Page 1

VIETNEWS

WEEKLY

FREE

MELBOURNE'S LEADING VIETNAMESE NEWSPAPER -

ISSUE 1594

SINCE 1989

Wed 07.03.2018 | Office: 1/2 Gordon Street, Maribyrnong, Vic 3032 | Postal Address: P.O Box 6648, Point Cook, VIC 3030 Ph: 03 9395 5457 Mob: 0431 549 512 hoặc 0422 139 543 | Fax: 03 8672 7686 | Web: www.vietnews.com.au | Email: sales@vietnews.com.au

Công ty bán cây ăn trái nhiệt đới duy nhất ở Melbourne

TROPICAL FRUIT TREE PTY LTD Chúng tôi chuyên bán các loại cây ăn trái nhiệt đới trồng được ở Melbourne: • Cây Thanh Long (đặc biệt cây cao khoảng 1.5m, khỏe mạnh) • Ổi, Xoài, Chanh, Quýt, Hồng giòn, Mãng Cầu Xiêm, Nhãn, Tắc, Bưởi, ... • Hoa Ngọc Lan, Mai tứ quý ... • Tư vấn tận tình phương pháp trồng cây ăn trái nhiệt đới. • Trái vải • Cây Lekima • Dâu tằm ăn • Cao kiểng • Mận hồng đào • Sa pô chê (hồng xiêm)

Springvale Rd Chợ Springvale

Shop hoa tươi

Flowers On Police Rd Chuyên về hoa tươi cho tất cả các dịp: • Đám cưới • Sinh nhật • Đám tang • Khai trương

Giao hàng đến tất cả các vùng ngoại ô Email: flowers.on.police.rd@gmail.com Facebook: www.facebook.com/ flowers.on.police.rd

Vui lòng liên lạc:

Kính mời quý đồng hương đến tham quan vườn cây ăn trái nhiệt đới & tiệm hoa của chúng tôi:

Heatherton Rd

Tropical Fruit Tree

Police Rd

Chúng tôi ở đây!

Chủ nhân người Việt Anh Cần kính mời

CẦN 0412 301 571 VÂN 0431 623 596

37 - 39 POLICE ROAD, MULGRAVE 3170 (Chỉ cách Springvale 5 phút) - Mở cửa 7 ngày

03 TOURS 9 NGAØY CHAÂU AÂU $1160* ÑOÀNG GIAÙ (*) Giaù treân khoâng bao goàm veù maùy bay

Saéc Maøu Chaâu AÂu Ñaûm baûo khôûi haønh haèng tuaàn vaø quanh naêm

Linh hoaït löïa choïn haønh trình. Moãi tuyeán haønh trình 9 ngaøy

Tour coù HDV tieáng Anh, tieáng Vieät Tuyeán Ñoû / Xanh Laù / Xanh Döông Tour gheùp theo ñoaøn - coù theå keát hôïp link hoaït giöõa caùc tuyeán Single supplement: AUD $715 (Chöa bao goàm tieàn Tip cho höôùng daãn vieân vaø taøi xeá laø €7/khaùch/ngaøy) Vui loøng lieân laïc coâng ty du lòch ngay hoaëc goïi

1300 309 117 / 02 9261 4488

CHAÂU AÂU RÖÏC LÖÛA

Paris - Reims - Luxembourg Koblenz - Frankfurt - Bonn - Cologne Amsterdam - Brussels - Paris

Hôn 30 ñieåm taäp keát Töï do choïn ñieåm khôûi ñaàu

Day Price

AUD

$129

Coù theå tham gia moät phaàn hoaëc keát noái nhieàu haønh trình

Giaù bao goàm ñoùn tieãn saân bay/ khaùch saïn + aên saùng/ Tour theo chöông trình

Chaâu AÂu Huyeàn Bí - Tuyeán Xanh Laù Chaâu AÂu Röïc Löûa - Tuyeán Ñoû Muøa Heø Chaâu AÂu - Tuyeán Xanh Döông

Include: Coach, Guide, 3*Hotel, Breakfast

CHAÂU AÂU HUYEÀN BÍ Paris - Lucerne - Milan - Venice Rome - Florence - Genoe - Nice Avignon - Paris

MUØA HEØ CHAÂU AÂU

Frankfurt - Prague - Slovakia Budapest - Vienna - Munich - Vaduz Lucerne - Zurich - Frankfurt

ÑAËC BIEÄT: TOUR 20 NGAØY ÑEÁN “NGA - ÑÖÙC - CH SEÙC - SLOVAKIA - HUNGARY - AÙO - THUÏY SYÕ” VÔÙI KHÔÛI HAØNH AÁN ÑÒNH 20/05/2018. MÖÙC GIAÙ AUD $7800/ KHAÙCH. (TROÏN GOÙI GOÀM CHÖÔNG TRÌNH THAM QUAN/ PHÍ VAØO CÖÛA/ AÊN 3 BÖÕA 1 NGAØY/ VEÙ MAÙY BAY KHÖÙ HOÀI TÖØ UÙC/ DAÃN ÑOAØN NOÙI TIEÁNG VIEÄT TÖØ UÙC & THEO SUOÁT CHÖÔNG TRÌNH).


2 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18Gucci Christian Dior - Silhouette - Oakley - Emporior Armani - Giorgio Armani - Coach - Tom Ford - Vogue - Calvin Klein - Guess - Bulgari - Tiffany & Co. - Mercedes - Roberto Cavalli - Hugo Boss

www.visionpros.com.au

The vision professionals

MÁY CHỤP HÌNH VÕNG MẠC MẮT (RETINAL CAMERA) Phát hiện, theo dõi và phòng ngừa những biến chứng ở mắt do bệnh tiểu đường, cao huyết áp và cao mỡ máu gây ra

Phòng khám mắt chúng tôi được trang bị đầy đủ máy khám tối tân, hầu để mang đến cho quý vị một cuộc khám mắt kỹ lưỡng và chi tiết.

MÁY ĐO ĐỘ TỰ ĐỘNG (AUTO REFRACTOR)

MÁY ĐO NHÃN ÁP TỰ ĐỘNG (NON-CONTACT TONOMETER)

MÁY ĐO TRƯỜNG THỊ MẮT (VISUAL FIELD ANALYZER)

Đo nhãn áp và đo trường thị mắt có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biến chứng tai hại của bệnh tăng nhãn áp (Glaucoma) Đo trường thị mắt còn có thể giúp quý vị bảo đảm an toàn khi lái xe.

OPENING HOURS:

Monday - Saturday: 9:30am - 5:30pm Friday: Open till 6:30 Sunday: Sorry we are closed

ST. Albans 288 Main Rd East,

Phone: (03) 9364 5509 Footscray 5/119 Hopkins St,

Phone: (03) 9687 8787

CÓ NHIỀU GỌNG KÍNH RẤT ĐẸP VÀ HỢP THỜI TRANG CHO QUÝ VỊ LỰA CHỌN

MUA 1 KÍNH ĐỘ MỚI

SPECIAL OFFER *

SẼ ĐƯỢC TẶNG MỘT KÍNH ĐỘ THỨ NHÌ FREE!!!

NHẬN TẤT CẢ CÁC BẢO HIỂM Y TẾ TƯ. TẤT CẢ LỆ PHÍ KHÁM MẮT TRẢ BẰNG MEDICARE.

Prada - Chopard - Versace - Mont Blanc - D&G - Dole - Gabbana - Salvatore - Ferragamo - Rayban - Polo - Ralph Lauren - Fendi

Prada - Chopard - Versace - Mont Blanc - D&G - Dole - Gabbana - Salvatore - Ferragamo - Rayban - Polo - Ralph Lauren - Fendi

Y SỸ NHÃN KHOA TRẦN VĂN MINH (B.Optom)

* Conditions apply Gucci Christian Dior - Silhouette - Oakley - Emporior Armani - Giorgio Armani - Coach - Tom Ford - Vogue - Calvin Klein - Guess - Bulgari - Tiffany & Co. - Mercedes - Roberto Cavalli - Hugo Boss

VAÊN PHOØNG KHAI THUEÁ KEÁ TOAÙN - TAØI CHÍNH Registered Tax Agents, Finance Consultants & Mortgage Brokers AN LÊ

(Chartered Accountant) (Bachelor of Commerce)

ĐỨC LÊ

(Chartered Accountant) (Master of Accounting)

VÂN TRẦN

(Chartered Accountant Aff) (Bachelor of Commerce)

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KHAI THUẾ • • • •

Khai thuế Cá nhân, Công ty, Trust, Super Fund, GST, FBT Thành lập Công ty, đăng ký Business Name, ABN, GST, TFN Hướng dẫn giữ sổ sách, Workcover, Superfund, Payroll Cố vấn thuế cho các hoạt động kinh doanh, mua bán cơ sở thương mại, đầu tư bất động sản, shares, options… • Soạn thảo kế hoạch kinh doanh (Business Plan) đáp ứng yêu cầu của Bộ Di Trú và Shopping Centres

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH • Đại diện cho các ngân hàng Westpac, ANZ, NAB … • Giúp lo mọi thủ tục mượn tiền cho Home Loan, Car Loan • Tái tài chính với phân lời thấp ĐẶC BIỆT: • Cố vấn miễn phí • Không lệ phí hồ sơ* • Xin giấy chấp thuận mượn tiền trước khi mua nhà

ĐẶC BIỆT

Giảm 20% lệ phí khai thuế cho quý đồng hương đến khai thuế tại văn phòng Lalor mới khai trương* *Có điều kiện

MỞ CỬA: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9am - 5.30pm; Thứ Bảy: 10am - 3pm Văn phòng Sunshine: 5-7 Sun Crescent, Sunshine VIC 3020 Tel: 9090 7706 Văn phòng Lalor: 10 May Road, Lalor VIC 3075 Tel: 9044 2340 Mob: 0422 366 638 Web: www.advaccountants.com.au


ABBOTT NHẮC NHỞ CHÍNH PHỦ TURNBULL THUA LIÊN TIẾP TRONG CÁC THĂM DÒ DƯ LUẬN

Do các lời bình luận được sự bảo vệ của quyền đặc miễn trong Quốc hội, Thượng nghị sĩ Cash không chịu trách nhiệm về các cáo buộc vô căn cứ nói trên. Thế nhưng Thượng nghị sĩ Lao động Penny Wong nói rằng, những lời bình luận trên quả là một sự sỉ nhục và đòi hỏi bà Cash phải rút lại lời nói.

Cựu Thủ tướng Tony Abbott thách thức ông Malcolm Turnbull hãy giải thích tại sao chiếc ghế thủ tướng của ông vẫn tồn tại, khi mà mức độ ủng hộ dành cho Liên Đảng bị sụt giảm trong 28 cuộc thăm dò dư luận liên tiếp. Cách đây một tháng, Thủ tướng Turnbull hơn thủ lãnh đối lập Bill Shorten đến 14 điểm, nhưng nay chỉ hơn có 2 điểm khi dân chúng được hỏi, thích ai làm thủ tướng, theo thăm dò của báo The Australian . Nếu nhớ lại thì vào tháng 9 năm 2015, khi ông Turnbull thách thức quyền lãnh đạo của ông Abbott, ông đã viện cớ là ông Abbott để chính phủ Liên Đảng thua trong

“Tôi không quan tâm đến những gì Thượng nghị sĩ Cameron nói. Thưa bà nếu bà có một phản ứng cá nhân nào về chuyện đó thì cứ việc giải quyết. Thế nhưng, nếu bà chọn các nhận xét tệ hại về việc nói xấu hạnh kiểm của nhân viên làm việc cho lãnh tụ đối lập, thì bà nên rút lại lời nói đó. Nếu không, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay tại phòng họp của Thượng viện”. Thế nhưng Phó Lãnh tụ đối lập, bà Tanya Plibersek tuyên bố tại Quốc hội trong giờ

Advertisement

BẦU CỬ SƠ BỘ

Vào Ngày Thứ Bảy 17 Tháng Ba tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị.

BATMAN

THỨ BẢY 17 THÁNG 3

Thomastown RD

RING

METRO MAHONE

M

er

AN POLIT

YS RD

ri

KEON

RD HIGH

ST ST

RD SPRING

ST

Watsonia

Da

Preston

re b in

ALBERT

Bellfield

Thornbury

Boundary of Darebin LGA

ST GEORGE S

DAREBIN

RD

RD

Cre ek HIGH

Northcote

STATION

ST

Brunswick East

Fairfield

DRA

Clifton Hill

River

SMITH ST

PDE

EAST ER

N

Yarra

ST

ALEXAN

RG

Y HW

NS EE QU

HE E PD

LBE IDE

Alphington

CHANDLER

Fitzroy North

k

HODDLE ST

Ivanhoe

RD

Cr

Chỉ Lao Động sẽ bảo vệ Medicare, tài trợ thêm quỹ cho các trường học địa phương, bảo vệ các trợ cấp và đứng lên cho sự chăm sóc y tế mà bạn có thể dựa vào.

Macleod

rr i

Tôi tranh cử vì tôi muốn tiếp tục tranh đấu cho sự thay đổi thật sự giúp cải tiến cuộc sống của mọi người - dừng việc cắt giảm ngân sách cho giáo dục, vận động tài trợ tốt hơn cho trường học và tranh đấu việc cắt giảm chăm sóc y tế.

Boundary of Darebin LGA

Bundoora

Kingsbury

Boundary of Darebin LGA

Me

Tôi từng là một y tá, một lãnh đạo công đoàn và Chủ Tịch Tổng Công Đoàn ACTU.

RD

TY EN PL

ee

Tôi là Ged Kearney, ứng cử viên của Lao Động cho cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới tại Batman.

NT

Reservoir

Creek

Tôi tranh đấu cho giáo dục, việc làm và y tế tại Batman.

SETTLEME

PDE

BATMAN

Fawkner Boundary of Darebin LGA

GED KEARNEY.

RD

Ông Ben sống ở Dandenong cho 9news. com.au biết, ông đã thấy có hai người đàn ông đi ra khỏi trung tâm mua sắm và mang theo

“Ông có muốn nêu tên họ không? Ông có muốn bắt đầu cho biết tên của họ rồi ông Shorten sẽ lên tiếng và từ chối bất cứ tin đồn đã được đồn đãi trong tòa nhà này trong nhiều năm nay không? Quả là nguy hiểm khi đi theo con đường đó”.

PL EN TY

Người còn lại sau đó đã chạy qua và “dùng súng trường đập vào đầu bạn của tôi.” Các tình huống chính xác xung quanh vụ việc vẫn đang được xác định và chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện, cảnh sát cho biết.

Sau khi tranh luận gay gắt tại Ủy ban Ước Chi Thượng viện, đã buộc phải rút lại một lời đe dọa là sẽ tiết lộ những tin đồn về chuyện phụ nữ trong văn phòng của lãnh tụ Lao động đối lập Bill Shorten. Vụ lớn tiếng này diễn ra giữa lúc vỡ lỡ chuyện tình riêng tư của cựu Phó Thủ tướng Banaby Joyce với một cựu nhân viên, cũng như những thắc mắc về vai trò cuả cô ta trong văn phòng của các dân biểu Quốc gia khác. Một số chính trị gia hiện đe dọa sẽ nêu tên và cung cấp chi tiết về các dân biểu hay nghị sĩ nào ngủ viên với nhân viên. Diễn tiến mới nhất là phụ tá Tổng trưởng Ngân khố Michael Sukka cho rằng, Thượng nghị sĩ Lao động Doug Cameron nên xin lỗi khi chọc giận Tổng trưởng Nhân dụng Michaelia Cash. Được biết, bà Cash đã nổi cơn thịnh nộ trong cuộc điều trần của Ủy ban Ước Chi Thượng

“Một lần nữa Thượng nghị sĩ Cameron, ông thường không thảo luận về chuyện nhân viên vì các lý do rất rõ ràng. Tôi muốn nói là, nếu ông muốn bàn luận về nhân viên, hãy rất cẩn thận, bởi vì tôi sẵn sàng ngồi đây để nêu tên mọi phụ nữ trẻ trong văn phòng của ông Shorten”.

RD

Một nhân chứng nói với tờ Herald Sun rằng, khi đó anh đã nghĩ là có một cuộc chiến đã nổ ra trong quán bar. “Một người bạn mà tôi đang uống rượu cùng đã cản người đàn ông kia lại ở cuối cầu thang, và sau đó tôi nhìn thấy một người khác ở quầy tiền mặt mang theo súng và chĩa vào người khác”, nhân chứng nói.

TỔNG TRƯỞNG NHÂN DỤNG MICHAELA CASH: "ĐỪNG BUỘC TÔI PHẢI KHUI HỦ MẮM RA"

Thượng nghị sĩ Cameron đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần và bất ngờ được sự hồi đáp từ bà Michaelia Cash.

EA RL

ST

FWY

Boundary of Darebin LGA

JOHNST ON ST

MELBOURNE Abbotsford

ST UD

LE Y PA RK

RD

PRINCESS

Các nhà chức trách đã được gọi đến Trung tâm Mua sắm Waverley Gardens ở Mulgrave vào khoảng 6:30 chiều thứ Bảy tuần trước. Được biết, hai người đàn ông đều mang theo vũ khí, đã bước vào một quán bar trên đường Police Road và đòi đưa tiền mặt. Sau đó, họ chạy trốn vào bãi đậu xe trong trung tâm mua sắm, và các khách hàng có mặt tại đó đã đuổi theo. Các nhà chức trách cho biết, một trong những nghi phạm sau đó đã nổ súng bắn vào mái nhà. Một người đã bị tấn công và đưa đến bệnh viện để điều trị các thương tích nhẹ. Hai người đàn ông này đã bỏ trốn theo hướng không xác định.

3

chất vấn nói rằng, việc tự nhận lỗi của mình vẫn chưa đủ. Bà cho biết các nhận xét của Thượng nghị sĩ Cash đòi hỏi việc xin lỗi toàn diện hơn. “Lời bình luận của Thượng nghị sĩ Cash quả thật đáng sợ và thật là phân biệt giới tính và trở lại thời thập niên 1950. Cuối cùng vị Thượng nghị sĩ đưa ra một lời xin lỗi có điều kiện, một lời xin lỗi có ác ý khi nói rằng: ‘nếu có bất cứ ai bị tổn thương’. Thủ tướng nên yêu cầu bà ta đưa ra một lời xin lỗi đúng đắn và thích hợp cho mọi thiếu nữ mà đã đã hạ nhục”. Những lời bình luận diễn ra giữa lúc chuyện quan hệ của cựu Phó Thủ tướng Banaby Joyce và một cựu nhân viên Vikki Campion đã bị vỡ lỡ ra vào tháng 2 vừa qua.

viện, khi Nghị sĩ Doug Cameron chất vấn bà về vụ lục soát tại văn phòng của Nghiệp đoàn Công nhân Úc châu.

DA LT ON

Một người đã bị đánh vào đầu khi cố chặn những tên cướp có mang theo súng tại một trung tâm mua sắm ở Melbourne, và chúng đã bỏ trốn.

súng trường. “Cháu trai tôi và tôi khi đó đang lái xe vào tầng thấp hơn của bãi đậu xe thì thấy hai người này bước ra khỏi cửa”, ông nói. “Họ mặc áo có mũ trùm đầu. Họ bỏ chạy và có vài người dân đã đuổi theo. Họ hét lên những điều như là: ‘làm sao các người dám…’ trong khi đuổi theo hai người kia.” “Và sau đó tôi nghe một tiếng động lớn, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng trong cuộc đời mình.”

GRANGE

CƯỚP CÓ VŨ TRANG TẤN CÔNG VÀO TRUNG TÂM MUA SẮM

VIETNEWS

ISSUE 1594

ST

Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ACTION. INTEGRITY. REAL CHANGE. Authorised by S. Rae, Australian Labor Party, 438 Docklands Drive, Docklands 3008.


4 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tiệm thực phẩm Á Châu

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.1815 Northumberland Road, Sunshine North VIC 3020

TAÂM TAÂM

Ph: (03) 9312 5490

Bán đầy đủ các loại thực phẩm Á Châu, gạo, các loại rau, cua sống, đồ khô, đồ đông lạnh. GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, TIẾP ĐÃI ÂN CẦN Mời quý vị ghé thăm, có nhiều thứ giá rẻ thật bất ngờ!

bên ngoài dinh Kiribili ở Sydney, khi cả hai mở phiên họp chính thức đầu tiên. “Một lần nữa tôi lên tiếng như khi chúng tôi có các dịp trước đây, với những thành phần trong chính sách trục xuất đặc biệt, khiến chúng tôi lưu ý là những người chưa hề đặt chân lên đất nước chúng tôi. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chắc chắn rằng, chính phủ Úc hiểu rõ quan điểm của chúng tôi về chuyện này". "Thế nhưng cuối cùng kết quả vẫn do chính phủ Úc quyết định về các phần tử nào trong chính sách trục xuất đó", Jacinda Adern. Còn Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn giữ nguyên lập trường về vấn đề nói trên và cho rằng: "Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu vấn đề khó khăn như thế nào tại New Zealand, thế nhưng đó là chủ quyền của chúng tôi trong việc quyết định xem trong những trường hợp nào, những người nào không phải là công dân một nước, có thể ở lại trong biên giới của chúng tôi, cũng như của quý vị tại New Zealand", Malcolm Turnbull. Bà Ardern cũng lập lại đề nghị của New Zealand, nhằm giúp tái định cư cho 150 người tỵ nạn, hiện ở trên đảo Manus của Papua tân Guine hay trên đảo Nauru. Thế nhưng ông Turnbull đều bác bỏ. Được hỏi về các vấn đề đã bàn thảo tại cuộc họp báo, ông nói, những sắp xếp hiện tại sẽ tiếp tục. Mặc dù có các khác biệt, bà Adern cũng cho biết, bà cảm thấy New Zealand là đồng minh gắn bó với Úc. "Điều đó có thể thấy được qua các liên kết về kinh tế. Nền kinh tế của chúng ta vững

30 cuộc thăm dò liên tiếp. Ông Abbott nay nói rằng, đó là phép thử mà ông Turnbull đã đặt ra, thì bây giờ ông phải giải thích tại sao phép thử đó lại không được áp dụng cho bản thân ông. Nhưng ông Turnbull nói, ông ân hận là đã thu hút sự chú ý của công chúng vào các cuộc thăm dò chứ không tập trung vào những gì chính phủ Liên Đảng làm được.

ÚC VÀ NEW ZEALAND VẪN ĐOÀN KẾT DÙ BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỀ TỴ NẠN All aspects of:

GENERAL & COSMETIC DENTISTRY Nha khoa thaåm myõ

Traùm raêng, nhoå raêng Fillings & extractions Röûa, veä sinh raêng Cleaning & hygiene Ñaép raêng söù thaåm myõ Cosmetic veneers Implant & Braces Caáy raêng & nieàng raêng Root canal Crowns Laáy tuûy Boïc raêng söù Bridges Noái caàu raêng Gentle and professional dental care Whitening & bleach Taåy traéng raêng Phuïc vuï nheï nhaøng vaø kinh nghieäm Dentures & mouth guards Raêng giaû Improve your health & smile, speak to our qualified dentists today 61 Nicholson Street, Footscray Nhaän caùc loaïi baûo hieåm + medicare CBDS +VGDS

NHA KHOA 牙医

9687 5050 all hours

Nha só:

before  Mua vaø baùn  Caùc vuï kieän caùo, luaät phaùp  Ñòa oác chöùng thöïc di chuùc, Estate

Xin lieân laïc Nam Nguyeãn (Charles) Registered Valuer # 2156 (Vic), AAPi Member

after

Dr Joseph Nguyen Dr Jia Leong - Dr Julie Kim Dr Jessie Jiang Dr Gareth Lewell – Dr Yujia Zheng Dr Rebecca Easaw – Dr Ted Moon

QUALIFIED DENTISTS REQUIRED Long term casual position available with busy practice in central Footscray. Please email resume to admin@topdentistsfootscray.com.au

 Caùc vuï thueá, Capital Gains Tax, Super Fund  Thueâ möôùn, Rental Assessments & Reviews.

Mobile: 0412 233 666

Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gặp gỡ người đồng nhiệm New Zealand và ông bênh vực cho quyền của Úc trục xuất về nước các công dân Tân tây Lan phạm các tội nghiêm trọng tại Úc. Lời bình luận nói trên được đưa ra trong cuộc họp chính thức đầu tiên với Thủ tướng New Zealand là bà Jacinda Ardern kể từ khi bà lên nắm. Trong các chương trình nghị sự của hai Thủ tướng là một loạt các vấn đề bao gồm mậu dịch, an ninh mạng, vũ khí nguyên tử và người tỵ nạn. Thủ tướng New Zealand là bà Jacinda Ardern một lần nữa, đặt nghi vấn về tính chất công bằng, trong việc Úc trục xuất các tội nhân phạm tội hình sự, đặc biệt là công dân Tân Tây Lan, vốn là những người chưa hề sống tại nước bà. Lời bình luận được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Malcolm Turnbull,

KHAI GIAÛNG LÔÙP LUYEÄN THI TT6 MÔÙI

CAÙC LÔÙP TIEÅU HOÏC & TRUNG HOÏC

• Lớp luyện thi lấy học bổng mới (TT6) sẽ bắt đầu từ Tháng Tư 2018 • Dành cho các học sinh đang học lớp 5 trong năm 2018 • Hãy bắt đầu chuẩn bị cho con trẻ của bạn ngay bây giờ !

• Các tài liệu học tập đặc biệt cho các môn: Math, English, General Ability cho học sinh ở các lớp • Chương trình giảng dạy độc đáo để nâng cao kỹ năng cơ bản, vươn lên đứng đầu lớp và giữ cho học sinh luôn hứng thú trong việc học.

Lôùp thi Hoïc Boång (TT6) & Tröôøng Tuyeån (TT8)

Lôùp luyeän thi vaøo John Monash Science School

• Hơn 500 học sinh trường JAC năm 2016 đã thành công vào trường tuyển hoặc được học bổng • Kết quả thi được chấm bằng hệ thống computer & sách luyện thi mới • Cho ai ?Dành cho học sinh đang học lớp 5 & 7 trong năm 2017 • Kết quả thi (chấm bằng hệ thống computer) sẽ gửi bằng email và bản in.

JAC VIC HQ BALWYN BOX HILL BRAYBROOK CHADSTONE CRANBOURNE EPPING GLEN WAVERLEY MITCHAM NARRE WARREN ORMOND PRESTON RICHMOND ROWVILLE SPRINGVALE ST.ALBANS WERRIBEE FOOTSCRAY/BRAYBROOK

Cô hoäi ñeå laøm

T.9362 0051 16C 77-79 Ashley Street Braybrook 3019 franchise hieän T.9428 8788 20 Highview Road, Balwyn North 3104 T.9890 4231 Level 1, 38-40 Prospect St. Box Hill 3128 ñang coù T.9689 5488 16C 77-79 Ashley Street Braybrook 3019 T.9568 6776 Level 1, 660 Warrigal Rd, Chadstone 3148 03 9362 0051 T.5995 5741 1st Floor, 25 Hotham St, Cranbourne 3977 18 Epping Homemaker Centre, 560-650 High St T.9408 8440 Ñòa ñieåm T.8521 3789 647 Waverley Rd. Glen Waverley 3150 môùi cuûa JAC Level 1, 535 Whitehorse Rd. Mitcham 3132 T.9874 5333 T.9702 3302 35 Vesper Drive, Narre Warren 3805 Balwyn T.9578 9668 Level 1, 331 Jasper Rd. Ormond VIC 3204 T.9478 8767 Level 1B, 499-509 High St. Preston 3072 T.9428 8788 Level 1, Unit 2, 474 Victoria St. Richmond 3121 Rowville Sec. College Eastern Campus 9 Humphreys Way Rowville 3178 M.0401 394 390 122 - 126 Springvale Rd, Springvale 3171 T.9362 1994 Office 12/158 Sunshine Ave. Kealba 3021 T.9742 Unit St 2~3, 5 Duncans T.9689 54883544 16C 77-79 Ashley Braybrook VIC 3019 Rd, Werribee 3030

NEW SOUTH WALES

Campsie, Ashfield, Bankstown, Blacktown, Campbelltown, Carlingford, Castle Hill, Chatswood, Dee Why, Eastwood, Fairfield, Gordon, Homebush, Hornsby, Hurstwille, Liverpool, Marrickville, Maranda, Parramatta, Oerith, Rosebery, Strathfield, Wentworthville, Wollongong, Auburn, Ryde

*Liên lạc trung tâm James An gần bạn để làm vài kiểm tra trắc nghiệm năng lực MIỄN PHÍ.

‘Connected Class’ APP

WWW.JAMESANCOLLEGE.COM VICTORIA

Lớp học mới cho lớp 8 (JMSS) sẽ bắt đầu ngày 30 tháng 10 Tỷ lệ trên 60% học sinh của JAC (2016) được nhận học

QUEENSLAND

Garden City, Inala, Oxenford, Robina, Sunnybank, Southport, Toowong

Các lớp học James An College trong lòng bàn tay của tôi!!! Ứng dụng ‘Connected Class” cung cấp tài liệu học của trường JAC cũng như các câu hỏi luyện thi độc quyền của Connected Class. Ứng dụng này cũng có các bài giảng và các câu hỏi chính để bạn chuẩn bị và ôn bài.

LUYEÄN THI VAØO TRÖÔØNG TUYEÅN: 2018 James An College Victoria Selective School Exam (VSSE) Bài test (VSSE) giả lập độc quyền của chúng tôi giúp đánh giá chuyên nghiệp về kỹ năng và kiến thức của học sinh cho kỳ Thi Vào Trường Tuyển. * Ứng dụng ‘Connected Class” sẽ cung cấp video dạy kèm làm các bài test VSSE. Địa điểm

The University of Melbourne, Wilson Hall

Ngày Thi

Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018

Buổi Thi

|

Buổi Chiều (1:30pm - 5:30pm)

Giá tham gia

$72 (bao gồm GST) - Học sinh trường James An $150 (bao gồm GST) - Học sinh bên ngoài

Ngày hết hạn

Ngày 14 tháng 4 năm 2018. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc trường chi nhánh gần nơi bạn ở!

Lớp luyện thi vào trường tuyển và lấy học bổng

ACT Canberra / SA Adelaide / WA Perth

Vui lòng truy cập www.jamesancollege.com để biết thêm về 56 chi nhánh tại Úc

Buổi Sáng (9.00am - 1.00pm)

facebook.com/jaccomvictoria

Các khóa luyện thi vào trường tuyển và khóa luyện thi học bổng đang tiến hành bây giờ. Hãy liên lạc trung tâm JAC gần bạn nhất.


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

ông Cao tới thời hạn xuất hiện trước Tòa án Brisbane. Sự kiện này từng gây bàng hoàng cho cư dân của con phố Tàu nhỏ khi nó lan ra cả ngoài phố. Điện thoại di động của một người hàng xóm đã ghi lại tiếng hét của mẹ bé gái 2 tháng tuổi, khi cô đang cố chạy ra khỏi nhà vào chiều ngày 6/1/2016. Cô con gái bé nhỏ của cô đã bị đâm cho tới chết khi vẫn đang nằm trong củi. Đêm ngày hôm sau, người hàng xóm có tên Nikolao Ropati là một trong hơn 200 người tập trung tại công viên bên đường để bày tỏ sự thương tiếc với bé gái mới thiệt mạng. “Tôi nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ kêu lên ‘cứu, cứu’,” ông kể lại. “Và sau đó tôi quay sang bên trái và nhìn thấy người phụ nữ máu me đầy mình.” “Tôi nắm chặt tay cô ấy và hỏi ‘có chuyện gì vậy?’ và cô ấy không thể nói được điều gì đã xảy ra.” “Điều duy nhất mà cô ấy nói với tôi là, ‘anh ta đang tới với một con dao’.” Ông Cao đã bị cảnh sát bắt giữ vài phút sau đó và được đưa tới cùng bệnh viện với vợ và con gái vì những vết đâm mà ông ta tự gây ra cho mình. Vợ và con gái ông ta đều phải phẫu thuật vì những vết đâm nghiêm trọng trước khi có thể trở về nhà tại Watheroo Place. Cha của bé Queenie, anh Tenglong Xu, khi đó đang đi làm vào thời điểm vụ tấn công xảy ra và chỉ biết về vụ việc theo lời cảnh sát. Ông Cao và vợ của ông ta đã bay tới Brisbane từ Trung Quốc vào đầu tháng 12 để giúp đỡ con gái chăm sóc người cháu mới sinh. Quyết định tạm thời rút lại cáo buộc của tòa án Úc được cho là dựa vào tiền sử căn bệnh Parkinson của ông Cao. Bệnh Parkinson là một bệnh do thoái hóa

mạnh trên thế giới với mậu dịch và lượng đầu tư mạnh mẽ, tôi tin rằng chúng ta mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế". Ông Turnbull cũng phát biểu tương tự khi cho rằng, ông muốn tiếp tục giúp cho giới tiểu thương, có thể phát triển tại các thị trường của mỗi nước. Ông cũng cho rằng, hai nước sẽ tiếp tục cộng tác với nhau, trong việc chiến đấu chống lại những hiểm họa toàn cầu.

GIẾT CẢ VỢ CON & CHÁU GÁI NHƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRUNG QUỐC VẪN ĐƯỢC GIẢM ÁN Một người đàn ông Trung Quốc đã bị buộc tội giết chết cháu gái sơ sinh và cố giết vợ cùng con gái trong một vụ đâm dao điên cuồng. Tuy nhiên quyết định hủy bó cáo buộc đối với người đàn ông này của tòa án Úc đã khiến nhiều người phẫn nộ. Ông Yonghou Cao, 54 tuổi, đã bị buộc tội giết người vào tháng 1/2016, sau vụ tấn công ở phía Nam Brisbane. Đây là vụ án đã cướp đi sinh mạng của bé Quanqin “Queenie” Xu, chỉ chưa đầy 3 tháng tuổi. Người đàn ông bị Parkinson này cũng bị buộc tội cố gắng giết mẹ, bà Yuanyuan Cao, và bà ngoại của bé Queenue, bà Huijan Fu. Ông ta đã được luận tội lần đầu trong một phiên điều trần bên giường bệnh tại Bệnh viện Cảnh sát, xác nhận những cáo buộc này đã được rút lại hôm thứ Năm tuần qua khi

5

DÒCH VUÏ TÖ VAÁN TAØI CHÍNH

ĐẶC BIỆT: 9 Miễn lệ phí hồ sơ* 9 Chấp nhận hồ sơ xấu (Bad credit) 9 Chuyên về Self-employed *Có điều kiện áp dụng

235 SYDNEY RD, COBURG VIC 3058

Địa chỉ shop: 15B MALCOLM COURT, KEALBA Ph: (03) 9364 6328 W: www.qualitycutmeats.com.au Giờ Mở Cửa Thứ Hai - Thứ Sáu: 8am - 5pm Thứ Bảy: 8am - 2pm; Chủ Nhật: Nghỉ

HAÕNG THÒT CHUYEÂN BAÙN SÆ & LEÛ

Thịt Bò Steak Lõi Vai

$1099 mỗi kg

Miếng thịt trừu BBQ

Sườn heo

$12

Thịt Bò

Oyster Blade Steak

Pork Ribs

99

mỗi kg

BBQ Lamb Chops

Beef Girello

Bảo đảm chất lượng & giá rẻ nhất vùng

$10 99 mỗi kg

$11

99

mỗi kg

Bắp giò heo rút xương Boneless Pork Leg

Thịt Heo Ba Chỉ Pork Belly

$699 mỗi kg

$1299 mỗi kg


6 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Lee, một du học sinh người Trung Quốc vừa đến Úc du học với bao ước mơ và hoài bão như bao sinh viên khác. Thế nhưng, cách đây không lâu, cô phát hiện một sự thật không biết nên mừng hay lo. Cô đang mang thai. "Đây là một quyết định khó khăn và lúng túng. Tôi không biết nên phá hay giữ lại bào thai". Khi phát hiện mình mang thai, Lee đã tìm đến trung tâm y tế dành cho người nước ngoài. Giờ đây, Lee muốn giúp đỡ những du học sinh khác bằng cách, chia sẻ những trải nghiệm chuyện phá thai ở Úc trên trang mạng xã hội Weibo nổi tiếng ở Trung Quốc.

hệ thần kinh gây ra, bệnh biểu hiện đặc trưng bằng các cử động bị chậm chạp, cứng đờ, run và rối loạn về thăng bằng. Trước đó, ông Cao không hề nhớ về tội ác mà mình đã gây ra cho tới khi bị kết tội giết người. Vào thời điểm đó, ông ta đã xin được nhân bản án tử hình để trả giá cho tội ác của mình.

NỖI NIỀM DU HỌC SINH VỀ VIỆC PHÁ THAI Hàng ngàn du học sinh tại Úc đang tìm kiếm hỗ trợ từ các dịch vụ phá thai. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu các trường đại học có giáo dục cho sinh viên về sức khỏe tình dục và an toàn tình dục?

Những con số đáng báo động Theo thống kê, trong năm vừa qua, Úc ghi nhận trên 600,000 du học sinh. Trong số này

PVK ROLLER SHUTTERS CHUYÊN LẮP RÁP & SỬA CHỮA • CỬA CUỐN AN TOÀN • SECURITY DOOR • LƯỚI RUỒI • SLIDING DOOR CHUYÊN NGHIỆP, NHIỆT TÌNH, UY TÍN

KHAÛO GIAÙ MIEÃN PHÍ Tony (Vũ): 0407 080 888 Phường: 0411 181 804

ÑAËC BIEÄT:

Chúng tôi đo và tự lắp ráp, hàng chất lượng cao, bảo hành lâu năm, nhận làm khắp mọi vùngcó khoảng 1/3 số sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Malaysia cũng nằm trong số những quốc gia có số du học sinh đến Úc rất cao. Giám đốc Trung tâm Y tế Marie Stopes, Phillip Goldstone đang điều hành các phòng khám có dịch vụ phá thai cho biết, mỗi năm phòng khám tiếp nhận hàng ngàn sinh viên quốc tế đến thăm khám. Ông Phillip cho biết thêm, thông thường, bảo hiểm y tế của những sinh viên này thường không bao gồm dịch vụ thai sản. Vậy nên chi phí phá thai sẽ tiêu tốn một số tiền lớn đối với du học sinh. "Những phụ nữ muốn phá bỏ thai sẽ phải tốn trung bình khoảng $1000 chi phí nếu không có thẻ medicare." Với nhiều sinh viên, việc giảng dạy về an toàn tình dục là điều gì đó mới mẻ, bởi ở quốc gia của họ không giáo dục vấn đề tế nhị này. Cựu du học sinh Ấn Độ, Heena Sinha nói, có rất nhiều bạn bè cô hầu như không có bất cứ kiến thức gì về sức khỏe tình dục nào trước khi đến Úc. "Không ai nói với tôi về việc đó, cũng như không ai có thể trả lời câu hỏi của tôi khi tôi thực hiện một đề án trong lúc học. Những câu hỏi đơn giản như là: Bạn có biết trung tâm sức khỏe tình dục nào không? Hay là: Bạn có biết gì về STIs không? Một số sinh viên đã không trả lời được STIs là gì". Đi tìm điểm tựa bình yên Giám đốc điều hành các trường đại học Úc, Belinda Robinson gợi ý, các nhóm sinh viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc có thai ngoài ý muốn. "Đây không những là trách nhiệm của ban

Chuyên cung cấp: • Gà ta, vịt nuôi từ farm • Các loại trứng gà, vịt, chim cút tươi • ĐẶC BIỆT: Tiết vịt đã hãm để làm tiết canh

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

quản lý nhà trường, mà còn là của tập thể sinh viên trong trường, thậm chí là của những nhóm du học sinh. Các nhóm sinh viên có thể ngồi lại bên nhau để chia sẻ những thông tin về sức khỏe giới tính hay vấn đề an toàn tình dục cho những tân sinh viên. Bởi hơn ai hết, đây là những người có cùng nền văn hóa nên dễ dàng trao đổi một số vấn đề tế nhị" Đối với những bạn sinh viên chẳng may mang bầu ngoài ý muốn, mà vẫn muốn bảo vệ đứa con của mình thì cũng không phải là một việc quá khó khăn. Bởi theo chia sẻ của sinh viên Thu Thảo ở Sydney, thì sinh viên nếu có bảo hiểm y tế sẽ được claim lại rất nhiều chi phí. Tuy vậy, Thu Thảo cũng cho biết là việc nuôi con ở Úc rất vất vả. Vì vậy nên cô đã nhờ thành viên gia đình ở Việt Nam sang phụ chăm sóc con. Mặc dù có tốn chi phí, nhưng bù lại, Thảo có thêm thời gian để đi làm để kiếm thêm thu nhập.

MỘT CÔNG TY TRUNG QUỐC BỊ TỐ GIAN LẬN TIỀN LƯƠNG Ủy ban Công bằng Việc làm vừa tiến hành hoạt động pháp lý chống lại một công ty do người Trung Quốc làm chủ, do bị cáo buộc sai phạm trong việc sử dụng lao động. Đáng chú ý, có tuần nhân viên của công ty này chỉ nhận được chưa đến $4/giờ. Theo đó, quản lý của công ty Xia Jing Qi, bà Ai Ling “Irene” Lin, người từng điều hành cửa hàng bán lẻ 7-Eleven trên đường William Street, đã thuê ba nhân công người Trung Quốc và bóc lột sức lao động của họ.

GIÁ RẺ! Tươi sống mỗi ngày

Cung cấp cho : Nhà hàng, tiệm thịt... Có bán lẻ cho mọi người tại hãng !


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

Công ty của bà Lin đã qua mặt pháp luật bằng cách, yêu cầu ba lao động này phải trả lại một phần tiền lương. Theo tố cáo của các nhân viên, tất cả đều là du học sinh, tuổi từ 21 đến 24, từ giữa tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016, họ đã chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho bà Lin hàng ngàn đô la. Sau khi sự việc được phanh phui, bà Lin đã trả lại số tiền bóc lột là $6,674. Ngoài ra, cũng có cáo buộc cho rằng, công ty Xia Jing Qi đã cố tình vi phạm luật lao động bằng cách cung cấp những hồ sơ, chứng từ giả có liên quan đến 7-Eleven để gây hiểu lầm, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Ủy ban Công bằng Việc làm cũng đang tiến hành vụ kiện thứ 2 chống lại công ty Xia Jing Qi, cũng như giám đốc Jing Qi Xia, vì trả lương công nhân người nước ngoài dưới mức quy định. Theo đó, một nhà hàng trực thuộc công ty với tên gọi Ajisen Ramen, ở khu mua sắm Melbourne Central đã thuê người lao động nước ngoài đang giữ chiếu kháng 417 (working holiday visa), với mức lương rẻ mạt. Từ giữa tháng Năm đến tháng Mười 2016, công nhân này chỉ được trả $11.5/giờ. Đặc biệt, vào tuần cuối trước khi nghỉ, tiền lương nhận được chưa đến $4/giờ. Tổng cộng số tiền bà Xia chiếm đoạt của lao động kể trên là $9,616. Đại diện Ủy ban Công bằng Việc làm Natalie James cho biết, việc yêu cầu nhân viên trả lại lương bằng tiền mặt là một việc làm tán tận lương tâm. “Chúng tôi kêu gọi những ai có thông tin về những trường hợp trả lại tiền lương như thế này nên báo cáo cho Ủy ban Công bằng Việc làm, để chúng tôi có thêm bằng chứng, phục vụ cho công tác điều tra”, bà

VIETNEWS

ISSUE 1594

James cho biết thêm. Phiên định tội sau cùng sẽ được diễn ra vào ngày 5/10/2018, tại Tòa án Liên bang Melbourne. Đây là vụ kiện lần thứ 15 liên quan đến 7-Eleven. Tính đến nay đã có trên một triệu đô la tiền phạt được ghi nhận.

200 TÀI XẾ BỊ BẮT TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN THỬ NGHIỆM CAMERA PHÁT HIỆN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Cứ 20 tài xế đi trên đường thì có một người bị phát hiện dùng điện thoại trái phép khi đang lái xe, trong ngày đầu tiên camera dành riêng cho hành vi này được thử nghiệm. Công ty đứng đằng sau kỹ thuật này, One Task cho biết, nó đã chứng mình được kỹ thuật này có thể bắt được nhiều tài xế trong một giờ đồng hồ, tương đương với số vụ cảnh sát phát hiện trong cả ngày. Và trên những tuyến đường đông đúc, số lượng còn có thể tăng thêm rất nhiều. SA Best cho biết, những cuộc thử nghiệm chính thức của chính phủ cần được ưu tiên cấp bách. Tuy nhiên, chính quyền tiểu bang cho biết, họ không có kế hoạch áp dụng kỹ thuật này sớm. Đợt thử nghiệm hồi tháng 11, nhắm vào những tài xế đi qua khu vực giới hạn tốc độ 60km/h Bakewell Underpass ở Henley Beach Rd, chưa tới 8 tiếng đồng hồ đã phát hiện được 201 trường hợp dùng điện thoại trong số 4,571 tài xế chạy xe qua.

E-

e

r Sto

Sale - Repair Mobile Phones - Laptops

82 Arthur St, St Albans, VIC 3021 Địa chỉ củ: 46 Alfrieda St, St Albans ( Kevin’s Smokes )

- Giãm 40% tất cả các loại Sim Card

- Sim Optus $30* ( KHÔNG CẦN KÝ HỢP ĐỒNG ) ( * thời hạn sử dụng 28 ngày, nạp tiền lần sau $50 / tháng. )

gọi không giới hạn 20 nước trên thế giới bao gồm Việt Nam + 25GB Data. Thay màn hình, pin, sạc,.. cho iPhone, Samsung, Oppo,...

iPad 2, 3, 4

$70

5, 5S, 5C

$45

iPad Mini 1, 2, 3

$80

6

$65

iPad Air 1

$80

6 Plus

$70

iPad Air 2

$120

6S

$70

iPad Mini 4

$120

6S Plus

$75

iPad Pro 9.7”

$120

7

$80

iPad Pro 12.9”

$240

7 Plus

$90

- Bán các loại điện thoại Unlocked, Prepaid Optus, Telstra, Vodafone - Laptop Used giá từ $149 Apple iPhone ( Refurbished )

5: $149, 6: $299, 6s: $399, ...

Bất kỳ ai cũng có thể lâm vào vấn nạn cờ bạc Giờ đây, quý vị có thể nói chuyện với một người nào đó biết cảm thông với quý vị bằng chính ngôn ngữ của mình. Hiện nay có các dịch vụ hỗ trợ thích hợp cho từng cá nhân, hoàn toàn miễn phí và được bảo mật. Hãy vào trang mạng:

gamblershelp.com.au/vietnamese

7


8 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Hầu hết tài xế đều cầm điện thoại hoặc để điện thoại trên đùi. Số liệu của Motor Accident Commission cho thấy, “sự phân tâm và không chú ý” là những yếu tố gây ra hơn 1/3 số vụ tử vong, và một nửa số vụ tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông McCredie cho biết, rất nhiều các tài xế vẫn coi thường sự nguy hiểm của việc sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe.

SÁT HẠI BẠN GÁI CŨ, NGƯỜI ĐÀN ÔNG GỐC VIỆT NHẬN ÁN TÙ 18 NĂM Một người đàn ông gốc Việt đã giết chết bạn gái cũ của mình, sau đó vứt xác của cô tại một con sông ở Western Sydney, và đã phải nhận án tù tối đa là 18 năm.

Khanh Thanh Ly Khanh Thanh Ly đã bị buộc tội giết người sau khi anh ta được phát hiện đứng bên cạnh thi thể lõa thể của cô Miming Listiyani, 27 tuổi, ở vùng nước cạn gần Cabarita Wharf vào tháng 4/2016. Cặp đôi này đã hẹn hò trong khoảng hai năm

z Nhận tất cả các loại bảo hiểm tư.

◊ Trám răng thẩm mỹ.

z Tận tâm, kỹ lưỡng.

◊ Trồng răng sứ.

z Trang bị máy móc mới và hiện đại.

◊ Orthodontics/ Niềng răng thường.

z Khám và chữa trị theo chương trình trợ giúp nha khoa cho trẻ em và những voucher của chính phủ trợ cấp cho người lớn. (Child Dental Benefits & Government Dental Benefits Scheme Schedule Bulk Billing)

◊ Điều trị tủy răng. ◊ Tẩy trắng răng (Tooth Whitening). ◊ Nha khoa tổng quát.

Người đứng đầu cơ quan phụ trách về đạo đức của cảnh sát Victoria đã từ chức, sau khi có dính líu đến một loạt các bình luận có tính cách kỳ thị và khiêu dâm trên mạng. Phụ tá Tư lệnh Cảnh sát Brett Guerin đã bị ngưng chức hồi tuần qua, sau khi có tin tiết lộ rằng, ông ta đã đăng tải lên trang mạng những lời phê bình về các cựu đồng nghiệp bằng cách sử dụng tên giả. Ông ta là người chịu trách nhiệm về việc giải quyết các khiếu nại, chống lại cảnh sát Victoria. Thế nhưng một đợt sóng lớn lao các mục tục tỉu đăng tải trên trang mạng, đã dẫn đến ông Brett Guerin với 40 năm phục vụ, kết thúc trong tủi nhục. Tư lệnh cảnh sát Victoria là ông Graham Aston mô tả hạnh kiểm của ông này là không thể chấp nhận được. Hồi tuần qua, ông Guerin bị cách chức và được chuyển hồ sơ sang cơ quan theo dõi tham nhũng của Victoria, theo sau các tin tức cho biết, ông đã viết những lời bình luận khiếm nhã trên mạng, dưới tên giả là Vernon Demerest. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh 3AW, ông Guerin sau đó thú nhận các loạt đăng tải đầu tiên, nhắm vào cựu Tư lệnh cảnh sát là bà Christine Nixon và Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát lả ông Paul Mullett. Thế nhưng việc từ chức của ông Brett diễn ra sau khi Fairfax đăng tải thêm các lời bình

ĐẶC BIỆT: Chuyên trồng răng giả (Denture) – Có kỹ thuật viên người Việt trên 25 năm kinh nghiệm.

FOOTSCRAY DENTAL SURGERY 21B Byron Street, Footscray TEL:

(03) 9687 3603

Hôn 25 naêm kinh nghieäm

và đã gặp nhau tại một khách sạn ở Sydney để trao đổi một số đồ dùng cá nhân sau khi chia tay. Ly cũng là bạn của tên tội phạm buôn lậu ma túy nằm trong nhóm Bali Nine đã bị hành quyết là Myuran Sukumaran. Ly đã không thể giải thích được vì sao cuộc gặp mặt của anh ta với cô Listiyani lại kết thúc như vậy, tại phiên tòa của Tòa án Tối cao vào năm ngoái. Những gì mà người đàn ông 37 tuổi này còn nhớ về đêm hôm ấy là “rời rạc, không mạch lạc và lẻ tẻ”. Ly nói rằng, anh ta nhớ lại mình đã cố gắng để thoát khỏi cô Listiyani trước khi “ngã và chỉ nhìn thấy màu đen và nếm thấy máu”. Anh ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD). Sức khỏe tinh thần và ảnh hưởng của nó đối với hành vi phạm tội của anh ta sẽ là một vấn đề chính trong việc kết án. Quyền Thẩm phán Jane Mathews nói trước tòa rằng, bà hiếm khi gặp một trường hợp người phạm tội lại ăn năn và suy sụp như vậy. Ly sẽ đủ điều kiện tạm tha trong vòng 13 năm tù.

CẢNH SÁT TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỀ ĐẠO ĐỨC VICTORIA BUỘC PHẢI TỪ CHỨC

NHA SĨ GIA ĐÌNH z Chuyên:

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18MUA THẲNG TỪ HÃNG

luận, và lần này là trên vài cuốn băng video YouTube, cũng với cùng tên giả mà ông đã sử dụng. Rất nhiều đoạn băng đã quá tục tỉu để phát thanh, từ chuyện liên quan đến tình dục cho đến những lời chửi rủa kỳ thị. Quyền Thủ hiến Victoria là ông James Merlino cho biết, sự kiện ông Guerin từ chức và nay đã ra khỏi hàng ngũ cảnh sát Victoria cho thấy, cảnh sát Victoria không dung thứ cho loại hạnh kiểm như vậy. "Cộng đồng kỳ vọng mức độ hạnh kiểm và đạo đức ở mức cao nhất đối với mọi cảnh sát tại Victoria. Đó là mong đợi của chính phủ và cũng là ước vọng củaTư lệnh cảnh sát". Thế nhưng bà Kris Pavlidic thuộc Hội đồng các Cộng đồng Sắc tộc cho biết, bà lo sợ rằng, trường hợp này đã phá hoại nỗ lực của hội đồng, trong việc thiết lập sự cộng tác chặt chẽ với cảnh sát. "Phải mất một thời gian dài để phát triển lòng tin và chỉ một cái búng ngón tay, hay một lời lẽ hoặc một câu hay ngôn ngữ bị phát tán ra, thì nó có thể biến mất. Và trong trường hợp này, tôi cảm thấy chuyện đó đã xảy ra". Cảnh sát Victoria cho biết, sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với cộng đồng đa văn hóa một cách rộng rãi, để bảo đảm với họ rằng, những bình luận không phản ảnh lập trường đối với cảnh sát Victoria nói chung. Thế nhưng các cố vấn luật pháp tại Melbourne nói rằng, vụ việc đã tạo ra một điều mà họ gọi là "một bóng mờ bệnh hoạn", qua những năm tháng khiếu nại liên quan đến sự kỳ thị của cảnh sát. Ông Anthony Kelly thuộc Trung tâm Luật pháp Cộng đồng Flemmington và Kensington nói rằng, các nhân viên hiện xem xét hơn 100 khiếu nại về việc kỳ thị và các khiếu nại khác, đã bị gác bỏ dưới thời ông Guerin phụ trách. Ông Kelly cũng đòi hỏi tiểu bang Victoria nên có những bước tiến cần thiết, để đề ra một kiểu mẫu hoàn toàn độc lập, trong việc điều tra các cáo buộc chống lại cảnh sát.

CỨ SÁU PHỤ NỮ ÚC THÌ CÓ MỘT NGƯỜI BỊ NGƯỜI SỐNG CHUNG BẠO HÀNH Ước lượng cho thất là, cứ 6 phụ nữ Úc thì có 1 người là nạn nhân của vụ bạo hành về thể xác hay lạm dụng tình dục do người sống chung hiện tại hay trong quá khứ. Còn đối với phái nam là con số 1 nạn nhân trong số 16 người . Con số thống kê mới nhất có được là từ bản phúc trình toàn diện của Viện Y tế và Phúc Lợi, sau khi xem xét nạn bạo hành trong gia

100% laøm chuû vaø saûn xuaát taïi UÙc!

Gia tăng phong cách và giá trị cho nhà của bạn BẢO VỆ & AN TOÀN CHO GIA ĐÌNH BẠN

30% OFF 24 THAÙNG KHOÂNG TIEÀN LÔØI

SALE SALE ÑAËC BIEÄ T MUØA SALE XUAÂN

30/3/2018 Chaám döùt ngaøy 30/09/2015 *Ñieàu kieän aùp duïng

GIÔØ MÔÛ CÖÛA: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu 8am - 5.30pm, Thöù Baûy 9am - 2pm (Kealba)

KYÕ THUAÄT MÔÙI HIEÄN ÑAÏI

Ñoùng töï ñoäng trong vaø ngoaøi nhaø, vôùi cöûa shutters coù caûm bieán löûa chaùy

 Kyõ thuaät môùi nhaát cuûa Ñöùc Vaät lieäu chaát löôïng cao Nhieàu toâng maøu hieän ñaïi ñeå choïn Xöû duïng 2 caùch vôùi ñieän töï ñoäng hoaëc tay Baûo veä khoûi tieáng oàn vaø thôøi tieát Cung caáp söï rieâng tö vaø an toaøn Tieát kieäm ñieän Deã xöû duïng töø trong nhaø Gia taêng giaù trò caên nhaø cuûa baïn Caùc cöûa an ninh vaø löôùi saét Coù theå hoaït ñoäng vôùi taám ñieän maët trôøi

Ñoäi gaén löu ñoäng laøm vieäc 7 ngaøy khaép Melbourne GOÏI ÑEÅ ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ HAÕNG / PHOØNG TRÖNG BAØY

10 NAÊM

www.sunlinerollershutters.com.au

BAÛO ÑAÛM

THANH (STEVEN) 0487 994 722 738 High St, Epping


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

Thöïc hieän öôùc mô cuûa baïn vôùi

VIETNEWS

ISSUE 1594

edukingdom.com.au

CÁC CHI NHÁNH VIC Box Hill

T. 9899 7871

Cragieburn

T. 8389 1196

4 Watts St

67A Hamilton St

Cranbourne West T. 8738 0356 6B Universal Way

Footscray

T. 9687 4888

Geelong

T. 5241 8263

131 Paisley St

Belmont High School

Glen Waverley T. 9887 8064 Level 1, 61 Railway Pde

Hallam

T. 8774 6160

Mitcham

T. 8838 1615

21/94 Abbott Rd 10 Station St.

Moorabbin

T. 9555 9688

Oakleigh

T. 9568 1008

Preston

T. 9471 9966

Richmond

T. 9004 3762

Rowville

T. 9884 1389

Springvale

T. 9574 1588

St Albans

T. 9367 9999

Wantirna

T. 9800 3988

Werribee

T. 9749 7682

Level 1, 1 Taylor St

Level 1, 160 Drummond St 67A Hamilton St Level 1, 2 Cramer St

Level 1, 300 Victoria St

Rowville Secondary College Unit 27, 134 Springvale Rd Level 1, 216 Main Rd East Level 1, 223 Stud Rd

Level 1, Unit 3, 53 Cherry St Branches

NSW Ashfield Bankstown Blacktown Campsie Castle Hill Chatswood Eastwood Hornsby Hurstville Liverpool Parramatta Penrith Strathfield

02 9799 5110 02 9707 2611 02 9676 1799 02 9789 3962 02 8850 1911 02 9904 6200 02 9874 9055 02 9476 6020 02 9570 8728 02 9601 2442 02 9890 7177 1300 667 336 02 9746 8548

New Zealand Dannemora North Shore Newmarket

9


10 VIETNEWS

đình và những vụ lạm dụng tình dục tại Úc. Phúc trình đã căn cứ vào 20 nguồn thông tin chính yếu. Trong đó bao gồm dữ kiện của Văn phòng Thống kê Úc châu, để vẽ nên một hình ảnh về tình trạng bạo hành trong gia đình và lạm dụng tình dục tại Úc. Bà Louise York thuộc Viện Y tế và Phúc lợi Úc châu giải thích, làm thế nào để thu thập các dữ kiện. “Chúng tôi nhìn vào các dữ kiện khảo sát và một loạt các dữ kiện về cách đáp ứng với các hình thức bạo động, chẳng hạn như dữ kiện của cảnh sát, của bệnh viện và các dịch vụ hỗ trợ những người vô gia cư". "Các phúc trình cho thấy, bạo hành nói chung trong cộng đồng đang giảm bớt. Thế nhưng, không có bằng chứng thực sự đó là trường hợp của bạo hành trong gia đình hay lạm dụng tình dục". "Thực sự có một số bằng chứng về một loại bạo hành hiện gia tăng trong thời gian qua”, Louise York. Phụ nữ vẫn chịu nguy cơ bị bạo hành nhiều hơn và một số nhóm đặc biệt còn dễ gặp nguy hiểm hơn nữa, trong đó có các thiếu nữ, phụ nữ mang thai và các cô gái Thổ dân. Hậu quả đối với trẻ em bị bạo hành có thể kéo dài suốt đời, với những trẻ em bị bạo hành thể xác hay lạm dụng tình dục trước tuổi 15, thường trẻ em là nạn nhân nhiều hơn là người lớn. Ông Robert Ellis, Tổng Giám Đốc của Dịch vụ Cộng đồng thuộc tổ chức Baptistcare, nhằm hỗ trợ cho những người trải qua bạo hành trong gia đình, bao gồm trẻ em cho biết, dịch vụ cung cấp nơi tạm trú, cố vấn và các nhóm nhằm thay đổi hạnh kiểm của phái nam với mục đích là giúp họ

SỐ BÁO 1594

nhận ra được sự bạo hành”. Phụ nữ Thổ dân chịu cảnh bạo hành gấp 32 lần và đàn ông Thổ dân gấp 23 lần phải vào bệnh viện, do kết quả của nạn bạo hành trong gia đình. Phúc trình cho rằng, nỗi thống khổ từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng như những bất lợi xã hội, là một yếu tố then chốt trong mức độ cao hơn của người Thổ dân. Cũng có những khoảng cách trong các dữ kiện, với ít thông tin về những người thuộc LGBTI, những người khuyết tật và những người thuộc các cộng đồng di dân và tỵ nạn, trong số các cộng đồng khác. Bà Adele Murdolo là giám đốc của Trung tâm Đa văn hóa về Y tế Phụ nữ tại Melbourne, cho biết vấn đề chính của các cộng đồng là thiếu việc nghiên cứu. Bà cũng nói rằng, những cách thức giống hệt nhau trong các cộng đồng, có thể gây một hậu quả lớn lao lên các nạn nhân muốn lên tiếng và làm thế nào để chữa trị cho họ.

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ GỐC Á CHUYÊN ĐÓNG GIẢ GIÁO VIÊN ĐỂ ĐÓN TRẺ EM Một người phụ nữ đã tiếp cận những đứa trẻ và đề nghị chở chúng tới trường bằng cách nói rằng, cô ta là một giáo viên. Cảnh sát Queensland (QPS) đã công bố bức ảnh chụp người phụ nữ bị tình nghi đã tiếp cận ít nhất 3 đứa trẻ ở phía Nam Brisbane trong tháng 2 vừa qua. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 19/2 vào khoảng 8h sáng, khi người phụ nữ này tiếp cận

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18SÂN BAY SYDNEY CHUẨN BỊ BỎ HỘ CHIẾU GIẤY ĐỂ THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT NHẬN DIỆN MẶT Người phụ nữ bị tình nghi. hai học sinh tuổi lần lượt là 15 và 17 khi chúng đang đi bộ tại Runcorn. Những thiếu niên này đã từ chối và người phụ nữ sau đó đã lái xe khỏi hiện trường. Vụ việc thứ hai xảy ra vào khoảng 3h15 chiều ngày 23/2 khi người phụ nữ này dùng xe tiếp cận một học sinh 12 tuổi ở Macgregor, và ra hiệu cho cô bé tới để nói chuyện. Nữ sinh này đã từ chối và người phụ nữ cũng đã rời khỏi hiện trường. Người phụ nữ này được mô tả có ngoại hình người Châu Á, khoảng 35 tới 38 tuổi, thân hình cân đối cùng mái tóc đen và màu mắt nâu. Chiếc xe được mô tả là một chiếc SUV, biển kiểm soát chưa xác định, cùng kích thước với chiếc Toyota Ray 4. “Cảnh sát đang khuyên các em nên cẩn thận khi đi bộ từ trường về nhà và cần cảnh giác những kẻ theo dõi. “Các em tuyệt đối không lên xe của người lạ,” một phát ngôn viên của QPS cho biết. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan tới vụ việc này, có thể liên lạc với đường dây cảnh sát theo số 131 444 hoặc đường dây Crime Stopppers theo số 1800 333 000.

Việc di chuyển ra nước ngoài từ Sydney sẽ sớm không cần hộ chiếu, nhờ vào kỹ thuật kiểm tra sinh trắc học mới, sẽ sớm được thử nghiệm ở sân bay. Chương trình thử nghiệm sẽ bắt đầu được áp dụng vào tháng 5 năm nay. Đây là 1 cuộc cách mạng hóa quy trình check-in bằng cách cho phép hành khách sử dụng chính gương mặt của mình, thay vì hộ chiếu giấy thông thường. Giám đốc điều hành của Sân bay Sydney, ông Geoff Culbert cho biết: “Bạn sẽ không cần phải lục lọi tìm hộ chiếu và vé lên máy bay (boarding pass) trong suốt quá trình check-in nữa, thay vào đó, mặt của bạn sẽ trở thành hộ chiếu và boarding pass trong mỗi chặng của cuộc hành trình.” Cho tới cuối năm nay, hành khách đi trên những chuyến bay của Qantas mong muốn tham gia chương trình thử nghiệm sẽ có thể sử dụng mặt để check in, ký gửi hành lý, quá trình lên máy bay, kiểm tra an ninh, vào khu phòng chờ và lên máy bay. Họ sẽ chỉ cần xuất trình hộ chiếu đúng một lần để xác nhận. “Mục đích của điều này là nhằm đem tới một quá trình nhanh chóng, bớt căng thẳng hơn, dành cho tất cả khách hàng trong thời gian thử nghiệm,” ông Culbert chia sẻ. “Bạn có thể check in bằng điện thoại khi đang ngồi ghế sofa tại nhà.” “Tất cả điều này được thiết kế để mang lại cho khách hàng một trải nghiệm tốt hơn.”

Phòng Mạch Bác Sĩ Tôn-Nữ Minh Diên Tại St Albans

TON - NU MEDICAL CENTRE 88 Alfrieda Street, St. Albans, Vic. 3021 (Xéo Thư Viện St. Albans) Tel: 9366 1114

Gồm các Bác Sĩ: Tôn-Nữ Minh Diên – Lê Xuân Biên – Hồ Huy Giờ làm việc phòng mạch tại St Albans: Ngày Bác sĩ Minh Diên Tôn Nữ Bác sĩ Xuân Biên Lê Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

9am – 6pm Hampshire Rd MC(9am-6pm) Hampshire Rd MC(9am-6pm) 9am – 6pm Hampshire Rd MC(9am-6pm) Hampshire Rd MC(9am-6pm)

9am – 6pm 9am – 6pm NGHỈ 9am – 6pm 9am – 6pm Từ 11am

Bác sĩ Hồ Huy Hampshire Rd MC(9am-6pm) Hampshire Rd MC(9am-6pm) 9am - 6pm Hampshire Rd MC(9am-6pm) 9am - 6pm NGHỈ

Phòng Mạch Bác Sĩ Tôn-Nữ Minh Diên Tại Sunshine

HAMPSHIRE ROAD MEDICAL CENTRE G11/ 254 Hampshire Rd. Sunshine, Vic. 3020 Tel: 9312 4363

Gồm các Bác Sĩ: Tôn-Nữ Minh Diên – Lê Xuân Biên – Nguyễn Bá Kiên - Nguyễn Ngọc Minh - Đinh Hưng Quốc (Dominic) - Hồ Huy

Giờ làm việc phòng mạch tại Sunshine (Mở cửa 7 ngày mỗi tuần): Dr Minh Diên Tôn Nữ

Thứ 2

St Albans (9am-6pm) St Albans (9am-6pm) 9am - 5pm

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

9am – 6pm 9am – 6pm

Dr Xuân Biên Lê

Dr Nguyễn Dr Nguyễn Bá Kiên Ngọc Minh

Ngày

St Albans (9am-6pm) 9am - 5pm NGHỈ

St Albans (9am-6pm) St Albans (9am-6pm)

Dr. Đinh Hưng Quốc

Dr. Hồ Huy

NGHỈ

2:30pm - 6pm

9am – 6pm

NGHỈ

NGHỈ

9am – 6pm

9am - 5pm

NGHỈ

NGHỈ

St Albans (9am-6pm)

NGHỈ

NGHỈ

2:30pm - 6pm

9am – 6pm

Thứ 6

9am – 6pm

St Albans (9am-6pm)

NGHỈ

9am – 6pm

NGHỈ

St Albans (9am-6pm)

Thứ 7

9am – 6pm

St Albans (9am-6pm)

NGHỈ

9am – 6pm

NGHỈ

NGHỈ

Chủ nhật

9am – 6pm

NGHỈ

NGHỈ

NGHỈ

NGHỈ

9am – 6pm


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

Nếu quá trình thử nghiệm thành công, nó sẽ được mở rộng sang các hãng hàng không khác. Việc giới thiệu kỹ thuật nhận diện mặt tại các cổng điện tử đã mang tới sự hợp nhất trong quá trình nhập cảnh đối với nhiều du khách, giảm thời gian chờ từ 4 phút xuống chỉ còn 23 giây trong những năm qua. Hành khách mong muốn tham gia chương trình thử nghiệm sẽ phải đăng ký với Lực lượng Biên giới Úc khi chương trình bắt đầu vào Tháng 5.

GIẾT DÃ MAN MỘT CẬU BÉ 18 TUỔI “ĐỂ CHO VUI”, HAI PHỤ NỮ NHẬN ÁN CHUNG THÂN Hai phụ nữ ở Perth đã dụ dỗ Aaron Pajich, 18 tuổi, bạn của một trong những người con trai của họ đến nhà và đâm chết cậu ta. Họ đã phải nhận án tù chung thân cho tội lỗi của mình. Jemma Victoria Lilley, 26 tuổi, người xếp hàng ở siêu thị, và bạn cùng nhà là Trudi Clare Lenon, 44 tuổi, một người mẹ 3 con, được miêu tả là những kẻ giết người không nhận được sự đồng cảm, khi mục đích chỉ vì niềm vui thích. Hai người phụ nữ này đã không nói bất cứ điều gì, nhưng trông có vẻ bị sốc sau khi bản án được Thẩm phán Stephen Hall đọc tại Tòa án tối cao Tây Úc. Trong phòng xử án là các thành viên gia đình của Aaron cùng những người ủng hộ cậu, và các cựu đồng nghiệp tại siêu thị của Lilley. Vụ việc này thực sự đã gây ra sự hoang

VIETNEWS

ISSUE 1594

mang, lo sợ tại Perth vào hồi năm ngoái vì hai người bị cáo này lại chưa từng có tiền án. Họ đã dụ Aaron, người có dấu hiệu mắc hội chứng Asperger vào nhà, và cậu ta đã dễ dàng nghe lời bởi vì cậu ta là bạn của con trai Lenon. Điều đáng ghê sợ là họ không có động cơ nào khác ngoài việc giết chết Aaron để “thỏa mãn niềm vui thích” của mình. Trong đoạn phim do camera an ninh quay lại, hai người này đã đi bộ cùng với Aaron từ sân sau vào trong nhà vào ngày mà cậu ta mất tích, và sau đó khóa cổng sau để bắt cậu ta. Sau này, thi thể của Aaron đã được phát hiện ở sân sau của họ bên dưới lớp bêtông được đổ vội vã. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, cậu ta đã chết vì hai vết thương bằng dao vào ngực và cổ, sau khi có thể đã bị siết cổ bằng dây. Hai người này đã không hề tỏ ra ăn năn sau những gì họ đã làm, ông Hall nói. Các tin nhắn văn bản sau vụ giết người cho thấy, hai người phụ nữ này vẫn tiếp tục trò chơi nhập vai của họ và mô tả cảm giác này là “trao quyền”. Lilley là một nhân vật sát thủ hàng loạt được gọi là SOS, lấy cảm hứng từ kẻ giết người David Berkowitz, và Lenon là người quy phục Lilley tên là Corvina. Trong khi Lilley đã nói nhiều lần với người quen về mong muốn giết người trước 25 tuổi, ông Hall cho biết rằng, ông coi trách nhiệm của họ là như nhau, khi Lenon cũng đã tổ chức để bắt nạn nhân. Các báo cáo về tâm thần và tâm lý cho thấy về sự thiếu đồng cảm của cả hai phụ nữ. Họ đều xuất thân từ những bối cảnh gặp rắc rối, bị lạm dụng. Lilley vẫn tiếp tục phủ nhận việc giết người và những triệu chứng của Lilley cho thấy, cô ta có thể bị bệnh thái nhân cách.

Hội đồng xét xử đã phán hai người này tội giết người hồi tháng 10 năm ngoái.

CẢNH BÁO CHẾT NGƯỜI SAU KHI ĂN DƯA ROCKMELON NHIỄM KHUẨN Người dân được cảnh báo nên vứt bỏ loại dưa Rockmelon ngay lập tức do có liên quan đến cái chết của hai người, và nhiều người khác nhiễm bệnh, do ăn phải loại dưa nhiễm khuẩn listeria. Người phát ngôn Bộ Y tế NSW cho biết, từ ngày 17/1 đến 9/2, cả nước ghi nhận 10 trường hợp nhiễm khuẩn Listeria, trong đó có hai người thiệt mạng, sau khi ăn loại dưa rockmelon bị nhiễm khuẩn listeria. Riêng tại tiểu bang NSW có hai người tử vong. Thông tin trên đã khiến nhiều người hoang man, bởi đây là loại giải khát phổ biến, nhất là vào mùa hè. Những nông dân trồng dưa Rockmelon ở Riverina, NSW vừa nhận tin dữ từ giới chức trách rằng, họ không được cung cấp sản phẩm này ra thị trường. Hiệp hội Dưa Úc đã bàn bạc với các siêu thị để đưa dưa Rockmelon trở lại kệ. Trước đó, Woolworths cho biết, sẽ hoàn tiền cho khách hàng của mình nếu có hóa đơn. Còn Coles sẽ phối hợp với các bên liên quan để điều tra nguyên nhân và sớm bảo vệ quyền lợi nông dân, cũng như người tiêu thụ. Triệu chứng nhiễm khuẩn listeria Các chuyên gia y tế cũng trấn an người dân

rằng, thực phẩm nhiễm khuẩn listeria không gây bệnh trên tất cả mọi người. Nhưng những người có sức đề kháng yếu có thể gây bệnh, thậm chí dẫn đến tử vong. Nhiễm khuẩn listeria cũng giống như các loại cúm thông thường, bao gồm: sốt, ớn lạnh, đau nhứt cơ, buồn nôn và tiêu chảy. Những triệu chứng này có thể xuất hiện vài ngày hoặc vài tuần sau khi ăn thức ăn có mầm bệnh. Đặc biệt, bệnh trở nên nguy hiểm đối với những người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người bị ung thư, tiểu đường, bệnh tim và thận. Do đó, nhóm đối tượng này nên hạn chế tiếp xúc các sản phẩm từ dưa hoặc ăn dưa sống. Nếu nghi ngờ bị nhiễm khuẩn listeria, mọi người nên đến các cơ sở y tế điều trị càng nhanh càng tốt. Bằng việc tuẩn thủ các quy định về an toàn thực phẩm, bạn có thể tránh được bệnh do listeria cũng như các bệnh nhiễm khuẩn thực phẩm khác.

BẮC ÚC CẤM BÁN RƯỢU QUÁ RẺ ĐỂ HẠN CHẾ NGHIỆN NGẬP Giá bán rượu tối thiểu sẽ được đề ra tại lãnh thổ Bắc Úc như là một phần trong các cải tổ thuộc chính sách và luật lệ về rượu. Đây chỉ là một trong các đề nghị được một cuộc duyệt xét gần đây đề ra về nạn nghiện rượu tại Bắc Úc và nay được chính phủ chấp nhận. Chính phủ lãnh thổ Bắc Úc chấp nhận toàn bộ 220 đề nghị chỉ trừ một điều, từ cuộc Duyệt

Dự Án Đường Hầm West Gate Nhóm Liên Lạc Cộng Đồng - tuyển các thành viên cộng đồng Dự Án Đường Hầm West Gate đang bắt đầu xây dựng và sẽ cung cấp một sự thay thế rất cần thiết cho Cầu West Gate. Chúng tôi cần tuyển các thành viên cộng đồng gia nhập vào Nhóm Liên Lạc (NLL) của dự án này cho giai đoạn thú vị tiếp theo của dự án. NLL là nơi để các thành viên cộng đồng hiểu được những gì đang xảy ra trong quá trình xây dựng, để chia sẻ thông tin địa phương và giúp hỗ trợ các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng liên quan đến dự án. Chúng tôi hoan nghênh các đăng ký đến từ các cá nhân mong muốn đại diện cho các cộng đồng địa phương trong giai đoạn xây dựng 2018 – 2022.

Chúng tôi cần tuyển những người: • Quan tâm đến sự phát triển của một trong những dự án đường bộ lớn nhất đang được tiến hành tại Melbourne • Chủ động và hợp tác trong quá trình tham gia • Có liên kết mạnh mẽ và đa dạng với cộng đồng của họ • Sống ở các vùng ngoại ô có thể bao gồm: Point Cook, Seabrook, Altona, Altona North, Brooklyn, South Kingsville, Spotswood, Yarraville, Footscray, Seddon, Kensington, North và West Melbourne và Docklands • Sẵn sàng cam kết tham gia thành viên 18 tháng và tham dự các cuộc họp định kỳ

Để tìm hiểu thêm, bao gồm Điều khoản Tham chiếu và để hoàn thành đơn đăng ký, xin truy cập vào trang web của dự án: www.westgatetunnelproject.vic.gov.au/CLG Các đơn đăng ký sẽ ngưng nhận vào ngày Thứ Hai 26 Tháng Ba năm 2018.

11


12 VIETNEWS

xét Riley về cuộc khủng hoảng về uống rượu quá độ tại lãnh thổ này. Cuộc Duyệt xét Riley tìm thấy lãnh thổ Bắc Úc có mức tiêu thụ rượu cao nhất, tính theo đầu người ở Úc và được xếp hạng cao trong số các nơi uống rượu nhiều nhất trên thế giới. Bộ trưởng Tư pháp Bắc Úc là bà Natasha Fyles cho biết, có nhiều vụ bạo động và phạm pháp do rượu gây ra, vấn đề này thực sự nghiêm trọng và cần phải được giải quyết. Bà cho biết, chính phủ đã chấp thuận đề nghị về một giá rượu tối thiểu, mặc dù đó không phải là giá đề nghị. "Chúng tôi đang đưa ra giá tối thiểu cho mỗi đơn vị rượu tại lãnh thổ Bắc Úc là 1 đô la 30 cent. Giá đề nghị là một đô la rưỡi, thế nhưng, quý vị có thể nhìn vào sự thay đổi con số đó.

SỐ BÁO 1594

Một đô 30 cent sẽ khiến người ta không đụng đến các chai rượu $3 hay $4 hiện có ở Bắc Úc. Quả là chuyện sai lầm nếu chúng ta mua một chai rượu lại rẻ hơn một chai nước lạnh", Natasha Fyles. Về các đề nghị của cuộc duyệt xét, chính phủ đã bác bỏ chỉ một lệnh cấm đối với việc bán rượu mua mang đi, tức take away vào ngày chủ nhật. Bà Fyles cho biết, 186 đề nghị sẽ được hoàn thành toàn bộ và chính phủ đã hỗ trợ trên nguyên tắc đối với 33 đề nghị khác. Một nhà tranh đấu lâu dài về một giá rượu tối thiểu, tiến sĩ John Boffa, thuộc Liên hiệp Hành động chống Rượu cho đài ABC biết rằng, giá rượu thấp sẽ tạo sự khác biệt, ngay cả là 1 đô 30 cent.

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18"Đây quả là biện pháp cải tổ về rượu đi đầu trên thế giới từ một chính phủ vốn hiểu biết rất nhiều về tai hại của rượu gây ra tại lãnh thổ Bắc Úc, cùng với nhu cầu tổng hợp các đường lối dựa trên các chứng cứ để giải quyết vấn đề". Về các đề nghị khác, bao gồm quyền hạn về hoạch định chính sách đối với các cộng đồng và cải thiện thủ tục kiểm tra việc sử dụng rượu đối với các phụ nữ mang thai. Việc duyệt xét cũng đề nghị các chương trình liên quan đến rượu và ma túy tại trường học. Giám đốc Dịch vụ về Rượu và Ma túy Úc châu tại Alice Springs là bà Carole Taylor, hoan nghênh các thay đổi nói trên. Bà hy vọng những thay đổi trên sẽ mang lại một số hiệu quả đối với những người nghiện rượu vốn khó khăn nhất, để giúp đỡ. Bà cho biết, trong một vài cộng đồng, việc nghiện rượu còn gia tăng do nhiều thất vọng qua các thế hệ, cộng thêm thiếu vấn đề gia cư cùng với các khó khăn về y tế, cũng như thiếu sót về giáo dục. Lãnh thổ Bắc Úc cũng là nơi có mức độ cao nhất về tội phạm liên quan đến rượu, bạo động và chết chóc, vốn gây tốn kém cho người thọ thuế khoảng 640 triệu đô la mỗi năm.

SIÊU THỊ KHÔNG GIÚP NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG BÉO PHÌ Các chuyên gia sức khoẻ thúc giục các siêu thị hãy làm thêm chương trình để giúp tránh tình trạng béo phì đang gia tăng ở Úc. Kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy, chính sách về dinh dưỡng của 2 siêu thị lớn

đã không đạt yêu cầu. Các siêu thị đóng vai trò lớn trong việc ảnh hưởng đến những gì người dân ăn uống. Khảo sát của Đại học Deakin ở Melbourne cho thấy, chủ trương cổ súy ăn uống khỏe mạnh của các siêu thị có khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã sắp thang điểm cho các siêu thị trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng béo phì của các khách hàng như sau: Woolworths được 46 điểm trên 100, còn Coles được 40 điểm. Aldi và IGA chỉ có 11 điểm. Hai siêu thị Aldi và IGA đều bác bỏ bản phúc trình. Họ nói rằng, các nhà nghiên cứu đã bỏ sót nhiều chương trình cổ súy cho việc ăn uống khỏe mạnh của họ. Tuy nhiên bản phúc trình của Đại học Deakin khen ngợi sáng kiến của Coles, cho dán nhãn điểm về dinh dưỡng trên sản phẫm, hay là chương trình phát táo miễn phí cho trẻ em. Chuyên viên dinh dưỡng Lucinda Hancock báo động rằng, chưa tới 7% dân Úc ăn uống được như tiêu chuẩn quốc gia về dinh dưỡng. "Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề dinh dưỡng cho người dân hiện giờ, chúng ta sẽ phải đối phó với những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sau này, và đó là một gánh nặng cho hệ thống chăm sóc y tế của quốc gia." Bản phúc trình khuyến nghị các siêu thị hãy cải thiện các nhãn hiệu rẻ tiền của họ bằng cách cắt giảm muối và dầu mỡ. Ngưng bày bán tại quầy tính tiền những sản phẩm như kẹo sôcôla, nước ngọt v.v. Và bớt giảm giá cho đồ ăn vặt. Tác giả bản phúc trình Phó Giáo sư Gary Sacks, đề nghị chính phủ cần can thiệp giống như ở nước Anh, nếu các siêu thị không chịu cải thiện.

RAVENHALL Sports Centre Đang Mở

Cầu lông / Squash / Bóng Bàn / Outdoor Bubble Soccer / Futsal Cho Thuê Phòng Hội Nghị / Phòng Họp

Sắp Mở

Tennis / Gym

Vui chơi trong khi luyện thể dục thể thao!!

Thông tin liên lạc

Giờ Mở Cửa

20-24 Barretta Rd, Ravenhall 3023 P (03) 9363 3388 support@ravenhallsports.com.au www.ravenhallsports.com.au

Thứ Hai - Thứ Năm: 10AM-10.30PM* Thứ Sáu: 10AM-12AM* Thứ Bảy: 9AM-12AM* Chủ Nhật: 9AM-10.30PM*

(*Chúng tôi có thể đóng trễ hơn một tiếng nếu booking trước)


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

VIETNEWS

13


VIETNEWS - Issue 1164 614VietNews Australia

SỐ BÁO 1594BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG VẬN TẢI CSVN ‘QUYẾT THU PHÍ BOT ĐẾN CÙNG’ ĐÀ NẴNG – “Đến cuối năm nay, theo lộ trình là toàn bộ trạm BOT trên quốc lộ 1 phải thu tự động hết. Đến năm 2019 là trên toàn quốc luôn, tất cả trạm đều phải thu phí tự động.” Đó là phát ngôn của Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Thể vào chiều 2 Tháng Ba trong cuộc làm việc với thành phố Đà Nẵng về thu giá tại các trạm BOT. Ông Thể nói: “Việc thu phí tự động tại các trạm BOT phải làm để người dân thấy rõ việc thu phí là rất chặt chẽ, việc đầu tư trạm là rõ ràng, minh bạch.” Trước đó, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cũng phát đi chỉ thị dừng thu phí BOT nếu các trạm này không tiến hành thu phí tự động, chậm nhất là đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018. Hình thức thu phí tự động không dừng được nhiều tài xế cho rằng đây là chiêu thức nhằm vô hiệu hóa việc trả phí bằng tiền lẻ khi nhân viên tại các trạm BOT thu tiền mặt như lâu nay. Nhất là khi biện pháp đối phó gần đây nhất của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, yêu cầu chủ đầu tư BOT “lắp biển báo phân làn đường, biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe quá 5 phút tại trạm thu phí” bị giới luật sư chỉ ra rằng đó là cách “đổ dầu vào lửa.” Trong cuộc họp báo chính phủ CSVN thường kỳ vào tối 1 Tháng Ba, Thứ Trưởng Giao Thông Vận Tải Nguyễn Ngọc Đông gây ngạc nhiên cho giới báo chí khi ông này cho biết “vẫn chưa có kế hoạch chính thức đối với trạm BOT Cai Lậy” dù đã đến hạn phải báo cáo chính phủ về vụ này. Trong một diễn biến khác, một nhà báo ở Sài Gòn tiết lộ rằng các báo được lệnh của Ban

Lời Tòa Soạn: Trong phần tin và phóng sự Việt Nam, hầu hết được trích đăng từ các báo chí phát hành tại Việt Nam. Nêu lên một số những sinh hoạt thường ngày của con người, đời sống, xã hội, nền kinh tế, chính trị tại Việt Nam. Viet News đăng tải chỉ nhằm mục đích thông tin tình hình Việt Nam đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tuyên Giáo rằng “không được đưa tin theo hướng cổ vũ giới tài xế về các hoạt động phản đối trạm BOT.” Phong trào phản đối các trạm BOT vẫn đang diễn ra âm ỉ tại các địa phương, dù chính quyền đe dọa sẽ khởi tố hình sự những người “kích động, chống đối.”

MỘT NGƯỜI ‘TÂM THẦN’ ĐỘT NHẬP MÁY BAY VIETNAM AIRLINES

Phi Trường Vinh là nơi xảy ra sự việc mới nhất liên quan đến hãng Vietnam Airlines.

NGHỆ AN– Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại phi trường Vinh, tỉnh Nghệ An, khi một người được cho là “tâm thần” bước lên máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, dù không có “boarding pass.” Truyền thông Việt Nam tường thuật, vào hồi 12 giờ trưa hôm 3 Tháng Ba, chuyến bay mang số hiệu VN1265 hành trình Vinh đi Sài

Cho mang về nhà thử trước

Nhiều mẫu mã để chọn

Gòn của Hãng Vietnam Airlines đang tiếp nhận hành khách thì tiếp viên phát hiện một nam thanh niên là người lên máy bay cuối cùng. Người này không có “boarding pass” và cũng không có tên trong danh sách hành khách của chuyến bay. Báo Nghệ An cho biết anh này tên Tài, ngụ ở phường Trường Thi, thành phố Vinh. Lực lượng an ninh sân bay đưa người này

Giao tận nhà

Tuần 07.03.18 -- 19.12.08 13.03.18 Tuần Lễ Lễ từ từ 13.12.08 xuống khỏi máy bay. Sự việc đã làm chuyến bay bị chậm giờ khởi hành. Qua xác minh, Cảng Hàng Không Vinh và lực lượng chức năng xác định nam thanh niên 21 tuổi bị bệnh tâm thần đã trèo tường vào sân bay Vinh, lọt qua chốt kiểm soát an ninh của sân bay để lên máy bay. Anh này được ghi nhận từng là sinh viên Đại Học Vinh nhưng mắc bệnh tâm thần nên phải nghỉ học. Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc ra quyết định xử phạt bốn nhân viên an ninh hàng không và một nhân viên làm thủ tục tại phi trường Vinh vì để người tâm thần lọt lên máy bay. Mức phạt là từ 4 đến 10 triệu đồng ($176 – $440)/người vì sai sót gây uy hiếp an ninh hàng không, an toàn hàng không. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng có scandal xảy ra liên quan đến chuyến bay của Vietnam Airlines. Trước đó, lúc 9 giờ 10 phút sáng ngày 20 Tháng Hai, chuyến bay mang số hiệu VN651 của Vietnam Airlines dự kiến khởi hành từ Sài Gòn đi Singapore cũng gặp trường hợp là tiếp viên phát hiện có một hành khách đi nhầm chuyến bay. Sự việc sau đó được giải thích là một người nước ngoài mua vé từ Sài Gòn đi Myanmar “không hiểu vì sao” đã lên nhầm máy bay đi Singapore. Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc được cho là do có sự thay đổi về cửa ra máy bay và máy kiểm tra thẻ tự động bị hỏng khiến các nhân viên phải kiểm tra thủ công, dẫn tới sơ suất. Cụ thể, theo kế hoạch, chuyến bay VN651 dự kiến làm thủ tục lên máy bay tại cửa số 17 nhưng do chuyến bay trước đó vẫn chưa hoàn thành thủ tục nên chuyến VN651 phải đổi sang cửa số 27 còn chuyến bay đi Yangon dự kiến xuất phát lúc 9 giờ 40 thì đổi sang cửa 17. Trong vụ này, Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba nhân viên liên quan với mức xử phạt là 4 triệu đồng ($176)/người.

Được ưu đãi khi trả tiền mặt

Nhận thẻ tín dụng

MÖØNG TEÁT

Taát caû thaûm GIAÛM GIAÙ 35% OFF Nhieàu thaûm GIAÛM ñeán 60% OFF

Thảm Hiện Đại

Thảm Fibre thiên nhiên

Giá từ $

84

Giá từ $

49

Thảm Hiện Đại Làm Bằng Tay

80x150cm $84, 120x170cm $156, 160x230cm $297, 200x290cm $470, 240x330cm $643

Các Loại Thảm Giá từ $ Vụn Off Cuts 12 60 x 120cm

Giá RRP

Thảm trẻ em Kids Road

$45

Giá Sale

Thảm Shaggy

$19

Giá từ $

59

Các loại thảm đa dạng

Giá từ $

12

Giá từ

Thảm Heatset $ 60 Thổ Nhĩ Kỳ

Giá cũ

$345

Thảm Belgium Asst 02 235 x 335cm

Bây giờ

Thảm Tròn

Giá từ $

$199

24

Các Loại Thảm Bông Chevron

$

Giá .95

19

Giá từ

Thảm Seaspray $ Đệm cao su ở dưới 19

CÒN RẤT NHIỀU MẶT HÀNG ĐANG SALE KHÁC TẠI CỬA HÀNG, HÃY HỎI CHÚNG TÔI HOẶC XEM HÀNG TẠI TRANG: www.rugsgalore.com.au

CHI NHÁNH BLACKBURN

CHI NHÁNH DANDENONG SOUTH

PH:

PH:

PH:


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

VIETNEWS

15


16 VIETNEWS VietNews Australia - Issue 1164

SỐ BÁO 1594

dốt. Chính phủ nên tổ chức một buổi hội thảo quốc tế, mời các giáo sư, tiến sĩ tới nghe và viết một bài thu hoạch nhỏ bằng tiếng Anh. Bảo đảm bảy phần là mù chữ hoặc đạt trình độ A.”

TÂN PHÓ GIÁO SƯ ĐẠO VĂN CỦA NHIỀU CAO HỌC SÀI GÒN – Đến chiều 2 Tháng Ba, Tiến Sĩ Đặng Công Tráng, trưởng khoa Luật của trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, đã xin rút khỏi danh sách “đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017” sau khi bị phát giác đạo văn. Trước đó, đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam” do ông Tráng thực hiện bị tố cáo sao chép luận văn cao học của nhiều người. Ông Nguyễn Thiên Tuế, hiệu trưởng trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM: “Thầy Tráng đã thừa nhận có sai sót khi trích dẫn, sao chép nguyên văn những không ghi rõ nguồn ở nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau. Thầy Tráng cũng có đơn gửi nhà trường và Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước hủy bỏ đề tài nghiên cứu này.” Điều khôi hài là theo lời ông Tuế, quy định xét phong phó giáo sư tối thiếu là 6 điểm nhưng ông Tráng “đạt 9 điểm, nên nếu hủy bỏ đề tài bị tố cáo thì vẫn đủ điểm xét công nhận học hàm nêu trên.” Luật Sư Vũ Văn Tú, người có luận văn bị ông Tráng đạo văn, nói với báo Tuổi Trẻ: “Tỷ lệ ‘ăn cắp’ – tôi dùng từ này vì đề tài không dẫn nguồn tài liệu tham khảo là luận văn của tôi – là rất lớn. Không chỉ sao chép từng đoạn, từng trang, mà mục lục của đề tài nghiên cứu cũng tương tự như cấu trúc luận văn của tôi càng cho thấy công trình này không có giá trị khoa học mới vì vẫn theo hướng tiếp cận đã có. Đây lại là đề tài của các giảng viên đang công tác tại khoa luật – là những người amhiểu về pháp luật – thì càng không thể chấp nhận được.” Tân phó giáo sư đạo văn này khi còn là trưởng phòng Tổ Chức Nhân Sự của trường, hồi năm 2011 đã ký công văn cấm sinh viên đi biểu tình chống Trung Quốc. Công văn đề ngày 1 Tháng Sáu, 2011, viết: “Phòng Tổ Chức Nhân Sự nhận được thông báo của Cơ Quan An Ninh Công An Sài Gòn về việc tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc trong việc tranh chấp Biển Đông. Đoàn thanh niên phổ biến đến tất cả các cơ sở đoàn yêu cầu sinh viên không tham gia vào việc biểu tình ngày 5 Tháng Sáu, 2011. Phòng Tổ Chức Nhân Sự theo dõi thông tin từ Cơ Quan An Ninh. Sinh viên nào cố tình tham gia biểu tình, nếu có tên trong danh sách mà công an gửi về trường, sẽ bị kỷ luật ở mức cao nhất – đuổi học.” Ngoài ra, nhân vụ này, một số blogger cũng nhắc lại chuyện ông Tráng thời điểm còn là giảng viên của trường Đại Học An Ninh đã từng bị tù treo một năm vì tham gia vào đường dây làm giấy báo kết quả tuyển sinh giả hồi năm 2005. Nhà báo Hàn Giang, cựu phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, viết trên Facebook cá nhân: “Không cần biết giáo sư tiến sĩ giỏi hay

‘CƯ DÂN MẠNG’ ĐÒI TẨY CHAY CHÙA DO ‘SƯ QUỐC DOANH’ TRỤ TRÌ QUẢNG NINH – Hôm 1 Tháng Ba, một số facebooker đang phát đi lời kêu gọi tẩy chay Yên Tử và chùa Phúc Khánh do “sư quốc doanh” Thích Thanh Quyết trụ trì.

từ 07.03.18 - 13.03.18 TuầnTuần Lễ từLễ 13.12.08 - 19.12.08 7

Bà Trần Ngọc Mai, một giáo viên ở quận Đống Đa, gần chùa Phúc Khánh, cho biết: “Bây giờ ai ở Hà Nội mà không biết chùa Phúc Khánh ăn nên làm ra thế nào, cứ gọi là thu bộn mỗi dịp ngày rằm và mùng Một Âm lịch. Theo thông lệ, mỗi lần có người đến làm lễ giải hạn, cầu an, thì chùa này thu 70,000 ($3)/người. Nếu nhà có bốn người thì cứ thế nhân lên, đó là chưa kể các ‘hạng mục’ đặt lễ. Bàn thu phí của nhà chùa cứ gọi là ghi không ngớt tay phiếu đăng ký làm lễ cầu an và cúng sao giải hạn.”

Thượng Tọa Thích Thanh Quyết, là phó chủ tịch “Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,” đồng thời còn là đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Ninh. Truyền thông Việt Nam tường thuật hội xuân Yên Tử tại tỉnh Quảng Ninh vừa khai mạc vào cuối Tháng Hai có tiết mục “trồng cây đời đời nhớ ơn Hồ Chí Minh” và sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy. Việc danh thắng Yên Tử thu phí tham quan từ 20,000 đến 40,000 đồng ($0.8-1.7)/lượt trẻ em/người lớn từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018, gây tranh cãi vì người ta không rõ tiền thu sẽ được dùng vào mục đích gì, trong lúc nơi này còn có hòm công đức để Phật tử đóng góp. Đáng lưu ý, ông Thích Thanh Quyết còn là trụ trì chùa Phúc Khánh ở Hà Nội, nơi có ghi nhận hàng ngàn người dân đổ về mỗi dịp nơi đây làm lễ dâng sao giải hạn và đại lễ cầu an. Năm nay có đến 700 công an bảo vệ lễ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, trong đó có 200 cảnh sát cơ động.

Thượng Tọa Thích Thanh Quyết là đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Ninh. Một người dân ở gần chùa Phúc Khánh cho biết, vốn dĩ ban đầu đây chỉ là một ngôi chùa làng, thuộc làng Sở. Trước đây chùa cũng chỉ là nơi lễ Phật của người dân làng Sở. Chùa chỉ thu hút được nhiều người từ khắp các địa phương tìm đến trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi Thượng Tọa Thích Thanh Quyết – một bậc cao tăng nổi tiếng của Phật Giáo Việt Nam về đây trụ trì. Đến nay, nhiều blogger vẫn nhắc lại phát biểu hùng hồn của ông Quyết tại một phiên họp Quốc Hội hồi năm 2014: “Đảng và nhà nước Việt Nam phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Bắc Hàn.”

@Mulgrave SIMON CHEA 0411 637 301

FREE c

simonc@gws.com.au New Car Sales Manager (Noùi tieáng Anh, Vieät, Quaûng, Phoå Thoâng, Tieàu Chaâu &ø Cambodian)

Chuùng toâi GIUÙP baïn mua xe môùi thuaän lôïi !

SALE LÔÙN TREÂN NHÖÕNG XE ÑÔØI 2017 NHIEÀU ÖU ÑAÕI TOÁT ÑEÅ XAÛ HAØNG BAÙN HEÁT NHANH CHUÙNG TOÂI MÔÛ CÖÛA 7 NGAØY Find us on

Garry and Warren Smith

715 Springvale Rd. Mulgrave Ph: 8562 5555

Haõy ñeán gaëp anh Simon Chea ngay baây giôø ñeå bieát theâm chi tieát CHUÙNG TOÂI MÔÛ CÖÛA 7 NGAØY LOG ON: www.mazda.gws.com.au


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

WILLS AND TESTAMENTARY TRUSTS PROBATE AND ESTATE ADMINISTRATION ESTATE AND TRUST DISPUTES POWERS OF ATTORNEY AND ELDER LAW FAMILY TRUSTS FAMILY LAW ASSET PROTECTION BUSINESS SUCCESSION PROPERTY LAW CONVEYANCING CRIMINAL AND CIVIL LAW

55 Pier Street Altona VIC 3018 masonworth.com.au

17


18 VIETNEWS 8

VietNews Australia - Issue 1164

KHÁCH MẤT GẦN $11 TRIỆU, EXIMBANK GIỞ TRÒ MUỐN QUỴT SÀI GÒN – Cuộc thương lượng giữa ngân hàng Eximbank và khách hàng trong vụ bị mất 245 tỷ đồng (hơn $10.7 triệu) trong sổ tiết kiệm bất thành do phía ngân hàng chỉ đồng ý trả trước hơn chục tỷ đồng. Ngày 27 Tháng Hai, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có buổi làm việc với bà Chu Thị Bình về số tiền 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng bị ông Lê Nguyễn Hưng, cựu phó giám đốc Eximbank chi nhánh Sài Gòn, rút trộm. Ông Lê Văn Quyết, tổng giám đốc Eximbank, cho biết phía ngân hàng đưa ra kế hoạch “tạm ứng một phần” là hoàn trả 14.8 tỷ đồng (hơn $650,440) nhưng bà Bình không đồng ý. Bà Bình xác nhận số tiền bị mất là 245 tỷ đồng, nhưng nếu tính luôn lãi suất là 301 tỷ đồng (hơn $13.2 triệu). “Eximbank muốn tạm ứng số tiền 14.8 tỷ đồng do sổ này rút ra bằng chữ ký giả, người nhận giả. Tôi thấy không thỏa đáng vì có sổ tiết kiệm 90 tỷ đồng (hơn $3.9 triệu) cũng rút ra bằng chữ ký giả, chứng từ giả sao không giải quyết cho tôi rút,” bà Bình nói. Cũng theo bà Bình, tiền khách hàng gửi ngân hàng thì ngân hàng phải trả lại cho khách hàng. Còn ông Lê Nguyễn Hưng lừa đảo ngân hàng để rút tiền, thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ cho người gửi được. Liên quan đến các chữ ký thật trên một số

SỐ BÁO 1594

chứng từ rút tiền, bà Bình cho hay đó là những chữ ký để hoàn tất thủ tục tất toán sổ tiết kiệm chứ không phải để ủy quyền rút tiền. Nếu như chỉ dựa vào chữ ký thật mà cho rút tiền là chưa làm đúng quy trình của ngân hàng vì trong quy định phải có thêm sổ tiết kiệm mới được rút. “Thời gian gửi tiết kiệm của tôi từ 12 đến 15 tháng, mà có sổ mới gửi vô một tuần, ông Hưng đã làm thủ tục rút ra, có những sổ hơn 100 tỷ, ông Hưng rút nhiều lần…,” bà Bình cho hay. Do vậy tại buổi làm việc với Hội Đồng Quản Trị Eximbank, bà Bình yêu cầu ngân hàng trả lại trong cùng một lúc số tiền này bởi bà đang giữ ba sổ tiết kiệm gốc tương ứng số tiền đã mất. Tuy nhiên, phía Eximbank không đồng ý yêu cầu này mà chỉ “trả lại tiền theo phán quyết của tòa án.” Bà Chu Thị Bình là thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm phó tổng giám đốc tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Bà đồng thời là giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Thủy Sản Minh Quý và là vợ ông Lê Văn Quang, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Thủy Sản Minh Phú. Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản, được mệnh danh là “vua tôm” với doanh thu trên 10,000 tỷ đồng (hơn $439.4 triệu) mỗi năm.

BỘ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG CSVN BỊ TỐ ‘ĐỒI BẠI, SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC’ HÀ NỘI – Mới đây, một lá đơn tố cáo Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và ông

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18 Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08Trần Hữu Linh, chánh văn phòng của bộ này, có “hành vi đồi bại, suy thoái đạo đức” bất ngờ rò rỉ. Lá đơn của những người tự nhận là “cán bộ công tác lâu năm trong ngành công thương, đề ngày 29 Tháng Giêng, 2018, được ghi là gửi đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và một số giới chức khác của đảng CSVN. Lá đơn viết: “Với mong muốn được theo hầu cận Bộ Trưởng Tuấn Anh, Trần Hữu Linh đã tìm mọi thủ đoạn dẫn dắt những cô em chân dài cho bộ trưởng và có mối liên hệ mật thiết với ‘người đẹp Thủy Hương’ (vợ ông Tuấn Anh). Sau khi ông Tuấn Anh kết hôn với bà Hương, ông Linh trở thành kẻ hầu cận chăn dắt gái cho bộ trưởng tiếp khách.”

Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và vợ, bà Thủy Hương. “Trần Hữu Linh khá gần gũi nên biết Bộ Trưởng Tuấn Anh phong lưu đa tình nên dẫn dắt chân dài liên tục ra mắt ông. Đến thời điểm này, ông Linh vẫn hàng ngày đi theo Bộ Trưởng Tuấn Anh, cung cấp tiền, gái cùng những bữa tiệc xa hoa, buổi đánh bạc hàng trăm ngàn đô la để lấy lòng bộ trưởng… Việc ông Linh hủ hóa, quan hệ bất chính lại được Ban Cán Sự Đảng Bộ Công Thương lờ đi hoặc

‘mũ ni che tai’ trước dư luận ồn ào thì quả thật cái quy trình của bộ thật sự có vấn đề, không khác gì thời kỳ của người tiền nhiệm – ông Vũ Huy Hoàng.” Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh là con trai của cựu Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương nên ông này vẫn được cộng đồng mạng gọi là “thái tử.” Bản tin gần đây nhất về ông Tuấn Anh là bài trên báo Zing hôm 21 Tháng Hai tường thuật việc ông này thăm Nhà Máy Đạm Ninh Bình (được ghi nhận là một trong 12 dự án yếu kém của ngành công thương) nhân ngày đầu năm.

BỘ TRƯỞNG Y TẾ CSVN BỊ ‘XÉT LẠI’ VỀ ‘QUẢN LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC’ HÀ NỘI – Hôm 1 Tháng Ba, tin cho hay hiện đã có hai đơn khiếu nại Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến về “quản lý và đạo đức” được gửi đến chủ tịch Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước. Bà Tiến nằm trong số những người dự kiến được công nhận chức danh giáo sư năm 2017 nhưng nay đang trong diện “xét lại.” Giáo Sư Phạm Gia Khánh, chủ tịch Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư ngành y tế năm 2017: “Đơn khiếu nại đề cập một số việc liên quan đến nghiệp vụ quản lý của bà Tiến như cho cán bộ nghỉ hưu, thuốc có vấn đề và các vấn đề chung trong ngành. Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước đã gửi Bộ Y Tế để giải quyết, bởi trong việc phong giáo sư, đây là những vấn đề ‘mềm’ khi thuộc về đạo đức, quản lý. Còn lại, các vấn đề thuộc phần ‘cứng’ như giảng dạy, nghiên cứu khoa học thì bà Tiến thừa tiêu chuẩn.”

63 Main Road West, St Albans

Tel 9356 9888

FRANCIS (THAØNH) VÖÔNG Senior Sales Executive

0421 385 939

Đội ngũ công ty địa ốc Douglas Kay đã hoạt động trong các vùng miền Tây hơn 30 năm. Công ty chúng tôi được tôn trọng vì luôn đăng bán những căn nhà cao cấp, giá bán rất tốt và dịch vụ xuất sắc trong mọi lĩnh vực của bất động sản. Francis (Thanh) Vương gia nhập đội ngũ công ty địa ốc Douglas Kay trong năm 2008. Kiến thức và niềm đam mê bất động sản vùng miền Tây của anh đã gây được sự chú ý ngay lập tức với Giám đốc Doug Kay. Từ khi gia nhập đội ngũ, Francis (Thanh) đã được đạt được kết quả rực rỡ cho cộng đồng Việt Nam.

Nếu quý vị ở vùng Sunshine và lân cận muốn bán hoặc mua nhà, xin hãy liên lạc ngay anh Francis Thanh Vương để được tư vấn tận tình !

NGÖÔØI AÁN ÑOÄ NOÙI LÖU LOAÙT TIEÁNG VIEÄT Chúng tôi xin giới thiệu đến khách hàng anh Ramani Suresh vừa mới gia nhập đội ngũ của chúng tôi tại UNITY ESTATE AGENTS Pty Ltd tại St Albans.

RAMANI SURESH

0416 267 779 (Nói lưu loát tiếng Việt, Ấn Độ, Campuchia)

Đặc điểm của anh Suresh tuy gốc người Ấn Độ nhưng anh rất thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Campuchia. Nhờ lợi thế này, anh dễ dàng giao tiếp với khách hàng trong môi trường đa văn hóa tại Melbourne. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh, vì vậy anh đã tạo được rất nhiều mối quan hệ trong và ngoài nước. Với kinh nghiệm, thái độ thân thiện, nhiệt tình và cách làm việc chuyên nghiệp cùng với phương châm “khách hàng là thượng đế”, Suresh bảo đảm rằng việc giao dịch vơi anh sẽ mang lại lợi ích tuyệt đối. Anh đã giúp nhiều khách hàng trong và ngoài nước tìm mua được ngôi nhà lý tưởng để ở hoặc đầu tư. Là một người siêng năng thích học hỏi, Suresh dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường địa ốc. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bán nhà đất, shop, thương hiệu hoặc muốn được định giá nhà miễn phí, xin đừng ngần ngại gọi cho Suresh bất cứ lúc nào.


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

VIETNEWS

19


20 VIETNEWS

SỐ BÁOVietNews 1594 Australia - Issue 1164

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

MaxiBoost: Thuốc CƯỜNG DƯƠNG Duy Nhất không gây

Ngư này rấ xuất h

Ông Khánh cũng khẳng định Bộ Trưởng Tiến “không cần làm giáo sư nhưng nếu say mê nghiên cứu khoa học, giảng dạy thì làm giáo sư là điều đáng quý.”

CAO ÁP HUYẾT Đặc trị:

VI TẤN

Hiện chưa rõ hồ sơ giáo sư của bà Tiến sẽ bị Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước “tạm gác, rà soát lại” đến thời điểm nào.

- Yếu Sinh Lý - Xuất Tinh sớm - Suy Nhược tuổi Trung Niên - Chống Lão Hóa - Tăng Cường Sức Khỏe, Sinh Lực Tăng Cường Hệ Miễn Dịch - Tạo sức đề kháng chống bệnh tật. - Ngăn ngừa và giúp cơ thể tự chữa trị Tiền Liệt Tuyến trương nở (Prostate Enlarge).

Hôm 1 Tháng Ba, nhật báo Người Việt hỏi bình luận của một giảng viên ở Hà Nội, vị này không muốn nêu danh tính nhưng khẳng định: “Bà Tiến đủ tiêu chí phong giáo sư của cái hội đồng ấy chứ. Vấn đề không phải là ở bà Tiến. Vấn đề là việc phong chứng danh học hàm ở Việt Nam đã trở thành thương vụ quá hời, trung bình một ứng viên phó giáo sư ít nhất là phải cống nộp 10 triệu đồng [$439], còn chức danh giáo sư thì tất nhiên cao gấp nhiều lần, tùy tâm, có khi cả tỷ bạc là bình thường.”

Maxiboost làm cho cơ thể cân bằng Âm Dương nên không gây Cao Áp Huyết như các loại thuốc cường dương khác mà trái lại giúp cho Áp Huyết trở lại trạng thái bình thường sau 3 tháng sử dụng. Sản xuất tại Úc theo phương pháp CGMP (Australian Continuing Good Manufacturing Practice and Quality Control in all aspects of production) để bảo đảm là thuốc thật tốt và không có bất kỳ chất độc hại nào. Maxiboost được sản xuất dựa trên công thức của thuốc Phục Hồi Sinh Lực (Age Reviver) cùng các nghiên cứu hiện đại, liều lượng thích ứng cho Nam giới gây hiệu quả cao, đáp ứng mong đợi của người sử dụng.

QUẢNG BÌNH: HÀNG NGÀN NGƯỜI KHẤN VÁI ‘RẮN THẦN’ TRÊN MỘ ‘MỆ ĂN XIN’ QUẢNG BÌNH – Từ tin đồn ai cầu khấn cặp “rắn thần” xuất hiện trên ngôi mộ vô danh ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, sẽ “mang lại may mắn,” hàng ngàn người dân đã kéo đến xem, đua nhau hương khói, dâng cúng trên 150 triệu đồng.

Các thuốc Cường Dương khác trên thế giới gây Cao Áp Huyết vì: 1) Lạm dụng Nhân Sâm (quá Dương) NHƯNG không có Linh Chi (quá Âm) để cân bằng. 2) Cao Áp Huyết còn do Yếu Thận ; mỗi viên Maxiboost có 315mg Đông Trùng Hạ Thảo nên khi phối hợp cùng Nhân Sâm, Linh Chi, cùng với 11 loại dược thảo qúy khác... Maxibosot chữa lành Thận yếu sau 3 tháng sử dụng. Muốn biết thêm chi tiết, muốn nhận thuốc mẫu miễn phí, muốn tìm Đại lý gần nhất, xin gọi hoặc nhắn tin (gồm tên, họ, điạ chỉ, loại thuốc mẫu) đến di động 0411428777 Email : luongtrunghung49@yahoo.com

Ngày 24 Tháng Hai (nhằm ngày mồng 9 Tết Nguyên Ðán), một số người dân tình cờ phát hiện một cặp rắn có thân bằng ba ngón tay, dài gần một mét; một con to và một con nhỏ hơn xuất hiện và quẩn quanh trên ngôi mộ vô danh thường được gọi là mộ “Mệ ăn xin” nằm giữa

Hàng ngàn người dân đổ về thắp hương, vái lạy cầu khấn. cánh đồng thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn. Kỳ lạ là dù đám đông ồn ào khi quan sát nhưng hai con rắn này vẫn trườn trên ngôi mộ chứ không rời đi. Từ đây, xuất hiện thông tin “Mệ ăn xin” hiển linh “rắn thần” “mang lại may mắn. Thế là mọi người lũ lượt đến xem, cúng bái, cầu xin. Một số người dân đã dựng rạp trên ngôi mộ, thắp hương cho cặp rắn; phía trên ngôi mộ đặt nhiều hoa quả, bánh kẹo, hoa vàng. Nhiều người thoa vào đầu, lưng rắn để cầu xin may mắn. “Nhiều ngày qua, vào buổi tối rắn vào hang, sáng lại bò ra nằm trên ngôi mộ này. Vì thế người dân kéo đến đây rất đông để quay phim chụp hình. Người đến cầu khấn, nhiều người thoa vào đầu vào lưng rắn để xin phước lành,” một người dân địa phương cho biết. Theo ông Trần Văn Trọng, chủ tịch xã Quảng Văn, hiện chưa thể thống kê chính xác lượng người đổ về ngôi mộ xem “rắn thần,” nhưng tính đến thời điểm này cũng vài ngàn người đến đây khấn vái. Ngoài ra, người dân còn tổ chức đặt hòm công đức để quyên góp xây cho “Mệ ăn xin” một cái đền thờ, tính đến tối 27 Tháng Hai, đã có hơn 150 triệu đồng.

GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM Các Loại Đau Nhức Khi đau nhức thông thường Bác sĩ sẽ cho Chóng mặt, Rối loạn thần kinh (bên VN toa mua các loại thuốc trị đau nhức như gọi là rối loạn tiền đình), Động kinh và Panadol, Naprosin, Celebrex và vô số các Tăng cường trí nhớ. loại thuốc chấn thống cực mạnh, hầu hết 2) Nếu là Nhức khớp các loại này thuộc nhóm "pain killer" có thể xương chúng tôi có làm dịu cơn đau nhức cấp kỳ vì nó gây "tê PainGo dùng chung với liệt" cho hệ thần kinh nơi báo cho cơ thể đau nhức, NHƯNG sau một thời gian ngắn, khi gan trung hòa hết các chất "pain killer" này trong huyết dịch thì cơn đau trở lại như cũ, phải tăng liều lượng, đổi thuốc khác; mà các thuốc này lại có phản ứng phụ gây đau dạ dày. Joint Essentials;

Chúng tôi có thuốc chữa tận gốc, chữa dứt bệnh nhức tuy chậm hơn nhưng chữa khỏi, xương nhưng phải chữa dứt bệnh: 1) Nếu là nhức đầu, nhức 1/2 đầu chúng tôi có NeuroZeal sẽ chữa dứt với điều kiện dùng đúng và đủ liều lượng, đủ thời gian (3 tháng hoặc lâu hơn). NeuroZeal cùng lúc chữa Ù tai, Mất ngủ,

dùng đúng liều lượng và đủ thời gian (3 tháng hoặc lâu hơn). 3) Nếu là nhức gân và cơ bắp chúng tôi có PainGo và Age Reviver; dùng tối thiểu 3 tháng hay lâu hơn bệnh sẽ bình phục.

Chúng tôi có PainGo viên để uống và PainGo xịt ngoài da: trong uống ngoài thoa sẽ làm dịu cơn đau nhanh hơn, làm hết viêm sưng. 4) Nếu là nhức đầu do huyết áp cao và thấp, chúng tôi có CardioZest, ổn áp hiệu quả nhanh chóng, điều hòa nhịp tim, tối ưu hệ tuần hoàn (làm cho người trông hồng hào) và tăng cường sức khỏe Bảo đảm sử dụng hiệu quả: Nếu quý khách không hài lòng vì bất kỳ lý do gì, xin mang hộp thuốc đã sử dụng trả lại trong vòng 1 tuần lễ, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền mua). Muốn biết thêm chi tiết xin gọi

0411 428 777

hoặc nhắn tin (tên, họ, điạ chỉ, loại thuốc) chúng tôi sẽ gởi bưu điện thuốc mẫu miễn phí đến nhà.

Email: luongtrunghung49@yahoo.com Website: www.Ausnathealth.com.au và www.bepthucduong.com

KHÁ thông đứng Nam l đói” từ Truy Ba, 20 thông ASEA trợ cho Trong chở 5, Số g các tỉn Gia La những The thứ ha gạo về Ba tới Quảng và Qu Số g khăn d Câu được d Trên của bá Nam l


ương,

ăn, thị ào khi ờn trên

n xin” n. Thế ái, cầu n ngôi gôi mộ Nhiều n may

hang, Vì thế y phim người lành,”

ch xã nh xác thần,” i ngàn ời dân ên góp nh đến ồng.

Week of Mar 07 to Mar 13, 1164 2018 VietNews Australia - Issue

Người dân địa phương mộ Ông Khánh cũng khẳngcho địnhrằng, Bộ ngôi Trưởng này rất linh thiêng. thế,sưviệc mộtnếu cặpsay rắn Tiến “không cần làmBởi giáo nhưng xuấtnghiên hiện khiến ngườihọc, dân càng hơn. mê cứu khoa giảngtin dạy thì làm giáo sư là điều đáng quý.”

VIỆT NAM NHẬN 10,000 TẤN GẠO ‘CỨU ĐÓI’ TỪ NAM Hôm 1 Tháng Ba,HÀN nhật báo Người Việt hỏi

Hiện chưa rõ hồ sơ giáo sư của bà Tiến sẽ bị Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước “tạm gác, rà soát lại” đến thời điểm nào.

bình luận củaHÒA một giảng Hàđược Nội, vị này KHÁNH – Là viên quốcởgia truyền không muốn nêu danh tính nhưng khẳng định: thông nhà nước “khoe” rằng “xuất cảng gạo “Bà Tiến đủ tiêu phong sư nhưng của cái Việt hội đứng hàng thứ chí 2 trên thếgiáo giới” đồng ấy chứ. Vấn đề không phải là ở bà Tiến. Nam lại vừa tiếp nhận 10,000 tấn gạo “cứu Vấn việcHàn. phong chứng danh học hàm đói”đề từ là Nam ở Việt Nam đã trở thành thương vụ quá hời, Truyền thông tại Việt Nam hôm 4 Tháng trung bình một ứng viên phó giáo sư ít nhất là Ba, 2018 cho hay, “chính phủ Hàn Quốc phải cống nộp 10 triệu đồng [$439], còn chức thông qua Quỹ Dự Trữ Gạo Khẩn Cấp danh giáo sư thì tất nhiên cao gấp nhiều lần, ASEAN+3 (APTERR) đã quyết định viện tùy tâm, có khi cả tỷ bạc là bình thường.” trợ cho người dân Việt Nam 10,000 tấn gạo. Trong ngày 3 Tháng Ba, tàu vận tải biển đã chở 5,300 tấn gạo đến cảng Cam Ranh Số gạo này là đợt đầu sẽ được phân bổ cho các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk, nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra… Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam, “đợt thứ hai, tàuBÌNH của Hàn Quốc sẽ chở 4,700 tấn QUẢNG – Từ tin đồn ai cầu khấn gạo về cảng Đà Nẵng vào ngày 17 Tháng cặp “rắn thần” xuất hiện trên ngôi mộ vô danh để Văn, phân thị bổ xã cho dân các tỉnh ởBa xã tới, Quảng Bangười Đồn, sẽ “mang lại Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, may mắn,” hàng ngàn người dân Quảng đã kéo Ngãi đến và Quảng Trị.” hương khói, dâng cúng trên xem, đua nhau 150Số triệu đồng. gạo này là “nhằm chia sẻ những khó khăn do taiHai gây(nhằm ra trong năm 2017.” Ngày 24thiên Tháng ngày mồng 9 Tết Câu chuyện nghịch lý này ngay lậpphát tức Nguyên Ðán), một số người dân tình cờ được dư luận phản ứng. hiện một cặp rắn có thân bằng ba ngón tay, dài gầnTrên một phần mét; một conluận” to vàngay một con “bình dướinhỏ tinhơn này xuất và quẩnNiên, quanhmột trênđộc ngôi vô danh của hiện báo Thanh giảmộ viết: “Việt thường là mộ xin”trong nằm giữa Nam làđược nướcgọi xuất khẩu“Mệ gạoăn đứng top 3

QUẢNG BÌNH: HÀNG NGÀN NGƯỜI KHẤN VÁI ‘RẮN THẦN’ TRÊN MỘ ‘MỆ ĂN XIN’

VIETNEWS Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08

ISSUE9 1594 Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08

của thế giới mà nhận viện trợ gạo của nước ngoài?” Một độc giả khác đặt câu hỏi: “Làm sao mà nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới lại không lo đủ lương thực cho dân mà phải để cho nước ngoài mang ngược gạo về đây cứu đói? Nếu đã đủ gạo cứu đói thì Hàn Quốc họ vẫn có thể hỗ trợ thứ khác mà, ví dụ: thuốc men, quần áo,… thiếu gì cách!” Hàng ngàn người dân đổ về thắp hương, vái lạy cầu khấn. cánh đồng thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn. Kỳ lạ là dù đám đông ồn ào khi quan sát nhưng hai con rắn này vẫn trườn trên ngôi mộ chứ không rời đi. Từ đây, xuất hiện thông tin “Mệ ăn xin” hiển linh “rắn thần” “mang lại may mắn. Thế là mọi người lũ lượt đến xem, cúng bái, cầu 5,300sốtấn gạodân đếnđã cảng Cam xin. Một người dựng rạpRanh. trên ngôi mộ, thắp hương cho cặp rắn; phía trên ngôi mộ Tuy là “quốc gia xuất cảng gạo hàng đầu đặt nhiều hoa quả, bánh kẹo, hoa vàng. Nhiều thế giới” nhưng tại Việt Nam vẫn còn hàng người thoa vào đầu, lưng rắn để cầu xin may chục ngàn người thiếu ăn. mắn. Tài liệu thống kê của Tổng Cục Thống Kê “Nhiều ngày qua, vào Tư) buổiđược tối rắntờvào hang, (Bộ Kế Hoạch và Đầu Thời Đại sáng lại bò ra nằm trên ngôi mộ này. Vì viện dẫn được công bố hôm Thứ Hai,thế 29 người kéo đến đâycho rất đông để quay Thángdân Giêng, 2018, biết Việt Namphim hiện chụp đến cầu người đanghình. có ítNgười nhất 5,700 giakhấn, đình nhiều hay khoảng thoa vào đầu vào lưng rắn để xin phước lành,” 19,700 người bị cần được cứu đói tại một một người dânPhú địa Yên, phương cho Hóa, biết. Đắk Lắk, số tỉnh như: Thanh Đắk Nông, Giang, Sơn, Lai... Theo ông Hà Trần Văn Lạng Trọng, chủGia tịch xã Quảng Văn, hiện chưa thể thống kê chính xác Trong số các tỉnh vừa nêu, có tỉnh có lượng đổ“tượng về ngôiđài” mộ xem nhữngngười dự án hay “rắn “côngthần,” viên nhưng tính đến thời điểm này cũng văn hóa” hàng ngàn tỉ đồng trongvài khingàn dân người khấncác vái.khoản Ngoàigạo ra, người thiếu đến đói. đây Đã vậy, cứu trợdân về còn chức đặt hòm đứcnhà để cầm quyênquyền góp đếntổđịa phương lại công còn bị xây “Mệxẻo, ăn xin” cái đền thờ,đúng tính đến sở cho tại xà hoặcmột “cấp không đối tối 27 Tháng Hai, đã có hơn 150 triệu đồng. tượng.”

Người dân địa phương cho rằng, ngôi mộ này rất linh thiêng. Bởi thế, việc một cặp rắn xuất hiện khiến người dân càng tin hơn.

VIỆT NAM NHẬN 10,000 TẤN GẠO ‘CỨU ĐÓI’ TỪ NAM HÀN KHÁNH HÒA – Là quốc gia được truyền thông nhà nước “khoe” rằng “xuất cảng gạo đứng hàng thứ 2 trên thế giới” nhưng Việt Nam lại vừa tiếp nhận 10,000 tấn gạo “cứu đói” từ Nam Hàn. Truyền thông tại Việt Nam hôm 4 Tháng Ba, 2018 cho hay, “chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Dự Trữ Gạo Khẩn Cấp ASEAN+3 (APTERR) đã quyết định viện trợ cho người dân Việt Nam 10,000 tấn gạo. Trong ngày 3 Tháng Ba, tàu vận tải biển đã chở 5,300 tấn gạo đến cảng Cam Ranh Số gạo này là đợt đầu sẽ được phân bổ cho các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk, nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra… Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam, “đợt thứ hai, tàu của Hàn Quốc sẽ chở 4,700 tấn gạo về cảng Đà Nẵng vào ngày 17 Tháng Ba tới, để phân bổ cho người dân các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.” Số gạo này là “nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra trong năm 2017.” Câu chuyện nghịch lý này ngay lập tức được dư luận phản ứng. Trên phần “bình luận” ngay dưới tin này của báo Thanh Niên, một độc giả viết: “Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng trong top 3

21 9

của thế giới mà nhận viện trợ gạo của nước ngoài?” Một độc giả khác đặt câu hỏi: “Làm sao mà nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới lại không lo đủ lương thực cho dân mà phải để cho nước ngoài mang ngược gạo về đây cứu đói? Nếu đã đủ gạo cứu đói thì Hàn Quốc họ vẫn có thể hỗ trợ thứ khác mà, ví dụ: thuốc men, quần áo,… thiếu gì cách!”

5,300 tấn gạo đến cảng Cam Ranh. Tuy là “quốc gia xuất cảng gạo hàng đầu thế giới” nhưng tại Việt Nam vẫn còn hàng chục ngàn người thiếu ăn. Tài liệu thống kê của Tổng Cục Thống Kê (Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) được tờ Thời Đại viện dẫn được công bố hôm Thứ Hai, 29 Tháng Giêng, 2018, cho biết Việt Nam hiện đang có ít nhất 5,700 gia đình hay khoảng 19,700 người bị cần được cứu đói tại một số tỉnh như: Phú Yên, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang, Lạng Sơn, Gia Lai... Trong số các tỉnh vừa nêu, có tỉnh có những dự án “tượng đài” hay “công viên văn hóa” hàng ngàn tỉ đồng trong khi dân thiếu đói. Đã vậy, các khoản gạo cứu trợ về đến địa phương lại còn bị nhà cầm quyền sở tại xà xẻo, hoặc “cấp không đúng đối tượng.”

TẬN HƯỞNG CỦA RIÊNG BẠN TIN VUI FREE Massage Noùng 40 phuùt

MÁT-XA THƯ GIÃN CẢI TIẾN THÔNG MINH

• Quét dò cột sống người dùng • Chỉnh cường độ với 6 cấp độ • 12 chương trình mát-xa • Liệu pháp âm thanh Ceragem • Thiết kế thông minh

Máy Mát-xa Hơi Nóng với thay đổi mới thông minh

NHỮNG NGUYÊN LÝ TRỊ LIỆU THAY THẾ THUỐC ĐÔNG /TÂY Trị liệu Xông hơi / Ấn huyệt / Mát-xa / Nắn khớp xương / Nhiệt Được chứng nhận bởi TGA thuộc chính phủ Úc

8 Rutland Rd, Box Hill | Ph: (03) 9899 5955

TẠI NHÀ

Tên: Nancy Zuang Tuổi: 58 Ở vùng: Blackburn North Vấn đề sức khỏe: Huyết áp cao, mỡ trong máu cao,bệnh tiểu đường, mỡ trong gan, vàng da. Đã sử dụng giường Ceragem: 5 tháng Con người chưa bị bệnh sẽ vĩnh viễn không biết cái quan trọng của sức khỏe. 6 tháng trước kia tại vì bị cảm, người cảm thấy rất mệt mỏi, nước tiểu vàng, toàn thân nặng nề khó chịu, thiếu sức, tiêu chảy. Số lượng da vàng lên cao đến 88 (số bình thường là nhỏ hơn 25 ). Chất axít gan cũng bị lên rất cao, Tại vì bị máu cao, tiểu đường, mỡ trong máu cao, trường kỳ uống 5, 6 thứ thuốc, cho nên ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó Bác sĩ nghi là gan và mật thay đổi xấu, sau đó qua nhiều lần kiểm soát, mới biết được là bị bệnh mỡ gan tổng hộp, mà cách trị liệu chỉ có thể từ cách cải thiện ăn uống, để bớt đi những phản ứng phụ, tại vì bệnh phải điều trị cho nên nghỉ hưu sớm để dưỡng bệnh, kiểm soát trên cơ bản bình thường, nhưng mà vẫn cảm thấy không được khỏe lắm, ngày thường bị đau lưng , vai bị viêm, chân đưa lên xuống hay bị giới hạn, ngũ không ngon. Tháng 5 vừa rồi qua Hongkong thăm bà con, tình cờ phát hiện Ceragem, tôi vô tình thử giường Ceragem, sau khi nằm xong 40 phút, toàn thân cảm thấy thoải mái vô cùng, đêm đó ngủ rất ngon, từ đó kiên trì mỗi ngày đi thử giường. Một tuần sau, đau lưng đau vai đều giảm bớt, hai chân nhẹ nhàng. Bây giờ đã sử dụng giường Ceragem 5 tháng nhưng phải ăn uống kỹ lưỡng, và mỗi ngày phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, và kết hợp sử dụng giường Ceragem, máu huyết tuần hoàn tăng cường, những tàn nhan trên mặt từ màu đen chuyển lợt đi, đau vai giảm xuống, dễ ngủ, thuốc bớt mỡ, thuốc máu cao đã giảm nữa, thuốc tiểu đường không cần uống nữa. Hồi xưa dễ bị tiêu chảy, ăn đồ phải cẩn thận, bây giờ ăn đồ bình thường, hồi xưa mùa đông hay bị lạnh tay lạnh chân, máu huyết tuần hoàn không tốt, bây giờ toàn bộ thay đổi tốt đẹp, tôi rất mừng và đã mua giường Ceragem. Trên đây là kinh nghiệm của tôi sử dụng Ceragem, hy vọng quí vị đến thử giường Ceragem, để giúp cho sức khỏe của quí vị.

www.ceragem.com.au Mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu: 9am-5pm | Thứ Bảy 9am-1pm


22 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

MUA XE CUÕ – KEÙO XE

Nhận mua tất cả các loại xe hư, đụng cũ bỏ, giá từ: 300$ NHẬN KÉO XE KHẮP CÁC VÙNG LIÊN LẠC: NAM 0455 899 999

Tiệm thực phẩm Á Châu

79 McIntyre Road, Sunshine North Mob: 0411 507 076

TAØI VI

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18- 5000$

RAINBOW ONE BLIND & CURTAINS

tùy xe

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố Đo và khảo giá MIỄN PHÍ Trên 20 năm kinh nghiệm 26 Central Avenue, Sunshine 26 Central Avenue, Sunshine VÖØA KHAI TRÖÔNG TAÏI SUNSHINE NORTH Ph: (03) 9312 0393 Ph: (03) 9312 0393 Bán đầy đủ các loại thực phẩm Á Châu, gạo, các loại rau, Mob: 0411 507 076 đồ khô, đồ đông lạnh. Fax: (03) Rd, 9077 1353 North 79 McIntyre Sunshine Giá cả phải chăng, tiếp đãi ân cần Mời quý vị ghé thăm, có nhiều thứ giá rẻ thật bất ngờ!

NUMBER 1 TYRES Tieäm voû xe ngöôøi Vieät taïi vuøng Sunshine • Có nhiều vỏ mới và cũ đủ loại, giá rẻ. • Đặc biệt chỉnh tay lái, trước và sau một lúc bằng hệ thống computer tối tân nhất hiện nay, rất chính xác. • Nhận thay thắng, mãi dĩa, tune-up, service, thay nhún, ống bô. • Thay 4 vỏ mới, cân tay lái trước FREE.

Tel: 9311 3214

Thứ 2 - Thứ 6: 8.30am - 6pm Thứ 7: 8.30am - 5pm

Daäu: 0403 155 069

3/184 DUKE STREET, SUNSHINE, VIC 3020

DELTA KITCHEN CABINET Chuyên làm nội thất nhà bếp, thiết kế và đóng tủ bếp CHUYÊN NGHIỆP – GIÁ RẺ - UY TÍN

2 Pac Door, Acrylic Door, Timber Door, Vinyl Door Laminate, v.v..

Miễn phí tư vấn. Hãy gọi qua số:

Beant Singh 0430 778 266 Dinh Nguyen 0478 558 739

36-A Westwood Drive Ravenhall Vic - 3023 Ph: (03) 9363 8141 Fax: (03) 9363 6324 Email: deltakitchencabinet@gmail.com

BAÛO HIEÅM THÁI HỒNG ĐÀO (B.A. 1971 Dip. Acc 1994)

375 Barkly St, Footscray 3011 (Đối diện KFC restaurant)

Tel: 9689 1666 - Fax: 9687 6233

0411 507 076 Email:Mob: tony@rainbowone.com.au Web: Web:www.rainbowone.com.au www.rainbowone.com.au

BAÙN THUØNG CHÖÙA NÖÔÙC MÖA Làm tại Úc, thùng dẹp (Slimline), 5000 lít, 4000 lít, 4500 lít, 2500 lít, 2000 lít, 3000 lít. Thùng tròn 11000 lít, 7700 lít, 6000 lít, 5000 lít, 3000 lít và đủ loại đủ size. Bán máy bơm nước, đặc biệt cho máy giặt, toilet và garden. Xin gọi: 0431 802 521 sẽ được hướng dẫn tận tình.

Đặc Biệt: Thùng tròn 5000 lít 1800 x 2300

Giá $750

TUỆ TÂM - NẤU ĐỒ CHAY

* Nhận nấu đồ chay, cơm, bún, cơm phần cho gia đình, hàng, xưởng, đám tiệc, lễ hội * Đậm đà hương vị quê hương Free delivery trên $50 Nhận booking: 0413 530 658

CAR - HOME - BUSINESS - LIABILITY GENERAL INSURANCE


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

23

Thời Sự Việt Nam

USS CARL VINSON, BIEÅU TÖÔÏNG QUAÂN SÖÏ LÔÙN NHAÁT CUÛA MYÕ, CAÄP CAÛNG ÑAØ NAÜNG Hôm 5 Tháng Ba, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng, đánh dấu sự hiện diện quân sự quy mô nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ năm 1975. Hàng không mẫu hạm này sẽ neo đậu tại Đà Nẵng trong 5 ngày. Theo tờ Nikkei Asian Review, USS Carl Vinson là một trong số chiến hạm lớn nhất thế giới, có chiều cao bằng tháp truyền hình Tokyo, chở theo 72 phi cơ, gồm các chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet. Theo lịch trình, các thủy thủ, binh sĩ trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinso sẽ tham dự các hoạt động trao đổi văn hóa, ẩm thực và thể thao cùng phía Việt Nam. Một số thủy thủ Mỹ cũng sẽ đến thăm Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin Đà Nẵng. Sở Du Lịch Đà Nẵng cùng Hội Khách Sạn Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp đón, quảng bá ẩm thực Việt Nam với các đầu bếp của USS Carl Vinson vào ngày 6 Tháng Ba tại nhà hàng Madame Lân ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trong số các món ăn được giới thiệu có chả giò, mì Quảng và bánh xèo. Bếp trưởng của nhà hàng Madame Lân và đầu bếp chuyên món Việt của Khách Sạn Furama Resort sẽ tham gia sự kiện này. Hôm 4 Tháng Ba, ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu viên cộng tác của Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế Sài Gòn (SCIS) bình luận: “Đúng là chuyến viếng thăm của nhóm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson có thể được gọi là ‘sự hiện diện quân

USS Carl Vinson, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hoa Kỳ cập cảng Việt Nam sau 1975. sự lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam, kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975.’ Dễ hiểu thôi vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ năm 1975, mà ai cũng biết hàng không mẫu hạm là biểu tượng sức mạnh của Hải Quân Mỹ và niềm tự hào của sức mạnh trên biển của nước Mỹ.” “Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng cao, tuy nhiên nếu xem xét xu hướng của quan hệ Việt-Mỹ nói chung và quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ nói riêng thì chuyến thăm này là một sự phát triển hết sức tự nhiên theo chiều hướng có thể dự đoán trước được. Không có gì phải quá ngạc nhiên và cũng không nên đề cao quá mức chuyến thăm, nhưng xin nhắc lại là chuyến thăm vẫn là quan trọng và mang tính biểu tượng.” “Biểu tượng thì như đã nói ở trên (hàng không mẫu hạm đầu tiên tới thăm Việt Nam

Ñaø Naüng ‘truy tìm’ höôùng daãn vieân Trung Quoác xuyeân taïc lòch söû Vieät Nam Một nữ hướng dẫn viên “chui” người Trung Quốc khi đưa một đoàn khách đi thăm Bảo Tàng Đà Nẵng đã xuyên tạc lịch sử và khẳng định “Việt Nam trước đây là thuộc về Trung Quốc.” Đại diện Sở Du Lịch Đà Nẵng, cho hay cơ quan này đang phối hợp với Bảo Tàng Đà Nẵng để truy tìm người phụ nữ Trung Quốc trong clip hướng dẫn “không đúng về lịch sử Việt Nam.” Trước đó, ngày 28 Tháng Hai, trên trang Facebook của Cộng Đồng Hướng Dẫn Viên Hoa Ngữ tại Đà Nẵng đã đăng một video clip dài 32 giây được cho là quay tại Bảo Tàng Đà Nẵng, quận Hải Châu, ghi lại cảnh một phụ nữ Trung Quốc đang hướng dẫn, thuyết minh trái phép cho đoàn khách cũng toàn người Trung Quốc đi thăm bảo tàng. Trong lúc thuyết minh, bà này đã khẳng định “áo dài truyền thống của Việt Nam chính là sườn xám và Việt Nam trước đây thuộc về Trung Quốc.” “Có lẽ toàn bộ lịch sử cả ngàn năm của tộc Việt đã hoàn toàn là tờ giấy trắng trong đầu những người khách này sau khi họ bước chân về nước, bởi những lời truyền đạt sai lệch của cô gái Trung Quốc kia. Câu hỏi là ai đã để cho con bé kia ngang nhiên đứng giữa một nơi như thế để tuyên truyền láo lếu như thế,” người đăng clip tức giận viết. Nhiều người xem clip tức giận cho rằng, nội dung thuyết minh của nữ hướng dẫn viên Trung Quốc kia “sai lệch trầm trọng.” Ngoài ra, nhiều người cũng tức giận bày tỏ tại sao việc người Trung Quốc ngang

từ sau 1975), còn quan trọng thì đặt trong bối cảnh an ninh khu vực. Việt Nam từ lâu nay vẫn nổi tiếng với chính sách cân bằng mềm, điều chỉnh một cách thực dụng quan hệ của mình với các cường quốc lớn xung quanh (Mỹ và Trung Quốc là tiêu biểu) trong tương quan với lợi ích quốc gia và đặt lợi ích quốc gia là trên hết. “Trong bối cảnh từ năm 2009 cho tới nay Trung Quốc nổi lên như một cường quốc xét lại (ở đây là xét lại về trật tự khu vực), Việt Nam cần phải tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về cả kinh tế, ngoại giao và quân sự từ các cường quốc khác để đối trọng. Trung Quốc trỗi dậy một cách quá hung hăng và chỉ một mình Việt Nam là không thể bảo vệ một cách hiệu quả bản thân mình, nên ‘tận dụng’ tất cả các mối quan hệ khác, triết lý đơn giản là thế. Quan trọng ở đây vẫn là như thế nào.”

Ông Nguyễn Thế Phương cho biết thêm: “Nói là Việt Nam đang xích lại gần Mỹ cũng có ý đúng, nhưng có vẻ là chưa được đầy đủ lắm. Nói đúng hơn là Việt Nam đang chủ động ‘kéo’ Mỹ và nhóm các nước bạn bè đồng minh thân thiết của Mỹ lại gần mình hơn (nhóm nay có Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, với Mỹ đứng đầu) để giảm các áp lực an ninh gây ra từ phía Trung Quốc. Quan hệ quân sự là một lực kéo cần thiết trong nhiều các lực kéo khác nhau (kinh tế chẳng hạn, nhưng dưới thời Tổng Thống Donald Trump thì lực kéo này yếu hơn thời người tiền nhiệm Obama). Quan hệ quân sự đang lên giữa Việt Nam và Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và Úc cũng đang theo xu hướng tương tự. Với Mỹ thì mức độ quan hệ và độ chú ý của giới chính sách và cả truyền thông cao hơn đơn giản vì Mỹ là cường quốc đứng đầu Châu Á – Thái Bình Dương và vốn từng là một cựu thù của Việt Nam.” “Định hướng chung vẫn là chính sách ba không làm nền tảng và Hà Nội không muốn gây ra ấn tượng rằng họ hoàn toàn ngả về bên nào trong cân bằng chiến lược,” ông Nguyễn Thế Phương nói. Trong một diễn biến khác, Reuters hôm 4 Tháng Ba tường thuật rằng, từ nhiều tháng trước khi hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Đà Nẵng, các phái viên Việt Nam đã có những hoạt động liên tiếp nhằm giảm bớt lo ngại của Bắc Kinh về khả năng Hà Nội và Washington đang tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng.

CẦN 1 THỢ LÀM THỊT & 1 PHỤ SHOP Quality Cut Meats là business gia đình lâu năm chuyên bán thịt sỉ tại vùng Kealba. Chúng tôi cần tuyển:

Nữ hướng dẫn viên đang thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam. (Hình cắt từ clip) nhiên hoạt động, hướng dẫn “chui” ngay tại Bảo Tàng Đà Nẵng nằm giữa trung tâm thành phố mà chính quyền không hề kiểm soát, phát hiện? Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, giám đốc Bảo Tàng Đà Nẵng, cho biết đã nhận được thông tin về clip và đang cho kiểm tra lại hình ảnh từ camera để “tìm hiểu sự việc.” Ông Thiện cho biết thêm, mỗi ngày Bảo Tàng Đà Nẵng có gần 1,000 khách đến thăm, trong đó có khoảng 60% là khách Trung Quốc. Bảo tàng luôn kiểm tra chặt chẽ các đoàn khách ra vào và không cho hướng dẫn viên “chui” hoặc chưa có thẻ hoạt động. Đối với trường hợp người phụ nữ Trung Quốc trên, ông Thiện cho hay “rất có thể người này đi theo đoàn để hoạt động ‘chui’ và có sự tiếp tay của người Việt Nam.” Ông Trần Chí Cường, phó giám đốc Sở Du Lịch Đà Nẵng, cho biết sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, truy tìm người phụ nữ trong clip trên để xác minh vụ việc.

• Một nhân viên làm thịt (butcher) có kinh nghiệm và đam mê công việc • Một nhân viên phụ bán thịt (shop assistant) Bắt đầu làm ngay YÊU CẦU: • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản • Sẵn sàng làm việc vào ngày Thứ bảy Liên lạc: Anthony 9364 6328 (nói tiếng Anh).


24 VIETNEWS VietNews Australia - Issue 1164

SỐ BÁO 1594Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI BẮC HÀN YÊU CẦU MỸ TỪ BỎ KHO VŨ KHÍ HẠT NHÂN BẮC HÀN - Bình Nhưỡng khẳng định Washington cần chấm dứt sở hữu vũ khí hạt nhân nếu muốn một thế giới không có loại vũ khí hủy diệt này. "Washington phải từ bỏ tham vọng hạt nhân trước những nước khác. Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng là nước duy nhất từng sử dụng chúng trong thực tế", cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Hàn, vừa mới đăng bài viết. Báo Bắc Hàn gọi Mỹ là "tên tội phạm hạt nhân". "Washington luôn ấp ủ tham vọng thống trị thế giới nhờ ưu thế hạt nhân tuyệt đối. Nếu nước Mỹ tự bỏ sức mạnh hạt nhân của mình, vấn đề phi hạt nhân hóa toàn cầu sẽ được giải quyết một cách dễ dàng", tờ báo này khẳng định. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này cần mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử, nhằm đối phó với động thái tương tự của các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với các thống đốc và thị trưởng tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump khẳng định Washington có thể từ bỏ kho hạt nhân "chỉ trong hai phút", nếu mọi quốc gia ngừng phát triển và sở hữu loại vũ khí hủy diệt này. Bắc Hàn từ lâu đã bày tỏ mong muốn đối thoại với Mỹ mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng tuyên bố chương trình hạt nhân là không thể thương lượng. Mỹ đã đưa ra nhiều lệnh trừng phạt kinh tế và ngoại giao cứng rắn với Bắc Hàn, đưa hơn 50 tàu và công ty vận tải biển, thương mại có liên quan đến Bình Nhưỡng, vào danh sách trừng phạt. Bình Nhưỡng lên án lệnh trừng

từ 07.03.18 - 13.03.18 TuầnTuần Lễ từLễ 13.12.08 - 19.12.08 9

Hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. phạt là "hành động chiến tranh" và dọa đáp trả nếu Mỹ tập trận chung với Nam Hàn khi có thông tin Mỹ và Nam Hàn sẽ nối lại tập trận chung thường niên vào đầu tháng 4.

BẮC HÀN LẬP THÊM HAI ĐƠN VỊ MỚI BẢO VỆ CHỦ TỊCH KIM JONG-UN BẮC HÀN - Bình Nhưỡng được cho là đã thành lập hai đơn vị cảnh vệ mới với quy mô tương đương lữ đoàn để bảo đảm an toàn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai đơn vị bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jongun mới được thành lập sẽ hoạt động song hành với bộ tư lệnh cảnh vệ hiện thời của Bắc Hàn. Các đơn vị cảnh vệ mới thuộc đảng Lao động Bắc Hàn và bộ tư lệnh cảnh vệ tối cao trước đó được nhìn thấy tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Bắc Hàn ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi đâu2. Bộ tư lệnh cảnh vệ hiện nay là một đơn vị có quy mô cấp quân đoàn, đảm nhận trọng trách bảo vệ ông Kim và các quan chức cấp cao khác cũng như trấn áp mọi âm mưu đảo

SANG NHÀ HÀNG TẠI VÙNG NORTH RICHMOND Vì lý do sức khỏe, chủ nhân cần sang gấp nhà hàng Việt tại vị trí cực tốt trên đường Victoria vùng North Richmond. Đây là khu trung tâm ẩm thực Việt nổi tiếng nhất Melbourne. Nhà hàng hiện tại khá nổi tiếng, chuyên về ẩm thực Việt, đã hoạt động trên 20 năm, nhiều khách quen. Chủ mới có thể tiếp tục làm nhà hàng Việt hoặc thêm vào các món ăn Hoa, Hàn Quốc, Nhật, v.v... Hãy gọi ngay để biết thêm chi tiết:

Ph: 0403 866 802

chính nhằm lật đổ chính quyền. Nó nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ban Tổ chức và Chỉ đạo thuộc đảng Lao động Bắc Hàn. Theo một nhà nghiên cứu về Bắc Hàn, việc thành lập đơn vị cảnh vệ mới cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang lo sợ về nguy cơ ám sát hoặc những cuộc tấn công do Mỹ và Hàn Quốc thực hiện nhằm vào Bắc Hàn. "Việc tăng cường các lực lượng cảnh vệ nhằm mục tiêu chặn đứng mọi cuộc tấn công có khả năng xảy ra", ông nhấn mạnh.

TƯỚNG MỸ: NGA ‘VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG’ Ở SYRIA HOA KỲ - Nga hiện đang đóng cả hai vai “vừa là kẻ đốt nhà và cũng là lính cứu hỏa” ở Syria, theo Tướng Joseph Votel, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM), có vùng trách nhiệm trải dài qua hơn 20 quốc gia, từ Trung Đông tới Trung Á. Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện Mỹ, Tướng Votel nói rằng “trong lãnh vực ngoại giao và quân sự, Moscow đóng cả hai vai là kẻ đốt nhà và người lính cứu hỏa: tạo tình trạng căng thẳng trong các phía ở Syria, chế độ Damascus, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Syrian Democratic Forces, Mỹ và các đồng minh; rồi sau đó lại đóng vai trò trung gian hòa giải, tìm cách giảm thiểu vị thế của các nhóm liên hệ.” Các giới chức Mỹ trước đây từng chỉ trích cả các nỗ lực quân sự của Nga ở Syria cùng là các nỗ lực ngoại giao của Moscow, chỉ nhằm tránh né không theo nỗ lực hòa bình của Liên Hiệp Quốc tìm cách chấm dứt cuộc chiến Syria. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tuần qua thông

Trump để mở khả năng đối thoại với Bắc Hàn HOA KỲ - Trump không loại trừ khả năng Mỹ - Bắc Hàn đàm phán nhưng nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải từ bỏ kho vũ khí. "Họ đã gọi điện cho chúng tôi và tỏ ý muốn đối thoại. Tôi trả lời rằng chúng tôi cũng vậy nhưng các anh phải phi hạt nhân hóa", Trump nói với các nhà báo", ông nói thêm. "Tôi sẽ không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Kim Jong-un". Nếu Mỹ - Bắc Hàn đối thoại, đó sẽ là lần họp đầu tiên giữa chính quyền Trump và Bình Nhưỡng. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tháng trước có kế hoạch gặp phái đoàn Bắc Hàn khi ở Nam Hàn dự Olympic nhưng Bắc Hàn đã hủy gặp vào phút chót.

Trung Quốc tuyên bố làm chủ kỹ thuật đóng hàng không mẫu hạm cỡ lớn TRUNG QUỐC - Trung Quốc khẳng định đủ năng lực về chuyên môn và kỹ thuật để thiết kế, chế tạo các hàng không mẫu hạm có kích thước lớn. Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) đang phát triển các kỹ thuật về đóng hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân. CSIC là đơn vị đóng hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên 001A của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết biến quân đội nước này thành lực lượng tác chiến đẳng cấp thế giới. Ông đặt mục tiêu phát triển kỹ thuật là trụ cột, đầu tư vào chiến đấu cơ tàng hình, hàng không mẫu hạm và hỏa tiễn.


Week of Mar 07Australia to Mar 13, 20181164 10 VietNews - Issue

25 Tuần Lễ từVIETNEWS 13.12.08 - 19.12.08

ISSUE 1594

Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI qua một nghị quyết, đòi hỏi có 30 ngày ngưng chiến trên toàn lãnh thổ Syria. Phía Nga nói sẽ cùng với chế độ của Tổng Thống Bashar alAssad có cuộc ngưng bắn 5 tiếng mỗi ngày “vì lý do nhân đạo” cho khu vực Đông Ghouta, nằm ở ngoại ô Damascus. Tuy nhiên, các quan sát viên nói rằng không hề thấy có ngưng bắn sau đó và phía chính quyền Syria liên tục mở ra các cuộc oanh kích cũng như pháo kích vào khu vực này.

DONALD TRUMP SẼ ĐÁNH THUẾ THÉP VÀ NHÔM NHẬP CẢNG VÀO MỸ HOA KỲ - Tổng Thống Donald Trump mới tuyên bố sẽ đánh thuế vào thép và nhôm nhập cảng vào Mỹ, nhiều phần sẽ tạo ra một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và các quốc gia đối tác thương mại quan trọng khác. Thông báo này, ngay lập tức, làm thị trường chứng khoán phản ứng. Dow Jones xuống 500 điểm, tương đương 2%, trong khi Nasdaq và S&P xuống điểm 1%. Ông Trump triệu tập lãnh đạo các công ty thép và nhôm Hoa Kỳ đến Tòa Bạch Ốc và báo cho họ biết việc tăng thuế nhập cảng, 25% đối với thép, và 10% đối với nhôm. Ông nói những mức thuế này sẽ được duy trì trong “một thời gian dài.” Gia tăng nhập cảng sản phẩm của ngoại quốc, đặc biệt là của Trung Quốc, làm giá sản phẩm của Mỹ đi xuống, và làm hại các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ. Ông Trump còn đăng trên Twitter rằng: "chiến tranh mậu dịch là điều tốt và dễ dàng chiến thắng.” Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng không ai chiến thắng trong các

Trump khơi mào cuộc chiến thương mại cuộc chiến tranh mậu dịch: “chủ nghĩa bảo vệ thị trường của thời thế kỷ 18 sẽ đưa tới việc gia tăng vật giá và sẽ làm dân Mỹ mất việc”. Châu Âu phản ứng ngay lập tức. Ông JeanClaude Juncker, chủ tịch EU, gọi đây là “một sự can thiệp thô bạo để bảo vệ kỹ nghệ nội địa của Mỹ.” Canada, quốc gia xuất cảng thép và nhôm vào Mỹ nhiều nhất, nói rằng họ sẽ “có biện pháp phản ứng” để bảo vệ quyền lợi thương mại và công nhân của họ. Bắc Kinh lập tức tuyên bố sẽ đáp trả nếu Washington gây ảnh hưởng đến lợi ích của mình:"Trung Quốc không muốn có một cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng nếu Mỹ có những hành động gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không ngồi yên và sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết".

TRUNG QUỐC DỌA SỬ DỤNG VŨ LỰC VỚI ĐÀI LOAN TRUNG QUỐC - Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ phát động chiến tranh với Đài Loan nếu Mỹ thông qua đạo luật thúc đẩy quan hệ giữa Washington và Đài Bắc. China Daily, nhật báo của nhà nước Trung

Quốc, đăng bài xã luận khẳng định Bắc Kinh sẽ sử dụng vũ lực theo Luật Chống ly khai để ngăn chặn đảo Đài Loan tìm kiếm chủ quyền Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ vừa thông qua đạo luật tăng cường quan hệ với Đài Loan, hành động bị Trung Quốc cho là sẽ khiến Đài Bắc tăng cường các hành động yêu cầu chủ quyền. Đạo luật Đi lại Đài Loan được Thượng viện Mỹ thông qua cho phép quan chức các cấp của Mỹ tới Đài Loan gặp gỡ đối tác, cũng như tạo cho các quan chức cấp cao Đài Loan đến Mỹ "dưới một số điều kiện nhất định" và gặp gỡ giới chức Washington. Đạo luật đã được Hạ viện thông qua và chỉ cần có chữ ký của Tổng thống Donald Trump để có hiệu lực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối đạo luật nói trên, kêu gọi Mỹ giải quyết phù hợp để tránh ảnh hưởng đến quan hệ Bắc Kinh - Washington. Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho rằng đạo luật này mâu thuẫn nghiêm trọng với nguyên tắc "một Trung Quốc", cảnh báo Đài Loan: đừng dựa vào nước ngoài để đòi độc lập, nếu không sẽ phải hứng chịu hậu quả thảm khốc.

TRUNG QUỐC NGĂN MỸ TRỪNG PHẠT BẮC HÀN TẠI LIÊN HỢP QUỐC TRUNG QUỐC - Trung Quốc trì hoãn một đề xuất trừng phạt Bắc Hàn do Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc đã trì hoãn đề xuất của Mỹ và không giải thích. Sự việc này thường xảy ra khi một thành viên Hội đồng Bảo an muốn có thêm thông tin

Nam Hàn cử đặc sứ cao cấp tới Bắc Hàn NAM HÀN - Tổng thống Nam Hàn sẽ gửi một phái đoàn 10 người do Giám Đốc An Ninh Quốc Gia Chung Eui-yong dẫn đầu đến Bình Nhưỡng để thương thảo các biện pháp nhằm giảm tình trạng căng thẳng nguyên tử và tái khởi sự cuộc đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington. Đây sẽ là lần đầu tiên Nam Hàn cử đặc sứ đến Bình Nhưỡng từ 10 năm qua, sau khi có sự biểu lộ thân thiện giữa hai quốc gia trong Thế Vận Hội Mùa Đông ở Pyeongchang mới gần đây. Sau chuyến đi này, phái đoàn Nam Hàn cũng sẽ đến Washington để thuyết trình cho các giới chức Mỹ biết về kết quả cuộc họp ở Bình Nhưỡng.

Duterte mệt mỏi, muốn thôi chức tổng thống Philippines sớm PHILIPPINES - Duterte muốn đạt mục tiêu đề xuất chế độ liên bang để ông có thể kết thúc sớm nhiệm kỳ tổng thống. "Tôi sẽ từ chức năm 2020, tôi sẽ không chờ tới 2022", ông Duterte nói. "Tôi già rồi. Tôi không còn tham vọng nữa. Tôi thực sự muốn nghỉ ngơi". Cựu thị trưởng thành phố từ lâu đã ủng hộ chế độ liên bang để đối phó với khoảng cách giàu nghèo lớn, trao quyền cho chính quyền địa phương. Nhưng một số người chỉ trích tin rằng động thái nhằm thay đổi hiến pháp sẽ mang tới điều kiện để ông Duterte tiếp tục giữ chức sau năm 2022, khi một nhiệm kỳ 6 năm của ông kết thúc.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÀ DI TRÚ

WINSTAN LAWYERS KINH NGHIỆM - TẬN TÂM - UY TÍN • CONVEYANCING: Mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Luật Sư TRẦN ĐĂNG KHOA • LUẬT THƯƠNG MẠI: Thụ lý hợp đồng mua bán business, thuê Shop, Barrister & Solicitor Biomed. Sci, LLB M.A.R.N. 1466899

Luật Sư DARREN WONG Solicitor B.Sc (Hons), J.D

Partnership & vay mượn tiền giữa từng cá nhân.

• LUẬT HÌNH SỰ & DÂN SỰ: Biện hộ cho thân chủ ở tòa án các cấp về các vụ án hình sự & dân sự. • LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị, phân chia tài sản & thăm nuôi con. • DI TRÚ: Chuyên đảm trách di dân theo diện kinh doanh & đầu tư, du lịch, du học & di dân tay nghề. Bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng & hôn thê. (Đặc biệt nhận hồ sơ khiếu nại hoặc bị từ chối về di trú tại Việt Nam & Úc) • DI CHÚC: Soạn di chúc, chứng thực di chúc & biện hộ cho thân chủ về các vụ án tranh chấp tài sản thừa kế.

GIÔØ LAØM VIEÄC: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30am - 6:30pm Thứ Bảy: 12:00pm - 4:00pm

VAÊN PHOØNG:

25A Alfrieda Street, St. Albans, VIC 3021 Tel: 9356 9912 Mob: 0432 191 873 Email: Khoa@winstanlawyers.com


26 VIETNEWS VietNews Australia - Issue 1164

SỐ BÁO 1594Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI nhưng đôi khi cũng dẫn đến chặn hoàn toàn đề xuất. Ủy ban trừng phạt Bắc Hàn, Hội đồng Bảo an, hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận hoàn toàn. Nếu đề xuất được thông qua, 33 tàu, trong đó có 19 tàu Bắc Hàn, sẽ bị cấm cập cảng trên toàn thế giới, đóng băng tài sản đối với 27 công ty vận tải biển. Mỹ đưa ra đề xuất trùng với thời điểm áp đặt gói lệnh trừng phạt đơn phương mạnh nhất với Bắc Hàn, gia tăng áp lực để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn. Hội đồng Bảo an nhiều lần tăng cường trừng phạt Bắc Hàn kể từ năm 2006 nhằm chặn nguồn tiền Bình Nhưỡng sử dụng cho phát triển chương trình hạt nhân, cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu than, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, hạn chế nhập khẩu dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

THẦY GIÁO CHIÊU MỘ TRẺ EM TẤN CÔNG KHỦNG BỐ LONDON ANH - Một kẻ ủng hộ IS ở Anh bị buộc tội tuyển mộ học sinh để thành lập đội quân nhí giúp tấn công Tháp Big Ben. Umar Haque, 25 tuổi, bị buộc tội chuẩn bị tấn công khủng bố, trong phiên xử tuần qua tại toà án Old Bailey, London. Haque cho trẻ em xem các video chặt đầu và hình ảnh tuyên truyền bạo lực khác của phiến quân, buộc các em tái hiện các cuộc tấn công ở thủ đô Anh và thử đóng vai tấn công cảnh sát. "Kế hoạch của hắn là lập một đội quân trẻ em trong đội tuổi 11 - 14, hỗ trợ các cuộc tấn công khủng bố khắp London", Dean Haydon, chỉ huy đội

từ 07.03.18 - 13.03.18 Tuần Tuần Lễ từ Lễ 13.12.08 - 19.12.08 11

chống khủng bố thuộc lực lượng cảnh sát London cho biết. Dù không có bằng cấp và được thuê làm người quản lý, Haque sử dụng vỏ bọc dạy về Hồi giáo để Umar Haque chuẩn bị cho 110 trẻ em trở thành phiến quân tại trường Lantern of Knowledge, một trường Hồi giáo tư thục nhỏ, và tại một cơ sở liên quan đến Nhà thời Hồi giáo Ripple Road ở đông London. Trong số đó, 35 trẻ đang được giới chức bảo vệ lâu dài. 6 bé đã đưa ra bằng chứng trong phiên xử. Mưu đồ của Haque là sử dụng trẻ em để tấn công các mục tiêu ở London như Tháp đồng hồ Big Ben, thành viên đội cận vệ của Nữ hoàng, một trung tâm mua sắm lớn, các ngân hàng, đài truyền hình.

Ý BƯỚC VÀO CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ VỚI KỊCH BẢN KHÓ ĐOÁN Ý - Cử tri Ý bắt đầu bỏ phiếu bầu quốc hội, hoạt động được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng hàng đầu với tương lai châu Âu. Các cuộc thăm dò cho thấy cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và những liên minh cực hữu của ông có thể sẽ trở thành lực lượng lớn nhất tại quốc hội song chưa thể giành đa số. Cũng có nhiều dự đoán đảng Phong trào 5 sao, tổ chức chính trị do nhà hoạt động xã hội Beppe Grillo thành lập cách đây 5 năm, sẽ dẫn đầu

cuộc bỏ phiếu và đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền về vị trí thứ ba. Ý đang chìm trong nợ nần là nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng tiền chung Euro (Eurozone). Dù các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan về cuộc bỏ phiếu, tình trạng bế tắc chính trị kéo dài suốt thời gian qua ở Ý tiềm ẩn nguy cơ khơi dậy mối đe dọa về bất ổn thị trường. Hiện nay, nước Ý đang đối mặt với các khó khăn bởi nền kinh tế đất nước vẫn thụt lùi 6% so với cách đây hơn một thập kỷ, tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 11%. Dù tất cả các lãnh đạo đảng đã loại trừ khả năng xây dựng liên minh sau cuộc bầu cử, người Ý từ trước tới nay đều tìm ra được lối thoát tưởng chừng như bất khả thi cho những bế tắc chính trị.

CAMBODIA QUYẾT CHỐNG 'THỰC DÂN HOÁ' SAU KHI MỸ CẮT VIỆN TRỢ CAMBODIA - Chính phủ Cambodia bất bình trước việc Mỹ cắt viện trợ nhưng sẽ không đáp ứng yêu cầu khôi phục lại đảng đối lập đã bị giải thể. Phay Siphan, phát ngôn viên chính phủ Cambodia, tuyên bố nước này là một nền dân chủ tự do và gọi quyết định của Mỹ là "thiếu chân thành". "Đây là lệnh trừng phạt vào những người yêu dân chủ thực sự", ông Siphan thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục chiến đấu chống "sự can thiệp của nước ngoài và thực dân hoá". Tòa Bạch Ốc tuần qua tuyên bố sẽ đình chỉ một số chương trình viện trợ ủng hộ quân đội, cơ quan thuế và chính quyền địa phương ở Cambodia nhằm buộc nước này thả Kem

Trực thăng Canada đánh rơi xuồng cứu sinh xuống nhà dân Mỹ HOA KỲ - Trong lúc chiếc trực thăng của Không quân Hoàng gia Canada trở lại căn cứ của Mỹ ở bang Florida, một chiếc xuồng cứu sinh lăn ra ngoài, rơi trúng mái nhà dân ở thành phố Miami. Chiếc xuồng cao su chưa được bơm hơi, được bó thành một khối nặng hơn 36 kg, tạo ra vết thủng kích thước 50 x 50 cm trên mái căn phòng nơi có một phụ nữ đang ngủ. Nhân chứng cho biết cú va chạm tạo ra âm thanh như một vụ nổ. "Tôi nghe thấy tiếng bà ấy hét lên". Cảnh sát Miami cho hay người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ trong sự cố.

Cô gái Canada tham gia buôn lậu 95 kg ma túy bằng du thuyền CANADA - Melina Roberge, 23 tuổi cùng Isabelle Lagace, 29 tuổi và nam đồng phạm Andre Tamine, 64 tuổi, bị cảnh sát Úc bắt giữ tại Sydney. Lagace là một diễn viên phim người lớn, đã bị tuyên án tù 7 năm rưỡi, cô đang cố gắng kiếm tiền để trả số nợ hơn 15,000 USD, ba người này thuộc một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Trên mạng xã hội, Roberge và Lagace từng khoe hàng loạt bức ảnh về kỳ nghỉ xa hoa vòng quanh thế giới, qua nhiều quốc gia, kéo dài 7 tuần. Theo giới chức Úc, số cocaine mà ba nghi phạm này vận chuyển trị giá 17 triệu USD và đây là số ma túy lớn nhất bị tịch thu trên một tàu chở khách ở Úc.

AN NGUYEN & ASSOCIATES Pty Ltd - ABN: 50 069 601 681

(TAX ACCOUNTANTS - (Keá Toaùn Vieân Thueá Vuï) CHÚNG TÔI ĐẢM TRÁCH NHỮNG CÔNG VIỆC NHƯ SAU: ➢ Khai thuế lợi tức, thuế GST, thuế trị giá gia tăng (Capital Gain). ➢ Giữ sổ sách kế toán (Book Keeping) – Làm giấy lương công nhân. ➢ Xin môn bài làm việc tại nhà – Mở Công Ty – Quỹ Gia Đình (Family Trust). ➢ Làm Section 19 hoặc 52, Cash Flow).

LÀM VIỆC SUỐT 5 NGÀY TRONG TUẦN, TẠI 2 VĂN PHÒNG: FOOTSCRAY VIC 3011

CAMBERWELL VIC 3124

303 Barkly Street 03 9687 7591

7 Pine Avenue 03 9882 8072

Quý khách muốn khai thuế vào cuối tuần ở văn phòng Camberwell, xin gọi điện thoại hẹn giờ trước


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018 12sát VietNews Australia - Issue Cảnh Pháp tuần tra bảo vệ tháp Eiffel 1164

VIETNEWS

ISSUE 1594

Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI nhận được nhiều ý kiến đồng thuận. "Melania Trump nói về việc giáo dục trẻ em phát triển thói quen dùng mạng xã hội tích cực. Cuối cùng cũng có ai đó trong chính quyền Trump lên tiếng về việc cần được thực hiện ở mọi độ tuổi, không riêng gì ở trẻ em này", tài khoản @ Sevengie bình luận.

Sokha, lãnh đạo đảng đối lập hiện bị giam, và khôi phục lại đảng Cứu nguy Dân tộc Lực lượng cứu thương hỗcủa trợông. nạn CNRP nhân bị giải thể Cambodia (CNRP) với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền với sự hỗ trợ của Mỹ và Liên minh châu Âu.

TẠP CHÍ CỦA VATICAN ĐẢ KÍCH VIỆC CÁC NỮ TU BỊ ĐỐI XỬ NHƯ ‘NÔ LỆ’ VATICAN - Một tạp chí của Tòa Thánh Vatican mới đây đã có bài viết đả kích việc các nữ tu thường bị các hồng y và giám mục đối xử như “nô lệ,” khi họ nấu ăn giặt giũ mà coi như không được hưởng đồng lương nào. Báo Vatican L’Osservatore Romano đã bài đăng: “một số các nữ tu phục vụ trong tư thất của các hồng y hay giám mục, những người khác làm việc trong nhà bếp các cơ quan của giáo hội. Cũng có những người khác, phục vụ cho hàng giáo phẩm, phải dậy sớm để lo bữa ăn sáng, và chỉ đi ngủ khi lo xong bữa ăn tối, lau chùi nhà cửa, giặt ủi xong quần áo”. Một soeur nói rằng các nữ tu thường phải dọn bữa ăn cho các linh mục và các giới chức cao cấp khác “nhưng rất hiếm khi được mời ngồi cùng bàn với những người họ phục vụ.” Một nữ tu khác, Sister Paule, cho hay rằng nhiều nữ tu có khả năng trí tuệ và có bằng cấp cao, nhưng không được sử dụng vì, cũng giống như các tôn giáo khác, các nữ tu thường không được khuyến khích có nỗ lực thăng tiến. Chủ biên tờ báo, bà Lucetta Scaraffia, nói rằng: “Cho tới nay, không ai có đủ can đảm để lên tiếng về tình trạng này. Chúng tôi cố lên tiếng cho những người không dám công khai nói lên điều đó.”

27

Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08

MELANIA GÂY TRANH CÃI KHI KÊU GỌI TRẺ EM DÙNG MẠNG XÃ HỘI TÍCH CỰC HOA KỲ - Lời kêu gọi trẻ em phát triển thói quen tích cực khi dùng mạng xã hội của Đệ nhất phu nhân Mỹ nhận phản ứng trái chiều từ dư luận. Trong tiệc trưa dành cho vợ của các thống đốc Mỹ, Melania Trump cổ vũ việc người lớn khuyến khích trẻ em xây dựng các thói quen tích cực đối với mạng xã hội và kỹ thuật. Tuy nhiên, thông điệp của của bà bị nhiều người quy kết là đầy tính "mỉa mai" bởi chồng bà, Tổng thống Mỹ Donald Trump, hay bị chỉ trích vì công kích người khác và chia sẻ những nội dung mang tính khiêu khích trên Twitter. "Melania kêu gọi phụ huynh tiết chế con cái dùng mạng xã hội. Bà ấy nên bắt đầu với Donald Trump", tài khoản @NicoletteDalto4 viết. "Đệ nhất phu nhân, làm ơn hãy dẫn đầu trong việc giúp chồng và các con trai của chồng có thói quen dùng mạng xã hội tích cực trước đi đã, sau đó hẵng nói với chúng tôi", tài khoản @rochelleaz nói. Tuy nhiên, quan điểm của bà Melania vẫn

Đặt Máy Thận Lọc Máu Trong Người Đào Xuân Tuấn, 162/34/34 Trần Quang Diệu, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, di động

+84 907 097 008 Ông Tuấn cao 1.73 m, trước đây nặng 85 ký, mắc bệnh suy thận nặng, sau thời gian dài điều trị, phải đặt máy thận lọc máu trong người, thể trọng còn 50kg, mắt tam bạch, không còn sức làm việc, như xác chết biết đi, đã lên lịch thay thận.

DÂN TRUNG QUỐC KHÔNG MẶN MÀ VIỆC SINH HAI CON TRUNG QUỐC - Một năm sau khi bãi bỏ chính sách một con, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc tăng 7,9% lên 17.9 triệu vào năm 2016, nhưng có xu hướng giảm vào năm ngoái, với tỷ lệ 3.5% , theo số liệu từ Cục Thống kê Nhà nước. Gánh nặng tài chính lên việc nuôi dạy con ở Trung Quốc quá lớn. Điều này thể hiện rõ ở các đô thị Trung Quốc, nơi đầu tư cho giáo dục chiếm 14.3% tổng chi tiêu của một hộ gia đình. Giá nhà cao chót vót nên tỷ lệ sinh ở những thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh thuộc vào diện thấp nhất thế giới. Khu vực nông thôn có tỷ lệ sinh cao hơn, nhưng tỷ lệ sinh toàn quốc chỉ là 1.6 vào năm ngoái, thấp hơn một chút so với Nga và bằng Canada. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc sẽ giảm đáng kể sau khi người dân không còn mặn mà với chính sách hai con của chính phủ. Dân số Trung Quốc dự đoán đạt đỉnh 1,45 tỷ người vào năm 2030, sau đó sẽ sụt giảm còn một tỷ vào cuối thế kỷ này. Thất bại trong việc khuyến khích sinh nở gây ra nhiều lo ngại trong chính sách phát triển của Trung Quốc. Những cặp vợ chồng ở Trung Quốc đang có xu hướng tập trung hơn vào sự nghiệp, ít quan tâm đến việc có một gia đình đông con như truyền thống trước đây.

Hoàng tử Harry mời hơn 2,600 thường dân đến dự đám cưới ANH - Hoàng tử Anh Harry và hôn thê Meghan có kế hoạch mời 2,640 dân thường đến dự đám cưới của họ ở lâu đài Windsor. Khách mời được chọn có độ tuổi khác nhau, trong đó có các thanh niên thể hiện được vai trò lãnh đạo và những người có đóng góp cho cộng đồng Hoàng tử Harry và Markle cho biết họ muốn mời những người dân thường này tới lễ cưới để công chúng cũng cảm thấy họ là một phần của sự kiện quan trọng này. Một buổi tiệc riêng sẽ được tổ chức dành cho những thành viên trong hoàng tộc. Hoàng gia Anh chi trả toàn bộ chi phí.

Ném con qua cửa sổ sau khi cãi nhau với chồng cũ TRUNG QUỐC - Zhang, 35 tuổi, đã ném con trai từ tầng 4 một ngôi nhà ở Hồ Nam, Trung Quốc, sau khi cãi cọ với người chồng vừa ly hôn. Cô được quyền nuôi con trai lớn 6 tuổi, còn cháu bé 4 tuổi ở với bố. "Cô ấy xin phép tôi cho ở cùng con trai 4 tuổi một ngày và tôi đồng ý", người chồng cũ cho hay. "Trên đường tới đón cháu ngày hôm sau, chúng tôi cãi nhau trên điện thoại". Khi tới nơi, anh phát hiện không có con trai trong phòng. Cậu bé bị ném từ cửa sổ tầng 4 xuống đất. May mắn là cháu bé bị vướng dây cáp điện, sau đó ngã lên chồng thùng xốp phía dưới nên không bị thương nặng. Zhang đã bị cảnh sát bắt giữ.

KẾ TOÁN – KHAI THUẾ FOOTSCRAY, VICTORIA Địa chỉ: Level 1, 73 Nicholson Street, Footscray, VIC 3011 ĐT: 03 9078 1837 – Di Động: 0413 496 787 – Email: info@tdnaccountants.com.au • Chuyên giúp các khách hàng THƯƠNG LƯỢNG & NỘP THƯ KHIẾU NẠI VỚI SỞ THUẾ để giảm tối đa dư nợ thuế, giảm tiền phạt & lấy lại thuế theo đúng Luật. • Chuyên TƯ VẤN & GỠ RỐI giúp các khách hàng VƯỢT QUA các kỳ KIỂM TOÁN THUẾ & LƯƠNG NHÂN VIÊN từ Sở Thuế & Fairwork. • Chuyên khai thuế bằng ELS (Sở Thuế hoàn tiền chỉ trong 2 tuần) cho các cá nhân và doanh nghiệp, công ty, partnership, trusts, SMSF….

Cuối tháng 06/2016 được hướng dẫn của ông Lương Trùng Hưng, kiêng ăn theo Thực Dưỡng Hiện đại, dùng thêm Canh Dưỡng Sinh trước khi ăn, thuốc Immune Reviver và Age Reviver sau khi ăn cùng lúc tập Dưỡng Sinh, tắm nắng, đi chân không trên cát, cỏ, hít thở sâu và chậm.

• Hoạch định Thuế để GIẢM THUẾ TỐI ĐA cho doanh nghiệp một cách hợp pháp.

Đầu tháng 08/2016 nước tiểu và mồ hôi có mùi hôi, khai, cùng lúc sức khỏe và sinh lực cải thiện. Đến nay đầu tháng 11/2016, thể trọng tăng lên 61 ký, tóc mọc lại, mắt hết tam bạch, da hồng hào, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, có thể làm việc trở lại và mọi sinh hoạt như lúc chưa bệnh.

• Tư vấn về Thuế, mua bán bất động sản, mua bán & mở cơ sở kinh doanh theo đúng Luật.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc ông Tuấn hay ông Lương Trùng Hưng

0411 428 777

• Tư vấn về Tiền Lương nhân viên, Supperannuation, Workcover,… để GIẢM THIỂU TỐI ĐA RỦI RO DOANH NGHIỆP BỊ KIỂM TOÁN TỪ SỞ THUẾ VÀ FAIRWORK. • Lập công ty, đăng ký ABN/GST/PAYG/SUPER/WORK COVER trong vòng 24 tiếng.

DÒCH VUÏ MÔÙI !!! KHAI THUEÁ & GST

CHO TAØI XEÁ TAXI, GIAÙ ÑAËC BIEÄT ÖU ÑAÕI

UBER

ÑAËC BIEÄT !!!

TUYỂN NHÂN VIÊN: TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Keá hoaïch ñaàu tö & khai thueá cho muïc ñích ñònh cö

Điều kiện:

• Tốt nghiệp đại học kế toán ở Úc • Thông thạo tiếng Anh - Hoa - Việt • Gởi CV theo email: tdnholdings@gmail.com • Liên lạc 0413 496 787 gặp Tony Nguyễn

(Visa 188)

Khai thueá caù nhaân töø -

$49


28 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

Thời Sự Úc

LAÏI CHUYEÄN TRUNG QUOÁC CAN DÖÏ VAØO CHÍNH TRÖÔØNG UÙC Thủ tướng Malcolm Turnbull trong một phiên họp Quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái, nói rằng: “Các bài báo, các bản tin của các hệ thống truyền thông đã cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) đã hành động để can thiệp sâu vào các phương tiện truyền thông, các trường đại học và thậm chí là các người đại diện dân cử ngay tại tòa nhà (Quốc hội) này”. Lúc đó, ông Turnbull chỉ nói chung chung, không nêu ra tên tuổi của công ty truyền thông hay tờ báo nào, nhưng những ai thường theo dõi tin tức và thời sự đều biết rằng, đó là kết quả hợp tác điều tra của Chương trình “Four Conners” thuộc đài ABC, và nhóm phóng viên điều tra của Fairfax Media từ tháng 6 năm ngoái, về sự can dự của TQ vào nội tình nước Úc. Mới đây, các tờ báo của Fairfax lại công bố thêm một số các chi tiết về việc can dự của TQ, hay cá nhân các người Úc gốc Hoa có liên quan tới CSTQ, đặc biệt là nhà tài phiệt TQ Huang Xiangmo, người mà TT Turnbull có lần đã gọi đích danh là “điệp viên nước ngoài”, trong một phiên họp của quốc hội. Theo tài liệu của Fairfax, thì ông Huang tài trợ cho các ứng viên Tự Do trong kỳ bầu cử liên bang năm 2016, mà ít nhất có một ứng viên đã nhận tiền tài trợ của ông Huang, thông qua sự giới thiệu của văn phòng cựu Thủ tướng Tony Abbott. Mặc dù trước đó, khi đang là thủ tướng, ông Abbott đã nhận được các cảnh báo từ cơ quan tình báo ASIO, là ông Huang có nhiều mối quan hệ với đảng CSTQ, và việc tài trợ của ông ta có thể liên quan tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, phát ngôn viên cho ông Abbott trong tuần qua đã phủ nhận cáo buộc này và nói rằng, vì ông Huang cư ngụ trong đơn vị bầu cử của ông Abbott, nên hai người “đôi khi” có gặp nhau, có “chào hỏi”, nhưng không có liên quan gì tới việc quyên tặng của ông Huang. Người này nói: “Ông Abbott nhận thức được rằng, ông Huang đã nhiệt tình quyên góp cho Đảng Tự do và hiểu là ông ta được khuyên nên làm theo những nguyên tắc của Ủy ban Tuyển cử Úc”. Huang Xiangmo, ông chủ của tập đoàn Yuhu Group là một nhân vật quan trọng trong giới doanh nhân người Hoa tại Úc, và cũng là một người đóng góp nhiều nhất cho các chính đảng Úc. Kể từ năm 2012 tới nay, ông này đã đóng góp hàng triệu đô cho cả hai phe Lao Động và Liên Đảng, nhưng sự đóng góp của ông này rõ ràng là hướng vào phe đang cầm quyền nhiều hơn. Từ năm 2015, cơ quan ASIO đã lên tiếng cáo buộc doanh nhân người

Hoa này đang cố tình tạo ảnh hưởng trong các chính đảng Úc, và cũng chính ASIO đã đưa ra các khuyến cáo và ngăn chặn Bộ Di trú cấp quốc tịch Úc cho Huang trong năm 2016. Trong thời gian trước kỳ bầu cử năm 2016, các công ty của tỷ phú Huang đã đóng góp cho các ứng viên thuộc đảng Tự Do một số tiền được liệt kê như sau: công ty Chaoshan No.1 Pty Ltd, đã tặng $10,000 cho DB Andrew Hastie tại Perth; $10,000 cho DB Ann Sudmalis tại khu vực NSW; $10,000 cho DB Eric Hutchinson ở Tasmania và $20,000 cho DB Michael Sukkar ở Melbourne. Một công ty khác, Jade Fishery Pty Ltd, đã tặng $10,000 cho DB Ben Morton ở Perth; $20,000 cho DB Karen McNamara thuộc NSW và $20,000 cho DB Andrew Nikolic tại Tasmania. Công ty Mandarin International Investments Pty Ltd tặng $20,000 cho DB Christopher Pyne tại Nam Úc và $20,000 cho TNS MathiasCormann ở Tây Úc. Những người có tên trong danh sách nhận tài trợ từ ông Huang như: dân biểu Ben Morton, hiện nằm trong Ủy ban hỗn hợp của quốc hội để theo dõi và ngăn cấm các khoản tài trợ của ngoại quốc. Dân biểu Andrew Hastie hiện là người đứng đầu Ủy ban hỗn hợp về An ninh tình báo tại quốc hội (PJCIS) và từ đầu năm nay, Ủy ban này đang xem xét những cải cách sâu rộng mà TT Turnbull đề nghị, nhằm chống lại sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả các khoản quyên góp và các nhóm liên quan đến sự vận động hành lang của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi Fairfax công bố danh sách các dân biểu nhận tài trợ từ Huang Xiangmo, thì dân biểu Hastie nói rằng, ông sẽ trả lại số tiền này, riêng những người khác thì chưa lên tiếng. Phát ngôn viên của ông Hastie cho biết: "Khi xem xét vị trí của ông ta (Hastie) với cương vị chủ tịch của ủy ban PJCIS và

TUYỂN NHÂN VIÊN Cần nữ làm việc coffee shop và salad bar tại City. Kinh nghiệm bán hàng, pha cà phê, làm bếp, biết tiếng Anh. Làm việc full time từ thứ hai đến thứ sáu, 8-9 giờ / ngày (Tiệm mở cửa từ 6:00 sáng - 4:30 chiều).

Ph: 0404 199 125

nhận thấy những lo ngại liên quan đến nhà tài trợ này, ông cho rằng, khoản tài trợ là không thích hợp và chỉ thị cho nó phải được hoàn trả lại”. Mặc dù TT Turnbull đã cố gắng cấm các khoản đóng góp của nước ngoài như là một phần của các luật chống can thiệp được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, Liên Đảng vẫn chấp nhận các khoản đóng góp. Năm ngoái, Lao Động đã cấm nhận quyên góp từ ông Huang và một nhà tài trợ TQ khác, nhưng trên nguyên tắc, họ vẫn ủng hộ các khoản quyên góp ở nước ngoài, mặc dù “tin rằng” luật hiện nay của chính phủ có sai sót nghiêm trọng. Ủy ban PJCIS do Dân biểu Hastie làm chủ tịch, hiện đang xem xét một cáo buộc khác, là có một nhân viên trong Ủy ban liên kết với các nhóm người Hoa, có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một báo cáo quan trọng trước PJCIS vào tháng Giêng năm nay của giáo sư Clive Hamilton và nhà nghiên cứu Alex Joske, đã cáo buộc Huang Kun, 27 tuổi, là một nhân vật có liên quan đến các tổ chức của Cộng sản Trung Quốc, bao gồm các nhóm liên quan đến Huang Xiangmo, vốn là các tổ chức ngoại vi hoạt động can thiệp cho Bắc Kinh tại Úc. Các cáo buộc về Huang Kun là vấn đề rất nhạy cảm, vì Kun vốn là nhân viên cho thượng nghị sĩ Lao động Jenny McAllister, một thành viên của PJCIS. Kun đã xin nghỉ làm cho TNS McAllister vào tháng 1 năm nay, với lý do là muốn tiếp tục con đường học vấn và phát triển sự nghiệp chính trị cho cá nhân. Câu chuyện của Huang Kun làm nổi bật lên vai trò lãnh đạo trong cộng đồng người Hoa tại Úc, là những người mà Đảng CSTQ tìm cách tiếp cận. Huang Kun đến Úc cùng với gia đình khi mới 9 tuổi, lớn lên đi học và chơi với những đứa trẻ Úc, thuộc về những gì mà người ta gọi là thế hệ ABC (Australian Born China),

người Úc sinh ra ở Trung Quốc. Kun bắt đầu gặp “cánh tay nối dài” của Bắc Kinh lúc vào đại học, khi đứng ra thành lập Hội sinh viên gốc Hoa tại đại học Macquarie năm 2013. Kun nói, khi đó anh ta nhận thấy rằng, Hội sinh viên gốc Hoa có tên gọi tắt là CSSA, do tòa Đại sứ TQ tài trợ, là thành công và nổi bật nhất, nên Kun muốn hội của mình “học tập” cách làm việc của CSSA để trở nên thành công hơn. Sau đó, với tư cách là chủ tịch một hội SV, Kun được CSSA tại NSW gặp gỡ ngay trong Tòa đại sứ TQ ở Canberra. Kun nói: “CSSA/NSW mời chúng tôi hợp tác với họ như là một đối tác”, nhưng Kun mô tả sự quan hệ của anh ta với các quan chức đại sứ quán TQ là không đáng kể. Huang Kun cho hay, những nỗ lực của anh trong việc phát triển mạng lưới của mình trong cộng đồng người Hoa ở Sydney đã dẫn tới nhóm bảo trợ có ảnh hưởng nhất, là “Hội đồng Xúc tiến Hòa bình Thống nhất đất nước của Trung Quốc tại Úc”, gọi tắt là ACPPRC, vào cuối năm 2015. Đây là tổ chức ngoại vi của CSTQ, rất có thế lực tại NSW do Huang Xiangmo làm chủ tịch. Kun nói: “Trước đó, tôi chỉ nghĩ rằng, đây là một tổ chức cộng đồng hoạt động tốt và tôi bắt đầu tham gia vào lúc còn trẻ và tôi không nghi ngờ gì về điều đó”. Khi được hỏi về Huang Xiangmo, Kun nói rằng, anh ta không muốn bình luận công khai về cá nhân. Được biết, tỷ phú Huang còn là Chủ tịch danh dự của Hội Liên Minh Đồng Hương Phúc Châu tại Úc, mà Kun là Phó chủ tịch. Kun cho biết, Huang Xiangmo chỉ có tên trong hội mà không tham gia sinh hoạt, và hội của anh ta không có các quan điểm phù hợp với CSTQ. Kun nói, anh ta ủng hộ lập trường chống sự can thiệp của nước ngoài của chính phủ Úc và lên án chính sách kiểm soát thông tin của CSTQ. Kun kêu gọi dư luận nên đánh giá TQ qua nhiều góc cạnh khác nhau. Quan hệ ngoại giao giữa Úc-Trung Quốc trở nên căng thẳng hồi cuối năm ngoái, khi Thủ Tướng Malcolm Turnbull tuyên bố, chính phủ của ông sẽ đưa ra một kế hoạch cải tổ an ninh quốc gia. Theo đó có yêu cầu các cựu chính khách, các nhà vận động chính trị và các doanh gia có làm ăn với ngoại quốc phải khai báo khi công việc của họ có thể gây ảnh hưởng đến chính trường nước Úc. TT Turnbull cũng đã lên án việc CSTQ đang gây ảnh hưởng đến chính trường, cũng như hệ thống dân chủ Úc trong thời gian gần đây.

VÕ NGỌC HÙNG


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

29

RICHMOND FAMILY DENTAL CHUYÊN: - Trồng răng (implant) - Orthodontics / Niềng răng thường từ $4000 / Free consultation. - Invisalign - Nha khoa tổng quát. - Tẩy trắng răng (Tooth Whitening) - Răng giả (Denture)

ÑAËC BIEÄT:

Nha sĩ VĂN MINH TIẾN BDSc (WA) FICCDE

• Nhận tất cả bảo hiểm tư • Tận tâm, kỹ lưỡng • Trang bị máy móc mới và tinh vi nhất

Khám miễn phí cho niềng răng (Free Consultation Orthodontics)

Nha sĩ VAN MINH MICHELLE

Trân trọng kính mời

BHSc , MDent (Bendigo)

32 ELIZABETH ST. RICHMOND VIC. 3121

(03) 9428 3701

(Kế bên trạm xe lửa North Richmond)

NHA SĨ GIA ĐÌNH

NHA SĨ GIA ĐÌNH

• CHUYÊN: - Trồng răng (implant) - Orthodontics / Niềng răng thường $4000 / Free Consultation - Invisalign - Nha khoa tổng quát. - Răng giả (Denture) - Tẩy trắng răng (Tooth Whitening)

• CHUYÊN: - Trồng răng (implant) - Orthodontics / Niềng răng thường $4000 / Free Consultation - Invisalign - Nha khoa tổng quát. - Răng giả (Denture) - Tẩy trắng răng (Tooth Whitening)

• Nhận tất cả các loại bảo hiểm tư.

• Nhận tất cả các loại bảo hiểm tư.

• Tận tâm, kỹ lưỡng.

• Tận tâm, kỹ lưỡng.

• Trang bị máy móc mới và tinh vi.

• Trang bị máy móc mới và tinh vi.

Nha sĩ VĂN MINH TIẾN

Nha sĩ VAN MINH MICHELLE

Trân trọng kính mời

Traân troïng kính môøi

BDSc (WA) FICCDE

GOWER ST FAMILY DENTAL CLINIC

BHSc, MDent (Bendigo)

HUNTINGDALE DENTAL CENTRE

257 Gower St, Preston Vic 3072 TEL: (03) 9478 7519 (03) 9478 9757

1558 DANDENONG RD. HUNTINGDALE VIC 3166

(Chung với phòng mạch Bác sĩ Mai)

TEL: (03) 9544 1222

(Corner Dandenong Rd & Huntingdale Rd)


30 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18Đời Sống Việt Nam DAÂN CHEN LAÁN ‘CÖÔÙP LOÄC,’ QUAN UNG DUNG ‘HÖÔÛNG LOÄC’ ÑEÂM KHAI AÁN ÑEÀN TRAÀN ‘Beänh vieän’ trong chuøa 40 naêm giuùp daân ngheøo Saøi Goøn

Dù có đến 2,000 cảnh sát, quân đội, dân quân tự vệ… cố gắng hết sức nhưng sau giờ khai ấn đền Trần, “biển người” vẫn xô nhau chen lấn vào trong cung cấm để sờ tay, xoa tiền lên bảo kiếm, “cướp lộc.” Cũng như mọi năm, tới khoảng 9 giờ tối 1 Tháng Ba (tức ngày 14 Tháng Giêng Âm Lịch), tất cả các cửa dẫn vào đền Thiên Trường, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, được đóng lại, hàng chục công an đứng chặn không cho bất cứ ai vào trong. Tất cả những người có thẻ, giấy mời sau 9 giờ tối đều không được cho vào khu vực làm lễ mà được hướng dẫn cho vào khu vực tập trung phía sát đường vào đền Trùng Hoa. Kể cả phóng viên báo chí cũng bị ban tổ chức “nhốt” hết vào khu vực này, không cho vào trong tác nghiệp. Đến 10 giờ tối cùng ngày, nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ từ đền Cố Trạch vòng quanh ao về đền Thiên Trường để dâng hương, làm lễ khai ấn đền Trần được diễn ra. Khi đoàn rước kiệu đi qua khu vực có nhiều khách mời tới dự, tiền lẻ vẫn được ném rào rào vào kiệu ấn ngay trước mặt lực lượng công an. Dù không còn những “cơn mưa” tiền lẻ như những năm trước, song hình ảnh ném tiền vẫn tái diễn. Thậm chí, nhiều người còn cố xông qua vòng vây an ninh để mong được sờ tay lên kiệu Ngọc Lộ để cầu may nhưng đã bị ngăn lại. Đến khoảng 0 giờ, khi đền chính thức mở cửa cho du khách và người dân vào trong đền làm lễ, “biển người” từ phía ngoài ùn ùn kéo vào phía trong đền. Nhiều người đã lao thẳng vào cấm cung để tìm kiếm lộc. Tuy nhiên, do lực lượng công an dày đặc nên cảnh“cướp lộc” có giảm nhưng vẫn còn cảnh người dân cố chen lấn, xô đẩy từ bên ngoài để vào trong khu vực cấm cung (nơi làm lễ) để xoa tiền lên bát hương, bảo kiếm, mình hạc… mong cầu tài lộc, may mắn. Trong khi hàng vạn người dân và du khách thập phương chen lấn háo hức, chờ đợi xin ấn từ lúc đầu hôm trước, thì đoàn đại biểu lại ung dung cầm lộc trước giờ phát ấn thong dong ra về trước sự chứng kiến đầy bất bình của người dân. Chia sẻ khi chứng kiến sự việc này, bà Hoàng Thị Dung, ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bày tỏ: “Hình ảnh hàng ngàn người dân đứng chờ tại hàng rào vào lễ sau khai ấn, trong khi đoàn đại biểu nối đuôi nhau tay cầm lộc thản nhiên đi ra thật sự là hình ảnh không đẹp trong lễ hội khai ấn, cho dù họ được phát lộc hay tự lấy lộc.” Bà Phạm Thị Oanh, phó chủ tịch thành phố Nam Định, biện minh: “Các đại biểu không tự lấy lộc mà thông thường sau khi các cụ làm lễ khai ấn xong, thì theo kế hoạch ban tổ chức bao sái đồ thờ và các cụ

chia lộc cho các đại biểu, đấy là lệ nhiều năm qua tại đền Trần.” Rút kinh nghiệm, sau khi kết thúc lễ khai ấn đền Trần, ban tổ chức đã ngay lập tức thu dọn các đồ lễ trên các bàn thờ, nên không còn xảy ra tình trạng tranh giành “cướp lộc” như mọi năm. Theo ủy ban thành phố Nam Định, thời gian tổ chức lễ hội đền Trần năm nay diễn ra từ ngày 26 Tháng Hai đến ngày 3 Tháng Ba. Để bảo đảm an ninh cho lễ lần này, ban tổ chức đã huy động lực lượng an ninh gồm 2,000 cảnh sát, quân đội, dân quân tự vệ… tạo thành năm vòng bảo vệ, lập 23 chốt bảo vệ phục vụ trước và trong đêm diễn ra lễ khai ấn.

Nhaø troï ôû Saøi Goøn ñua nhau taêng giaù sau Teát

Sau Tết, nhiều người từ các tỉnh, thành đổ về Sài Gòn làm công đã khiến nhu cầu phòng trọ, nhà cho thuê tăng giá mạnh gấp 1/3 so với năm trước, khiến không ít công nhân, sinh viên càng thêm khổ. Mấy ngày qua, vợ chồng anh Đức-chị Huệ, quê Bình Định, phải nghỉ việc để rong ruổi khắp các quận Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình tìm thuê phòng trọ, nhưng tới nay vẫn chưa thuê được căn phòng phù hợp do mức tăng phổ biến dao động từ 700,000 đến 1 triệu đồng/phòng (hơn $30 đến $44) chỉ 20 đến 25 mét vuông. “Tôi mua bán ve chai, chồng sửa điện, thu nhập chỉ từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng (hơn $351 đến $440). Do có con nhỏ nhiều chi phí, nên vợ chồng tôi chỉ cần thuê phòng trọ không quá nhỏ hẹp, nóng bức, giá thuê khoảng 2 triệu đồng trở lại, nhưng bữa giờ tìm đỏ mắt không ra,” chị Huệ nói. Chị chia sẻ thêm, khu vực quen thuộc

SANG NHAØ HAØNG

trước giờ của hai vợ chồng là các quận nói trên, nhưng nếu tìm không ra phòng trọ, gia đình chị phải chấp nhận đi xa ra ngoại thành như Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai của huyện Bình Chánh để có thể thuê được phòng trọ với giá rẻ hơn. Không chỉ có người lao động, sinh viên ở các tỉnh cũng khốn đốn với giá thuê nhà trọ sau Tết, khi trở lại Sài Gòn học hành. Hơn 8 giờ tối 2 Tháng Ba, nhóm bốn sinh viên của trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn vẫn tất bật chạy xe gõ cửa từng dãy trọ ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, để tìm thuê phòng. Anh Lê Trung Thinh, một sinh viên trong nhóm, than: “Trước Tết, ông chủ trọ cũ nói không tăng giá thuê trong năm mới nên tụi em đóng luôn tiền của 15 ngày không ở, về quê nghỉ Tết. Vậy mà vừa vào ở hai ngày, bà chủ trọ tới nói từ Tháng Ba sẽ tăng tiền phòng thêm 700,000 đồng/tháng với lý do mới sơn sửa lại phòng. Vì giá thuê mới quá cao, tụi em trả phòng, nhưng bữa giờ vẫn chưa tìm được nơi ở mới do người làm công đổ về khu vực này thuê quá nhiều.” Anh Thinh và nhóm bạn cho biết, do phải dành nhiều thời gian đi tìm thuê phòng trọ trong thời điểm chuẩn bị thi kết thúc các môn học đã ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập. Tại các quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh, rất nhiều sinh viên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Để tiết giảm chi phí, nhiều người chấp nhận ở ghép chật chội, hoặc ra ngoại thành, cách trường học hàng chục cây số để thuê phòng. Nói về việc tăng giá cho thuê phòng của mình, bà Linh, chủ khu trọ ở hẻm C7 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Bình Chánh, cho biết: “Vật giá ở Sài Gòn năm sau luôn cao hơn năm trước, thêm vào đó là chi phí duy tu, sơn sửa lại phòng rất lớn, cộng với nào là tiền hỗ trợ, động viên dân phòng, bảo vệ dân phố… Đủ các khoản không đếm hết nên buộc chúng tôi tôi phải tăng giá thuê, chứ thật sự không muốn làm khó công nhân, sinh viên.”

Đã gần 40 năm qua, mỗi ngày các Phật tử, tình nguyện viên đến một ngôi chùa ở quận 1, làm việc như những “y tá, điều dưỡng” để cắt lá thuốc, nấu thuốc, phụ giúp các sư thầy đắp thuốc chữa trị các bệnh trật đả miễn phí cho những bệnh nhân nghèo. Mở cửa vào mỗi buổi chiều từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần, phòng khám trị trật đả tọa lạc trong khuôn viên chùa Vạn Thọ, quận 1, lúc nào cũng tất bật người ra vào. Ở đây, người đến bốc số thứ tự, người ngồi men theo góc nhà đợi đến lượt khám. Xung quanh lúc nào cũng vang vang tiếng giã thuốc của các sư cô, tiếng chần thuốc trên lưng người bệnh. “Sài Gòn hoa lệ” ngày nay đất chật, người đông và đắt đỏ. Để tồn tại được mỗi ngày, mỗi người phải trả không biết bao nhiêu chi phí, cứ hễ bước ra khỏi nhà là mất tiền. Thế nhưng gần 40 năm tồn tại, phòng khám này không hề thu tiền của bệnh nhân, từ thăm khám đến bốc thuốc đều hoàn toàn miễn phí. Gọi là phòng khám nhưng thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ 50 mét vuông nằm bên trái chánh điện của chùa Vạn Thọ, do chính hòa thượng trụ trì Thích Thanh Sơn, là lương y chuyên khoa trật đả, bấm huyệt nổi tiếng trong giới sáng lập.

Những loại thuốc được dùng để chữa trị đều được pha chế theo công thức y học cổ truyền, kết hợp với phương pháp nắn bóp giúp bệnh nhân hồi phục khi bị chứng bong gân, trật khớp, gãy xương ở những vị trí không quá nghiêm trọng. Tuy là phòng khám miễn phí, song tất cả các lương y làm việc ở đây đều có bằng cấp chuyên môn. Ngoài các sư thầy trực tiếp khám chữa bệnh, còn có rất nhiều các tình nguyện viên là Phật tử thay phiên nhau phụ giúp công việc, giúp đỡ các bệnh nhân, không ít trong số đó là sinh viên. Lượng bệnh nhân tìm đến phòng khám trung bình khoảng 60-70 người/ngày. Hầu hết người đến đây là những người lao động nghèo bị thương do làm thuê mang vác, vận chuyển nặng nhọc, không có đủ tiền và thời gian để điều trị lâu dài ở các bệnh viện công.

Sang nhà hàng vùng South Melbourne đang hoạt động tốt, muốn sang lại vì lý do gia cảnh. Nhà hàng nằm ngay trước Coles Clarendon Shopping Centre. Địa điểm rất thuận lợi. Giá cả thương lượng.

Xin liên lạc: 0419 873 735


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

'Trung Quoác nhieàu tyû phuù gaáp röôõi Myõ' Danh sách của hãng nghiên cứu tài sản Hurun Report đang cho thấy Trung Quốc có hơn 800 tỷ phú. Hãng nghiên cứu tài sản Hurun Report vừa công bố danh sách người giàu toàn cầu - Global Rich List năm nay. Số liệu được tính đến hết ngày 31/1. Theo đó, số tỷ phú Trung Quốc đang tăng với tốc độ kỷ lục. Hurun tính toán năm qua, nước này đã thêm hơn 200 người có tài sản tỷ USD. Hiện tại, Trung Quốc có hơn 800 tỷ phú, nhiều gấp rưỡi Mỹ. Số người có tài sản tỷ USD toàn cầu là 2.694. Rupert Hoogewerf - Chủ tịch kiêm trưởng nhóm nghiên cứu trưởng Hurun Report cho biết các ngành công nghệ đóng góp lớn nhất vào sự bùng nổ tài sản này.

"Rất nhiều người trẻ đang khởi nghiệp với những ý tưởng rất năng động. Năng lượng tới từ đó", ông cho biết trên CNN. Theo danh sách của Hurun, người giàu nhất Trung Quốc hiện là CEO Tencent - Ma Huateng. Tài sản của ông đã tăng gấp đôi trong năm qua, lên 47 tỷ USD. Tỷ phú phất lên nhờ gần 9% cổ phần trong đại gia công nghệ Tencent - công ty ông đồng sáng lập năm 1998. Cổ phiếu hãng này đã tăng hơn gấp đôi năm ngoái. Với 540 tỷ USD, vốn hóa Tencent hiện lớn hơn cả Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới mà công ty này thường được đem ra so sánh. Dù vậy, Ma Huateng vẫn kém xa CEO Facebook - Mark Zuckerberg về tài sản.

Theo Hurun, Zuckerberg hiện có 79 tỷ USD. Anh là người giàu thứ 4 thế giới, sau Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett. Ma Huateng năm nay đã chiếm ngôi tài phiệt bất động sản Hui Ka Yan. Theo Hurun, Hui hiện có 41 tỷ USD và xếp thứ nhì. Cổ phiếu hãng bất động sản do ông làm chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất - Evergrande đã tăng hơn gấp 4 trong năm qua. Ông chủ Alibaba - Jack Ma rơi xuống vị trí thứ 4 tại Trung Quốc. Tài sản tỷ phú này đã tăng 10% năm qua, lên 32 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú từng giàu nhất nước Wang Jianlin lại xuống thứ 8. Tài sản của ông giảm 10%, về 27 tỷ USD do ông phải hãm chiến lược M&A toàn cầu.

Tỷ phú Trung Quốc thâu tóm MercedesBenz khiến chính phủ Đức lo ngại Geely - doanh nghiệp của ông Li Shufu vừa trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại công ty mẹ của hãng xe Mercedes với 9.7% cổ phần. Li Shufu - nhà sáng lập của Zhejiang Geely Holding Group vừa mua một lượng cổ phần trị giá khoảng 7.3 tỷ euro (khoảng 9 tỷ USD) tại Daimler AG - công ty mẹ của hãng xe Mercedes. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào một hãng sản xuất xe toàn cầu của một doanh nghiệp Trung Quốc. Khoản đầu tư này giúp Geely thâm nhập sâu hơn vào thị trường xe hơi cao cấp tại

VIETNEWS

31

châu Âu. Doanh nghiệp Trung Quốc hiện sở hữu hãng xe Volvo Cars AB. Dòng xe mới của hãng này giúp nó trở thành một lựa chọn phổ biến thay thế cho các dòng xe xa xỉ Đức. Nhiều nhân vật hàng đầu thuộc chính phủ Đức, từ Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Matthias Machnig đến Ngoại trưởng Sigmar Gabriel và mới nhất là Thủ tướng Angela Merkel đều đã lần lượt lên tiếng cảnh báo làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc vào Đức cũng như châu Âu có thể kèm theo những nguy cơ về tự do thương mại và an ninh, cũng như chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU). Chính phủ Đức cho biết sẽ xem xét liệu có vấn đề gì bất thường nếu đại diện của một đối thủ cạnh tranh, cụ thể là tỷ phú Li Shufu của doanh nghiệp sản xuất xe Geely, góp mặt trong ban lãnh đạo của Daimler. Các công ty Trung Quốc rất tích cực thâu tóm doanh nghiệp Đức những năm gần đây. HNA Group, tập đoàn hoạt trong lĩnh vực từ hàng không cho tới khách sạn nắm giữ 8.8% cổ phần tại ngân hàng Deutsche Bank. Kuka - nhà sản xuất robot cũng bị hãng sản xuất đồ gia dụng lớn nhất thế giới Midea thâu tóm. Hồi tháng 12, Li trở thành cổ đông lớn nhất của hãng xe Thụy Điển - Volvo AB. Đây là nhà sản xuất xe tải lớn thứ hai thế giới. Năm 2010, ông thâu tóm Volvo từ Ford Motor và năm ngoái cũng nắm quyền kiểm soát hãng xe thể thao Lotus Cars của Anh.

TV TRUNG QUOÁC CHUYEÅN MAØU ÑEN KHI TRUMP ÑUØA VEÀ NHIEÄM KYØ CUÛA OÂNG TAÄP Sanders ngày 26/2, bình luận về đề xuất của đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ với chức chủ tịch.

Khi Tổng thống Donald Trump gọi Tập Cận Bình là 'chủ tịch trọn đời', màn hình của kênh CNN tại Trung Quốc bị chuyển sang màu đen.

"Tổng thống (Donald Trump) đã nhiều lần để cập đến việc giới hạn nhiệm kỳ trong chiến dịch tranh cử. Ông ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ trên đất Mỹ. Nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào Trung Quốc", bà Sanders cho biết thêm. Tổng thống Trump từng nhấn mạnh sự cần thiết phải giới hạn nhiệm kỳ của các nghị sĩ Mỹ.

"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bây giờ là 'chủ tịch trọn đời', tổng thống Mỹ nói. "Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta nên thử làm vậy". Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25/2 đề nghị bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ đối với chủ tịch và phó chủ tịch nước. Ông Tập, 64 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai hồi năm ngoái. Đề xuất trên có thể giúp ông cầm quyền tới hết năm 2023, trở thành người nắm giữ quyền lực lâu nhất từ trước tới nay. CNN là kênh đầu tiên đưa tin về phát ngôn của Trump và cũng có được bản ghi âm của cuộc gặp kín trên. Tuy nhiên, phát ngôn của lãnh đạo Mỹ không được đề cập đến trên truyền hình, mạng Internet hay báo chí nhà nước Trung Quốc. Khi CNN, vốn bị hạn chế phát sóng ở Trung Quốc, hôm 4/3 đưa tin về câu nói đùa của Trump, các màn

hình của kênh này bị chuyển sang màu đen. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin rất ít về quyết định sửa đổi hiến pháp của lãnh đạo đảng Cộng sản nước này. Thậm chí các bình luận trên mạng về chủ đề này cũng bị kiểm duyệt. Một nhà vận động hành lang hàng đầu của đảng Cộng hòa tham dự buổi tiệc ở Florida xác nhận phát ngôn của ông Trump. Theo người này, câu nói của tổng thống đã khiến những người tham dự phá lên cười. Ông Zhang Baohui, giáo sư quan hệ quốc tế ở đại học Lingnan, Hong Kong, nhận định rằng dù là đùa cợt hay mỉa mai, phát ngôn của Trump về quyền lực của ông Tập

443 Little Collins St, Melbourne VIC 3000 Phone: (03) 9976 0850 Email: info@prolead.com.au Web: www.prolead.com.au facebook.com/prolead Chúng tôi là các chuyên gia với nhiều năm kinh Prolead manages the entire property development nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị gặt and construction process with a strong incentive to hái lợi nhuận nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất! deliver high investment returns for our clients. We specialise in mix use apartments, townhouses, retail Chuyên: • Phát triển và xây dựng: Nhà mới, town houses và and industrial development projects. Our core services include: apartment chất lượng cao cấp • Xin giấy phép xây dựng (Town Planning Approval) • Commercial Builder • Site Feasibility Assessment • Tư vấn các bước thiết kế & xây dựng • Contract Administration and Project Management Luôn • Soạn thảo và quản lý hợp đồng • Town Planning Approval hoàn thành • Quản lý đấu thầu và đàm phán • Consultant Novation and Design Management đúng hẹn! • Quản lý các dự án bất động sản • Contract Preparation, Tender Strategy, Negotiation • Có bằng xây apartment và commercial building and Award LIÊN LẠC: KIM BUI 0425 741 213 For further enquiries, contact Kim Bui 0425 741 213

vẫn không được Trung Quốc hoan nghênh đặc biệt và xem là quan trọng bởi đây là vấn đề nhạy cảm ở trong nước. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu hay châu Á rất hạn chế việc chỉ trích ông Tập, một phần vì lo ngại bị trả đũa về kinh tế.

Mỹ coi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch là việc nội bộ Trung Quốc Tòa Bạch Ốc cho biết Trung Quốc có quyền tự quyết bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ với chủ tịch, đồng nghĩa ông Tập có thể tại nhiệm sau năm 2023. "Tôi tin rằng đây là quyết định của Trung Quốc", người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sarah

Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ điều khoản "không phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp" khỏi hiến pháp, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 25/2. Trung Quốc hiện giới hạn người giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ dài 5 năm. Với việc xóa bỏ giới hạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tiếp tục giữ chức sau năm 2023. Tập Cận Bình, người cũng lãnh đạo đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của ông hồi năm ngoái, sau đại hội toàn quốc của đảng. Ông Tập, 64 tuổi, được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc năm 2013 và sau đó giữ vai trò lãnh đạo quân đội.

0048AD

Câu đùa của ông Trump đến trong buổi tiệc trưa kín với các nhà tài trợ hôm 3/3, tại biệt thự Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ.

(Còn tiếp)


32 Bne2

VIETNEWS Viet-News Úc - Issue 1090

TRẺ EM ĐANG NGÀY CÀNG KHÓ CẦM BÚT DO SỬ DỤNG SMARTPHONE

Các bác sĩ nhi khoa ở Anh cảnh báo trẻ em đang ngày càng khó viết chữ vì thói quen sử dụng quá nhiều công nghệ.

Các bác sĩ cho rằng màn hình cảm ứng điện thoại và máy tính bảng đang ngăn chặn ngón tay của trẻ phát triển đầy đủ để có thể cầm bút viết đúng cách. Sally Payne, Trưởng khoa Vật lý trị liệu nhi khoa tại Heart of England NHS Trust (Anh), cho biết: "Trẻ em ngày nay không có sức mạnh và sự khéo léo của đôi tay, chúng không thể cầm bút chì khi ở lớp vì không có các kỹ năng vận động cơ bản". Theo bà Sally, trẻ em càng cần phải có nhiều cơ hội để phát triển những kỹ năng đó bằng các trò chơi như xếp hình khối, cắt dán thủ công, sử dụng kéo đồ chơi,... suốt thời thơ ấu. Patrick, 6 tuổi, đã phải thực hiện các buổi học hàng tuần với chuyên viên vật lý trị liệu trong 6 tháng để phát triển kỹ năng kẹp bút

Bne8

Viet-News Úc - Issue 1118

SỐ BÁO 1594

bằng ngón trỏ chính xác. Mẹ của Patrick cho biết cô cảm thấy hối hận khi để cho con trai mình chơi trò chơi ảo trên điện thoại suốt cả ngày. Khi Patrick đến trường, các cô giáo nói rằng cậu bé cầm bút chì như đang cầm con dao. Do đó, cậu bé khó học viết chữ vì không cầm bút chính xác. Theo Mellissa Prunty, người điều hành trung tâm nghiên cứu về các kỹ năng thời thơ ấu, tại Đại học Brunel London, mặc dù chương trình giảng dạy đầu năm có mục tiêu viết chữ tay, nhiều trường tiểu học vẫn cho trẻ sử dụng máy tính bảng song song với bút chì. Điều này trở thành vấn đề lớn khi những đứa trẻ dành nhiều thời gian với máy tính bảng ngoài giờ học ở trường.

CÔNG NGHỆ ROBOT NANO SẼ LÀ TƯƠNG LAI CỦA NỀN Y HỌC

Ước muốn của con người luôn là sống lâu, sống khỏe mạnh, hiện nay nền y học hiện đại với sự phát triển của công nghệ robot nano đang dần biến điều đó thành sự thật. Robot Nano hay còn gọi là Nanobot, là một loại robot siêu nhỏ, kích cỡ chỉ vài nanomet, có khả năng xâm nhập và điều khiển các bộ phận ở mức độ phân tử. Với công nghệ robot nano, các nhà khoa học có thể lập trình, đưa chúng vào trong cơ thể để kiểm soát mọi thứ, chủ động sửa chữa mọi bệnh tật và hỏng hóc của cơ thể. Ứng dụng của nanobot trong y học có thể nói là một cuộc cách mạng trong công cuộcTuần 07.03.18 - 15.06.07 13.03.18 Tuần Lễ Lễ từ 09.06.07

TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI HAY BỊ MUỖI ĐỐT HƠN?

Robot nano siêu nhỏ can thiệp vào cơ thể con nguời ở mức độ tế bào cứu chữa bệnh. Các nanobot được lập trình, sau khi đưa vào trong cơ thể, sẽ chủ động tấn công nguồn bệnh, cô lập các tế bào gây bệnh một cách riêng rẽ và chính xác, các mô, tế bào bình thường không nhiễm bệnh sẽ được bảo toàn. Nếu nanobot được đưa vào để chữa trị ung thư, các tế bào ung thư sẽ được tiêu diệt hoàn toàn và không ảnh hưởng tới các tế bào khác như các cách chữa trị thông thường. Các nanobot cũng có thể đóng vai trò của các thiết bị theo dõi sức khỏe chính xác và luôn sẵn sàng cảnh báo nếu có các tác động bên ngoài xâm nhập. Nhờ các con robot nano siêu nhỏ này, viễn cảnh tương lai về một cuộc sống không bệnh tật có lẽ sẽ không còn xa vời. Không chỉ dừng ở việc chữa bệnh, công nghệ nano còn được hy vọng sẽ là một bước tiến hóa của con người. Các nanobot có thể được lập trình để tăng cường khả năng hô hấp, thị lực, thính lực lên mức siêu phàm, bất kì bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể được bảo vệ, duy trì và nâng cấp, về cơ bản, nếu các nanobot được đưa vào thực tế, con người có thể tiến gần tới ước mơ bất tử.

Ước tính có tới 20% người trong chúng ta hay bị muỗi đốt hơn những người khác. Sự xui xẻo này do nhiều nguyên nhân. Cơ thể người sản sinh ra gần 500 hóa chất dễ bay hơi khác nhau. Mồ hôi, axit lactic, axit uric và octenol thu hút muỗi. Một số người trong chúng ta phát thải các hóa chất trên nhiều hơn những người khác một cách tự nhiên, nên đây có thể là nguyên nhân khiến họ được muỗi "ưu ái" hơn. Muỗi dường như cũng thích nhiệt độ cơ thể cao hơn, trong khi thân nhiệt của chúng ta tăng lên khi tập thể dục, thể thao. Mùi mồ hôi cũ, chẳng hạn như hơn 1 ngày, cũng được phát hiện hấp dẫn với muỗi hơn. Do đó, việc thường xuyên tắm rửa có thể khiến bạn ít nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của loài côn trùng hút máu này hơn. Một yếu tố nữa ảnh hưởng tới việc bạn có hay bị muỗi đốt không là nhóm máu của bạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người có nhóm máu O đối mặt với nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn gấp 2 lần so với những người sở hữu nhóm máu B. Người có nhóm máu A thậm chí còn ít bị muỗi "hỏi thăm" hơn những người sở hữu nhóm máu B. Lượng cácbon điôxit bạn thở ra cũng là thứ dẫn dụ muỗi. Những người thải ra lượng khí này nhiều nhất, vốn thường là người to lớn hoặc phụ nữ mang thai, nhiều khả năng lọt vào "tầm ngắm" của muỗi hơn. Tuần Lễ từ 18.01.07 - 25.01.07

QUA THOÂI MIEÂN, BAÁT NGÔØ PHAÙT HIEÄN NHIEÀU NGÖÔØI KIEÁP TRÖÔÙC TÖØNG LAØ ÑOÄNG VAÄT Tiến sĩ Mario Capecchi, nhà di truyền học người Mỹ đã phát hiện ra những câu chuyện kiếp trước của nhiều người thông qua phương pháp thôi miên. Ông đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về khoa học và khẳng định rằng luân hồi thật sự tồn tại, không phải mọi thứ đều không còn tồn tại sau khi người ta chết. Tất cả những câu chuyện đời trước mà tuyệt đại đa số những người tham gia nghiên cứu kể lại đều đã được chứng thực là chân thật. Tuy nhiên, có một điểm chung mà rất nhiều người tham gia nghiên cứu khiến ông vô cùng ngạc nhiên: “Đời trước họ từng là động vật”. Hồ sơ nghiên cứu đầu tiên của tiến sĩ Mario Capecchi nói về một người đàn ông hơn 30 tuổi, ông ấy gặp vấn đề lớn thể trọng của bản thân mình. Người đàn ông này rất thích tiệc tùng, ăn uống tất cả những gì mình thích và không biết tự kiềm chế bản thân. Điều này khiến trọng lượng cơ thể của ông không ngừng tăng và cuối cùng dẫn tới béo phì. Rất nhiều bác sĩ đã khuyên ông nên ít tham gia tiệc tùng hoặc thay đổi thực đơn hàng ngày nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, rốt cuộc người đàn ông này vẫn không thể nào bỏ được ham muốn ăn uống. Cuối cùng, ông bèn tìm đến tiến sĩ Mario xin sự giúp đỡ. Sau khi trải qua thôi miên hồi quy, tiến sĩ phát hiện đời trước của ông này lại là một chú cá heo. Ông ấy kể lại rằng đời trước của mình là chú cá heo đực trẻ tuổi, là thành viên ưu tú và có

ông luôn có cảm giác sợ hãi tiềm ẩn rất mạnh liệt, ông rất sợ sự cô đơn, lúc nào cũng mong rằng có một người ở bên cạnh mình”.

Các trường hợp luân hồi chuyễn sinh khác

Tiến sỹ Mario Capecchi – nhà di truyền học và chuyên gia nghiên cứu về luân hồi trí thông minh vượt trội hơn cả trong bầy cá heo đó. Có một lần ông (chú cá heo) phát hiện ra một bầy cá voi sát thủ – kẻ thù trong giới tự nhiên của cá heo đang tiến về phía họ. Ông đã cố gắng cảnh báo nguy hiểm cho các thành viên trong đàn biết nhưng họ còn đang mải mê ăn uống nên không để ý lời cảnh báo, điều này khiến ông phải rời khỏi đàn để tự tìm nơi ẩn nấp cho riêng mình. Quả nhiên, các thành viên trong đàn cá heo của ông bị bầy cá voi sát thủ đói khát đó xé xác khiến ông chỉ còn lại một mình lẻ loi, sống cô đơn một mình trong vùng biển đó, không có lấy một người bạn cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tiến sĩ Mario đã phát hiện điểm mấu chốt trong vấn đề sinh hoạt tại kiếp sống này của người đàn ông : “Đó là ông luôn khao khát có bạn bè. Thế là, trong kiếp sống hiện đại của

Một hồ sơ thú vị khác của tiến sĩ Mario nói về một bé trai với đời trước của mình lại là một con trăn. Cậu bé này kể: “Trong đời trước, cậu gặp phải một biến cố lớn liên quan đến sinh mệnh của mình. Có một ngày cậu đang cuộn thành một vòng mình phơi nắng thì bỗng nhiên núi lửa bùng nổ, khiến toàn thân cậu lăn xuống dưới vách núi và bị đất đá chôn sống”. Trong một hồ sơ thú vị khác, một nữ thư ký hơn 30 tuổi nhớ lại đời trước của mình là một con gấu xám đực. Cô hình dung đời trước của cô một cách sống động rằng biết cách làm thế nào có thể bắt côn trùng bên trong các thân cây chết khô và ăn chúng. Có một trường hợp đặc biệt nó về một phụ nữ vô cùng yêu thích loài ngựa đã từng tìm đến tiến sĩ Mario. Cô là một bác sĩ nhưng thường ở bên cạnh những chú ngựa bởi vì cô thật sự thích chúng. Cô đã từng tìm đến mấy vị bác sĩ tâm lý nhưng đều không thể giải quyết vấn đề căn bản. Cuối cùng, sau khi được tiến sĩ Mario dùng phương pháp thôi miên nhớ lại tiền kiếp để chữa trị thì cô mới biết được gốc rễ của vấn đề. Thì ra, đời trước cô là một con ngựa đua, tên là “Jennady”, tham gia thi đấu ở các bang miền nam nước Mỹ những năm

1920, thời đó cô rất là nổi tiếng. Có một thiếu nên kể lại kiếp sống trước của mình là một con báo đen, cậu ta miêu tả cảm giác tự do tự tại của một con báo đen. Cậu đã nói rất rõ ràng mình cảm thấy như thế nào, bản thân xuất sắc vượt trội hơn những động vật khác hệt như vua của muôn thú vậy. Tiến sĩ Sigon cũng là học giả nổi tiếng trong nghiên cứu luân hồi cho rằng: “Luân hồi chuyển sinh là hiện tượng siêu việt khỏi phạm vi giữa con người với các loài động vật trên Trái Đất. Con người ta sau khi chết rồi, sinh mệnh trở thành một bộ phận của sinh mệnh nơi vũ trụ này, có thể bay lượn khắp nơi, cũng có khả năng tiến nhập vào trong thân thể của các sinh vật khác trong vũ trụ như động vật, cũng có khả năng tiến nhập vào phôi thai của đứa bé sơ sinh, luân hồi tiếp tục làm người. Luân hồi chuyển sinh là hiện tượng siêu việt khỏi phạm vi giữa con người với các loài động vật trên Trái Đất. Trong vũ trụ mênh mông này, những tinh cầu thích hợp cho sinh vật sinh trưởng có rất nhiều, chỉ riêng trong hệ Ngân Hà có thể có trên mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn tinh cầu thích hợp cho sự sinh tồn của sinh vật”. Hiện tại, có rất nhiều nhà khoa học đã bắt đầu quan tâm nghiên cứu một cách nghiêm túc về thôi miên và luân hồi. Hy vọng rằng trong một tương lai gần, những bí ẩn về luân hồi chuyễn sinh sẽ được khoa học giải mã.


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

VIETNEWS

33

KOONUNG TENNIS CLUB KOONUNG TENNIS CLUB

Koonung Park Tennis Club, 85-103 Springfield Road,Road, Black Burn North Burn North Koonung Park Tennis Club, 85-103 Springfield Black

THOÂNG BAÙO

Giải Vô Địch Tennis - Koonung 2018 Chủ Nhật Ngày 11 Tháng 3 Năm 2018 Đôi Nam 100+ và Đôi Nam Mở Rộng NHỮNG ĐIỀU LỆ TỔNG QUÁT Giải Thứ Nhất - Đôi Nam 100+ • Tổng cộng số tuổi của hai đấu thủ phải bằng hay là hơn 100 • Tổng cộng tối đa số đội ghi danh là 32 đội, yêu cầu các bạn nên đăng ký càng sớm càng tốt Giải Thứ Nhì - Đôi Nam Mở Rộng • Trong hai đấu thủ, nếu có một người “bán chuyên nghiệp”, người còn lại phải là 45 tuổi trở lên. • Tổng cộng tối đa số đội ghi danh là 16 đội, yêu cầu các bạn nên đăng ký càng sớm càng tốt Những điểm còn lại sau đây áp dụng chung cho cả hai giải nêu trên • Quê Quán / Quốc tịch � Trong hai đấu thủ của mỗi cặp phải có tối thiểu một người gốc Việt • Ngày giờ tranh giải � Chủ Nhật Ngày 11 Tháng 3, Năm 2018 Œ Giải 100+ sẽ họp mặt vào lúc 8:00 sáng, thi đấu tiến hành lúc 8:30 sáng Œ Giải Mở Rộng sẽ họp mặt vào lúc 10:30 sáng, thi đấu tiến hành lúc 11:00 sáng • Địa điểm tranh giải � Koonung Park Tennis Club, 85 – 103 Springfield Road, Blackburn North. Melway 47-K7 � Loại Sân: toàn bộ sân đất đỏ En Tout Cas. • Chi Tiết Ghi Danh � Lệ Phí: $15 mỗi người mỗi giải � Hạn chót ghi danh: 11 giờ tối Thứ Tư, Ngày 7 Tháng 3, 2018 hay khi đạt được số đội tối đa � Xin vui lòng cho biết số mobile và email để tiện liên lạc � Liên Lạc ghi danh: xin liên lạc trực tiếp một trong 3 đại diện qua số Mobile phone hay Email liệt kê bên dưới. • Tài Trợ: � Ngoài một số tiền quý báu được Liên Hội Tennis Viet Nam Victoria – VNTA ủng hộ, mọi chi phí còn lại đều do Anh Em Koonung (Cu Nâng) tự nguyện đóng góp. Nếu có cá nhân, tập thể hay cơ sở thương mại nào có lòng hảo tâm đóng góp thêm, anh em Koonung (Cu Nâng) sẽ sẵn sàng “mở rộng vòng tay lớn” đón nhận, thành thật cám ơn. • Ẩm Thực � Nước chai, nước ngọt, cafe, trà bia ướp lạnh cùng với những món mặn ngọt lai rai khác sẽ được cung ứng miễn phí trong ngày � BBQ sẽ bắt đầu từ 1 giờ chiều • Thế Thức Thi Đấu: � Vòng đầu tranh theo kiểu Round Robin � Từ vòng nhì trở đi đều tranh theo kiểu knock-out. Đội thắng tiếp tục đánh vòng kế tiếp, đội thua được bắt đầu tự do ăn nhậu :-) � Một số lucky losers vòng Round Robin giải 100+ sẽ được chọn tranh giải can đảm � Cách tính điểm mỗi game và số bàn thắng mỗi vòng để định đoạt thắng thua sẽ được ban tổ chức quyết định và công bố trong ngày tranh giải. • Giải Thưởng � Gồm có cúp và Hiện Kim cho đội Vô Địch và đội về Nhì cho giải 100+ và giải Mở Rộng � Đội Vô Địch và đội về Nhì của giải “Can Đảm” 100+ sẽ được trao tặng Medal và Hiện Kim Chúc Tất Cả May Mắn. Hẹn gặp đông đủ anh chị em trong làng đam mê tennis trong ngày tranh giải sắp đến Toàn Thể Thành Viên Koonung Tennis Club Đồng Kính

Chi Tiết liên lạc ghi danh Thanh Ngô - 0422 876 906 (9am – 2pm). Email: qngodingley@gmail.com Tắc Nguyễn – 0458 317 839 (4pm – 7pm). Email: tac.nguyen@acu.edu.au Thọ Hàn – 0410 479 129 (7pm – 11pm). Email: hanth58@gmail.com

Koonung Tennis Club hân hạnh và chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính

Công ty Freedom Developers Ltd Pty


34 VIETNEWS Viet-News Australia - Issue 1233

SỐ BÁO 1594từ 07.03.18 - 13.03.18 TuầnTuần Lễ từLễ 12.07.10 - 18.07.10 43

TÂM SỰ DI TRÚ Cố Vấn Tạ Quang Huy Fellow, Viện Di Trú Úc

ROÅ RAÙ CAÏP LAÏI THOÅI CÔM CHUNG (Tiếp theo và hết) Là người thường xuyên đọc mục Tâm Sự Di Trú của tôi, sau khi cuộc họp và thảo luận với mọi người vào tháng 5 năm 2016 thì người chị đã chủ động điện cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô Trang và người chị chồng tại tổng công ty, họ rất tự tin và cho rằng cuộc hôn nhân này là thật. Sau khi đọc bản quyết định từ chối cấp visa thì tôi chỉ nói rằng “cái thật của hai người trong cuộc này chưa được thuyết phục”. “Cơ hội được bao nhiêu phần trăm hả chú Huy” – người chị hỏi. “TQH chưa từng một lần nào đặt con số lên con người cả” – tôi nhẹ nhàng nói. Sau cuộc nói chuyện chưa tới 30 phút thì họ nói muốn mở hồ sơ, ký hợp đồng và nộp tiền luôn. “Trước khi tới đây, tôi đã điều tra về chú rồi cho nên tôi muốn nhanh gọn lẹ” Những ngày tháng sau đó là những chuỗi ngày các cộng sự của tôi không những ở Úc mà cả Việt Nam thường xuyên nhắc nhở. Hết ngày đêm làm việc với những người liên quan trong vụ án và làm làm sao để trình bày vụ án này một cách tuyệt vời nhất. Sau khi vào cuộc được 10 tháng thì Toà Án thông báo ngày xử là tháng 2 năm 2018. Trong bộ hồ sơ trích lục từ Toà Án cho thấy rằng Bộ Di Trú có lo lắng về việc mối quan hệ của cô Trang và chú Công đến với nhau nhanh quá. Tôi thì cho rằng đó chỉ là lý do phụ còn lý do chính là họ cho rằng mục đích của chú này đến với cô Trang vì muốn tìm một tổ ấm cho 2 đứa con riêng của chú chứ chẳng phải chú yêu thương cô. Trong bản giải trình pháp lý có đề cập tới án lệ

đã nghe đủ và cho rằng vụ này đã được thuyết phục và thành công. Ông ta ngay lập tức công bố tại Toà là vụ này được ex tempore* * ex tempore – tiếng Latin mô tả quyết định của Toà được công bố tại chỗ.

GAÙI MOÄT CON... TROÂNG MOØN CON MAÉT của Toà Liên Bang rằng “nếu có đến với nhau vì mục đích cho cá nhân hay người xung quanh là hoàn toàn hợp lý…đến với nhau trong khoảnh khắc ngắn gọn không có nghĩa là họ không yêu thương nhau vì thống kê của Toà Gia Đình cho thấy rằng kể cả có đến với nhau lâu năm nhưng nguy cơ ly hôn vẫn còn có. Luật pháp không có quy định về việc phải yêu thương nhau trong một khuôn thời gian nhất định mới được gọi là thành thật” 20 mục bằng chứng tổng cộng gần 1,600 trang được đóng thành khung và gửi bằng thùng đã được nộp với Toà Phúc Thẩm trước ngày xử. Với lượng bằng chứng rõ ràng và các án lệ, tôi yêu cầu vụ này xử vắng mặt để cho đỡ mất thời gian của mọi người…nhưng Toà từ chối và cương quyết xử vào ngày 19/02/2018. Trong phiên xử Toà với những thùng hồ sơ đầy bằng chứng và nhân chứng đầy phòng xử. Dự kiến là phiên xử kéo dài hơn 3 tiếng nhưng chỉ hơn 1 tiếng thì thẩm phản

Phán quyết toàn quyền nuôi con của Tòa Án Gia Đình liệu có đồng nghĩa với việc được quyền cho con xuất cảnh? Đây hẳn là băn khoăn của không ít các độc giả đã và đang theo dõi Tạ Quang Huy và Cộng Sự trên các trang báo trước cũng như trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Văn phòng Tạ Quang Huy cũng đã nhận khá nhiều câu hỏi về vấn đề này trước đây. Nhân đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện của khách hàng vừa có thể trả lời cho câu hỏi trên cũng với hy vọng là qua chia sẻ của các bạn độc giả trong cộng đồng, chúng ta có thể mang đến niềm hạnh phúc toàn vẹn cho một đứa trẻ và gia đình của bé. Nhân vật trong câu chuyện này là một cô gái trẻ hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Cách đây 4 năm, Trinh lúc đấy 16 tuổi đã gặp và phải lòng Tùng, một người đàn ông từng trải hơn Trinh đến 20 tuổi. Ở cái tuổi mà các cô gái luôn mơ đến một viễn cảnh hạnh phúc với người mình yêu thương với không một chút nghi ngờ và lo lắng, Trinh

hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào lời đường mật của người mình yêu và trao cho Tùng cái quý giá nhất của người con gái. Không lâu sau khi ong bướm đã tỏ đường đi lối về, và biết tin Trinh có thai, để chối bỏ trách nhiệm, người đàn ông đã biến mất không một lời chia tay. Tuy nhiên, bỏ mặc mọi lời đàm tiếu, Trinh vẫn chờ đợi và mong mỏi một ngày nào đó Tùng sẽ trở về và thực hiện những lời hứa chăm sóc mẹ con Trinh. Cô đã trải qua những ngày tháng hết sức nặng nề và đau khổ, hết hy vọng rồi lại thất vọng. Rồi ngày chào đời của đứa bé cũng đến, nhưng cha nó thì vẫn bặt tâm. Cố gắng vượt qua mọi tủi nhục để nuôi con, Trinh vẫn ôm hy vọng và đau đáu trông người ấy trở về. Khi đứa bé đầy tháng thì Tùng đột nhiên trở về thật, có lẽ là anh ta về không phải là vì đứa con mà không còn chốn nào để đi về nữa. Tuy nhiên, Trinh vẫn yêu thương và chăm sóc Tùng như chưa có những rạn nứt đổ vỡ trước đó. Hai người lại quấn quýt với nhau như xưa, và đứa con cũng được làm giấy khai sinh với tên cha trên đó hẳn hòi. Có lẽ với một cái xã hội còn nhiều định kiến đối với những người mẹ đơn thân và những đứa con rơi, thì tờ giấy hôn thú và tên cha trên giấy khai sinh của một đứa bé là một cái gì đó hết sức giá trị. Tưởng như câu chuyện đời cô sẽ có một cái kết đầy hạnh phúc, nhưng sóng gió vẫn chưa buông tha cô gái. Từ khi chuyển về sống chung với người chồng và con gái cũng của chồng, Trinh chưa từng có một ngày hạnh phúc và yên ổn. Con gái chồng, cũng ở tuổi Trinh, luôn nhiếc móc và coi Trinh như cái gai trong mắt... (Còn tiếp)


Week Mar 07 to Úc Mar- Issue 13, 2018 Bne8 ofViet-News 1118

35 Tuần Lễ từVIETNEWS 18.01.07 - 25.01.07

ISSUE 1594

Kinh doanh - Khôûi nghieäp

Joe Girard - ngöôøi baùn haøng hieäu quaû nhaát theá giôùi Kỹ năng của Joe Girard đã mang đến cho ông danh hiệu người bán hàng tuyệt vời nhất thế giới và một vị trí không ai sánh được trong sách kỷ lục Guinness. Giữa năm 1963 và 1978, Girard bán 13,001 xe hơi và xe tải mới tại một đại lý của Chevrolet ở Detroit, Mỹ, nhiều hơn tất cả những người bán hàng khác trong bất cứ nền công nghiệp bán lẻ nào trước và sau đó. Ông cũng lập kỷ lục chưa ai làm được, đó là khả năng bán lẻ tốt nhất trong một ngày (18 chiếc xe hơi), nhà bán lẻ mới tốt nhất trong một tháng (174 chiếc) và người bán lẻ mới tốt nhất trong năm (1,425 chiếc). Vậy bằng cách nào mà Girard đã làm được điều đó? Joe Girard được biết đến như một huyền thoại sống, ông dạy thế giới nghệ thuật bán hàng và tên tuổi của ông được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành diễn giả và tác giả sách. “Tôi luôn để mọi người ở trong tình huống họ không lường trước được”, Girard kể. “Ví dụ, khi giới thiệu cho một bài nói chuyện, tôi không xuất hiện từ phía trên, tôi tiến tới từ phía dưới của căn phòng và hát một giai điệu nào đó. Mọi người không biết âm thanh đó từ đâu mà ra, và dĩ nhiên là họ bắt đầu tìm kiếm, rồi họ nhìn vào tôi. Khi đang hát, tôi đập tay với mọi người bằng tay phải của mình, còn tay trái của tôi thì ở trong túi quần. Tôi tạo nên một thói quen: Khi tôi chạm vào bạn, tôi sẽ đưa cho bạn card giới thiệu của tôi. Tôi có thể đi vòng vòng nói với chính mình, và mọi người sẽ biết tôi là ai. Ai đó có thể cần những gì tôi bán, hoặc anh ta có thể nghe người khác nhắc đến rằng họ đang cần thứ mà tôi bán”. Sinh năm 1928 trong một gia đình công nhân nhập cư gốc Ý, Girard sớm phải bươn chải kiếm sống bằng công việc đánh giày năm lên 9 tuổi, sau đó ông tiếp tục với việc giao báo. Trong thời gian này, ông tham gia một cuộc thi mà tờ báo ông đang làm tổ chức. Xác định phải thắng giải thưởng là một chiếc xe đạp, Girard dành từng khoảnh khắc để gõ cửa nhà khách hàng và xin bán báo. Kết quả, ông đã trở thành người chiến thắng và giành được chiếc xe đạp. “Bất cứ một đứa trẻ nào khác cũng có thể thắng tôi. Nhưng họ không sẵn sàng để làm việc; và ngược lại, tôi sẵn sàng làm việc siêng năng hơn bất cứ ai”, Girard nói. Sau khi trải qua rất nhiều công việc khác nhau, ông đến làm cho một nhà thầu xây dựng. Liều lĩnh để có thể lo liệu cho gia đình nhỏ của mình, ông xin chuyển sang công việc bán hàng cho Chevrolet địa phương, nơi mà ông đã tìm được đúng vị trí của mình: Ông sinh ra để trở thành một người bán hàng, và ông luôn tự nguyện làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai. “Một từ không bao giờ có trong bán hàng là ‘lười biếng’. Bạn biết đấy, mọi người có thể làm việc bằng 100% công năng của mình. Nhưng nếu muốn trở thành người chiến thắng, bạn phải cố gắng 110% hay hơn thế nữa. Ngôn ngữ cơ thể cũng góp phần quan trọng vào thành công”, người bán hàng tuyệt với nhất thế giới chia sẻ. “Tôi nghĩ mọi người dễ thất bại với ngôn ngữ cơ thể hơn là lời nói của mình. Sự nhiệt tình của bạn, nụ cười của bạn, cách bạn di chuyển, tất cả sẽ làm mọi người thật sự muốn lắng nghe bạn. Đó là lý do tại sao tôi đã bán được rất nhiều xe. Tôi luôn luôn xử sự như ở trên sân khấu”. Girard tin rằng xây dựng những mối quan hệ

Joe Girard một huyền thoại sống của thế giới về nghệ thuật bán hàng của sự tin tưởng và lòng tôn trọng với khách hàng là bí mật thật sự của thành công trong bán hàng. “Hãy chắc rằng những gì được thốt ra từ miệng của bạn sẽ giúp mọi người mua hàng từ bạn mãi mãi. Nếu bạn không chắc, đừng nên nói. Đừng nói dối, và thậm chí không được thất hứa”, ông nói. “Nếu ai đó cho bạn xem ảnh của con họ, đừng làm điều ngược lại với những bức ảnh của con bạn. Nếu họ nói về một con cá, đừng nói với họ bạn đã câu được con cá gì. Cá của họ mới là con cá quan trọng. Một khi họ vẫn còn nói chuyện với bạn, có nghĩa là bạn hãy tiếp tục lắng nghe họ. Mọi người thích những người thân thiện và tử tế, họ muốn ở gần những người như thế”. Girard nghỉ hưu vào năm 1978. Từ đó, ông viết rất nhiều sách, bao gồm quyển bán rất chạy là "How to Sell Anything to Anybody", ông còn điều hành website riêng, chuyên tư vấn cách bán nhà, thuyền, nhà xe di động, bảo hiểm và ôtô và là một diễn giả ăn khách. “Bán hàng như một trò chơi, nhưng trò chơi của tôi thì khác. Trong các trò chơi, luôn có kẻ thắng và người thua. Với Joe Girard, có hai người chiến thắng: Bạn có được thứ bạn muốn và tôi có được thứ tôi cần”, ông đúc kết. Mới đây, báo chí ở Detroit, Mỹ đăng tải thông tin về Ali Reda, nhân viên bán ôtô tại đại lý Les Stanford Chevrolet Cadillac ở Dearborn, bán được 1,530 xe mới và 52 xe cũ trong năm 2017. Đại lý nơi Ali làm việc đã đăng ký kỷ lục này với Guinness. Bí quyết thành công của Ali Reda là áp dụng cách bán hàng trong cuốn sách "How to Sell Anything to Anybody" do Joe Girard viết. Huyền thoại bán hàng của ngành công nghiệp ôtô là thần tượng mà Ali Reda theo đuổi. Còn lâu Ali mới đuổi theo được các con số kỷ lục: 174 chiếc xe hơi trong một tháng và con số 13,001 xe hơi bán được trong sự nghiệp bán hàng. Khi Girard lập các kỷ lục thì Reda mới ra đời. Khi Reda đang trả lời phỏng vấn Detroit Free Press, một khách hàng gửi một cây hoa nhài kèm tấm bưu thiếp ghi "Chúc mừng Ali", người gửi có thể là Joe Girard, ông muốn chúc mừng hậu bối của mình.

Nhöõng thoùi quen gaây caûn trôû söï thaønh coâng

Grant Cardone là triệu phú Mỹ tự thân. Ông luôn làm việc chăm chỉ để tạo dựng tài sản và thành công cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cardone không đổ lỗi cho ai đó vì họ nghèo, nhưng "tôi không thể tha thứ cho những người lúc nào cũng nghĩ nghèo là mãi mãi". Theo Cardone, 5 thói quen dưới đây sẽ khiến bạn chẳng bao giờ giàu lên được.

1. Sống trong quá khứ Người thành công không bị ám ảnh bởi những việc đã xảy ra rồi. Họ luôn nhìn về phía trước. Dĩ nhiên, nhớ về những thành tựu trong quá khứ cũng được, nhưng hãy để môi trường quanh mình được tạo nên bởi những thứ bạn muốn trong tương lai. Chúng sẽ là động lực cho bạn.

2. Chỉ giỏi nói

Grant Cardone, triệu phú Mỹ nổi tiếng

Đừng chỉ nói về những mục tiêu của mình, hãy hành động để đạt được chúng. Đây là điều người thành công luôn làm. Dù có thuyết phục được người khác tin vào tầm nhìn của mình hay không, họ vẫn tập trung vào sản phẩm và ý tưởng, đầu tư cho chúng cả ngày lẫn đêm, đưa hành động lên một tầm cao mới trước cả khi người khác biết đến tên tuổi của họ. Hãy vạch ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện chúng. Một khi đã hiểu mục tiêu của mình là gì, và lý do vì sao phải đạt được chúng, bạn hãy ghi lại chi tiết từng bước để thực hiện. Dĩ nhiên, mọi việc đều cần thời gian cụ thể. Hãy bám sát các dấu mốc đó.

Những người có quan điểm "nghèo" luôn được dạy chỉ làm mọi thứ ở mức trung bình. Còn người thành công lại biết cách mơ lớn. Người giàu thường hưởng lợi từ "những thói quen giàu có", còn những người khác chật vật vì "những thói quen nghèo khó". Người thành công luôn lạc quan và yêu đời và luôn khiến người khác có cảm hứng vì biết cách khích lệ theo đuổi hoài bão. Trong khi đó, nhóm 2 lại tiêu cực và bi quan. Họ cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, là nạn nhân và không phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của mình.

3. Chỉ tập trung vào số giờ làm việc Người thành công không quan trọng làm việc đủ giờ hay không. Họ chỉ tập trung vào hiệu suất công việc. "Những người vất vả về tiền bạc thường chỉ làm việc theo thời gian, chứ không theo năng suất. Tức là họ nhận lương để làm chừng ấy thời gian. Đủ rồi là nghỉ", Cardone cho biết. Triệu phú cho rằng quan điểm này cần được thay đổi.

4. Đặt mục tiêu quá nhỏ

5. Hào hứng về cuối tuần Người thành công, giàu có không nói về việc hôm nay đã là thứ Tư rồi, và cũng không ăn mừng vì đã đến thứ Sáu. Dĩ nhiên, tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần chẳng có gì sai. Nhưng người thành công không hề sợ sáng thứ Hai. Ngược lại, họ coi ngày đầu tuần là "cơ hội mới để biến giấc mơ thành hiện thực". Nếu bạn có bất kỳ thói quen nào trên đây, giờ vẫn chưa quá muộn để thay đổi đâu. "Bạn chỉ cần quyết định thôi và đừng bao giờ quay lại con đường cũ", Cardone nói.

VAÊN PHOØNG

TÖ VAÁN LUAÄT DI TRUÙ

Nguyễn Minh Thuấn BSc (Monash) Grad Cert ImmiLawPractice (VU)

Đại diện di trú có đăng ký MARN 156 9133

HƠN 25 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI ÚC Cựu: Giảng viên trường cao đẳng (LECTURER - FOOSTCRAY TAFE) Giám Đốc Dự Án Ngân Hàng (SENIOR CONSULTANT PROJECTS - WESTPAC) Giám Đốc Kỹ Thuật Tin Học (IT MANAGER - ETIHAD STADIUM)

CHUYEÂN VEÀ VISA: ĐOÀN TỤ

(Cha mẹ, vợ chồng, hôn phu, hôn thê)

TAY NGHỀ (Skilled)

ĐẦU TƯ (Business)

KHIẾU NẠI

(Tất cả hồ sơ bị từ chối tại Úc / ở nước ngoài)

TÖ VAÁN MIEÃN PHÍ CHO 15 PHUÙT ÑAÀU TIEÂN

Uy tín - chuyên nghiệp - mau lẹ (đặc biệt nộp đơn on-line để hồ sơ không bị thất lạc)

355 Springvale Rd, Springvale, Vic 3171 Ph: 0488 291 113

GIỜ LÀM VIỆC: Thứ Hai - Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều Chủ Nhật: Xin vui lòng điện thoại số di động sau 1:30 chiều TND Migration Consulting - ABN 59 233 713 974


Syd6 VIETNEWS Viet-News Úc 36 - Issue 1091

SỐ BÁO 1594TuầnLễ Lễtừ từ 07.03.18 16.06.07 -- 13.03.18 22.06.07 Tuần

HẬU TRƯỜNG HOLLYWOOD Taylor Swift bị đồn đang sống chung với bạn trai kém 2 tuổi

Thời gian gần đây, Taylor Swift dành nhiều thời gian ở nhà của bạn trai là Joe Alwyn đến nỗi bạn bè họ đều đùa rằng cả hai đã về chung một nhà.

Một nguồn tin cho biết: "Taylor đang tận hưởng thời gian sống ở nhà Joe. Cô ấy cũng đi chơi với bạn bè của bạn trai đến các địa điểm yêu thích ở địa phương. Cô ấy luôn hành xử kín đáo nhưng cũng rất vui vẻ với đám bạn. Nhiều người đùa rằng Taylor đã chuyển đến sống cùng Joe vì thực tế là cô ấy cũng chưa mua nhà riêng ở Anh". Hồi cuối năm ngoái, cô đã xuất hiện cùng bạn trai khi anh cùng cô đi diễn rồi trở về nhà của cô ở Mỹ trước Giáng Sinh. Joe Alwyn đã hẹn hò với Taylor Swift nhiều tháng nhưng chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau. Trở lại với âm nhạc vào cuối năm 2018 qua album Reputation và nhiều đĩa đơn, Swift vẫn chưa thực sự xuất hiện trong bức tranh giải trí năm qua. Bước sang năm 2018, cô càng lặng lẽ khi ít quảng bá đĩa đơn và không có nhiều thông tin về đời tư. Hoạt động âm nhạc sắp tới của nữ ca sĩ là chuyến lưu diễn thế giới Reputation bắt đầu vào ngày 8/5 tới. Có nhiều suy đoán cho rằng nữ ca sĩ sẽ lần đầu tiên xuất hiện chính thức cùng bạn trai trên thảm đỏ Met Gala vào ngày 7/5.

Kendall Jenner tung loạt ảnh khỏa thân cực kỳ quyến rũ Siêu mẫu 22 tuổi nhận được lời khen ngợi không ngớt của người hâm mộ với những bức ảnh nude hoàn toàn. Kendall Jenner gây "bão" trên Instagram tối chủ nhật với loạt ảnh khỏa thân gợi cảm. Chân dài 9X thả dáng trong khu vườn thơ mộng, khoe vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Trước ống kính của nhiếp ảnh gia Sasha Samsonova, Kendall khéo léo che đi những phần nhạy cảm, chỉ để lộ đường cong và đôi chân dài ngút mắt. Những bức ảnh của Kendall nhận được hơn 3 triệu lượt "Like" cùng hàng nghìn lời bình luận khen ngợi. Khác với cô chị Kim Kardashian thường xuyên bị chỉ trích vì phô bày cơ thể quá đà trên mạng xã hội, Kendall luôn khiến các fan mê đắm khi chia sẻ ảnh nude giàu tính nghệ thuật. Instagram của cô hiện thu hút 88 triệu người dõi theo. Kendall Jenner là người sở hữu vóc dáng đẹp nhất trong số 5 chị em gái nhà Kardashian. Năm 2017, Kendall trở thành siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới với thu nhập 22 triệu USD.

Ngoại tình, tài tử ‘Star Wars’ mất cả vợ lẫn bồ

Chỉ vài tháng sau khi nộp đơn ly hôn người vợ cùng chung sống suốt 22 năm qua, nam diễn viên Ewan McGregor đã bị bạn gái là diễn viên xinh đẹp Mary Elizabeth Vợ + Ewan McGregor và bồ Winstead chia tay. McGregor gặp Winstead trên phim trường series truyền hình Fargo hồi đầu năm 2017. Tháng 10/2017, những bức ảnh McGregor hôn Winstead tại một quán cà phê ở London (Anh) lan truyền trên mạng. Sau đó, tại lễ trao giải Critics’ Choice Awards, McGregor và Winstead công khai xuất hiện cùng nhau. Khi quan hệ với Winstead, McGregor đã có vợ và 4 con. Diễn viên người Scotland kết hôn với Eve Mavrakis từ năm 1995. Tháng trước, McGregor nộp đơn ly dị với lý do “khác biệt không thể hàn gắn”. Mavrakis rất đau đớn và giận dữ vì hôn nhân tan vỡ. Sau ly hôn, Mavrakis được toàn quyền nuôi dạy con cái và chỉ cho phép McGregor đến thăm. McGregor đã quyết định vứt bỏ gia đình vì Mary. Nhưng chuyện đời thật là oái ăm, Mary Elizabeth Winstead cũng quyết định chia tay ngôi sao Star Wars - Ewan McGregor, vì không chịu nổi việc bị mô tả là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác và những phiền toái đeo bám. Ewan McGregor sinh năm 1971, nổi tiếng với 2 phần Trainspotting, bộ 3 Star Wars I, II và III, Angels and Demons, Moulin Rouge, The Ghost Writer… còn Mary Elizabeth Winstead sinh năm 1984, là một trong những “nữ hoàng gào thét” của điện ảnh Mỹ khi đóng chính hàng loạt phim kinh dị như Final Destination 3, Black Christmas, Death Proof, Abraham Lincoln: Vampire Hunter, 10 Cloverfield Lane…

Adam Levine từ trai hư sát gái thành người đàn ông mẫu mực Adam Levine - thủ lĩnh nhóm Maroon 5 trước đây từng cặp với hết cô này đến cô khác mà không chịu cưới: từ Paris Hilton, Lindsay Lohan, Jessica Simpson đến Natalie Portman, Maria Sharapova, Rebecca Ginos và Anne Vyalitsyna... Khi quyết định làm giám khảo The Voice Mỹ, Adam còn thể hiện vai trò của một huấn luyện viên tài năng, tâm huyết. Khi ngồi ghế nóng cùng nam ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton, Adam đã có những thay đổi suy nghĩ tích cực về hôn nhân. Không lâu sau, Adam gặp siêu mẫu Behati Prinsloo và anh đã nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Tháng 7 năm 2013, Adam đã quỳ gối cầu hôn Behati Prinsloo để "trói buộc" cô vào đời anh. Adam và thiên thần nội y Behati đã tổ chức lễ cưới lãng mạn vào hè 2014 tại resort ở Cabo San Lucas. Đầu năm 2016, Behati đón tin vui mang bầu và Adam không thể phấn khích hơn. "Đó là điều vô cùng kỳ diệu!", nam ca sĩ hào hứng tâm sự trong cuộc phỏng vấn với E!News về niềm vui sắp được làm bố. Rất tự nhiên, Adam Levine trở thành một ông bố hết mực yêu thương, chở che và chăm sóc của cô con gái đầu lòng Dusty Rose. Quá yêu trẻ nhỏ, Adam và bà xã lại quyết định làm luôn "tập 2". Cặp đôi chào đón thêm công chúa nhỏ thứ hai vào tháng qua. Những ngày này, các fan thường xuyên thấy thủ lĩnh Maroon 5 bế con gái lớn đi dạo trên con phố gần nhà ở Los Angeles, tới quán cafe hay chơi trong công viên.

PHIM HAY ĐANG TRÌNH CHIẾU

12 STRONG

Thể loại: Hành động Hạng: MA ; Điểm: 9/10 TT: Chris Hemsworth, Navid Negahban, Michael Shannon... Lấy bối cảnh vài tuần sau vụ khủng bố 11/9, phim kể về một nhóm 12 người thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ được cử đến Afghanistan để tham gia tiêu diệt Taliban và các đồng minh Al Queda. Trong "12 Strong", khán giả sẽ được chứng kiến Chris Hemsworth vào vai Đại úy Mitch Nelson lãnh đạo 11 kỵ binh chống lại kẻ thù. Tại mảnh đất xa lạ, họ buộc phải hợp tác với Abdul Rashid Dostum (Navid Negahban) - một vị tướng của liên minh phương Bắc - nhằm tiêu diệt các cứ điểm quan trọng của Taliban. Nhiệm vụ chính của biệt đội 12 người là xác định tọa độ kẻ thù để Không lực Mỹ đánh bom tiêu diệt bọn phiến quân khủng bố. Địa hình hiểm trở, cũng như sự phức tạp của các phe phái tại Afghanistan, buộc Mitch Nelson cùng các đồng đội phải trực tiếp tham gia những cuộc đấu súng đầy gay cấn và khốc liệt trên lưng ngựa. Đặc biệt, đây là tác phẩm đầu tiên mà Chris Hemsworth và người vợ Elsa Pataky có dịp tham gia chung với nhau. Vai diễn của Elsa cũng không khác ngoài đời thực là mấy: Jean Nelson là vợ của đại úy Mitch. Với những màn hành động, cháy nổ kịch tính, cưỡi ngựa, đấu súng dữ dội, những đoạn đấu trí gay cấn, 12 Strong chắc chắn là tác phẩm điện ảnh mà khán giả yêu phim hành động chiến tranh, và đặc biệt là người hâm mộ Chris Hemsworth không nên bỏ qua.

Jennifer Lawrence lo lắng khi lần đầu đóng cảnh khỏa thân Từng tuyên bố sẽ không bao giờ thoát y trước ống kính nhưng cuối cùng Jennifer Lawrence đã thay đổi quyết định với bộ phim mới. Jennifer vào vai một nữ gián điệp Nga trong bộ phim Red Sparrow. Trong phim, nhân vật của cô dùng sự nóng bỏng của mình để quyến rũ, thao túng và trừ khử mục tiêu. J.Law đã có những cảnh khỏa thân rất táo bạo. Cô đã lý giải quyết định nude trong phim mới: "Đối với tôi, đó là một kịch bản và câu chuyện quá tuyệt vời. Tôi yêu nhân vật này và không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia bộ phim chỉ vì cảm giác bất an kỳ cục của mình. Bởi vậy tôi đã đóng cảnh nude và đó là cảnh rất hay". Tuy nhiên, khi thực hiện cảnh quay, Jennifer không khỏi bồn chồn sợ hãi. Cô đã mất ngủ cả đêm trước ngày phải khỏa thân. May mắn, đội ngũ làm phim đã cực kỳ chuyên nghiệp và tâm lý để giúp Jennifer cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất. Jennifer tiết lộ rằng, sau khi vượt qua nỗi sợ hãi để thực hiện cảnh quay khỏa thân, cô cảm thấy như trút được gánh nặng đè nén bao lâu nay.


of Mar 07 to Mar 13, 20181091 2Week Viet-News Australia - Issue

ISSUE 1594

37 Tuần Lễ từVIETNEWS 16.06.07 - 22.06.07

Giới Sao Á Châu Tài tử Hong Kong kể nỗi đau bị bố bỏ rơi từ khi 4 tuổi

Nam diễn viên nổi tiếng Hoàng Thu Sinh có buổi tâm sự về những khúc mắc trong cuộc sống riêng tư - điều mà nhiều năm qua anh luôn giữ bí mật. Ngôi sao Hong Kong Hoàng Thu Sinh cho biết, khi anh 4 tuổi, cha đã bỏ rơi hai mẹ con anh. Suốt 52 năm qua, Hoàng Thu Sinh sống cùng mẹ, với vết thương lớn trong lòng chưa bao giờ được hàn gắn vì thiếu vắng bóng cha. Hiện tại, Hoàng Thu Sinh rất mong muốn tìm lại người đã sinh ra mình, thậm chí anh đã chia sẻ bức ảnh gia đình được chụp 56 năm trước - khi anh vừa chào đời lên mạng xã hội. Có cha là một nhân viên trong văn phòng chính phủ Anh tại Hong Kong, ngay từ nhỏ, vì ngoại hình lai khác biệt, cậu bé Thu Sinh luôn bị bắt nạt và trêu ghẹo: "Chúng nghĩ tôi là đứa kỳ dị. Bản thân tôi cũng khổ sở vật lộn với chính mình: tôi không phải người Trung Quốc, càng chẳng phải người Anh". Năm 12 tuổi, Hoàng Thu Sinh bị ốm nặng và phải lên bàn mổ. Mẹ anh khi đó đã gọi cho bố anh - lúc này ông đang ở Úc. Tuy nhiên, người đàn ông ra điều kiện rằng cuộc điện thoại phải được người gọi thanh toán, mới chấp nhận bắt máy. Đó là lần cuối cùng hai bên liên hệ với nhau. Huỳnh Thu Sinh là một diễn viên gạo cội của điện ảnh Hồng Kông. Ông quen thuộc với khán giả qua những vai diễn trong Vô Gian Đạo và Người Trong Giang Hồ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Thu Sinh còn là ca sĩ chính cho một ban nhạc punk rock.

'Ở ẩn' suốt 8 năm, Won Bin vẫn xông xênh tiền mua tòa nhà 13.3 triệu Mỹ kim Hiếm xuất hiện trên màn ảnh nhưng cặp sao Hàn Quốc vẫn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ghen tị. Cuối tháng 2 vừa rồi, vợ chồng Lee Na Young và Won Bin tậu một tòa nhà ở phố Chungdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, giá khoảng 14.5 tỷ won (hơn 13.3 triệu USD). Tòa nhà có diện tích khoảng hơn 300m2 trên một mặt sàn, bao gồm 2 tầng hầm, 5 tầng nổi. Tòa nhà này được đánh giá cao về vị trí, do gần với nhiều khu mua sắm sầm uất như COEX, phố thời trang Cheongdam (Cheongdam Fashion Street)...

Won Bin và Lee Na Young kết hôn năm 2005 và sống rất kín tiếng. Con trai của họ được 3 tuổi, nhưng chưa một lần xuất hiện trước ống kính báo giới. Won Bin cũng đặc biệt hiếm hoi lộ diện trước truyền thông, anh không nhận bất cứ dự án điện ảnh hay truyền hình nào từ sau khi lấy vợ. Bộ phim gần đây nhất mà ngôi sao Hàn tham gia là Friends (phim truyền hình - năm 2002), The Man from Nowhere (phim điện ảnh - năm 2010). Trong khi đó, vợ Won Bin - diễn viên Lee Na Young vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim điện ảnh Beautiful Days. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô đào sau 6 năm, kể từ phim Howling năm 2012.

Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nữ Tân Cương với sắc đẹp thánh thiện Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc yêu kiều khi dự họp báo ra mắt phim mới. Vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt trong buổi ra mắt phim mới Liệt hỏa như ca tổ chức tại Bắc Kinh. Mỹ nữ Tân Cương khoe đôi chân thon thẳng tắp, vóc dáng đẹp nuột nà trong chiếc váy ngắn rực rỡ sắc màu. Vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt trong buổi ra mắt phim mới "Liệt Hỏa Như Ca". "Mỹ nữ Tân Cương" khoe đôi chân thon thẳng tắp, vóc dáng đẹp nuột nà trong chiếc váy ngắn rực rỡ sắc màu. Sống mũi cao, làn da mượt mà, khóe miệng xinh xắn của diễn viên gốc Tân Cương. Khán giả khen ngợi "góc nghiêng thần thánh" từ gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Sinh năm 1992, hiện Nhiệt Ba là "gà" của công ty Dương Mịch. Dưới sự hỗ trợ của đàn chị, sự nghiệp của diễn viên đến từ Tân Cương phát triển nhanh chóng, tên tuổi cô vượt ra khỏi biên giới Đại lục, vươn ra các thị trường quốc tế. Cô hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm... nổi tiếng thế giới. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa "làm mưa làm gió" ở show thời trang Milan. Cô đội vương miện vàng, khoác áo công chúa và khoe vẻ đẹp yêu kiều trên hàng ghế khách mời dự show của thương hiệu cao cấp Dolce & Gabbana.

Song Hye Kyo, Song Joong Ki hẹn hò kín đáo sau kết hôn Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã có những phút giây bên nhau tại rạp hát và né tránh ống kính phóng viên. Trong một tối đầu tháng 3, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã có buổi tối lãng mạn khi cùng thưởng thức vở nhạc kịch Richard III tại Trung tâm nghệ thuật Seochodong, Seoul. Song Hye Kyo tiến vào nhà hát với chiếc khăn phủ gần hết gương mặt. Đi sát cạnh cô, Song Joong Ki mặc đồ đen và né tránh

ống kính. Khi phát hiện bị chụp hình, Song Joong Ki lập tức đưa vợ đi nhanh vào phía trong. C ũ n g không phải ngẫu nhiên họ đến xem vở kịch này. Song Joong Song Hye Kyo và Song Ki đến để cổ Joong Ki vũ cho đàn anh Hwang Jung Min. Hwang Jung Min và Song Joong Ki rất thân thiết sau khi hợp tác chung. Năm ngoái, Hwang Jung Min cũng có mặt trong dàn sao khách mời ngày cưới Song Hye Kyo, Song Joong Ki”, Sprobiz cho hay. Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn vào tháng 10/2017. Họ là một trong những cặp vợ chồng kín tiếng của ngành giải trí Hàn Quốc. Theo báo Hong Kong, cặp đôi này đã khước từ số tiền 13 triệu USD để đảm bảo yếu tố riêng tư cho lễ cưới.

Hàng loạt ngôi sao nữ Hàn Quốc bị giám đốc U70 xâm hại tình dục Ngành giải trí Hàn Quốc đang thực sự đối diện với khủng hoảng bê bối tình dục. JBTC cho biết giám đốc nhà hát Yoenhee, ông Lee Yoon Taek là yêu râu xanh mới nhất bị phanh phui. Nhiều nghệ sĩ lên tiếng cho biết họ là nạn nhân bị xâm hại dưới tay Lee Yoon Taek trong nhiều năm. Nữ diễn viên Hong Seon Joo, nghệ sĩ công tác tại nhà hát trong 11 năm, là người đầu tiên dám lên tiếng về vụ việc này. Cô cho biết đã bị xâm hại từ năm 2004 đến năm 2005. “Ông ta ép tôi phải massage kích dục. Ông ta nói phải ngủ với ông ta, sẵn sàng đưa tay vào váy tôi và nói rằng cần kiểm tra cơ thể tôi”, Hong Seon Joo phẫn nộ chia sẻ.

Lee Yoon Taek, giám đốc nhà hát danh tiếng ở Nam Hàn cúi đầu xin lỗi Theo lời cô, vị giám đốc 67 tuổi là người hãm hại nhiều nghệ sĩ trẻ. Đối với Hong, những năm làm việc tại nhà hát mang theo đó cả nước mắt và sự tủi nhục. Cô nỗ lực diễn xuất nhưng không được ghi nhận. Giám đốc Lee Yoon Taek nói cô chỉ có thể được ghi nhận nếu làm vui lòng ông ta. Ngay sau chia sẻ của Hong, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng. Nghệ sĩ Ji Hyun cho biết từng phải phá thai vì bị Lee Yoon Taek cưỡng dâm. “Năm 2005, tôi đã bị ông ta cưỡng hiếp. Tôi có thai và phải phá thai. Ông ta xin lỗi, đưa cho tôi 2,000 USD và nói tôi hãy quên mọi chuyện đi. Nhưng sau đó, những tội ác đó lại lặp lại. Tôi phải xin nghỉ việc”, Kim Ji Hyun chia sẻ trên trang cá nhân.

Diễn viên kịch Lee Seung Bi kể Lee Yoon Taek luôn lợi dụng việc tập kịch để tấn công cô bằng mọi cách: “Trong 20 năm ông ta nắm quyền, ông ta đã hại đời nhiều cô gái”. Trước những lời tố cáo, ông Lee Yoon Taek đã tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi và tuyên bố nhận mọi trách nhiệm cùng hình phạt theo quy định.

Showbiz Hàn đầu năm 'dậy sóng' với bê bối tình dục của 3 sao nam nổi tiếng

Jo Min Ki, Jo Jae Hyun và Oh Dal Soo là những cái tên bị nhắc tới vì hành vi quấy rối các cô gái.

Phong trào tiết lộ những bí mật tên gọi #MeToo do một cư dân mạng khởi xướng ngày càng mở ra nhiều tiết lộ gây sốc trong làng giải trí Hàn. Giữa tháng hai, một người dùng mạng xã hội tố cáo tài tử Jo Min Ki có hành vi quấy rối tình dục các nữ sinh. Sau đó, diễn viên Song Ha Neul thú nhận trên trang cá nhân rằng cô và nhiều bạn bè bị giảng viên đại học kiêm diễn viên Jo Min Ki dụ dỗ đến nhà và có hành động sàm sỡ. Dưới áp lực dư luận, Jo Min Ki bị đình chỉ dạy học và bị xóa tên khỏi bộ phim anh vừa tham gia. Phong trào #MeToo tiếp tục mở rộng, với danh sách những cái tên khác bị tố cáo. Hôm 21/2, một cô gái nhắc đến diễn viên họ Oh và tiết lộ: "Trong nhà hát Busan những năm 90, hắn ta không ngừng sàm sỡ, quấy rối các đàn em nữ còn trẻ. Hiện tại, hắn ta là diễn viên hài nổi tiếng chuyên đóng các vai phụ. Với tôi, hắn ta là ác quỷ, là kẻ khốn nạn, một gã thần kinh. Tôi đã phải điều trị tâm lý suốt 20 năm qua do bị shock vì hành vi ghê tởm của hắn. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ bị trừng trị". Sau đoạn chia sẻ này, nhiều người cho rằng nhân vật nam được nhắc đến là Oh Dal Soo, một diễn viên hài nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Siêu trộm, Công tố viên, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7... Trước những câu hỏi dồn dập của dư luận, Oh Dal Soo vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Gần đây anh này tuyên bố chia tay diễn viên Chae Kook Hee sau nhiều năm yêu đương. Nối gót Oh Dal Soo, một diễn viên nam khác bị tố cáo vì hành vi xâm hại tình dục. Nữ nhân viên của một đoàn phim ngày 24/2 đã tố cáo một tài tử tên J ép cô vào tường, hôn và sờ ngực cô. Sau đó, diễn viên Choi Yul viết đích danh Jo Jae Hyun trên Instagram, với những tiết lộ gây sốc: "Tôi từng tự hỏi khi nào thì chuyện này mới vỡ lở. Nhưng cuối cùng nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Có rất nhiều những thứ bẩn thỉu quanh đây... ". Cô gái chia sẻ với đài JTBC, Jo Jae Hyun đã tiến đến cô tư phía sau, luồn tay vào quần áo cô... Cuối cùng, anh ta đưa tiền cho cô và nói cô hãy quên mọi thứ đi. Dưới áp lực dư luận, chiều 24/2. tài tử Jo Jae Hyun thừa nhận những hành vi sai trái của mình. Anh này viết trên mạng xã hội: "Tôi là một con quái vật khi cố gắng trốn tránh việc làm xuất phát từ những suy nghĩ lệch lạc, những hành động bẩn thỉu trong quá khứ... Tôi cảm thấy rất xấu hổ và ăn năn".


2 VietNews Australia - Issue 1087 38 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Phaùt hieän con bò traùo töø nhoû, nhöng 38 naêm sau ADN môùi phôi baøy Vì không giống cha mẹ, số phận hai đứa trẻ cũng khác nhau, người được yêu thương, người suýt chết vì cha sát hại. Chị Veronika Shevetsova và Tanya Savelyeva, 39 tuổi, đến từ Pozhva (Perm, nước Nga) vừa nhận được kết quả đau lòng, rằng gia đình họ đã sống từ bé đến lớn không phải là gia đình thật. Điều đáng nói hơn, vì bị trao nhầm, hai người phụ nữ đã có tuổi thơ khác biệt, một người được yêu thương, một người bị cha sát hại. Ông Anatoly, bố nuôi của Veronika thấy con không hề giống mình đã nghĩ vợ ngoại tình. Năm Veronika 10 tuổi, cô bé suýt bị người cha này giết chết bằng cách chèn chiếc gối lên mặt. Cha mẹ của Veronika sau đó đã chia tay. Ngược lại, Tanya trở thành "con gái rượu" của người cha cảnh sát. Đến nay biết sự thật này, cả gia đình đều không thể chấp nhận nổi. "Tôi bị sốc, gia đình tôi cũng vậy. Tôi yêu họ nhiều và họ cũng yêu thương tôi. Tôi không hiểu làm thế nào điều này có thể xảy ra, tôi từ chối chấp nhận nó", Tanya nói. Mọi chuyện bắt đầu từ khi 2 người phụ nữ nằm chờ sinh con ở bệnh viện tại Pozhva ngày 7/3/1978. Những đứa trẻ không được gắn tên để phân biệt. Sau khi

Veronika trái và Tanya phải bị trao nhầm. sinh con, bà Rimma yêu cầu bác sĩ cho nhìn mặt con, bởi bà muốn kiểm tra cô bé này có vết bớt như con gái lớn không, nhưng không có. Rimma còn nhớ có lần bà từng bị người ta đưa nhầm con khi cho ăn và rồi bà đã đổi lại. Nhưng khi về nhà, chồng Rimma là Anatoly đã nổi giận vì thấy bé Veronika có một bớt nhỏ. Càng lớn, bé Veronika có tóc vàng và mắt xanh trong khi cả hai bố mẹ đều tóc và mắt màu sẫm. Điều này khiến Anatoly tin chắc vợ mình không chung thủy. Trước khi Veronika được một tuổi, Rimma đã đến gặp người phụ nữ đẻ cùng phòng với mình, bà Yulia Savelyeva. "Tôi nhìn bé Tanya của họ và thấy cháu rất giống với con gái lớn của tôi", bà Rimma

Viet-News Australia - Issue 1091

Góc Cười

CHUYỆN DZÍ DZỎM Phòng xa

Trong khu rừng, người đàn ông phát hiện ra một con dã nhân leo lên cây. Ông gọi cho đội quản lý rừng. Không lâu sau một nhân viên đến và mang theo 1 cây gậy, 1 con Béc giê, 1 cái còng số tám và 1 khẩu súng. Người nhân viên dặn dò: - Ông nghe kỹ đây! Bước 1: tôi sẽ leo lên cây và dùng cây gậy này chọc con dã nhân cho đến khi nó rơi xuống đất. Bước 2: Con Béc giê đã được huấn luyện kỹ càng này sẽ chạy đến tấn công ngay vào vùng “nhạy cảm” của dã nhân. Bước 3: Theo phản xạ tự nhiên dã nhân sẽ đưa tay ra che cái “ấy” và bước 4: ông sẽ dùng cái còng số 8 này còng tay nó lại. - Thế còn khẩu súng thì sao? - Trường hợp tôi rơi xuống đất chứ không phải là con dã nhân, ông sẽ dùng nó để bắn hạ con… Béc giê!

Giá như cái váy...

Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy vì vậy trông cô rất hồi hộp. Cô giáo: - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga. Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu. - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này? Vova lập tức giơ tay. Cô giáo rất run, nhìn

quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu. Vova: - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn... - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học! Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra: - Đồ tồi, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

Chuyện đời tư

Trong giờ thi vấn đáp môn Sử, một cô học trò rụt rè bước đến trước mặt vị giáo sư. Giáo sư nói: - Em ngồi xuống. Hãy nói cho tôi biết, ai là người đàn ông đầu tiên....? Cô gái liền đứng phắt dậy, đỏ bừng mặt và phản đối: - Đó là chuyện đời tư của em, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi này.

Phong thái nhà giàu

l.Shirley và Abe, một cặp vợ chồng giàu có nổi tiếng keo kiệt ở New York chuẩn bị ra ngoài ăn tối. “Anh yêu, a nghĩ em nên mặc bộ váy Channel hay Gucci nào?”, Shirley hỏi. Abe đáp: - Ôi, bộ nào cũng được mà em. Vài phút sau: - Anh yêu, anh nghĩ em nên đeo cái đồng hồ Cartier hay Rolex? - Ai mà để ý đến đồng hồ hả em! Vài phút nữa. - Anh yêu, em nên đeo chiếc nhẫn kim cương 5 carat có mặt hình trám hay cái nhẫn 6 carat có mặt hình tròn?

MELB:Thứ Bảy 19.05.2007 ª Tuần SYD:Lễ ª BNE: Thứ Ba- 13.03.18 22.05.07 từ 07.03.18

nói với tờ Theworldnews. Tuy nhiên, bà Yulia thời đó không chấp nhận con mình bị đánh tráo: "Cô ấy đã đến với Veronika và nói có nhầm lẫn. Lúc đó tất nhiên tôi không chịu từ bỏ Tanya của tôi. Chồng tôi rất yêu con bé. Làm sao tôi có thể để người khác mang đi đứa con mà mình đã nuôi lớn cơ chứ? Và tôi cũng không tin là các bác sĩ đã nhầm". Nhưng rồi con dần lớn, chính bà Yulia cũng bắt đầu nghi ngờ nên đã nhờ một người chụp hình bé Veronica gửi cho mình. Khi nhìn ảnh của bé, tất cả những người quen biết đều khẳng định là cô bé giống vợ chồng họ. Nghi ngờ là vậy nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng minh được. Chỉ gần đây công nghệ ADN phát triển, hai gia đình quyết định xét nghiệm thì sự thật mới ra ánh sáng. Tuy sốc, nhưng cả Veronika và Tanya đều nghĩ không cần phải chia rẽ tình cảm đã gắn bó mấy chục năm nay nên không về gia đình cha mẹ đẻ thực sự. Giờ họ có hai bố mẹ, những đứa con của họ có thêm 2 ông bà, như thế đã hạnh phúc. Về phần Veronika, tuy tuổi thơ bất hạnh vì người cha, nhưng hiện cô sống hạnh phúc và đang là thanh tra trong một nhà máy lớn. Ngược lại Tanya đã ly hôn, cô không thể làm việc vì sức khoẻ yếu. Đã quá muộn để luật pháp có thể truy cứu trách nhiệm của bệnh viện.

- Shirley à, anh thực sự không quan tâm đến việc em mặc những gì. Nhưng nếu em không nhanh lên thì chúng ta sẽ lỡ mất giờ giảm giá 5% cho 100 thực khách đến đầu tiên đấy.

CHUYỆN CẤM ĐÀN BÀ Chồng bỏ

Một bà đi xem bói, thầy bói nói: - Coi chừng năm nay bà sẽ bị chồng bỏ đấy! Bà ta hỏi: - Nhưng mà ông nào bỏ tôi chứ, ông ở Hà Nội hay ông ở Sài Gòn?

Có phải không ?

Một người đàn ông vô cùng rối loạn gọi đến bệnh viện: - Vợ tôi đang mang thai, cô ấy sắp sinh rồi, chỉ còn 2 phút nữa thôi!! - Đó có phải là con đầu lòng của cô ấy ko? - bác sĩ hỏi. - Đồ ngu. - Người đàn ông quát, - Tôi là chồng của cô ấy.

Vì sao đông con ?

Hai ông bạn thân lâu ngày gặp nhau, một người khoe là đã có vợ và một bầy con đông đúc. - Chắc vợ chồng cậu hạnh phúc lắm nhỉ? - Làm gì có chuyện đó. Bà ấy cứ sai khiến, la lối mình suốt ngày. - Thế sao cậu có lắm con thế? - Để bà ấy không còn thì giờ mà chú ý tới mình chứ sao.

Nghe giảng

Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm: - Ông đi đâu vào giờ này? - Tôi đi nghe giảng bài. - Lúc này thì ai giảng cho ông nghe? - Vợ tôi.

MẸ VÔ TÌNH GIAO CON CHO KẺ ÁC KHI THUÊ TAXI ĐƯA ĐÓN ĐI HỌC Bà mẹ giấu tên ở Davie, Florida, Mỹ quá bận rộn mưu sinh, không có nhiều thời gian để ngày ngày đưa cậu con trai 16 tuổi đến trường. Chị đã sử dụng dịch vụ của công ty Lyft chuyên cung cấp các loại taxi đi chung giá rẻ, để con trở về nhà nhanh chóng và an toàn vào những ngày mẹ về muộn. Chị không ngờ quyết định này đã khiến con gặp nguy hiểm. Vào một buổi chiều như thường lệ, con trai chị đặt xe đi từ trường về nhà. Đón cậu là tài xế Perez, 43 tuổi. Suốt quãng đường từ trường về nhà, Perez cư xử đúng mực. Khi đến nơi, tài xế thả em xuống rồi lái xe đi như bình thường. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Perez quay lại, gõ cửa và đòi vào nhà. Quá bất ngờ và sợ hãi, cậu bé cho gã vào nhà và đã bị hắn xâm hại. Trước khi bỏ đi, gã để lại một tấm danh thiếp và nói rằng mình muốn tiếp tục đón em từ trường về nhà. Khi người mẹ trở về, cậu bé đã kể hết chuyện cho mẹ nghe. Em cũng cho biết lý do không phản đối vì sợ có chuyện không hay nếu làm trái ý gã. Người mẹ ngay lập tức đi báo cảnh sát. Với sự hỗ trợ của công ty Lyft, cảnh sát đã bắt giữ Perez sau một ngày xảy ra sự việc. Khi bị tạm giam, Perez khai hắn nghĩ cậu bé mới chỉ 12 tuổi. Cảnh sát cho rằng đây là một bài học dành cho tất cả các bậc phụ huynh. Để con không gặp nguy hiểm, phụ huynh tuyệt đối không giao con cho những người lạ mặt, dù đó là tài xế của các công ty taxi uy tín. Tuần Lễ từ 16.06.07 - 22.06.07 Syd9

CHUYỆN CẤM CON NÍT 2 con sóc

Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam. Trước toà, anh ta phân trần: - Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôi. Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau: "Ăn quả nào trước nhỉ ?", thì tôi ú té chạy. Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phản đối. Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treo.

Nguyên tắc

Một anh chàng phải đi khám bác sĩ vì đau cổ họng. Vừa gặp cô y tá, chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố gắng giải thích rõ nhưng cô y tá không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh. Không cãi lại được, anh kia đành phải làm theo NGUYÊN TẮC của phòng Bác sĩ và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần truồng như nhộng ở phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với người ngồi kế bên: - Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật bó tay. Nghe vậy, người kia thở dài: - Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

39

BAØ CUÏ 82 TUOÅI ÔÛ TEXAS TÖÏ TÖÛ CHEÁT SAU KHI BÒ LÖØA HEÁT TIEÀN Trong cuộc họp mới đây ở Bộ Tư Pháp Mỹ, một phụ nữ ở Texas nói rằng bà ngoại 82 tuổi của bà, sau khi bị kẻ gian lừa lấy hết tiền, đã quá đau khổ nên tự tử. Người phụ nữ này hôm Thứ Năm kể lại cho các giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp nghe về vụ lừa đảo khiến cả gia đình bà bị khổ sở, chứ không riêng gì bà cụ, theo bản tin của tờ Houston Chronicle. “Tôi rất đau lòng khi phải kể lại việc này, nhưng bà của tôi tự kết thúc đời mình vì vụ này,” theo lời bà Angels Stancik, cư dân Houston, nghẹn ngào cho các giới chức hiện diện hay. “Những kẻ gian đã lợi dụng sự dễ tin và tốt bụng của bà.” Bà Stancik nói rằng tên của cụ là Marjorie Earl Jones, và những năm sau cùng của cuộc đời bà cụ, đáng lẽ ra phải yên ấm tốt đẹp, đã bị cướp đi mất. Bà cụ Jones bị lừa trong vụ thường thấy là “trúng số.” Cụ được cho biết là trúng nhiều tiền, nhưng phải trả tiền thuế cũng như các lệ phí khác. Cụ Jones sau cùng gửi hết tiền cho bọn gian và sau đó phải mượn thêm tiền từ người thân trong gia đình, rút tất cả tiền trong bảo hiểm nhân thọ và rồi đi đến việc tự tử, theo tờ Houston Chronicle. Khi chết, bà cụ chỉ còn $69 trong ngân hàng. Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions và các giới chức khác trong Bộ Tư Pháp lắng nghe câu chuyện của bà Stancik. Ông Sessions cho hay “đây là điều xảy ra quá nhiều lần trong đất nước chúng ta.” Ông nói rằng có hơn 200 nghi can đã bị bắt trong năm qua về tội lừa đảo người cao niên.

Cơ quan FTC, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Mỹ, hôm Thứ Năm loan báo việc kiện các công ty chuyên lừa kiểu “trúng số,” với số tiền bị lấy đi lên tới hơn $100 triệu, cùng là kiện một nhóm lừa đảo khác ở Ấn Độ, gọi điện thoại cho người ở Mỹ, nói máy computer của họ bị virus tấn công để thuyết phục họ mua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

đã thử với hy vọng biết đâu mình trúng số thật. Sai lầm bắt đầu từ đây, nếu cả tin và liên lạc lại với “công ty tổ chức xổ số” đó, người nhận thư sẽ nhanh chóng có được những e-mail tiếp theo với nội dung đề nghị cung cấp những thông tin cá nhân hay gửi một khoản tiền gọi là phí để làm các thủ tục nhận thưởng hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào.

CHIÊU LỪA QUA MẠNG BẰNG E-MAIL THÔNG BÁO TRÚNG SỐ Vào một ngày đẹp trời, có thể người nào đó sẽ nhận được một bức email với tiêu đề hấp dẫn: Thông báo trúng thưởng gửi đến từ một công ty nào đó ở nước ngoài. Hãy khoan vội mừng vì có thể "người may mắn" sẽ trở nên "bất hạnh" vì không những không được gì mà còn mất đi khá nhiều. Đầu tháng 8, một sinh viên của một trường Đại học nhận được một e- mail thông báo đã trúng thưởng $250,000 trong một chương trình xổ số của Công ty British Lottery ở Anh. Sau đó, theo yêu cầu của công ty xổ số kia, "người may mắn" đã gửi $100 đến tài khoản ngân hàng của đơn vị đó để “làm các thủ tục nhận thưởng”. Kết quả sau một tháng, thanh niên cả tin này chẳng nhận được một xu tiền trúng thưởng nào. Biết mình đã bị lừa, sinh viên này tâm sự một cách rất hối hận và buồn bã: “Lúc đầu mình cũng nghi ngờ nhưng số tiền lớn quá với lại mình thấy họ nói rất thật. Mình lại đang cần tiền, nên...”. Người sử dụng e-mail sẽ nhận được một bức thư, thường có tiêu đề dạng như Winning Notification (thông báo trúng thưởng), với nội dung thông báo đã trúng thưởng chương

trình quay số của một công ty nào đó ở nước ngoài (thường là từ Anh, Hòa Lan, Tây Ban Nha...). Giải thưởng khá lớn, số tiền có thể từ hàng trăm đến hàng triệu đô la. Bức thư yêu cầu người nhận nên nhanh chóng liên lạc lại để xác nhận các thủ tục nhận tiền thưởng kèm theo thông báo khá rõ ràng tên công ty xổ số (như: The UK National Lottery, TransNational Lotto UK, Royal Netherlands Sweeptakes BV...), địa chỉ liên lạc ở nước ngoài, số điện thoại, fax, e-mail, thậm chí có website nữa. Đáng lưu ý, những bức thư này thuyết phục "con mồi" bằng cách cho biết họ là “người may mắn trong hàng trăm nghìn người sử dụng e-mail trên khắp thế giới trong chương trình xổ số định kỳ” và khuyên nên giữ bí mật cho đến khi đã nhận được tiền để đảm bảo an toàn. Tiếp đó, "nạn nhân" sẽ được đề nghị liên lạc lại với một người đại diện nào đó của công ty (có tên tuổi, chức vụ cao cấp, số điện thoại, e-mail liên lạc rất rõ ràng) để tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết nhận giải thưởng. Đến đây, mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng do số tiền trúng thưởng quá lớn nên có người

Mục đích của những bức thư này là để ăn cắp tài khoản ngân hàng bằng cách cài virus hoặc chí ít thì cũng “xin” được một khoản tiền phí nào đó một cách rất khéo léo. Kết quả, nạn nhân không những không nhận được một xu trúng thưởng nào mà thậm chí toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cũng có thể sẽ “bốc hơi” theo. Website của “công ty xổ số” là một thủ thuật lừa rất hiệu quả. Khi nạn nhân truy cập vào website để kiểm tra thì thấy rõ ràng có tên mình trong danh sách những người trúng thưởng. Có người còn cẩn thận hơn bằng cách e-mail đến những người trúng thưởng khác để xác minh. Tất nhiên, e-mail hồi âm lại sẽ trả lời là đã nhận tiền rồi, thậm chí có cả hình ảnh nữa. Những thủ thuật như vậy sẽ rất dễ dàng bẫy những người dùng email mà không rành lắm về Internet. Cách phòng chống tốt nhất hiện nay vẫn là ý thức của người dùng Internet. đừng bao giờ đụng đến email có nội dung tương tự, ngay cả khi rất tò mò muốn xem thử thế nào. Bởi vì rất có thể bọn lừa đảo đã cài virus vào e-mail và khi nạn nhân tìm hiểu thì đã bị “dính đòn”. Toàn bộ thông tin và những hoạt động của người bị hại sẽ bị thu thập và gửi đến cho bọn lừa đảo thông qua virus này. Hậu quả phải gánh chịu sẽ thật khó lường chỉ vì sự tò mò không đáng có.

CAÛNH BAÙO NHÖÕNG CHIEÂU LÖØA TREÂN FACEBOOK

Thoâng Baùo Coäng Ñoàng

Hiện nay mạng xã hội Facebook đang trở thành một trào lưu được rất nhiều người tham gia sử dụng, chính vì vậy mạng xã hội này cũng trở thành môi trường thuận lợi để các đối tượng lừa đảo tung ra các chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các thành viên. Một trong những trò lừa đảo nguy hiểm trên Facebook được cư dân mạng và các chuyên gia công nghệ cảnh báo là thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội Facebook. Với thủ đoạn này, kẻ lừa đảo có thể đưa lên hình ảnh kèm đường dẫn các clip khiêu dâm hay hình ảnh của các vụ tai nạn khiến cho người sử dụng facebook tò mò. Tuy nhiên, những đường dẫn này đều có chứa mã độc virus. Người dùng khi nhấn vào các đường dẫn này thì có thể bị đánh cắp tài khoản Facebook, email… Ngoài ra, mã độc khi nhiễm vào thiết bị của người dùng có thể tự đánh dấu thêm 20 người trong danh sách bạn bè trên Facebook của và sẽ có thêm nhiều người bị dính mã độc. Kẻ tấn công thường dùng các thủ đoạn như nhờ nạp thẻ cào điện thoại, mượn tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng để lừa người thân của người bị lấy cắp tài khoản. Nghiêm trọng hơn, sau khi lấy cắp được tài khoản facebook họ dùng những tài khoản này đi spam, tag lên tường Facebook người khác những thông tin sai lệch, lừa đảo và cứ thế nó lan rộng ra và không có hồi kết. Mới đây, một cặp vợ chồng bị lừa 10 triệu đồng do người vợ... tag tên chồng vào bức

V/v Hỗ trợ chọn và lắp đặt solar panels

Quý vị muốn giảm hóa đơn điện hoặc khỏi phải trả tiền điện? ảnh một chiếc túi xách đẹp có giá 40 triệu đồng ở một shop bán túi có tiếng. Những kẻ lửa đảo đã lập Facebook giả mạo y hệt Facebook người vợ, tìm hiểu cẩn thận cách nói chuyện của hai vợ chồng, rồi nhắn tin yêu cầu người chồng chuyển khoản tiền để đặt hàng. Chỉ đến cuối ngày, hai vợ chồng mới nhận ra họ bị lừa. Mặc dù đã được cảnh tỉnh những chiều trò lừa đảo trên Facebook. Nhưng hình thức lừa đảo này không ngừng thay đổi, đánh vào lòng tham nên nhiều người vẫn bị lừa. Thậm chí nhiều người biết rằng đó là một chiêu trò lừa đảo, nhưng vì tò mò vẫn muốn thử. Vì thế mà dính bẫy lừa đảo, vừa bực dọc và người vừa mất tiền oan. Dó đó, để mình không rơi vào cái bẫy lừa đảo đó chúng ta phải bảo mật thông tin trên facebook để không cho phép bất kỳ ai đăng lên facebook của mình cũng như tag tên mình vào, thứ hai nếu chúng ta có nhận được tin nhắn từ người thân và bạn bè liên quan đến tiền bạc, hãy gọi điện thoại đến người đó để xác nhận.

Hội Phụ Nữ Việt Úc và Yarra Energy Foundation, với sự tài trợ của Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP), triển khai chương trình “Solar Showcase” trong năm 2018. Solar Showcase sẽ giúp quý vị: • Chọn công ty lắp đặt solar panel tốt, uy tín của người Úc, có nhân viên người Việt, với bảo hành theo tiêu chuẩn Úc. • Có được một hợp đồng lắp đặt solar panels với chất lượng cao nhưng giá thấp. • Giới thiệu những quý vị có lợi tức thấp để được vay tiền không lãi (No Interest Loan) và lãi suất thấp (StepUP Loan). Hãy gọi hoặc nhắn tin cho chị Trương Thiên Kim số 0416 814 554 Solar Showcase - Hướng về một tương lai xanh, sạch và điện miễn phí!


01.07.2006 40 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594Viet-News Melbourne 15 Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

VỜ BỊ BỆNH ĐỂ NHỜ XE CẤP CỨU MUA VÉ VỚT, KHÁCH TRÚNG THƯỞNG 1.3 TRIỆU MỸ KIM thưởng 20h, tôi chuẩn bị đóng cửa CHỞ ĐẾN BỆNH VIỆN... THĂM BẠN Một người ở Trung Quốc mua lại Một người đàn ông sống tại Anh muốn đến bệnh viện để thăm bạn nhưng không nhờ được ai chở đi nên nghĩ ra một cách, đó là giả vờ bị bệnh, rồi gọi điện cho xe cấp cứu đến mang mình tới bệnh viện. Điều đáng nói là ngay khi đến bệnh viện mà bản thân yêu cầu, người đàn ông này đã đứng dậy khỏi cáng và bước đi bình thường như thể không có vấn đề gì xảy ra. Hành động giả bệnh này đã khiến các nhân viên cấp cứu phẫn nộ vì đã khiến họ mất nhiều thời gian, trong khi có không ít trường hợp khẩn cấp khác đang chờ được cấp cứu. Người đàn ông này sau

đó đã không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào. Hiện chưa có điều luật nào để xử lý những cuộc gọi giả mạo làm tốn thời gian của lực lượng cấp cứu cũng như không có biện pháp nào để ngăn chặn, do vậy nhà chức trách địa phương đã kêu gọi mọi người chỉ gọi đến số cấp cứu khi có trường hợp thực sự khẩn cấp.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ TRÚNG SỐ TỚI 3 LẦN TRONG MỘT NGÀY Mark Maltz, một tài xế xe tải đầu kéo ở Waterford, bang Michigan, hôm 23/2 dừng lại ở một trạm nhiên liệu để đổ xăng. Trong lúc chờ đợi, ông mua một vé xổ số cào và trúng 10 USD. Maltz sau đó mua thêm một vé số Fast Cash và lại trúng tiếp 15 USD. Thấy mình may mắn, người đàn ông 42 tuổi quyết định bỏ thêm 15 USD mua hai chiếc vé Fast Cash. Một trong hai vé số này mang về cho ông giải độc đắc 325,184 USD. "Khi biết mình là người chiến thắng, tôi bắt đầu phát điên. Tôi cứ nghĩ mãi rằng không thể tin mình lại trúng số", ông nói.

Ngày hôm sau, Maltz đã đến công ty Xổ số Michigan để nhận giải. Ông dự định dùng số tiền thưởng để đầu tư. "Tôi sẽ ngồi đây một lúc và quyết định xem làm thế nào để đầu tư nó tốt nhất và tạo ra ảnh hưởng lâu dài", ông Maltz nói. "Tôi đã mơ về chiến thắng và nghĩ rằng 'xin hãy để tôi được trúng lớn một lần'. Thật khó tin điều đó đã thực sự xảy ra".

CÔ GÁI CÓ RÂU QUAI NÓN DŨNG CẢM SỐNG THẬT VÀ ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU Nova Galaxia 26 tuổi đến từ Virginia, Mỹ bị chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Cô gái cho biết mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi gặp được người mẫu Ash Byrd 25 tuổi. Dù không xác định được Nova là nam hay là nữ nhưng Ash vẫn đồng ý hẹn hò rồi cặp đôi nhận ra mình có rất nhiều điểm chung. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, hai người quyết định chuyển đến sống chung với nhau. Cũng nhờ mối quan hệ đó mà Nova nhận ra mọi người yêu mến mình vì chính

thì một người khách vào hỏi. Tôi bảo là đã tắt hệ thống xuất vé rồi, chỉ còn dư một vé 10 tệ ($1.6) thôi. Khách mua và trúng thưởng", ông Phùng nói.

ông xuất vé cho khách hàng khác đã nhập sai số, cho ra một vé không đúng theo yêu cầu và phải xuất lại vé khác, để lại tấm vé sai số ở cửa hàng. "Đến phút chót, lúc gần giờ quay

Đây là lần đầu tiên trong 8 năm kinh doanh xổ số, cửa hàng của ông có khách trúng giải nhất. Nếu không bán cho khách, tấm vé trúng thưởng sẽ thuộc về ông Phùng. Tuy nhiên, ông cho hay khách hàng trúng thưởng do "vận số may mắn của người ta", ông không tiếc chút nào.

KHÓ TIN DỊCH VỤ TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÃ CHẾT Fenix, một công ty tổ chức tang lễ Thụy Điển đang thực hiện một dự án mà họ hy vọng sẽ mang đến cho mọi người cảm giác thoải mái khi được trò chuyện với những người thân yêu của họ đã qua đời. Charlotte Runius, giám đốc điều hành Fenix, cho biết dự án bắt đầu với cổng chat hiện tại, một chương trình máy tính AI đơn giản được công ty sử dụng để trả lời các câu hỏi trực tuyến của khách hàng. Đó chỉ là một cổng chat, nhưng những người đang tương tác khó nhận biết rằng họ đang nói chuyện với một chương

trình máy tính chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt. Fenix tải dữ liệu về người quá cố trong cơ sở dữ liệu máy tính và sử dụng trí thông minh nhân tạo để trò chuyện như một người thực sự. Tùy thuộc vào các thông tin có sẵn, cổng chat sẽ tương tác với thân nhân của những người đã khuất quanh các chủ đề khác nhau, những thói quen yêu thích của họ. Cho đến nay, cổng chat của Fenix chỉ có thể thực hiện các cuộc hội thoại dưới dạng văn bản, nhưng công ty đang nâng cấp

thêm các mẫu thoại bằng lời nói của những người đã qua đời, như là đang đối thoại với người đang còn sống. Sau này, họ còn muốn bổ sung thêm một số hỗ trợ trực quan bằng hình ảnh để khiến trải nghiệm trở nên mạnh mẽ hơn.

TƯỞNG LẦM MÌNH TRÚNG SỐ, XÀI HẾT TIỀN, MUỐN TỰ TỬ Một ông người Trung Quốc, tưởng mình trúng số 5 triệu Nhân Dân Tệ (NDT), mở tiệc đãi bạn bè tiêu hết cả tiền tiết kiệm, khi biết mình không trúng số chỉ muốn tự tử vì xấu hổ. Nhật báo The South China Morning Post không tiết lộ danh tính người đàn ông 29 tuổi này; nhưng cho biết anh ta sống ở thị xã Tấn Giang trong tỉnh Phúc Kiến. Ông này là người rất thích chơi xổ số và dùng nhiều thời giờ

Sự rối loạn hormone, khiến khuôn mặt của cô bị mụn và đặc biệt là râu tóc phát triển bất thường. Đó cũng là nguyên do khiến Nova mọc râu như đàn ông đồng thời bị bắt nạt khi còn đi học. Tôi thường dậy sớm và cạo râu, tôi sợ mọi người sẽ cho rằng tôi là một kẻ quái dị nếu để râu phát triển”, Nova chia sẻ.

vé nhập sai cho khách trước đó đã trúng thưởng $1.3 triệu Mỹ kim. Tấm vé trúng giải nhất chương trình xổ số phúc lợi Trung Quốc quay thưởng tối ngày 27/2 thuộc về một cửa hàng ở huyện Phúc, tỉnh Thiểm Tây. Dãy số trúng thưởng cầu đỏ gồm 07, 14, 19, 21, 22, 23 và cầu xanh là 03. Phùng Lực, ông chủ cửa hàng bán ra vé trúng giải trị giá 8.2 triệu nhân dân tệ (1.3 triệu USD) cho hay tấm vé là một sai sót. Buổi chiều, khi

nghiên cứu cách mua vé số làm sao cho dễ trúng.

trong quỹ tiết kiệm và thêm 3,000 NDTkhác bằng thẻ tín dụng.

Tuần trước, sau khi đã tính toán công phu, anh mới đi mua vé số, đem về nhà cất trong ngăn kéo. Đến ngày xổ số, anh coi thấy con số trúng 5 triệu NDT (tương đương $1 triệu Úc kim) đúng là tấm vé số anh đã mua, theo trí nhớ của anh.

Sáng hôm sau anh lấy tấm vé số từ ngăn kéo ra so sánh, mới biết mình đã nhớ lầm một con số, chỉ một con số thôi. Anh cảm thấy xấu hổ với bà con bạn bè, không còn muốn sống để phải nhìn lại mặt họ.

Quá vui mừng, anh đã mời bà con, bạn bè dự một bữa tiệc trong một phòng trà, tốn hơn $1000 Mỹ kim, dùng hết 5,000 NDT

Anh gọi điện thoại từ giã cô bạn gái để nói lời vĩnh quyết, trước khi tự kết liễu cuộc đời. Cô bạn cố khuyên can anh không được, đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến kịp trước khi anh ta tự sát.

TRÈO HÀNG RÀO ĐỂ TRỐN, TRỘM CHẠY THẲNG VÀO ĐỒN CẢNH SÁT bản thân cô chứ không phải chỉ bởi vẻ bề ngoài. Ash lại thường xuyên nói rằng bộ râu của Nova trông dễ thương. “Tôi yêu bộ râu của cô ấy. Vâng, người ta dừng lại và nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhìn chúng tôi bước xuống phố và giả vờ ngẫu nhiên hỏi Nova những câu hỏi về giới tính nhưng Nova chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ. Điều đó làm tôi tự hào. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, bộ râu và tất cả”, Ash tâm sự.

Hai kẻ trộm ở Mỹ trong khi bị cảnh sát truy đuổi đã trèo hàng rào để chạy trốn thế nhưng không ngờ rằng sau bức tường lại là... đồn cảnh sát. Theo cảnh sát thành phố Peoria, cảnh sát phát hiện ra một chiếc xe khả nghi đỗ tại một trạm xăng và tiến đến kiểm tra. Đúng lúc đó thì tên trộm bỏ chạy khỏi trạm xăng, hướng thẳng về tòa nhà của đồn cảnh sát. Ngay lối vào là bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát Peoria" to đùng ở trên cửa. Không biết hai kẻ bị truy đuổi có nhìn thấy tấm

biển hay không nhưng chúng tiếp tục chạy dọc tòa nhà và rồi nỗ lực trèo hàng rào để vào khu vực được bảo vệ của tòa nhà. Rất không may là các sĩ quan lại đang luyện tập ở đấy và một trong hai kẻ bị truy đuổi, Marwan Al Ebadi, nhanh chóng nhảy trở lại phía bên kia hàng rào khi thấy

cảnh tượng trước mắt nhưng cũng bị bắt ngay lập tức. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy đồng phạm 29 tuổi, Salma Hourieh, trốn dưới gầm một băng ghế trong đồn. Cả hai kẻ trộm hiện đang phải đối mặt với nhiều tội cáo buộc bao gồm ăn cắp, xâm nhập bất hợp pháp và mua bán thuốc phiện. "Tôi chưa bao giờ chứng kiện chuyện gì lạ lùng như thế này cả". cảnh sát Brandon Sheffert thốt lên. "Một là, đừng chạy trốn cảnh sát. Hai là, nếu đã chạy thì đừng chạy thẳng vào đồn".


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

TÌM VIỆC - CẦN NGƯỜI

Chúng tôi đang cần THỢ HÀN CÓ KINH NGHIỆM/ CÔNG NHÂN LÀM SHEET METAL / THỢ XỊT SƠN (Spray Painters), yêu cầu làm việc tại nhà máy sản xuất của chúng tôi ở Thomastown Trailer – có visa 457 - điều kiện áp dụng. Không nhận người có visa sinh viên hoặc các loại visa giới hạn điều kiện làm việc. Sẽ có trả lương thêm cho những công nhân hoàn thành tốt công việc. Bạn sẽ được làm việc trong một môi trường tuyệt vời . Nhà máy còn có điều hòa nhiệt độ mang lại cho bạn không khí thoải mái. Công việc có thể bắt đầu ngay lập tức. Liên lạc: 9359 3122 (Giờ làm việc – business hours). F1591

SANG SHOP BEAUTY SALON

SANG NHAØ HAØNG TAÏI ST ALBANS

Beauty Salon và nail trên đường High St, vùng Thornbory. Shop đẹp và rộng, nằm trên con đường nhộn nhịp với nhiều shop nhỏ xung quanh. Xe trạm đậu trước shop và rất nhiều apartments nằm trên đường High St. Thu nhập ổn định và có nhiều tiềm năng phát triển. Mọi chi tiết liên lạc Kevin: 0403 082 856. Giá sang $49,000.

Nhà hàng ngay trung tâm St Albans Tiền shop rẻ, hợp đồng thuê lâu dài

T1597

Ph: 0404 199 125

CẦN THỢ LÀM BÁNH MÌ

CẦN SANG SHOP THUỐC LÁ

Lò bánh mì vùng Melton cần thợ làm bánh mì vào ban đêm. Cần người siêng năng, có trách nhiệm. Xin liên lạc: Anh Phụng 0411 622 732

Ngang 5.6m x Dài 20m - 1 lầu 3 phòng đang cho thuê $1200 / tháng. Car park 3 chổ phía sau.Hợp đồng còn 12 năm. Ngay trung tâm St Albans, đường Alfrieda St. Hiện đang kinh doanh thuốc lá, điện thoại. Cần sang gấp.

Liên lạc: 0415 25 88 99

MIG WELDER - SAÛN XUAÁT

TUYỂN NHÂN VIÊN

Nhà hàng vùng Braybrook cần phụ bếp nhanh nhẹn, bưng được đồ nặng có kính nghiệm càng tốt. Và người rửa chén buổi tối. Xin liên lạc

Cần nữ nhân viên làm việc part time tại quán cafe. Có kinh nghiệm pha cafe và làm sandwich, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm. Must available on weekend. Nói tiếng Anh - Việt LL: Fiona 0431 001 841 T1593

TUYỂN ĐẦU BẾP

F1591

Nhà hàng Sapa hiện đại cần một đầu bếp làm full time trong một môi trường bận rộn. CẦN PHẢI có kinh nghiệm và giao tiếp được bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt & tiếng Anh. Hãy liên lạc Helen qua số 0488 907 717.

Xe truck lớn! Vùng St Albans. Thân dài 7m, dàn nâng lớn, đầy đủ dụng cụ chuyên nghiệp. Nhận: Dọn nhà và đồ commercial khắp Mel và xuyên bang. Cám ơn quý khách đã ủng hộ Tường Nguyên suốt thời gian qua! T1626 Professional work guaranteed

LL: Tường Nguyên 0466 693 811 T1643

NGUYEÂN ÑÖA ÑOÙN PHI TRÖÔØNG

Cần thợ ủi, ủi đồ over sea vùng Braybrook. Liên lạc: Chị Bẩy – 0403 212 060

T1592

Lieân laïc: 0413 613 833 – 0470 666 900

BEAUTY

Tel: Cô Yến - 0414 423 689

• Giải phẫu thẩm mỹ - Trị liệu da với máy Laser hiện đại dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa. • Phun xâm thẩm mỹ - xâm môi, mí mắt - lông mày - nhũ hoa - xóa các vết xâm hư bằng Laser. • Săn sóc tận tình - Giá đặc biệt - Kết quả cao và nhanh chóng. Giảm 10% cho lột da mặt lạnh. TRANG ĐIỂM - LÀM TÓC CÔ DÂU - DẠ HỘI FUNCTION - PARTY. Liên lạc LENA 0432 547 880 Xin vui lòng lấy hẹn trước Xuân Yến & Lena kính mời !

T12/16

Đặc biệt :

Khám da miễn phí vào mỗi thứ 6 hàng tuần

BT WINDSCREENS 46 B Berkshire rd Sunshine Nth 3020

CHUYÊN CHỞ - DỌN NHÀ 9 Chuyên nhận chở đồ & dọn nhà (có nhận chở xuyên tiểu bang). 9 7 ngày/tuần 9 Có Insurance đầy đủ 9 Xe có dàn nâng.

• Chuyên về kiếng chiếu hậu và kiếng xe hơi • Dịch vụ sửa và thay kiếng tại chỗ • Nhanh Chóng - Uy Tín - Chuyên Nghiệp • Giá cả phải chăng

Ph: 9312-1911

L/L: 0422 394 600

Nhận dán tất cả các loại xe, dùng phim tốt nhất của Mỹ, lifetime warranty. Nhận làm paint protection leather & vinyl protection cho xe mới dùng vật liệu đang được cung cấp cho car dealership.

Chuyên về: 9 Điện đèn xe Auto, đặc biệt LED head lights 9 Install tất cả các máy DVD 9 Bản đồ navigation system Pioneer-Kenwood-JVCSony-Alpine.

T1593

Chuyên về các thủ tục: Ký hôn thú tại lễ cưới, văn phòng và tại nhà... Cấp chứng thư NOIM để bảo lãnh hôn thê hôn phu. LIÊN LẠC: LA PHƯỚC BÌNH

0478 655 669

T1541

MARN 0961284

Cử Nhân Luật (Melbourne)

• • • • • • • • • • • •

Sửa cho công ty Sửa chữa bảo hiểm Có lò hấp 2 pack Tất cả công việc điều bảo đảm Đến tận nơi định giá Đặc biệt có gắn spoiler Kéo xe free Cho mượn xe free (Có điều kiện) Sửa và tân trang các loại máy Tune up, thay thắng, mài đĩa Hệ thống nước, hệ thống xăng Carburetor EFI

11 Eugene Terrace , Ringwood Vic 3134 Giá rẻ đặc biệt

CHÖÙNG HOÂN NHAÂN

DÒCH VUÏ DI TRUÙ FASTA VISA L.K. All Motor Repairs

DAÙN KIEÁNG XE

LL: Hậu 0430 855 803

T1591

128 Kings Roads, St Albans, VIC 3021

ABN-29 133 313 729

Chuyeân ñöa röôùc khaùch phi tröôøng Xin liên lạc: 0403 954 313 Phuïc vuï theo yeâu caàu cuûa quí khaùch SAIGON AUTO ELECTRICIAN

Baûo ñaûm an toaøn, ñuùng giôø

Cần sang shop Fish & chips vùng Maribyrnong. Khách hàng ổn định, lịch sự. Doanh thu $7,000 - $8,000/ tuần. Xin liên lạc: 0432 424 737 để biết thêm chi tiết.

XUÂN YẾN & LENA

CẦN THỢ ỦI

CÁC DỊCH VỤ TÖÔØNG NGUYEÂN DOÏN NHAØ

T1600

SANG SHOP FISH & CHIPS VUØNG MARIBYNONG

Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm - cùng Bác sĩ chuyên khoa đảm trách các dịch vụ:

CẦN PHỤ BẾP

T1593

T1592

CÁC LOẠI THỢ & CÁC DỊCH VỤ

Nhà Sản Xuất Khung Cửa Kim Loại (Campbellfield) với hơn 25 năm kinh nghiệm đang tìm kiếm một ứng cử viên để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm một Mig Welder sản xuất với nhịp độ nhanh. Bạn phải có độ tin cậy, làm việc nhanh, tự tạo ra động lực cho bản thân và tự hào về công việc của mình để trở thành một thành viên trong nhóm của chúng tôi. Chút ít kinh nghiệm về hàn MIG là điều cần thiết và bạn phải có kiến thức và thấu hiểu cao về bản vẽ làm việc. Công việc full time casual, và sẽ dẫn đến công việc lâu dài cho người làm được việc. Giờ làm việc từ 7am đến 3.30pm vào Thứ Hai - Thứ Bảy, và Thứ Sáu từ 7am đến 1pm với mức lương casual rate bắt đầu từ $26 - $30 một giờ. Vui lòng gọi Les (nói tiếng Anh) qua số (03) 9357 7723

Trang 0435 275 008

Ph: 0401 833 992

T1603

T1597

Cần nữ làm việc coffee shop và salad bar tại City. Kinh nghiệm bán hàng, pha cà phê, làm bếp, biết tiếng Anh. Làm việc full time từ thứ hai đến thứ sáu, 8-9 giờ / ngày (Tiệm mở cửa từ 6:00 sáng - 4:30 chiều).

41

SANG THƯƠNG VỤ HÃNG, XUỞNG

CẦN THỢ HÀN, THỢ SHEET METAL, THỢ XỊT SƠN

COFFE SHOP CẦN NGƯỜI

VIETNEWS

ISSUE 1594

Tel:

9879 5138 Fax: 9879 4228

- Cựu Nhân viên Di Trú Úc - Thông Phiên dịch NAATI3

Caùc loaïi Visa:

- Khiếu nại hồ sơ xin Visa bị bác - Du lịch - Vợ chồng/Hôn phu/Hôn thê - Cư trú quá hạn - Đầu tư - Thương mại - Di dân Tay nghề - Chăm sóc thân nhân - Du học sinh Trung/Đại học - Thường trú - Kết quả nhanh - Lệ phí nhẹ.

VUØNG CLAYTON & DANDENONG Xin gọi anh Tuấn

9005 1527 Mob 0431 661 907 Tel:

Email: fastavisa@iprimus.com.au

DÒCH VUÏ DI TRUÙ MARN 1466053

Tất cả các loại visa: Du lịch, du học, vợ chồng / hôn phu / hôn thê, khiếu nại hồ sơ xin visa bị bác, cư trú quá hạn, chăm sóc thân nhân, thường trú.

KẾT QUẢ NHANH, LỆ PHÍ NHẸ. XIN GỌI: THẢO 0413 727 787

ĐĂNG QUẢNG CÁO RAO VẶT CHỈ $300 / NĂM (KHUNG SINGLE)

T?


42 VIETNEWS Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua.

SỐ BÁO 1594

Truyện ngắnLinh Vang

Chị em mình hơn kém nhau năm tuổi. Năm lớp mười hai chị nhận được học bổng, bay vèo qua nửa vòng trái đất dùi mài đèn sách nơi xứ người. Ngày tiễn chị ra sân bay em khóc sưng hết hai con mắt.

“Thời gian trôi nhanh quá bé Na nhỉ, em gái chị giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi. Nhớ ngày nào chị còn đèo em sau lưng, chiều nắng nôi bụi bặm vẫn đạp xe ra đây ăn gỏi cho bằng được…”

Nhưng hết hai cái hè chị ở lại bên ấy không về. Nơi ở mới, nhà mới, trường mới, bạn bè mới, ngay cả “bố mẹ” cũng mới nốt. Có quá nhiều điều chị cần phải làm quen. Mẹ chat với chị:

“Rất tốt mẹ ạ. Dad và Mom thương con lắm. Họ không con cái, nhà chỉ có ba người và một chú chó. Nói chung là rất thoải mái, tuyệt!” Hè chị đi dã ngoại với lớp, đến Disney Land. Chị bảo giá mà em có mặt ở đó, thế nào cũng chết mê. “Chị ơi, về đạp xe chở em đi ăn gỏi khô bò đi. Ở ngay trước cổng công viên Lê Văn Tám đó chị nhớ không…” Từ cuối năm lớp chín, nhờ bạn bè rủ rê chị đã biết đến món gỏi ngon “chảy nước miếng”. Nổi tiếng thế mà ra trước cổng công viên trên đường Hai Bà Trưng, mới ngỡ ngàng chẳng hề có quán xá nào hết. Từ bên này ngồi dưới gốc cây, nhìn qua bên kia đường xe cộ bon chen tấp nập chỉ thấy mỗi một xe hàng nhỏ. Ấy vậy mà ai ăn rồi cũng “ghiền” luôn, có dịp phải quay lại gọi thêm dĩa nữa. Chị cũng thế và em cũng thế. Lần đầu dắt em đi ăn, em cứ xuýt xoa: “Ngon quá chị ơi, ngon quá chị ơi!” Chắc vì là món ăn vặt nên phải ngồi vỉa hè ăn mới thích. Khách đến cứ lựa một chỗ mát, lót tờ giấy tấm nhựa ngồi bệt xuống. Tự khắc có “nhân viên” tới cho hai chị em gọi món. Gọi xong cô “nhân viên” tất tả chạy qua bên kia đường, một lúc sau lại thấy tất tả chạy sang bên này, tay cầm hai dĩa gỏi “mới ra lò” thơm phức. Gỏi ngon là nhờ cách pha chế nước mắm chanh chua ngọt rất đặt biệt. Từ sợi đu đủ xanh giòn giòn sần sật, miếng khô bò ướp gia vị thơm dai cho đến cọng rau quế rau thơm, cái bánh phồng tôm, nhúm hột đậu phộng bùi bùi vàng ruộm và tương ớt, tất cả hòa trộn với nhau thành một món ngon nổi tiếng người mê ăn vặt ở Sài Gòn đều biết. “Bên này không có gỏi khô bò nhưng có món hamburger của McDonald’s cũng ngon lắm, bé Na.” “Dạ, mà em muốn chị về đi ăn gỏi với em cơ. Chị ơi, hè này chị về nha chị!” Từ ngày chị đi, ở nhà vắng vẻ, em cứ thui thủi một mình. Mẹ bảo chị qua bên ấy còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, phải vừa học tiếng vừa học văn hóa, rất mệt. Cũng may chị vốn sẵn thông minh, học đâu thuộc đấy, lại lanh lẹ hoạt bát, nên mẹ cũng yên tâm phần nào. “Hè bên ấy trường tổ chức nhiều hoạt động, chị con hòa nhập được nhanh, có thêm bạn mới, gửi email về cứ tíu tít…” Mẹ đọc xong email của chị, vui lắm. Nhưng em thì không. Cả ba tháng hè em không hề được nghỉ hè đúng nghĩa. Lên lớp chín, phải thi chuyển cấp nên bố mẹ cho em đi học thêm khắp nơi. Môn nào cũng khó, cũng quan trọng,

Trước ngày cưới ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Mẹ có mỗi hai con, giờ một đứa lấy chồng xa xứ rồi… Có dịp là con về với mẹ và em, mẹ cứ yên tâm mẹ nhé… Chị ơi, hay là chị ở lại với em đi, mai này chị đi rồi, ai cùng em đi mua sắm, cùng em tâm sự suốt đêm, rồi đi ăn quà vặt, nhất là món gỏi khô bò… Chị ơi! Bên lề công viên vẫn thế, chớp mắt như mới chỉ vừa hôm qua. Hai chị em tìm một chỗ mát ngồi xuống, vẫy tay gọi hai dĩa gỏi một thời.

“Bé Na ở nhà phải ngoan, nghe lời bố mẹ. Hè chị lại về với em mà…”

““Host family” thế nào, có tốt không con?”

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

Goûi khoâ boø vs McDonald’s

không học thì không giỏi được. Em mệt lắm, học từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Ăn cơm tắm rửa xong lại mở vở ôn bài. Nhiều lúc ước gì có chị ở nhà, chở em đi học rồi tạt qua công viên Lê Văn Tám nhâm nhi một dĩa gỏi thôi. Hè như vậy với em là vui lắm rồi.

Và em cũng vào được lớp mười, trường chuyên lớp chọn cho bố mẹ tự hào nở mày nở mặt, mọi người đều khen: “Nhà anh chị mỗi hai cô con gái mà đứa nào cũng giỏi, thích thật đấy. Chẳng bù cho ông kễnh nhà tôi…” “Chị ơi, hè chị về với em nhé. Em nhớ chị lắm…” “Không được đâu bé Na. Bài vở chị nhiều, chị còn tham gia các hoạt động tình nguyện nữa. À, mà có chuyện này vui lắm, chị có “boyfriend” rồi nhé em!” Boyfriend là bạn trai ấy ạ? Hay là bạn là con trai? Hay là người yêu? Chị làm dấu hiệu đỏ mặt trên màn hình chat. Chị có người yêu rồi, cô em ngốc nghếch ơi! Mẹ bảo tên anh ấy là Mai-cồ phiên âm ra tiếng Việt. Anh Mai-cồ lớn hơn chị ba tuổi, đang là sinh viên. Chị và anh quen nhau ở một tiệm ăn nhanh McDonald’s. “Ở Việt Nam chưa thấy McDonald’s đúng không bé Na, bên này cứ đi một đoạn là thấy một cửa hàng lừng lững…” Chị kể rất nhiều về anh Mai-cồ, về lần đầu hai người gặp gỡ. Từ lúc nào chị ghiền luôn cái món hamburger McDonald’s, như ngày xưa hai chị em ghiền gỏi khô bò. Hôm ấy anh Mai-cồ bưng khay đồ ăn ra chỗ ngồi, đi đứng thế nào va phải chị, đồ ăn rớt xuống, khoai tây chiên, nước ngọt văng tung tóe. Anh Mai-cồ lúng túng, xin lỗi rối rít. Chị bực bội lắm, muốn mắng cho ảnh một trận tơi bời mới thôi. Nhưng thấy anh chàng mắt xanh mũi lõ điển trai ra vẻ hối lỗi, đỏ mặt tía tai đến là buồn cười, chị chấp nhận lời mời đi ăn “chuộc lỗi” của anh. “Giống trong phim quá ha bé Na. Đến giờ chị vẫn còn không tin được luôn đó.”

Vậy là chị đã có bạn trai. Chị cũng mê món hamburger McDonald’s thay cho gỏi khô bò bên lề công viên hôm nào. Em thấy một nỗi buồn vô hạn tự dưng nơi đâu trào đến ào ạt, ào ạt. Chị về thật, cùng Mai-cồ, không phải hè mà vào Tết âm lịch. Chị về, đáng ra em phải vừa mong vừa mừng, háo hức lắm, thế mà… Em nhốt mình trong phòng, ghét gặp chị, gặp “anh rể tương lai”. Từ ngày lên cấp ba, sức học của em đuối hẳn, không theo kịp bạn bè, bài thầy cô giảng chẳng vào. Bố mẹ vẫn bảo em phải cố gắng, noi gương chị con đấy. Nhưng bố mẹ đâu có hiểu cái giá của trường chuyên lớp chọn. Em thích đọc văn, thích vẽ tranh, bài vở lại chỉ toàn những con số, công thức toán học đau cả đầu. Chị ở đâu những lúc em rất cần một người để tâm sự, sẻ chia? “Chị vào được không, bé Na.” Gõ cửa phòng mãi không thấy em trả lời, chị cứ vào. “Chị về em không vui à. Đi nào, mình đi ăn gỏi khô bò đi, chị thèm quá em gái ngoan của chị!” Đến lúc này em mới bật khóc òa. Em nhớ chị lắm, em tưởng chị quên rồi… ***

Đám cưới chị đến một cách chóng vánh. Ngày cưới trông chị đẹp rạng rỡ như một thiên thần. Nhà anh Mai-cồ rất khá giả, bố mẹ anh cũng bay về Việt Nam để hai gia đình gặp nhau, bàn chuyện tổ chức cho đúng phong tục.

Em nhớ chứ, nhớ như in những ngày hè ấy. Năm đó em vẫn còn là một cô nhóc tinh nghịch tóc thắt bím hai bên. Chị thi vào lớp mười, kết quả cao, nên hè hai chị em được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi Nha Trang dài ngày. Hai chị em thích lắm, tắm biển nhiều đến nỗi về đứa nào đứa nấy đen ngòm, còn bị lột da, khuya nằm ngủ lưng rát ơi là rát, lại mở đèn nói chuyện khúc khích cả đêm, đến khi mẹ vào mắng cho hai đứa một trận mới chịu đắp chăn đi ngủ. Gỏi ra rồi kìa chị. Em biết đấy, gỏi vốn là món bình dân, thành phần toàn là những món dân dã, dễ tìm. Nhưng những món thế này chỉ ở Việt Nam mình mới có, bên ấy có thèm nhỏ dãi cũng chẳng ăn được, mà tìm được cũng rất khó gọi là ngon. Nên ở bển theo chị nó sẽ phải là mắc lắm, mắc vô cùng… Hai chị em nhâm nhi ngon lành từng sợi đu đủ xanh, lát khô bò. So với McDonald’s thì thế nào hả chị? Nếu cho hai món thi đấu với nhau, món nào sẽ thắng? Chị bật cười vì câu hỏi lạ lùng của em. Nụ cười trong như bầu trời xanh ngắt bên trên vòm cây xòe tán rộng sum suê. Hai năm sau em đã là cô sinh viên đại học. Chị cùng anh rể đưa cháu trai bay về cho bố mẹ ẵm bồng. Được làm ông bà ngoại bố mẹ sướng lắm. Thằng bé kháu khỉnh xinh xẻo, bố hay gọi yêu là “cục vàng của ngoại”. “Em lên chức “dì” lâu rồi, mà đã có anh nào chưa thế?” “Chị em mình đi ăn gỏi đi, em kể cho chị nghe!” Vừa ngồi ăn em và chị vừa tâm sự. Chàng của em cũng học về mỹ thuật. Ban đầu mẹ không thích, giống hệt ngày trước không thích em thi đại học để mà trở thành người vẽ vời lung tung. Nhưng biết sao được, em không giống chị, chẳng có duyên với con số và các phương trình. Em chỉ muốn tự tay mình thiết kế những tà áo dài tôn lên vẻ đẹp của người Việt Nam. Cũng như chị từng nói về món gỏi khô bò, áo dài chỉ đậm đà hồn Việt ở quê hương mình. Nếu là nơi khác tìm được cái giá sẽ phải là rất mắc, mắc lắm luôn… chị nhỉ. Chị gật đầu. Em nói đúng. Em à, em yêu ai, quyết định gắn bó với ai là hoàn toàn ở em. Em cứ sống thật với em, với mọi người, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ gõ cửa. Em cười mỉm chi.

“Bố mẹ Mai-cồ cũng quý chị. Chị hạnh phúc lắm em ạ.”

“Sao cái món gỏi khô bò này ngon thế em!” - chị tấm tắc.

Chị vui em cũng vui lây, dù đôi lúc chợm nghĩ cảnh chị em xa cách mỗi người nửa vòng trái đất, ít dịp gặp gỡ.

“Ngon hơn McDonald’s của chị không?”

“Lễ,Tết chị và anh lại về mà em gái…” Họ hàng ai cũng khen nhà này khéo kén rể, kiếm ngay được một chàng tây cao ráo đẹp trai, vừa hiền vừa lễ phép. Bố mẹ càng nở mày nở mặt, thôi thì trời chỉ ban hai cô con gái, gả được cho rể tốt là quá mừng.

“Lại tính cho hai chúng nó vs với nhau à, cô em. Chị bảo này, ăn bao nhiêu cái bánh hamburger béo ngậy cũng không bằng được một dĩa gỏi khô bò đâu, dù bên ấy họ sẽ đánh giá món này: rất ít calories, không nhiều giá trị dinh dưỡng.” Đâu cần chị bảo như vậy, ai mà chẳng biết câu trả lời!


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

43

CÁC LOẠI THỢ & CÁC DỊCH VỤ

Hãng và Showroom: 24 BERKSHIRE RD, NORTH SUNSHINE, 3020 Email: sales@lnkitchen.com.au Web: www.lnkitchen.com.au

• Carport • Verandah • Tân trang nhà cửa • Đóng Decking • Bọc Garage

Liên hệ:

L/L: VIỆT

T1627

Uy tín và chất lượng

Liên lạc 0424 319 818

ĐẠT HANDYMAN Nhận sơn sửa Lót gạch - Làm hàng rào Đánh bóng - Sàn gỗ Việc làm đảm bảo

Uy tín - Chất lượng

T3/17

LL: 0422 255 009

MH Plaster

Đảm bảo uy tín - Chất lượng Giá cả phải chăng Chi tiết liên lạc:

SỬA NHÀ & SHOP Chuyên sơn, sửa đóng phòng, lót gạch nhà tắm, máng xối, carport, decking. Làm mọi việc nhỏ đến lớn.

Liên lạc: Trọng 0421 758 751

FIRST CHOICE DEMOLITION

• Tháo dỡ nhà cũ • Garage • Asbestos

THAÛO HANDYMAN

0413 102 998

T569

Email: fcdemolition@outlook.com

Duy 0449 912 944 Excavation Bobcat – Tipper

T3/17

HẢI THỌ HANDYMAN Nhận sửa chữa tất cả các việc lặt vặt liên quan đến nhà và shop: Giá rẻ cho • Ống nước, đánh bóng sàn nhà đồng hương! • Lót gạch, đổ bê tông, plaster, v.v... Đặc biệt cho người mới qua Úc định cư, chúng tôi còn có dịch vụ dọn nhà với xe truck có dàn nâng tự động và giúp mua bán nhà đất, tư vấn giúp đỡ để hòa nhập cuộc sống mới nơi xứ người. GIÁ RẺ RẺ RẺ !!! Liên lạc: Hải Thọ 0422 036 096

T1613

Lieân laïc:

THAÛO 0432 428 417

T6/17

SANG HANDYMAN

Handy Man - Vùng miền Tây Melbourne • Nhận sơn sửa nhà cũ • Đóng plaster, thay phòng tắm, toilet • Đóng decking, pergola • Làm landscape và “pendant wall”

Nhận: Đào, móc, ủi, sang lấp mặt bằng, chuyển đất, đá, rác, v.v…

Giá đặc biệt Có bảo hiểm & Licence

Liên lạc

TAN 0423 397 795

T3/17

Liên lạc: Sang – 0466 662 208

T570

THÔÏ SÔN CHUYEÂN NGHIEÄP 9 Chuyên sơn sửa nhà, shop 9 Đặc biệt sửa plaster, ngăn nới phòng

Uy tín - Chất lượng - Kỹ thuật LIÊN LẠC:

Việt 0413 102 998 (Có ABN)

nhà mới, shop... • Nhận sửa nhà tắm, toilet • Ngăn nới phòng, lót sàn gỗ

Duy (Jimmy) chuyên: • Làm Sàn gỗ • Lót gạch • Sơn sửa nhà. Liên Lạc: 0432 063 888

Vui vẻ, nhiệt tình, không ngại làm xa. Công việc kỹ lưỡng, giá cả hợp lý. T550

VUÕ THÔÏ SÔN NHAØ CHUYEÂN NGHIEÄP PROFESSIONAL PAINTER

• Chuyên sơn sửa nhà shop, nới phòng và thay ổ khóa. • Đặc Biệt Sửa Plaster Đẹp 100% và nhận bỏ rác. • Việc làm sạch sẽ, kỹ thuật cao, thợ vui vẻ, chuyên nghiệp từ năm 1985. T1574

SỬA CHỮA NHÀ + SHOP Liên lạc:

Làm việc kỹ càng, giá phải chăng.

LIEÂN LAÏC:

ĐẶC BIỆT: • Làm trụ và nới rộng nhà và verandah, decking • Sửa nhà bị lún, nghiêng, tường nứt • Thợ trên 10 năm kinh nghiệm • Job bảo hành 7 năm Khảo giá miễn phí LIÊN LẠC: (Có ABN) Việt 0413 102 998 (Nhận làm mọi vùng)

Lieân laïc Vuõ 0466 836 022

Thanh Vũ 0411 430 416 Quang 0402 319 541

- Nới phòng, sơn sửa tất cả những gì trong nhà bạn cần sửa. - Việc làm như ý, xin liên lạc với chúng tôi để được giá thấp nhất. Làm vùng Melbourne.

CHUYÊN: - Đánh bóng sàn nhà - Đóng timber floor - Làm Granny Flat - carport - Thay cửa sổ - Ngăn vách - Nới phòng - Tân trang nhà cũ + shop - Sơn - Lót gạch - Làm nhà tắm

Làm việc tận tâm, vui vẻ, kỹ lưỡng - Uy tín - Kinh nghiệm lâu năm Free

T6/17

Anh BẢY 0424 799 757

C

PC

CONG PEST CHALLENGE Licensed and Registered by Health Dept LOO5558/A001746

* Nhận xịt thuốc cho nhà, tiệm, cửa hàng, hãng xưởng. Chuyên trị & Phòng ngừa: ▪ Chuyên diệt mối (Termite), các loại gián, mọt, chuột, kiến nhện độc, bọ chét, con 2 đuôi.v.v.. ▪ Và diệt cỏ dại (Weeds). ▪ Kiểm tra nhà mối mọt trước khi quý vị mua.

 Việc làm kỹ lưỡng - Bảo đảm an toàn Có giấy phép của Bộ y tế Đúng tiêu chuẩn Úc.

- Thay hệ thống nước & toilets - Gắn máng xối - Thay tôn - Đổ concrete

Liên lạc: Tám 0422 406 399

1598

ABN: 63827379803

T7/16

Chuyên: 9 Sơn sửa trong ngoài nhà 9 Nhận sửa nhà tắm, thay toilet 9 Lót gạch, lót sàn gỗ 9 Làm bếp mới 9 Ngăn nới phòng

THÔÏ SÔN LAØM SAØN GOÃ CHUYEÂN NGHIEÄP LOÙT GAÏCH - CHUYÊN: SÔN SÖÛA NHAØ • Sơn sửa nhà cũ,

• Chúng tôi chuyên làm plasters cho nhà mới, cũ, shop và hãng xưởng với nhiều năm kinh nghiệm. • Nhận làm bulk heads, bọc garage, trần nhà treo, ngăn nới phòng. Có nhận tân trang phòng tắm, lót laminate, ván sàn và mọi công việc lớn nhỏ.

Duy 0449 656 588

9548 3195 0402 949 766 0431 635 044

Cân, nâng, sửa chữa nền móng nhà bằng Computer Leveling

T565

THÔÏ SÔN CHUYEÂN NGHIEÄP

Giá đặc biệt cho quý đồng hương

CHUYEÂN CAÂN SAØN NHAØ

Đào - 0466 345 045

Nhận làm ở tất cả các vùng Melbourne: 9 Sơn sửa trang trí nhà cửa. 9 Lót gạch, ngăn nối phòng. 9 Làm plaster, phòng tắm, toilet. 9 Làm decking, máng xối, laminate. 9 Đổ nền xi măng.

Chuyên sơn mái ngói & máng xối

CHUYÊN: 9 Sơn sửa nhà 9 Tân trang: toilet, phòng tắm 9 Ngăn phòng Uy tín - chất lượng

• Đóng sàn gỗ • Sơn nhà • Thay ống nước • Làm Laminate Flooring

TAM Handyman

Mái Ngói

CHUYÊN BATHROOM

ĐÀO HANDYMAN CHUYÊN LÀM:

SƠN

Chuyên: Chuyên làm: Nhà bếp, bồn rửa 9 Sơn, Sửa nhà, Shop mặt, phòng giặt, tủ chứa đồ... 9 Thay cửa, Ổ khóa, Nhà tắm, Toilet, Lót gạch Kiếng: Vách kiếng cường lực 9 Đóng frame, Nới phòng, nhà bếp, vách kiếng buồng tắm, Garage carpot Cấp giấy khai thuế và nhận xin giấy phép gương... xây dựng Làm việc tận tình, vui vẻ, đúng hẹn Công việc đảm bảo uy tín, chất lượng, tận tâm KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ. Giá cả phải chăng Xin liên lạc: 0423 595 388 Lieân laïc: hoặc 0413 781 889 9356 9337 hoaëc 0431 646 201

GIAÙ REÛ NHAÁT

• Sửa nhà, sơn nhà, phòng tắm,hàng rào • Nhận làm vườn, cắt cây, thay vòi nước, bóng đèn v.v... • Nhận làm decking, làm car park • Nhận dọn dẹp, chuyển đồ và clean nhà • Nhận hàn sửa chữa sắt inox tại nhà GIÁ • Khu vực Springvale và vùng lân cận SIÊU RẺ Liên lạc: 0452 003 588

T1641

LN KITCHEN

T635

Thieát keá Mieãn phí

HUØNG NGUYEÃN HANDYMAN

HUNG LONG XUYEN

Đem mẫu quảng cáo này sẽ được bớt

15%

Liên lạc: CÔNG

T:9700 3993 - M:0416 800 135 cong@congpesty.com.au

QUẢNG CÁO RAO VẶT XIN GỌI SỐ 0431 549 512

T1532


44 VIETNEWS VietNews Australia Issue 11412

SỐ BÁO 1594

làm thêm lớn sự bất đồng gây thêm lộn xộn mà thôi. Tiền bạc tương đối thoải mái. NHÂM DẦN 57 TUỔI: Chớ lo lắng thái quá về công việc cũng như về tiền bạc vì như thế không giải quyết được việc gì mà còn làm mệt óc thêm. Sẽ có quý nhân trợ giúp vào giờ chót.

TÖÛ VI TUAÀN TUỔI TÝ GIÁP TÝ 34 TUỔI: Những chuyện tình cảm cần phải có ý chí, nghị lực để tự chế hầu tránh ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp. Tài lộc có nhiều may mắn bất ngờ. Cẩn thận nhiều về xe cộ. NHÂM TÝ 47 TUỔI: Hãy còn những tư tưởng về sự thay đổi e không lợi trong công việc cũng như trong tình cảm. Nên để tập trung vào việc làm ăn mới có thể dẫn đến tốt đẹp. Đừng đứng núi này trông núi nọ. CANH TÝ 59 TUỔI: Có nhiều tin tức vui vẻ, thuận lợi cho công việc, cho tiền bạc cũng như về tình cảm cá nhân. Nhưng nếu đã có gia đình, chớ có phiêu lưu e mang họa. MẬU TÝ 71 TUỔI: Những trở ngại trong mọi vấn đề sẽ giảm dần, mọi chuyện sẽ được hồi phục. Tài chánh đã có những triển vọng tốt. Đừng nóng nảy gây sự bất đồng trong gia đình.

TUỔI SỬU ẤT SỬU 34 TUỔI: Chớ nên tính tới những chuyện ở ngoài tầm tay chỉ chuốc lấy sự thất bại. Tình cảm tuy vui nhưng đừng vì thế mà sao lãng những công việc xây dựng tương lai. QUÝ SỬU 46 TUỔI: Đừng bực mình vì những sự việc không đâu. Cũng tránh sự xen vào chuyện của người chỉ mang lại những sự rắc rối cho bản thân mà thôi. Công việc, tài chính tương đối ổn định. TÂN SỬU 58 TUỔI: Vẫn còn nhiều vấn đề trục trặc xảy ra thêm nữa khiến tâm tính không được vui. Tuy nhiên, tiền bạc cũng chưa có gì phải lo lắng lắm. Cẩn thận về xe cộ cũng như về con cái. KỶ SỬU 70 TUỔI: Việc làm ăn có một vài trục trặc nhỏ. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói khi giao tiếp kẻo dễ bị hiểu lầm, khẩu thiệt. Có may mắn nhỏ về tiền bạc.

TUỔI DẦN BÍNH DẦN 33 TUỔI: Gặp nhiều chuyện căng thẳng từ công việc đang làm cho đến chuyện tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, cần phải thật bình tĩnh để gỡ rối, mọi chuyện sẽ ổn định. Tài lộc hơi phải lo lắng. GIÁP DẦN 45 TUỔI: Vẫn còn vài rắc rối về chuyện tình cảm, chuyện gia đình. Đừng sốc nổi, nóng nảy thái quá chỉ

CANH DẦN 69 TUỔI: Chớ lo toan thái quá, nhất là những chuyện của thiên hạ chỉ thêm phiền toái. Hãy để cho tinh thần thư thái mới sáng suốt để làm việc. Chuyện tình cảm có niềm vui nhỏ.

TUỔI MÃO ĐINH MÃO 32 TUỔI: Đừng tỏ ra nóng giận, bất mãn với người thân trong gia đình vì những chuyện không đâu. Hãy vui vẻ để giữ hòa khí. Công việc làm vẫn tốt đẹp. Tình cảm và tài lộc thoải mái. ẤT MÃO 44 TUỔI: Chuyện tình cảm cá nhân tuy vui nhưng cũng còn nhiều điều cấn cái. Phải suy nghĩ cho kỹ để đi đến quyết định đúng đắn. Nghề nghiệp cùng tài lộc đều thoải mái. QUÝ MÃO 56 TUỔI: Chớ nên lo lắng, ưu tư quá về công việc hiện tại. Sẽ có quý nhân giúp đỡ mang lại sự thuận lợi không ngờ. Tài lộc hơi gặp khó khăn. Lưu tâm về xe cộ. TÂN MÃO 68 TUỔI: Hỷ khí trùng trùng khiến gia đạo hạnh phúc thật nhiều. Chuyện làm ăn cũng như tài lộc vẫn tiến triển tốt đẹp. Có tin vui của thân nhân từ xa tới.

TUỔI THÌN MẬU THÌN 31 TUỔI: Nghề nghiệp đã đi vào chỗ ổn định. Tuy nhiên, nóng nảy chỉ gây thêm rắc rối và xa cách mọi người. Tài chánh có đôi chút hên may. Tình cảm vui. BÍNH THÌN 43 TUỔI: Đã có 1 vài tiến bộ tương đối trong công việc hiện tại. Tránh sự tranh luận cùng cẩn trọng về lời nói kẻo dễ mất lòng với những người xung quanh. Tài lộc đều đều theo chiều hướng tốt. GIÁP THÌN 55 TUỔI: Có may mắn bất ngờ về tài chánh. Công việc vẫn diễn tiến bình thường. Tuy nhiên cần lưu tâm thật nhiều về con cái cũng như đề phòng kỹ càng về xe cộ. NHÂM THÌN 67 TUỔI: Bị hiểu lầm, khẩu thiệt chẳng qua là sự đố kỵ, ganh ghét mà thôi, chỉ cần uyển chuyển, mềm mỏng để giữ vững hạnh phúc gia đình là tốt nhất.

TUỔI TỴ KỶ TỴ 30 TUỔI: Luôn luôn nhớ tới trách nhiệm và bổn phận của mình. Chớ ham vui thái quá có hại cho bản thân. Việc làm vẫn tiến triển khả quan. Tình cảm có chuyện vui nho nhỏ. ĐINH TỴ 42 TUỔI: Đừng xen vào chuyện của người không có lợi gì mà còn mang những điều tiếng không hay. Công việc hiện tại vẫn bình thường, tài chánh tương đối thoải mái. ẤT TỴ 54 TUỔI: Không nên nôn nóngTuần Lễ Lễtừ từ12.07.08 07.03.18 18.07.081 - 13.03.18 Tuần

thái quá, “dục tốc bất đạt”, vội vàng e hỏng việc. Tính toán lại thật kỹ hãy đi đến quyết định. Cũng không nên hùn hạp với người.

xong nên tinh thần thật vui vẻ, thoải mái. Chưa nên tính chuyện rời đổi công việc lúc này. Tài lộc ổn định.

QUÝ TỴ 66 TUỔI: Tuy đang ở thời điểm thuận lợi về nghề nghiệp cũng như chuyện làm ăn, nhưng cần lưu tâm thật nhiều đến những giấy tờ liên quan đến pháp luật. Gia đình bình yên.

TUỔI DẬU

TUỔI NGỌ CANH NGỌ 29 TUỔI: Có một vài mâu thuẫn nhỏ giữa gia đình dòng họ. Nên khéo léo xử trí để tránh tình trạng rạn nứt cả 2 bên. Tài lộc, nghề nghiệp ổn định.

QUÝ DẬU 26 TUỔI: Hao tốn tiền về những chuyện hiếu hỷ. Bù lại, tình cảm vui vẻ vì có vài người để ý đến mình. Phải cẩn trọng khi giao tiếp, đừng buông thả có hại. TÂN DẬU 38 TUỔI: Hết rồi những xui xẻo quấy nhiễu bấy lâu nay. Mọi toan tính có thể thực hiện được tốt đẹp. Cơ hội chuyển bại thành thắng đã khởi đầu. Gia đạo bình yên.

MẬU NGỌ 41 TUỔI: Tuy vẫn còn rắc rối, căng thẳng vì công việc, nhưng tài chánh lại được mãn ý. Nghề nghiệp phải dốc hết sức vào, và bù lại kết quả lại rất khả quan.

KỶ DẬU 50 TUỔI: Vẫn còn những sự bực mình do anh em trong thân tộc mang đến. Không nên vì chuyện này mà để tinh thần bị dồn nén quá độ. Bình tĩnh để khỏi ảnh hưởng đến việc làm. Gia đình đầm ấm.

BÍNH NGỌ 53 TUỔI: Có những chuyện hiểu lầm giữa bản thân và con cái. Từ từ giải thích một cách mềm mỏng kẻo không càng gây tình trạng hiểu lầm trầm trọng.

ĐINH DẬU 62 TUỔI: Cung Thiên Di đã bắt đầu động. Nếu co việc phải đi xa cũng rất tốt, bổn mạng vững vàng. Chớ ưu tư nhiều quá về tiền bạc sẽ có may bất ngờ.

GIÁP NGỌ 65 TUỔI: Đừng đứng núi này trông núi nọ, kỳ vọng vào những chuyện viển vông. Công việc gặp một vài sự căng thẳng nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ vượt qua trở ngại.

TUỔI TUẤT

TUỔI MÙI

GIÁP TUẤT 25 TUỔI: Chưa nên quyết định những chuyện lớn trong thời gian này. Từ từ suy nghĩ thật kỹ để khỏi sơ xẩy. Tình cảm cá nhân hơi bị rối. Tài chánh hanh thông.

TÂN MÙI 28 TUỔI: Có quà tặng bất ngờ khiến tinh thần thật vui. Công việc đã có nhiều bước thăng tiến tốt đẹp. Đừng nóng tính quá độ không có lợi trong mọi lãnh vực.

NHÂM TUẤT 37 TUỔI: Một vài may mắn nhỏ như một cái phao để kẻ suýt bị chết đuối níu vào. Công việc còn gặp nhiều trì trệ. Tài chánh cũng vậy, chưa có gì khởi sắc theo ý muốn.

KỶ MÙI 40 TUỔI: Xem xét thật kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định để tránh sự sai sót, vấp ngã. Công việc và tài lộc vẫn có nhiều hên may. Tình cảm vui.

CANH TUẤT 49 TUỔI: Còn nhiều chông gai trong lãnh vực làm ăn, tuy rằng đã tính toán hết mức. Chưa nên tính tới chuyện hùn hạp kẻo đưa đến thất bại đó.

ĐINH MÙI 52 TUỔI: Những tính toán tuy kỹ lưỡng nhưng kết quả đạt được lại không được vừa ý lắm. Tài lộc ổn định. Cẩn thận thật nhiều về giấy tờ liên quan đến chính quyền. ẤT MÙI 64 TUỔI: Vẫn được thoải mái, hanh thông trong công việc đang làm. Tài lộc tuy dễ chịu nhưng lại có nhiều việc phải ưu tư lo nghĩ. Giữ gìn sức khỏe.

TUỔI THÂN NHÂM THÂN 27 TUỔI: Đã qua được những mây mù ám ảnh trong suốt thời gian qua. Hiện tại đã tạm ổn định nhất là trong địa hạt tình cảm. Tài lộc có may mắn nhỏ. CANH THÂN 39 TUỔI: Đừng đặt kỳ vọng thái quá vào những chuyện ngoài tầm tay kẻo dễ đưa đến sự thất vọng. Tiền bạc tương đối dễ chịu. Cẩn thận về kẻ gian ám hại. MẬU THÂN 51 TUỔI: Thành công trong nghề nghiệp hiện tại cũng như trong sự giao tiếp với mọi người. Tiền bạc vẫn thuận lợi nhiều. Lưu ý sự giao du của con cái. BÍNH THÂN 63 TUỔI: Giải quyết khéo léo tốt đẹp chuyện rối trong gia đình

MẬU TUẤT 61 TUỔI: Hãy nghe những lời khuyên can, những lời cố vấn của những bạn bè, thân nhân rành rẽ sự việc. Đừng quyết định ẩu mà hối không kịp. Cẩn thận kẻ gian phi.

TUỔI HỢI QUÝ HỢI 36 TUỔI: Tình cảm nhiều biến động như khúc quanh giữa ngã ba đường, không biết chọn đường nào cho đúng. Cân nhắc thật kỹ, nếu cần hỏi ý kiến những người thân, những vị cao tuổi. TÂN HỢI 48 TUỔI: Tin vui đến bất ngờ đã phá vỡ được những bế tắc hiện tại khiến cho nghề nghiệp lại bắt đầu hanh thông. Tuy vậy tiền bạc còn gặp nhiều khó khăn. Cẩn thận kẻo bị khẩu thiệt. KỶ HỢI 60 TUỔI: Nhiều việc vui vẻ dẫn đến, nhất là trong nghề nghiệp và vấn đề tài chánh. Lưu tâm nhiều về con cái, đừng chiều thái quá chỉ hại cho chúng mà thôi. ĐINH HỢI 72 TUỔI: Sức khỏe tốt đẹp. Những trở ngại trong nghề nghiệp giảm rất nhiều nên tinh thần cũng bớt căng thẳng. Có quý nhân trợ giúp làm tăng sự may mắn trong công việc.


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

45

CÁC LOẠI THỢ & CÁC DỊCH VỤ • Chuyên cắt cỏ, đổ rác • Dọn khắp vùng nhà ở Melbourne • Làm 7 ngày/tuần • Công việc cẩn thận, nhiệt tình, vui vẻ NHẬN: chở hàng cho các tiệm & shop

CẮT CỎ - DỌN RÁC CHUYỂN ĐỒ

T1/17

Liên lạc: 0470 505 185

T1562

1- CẮT CỎ 2- TỈA CẮT CÂY 3- DỌN RÁC

CAÉT COÛ & LAØM VÖÔØN Nhận cắt cỏ, dọn rác và làm vườn (thiết kế sân vườn theo ý khách hàng) giá đặc biệt cho đồng hương.

SƠN MÁI NGÓI, THAY MÁNG XỐI Chuyên làm: - Sơn ngói -Thay máng xối -Carport, veranda -Sơn trong & ngoài nhà -Tân trang nhà cửa TẤT CẢ CÁC VÙNG Ở MELBOURNE

Liên lạc: 0432 400 682

Free

CHUYÊN CẮT CỎ -CỎ CẮT TỈA CÂY - DỌN RÁC CẮT - DỌN RÁC

Gọi Quốc Nguyễn: 0423 618 629 THIẾT KẾ SÂN VƯỜN Đặc Biệt: •CắtNhận cỏ lầncắt đầucỏ - tỉa cây – dọn rác ( giá từNỬA $40 GIÁđến $60 ) * Rửa máng xối. » ĐẶC BIỆT: Thiết kế - thi công sân vườn giá rẻ nhất. Tận tâm - Uy tín - Giá phải chăng L/L: Khảo Giá Miễn Phí !

T631

Ducted Heating & Cooling Tiên 0425 927 979 LL: Ñöùc 0423 485 186 Evaporative Licence no: 43768 T1568

LIÊN LẠC:

T1532

ĐIỆN LẠNH TNT

• Chuyên sửa: Tất cả các hiệu Ducted Heating & Evaporative Cooling. • Có máy đo nồng độ CO (mức độ an toàn cho Heating) • Làm khắp mọi vùng

Lic No 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng,…

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm…

TEL: NGHĨA 0414 350 746

T2/17

BẢO ĐẢM – UY TÍN – TRÁCH NHIỆM

Liên lạc: Thành -

0411 190 650

AIRsonic

PHÁT 0421 944 943

NEW VISION DRAFTING

Tủ bếp - Vanity - Tủ âm - Bar rượu với các loại cửa bằng sơn hấp (2 pak) - Vinyl wrap - Timber - Laminate.

• Làm bản vẽ xây dựng

• Uy tín - đúng hẹn

(Working Drawing)

·Chuyeân laép raùp maùy laïnh Domestic - Industrial – Commercial Moïi coâng vieäc ñeàu ñöôïc baûo ñaûm

Giaù reû khoâng ngô ø! Cöôøng 0430 190 518

KHAÛO GIAÙ MIEÃN PHÍ!

• Thiết kế nhà mới

T3/17

T3/17

Liên hệ:

TRAN LY 0413 568 787

TRUNG’S GARAGE DOORS Free

Cöûa Garage roller doors, selectional doors, söûa vaø thay loø xo (spring torision) neáu bò hö. T6/17

Laép raùp motor töï ñoäng cho garage vaø coång.

Giaù reû vaø khaûo giaù mieãn phí. Lieân laïc: TRUNG – 0413 824 702 www.trunggaragedoor.com.au

LD ELECTRICAL ÑÖÙC THÔÏ ÑIEÄN T11/16

Chuyeân laøm ñieän cho nhaø môùi vaø cuõ, shop, haõng xöôûng

Building Supply Centre

Uy tín - Tin caäy - Baûo ñaûm Email: ldelectricial@yahoo.com.au

Ñöùc 0423 305 901

VO ELECTRICIALS

Laép ñaët caàu chì an toaøn Gaén maùy laïnh split system Chaïy daây ñieän nhaø môùi, shop & haõng xöôûng Chaïy daây ñieän toaøn nhaø LED down lights TV, Telephone, Data Free

Goïi Tuaán: 0403 332 831

T11/16

THAÀN PHONG TAEKWONDO Thành lập từ năm 1966 tại BTL/ Không Quân VNCH/TSN Australia since 1986, Experienced Instructors

Self Defence - Confidence - Discipline - Fitness

Học phí 3 tháng (term fee) chỉ $80, võ sinh có thể tập ở tất cả các võ đường ST.ALBANS: 0408 443 881 SPRINGVALE: 0431 638 875

1A Oleander Drive Wed: 7 - 8.30 pm

1 Osborne Ave Sun: 7 - 8.30 pm

COLLINGWOOD: (03) 9467 7830

BRAYBROOK: 0432 668 667

Cnr Cromwell St & Mc Cutchoen Way | Fri: 7 - 8.30 pm Website: www.thanphongaustralia.com

352 Ballarat Rd | Thurs: 7 - 8.30 pm Email: than.phong.vic@gmail.com

Giá đặc biệt (Trade Price) cho các thợ, handyman và thợ sửa chữa nhà cửa...

Email: + songlienbth@hotmail.com Liên lạc: + Dũng: 0413 121 084

+ Vincent: 0434 208 480

3 Hawthorn Ave, North Sunshine

email: nvdrafting@gmail.com

Chuyeân laép raùp:

& DL FINE KITCHEN CABINETS

• Chuyên đóng và thiết kế các loại:

• Nhận xin giấy phép council về xây cất (Towplanning Permit)

AIRCONDITIONING

T50

- ÑOÅ RAÙC DUY DOÏN NHAØ - CAÉT COÛ

THÔÏ CHUYEÂN VEÀ

CÖÛA GARAGE

Chuyeân laép cöûa môùi, söûa cöûa bò hoûng cho garage, carport vôùi remote control.

Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm.

Lieân laïc:

T1/17

CÖÔØNG: 0466 462 584 260 McIntyre Rd, Sunshine North, VIC 3020 Ph: 1300 99 35 35 Mob: 0403 222 082

Chuyên cung cấp các vật liệu xây cất nhà cửa sau đây: 9 Các loại sắt thép để làm carport, verandah, hàng rào 9 Các loại gỗ để làm decking, carport, verandah 9 Gỗ, sắt, vật liệu xây dựng

Builder Steel:

Chuyên phục vụ cho những khách hàng builder và owner builder xây nhà hoặc hãng xưởng. Hàn đủ các loại sắt cho Lintel sườn nhà, Lintel cửa sổ, Lintel cửa, Lintel garage, v.v..

T6/17

ĐĂNG QUẢNG CÁO RAO VẶT CHỈ $300 / NĂM (KHUNG SINGLE)


46 VIETNEWS 1110 8 Viet-News Úc - Issue

SỐ BÁO 1594Tuần Tuần Lễ Lễ từ từ 07.03.18 27.10.07 -- 13.03.18 02.11.07

Wilder hạ knock-out 'King Kong', bảo vệ thành công đai WBC QUYỀN ANH Trận tranh đai vô địch hạng nặng WBC giữa Deontay Wilder và Luis Ortiz đã diễn ra quá hấp dẫn.

TRANG THEÅ THAO

Ortiz chủ động tấn công ngay sau tiếng cồng khai cuộc. Anh liên tục áp sát và tung ra những cú đấm móc với lực và độ chính xác tốt. Võ sĩ giữ đai WBC vô địch thế giới bất ngờ với chiến thuật này của đối thủ 38 tuổi. Wilder có nhiều lợi thế trước Ortiz. Anh cao hơn, sải tay dài hơn và trẻ hơn (ít hơn 6 tuổi). Tuy nhiên, anh có phần chủ quan khi vào trận và sớm bị dồn vào góc võ đài trước sức tấn công mãnh liệt của "King Kong". Võ sĩ người Mỹ bị dồn ép trong cả bốn hiệp đầu. Wilder hai lần bị đấm trúng mặt trong hiệp một, thậm chí suýt nằm sàn ngay ở hiệp hai, vì ăn một đòn nặng ký của Ortiz.

Thắng Justin Thomas ở hố phụ, Mickelson vô địch giải Mexico GOLF Lão tướng Phil Mickelson trở lại ấn tượng ở Mexico Championship để lần đầu tiên vô địch PGA Tour sau năm năm trắng tay. Mexico Championship ở ngày cuối tiếp tục chứng kiến phong độ đỉnh cao của Justin Thomas và Phil Mickelson, hai golfer chênh nhau 23 tuổi. Thomas khởi đầu bằng ba birdie trong sáu hố, trước khi có thêm ba birdie và đặc biệt là một eagle ở hố 18 để chiếm đỉnh bảng với điểm -16. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Thomas không thắng được tinh thần bền bỉ của lão tướng Mickelson. Golfer 47 tuổi bình tĩnh ghi hai birdie các hố 15, 16 để hoàn tất vòng golf với 66 gậy, nâng tổng thành tích lên -16 như đàn em. Cuộc đua vô địch bước vào hố phụ với lựa chọn là hố 17 par3. Mickelson tee-off trước và dễ dàng hoàn thành hố sau ba gậy. Áp lực đè lên Justin Thomas sau cú driver đưa bóng ra phía cỏ rậm. Mất thêm hai gậy nữa vẫn không đưa được bóng vào hố, Thomas chủ động dừng cuộc chơi để chúc mừng người đàn anh. “Tôi không biết nói gì”, Mickelson xúc động khi giành chức vô địch PGA Tour đầu tiên kể từ năm 2013. “Đó là bốn năm đầy khó khăn. Tôi không thể chơi với

phong độ cao nhất, nhưng tôi luôn có niềm tin về một sự trở lại. Hôm nay, niềm tin ấy đã được đền đáp. Tôi tin phía trước vẫn còn nhiều giải đấu tôi có thể chinh phục”. Mexico Championship là danh hiệu PGA Tour thứ 43 trong sự nghiệp, giúp Mickelson củng cố vững chắc vị trí thứ chín trong danh sách những golfer giàu thành tích nhất hệ thống. Đây cũng là cú hích tinh thần cho ngôi sao người Mỹ trước sự kiện major đầu tiên trong năm là Masters Tournament – giải đấu ông từng ba lần đăng quang. Về phía Justin Thomas, dù chỉ xếp thứ hai nhưng nhà vô địch Honda Classic đã cho thấy đẳng cấp ở hai vòng cuối, nơi anh chỉ mất lần lượt 62 và 64 gậy. Số gậy 62 cũng là kỷ lục mới tại sân Chapultepec. Điểm eagle của Thomas ở hố 18 trong ngày Chủ Nhật cũng vượt cú đánh của Dustin Johnson để trở thành pha bóng ấn tượng nhất giải. Một số tên tuổi khác không thể hiện được nhiều ở vòng đấu quyết định. Dustin Johnson chỉ đạt điểm -2 để khép lại sự kiện với tổng -12, xếp đồng thứ bảy cùng Sergio Garcia. Số bốn thế giới Jordan Spieth xếp đồng thứ 14, còn số hai thế giới Jon Rahm ở vị trí 20.

Wilder không thể thi triển lối đánh hoang dã sở trường, tay đấm 32 tuổi phải giữ khoảng cách để hạn chế sự hưng phấn của Ortiz. Lựa chọn này mang lại hiệu quả từ hiệp năm trở đi. Dưới gánh nặng tuổi tác, võ sĩ người Cuba không thể liên tục áp sát đàn em. Ortiz thường chậm hơn một nhịp ở những thời khắc cần ra đòn quyết định, trước khi để Wilder chạy khỏi góc võ đài. Kinh nghiệm dày dạn của người có hơn ba năm giữ đai WBC vô địch thế giới giúp Wilder dần lấy lại thế

Deontay Wilder (bên trái) đã chứng tỏ được bản lĩnh của nhà vô địch khi hạ knock out Luis Ortiz. trận từ giữa trận. Tận dụng triệt để sải tay dài, võ sĩ người Mỹ chớp thời cơ để ra những đòn tầm cao khiến Ortiz không kịp trở tay. Trận đấu trở nên đáng xem hơn từ hiệp sáu, với những đòn ăn miếng trả miếng của cả hai. Ortiz muốn dứt điểm sớm, trong khi Wilder đã bắt nhịp với trận đấu và có thời điểm tung ra được liên hoàn đấm về phía đối phương. Những người yêu mến Ortiz bắt đầu thấy lo lắng từ đầu hiệp chín. Tay đấm thách đấu không còn giữ được tốc độ và việc áp sát thường xuyên. Wilder lấn lướt trong thời gian cuối hiệp, nhất là trong khoảng 10 giây cuối cùng.

Bản lĩnh của một nhà vô địch được Wilder thể hiện trong hiệp 10. Những cú đấm liên tiếp bằng tay phải của anh khiến Ortiz không kịp thở. Võ sĩ người Cuba gục xuống sàn, và trọng tài quyết định dừng trận đấu vì anh không thể đứng lên được nữa. Ortiz nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Wilder có trận thứ 40 toàn thắng, với 39 trận bằng knock-out. Võ sĩ này đang chờ đợi cơ hội so tài với Anthony Joshua, chủ nhân hai đai danh giá IBF, WBA, và sẽ đấu thống nhất đai vô địch với Joseph Parker, giữ đai WBO, vào ngày 31/3.

Federer đoạt cú đúp và lập kỷ lục ‘Oscar Thể thao’ QUẦN VỢT Tuần qua, tay vợt số một thế giới được tôn vinh là vận động viên nam hay nhất năm và Màn tái xuất ấn tượng nhất năm ở lễ trao giải thể thao Laureus, Monaco. Vượt qua năm đề cử gồm Rafael Nadal (quần vợt), Mo Farah (điền kinh), Chris Froome (đua xe đạp), Lewis Hamilton (F1) và Cristiano Ronaldo (bóng đá), Roger Federer có lần thứ năm được vinh danh vận động viên nam hay nhất năm ở giải thưởng được ví như “Oscar Thể thao”. Đó là thành tích tốt nhất kể từ khi giải thưởng xuất hiện năm 2000. Federer đã vượt qua Usain Bolt, khi “Tia chớp Jamaica” đang sở hữu bốn danh hiệu. Trước đó, “Tàu tốc hành” đã thắng hạng mục này bốn năm liên tiếp từ 2005 đến 2008. Nhận giải thưởng từ “đàn chị” Martina Hingis, Federer phát biểu: “Tôi muốn nhân cơ hội này để tán dương Rafael Nadal. Cậu ấy cũng vừa trải qua một năm thành công khó tin. Chúng tôi cũng đã có những lần so vợt cuốn hút. Chính vì tay vợt

như Nadal, tôi mới cảm thấy mình có thể tiến bộ hơn nữa, để đứng ở đây và nhận danh hiệu này. Nadal thực sự là một đối thủ, một người bạn, một VĐV tuyệt vời”. Cũng trong đêm đó, Federer còn được vinh danh "Màn tái xuất ấn tượng nhất năm", vượt qua Valentino Rossi (đua mô-tô), Sally Pearson, Justin Gatlin (điền kinh), hai CLB Barcelona và Chapecoense (bóng đá). Tay vợt 36 tuổi nghỉ thi đấu nửa cuối năm 2016 vì chấn thương, nhưng trải qua năm 2017 thành công với hai Grand Slam, chưa kể

chức vô địch Úc Mở rộng 2018. “Tôi không thể tin mình có thể trở lại phong độ này. Năm vừa qua thực sự vượt ra khỏi suy nghĩ. Những màn tái xuất luôn ngập tràn cảm xúc. Còn năm ngoái thì giấc mở đã hóa thành hiện thực”, Federer chia sẻ. Giải vận động viên nữ hay nhất năm cũng thuộc về đại diện làng banh nỉ, đó là Serena Williams. Tay vợt người Mỹ đã đoạt Úc Mở rộng 2017 để vượt qua Steffi Graf, trở thành tay vợt nữ giàu thành tích nhất Grand Slam Kỷ nguyên Mở với 23 danh hiệu.


DẠY KÈM

ĐÀN GUITAR. PIANO. TRỐNG. DẠY HÁT. VIOLIN. KÈN SAX. CLARINET. FLUTE. BASS. TRUMPET. TROMBONE

ĐẶC BIỆT: Dành cho những em mới bắt đầu học đàn. Dạy tận tâm nhiệt tình vui vẻ.

L/L: Brendon 0411 045 924

EXCEL TUTORING SCHOOL

T1632

T1573

Michelle 0435 41 06 05 Ly 0432 69 92 71

DAÏY KEØM NHOÙM

TOAÙN - ANH VAÊN (Lôùp 2 12 - VCE) Maidstone - Braybrook - Sunshine - St Albans - Thomastown - Keilor - Preston - v.v…

DR VIỆT NGUYỄN: Tốt nghiệp Đại học Melbourne, cựu học sinh Melbourne High School. Điểm thi Anh văn 50/50, Specialist Maths 50/50. Điểm Enter VCE 99.70. *Hướng dẫn bí quyết thi VCE đạt kết quả cao.

T8/17

DẠY KÈM TOÁN TỪ LỚP 6 – LỚP 9

Dạy Guitar và trống. Cách dạy đặc biệt, học ngay, hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Có thể chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. First Lesson FREE – sẽ MIỄN PHÍ cho tiết học đầu tiên. T113

4 học sinh một nhóm / lớp đặc biệt để thi vào trường tuyển MHS-MACROB -NOSAL - CORY). $15 một buổi học. Địa điểm: Epping gần St. Monica’s Secondary School. Xin liên lạc: Chin on 0448 068 857 (nói tiếng Anh)

DẠY GUITAR DRUM

T6/17

LIÊN LẠC: 9306 3692 - MOBILE 0422 891 698

9364 1945 023 389

hoặc 0412

Minh 0422 082 016

Gọi: 0451857722 hoặc email: info@exceleducationgroup.com T569

T66

Lieân laïc: Mob – 0415 046 677 hoaëc 9317 5118

LIÊN LẠC: MARY 9390 9109

MASTER SPEAKERS (LOA) REPAIR

: Giá rẻ nhất Melbourne đồng giá $25/loa : Chuyên sửa Amplyfiers KARAOKE VIETNAM (nhiều kinh nghiệm)

: Chuyên sửa Microphone (có dây, không dây)

KHÔNG TÍNH TIỀN KIỂM TRA

Mob: 0411 199 555

DAÏY KEØM TOAÙN & LYÙ TÖØ LÔÙP 6 ÑEÁN 12 VAØ VCE Nhận dạy kèm Toán và Lý riêng từng em hoặc nhóm nhỏ từ 1 đến 2 em. Chuyên dạy Specialist Math, Math Method, Further Math & Physics. Dạy vùng Springvale, Dandenong & Keysborough. Đào tạo nhiều em học sinh đạt điểm cao, luyện thi VCE vào trường Melboune High và Mac Robertson. Liên lạc thầy Dzũng: 9711 5529

NHAÄN GIÖÕ TREÛ Nhận giữ trẻ vùng Lalor, Thomastown, Epping, Mill Park, Reservoir. Giữ trẻ tại nhà và đưa đón trẻ đến trường. Giáo viên có bằng Childcare, cẩn thận và yêu mến trẻ. Trẻ sẽ hòa nhập được ngay từ ngày đầu tiên. Hướng dẫn phụ huynh xin được tiền trợ cấp giữ trẻ từ Chính phủ (lên đến 100%).

Liên lạc: 0450 586 015.

T10/16

T1593

BUNGALOW CHO THUÊ VÙNG ST ALBANS

CHO SHARE PHÒNG VÙNG SUNSHINE WEST

Bungalow mới, có 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi muốn cho thuê. Có máy sưởi và máy điều hòa. Gần trạm xe lửa Ginifer St Albans.

Unit mới sạch sẽ và yên tĩnh dư phòng cho thuê vùng Sunshine West. 2 phút xe buýt đến ga xe lửa, đi bộ 10 phút. Bao điện, nước, gas, internet. Ưu tiên cho du học sinh và độc thân thuê. Xin liên lạc: 0421 117 094 để biết thêm chi tiết.

Liên lạc: 0452 609 266.

CHO THUÊ NHÀ VÙNG BRAYBROOK

CHO THUÊ NHÀ VÙNG SUNSHINE NORTH & CAIRNLEA

APARTMENT CHO THUÊ VÙNG NEWPORT

Nhà vùng Sunshine North, có 3 phòng ngủ, gần trường học và giao thông công cộng, cho mướn 1600/tháng. Nhà vùng Cairnlea dư 1 phòng, cho nữ share 120/tuần; bao gas, điện, nước.

Liên lạc: 0422 556 951.

Apartment đẹp, yên tĩnh, 2 phút đến xe lửa, xe bus trước nhà. Phòng ngủ rộng rãi có ensuite, nhà bếp riêng, có máy điều hòa 2 chiều, có luôn furniture. Giá $1000/tháng. Ưu tiên cho du học sinh, 2 vợ chồng có việc làm. Xin liên lạc: 0479 03 78 74 để coi nhà.

CHO SHARE PHÒNG VÙNG NOBLE PARK

CHO THUÊ NHÀ VÙNG SUNSHINE WEST

Nhà cho thuê vùng Lalor ($350/week). 3 phòng ngủ, carpart có mái che, có hàng rào và cổng cao. Sạch sẽ, có máy lạnh, lò sưởi, roller shutter. Gần Shop, Northern Hospital, trạm xe lửa và xe bus. Vui lòng liên lạc Kim or Ngoc: 0402 894 960.

Nhà gạch có dư 1 phòng cho thuê vùng Noble Park. Nhà gần mọi phương tiện công cộng như trạm xe bus và trạm xe lửa. Phòng rộng rãi, sạch sẽ, thích hợp cho độc thân hoặc gia đình không có con cái thuê. Xin liên lạc: 0411 199 234 để biết thêm chi tiết.

Nhà gạch 3 phòng ngủ, sạch sẽ. Có sẵn máy lạnh, tủ lạnh, bàn ăn… Vùng Sunshine West, gần mọi phương tiện. Giá $330/tuần. Ưu tiên cho gia đình có việc làm. LL: Ngọc 0422 891 356

CHO SHARE PHÒNG VÙNG SUNSHINE NORTH

CHO SHARE PHÒNG VÙNG DERRIMUT

QUẢNG CÁO RAO VẶT

Nhà lầu 2 tầng sang trọng có dư phòng cho thuê, vùng Sunshine North. Nhà gần mọi phương tiện công cộng như trạm xe bus, trạm xe lửa và các shop. Phòng rộng rãi, $125/tuần. Bao điện, nước, internet. Ưu tiên cho người không biết hút thuốc, sạch sẽ, độc thân và du học sinh thuê.

Nhà gạch mới sạch sẽ, còn dư 2 phòng vùng Derrimut, gần trạm xe bus. Ưu tiên cho du học sinh. Giá: $100/ tuần. Bao điện, nước, gas, Internet. Liên lạc: 0430 855 803.

T1598

T1587

Nhà cho thuê vùng Braybrook (South rd), 3 phòng ngủ, sạch sẽ, an ninh, bus stop trước cửa, gần trường học, shopping. Giá $1300.00/tháng (ưu tiên cho người có gia đình, việc làm).

CHO THUÊ NHÀ VÙNG LALOR

Liên lạc: 0413 347 679 hoặc 0413 352 179.

1571

Địa chỉ: 215 Main Rd West St Albans 3021

T1582

để biết thêm chi tiết.

1574

Gọi ngay CHÚ HẢI

Xin liên lạc: 046 969 9679 để biết thêm chi tiết

1576

: Chuyên lắp đặt, chỉnh sửa các loại dàn máy KARAOKE xa gần giá đồng hạng $50/SYSTEM

T11/16

: (Tất cả các loại loa trên thế giới)

Nhà phòng St Albans có dư phòng cho thuê. Nhà mới, sạch sẽ, gần trường học và mọi phương tiện công cộng như trạm xe lửa, trạm xe bus.

Liên lạc: 0414 898 320

( 20 năm kinh nghiệm ) : Chuyên sửa các loại loa (cháy, hỏng màng giấy, vành mút)

CHO SHARE PHÒNG VÙNG ST ALBANS

Liên Lạc: 0470 666 900

Dạy nhạc lý và luyện đàn $17 mỗi buổi học. 30 năm kinh nghiệm. Dạy tận tâm và vui vẻ với trẻ em. Vùng St Albans, Taylor Lakes.

Nhận giữ trẻ tại nhà, đưa đón đi học và có giữ trẻ ngoài giờ linh động ở các vùng Thomastown, Lalor, Epping. Giáo viên có bằng cấp và kinh nghiệm trong ngành Childcare và Sư phạm. Môi trường chuyên nghiệp, giáo viên tận tâm, yêu trẻ, giúp trẻ hoà nhập nhanh. Hỗ trợ phụ huynh hoàn tất thủ tục trợ cấp Centerlink cho trẻ nhanh chóng (đến 100%).

NHÀ & PHÒNG CHO THUÊ

T1577

Giáo Sư dạy Truờng Úc nhận dạy kèm từ lớp 2 cho tới lớp 12. Có sách bài tập homework và luyện thi. T11/17

DẠY ĐÀN PIANO

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

T1583

Tieán Só daïy Anh Vaên vaø Toaùn

DẠY KÈM

T1507

NHAÄN DAÏY KEØM Dạy kèm một-một và nhóm nhỏ, dưới 4 học sinh/nhóm. Nhận dạy tất cả các môn (Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, ESL, Việt ngữ, ...) từ Prep đến lớp 10, ĐẶC BIỆT luyện thi VCE. Nhận dạy tại trung tâm đối diện Clayton Station hoặc dạy kèm tại nhà và thư viện gần nhà. Đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm.

-

T540

Thầy Trí Liêm - Cô Kim Chương với hơn 30 năm chuyên dạy Toán - Anh văn.

Dạy kèm Toán, Vật lý, Hóa học và tiếng Anh. Dạy theo từng nhóm nhỏ, chỉ với 3 học sinh/ nhóm. Luyện thi để vào trường Melbourne High, McRod, đặc biệt là luyện thi cho VCE. Nhận dạy ở các vùng Footscray, Sunshine, Taylor Lakes, Caroline Springs, Richmond, Preston, Broadmeadow, Altona. Xin liên lạc Mr Nguyễn, Sussan, Effie qua số: T7/17

CHUYÊN DẠY: Specialist Maths, Maths Method, Further Maths, English VCE. Luyện viết Essay - Grammar. GIẢNG DẠY:

DẠY KÈM CHUYÊN KÈM TOÁN VCE Dạy kèm toán (Methods and Specialist) lớp 11-12, đã có nhiều học sinh đạt điểm 45+. Cựu học sinh Melbourne High ATAR 99.00 và đạt điểm toán Study Score 50. Hiện là sinh viên Melbourne Uni.

Xin liên lạc:

LỚP HỌC CHO MỌI LỨA TUỔI

DẠY NHẠC

T1544

LỚP DẠY NHẠC

Dạy đàn Piano ở vùng South Eastern Suburbs: Dandenong, Noble Park, Mulgrave, Springvale.

-

T1585

PIANO LESSON

CHASINGSOUND.COM.AU

0402 568 938

-

47

T79

DẠY NHẠC 184A BARKLY STREET

VIETNEWS

ISSUE 1594

T1586

Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

Giá $7/tuần hoặc $30 cho 5 tuần Xin gọi số 0422 139 543 hoặc email: sales@vietnews.com.au


48 VIETNEWS

Viet-News Úc - Issue 1110

SỐ BÁO 1594Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18 Tuần Lễ từ 27.10.07 - 02.11.07 9

THỂ THAO

Vòng 29 Ngoại hạng Anh: Liverpool, Man Utd và Tottenham cùng thắng; Chelsea thua Man City đẩy xa khỏi Top 4, kém đội xếp thứ tư là Tottenham Hotspur tới 5 điểm, đội vừa thắng Huddersfield Town 2-0 trên sân nhà.

BÓNG ĐÁ - NGOẠI HẠNG ANH

Salah ghi bàn, Liverpool thắng New Castle 2-0 Chủ nhà Liverpool sớm áp đảo Newcastle và liên tiếp dồn ép đội khách bằng những cơ hội nguy hiểm. Newcastle chơi phòng ngự dày đặc và đứng vững đến gần hết hiệp 1, khi Chamberlain có pha kiến tạo cho Salah xâu kim thủ môn Dubravka mở tỷ số. Đội khách suýt có bàn gỡ khi cú sút căng của Diame trước giờ nghỉ giải lao đã bị thủ môn Karius xuất sắc cản phá. Đội chủ nhà sớm kết liễu đối thủ ở đầu hiệp hai. Firmino có pha đi bóng kỹ thuật và chọc khe chính xác cho Sadio Mane băng xuống ghi bàn. Chiến thắng 2-0 chung cuộc cho đội chủ nhà Liverpool.

Bernardo ghi bàn, Man City đẩy Chelsea ra xa khỏi Top 4 Tiếp Chelsea , đội chủ nhà Man City hoàn toàn áp đảo thế trận. Trong 30 phút đầu, cầu môn đội khách đã ít nhất 3 lần bị chao đảo

Matic ghi bàn quyết định, MU ngược dòng thắng Crystal Palace

trước các pha tấn công và các cú sút sấm sét của Aguero, Bernardo và Sane. Đầu hiệp 2, David Silva căng ngang bóng bên cánh trái cho Bernardo Silva đệm bóng mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn nhưng Chelsea không thể tổ chức các đợt phản công trước sức ép rất lớn của đội chủ nhà. Gần cuối trận, HLV Conte tung cả Morata và Giroud vào sân và suýt san bằng tỷ số khi Alonso có cú sút xa, bóng bay chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà. Thắng tối thiểu nhà đương kim vô địch, Man City bỏ rơi nhóm xếp sau và đã đến rất gần ngôi vô địch. Thua trận, Chelsea bị

Tiếp MU, đội chủ nhà Crystal Palace chơi vô cùng hưng phấn, họ chơi đôi công, tạo ra những cơ hội tốt và sớm có bàn thắng của Townsend. MU cố đẩy cao đội hình nhưng vấp phải sự truy cản quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà. Đầu hiệp 2, MU nhận thêm một "gáo nước lạnh" khi Aanholt sút tung lưới De Gea. Không còn gì để mất, HLV Mourinho xua quân lên tấn công ào ạt. Smalling có pha đánh đầu rút ngắn tỷ số. MU lên tinh thần, liên tục tổ chức vây hãm khung thành Palace và rồi Lukaku cũng thành công với pha dứt điểm cận thành san bằng tỷ số. "Quỷ đỏ" càng chơi càng máu lửa. Cuối trận, Matic sút xa ghi bàn hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.Thắng Crystal Palace 3-2, MU có 62 điểm đòi lại vị trí thứ 2 bị Liverpool (60 điểm) chiếm 1 ngày trước đó.

Vòng 27 La Liga: Real thắng, Atletico bị Barcelona đánh bại BÓNG ĐÁ - TÂY BAN NHA

Ronaldo ghi 2 bàn, Real Madrid thắng Getafe 3-1 Trận đấu trên sân Bernabeu "nóng" ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi quyết liệt có phần thô bạo của Getafe không thể làm nhụt chí các cầu thủ đội chủ nhà Real. Giữa hiệp 1, Gareth Bale volley ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Cuối hiệp, Ronaldo gia tăng tỉ số bằng pha xử lí và dứt điểm đẳng cấp, Đây là bàn thắng thứ 300 của CR7 ở La Liga. Sang hiệp 2, Getafe tiếp tục gặp vận rủi khi Loic Remy bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên trong thế thiếu người, đội khách bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt. Phút 65, Nacho phạm lỗi trong vòng cấm địa, tạo điều kiện để Portillo đánh bại Keylor Navas trên chấm 11m. Đó cũng là tất cả những gì mà thầy trò José Bordalás làm được ở trận đấu này. Phút 78, Ronaldo hoàn tất cú đúp của riêng mình

với cú đánh đầu dũng mãnh, đồng thời ấn định chiến thắng 3-1 cho Real..

Messi sút phạt ghi bàn, Barcelona đánh bại Atletico Làm khách trên sân Nou Camp, các học trò của HLV Simeone không ngần ngại đá rát, phạm lỗi để ngăn cản sức mạnh của bộ ba tấn công Messi - Suarez - Coutinho bên phía đối thủ. Dẫu vậy, Barca vẫn nắm giữ thế trận tốt trong hiệp 1. Phút 25, Messi bị Partey cài chân phạm lỗi và tiền đạo mang áo số 10 của Barca có cú sút phạt chân trái tuyệt hảo mở tỉ số cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, cả Suarez và Coutinho đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể có thêm bàn thắng cho Barca. Sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng hơn khi Barca chủ động giảm nhịp độ tấn công. Tuy vậy, những tình huống đáng chú ý vẫn diễn ra liên quan đến những bàn thắng hụt của cả hai đội. Cả Luis Suarez và cầu thủ vào

"Neymar bị một vết nứt ở xương số năm bàn chân bên phải và một vết nứt lớn hơn ở xương giữa bàn chân. Cuộc phẫu thuật cho anh ấy sẽ diễn ra tại Belo Horizonte", bác sĩ Rodrigo Lasmar thông báo với Globo TV ngay khi đặt chân xuống Rio De Janeiro.

sân từ ghế dự bị Kevin Gameiro đều lần lượt làm tung lưới khung thành đối phương nhưng không được trọng tài chính Jesus Gil công nhận bàn thắng ở các phút 76 và 86 vì những lỗi việt vị của Suarez và Diego Costa. Barca bảo toàn thành công chiến tích thắng tối thiểu nhưng điều đó là quá đủ để họ giữ vững ngôi dẫn đầu, gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng La Liga là chính Atletico Madrid lên thành 8 điểm để đưa thầy trò Valverde tiến dài thêm một bước đến ngôi vô địch năm nay.

thuật, khi chúng tôi có thêm xét nghiệm từ bàn chân của anh ấy. Neymar hiện rất buồn nhưng hiểu rằng không còn cách nào khác ngoài việc chạy đua với thời gian".

Cũng theo chẩn đoán ban đầu của vị bác sĩ Đội tuyển Brazil, cầu thủ đắt giá nhất thế giới có nguy cơ nghỉ ba tháng, thay vì tám tuần như những gì ông Neymar Sr., cha của tiền đạo PSG vô tình tiết lộ.

bác sĩ Lasmar, bất kỳ thất bại nào trong việc phục hồi chấn thương cho Neymar đều khiến khả năng dự World Cup 2018 của tiền đạo 26 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lasmar cũng bỏ ngỏ khả năng, liệu cựu cầu thủ Barca có thể trở lại vào cuối mùa 2017-2018 hay không.

Neymar bị chấn thương hôm 25/2, trong chiến thắng 3-0 của PSG trước Marseille tại vòng 27 Ligue 1. Anh bị đau khi trận đấu còn 10 phút và ôm mặt lộ vẻ đau đớn. Theo

"Chúng tôi chưa thể dự báo chính xác về thời điểm trở lại của Neymar. Có thể là hai tháng rưỡi, ba tháng, hoặc lâu hơn", Lasmar thổ lộ. "Mọi thứ chỉ được xác định cụ thể sau ca phẫu

Nadal “tham lam”, đánh cả đơn lẫn đôi ở Indian Wells Masters QUẦN VỢT - Rafael Nadal sẽ tham dự cả nội dung đơn nam và đôi nam tại Indian Wells sẽ diễn ra vào tuần tới. Người sẽ đánh cặp với Rafael Nadal là Pablo Carreno Busta đồng hương người Tây Ban Nha. Cặp đôi này đã từng là đồng đội của nhau ở 2 giải đấu trước đây. Tại Indian Wells cách đây 3 năm, Nadal và Busta đã dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước cặp đôi Simone Bolelli và Fabio Fognini của Ý.

Dính đa chấn thương, ngày trở lại của Djokovic vẫn còn rất xa QUẦN VỢT - Theo tiết lộ của cựu HLV Boris Becker, Nole không chỉ phải đối mặt với vấn đề ở khuỷu tay. "Djokovic đang gặp những vấn đề nghiêm trọng. Anh ấy bị đau ở khuỷu tay nhưng cổ chân cũng có vấn đề. Nole sẽ không theo kịp cường độ của một trận đấu đỉnh cao và tiếp tục phải điều trị", Becker phát biểu tại buổi lễ Laureus 2018.

Mayweather và bạn gái 8 năm đâm đơn kiện nhau QUYỀN ANH - Tòa án Thượng thẩm Los Angeles đã nhận được đơn tố giác lần thứ 3 của Shantel Jackson khi vị hôn thê cũ của Floyd Mayweather kiện “độc cô cầu bại” nhiều tội. Trong đơn kiện, Jackson mô tả bạn trai cũ đã cố tình bóp cổ, dí súng vào đầu và thậm chí bắt mình phải phá thai. Trong khi ấy, Mayweather kiện ngược lại Jackson rằng anh đã bị bạn gái cũ ăn trộm rất nhiều tiền trong thời gian họ còn đầu ấp tay gối.

Hoa hậu làng golf Michelle Wie vô địch đầu tiên sau gần 4 năm

Neymar có nguy cơ bị lỡ hẹn World Cup 2018 BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI Tiền đạo của Paris Saint Germain được dự báo cần ba tháng để hồi phục, và không chắc kịp lấy lại phong độ trước tháng Sáu.

TIN VAÉN THEÅ THAO

Trước đó, bác sĩ ở Đội tuyển Brazil và PSG đã nổ ra tranh cãi lớn về chấn thương của Neymar. Đội bóng thủ đô Paris muốn làm hết sức có thể để ngăn Neymar lên bàn mổ. Họ muốn ngôi sao số một có mặt trong những trận quan trọng tại Champions League, trước mắt là giúp PSG lật ngược thế cờ ở vòng 1/8, khi đang bị Real Madrid dẫn 3-1. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cũng gây sức ép ngược trở lại. Họ muốn Neymar dẫn dắt đội hình nhiều tài năng như Philippe Coutinho, Willian, Roberto Firmino, Casemiro đến ngôi vương ở World Cup 2018. Tại World Cup 2014, "tiểu Pele" đã vắng mặt ở bán kết vì chấn thương lưng, sau đó Brazil đã thua Đức với tỷ số nặng nề 1-7.

GOLF - Michelle Wie bước vào vòng cuối tại Singapore với khoảng cách năm gậy so với người dẫn đầu Danielle Kang. Cơ hội vô địch với Wie vẫn rất nhỏ sau chín hố đầu. Sự khác biệt đến ở chín hố sau. Wie ghi thêm bốn birdie để có cả thảy bảy hố âm gậy trong cả vòng. Trong đó, điểm nhấn là cú đẩy xuất sắc từ khoảng cách hơn 10 mét ở hố cuối, để ghi birdie quyết định chức vô địch.

Đua xe F1 có thể được tổ chức tại… Việt Nam ĐUA XE F1 - Theo ông Bernie Ecclestone, cựu Chủ tịch F1, Việt Nam hoàn toàn có thể đăng cai một giải đua Công thức 1 vào năm 2020. Báo chí Anh cho rằng, Việt Nam hiện là ứng viên sáng giá nhất có khả năng nhận quyền đăng cai tổ chức một chặng đua F1 trong tương lai gần để khu vực Đông Nam Á vẫn có 2 chặng đua (cùng chặng đua đêm nổi tiếng ở Singapore). Bởi vì Malaysia GP sẽ đóng cửa sau khi kết thúc mùa giải 2018.

“Usain Bolt mới” đăng quang cự ly 60m ĐIỀN KINH Christian Coleman, VĐV điền kinh người Mỹ đã được so sánh với Usain Bolt sau khi tham dự Olympic 2016, mới đây đã giành chiến thắng áp đảo ở cự ly 60m tại giải điền kinh trong nhà thế giới tổ chức ở Birmingham, Anh. Coleman đoạt HCV với thành tích 6.37 giây, suýt chút nữa ngang bằng với kỷ lục thế giới 6.34 giây do chính anh phá vỡ cách đây chưa đầy 1 tháng.


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

Shaun Ma 0411 465 073 (Director)

Dennis Tiong 0409 502 302 (Nói tiếng Anh, Hoa & Thượng Hải)

Vivien Tan 0420 479 632

(Nói tiếng Anh, Quảng Đông & Quan Thoại)

John Truong 0469 427 888

49

Tony Truong 0423 085 195

(Thông dịch - Nói tiếng Việt, Anh, Hoa & Quảng)

(Nói tiếng Việt, Anh, Hoa & Quảng)

Để biết thêm các shop khác đang cần sang, xin vui lòng liên lạc (03) 9899 8848 Best Property là một công ty có 20 năm kinh nghiệm phong phú, kinh doanh đại lý chuyên nghiệp, uy tín và tỷ lệ thành công rất tốt. Quan niệm và nguyên tắc của công ty là đối đãi quý khách thành thật và công bình. Đội nhóm chuyên nghiệp sẽ cung cấp và phục vụ cho quý vị thật sự toàn vẹn, cả đầu tư di dân (cũng như 188, 132, v.v...). Đội ngũ nhân viên chúng tôi rất nhiệt tình và vui lòng đón chào quý vị điện thoại hỏi thăm các vấn đề.

Recruiting Business Brokers We are now recruiting Business Sale Agents to meet our expansion programme in Melbourne. Applicant must have at least one to two years relevant experience in business or commercial sale; or as operator of any retail business in Australia. The applicant should possess entrepreneur spirit; enjoy meeting people; energetic, with good working attitude and commitment. Able to communicate in Vietnamese language is an added advantage. Successful candidate will receive a remuneration package that includes attractive commission and bonuses. Please call Dennis/Shaun @ 0409502302/0411465073 for an interview or email your resume to ma_xun@hotmail.com

Charcoal chicken and take away

Fish & Chips

Cigarette & Gift

Fish & Chips

Bottle Shop

Bottle shop

Bottle shop

Thu nhập: $45,000/ tuần

Thu nhập: $8,000/ tuần

Thu nhập: $10,000 mỗi tuần

Thu nhập: $50,000 mỗi tuần

Thu nhập: $25,000 mỗi tuần

Giá sang: $250,000+SAV

Giá sang: $100,000+SAV

Giá sang: $180,000 + SAV

Giá sang: $1,000,000 + SAV

Giá sang: $480,000 + SAV

Địa điểm: Vùng Đông Nam

Địa điểm: Vùng Đông Nam

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía Tây

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: MG709-21

Reference: SM710-01

Reference: AN705-01

Reference: SM612-01

Reference: SM612-03

Wedding & party supply

Sushi shop

CAFE & Mobile Phone Repairs SANDWICH SHOP & Accessory Shop

Fish & Chips

Thu nhập: $400,000/ năm

Thu nhập: $7,000/ tuần

Thu nhập: $7,000/ tuần

Thu nhập: $7,000 mỗi tuần

Thu nhập: $5,500 mỗi tuần

Giá sang: $200,000+SAV

Giá sang: $150,000 + SAV

Giá sang: $219,000 + SAV

Giá sang: $265,000 + SAV

Giá sang: $135,000(thương lượng) + SAV

Địa điểm: Vùng ngoại ô phía Tây

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Bắc

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía Đông Nam

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: SM604-02

Reference: VT802-02

Reference: SM709-09

Reference: SM605-02

Reference: SM709-06

Dry Cleaning

IGA Supermarket

Cigarette & Gift

Milk Bar + Sandwich Bar

Coin Laundry + Cigarette

Thu nhập: $5,500 mỗi tuần

Thu nhập: $12,000 mỗi tuần

Thu nhập: $120,000/năm (Net)

Thu nhập: $50,000 mỗi tuần

Thu nhập: $45,000 mỗi tuần

Thu nhập: $15,000 mỗi tuần

Thu nhập: 10,000 mỗi tuần

Giá sang: $65,000 + SAV

Giá sang: $180,000 + SAV

Giá sang: 248,000(thương lượng)

Giá sang: $700,000

Giá sang: $250,000 + SAV

Giá sang: $350,000 + SAV

Giá sang: $320,000

Địa điểm: Vùng phía tây nam

Địa điểm: Vùng phía Đông Nam

Địa điểm: Vùng phía bắc

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng Đông Nam

Địa điểm: Vùng Tây Bắc

Địa điểm: Vùng phía đông

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: SM710-03

Reference: MG707-11

Reference: SM610-03

Reference: SM705-03

Reference: MG709-21

Reference: SM603-01

Reference: SM710-02

Milk Bar

Kitchen & Homeware Shop

Ronaldo vẫn mãi miết đi tìm bàn thắng

Bottle Shop

Bottle Shop

Cigarette & Bottle Shop

Lollies & Chocolate

Wedding dressing & services

Thu nhập: $8,000 mỗi tuần

Thu nhập: $7,000 (trung bình)

Thu nhập: $13,500 mỗi tuần

Thu nhập: $5,000 mỗi tuần

Thu nhập: $33,000 mỗi tuần

Thu nhập: $7,500

Thu nhập: $60,000 (net) mỗi năm

Giá sang: $50,000 + SAV

Giá sang: $85,000 + SAV

Giá sang: $250,000 + SAV

Giá sang: $50,000 + SAV

Giá sang: $200,000 + SAV

Giá sang: $180,000

Giá sang: $60,000 + SAV

Địa điểm: Vùng phía đông

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Đông Nam

Địa điểm: Vùng phía Bắc

Địa điểm: Vùng phía Đông

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: VT709-01

Reference: SM711-02

Reference: AN706-01

Reference: VT801-01

Reference: SM702-11

Reference: VT608-3

Reference: SM802-04

Vietnamese Restaurant

Sushi+Japanese Restaurant

Foodworks Supermarket

Asian Grocery

Asian Grocery

Ice Cream Shop

Tattslotto & Newsagency

Thu nhập: $10,000/ tuần

Thu nhập: $12,000 mỗi tuần

Thu nhập: $50,000 mỗi tuần

Thu nhập: $11,000 mỗi tuần

Thu nhập: $9,000/ tuần

Thu nhập: $6,000 (trung bình) mỗi tuần

Giá thuê: $4k/tuần+$70k Com./năm

Giá sang: $290,000 + SAV

Giá sang: $100,000 + SAV

Giá sang: $850,000

Giá sang: $200,000 + SAV

Giá sang: $180,000 + SAV

Giá sang: $150,000+SAV

Giá sang: $230,000 + SAV

Địa điểm: Vùng phía Tây Bắc

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía đông

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Bắc

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Reference: SM701-03

Reference: VT801-03

Reference: SM703-02

Reference: SM712-01

Reference: SM602-06

Reference: SM711-01

Reference: VT703-3

Milk Bar

Asian Restaurant

Café & Sandwich Shop

Chinese Restaurant

Fish & Chips

Asian Grocery

Asian Grocery/ Convenience store

Thu nhập: $8,000 mỗi tuần

Thu nhập: $40,000 mỗi tuần

Thu nhập: $12,000/ tuần

Thu nhập: $6,000 mỗi tuần

Thu nhập: $7,000 mỗi tuần

Thu nhập: $28,000/ tuần

Thu nhập: $7,200/ tuần

Giá sang: $125,000 + SAV

Giá sang: $800,000 + SAV

Giá sang: $195,000 + SAV

Giá sang: $125,000+ SAV

Giá sang: $90,000 + SAV

Giá sang: $220,000

Giá sang: $130,000 + SAV

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Melbourne CBD

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía đông nam

Địa điểm: City

Địa điểm: North Melbourne

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: SM801-01

Reference: TT712-01

Reference: SM701-04

Reference: SM802-0

Reference: MG705-01

Reference: VT609-6

Reference: SM604-07

Meat Processing Factory

Bakery Shop

Advertise board maker

Asian Restaurant + Take Away

Bottle Shop

Fish & Chips

IGA Supermarket

Thu nhập: $26,000 mỗi tuần

Thu nhập: $10,000 mỗi tuần

Thu nhập: $350,000 mỗi năm

Thu nhập: $18,000 mỗi tuần

Thu nhập: $12,000 mỗi tuần

Thu nhập: $9,000 mỗi tuần

Đặc điểm: $21,000 mỗi tuần

Giá sang: $230,000 + SAV

Giá sang: $320,000 + SAV

Giá sang: $300,000 + SAV

Giá sang: $280,000 + SAV

Giá sang: $168,000+SAV

Giá sang: $250,000+SAV

Giá sang: $400,000 + SAV

Địa điểm: Vùng phía Bắc

Địa điểm: Vùng phía Tây

Địa điểm: Vùng phía bắc

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía đông

Địa điểm: Vùng phía tây

Địa điểm: Vùng phía Tây Bắc

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: SM712-03

Reference: SM704-09

Reference: SM705-01

Reference: T703-02

Reference: SM604-05

Reference: SM701-05

Reference: SM701-06

Fresh Seafood Shop

Café

Café & Asian Restaurant Sandwich Shhop

Fresh Seafood Shop

$2 & Variety Shop

Chinese Restaurant

Thu nhập: $10,000 mỗi tuần

Thu nhập: $10,000 mỗi tuần

Thu nhập: $5,000 mỗi tuần

Thu nhập: $13,000 mỗi tuần

Thu nhập: $20,000 mỗi tuần

Thu nhập: $10,000 mỗi tuần

Thu nhập: $14,000 mỗi tuần

Giá sang: $160,000 + SAV

Giá sang: $150,000 (thương lượng)

Giá sang: $65,000 + SAV

Giá sang: $250,000 + SAV

Giá sang: $300,000

Giá sang: $100,000+SAV

Giá sang: $280,000+SAV

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Vùng phía Đông

Địa điểm: Melb CBD

Địa điểm: Vùng phía bắc

Địa điểm: Vùng Tây Bắc

Địa điểm: Vùng phía tây

Địa điểm: Vùng Tây Bắc

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Vivien Tan 0420479632

Liên lạc: Peter Truong 0402395741

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Liên lạc: Shaun Ma 0411465073

Reference: VT801-04

Reference: VT608-7

Reference: TT801-02

Reference: SM712-02

Reference: SM603-07

Reference: SM711-03

Reference: SM603-04

Suite 1412, Level 14, 401 Docklands Drive, Docklands, Vic 3008 | Tel: (03) 9899 8848 | www. bestpropertyaustralia.com


50 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594Chưa kể, giữa showbiz hỗn loạn, vàng thau lẫn lộn, một người đứng lên tố cáo bị quấy rối tình dục có thể bị cả dàn “anh hùng bàn phím” ném đá và khép tội tự tạo scandal để gây chú ý, hâm nóng tên tuổi. Khi những trò quấy rối, gạ tình, đổi chác cùng nhau bị đè nén trong sự im lặng vì những sợ hãi và dè chừng, giữa showbiz Việt đã nảy sinh “muôn hình vạn trạng” những biến tướng của tình - tiền.

Sự biến tướng của những án tình dục ở showbiz Việt

QUẤY RỐI TÌNH DỤC Ở SHOWBIZ VIỆT: SỰ IM LẶNG VÀ KẺ ĐỒNG LÕA Khác với Hollywood hay Kbiz, showbiz Việt có rất ít lời tố cáo chỉ đích danh, kể đúng tội một kẻ quấy rối tình dục. Các nạn nhân vẫn cùng nhau đứng trong bóng tối và im lặng. Trước khi bị bắt ở Mỹ vào tháng 3/2016 vì tội lạm dụng tình dục trẻ em, Minh Béo có một lý lịch trong sạch ở showbiz Việt. Chỉ đến khi anh ta bị bắt tạm giam đợi ngày ra tòa, một hai lời tố cáo mới rụt rè xuất hiện trên mạng xã hội. Những người lên tiếng bày tỏ ý rằng họ không bất ngờ khi Minh Béo bị bắt, bởi đã từ lâu anh này đã dùng đủ trò bẩn gạ tình các nghệ sĩ trẻ, nhưng chưa bị lôi ra ánh sáng. Có nghĩa là trước khi bị bắt ở Mỹ, Minh Béo đã có khoảng thời gian dài “tung hoành” ở showbiz Việt. Đã có nhiều người là nạn nhân của những trò sàm sỡ, quấy rối, gạ tình của anh ta… Nhưng không ai lên tiếng tố cáo. Những làn sóng tố cáo tội ác tình dục trên diện rộng trải dài mạnh mẽ khắp Hollywood và giới giải trí Nam Hàn đang khiến thế giới rúng động. Ở showbiz Việt, hầu như chưa từng có lời tố cáo chỉ đích danh, chưa từng có bản án vạch trần đúng tội một kẻ quấy rối tình dục giống như thế. Vì sao?

Sống trong sự sợ hãi Ở showbiz Việt, một câu hỏi thẳng về chuyện bị quấy rối tình dục, gạ tình đổi vai diễn… sẽ khiến tất cả các ca sĩ, diễn viên, người mẫu trẻ tuổi (và cả có bề dày kinh nghiệm) đều ngại ngần, né tránh. Hầu hết đều từ chối trả lời. Đã có một vài bức xúc, một vài cá nhân “tức nước vỡ bờ”, nhưng hầu như những lời tố cáo chỉ dừng lại ở mức chung chung, rằng có một đạo diễn A, một nhạc sĩ B, một bầu sô C, một đại gia D từng gạ tình họ, từng có hành vi sàm sỡ, từng trả hàng trăm ngàn USD để được tiếp cận với họ… Những câu chuyện gần như không mang tính chất tố cáo, mà mang tính kể lể nhiều hơn. Để tố cáo đích danh một kẻ xâm hại tình dục trong showbiz là điều không dễ dàng. Một nữ diễn viên trẻ xin giấu tên từng cho

biết: “Chuyện gạ tình đổi vai diễn không thiếu ở showbiz, nhưng tố cáo để làm gì? Tôi và họ vẫn còn phải gặp lại nhau. Thế giới showbiz nhỏ bé. Tố cáo họ xong, liệu tôi có thể tiếp tục làm nghề không? Liệu tôi có thể nhận thêm vai diễn không? Chưa kể, “họ” nhiều vô kể. Tố cáo người này, một người khác sẽ xuất hiện. Và chuyện sẽ lại như cũ”. Ông bầu Phúc Nguyễn - người tạo nền móng sự nghiệp cho người mẫu Ngọc Tình, hoa hậu Phạm Hương, á hậu Hoàng My lại đưa quan điểm: “Tất cả các diễn viên, người mẫu khi bước vào nghề đã hơn 18 tuổi. Với những người trên 18 tuổi sao có thể dùng từ lạm dụng tình dục hay xâm hại? Họ đã có thể quyết định và lựa chọn. Và hầu hết đều chấp nhận đánh đổi”.

Phải đến khi siêu mẫu Ngọc Thúy lôi cả chồng cũ và bố mẹ đẻ vào cuộc chiến tranh giành tài sản giữa tòa án, những câu chuyện đại gia - chân dài mới được bàn tán xôn xao khắp showbiz. Các thương vụ tình - tiền từ đây mới hé lộ muôn vàn bí mật. Những lời đề nghị “đi chơi với anh sẽ có xe”, “đi du lịch với anh, em sẽ nhận vài nghìn đô”... không còn bị cho là “quấy rối”, là “đề nghị khiếm nhã” nữa, mà đã được hợp thức hóa. Những cuộc ngã giá, những bản hợp đồng tình ái ký kết, những cuộc đánh đổi đã không còn đơn thuần là câu chuyện đầu môi trêu đùa bỡn cợt, không còn là lời đề nghị xác thịt khiếm nhã, mà đã được nâng tầm lên một “đẳng cấp” mới. “Đẳng cấp” ấy tinh vi đến mức nào, “choáng váng” ra sao, phải đến phiên tòa kiện tụng giữa đại gia Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, dư luận mới được dịp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra, bấy lâu nay vẫn tồn tại thứ được đặt tên là hợp đồng tình dục ở showbiz Việt. Không mấy ai lên tiếng, không mấy ai đưa nhau ra tòa vì bản chất của những hợp đồng kiểu này, vì những hệ lụy tai tiếng mà nó mang lại. Thêm một lý do nữa để sự im lặng kéo dài.

“Họ” với ông bầu Phúc Nguyễn là các diễn viên trẻ, người mẫu trẻ, khi quyết tâm có được danh tiếng, tiền bạc, sẽ sẵn sàng đánh đổi thân xác để có được cơ hội bước vào showbiz. Khi đã chấp nhận đánh đổi, chấp nhận là một phần của thế giới ấy, thì việc lên tiếng tố cáo là… xa xỉ. Cũng khác với Hollywood và Kbiz, một nhà sản xuất lừng danh, một ngôi sao sáng giá đều có thể bị hủy hoại, sụp đổ vì một bê bối tình dục, ở showbiz Việt, nhiều ngôi sao vẫn sáng lên nhờ scandal. Khán giả dễ tha thứ, dư luận không quá khắt khe, nghiệt ngã, nhiều ngôi sao Việt còn thản nhiên tự gây scandal để gây chú ý. Trước khi Minh Béo ra tù, văn hóa tẩy chay chưa từng tồn tại ở giới giải trí Việt. Danh hài Hiệp “Gà” vẫn có thể đi diễn ngay sau khi ra tù vì buôn bán, tàng trữ ma túy. Sau những thông tin rúng động về bữa tiệc sinh nhật thác loạn, ca sĩ Ngọc Sơn vẫn hoạt động nghề bền bỉ. Nếu ngôi sao vẫn là ngôi sao sau một lời tố cáo dơ bẩn về quấy rối tình dục, vẫn có thể làm phim, vẫn có thể đứng trên sân khấu diễn những câu chuyện đẹp đẽ về cuộc đời, thì lời tố cáo là vô nghĩa. Ai sẽ đủ dũng cảm để đứng lên nói một lời tố cáo mạnh mẽ nhưng không có giá trị?

Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga từng có thỏa thuận một hợp đồng tình ái Có cả những á hậu, hoa hậu, diễn viên sẵn sàng làm “vợ bé” không danh phận cho những đại gia đã có gia đình. Những “biến tướng” của sự đánh đổi, im lặng đã được chuyển thành con chữ, thành hợp đồng có tính pháp lý, ràng buộc đôi bên một cách chuyên nghiệp hơn. Giờ đây, ở showbiz, tình dục đã được hợp đồng hóa. Do đó, có lẽ sự im lặng sẽ còn kéo dài. Vbiz khác Kbiz và Hollywood. Ở đây, người ta chưa tìm thấy lý do đủ mạnh mẽ để lên tiếng tố cáo đích danh một tội phạm tình dục. Hoặc có thể, người ta chưa thấy cần thiết việc đưa một tội ác tình dục phơi bày ra ánh sáng. Đôi khi, sự im lặng vẫn bị kết án là kẻ đồng lõa.

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

MINH TUYẾT: ‘CA SĨ ÍT BỊ QUẤY RỐI, LẠM DỤNG TÌNH DỤC HƠN DIỄN VIÊN’ Ca sĩ Minh Tuyết đã thẳng thắn bày tỏ về câu chuyện lạm dụng, quấy rối tình dục - một vấn vạn được cho là tồn tại trong giới showbiz và đã làm rúng động Hollywood cũng như Kbiz thời gian gần đây. - Gần đây, Hollywood và Kbiz rúng động khi nhiều nghệ sĩ, ngôi sao tố cáo đích danh kẻ quấy rối tình dục. Là một ca sĩ vẫn được nhận xét là sexy, bốc lửa ở thị trường âm nhạc hải ngoại, xin được hỏi thẳng chị đã bao giờ gặp phải những tình huống khó xử, khiếm nhã? - Thật sự là nếu ai chưa tiếp xúc với Minh Tuyết sẽ nghĩ tôi là người phóng khoáng, cởi mở vì trông tôi có phần dữ dội. Nhưng ai từng hợp tác, quen biết như Quang Dũng, Bằng Kiều thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác. Tôi nhìn vậy nhưng lại rất chỉn chu, thậm chí ngại giao tiếp. Tôi cũng nhận thấy mình là một người có cá tính mạnh trong vấn đề quyết định công việc cũng như sự nghiệp của mình. Từ cả trong nghề lẫn cuộc sống, tôi đều đi lên bằng chính bản thân mình, không dựa dẫm vào ai. Quan điểm của tôi là không ai cho không ai cái gì, do vậy, đi mà cứ dựa vào người khác hoài thì khi người ta bỏ mình ra, mình sẽ té ngay lập tức. Thế nên, tôi không thích dựa vào ai để đi lên. Nhưng tôi cũng biết nhiều, nghe nhiều, đặc biệt là trong nghề điện ảnh câu chuyện đó là có. Tất nhiên, không phán xét được là đúng hay sai vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, và cũng có lựa chọn khác nhau trong việc tìm cách để vượt qua. - Chị nhấn mạnh về nghề điện ảnh, vẻ như vấn nạn quấy rối, lạm dụng ở thị trường biểu diễn âm nhạc sẽ ít hơn? - Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc sẽ ít bị hơn vì âm nhạc còn là tình cảm, cảm xúc. Ca sĩ cặp với nhạc sĩ, có thể vì họ đến với nhau trong sự đồng điệu về âm nhạc và không nghĩ xa đến những điều khác. Họ giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Âm nhạc là một chặng đường. Điện ảnh thì khác nên vấn đề ấy sẽ nhiều hơn, một đạo diễn nay làm phim này, mai lại làm phim khác với những kịch bản khác nhau, nhân vật khác nhau và đòi hỏi diễn viên cũng phải khác nhau. - Thế còn sự săn đón của những người hâm mộ là đại gia cùng những món quà đắt tiền mà họ không ngại đáp ứng? Thời tuổi trẻ, chị hẳn cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó, và chị đã xử lý thế nào? - Tôi đi hát nhiều nên chuyện đó là phải có rồi. Nhưng tôi là một người mà như tôi đã nói, rất ngại giao tiếp. Nhiều đồng nghiệp bảo lâu lâu mới thấy tôi đi ăn sau show. Sau show event, đơn vị tổ chức, bầu show thường hay mời nghệ sĩ đi ăn. Anh Bằng Kiều cũng hay bảo “Sau show, Tuyết đi ăn với anh nhé”, tôi thường đáp: “Em mệt quá, em ngủ nha anh”. Đó cũng là cái dở trong việc mình kết nối với mọi người, nhưng tính tôi là như vậy. Hay như lúc yêu đương thời trẻ, tôi cũng ngại khi bắt ai mua cho mình một món quà, đó là cá tính từ ngày xưa đến giờ.


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

VIETNEWS

51


52 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18SỨC KHỎE

AÛnh höôûng baát ngôø tôùi söùc khoûe khi baïn bò ... eá

Một tin thực sự buồn đối với những người đang ế , sống độc thân. Chẳng phải tìm đâu xa, chỉ một cú click chuột là bạn sẽ tìm thấy muôn vàn nghiên cứu chứng minh tác hại của sự cô đơn đến sức khỏe con người. Theo nghiên cứu, cảm giác cô đơn sẽ làm tăng nồng độ hormone stress, kéo theo là rủi ro đau tim, tiểu đường, mất trí nhớ... và nghiêm trọng nhất là khả năng tự tử tăng lên. Cảm giác cô đơn và sự tách biệt với xã hội không phải lúc nào cũng đi cùng với nhau. “Tách biệt xã hội là khi bạn thu mình lại, có rất ít quan hệ và tương tác với người xung quanh. Còn cô đơn thì thiên về cảm nhận nhiều hơn. Tức là khi sự tương tác với xã hội không được như kỳ vọng, họ sẽ thấy cô đơn”. Một người có thể sống khép kín nhưng không hề cô đơn. Họ chỉ đơn giản là thích cảm giác một mình, thích được riêng tư hơn. Nói cách khác, một người có thể sống khép kín, thu mình nhưng không hề cô đơn. Họ chỉ đơn giản là thích cảm giác một mình, riêng tư hơn. Phát hiện bất ngờ tiếp theo, đó là người già không phải là những người cô đơn nhất trong xã hội, chỉ 30% người già cảm thấy cô đơn mà thôi. “Người dưới 65 tuổi có rủi ro cô đơn cao hơn” - trích lời tiến sĩ Holt-Lunstad. “Người

ĐÔNG Y SĨ

Quảng cáo

VÕ NGỌC HÙNG

Registered Acupuncturist & Herbalist

già không nên là đối tượng duy nhất để nghiên cứu về cảm giác cô đơn”.

Làm gì để giảm được rủi ro đến từ cảm giác cô đơn? Trong một xã hội sống nhanh và gấp gáp, cảm giác cô đơn, tách biệt có lẽ nhiều người sẽ phải trải qua. Quan trọng là chúng ta sẽ đối phó với tác hại nó gây ra như thế nào. Đây là một vấn đề nan giải đối với các nhà xã hội học. Họ có thể đưa ra lời khuyên, rằng những người cô đơn nên tham dự một số chương trình kết bạn, làm việc nhóm... Tuy nhiên, sau khi khảo sát một chương trình với mô hình như vậy tại Anh, kết quả gần như không thu được gì cả. Để chống lại cảm giác cô đơn, không gì tốt hơn là tìm cho mình những người bạn tâm giao. Một số nhà khoa học cũng khuyên rằng bạn có thể tìm một vật nuôi nào đó - chó hoặc mèo chẳng hạn. Đó cũng là những biện pháp giảm stress và sự cô đơn rất tốt. Dù vậy, khoa học vẫn cần phải tìm ra phương án phù hợp, vì cô đơn thực sự có thể trở thành một căn bệnh của xã hội hiện đại. Nếu không sớm kiểm soát, chúng ta sẽ phải hối hận.

CMBA

(BHS. CM)

AACMA member

TRỊ BỊNH BẰNG THUỐC BẮC VÀ CHÂM CỨU

- Giảm giá cho quý vị cao niên - Quý vị có thể được bồi hoàn chi phí nếu có bảo hiểm tư.

Ph: (03)

9364 0576

Email: ngochungvo44@gmail.com Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.30 am-6.00 pm Thứ Bảy: 1.30 am-6.00 pm. 44 YEATS DRIVE, DELAHEY VIC 3037

MẸO CHỐNG SAY XE HIỆU QUẢ KHÔNG CẦN THUỐC

Nếu không thích uống thuốc, bạn có thể sử dụng các thực phẩm để làm giảm các triệu chứng say xe như buồn nôn, chóng mặt... 1. Gừng: Hãy nhai một miếng gừng nhỏ đã bóc vỏ thật chậm khi bắt đầu có những triệu chứng say xe như chóng mặt, buồn nôn. Để ngăn ngừa say xe, bạn có thể ăn hoặc uống trà gừng khoảng một giờ trước khi lên xe. 2. Bánh quy: Ăn 2-3 chiếc bánh quy khi bạn bắt đầu thấy buồn nôn và tiếp tục ăn chúng đến khi các triệu chứng say xe giảm. Bạn nên ăn

bánh quy loại giòn vì chúng làm giảm lượng nước bọt trong miệng. Tránh ăn bánh quy nướng, có vị cay, hành hoặc tỏi vì chúng có thể khiến các triệu chứng tồi tệ hơn. 3. Chanh: chanh tươi và nước chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp thư giãn dạ dày, giảm buồn nôn. Ăn cả miếng chanh hoặc uống nước ép khi bắt đầu cảm thấy say xe. 4. Quả olive: Olive ngăn ngừa tiết nước bọt trong miệng. Ăn một vài quả ô liu trước khi lên xe và mang thêm để phòng ngừa. 5. Bánh mì: kích thích tuyến tụy tiết ra trypsin, kết hợp với axit amin trong bánh mì làm giảm cảm giác say xe. Ngửi một mẩu bánh mì cũng giảm bớt mùi tàu xe khó chịu, ngừa buồn nôn.

CAO HUYẾT ÁP, MÁU MỠ & GAN NHIỄM MỠ KHUYẾN MÃI ACNE CLEAR MUA 1 TẶNG 1 Acne Clear có giá $35.00 + 1 hộp free = tính ra mỗi hộp chỉ có $17.50 Bảo đảm giúp người dùng chữa dứt các loại mụn bất trị : mụn bọc, mụn trúng cá, mụn độc mang lại làn da mịn màng: Đẹp da mặt, tươi nhan sắc. Sẽ trả lại tiền mua nếu không đạt yêu cầu, không hài lòng. Liều dùng: ngày 2 lần mỗi lần 2-3 viên sau khi ăn

Thuốc mẫu miễn phí được gửi đến nhà bằng bưu điện, xin quý khách vui lòng nhắn tin (tên, họ, địa chỉ, loại thuốc mẫu) vào di động 0411428777. Muốn biết thêm chi tiết, muốn tìm Đại lý gần nhất hoặc mua theo Mail order xin gọi số

0411 428 777

Email: luongtrunghung49@yahoo.com Website: www.Ausnathealth.com.au và www.bepthucduong.com

Ông Nguyễn Chước, sinh năm 1949, địa chỉ: 472/17 Khu vực Bình Trung, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, di động +84 913 617 640 mắc các bệnh Cao Huyết Áp, Máu Mỡ, Gan nhiễm Mỡ; đi Bác Sĩ khám và điều trị theo toa bác sĩ, sau một thời gian thì thường xuyên bị chóng mặt (Choáng), tê tay chân và bất tỉnh chừng 1 giây mỗi lần và xảy ra càng lúc càng nhiều; “...vì lo sợ tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc lái xe nên vào đầu năm 2009 tôi ngưng dùng các loại thuốc do Bác Sĩ cho toa và thay bằng thuốc Cholesol + Age Reviver. Sau vài tuần sử dụng thì sức khỏe hồi phục rõ rệt: các chứng bệnh lặt vặt biến mất: không còn bị tê tay chân, chóng mặt, bất tỉnh (trong 1 giây), tinh thần thơi thới, hân hoan, cơ thể tràn đầy sức khỏe, sinh lực... Năm 2010 tôi đi Bác sĩ tái khám và xin xét nghiệm máu thì các bệnh Cao Áp Huyết, Máu Mỡ, Gan Nhiễm Mỡ đều biến mất. Hiện nay tôi vẫn dùng mỗi ngày 1 viên Cholesol (thay cho thuốc hạ mỡ máu làm bằng hóa chất), thỉnh thoảng dùng 1 đợt thuốc Phục Hồi Sinh Lực (Age Reviver), ngoài ra không còn dùng các loại thuốc nào khác; tôi nhờ Ông Lương Trùng Hưng đăng báo để may ra có thể giúp ích cho người khác mắc bệnh giống tôi có thể hồi phục bằng dược thảo thiên nhiên Cholesol và Age Reviver.” Muốn biết thêm chi tiết hay muốn nhận thuốc mẫu miễn phí xin gọi điện thoại hoặc nhắn tin (tên, họ, địa chỉ) vào di động:

0411 428 777 - 0411 889 997 Email: luongtrunghung49@yahoo.com Website: www.Ausnathealth.com.au và www.bepthucduong.com


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ISSUE 1594

VIETNEWS

53


54 VIETNEWS

Đặc trang Du lịch

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18PHÖÔÏNG TÍM THÔ MOÄNG GIÖÕA LOØNG NAM PHI

Vào những ngày mùa xuân, Pretoria ngập tràn một màu tím dịu nhẹ của hàng chục ngàn cây phượng cùng đua sắc.

Chính quyền phải nhượng bộ như vậy bởi nếu họ đốn hạ toàn bộ số phượng tím trong thành phố, Pretoria sẽ mất đi một nét đặc trưng vốn có.

Vốn là thủ đô hành chính của Nam Phi, Pretoria còn mang cái tên ”thành phố hoa phượng tím” với hàng chục ngàn cây được trồng khắp các góc phố, nẻo đường, công viên hay những khu vườn.

Những cây phượng tím của thủ đô Pretoria được du nhập vào Nam Phi từ thế kỉ 19. Mặc dù có nguồn gốc từ Nam Mỹ, loài thực vật này vẫn phát triển mạnh trong khí hậu nóng ẩm của Nam Phi và có khả năng chịu hạn khá tốt.

Nằm ở vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, Pretoria có mùa xuân bắt đầu vào tháng 9 kéo dài tới tháng 11. Từ giữa cho đến cuối mùa xuân là thời điểm hoa phượng tím bắt đầu nở rộ.

loài cây này có nguy cơ gây mất cân bằng sinh thái địa phương.

Tuy phượng tím phát triển rất tốt ở nhiều vùng đất như Trung Mỹ, Nam Mỹ, Cuba, Jamaica hay một số nước châu Á, cây phượng tím vẫn được liệt vào hàng “dễ bị tổn thương” trong danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên IUCN. Theo quy định, chính quyền Pretoria được phép giữ lại tất cả số lượng cây phượng tím trong thành phố song những cây đã bị chết sẽ được thay thế bằng một cây mới khác loài.

Không chỉ có những cây phượng tím tô sắc cho Pretoria, phượng trắng cũng điểm xuyết một vài góc trên bức tranh thiên nhiên của thủ đô này.

Hai cây phượng tím đầu tiên được trồng tại một trường học nằm ở vùng Arcadia của Pretoria vào khoảng năm 1888. Kể từ đó, số lượng loài cây này bắt đầu nhân lên rộng rãi và người dân thành phố cũng trồng chúng khắp nơi. Tuy nhiên, vốn là giống ngoại lai, phượng tím chỉ được trồng dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền Nam Phi do

LỄ HỘI MÙA THU TẠI BRIGHT

Bright Autumn Festival (Bright cách Melbourne 300km)

ABN: 24 582 256 823

LIC: TA 33087

108 Cornwall Rd, Sunshine, Vic 3020 Tel: (03) 9352 5665 - Mob: 0432 199 885 Email: oceantravel11@gmail.com Ñaûm nhaän taát caû caùc dòch vuï veà du lòch.Nhaân vieân ñaày kinh nghieäm seõ saép xeáp ñeå quyù khaùch coù moät chuyeán ñi thoaûi maùi troïn veïn vôùi chi phí thaáp nhaát.

Chuyeân:

 Baùn veù maùy bay, baûo hieåm du lòch khaép theá giôùi  Chuyeån haøng hoùa veà Việt Nam giaù töø $4,5/kg

Tour 2 ngày 1 đêm

Quý vị có thể chọn đi một trong những ngày sau đây: • Thứ Bảy 7/4 & 14/4 (School holidays) • Thứ Bảy 28/4 (Nuts Festival) & 5/5 (Gala Day)

 Dòch vuï giaáy tôø, NATTI caáp 3 ñaûm traùch  Dòch vuï ñoåi ngaøy bay cho khaùch du lòch töø VN sang

Ðón khách ngày Thứ Bảy tại: • Braybrook: 6:00 giờ sáng • Richmond: 6:30 giờ sáng • Springvale: 7:00 giờ sáng • Về ngày Chủ Nhật khoảng 6 giờ chiều

 Visa khaån vaøo Vieät Nam 24/7 Mc Donald Ballarat Rd

Deer Park

GIÁ TIỀN: $220 (Người lớn) - $200 (Trẻ em dưới 10 tuổi)

Booking: Lâm Thu : 0403 472 718 – 9311 4916 Hoà Hợp Travel: 9689 8989

Footscray We’re Here

Devonshire Rd

Sunshine

Cornwall Rd

Chi phí bao gồm: • 2 ngày xe bus • 5 buổi ăn cho 2 ngày • 1 đêm motel (Phòng ngủ 3, 4 người theo yêu cầu. Nếu ngủ 2 người phải đóng thêm $50)

Cornwall Rd

THAM QUAN: • Những con đường lá vàng rất đẹp và thơ mộng của Bright vào mùa Thu • Farm hạt dẻ (Chestnut) • Farm Táo (Apple) Quý vị có thể mua tại Farm rất tươi, ngon và rẻ • Hãng rượu nho lớn và nổi tiếng của tiểu bang Victoria

 Caáp ñoåi hoä chieáu Vieät Nam ñaõ heát haïn, bò maát...

Braybrook

Monash St

Vôùi phöông chaâm: Mua chöõ tín, baùn nieàm tin, Baûo ñaûm quyù khaùch seõ haøi loøng khi ñeán vôùi OCEAN TRAVEL SERVICE

Huyønh Vieät Nhaân 0432 199 885 Kính môøi


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VÖØA ÑÖÔÏC ÑI DU LÒCH VÖØA COÙ THEÅ KIEÁM RA TIEÀN Tiếp viên hàng không

Sống trên du thuyền Nghề này đòi hỏi dạ dày của bạn phải thực sự khỏe mới có thể chịu được cảnh “bốn bể là nhà”. Nếu chịu khó, bạn có thể làm bồi bàn hoặc nhân viên vệ sinh trên du thuyền, vị trí này không đòi hỏi nhiều kiến thức hay kỹ năng. Nếu có tài lẻ hoặc trình độ cao hơn, bạn có thể làm bartender, ca sĩ, quản lý dịch vụ hoặc thậm chí là thuyền trưởng.

Thanh tra hoặc nhiếp ảnh gia khách sạn Những công ty về nơi lưu trú như Airbnb hay Sawday’s có nhiều nơi cần được chụp ảnh và kiểm tra chất lượng. Công việc này có thể cho bạn một chuyến đi châu Âu, gặp gỡ nhiều chủ nhà hay cuộc sống vi vu khắp nơi, chụp ảnh những phòng khách sạn bạn nghỉ lại…

Hướng dẫn viên du lịch Chia sẻ kiến thức về thành phố bạn đang sống cũng là một khởi đầu thú vị cho nghề hướng dẫn viên. Nếu đủ tự tin, bạn hãy lái xe đưa một nhóm người lạ khám phá khắp các ngõ phố, tìm hiểu văn hóa bản địa, khiến họ cảm thấy được chào đón… Một vài hướng dẫn viên rất thành công khi họ làm việc với

55

7 KYØ NGHÆ GIUÙP TÌM HIEÅU NGÖÔØI AÁY CUÛA BAÏN Du lịch cùng nhau là cách tốt nhất để hiểu rõ về mỗi người. 7 hành trình sau sẽ giúp bạn nhận ra xem đó có phải một nửa đích thực của mình.

Làm một nghề vừa ra tiền vừa được du lịch là ước mơ của nhiều người, nhất là những ai không sẵn sàng lên đường khi bận công việc. Với khoảng 30-50 giờ bay mỗi tuần, gặp gỡ những hành khách và phi hành đoàn đến từ khắp nơi trên thế giới… là những yếu tố tạo nên môi trường làm việc lý tưởng trên không. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng mình đủ khỏe để đảm đương công việc cùng những khó khăn khác trong việc “đi mây về gió”.

VIETNEWS

ISSUE 1594

Cùng nhau chinh phục những ngọn núi cao

đam mê. Không chỉ du lịch trong nước, hướng dẫn viên cũng có không ít cơ hội xuất ngoại khi đủ “cứng” trong nghề.

Biên phiên dịch Biết nhiều ngôn ngữ sẽ mở ra nhiều cánh cửa cơ hội về nghề nghiệp. Bạn có thể làm việc trong các bộ phận biên phiên dịch của chính phủ, phòng hỗ trợ du khách ở đại sứ quán nước ngoài, công ty dịch thuật quốc tế, các doanh nghiệp…

Nhân viên ngoại giao Những ngành nghề như ngoại giao… có thể mở ra cơ hội xuất ngoại hay đi công tác xa. Làm việc trong một văn phòng tại nước ngoài sẽ cho bạn cơ hội khám phá nền văn hóa mới, song không có gì đảm bảo môi trường làm việc của bạn sẽ là thiên đường hay chốn đày ải.

Nhân viên marketting của các công ty xuất nhập khẩu Làm công việc marketting trong các công ty xuất nhập khẩu, bạn sẽ có cơ hội xuất ngoại. Bạn sẽ thường xuyên bay ra nước ngoài để nắm bắt nhu cầu thị trường, đi gặp nhà cung ứng hoặc những đối tác trên khắp thế giới, xúc tiến hoặc ký kết hợp đồng. Yêu cầu của ngành nghề này là bạn phải chịu đựng được áp lực, quyết tâm cao độ và nhạy bén trong công việc.

Khi leo núi cùng nhau, bạn sẽ phải hợp tác để tìm ra cách tốt nhất, đến nơi có cảnh đẹp nhất. Chứng kiến một người khi họ mệt mỏi, giúp đỡ họ vượt qua chính là trải nghiệm khiến hai người gần nhau hơn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi kiên nhẫn. Đến một nơi xa lạ cùng nhau là một phép thử cho mối quan hệ của hai người. Đừng quên mang theo các dụng cụ thiết yếu để cắm trại.

Nghỉ lễ với gia đình Kỳ nghỉ với gia đình chính là dịp quan trọng để tìm hiểu một ai đó. Bạn có thể bay đến nhà bà đón Giáng sinh hoặc lễ tết, đi biển với đại gia đình người ấy để có dịp quan sát cách cư xử của các thành viên gia đình với nhau.

Đi biển cuối tuần Đây là cơ hội để bạn hoàn toàn thư giãn với tiếng sóng biển, với bãi cát trải dài bên cạnh người bạn đang tìm hiểu. Những kỷ niệm này sẽ còn đọng lại trong trí nhớ của bạn nhiều năm về sau. Nó cũng giúp bạn có dịp tìm hiểu rõ hơn về nhau.

Đi nước ngoài Đến một nơi nói ngôn ngữ khác chính là một thử thách cho cả hai, giúp các bạn gần nhau hơn. Hãy đến các thành phố lớn để có trải nghiệm mới mẻ. Tốt hơn hết, bạn nên học ngôn ngữ bản địa ở nơi đến cùng

nhau. Khi đó, bạn sẽ thấy ngôn ngữ đó thật quyến rũ và lãng mạn.

Kỳ nghỉ đột xuất Những kỳ nghỉ đột xuất không dành cho những người ì ạch. Bạn sẽ phải chuẩn bị mọi thứ vào phút chót, như đặt vé máy bay, ước lượng về chi phí, đóng gói hành lý… Một số app về du lịch có thể sẽ hữu ích như Hopper, DealRay, GTFO, hay Skyscanner.

Khám phá nơi bạn sống vào dịp cuối tuần Sống ở một nơi nào đó không có nghĩa là bạn đã trở thành chuyên gia của nơi ấy. Có rất nhiều người không thể biết được tường tận mọi thứ về nơi mình ở. Hơn nữa, khi đi cùng với một nữa kia tương lai của mình, bạn sẽ thấy khác và có những khám phá mới mẽ. Hãy dành cả cuối tuần để khám phá tất cả những nơi bạn từng ước mình có thời gian để tới, và dành thêm thời gian tìm hiểu những sở thích mới.

Du lịch không theo lịch trình Hãy chọn một nơi thật xa và không lên lịch trình cho cả 2. Bạn hãy chọn khách sạn, rồi làm mọi thứ tuỳ theo cảm hứng.

Đặc biệt hỗ trợ xin Visa đi Mỹ - Châu Âu cho khách hàng quốc tịch Việt Nam Tour do ngöôø i Vieä t Nam toå chöù c neâ n höôù n g daã n vieâ n noù i tieá n g Vieä t


56 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18PHONG THUÛY AÛNH HÖÔÛNG THEÁ NAØO ÑEÁN GIAÙ NHAØ TAÏI UÙC? Các trung tâm môi giới địa ốc và các nhà đầu tư phát triển Úc đang tìm mọi cách nhắm vào những người mua nhà tiềm năng Trung Quốc, một trong những yếu tố đó là phong thủy, mà đôi khi giúp bán được với giá kỷ lục. Vào cuối năm ngoái, một công ty đầu tư khu căn hộ ở Epping, Sydney đã cho dựng một bức tường đá trước khu căn hộ. Bức tường được khắc dòng chữ tiếng Hoa và sơn đỏ, màu may mắn theo triết lý phong thủy người Hoa. Sự việc đã lôi kéo sự chú ý của cư dân địa phương – Hội đồng thành phố Parramatta nói họ đang điều tra – nhưng quản lý sự án thì cho hay, việc này chỉ đơn giản là nhắm vào người mua nhà Trung Quốc. Có thể nhu cầu mua nhà tại Úc của người Trung Quốc đã giảm bớt, một phần do việc thắt chặt quy định tài chính đối với những người mua nhà ngoại quốc, nhưng nhóm khách hàng này vẫn chiếm khoảng 3/4 những người mua nhà đến từ quốc gia khác. Tổng số tiền đổ vào đầu tư địa ốc trong năm 2016 lên tới $87.6 tỷ. Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi các văn phòng môi giới địa ốc đã phải làm đủ mọi cách để thu hút nhóm khách hàng này. Một

trong số đó liên quan đến phong thủy.

dương “Chúng ta không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được” Và những khách hàng càng giàu có thì mức độ tin vào phong thủy càng cao. Nhiều người còn nhờ đến thầy phong thủy để tư vấn trong chuyện tìm nhà. Đôi khi họ sẵn sàng trả thêm $200,000 $300,000 để lấy được căn nhà vì thầy phong thủy khuyên đó là ngôi nhà tốt. Ngôi nhà nằm đối diện với ngã 3 cũng không tốt. Một yếu tố khác những khách hàng Trung Quốc thường xem xét lựa chọn là độ cao của căn nhà. Giống như các ngôi chùa thường được xây ở trên núi, điều đó được cho là sự may mắn. Chẳng hạn vùng Doncaster ở Melbourne là khu vực nằm ngay đỉnh đồi, người Hoa sẽ sẵn sàng trả cao để lấy được vị trí đó.

SỐ NHÀ – YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN Một công ty địa ốc ở Melbourne chuyên tập trung vào thị trường Trung Quốc, cho hay, rất nhiều người mua nhà yêu cầu ngôi nhà phải có những con số cụ thể. “Số 8 và số 9 được nhiều người thích. Số 8 trong tiếng Hoa là may mắn về tiền bạc, số 9 là trường cửu. “Nếu ngôi nhà có số 8, hoặc 9, chẳng hạn 88, 89, thì đó là số may mắn, người mua sẽ trả thêm tiền để có được căn nhà.” Tương tự, nếu căn hộ nằm ở tầng 8 hoặc tầng 9 cũng sẽ dễ bán hơn. Trong khi đó những con số khác thì bị từ chối. “Nhiều người không thích số 4, trong tiếng Hoa phát âm giống với ‘tử’, nghĩa là chết.” Và có cả trường hợp khi giá ngôi nhà là $455,000, nhưng người mua đã làm tròn luôn $488,000 vì 88 là con số may mắn.

VỊ TRÍ CỬA TRƯỚC VÀ SAU CŨNG LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG

PHONG THỦY LÀ GÌ?

Theo thầy phong thủy ở Hong Kong Philip Wong, phong thủy dựa trên cân bằng âm

Bà Yong, giám đốc một văn phòng địa ốc ở Melbourne, cho biết, người mua nhà thích

84 McArthur Ave, St Albans 3021 Ph: 03 9364 2950 375 Springvale Rd, Springvale 3171 Ph: 03 9547 9976

1986 - 2017: 31 năm kinh nghiệm Địa Ốc - Tài Chánh Vay Tiền Ngân Hàng

những căn nhà có cửa sau cao hơn cửa trước. “Nếu ngôi nhà nằm trên dốc trên đồi thì cửa sau sẽ cao hơn, theo phong thủy có nghĩa là tiền tài vào cửa trước và sẽ nằm lại trong nhà, khó lọt ra cửa sau.”

NGÔI NHÀ CŨNG GIỐNG NHƯ CON NGƯỜI Người mua nhà Trung Quốc thường tránh những ngôi nhà có bếp hoặc toilet nằm giữa nhà. “Căn nhà cũng giống như con người, phần giữa là trái tim. Cho nên bếp nằm giữa nhà, nghĩa là trái tim sẽ bị nóng, không tốt cho sức khỏe. “Và những thứ dơ bẩn như toilet hay chỗ giặt giũ, cũng không thể nằm ở vị trí của tim, vì cũng không tốt cho sức khỏe. Một ngôi nhà gần trường học có thể sẽ có giá cao hơn. Tuy nhiên nếu đó là trường nữ học, thì còn phải xem xét lại. Theo phong thủy, âm là nữ và dương là nam. Nếu có quá nhiều phụ nữ xung quanh, khí là luồng khí âm sẽ dư thừa và cũng không tốt cho sức khỏe. Theo SBS

Địa ốc & Tài Chánh

PH FINANCE PL

Nôi coù chìa khoùa ñeå môû vieäc vay möôïn thaønh coâng

Uy tín - taä n taâ m - chuyeâ n nghieä p - nhanh choù n g - kín ñaù o

SANG TEÂN MUA BAÙN NHAØ ÑAÁT

DÒCH VUÏ ÑÒA OÁC - TAØI CHAÙNH - VAY TIEÀN Khi quyết định mua nhà, bán nhà, vay tiền làm ăn, mua shops, v.v... Đến với chúng tôi, bảo đảm quý khách sẽ được giải thích tường tận, hoàn toàn miễn phí; hơn nữa quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc vì chúng tôi hướng dẫn quý khách cách thức mua bán nhà cửa và chọn đúng một ngân hàng.

DÒCH VUÏ TAØI CHAÙNH & ÑÒA OÁC COÙ ÑAËC ÑIEÅM NHÖ SAU: 9 Ít tốn kém nhất 9 Cách trả nợ nhanh nhất 9 Giúp hồ sơ bị xấu nhanh nhất 9 So với thị trường có phân lời thấp nhất 9 Phục vụ tế nhị và kín đáo nhất (Privacy Act) 9 Trả lời mọi thắc mắc nhanh nhất 9 Chuyển vài món nợ đắt thành một món nợ rẻ hơn để trả nhanh hơn 9 Giúp du học sinh Việt Nam mua nhà 9 Mượn tiền cá nhân, personal loan vì có equity 9 Mượn thêm tiền để đầu tư bất động sản ở Việt Nam. GIÚP VAY TIỀN VÀ ĐỊNH GIÁ NHÀ MIỄN PHÍ KHẮP MỌI NƠI!

 Dịch thuật NAATI di trú  Nhận dịch đủ loại giấy tờ có thể lấy ngay  Làm hồ sơ hội cựu chiến binh Úc  Hiện đang làm việc với TIS/ Bộ di trú  Dịch giấy tờ và điền hồ sơ di trú để xin visa  Chỉ tính lệ phí tượng trưng mà thôi.

Xin liên lạc nhân viên gần nhất dưới đây:

SPRINGVALE Anh Hoàng 9547 9976

RICHMOND Công Thành 9429 7252

FOOTSCRAY Bạch Tuyết 9689 5789

ST ALBANS Phượng Hoàng 9364 2950


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ST ALBANS

28 Currunghi Crt MAIDSTONE

MOÄT NGOÂI NHAØ TUYEÄT VÔØI. DIEÄN TÍCH ÑAÁT KHOAÛNG 1314M2

3

2

4

3/7 Janson Street WEST FOOTSCRAY

2

NGOÂI NHAØ MÔÙI ÑANG XAÂY

2

1

Dự kiến xây xong vào tháng 7 năm 2018 Căn nhà townhouse gạch veneer nằm trong khu Maidstone hiếm có. Trần cao 2.7m, khu học tập, gara có khóa, rèm cửa Hòa Lan, cửa sổ thoáng, 3 máy điều hòa hai chiều và vườn sau khổng lồ. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thêm chi tiết, bản vẽ, hoặc xem các dự án đã hoàn thiện gần đây. Tiết kiệm được 1 khoản thuế lớn cho người mua ở hoặc người mua căn nhà đầu tiên.

Một ngôi nhà 3 phòng ngủ lớn, phòng ngủ chính với ensuite và tủ bước vào được. Thiết kế mở, bếp rộng rãi nối liền với khu ăn uống và phòng khách. Hiện đang cho thuê với thu nhập là $1,473/tháng và hết hạn vào ngày 14/6/2018. Vườn sau rất rộng có thể phát triển hơn nữa, hay cho các hoạt động ngoài trời, làm vườn và chứa đồ. FOR SALE FOR SALE $700,000 - $750,000 XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.30 - 12.00pm XEM NHÀ: Xin hẹn trước

SUNSHINE

306/1 Foundry Road SUNSHINE NORTH

CHUNG CÖ MÔÙI, HÖÔÙNG NHÌN RA VÖÔØN

2

1

1

Nằm tại vị trí đẹp của Sunshine, gần các điểm xe công cộng, trung tâm mua sắm và giải trí, v.v…Gồm 2 phòng ngủ , có tủ âm kính, thêm góc làm chỗ học hoặc làm việc. Thiết kế mở rộng kiểu hiện đại rộng rãi. Bếp chất lượng với bàn có mặt đá Caesar. Đặc điểm: trần cao, phòng tắm sang trọng, phòng giặt bên trong, máy điều hòa hai chiều, chỗ đậu xe an ninh và có thêm kho chứa đồ. FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

LALOR

VÒ TRÍ CHÍNH

Nằm trong khu ngoại ô đang phát triển của vùng Lalor, trong khoảng cách đi bộ đến trạm xe lửa Lalor, nhiều người đi bộ qua lại. Gồm: Phòng tắm và nhà bếp, diện tích đất 150m2, diện tích xây dựng 100m2, Khu thương mại 1 (C1Z). Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn mở một doanh nghiệp nhỏ như cửa hàng tạp hóa hoặc tiệm nail ... FOR SALE $470,000 - $490,000 XEM SHOP: Xin hẹn trước

FOOTSCRAY

3

1

1

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

1

1

Căn hộ 1 phòng ngủ đẹp gồm bếp, không gian sinh hoạt/khu ăn uống mở rộng và bếp mặt đá với trang thiết bị bằng sắt không gỉ và máy rửa chén. Phòng tắm phong cách với đồ đạc cao cấp. Bên dưới là trung tâm shop Westville Central, tiện đi bộ ra quán café, nhà hàng, siêu thị, trạm xe lửa Footscray. Gần Đại học Victoria, trạm xe điện ngay cửa. Đang cho thuê với giá khoảng $12,504/năm cộng NRAS – Chương trình Quốc gia hỗ trợ tiền thuê nhà $11,000/năm (cân đối các năm).

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

2

2

Dự án sang trọng với 3 nhà townhouse có lối vào riêng biệt nằm trong khoảng cách đi bộ đến trạm xe lửa Tottenham. Phụ kiện toàn nhà chất lượng, bếp 2 PAC, bàn mặt đá 40mm, thiết bị bằng thép không rỉ, sàn gỗ, cầu thang gỗ, hệ thống điều hòa 2 chiều. Sắp xây, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2018. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết, bản vẽ và đồ đạc hoặc xem dự án mới xây của nhà thầu. Tiết kiệm nhiều thuế stamp duty cho người mua ở và người mua nhà lần đầu.

3

2

2

Căn nhà villa mới xây này tinh tế đến từng chi tiết và nằm trong khu được ưa thích của vùng St Albans. Gồm: 3 phòng ngủ rộng với tủ âm, phòng ngủ chính với ensuite. Khu phòng khách mở rộng. Nhà bếp được trang bị tốt với bếp gas. 2 chỗ đậu xe. Tất cả những tiện ích của đường Alfrieda gần đó, với các nhà hàng danh tiếng, trường tiểu học và trung học, xe công cộng và nhiều thứ khác cho bạn thưởng thức. FOR SALE XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 10.30 - 11.00am

Hãy tận hưởng ngôi nhà sang trọng gần với khu dân cư River Valley. Đất rộng 21.04m x 24.91m (khoảng 524m2) Đi bộ một đoạn là tới hồ nước, đường đi xe đạp, sân chơi

ÑAÕ COÙ GIAÁY PHEÙP CHO XAÂY 5 CAÊN TOWNHOUSE!

3

1

4

Kích thước lô đất 18.80m x 36.58m (khoảng 687.7m2). Đang có căn nhà 3 phòng ngủ và 2 khu sinh hoạt. Quy hoạch cho phép xây 4 căn nhà 3 tầng và 1 căn nhà 2 tầng phía sau. Thích hợp với những nhà phát triển muốn gặt hái thành quả trong tương lai. Chỉ vài phút đến trạm xe buýt, công viên, các trường học, tiện ích và dịch vụ của Melbourne.

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

3

3

2

5 146 14 1 Vị trí trung tâm Ardeer, sát trường tiểu học, tiện0đi bộ3ra trạm xe lửa, trạm 4 AM bus và tiện ra Ballarat Road, Western ÁxáNSunshine. AN PHRing Road vàĐThương O T Gồm 3 phòng ngủ, 2D phòng có lối vào thẳng phòng tắm Bếp rộng Ể Bchính. Y N À A I Htắm thứ 2. Phía sau hiện có 1 rãi tiện nghi, 1 phòng Ởphòng giặt riêng kèmÊM N B văn phòng tại nhà có trangTthiết tắm, thích hợp với người muốn N nailHhoặcbị phòng Ầtiệm kinh doanh nhỏC như hair salon.

1 - 2/26 Fisher Street

MUA NHAØ TRÖÔÙC KHI XAÂY. TIEÁT KIEÄM NHIEÀU THUEÁ STAMP DUTY!

4

3

2

Ngôi nhà sang trọng tại vị trí tuyệt vời trong khu Maidstone đang được ưa thích, chỉ vài phút đến Trung tâm mua sắm Highpoint và các trường học gần đó. Bao gồm 4 phòng ngủ, phòng ngủ chính rộng rãi với tủ bước vào được, ensuite sang trọng và có một balcony rộng lớn. Thiết kế rộng lớn, hà bếp đẹp mở ra phòng ăn lớn và khu vực sinh hoạt khổng lồ. Khu vui chơi giải trí ngoài trời, 2 phòng tắm và hệ thống báo động.

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

38 Bramley Ave BACCHUS MARSH 119 Underbank Blvd

R E D UN ACT R T N O C

XAÂY DÖÏNG CAÊN NHAØ BAÏN MÔ ÖÔÙC! ÑAÁT COÙ TITLE!

TAÀM NHÌN XA

- Lô đất đẹp gần khu dân cư Watermark Estate – Armstrong Creek - Lô đất rộng 512m2 với kích thước lý tưởng (khoảng 16m x 32m) thích hợp nhiều kiểu thiết kế - Lựa chọn lý tưởng để xây nhà một hoặc 2 tầng, chung quanh là nhà ở lâu năm - Vị trí gần công viên, tiện ra trung tâm Geelong, Barwon Heads & Lake Connewarre.

FOR SALE $250,000 XEM ĐẤT: Xin hẹn trước

FOOTSCRAY

D L SO

CÔ HOÄI TOÁT CHO NGÖÔØI MUA NHAØ LAÀN ÑAÀU VAØ NHAØ ÑAÀU TÖ

12 Dinron Close MAIDSTONE

NHÌN RA QUANG CAÛNH AÁN TÖÔÏNG

3/73 McArthur Ave CHARLEMONT

NHAØ UNIT HIEÄN ÑAÏI MÔÙI TOANH

68 McLaughlin Street

FOR SALE $500,000 - $520,000 XEM NHÀ: Xin hẹn trước

FOR SALE XEM NHÀ: Xin lấy hẹn

302A/10 Droop Street MAIDSTONE

CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ VÔÙI LÔÏI TÖÙC KHOAÛNG 7,5%

3

KHU DAÂN CÖ CAO CAÁP FONTEIN

FOR SALE XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 10.30 - 11.00am

Nằm trong khu vực trung tâm Bắc Sunshine North, tiện đi bộ ra khu shop đường Northumberland. Căn nhà gạch veneer có 3 phòng ngủ rộng, phòng khách trang trọng, phòng tắm trung tâm, bếp/phòng ăn gọn gàng có nhiều chỗ đựng chén. Các đặc điểm gồm sàn gỗ bóng, trần 2.7m, các thiết bị bếp gas, máy rửa chén và điều hòa nhiệt độ. Diện tích đất khoảng 398m2. Đây là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua đối với người mua nhà lần đầu hay những nhà đầu tư. Phải đến xem ngay.

32 Rochdale Square ST ALBANS

1/23 Fontein St ARDEER

406 Ballarat Rd SUNSHINE NORTH

VÒ TRÍ KHU CHÍNH ÑAÉC ÑÒA

57

VIETNEWS

ISSUE 1594

6

2

1

1

6

FOR SALE $700,000 - $730,000 XEM NHÀ: Xin hẹn trước

4/11 Owen Street MAIDSTONE

VÒ TRÍ HOAØN HAÛO ÑEÅ ÔÛ HOAËC ÑAÀU TÖ

3

Gồm 5 phòng ngủ rộng, phòng chính của thêm khu vực làm việc, ensuite đầy đủ, tủ bước vào được, balcon riêng, 2 bếp trang bị đầy đủ, có bếp điện/ gas, máy rửa chén, 2 phòng khách rộng, phòng ăn, balcony riêng, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí. Lô đất rộng khoảng 2489m2. Đang cho thuê $2,058/ tháng, hợp đồng tới ngày 11/5/2018.

1/7 Janson Street

D L SO 3

NGOÂI NHAØ MÔÙI ÑANG XAÂY

2

2

Bất động sản có vị trí thuận tiện, đi bộ một đoạn là tới trạm xe lửa và xe buýt, Đại học Victoria, High Point Shopping Centre và sông Maribyrnong. Gồm: Khu vực sinh hoạt rộng, sàn gỗ hardwood, 2 phòng ngủ rộng có tủ âm, nhà bếp hiện đại, có tủ bếp, phòng tắm lót gạch toàn bộ, khu đậu xe có mái che. Đang cho thuê $1434/ tháng, hợp đồng tới 18/4. Là lựa chọn tuyệt vời cho nhà đầu tư khôn ngoan và những người muốn mua nhà ở.

Dự kiến xây xong vào tháng 7 năm 2018 Căn nhà townhouse gạch veneer nằm trong khu Maidstone hiếm có. Có mặt tiền hướng ra đường, trần cao 2.7m, rèm cửa Hòa Lan, cửa sổ thoáng, 4 máy điều hòa hai chiều, sân rộng, thích hợp cho giải trí ngoài trời. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thêm chi tiết, bản vẽ, hoặc xem các dự án đã hoàn thiện gần đây. Tiết kiệm được 1 khoản thuế lớn cho người mua ở hoặc người mua căn nhà đầu tiên.

FOR SALE XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.30 - 12.00pm

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

CẦN

THÊM

ĐỂ NHÀ

BÁN

* ĐIỀU KIỆN XEM NHÀ: CẦN THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC, NẾU KHÔNG SẼ BỊ TỪ CHỐI XEM NHÀ.

THUONG (KEVIN) LUAN NGUYEN 0431 240 616

ANDY TOAN PHAM 0413 146 145

11/158 Barkly St, Footscray Tel: (03) 9687 6070

LISA TRAN Rentals

(Góc đường Barkly & Droop)

HELEN VU Administration

CHÚNG TÔI CẦN THÊM NHÀ ĐỂ BÁN ĐỊNH GIÁ NHÀ MIỄN PHÍ !!!

*DISCLAIMER: * Every precaution has been taken to establish accuracy of the information in this floor plan/brochure, but it does not constitute and representation by the vendor or agent. Nguyen Real Estate does not guarantee, warrant or represent that the information contained in this advertising and marketing document is correct, any interested parties should make their own enquiries as to the accuracy of the information. We exclude all inferred or implied terms, conditions and warranties arising out of this document and any liability for loss or damage arising there from.


58 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18Unity Estate Agents Pty Ltd 63 Main Road West, St Albans Tel 9356 9888 Fax 9356 9988 www.unityestateagents.com.au r p Fo Sho

342 Geelong Rd West Footscray

4

2

Căn nhà 4 phòng ngủ. Tầng dưới: Khu sinh hoạt, lò sưởi, tủ chứa lớn dưới cầu thang, khu ăn uống và phòng khách mở rộng. Nhà bếp lớn với bàn đá granite chất lượng. Sàn gỗ, cửa leadlight mới. Tầng trên: 2 phòng ngủ và khu nghỉ ngơi. Gồm 3 chỗ đậu xe trong sân với khả năng có một khu giải trí ngoài trời có mái che với khu patio cỏ phía sau. Một ngôi nhà đã được tân trang hoàn toàn rất tuyệt vời! Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Nhà: Thứ Năm 6 - 6.30pm Thứ Bảy 12 - 12.30pm

Nh

ùi Mô

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

ld eho Fre

12/23 East Esplanade St Albans

3

Ngôi nhà gia đình tuyệt vời!

) hold ree F ( e Sal

s nes usi B +

16 Jerilderie St Jerilderie NSW 2716

Một cơ hội không thể bỏ lỡ

Vị trí trung tâm ở St Albans, rất gần đường Alfrieda và trạm xe lửa ngầm mới xây ở St Albans, cơ hội hiếm có để kinh doanh riêng hoặc đầu tư. - Tiện lợi xe công cộng - Mặt tiền đường lớn - Xung quanh có nhiều shop và nhà hàng - Rất nhiều chỗ đậu xe công cộng. Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Xem Shop: Xin lấy hẹn Ramani Suresh 0416 267 779

Cơ Hội Chỉ Một Lần Trong Đời

Khách sạn Royal Mail nằm tại vị trí trung tâm trên con đường chính Jerilderie, trên Newell Highway. Toà nhà bao gồm khách sạn, nhà hàng, phòng đãi tiệc, bar rượu, 3 shop bán lẻ nhỏ, khu thể thao và sân tennis. Không gian rộng rãi lý tưởng, có giấy phép bán rượu vả giấy phép cho pokie machine. Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Địa Điểm: Xin lấy hẹn

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

êng

Ña

8 Breydon Court St Albans

3

1

Căn nhà gia đình xinh đẹp gồm 3 phòng ngủ rộng rãi tất cả đều có tủ âm, phòng khách kiểu mở rộng thông ra phòng bếp mới tân trang. Phòng tắm cũng vừa mới tân trang và có 1 toilet riêng. Tiện lợi với các shop, nhà hàng và xe công cộng chỉ cách vài phút di chuyển. Các đặc điểm nổi bật: - Tiện đi bộ ra trường tiểu học và trung học - Gần xe công cộng, các shop và nhà hàng ở St Albans - Được xây dựng trên lô đất rộng có tiềm năng phân lô và phát triển - Hãy liên lạc ngay để xem nhà, bạn sẽ không bị thất vọng!

Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Nhà: Xin lấy hẹn

48 Lorimer St Caroline Springs

1

Vị trí xuất sắc

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

3

2

23 Beverley St Kings Park

2

Viên ngọc hiện đại tại khu cao cấp

3

1

1

Nhà đẹp ở góc đường với tiềm năng vô tận!

Bao gồm 2 tầng với thiết kế xuất sắc, đây là một cơ hội bạn không thể bỏ qua! Đặc điểm gồm: • 3 phòng ngủ lớn, phòng ngủ chính bao gồm ensuite sang trọng và tủ lớn bước vào được • Nhà bếp chất lượng cao với khu ăn uống mở rộng kế bên khu sinh hoạt gia đình và dẫn ra khu giải trí • Phòng khách riêng biệt hoặc chỗ nghỉ ngơi ở tầng trên. • Gara có điều khiển mở cửa từ xa • Khoảng cách đi bộ đến hồ Caroline Springs, shop, các trường học và nhiều tiện ích khác. Phải đến xem ngay! Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Xem Nhà: Xin lấy hẹn Ramani Suresh 0416 267 779

Viên ngọc quý tại Kings Park với vị trí góc đường với tiềm năng tuyệt vời, là ngôi nhà hoàn hảo cho người mua nhà đầu tiên, nhà phát triển, nhà đầu tư. Tọa lạc trên lô đất khoảng 529m2, với tiềm năng phát triển (STCA), ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, tất cả có tủ âm, phòng khách trang trọng, dẫn ra bếp và khu ăn uống. Thêm quầy bar, phòng tắm trung tâm, phòng giặt và vườn sau rộng rãi. Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Nhà: Xin lấy hẹn

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

e Sal or F ss ine Bus

Wyndham Harbour Werribee South

5

3

Ngôi nhà hoàn toàn mới này có thiết kế và kiến trúc hiện đại. Ngôi nhà 2 tầng được xây với đồ nội thất cao cấp và đồ gia dụng chất lượng cao. Ngôi nhà rộng rãi có rất nhiều cửa sổ cung cấp tầm nhìn ngoạn mục ra phong cảnh chung quanh. Đặc điểm: 5 phòng ngủ (2 phòng ngủ chính với đầy đủ ensuites, 1 phòng tắm, khu sinh hoạt mở, phòng xem phim, khu giải trí ngoài trời, chỗ ăn uống rộng rãi và khu nhà bếp, gara đôi điều khiển mở cửa từ xa với lối vào thẳng nhà và ra phía sau, hệ thống sưởi âm và quạt hơi nước. Đi bộ quãng ngắn tới hồ nước, gần trường tiểu học và trung học Werribee, cách cảng Wyndham mới chỉ vài phút - một trung tâm nhộn nhịp đầy các cửa hàng bán lẻ và vô số các lựa chọn ăn uống. Hãy đến xem ngay hôm nay, căn nhà này sẽ bán rất nhanh!

Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Nhà: Xin lấy hẹn

Richmond

2

Sống sang trọng

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

11 Marsden Crescent St Albans

Sang Business • • • • • •

Vị trí hàng đầu tại một trong những con phố sầm uất nhất Richmond Có giấy phép bán rượu đầy đủ (full license) Hợp đồng thuê lâu dài Nhà hàng có nhiều khách trung thành Thu nhập có lợi nhuận mỗi tuần Nhà hàng thiết kế đẹp và đầy đủ đồ đạc.

Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Shop: Xin lấy hẹn

e Sal or F ss ine Bus

56 Irving Street Footscray

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

Shop 38/15 Wests Road Maribyrnong

Steve’s Wheel’s & Tyres Sunshine North

• Hãy làm chủ nhà hàng đầy tiềm năng ở ngay trung tâm Footscray, ngay cạnh bãi đậu xe công cộng và trạm xe lửa Footscray, trạm xe buýt và xe lửa. • Cơ sở này hiện đang cho cho thuê dài hạn với phí thuê thấp. • Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để xem trực tiếp. • Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Làm việc theo thời gian bạn muốn và trở thành chủ sở hữu mới của cửa hàng được thành lập từ lâu này. Thu nhập hàng tuần cao với nhiều tiềm năng phát triển và vị trí thuận tiện. Nằm tại góc đường yên bình nhưng nhộn nhịp ở Maribyrnong, với nhiều công trình xây dựng đối diện đường, nằm cạnh nhà ở sinh viên và các cửa hàng. Bạn đã có kinh nghiệm để mở rộng hoạt động kinh doanh này?

Giá Sang: $40,000 Xem Shop: Xin lấy hẹn

Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Shop: Xin lấy hẹn

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

Cần sang business

• Tiệm bán niềng và vỏ xe các loại • Thương nghiệp đã hoạt động hơn 20 năm, cần sang gấp vì chủ nhân muốn về hưu • Tọa lạc trên diện tích đất rộng, tiền thuê rẻ, thu nhập cao • Đặc biệt chủ nhân sẽ tặng lại tất cả các mặt hàng, máy móc trị giá hàng trăm ngàn • Giá sang rẻ bất ngờ. Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Shop: Xin lấy hẹn

Liên lạc: Ramani Suresh 0416 267 779 Nhung Luu 0421 034 166

CONG (JOHN) NGUYEN

MONICA (NHUNG) LUU

RAMANI SURESH

ANH NGUYEN

PAULINE NGUYEN

0413 371 886

0421 034 166

0416 267 779 (nói thông thạo Tiếng Việt)

0479 195 132

9356 9888

Licensed Estate Agent

Licensed Estate Agent

2

e Sal or F ss ine Bus

Tự mình làm chủ

Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

2

Hai căn nhà này, mỗi căn gồm 3 phòng ngủ rộng rãi nằm gần các phương tiện xe công cộng, khu shop và nhà hàng St. Albans, trường đại học Victoria, các trường tiểu học và trung học. Đường driveway mở rộng và dài có thể đậu đến 6 xe. Mỗi căn nhà đều có nhà bếp thiết kế mở đưa bạn vào thẳng khu ăn uống. Đặc điểm: Diện tích đất khoảng 1241m2, Tiềm năng chia lô (STCA), Đi bộ đến dãy shop chính ở St. Albans, các trường học, trường đại học và nhiều tiện ích khác, Đi bộ đến trạm xe lửa ngầm mới St Albans và mạng lưới xe buýt. Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Xem Nhà: Xin lấy hẹn Ramani Suresh 0416 267 779

e Sal or F ss ine Bus

Cần sang business nhà hàng ngay trung tâm Footscray

6

Nhà xây dựng và nhà đầu tư chú ý

Sale Consultant

Property Manager

Area Manager


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

59

51A, 81-89 Hopkins St Footscray VIC 3011 | Phone 9088 2662

Dien Tran

Jim Christou

0416 288 337

Flora Nguyen

0452 427786

Duvan Nguyen

0414 484 844

0414 559 588

Yarraville West 2/6 Aston Street Được rao bán sau 17 năm

Ñaáu Giaù Thöù Baûy 17/3/18 luùc 11.30am

Sau 17 năm đam mê và thành công trong kinh doanh nhập khẩu, chủ quyết định bán lại một trong những tài sản thương mại mà họ thích nhất, mang lại doanh thu rất lớn. Một hợp đồng thuê mới (2 năm) với giá $36,000 mỗi năm sẽ được soạn cho nhà đầu tư thành công. Nhà kho có trữ lượng lớn ở tầng trệt. Tầng hai đã được tách ra để làm văn phòng và chỗ ở. Dễ dàng đi đến freeway M1, Williamstown Road và Footscray Road. Các cơ hội như thế này rất hiếm.

Ñaáu Giaù Thöù Baûy 17/3/18 luùc 1pm

St Albans

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

148 Biggs Street St Kilda South 307/40-44 Pakington St

77 Sunshine Avenue St Albans

VỊ TRÍ HÀNG ĐẦU

Căn nhà gia đình tuyệt vời này nằm ở vị trí thuận tiện của vùng St Albans, trên lô đất rộng khoảng 650m2 với tiềm năng phát triển xây thêm ở phía sau nhà (tùy Council chấp thuận). Nhà gần các trường học, xe buýt trước cửa, tiện ra Western Ring Road. Gồm: 3 phòng ngủ rộng với tủ âm, phòng ngủ chính có ensuite đầy đủ, cửa roller shutters, phòng khách trang trọng và sáng sủa, sàn gỗ bóng toàn nhà, bếp/khu vực ăn uống hiện đại, phòng tắm chính, carport với hàng rào Colorbond, pergola lớn, cửa cuốn điều khiển từ xa, gara đôi có khóa và nhiều đặc điểm khác nữa. ĐẤU GIÁ: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 11.30am XEM NHÀ: Thứ Năm 5.30 - 6pm Thứ Bảy 1 - 1.30pm Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

Khu tuyệt vời, căn hộ đẹp và yên tĩnh

ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI

Dù để ở hay đầu tư, khi thời cơ đến, hãy tận dụng ưu thế của lô đất rộng 761m2 để tái phát triển các căn townhouse (tùy Council chấp thuận). Vị trí thuận tiện và gần nhiều tiện ích, trong đó có khu shop St Albans với nhiều trường học và xe công cộng đều rất tiện. Các đặc điểm: Quạt hơi nước và sưởi âm toàn nhà. Gara lớn có khóa. Phòng giặt riêng có lối ra ngoài trời. Sân sau rất rộng có nhiều cây ăn quả. Lô đất rộng khoảng 762m2, mặt tiền 15m phù hợp dự án phát triển xây dựng (tùy Council chấp thuận). ĐẤU GIÁ: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 1pm XEM NHÀ: Thứ Tư 6 - 6.30pm Thứ Bảy 12.30 - 1pm Duvan Nguyen 0414 559 588 Jim Christou 0452 427 786

Căn hộ 2 phòng ngủ tuyệt vời này nằm trong khu St Kilda yên tĩnh, có tất cả các tiện ích đặc biệt. Cuộc sống cao cấp gần công viên vui chơi-giải trí, nhà hàng, bãi biển danh tiếng, chỉ cách 6 km từ trung tâm thành phố. Xe lửa và xe điện rất gần. Địa điểm và chất lượng của căn hộ chắc chắn sẽ gây ấn tượng.

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

Sunshine

517/1 Foundry Rd

Không còn gì để đòi hỏi thêm nữa

Căn chung cư 2 phòng ngủ rộng rãi với diện tích khoảng 70m2 bên trong “khu Foundry Apartment” thanh lịch. Khu vực ăn uống/ phòng khách thiết kế mở rộng sáng sủa nối với balcony ngoài trời, bếp có bàn đá và các thiết bị chất lượng cao, điều hòa hai chiều, phòng tắm sáng sủa. Đi bộ đến trạm xe lửa Albion, Sunshine Plaza và chợ Sunshine, đồn cảnh sát Sunshine, khu bảo tồn Barclay và KG Chaplin, sân Golf Medway danh tiếng. Tiện ra đường Ballarat và Western Ring Road.

Ñaáu Giaù Thöù Baûy 24/3/18 luùc 12pm

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337

Tullamarine

CƠ HỘI ĐÁNG GHEN TỊ

Vị trí đắc địa, căn nhà 5 phòng ngủ gần tất cả tiện ích chính: Trung tâm shopping Westfield, các trường học, xe công cộng và các đường lớn. Nằm trên lô đất rộng khoảng 558m2, căn nhà mang đến cuộc sống thoải mái với những đặc điểm: Sàn gỗ chất lượng, khu vực sinh hoạt rộng mới lót thảm, hệ thống sưởi hydronic tiết kiệm điện, hệ thống máy lạnh ngầm, khu sàn gỗ có mái che tự động, nhà kho rộng có khóa, tủ âm, driveway với cổng tự động, hệ thống hút bụi ngầm, bồn tắm spa Jacuzzi ngoài trời. ĐẤU GIÁ: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 12pm XEM NHÀ: Thứ Ba 5.30 - 6pm Thứ Bảy 2 - 2.30pm Jim Christou 0452 427 786 Duvan Nguyen 0414 559 588

Melbourne 1703/243 Franklin St Footscray Rất gần chợ Queen Victoria

Căn hộ tuyệt vời này nằm ở trung tâm thương mại thành phố. Nằm đối diện QVM. Chung quanh là các trường đại học, thư viện và nhà hàng. Xe công cộng trước cửa. Nhà gồm: Đầy đủ đồ nội thất, Đang cho thuê $530 / tuần cho đến ngày 11/2017 * Khu đi xe điện miễn phí *Gần: chợ Queen Victoria, trạm xe lửa Flagstaff Gardens và Flagstaff, trường Haileybury, trường trung học, lối vào an ninh, sưởi và máy lạnh, thiêt bị bằng thép không rỉ, máy giặt và máy sấy. Căn hộ 2 phòng ngủ này có diện tích khoảng 62m2.

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

1, 2, 3, 4/46 Burns Street Footscray

53 Churchill Avenue Maidstone

CUỘC SỐNG CẠNH CÔNG VIÊN – BÁN OFF THE PLAN

Những ngôi nhà townhouse này nằm ở vị trí đang được ưa chuộng của vùng Maidstone và vị trí hoàn hảo với các lựa chọn nhìn ra phong cảnh công viên. Những căn nhà townhouse 2 và 3 phòng ngủ này được xây dựng với đồ đạc và phụ kiện chất lượng cao cấp nhất. Được bao quanh bởi 7 khu bảo tồn thiên nhiên và 2 công viên cùng với Câu lạc bộ Tennis Maidstone, tất cả đều nằm ở vị trí thuận tiện trong bán kính khoảng 1 km. Thưởng thức và đắm mình vào sự đa dạng của các tiện ích gần đó, bao gồm Trung tâm mua sắm Highpoint và Central West và trong khu vực của trường trung học Maribyrnong. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này! Hãy liên lạc Jim, Dien hoặc Du Van để biết thêm thông tin. XEM NHÀ: Xin hẹn trước Jim Christou 0452 427 786 Dien Tran 0416 288 337 Duvan Nguyen 0414 559 588

35 Whitehall Street Maidstone

Đi bộ 300 mét đến ga xe lửa Footscray

Đây là một cơ hội quý hiếm và tuyệt vời để bạn làm chủ ngôi nhà tại vị trí hàng đầu giữa Footscray, gần với tất cả các tiện ích, như trạm xe lửa, xe Tram, Xe buýt, Chợ Footscray, nhà hàng, Trường học, trường Đại học và nhiều hơn nữa… Nhà gồm: 2 phòng ngủ đẹp, phòng khách lớn với phòng ăn liền kề, bếp với thiết bị dùng gas, khoảng 6 km đến trung tâm thành phố Melbourne. Đừng chờ đợi! Căn nhà này sẽ bán rất nhanh.

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

1/4 Omar Street Avondale Heights

Rộng rãi và xây cất sang trọng

Phòng khách và phòng ăn nhiều ánh sáng tự nhiên. Một nhà bếp hiện đại rực rỡ với các thiết bị bằng inox hiện đại, bàn đá, ngăn tủ hiện đại với nhiều chỗ chứa đồ. Cửa kính mở ra từ phòng ăn dẫn đến sân sau giải trí có diện tích rất rộng. Tầng trên bao gồm một phòng ngủ master khổng lồ với tủ âm và en-suite. Thêm 2 phòng ngủ rộng rãi với tủ âm, cả hai đều dẫn vào một phòng tắm chính đẹp và thoải mái.

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

Căn nhà tuyệt đẹp

41 Moore Street

Xây ngôi nhà mơ ước của bạn ở đây

Lô đất này nằm ở một trong những vị trí tốt nhất ở Footscray Có giấy phép cho một căn hộ 2 tầng với 3 phòng ngủ cộng với phòng học, 3 phòng tắm. Gần Công viên Footscray, Đại học Victoria, Chợ Footscray, Ga xe lửa Footscray và nhiều hơn nữa.

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

10 River Dr Sunshine

Nằm trên lô đất khoảng 562m2, bao gồm một phòng khách phía trước với khu vực ăn uống liền kề và nhà bếp hiện đại. 3 phòng ngủ có kích thước chuẩn (tất cả đều có tủ âm) phòng tắm chính sáng bóng và phòng giặt cộng khu giải trí ngoài trời có mái che. Thêm căn nhà phía sau gồm 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi nhà bếp và phòng tắm. Các tiện ích gần đó: Trung tâm mua sắm Milleara và High Point, xe công cộng, trường tư và trường công trong vùng, Đường mòn Riverside và công viên gần đó. Tiện vào Western Ring Road.

Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

12/136 Wright St

Vị trí đang được ưa thích nhất

UNDER OFFER

Nằm trên con phố Ardoyne yên tĩnh với nhiều chỗ đậu xe, căn villa-unit gạch vững chắc thích hợp mua đầu tư hoặc để ở, đây là bất động sản hàng đầu ở Sunshine tại vị trí được nhiều người thích. Có thể cho thuê $1,214/tháng. Tiện đi bộ đến tất cả tiện ích. Các đặc điểm: Căn nhà gạch vững chắc, nhiều ánh sáng thiên nhiên, phòng sinh hoạt rộng rãi, 2 phòng ngủ rộng có tủ âm, 1 chỗ đậu xe riêng.

Xem nhà: Xin hẹn trước Jim Christou 0452 427 786 Dien Tran 0416 288 337


60 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18Braybrook

25 Myamyn St

Căn nhà mới tân trang với tiềm năng phát triển! •4 phòng ngủ rộng •Phòng khách tiện nghi •Bếp có khu vực ăn uống •Lô đất rộng có thể phát triển trong tương lai (STCA) •Diện tích lô đất khoảng 650m2 •Gần các trường học, shops & xe công cộng •Các đặc điểm: Sàn gỗ bóng, giàn đèn, rèm cửa, bếp gas & máy điều hòa 2 chiều.

Đấu Giá Thứ Bảy 17/3/18 lúc 12.00pm

Sunshine West 27 Drinkwater Cres Căn nhà gạch veneer 4 phòng ngủ! •4 phòng ngủ, 2 phòng có tủ âm •Phòng khách rộng rãi thoải mái có điều hòa nhiệt độ •Bếp gọn gàng có khu vực ăn uống •Carport & nhà kho •Tiềm năng phát triển (tùy Council chấp thuận) •Diện tích lô đất khoảng 16.34m x 36m = 588m2 •Gần các trường học, shop và xe công cộng •Các đặc điểm: Sàn gỗ bóng, cửa roller shutters, sưởi âm, 2 điều hòa, 2 toilet và trang thiết bị dùng gas.

Đấu Giá Thứ Bảy 24/3/18 lúc 12.00pm

Williamstown 151 Nelson Pl

Watergarden Shopping Centre

Văn phòng hoặc shop có nhà ở nhìn ra hồ nước

Cần bán: Cửa hàng thuốc lá

•Doanh thu $90,000 - $100,000/ tuần •Cho thuê: khoảng $9255/tháng bao gồm các chi phí phụ •Hợp đồng thuê: 5 năm •Chủ mới tân trang lại hết $100,000 •Thiết kế shop hiện đại, gọn gàng và thu hút •Cơ hội hiếm có, hãy nắm bắt để khởi đầu công việc kinh doanh ngay, không cần phải tiêu xài thêm mà có tiền vào liền •Đặt cọc 10% - Thanh toán trong 30 ngày.

Tọa lạc ở trung tâm Williamstown. Tầng dưới: Phòng khách, khu vực sinh hoạt, bếp thiết kế mở, khu ăn uống và dành cho gia đình, bếp hấp dẫn với thiết bị bằng inox, máy rửa chén, phòng tắm sáng sủa, phòng giặt, gara an ninh có cửa điều khiển từ xa và thêm kho chứa đồ Tầng trên: 3 phòng ngủ tiện nghi, tất cả có tủ âm, phòng chính đầy đủ ensuite và khu nghỉ ngơi cho gia đình. Braybrook

1/59 Lily Street

Sunshine West

5 Valentine Cres

Sunshine West

9 Carter Street

Hợp với người mua nhà lần đầu hoặc các nhà đầu tư!

Thu hút tất cả các nhà phát triển & nhà đầu tư!

• 2 phòng ngủ có tủ âm cộng phòng học • Phòng khách thoải mái • Bếp đã tân trang có khu vực ăn uống • Phòng tắm tiện nghi • Thư giãn tại phòng tắm nắng mặt hướng Nam • Gần các trường học, shop và xe công cộng • Các đặc điểm: Sàn gỗ bóng, giàn đèn, rèm cửa, sưởi âm, bếp gas & máy rửa chén.

• 3 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm • Phòng khách tiện nghi • Bếp có khu vực ăn uống • Phòng tắm & 2 toilet • Gần các trường học, shop & xe công cộng • Các đặc điểm: Sàn lót thảm toàn nhà, giàn đèn, rèm cửa, sưởi âm, điều hòa 2 chiều & bếp gas.

• 2 phòng ngủ rộng - Phòng khách rộng • Phòng ăn riêng biệt • Sunroom • Bếp với khu dùng bữa • Mặt bằng phát triển trong tương lai (STCA) • Diện tích đất khoảng 15.24m x 45.73m = 697m2 • Đặc điểm: Thảm toàn nhà, giàn đèn, sưởi gas, máy điều hòa, lò gas & cửa roller shutters an ninh.

Sunshine West

Sunshine West

Sunshine North 44 Riverbend Way

• 3 phòng ngủ rộng rãi • Phòng khách tiện nghi • Bếp đẹp với bàn mặt đá & thiết bị nấu ăn bằng inox • Khu vực ăn uống, bếp mới tân trang • Phòng tắm nắng/sinh hoạt gia đình • Carport có cửa điều khiển từ xa • Khu vực sinh hoạt ít phải bảo trì • Vị trí thuận tiện, gần công viên, shop, các trường học và xe công cộng.

M

13 Davey Street

Căn nhà đẹp đã tân trang nội thất!

ỚI NHÀ ĐĂ NG

Cuộc sống đô thị thuận tiện hay cơ hội đầu tư tuyệt vời!

49 Felstead Ave

Một cơ hội thú vị!

Xây ngôi nhà mơ ước của bạn!

• 3 phòng ngủ tiện nghi • Phòng khách rộng rãi với lò sưởi gas • Nhà bếp gọn gàng, khu vực ăn uống • Phòng tắm sáng sủa • Diện tích khoảng 666m2 • Tiềm năng phát triển (STCA) • Vị trí tuyệt vời, gần các shop đường Talintyre, trường học và phương tiện giao thông công cộng.

• Cơ hội tuyệt vời để mua lô đất ở vị trí hiếm có • Chỉ khoảng 14km là tới trung tâm thành phố • Nhìn ra sông Maribyrnong • Diện tích khoảng 900m2 • Gần các trường học, cửa hàng và xe công cộng.

QUÝ ĐỒNG HƯƠNG MUỐN BÁN NHÀ, XIN LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

SIRI RIVERS

FATIH (FRED) FANOSCU

0419 384 097

9311 7022

ROZ GAUCI

DAVID FALCONE

0413 116 717

DIANNA LAY

ĐỖ SANG

0419 935 955

273 Hampshire Road, Sunshine VIC 3020 Welcome !


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

61

XEM THÊM CÁC CĂN NHÀ ĐĂNG BÁN CỦA CHÚNG TÔI TẠI STOCKDALELEGGO.COM.AU/STALBANS 36 East Esplanade

Cơ hội hiếm có tại khu vực phát triển mạnh ở trung tâm St Albans, vị trí đắc địa, vài phút đến khu shopping đường Alfrieda và trạm xe lửa St Albans, trường đại học Victoria, Western Ring Road. Đã được cấp phép xây 4 shop và 26 căn hộ chung cư. Để biết thêm thông tin xin gọi Bill Damianos & Nicholas Verdura.

ø

a Nh

ùi mô

ST ALBANS

êng

ña

Căn townhouse được xây vững chắc với mặt tiền nhìn ra công viên. Kết hợp hoàn hảo giữa phong cách sống và vị trí tốt, sàn gỗ cao cấp ở cả 2 tầng, 2 phòng ngủ rộng rãi đều có tủ âm có gương, phòng ngủ chính có balcony. Không gian sinh hoạt mở rộng, bếp rộng rãi có trang thiết bị dùng gas, 2 toilet, spa, vòi sen, sưởi gas, điều hòa nhiệt độ và gara. Tiện ra cao tốc Tulla và Western Ring Road.

ST ALBANS

42 George Street

ST ALBANS

Ở HAY ĐẦU TƯ ĐỀU ĐƯỢC

Nếu vị trí và cơ hội đầu tư chắc chắn là điều bạn đang mong chờ, thì đây là lựa chọn dành cho bạn với lô đất rộng khoảng 650m2. Căn nhà có 5 phòng ngủ thích hợp với gia đình đông người. Gần nhiều trường học và các tiện ích khác gần đó & trung tâm shopping Keilor Downs tiện lợi. Hãy gọi Nicholas hoặc Bill ngay hôm nay để hẹn xem nhà. Xem nhà: Xin lấy hẹn

141 St Albans Road

ST ALBANS

TIỀM NĂNG CỦA LÔ ĐẤT RỘNG 698M2 TẠI KHU VỰC PHÁT TRIỂN

Tọa lạc trong khu dân cư được săn đón nhất khu St Albans East, ngôi nhà đáng yêu nằm trên lô đất rộng khoảng 775.8m2, với nhiều lựa chọn sử dụng gara. Gara chính rộng 10 x11m, có lối vào khoảng 4m, có thể chứa tới 10 xe và 3 cửa cuốn riêng biệt. Thích hợp cho thợ máy hoặc làm business tại nhà cần cơ sở rộng rãi, hiện cho thuê $370/ tuần. Nếu muốn hơn có thể đập đi xây 4 căn nhà unit.

JOHN FALCONE

Gần trạm xe lửa Keilor Plains, trung tâm mua sắm Keilor Downs và các trường học. Cơ hội tuyệt vời cho nhà đầu tư, nhà phát triển và nhà thầu thông thái. Lô đất trống có nhiều tiềm năng xây các căn unit hoặc ngôi nhà mơ ước. Hãy liên lạc ngay hôm nay để biết thêm thông tin. Xem đất: Xin lấy hẹn

BILL DAMIANOS

0413 111 060

LIEN VO

0425 725 227

9366 2154

134 Power Street

Lô đất trống khoảng 766m2 ở khu vực phát triển!!

Căn nhà gia đình được chăm sóc cẩn thận với nét ấm áp & thân thiện tại một vị trí không thể thuận tiện hơn. Phòng khách trang trọng, bếp hiện đại với bàn đá & trang thiết bị bếp gas, 3 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, phòng tắm nắng có bếp nhỏ & sleep out/bungalow. Nằm trên lô đất rộng khoảng 698m2 với tiềm năng phát triển lớn & mặt tiền đường lớn, có thể phát triển nhiều căn unit hoặc trung tâm y tế. Xem nhà: Xin lấy hẹn

For sale: $820,000 Xem nhà: Xin lấy hẹn

8 Reaburn Avenue

SỐ 8 MAY MẮN & lô đất rộng khoảng 650m2

Đấu giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 12pm Xem nhà: Thứ Năm 5 - 5.30pm Thứ Bảy 10 - 10.30am

Xem nhà: Xin lấy hẹn

ST ALBANS

1/40 William Street

Đầu tư thông minh

TH Đ L Ú Ứ B ẤU C ẢY GIÁ 12 1 . 0 7/ 3 0 PM /18

ST ALBANS Đất góc đường, đã được cấp phép xây nhiều căn hộ chung cư

NICHOLAS VERDURA

0466 210 707

0424 794 600

Welcome !

9 Alfrieda Street, St Albans VIC 3021

11/158 Barkly St Footscray (Góc đường Barkly & Droop)

2

2

1

Trong khu sang trọng của trung tâm Footscray, vị trí lý tưởng đi bộ gần đến các công viên, trạm xe buýt, trạm xe điện, quán café, shops, nhà hàng, đại học Vic và trạm xe lửa Footscray. Căn hộ chung cư 2 phòng ngủ này cung cấp nơi sinh sống tuyệt vời cho phong cách sống sang trọng và khu giải trí rất tốt với view nhìn ra đường chân trời thành phố không bị gián đoạn và sân vườn. Gồm phòng tắm gia đình và ensuite, nhà bếp tân kỳ với các thiết bị bằng thép không rỉ, máy sưởi, hệ thống điều hòa 2 chiều, tiện nghi phòng giặt.

C N H H O À TH UÊ GIÁ THUÊ

3

1

Ngôi nhà 3 phòng ngủ đẹp, vị trí tốt, tiện tới xe công cộng, công viên, trường học, khu shop. Nhà gồm: 3 phòng ngủ rộng có tủ âm, Phòng tắm gia đình tộng, có bồn spa, Bếp thiết kế mở, có khu dùng bữa, khu sinh hoạt, Mái hiên rộng, thích hợp cho các hoạt động giải trí. Lưu ý: Dùng driveway chung. Carport thuộc về 2 căn bungalow ở phía sau.

3

1

A504/10 Droop St BRAYBROOK Vị trí đắc địa

Vị trí trung tâm tại trái tim của Footscray, gần các shop, quán café, nhà hàng, siêu thị đồ tươi Little Saigon, trạm xe lửa Footscray, trạm xe buýt, xe điện và trường đại học. Gồm 2 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, phòng ngủ chính có ensuite và nằm trên tầng 5. Khu vực sinh hoạt/ăn uống kết hợp, mở ra balcony đón hoàng hôn tuyệt đẹp 1 sau 1 ngày dài.

EÂ U H T ÔÏC hueâ

h

Caàn t GIÁ THUÊ $400/TUẦN

2

2

Nhà mới tân trang

2

2

7/624 Barkly St LALOR

GIÁ THUÊ $400/TUẦN

GIÁ THUÊ $310/TUẦN

1

1

Một cơ hội hoàn hảo Căn villa đẹp này gồm 2 phòng ngủ có tủ âm và 1 gara có khóa. Phòng khách rộng rãi, bếp và khu ăn uống riêng, phòng tắm trung tâm và phòng giặt. Cửa roller shutter an ninh và 1 vườn sau ít phải bảo trì. Các xe buýt Melbourne và khu shop ngay trước cửa.

1

CHUÙNG TOÂI CAÀN THEÂM NHAØ ÑEÅ QUAÛN LYÙ

Căn nhà townhouse mới toanh

TO CH WNH O OU TH SE UÊ GIÁ THUÊ $450/TUẦN

3

Vị trí hiếm có vùng Braybrook, vài phút tới các điểm tiện ích, thích hợp với gia đình trẻ. Với 2 phòng ngủ rộng rãi, trang bị tủ âm, phòng tắm, sơn mới, bếp hiện đại / khu vực dùng bữa, phòng khách. Đi bộ ngắn đến các trường học, khu mua sắm và xe công cộng. Đặc điểm bao gồm hệ thống sưởi trung tâm, điều hòa hai chiều, gara 2 đơn và carport.

Lý tưởng cho cả 2 gia đình!

6

3

Cơ hội hiếm có để làm chủ căn nhà 2 tầng tốt nhất này, với thiết kế và trình bày tuyệt vời. Bao gồm: 2 cửa chính, 2 bếp / khu ăn uống riêng biệt mở ra khu sinh hoạt, phòng khách và gara đậu 5 xe hấp dẫn. 5 phòng ngủ (có tủ âm), 2 phòng tắm chính, phòng ngủ chính với ensuite / tủ bước vào được. Sàn gỗ đẹp, ban công lớn nhìn ra công viên Huskisson Avenue. Dễ vào đường xa lộ và đường Ring Road, Epping Plaza, trạm xe lửa Lalor và các nhà trẻ, trường học 5 và xe buýt.

3

Căn nhà 3 phòng ngủ này tại vị trí tốt, tản bộ ngắn tới khu shop đường Alfrieda, trường tiểu học. Gồm thiết kế rộng và đồ đạc chất lượng toàn nhà, 3 phòng ngủ, phòng ngủ chính có ensuite và tủ âm, phòng khách, phòng gia đình rộng rãi sáng sủa và khu ăn uống, bếp hiện đại với tủ và bàn. Thêm: sàn gỗ bóng toàn nhà, gara đôi có khóa, 2 máy rửa chén và còn nữa…

14 Menzies Street Không gian sống hoàn hảo

Thưởng thức sự thoải mái trong nhà của bạn khu sinh hoạt, nhà bếp và khu vực ăn uống thiết kế mở rộng, 2 phòng ngủ kích thước tốt, phòng tắm gia đình và vườn sau rộng với khu ăn BBQ và chứa đồ. Gần Trường Trung học Braybrook, Công viên Braybrook Reserve, Khu shop đường Churchill. Chỉ vài phút lái xe từ chợ Sunshine và trung tâm shopping HighPoint. * Điều kiện xem nhà: Cần thẻ căn cước có hình và số điện thoại liên lạc, nếu không sẽ bị 2 từ chối xem nhà.

EÂ U H T ÔÏC hueâ

Ö t ÑAÕ Ñeâm nhaø cho h

Caàn t GIÁ THUÊ $370/TUẦN

105 Kingsway Dr FOOTSCRAY

GIÁ THUÊ $850/TUẦN

1/73 McArthur Street

12 Kent Street BRAYBROOK

Ö t ÑAÕ Ñeâm nhaø cho

190 Ballarat Road WEST FOOTSCRAY Cuộc sống tuyệt vời

GIÁ THUÊ $350/TUẦN

Ngôi nhà ấm cúng Một ngôi nhà tuyệt vời vị trí ở một vị trí thuận tiện, chỉ vài phút đến Medway Golf và khu mua sắm Highpoint. Nhà mới sơn gồm 3 phòng ngủ Phòng khách riêng biệt và khu vực ăn uống, nhà bếp với thiết bị dùng gas. Thảm gần như mới và một sân sau rộng lớn 3 cho sinh hoạt gia đình.

C N H H O À TH UÊ

C N H H O À TH UÊ

1

Thuộc khu vực ngoại ô được nhiều người mơ ước, gần trung tâm mua sắm Highpoint, các trường học, công viên, sông Maribyrnong, xe công cộng và tiện ra các khu vực đường lớn để lái xe. Căn nhà có 3 phòng ngủ rộng có tủ âm, bếp và khu vực ăn uống, phòng tắm chính, toilet riêng, phòng giặt và vườn sau rộng phục 1 vụ giải trí cho gia đình.

Ph: 9687 6070

15 Hampstead Road ST ALBANS

C N H H O À TH UÊ

Một nơi tuyệt vời để bắt đầu

MAIDSTONE

$370/TUẦN

3

501B/2 Dennis Street FOOTSCRAY

A C PAR H T O M TH ENT UÊ GIÁ THUÊ $400/TUẦN

GIÁ THUÊ $415/TUẦN

A C PAR H T O M TH ENT UÊ

FOOTSCRAY

1

Căn nhà gia đình tuyệt vời

C N H H O À TH UÊ

3

10 Verdun Street MAIDSTONE

C N H H O À TH UÊ

GIÁ THUÊ $400/TUẦN

Ngôi nhà gia đình tuyệt vời Ngôi nhà gạch veneer 3 phòng ngủ, sẵn sàng dọn vào ở, bếp/ khu dùng bữa liền kề. Tận hưởng các hoạt động ngoài trời với sân sau rộng, gara có khóa. Chỉ đi bộ một đoạn ngắn là tới trường học, Trung tâm mua sắm High Point và Aquatic 2 Centre.

HELEN VU Administration

C N H H O À TH UÊ

98 Rosamond Rd MAIDSTONE

C N H H O À TH UÊ

MARIBYRNONG

LISA TRAN Rentals

C SH H O O TH P UÊ

THUONG (KEVIN) LUAN NGUYEN 0431 240 616

GIÁ THUÊ $400/TUẦN + GST + CHI PHÍ PHỤ

ÑÒNH GIAÙ NHAØ MIEÃN PHÍ

2

1

19 & 21/62 Nicholson St

Vị trí tuyệt vời Nằm đối diện với chợ Sài Gòn đông đúc. Căn shop nổi bật này có mặt tiền hướng ra đường Nicholson cung cấp cơ hội chưa từng có cho nhà đầu tư hoặc người mua để ở. Diện tích sàn 39.3m2. Khu Commercial 1 zone (B12).


62 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18barryplant.com.au ST ALBANS

ST ALBANS

25 Bent Street

ĐẤT GÓC ĐƯỜNG, KHU PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, GẦN TRẠM GINIFER

Nếu bạn đang tìm kiếm vị trí hoàn hảo gần tất cả các tiện ích như Đại học Victoria, trạm xe lửa Ginifer, bệnh viện Sunshine, Brimbank Plaza và Western Ring Road thì không thể bỏ qua lựa chọn này! Cơ hội phát triển (tùy Council chấp thuận) phù hợp với các nhà tân trang. Gồm 3 phòng ngủ, phòng bếp liền kề khu ăn uống, phòng khách trang trọng, phòng tắm ngập ánh sáng và 1 carport đơn.

Vị trí cao cấp, tiềm năng phát triển khổng lồ (STCA), tọa lạc trên lô đất rộng khoảng 696m2 đang được săn đón, với vị trí góc đường và trong Khu Phát triển Dân cư. Ngôi nhà vững chắc, các phòng ngủ rộng rãi, phòng khách rộng, khu ăn uống liền kề, bếp được trang bị đầy đủ, phòng tắm trung tâm, toilet riêng biệt, gara đậu 2 xe. Có thêm sunroom, lý tưởng là nơi cho trẻ vui chơi hoặc học tập, và vườn sau rộng. Đây là cơ hội hiếm có.

3

3

1

1

BÁN ĐẤU GIÁ THỨ BẢY 17/3/18 lúc 11.00am

ST ALBANS

44 Andrea Street

TRUNG TÂM ST ALBANS + LÔ ĐẤT KHOẢNG 815M2

Tọa lạc tại vị trí trung tâm, căn nhà xinh đẹp trên lô đất rộng khoảng 738m2 trong khu vực phát triển và tiện đi bộ ra tất cả tiện ích và khu vui chơi giải trí. Có thể lựa chọn phát triển xây dựng ngay hoặc sau này, lựa chọn là của bạn trong khi dễ dàng cho thuê đễ gặt hái phần thưởng. Trần nhà cao và sàn gỗ đẹp, căn nhà gồm các phòng ngủ lớn, phòng khách & phòng ăn trang trọng, bếp hiện đại, phòng tắm lớn, gara gạch & nhiều đặc điểm khác nữa.

Chỉ vài phút di chuyển đến khu shopping St Albans, trạm xe lửa St Albans và trạm xe lửa Keilor Plains, đây là cơ hội chỉ đến một lần trong cuộc đời. Căn nhà gia đình có ba (3) phòng ngủ rộng rãi, phòng khách trang trọng chữ L, bếp/khu vực ăn uống liền kề và phòng tắm trung tâm. Căn nhà rộng khoảng 814m2, thích hợp tái phát triển (tùy Council chấp thuận) với nhiều lựa chọn, hãy nắm bắt cơ hội này.

3

3

1

1

1

GIỜ XEM NHÀ Thứ Tư 7.00 - 7.30pm Thứ Bảy 11.00 - 11.30am LIÊN LẠC Alex (Chau) Tran 0401 371 785 Thomas (Thinh) Nguyen 0433 255 438

ST ALBANS

20 Eddie Street

KHU ĐẤT GÓC ĐƯỜNG VỚI NHIỀU ƯU ĐIỂM!

Nằm ở góc đường và gần tất cả tiện ích là những đặc điểm nổi bật của căn nhà gia đình xinh đẹp này. Thiết kế hợp lý, 3 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, bếp hiện đại có trang thiết bị dùng gas & máy rửa chén, khu ăn uống liền kề & phòng khách rộng rãi. Các đặc điểm khác gồm sưởi âm, hệ thống 2 chiều, sàn gỗ và gara đôi có carport đôi với tiềm năng phân lô (tùy Council chấp thuận). Tiện ra cao tốc Calder, gần Keilor Downs Plaza, căn nhà này sẽ bán nhanh.

1

N ỚI HÀ ĐĂ NG

BÁN ĐẤU GIÁ THỨ BẢY 24/3/18 lúc 1.00pm

GIỜ XEM NHÀ Thứ Năm 5.00 - 5.30pm Thứ Bảy 12.45 - 1.15pm LIÊN LẠC Flo Carreon 0416 231 254 Kris (Quan) Nguyen 0425 326 787

Căn nhà tuyệt đẹp ở vị trí đắc địa có nhiều đặc điểm mới tân trang và các phòng ngủ rộng rãi, phòng khách phía trước rộng, bếp hiện đại có trang thiết bị cao cấp nhìn ra khu vực ăn uống, phòng tắm trung tâm đã nâng cấp, toilet riêng và nhiều không gian sau nhà. Các đặc điểm: sưởi âm, máy lạnh, sàn gỗ, tấm kính bếp chống bắn dầu mỡ, máy rửa chén, khu vực giải trí ngoài trời rộng rãi, điện 3 pha và 1 gara có khóa. Đang cho thuê với giá $1543/tháng đến ngày 27 tháng 2 năm 2020 và sẽ tăng tiền thuê vào tháng 2 năm 2019.

3

1

1

GIỜ XEM NHÀ Thứ Bảy 3.00 - 3.30pm LIÊN LẠC Alan (Cuong) Au 0432 716 822 Kevin (Nam) Tran 0403 902 390

ALBANVALE NƠI KHỞI ĐẦU HOÀN HẢO

20 Dover Street

Thuộc khu vực yên tĩnh ở Albanvale, gần các trường học, công viên, xe công cộng và trung tâm shopping Brimbank. Căn nhà có 3 phòng ngủ có tủ âm, phòng khách rộng rãi tươi sáng và bếp tiện nghi có khu ăn uống liền kề. Căn nhà còn có lò sưởi, khu vườn ít phải bảo trì, mái pergola và nhiều đặc điểm khác.

1

1-3

1

ST ALBANS ĐỊA ĐIỂM TỐT, GIÁ TỐT

2/12 Emily Street

Cơ hội cho người muốn chuyển sang ở nhà nhỏ hơn, các nhà đầu tư hoặc người mua nhà lần đầu ưu tiên yếu tố riêng tư và an toàn. Căn townhouse đáng yêu có 2 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, phòng ngủ chính có tủ bước vào được, phòng khách mở rộng và bếp liền kề có khu ăn uống. Các đặc điểm: thiết kế mở rộng tươi sáng, trần cao, điều hòa 2 chiều, máy rửa chén, thiết bị cao cấp và 1 gara. Gần trạm xe lửa St Albans mới xây dựng và đang cho khách rất tốt thuê.

2

1

1

BÁN TƯ NHÂN

BÁN TƯ NHÂN

3

Các căn townhouse & unit kiến trúc mới này đã được thiết kế để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và được xây chất lượng cao. Các căn unit 2 phòng ngủ hoặc townhouse 4 phòng ngủ đều có: trần cao, sưởi âm, không gian sinh hoạt mở rộng, bếp cao cấp có bàn mặt đá & trang thiết bị inox, gara cửa điều khiển từ xa và vườn sau rộng rãi riêng tư. Đặc biệt khách hàng đủ điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi cho người mua nhà lần đầu & các mức phụ cấp khấu hao hấp dẫn cho nhà đầu tư. Hãy mua trước khi xây xong để tiết kiệm thuế Stamp Duty.

GIỜ XEM NHÀ Thứ Tư 5.30 - 6.00pm Thứ Bảy 11.15 - 11.45am LIÊN LẠC Flo Carreon 0416 231 254 Kris (Quan) Nguyen 0425 326 787

N ỚI HÀ ĐĂ NG

5 Hibiscus Avenue

1, 2, 3/8 Shirley Street

BÁN TƯ NHÂN

M

ST ALBANS ĐẦU TƯ HOÀN HẢO

ST ALBANS

CÁC CĂN TOWNHOUSE & UNIT HOÀN TOÀN MỚI

2-4

4

GIỜ XEM NHÀ Thứ Tư 5.30 - 6.00pm Thứ Bảy 11.00 - 11.30am LIÊN LẠC Kiem Nguyen 0434 152 999

N ỚI HÀ ĐĂ NG

1

BÁN ĐẤU GIÁ THỨ BẢY 17/3/18 lúc 1.00pm

BÁN ĐẤU GIÁ THỨ BẢY 7/4/18 lúc 12.00pm

M

31 Henry Street

LÔ ĐẤT 738M2 Ở KHU VỰC PHÁT TRIỂN CAO CẤP

3

N ỚI HÀ ĐĂ NG

2

GIỜ XEM NHÀ Thứ Năm 5.00 - 5.30pm Thứ Bảy 12.30 - 1.00pm LIÊN LẠC Alan (Cuong) Au 0432 716 822 Kevin (Nam) Tran 0403 902 390

M

M

N ỚI HÀ ĐĂ NG

ST ALBANS

1

BÁN ĐẤU GIÁ THỨ BẢY 17/3/18 lúc 12.00pm

GIỜ XEM NHÀ Thứ Năm 7.00 - 7.30pm Thứ Bảy 10.00 - 10.30am LIÊN LẠC Alex (Chau) Tran 0401 371 785 Thomas (Thinh) Nguyen 0433 255 438

M

79 Willaton Street

LÔ ĐẤT GÓC HIẾM CÓ, MỜI GỌI TẤT CẢ CÁC NHÀ TÂN TRANG/PHÁT TRIỂN!

2

BÁN TƯ NHÂN $469,000 GIỜ XEM NHÀ Thứ Năm 6.15 - 6.45pm Thứ Bảy 12.00 - 12.30pm LIÊN LẠC Alex (Chau) Tran 0401 371 785 Thomas (Thinh) Nguyen 0433 255 438

1-7 Elaine Street, St Albans VIC 3021

Ph: (03) 9367 7044

GIỜ XEM NHÀ Thứ Tư 6.00 - 6.20pm Thứ Bảy 12.00 - 12.30pm LIÊN LẠC Flo Carreon 0416 231 254 Kris (Quan) Nguyen 0425 326 787

ST ALBANS

1/46 William Street

THU HÚT TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Căn nhà townhouse tuyệt vời hội tụ các yếu tố về vị trí, chất lượng & không gian thích hợp làm căn nhà đầu tiên và/hoặc đầu tư thông minh. Các đặc điểm gồm 2 phòng ngủ rộng có tủ âm, phòng ngủ chính có điều hòa 2 chiều và 1 balcony có view liên tục ra khu công viên đường Biggs. Căn nhà có nhiều không gian sinh hoạt, khu ăn uống mở rộng, nhà bếp sáng sủa và sân phía trước có cổng tạo sự riêng tư. Thêm sưởi gas, phòng giặt, toilet thứ 2, gara có khóa và nhiều chỗ đậu xe trong sân.

2

1

1

BÁN TƯ NHÂN GIỜ XEM NHÀ ThứTư 5.15 - 5.45pm Thứ Bảy 10.45 - 11.15am LIÊN LẠC Flo Carreon 0416 231 254 Kris (Quan) Nguyen 0425 326 787


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

63

280 Hampshire Road, Sunshine

9313 7888

Xem tất cả nhà đăng bán tại douglaskay.com.au NÉT QUYẾN RŨ CỔ XƯA & TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI – “MATHEWS HILLS” Nằm trên lô đất rộng khoảng 388m2. Ngôi nhà đẹp như tranh có sảnh sang trọng, 3 phòng ngủ, 2 x phòng tắm, phòng học, phòng khách trang trọng. Phòng sinh hoạt, bếp 2 ngăn cao cấp với bàn mặt đá Caesar, máy rửa chén/trang thiết bị inox. Khu vực ăn uống/sinh hoạt mở rộng, 2 x toilet và phòng giặt lớn có không gian chứa đồ. Gần đường Hampshire, cửa hàng/nhà hàng, trạm xe lửa Sunshine, khu bảo tồn Matthews Hills, trường tiểu học Our Lady, trạm xe buýt và khu công viên đẹp. 3

2

2

Đấu Giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 2.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.30 - 12.00pm Liên lạc: Francis (Thanh) Vuong 0421 385 939

Sunshine North

10 Tyres Court

Sunshine North

12 Lurg Avenue

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NỔI BẬT – KHOẢNG 703M2

NHÀ GẠCH ĐẸP VỚI TIỀM NĂNG SÁNG CHÓI – 690M2

Đấu Giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 11.00am Xem xưởng: Xin lấy hẹn Liên lạc: Adrian Kay 0475 222 585 Peter Kay 0401 532 886

Đấu Giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 12.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 10.45 - 11.15am Liên lạc: Francis (Thanh) Vuong 0421 385 939

Lô đất trống hiếm có ở khu vực hàng xóm thân thiện, lần đầu đăng bán trong vòng 50 năm qua. Có thể phát triển nhiều căn unit hoặc xây dựng căn nhà mơ ước (tùy Council chấp thuận). Diện tích khoảng 703m2 ở khu vực Dân cư chung (General Residential Zone), lô đất nằm gần khu shop đường Furlong, bệnh viên Sunshine, trường học và tiện đến trung tâm Melbourne (khoảng 15km) qua đường Western Ring Road.

Sunshine West

3

1

2

Sunshine West

77 The Avenue

6/207 Derrimut Drive

Đấu Giá: Thứ Tư 7/3/18 lúc 1.00pm Xem xưởng: Thứ Tư 7/3/18 lúc 12.30 - 1.00pm Liên lạc: Doug Kay 0417 356 035 Nick Christopoulos 0412 586 815

Đấu Giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 11.00am Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.00 - 11.30am Liên lạc: Nick Christopoulos 0412 586 815

Ardeer

24 Holt Street

LÔ ĐẤT RỘNG, TIỀM NĂNG, GIÁ PHẢI CHĂNG - KHOẢNG 646M2 Hãy tận dụng lợi thế gần công viên của lô đất giàu tiềm năng này để phát triển xây nhiều căn nhà unit (tùy Council chấp thuận) này. Gồm 3 phòng ngủ, bếp có khu ăn uống, phòng ăn riêng, phòng khách, phòng tắm trung tâm, phòng giặt, toilet riêng và nhiều chỗ đậu xe. Nhiều tiện ích như đường đi bộ/xe đạp Kororoit Creek, trạm xe lửa Ardeer, các trạm xe buýt, tiện đến Western Ring Road, gần các trường học và nhiều tiện ích khác như trung tâm mua sắm Deer Park, trung tâm Cairnlea, đường Hampshire và tiện lái xe vào trung tâm thành phố.

3

1

Đấu Giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 1.00pm Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Adrian Kay 0475 222 585 Peter Kay 0401 532 886

Sunshine North

3/8 Somerset Dr

4

Braybrook

2

4

Sunshine

Căn nhà phong cách villa vị trí đắc địa thích hợp với gia đình trẻ, người muốn chuyển sang nhà nhỏ hơn, người mua nhà lần đầu hoặc nhà đầu tư. Có 2 phòng ngủ, bếp có khu ăn uống liền kề, phòng khách trang trọng, phòng tắm trung tâm, toilet riêng và 2 x gara gạch có khóa với carport phụ. Các đặc điểm gồm sưởi âm, hệ thống điều hòa 2 chiều và vườn sau riêng tư. Đi bộ 1 đoạn ngắn tới trường học, khu shopping đường Furlong, trạm xe buýt và lối ra đường cao tốc.

2

1

3

Đấu Giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 3.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 12.45 - 1.15pm Liên lạc: Doug Kay 0417 356 035

Sunshine West

31 Fontana Close

TIỀM NĂNG TRÊN LÔ ĐẤT RỘNG KHOẢNG 589M2 - MẶT CĂN NHÀ QUÝ TẠI TRUNG TÂM SUNSHINE XÂY CAO CẤP, THIẾT KẾ THÔNG MINH & HÌNH THỨC HIỆN ĐẠI Nhà tại vị trí tiện đi bộ đến nhiều tiện ích ở khu trung tâm Sunshine và khu Tầng trệt gồm phòng ngủ chính có ensuite/tủ bước vào được, nhà bếp xây bằng đá dày TIỀN KHOẢNG 16.5M Cơ hội phát triển lý tưởng (tùy Council chấp thuận) hoặc đầu cơ đất. Gồm phòng khách trang trọng rộng rãi, 3 phòng ngủ, 2 x điều hòa nhiệt độ, bếp chữ L có trang thiết bị dùng gas/khu vực ăn uống và nhiều chỗ đậu xe trong sân. Thuộc Khu vực Dân cư 1, khoảng 16.85m x 34.9m. Tổng diện tích lô đất khoảng: 589m2. Vị trí rất thuận tiện, đi bộ ra khu vực shopping Churchill Avenue, trường trung học Caroline Chisolm Catholic, khu vực shopping đường South Road, trạm xe buýt và cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 10km.

3

1

4

Đấu Giá: Thứ Bảy 7/4/18 lúc 12.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 1.00 - 1.30pm Liên lạc: Francis (Thanh) Vuong 0421 385 939

Ardeer

3

1

2

Đấu Giá: Thứ Bảy 7/4/18 lúc 1.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 12.15 - 12.45pm Liên lạc: Francis (Thanh) Vuong 0421 385 939

Sunshine North

37 Westmoreland Rd

với trang thiết bị cao cấp, phòng đựng đồ ăn bước vào được và bàn bếp với phòng ăn trang trọng, nhiều không gian sinh hoạt, hệ thống sưởi/máy lạnh từng khu vực, intercom camera, 2 x toilet, phòng giặt đá lớn, cửa gập đôi mở ra khu giải trí ngoài trời có mái che gần khu vườn gọn gàng. Tầng 1 có phòng ngủ chính rộng rãi/tủ bước vào được/ensuite có khu vực trang điểm đôi lót gạch, phòng ngủ thứ 3 & 4 có tủ âm/tủ bước vào được, phòng tắm thứ 3 lót gạch, 2 toilet, khu vực giải trí và học tập có thể làm phòng ngủ thứ 5.

4

2

Sunshine North

38 Barwon Avenue

KHU XÂY NHÀ GIÁ PHẢI CHĂNG, ĐƯỢC PHÉP XÂY 2 CĂN Cơ hội phát triển tuyệt vời với lô đất rộng khoảng 612m2 đã được phép xây 2 căn townhouse. U1 & U2: 2 lầu diện tích 21.3sq mặt phố 3 phòng ngủ 2.5 phòng tắm, mở rộng, gara ***Sẵn sàng cung cấp các copy bản vẽ /giấy phép dạng PDF*** Đi bộ đến khu shop chính ở Sunshine West, trạm xe buýt, cách trung tâm thành phố 13km, tiện ra Western Ring Road, nhiều trường học gần đó và trạm xe lửa Albion. 2

1

2

Đấu Giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 2.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 12.45 - 1.15pm Liên lạc: Anthony Caccamo 0425 703 312

Sunshine West

2/40 Nicholson Pde

CĂN NHÀ GẦN NHƯ MỚI, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

Tọa lạc trong khu vực được nhiều người săn tìm ở Sunshine West, căn nhà có thiết kế đẹp mang đến sự thoải mái của không gian sống hiện đại tại 1 vị trí thuận tiện gần các tiện ích lớn. Có 3 phòng ngủ có tủ âm, phòng ngủ chính có ensuite/tủ bước vào được, phòng tắm trung tâm có gương đôi, 3 x toilet, phòng học, không gian sinh hoạt/ăn uống mở rộng, bếp gỗ cao cấp có bàn đảo đá/trang thiết bị dùng gas và gara có khóa có cửa cuốn điều khiển từ xa. Vị trí thuận tiện gần các trường học, xe công cộng, trung tâm shopping Avenue và lối ra đường cao tốc.

3

2

2

Đấu Giá: Thứ Bảy 7/4/18 lúc 11.00am Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.00 - 11.30am Liên lạc: Anthony Caccamo 0425 703 312

Ardeer

13 McLaughlin Street

3

4

Đấu Giá: Thứ Bảy 7/4/18 lúc 2.00pm Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Peter Kay 0401 532 886 Adrian Kay 0475 222 585

Sunshine North

374 Ballarat Road

TIỀM NĂNG LỚN - LÔ ĐẤT RỘNG KHOẢNG 605M2

Một cơ hội nổi bật để sở hữu tài sản giàu tiềm năng dành cho khách hàng. Căn nhà hiện tại có thể cho thuê hoặc để ở hoặc giữ lại và phát triển thêm phía sau hoặc tiến hành phát triển mới hoàn toàn và xây dựng nhiều căn hộ chung cư (tùy Council chấp thuận). Căn nhà hiện tại có các phòng ngủ rộng, phòng học, phòng khách tiện nghi, phòng ăn trang trọng, bếp phong cách, có khu vực ăn uống liền kề và phòng tắm trung tâm. Tiềm năng vô tận tại khu vực ngoại ô phát triển gần trạm xe lửa Ardeer, trạm xe buýt, công viên cộng đồng Ardeer và cách trung tâm thành phố chỉ 14km.

2

1

2

Đấu Giá: Thứ Bảy 7/4/18 lúc 3.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.45 - 12.30pm Liên lạc: Doug Kay 0417 356 035 Anthony Caccamo 0425 703 312

Sunshine

11 Robinson Street

M

ỚI NHÀ ĐĂ NG

11 McLaughlin Street

thương mại nổi tiếng. Căn nhà ít phải bảo trì có phong cách riêng gồm phòng khách trang trọng, 3 phòng ngủ (2 phòng có tủ âm), bếp có khu vực ăn uống liền kề, carport có thêm chỗ đậu xe và sân riêng phía sau. Cơ hội hiếm có để sở hữu căn nhà ít phải bảo trì trong khu Trung tâm Sunshine sầm uất gần đường Hampshire, trạm xe lửa Sunshine, các trường học và cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 12km.

2

M

M

M

ỚI NHÀ ĐĂ NG

2 Mccracken Street

ỚI NHÀ ĐĂ NG

26 Darnley Street

4

Đấu Giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 1.00pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 12.00 - 12.30pm Liên lạc: Nick Christopoulos 0412 586 815

3

ỚI NHÀ ĐĂ NG

2

Tọa lạc ở khu vực Callaway Park ở Sunshine West, căn nhà có thiết kế và phong cách tốt. Hợp với người mua nhà lần đầu hoặc các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư có lợi nhuận. Gồm 3 phòng ngủ (phòng ngủ chính với ensuite và tủ bước vào được), không gian sinh hoạt/ăn uống mở rộng, bếp có bàn mặt đá và trang thiết bị cao cấp, 2 phòng tắm và 3 toilet. Đang cho thuê với giá $1,586/tháng. Gần đường Western Ring Road, trung tâm mua sắm trên đường The Avenue, các trạm xe buýt và công viên.

M

M 4

Đấu Giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 12.00pm Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Peter Kay 0401 532 886 Adrian Kay 0475 222 585

Căn nhà thiết kế đẹp và chất lượng có sảnh lớn ngay lối vào, 4 phòng ngủ có tủ âm – phòng ngủ chính có ensuite đầy đủ, bàn trang điểm đôi vào tủ bước vào được, phòng học, phòng khách trang trọng, phòng ăn trang trọng, khu vực sinh hoạt gia đình mở rộng rộng rãi, bếp gỗ có bàn đảo mặt đá và khu vực ăn uống liền kề, phòng tắm chính, gara đôi, carport đôi màu sắc và khu vực giải trí ngoài trời có mái che. Gần trường học, Western Ring Road, trung tâm shopping và công viên.

32 Kosa Avenue

CUỘC SỐNG TẠI NGÔI NHÀ XINH ĐẸP

• Lý tưởng làm văn phòng kinh doanh/ kho bãi • Quầy tiếp tân / 3 văn phòng / gác lửng / bếp • Diện tích khoảng 200m2, gồm văn phòng làm việc và gác lửng • Lối vào có cửa cuốn cao - Chỗ đậu 3 xe • Điện 3 pha • Khu Industrial 2 • Tọa lạc trong khu West Park Estate – gần đường tắt đi qua Deer Park.

CĂN NHÀ GIA ĐÌNH VỊ TRÍ GÓC ĐƯỜNG ĐẦY CHẤT LƯỢNG VÀ TIỀM NĂNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH SANG TRỌNG TRÊN LÔ ĐẤT KHÔNG GIAN SINH HOẠT ÍT PHẢI BẢO TRÌ - KHU VỰC Tiềm năng xây thêm căn unit nhìn ra đường Korowa (STCA) vì bất động sản này nằm ở góc 802M2 - *KHU DÂN CƯ THE AVENUE* THUẬN TIỆN đường. Tầng trệt: Phòng ngủ 1 có tủ âm, phòng tắm với toilet, không gian sinh hoạt rộng rãi, phòng ăn trang trọng, bếp có bàn mặt đá và các thiết bị dùng gas làm từ Châu Âu (llve), phòng giặt và phòng tắm nắng lót gạch. Tầng 1: Trần cao cuốn hút và 1 cầu thang gỗ, trên tầng có 3 phòng ngủ, 2 phòng có tủ âm, tất cả đều có balcony nhìn ra quang cảnh thành phố từ góc phía tây của căn nhà, phòng tắm thứ 2 và toilet riêng. Tiện đi bộ ra khu shop đường Glengala, trạm xe lửa Ardeer, đường đi bộ/xe đạp Kororoit Creek và các trường học.

Sunshine West

KHO CÔNG NGHIỆP VỚI GIÁ PHẢI CHĂNG

ỚI NHÀ ĐĂ NG

20 Keon Crescent

Cơ hội rất tốt cho người mua nhà để ở, để đầu tư hoặc phát triển muốn tìm một căn nhà gạch chất lượng với tiềm năng phát triển tuyệt vời (tùy Council chấp thuận) để gặt hái lợi nhuận sau này. Gồm 3 phòng ngủ, phòng khách trang trọng, nhà bếp sáng sủa với khu ăn uống, phòng tắm trung tâm và toilet riêng. Vị trí thuận tiện, gần trường tiểu học Albion West, khu shop đường Furlong, xe buýt đi đến trạm xe lửa, bệnh viện Sunshine và tiện ra Western Ring Road.

Derrimut

ỚI NHÀ ĐĂ NG

13 Parsons Street

TH ĐẤ Ứ U 7/ TƯ GIÁ 3/ 20 NÀ 18 Y

Sunshine

SOLD 0 0 5 , 0 $87

SOLD

5 939 CĂN NHÀ GIA ĐÌNH XÂY DỰNG CHẮC CHẮN – TƯƠNG LAI PHÁT NHÀ TỐT, NHIỀU LỰA CHỌN- KHOẢNG 624M2 421có38thể develop toàn 0 G Căn nhà gạch ở vị trí cực tốt, sống tiện nghi, đầu tư an toàn, N 9 O 3 Gồm 4 phòng ngủ có tủ âm, phòng tắm trung tâm có tắm spa, bếp lớn TRIỂN RỘNG MỞ **BẮT ĐẦU XEM NHÀ TỪ NGÀY38 59 NH) VU 1 3/2/2018** MỘT KHO BÁU THỰC THỤ

có trang thiết bị dùng gas/điện và khu vực ăn uống liền kề, phòng gia đình mở rộng, khu vực giải trí ngoài trời khép kín đầy đủ có hồ bơi/spa ngoài trời có sưởi và gara đôi rất rộng có thiết bị nấu ăn phục vụ giải trí và các hoạt động gia đình. Gần trạm xe lửa Ardeer, trạm xe buýt, công viên cộng đồng Ardeer và cách trung tâm thành phố chỉ 14km.

4

1

4

Đấu Giá: Thứ Bảy 7/4/18 lúc 3.30pm Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.45 - 12.30pm Liên lạc: Doug Kay 0417 356 035 Anthony Caccamo 0425 703 312

042 ngủ có tủ âm, khu Căn nhà gia đình được chăm sóc cẩn thận gồm G3 phòng ONgỗ, VUbếp vực ăn uống mở rộng được tô điểm bởi) căn phòng khách trang trọng, NH A H T ( phòng tắm trungAtâm, toilet riêng và gara có khóa. Nằm trong khu vực Phát NCIS R F I Ở triển Dân B cư, diện tích khoảng 575m2, gần trạm xe buýt, trường tiểu học St Bernadette, Đại học Victoria và tất cả các tiện ích khác mà khu vực Sunshine West cung cấp. 3

1

2

Đấu Giá Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Francis (Thanh) Vuong 0421 385 939 Doug Kay 0417 356 035

bộ hoặc phía sau (driveway rộng) doanh HA theo STCA, hoặc2kinh 6 tại nhà với căn 3 838phòng NCIScó(Tsẵn ở phía sau. tiệm salonI /Fvăn ngủ rộng với tủ RAphòng 1 5gồm 40Nhà 0đẹp, BỞ khách Y A K âm, phòng rộng, phòng ăn, bếp phòng tắm, toilet riêng biệt, phòng ETER giặt, khu giải trí có máiPche, gara có khóa và carport, vườn landscape đẹp. Gần: Các trường học, nhà trẻ, đại học Victoria, khu shop đường Northumberland, trạm xe buýt, khu shop đường Hampshire, và Chùa Quang Minh.

3

0 0 0 , 1 $82 1

2

Đấu Giá Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Peter Kay 0401 532 886

Adrian Kay 0475 222 585

SOLD 0 0 0 , 6 $85

ĐỊA CHỈ CHẮC CHẮN SẼ LÀM BẠN ẤN TƯỢNG “MATTHEWS HILL” Ngôi nhà tiện nghi, được sơn mới, sàn gỗ, gồm 3 phòng ngủ rộng, phòng 6 công năng với ăn hoặc làm phòng ngủ thứ 4, có lò sưởi củi, bếp 88đủ 32đầy 01 5biệt, 04riêng khu ăn uống, phòng tắm lót gạch, toilet phòng giặt lớn, gara AY Kcăn R E T E gạch rộng, có 2 phòng studio để nhà có thêm khu phía sau hoặc làm BỞI P văn phòng hoặc giải trí, nhìn ra sân được bài trí đẹp. Cơ hội cực tốt, vị trí đối diện với “Our Lady’s Primary” được yêu chuộng và chỉ 1 đoạn ngắn là tới trạm xe lửa Sunshine, khu shop đường Hampshire.

4

1

1

Đấu Giá Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Peter Kay 0401 532 886

Adrian Kay 0475 222 585


64 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18Borg & Associates M

N ỚI HÀ ĐĂ NG

We put you first

DEER PARK

3

66 WELWYN PARADE

NƠI GIẢI TRÍ QUANH NĂM CHO CẢ GIA ĐÌNH Căn nhà gỗ 3 phòng ngủ được giữ gìn cẩn thận. Bếp/khu vực ăn uống tiện nghi đã tân trang, phòng khách có phòng giải trí phía sau. Sàn gỗ bóng, hệ thống 2 chiều, lò sưởi Coonra, chuông báo động, hệ thống sưởi gas, đồ dùng gas & điện, máy rửa chén, spa cho 4 người tiện thư giãn. Gara 4 chỗ đậu xe kích thước 20 x 40 foot, carport đậu 3 xe.

3

GẦN MỌI THỨ

1

2

DEER PARK

3

13 TULLOCH STREET BỀN VỮNG VỚI THỜI GIAN

Căn nhà được chăm sóc cẩn thận, gần khu shop đường Ballarat & Derrimut Village, trạm xe lửa, trường học & gần M80. Có 3 phòng ngủ rộng, phòng sinh hoạt gia đình, phòng giặt, toilet, phòng khách riêng, nhà bếp tiện nghi, khu vực ăn uống, gara và khu vườn đẹ[. Mang đặc trưng đô thị, nằm trong khu phát triển Residential Growth Zone nhiều tiềm năng (STCA).

BÁN TƯ NHÂN XEM NHÀ: Xin lấy hẹn LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Thuan (Vincent) Tran 0434 539 739

3

RIÊNG TƯ, AN NINH & THUẬN TIỆN Tọa lạc tại khu vực yên tĩnh nhưng cực kỳ thuận tiện, căn nhà gia đình này là cơ hội tốt cho người mua nhà lần đầu, nhà đầu tư và các nhà tân trang. Gồm 3 phòng ngủ, phòng khách riêng, bếp có khu vực ăn uống, phòng tắm sáng và phòng giặt. Carport có khóa rộng rãi dẫn ra gara/workshop đôi xây bằng kim loại. Gần mọi tiện ích!

2

BÁN TƯ NHÂN XEM NHÀ: Thứ Bảy 11.00am - 11.30am LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Thuan (Vincent) Tran 0434 539 739

DEER PARK

24 TASMAN AVENUE

1

1

4

BÁN TƯ NHÂN XEM NHÀ: Thứ Bảy 12.00pm - 12.30pm LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Goran Mladjenovic 0439 899 189

M ĐẤ ỚI T ĐĂ NG

Ngôi nhà tuyệt vời chỉ cách vài phút đi bộ là tới Brimbank Central, trường học và xe cộng cộng. Ngôi nhà có 3 phòng ngủ rộng rãi, phòng tắm, toilet và giặt quần áo. Bếp hiện đại và khu vực ăn uống / tiếp khách liền kề. Các đặc điểm: sưởi âm, máy lạnh, sàn gỗ. Gần với tất cả các tiện nghi, dễ dàng đi vào đường freeway M80.

7

ĐẤU GIÁ: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 1.30pm XEM NHÀ: Thứ Tư 5.30pm - 6.00pm Thứ Bảy 1.00pm - 1.30pm LIÊN LẠC: Trevor Krohn 0407 545 927

DEER PARK

8 SOAME STREET

1

LDAØ ÑEÅ BAÙN SO ÂM NH E

CAÀN TH ROCKBANK

DEER PARK

35 LEONID DRIVE

16 WARRINGTON CRESCENT

2/1 DARGI GREEN

69 ALLENBY ROAD

Hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời này để sở hữu lô đất vuông vắn rộng rãi diện tích khoảng 600m2. Nằm trong khu vực được ao ước, gần khu dân cư mới, trạm xe lửa Rockbank, trường tiểu học cũng như các tuyến đường huyết mạch. Xây nhà mới hoặc tiềm năng phát triển xây nhiều căn tùy Council chấp thuận.

Đầy sự ấm áp, cá tính và thanh lịch, căn nhà rộng rãi đáng kinh ngạc với 4 phòng ngủ, khu vực sinh hoạt sàn thấp. Bếp tiện nghi có khu vực ăn uống liền kề, phòng tắm gia đình, gara có khóa, sưởi/máy lạnh. Vị trí đối diện công viên thiên nhiên và gần tất cả tiện ích.

Vị trí quá tốt, căn nhà townhouse này hợp với người mua nhà lần đầu và nhà đầu tư. Gồm 3 phòng ngủ rộng (2 phòng có balcony), phòng khách riêng, bếp/khu vực ăn uống mở rộng, phòng tắm 2 chiều. Các đặc điểm gồm: sưởi âm, điều hòa 2 chiều, gara có khóa điều khiển từ xa, sân riêng hướng bắc ít phải bảo trì. Gần mọi tiện ích.

Căn nhà cuốn hút có 4 phòng ngủ, phòng khách riêng trang trọng, bếp siêu hiện đại với bàn mặt đá 60mm, trang thiết bị inox 900mm, khu vực ăn uống/sinh hoạt chung mở rộng, 3 phòng tắm và khu vực giải trí. Các đặc điểm gồm sưởi âm, máy lạnh, tất cả khu sinh hoạt đều lót sàn gỗ Tassi Oak bền đẹp, gara có cửa thông vào nhà, hệ thống báo động. Đi bộ gần đến mọi tiện ích.

CƠ HỘI GÕ CỬA

BÁN TƯ NHÂN XEM ĐẤT: Xin lấy hẹn LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Goran Mladjenovic 0439 899 189

Joe Borg Director

Goran Mladjenovic Senior Sales Executive

801 Ballarat Road, Deer Park

4

2

NGÔI NHÀ DÀNH CHO GIA ĐÌNH

BÁN TƯ NHÂN XEM NHÀ: Xin lấy hẹn LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Goran Mladjenovic 0439 899 189

Trevor Krohn

Rural Sales Consultant

Thuan (Vincent) Tran Licensed Estate Agent

1

CAROLINE SPRINGS

3

1

1

SIÊU THÔNG MINH & SANG TRỌNG

BÁN TƯ NHÂN XEM NHÀ: Thứ Tư 5.30 - 6pm & Thứ Bảy 11 - 11.30am LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Goran Mladjenovic 0439 899 189

Jacqui Antoniadis General Manager

Cynthia Mercieca

www.fndeerpark.com.au

BDM

HILLSIDE

4

2

1

CĂN NHÀ MỚI TOANH TUYỆT ĐẸP!

BÁN TƯ NHÂN XEM NHÀ: Xin lấy hẹn LIÊN LẠC: Joe Borg 0411 037 982 Trevor Krohn 0407 545 927

Amanda Galea Property Manager

Melanie Stellini Property Manager

9390 0888


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

65

VIETNEWS

ISSUE 1594

COÂNG TY ÑÒA OÁC VÔÙI DÒCH VUÏ CHUYEÂN NGHIEÄP & UY TÍN TAÄN TAÂM PHUÏC VUÏ COÄNG ÑOÀNG NGÖÔØI VIEÄT SUNSHINE NORTH

52 Ferndale Road SUNSHINE WEST

Đấu giá Thứ Bảy 17/3/2018 lúc 12:30pm

TRƯƠNG THOẠI TẤN 0403 214 933

7 Drinkwater Crescent Đấu giá Thứ Bảy 17/3/2018 lúc 2:00pm

Xem nhà: Thứ Bảy 10/3/2018, lúc 11:00am - 11:30am

Đất rộng, vị trí tốt và cuộc sống tuyệt vời

4

2

1

Tiện đi bộ ra khu shop, các trường học và xe công cộng. Căn nhà gỗ biệt lập có thể ở ngay hoặc tân trang và mở rộng, hoặc dành cho các nhà xây dựng/nhà phát triển xây các căn unit (tùy Council chấp thuận). Căn nhà hiện tại gồm 4 phòng ngủ rộng rãi, 3 phòng có tủ âm, 2 phòng tắm, phòng khách trang trọng, không gian sinh hoạt thiết kế mở khá rộng rãi, khu vực ăn uống và nhà bếp, mái pergola rộng và gara có khóa. Ghi chú: Khu vực GRZ1 (General Residential Zone 1) với kích thước 17.61m x 40.84m – khoảng 719m2.

SUNSHINE

3

Nhà gạch veneer tại vị trí thuận tiện

1

1

Tràn ngập ánh sáng, căn nhà gia đình này có không gian sinh hoạt rộng rãi và vườn đẹp, cơ hội hoàn hảo cho người mua nhà lần đầu hoặc nhà đầu tư thông minh. Nằm trên một lô đất rộng khoảng 577m2, có driveway rộng và tiềm năng cao để phát triển (tùy Council chấp thuận). Vị trí tốt, đi bộ ra các shop (IGA & Coles) và trường học, tiện bắt xe công cộng và ra đường Western Ring Road, cách trung tâm Melbourne khoảng 15km. Gồm: 3 phòng ngủ rộng rãi, phòng khách trang trọng, bếp tiện nghi, khu vực ăn uống liền kề, phòng tắm trung tâm và phòng giặt riêng.

34 Dunbar Avenue SUNSHINE WEST

136 Hilma Street

Đấu giá Thứ Bảy 24/3/2018 lúc 12:30pm

Xem nhà: Thứ Năm 8/3/2018, lúc 6:00pm - 6:30pm

4

Nhà rộng rãi và chất lượng

2

2

Tọa lạc trên con đường cụt yên tĩnh, căn nhà gia đình 4 phòng ngủ 2 phòng tắm với mặt sàn gồm 1 phòng ngủ chính có ensuite và tủ âm, phòng khách trang trọng, không gian sinh hoạt mở rộng, khu vực ăn uống hàng ngày và bếp sử dụng trang thiết bị inox. Thiết kế được nhấn mạnh bằng cửa kính gập đôi cho phép đón nhiều ánh sáng tự nhiên và lối ra khu sàn gỗ decking để giải trí và ngôi vườn được landscape đẹp, tổng diện tích lô đất là 640m2. Vị trí thuận tiện gần đường đi bộ/ xe đạp Kororoit Creek, các trường học, xe công cộng và khu chợ Sunshine.

SUNSHINE

4

77 - 79 Hampshire Road

Vị trí chiến lược góc đường tại trung tâm Sunshine trong khu thương mại y Lô đất góc đường với kích thước khoảng 12.2 x 45.1m (550m2) y Thuộc khu thương mại sầm uất y Thích hợp phát triển nhà nhiều lầu (tùy Council chấp thuận) y Đang làm 2 cửa hàng bán lẻ y Có lối đi thông với 2 mặt tiền đường

y Cách trạm xe lửa Sunshine & khu shop chỉ 200m y Sẽ để trống cho người mua y Đến xem xin hẹn trước.

1

27 Alice Street SUNSHINE WEST Giá bán $900,000 - $950,000

Đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên gia đình

1

Gồm 3 phòng ngủ có tủ âm, phòng khách rộng rãi trang trọng, nhà bếp gây ấn tượng với trang thiết bị cao cấp và khu ăn uống liền kề, phòng ăn trang trọng, phòng tắm trung tâm sáng sủa, gara gạch rộng rãi và carport. Vị trí thuận tiện, tiện ra Western Ring Road, khu shop, trạm xe buýt và trường học các cấp. Các đặc điểm gồm mái ngói, sàn gỗ bóng, sưởi âm dùng gas, máy điều hòa nhiệt độ, và lô đất rộng 800m2.

Đấu Giá Thứ Bảy 24/3/2018 lúc 1:30pm

SUNSHINE

3

Căn nhà đẹp mắt trên lô đất 800m2

1

8 Apollo Place Giá bán $600,000 - $650,000

4

1

2

Nội thất cổ điển với lối vào hành lang cao 3 mét thân thiện, 3 phòng ngủ rộng rãi (2 phòng có tủ âm), phòng tắm trung tâm tươi sáng, phòng khách rộng rãi/phòng ngủ thứ 4, nhà bếp gỗ vững chắc với khu ăn uống, phòng gia đình sáng sủa mang đến không gian hoàn hảo để giải trí và gara rộng rãi liền kề 3 nhà kho. Căn nhà thêm hấp dẫn với diện tích lô đất khoảng 724.2m2, mang đến nhiều không gian để trẻ vui chơi, gần shop, xe công cộng và các trường học, cách trung tâm thành phố 20 phút lái xe – một yếu tố hấp dẫn của vùng Sunshine.

Cơ hội hiếm có tại Sunshine West sáng giá

3

1

1

Cơ hội tuyệt vời cho người mua khôn ngoan sở hữu ngôi nhà gia đình cực kỳ đẹp, nằm trên lô đất rộng khoảng 570m2. Nhà có đường lái xe rộng phía sau, có tiềm năng phát triển hơn nữa (STCA). Khu vực sinh hoạt rộng rãi, dẫn vào bếp và khu ăn uống liền kề, 3 phòng ngủ rộng có tủ âm, phòng tắm trung tâm, phòng giặt rộng. Tọa lạc vị trí cao cấp, gần các trường học, xe công cộng, công viên và Western Ring Road.

VAÊN PHOØNG: 14 Devonshire Road, Sunshine

PH: 03 9300 9000


66 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18QUYÙ VÒ ÑANG DÖÏ TÍNH BAÙN NHAØ ? ÑAÂY LAØ NHÖÕNG NHAÂN VIEÂN NGÖÔØI VIEÄT LAØM VIEÄC UY TÍN VAØ CHUYEÂN NGHIEÄP COÙ THEÅ GIUÙP ÑÔÕ BAÏN...

CHUYÊN VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

CHUYÊN VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN Minh Tran đã tham gia vào ngành bất động sản từ năm 2013, anh có nhiều kiến thức và sự chuyên môn khi làm việc cho Tập đoàn Ray White và đoạt giải thưởng Thành viên Cao cấp (Premier Member) – Nhân viên có mức bán nhà thành công cao nhất của Tập đoàn Ray White trong bốn năm từ năm 2014 đến năm 2017. Minh Trần có thể nói 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, anh là người thân thiện, chăm chỉ và cam kết cung cấp dịch vụ hạng nhất cho khách hàng của mình. Anh Minh Tran SALES EXECUTIVE hiểu được sự căng thẳng trong quá trình mua hoặc bán nhà - nên anh ta sẽ làm hết 0434 223 998 sức để đảm bảo toàn bộ quá trình không phức tạp đối với cả người bán và người minh.tran@raywhite.com mua. Niềm vui của anh Minh là giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ, và (Nói tiếng Việt) mang lại dịch vụ tuyệt vời nhất có thể. Anh luôn muốn được có thể hỗ trợ khách hàng, tìm mọi cách để hoàn thành công việc mà khách đã giao phó. Anh Minh chính là người lý tưởng để bạn “chọn mặt gửi vàng”. Kính mời quý vị làm việc với anh Minh để nhà của quý vị bạn được giá cao nhất và nhanh nhất.

Nhiều kinh nghiệm về tài chính quốc tế và kinh doanh bất động sản, Peter có tổng hợp mọi kiến thức vững chắc về bất động sản và có thể cung cấp sự phục vụ hoàn hảo và tư vấn chuyên nghiệp.

Peter Dang SALES CONSULTANT 0433 493 257 peter.dang@raywhite.com (Nói tiếng Việt)

Peter đã sống và học tập tại Melbourne trong 7 năm. Anh có kiến thức tuyệt vời của ngành kỹ nghệ bất động sản, khu vực, và văn hóa địa phương. Anh mang đến cho khách hàng của mình sự nhiệt tình và quyết tâm cao. Tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận sáng tạo là chìa khóa để giúp thân chủ của mình đạt được mục tiêu trong ngành bất động sản cho dù mua hoặc bán. Anh tin rằng đáp ứng đầy đủ những nhu cầu khách hàng của mình là phương pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn đang cần một đại lý thân thiện, chuyên nghiệp, sẵn sàng chia sẻ kiến thức về nhà cửa cũng như quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất, một người sống trong cộng đồng, hãy gọi Peter cho tất cả các nhu cầu của bạn liên quan đến bất động sản.

GIẢI THƯỞNG: 2017 - Premier Member

308 Main Road East, St Albans Phone 9366 1144

308 Main Road East, St Albans Phone 9366 1144 11/158 Barkly St, Footscray (Góc đường Barkly & Droop)

Ph: (03) 9687 6070

www.sweeneyea.com.au

TÖÏ HAØO PHUÏC VUÏ COÄNG ÑOÀNG AÙ ÑOÂNG

THUONG (KEVIN) LUAN NGUYEN 0431 240 616

Bình Nguyễn (Benny) – Giám đốc Sweeney Estate Agents tại St Albans và Sunshine.

ANDY TOAN PHAM 0413 146 145

Công ty địa ốc với thương hiệu người Việt Nam đầu tiên trong Melbourne. Đội ngũ nhân viên nhạy bén và tích cực làm việc cho thân chủ. Xin liên lạc văn phòng Nguyen Real Estate hôm nay.

BINH NGUYEN (BENNY) 0417 349 884

COÁ VAÁN VAØ ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

9 Alfrieda St, St Albans VIC 3021 Ph: 9366 2154

Lien Vo

0466 210 707

Thuận Trần

0434 539 739

Hãy gọi cho Liên Võ ngay để được tư vấn và định giá nhà miễn phí

CHUYÊN VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI FOOTSCRAY Anh Dien Tran từng là chủ một doanh nghiệp lớn bán sỉ điện thoại hơn 10 năm. Trong thời gian này, anh kinh doanh ra quốc tế và kết nối khách hàng địa phương với các nhà cung cấp quốc tế. Khi đến Ray White, anh áp dụng những kinh nghiệm cũ và thành công trong việc liên kết giữa người bán nhà tại Melbourne và những khách hàng mua ngoại quốc. DIEN TRAN Management - Selling Principal

0416 288 337 (Nói tiếng Việt, Quan Thoại, Quảng Đông và tiếng Anh)

Anh nói được nhiều thứ tiếng: Quan Thoại, Quảng Đông và tiếng Việt. Nhờ vậy, anh dễ dàng giao tiếp với khách hàng trong môi trường đa văn hóa tại Melbourne. Anh Dien Tran làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và mau lẹ. Anh đã giúp nhiều khách hàng tại Úc cũng như ngoài nước Úc mua, bán và quản lý bất động sản của họ. Anh Dien được các khách hàng đã từng làm việc với anh đánh giá rất cao. Anh nhận được nhiều sự giới thiệu từ khách cũng như các khách hàng cũ thường quay lại hợp tác với anh. Hãy gọi và trò chuyện với anh Dien Tran hôm nay để được tư vấn về bất động sản của bạn.

51A, 81-89 Hopkins Street, Footscray Ph: 9088 2662

Binh Nguyen (Benny) bắt đầu sự nghiệp bất động sản của mình năm 2001 và trở thành giám đốc của Sweeney Estate Agents năm 2004. Niềm đam mê bất động sản và cống hiến để đạt được kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng của mình đã mang lại cho anh một danh sách dài các khách hàng hài lòng với dịch vụ của anh và một cơ sở giới thiệu bất động sản tuyệt vời trong những năm qua. Anh được rất nhiều người biết tới, được đánh giá cao trong cộng đồng người Việt và nói tiếng Việt lưu loát. “Đối với tôi, bất động sản không phải là giao dịch một lần”. Tâm lý này kết hợp với phong cách làm việc trung thực đã mang lại cho anh rất nhiều khách quen và các hợp đồng giới thiệu trong những năm qua trong đó có giới thiệu từ các đại lý làm việc ngoài khu vực của anh. Anh Bình cũng ủng hộ các hoạt động của cộng đồng địa phương và là một nhà tài trợ hiện tại của Sunshine RSL, Câu lạc bộ bóng đá Albion và các câu lạc bộ bóng đá St Albans. Sau một ngày đi làm về, Bình là một người đàn ông của gia đình, thích dành thời gian cho vợ và 3 con gái và cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao AFL.

Borg & Associates

Là một chuyên viên bất động sản, một thành viên của một công ty lớn Stockdale & Leggo tại St Albans, hoạt động trên 41 năm qua. Chị Liên với niềm đam mê bất động sản, làm việc hết mình và chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt đã nhận được sự tin cậy và yêu mến từ nhiều khách hàng. Cô có nhiều kinh nghiệm về thị trường bất động sản kết hợp với những trải nghiệm từ bản thân, từ đó giúp cô làm hài lòng khách hàng trên cả sự mong đợi và xây dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

ST ALBANS 22 Alfrieda Street

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị anh Thuận Trần, nhân viên người Việt năng động và thân thiện mới gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi tại First National Real Estate Borg & Associates vùng Deer Park. Anh Thuận đã làm việc trong ngành Địa Ốc hơn 25 năm, có bằng địa ốc Full License. Anh từng đoạt giải nhân viên bán được nhiều nhà nhất trong năm. Anh Thuận có kiến thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm với thị trường địa phương và là một người luôn quan tâm và đáng tin cậy với khách hàng. Quý khách sẽ được tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc với cách phục vụ chuyên nghiệp và hiệu quả của anh Thuận. Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp liên quan tới việc bán, mua đầu tư hoặc ngay cả tài chính mua nhà, xin đừng ngần ngại liên lạc với anh Thuận với các chi tiết liên lạc dưới đây. Điện thoại di động: 0434 539 739 Văn phòng: 9390 0888

Ñeå coù traûi nghieäm thaûm ñoû Xin lieân laïc ñoäi nguõ taïi Barry Plant VĂN PHÒNG ST ALBANS 1-7 Elaine Street T 9367 7044 www.barryplant.com.au/stalbans ALEX (CHAU) TRAN 0401 371 785

ALAN (CUONG) AU 0432 716 822

Hãy bán nhà với đội ngũ đã bán được nhiều nhà trên thị trường hơn bất cứ ai. 1300REAL ESTATE barryplant.com.au


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

ST ALBANS

VIETNEWS

ISSUE 1594

1/492 Main Road West BROOKLYN

VỊ TRÍ LÀ SỐ 1!!!

68 Stenhouse Avenue WERRIBEE SOUTH

ĐỊA ĐIỂM CAO CẤP

Gồm: 3 phòng ngủ với tủ âm, sàn gỗ, phòng khách riêng với điều hòa 2 Gồm: Khu vực sinh hoạt lớn, 3 phòng ngủ rộng, gara, phòng giặt riêng, khu giải trí ngoài trời. chiều. Gần: Western Ring Road, xe buýt and trung tâm shop Altona Gate. Gần: Xe buýt trước cửa, các trường, 3 phút tới chợ St Albans. 3

1

3

1

Xem nhà: Xin liên lạc Tony Thanh Nguyen 0488 816 818

8 Á GI /3/1 7 U M ĐẤ ẢY 1 00P B 1. Ứ TH LÚC

1

Xem nhà: Xin liên lạc Julia Lynch 0488 635 514 Cần ID có hình khi đến xem

Minh Vu 0413 660 075

CAIRNLEA

2

9 Havenlea Lane

CUỘC SỐNG SANG TRỌNG GẦN MỌI THỨ

2

9 Masthead Way

ĐẤT LỚN GẦN BÃI BIỂN

Nằm trong khu Wyndham Harbor Estate sang trọng, đi bộ một đoạn ngắn đến bãi biển, shop và quán cà phê, và lái xe vài phút đến Werribee Central, nơi có nhiều cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng và các trường học danh tiếng! Nhiều trạm xe buýt gần đó cho phép bạn dễ dàng đi đến trung tâm của Werribee cũng như dễ dàng lái xe vào Princess Freeway để đến thẳng trung tâm Melbourne City. 1

1

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075

Dee Nguyen 0488 889 988

CRANBOURNE WEST 34-37 Central Park Way

PRESTON

ĐỪNG BỎ LỠ!

NHÀ TIỆN NGHI TẠI VỊ TRÍ TIỆN LỢI

Gồm: 3 phòng ngủ với tủ bước vào được hoặc tủ âm, 3 phòng tắm, phòng học / văn phòng, balcony, hệ thống điều hòa và sưởi âm, gara 2 xe. Dự tính xây xong giữa năm 2018.

Gồm: 4 phòng ngủ với tủ âm, phòng ngủ chính có ensuite, thiết kế mở rộng, phòng tắm lót gạch bông, khu giải trí ngoài trời, hệ thống điều hòa 2 chiều và nhiều nữa… Gần: Chỉ vài phút đến khu trung tâm Cairnlea. 4

Tony Thanh Nguyen 0488 816 818

67

1

3

2

27 Arthur Street

Gồm: 3 phòng ngủ (phòng chính có ensuite), 2 phòng tắm, nhà bếp với bàn đá, sàn gỗ, sưởi âm, quạt hơi nước, gara có khóa… Gần: Trạm xe lửa Bell và Preston, NMIT, các trường học, nhà hàng / café, chợ Preston…

2

3

2

1

Xem nhà: Xin liên lạc Eddy Hsu 0403 491 845 Julia Lynch 0488 635 514

Xem nhà: Xin liên lạc Dee Nguyen 0488 889 988 Eddy Hsu 0403 491 845

Xem nhà: Xin liên lạc Julia Lynch 0488 635 514 Dee Nguyen 0488 889 988

SOUTH YARRA

SUNSHINE NORTH 376 Ballarat Rd

TARNEIT

MẶT TIỀN TRÊN ĐƯỜNG LỚN CƠ HỘI TỐT!

ĐỊA ĐIỂM HOÀN HẢO

22/77 River St

GIÁ TỐT ĐỂ BÁN NHANH - $340,000 Căn hộ 1 phòng ngủ, khoảng cách ngắn đến shop, trường học, xe lửa. Đi bộ tới mọi tiện ích trên đường Chapel và Toorak, gần nhà hàng, café, sông Yarra và còn nữa… 1

1

Gần: Trung tâm mua sắm Tarneit, công viên Meerree, trường học, xe công cộng và trạm xe lửa Tarneit. Gồm: 4 phòng ngủ lớn (phòng chính có ensuite và tủ WIR), các phòng ngủ khác có tủ âm, 2 phòng tắm và gara đôi. Phòng khách, phòng gia đình rộng…

Gồm: 3 phòng ngủ rộng, phòng khách phòng ăn, bếp và chỗ ăn, đất rộng khoảng 575m2. Gần: Shop, trường học, xe lửa. Đang cho thuê $2000/tháng.

1

3

1

14 Welford Street

1

4

2

2

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Samuel Hogan 0401 315 234

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Tony Thanh Nguyen 0488 816 818

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Dee Nguyen 0488 889 988

BRAYBROOK

KEALBA

ST ALBANS

2/21 Shepherd St

XÂY CĂN NHÀ LÝ TƯỞNG CỦA BẠN

Bản vẽ cho phép xây nhà townhouse 4 phòng ngủ ở trung tâm Braybrook, cách City chỉ 10km. Gồm hai phòng ngủ ở tầng dưới (một phòng có en-suite) và hai phòng ngủ trên lầu với phòng khách. Gần: Shop, Trung tâm cộng đồng Braybrook Community, Công viên Braybrook, trường Caroline Chisholm, trường Braybrook, Trung tâm mua sắm Highpoint. 4

3

R E F F O R E UND

Gồm: 5 phòng ngủ rộng, 3 phòng tắm, phòng khách lớn, nhà bếp & chỗ ăn uống, phòng giải trí, sưởi âm, máy lạnh và thiết bị dùng gas, alfresco pergola & decking gỗ. Gần: Các trường học, trạm xe buýt.

1

5

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Tony Thanh Nguyen 0488 816 818

DEER PARK

32 Longfield Way

8 West Street

ALBION

ĐẤT GÓC ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM ALBION

SOLhD aø baùn

SOLhD aø baùn

Bao gồm: 3 phòng ngủ (2 với tủ bước vào được), phòng tắm trung tâm với bồn tắm, khu sinh hoạt mở, khu giải trí ngoài trời mặt hướng bắc sẵn sàng cho mùa hè, sàn gỗ, xây gỗ đẹp, gara có khóa có lối vào từ sân sau, hệ thống điều hòa, an ninh, và nhiều hơn nữa. 3

1

16 Stockport Cres

17 Perth Avenue

Gồm: 3 phòng ngủ rộng rãi (Phòng ngủ chính có tủ âm), phòng tắm được tân trang với bồn tắm spa sang trọng, khu vườn bảo trì thấp, sàn gỗ toàn nhà, chỗ đậu xe bên trong, sưởi âm… Gần: Công viên Selwyn, các trường học địa phương, trạm xe lửa Albion, khu shop trên đường Perth…

âm n Caàn the

2

3

Xem nhà: Xin liên lạc Julia Lynch 0488 635 514 Samuel Hogan 0401 315 234

1

3

Xem nhà: Xin liên lạc Julia Lynch 0488 635 514 Dee Nguyen 0488 889 988

1

1

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Tony Thanh Nguyen 0488 816 818

SUNSHINE WEST

1 Gum St

CĂN NHÀ GIA ĐÌNH, ĐẦU TƯ HOẶC PHÁT TRIỂN

D L O S âm nhaø baùn

Caàn the

Xem nhà: Xin liên lạc Julia Lynch 0488 635 514 Tony Thanh Nguyen 0488 816 818

SÁNG SỦA, ĐẸP SẴN SÀNG ĐÓN CHỦ MỚI

âm n Caàn the

2

T C A TR N O C R E UND

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Dee Nguyen 0488 889 988

ARDEER

R E F F O R E UND

Gồm: 2 phòng ngủ (tủ âm), khu sinh hoạt lớn mở rộng, nhà bếp với khu ăn uống, phòng tắm sáng sủa, carport… Gần: Trạm xe buýt, khu shop, nhà hàng và các trường học…

Lô đất hướng phía Nam có mặt tiền 18m hoàn hảo cho phép bạn dễ dàng thiết kế và xây dựng ngôi nhà hoàn hảo của bạn. Vùng Rockbank có trạm xe lửa, thuận tiện đến trường học, sân chơi, khu cộng đồng và nhiều sân thể thao.

1

2/112 East Esplanade

VỊ TRÍ TUYỆT VỜI CHO CUỘC SỐNG TIỆN LỢI

ĐẤT RỘNG 541.1M2 TẠI ROCKBANK!

T C A TR N O C R E UND 2

3

ROCKBANK

NHÀ CHẤT LƯỢNG GIÁ PHẢI CHĂNG

1

3

Xem nhà: Xin liên lạc Minh Vu 0413 660 075 Dee Nguyen 0488 889 988

Gồm: 3 phòng ngủ có tủ âm, phòng học, Phòng ngủ chính với Ensuite, phòng tắm, khu vực giải trí ngoài trời, 4 máy điều hòa không khí 2 chiều, Nhà bếp đẹp thiết bị inox, vườn dễ bảo trì. Gần: Vài phút đến xe công cộng, cửa hàng và trung tâm y tế địa phương. 3

22 Calverton Road

THIẾT KẾ TUYỆT HẢO CHO GIA ĐÌNH LỚN!

Gồm: 4 phòng ngủ rộng rãi, nhà bếp / phòng ăn mở, phòng khách rộng rãi, phòng tắm sáng, bungalow tiện nghi & workshop lớn. Gần: Các trường tiểu học và trung học, shop, trạm xe buýt… 4

1

3

Xem nhà: Xin liên lạc Samuel Hogan 0401 315 234 Dee Nguyen 0488 889 988

6/4-6 Burnewang Street, Albion 4 Dora Street, Braybrook 2/8 Turner Cresent, Braybrook 41 Summerhill Road, Footscray 8/17 Byron Street, Footscray 33 Zodiac Way, Fraser Rise 27 Wattle Road, Maidstone 51 Butler Street, Richmond 110 Wright Street, Sunshine 1/20 Tribe Street, Sunshine 16 Hall Street, Sunshine West

NHÀ CHO THUÊ 3

1

1

3

1

1

3

1

1

2

1

1

2

2

0

3

2

2

4

2

3

3

2

1

3

1

1

3

2

3

3

1

2

$360/tuần $250/tuần $400/tuần $460/tuần $520/tuần $390/tuần $500/tuần $880/tuần $340/tuần $420/tuần $410/tuần

XIN LIÊN LẠC: TIEN TRAN 0451 669 659 | RAY WHITE SUNSHINE: (03) 8609 8888

ĐỊNH GIÁ NHÀ MIỄN PHÍ 223-225 Hampshire Rd, SUNSHINE

Phone 03 8609 8888 - Fax 03 8609 8889

TIEN TRAN

0451 669 659

DEE NGUYEN

0488 889 988

MINH VU

0413 660 075

IAN TRAN

0402 933 330

JULIA LYNCH

0488 635 514

TONY NGUYEN

0488 816 818

EDDY HSU

0449 231 247

TAMER SIRIN

0403 133 322

EMMA

0449 231 247


68 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18BAÁT ÑOÄNG SAÛN TRONG TUAÀN - PROPERTY OF THE WEEK T H ĐẤ U LÚ Ứ BẢ GI C Y Á 11 NÀ AM Y

Footscray

105/64 Geelong Road

Căn hộ chung cư hiện đại, vị trí tuyệt vời! Đây là cơ hội hiếm có cho bạn mua và ở tại vị trí cực gần với Đại học Victoria, gồm 2 phòng ngủ đôi rộng, 2 phòng tắm và chỗ đậu xe có mái. Đặc điểm: - Vị trí tầng trệt - Sân sau rộng - Gần các điểm tiện ích của Footscray - Khu vực sinh hoạt thiết kế mở rộng - Bếp có bàn đá, phòng giặt kiểu châu Âu - Chỉ vài phút đi bộ là tới Đại học Victoria - Hiện đang cho thuê với giá $435/ tuần. Xem nhà: Xin hẹn trước Dien Tran 0416 288 337 Jim Christou 0452 427 786

51A, 81-89 Hopkins St Footscray VIC 3011

Phone 9088 2662

11/158 Barkly St, Footscray

St Albans 255 Sunshine Avenue

(Góc đường Barkly & Droop)

Ph: 9687 6070

NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH 6 PHÒNG NGỦ!

Thuong Luan Nguyen (Kevin): 0431 240 616 Andy Toan Pham 0413 146 145

Hãy cân nhắc cơ hội này với ngôi nhà đẹp trên lô đất khoảng 603m2. Nhiều tiềm năng tương lai. Thích hợp cho các gia đình đông người. Bạn có thể chọn mua để ở, đầu tư hay cho thuê hoặc chia nhỏ (STCA). Nhà gồm 6 phòng ngủ rộng, phòng khách, bếp với khu ăn uống và phòng tắm trung tấm. Đây là bất động sản hiếm có tại Sunshine Avenue, vùng St Albans East, vài bước đi bộ là tới trạm xe công cộng, trường tiểu học, trường trung học, một đoạn là tới cao tốc. Đặc điểm gồm sưởi âm, cửa cuốn, điều hòa và nhiều ưu điểm khác.

St Albans 28 Currunghi Crt MOÄT NGOÂI NHAØ TUYEÄT VÔØI. DIEÄN TÍCH ÑAÁT KHOAÛNG 1314M2

Đấu giá: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11am Xem nhà: Thứ Tư 5 - 5.30pm & Thứ Bảy 10.30 - 11am Minh Tran 0434 223 998 Peter Dang 0433 493 257 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

Một ngôi nhà 3 phòng ngủ lớn, phòng ngủ chính với ensuite và tủ bước vào được. Thiết kế mở, bếp rộng rãi nối liền với khu ăn uống và phòng khách. Hiện đang cho thuê với thu nhập là $1,473/tháng và hết hạn vào ngày 14/6/2018. Vườn sau rất rộng có thể phát triển hơn nữa, hay cho các hoạt động ngoài trời, làm vườn và chứa đồ.

308 Main Road East, St Albans Phone 9366 1144

FOR SALE $700,000 - $750,000 XEM NHÀ: Xin hẹn trước

1-7 Elaine Street, St Albans VIC 3021 Ph: (03) 9367 7044 barryplant.com.au

ST ALBANS

SUNSHINE

HARRY HIEN NGUYEN

0419 877 171 0423 595 331

6/207 Derrimut Drive • Lý tưởng làm văn phòng kinh doanh/ kho bãi • Quầy tiếp tân / 3 văn phòng / gác lửng / bếp • Diện tích khoảng 200m2, gồm văn phòng làm việc và gác lửng • Lối vào có cửa cuốn cao - Chỗ đậu 3 xe • Điện 3 pha • Khu Industrial 2 • Tọa lạc trong khu West Park Estate – gần đường tắt đi qua Deer Park. Đấu Giá: Thứ Tư 7/3/18 lúc 1.00pm Xem nhà: Thứ Tư 7/3/18 lúc 12.30 - 1.00pm Liên lạc: Doug Kay 0417 356 035 Nick Christopoulos 0412 586 815

25 Hertford Road NGÔI NHÀ VỚI NHỮNG CHI TIẾT CỔ ĐIỂN, NHIỀU LỰA CHỌN TUYỆT VỜI CHO TƯƠNG LAI Cơ hội tuyệt vời hiếm có để mua ngôi nhà cực đẹp, mới được trang trí lại toàn bộ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ độc đáo. Chỉ một đoạn di chuyển ngắn là tới trung tâm Sunshine. Nhà gồm: Sảnh lớn, 3 phòng ngủ rộng, phòng khách lớn riêng biệt, nhà bếp phong cách galley, liền kề với phòng ăn, sàn gỗ bóng toàn nhà. Pergola phía sau có lót gạch đỏ, mang lại không gian giải trí ngoài trời, có toilet bên ngoài đã được sửa sang toàn bộ, thêm bungalow/ studio. Diện tích đất khoảng 615m2. Zoning: Activity Centre Zone – Schedule 1 (ACZ1), có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai (STCA).

GIỜ XEM NHÀ Thứ Năm 5.00 - 5.30pm Thứ Bảy 12.30 - 1.00pm LIÊN LẠC Alan (Cuong) Au 0432 716 822 Kevin (Nam) Tran 0403 902 390

KHO CÔNG NGHIỆP VỚI GIÁ PHẢI CHĂNG

ĐẤU GIÁ THỨ TƯ NÀY LÚC 1.00PM

CHRISTOPHER LY

0423 323 888

Vị trí cao cấp, tiềm năng phát triển khổng lồ (STCA), tọa lạc trên lô đất rộng khoảng 696m2 đang được săn đón, với vị trí góc đường và trong Khu Phát triển Dân cư. Ngôi nhà vững chắc, các phòng ngủ rộng rãi, phòng khách rộng, khu ăn uống liền kề, bếp được trang bị đầy đủ, phòng tắm trung tâm, toilet riêng biệt, gara đậu 2 xe. Có thêm sunroom, lý tưởng là nơi cho trẻ vui chơi hoặc học tập, và vườn sau rộng. Đây là cơ hội hiếm có.

DERRIMUT

RICHARD POPCZYK

79 Willaton Street ĐẤT GÓC ĐƯỜNG, KHU PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, GẦN TRẠM GINIFER

ĐẤU GIÁ Thứ Bảy 17/3/18 lúc 12.00 pm

HUNG LY

0412 380 728

e Sal r Fo old) p o Sh Freeh (

ST ALBANS 12/23 East Esplanade

Một cơ hội không thể bỏ lỡ Vị trí trung tâm ở St Albans, rất gần đường Alfrieda và trạm xe lửa ngầm mới xây ở St Albans Cơ hội hiếm có để kinh doanh riêng hoặc đầu tư - Tiện lợi xe công cộng - Mặt tiền đường lớn - Xung quanh có nhiều shop và nhà hàng - Rất nhiều chỗ đậu xe công cộng. Giá Bán: Xin liên lạc văn phòng Xem Shop: Xin lấy hẹn Liên lạc: Nhung Luu 0421 034 166 Ramani Suresh 0416 267 779

Unity Estate Agents Pty Ltd

63 Main Road West, St Albans Tel 9356 9888 | www.unityestateagents.com.au


Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1594

69

FREE MARKET APPRAISAL PLEASE CALL

(03) 9312 5700 NOW

SUNSHINE

22 High Street SUNSHINE

25 Hertford Road ST ALBANS

3 1 1 VÒ TRÍ TUYEÄT VÔØI Tọa lạc ở khu vực hàng đầu, gần Sunshine Central, các shop, trạm xe lửa. Gồm: • 3 phòng ngủ • Phòng khách trang trọng • Bếp mới gần khu ăn uống • Phòng tắm trung tâm và 2 toilet • Các đặc điểm: sàn gỗ, trần cao và 1 gara lớn.

NGOÂI NHAØ VÔÙI NHÖÕNG CHI TIEÁT COÅ ÑIEÅN, NHIEÀU LÖÏA CHOÏN TUYEÄT VÔØI CHO TÖÔNG LAI

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

BRAYBROOK

3

1

Cơ hội tuyệt vời hiếm có để mua ngôi nhà cực đẹp, mới được trang trí lại toàn bộ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ độc đáo. Chỉ một đoạn di chuyển ngắn là tới trung tâm Sunshine. Nhà gồm: Sảnh lớn, 3 phòng ngủ rộng, phòng khách lớn riêng biệt, nhà bếp phong cách galley, liền kề với phòng ăn, sàn gỗ bóng toàn nhà. Pergola phía sau có lót gạch đỏ, mang lại không gian giải trí ngoài trời, có toilet bên ngoài đã được sửa sang toàn bộ, thêm bungalow/studio. Diện tích đất khoảng 615m2. Zoning: Activity Centre Zone – Schedule 1 (ACZ1), có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai (STCA).

305 Ballarat Road SUNSHINE WEST

4/112 East Esplanade

2 1 VÒ TRÍ TIEÀM NAÊNG Căn unit đẹp ngay bên kia đường của trạm xe lửa Keilor Plains, gồm 2 phòng ngủ có tủ âm, không gian sinh hoạt rộng rãi, bếp rộng liền kề khu ăn uống, phòng tắm tươi sáng, mái pergola có sàn gỗ, carport và nhà kho ngoài vườn. Các đặc điểm khác như cửa roller shutter, hệ thống điều hòa 2 chiều. Gần tất cả các tiện ích.

FOR SALE $350,000 XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 12.15 - 12.45pm

2/8A Hendry Street CAROLINE SPRINGS

13 Lauricella Place

À G NH ĐĂN ỚI M

3 1 1 CAÊN NHAØ TOÁT VÔÙI NHIEÀU CHOÏN LÖÏA Nhà trên đất khoảng 613 mét vuông, thích hợp làm căn nhà gia đình, một đầu tư có lợi tức ngay, hoặc tiềm năng để phát triển xây nhiều căn (STCA) trong tương lai và gia tăng giá trị vốn của bạn. Nhà gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp được nâng cấp và phòng ăn gia đình. Sàn gỗ đánh bóng. Vị trí thuận tiện gần xe công cộng, các trường học, cơ sở dịch vụ và các trung tâm shopping.

2 1 1 CAÊN NHAØ UNIT SAÏCH BOÙNG Vị trí đáng yêu, căn nhà unit ở trung tâm Sunshine West. Đi bộ đến tất cả các tiện ích và các shop nhu yếu phẩm! Khu sinh hoạt thiết kế mở bao gồm khu ăn uống và các thiết bị nhà bếp rất tốt. Được trang bị đầy đủ với sưởi gas, máy điều hòa không khí. Sân sau rộng rãi, phòng giặt tách biệt, gara có khóa và chỗ đậu xe. Hàng hiên có mái che, hoàn hảo cho các buổi tối mùa hè. Hai phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, sàn gỗ toàn nhà.

3 2 3 NOÄI THAÁT AÁM AÙP VÔÙI KHOÂNG GIAN NGOAØI TRÔØI THU HUÙT Ấn tượng từ môi trường sống, khu vực ngoài trời tuyệt vời và nhiều chỗ đậu xe. Khu sinh hoạt chính có bếp và khu vực ăn uống mở ra khu giải trí mái pergola rộng rãi. 1 Phòng giải trí riêng lớn có thể mở ra không gian phụ ngoài trời/trong nhà. 3 phòng ngủ, phòng ngủ chính có ensuite, phòng tắm gia đình, 2 toilet, tấm năng lượng mặt trời, cửa sổ có cửa shutter an ninh, trần cao 2.7m. Nằm ở đường cụt, vài phút đến khu shop, hồ nước, khu giải trí và thể thao.

ĐẤU GIÁ Thứ Bảy 17/3/18 lúc 12.00pm XEM NHÀ: Xin hẹn trước

FOR SALE $450,000 XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 10.45 - 11.15am

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

DEER PARK

102 Neale Road ALBANVALE

53 McCann Drive SUNSHINE NORTH

11A Wiltshire Street

À G NH ĐĂN ỚI M

CAÊN NHAØ GIA ÑÌNH

3

3

1

Với phong cách độc đáo và thanh lịch, căn nhà 2 tầng mang đến cảm giác phong nhã với trần cao, các góc trang trí và cầu thang trung tâm. Diện tích đất 800m2 cho phép gia đình sinh hoạt và giải trí trong không gian hoàn toàn riêng tư. Các đặc điểm gồm 5 phòng ngủ, phòng ngủ chính có ensuite và 3 khu vực sinh hoạt, phòng giải trí và khu vực ăn uống gia đình rộng rãi, bếp mới sang trọng với trang thiết bị inox và bàn mặt đá granite, vườn đẹp và rộng có khu vực giải trí và mái che gazebo. Gần các trung tâm shopping, trường học và tất cả tiện ích. ĐẤU GIÁ SẮP TỚI XEM NHÀ: Xin hẹn trước

HUNG LY

0412 380 728

NHAØ 4 PHOØNG NGUÛ HIEÄN ÑAÏI

4

2

• Tiêu chuẩn cuộc sống ngày nay trong một khu biệt thự mới sang trọng và gần khu mua sắm Brimbank Central rất thuận tiện • Các phòng ngủ với tủ âm, phòng ngủ chính với ensuite, phòng tắm gia đình và phòng giặt • Khu sinh hoạt rộng rãi phía sau kết hợp nhà bếp với các thiết bị bằng sắt không rỉ, bao gồm máy rửa chén, chỗ ăn uống và khu sinh hoạt chung phía sau • Gara đậu 2 xe với lối vào phía sau và cửa điều khiển từ xa • Một căn nhà tuyệt vời cho gia đình, phù hợp cho người mua căn nhà đầu tiên hoặc cơ hội đầu tư. Nhà đang cho thuê. FOR SALE XEM NHÀ: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11.30 - 12.00pm

CHRISTOPHER LY

0488 833 388

RICHARD POPCZYK

0419 877 171

R E D UN ACT R T N O C

3 1 1 THANH LÒCH VAØ LOÂI CUOÁN Ngôi nhà có thiết kế đẹp, không gian sinh hoạt thoải mái, rất ấn tượng. Nhiều không gian sinh hoạt kép, 1 phòng khách trang trọng và 1 khu vực sinh hoạt chung có bếp rộng và khu vực ăn uống mở ra sân sau. 3 phòng ngủ gần hành lang, phòng ngủ chính có lối ra phòng tắm gia đình, 2 toilets và gara có cửa nối vào nhà. Các đặc điểm khác gồm tấm năng lượng mặt trời, cửa shutter an ninh, sưởi âm, máy điều hòa 2 chiều và chuông báo động. Vị trí thuận tiện càng làm ngôi nhà này thêm hấp dẫn.

FOR SALE XEM NHÀ: Xin hẹn trước

HARRY HIEN NGUYEN

0423 595 331

275 HAMPSHIRE ROAD, SUNSHINE - PH: (03) 9312 5700 www.gllee.com.au


70 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

GIÚP MỌI HỒ SƠ

Hướng dẫn

Hồ sơ ĐEN

• Mua nhà ở, đầu tư, shop, hãng xưởng, xe • Xây nhà, tái tài chánh • Giúp du học sinh Việt Nam mua nhà

$0

ĐẠI DIỆN BANKS VÀ LENDERS

với lãi suất tế nhị

• ANZ, CBA, Westpac, NAB - rất nhiều lenders • Bảo đảm lãi xuất thấp hơn thị trường

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ, CHUYÊN NGHIỆP

Tiền cọc*

• 15 năm kinh nghiệm tài chánh • Chọn lãi xuất rẻ và thích hợp cho quý vị

Xin giảm tiền Stamp Duty*

TẬN TÂM

• Chúng tôi đến tận nơi • Chúng tôi có thể gặp quý vị tại văn phòng

*Có điều kiện

TAØI TRÔÏ CUÛA CHÍNH PHUÛ LEÂN ÑEÁN $120,000* CHÖÔNG TRÌNH ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN NRAS (TAX FREE) BẠN CÓ MUỐN: • • • •

Đầu tư sinh lãi, Trả dứt nợ ngân hàng sớm hơn nhiều năm, Giảm thuế một cách hợp pháp có thể giảm xuống zero, Sử dụng Quỹ Hưu Trí để mua nhà? Chọn từ những bất động sản ở những vùng tăng giá nhanh, giá từ $290,000: • • • •

Noble Park Ringwood Edithvale Dandenong

• • • •

Caulfield Braybrook Carrum Downs Carnegie

Xin liên lạc

Tel: (03)

• Springvale • Pakenham • Footscray

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Thành Nguyễn

9584 7577 - Mob: 0411 662 254 Fax: (03) 9584 7522 www.ozywealth.com.au SPRINGVALE

5/1176 Nepean Hwy, Cheltenham VIC 3192

FOOTSCRAY

42 Victoria St, Footscray VIC 3011


VIETNEWS

GI ĐẤ U

GI ĐẤ U

93 William Street

Sẵn sàng xây dựng - Bản vẽ xây 4 căn nhà đã có giấy phép được xây

Đã được chấp thuận cho phép xây 3 căn townhouse (bản vẽ sẽ cung cấp theo yêu cầu), cơ hội tuyệt vời với lô đất rộng khoảng 668m2, vị trí đắc địa mang đến tiềm năng lớn. Căn nhà hiện tại có 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp/

Căn nhà gồm 3 phòng ngủ rộng, 2 phòng tắm, phòng khách trang trọng rộng rãi với sàn gỗ bóng, bếp tiện nghi liền kề khu vực ăn uống và 1 phòng tắm, tất cả nằm trên 1 lô đất rộng. Đấu giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 12pm Xem nhà: Thứ Tư 5.15 - 5.45pm & Thứ Bảy 12.30 - 1pm Minh Tran 0434 223 998 Peter Dang 0433 493 257 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

GI U ĐẤ

ĐẤ

U

GI

Á

Đi bộ ra shop, các trường học và xe công cộng tại St Albans. St Albans 96 View Street Đang cho thuê với giá khoảng $1500/tháng. Vị trí hàng đầu – Căn nhà gia đình ở St Albans Mua để ở, đầu tư hay phát triển xây dựng, lựa chọn là của bạn. Nhà tại khu đang được ưa thích của vùng St Albans, vị trí rất tốt, căn nhà hấp dẫn này là lựa chọn tốt nhất để tân trang hay mở rộng (tùy Council chấp thuận) trên lô đất Đấu giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 11am rộng khoảng 613m2. Vị trí đang được săn tìm này là cơ Xem nhà: Thứ Tư 5 - 5.30pm & Thứ Bảy 12 - 12.30pm hội để bạn tận hưởng cuộc sống tiện nghi với nhiều lựa Peter Dang 0433 493 257 Minh Tran 0434 223 998 chọn về nhà hàng, thư viện, quán café, các shop, bác sĩ 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans và các tiện ích trên đường Alfrieda và Main Road East.

Á

Nằm ở vị trí đắt giá của St Albans ngay góc đường Andrea và Glendenning, căn nhà gạch này có đất rộng khoảng 700m2 đang chờ Council chấp thuận cho xây 2 căn townhouse. Cơ hội tuyệt vời cho nhà đầu tư năng động hoặc nhà phát triển thông minh. Gồm 3 phòng ngủ, phòng tắm trung tâm, phòng khách, khu dùng bữa và bungalow có bếp gỗ.

nhà ở đang tìm nhà mới. Với diện tích ấn tượng khoảng 539m2, lô đất góc danh giá tiện đi bộ ra xe công cộng trong đó có trạm xe lửa St Albans, siêu thị Woolworths, trường trung học St Albans,

Hãy cân nhắc cơ hội này với ngôi nhà đẹp trên lô đất khoảng 603m2. Nhiều tiềm năng tương lai. Thích hợp cho các gia đình đông người. Bạn có thể chọn mua để ở, đầu tư hay cho thuê hoặc chia nhỏ (STCA). Nhà gồm 6 phòng ngủ rộng, phòng khách, bếp với khu ăn uống và phòng tắm trung tấm. Đây là bất động sản hiếm có tại Sunshine Avenue, vùng St Albans East, vài bước đi bộ là tới trạm xe công cộng, trường tiểu học, trường trung học, một đoạn là tới cao tốc. Đặc điểm gồm sưởi âm, cửa cuốn, điều hòa và nhiều ưu điểm khác.

Đấu giá: Thứ Bảy 10/3/18 lúc 11am Xem nhà: Thứ Tư 5 - 5.30pm & Thứ Bảy 10.30 - 11am Minh Tran 0434 223 998 Peter Dang 0433 493 257 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

308 Main Road East, St Albans

Phone 9366 1144

29 Buckley Ave Albion

khu shopping Alfrieda và công viên. Đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Đấu giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 2pm Xem nhà: Thứ Năm 5.15 - 5.45pm & Thứ Bảy 12.45 - 1.15pm Andrew Nguyen 0414 670 971 Lam Nguyen 0401 234 581 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

U

U ĐẤ

U ĐẤ 255 Sunshine Ave Sunshine North

NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH 6 PHÒNG NGỦ!

173 Main Road East

GI Á

Xem nhà: Thứ Năm 6 - 6.30pm & Thứ Bảy 1 - 1.30pm Lam Nguyen 0401 234 581 Andrew Nguyen 0414 670 971 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

GI Á

TH ĐẤ Ứ UG BẢ IÁ Y NÀ Y

Tận hưởng sự thuận tiện của cuộc sống hiện đại, căn nhà gạch veneer ấn tượng mang đến cuộc sống tiện nghi cho cả gia đình. Thiết kế chú trọng không gian được thể hiện qua khu sinh hoạt trang trọng /phòng ngủ thứ 5 có kích thước hợp lý và phong cách phòng gia đình riêng với khu vực ăn uống và 1 nhà bếp hiện đại kiểu mở rộng. 4 phòng ngủ rộng rãi có tủ

St Albans

âm, phòng ngủ chính có tủ bước vào được & ensuite, phòng tắm trung tâm tiện nghi có spa và gara. Tất cả nằm trên lô đất Người xây nhà chú ý! diện tích khoảng 650m2, gần mọi tiện ích ở St Albans như xe Dỡ đi và xây mới! công cộng, trường học, Sunshine Plaza, bệnh viện Sunshine Căn nhà gạch veneer dành cho các nhà thầu hoặc nhà và các đường cao tốc. phát triển đang tìm kiếm dự án tiếp theo hoặc người mua Đấu giá: Thứ Bảy 24/3/18 lúc 1pm

GI Á

21 Ralph Avenue

Giấc mơ LỚN ở St Albans East! Căn nhà gia đình lớn ở vị trí tuyệt vời!

St Albans

Đấu giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 2pm Xem nhà: Thứ Bảy 2.15 - 2.45pm Minh Tran 0434 223 998 Peter Dang 0433 493 257 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

GI 40 Andrea Street

Lô đất vị trí góc đường trong khu phát triển!

St Albans

khu vực ăn uống, tiện nghi bên trong và nhiều không gian sân vườn. Vị trí thuận tiện hấp dẫn, gần trạm xe lửa, xe buýt, trung tâm mua sắm Central West và Highpoint.

ĐẤ U

GI ĐẤ U St Albans

169 Ballarat Road

Vị trí tuyệt vời! Bản vẽ được chấp thuận xây 3 căn townhouse

Á

Đấu giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 11am Xem nhà: Thứ Bảy 11.45 - 12.15pm Minh Tran 0434 223 998 Peter Dang 0433 493 257 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

Maidstone

Á

Khu dân cư tốt của St Albans East, ngôi nhà gia đình trên lô đất rộng 767m2, mang lại cơ hội tuyệt vời để phát triển bất động sản theo ý của bạn, có thể tái phát triển hoặc xây thêm phía sau (STCA). Gồm 3 phòng ngủ rộng, phòng khách trang trọng, bếp/ khu dùng bữa thiết kế mở, phòng tắm trung tâm, toilet riêng biệt, phòng giặt trộng có lối đi phía sau.

Đi bộ một đoạn là tới các cửa hàng St Albans, trường học, xe công cộng, phòng mạch bác sĩ. Có thể xây ngay vì đã có đầy đủ giấy phép, hãy nhanh lên vì các dự án như thế này rất hiếm!

ĐẤ

St Albans

71

Á

ISSUE 1594

Á

Week of Mar 07 to Mar 13, 2018

7 Brisbane Street Sunshine West

13 Allison Street

Người mua nhà lần đầu, nhà đầu tư hoặc nhà phát triển Diện tích + vị trí = tiềm năng. Tân trang hoặc xây mới TIỀM NĂNG TIỀM ẨN TẠI SUNSHINE WEST xin chú ý! VỊ TRÍ CAO CẤP VÀ SỰ YÊN TĨNH VÔ GIÁ Tọa lạc tại vị trí hàng đầu, tiện đi bộ ra trạm xe lửa Albion, Sunshine Plaza, công viên Cơ hội cho nhà phát triển hoặc nhà đầu tư Selwyn, trường học chất lượng cao, đường đi bộ/xe đạp Kororoit Creek và tiện ra Căn nhà lý tưởng gồm 3 phòng ngủ rộng rãi, phòng khách trang trọng, bếp/ khu vực ăn uống mở rộng với trang thiết bị dùng gas, phòng tắm trung tâm, sưởi âm, điều hòa nhiệt độ và gara. Vị trí hàng đầu trên lô đất rộng với tiềm năng mở rộng, tái phát triển hoặc xây dựng căn nhà mơ ước (tùy Council chấp thuận). Giá cả, vị trị và tiềm năng trong một lựa chọn. Đừng bỏ qua.

Đấu giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 12pm Xem nhà: Thứ Tư 5.15 - 5.45pm & Thứ Bảy 11.45 - 12.15pm Andrew Nguyen 0414 670 971 Lam Nguyen 0401 234 581 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

ANDREW (AN) NGUYEN

0414 670 971

Western Ring Road, căn nhà gỗ 3 phòng ngủ mang đến nhiều lựa chọn cho người mua nhà và nhà đầu tư dùng ở hay cho thuê. Không gian sinh hoạt mở rộng với lối vào ngập ánh sáng dẫn ra phòng khách, bếp riêng và khu vực ăn uống dẫn vào phòng giải trí rộng rãi cho cả gia đình tận hưởng. Tất cả nằm trên lô đất rộng khoảng 697m2 có thể tân trang lại và mở rộng, giữ lại và xây hoặc tái phát triển toàn bộ (tùy Council chấp thuận).

Nằm trên lô đất rộng rãi diện tích khoảng 560m2, căn nhà gạch veneer có ba (3) phòng ngủ với tủ âm, điều hòa nhiệt độ, sưởi, khu vực ăn uống riêng, bếp rộng rãi, carport. Chỉ cách Western Ring Road vài phút, tiện đi bộ ra xe công cộng, siêu thị IGA, trường học chất lượng cao, công viên và lái xe một đoạn ngắn ra khu shopping ở Sunshine.

Đấu giá: Thứ Bảy 17/3/18 lúc 1pm Xem nhà: Thứ Tư 6 - 6.30pm & Thứ Bảy 11 - 11.30am Andrew Nguyen 0414 670 971 Lam Nguyen 0401 234 581 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

Đấu giá: Thứ Bảy 14/4/18 lúc 1pm Xem nhà: Xin lấy hẹn Minh Tran 0434 223 998 Quyen Tran 0478 660 838 9366 1144 raywhitestalbans.com.au Ray White 308 Main Road East, St Albans

LAM NGUYEN

0401 234 581

MINH TRAN

0434 223 998

PETER DANG

0433 493 257

QUYEN TRAN

0478 660 838


72 VIETNEWS

SỐ BÁO 1594ST ALBANS 22 Alfrieda Street

9366 8188

www.sweeneyea.com.au SUNSHINE WEST

3 Acacia Close Ngôi nhà gia đình đẹp và sạch bóng

à nh m m Tư pm 0 p e X hứ .30 2.0 T 6 -1 00 1.30 . 6 y1 Bả ứ Th

Nhà gồm 4 phòng ngủ rộng, có tủ âm, phòng chính đầy đủ ensuite, thêm phòng học / văn phòng. Khu sinh hoạt rộng, phòng khách, khu gia đình, phòng giải trí, bếp đẹp với thiết bị chất lượng, máy rửa chén, bàn đá rộng. Phòng tắm giá đình có spa. Đặc biệt: Khu giải trí ngoài trời có mái che với lò nướng Pizza, và dẫn ra vườn sau rộng rãi. Vị trí thuận tiện, gần các shop, trường học, xe công cộng, Western Ring Road để lái xe đoạn ngắn tới City, phi trường. Đây là căn nhà phải xem.

Đấu Giá Thứ Bảy Này lúc 12.00 pm

SUNSHINE WEST à nh m Năm pm pm e X ứ .30 .45 Th - 6 -1 00 1.15 . 6 y Bả ứ Th

37 Hall Street

ĐẤU GIÁ: THỨ BẢY 24/3/18 LÚC 2.30 PM Căn nhà gia đình rộng rãi vị trí đắc địa Cơ hội giao dịch tuyệt vời với căn nhà 3 phòng ngủ xinh đẹp trên lô đất rộng khoảng 660m2 này. Vị trí thuận tiện, gần đường cao tốc, nhiều trường tiểu học, trường trung học, xe công cộng và khu shopping. Thiết kế nhiều ánh sáng tự nhiên khắp căn nhà với mặt sàn linh hoạt gồm 1 phòng khách rộng rãi, phòng ăn trang trọng riêng, 1 phòng gia đình có điều hòa, 1 bếp tươi sáng và sưởi âm toàn bộ. Có nhiều chỗ đậu xe trong sân kèm 1 gara có khóa. Có thể tân trang hoặc phát triển (tùy Council chấp thuận).

SUNSHINE WEST à nh m m Bảy 0 a e X hứ 1.3 T -1 0 .0 11

5 Isabel Drive

ĐẤU GIÁ: THỨ BẢY 24/3/18 LÚC 12.00 PM

Viên ngọc quý hiện đại đối diện công viên Gồm 4 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, phòng ngủ chính có ensuite đầy đủ và tủ bước vào được. Phòng khách ngập tràn ánh sáng, bếp thu hút với trang thiết bị cao cấp liền kề khu vực ăn uống/khu sinh hoạt chung mở rộng, khu giải trí ngoài trời thích hợp tổ chức nhiều hoạt động cùng với sân sau ít phải bảo trì. Các đặc điểm gồm hệ thống sưởi âm & máy lạnh âm, gara đôi có lối vào từ nhà và phía sau. Vị trí thuận tiện, gần các shop, trường học, xe công cộng và Western Ring Road tiện di chuyển ra trung tâm thành phố hoặc sân bay. Nên đến xem ngay.

ARDEER

2/66 Blanche Street Khởi đầu hoàn hảo

à nh m Năm pm pm e X ứ .00 .45 Th - 6 -1 15 30 5. y 1. Bả ứ Th

Căn townhouse 2 phòng ngủ với màu sơn hiện đại, trần cao 2.7m, phòng ngủ lót thảm màu than đá, không gian còn lại lót gạch toàn bộ mang đến vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Nhà rộng nhưng rất ấm cúng với một phòng tắm trung tâm. Không gian sinh hoạt, khu ăn uống và nhà bếp thiết kế mở rộng nhìn ra vườn sau đẹp, patio có sàn gỗ, đúng là nơi tuyệt vời để thư giãn và ngồi đọc báo. Gần tất cả tiện ích như trạm xe lửa Ardeer, các trường học, công viên, lối ra freeway và cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 17km.

SUNSHINE WEST

116 Joan Street Căn nhà gia đình lớn ở một vị trí yên tĩnh

à nh y am ả 0 m Xe hứ B 1.3 T -1 0 .0 11

Căn nhà nền cao trong khu vực yên tĩnh với những đặc điểm tốt nhất, thiết kế linh hoạt và nhiều không gian giải trí rộng rãi. Lối vào trang trọng rộng rãi, nhiều ánh sáng tự nhiên từ hướng Bắc, khu vực sinh hoạt lớn, có quầy bar xây sẵn, thông với phòng sinh hoạt gia đình có sàn gỗ. Bên cạnh những khu sinh hoạt này là căn bếp gỗ sồi tuyệt đẹp có các trang thiết bị cao cấp, lò vi sóng & máy rửa chén. Nhà gồm 3 phòng ngủ, tất cả đều có tủ âm. Phòng ngủ chính có ensuite đầy đủ và 1 phòng tắm gia đình nguyên sơ.

Tuần Lễ từ 07.03.18 - 13.03.18

SUNSHINE

4A/282 Hampshire Rd

9311 6884

ST ALBANS

73 Leonard Avenue Cơ hội tuyệt vời ở vị trí cực tốt

à nh m m Bảy 0 p e X hứ 2.0 T -1 0 .3 11

Ngôi nhà 2 phòng ngủ, phòng tắm trung tâm, bếp được trang bị đầy đủ, khu dùng bữa, phòng khách trang trọng, bungalow 2 phòng ngủ. Nằm trên lô đất rộng khoảng 648m2, đường lái xe rộng 3.5m, có tiềm năng phát triển (theo Council chấp thuận). Tọa lạc ở vị trí yên tĩnh, thuận lợi, đi bộ một đoạn tới trạm xe lửa St Albans, shop, trường học và mọi thứ của St Albans.

Đấu Giá Thứ Bảy Này lúc 12.00 pm

ST ALBANS à nh m Bảy pm e X hứ .30 T -1 00 1.

75 Taylors Road

ĐẤU GIÁ: THỨ BẢY 24/3/18 LÚC 11.00 AM Căn nhà chất lượng! Khu vực Phát triển Dân cư! Đối diện Keilor Central!

Tiện đi bộ ra trạm xe lửa Keilor Plains, trạm xe buýt và gần nhiều trường học, trung tâm shopping Keilor Central và khu shopping đường Alfrieda, căn nhà đẹp này là cơ hội tuyệt vời để ở hoặc phát triển (tùy Council chấp thuận). Gồm 3 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, phòng khách đầy nắng rộng rãi, bếp hiện đại liền kề khu ăn uống. Tất cả nằm trên lô đất rộng khoảng 631m2 và tọa lạc ở khu vực phát triển dân cư (Residential Growth Zone). Bạn phải đến xem tận mắt căn nhà này.

DELAHEY

1 Keswick Court Căn nhà gia đình rộng rãi ở khu vực yên tĩnh

à nh m Bảy pm e X hứ .45 T -1 15 1.

Căn nhà gạch vững chắc và sạch sẽ, chắc chắn là lựa chọn hấp dẫn cho mọi gia đình muốn chuyển đến Delahey. Gồm 4 phòng ngủ có tủ âm, phòng ngủ chính có ensuite đầy đủ và tủ bước vào được, 2 không gian sinh hoạt riêng với phòng khách và khu vực gia đình, bếp cao cấp có máy rửa bát liền kề khu vực ăn uống mở rộng dẫn ra mái pergola khép kín rộng rãi và 1 gara đôi có khóa. Các đặc điểm khác gồm 3 máy điều hòa nhiệt độ, sưởi trung tâm, cửa cuốn an toàn và camera an ninh. Vị trí yên tĩnh, tiện đi bộ ra trường Copperfield, tiểu học Mackellar, sân tennis Delahey, chỉ vài phút lái xe đến thị trấn Delahey & trung tâm shopping Watergardens.

CAIRNLEA

7 Verbena Court Nhà đẹp, vị trí cao cấp

à nh m m Năm pm 0 a e X ứ .30 1.0 h T -6 -1 30 00 6. 10. y Bả ứ h T

Ngôi nhà gia đình được chăm sóc cẩn thận, là căn nhà đáng xem đối với những ai đang muốn ở trong khu cao cấp. Nhà gồm 4 phòng ngủ rộng, có tủ âm, phòng chính có ensuite sang trọng và tủ bước vào được. 2 khu vực sinh hoạt rộng. Bếp đẹp với các thiết bị cao cấp, khu ăn uống liền kề. Đặc điểm khác: Hệ thống sưởi và máy lạnh, máy điều hòa hai chiều, khu giải trí rộng riêng biệt, gara đôi có khóa, có lối đi phía sau. Vị trí cực tốt, gần khu shop Cairnlea và mọi tiện ích.

DEER PARK

62 Chester Crescent Căn nhà gia đình rộng rãi ấm áp có hồ bơi

à nh y am ả 0 m Xe hứ B 0.3 T -1 0 .0 10

Nằm trong khu vực yên tĩnh ở Deer Park, rất gần khu shopping Brimbank, trường học & xe công cộng, căn nhà gia đình ngập tràn ánh nắng là lựa chọn lý tưởng cho người mua nhà lần đầu, nhà đầu tư hoặc người muốn chuyển sang nhà nhỏ hơn ƒ 3 phòng ngủ có tủ âm ƒ Bếp/khu vực ăn uống mở rộng có phòng khách liền kề ƒ Sưởi, điều hòa, sàn gỗ bóng ƒ Phòng tắm nắng khép kín, thích hợp giải trí quanh năm! ƒ Diện tích lô đất khoảng 565m2 với hồ bơi

Binh Nguyen (Benny)

Thanh Tang (Cindy)

Duc Do

Mendo Micevski

Vincent Phu (Son)

Sang Nguyen (Dennis)

Taison Nguyen (Thanh)

Victor Hsu

0417 349 884

0419 377 387

0411 807 338

0426 878 080

0401 133 167

0403 127 367

0434 068 515

0421 593 463

VietNews Melbourne 07/03/2018  
VietNews Melbourne 07/03/2018  

VietNews is the leading weekly Vietnamese newspaper in Sydney & Melbourne. It is the only FREE Vietnamese newspaper that is well known and p...