Page 1

KIRKENYT

SKÆVINGE & LILLE LYNGBY SOGNE

ig ud m d i m s – g i Skynd d

D L Y K S D N –U postkasse

t ik k e v e d ig , a t d e lo e k ik g je n t v ia P o st D e sv æ rr e k a te k n is k m u li g e k ik r e t e D a, sk e r ig e n . lt e a d re ss e r fr e k n e t re e rt få so hos D a n m a rk a t e v e g n e , o g så ll a g je r e m m Er du en så d e rf o r k o il h a v e m ig . v e k ik t lu so u så ik k e dem, der ab e r m ig , k a n d id g e k ik r e d ud. a f d e få , g sm id e m ig o ig m d e m ver g ved b a re b æ re o e n e re d ig . Je g t a r fo e k ik si g d e t ti l Je g k o m m e r p a p ir – m e n f a d il sp r e t d ig , a t je g g o d t, a t d e e n g æ ld lo v e g l ti n a k g r da P o st e n . Je m å re t. D e t e o e g n a g re fi kun kommer v e l. v e su r o v e r, li b t a rd æ v ik k e ! sm id m ig u d så , e k ik ig m u S å – g id e r d Y LD ! ang: UNDSK Og nok en g

Adresser .... ................ .........2 Præstens side ................ .......3 Koncerter .. ................ .. .. ...... 4 Konfirmatio ner 2012 .. .. .. .. .... 6 Menigheds møde ........ .. .. .. .. .. 8 Salmemarat on ............ .. .. .. .. .9 Kalender .... ................ .. .. .. .1 0 Gudstjenest en under lu p...... 13 KIBU-nyt .... ................ ........ 14 Erhver vsprak tik ............ ...... 15 Indsamlinge r 2011...... .. .....16 Kirkelige ha ndlinger .... .. .. ...17 Opslagstavl en ............ .. .. .. .18 Sogneudflug t ................ .....20

2012

jeg er i din

MARTS APRIL MAJ


Adresser Hvor intet nævnes er postnr. 3320 Skævinge

BEGGE KIRKER: Sognepræst Michael Thomsen Ny Harløsevej 11 Tlf. 48 28 81 46. Email: mtho@km.dk. Mandag fridag Er jeg hjemme, tager jeg altid imod både telefoniske og personlige henvendelser på alle tider af døgnet Alle henvendelser vedrørende dåb, bryllup og dødsfald skal ske til sognepræsten. Henvendelser vedrørende attester, navneændringer, fødselsanmeldelser skal ske til: Det fælles Kirkekontor Østergade 16, 1. sal 3400 Hillerød tlf: 70 23 03 93 E-mail: hpfk@km.dk Er man i tvivl om, hvor man skal henvende sig i en konkret sag, er man velkommen til at ringe til sognepræsten. Organist Susanne Ketelsen Sånevej 6, 3080 Tikøb Tlf. 49 75 85 98. Mandag fridag.

Vore kirker er åbne for besøgende og andagtssøgende alle dage kl. 8-16. Benyt Jer af muligheden for en stille stund i hverdagens travlhed. SKÆVINGE KIRKE: Ny Harløsevej 9 B Graver Alex Gradischnig Ny Harløsevej 9 B Tlf. 24 45 29 07 (dagtimerne) Kirkesanger: Michelle Linderod Åmosevej 14 3400 Hillerød Tlf. 23 80 89 35 LILLE LYNGBY KIRKE: Lille Lyngbyvej 23 Graver Helmut Gradischnig Lille Lyngbyvej 23 Tlf. 23 71 53 91 (dagtimerne) Kirkekoret og Korskolen: Kontakt organisten

Oplysning om forsidefoto: Påskeliljer

MENIGHEDSRÅDET Formand Birthe Nielsen St. Lyngbyvej 56 G Tlf. 48 21 01 83 E-mail: nielsen56@mail.dk Næstformand og kirkeværge Ole Knudsen Ny Harløsevej 13 A Tlf. 48 21 01 52 Kasserer Nina Andreasen Hovedvejen 10 3330 Gørløse Tlf. 22 88 10 37 Præstegården: Henvendelser vedr. leje af præstegårdens lokaler skal ske til sognepræsten. Lokalerne kan kun lejes til forenings– og mødearrangementer, ikke til private fester eller receptioner. HJEMMESIDE: www.lillelyngbykirke.dk www.skaevingekirke.dk www.skævingekirke.dk KIRKEBLADETS REDAKTION: Benthe Knak Nygaard, Esther Thomsen og sognepræsten (ansvarh.). Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S

2


side s n e t s Præ Af Michael Thomsen

PÅSKE OG PETER Påske er for mig også Peter. Disciplen Peter. Den discipel, vi hører mest om i evangelierne. Den discipel, der udmærker sig mest. Den discipel, vi oftest finder med begge ben i spinatbedet. Peter brænder for sagen, ingen tvivl om det. Han brænder for Jesus-sagen og giver sig selv helt i opgaven som discipel. Han hører også til »inderkredsen« omkring Jesus, hvilket betyder, at han oplever nogle ting, som de andre først hører om senere. Peter ved godt, at det forpligter, at have særlige opgaver og kald. Men Peter går ikke af vejen for noget, når det gælder Jesus-sagen. Peter går endda så vidt, at han på et tidspunkt irettesætter sin mester, Jesus, da denne stiller Peter i udsigt, hvad det kommer til at betyde, at de tager til Jerusalem til påskefest. Det betyder Jesu fornedrelse, lidelse og død. Det betyder også opstandelse. Det sidste fatter Peter vist ikke helt, og det første har han svært ved at acceptere, og går derfor i rette med Jesus. Et mindre pænt træk ved Peter dukker op netop under påskefesten. Jesus fortæller disciplene, at de alle vil svigte ham. Men Peter træder frem foran alle de andre og forsikrer Jesus om, at om så alle de andre svigter, så gør han ikke. Det er lidt hovmodigt, og han gør sig lidt til på de andres bekostning.

Så meget større er da også faldet for Peter. Bitterligt må han sande, hvad Jesus sagde til ham: Inden hanen galer, har du fornægtet mig tre gange! Vi hører ikke om andre disciples fornægtelse, kun om svigt. Peter både svigter og fornægter. Måske holder jeg aller mest af disse lidt negative sider af Peter. Eller rettere: jeg holder allermest af disse menneskelige sider af Peter. Sider, jeg også kender fra mit eget liv. Hovmod og svigt. Det er ikke så fremmede følelser.

… jeg holder aller mest af disse menneskelige sider af Peter Heldigvis ender evangeliernes fortællinger om Peter ikke med hans nederlag. Men fortsættelsen handler ikke om, hvordan Peter igen formår at rejse sig. Fortsættelsen handler om, hvordan Peter bliver rejst igen. Hvordan han igen kan rette hovedet og se fremad og se sig selv i sit kald, med frimodighed og glæde, men også med lært lektie i bagagen. Fortsættelsen er fortællingen om, hvordan Jesus rejser Peter igen gennem erkendelse, bekendelse, tilgivelse og kærlighed. Jesus siger ikke til Peter, at det ikke gør noget, for det måtte jo gå såle-

des, og med opstandelsen blev alting jo alligevel vendt til det bedste. Nej, Jesus holder Peter fast i situationen – og tilgiver ham, og løser ham ud af det fastlåsende nederlag. Påsken minder os om, at synd må bekendes og erkendes, fordi den fastholder os i nederlaget og lægger afstand, ikke bare til Gud, men også til de mennesker, vi forbryder os imod. Vi kan kun løsrives fra denne fastholden ved tilgivelsen. Uden tilgivelsen er vi prisgivet nederlaget i synden. Påskemorgen viser Jesus os, at han ikke er fastlåst i nederlaget i synden. Han stod op af graven og viste, at nederlag kan vendes til sejr, så vi ikke længere skal slæbe på og tynges af skylden. Tilgivelsen er midlet, hvormed vi kan frigøre hinanden fra skylden og rejse hinanden på ny. Tilgivelsen er nådemidlet fra Gud, hvorved Han frigør os fra skylden til døden og på ny rejser os, ikke bare i livet, men også i døden. Glædelig påske. Herren er opstanden!

3


Koncer ter i Skævinge-Lille Lyngby Kirker

Lørdag den 31. marts kl. 16.00 i Lille Lyngby Kirke Franz Liszt: Missa Choralis for kor og orgel med Helsingør Kammerkor og Morten Poulsen og med Philipe Carvalheiro som dirigent. Værket blev skrevet i 1865 i en periode, da komponisten boede i Rom.

4

I 2011 fejrede man verden over 200-året for den ungarske komponist Franz Liszts fødsel. Franz Liszt var banebrydende som komponist og ikke mindst som pianist, der også vidste, hvordan man bedst iscenesatte sig selv. Han havde forbindelse med de fleste store kulturpersonligheder i Europa på sin tid, og fra dansk side er især hans venskab med H.C. Andersen kendt. I 2011 er det 170 år siden, Liszt besøgte København. Vi gik glip af Helsingør Kammerkor i 2011 pga. en ekstrem vejrsituation, så nu får vi chancen igen.


H USK

Sønda

!

g den kl. 14 3. juni .00 i Lille Lyngb y Ki med kir kens bø rke rneog pige ko sæsona r. Korenes fslutn nyt og g ing med ammelt.

SE H E R! I efteråre t er to k

HUSK!

Søndag den 17. juni kl. 16.00 i Lille Lyngby Kirke med koret Kolorit, en temakoncert hvor musik fra syden og norden føres sammen.

oncerte under p r lan orgelko lægning, en ncert m organis e ten fra F d slotsredensb Slotskirk org e, s orgel ko amt en trompe t/ ncert m ed Dorth Zielke o e g Søren Johanse n.

Onsdag den 23. maj kl. 19.30 i Skævinge Kirke med kirkens sanger Michelle Linderod og organist Susanne Ketelsen. Programmet er endnu ikke fastlagt, men en stemningsfuld forårsaften er planen.

5


Konfirmationer

2012 LILLE LYNGBY KIRKE DEN 4. MAJ KL. 9.30 • Frederikke Flensburg Sørensen • Jeppe Christian Mogensen • Monica Jensen • Naja Jacqueline Jensen SKÆVINGE KIRKE DEN 4. MAJ KL. 12.00 • Alberte Beck Scheibel • Casper Bruhn Munnicke • Christoffer Reich Modin • Ditte Jørgensen • Jasmin Kontala Lysholm Scriver • Jonas Rødkær Oldrup • Jonathan Vesterskov Lundgren • Julie Grønnegaard • Julie Mørch Nordhavn • Kasper Kanskov • Mads Vortscir Pærregaard • Nickie Anna Jørgensen • Nicolai Grønkjær Andersen • Nicolai Søgaard Vejby • Nicoline Nordberg Michaelsen • Oliver Winci Viktor Rasmussen • Rikke Hammer Nielsen • Sandra Lundgren Frederiksen • Simone Nørskov

6


SKÆVINGE KIRKE DEN 17. MAJ KL. 9.30 • Anders Hoffmann Kozuch • Asger Thøger Falck • Caroline Edit Krag • Casper Henning • Celina Schjødt-Bruhn • Emma Amalie Hauberg Bonfils • Emma Miller Nilsson • Helena Cecilia Nielsen • Jacob Lindegaard Vestphael • Julie le-Fevre Hansen • Jonas Meinert Larsen • Line Inga Sindberg • Lucas Olai Jarlkov Olsen • Mikkel Deepak Danekilde Pedersen • Natasja Dragicevic Larsen • Oliver Greibe Jensen • Rasmus Ulrik Laursen • Sabrina Pedersen Brennalt • Sarah Denise Linnebjerg Mazurek • Signe Bjergager Birkefeldt

LILLE LYNGBY KIRKE DEN 17. MAJ KL. 12.00 • Alexander Pallesgaard Bendtsen • Ida Maria Gylling Schaldemose Nielsen • Kian Junior Spencer • Laura Fogt Reumert • Mathias Lyng Francl Andersen • Mathias Hestehave • Mathias Vaupel Moos Rasmussen • Nicklas Grabow • Simone Egegaard Nielsen • Thomas Andersen Ryan

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION

2013

Se side 18-19

Fotos er fra konfirmationerne 2011

7


Menighedsmøde Søndag den 6. maj holder vi fællesgudstjeneste i Skævinge Kirke kl. 10.30 med efterfølgende menighedsmøde. I henhold til menighedsrådsloven skal der hvert år forud for budgettet afholdes et orienteringsmøde, hvor menighedsrådet redegør for sit arbejde og for udfordringer/opgaver i det forestående år, både med henblik på det kirkelige arbejde og under hensyntagen til økonomien. Mødet er

også tænkt som en mulighed for, at alle andre i sognet kan komme til orde med kritik eller ideer, eller blot få stillet deres nysgerrighed om rådets måde at varetage deres opgave på. I år skal der også være valg til menighedsrådet. Menighedsmødet er en god lejlighed til at

kigge lidt bag om kulisserne og måske få vakt interessen for selv at være en del af dette arbejde og dermed være i første række, når det gælder at præge kirkens betydning og opgave i vore sogne. Menighedsrådet er vært ved en let frokost. Tilmelding ikke nødvendig.

… kom til orde med kritik eller idéer …

Sogneudflug t til spændend e ste

der

Korjubillæum 2011

Teenklubben i præstegårdshaven

8


Salmemaraton i Hillerød Provsti En stor udfordring ligger foran os: At synge os igennem alle salmebogens 791 salmer. En udfordring som vil tage de næste 2½ år! Salmemaraton er et krævende langdistanceløb, men det skulle gerne kaste mange glæder af sig undervejs. Blandt andet glæden ved at synge sammen og tid til fordybelse i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster.

Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er verdens bedste. Den rummer århundreders digtere og komponisters forsøg på at give den kristne tro ord og toner. Ord og toner vores tro i dag også kan stå og gå (videre) på. Når man deltager i en maraton, skal der væske og sukker til, derfor vil der blive serveret vand undervejs og kaffe midtvejs i hver etape.

Vel mødt til salmemaraton rundt i alle kirkerne i Hillerød Provsti – tag din sangglade nabo med! Yderligere spørgsmål kan besvares af din egen sognepræst! Der ligger foldere i våbenhusene. Kunne du tænke dig at være med, men mangler kørelejlighed, så kontakt præsten.

år? Hvor og hvorn21 .15.

til ca. Alle dage fra kl. 19.00 ro til kirkens historie! int rt ko en re Fra kl. 18.30 vil der væ Salmenumre Sted Dato Dåb og konfirmation Uggeløse Tirsdag 441-454 + 478-484 d. 6. marts Nadver Nødebo Onsdag 455-477 d. 21. marts Jesu lidelse og død Grønnevang Tirsdag 197-217 d. 3. april Kristi opstandelse Skævinge Onsdag 233-249 d. 18. april r Kristi komme og somme Ullerød 26 Torsdag 1-7 72 + 268-279 d. 3. maj Bøn til Helligånden Strø Tirsdag 300-317 d. 15. maj rferie Derefter holdes somme ønderup Kirke Als i r be indtil tirsdag d. 4. septem

9


M ar ts

10

4.

2.s.i fasten. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 Tekst: 1 Mos 1,27-31; Hebr 5,1-10; Mark 9,14-29: Helbredelse af dreng Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

6.

Konfirmandgudstjeneste. Se side 13. Salmemaraton. Se side 9

11.

3.s.i fasten. Skævinge 9.00; Lille Lyngby 10.30 (Korskolen medvirker, kirkekaffe) Tekst: 2 Mos 32,7-10.30-32; Åb 2,1-7; Joh 8,42-51: Jøderne, Abraham og Jesus Indsamling: Provstiprojekt

13.

Spaghettigudstjeneste. Se side 18-19

14.

Menighedsrådsmøde kl. 18.45 i præstegårdens mødesal

18.

Midfaste søndag. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 (Kirkekaffe) Tekst: 2 Mos 16,11-18/Sl 145,8-16; 2 Pet 1,3-11; Joh 6,24-35[37]: Livets brød Indsamlinger: Kristeligt Forbund for Studerende

21.

Salmemaraton. Se side 9

25.

Mariæ bebudelse. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 Tekst: Es 7,10-14/1 Mos 18,1-15; 1 Kor 1,21-31; Luk 1,46-55: Marias lovsang Indsamling: Ordet og Israel

28.

Studiekreds/debataften kl. 18.30 i præstegården. Tilmelding 2 dage før til præsten

31.

Koncert i Lille Lyngby Kirke kl. 16. Se side 4-5


April 1.

Palmesøndag. Skævinge 10.30(Kirkekaffe), Lille Lyngby 19.30 (Optakt til påske) Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Mark 14,3-9/Joh 12,1-16: Salvningen i Betania Indsamling: Provstiprojekt

3.

Salmemaraton. Se side 9.

5.

Skærtorsdag. Lille Lyngby 10.30, Skævinge 19.30 Tekst: Sl 116; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15: Fodvaskningen

6.

Langfredag. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 Tekst: Sl 22,2-22a/Es 52,13-53,12; Luk 23,26-49/Joh 19,17-37: Jesu død

8.

Påskedag. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 Tekst: Sl 118,19-29/Sl 118,13-18; 1 Pet 1,3-9; Matt 28,1-8: Jesu opstandelse Indsamling: KFUM & K i Danmark

9.

2. påskedag. Lille Lyngby 10.30 (Kirkekaffe) Tekst: Sl 16,5-11; 1 Kor 15,12-20/ApG 10,34-41; Joh 20,1-18: Jesu opstandelse Indsamling: Provstiprojekt

11.

Menighedsrådsmøde kl. 18.45 i præstegårdens mødesal

15.

1.søndag efter påske. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 (Kirkekaffe) Tekst: Es 43,10-12; ApG 2,22-28/1 Pet 1,17-25; Joh 21,15-19: Jesus og Peter Indsamling: Lukasstiftelsen

18.

Salmemaraton. Se side 9

19.

Spaghettigudstjeneste. Se side 18-19

22.

2.s.e.påske. Skævinge 9.00 v/Eva Mikkelsen Tekst: Sl 23; ApG 2,36-41/Hebr 13,20-21; Joh 10,22-30: Jesus og fårene

29.

3.s.e.påske. Lille Lyngby 9.00 v/Eva Mikkelsen Tekst: 2 Mos 3,1-7.10-14; ApG 4,7-12/Hebr 4,14-16; Joh 14,1-11: Vejen, sandheden og livet

Hvor intet andet nævnes er gudstjenesten ved sognepræsten. Om Bauneparkens gudstjenster og dåbsgudstjenester se side 18-19.

11


M aj

12

3.

Salmemaraton. Se side 9

4.

Bededag. Lille Lyngby 9.30*, Skævinge 12.00* (*Konfirmationer) Tekst: Sl 130; Hebr 10,19-25; Matt 7,7-14: Fra bjergprædikenen Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor

6.

4.s.e.påske. Skævinge 10.30 (Fælles gudstjeneste og menighedsmøde. Se side 8) Tekst: Sl 124; ApG 9,1-18/2 Kor 5,14-21; Joh 8,28-36: Jøderne, Abraham og Jesus Indsamling: Dansk Bibel Institut

9.

Menighedsrådsmøde kl. 18.45 i præstegårdens mødesal

10.

Seneste frist for tilmelding til sogneudflugten. Se bagsiden

13.

5.s.e.påske. Lille Lyngby 9.00 v/Eva Mikkelsen Tekst: Es 44,1-8; Rom 8,24-28/ApG 6,1-4; Joh 17,1-11: Jesu sidste bøn

15.

Salmemaraton. Se side 9.

17.

Kristi himmelfartsdag. Skævinge 9.30*, Lille Lyngby 12.00* (*Konfirmationer) Tekst: Sl 113; ApG 1,1-11; Luk 24,46-53: Jesu himmelfart Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor

20.

6.s.e.påske. Skævinge 9.00 v/Lene Riis-Westergaard Tekst: Joel 3,1-5; Rom 8,31b-39/ApG 1,12-14; Joh 17,20-26: Jesu sidste bøn

23.

Koncert i Skævinge Kirke kl. 19.30. Se side 4-5

27.

Pinsedag. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 Tekst: Jer 31,31-34; ApG 2,1-11; Joh 14,15-21: Løftet om talsmanden Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

28.

2. pinsedag. Skævinge 10.30 med morgenkaffe i mødesalen fra kl. 9.00. Tekst: Ez 11,19-20; ApG 2,42-47; Joh 6,44-51: Livets brød Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

29.

Indskrivning til næste års konfirmationer. Se side 18-19

30.

Indskrivning til næste års konfirmationer. Se side 18-19


Gudstjenesten under lup I menighedsrådet arbejder vi for tiden med gudstjenesten og dens udtryksformer. Vi gennemgår gudstjenesten med en tættekam og kigger på alle udtryk og udtryksformer. Dette for at se, om vi kan sige og gøre noget bedre eller mere forståeligt. Arbejdet resulterer også i, at vi finder, at meget af vores gudstjeneste faktisk er ret godt. Det virker! Det fanger! Det giver mening! Måske ikke lige første gang det opleves, men så femte eller sjette gang. Målet er at forstå vores gudstjeneste og få den afviklet således, at vi alle føler, at den er vedkommende og fremmende for gudsdyrkelse, tilbedelse, forståelse og fornyelse i troen samtidig med, at det er bærende for fællesskabet omkring gudstjenesten.

…for at se, om vi kan sige og gøre noget bedre eller mere forståeligt

For den enkelte deltager i en gudstjeneste betyder det også, at der kan være elementer, som man måske kunne tænke sig anderledes. Så skal man blot glæde sig over, at der er andre, der lige netop får meget ud af dette. Og der er sikkert andre, der tænker det samme om noget an-

Jeg tror næppe vi får en gudstjeneste, hvor alle siger Halleluja og Amen til alt

det i gudstjenesten. Jeg tror næppe vi får en gudstjeneste, hvor alle siger Halleluja og Amen til alt. Men får vi gudstjenester, hvor mange siger det om meget i kirkerummet, så er der lidt til os alle sammen. Arbejdet med gudstjenesten betyder også, at vi i indeværende år vil prøve forskellige ting af. Nogle ændringer bliver aldrig til andet end ved snakken. Andre

bliver afprøvet og lagt væk igen med ordene 'Duer ikke!' Og nogle helt tredje ting bliver mange så glade for, at de bliver indført. Der skal her lyde en opfordring til at se på disse forsøg med åbne øjne og med forståelse for, at gudstjenesten ikke nødvendigvis altid behøver at være, som den plejer at være siden farmor var barn. Plejer er en hård debattør i denne sammenhæng. Der vil dog også være ting, hvor vi siger, at 'Det, vi plejer, er nu det bedste, fordi…' Og det er netop dette fordi, der er så afgørende. Tit ved vi ikke, hvorfor vi gør, som vi ple-

jer. Men når vi ved det og har valgt det, vi plejer, så er det også fremmende for gudstjenestens mening og betydning. Præst og menighedsråd modtager meget gerne reaktioner på ovenstående og den enkeltes oplevelse af gudstjenesten. En del af forsøgene er netop affødt af forslag og ideer fra kirkegængere udenfor rådet og kirkebetjeningen. Ikke alt kan lade sig gøre at ændre, og det er heller ikke meningen. Men kan vi gøre vores gode gudstjenester bedre, hvorfor så ikke? Det er jo menighedens gudstjeneste, ikke præstens – så input er velkomne. 13


KIBU-nytt

KIBU-ny

Kirkens børn & unge i Skævinge & Lille Lyngby sogne

Kirkens børn Den sidste spaghettigudstjeneste og afslutning i Juniorklubben

& unge i Skævinge & Lille Lyngby sogne

er d. 19. april kl. 17.30 Vanen tro skifter vi spaghettien ud med St. Lyngby Idrætsforenings pølsevogn. Hvis vejret tillader det, vil der også være hoppeborg i præstegården. Voksne (+18) betaler kr. 25 for deltagelse, sodavand/juice kr. 5. Endvidere vil der være salg fra Juniorklubbens slikbod. Alle er velkomne.

Sommerferie Juniorklubben: Indtil torsdag den 16. august Teenklubben: Indtil tirsdag den 14. august

Kontakter Korskolen/pigekoret: Susanne Ketelsen Organist ved vore kirker Tlf. 49 75 85 98 Mobil 23 30 87 98 susanne@ketelsen.nu Juniorklub og Teenklub: Michael Thomsen Sognepræst Tlf. 48 28 81 46 mtho@km.dk 14

Konfirmandgudstjeneste Tirsdag den 6. marts holdes der orienteringsmøde for konfirmanderne og deres forældre vedr. de forestående konfirmationer. Aftenen indledes med gudstjeneste med medvirken af konfirmanderne kl. 19 i Skævinge Kirke.


e

Erhver vspraktik

En uge i november var en elev fra 9. klasse i erhvervspraktik i vores sogne. Hun fortæller:

Kan man komme i erhvervspraktik hos en præst?

Jeg valgte erhvervspraktik i et lille sogn, selv om jeg bor i Roskilde og er blevet konfirmeret i Domkirken, fordi jeg forstillede mig, at man i små sogne måtte komme hinanden mere nær. Jeg vil gerne som voksen arbejde med mennesker og være fysisk aktiv i stedet for at sidde på et kontor hele dagen. Det var en spændende uge fra tirsdag til søndag! To gange oplevede jeg et hjemme-besøg sammen med Michael. Anledningen var begge

gange en barnedåb. Forældrene havde givet lov til, at jeg fulgte med. Under besøget lagde jeg mærke til glæden i forældrenes øjne, det gjorde også mig i godt humør. En aften var jeg med i Teen-klubben. Det overraskede mig, hvordan man både havde det sjovt sammen, men også kunne være alvorlig, når man sang salmer og talte om tekster fra Biblen. En anden aften var jeg sammen med Juniorklubben. Tre gange var der konfirmandundervisning. Jeg opdagede, at der blev stillet mange flere krav til, hvad konfirmanderne skulle kunne inden konfirmationen, end jeg skulle kunne, da jeg

blev konfirmeret. Michaels undervisning var meget mere interessant end den, som jeg fik. De legede forskellige lege med fysisk aktivitet blandet med normal undervisning. Jeg var også med til gudstjeneste på Bauneparken. Det var en positiv oplevelse. Det virkede, som om de ældre nød det i fulde drag. Jeg deltog i et menighedsrådsmøde, var med til et bryllup i Lille Lyngby kirke og om lørdagen var jeg til Lille Lyngby kirkes pigekor og korskoles jubilæumskoncert samt den efterfølgende reception. Og så var jeg naturligvis med til begge søndagsgudstjenesterne.

Og så påstår man, at præsten kun laver noget om søndagen!

Sille Molin valgte en uge i erhvervspraktik i vores sogne 15 15


Indsamlinger i 2ind0til1i vo1re kirker, vil

formål, der samles På vegne af de mange mange bidrag til disse. jeg hermed takke for de . over de indkomne bidrag Her bringes en oversigt Skævinge Lille Lyngby Formål 150,00 100,00 b Det danske Bibelselska 503,00 569,00 e Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler (DFS) 112,00 50,00 Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) 90,00 390,00 Ordet & Israel 196,00 340,00 KFUM & K 62,00 75,00 sen tel stif as Luk t nk Sa 852,50 804,00 r (FUK) sko om gd Un ns ke kir lke Fo 1.946,50 853,00 lp jæ dh Nø ns ke kir Folke 186,00 50,00 ark nm Da i en ing err æs Bibell 122,00 Diakonissestiftelsen 4.801,00 2.959,50 Julehjælp i sognet/ menighedspleje 253,00 50,00 e ejd arb le cia So KFUK’s 185,00 164,00 Dansk Sømands & Udlandskirker (DSUK) 55,00 F) Menighedsfakultetet (M 150,00 150,00 (IM) Indre Mission i Danmark 4.860,50 4.021,00 Provstiprojekt, Spedalskhedsmissionen 61,00 70,00 Dansk Missionsråd 132,00 200,00 ion Den Danske Israelsmiss 111,50 Kirkens Korshær 14.707,00 10.967,50 TOTALT INDSAMLET

16


Kirkelige handlinger

DØBTE • Josephine Riistoft Nygaard • Frederik Søborg Kjergaard • Marius Lasse Myhre • • • • • • • •

Jørgensen Miriam Maj Glyrup Bjørnholt Zian Noah Jensen Villadsen Felucca Liv Jensen Villadsen Sera Kerina Kofoed Henriksen Emma Elvira Havrilo Christiansen Laurits Raahauge Toft Chawes Stine Bonde Aston Emil Hultberg

DØDE • • • • • • • • • • • • •

Evina Clara Svare, Skævinge Berthine Nielsen, Skævinge Jens Nørskov, Skævinge Ellen Agnete Lunde, Skævinge Ellen Kristina Konnerup Grønbæk, Skævinge Børge Ejlertsen, Skævinge Ejnar German Engelund, Skævinge Claus Hübbe, Skævinge Ove Grauballe Sørensen, Skævinge Annie Kümmel Christensen, Skævinge Karsten Tyge Nielsen, Skævinge Poul Steen Nielsen, Frederiksværk Bente Kristiansen, Kappelskov

VIEDE/VELSIGNEDE • Rikke Christine Kofoed

Andersen & Martin Plambech Henriksen, Skævinge • Lena Myhre & Dan Jørgensen, Ølsted • Jani Louise Enevoldsen & Jacob Nicolai Ege Sørensen, Glostrup

17


Lørdagsdåb Barnedåb holdes normalt ved søndagens gudstjenester. Da mange også efterspørger alternative tidspunkter til dåb, har menighedsrådet besluttet at tilgodese dette ønske fremover ved en såkaldt dåbsgudstjeneste én lørdag om måneden. Denne afholdes kl. 11 og kun i den ene af vore kirker. Den først anmeldte dåb vælger således i hvilken kirke, det skal foregå. I de kommende måneder afholdes dåbsgudstjeneste på følgende dage (hvis ingen anmeldte dåb, bortfalder gudstjenesten): 10/3, 14/4 SK, 12/5 LL, 16/6. SK = Skævinge Kirke, LL = Lille Lyngby Kirke. Ring og aftal nærmere med præsten.

Konfirmationer 2013 Skal du konfirmeres i 2013, skal du gå til undervisning i skoleåret 2012-13. Der holdes indskrivning til dette den 29. og 30. maj kl. 15-20, hvor du skal møde op med mindst en af dine forældre og have din dåbsattest med. Det foregår i præstegårdens mødesal. Indskrivningen tager ca. 10 min. og sker i den fremmødte rækkefølge. Ventetid må forventes. Du skal også have besluttet dig for, hvornår du vil konfirmeres. Konfirmationsdatoer 2013: 26. april & 9. maj i begge kirker (Konfirmationsdatoer 2014: 16. maj & 29. maj i begge kirker)

Mail-lister Vil du gerne have en reminder om diverse aktiviteter i kirker og præstegård kan du komme på mail-listen. Organist Susanne Ketelsen tilbyder at minde om koncerterne i vore kirker. Præst Michael Thomsen sender gerne en såkaldt pastoral servicemeddelelse ud om alt andet. Send blot en mail til os og giv besked om, om du vil mindes om alt eller der er særlige arrangementer, du foretrækker. Du kan også få tilsendt en mail om salmenumre til kommende søndag, hvis du skulle have lyst til at være lidt orienteret på forhånd (dette gælder dog ikke, når der er en anden præst ved gudstjenesten). En sådan mailliste er allerede i brug. Se vores email-adresse m.m. på side 2. Maillisterne er anonyme, så de enkelte modtagere kan ikke se, hvem der ellers er med på listen. 18

Bauneparkens gudstjenester kl. 10.30 1. marts Eva Mikkelsen 15. marts Michael Thomsen 29. marts Eva Mikkelsen 12. april Michael Thomsen 26. april Eva Mikkelsen 10. maj Eva Mikkelsen 24. maj Michael Thomsen 7. juni Michael Thomsen

Studietur I dagene 19/3 - 23/3 er alle provstiets præster på studietur til Bergen. Naboprovstierne passer vore sogne, og der henvises til en præst på præstegårdens telefonsvarer.

Menighedsrådsmøder 14/3, 11/4, 9/5, 13/6 Dagsorden og referater kan ses på hjemmesiden.


op s l a gs ta v l en FDF Skævinge (6-15 år)

Kirkekaffe

samles hver onsdag kl. 18.30-20.00 på Føllegården, Føllegårdsvej 4. Kontakt til FDF: Mette Rask, Tlf: 48 17 00 66, Mobil: 21 65 68 71, mette.rask@mail.tele.dk

Kirkekaffe serveres ved enkelte gudstjenester i våbenhuset umiddelbart efter gudstjenesten.

Sykredsen Sykredsen samles for at hygge og fremstille diverse håndarbejder og andre spændende ting, som sælges ved julestuen og evt. andre arrangementer til fordel for hjælpe- og missionsarbejde.Vil du vide mere om sykredsens arbejde, er du velkommen til at kontakte Esther Thomsen, Skævinge præstegård, tlf. 48 28 81 46, eth@km.dk. Alle er velkomne, også selv om man ikke er den store håndarbejdsmester. Evt. kørelejlighed kan aftales ved henvendelse til Esther Thomsen. Mødedatoer: 13. marts, 27. marts og 10. april - hvor intet andet er nævnt samles vi præstegårdens mødesal kl. 14-16.

Kirkebil Menighedsrådet tilbyder kirkebil til alle, der af en eller anden grund har brug for kørelejlighed til gudstjenester og arrangementer i vore kirker og i præstegården. Man ringer blot til præsten, tlf. 48 28 81 46, gerne i rimelig tid inden, så bestiller og betaler kirken for taxaen. Nemmere kan det ikke være.

Spaghettigudstjeneste Gudstjeneste på børneniveau med efterfølgende spaghetti og kødsovs og grøntsagsbuffet i mødesalen. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig (vi hælder bare lidt mere vand i kødsovsen). Alle uanset alder og med eller uden børn er velkomne til denne hyggelige og givende samværsform i kirke og præstegård. Datoer: 13/3, 19/4 – begge dage kl. 17.30 (i kirken) til kl. 19. 19


226

Fanefjord

Kirke

Sogneudflugt Så indbydes der igen til sogneudflugt. Programmet for turen er endnu ikke helt fastlagt i detaljer. Vi ender dog på Møn, hvor vi blandt andet skal se Fanefjord Kirke. Undervejs til Møn gøres holdt for at gå til gudstjeneste og spise frokost. Programmet kommer således til at byde på oplevelser både for sjæl og legeme, og forhåbentlig godt krydret med dejligt vejr, hvilket gør turen ned over Sjælland noget smukkere sådan en sommerdag. Turen begynder fra Skævinge Kirke kl. 8 og vi forventer at være tilbage mellem kl. 18 og 19. Dagen er søndag d. 10. juni. Pris for deltagelse er kr. 250 pr. person alt inklusive. Tilmelding skal ske til præsten senest d. 10. maj. Tlf. 48 28 81 46, email: mtho@km.dk

Farøbroerne

20

Team Lynderup · 97 17 34 08

… oplevelser for både sjæl og legeme…

Kirkenyt - Skævinge og Lille Lyngby - Nr. 1 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you