: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 140). Antigenes38: cognomen grec (LGPN III.A, 44). Cognomen-ul Antigenes apare la Roma (CIL VI 22818, AÉ 1977, 154) în Hispania (OPEL I², 59) și în Dacia. Antiochianus39: cognomen grec (LGPN V.A, 36). Antiochus40: cognomen grec (LGPN III.A, 45-46). Antipater41: cognomen grec (LGPN V.A, 37-38). Cognomen-ul Antipater are aria de răspândire

restrânsă

(OPEL

I²,

59).

Antipater

a

fost

agustalis

col(oniae)

Sarm(izegetusae). 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

IDR III/5, 8. IDR I, 32. IDR I, 33. Russu 1969, 177. Ciongradi 2009, nr. 59. IDR I, 36. IDR III/5, 456. IDR III/2, 64. CIL III 828. IDR III/5, 223, Bărbulescu 2012, 5. Sunt două inscripții a două personae cu nume identice.

240


Publius [..] Antoninus42: praenomen (Salomies 1987, 45) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Antoninus43: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 161). Apalaustus44: cognomen grec (Liddell-Scot 1996, 175-176) care apare în Dalmatia (CIL III 8678, 14744) și Dacia. Apalaustus a fost servus iar inscripția menționează că era natione Graecus. Aper45: cognomen latin (Kajanto 1965, 325). Aphrodisius Alexandri f.46: cognomen grec (LGPN III.A, 86) filiatio de origine greacă (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). Απολλενάρις Θε[..]νους47: cognomen latin (Kajanto 1965, 211) filiatio de origine greacă ce nu poate fi restituit cu succes. Apollinaris48: cognomen latin (Kajanto 1965, 211). Απο<λλι>νάρις Βάσσο(υ)49: cognomen latin (Kajanto 1965, 211) filiatio de origine latină (RNGCL, 301, Kajanto 1965, 244, Thesaurus II, 1778). Caius Apollodorus50: praenomen (Salomies 1987, 28) cognomen grec (LGPN III.A, 49). Cognomen-ul Apollodorus are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 66). Apollonia51: cognomen grec (LGPN III.A, 50). Apollonius52: cognomen grec (LGPN III.A, 51). Aquilei[ensis]53: cognomen latin (Kajanto 1965, 196).

41 IDR III/2, 65. 42 IDR III/1, 138a. 43 IDR II, 281, IDR III/2, 347, Bărbulescu 2012, 64. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. Bărbulescu 2012, 64 a aparținut de legiunea a V-a Macedonica. 44 IDR I, 37. 45 IDR III/5, 452. 46 IDR III/5, 302. 47 CIGD 121. 48 IDR III/5, 460. 49 CIGD 63. 50 IDR III/5, 538. 51 IDR II, 201. 52 IDR III/3, 333, IDR III/6, 306. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 333 a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae).

241


Archelaus54: cognomen grec (LGPN III.A, 75). Archelaus a fost 7(centurio). Arete55: cognomen grec (LGPN III.A, 54). Cognomen-ul Arete apare la Roma (AÉ 2008, 210), Hispania (OPEL I², 73), Macedonia (CIL III 603) și Dacia. Aret[t]inus56: cognomen latin (RNGCL, 295). Cognomen-ul Aret[t]inus apare în Mauretania Caesariensis (IdAltava, 244), Syria (IGLS I, 68) și Dacia. Aret[t]inus a fost [miles?] coh(ortis) I Batavorum. Arsama57: cognomen semit (Wuthnow 1930, 26). Cognomen-ul Arsama este nume hapax. Artemidorus Apolloni f.58: cognomen grec (LGPN V.A, 70-74) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 51). Artemidorus Apolloni f. a fost magister coll(egii) Iovis. Άρτεμίδωρος59: cognomen grec (LGPN V.A, 70-74). Asclepiodote60: cognomen grec (LGPN V.A, 84). Asclepius61: cognomen grec (LGPN V.A, 85). Asclepius qui et Asclepiades62: cognomen grec (LGPN V.A, 85) agnomen grec (Kajanto 1967, 34, LGPN V.A, 80-83). Asclepius qui et Asclepiades este civis Bithynus. Assara[cus]63: cognomen grec (Pape 1863, 161). Cognomen-ul Assaracus apare în Hispania (OPEL I², 81), la Roma (CIL VI 27468) și în Dacia. Atas64: cognomen grec (LGPN V.A, 86). Atasa65: cognomen grec (LGPN V.A, 86). Atennais66: cognomen grec (Solin 2003, 287-289). Cognomen-ul At(h)en(n)ais are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 84). Atennais a fost sacerdos Iovis Dolicheni. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

IDR III/5, 452. IDR III/5, 712. IDR III/5, 532. CIL III 13766. Pferdehirt 2004, nr. 22. IDR I, 31. CIGD 148. CIL III 870. IDR III/3, 21, 24, Piso 2996, nr. 22. Sunt trei inscripții despre aceași persoană. IDR III/3, 342. IDR III/6, 352. ILD 290. CIL III 13766+13767.

242


Atenus67: cognomen grec (Pape 1863, 23-25). Cognomen-ul Atenus apare doar în Dacia (OPEL I², 83) dar poate fi nume feminin, Athenus, și apare la Roma (CIL VI 17326). Άττιω68: cognomen grec (LGPN V.A, 90). Atpatinius Rufi f.69: cognomen celt (Husar 1999, 280) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 229). Cognomen-ul Atpatinius este nume hapax. Atressus70: cognomen celt (Delamarre 2007, 38). Cognomen-ul Atressus apare în Panonnia, Noricum și Dacia (OPEL I², 87). Atressus a fost veteranus. Atticus71: cognomen latin (Kajanto 1965, 203). Augusta72: cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Cognomen-ul Augusta apare în Gallia Lugdunensis și Narbonensis (OPEL I², 95). Augustalis73: cognomen latin (Kajanto 1965, 318). Augustalis a fost augusti servus. Augu[stus?]74: cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Aulenus Her[..]f.75: cognomen trac (Detschew 1957, 34) filiatio probabil de origine greacă (LGPN V.A, 200 sqq.). Cognomen-ul Aulenus apare în Italia (AÉ 1993, 224, CIL IX 2300, CIL X 4916, 4927) și Dacia. Aulus76: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). [Au?]lus Ve[tu?]lo f.77: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172). filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 302). Aulusanus78: cognomen trac (Detschew 1957, 35-37).

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

ILD 53. IDR III/3, 198. CIGD 26. IDR III/5, 113. IDR III/5, 450. IDR II, 396, IDR III/5, 396, 447. Sunt trei inscripții despre trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 396 a fost augustalis col(oniae) [?Ap(ulensis)]. CIL III 870. IDR III/2, 412. CIL III 816. IDR I, 44. IDR II, 616. CIL III 926. IDR III/3, 163.

243


Avita79: cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Avitus80: cognomen latin (Kajanto 1965, 304).

79 IDR III/3, 170, IDR III/5, 501. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 80 Țeposu-Marinescu 1882, 177, nr. 161.

244


III.2

Baedarus-Curinius

Baedarus1: cognomen illyr (Mayer 1957, 83). Cognomen-ul B(a)edarus este nume hapax. [Bal]bus2: cognomen latin (Kajanto 1965, 240). Balbus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Bana3: cognomen semit (Wuthnow 1930, 32). Bana a fost optio. Baricius Male f.4: cognomen semit (Wuthnow 1930, 36) filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 70). Baricius Male f. este originar din Palmyra. Barsimsus Callistenis f.5: cognomen semit (Wuthnow 1930, 34) filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 238). Cognomen-ul Barsimsus apre doar în Dacia (OPEL I², 113). Barsimsus Callistenis f. este originar din Caesarea. [Ba]ssianus6: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142). Bassianus a fost exceptor Co(n)s(ularis). Bassinus7: cognomen latin (RNGCL, 301). Bassus8:cognomen latin (RNGCL, 301, Kajanto 1965, 244, Thesaurus II, 1778). Bato9: cognomen illyr (Mayer 1957, 80-82). Batonianus10: cognomen illyr latinizat prin sufixul -ianus (Mayer 1957, 80-82). Cognomen-ul Batonianus apare în Dalmatia și Dacia (OPEL I², 115). Bel(l)icus Alexandri f.11: cognomen latin (Kajanto 1965, 258) filiatio de origine greacă (LGPN II, 18 sqq., Solin 2003, 191). 1 2 3 4 5 6 7 8

CIL III 917. IDR III/5, 617. IDR III/1, 162. RMD I, 17. IDR I, 15. IDR III/5, 263. ILD 520. IDR III/3, 239, IDR III/5, 507. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 507 a făcut parte din legiunea I Adiutrix. 9 IDR I, 35, 39, 45, CIL III 7649, Ciongradi 2009, nr. 74. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice. IDR I, 35, Bato Pr[imitivi? f.] are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 290) si este originar din Tovetis, Dalmatia. IDR I, 39, Bato Annaei f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 46). IDR I, 45, Bato Liani f. are filiatio probabil illyr întâlnit doar în Dacia (OPEL III, 24). Ciongradi 2009, nr. 74, Bato Secundi f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 292). 10 Ciongradi 2009, nr. 15.

245


Beucus12: cognomen illyr (Mayer 1957, 96) dar cu altă grafie și anume Breucus. Cognomen-ul Beucus apare doar în Dacia. Beusas Platoris f.13: cognomen illyr (Mayer 1957, 85) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 273-274). Cognomen-ul Beusas are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 119). Birsius14: cognomen illyr (Mayer 1959, 24-25) sau cel putin illyr latinizat prin sufuxul ius dar întâlnit și ca Bersius. Cognomen-ul Birisus/Bersius apare doar în Dacia. Bersius a fost miles coh(ortis) I Batavorum. Bithus15: cognomen trac (Detschew 1957, 66-68). Bithus a fost aquilifer și era originar din Napoca. Bithus Solae f. Bessus16: cognomen trac (Detschew 1957, 66-68) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 465-466) ethnicon latin ce desemnează numele tribului trac Bessi (Thesaurus II, 1933-1934). Blasa17: cognomen trac (Detschew 1957, 73). Cognomen-ul Blasa este nume hapax (OPEL I²,123). Blasa a fost eq(ues). Bocenus18: cognomen celt sau cel puțin cu rădăcină celtică Boce- (Delamarre 2007, 60). Cognomen-ul Bocenus este nume hapax. Bona19: cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Bona a fost caesaris serva. Bonosa20: cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Bonus21: cognomen latin (Kajanto 1965, 274).

11 IDR I, 37. 12 IDR III/3, 413, ILD 366, 392, 404, 408, AÉ 2008, 1166. Sunt șase inscripții a șase persoane cu nume identice. ILD 392, Beucus Daeici f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 104) care apare la Roma (CIL VI 37054) și în Dalmatia (ILJug III, 2836). ILD 404, Beucus Sut[tinis? f.], are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 327). ILD 408, Beucus Dasantis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 109). IDR III/3, 413 a fost servus. 13 IDR III/3, 389. 14 CIL III 13766-13767. 15 IDRE 447. 16 RMD I, 39. 17 CIL III 7635. 18 IDR III/3, 220. 19 ILD 512. 20 CIL III 805. 21 IDR III/1, 129.

246


Brisanus Aulusani f.22: cognomen trac (Detschew 1957, 88) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 35). Cognomen-ul Brisanus apare doar în Dacia (OPEL I², 129). Brisanus Aulusani f. a fost miles coh(ortis) I Vind(elicorum). Brutus23: cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Bubalus24: cognomen grec (LGPN V.A, 103). Bubalus a fost augusti libertus. Bucco25: cognomen celt (Delamarre 2007, 69-70). Burus26: cognomen celt (Delamarre 2007, 71, Thesaurus II, 2250-2252). Butes27: cognomen grec (LGPN V.A, 104). Butes a fost servus. [Caec]ilianus28: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 142). Caius Cassianus29: praenomen (Salomies 1987, 28) cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Caius Cassianus a fost surus negotiator. [C]aianus30: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 143). Callistus31: cognomen grec (LGPN III.A, 234). Callistus a fost augusti servus/verna, dispensator. [Cam]panianus32: cognomen latin (Kajanto 1965, 191). Cognomen-ul Campanianus apare în Africa Proconsularis (ILAlg I, 2349, 2350), Numidia (ILAlg II/1, 844) Italia (CIL V, 6465, CIL VI 1670) și în Pannonia (OPEL III, 28). [Cam]panus33: cognomen latin (Kajanto 1965, 190).

22 IDR III/1, 163. 23 IDR II, 230. 24 IDR III/2, 394, Bărbulescu 2012, 31. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. Bărbulescu 2012, 31 a aparținut de legiunea a V-a Macedonica. 25 IDR III/2, 103. 26 ILD 163. 27 IDR III/3, 16. 28 IDR III/5, 618. 29 IDR III/2, 202. 30 IDR III/5, 227. 31 IDR III/3, 289, IDR III/5, 99, 212. Sunt trei inscripții probabil despre aceași persoană. 32 ILD 517. 33 Protase et alii 2008, 49, nr. 34.

247


Candia Maximi f.34: cognomen celt sau cel puțin cu rădăcina celtică cand-, cant(Delamarre 2007, 78-79) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 275). Cognomen-ul Candia apare doar la Roma (CIL VI 10718). Candi[da]35: cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Candidus36: cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Capito37: cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Capito Triri lib.38: cognomen latin (Kajanto 1965, 235). Capito a fost libertul lui Tririus, cognomen illyr (Mayer 1957, 344). Carago39: cognomen celt (Delamarre 2007, 80). Carago apare doar în Pannonia (OPEL II, 34). Carissima40: cognomen latin (Kajanto 1965, 284). Cognomen-ul Carissimus,-a apare în Gallia Lugdunensis și Dacia (OPEL II, 37). Carpilla41: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 48) și diminutivizat prin sufixul -illus,-a. Cognomen-ul Carpilla apare în Dacia (OPEL II, 38) dar și în Dalmatia (CIL III 279) și la Roma (CIL VI 14952). Carpion42: cognomen grec (LGPN III.A, 238). Cognomen-ul Carpion are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 38). Carpion a fost augusti libertus, tabularius. Carus43: cognomen latin (Kajanto 1965, 284). [Cas?]ima44: cognomen celt sau cel puțin cu rădăcină celtică cas(s)im- (Holder 1961, 827). Cognomen-ul Casima apare în Noricum (ILLPron, 779).

34 IDR III/4, 196. 35 Țeposu-Marinescu 1982, 177, nr. 61. 36 IDR II, 611, IDR III/4, 319, IDR III/5, 626. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 626 a fost decurio. 37 IDR II, 333, IDR III/5, 450. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR II, 333 a fost IIvir col(oniae) Romulae iar IDR III/5, 450 a fost veteranus. 38 IDR III/3, 352. 39 Ciongradi 2006, 213-224. 40 IDR III/2, 113. 41 IDR II, 638. 42 IDR III/2, 277. 43 IDR III/2, 402, IDR III/5, 411, 637, CIL III 870. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/2, 402, a fost augusti verna.

248


[Ca?]ssianus45: cognomen derivat dinntr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Cassianus a fost exceptor Co(n)s(ularis). Castor46: cognomen grec (LGPN III.A, 239). [Catu?]linus47: cognomen latin (Kajanto 1965, 326). Catulinus a fost duplicarius. Catullus48: cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Catullus a fost immunis. Catus49: cognomen latin (Kajanto 1965, 249). Catus a fost miles și era originar din Napoca. Celer50: cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Celerinus51: cognomen latin (Kajanto 1965, 248). Celsina52: cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Censorinus53: cognomen latin (Kajanto 1965, 317). Cerialis54: cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Chele[rinus?]55: cognomen latin (Kajanto 1965, 248) dar cu grafia puțin diferită. Chrestion56: cognomen grec (LGPN III.A, 478). Cognomen-ul Chrestion are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 54) dar apare si la Roma (CIL VI 14755) și în Gallia Belgica (BCTH 1914, 63). Cinedus57: cognomen latin (John-White, 1904, 108.) Cognomenul Cinedus are grafia greșită, corect fiind, Cinnaedus, apare în Italia (CIL IV 3114, 4201) și în Hispania Citerior (AÉ 1994, 1061).

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

CIL III 7769. IDR III/5, 263. IDR II, 143, ILD 338. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 454. IDR III/3, 123. IDRE 447. IDR III/5, 578. IDR III/5, 512. IDR III/5, 211. IDR III/3, 172, 440. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 172 a fost immaginifer alae Campagonum iar IDR III/3, 440 a fost augusti libertus. 54 IDR I, 51. 55 IDR III/4, 139. 56 IDR III/5, 272.

249


Claudianus58: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 144). Claudianus era originar din Carrhae, Mesopotamia. Sextus Clemens59: praenomen (Salomies 1987, 49) cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Sextus Clemens a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Clemens60:cognomen latin (Kajanto 1965, 263). Cleus61: cognomen grec (LGPN V.A, 250). cognomen-ul Cleus/ Cleo mai apare în Italia (OPEL II. 64). Cliannus62: cognomen latin cu forma coruptă, probabil corect fiind Cilnianus (Kajanto 1965, 144). Clinias63: cognomen grec (LGPN III.A, 244-245). Coca Tyru f.64: cognomen trac (Detschew 1957, 251) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 529). Coca Tyru f. este originar din Serdica. Cognomen-ul Coca apare în Germania Superior (CIL XIII 11870) și la Roma (CIL XV 7024). Comatumara [Demunci f.]65: cognomen celt (Delamarre 2007, 103) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 124) care apare în Pannonia (RIU V, 1224). Cognomen-ul Comatumara apare în Pannonia (OPEL II, 70). Conservator66: cognomen latin (Kajanto 1965, 361). Conservator a fost libertus publicus. Constantianus67: cognomen latin (Kajanto 1965, 258). Constantianus a fost augusti libertus. Corolla68: cognomen latin (Thesaurus IV, 976) care apare în Hispania (OPEL II, 78). Corolla a fost libertus.

57 58 59 60

IDR II, 611. IDR III/2, 350. IDR III/5, 142. IDR III/1, 110, IDRE 447. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 110 a fost 7(centurio) coh(ortis) I Vind(elicorum) iar IDRE 447 a fost miles și era originar de la Napoca. 61 CIL III 13765. 62 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 63 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 64 RMD IV, 269. 65 RMD V, 351. 66 IDR III/2, 14. 67 IDR III/2, 373.

250


Cotu Successi f69: cognomen celt (Delamarre 2007, 111) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 356). Cotu Successi f. este cives Norica. Formula cives Noricus,-a apare în Germania Inferior (AÉ 1930, 20). Crescens70: cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Crescentio71: cognomen latin (Kajanto 1965, 234) Crescentio a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Crispina72: cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Crispinianus73: cognomen latin (Kajanto 1965, 223). Crispus Luci f.74: cognomen latin (Kajanto 1965, 223) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 34). Crispus Luci f. a fost 7(centurio) coh(ortis) II Comm(agenorum). Curinius75: cognomen grec (LGPN III.A, 263) sau cel puțin cu rădăcina greacă, Κυρίνος.

68 IDR III/5, 529. 69 IDR III/4, 91. 70 IDR III/4, 163, IDR III/5, 450, 452, 521, CIL III 870, 7670. Sunt șase inscripții a șase persoane cu nume identice. IDR III/5, 450 a fost veteranus, IDR III/5, 521, Crescens Platoris f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 273). 71 IDR III/2, 65. 72 ILD 236. 73 IDR III/5, 592. 74 IDR III/3, 88. 75 CIL III 870.

251


III.3

Dades-Eutyches

Dades1: cognomen trac (Detschew 1957, 110). Dades a fost actor, servus. Cognomen-ul Dades apare în Dacia (OPEL II, 91). Daphnus2: cognomen grec (LGPN III.A, 117). Dasantus Loni f. qui et [..]3: cognomen illyr (Mayer 1957, 109) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 212) agnomen care nu sa păstrat. Cognomen-ul Dasantus și Lonus apar doar în Dacia (OPEL III, 32). Dasantus Scenobarbi4: cognomen illyr (Mayer 1957, 109) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 312). Dasas5: cognomen illyr (Mayer 1957, 109). Da[ses?]6: cognomen illyr (Mayer 1957, 111). Cognomen-ul Dases are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 93). Dassius7: cognomen illyr (Mayer 1957, 112-113). Dazurius8: cognomen illyr sau cel puțin cu rădăcina illyră (Mayer 1957, 109 sqq.). Decebalus Luci9: cognomen dac (Cassius Dio, LXVII, 6, 2)10 filiatio de origine latină (Salomies 1987, 34). Cognomen-ul Decebalus apare în Britannia, Pannonia, Moesia Inferior și Dacia (OPEL II, 94).

1 IDR III/5, 439, 441. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 2 CIL III 833. 3 IDR I, 51. 4 IDR III/5, 312, 522. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 5 Ciongradi 2009, nr. 22, 51, 79, 109, 111. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice. Nr. 22, Dasas Loni f. are patronimic illyr (Mayer 1957, 212) care apare doar în Dacia (OPEL III, 32). Nr. 51, Dasas Verzonis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 358) care are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 161). Nr. 109, Dasas Liccai f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 210) și este delmata, Kastello Starvae. Nr. 111, Dasas Suttinis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 327) care apare în Dacia și Italia (OPEL IV, 102). 6 Ciongradi 2009, 109. 7 IDR I, 48, Ciongradi 2009, nr. 100, Bărbulescu 2012, 5. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR I, 48, Dassius Verzonis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 358) care are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 161). 8 Ciongradi 2009, nr. 79. 9 ILD 325. 10 Μέγιστοσ δέ δή πόλεμος 'Ρωμαίοις τότε πρός τούς Δακούς έγένετο, ών τότε Δεκέβαλος έβασιλευε.

252


Decianus11: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 146), dar care poate indica originea geografică a posesorului. Decimus [..]nis12: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 172) filiație ce nu poate fi restituită cu succes. Demetrius Antoni f.13: cognomen grec (LGPN III.A, 122) filiatio de origine latină (RNGCL, 17). Δημητροιος Άρξακει14: cognomen grec (LGPN III.A, 122) filiatio de origine persană (P.Dryton 2, 31) Demosthene15: cognomen grec (LGPN III.A, 123). Demuncius Avessonis f. Eraviscus16: cognomen celt (Delamarre 2007, 124) filiatio de origine celtică sau cel puțin cu rădăcină celtică (Holder 1961, 312 sqq.) Demuncius Avessonis f. face parte din tribul celților Eravisci din Pannonia. Ethnicon-ul Eraviscus,-a apare în Pannonia (AÉ 1941, 15, AÉ 1971, 346, AÉ1972, 435, AÉ 2004, 1133, RMD II, 103, RMD III, 152, RMD IV, 241) și în Dacia (RMD I, 21). Dexter17: cognomen latin (Kajanto 1965, 250). Dida Damanais f.18: cognomen grec (LGPN V.A, 129) dar care este considerat dac (Dana 2003, 172-173) filiatio de origine dacică (Dana 2003, 172-173). Dida Damanais f. este natione Dacus. Dignus19: cognomen latin (Kajanto 1965, 280). Dines20: cognomen trac (Detschew 1957, 137-138). Dines a fost signifer alae II Pannoniorum. Diocles21: cognomen grec (LGPN V.A, 135). 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AÉ 1944, 56. Zăgreanu-Săsărman 2008, 188, nr. 1. IDR III/4, 92. CIGD 4. IDR III/5, 386. RMD V, 351. Ciongradi 2009, nr. 81. IDRE 420. IDR III/3, 279, ILD 203, IDRE 447. Sunt trei inscriptii despre trei persoane cu nume identice. IDRE 447 a fost miles și este originar de la Napoca. 20 AÉ 1993, 1329.

253


Diogenes22: cognomen grec (LGPN V.A, 130-132). Δίων Δουκιανο23: cognomen grec (LGPN V.A, 146) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 172). Dionysius24: cognomen grec (LGPN V.A, 137-142). Dionysios a fost veteranus coh(ortis) II Comm(agenorum). Δίονύσιος25: cognomen grec (LGPN V.A, 137-142). Dioscurus26: cognomen grec (LGPN III.A, 131). Cognomen-ul Dioscurus are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 102). Dizala27: cognomen trac (Detschew 1957, 133). Cognomen-ul Dizala apare în Moesia Inferior (OPEL II, 103) dar și în Maceonia (Philippi 2009, 519, 520) și la Roma (CIL VI, 2645, 2855, 3202). Dizo28: cognomen grec (LGPN III.A, 125) care este considerat trac (Detschew 1957, 135). Domesticus29: cognomen latin (Kajanto 1965, 314). Domitianus30: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 145). Donatus31: cognomen latin (Kajanto 1965, 298). Drebias32: cognomen trac (Detschew 1957, 156). Cognomen-ul Drebias apare doar în Dacia (OPEL II, 109). Drebias a fost miles leg(ionis) I It(alicae).

21 IDR III/2, 576. 22 IDR II, 51, IDR III/2, 216, IDR III/3, 6. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR II, 51, Diogenes Moschi f. are filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 323) care apare în Italia și Dacia (OPEL III, 87). IDR III/2, 216 a fost dispensator vikarius. IDR III/3, 6 a fost lapidarius. 23 CIGD 7. 24 IDR III/3, 175. 25 CIGD 140. 26 IDR II, 158, IDR III/5, 273. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR II, 158, Dioscurus Ianuari f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 218). IDR III/5, 273, Dioscurus Marci f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 37). 27 RMD IV, 225. 28 IDR III/1, 12, CIL III 87. Sunt două inscripții a două persoane diferite. IDR III/1, 12, Dizo Posidini f. are filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 372) 29 ILD 345. 30 IDR II, 59. 31 IDR III/1, 36. 32 CIL III 889.

254


Drus[s]us33: cognomen latin (RNGCL, 325). Cognomen-ul Drussus apare în Italia, Hispania și Dacia (OPEL II, 109). Dules Maximi f.34: cognomen trac (Detschew 1957, 152-153) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 275). Dyonisia35: cognomen grec (LGPN III.A, 128). Emeritus36: cognomen latin (Kajanto 1965, 351). Epicadus Bato[nis] f.37: cognomen grec (LGPN III.A, 146) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 80-82). Epicadus Plarentis f. qui et Mico38: cognomen grec (LGPN III.A, 146) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 272) agnomen grec (LGPN III.A, 301). Agnomen-ul Mic(c)o mai apare în Gallia Belgica și în Germania (OPEL III, 81). Epipodia39: cognomen grec (LGPN V.A, 160). Cognomen-ul Epipodius,-a are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 120). Epipodius40: cognomen grec (LGPN V.A, 160). Cognomen-ul Epipodius,-a are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 120). Epipodius a fost augusti verna. Eptala41: cognomen trac (Detschew 1957, 168). Cognomen-ul Eptala apare în Pannonia și Dacia (OPEL II, 121). Erastus42: cognomen grec (LGPN V.A, 161). Erastus a fost servus. Έρμης Γοργίου43: cognomen grec (Solin 2003, 368) filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 113).

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

IDR III/6, 354. IDR III/3, 438. IDR III/4, 138. IDR III/4, 104. IDR I, 32. IDR I, 36. CIL III 870. IDR III/2, 263. CIL III 870. ILD 699. CIGD 21.

255


Eros Zotici44: cognomen grec (LGPN III.A, 155) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 191). Eros a fost servus și a îndeplinit funcția de sigillarius. Έτιών45: cognomen grec (P.Mich 2, 124, col 1, 11). Eudochus46: cognomen grec (LGPN V.A, 175). Cognomen-ul Eudochus/Eudoxus are aria de răspândire restrânsă (OPEL II, 125). Eufemus47: cognomen grec (LGPN V.A, 186). Eufemus a fost servus și a îndeplinit funcția de vikarius peregrinii. Euhemerus48: cognomen grec (LGPN V.A, 176). Euhemerus a fost servus. Eumenus49: cognomen grec (LGPN V.A, 179). Eupater50: cognomen grec (LGPN V.A, 181). Eupator Eumeni f.51: cognomen grec (LGPN V.A, 181) filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 179). Eupator Eumeni f. este originar din Sebastopolis. Eupator52: cognomen grec (LGPN V.A, 181). Εύπά[τωρ]53: cognomen grec (LGPN V.A, 181). Euphr[on]54: cognomen grec (LGPN V.A, 187). Euphron a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Euprepes55: cognomen grec (LGPN V.A, 182). Euprepes a fost servus. Euryma[hus]56: cognomen grec (LGPN V.A, 182).

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

IDR III/4, 279. CIGD 56. IDR II, 652. ILD 699. IDR III/2, 347, IDR III/5, 274. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR I, 10. IDR I, 10. IDR I, 10. IDR I, 10. CIGD 30. IDR III/6, 179. IDR III/2, 161. ILD 195.

256


Eustine Afri57: cognomen latin vulgarizat (Kajanto 1965, 252). filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 205). Eutrofus58: cognomen grec (LGPN V.A, 177). Eutrofus a fost miles și este originar de la Napoca. Euthyches59: cognomen grec (LGPN V.A, 183-184).

57 ILD 706. 58 IDRE 447. 59 IDR III/1, 65, IDR III/2, 65, 176, 216, IDR III/3, 172, 280, IDR III/5, 64, 280, 281. Sunt nouă inscripții despre opt persoane cu nume identice. IDR III/1, 65 a fost actor, IDR III/2, 65 a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/2, 216 a fost dispensator vikarius, iar IDR III/5, 280, 281 a fost libertus.

257


III.4

Farnacanes-Hylas

Farnacanes Cai f.1: cognomen grec (LGPN V.A, 444) derivat din Φαρνάκης, filiatio de origine latină (Salomies 1987, 28). Faustina2: cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Faustinus3: cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Faustinus a fost 7(centurio) leg(ionis) V Mac(edonicae). [Felic?]ianus4: cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Felix5: cognomen latin (Kajanto 1965, 272). Ferox6: cognomen latin (Kajanto 1965, 267). Figulinus7: cognomen latin diminutivizat prin sufixul -inus (Kajanto 1965, 322). Cognomen-ul Figulinus este nume hapax. Filetus8: cognomen grec (LGPN V.A, 448). Filetus a fost servus și a îndeplinit funcția de actor. Filo9: cognomen grec (LGPN V.A, 432). Filomelus10: cognomen grec (LGPN V.A, 452). Filomelus a fost armorum custos leg(ionis) XIII Gem(inae). Filominus11: cognomen grec (LGPN III.B, 428). Finitus12: cognomen latin (Kajanto 1965, 352). Firmus13: cognomen latin (Kajanto 1965, 258). 1 IDR III/5, 707. 2 IDR III/2, 115. 3Bărbulescu 2012, 63. 4 IDR III/5, 426. 5 IDR III/2, 64, IDR III/3, 102, CIL III 7636, 12541. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/3, 102 a fost augusti servus. 6 IDR II, 138, Eck-Pangerl 2011, 234-242. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 7 IDR III/1, 74. 8 IDR III/5, 439, 441. Sunt două inscriptii despre aceași persoană. 9 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 10 IDR III/5, 529. 11 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 12 IDR III/4, 140.

258


Flavinus Castori f.14: cognomen latin (Kajanto 1965, 227) filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 243). F[lavinus?]15: cognomen latin (Kajanto 1965, 227). Florentina16: cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Florentina a fost arbiter. Florentinus17: cognomen latin (Kajanto 1965, 233). [Flori?]nus18: cognomen latin (Kajanto 1965, 234). Florus19: cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Florus a fost exceptor Co(n)s(ularis), Florus20: cognomen latin (Kajanto 1965, 233). Florus este înscris în pseudo tribul Ulpia (Forni 2006, IV, 2) a îndeplinit funcția de miles leg(ionis) XIII Gem(inae) și este originar din Sarmizegethusa. Flos[sius?]21: cognomen latin (Kajanto 1965, 336) care apare în Gallii și în Dacia (OPEL II, 149). Foebus22: cognomen grec (LGPN V.A, 457). Cognomen-ul Foebus apare în Italia (CIL XIV 2029), Syria (IGLS VI, 2717) și Mauretania Tingitana (AÉ 1987, 1120). Foinas23: cognomen grec (LGPN III.A, 384). Fortunatus24: cognomen latin (Kajanto 1965, 273). Fronto25: cognomen latin (Kajanto 1965, 236).

13 IDR III/2, 111, IDR III/3, 358, IDR III/5, 450. Sunt trei inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/2, 111 a fost veteranus leg(ionis) IV F(laviae) F(elicis), decurio col(oniae) Sarm(izegetusae) iar IDR III/5, 450 au fost veteranii. 14 IDR III/5, 89. 15 IDR III/2, 356. 16 IDR III/5, 488. 17 CIL III 12541. 18 IDR III/5, 455. 19 IDR III/5, 253. 20 IDRE 107. 21 IDR III/6, 290. 22 ILD 338. 23 CIGD 28. 24 IDR II, 323, IDR III/2, 396, IDR III/4, 87. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR II, 323 a fost libertus iar IDR III/2, 396 a fost augusti libertus. 25 IDR III/2, 464, IDR III/3, 220, IDR III/4, 209, 261, Ciongradi 2009, nr. 42. Sunt cinci inscripții a cinci persoane diferite. IDR III/4, 261, Fronto Paulini f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 244). Ciongradi 2009, nr. 42, Fronto Plarentis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 272).

259


Fuel(ius)26: nume hapax. Fuelius a fost probabil 7(centurio) coh(ortis) III leg(ionis) V Mac(edonicae). Fuenas27: cognomen grec Φαίνος (LGPN III.A, 442). Fuscianus28: cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Fuscinus29: cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Fuscinus a fost verna și a îndeplinit funcția de ab instrumentis. Γαδάτης30: cognomen semit (Wuthnow 1930, 38). Gaddes Aninas f.31: cognomen semti (Wuthnow 1930, 38) filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 23). Cognomen-ul Gaddes/Gaddas apare în Pannonia și Dacia (OPEL II, 158). Gaddes Aninas f. a fost veteranus. Γάϊος Άρτεμι[δι]32: praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28, Kajanto 1965, 172) filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 70-74). Gaius33: praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 28, Kajanto 1965, 172). Gallicanus34: cognomen latin (Kajanto 1965, 195) dar care este considerat celtic (Delamarre 2007, 154). Gallionus Suadulli f. Boius35: cognomen celt (Delamarre 2007, 154) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 252). Gallionus Suadulli f. a făcut parte din tribul celtic al Boiiilor (Thesaurus II, 2063-2064). Ethnicon-ul Boius sau natione Boius mai apare la Roma (CIL VI 3308). Gela36: cognomen celt (Holder 1961, 1994). Cognomen-ul Gela mai apare în Hispania (OPEL II, 162).

26 Bărbulescu 2012, 10. 27 CIGD 28. 28 IDR III/3, 362, Tormá 1886, 146. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 362 a fost augusti servus iar Tormá 1886, 146 a fost eq(ues). 29 IDR III/3, 364. 30 CIGD 88. 31 IDR III/1, 166. 32 CIGD 14. 33 CIL III 870. 34 IDR III/2, 142. 35 RMD IV, 226. 36 IDR II, 401.

260


[Gemell?]inus37: cognomen latin (Kajanto 1965, 295). [Gem]ellus38: cognomen latin (Kajanto 1965, 295). [Gem]ellus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Geminianus39: cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Geminianus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. [Geni?]anus40: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 147). Gentianus41: cognomen grec (LGPN III.A, 98). Germanius42: cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Germanus43: cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Γερμανός44: cognomen latin (Kajanto 1965, 201). Glavicida45: cognomen grec Γλαυκιδας (LGPN III.A, 99). Glavus Novati f.46: cognomen illyr (Mayer 1967, 151) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 353). Glavus Novati f. este originar din Sirmium. Cognomen-ul Glavus are aria de rășpândire restrânsă (OPEL II, 167). Gora47: cognomen semit (Wuthnow 1930, 41). Cognomen-ul Gora apare în Dacia (OPEL II, 168) dar și la Roma (ViaImp 117) în Italia (AÉ 1968, 170, CIL X 6638) și în Syria (AÉ 1994, 1764). Gora a fost sacerdos. Gorgias Posidoni f.48: cognomen grec (LGPN III.A, 101) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 373). Gorgius49: cognomen grec (LGPN III.A, 101). Gorgius a fost miles hastarius. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

IDR III/3, 92. IDR III/5, 587. IDR III/3, 259. IDR III/5, 455. IDR III/5, 662. IDR III/6, 320. IDR III/3, 1, IDR III/5, 450, CIL III 870, Ciongradi 2009, nr. 4. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/5, 450 a fost veteranus iar CIL III 870 a fost spirarches. CIGD 132. IDR III/1, 17. RMD I, 21. IDR III/2, 20. IDR III/5, 90.

261


Grata Vitalis f.50: cognomen latin (Kajanto 1965, 282) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 274). Gratia[nus]51: cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Gratus52: cognomen latin (Kajanto 1965, 282). Gr[a]eca53: cognomen latin (Kajanto 1965, 204) ce poate desemna originea geografica a posesorului. Graecinus54: cognomen latin (Kajanto 1965, 204) ce poate desemna originea geografica a posesorului. Hamasaeus Alaphata f.55: cognomen nedocumentat probabil semit, filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 16). Hamasaeus Alaphata f. este palmyrenus. Ήδύ[λος?]56: cognomen grec (LGPN V.A, 198). Ήδύ[λος?] este originar din Θάσ[ιος?]. [..]meso57: cognomen ce nu poate fi restituit. Heptapor Isi f. Bessus58: cognomen trac (Detschew 1957, 168) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 216) ethnicon latin ce desemnează numele tribului trac Bessi (Thesaurus II, 1933-1934). Hera59: cognomen grec (Solin 2003, 283). Cognomen-ul Hera apare în Moesia Superior și Dacia (OPEL II, 177). Hera[clitus?]60: cognomen grec (LGPN III.A, 196). Hera[clitus?] a fost miles?. Heraclus61: cognomen grec (LGPN V.A, 200). Cognomen-ul Heraclus mai apare doar la Roma (ICUR 5, 14328).

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

IDR II, 611. IDR II, 58. IDR III/2, 328. IDR III/5, 636. CIL III 870. IDR II, 384. IDR I, 6. CIGD 64. IDR III/1, 13. IDR I, 16. IDR II, 56. IDR III/6, 199. Bărbulescu 2012, 29.

262


Herclianus62: cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Herculanus63: cognomen latin (Kajanto 1965, 214). Herennianus64: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Hermadio65: cognomen grec (Solin 2003, 381). Hermadio a fost servus. Hermadius66: cognomen grec (Solin 2003, 381). Hermadio a fost servus actor. Hermeros67: cognomen grec (LGPN III.A, 163). Hermeros a fost lapidarius. Hermes68: cognomen grec (Solin 2003, 368). Hermescus69: cognomen grec derivat din grecescul 'Ερμής și latinizat (Solin 2003, 368). Cognomen-ul [H]ermescus apare doar în Dacia. Hermias70: cognomen grec (LGPN III.A, 153). Hilara71: cognomen latin (Kajanto 1965, 260). Hilarus72: cognomen latin (Kajanto 1965, 260). Horientus73: cognomen latin care desemnează partea estică a lumi antice romane (Oriens,entis). Hormus74: cognomen grec (LGPN III.A, 345). Cognomen-ul Hormus apare în Italia și Dacia (OPEL II, 185). Hygia75: cognomen grec (Solin 2003, 390). Hygia a fost augusti serva. 62 IDR III/5, 535. 63 IDR II, 28, IDR III/2, 7, 395, 402, IDR III/3, 200, 370, IDR III/6, 311, CIL III 917. Sunt opt inscripții a opt persoane cu nume identice. IDR III/2, 7 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/2, 395 a fost augusti verna, IDR III/2, 402 a fost servus, adiutor tabularius iar IDR III/6, 311 a aparținut de numerus Sing(ularium). CIL III 917 a fost libertus. 64 IDR II, 643. 65 IDR III/2, 283. 66 IDR III/1, 145. 67 IDR III/4, 133. 68 IDR III/2, 121, IDR III/4, 31, CIL III 870, Ciongradi 2009, nr. 67. IDR III/2, 121 a fost libertus iar Ciongradi 2009, nr. 67, Hermes Myrini f. are filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 236). 69 CIL III 870. 70 CIL III 897, 898. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 71 CIL III 870. 72 IDR III/2, 315. 73 IDR III/2, 306a. 74 IDR III/6, 291.

263


Χρυσοκο[μας]76: cognomen grec, de obicei epitet teoforic. Hyius77: cognomen grec (LGPN V.A, 166). Cognomen-ul Hyios apare în Dacia și la Roma (NSA 1919, 55). Hylas78: cognomen grec (LGPN III.A, 476). Hylas a fost vicesimarius.

75 76 77 78

IDR III/2, 412. CIGD 108. CIL III 870. IDR II, 337.

264


III.5

Iachius-Lupus

Iachius1: cognomen grec (LGPN III.A, 216). Ianuarius2: cognomen latin (Kajanto 1965, 218). Iarsa3: cognomen punic sau cel puțin cu rădăcina punică Iar- (Thesaurus VII,1, 138). Cognomen-ul Iarsa-ae apare în Italia (CIL V 2834) iar în Africa Proconsularis apare dar derivat, Iarsachenus (CIL VIII 17111). I A T EI M4: întregirea cu succes a acestui nume nume nu poate fi făcută. Interpretări precum: Iateimos, I. Ateimos, I(ulios) Ateim(os), Atianus, I. Ateianus. Interpretarea personală a acestei inscripții facută astfel încat să aibă sens este Iat(ros) Eim(inei), Ίατρος Είμινει, un personaj cu nume grecești (LGPN V.A, 222, P.Flor I, 76, 13) care dedică zeului ascultător ΘΕΩC ΥΠΗΚΟΟC. Ierheus5: cognomen semit nedocumentat decat în Dacia. Ierheus provine ex Palmyra. Implaius6: rădăcina impl- pare să fie illyră (Mayer 1957, 171) care mai apare în două inscripții din Dalmatia (CIL III 9843, 14294) dar nu apare la Alföldy 1969. Cognomen-ul Implaius apare doar în Dacia. Implaius Lisantis7: rădăcina impl- pare să fie illyră (Mayer 1957, 171) care mai apare în două inscripții din Dalmatia (CIL III 9843, 14294) dar nu apare la Alföldy 1969. Cognomen-ul Implaius și filiația Lisantus apar doar în Dacia. Implaius Sumeletis8: rădăcina impl- pare să fie illyră (Mayer 1957, 171) care mai apare în două inscripții din Dalmatia (CIL III 9843, 14294) dar nu apare la Alföldy 1969. Filiația Sumeletus și cognomen-ul Implaius apar doar în Dacia9. Ingenuus10: cognomen latin (Kajanto 1965, 314). 1 2

3 4 5 6 7 8 9

IDR III/2, 441. IDR III/2, 189,196, IDR III/3, 111, IDR III/4, 126, ILD 163, RMD III, 148, CIL III 7680. Sunt șapte inscripții a șapte persoane cu nume identice. IDR III/2, 189 și IDR III/2, 196 au fost libertes Augusti. IDR III/3, 111 a fost actarius. CIL III 7680 a fost veteranus. IDR III/1, 270. IDR III/2, 224. IDR III/1, 167. ILD 380. Ciongradi 2009, nr. 63. Ciongradi 2009, nr. 83. Vezi discuția la Nemeti 2004, nota 15, 21 și Evans 1967, 114-116.

265


Ingenuvius11: cognomen latin derivat din Ingenuus (Kajanto 1965, 314). Ioncutus12: cognomen nedocumentat și necunoscut decât în Dacia despre a cărui origine nu se poate spune nimic. Iovinus13: cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Isidora14: cognomen grec (LGPN III.A, 224). Isidora indică ca domus Asia. Ittacus15: cognomen grec (Solin 2003, 626). Cognomen-ul Ithacus apare în Achaia (AÉ 1977, 779). Itulcai?16: cognomen ce nu poate fi restituit cu succes originea acestuia rămâne incertă. Itulcai a fost miles coh(ortis) II Comm(agenorum). Iubena Bellagenti f. Eravisca17: cognomen celt, filiatio de origine celtică sau cel puțin cu rădăcină celtică (Holder 1961, 387 sqq.) Iubena Bellagenti f. face parte din tribul celților Eravisci din Pannonia. Ethnicon-ul Eraviscus,-a apare în Pannonia (AÉ 1941, 15, AÉ 1971, 346, AÉ1972, 435, AÉ 2004, 1133, RMD II, 103, RMD III, 152, RMD IV, 241) în Dacia (RMD I, 21). Iulianus18: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Iustia19: cognomen latin derivat din Iustus,-a (Kajanto 1965, 252). Iustina20: cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Iustinus21: cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Iustus22: cognomen latin (Kajanto 1965, 252). 10 IDR I, 39, IDR III/3, 160, 163, IDR III/5, 538, 561, Eck-Pangerl 2011, 221-225. Sunt șase inscripții a șase persoane cu nume identice. IDR I, 39, Ingenuus Callisti f. are filiatio de origine greacă (LGPN V.A, 239). IDR III/5, 538, Ingenuus Cai f. are filiatio de origine latină (Salomies 1987, 28). IDR III/3, 163 a fost arbiter. 11 IDR III/5, 601. 12 IDR II, 330. 13 CIL III 812. 14 IDR III/5, 539. 15 IDR II, 548. 16 ILD 164. 17 RMD I, 21. 18 IDR II, 47, IDR III/1, 64, ILD 88, 96, 517. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice. 19 CIL III 917. 20 IDR III/3, 168, IDR III/4, 250, CIL III 802, 870. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. 21 IDR III/3, 356, ILD 114, CIL III 874. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/3, 356 a fost subsequens librariorum, augusti verna.

266


Iuvenalis23: cognomen latin (Kajanto 1965, 300). Ivonercus Molaci f. Brittonus24: cognomen celt (Delamarre 2007, 171) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 202). Ivonercus Molaci f. este Brittonus, ethnicon care apre doar în Dacia. Cognomen-ul Ivonercus și patronimicul Molacus apar doar în Dacia. Iυstio25: cognomen latin (Kajanto 1965, 252). Kalli[genia?]26: cognomen grec (LGPN V.A, 236). Lais27: cognomen grec (Solin 2003, 274-275). Laurentianus28: cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Cognomen-ul Laurentianus apare în Dacia și la Roma (ICUR VIII, 21099c). Lavincia29: cognomen illyr (Mayer 1957, 206). Cognomen-ul Lavincia apare în Dalmatia și Dacia (OPEL II, 20). Lavius Verzonis f.30: cognomen illyr (Mayer 1957, 206) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 358). Cognomen-ul Lavius are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 21). Leia31: cognomen latin (Kajanto 1965, 327) cu grafia diferită, corect fiind Lea. Cognomen-ul Leia mai apare în Italia (CIL XI 6700,371) și în Hispania Lusitania (AÉ 1998, 703). Leonas32: cognomen grec (LGPN V.A, 267). Leonas a fost augusti libertus, adiutor Tabularii. Libella33: cognomen latin (Kajanto 1965, 343). Libella a îndeplinit funcția de superiumentarius și era probabil libertus.

22 IDR II, 617, IDR III/5, 715, IDR III/6, 220, CIL III 807. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/6, 220 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina iar CIL III 807 a fost eq(ues) alae Front(onianae). 23 IDR III/5, 448, 449. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 449 provine din forum Claudii?. 24 RMD I, 47. 25 CIGD 29. 26 IDR III/5, 557. 27 IDR III/5, 535. 28 IDR III/2, 423. 29 IDR III/4, 128. 30 Ciongradi 2009, nr. 128. 31 CIL III 911/7695. 32 IDR III/3, 323.

267


Liberalis34: cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Liccaius Epicadi [f.?] Marciniensis35: cognomen illyr (Mayer 1957, 210-211) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 139) ethnicon illyr. (Piso 2004, 292). Liccaius Vin[c]entis [f.]36: cognomen illyr (Mayer 1957, 210-211) filiatio de origine latină (RNGCL, 208). Liccaius Vincentis [f.] a fost miles coh(ortis) III Camp(estris). Licinia [Licini?]ani [f.?]37: nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 104) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 148). Licinianus38: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 148). Licinianus a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Licinius39: nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 104). Litua40: cognomen african care apare în Mauretania Caesariensis. Aurel(ius) Litua v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae) Caes(ariensis) între 290-293. Logismus41: cognomen grec (LGPN V.A, 270). Cognomen-ul Logismus are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 30). Logismus a fost libertus. Lollianus42: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 149). Longa43: cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Longinianus44: cognomen latin (Kajanto 1965, 231). Longinus45: cognomen latin (Kajanto 1965, 231).

33 IDR III/5, 71. 34 IDR III/2, 192, IDR III/3, 365. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 192 a fost augusti verna iar IDR III/3, 365 a fost augusti libertus a comentariis. 35 IDR I, 36. 36 IDR II, 45. 37 IDR III/4, 384. 38 IDR III/6, 223. 39 Ciongradi 2009, nr. 107. 40 IDR III/1, 129. 41 IDR III/2, 388. 42 IDR II, 229. 43 CIL III 870. 44 IDR III/5, 594, CIL III 870. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 45 IDR III/2, 132, IDR III/5, 450, 594. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/2, 123 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). IDR III/5, 450 a fost veteranus iar IDR III/5, 594 a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis).

268


Longus46: cognomen latin (Kajanto 1965, 230). Lonquina47: cognomen latin (Kajanto 1965, 231) cu grafia diferită, care apare astfel doar în Dacia. Lossa48: cognomen celt (Delamarre 2007, 179). Cognomen-ul Lossa are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 32). Lucanus49: cognomen latin (Kajanto 1965, 193). Lucia50: praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34, Kajava 1994, 42-44). Lucilla51: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Lupercus52: cognomen latin (Kajanto 1965, 318). Lupula53: cognomen latin (Kajanto 1965, 328). Lupus Carentis54: cognomen latin (Kajanto 1965, 327) filiatio de origine latină.

46 IDR III/2, 285, IDR III/3, 93. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 285 a fost salariarius. 47 IDR II, 330. 48 IDR I, 44. 49 IDR III/5, 268. 50 IDR III/3, 341. 51 IDR III/2, 163, IDR III/4, 192. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 52 Zăgreanu-Săsărman 2008, 188, nr. 2. 53 IDR III/5, 614. 54 IDR I, 43.

269


III.6

Macer-Optatus

Macer1: cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Macer a fost veteranus. Macrianus Surionis f.2: cognomen latin (Kajanto 1965, 244) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 325). Macrinus3: cognomen latin (Kajanto 1965, 244). Caius Maior4: praenomen (Salomies 1987, 28) cognomen latin (Kajanto 1965, 294). Cognomen-ul Maior are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 47) Malchus5: cognomen semit (Wuthnow 1930, 70). Malcus6: cognomen semit (Wuthnow 1930, 70). Male7: cognomen semit (Wuthnow 1930, 70). Mammulus8: cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Manlius9: nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 112). Manlius a fost quaestor. Marcellina10: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Marcel[linus]11: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Marcellus12: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 173). Marciana13: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IDR III/5, 450. Ciongradi 2009, nr. 89. IDR III/2, 427, IDRE 38. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/2, 427 este cives treverus iar IDRE 38 a fost [miles?] coh(ortis) VIII Pr(aetoriae) și provine de la Napoca. IDR III/5, 452. IDR III/1, 167. IDR III/5, 460. ILD 225. IDR III/5, 552. Este o singură inscripție despre două persoane cu nume identice. CIL III 888. IDR III/2, 430, CIL III 936. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 135, IDR III/2, 429. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR II, 355, IDR III/5, 452, 455, CIL III 7636. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. CIL III 7636 a aparținut de coh(ors) I Brittanorum. IDR II, 198.

270


Marcianus14: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 150). Marcio15: cognomen grec (LGPN V.A, 283). Marcio[n] a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Marcus16: praenomen cu funcție de cognomen (Salomies 1987, 34). Marinianus17: cognomen latin (Kajanto 1965, 308). Marinianus a fost libertus. Marinus18: cognomen latin (Kajanto 1965, 308). [M]arius19: cognomen latin (Kajanto 1965, 42). [M]arius a fost secutor tribunii. Maro20: cognomen grec (LGPN V.A, 284). Marsua Clavi f. Azalus21: cognomen celt, filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 235). Marsua Calvi f. face parte din tribul Azalilor. Ethnicon-ul Azalus apare în Pannonia (RMD V, 406, AÉ 1947, 37, CIL XVI 104). Martialis22: cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Μαρκιάνός23: cognomen latin derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 150). Marcus Martinus24: praenomen (Salomies 1987, 37) cognomen latin (Kajanto 1965, 212). Marra25: cognomen latin (Kajanto 1965, 342) cunoscut la Roma (CIL VI 28271) și în Gallia Narbonensis (CIL XII 2688). Martinus26: cognomen latin (Kajanto 1965, 212).

14 IDR III/1, 129, IDR III/5, 40, 225. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 40 a fost augusti verna, librarius iar IDR III/5, 225 a fost aedilicius. 15 IDR III/2, 431. 16 IDR I, 2, IDR III/5, 452. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 452 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). 17 IDR III/5, 293. 18 IDR II, 202, 393, IDR III/6, 432, ILD 56. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. ILD 56 a fost augustalis col(oniae) Drobetensis. 19 IDR III/5, 454. 20 IDR III/2, 287. 21 Eck-Pangerl 2011, 221-225. 22 Ciongradi 2009, nr. 81. 23 CIGD 28. 24 IDR II, 309. 25 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 26 IDR III/4, 45, IDR III/5, 263, Petruț et alii 2010, 81-87. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice.IDR III/5, 263 a fost exceptor Co(n)s(ularis) iar Petruț et alii 2010, 81-87 a fost verna, villicus

271


Maternus27: cognomen latin (Kajanto 1965, 303). Maternus a fost 7(centurio) leg(ionis) V Mac(edonicae). Matrona28: cognomen latin (Kajanto 1965, 305). Mavida Epicadi f.29: cognomen celt (Delamarre 2007, 194) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 139). Cognomen-ul Mavida apare doar în Dacia (OPEL III, 67) dar, apre intr-o inscripție din Aquitania (CIL XIII 11082) o divinitate cu acest nume, Deae Mavidae. Maxentius30: cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Cognomen-ul Maxentius are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 68). Maxima31: cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Maximianus32: cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Maximina33: cognomen latin (Kajanto 1965, 276). Maximus34: cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Μάξιμος35: cognomen latin (Kajanto 1965, 275). Men[neios?]36: cognomen semit (Wuthnow 1930, 76). Menonnianus37: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (RNGCL, 117). Cognomen-ul Menonnianus apare doar în Dacia dar, scris Menonianus apare în Africa Proconsularis (ILTun 669b).

27 28 29 30 31

32 33 34

35 36

Bărbulescu 2012, 64. IDR III/3, 288. IDR III/4, 185. ILD 172. IDR III/3, 16, IDR III/5, 394, CIL III 921, Ciongradi 2009, nr. 110, 127. Sunt cinci inscripții a cinci persoane diferite. IDR III/3, 16 a fost serva. Ciongradi 2009, nr. 110, Maxima Luri f. are filiatio de origine latină (RNGCL, 108.) IDR III/5, 426. CIL III 870. IDR I, 36, IDR III/2, 20, 445, IDR III/4, 319, IDR III/5, 393, 450, 458, CIL III 922, 927, Ardevan 2006, 669-679, nr. 3, Bărbulescu 2012, 10.. Sunt unsprezece inscriptii a doisprezece persoane diferite. IDR I, 36, Maximus Batonis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 80-82). IDR I, 36, Maximus Veneti f. filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 356-357) și a îndeplinit funcția de princeps. IDR III/2, 20 a fost sacerdos. IDR III/2, 445 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). IDR III/4, 319 a fost centurio. IDR III/5, 450 a fost veteranus, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) VIII leg(ionis) V Mac(edonicae). CIGD 28. IDR III/1, 161.

272


Mercurius38: cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Moccus39: cognomen celt (Delamarre 2007, 200). Cognomen-ul Moccus apare în Italia și Dacia (OPEL III, 83). Mocius40: cognomen celt (Delamarre 2007, 200) cu grafia diferită. Cognomen-ul Mocius are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 83). Moesicus41: cognomen latin ce poate indica originea geografică a posesorului (RNGCL, 364). Cognomen-ul Moesicus apare în Pannonia și Dacia (OPEL III, 85) dar și în Galatia (CIL III 6768) și la Roma (CIL VI 3230, 32523). Montanus42: cognomen latin (Kajanto 1965, 309). Moschus43: cognomen grec (LGPN III.A, 306). Moschus a fost augusti libertus. Mucapor44: cognomen trac (Detschew 1957, 314). Mucapuis45: cognomen trac (Detschew 1957, 316). Cognomen-ul Mucapuis apare doar în Dacia (OPEL III 88). Mucasenus Censorini [f.?]46: cognomen trac (Detschew 1957, 313) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 317). Cognomen-ul Mucasenus apare doar în Dacia (OPEL III, 89). Mucasenus Censorini [f.] a fost eq(ues) ex sing(ulari) Co(n)s(ularis). Mucatra Brasi f.47: cognomen trac (Detschew 1957, 317) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 84-85). Mucatra Brasi f. a fost miles numeri Palm. Tib. Mucatra48: cognomen trac (Detschew 1957, 317).

37 IDR III/3, 369. 38 IDR III/1, 68, IDR III/3, 358. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 358 a fost augusti servus. 39 IDR III/4, 90. 40 CIL III 924. 41 IDR III/3, 253. 42 Zăgreanu-Săsărman 2008, 188, nr. 2. 43 ILD 347. 44 IDR III/5, 559, CIL III 799. Sunt două inscripții a două persoane diferite. IDR III/5, 559, Mucapor Mucatralis f. are filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 317-319) și a îndeplinit funcția de miles numeri Palmyrenorum Tibiscensium. CIL III 799 a fost eq(ues) alae Front(onianae). 45 CIL III 809. 46 IDR III/5, 558. 47 IDR III/5, 559. 48 IDR III/3, 438, RMD I, 63. Sunt două inscripții a două persoane diferite. RMD I, 63, Mucatra Bithi f. are

273


Mucianus49: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 151). Mucus50: cognomen trac (Detschew 1957, 316). Cognomen-ul Mucus apare în Italia (CIL XIV 836) și Dacia. Mulo51: cognomen grec (LGPN III.A, 307). Cognomen-ul Mulo apare la Roma (CIL VI 14444) și în Dacia. Munnus52: cognomen celt (Holder 1962, 654). Cognomen-ul Munnus are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 90). Μύρων53: cognomen grec (LGPN V.A, 327). Nal54: cognomen semit sau cel puțin cu rădăcina semită (Wuthnow 1930, 81). Nemesianus55: cognomen latin derivat prin sufixul -ianus. Cognomen-ul Nemesianus apare în Mauretania Tingitana, L(ucius) Aurel(ius) Nemesianus v(ir) e(gregius) proc(urator) (AÉ 1966, 606). Nemesianus a fost augusti servus. Nepos56: cognomen latin (Kajanto 1965, 304). Neptunalis57: cognomen latin (Kajanto 1965, 221). Neptunalis a fost augusti libertus, tabularius aurariarum Dacicarum. Nesses Ierhei f.58: cognomen semit (Wuthnow 1930, 83) filiatio de origine semită ce apare în Numidia (AÉ 1992, 1854). Nevatus Ladi f.59: cognomen illyr sau cel puțin cu rădăcina illyră Nev- (Mayer 1957, 242) filiatio de origine illyră sau cel puțin cu rădăcina illyră laid- (Mayer 1957, 202-203, Mayer 1959, 68)

filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 66-68) 49 IDR II, 535, IDR III/2, 316, IDR III/5, 156, CIL III 870, Russu-Milea 1964, 19-20, nr. 6. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice. 50 IDR III/5, 560. 51 IDR III/6, 358. 52 Eck-Pangerl 2011, 221-225. 53 CIGD 8. 54 IDR I, 2. 55 IDR III/2, 17. 56 CIL III 870. 57 IDR III/3, 314, 367. Sunt două inscripții despre aceași persoană. 58 IDR III/1, 167. 59 Ciongradi 2009, nr. 11.

274


Nevatus Implai f.60: cognomen illyr sau cel puțin cu rădăcina illyră Nev- (Mayer 1957, 242) filiatio de origine illyră61 (rădăcina impl- pare să fie illyră (Mayer 1957, 171) care mai apare în două inscripții din Dalmatia (CIL III 9843, 14294)). Niger62: cognomen latin (Kajanto 1965, 228). Nymphius63: cognomen grec (LGPN III.A, 331). Cognomen-ul Nymphius are aria de rășpândire restrânsă (OPEL III, 108). Oceanus Socrati f.64: cognomen latin (Kajanto 1965, 216) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 410). Oceanus Socrati f. a fost sacerdos Iovis Dolichenis. Octavia65: nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 130). Octavius66: nomen gentile latin cu funcție de cognomen (RNGCL, 130). Offas Menophili f.67: cognomen illry (Piso 2004, 298) filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 300). Cognomen-ul Offas apare doar în Dacia (OPEL III, 111). Offas Menophili f. a fost quaestor coll(egii) Iovis. O[li?]v[us?]68: cognomen latin (Kajanto 1965, 335). Olivus a fost horrearius. Olympia69: cognomen grec (LGPN III.A, 339). Onesimus70: cognomen grec (LGPN III.A, 343). [O]nirus71: cognomen grec (LGPN V.A, 345). Cognomen-ul [O]nirus are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 113). [O]nirus a fost veteranus. Optatus72: cognomen latin (Kajanto 1965, 296).

60 Ciongradi 2009, nr. 51. 61 Vezi discuția la Nemeti 2004, nota 15, 21 și Evans 1967, 114-116. 62 IDR III/5, 560, CIL III 922, Bărbulescu 2012, 10. CIL III 922 a fost libertus, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) VIII leg(ionis) V Mac(edonicae). 63 IDR III/2, 64. 64 IDR III/3, 299. 65 AÉ 2005, 1294. 66 ILD 356c. 67 IDR I, 31. 68 Isac-Isac 2010, 356-368. 69 IDR III/2, 115. 70 IDR III/3, 326, IDR III/5, 210. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 210 a fost servus. 71 CIL III 810. 72 IDR III/3, 208.

275


III.7

Pacatianus-Rustius

Pacatianus1: cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Panes Epicadi [f.] qui et Suttius2: cognomen illyr (Mayer 1957, 255) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 139) agnomen illyr (Mayer 1957, 327). Agnomen-ul Suttius apare în Italia (CIL V 1779, CIL XI 1108) dar ca și nomen gentile latin (RNGCL, 179). Panes Nosetis [f.]3: cognomen illyr (Mayer 1957, 255) filiatio probabil de origine illyră care apare doar în Dacia. Panes Bizonis [f.]4: cognomen illyr (Mayer 1957, 255) filiatio de origine illyră (Piso 2004, 290). Bizo apare în Dalmatia (CIL III 2782) și Dacia. Panes Bizonis [f.] este delmata și provine din Kastellum Starvae. Passia5: cognomen illyr (Mayer 1957, 260). Cognomen-ul Passius,-a apare în Dalmatia dar cu funcție de nomen(OPEL III, 126). Passia a fost serva. Paula6: cognomen latin (Kajanto 1965, 243). Paulus7: cognomen latin (Kajanto 1965, 243). Paulus a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). Peregrinus [Auluc]entis f.8: cognomen latin (Kajanto 1965, 313) filiati de origine tracică (Detschew 1957, 37). Cognomen-ul Aulucentus apare în Italia (CIL V 940) și în Pannonia Superior (CIL III 4378). Peregrinus9: cognomen latin (Kajanto 1965, 313). Peregrinus este natione dacus, sutor calligarius, servus. Perhev Athenatan f.10: cognomen semit (RMD I, 27, 7) filiatio cel mai probabil de origine semită care apare doar în Dacia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IDR III/4, 107, IDR III/5, 623. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 623 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Ciongradi 2009, nr. 27. Ciongradi 2009, nr. 55. Ciongradi 2009, nr. 119. IDR I, 36. IDR II, 77, CIL III 870. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/1, 91. IDR III/5, 562. IDRE 257.

276


[Phae?]nusa11: cognomen grec (LGPN III.A, 442). Phaenusa a fost augusti verna. Cognomen-ul Phaenusa apare în Hispania (OPEL III, 136) dar și în Italia (CIL VI 5455, CIL X 2895, CIL XIV 1115) și Dacia. Philetus12: cognomen grec (LGPN V.A, 448). Philetus a fost servus. Philippus13: cognomen grec (LGPN V.A, 449-450). [Philo?]calus [Lu?]cani f.14: cognomen grec (LGPN V.A, 451) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 193). [Philo?]musus15: cognomen grec (LGPN V.A, 452). [Philo?]musus a fost augusti libertus, adiutor tabularii. Philopatra16: cognomen grec (LGPN V.A, 453). Cognomen-ul Philopater,-ra are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 139). Philotimus17: cognomen grec (LGPN V.A, 453).Cognomen-ul Philotimus are aria de răspândire restrânsă (OPEL III, 139). Phoeba18: cognomen grec (LGPN V.A, 457). Phoebus19: cognomen grec (LGPN V.A, 457). Piperas20: cognomen grec (LGPN V.A, 366). Cognomen-ul Piperas apare în Raetia și Dacia (OPEL III, 142). Piperas a fost servus, dispensator vikarius. Pius21: cognomen latin (Kajanto 1965, 251). Placentus22: cognomen latin (Kajanto 1965, 197). Placentus a fost victimarius și era originar de la Napoca. Nomen-ul Placent[(i)]us apare în Italia (OPEL III, 144) și Numidia (CIL VIII 27939). 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RMD I, 27. IDR III/3, 372. IDR II, 55. IDR III/5, 326. IDR III/5, 616. IDR III/2, 247. IDR I, 9. IDR III/2, 288. IDR II, 77. IDR II, 342. IDR III/1, 26. IDR II, 256.

277


Planius Baezi f. qui et Magister23: cognomen illyr (Mayer 1957, 272) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 73) agnomen latin (Kajanto 1965, 320). Cognomen-ul Planius și Baezus apar în Dalmatia, Pannonia și Dacia (OPEL I², 109 ,OPEL III, 145, CIL III 2781). Planius cu functie de nomen gentile este considerat latin (RNGCL, 144). Pla(n)tinus Verzonis f.24: cognomen illyr (Mayer 1957, 273) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 358). Plantinus Verzonis f. provine din Kastellum Ansi. Planus Verzonis f. Sclaietis25: cognomen illyr (Mayer 1957, 272) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 358). Sclaietis etse un toponim sau un nume personal (Piso 2004, 292). Plares26: cognomen illyr (Mayer 1957, 272). Platius27: cognomen illyr sau cel puțin rădăcina illyră Plat- (Mayer 1957, 273-275). Cognomen-ul Platius apare în Dalmatia (OPEL III, 145) și Italia (CIL IX 1444). Plator28: cognomen illyr (Mayer 1957, 273-274). Pot[ens?]29: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Pot[ens] a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. Potentianus30: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Potent[(i)]us31: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Potinus32: cognomen grec (LGPN III.A, 373). Cognomen-ul Potinus apare în Mauretania Caesariensis (AÉ 1983, 984), Gallia Narbonensis (AÉ 1993, 1105) și Macedonia (CIA 219). 22 23 24 25 26 27

28

29 30 31

IDRE 447. Ciongradi 2009, nr. 127. Ciongradi 2009, nr. 124. IDR I, 36. IDR I, 45. Ciongradi 2009, nr. 35, 39, 85. Sunt trei inscripții a trei persoane diferite. Ciongradi 2009, nr. 35, Platius Turi f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 346). Ciongradi 2009, nr. 85, Platius Dasanti f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 109). IDR I, 39, Ciongradi 2009, nr. 7, 8, 26, 73, 77, 119. Sunt șapte inscripții a șase persoane diferite. IDR I, 39, Plator Carpi f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 180). Ciongradi 2009, nr. 7, 73, Plator Implai f. are filiatio de origine illyră (rădăcina impl- pare să fie illyră (Mayer 1957, 171)). Ciongradi 2009, nr. 8, Plator Sar(?diatus) are ethnicon illyr (Piso 2004, 293). Ciongradi 2009, nr. 77, Plator Panentis f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 255). Ciongradi 2009, nr. 119, Plator Scenobarbi f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 312). IDR III/6, 235. IDR III/3, 65. IDR III/2, 198a, RMD V, 351. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice.

278


Prima Marci f.33: cognomen latin (Kajanto 1965, 291) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 37). Primianus34: cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Primilla35: cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Primus36: cognomen latin (Kajanto 1965, 291). Prinada37: cognomen-ul Prinada apare doar în Dacia iar stabilirea exactă a originii numelui nu e tocmai clară. Prefixul Prin- care formează Prin-culo,-cus,-ni,-o(n) este des întâlnit la celți (Holder 1962, 1044). Prefixele Prenno- (Delamarre 2003, 252) și Prinas(Delamarre 2003, 253) sunt tot comune limbii celtice. Sufixul -ad sau -αδα, comun limbi celtice (Holder 1962, 3.9, 502). În concluzie, cognomen-ul Prinada trebuie sa fie celtic. Prisca38: cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Priscianus39: cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Priscianus a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae). Priscinus40: cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Priscus41: cognomen latin (Kajanto 1965, 288). Probus42: cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Procula [?Proculi f.] Batava43: praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176) filiatio intuit, latin (Kajanto 1965, 176) ethnicon latin (Kajanto 1965, 201) care indică apartenența la tribul Batavilor.

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

IDR III/5, 276. IDR III/4, 94. IDR III/5, 209. IDR II, 204. IDR III/2, 289, IDR III/5, 209, 291, 454, 539, ILD 520, CIL III 806, RMD V, 351. Sunt opt inscripții a opt persoane cu nume identice. IDR III/5, 291 a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis), IDR III/5, 454 a fost b(ene)f(iciarius) Trib(unii), IDR III/5, 539 a fost servus, dispensator vikarius. IDR III/4, 198. Münsterberg-Öhler 1902, 106. IDR III/2, 288. IDR III/3, 86. IDR III/2, 218, 284, Zăgreanu-Săsărman 2008, 189, nr. 4, Dana et alii 2012, Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice, Dana et alii 2012 a fost duplicarius alae I Tungrorum Frontonianae. IDR II, 201, IDRE 35. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR II, 201 a fost 7(centurio) leg(ionis), iar IDRE 35 este originiar din Zerm(i)z(egethusa).

279


Proculina44: praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 177). Proculus45: praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 176). Proshodus46: cognomen grec (LGPN III.B, 364). Cognomen-ul Proshodus mai apare la Roma (CIL VI 631) și în Dacia. Proshodus a fost libertus. Prosostus Ianuari f. Pannonius47: cognomen illyr (Mócsy 1959, 186) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 218) ethnikon care indică originea geografică a posesorului. Cognomen-ul Prosostus apare în Pannonia (AÉ 1938, 164, AÉ 1997, 1262, OPEL III, 168). Ethnikon-ul Pannonius este bine cunoscut. Protas48: cognomen grec (LGPN IV, 292). Protas a fost libertus? vikarius. Provincialis Rufus49: cognomen latin cu funcție de nomen gentile (Kajanto 1965, 198) cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Provincialis Rufus a fost [7?] coh(ortis) I leg(ionis) V Mac(edonicae). Provincialis50: cognomen latin (Kajanto 1965, 198). Πτολεμαίος51: cognomen grec (LGPN V.A, 385). Pubia52: dacă nu se consideră eroare de lapicid, atunci Pubia, este un cognomen latin derivat din pubes,-is (Thesaurus X,2 Fasc XII, 2433-2435) și indică maturitatea deplina. Luând în calcul o eventuală eroare de lapicid, Pub[l]ia devine praenomen (Kajava 1994, 181 sqq, Salomies 1987, 45-46). Pudens53: cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Purtus54: cognomen illyr ce apare doar în Dacia. Purtus dedică împreună cu Germanus un altar Apto Delm[atarum], o divinitate illyră necunoscută. Singurul nume care se apropie 43 IDR III/1, 168. 44 ILD 443. 45 IDR II, 338, IDR III/1, 129, IDR III/2, 484, IDR III/5, 648, Münsterberg-Öhler 1902, 106. Sunt cinci inscripții a cinci persoane cu nume identice. IDR II, 338 a fost princeps, IDR III/1, 129 a fost decurio, Münsterberg-Öhler 1902, 106 a fost sign(ifer) leg(ionis) V Mac(edonicae) P(iae). 46 IDR III/2, 388. 47 RMD V, 404. 48 IDR III/2, 307. 49 Bărbulescu 2012, 10. 50 IDR III/1, 40. 51 CIGD 12. 52 IDR III/4, 116. 53 CIL III 7653.

280


este Purtisius, apare în Italia (CIL XI 624, AÉ 1978, 339), Dalmatia (ILJug II, 636), Numidia (CIL VIII 2640, 4011) și este latin (RNGCL, 152) considerat etrusc (Schulze 1904, 215-216). O altă inscripție care amintește un anume Leivelio purtis / volti (CIL III, 3160,6). Quadratus55: cognomen latin (Kajanto 1965, 232). Quadratus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae). Quartus56: cognomen latin (Kajanto 1965, 293). Quetianus57: cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Quetianus a fost 7(centurio) coh(ortis) IX leg(ionis) V Mac(edonicae). Quieta58: cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Quietus59: cognomen latin (Kajanto 1965, 262). Quinta60: cognomen latin (Kajanto 1965, 293). Quintianus61: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 153). Quintilianus62: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). Quintinia63: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). Quintus64: cognomen derivat dintr-un praenomen (Kajanto 1965, 174). Ragysbl65: cognomen semit (Wuthnow 1930, 96) 'Ραγεσοβάαλ. Acesta apare în Aegyptus (W.Chr. 198, 4).

54 Ciongradi 2009, nr. 4. 55 IDR III/2, 337. 56 IDR III/5, 497, 512, 644. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. 57 Bărbulescu 2012, 10. 58 CIL III 7667. 59 IDR III/5, 460. Este o singură inscripție a două persoane cu nume identice. 60 IDR III/4, 127, IDR III/5, 388, RMD IV, 225. Sunt trei inscripții a trei persoane diferite. IDR III/4, 127, Quinta Quinti f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 293) 61 IDR III/3, 133, IDR III/5, 454. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 133 a fost decurio alae, iar IDR III/5, 454 a fost duplicarius. 62 IDR II 198, CIL III 6246, Bărbulescu 2012, 5. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. CIL III 6246 a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) Ant(oninianae). 63 IDR III/1, 87. 64 IDR III/3, 183, IDR III/4, 127, ILD 520. Sunt trei inscripții a trei persoane diferite. IDR III/3, 183 a fost imm(aginifer) alae Camp(agonum) iar IDR III/4, 127, Quintus Quinti f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 174).

281


Reginus66: cognomen latin (Kajanto 1965, 316). Rescuturma Soiae [f.]67: cognomen trac (Detschew 1957, 395) filiatio de origine tracică (Detschew 1957, 465). cognomen-ul Rescuturma apare doar în Dacia (OPEL IV, 26) iar Soius,-a în Gallia Belgica și în Germanii (OPEL IV, 86). Respecta68: cognomen latin (Kajanto 1965, 355). Restituta69: cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Restuta70: cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Reu[ocatus?]71: cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Roles72: este considerat fals (Dana 2010, 204). Romanus73: cognomen latin (Kajanto 1965, 182). Romulus74: praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 179). Romulus a fost praepositus coh(ortis) III. Rufina75: cognomen latin (Kajanto 1965, 229). Rufinus76: cognomen latin (Kajanto 1965, 229). 'Ρουφος Άντιπάτρου77: cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio de origine greacă (LGPN III.B, 43). Rufus Diomedi f.78: cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio de origine greacă (LGPN III.B, 119).

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

77

IDR II, 346. IDR III/5, 94. IDR III/5, 558. IDR III/3, 168. IDR III/5, 17, 566. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/5, 553. CIL III 870. ILD 430. IDR III/3, 319, 332. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 319 a fost augusti libertus iar IDR III/3, 332 a fost augusti verna. ILD 118. CIL III 870, 907. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/3, 149, IDR III/5, 443, 450, Protase et alii 2008, 48, nr. 25. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/3, 149 a fost IIvir col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/3, 443 a fost servus iar IDR III/5, 450 a fost veteranus. CIGD 16.

282


Rufus [Mar]ci f.79: cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio de origine latină (Salomies 1987, 37). Rufus [Mar]ci f. erste originar din Nicaea. Rufus Platoris f.80: cognomen latin (Kajanto 1965, 229) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 273-274). Rufus81: cognomen latin (Kajanto 1965, 229). [Rus]ticius82: cognomen latin (Kajanto 1965, 311).

78 79 80 81

IDR III/5, 567. RMD V, 354. Ciongradi 2009, nr. 124. IDR III/2, 147, IDR III/6, 241, ILD 131, Ciongradi 2009, nr. 110. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/6, 241 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 82 IDR III/5, 131.

283


III.8

Sabina-Syrillio

Sabina1: cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Sabinus2: cognomen latin (Kajanto 1965, 186). Salmas Rami [f.]3: cognomen semit (Wuthnow 1930, 103) filiatio de origine semită (P.Brem 5, 4). Cognomen-ul Salmas apare în Phoenicia-Sidon (Robert 1935, 428-430). Salmas Rami [f.] a fost [miles?] ex numeri Palmyrenorum. Salvia4: praenomen cu funcție de cognomen (Kajanto 1965, 177). Sameccus5: cognomen celt (Holder 1962, 1338). Cognomen-ul Sameccus este nume hapax. Sanilis6: cognomen celt (Holder 1962, 1349). Cognomen-ul Sanilis apare doar în Dacia. Dacă se consideră eroare de lapicid și Sanilis devine Senilis, atunci este cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Sarius7: cognomen illyr (Mayer 1957, 294). Cognomen-ul Sarius apare în Dalmatia (ILJug III, 1668) și în Dacia. Dacă este considerat nomen gentile atunci este latin (RNGCL, 162) și binecunoscut. Sarmatio8: cognomen latin (Kajanto 1965, 204) ce apare în Dalmatia (CIL III 8568) și la Roma (CIL VI 2785). Cognomen-ul Sarmatio poate indica apartenența posesorului la un anumit trib sau etnic. Sassa9: cognomen celt (Holder 1962, 1374, Delamarre 2007, 235). Sassa a fost liberta și era natione Daca. Cognomen-ul Sassa apare în Pannonia (OPEL IV, 49) dar și în Africa

IDR II, 60, IDR III/4, 198, IDR III/5, 311, Pferdehirt 2004, nr. 22. Sunt patru inscripții a patru persoane diferite. IDR II, 60, Sabina [G?]labrionis f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 236) mai degrabă decât una illyră. IDR III/4, 198, Sabina Dasmeni f. are filiatio de origine celtică (Dasmeno Festi f(ilio) Azalo în Pannonia, CIL XVI 97). 2 Pferdehirt 2004, nr. 22. 3 CIL III 837. 4 IDR III/5, 488. 5 Ciongradi 2009, nr. 28. 6 IDR III/4, 198. 7 Ciongradi 2009, nr. 109. 8 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 9 IDRE 263. 1

284


Proconsularis (AÉ 1968, 577), Numidia dar cu funcție de agnomen (CIL VIII 2937) și la Roma (CIL VI 23524, 36004). Saturnina10: cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Saturninus11: cognomen latin (Kajanto 1965, 213). Scaurianus12: cognomen latin (Kajanto 1965, 242). Scaurianus a fost augusti servus, vilikus.Cognomen-ul Scaurianus apare doar în Dacia (OPEL IV, 54). Scematccus13: cognomen necunoscut. Provine din greacă, σκέμμα, în latină schema,-atis. Scematccus apare doar în Dacia. Probabil avem de a face cu o eroare de lapicis, numele corect fiind Scematiccus. Scenobarbus Dasi f.14: cognomen illyr (Mayer 1957, 312) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 112-114). Scorilo15: cognomen dac (Dana 2006, 110).Scorilo a fost libertus și este domo Dacus. Seccia Cupiti f.16: cognomen celt (Holder 1962, 1423-1424) filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 296). Cognomen-ul Seccius,-a apare în Noricum și Dacia (OPEL IV, 56). Secundina17: cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Secundinus18: cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Secundus19: cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Sedatus20: cognomen latin (Kajanto 1965, 262).

10 IDR III/2, 441, IDR III/5, 480. Sunt două inscripții a două persoane diferite. IDR III/5, 480, Saturnina Saturni f. are filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 216). 11 IDR I, 51, IDR III/2, 487, IDR III/5, 327, 569, IDRE 308, Bărbulescu 2012, 10. Sunt șase inscripții a șase persoane diferite. IDR I, 51, Saturninus Scenobarbi f. are filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 312). IDR III/2, 487 a fost decurio col(oniae) Sarm(izegetusae). IDRE 308 a fost miles și provine din Sarmizegetusa, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) V leg(ionis) V Mac(edonicae). 12 IDR III/3, 362. 13 IDR II, 272. 14 Țeposu-Marinescu 1982, 151, nr. 210. 15 IDRE 282. 16 IDR III/5, 571. 17 Țeposu-Marinescu 1982, 117, nr. 61. 18 IDR III/3, 238, IDR III/4, 94, 313, IDR III/5, 284. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. 19 IDR I, 44, IDR III/4, 22, IDR III/5, 450. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR I, 44 a fost servus iar IDR III/5, 450 a fost veteranus. 20 Popovici-Varga 2010, 82.

285


Seneca Bizonis f.21: cognomen latin (Kajanto 1965, 301) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 89). Senecius22: cognomen latin (Kajanto 1965, 301). Sepenestus Rivi f. Pannon[ius]23: cognomen celt (Daicoviciu-Protase 1961, 64, Paki 1998a, 134) filiatio de origine celtică (Daicoviciu-Protase 1961, 64, Paki 1998a, 134) ethnikon care indică proveniența geografică a posesorului și nu cea etnică, aceasta din urmă fiind evidențiată de ethnika precum azalus, boius, eraviscus.Sepenestus apare doar în Dacia (OPEL IV, 68). Serena Liconis [f.?]24: cognomen latin (Kajanto 1965, 261) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 211). Serenus25: cognomen latin (Kajanto 1965, 261). Servatus26: cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Severa27: cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Severianus28: cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Severinus29: cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Severinus a fost 7(centurio) coh(ortis) VIII leg(ionis) V Mac(edonicae). Severus30: cognomen latin (Kajanto 1965, 256). Sextus Im[..]ali31: cognomen latin (Kajanto 1965, 293) filiatio probabil de origine illyră ce nu poate fi restituit cu succes.

21 Ciongradi 2009, nr. 64. 22 IDR II, 60, IDR III/4, 198. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR II, 60, Senecius Suri f. are filiatio de origine latină ( RNGCL, 179). 23 RMD I, 35. 24 ILD 798. 25 IDR III/6, 408, Bărbulescu 1972, 205, nr. 44. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 26 IDR II, 19. 27 IDR III/5, 578, CIL III 7697. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume indetice. 28 IDR III/2, 442, ILD 445. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. 29 Bărbulescu 2012, 10. 30 IDR II, 19, 660, IDR III/1, 19, 129, IDR III/2, 64, 290, 491, IDR III/5, 263, 577, AÉ 1993, 348. Sunt zece inscripții a zece persoane cu nume identice. IDR III/1, 19 a fost miles, IDR III/2, 290 a fost augusti libertus, IDR III/5, 263 a fost exceptor Co(n)s(ularis). 31 IDR I, 51.

286


Sextus Busturionis f. Pannonius32: cognomen latin (Kajanto 1965, 293) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 71) ethnikon care indică proveniența geografică a posesorului și nu cea etnică, aceasta din urmă fiind evidențiată de ethnika precum azalus, boius, eraviscus. Cognomen-ul Busturius apare în Pannonia și Dacia (OPEL I², 132). Sigillus33: cognomen latin ce apare în Dacia și în Britannia (RIB II/7, 2501,511). Silvanus34: cognomen latin (Kajanto 1965, 216). Silvester35: cognomen latin (Kajanto 1965, 310). [Sim]plicia Var[i] Capitonis f.36: cognomen latin (Kajanto 1965, 253) filiatio de origine latină (RNGCL, 198, Kajanto 1965, 235). Singula37: cognomen latin derivat (Kajanto 1965, 320) iar rădăcina singu- mai apare în Gallia Lugdunensis (OPEL IV, 84). Sira38: cognomen grec Σιρα care apare în Aegyptus (P.Kell 4 96, 511). Siro39: cognomen celt (Delamarre 2007, 247). Cognomen-ul Siro apare în Noricum, Pannonia și Dacia (OPEL IV, 85). Siro a fost libertus. Sisiata Vaussi f.40: cognomen celt (Holder 1962, 1587) filiatio de origine necunoscută ce apare doar în Dacia. Cognomen-ul Sisiata apare doar în Pannonia și în Dacia(OPEL IV, 85). Sisiata Vaussi f. provine din col(onia) Cl(audia) Savaria. Lucius Smer41: praenomen (Salomies 1987, 34) cognomen necunoscut. Smer- este rădăcina pentru Smertrius, divnitate locală a treverilor identificată cu Mars (CIL XIII 11975). În limba greacă apar nume precum Σμέρτις, Σμέρτος, Σμέρδις (LGPN IV, 314, LGPN I, 409).

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

IDR I, 19. IDR III/5, 452. ILD 53, CIL III 7700. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. ILD 53 a fost sacerdos. Zăgreanu-Săsărman 2008, 188, nr. 2. IDR II, 354. Protase et alii 2008, 47, 90. IDR II, 323. IDR III/5, 579. IDR III/5, 580. IDR II, 17.

287


Socratius Socratis f.42: cognomen grec (LGPN II, 412-413) filiația concordă cu cognomen-ul. Solon43: cognomen grec (LGPN II, 402). Solon a fost libertus. Cognomen-ul Solon apare în Hispania Baetica (CIL II2273), Auegyptus (CIL III 6580), Italia (CIL V 8110,136a) la Roma (CIL VI 647, 691), Britannia (CIL VII 568), Gallia Narbonensis (CIL XII 3924). Solorix44: cognomen celt (Delamarre 2007, 250). Cognomen-ul Solorix este nume hapax. Sonoik45: cognomen probabil de factură greacă ce se aseamănă Σώνοικος (LGPN I, 419.) Spatalus46: cognomen grec (LGPN IV, 316). Spatalus a fost servus, actor. [St]efanius47: cognomen grec (LGPN I, 412). Successus48: cognomen latin (Kajanto 1965, 356). Successus a fost 7(centurio) coh(ortis) IX leg(ionis) V Mac(edonicae). Sura49: cognomen latin (Kajanto 1965, 226). Suriacus50: cognomen căruia nu i se poate stabili o origine exactă. Suriacus este prezent în Numidia (ILAlg II/3, 7707), Africa Proconsularis (CIL VIII 15032, 25901), Italia (AÉ 2000, 368a) Hispania Baetica (AÉ 1988, 729), Gallia Belgica (AÉ 2009, 903g) Pannonia Superior (AÉ 2005, 1197), Aegyptus (CIL III 14147,4) și Dacia. Cele mai multe inscripții apar în Africa Proconsularis și Numidia (doisprezece in total), apoi In Hispania (șase) Gallia Belgica (două), Dacia (trei sigure și incă unul presupus), Pannonia, Auegyptus și Roma (câte unul). Concluzia cea mai logică este că Suriacus este fie de origine africană fie foarte la modă în provinciile africane. Surilla51: cognomen grec (LGPN III.A, 407). Surillus52: cognomen grec (LGPN III.B, 388). 42 IDR I, 41. 43 IDR III/5, 346. 44 RMD I, 20. 45 IDR III/4, 89. 46 IDR III/5, 720. 47 IDR III/6, 316. 48 Bărbulescu 2012, 10. 49 IDR II, 164. 50 IDR III/3, 292, IDR III/5, 455, CIL III 870, 12541. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/3, 292 a fost augusti libertus, dispensator aurariarum. 51 IDR III/3, 279, IDR III/4, 198. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice.

288


Surinius53: cognomen derivat din Surius (P.Bour 42, col 4, 468) ce apare doar în Dacia. Surio Sumeletis f.54: cognomen illyr (Mayer 1957, 325) filiatio probabil de origine illyră ce apare doar în Dacia. Surucca55: cognomen celt (Delamarre 2007, 256). Cognomen-ul Surucca este un hapax Surus56: cognomen a cărei origine este disputată. Poate fi latin, celt semit, trac etc. Supi[nus?]57: cognomen latin (OLD 1968, 1881) care apare doar în Dacia. Sutta Epicadi f.58: cognomen illyr (Mayer 1957, 326) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 139). Sutt(i)us Panentis f.59 cognomen illyr (Mayer 1957, 327) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 255). Synda[s?]60: cognomen grec (LGPN III.A, 396). Cognomen-ul Synda[s?] apare doar în Dacia. Synda[s?] a fost scriba col(oniae) Sarm(izegetusae). Synethus61: cognomen grec (LGPN III.A, 407). Cognomen-ul Synethus are aria de răspândire restrânsă (OPEL IV, 103). Synethus a fost adiutor tabularii. Syrillio62: cognomen grec derivat din Σύριλλος (LGPN III.B, 388) care apare în Gallia Narbonensis (CIL XII 5171), Noricum (AÉ 1998, 1016) și la Roma (CIL VI 7293, 9521). Syrillio

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

a

fost

probabil

servus

și

a

îndeplinit

funcția

de

aedituus.

IDR III/5, 452, CIL III 907. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. IDR III/4, 198. Ciongradi 2009, nr, 84, 86. Sunt două inscripții despre aceași persoană. RMD I, 20. IDR III/1, 19, IDR III/3, 188, IDR III/5, 452, ILD 552. Sunt patru inscripții a patru persoane diferite. IDR III/1, 19, Publius Surus, poartă praenomen (Salomies 1987, 45) și a fost miles. ILD 552, Surus Omar[i f.] are filiatio de origine greacă (LGPN III.A, 241) IDR III/4, 140. IDR II, 134. Ciongradi 2009, nr. 37. IDR III/2, 386. IDR III/2, 193. IDR III/2, 193.

289


III.9

Tattarius-Ursus

Tattar(i)us1: cognomen celt (Holder 1962, 1753-1754). Cognomenul Tattarrius apare în Dacia și Dalmatia (CIL III 12800). Tavianus2: cognomen derivat dint Tavius (RNGCL, 182) prin sufixul -ianus.Tavianus a fost augusti libertus, subprocurator aurariarum. Tenax3: cognomen latin (Kajanto 1965, 259). Tenax a fost servus. Terentianus4: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Τερεντια[νός?]5: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Terentius6: nomen gentile latin cu functie de cognomen (RNGCL, 184). Tertia7: cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Tertius8: cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Tertius a fost verna. Tertulla9: cognomen latin (Kajanto 1965, 292). Temas Dasi f.10: cognomen illyr (Mayer 1957, 333) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 112-113) Cognomen-ul Temas este un hapax. Themes11: cognomen semit (Wuthnow 1930, 54). Themus Horati f. Ituraeus12: cognomen semit (Wuthnow 1930, 52) filiatio de origine latină (RNGCL, 94) ethnicon latin care desemnează un trib semit (Beer 1916, 2377-

1 2 3 4

CIL III 870. IDR III/5, 228. IDR III/5, 55. IDR III/2, 292, IDR III/6, 247. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR III/6, 247 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 5 CIGD 111. 6 IDR II, 581, Ciongradi 2009, nr. 107. Sunt două inscriptii a două persoane diferite. IDR II, 581 a fost decurio iar Ciongradi 2009, nr. 107, Terentius, Liccai f. poartă filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 210211). 7 Ciongradi 20009, nr. 110. 8 IDR III/3, 356. 9 RMD IV 225. 10 IDR III/1, 169. 11 IDR III/1, 170. 12 IDR I, 2.

290


2380). Themus Horati f. Ituraeus a fost miles alae I Ituraeorum. Ethnicon-ul Ituraeus apare doar aici. Theod[orus]13: cognomen grec (LGPN V.A, 213-214). Theudote14: cognomen grec (LGPN V.A, 218). Theudote este natione Creticam. Cognomen-ul Θεύδοτος apare pe insula Creta (LGPN I, 220) în Africa Proconsularis (CIL VIII 25346). Theudote a fost serva. Thiampo Dexaei f. Bessus15: cognomen și filiatio idigen. Se poate presupune că Thiampo și Dexaeus sunt nume indigene tribului Bessilor. Thiampo Dexaei f. a fost miles ala I Asturum. Thrason16: cognomen grec (LGPN V.A, 220). Cognomen-ul Thrason pai apare în Italia (CIL IX 369) și la Ephesos (AÉ 1952, 220). Tiberina17: cognomen latin (Kajanto 1965, 184). Timocles18: cognomen grec (LGPN V.A, 432). Cognomen-ul Timocles mai apare în Italia (AÉ 2000, 289). Timocles a fost caesaris servus, ab instrumentis. Timostratus19: cognomen grec (LGPN V.A, 433). Cognomen-ul Timostratus mai apare la Roma (CIL VI 4825). Timotheus20: cognomen grec (LGPN V.A, 431). TNTAI21: cognomen ce nu poate fi restitutit cu succes. O analogie ar fi în Italia (CIL X 6412). -nten(us)22: cognomen ce nu poate fi restitutit cu succes. Personajul este originiar din Sarmizegetusa și a fost miles.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IDR III/1, 112. IDR I, 38. Eck-Pangerl 2011, 225-233. IDR I, 10. CIL III 870. ILD 512. IDR III/1, 26. IDR III/2, 411. ILD 91. IDRE 308.

291


Titianus23: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Titianus a fost libertus. Titus Beusanti f. qui et Bradua24: praenomen (Salomies 1987, 57) filiatio de origine illyră (Mayer85) agnomen illyr (Mayer 1957, 94). Cognomen-ul Beusas are aria de răspândire restrânsă (OPEL I², 119). Torcus25: cognomen trac (Detschew 1957, 513). Cognomen-ul Torcus este nume hapax. Torquatus26: cognomen latin (Kajanto 1965, 346). Treusenus27: cognomen celt (Holder 1962, 1912). Cognomen-ul Treusenus este nume hapax (OPEL IV, 129). Tritius Gar[..]28: cognomen iberic care apare doar în Hispania (OPEL IV, 130) filiatio greu de restituit. Gar[gillius] ar putea fi o solutie. Tullio Vegeti f. Tungrius29: cognomen indigen zonei Tungriilor (Eck-Pangerl 2011, 239) filiatio de origine latină (Kajanto 2965, 247). Tullio Vegeti f. a fost eq(ues) coh(ortis) I Hispanorum. Turranus30: nomen gentile latin (RNGCL, 192) care apare în Hispania (OPEL IV, 133) dar și în Africa Proconsularis (ILAfr 588,162), Numidia (ILAlg II/3, 7589) și în Italia (CIL XIV 256). Tutor31: cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Tyche32: cognomen grec (LGPN V.A, 439-440). Tyche a fost liberta. Tzinta33: cognomen trac (Detschew 1957, 497).

23 24 25 26 27 28 29 30 31

IDR III/2, 443. IDR I, 41. RMD IV, 225. RMD IV, 225. Ciongradi 2009, nr. 66. Ciongradi 2009, nr. 18. Eck-Pangerl 2011, 234-242. IDR II, 400. IDR III/5, 396, 581. Sunt două inscripții a două persoane diferite. IDR III/5, 396 a fost libertus, augustalis col(oniae) iar IDR III/5, 581, Tutor Silvani f. poartă filiatio de origine latină (Kajanto 1965, 216) și a fost eq(ues) alae Bosporanorum. 32 IDR III/5, 581. 33 CIL III 870.

292


Tzinto34: cognomen trac (Detschew 1957, 497). Ulcudius Baedari f.35: cognomen illyr (Mayer 1957, 348) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 83). Ulcudius și B(a)edarus apar doar în Dacia. Ulpianus36: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 159). Ursina Velleci f.37: cognomen latin (Kajanto 1965, 330) filiatio de origine celtică (Delamarre 2007, 281). Cognomen-ul Vellecus apare în Noricum (OPEL IV, 152). Ursulus38: cognomen latin (Kajanto 1965, 330). Ursus39: cognomen latin (Kajanto 1965, 329).

34 35 36 37 38 39

CIL III 870. IDR II, 134. CIL III 870. IDR III/5, 597. IDR III/5, 614. IDR III/2, 324.

293


III.10

Valens-Zoticus

Valens1: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Valentina2: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Valentinianus3: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Valentinus4: cognomen latin (Kajanto 1965, 247). Valenus5: cognomen celt (Delamarre 2007, 274). Cognomen-ul Valenus apare în Dacia și Italia (AÉ 1983, 311). Valerianus6: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 157). Varro7: cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Venusta8: cognomen latin (Kajanto 1965, 283). Venusta a fost liberta. Vera9: cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Verencundus10: cognomen latin (Kajanto 1965, 264). Verecundus a fost miles leg(ionis) XIII Gem(inae) și este originar din Sarmizegethusa. Vernus11: cognomen latin (Kajanto 1965, 218).

IDR II, 193, 651, IDR III/5, 263, 450, Bărbulescu 2012, 5, 10. Sunt șase inscripții a șase persoane diferite. IDR II, 193, Valens Domiti f. poartă filiatio de origine latină (RNGCL, 69), IDR II, 651 a fost decurio municipii, IDR III/5, 263 a fost exceptor Co(n)s(ularis) și IDR III/5, 450 a fost veteranus, Bărbulescu 2012, 10 a fost 7(centurio) coh(ortis) VI leg(ionis) V Mac(edonicae). 2 IDR III/1, 92, IDR III/2, 453, CIL III 870, 6252. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. IDR III/2, 453 a fost augusti verna. 3 IDR III/5, 586. 4 IDR III/2, 65, 367, 453, IDR III/3, 113, IDR III/5, 450, 639, CIL III 814, Zăgreanu-Săsărman 2008, 188189, nr. 3. Sunt opt inscripții a opt persoane cu nume identice. IDR III/2, 65 a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/2, 453, Valentinus qui et Pontianus, poartă agnomen latin (Kajanto 1965, 153) și a fost augusti verna, IDR III/5, 450 a fost veteranus, CIL III 814 a fost eq(ues) alae Front(onianae). 5 IDR II, 50, 115. Sunt două inscriptii a două persoane cu nume identice. IDR II, 50 a fost augustalis col(oniae) Drobetensium. 6 RMD IV, 232, CIL III 870. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 7 Ciongradi 2009, nr. 23, 25. Sunt două inscripții despre două persoane diferite. Ciongradi 2009, nr. 23, Varro Titi f. poartă filiatio de origine latină (Salomies 1987, 57), iar Ciongradi, 2009, nr. 25, Varro Sceni f. poartă filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 313). 8 IDR III/4, 291. 9 CIL III 870, Münsterberg-Oehler 1902, 105-106. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. 10 IDR III/5, 598. 11 Eck-Pangerl 2011, 234-242. 1

294


Verso Dasantis f. qui et Veidavius12: cognomen illyr (Mayer 1957, 358) filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 109) agnomen cel mai probabil illyr, dar care apare doar în Dacia. Verus13: cognomen latin (Kajanto 1965, 253). Verzo14: cognomen illyr (Mayer 1957, 358). Vetilla15: cognomen latin (Kajanto 1965, 170). Vetilla a fost serva. Vialis16: cognomen latin, cel mai probabil Vi[t]alis (Kajanto 1965, 272). Vitalis a fost veteranus. Vian[a?]17: cognomen celtic (Holder 1962, 273). Viator18: cognomen latin (Kajanto 1965, 362). Victor Fortis19: cognomen latin (Kajanto 1965, 278) un al doi-lea cognomen latin (Kajanto 1965, 257). Victor20: cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Victoria21: cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Victorina22: cognomen latin (Kajanto 1965, 278). Victorinus23: cognomen latin (Kajanto 1965, 278).

12 Ciongradi 2009, nr. 5. 13 IDR III/1, 129, ILD 291. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. ILD 291 a fost eques. 14 IDR I, 48, Ciongradi 2009, nr. 33, 76. Sunt trei inscriptii a trei persoane diferite. IDR I, 48, Verzo Beusantis [f.], poartă filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 85). Ciongradi 2009, nr. 33, Verzo Platoris [f.], poartă filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 273-274). Ciongradi 2009, nr. 76, Verzo Pantonis [f.], poartă filiatio de origine illyră (Mayer 1957, 257). 15 IDR III/3, 16. 16 IDR III/5, 450. 17 Bounegru-Nemeth 2013, 238-242. 18 IDR III/5, 450, CIL III 7701, Eck-Pangerl 2011, 234-242. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/5, 450 a fost veteranus. 19 Piso 1996, nr. 49. 20 IDR III/4, 50, IDR III/6, 259, 353. Sunt trei inscripții a trei persoane cu nume identice. IDR III/6, 259 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina. 21 Pferdehirt 2004, nr. 20. 22 IDR III/3, 370, IDR III/5, 561, CIL III 870, 7667. Sunt patru inscripții a patru persoane cu nume identice. 23 IDR III/2, 258, IDR III/3, 293, 371, IDR III/4, 131, IDR III/5, 177, 460, 600, AÉ 2005, 1294, Bărbulescu 2012, 32. Sunt nouă inscriptii a nouă persoane diferite. IDR IIII/3, 293 a fost servus, IDR III/3, 271, Victorinus Terenti f., poartă filiatio de origine latină (RNGCL, 184), IDR III/5, 177 a aparținut de legiunea a XIII-a Gemina, Bărbulescu 2012, 32 a aparținut de legiunea a V-a Macedonica.

295


Vindex24: cognomen latin (Kajanto 1965, 363). Vindex a fost b(ene)f(iciarius) Co(n)s(ularis). Vitalianus Esurio25: cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Vitalianus este originar din Aesuri, Hispania Lusitania (Thesaurus I, 1122, AÉ 2004, 718). Vitalianus este augustalis col(oniae) Sarm(izegethusae). Vitalis26: cognomen latin (Kajanto 1965, 274). Volussianus27: cognomen derivat dintr-un nomen gentile latin (Kajanto 1965, 159). Vopiscus28: cognomen latin (Kajanto 1965, 295). Cognomen-ul Vipiscus apare în Italia și Hispania (OPEL IV, 184). Zabaeus29: cognomen semit (Wuthnow 1930, 47-48). Cognomen-ul Zabaeus mai apare în Numidia (ILAlg II/1, 3833). Zabidas Hutri [f.?]30: cognomen semit (Wuthnow 1930, 48) filiatio de origine probabil semită fără analogii în Imperiu. Zacca Pallaei f. Syrus31: cognomen semit (Wuthnow 1930, 49) filiatio de origine semită (Wuthnow 1930, 93) ethnicon latin. Cognomen-ul Zac(c)a apare în Dalmatia (CIL III 12718) și în Moesia Superior (OPEL IV, 190). Cognomen-ul Pallaeus apare în Italia (CIL V 7095) și la Roma (CIL VI 22461). Zacca Pallei f. Syrus a fost eq(ues) coh(ortis) II Fl(aviae) Caoomagenor(um). Zeno32: cognomen grec (LGPN V.A, 191). Zenon Tarasi

33

: cognomen grec (LGPN V.A, 191) filiatio de origine mico-asiatică

(Zgusta 1964, 485). Zenon Tarasi a fost miles numeri Germ(anicianorum).

24 IDR III/5, 178. 25 IDR III/2, 65. 26 IDR I, 3, IDR II, 378, IDR III/3, 320, 372, IDR III/5, 76, IDR III/6, 357, ILD 520, Bărbulescu 2012, 5. Sunt opt inscripții a opt persoane diferite. IDR II, 378 a fost eques turmae Crispini, Crispinus fiind cognomen latin (Kajanto 1965, 223). IDR III/3, 320, Vitalis, Cai Aponi servus. Caius și Aponius sunt nume latine (Salomies 1987, 28, RNGCL, 18). IDR III/5, 76 a fost servus. 27 IDR II, 353. 28 IDR III/6, 433. 29 Pferdehirt 2004, 22. 30 ILD 682. 31 Pferdehirt 2004, 22. 32 IDR II, 652. 33 IDR III/5, 615.

296


Zetzis34: cognomen trac (Detschew 1957, 497) ce apare doar în Dacia (OPEL IV, 190). Zmaragdus35: cognomen grec (LGPN V.A, 407). Zmaragdus a fost augusti libertus, tabularius. Zoilianus36: cognomen grec latinizat prin sufixul -ianus (LGPN V.A, 192). Cognomen-ul Zoilianus apare doar în Dacia (OPEL IV, 191). Zoilus37: cognomen grec (LGPN V.A, 192). Zosimos38: cognomen grec (LGPN V.A, 194). Zoticus39: cognomen grec (LGPN V.A, 195). Zoticus a fost miles.

34 35 36 37 38 39

ILD 440. IDR III/3, 288. CIL III 870. CIL III 870, 7668. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. Ciongradi 2009, nr. 69. IDR II, 612.

297


III.11

Filiatio

Beusantis [f.]1: cognomen illyr (Mayer 1957, 85). Bithi f.2: cognomen trac (Detschew 1957, 66-68). Cleopatrae f.3: cognomen grec (LGPN V.A, 249). Dassi f.4: cognomen illyr (Mayer 1957, 112-114). [..] Dassi f. a fost [miles] numeri Maur(orum) M(iciensium). Diofanis f.5: cognomen grec (LGPN V.A, 144). Frontonis f.6: cognomen latin (Kajanto 1965, 236). Perhev f.7: cognomen semit (RMD I, 27, 7) ce apare doar ĂŽn Dacia. qui et Ferox8: agnomen latin (Kajanto 1965, 267).

1 2 3 4 5 6 7 8

IDR I, 48. RMD I, 66. PetruČ&#x203A; et alii 2010, 81-87. IDR III/3, 176. IDR III/5, 523. IDR III/4, 105. RMD I, 28. IDR II, 644.

298


III.12

Praenomina

Caius1: praenomen (Salomies 1987, 28). Γάϊος2: praenomen (Salomies 1987, 28). Lucia3: praenomen (Kajava 1994, 42-43, Salomies 1987, 34). Lucius4: praenomen (Salomies 1987, 34). Marcus5: praenomen (Salomies 1987, 37). Μάρκος6: praenomen (Salomies 1987, 37). Publius7: praenomen (Salomies 1987, 45). Quintus8: praenomen (Salomies 1987, 46). Tiberius9: praenomen (Salomies 1987, 55-56). Titus10:

praenomen

(Salomies

1987,

57).

1

IDR II, 338, IDR III/5, 426, 452, Ciongradi 2009, nr. 117, Ciongradi et alii 2010, 213-214, nr. 1, Piso 1996, nr. 24. Sunt șase inscripții a șase persoane cu nume identice. IDR II, 338 a fost optio iar Ciongradi et alii 2010, 213-214, nr. 1 a fost 7(centurio). 2 IDR III/5, 51, CIGD 131. Sunt două inscripții a două persoane cu nume identice. 3 IDR III/4, 210. 4 IDR III/1, 129, IDR III/5, 551. Sunt două inscripții despre două persoane cu nume identice. 5 IDR I, 42, IDR II, 282, IDR III/1, 146, IDR III/2, 65, 443, IDR III/4, 29, IDR III/5, 392, Piso 1996, nr. 41. Sunt opt inscripții a opt persoane cu nume identice. IDR III/2, 65 a fost augustalis col(oniae) Sarm(izegetusae), IDR III/2, 443 a fost libertus, IDR III/4, 29 a fost decurio col(oniae). 6 CIGD 28. 7 IDR III/3, 210. 8 Piso 1996, nr. 26, 27, 44. Sunt trei inscripții a trei persoane diferite. 9 ILD 289. 10 IDR II, 203, IDR III/1, 55, IDR III/5, 395. Sunt trei inscripții a trei persoane diferite. IDR II, 203 a fost coriarius și IDR III/5, 395 a fost optio coh(ortis).

299


IV Conclusiones IV.1

Polyonymi

Polyonymus este un substantiv compus, provine din limba greacă și înseamnă a fi cunoscut după, sau a avea mai multe nume. Pentru istoria socială a Imperiului Roman cercetarea personajelor polyonyme este foarte importantă deoarece sistemul onomastic al unui individ se schimbă odată cu adopția acestuia de către un altul. Cercetări despre polyonymii din Imperiu au fost efectuate de O. Salomies, Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire, Helsinki 1992. O. Salomies încearcă să stabilească un sistem prin care un idivid poate fi încadrat drept polyonymus și care dintre numele pe care le poartă acesta sunt originale sau primite în urma adopției. În urma acestei încercări a ajuns la următoarea concluzie : "..there was a time when i thought that a thorough study of name types attested during the Empire would lead to the establishment of strict rules for their interpretation, so that we might be able to distinguish easily between, say, names that include adoptive, and names that include maternal items. But it is now clear to me that, since only rules with numerous exceptions can be established, it is perhaps better not to speak of rules at all."1. În Dacia sunt atestați polyonymii, dar dacă persoanele trimise oficial de către administrația Imperială2 sunt excluse atunci numărul acestora scade drastic. Singurele două cazuri clare de adopție din Dacia sunt cele două care urmează: 1. Publius Aelius Antipater Marcellus este fiul biologic al lui Publius Aelius Antipater și al Antoniei Iulia și fiul adoptiv al lui Publius Aelius Publi f. Papiria Marcellus. Publius Aelius Antipater [Iunior] îsi păstrează tria nomina originale, dar primește prin adopția sa de către Publius Aelius Publi f. Papiria Marcellus cognomen-ul tatălui adoptiv, numindu-se astfel Publius Aelius Antipater Marcellus. 2. Publia Aelia Iuliana Marcella este fica biologică a lui Publius Aelius Publi f. Papiria Iulianus și nepoata lui Publius Aelius Antipater. Ca fiică adoptivă a lui Publius Aelius Publi f. Papiria Marcellus aceasta își păstrează tria nomina originale iar prin adopție primește cognomen-ul noului părinte, numindu-se astfel Publia Aelia Iuliana

1 2

Salomies 1992, 1. Vezi Piso 1993, 2013 pentru persoanele de rang senatorial și Petolescu 2002 pentru praefectii și tribunii care conduc trupele auxiliare ale Daciei.

300


Mercella. Teoretic Publius Aelius Antipater Marcellus este unchiul Publiei Aelia Iuliana Marcella, dar în urma adopției lor de către Publius Aelius Publi f. Papiria Marcellus aceștia devin frați. Alți polyonymii care sunt atestați în Dacia, dar a căror familie adoptivă nu poate fi indicată sunt: [Publius] Aelius Ati[lianus] Emeritus, Publius Aelius Septimius Audeo qui et Maximus, [Publius] Aelius Septimius Romanus, Publius Aelius Victor Plautianus, Lucius Annius Octavius Valerianus, Marcus Aurelius Comatius Super, Titus Flavius Valerius Valens, Marcus Iulius Apollinaris Verus, Caius Iulius Naesius Sabinus și Lucius Ophonius Domitius Priscus. Pe Caius Quintinius Victor Iunior și pe Marcus Valerius Bassinius Iunior nu i-am luat in considerare deoarece în cazul lor, agnomen-ul Iunior îi diferențiază de părinții care

poartă

același

nume.

301


IV.2

Filiatio Prin filiatio se înțelege este numele tatălui sau a bunicului în cazul genitiv urmat de

substantivul filius,-a prescurtat f. sau fil. În mod normal indicarea numelui tatălui sau a bunicului în inscripții este opțională pentru că această parte din nume nu indică direct persoana în discuție1 dar este, în anumite cazuri, obligatorie în textele legale2. Studii despre filiatio în provincia Dacia Porolissensis au fost efectuate de către A. Paki în 1999 în articolul intitulat Onomasticon Daciae (I). Die Patronymika der Provinz Dacia Porolissensis, studiu în care autoarea a făcut confuzie între termenii filiatio și patronymicon3. Cazul cetățenilor romani din Dacia este relevant pentru înțelegerea sistemului onomastic și al rolului pe care il joacă filiatio în cadrul tria-nomina. În general filiația se formează cand numele tatălui sau al bunicului sau în unele cazuri ale amândurora se pun în cazul genitiv și ocupă loc între nomen și tribus sau după caz între nomen și cognomen. Exemple pentru filiatio format din praenomen-ul tatălui la genitiv și care se află între nomen și tribus sunt frecvente în provincie. IDR III/5, 140, C(aius) Iul(ius) Cai f(ilius) Coll(ina tribu) Proculeianus, IDR III/5, 366, L(ucius) Iul(ius) L(uci) f(ilius) Gal(eria tribu) Leuganus, IDR III/2, 116, 117, M(arcus) Opellius M(arci) f(ilius) Pap(iria tribu) Adiutor sunt doar câteva cazuri relevante. În cazul în care praenomen-ul lipsește dar filiația este prezentă, numele întreg poate fi restituit fără mari probleme. Un exemplu pentru acest caz ar fi inscripția IDR III/5, 166: Silius C(ai) f(ilius) Vel(leia tribu) Crispinus unde se poate afirma fără îndoială că praenomen-ul care lipsește este defapt numele tatălui din filiație la nominativ. Un alt exemplu ar fi inscripția IDR III/2, 126: Val(erius) C(ai) f(ilius) Pap(iria tribu) Valentinus. Evident praenomen-ul care lipsește este Caius. Bineînțeles există cazuri în care filiația formată după praenomen-ul tatălui nu corespunde cu praenomen-ul celui din inscripție. IDRE 35, T(itus) Sertorius L(uci) f(ilius) Priscus sau IDR III/5, 581, L(ucius) Val(erius) Q(uinti) f(ilius) Montanus sunt doar două exemple.

1 2

3

Hornblower-Spawforth 1996, 1025. Tabula Heracleensis, 145. omnium municipium colonorum suorum queique eius praefecturae erunt q(uei) c(ives) R(omanei) erunt censum agito eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos quisque eorum habet. Merkelbach 1991. 37-38.

302


Exemple pentru filiatio care se află între nomen și cognomen sunt abundente în Dacia. C(aius) Val(erius) C(ai) f(ilius) Silvanus (IDR III/5, 591) sau C(aius) Titius C(ai) f(ilius) Ianuarius (IDR II, 35) sunt două dintre acestea. Mult mai rare sunt cazurile în care filiatio se formează din nomen-ul și praenomen-ul tatălui la genitiv așezat între nomen-ul și cognomen-ul celui din inscripție. La Sarmizegetusa apare urătoarea inscripție4: C(aius) Iul(ius) C(ai) Iul(i) f(ilius) Rufinus unde filiația corespunde atât cu praenomen-ul cât și cu nomen-ul posesorului. IDRE 333, C(aius) Val(erius) C(ai) Val(eri) f(ilius) Iulianus este cel de-al doi-lea exemplu. Un caz pentru restituirea numelui persoanei din inscripție pe baza filiației formate din praenomen-ul și nomen-ul tatălui la genitiv este următorul5. Cai Pont[i f(ilius)?] [Ponti?]anus. Se poate astfel emite teoria că numele întreg ar fi [C(aius) Pontius] Cai. Pont[i f(ilius)?] [Ponti?]anus. Mult mai rar decât atât este cazul în care filiatio se formează din tria-nomina tatălui la genitiv. Exemplele sunt următoarele: IDR III/1, 133, [M(arcus)?] Aur(elius) M(arci) Aur(eli) Secundi f(ilius) Secundinus unde numele fiului diferă de cel al tatălui doar pentru că cognomen-ul diferă (Secundinus este derivat din Secundus) și este un patronymicon. IDR II, 13, T(itus) Ael(ius) T(iti) Ael(i) Zeuxi f(ilius) Pap(iria tribu) Aelianus este un alt caz dar unde cognomen-ul diferă în totalitate. Un exemplu pentru filiatio format din cognomen-ul tatălui la genitiv este următorul: IDRE 366, M(arcus) Aur(elius) Deciani f(ilius) Decianus. Pentru filiații formate din nomenul și cognomen-ul tatălui: IDR II, 354, Plicia Var[i] Capitonis f(ilia). Există tipuride filiatio mai puțin convenționale care sunt purtate tot de cetățeni romani. Un exemplu ar fi inscripția IDR III/5, 599. Aici filiația nu este formată din numele tatălui la genitiv ci de rangul acestuia: Verzoviae Saturninae eq(uitis) R(omani) f(iliae). IDRE 29 este alt exemplu neconvențional unde filiația nu corespunde absolut deloc cu numele posesorului: P(ublius) Ael(ius) Romani Viveni f(ilius) Victorinus. Filiația în cazul onomastici femeilor este mult mai puțin diversă decât în cazul bărbaților. În general filiatio din cadrul onomasticii feminine face referire exactă la persoana în cauză. Majoritatea sunt praenomen-ul tatălui în genitiv. Exemple precum inscripțiile: IDR III/5, 581, Spedia Severa L(uci) f(ilia), IDR III/2, 103, Aelia Lucilla P(ubli) f(ilia), IDR III/2,

4 5

Piso 2006, nr. 48. IDR III/5, 564.

303


127, Valeria Frontina L(uci) f(ilia). În unele cazuri cognomen-ul femeilor este de fapt praenomen-ul tatălui: IDR III/4, 127, Quinta Quinti f(ilia) sau cognomen-ul acestuia: IDR III/5, 480 Saturnina Saturnini f(ilia). Nu constituie o raritate cazul în care filiația să fie precedată de un ethnicon: RMD I, 21, Iubena Bellagenti f(ilia) Eravisca sau Pferdehirt 2004, nr. 22, Iulia Fiorentina Bithi f(ilia) Bessa. În provincia Dacia nu există filiatio documentat unde pe lângă numele tatălui să fie trecut și numele bunicului, străbunicului etc.

304


IV.3

Nomina Servorum Despre statutul juridic, drepturile, religia și onomastica sclavilor sunt publicate multe

lucrări dar majoritatea nu constituie obiectul cercetării de față. Există o serie vastă numită Forschungen zur antiken Sklaverei iar analiza onomastică îi aparține lui H. Solin și se intitulează Die Stadtrömischen Sklavennamen. În istoriografia Daciei există de asemena studii dedicate sclavilor și liberților dar acestea sunt reduse ca număr. Primul studiu este publicat în 1957, aparține lui D. Tudor și se intitulează Istoria sclavajului în Dacia romană, apoi în 1999 apare Die Namengebung der Sklaven und Freigelassenen im Römischen Dakien semnată de E. Nemeth, iar în 2004 apare la Iași, Sclavi și liberți imperiali în provinciile romane din Illyricum (Dalmatia, Pannonia, Dacia și Moesia) semnată de L. MihăilescuBîrliba. Ideea preconcepută cum că majoritatea sclavilor din Imperiul Roman poartă nume grecești și foarte puțini nume latine, iar dacă sunt latine atunci acestea sunt Felix sau Fortunatus încă persistă. Într-adevăr majoritatea numelor sclavilor sunt grecești dar pentru provincia Dacia acestea ajung să fie rivalizate și depășite ca și cantitate de cele latine. În schimb numele barbare sunt foarte puține. În general, numele grecești ale sclavilor din Dacia sunt tipice statului juridic al posesorilor și se încadrează în următoarele categorii: nume ce desemnează dragostea/ fericirea: Erastus (Solin 1996, 456), Euhemerus (Solin 1996, 432), Philetus (Solin 1996, 458); nume ce indică calitătile posesorilor sau lipsa acestora: Apalaustus (Solin 1996, 450) Eufemus (Solin 1996, 406), Spatalus (Solin 1996, 428), Onesimus (Solin 1996, 465-467); nume teoforice sau de eroi: Adamas (Solin 1996, 322), Butes (Solin 1996, 327), Eros (Solin 1996, 284-289), Theudote (Solin 1996, 206) și Hermadio (Solin 1996, 296); nume literare: Areo/Ario (Solin 1996, 585); nume legate de diferite circumstanțe: Euprepes (Solin 1996, 463). În schimb cele latine se încadrează astfel: nume legate de proprietățile fizice ale posesorilor: Crispinus (Solin 1996, 58), Maxima (Solin 1996, 45), Rufinus (Solin 1996, 55); nume legate de caracter: Tenax (Solin 1996, 70), Victorinus (Solin 1996, 101), nume ce desemnează o anumită proveniență juridică sau geografică: Peregrinus (Solin 1996, 128-129), Herculanus (Solin 1996, 35); nume legate de ordinea numerică: Primus (Solin 1996, 142144), Secundus (Solin 1996, 149). În Dacia există un singur caz de nume de sclav cu formă diminutivizantă, Vet(t)illa (Kajanto 1965, 170).

305


Numele barbare din Dacia sunt foarte puține la număr. Acestea fiind: Breucus (Solin 1996, 39), Dades (Detschew 1957, 110) și Passia (Mayer 1957, 260) . Din punct de vedere statistic numele grecești ale sclavilor reprezintă 50%, numele latine 40.63%, iar cele barbare 9.38%. Dacă pentru sclavii din Dacia statistica și numele în sine sunt așa cum au fost descrise mai sus atunci situația sclavilor imperiali din provincie este cu totul diferită. Prima schimbare majoră care survine este cantitatea numelor grecești care se împart în: nume teoforice: Hygia (Solin 1996, 297); nume legate de proprietătile fizice ale posesorilor: Androclus (Solin 1996, 190), Epipodius (Solin 2003, 54), Timocles (Solin 1996, 230). În schimb numele latine ale sclavilor sunt mult mai multe și mai diverse iar ele se categorisec astfel: nume teoforice: Martinus (Solin 1996, 24), Mercurius (Solin 1996, 28), Nemesianus (Solin 2003, 470); nume legate de proprietățile fizice ale posesorilor: Fuscianus, Fuscinus (Kajanto 1965, 228), Valentina, Valentinus (Solin 1996, 48). Valentinus qui et Potinianus este un caz aparte. Agnomen-ul Potininanus este derivat din grecescul Pothinus, latinizat prin sufixul -ianus și desemnează un nume derivat dintr-o circumstanță (Solin 1996, 453); nume legate de caracter: Bona (Solin 1996, 61), Iustinus (Solin 1996, 63), Liberalis (Solin 1996, 79); nume ce desemnează originea geografică: Herculanus (Solin 1996, 35), Romanus (Solin 1996, 31); nume legate de ordinea numerică: Tertius (Solin 1996, 152); nume ce desemnează afecțiunea sau fericirea: Carus/Carinus (Kajanto 1965, 284), Felix (Solin 1996, 86-92); nume derivate din nomina gentilia sau praenomina: Allianus (Solin 1996, 12), Marcianus (Solin 1996, 14), Ser[via] (Solin 1996, 5); nume de personaje istorice: Scaurianus (Solin 1996, 21); nume de mamifere: Asella (Solin 1996, 156); nume în legătură cu esența sacră a lucrurilor: Augustalis (Solin 1996, 134). Numele barbare ale sclavilor imperiali sunt reduse ca număr. Exsită un trac, Blasa, un pun, Iarsa și un celt, Gallicanus. Din punct de vedere statistic, numele de origine latină ale sclavilor imperiali reprezintă 69.7%, numele de origine greacă 21.21%, iar cele barbare 9.09%.

306


IV.4

Nomina Libertorum Un libertus este o persoană căreia i-a fost dată libertatea de către proprietar prin

manumissio și care prin această libertate devenea cetățean roman. În calitate de liberti sau libertini aceștia se disting din punct de vedere onomastic de servi prin tria sau dua nomina. Numele pe care și le însușesc sunt de regulă praenomina și nomina gentilia ale patronului iar ca și cognomina aceștia îsi păstrează numele individuale avute atunci cănd încă erau sclavi. Rolul studierii onomasticii liberților este acela de a facilita cercetarea numelor sclavilor prin studierea numelor individuale și înțelegerea sistemului onomastic ce rezultă între patron și noul membru al familiei. Evident acest lucru este valabil și în sens invers. Studierea onomasticii sclavilor ajută la înțelegerea sistemului onomastic pe care îl preaiau liberții. În acest context, tria nomina purtate de către noii cetățeni îsi pierde oarecum valoarea. Praenomina și nomina gentilia ajută în acest caz doar la recunoașterea patronului iar cognomina la identificarea statutului juridic anterior, fapt care nu este general valabil. Cognomina care sunt în general purtate de sclavi sau liberți pot fi purtate de cetățeni deplini care dețin funcții administrative, lucru pe care libertini nu îl pot face. Numele individuale grecești ale liberților sunt clasificate astfel: nume teoforice: Aphrodisia, Aphrodisius (Solin 1996, 280-281), Apollonius (Solin 1996, 268-270), Arphocras (Solin 1996, 302), Asclepiades, Asclepia (Solin 1996, 296), Epaphroditus (Solin 1996, 281-283), Hermes (Solin 1996, 291), Hygia (Solin 1996, 297), Irenicus (Solin 1996, 313-314), Memnon (Solin 1996, 339), Sotericus (Solin 1996, 312), Tyche (Solin 1996, 318320); nume legate de diferite circumstanțe: Adamantus (Solin 2003, 899), Anicetus (Solin 1996, 441-442), Chrestus (Solin 1996, 470), Euprepes (Solin 1996, 463-464), Eutyches (Solin 1996, 432-434), Onesimus (Solin 1996, 465-467), Philetus (Solin 1996, 458-459), Philumene (Solin 1996, 460), Symphorus (Solin 1996468-469), Chrestion (Solin 1996, 471); nume legate de diferite trăsături de caracter: Euthymus (Solin 1996, 424), Eutrapelus (Solin 1996, 406), Helpizon (Solin 2003, 823); nume legate de personaje istorice sau literare: Achilleus (Solin 1996, 326), Attalus (Solin 1996, 248), Chlone (Solin 2003, 541), Cletus (Solin 1996, 249), Encolpus (Solin 1996, 360), Farnax (Solin 1996, 254), Solon (Solin 1996, 239-240); nume calendaristice: Chrona (Solin 1996, 501), Protus (Solin 1996, 502); nume de plante sau minerale: Anthimus, Anthus (Solin 1996, 512-514), Amethystus (Solin 1996, 532); nume geografice sau care indică un statut juridic inferior: Epictetus (Solin 1996, 487), Ponticilla (Solin 1996, 374-375), Syra, Syrus (Solin 1996, 376), Threpte, Threptus (Solin 307


1996, 486-487), Trophima (Solin 1996, 488-490); nume ce desemnează adjective concrete sau abstracte: Egloge (Solin 1996, 555), Logismus (Solin 1996, 563), Proshodus (Solin 1996, 566), Stephanus (Solin 1996, 548-550); nume întregi sau parți ce ajută la compunerea acestora: Agathopus (Solin 1996, 189), Antipater (Solin 1996, 193), Calisthenes (Solin 1996, 211). Callityche (Solin 1996, 211-212), Cerdo (Solin 1996, 578), Chrysampelus (Solin 1996, 236), Chrysantus (Solin 1996, 236), Epipodius (Solin 2003, 54), Eufras (Solin 2003, 68), Hipponicus (Solin 1996, 201), Niceforus (Solin 1996, 219-221), Stratonicus (Solin 1996, 227), Timon (Solin 1996, 581). Numele individuale latine ale liberților sunt clasificate astfel: nume teoforice: Herculanus (Kajanto 1965, 214), Martialis (Kajanto 1965, 212), Quirinus (Kajanto 1965, 216), Saturninus (Kajanto 1965, 213); nume legate de diferite circumstanțe: Bonosa (Kajanto 1965, 275), Vitalianus (Kajanto 1965, 274), Felicissima (Kajanto 1965, 273), Felix (Kajanto 1965, 272), Fortunatus, Fortunata (Kajanto 1965, 273), Gemellinus (Kajanto 1965, 275), Maximinus (Kajanto 1965, 276), Victor, Victorina (Kajanto 1965, 278), Vita, Vitalis (Kajanto 1965, 274); nume legate de diferite trăsături de caracter: Amabilis (Kajanto 1965, 282), Bellicus (Kajanto 1965, 258), Firminus (Kajanto 1965, 258), Severinus, Severianus, Severina (Kajanto 1965, 257), Venusta (Kajanto 1965, 283), Verecundus (Kajanto 1965, 264); nume calendaristice: Ianuarius (Kajanto 1965, 218); ume geografice sau care indică un anumit statut juridic: Afra (Kajanto 1965, 205), Atticus (Kajanto 1965, 203), Ingenuus (Kajanto 1965, 314), Marinianus, Marinus (Kajanto 1965, 308), Pannonius (Kajanto 1965, 204), Privatus (Kajanto 1965, 315); nume legate de corpul uman: Candidus (Kajanto 1965, 227), Capito (Kajanto 1965, 235), Crescens, Crescentio (Kajanto 1965, 234), Niger (Kajanto 1965, 228), Omucio (Kajanto 1965, 222), Scita (Kajanto 1965, 250), Valentinus (Kajanto 1965, 247); nume legate de ordinea nașterii: Primitivus, Primitiva (Kajanto 1965, 290), Primus (Kajanto 1965, 290), Secundus (Kajanto 1965, 292); nomina agentis: (Kajanto 1965, 361), Regulus (Kajanto 1965, 316), Tutor (Kajanto 1965, 362): nume derivate din praenomina sau nomina gentilia: Aemilia (RNGCL, 98), Aulus (Kajanto 1965, 172), Caecilianus (Kajanto 1965, 142), Caemina (Kajanto 1965, 142), Domitianus (Kajanto 1965, 145), Flavianus (Kajanto 1965, 147), Iulianus (Kajanto 1965, 148), Iunilla (Kajanto 1965, 169), Lucilianus (Kajanto 1965, 173), Lucius (Salomies 1987, 34), Marcellus (Kajanto 1965, 173), Plotia (RNGCL, 145), Titianus (Kajanto 1965, 153), Titus (Salomies 1987, 57), Valerianus, Valerinus (Kajanto 1965, 163). Numele individuale barbare ale liberților sunt: Adrastus, Sattara, Siro și Valenus. Toate acestea sunt celtice. 308


Din punct de vedere statistic numele grecești ale liberților reprezintă 50%, numele latine 46.91%, iar cele barbare 3.09%. Dacă pentru liberții din Dacia statistica și numele în sine sunt așa cum au fost descrise mai sus atunci situația liberților imperiali din provincie este cu totul diferită. Prima schimbare majoră care survine este cantitatea numelor grecești. Numele individuale grecești ale liberților imperiali din Dacia sunt: Carion, Hylas, Moschus, Onesimus, [Philo]musus și Timocrates, nume care pot fi clasificate în categoriile de mai sus. Numele individuale latine ale liberților imperiali din Dacia sunt: Censorinus, Constantinus, Fortunatus, Ianuarius, Liberalis, Neptunalis, Primitivos, Romanus, Severus și Tavianus care de asemenea întră în categoriile sus menționate. Numele individuale barbare sunt: Bubalus, Suriacus și [Tsi?]ngadus. Din punct de vedere statistic numele latine ale liberților reprezintă 52.63%, numele grecești 31.58%, iar cele barbare 15.79%. Numele sclavilor și ale liberțior, coroborate, dau următoarele cifre: latine 48.79%, grecești 47.34% și barbare 3.86%. Numele sclavilor și liberților imperiali, coroborate cu numele sclavilor și liberților din Dacia, dau următoarele cifre : latine 51.53%, grecești 43.13% și barbare 5.34%. Având în vedere că numele dat unui sclav ține de propria voință a patronului, acestea sunt evident supuse unei anumite mode sau tradiții. Unii patroni aleg nume grecești, alții nume latine iar restul le permit probabil sclavilor sa îsi păstreze numele barbare. Probabil cel mai bun exemplu pentru transmiterea numelui de la patron către libert este inscripția IDR III/1, 1. Patronul, L(ucius) Val(alerius) Sex(ti) f(ilius) Volt(inia tribu) Seranus îsi eliberează zece sclavi cărora le acordă propriile praenomina și nomina gentilia. Chiar dacă în inscripție nu apar toți ca purtând praenomen trebuie presupus că aceștia îl aveau, cel puțin în teorie. Cei zece se numesc : L(ucius) Val(erius) Privatus, L(ucius) Val(erius) Martialis, [L(ucius)] Val(erius) Secundus, [L(ucius)] Val(erius) Gemellinus, [L(ucius)] Val(erius) Cerdo, [L(ucius)] Val(erius) Verecundus, [L(ucius)] Val(erius) Ampeiatus și [L(ucia)?] Val(eria) Aphrodisia care probabil purta praenomen-ul Lucia. Numele celor zece liberți este variat putând fi întâlnite atât nume grecești cât și latine.

309


Un alt exemplu ar fi inscripția IDR III/5, 518 unde un P(ublius) Tenacius Vindex îl are ca libert pe P(ublius) Tenacius Gemellinus. Al trei-lea exemplu este inscripția IDR III/2, 388 unde Q(uintus) Aur(elius) Q(uinti) f(ilius) Pap(iria tribu) Tertius este menționat în inscripție cu trei liberți de ai săi: Q(uintus) Aur(elius) Saturninus, Proshodus și Logismus. Probabil Saturninus îsi trece praenomen-ul și nomen-ul patronului pe inscripție pentru că este augustal la Sarmizegetusa și pentru ca dorește probabil sa-și depășească condiția juridică inferioară și să primească credibilitate. Evident este posibil ca doar Saturninus să fie trecut cu tria nomina din motive de economie de spațiu sau pentru estetica câmpului epigrafic. Dar pentru că Proshodus și Logismus nu apar cu tria nomina nu există niciun motiv pentru care aceștia doi să nu poarte aceleași nume ca și Saturninus. Din nou trebuie observat că Saturninus poartă nume latin iar Proshodus și Logismus nume grecești fapt ce confirmă teoria cum că numele sclavilor ține defapt de modă și/sau tradiție.

310


IV.5 IV.5.1

Nomina civium Romanorum Aelius

Gentiliciul Aelius este atestat în Dacia de 432 de ori dintre care 340 sunt bărbați și 92 sunt femei. În cazul celor 92 de exemple în care numele Aelia apare atestat, doar trei dintre acestea poartă praenomen-ul1 Publia și doar într-un singur caz este menționat ca indicație de domus, Palmyra2. Între cele 92 de femei care poartă numele Aelia una este polyonyma3 iar alta poartă nomen-ul Flavia pe post de praenomen4. În cazul persoanelor de sex masculin lucrurile sunt mai diversificate. Praenomina purtate de aceștia sunt: Caius (trei atestări)5, Lucius (patru atestări)6, Primus (atesta o singură dată)7, Publius (110 atestări) și Titus (opt atestări)8. Între cei 334 de bărbați apar cinci polyonymi9 și patru persoane care posedă agnomina10. Din totalul de 426 de persoane care poartă numele Aelius doar șase dintre aceștia indică în inscripții tribul în care sunt înscriși11, toate inscripțiile menționând tribul Papiria. În Dacia sunt nouă cazuri în care persoane care poarta numele Aelius își declară proveniența prin domus și anume: Sarmizegetusa12, Macedonia13, Virunum14, Ad Vatabos15 și Napoca16. Din punct de vedere statistic persoanele de sex feminin reprezintă 21,3% iar cele de sex masculin 78,7% din totalul de 426 de indivizi care poartă gentiliciul Aelius. În cazul bărbaților care poartă praenomen Caius reprezintă 2,38%, Lucius 3,17%, Primus 0,79%, Publius 87,3% și Titus 6,35%. Conform acestei statistici majoritatea indivizilor care poartă nomen-ul Aelius au fost încetățeniți de către Publius Aelius Hadrianus. Din totalul de 432 de indivizi 74,65% sunt civili iar 25,35% sunt militari. 1IDR III/1, 159, IDR III/3, 156, IDR III/5, 441. 2CIL III 907. 3IDR III/5, 441. 4IDR III/1, 141. 5IDR III/4, 32, IDR III/5, 105, 128, IDRE 445. 6IDR III/2, 306a, IDR III/5, 126, 336, 378. 7IDR II, 47. 8IDR II, 13, IDR III/4, 102, IDR III/5, 127, 472, 504, CIL III 806=7650. 9IDR III/2, 366, IDR III/5, 439, 441, 448, CIL III 7697. 10IDR I, 42, IDR II, 323, IDR III/2, 366, IDR III/5, 451. 11IDR II, 13, IDR III/5, 215, 259, 440, 443, 483. 12IDRE 445. 13IDR III/4, 30. 14IDR III/5, 484. 15IDRE 441. 16IDRE 29, 435, 447.

311


IV.5.2

Aurelius

Nomen-ul Aurelius este atestat în Dacia de 484 de ori dintre care 427 sunt bărbați și 57 sunt femei. În cazul celor 57 de femei atestate în Dacia și care poartă numele Aurelia niciuna dintre acestea nu apare cu tria nomina, una poartă agnomen17 iar alta apare în inscripție cu filiatio18. Un caz aparte este IDR III/3, 248 unde se menționează că Aurelia Flora a decedat la Poetovio. În cazul indivizilor de sex masculin lucrurile sunt mai diversificate. Dintre cei 419 bărbați doar 83 poartă praenomen. Caius (trei atestări)19, Lucius (cinci atestări)20, Marcus (56 atestări), Quintus (două atestări)21, Tiberius (o atestare)22, Titius (o atestare)23 și Titus (16 atestări). Între cei 419 bărbați sunt trei polyonymi24 și patru inscripții unde se menționează triburile Ulpia (de două ori)25, Papiria (o dată)26 și Fabia (o dată)27. În Dacia sunt șase cazuri în care persoane care poarta numele Aurelius își declară proveniența prin domus și anume: Sarmizegetusa28, Romula Malvensium29, Vindobona30, natus in Dacia sau natione Dacus (18 atestări), ex Moesia Superior31 și Delmata32. Din punct de vedere statistic persoanele de sex feminin reprezintă 11,78% iar cele de sex masculin 88,22% din totalul de 476 de indivizi care poartă gentiliciul Aurelius. În cazul bărbaților care poartă praenomen Caius reprezintă 3,61%, Lucius 6,02%, Marcus 66,27%, Quintus 2,41%, Tiberius și Titius fiecare câte 1,02% iar Titus 19,28%. Din cei 484 de indivizi 75,21% sunt civili iar 24,79% sunt militari.

17IDR III/2, 392. 18ILD 437. 19IDR III/3, 16. 20IDR II, 199, IDR III/3, 165, IDR III/5, 185, 381, ILD 785. 21IDR III/2, 72, 388. 22CIL III 830. 23IDR III/1, 61. 24IDR III/5, 136, 242, ILD 417. 25IDRE 39, 43. 26IDR III/2, 72, 388. 27IDR III/5, 270, 271. 28IDR III/2, 72, 388, IDRE 39, 43. 29IDRE 166, 308. 30CIL III 864. 31ILD 510. 32IDR III/3, 345.

312


IV.5.3

Cassius

Nomen-ul Cassius este atestat în Dacia de 18 ori dintre care 6 sunt femei și 12 sunt bărbați. În cazul celor 6 femei ce poartă acest gentiliciu nici una dintre ele nu apare purtând praenomen, filiatio, patronymicon sau agnomen. Praenomina purtate de bărbați sunt Caius (o atestare)33, Lucius (două atestări)34 și Marcus (o atestare)35. Un singur individ mentionează tribul în care este înscris, Collina, filiatio și orașul din care provine, Epiphania36. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 33, 33% iar bărbații 66,67%. Soldații și veteranii reprezintă 11,11% iar civilii 88,89%.

IV.5.4

Claudius

Nomen-ul Cassius este atestat în Dacia de 20 ori dintre care 6 sunt femei și 14 sunt bărbați. În cazul celor 6 femei ce poartă acest gentiliciu nici una dintre ele nu apare purtând praenomen, filiatio, patronymicon sau agnomen. Praenomina purtate de bărbați sunt Caius (o atestare)37, Lucius (două atestări)38 și Marcus (o atestare)39. Un singur individ mentionează tribul în care este înscris, Collina, filiatio și orașul din care provine, Epiphania40. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 30% iar bărbații 70%. Soldații și veteranii reprezintă 11,11% iar civilii 88,89%.

IV.5.5

Cocceius

Nomen-ul Cocceius apare în Dacia de 8 ori, o femeie și 7 bărbați. Praenomen-ul bărbaților este Marcus (atestat de 3 ori)41. Există un exemplu de indicație a provenienței geografice, civitas Porolissensium Provinciae Daciae42. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 12,5% iar bărbații 87,5%. Soldații și veteranii 42,86% iar civilii 57,14%.

33IDR III/5, 140. 34IDR III/2, 398, 446. 35IDR II, 147. 36IDR III/5, 140. 37IDR III/5, 140. 38IDR III/2, 398, 446. 39IDR II, 147. 40IDR III/5, 140. 41IDR III/3, 87, 141, ILD 712. 42IDRE 293.

313


IV.5.6

Cornelius

Nomen-ul Cornelius este menționat în inscripțiile din Dacia de 22 de ori dintre care 8 sunt femei și 14 sunt bărbați. În cazul celor 8 femei acestea sunt atestate fără praenomen sau agnomen. Un singur caz unde apare filiatio43 dar aici numele tatălui este grecesc. În ceea ce privește bărbații, aceștia poartă ca praenomen : Marcus (două atestări)44, Quintus (o atestare)45 și Sextus (o atestare)46. Nici unul dintre cei 14 bărbați care apar cu acest gentiliciu nu menționează tribus, agnomina sau filiatio. Există un singur caz unde se indică originea geografică, municipium Hadrianum Drobetense ex Dacia47. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 36,36% iar bărbații 63,64%. Soldații și veteranii 13,64% iar civilii 86,36%.

IV.5.7

Domitius

Gentiliciul Domitius apare în Dacia de 23 de ori dintre care 3 sunt femei și 20 sunt bărbați. Femeile care poartă acest nomen nu sunt menționate în inscripții ca purtând praenomen, filiatio sau agnomen. În ceea ce privește bărbații aceștia poartă praenomina precum: Caius (două atestări)48, Lucius (două atestări)49 și Ulpius, care în mod normal este nomen este folosit de două ori cu funcție de praenomen50. Sunt mentionate două triburi, Papiria51 și Fabia52. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 13,04% iar bărbații 86,96%. Soldații și veteranii 8,7% iar civilii 91,3%.

43IDR III/5, 309. 44IDR III/2, 404, IDR III/3, 70, 71. 45IDR III/5, 197. 46IDRE 460. 47IDRE 460 48IDR III/2, 243, AÉ 2003, 1522. 49IDR III/2, 280, Piso 1996, nr. 29. 50IDR III/2, 121, 122, 219. 51IDR III/2, 121, 122, Piso 2006, nr. 32. 52IDR II, 363.

314


IV.5.8

Flavius

Nomen-ul Flavius este atestat în Dacia de 74 de ori dintre care 16 sunt femei și 58 sunt bărbați. Între cele 16 femei cu acest nomen una singură poartă praenomen-ul Publia și menționează orașul de unde provine, Sirmium53. În cazul celor 56 de bărbați praenomen-ul pe care îl poartă aceștia este Lucius (o atestare)54, Marcus (o atestare)55 și Titus (20 atestări). Între cei 72 de indivizi apare un singur polyonymus56 și este menționat un sigur tribus, Papiria57. Indicațiile de domus sunt Hamasia58, Napoca59 și Ampelum60. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 21,62% iar bărbații 78,38%. În cazul celor care poartă praenomen Lucius și Marcus reprezintă fiecare câte 4,55% iar Titus 90,91%, aceștia fiind evident cetățeni romani care au primit civitas romana în timpul dinastiei Flaviene și care au venit în Dacia odată cu crearea provinciei și colonizarea ei masivă de către Traianus. Din totalul de 72 de persoane cu gentiliciul Flavius soldații reprezintă 22,22% iar civilii 77,78%.

IV.5.9

Iulius

Nomen-ul Iulius este atestat în Dacia de 249 de ori dintre care 53 sunt femei și 196 sunt bărbați. Dintre cele 53 de femei ce poartă acest gentiliciu doar două poartă praenomina, Publia61 și Lucia62 iar indicarea filiație în inscripțiile care menționează femei apare doar de patru ori 63. Îndicațiile de gen domus și ethnikon apar doar o singură dată. IDR III/1, 166 menționează domo Hierapolis și Pferdehirt 2004, nr. 22 menționează o anume Iulia Fiorentina Bithi f. Bessa. Dintre cei 196 de indivizi care poartă gentiliciul Iulius 96 dintre aceștia poartă praenomina. Caius (atestat de 49 de ori), Decimus (o atestare)64, Lucius (nouă atestări), Marcus (șapte

53IDR III/5, 565. 54IDR III/2, 410. 55ILD 129. 56IDR III/5, 591. 57ILD 129. 58IDR III/4, 8. 59IDRE 447. 60IDRE 308. 61IDR II, 62. 62IDR III/5, 446. 63IDR III/1, 40, CIL III 7703, Ciongradi 2009, nr. 38, Pferdehirt 2004, nr. 22. 64IDR III/5, 307.

315


atestări), Publius (două atestări)65, Quintus (două atestări)66, Tiberius (două atestări)67 și Titus (trei atestări)68. Sunt atestați doi polyonymi69 iar din totalul persoanelor care se numesc Iulius doar șase indică tribul în care aceștia sunt înscriși: Papiria (trei atestări) 70, Sergia71, Galeria72 și Collina73 fiecare câte o atestare. Indicațiile de proveniență geografică, domus, pentru cei ce poartă gentiliciul Iulius sunt următoarele: Sarmizegetusa74, Viminacium75, Clunia76, Isauria77, Colonia Agrippinensis78, cives Treverus79, cives Dacus și natione Dacus80. Din punct de vedere statistic persoanele de sex feminin reprezintă 21,29% iar cele de sex masculin 78,71%. În cazul persoanelor care poartă praenomen Caius reprezintă 72,63%, Decimus 1,05%, Lucius, 9,47%, Marcus 7,37%, Publius, Quintus și Tiberius reprezintă fiecare câte 2,11% iar Titus 3,16%. Din totalul de 249 de indivizi 75,5% sunt civili și 24,5% militari.

IV.5.10

Septimius

Gentiliciul Septimius este atestat în Dacia de 21 de ori dintre care 4 sunt femei iar 21 sunt bărbați. În ceea ce privește femeile acestea nu poartă praenomina sau filiatio. Un singur caz există unde se menționează un agnomen81. Bărbații apar cu praenomina precum Caius (trei atestări)82 și există un singur exemplu de indicație a originii geografice, natione Dacus83. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 16% iar bărbații 84%. Praenomina sunt reprezentate astfel: Caius 75% și Lucius 25%. Soldații și veteranii reprezintă 52% iar civilii 48%.

65IDR II, 308, IDR III/5, 540. 66IDR III/2, 420. 67IDR III/5, 147, 261. 68IDR II, 206, IDR III/5, 183, 344, Piso 1996, nr. 33. 69IDR III/3, 332, ILD 54. 70IDR III/2, 9, 113, 418. 71IDR III/1, 71. 72IDR III/5, 366. 73IDR III/5, 214. 74IDRE 35, 36. 75IDR III/2, 418. 76IDR III/5, 366. 77IDR III/5, 148. 78IDR III/5, 263. 79IDR III/5, 543. 80IDRE 28, 57, 241. 81IDR III/2, 366. 82IDR III/3, 363, IDR III/5, 258. 83IDRE 59.

316


IV.5.11

Ulpius

Gentiliciul Ulpius apare în Dacia de 156 de ori dintre care 33 aparțin femeilor și 123 bărbaților. Dintre cele 33 de femei care poartă acest nomen una singură poartă praenomen, Lucia84. La fel este documentat un singur caz unde este menționat numele patronului, Ulpia Trophima Marci lib(erta)85 și unul unde se menționează filiatio86. În cazul celor 123 de bărbați, praenomina purtate de aceștia sunt: Caius (două atestări)87, Lucius (două atestări)88 și Marcus (46 atestări). Este documentat un singur polyonymus89 și un singur tribus, Ulpia90. Este menționată ca domus Sarmizegetusa91, Ratae92, Napoca93, Stobi94 și Faventia95. Între cei ce poartă nomenul Ulpius este atestat un singur ethnikon, Marcus Ulpius Sacci f. Longinus Belgus96. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 21,15% iar bărbații 78,85%. Din totalul de indivizi cu numele de Ulpius, 36,36% apar cu tria nomina iar 63,64% cu dua nomina soldații și veteranii reprezentând 21,79% iar cilvilii 78,21% din totalul persoanelor. În ceea ce privește praenomina pe care aceștia le poartă, Caius și Lucius reprezinta fiecare câte 4% iar Marcus 92%.

IV.5.12

Valerius

Nomen-ul Valerius este atestat în Dacia de 160 de ori dintre care 31 sunt femei și 129 sunt bărbați. Dintre cele 31 de femei care poartă acest gentiliciu una singură poartă praenomen, Lucia97, este menționat o singură dată domo Sarmizegethusa ex Dacia Superiore98, iar ambele poartă cognomina grecești. La fel, există un singur exemplu unde este atestată filiatio99. 84IDR III/1, 118. 85IDR III/3, 367. 86IDR III/2, 446. 87IDR II, 212, IDR III/4, 96. 88IDR I, 41, IDR III/3, 170. 89IDR III/5, 522. 90IDR III/5, 544. 91IDR III/5, 544, IDRE 39, 42, 308. 92IDR I, 1. 93IDRE 323. 94RMD II, 123. 95IDR III/5, 509. 96IDR I, 3. 97IDR III/1, 1. 98IDRE 259. 99IDR III/2, 127.

317


În ceea ce îi privește pe bărbați, aceștia poartă următoarele praenomina: Caius (24 atestări), Lucius (18 atestări), Marcus (7 atestări)100, Publius (o atestare)101, Quintus (o atestare)102 Sextus (4 atestări)103 și Titus (6 atestări)104. Există un singur polyonymus105. Triburile în care unii dintre ei sunt înscriși sunt următoarele: Voltina (două atestări)106, Papiria (cinci atestări)107 și Ulpia (o atestare)108. Ca și domus este indicată Sarmizegetusa109, Palmyra110, Lucus111 și Virunum112. Din punct de vedere statistic femeile reprezintă 19,38% iar bărbații 80,63%. În cazul persoanelor de sex masculin care sunt atestați purtănd praenomen, Caius reprezintă 39,34%, Lucius 29,51%, Marcus 11,48%, Publius și Quintus reprezintă fiecare câte 1,64%, Sextus 6,56% și Titus 9,84%. Din totalul de 158 de persoane, soldații și veteranii reprezintă 22,15% iar civilii 77,85%.

100IDR II, 38, 42, IDR III/2, 226, IDR III/5, 342, ILD 334, CIL III 827, AÉ 1987, 841. 101IDR II, 651. 102IDR III/3, 278. 103IDR III/2, 226, 455, CIL III 845. 104IDR III/2, 128, IDR III/3, 143, IDR III/5, 110, 589, CIL III 800, 911=7695. 105IDR III/5, 342. 106IDR III/1, 1, IDR III/5, 593. 107IDR III/2, 124, 125, 126, 128, 455. 108IDRE 39. 109IDRE 39, 333. 110IDR III/1, 160. 111IDR III/1, 1. 112IDR III/5, 591.

318


IV.6

Constitutio Antoniniana et Dacia

Sistemul onomastic latin se schimbă și evoluează într-o formă sau alta odată cu trecerea secolelor dar, probabil cea mai importantă schimbare survine în anul 212 p. Chr. când împăratul Marcus Aurelius Antoninus acordă civitas Romana aproape tuturor persoanelor care încă nu o posedau și erau rezidente pe teritoriu Imperiului Roman1. În urma acestei constitutio Antoniniana, acei peregrinii care nu posedau cetățenia romană devin acum cives Romani, iar sistemul onomastic oarecum balansat înainte de anul 212 se schimbă drastic în anumite privințe. Înainte de toate vreau sa menționez că acest studiu a fost făcut pe un eșantion de 888 de indivizi care sunt atestați în înscripții și care pot fi datate cu precizie înainte sau după anul 212 p. Chr. dar nu mai devreme de 11 August 106 și mai târziu de 271-275 când împaratul Aurelianus a părăsit provincia Dacia. Cei 888 de indivizi au fost împărțiți în 21 de categorii onomastice după cum urmează: A: Nume ce nu se încadrează în nicio categorie. B: N(omen)G(entile)+C(og)N(omen). C: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+C(og)N(omen). D: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+F(iliatio)+T(ribus)+C(og)N(omen)+D(omus). E: N(omen)+F(iliatio)+D(omus). F: N(omen)+F(iliatio). G: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+C(og)N(omen)+D(omus). H: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+F(iliatio)+C(og)N(omen)+D(omus). I: N(omen)G(entile)+C(og)N(omen)+F(iliatio)+D(omus). J: N(omen)+F(iliatio)+E(thnikon). K: C(og)N(omen). L: N(omen). 1

FIRA 445-449.

319


M: P(raenomen)+N(omen)G(entile). N: N(omen)+F(iliatio)+AG(nomen). O: N(omen)G(entile)+C(og)N(omen)+F(iliatio)+E(ethnikon). P: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+F(iliatio)+C(og)N(omen). Q: N(omen)+D(omus). R: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+C(og)N(nomen)+T(ribus). S: P(raenomen)+N(omen)G(entile)+F(iliatio)+C(og)N(nomen)+T(tribus) T: N(omen)G(entile)+C(og)N(omen)+F(iliatio). U: N(omen)G(entile)+C(og)N(omen)+D(omus). În baza acestor 21 de categorii onomastice, pentru secolul II p. Chr. se încadrează 561 de indivizi iar pentru sec III p. Chr. 3272. Pentru sec. II p. Chr. categoria cea mai numeroasă este reprezentată de persoanele care poartă dua nomina, adică NG+CN și este aici desemnată prin litera "B". Sunt atestați 181 de indivizi care reprezintă 32,26% din totalul de 561. Pentru sec. III p. Chr, aceași categorie reprezintă 52,29% din totalul de 327 de indivizi. Persoanele care poartă tria nomina, adică P+NG+CN și care sunt desemnate aici prin litera "C" reprezinta în sec. II p. Chr 14,61%, adică 82 de indivizi din 561 iar în sec III. p. Chr. 14,37%, adică 47 de indivizi din 327. Deși cei din categoria "D", adică indivizi care sunt atestați purtînd P+NG+F+T+CN+D, apar în sec.II și însumează 1,24%, adică 7 persoane din 561, în sec. III aceștia dispar în totalitate la fel ca și categoriile: "E", adică cei ce poartă N+F+D și care în sec. II reprezintă 2,49% adică 14 indivizi din 561. "I", adică cei ce poartă NG+CN+F+D și care în sec. II reprezintă 0,59% adică 3 indivizi din 561. "J", adică cei ce poartă N+F+E și care în sec. II reprezintă 2,85 % adică 16 indivizi din 561. "N", adică cei ce poartă N+F+AG și care în sec II reprezintă 0,89% adică 5 indivizi din 561. "O", adică cei ce poartă NG+CN+F+E și care în sec. II reprezintă 2

Pentru acest și numai acest capitol următoarea precizare trebuie neapărat făcută. Doresc să fie clar pentru toată lumea care lecturează acest studiu că prin "sec. II p. Chr" trebuie să se înțeleagă perioada de timp între 11 August 106 și anul 212 iar prin "sec. III p. Chr." trebuie să se înțeleagă perioada îmediat după constitutio Antoniniana și anul părăsirii provinciei Dacia.

320


0,35% adică doi indivizi din 561. "P", adică cei ce poartă P+NF+F+CN si care în sec. II reprezintă 1,06% adică 6 indivizi din 561. "R", adică cei ce poartă P+NG+CN+T și care în sec. II reprezintă 0,35% adică doi indivizi din 561. Se observă o ușoară creștere în sec. III a procentajelor pentru următoarele categorii: "K", adică cei ce sunt atestați în inscripții purtînd doar CN, reprezintă în sec. II 18,00% adică 101 indivizi din 561, iar în sec. III, 22,62% adică 74 de indivizi din 327. "L", adică persoanele care sunt atestate purtînd doar N, reprezintă în sec. II 3,56% adică 20 de indivizi din 561, iar în sec. III, 4,89% adică 16 indivizi din 327. "S", adică cei ce poartă P+NG+F+CN+T, reprezintă în sec. II 0,35% adică doi indivizi din 561, iar în sec. III, 1,52% adică 5 persoane din 327. "T", adică persoanele care poartă NG+CN+F, reprezintă în sec. II 0,53% adică 3 indivizi din 561, iar în sec. III, 0,61% adică doi indivizi din 327. "U", adică persoanele care poarta NG+CN+D, reprezintă în sec. II 0,35% adică doi indivizi din 561, iar în sec. III, 0,91% adică 3 indivizi din 327. De asemenea se observă o ușoară scădere în sec. III a procentajului următoarelor categorii: "G", adică persoanele care poartă.P+NG+CN+D, reprezintă în sec. II 1,06% adică 6 indivizi din 561, iar în sec. III, 0,30% adică un individ din 327. "H", adică persoanele care poartă P+NG+F+CN+D, reprezintă în sec. II 0,89% adică 5 indivizi din 561, iar în sec. III, 0,61% adică doi indivizi din 327. "M", adică cei atestați în inscripții purtând doar P+NG, reprezintă în sec. II 0,89% adică 5 indivizi din 561, iar în sec. III, 0,30% adică un individ din 327. "Q", adică cei ce poartă N+D, reprezintă în sec. II 0,73% adică 4 indivizi din 561, iar în sec. III, 0,30% adică un individ din 327. Cea mai importantă schimbare care este reprezentată de categoria "F", adică a persoanelor care poartă N+F, survine după momentul 212 p. Chr. și confirmă următorul citat; Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus dicit [..]do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, civitate Romanorum, manere omni generi civitatum, exceptis dediticiis. În sec. II peregrinii erau reprezentați în inscripții purtând N+F dar sub nici o formă cu dua sau tria nomina, așadar, în sec. II aceștia reprezintă 16,22% adică 91 de indivizi din 561. Constitutio Antoniniana schimba drastic acastă cifra, astfel în sec. III aceștia reprezintă0,30% adică un individ din 327 care apare menționat ca purtând N+F.

321


În urma comparării graficelor și a procentajelor redate mai sus și în cele trei tabele care se demonstrează că constitutio Antoniniana de civitae nu există doar de iure ci și de facto și că pentru cazul Daciei romane dar, probabil și pentru celelalte provincii ale Imperiului Roman, inscripțiile unde apare sistemul onomastic încadrat aici la categoria "F" [N(omen)+F(iliatio)] trebuie datate înainte de anul 212 p. Chr Următoarele trei grafice vor explica problemele expuse mai sus.

Grafic al sistemului onomastic din Dacia între 106-212 p. Chr. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

T

U

Grafic al sistemului onomastic din Dacia între 212-271 p. Chr. 200 150 100 50 0 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

322


Grafic comparat al sistemului onomastic din Dacia pentru 106-212 p. Chr. Č&#x2122;i 212-271 p. Chr. 200 180 160 140 120 100 80 60 40

20 0 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

323


IV.7

Patronymica

De la Dionysios Thrax1 știm că Πατρωνυμικὸν μὲν οὖν ἐcτι κυρίος τὸ ἀπὸ πατρὸc ἐcχεματιcμἐνον, καταχρεcτικῶc δὲ καὶ τὸ ἀπὸ προγόνων, οἶον “Πηλειίδηc”, “Αἰακίδηc” ὁ Αχιλλεύc. τύπoι δὲ τῶν πατρωνυμικῶν ἀρcενικῶν μὲν τρεῖv, ὁ εἰc -δηc, ὁ εἰc -ων, ὁ εἰc ἀδιωc οἶον “`Ατρείδηc”, “`Αρτείων”, καὶ ὁ Αἰολέων ἴδιοc τύποc “`Υρράδιοc” (῍Υρρα γὰρ παῖς ὁ Πιττακόc) θηλυκῶν δὲ ἰ ἴcοι τρεῖc, ὁ εἰc -ιc, οἶον Πριμαίc, καὶ ὁ εἰc -αc, οἶον Πελιάc, καὶ ὁ νη, οἶον `Αδρηcτίνη. -ἀπὸ δὲ μητέρων οὐ cχεματίζει πατρωνμικὸν ὁ ῞Ομηροc, ἀλλ᾿ οἱ νεώτεροι. Astfel, în Dacia există cîteva cazuri unde se pot observa patronyma, cazuri pe care le voi prezenta dupș cum urmează: Marcus Aurelius Comatius Super (IDR III/5, 349) își numește doi fii Marcus Comatius Superianus și Marcus Comatius Superstes. În acest exemplu, Superianus și Superstes sunt două patronymica, adică nume prorpii derivate din numele tatălui (Super-Superianus-Superstes). Titus Flavius Flavianus (IDR III/5, 203) își numește fiul Titus Flavius Flavinus, unde Flavinus este patronymon derivat din Flavianus (Flavianus-Flavinus). Publius Aelius Proculus (IDR III/5, 481) își numește fiul Publius Aelius Proculinus, unde Proculinus este patronymon derivat din Proculus (Proculus-Proculinus). Caius Sentius C. f. Sulpicia, Faccus Antiquaria (IDR III/5, 574) își numește fiul Caius Sentius Flaccinus, unde Flaccinus este patronymon derivat fin Flaccus (Flaccus-Flaccinus). Caius Valerius Vitalis (CIL III 811) își numește fiul Caius Valerius Vitalianus, unde Vitalianus este un patronymon derivat din Vitalis (Vitalis-Vitalianus). Caius Iulius C. f. Papiria Valerius (IDR III/2, 113) își numește fiul Caius Iulius Valerianus, unde Valerianus este un patrnymon derivat din Valerius (Valerius-Valerianus). Titus Flavius Rufus (IDR III/4, 8) își numește fiul Titus Flavius Rufinus, unde Rufinus este un patronymon derivat din Rufus (Rufus-Rufinus). Publius Helvius Primus (IDR III/3, 354) își nnumește fiul Publius Helvius Primanus, unde Primanus este un patronymon derivat din Primus (Primus-Primanus).

1

apud Merkelbach 1991, 37.

324


Marcus Aurelius Secundus (IDR III/1, 133) își numește fiul Marcus Aurelius Secundinus, unde Secundinus este un patronymon derivat din Secundus (Secundus-Secundinus). Lucius Antonius Papiria Priscus (IDR III/2, 375) își numește fica Antonia Priscilla, unde Priscilla este un patronymon derivat din Priscus (Priscus-Priscilla). Aurelius Peditus (IDR III/1, 85) își numește fiul Aurelius Peditianus, unde Peditianus este un patronymon derivat din Peditus (Peditus-Peditianus). Antonius Rufus (IDR III/2, 440) își numește fiul Antonius Rufinus, unde Rufinus este un patronymon derivat din Rufus (Rufus-Rufinus). Lucius Valerius Rufus (IDR III/2, 452) își numește fiul Valerius Rufinus, unde Rufinus este un patronymon derivat din Rufus (Rufus-Rufinus). Longinus (IDR III/5, 594) își numește fiul Longinianus, unde Longinianus este patronymon derivat din Longinus (Longinus-Longinianus). Nu toate patronymica din Dacia sunt create din cognomen-ul normal al tatălui și transformate în diminutive care apoi săconstituie numele fiului. Se poate întâmpla și invers. Publius Aelius Victorinus (IDR III/3, 301) ăși numește fiul Publius Aelius Victor, unde Victor este un patronym și constituie rădăcina pentru Victorinus (Victor-Victorinus). Quintus Iulius Secundinus (IDR III/2, 420) își numește fiul Quintus Iulius Secundus, unde Secundus este un patronym și constituie rădăcina pentru Secundinus (Secundus-Secundinus). Aelius Maximinus (ILD 798) își numește fiul Aelius Maximus, unde Maximus este un patronym și constituie rădăcina pentru Maximinus (Maximus-Maximinus). Pentru această categorie există și un exemplu în limba greacă, (IDR III/5, 370), Αύρήλιος Τακιτόυρνους care își numește fiul Αύρήλιος Τακίτους, unde Τακίτους este un patronym și constituie rădăcina pentru Τακιτόυρνους (Τακίτους-Τακιτόυρνους). O a trei-a categorie o constituie patronymica care sunt derivate din cognomen-ul mamei și nu din cel al tatălui și care apare doar o singură dată în Dacia, (IDR III/5, 13) Gallia Severina își numește fiul Marcus Gallius Severianus, unde Severianus este un patronym derivat din Severinus,-a (Severinus,-a-Severianus).

325


IV.8

Agnomina-Supernomina-Signa

Prin agnomen,-inis se înțelege un nume adițional ce denotă o caracteristică personală sau o realizare și poate fi considerat un apelativ sau o poreclă. Primul și singurul studiu a aceste categorii onomastice a fost realizat de Iiro Kajanto în 1966 și se intitulează Supernomina. A study in latin epigraphy ce a apărut la Helsinki. În Dacia sunt cunoscute 18 persoane ce poartă agnomina dintre care 12 sunt de sex masculin și sunt desemnati prin qui et și un sigur exemplu unde o femeie poartă agnomen și e desemnată prin quae et. Un caz extrem de rar este cel de la Alburnus Maior unde apare un Aelius Restitutus agnominae Senioris1. Modul de a-și reda agnomen-ul sub această formă și nu prin binecunoscuta formulă qui/quae et mai apare o singură dată în Imperiu și anume în Italia2. Patru personaje sunt regăsite în inscipțiile Daciei purtînd drept un al doi-lea cognomen termenul Iunior, termen ce implică automat existența unei a doua persoane cu nume identic dar, cu al doi-lea cognomen, Senior. Termenul iunior/senior face diferența între personajele omonime și are aici rolul de agnomen/supernomen/signum.

1 2

IDR I, 42. CIL XI 6524.

326


V. Bibliografie AÉ

L'Année Épigraphique, Paris 1888-

Alföldy 1969

G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969.

Ardevan 2006

R. Ardevan, Disiecta membra.Inschriftenfragmente aus Dakien, in Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, eds. C.Gaiu, C.Găzdac, Bistrița-Cluj-Napoca, 2006.

Bărbulescu 1972

M. Bărbulescu, Der Dianakult in römischen Dazien, Dacia N.S 16, p. 203-223.

Bărbulescu 1977

M. Bărbulescu, Cultul lui Hercules în Dacia romană (I), AMN, 14, 1977, p. 173–194.

Bărbulescu 2012

M. Bărbulescu, Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa, București 2012.

BCH 1935

L. Robert, Épitaphe d'un Mercenaire a Sidon, Bulletin de Correspondance Hellénique, Athena 1935, 428-438.

BCTH

Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques [Bände 1882-2003].

Beer 1916

G. Beer, RE sv Ituraea, Col 2377-2380, Stutgart 1916.

Bounegru-Nemeth 2013

George Valentin Bounegru, György Nemeth, Cursing the Nomen, in ZPE 184/2013.

CAG

Carte archéologique de la Gaule, 59-02: Le Nord, Bavay, Paris 2011.

Cassius Dio

The Roman History, London-Cambridge-Massachusetts 1955.

CIA

S. Anamali, H. Ceka, É. Deniaux, Corpus des inscriptions latines d'Albanie, Roma 2009.

327


CIGD

L. Ruscu, Corpus Inscriptionum Graecarum Dacicarum, Debrecen, 2003.

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. I-XV, Berlin 1853-

Ciongradi 2006

C. Ciongradi, Ein neuer Altar fur Silvanus aus Dacia Porolissensis. Studien über die Arae in Dakien, ZPE 157/2006, 213-224.

Ciongradi 2009

C. Ciongradi, Die römischen Steindenkmäler aus Alburnus Maior, Cluj-Napoca 2009.

Ciongradi et alii 2010

C. Ciongradi, E. Bota, V. Voişian, Epigraphische weihealtäre aus Floreşti ( Kreis Cluj), EN, XX, 2010, p.211-219.

Colmenero 1997

A.Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I: Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior, Chaves 1997.

Crăciun-Sion 2003

C. Craciun-A. Sion, Edificiul de cult din punctul Drumuş (Edificiul T II), în Alburnus Maior vol I, Bucuresti 2003.

Tudor 1957

D. Tudor, Istoria sclavajului in Dacia romana, Bucuresti 1957.

Daicoviciu-Protase 1961

C. Daicoviciu- D. Protase, Un nouveau diplome militaire de Dacia Porolissensis, JRS 61, 1961.

Dana 2003

D. Dana, Les Daces dans les ostraca du désert Oriental de l’Égypte. Morphologie des noms daces, ZPE 143, 2003.

Dana 2006

D. Dana, The Historical Names of the Dacians and Their Memory, New Documents and a preliminary Outlook, Studia UBB-Historia, 51,1,2006.

Dana 2010

D. Dana, Recenzie la C. C. Petolescu, Inscriptii latine din Dacia, SCIVA 61, 1-2, p. 203-204.

Dana 2011

D. Dana, Corrections, restitutions et suggestions onomastiques dans quelques diplômes militaire, Cahiers Glotz, XXI, 2010, p. 35-62.

328


Dana et alii 2012

D. Dana, C. Gaiu, R. Zagreanu, Un nou duplicarius din Ala I Tungrorum Frontoniana atestat pe un vas descoperit in castrul roman de la Arcobadara/Ilisua, Revista Bistritei XXVI-2012, p. 49-56.

Delamarre 2003

X. Delamarre, Dictionnaire de la Langue Gauloise, Paris 2003.

Delamarre 2007

X. Delamarre, Nomina celtica Antiqua selecta Inscriptionum, Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie classique, Paris, 2007.

Detschew 1957

D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957.

De-Vit 1859-1867

V. De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 1867

De-Vit 1887

V. De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 1887

Dionysios Thrax

Dionysios Thrax, Ars Grammatica, St. Louis, 1874.

Eck-Pangerl 2011

W. Eck, A. Pangerl, Diplome für das Heer in Dakien, ZPE 176, 2011.

EE

Ephemeris Epigraphica.

Evans 1967

E. Evans, Gaulish Personal Names, Oxford 1967.

Facella-Speidel 2011

FIRA

M. Facella-M.A. Speidel, From Dacia to Doliche (and back). A new gravestone for a roman soldier, Von Kummuḫ nach Telouch, Historische und archäologische Untersuchungen in Kommagene, Band 64, Bonn 2011. Fontes Iuris Romani Antejustiniani, vol. I, Florenza 1968

Forni 2006

G. Forni, Le tribù romane, I. Tribules, vol. I-IV, Roma 19962007

GraffPalatino I

H. Solin, M.

Itkonen-Kaila,

Graffiti

del

Palatino

1:

Paedagogium, Helsinki 1966. Gudea-lucăcel 1975

N. Gudea V. Lucăcel, Inscripţii şi monumente sculpturale din Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, Zalău 1975.

329


György 1999

E.György, Die Namengebung der Sklaven und Freigelassenen im Römischen Dakien, in AMN36/I, 1999.

Hep

Hispania Epigraphica, Madrid 1989-

Holder 1922

A. Holder, Alt-Celtischer Sprachsatz, vol. I, II, III, Leipzig 1896-1914.

Holder 1961

A. Holder, Alt-Celtischer Sprachsatz, vol. I, II, III, Leipzig 1896-1914.

Holder 1962

A. Holder, Alt-Celtischer Sprachsatz, vol. I, II, III, Leipzig 1896-1914.

Holder 1962, 3.9,

A. Holder, Alt-Celtischer Sprachsatz, vol. I, II, III, Leipzig 1896-1914., Nachträge zum I Bande.

Holder 1963

A. Holder, Alt-Celtischer Sprachsatz, vol. I, II, III, Leipzig 1896-1914.

Hornblower-Spawforth 1996

S. Hornblower, A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, Oxford-New York, 1996.

Nemeti-Nemeti 2007

Irina şi S.Nemeti, Planets, grades and soteriology in Dacian mithraism, AMN, 41-42/1, 2004-2005(2007), p.107-124.

IBC

A. Hübner, Inscriptiones Britanniae Christianae, Berlin 1876.

ICUR I

A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova Series, Roma 1922.

ICUR V

A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova Series, Roma 1971.

ICUR VI

A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova Series, Roma 1975.

ICUR VIII

A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova Series, Roma 1983.

330


ICUR IX

A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova Series, Roma 1985.

IDR

Inscriptiones Daciae Romanae - Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti, Editura Academiei. Colecţie îngrijită de D.M. Pippidi şi I.I. Russu. I. Introducere istorică şi epigrafică - Diplomele militare - Tăbliţele cerate (de I. I. Russu), 1975; II. Oltenia şi Muntenia (de Gr. Florescu şi C. C. Petolescu, 1977; III/1. Dacia Superior, Zona de sud-vest (de I. I. Russu, în colaborare cu N. Gudea, V. Wollmann şi Milena Dusanic), 1977; III/2. Ulpia Traiana Dacica (Sarmizegetusa) (de I. I Russu, încolaborare cu I. Piso, V. Wollmann), 1980; III/3. Dacia Superior. Zona centrală (teritoriul dintre Ulpia Traiana, Micia, Apulum, Alburnus Maior şi Valea Crişului) (de I. I. Russu, în colaborare cu O. Floca şi V.Wollmann), 1984; III/4. Zona răsăriteană (de I. I. Russu), 1988. IDR III/5, Inscriptions d’Apulum (I. Piso, Paris, 2001); IDR III/6, Apulum-Instrumentum Domesticum (C.L. Băluță, București 1999).

IDRE

C.C. Petolescu, Inscriptions externes concernant l’histoire de la Dacie (Ier-IIIe siecles), Bucureşti, 1996.

IGLS

Inscriptions Greques et Latines de la Syrie, Vol. I-VI, Paris 1967.

ILAfr

Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc), Paris 1923.

ILAlg

Inscriptions Latines de L'Algerie, Paris 1922.

ILD

C.C Petolescu, Inscripții latine din Dacia, București 2005.

ILJug

Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia repertae et editae sunt, Ljubljana 1963-1986.

ILLPron

Inscriptionum Lapidarium Latinarum Provinciae Norici usque ad annum MCMLXXXIV repertarum indices, Berlin 1986.

331


ILTun

A. Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris 1944.

IRT

J. M. Reynolds, J. B. Ward-Perkins, The Inscriptions of Roman Tripolitania, Rome: British School at Rome, 1952.

Isac-Isac 2010

D. Isac, A. Isac, Cultul zeiţei Ceres-Demeter la Samum-Căşeiu Studia archaeologica et historica in honorem magistri Dorin Alicu, 2010, p. 353-367.

IsAltava

J. Marcillet, Jaubert, Les Inscriptions d'Altava, Aix-en-Provence 1968.

Izdrăilă 2012

G. Izdrăilă, C. Florescu, Pietre romane refolosite în construcții medievale din situl de la Alba Iulia, Materiale și cercetări arheologice, VIII, București, 2012.

John-White 1904

T. John, D.D. White, A Latin-English Dictionary, Boston 1904.

Kajanto 1965

I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965.

Kajanto 1967

I. Kajanto, Supernomina, A Study in Latin Epigraphy, Helsinki, 1967.

Kajava 1994

M. Kajava, Roman Female Praenomina, Studies in the Nomenclature of Roman Women, Rome, 1994.

Kakoschke 2006

A. Kakoschke, Die Personennamen in den zwei germanischen Provinzen, Band 1-Gentilnomina, Rahden/Westf, 2006.

Kakoschke 2007

A. Kakoschke, Die Personennamen in den zwei germanischen Provinzen, Band 2,1-Cognomina, Rahden/Westf, 2007.

Kakoschke 2010

A. Kakoschke, Die Personennamen in der romischen Provinz Gallia Belgica, Hildeshem-Zurich-New York, 2010.

Knapp 1992

R.C. Knapp, Latin Inscriptions from Central Spain, Berkeley 1992.

Kubitschek 1889

W. Kubitschek, Imperium Romanum Tributim Descriptum, Wien, 1889. 332


Kubitschek 1937

W.Kubitschek, RE s.v. Tribus, Stutgart 1937.

LGPN I

P. M. Fraser, E. Matthews, Lexicon of Greek Personal Names, Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Oxford 1996.

LGPN II

M. J. Osborne, S. G. Byrne, Lexicon of Greek Personal Names, Attica, Oxford 1996.

LGPN III.A

P. M. Fraser, E. Matthews, Lexicon of Greek Personal Names, Peloponnese, Western Greece, Sicily, and Magna Graecia, Oxford 1997.

LGPN III.B

P. M. Fraser, E. Matthews, Lexicon of Greek Personal Names, Central Greece: From the Megarid to Thessaly, Oxford 2000.

LGPN IV

P. M. Fraser, E. Matthews, Lexicon of Greek Personal Names, Macedonia, Thrace, Northern Regions of the Black Sea, Oxford 2005.

LGPN V.A

T. Corsten, Lexicon of Greek Personal Names, Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia, Oxford 2010.

Liddell-Scot 1996

H.G. Liddell, R. Scot, A Greek-Englisch Lexikon, Oxford, 1996.

MAD

M. Khanoussi, L. Maurin, Mourir à Dougga. Receuil des inscriptions funéraires, Bordeaux - Tunis 2002.

Matei-Bajusz 1997

Al. V. Matei, I. Bajusz, Das Römergrenzkastell von RomitaCertiae, Zalău 1997.

Mayer 1957

A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Band I, Wien, 1957.

Mayer 1959

A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Band II, Wien, 1959.

Merkelbach 1991

R. Merkelbach, Patronymon heisst nicht der Name des Vaters, in ZPE 87/1991.

Mihailescu-Birliba 2004

L. Mihailescu-Birliba, Sclavi și liberți imperiali în provinciile romane din Illyricum (Dalmatia, Pannonia, Dacia și Moesia), Iasi 2004. 333


MillEgnatia 1985

L. Gounaropoulou, M.B. Hatzopoulos, Les milliaires de la voie Egnatienne entre Heraclée des Lyncestes et Thessalonique, Athen 1985.

Mócsy 1959

A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Budapest, 1959.

Münsterberg-Oehler 1902

R. Münsterberg J. Oehler, Antike Denkmäler in Siebenbürgen, JÖAI 5,1902, p. 93-136.

Nemeti 2004

S. Nemeti, Bindus Neptunus and Ianus Geminus at Alburnus Maior (Dacia), in Studia historica. Historia antigua, Nº 22, 2004 (Ejemplar dedicado a: Identidades y culturas en el Imperio Romano), p. 91-101.

NSA 1919

Notizie degli Scavi di Antichità.

Oberhummer 1912

RE Band VII,2, 1912, sv. Haemus.

OLD 1968

Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968.

OPEL

B. Lörincz, F. Redö, Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum, vol. I, Budapest, 1994; B. Lörincz, idem, vol. II-IV, Wien, 1999-2002 J. Ornstein, Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár,

Ornstein 1903

AEM 14, 1891, p. 168-180 P.Bour.

Les Papyrus Bouriant, ed. P. Collart. Paris 1926.

P.Brem

Die Bremer Papyri, ed. U. Wilcken. Berlin 1936. (AbhBerlin 1936,2; rp. in U. Wilcken, Berliner Akademieschriften zur alten Geschichte und Papyruskunde II 193—368. Leipzig 1970).

P.Dryton 2, 31

The Bilingual Family Archive of Dryton, his Wife Apollonia and their Daughter Senmouthis, ed. K. Vandorpe. Brussels 2002

P.Flor I

Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini (Supplementi FilologicoStorici ai Monumenti Antichi). Milan. [Rp. BdE] I, Documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina, ed. G. Vitelli. 1906. Nos. 1—105. II, Papiri letterari ed epistolari, ed. D. 334


Comparetti. 1908—1910. Nos. 106—278. III, Documenti e testi letterari dell'età romana e bizantina, ed. G. Vitelli. 1915. Nos. 279—391. P.Kell 4 96

Papyri from Kellis. Oxford., IV The Kellis Agricultural Account Book, ed. R.S. Bagnall, with contributions by C.A. Hope, R.G. Jenkins, A.J. Mills, J.L. Sharpe, U. Thanheiser and G. Wagner. 1997.

P.Mich

II, Papyri from Tebtunis, Part I, ed. A.E.R. Boak. Ann Arbor 1933. (Univ. of Michigan. Studies, Humanistic Series 28)

Paki 1998a

A. Paki, Onomasticon daciae (I). Die patronymika der provinz Dacia Porolissensis, AMN 35/I, 1998.

Pape 1863

W.

Pape,

Wörterbuch

der

Griechischen

Eigennamen,

Braunschenweig, 1863-1890. Petolescu 2002

C. C. Petolescu, Auxillia Daciae, Bucuresti 2002.

Petruț et alii 2010

D. Petruț, C. Găzdac, A. Alföldy-Găzdac, S. Pánczél, I. Bajusz, S. Mustață, L. Vass, A Family Funerary Monument Erected by a villicus form Porolissum in Roman Dacia, Tyche 25/2010, p. 81-88.

Pferdehirt 2004

B. Pferdehirt, Römische Militädiplome und Erlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Mainz 2004.

Philippi 2009

P. Pilhofer, Philippi, Band 2: Katalog der Inschriften von Philippi, Tübingen 2. Aufl., 2009.

Piso 1980

I. Piso, Epigraphica XI, Potaissa 2, 123-131.

Piso 1993

I.

Piso,

Fasti

Provinciae

Daciae,

Die

Senatorischen

Amtsträgern, Bonn 1993. Piso 1996

I. Piso, Les estampilles tégulaires de Sarmizegetusa, Ephemeris Napocensis, 6, p. 153-200.

335


Piso 2004

Ioan Piso, Gli Illiri ad Alburnus Maior dans Gianpaolo Urso (ed.) Dall’Adriatico al Danubio. L’illirico nell’etagreca e romana (Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003), Pisa 2004.

Piso 2006

Ioan Piso, Le Forum Vetus de Sarmizegetusa, București, 2006

Piso 2013

I.Piso, Fasti Provinciae Daciae II, Bonn 2013.

Popovici-Varga 2010

P. Popovici, R. Varga, Ad Vatabos. Monografie arheologica a localitatii Razboieni-Cetate, Cluj-Napoca, 2010.

Protase et alii 2008

D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan, Castrul roman de interior de la Gherla, Timişoara, 2008.

RICIS

L. Bricault, Receuil des inscriptions concernant les cultes isiaques (RICIS), Paris 2005.

RIT

Die Römischen Inschriften von Tarraco, Berlin 1975.

Ritterling 1925

E.v. Ritterling, RE s.v Legio, Stutgart 1925.

RIU

Die römischen Inschriften Ungarns, Budapest 1972-

RMD

M.Roxan, P.Holder, Roman Military Diplomas, vol. I-V, London 1978-2006.

RNGCL

H. Solin, O. Salomies, Repertoium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim-Zürich-New York, 1988.

Russu 1969

I.I Russu, Elemente siriene în Dacia Carpatică şi rolul în ,, colonizarea’’ şi romanizarea provinciei, AMN, 6, 1969, p. 167185.

Russu-Milea 1964

I. I. Russu, Z. Milea, Materiale epigrafice şi sculpturale în muzeul raional Turda, Probleme de Muzeografie,1964, p. 1431.

Rusu-Bolindet 2007

V. Rusu-Bolindet, Ceramica romana de la Napoca, ClujNapoca 2007.

Salomies 1987

O. Salomies, Die römischen Vornamen, Helsinki, 1987. 336


Sălășan 2008

M. Sălăşan, Artele platice la Potaissa, Teză de doctorat, ClujNapoca, 2008.

Săsărman 2012

M. Săsărman, Eine neue Grabinschrift aus Potaissa, in Scripta Classica, Radu Ardevan sexagenario dedicata Cluj-Napoca 2012, p. 361-364.

Săsărman 2013

M. Săsărman, Eine ungewohnliche Inschrift auf marmor, ReDIVA I/2013.

Schulze 1904

Wilhelm Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1904

Solin 1996

H. Solin, Die Stadtrömischen Sklavennamen, Stuttgart 1996.

Solin 2003

H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, vol. I, II, III, zweite Auflage, Berlin-New York, 2003.

Stanciu 1996

I. Stanciu, Materiali romani conservati nelle collezioni del museo provinciale di Baia Mare, in Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca 2006, p. 153-164.

Tabula Heracleensis, 145.

Tabula Heracleensis, in Fontes Iuris Romani ante Iustiniani, 1968, p. 140-152

Teglas I/1, I/2

Téglás István Jegyzetei. Régészteti Feljegyzések I/1, I/2 kötet (Bajusz István Szerkeztette), Kolosvár 2005.

Țeposu-Marinescu 1982

L. Țeposu-Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR. International Series 128, 1982.

Thesaurus

Thesaurus Linguae Latinae, München 1894-

Torma 1866

K. Torma, Romai feliratok Erdelyből (I), Archaeologia Kozlemenyekből, V, Pest, 1865 p. 12-20.

Varga-Săsărman

R. Varga, M. Săsărman, Nomina Germanorum ex Provincia Dacia, SCIVA (sub tipar).

337


ViaImp

L. Avetta, Roma - via imperiale. Scavi e scoperte (1937-1950) nella costruzione di via delle terme di Caracalla e di via Cristoforo Colombo, Roma 1985.

W.Chr. 198

L. Mitteis, U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, I Bd. Historischer Teil, II Hälfte Chrestomathie. Leipzig-Berlin 1912. Nos. 1—382.

Wuthnow 1930

H.

Wuthnow,

Die

semitischen

Menschennamen

auf

griechischen Inschriften und Papyri des vorderen Orients, Leipzig, 1930. Zegreanu-Săsărman 2009

R. Zegreanu-M. Săsărman, Einige römische Inschriften und bildhauerische Elemente aus Gherla, Angustia 12/2008, p. 187200.

Zgusta 1964

L.Zgusta, Kleinasiatische Personenamen, Praga, 1964.

338

Onomasticon provinciae daciae  

Doctoral dissertation, Mihai Sasarman, Babes-Bolyai university Cluj-Napoca, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you