Page 1

!"#$%&'%$()(%*+,*%*+-#%./.%0(1&%&23 !"#$%&'(%)*+#%,-%.%/012%3456%&78#7%69#$

A

.Net

B

C

ABC.Net ERP Solution R

$()(%*+,*%45)#%67%&8#$%&+9%#$5:#%6;!%<=>#+%#$+(1*

!"#$%&'%()$*%(+,%$*"-$%&./%012$+%$*+3456 !"#$%&'%(75%(8"$*9%:$&3$;%<=3%&>/9%<=3%$?36 @+3A(%BA%<C9%&3$+%+1D(6 E?$%*3#$9%(+F$%(+34$9%0G%HI%0J$*6

Lập kế hoạch

Sản xuất

Phân phối & Vận chuyển

Báo cáo, Phân tích

/:*#$%&"(%;0<*%78#7

/80%C+#%6J%;G#7%H8%KKLK

=*+#%,-%&0<#

M1%&A?#%&7*1

=*+#%,-%(*>%78#$

M1%&A?#%&N#$%7B2

=*+#%,-%3?#%78#$

O7"#%&P67%@0#7%FA>#7

=*+#%,-%@7A

=*+#%,-%3?#%,Q

=*+#%,-%69#$%#B

=*+#%,-%#7"#%CR%.%/0<#%,4S#$

=*+#%,-%C+#%D*E&

=*+#%,-%3+A%78#7

=*+#%,-%FG67%HI%$0>%69#$


A

.Net

C

B

T050%&70U*%H<%K9#$%&V%W0U&%/:P K?6%&78#7%H0X#%C?#$%,Y2%W0U&%/:P%;Z%6[%#70<*%#\(%@0#7%#$70U(%&:A#$%H0U6%&:0]#%@7>0%6?6%$0+0%27?2%27'#%(<(%6^>% #456%#$A80%_LV#>(06%`ab%cA,A(A#b%ddde%6f#$%#74%6?6%27'#%(<(%&:A#$%#456d%W0U&%/:P%;4B6%&78#7%,Y2%H50%(A#$% (*J#%D"V%FR#$%(g&%$0+0%27?2%hiO%&7*'#%W0U&b%&7"#%&70U#%H50%#$4j0%Fk#$%W0U&%!>(b%#74#$%&P#7%#\#$%@79#$%&7*>%

R

!"#$%&'(()*+(,(-./.('0.12(34(5.1'(678(

@l(%6?6%$0+0%27?2%hiO%#N0%&01#$%6^>%#456%#$A80d%% /78#7%,Y2%mmnoonmppqb%K9#$%&V%T0+0%O7?2%O7'#%r<(%W0U&%/:P%67*VX#%#$70X#%6s*%H8%27?&%&:0]#%C+#%27t(%hiOd% K7u#$%&90%;v&%&X#%67A%$0+0%27?2%6^>%(w#7%,8%`xKd!y&%_`CC0C&>#&%zA:%x*C0#yCC%KA#&:A,,y:ed%{'*%#\(%mpp|b%270X#% 3+#%`xKd!y&%;'*%&0X#%67P#7%&7s6%;4B6%27?&%78#7d%/}%;[%;1#%#>Vb%`xKd!y&%,0X#%&I6%;4B6%6Y2%#7Y&%&7X(%#70<*% &P#7%#\#$%(50%H8%&?67%&78#7%#70<*%F~#$%C+#%27t(%&4S#$%s#$%H50%&}#$%,A0%7w#7%@0#7%FA>#7%H8%VX*%6'*%6^>% FA>#7%#$70U2d x€#$%#%,R6%,>A%;g#$%H8%C?#$%&A%&:A#$%@7A>%7‚6%H8%69#$%#$7Ud%W0U&%/:P%,*9#%27E#%;E*%;]%&:ƒ%&78#7%69#$%&V% 6*#$%6E2%6?6%$0+0%27?2%hiO%;'V%;^b%&J0%4*%H50%$0?%6+%7B2%,-%#7E&%67A%@7?67%78#$d%

&FG%HIJ%KLMN%0GOB%&PQ W0U&%/:P%67‡%&Y2%&:*#$%H8A%(g&%(+#$%C+#%27t(%F*V%#7E&ˆ%O7'#%(<(%)*+#%,-%FA>#7%#$70U2d%LA%;[b%6?6%C+#%27t(% 6^>%W0U&%/:P%;4B6%;'*%&4%#$70X#%6s*%H8%27?&%&:0]#%67*VX#%C"*%H<%#$70U2%HIb%)*V%&:w#7b%69#$%#$7Ub‰%H8%:E&%&7"#% &70U#%H50%&7[0%)*y#%CŠ%FI#$%6^>%#$4j0%Fk#$%W0U&%!>(d% L‹%F8#$%#"#$%6E2%H8%(ƒ%:g#$ˆ%`xKd!y&%6[%Œ%F~#$%C+#%27t(b%6g#$%H50%H0U6%671%;g%6E2%3+#%)*V<#%_,06y#Cye%,0#7% 7A&%&7yA%&}#$%27"#%7U%_(AF*,yeb%#X#%6[%&7]%;?2%s#$%&J0%;>%#7*%6'*%;>%F#$%6^>%@7?67%78#$d%A&%;g#$%@0#7% FA>#7%6^>%@7?67%78#$%27?&%&:0]#%&50%;"*b%W0U&%/:P%6f#$%6[%C+#%27t(%&4S#$%s#$d%!$A80%:>b%27'#%(<(%;4B6%&701&% @1%,0#7%7A&b%6[%&7]%67‡#7%CŠ>%&7yA%#$70U2%HI%;v6%&7k%6^>%&}#$%@7?67%78#$b%6[%&7]%27?&%&:0]#%&7X(%27"#%7Ub%&P#7% #\#$%(50%H8%`FF.Ž#C%H8A%7U%&7J#$d =*V%&:w#7%DŠ%,-%67v6%67b%,0X#%&79#$%$0>%6?6%27"#%7Ub%&01&%@0U(%&7j0%$0>#%#7Y2%,0U*%H8%$0u2%#$4j0%Fk#$%&R%@0](% CA?&%,‘#%#7>*b%7#%671%C>0%C[&%F%,0U*b%#"#$%6>A%7U%&7J#$%@0](%CA?&%#g0%3gd =*+#%,-%&Y2%&:*#$b%CŠ%FI#$%(‚0%,u6b%(‚0%#S0ˆ%cŠ%FI#$%69#$%#$7U%H8%@’%&7*Y&%,Y2%&:w#7%(50%#7E&%6^>%r06:ACAz&b% @7?67%78#$%6[%&7]%&kV%67‚#%CŠ%FI#$%7U%&7J#$%F450%F#$%s#$%FI#$%†y3%_&:*V%6Y2%)*>%†y3x:A„Cy:e%7Av6%F450% F#$%s#$%FI#$%LyC@&A2%_&:*V%6Y2%“#,0#y%)*>%†y3cy:H06yed%M1&%7B2%H50%7U%&7J#$%27"#%)*V<#%670%&01&b%;>%,52%C% $0u2%,Z#7%;A%FA>#7%#$70U2%;0<*%78#7b%@0](%CA?&%6?6%;S#%HG%&78#7%H0X#%&7*Y#%&0U#b%70U*%)*?b%&01&%@0U(%&7j0%$0>#b% 670%27P O7'#%(<(%&P67%7B2%C”#%69#$%6I%C>A%,4*%F%,0U*%&R%;g#$b%#$4j0%Fk#$%C%VX#%&"(b%@79#$%CB%F%,0U*%3G%74%7•#$b% H0:*Cb%74%N%6s#$%7Av6%,–%&>V%D[>%(E&d% W0U&%/:P%6*#$%6E2%$0+0%27?2%&:‚#%$[0b%&Y#%#S0ˆ%K80%;v&b%745#$%F‘#%CŠ%FI#$b%&4%HE#%)*V%&:w#7%#$70U2%HIb%‰%H8%6*#$% 6E2%FG67%HI%3+A%&:w%27'#%(<(%&:A#$%C*J&%&7j0%$0>#%CŠ%FI#$d%xX#%6#7%;[b%27'#%(<(%6[%&7]%&R%;g#$%6Y2%#7Y&% &P#7%#\#$%(50b%CŠ>%,0bdd%A#,0#yd%/P67%7B2%27'#%(<(%&:*V%6Y2%&}%D>%_:y(A&y%FyC@&A2eb%@0](%&:>b%7%&:B%@7?67% 78#$%#$>V%&s6%&7wd

DRN%SLTU >?!@#AB% C2*ˆ%T0+0%27?2%hiO%F8#7%67A%FA>#7%#$70U2%C+#%D*E&b%D"V%FR#$d% R

>?!@#AB D.Cˆ%T0+0%27?2%hiO%F8#7%67A%FA>#7%#$70U2%&74S#$%(0b%FG67%HId% R

>?!@#AB SSEˆ%O7'#%(<(%@1%&A?#%F8#7%67A%FA>#7%#$70U2%#7•d R

>?!@#AB +2.ˆ%T0+0%27?2%)*+#%&:G%#7"#%CR%.%&P#7%,4S#$%—%67E(%69#$d R

>?!@#AB E.Dˆ%=*+#%,-%FG67%HI%3+A%78#7 R

>?!@#AB !2.ˆ%=*+#%,-%@7?67%78#$ R

2

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

<VKL%WX T0>%69#$%27'#%(<(d /701&%@1%„y3C0&y% /4%HE#%&:0]#%@7>0 LG67%HI%7*E#%,*VU#b%;8A%&A LG67%HI%3+A%&:wb%#"#$%6E2 /4%HE#%s#$%FI#$%69#$%#$7U%&79#$%&0#d /4%HE#b%D"V%FR#$%7U%&7J#$%(#$%…`!b%†`!


A

.Net

C

B

K7s6%#\#$%67P#7%6^>%$0+0%27?2%`xKd!y&%hiO

R

!"#$%&'(()*+(,(#9:(:0;:(<=<>(:08<0

/79#$%&0#% ;0<*%78#7

=*+#%,-% 3+A%78#7 =*+#%,-% @7?67%78#$

=*+#%,-%!c% /0<#%,4S#$

=*+#%,-% (*>%78#$

A

.Net

=*+#%,-% 3?#%78#$

B

C

=*+#%,-%/K% M1%&A?#

=*+#%,-%@7A% WY&%&4

=*+#%,-% ;0](%3?#%,Q

=*+#%,-% C+#%D*E& =*+#%,-% $0>%69#$

=*+#%,-% 69#$%#B

4YRN%Z[%_g%BJhN%BiG%KLQNL M1%&A?#%&0<# M1%&A?#%78#$%&˜#%@7A M1%&A?#%(*>%78#$%H8%69#$%#B%27+0%&:+ M1%&A?#%3?#%78#$%H8%69#$%#B%27+0%&7* M1%&A?#%/cK{%H8%K9#$%6Ib%FI#$%6I

4YRN%Z[%LJFB%\]N^%_GNL%`JINL

M1%&A?#%&N#$%7B2

=*+#%,-%(*>%78#$d

M1%&A?#%&7*1

=*+#%,-%3?#%78#$

M1%&A?#%)*+#%&:G

=*+#%,-%78#$%&˜#%@7A =*+#%,-%C+#%D*E&

4YRN%Z[%NLaN%Hbc%BGdN%ZefN^

=*+#%,-%3+A%78#7

=*+#%,-%&79#$%&0#%#7"#%H0X#

=*+#%,-%$0>%69#$

K7E(%69#$b%)*+#%,-%#$7‡%27l2

WdH‰

/P#7%,4S#$b%27I%6E2 x+A%70](b%&7*1%/!K!b%MOK{ {?#7%$0?%#7"#%H0X#%.%MOŽ

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

3


A

.Net

C

B

/P#7%#\#$%67*#$%6^>%`xKd!y&%hiO

4YRN% Z[% BjS% BPYN^k% ™2% FI#$% 67A% 69#$% &Vn&Y2% ;A8#% 6[% #70<*% ;S#% HGb% 670% #7?#7b% 6Š>% 78#$b‰%W50%(9%7w#7%)*+#%,-%&Y2%&:*#$b%3#%6[%&7]ˆ /:*V%6Y2%F%,0U*%6^>%&}#$%;S#%HG%&78#7%H0X#%7Av6%F%,0U*%&N#$%7B2%&s6%&7j0b%(‚0%,u6b%%

R

!"#$%&'(()*+(,(68<0(<=<>(:02<>(

(‚0%#S0d%U%&7J#$%67V%A#,0#y%&:X#%(#$%0#&y:#y&%#74#$%H‘#%3+A%;+(%&P#7%;g6%,Y2b% >#%&A8#b%3+A%(Y&%H8%&J6%;g%DŠ%,-%#7>#7%#74%&:A#$%(#$%…`!d% r9%7w#7%767%&A?#ˆ%%&:B%6+%m%7w#7%&7s6%767%&A?#ˆ%;g6%,Y2%H8%27I%&7*g6d =*+#%,-%67v6%67%#$4j0%Fk#$ˆ%6E2%)*V<#%Dy(b%CŠ>b%D[>b%0#b‰%&}%&N#$%69#$%&Vd =*+#%,-%F%,0U*%F‹%F8#$ˆ%(‚0%;S#%HG%&78#7%H0X#%67‡%CŠ%FI#$%67*#$%o%6S%Cƒ%F%,0U*d x?A%6?A%7B2%#7E&ˆ%Ž#%3?A%6?A%7B2%#7E&%#$>V%&s6%&7w%67‡%H50%H80%6,06@%67*g&d M0](%CA?&%H8%,*"#%67*V]#%&80%C+#%,4*%;g#$%F‹%F8#$%$0>%6?6%;S#%HG%&78#7%H0X#ˆ%8#$% 7[>b%HY&%&4b%)*’b‰ WdH‰ *LaN%BQKL%BiG%KLQNL%KLYlmN%N^LGOS /R%;g#$%&P#7%&A?#%H8%70]#%&7G%6?6%67‡%CJ%&80%67P#7%#74ˆ%M7+%#\#$%&7>#7%&A?#b%M7+% #\#$%C0#7%,j0b%/š%C*E&%,B0%#7*Y#ddd%;]%;?#7%$0?%;4B6%&w#7%7w#7%Cs6%@7•y%6^>%FA>#7% #$70U2d 8#$%,A&%6?6%30]*%;˜%&:R6%)*>#%$0u2%#78%)*+#%&:G%,*9#%#›(%;4B6%&w#7%7w#7%&80%67P#7% &7R6%&1%6^>%FA>#7%#$70U2b%&}%;[%:>%)*V1&%;G#7%@G2%&7j0%&7u6%;tV%7A&%;g#$%C+#%D*E&% @0#7%FA>#7d nI%N^oN%N^pk%%&:B%CA#$%#$%W0U&%—%`#7%_7Av6%(g&%#$9#%#$%@7?6%&kV%67‚#e $GIJ%`GON%BLaN%BLGONc%`q%Hr%`XN^k%/E&%6+%$0>A%F0U#%6^>%27'#%(<(%;4B6%&701&%@1%&7yA% 6k#$%o%27A#$%6?67%_C&V,yeb%)*V%&:w#7%DŠ%,-%6^>%&}#$%27"#%7U%H8%&A8#%7U%&7J#$%;4B6%70]#% &7G%F450%F#$%,4*%;˜%:E&%:œ%:8#$b%$0u2%#$4j0%Fk#$%F‹%F8#$%&w(%70]*%H8%CŠ%FI#$%27'#%(<(d #LjS% ZGOY% NLINL% KLsN^c% `q% `iN^k% % &:B% &P#7% #\#$% C>A% 67l2% 67s#$% &}b% F>#7% (I6b% #7Y2_D*E&e%,0U*%&}_:>e%hD6y,b%`66yCCb%D(,‰%%U%&7J#$%27P(%&›&%H8%#7›6%H0U6%&:R6%)*>#b% $0u2%#$4j0%Fk#$%&7>A%&?6%7A8#%&A8#%3€#$%38#%27P(%(8%@79#$%6'#%Fk#$%67*g&d +O%BLtN^%SLaN%uYldN%UFNL%Uvb%;?2%s#$%3+A%(Y&%H8%670>%CQ%&79#$%&0#%&:A#$%(9%7w#7% )*+#%,-%&Y2%&:*#$b%;>%6E2d O7"#%)*V<#%&7yA%;S#%HGˆ%69#$%&Vb%670%#7?#7b‰ O7"#%)*V<#%&7yA%#7[(ˆ%M0#7%FA>#7b%@1%&A?#b%@7Ab‰ O7"#% )*V<#% &7yA% &7>A% &?6% DŠ% ,-ˆ% ay(b% &7X(b% CŠ>b% D[>b% 0#b% F*VU&% 67s#$% &}b% @7[>% 67s#$%&}b%‰d% O7"#%)*V<#%670%&01&%;1#%&}#$%67s#$%&} O7"#%)*V<#%670%&01&%;1#%&}#$%(Z%F>#7%(I6d Dt%KLwN^%Bx%NLRl%Bb%\]N^k%!$4j0%Fk#$%&R%&701&%,Y2%)*V%&›&%#7+V%CJ%67s#$%&}%&R%;g#$% &7yA%&}#$%,A0%#$70U2%HIb%&}#$%;S#%HGb‰

4

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

/P#7%#\#$%67*#$%6^>%`xKd!y&%hiO

nVNL%_LJRN%_g%BJhN%Bb%\]N^k%K7A%27l2%#$4j0%Fk#$%&R%;G#7%#$7>%6?6%3u&%&A?#%;G#7% @7A+#%&R%;g#$%67A%&}#$%,A0%#$70U2%HIb%&}#$%&:4j#$%7B2%6I%&7]b%$0u2%#$4j0%CŠ%FI#$%6[% &7]%@79#$%:8#7%H<%@1%&A?#%H‘#%,Y2%67s#$%&}%#7>#7%67[#$b%67P#7%D?6d

#70<*%6E2%3Y6d%K7P#7%C?67%Dl&%F*VU&%;4B6%&701&%,Y2%,0#7%7A&%&7yA%&}#$%,A0%67s#$%&}b% &}#$%670%#7?#7d%!$4j0%Fk#$%6[%&7]%Dl&%F*VU&%67s#$%&}%)*>%h(>0,%7Av6%†y3%&:A#$%&:4j#$%

R

!"#$%&'(()*+(,(68<0(<=<>(:02<>(

yzB%`YlOB%KLwN^%Bxk%K7A%27l2%Dl&%F*VU&%67s#$%&}%_&7*b%670b%(*>%78#$b%3?A%$0?b‰e%)*>%

7B2%@79#$%6[%(v&%ƒ%H\#%27~#$%7Av6%(?V%&P#7%674>%;4B6%680%;v&%27'#%(<(d% al&% F*VU&% &*'#% &Rˆ% K7s#$% &}% ;4B6% #$4j0% Fk#$% 3Y6% &7E2% F*VU&% (50% 67*V]#% 67A% #$4j0%Fk#$%3Y6%6>A%7S#%Dl&%F*VU&d al&%F*VU&%H4B&%6E2ˆ%!$4j0%Fk#$%6E2%6>A%6[%&7]%Dl&%F*VU&%(8%@79#$%6'#%#$4j0%Fk#$% 6E2%&7E2%7S#%Dl&%F*VU&%&:456d% (N%{hJ%KhJ%ZGNL%LJFBc%\I%KLGdYk%r0%3?A%6?A%6[%#70<*%&kV%67‚#b%$0u2%#$4j0%Dy(%3?A%6?A% 6[%#70<*%$[6%#7w#%@7?6%#7>*%6^>%6k#$%(g&%,A0%F%,0U*d%!$A80%:>b%#$4j0%Fk#$%6[%&7]%F‹% F8#$%&kV%67‡#7%,0%(‘*%3?A%6?A%&7yA%Cƒ%&7P67%:0X#$d%/E&%6+%3?A%6?A%;<*%6[%&7]%@1&%D*E&% :>%6?6%;G#7%F#$%@7?6ˆ%d2Fzb%dD,Cb%dD,CDb%dFA6b%dFA6Db%d7&(,b‰7Av6%6?6%;G#7%F#$%7w#7%+#7% &79#$%FI#$%_dž2$b%d2#$b%d3(2b‰e &PYl%N^e|K%`p%ZGOYk%!$4j0%Fk#$%6[%&7]%&:*V%#$4B6%F%,0U*%@70%;>#$%Dy(%3?A%6?Ad%/}% 3?A%6?A%&N#$%7B2b%&:*V%#$4B6%:>%3?A%6?A%670%&01&b%&}%3?A%6?A%670%&01&b%&:*V%#$4B6%:>%67s#$% &}%$J6b%#$4j0%Fk#$%6[%&7]%67‡#7%CŠ>%67s#$%&}%#$>V%_#1*%6[%)*V<#ed *LaN%BQKL%`p%ZGOYc%Wv%{G}Y%\~%WG%*GWJB%&I{ZAk%/E&%6+%F%,0U*%#7Y2%H8A%27'#%(<(%6[% &7]%@1&%D*E&%:>%69#$%6I%O0HA&/>3,y%6^>%hD6y,d%O0HA&%&>3,y%,8%69#$%6I%:E&%(#7b%$0u2%#$4j0% Fk#$%&A%:>%#7#$%3?A%6?A%27"#%&P67b%CA%C?#7%#70<*%670<*b%H%30]*%;˜b%‰%‰%rg&%;0](% ;v6%30U&%,8%@70%F%,0U*%&:A#$%27'#%(<(%&7>V%;N0b%F%,0U*%&:A#$%3?A%6?A%O0HA&/>3y,%C%&R% &7>V%;N0%&7yAd !oN^%N^LO%ZjS%BP€NL%LGON%\FGk !f%H%`p%ZGOYk%/Y#%FI#$%Cs6%(#7%6^>%c=…%mppŸnmpp|b%67A%27l2%,4*%&:%F%,0U*% :E&%,5#%_@7A+#$%opm T3eb%&J6%;g%DŠ%,-b%&:*V%D*E&%F%,0U*%#7>#7b%$0u2%,4*%&:%F%,0U*% ,0X#%&I6%&:A#$%#70<*%#\(d #dN%BRN^%KoN^%N^LOk%cŠ%FI#$%#<#%&+#$%69#$%#$7U%27?&%&:0]#%27'#%(<(%(50%#7E&% 6^>%r06:ACAz&ˆ%d!y&%¡:>(y„A:@C% dpb%;+(%3+A%7U%&7J#$%7A&%;g#$%#7>#7b%N#%;G#7b% >#%&A8#%H8%F‹%F8#$%27?&%&:0]#%(ƒ%:g#$%7U%&7J#$d &LGgB%_g%BLAJ%Uo%L€NL%!ZGANB%‚%DAPWAPk%/A8#%3g%F%,0U*%;4B6%DŠ%,-%&Y2%&:*#$%&0% Cy:Hy:b%$0u2%$0+(%3\#$%&79#$%(#$b%&\#$%&J6%;g%DŠ%,-%H8%(?V%&:(%@79#$%6'#%6[%6E*% 7w#7%6>A%H‘#%CŠ%FI#$%&J&%27'#%(<(d% &LAJ%`ƒG%N^e„G%`…N^%uYI%NLjB%_[%BPYl%KjS%SL†N%UdUk%U%&7J#$%&R%;g#$%$70%…A$%&E&% 6+%6?6%&7>A%&?6%6^>%#$4j0%Fk#$%_ay(b%&7X(b%CŠ>b%D[>b‰ed%T0u2%#78%)*+#%,-%7U%&7J#$% @0](%CA?&%H8%&:>%6s*%,0%,G67%CŠ%F%,0U*%@70%6'#d

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

5


A

.Net

C

B

/:*#$%&"(%;0<*%78#7

L>#7%C?67%6?6%69#$%H0U6%6'#%,8(b%6'#%)*>#%&"(ˆ%K+#7%3?Ab%#7›6%#7ƒ%H8%70]#%&7G%6?6%69#$%H0U6%6'#%27+0%,8(% &:A#$%#$8Vd !7#$%7[>%;S#b%67s#$%&}%;>#$%67j%Dl&%F*VU& !7#$%;S#%;v&%78#$%(*>%;1#%7#%#7Y#%78#$b%ddd !7#$%;S#%78#$%3?#%;1#%7#%$0>A%78#$b%ddd !7#$%;S#%78#$n7[>%;S#%;1#%7#n)*?%7#%&7*%&0<#b%‰ !7#$%;S#%;v&%78#$n7[>%;S#%;1#%7#n)*?%7#%670%&:+b%‰ K9#$%#B%)*?%7#b%78#$%67Y(%,*"#%67*V]#b‰ WdH‰

R

!"#$%&'(()*+(,(672<>('?@(A.42(0B<0

C*#$%6E2%#7>#7%#7#$%&79#$%&0#%)*>#%&:‚#$%_F450%F#$%3+#$%F%,0U*%H8%30]*%;˜e%H<%&w#7%7w#7%7A&%;g#$%@0#7%FA>#7% 6^>%FA>#7%#$70U2b%$0u2%x>#%,Z#7%;A%6[%6?0%#7w#%&N#$%)*>#%H<%&w#7%7w#7%@0#7%FA>#7%6f#$%#74%#7#$%69#$%H0U6%6'#% &7yA%Fœ0b%7%&:B%:>%)*V1&%;G#7%@G2%&7j0d

&€NL%L€NL%_GNL%`JINLk%K*#$%6E2%#7>#7%&79#$%&0#%H<%&w#7%7w#7%7A&%;g#$%@0#7%FA>#7%6^>%FA>#7%#$70U2 /N#$%7B2%&w#7%7w#7%&80%C+#%_CJ%F4%&0<#%(v&b%&0<#%#$"#%78#$b%#B%27+0%&7*b%27+0%&:+b%78#$%&˜#%@7Abdde%;1#%&7j0%% ;0](%70U#%&0d LA>#7%&7*n$0?%HJ#n670%27Pn,Z0%$g2%&:A#$%#$8Vn%&7?#$n%)*-%n%#\( /A2%#7#$%(v&%78#$%3?#%67Vb%#7#$%@7?67%78#$%6[%FA>#7%CJ%6>A%#7E&b%#7#$%#7"#%H0X#%@0#7%FA>#7%6[% FA>#7%%CJ%6>A%#7E&%&7yA%F#$%30]*%;˜d cA%C?#7b%;?#7%$0?%&J6%;g%&\#$%&:4ƒ#$%H<%FA>#7%&7*n670%27Pn,Z0%,b%‰%)*>%&}#$%@¢b%&}#$%)*-b%&}#$%#\(d O7"#%&P67b%CA%C?#7%FA>#7%CJn,Z0%$g2%6^>%&}#$%#7[(%78#$n(v&%78#$n@7?67%78#$d cA%C?#7b%;?#7%$0?%&w#7%7w#7%&7R6%70U#%@1%7A67%@0#7%FA>#7d%

6

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%&0<#

4*+#%,-%&E&%6+%6?6%#$70U2%HI%,0X#%)*>#%;1#%&80%@7A+#%&0<#b%3>A%$˜(%&0<#%(v&b%&0<#%$Š0b%&0<#%H>V%#$"#%78#$d%…Y2%H8%0#% 2701*%&7*n2701*%670%&0<#%(v&£%3?A%#Bn3?A%6[%#$"#%78#$d%Ž#%^V%#70U(%670b%,U#7%67*V]#%&0<#%&7yA%;u#$%(‘*%6^>%6?6% #$"#%78#$%70U#%78#7d =*+#%,-%670%_&0<#%(v&n#$"#%78#$e%67v6%67%&7yA%)*V%&:w#7ˆ%

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF('.4<

{<%D*E&%670 al&%F*VU&%_;>%6E2%—%670>%6E2%Dl&%F*VU&%&7yA%$0?%&:Ge

R

O7?&%78#7%2701*%670n3?A%#Bd a?6%#7Y#%&7R6%670d /7yA%Fœ0%&˜#%)*’%&7yA%#$*VX#%&U%$J6%_¤cLb%h¤ibddde M0](%&:>%CJ%F4%&˜#%)*’%#$>V%@70%,Y2%2701*%&7*n670 …Y2%FR%&A?#%#$"#%C?67%&7*%670d%

Ž#% 3?A% 6?A% ,4*% 67*V]#% &0<#% &U% ,0#7% ;g#$% &7yA% &}#$% #$8Vb%@¢b%)*-b%#\(%&7yA%7>0%274S#$%27?2ˆ%&:R6%&012%H8% $0?#% &012d% Ž#% ;u#$% &7yA% (‘*% 6^>% xg% &80% 67P#7% 7Av6% &7yA%(‘*%#$4j0%Fk#$%&R%;G#7%#$7>d K7A%27l2%&7*n670%69#$%#B%F#$%3+#$%@Xˆ%&7*n670%#70<*% ;J0%&4B#$b%#70<*%7[>%;S#%&:A#$%o%2701*d /R%;g#$%&P#7%6701&%@7E*%&7>#7%&A?#%@70%&7*n670%69#$% #B%&:A#$%7#%6701&%@7E*d /701&%,Y2%3u&%&A?#%;G#7%@7A+#%&R%;g#$%67A%#$70U2%HI% &7*n670%&7yA%&}#$%@7A+#%(I6%&7*%670b%$0u2%#7"#%H0X#% #7Y2% ,0U*% 6[% &7]% @79#$% :8#7% H<% @1% &A?#% H‘#% ;G#7% @7A+#%67P#7%D?6d /R%;g#$%&P#7%&A?#%H8%767%&A?#%3u&%&A?#%DŠ%,-%67X#7% ,U67%&š%$0?%6*J0%@¢d

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

7


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%(*>%78#$

T7yA%Fœ0%)*V%&:w#7%(*>%78#$%67v&%67b%C?&%H50%)*V%&:w#7%&7R6%&1d%M0](%CA?&%)*?%&:w#7%&7R6%70U#%#$70U2%HI%(*>%78#$% =*+#%,-%)*V%&:w#7%(*>%78#$ˆ% ¥X*%6'*%(*>%78#$ {S#%;v&%78#$ …G67%#7Y#%78#$ {v&%6‚6 !7Y#%78#$b%@0](%&:>b%#7Y2%@7A KY2%#7Y&%7[>%;S# /7>#7%&A?#d K?6%3456%6^>%)*V%&:w#7%6[%&7]%CŠ%FI#$%&:w#7%&R%&}%;'*% ;1#%6*J0%7Av6%3•%)*>%o%CJ%3456%@79#$%6'#%CŠ%FI#$d L%,0U*%6^>%$0>0%;A#%C>*%;4B6%&7}>%74ƒ#$%&}%$0>0%;A#% &:456%(8%@79#$%27+0%&J#%#70<*%&7j0%$0>#%;]%#7Y2%,0U*%,0d

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(@2G(0B<>(

&}%@70%,Y2%VX*%6'*%(*>%78#$%67A%;1#%@70%&7>#7%&A?#d

=*+#%,-%¥X*%6'*%(*>%78#$ˆ /w#7%&:#$%Dl&%F*VU&d /w#7%&:#$%;v&%78#$d /w#7%&:#$%#7Y#%78#$d =*+#%,-%{S#%;v&%78#$%(*>ˆ /w#7%&:#$%Dl&%F*VU&d /w#7%&:#$%#7Y#%78#$d /w#7%&:#$%69#$%#Bd

=*+#%,-%,G67%#7Y#%78#$ cJ%,'#%$0>A%78#$ …G67%$0>A%78#$%&}#$%,'# /A%&R%;g#$%¥X*%6'*%(*>%78#$%7Av6%{S#% ;v&%78#$%(*>%&}ˆ {S#%78#$%3?# …U#7%C+#%D*E&d =*+#%,-%6701&%@7E*%FA>#7%CJd =*+#%,-%$0?%(*> …G67%CŠ%;S#%$0?%(*>%6^>%&}#$%(v&%%%%% %%%%%%%78#$d x+#$%$0?%(*>%78#$%$'#%#7E&d cA%C?#7%$0?%(*>d =*+#%,-%&79#$%&0#%#78%6*#$%6E2b%27"#%,A0%#78%6*#$%6E2%&7yA%#70<*%&0X*%67P%;]%)*+#%,-%H8%27I6%HI%6?6%3?A%6?A% 27"#%&P67b%&7J#$%@Xd O7"#%&P67%(*>%78#$ˆ%O7"#%&P67b%&7J#$%@X%78#$%(*>%&7yA%#70<*%&0X*%67Pb%27I6%HI%69#$%&?6%)*+#%&:Gb%:>%)*V1&%;G#7d%

8

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%78#$%&˜#%@7A

00U6%)*+#%,-%78#$%&˜#%@7A%&J&%$0u2%FA>#7%#$70U2%6[%$[6%#7w#%;>%670<*%H<%C+#%27t(%6^>%(w#7d%=*+#%,-%&˜#%@7A%&J&% ;˜#$%#$7>%H50%H0U6%)*+#%,-%#$*˜#%HJ#%,4*%;g#$%&J&b%7#%671%;4B6%:^0%:A%&:A#$%@0#7%FA>#7b%;˜#$%&7j0%7#%671%;4B6% :^0%:A%&7E&%&7A?&%78#$%7[>ˆ%(E&%78#$b%74%7•#$b%)*?%7#b%,0%&7j0b‰

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF('H<(I0J

=*+#%,-%&˜#%@7Aˆ % /˜#%@7A%&7yA%/N#$%@7Ab%@7Ab%HG%&:Pb%)*'Vb%,9%78#$b%% % cy:0>,nŽ(y0 % /˜#%@7A%&7yA%(8*%C›6b%)*V%6?67%;[#$%$[0b‰ % /˜#%@7A%&7yA%#70<*%;S#%HG%&P#7d % /˜#%@7A%&J0%&70]*b%&J0%;>b%&˜#%@7A%>#%&A8#%_7#%(s6%% % &˜#%@7Aed % /˜#%@7A%&7yA%(Z%3g%_@0&ed % /*N0%78#$%&˜#%@7Ab%H~#$%)*>V%78#$%&˜#%@7Ad =*+#%,-%7#%&˜#%@7A % #%CŠ%FI#$ % #%3+A%78#7 /˜#%@7A%&7yA%&w#7%&:#$ˆ % 8#$%,0%&7j0 /˜#%@7A%&7R6%&1%_LR>%H8A%D?6%#7Y#%&7R6%#7Y2b%&7R6% % 8#$%67Y(%,*"#%67*V]# D*E&%6^>%&7^%@7Ae /˜#%@7A%&80%67P#7%_LR>%H8A%67s#$%&}%6^>%@1%&A?#e 8#$%C”#%C8#$%;]%3?#%_§/˜#%@7A%&80%67P#7%—%{S#%% % 78#$%3?#%$0%78#$e /˜#%@7A%&4S#$%,>0%_§/˜#%@7A%&80%67P#7%¨%{S#%;v&%% % 78#$%(*>%¨%…U#7%C+#%D*E&%—%{S#%;v&%78#$%3?#e O74S#$%27?2%&P#7%$0?%HJ#%78#$%&˜#%@7Aˆ%%&:B%;˜#$%&7j0% 6?6%274S#$%27?2ˆ xw#7%)*"#%$0>%)*V<#%6*J0%@¢ xw#7%)*"#%$0>%)*V<#%&7j0%;0]( /7R6%&1%;P67%F>#7%&7yA%…9 /7R6%&1%;P67%F>#7%&7yA%cy:0>, !7Y2%&:456b%D*E&%&:456%_¡Ž¡“e K7A% 27l2% &701&% ,Y2% 274S#$% 27?2% &P#7% $0?% HJ#% &7yA% &}#$%(Z%78#$d

O7"#%&P67%78#$%&˜#%@7Aˆ O7"#%&P67%`xKˆ%O7"#%,A0%78#$%&7yA%&‡%&:‚#$%;[#$%$[2%FA>#7%% CJn67*%@¢d O7"#% &P67% a¥¦ˆ% O7"#% ,A0% 78#$% &7yA% &‡% &:‚#$% ;[#$% $[2% ,Z0%%%%% $g2n67*%@¢d O7"#%&P67%;g#$%;>%670<*%H50%6?6%67‡%&0X*%FA%#$4j0%Fk#$%&R% ;G#7%#$7>d /701&%,Y2%@0](%CA?&%H%(9ˆ KE(nK+#7%3?A%D*E&%78#$%"(%@7An%HG%&:Pn)*'Vn(8*n%Cy:0>,b‰ K+#7% 3?A% 78#$% &˜#% @7A% #$A80% #$4–#$% >#% &A8#% _F450% &J0%% &70]*b%&:X#%&J0%;>e K+#7%3?A%78#$%$'#%71&%7#%CŠ%FI#$d /0U#%P67ˆ {0<*%67‡#7%@0](%@X%&R%;g#$d %&:B%#7Y2%(Z%78#$ncy:0>,n0(y0%3€#$%(?V%)*l&%(Z%H67d !7Y#%F%,0U*%cy:0>,nŽ(y0%&}%hD6y,d M0](%&:>%CJ%F4%&˜#%@7A%#$>V%&:A#$%(8#%7w#7%#7Y2nD*E&%% %%%%%%%78#$d

9

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

9


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%3?#%78#$

050%27"#%7U%=*+#%,-%3?#%78#$b%6?6%)*V%&:w#7%#$70U2%HI%3?#%78#$%;4B6%&701&%@1%;'V%;^b%@7l2%@P#%H8%&R%;g#$%7[>d%T[2%

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(K9<(0B<>

27'#%@0](%CA?&%7A&%;g#$%3?#%78#$%67v6%67b%$0+(%&+0%H0U6%#7Y2%,0U*%H8%&:>%6s*%&79#$%&0#%6^>%#7"#%H0X#%@0#7%FA>#7b% $0u2%#7"#%H0X#%@0#7%FA>#7%67\(%C[6%@7?67%78#$%&J&%7S#d =*+#%,-%)*V%&:w#7%3?#%78#$ ¥X*%6'*%3?A%$0? {S#%;v&%78#$ …G67%$0>A%78#$ !7Y#%&0<#%s#$%&:456 a*E&%@7Ab%$0>A%78#$ a*E&%7[>%;S# /7*%&0<# K?6%3456%6^>%)*V%&:w#7%6[%&7]%CŠ%FI#$%&:w#7%&R%&}%;'*% ;1#%6*J0%7Av6%3•%)*>%o%CJ%3456%@79#$%6'#%CŠ%FI#$d L%,0U*%6^>%$0>0%;A#%C>*%;4B6%&7}>%74ƒ#$%&}%$0>0%;A#% &:456%(8%@79#$%27+0%&J#%#70<*%&7j0%$0>#%;]%#7Y2%,0U*%,0d =*+#%,-%{S#%78#$%3?# /w#7%&:#$%Dl&%F*VU& /w#7%&:#$%$0>A%78#$d /w#7%&:#$%69#$%#Bd L8#7%C”#%78#$%_T0%78#$%67A%;S#%78#$e /A%&R%;g#$%¥X*%6'*%(*>%78#$n{S#%78#$%(*>n…U#7% C+#%D*E&%&}%{S#%78#$%3?#d =*+#%,-%…G67%$0>A%78#$ /7j0%7#%$0>A%78#$ cJ%,'#%$0>A%78#$ {G>%67‡%$0>A%78#$ WdH‰ =*+#%,-%@1%7A67%@0#7%FA>#7 M1%7A67%@0#7%FA>#7%&N#$%&7]d O7"#%3N%@1%7A67%&7yA%27~#$%@0#7%FA>#7d O7"#%3N%@1%7A67%&7yA%#7"#%H0X#%@0#7%FA>#7d M1%7A67%&7yA%#$8#7%78#$b%#7[(%78#$b%(v&%78#$d M1%7A67%7yA%@7?67%78#$b%#7[(%@7?67%78#$b%&‡#7b% @7*%HR6d

=*+#%,-%67P#7%C?67%3?#%78#$ K7P#7%C?67%$0?ˆ%K7P#7%C?67%$0?%6[%&7]%&A%&:R6%&012%&}%27'#%(<(%7Av6%#7Y#%&}%3+#$%$0?%6[%C”#%3€#$%hD6y, T0?%3?#%&J0%&70]*b%&J0%;> T0?%3?#%$0j%H8#$ T0?%3?#%&7yA%CJ%,4B#$ T0?%3?#%;v6%30U&%&7yAˆ M7?67%78#$%;v&%30U& !7[(%@7?67%78#$ /‡#7b%&78#7%27Jd M7*%HR6d K70%#7?#7b%6Š>%78#$d /7j0%7#%&7>#7%&A?# !$*VX#%&U%$0>A%FG67%_T0?%3?#%#0X(%V1&%3€#$%W!{%7>V%#$A0%&Ue O74S#$%&7s6%$0>A%78#$ O7'#%(<(%&R%;g#$%@0](%&:>%H8%?2%$0?%3?#%@70%#7Y2%;S#%78#$%3?#%7Av6%7[>%;S#%3?#%78#$d

10

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%3?#%78#$

R

K7P#7%C?67%@7*V1#%(Z0 M7*V1#%(Z0%&7yA%(v&%78#$%_r*>%#%C+#%27t(%`%;4B6%&v#$%D%C+#%27t(%¥e M7*V1#%(Z0%&7yA%#7[(%78#$%_r*>%#%C+#%27t(%_`%7Av6%xb‰de%;4B6%&v#$%D%C+#%27t(%¥e M7*V1#%(Z0%&7yA%KA(3A%_r*>%#%C+#%27t(%`%H8%(%C+#%27t(%x%H8b‰%;4B6%&v#$%D%C+#%27t(%¥e M7*V1#%(Z0%&7yA%FA>#7%CJ%7[>%;S#d M7*V1#%(Z0%&7yA%FA>#7%CJ%6g#$%F˜#%6*J0%;B&d T0?%&:G%&P#7%@7*V1#%(Z0%,8%CJ%,4B#$%7Av6%CJ%&0<#b%H8%6[%&7]%&701&%,Y2%&7yA%#70<*%3Y6d =*+#%,-%@7?67%78#$ˆ =*+#%,-%&79#$%&0#%@7?67%78#$ /79#$%&0#%,0X#%7U /79#$%&0#%$0>A%FG67 /79#$%&0#%69#$%#B K70%&01&%69#$%#B #%(s6%69#$%#B K9#$%#B%)*?%7#d O7"#%,A0%@7?67%78#$ˆ%O7"#%,A0%@7?67%78#$%&7yA% #70<*%&0X*%67P%;]%F‹%)*+#%,-%H8%27I6%HI%6?6%3?A% 6?A%27"#%&P67b%&7J#$%@Xd O7"#%&P67%&w#7%7w#7%)*>#%7U%@7?67%78#$ˆ O7"#%&P67%FA>#7%CJ%;>%670<*d M7?67%78#$%,"*%#$8V%@79#$%$0>A%FG67 M7?67%78#$%$0>A%FG67%&74j#$%D*VX#d M7?67%78#$%&74j#$%D*VX#%&7>#7%&A?#%&:‹%7#b%CJ%,'#%&:‹%% 7#b‰WdH‰ =*+#%,-%7A>%7˜#$n@X%$0?%67A%#$4j0%(*>%78#$ =*+#%,-%7A>%7˜#$%6^>%#7"#%H0X#%3?#%78#$d =*+#%,-%0#%7[>%;S#d

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(K9<(0B<>

K7P#7%C?67%6701&%@7E* K701&%@7E*%&7yA%(v&%78#$%_r*>%#%C+#%27t(%`%;4B6%&v#$n$0+(%$0?%D%;˜#$e K701&%@7E*%&7yA%#7[(%78#$%_r*>%#%C+#%27t(%_`%7Av6%xb‰de%;4B6%&v#$n$0+(%$0?%D%;˜#$e K701&%@7E*%&7yA%KA(3A%_r*>%#%C+#%27t(%`%H8%(%C+#%27t(%x%H8b‰%;4B6%&v#$n$0+(%$0?%D%;˜#$e K701&%@7E*%FA>#7%CJ%7[>%;S#d K701&%@7E*%FA>#7%CJ%6g#$%F˜#%6*J0%;B&d T0?%&:G%&P#7%6701&%@7E*%,8%CJ%,4B#$%7Av6%CJ%&0<#b%H8%6[%&7]%&701&%,Y2%&7yA%#70<*%3Y6d

%

/701&%,Y2%6?6%671%;g%@0](%CA?&%&'(%H%(9ˆ KE(nK7A%27l2%!W%3?#%78#$%CŠ>%,0%$0?%3?#%7>V%@79#$%_C>*% @70%$0?%3?#%;4B6%,EV%&R%;g#$%&}%67P#7%C?67%$0?ed KE(nK7A%27l2%#7"#%H0X#%3?#%F450%$0?%&J0%&70]*d K71%;g%@0](%CA?&%69#$%#B%H4B&%7#%(s6ˆ K+#7%3?A%@70%69#$%#B%H4B&%7#%(s6d K7*V]#%2701*%3?#%78#$%C>#$%&w#7%&:#$%67j%Dl&%F*VU&d KE(%3?#%@70%69#$%#B%H4B&%7#%(s6d K71%;g%@0](%CA?&%69#$%#B%)*?%7#ˆ KE(%3?#%@70%@7?67%78#$%6[%o%2701*%3?#%78#$%#B%)*?%7#d KE(%3?#%@70%@7?67%78#$%6[%&E&%6+%2701*%3?#%78#$%#B%)*?%7# K7j%Dl&%F*VU&%@70%@7?67%78#$%6[%o%2701*%3?#%78#$%#B%)*?%7#d K7j%Dl&%F*VU&%@70%@7?67%78#$%6[%&E&%6+%2701*%3?#%78#$%#B%)*?%7# KE(nK7A%27l2%@X%$0?%_@X%$0?%67A%#$4j0%(*>%78#$e WdH‰ O7"#%&P67%3?#%78#$ˆ%O7"#%&P67b%&7J#$%@X%F%,0U*%3?#%78#$%&7yA%#70<*%670<*%@7?6%#7>*b%27I6%HI%69#$%&?6%)*+#%&:Gb% ,X#%@1%7A67%@0#7%FA>#7b%C+#%D*E&b‰K?6%67‡%&0X*%27"#%&P67%FA%#$4j0%Fk#$%&R%;G#7%#$7>d Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

11


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%3?#%,Q

*7"#%7U%=*+#%,-%3?#%,Q%6[%;'V%;^%&P#7%#\#$%#74%O7"#%7U%)*+#%,-%3?#%78#$d%/*V%#70X#b%&:A#$%27"#%7U%#8Vb%6?6%(8#%

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(K9<(EL

7w#7%#7Y2%;4B6%&701&%@1%,0%;S#%$0+#%7S#b%&7"#%&70U#%7S#%;]%67*VX#%Fk#$%67A%6?6%6Š>%78#$b%C0X*%&7Gb%C7A2b‰

!$A80%6?6%&P#7%#\#$%#74%27"#%7U%=*+#%,-%3?#%78#$b%27"#%7U%=*+#%,-%3?#%,Q%6~#%6[%&7X(%(g&%CJ%&P#7%#\#$%C>*ˆ %&:B%#7Y2%,0U*%#7>#7%3€#$%&701&%3G%;‚6%(Z%H67d =*+#%,-%&7Q%@7?67%78#$ /79#$%&0#%@7?67%78#$ˆ%‚%&X#b%;G>%67‡b%CJ%F0%;g#$b%y(>0,b%% %%%%%%%%CJ%Kr!Lb%#$8V%C0#7b‰ …G67%CŠ%(*>%78#$ 7A%% 7A %% K?6%67P#7%C?67%$0?b%6701&%@7E*b%@7*V1#%(Z0%?2%FI#$%67A%% %%%%%%%%&}#$%,A0%&7Qd TŠ0% &0#% #7›#% _78#$% ,A&e% $050% &70U*% 674S#$% &:w#7% 3?#% 78#$% (50%_Fk#$%crc%(AFy(e TŠ0%y(>0,%_78#$%,A&e%$050%&70U*%674S#$%&:w#7%3?#%78#$%(50d K?6%3?A%6?A%&7J#$%@Xb%27"#%&P67%FA>#7%CJ%3?#%78#$%_,Qed

12

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%69#$%#B

*7"#%7U%=*+#%,-%69#$%#B%&7yA%Fœ0%&E&%6+%6?6%@7A+#%69#$%#B%27+0%&7*b%27+0%&:+b%#B%H>Vb%&(%s#$b‰%L%,0U*%6^>%27"#% 7U%#8V%;4B6%&7}>%74ƒ#$%&R%;g#$%&}%6?6%27"#%7U%@7?6%_r*>%78#$b%3?#%78#$b%&0<#%(v&b%#$"#%78#$b%@1%&A?#%&N#$% 7B2b‰ed%=*+#%,-%69#$%#B%&J&%$0u2%FA>#7%#$70U2%67^%;g#$%;4B6%F~#$%&0<#b%$0+(%6?6%@7A+#%69#$%#B%)*?%7#b%69#$% #B%@7[%;~0b‰

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(:M<>(<N

/7yA%Fœ0%69#$%#B%670%&01&b%;>%670<*ˆ LR%?#b%69#$%&:w#7b‰ {J0%&4B#$%_M7?67%78#$b%#78%6*#$%6E2b%#7"#%H0X#bdded !7"#%H0X#%3?#%78#$d [>%;S#b%;S#%;v&%78#$b%7B2%;˜#$%H>Vb‰ !$*VX#%&U%$J6%_¤cLb%h¤ibdde%H8%)*V%;N0%C>#$%W!{

=*+#%,-%7#%&7>#7%&A?# % /7yA%Fœ0%69#$%#B%&:A#$%7#b%;1#%% % 7#b%)*?%7#d % / /*N *N0%0%#B *N #B%2 #B %27+ %2 7+0%0%&7 &7*b &7 *b%2 *b %27+ %2 7+0%&:+d 7+ /*N0%#B%27+0%&7*b%27+0%&:+d % … …G6 G67% 7%&7 &7># >#7% 7%&A &A?# ?#dd ?# …G67%&7>#7%&A?#d % M M1% 1%7A 1% 7A6 7A 67% 6 7%&7 7% &7*% &7 *%#B *% #Bn& #B n&:+ n& :+%# :+ %#B %# B M1%7A67%&7*%#Bn&:+%#B % K K70 701& 70 1&%@ 1& %@7E %@ 7E*% 7E *%&7 *% &7># &7 >#7% ># 7%&A 7% &A?# &A ?# K701&%@7E*%&7>#7%&A?# % O O7 7&% 7 &%&: &% &:+% &: +%67 +% 67Y( 67 Y( O7&%&:+%67Y( %  # #%( # %(s6 %( s6%6 s6 %69# %6 9#$% 9# $%#B $% #Bdd #B #%(s6%69#$%#Bd /0U# /0U#%P67 U#%P %P67 %P /R%;g#$%&A%3u&%&A?#%;?#7%$0?%,0%69#$%#B%#$*VX#%&Ud /R%;g#$% /R $%& &A% & A%3u 3u&%&A 3u &A?#%; %;?# ?#7% ?# 7%$0?% 7% ?%, ?% ,0% , 0%69 0% 69#$ 69 #$%# #$ %#B% %# B%#$ #$*V #$ *VX# *V X#%& X# %&Ud %& Ud /R%; %;g# g#$% $%Hl Hl&% Hl &%69 69#$%#B%CJ%, 69 %,Qd %, Qd /R%;g#$%Hl&%69#$%#B%CJ%,Qd /0U# /0 U#%P U# %P67 %P 67%3 67 %3k% %3 k%&: k% &:}% &: }%69 }% 69#$ #$%# #$ %#Bd %# Bd /0U#%P67%3k%&:}%69#$%#Bd /:>% /: >%6s >% 6s*% 6s *%CJ *% CJ%F CJ %F4% %F 4%69 4% 69#$ 69 #$%# #$ %#Bb %# Bb%7 Bb %7# %7 #%(s6 # s6%6 s6 %69# %6 9#$% 9# $%#B $% #B%# #B %#$> %# $>V%&:A#$%(8#%7w $> 7w#7 #7%, #7 %,Y2 Y2%; %;S# S#%7 S# %78# %7 8#$b%7 8# %7[> %7 [>%; [> %;S# %; S#%3 S# %3?# %3 ?#%7 ?# %78# %7 8#$b 8# $b%% $b /:>%6s*%CJ%F4%69#$%#Bb%7#%(s6%69#$%#B%#$>V%&:A#$%(8#%7w#7%,Y2%;S#%78#$b%7[>%;S#%3?#%78#$b% 2701 27 01*% 01 *%&7 *% &7*n &7 *n3? *n 3?A% 3? A%6[ A% 6[%# 6[ %#$" %# $"#% $" #%78 78#$ 78 #$dd #$ 2701*%&7*n3?A%6[%#$"#%78#$d

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

13


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%C+#%D*E&

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(OD<(P2Q'

nJ0%H50%FA>#7%#$70U2%C+#%D*E&b%H0U6%&N%67s6%)*+#%,-%C+#%D*E&%&J&%,8%HE#%;<%:E&%)*>#%&:‚#$%#74#$%:E&%#>#%$0+0d%/N%67s6% )*+#%,-%C+#%D*E&%&J&%C%$0u2%@0](%CA?&%670%27P%27Pb%7%$0?%&78#7%C+#%27t(b%;˜#$%&7j0%6[%&7]%67^%;g#$%;4B6%#$*˜#%,R6% _#$*VX#%,0U*b%#7"#%69#$b‰e%H8%&7j0%$0>#%C+#%D*E&d =*+#%,-%@1%7A67%C+#%D*E& M1%7A67%C+#%D*E&%&N#$%&7]%&7yA%!\(n=*-n/7?#$ M1%7A67%C+#%D*E&%670%&01&%&7yA%#$8Vd M1%7A67%C+#%D*E&%&7yA%;S#%78#$ {?#7%$0?%&w#7%7w#7%&7R6%70U#%@1%7A67%C+#%D*E&d =*+#%,-%#$*˜#%,R6%C+#%D*E& /701&%,Y2%;G#7%(s6 % {G#7%(s6%#$*VX#%HY&%,0U*d % {G#7%(s6%670%27P%#7"#%69#$d % {G#7%(s6%#\#$%C*E&%(?Vn#78%(?V % {G#7%(s6%#\#$%C*E&%#7"#%69#$d A67%;G#7%#$*˜#%,R6 A67%;G#7%#7*%6'*%#$*VX#%HY&%,0U*ˆ%/P#7%,4B#$%!W…%6'#%&701&%6^>%(g&%,U#7%C+#%D*E&d%/A%&R%;g#$%¥X*%% % 6'*%(*>%HY&%&4%#1*%!W…%FR%&:%6~#%&701*d % A67%;G#7%&7j0%$0>#%C+#%D*E&%_&7yA%,U#7%C+#%D*E&e =*+#%,-%)*V%&:w#7%C+#%D*E& ¥X*%6'*%C+#%D*E&ˆ%K[%&7]%#7Y2%(50%%7Av6%% %%%%%%%&A%&R%;g#$%&}%{S#%78#$%3?#%7Av6%&}%@1%% %%%%%%%7A67%C+#%D*E&d …U#7%C+#%D*E&ˆ%K[%&7]%#7Y2%(50%7Av6%&A%% %%%%%%%&R%;g#$%&}%¥X*%6'*%C+#%D*E&d a*E&%#$*VX#%,0U*%:>%C+#%D*E&d !7Y2%@7A%&78#7%27t(b%3?#%&78#7%27t(d !7Y2%271%,0U*%&7*%7˜0d /P#7%$0?%&78#7d

=*+#%,-%670%27P%C+#%D*E&%H8%&P#7%$0?%&78#7d %%%%%%%=*+#%,-%670%27P % O7"#%&P67%670%27P%&7yA%27"#%,A0ˆ % %%%%%%%%{G#7%27Pb%301#%27Pb‰ % %%%%%%%%K70%27P%&:R6%&012b%$0?#%&012b‰ % %%%%%%%%K70%27P%!W…b%!7"#%69#$b%#78%D4ƒ#$b%&701&%3Gbdd % %%%%%%%%WddH‰%_LA%#$4j0%Fk#$%&R%;G#7%#$7>e % O7"#%&P67%670%27P%&7yA%;J0%&4B#$%&P#7%$0?%&78#7 % %%%%%%%%!7[(%C+#%27t(b%C+#%27t(b%3?#%&78#7%27t( % %%%%%%%%K9#$%&:w#7b%FR%?#b%7B2%;˜#$b‰ %%%%%%%/P#7%$0?%&78#7 /Y2%7B2%670%27P%H8%&P#7%$0?%&78#7%&7yA%;J0%&4B#$%&P#7%$0?%&78#7%#$4j0%Fk#$%&R%;G#7%#$7>%_…U#7%% % % C+#%D*E&b%&78#7%27t(b%3?#%&78#7%27t(b%69#$%;A#b%69#$%&:w#7b%7#%(I6b%‰ed /0X*%&7s6%27"#%3N%670%27P%67*#$%,0#7%7A&b%FA%#$4j0%Fk#$%&R%;G#7%#$7>ˆ%/7yA%670%27P%!W…b%;G#7%% % % (s6%$0j%69#$b%7U%CJ%6J%;G#7b‰ O7"#%&P67%6S%6E*%$0?%&78#7 O7"#%&P67%301#%;g#$%$0?%&78#7%)*>%6?6%@¢d cA%C?#7%$0?%&78#7%&7R6%&1%H8%$0?%&78#7%;G#7%(s6

14

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

=*+#%,-%FG67%HI%$0>%69#$

R

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(OD<(P2Q'

=*+#%,-%FG67%HI%#7Y#%$0>%69#$ /7yA%Fœ0%#7Y2%—%D*E&%—%&˜#%78#$%7[>%HY&%&4%#7Y#%$0>%69#$d /P#7%$0?%&78#7%$0>%69#$%&7yA%&}#$%7B2%;˜#$d /P#7%,Z0%,%FG67%HI%$0>%69#$%&7yA%&}#$%7B2%;˜#$d K9#$%#B%FG67%HI%$0>%69#$d =*+#%,-%78#$%$Š0%$0>%69#$%#$A80d /7yA%Fœ0%,4B#$%78#$%7[>%$Š0%$0>%69#$%#$A80%&7yA%&}#$%;J0% &?6%$0>%69#$d /P#7%$0?%&78#7%C+#%27t(%$0>%69#$%#$A80d =*+#%,-%69#$%#B%$0>%69#$d

15


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%/cK{%.%KKLK

T7yA%Fœ0%&w#7%7w#7%&\#$%$0+(b%,*"#%67*V]#%&80%C+#%6J%;G#7d%/R%;g#$%&P#7%&A?#%H8%27"#%3N%670%27P%@7E*%7>Ab%670%27P%

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(6R#S(,(##T#

69#$%6I%.%FI#$%6I%67A%&}#$%;J0%&4B#$%CŠ%FI#$d M1%&A?#%&80%C+#%6J%;G#7ˆ% /7yA%Fœ0%&79#$%&0#%&80%C+#ˆ % !$*VX#%$0? % M7E*%7>A%,fV%@1d % T0?%&:G%6~#%,0d % /7j0%$0>#%@7E*%7>A % /7j0%$0>#%@7E*%7>A%,fV%@1 % /7j0%$0>#%@7E*%7>A%6~#%,0d /7yA%Fœ0%&w#7%&:#$%&80%C+# % r50%(*>b%674>%CŠ%FI#$ % {>#$%CŠ%FI#$b%6~#%@7E*%7>A % {>#$%CŠ%FI#$b%;Z%@7E*%7>A%71&d % !$4#$%CŠ%FI#$b%67j%&7>#7%,% {Z%&7>#7%,…G67%CŠ%&7>V%;N0b%,*"#%67*V]#%&80%C+#d O74S#$%27?2%@7E*%7>Aˆ%%&:B%274S#$%27?2%@7E*%7>A%;4j#$%&7©#$d /P#7%@7E*%7>A%&R%;g#$ˆ%/R%;g#$%&P#7%@7E*%7>A%H8%27"#%3N%670%27P%@7E*%7>A%67A%6?6%&:*#$%&"(%670%27Pd%K7A%%%% %%%%%%%27l2%#$4j0%Fk#$%CŠ>%,0%$0?%&:G%@7E*%7>A%&7yA%VX*%6'*d% % M1%&A?#%69#$%6Ib%FI#$%6Iˆ% /7yA%Fœ0%!7Y2.a*E&./˜#%69#$%6I%FI#$%6I%#74%% %%%%%%%78#$%7[>b%HY&%&4d /7yA%Fœ0%H8%&R%;g#$%&P#7%27"#%3N%670%27P%69#$%6I%% %%%%%%%%FI#$%6Ib%670%27P%&:+%&:456%@7?6%_o mb%m meˆ K70%27P%3>#%;'*b%670%27P%;Z%27"#%3Nb%670%27P%% % 674>%27"#%3Nd cJ%,'#%27"#%3Nb%;Z%27"#%3Nb%6~#%,0d

16

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%@1%&A?#%&N#$%7B2

*7"#%7U%@1%&A?#%&N#$%7B2%,8%27"#%7U%#7Y#%&E&%6+%6?6%3u&%&A?#%&}%6?6%27"#%7U%@7?6%;]%0#%CN%C?67%@1%&A?#b%3?A%6?A% &7*1%H8%3?A%6?A%&80%67P#7d%K?6%27"#%7U%@7?6%&R%;g#$%67*V]#%3u&%&A?#%H8A%27"#%7U%@1%&A?#%&N#$%7B2%#X#%M1%&A?#% 67‡%6'#%@0](%&:>b%:8%CA?&%,0%F%,0U*b%&7R6%70U#%&7X(%o%CJ%3u&%&A?#%27"#%3Nn@1&%67*V]#%6*J0%@¢%,8%6[%&7]%0#%;4B6%3?A% 6?A%&80%67P#7%H8%CN%C?67%@1%&A?#d

R

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

!"#$%&'(()*+(,(UV('J9<('W<>(0NX

!\(%&80%67P#7%6[%&7]%&701&%,Y2%&:k#$%7Av6%@7?6%#\(%F4S#$% ,G67d /R%&701&%,Y2%6?6%3u&%&A?#%DŠ%,-%6*J0%&7?#$%;]%27'#%(<(%&7R6% 70U#%&R%;g#$d xu&%&A?#%@1&%67*V]#%&R%;g#$d xu&%&A?#%27"#%3N%&R%;g#$d xu&%&A?#%@7[>%CN%H8%D?6%;G#7%@1&%)*+%@0#7%FA>#7d /A%3u&%&A?#%DŠ%,-%67X#7%,U67%#$A0%&U%6*J0%@¢d !$A80% ;˜#$% &0<#% W!{b% 27'#% (<(% 67A% 27l2% 0#% &A8#% 3g% CN% C?67%@1%&A?#%H8%3?A%6?A%&80%67P#7%C>#$%;˜#$%&0<#%#$A0%&U% @7?6b%FR>%H8A%&‡%$0?%)*V%;N0%6*J0%@¢d x?A%6?A%&80%67P#7%6[%&7]%0#%&7yA%(‘*%6^>%)*V1&%;G#7%oŸ% 7Av6%)*V1&%;G#7% |d%/R%;g#$%6Y2%#7Y&%“#,0#y%(‘*%3?A% 6?A%(50%#7E&%6^>%3g%&80%67P#7%_#1*%6[e %&:B%767%&A?#%m%CN%@1%&A?#%_#g0%3g%H8%&7*1e%6k#$%,u6b% $0u2%&01&%@0U(%&7j0%$0>#b%@79#$%27+0%#7Y2%,0U*%m%,'#d w#7%&7s6%CN%@1%&A?#ˆ%!7Y&%@-%67*#$d Ž#% 3?A% 6?A% 6^>% 6?6% ;S#% HG% &78#7% H0X#% H8% 3?A% 6?A% 7B2% #7E&%#$>V%&s6%&7w%(8%@79#$%6'#%&7X(%&7>A%&?6%DŠ%,-d x?A%6?A%&80%67P#7b%CN%C?67%@1%&A?#ˆ%6*#$%6E2%;'V%;^%7U% &7J#$%CN%@1%&A?#b%3?A%6?A%&80%67P#7%H8%3?A%6?A%&7*1%&7yA% )*V%;G#7%(50%#7E&%6^>%3g%&80%67P#7%H8%67*t#%(R6%@1%&A?#% W0U&%!>(d x?A%6?A%)*+#%&:Gˆ%O7"#%&P67%6?6%67‡%CJ%&80%67P#7b%27"#%&P67% 3?A%6?A%&80%67P#7%_K{M/b%M=MLb%…K//bddeb%3?A%6?A%,Z0%,% &7yA%#$8#7b%27~#$%3>#b‰

17


A

.Net

C

B

O7"#%7U%3?A%6?A%&7*1

+67%%&A?#%H8%&7yA%Fœ0%6?6%@7A+#%&7*1%H8%#$7>%HI%6^>%FA>#7%#$70U2%H50%#78%#456d%%K*#$%6E2%6?6%(‘*%3?A%6?A% &7*1%78#$%&7?#$b%)*-b%0#%CN%C?67%@1%&A?#%H8%3?A%6?A%)*V1&%&A?#%&7*1%6*J0%#\(d K*#$%;'V%;^%3g%CN%C?67%@1%&A?#%H8%3?A%6?A%&80%67P#7%&7yA%)*V%;G#7%6^>%W0U&%!>(d

R

!"#$%&'(()*+(,("9J(:9J('02V

K*#$%6E2%7U%&7J#$%CN%H8%(‘*%30]*%&7yA%)*V1&%;G#7% |%H8%)*V1&%;G#7%oŸd %&:B%&:P67%D*E&%F%,0U*%&}%CN%@1%&A?#%#g0%3g%)*>%CN%@1%&A?#%&7*1d K7A%27l2%#7Y#%F%,0U*%&}%hD6y,d% %&:B%&0U#%P67%&:>%6s*%#7>#7%CJ%7[>%;S#d K9#$%6I%@0](%&:>%;J0%6701*%3+#$%@X%&7*1%T/T/%H8%CN%6?0%&80%@7A+#%&7*1%_oŒŒb%ŒŒŒooe /R%;g#$%@1&%67*V]#%F%,0U*%C>#$%27'#%(<(%/MM%;]%0#%(Z%H67%Œ%670<*b%#$4j0%Fk#$%%@79#$%6'#%#7Y2%,0U*%,0d %&:B%@-%;0U#%&Š%H8%#g2%3?A%6?A%&7*1%“#,0#yd K74S#$%&:w#7%,*9#%6Y2%#7Y&%6?6%67P#7%C?67%H8%30]*%(‘*%&7*1%(50%#7E&d

cN%C?67%@1%&A?#ˆ cN%670%&01&%&80%@7A+# cN%6?0%&N#$%7B2% cN%#7Y&%@-ˆ%!7Y&%@-%67*#$b%#7Y&%@-%&7*b%#7Y&%@-%670b%#7Y&%@-%(*>%78#$b‰ x+#$%6"#%;J0%&80%@7A+#d K"#%;J0%69#$%#B K"#%;J0%78#$%&˜#%@7A WdH‰ x?A%6?A%)*V1&%&A?#%&7*1 x?A%6?A%@1&%)*+%7A&%;g#$%@0#7%FA>#7 x+#$%6"#%;J0%@1%&A?# …4*%67*V]#%&0<#%&U /7*V1&%(0#7%3?A%6?A%&80%67P#7%

18

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%27"#%&P67%@0#7%FA>#7%.%`xKd!y&%xŽ

TP67%7B2%&:R6%&012%H50%69#$%6I%27"#%&P67%F%,0U*%;>%670<*%O0HA&/>3,y%6^>%hD6y,b%`xKd!y&%xŽ%,8%(g&%69#$%6I%7*%70U*% $0u2%#$4j0%CŠ%FI#$%6[%&7]%&R%&A%6?6%(‘*%3?A%6?A%27"#%&P67%&7yA%VX*%6'*%H50%6?6%&7>A%&?6%T›2%.%/7+%;S#%$0+#% _L:>$.L:A2ed%

R

r0%(‘*%3?A%6?A%67‡%6'#%&701&%@1%_$›2.&7+e%o%,'#%F*V%#7E&b%C>*%;[%#7u#$%H8A%27'#%(<(b%27'#%(<(%&R%;g#$%% 6Y2%#7Y&%,0%@70%F%,0U*%6[%CR%&7>V%;N0d K7A%27l2%&:*V%#$4B6%_L:0,,.LA„#e%F%,0U*%&}%&N#$%7B2%;1#%670%&01&ˆ%(*J#%Dy(%670%&01&%67‡%&0X*%#8Ab%67‡%6'#% 6,06@%67*g&%H8A%67‡%&0X*%;[d W50%`xKd!y&%xŽb%(‚0%6"*%7•0%H<%&w#7%7w#7%7A&%;g#$%@0#7%FA>#7%C%;4B6%$0+0%;?2%:E&%F‹%F8#$%H8%#7>#7%67[#$d

!"#$%&'(()*+(,(+0?<(01(X0?<('8:0(I.<0(YJG<0

/R%&A%(‘*%3?A%6?A%&7yA%#7*%6'*ˆ K7‡%H50%#7#$%&7>A%&?6%T›2./7+%;S#%$0+#b%#$4j0%Fk#$%6[% &7]% &A% @79#$% $050% 7#% 3?A% 6?A% 27"#% &P67% #70<*% 670<*b% 6*#$% 6E2% #70<*% $[6% #7w#% @7?6% #7>*% H<% &w#7% 7w#7% 7A&% ;g#$%@0#7%FA>#7d O7"#%&P67b%CA%C?#7%&7yA%&7j0%$0>#ˆ%!$8Vb%&7?#$b%)*-b%% % #\(b‰ O7"#%&P67%&š%,U%ª%&\#$%&:4ƒ#$d O7"#%&P67%&š%,U%ª%&:X#%&N#$%CJd x?A% 6?A% &A2% #7#$% (v&% 78#$b% @7?67% 78#$b% #7"#% H0X#‰6[%FA>#7%CJ%6>Ab‰ W%30]*%;˜d /A% &7X(% 6g&% &P#7% &A?#ˆ% CŠ% FI#$% 6?6% 78(b% 69#$% &7s6% _¡*#6&0A#Ce%6^>%hD6y,d%WdH‰

/A%3?A%6?A%27"#%&P67%&7yA%67^%;<ˆ O7"#%&P67%(*>%78#$ O7"#%&P67%3?#%78#$ O7"#%&P67%670%27Pb%$0?%&78#7 O7"#%&P67%78#$%&˜#%@7A O7"#%&P67%&7*%670%_F~#$%&0<#e O7"#%&P67%&w#7%7w#7%@0#7%FA>#7

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

19


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%#7"#%CR%.%/0<#%,4S#$

>?!@#AB% +2.%,8%6*#$%6E2%(g&%$0+0%27?2%)*+#%,-%#7"#%CR%;'V%;^d%=*+#%,-%;'V%;^%7˜%CSb%&79#$%&0#%6^>%#7"#%H0X#d% R

4YRN%Z[%NLaN%Hb /79#$%&0#%#7"#%H0X# ˜%CS%#7"#%H0X# …-%,G67%#7"#%H0X# =*?%&:w#7%69#$%&?6 =*?%&:w#7%,4S#$ =*?%&:w#7%27I%6E2 =*?%&:w#7%;[#$%3+A%70]( W8%#70<*%)*?%&:w#7%@7?6b‰

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(<0?<(OZ(,(6.4<(E[\<>

=*?%&:w#7%67E(%69#$b%%&P#7%,4S#$b%6?6%@7A+#%3+A%70](b%&7*1%/!K!b%)*+#%,-%27l2b‰%7A8#%&A8#%&R%;g#$%H8%,0#7%7A&d% /R%;g#$%6Y2%#7Y&%A#,0#y%6?6%&7>V%;N0%H<%3+A%70](b%&7*1%/!K!%H8%6?6%)*V%;G#7%@7?6%6^>%#78%#456d%O7"#%7U%`xKd!y&% ir%3>A%$˜(%6?6%27"#%7U%6A#ˆ

!LˆU%KoN^ K7E(%69#$%&7^%69#$ˆ%!7Y2%&:R6%&012%&}%27'#%(<(%% %%%%%%%7Av6%#7Y#%&}%z0,y%hD6y, K7E(%69#$%&R%;g#$ˆ%!7Y#%&:R6%&012%&}%(?V%67E(%% %%%%%%%69#$%;0U#%&Šd =*+#%,-%#$7‡%27l2d

&QNL%ZefN^ /701&%,Y2%67P#7%C?67%,4S#$ …4S#$%&7j0%$0># …4S#$%C+#%27t( …4S#$%&7yA%3Y6% …4S#$%!y& /701&%,Y2%6?6%@7A+#%27I%6E2 O7I%6E2%ª%&7yA%,4S#$ O7I%6E2%6J%;G#7%&7yA%&7?#$ O7I%6E2%6J%;G#7%&7yA%#$8V%69#$d O7I%6E2%&7yA%(s6%#$8V%69#$d O7I%6E2%&7yA%(s6%$0j%69#$ WdH‰ /701&%,Y2%6?6%@7A+#%&7*%#7Y2n$0+(%&:}%@7?6%_30U&%,Ue /74ƒ#$ Mš%,*Y& {0<*%67‡#7%,4S#$d WdH‰ /R%;g#$%$Š0%2701*%,4S#$%:0X#$%)*>%y(>0,%67A%&}#$%% % %%%%%%%#7"#%H0X#d /P#7%&:B%6E2%&790%H0U6d %&:B%&7>#7%&A?#%,4S#$%#70<*%,'#d /P#7%,4S#$%&7?#$%oŒ /R%T:ACC%*2%3+#$%,4S#$%!y&d

4YRN%Z[%KhK%_LJRN%{RJ%LG}Uc%BLYg%&#!# ;G#7%(50%#7E&d /R%;g#$%&P#7%H8%,Y2%6?6%3?A%6?A%H<%&7*1%/!K!%&7yA%)*V%;G#7%(50%#7E&d %30]*%(‘*%&7yA%;u#$%)*V%;G#7%70U#%78#7d /R%;g#$%&P#7%6?6%@7A+#ˆ%xab%x¥/b%x/!b%%H8%0#%6?6%30]*%(‘*%&7yA%;u#$%)*V%;G#7%70U#%78#7d 4YRN% Z[% ‡*(Hk% MOŽC% ,8% (g&% 7U% &7J#$% 6?6% 67‡% &0X*% FA% FA>#7%% #$70U2% ;4>% :>% #7€(% ;?#7% $0?% #7"#% H0X#b% @7y#% A8#%FA%FA>#7%#$70U2%&R%;G#7%#$7>b%&R%67A%&7>#$% &74ƒ#$b%@’%,*Y&bdddd%K?6%67‡%CJ%MOŽC%&:A#$%27'#%(<(%7A8#%&A8#%FA%FA>#7%#$70U2%&R%;G#7%#$7>b%&R%67A%&7>#$% ;0](%H8%#7Y#%Dl&b%;?#7%$0?d

20

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

C

B

O7"#%7U%)*+#%,-%3+A%78#7

R

!"#$%&'(()*+(,(C2D<(EF(KDJ(0B<0

=*+#%,-%78#$%3+A%78#7b%CŠ>%67> =*V%&:w#7%&012%#7Y#%78#$%3+A%78#7 =*V%&:w#7%CŠ>%67>%78#$%3+A%78#7 =*V%&:w#7%&:+%78#$ˆ /:+%;u#$%78#$%#7Y#%3+A%78#7 {N0%78#$d A8#%&0<#d =*+#%,-%&w#7%&:#$%78#$%3+A%78#7 =*+#%,-%,0%78#$%3+A%78#7

=*+#%,-%78#$%$Š0%!ca%3+A%78#7 =*+#% ,-% @7Aˆ% =*+#% ,-% #7Y2% D*E&% &˜#% 78#$% 7[>b%,0#7%@0U#%&0%&:*#$%&"(%3+A%78#7d 8#$%FR%27~#$%;]%;N0%67A%@7?67 8#$%6f%;Z%CŠ>%;4B6 8#$%74b%67j%DŠ%,-d …0#7%@0U#%&7>V%&71 =*+#%,-%)*’%&0<#%(v&ˆ%=*+#%,-%&7*b%670%H8%&˜#% )*’%&0<#%(v&%&0%&:*#$%&"(%3+A%78#7d K7A% 27l2% @7?67% 78#$% @0](% &:>% “#,0#y% &w#7% &:#$%78#$%$Š0%3+A%78#7d

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

21


Dòch vuï vöôït troäi A

.Net

B

C

Tö vaán trieån khai & Höôùng daãn söû duïng

<G67%HI%&4%HE#%H8%&:0]#%@7>0%6^>%W0U&%/:P%;4B6%D"V%FR#$%&7yA%)*V%&:w#7%67*VX#%#$70U2d%T0u2%@7?67%78#$%@7>0%&7?6%&J0% ;>%&P#7%#\#$%6^>%27'#%(<(b%;?2%s#$%#70<*%7S#%#7#$%$w%@7?67%78#$%(A#$%;B0d =*V%&:w#7%&4%HE#%«%/:0]#%@7>0

‡LRJ%HhB

*LhB%BPG}N

&PGmN%_LIG 27'#%

!LYl}N%^GIJ

rI6%&0X*%FR%?#

O7"#%&P67%VX*%6'*

K80%

O7(%H0%FR%?#

/701&%@1%)*V%&:w#7%

(<(

&7yA% CJ% ,0U*% &7R6%

&7J#$

/7j0%7#%;<%?#

#$70U2%HI

/4%HE#%&:0]#%@7>0

&1%;]%@0](%&:>

K7*V]#% $0>A% )*V%

{?#7%$0?%:^0%:A

K7‡#7% CŠ>% 27'#%

45#$% F‘#% CŠ%

K7‡#7% CŠ>% 27'#%

&:w#7

a?6%;G#7%VX*%6'*

(<(

FI#$

(<(%_#1*%6[e

!$70U2%&7*

!$*˜#%,R6

M0](% &:>% H8% ;[#$%

a"V%

L*VU&%7U%&7J#$

x+A%78#7b%3+A%&:w%

$[0

&7J#$% F% ,0U*b% @G67%

;v&%

!LFl%BLr

FR#$% 3+#%

7U%

!7Y2%

F%

,0U*%

WY#%

78#7%

7U%

M7›6%27I6%CR%6J

&7Š%

#$70U( M7+A%C?&%)*V%&:w#7%70U#%&0b%#$70X#%6s*%H8%;<%D*E&%)*V%&:w#7%(50%&J0%4*%7S#b%27k%7B2%H50%VX*%6'*%6^>%@7?67% 78#$b%;˜#$%&7j0%?2%FI#$%&J0%;>%6?6%&P#7%#\#$%6^>%27'#%(<(d /4%HE#%H8%7%&:B%FA>#7%#$70U2%D"V%FR#$%7U%&7J#$%F>#7%(I6b%&701&%,Y2%6?6%&79#$%CJ%7U%&7J#$%H8%27"#%)*V<#% #$4j0%Fk#$d%/4%HE#%&N%67s6%,0%3g%(?V%@1%&A?#%H8%&701&%,Y2%7U%&7J#$%@0](%CA?&%#g0%3g%&J0%4*%_FR>%H8A%;0<*%@0U#% &7R6%&1%6^>%&}#$%@7?67%78#$ed %&:B%@0](%&:>%H8%#7Y2%@7t*%7U%&7J#$%F>#7%(I6%&}%hD6y,%7Av6%&}%27'#%(<(%@1%&A?#%6fd 45#$%F‘#%6?67%680%;v&%H8%CŠ%FI#$%27'#%(<(%67A%3>#%$0?(%;J6%H8%#7"#%H0X#%#$70U2%HId% %&:B%@0](%&:>%F%,0U*b%0#%3?A%6?A%&:A#$%C*J&%&7j0%$0>#%CŠ%FI#$%27'#%(<(d A

.Net

B

C

Dòch vuï huaán luyeän - Ñaøo taïo x€#$%@01#%&7s6%H8%@0#7%#$70U(%)*>%#70<*%FR%?#%;Z%&:0]#%@7>0b%6?6%67*VX#%H0X#%W0U&%/:P%6[%#7#$%274S#$%27?2% 7*E#%,*VU#%;8A%&A%C?&%H50%#$70U2%HI%&7R6%&1b%274S#$%27?2%$'#%$f0b%&7"#%&70U#%H8%F‹%&012%&7*%$0u2%#$4j0%Fk#$% &R%&0#%HY#%78#7%7U%&7J#$d LG67%HI%7*E#%,*VU#b%;8A%&A%6[%&7]%&7R6%70U#%&0%H\#%27~#$%6^>%W0U&%/:P%7Av6%&0%H\#%27~#$%6^>%@7?67%78#$%H50% &80%,0U*%7*E#%,*VU#%;'V%;^d%

A

.Net

C

B

Dòch vuï baûo trì, naâng caáp …8%(g&%FG67%HI%@79#$%&7]%&701*%C>*%@70%&:0]#%@7>0d%O7'#%(<(%;4B6%3+A%78#7%o%#\(%@]%&}%#$8V%#$70U(%&7*d KY2%#7Y&%&R%;g#$%H8%(0‹#%27P%@70%6[%&7>V%;N0%&7yA%)*V%;G#7%(50%6^>%3g%&80%67P#7b%6S%)*>#%&7*1d !7#$%FG67%HI%7%&:B%@’%&7*Y&%H8%3+A%&:w%6^>%W0U&%/:P%;4B6%&7R6%70U#%#7>#7%67[#$b%70U*%)*+%&79#$%)*>%#70<*% 7w#7%&7s6%@7?6%#7>*ˆ%;0U#%&7A0b%¡>Db%h(>0,b%¡A:*(b%7%&:B%&}%D>%_:y(A&y%Cy:H06yCeb%7%&:B%&Y#%#S0b%‰ LG67%HI%3+A%&:w%H8%67\(%C[6%@7?67%78#$%&Y#%&"(%6^>%W0U&%/:P%C%,8(%@7?67%78#$%6+(%&7EV%>#%&"(%H8%780%,~#$% @70%CŠ%FI#$%7U%&7J#$b%6f#$%#74%$0u2%7U%&7J#$%,*9#%C”#%C8#$b%7#%671%&J0%;>%&7j0%$0>#%671&‰

22

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 38 311 773 / Website: www.abc.net.vn


A

.Net

Gia coâng phaàn meàm

B

C

00U&%/:P%#7Y#%&701&%@1%(‚0%27'#%(<(%&7yA%VX*%6'*%;v6%&7k%6^>%FA>#7%#$70U2%;+(%3+A%67E&%,4B#$%H8%$0?%6+%7B2%,-d% W50%@0#7%#$70U(%H8%,B0%&71%H<%69#$%#$7Ub%&E&%6+%VX*%6'*%;v6%&7k%6^>%@7?67%78#$%C%;4B6%27"#%&P67%@’%,4–#$%7S#b% FR%@01#%;4B6%(‚0%&w#7%7*J#$%6[%&7]%27?&%C0#7d%T0u2%@7?67%78#$%6[%;4B6%C+#%27t(%7A8#%&70U#b%;?2%s#$%;4B6%VX*% 6'*%)*+#%,-%70U#%&0%H8%&4S#$%,>0d%…R>%67‚#%FG67%HI%$0>%69#$%27'#%(<(%6^>%W0U&%/:Pb%M7?67%78#$%6[%&7]%:u&%#$›#%&7j0% $0>#%27?&%&:0]#%27'#%(<(b%&01&%@0U(%670%27P%H<%7%&'#$%69#$%#$7U%H8%#7"#%,R6b%$0+(%:^0%:Ad O7?&%&:0]#%27'#%(<(%(50%&7yA%VX*%6'*%6^>%@7?67%78#$ K7‡#7%CŠ>%27'#%(<(%;[#$%$[0%&7yA%VX*%6'*%)*+#%,-%;v6%&7kd O7?&%&:0]#%&7yA%69#$%#$7U%(50%#7E&%7Av6%69#$%#$7U%FA%@7?67%78#$%VX*%6'*d A

.Net

Yeâu caàu heä thoáng

B

C

*L†N%KwN^ r?V%67^ˆ%Ž#&y,%ayA#%hŒ.ompp%O:A6yCCA:%¡>(0,Vb%…T`%ooŸŸ%CA6@y&d%i>(ˆ% T£%¬%6s#$ˆ%o­pT%_%M7*V1#%#$7G%m% N%6s#$%e r?V%&:(ˆ%L*>,%KA:y%mdp%T®%&:ƒ%,X#b%i>(%mT%&:ƒ%X# *L†N%UdU r?V%67^ c=…%cy:Hy:%mppŸ%7Av6%c=…%cy:Hy:%mpp|%_%K[%&7]%Fk#$%3+#%c=…%hD2:yCC%mppŸnmpp|%(0‹#%27Pe †0#FA„C%cy:Hy:%mppŒ%&:ƒ%,X# r?V%&:(ˆ% hD6y,%mppŒ%&:ƒ%,X#b%&J&%#7E&%,8%hD6y,%mppq xg%$œ%&01#$%H0U&%6[%7%&:B%3+#$%(Z%¤#06AFy%FR#$%C”#%#74ˆ%¤#0@yVb%W0y&¡,yDb%W0y&MyVmpppb%dddd r06:ACAz&d!y&%¡:>(y„A:@C% dp% r06:ACAz&%K7>:&%KA#&:A#,%zA:%d!y&%¡:>(y„A:@C% dp r06:ACAz&%c=…%cy:Hy:%KA(2>6&% dp †0#FA„C%aO%&:ƒ%,X# ne„N^%BPYldN%_CŠ%FI#$%A#,0#ye K9#$%&Vˆ%{4j#$%&:*V<#%6?2%)*>#$%oprx%&:ƒ%,X# K70%#7?#7ˆ%{4j#$%&:*V<#%`Lc…%Œrx%&:ƒ%,X# A

.Net

C

B

Khaùch haøng tieâu bieåu

KL%/M$%8N(%$+3O"%/P/%012$+%$*+345%QR%(3$%(SC$*% HI%0J$*%/P/%*3#3%5+P5%5+T$%<O<%/U2%K34(%@8V

Tel: (08) 6684 4557/ 6684 5557 / Fax: (08) 3831 1773 / Website: www.abc.net.vn

23


*G.O&(@G<G>&@&<'(

------------------------------------------------

------------------------------------------------

U&&X(J<(]J27(O2::&OO

-------------------------------------------------------------------------------------

2

!"#$%&'%$()(%*+,*%*+-#%./.%0(1&%&23 !"#$%&'(%)*+#%,-%.%/012%3456%&78#7%69#$

pq%W4j#%…80b%Od%O7u%/7‚%~>b%=d%/"#%O7u o­nq%O7(%W\#%670X*b%Od%¯b%=d%T~%WE2 /y,ˆ%_p|e%­­| % ŸŸq%.%_p|e%­­| %ŸŸŸq ¡>Dˆ%_p|e%Œ|Œo%oqqŒ h(>0,ˆ%H0y&&:0°>36d#y&dH#%

†y3C0&yˆ%„„„d>36d#y&dH# -------------------------------------------------------------------------------------

ERP  

Giai phap quan ly doanh nghiep