Виж! Бургас vol.15

Page 8

ЕР Т Н ВОДОЛЕЯ Тазгодишното издание на фестивала „Ерата на Водолея” в Бургас е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 година.

WWW.VIJBURGAS.COM

6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.