Page 1

ZWART OP WIT WOUT MADDENS

D E R I V I E R M A A K T D E S TA D STEDENBOUW BOEIT NIEUW KORTRIJK


WOUT MADDENS

I N H O U D S TA F E L

VOORWOORD 4 Z WART OP WIT 6 DE RIVIER M A AK T DE STAD 8 STEDENBOUW BOEIT 10 NIEUW KORTRI JK 12 BETA ALBARE WOONSTAD 14 KORTRI JK MORGEN NOG BETER 16 ENGAGEMENT 18

Zwart op Wit toont een tijdsbeeld van Kortrijk, een centrumstad klein genoeg om gezellig te zijn, groot genoeg om ambitieus te zijn. We zien een veranderde stad en tegelijk een stad in verandering. De metamorfose van de stad‌ zes jaar terug, maar ook zes jaar verder.

2


3


WOUT MADDENS

WOUT MADDENS

VOORWOORD In 2006, als vader van 4 tieners, was ik bekommerd om de dagelijkse verzuchtingen van de Kortrijkzanen. Zwart op wit engageerde ik me toen om een aantal zaken te verbeteren. U gaf mij het vertrouwen en ik werd schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Het was een ongelofelijke uitdaging om in zes jaar tijd de stad te doen en te zien heropleven. Voor de volgende zes jaar teken ik opnieuw zwart op wit om samen nog meer kleur aan onze stad te geven. Wout

4

Schepen van Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening, Bouwkundig Erfgoed, Huisvestingsreglementering en Grondbeleid Geboren op 01.09.1960 Gehuwd met Ann Bens Papa van Gerald (20j), Edward (19j), Helena (17j) en Elisabeth (17j) Mimosalaan 2, Kortrijk


Z WA RT O P W I T

5


WOUT MADDENS

Z WA R T O P W I T BELOFTES NAKOMEN

Zes jaar geleden hebben wij beloftes gedaan. Zwart op wit. Wij wilden een aantal dingen in onze stad zien veranderen, zien verbeteren. We garandeerden klantvriendelijke stadsdiensten en kindvriendelijke voorzieningen. Wonen moest betaalbaarder en energiezuiniger kunnen. In een gezellige buurt die wel eens mag feesten. En vooral, de Kortrijkzaan moest zich veiliger voelen. EĂŠn zaak hoefde alvast niet te veranderen, de belastingen mochten in geen geval stijgen.

6


Z WA RT O P W I T

S TA D H U I S Nu is het stadhuis ook open op zaterdagvoormiddag en maandagavond. Speciaal verlof nemen tijdens de week hoeft niet meer. Toch willen we onderzoeken hoe de openingsuren van de stadsdiensten nog beter kunnen aangepast worden aan de noden van de mensen.

BIBLIOTHEEK Je kan nu ook naar de bibliotheek tijdens je vrije tijd. De bibliotheek in de Leiestraat is open op zaterdagnamiddag. We zouden de bibliotheek ook op zondagnamiddag open willen zien.

BELASTINGEN We realiseerden heel wat en investeerden heel veel, toch gingen de belastingen geen euro omhoog. Zoals beloofd. Ook in de nieuwe bestuursperiode willen we geen euro belastingverhoging. We kiezen resoluut voor een zuinig beleid.

V E I L I G H E I D S C A M E R A’ S Na lang argumenteren en koppig aandringen door de Open Vld fractie werd eindelijk beslist om meer veiligheidcamera’s te plaatsen. Ze verschijnen weldra in het straatbeeld. Maar we willen meer: camera’s met nummerplaatherkenning in de strijd tegen grenscriminaliteit.

WOONPREMIES 4000 Kortrijkse gezinnen kregen een premie om hun woning veiliger en energiezuiniger te maken. Misschien was u één van die gezinnen die hun woning renoveerden? Nu stellen we drie nieuwe premies voor die u verder in dit magazine ontdekt.

KINDEROPVANG Er kwamen niet minder dan 300 extra kinderopvangplaatsen. Open Vld wil de private opvanginitiatieven ondersteunen met een premie per bijkomende kinderopvangplaats.

BUURTFEESTEN Dat buurtbewoners graag een feestje bouwen is gebleken. De stad steunde meer dan 400 straat- en buurtfeesten met feestcheques voor een totaal van 150.000 euro.

SCHOOLOMGEVING 9 schoolomgevingen werden heraangelegd, kindvriendelijker en veiliger gemaakt. De volgende bestuursperiode willen we ook de andere schoolomgevingen grondig aanpakken.

7


WOUT MADDENS

DE RIVIER MAAKT DE STAD

Het stof van de Leiewerken is stilaan gaan liggen en Kortrijk kreeg zijn rivier terug, mooier dan ooit. De Leieboorden geven een nieuw elan aan onze stad. De kades worden gretig gebruikt door fietsers en wandelaars. Vrachtboten varen langs. Plezierboten meren aan. De Broeltorens worden gerestaureerd. Heel wat horecazaken openen de deuren. De nieuwe groenzones zijn rustpunten waar jong en oud elkaar ontmoeten. De nieuwe bruggen verbinden delen van de stad. De oevers zijn strategisch. Ze bieden enorme mogelijkheden voor residentiële ontwikkelingen. Hun invulling bepaalt het toekomstbeeld van Kortrijk. Wout Maddens, schepen van Stedenbouw, ontwikkelde samen met planologen een totaalvisie van het Albertpark over de Eilandtop tot aan de Blekerij. Een team van deskundigen heeft nagedacht, geschetst, gewikt, gewogen en goed bevonden. Het resultaat mag er zijn.

Een ontwikkelingskader voor beeldbepalende sites, in totaal 175.000 vierkante meter groot. De Kortrijkse ‘waterkant’ wordt een mix van vooral woningen en groene ruimten. De vele sites bieden door hun unieke ligging stuk voor stuk opportuniteiten voor kwaliteitsvolle ontwikkelingen. Projectontwikkelaars krijgen de kans om binnen de totaalvisie te bouwen. De realisaties zullen architecturale kwaliteit uitstralen en zich naadloos inschakelen in het Kortrijkse stadsweefsel. Een nieuwe stad aan de Leie zal stap voor stap vorm krijgen. De Leieboorden worden een bruisend stadsdeel waar mensen wonen en elkaar ontmoeten.

*Dit is een synthese van de publicatie De rivier maakt de stad, uitgegeven in 2011 door de stad Kortrijk op initiatief van schepen Wout Maddens

8


Z WA RT O P W I T

9


WOUT MADDENS

EEN STAD IS NOOIT AF

10


Z WA RT O P W I T

STEDENBOUW BOEIT WA N T E E N S TA D I S N O O I T A F

Kortrijk is de voorbije zes jaar veel veranderd. Veel verbeterd, hoor je meer en meer. Je ziet het aan vele grote en kleine dingen. Er is veel geïnvesteerd door de overheid én door de private sector. We verfraaiden de publieke ruimte en hadden oog voor parken en pleinen. Er is geïnvesteerd in knappe, moderne architectuur.

S T E D E N B O U W I S C O N C R E E T. Van een tuinhuis tot een woning, van een verkaveling tot een nieuw ziekenhuis, van het ontmoetingscentrum De Wervel in Bellegem tot het speeldomein De Warande in Heule. Van Kooigemplaats in het zuiden tot Sint Katharina in het noorden. Elk bouwdossier is belangrijk en moet de nodige aandacht krijgen. Is een bijgebouw in de tuin niet echt belangrijk? Het kan de oorzaak zijn van een spijtige burenruzie. Een appartement kan inkijk veroorzaken. Ruimtelijke ordening is ook sociale ordening.

STEDENBOUW IS PLANNEN, VOORUITZIEN. Want een stad is nooit af. Er is een toekomstplan voor Overleie, een volkse wijk in volle evolutie. De plannen voor nieuwe stadsparken worden uitgetekend. De verlaging van de Leie-oevers aan de Broeltorens zal ruimte scheppen voor gezellige terrasjes in de historische binnenstad. Oude ziekenhuizen en scholen zoeken weldra een nieuwe bestemming. De stationsomgeving zal er binnen 10 jaar helemaal anders uitzien. Het stadscentrum is vernieuwd en ook de dorpskernen komen aan de beurt. Het project Heerlijke Heulebeek brengt meer groen en lost het overstromingsrisico op. Heuleplaats moet - eindelijk - heraangelegd worden. Er is dus nog veel werk. Dat vraagt verstandig plannen, vooruitzien.

STEDENBOUW IS KEUZES MAKEN. Een beetje wanorde kan best gezellig zijn, maar stedenbouwkundig is dat niet evident. We moeten daar voorzichtig mee omgaan en duidelijke keuzes maken. Willen we hoogbouw aan de Leieboorden of eerder ontwikkelingen op maat van de stad? Laten we Kortrijk volbouwen met appartementen of kiezen we voor huizen? Elders in Zwart op Wit las je al over de ontwikkelingen langs de Leieboorden. We willen geen ‘Dubai aan de Leie’ waar om het hoogst wordt gebouwd. Ook geen ‘Atlantic Wall’ van appartementen. We kiezen voor een mooie architecturale eenheid op maat van onze stad. Met een plan voor de toekomst van Kortrijk aan het water. Jonge gezinnen zijn bijzonder welkom om in onze stad te komen en te blijven wonen. Gezinnen gaan nog altijd het liefst voor een (rij)huis met een tuin. Daarom promoot Kortrijk onverkort de eengezinswoning. In het bijzonder de rijwoning als budgetvriendelijk en per definitie stedelijk woningtype. Vroeger zijn al te veel appartementen gebouwd waar ze eigenlijk niet thuishoren. Te hoge gebouwen duwden bestaande huizen letterlijk in de schaduw. De ‘verappartementisering’ zeg maar. Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die bouwaanvragen beoordeelt aan de hand van een woningtypetoets. We checken of de bouwplaats wel geschikt is voor een project van appartementen. Huizen van zodra het kan, appartementen enkel als het echt past. Met die toets pakken we dus de wilde verappartementisering aan. Een stad leeft, is nooit af, en dat is goed.

11


WOUT MADDENS

NIEUW KORTRIJK

2006 - 2012

Iedereen spreekt er over. Voor bezoekers is het een aangename verrassing. Kortrijk is aantrekkelijker geworden. Een nieuw Kortrijk. De stad mag trots zijn en straalt dat uit. Deze knappe realisaties hebben alleszins bijgedragen aan het nieuwe Kortrijk.

Rijwoningenwandeling

Evolis

Streuvelshuis

OC De Wervel

Stadskavelproject

Gentsesteenweg

Passiefwoning

Jeugdlokaal

Stoopsfabriek

Bouwblokrenovatie

Droogloodsen

Kooigemplaats

Molenstraat

Evolis

Opvoedingswinkel

12

Toekomstplan Overleie


Z WA RT O P W I T

Woontoren K

AZ Groeninge

De Weister

Concertzaal

Station

Xpo

De Kien

De Warande

Winkelcentrum K

13

Renovatie Broeltorens


WOUT MADDENS

KORTRIJK B E TA A L B A R E W O O N S TA D

De stadsmonitor bevestigt het: Kortrijk is de goedkoopste van alle Vlaamse centrumsteden. Dat volstaat evenwel niet om de stadsvlucht definitief te keren. Sinds 2006 is er wel een voorzichtige bevolkingstoename. Deze trend - we moeten daar niet flauw over doen - is nog niet het resultaat van natuurlijke groei maar van inwijking van voornamelijk nieuwe Vlamingen. De aantrekking naar de stad, naar stedelijk wonen, groeit. De publieke ruimte in Kortrijk is heel aantrekkelijk geworden. Toch zien we nog vaak dat jonge gezinnen naar randgementen vertrekken omdat de grondprijzen er goedkoper zijn. Je kan er niet omheen.

Voor steeds meer gezinnen wordt het erg duur om een eigen woning te verwerven. Niet verwonderlijk: de afgelopen 10 jaar zijn de vastgoedprijzen meer dan verdubbeld. Meer dan ooit moeten we initiatieven nemen om wonen in de stad voor iedereen betaalbaar te houden. Een nieuwe typologie voor stedelijk wonen zal attractief worden aangeboden: nieuwe compacte, budgetvriendelijke en energiezuinige woningen. Het Stadskavelproject is hiervoor een interessante aanzet. Daarnaast blijft er een ruim aanbod van bestaande woningen. De kwaliteit ervan houden we op peil door nieuwe woonpremies.

14


Z WA RT O P W I T

WOONPREMIES Met premies voor veilig en duurzaam wonen zorgde Kortrijk voor de kwaliteit van het woningenbestand. Voor de komende bestuursperiode stellen we enkele nieuwe initiatieven voor: 1. Een premie voor energiebesparende maatregelen 2. De langer-thuis premie voor aanpassingswerken aan de woning zodat senioren langer thuis kunnen blijven wonen 3. Een stadskorting. Jonge gezinnen die in Kortrijk een woning verwerven, krijgen een belastingvermindering.

S TA D S K AV E L Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) lanceerde het Stadskavelproject als antwoord op de vraag naar eigentijdse betaalbare woningen in het hart van de stad, de buurt van de Pluimstraat. Het SOK koopt verkrotte woningen en verkoopt die op zijn beurt tegen interessante voorwaarden. Jonge kopers engageren zich om het oude pand te slopen en een nieuwe woning te realiseren. De kostprijs van een nieuwe woning bedraagt ongeveer 175.000 euro (grondprijs van 30.000 euro inclusief). De bouwers genieten van het 6% btwtarief.

15


WOUT MADDENS

KORTRIJK MORGEN NOG BETER 2013 - 2018

Het werk is nog niet af. Kortrijk kan morgen nog beter. Nieuwe ideeĂŤn bruisen. Nieuwe projecten krijgen gestalte. Sommige zijn al opgestart, andere liggen op de tekentafel. De stad wordt nog pittiger. Samen maken we de stad.

Restauratie Patria

Uitbreiding H.Hart

Herbestemming NMBS loods naar fuifzaal en stadspark

Jeugdherberg

OC De Neerbeek

Woontoren St. Amand

Verlaging Leieboorden

Parkhotel

16

10 hectare nieuwe stadsparken


Z WA RT O P W I T

1000 nieuwe woningen aan de Leie

St. Vincentius Houtmarkt

Nieuw station 2022

St. Amandscollege

Reuzenstoet met de herboren Manten en Kalle

Belgacomtoren Tuinstraat

17


WOUT MADDENS

18


Z WA RT O P W I T

Beste Kortrijkzaan, Zes jaar geleden werd ik schepen van Stedenbouw. Ik heb veel geluisterd, veel gedialogeerd en veel beslist. Daarbij volgde ik een duidelijke lijn. Goede projecten kregen mijn steun. 6000 bouwvergunningen en 5000 woonpremies bewijzen hoe concreet stedenbouw wel was. Met deze boeiende ervaring stap ik op 14 oktober vol vertrouwen naar de kiezer. Zwart op wit engageer ik mij voor: - Nieuwe woonpremies voor gezinnen en senioren - 10 hectare nieuwe stadsparken - De verlaging van de Leie-oevers aan de Broeltorens - Veiligheidscamera’s met nummerplaatherkenning - Geen eurocent belastingverhoging - Een stadskorting voor jonge gezinnen - Ondersteuning van bijkomende private kinderopvang - Alle schoolomgevingen verkeersveilig - De aflevering van bouwvergunningen binnen 75 dagen - Een nieuwe fuifzaal Voor de komende zes jaar teken ik opnieuw zwart op wit om samen nog meer kleur aan onze stad te geven. Uw stem geeft mij de kans om er opnieuw keihard voor te gaan.

Wout Maddens 0474-92 22 82

WOUT MADDENS

3e P L A A T S 19


Foto’s stad Kortrijk, TDK / Verkiezingsdrukwerk. V.U.: Wout Maddens, Mimosalaan 2, Kortrijk

WOUT MADDENS

WOUT MADDENS

3e P L A A T S Mimosalaan 2, Kortrijk wout.maddens@kortrijk.be kortrijkmorgennogbeter.be 0474-92 22 82

Z WA RT O P W I T

Wout Maddens Zwart op Wit  

DE RIVIER MAAKT DE STAD STEDENBOUW BOEIT NIEUW KORTRIJK

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you