Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2024)

Page 1

LOKAL-HÅNDBOGEN udgivet af Aulum Y’s Men’s Club

ro G

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

ve

H

od

sa

ge

r

Fe

Enkelt og lokalt

ld

bo

rg

H

ad

er

up

Industrivej Nord · klauto.dk Industrivej Nord 11 · 11 97· 97 47 47 28 28 37 37 · www.klauto.dk

Au

lu

m

Aulum-Haderup 2024

Entreprenør- og anlægsfirma


r e t r a t Hjertes - døgnåbent E I OMRÅDET

vnt

det er næ med mindre an

ER

HJERTESTART

, afd. Puff Eventyrhaven 7490 Aulum · 5 n re væ n Grøns n til institutione Ved nedgange . i skur til højre ningen Grundejerfore n ke Grønbækpar n 53 ke Grønbækpar 7490 Aulum kelskur ud Hænger på cy højre, når man til n je ve od m ørslen. kører ind i indk en Harry Sørens · 7490 Aulum 7 j ve rg bo Tavl

HADERUP up · 7540 Hader Herningvej 7 ved b ka rs te ar st I gult hjerte rretning. vognmandsfo tur- og Haderup Kul Idrætscenter 40 Haderup t). Nygade 9 · 75 gen (altid åben an dg in Indenfor up er 18 · 7540 Had Staulundvej lem på muren mel en rd gå Inde i . rte garagepo

AULUM Strø AJ Energi og 90 Aulum 74 Holtevej 19 · ndel ATR Landha · 7490 Aulum . 16 ej Væverv eren til venstre kk lu Ved brands en. ig i åbningstid Kun tilgængel tion A/S Aubo Produc 7490 Aulum · Vævervej 19 ermuren Udenfor på yd onaleindgang FELDBORG rs pe af n ndstation ved side Feldborg Bra 7540 Haderup n. · ved p-pladse 2 j lck. Hogagerve er terskab ved Fa nt ar ce st te ds er iti hj S Fr lt A/ gu I en Aulum bs ko m Ja lu sen 10 j 20 · 7490 Au len Markedsplad Buntmagerve ind til Feldborg-Hal up m d lu eu Au lig . 90 · 7540 Hader m 74 9 ad a ej Vi kv æ g sb væ Tu På jre . et hø m til . m or vl ru nf e ga Ude rengørings På den nordlig ngen. døren åbnes. for hovedindga . ligefrem, når en id st ng ærk ni vv åb ig i Feldborg Sa e Friskole Kun tilgængel Aulum Kristn 7490 Aulum ik br fa lle & Pa · erup Bindkilde 3 · 7540 Had Østergade 11 en Jakobsen & Teglværksvej hovedindgang 7490 Aulum · 28 ej rv Udenfor ved je Dre . et. ing vedindgangen H K Tagdækn under udhæng Til højre for ho i åbningstiden. 40 Haderup 75 · 2 j ig el ve Mølle n Kun tilgæng Aulum Statio 2 · 7490 Aulum j6 Taterbakkeve Jernbanegade den Nettoline A/S 90 Aulum si d up ve er 74 · ad en H ur 33 m 7540 n På Vævervej l forbi jernporte angsdøren væggen ud til Ind i indkørse af hovedindg sser. I kantinen på jen ka . ve st vl ga po fra s id de se hv rø n n ka til venstre på – tæt ved de Vævervej, de terrassedør. afd. hobitten em , nn en . ge av en id rh st ty Even ig i åbning GROVE · 7490 Aulum Kun tilgængel rforening Vestergade 11 tre, Grove Borge up n ns te of ve et irk · 7540 Hader B r 26 te . ej en de Indgangen til Plejec Vistorpv lum fra Vesterga Au er r. m dø 90 m as 74 ko · gl 2 g an m når Østergade I vindfang ba af indgangen. d På højre side I forgangen ve . RHEDEN en ANDRE I NÆ hovedindgang rforening ge or B k æ Fårb ional rbæk at Få rn · te 42 In j A SCAD Karupve Aulum 90 74 · 5 j ve Holstebro 7470 Karup ved siden uren af den .. På ydermuren Udenfor på m . Ambulance . . til ng ga ng nd ni ei al yg on sb rs .. af pe gl. brug Brand. . . . . . . . . . . tionen – ses fra uk od pr .. p-plads. Koldkur Politi . . . . . . . . . . . . virksomhedens r i mørke. forening pe bulance« m Hjertestarter m la »A e : nd ng rla ke Fo Blin · 7470 Karup 7 j ve Koldkur Forlang »Politi« venstre til 2 LP A/S « På endegavl Meld: »Brand n · 7490 Aulum de 20 j på ve ue er nd rv vi Fa for ret. ge g. la in til gn n by rte til Ved po østlige .. Politi . . . . . . . . . . . . ER G HODSA 1 31 31 . . 70 1 ticenter Lægevagt . . . . Hodsager Mul · 7490 Aulum 4 nd ej lla rv tjy æ id M kj rk on Bi n. for Regi 8.00 mod p-pladse em kl. 16.00 og På gavlen ud Hverdage mell døgnet le he ge da hellig d Weekend og Min Købman m 31 · 7490 Aulu n de ga ed Hov g til butik. an dg in d ve Udenfor

112 114


indhold

oplevelser Side 4-28 Oplevelser Side 29-33 Kulturminder Side 34-38 Vandreruter

Lokalhistorie Side 39-57 Skoler Side 58-72 Mejerier Side 73-91 Købmandsbutikker

borger info Side 92-93 Lev livet tæt på naturen Side 94-100 Borger info Side 101 Baderegler

institutioner Side 102-112

kirker Side 114-121

foreninger Side 122-129

kort Side 130-139

erhverv Side 141-160

adresseregister Side 161-180

navneregister Side 181-216 1


n e g o b d n å H l a k Lo g omegn o p ru e d a H , sted. - for Aulum samlet på ét formationer

Haderup

Alle nyttige in

Feldborg

Grove

Hodsager

Aulum

Se kortene side 130-139

de idéer

Input og go

sninger løbende oply Vi indsamler ninger, fundets fore fra lokalsam tiden m.fl. for hele institutioner og glæde vn rodukt til ga p et ve ha at det. så opdateret for lokalområ l-Håndbogen ka Lo re gø resseret For at ulig, er vi inte m m so ig tt og ny . om området i al lokalviden rne forslag, Mail derfor ge r til: eller rettelse faktuel viden om l.c ai m g @ ogen lokalhandb

Lokal-Håndbogen udgives af Aulum Y’s Men’s Club, og uddeles gratis til alle husstande i Aulum-Haderup-området, den gamle Aulum-Haderup Kommune. Den udleveres til tilflyttere af områdets ejendomsmæglere. Ekstra eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres uden beregning Poul Erik Riis, Lergravvej 25, 7490 Aulum, tlf. 29 61 10 53. Oplysninger fra bogen kan også findes på aulum.dk og haderup.dk Lokal-Håndbogen er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokal-Håndbogen, påtager udgiveren sig intet ansvar.

Redaktionen af navneregistret er afsluttet november 2023. Oplag: 3.600. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S. Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup · Nørskovvej 12 · 7490 Aulum · Tlf. 20 27 65 38 · lokalhandbogen@gmail.com

2


dine der bille else på

Gå på opdag

up Aulum-Hader Lokalnet

lokaldeer nyhe

nger 0 lokale foreni nger fra over 25 • Find oplysni l. ai sse, web, e-m ivende. - telefon, adre kale erhvervsdr lo 0 15 er ov ed m og og skoler gb er av Fa • alt fra børneh om er ng ni lys • Nyttige op yndigheder. til læger og m med svar rmationssider • Kirkelige info de gne i områ t. om kirker og so

ter

men e g n a r ar

www.aulum.dk · www.haderup.dk · www.lokalhåndbog.dk

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere, kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Ejnar Hansen Tlf. 51 21 96 21

Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

3


Oplevelser

n e r u t a n i Regler

nd og det åbne la e n e v o k s i l e rdes? Færds Hvor må jeg fæ , i private stier ovens veje og

sk eller på cykel på sivt skoen Færdsel i skov private skove må man færdes til fods begrænses på fx jagtdage, ved inten er fra

e som en kan d 150 met I såvel offentlig dgang. Adgang d nærmere en ikke slå sig ne 6 og indtil solne an kl. m fra å n m den. e ku he g ov lig skove do t. I private sk ke af for offent jrliget kræver de ejeren lov at luk ve ov is sk hv r er ha ell ar, g kt vbru der fem he skoven er er un bygninger. Hvis tegsland og priva eligt er landbru ag ds nd ve kl. la ho fra m ne åb færdes til fods t åbne land, so Færdsel i det veje og stier i de arealer må man på de ler ke kle ea yr ar cy ud e og te gå gang. Statsejed rdsel. På priva Det er tilladt at skiltet mod ad lde forbyde fæ ts er re æ ell æ tilf yr ilit se m sd vis til hu i n . M.h.t. adgang jet. Ejeren ka r er græssende ng hele døgnet medmindre de ga g, ad an t . re dg et ind lne øg so uh et er 6 og indtil nere år er blev os alle, og der ne, som de se og søer tilhører ngsmuligheder ga ad som heder, enge om lt ka orientere sig lo arealer må man Naturstyrelsen. erpå forhånd hos es ok bo t. r ev se n an må højst ov Lejrplad på forhånd. M e områder og ka nn es kø ok rs bo for tu e et na i ikk gn s finde r er især bere ågrupper kan Større shelters ersoner og sm Store lejrpladse . ltp es ns ke rp lse en æ r re sk ty fo r rs ind se es på Natu ing efter brug Mindre lejrplad serne kan book plads. Oprydn ad e Pl m . m .m sa m på er r ol ere, sk natte to nætte per som spejd ser. og større grup g/storelejrplad nin at rn organisationer ve /o er els ev pl ro tu na der hjemmeside un

4


pa tur

o

natur

kultur

Abildå Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 6 Aktivitetsplads ved Aulum Mølle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 6 Aulum Gamle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 7 Aulum Lystanlæg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 7 Aulum Mølle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 8 Fattighuset på Ørre Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 9 Feldborg Statsskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 9 Findveji.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 10 Flygtningekirkegården i Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 10 Geocaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 11 Gindeskov Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 11 Haderis Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 12 Haderup Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 12 Hjortebrølsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 13 Jens Jensens Anlæg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 13 Jens Vejmand monumentet ved Tjørring. . . . . . . . . . . . . . Se side 14 Kanosejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 14 Kartoffelkælderen i Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 15 Kongenshus Mindepark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 15 Kæltringestenen/Blicherstenen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 16 Langrendsløjper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 16 Løvbakke Skov- og dyrehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 17 Nybro Mølle Kanoplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 17 Nøvling gl. kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 18 Overnatning i shelters.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 18 Ovstrup Hede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 19 Shelter Nordre Feldborg Plantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 19 Shelter ved Feldborg Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 20 Shelter ved Hodsager Plantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 20 Præstbjerg Naturcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 21 Resdal Baune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 21 Sinding Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 22 Skinnecykler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 22 Skovsnogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 23 Stenbroen og stryget ved Nybro Mølle . . . . . . . . . . . . . . . Se side 23 Stoubæk Krat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 24 Søby Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 24 Tvis Kloster kirkegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 25 Tvis Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 25 Vandkraftsøen ved Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 26 Vandreture i Resen-Fårbæk Naturpark . . . . . . . . . . . . . . . Se side 26 Yllebjerg Bakkeø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 27 Ørre gl. missionshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 27 Ø-PAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 28 Kulturminder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 29 Vandreruter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se side 34

Oplevelser

oplevelser

7


ulsleje

Oplevelser

Abildå Brunk

mellem Abildå ved Timringvej ket Trehøje og udsigtspun

g natursti en ca. 2 km lan ved vejen fører n se ad nskabte pl ge pn a Fr sserer de lejet. Stien pa maskile m ga rundt gennem de illingsshuset og st ud ed m e. v ra brunkulsg borde og bænk rasteplads med så og r jlig de de er r en ner. He kulsleje er i Abildå Brun r se, tu n re ka nd an va m En de natur, hvor en nd æ sp en en gravningen oplevelse i udviklet sig, sid r ha n re tu na hvordan 65. dere genstoppede i 19 brunkulsarbej t har tidligere de rå dt indom i t et id M r får man go aveområde. He bryde at ed m skabt et lille gr e jd og hårde arbe ke rs ba med t k de gi tryk af arbejdet fore g det meste af an ng de l, ku brun l og trillebør. lsgrav er håndkraft, skov kabte brunku ved den gens et ej og flere , en ig I brunkulsl op maskiner sat le m ga r de de af nogle er og fortælle ersæsonen vis m m so e og rd i hå e t gang hvordan de kulsarbejdere, mem so I k. gi tidligere brun re »kulgraven« fo i e jd en be rt ar beskidte kulslejet opfø desuden i brun r de et i ev bl et liv 14 ren 20 ykket« om restilling »Kulst rfo te a te et slå stor ie brunkulsleje. ningens histor fortælles grav ng ni yg sb ng illi I en udst redskaber. mling af gamle omkring en sa ng til området. Der er fri adga

s ved Aulum

Aktivitetsplad Møllestræde 2

· 7490 Aulum

Mølle

e 17 og ligger lig blev indviet i 20 s ad pl i ts t ite nd ru tiv Den nye ak t på løbetur . Har du være le øl d M en m e lu er m Au t overfor for at få træne god mulighed es af alle, og ug br Aulum er der å m n se Aktivitetsplad for tter grænsen benmusklerne. ntasien, der sæ fa n ku en st det er næ n. laves på pladse hvad der kan

6


Oplevelser

Aulum Gamle

Station

ulumstation.dk

lHerning og Ho kningen mellem ræ st e t an ek nb kit jer ar er tegnet af etableringen af en perle, den rbindelse med af fo d. t i år rt lid fø eg n op an ge in db ev en bl avns Hove nisk er bygn Stationsbygning riblandt Københ 1904. Arkitekto der er taget i brug i ger i landet, he in ev gn bl gavlspidserne r by og de ns r , io je ro at al st et steb 0 sd 15 rk . væ ca ur rt renm , der fik opfø ærk de fine vendes nu til fo tisk stil«, bem Heinrich Wenck t i 2015 og an an re m ve lro no na re io er at n opført i »n . Bygninge Bygningen er ret »husbrand« ingetids inspire vik en ed m t afslutte relle formål. ings- og kultu

2 · 7490 Jernbanegade

Aulum · www.a

læg Aulum Lystan90 Aulum · 74 Rugbjergvej 3

t 1937 i Aulum er anlag Lystanlæggget gen. nin re fo er ndværk af Borger- & Hå mmune Ko lum Au til nket Blev i 1963 skæ

oplevelser 7


Oplevelser

Aulum Mølle

ummolle.dk

lum · www.aul

· 7490 Au Møllestræde 2

hollandsk mølle 1908, den er en i t ge yg igb rd od fæ ikke været uden Aulum Mølle st førelsen havde Op «. er nd æ oll lstebro, i-h Nielsen fra Ho af typen »Galler geren, Chr. Jul yg eb øll nstrukm ko da r træ problemer, fo er, dumpede uggede tømm igh mente rd n fæ re t ge de yg kom med urværk. Mølleb m rte fø op t de meter en i ure endnu 2½ tionen ned ind ureren måtte m m så jl, så høj fe e ns at Aulum Møll ikke, det var ha t er grunden til, De er. sid e all skråt indad fra øllen til forskelog slank. rtforpagtede m bo en rs te Pe e n MikJepp af Niels Thomse Ejeren gårdejer blev overtaget 25 19 i n de til 1947. lige møllere, ind drev den indtil rt. stor dygtighed ninger blev opfø yg eb øll kelsen, der med m e der or de tilstødend og hv hk år, 40 ile ab på st tz« Det blev elmotor, en »Deu stilling indkøbt en dies askiner til frem m t I 1931 blev der re lle ta ins t m sa i er øll m lse blev indrettet va foder. nse- og kyllinge af havregryn, hø

8


Oplevelser

Fattighuset på Ørre Hede Sammelstedvej Ørre På Ørre Hede opførtes i perioden 1815 til 1834 i alt 6 fattighuse, hvor områdets fattigste beboere blev samlet. Bebyggelsen med fattighusene blev kaldt Sammelsted by. Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge, kjæltringen Johannes Axelsen, der havde kone og 2 børn. Husene var 4,5 x 6 meter store, gulvene var af ler og taget af langhalm og lyng, og til hvert hus hørte et lille stykke hedejord, som det var meningen, at de fattige skulle medvirke til at opdyrke, så de kunne blive selvforsynende. Flere af tomterne efter de små huse er stadig synlige i terrænet, men det eneste fattighus, der er bevaret, kaldes Helenes Hus, opkaldt efter den sidste beboer, der flyttede ud i 1987. Huset er åbent i sommerhalvåret. Der er toilet, borde og stole til rådighed for besøgende.

ov

Feldborg Statssk

16)

r ved Viborgvej (A Legepladsen ligge Skave ca. 1,5 km øst for

ngspunkt dels re ture med udga Nørreskoven: Fle p-pladsen syd ls de Bjørnkærvej, ved p-pladsen på så grill- og bålen. Her findes og for skovridergård atning. d for primitiv overn plads og mulighe skovlegeplads. : Her er anlagt en ny Borbjerg Plantage d borgerforme åd mr udviklet i sa Den er planlagt og Ryde. titutioner i Skave og eningen og børneins går fra ad Vistorpvej, som Prøv også en tur org em Søndre Feldb Feldborgvej genn vej. ng rni Plantage til He

oplevelser 99


Findveji.dk

Oplevelser

ærkojekt med afm ernes store pr bb klu gs s på in de er Orient ndet kan fin ruter rundt i la ns io ot : m es af vn ning rfra kan næ emmeside. He ovenstående hj rup med Find vej i Hade i samarbejde ingsklub har er nt rie deO Ha g i in Hern tte »Find vej e lavet dette flo ol gi Sk in p kr ru om de t Ha eret rund ste poster plac glæ an pl n ka rup« med 50 fa an placeret, så m år st ne e er nn st byen. Po af de naturskø omkring nogle en ur e st dr ag an s nd ge sø at finde, men . Nogle er lette en by i r de rå om re. er noget svære m med Find vej i Aulu naturområde t er et stort an ss re og te r in ne g Særli tning, boldba moser, beplan ed M l. de ge enge, søer, - og østli i kortets nord re og æ sv m le græsområder el m gode kan der laves sine 52 poster . km 8 til op lt lette ruter på he . ug dervisningsbr Velegnet til un

ården i Grove

keg Flygtningekir Grovevej 31 7540 Haderup

med ger i forbindelse Kirkegården lig r Karup fo st kirkegård ve Grove Kirke og r te ef og r de r blev un flyveplads. He 00 25 . ca et av begr 2. verdenskrig De hviler e og soldater. ng ni gt fly e sk ty å granitkors. gr kker af ens under lange ræ

10


Gindeskov Kra

t

Indkørslen ligge r på Herningve j ca. 6 km syd fo r Haderup

Der er tydelig skiltning til om rådet og parkeringsplads. I Gindeskov Kr at findes en al sidig natur. He er flotte egekra r t, heder og la ndskabspartie med enge, m r oser og snoe de vandløb m mange sjældne ed dyr og plante r. I egekrattet findes kroged e træstamm er med en frodighed af pl anter i skovbu nden. Heden rester af den er tidligere meget store og sammenhængende hedeflade. Staulund Å, so m snor sig m od øst i områ det, har sit op rindelige forlø b og en righo dig natur. I om lrådet ligger og så rester af et gammelt merge lspor, som er an lagt i 1907 af Feldborg Merge lbane. Gindeskov Kr at er fredet, og der er via stierne offentlig adgang i områ det, hvor flere afmærkede st ier fører genn em de forske lige dele af G lindeskov Krat . Den smukke og varierede natur kan anbe fales til gåture naturobservatio , ner og lign.

oplevelser 11

Oplevelser

Geocaching

Denne nyere form for skat tejagt er for he og der er man le familien, ge mulighede r i området. Geocaching er en udendø rs skattejagt, gerne benytte hvor deltar sig af en G PS til at gem beholdere ov me og søge er hele verden . En typisk ca vandtæt beho che er en lille lder beståend e at en logb ting af ringe væ og og små rdi. Ved den tradi tionelle geocac he placerer ge en beholder m ocacheren ed logbog, bl yant og nipsge et sted, som nstande på kun han/hun eller meget få der. Derpå no andre kenteres cachens koordinater vh og disse offent a. en GPS, liggøres samm en med andre ger på geocac oplysninhing.com, hv or andre geoc terfølgende ka achere efn søge cachen med deres GPS cachen, skriv . Findes es der i logbog en og en genstand evt. Det er go byttes d tone at lægg e en ting med den værdi, so minimum m den ting m an tager har, der også er no således at get spænden de at finde til den næste. Turen starter på nettet, hv or man på w ching.com fin ww.geocader koordinate rne til cachen .


Oplevelser

Haderis Å

re: kørestolsbruge Fiskeplads for , 7540 Haderup 24 j vørred. før Åbakkeve e lig l se ør bestand af ha dk In øst, har en stor

sige man mod fiskeri, det vil afgrænser byen , er der gratis nd lu av St rugere er Haderis Å, som od sb en for byen m ser for kørestol af åen, lige ud eter med repo ke m 0 yk st 35 e km st 2 lig . rd På et ca ketegn. De no obligatoriske fis skal have det . ap ic ere med hand forbeholdt brug

eum

Haderup Mus ej 4 Jens Jensensv up er ad H 7540

Jensens centralt i Jens Er beliggende Lokalru s af Hade p Anlæg og drive g. in en eumsfor historiske Mus bondens indblik i hede Giver et godt udstilerne. Museets liv gennem tid tande, ns ge fortrinsvist ling rummer som n, ne eg ning til der har tilknyt dningsol sh hu og sf.eks. landbrug og en mt en oldtidssa r be ka ds re useets m er ling. Aktuelt jydepottesam byens V, & B get af udstilling præ rge og derbrødre, Bø kendte opfin . Vagn Sørensen halvåret ent i sommer Museet er åb kl. 14en ed ån ag i m den første sønd ndt afn man året ru 16. I øvrigt ka ehuset rk til museet i Ki hente nøglen ved siden af.

12

Fri entré.


Oplevelser

rsøger gamle hjorte fo r i brunst. De dy on kr e sk tjy uligt. ber er de mid hun-dyr som m midten af okto , m på så mange ptember og til re se ha af et n e te ld id stor oplevelse ho m Fra plantager er en brøl og fysik at , e gt kt lu tra s ts re . vid de år de sidste tentime i de hver især med eget markant eller en sen af tidlig morgen rbrunsten, er st dy en e on øl kr br ve le ne te op for at At høre hjor tager i skoven Statsskove. danskere, der ure i Feldborg og antallet af lsen.dk ber hjortebrølst em pt ww.naturstyre se w i e år id t ns hjemmes lse arrangerer hver re n ty rs lse tu re ty Na rs tu Na ne findes på ninger om ture Nærmere oplys

re Hjortebrølstu

Jens Jensens Haderup

Anlæg,

ej 4 Jens Jensensv 7540 Haderup

ret af den lelæg er etable Byens flotte an nsen omkring bmand Jens Je et gendariske kø eget velbevar tale om en m en er 1914. Der er nn da ov sk smukke bøge 100-årig! Den ter. mange aktivite om fin ramme sskolestævner. ads for søndag Tidligere festpl hver sommer. s bibelcamping Nu Indre Mission offentlig lege ngplads med uM p Huser campi ru Hade ed hoppepude, plads – bl.a. m . uset seum og Kirkeh ledes grillplads cnic. Der er så pi til et gn le Ve d legepladsen. ve et pavillon og overdækk t. Offentligt toile Alternativt indns Jensensvej. Indkørsel fra Je g ved kirken. in ej med parker gang fra Kirkev

oplevelser 13


Oplevelser

ing

ntet ved Tjørr

monume Jens Vejmand Holstebrovej ørring lidt nord for Tj

nord for p-pladsen lidt jstes i 1982 på re ideen ag 01 sd el 19 i ds r 0-års fø Jeppe Aakjæ ns Nielsens 15 Heide. Her fik Tjørik på Er et en av er På vejmand Je gr tn be Nielsen blev t udført af kuns en ns Je um d on an m mejm et Tjørring bræt, står. Få skærmen«. Ve mmelt frønnet sidder der bag ga m le et ve , »O »H en te et en ld gt st til di , hvor grav en af de såka i februar 1901 dingsvejsten«, r fje »2 en år ring Kirkegård ument st ik Heides mon ter nord for Er g 1790. in kr om t sa « op Rømer-milesten

Kanosejlads ingspladser i

natn Raste- og over erg sager og Yllebj od H Nybro/Ørre, ds på Stor-

nosejla uligheder for ka og Der er gode m ableret rasteet r de er steder erne ds la åen, og flere sp ng ni at Overn adser. d, multovernatningspl lads, drikkevan ltp te til ng e kan se giver alle adga nde. Plad rn lads med bræ til de yn ns toilet og bålp he es så længe der vis benyttes gratis, e. nd e og overnatte øvrige sejlend og mellem 1. juni ds nyttes til sejla . Storåen må be 00 00-20. srummet kl. 9. 31. oktober i tid af VisitHering er varetages no ka af n g in Udlejn at benytte di ro. Ønsker du eb lst s Ho be sit kø Vi r og , skal de r båd til sejlads egen kano elle gæstemærke.

14


Oplevelser

er eren i Hodsag Kartoffelkældsager Hovedgaden ·

Hod

karer, en gammel som navnet sig , er er ionat ag ds rm en i Ho at huse et info Kartoffelkælder ed det formål m olt rh re fo ve no om re r er ografien og toffelkælder, de historie, om ge m s so er så ag og ds Ho en . er .a ld scenter om bl er kartoffelkæ er ng fu n de åen. Desu n. dene ved Stor unge i vintertide byens børn og r fo storie, e kk kælkeba kalområdets hi lo t udstilling om flo naen de r en de nd er æ eren leve det sp I Kartoffelkæld spunkt for at op ng ga ud dt go at. og stedet er et og Stoubæk Kr kring Storåen ved turområde om tæt på kirken landsbyplæne øn sk en i r ge en lig Storåen. Kartoffelkælder udsigt ned mod dsager og med Ho i en ad dg Hove

Mindepark ongenshus.dk Kongenshus 2 · Daugbjerg · 8800 Viborg · www.k Vestre Skivevej

14

rkere, r hedens opdy tte et minde fo sæ at ål rm fo indepark har til rt landskab. s Kongenshus M r Hedebruget e jord til frugtba rd hå n de e ed og formand fo d an m r gs de som forvandl tin er v, folke de mennesk Laust Nørsko mindepark for en riom I 1934 luftede de ne – er le tank ler var på ta radioforedrag ng. Flere area bestyrelse, i et en fra hedeopdyrkni r fo g in les H. Christens dn ar ty Ch be r havde særlig hørte grossere 1940, til i t d de rti rå le id om im shus, men ristensen døde Ch H. s A/S blandt Kongen le til ar . Ch Kongenshus var ikke til salg efter at sælge et år den København og de til tte en slu be depark-komite rne efter boet ealerne til min ar d og eksekutore bø til r fte 0.000 kr. ding, som dere en for – ca. 25 Jydsk Landvin . 1 km e erhvervet jord vd ha dalen er en ca de de in m M so n. le da de in M samme pris, lkning an der m rred, hvis befo Mindepark fin én for hvert he – e en I Kongenshus st 39 t der er rejst i al er, lang slugt, hvor cirkler, der vis rkningen. dy bnet samt to vå ds rre rihe t deltog i hedeop indhugge er og skov i pe dssten er der ellem hede, ag m n ge in På hver herre el rd e i fo ringer der sket hvor store ænd al plads . 50 ladsen er en ov 19 til ladsen. Mødep ep oden fra 1850 sagen ød m de s he r de fo Mindedalen fin stor betydning ed m er sk ne For enden af på men en, hvor navne ud over landets med sten i kant dflydelse rakte in is hv , er sk Menne e. er indhugget. hedeopdyrker være egentlige at en ud e, gn so

oplevelser 15


Oplevelser

nen/ Kæltringeste Blicherstenen j

Sammelstedve Ørre

Hede var ttighuse på Ørre Et af de små fa berygtn de var opført til Axelhus, som hannes Jo en ing , kæltr ede taterkonge Blicher . Det var her, Axelsen i 1815 rte om hø eltringsballet og overværede Kj t til at re re pi ins liv, og blev kæltringernes . v« sli ng »Kjeltri skrive novellen 92, og i nedrevet i 18 Axelhus blev sten på de r rejst en min 1917 blev de »Her lå år st indestenen tomten. På m Blichor hv t se hu eltring Axelhus eller Kj sb ng allet. siden så Kjeltri er for 100 år 1917.« Stenen er sat

er Langrendsløjpt fra p-pladsen på Bjørnkærvej

star ldborgvejen Nørreskov med pladsen på Fe pfra t ar st oven med og i Søndersk Feldborg. ndsløjper op i

16

Når der er sne

r langre

nok, køres de


Oplevelser

ve

ov- og dyreha

Løvbakke Sk Løvbakkevej 32 7400 Herning

flere der afmærket akke Skov er vb Lø I l af g. de in e rn lig r. I den vest art nord for He ke Naturcente ak strup umiddelb vb le ul Lø G til d p ve ru r ligge lsti fra Gullest Løvbakke Skov . der er en cyke e o-løbsposter e reture, ligesom nd va e en række fast t llig sa sserer en rækk ke op d fors un rb fo gs en, og som pa in ov er sk nt i t rie O nd ns k ru io r ns ot tursti, der gå ehytte, en m skoven har Da en asfalteret na med madpakk r s de ad pl er t ge tre le en ov ved naturc lplads, en sk Fra p-pladsen ndeskov, en bå er en større hu r He . grillhytte. er eskov og re et lit ør ci st friluftsfa r endnu en hund plads samt en gs in tn na er ov l af skoven er de v de iti e im tlig pr øs e. en n ed , de st bane erborg, og i eller orker til er der en shelt ikke er vikinger sat 25 dådyr. ore p-plads P2 pakke, når der ad m or der bl.a. er ud sin hv , ise ov Vest for den st sp Sk å m ke e ak rn vb ge Lø i an , hvor m l til dyrehave en rollespilshytte 50 ha stort area r indhegnet et de er 13 20 t re I efterå

plads ro Mølle Kano

er Storåen

e før broen ov

jre lig nopladsen til hø Mølle, ligger ka

at booke t er en god ide ad gangen. De gn dø ters kan 2 el jst Sh . hø pe de kan bookes en større grup og ed m d, ån ed rh st fo af på eller du skal booke shelters er plads til dig, Det er muligt at ker på, at der sik re væ om den vil du s kan man se, ning.dk shelters, hvis R-kode og sm www.natur.her Q en via id møllees og il, m t-t es rs em ok r gælder fø , der kan bo bookes via hj afbenyttelse. He på de shelters fri re til m er nu r en de m , er rpladser e reserveres Ved alle shelte nummer kan ikk g Plan. Shelters uden et ok bo er de tage, Præstbjer allere Kommuneplan s nd Su , ge ta : Sørvad Plan rne. princippet. no-rastepladse følgende steder shelterpladser enter og ved ka . rc .a tu bl s Na de ke fin t ak vb Her i område , Nybro/Ørre, Lø mmuneplantage tage, Sinding Ko på e rning Kommun terpladser i He el sh teltpladser er g-o ov rs rt Se ko kort-over-shelte rt/ ko k/ .d ng ni www.natur.her

Nyb

j til Nybro

Avlumve Kommer du ad

oplevelser 17


kegård

Nøvling gl. kir Oplevelser

nding Nøvlingvej, Si bild-Nøvling ib helt mod Sk

rke lå fra fra Sinding Ki Kun ca. 3 km gammel en 17 19 indtil ca. år 1200 og flyttet til m i 1917 blev kullet kirke, so vling Kirke. nuværende Nø murene, mle kirke er Fra denne ga nvendt na ge e du lille vin klokken og et dviet i ke i Nøvling (in i den nyere kir kirke le m fra den ga 1919). Soklen De k. hæ es pr ed en cy er markeret m kker dæ er nt la sp gård tidligere kirke plads på ing den åbne kr om t de rå om måde. uk regen og sm en meget sæ den på er ed gravst En del gamle varet. rd er stadig be gamle kirkegå

. le kommunen fordelt over he og r de rå om e uppe. i naturskønn ilie eller i en gr une ligger alle venner, din fam Herning Komm i ne di ne er ed ds m nytte la e, rp en Shelte t er gratis at be tage af sted al el i naturen. De m elters, kan du m sh hi i en tte åb na r er ov natte unde Ønsker du at endørs og over e rne vil en tur ud ge r de , le al r god ide at book Shelters er fo en. Det er en ng ga n ad ka gn højst 2 dø pe. Shelters alle pladserne. en større grup de kan bookes ed og m d, ed ån st rh fo af al ters på eller du sk at booke shel er plads til dig, Det er muligt ker på, at der sik re væ , om den vil du s kan man se erning.dk shelters, hvis QR-kode og sm via en www.natur.h id il-mølleog es , t-t m es rs fø em ok hj bookes via rs, der kan bo lse. Her gælder te el tte sh ny be de af på fri r numre es, men er til rpladser er de n ikke reserver Ved alle shelte en nummer ka ud rs te el Sh . oket allerede er bo . et pp er: ci in pr følgende sted . shelterpladser .a bl s age nt de la fin t ep mun Her i område • Sunds Kom age nt la ge ta ep an un Pl m m • Sørvad • Sinding Ko ge r ta an turcente • Præstbjerg Pl • Løvbakke Na rg Plantage rre Ø bo o/ ld br Fe Ny re • • Nord erne ds la ep st ved Tvis Mølle -ra • ved kano Vandkraftsøen • d år Kirkeg • Bag Feldborg tage an Pl er ag ds • Ho

ers

i shelt Overnatning

18


Ovstrup Hede mellem Herning og Holstebro er et 490 hektar stort område med indlandshede samt nåletræsplantage, enge, overdrev, og vandløb. Aage V. Jensens Naturfond erhvervede i 2002 området på opfordring fra myndigheder og grønne organisationer. Områdets ro tiltrækker sky dyr som ravne, rovfugle, større pattedyr og og giver muligheder for, at hjortearterne kan samle sig i større flokke. Krondyr, dådyr og rådyr græsser området, som sammen med deres tramp og afføring giver livsrum for andre spændende dyr og planter. Området er både fredet og Natura 2000-område, derfor må al færdsel i skoven og på heden kun ske på de etablerede veje og stier. Hunde skal altid være i snor.

Shelter org Nordre Feldb Plantage evej Abildholt Hed ro eb st ol H 7500 Kun adgang til

kel.

fods eller på cy

oplevelser 19

Oplevelser

Ovstrup Hede


Oplevelser

rd

borg Kirkegå

eld Shelter ved F

2 shelters, helt hen til de kan ikke køre an M . der ikke rd er gå ej ke Feldborg kir vvej - Møllev Ny shelter bag ydset Gindesko kr shelters. d 2 ve de len til bi jen parkerer cyklen hele ve e kk træ men hvis man an m kan man på cykel, langt at gå. Er

Shelter r Plantage ved Hodsage Hestbjergvej 4A Hodsager 7490 Aulum

t«. til »hestefolke Ny Shelterplads ge stier an m tage er der I Hodsager Plan . n ride på og veje man ka kan man til en pause, an m er Træng lde der er i en af de 2 fo sætte hesten dsen. ved shelterpla

20


aturcenter

Præstbjerg N

r på oplevturcenter byde Præstbjerg Na et område slå og er et stor elser for alle egekrat, r, le ea ar e hede med bakked . Der er stier Præstbjerg sø småskove og ndicappede t, og også ha rundt i område stbjerg. Der æ på en tur i Pr kan være med med gode ede vandreture er flere afmærk r undervejs. udsigtspunkte des naturNaturcenter fin I Præstbjerg elters, teltsh turudstilling, legeplads, na e handicapnd og tilhørend plads med va er, ridesti, nke, grillplads toilet, borde/bæ gsposter. in er e og orient madpakkehus bænke og e rd sen med bo Naturlegeplad erbygningen. ligger ved cent er et minn, der indehold Centerbygninge holds- og op kale og et dre udstillingslo og benyts je le lokale, kan undervisnings . tes efter aftale høje og Vind. ger mellem Ti Præstbjerg lig rnhøj og Nr. 11 mellem Ø Fra hovedvej d Agerfeldt du i krydset ve Felding drejer . lger skiltningen mod øst og fø

en) (Vinding-sten Resdal Baune l Baune esda På toppen af R j ve ld fe er ved Ag

inirejst i 1935 på e mindesten er ng n tu de ns to På 6 n. Den Jesperse forfatter Esbern og r isre M læ e dr af In tiv m tia gn melle rid i Vinding So n fik tid var der en st lærer Jesperse og e, rn ne ia ig tv nd fra ru G km sion og de 6-7 km ingen af stenen tn al fly sd at Re é, id til den mark og Jens Løgagers s at ds in s lle findestedet på fæ orstilet regå ved en st man at e, vis Baune skulle fo n ha nne per. Dermed ku fra de to grup men. m sa å st at d t ve et par opnåede mes i 1935 mødte g ort. En majda syv af t be lø Som sagt så gj i , og mennesker op store n de et hundrede unge kk tru ærk d hjælp af tovv vej til timer fik de ve og besværlige e ng la n de de slæ nkten sa på en d sten afsløret ve hvor den blev Resdal Baune, 23. juni 1935. mhansfest den sskabets og sa ansfest i fælle th nk e sa nn en ku ev Det bl 500 deltagere gn, hvor de te s et ld ho en m jde. veludført arbe glæde sig over

oplevelser 21

Oplevelser

Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad


Oplevelser oplevelser

e Sinding Bjergde kører man

ga I Sinding Hoved til Merrildvej j ve al ad Sofiend jerg ved Sinding B og er fremme efter ca. 500 m

et kab der er blev ing er et lands et re væ Bjergene i Sind et kk n ta r offentlighede ofog tilgængeligt fo re eje ds lo ellem private samarbejde im ableret ca. 4 km eder. Der er et gh di t fentlige myn strækning rund n 8 km lange . ke bi naturstier på de ain nt ou m de vandring og i området til bå i i Sinding«, ford ne r kaldt »Bjerge ive bl t r de de rå en m Om e, so gamle stednavn af g in tn det vrimler med an Før pl øj« og »dal«. e på »bjerg«, »h en imponerend r de r va r lte bæ læ og r ge ka ta plan iden har lands ten rundt. I oldt ge er bj e udsigt horison sten all nerende, da næ bet været impo toppen. på e øj sh id re oldt har én eller fle n erplads, som ka er der en shelt ge er Bj oing sk i nd I Si overnatte der har lyst til at benyttes af alle, Der er indrettet d. lhe sti mørke og nde. vens forførende eskjul med bræ ed og et brænd multtoilet, bålst på: www./natur. et oversigtskort og er ld fo en Få ne-i-sinding.pdf ia/594918/bjerge herning.dk/med

Skinnecykler gennem

lejes Bookes og ud evej 25, dshandel, Høj an bm Astrup Kø . 97 36 40 10 6900 Skjern, tlf

lej en skinnedes udflugt Prøv en anderle necykling på ulighed for skin cykel. Der er m i Danmark. er aner flere sted nedlagte jernb km. Der 30 til 5 rer fra ca. Ruterne varie hele ruten skal tvang om, at r er dog ingen e, der lejes fo Skinnecyklern re fle gennemføres. til s ad pl r en hel dag, ha nogle timer til n én, der skal regel er der ku m personer. So en, mens 1-2 lerne ad gang trampe i peda ro og mag. n nyde turen i »passagerer« ka ærksom på, at rigt være opm Man skal i øv løfte skinnei stand til at man skal være kørende kørsel oret ved mod cyklerne af sp Hvem der har eller hjemtur. på enten uddet regelsæt af t mgår normal »vigepligt« fre leveret ved rne, man får ud for brug af cykle et. udlejningssted

22


oplevelser Oplevelser

Skovsnogen sen

plad Starter ved p2, 6933 Kibæk, på Døvlingvej dvest for arrild, 2 km sy 5 km syd for Sk arrildhus km syd for Sk Karstoft og 2

med en lang et naturområde Skovsnogen er rer. Hele områ rker og skulptu jse ire række kunstvæ as nt fa og en ekspedition det inviterer til og samme tid - det er på en n for hele familie re, der alt sam s og vandretu galleri, legeplad v. sli fritid for spændende men baner vej f.eks. finder r, overraskelse r de er lt ra Ove , der fungerer « midt i skoven i man en »fabrik et efter »livet en hytte bygg e or st som shelter, å, e lill en e strand ved skoven«, en lill raskelser. er ov e dr an er sten og mange 50 kunstværk er med sine ar kt he Skovsnogen den 25 nstnere ude i en r fo lavet af 35 ku ed st kte Skov det perfe store Døvling familieudflugt. k skovsnogen.d mesiden www. Se også hjem

ryget Stenbroen og st ved Nybro Mølle j Hjørnet af Avlumve Ørre ej, ev øll M ø br og Ny

rådet ved ndløb mødes i om Ikke færre end 5 va ret som ge fun r mmel tid ha Nybro, som fra ga te vejds æl de af en er en vadested. Stenbro 00. Den nu n er fra ca. år 13 broer i landet. De blev i 1893 bevarede stenbro udskiftede, men dre smalle, æl u te den endn opført for at erstat allerede bro Ny d he . Stedet buede egetræsbro i 1683. e vadested, nde ved det gaml Møllen er beligge ndet til mølVa og Vestjylland. der forbandt Østt originale de og å, nds Nørre len kommer fra Su n komme ret højt, så det ka møllehjul er place r. Møllen de lv i vandrige perio af med vandet se ivateje). (pr 83 16 vn allerede i benævnes ved na j, er der advia Nybro Mølleve Bag Nybro Mølle, g passage ndrede meter lan gang til en flere hu hvor de er, ne kan ses i oktob for ørreder. Fiske e). tej iva dserne (pr er på vej til gydepla

oplevelser 23


Oplevelser

t

Stoubæk Kra

gvej

både Rotvi P-pladser fra j og Feldborgve

ager og græns r vest for Hods ge lig r , de , de at rå Kr Stoubæk stort fredet om n, er et 200 ha t åe rig or St et od og m r er op llige naturtype mange forske på r de by r de liv. en fugle- og dyre år af Storådal bæk Krat best ou St t af l pe de m su ge Den østli rede åarme og e enge, afsnør sig ed n ss åe æ or gr af St med rådet gnaver rat. I hele om af åen. pile- og birkek er på vestsiden nt ræ ede hedesk nerne ra dg rø at ind i de sand , her så gode er e rn lse vest, ge in od Vækstbet . Går man m anselig størrelse en der r fin nå be e en st og eg e, og til sid gradvist mindr enne tte er flo træ r ge ive an bl m deflade med he or st pet en m man sig på r et stort su mod vest ligge st ng Læ . ke ebærbus de søer. re stærkt tilgroe område med fle de form fører gennem ærkede stier, so m af en sti r re re fle fø n er r de De bæk Krat. Desu ou St i r an de rå skellige om dsager, hvor m er Storåen til Ho ov at Kr k e. rk bæ Ki fra Stou og Hodsager rtoffelkælderen bl.a. kan se Ka

lsleje

Søby Brunku

. , 7400 Herning Brunkulsvej 29 erholt st Fa og Kølkær Ligger mellem st for Herning ca. 13 km sydø er et

rning eje syd for He Søby Brunkulsl og rå nade en nd æ både sp område med dan der or kan opleve, hv tur, hvor man by var Sø k. ar unkul i Danm blev gravet br der, hvor der brunkulsområ et af de store ede op mod ntyrets tid bo i brunkulseve deres liv i og er, der levede 5000 mennesk be lejer. omkring de dy se og mude små træhu I området med et stort uderne, som er seumsbygning se, hvordan man opleve og flugtsmål, kan om brunse læ avet op og brunkul blev gr . kullets historie nnem årene t har der ge I Søby-område man skal og ore jordskred, været flere st uden for d he tig med forsig derfor færdes rselstavler, følge de adva veje og stier og området. der er sat op i

24


irkegård

Oplevelser

Tvis Kloster k Tvis Møllevej 13 7500 Holstebro

ngere, findes ikke læ Tvis Kloster steret s af selve klo men et omrid oster Kl is ien om Tv kan ses. Histor ndva de re re n restau kan ses i de arealet. en af kloster mølle ved sid der og de jernkors Selve stenene æg pr r re gården bæ findes på kirke ærsv be re væ og kan at tidens tand der kirkegården er lige at tyde. På is Tv le m for det ga en mindesten Kloster.

Tvis Mølle

i Storåen. Tvis Å løber ud or hv , ro eb st ter n ikke Øst for Hol del af Tvis Klos forfalden, at de llet, der var så ligere været en -ta tid r 00 ten). ha 17 rs n Ki fra le n g øl M Lide gnin

by am med pi af den forrige ins Buris’ tid (h g. Men e mølle er en ko stedet siden Pr på le anden placerin øl m en en Den nuværend ft t om den har ha en der har ligge mølle. m og en , s, r re om tte re fa et au st om gg kunne re serordenen e den er by en ng ci ga er st ge Ci an til m 63 , hvor . marts 11 ndhjul Det er ukendt gavebrev af 24 rdig, med et va ris Henriksens e vandmølle fæ Bu ny n at illing , de st es ud od vid st et de mer en planch rådet, og i 1997 og møllen rum , Kommune om ar ro nt eb ve in lst t re Ho e beva I 1993 købt useum. en. Der er ikke r Holstebro M ndet fra møllesø len hører unde øl M . le der drives af va øl M is Tv r, Tvis Kirke og om Tvis Kloste

oplevelser 25


Oplevelser

ro n ved Holsteb e ø s ft ra k d n a V ende af byen

tlige Ligger i den øs levej en og Tvis Møl ej mellem Ringv turstier ndretur på na

km va ærket ca. 7,5 r følger stien Der er en afm re strækninge fle På n. øe ts af kr nd Va der borde, rundt om flere steder er og ridestier, og lke cy de bå med tspunkter. ndbænke og udsig ge del af Va ved den østli r de er r er le de øl Ved Tvis M naturområde og stier i et skønt t re sigt le ud ab et et n slå kraftsøe r er en stor nke, hvorfra de . bæ ds la og ep e st rd ra bo no t ka opsa den er der en su De n. øe ts over Vandkraf

Vandreture æk i Resen-Fårb Naturpark

t for turen Udgangspunk p-pladsen re kan enten væ j ved Bavneve r. Resen lige uden for Sd rbæk Få i eller Karupvej

r i Fårbæk er de Ved Karupvej eis sp et erdækk grillplads, ov .v. m s plad ngstier ved de Der er flere ga Å. omkring Karup gamle kullejer r fo ev bl n side På den ande ist et t re le ab et nogle år siden enender ved »v system, der over åen. skabsbroen«

26


Oplevelser

keø Yllebjerg Bak Hodsager /50, Hodsagervej 48 m lu 7490 Au

er. rd for Hodsag en ca. 5 km no ej rv kjæ id el ist m e m st d Mejrup-Si et under sid l, som ligger ve e istid og form ea st ar t le sid ia de st er fre at næ et m r t eø er nebakke unde yllede alt blød Yllebjerg Bakk som en moræ deslette og sk et He nn p . ru da at kr Ka er er og eø ede ov kset med lyng Yllebjerg Bakk vandet strømm sigt .h. og er bevo f.Kr., da smelte en storslået ud en, når 46 m.o al åd or St omkring 10.000 af fra or man har en nt hv , ka en eø. på eø r kk kk ge Ba som lig til Yllebjerg op til og på ba bort. Bakken, n, der leder op etableret stier se er ad r pl de gs in og er t, de nke ved park Området er fre r borde og bæ Desuden er de over området.

ionshus

Ørre gl. miss

rre Avlumvej 5, Ø mvej og lu Av af (hjørnet ) Ørre Byvej, Ørre

gammelt ølle ligger et Ved Nybro M rt i 1889 som blev opfø missionshus, huse på ns io rste miss som et af de fø th står re za Na t nshuse egnen. Missio storisk et værdifuldt hi nu som et meg ingen lkn tid, hvor befo minde om en lser, ge væ be folkelige var delt i to ion. iss M e dr In re og Grundtvigiane med det t står stadig Missionshuse ner om ventar og vid oprindelige in ent fra åb er r se liv. De egnens religiø r. tobe 1. april til 31. ok

oplevelser 27


Ø-Pas Oplevelser

ligner et pas og lille folder, der Ø-passet er en færgeadgang. danske øer med præsenterer 38 kort, et foto, hver ø med et es vis et ss pa I øder kan ses og er, lidt om hvad er faktaoplysning kode, der vis n samt en QRopleves på øe e. en hjemmesid kan hen til øens eg lte øs opslag ke en n de på el rk ci id hv rg I en en eller fæ en plade på havn pen turisten fra en med en særlig et af øen over gnide en silhu . er mærk e samle på øog på den måd r og rne glade fo ick er turiste m m , gi e nn er De og venn om rne med familie konkurrerer ge r. besøgt flest øe hvem der har på mt i en udgave s på dansk sa Ø-passet finde tysk/engelsk.

.oepas.dk meside: www sin egen hjem rm fo at pl således ks et. Der er her på VisitDenmar r er med i pass Ø-passet har de r, øe om den er de ng ls et og de n finde oplysni es dels ø-pass og turisterne ka e, ig ør Her præsenter ke ns t da sentation af de en samlet præ øerne, øen. på er kt du ro tp bud fra flere af ris kan man se til k enkelte ø og tu .d ie er of sk e www.dan ries hjemmesid editionsgebyr. På Dansk Ø-fe s mod et eksp ille st be et ss pa øn ka og herfra

ske ø-rige Oplev det dan i ordningen Følgende øer • Agersø • Avernakø • Bornholm • Egholm • Femø • Langeland • Læsø • Omø

28

er med

• Als • Barsø • Bågø • Endelave • Fur • Livø • Mandø • Orø

• Anholt • Birkholm Frederiksø • Christiansø / • Fanø • Hjarnø • Lolland • Mors • Samsø

• Askø / Lilleø • Bjørnø • Drejø • Fejø • Hjortø • Lyø • Nekselø • Sejerø


pa tur

Oplevelser

o

r u t l u k r e d n i m 2.

1.

Stålskulptur

Skulptur

Markedspladsen 7490 Aulum

de/Lundbyvej

Vesterga 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Se placering t på Aulumkorte i svejset Skulpturen er t af før ud og er kobb Byron billedhuggeren . Den er Hulsart i 1987 t grønne de på ret ce pla rnet af hjø på e områd dbyvej i Vestergade-Lun Aulum.

3.

Skulpturen er i rustfrit stål og udført af billedhuggeren Børge Jørgensen i 1998. Den står i den runde parkeringsplads ved Aulum Byskole, hallen og fritidscenter.

4. Ymer, Audhumla og Bure

Vidnerne

Jyllandsgade 2-4 · 7490 Aulum Foran Aulum Mølle

Danmarksgade 2-4 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren Thomas Andersson, Skanderborg, og opstillet i 2005 ved indvielsen af nyt boligog forretningskompleks i Aulum midtby.

Tre-i-en granitskulptur, som viser en ko, en jætte og en mand. Koen Audhumla symboliserer urmoderen, der giver næring til jætten Ymer og skaber den første mand Bure (far til Odin). Skulpturen er udført af billedhugger Henrik Voldmester, Husby, og er opstillet i 1990.

Se placering på Aulumkortet

oplevelser 29


Oplevelser

6.

5. Genforeningssten

Genforeningssten

Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum

Aulum anlæg Danmarksgade 38-40 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Genforeningsstenen er udhugget af Peder Skole Pedersen i 1920 og har stået på tømmerhandler Laugesens grund. Da tømmerhandlen blev nedrevet i 1970’erne, blev den midlertidigt anbragt hos et barnebarn til Peder Skole Pedersen, men blev i 2011 foræret til byen og har nu sin placering hvor tømmerhandlen i sin tid lå.

Se placering på Aulumkortet Den kombinerede genforenings- og befrielsessten er opsat i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.

8.

7.

Feldborg stenen

the Karen Margre Aulum

Bredgade · Feldborg

90 dspladsen · 74

Marke

Se placering på Feldborgkortet

Aulumkortet Se placering på ur af je bronzeskulpt Den 182 cm hø ført af billedop er e ind kv g en un e Varming, huggeren Hann rejst i 1988 i og København, t nye rådhus på anledning af de lum. Au i 5 de ga Øster i 2007 flyttet fra v ble t rke Kunstvæ uset dh Rå indgangen til n mellem Aulum og til gårdhave Fritidscenter. Hallen og Aulum

9.

10. Kronhjort-figuren i Feldborg

Genforeningssten

Langgade · Feldborg

Søndergade 17/19 7490 Aulum

Se placering på Feldborgkortet Kronhjorten står midt i Feldborg by. Den er købt for penge, fremkommet ved overskud fra de berømte Feldborgløb, som hvert år trak mange hundrede mennesker til byen. Det er gymnastikforeningen, der har stået for løbet. Den er lavet i Polen. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvornår den er sat op.

30

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden. De er sat op på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem der har lavet dem.

Se placering på Aulumkortet Mindestenen er rejst af Vildbjerg Husmands Kredsforening i anledning af Sønderjyllands genforening i 1920 og er placeret på trekantsanlæg, hvor Lundgårdsgade munder ud i Søndergade i Aulum.


12.

Haderup-stenen Torvet · 7540 Haderup Se placering på Haderupkortet Haderup-stenen præges af Haderups bymærke, tegnet af tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften bag opførelsen. Projektet blev i øvrigt sikret med restmidler fra Haderup Byggegrundskonsortium, som bestod af en række personer, der havde opkøbt og byggemodnet »Pip-kvarteret« for at få gang i byen.

ten Genforeningss læg An Jens Jensens p ru de Ha 7540

Se placering tet på Haderupkor der , en ten es Mind med er udsmykket det sønderjyske våbenskjold, er bmand skænket af kø Jens Jensen og p hustru i Haderu . 20 19 i t sa op og

14.

13. Mindesten over købmand Jens Jensen

Hodsager-stenen Se placering på oversigtskortet og på Hodsagerkortet

Jens Jensens Anlæg 7540 Haderup

Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende landsby«. Der er 3 sten placeret ved indfaldsvejene til Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere har i fællesskab sat dem op. På samme tidspunkt blev der af børn, unge og ældre i byen lagt over 25.000 blomsterløg forskellige steder. Endvidere blev der langs rabatter sået omkring 500.000 blomsterfrø. Projektet blev støttet af Herning Kommune.

Se placering på Haderupkortet Mindestenen står i Jens Jensens Anlæg i Haderup og er rejst et år efter Jens Jensens død i 1929 af venner i »taknemmelighed over hans virke på dette sted«.

15.

Oplevelser

11.

16. le Hodsager Sko Blyanter ved 7490 Aulum

Afstandsskilte ved Hodsager Skole

Hodsagerkortet Se placering på ården på på Aktivitetsg oprindelig lavet jr slidt så ve og d Blyanterne er e vin 3 år siden havd r Fo lavet af ej. e, gv ny or d Feldb iftet me er at de blev udsk rn fra Hodsag bø meget på dem, af let ma Keld Høj og skolens pedel Skole.

Se placering på Hodsagerkortet

Hovedgaden 15

·

Hovedgaden 15 · 7490 Aulum Den store/høje pæl med afstandsskilte er lavet som et projekt på skolen i 2013, hvor man skulle forholde sig til, hvor langt der var fra Hodsager til forskellige steder i verden.

oplevelser 31


Oplevelser

17.

18. Vinding-stenen

Blicher-stenen

Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Udenfor kortområde

Udenfor kortområde

Vinding-stenen er fundet i Løgager i Vinding, men er i 1935 flyttet (slæbt) til sin nuværende placering på Resdal Baune.

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til minde over St. St. Blichers fortælling om kæltringerne. På mindestenen står: »Her lå Axelhus eller Kjeltringhuset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltringballet«.

19.

20.

Jens Vejmand monumentet Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning

lle Skærbæk Møækvej · 7490 Aulum rb Brohusvej/Skæ

oversigtskortet Se placering på r. fra Simmelkæ et af to brødre Stenen er hugg

Udenfor kortområde Monumentet er udført af kunstneren Erik Heide og rejst i 1982 på vejmand Jens Nielsens 150-års fødselsdag. Få meter nord for Erik Heides monument står en »2 fjerdingsvejsten«, en af de såkaldte »Ole Rømer-milesten« opsat omkring 1790.

21.

22. Træ Kundskabens Aulum Kirkegade 5 ·

7490

Aulumkortet Se placering på gger Jonna ler og billedhu ing udført af ma n Gavludsmykn vle ga kring 1980. På Sejg, Dybe, om e. sallé/Kirkegad ard ga ter Øs ved er t rke Kunstvæ de i jern og farve r kunststofplade , træ et er vis og sol, en skinnende kede en åben og luk ker bøger, mennes nde ve fly og j ve på fugle.

32

Black Lady Skolegade 4/6 · 7490 Aulum Se placering på Aulumkortet Skulptur i svensk granit på sokkel af bornholmsk granit og udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring. Den er opsat på den røde plads mellem KFUM og Danske Bank i 1995 i anledning af Herning Folkeblads 125-års jubilæum.


lam Moderfår med90 Aulum Møllestræde 2

Oplevelser

24.

23.

Vinger 2000

· 74

Holstebrovej 9 · 7490 Aulum

Aulumkortet Se placering på ik huggeren Henr udført af billed Granitskulptur er opsat i 1997 ren tu ulp Sk y. sb Voldmester, Hu srende Landbrug foran det davæ deboernes He af g nin led center i an døkonosamvirkende lan ers ing ren Fo e sk mi 50-års jubilæum i 1991. Er nu flyttet til Aulum Mølle

25.

Se placering på Aulumkortet Kunstværket er et par vinger i støbejern på granitsokkel, hvor vingerne symboliserer, at det løfter sig imod det evige/himlen, og granitsoklen symboliserer tyngde. Det er udført af billedhugger Erik Heide, Øster Jølby på Mors, og opstillet i 2000 i anledning af Aulum-Vinding -Vind Valgmenigheds 75-års jubilæum i 1997.

26. Mindesten Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Hanfuglen Victoria Møllestræde · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård, på familien Petersen-Bøndings familiegravsted, står en mindesten for Hakon Petersen-Bønding – søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding. Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon Petersen-Bønding blev dræbt ved en våde-skudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen. Mindestenen er rejst af Danmarks Frihedsråd og udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: »Drenge, der lytte, går ud som mænd«.

Granitskulptur formet som en fugl, udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring og opsat i 1995 ved indgangen til Aulum Mølle.

oplevelser

pa tur o

Se placering på Aulumkortet

r u t l u k r e d n i m oplevelser 33


Oplevelser

r e t u r e r vandr pa tu o

op gennem Kirkegade og til Skolegade/ op ses Danan m yd r kr gå s gade. Halvvej nteret. Derfra ks ce ar ds iti nm Fr Da d ve em adsen er op genn arter ved P-pl r på begge sid Jersild-ruten st var der butikke ne er 70 m ne nne stå mens . Gen or hestene ku gt i 70erne. hv , la ld an Danmarksgade ta ev es bl st og m he og bagved . august 1944 Rugbjergvej, so brugsforening indviet den 27 67 marksgade af ev 19 bl il n or dt st in de r fik g, de r, var t i 1904 og lum Lystanlæ anken nu ligge der blev indvie dgangen til Au n, in ne an ba m Hvor Handelsb rn er je er pass krydser man let. Lidt efter Danmarksgade der blev hand mle For enden af . nd la r. td 5 vejen til det ga 4, tre hånd forbi består af ca. ns . ve lå m lu på n, io Au an i ad m angen til st udviklingen ken, kommer betydning for år man ved indg Lundgårdspar st n/ nog ei ge , in rn lå n nn bø io rø or G ad t frivillige. Hv det gamle st mmer til krydse dkommende af græsset, hvor Inden man ko kan stadig se en stor dels ve r an fo M 36 d. 19 ba i fts et bygg orgen«. stadion og frilu nstre. Det blev en af res kredshus »B mebad op til ve ej. På Aulum sid kring 1970 de om il dt in F det gamle svøm FD e over til Kildev e lig vd nde an ha re m r r væ ge gå nu r lig bbitten m, flyttet til sin vedvej A18, de stitutionen Ho slutter ved ho da jernbanen ko 1½m m . t, so ca lle j, ta og ve n 00 ro te 19 eb id ssesten i m r op af Holst gyndelsen af ed granit chau Man fortsætte Kroen blev i be erne belagt m landevejskro. 70 i en t rs 66 fø 18 il dt fra in r var A18 lå de Hovedvej A18 g om gården for stationen. . 1 Man går ba . placering over ne ne te od Kildevej nr es m ss d au ne bækvej, der ch tre de af Vi e ns til sid j og drejer til ve hus og videre asfalt på hver ve ild or rs ot Je m e og nebro ny rd r den en Sandgå n gamle jernba går man unde r hen forbi gård rnbanen via de gå je er og går ov tre Kort efter A18 en op ns ig ve og an til g om stalden rupvej, hvor m ynet drejer man over til Troelst nr. 1 går man ba d en og ved skovbr Ve ej kv e. ar en m rd an følger nu er til Jersildgå e jernbanen. M man går lige ov venstre, da man omlagd 60 19 i et g. man følger til gg rin der blev by rgårdvej, som nstre mod Ljør ve ve O til til Aulum, er d ej od ne dr m jen og r markvejen ter kun 100m under motorve venstre og tage ter Ørrevej. Ef ef til m, så rt an 50 ko . m er ca er m n ej m ku højre, men mle mejeri dr til højre og ra til an m an m er ej er dr ej dtil r dr Lige før det ga r ltvejen, de munekonto in d Østergade bage ved asfa 90 og var kom Østergade. Ve 19 til i lt et he rkgg pa an indtil man er til by m til ev lger mmer tilbage n til højre bl til højre, den fø scenteret og ko eden. Bygninge tid sm fri går Toftevej fra om og g en ba ol og ien bag om sk fra til venstre r. an følger nu st går der en sti mobil. God tu gen i 2007. M in gn læ få ruten på din en og m n de ko RQ an kommunesam tede. Sc hvor man star eringspladsen,

– ca. 9,5 km Jersild-ruten

mebad

Det gamle svøm

Aulum gamle

34

kro


Oplevelser

bæk

n Grøn

Gårde

Skjerk gam

le skole

huset. jre lige før kirke n og drej til hø ke kir j forbi od ve m ed d teret. Gå ne er Gammel Tv Sk j. Følg stien ov n ved fritidscen ve se et og ed ss ad æ pl Tv gr gs el in m er er am går man op ov arter ved park kegården til G n går r bare ca. 70m tre bag om kir Skjerk-ruten st de te il ns ef dt , ve in jre til n hø ie ej st dr til til stien og en drejer man ldborgvej. Følg el Fe nn tu og k af stien r e bæ Følg vejen ned fø Ud vej. by bæk, lige ellem Lundby under Feldborg r man stien m men med Lund de m fin sa r r de be kolonihaven og , lø ej n vv rgra k lige hvor de den side af Le over Tved Bæ over på den an agen s kommer man ej rv de Un . ej Kommuneplant jerk Bæk. Plantage eller over i en markv Sk rk je er Sk ov Man t. til an re er m le ej kommer en blev etab i, som fører ov bliver til markv mmuneplantag r ved en lille st Ko tte kun r r slu nå te n or ef , de hv til tre drejer til vens oplysninger om op over bakken jen hvor man muligt at finde t ve re Følg markvejen us gr væ e er ikk ød r m vlen til man kaldes. Det ha anden ende. informationsta som den også ca. 200m skoven til den skoven, forbi em em nn nn ge ge op op nstre og efter n n følger stie Følg den til ve stien hele veje j. er ve lg rg fø affald fra bo t og ld al jre Fe ev til hø er kort efter eplads. Her bl 25m drejer man til højre og mød den gamle loss anlæg, i et et rb t yn fo re br e le ov er ab sk vid et følger man forbi nr. 6 og nere blev der se ud en en m ej t ltv pe fa Ude af skoven m tager as det bare du Feldborgvej og gyndelsen blev går man over er «, kørt ud. I be ge da le m ga rkvej. Her drej n, »i mer man Skje m ra Aulum og omeg . km an d m go . og efter en ejendommen ænde affaldet Gå til venstre, lg den til højre som kunne br 61, igen på asfalt. ergmosevej, fø Bj er m er skole indtil 19 m m m m ko ra so og n til du og fungerede drejer til højre an 17 n, m je 19 il i ve Fortsæt af veje dt et us in gg gr n på e. Den blev by ned over enge og fortsætter er markvejen jerk gamle skol lg fø Sk man til venstre er og nd jre hå hø ejer man til erer på højre . Ved skolen dr kort efter pass til højre flyttet til Aulum ev bl rk Bæk. ne je er Sk 250m går man ev er hvorefter el n, og efter ca. r man igen ov je ve gå n us ken og gr ge ar en m ad s på j. Midt lg stien lang skarp til venstre møder Tvedve ækparken. Fø nb j 9 drejer man rø enteret ve G sc ed til tid Tv r fri m fø d fre e Ve j til højre, lig efter man når er Tved Bæk. or ov hv , en ig om an jre m Følg nu Tvedve går hø til dem, går vej 4, som man man kommer ned mod Tved erne. Lige før an db ol man startede. db or fo hv til n, n ned til P-pladse op er m Grønbækparke m ko og l om den nye ha tur. går man højre din mobil. God på n te ru r få og n de ko Scan QR-

a. 11,5 km jerk-ruten – c

oplevelser 35


Oplevelser

r e t u r e r vandr pa tu o

kehuset. højre lige før kir ken og drej til kir n. Stien od m tie d ss æ ne gr å til venstre af dscenteret. G an iti m Fr d er ej ve dr n , se ne ingsplad til tennisbaner ter ved parker man kommer Tvedruten star højre. Lige før til ej dr vejen som og n ie til st an møder grus midt i 90’erne. Følg vejen ned græsstien til m lg m blev gravet fø so k, t, så børn n, de Bæ øe rå es ed om ol Tv le skole til Tved går ned forbi sk lige ud og over m al ga sk m lu an m Au , ien sig skolesti fra esøen deler st lig lavet som en Kort efter skol Stien er oprinde j. ve ed Tv grusvejen og til r ud til skolen. man til højre af til venstre føre n korteste vej sig, der holder r de le le ækparken. de yk nb n /c rø je gå G ve e og når frem til fra derfra kunn forbi nr. 9, hvor om ud r jre tte hø æ an rts m og fo lige over d gården går r man til højre ydset skal man edvej nr. 4, ve Ved Tvedvej gå rken, ved T-kr pa jre ned mod Tv ed hø Tv til er engen i ov an d d in m r ne gå , drej til venstre lger grusvejen fø en efter ca. 250 m rk og pa jre ed hø Tv til r an nå j 27 går man til venstre til m rt efter Ørreve Følg asfaltvejen Ørrevej 27. Ko til er ov i st følger vejen pe e tram mod Aulum og og find den lill vej drejer man rre Ø d Ve t. øf kun er en lille gr til Ørrevej. Bæk, som her ejer man man over Tved r gå n højre hånd, dr . ge an en Midt på græsplæne på den følger m er og m , m onevej. jre ko r hø em de til An r går fra Lige fø n for husene på de indtil Toftevej ne n ie st er jre og til højre og følg skrå over til hø ken går man ar np rø ejer til G dr d , ve ne Tilbage fodboldbaner n helt frem til ie n går st lle af r Ha tte m æ lu forts dem. Ved Au m le el m op r drejer til venstre venstre og gå den nye hal og om n de ne adsen, jre man til hø bage ved p-pl r, så er man til fte re de t ar lb umidde tede. hvor man star din mobil. n og få ruten på Scan QR-kode

ca. 5,0 km Tved-ruten –

God tur.

øen

Skoles

Gården G

rønbæk

36


Oplevelser

Varhede g a

mle købm

n Varhede-rute

and

– ca. 7,5 km

ensen ved fritidsc parkeringsplad d t. ve r se te hu ar ke st ned forbi kir Varhede-ruten n og til højre ke en kir rd gå od m ke d kir g om teret. Gå ne til venstre, ba edvejen går man og rammer Tv jre hø For enden af til an m r gå r nde sa j, ng edve k, ved rensni til Gammel Tv over Tved Bæ , jre et hø rk til æ ev an er forbi varm vej. Igen går m lvej og komm Ku an ad m n an ka m n er se ad lægget drej ter genbrugspl 71 ladsen. Kort ef e. Her bliver 12 rm lva og genbrugs-p so ed m al re ga et en rk æ ha 4,5 og via varmev kigge ud over solens stråler af et rm va op stk. solpaneler ens borgere. en v ra rg Le sendt ud til by følger markvej en Herregård r man over og gå n de ed j, Tv ve k, rg (Lundby bæ mod Feldbo går til venstre ndløb sammen va an 3 m r or be lø hv r j, he ve , jerk ge til venstre slutter ved Sk den kan man kig Følg stien som også e bakke. Forin lill n de er en, som den ov nner Tvis Å. mmuneplantag da skrå til højre op Ko en r le m el m nstre sa ve ge til ta til jerk Plan bæk), som drejer man fører over til Sk bæk og Skjerk grusvejen, der m er so ød i, Lige m j. st e ve an lill m av gr til en tvigvej/Ler ionstavlen slutter starter , forbi informat når kort efter Ro en og ov Hvor markvejen sk tre ns em ve nn til r går man lger stien op ge Varhedevej. De kaldes. Man fø ude på par gårde ud til et frysehus. om t g el m ba ret al-mindelig m n og følger de jre hånd et ga frysehuse var hø e nn på r da er Tvis de ov Så r . d ge ks ne ydset lig og kommer leje en frysebo før man når kr nne man her r igen til venstre g ikke ku gå do e ej an er r M ds d. De an v. m an ser blev hver erne en købm rregård Lergra he 80 i le t m id m ga il ge til n dt ba Før kummefry de var der in teres helt til er man forbi ter frysehuset Lergrav kan da ter åen komm ef et rt ed st Ko j. en landet. Lige ef ve m , rg ldbo ger er fra 1998 te sit løb ved Fe -rende bygnin å, som begynd ge e, da alle nuvæ er m n ende ejere. de ift d den fører tilba sk ve t venstre hånd, historie med på ng meget gammel j la ve et er rg lg je eg fø m gb n til højre, de an møder Ru llet og har en borgvej indtil m m går en sti fra midten af 16 ta 0 on er 15 Kr . n og ca je e r ve rn te us ef ve , af gr forbi koloniha ejer til venstre r man til højre r Feldborgvej, rkjærvej og dr de Rø Ved Lergrav gå un an d m ne r er nå man komm efter byskiltet n til venstre og til Aulum. Kort ny sti, følg de en er n ved Fritidød se m n ad man indtil de fører op til P-pl m so n, ke kir ien bag obil. God tur. nu tilbage på st ruten på din m få og n de ko QR37 scenteret. Scan

oplevelser


Oplevelser

r e t u r e r vandr pa tu o

t Gindeskov Kra ter e ru – 3 afmærked 6 km syd for Haderup. I Krattet

, at ligger ca. rat, heder, enge Gindeskov Kr r er flotte egek He r. e tu er na lig ig tid den findes en alsid den er rester af de vandløb. He , som nåede de fla moser og snoe de he ende sammenhæng meget store . de he us sh en gamhelt ud til Kong ger rester at et l af området lig de e borg lig ld st Fe ve rd I/S I den no gt i 1907 af Sporet er anla nde . ge or ig lsp gl in ge kr er m om melt blev brugt i de n le ge ngs er La M Mergelbane. d opdyrkning. g af jorden ve rin ed ster rb re fo de til hedeegne k kan man fin Gindeskov Bæ og og et Å nd nd va lu e av m både St Ved at opstem end dingskanaler. ld an fa gv e en dr le in m m af ga ne med et langs vandløbe ngs ådalens grave kanaler et føres op la nd va e nn ku t, vandløbe lø selve vand m kanalen og realerne melle ga en naler. I e ka nd le va m ga sider og ger i en af de lig i st le t gu n de En del af kratte bet. En del af dyr og planter. ne ld sjæ ed m de bå ha e 125 krattet findes m der yderliger 43 og i 1974 ko le starter ved al m so blev fredet i 19 r, te ru e 3 afmærkede er r De n. ge in kan man hold i fredn rd. Desuden gå ov sk de re in ør G d n lidt st P-pladsen ve lundvej eller de plads ved Stau på den lille Pj. ved Nygårdve

ret frel af krattet væ har en stor de 75 19 sten n de næ Si s at. Her finde e af Storåen. s i Stoubæk Kr te på modsatte sid ler« nd er øj fa ag »s m ds so de r Ho en r planter og dy ligger syd fo som opretstå tisk rigdom af Stoubæk Krat ærbuske dels eget as eb m nt fa en så r n de de sig s re et de gt n skulle sik har åen bu desletter fin det, fredninge . Flere steder mere åbne he d på 4,5 km. ekrat og på de gter Storåen sig eg bu t de te 5 km og en rø at en 2, kr gn r på sli fo å t bl øs en rd urskov , No km e. 2 2, sk an lave en ter, en gul på de rute kan m ve udbredte bu tet er der 3 ru den blå og rø at og dels som la kr På I . . er lte lkælderen« ng ke ni ffe en ået nye slyng sses til den man til »Karto at der er opst ngden kan afpa broen kommer r læ te ef så rt s re ko ne o, t kombi n lille gangbr Ruterne kan le Storåen af de engen og over er ov ud en« er er ld afstikk artoffelkæ dsager by. I »K Ho af ost en hi nt ka og r i ud nens natu udstilling om eg sin de ny og findes en lille tte sig ulighed for at sæ r sig rie, og der er m e. Turene egne kk pa ad m r le el ffe ka les te fa ag be br med de og det an er dårligt gåen r an m gå is ne hv re e tu ikk dele af de fortøj på da at have passen t område. gennem sumpe . Ved krattet 4 steder kan komme til ved n se ad Adgang: Man pl e på pn man parker hvor j, ve ig Feldborgvej ka tv Ro ad man kan køre ere Storåen, eller kan man park lig de en og r, se ad pl fprto 2 Ka i er der gå ned forb kirkes p-plads, n de og n åe ved Hodsager oen over ge stien og br og en er ld felkælderen, ta lkæ ffe Karto t. Se mere om og vej ind i kratte plevelser i byen »O k .d m lu au på at Kr k bæ ou St tur. oplandet«. God

t Stoubæk Kra

38


Lokalhistorie

Skolerne i lokalområdet Det har været en lang men sjov proces at skrive og finde billeder og oplysninger om de mange skoler, der har været i lokalområdet. Vi ved, at ikke alle er med, der har været skoleundervisning mange steder. Inden skolevæsnet blev sat i system med skolelove, var der undervisning i stuerne på mange gårde. Den første skolelov kommer i 1739, hvor Kong Christian den 6. påbyder, at der skal være skoler i alle sogne. Kong Christian den 6. var meget religiøs og havde få år forinden indført tvungen konfirmation og undervisning i læsning, skrivning og regning men mest religion. (Katekismus). Opsyn med skolerne blev overladt til kirken, og bispen kom på visitats hvert 3. år og provsten derimellem. Helt frem til 1934 var det præsterne, der havde tilsyn med skolerne. Egentlig fortsatte det derefter i de forskellige skolekommissioner, hvor præsten tit var formand. En del af skolerne har det været svært at finde oplysninger om, mens der ved andre findes rigtig meget. Hvis du har andre oplysninger om en af skolerne, som vi ikke har fået med, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med næste år. Du kan henvende dig til lokalhandbogen@gmail.com

skoler

39


Aulum Gl. Skole

Nord for kirken, Aulum

Lokalhistorie Aulum Gl. Skole, Markedspladsen 12, bygget 1830, ophørte som skole, da Byskolen blev færdig i 1925

Allerede i 1575 var der »degnebol« i Aulum. Det lå umiddelbart nord for den gamle murindhegnede kirkegård, altså hvor der nu er kirkegård. Et degnebol er en lille gård, hvor degnen kan bo og som kan give en indtægt til degnen. Sådan var det bare ikke altid. Degnebolet i Aulum havde en ret omtumlet tilværelse, og da den tilhørende jord var ret god, lige så god som præstegårdens jord, var der flere, som gerne ville have indtægten derfra. I et kongebrev fra 1575 skriver kong Frederik d. 2., at degnen selv skal have degnebolet og indtægten derfra, så man må gå ud fra, at det ikke var tilfældet på dette tidspunkt. I 1585 skriver præsten i Aulum, Jørgen Jensen, i et åbent brev, at Poul Munk til Krogsdal har givet præsten og hans hustru lov til, så længe de lever, »at beholde, bruge og nyde alt hvad der tilhører degnebolet af ager og enge.« Det kunne der ikke laves om på i deres tid. Man kunne så tro, at det ophørte med dem, men sådan kom det dog ikke helt til at gå, for også den næste præst nyder godt af degnebolet. Man skal huske, at de fleste bønder var fæstebønder og som sådan ikke ejede noget og heller ikke bestemte noget, de var underlagt herremanden. Bønderne glemte dog ikke degnebolet, og de klager over at der ikke er nogen i sognet, der kan lærer deres børn at læse og skrive. Johan Borkersens, der er superintendent over Ribe stift, får det lavet sådan at præsten kan beholde indtægten fra degnebolet men skal give degnen 10 rdl. Desuden opretter Berte Friis, enke efter Albert Skeel på Lergrav, et skolelegat på 200 rdl. inspecie, og deraf 12 rdl. i årlig rente som tilfalder den siddende degn, hvis han ellers »opfører sig ordentlig og lærer børnene katekismus og at læse og skrive«. Legatet bliver oprettet i 1641, og hvert år på Sankt Mikkels dag bliver der udbetalt renter. Legatet virker indtil 1681; dér bliver Lergrav solgt, og der bliver ikke længere udbetalt renter af legatet. I 1688 bliver der atter rodet op i degnebol sagen, og i en dom fra Hammerum

40

Aulum Gl. Skole, 1948

Herredsting i 1692 overtager degnen, som på dette tidspunkt er Peder Graversen, degnebolet mod at give præsten en erstatning. Desuden skal beboerne lønne degnen efter en forordning, der blev lavet ved dommen på Herredstinget. Sagen slutter dog ikke her, for skolehuset i Aulum er lejet ud, og først den 23. august 1736 indgås der en overenskomst mellem herremanden på Lergrav, Anders Opitz, og Provst Vitus Bering om at lejeren den 1. maj 1737 fraflytter skolehuset, og degnen kan dermed flytte ind.

Lærere / degne ved skolen: 1662-1690 1690-1714 1714-? 1728-1745

?-1769 1769-1774 1774-1781 1781-1825 1825-1860

1860-1891 1892-1924 1924-1926

Christen Jensen Peder Graversen Christen Nielsen Christian Pedersen Buur (Huslærer på Lergrav) Løbedegne fra Holstebro latinskole. Andreas Åle Jens Christensen Lund Jacob Christensen Brøndum Jacob Falch Lars Jørgensen (Sidste lærer ved skolehuset nord for kirken. Han flyttede med over i den nye »gamle skole« på Markedspladsen 12) Peter Jespersen Korsholm Andreas Simonsen Lars Peter Jørgensen (Den sidste lærer ved den gamle skole. Han flyttede med over i Byskolen, Markedspladsen 4.)

I 1901 blev der oprettet en forskole, (Pogeskole). Den lå, hvor KFUM i dag er placeret. Forskolen fungerede indtil Byskolen blev bygget i 1925.


Aulum Byskole

Markedspladsen 4, Aulum

Lokalhistorie

Aulum Byskole, 1925

Aulum Byskole står færdig i 1925. Skoleloven i 1958 stillede større krav til klasseværelserne, som gør, at en stor udvidelse er nødvendig. Med denne lov blev Aulum Byskole udvidet til at omfatte flere af de andre skoler i sognet. I 1961 blev Lundby, Skjærk og Varhede skoler lukket, mens skolene i Ljørring og Kilde fik lov at fortsætte som forskoler til 1970. 2015 blev Aulum og Hodsager skoler til en fælles skole med børn på begge skoler. Aulum har 460 børn fra 0.-9. klasse. Hodsager har 60 børn fra 0.-5. klasse. Skolen hedder i dag Aulum-Hodsager Skole.

Aulum Byskole, 1949

Aulum Byskole, 1959

Skoleledere / lærere: 1925 1927-1952 1952-1981 1983-2000 2000-

Førstelærer Lars Peter Jørgensen. Kun et år efter døde han. Førstelærer Julius Brandt Livbjerg. Skoleinspektør Kristian Schriver. Skoleinspektør Oscar Clausager Krogsgaard. Skoleinspektør Bettina Huber.

erelser skpollev o 41


e

Aulum Kristne Friskol Østergade 11, Aulum

Lokalhistorie Aulum Kristne Friskole startede i 1988 med 23 elever i bhkl.-6. kl. Ved opstarten var der ansat 3 lærere. Skolen lejede sig i starten ind i det tidligere missionshotel (KFUM). I 1991 flyttede skolen i egne lokaler på Østergade. Skolen har i dag ca. 150 elever i 0.-9. kl. og 25 ansatte, hvoraf 12 er lærere, mens de øvrige er pædagoger og teknisk/administrativt personale.

Skoleledere / lærere: 1988-2000 Kirsten Lindgren. 2000-2013 Thomas K. Pedersen 2013 Henrik Olesen

nivers

Feldborg Frie Børneu Bredgade 76, Feldborg

Da Feldborg Central Skole var færdigbygget i 1958 blev de to gamle skoler, Over Feldborg Skole og Nedre Feldborg Skole nedlagt og eleverne flyttet til den nye centralskole. Ved 50 års jubilæet i 2008 blev der holdt en stor fest i hallen hvor alle de gamle klasser var inviteret. I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslutning at Feldborg Centralskole skulle lukkes. En grup-

pe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om der var grundlag for at oprette en friskole i de gamle skolebygninger. Der var stor opbakning og det var starten til Feldborg Frie Børneunivers. I 2015 nedlægges den kommunale skole. Feldborg Frie Børneunivers overtager bygningerne.

Feldborg Skole – skoleledere / lærere: 1958-1988 Pedersen 1988-1991 Karsten Søberg 1991-2014 Gerda Søndergaard 2014-2015 Konstitueret skoleleder Ulla Boe Nielsen

42

Feldborg Frie Børneunivers – skoleledere: 2015-2017 Johnny Beier Hessellund 2017Annette Vejs


rg

Biskole i Nedre Feldbo derup

Langgade 90, 7540 Ha

Lokalhistorie

Opført i 1860, med en senere tilbygning til »fattighuset«.

Her underviste Anders Michelsen, »Hedens degn«, i 36 år fra 1867.

Nedre Feldborg Skole derup

Herningvej 52, 7540 Ha

Opført i 1902, hvorefter der blev oprettet et selvstændigt lærerembede. Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den nu nedrevne »museumsgaard« Poulsensminde nær Feldborg Statsskov. Nedre Feldborg Skole bliver nedlagt i 1958, og eleverne kommer til Haderup Centralskole. Skolestuen med alt inventar bliver overdraget til Haderup Museum, hvor det nu kan ses. Skolestuen giver et godt indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Skoleledere / lærere: 1902-1929 1929-1958 1958

Jørgen August Holm Niels Christen Teglborg Skolen nedlægges og eleverne flyttes til Haderup Centralskole. N. C. Teglborg fortsætter som bibliotekar

erelser skpollev o 43


Over Feldborg Skole Bredgade 88, Feldborg

Lokalhistorie I 1874 oprettedes en biskole i Over Feldborg i en tilbygning til sognerådsmedlem Christian Fiskers gård »Nygaard« (det nuværende Bredgade 88). Læreren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nogle år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5). I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også oprettelsen af et lærerindeembede. I det hele taget må man konstatere, at Feldborgskolerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. Hansen i ikke mindre end 50 år.

Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte nåede med over i Centralskolen:

Skoleledere / lærere: 1901-1903 1903-1912 1912-1914 1914-1921 1921-1925 1925-1957

Mette Jensen Tranum M. Buch Kirsten Mathiasen Mikkelsen Linde Karen Marie Noe Nielsine Johanne Vad

e

Over Feldborg Ny Skol org Tusbækvej 9-15, Feldb

Over Feldborg Ny Skole, skole fra 1902-1958 I 1902 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, som fungerede frem til 1958, da den nye centralskole blev indviet. Den gamle skole bliver ombygget til lærerboliger. I 1988 bliver bygningen revet ned for at gøre plads til pensionistboliger.

44

Skoleledere / lærere: 1883-1905 1905-1954 1954-1958

Thomas Henriksen H. Kr. Hansen Pedersen


Faarbæk Skole

Fårbækvej 1, 7470 Karup

Lokalhistorie

Først Omgangsskole, siden Biskole. Bygget 1885, ombygget 1903 med ny skolestue. Nedlægges i 1958, hvor eleverne flyttes til Haderup Centralskole.

Skoleledere / lærere: 1879-1891 1891-1893 1894-1898 1899-1901 1902-1904 1904-1908 1909-1912 1913-1924 1925-1928 1928-? ?-1958

Hans Peter Petersen Johannes Martin Pedersen Chr. Christensen Bruun Peder Pedersen Jens Holm Jens Christian Andersen N.L.G. Rasmussen Carl Knudsen Jørgen A.M. Pedersen Martin Johannes W. Woller Lærer Hald

Faarbæk Skole, 1885-1958

Faarbæk Skole, 1948

erelser skpollev o 45


Gedbo Skole

bro

Gedbovej 1, 7500 Holste

Lokalhistorie Gedbo Skole, 1958. Skole fra 1914-1964. Mellem 30 og 50 elever i hele perioden

I 1914 var der licitation over byggeriet af Hingebjerg og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. Arbejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var murermester Niels Chr. Jensen, Holstebro. Han ville bygge begge skoler for 15.600 kr. På Gedbo Skole skulle der være et klasseværelse og beboelse til læreren og hans familie. Der var ingen gymnastiksal. Fagenes fordeling er: Religion: 3 timer - Dansk: 7 timer - Skrivning: 2 timer - Regning: 3 timer - Historie, Geografi og Sang: 1 time hver. Om sommeren tillægges 1 time med udendørs gymnastik. Endvidere fremgår det af sognerådsprotokollerne, at lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning og er blevet honoreret med 10-15 kr. Denne timefordeling er stort set uforandret i hele skolens levetid. Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferien) på 6 dage, påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage.

Historie: Kendskab til vort fædrelands historie, lidt kendskab til verdenshistorien. Geografi: Kendskab til jordens lande og folk. Skrivning: At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse af overintendant Jørgensens skrivesystem. Regning: At nå til at kunne regne og forstå opgaverne i Chr. Hansens Regnebog II. del, eller tilsvarende regnebog. Sang: Melodierne til de mest kendte salmer og fædrelandssange. Skolens mest kendte lærer er lærer Jens Hansen, som var enelærer på skolen i næsten 40 år. Skolens første lærer Hjalmar Asschentfeld-Hansen var også en markant lærer, som kommunikerede ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den nye skole godt i gang. Han skriver til sognerådet en uges tid før skolen skal indvies. Han gør her opmærksom på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et passende vederlag. Han håber, at både sognerådet og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer.

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål for, hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år lange skolegang: Skriftlig dansk: At ethvert normalbegavet barn kan skrive modersmålet nogenlunde fejlfrit. Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med forståelse. Kendskab til de ti ordklasser samt analyse. Religion: Kendskab til Luthers lille katekismus - nogle salmer. Bibelhistorie og uddrag af kirkehistorien. Nogen orientering i Ny Testamente.

46

Skoleledere / lærere: 1914-1916 1916-1955 1955-1957 1957-1961 1961-1964

Hjalmar Asschenfeldt-Hansen Jens Hansen Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) Morten Petersen Leth E.C. Sørensen


Grove Skole

0 Haderup

Vistorpvej 23, Grove, 754

Lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Omgangsskole, senere Biskole, i Graasand. Bygges i 1894 og lærerembedet oprettes. Skolen flytter i 1935 til nye bygninger på den anden side af vejen. Bygningerne er i dag privat bolig.

Grove Ny Skole

1895-1900 1901-1904 1905-1907 1908-1912 1912-1941 1941-1945 1945-1952 1952-1971

J. Chr. Simonsen Henriksen Hans Jessen Hansen Peder Antonsen Frands Peder Frandsen Jens Christian Jensen Hans B. Rasmussen ? Knud K. Jensen (Flytter med over i den nye skole, Vistorpvej 26, hvor han er lærer alle årene).

0 Haderup

Vistorpvej 26, Grove, 754

Sognerådet i Grove-Kølvrå beslutter, at alle eleverne skulle flyttes til den nye skole i Kølvrå, der var bygget i 1953. Efter protester blandt beboerne i Grove sogn blev der bygget en ny skole på Vistorpvej 26, hvor »bitte klasse« 1.-4. klasse blev undervist af lærer Knud K. Jensen. De ældre elever blev flyttet til Kølvrå Skole, hvor der senere blev oprettet 8.-9. klasse. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Grove Kommune splittet mellem Karup og Aulum-Haderup Kommune. I den forbindelse blev eleverne fra Grove sogn flyttet til Haderup Centralskole. Skolebygningerne bliver samlingssted for Grove sogn (sognegård). Efter lærer Knud K. Jensens død bliver

privaten indrettet som lejrskole for alle skolerne i Aulum-Haderup Kommune. Inden Grove Skole bliver oprettet, er der biskole i Gråsand og senere omgangsskole.

Lærere i Gråsand: 1863-? 1885-1895

Jens Chr. Nielsen lærer i Gråsand Peter Lauersen vinterlærer i Gråsand

erelser skpollev o 47


Haderup Gamle Skole Hedevej 3, 7540 Haderup

lokalhistorie Lokalhistorie Haderup Gamle Skole, 1950

Opført i 1834 og fungerede som skole indtil 1904, hvor en nye skole bliver opført på Kirkevej 9, Haderup Der havde siden 1668 været sædedegn i Haderup sogn, men først i 1834 opførtes en degnebolig med skolestue.

Lærere / degne: 1789-1836 1836-1867 1867-1904

Frantz Rantzau Møller Peder Andersen Anders Michelsen

Haderup Ny Skole Kirkevej 9, 7540 Haderup

Haderup Skole, Kirkevej 9 set nede fra Jens Jensens Anlæg

Skoleledere / lærere:

Haderup Ny Skole opført i 1904

48

1904-1906 1906-1908 1909-1913

Axel Andersen Chr. Chr. Møldrup Christen Larsen Thorø

1913-1958

Søren Kortegård


Haderup Forskole (Åbakkevej 10)

lokalhistorie Lokalhistorie

Fra ca. 1946-1947 bliver Missionshuset »Saron« brugt som forskole, fra 1949 flyttes forskolen til Granbakken 2.

Lærerinde Anna Noes var første og eneste lærerinde i alle årene indtil flytning til Haderup Centralskole i 1958.

Haderup Centralskole derup

Skolevænget 1, 7540 Ha

Haderup Centralskole, 1959

I midten af 1950’erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup-Fårbæk-Feldborg at erstatte de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt – Feldborg Centralskole. Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med

Haderup Centralskole, 1978

aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.

Skoleledere / lærere: 1958-1993 1993-1996 1996-2008 2008-2014 2014-2014 2014

Knud Elbrønd Pedersen Per Urdenholt Jørgen Nydam Erik Søgaard Lotte Sønderby Dorthe Vestergaard

skoler

49


Hallundbæk Skole Hodsagervej 75, Aulum

Lokalhistorie Hallundbæk Skole, 1961

Hallundbæk Biskole

Oprettet 1932 Nedlagt 1956 Hallundbæk Skole var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen. Der har sandsynligvis været en skole før denne.

Skoleledere / lærere:

1949-1956 1954-1956

50

Fru Pedersen Kvindelig vikar Gerhard Vad Kresten Sørensen (Han var sidste lærer og flyttede med til Hodsager Centralskole)

Der har i Hallundbæk været biskole fra 1880 til 1893; det vides dog ikke med bestemthed, hvor den har ligget, måske Toppergårdvej 9, Hodsager.

Lærere ved Biskolen i Hallundbæk: 1882-1885 1885-1888

1888-1889 1889-1890 1890-1893

Peter Chr. Nielsen Jacob Kiilerich, vinterlærer i Hallundbæk Biskole. (Senere læge i Haderup) Peter Weje Sørensen Borup Anders Jensen Præsholm Niels Jensen (Skolen lukkes)


e Hodsager Gamle Skol 0 Aulum

Hodsager Gamle Skole, 1948

, 749 dsagervej 63, Hodsager

Ho

Lokalhistorie

Skolen blev opført på Toppergård Mark og taget i brug i 1893. Skolen var en udflytning af skolen i Hodsager, som på daværende tidspunkt lå på en grund vest for kirken ned mod engen. Denne skole vest for kirken var skole fra omkring 1830. I 1832 blev Hodsager anneks under Aulum. Skolen på Hodsagervej 63 fungerede indtil 1956, hvor man flyttede tilbage til Hodsager by, til den nye centralskole. Den første lærer var Søren Christensen Kiilerich. Han var også lærer på skolen vest for kirken og fulgte med over på Hodsagervej 63 i 1893. Kiilerich var samtidig med lærergerningen også organist og kirkesanger ved Hodsager Kirke. I 1908 blev Søren Vad Jensen lærer. Han var ligesom sin forgænger også kirkesanger. I 1949 blev Søren afløst af sin søn Gerhard Vad Jensen som i 1956 blev den første leder af Centralskolen. I 1931 var der 100 elever i skolen på 2 klasser. Fra 1932 til 1956 var skolen hovedskole for forskolerne i Hodsager by og Halkjærhuse.

Disse blev opført som træbygninger og blev anvendt som forskoler for de yngste børn.

Skoleledere / lærere ved Hodsager Skoler: 1877-1903 1903-1907 1908-1948 1948-1956 1956-1985 1985-1991 1991 1991-2002 2002 2003-2005 2006-2009 2010-2013 2013-2015

Søren Chr. Kiilerich Chresten Jensen Søren Vad Jensen ? Gerhard Vad Jensen Gunnar Verner Willumsen Monika Nielsen (konstitueret fra 1/5) Frode Vanggaard (fra 1/9) Monika Nielsen (konstitueret fra 1/8) Poul-Erik Damgaard Anna Nees Ole Dommer Nielsen Martin Mose

Aulum-Hodsager Skole: 2015

Bettina Folke (fra 1/8)

Hodsager Gamle Skole, 1955

skoler

51


e Hodsager Centralskol 0 Aulum ger, 749

Hovedgaden 15, Hodsa

Lokalhistorie Hodsager Centralskole, 1957

Hodsager Centralskole

Hodsager Forskole Hodsager Forskole lå inde i byen. Læg mærke til kirken i baggrunden. Skolen var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen.

52

Skolen blev indviet den 4. april 1956 med deltagelse af næsten 300 af sognets beboere. Den første skoleleder var Gerhard Vad. Han blev i 1978 ansat som skoleinspektør og var ansat indtil 1985. Skolen blev i 1960-61 udvidet til en 7. klasses skole, og i 1973 blev der yderligere bygget 3 nye klasseværelser. I 1980 var der ca. 100 elever fra 1. til 7. klasse. Nu er der ca. 60 elever i 0.-5. klasse. I 2015 fik Hodsager skole og Aulum skole fælles ledelse og skolebestyrelse. I Hodsager Minder står der, at den første skole i Hodsager er fra omkring 1830. Den blev bygget med degnebolig på en grund vest for kirken ned mod vandingskanalen. Inden da havde man sommerskole, anneksskole under Ørre. Fra 1832 var Hodsager anneks under Aulum.


Kilde Skole

Kildevej 10, Aulum

Lokalhistorie

Skolen er færdigbygget i 1885 og fungerer som skole indtil 1970, hvor eleverne flyttes til Aulum Byskole. Inden skolen bliver bygget, blev der holdt skole i den vestlige fløj af det gamle stuehus på Kilde Møllegaard, som hørte under hovedskolen i Ljørring. I 1901 var der 69 børn i distriktet som var fyldt 7 år. Skolen blev nedlagt i 1970, og 24 elever kom i Aulum Byskole.

Skoleledere / lærere: 1885-1888 1888-1891 1891-1933 1933-1947 1947-1955 1955-1956 1956-1959 1959-1965 1965-1970

Knud Jensen Bertel Andersen Julius Peter Jensen Ejner Christian Sørensen Evald Winkler Vikarer Sigfred From Vikarer Grethe Ertbjerg

Kilde Skole, 1961

skoler

53


Ljørring Gamle Skole. Opført i 1863 og fungerede som skole for alle børn i Ljørring indtil den nye skole blev bygget i 1925. Indtil 1959 fortsatte 4.-7. klasse i den gamle skole, hvor der også var aftenundervisning for egnens ungdom

Ljørring Gamle Skole Ljørringvej 28, Aulum

Lokalhistorie Skoleledere / lærere: 1829-1843

1843-1860 18441845184818491860-

Biskole i lejede lokaler. Læreren kommer fra hovedskolen i Aulum Er stadig biskole men om vinteren ansættes »et dueligt Subject« Lorentz Severin Helt Morten Jensen Møller Jeppe Sandal Christen Jensen Majgaard Jacob Madsen Aagaard

1860-1885 18611861-1863 1863-1868 18681868-1875 1875-1877 1877-1919 1919-1947 1948-1956 1956-1959

Skolen bliver hovedskole med Kilde som biskole. Søren Pedersen Kjeld Jensen Rasmus Andreasen Geltzer Søren Jensen Johan Bitsch Lauridsen Søren Chr. Kiielerich Jens Christensen Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen Johs Holm Bjørnholt

Ljørring Ny Skole Ljørringvej 26, Aulum

Ljørring Ny Skole, 1947

Skoleledere / lærere: 1925-1957

1957-1970

Ljørring Ny Skole i baggrunden

54

Undervisningen blev varetaget af småbørnslærerinder og vikarer, bl.a. Margrethe Bjerrehus Pedersen, Anna Mikkelsen, Frk. Larsen og Frk. Hansen Inge Marie Steensen

Den nye skole kom til at ligge tæt på den gamle skole. Den blev færdigbygget i 1925 og fungererde som skole indtil 1969, hvor den blev nedlagt og eleverne flyttet til Aulum Byskole.


Lundby Skole

Lundbyvej 12, Aulum

Lundby Skole, 1922. I haven foran skolen er det skolens første lærer K. J. Yde med Hustruen Anne Katrine og deres børn Kaj og Lilly

Lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Bygget i 1922 og fungerede som skole indtil sammenlægningen i 1961.

1922-1937 1937-1940 1940-1943 1943-1947 1948-1961

Karl Jensen Yde Vakancelærere Anna Mikkelsen Agnethe Larsen Kirstine Østergård Nielsen

Lundby Skole, 1948

skoler

55


Skjærk Skole

lum

Sønder Skjerkvej 14, Au

Lokalhistorie

Skoleledere / lærere: 1917-1951 1951-1958 1958-1961

Jens Laurits Lausen Niels Underberg Åse Børsen

Skjærk Skole, 1953 Bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961 hvor eleverne blev flyttet til Aulum Byskole. Den første lærer var Jens Laurits Lausen, som var lærer i 33 år indtil 1951. Skolen blev bygget på en meget central plads i Skjærk på N. Melgaards mark i det nyoprettede skoledistrikt. Skolerne i Aulum var ved at være overfyldte, og en del af børnene fra den nordøstlige del af Skjærk og

Skærbæk gik til Nygaard Skole i Ørre. Dem ville man gerne have »hjem« til undervisning i sognet. Det var en stor opgave for det nye lærerpar. De flyttede til Skjærk den 6. november og skolen blev indviet d. 7. november. Den nyoprettede skolekreds var sammensat, så der kom elever fra de overfyldte skoler i Aulum, Varhede, Ljørring samt de elever, der havde gået i Nygaard skole.

Varhede Gamle Skole Varhedevej 9, Aulum

På billedet er det lærer Bertel Andersen og hans kone Madsine og mellem dem børnene Jens Peder, Søren og Sidsel. Yderst til venstre er det formodentlig lærer Mikkel Larsen, 1909 Fungerede som skole indtil 1937, hvor den nye skole på Gammel Skolevej blev bygget. Til skolen hørte ca. 28 tdr. land sandet jord, hvoraf en del lå hen som hede, men nok til at der kunne holdes 4 køer og et par heste. Skolen blev som de fleste opvarmet med en kakkelovn i et hjørne, som regel fyret med tørv.

56

Varhede Gamle Skole, 1955

Skoleledere / lærere: 1875-1881 Anders Jensen Præstholm 1881-1891 1891-1908 Bertel Andersen 1908-1935 Mikkel Andersen 1935-1949 Simon Amnitsbøl


Varhede Ny Skole

lum

Gammel Skolevej 4, Au

Lokalhistorie

Varhede Ny Skole, 1950 Skolen stod færdig i 1931. Det var samme arkitekt som havde tegnet lægeboligen Søndergade 10, Aulum og dyrlægeboligen Jernbanegade 11, Aulum. Årsagen til at man byggede en ny skole var uenighed om den nuværendes skoles beliggenhed. Ejerne af Lergrav og Grønkjær havde åbenbart stor indflydelse på beslutningen om beliggenheden. Skolen skulle placeres midt imellem disse to gårde. Til skolen hørte et stykke jord, her kunne der dyrkes grøntsager, så de var selvforsynende. I sidebygningen var der toilet til eleverne foruden en hønsegård og svinesti.

Varhede Ny Skole, 1962 I havesiden blev der anlagt en frugthave hvor eleverne fik lov til at plukke af frugterne.

Skoleledere / lærere: 1935-1949 1949-1954 1954-1957 1957-1961

Simon Amnitsbøl Flyttede med fra den gamle skole. Jens Ettrup Nørgård 5 vikarer J. E. Ulnitz

Yllebjerg Skole

Hodsagervej 52, Aulum

Vinterskole fra 1880 til 1892 i lejede lokaler. Skolebygning fra 1892 til 1958. Skoleledere / lærere: 1885-1901 1902-1906 1907-1909 1909-1919

1920-1923 1924-1936 1936-1947 1948-1949 1949-1952 1952-1954 1954-1956 1956-1958

Jens Poulsen Carl Sørensen Jens Kr. Pedersen Chr. S. Vestergaard Mikkelsen Flyttet til Ljørring skole og bliver den første lærer der. Anders Peter Olesen Kristen Kristensen Hans Albert Nielsen Georg Bech Poulsen Aninus Pedersen Vakance Poul Kragelund Vakance, hvorefter skolen nedlægges og eleverne flyttes til Hodsager skole.

Yllebjerg Skole,1991

skoler

57


Lokalhistorie

Mejerierne i lokalområdet Det ældste andelsmejeri i vores område er Ljørring Mejeri, hvis historie går tilbage til 1888. Et par år efter, i 1890, blev der oprettet et gårdmejeri ved Aamosegård i Hodsager, hvor flere af de omkringliggende gårde fik deres mælk behandlet. På Lergrav har der også været et gårdmejeri. Det er en periode, hvor det går stærkt, for i 1908 bliver både Sinding, Over Feldborg og Hodsager Andelsmejerier oprettet. Der findes utroligt meget materiale om andelsbevægelsen og mejerihistorien i Danmark. Anderledes forholder det sig med de lokale mejerier. Nogle af dem har fået deres historie nedskrevet, andre er det svært at finde noget om. Hvis du har andre oplysninger eller billeder fra et af mejerierne, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med i bogen til næste år. Du kan henvende dig på e-mail til lokalhandbogen@gmail.com

58


Aulum Mejeri

Jyllandsgade, Aulum

Lokalhistorie

Aulum mejeri blev bygget i 1928 og lukkede i 1985. Bygningerne blev revet ned i 2014.

Aulum Andelsmejeri blev oprettet 1928, og fungerede i 57 år, til det lukkede som det sidste mejeri i kommunen, i 1985. Da det blev besluttet, at mejeriet skulle stoppe, blev der nedsat et udvalg bestående af Kaj Lauersen, Knud Kjærgård, Johannes Melgård og mejeribestyrer Verner Rasmussen. De skulle prøve, om det var muligt at sælge mejeriet. Det lykkedes, og i 1986 blev bygningerne solgt til tømmerhandler Børge Pedersen, som begyndte at producere minkbure. Efter flere års forfald blev de gamle bygninger revet ned i 2014. Skrevet af Christian Østergård: »Min far var kasserer for mejeriet i Aulum i 25 år. Han solgte grunden til mejeriet, da det blev bygget i oktober 1928. Den blev skilt ud fra Ljørring Mejeri, men det var ikke alle landmænd, der flyttede med til Aulum. Man var vist bange for at skade handelen i Ljørring. Vejene var også et stort problem dengang. Leverandørerne skulle selv holde vejene, som især om vinteren og efteråret var fulde af huller. Mælkekuskene syntes, at min far sparede for meget. De mente, at han selv skulle prøve at køre for den ringe betaling, de fik. Jeg var med til at ansætte Verner Rasmussen som bestyrer på mejeriet i 1964. Thomas Andersen var formand. Efter vi havde kørt rundt i to dage for at se på ansøgerne, var vi ikke i tvivl. Verner Rasmussen skulle være den nye bestyrer. Han var meget dygtig og forblev på posten i 21 år, indtil mejeriet blev nedlagt i 1985.« I 1967 fik Aulum Mejeri tankbiler, og dermed mistede de mange landmænd, der kørte mælketure, en indtægtskilde. Det var ikke noget, de blev rige af, men den ekstra indtægt var nogle steder med til at familien kunne leve af det lille landbrug. Det var ganske almindelige landmænd, som regel husmænd på egnen, som mod betaling brugte deres egen traktor og vogn til at køre rundt og hente mælken. Dengang

Smørmester Knud Pedersen ved den nye smørpakkemaskine.

kunne alle få hentet mælk, uanset om man havde to eller 30 køer. Et par af mælkekuskene kørte med hestevogn, og hestene kendte ruten så godt, at de selv kunne finde rundt. Knud Pedersen og Verner Rasmussen

Smørmester Knud Pedersen og mejeribestyrer Verner Rasmussen var dygtige i deres fag. Det resulterede i, at de i 1981 fik guldmedalje og ærespræmie i gruppen »saltet bøttesmør«, og mejeriet blev vinder af gruppen med Danmarks bedste smør. At de var dygtige, vidner en række medaljer om. Både i 1979 og 1980 fik de guldmedaljer og ærespræmie. Mejeribestyrere gennem tiden: Halfred Madsen og Verner Rasmussen.

Produktion: Mejeriet havde en stor produktion af smør og fik flere guld- og æresmedaljer.

Kartoffelkogeri: Den første kartoffelkoger »tønde« var placeret på muren op ad hestestalden inde i selve mejerigården. (Se luftfoto) Senere blev der lavet et nyt kogeri med to tønder og hydraulisk hejs, så de på en nem måde kunne tømmes. Da mejeriet i 1967 fik tankbiler, blev kartoffelkogeriet skrottet, og på pladsen blev der bygget et nyt garageanlæg til tankbilerne.

mejerier

59


Hodsager Mejeri

Hovedgaden, Hodsager

Lokalhistorie Hodsager Mejeri kort efter oprettelsen i 1910.

Hodsager Mejeri blev oprettet i 1910 og nedlagt i 1970. De landmænd, der havde leveret mælk dertil, havde nu valget mellem at levere til Aulum eller Arinco i Videbæk. Mejeriets første bestyrer var Marius Madsen. Han var født i 1885, og fik sin første uddannelse på V. Aaby i 1896 og senere på Grøndal. Så kom han på Ladelund Mejeriskole og derefter på Tranekjær – så igen til Grøndal, derefter Aunø, til fællesmejeriet Aamosegaard uden for Hodsager og så lige et smut forbi Vejrum, inden han blev vikar på Hodsager Mejeri. Fra oktober 1908 var han mejeribestyrer. Vi ved ikke hvornår Marius Madsen stopper som mejeribestyrer, men i 1954 søger man en ny mejeribestyrer. Stillingen går til Jakobsen. Ham har vi ingen oplysninger på, kun at han efter 4 år bliver afløst af Jens Martin Jensen, som blev mejeribestyrer i 1959 frem til 1970, hvor mejeriet nedlægges. Jens Martin Jensen ved smørkærnen

Jens Martin Jensen kom i lære på Skelhøje Andelsmejeri i 1936 og var der i 2 år, derefter 1½ år på Munklinde Mejeri, hvorefter han det sidste halve år af sin læretid fra november 1939 til maj 1940 var på Grindsted Andelsmejeri. Da Jens Martin var udlært, kom han til Godthaab Andelsmejeri i Ikast fra 1. maj 1940 til 1. september 1943, dog afbrudt af mili-

60

Hodsager Mejeri, 1956. Dampen stiger op fra kartoffelkogeriet .

Mejeribestyrere gennem tiden: Marius Madsen, Jacobsen og Jens Martin Jensen.

Produktion: Produktion af smør. Det første år blev der produceret 31,86 ton smør. Ved begyndelsen var der 84 leverandører med 470 køer. Det første år blev der leveret 798.000 kg mælk til Hodsager Mejeri.

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med tørv og senere petroleum og dieselolie.

Kartoffelkogeri: I 1956 havde mejeriet 2 tønder med hydraulisk hejs til at koge kartofler i.

tærtjeneste fra 1. oktober 1940 til 1. juli 1941. Efter Godthaab kom Jens Martin til Give Andelsmejeri som første mejerist. Her var han fra maj 1944 til juli 1952. Herefter blev han ansat som driftsleder på Ølstrup Andelsmejeri, indtil han i 1959 overtog jobbet som mejeribestyrer på Hodsager Andelsmejeri. Efter mejeridriften ophørte i 1970 husede bygningen bl.a. Hodsager Sparekasse og en frisør. Bygningen blev revet ned i 1972.

Tankbilen ved Hodsager Mejeri


Over Feldborg Mejeri Bredgade, Over Feldborg

Lokalhistorie

Over Feldborg Mejeri, 1955.

Over Feldborg Mejeri kort efter oprettelsen i 1908.

Da Aamosegaard Mejeri blev nedlagt, dannedes Over Feldborg, Hodsager og Simmelkær Mejerier. Over Feldborg Andelsmejeri blev oprettet i 1908 og nedlagt i 1967, hvor den blev sammenlagt med »Kilden« i Karup. Bygningen bruges i dag til beboelse. Niels Chr. Nielsen med familie

derefter Borup. I 1903-1904 var Niels Chr. på Ladelund Mejeriskole og derefter Ranum og Hjerm Mejerier. Han var vikar i Ringkøbing Amts mejerikreds. 1. oktober 1908 blev Niels Chr. mejeribestyrer på Over Feldborg Mejeri. Ved siden af sit job som mejeribestyrer var han også revisor for sygekassen og bestyrelsesmedlem af foredragsforeningen.

Mejeribestyrere gennem tiden: Niels Chr. Nielsen.

Produktion: Produktion af smør. Det første år blev der produceret 33,47 ton smør. Ved begyndelsen var der 108 leverandører med 425 køer, som leverede 813.000 kg mælk

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med tørv, senere med petroleum og dieselolie.

Kartoffelkogeri: Den første mejeribestyrer var Niels Chr. Nielsen, født i 1879. Han begyndte sin mejerigerning på Kronjyden i 1899, senere kom han på Aalykkegades Mejeri og

Her kunne landmændene få kogt deres foderkartofler.

rieelrser Mpeljev o 61


Haderup Mejeri Åbakkevej, Haderup

Lokalhistorie

Torvet i Haderup for 75 år siden Chauffør Aage Vittrup sammen med mejeribestyrer Johannes Jørgensen.

Haderup Mejeri blev bygget i 1929 og nedlagt i 1968, 39 år efter start. Ved nedlæggelsen overtog mejeribestyrer Johannes Jørgensen mejeribygningen, som blev til privat bolig. Den sydlige ende blev omdannet til lejlighed. Skorstenen blev væltet i 1960. Haven foran mejeriet blev drevet af købmanden. Det er her den nuværende købmandsforretning ligger.

Mælkekusk Knud Laursen på vej gennem byen. På mælkevognen sidder mejeribestyrer Jørgensens søn Erik – bagved ses kroen.

Mejeribestyrere gennem tiden: Jens Chr. Østergaard var mejeribestyrer i 1929-1936. Johannes Jørgensen var mejeribestyrer i 1936-1968.

Produktion: I 1930 blev der indvejet 1,31 mio. liter sødmælk. Smørproduktionen var på 53.516 kg.

Kartoffelkogeri: Mejeriet havde to tønder til at koge kartofler i. Landmændene kunne komme med deres foderkartofler og mod betaling få dem kogt.

Den først bestyrelse for Haderup Andelsmejeri, hvor Niels Peter Søndergaard (nr. 3) var formand og Jens Chr. Østergaard var mejeribestyrer. Bestyrelsen bestod desuden af Martin Poulsen (nr. 1), Løvig, Jens Nielsen (nr. 2), Haderis, Jens Chr. Jensen (nr. 4) , Nygaard, J. P. Christensen (nr. 5), Haderuplund, Niels Nygaard (nr. 6) , Staulund og N. C. Barslund (nr. 8), Hagebrogård. Mand nr. 7 og 9 på billedet er ukendte. Luftfoto fra 1959.

62


Fårbæk Mejeri Karupvej, Fårbæk

Lokalhistorie

Fårbæk Mejeri, Karupvej 42 i begyndelsen af 1900-tallet.

Faarbæk Andelsmejeri blev oprettet i 1893 på Karupvej 61 i Karup og fortsatte på den adresse indtil det nye mejeri blev bygget i 1935, blot 200 meter fra det gamle, på Karupvej 55. Det gamle mejeri er i dag tømrerværksted, det »nye« er i dag en del af flaskecentralen. Fårbæk Andelsmejeri ophørte i 1967, hvor det blev sammenlagt med Mejeriselskabet »Kilden« i Karup sammen med mejerierne i Simmelkjær og Feldborg. Mejeriet i Karup havde produktionen af konsummælk, og mejeriet i Simmelkjær fortsatte med smørproduktionen. Karup og Simmelkjær kom senere med i Mejeriselskabet MD Food. Den første kendte mejeribestyrer på Fårbæk Mejeri er J. J. Vittrup, født 13. juni 1881. Han var uddannet under Dansk Mejeriforening på Trevad, Kildedyb og Brørup, og igen Trevad. Var på Ladelund i 1903-1904, derefter på Høgsholt. Blev bestyrer på Karise Ostemejeri og senere ostemester på Eskildstrup Fælles-

Fårbæk Mejeri, Karupvej 42, som det ser ud i dag.

mejeri. Den 1. maj 1906 blev J. J. Vittrup ansat som bestyrer på Fårbæk Andelsmejeri. Ved siden af bestyrerjobbet var han med i bestyrelsen for Viborg Amts Mejeristforening. Ligeledes var han kasserer og forretningsfører for den lokale brugsforening.

Mejeribestyrere gennem tiden: J. J. Vittrup.

Produktion: Ved begyndelsen var der 180 leverandører med 800 køer. De leverede i 1909-1910 1.670.000 kg mælk, og af det blev der procuceret 64,88 ton smør.

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med tørv, senere med petroleum og dieselolie.

rieelrser Mpeljev o 63


Ljørring Mejeri Ljørringvej, Ljørring

Lokalhistorie Ljørring Mejeri inden ombygningen i 1938.

Ljørring Andelsmejeri blev oprettet i 1888, og udvidet samt moderniseret i 1938. Mejeriet ophørte i 1974, hvor de to tankbiler og deres chauffører blev overført til Aulum Mejeri. Den først kendte mejeribestyrer var V. Villadsen. Han var født i 1875 og begyndte sin uddannelse i 1893 på Thaliasminde Fællesmejeri. Senere kom han til Doverodde og Vestervig, så på Ladelund Mejeriskole, derefter Jølby. I 1901 blev han mejeribestyrer på Nøvling Mejeri og fra maj 1909 bestyrer på Ljørring Andelsmejeri. Senere overtog Hjort jobbet som mejeribestyrer. Mejeribygningerne står stadig og bruges til forskellige formål. Skrevet af Aksel Sørensen: »Jeg var i det udvalg, der (dengang) skulle prøve at lægge de tre mejerier Ljørring, Aulum og Hodsager sammen. I Hodsager var Anders Sørensen formand. Der var de meget stemt for sammenlægningen. Det betød ikke noget for dem, hvor mejeriet kom til at ligge. Kampen stod mellem Ljørring og Aulum om, hvem der skulle føre mejeriet videre. Fra mejerikontoret kom en repræsentant, der foreslog at foretage et syn for at finde det bedst egnede. Aulum Mejeri lå inde midt i byen uden mulighed for udvidelse, så Ljørring var at foretrække. Ljørring havde tillige en meget god ost og et veludbygget ostelager, så fra mejerikontoret var der ingen tvivl om, at Ljørring skulle fortsætte. Men det ville Aulum ikke være med til. Formand Thomas Andersen var ikke nem, når han havde fået en idé, skulle det helst være sådan. Det var det samme, da mælkeudsalgene skulle slås sammen. Der kørte to mælkevogne rundt i Aulum by, og det var en for meget. Den ene blev kørt af Vagn Christensen og den anden af Egon Andersen. Det blev Egon der skulle fortsætte mælketuren. Mejeriet i Ljørring havde ingen gæld. Da man købte tankvogne, lånte man pengene til det. Formanden

64

Ljørring Mejeri, 1959.

Mejeribestyrere gennem tiden: V. Villadsen og Hjort.

Produktion: Stor osteproduktion. Bag ved mejeriet blev der bygget et stort ostelager. Ved begyndelsen var der 320 leverandører med 2.000 køer. I 1896-1897 blev der leveret 1.700.000 kg mælk og produceret 60,8 ton smør. 20 år senere i 1916-1917 blev der leveret 4.460.000 kg mælk og produceret 173,73 ton smør.

Kartoffelkogeri: Først ved gavlen mod nord senere flyttet om bagved.

for mejeriet var i banken for at tale med Halkjær om lånet, men Halkjær forlangte, at mejeriets bestyrelse skulle kautionere sammen med 10/12 af leverandørerne. Det ville man ikke være med til og gik derfor til et andet pengeinstitut. Det endte med, at Ljørring Mejeri fik pengene til tankvognene.«

Lur-mærket smørdrittel


Sinding Mejeri

ding

Sinding Hovedgade, Sin

Lokalhistorie

Sinding Mejeri kort efter oprettelsen i 1908.

Sinding Mejeri blev oprettet den 10. august 1908. Før den tid leverede andelshaverne til mejerierne i Nøvling og Ljørring. Mejeriet blev nedlagt i 1970. Mejeriets første bestyrer, N. M. Kobberø, var født i 1885. Han var kun 16 år, da han i 1901 begyndte sin uddannelse på Rosvang Mejeri og kom derefter til Hundborg Mejeri. I 1903 blev han bestyrer på Rosvang Mejeri. Han må have været meget dygtig, for han var på det tidspunkt ikke uddannet mejerist, det blev han først i 1906-1907, hvor han kom på Ladelund Mejeriskole. Lige efter skolen blev han ansat som førstemejerist på Snedsted Mejeri, og fra august 1908 var han bestyrer på Sinding Mejeri. Der er ingen tvivl om, at han var en dygtig og driftig mand. Ved siden af mejeribestyrerjobbet var han kommunal revisor, revisor i Ørre Sinding afholdsforening, revisor for Sinding Husmandsforening, i bestyrelsen for foredragsforeningen, sygekassen og Sinding Kommunes hjælpekasse. N. M. Kobberø blev i 1917 valgt ind i bestyrelsen for »Sønderjysk Forening for Herning og Omegn«, og så kunne han også lige klare at være tillidsmand i mejeriernes og landbrugets ulykkesforsikring.

Sinding Mejeri, 1948.

Mejeribestyrere gennem tiden: Niels M. Kobberø.

Produktion: Smør og ost. Ved begyndelsen var der 121 leverandører med 650 køer. De leverede i 1908-1909 920.000 kg mælk, og af det blev der produceret 35,05 ton smør.

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med kul og fyrrekvas, senere petroleum og dieselolie.

Niels og Maren Kobberø med børnene Gudmund og Signe

rieelrser Mpeljev o 65


Ørre Mejeri

Ørre Byvej, Ørre

Lokalhistorie Ørre Mejeri med beboelse i den sydlige del og mejeri i den nordlige.

Mejeribestyrere gennem tiden: Magnus Kjær.

Produktion: Smør. Ved begyndelsen var der 77 leverandører, som leverede 1.150.000 kg mælk. Til slut var der 36 leverandører, der leverede i alt 1.450.000 kg mælk.

Kartoffelkogeri: Ved skorstenen.

Ørre Mejeri blev oprettet i efteråret 1923 og nedlagt i oktober 1968. Den første mejeribestyrer var Magnus Kjær, som var på posten indtil tre år før mejeriet lukkede i 1968. De sidste tre år var Børge Sejten daglig leder. Der var beboelse i den sydlige del af bygningerne og mejeri i den nordlige. Da mejeriet blev nedlagt i 1968, var der kun 36 leverandører tilbage af de 77 ved starten i 1923. Kort før lukningen lykkedes det at sælge bygningerne til murermester Åge Knudsen fra Tjørring. Åge bød 25.000 kr. kontant over mejeriets gæld. Han ville lave bygningerne i stand, så der kunne blive to lejligheder. Det fik han aldrig gjort men solgte bygningerne allerede året efter til slagtermester Victor Madsen. Slagteren startede en storproduktion af flæskesvær og fiskefileter og var dermed Ørres eneste industrivirksomhed. Victor startede sin produktion af flæskesvær på Gefionsvej i Herning men efter kun to år flyttede han hele produktionen til det gamle me-

66

Ørre Mejeri, 1958. I baggrunden ved skorstenen ses kartoffelkogeriet.

jeri i Ørre. Efter kort tid var der mere end 10 ansatte. Flæskesvær fra Ørre Mejeri gik under navnet »Stjerne Knas«. Det vides ikke helt præcist, hvornår denne produktion ophørte. I dag er der privat bolig i mejeriet. Der var flere artikler i avisen f.eks. ved opstarten i 1923 og lukningen i 1968.


Aamosegaard Mejeri Ommosevej, Aulum

Lokalhistorie

Fra venstre ses mejerist Lars Christian Jensen, Marie Jensen med datteren Anna, søster Kirsten og en mejeristelev.

Aamosegaard Mejeri (Ommosegård Mejeri) blev oprettet i 1888 og nedlagt i 1908. Der er en del navneforvirring omkring mejeriet, nogle steder står der Aamosegaard Mejeri andre steder står der Ommosegaard Mejeri. Om forvirringen opstår ved, at vejen hedder Ommosegård og gården, hvor mejeriet lå, hedder Aamosegaard vides ikke, men det kunne da være en slags forklaring. Det er i hvert fald samme sted og samme mejeri, der er omtalt forskellige steder med forskellige navne. Mads Mølgård, født 1846, var foregangsmand ved bygningen af Aamosegaard Mejeri. Mejeribestyrer Lars Kristian Jensen, født 24. maj 1866, begyndte mejerigerningen i 1888 på Brandeskov. Han Rejste derefter til Rusland og var der i to år som mejerist. Lars kom på Vejstrup Højskole i 1891 og Dalum Malkeriskole i 1892 og var en kort tid på Skrøbelev. Kom så til Aamosegaard først som mejerist og dernæst i 1893 som bestyrer. Efter Aamosegaards nedlæggelse i 1908 flyttede Lars med leverandørerne til Simmelkjær og blev bestyrer af det nyoprettede mejeri. Ved siden af bestyrerjobbet var han regnskabsfører for foderstofforeningen og for Spare og Lånekassen. Formand for Kirkelig Samfund. Medlem af menighedsrådet ved Simmelkjær Kirke, hvor han også var kirkeværge og kasserer. Da man manglede en formand for hjælpekassen, påtog han sig også det. Niels Mølgaard skriver om sin barndom og sin far Mads Mølgaard: »Mads Mølgaard kom som 41-årig i 1887 til Over Yllebjerg. I de mange små landbohjem håndskummede man mælken, som stod i store flade fade. Mads fik

Mejeribestyrere gennem tiden: Lars Kristian Jensen

dog hurtigt anskaffet sig en håndcentrifuge, så de på en nemmere måde kunne skille mælken og fløden. Han mente også, at det ville være en god idé at gå sammen om det, og at man skulle bygge et fællesmejeri. Dermed var grunden lagt til Aamosegaard Mejeri, som blev bygget i 1888. Det var dog ikke uden problemer, for man kunne ikke enes om mælkeruterne. Der var langt fra Yllebjerg til Aamosegaard Mejeri, så landmændene derfra kom ikke med, og mejeriet blev derfor ikke det store fællesmejeri, Mads Mølgaard gerne havde set. Allerede i 1898 blev Skave Andelsmejeri bygget, og da Over Feldborg og Simmelkjær Mejerier blev bygget i 1908, var det enden på Aamosegaard Mejeri.«

Mads Mølgaard døde efter et langt og indholdsrigt liv som 98-årig.

Mejerier

67


Andelsbevægelsen i Danmark Lokalhistorie

I 1866 stiftede pastor Hans Christian Sonne brugsforeningen Thisted Kjøbstads Arbeiderforening i Thisted. Det blev startskuddet til hele andelsbevægelsen i Danmark. Efter brugsforeningerne fulgte andelsmejerierne. Det første andelsmejeri, Hjedding Andelsmejeri, blev oprettet i 1882. Andelsmejeriformen spredte sig derefter hurtigt ud over landet med over 700 andelsmejerier i 1882, hvor det egentlige gennembrud kom. Derefter aftog væksten. Succesen med andelsmejerierne var så stor, at det inspirerede til lignende driftsformer i andre dele af landbruget, og flere andelsvirksomheder kom til. Mejeribruget kunne i begyndelsen findes i flere former fra gårdmejerier, som kun behandlede deres egen mælk, til fællesmejerier, hvor flere gårde leverede mælk til samme gårdmejeri. Enkelte steder var der lukkede interessentselskaber, hvor de største

Mælkestue på en jydsk bondegård omkring år 1860.

68

mælkeproducenter slog sig sammen og ansatte en mejerist. En samling af produktionen fra mange små enheder blev mere og mere almindelig, og fællesmejerierne fik en opblomstring i tiden lige før andelstanken slog igennem. Med andelsmejeriernes fremtog blev stort set alle fællesmejerier omdannet til andelsmejerier. Succesen var så stor, at der i 1894 var 907 andelsmejerier. I 1909 var det steget til 1163. I alt har der været omkring 1400 andelsmejerier i Danmark.


Mejeribrugets udvikling

De første gårdmejerier benyttede sig af bøttemejerisystemet. Bøttemejerisystemet kom til Danmark omkring 1830 efter holstensk forbillede, men lignede andre mejerilandes arbejdsmåde, med opsining af den nymalkede mælk i tyndere og tykkere mælkelag alt efter de krav, der stilledes til smør og ost. I 1861 havde Det kongelige danske Landhusholdningsselskab ansat Thomas Ridse Segelcke som konsulent for mejeribrug. Han var varm fortaler for, at man skulle bruge mere pålidelige metoder, når man skulle behandle mælken, end man hidtil havde gjort. Han ville, at man skulle nedskrive hele processen i behandlingen af mælken. Hvis noget gik galt, kunne man gå tilbage og se, hvad man havde gjort anderledes i forhold til sidste gang.

for en meget god smørkvalitet. De danske mejerier kunne pludselig levere »græssmør« hele året rundt, og lige så meget betød det, at de kunne levere lige store mængder smør fra uge til uge, sommer som vinter, alt sammen på grund af roerne. Man var nu uafhængig af de skiftende årstider. Den bedre kvalitet og større produktion gjorde det også nemmere at afsætte produkterne.

Lokalhistorie

Dansk landbrug havde i midten af 1800-tallet mest køer for at få kød og lidt mælk, som man kunne lave lidt smør og ost af. Man kendte ikke noget til bakterier, og at det var dem, der var skyld i, at mælken og fløden blev sur. Dårlig mælk, ost og smør skyldtes næsten altid dårlig hygiejne.

Mange mejerier have et mælkeudsalg, hvor områdets beboere kunne købe mælk samt smør og ost, hvis de lavede det. Det var også muligt, mod betaling, at få sig et varmt bad. Rindende vand og især varmt vand var bestemt ikke nogen selvfølge rundtom i hjemmene. Det var ikke noget, man gjorde hver dag – måske hver 14. dag, det måtte være nok.

Mælkejunger hængt til tørre

Enkelte gårdmejerier havde dog, allerede inden Thomas Ridse Segelcke blev ansat, fundet ud af, at det var nemmere at opbevare mælken, hvis der var meget lys og luft til stede i det rum, man brugte til opbevaring og tilberedning af mælken. De fandt også ud af, at hvis man var meget grundig med at få spandene tømt ordentligt og grundigt skyllet, gerne med vand tilsat kalk, var det nemmere at få mælken og fløden til at holde sig. Allerbedst var det, hvis man puttede alle spandene i gruekedlen og kogte dem. At det var i den proces, man fik alle bakterier slået ihjel, var man ikke klar over. Man havde også fundet ud af, at med en temperatur på omkring 12-15 grader gik det meget nemmere, når man skulle skumme fløden af mælken. Mælken havde den rette »flydenhed«, sagde man. Efterhånden var man blevet god til at lave smør af fin kvalitet om sommeren, hvorimod det om vinteren var en udfordring, da foderet da var af meget svingende kvalitet. Først da roerne kom til Danmark, og man fandt ud af at dyrke dem, kunne man få en lige så fin mælkekvalitet om vinteren som om sommeren. Der er ingen tvivl om, at roerne har en stor del af æren for, at Danmark blev verdenskendt som mejeriland og

Mejerier

69


Mælkekuskens arbejde Lokalhistorie

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900tallet var vejene meget anderledes, end de er i dag. Ofte var det bare hjulspor og meget hullede veje. Især om vinteren kunne det være et meget koldt arbejde at være mælkekusk. Det kunne også være surt tjente penge, da det var kuskens ansvar, at mælken kom frem til mejeriet. Mælkekusken var erstatningspligtig over for mejeriet og landmanden, hvis en af mælkejungerne faldt af vognen, og mælken løb ud. De fleste kuske havde 8-10 gårde, hvor de hentede mælken. Der kunne være op til 1 km imellem gårdene, så når kusken var hjemme igen, havde han og hestene ofte tilbagelagt 15-20 kilometer. En mælkekusk havde ofte lange arbejdsdage, for når han var færdig med mælketuren, skulle han også klare arbejdet på sin egen gård. I mange sogne havde mælkekusken kun fri 4-5 dage om året. Mælken blev også hentet om søndagen, hvilket nogle havde svært ved af forliges med, og det gav anledning til mange og store diskussioner. I de sogne hvor man i begyndelsen ikke hentede om søndagen, gik man dog senere over til at gøre det. For det var næsten umuligt at opbevare mælken fra lørdagens aftenmalkning til mandag morgen, uden den blev sur.

morgenmalkningen, så mælken kunne komme med sammen med mælken fra den foregående aften. Mælken blev hældt på 40-liters mælkejunger, afkølet og var så klar til afhentning. For at mejeriet kunne komme i gang fra morgenen af, skulle de første mælkekuske være på mejeriet klokken syv. Ville man være mælkekusk, var man nødt til at stå tidligt op, for mange gange skulle der røgtes derhjemme, inden man kørte afsted. Mejeristen skulle også tidlig op, for når mælken kom ind på mejeriet, skulle alt være klar. Der skulle fyres op i kedlen, så der var varmt vand, som mejeriet var storforbruger af. De fleste mejerier havde i begyndelsen brænde- og tørvekedler og fik først senere oliefyr. Det var et stort arbejde at fyre op, og der blev brugt tusindvis af tørv på mejerierne. Når mælkekuskene kom ind med mælken, blev den læsset af ved perronen. De fyldte spande rummede ca. 40 liter mælk. Lige inden for aflæsserampen stod en vægt, hvor mælken blev vejet, så man præcist vidste, hvor meget den enkelte landmand havde indleveret. Der blev også taget prøve af mælken, så man kunne bestemme fedtindholdet og mælkekvaliteten. Når kusken havde tømt vognen for mælkejunger, fik han et returlæs med tilbage til de enkelte landmænd. Det var syrnet mælk, som blev brugt til grise og småkalve. Var der bestilt kærnemælk, havde han også det med i »kærnemælksspanden«.

Inden mælkekusken kunne hente mælken hos de enkelte landmænd, skulle de være færdige med

Mælkekusk Jens Madsen ved en gård i Varhede, sandsynligvis Enghøj Nørskovvej 12, Aulum.

70


Lokalhistorie

Kartoffelkoger ved Aulum Mejeri i 1940’erne.

Kartoffelkoger ved Aulum Mejeri i 1950’erne

Kartoffelkogeri Mange mejerier havde et kartoffelkogeri – her kunne omegnens landmænd koge deres foderkartofler, som blev brugt til opfedning af grise og kreaturer. Der kunne typisk være 10-12 tønder kartofler i de runde beholdere, som næsten altid var hængt op ad muren tæt på fyrrummet. Landmanden læssede kartoflerne ind i tønden, og efter en times tid var de kogte. Tønden kunne rulles lidt rundt, så åbningen vendte nedad, og kartoflerne rullede ned i vognen. I midten

Gummivogn og grå Ferguson-traktor

af 1900-tallet blev mange af de gamle kartoffelkogere udskiftet med nye og mere tidssvarende beholdere, som ved hjælp af hydraulik kunne hejses op, når de skulle tømmes. Kogetiden blev også sat ned til det halve, da man mange steder begyndte at bruge damp i stedet for kogende vand. Landmanden kom ikke længere med hestevogn – den grå Ferguson havde holdt sit indtog i dansk landbrug, og den stive vogn var udskiftet med en »gummivogn«.

Mejerier

71


Lokalhistorie Echardts malkemaskine. Echardt så malkemaskinen på verdensudstillingen i London i 1861 og bestilte en maskine. Den blev senere kopieret, så der var to kopier på Landmandsforsamlingen i Odense i 1863.

Malkemaskinen afløste malkning med hånd.

Malkemaskiner Den første malkemaskine i Danmark blev demonstreret i 1862. I 1936 var det kun ca. 1,8 % af de danske gårde, der havde en. Der har været tusindvis af malkepiger og -drenge på de danske gårde. Anden Verdenskrig bremsede produktionen af malkemaskiner, og i 1946 var det fortsat kun 6,5 % af de danske kvægbesætninger, der havde en. Efter krigen gik det hurtigt, og i 1959 var tallet steget til 70,4 %.

Jens Nielsens malkemaskine, som ses på tegningen til venstre, var et blandt mange forsøg på at konstruere en malkemaskine. Maskinen er bygget, så den efterligner håndmalkning, men blev ikke den store succes.

Moderne malkeanlæg.

72

Robotmalkning.


Lokalhistorie

Købmandsbutikkerne i lokalområdet Næsten lige så længe som der har været mennesker, har der også været købmænd, og der er blevet handlet med alt muligt fra slaver til små glasperler. Da man for alvor begyndte at udforske verden ved at sejle ud, havde man mere eksotiske varer med hjem som te, kaffe, krydderier og andre varer, der kunne holde sig under den lange transport. Går man nogle hundrede år tilbage i tiden, havde købmændene deres butikker eller handelssteder i byer, der var tæt på en havn. Derfra kunne varerne køres ud i området til de mindre købmænd, afhængig af vejforholdene. I 1885 kommer Thomas Pedersen og hans kone Karen Marie til Aulum og åbner en købmandsbutik i Kirkegade, Aulum havde nu fået en rigtig købmandsbutik. Det har ikke været det første sted, hvor man kunne købe varer, men det har nok været det første sted hvor man kunne gå ind i en butik til en disk og vælge frit fra alle hylder, uanset om det var mel, sukker eller foder til hønsene. Købmandsbutikkerne blev også et lokalt samlingssted, hvor man tilfældig mødtes, og hvor man kunne få en god snak og lidt sladder, måske fik man også en cigar, en skrå eller en lille dram og børnene kunne få et bolsje. I 1912 kommer beværterloven der bevirker, at Købmændene/høkerne ikke længere må udskænke øl og brændevin. Omkring 1960 dukker der selvbetjenings butikker »supermarkeder« op i vores område. Flere og flere kvinder får udearbejde, og de travle husmødre ser hurtig fordelen ved at handle i et supermarked, hvor alle varer er samlet et sted, hvor de før, både skulle til slagter, bager og købmand for at gøre de daglige indkøb. Aulum får sin først supermarked i 1967, da åbner Brugsen i Skolegade som en selvbetjeningsbutik. Kun 3 år efter i 1970 bliver FC-Marked også en selvbetjeningsbutik og Gunner Nielsen i Jernbanegade kommer hurtig derefter. Der har op gennem tiden været rigtig mange købmandsbutikker i det gamle Aulum-Haderup område. Vi har i vores søgen efter oplysninger, mødt utroligt meget velvilje og forståelse, fået tilsendt billeder og tekster. Alligevel har det ikke været mulig at finde brugbare oplysninger om alle butikker. I vores research er der også dukket butikker op, som vi ingen kendskab havde til. Vi har taget dem alle med, også selv om vi kun har lidt tekst og billeder. Hvis nogen ved mere om disse købmandssteder må man meget gerne kontakte LokalHåndbogen på mail: lokalhåndbogen.aulum@gmail.com eller mobil Finn Bach: 20 27 65 38.

73

ker ik t u b s d n a m i b o K 73


Kirkegade 10 og Kirkegade 11, Aulum

Lokalhistorie

Kirkegade 10 og Kirkegade 11 · Aulum I 1885 flyttede Thomas Pedersen og hans kone Karen Marie til Aulum for at drive købmandsforretning. De starter i Kirkegade 10, efter 11-12 år bygger de i 1897 Kirkegade 11. og indretter købmandsforretning der med pakhus bag butikken. 4 år senere i 1891 kommer en ny købmand til Aulum og indretter købmandsforretning i Kirkegade 10, samme sted som Th. Pedersen kort før var fraflyttet. Peter Andersen var ikke ukendt i Aulum for han havde været kommis hos Thomas Petersen. Peter Andersen har butikken i mange år, men på et tidspunkt sælger han til Aron Nielsen. Aron har butikken i en del år inden han sælger, måske først i 30-erne og der indrettes et varehus på adressen. Thomas og Karen Pedersen driver forretningen på Kirkegade 11, til 1909 hvor de sælger til Laust Jensen og Peder Foldager. Laust Jensen er svoger til Thomas og Peder Foldager er nevø til Thomas

74

Pedersen. De har ikke været helt enige om hvordan forretningen skulle drives, for de har den kun i kort tid, så bliver den solgt til N. K. Pedersen. Han har forretningen helt til 1943 hvor han sælger til sin søn Evald Pedersen og hans kone Karen. Det er et meget vellidt købmandspar, de har forretningen i 34 år, til 1977 hvor de vælger at stoppe og sælger det hele til Foged Automobilværksted for kr. 135.000,- og i løbet af sommeren 1977 bliver butikken og pakhuset revet ned. Fogeds automobil værksted har stedet en del år inden det bliver solgt til Rema 1000 som river det hele ned og bygger en ny dagligvare butik på grunden. Den gamle købmandsbutik har ligget på den nederste del af Remas parkeringsplads ned mod kirken.


Kirkegade 2 Aulum

Lokalhistorie

Kirkegade 2 · Aulum Kirkegade 2 bliver opført af Thomas Risum i 1904 som byens afholdshotel, i 1912 indretter han købmandsbutik i den ene ende af huset, han er selv kun købmand i kort tid, men lejer den i stedet ud til Peder Foldager som var kommis og medejer af købmandsbutikken Kirkegade 11, Aulum. Han ønsker nu at være selvstændig. Lejemålet varede dog ikke længe, for omkring 1915 bliver den overtaget af Chr. Halkjær, som kort efter købte hele bygningen og dermed også afholdshotellet. Han har butikken i 45 år til 1960 hvor han sælger ejendommen til Frode Christensen. I 1963 gifter Frode sig med Bodil Mortensen fra Asbækhede og mange mente at Frode dermed havde gjort et godt parti. I 1970 udvider de butikken så den bliver næsten 4½ gange så stor og laver den om til supermarked med selvbetjening. Butikken går nu hele vejen gennem bygningen til P-pladsen på modsatte side. Butikken skifter navn til F.C. Marked og bliver udvidet yderligere 2 gange. Bodil og Frode driver butik-

ken i 35 år til midt i 90erne, hvor de lejer butikken ud. De forsøger også at sælge butikken, men det er ikke nogen let opgave. I 2004 bliver den del af butikken der går ud mod P pladsen revet ned og overtaget af Sparekassen Thy som indretter en filial i ejendommen.

ker ik t u b s d n a m i b o K 75


Jernbanegade 7 Aulum

Lokalhistorie

Jernbanegade 7 · Aulum I 1909 opfører købmand Marinus Pedersen en ny Købmandsforretning lige over for stationen i Aulum. Marinus har selv købmandsbutik i Nybro lige op til Storåen. Til at styre butikken ansætter han Karen Vejvad fra Vinding. Hvorfor Marinus vælger at sælge forretningen efter kun 3 år vides ikke, for den ligger ret godt lige over for stationen, men der er ingen tvivl om at han er i konkurrence med de andre købmænd i byen. I Aulum Kirkeby er der allerede 3 købmænd og der er ikke engang 100 meter ned til Ole C. Olesen butik i Danmarksgade 70.

Forretningen bliver solgt til Jakob Nielsen. Jakob var søn af møllersvend Niels Nielsen, Aulum. Jakob drev forretningen indtil 1955 hvor han pludselig død. Jakobs kone viderefører forretningen, det første år med sønnen Gunnar Nielsen som bestyrer, hvorefter han i 1956 overtog forretningen. Det var ikke nogen stor forretning, men der var dog et pakhus og grovvarelager bag butikken. Gunnar og hans kone Anna udvidede butikken af flere omgange. I 1978 får de lavet privat bolig ved at bygge en etage oven på butikken. Der er ingen tvivl om at Anna og Gunnar var dygtige forretningsfolk. Gunnar var med i flere lokale bestyrelser bl.a. ungdoms- og idrætsforeningen, Håndværker- og Borgerforeningen, og Forsamlingshuset. Ser man billeder fra en af de mange dilettant stykker der blev opført på det tidspunkt finder man Gunnar på mange af dem. Også Gunnar døde pludselig, men Anna driver butikken videre en kort årrække og sætte den så til salg. Der er ikke mange købere og det er svært at blive enige om prisen men i 1998 køber Bjarne Kristensen den og begynder at sælge fiskegrej og jagtudstyr. I 2017 sælger Bjarne forretningen til et barnebarn og stedet kommer til at hedde Handelshuset.

76


Danmarksgade 70 Aulum

Lokalhistorie

O. C. Olesens enke

Danmarksgade/Jernbanegade før 1910

Danmarksgade 70 · Aulum I 1903 opføres Købmandsgården i Danmarksgade 70, sandsynligvis af Ole Chr. Olesen. Han har kort tid før købt grunden og 4 nabo parceller på Lundby Mark, som det hed den gang. I februar 1907 sælger han en af grundene fra, den lige nord for Købmandsgården (Engvej 1) til en Søren Jensen. Ole Chr. Olesen bliver ikke ret gammel, han dør i 1921, men hans enke driver forretningen videre med Andreas Thomsen som forretningsfører. I 1934 stopper han som forretningsfører, da han bliver ansat som kæmner for Aulum sogn. På et tidspunkt derefter kommer Kristian Olesen til butikken, først som kommis i nogle år men overtager så forretningen efter Ole Chr. Olesens enke og driver den helt frem til 1964, hvor han sælger til Peder Lindholt.

Købmand Kristian Olesen 1954 Peder har tidligere været ansat i butikken, men har i en del år været forpagter af Aulum Mølle, nu er han tilbage i købmandsbutikken, denne gang som ejer. Peder og hans kone Annelise har forretningen i 20 år til 1984 hvor de gerne vil sælge den. Der er bare ingen køber til små købmandsbutikker. Kommunen lejer den i en kort periode og bruger den i nogle år som erhvervskontor, derefter bliver det til advokatkontor. Forsikringsmanden Niels Hald lejer derefter en del af butikken og har den næsten indtil Aulum Y´s Mens Club i 1998 køber hele ejendommen af Annalise Lindholt og indretter den som genbrugsbutik.

Købmand Lindholt

ker ik t u b s d n a m i b o K 77


Aulum Brugsforening Danmarksgade 28, Aulum

Lokalhistorie

Aulum Brugsforening Da brugsforeningen skulle oprettes kunne man ikke få et regulært lån i banken, men kun en mindre kassekredit. Medlemmerne ydede derfor lån til Brugsen i form af anparter, som de så fik tilbagebetalt de følgende år efterhånden, som der var midler til det. At man ikke kunne låne i banken, skyldes at den private handel i byen havde lagt pres på banken, da de anså brugsforeningen som en trussel mod deres priser. Det var ikke ubegrundet, idet købmændenes priser ved, brugsforeningens åbning, faldt med op til 30%. Elin Bach skriver Da man i 1919 stod med en foderstofforening, men ikke havde nogen uddeler, kom tanken om at oprette en brugsforening hvor man kunne samle omsætningen af dagligvarer, foderstoffer og gødning under samme tag, og med en uddeler. Der blev indkaldt til møde i Aulum Forsamlingshus (det lå hvor højhuset nu ligger) En repræsentant fra FDB var kommet for at fortælle om brugsforenings fordele. Der var en god stemning og inden mødet sluttede, var der nedsat et udvalg, som skulle tage sig af det videre forløb. De oprettede en liste, hvor de der ønskede at være medlem, kunne skrive sig på, det kostede 1 krone. Der indmeldte sig ca. 80, som ønskede at blive medlem, det var nok til at man turde gå i gang. Man skulle nu have fundet et godt sted, hvor man kunne etablere sig. Flere af byens købmænd ville godt sælge, så der kunne oprettes en brugsforening i stedet for, men det endte med at man købte en grund af Lauge Østergård omtrent midt imellem stationsbyen og kirkebyen. Den 5. april 1919 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling hvor lovene blev vedtaget og hvor der blev valgt en bestyrelse. Man fik lavet tegninger til en ny brugsforening, og der blev afholdt licitation over de indkomne tilbud.

78

Den samlede pris for byggeriet lød på ca.35.000 kr. Dette skulle finansieres, og man forsøgte at få et banklån i Aulum Bank, men fik afslag. Man kunne få et kassekredit på 25.000 kr. som uddeleren skulle stå inde for. Bestyrelsen forsøgte derfor at låne pengene hos private og det lykkedes at få de 35.000 kr. som byggeriet kostede og dermed kunne byggeriet gå i gang. Det gik meget hurtigt med byggeriet og allerede den 12 december åbnede brugsen for første gang. Helt fra starten handlede man også med foderstoffer som blev opbevaret i brugsforeningens bagbutik. Til opbevaring af gødning brugte man foderstofforeningens pakhus oppe ved stationen. I 1923 købte man pakhuset og flyttede det til brugsforenings grund i Danmarksgade og fik dermed det hele samlet under samme tag. Allerede året efter i 1924 udvidede man pakhuset, så man fik endnu mere plads. Fra bogen »Brugsen gennem 75 år« Man havde aldrig kunnet købe spiritus i Brugsen, som man kunne det hos høkeren og købmanden, selv om der op gennem årene havde været flere forespørgsler. Men på generalforsamlingen i 1964 var der flertal for det i bestyrelsen, og man kunne derefter købe snaps m.m. i brugsen. Udviklingen gik stærk i 60erne og tanken om en større butik opstod. Bestyrelsen havde udset sig en grund i Skolegade, som man mente var et godt sted at placere en ny og større Brugsforening. I 1967 åbnede brugsen som et supermarked med selvbetjening. Det var på mange måder en stor forandring, nu skulle man selv køre rundt i butikken med en indkøbsvogn og finde varerne, og når man havde fundet hvad man skulle bruge var det op til kassen og betale kontant. Det skulle mange vænne sig til, for


Lokalhistorie

i den gamle brugs havde stort set alle medlemmer en kontrabog hvor de købte varer blev skrevet ind i, en gang om måneden blev den gjort op og først der skulle man betale. I april 1980 bliver Brugsen Aulum optaget i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) hvilket betød at FDB overtog driften og de økonomiske forpligtigelser. Brugsens bestyrelse blev ændret til et butiksudvalg, som skulle samarbejde med FDB om investeringer og budgetter. Efter næsten 100 år i Aulum lukker Brugsen i 2013 efter 94 år i Aulum. Butikken bliver omdannet til en Fakta butik under Coop.

Historien om Høkere, Købmænd og Brugsforeninger I 1866 kommer Danmarks første brugsforening, det var starten til andelsbevægelsen i Danmark. Tanken var at man som medlem af en forening, kunne lave store fælles indkøb for derved at få varerne billigere. I 1857 mistede købstederne deres handelsmonopol, som kompensation herfor blev der indført et forbud mod at drive »købmandsnæring« inden for en afstand af 1½ mil fra købstederne. Brugsforeningerne havde status som en forening og var derfor ikke omfattet af forbuddet, de kunne frit etablere sig, også i købstederne. Købmændene var ikke glade for brugsforeningerne og så dem som ulige konkurrenter der tog deres kunder, de var ikke omfattet af de samme skatteregler og en del af overskuddet blev udbetalt som dividende til medlemmerne, sådet var ikke nemt at konkurrere med.

hjem fra købstaden og nogle gange endda København.

Uldjyder, hosekræmmere og høkere gik ofte fra gård til gård for at sælge, hvad de kunne have med i en sæk på ryggen. Høkeri var genstand for megen lovgivning i form af forbud mod ulovlig handel, og handel uden at have en næringstilladelse. I 1856 bliver det imidlertid tilladt at nedsætte sig som høker på landet og i løbet af få år dukkede der over 2500 af den slags små købmænd op, de sælger dagligvarer som brød, ost, salt, tran til lamper, sæbe, brænde og træsko. Men de tager også – skønt det egentlig strider mod bestemmelserne i deres næringsbrev – imod bestillinger på større ting som møbler og deslige, de lokale vognmænd fik så en skilling for at fragte det

Da købstæderne fortsat klamrede sig til deres gamle handelsprivilegier med et »læbælte« på 1 mil var det næsten umulig for nye at komme til. Det ændrede sig drastisk, da andelstanken, og Brugsforeningerne begyndte at dukke op sidst i 1880erne. Det var indkøbsforeninger hvis primære formål var at lave fælles indkøb for derved at få varerne billigere, og da det var en forening skulle de ikke have næringsbrev og kunne frit etablere sig hvor de ville. Den første indkøbsforening blev oprettet i Thisted i 1866. Fortsættes på side 89.

Købmandshusene var købstædernes stormagasiner og mere til, for de købte og i nogle tilfælde forarbejdede de også landbrugernes produkter. Fra 1862 fik de imidlertid konkurrence, da en ny lov om næringsfrihed trådte i kraft. Nye købmænd måtte nu nedsætte sig bare de lå mere end en mil fra byerne, beskedne høkerbutikker, der lå godt ved vigtige vejkryds, svulmede pludselig op til rigtige købmænd og opførte anselige bygninger til opbevaring af det indkøbte korn og de store lagre af grovvarer som kunstgødning, kul og værktøj. Hen mod århundredskiftet havde disse landkøbmænd næsten udkonkurreret de små høker butikker.

ker ik t u b s d n a m i b o K 79


ndel

Ljørring Købmandsha Ljørringvej 13, Aulum

Lokalhistorie

Ljørring Købmandshandel

Helt præcist hvornår der kom købmand til Ljørring er lidt usikkert men dette billede er fra begyndelsen af 1900-tallet. Helt præcist, hvornår der kom købmand til Ljørring er lidt usikkert, men det første billede »Parti fra Ljørring« er fra første halvdel af 1900´tallet. Det andet billede er fra 1930. Vi ved dog, at den 2. december 1929 køber Harald Christensen købmandsbutikken af enke fru Alvilda Andersen, året efter bliver Harald gift med Helga og sammen driver de forretningen i 48 år til 1977 hvor den bliver overdraget til deres datter og svigersøn Anna Grethe og Poul Erik Pedersen. Butikken ligger et godt sted lige op til hovedvejen A18 midt mellem Herning og Holstebro. I 1970/71 er vinteren ekstra hård med meget lave temperaturer. Da det igen bliver tøvejr bryder den midterste del af vejen sammen og man er nødt til at nød reparere dele af vejen ved at grave de mange granitchaussesten

80

op, som den midterste del bestod af, og erstatte det med asfalt. Det bliver starten på en ny motortrafikvej som nu bliver lagt uden om Ljørring. Der er dog stadig mange som støtter op om købmanden og der går næsten 30 år før butikken lukker lige omkring årtusindskiftet.


tning

Kilde Købmandsforre Holtevej 12, Aulum

Ca. 1950

Lokalhistorie

Ca. 1922

10/11 år senere ca. 1961. Butikken og pakhuset er nu bygget sammen.

Kilde Købmandsforretning I Kilde har der været købmand rigtig længe. Butikken har ligget forskellige steder, bedst kendt er Holtevej 12, hvor der både var butik og en ret stor pakhus ved siden af med både foderstoffer og gødning. Pakhuset havde læsserampe, så man ikke skulle løfte varerne, men kunne læsse direkte over fra hestevognen og senere lastbil.

Vi ved ikke, hvornår møllen blev bygget, men da Villy Bach var omkring 5-6 år var hans far møller, deres hus lå lige over for møllen. Han mener, at møllen blev fjernet kort efter han begyndte i skolen. (Sidst i 30’erne).

Huset midt i billedet står beskrevet som Kilde købmand, huset længst ude til højre skulle være Kilde gamle skole. Vi har ikke kunnet finde ud af om det er rigtig, men de 2 huse kunne være Holtevej 8 og 12. I jordvolden rundt om møllen var der en port/dør, den vendte mod nord/øst, det vil sige at nuværende Spegbjergvej går til venstre for møllen og Holtevej, vejen gennem Kilde by, går mellem møllen og de 2 huse. Billedet er fra først i 1900-tallet

1930

ker ik t u b s d n a m i b o K 81


Varhede Købmand Varhedevej 1, Aulum

Lokalhistorie Luftfoto fra 1956

Varhede Købmand Købmandsforretningen i Varhede tilhører indtil 1946 købmand Petersen og hustru Christiane. I foråret 1946 udlejer de forretningen til Christian Vestergaard og hans kone Tinne. 6 år senere i 1952 køber de forretningen. Den tidligere ejer Købmand Pedersen har i mellemtiden købt en Købmandsforretning i Egeris. Købmand Chr. Vestergaard ansætter med det samme sin første kommiselev. Bodil Nybo skriver: (Datter af Tinne og Christian Vestergaard) Forretningen var åbent fra kl. 7.00 – 18.00 mandag – torsdag, fredag fra 7.00 – 20.00, lørdag fra 7.00 – 14.00, kun lukket på søn- og helligdage.

1952

82

Ca. 1950 Kunderne kunne bestille deres kolonialvarer og foderstoffer enten via telefon, eller aflevere en seddel eller blive betjent i forretningen. Tirsdag og onsdag var der landture, hvor varerne blev bragt ud i æg kasser, ølkasse eller papkasser og samtidigt blev deres æg (en trækasse med ca. 300 stk.) taget med retur til købmandsforretningen,


Lokalhistorie

Tinne og Christian ved deres 30-års jubilæum

hvorefter æggene blev hentet af Æg kompagniet, tirsdagslandturene sluttede ca. kl. 16. medens onsdagsturene var væsentligt længere. Den sidste tur gik til en familie i Hallundbæk og en i Nybro Mølle, Helge Sanders forældre i Ørre, derefter Sinding og til sidst Studsgård. Købmandsvarerne blev oftest skrevet ind i kontrabogen. Sidst på måneden blev bogen gjort op og så skulle der betales. De kunder der havde afleveret æg kunne modregne dem ellers var det kontant betaling. Var kunderne i butikken blev de betjent og var betalingen kontant, blev pengene i mange år lagt i en skuffe i købmandsdisken. Mener først det var sidst i halvtresserne, at der kom et kasseapparat. Kunderne købte som regel i løs vægt, så man bestilte i antal kg, gram eller stk. Varerne blev derefter afvejet i papirsposer eller den medbragte emballage. Det kunne være sukker, mel, gryn, ost, kaffe, sirup, saltede sild, spegepølse, tørret frugtblanding, bolsjer, sæbespåner m.m. Forretningen solgte endvidere porcelæn, træsko, søm, synåle, garn m.m., faktisk alt der var brug for i det daglige. Øl og sodavand blev fra leverandøren leveret i kasser af 50 stk. der blev opbevaret i kælderen, hvor også hele oste blev lagt på hylder, for derefter regelmæssigt at blive vendt og drejet i forhold til hvor stærk en ost man ønskede. Spegepølserne hang på skorstenen på loftet over butikken, hvor også de fleste sække og kasser med kolonialvarer blev opbevaret, til varerne blev hældt i skuffer og sat på hylder i butikken. Senere blev de fleste varer indkøbt i poser og æsker og dermed ophørte al den afvejning der tidligere fandt sted. Dog ophørte ikke salg af friskmalet kaffe og udskæring af oste.

Inde fra butikken ved 30-års jubilæet

Det var hårdt arbejde at være købmand, øl og sodavandskasser med 50 stk. skulle i kælderen, mel, sukker og andre varer, som ikke tålte fugt skulle på loftet i store sække og ned igen, når der var plads i butikken. Til butikken var der også en benzinstander, hvor kunderne kørte til og blev betjent af kommis, Kristian eller Tinne. Benzinstanderen blev senere nedlagt, Der blev også solgt diesel og petroleum fra stander til traktorer el lign. Dette ophørte ligeledes. Til jul blev forretningen pyntet med guirlander, og indkøbt ekstra juleslik, julepynt til juletræer, gaveartikler m.m. En gang årligt blev kunderne inviteret til kaffebord i privaten, og havde der været en særlig anledning, blev der serveret smørrebrød. Forretningen lukkede i 1984 og er nu privat bolig.

ker ik t u b s d n a m i b o K 83


Nybro Købmand

llevej 2, Herning

Avlumvej 2 og Nybromø

Lokalhistorie

Købmænd i Nybro Det er uvist hvem der kommer efter Ane Marie og Knud Madsen, men vi ved, at der har været en købmand i Nybro i 1909 ved navn Marinus Pedersen. Det er ham der bygger en købmandsbutik på Jernbanegade 7 i Aulum. Vi ved dog ikke hvor hans købmandshandel har ligget i Nybro. Men der har boet en Marinus Pedersen samme sted som Putte og Richard indretter købmandsbutik Avlumvej 2, 7400 Herning. Det kunne meget vel være den samme Marinus Pedersen. Marinus handlede også med kreaturer som han samlede ved Nybro Mølle. Knud Madsen Merrild, født 1821 i Merrild, giftede sig i 1840erne til Ørrevad (Sammelstedvej 1) med Else Marie Henriksdatter. På gården Ørrevad etablerede han/de en købmandshandel. De får dog kun 10 år sammen, hun dør i 1850. Knud Madsen er kun enke i 1 år så gifter han sig igen, med Ane Marie Larsdatter fra Sandgaard i Ørre. De driver butikken sammen i 25 år indtil hun dør i 1875. Knud Madsen brød sig åbenbart ikke om at være alene for samme år giftede han sig for 3. gang, denne gang med Ane Marie Thomassen, som var enke i Nybro Mølle. Kort efter flytter han købmandshandlen fra Ørrevad til Nybro Mølle. Der er han købmand til sin død i 1886.

1930

84

På et tidspunkt overtager Peter Groth både møllen og købmandsbutikken, han sælger den til sin søn Andreas. Da faderen dør bliver Andreas boende og driver møllen og købmandsbutikken. Andreas er ugift, men efter moderens død gifter han sig med Grethe Kjær Nielsen. Ægteskabet med Grethe varer dog kun kort, for i 1960 tager han sig selv af dage. Nogle år forinden har han forpagtet købmandshandelen ud, til Putte og Richard Lauridsen. Men da Andreas ikke ville forbedre købmandshandelen, som var meget forfalden, flytter de, sidst i 50érne, over på den anden side af åen, og startede en købmandsforretning hvor Marinus Pedersen tidligere havde boet, og hvorfra han havde drevet kreaturhandel. Putte og Richard driver forretningen indtil foråret 1980, hvor de vælger at lukke den.


handel

Hodsager Købmands

Lokalhistorie

1962. Man kan se DSB rutebilen. På skiltet i bussen står der SKIVE så den er på rute til og fra Skive. Nederst i højre hjørne er en person på vej mod butikken, han har hvide bukser og hvid kasket på, det kunne meget vel være en fra mejeriet.

1923. Der er ingen asfalt på gaden og der står et par dunke foran, sikkert med petroleum. Der er 2 skorstene og et meget flot mønster på tagbelægningen. På det tidspunkt var det en god forretning at have en købmandsbutik.

Hodsager Købmandshandel Der er ingen tvivl om at der har været købmandsbutik eller nærmere høkerhandel i Hodsager i rigtig mange år. I Hodsager Minder 1 er der nævnt flere steder med høkerhandel bl.a. Vester Hallundbæk og Nørgaard ligeledes i Hallundbæk. Også i Hodsager By har der været først høkerhandel som senere blev til en købmandsbutik. Det første billede af Købmandsbutikken Hovedgaden 31, Hodsager vi er bekendt med er fra 1923. Første købmand vi kender til er en købmand Jensen, derefter kommer Andreas Råkjær Jespersen der har butikken i mange år. I 1962 sælger han butikken til Lis og Svend Mølbæk. Lis fortæller I 1962 var vi bosat i Himmerland. Vi havde set på mange forretninger rundt omkring uden held. En dag ringer min far fra Nøvling og fortæller om en butik i Hodsager, som han gennem en repræsentant havde

fået kendskab til. Nej,– det var for langt ude syntes jeg, men vi tog alligevel derud og så på det, og købte det, så kunne vi jo senere købe noget større. Det kom aldrig på tale, Vi blev taget rigtig godt imod og følte virkelig, vi var blandt venner, og naturen ved Storåen var bare helt fantastisk. Lis og Svend har butikken helt indtil 1997, hvor de sælger til en fra Viborg. Han har den kun kort før det igen blive solgt til Runa og Arne Jeppesen. De har den også kort tid og sælger den til Bent Sørensen. Det er ikke nemt at drive købmandsbutik i Hodsager, mange arbejder et andet sted og finder det derfor nemmere at købe deres dagligvarer der. Butikken bliver lavet om til at anpartsselskab, hvor interesserede kan købe anpart i butikken. Det skulle give folk et tættere forhold til den og gerne få dem til at købe deres dagligvarer der.

ker ik t u b s d n a m i b o K 85


Hallundbæk Købmand ger

Hallundbækvej 14, Hodsa

Lokalhistorie

Hallundbæk Købmand Hallundbæk købmandshandel går mange år tilbage. Efterhånden som hedeopdyrkningen skred frem, kom der flere og flere gårde og dermed også flere mennesker. Derfor blev der på landet i slutningen af 1800 tallet oprettet mange små købmandsbutikker, også her på egnen. Ofte var de tilknyttet et landbrug, hvor der blev indrettet butik i den ene ende af stuehuset eller laden. Købmanden i Hallundbæk var en af disse købmænd. Peter Larsen skriver: Niels Peder Nielsen i Nørgaard i Hallundbæk oprettede høkerhandel i 1850 og havde den indtil 1876, hvor Anders Andersen i Øster Hallundbæk overtog den og havde den indtil han solgte gården til sin søn og svigerdatter Anders Hallundbæk og Mariane. De drev forretningen i 38 år, først i den ene ende af laden men senere blev den af praktiske grunde flyttet nærmere stuehuset. Anders hentede varerne i Holstebro på sin fjedervogn, som var forspændt et par »russere« (heste). Alting var mere besværlig dengang for de fleste varer kom hjem i store sække, baljer eller tønder og skulle så vejes op i mindre portioner. Det kunne være mel, gryn, sukker, margarine, sirup o.l. Det kunne også være brændevin, som man købte i potter eller petroleum, hvor folk selv kunne have deres dunke med. Der var jo heller ingen elektrisk lys. I 1920 blev Øster Hallundbæk solgt til sønnen Marinus og forretningen ophørte på dette sted, men blev flyttet til Hallundbækvej 14, hvor der kort forinden var lavet en ny vej fra Hodsager til Simmelkjær. Her havde Hans Henrik og Johanne Bay købt en grund og byggede et nyt hus, hvor de indrettede en forholdsvis stor butik i den ene ende. De opførte også et større pakhus med kælder, hvor der i den ene ende var indrettet hestestald. Her kunne de kørende

86

spænde fra, mens de handlede i butikken og fik læsset vognen. Deres butik var der i de næste 50 år, varesortimentet blev udvidet i mellemkrigsårene med både isenkram og værktøj, og de lokale landmænd kunne levere æg. Det var en god hjælp til betaling af købmandsregningen. Butikken var meget alsidig, der kunne både afleveres huder og skind ligesom man også kunne købe reb, tjære og bindsler til kreaturerne. Butikken lå ude på landet men alligevel centralt, b. la. gjorde DSB bussen stop der og kunne tage varer med eller læsse af på dens tur til enten Herning eller Skive. Hans Henrik Bay fik også opsat en benzintank på hjørnet skråt over for butikken. Kort efter 2. verdens krigs begyndelse kom der rationeringsmærker. Folk havde ikke så mange penge at købe for. Hans Henrik havde mistet sin kone i 1937 og synes alting var blevet så besværlig, at han valgte at sælge forretningen til sin datter og svigersøn Kirstine og Marinus Hallundbæk. De havde forretningen indtil 1947, hvor de solgte den til Osvald Jensen, en ung kommis fra Simmelkjær, som dog kun havde den i ganske få år, inden han solgte den igen til Marie og Mads Villadsen. De havde nogle gode år i købmandsbutikken og solgte først butikken i 1967 til Ruth og Frede Kjeldbjerg. Det var en svær tid for de små butikker ude på landet og i 1970 blev butikken lukket. En epoke på 50 år var til ende for købmandsbutikken og 100 år for købmandshandel i Hallundbæk-området.


Haderup Købmandsbutikker

Lokalhistorie

Nørregade

Åbakkevej

Haderup Købmandsbutikker Haderup har haft flere Købmandsbutikker på samme tid, beliggende flere steder i byen. Første registreringssted er Herningvej 14, hvor Jens Jensen i 1900 er købmand. I 1910 overtager Anton Nielsen butikken og driver den til 1920 hvor Julius Gantzler kommer til. Julius og hans familie har Købmandsbutikken i 17 år, hvorefter de sælger den til Arnold Søe Jensen i 1937. Arnold Jensen har butikken helt til 1965 hvor Viggo Jacobsen overtager den. I løbet af 1970érne bliver butikken også til brevsamlingssted. En ny købmandsbutik dukker op på hjørnet af Åbakkevej og Herningvej formentlig engang i 20erne. Den første købmand der er Villadsen derefter kommer Thomas Dahl, i 1943 overtager Knud Mathisen butikken men kun 2 år senere i 1945 sælger han til Anders Knudsen. Først i 60erne bygger Anders Knudsen en ny købmandsbutik på den anden side af gaden, hvor der er en tom grund lige foran mejeriet. Efter nogle år der overtager John Sørensen butikken. Han er der indtil 1984 hvor Erik Visholm køber butikken. I 2007 køber hans datter Malene halvdelen af

Herningvej 14 forretningen, og i 2011 køber hun den sidste halvdel af butikken. Købmandsbutikker i de små byer skal kæmpe for at overleve, men Malene er en særdeles dygtig købmand og har formået at få en meget fin og indbydende forretning op at stå. I 2022 vinder Malene dette års Danish Rentail. Hun har tidligere været vinder af FMI Store Manager Award, og har også været kåret som Årets Købmand og Årets Nybygger i SPAR-kæden. Også på Nørregade 4 har der været købmandsbutik. Der findes ikke ret meget om den, men vi ved, at blandt andet Jens Jespersen har været købmand der, formentlig i 40erne.

Nørregade 4 Haderup Købmandshandel. Jens Jespersen.

Herningvej 14

Herningvej 1

ker ik t u b s d n a m i b o K 87


Hagebro Købmand

, 7800 Skive

Holstebrovej Hagebro 286

Lokalhistorie

1950

1962

Hagebro Købmand Ole Højbjerg Jensen og hans kone Mie har drevet butikken i ca 50 år. Ole startede butikken i 1968. Mie kom med i 1974. Butikken lukkede i 2021.

1970’erne

Højbjerg Super har aldrig været del af en kæde, og var dermed en af de sidste selvstændige købmænd i landet.

ad

Brugsforeningen Frem Bredgade 60, Feldborg

Brugsforeningen Fremad I 1921 Bliver der oprettet endnu en brugsforening i Feldborg (Brugsforeningen Fremad)

88


g

Feldborg Brugsforenin org ggade 62, Nedre Feldb

Lan

Lokalhistorie

Feldborg Brugsforening I Feldborg har der været 2 brugsforeninger, en i hver ende af byen. Den første Brugsforeningen lå på Gl. Landevej. Den blev oprettet og taget i brug 1882, i 1924 blev den udvidet. Gl. Landevej var ikke »hovedvejen« gennem

Feldborg og det kan have været grunden til at den i 1961 flyttet til Langgade 62, Nedre Feldborg. I 1982 blever den omdannet til en købmandsbutik »Den frie Købmand« med Lis Dyrberg i butikken, senere kommer P. Lynghus til. I 2009 lukker den.

Historien om Høkere, Købmænd og Brugsforeninger (Fortsættelse fra side 79)

Der er ingen tvivl om at Købstæderne tabte omsætning til de »nye købmænd«, men takket være de store markedsdage som blev afholdt to eller tre gange om året i hver købstad, kunne de nogenlunde holde omsætningen. På disse markedsdage mødtes land og by i nogle hektiske timer, hvor bøndernes kreaturer, grise og heste blev omsat til købstædernes udsalg af den tids hårde hvidevarer som var støbejernsprodukter, komfurer, kakkelovne og landbrugsredskaber. 1960érne og 70érne var en hård tid for de små købmænd, butiksdøden satte sorte pletter på landkortet

med op imod 400 lukninger om året. Det var især de små byer der mistede deres købmand. Sådan er det stadig. Her i området kæmper både Hodsager, Feldborg og Haderup for at bevare deres dagligvarebutikker. Man kan vel sige at det til dels er selvforskyldt, for forbrugerne køber deres dagligvarer et andet sted end i den lokale butik.

ker ik t u b s d n a m i b o K 89


ndel

Egelund Købmandsha Karupvej 52, Karup

Lokalhistorie

Egelund Købmandshandel Købmand Verner Søndergaard fortæller: Egelund Købmandshandel har eksisteret fra omkring år 1700 og helt indtil 1993. I 1800-tallet var der forretning på gården Lundgård, Egelundvej 8. Senere blev den flyttet til nabogården Egelundvej 3, som Sofus Pedersen var ejer af. Sofus var en driftig mand, han var på en gang både købmand, postbud og landmand, senere blev han også valgt til sognerådsformand. I 1923 flytter købmandsforretningen til Karupvej 52, hvor der indtil 1919 har været smedie. Nu er det købmand Friborg Karup der ejer forretningen, han står ikke selv i butikken, men forpagter den ud til Børge Jensen.

90

Det har nok ikke været så god en forretning at forpagte Købmandsgården ud, for efter kun 2 år sælger Friborg Karup forretningen til Chr. Jensen, som driver forretningen i 28 år til 1993 hvor Købmandsforretningen i Egelund lukker.


g Fårbæk Brugsforenin rup

Karupvej 42-44, 7470 Ka

Lokalhistorie

Faarbæk Brugsforening 1901

Fårbæk Brugsforening Brugsforeningen bliver oprettet i 1901, da konkursboet efter købmand Jens P. Christensen bliver købt. I 1914 hedder uddeleren Sørensen og før ham var der en Søren Bech. I 1919 kommer der en ny uddeler ved navn I. C. Damgaard. Han er der kun i 3 år til 1921, hvor Em Dalsgaard bliver uddeler. Han bliver der til gengæld i lang tid for det er først i 1947 uddeler Godtfred kommer til. Han bliver på »posten« i 34 år indtil 1981, hvor butikken lukker.

De 2 billeder er fra samme sted, udbygningen på det ældste foto (den med cyklen ved gavlen) bliver på et tidspunkt revet ned og det bliver opført en ny bygning bag ud fra købmandsbutikken.

Peder Klausen var formand for Fårbæk Brugsforening i perioden, da sognet blev »tørlagt« i 1920’erne. Efter et flertal af medlemmernes ønske, indkaldte formanden til ekstraordineret bestyrelsesmøde, satte et skilt på døren, hvor der stod: »Lukket på grund af opgørelse«, hvorefter bestyrelsen tømte lageret. Skiltet hang på døren i 3 dage. Selv degnen havde eftervirkning af dette bestyrelsesmøde.

Uddeler: - 1914 - 1919 - 1921 - 1947-1981

Søren Bech Sørensen I.C. Damsgaard Em Dalsgaard Godtfred Bøvling

Denne bygning med lager blev bygget i 1960.

ker ik t u b s d n a m i b o K 91


lpe dig med?

hjæ Hvad kan vi

mmen blive budt velko til Aulum, vil du or de hv g, sø Når du flytter be . De tilbyder et en ite m ko st lum. m Au af Velko r, der findes i de mulighede le al om r lle fortæ iteen older for kom kontakte tovh gmail.com 8@ lk7 Du kan også fa se ui lo 26 98 08 60 · f. Tl · lk Fa se Loui

Borger info

t e v i l v Le

n e r u t a n tæt på

:

Du er tæt på

og skoler • Børnehaver tsfaciliteter • Idræt og idræ uligheder sm • Gode indkøb tur • Fantastisk na

92


sted at bo Et fantastisk mindst

Borger info

e tidslivet og ikk Familielivet, fri . ikt un lt er he foreningslivet er med d 20 forening Her er flere en om du et ns tiviteter. Ua masser af ak get for no r de er år, så er 3, 23 eller 93 lt spevet er noget he dig. Foreningsli steder, ge des ikke man cielt, og der fin folkbe af el td procen hvor så stor en . ng ni re fo i en ningen er med

runde

Gode byggeg

ldHodsager, Fe kring Aulum, om og e i nn e kø rn rs I område mange natu p findes der ru nde ge Ha sig og er borg Storåen slyng Haderis Å og Feldborg byggegrunde. e skovområde or st t de og , et ab nem landsk for døren. ger lige uden ler kirkeliv, Skovdistrikt lig kultur, sport el du er til natur, om et ns ua Så et af det hele. så er der meg

HERNING 15 MIN.

HOLSTEBRO 10 MIN.

rhullet e midt i smø g li r e g g li t e der en ny om rup områd snart kommer og , ig Aulum-Hade n rd de fæ lum, som er Holstebro er

og fra området. Au ellem Herning å komme til og Motorvejen m ggestue. Ogs r det nemt at gø t De rnehaver og vu p. bø ru re de r fle Ha , ha d t er ve ol de j sk rå ve farts re, har to nstitution. Om 3200 indbygge skole og dagi ed g m di de r by bå tte r e ha st sæ ør bo rg st Feldbo r. Om du p, Hodsager og specialbutikke er lige byerne Haderu dagligvare- og de bå by, og naturen ed og m v nd sli la el nd på t ha t tæ e tiv du ak et meget ldborg, er rning Kommun dsager eller Fe t meste, og He Ho de p, til ru e de kl . Ha cy en , du i Aulum sig på cykl at cykle, kan r lyst til at sætte n. Kan du lide endnu flere få så uden for døre e, dr be ne gøre forholde arbejder på at

93


adresse else beskytt

alarmering

Du kan få adressebeskyttelse ved at henvende dig til Borgerservice. Ved at få adressebeskyttelse sikrer du dig mod at:

Alarmering 112

Borger info

• få tilsendt reklamemateriale fra virksomheder både med almindelig post eller e-mail • dit navn og adresse gives videre (navne- og adressebeskyttelse) • du optages i lokale vejvisere og telefonbøger • du modtager henvendelser i forbindelse med statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Selvom du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, er det stadig tilladt at udlevere dit navn og din adresse til offentlige myndigheder og i særlige tilfælde også til private kreditorer. Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen ét år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end ét år, kan du bede om at få perioden forlænget ved at kontakte Borgerservice.

Teknik og Miljø Genbrug og Affald Tlf. 96 28 80 80 Rådhuset, Torvet 7400 Herning affald@herning.dk Se også genbrugspladser

94

alkohol ongdling stofbeha Center for socialt udsatte Holstebro Tlf. 96 11 40 30

Center for Social Indsats Tlf. 96 11 40 70 Danmarksgade 24 7500 Holstebro

Tlf. 96 11 40 50 Danmarksgade 24 7500 Holstebro

Rusmiddelcenter Herning Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning

apoteker Aulum Apoteksudsalg Tlf. 97 47 10 44 Skolegade 2 7490 Aulum www.vildbjergapotek.dk www.apoteket-online.dk/ apotek/aulum-apotek

Specialcenter Skovvang Herberg og Forsorgshjem Tlf. 96 11 36 36 Herningvej 74 7500 Holstebro

r e g r o b

borger info

affald

Meld: Ambulance, brand, politi og oplys: - Hvor er det sket - Hvad er der sket - Hvor mange er kommet til skade - Hvorfra ringes der

Social og Sundhed Alkoholbehandlingen

o f n i


Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste

Fællesbo

Kontaktperson: Ragna Kjær Nielsen Tlf. 97 47 24 83

Kontaktperson: Birthe Knudsen Tlf. 24 93 21 12

biblioteker Aulum Bibliotek Markedspladsen 2 7490 Aulum Tlf. 96 28 88 80 bibaulum@herning.dk www.herningbib.dk/ lokalbiblioteker/aulum Aulum Bibliotek er et såkaldt »åbent bibliotek«, hvor der er åbent med selvbetjening alle ugens dage fra kl. 8-21. Biblioteket er personalebetjent to dage om ugen på flg. tidspunkter: Mandag kl. 11.00-17.00 Onsdag kl. 10.00-16.00

Tlf. 96 26 58 58 Nygade 20 7400 Herning

Borger info

Røde Kors Besøgstjeneste

I

ger boligforenbin og selska er

I

besogs r tjeneste

borgerservice Rådhuset Indgang B Torvet 5 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 borgerservice@herning.dk kommunen@herning.dk Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-15.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-12.00

bynet Aulum bynet www.aulum.dk Feldborg by og omegn www.aktivfeldborg.dk

busplaner

Haderup by og omegn www.haderupinfo.dk

Lokale busruter tider og information

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup www.lokalhåndbog.dk www.haderup.dk

Kontakt Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28 www.midttrafik.dk/ koreplaner

På tidspunkter, hvor biblioteket er personalebetjent, ydes desuden hjælp til visse borgerservicefunktioner. Lokalhistorisk Arkiv har åbent mandag kl. 13-17. www.herninghistorie.dk/ lokalarkiver/aulum-haderup Se også Lokalarkiver

borgerinfo 95


Borger info

forsamlings huse

Retten i Herning

Aulum Fritidscenter

Jens Jensens Anlæg Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

Tlf. 99 68 60 00 Haraldsgade 28 7400 Herning

Tlf. 97 47 37 01 Markedspladsen 10 7490 Aulum

Kirkehusforvalter: Karin Lauritsen Tlf. 29 41 72 87

Retten i Holstebro

Camp Nørager

Tlf. 99 68 54 00 Stationsvej 58 7500 Holstebro

Tlf. 81 20 81 28 Holtevej 18, Kilde 7490 Aulum

Udlejning: Anne Mette B. Jensen Tlf. 61 77 75 62

I

dodsfald Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Præsten kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. De fleste henvender sig dog til en bedemand, som også sørger for alle nødvendige aftaler, med kirke, præst, mv.

elforsyning Norlys

i

dommer r kontore

Feldborg Hallen Tusbækvej 9, Feldborg 7540 Haderup Halinspektør Johnny Larsen Tlf. 21 82 43 72

genbrugs butikker

Haderup Kulturog Idrætscenter

Købmandsgårdens Genbrugsbutik

Tlf. 97 45 48 40 Nygade 9 7540 Haderup

Hodsager Multicenter

NOE

KFUM-huset

Falck Vagtcentralen Tlf. 70 10 20 30 96

v/ Mariane Ravnholt Jernbanegade 2 7490 Aulum Tlf. 21 62 84 45 www.aulumstation.dk

Tlf. 97 45 42 67 Bredgade 78, Feldborg 7540 Haderup

Tlf. 51 22 50 32 Birkkjærvej 4, Hodsager 7490 Aulum

falck

Stationen

Feldborg Sognegård

Tlf. 70 11 50 00 Tietgensvej 4 8600 Silkeborg

Tlf. 96 11 10 00 Skivevej 120 7500 Holstebro

Kirkehuset

Skolegade 6 7490 Aulum Udlejning af sal: Gitte Kristiansen Tlf. 40 45 63 65 Udlejning af værelser: Jeppe Veng Tlf. 60 13 43 48

Danmarksgade 70 7490 Aulum Genbrugsbutikken drives af Aulum Y’s Men’s Club og Aulum FDF. Åbningstider: Man.-fre. kl. 15.00-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00 Varer modtages i åbningstiden eller ved henvendelse på tlf. 51 37 67 67 / 51 21 96 21 (Y’s Men’s Club) eller 22 22 53 06 (FDF).


Genbrugsbutikken i Haderup Nygade 3 7540 Haderup Tlf. 42 50 75 40 Genbrugsbutikken drives af Haderup-Feldborg FDF

Kirkens Korshær Genbrug Østergaardsallé 5 7490 Aulum Tlf. 91 17 96 35 Åbningstider: Man.-fre. kl. 13.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-13.00

Røde Kors Genbrug Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 22 86 69 00 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

hjaelpemidler

Genbrugspladsen

Batterier til høreapparater Herning Kommune

Kulvej 9 7490 Aulum Tlf. 96 28 80 80 Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag til fredag 12.00-18.00 Lørdag 8.00-17.00 Søndag lukket

hjemmehjaelp Borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet, kan bevilges hjælp hertil. Hjælpen kan bevilges midlertidigt eller længerevarende. Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for selv at vælge, om hjælpen skal ydes fra den kommunale leverandør i lokalområdet eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

Visitationsenheden Herning Kommune Bethaniagade 3B 7400 Herning Tlf. 96 28 44 60

Du skal selv bestille batterier til høreapparater. De bliver sendt til dig med posten. De leveres af Oticon og bestilles på tlf. 53 53 00 60 eller på www.oticon.dk/bestil-batterier eller mail til batterier@oticon.dk

Hjælpemiddelterapeuterne kan træffes mandag-fredag kl. 8.00-11.00 Tlf. 96 28 43 33 vhs@herning.dk

Hjælpemidler fra Herning Kommune fås hos Hjælpemiddeldepotet Wedellsborgvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 40 86

hospitaler Regionshospitalet Gødstrup Tlf. 78 43 00 00 Hospitalparken 15 7400 Herning

borgerinfo 97

Borger info

Åbningstider: Lørdag kl. 9.00-13.00 Kontaktperson: Leif Obitsø, tlf. 42 50 75 40

genbrugs plads


lokalnet

modrehjaelpen

Jobcenteret hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere.

www.aulum.dk www.haderup.dk

Holdepunktet

Jobcenter Herning

laeger rende praktise

politi

Lægehuset

Brug akut for politi

Tlf. 97 47 22 11 Rugbjergvej 12

112

7490 Aulum

Nærmeste politistation

Tlf. 96 28 50 00 Godsbanevej 1B 7400 Herning jobcenter@herning.dk

Jobcenter Holstebro Tlf. 96 11 38 00 Kirkestræde 15 7500 Holstebro jobcenter@holstebro.dk

jordemoder center Herning Jordemodercenter Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 53G 7400 Herning

Lægevagten Herning Tlf. 70 11 31 31 Hospitalsparken 45 Regionshospitalet Gødstrup 7400 Herning

Holstebro Center for sundhed Tlf. 70 11 31 31 Stationsvej 35B 7500 Holstebro

museer

lokalarkiver

Haderup Museum

Lokalhistorisk Arkiv

Åbent hele året – nøgle fås ved henvendelse til tlf. 23 45 61 26.

for Aulum-Haderup Tlf. 96 28 88 80 Markedspladsen 1 7490 Aulum www.herningbib.dk/ lokalarkiver/ aulum-haderup Åbent mandage kl. 13.00-17.00

98

Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

I

Borger info

jobcentre

Tlf. 33 45 86 00

114

Midt- og Vestjyllands Politi Tlf. 96 10 14 48 eller 114 Stationsvej 74 7500 Holstebro mvjyl@politi.dk

Politistationen i Herning Tlf. 96 14 14 48 eller 114 Haraldsgade 30 7400 Herning

paedagogisiskk psykolog g radgivnin O

PPR Rådhuset Herning Tlf. 96 28 28 28 Torvet, 7400 Herning – omstilling til PPR


Borger info

radhuset i herning O

Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

posthuse Aulum Postbutik Smedegade 2 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 97 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.00-21.30 Lørdag-søndag kl. 7.00-21.30

Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 97 47 60 20 Åbningstider: Mandag-søndag kl. 8.00-18.30

Feldborg Postbutik Bredgade 60 Feldborg 7540 Haderup Tlf. 97 45 40 06 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.30-17.30

staten

tandpleje

Familieretshuset

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos børnetandlægerne. Barnet bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til. Tandplejetilbuddet hos børnetandlægerne er gratis, og du kan selv vælge, hvilken børnetandlæge eller tandklinik dit barn skal gå hos. Tlf. 96 28 71 20

(Statsforvaltningen) Tlf. 72 56 70 00 St Blichers Vej 6 6950 Ringkøbing

n

sundhedspleje

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn. Sundhedsplejerskerne kan træffes telefonisk på alle hverdage mellem kl. 08.00-09.00 .

ungdomsing vejledn

Tlf. 20 99 16 88

UU-Herningområdet

Telefonvagt kl. 17-19: Tlf. 70 20 80 18

Tlf. 96 28 75 30 Godsbanevej 1a, 1. sal 7400 Herning ungevejledningen.herning.dk

borgerinfo 99


varme g forsynin

aeldre ogppede handica

Aulum Fjernvarme a.m.b.a.

Herning Kommune tilbyder ældre og handicappede borgere en bred vifte af tilbud. Tilbuddene omfatter bl.a. pleje og omsorg på plejehjem og i eget hjem, madservice, forebyggende hjemmebesøg, specialtilbud til demente, tilbud om træning og aktiviteter på kommunens aktivitetscentre, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv.

Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3, 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk

Feldborg Kraftvarme Borger info

Tlf. 97 45 42 50 Tlf. Vildbjerg - 97 13 15 00 Møllevej 4, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kraftvarmeværk Tlf. 97 45 26 98 Tlf. Vildbjerg - 97 13 15 00 Ørnevej 13 7540 Haderup

Henvendelse til Aktivitet og Pleje Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

Hodsager Energiselskab

g

vandforsynin Aulum Vandværk Henvendelse til Aulum Fjernvarme Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3 7490 Aulum

Feldborg Vandværk Tlf. 97 45 48 11 Tusbækvej 8, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Vandværk Henvendelse til Jørgen Handberg Tlf. 97 45 25 42 Skovvænget 11 7540 Haderup 100

Energigruppen Jylland Tlf. 97 47 64 99 Hestbjergvej 1 A, Hodsager 7490 Aulum

e r d l ae


Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og havnebade.

Borger info

Du må næsten bade overalt Spring bare i – du må mere, end du tror, lyder det fra friluftsrådet. Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og i havnebade. Du må bade de fleste steder langs den danske kyst hele døgnet. Sådan lyder det fra Friluftsrådet, der her guider dig til mulighederne, så du får mere ud af sommeren. Danmark har 7.300 kilometer kyst, og du må bade næsten overalt, og derfor er der rigtig mange gode oplevelser forude. Men det er der rigtig mange danskere, der ikke ved. Hver tredje ved for eksempel ikke, at man må bade ved en privat strand og gøre ophold der, og to ud af tre tror ikke, at man må være der om natten. - Desværre tror mange, at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Når det gælder badning, er det faktisk nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må, for der er så mange muligheder for en kølig dukkert, siger Jan Ejlsted, direk-

tør i Friluftsrådet, der arbejder for at give danskerne gode muligheder for friluftsoplevelser. Også på privat strand Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse. Du må også tænde bål på ubevoksede strandbredder eller bruge kogeapparat eller grill og nyde solnedgangen – og lidt til. - På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte, men bare ikke slå et telt op eller noget der ligner, siger Jan Ejlsted. Også nøgen Du må også gerne bade nøgen på danske strande. Men vis hensyn til andre strandgæster – du må nemlig ikke opføre dig anstødeligt over for andre. Der findes også strande med særlig plads til naturister. Svøm mellem åkanderne i en skovsø Der er også mange søer i Danmark, hvor vandet er rent, og hvor du gerne

må bade. Søer, der er offentligt ejede, må du bade i hele døgnet. - Her kan du roligt tage en måneskinsdukkert mellem åkanderne i søen. Og det kan jo være en speciel naturoplevelse i sommerens lyse nætter, lyder opfordringen fra Jan Ejlsted. Lokale forbud Der kan være lokale forbud, fredning eller andre begrænsninger, der fremgår af skiltning, og hvis søen er privatejet, må du kun bade, hvis der er flere end én ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen ad veje og stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og du må ikke være der om natten. - Der er steder i Danmark, man ikke må bade, men så er det som regel af hensyn til den badendes sikkerhed. For eksempel kan det være forbudt at bade i havneområder på grund af sejlads og i mosehuller, der kan være »bundløse«, kolde eller fyldt med dynd, siger Jan Ejlsted. Uanset hvor du bader, skal du naturligvis altid huske at tænke på sikkerheden og bruge fornuften.

101


Dagpleje og dagsinstitutioner Pladsanvisningen Tlf. 96 28 28 28 Rådhuset, Torvet, Indgang B 7400 Herning

Pladsanviser for Aulum-Haderup, Hodsager og Feldborg-området Tlf. 96 28 60 73

dagplejen Dagpleje:

Institutioner

Dagplejerne er kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen. Et alternativ kan være en privat pasningsordning.

Dagplejen Østergade 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 60 25 www.barn.herning.dk/boernepasning/dagpleje

Kommunal dagpleje: Herning Kommune har ansat ca. 170 dagplejere fordelt over hele kommunen. Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år og 9 måneder. Derefter overflyttes barnet til børnehave. Som hovedregel passer hver dagplejer fire fuldtidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et femte barn. Det er dagplejens mål i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor man tager udgangspunkt i høj faglighed og fokus på den styrkede pædagogiske læreplan. Målet er at skabe læringsmiljøer, som er med til at styrke børnenes nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og generelle trivsel og udvikling. Kommunens dagplejekonsulenter fører tilsyn i dagplejehjemmene. Det er også dagplejekonsulenterne, der yder støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtter et fagligt fællesskab mellem dagplejerne. Herning Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år, således, at der er en rød tråd i det, barnet oplever i dagpleje, institutioner og skoler.

Private pasningsordninger: Private pasningsordninger er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal derfor selv henvende sig til den private pasningsordning, de ønsker plads hos. Formålet er at give forældre valgfrihed med hensyn til, hvem der skal passe deres barn. Den private pasningsordning må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog være op til 10 børn i et tilbud, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene. Private pasningsordninger og deres familie er godkendt af kommunen, og kommunen kommer på mindst 2 årlige tilsyn. Tilsynet skal sikre, at de forhold, som pasningsordningen er godkendt til, overholdes. Forældre kan få kommunalt tilskud til at benytte den private pasningsordning. Kommunen yder et månedligt tilskud til forældrene, som skal anvendes til aflønning af den private pasningsordning. Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra pasningsordning til pasnings102 ordning. Der ydes søskenderabat.


haven)

Hobitten (afd. af Eventyr rgade 11 · 7490 Aulum

Veste Leder: Frank Krogh 84 13 Tlf. 96 28 69 91 / 22 37 bedst mulige rammer for det enkelte barn. Vi arbejder tæt sammen med både dagpleje og skole for at sikre den bedst mulige sammenhæng i det enkelte barns liv På Troldebjerget vægter vi inklusion med specialgrupperne. Det betyder at vi har en nogenlunde fast dagsrytme, hvor der planlægges aktiviteter på tværs.

Krudthuset SFO

· 7490 Aulum Markedspladsen 12M oletid Tilbud før og efter sk Jensen tte me SFO-leder: Anne herning.dk aj@ kru · Tlf. 40 18 26 09 Skolefritidsordningen er en vigtig del af skolens samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed samarbejder tæt omkring barnets alsidige udvikling samt koordinerer samarbejdet med hjemmet. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnets udvikling. Vi vil arbejde med at skabe hele mennesker, som er nysgerrige og interesserede i at lære, og som hviler i sig selv. Skole og SFO bringer læring fra to for-

skellige vinkler ved brug af forskellige tilgange, metoder og midler. Skolen har fokus på faglig læring og SFO på social læring. Vi lægger vægt på et nært, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem SFO, skole og hjem, hvor vi skaber de bedst mulige rammer for det enkelte barns alsidige personlige og faglige udvikling. SFO’en har et forældreråd, som aktivt deltager i udviklingen af SFO’en.

dagpleje otgioner 103 daginstitu

Institutioner

I Hobbitten er der en børnehavegruppe og 3 specialstuer. Børnehavegruppen hedder Troldebjerget Det vigtigste mål for Eventyrhaven er i et udfordrende og alsidigt miljø, at give børnene en mulighed for gennem legen og mødet med betydningsfulde voksne, at sikre det enkelte barns udvikling. I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem hjem og daginstitution, med hensigt på at skabe de


af Eventyrhaven)

Børnehaven Puff (afd.· Tlf. 96 28 69 99

Aulum Grønsværen 5 · 7490 13 . 96 28 69 91 / 22 37 84 Tlf · Leder: Frank Krogh

Institutioner

I Puff er der 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper Kongebørn, Tryllespirer har børn i alderen 2,9 år til 4 år. Drageungerne er gruppen med de ældste børn. Det vigtigste mål for Eventyrhaven er i et udfordrende og alsidigt miljø, at give børnene en mulighed for gennem legen og mødet med betydningsfulde voksne, at sikre det enkelte barns udvikling. I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan.

ne Prærien - Aulum Krist Daginstitution

lum Østergade 13 · 7490 Au Thoftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf. 21 96 41 81 .dk henrik@praerienaulum dk m. www.prærienaulu

En daginstitution med rødder og vinger Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med en vuggestue normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 45 børn.

104

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem hjem og daginstitution, med hensigt på at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn. Vi arbejder tæt sammen med både dagpleje og skole for at sikre den bedst mulige sammenhæng i det enkelte barns liv. I Puff vægter vi bevægelse og udeliv højt og vi har en stor og dejlig legeplads som vi bruger året rundt.

Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som grundlag i deres fremtidige liv. På Prærien stræber vi efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sine »store vidder og høje himmel« giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at »indtage nyt land«. Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.


istne

Kahytten - Aulum Kr Friskoles SFO

lum Østergade 11 · 7490 Au rre Christensen Kontaktperson: Tina Bje Tlf.: 30 42 51 84 tina@akf.dk

Kahyttens værdier er: • At skabe et fællesskab, som værdsætter, at alle er unikke med individuelle behov • At alle kan opleve sig selv som en del af en større sammenhæng

tyrhaven)

Regnbuen (afd. af Even7490 Aulum I Regnbuen er der en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Det vigtigste mål for Eventyrhaven er i et udfordrende og alsidigt miljø, at give børnene en mulighed for gennem legen og mødet med betydningsfulde voksne, at sikre det enkelte barns udvikling. I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem hjem og daginstitution, med hensigt på at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn. Vi arbejder tæt

ager · Hovedgaden 17 · Hods Tlf. 96 28 69 99 13 96 28 69 91 / 22 37 84 Leder: Frank Krogh · Tlf.

sammen med både dagpleje og skole for at sikre den bedst mulige sammenhæng i det enkelte barns liv. I Regnbuen er der tæt samarbejde med det omkringliggende samfund. Derudover vægtes udelivet højt og de omkringliggende naturområder bruges flittigt.

dagpleje otgioner 105 daginstitu

Institutioner

Der findes fritid på skolen Kahytten er Aulum Kristne Friskoles skolefritidsordning og er et aktiv for de børn, der er indskrevet på skolen, fra 0.-3.klasse. Kahytten fungerer som en naturlig del af Aulum Kristne Friskoles holdninger, værdier og muligheder. Det betyder bl.a., at vi ser hvert barn som et enestående menneske, skabt af

Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker. I Kahytten oplever børn og forældre et attraktivt pædagogisk fritidstilbud, der er rammen om deres bestræbelser på at kunne håndtere livet og fællesskabet med andre.


nivers Feldborg Frie Børneu O daginstitution og SF Haderup · 7540 Bredgade 76 · Feldborg 05 22 20 60 / 07 22 Tlf. 60 20 w.feldborgfrie.dk ubn@feldborgfrie.dk · ww

Institutioner

Feldborg Frie Børneunivers’ daginstitution indeholder såvel vuggestue som børnehave og ligger i samme hus som skolen. Børnene oplever stor grad af tryghed og nærhed, fællesskab og oplevelser. Vi er især optagede af: • sprog og sproglig udvikling • at børnene leger, lærer og bliver udfordrede

• natur • motorik og sansning. • at børnene på Feldborg Frie Børneunivers oplever at være en del af et fællesskab, der varer fra 0. år til 8. klasse. • forældresamarbejde Vores SFO som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv • trygt samvær i mere frie omgivelser

Haderup Børnehus

40 Haderup

Skolevænget 1-3 · 75

Haderup Børnehus er en del af landsbyordningen Haderup Skole og Børnehus. Vi er placeret lige ved siden af skolen og består af to gamle lærerboliger, der er bygget sammen. Vi har gode udendørsarealer, som er hegnet ind. Derudover bruger vi også skolens område samt nærområdet, hvor vi har både skov, å og anlæg.

I perioder med færre vuggestuebørn, opretter vi en småbørnsgruppe, hvor de yngste børn i børnhaven har en hverdag sammen med den lille vuggesturegruppe.

Vi arbejder målrettet med principperne i DUÅ og har et anerkendende fælles sprog i hverdagen.

Du er altid velkommen til at komme forbi til en uforpligtende snak og rundvisning. Men vi vil gerne, at du ringer inden og laver en aftale, så vi er klar til at tage imod dig.

Børnehuset har plads til 10 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn fordelt i tre grupper: Alfer, Skovnisser og Trolde.

106

Vi har et tæt samarbejde med både Skole og SFO, og i ferieperioder er der fælles feriepasning.

Find flere oplysninger på Børnhusets hjemmeside: www.haderup-boernehus.aula.dk


Fritidsklubber

SFO Haderup Børnehus ogrup

Haderup SFO er en del af landsbyordningen Haderup Skole og Børnehus. SFO’en hører til i skolens loakler, hvor der er fælles opholdsrum tilknyttet. Vi har gode udendørsarealer, og vi benytter fritidscenterets hal til aktiviteter. Hverdagen i SFO’en er en veksling mellem planlagte og impulsive aktiviteter, hvor børnene frivilligt deltager efter interesse. Vi har også aktiviteter bundet op på de danske traditioner som fastelavn og Skt. Hans.

Institutioner

40 Hade Skolevænget 1-3 · 75 Tlf. 96 28 79 30 Tordrup Rosenkvist Fællesleder: Naja Falsig hadnr@herning.dk ina Obel Bennedsgaard Pædagogisk leder: Christ frhcb@herning.dk Vi arbejder målrettet med en anerkendende tilgang til børnene, og vi ser SFO som det sted i hverdagen, hvor relationerne har frihed til at udvikle sig. Vi har et tæt samarbejde med Børnehuset, og i ferieperioder er der fælles feriepasning. Find flere oplysninger på skolens hjemmeside: www.haderupskole.aula.dk

r e b b u l k s d i t i r f 107


Skoler

ole Aulum-Hodsager Sk gaden 15

Hoved Markedspladsen 4 og 74 90 (kl. 8-15) 7490 Aulum · Tlf. 96 28 herning.dk aulumhodsagerskole@ kole.dk www.aulumhodsagers

Institutioner

Aulum-Hodsager Skole Aulum-Hodsager Skole er en folkeskole beliggende i den nordøstlige del af Herning Kommune. Skolen har tre forskellige adresser: Hodsager Skole på Hovedgaden 15 i Hodsager. Den har ca. 60 elever fordelt på 0-5. årgang. Efter 5. årgang fortsætter eleverne på afdelingen i Aulum. Aulum Skole på Markedspladsen 4 i Aulum. Den har ca. 470 elever fordelt på 0.-9. klasse. Krudthuset, skolens SFO, Markedspladsen 12 M i Aulum. Børnene kan komme fra 0.-4. klasse, når den ordinære skoledag er forbi. Alle tre matrikler er renoverede, blandt andet er skolens faglokaler og klasselokaler af meget høj standard. Målsætning og værdigrundlag: Aulum-Hodsager Skole vil i et tæt og forpligtende fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse

108

imellem skabe en skole, der giver eleverne mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv. Derfor nedenstående værdier og mål: Ansvar: Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende. Engagement: Vort engagement er en vigtig forudsætning for læring. Trivsel: Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket. Fagligt miljø: Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt. Aulum-Hodsager Skole er en skole, hvor både trivsel og faglighed er hovedfokuspunkter. Eleverne på skolen klarer sig meget flot til Folkeskolens Afgangseksamener.


e

Aulum Kristne Friskol lum Østergade 11 · 7490 Au Tlf. 97 47 32 00 kontor@akfri.dk www.akf.dk

skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen. Det sker bl.a. ved den daglige samling for hele skolen, hvor omdrejningspunktet er sang, forkyndelse og fælles informationer.

Institutioner

Aulum Kristne Friskole er en friskole på kristent grundlag. Oprettet i 1988 og siden vokset stille og roligt til i dag ca. 150 elever i gode, nye bygninger. Vi mener, eleverne trives bedst med en anerkendende tilgang og glæder os over at give og modtage smil dagligt. Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne eleverne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres

nivers Feldborg Frie Børneu skolen / SFO Haderup

· 7540 Bredgade 76 · Feldborg 08 / 60 20 22 06 22 20 Tlf. 60 20 22 05 / 60 w.feldborgfrie.dk ubn@feldborgfrie.dk · ww

Feldborg Frie Børneunivers’ skole er under samme tag som vores daginstitution - og det giver et fællesskab ud over det sædvanlige. Det giver tryghed for vores børn, at de kender børn og voksne. Vores børns trivsel er i højsæde, og det giver os mulighed for at have en stor faglighed. Nøgleord for os er: • fællesskab - bl.a. med morgensang for hele huset hver morgen • vi udfordrer vores børn gennem både oplevelser og undervisning • høj faglighed og læring for livet

• at være byens skole • forældresamarbejde Vores SFO, som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv • trygt samvær i mere frie omgivelser

skoler

109


Institutioner

Haderup Skole

Haderup Skolevænget 1 · 7540 Tlf. 96 28 79 20 Tordrup Rosenkvist Skoleleder: Naja Falsig hadnr@herning.dk www.haderupskole.dk .dk www.haderupskole.aula Haderup Skole er beliggende i den nordlige del af Herning Kommune. Det er en folkeskole med ca. 120 elever fordelt på et spor fra 0.-9. årgang. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, men vi har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner, hvor der er gode busforbindelser til og fra. Vi har fælles ledelse med Børnehuset og en aktiv fælles bestyrelse med forældre fra både skole og børnehus. Der er 11 medarbejdere i skolen, og derudover er der en fælles sekretær og teknisk servicemedarbejder.

110

De to huse fungerer selvstændigt med en høj grad af samarbejde. Begge steder arbejder vi efter vores fælles værdier, i skoledelen efter principperne i PALS, som er en evidensbaseret metode. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i. Hallen, der er bygget sammen med skolen, er et rigtig dejligt sted, som i skoletiden bliver brugt til idræt og boldspil. Også Kultur- og fritidscenteret er lige ved døren, og det er blandt andet herfra, vi får leveret den daglige skolemad. Vi prioriterer højt at skabe den bedste hverdag for elever i tæt samarbejde med forældrene, og nyder at være en del af et aktivt landsbyliv.


Hjemmeplejen

Ældreinstitutioner lum

Østergade 5 · 7490 Au Tlf. 96 28 45 30

gården Plejecenter Kastanie . 96 28 54 72

Plejecenter Kastaniegården Midt i Aulum ligger plejecenter Kastaniegården, som rummer 31 lejligheder - en blanding mellem plejeboliger og ældreboliger. Det gamle alderdomshjem er bygget om, så hver beboer nu har hver sin egen rummelige lejlighed. I fællesarealerne er der rig mulighed for at deltage i samvær og aktiviteter. Bl.a. husets mange frivillige er med til at skabe gode og hyggelige stunder for beboerne. Kastaniegården har eget produktionskøkken, som arbejder efter leve/bo tankegangen, som gør at en del af maden tilberedes i afdelingskøkkenerne, så beboerne dufter og fornemmer hele produktionsprocessen.

Institutioner

lum · Tlf Skolegade 5 · 7490 Au Tlf. 22 53 04 29 rleder Rikke Kragsig · Kontaktperson: Cente /kastaniegaarden tre-i-herning-kommune cen leje k/p g.d nin her ter. www.plejecen Aktivitetshuset Kastaniegården Aktivitetshuset Kastaniegården er et spændende hus med plads til gode, kreative og aktive ideer og et godt og trygt fællesskab. Huset tilbyder rigtig mange aktiviteter, som de mange frivillige vejledere står klar til at hjælpe dig med f.eks. bob, dart, pileflet, akrylmaling, porcelænsmaling, keramikmaling, kreative dage, træværksted, cykelture, stavgang og smykker. Tilbuddet er til +60’ere og førtidspensionister. Ud over aktiviteterne er der tilbud til alle, såsom søndagscafé, foredrag, spis sammen, udflugter m.m. Disse tilbud kræver ikke medlemskab. De forskellige arrangementer vil løbende blive opslået i huset og på vores stander. Kik ind og se, om det ikke er noget for dig, eller kontakt os på telefon eller mail.

aniegården

Aktivitetshuset Kast

lum Skolegade 5 · 7490 Au Kontaktperson: 40 10 57 23 Ann Christensen · Tlf. takac@heming.dk arden tivitetshuset-kastaniega www.aktiv.herning.dk/ak

r e n o i t u t i t s n i e aeldr 111


t

Institutioner

Plejecentret Birketof lum Østergade 2 · 7490 Au Tlf. 96 41 01 40

www.diakonhjem.dk oft.dk www.plejecentret-birket Plejecentret Birketoft er et selvejende plejehjem under Danske Diakonhjem. Plejecentret blev bygget i 1967 og ombygget senest i 2009. Vi har 51 moderne lejligheder, hvoraf de 10 kan tilbydes til ægtepar. Vi lægger vægt på hjemlighed og frihed til at fortsætte det liv, man levede før man flyttede på plejehjem.

112

Vi lægger vægt på samvær og aktiviteter, og til dette får vi hjælp af en stor og aktiv gruppe af frivillige, der har deres daglige gang på plejecentret. Vi lægger vægt på omsorg og medmenneskelighed, og vores værdigrundlag har rod i de kristne grundværdier. Vi vil gerne være et åbent hjem, så har du lyst til at kikke forbi, skal du være hjertelig velkommen.


Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook

Aase Rasmussen 22 22 53 06

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 113


Kirker

folkekirker

r e k r i k


ca. 80% af befolkningen... ter fat om ke kir lke Fo ke ns da n De BEGRAVELSE/BISÆTTELSE oret/sognepræsten i Dødsfald anmeldes til kirkekont efter dødsfaldet. døgn 2 st sene n lssog afdødes bopæ af bedemanden, t oftes ldes Anmeldelsesblanketten udfy sten. epræ sogn oret/ kont kirke til den som sender præsten og akte kont fald Man bør snarest efter et døds gsmål vedspør alle med lige ælpe behj er graveren, som anlægdets , sted grav rørende den kirkelige handling, lse. olde igeh gelse og vedl procedure. Ønskes ligbrænding, følges samme gsmål i forbindelse spør og lp eshjæ avels Regler for begr manden. bede af ares hermed kan som oftest besv DÅB t, der skal forestå den Dåb aftales enten med den præs rettes henvendelse til kan kirkelige handling, eller der shandlingen drøftes Dåb . sten epræ sogn kirkekontoret/ præsten, som samtimed normalt forud ved en samtale og faddernes navne. ets barn om g snin oply dig skal have

NAVNEÆNDRING vielse (såvel kirkelig Navneændring i forbindelse med en eder efter vielsen, som borgerlig) er gratis indtil 3 mån navnefællesskab er en dring eæn såfremt der efter navn me efternavn). sam (f.eks. samme mellemnavn og/eller gges gebyr pålæ er dring eæn navn e Stort set alle øvrig på p.t. 490 kr. .borger.dk Navneændringen foretages på www SAMTALE MED PRÆSTEN/SJÆLESORG om ethvert personEnhver kan trygt tale med præsten hedspligt. Præsten er ligt spørgsmål, idet præsten tavs eller socialrådgiver, olog psyk , læge ikke uddannet som livets grænsesituatiomen taler ofte med mennesker i p efter dødsfald, i hjæl til være ofte ner. Præsten kan e eller i andre miss forbindelse med sygdom, ved skils har behov for eller e ønsk e mått situationer, hvor man personlig råd og vejledning.

HJEMMEALTERGANG som føler det vanskeSyge, gangbesværede og andre, ge altergang, er velvanli ligt at deltage i kirkens sæd altergang i hjemmet. lde afho ten præs bede komne til at emrum altergang mell e Præsterne afholder med jævn nerne. Nærmere itutio einst ældr og e men på plejehjem præsten eller i hos s ente oplysninger herom kan indh . blad sognets kirke KIRKELIGE FORENINGER Se foreningsregister. KONFIRMATION efter forudgående Indskrivning til konfirmation sker at præsten retter ved, eller meddelelse i dagspressen e. Indskrivning klass 7. ns skole i ene børn til lse henvende tionen. Konfirirma konf før sker som regel i august året i skoletiden gvis vanli sæd år foreg lse rede mationsforbe dervisndun irma konf tens enten på skolen eller i præs le. ningsloka i sognets kirkeblad Konfirmationsdatoer bekendtgøres i øvrigt oplyses kan og n tione irma konf før år mindst et ved henvendelse til præsten. irmeret er naturligvis, En forudsætning for at blive konf irmationen aftales konf før at man er døbt. Eventuel dåb ten. med præs onfirmationsforbereI de fleste sogne er der tillige før-k 3. eller 4. skoleår. for , nder irma konf mini ldte delse, såka

Kirker

FØDSEL te besked om barKirkekontoret i bopælssognet får direk Er forældrene gift, set. gehu er/sy mod jorde fra nets fødsel ldrene ikke gift, foræ Er . ghed har de fælles forældremyndi skal de senest , ghed yndi ldrem foræ s fælle men ønsker omsorgs- og en ive indg el 14 dage efter barnets føds Moderen bet. rska fade lår fasts som ring, ansvarserklæ fødslen. efter dage få dette får tilsendt en vejledning om digitalt på ives indg skal ring rklæ arse ansv og Omsorgswww.borger.dk.

NAVNEGIVNING det er blevet 6 måneBarnet skal være navngivet, inden givet i forbindelse navn et barn få at e der. Man kan vælg www.borger.dk på alt med dåb eller ved at ansøge digit n til at kontakte mme velko altid man Er der spørgsmål, er . sten epræ sogn oret/ kont kirke

SKILSMISSEMÆGLING der, hvis parterne I forbindelse med skilsmisse kan mægling, som foregår ønsker det, foretages en såkaldt n, der ikke er lovlinge Mæg n. kirke hos en præst i folke Statsforvaltning til lse pligtig, afsluttes med en meddele ltat. resu ns linge Midtjylland om mæg VIELSE der skal forestå den Vielse aftales enten med præsten, lse til kirkekontoret/ ende henv ved eller kirkelige handling sognepræsten. partnerne udfylde en Forinden anmodning om vielse skal rådhuset, hvor der på oplysningsseddel, som udleveres t, som afleveres til attes elses prøv ldt udarbejdes en såka være 4 måneder t præsten. Prøvelsesattesten må højs lse af prøvelrdige udfæ s uset rådh for gammel. Til brug eattester. navn eller sesattesten skal medbringes dåbs tale med sam en ved alt norm es drøft Vielseshandlingen vielse eller uset rådh på præsten. Ønskes borgerlig vielse torisaesau viels har ten præs hvor nd, i andre trossamfu ter. tion, gælder de samme krav til attes ØVRIGE OPLYSNINGER meside, hvor man De fleste sogne har deres egen hjem iteter i sognet aktiv kan finde oplysninger om kirkelige ger. snin oply tiske samt øvrige prak s på www.sogn.dk. Fakta om de enkelte sogne kan finde

kirker 115


KONTAKT www.aulumkirke.dk Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Grønbækparken 85 7490 Aulum Tlf. 51 51 03 06 mbhc@km.dk Fridag mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 Fridag mandag chlj@km.dk Kirkekontoret Markedspladsen 14 7490 Aulum Kordegn: Karen Dalum Lauridsen Træffes på kirkekontoret tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00 Tlf. 51 15 30 97 kdl@km.dk Kirker

Kirkegårdskontoret for Aulum og Hodsager Aulum Kirkehus Markedspladsen 14 7490 Aulum Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30 Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 kirkegaardslederen@aulumkirke.dk Kirketjener Poul Ravn Tlf. 30 36 18 27 kirketjeneren@aulumkirke.dk Kirke- og kulturmedarbejdere i Aulum og Hodsager Lene Hovard Hansen Tlf. 23 99 85 05 lene@aulumkirke.dk Birte Thinggaard Tlf. 23 11 48 87 birte@aulumkirke.dk Flemming Nørsøller Doktor Tlf. 51 23 56 59 flemming@aulumkirke.dk Organist Aulum Maria Melgaard Tlf. 30 36 18 20 organisten@aulumkirke.dk

116

AULUM KIRKE

ombygget og en er senere m , 00 12 skibe. år ing r og to side e er fra omkr med et nyt ko 20 Aulum Kirk rkens 19 i ki st et ykirker, id gange, sene ørste landsb st udvidet flere s . et er nd ds la la 0 siddep e er en af Aulum Kirk e rummer 40 to sideskib de og restiller b ki hoveds illede, der fo rende alterb væ nu et . D . 82 Lund i 18 er fra 1593 Altertavlen alet af Anker inden, er m er nd sy ont med og Jesus granitdøbef 63. Kirkens 16 a fr gnegave er so n en og -diske i messing er t de ens fa Alterkalken bs , då i 1992. l kirk er fra 1500 et til kirken nk ev æ bl messingfad sk m er so , dåbskanden ten Jylland el af Fregat fra 2009, og od m en t er ophæng hovedskib . af den rken i 1920 ki skænket klokker, hvor t, hænger to le al -t 00 . 15 nyere dato t, der er fra I kirketårne største er af 07, og den 15 a blevet fr er mindste dviet. Det er klokkespil in e gave ny t en de t ev ge n 29. okt. bl e har modta Søndag de Aulum Kirk da il, sp ke et klok okkespil. muligt at få indkøb af kl s ederiksen til Fr d ar gv In 18 stemmer efter nuværende et D . 05 19 l i ca. i Åbenrå. t første orge en og Søn Kirken fik si af Marcuss et gg by , 1992 orgel er fra rnnemgik ki I 2007-08 ge no re de fatten ken en om nkebæ . .a bl vering, hvor der skiftet, og ne blev ud ev bl er D t gulv. blev lagt ny gby til en t ve endvidere la ge tli øs s en rk ning ved ki dder blev in ende, hvor ti. sakris rettet bl.a.


AULUM VINDING VIND VALGMENIGHED - en grundtvigsk forening midt i folkekirken Man kan være medlem af den danske folkekirke på to måder: Enten som medlem af en sognemenighed eller en valgmenighed. Som grundtvigsk valgmenighed opfatter vi os ikke som værende i yderkanten af folkekirken, men som en forening midt i folkekirken. Vi er en forening for dig, som ønsker et alternativ i den danske folkekirke til det, din sognemenighed står for. Vi holder gudstjenester i Aulum, Vinding og Vind kirker, og de er åbne for alle. Vi er til for dig, som ønsker at have en grundtvigsk præst, som kan følge dig til f.eks. dåb af børn, bryllup eller begravelse.

Kirker

Vi arrangerer børnekor, voksenkor, højskoledage og vi tilbyder en alternativ og livsoplysende konfirmationsforberedelse med fortælling, oplevelser og ture, og hvor undervisningen ikke ligger i skoletiden, så elever fra forskellige skoler kan deltage. Da kirkens sprog ofte er svært forståeligt for de fleste, forsøger vi, hvor det er muligt, at tale jævnt og forståeligt om alle de store spørgsmål i livet og de ting, der rammer os som mennesker, hvad enten det er sorg og bekymring eller fest og glæde. Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed dækker et stort område i Vestjylland, men har flest medlemmer i Aulum, Sørvad og Vind området. VALGMENIGHEDENS HUS Vi har vores eget hus, hvor vi holder møder, konfirmandundervisning, samtaler, sang og foredrag. Aulum-Vinding-Vind Valgmenigheds venner

KONTAKT www.avv-valgmenighed.dk Formand i bestyrelsen Karin Nagskov Tlf. 40 20 64 18 formand@avv-valgmenighed.dk Forretningsfører Harald Nielsen Tlf. 23 82 40 53 harald@avv-valgmenighed.dk Valgmenighedspræst Finn Tarpgaard Holstebrovej 9 7490 Aulum Tlf. 44 14 24 34 praest@avv-valgmenighed.dk

kirker 117


G R O B D L FE KIRKE e grundlagt

borg Kirk 90 blev Feld

ldborg Kirke. endt som Fe dk go t lle kape tidig I 1934 blev en blev sam gget og kirk by et rn tå I 1962 blev restaureret. stol, samti og prædike ar rp te al t le. en ny ighedsloka I 1973 fik kirk t med et men de vi ud en rk kirken tidig blev ki læum blev 100-års jubi s Guden rk af ki I 1990 til er designet 3 vægtæpp iniaed m m t en ke et udsmyk ev der bygg bl ig 3 tid am .S ev udført af run Poulsen . Arbejdet bl 10 1: d ol rh turekirke i fo børn. og skolens novering. pensionister fattende re Kirke en om rg bo og øvrige ld r Fe pe emgik aik i karnap os m I 2012 genn as gl uden , Holzer. Des ny altertavle nstneren Adi Kirken fik en ku af rt fø relse. sammen ud og dåbsvæ vinduer. Alt t med toilet de vi ud skænket et blev tårn rs i messing t med et ko ke yk sm ud tårnet I 2023 blev sen. acestergård Han Ø nd ve en. Denne pl S af 0 m fra Kirk 60 . n er ca r de år ge irkegård lig rken. Kirkeg Feldborg K er rundt om ki d et D an g. dv in un kl s højt gr tidens udvi ring skylde t i takt med re nd ra fo et løbende blev . besøg værd et t em st be RG SOGN

I 18

KONTAKT Kirker

www.sogn.dk/feldborg Sognepræst Rune Hoff Lauridsen Tlf. 51 42 20 10 rhl@km.dk Graver Aksel Lynge Andersen Tlf. 61 74 02 96 akla@km.dk Organist Natalia Jespersen Tlf. 61 75 19 11 natalia.jespersen@gmail.com Kirkesanger Anna Marie Troelsen Tlf. 24 20 27 88 j.troelsen@outlook.dk Menighedsrådsformand Jens Troelsen Tlf. 21 83 96 01 j.troelsen@outlook.dk Kirkeværge Inge Pape Tlf. 23 25 74 06 toftpape@gmail.com Kordegn Erik Filip Andreasen Tlf. 51 64 76 40 efa@km.dk

118

som kapel.

FELDBO

ldigt tilbud Har et righo . i alle aldre er sk til menne dstjeneste • Søndagsgu esang • Babysalm grå nger med de • De små sy e st ne udstje • Spaghettig ksenhøjde ngglade i vo sa r fo g • San ang • Højskoles ole sk • Kirkehøj stjeneste ud sg • Friluft gamle dage • Sange fra • Kirkekaffe


Den nuværende Grove Kirke er fra 1893. Langt tidligere har der ligget en ødekirke på stedet, og materialer herfra blev ca. år 1500 anvendt til at bygge et tårn ved Haderup Kirke. Grove Kirke er en enkel og smuk kirke med en meget fin akustik. Orgelet er bygget i 1896, og altertavlen, som viser Den Fortabte Søn, er fra 1917. Ved Grove Kirke ligger en tysk flygtningekirkegård. Som en følge af den russiske fremtrængen syd for Litauen havnede der i årene 1944 til 1949 ca. 20.000 flygtninge i lejrene i Grove, Gedhus og Pilhuse. Mange af dem var ældre og børn, som var blevet svage af sult, kulde og udmattelse. 1119 flygtninge ligger begravet i Grove, og et lignende antal er begravet på flygtningekirkegården i Kølvrå. Mange, også tyske pårørende, besøger det smukke anlæg, som er fra 1969.

Kirker

GROVE KIRKE

KONTAKT www.sogn.dk/grove Sognepræst Sognepræsten kan træffes på: Tlf. 30 30 08 82 Kontor: Sunds Sognegård Nørrevang 45 7451 Sunds Graver Helle Elisebeth Nielsen Tlf. 30 30 00 52 grovekirke33@gmail.com Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12 samt torsdag kl. 10-12 og 16-17

Stof til Grove sogns kirkeblad kan indleveres til sognepræsten.

kirker 119


KONTAKT www.sogn.dk/haderup Sognepræst Rune Hoff Lauridsen Kirkevej 11 7540 Haderup Tlf. 51 42 20 10 rhl@km.dk Formand for Menighedsrådet Britta Lunding Høj Andersen Tlf 21 43 01 80 britta.falkevej17@mail.dk Graveren ved Haderup Kirke Tlf. 21 72 96 60 graver@haderupsogn.dk

HADERUP KIRKE

Kirker

Haderup Kirke er en kvaderstenskirke, bygget i romansk stil omkring år 1.200. Tårn og sideskib er i teglsten og bygget ca. år 1.500. På tårnet findes inskriptionen »PFAP 1758« efter den daværende ejer af kirken, Peder Frølund, som i øvrigt istandsatte kirken i 1756 og forsynede den med blytag. I tårnet hænger foruden de to store klokker et klokkespil med 13 klokker, som kan høres flere gange dagligt. Det blev skænket som gave til kirken i 1978-79 af Marie Nygaard, Haderup. Kirken gennemgik i 2015 en større restaurering, hvor der kom ny altertavle, og kirkebænkene m.v. blev malet i nye, lyse farver. Konfirmation 2024: Haderup Kirke lørdag den 4. maj kl. 10.00. Til Haderup Sogn hører også Præstegården, Kirkevej 11 og Kirkehuset i Jens Jensens Anlæg, som danner rammen om div. møder og arrangementer i sognet og tillige udlejes til private arrangementer. I Haderup Sogn tilbydes foruden gudstjenester og kirkelige handlinger en række arrangementer, flere af musikalsk art såsom babysalmesang, »Sang for sangglade i voksenhøjde« og »De små synger med de grå«. Desuden har man kirkekoncerter og kirkehøjskole med forskellige foredrag.

120


KONTAKT www.aulumhodsagerkirker.dk

Den nuvære nde Hodsa ger Kirke er rede i 1325 fra 1903, m nævnes en en alletrækirke og kirke i Hod senere en gr sager. anitKirken er b ygget af m ateriale fra kirke. Efter den gamle at man har gamle flækket sten til at man og en, var der så kunne b nok ygge diget kens invent . Det meste ar samt kirk af kireklokken b gamle kirke. lev overført Gennem år fra den ene er der forbedringe udført en ræ r og udvid kke el se r. Den senest er fra 1983 e tilbygning og rummer bl.a. dåbssamt præst og brudevæ eværelse. D relse er er i 1998 klokke i Hod opsat en ny sager Kirke ki rkeog i 2012 fik H et klokkesp odsager Kirk il. e

Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 chlj@km.dk Kirkekontoret Markedspladsen 14 7490 Aulum Telefontid kl. 9.00-12.00 Kordegn Tlf. 51 15 30 97 kdl@km.dk Hodsager kirkegård Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 psn@km.dk

kirker 121

Kirker

HODSAGER KIRKE

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Tlf. 51 51 03 06 7490 Aulum mbhc@km.dk


r e o b be beboer handrekler og handvae o

Aktiv Feldborg Formand: Susanne Nielsen Tlf. 22 51 90 50 Hogagervej 28 Feldborg 7540 Haderup www.aktivfeldborg.dk Aktiv Feldborg - gymnastikudvalg Susanne Nielsen Tlf. 22 51 90 50

Aulum Borgerforening Foreninger

Ændringer i foreningsoplysningerne Eventuelle ændringer eller tilføjelser i foreningsoplysningerne, f.eks. skift af formand eller kontaktperson, bedes venligst meddelt lokalhåndbogsredaktionen ved henvendelse til: Finn Bach Nørskovvej 12 7490 Aulum lokalhandbogen@gmail.com

122

Formand: Thomas Mouritsen Tlf. 93 97 44 64 aulumborgerforening@ gmail.com

Aulum Handelsforening Formand: Flemming Nissen Tlf. 97 47 20 50

Grove Beboerforening Formand: Jens Holt Jensen Tlf. 20 85 58 65 Herningvej 80 7540 Haderup

Haderup og Omegns Borgerforening Formand: Lene Sand Kristensen Tlf. 40 18 70 19 lenesandkristensen@ hotmail.com www.haderupinfo.dk

Hodsager Borgerforening Formand: Rune Poulsen Tlf. 61 41 41 45 Hallundbækvej 9 7490 Aulum hodsagerborgerforening@ gmail.com

Skovvængets Beboerforening Formand: Tom Johannesen Tlf. 23 90 96 58 Skovvænget 8 7540 Haderup


hobby Aulum Kolonihave Formand: Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Søndergade 34 7490 Aulum

Aulum-Vildbjerg Brevdueforening Formand: Jan Pedersen Tlf. 97 13 22 31 Rypevej 28 7480 Vildbjerg www.brevduen.dk

Tlf. 45 93 60 00 Tobaksvej 23A 2860 Søborg Mandag-fredag 9.00-14.00 www.haven.dk

Haveselskabet Vinderup-Haderup Havekreds Formand: Hanne Sandgaard Tlf. 60 46 97 81 hannes@sandgaard.org

y b b o h

Aulum Y’s Men’s Club Præsident 2023/24: Jens Chr. Jensen Tlf. 30 97 68 68 Præsident 2024/25: Kent Tang Andersen Tlf. 21 33 13 47 www.aulum.ysmen.dk www.aulum.dk/forening/ y-mens-club

Dansk Røde Kors (Aulum-Haderup) Formand: Karen Marie Madsen Tlf. 51 80 26 11 karenmariemadsen@me.com Næstformand: Lissy Lauridsen Tlf. 30 28 22 49 lissylauridsen@gmail.com

Besøgstjenesten: Birthe Knudsen Tlf. 24 93 21 12 birthefroejk@hotmail.com Aktivitetsleder for genbrugsbutikken: Bente Vittrup

Foreninger

Haveselskabet Hovedkontor

humanitaere

Røde Kors butik i Aulum Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 40 84 60 90

Lions Club, Aulum Dan Overgaard Tlf. 40 21 92 80 Boghvedevej 8 7490 Aulum daove@outlook.dk

Stillingen som leder af genbrugsbutikken bliver ledig pr. 1. oktober 2023

foreninger 123


idraet t og spor AIF’s Forældreforening Formand: William Hansen Tlf. 40 84 88 10 hansenbredvig@mail.dk

Aulum Billardog Dartklub Formand: Thomas Høj Jørgensen Tlf. 60 84 34 12 bygvej@gmail.com

Aulum-Grove Jagtforening Formand: Keld Stenholt Bech Tlf. 25 78 40 25 familienbech@stenholtbech.dk

Aulum Gymnastikforening (AG) Foreninger

Formand: Louise Fåborg Tlf. 22 13 14 07 aggymnastik@gmail.com www.aulum.dk/forening/ ag-aulum/

Aulum Skakklub

AHSF

Kontakt: Lars Bredtoft Tlf. 30 31 07 35 Sdr. Skjerkvej 10 7490 Aulum bredtoft@familie.tele.dk

Formand: Jens Hvam Tlf. 21 80 86 81 Løvigvej 4 7540 Haderup jenshvam@gmail.com

Aulum Skytteforening

Aulum Håndboldklub Formand: Jan Vestergård Tlf. 30 25 87 80 Videbækvej 9 7490 Aulum

Aulum Idrætsforening

Formand: Erik Bukalo Tlf. 21 29 24 53 Velhustedvej 33 6933 Kibæk

Feldborg BMX-klub Formand: Helena Olander Hansen Feldborg bmxfeldborg@gmail.com

Formand: Per Videbæk Tlf. 29 23 05 50 Grønbækparken 4 7490 Aulum

Aulum Krolf Klub

Feldborg-Haderup IF

Formand: Jens Peder Pedersen Tlf. 40 55 91 90 Lundgårdsparken 18 7490 Aulum

Formand: Ole Kristensen Tlf. 40 14 98 60 Egevej 2 Feldborg 7540 Haderup gokri@mail.tele.dk

Aulum Senioridrætsforening

Haderup Billardklub

Formand: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 Højager 35 7490 Aulum

Formand: Ivar Lyhne Tlf. 41 58 25 27 Nørregade 28 7450 Haderup

Haderup Forenede Sportsklubber Formand: Sten Mortensen Tlf. 29 47 22 75 Drosselvej 14 7540 Haderup st1mortensen@gmail.com

124

sport


Haderup Jagtforening Formand: Peter Bay Tlf. 21 24 26 49 Vormstrupvej 21 7540 Haderup p.bay@hotmail.com

Haderup Oldboys Forening René Nielsen Tlf. 28 90 66 40 Karupvej 15 7540 Haderup

Haderup Rideklub Formand: Pernille Pedersen Tlf. 23 92 99 64 Haderisvej 4 7540 Haderup nille_pedersen@outlook.dk www.haderup-rideklub.dk

Haderup Skytteforening

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening Formand: Henry Jensen Tlf. 21 77 38 13 Brogårdvej 11 7490 Aulum

Hodsager Rideklub Formand: Anders Dam Tlf. 30 80 90 45

Formand: Lars Ole Wulff Tlf. 60 17 47 80 Kontor Tlf. 97 13 14 11 Røddingvej 21A 7480 Vildbjerg

Aulum Indre Mission, IMU Kontaktperson: Mette Iversen Tlf. 24 97 74 51 Industrivej Syd 10 7490 Aulum aulum@imu.dk

Aulum Indre Mission, Juniorklubben

kirkelige Aulum Indre Mission Formand: Lars Kiilerich Tlf. 40 32 13 37 Toftevej 5 7490 Aulum kiilerich3@gmail.com

Aulum Indre Mission, Børneklubben

(piger og drenge fra 4.-6. kl.) Heidi Primdahl Tlf. 25 21 42 45 Kildevej 2A 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Teenklub (piger og drenge i 7. kl.) Henrik Friis Thomsen Tlf. 40 42 25 49 Skærbækvej 6 7490 Aulum

(piger og drenge 0.-3. kl.) Kontaktperson: Birgit Nielsen Tlf. 61 74 49 06 Ommosevej 4 7490 Aulum

foreninger 125

Foreninger

Formand: Hanne Clausen Tlf. 61 26 62 77 hal.clausen@mail.dk Haderup Skytteforening - Haderup (haderupinfo.dk)

Trehøje Golfklub


kirkeligefortsat Aulum KFUM & KFUK

Aulum KFUM & KFUK, Børneklub (2.-3. kl.) Kontaktperson: Peter Hebsgaard Tlf. 25 12 17 77

Formand: Niels Kjær Nørgaard Tlf. 24 20 40 90 Rugbjergvej 8 7490 Aulum www.aulum.kfum-kfuk.dk

Leder: Martin Sloth Tlf. 25 52 37 09

Aulum KFUM & KFUK, Foredrag for Alle

Aulum KFUM & KFUK, Teenklub (8.-10. kl.)

Aulum KFUM & KFUK, Maxi-klubben (4.-6. kl.)

Kontaktperson: Helene Bredtoft Tlf. 61 11 09 56 Lundbyvej 3 7490 Aulum

Kontaktperson: Jonas Jørgensen Tlf. 23 93 36 69

Aulum KFUM & KFUK, Konfirmandklub

Kontaktperson: Christian Jessen Tlf. 30 44 68 44

Kontaktperson: Jeppe Veng Tlf. 60 13 43 48 Foreninger

Aulum KFUM & KFUK, Moksang (Børn 0-5 år med forældre) Kontaktperson: Vicki Ginderskov Tlf. 25 12 28 22

Aulum KFUM & KFUK, Mini-klub (0.-1. kl.) Leder: Søren Klaris Madsen Tlf. 20 62 04 28

126

Familiesang Kontaktperson: Lea Jebjerg Slot Tlf. 24 49 20 77

Haderup Indre Mission Formand: Karl Henrik Laursen Tlf. 97 45 61 97 Karupvej 10, Høstrup 7540 Haderup (Foreningen er hvilende)

KFUM&K Landskontor

Aulum KFUM & KFUK, Unge Voksne

Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33

Klub 20

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Kontaktperson: Kristian Jensen Tlf. 51 74 30 84

Formand: Karin Nagskov Tlf. 40 20 64 18 Engdraget 6 7490 Aulum www.avv-valgmenighed.dk

kirke


kulturelle Aulum Højskoleforening Formand: Anders Helleskov Tlf. 42 37 08 95 Holtevej 5a 7490 Aulum

Aulum Kunstforening

Haderup Museum Jens Jensensvej 4 7540 Haderup Åbent 1. søndag i månederne maj til september kl. 14.00-16.00. Derudover fås nøglen til 40 87 49 32 eller bestyrelsen for »Haderup Lokalhistoriske Museum af 2010«

Hedens Sangkor

Formand: Anna Grethe Østergaard Tlf. 23 29 40 88

Formand: Elin Kronborg Tlf. 41 53 67 59 Lindevej 31 7470 Karup

Aulum Møllelaug

Stationen

Jens Peder Kristiansen Parkvej 9 7490 Aulum Tlf. 29 70 26 24

Formand: Mariane Ravnholt Tlf. 21 62 84 45 Søndergade 14 7490 Aulum mail@aulumstation.dk www.aulumstation.dk

Aulum Revy- og Amatørteaterforening Formand: Carl Evald Jensen Tlf. 25 33 33 65 Lundgårdsparken 45 7490 Aulum

Haderup Amatørteater (HAT) Formand: Nicolai Lauridsen Tlf. 51 21 73 22 Skovvænget 47 7540 Haderup

Landbo Aulum Dyrskue Formand: Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gammel Engvej 3 7490 Aulum kesaulum3@gmail.com

Formand: Anders Holm Tlf. 97 45 20 71 Staulundvej 4 7540 Haderup

Aulum Traktortræk Formand: Jacob Thomsen Tlf. 27 83 27 38 Fynsgade 1 7490 Aulum

Hedeboernes Landboungdom Formand: Daniel Nielsen Tlf. 51 17 10 01 daniel1@live.dk

Foreninger

Leje af møllen: Finn Olesen Tlf. 29 71 32 76 udlejning@aulummolle.dk

Aulum-Haderup Plantning og Landskab

Hedeboernes Seniorklub Formand: Karl Zacho Tlf. 40 40 75 35 Rugbjergvej 25 7490 Aulum

Herning-Ikast Landboforening Formand: Leif Hølledig Nørgaard Tlf. 25 39 64 25 Visgårdvej 3 7400 Herning

kultur foreninger 127


oplysning FOF Herning Tlf. 97 22 47 44 Torvet 12-14 7400 Herning Forstander: Kirsten Bjørn-Thygesen Formand: Søren Brøndum

Pensionist

Politisk

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup

Feldborg-Haderup Pensionistforening

Konservative Herning Kommune

Formand: Henrik Jensen Tlf. 29 80 92 55 Lærkevej 17 7480 Vildbjerg henrikpj@gmail.com

Formand: Bent T. Mortensen Tlf. 22 98 80 57

Omsorgsklubber

Formand: Gorm Hoff Lauridsen Tlf. 27 11 42 39

Venstre i Aulum

Foreninger

Se kommunale informationssider

Kristendemokraterne i Herning Kommune

Ældre Sagen, Aulum-Vildbjerg

Formand: Jens Ove Kjeldsen Tlf. 29 70 87 85 Mejsevej 10 7400 Herning byrjok@gmail.com

Inger B. Thomsen Tlf. 24 79 08 72 Fynsgade 11 7490 Aulum www.aeldresagen.dk/ aulum-vildbjerg www.aulum.dk/ aeldre-sagen

128

Radikale Venstre i Aulum-Haderup Kontaktperson: Hanne Frølund, Herning Tlf. 21 80 83 44 hf@pjolle.dk

Formand: Finn Godiksen Tlf. 40 26 79 38 Havrevej 29 7490 Aulum

Venstre i HaderupFeldborg-Grove Formand: Ove Mundbjerg Tlf. 23 60 17 81 Langgade 75, Feldborg 7540 Haderup mundbjerg@postkasse.net

Venstre i Hodsager Formand: Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 / 23 66 39 29 Hodsagervej 45, Hodsager 7490 Aulum hokkiel@gmail.com

politik


Uniformeredpes kor FDF Aulum Formand: Ellen Staal Tlf. 24 21 06 35 www.fdf.dk/aulum Kredsleder: Lotte Damsgaard (kontaktperson) Tlf. 40 79 28 50 Facebook: FDF Aulum (den med FDF skjoldet)

FDF i Haderup-Feldborg Formand: Line Nørgård Sørensen Tlf. 60 24 60 29 E-mail: www.fdf.dk/haderup

Kredsleder: Thomas Bakbo Laursen Tlf. 23 96 88 29 Karupvej 10 Høstrup 7540 Haderup thomas_bakbo@hotmail.com

KFUM-spejderne i Hodsager Kasserer: Michael Jørgensen Tlf. 51 29 62 68 Hovedgaden 5 7490 Aulum Gruppeleder: Villy Grønne Tlf. 40 61 97 10 Hodsagervej 61 7490 Aulum www.kfumspejderne.eu

Aulum Erhvervsudvikling Tlf. 96 41 91 03 Rugbjergvej 6 7490 Aulum Hjemmeside under aulum.dk info@aulumerhverv.dk Formand: Kenneth Storm Andersen

Støtteforeningen for Jens Jensens Anlæg Formand: Hans Tølbøl Tlf. 23 45 61 26 Falkevej 13 7540 Haderup Kasserer: Jan Høj Andersen Tlf. 24 81 70 10 Falkevej 17 7540 Haderup

Foreninger

foreninger

Oi vrige

r e g n i n e r fo

129


kort

kort

t r o k

Hodsage Kort

Aulum Sørvad Vind 12.

13.

Ljørring

11.

Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå 130

Sindin

Nøvling Skib


igt s r e v o e n v a n j e v

jen findes. orpå gaden/ve til det kort, hv rer nfø he r de nhed, ført en beligge /vejnavn er an rådet -Haderup-om Efter hver gade lum Au er ov rt ko eller Hodsager på s de fin by A-F org, Haderup H-1, I-1 kort over Aulum nvist til bykort over Feldb på s de .......... fin J Ghe Rørkærvej . . . . . . H-2 p . de/vejnavne er . ru ga . . de e . . rig Ha . . øv . . . d Ve ....... Rørparken . . . . E-4 r Hoppes Allé .......... . . . . .Hodsage . . . D-2 Sandgårdvej vej . . . . . . . . . . . . . I-3 . .......... er se . . ag ej Ho . ds . ltv . Ho ho e g ild 3, or Ab ldb . . . . CSjællandsgad . . . B-2 3 . . . . . . . . . Fe . I-3 Hovedgaden .......... Ahornvej . . . . A-4, B-5, G... Skavevej . . dvejen . . . . . .D-1, E-1 1 . .......... ve . H. ej . Ho . . ev . . . . on . . 5 . . . em . BAn ... ...... Skivevej . . . . . B-4 3 ej . . . . . . . . Hvedevej . . .......... Asbækhedev . . . . . . . . . B. . . H-1 Skjerkvej . . dvej . . . . . . 1 . . . . I-2, I-3 .......... gil . t H. . Hø ge . . . ra . . . . ed . 3 . . kk . . EBa ... ...... Skolegade ldborg .......... Højager . . . . . . . . . . . . . Fe rup . . . . . . . . . I-3 Barslundvej . . . F-1 Skolestien . de . . . . . . . . g . . Hade .......... jga . . or . . Hø . ldb . ej . Fe . ev , -3 vn I-3 et . Ba ... . . . . . .D Skolevæng . . F-4 .......... H-4 Højmosevej .......... Bellisvej . . . . . B-3 . . . . . . . H-3, 3 Skovfogedvej , Feldborg j ......... -3 ustrivej . . . Ve H.D s Ind . 2, . ne . GSi . . . g . tte . or . . Be ldb rd . . . Skovvej . derup . . . . . .C-2, Fe B-2 , I-5 Industrivej No . . . . . . D-1, Ha H-2 Birkevej . . . ... . . . . . H-4, I-4 Skovvænget ...... .......... ustrivej Syd I-3 . . . ej . Ind . . ev . . . os . . . . m er . . rk . . ag Bi ds ...... Skyttevej . . . C-4 p . . . . . C-3, Ho Irisvej . . . . . .......... Birkjærvej . . . . . . . Haderu 4, C-4 Skærbækvej Jensensvej . . . . . . . . . B3 . . . . . . . I-3 ns . ej H. Je ev . 2, . os . H. . 2 . gm . er . e DBj 1, .... Smedegad derup . . . . . . . . . D- . I-1 Jernbanegade . . . . . . . . . . H-4 . . . . . . . . . Ha A-5 Bjørnkærvej .. Solskrænten .......... ildvej . . . . . ...... j I-2 rs . . ve 2, Je . . de H. . ve . g ej . gh or . gv . Bo ldb .... Spegebjer . . . E-2 3 . . . . . .D-3, Fe C-4 Jyllandsgade .......... Bredgade . . . . . . . . . . . H... Stavlundvej tmagervej . . 2 . . . . . . . I-3 .......... re . . F. j Ka . 1, . ve E. . . vig . 3 . . . ed . C. . . Br .. ..... Syrenvej . . . B-2 .......... . . I-3 Karupvej . . ej . . . . . . . . Brogårdvej . . . . C-4 .......... Sdr. Savstrupv . . . . . . . . . . B-4 2 .......... stanieallé . . GKa 5, . A. 4, ej I-5 A, . kv Brohusvej . . . I-4 ..... Sdr. Skjer . . . I-1 j......... . . I-2 Kildevej . . . j ......... Buntmagerve . . . H-1 .......... Sønderagerve r .......... . . . . H-3, I-3 ge rkegade . . . . Ki sa . . od . . .H 4 . . . D. de . Bygvej . . . . .. ..... Sønderga . . . H-3 .......... rup Kirkestræde n ........ Bækvej . . . . . . G-3 . . . . . . . Hade Søndermarke . . . . . . D-3 .......... I-4 . rkevej . . . . . . . . Ki . . . . . . . . 2 j . . ve G. . Bødkervej . . .. ..... Taterbakke . . . A-4 .......... Kløvervej . . . . . I-2 .......... . . I-2 Bøgevej . . . .......... g Tavlborgvej . .......... .D-2, Feldbor . . I-2 Korsholmsvej . . . . . . . . . ej . . Danmarksgade . . . . . . . . . . . I-5 sv nget Teglværk ... . . . Haderup B-4 . , Korsholmsvæ . . -4 . .A . . . p . . ru . . . Drejervej . . . de . .... Tjørnevej . . . . I-4 . . . . . . . . . Ha F-2 Kronborgvej . . . J-1 .......... Drosselvej . ... .......... Toftevej . . . .......... . . . . . . . B-2 B-5 . . Kulvej . . . . . . . . . . . . . . p . . ru . . . Egelundvej . de . .... Tohøjevej dsager . . . . . . . . Ha org , A-5 Kærgårdvej j . . . C-3, Ho Egeskrænten ldb . . . . . . . .A-4 5 Toppergårdve . . . . . . . . . Fe D-3 ngbovej . . . org . . . . . . . . BLa . ldb . . Fe . , . -2 ej .D . Egevej . . . . pv . . . g .... Troelstru .......... I-1 .C-2, Feldbor 4, Langgade . . . B. . . . . g . . or . . Eliseborgvej ej . ldb .. Tusbækv . . . . . . . . . Fe I-5 rgravvej . . . . . . . B-4, J-2 . 5, Le . . B. . . r . . . . ge . . . . Elmevej . . . sa . od .... Tvedvej -3, B-4 . . . . . . . . .H G-2 Ljørringvej . . . . . . . . . . .B Enebærvej . odsager . . . . . . . B-4, Tvisvej . . . . . . . . . . . . .H ndbyvej . . . H-3 . . . . . . . . . I-2 Lu . 2, . . H. . 1 . . Hde . . Engbakken . . . ga . e . Tømmer . . . B-2 .......... Lundgårdsgad 2, H-3 .......... Engdraget . 1, H-2 ken . . . . . H- F-2 Udholmvej . . . . . . . . . . H- rup . . . . . . . . I-3 . . Lundgårdspar . . . . . . . . . . . . . j Engvej . . . . de . ... Valmueve 4, C-4 . . . . . . . . . Ha . . I-3 Lundholmvej . . . . . . . . . B- rup Falkevej . . . H-4, I-4 .......... Varhedevej . .......... ngen . . . . . . rup . . . . Hade Ly . de . . Ha . . 1 . . . J. . et Farvervej . . . 3, . gn . C. Ved He . . . H-1 . . . . . . B-4, Lyngskrænten odsager .......... Feldborgvej . . . E-3 2 . . . . . . . . .H Vestager . . . .......... rup . . . . . . . . CLyngtoften . de ej Ha gv . or . I-2 . . 2, ldb Fladerne . . . . . H2 Vester Fe .......... rkevej . . . . . E-1 . . . . . . . . H. Læ . . . . . . . . . . . I-3 . . e . . Fredshegn . . . ad . . . Vesterg .......... vigvej . . . . . . I-2 . . . . . . . . . I-4 . Lø . . . . . . . . 2 . . . F. . Fynsgade . . 2, . nd . Een Vesterlu ldborg .......... Markedsplads . . . . I-3 . . . . . . . . . Fe rup Fårbækvej . . . . A-5 .......... Vestparken . .......... . . . . Hade . . I-3 Markvænget . . . . . . . . 1 . . . . G. . . Gabsvej . . . . 4, . . j .. Vibeve -1, E-1 . . . . . . . . . B- org Mosevænget dsager . . . . . . . . . .D H-4 Gl. Engvej . ldb . . . . . C-2, Ho Viborgvej . . . . . . . . . . . Fe B-4 org Mølgårdvej . . . A-5, B-5, ldb . . Fe . . . . . ej . , Gl. Landevej . kv -3 . ... Videbæ derup . . . . . . . . . .B Mølleparken . . . . I-2 . . . . . . D1, Ha A-4 Gl. Skolevej . . . . I-2 .......... Viftrupvej . . .......... org Møllestræde ......... ldb . . Fe . . 3 . . . . B. j . Gl. Tvedvej . . . ve . . ... Vinding . . . . I-2 .......... Møllevej . . . E-4, F-4 .......... Gedbovej . . . . E-2 .......... I-3 Vinkelvej . . d......... rup Natovej . . . .......... de . . Ha . . . g . . or . . . . Gindeskovgår . ldb . . 3 ... Violvej . . . . .D-2, Fe rup Nygade . . . . . . . . .D-3, E-2, E-2 . . .D . . . . . . . . j Gindeskovvej de . . ve Ha . 1 .. Vistorp ......... Nygårdsvej . . . . . . . . . . Ederup . . Ha . r 1, j ge Eve . Granbakken sa . up . od . 5 .. Vormstr . . . . . . . . .H . B-2 Nørregade . . . . . . . . . . B. . . . . . . 4 . . . . E. . . Grantoften . 3, . . . . E. . 3 Vråvej .......... . B-3 Nørreholmvej . .G-2, G-3, H. . . . . . . 3 . . . J. . . . Grovevej . . . . ej . . . rv er .. Væve n ....... Nørskovvej . . C-3, Hodsag . . G-2 . . . . . . . . . . ej Grønbækparke . . . . . . . . . . H-2 . gv . . j . Yllebjer derup ... Nålemagerve . . . D-4 . . . . . . . . . Ha , J-5 Grønningen . . . . I-3 .......... Ørnevej . . . .......... Ommosevej 1, E-2 . . . . B-5, I-4 E. . . . 3 . . . . E. . . . Grønsværen . . . . . j j . ve Ørreve .I-3, J-3 ......... Over Høstrup B-5, I-5 .......... Gråsandvej . . . . . I-3 .......... I-2 Østergade . .......... Overgårdvej .......... . . H-2 . . . . . . 2 é . . Eall . Gyvelvej . . . 1, ds . . år E. . .. I-2 Østerg ......... Parkvej . . . . .......... . . . . E-3 . . . . j 3 . . ve D. Haderisvej . . ds 3, . år . C. . . I-3 Østerg ej . . . . . . . Pilhusevej . . derup .......... Ha . . . . . . I-2 . . . . . Hallundbækv . . . ft . . . . rto . Øste . . . . I-3 ......... Ravnevej . . . . A-4 .......... Havevej . . . . . . . I-1 .......... ger Østervang . .......... Ravnmosevej . . . . . .Hodsa . . . E-4 . . . . . p . . . ru . Havrevej . . . et . de . ng . Ha . 1, tvæ .. rup D. . Øs de . ej . Ha rv . . . æ . . I-2 sk . . . . . . Ri . ..... Hedevej . derup .......... B-5 Åbakkevej . . . . . . . E-3, Ha C-3 Rolighedsvej .......... . . . B-5 . . . . . . . . . . . . Herningvej . . . . . . . . ej . . Åbyv sager ......... Romvigvej . . . . . . . .Hod . . . . . I-3 Hestbjergvej arken . . . . . et . . . . . . . . rup . . . . E-2, F-2 . Åp ng de . æ . Ha . nv . . er . se j . ag . ve Ro . ds .... Hesselund . . . . I-1 . . . . . B-3, Ho , I-2 ger Åskrænten . .......... Rotvigvej . . I-1 . . . . . .Hodsa . 4, . . Ber . . . . ag . Hirsevænget . . ds . . . . . Ho . ej 4, ej Åv Dgv 3, jer B. gb I-1 j 1, Ru ve HHodsager ldborg .......... . . . . . .D-2, Fe G-2 Rugvænget . . . . . H-1 Hogagervej ....... ken . . . . . . . ar . . rp . æ . . rk j Rø ve Holstebro . . . A-5 131 .......... Holtevej . . .

Haderup

Fårbæk

Feldborg

er

Simmelkær

Ilskov

Ørre

ng

g bbild

Sunds

Gullestrup Tjørring Snejbjerg

Herning

Gjellerup

Hammerum

Kort

Skærbæk


= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser og (14) Hodsager kort

14. 14.

14.

Kort

19

20.

Holstebromotorvejen

132


Kort

= Hjertestarter

133


24.

1.

Kort 10.

rken

Rørkærpa

6.

5.

t

21.

22.

4.

26. 23. 3.

ge Korsholmsvæ n

134 25.

2.

7.


Holstebromotorvejen

1. Kirke 2. Børneinstitution 3. Fritidscenter 4. Hal 5. Skole 6. Kulturhuset 7. Friluftsbad 8. Butikscenter og torv 9. Mølle 19 10. Ældre- og aktivitetscenter 11. Tennisbane 12. Sportsplads 13. Børnehave j ve 14. Hotel æk b e Vid 15. Jernbanestation 16. Børneinstitution 17. Rådhus 18. Plejecenter 19. Døgninstitution 20. Friskole 21. Rulleskøjtehal 22. Børneinstitution 23. Kirkehuset 24. Postbutik 25. Dyrskue og multiplads Motorvejen forbi Aulum åbner sidst i november

Kort

135

Se oplevelser

= Skulptur

= Hjertestarter


8.

9.

Kort 8.

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

136


12.

13.

11.

Kort

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

137


Sto ub æk Par ke n

15. 16.

Kort

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

138

14.


Haderup Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad

Vind

Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

Kort

Kibæk

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding

Karstoft

Sandet Stakroge

Herning Kommune

N

139


Aulum Y’s Men’s Club Scan og mød os på facebook

Klubben bygger på et kristent grundlag. I fællesskab støtter vi nationale og internationale projekter. Aulum Y’s Men’s Club blev oprettet i 1977 og optaget i den internationale Y’s Men’s bevægelse (chartret) den 20. februar 1977. Det var Hardernes Y’s Men’s Club i Holstebro, der i 1976 tog initiativ til at oprette klubben i Aulum. Siden har Aulum Y’s Men’s Club taget initiativ til at oprette nye klubber i Kibæk i 1979 (Aaskov Y’s Men’s Club) og i Vildbjerg i 1982 (Trehøje Y’s Men’s Club). Klubben afholder normalt klubmøder hver anden onsdag kl. 18-20 i KFUM-huset i Aulum. Af klubbens væsentligste aktiviteter kan nævnes • Lokalhåndbogen for Aulum-Haderup • Genbrugsbutik og loppemarked • Dyrskueaktivitet • Fyrretoppeklipning • Julekalendersalg

www.aulum.ysmen.dk 140


indhold

erhverv

143 - Akupunktører • Akustikpaneler • Algebekæmpelse • Anlægsgartnere • Apoteker • Autoforhandlere

144 - Autoreparation og autoservice • Begravelsesforretninger

146 - Blomsterhandlere • Bogtrykkerier • Cykler • Dyrehospitaler • Dyrlæger

147 - Ejendomsmæglere • El-installatører • Entreprenører 149 - Erhvervsudvikling • Fjernvarme • Flishugning • Flyttemand • Fodplejer • Fodterapeuter • Foto

150 - Frisører • Fritidscentre • Fysioterapeuter 151 - Gartnere • Genbrug • Handymen • Hårde hvidevarer 152 - Kloak • Køle- og varmepumpeteknik • Køreskoler • Malermestre

153 - Maskinhandlere • Maskinstationer • Murermestre 154 - Møbler 155 - Pengeinstitutter • Porte • Radio og TV 156 - Rengøring • Revisorer • Skilte og design • Stenhuggerier

157 - Tandlæger • Taxaer • Traktorværksteder • Træemballage • Træfældning

158 - Tømmer og trælast • Tømrermestre 159 - Vinduespolerere og -pudsere • Vognmænd Erhverv

160 - VVS-installatører

143


v r e erhv 2024 nonce eller n a in d l ti r e ring Har du ænd så kontakt , d e m re æ v t ønsker du a

gen o b d n å h l a k Lo p u r e d a H m u Aul ensen

Erik Mort @gmail.com m lu u .a n e g o lokalhandb Erhverv

142


AKUPUNKTØRER

APOTEKER

Industrivej Nord 22 7490 Aulum Tlf. 97 87 58 00 www.boel-akupunktur.com

Aulum Apotek Filial af Vildbjerg Apotek Skolegade 2, Aulum, 97 47 10 44 Dit lokale sted for apotekervarer

AUTOFORHANDLERE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

AKUSTIKPANELER

Tlf. 9641 6633 www.aulum-autoteknik.dk

Enkelt og lokalt

AKUSTIKPANELER www.fog-veno.com

ALGEBEKÆMPELSE

og

DAesinfektion lgebekæmpelse ApS Desinfektion af kyllingestalde

Desinfektion af kartoffelhuse

Algebekæmpelse

Ljørringvej 31 · 7490 Aulum · Tlf. 20 20 09 13 www.jysk-da.dk · E-mail: iakirk@mail.tele.dk

Industrivej Nord 11 · 97 47 28Nord 37 · www.klauto.dk Industrivej 11 · 97 47 28 37 · kl Erhverv

Desinfektion af grisestalde

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Kunde:

Hodsager Kirke

Aulum Bilcente Kontaktperson:

ANLÆGSGARTNERE

v/ Carsten Opstrup Horslundvej 1B · 7550 Sørvad

51 70 75 16

Jens P

OB Dette farveprint er IKKE færdige resultat, men vise ligesom evt. billeder er g

©

JYDA SIGN ApS, Tlf. 97 47 3

Belægning Træfældning Græssåning

143 Kunde:


AUTOREPARATION OG AUTOSERVICE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Tlf. 9641 6633 www.aulum-autoteknik.dk

Enkelt og lokalt

Aulum Kirke

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Vinding Kirke

Industrivej Nord 11 · 97 47 28Nord 37 · www.klauto.dk Industrivej 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

BEGRAVELSESFORRETNINGER

Den bedem Denlokale lokale bede

Kunde:

VG Auto

v/ mekaniker Villy Grønne Hodsagervej 61 . Aulum Tlf. 40 61 97 10

Nr

Aulum Bilcenter Kontaktperson:

3007-annoncer

Den lokaleDen bedemand Den lokale bedemand Erik Thuesen lokale bedeman

groenne@vgroenne.dk

Jens Peder Kristiansen

Vildbjerg - Aulum - Herning - Hol

Vildbjerg - Aulum - Herning

OBS!!! Dette farveprint er IKKE gyldig farveprøve på det færdige resultat, men viser farvefordelingen i opgaven, - lav Aulum - Herning - Holstebro ligesom evt. billeder er Vildbjerg gengivet i en opløsning. Exam. bedemand

Vildbjerg - Aulum - Herning - Holstebro Erik Thuese Den lokale bedemand

Vildbjerg - Aulum - Herning - Holstebro Den lokale bedemand

Kontakt 2229 2 Erik Thuesen Erik Thuesen Erik Thuesen

- Aulum - Herning Holstebro Erik Exam. bedemand Erik--Thuesen Thuesen © VildbjergVildbjerg - Aulum Herning - Holstebro Exam. bedemand JYDA SIGN ApS, Vævervej 40, 7490 Aulum Tlf. 97 47 37 66 . www.jyda.dk

Exam. bedemand

222

Erhverv

Kontakt 2229 2050 Exam. bedemand Erik Thuesen Exam. bedemand Svarer hele døgnet, ogs Kontakt Exam. bedemand Svarer hele døgnet, også weekend Kontakt

2229 20502229 205

Exam. bedemand

2229 2050 2229 2050

Kontakt Vi hjælper dig den Svarer dag, hele døgne Kontakt Vi hjælper dig den da Svarer heleKontakt døgnet, også weekend Svarer hele døgnet, døden bliver en del af livet... Svarer hele døgnet, også week også weekend bliver en del a Svarer heledøden døgnet, også weekend

Kontakt

Vi hjælper dig den dag, weekend Svarer hele døgnet, også Vi hjælper dig d Kunde:

Nr

døden bliver en af livet... Videl dig den dag, Aulum Bilcenter 3007-annoncer Vi hjælper dig dendig dag,den dag, Vihjælper hjælper bliver en døden bliverdøden en del af livet… døden bliver en del af Kontaktperson: døden bliver enlivet... del af livet. Jens Peder Kristiansen Vi hjælper dig den dag, www.bedemand-thuesen.dk

døden bliver enOBS!!! del af livet...

Dette farveprint er IKKE gyldig farveprøve på det færdige resultat, men viser farvefordelingen i opgaven,

www.bedemand-thuesen.dk ligesom evt. billeder er gengivet i en lav opløsning.

Haderup Kirke

©

www.bedemand-thuesen.dk

JYDA SIGN ApS, Vævervej 40, 7490 Aulum Tlf. 97 47 37 66 . www.jyda.dk www.bedemand-thuesen.dk

www.bedemand-thuesen.dk 144

www.bedemand-thuese


Tillid, Tryghed

og personlig hjælp ved dødsfald

FINN & LISBETH VESTERGAARD

AULUM

Aulum Begravelse

SUNDS

OLE GAARDBO HANSEN

Sunds Begravelse

97 47 20 31 - svarer hele døgnet 97 14 08 08 - svarer hele døgnet www.aulumbegravelse.dk www.sundsbegravelse.dk Kirkegade 5, 7490 Aulum

Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds

Priser og praktisk info på vores hjemmeside

KONTAKT OS HELE DØGNET

97 12 06 10 Erhverv

Bjarne Søgaard

Majbrith Ødegaard

Anita Søgaard

Danm marksgade 11 | 749 90 Au ulum | odegaard-sogaard.dk | info@odegaard-sogaard.dk 145


BLOMSTERHANDLERE Find os på Facebook

I dé Blomster

✓ Brudebuketter ✓ Kranse ✓ Gavekurve

✓ Chokolade m.m. ✓ Øl, vin & spiritus ✓ Gaveartikler

Kirkegade 10 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 20 64

HENNING JØRGENSEN CYKLER APS Tjelevej 48 . Tjørring . 7400 Herning Tlf. 97 26 72 55 . www.joergensencykler.dk

BOGTRYKKERIER

SALG . SERVICE . REPARATION VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL TIL REPARATION

Trykkerivej 2 . DK-6900 Skjern . telefon: +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

CYKLER

DYREHOSPITALER

Holstebro Dyrehospital A/S

Tlf. 97 42 17 99 Søndergade 1, 7480 Vildbjerg www.vildbjergcykler.dk

Din lokale

Erhverv

cykelhandler - med faguddannet mekaniker Vi fører de fleste kendte mærker og har et stort udvalg af elcykler Alle mærker repareres og serviceres

Tlf. 97 13 13 83 146

Lavhedevej 28 · 7500 Holstebro www.hhd.dk · mail: post@hhd.dk

Brug for en dyrlæge? Haderup Kirkehus

DYRLÆGER Brug for en dyrlæge?

Dyrlægehuset Aulum Dyrlægehuset Aulum Dyrlægehuset Aulum Dyrlægehuset Aulum – Industrivej 16 7490 Aulum – Tlf. 73709910 – www.dh-aulum.dk

Dyrlægehuset Dyrlægehuset Aulum Aulum –– Industrivej Industrivej 16 16 7490 7490 Aulum Aulum –– Tlf. Tlf. 73709910 73709910 –– www.dh-aulum.dk www.dh-aulum.dk


HANNES DYREKLINIK Vinderup & Haderup

Tryghed for dyr og ejere i rolige, venlige klinikomgivelser Tidsbestilling på tlf. 97 45 20 15 eller www.hannesdyreklinik.dk Herningvej 3 · 7540 Haderup info@hannesdyreklinik.dk · www.hannesdyreklinik.dk

EJENDOMSMÆGLERE Karsten Dahl Jensen

HENNING SØRENSEN EL A/S

GOD SERVICE DØGNET RUNDT

Parkvej 2 · 6971 Spjald

97 38 15 66 WWW.JENSBYSKOV.DK

Ejendomsmægler MDE

kdj@edc.dk · Tlf. 40 22 10 26

Holstebro

ENTREPRENØRER

Lavhedevej 54 · 7500 Holstebro Tlf. 97 41 15 00 · www.edc.dk

Feldborg Kirke

EL-INSTALLATØRER

AULUM

Entreprenørforretning Alt entreprenørarbejde udføres med: • Gravemaskine • Rendegraver 4WD • Gummiged 2,4 m3 • Volvo dumper • Mini gravemaskine

• Separering af kloak • Nedsivningsanlæg • 3-kammertanke • Kloakering ved byggeri • Markvanding • Dræn og grøfter • Søer og damme Erhverv

Aut. kloakmester

Finn Bach

Nørskovvej 12 · 7490 Aulum

20 27 65 38

www.aulumentreprenor.dk

Alt i el-arbejde udføres…

Stort udvalg i hvidevarer, belysning og el-apparater…

El-HansEn aps Danmarksgade 30 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 82 (døgnvagt)

Hav

eanlæg Entreprenør til nybyg Børge Ørgård ApS

Åbyvej 2 · 7490 Aulum

Tlf. 54 55 96 96 www.borgeorgaard.dk

Rubrikken fortsættes næste side

147


G Godthaab E Entreprenørforretning ApS – Spuling og vedligehold af dræn og grøfter – Anlægsarbejde – Nedbrydning – Jordarbejde

ENTREPRENØR LARS LOHSE ApS Dræningsarbejde - spuling af dræn…

TLF. 2230 5116 www.entreprenor-lohse.dk

Telefon 40 95 25 65 www.godthaab-entr.dk

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen v/ Jimmi Jakobsen

Hvedevej 12 · 7490 Aulum

Tlf. 29 40 26 43

HADERUP MURER OG ENTREPRENØR Egon Truelsen O. Høstrupvej 3 7540 Haderup

Tlf. 21 25 79 85 haderupmurer@mail.dk

Erhverv

Valmuevej 4 · 7490 Aulum Tlf. 24 26 61 99 k.sonderborg2020@gmail.com

148


FLISHUGNING

Hodsager Maskinstation

■ Entreprenør ■ Vognmand

• Flis sælges • Flishugning • Naturpleje

Bjarne Christiansen

aut. kloakmester Leif Linding Olesen Tlf. 2049 4854

Præstegårdsvej 27 · Timring · 7480 Vildbjerg Mail: flis@post.tele.dk · Tlf. 21 25 27 29

FLYTTEMAND

Den lokale Flyttemand Fladerne 3 · 7540 Haderup

Kontakt Svend:

21 66 04 81 dinflyttemand.dk

ERHVERVSUDVIKLING

• Private flytninger • Firma-flytninger • Firmakørsel • Flyttekasseservice • Klaver- og flygelflytning • Uforpligtende tilbud! • 35 års erfaring

FODPLEJER

Kontakt os på tlf. 2751 2414 Skolegade 32 7490 Aulum Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum · Tlf. 96 41 91 03

v/ Lisbet Pedersen · Statsaut. Fodterapeut Ågårdsvej 2 · 7480 Vildbjerg

Tidsbestilling 97 13 13 64

Erhverv

 KLIP UD

Klinik For Fodterapi

FOTOGRAF FOTOGRAF OG OG PRODUKTION PRODUKTION

FOTOG

FJERNVARME

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 7490 Aulum 97 47 24 15 www.aulumfjernvarme.dk

 KLIP UD

FODTERAPEUTER

www.aulumerhverv.dk erhvervsudvikling@aulum.dk

Alle specialer udføres www.lp-fodterapi.dk

FOTO

AKOBSEN AKOBSEN

A

Åbningstider: mandag til fredag kl. 8.00-12.00

FOTO FOTO&&PRODUKTION PRODUKTION

FOTO

Uden for normal arbejdstid henviser telefonsvarer til vagthavende

Bredgade Bredgade 19 19 7480 7480 Vildbjerg Vildbjerg Mail: Mail: bent@jakobsenfoto.dk bent@jakobsenfoto.dk Mobil: Mobil: +4521628384 +4521628384 www.jakobsenfoto.dk www.jakobsenfoto.dk

B

Mobil: +

149


FRISØRER

FRITIDSCENTRE

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 Man.+ons. 9.00-17.30 7490 Aulum Tors. 14.00-20.00 Tlf. 35116100 1. lør. i hver md. 8.00-13.00

Lad

Aulum Fritidscenter arrangere din næste fest… • Møder og kurser

v/ Gitte Friis Johansen

• Mad ud af huset • Lokaler fra 10-275 personer • Forhør nærmere om muligheder og priser

Frisør med sans for service og kvalitet…

• Udlejning af borde, stole, porcelæn

Tlf. 97 47 37 01

www.afc-aulum.dk . mail@afc-aulum.dk

Kirkegade 8 . 7490 Aulum

97 43 84 10

FYSIOTERAPEUTER

Anette Holmberg

Erhverv

Selvstændig frisør & manager Forever Business Owner

Mobil 21 28 82 29 Salon 97 47 34 66

Hårtotten & Aloe Vera Forever

Danmarksgade 21B · 7490 Aulum www.haartotten-aulum.dk · www.aloeveradrik.dk

Sundhedshuset Aulum

Rugbjergvej 14 · 7490 Aulum · Tlf. 73 70 25 25 mail@aulumfys.dk · www.aulumfys.dk

Vinderup Fysioterapi Nygade 9 . 7540 Haderup Søndergade 54 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 21 21 - bedst mellem kl. 8.00-12.00

Fra Feldborg Kirke

150

info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk Klinik for fysioterapi og træning Vinderup/Haderup


GARTNERE

Gartner

Kiilerich

Benyt genbrugsbutikken

Pleje & Vedligehold • Anlæg • Sprøjtning • Rådgivning • Vedligehold af haver • Beskæring/Træfældning • Kirkegåds-arbejde

Nygade 3 . 7540 Haderup . 42 50 75 40 Åbent lørdag kl. 9.00-13.00

Søren Peter Toft Kiilerich · Tlf. 22 32 14 04 gartnerkiilerich@hotmail.com

Østergaardsallé 5, Aulum Tlf. 91 17 96 35 Åben man-fre: kl. 10-17.00. Lør kl. 10-12.

Kirkegade 14 . 7490 Aulum Haderup Kirke

Tlf. 22 86 69 00

GENBRUG

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Alle mindre håndværkerog haveopgaver udføres

Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook.

Brian Falsig

Erhverv

21 46 54 72

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere, kan vi efter aftale hente tingene.

Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

HANDYMEN

www.dinhandyman.com

HÅRDE HVIDEVARER

Peter Toft 51 37 67 67

Ejnar Hansen 51 21 96 21

151


KLOAK

Tlf. 96106010 • Niels kjeldsens Vej 54 • 7500 Holstebro

Gades Kloak & Anlæg tilbyder bl.a.: TV-inspektion,slamsugning slamsugning og og spuling spuling. • •TV-inspektion, Kloakrenoveringog ognyetablering nyetablering. • •Kloakrenovering Kloakseparering • •Kloakseparering Pumpebrøndeog ogspildevandsrensning spildevandsrensning. • •Pumpebrønde Jord-,gravegrave-og oganlægsarbejde anlægsarbejde • •Jord-, Diversebetonopgaver betonopgaver • •Diverse Materialepladsmed medmulighed mulighed for for • •Materialeplads afhentningog oglevering levering af af sand, sand, grus, grus, m.m. afhentning m.m.

KØRESKOLER

• •Udlejning Udlejningafafmaskiner maskiner og og materiel materiel.

Tlf. + 45 24 75 80 58 Tvedvej 3

info@gadesaps.dk

7490 Aulum

www.gadesaps.dk

MALERMESTRE

Helles - Kvalitet i højsædet

Helle Lærke Hansen +45 61 16 48 33 hellesmalerfirma@gmail.com Vognstrupvej 2 - 7550 Sørvad

KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER

• Montage opgaver • Hvidevareservice

Tlf. 4053 7142

Bjergbyvej 13 · 7830 Sevel · www.bjergbymontage.dk

152

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

Erhverv

Fra Grove Kirke


MASKINSTATIONER

61 10 09 97 Søndergade 5 7480 Vildbjerg

Man., ons., tors., fre. kl. 15.00-17.30 Lør. kl. 10.00-12.30 · Tirsdag lukket

Aulum Maskinstation v. Mogens Frederiksen Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Bil 40 32 15 99 Tlf. 97 47 20 25

MASKINHANDLERE

Vredo Danmark www.vredodanmark.com Buntmagervej 28 7490 Aulum

ERLING KJÆRS

MASKINSTATION • Alt i landbrugsarbejde udføres

+45 97 49 65 11 • Import, salg og service af Vredo’s produktprogram • Salg af nye og brugte maskiner – speciale indenfor gylle • Service og reparation af landbrugs-/entreprenørmaskiner • Fremstilling af hydraulikslanger

• Fældning / flisning af træ Røddingvej 5 · 7480 Vildbjerg www.maskinstation-erlingkjaer.dk

97 13 10 69

MURERMESTRE

r for små

Ingen opgaver e

Erhverv

Anders Chr. Pedersen Koldkurvej 9 Sdr. Resen 7470 Karup

97 45 27 69 51 88 80 77

E-mail: acpm@live.dk

Rubrikken fortsættes næste side

153


HADERUP MURER OG ENTREPRENØR Egon Truelsen O. Høstrupvej 3 7540 Haderup

Murerfirmaet

Barslund & Gasseholm ApS

Tlf. 21 25 79 85 haderupmurer@mail.dk

Bødkervej 12 . 7490 Aulum

Tlf 97 47 27 23 Bil-tlf. 24 28 20 74 post@aulum-murer.dk www.aulum-murer.dk

Vi lover godt håndværk og er omfattet af MØBLER

BILBERG

ALT I BYG & ANLÆG V/ J A N B I L B E R G JAN@BILBERG.DK

SNEPPEVEJ 3 74 8 0 V I L D B J E R G

T L F. 8 1 7 2 8 0 3 0 CVR 22 01 41 45

Murerarbejde udføres Erhverv

Nybyggeri, tilbygning, flisearbejde eller reparation. Tilbud eller timeløn.

BJERGBY-HADERUP MURERFORRETNING APS

v/ Dann Ørskov Karlsen · Hedevej 1, 7540 Haderup Mobil 28 18 26 96 · bhm@jubii.dk

Kirkemodel i Feldborg

154


PENGEINSTITUTTER

Danmarksgade 28 · Aulum · Tlf. 89 89 37 00 jyskebank.dk

PORTE

INDUSTRI- & GARAGEPORTE Den Røde Plads 2 · Holstebro 9610 9500 · www.landbobanken.dk

Salg, montage & service af alle:

Mere end 30 års erfaring

PORTTYPER BRANDPORTE LÆSSEBROER SLUSER

v/ Villy Højmark Hodsagervej 70 . 7490 Aulum

www.vhportservice.dk

Tlf. 97 47 64 48

Fra Hodsager Kirke

www.vhportservice.dk

RADIO OG TV

✔ Sammen finder vi det fjernsyn og

Reparation på eget værksted

den tv-pakke, der dækker dine behov

Jeg er tilfreds, når du er tilfreds!

Erhverv

Mere end 30 års erfaring

✔ Jeg sørger for montering i dit hjem ✔ Jeg sørger for indstilling af programmer ✔ Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. ✔ Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn ✔ Forhandling og service af Norlys ✔ Salg og service af radio, tv, parabol og antenner ✔ Udlejning af projektor, lærred og lydanlæg Vildbjerg RADIO & TV v/

Levering og afhentning

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

155


RENGØRING

SKILTE OG DESIGN

RENGØRING ● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring ● Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

jyda sign

Skilte

Bildekoration

Roll up

Design

Bannere

Tryksager

Vævervej 40 | 7490 Aulum | 9747 3766 | jyda.dk

Lasse’s Vinduespolering Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Altid klart glas...

STENHUGGERIER

Herning Gravstensforretning

REVISORER

Alt i natur- og gravsten v/ stenhugger

Ove Skinnerup Valeursvej 3-5 7400 Herning

ANKER HØST registreret revisionsaktieselskab

skab

Tlf. 97 18 88 30

Østergade 12 | DK-7400 Herning | Tlf.: +45 97 12 13 77 | www.ankerhost.dk | CVR: 31 62 65 36

+45 97 12 13 77 | www.ankerhost.dk | CVR: 31 62 65 36

www.herninggravsten.dk

Medlem af

REVISORGRUPPEN Medlem af

MidtVest

REVISORGRUPPEN

MidtVest Medlem af

Bjarne Møller

REVISORGRUPPEN Henning Nielsen

MidtVest

Arne Thorhauge Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Erhverv

Fra Hodsager Kirke

Lund

Christiansen I/S

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Lund Christiansen I/S Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 Lund Christiansen I/S Registrerede revisorer F.S.R

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Tjørring Hovedgade 65 65 .. 7400 7400 Herning Herning Tjørring Hovedgade Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 Tlf. 97 26 26 86 86 86 86 Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 www.lund-christiansen.dk

156

Hodsager Kirke


TANDLÆGER

Få gode råd om tandpleje - så får du bedre råd til alt det andet Østergade 5 | 7490 Aulum | 97 47 21 85 www.tandlaegerne-aulum.dk

TAXAER

Tommys Taxi i Aulum Tlf. 97 47 14 00 8 pers. bil. Syge- og handicapkørsel udføres

Grove Kirke

TRAKTORVÆRKSTEDER

Langgade 33 · 7550 Sørvad

TRÆFÆLDNING Ring for tilbud:

41 82 63 00

- også i weekenden • Fældning af vanskelige og farlige træer • Topkapning og beskæring • Stubfræsning • Fuldt forsikret • Billigt og effektivt

Aulum Kirke

www.midtjysktraefaeldning.dk

Erhverv

TRÆEMBALLAGE

Drejervej 11 7490 Aulum hbs@vjte.dk Tlf. 97 83 26 66 www.vjte.dk

157


TØMMER OG TRÆLAST

Nålemagervej 11 DK-7490 Aulum www.k2komposit.dk

Tlf. 70 60 53 90

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

TØMRERMESTRE Alt tømrerarbejde Alt tømrerog anlægsarbejdeudføres udføres

v/tømrermester Kim Trøstrup Andersen

› Skjerkvej 3

7490 Aulum

› http://aulumbyg.dk

› Mobil 25 57 08 38 › E-mail kim@aulumbyg.dk › CVR-nr. 32395929

Erhverv

fRITIDSHUSE PARCELHUSE INDUSTRIHALLER ALT I RENOVERING

fRITIDSHUSE PARCELHUSE

INDUSTRIHALLER ALT I RENOVERING

158

21 83 62 28

21 83 62 28


VINDUESPOLERERE OG -PUDSERE

Godt håndværk

RENGØRING

til fornuftige priser

● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring

Godt håndværk til fornuftige priser

Godt håndværk

● Specialopgaver indenfor rengøring

Tlf. 51 22 61 31 • Mail: dan@dkj-toemrer.dk

til fornuftige priser

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering

Tlf. 51 22 61 31 • Mail: dan@dkj-toemrer.dk

Nygaard Tømrer & Beton ApS

Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

v/ Ole Nygaard Trehøjevej 25 - Vildbjerg

Tlf. 20 94 15 15

Vind Kirke

VOGNMÆND

Ole Karlsmose & Søn I/S Erhverv

Al vognmandskørsel udføres ✓ Levering af sand, sten, grus og støbemateriale ✓ Pallegods ✓ Container udlejes Nålemagervej 5 · 7490 Aulum Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20

97 47 31 91 Rubrikken fortsættes næste side

159


VVS-INSTALLATØRER

DjelD Smede og VVS A/S

Vognmand Brian Nielsen • Aulum

Smed vvS energi- og laStbilService ➤

Sevelskovbyvej 2 · djeld · 7830 vinderup

Tlf. 97 44 80 73 · www.djeldsmed.dk

40 26 24 96

• Grise- og kreaturkørsel • Containerudlejning • Sand og grus leveres

www.brianvognmand.dk

 Varmepumper  VVS-installationer  Smede-arbejde Lyngtoften 4, Hodsager  Markvanding RK 7490 Aulum BEMÆ  Blik-arbejde Y N T: 97 45 61 33 E S S E R  Fjernvarme info@guldhammer.as AD  Fastbrændsel www.guldhammer.as  Stokerkedler  Gas- & oliekedler

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 . Timring · 40 37 97 54

97 13 24 22 www.timring-vvs.dk

Aut. VVS- og varmepumpeinstallatør Erhverv

VILDBJERG-LJØRRING SMEDE og VVS ApS Aut. VVS-installatør

Alt i • VVS • Blik • Jordvarme

Feldborg Kirke

160

• Luft til vand • Boligforbedringer • Gas- og stokerkedler

97 13 19 00 Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg

www.vs-vvs.dk

info@vs-vvs.dk


Adresseregister Abildholtvej

Hogager, 7500 Holstebro 10 10

Hingebjerg Thomas Hingebjerg Jeanette

Ahornvej

Feldborg, 7540 Haderup 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14

Reenberg Dennis Reenberg Lars Lundhede Jane Kozlowska Agnieszka Kozlowski Waldemar Mroskowiak Bogdan Davidsen Kim Davidsen Bettina Mikkelsen Laila Jensen Michael Nielsen Karen Nielsen Per Sitarska Izabela Sitarski Emil Jeppesen Pia Jeppesen Carsten Danielsen John Jensen Dorit Hølmkær Tove Hølmkær Per Jensen Ivan Jensen Inger Pedersen Christina Albertsen Jørgen Sørensen Anette Sørensen Erik

Anemonevej 7490 Aulum

Kristensen Bente Christensen Kåre Jensen Nick Madsen Inger Poulsen Knud Pedersen Wieslawa Hamid Buseina Andersen Heino Williams Monique Christensen Rowena Christensen Paul Henriksen Niels Henriksen Louise Langdahl Rasmus Bundgaard Sara Vestergaard Lasse Lauridsen Arne Nielsen Kirsten Tellefsen Kenn Andersen Ejvind Madsen Ryan Ormstrup Niklas Helms Anne Andersen Kim Kristensen Maria Josefsen Jannick Borghus Mark Tolstrup Michael

Nielsen Lilli Hjort Sten Staunstrup Maja Staunstrup Helle Nielsen Beata Valentin Mikkel Thirstrup Helle-Vibeke Nielsen Lars Koss Mikkel Christensen Patrick Mozolová Emília Kristensen Majbritt Kristensen Thomas Jespersen Peter Steffensen Claus Juncher Nicklas Jensen Kathrine Pedersen Eva Hald Benny Jul Henrik Ravnholt Rigmor Arnesen Ann-Hild Simonsen Jens Christensen Daniel Pedersen Else Nielsen Martin Laursen Anne Rasmussen Anders Bredgaard Michael Pedersen Tove Bech Alex Sørensen Jens Frello Mette Kristensen Brian Jensen Gert Jørgensen Pia Frost Ailema Bech Morgan Bech Daniel Væggemose Gitte Sørensen Michael Pedersen Michael

3 3 4 4 5 5 7 7 8 8 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 21 21 23 25 27 27 29 29

Laursen Regitze Laursen Jørgen Pedersen Søren Pedersen Birgit Ryhl Yngve Ryhl Maren Wind Preben Kristensen Conni Jensen Wilton Jensen Annemette Jakobsen Hilda Pedersen Freddy Brunbjerg Jimmy Ratnam Geerththana Christensen Maria Holmegaard Lene Holmegaard Thomas Nielsen Henry Nielsen Jytte Nielsen Harry Christiansen Morten Christiansen Anita Nielsen Susie Nielsen Kurt Jeppesen Frits Jeppesen Evy Teilmann Frey Teilmann Elsebeth Jørgensen Knud Jørgensen Karen Thorsen Sten Kristensen Charlotte Klemensen Ole Klemensen Lotte Laursen Børge Laursen Grethe

Barslundvej

Barslund, 7540 Haderup 1 1

Lykkeskov Emmeli Møller Rune

Asbækhedevej 7490 Aulum 1 1 2 2 2 4 4 6 8 8 8 8

Pupakdee Nuan-Anong Kjærsgaard Karl Høj Claus Jørgen Høj Lene Kerff Høj Lasse Kerff Nowack Mark Østergård Maja Buskbjerg Henrik Nielsen Mikael Nielsen Nanna Nielsen Lærke Middelhede Bettina

Bakkedraget 7490 Aulum 1 1 1 2

Buskbjerg Niels Buskbjerg Vibeke Buskbjerg Jørgen Pedersen Leo

Bellisvej

Bette Sines Vej 7490 Aulum 3 4 4 4 6 6 6

Jepsen Ditte Johansen Cathrine Johansen Werner Johansen Mathilde Døj Tina Nygaard Døj Flemming Aaberg Døj Anja Nygaard

Birkevej

Feldborg, 7540 Haderup 3 4 6 8 8 10 10 18 18 20 20 28 30 30 33 33

Jensen Else Lind Rikke Jensen Else Flæng Emma Kristensen Anders Jensen Lilian Jensen Svend Henriksen Jens Henriksen Karen Rasmussen Vita Rasmussen Jens Bej Pernille Rømer Mortensen Dorthe Mortensen Henning Laursen Karina Laursen Kasper

Birkkjærvej

Hodsager, 7490 Aulum 6 6 7 7 8 8 8 9 9 11 11

Nielsen Jesper Jensen Anja Christensen Lizette Christensen Casper Drozd Mariana Drozd Roman Stanevych Roman Kortbek Claus Kortbek Gitte Agerskov Jeanette Agerskov Kenneth

7490 Aulum 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9

Jensen Steffy Hornshøj Jens Hornshøj Hanne Sørensen Kristina Pedersen Bent Johansen Tina Sørensen Ove Pedersen Tanja Agergaard Jakob Larsen Emil Høgh Niels Høgh Ulla Sakariasen Henrik Sakariasen Dorthe Sakariasen Nikolaj Pedersen Else Pedersen Poul

Bjergmosevej 7490 Aulum 1 1 7 7

Mouritsen Ellen Jensen Christoffer Agerskov Henriette Agerskov Niels

Adresseregister

1 2 a 2 a 3 a 3 b 3 c 4 a 4 b 4 c 5 a 5 a 6 a 6 a 7 b 7 c 7 c 7 d 8 a 8 b 8 c 9 a 9 b 9 b 10 a 10 b 10 c 11 a 11 b

11 c 11 d 12 a 12 a 12 b 12 c 13 a 13 b 14 c 15 a 15 b 16 a 16 a 16 b 17 a 17 b 17 b 18 b 18 c 19 b 19 c 20 a 20 a 20 c 21 c 21 d 22 a 22 b 22 c 23 a 23 c 23 d 25 a 25 b 25 c 27 a 27 c 29 a 29 a 29 a 29 b 29 c

Bjørnkærvej 7540 Haderup 14 14 17

Rasmussen Rikke Clausen Jens Bay Peter Kaptajn

161


Boghvedevej 7490 Aulum 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 13 15 15 17 19 19 21 23 23 23 25 25 25 25 27 27 29 31 31 33 35 37 37 39 39 41 43 43

Nielsen Aase Nielsen Anders Nielsen Gerda Nielsen Gunner Woods Conny Nedergaard Peter Vestergaard Katrine Nielsen Thomas Poulsen Lene Nielsen Heidi Nielsen Jannik Bjerg Sonja Bjerg Preben Overgaard Dan Raunholt Karen Sørensen Villy Sørensen Bodil Hansen René Hansen Susanne Hansen Mathilde Madsen Elna Henriksen Bitten Henriksen Kenneth Poulsen Sarah Jensen Jesper Jensen Marianne Vestergaard Kjeld Andersen Jens Andersen Jonas Larsen Lone Kolling Nicklas Kolling Mikael Kolling Susanne Kolling Casper Christensen David Graversen Sanne Skovgaard Pernille Thangaraj Jayanthi Ramaiah Thangaraj Villumsen Ib Kjærgaard Ole Leding Lene Leding Jesper Rømer Anne-Marie Rømer Jan Dam Maja Simonsen Carina Simonsen Casper

Bredgade

7540 Haderup

Adresseregister

1 1 2 2 2 5 5 6 7 7 7 10 10 10 11 a 11 b 12 12 13 a 13 a

162

Hansen Erika Nielsen Elvar Manga Anna Dalgaard Viggo Jarju Modou Christensen Mona Christensen Åge Künnapuu Jørn Bertelsen Anette Bertelsen Mathias Bertelsen Steen Henriksen Ulla Guldbrandsen Lea Guldbrandsen Palle Poulsen Vicki Danielsen Robert Thomassen Svend Thomassen Lisbeth Matees Mihaela-Elena Matees Emanuel

13 b Ladegaard Susan 13 b Nielsen Tina 14 a Dalgaard Jenny 14 b Bertelsen Joanna 14 c Bertelsen Klaus 14 c Bertelsen Conni 16 Nielsen Preben 18 Pedersen Martin 18 Billeskov Charlotte 19 st Jensen Jørgen 19 st Jensen Ulla 19 01 Zabozhko Tetiana 19 01 Zabozhko Yevhen 20 Bertelsen Niels 21 Damsgaard Benny 21 Damsgaard Sonja 22 Sørensen Tommy 23 Nielsen Flemming 23 Grimstrup Joan 24 Larsen Julie 25 Vestergård Sandra 25 Vestergård Martin 26 Serdiuk Yevhenii Yukhymenko Yuliia 26 27 Krokviak Petr 27 Manolache Vasilica 28 Madsen Britta 29 Wackerhausen Anne 29 Sørensen Per 30 Andersen Martin 30 Nielsen Conny 31 Pedersen Jytte 31 Pedersen Jørgen 34 Olsen Andres 34 Arensman Sandra 35 Nielsen Ruth 35 Nielsen Bent 36 Ben-Ahmed Chedly 37 Bajao Lizelle 37 Stefanache Andrei-Gabriel 38 Martinsen Ingrid 40 Jensen Anna 43 Larsen Frederik 43 Larsen Per 43 Larsen Camilla 44 Lohse Inga 45 Lind Thomas 46 Laier Bettina 47 Nielsen Tina 47 Nielsen Thyra 47 Nielsen Morten 48 st Thalsgaard Cecilie 48 01 Marciniak Dawid 49 Petersen Jette 49 Petersen Stig 51 st Christensen Karina 51 01 Jørgensen Helene 51 01 Pape Magnus 54 st Møller Sara 55 Kirkeby Mie 57 st Aggerholm Jakob 57 01 Knudsen Julie 58 Kofod Karl 62 Møller Jes 64 Blaga Andrei 64 Blaga Mihai 65 Madsen Ingrid 65 Pedersen Holger 66 Ahmeti Albulena 66 Ahmeti Kadri 66 Ahmeti Arta 66 Ahmeti Arian 66 Ahmeti Nurije 66 Ahmeti Valon 67 Perlt Ninie 67 Perlt Mikkel

68 a 68 b 68 c 68 d 68 e 68 f 71 71 73 75 75 77 82 82 85 85 86 86 86 87 88 90 90 92 92 92 92

Halkjær Ruth Lassen Clara Jørgensen Leif Hansen Else Andersen Linda Christensen Ruth Laursen Allan Truong Thi Mortensen Bodil Carlsen Anja Iversen Rudi Jeppesen Louise Lauritsen Vagn Lauritsen Karin Lie Lisbeth Lie Emma Henriksen Britta Henriksen Johnny Henriksen August Rasmussen Jørgen Nielsen Børge Silkjær Jens Silkjær Maria Lauritsen Iben Lauritsen Thomas Lauritsen Anni Lauritsen Laura

Bredvigvej

Ulige nr 3 -11 7400 Herning Ulige nr 17 -19 7490 Aulum Lige nr 6 -12A 7400 Herning Lige nr 16 -72A 7490 Aulum 16 19 24 24 24

Hedegaard Peter Christensen Mette Breinholt Simon Breinholt Penille Ka Lin

Brogårdvej

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 b 6 6 8 8 9 11 11

Kononovych Oksana Fedus Bogdan Kristensen Karin Kristensen Tage Andersen Jes Staghøj Annette Kragelund Benjamin Schnoor Emil Schnoor Ida Schnoor Erik Madsen Vibeke Madsen Jesper Lund Cecilie Gregersen Peder Pedersen Jesper Jensen Henry Jensen Hanne

10 10 11 12 12 17 17 17 19 21

Hansen Tage Hansen Britta Nomanni Lone Poulsen Pernille Poulsen Bjarne Nielsen Bent Brøndberg Daniel Brøndberg Birthe Nielsen Jeanette Pedersen Emma

Buntmagervej 7490 Aulum

Bygvej

7490 Aulum 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 11 11 12 12 13 15 15 17 19 21 23 23 25 27 27 27 29 29 31 33 33 35 35 37 37

Sejbjerg Hanne Sejbjerg Søren Thorsen Lea Mortensen Leif Troelsen Hanne Troelsen Ove Langgaard Gerda Langgaard Aage Stenberg Birgit Stenberg Knud Jørgensen Stine Birkebæk Morten Nielsen Simon Skov Rasmus Nielsen Linda Kristensen Vagn Kristensen Tove Kristensen Eva Kristensen Niels Lund Enrico Frandsen Jens Højgaard Natascha Kiel Kim Fyhring Aksel Blæsbjerg Harry Frederiksen Janni Frederiksen Jakob Mikkelsen Simon Væggemose Søren Væggemose Andreas Væggemose Mona Grønning Dorte Jepsen Bo Jensen Uffe Frederiksen Robert Frederiksen Emmy Damgaard Leif Damgaard Ninna Lassen Benny Lassen Berit

Bødkervej 7490 Aulum

Brohusvej 7490 Aulum 2 2 4 4 5 5

Sundstrup Gitte Sundstrup Søren Jensen Betina Jensen Jakob Risum Jørgen Thomsen Lone

18 18 18

Damgaard Inga Damgaard Jens Damgaard Niels


Bøgevej

7490 Aulum 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 9

Pedersen Rene Bækgaard Peter Bækgaard Inge Sveigaard Helle Jensen Svend Hansen Maria Nielsen René Jakobsen Palle Jakobsen Laurits Jakobsen Jane Frederiksen Johnni Østergård Karina Damborg Anette Thing Lars Thing Mette

Danmarksgade 7490 Aulum

Drejervej

14 15 15 16

Mortensen Kasper Lyhne Hilmer Lyhne Anna Thomsen Gitte

Egelundvej

Ulige nr 7470 Karup J Lige nr 2 -8 7470 Karup J Lige nr 8A-8A 7540 Haderup Lige nr 10 -10 7470 Karup J 1 3 3 3 4 6 8

Lenler-E. Hans-Rudolph Brask Thea Brask Flemming Brask Anna Browne Elisabeth Jensen Peter Haugaard Thomas

Egeskrænten

01

1 2 b 2 b 2 c 2 c 2 d 4 c 5 5 6 a 6 a 6 b 7 10 10 11 11 13 15 15

Søndergaard Ruth Jensen Vibeke Filtenborg Anne Westergaard Majbrit Westergaard Knud Nielsen René Sahl Mathilde Jensen Tina Jensen Mogens Fryland Otto Fryland Birgit Jensen Niels Sørensen Niels Villadsen Nina Villadsen Arne Henriksen Kirstine Henriksen Hugo Lauridsen Maja Lauridsen Torben Lauridsen Kaja

Mikkelsen Jens

Egevej

7540 Haderup

Drosselvej

7540 Haderup 2 2 2 4 5 5 6 7 7 7 8 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14

Sandgaard Jacob Sandgaard Brian Sandgaard Susanne Cholovskyy Vitaliy Møller Bettina Møller Tommy Kristensen Thomas Thonglor Amornrat Grarup Elisabeth Grarup John Graversen Minna Winkelmann Jimmy Mortensen Dorthe Mortensen Mikkel Olesen Preben Ulsøe Martin Ulsøe Freja Eiskjær Mogens Eiskjær Lajla Mortensen Sten Mortensen Marie Duus Henriette

Krarup Gunner Krarup Gerda Madsen Sara Madsen Jesper Pedersen Finn Pedersen Karin Jespersen Maria Jensen Dorte Jensen Karsten Laursen Agnete Laursen Jørgen Laustsen Helle

Elmevej

Feldborg, 7540 Haderup 8 8 10 10 12 12

Bjerggaard Christian Bjerggaard Kim Madsen Kaj Hansen Ulla Bjerregaard Anette Pors-Nielsen Jørgen

7540 Haderup

7490 Aulum 26

5 5 6 6 8 8 10 10 10 12 12 14

1 2 2 2 3 4 5 6 8 9 9

Pedersen Karen Kristensen Ole Kristensen Gitte Kristensen Sebastian Hansen Svend Madsen Lisbeth Bertelsen Edel Hansen Helena Pedersen Allan Larsen Christian Larsen Anna

Eliseborgvej

Feldborg, 7540 Haderup 1 1 2 2 3 3 3 4

Thomasen Jasper Thomasen Berit Hareskov Åse Hareskov Vagn Væggemose Nikolaj Væggemose Johan Væggemose Nanna Nielsen Gitte

Enebærvej

Hodsager, 7490 Aulum 6 12 14 20 22 24 nette 30

Thygesen Samrauy Sørensen Bent Laursen Lisbeth Holdt Nathalie Hildensø Poul Witthøft-Rasmussen AnHansen Folmer

Engbakken

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2 3 4 6 6 7 8 9 9 11

Jensen Karen Krarup Erik Jensen Kim Abrahamsen Leena Kristensen Ulla Søndergaard Niels Spandet Ulla Spandet Tonny Andersen Svend Pedersen Bo Sørensen Svend Førby Ingeborg Nielsen John

Engdraget 7490 Aulum 1 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 6 7 8

Eriksen Dagny Eriksen Dan Eriksen Tobias Nygaard Alis Nygaard Jørgen Hovesen Niels Hovesen Ann Johnsen Anders Johnsen Ella Nagskov Sine Nagskov Esben Nagskov Karin Mølsted Ida Holm Alex

Adresseregister

3 01 Nielsen Ann 7 Kruse Nicolai 9 Holm Gitte 9 Holm Martin st Morre Jens 11 01 Balschmidt Danielle 11 12 st Poulsen Tanja st Jørgensen Casper 12 12 01 Kløjgaard Nicolai 01 Fugl Christian 13 13 02 Olsen Tom 14 Nielsen Nieza 15 Pedersen Lilly 15 Pedersen Johannes 17 Sørensen Jan 17 Sørensen Majken 18 Jensen Julie 18 a Munch Kirsten 18 b Berg Inge-Lise 18 b Berg Mads 19 st Kristiansen Ingelise 19 st Kristiansen Vagn 19 st Pedersen Lilly 19 01 Poulsen Kurt 20 Grønbæk Einer 21 01 Kirkeby Ida 01 Flarup Alex 21 21 a Mikelionis Zydrunas 21 a Mikelioniené Rita 24 Ahm Sara Venø 24 Ahm Nicolaj Venø 01 Dalsgård Sofie 26 01 Kiel Frederik 26 27 Westen Ivan st Jenovias Sebamalai 29 29 st Jenovias Benitta 01 Jenovias Mac 29 31 st Egholm Jill 32 Præstekjær Mickey 32 Nielsen Karoline 33 Hopff Emilie 33 Petersen René 33 Knudsen Kasper 35 b Nakayiwa Elizabeth 35 c Nielsen Susan 35 c Andersen Thomas 35 d Jørgensen Christian 36 Storbank Birgitte 36 Storbank Christian 38 a Buskbjerg Maria 38 b Billeskov Kristina 38 c 1.th Benjaminsen David 38 c 1.th Benjaminsen Juliette

39 Thomsen Palle 39 Thomsen Marianne 39 Thomsen Stine 40 st Lundsgård Margrethe 40 01 Petri Elmo 41 Hald Janne 41 Hald Henrik 42 01 Balle Anders 43 Mikkelsen Knud 43 Mikkelsen Edith 44 a Christiansen Sara Berg Gitte 45 45 Berg Hans 45 a Henriksen Bodil 47 01 Johnsen Allan 48 01 Kolcsar Florina 48 01 Bilibok Gabor 49 Schuster Selinah 49 Schuster Kurt 49 Schuster Noa 50 Kjærgaard Mona 50 Kjærgaard Stig 52 b Christensen Bente 52 d Lauridsen Bente 53 Olesen Lydia 54 Ørskov Simon 55 Lassen Anne 55 Lassen Kenney 56 Gheorghiu Vlad-Alexandru 56 Mihalache Tatiana-Consela 58 st Bünger Stiven 58 st Nielsen Tonny 58 01 Simonsen Michael 59 Fink Henning 59 Bisgaard Pia 59 Vingtoft Peder 62 01 Madsen Per 62 01 Madsen Mona 64 Ahm Marc Brandt 64 Lauridsen Lena 64 Hansen Preben 66 Kristensen Thomas

163


8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 16 16 17 17

Nørgaard Andreas Nørgaard Gitte Borum Anita Børgesen Teddy Amby Kirstine Amby Jens Pedersen Anders Bilberg Niels Bilberg Bente Jeppesen Kaj Jeppesen Conny Ahlefeldt-Laurvig Hans Ahlefeldt-Laurvig Camilla Dahl Ejvind Dahl Anne Kristensen Henning Kristensen Esther

Engvej

7490 Aulum

Adresseregister

2 Kristensen Charlotte 2 Kristensen Flemming 3 Klausen Karen 5 Taulborg Agnes 6 st Jakobsen Maria 6 01 Gelever Oleksandr 6 01 Bondar Mariia 7 Petersen Henrietta 7 Jensen Gert 8 Beres Ildiko-Erika 8 Beres Eduard 9 Lindberg Egon 9 Lindberg Aase 10 st Kristiansen Kasper 10 st Sig Vera Syerske 10 01 Andersen Jens 11 Nissen Nielsigne 13 Jørgensen Carl 15 a Mortensen Rigmor 15 b Lauridsen Troels 17 Nielsen Else 17 Nielsen Allan 18 Adamcová Jana 18 Adamec Josef 19 Schubert Kim 19 Schubert Anne 20 Frahm-Nielsen Laura 20 Frahm-Nielsen Arne 21 Høgh Frida 21 Høgh Hanne 21 Høgh Jesper 22 Væggemose Thomas 22 Væggemose Anne 23 Halkjær Else 23 Halkjær Leif 24 Gade Ulrik 24 Gade Tanja 25 Thomsen Maria 25 Bank Linda 25 Thomsen Sara 26 Laustsen Knud 26 Laustsen Ketty 28 Rasmussen Jesper 31 a Belstrup John 31 b Jakobsen Kurt 33 a Engelbreth Mikael 33 b Knudsen Tommy 34 Wittrup Tanja 34 Wittrup Nicolaj 35 a Christensen Esther 35 b Pedersen Lilly 37 Heiberg Frederik 37 Heiberg Ole

164

37 38 38 39 40 41 41 42 42 44 44 44 45 45 47 47 49 49

Heiberg Karen André Imre-Ervin Andre Annamaria Weltz-Lauridsen Helena Jensen Henrik Pedersen Birgit Pedersen August Rusbjerg Arne Rusbjerg Pia Jørgensen Jørgen Jørgensen Helle Jørgensen Andreas Sørensen Anja Nielsen Jesper Andersen Kåre Andersen Line Bak Knud Egon Bak Anne-Lise

Falkevej

7540 Haderup 3 3 4 4 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 16 17 17 22 22

Svencioniene Kristina Svencionis Raimundas Kristensen Leif Elgaard Ingrid Astrup Gunnar Astrup Ingrid Graversen Charlotte Graversen Hans Boddum Johnny Lyhne Lone Lyhne Kristian Bjerregaard Erik Bjerregaard Lenette Lauridsen Trine Lauridsen Peter Lauridsen Rasmus Vinstrup Peder Wolff Vera Wolff Jens Tølbøl Ida Tølbøl Hans Andersen Brian Andersen Lene Jespersen Anna Andersen Jan Andersen Britta Jensen Jonna Jensen Peder

Feldborgvej

Ulige nr 1 -17A 7490 Aulum Ulige nr 19 -27 7540 Haderup Lige nr 2 -14 7490 Aulum Lige nr 16 -26 7540 Haderup 1 1 2 2 4 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9

Maagaard Miriam Maagaard Simon Andersen Helle Andersen Peter Jensen Esther Nielsen Brita Nielsen Kurt Sørensen Martha Sørensen Anja Sørensen Bøje Sørensen Mathilde Sørensen Magnus van Dijk Douwe van Dijk Koen van Dijk Lammechien

10 10 11 11 13 13 14 15 16 16 16 16 16 18 18 19 19 21 21 23 23 25 26 26 27 27

Stoubæk Lars Stoubæk Theresia Madsen Kasper Madsen Henriette Agerskov Annegrethe Agerskov Frank Sørensen Benny Christiansen Ejgil Henriksen Jens Henriksen Irna Henriksen Rasmus Henriksen Freddy Nielsen Lea Pop-Cotuna Florin-Costel Pop-Cotuna Cornel Trankjær Elin Sundstrup Olav Rørsig Karl Rørsig Vanda Madsen Jacob Nielsen Cecilie Kristensen Susanne Eskildsen Jens Eskildsen Hans Muhlig Victor Muhlig Finn

Fladerne

Vistorp, 7540 Haderup 1 1 1 1 2 3 3 4 4 6

Sørensen Diana Sørensen Cecilie Sørensen Caroline Sørensen Torben Hoff Heidi Christiansen Leif Christiansen Lene Vestergaard Carsten Vestergaard Mona Simonsen Marianne

Fredshegn 7490 Aulum 1 a 1 b 1 b 1 c 1 c 1 d 1 e 1 f 1 g 1 h 1 h 3 5 7 9 11 13 13 14 14 15 15 16 17 17

Jensen Henrik Brandt Erik Brandt Annie Dam Søren Dam Tine Lisbeth Troelsen Kaj Bjerregård Lena Breinholt Else Hansen Elsebeth Jensen Jens Jensen Bente Taulborg Ruth Danielsen Mona Rasmussen Leif Jensen Johanne Vingtoft Rita Jensen Edith Jensen Aage Jensen Olga Jensen Villy Kiel Knud Kiel Hanne Kjærgaard Lauge Andersen Jørn Poulsen Hanne

Fynsgade

7490 Aulum 2 2 3 3 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 18 19 19

Sørensen Dorthe Pedersen Jan Andersen Thomas Andersen Julie Lyhne Nicolai Kristensen Mette Lunding Benthe Nielsen Jeppe Vester Simone Lørup Else Lørup John Nørgaard Heidi Nørgaard Jørn Kiilerich Dorthea Pedersen Brian Grønbæk Jonna Thomsen Inger Larsen Gert Sand Erling Nielsen Lisbeth Bæk Laurits Pagh Stærk Torben Stærk Marianne Kokholm Bo Atanasov Nikolay Ivanova Ivanka Nikolov Nikola Kokholm Frank Kokholm Susanne Larsen Henning Larsen Yvonne

Fårbækvej

Ulige nr 1 -11 7470 Karup J Ulige nr 13 -19 7540 Haderup Lige nr 4 -14 7470 Karup J Lige nr 16 -24 7540 Haderup 1 1 4 6 6 11 12 13 13 14 16 16 18 20 20

Balle Leif Thrane Lillan Koldkur Finn Susic Zekira Hansen Tonny Rasmussen Ib Kucherak Ivan Knudsen Charlotte Knudsen Allan Straadt Nanna Andersen Niels Andersen Lise Andersen Jens Andersen Martin Andersen Andy

Gabsvej

7490 Aulum 1 1 2 2 3 4

Christensen Sara Christensen Steffen Raunholt Ivan Raunholt Hanne Hundsdahl Lena Pika Roman


Gammel Engvej

Gindeskovvej

1 1 3 3 5 5 7 7

3 3 4 4 4 5 5 6 6 8 8 16 17 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 24 31

7490 Aulum

Stærk Henrik Stærk Joan Sørensen Karen Sørensen Erik Bärtel Claus Bärtel Helene Skærbæk Christian Rasmussen Rikke

Gammel Landevej

Feldborg, 7540 Haderup 3 3 3 4 5 5 8 8 9 10 a 10 a 14 14 18 18 c 18 c 20 20 20 22

Bredgaard Vega Bredgaard Ronja Bredgaard Tanja Nielsen Grethe Krogsgaard Bjarne Krogsgaard Laila Nielsen Line Nielsen Henning Rosenkvist John Jensen Heidi Jensen Lasse Nielsen Mathilde Hølmkær Malte Larsen Tobias Nielsen Hanne Nielsen Ryan Pedersen Mogens Kristensen Marie Kristensen Helle Hanssen Eva

Feldborg, 7540 Haderup

Ringgaard Lars Ringgaard Janni Ratajczak Bartossz Szczerbin Arkadiusz Bolka Grzegorz Larsen Lisbeth Birkebæk Jeppe Olesen Mia Kjerulff Nicolaj Kjærhede Martha Kjærhede Jens Svencionis Mindaugas Hyldgaard Mads Hyldgaard Stine Hyldgaard Bertil Hyldgaard Inge Würtz Ingolf Kjøller Leif Troelsen Johanne Troelsen Thomas Mortensen Rasmus Mikkelsen Lucia Andreasen Jens Vinther Trine Christiansen Thorsten Stobberup Maj-Britt Stobberup Klaus Stobberup Kris Knudsen Henry

Granbakken 7540 Haderup 1 1

Agerskov Ninna Agerskov Bo

Gammel Skolevej 7490 Aulum 4 4 4

Petersen Else Petersen Søren Willeberg Louise

Gedbovej

7490 Aulum 19 19 23 23

Meineche Sebastian Christensen Lisa Pedersen Susanne Kilde Niels

Gindeskovgård

Feldborg, 7540 Haderup

Visockis Deniss Skackova-Harcuka Darja Hansen Caroline Hansen Mie Hansen Claus Bundzins Andis Larsen Jens Larsen Bo Tsishkou Yury Larsen Inguna

Hodsager, 7490 Aulum 2 a 2 b 3 3 6 6 8 9 9 10 17 23 25 27 29 31 33 33 39 39

Arestin Linda Jensen Nanna Larsen Evald Larsen Eva Marinussen Dorthe Marinussen Flemming Jensen Peter Thomsen Hanne Jensen Dan Madum Lars Foldager Poul Arestin Stevie Sørensen Thomas Pedersen Inga Rasmussen Henrik Jensen Leif Olesen Leif Olesen Lena Pedersen Henning Pedersen Anna

Ulige nr 1 -13 7451 Sunds Ulige nr 15 -41 7540 Haderup Lige nr 4 -4 7451 Sunds Lige nr 16 -26 7540 Haderup 15 15 16 17 17 19 19 22 22 23 23 26 31 31 35 35

Sangild Erik Sangild Anni Lauridsen Bo Ammitzbøll Dorthe Nørgaard Fritz Christensen Martin Meedom Marianne Nielsen Anette Nielsen Børge Nielsen Viggo Nielsen Frida Thomsen Joe Skovdal Dennis Skovdal Trine Jensen Aase Jensen Jens

Grønbækparken 7490 Aulum 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 25 25 27 27

Andersen Hanne Andersen Torben Nielsen Preben Nielsen Hanne Videbæk Charlotte Videbæk Per st Vestergaard Pernille st Vestergaard Jeppe Agger Mette Agger Kurt Pedersen Lise Pedersen Morten Pedersen Freja Andersen Hans Andersen William Andersen Karin Andersen Filip Eybe Tilde Holdgaard Jacob Hansen Grete Christiansen Irene Christiansen Mads Jensen Lars Jensen Heidi Jensen Malthe Jensen Freja Rasmussen Anne Rasmussen Frederik Rasmussen Troels Hagelskjær Heidi Klemensen Martin Klemensen Camilla Jensen Allan Sørensen Ann Lauritsen Maria Mouritsen Tanja Mouritsen Thomas Madsen Anders Madsen Malene Jensen Katarina Jensen Anders Jørgensen Per Væggemose Svend Væggemose Birthe Pedersen Marianne Pedersen Michael Pedersen Tobias Danielsen Penny Videbæk Lars

29 29 29 31 31 33 33 35 35 37 37 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 49 51 51 53 53 55 55 57 59 59 59 59 61 61 61 63 63 65 65 75 75 77 77 79 79 79 79 81 81 83 85 85 87 87 89 89 91 91 93 93 95 95 95 97 99 99 103 103 105 105 107 109 109

Stefansen Jette Stefansen Malene Sørensen Tommy Sørensen Maja Lyhne Simon Falsig Nina Falsig Brian Stürm Michael Stürm Erica Najbjerg Inger Najbjerg Gunnar Thomsen Berit Thomsen John Kloster Lars Kloster Helene Larsen Maria Hansen Mads Hvergel Kirsten Hvergel Aksel Mortensen Helle Mortensen Emma Mortensen Søren Gade Carsten Schunck Malene Forascu Adina Forascu Patrick Søndergaard Kaj Søndergaard Tina Hansen Mikael Esbensen Louise Esbensen Lars Agerbo Alexandra Esbensen Daniel Krogsgaard Simon Krogsgaard Lone Linde Søren Hansen Rasmus Madsen Louise Jensen Kirstine Jensen Carsten Christensen Irene Christensen Torben Jørgensen Dinna Jørgensen Mikkel Madsen Julie Madsen Henrik Madsen Marcus Madsen Pernille Larsen Christen Larsen Bodil Væggemose Kim Christensen Poul Christensen Maj-Brit Kaspersen Lars Jensen Mette Hvam Dann Hvam Lisa Andersen Peter Vingtoft Birgitte Albertsen Bo Albertsen Louise Pedersen Ebbe Pedersen Sebastian Pedersen Birgitte Uhrlund Helene Kjærgaard Jesper Madsen Ditte Poulsen Marco Nygaard Janni Kristensen Gitte Kristensen Søren Jensen Lasse Jensen Bente Jensen Kaj

Adresseregister

2 2 3 3 3 4 6 8 8 8

Grantoften

Grovevej

165


Grønningen

Grønsværen

1 1 3 3 5 5 7 7 7 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 39 40 40 41 41 43 45 47 47 49 49 51 51 55 55 57 57

2 4

7490 Aulum

Adresseregister

166

Rasmussen Eva Rasmussen Mads Nielsen Nicolai Petersen Carina Nielsen Jannie Nielsen Brian Dejgaard Ole Dejgaard Susanne Dejgaard Simon Brandt Jytte Kristensen Svend Pedersen Ulla Pedersen Vandy Jarnved Kirsten Jørgensen Tove Jørgensen Dennis Brixen Jens Brixen Kristine Antoshkiv Iryna Petersen Jens Petersen Anni Jørgensen Alex Madsen Bettina Thomsen Rene Borg Johannes Pedersen Lene Farcinsen Jonas Jensen Gunnar Jensen Susanne Ehlers Ragna Jensen John Hansen Tedde Andersen Connie Vittrup Harry Vittrup Bente Pedersen Astrid Pedersen Uffe Mortensen Anny Mortensen Jørn Pedersen Esben Vinge Sofie Sørensen Else Larsen Søren Jensen Anna-Lise Jensen Inga Jensen Niels Sørensen Maria Christensen Sune Jakobsen Rita Nielsen Tora Nielsen Finn Mikkelsen Ulla Mikkelsen Allan Troelsen Aase Olesen Finn Juulsen Hans Juulsen Gerda Mariegaard Annelise Graae Palle Pedersen Rikke Dragsbæk Emma Christensen Danni Christensen Pernille Madsen Mads Sørensen Jane Hansen Dorte Hansen Poul Simonsen Lars Krogh Line Stefansen Annette Stefansen Lars

7490 Aulum

Rasmussen Grethe Krogsgaard Knud

Gråsandvej

24 26 26 26 a 26 a 28 28 30 30

Vestergård Britta Laursen Britta Blaabjerg Cecilie Hareskov Martin Nielsen Christine Henriksen Reinold Henriksen Sonja Egeberg Henrik Egeberg Susan

Grove, 7540 Haderup 2 3 3 6 6

Kølbæk Helle Rosgaard Jesper Rosgaard Tina de Nully Lund Henning

Havevej

7490 Aulum

Havrevej

7490 Aulum

Gyvelvej

7490 Aulum 1 2 3 3 4 5 5 6 6 10 10

Thøgersen Jeanette Eskildsen Ella Bech Karen Bech Knud Laugesen Kirsten Lohse Morten Lohse Pia Clausen Carl Clausen Jette Laugesen Jesper Iversen Bodil

Haderisvej

7540 Haderup 1 3 3 4 4 5

Paluszewski Janich Jensen Betina Jensen Preben Eskildsen Jette Thalsgaard Lisbeth Kristensen Ulrik

Hallundbækvej

Ulige nr 1 -15 7490 Aulum Ulige nr 17 -19 7540 Haderup Lige nr 2 -22 7490 Aulum Lige nr 24 -30A 7540 Haderup 3 3 5 6 6 9 9 10 10 11 11 13 13 14 16 16 17 17 18 19 19 20 24

Thorsen Mette Thorsen Erik Jørgensen David Nielsen Nils Frederiksen Karen Poulsen Rune Laursen Dorthe Jensen Jens Jensen Tanja Kokholm Elmer Kokholm Birthe Würtz Benedikte Würtz Alex Jensen Nikolaj Hansen Gitte Andersen Bent Kjær Flemming Kjær Ingrid Mikkelsen Mathias Hvam Bent Hvam Kirsten Hareskov Doris Meldal Finn

1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 13 13 15 15 17 19 19 21 21 23 23 27 29 29 31 31

Kristensen Winnie Kristensen Daniel Jensen Eve Jensen Jens Ipsen Johnny Nielsen Frederik Raahede Gitte Nielsen Signe Nielsen Jesper Vestergaard Lasse Vestergaard Kirsten Johnsen Gurli Kolling Lillian Kolling Lars Subheeshan Babitha Andersen Ida Andersen Thomas Andersen Mette Andersen Børge Andersen Johanne Welander-Raabjerg Erik Andersen Simon Heiberg Caroline Andreasen Jonas Andreasen Stephanie Andersen Simon Mølbæk Anders Mølbæk Lene Jørgensen Rikke Jørgensen Dennis Madsen Jens Madsen Bodil Høgild Jens Godiksen Finn Godiksen Dorte Habekost Gitte Habekost Michael

Hedevej

7540 Haderup 1 1 1 1 2 2 4 4 7 7 7 9 9 11 11

Karlsen Cecilie Karlsen Lærke Karlsen Dann Jakobsen Susanne Serhiienko Roman Serhiienko Alina Laursen Martin Meincke Debbie Gammelgaard Ina Gammelgaard Gert Gammelgaard Tobias Kloster Dorte Kloster Preben Jakobsen Inge Clausen Bent

Herningvej

7540 Haderup

2 Ravnborg Gunnar 2 Ravnborg Gerda 01 Bertelsen Henrik 3 5 a Bertelsen Lucas 5 c 1.tv Kosevych Tetiana 5 c 1.tv Overchuk Oleh 5 c 1.tv Koshovyi Dmytro 5 d Sørensen Michelle 5 e Halkjær Stella 5 f Mundbjerg Lis 6 Andersen Jakob 6 Andersen Thomas 7 Nielsen Svend 8 Andersen Hjørdis 11 Christensen James 13 True Monita 13 True Johnni 14 Crainic George-Catalin 14 Crainic Lacramioara-Ana 15 Pedersen Jeanette 15 Pedersen Pernille 15 Pedersen Johnny 16 Nielsen Erland 20 Ungureanu Elena 20 Taranu Cristi-Adrian 20 Mercas Andreea-Elena 20 Taranu Dumitrita-Camel 22 Borrits John 24 Andersen Brian 26 Stadsbjerg Kim 26 Stadsbjerg Gustav 26 Brødbæk Malene 28 Middelhede Hanne 28 Jakobsen Thorvald 30 Mølgaard Leif 30 Mølgaard Hanne 35 Meincke Niels 35 Meincke Laila 49 Kiel Kirsten 50 Damm Anny 50 Jensen Gunnar 52 Christensen Ib 52 Christensen Britta 53 Pedersen Henrik 57 Jensen Andreas 57 Hjorth Thea 60 Hoff Jacob 62 Andersen Gitte 62 Andersen Svend-Erik 64 Barslund Johannes 64 Barslund Lisbeth 68 Ovsiuk Oleksii 68 Ivanets Oleh 68 Konovalova Tetiana 68 Konovalova Yana 68 a Panchuk Anatolii 68 a Rak Volodymyr 69 Jensen Lone 71 Jensen Hans 71 Jensen Jette 72 Schult Byorn 72 Kunz Michaela 74 Jensen Anton 74 Jensen Ida 78 Jonker Robbert 78 Jonker Johan 80 Jensen Inger-Lise 80 Jensen Jens 81 Cherepenko Sergiy 81 Lavreniuk Vasyl 81 Kryvobok Alla 83 Nielsen Hans 85 Jepsen Søren 85 Nielsen Birgitte


90 90 94 94

Serup Sanne Særkjær Thomas Ebbesen Anitta Ebbesen Ivan

Hessellundvej 7470 Karup J 20 20 20

Jensen Søren Jensen Jette Johansen Emil

Hestbjergvej

Ulige nr 1 -5 7490 Aulum Ulige nr 7 -9 7540 Haderup Lige nr 2 -4B 7490 Aulum Lige nr 6 -10 7540 Haderup 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 8 8 10

Andreassen Troels Andreassen Annette Nielsen Rita Andreassen Vagn Danielsen Renaat Danielsen Palle Petersen Maik Petersen Pernille Jensen Finn Jensen Helle Laugesen Helene Laugesen Anders Graversen Jonas Graversen Gitte Graversen Lærke Graversen Jan Tymchenko Dariia

Hirsevænget 7490 Aulum

Evers-Gross Jette Evers-Gross Stefan Evers-Gross Thue Østergaard Lene Østergaard Anders Mortensen John Grønne Inge-Marie Olesen Ole Kristensen Lise Nielsen Knud Nielsen Irma Nielsen Bjarne Nielsen Mariann Søndergaard Steen Søndergaard Gerda Nielsen Hilda Nielsen Niels Olesen Anne Olesen Finn Brødbæk Line Brødbæk Claus Andersen Brian Andersen Frederik Kiilerich Svend Kiilerich Marianne Mikkelsen Rune Noe Martin Vendelbo Noe Pia Broe Hestø Per Hestø Mari-Ann

Hodsager, 7490 Aulum 30 30 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 42 42 43 45 45 45 47 47 48 48 48 49 50 50 50 50 51 51 52 52 54 54 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 66 66 67 67 69 69 70 70 71 71 72 74 74 75 75

Grønne Nanna Madsen Louise Knudsen Marianne Knudsen Hans Donchenko Dmytro Linchenko Inna Vesterby Karl Vesterby Anna Kjerulff Søren Kjerulff Gitte Esbjerg Bitten Mikkelsen Lars Harmon Maria Harmon Daniel Sandholm Line Sandholm Alex Pedersen Jan Pedersen Ulla Thygesen Ellinor Thygesen Ole Agergaard Ulrik Kiel Kristoffer Kiel Karsten Kiel Helle Jensen Christen Jensen Inge Madsen Janne Madsen Emma Madsen Henning Højland Jesper Tkachova Kateryna Tkachov Valerii Tkachova Nataliia Tkachov Andrii Spanggaard Lærke Spanggaard Lisbeth Ponomarenko Kostiantyn Melysh Valentyn Jensen Mette Jensen Gerhard Hingebjerg Marie Jensen Rasmus Holm Per Holm Birgith Christensen Helle Jeppesen Kim Birkkjær Karen Birkkjær Poul Jeppesen Arne Jeppesen Runa Grønne Didde Grønne Villy Breinholt Inger Breinholt Jørgen Bilberg Jens Bilberg Karen Christensen Jannie Hansen Henning Hald Niels Brødbæk Evald Brødbæk Jytte Hansen Heino Viborg Susanne Sørensen Tina Sørensen Christian Højmark Jette Højmark Villy Damtoft Arne Damtoft Kirsten Josanu Andrei Jespersen Birgit Jespersen Benny Olesen Brian Olesen Lisa

77 79 79 79 79 79 79 81 81 83 83 83

Simonsen Kristian Musat Geanina Musat Iulia Musat Marin-Tudor Musat Doina-Mariana Mikkelsen Peter Musat Lucian Lauridsen Hans Lauridsen Evy Nielsen Irene Nielsen Daniel Eriksen Lasse

Hogagervej

Feldborg, 7540 Haderup 2 3 3 5 5 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 19 19 24 24 26 28 28 28

Johansen Sonja Yde Jette Frisør Lassen Hans Nielsen Mona Nielsen Freja Madsen Dorte Madsen Jens Sørensen Thomas Sørensen Lea Nielsen Tina Nielsen Frans Nielsen Michaella Nielsen Zean Jepsen Julie Nielsen Patrick Nielsen Heidi Madsen Henrik Mortensen Ib Mortensen Hanne Pedersen Karina Pedersen Daniel Pedersen Peter Mortensen Christian Rasmussen Svend Rasmussen Lisbeth Laursen Inge Laursen Niels Andersen Linda Frederiksen Stine Nielsen Susanne Frederiksen Martin

Holstebrovej 7490 Aulum 2 5 a 5 a 6 8 10 10 10 10 11 16 17 17 18 18 19 a 19 b 20 22 22 23 23

Lausen Christian Joensen Morten Joensen Marianne Buchhave Vagn Elkrog Bjørn Jensen Emilie Jensen Lone Jensen Nicklas Jensen Bo Bjerre Simon Jensen Tommy Jepsen Mia Jepsen Heine Nielsen Carl-Johan Nielsen Marie Vestergaard Hanne Sørensen Sarah Madsen Ejgild Simonsen Tommy Madsen Vilna Refsgaard Christian Jørgensen Camilla

Holtevej

7490 Aulum 3 3 3 5 5 5 5 5 a 6 7 7 7 7 7 8 8 13 13 14 14 17 17 19 19 20 20 23 23

Nielsen Anette Nielsen Grete Nielsen Finn Jensen Jeppe Jensen Helle Jensen Per Jensen Freya Helleskov Anders Aae Ejvind Direktør Hundevad Lisbeth Hundevad Claus Hundevad Laura Hundevad Emma Hundevad Julie Knyshenko Denys Knyshenko Anastasiia Jensen Jakob Jensen Hanne Jakobsen Lone Jakobsen Svend Særkjær Jesper Særkjær Lene Sønderbæk Karen Sønderbæk Arne Buskbjerg Ebbe Hoffmann Mette Matsyuk Sergiy Matsiuk Olena

Hoppes Alle 7540 Haderup 2 5

Jensen Karin Østergaard Edel

Hovedgaden

Hodsager, 7490 Aulum 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 18 21 21 21 21 22 23 23 23

st

Dragan Ionut Helmer Jaqueline Kristensen Kim Andersen Gert Mikkelsen Svend Jørgensen Michael Jørgensen Pernille Jørgensen Michelle Jørgensen Katja Hansen Heidi Andersen Betty Evaldsen Brian Evaldsen Maibritt Knudsen Hanne Nielsen Flemming Jensen Søren Pedersen Tove Pedersen Kaj Skram Kasper Mikkelsen Magnus Mikkelsen Jette Marinussen Søren Marinussen Anita Madsen Jytte Pedersen Britta Pedersen Johan Pedersen Emil Pedersen Tobias Fjordside Inga Andersen Elke Andersen Kim Andersen Mathias

Adresseregister

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 13 13 15 17 17 19 19

Hodsagervej

167


24 Olesen Søren 24 Olesen Sinne 28 Swingler Christopher 28 Andersen Jesper 28 Yelizova Maryna 29 st Mortensen Naja 29 01 Wiezowski Dariusz 32 Poulsen Henrik 33 Kovpanets Nataliia 34 Sørensen Finn 34 Sørensen Inge 35 Danmark Pia 35 Danmark Brian 39 c Sørensen Marie 39 d Agger Lilli 40 Mikkelsen Poul 40 Mikkelsen Maren 41 a Nielsen Svend 41 c Madsen Peter 42 Skovgaard Lisbeth 42 Skovgaard Edmund 43 Mechlenborg Michael 44 Vidmontas Vytas 45 Jensen Torben 47 Smolenskas Dovydas 47 Mikelionyte Evelina 48 Nielsen Henrik 49 Dryzhyruk Oksana 49 Dryzhyruk Volodymyr 49 a Knudsen Bente 49 a Knudsen Hans 50 Johansen Janni 50 Halling-Maagaard Erik 54 Forsom Johanne 54 Forsom Ulrik 56 Ardal Iben 57 Pedersen Ejgil

Hvedevej

7490 Aulum 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 17 17 19 19 21 23 23 25 25

Christensen Bodil Christensen Knud Nørregaard Simon Nyborg Tina Bjerregaard Julie Jørgensen Mikkel Jørgensen Jackie Nielsen Oliver Nielsen Danny Nielsen Magnus Lauridsen Anna Svenstrup Jørgen Svenstrup Henny Butnaru Iulian Atelesei Maria Andersen Ida Jensen Vera Jensen Ole Dalsgaard Kurt Sandgaard Poula Andersen Emma Birkholm Jacob Jakobsen Henriette Jakobsen Jimmi Grewy Lennart Svenstrup Jørgen Svenstrup Else Risom Aase Risom Ejgild Østergård Ellen Østergård Peter Hestbech Gerda Hestbech Hans Nielsen Laila Lind Mikkel Lind Mia Baadsgaard Johnny Baadsgaard Grethe

Hovedvejen 7490 Aulum

Adresseregister

2 2 3 4 4 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 20 22 22 22 24 24 24 26

168

Mortensen Erik Jakobsen Mona Andreassen Inge Nielson Ole Nielson Søren Hornshøj Camilla Hornshøj Allan Linthorst Jan Linthorst Jantje Jespersen Vagn Jespersen Mikkel Kristiansen Helle Kristiansen Sine Kristiansen Henning Nielsen Christa Pedersen Jens Svendsen Cilja Nielsen Poul Sejbjerg Lill-Brith Blæsbjerg Ernst Blæsbjerg Ellen Halager Roberto Jakobsen Peter Jakobsen Heidi Jakobsen Thor Vahr Karsten

Høgildvej

7490 Aulum 2 2 4 4

Kiilerich Gert Jensen Anna-Grethe Olldag Kristian Olldag Tove

Højager

7490 Aulum 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12

Lauridsen Hans Lauridsen Mia Simonsen Torben Stefansen Bodil Jeppesen Niels Korsholm-Værens Mikkel Korsholm-Værens Camilla Lauridsen Preben Thomassen Oliver Thomassen Karina Andersen Annette Knudsen Norma Knudsen Erik Nielsen Tina Hansen Andreas Olesen Torben Olesen Birgit Brunebjerg Erik Brunebjerg Mette Høyer Benny

12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 25 26 26 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 36 36 37 37 37 38 38 39 39 41 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 51 51 55 55 57 57 59

Høyer Charlotte Bilberg Maren Lauridsen Karen Lauridsen Asbjørn Pedersen Anette Pedersen Kim Bro Kim Politiass Bro Connie Yvonne Pedersen Sverre Lambæk Ulla Lambæk Kasper Bess Nicklas Andreasen John Bess Jeanne Dalsgaard Bjarne Nielsen Anne Nielsen Per Nielsen Emma Nielsen Bjarne Danielsen Poul Danielsen Didde Wiese Diana Wiese Michael Pedersen Lene Laas Xenia Laas Benjamin Johansen Lars Johansen Gitte Sørensen Leif Bruun Mette Bruun Brian Bruun Anne Villadsen Birthe Lund Niels Stefansen Kenneth Stefansen Lina Simonsen Ellinor Johansen Vivi Danielsen Bodil Nielsen Bjarne Sørensen Lina Sørensen Sofie Sørensen Torben Hansen Finn Hansen Susanne Kjærgaard Knud Bohnsen Svend Bohnsen Dorthe Aaen Nicklas Aaen Lisbeth Aaen Kenneth Andersen Viola Andersen Lars Andersen Mads Rasmussen Cecilie Balle Jonny Balle Gitte Nyrup Mathilde Krarup Kathrine Krarup Bjarne Hede Sonja Hede Frank Olesen Tina Olesen Thomas Andersen Per Svenningsen Tina Andersen Tinne Andersen Gert Nørgaard Jørgen Nørgaard Mie Hansen Ejnar Madsen Esther Jørgensen Jørgen

Højgade

7490 Aulum 1 2 2 3 3 4 6 b 7 7 7 8 9 14 14 16 16 20

Skov Birthe Kokholm Thomas Kokholm Anita Thalund Helle Thalund Chebella Taulborg Randi Rasmussen Tina Bendtsen Dorthe Bendtsen Henrik Bendtsen August Petersen Mogens Pedersen Peder Sejbjerg Christian Sejbjerg Louise Nielsen Stefan Riis Sanne Bork Birthe

Højmosevej

Feldborg, 7540 Haderup 2 2 4 4

Pedersen Winnie Pedersen Tommy Vinther Bitten Blaabjerg Søren

Industrivej 7490 Aulum 5 5

Henriksen Carsten Henriksen Annemette

Industrivej Nord 7490 Aulum 22 22 24 24 26 26

Boel Ella Boel John Jensen Chatrine Vad Martin Vennersdorf Alexander Vennersdorf Jane

Industrivej Syd 7490 Aulum 10 10 10 10

Iversen Helle Iversen Poul Iversen Mette Iversen Simon

Irisvej

7490 Aulum 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8

Geipel Anni Geipel Dennis Petersen Brian Petersen Christian Graae Inge Pedersen Ellen Mathiasen Esther Nørgaard Niels Nørgaard Doris Gade Søren Gade Elsebeth Vestergaard Kathrine


8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 31 31 33 33 35 35 37 39 39 41 41 43 43 45 45

Vestergaard Allan Vestergaard Lone Bæksted Kirsten Bæksted Danny Jakobsen Maria Madsen Kai Madsen Hanne Sørensen Bodil Sørensen Ove Jørgensen Ove Nørgaard Lars Kristensen Søren Kristensen Emilie Kristensen Merete Kristensen Mathias Klemmensen Jørn Klemmensen Anette Ahm Agner Theodor Ahm Susann Venø Nielsen Mikkel Nielsen Søren Jakobsen Tage Jakobsen Anna Østergaard Gunhild Østergaard Flemming Larsen Inger Larsen Gunner Friis Peder Friis Else Skytte Ruth Simonsen Ove Simonsen Ellen Hagelskjær Hanne Hagelskjær Tom Petersen Carl Petersen Hanna Nielsen Bent Nielsen Ingrid

Jens Jensensvej 7540 Haderup 3 3 5 5 6 a 6 a 6 e 6 e 6 f 10 b 14 15 16 16 18

Nygaard Vita Frederiksen Bent Jensen Birthe Jensen Anker Brogaard Lisbeth Brogaard Torkild Søndergaard Hannah Søndergaard Sonni Bønsøe Rita Petersen Anja Slobodianyk Olha Vistisen Ernst Dykhal Yana Dykhal Dmytro Hlechkovskyi Mykhailo

7490 Aulum

1 a Constantinescu Marian 1 a Marcinkevicienè Rasa 1 a 1.th Nielsen Niels 1 a 1.th Andersen Conny 1 Nørgaard Marcus 1 Nørgaard Kirsten 5 Ahm Michael Vestergaar 5 Ahm Sarah Vingtoft 7 Jessen Kenneth 9 Kjærgaard Leif 9 Kjærgaard Karen 11 Storm Benny

27 28 28 29 29 30 a 30 c 30 c 32 33

Buchhave Marie Johansen Emma Pedersen Palle Bach Ann Bach Gert Fjordside Matilde Klausen Iris Kristiansen Brian Stærk Tommy Vegeberg Dorte

Karupvej Jersildvej

7490 Aulum 3 5 6 6 7 7 8 9 11 11 13 13

Jensen Daniel Kleist Gerda Holdgaard Jytte Holdgaard Birger Gade Mia Andersen Mark Skallebæk Bjarne Andersen Patrick Larsen Jeppe Gramstrup Karen-Marie Jørgensen Anja Jørgensen Andreas

Jyllandsgade 7490 Aulum

1 a Lauritsen Mie 1 c Pedersen Jonas 1 d Pedersen Frits 1 e Kjær Kim 3 Lauridsen Arne 3 Lauridsen Helga 01 Jensen Anders 5 01 Agerskov Kevin 5 5 a Jensen Bente 5 b Nielsen Lars 5 b Nielsen Gerda 5 c Hansen Birgit 6 a Korsgaard Tage 6 a Andersen Erna 6 b Jensen Ivan 6 b Jensen Susanne 6 c Jensen Kristen 6 c Simonsen Lisbeth 6 d Dam Johannes Thalund 8 Buchhave Ruth 8 Buchhave Kaj 10 Petersen Lone 10 Petersen Michael 12 Lauridsen Mathias 14 Nielsen Emma 17 Jacobsen Mona 17 Jacobsen Brian 17 Jacobsen Sofia 18 Christensen Maj-Britt 19 Prangsgaard Kristen 20 Neculau Ana-Maria 20 Neculau Razvan-Constant st Funk Mikkel 21 01 Zavorotna Valentyna 21 22 Neesgaard Benjamin 22 Neesgaard Celine 23 Hansen Lise-Lotte 24 Laugesen Flemming 24 Laugesen Henny 25 Knudsen Otto 26 Ahm Henrik Vestergaar 26 Møller Anita

Ulige nr 1 -23 7540 Haderup Ulige nr 27 -83 7470 Karup J Lige nr 2 -26C 7540 Haderup Lige nr 28A-54A 7470 Karup J 1 1 2 4 4 5 5 6 6 8 10 10 10 11 11 11 12 13 13 17 17 18 20 21 22 23 23 23 23 24 24 26 26 29 29 29 32 35 35 36 37 37 38 39 40 40 40 40 43 43 43 43 44 44 54 54 54 54

Bak-Jensen Anne Bak-Jensen Mads Jensen Martin Poulsen Kate Davidsen Rasmus Æbelø Michael Dalum Stine Bakmølle Magnus Bakmølle Josephine Jørgensen Jakob Laursen Linda Laursen Karl Laursen Thomas Partved Karen Tayebwa Humble Buinceanu Vasile-Sergiu Christensen Klavs Jensen Mette Frederiksen Bo Pedersen Lotte Hansen Lennarth Skallebæk Bent Dam Jacob Jensen Martha Bulow Iuliia Jensen Asger Jensen Majbrit Jensen Jørgen Jensen Anna Møller Jan Møller Charlotte Nielsen Malene Olesen Lars Kristensen Lone Kristensen Frode Kristensen Per Lange Christoffer Godsk Lisa Bertelsen Per Straadt David Andersen Anders Andersen Solvejg Clausen Jacob Gelsbjerg Esther Plewa Monika Plewa Robert Flissikowski Grzegorz Gula Tomasz Johannesen Marcus Johannesen Lucas Johannesen Anette Johannesen Per Særkjær Knud Særkjær Jonna Nielsen Pernille Nielsen Winnie Nielsen Mathias Nielsen Ricky

54 a 54 a 55 55 59 59 61 63 63 67 69 69 69 69 71 71 73 77 77 79 81

Sørensen Inge Sørensen Finn Særkjær Emma Særkjær Martin Kristensen Lajla Kristensen Henrik Andersen Bettina Nielsen Kurt Lægsgaard Lilly Gelsbjerg Ove Broholm Signe Broholm Jonas Pedersen Heinrich Broholm Mette Sørensen Klaus Urban Bente Damm Søren Lauritzen Paw Dalgaard Anne Larsen Jørgen Krüger Maurice

Kastaniealle 7490 Aulum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bojsen Anna Kristensen Else Jakobsen Sigrid st Pape Anna st Kristensen Gerda st Najbjerg Edith st Nielsen Anni st Hoffmann Birgit 01 Eriksen Frede 01 Poulsen Vagner 01 Poulsen Gerda 01 Hansen Svend 01 Nielsen Else 01 Nielsen Kristian 01 Jørgensen Edel 01 Nielsen Anna 01 Jørgensen Bodil 01 Jørgensen Hans 01 Jensen Vibeke st st st

Kildevej

7490 Aulum 1 1 2 2 a 2 a 4 4 6 6 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 17

Vestergaard Leo Vestergaard Ulla Svendsen Cecilie Primdahl Daniel Primdahl Heidi Lind Lisbeth Lind Henrik Jensen Helle Lauridsen Kurt Weis Mette Stachelhaus Ole Blæsbjerg Christian Blæsbjerg Eva Blæsbjerg James Petersen Hans Petersen Inger Nielsen Per Larsen Mette Pedersen Bo Pedersen Tobias Pedersen Malthe Pedersen Annette Forsom Jonna Forsom Tage Madsen Villy Taulborg Henning Nielsen Niels

Adresseregister

Jernbanegade

11 Storm Birthe 13 st Andersen Majken 13 st Smed Rasmus 13 01 Staal Ellen 13 a Hansen Else 15 Jensen Laurits 15 Geromo Maria 17 Jensen Kirstine 17 Jensen Helle 21 Volder Ingeborg 21 Ramskov Thomas

169


Kirkegade 7490 Aulum

2 01 Christensen Bodil 4 01 Koefoed-Pedersen Emma 6 01 Raahede Jesper 6 01 Christensen Jacob 10 st Jensen Magnus 10 st Pedersen Sofie 10 01 Rasmussen Brian 15 st Sørensen Thomas 15 01 Ludvigsen Jens 16 Troelsen Allan 17 st Billeskov Niels 01 Porsmose Lene 17 18 a Nissen Flemming 19 Mogensen Kim

Kirkestræde 7490 Aulum 2 2 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

Dølby Thomas Dølby Susanne Sørensen Ulla Østergaard Egon Pinnerup Søren Groth Anna Jensen Inge Jensen Egon Andersen Bent Andersen Anne Bay Svend Aage Bay Karla Bang

Kirkevej

12 13 14 14 14 15 15 15 17 17 20 20 21 21 22 22 24 24 26 28 28 30 32 36 36 36

Kristensen Mette Hansen Daniel Sørensen Erik Sørensen Tina Sørensen Jesper Svejdal Henrik Svejdal Mikkel Svejdal Malene Nielsen Henrik Nielsen Laura Broen Jens Broen Lisbet Mortensen Jan Møldambjærg Dorthe Kjeldsen Erna Kjeldsen Ole Jeppesen Gitte Kaspersen Evan Hansen Lone Mørup Rita Mørup Bent Christiansen Finn Christensen Vera Hornstrup Lea Hornstrup Lone Hornstrup Ebbe

Korsholmsvej

Christensen Jytte Mikkelsen Brian Pedersen Susanne Liltorp Holger Liltorp Lilly Winther Jeanette Pommer Ole Lauridsen Rune

Kløvervej

7490 Aulum

Adresseregister

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12

170

Schmidt Lasse Schmidt Majken Thomsen Willem Thomsen Karina Carlsson Rikke Hansen Jesper Godiksen Anders Godiksen Kathe Berthelsen Johannes Berthelsen Lis Andersen Lasse Christensen Kristian Christensen Ulrikke Mouritzen Regitze Mouritzen Michael Simonsen Bodil Simonsen Eigil Jensen Bo Toft Søren Toft Tina Larsen Børge Larsen Lene Kristensen Michael

7490 Aulum 2 2 2 4 4 4

Pinnerup Lotte Pinnerup Martin Pinnerup Josephine Madsen Poul Madsen Susanne Madsen Sofie

Langbovej 7490 Aulum 1 1 2 3 3 5 5 5 7 7 9 9 11 15 15

Jensen Kristian Jensen Grete Jensen Hans Rigtrup Jens Rigtrup Helle Lauridsen Berrit Lauridsen Mathias Kastbjerg Søren Væggemose Erling Væggemose Solvejg Langbo Anna Langbo Martin Namutebi Shamim Mortensen Britha Pedersen Poul

7490 Aulum 1 1 1 2 2 4 5

Sørensen Laura Sørensen Randi Sørensen Jens Nørkjær Tove Nørkjær Erik Frederiksen Jannie Sander Lasse

7540 Haderup 1 3 3 7 a 7 a 7 b 9 11

Kærgårdvej

Korsholmsvænget 7490 Aulum 3 3 5 5

Kristiansen Svend Kristiansen Lisbeth Kloster Martha Kloster Johannes

Kronborgvej 7490 Aulum 1 1 1 2 2 2 2 5 5 7 7 12 12 18 24 24

Kulvej

Rasmussen Anna Lundsgaard Randi Sørensen Brian Madsen Søren Madsen Ida Madsen Viktor Madsen Jette Steffensen Allan Jensen Lisbeth Kjelde Brian Kjelde Lilian Arensman Heike Arensman Marinus Mathiasen Camilla Rasmussen Anne Johansen Marc

7490 Aulum

Langgade

7540 Haderup 2 2 2 6 8 9 10 10 13 13 13 16 18 18 20 20 21 23 23 24 24 25 25 27 27 28 29 30 30 30 31 31 33 33 33 34 34 36 36 37 37

Graversen Bent Graversen Tina Graversen Stefan st Nielsen Per Laustsen Nina Jensen Søren Toft Dennis Jensen Lotte Birch Jakob Birch Connie Rasmussen Mia Andersen Jens Troelsen Karen Troelsen Vagn Bertelsen Camilla Bertelsen Simon Hyldgaard Kenneth Jørgensen Peter Jørgensen Elizabeth Nielsen Henning Nielsen Anny Nielsen Henning Johannesen Jeanette Lauritsen Kurt Lauritsen Solveig Lynghus Inge Klemmensen Karin Pedersen Matilde Kehlet Bjarne Kaalund Astrid Pape Steen Pape Inge Madsen Charlotte Madsen Kim Hingebjerg Magnus Kjeldsen Jens Kjeldsen Bente Larsen Morten Larsen Liselotte Simonsen Britta Simonsen Benny

41 42 43 44 44 45 45 51 51 53 53 54 54 56 56 58 58 62 62 62 a 62 a 64 64 75 75 77 79 79 80 82 84 84 86 88 88 90 90

Madum Lone Svalgaard Frank Kjems Daniel Jakobsen Nils Kristensen Maibritt Jensen Jan Eriksen Jette Jørgensen Sheila Jørgensen Jesper Sørensen John Abate Caroline Frederiksmose Chris Matsumuto Victoria Stücheli Anni Stücheli Lea Holm Kalle Holt Kirsten Dyrberg Bent Dyrberg Lis Nielsen Morten Jensen Simona Mortensen Aksel Mortensen Dorte Mundbjerg Manny Mundbjerg Ove Rønning-Bæk Ragnhild Andersen Anne Pedersen Kasper Haagensen Peter Ølgaard Birgit Farsinsen Louise Farsinsen Daniel Grzeskowiak Robert Coe Simon Mortensen Josephine Krigbaum Klaus Krigbaum Ann

Lergravvej 7490 Aulum 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 22 22 23 24 24 25 25

Nielsen Benny Kuznecovs Viktors Stepanovs Juris Stepanova Rita Hansen Jonna Hansen Henning Holm Helene Holm Peter Aaberg Irene Andersen Bjarne Lauridsen Maj-Brith Lauridsen Jens Wiersma Randi Wiersma Hielke Kristensen Louise Jessen Jimmy Jessen Gitte Hansen Merete Hansen Ole Godskesen Sonja Godskesen Tom Dynesen Annalise Dynesen Poul Møller Tove Møller Frank Jespersen Malene Laugesen Sigrid Hansen Niels Krogsgaard Charlotte Krogsgaard Simon Riis Poul Riis Dagmar


Ljørringvej

Ulige nr 3 -49 7490 Aulum Ulige nr 51 -65 7400 Herning Lige nr 8 -48 7490 Aulum Lige nr 52 -56 7400 Herning 3 3 5 5 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 24 26 26 28 28 31 31 32 32 34 34 34 35 37 40 41 41 42 46 48

Nielsen Kaj Nielsen Bodil Madsen Emilie Madsen Peder Madsen Martin Madsen Jonna Troelsen Niels Troelsen Kirsten Jensen Anna Jensen Kurt Hansen Jane Hansen Jesper Køhler Heidi Køhler Patrick Køhler Per Babisz Marek Suksts Artjoms Lauridsen Keld Lauridsen Heidi Lauridsen Jesper Pedersen Helle Nielsen Tommy Nielsen Hanne Nielsen Holger Nielsen Edith Holm Betina Holm Christian Kaastrup-Hansen Mette Aarup-Kristensen Anders Aarup-Kristensen Heidi Rasmussen Vicki Bøgvald Patrick Steffensen Lilian Kirk Alfred Rask Dorte Jensen Kasper Kristensen Bjarne Poulsen Marie Hansen Louise Christensen Søren Meineche Yvonne Johansen Peder Thuesen Erik Thuesen Birthe Henriksen Kristian Sørensen Ingrid Jespersen Paw

Lundbyvej 7490 Aulum

Bredtoft Mogens Bredtoft Helene Hultberg Morten Hultberg Jan Hultberg Gitte Andersen Kent Andersen Mette Kristiansen Gitte Kristiansen Allan Laursen Tina Laursen Ole Laursen Victor Pinnerup Sissel Svalling Jonas Madsen Jacob Madsen Marie Morratz Dorte Morratz Rene Jørgensen Heidi

Jørgensen Brian Kristiansen Bent Poulsen Klaus Poulsen Tonny Billeskov Agnes Olesen Mia Nielsen Kirsten Olesen Stig Olesen Line Junge Jesper Junge Poul Westerblaae Annie

Lundgårdsparken 7490 Aulum 1 1 2 2 3 5 5 6 6 7 8 8 8 9 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26 27 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 36 37 38

Lauritsen Inger Lauritsen Verner Nielsen Esben Nielsen Lis Petersen Grethe Lauridsen Niels Lauridsen Mona Laustsen Karin Laustsen Karl Kristensen Karen Eriksen Claus Eriksen Magnus Eriksen Elise Graversen Jakob Wiersma Jelle Nielsen Viktor Jakobsen Laila Jakobsen Heine Jensen Rosa Holdgaard Lis Mikkelsen Aage Mikkelsen Greta Johnsen Mimi Johnsen Carl Andersen Poul Pedersen Jens Hedegaard Egon Hedegaard Elin Jacobsen Chris Jacobsen Elisabeth Kirkegaard Thomas Kirkegaard Charlotte Boel Corinne Boel Nicolaj Boel John Jønsson Natali Jønsson Dorthe Jønsson Flemming Iversen Max Jensen Torben Nørgaard Susanne Poulsen Mike Holm Cecilie Hornshøj Annisette Hornshøj Kasper Hornshøj Claus Jerup Christian Jensen Daniel Rasmussen Helle Rasmussen Mikael Madsen Lone Sørensen Frederik Lauridsen Dana Jensen Henning Abildtrup Jørgen Abildtrup Gerda Gøtzsche Carsten Gøtzsche Susanne Stoubæk Peder Kristensen Flemming Mathiasen Carsten

38 40 41 41 42 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 55 56 56 57 a 57 b 57 c 57 d 58 58 59 60 61 61 62 63 63 64 65 65 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70 71 71 71 71 72 72 73 73 74 74 76 76 76 78 80 80 82 82 84 86 86 88 88

Mathiasen Jan Pedersen Greta Lisberg Bogi Lisberg Tina Brodersen Diasane Christensen Inge Kristensen Niels Kjeldsen Lissi Jensen Carl Nielsen Rasmus Pedersen Henning Pedersen Karen Kjeldsen Anna Kjeldsen Gunner Damgaard Ole Birkebæk Bente Birkebæk Søren Birkebæk Svend Birkebæk Inger Nielsen Hans Nielsen Lone Christensen Flemming Christensen Dorethe Parasca Doina Marton Agnes Høgh Margit Høgh Rasmus Christensen Finn Thomsen Finn Østergaard Inga Sørensen Peter Espersen Kjeld Olesen Lone Hansen Lilly Troelsen Anne-Mette Nielsen Hans Nielsen Jonna Grønbæk Hanne Sturm Allan Sturm Mariann Kristensen John Nielsen Frank Nielsen Ida Lauridsen Randi Lauridsen Ernfred Lauridsen Tommy Riis Niels Riis Birte Jensen Marianne Jensen Preben Søndergaard Sabina Søndergaard Stefan Pedersen Bettina Jakobsen Dan Jakobsen Isac Jakobsen Lone Jakobsen Elian Jellesø Christina Jellesø Rasmus Christensen Inger Marmurowicz Mogens Hartvigsen Kurt Hartvigsen Doris Dam Emil Nielsen Lis Dam Henrik Elev Christensen Anne-Marie Væggemose Rikke Væggemose Joachim Andreasen Mia Jørgensen Thomas Fjordbak Dominik Kruse Mogens Kruse Lissy Poulsen Anne Lykke Jan

Lundgaardsgade 7490 Aulum 2 2 a 2 a 3 4 5 6 6 8 8 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 19 19 21 21 23 23 23 25 27 27 29

Carlsson Erling Nielsen Anna Nielsen Ulrik Jensen Ellen Poulsen Flemming Madsen Anna Krøjgaard Carsten Macul Robert Grønning Heine Grønning Lene Sørensen Kurt Sørensen Gerda Nielsen Carsten Bone’ Ellen Schmidt Jens Mortensen Astrid Larsen Ruth Sørensen Margit Sørensen Ivan Sløk Inger Lauridsen Agnieszka Lauridsen Brian Beier Morten Beier Lasse Andersen Sara Arestin Kevin Jensen Malene Jensen Per Jensen Markus Jensen Alex Møller Hanne Møller Ole van Ingen Pirette

Lundholmvej

Egelund, 7470 Karup J 2 2 3 3 4 6 6 8

Kærgaard Ulrik Kærgaard Majbrit Madsen Janne Madsen Johnny Rasmussen Kent Hansen Inger Hansen Karlo Sjøstrøm Svend-Olof

Lyngskrænten 7540 Haderup 2 2 3 5 6 6 6 7 8 8 10 10 11 12 12 13 17 17

Byskov Jens Byskov Henny Nielsen Dennis Jakobsen John Thomsen Henriette Thomsen Mogens Thomsen Poul Villadsen Thorkild Mortensen Bent Mortensen Elsa Hauch Ingrid Pedersen Kristian Leander Laila Nielsen Tobias Kristensen Pernille Lemming Ole Hansen John Hansen Margrethe

Adresseregister

3 3 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 14 14 15

15 16 18 18 20 21 21 21 21 22 22 22

171


Lærkevej

Mosevænget

1 1 2 2 3 3 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 14 16 18 20 20 22 22 24 24

2 4 6 6 8 8 10 10 14 14 16 16 18 18 20 22 22 24 26 28 28 30

7540 Haderup

Guldfeldt Morten Guldfeldt Nadia Brødbæk Karen Brødbæk Jørgen Knudsen Jytte Knudsen Carl Gammelgaard Karlo Christensen Helle Christensen Irma Kristensen Viggo Kristensen Alex Kristensen Helle Terkildsen Asbjørn Terkildsen Niels Madsen Heine Madsen Else Sahl Sanne Gustafsson Karina Nielsen Ib Budnik Oleksandr Budnik Inna Jensen Jørgen Jensen Bodil Kristensen Allan Kristensen Irene

7490 Aulum

Femhøj Bodil Madsen Annie Mathiassen Poul-Henning Mathiassen Inge Kloster Ove Kloster Ulla Gasseholm Bent Gasseholm Erna Clausen Ahrendt Clausen Lisbeth Videbæk Hans Videbæk Ellen Nielsen Frode Nielsen Solveig Lauridsen Grethe Kristensen Bodil Kristensen Knud Lauridsen Frida Østergaard Hanne Nørgaard Svend Jensen Doris Kristensen Gunner

26 28 28 30 30 45 45 47

Rønning-Bæk Jesper Hvam Brian Hvam Lene Dam Jens Ole Dam Krista Syerske Pyaskivska Monika Pyaskivskyy Vadym Hammershøi Sonja

Møllestræde 7490 Aulum

6 01 Madsen Søren 10 st Nybo Frederik 10 st Poulsen Marius 11 a Kiilerich Ruth 11 b Nyame Helene 14 01 Jørgensen Katrine 14 01 Jørgensen Rasmus 15 st Barløse Nick 15 01 Kallesøe Ole

Møllevej Mølgårdvej

7540 Haderup

Hodsager, 7490 Aulum

Løvigvej

7540 Haderup 1 1 2 2 2 3 3 4 6 6 6

Kristensen Henry Kristensen Rita Pedersen Rune Laursen Sebrina Hareskov Ruth Poulsen Aksel Poulsen Mona Hvam Jens Kure Ib Høeg Sys Kure Laura

Markedspladsen 7490 Aulum 5 5 12 12

01 01

Jepsen Simon Højgaard Anders Nielsen Bjarne Nielsen Ragna

Markvænget 7490 Aulum

Adresseregister

1 1 3 5 5 7 7 11 11 13 17 17

172

Sokolovskyy Oleh Sokolovska Halyna Rasmussen Tom Fredgaard Peter Fredgaard Lisbeth Enevoldsen Emma Enevoldsen Alexander Bertelsen Mimmi Lauritsen Henning Kristensen Egon Jensen Lucas Jensen Anette

1 1

Jensen Mogens Rendbæk Inger

Natovej

Grove, 7540 Haderup

Mølleparken

Feldborg, 7540 Haderup 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 12 12 14 14 14 15 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 26

Østergaard Krista Jensen Anna Jensen Knud Jensen Else Hansen Jens Hansen Linda Pedersen Erik Pedersen Henny Østergaard Dan Østergaard Winnie Jensen Luise Jensen Michael Henriksen Svend Henriksen Ella Balschmidt Benny Balschmidt Michelle Balschmidt Susanne Hvam Joan Christensen Jannie Christensen Anders Kristensen Søren Sørensen Winnie Sørensen Emilia Kirkedal Kennie Kirkedal Line Jensen Brian Jensen Louise Olesen Matilde Olesen Henning Lauridsen Lene Poulsgård Cecilie Lauridsen Tina Poulsgård Per Overgaard Dorthe Overgaard Thomas Holmgaard Jens Broch Mathias Rønning-Bæk Heidi

1 1 1 a 1 a 3 3

Martinussen Kim Martinussen Lotte Martinussen Grethe Martinussen Arne Hyttel Jim Hyttel Yasmin

Nygade

7540 Haderup 4 4 10 10 12 a 12 b 12 c 12 d 16 16 18 20 24

Wysocka Anna Jakubowski Pawel Jensen Jens Jensen Inger Meedom Børge Dam Grethe Sygehjælper Pedersen Knud Agerskov Inga Jensen Birthe Ringgaard Henrik Sørensen Jutta Troelsen Verner Halkjær Helle

Nygårdvej

7540 Haderup 4

Viborg Inger

Nørregade

7540 Haderup 1 3 7 7 7 9

Petricas Cosmin Jensen Annelise Ipsen Daniel Ipsen Kim Ravn Sanne Pedersen Tune

10 10 11 11 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12 a 12 b 13 13 14 14 15 15 16 17 a 18 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 28 28 29 29 29 30 32 32 34 35 35 36 36 38 38

Lodwick Peter Lodwick Christa Jørgensen Kamilla Hejlesen Jens Hansen Simon Lauritsen Solvejg Lauritsen June Pedersen Mark Hansen Mathias Bay Allan Mekaniker Kristensen Lene Nahnsen Lars Thingvad Anja Egeriis Emma Majgaard Jimmy Handberg Lone Graversen Klaus Rasmussen Ib Hansen Rocia Ebsen Christina Ebsen Jan Lisby Mathilde Lisby Olav Bang-H. Camilla-Louise Bang-Hansen Mark Pedersen Verner Roelsgaard Ralf Horpinich Anastasiia Solomko Oleksii Andersen Ketty Skals Tommy Skals Sannie Højris Jette Jensen Ivar Agerskov Emil Agerskov Tina Agerskov Ken Baggesen Ulla Larsen Anna Akay Kudret Seerup Inge Andersen Vagn Andersen Betty Jensen Dagmar Jensen Niels Poulsen Torben Christensen Dorthe

Nørreholmvej

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 11 13 13 13

Tkachova Tamila Mikkelsen Jesper Sydorenko Rostyslav Sydorenko Nadiia Bjerg Anna Bjerg Jens Kloster Alfred Kloster Lisbeth Jensen Janie Hansen Steffen Groth Annette Groth Joachim Rindom Signe Graversen Per Morthensen Benny Morthensen Sussi Lisberg Louise Jensen Jeppe Knudsen Georg Tskhvitava Oleksandr Bonde Tobias Bonde Jesper Bonde Mikkel


Nørskovvej

7490 Aulum 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Abildtrup Vagn Abildtrup Gerda Andersen Sofie Andersen Morten Mechlenborg Ib Mechlenborg Inger Dalsgård Claus Dalsgård Betina Bach Hanne Bach Finn

Nålemagervej 7490 Aulum 1 1 3 3 5 5 12 12 14 b 14 c 14 d 14 d

Iversen Jes Iversen Stine Gorohovskis Ainars Sokolova Svetlana Karlsmose Bo Karlsmose Erna Hvingelby Liselotte Hvingelby Birger Larsen Alex Skromane Irena Andersen Bjarne Andersen Bodil

Ommosevej

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 14 14 16 16 18 18

Kristensen Allis Kristensen Bjarne Zinglersen Hanne Zinglersen Jens Christensen Jytte Christensen Gunnar Andersen Inga Andersen Jørgen Kristiansen Jens Kristiansen Gudrun Nielsen Majbritt Nielsen Kenneth Bertelsen Grethe Frederiksen Matilde Frederiksen Lene Frederiksen Henrik Stefansen Bjarne Stefansen Inga Hansen Uffe Vindum Sofie Madsen Verner Madsen Solvejg

Rytter Anita Rytter Henrik Henriksen Jonas Henriksen Tina Nielsen Jens Nielsen Emilie Nielsen Birgit

Ravnevej

7540 Haderup 4 4

Laursen Nina Laursen Jens

1 1 2 2

7540 Haderup 3 3 4 5 6 6 7

Truelsen Tove Truelsen Egon Dalsgaard Valerie Meedom Ib Bojesen Susanne Nielsen Henrik Sørensen Svend

Parkvej

7490 Aulum 1 2 3 4

Kristensen Svend Jensen Frede Jørgensen Marie Jensen Karsten

7490 Aulum

Pedersen Viggo Pedersen Ritha Regelink Jantje Regelink Rene

Riskærvej

Vistorp, 7451 Sunds 3 3

Klitgård Solveigh Klitgård Eli

Rolighedsvej 7490 Aulum 2 5 6 9

Sørensen Kim Nielsen Lene Kristensen Kim Larsen Christian

7490 Aulum

Melnyk Yevhen Haagh Jeanett Madsen Linda 01 Larsen Anne 01 Olesen Randi st Østergård Britta st Pelpola Prabath 01 Belstrup Jesper 01 Jacobsen Lonnie 01 Hodzic Mirza Andersen Eva st Pedersen Dorte 01 Larsen Kenneth 01 Dinu Laura 01 Maravalhas Espogeira Agergaard Kirsten Agergaard Frede st Kicermane Marija 01 Nielsen Mia Jensen Erik Jensen Ruth Kristensen Kaj Kristensen Grethe Høgild Margit Høgild Tage Lundgaard Signe Meldgård Lilly Nielsen Allan Madsen Andre Birkkjær Louise Dam Mads Emil Dam Tina Vestergaar Dam Peder Emil Poulsen Chano Wiersma Johannes Wiersma Wietske Nielsen Pia Nielsen Flemming Bank Henrik Christiansen Gitte Karlsmose Tove Grewy Lucas Andersen Janni Andersen Mikkel Andersen Thea Knudsen Nanna Zhao Li Olesen Oliver Olesen Lisbeth st st st

34

Nielsen Tanja

Rotvigvej

7490 Aulum 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 14 14

Andreasen Niels Andersen Karin Andersen Bjarne Troelsen Jesper Troelsen Ninna Skytte Kirstine Skytte Vibeke Skytte Niels Andersen Michelle Riis Jens Jeppesen Michael Støvring Line Støvring Emil Nielsen Birgitte Nielsen Erling Hansen Kirsten Hansen Jørgen

Rugbjergvej 7490 Aulum

4 Knudsen Eva 5 Kjærsgaard Hanne 5 Andersen Jan 6 a Madsen Bjarne 6 b Shytova Tetiana 6 b Kruhletskyi Roman 7 st Mortensen Jesper 7 st Christiansen Julie 7 01 Nørgaard Søren 8 Nørgaard Ingrid 8 Nørgaard Karen 8 Nørgaard Niels 15 Fastergaard Mads 17 Nielsen Ejgil 17 Nielsen Krista-Marie 19 Jacobsen Rosa 21 Thomsen Knud 21 Thomsen Herdis 22 Svendsen Ulla 22 Svendsen Clemmen 23 Jakobsen Birgit 24 Kristensen Liv 24 Korsgaard Jan 25 Zacho Karl 25 Zacho Anna-Marie 26 Lauridsen Helle 26 Lauridsen Kristian 27 Jakobsen Ida 28 Larsen Jesper 28 Madsen Katrine 29 Thorsgaard Anne-Marie 29 Jensen Carsten 30 Frandsen Henny 30 Frandsen Lasse 30 Frandsen Søren 30 Frandsen Magnus

Rugvænget 7490 Aulum 1 2 2 3 3

Ahm Poul Erik Fayad Omar Fayad Najah Nielsen Majbritt Nielsen Gustav

173

Adresseregister

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 13 14 15 15 16 16 16 18 19 19 20 20 21 21 22 24 26 26 26 28 30 32 32

Thomsen Dann Jensen Kai Bundgaard Martin Michelsen Anna Villadsen Niels Birkebæk Eva Birkebæk Leo

1 4 4 6 6

Over Høstrupvej

Lundager Lis Sørensen Henrik Meldhede Margit Meldhede Peder Nørgaard Niels Jensen Marie Knudsen Gunner Knudsen Susanne Jensen August Sørensen Bo Karlsmose Sørensen Otte Mads Raahauge Mathias

1 3 5 5 7 9 9

Ravnmosevej

Nørgaard Tove Madsen Tinus Madsen Cecilie Merrild Christian Merrild Sonja

10 10 12 12 14 14 15 15 16 17 17 18 18

Rosenvænget

Grove, 7540 Haderup

Overgaardvej 7490 Aulum

Ulige nr 1 -11 7480 Vildbjerg Ulige nr 15 -17 7490 Aulum Lige nr 2 -2 7480 Vildbjerg Lige nr 2A-2A 7400 Herning Lige nr 2B-4 7480 Vildbjerg Lige nr 10 -20 7490 Aulum Lige nr 22 -22 7400 Herning

Pilhusevej

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2 4 4 4

Romvigvej


3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 19 21 23 25 25 27 27 29 31 31 33 35 35 35 37 37 37 37 39 41 41 43 43 43 47 47 49 49

Nielsen Jacob Kiel Malthe Kiel Rie Grønning Kirsten Grønning Leif Løjstrup Tom Løjstrup Lene Nikolajsen Martin Nikolajsen Cecilie Jørgensen Kim Nielsen Kirsten Nielsen Jan Jørgensen Ingelise Jørgensen Michael Svejdal Morten Svejdal Emil Svejdal Lise Andreasen Maria Bess Andreas Jensen Søren Jensen Marlene Kirkevang Anders Kirkevang Frederikke Kirkevang Pia Kirkevang Kaare Vingtoft Mogens Vingtoft Manja Lauridsen Gry Lauridsen Kurt Krogsgaard Else Krogsgaard Oskar Schultz Trine Jensen Bodil Koch Lene Dam Malene Skøtt Dam Michael Lauridsen Ragna Lauridsen Knud Hald Anne Christensen Harry Christensen Elisabeth Kristensen Gerda Jensen Randi Jensen Rasmus Jensen Brian Grøn Martha Grøn Benjamin Grøn Tove Grøn Peter Bremland Camilla Frederiksen Marianne Gade Peter Midtgaard Gustav Midtgaard Søren Midtgaard Line Kjeldsen Daniel Kjeldsen Maria Lauridsen Henning Munch Kirsten

Rørkærvej 7490 Aulum 1 1 2 3 3 4 4 4 7 7 9 9 11 11

Jensen Lene Jensen Klaus Kristensen Tonny Greve Karina Greve Mads Jacobsen Caroline Jacobsen Mette Jacobsen Lars Thomsen Aage Thomsen Anne Knudsen Anna Knudsen Niels Lauritsen Ejner Lauritsen Karen

Rørparken 7490 Aulum 12 b 12 c 12 d 14 a 14 b 14 c 14 d 16 a 16 a 16 b 16 c 16 d 18 b 18 c 18 c 20 a 20 a 20 c 20 d 22 22 30 a 30 b 30 d 32 a 32 b 32 c 32 d 34 d 34 d 36 a 36 c 36 d 38 a 38 b 38 c 38 c 38 d

Madsen Alice Mortensen Gitte Morratz Alexander Gotfredsen Christa Pedersen Aase Mosekjær Richard Diallo Mamadi Dalgaard Annette Dalgaard Victor Kristensen Spomenka Lauridsen Tove Jørgensen Allan Linthorst Hendrik Andersen Carina Chenal Jean Hvam Karen Nyborg Niels Kristensen Dan Danielsen Per Bisgaard Anette Bisgaard Thomas Larsen Alice Paulsen Christel Buchhave Nina Møller Anna Hansen Annette Christensen Larisa Nielsen Jan Jensen Marlene Thuesen Tobias Stefansen Tove Johansen Kristian Hjort Svend Høgh Else Garsdal Merete Schulz Julie Jørgensen Carl Hultberg Finn

Adresseregister

50 50 52 52 54 54 56 56 56 58 58 62 62

174

Bruun-Jeppesen Martin Bruun-Jeppesen Lenette Sejbjerg Betina Sejbjerg Kim Rønberg Kristina Rønberg Ole Blæsbjerg Ditte Blæsbjerg Morten Blæsbjerg Susanne Nielsen Jens Nielsen Conny Lauridsen Anna Frandsen Jonas

Særkjær Aage Mullins Edward Pedersen Pia Jensen Ole Andersen Finn Lauesen Hanne Lauesen Torben Biliak Vladyslav

Sjællandsgade 7490 Aulum 1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 9 9 10 11 11 12 13 13 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 26 28 28 30 31 31 33 33

Falsig Dennis Wa Motema 01 Zihindula Sarah 01 Nielsen Peter Stefansen Annie Kilde Jytte Nielsen Per Schousboe Mathias Schousboe Martin Wiersma Anne-Koos Wiersma Maika Poulsen Frede Mikkelsen Karen Nielsen Susanne Klausen Ruth Klausen Flemming Sakariasen Brian Bødker Jens Andersen Stine Kristiansen Carl Bach Villy Bach Elin Nicolau George Nicolau Florica Rasmussen Aase Jensen Jens Jensen Karen Nielsen Vera Poulsen Maria Nielsen Anna Sig Carsten Jørgensen Bente Jørgensen Karsten Larsen Birthe Væggemose Anette Væggemose Hans Fink Jørgen Fink Jette Larsen Susanne Søegaard Jan Søegaard Karina Jakobsen Elisa Jakobsen Lars st

Skavevej

Rørkærparken 7490 Aulum

7 11 11 a 11 a 13 15 15 17

Hodsager, 7490 Aulum

Sandgårdvej 7540 Haderup 1 1 3 3 3 3 5 5 6 6

Pedersen Lilian Pedersen Nikolaj Særkjær Vibeke Særkjær Bjarne Særkjær Sebastian Særkjær Lærke Lejsgaard Susan Westh Rigo Rasmussen Karen Lauridsen Tage

1 1 3 3 5 5

Bertelsen Arne Kongensgaard Bente Jakobsen Michael Jakobsen Inger Rask Else-Marie Andersen Jørgen

Skjerkvej

7490 Aulum 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 7 7 9 9 11 11 13

Jacobsen Karin Jakobsen Kurt Sørensen Lasse Ginderskov Vicki Andersen Lars Christensen Iben Andersen Kim Andsbjerg Melanie Andsbjerg Henry Savitska Uliana Ravletskyi Vitalii Savitskyi Oleg Mykhailyshyn Yuliya Veng Maria Veng Jeppe Laustsen Kirsten Laustsen Johannes Jørgensen Camilla Poulsen Lasse Stærk Henrik

Skolegade 7490 Aulum

2 01 Nielsen Maxim 2 01 Jessen Pernille 2 02 Mathiesen Poul 2 02 Poulsen Ingerlise 2 02 Poulsen Emil 5 st Svendsen Ella 5 st Pedersen Kristen 5 st Slumstrup Esther 5 st Jensen Anna 5 st Madsen Edel 5 01 Pedersen Karen 5 01 Jensen Dorthea 5 01 Sommermark Kirsten 5 01 Pedersen Egert 8 Petersen Kristian 8 Poulsgård Sebrina 10 Bull Susie 10 Poulsen Poul 11 Dunker Cecilie st Jensen Kirsten 12 01 Jensen Mathias 12 12 01 Fiskbæk Laura 01 Alamo de 13 14 st Andersen Arne 16 Mikkelsen Birte 17 Schousboe Jacob 17 Schousboe Pernille 18 Larsen Frank st Fonager Gitte 19 st Fonager Peder 19 20 a Pedersen Susanne 20 b Mortensen Allan 22 Lauridsen Anne 22 Juhl Hans 24 Lauridsen Lissy 24 Jensen Gert 26 a Vestergaard Kamilla 26 b Christiansen Emilia 28 Knudsen Kirsten 30 a Råbjerg Erik 30 a Råbjerg Elin 30 b Laursen Inger 30 b Laursen Bjarne 32 Nielsen Esther 32 Christensen Carl-Børge


Skolestien

Feldborg, 7540 Haderup 1 3 4 9 13

Jakobsen Allan Mortensen Per Kjeldsen Nanna Clausen Grethe Christensen Irene

Skolevænget 7540 Haderup 2 2 6 6 6 b 10 10 11 12 13 15 17 19 21 23 29

Kristensen Else Kristensen Paw Schmidt Jeanette Schmidt Rene Martinussen Suzi Christensen Poul Karred Kirsten Tegllund Ingrid Pedersen Laura Andersen Inga Christensen Jytte Rasmussen Alice Skriver Edith Vennevold Svend Jørgensen Ilsa Knudsen Lizzi

Skovfogedvej 7470 Karup J 2 2 2

Hansen Villy Hansen Anna-Grete Hansen Jørgen

Skovvej

7540 Haderup 1 5 6

Laursen Rene Jespersen Sonja Lohse Lars

Skovvænget 7540 Haderup

Hornbek-Knudsen Nick Hornbek-Knudsen Paulina Larsen Casper Meldhede Aase Jensen Margrethe Jensen Svend Johannesen Tom Johannesen Vicky Nørgaard Jette Nørgaard Hans Handberg Tove Handberg Jørgen Haagensen Oskar Haagensen Lis Svendsby Anni Pedersen Camilla Frandsen Frede Skovborg Turit Wysocka Emilia Christensen Frederikke Jensen Emil Mortensen Bent Baidan Bohdan Veretennyk Anastasiia Baidan Valentyna Jørgensen Jan

Jørgensen Anette Sørensen Michael Lund Jeanette Ringgaard Jack Ringgaard Line Ringgaard Christina Brødbæk Susanne Bertelsen Morten Holst Anita Lynderup Torkild Lynderup Hanne Sørensen Søren Sørensen Anni Skovsted Hanne Skovsted Alex Krautwald Karen Lauridsen Nicolai Ebbesen Jonna Nielsen Frits Nielsen Bente Jonasen Martin Henriksen Nana Jensen Mathias Jensen Bente Jensen Knud Jensen Rosa Jensen Jens Truelsen Martin Truelsen Lisbeth Mortensen Leon Mortensen Birgitte Lundgaard Diana Lundgaard Dennis Poulsen Elly Haagensen Aase Haagensen Jens Østergaard Kjeld Kristensen Bent Kristensen Erna Ringgaard Flemming Øhlenschlæger Lene Jensen Aase Jensen Hjalmar Laursen Anna Laursen Karl Jørgensen Poul Jørgensen Dorrit Andersen Anni Andersen Christian Andersen Aksel Larsen Lisbeth Larsen Kim Lundgaard Ivan Østergaard Knud Østergaard Lene Lauritsen Charlotte Lauritsen Kim Andersen Peter Filtenborg Emma Kristensen Niels

Skyttevej

7490 Aulum 1 1 3 3 3 6 8 8 10 12 14

Vestersager Susanne Vestersager Kim Pedersen Lærke Nielsen Flemming Hulgaard Maibritt Jensen Tanja Kjær Carina Nielsen Ole Olesen Carsten Sander Gitte Nielsen Flemming

Skærbækvej

Stavlundvej

1 1 2 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9

3 4 4 6 8 8 14 14 15 16 18 18 24 24 26 26

7490 Aulum

Meklenborg Diana Hougaard Keld Krarup Peter Toft Carsten Nielsen Camilla Nielsen Kasper Nielsen Camilla Thomsen Jakob Thomsen Henrik Thomsen Susanne Thomsen Julie Laursen Annemarie Christensen Tony Laursen Kim Christensen Kim Christensen Dorthe Hansen Henrik

Smedegade 7490 Aulum 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5

Al Hasan Al Rahal st Olesen Johanne 01 Bak Glen Skyldahl 01 Bertelsen Jens 02 Mortensen Kasper 02 Klavsen Sandra Sørensen Kasper Mølgaard Malene Nielsen Svend Nielsen Else st st

Solskrænten 7540 Haderup 5 6 8 10 12 12

Kjær Lisbet Bootkhumlue Oranuch Kristensen Michael Vestergaard Sebastian Andersen Lisbeth Anker-Møller Jens

Spegbjergvej 7490 Aulum 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 6 8 8 10 10

Andersen Pia Andersen Stefan Jensen Suzan Jensen Niklas Frederiksen Rasmus Frederiksen Mogens Davidsen Ane Davidsen Stine Davidsen Johnny Davidsen Lotte Knudsen Nathalie Pedersen Leif Pedersen Inge Rosenberg Filip Christensen Anita

7540 Haderup

Pedersen Klaus Holm Lise Holm Anders Johannesen Asta Kristensen Peter Madsen Marianne Madsen Ole Madsen Eva Kammersgaard Palle Æbelø Tanja Pedersen Majbritt Pedersen Kurt Andersen Børge Andersen Lisbeth Nedergaard Rikke Pontezis Modestas

Stoubæk Parken

Hodsager, 7490 Aulum 14 14 15 15 15

Sørensen Lis Sørensen Søren Larsen Caroline Larsen Susan Larsen Brian

Syrenvej

7490 Aulum 1 2 2 3 3 4 5 7 8 8 10 10 12 12 14 16 16 16

Fryhstyck Jesse Jacobsen Erik Kiel Anna Nielsen Rasmus Thuesen Stinne Høj Jens Jørgen Madsen Knud-Erik Gøtzsche Poul Finnerup Niels Finnerup Susanne Knudsen Vivi Blaabjerg Michael Thomsen Steffen Filtenborg Maria Sørensen Gitte Andersen Anita Andersen Peter Christensen Cecilie

Sønderagervej

Ulige nr 7490 Aulum Lige nr 2 -36 7490 Aulum Lige nr 36C-36C 7400 Herning Lige nr 38 -56 7490 Aulum Lige nr 56L-56L 7400 Herning Lige nr 58 -68 7490 Aulum 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Pedersen Martin Markowski Jacob Markowski Berit Markowski Lukas Jensen Betina Mathiesen Simon Jensen Ella Jensen Christian Jørgensen Ingelis Andersen Niels Mørup Heino Mørup Christina

175

Adresseregister

1 1 3 5 6 6 8 8 9 9 11 11 13 13 14 15 17 17 19 21 21 23 25 25 25 27

27 29 29 33 33 33 35 35 37 39 39 41 41 43 43 45 47 47 49 49 51 51 53 53 53 55 55 59 59 61 61 63 63 65 67 67 69 71 71 73 73 75 75 77 77 79 79 81 81 81 83 83 85 87 87 89 89 92 92 95


7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 20 22 24 24 26 26 26 28 28 28 30 32 34 36 36 40 40 42 44 46 48 48 50 52 52 56 56 56 58 58 58 58 60 60 62 62 64 64 66 66 68 68

Johannesson Tobias Johannesson Ina Madsen Jesper Hollesen Karen Hollesen Henning Dyrehauge Linda Dyrehauge Oliver Dyrehauge Poul Knudsen Jonna Raahede Torben Mikkelsen Jonas Væggemose Louise Bylow Victor Frandsen Lars Pedersen Tommy Pedersen Doris Jensen Bente Jensen Ole Videbæk Trine Videbæk Jeppe Videbæk Laura Berg Lilian Jørgensen Karl Bro Lisbeth Harreskov Svenningsen Lars Svenningsen Gunhild Svenningsen Line Thinggaard Anders Thinggaard Marc Thinggaard Birte Kirkensgaard Jes Meldgaard Jonas Hansen Claus Hansen Lene Iversen Martin Pryimak Oleksandr Khurdiga Yevgeniya Lyngesen Marianne Pedersen Niklas Laugesen Erling Thomassen Mona Thomassen Henning Nielsen Max Jørgensen Ruth Jørgensen Kaj Melvej Freja Melvej Henrik Melvej Karina Tønning Magnus Tønning Lene Tønning Emilie Tønning Tommy Elttør Lone Elttør Heri Meedom Kasper Meedom Carina Mørk Flemming Mørk Kasper Nielsen Jens Nielsen Ruth Nielsen Jeanette Kristensen Daniel

Adresseregister

Søndergade 7490 Aulum 1 2 2 3 4 5 5 5 7

176

Mortensen Mads Kristiansen Andreas Kristiansen Kitta Thomsen René Stürm Thomas st Andersen Mogens 01 Glowacki Michal 01 Karczmarczyk Aleksandra Dam Bente Elmholt st st

7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 21 21 22 23 30 30 30 30 32 34 34 36 38 38 40 40 42 42 44 44

Dam John Valdemar Looman Frank Looman Johanna Looman Gerhard Looman Suzanne Bertelsen Janni Jørgensen Jonas Jørgensen Katrine Jørgensen Connie Jørgensen Nikolaj Jensen Signe Nielsen Simon Dalgaard Jette Dalgaard Roland Ravnholt Mariane Østergaard Carina Berg Karsten Jensen Katrine Jensen Mikkel Nicholson Stine Nicholson James Dahl Jens Dahl Else Bilberg Tilde Bilberg Lars Jensen Morten Jensen Bianca Kjærgaard Rasmus Zacho Kim Larsen Martin Pinderup Emil Larsen Christina Nissen Else Barnholdt Susi Toft Peter Rolighed Ketty Madsen Hanne Asferg Steen Asferg Vita Schurmann Merete Schurmann Søren Jensen Simon Jensen Cecilia Eriksen Selma Eriksen Finn

19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 36 37 37 38 38 40 40 42 42 44 44

Thissenius Jesper Stilling Kristoffer Ramskov Annelise Ramskov Kaj Debes Tina Debes Thomas Nielsen Victoria Nielsen Allan Madsen Christian Madsen Johanne Væggemose Frode Væggemose Jette Dahl Lars Dahl Sebastian Dahl Heidi Moberg Jytte Hvidbjerg Niels Hvidbjerg Elna Bärtel Carsten Hansen Anne Høj Birthe Høj Kristian Medhjælper Ruby-Svendsen Peder Ruby-Svendsen Litta Raunsbæk Villy Raunsbæk Gerda Hagen Elna Hagen Poul Væggemose Rasmus Hebsgaard Cecilie Hebsgaard Krestine Hebsgaard Peter Kronborg Dennis Kronborg Signe Graversen Lisbeth Graversen Per Nielsen Kurt Nielsen Karen Siggaard Brian Siggaard Lene Christensen Helle Pedersen Bent

Sønder Savstrupvej 7500 Holstebro

Søndermarken 7490 Aulum 1 1 3 3 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 14 14 15 15 17 17 18 18 19

Christensen Edel Christensen Oscar Videbæk Kirsten Videbæk Esben Kiel Tommy Kiel Jette Jensen Karsten Jensen Melanie Jensen Lisbeth Hald Inger Olesen Bent Nielsen Inger Nielsen Frits Lauridsen Uffe Nielsen Harald Nielsen Jette Vahr Erna Madsen John Madsen Karen Nielsen Heidi Nielsen Poul Slot Lea Slot Martin Christensen Grethe Christensen Erling Nielsen Janni

24 24

Andersen Torben Andersen Else

Sønder Skjerkvej 7490 Aulum 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 6 6 7 10 10 10 10 12 12

Mikkelsen Signe Christensen Arne Petersen Rikke Blæsbjerg Martin Blæsbjerg Mads Rahbek Eva Ruenboon Kittiphot Wiersma Mona Tama Chutikarn Suwanpradit Pakapon Ternvig Inge Markussen Arthur Stephansen Lizette Stephansen Mathias Riis Kurt Bredtoft Helle Bredtoft Katrine Bredtoft Lars Bredtoft Frederik Madsen Lajla Madsen Svend

14 14 16 16 16

Conradsen Kurt Thorst Inger Kristensen Jonas Kristensen Malene Kristensen Martin

Taterbakkevej

Feldborg, 7540 Haderup 3 3 4 4 5 5 6 6 12 12

Jessen Jürgen Kjær Marie Mikkelsen Danni Justesen Kamilla Rasmussen Maibrit Poulsen Dennis Pedersen Kamilla Vang Martin Jacobsen Chris Filtenborg Maja

Tavlborgvej 7490 Aulum 1 1 3 3 5 5 7 7 7 7

Rigtrup Hans Rigtrup Tove Stougård Mona Jensen Per Jensen Annette Jensen Poul Sørensen Thomas Sørensen Harry Sørensen Rasmus Sørensen Mie

Teglværksvej

Feldborg, 7540 Haderup 3 3 3 6 9 9 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 19 19 20 20 20 20 24 24 24

01 01 01

Bozek Patryk Bozek Wieslaw Bozek Damian Jensen Linda Bakmølle Vagn Bakmølle Rasmus Troelsen Jens Jakobsen Rita Troelsen Anna Romanyuk Vitaliy Kizyma Bohdana Kharkevych Dmytro Levchenko Kostiantyn Lysenko Vitalii Parfeniuk Maksym Masiuliene Julija Masiulis Tomas Vytautas Masiulis Pedersen Ulrik Pedersen Daniel Pedersen CharlotteTokkes Madsen Dann Madsen Vibeke Jensen Niels Jensen Eva Flugt Frederik Flugt Nicolai Flugt Hanne Flugt Tommy Boeve Gerrit Boeve Maria Boeve Anne


Tjørnevej

Troelstrupvej

2 4 8 8 8 9 a 9 b 9 c 11 b 12 a 12 b 12 c 13 15 15 16 17 19 19 25 25 31 31 31 36 36 38 38 40 42 44 44 48 48 50 50 52

2 2 3 3 4 5 6 6 7 9 9 9 10 10 11 11 13 13 15 19 19 19

7540 Haderup

Brix-Thomsen Morten Jensen Egon Jensen Jørgen Jensen Toke Jensen Susanne Nielsen Elsebeth Madsen Henning Mejnertz Johnny Pedersen Rita Kjær Anna Kloster Ebba Nielsen Klaus Christensen Jack Lauritsen Jens Lauritsen Elsa Andersen Ruth Andersen Gert Visholm Birgit Visholm Erik Meedom Johanne Meedom Finn Hansen Malene Hansen Christian Hansen Torben Jensen Jens Jensen Anne-Mette Hansen Ingrid Hansen Henning Larsen Hans Skriver Agnete Agerskov Dan Agerskov Hanne Apetri Ioana-Manuela Matees Ionut-Vladut Petersen Mogens Petersen Rita Bjerggaard Anne

Toftevej

7490 Aulum 5 5 5

Kiilerich Lea Kiilerich Lars Kiilerich Bitten

Tohøje

Hodsager, 7490 Aulum 8 8 8 8

Rothmann Bianca Rothmann Ronja Rothmann Erling Rothmann Pia

Toppergårdvej

Hodsager, 7490 Aulum

Pedersen Sofie Pedersen Lone Pedersen Emil Pedersen Mikael Frandsen Charlotte Frandsen Josefine Frandsen Peter Frandsen Tobias Dam Mathilde Hjelm Bjerregaard Lasse Lauridsen Martin Lauridsen Anna Christiansen Marianne Christiansen Ole

Bartel Gitte Bärtel Per Birkedal Anders Birkedal Marianne Fyhring Anders Vindum Jesper Knude Niels Knude Tove Markvorsen Janne Nielsen Nikolaj Nielsen Jan Nielsen Kiss Bitsch Jesper Bitsch Sofie Pedersen John Pedersen Lillian Nielsen René Nielsen Jonna Svenstrup Verner Risom Laila Risom Carsten Risom Nicolai

Tusbækvej

7540 Haderup 3 4 5 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 17 17 18 19 21 21 22 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 a 30 a 30 a 32 32 a 33 34 34 35 39 42 42 43

Pape Stine Christensen Anna Andersen Jan Berthelsen Jeppe Rusbjerg Bettina Larsen Allan Christensen Kirsten Rahbek Jens Nielsen Frits Flarup Bo Flarup Sanne Flarup Tove Sandal Mette Knudsen Michael Jensen Hanna Jacobsen Michael Jacobsen Margrethe Hareskov Claus Jensen Rita Laursen Ib Laursen Rigmor Sørensen Christian Hodzic Dina Schmidt Marie Nielsen Anette Lauridsen Leo Østergaard Jørn Østergaard Maryann Søndergaard Nicoline Søndergaard Pratheep Hansen Bente Hansen Jan Poulsgaard Henning Poulsen Kevin Hansen Susanne Hansen Jørgen Nielsen Lonni Nielsen Magnus Thomasen Ditte Gylling Tina Gylling Claes Pedersen Gert Poulsen Anja Mortensen Henrik Bourgeois Sarah Nielsen Michael

43 44 44 46 46 49 51 51 53 53 53

Nielsen Daniella Albertsen Kim Karlsen Lone Pedersen Jakob Kristensen Marie Laursen Christina Madsen Bodil Madsen Jørgen Laursen Finn Laursen Martha Laursen Jesper

4 6 6

Vahr Johannes Majgaard Jannick Nørbjerg Jens

Tømmergade 7490 Aulum 1 2 3 4 4

Nielsen Inge Christensen Karen Würtz Kasper Nielsen Tommy Bøgild Helle

Tvedbækparken 7490 Aulum 2 4 4 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 17 17 25 25

Vinter Lene Bjerregaard Morten Bjerregaard Inger Hornshøj Charlotte Hornshøj Kenneth Rasmussen Rikke Rasmussen Thomas Stenholt Didde Stenholt Flemming Geneser Tim Geneser Laila Østergaard Dan Østergaard Marianne Østergaard Line Kastrup Birthe Kastrup Torben Lind Flemming Lind Gitte Pyaskivskyy Oleg Parfenyuk Svitlana

Tvedvej

7490 Aulum 2 3 4 4 5 5 5 7 7 8 8 9 11 12 13 14 15 15 16 18 18 18 18 22

Svendsen Birgit Gade Lene Severinsen Thomas Byskov Louise Agerskov Sofie Agerskov Channe Agerskov Bent Risum Bent Risum Grethe Jørgensen Tom Vedel-Nielsen Nikolaj Andersen Søren Krøjgaard Knud Petersen Jan Pedersen Eva Simmelkjær Jesper Bilberg Karen Bilberg Eivind Bernatskyi Oleksandr Nyborg Sasja Lind Bettina Lind Per Lind Chris Olsen Philip

Tvisvej

7490 Aulum 1 1 2 2

Nielsen Majbritt Nielsen Torben Jønsson Nicklas Weidemann Jane

Udholmvej

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 3 3 3 4 4 5 5 5 5

Pedersen Ruben Pedersen Tommy Brødbæk Torben Eriksen Lone Brødbæk Emil Bjerre Anette Bjerre Lasse Knudsen Laurids Kushnir Nataliia Knudsen Hanne Oseyko Volodymyr

Valmuevej 7490 Aulum 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 9 9 9

Nielsen Henrik Nielsen Mathilde Nielsen Randi Nielsen Jakob Jensen Phillip Mortensen Camilla Bach Else Tøttrup Nils Sønderborg Kennet Jørgensen Flemming Frøkjær Lars Frøkjær Agnes Sørensen Rebecca Sørensen Jonas Bader Delshad Omar Moustafa Hajyones Aisha

Varhedevej 7490 Aulum 1 1 2 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10 11 11 12

Troelsen Gudrun Troelsen Hans Nielsen Jesper Nielson Meta Nielson Henning Kristensen Mette Kristensen Jens Østergaard Bodil Østergaard Finn Jeppesen Søren Amstrup Mette Jensen Ellen Jensen Mette Jensen Heine Laursen Kaj Laursen Jenny Sørensen Yrsa

Adresseregister

2 2 2 2 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9

7490 Aulum

177


12 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21

Sørensen Niels Møller Casper Møller Kamilla Lund Marianne Lund Carsten Dahl Sabine Jensen Ulrik Stærk Helle Nørskov Rasmus Moesgaard Sven Helsing Sanne

Ved Hegnet

7540 Haderup 1 3 5 5 6

Pedersen Bent Jacobsen Hanne Koldkur Jørn Nielsen Birgitte Abildgaard Anne

Vestager

7490 Aulum 1 1 2 2 3 3 3 5 6 6 7 7 7 9 9 10 10 12 12

Kristensen Jens Bredtoft Anne-Mette Pedersen Ulla Pedersen Jørgen Kiel Mathias Kiel Marlene Kiel Steffen Videbæk Anja Jessen Kim Jessen Else Petersen Line Petersen Kirsten Nielsen Chris Leed Lene Leed Carsten Fjordvald Mikael Nielsen Helle Jensen Ann-Jeanett Nielsen Torben

Vester Feldborgvej

Feldborg, 7540 Haderup 16 16 19 19 19 20 22 24 24 26

Hansen Lise Hansen Bjarne Jensen Ellen Jensen Kurt Jensen Stine Thomsen Flemming Kirkeby Frede Christensen Mads Nissen Louise Yavorskyi Dmytro

Adresseregister

Vestergade 7490 Aulum 1 2 3 4 5 6 6 7

178

Nielsen-Hvam Henrik Klausen Mathias Pedersen Katja st Lauridsen Emmy Christiansen Kenneth Jensen Henny Jensen Peder Bøjgaard Allan 01 01

7 10 10 17 17 17 22 22 24 24 26 26 26 28 28 30 30

Bøjgaard Sara Bech Marianne Bech Keld Langgaard Matias Langgaard Dorthe Langgaard Jørgen st Lund Dorthe st Lund Ole Taulborg Villy Pedersen Henning Henriksen Kenneth Adolphsen Charlotte Adolphsen Kristian Skovgaard Rita Nielsen Mogens Gyde Kathrine Gyde Simon

Vesterlund 7490 Aulum 24 24 26 30 34 36 36 38 40

Vahr Line Bach Nick Nielsen Aase Prangsgaard Birthe Nielsen Brian Kjeldsen Lone Kjeldsen Anne Sørensen Lone Trærup Lene

Vestparken

Feldborg, 7540 Haderup 1 3 5 5 8 9 11 12 12 12 15 16 16 17 18 19

Hansen Jonna Bæk Susanne Syerske Jensen Ida Jensen Karl Perlt Marianne Nielsen Betty Stefansen Randi Eriksen Steen Eriksen Susanne Eriksen Lærke Nielsen Inger Laursen Susanne Laursen Jan Christensen Lilian Jørgensen Karen Madsen Manny

Vibevej

7540 Haderup 1 1 2 3 4 6 8 11 11 12

Hollesen Louise Nielsen Gitte Hornemann Jiri Stadsbjerg Mikkel Pedersen Per Johansen Tove Norup Anette Olesen Bodil Olesen Einer Nielsen Dorte

Viborgvej

Ulige nr 7540 Haderup Lige nr 358A-358A 7830 Vinderup Lige nr 364 -382 7540 Haderup 349 349 351 351 364 364 376 376 378 378 378 378 380

Jensen Elly Jensen Kurt Poulsen Inger Poulsen Poul Jensen Søren Pedersen Malene Rasmussen Anne Gielsgaard Allan Praphothang Chutimon Phosungnoen Bunchuen Sørensen Kasper Sørensen Kurt Jensen Niels

9 12 14 16 16

Jørgensen Selina Nielsen Allan Jensen Lis Hornstrup Sheila Hornstrup John

Vindingvej

Ulige nr 7490 Aulum Lige nr 2 -6F 7490 Aulum Lige nr 6G-6G 7550 Sørvad Lige nr 8 -8 7490 Aulum 2 2 6 6 8

Jensen Ole Jensen Martha Nørgaard Allan Nørgaard Louise Nielsen Niels

Videbækvej

Ulige nr 1 -23 7490 Aulum Ulige nr 27 -39 7480 Vildbjerg Lige nr 2 -12 7490 Aulum Lige nr 28 -58B 7480 Vildbjerg 1 2 2 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 19 19 21 21 21 21 21 21 23 23

Gøtzsche Rikke Sandgaard Niels Sandgaard Karin Sandgaard Søren Andersen Brian Andersen Ingrid Struve Finn Koffeldt Bodil Vestergaard Jan Vestergaard Lone Østergaard Andreas Østergaard Anita Østergaard Niels Østergaard Laura Stürm Kristina Stürm Ronni Pedersen Merete Pedersen Erling Carlsen Elisabeth Carlsen René Poulsen Anette Poulsen Anton Damsgaard Liselotte Nielsen Ejgil Kusasira Reagan Feleniuk Oleksandr Blajuta Eduard Asandei Dan Yehorova Yuliia Stoica Roxana-Alexandr Klinkby Lise Klinkby Christian

Viftrupvej

7540 Haderup 2 2 4 6 7 7 7 7 8 8 9 9

Olesen Per Kristensen Dorte Kristensen Helle Højager-Hvolbæk Brian Faurbye Hanne Faurbye Valdemar Faurbye Katrine Faurbye Jens Andersen Annemette Andersen Kasper Jørgensen Sofie Jørgensen Bent

Vinkelvej

7490 Aulum

1 a Graversen Lone 1 a Køhler Mike 1 b Kristiansen Dagmar 1 c Shostak Sergii 1 d André Bernadett-Alexa 1 d Balcan Marius 1 e Manko Nadiia 1 e Manko Serhii 1 e Manko Nataliia 8 st Dahl Arnold 8 st Dahl Rita 8 01 Graur Constantin-Irin 9 Kristensen Lone 9 Storm Daniel st Ramachandramoorthy T 10 01 Graversen Rasmus 10 11 Thomsen Jonna st Pedersen Nicklas 15 st Jensen Maria 15 17 st Nielsen Niels 19 Vestbo Dennis 19 Vestbo Katrine

Violvej

7490 Aulum 1 1 2 2 4 4 4 5 6 7 7 9 9

Reimers Thilde Reimers Mads Aalbæk Laila Aalbæk Jakob Lauridsen Pia Lauridsen Carsten Lauridsen Simon Just Hanne Poulsen Mathias Laugesen Herdis Laugesen Ragnar Kirkegaard Karen Kirkegaard Knud


Vistorpvej

Yllebjergvej

Østergade

1 3 3 5 6 7 9 9 15 15 15 17 17 19 19 20 21 22 23 23 24 24 27 27 28 28 30 30

2 6 6 12 12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7540 Haderup

Almholt Arne Caprani Ammy Rasmussen Jens Martinussen Max Jensen Klaus Andersen Dan Lægsgaard Jesper Christensen Caroline Hetman Alla Dovhoshyia Olha Ivashyn Anatolii Jensen Freddy Steffensen Jytte Skipper Charlotte Skipper Søren Pukenas Arturas Møller Carl Nielsen Anna Brogner Anders Brogner Liselotte Nielsen Peter Nielsen Eva Lægsgaard Niels Lægsgaard Dorit Lægsgaard Johnny Lægsgaard Elna Jepsen Sebastian Jepsen William

Vormstrupvej 7540 Haderup 2 2 4 4 6 7 7 8 8 9 11 13 13 13 13 15 15 15 15 15 19 27 27 33 33 39

Barslund Gunhild Barslund Niels Widriksen Bodil Rasmussen Mogens Petersen Lars Nielsen Verner Nielsen Margit Pedersen Frederik Trust Benedikte Hansen Lars Jepsen Frits Schmidt Iben Bundgaard Lars From Christoffer Gouhouede Natasha Nielsen Louise Handberg Kirsten Handberg Jørgen Handberg Jesper Eliasen Jens Østergaard Winnie Clausen Leif Clausen Terry Amdi Rune Jakobsen Diddi Hansen Birgitte

7490 Aulum 1 1 2 2

Pedersen Brita Pedersen Michael Madsen Jan Madsen Birte

Vævervej

7490 Aulum

Groth-Pinnerup Jeanne Sørensen Heidi Sørensen Jørgen Hedegaard Ove Hedegaard Lilly

Ørnevej

7540 Haderup 1 9

Pedersen Uffe Jokumsen Henry

Ørrevej

7490 Aulum 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 12 12 12 a 12 a 14 14 16 25 26 26 27 27 27 30 30 30 31 31 32 32 33 36 36 37 37 37 38 39 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43

Sønderager Niels Andersen Lars Andersen Trine Jakobsen Tonny Klit Mette Klit Andreas Pylypivska Anna Pylypivskyy Oleksandr Laursen Flemming Furbo Rikke Furbo Bjarne Christiansen Tanja Mogensen Johannes Mogensen Anne-Mette Kristensen Else Kristensen Thorkild Jensen Otto Jensen Bente Hansen Bendt Hansen Kathrine Lundbek Pia Dahl Anna Storm Henrik Storm Tina Larsen Torkild Larsen Ida Larsen Henriette Ørom Jesper Postborg Anders Postborg Charlotte Mikkelsen Jens Mikkelsen Helle Pold Henrik Pold Bente Sejbjerg Jonas Nielsen Allan Poulsen Jannie Iversen Lene Iversen Christoffer Iversen Jørgen Nielsen Jakob Nørgaard Magnus Nørgaard Tommy Nørgaard Birgit Melgaard Knud Melgaard Maria Brosbøl Lis Brosbøl Andreas Lemke Charlotte Hansen Birgit Damgaard Thomas Damgaard Anni

7490 Aulum

Laursen Egon Pedersen Per Mortensen Erik st Jensen Aksel st Knudsen Poul st Andreassen Solveig st Jønsson Kirstine st Schubert Gerda st Ertbjerg Grethe st Ladegaard Meta st Madsen Jensine st Rasmussen Inger st Kiel Jørgen st Lodahl Hans st Thomsen Jørn st Saaugaard Erna st Madsen Ingrid st Rasmussen Karen st Lauridsen Nora st Albertsen Anders st Sahl Thora st Andersen Ester st Lundager Gudrun st Poulsen Erna st Svejdahl Ejgil st Sørensen Anna st Søndergaard Doris st Lauridsen Vera st Vestergaard Anna st Stentoft Ester st Klinkby Ellen st Hyldgaard Gerda st Johansen Kurt st Simonsen Christian st Pedersen Agathe st Mortensen Inger st Bertelsen Svend st Nielsen Doris st st st

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Lauridsen Jens Kristensen Grethe 01 Filsø Gunner 01 Filsø Gunhild 01 Høj Metha Maria 01 Jacobsen Svend 01 Jacobsen Kirsten 02 Nielsen Grethe 02 Krogsgaard Eva 02 Væggemose Lis 02 Hildebrandt Knud 02 Hildebrandt Gurli 02 Madsen Lene 02 Thomsen Doris 02 Lichscheidt John 03 Simonsen Karl 03 Svejdahl Else 03 Dalgaard Signe 03 Dalgaard Henry 03 Madsen Alice 01 01

Østergaardsvej 7490 Aulum 5 7 7 7 8 10 10 12 12 13 13 14 14

01

Øgendahl Josefine Rømer Thomas Lauridsen Cecilie Bang Sine Kristensen Clara Høgild Niels Høgild Margrethe Fyhring Kasper Fyhring Mie Nielsen Mogens Farcinsen Pia Klemensen Anette Klemensen Anders

Østertoft Østergaardsallé 7490 Aulum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7

Hald Jutta 01 Sørensen Lilly 01 Frederiksen Emma 01 Jørgensen Grethe 01 Ordell Kirsten 01 Nielsen Karen 01 Nielsen Henning 01 Sunakslis Elvis 01 Sevelsted Bodil 01 Madsen Karl 02 Madsen Ester 02 Hedegaard Vita 02 Sørensen Agnete 02 Hvam Else 02 Melau Anna 02 Melau Svend 02 Tommerup Iris 02 Duesberg Magda 02 Larsen Elly 02 Birkkjær Birthe 03 Sloth Anne 03 Jensen Bodil 03 Jensen Bente 03 Jensen John 03 Østergaard Dagny 03 Hauritz Lone 04 Jørgensen Thomas 04 Jørgensen Eva 01 Mølbæk Anna 01 Hjort Karen 01

7490 Aulum 1 1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 25 26 27 28 29 33 35 37 39 41 43

Nielsen Anne Nielsen Jacob Nielsen Henrik Mathiasen Ragnhild Kusk Louise Schousboe Hanne Schou Mikkel Iversen Lone Christensen Lucie Jørgensen Mads Westergaard Lis Larsen Elin Fyhring Bjarne Hyldgaard Kaj Christensen Sarah Jørgensen Bent Andersen Anna Jørgensen Inge Olesen Hilda Kjelde Susanne Pilgaard Niklas Lange Rico Jørgensen Søren Steffensen Preben Rasmussen Ejner Bang Rebecca Bredvig Axel Melvej Egon Madsen Zita Tekleab Aklilu Hansen Torben Nielsen Jørgen

Adresseregister

Vråvej

Hodsager, 7490 Aulum

179


49 c 54 54 55 a 55 b 58 59 61 61 63 63 63 64 65 67 68 70 71 71 73 74 74 80 82 82 84 84 86 86 88

Østergaard Sanne Knudsen Bertha Knudsen Karl Sandbæk Ingerlise Nielsen Hanne Holm Danast Gade Lone Lauridsen Ingrid Lauridsen Ole Damgaard Gitte Nielsen Henning Nielsen Ane Andersen Ellen Kæseler Irene Jakobsen Ella Johansen Erik Olesen Sonja Mikkelsen Aase Mikkelsen Kurt Christensen Karen Groth Linette Groth Tommy Lynderup Ove Hagelskær Gerda Hagelskær Willy Andersen Poul Andersen Annette Skorstengaard Dorte Skorstengaard Jørgen Sørensen Arne

Østervang 7490 Aulum 16 18 18 20 22 24 26 30 32 32 34 34 36 42 46

Rømer Aase Christensen Alfred Christensen Betty Thomsen Jette Nielsen Helga Hansen Hardy Nielsen Kathrine Just Egon Nielsen Mads Nielsen Birgit Jensen Elly Jensen Hans Mæng Jacob Mortensen Kathrine Jakobsen Niels

Østvænget

Hodsager, 7490 Aulum

Adresseregister

1 1 3 3 4 4 6 6 8 9 9 10 10 12 12 13 14 14 15 16 17 17

180

Tewelde Haben Gebremedhin Merhawi Pedersen Britta Pedersen Henning Østerholm Nora Østerholm Christian Hansen Jørn Hansen Irma Thomsen Stefan Bertelsen Egon Bertelsen Lissi Høj Marianne Breum Høj Keld Bay Lauridsen Claus Lauridsen Trine Toft Martin Jensen Jørn Jensen Sigrid Tuca Petronela Nielsen Anette Pedersen Simon Nielsen Jette

17 18 18 18 20 20 22 23 23 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 35 37 37 37 39 39 41 41 43 43 45 45 47 49 49 51 51 51 53 55 55 57 59 59 61 61 63 63 65 77 77 81 81 97 a 97 a 97 a 97 b 99 b 101 a 101 a 101 b 103 a 103 a 103 b 109 a 109 a 109 b 109 b

Ebbesen Villy Nissen Theresa Nissen Hannah Nissen Jørgen Hansen Henning Hansen Kirsten Thygesen Phansa Kolodziej Karol Kolodziej Anita Pedersen Janne Pedersen Leif Mathiasen Dorthe Mathiasen Rene Nielsen Mogens Nielsen Hanne Gerhardt Bodil Stocklund Finn Grubbe Kim Grubbe Randi Wrobel Mads Hansen Isabella Nissen Thyra Nissen Kurt Nielsen Marina Nielsen Kaj Djomina Anna Jensen Maren Toustrup Egon Christiansen Alice Naida Hanna Svoren Ivan Naida Nataliia Jensen Gunnar Jensen Iris Thielke Kiri Thielke Søren Sørensen Jannie Darel Lars Tharmarajah Tharnithan Tharmarajah Suveejiny Ebbesen Rikke Petersen Bent Petersen Jane Holmgaard Henny Holmgaard Emma Holmgaard Henrik Larsen Bjarne Sørensen Mathias Sørensen Sabrina Wilden Dustin Lauridsen Martin Lauridsen Emma Kristensen Josefine Jespersen Daniel Arestin Trine Arestin Erik Jensen Poul Johansen Johan Johansen Else Nygaard-Munk Michael Nygaard-Munk Nicoline Grigoriu Dumitru Fliurt Stefan-Cristian Manole Iosif Laursen Jens Nielsen Tove Kristensen Anette Larsen Pau Olesen Per Kandasamy Sai Jansen Jirke Nielsen Ejvind Knudsen Svend Kristiansen Magna Jensen Anders Jensen Bente

111 115 115 115

Jepsen Niels Østergård Michael Østergård Ditte Madsen Vinni

Åbakkevej

7540 Haderup

1 Simonsen Kurt 2 Hansen Anne 2 Hansen Rasmus 3 st Klausen Lene 3 a Clausen Jacob 4 Pedersen Lykke 4 Pedersen Randi 4 Pedersen Paw 6 Felix Karen 7 Pedersen Bent 8 Jensen Søren 11 Vang Lise 11 Dam Jørn Uffe 12 Sørensen Harry 12 Sørensen Bodil 13 Kristensen Elna 13 Kristensen Leif 16 Nisker Per 18 Grønne Jette

Åbyvej

7490 Aulum 1 1 1 2 2 3 a 4 4 5 5 8 a 8 a

Taulborg Emma Taulborg Jens Taulborg Susanne Ørgård Børge Ørgård Heidi Skrubbeltrang Karina Aaby Jens Aaby Anita Faaborg Casper Faaborg Louise Andersen Mikkel Moesgaard Maria

Åparken

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 12 12 13 13 14 15 21

Knudsen Jens Knudsen Birthe Hummelshøj Frederikke Dahlgaard Frederik Ilasi Robert Mindrila Camelia Johnsen Alice Hansen Bjarne Nadieiena Kateryna Oseiko Oleg Jensen Poul Nielsen Inge Bershadska Olena Zabielin Roman Pedersen Svend Pedersen Mette Pedersen Rikke Mølkjær Michael Sørensen Majbritt Nielsen Inge Nielsen Kim Thorsager Gerda Olesen Jørgen Johansen Preben

Åskrænten

7540 Haderup 7 7 8 8 9 9 12 12 12 14 14 18 18 18

Andersen Tobias Andersen Carsten Lynnerup Niels Lynnerup Mads Jensen Gitte Jensen Torben Halkjær Rasmus Halkjær Torben Halkjær Jonna Kirkeby Lise Jensen Jesper Nielsen Jørgen Sørensen Benjamin Sørensen Christina

Åvej

Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 3 3

Aisabaiev Yurii Todorov Serhii Jensen Niklas Pedersen Nikolaj Pedersen Helle


Fejl i navneregisteret DATAKILDER Lokal-Håndbogen har i 2 år ikke kunnet få teledata fra et afgrænset område og det ser heller ikke ud til at det kan lade sig gøre de kommende år. Vi har derfor valgt selv at opdatere adresser og telefonnumre. Vi kan naturligvis kun gøre det på dem vi får oplysninger om. Læs derfor nedenstående. ER DU IKKE MED I ADRESSEREGISTERET? Kan det skyldes, at du har valgt adressebeskyttelse, eller har valgt ikke at være med i lokale vejvisere mm. Ønsker du alligevel at være med, kan du selv ændre det hos borger.dk eller du kan henvende dig på din lokale borgerservice. (Adresseregisteret er dataudtræk fra folkeregisteret). ER DU IKKE MED I NAVNEREGISTERET? Kan det skyldes at du er tilflytter, har hemmeligt nummer, taletidskort, har skiftet abonnementstype eller teleselskab. Hos nogle teleselskaber skal man aktivt tilvælge at komme med i vejvisere og telefonbøger. Ønsker du at komme med i den nye udgave i navneregistret skal du sende navn, adresse og telefon nr. til lokalhandbogen@gmail.com STÅR DER FORKERT TELEFONNUMMER UD FOR DIG? Måske står der flere telefonnumre ud for dit navn. Kontakt Lokal-Håndbogen på ovennævnte mailadresse med oplysninger om hvilket navn og nummer der hører sammen, så vil det blive rettet i næste nummer.

LOKAL-HÅNDBOGEN · 32. årgang 181


Navneregister

A

AB Cykelservice

Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 19 44 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 94 66 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 72 44 76 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 83 02 Abc-reoler Aulum A/S, Industrivej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 19 68 Abildgaard Anne Marie Paw, Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . 29 89 72 57 Abildgaard Michael Paw, Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 37 02 Abildtrup Gerda Christine, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . 20 33 58 96 Abildtrup Jørgen Møller, Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . 61 75 39 93 Abildtrup Jørgen Møller, Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . 23 10 92 58 Abildtrup Vagn Hedegård, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . 51 23 99 02 Abrahamsen Leena Heidi, Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . 40 44 97 87 Abramov Sergiy, Vinkelvej 1 E st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 60 53

AC’s Murer Rep

Navneregister

A

Koldkurvej 9, 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 69 Agergaard Frede, Rosenvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 31 94 Agergaard Ulrik Bach, Hodsagervej 43 . . . . . . . . . . . . . . 22 74 32 57 Agerskov Annegrethe Toft, Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . 50 94 27 87 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . 60 23 99 65 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . 51 50 22 06 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . 28 77 10 83 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . 28 59 54 45 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . 24 41 23 32 Agerskov Dan Rytter, Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 14 05 Agerskov Frank, Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 79 67 Agerskov Hanne Toft, Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 57 18 26 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 20 58 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 76 99 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 97 06 Agerskov Kevin Ormstrup, Jyllandsgade 5 1 tv . . . . . . . 22 24 43 49 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 24 96 89 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 21 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 20 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 75 79 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 18 79 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 92 83 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 63 25 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 21 73 Ahlefeldt-Laurvig Camilla, Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . 30 70 07 08 Ahlefeldt-Laurvig Hans Ditlev Benedikt, Engdraget 14 . . 29 43 04 39 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 71 98 04 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 71 05 98 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 67 17 95 Ahm Poul Erik, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 29 Ahm Poul Erik, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 41 29 Ahm Sara Venø, Danmarksgade 24 st . . . . . . . . . . . . . . 22 91 54 32 Ahmeti Albulena Ibishi, Bredgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 45 35 Ahmeti Arian, Bredgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 05 11 Ahmeti Valon, Bredgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 44 00 05 Aj Energi & Strø / Arne Sønderbæk, Holtevej 19 . . . . . . . 22 73 99 93 Akay Kudret, Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 28 24 Aksel Poulsen, Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 70 62 Albertsen Jørgen, Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 62 68 34 Albertsen Jørgen, Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 22 53 Albertsen Niels Kristian, Tusbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . 42 41 62 10

182

Alfang Mads, Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 14 85 43 Alfred Kloster, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 93 46 Almholt Arne, Vistorpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 69 Almsarhad Ali Qahtan Hameed, Bygvej 15 . . . . . . . . . . . 93 95 86 96

Aloe Vera forhandler

Anette og Michael Holmberg - Hårtotten Aulum . . . . . 21 28 82 29 Amby Jens Jørgen, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 37 96 Amby Kirstine Ørskov, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 47 96 Anders Dalsgaard, Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 26 14 39 33 Anders Damgaard Laugesen, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . 23 84 21 71 Andersen Anders Bendt, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . 21 92 87 33 Andersen Andy, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 62 62 Andersen Andy Mogens, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . 28 96 89 67 Andersen Andy Mogens, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . 20 76 84 06 Andersen Anita, Danmarksgade 52 C 1 . . . . . . . . . . . . . 21 46 03 36 Andersen Anna Lis Bjerg, Østertoft 17 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 72 36 Andersen Anne Mathilde Brauner, Langgade 79 . . . . . . . 28 96 89 22 Andersen Annette Herløv, Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . 22 90 39 44 Andersen Arne, Bellisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 83 95 Andersen Arne, Skolegade 14 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 98 38 Andersen Arnfred, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 67 Andersen Arnfred, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 72 09 80 Andersen Bent, Kirkestræde 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 63 72 Andersen Bjarne, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 29 66 Andersen Bjarne, Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 56 26 Andersen Bjarne, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 94 Andersen Brian René, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 22 10 97 Andersen Brian René, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 29 91 98 37 Andersen Brian René, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 29 82 47 64 Andersen Brian René, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 29 82 47 33 Andersen Brian Tang Weinreich, Videbækvej 7 . . . . . . . . 20 29 18 50 Andersen Britta Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . 21 43 01 80

Andersen Byg Aulum

Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 57 08 38

Andersen Byg og Anlæg

Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 31 02 Andersen Børge, Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 59 Andersen Børge, Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 64 83 Andersen Børge, Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 54 93 33 Andersen Christian Louis Øbo, Skovfogedvej 2 . . . . . . . . 22 73 12 00 Andersen Christina Toftgaard, Nørregade 18 . . . . . . . . . 28 44 75 74 Andersen Claus Thalund, Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . . . 22 64 64 01 Andersen Connie Maggie Martensen, Grønningen 25 . . . 97 47 21 47 Andersen Connie Maggie Martensen, Grønningen 25 . . . 21 47 92 19 Andersen Conny Skov, Lundgaardsgade 11 . . . . . . . . . . 28 38 17 51 Andersen Egon, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 75 Andersen Ejvind John Erik, Anemonevej 8 C 1 . . . . . . . . 60 56 32 97 Andersen Ellen Frølund, Østertoft 64 . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 30 15 Andersen Emma Løfvall Frismann, Grønbækparken 1 . . . 23 96 54 21 Andersen Erna, Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 14 Andersen Eva Marie, Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 28 Andersen Finn Hardy Skeldal, Sandgårdvej 13 . . . . . . . . 22 37 38 40 Andersen Gert Kingo, Højager 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 47 04 Andersen Gert Thorhauge, Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . 51 78 12 91 Andersen Gert Trærup, Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 75 21 Andersen Gert Trærup, Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 39 21 Andersen Hanne Løfvall Frismann, Grønbækparken 1 . . . 29 29 65 62 Andersen Hans Ole, Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 91 31 Andersen Hans Ole, Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 29 35


Andersen Tinne Marie Stougaard, Højager 51 . . . . . . . . . 22 37 33 37 Andersen Tommy, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 74 70 09 Andersen Torben, Grønbækparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 94 32 Andersen Torben, Grønbækparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 14 61 Andersen Torben, Grønbækparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 13 59 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 85 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 21 51 02 26 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 20 12 75 85 Andreasen Jens Barslund, Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . . 29 78 21 86 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 72 82 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 23 54 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 72 82 Andreasen Mia Gammelgaard, Lundgårdsparken 82 . . . 30 54 08 85 Andreassen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 13 Andreassen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 14 77 18 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 55 80 Andresen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 14 Ardal Iben, Brogårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 25 03

Anker Høst registreret revisionsaktiselskab

Østergade 12, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 13 77 Arensman Inka, Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 83 79 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 54 12 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 92 12 Arestin Trine Bay, Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 32 62 Arestin Trine Bay, Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 53 14 Armose Viggo, Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 50 Armose Viggo, Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 70 87 Arne Najbjerg Damtoft, Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . . 60 48 89 71 Aron Luul Fremichael, Østertoft 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 41 31 94 Arvedsen Victor Rudolph, Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . 22 31 21 08 Asferg Steen, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 78 68 Asferg Vita Viola Majlund, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . 22 38 13 14 Aspentos ApS, Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 11 Astrup Gunnar, Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 39 60 Atr Landhandel Dk ApS, Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 38 41 66 93 Aubo Køkkencenter Aulum ApS, Vævervej 12 . . . . . . . . . 96 10 16 10 Aubo Production A/S, Vævervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 63 71 13

Aulum Apotek

Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 44

Aulum Autoteknik

Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 33

Aulum Begravelse

Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 31

Aulum Bil Center A/S

Farvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 23

Aulum El-Service ApS

Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 20

Aulum Entreprenørforretning

v/ Finn Bach, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 65 38

Aulum Erhvervsudvikling

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 03

Aulum Fjernvarme a.m.b.a

Rugbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 15

Aulum Fritidscenter

Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 01

Aulum Fysioterapi & Træning

Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 25 25

Aulum Gartnerservice

Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 69 44 Aulum Håndbold Klub, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 83 71

183

Navneregister

Andersen Heino Thusgaard, Anemonevej 4 B st . . . . . . . 40 68 34 28 Andersen Iben Düring, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . 53 34 24 62 Andersen Iben Düring, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . 41 97 77 74 Andersen Iben Düring, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . 31 59 29 50 Andersen Iben Düring, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . 28 59 84 73 Andersen Iben Düring, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . 22 12 89 25 Andersen Ida, Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 11 33 Andersen Inga Lis, Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 08 36 Andersen Ivan Bech, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 24 60 Andersen Ivan Bech, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 92 23 59 Andersen J Ø, Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 14 Andersen Jan, Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 35 45 Andersen Jan, Lundgårdsparken 39 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 50 79 Andersen Jan Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . . 24 81 70 10 Andersen Jane Johanne, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . 60 69 70 09 Andersen Jens Ejner, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . 24 25 60 41 Andersen Jens Ejner, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . 20 28 34 10 Andersen Jørgen Lund, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 55 53 Andersen Jørn Skov, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 29 13 Andersen Kaj, Hovedgaden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 38 08 Andersen Karin, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 69 69 Andersen Karin Dalsgaard, Grønbækparken 9 . . . . . . . . 30 42 46 89 Andersen Kasper Aarup, Viftrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 81 18 Andersen Keld Brun, Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 13 45 Andersen Keld Brun, Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 13 45 Andersen Ketty Vestergaard, Nørregade 24 . . . . . . . . . . 97 45 26 40 Andersen Kim Bruhn, Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . . . 60 16 57 17 Andersen Kim Bruhn, Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . . . 52 40 57 17 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 88 04 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 69 63 87 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 83 88 60 Andersen Lars Sakskjær, Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 68 22 89 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 75 13 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 01 31 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 31 58 Andersen Linda Møller, Bredgade 68 E . . . . . . . . . . . . . . 60 21 28 74 Andersen Lisbeth, Solskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 84 33 83 Andersen Lisbeth Elly, Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 47 24 Andersen Lise Lotte Riis, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . 25 75 53 63 Andersen Lise Lotte Riis, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . 23 85 30 02 Andersen Lisette Vibeke Konnerup, Rosenvænget 7, 1 tv 42 23 97 13 Andersen Mark Kibenich, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . 25 12 01 05 Andersen Matilde, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 56 26 Andersen Mette Birkebæk, Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . 51 94 32 45 Andersen Mette Mosegaard, Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . 51 28 20 06 Andersen Mikkel, Åbyvej 8 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 70 41 Andersen Niels Moesgaard, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . 25 83 73 74 Andersen Niels Peder, Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . 20 78 71 61 Andersen Per, Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 68 Andersen Per, Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 47 90 Andersen Peter Storgaard, Danmarksgade 52 C 1 . . . . . 25 62 91 79 Andersen Ruth, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 33 53 Andersen Sara Kjærsgaard, Lundgaardsgade 21 . . . . . . 31 79 72 42 Andersen Solvejg, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 44 78 Andersen Stefan Moeskjær, Spegbjergvej 1 . . . . . . . . . . 29 67 03 17 Andersen Stine Løfvall Frismann, Sjællandsgade 13 . . . . 30 25 08 27 Andersen Stine Løfvall Frismann, Sjællandsgade 13 . . . . 27 59 38 04 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 97 14 32 12 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 40 31 14 68 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 30 95 01 32 Andersen Svend-Erik Friis, Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . 26 16 30 89 Andersen Svend-Erik Friis, Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . 26 12 30 89 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 31 02 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 31 02 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 31 02 Andersen Thomas Granlund, Danmarksgade 35 C . . . . . 42 65 66 95

A


Aulum Maskinstation

Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 25 Aulum Maskinstation Mogens N Frederiksen, Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 40 61 69 Aulum-haderup Tømrer-& Snedkerforretning V/Finn Højmark, Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 26 89 Aupino Trading V/Jan Sørensen, Danmarksgade 17 . . . . 71 99 10 16 Autohjørnet, Finlandsvej 5, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . 97 13 23 43

Autoophuggeren.dk

Mølletoften 2, Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 22 22 84 Autoriserede Fysioterapeuter Aulum ApS, Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 25 25 Axelsen Kristine Brødsgaard, Hovedgaden 14 . . . . . . . . 53 35 71 06

B

Baadsgaard Grethe Lundager, Hvedevej 25 . . . . . . . . . . 52 24 26 07 Baadsgaard Johnny, Hvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 24 03 07 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 61 81 21 40 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 53 30 88 64 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 42 27 02 56 Bach Elin, Sjællandsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 91 Bach Else, Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 96 26 15 Bach Finn, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 65 38 Bach Hanne Marie, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 93 38 Bach Morten Juhl Christensen, Skovvænget 19 . . . . . . . 20 95 36 19 Bach Villy Christen Kristensen, Sjællandsgade 16 . . . . . . 24 41 50 98 Badsberg Mikkel Sebastian, Enebærvej 32 . . . . . . . . . . . 60 72 56 22 Bagger Jakob Vestergaard, Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . 30 48 03 36 Bagger John, Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 46 16 Baggesen Ulla, Nørregade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 50 Baggesen Ulla Margrethe Jul, Nørregade 30 . . . . . . . . . 42 74 50 03 Bak Anne-Lise, Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 29 29 Bakmølle Vagn, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 60 54 Balakrishnan Subheeshan, Rosenvænget 7 st tv . . . . . 28 56 55 01 Balakrishnan Subheeshan, Rosenvænget 7 st tv . . . . . 27 15 15 56 Balle Gitte Altmann, Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 94 10 Balle Leif, Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 11 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 29 33 33 27 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 25 13 67 01 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 67 01 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 11 10 Bank Henrik, Rosenvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 16 15 Bank Linda, Engvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 71 14 Bank Linda, Engvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46 30 19 Bank Linda, Engvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 50 72 Bareuther Gurli, Gindeskovgård 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 09 44 Barløse Nick, Danmarksgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 94 47 Barløse Nick, Danmarksgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 12 55 Barrett Louise Falgreen, Eliseborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . 42 36 17 91

Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS

Navneregister

A

Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 23 Barslund Johannes, Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 38 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 46 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 84 50 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 51 11 Barslund & Gasseholm ApS, Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . 24 28 20 71 Bay Allan, Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 83 81

184

Bay Karla, Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 69 Bay Peter, Vormstrupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 26 49 Bech Alex, Anemonevej 23 C st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 18 10 37 Bech Henrik Frost, Langgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 64 61 00 Bech Knud Erik, Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 38 03 Bech Knud Erik, Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 68 03

Bedemand Erik Thuesen

Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 20 50 Belstrup John, Engvej 31 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 32 60 Benjaminsen David Adolf, Danmarksgade 38 C 1 th . . . 42 31 70 10 Benny Jespersen, Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 79

Bendt Risom ApS

Østergade 22, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 10 25 Bent Risum, Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 92 Berg Lilian, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 96 31 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 36 49 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 36 49 Berg M E, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 89 Berg M E, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 87 11 Berg Susanne Lund, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . 29 93 36 49 Bergh Bjarne Erik, Vinkelvej 15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 11 76 Bernatskyi Oleksandr, Grønningen 14 . . . . . . . . . . . . . . . 31 33 34 26 Bertelsen Arne, Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 00 04 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 60 16 08 20 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 27 24 20 20 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 24 89 98 59 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 24 66 56 29 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 21 36 60 12 Bertelsen Edel, Egevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 23 20 Bertelsen Lissi, Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 05 23 Bertelsen Lissi, Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 40 90 Bertelsen Mimmi, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 91 32 62 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 32 57 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12 21 42 Bertelsen Per, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 80 87 Bertelsen Per Risom, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 93 24 Bertelsen René Vejsgaard, Anemonevej 11 C st . . . . . . . 22 93 54 45 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 78 25 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 80 77 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 48 62 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 68 44 Berthelsen Johannes, Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 83 04 50 Berthelsen Johannes, Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 04 74 Berthelsen Mette Bryld, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . 97 47 26 36 Berthelsen Mette Bryld, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . 30 26 10 65 Berthelsen Michael, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . . . . 20 45 29 19 Bess Andreas Ploug, Danmarksgade 18 C 1 . . . . . . . . . . 61 28 88 52

Bettina’s Massage og Håndlæsning

Kirkegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 00 83

Bilberg - alt i byg og anlæg

Sneppevej 3, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 72 80 30 Bilberg Bente, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 93 Bilberg Eivind, Tvedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31 86 23 Bilberg Eivind, Tvedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 25 25 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 14 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 60 22 07 93 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 42 26 62 14 Bilberg Lars Maul, Søndermarken 30 . . . . . . . . . . . . . . . 51 44 34 51 Bilberg Lars Maul, Søndermarken 30 . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 13 64 Bilberg Niels Orloff, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 70 Billeskov Charlotte, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12 58 09 Billeskov Kristina, Danmarksgade 38 B . . . . . . . . . . . . . 51 37 82 63 Billeskov Mathias, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 36 53 Billeskov Mathias, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 66 38 Birch Connie Elisabeth, Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 07 98


Birch Jakob, Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60 64 70 Birkebæk Bente, Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . . 61 60 35 38 Birkebæk Eva, Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 23 Birkebæk Svend, Lundgårdsparken 51 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 62 Birkebæk Søren, Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . . 25 35 20 35 Birkedal Anders Troelsen, Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . 51 29 60 13 Birkedal Marianne Troelsen, Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . 61 75 60 30 Birkkjær Birthe Gurli Bjerg, Østergaardsallé 3 2 9 . . . . . 97 47 61 63 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 47 83 62 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 26 78 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 40 13 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 84 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 76 46 96 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 75 43 13 Birkkjær Stefan, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 44 28 Birkmose Mille Kjærgaard, Hallundbækvej 18 . . . . . . . . . 22 27 57 87 Bisgaard Anette, Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 27 62 Bisgaard Thomas, Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 59 62 Bitsch Sofie Toft, Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 79 78 Bjerg Jens Georg Andersen, Nørreholmvej 2 . . . . . . . . . 50 57 17 52 Bjerg Preben, Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 49 15 Bjerg Preben, Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 32 31

Bjergby Montage ApS

Bjergbyvej 13, 7830 Sevel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 71 42

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS

v/ Dann Ørskov Karlsen, Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . 28 18 26 96 Bjerggaard Anne Merethe, Langgade 84 . . . . . . . . . . . . 40 36 45 50 Bjerggaard Kim, Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 90 50 Bjerregaard Bente, Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 26 14 Bjerregaard Inger, Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 13 10 17 Bjerregaard Morten, Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 33 88 Bjerregård Lohtuz Rose Ørum, Grønningen 21 . . . . . . . . 26 74 25 38 Bjerregård Lohtuz Rose Ørum, Grønningen 21 . . . . . . . . 22 91 65 54 Bk Fiskegrej, Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 16 Blaabjerg Michael, Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24 12 68 Blach Elisabeth G, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 75 15 65 blicher Revision & Rådgivning, Rugbjergvej 6 . . . . . . . . 97 47 13 22 Blæsbjerg E William, Hovedvejen 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 52 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 29 40 31 21 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 22 93 44 21 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 20 96 29 13 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 61 39 14 70 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 07 13 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 06 73 Blæsbjerg Susanne, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 22 58 29 13 Blæsbjerg William, Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 50 70 Blæsbjerg William, Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 99 63 Bo Lauridsen, Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 57 34

Boel Akupunktur

Brian Nielsen, vognmand

Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 24 96 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 96 24 97 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 71 72 35 Bro Kim, Højager 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 70 23 Bro Mark Geertsen, Rugbjergvej 7 st . . . . . . . . . . . . . . . 53 20 67 21 Broch Alex, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 56 56 32 Broch Mathias Christiansen, Mølleparken 25 . . . . . . . . . 29 80 73 66 Broen Jens Erik, Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 43 24 Brogaard Mette Lind, Danmarksgade 33 . . . . . . . . . . . . 81 75 14 26 Brogaard Mette Lind, Danmarksgade 33 . . . . . . . . . . . . 21 74 49 00 Brogaard Monika, Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 03 Brogaard Monika, Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 75 69 84 Brogaard Torkild, Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . . 30 23 96 09 Brogaard Torkild, Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . . 23 30 67 52 Broholm Mette, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 27 52 82 Broholm Mette, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 09 65 Brosbøl Andreas Bo Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 07 54 Brosbøl Lis Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 96 98 Brosbøl Lis Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 96 58 Brosbøl Lis Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 59 50 51 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 86 76 Brown Debbie Ann, Skolevænget 6 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 76 57 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 76 57 Brown Marianne Bast De Nully, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . 60 48 89 65 Browne Elisabeth Malling, Egelundvej 4 . . . . . . . . . . . . . 60 84 60 56 Brunbjerg Bettina, Bakkedraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 11 57 Bruun Anne Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 79 44 42 Bruun Brian Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 69 24 Brødbæk Evald, Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 99 42 Brødbæk Jørgen, Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 80 30 31 Brødbæk Karen, Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 53 51 Brødbæk Susanne, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13 21 42 Brøndberg Birthe, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 63 11 Brøndberg Daniel Kristian, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . 60 91 20 95 Brøndum-Nielsen Rasmus, Lundgårdsparken 88 . . . . . . 24 20 38 92

185

Navneregister

Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 58 00 Boel John, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 22 62 Boel John, Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 39 49 Boel John, Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 05 76 Boel Akupunktur ApS, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . 97 87 58 00 Boesen Karin, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 90 40 Bohnsen Dorthe Hilda, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 50 Bohnsen Svend Lykke, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 49 Bohnsen Svend Lykke, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 51 Bojsen Anna Dorthea Skafsgaard, Kastaniealle 5 st 30 97 47 14 88 Boligtextil V/Karla Bang Bay, Kirkegade 4 . . . . . . . . . . . . 97 47 24 22 Bonde Lars, Nørreholmvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 84 56 Bone’ Ellen Margrethe Moltzen, Lundgaardsgade 12 . . . 25 15 18 35 Bordorf Inge, Lyngen 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 41 Borg Isabella Obitsø Toft, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . 28 43 14 75 Borg Per Obitsø Toft, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 28 14

Bork Birthe Elly Andersen, Højgade 20 . . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 76 Borum Anita, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 90 93 Borum Lisbeth, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 76 Bostrup Ketty, Skyttevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 97 Bourgeois Sarah Pierrette Madeleine, Tusbækvej 42 . . . 28 60 89 83 Boye Martin, Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 52 13 71 Boye Martin, Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 52 12 71 Brandt Erik, Fredshegn 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 72 25 Brandt Erik, Fredshegn 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 78 94 62 Brandt Jytte Venø, Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 64 47 Brandt Jytte Venø, Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 80 23 Brask Anna Marie Bang, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 53 22 03 Brask Martin Bang Tølbøl, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . 51 81 65 20 Bredall Bente, Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 58 10 86 Bredall Verner, Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 10 04 60 Bredgaard Michael, Anemonevej 22 C 1 . . . . . . . . . . . . . 22 38 02 71 Bredgaard Tanja Kristense, Gammel Landevej 3 . . . . . . . 30 50 01 07 Bredtoft Anne-Mette, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 65 02 Bredtoft Helle, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 12 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 81 48 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 99 19 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 07 35 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 34 75 Bredtoft Mogens, Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 09 56 Bredtoft Mogens, Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 52 74 Bredvig Axel, Østergaardsallé 3 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 17 65 Breinholt Else Andersen, Fredshegn 1 F st . . . . . . . . . . . 24 64 46 92 Breinholt Jørgen, Hodsagervej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 87 73 Breinholt Jørgen, Hodsagervej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 67 69 Breinholt Peter Bastrup, Hodsagervej 62 . . . . . . . . . . . . 42 18 06 77

B


Buchhave Marie Nielsine, Jyllandsgade 27 . . . . . . . . . . . 29 90 14 27 Buchhave Nina Johansson, Rørparken 30 D 1 . . . . . . . . 28 90 73 30 Buchhave Ruth Lundgård, Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . 24 26 26 34 Buchhave Vagn, Holstebrovej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 54 33 Bucur Ioan, Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 75 01 80 Bucur Ioan, Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 59 79 Budnik Inna, Lærkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13 65 21 Bundgaard Beslagsmedie V/Martin Bundgaard, Pilhusevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 90 39 Burkarl Rasmus Refsgaard, Lundgårdsparken 72 . . . . . . 28 12 40 14 Busch Carina, Smedegade 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 40 15 25 Buskbjerg Niels Peder, Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . . 30 58 22 35 Buskbjerg Oliver Hornum, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . 22 11 13 35 Buskbjerg Vibeke Køhler, Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . 23 45 97 56 Byskov Henny, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 56 67 61 Byskov Jens, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 79 49 Byskov Louise Svenstrup, Tvedvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 71 90 Bärtel Claus Pallisgaard, Søndermarken 35 . . . . . . . . . . 60 48 56 72 Bärtel Helene Pallisgaard, Søndermarken 35 . . . . . . . . . 60 48 61 62 Bärtel Martin, Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 76 31 Bärtel Per Martin, Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 58 03 Bæk Susanne, Vestparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 87 97 Bækgaard Peter, Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 88 73 Bæksted Kirsten Frølund, Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 77 39 Bøgild Helle, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 03 89 Bøgild Helle Mejdal, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 92 88 Bønsøe Rita Færch, Jens Jensensvej 6 F . . . . . . . . . . . . 26 51 83 88 Børgesen Teddy, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 46 46

C

Navneregister

B

Café Møltrup - Aulum, Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . 99 92 98 28 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . 50 24 94 08 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . 22 40 00 93 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . 22 27 46 36 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . 22 11 11 08 Carl Ejnar Møller, Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 59 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 21 58 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 37 25 66 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 35 14 19 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 83 54 Carstensen Melanie Bødewadt, Skjerkvej 4 . . . . . . . . . . 50 52 71 08 Christensen Allan, Hovedgaden 29 st . . . . . . . . . . . . . . 91 25 40 16 Christensen Anders Trelborg, Mølleparken 17 . . . . . . . . . 29 27 45 01 Christensen Anna Helene, Tusbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 85 Christensen Bente Mejdal, Danmarksgade 52 B . . . . . . . 51 19 61 59 Christensen Bodil Marie Raahede, Kirkegade 2 1 . . . . . 97 47 10 20 Christensen Bodil Marie Raahede, Kirkegade 2 1 . . . . . 29 44 62 66 Christensen Britta, Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 12 Christensen Carl-Børge Bach, Skolegade 32 . . . . . . . . . 53 25 66 08 Christensen Carl-Børge Bach, Skolegade 32 . . . . . . . . . 24 94 61 85 Christensen Christian Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . 22 11 78 48 Christensen David Møller Mosgaard, Boghvedevej 27 . . 61 78 40 67 Christensen Dorthe, Skovvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 60 Christensen Dorthe, Skovvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 63 99 Christensen Dorthe Overgaard, Skærbækvej 8 . . . . . . . . 20 64 71 98 Christensen Edel Helene, Søndermarken 1 . . . . . . . . . . . 26 22 48 36 Christensen Edvard Nygaard, Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . 97 45 60 88 Christensen Edvard Nygaard, Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . 61 75 62 22 Christensen Elisabeth Fabricius, Rugvænget 31 . . . . . . . 61 74 76 55

186

Christensen Erling Boe, Anemonevej 13 A . . . . . . . . . . . 21 34 80 05 Christensen Erling Boe, Anemonevej 13 A . . . . . . . . . . . 20 31 23 02 Christensen Esther, Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 07 Christensen Esther, Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 62 48 Christensen Flemming, Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . 24 21 01 74 Christensen Flemming, Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . 23 32 47 99 Christensen Grethe Frølund, Søndermarken 18 . . . . . . . 23 30 26 73 Christensen Harry, Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 50 Christensen Harry, Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 18 78 Christensen Helle Mejdal, Søndermarken 44 . . . . . . . . . 30 36 74 66 Christensen Helle Vester, Lærkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 95 13 Christensen Ib, Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 13 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 28 68 35 62 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 28 68 31 77 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 22 45 83 45 Christensen Inger Dalsgaard, Lundgårdsparken 73 . . . . 23 67 73 17 Christensen Irene Marie Fjordside, Grønbækparken 75 . . 23 95 93 36 Christensen Irma Nordgaard, Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . . 29 91 18 17 Christensen Jacob Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . . 61 54 66 93 Christensen James Poul Vester, Tjørnevej 13 . . . . . . . . . 40 57 23 99 Christensen James Poul Vester, Tjørnevej 13 . . . . . . . . . 26 34 01 87 Christensen James Poul Vester, Tjørnevej 13 . . . . . . . . . 26 34 01 69 Christensen Jannie Kickan, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . 40 47 82 55 Christensen Jesper Sig, Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 71 21 Christensen Jytte, Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 15 13 61 Christensen Jytte Borre, Parkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 62 47 Christensen Jytte Borre, Parkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 61 90 Christensen Jørgen Haunstrup, Danmarksgade 54 . . . . . 50 57 27 97 Christensen Karen Margrethe, Østertoft 73 . . . . . . . . . . 31 93 45 65 Christensen Karen Marie, Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . 28 90 02 54 Christensen Karina Hovedskou, Rosenvænget 24 . . . . . . 31 76 15 14 Christensen Karina Hovedskou, Rosenvænget 24 . . . . . . 20 59 77 75 Christensen Kim Overgaard, Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . 20 65 26 78 Christensen Kirsten Vestergaard, Tusbækvej 12 . . . . . . . 61 76 81 67 Christensen Klavs, Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 62 98 Christensen Knud Erik, Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 21 40 Christensen Lilian Hauge, Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . 97 45 42 52 Christensen Lilian Hauge, Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . 20 22 79 30 Christensen Mads Naursgaard, Vester Feldborgvej 24 . . 22 86 64 06 Christensen Mads Naursgaard, Vester Feldborgvej 24 . . 22 44 27 10 Christensen Maj Hovedskou, Rosenvænget 10 . . . . . . . . 41 62 72 16 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Industrivej 9 . . . . . . . . . 61 65 18 69 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Industrivej 9 . . . . . . . . . 29 70 05 15 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Industrivej 9 . . . . . . . . . 25 61 01 95 Christensen Mette Marie, Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . 20 47 28 98 Christensen Mona Carlsen, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . 61 37 28 98 Christensen Oskar Koldtoft, Søndermarken 1 . . . . . . . . . 20 43 61 90 Christensen Pernille Egebjerg, Grønningen 47 . . . . . . . . 27 24 35 55 Christensen Ruth Minna Grann, Bredgade 68 F . . . . . . . 97 45 41 81 Christensen Ruth Minna Grann, Bredgade 66 . . . . . . . . . 28 51 27 08 Christensen Sara Düring, Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 92 16 Christensen Sune Nørgård, Grønningen 35 . . . . . . . . . . . 31 36 53 13 Christensen Sune Nørgård, Grønningen 35 . . . . . . . . . . . 22 63 37 45 Christensen Søren Viig Vester, Ljørringvej 35 . . . . . . . . . 29 11 98 51 Christensen Tage, Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 23 15 52 Christensen Tine Marie Ravn, Hodsagervej 55 . . . . . . . . 61 54 87 04 Christensen Tine Marie Ravn, Hodsagervej 55 . . . . . . . . 61 54 87 03 Christensen Torben Fjordside, Grønbækparken 75 . . . . . 51 29 63 71 Christensen Ulrikke Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 92 31 Christensen Ulrikke Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 59 62 Christensen Ulrikke Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 26 33 59 62 Christensen Vera Herdis Rolighed, Kløvervej 32 . . . . . . . 93 97 97 47 Christensen Åge, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 87 06 Christiansen Alice, Østvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 83 63 24 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 30 20 52 74 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 24 21 70 02


Christiansen Bozena Zofia, Østertoft 12 . . . . . . . . . . . . . 60 89 19 50 Christiansen Ejgil Gørup, Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . 97 47 62 23 Christiansen Emilia Andrea Lind, Skolegade 26 B . . . . . . 42 42 33 07 Christiansen Finn Dræby, Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 00 Christiansen Finn Dræby, Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . 21 60 67 30 Christiansen Henrik Astrup Thomassen, Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 92 53 30 Christiansen Irene, Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . 22 92 33 07 Christiansen Kenneth, Vestergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 67 40 Christiansen Leif, Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 92 39 Christiansen Leif, Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 41 Christiansen Marianne Bjerre, Toppergårdvej 9 . . . . . . . 20 63 56 60 Christiansen Phillip Lind, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . . 42 52 33 07 Christiansen Svend Hedegaard, Lundgaardsgade 16 . . . 40 57 44 35 Christiansen Tanja Aalestrup, Østergaardsvej 13 . . . . . . 22 58 65 08 Christiansen Thorsten Elgaard, Gindeskovvej 23 . . . . . . 28 76 84 11 Ciulei Aida-Adriana, Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . 42 51 82 67 Clausen Ahrendt Schmidt, Mosevænget 14 . . . . . . . . . . 97 47 26 65 Clausen Ahrendt Schmidt, Mosevænget 14 . . . . . . . . . . 22 53 68 68 Clausen Carl Henrik Brauner, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . 60 89 01 04 Clausen Carl Henrik Brauner, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . 27 62 09 94 Clausen Chalotte, Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 20 09 Clausen Chalotte, Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 26 09 Clausen Grethe Barsøe, Skolestien 9 . . . . . . . . . . . . . . . 53 43 93 34 Clausen J P, Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 20 Clausen Jette Gottenborg, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 69 50 Clausen Leif H, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 78 14 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 44 69 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 17 26 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 53 36 Clausen Tony Rusoke, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . 52 40 27 50 Conradsen Kurt Vang, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . 29 86 46 02

C.O Have og Anlægsservice

Horslundvej 1B, 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 75 16 Crainic Lacramioara-Ana, Herningvej 14 . . . . . . . . . . . . 25 62 14 03

D

Din Handymand - Brian Falsig

Grønbækparken 33 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Dinesen Allan Bøjgaard, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . 40 44 34 07

Djeld Smede og VVS A/S

Sevelskovbyvej 2 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 73 Dragsbæk Camilla Anker, Lundgårdsparken 68 . . . . . . . 28 43 80 73

187

Navneregister

Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . 23 29 40 88 Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . 22 52 57 21 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 02 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 90 75 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 38 03 Dahl Ejvind, Engdraget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 40 05 Dahl Heidi Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 63 35 Dahl Jens Jørn, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 81 82 Dahl Jens Jørn, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 54 60 Dahl Jørgen, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 19 58 Dahl Lars Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 15 23 Dahl Lars Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 63 35 Dahl Sabine Lykke, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 12 17 Dahl Sabine Lykke, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 72 44 Dahl Sara, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 63 57 Dalgaard Anne Kirstine Abildtrup, Karupvej 77 . . . . . . . . 81 61 89 19 Dalgaard Henry, Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 43 Dalgaard Signe Margrethe, Østergaardsallé 7 3 3 . . . . 24 25 42 22 Dalsgaard Anders, Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 58 Dalsgaard Bjarne, Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 72 60 Dalsgård Betina Rolighed, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . 61 20 59 97 Dalsgård Betina Rolighed, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . 20 41 59 97 Dam Bente Elmholt, Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 26 53

Dam Bente Elmholt, Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 18 76 Dam Henrik, Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 41 88 Dam Jacob, Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 28 55 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 23 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 30 31 22 64 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 23 32 84 11 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27 22 09 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 41 18 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 14 33 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 26 43 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 34 09 20 Dam Tina Vestergaard, Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . 71 78 82 02 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . . 52 39 34 10 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . . 28 90 48 92 Damgaard Leif, Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 48 26 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 12 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 40 10 24 97 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 20 33 23 12 Damgaard Ninna, Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 33 23 Damgaard Thomas Ørskov, Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . 24 98 47 03 Damm Anny Weigelt, Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 00 50 Damsgaard Benny, Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 36 98 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 77 68 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 40 79 28 50 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 73 82 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 97 56 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 73 87 Damsgaard Sonja Irene, Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . 30 13 01 85 Danielsen Bodil, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 57 64 Danielsen Christian, Østertoft 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 95 06 16 Danielsen John, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 74 67 Danielsen Mona Merete, Fredshegn 5 . . . . . . . . . . . . . . 20 99 71 96 Danielsen Palle Daniel, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 70 00 22 Danielsen Penny Poulsgaard, Grønbækparken 27 . . . . . . 31 77 60 60 Danielsen Penny Poulsgaard, Grønbækparken 27 . . . . . . 22 18 99 66 Danielsen Per, Rørparken 20 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 90 24 35 Danielsen Poul Erik Østergaard, Højager 22 . . . . . . . . . . 24 40 74 44 Danielsen Poul Erik Østergaard, Højager 22 . . . . . . . . . . 23 67 57 97 Danielsen Renaat, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 38 80 10 Danielsen Renaat, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 36 60 63 Danielsen Robert, Bredgade 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 14 33 Danmark Brian, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 50 45 Danmark Brian, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 12 63 Danni Mikkelsen, Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 79 67 Dansk Værkstedsoptimering ApS, Vormstrupvej 33 . . . . . 40 95 94 56 Darel Lars Loui Eitel, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 70 03 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . 81 75 14 49 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . 28 74 14 35 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . 26 85 35 18 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . 24 27 93 38 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . 21 15 24 10 Davidsen Kim, Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 37 13 Davidsen Rasmus Nybo, Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 61 85 Davidsen Rasmus Nybo, Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 98 22 Degn Kasper, Lundbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 87 27 Degn Søren Peter, Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 02 Denasia Joint Venture ApS, Holstebrovej 1 . . . . . . . . . . . 75 21 10 93 Dijk Douwe Van, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 37 93 Dijk Douwe Van, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 26 11

D


Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 53 81 72 01 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 71 25 29 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 38 36 91 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 15 70 53 Dsi Feldborg Hallen, Tusbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 43 72 Duesberg Magda, Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . 97 47 24 79 Duesberg Magda, Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . 29 70 24 79 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 23 23 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 41 17 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 31 72 77 42 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 22 75 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . . 97 47 38 23 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . . 60 13 48 92 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . . 51 89 56 96 Dynesen Mie Søndergaard, Jyllandsgade 18 . . . . . . . . . 53 35 72 05 Dyrberg Bent, Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11 40 12 Dyrehauge Oliver Siehr, Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . 51 17 10 45

Dyrlæge Hanne Rømer Faurbye

Herningvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 15

Dyrlægehuset Aulum ApS

Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 99 10 Døj Tina Nygaard Aaberg, Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . 61 20 40 66 Døj Tina Nygaard Aaberg, Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . 51 34 13 10 Dølby Thomas Nielsen, Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 55 Dølby Thomas Nielsen, Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . 25 59 84 82 Døssing Mikkel Lykke, Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 68 53

E

Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . 61 26 31 23 Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . 23 47 95 77 Ebbesen Ivan, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 44 21 Ebbesen Ivan, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 90 35 81 Ebbesen Martin Bjørn, Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 83 20 Ebsen Jan, Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 68 60

EDC Holstebro

Lavhedevej 54, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 15 00 Egeberg Henrik Bang, Hallundbækvej 30 . . . . . . . . . . . . 27 24 83 96 Egebjerg Betina, Østvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 02 85 Egebjerg Betina, Østvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 12 77 20 Egholm Jill, Danmarksgade 31 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 99 61 Ehlers Poul Heinrich, Grønningen 23 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 69 Ehlers Ragna Anette, Grønningen 23 . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 93 83 Eiskjær Lajla Byskov, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 00 50 Eiskjær Lajla Byskov, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 27 43

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Bredgade 26, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 77 66 44

El-Hansen ApS

Navneregister

D

Danmarksgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 82 Elmholdt Silke Fu, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 18 12 Elttør Heri, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 37 86 Elttør Lone Holmgård, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . 97 47 37 86 Elttør Lone Holmgård, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . 20 76 96 27 Engelbreth Mikael, Engvej 33 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 31 61

Entreprenør Børge Ørgård ApS

Åbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 55 96 96 Entreprenør Lars Lohse ApS, Skovvej 2 . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 16

188

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen

Hvedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 26 43 Eriksen Claus Kammersgaard, Lundgårdsparken 8 . . . . 50 40 27 19 Eriksen Elise Blaabjerg, Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . . 22 16 84 16 Eriksen Frede Bak, Kastaniealle 5 1 50 . . . . . . . . . . . . 97 26 60 08 Eriksen Frede Bak, Kastaniealle 5 1 50 . . . . . . . . . . . . 61 65 60 08 Eriksen Jane Vind, Nørregade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 83 81 Eriksen Jette Reinholt, Langgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 33 40 Eriksen Lene Nibe, Sønderagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 40 85 Eriksen Lærke Vestergaard, Vestparken 12 . . . . . . . . . . . 40 22 13 44 Eriksen Steen Lindholt, Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . 51 78 75 44

Erling Kjærs Maskinstation ApS

Røddingvej 5, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 10 69 Ertbjerg Christian Ehrenreich, Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . 29 42 42 85 Esbensen Lars, Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 85 65 Esbensen Lars, Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 70 66 Eskildsen Jens Elmar Hajslund, Feldborgvej 26 . . . . . . . 26 25 41 65 Eskildsen Jesper Ole, Anemonevej 21 C st . . . . . . . . . . . 20 52 11 22 Eskildsen Jette Marie Kildedal, Haderisvej 4 . . . . . . . . . . 25 72 82 69 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 36 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 57 59 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . 21 57 24 36

Espersens Stenhuggeri

Nybovej 19, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 70 88 Eybe Tilde Holmgaard, Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . 28 88 28 30

F

Faaborg Casper, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 02 95 Faaborg Louise, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13 14 07 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 21 21 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 96 10 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 98 08 60 Falsig Brian Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Falsig Dennis Lund, Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 56 95 Falsig Dennis Lund, Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 81 15 Falsig Dennis Lund, Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . 28 35 44 07 Falsig Nina Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . . 23 69 49 94 Falsig Nina Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . . 21 33 06 07 Familien Gørup Christiansen I/S V/Ejgil, Niels og Aage Gørup Christiansen, Feldborgvej 15 . . . . 86 63 83 83 Farcinsen Pia Susanne Nørgård, Østergaardsvej 13 . . . . 22 72 80 63 Fastergaard Mads, Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 37 93 Faurbye Jens Jacob, Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 55 96 50 Faurbye Katrine Rømer, Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 35 96 32 Faurskov Lone, Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 23 34 Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 43 00 93 Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 43 00 92 Feldborg Entreprenørforretning A/S, Tusbækvej 31 . . . . . 97 45 47 00 Feldborg Frie Børneunivers S/I, Bredgade 76 . . . . . . . . . 60 20 22 05 Feldborg Kraftvarmeværk A .m .b .a ., Møllevej 4 . . . . . . . . 97 45 42 50 Feldborg Maskinstation ApS, Mølleparken 7 . . . . . . . . . . 22 11 24 68 Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S, Teglværksvej 3 . . . . 97 45 43 54 Felix Karen Elisabeth, Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 69 69 90 Femhøj Bodil, Mosevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 40 69 Filsø Gunhild, Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 37 40 Filsø Gunhild, Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 95 43 Filtenborg Anne Ulsø, Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . . 50 92 57 71 Filtenborg Emma Ulsø, Skovvænget 92 . . . . . . . . . . . . . 27 13 61 58 Filtenborg Karen, Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 02 01


Filtenborg Maja, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 89 78 25 Filtenborg Maria, Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 24 30 12 Filtenborg Nynne Ulsø, Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . 41 80 80 46 Fink Jørgen Kobberø, Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . 42 96 42 59 Fink Jørgen Kobberø, Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . 21 60 60 85 Finn Peder Østergaard, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 26 85 55 75 Fjordbak Dominik Drzewiecki, Lundgårdsparken 84 . . . . 60 80 17 57 Flarup Alex Gøgsig, Danmarksgade 21 1 . . . . . . . . . . . . 23 46 30 96 Flarup Lærke Gøgsig, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 44 76 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 63 32 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 29 69 36 28 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 36 28 Flugt Nicolai Lohse, Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 41 34 Flugt Tommy, Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 38 16

Den lokale Flyttemand

H .C . Ørstedsvej 77, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 04 81

Fruergaard Fiona Shadow Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . 20 71 69 98 Fryland Otto, Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 24 27 Fryland Otto, Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 53 83 Frøkjær Agnes Birgit, Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 42 06 Frøkjær Lars, Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 61 Funk Mikkel Quaade, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . . . . 61 79 07 41 Furbo Bjarne Skovfoged, Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 20 19 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 36 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 00 99 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 98 36 Fyhring Anders Lind, Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 70 10 Fyhring Kasper Lind, Jyllandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 11 99 72 Fyrsterling Sandra Reimer, Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . 60 79 62 03 Fyrsterling Sandra Reimer, Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . 53 53 71 40 Færgemand Anders, Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 59 61 Førby Ingeborg Langballe, Engbakken 9 . . . . . . . . . . . . . 51 51 79 38

Fodplejehuset

Skolegade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 24 14

Fog og Venø A/S

G

Gade Elsebeth Søgaard, Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . 40 35 48 26 Gade Kirsten, Vestergade 22 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 74 52 Gade Lone Solvejg, Østertoft 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 83 31 Gade Mia, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 65 54 Gade Søren Kristian, Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . . . . 40 35 68 82 Gade Ulrik, Engvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 86 27 91

Gades Kloak og Anlæg

Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 75 80 58 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 23 74 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 98 82 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 23 74 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 08 18 Gammelgaard Ina, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 00 04 Gammelgaard Steen, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 68 75 Garboan Ionut-Vasile, Karupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 94 29 12 Garsdal Merete Juul, Rørparken 38 B st . . . . . . . . . . . . . 26 35 14 38

Gartner Kiilerich

Avlumvej 2 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 14 04 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 24 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 30 61 33 67 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 24 28 20 70

Genbrugsbutikken FDF

Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 75 40 Genbrugspladsen Aulum Kulvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 88 Gdr Bjarne Vad Thomsen, Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 13 42 Gdr Erik Sørensen, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 22 49 28 06 Gdr Johannes R Laustsen, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 61 75 94 66 Gdr Jørgen Nørgård, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 88 04 Gdr Leo Birkebæk, Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 94 89 Gdr Marinus Cornelius Arensman, Kronborgvej 12 . . . . . 21 91 81 79 Gdr Villy Madsen, Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 63 19 Gelsbjerg Esther Marie, Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 62 68 Gelsbjerg Esther Marie, Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 79 25 Geneser Tim Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 97 47 Gleerup Cliff Majgaard, Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 47 54 Godiksen Anders Stensgaard, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . 42 52 68 67 Godiksen Dorte Stensgaard, Havrevej 29 . . . . . . . . . . . . 28 68 56 87 Godiksen Kirstine Marie, Hovedgaden 31 A . . . . . . . . . . 23 82 55 01 Godskesen Jens, Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 91 65 63

Godthaab Entreprenørforretning ApS

Bækkelundvej 5, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 25 65

189

Navneregister

Buntmagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 77 83 70 Foldager Karin Stubkjær, Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . 29 89 24 05 Foldager Poul Evan, Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 67 14 Foldager Poul Evan, Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 86 05 66 Fonager Gitte, Skolegade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 29 39 Fonager Peder Vestergaard, Skolegade 19 st . . . . . . . . 23 44 58 27 Forascu Adina Mihaela, Sønderagervej 12 . . . . . . . . . . . 31 57 16 72 Forsom Jonna Irene, Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 02 06 Forsom Tage, Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 09 06 Forsom Ulrik Christian Midtgaard, Hovedgaden 54 . . . . . 23 96 96 91 Frahm-Nielsen Laura, Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 15 42 18 Frahm-Nielsen Laura, Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 84 56 47 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . 97 47 36 85 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . 40 68 10 85 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . 25 70 26 70 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . 22 63 73 26 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . 20 84 96 31 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . 20 20 75 85 Frederiksen Bent Møller, Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . 51 50 09 25 Frederiksen Bo Møller, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 97 06 Frederiksen Bo Møller, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 30 47 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . 21 77 32 26 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . 20 15 91 97 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . 20 15 14 30 Frederiksen Janni Moeskjær, Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . 51 23 03 61 Frederiksen Janni Moeskjær, Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . 41 56 42 52 Frederiksen Johnni Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 59 55 Frederiksen Johnny Paw, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 26 56 31 12 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 24 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 46 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 35 24 Frederiksen Marianne Mariegaard, Rugvænget 41 . . . . . 30 62 53 76 Frederiksen Mathias Helbo, Jyllandsgade 1 B . . . . . . . . 61 66 55 40 Frederiksen Preben Martin, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . 42 71 03 10 Frederiksen Robert, Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 88 Frederiksen Robert, Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 88 86 Fredgaard Lisbeth, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 58 00 Fredgaard Peter, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 06 04 Frello Mette, Anemonevej 25 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 17 88 Frello Mette, Anemonevej 25 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 64 26 Frello Mette, Anemonevej 25 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 49 20 Friis Else, Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 25 94 Friis Inge, Fredshegn 1 E 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 07 54 Friis Peder, Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16 33 52 Frost Julie Sevelsted, Hodsagervej 83 . . . . . . . . . . . . . . 29 79 91 87 Fruergaard Fabian Milo Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . . . 41 27 11 12

G


Graae Inge, Irisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 86 29 Graae Palle, Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 22 18 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11 07 00 Graversen Charlotte, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 12 03 Graversen Charlotte, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 71 Graversen Charlotte, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 94 13 Graversen Lone Thomassen, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . 28 62 12 13 Graversen Lærke Skov, Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 28 71 76 12 Graversen Minna Marie, Drosselvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 24 43 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 26 21 Graversen Per, Søndermarken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 36 03 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 77 98 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 12 78 Graversen Sanne Mølgaard, Boghvedevej 27 . . . . . . . . . 29 90 65 49 Graversen Stefan, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 33 43 51 Graversen Søren Bjørndahl, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 31 61 14 20 Graversen Tina, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 62 01 Green Box A/S, Vævervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 11 57 00 Greve Karina Dam, Rørkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 83 17 Greve Karina Dam, Rørkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 73 28 55 Grimstrup Joan Højer, Bredgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 98 81 Groth Anette, Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 82 06 Groth Anna Marie, Kirkestræde 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 23 63 Groth Tommy, Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 03 82 Groth Tommy, Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 03 58 Groth-Pinnerup Jeanne, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 28 44 46 63 Groth-Pinnerup Rune, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 96 32 Groth-Pinnerup Rune, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 02 32 Grove Bodil, Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 87 59 Grubbe Randi Sanne Bro, Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . 30 40 87 00 Grzeskowiak Robert Pawel, Langgade 86 . . . . . . . . . . . . 24 25 71 21 Grønne Inge-Marie, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 15 Grønne Jette Irene, Åbakkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 54 20 Grønning Dorte, Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 39 08 Grønning Heine, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 78 28 98 Grønning Heine, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 32 64 Grønning Lene Ringgaard, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . 26 81 68 32 Guldfeldt Morten Lykkegaard, Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . 61 46 12 04

Guldhammer as

Lyngtoften 4, 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 33 Gusgård Marion Carey, Åvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 11 47 Gustafsson Karina Katballe, Lærkevej 16 . . . . . . . . . . . . 60 24 61 64 Gylling Tina Boman, Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 38 58 Gøtzsche Carsten, Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . . 51 36 01 92 Gøtzsche Poul Kviesgaard, Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 23 24 16 31 Gøtzsche Rikke Kviesgaard, Videbækvej 1 . . . . . . . . . . . 24 23 83 43 Gøtzsche Susanne Enggård, Lundgårdsparken 34 . . . . . 23 70 97 82 Gårdejer Anders Blåbjerg Holm, Stavlundvej 4 . . . . . . . . 22 90 67 02 Gårdejer Arne Martinussen, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 45 41 Gårdejer Knud Ejlersen, Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 88 62 63 13

Navneregister

H

Haagensen Jens Peter Haagen, Skovvænget 67 . . . . . . . 30 42 97 29 Haagensen Oskar Kristian, Skovvænget 13 . . . . . . . . . . 97 45 25 24 Haagensen Peter Mølgaard, Gindeskovvej 6 . . . . . . . . . . 23 93 28 15 Haagensen Aase, Skovvænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 42 06 Habekost Gitte, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 45 94 55 Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 53 04 Haderup Autoservice, Ørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 75

G

190

Haderup Kraftvarmeværk

Ørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 98

Haderup Kultur- og Idrætscenter

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 40

Haderup Murer og Entreprenør

Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 79 85 Haderup Kraftvarmeværk A .m .b .a ., Ørnevej 13 . . . . . . . . 97 45 26 98 Haderup Tømrer & Maskinsnedkeri ApS, Falkevej 9 . . . . 97 45 24 07 Hagelskjær Hanne, Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 12 22 73 Hagelskjær Heidi Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . 61 48 46 44 Hagelskjær Nickolaj, Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 99 43 Hagelskjær Nickolaj, Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 58 46 Hagelskjær Thor Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . . 60 57 70 56 Hagelskjær Thor Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . . 40 57 22 22 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 27 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 81 47 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 71 88 Hahnke Frank, Bredgade 68 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 19 73 Hahnke Frank, Bredgade 68 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 83 58 Hald Anne, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 38 75 Hald Janne Jensen, Danmarksgade 41 . . . . . . . . . . . . . 25 39 64 30 Hald Jutta Merete Dyrberg, Østergaardsallé 3 1 1 . . . . 97 47 39 00 Hald Jutta Merete Dyrberg, Østergaardsallé 3 1 1 . . . . 24 87 46 10 Hald Niels Karl, Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 68 09 Hald Niels Karl, Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 17 40 Hald Oliver Dyrberg, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 97 65 Halkjær Else, Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 53 75 Halkjær Leif Hartvig, Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 34 75 Halkjær Poul Erik, Vistorpvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 09 11 Halkjær Ruth Boman, Bredgade 68 A . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 39 81 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 66 44 17 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 31 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 73 33 Hamid Haidar Kahtan, Bygvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 60 27 Hammershøi Sonja, Mølleparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 59 Handberg Jesper, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 91 57 Handberg Jesper, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 91 52 Handberg Jørgen Emil, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . 60 17 25 42 Handberg Kirsten, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 32 57 97 Handberg Kirsten, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 57 97 Handberg Kirsten, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 57 97 Handberg Lone, Nørregade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 56 78 Handberg Tove Irene, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . 91 52 97 12 Handy Man Seiersen ApS, Brohusvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 36 91 37 Hannes Dyreklinik ApS, Nørregade 17 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 15 Hansen Anne Boelsgaard, Ljørringvej 24 . . . . . . . . . . . . 28 20 90 59 Hansen Annette Kirstine Hoelgaard, Rørparken 32 B st . . 61 74 80 86 Hansen Bente Solvej Odsgaard, Hallundbækvej 9 . . . . . . 40 25 49 95 Hansen Birgit Irene, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 27 24 Hansen Birgit Irene, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 47 14 01 Hansen Birgitte, Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 65 63 Hansen Christina Rohde, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . 20 16 63 49 Hansen Claus William, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . 40 84 88 10 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 21 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 39 20 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 56 68 Hansen Ejnar, Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 25 14 21 Hansen Ejnar Johannes Keld, Højager 57 . . . . . . . . . . . . 51 21 96 21 Hansen Else Marie Nørkjær, Jernbanegade 13 A . . . . . . . 51 41 74 26 Hansen Elsebeth, Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 63 03 Hansen Erika, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 82 Hansen Erika, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 64 75 45 Hansen Finn Antonie, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 88 08 Hansen Finn Antonie, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 50 94 Hansen Folmer Dalgaard, Østvænget 12 . . . . . . . . . . . . 25 12 64 00


Hansen René Kjær, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 67 34 66 Hansen Rocia Meedom, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . 25 41 10 25 Hansen Simon Bo Ringgaard, Nørregade 11 A . . . . . . . . 42 33 92 72 Hansen Steffen Toft, Nørreholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 33 00 Hansen Steffen Toft, Nørreholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 55 69 Hansen Susanne, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 10 69 Hansen Svend Østergård, Egevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 03 89 Hansen Svend Aage Malchau, Anemonevej 25 A st . . . . . 50 36 29 08 Hansen Svend Aage Malchau, Engvej 6 1 . . . . . . . . . . . 50 19 38 41 Hansen Tina Angela Kjeldsen, Jernbanegade 19 . . . . . . . 51 53 88 29 Hansen Tina Isabella, Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 17 51 25 Hansen Tina Isabella, Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 63 90 55 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 27 07 83 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 61 73 Hansen Torben, Østertoft 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 25 87 Hansen Uffe, Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 72 76 Hansen Uffe, Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 80 76 Hansen Ulla, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 94 45 06 Hansen Ulla Hornshøj, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 89 92 Hanssen Eva Irene Etting, Gammel Landevej 22 . . . . . . . 27 30 50 90 Hantusch Carina Korgaard, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . . 23 47 16 10 Hantusch Jens Stokkendahl, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . 93 89 23 47 Hantusch Jens Stokkendahl, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . 60 17 08 30 Harders Kasper Tranekær Halle, Kirkegade 15 st . . . . . . 42 54 45 65 Hareskov Åse Elisabeth Blåbjerg, Eliseborgvej 2 . . . . . . . 23 65 85 46 Harmon Daniel, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 73 62 59 Harmon Daniel, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 35 41 05 Hartvigsen Doris Roed, Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . 61 74 93 05 Hartvigsen Kurt, Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . 60 61 40 16 Haunstrup Brian Martens, Møllestræde 15 st tv . . . . . . 31 72 23 04

HB Connection A/S

Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 21 Hebsgaard Krestine Damtoft, Søndermarken 36 . . . . . . . 22 47 17 97 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 96 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 17 77 Hede Frank, Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 21 46 Hede Frank, Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 66 44 Hedegaard Elin Garsdal, Lundgårdsparken 19 . . . . . . . . 40 84 35 70 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 00 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 14 22 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 07 78 Hedegaard V/Tsjipke Johan Førrisdahl Wiersma, Sønder Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 68 30 Hedegård V/Poul Henning Birkkjær, Hodsagervej 59 . . . . 61 54 30 41 Heiberg Caroline, Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 36 24 Heiberg Emil, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 18 97 86 Heiberg Frederik, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 58 20 07 Heiberg Karen, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 97 30 Heiberg Ole, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 97 71

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen

Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 61 00

Helles Malerfirma

Vognstrupvej 2, 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16 48 33 Helligsøe Camilla Hagen, Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 13 63 14 Helligsøe Kristian Hagen, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . 23 95 65 10 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 29 09 10 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 75 02 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 70 40

Henning Jørgensen Cykler

Tjelevej 48, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 26 72 55

Henning Sørensen El A/S

Parkvej 2, 6971 Spjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 01 66

191

Navneregister

Hansen Grete Viola, Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . 61 79 52 55 Hansen Hardy Dalgaard, Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 51 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . 41 10 25 01 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . 31 90 28 01 Hansen Henning, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 77 Hansen Henning, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 77 75 Hansen Henning Dalgaard, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . 40 40 48 54 Hansen Henning Dalgaard, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . 24 26 50 47 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 01 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 38 33 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 72 Hansen Henning Skovsborg, Østvænget 20 . . . . . . . . . . 40 31 61 55 Hansen Henrik, Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 93 65 Hansen Ingrid Johanne, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 21 16 Hansen Isabella Toxvig, Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . 23 92 07 02 Hansen Jane Bredtoft, Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 34 37 79 Hansen Jens Peder, Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 14 Hansen Jens Peder Magnus, Mølleparken 6 . . . . . . . . . . 20 47 03 77 Hansen Jens Peder Magnus, Mølleparken 6 . . . . . . . . . . 20 14 20 67 Hansen Jesper Thorbjørn Bredtoft, Ljørringvej 9 . . . . . . . 31 15 06 95 Hansen Johanne Midtgaard, Hovedgaden 54 . . . . . . . . . 28 19 18 46 Hansen Johnny Bonde, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 40 76 97 47 Hansen Jonna, Vestparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 78 44 Hansen Jørgen Bro, Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 57 90 Hansen Jørgen Bro, Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 89 22 Hansen Jørgen Dalgaard, Rotvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 24 42 31 39 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 59 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 34 56 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 31 59 Hansen Kathrine Birgitte, Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 53 70 14 66 Hansen Kathrine Birgitte, Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 92 14 Hansen Kirsten, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 16 62 Hansen Kirsten Louise, Østvænget 20 . . . . . . . . . . . . . . 51 94 61 55 Hansen Kirsten Marie Meldgård, Rotvigvej 14 . . . . . . . . 30 66 56 62 Hansen Kirsten Marie Meldgård, Rotvigvej 14 . . . . . . . . 24 43 70 14 Hansen Lene, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 78 08 Hansen Lene, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 89 02 Hansen Lennarth, Karupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 74 24 30 Hansen Lilly Viola Lund, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . 29 87 97 50 Hansen Line Vestergaard, Fynsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . 29 84 44 59 Hansen Lise Lotte Olander, Vester Feldborgvej 16 . . . . . 25 33 41 73 Hansen Lise-Lotte Minet, Jyllandsgade 23 . . . . . . . . . . . 25 70 30 07 Hansen Lone, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 15 26 Hansen Mads Flohr, Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . 26 85 41 68 Hansen Margrethe, Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . 40 81 60 77 Hansen Margrethe, Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 50 77 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 48 55 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 40 41 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 03 31 Hansen Martin Odgård Jorfred, Danmarksgade 56 . . . . . 22 57 07 60 Hansen Mathias Bo Ringgaard, Nørregade 11 A . . . . . . . 50 42 33 12 Hansen Merete Devantier, Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . 30 62 82 31 Hansen Niels, Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 25 94 Hansen Niels, Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 57 08 Hansen Ole, Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 68 62 Hansen Rasmus, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 05 25 Hansen Rasmus, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 03 97 Hansen Rasmus, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 08 49 Hansen Rasmus, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 86 64 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 69 00 59 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 59 32 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 49 90 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 91 44 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 15 06 31 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 63 85 Hansen René Kjær, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 95 16 55

H


Henriksen Allan Pilgaard, Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . 60 90 76 50 Henriksen Chr F, Ljørringvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 31 Henriksen Chr F, Ljørringvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42 73 31 Henriksen Freddy Lago, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . 20 14 91 40 Henriksen Gitte, Birkkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 94 82 Henriksen Hugo Gammelholm, Egeskrænten 11 . . . . . . . 87 50 03 09 Henriksen Irna, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 53 32 Henriksen Jens Lago Gøgsig, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . 28 12 43 73 Henriksen Johnny, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 63 06 Henriksen Johnny, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 07 94 Henriksen Johnny, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 52 35 Henriksen Johnny, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 64 87 Henriksen Johnny, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 17 96 Henriksen Karen Merete Ejgod, Birkevej 18 . . . . . . . . . . 61 31 22 75 Henriksen Karen Merete Ejgod, Birkevej 18 . . . . . . . . . . 21 97 22 75 Henriksen Kenneth, Boghvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 07 77 Henriksen Kirstine, Egeskrænten 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 55 77 Henriksen Line Wesley, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . 61 10 11 81 Henriksen Rasmus Lago Gøgsig, Grønningen 17 . . . . . . 26 20 17 00 Henriksen Svend, Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 59 Henriksen Svend, Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 24

Herning Gravstensforretning

Valeursvej 3-5, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 18 88 30

Herrup Maler

Søvejen 23, 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 19 55 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 79 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 97 49 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 44 97 Hestø Per Olav Hvam, Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 29 42 01 68 Hildebrandt Gurli Ormstrup, Østergaardsallé 7 2 4 . . . . 25 33 33 91 Hildebrandt Knud Erik, Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . . . . 71 78 33 04 Hingebjerg Jeanette Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . 40 58 97 10 Hingebjerg Marie Maigaard, Hodsagervej 56 . . . . . . . . . 30 19 36 23 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 40 22 12 35 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 20 16 41 58 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 89 00 43 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 89 00 42 Hjortstrøm Maria, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 60 78 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 42 07 63 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 56 90 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 34 28 94

Navneregister

Hodsager Maskinstation

v/ Leif Linding Olesen, Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 97 47 60 12 Hodsager Kfum Spejdere, Hovedgaden 55 . . . . . . . . . . . 30 49 92 50 Hodsager Maskinstation, Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 Hodsager Smedie Og Maskinforretning Eigild Pedersen, Hovedgaden 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 22 Hodzic Dina, Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 15 79 Hodzic Mirza, Rosenvænget 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 10 22 Hoff Jacob Lørup, Herningvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Hoffmann Mette Smidt, Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 41 Hoffmann Mette Smidt, Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 80 Holdgaard Birger, Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 97 20 00 Holdgaard Birger, Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 46 92 Hollesen Henning, Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 43 65 00 Hollesen Henning, Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 33 90 Hollænder Kirsten M Frederiksen, Skolegade 16 . . . . . . 20 33 36 52 Holm Alex Frank, Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 90 93 Holm Alex Frank, Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 52 80 Holm B, Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 87 16 Holm Birgith, Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 26 07 Holm Christian Heinrich Nørremark, Ljørringvej 16 . . . . . 50 49 38 89 Holm Danast Gordon, Østertoft 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 75 32

H

192

Holm Gitte Olga, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 29 57 Holm Helene Dejrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 44 54 Holm Henny Birgitte Nielsen, Skovvænget 95 . . . . . . . . . 30 23 09 37 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 63 77 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 92 64 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 79 56 Holm Martin, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 29 57 Holm Michael Westergaard Lomholt, Karupvej 3 . . . . . . . 28 71 57 20 Holm Peter Kristian Dejrup Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . 40 98 99 03 Holm Peter Kristian Dejrup Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . 40 51 13 05 Holm Peter Kristian Dejrup Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . 25 56 13 05 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 29 60 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 60 01 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 52 65 Holmgaard Henny Sindal, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . 30 54 05 82 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36 05 56 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 05 56 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 30 22 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 97 42 Holst Anita Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . 51 92 13 33 Holst Anita Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . 28 10 03 65 Holst Erik Bjarne, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 40 86

Holstebro Dyrehospital A/S

Lavhedevej 28a, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 17 99 Holstebro Smedeværksted V/Claus Dalsgård, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 42 13 Hornemann Jiri Kenn Weber, Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 24 62 79 35 Hornshøj Annisette, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . 21 43 66 64 Hornshøj Camilla Højen, Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . 42 79 35 45 Hornshøj Camilla Højen, Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . 23 44 75 37 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 59 45 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 03 08 Hornshøj Clous, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 62 60 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 94 65 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 75 34 06 Hornstrup Dagmar Tranekær, Tjørnevej 11 A . . . . . . . . . . 29 78 00 49 Hornstrup Lone Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . 25 11 12 19 Hornstrup Noa Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . . 21 86 30 95 Hornstrup Sheila Tranekær, Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . 25 34 01 87 Hornstrup Sheila Tranekær, Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . 22 21 21 54 Hornstrup Vitus Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . 25 36 96 66 Hovesen Ann Dyrby, Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 22 38 Hovesen Ann Dyrby, Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 01 63 Hulgaard Maibritt, Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 05 87 Hultberg Finn, Rørparken 38 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 78 97 00 Hultberg Gitte, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 16 26 Hultberg Jan, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 18 81 Hultberg Morten, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 25 50 Hvam Kirsten Marie Skamris, Hallundbækvej 19 . . . . . . 51 52 80 36 Hvergel Aksel Bjerregård, Grønbækparken 47 . . . . . . . . 97 47 35 36 Hvidbjerg Elna, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 08 Hvidbjerg Elna Louise, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . 40 19 92 08 Hvidbjerg Niels, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 80 35 Hvolbæk Brian Christoffer Lauridse, Viftrupvej 6 . . . . . . . 20 26 06 07 Hvolbæk Kirsten Marie, Viftrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 16 46 56 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 76 05 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 76 02 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 72 27 63 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 97 45 Hyldgaard Kaj, Østertoft 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 85 17 19 Hyldgaard Kenneth Nyborg, Langgade 21 . . . . . . . . . . . 20 86 61 64 Hårtotten/Anette Susan Holmberg, Danmarksgade 21 B 97 47 34 66 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 23 25 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 60 25 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 82 28


Høgh Else Marie, Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 93 97 Høgh Hanne, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 48 71 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 45 06 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 72 01 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 63 04 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 37 79 Høgh Mikkel Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 56 99 Høgh Niels Sørensen, Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 58 32 Høgh Ulla Solveig, Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 58 23 Høgild Jens Christian, Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 54 28 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 51 96 77 26 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 42 16 43 18 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 25 32 72 96 Høgild Tage, Rosenvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 88 60 Høj Anders, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 71 11 Høj Birthe, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 93 90 Høj Elisa Vestergaard, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 21 19 67 Høj Elisa Vestergaard, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 19 65 Høj Elisa Vestergaard, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 57 84 Høj Emilie Ladekjær, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . 20 27 90 62 Høj Kristian, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 76 25 Høj Marianne, Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 98 Høj Marianne, Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 76 79 Høj Metha, Østergaardsallé 7 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 19 Høj Mona Neesgaard, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . 61 54 98 98 Høj Mona Neesgaard, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . 23 72 80 55 Høj Morten Lars Ladekjær, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . 60 59 34 44 Højgaard Anders, Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . 23 26 75 47 Højgaard Natascha Nebel, Engvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 39 34 Højmark Mariann, Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . 28 57 60 53 Hølmkær Per, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 56 35 Hølmkær Tove Petrine, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 75 10 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 17 08 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 62 36 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 92 25 04 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 60 90

Hårtotten & Aloe Vera Forever

Danmarksgade 21B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 82 29

I

I/S Henriksen F . Henriksen/R . Henriksen J . Henriksen, Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 38 42

Idé Blomster

J . Chr . Koldkur Transport A/S, Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . . 97 45 60 33 Jacobsen Annica Terese Højbjerg, Skjerkvej 1 . . . . . . . . 31 77 72 08 Jacobsen Chris Michael Endahl, Lundgårdsparken 20 . . 41 10 47 60 Jacobsen Chris Michael Endahl, Lundgårdsparken 20 . . 27 28 12 54 Jacobsen Chris Weltz, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . 21 73 77 13 Jacobsen Jan Erling Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . 23 93 12 92 Jacobsen Karin Inger-Marie, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . 26 36 18 69 Jacobsen Margrethe, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 36 74 Jacobsen Mette, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 83 24 21 Jacobsen Mette Kvistborg, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . 24 83 03 93 Jacobsen Michael Weltz, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . 51 44 28 80 Jacobsen Michael Weltz, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . 22 41 41 35 Jacobsen Rosa, Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 98 90 29 Jacobsen Sigrid, Sjællandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 46 Jacobsen Svend Erik Toft, Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . 97 41 49 42 Jakobsen Anna Dorthe Fischer, Irisvej 22 . . . . . . . . . . . . 24 23 43 03 Jakobsen Anne Mette Habekost, Sjællandsgade 27 . . . . 51 24 43 42 Jakobsen Anne Mette Habekost, Sjællandsgade 27 . . . . 20 27 15 89 Jakobsen Birgit Kirkegaard, Rugbjergvej 23 . . . . . . . . . . 24 67 86 97 Jakobsen Christian Kurt, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 30 Jakobsen Christina, Jyllandsgade 30 D . . . . . . . . . . . . . 61 68 55 93 Jakobsen Christina, Jyllandsgade 30 D . . . . . . . . . . . . . 61 68 10 73 Jakobsen Diddi, Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 56 31 Jakobsen Egon, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 Jakobsen Egon, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 46 57 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 10 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 73 30 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 29 66 Jakobsen Henriette Hyldgaard, Hvedevej 12 . . . . . . . . . . 20 72 96 93 Jakobsen Hilda Lund, Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . 51 94 34 19 Jakobsen Inge, Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 83 58 Jakobsen Jack, Langgade 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 81 42 Jakobsen John, Lyngskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 88 24 Jakobsen Kurt, Engvej 31 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 06 87 Jakobsen Laila Hausted, Lundgårdsparken 12 . . . . . . . . 40 96 26 76 Jakobsen Laila Hausted, Lundgårdsparken 12 . . . . . . . . 29 24 99 63 Jakobsen Lone Birgitte, Lundgårdsparken 71 . . . . . . . . . 23 84 83 90 Jakobsen Mona, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 21 65 Jakobsen Nils Frederik Bruun, Langgade 44 . . . . . . . . . 40 61 35 42 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 79 92 50 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 23 35 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 33 38 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 98 60 Jakobsen Sigrid Viola Leonora, Sjællandsgade 8 . . . . . . 22 39 25 46 Jakobsen Thorvald Bach, Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . . 23 61 27 64 Jakobsen Tonny Hyldgaard, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 59 40 Jan Pedersen, Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 86 39 Jarnved Benthe Lunding, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . . 49 40 38 70 Jennings Christina, Jens Jensensvej 10 A . . . . . . . . . . . 30 25 11 91 Jennings Christina, Jens Jensensvej 10 A . . . . . . . . . . . 22 24 52 08 Jenovias Benitta Rajini, Danmarksgade 29 st . . . . . . . . 28 91 74 03 Jenovias Benitta Rajini, Danmarksgade 29 st . . . . . . . . 26 39 28 86 Jens Erik Rigtrup, Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 97 87 Jensen Alex Christian Kjærgård, Lundgaardsgade 25 . . . 52 37 04 40 Jensen Anders Harbo, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . 97 47 63 06 Jensen Anders Harbo, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . 22 67 66 06 Jensen Andreas Handberg, Grønbækparken 65 . . . . . . . 20 52 02 30 Jensen Andreas Lund, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 26 Jensen Anette Lunde, Markvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 93 94 68 99 Jensen Anette Lunde, Markvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 42 67 33 20 Jensen Anette Lunde, Markvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 21 79 26 23 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 61 99 74 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 02 18

193

Navneregister

Kirkegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 64 Ingen Pirette Kjær Van, Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . 26 12 37 03 Ingen Pirette Kjær Van, Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . 20 91 30 93 Ipsen Johnny Lund, Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 47 36 Ipsen Johnny Lund, Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 55 74 Irming Bettina, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 22 98 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 40 52 43 42 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 31 53 79 60 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 24 22 80 62 Iversen Jørgen Vium, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 64 06 Iversen Jørgen Vium, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 64 04 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 92 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 42 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 64 16 Iversen Martin, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 56 91 Iversen Max Erik, Kirkegade 10 st th . . . . . . . . . . . . . . 53 60 01 69 Iversen Poul Ruby, Industrivej Syd 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 06 90

J

J


Navneregister

J

Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 25 40 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 06 22 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 66 10 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 90 79 Jensen Anna-Lise Else, Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 46 29 Jensen Anne, Langgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 10 42 Jensen Anne, Langgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 88 74 Jensen Annelise Ravn, Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 08 20 Jensen Anni Lyst, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 32 70 Jensen Anton Georg, Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 43 04 Jensen Anton Georg, Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 08 96 Jensen Bent, Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 71 84 Jensen Bente, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 41 12 Jensen Bente, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 16 85 Jensen Bente, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 39 05 Jensen Bente Armose, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . 29 90 34 23 Jensen Bente Hosbond, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . 22 17 36 28 Jensen Bente Ragnhild Gylling, Ørrevej 12 A . . . . . . . . . 61 36 31 16 Jensen Betina Marie Sejling, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . 61 20 78 81 Jensen Betina Marie Sejling, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . 28 60 00 87 Jensen Betina Rousing, Sønderagervej 3 . . . . . . . . . . . . 30 22 24 68 Jensen Bianca Buskov Würtz, Søndergade 21 . . . . . . . . 93 95 88 09 Jensen Bianca Buskov Würtz, Søndergade 21 . . . . . . . . 42 66 10 50 Jensen Birthe, Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 03 19 Jensen Birthe, Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 16 54 Jensen Birthe, Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 04 48 Jensen Bjarne, Kløvervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 10 Jensen Bjarne, Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 26 21 39 Jensen Bo Lau, Kløvervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 37 95 Jensen Bodil, Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 72 60 Jensen Brian, Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 20 25 Jensen Brian, Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 32 44 Jensen Carl Evald, Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . . . 25 33 33 65 Jensen Carsten, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 59 Jensen Carsten Handberg, Grønbækparken 65 . . . . . . . . 21 68 10 13 Jensen Carsten Kirkegaard, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . 51 96 56 57 Jensen Carsten Kirkegaard, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . 51 94 29 59 Jensen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . 53 12 52 63 Jensen Christen Søgaard, Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . . 97 47 61 92 Jensen Christian Østergaard, Sønderagervej 4 . . . . . . . . 25 21 43 35 Jensen Claus Fink Pallisgaard, Søndermarken 29 . . . . . 28 72 43 46 Jensen Claus Lund, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 44 11 Jensen Bodil, Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 18 Jensen Dan Kjærgaard, Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 61 31 Jensen Daniel, Lundgårdsparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . 60 75 75 97 Jensen Daniel, Jyllandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 69 86 Jensen Daniel, Jyllandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 73 07 Jensen Dorit Poulsgaard, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 04 73 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 30 63 03 05 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 26 63 25 37 Jensen Dorthe Elisabeth, Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 26 83 77 13 Jensen Dorthe Elisabeth, Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 21 90 43 51 Jensen Egon, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 62 26 Jensen Egon Brandt, Tjørnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 44 Jensen Ellen Marie, Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 49 Jensen Ellen Marie, Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 21 77 60 39 Jensen Ellen Obitsø, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . 28 70 61 83 Jensen Elly Jensine, Østervang 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 81 70 81 Jensen Else, Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 42 79 Jensen Erik Maagaard, Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . 28 56 51 48 Jensen Esther, Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 90 Jensen Esther, Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 33 55 Jensen Finn, Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 61 23 Jensen Gerhard, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 43 Jensen Gert, Skolegade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 27 37 Jensen Gert Dejlov, Anemonevej 25 C 1 . . . . . . . . . . . . . 41 28 04 08

194

Jensen Gert Schwerdtfeger, Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 05 93 Jensen Gitte, Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 47 82 Jensen Gunnar, Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 60 18 Jensen Gunnar, Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 61 36 Jensen Gunnar Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 4 . . . . . 61 11 58 97 Jensen Gunnar Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 4 . . . . . 51 36 15 87 Jensen Gunnar Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 4 . . . . . 42 18 18 70 Jensen Hanne Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 47 Jensen Hans Kopp, Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 19 64 Jensen Hans Kopp, Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 14 42 Jensen Hans Preben, Langbovej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 22 68 Jensen Heidi, Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . 61 12 76 82 Jensen Heidi, Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 26 Jensen Heidi Skov, Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . 30 25 60 48 Jensen Heine Ebbesen, Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 17 46 Jensen Heine Gylling, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 40 81 Jensen Helle Kirk, Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 16 37 Jensen Helle Majlund, Jernbanegade 17 . . . . . . . . . . . . 28 94 57 62 Jensen Helle Vadmand, Rosenvænget 7 1 th . . . . . . . . 22 31 24 25 Jensen Henriette Thoftgaard, Anemonevej 18 C 1 . . . . . 30 25 38 43 Jensen Henrik Vadmand, Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 42 67 Jensen Hjalmar Søren Lund, Skovvænget 75 . . . . . . . . . 81 71 22 17 Jensen Inge Lise, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 69 26 Jensen Inger, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 73 19 Jensen Inger, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 73 18 Jensen Iris, Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 61 36 Jensen Ivan, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 45 85 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 97 74 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 42 50 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 08 41 Jensen Jan Erlind, Østergaardsallé 7 1 6 . . . . . . . . . . . 30 34 96 92 Jensen Jena Marie Grundt, Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 42 43 57 53 Jensen Jena Marie Grundt, Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 30 61 57 53 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 80 85 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 47 34 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 42 01 Jensen Jens Chr, Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 75 62 Jensen Jens Christian, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . 40 55 74 86 Jensen Jens Christian Holt, Herningvej 80 . . . . . . . . . . . 42 74 25 44 Jensen Jens Jørgen, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 51 84 Jensen Jens Klausen, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 85 Jensen Jens Poul, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 01 Jensen Jens Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . . 20 83 10 42 Jensen Jeppe Haagen, Højgade 6 B . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 66 13 Jensen Jesper Højris Lyhne, Åskrænten 14 . . . . . . . . . . 22 44 78 21 Jensen Jesper Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . . 40 17 73 81 Jensen Jesper Torkkel Moskjær, Hallundbækvej 14 . . . . 31 69 46 97 Jensen Jesper Torkkel Moskjær, Hallundbækvej 14 . . . . 20 58 12 21 Jensen Jette, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 80 16 Jensen Jette Dahl, Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 07 Jensen Johanne Røjkjær, Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 01 Jensen John Haagen, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . 40 27 24 14 Jensen John Haagen, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . 20 53 95 04 Jensen Johnny, Langgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 90 45 Jensen Julie Hunsballe, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . 42 24 23 42 Jensen Jørgen Erik, Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 93 Jensen Jørgen Erik, Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 95 93 Jensen Jørgen Gert, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 10 40 Jensen Jørgen Gert, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 84 88 85 Jensen Jørgen Lund, Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 52 38 Jensen Jørgen Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 25 72 Jensen Jørgen Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 77 25 72 Jensen Jørgen Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 17 25 72 Jensen Jørgen Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 49 72 Jensen Jørgen Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 25 72 Jensen Jørgen Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 71 26


Jensen Poul Klitgaard, Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 26 05 Jensen Rita, Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 22 94 Jensen Rita, Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 21 62 Jensen Rita, Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 72 08 Jensen Rita, Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 59 56 19 Jensen Rosa Irene, Lundgårdsparken 13 . . . . . . . . . . . . 29 37 33 38 Jensen Rosa Würtz, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 41 55 Jensen Rosa Würtz, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 58 40 34 Jensen Sara Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 30 65 Jensen Sigrid, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 52 47 Jensen Simon, Søndergade 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 42 24 Jensen Simon, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 77 50 Jensen Simona Frank, Gindeskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 51 76 37 97 Jensen Sonnich Burmølle, Østervang 48 . . . . . . . . . . . . 22 23 83 35 Jensen Steen, Jyllandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 30 36 Jensen Susanne, Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 46 Jensen Susanne, Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 38 40 Jensen Susanne Ulsø, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 03 87 Jensen Suzan, Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24 25 88 Jensen Svend, Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 79 21 69 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 56 71 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 85 83 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 71 75 78 88 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 30 13 72 46 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 29 25 16 52 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 25 11 01 90 Jensen Svend Aage, Bøgevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 66 85 Jensen Svend Aage, Bøgevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 68 67 Jensen Søren Hoelgaard, Hovedgaden 56 . . . . . . . . . . . 23 10 77 19 Jensen Søren Hunsballe, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . 53 29 59 70 Jensen Søren Lund, Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 22 17 Jensen Søren Lund, Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 46 76 Jensen Søren Peder, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 70 93 Jensen Søren Peder, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 56 47 Jensen Tanja Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 22 95 21 00 Jensen Thøger Uffe Søndergaard, Højgade 1 . . . . . . . . . 53 38 53 54 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 55 20 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 03 38 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 14 78 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 58 28 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 82 07 76 Jensen Tommy Bjerre, Holstebrovej 16 . . . . . . . . . . . . . . 26 59 49 19 Jensen Torben, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 38 85 Jensen Torben, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 26 62 Jensen Torben Torp, Hovedgaden 45 . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 65 83 Jensen Tove Irene, Østvænget 105 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 68 18 Jensen Uffe Dregaard, Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 15 25 Jensen Ulrik Dahl, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 12 67 Jensen Villy, Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 41 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 42 94 74 15 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 24 57 Jensen Aage Hilbert, Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 45 Jensen Aage Hilbert, Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 62 59 Jensen Aase Lund, Skovvænget 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 72 17 Jensen Aase Marina, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 50 42 Jensen Aase Marina, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 09 07 Jeppesen Anette Bach, Højager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 44 38 Jeppesen Arne, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 67 62 39 Jeppesen Conny Bille, Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 75 01 Jeppesen Evy Marie, Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 33 87 Jeppesen Frits Ove Weis, Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . 20 10 78 34 Jeppesen Gitte Mejdahl, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 34 78 Jeppesen Jacob Hviid, Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . 53 36 42 16 Jeppesen Kaj, Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 34 53 Jeppesen Louise Hviid, Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 73 27 Jeppesen Michael Nørgaard, Rotvigvej 6 . . . . . . . . . . . . 42 71 58 20

195

Navneregister

Jensen Jørgen M, Bredgade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 42 24 Jensen Jørgen M, Bredgade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 91 01 Jensen Jørn Lystbech, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 74 Jensen Jørn Lystbech, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . 23 88 55 80 Jensen K R, Viborgvej 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 35 68 94 Jensen Kai Normann-Erick, Pilhusevej 3 . . . . . . . . . . . . 21 65 23 38 Jensen Kaj Bækgaard, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . 25 33 32 76 Jensen Kaj Bækgaard, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . 23 26 06 91 Jensen Karen Margrethe, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . 50 95 17 12 Jensen Karen Margrethe, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . 22 70 69 31 Jensen Karl Aage, Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 57 86 Jensen Karl Aage, Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 57 86 Jensen Karsten, Parkvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 64 Jensen Karsten Møller, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 84 74 75 Jensen Kasper Gade, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 96 65 03 Jensen Kim Høeg, Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 16 76 Jensen Kirsten Møller, Skolegade 12 st . . . . . . . . . . . . . 29 93 85 20 Jensen Kirstine My Majlund, Jernbanegade 17 . . . . . . . 71 78 74 13 Jensen Klaus Holt, Vistorpvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 16 96 Jensen Knud Erik, Viftrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 42 Jensen Knud Erik, Skovvænget 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 23 58 Jensen Knud Kølbæk, Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 47 Jensen Kurt Bech, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 62 80 Jensen Kurt Bech, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 82 80 Jensen Laurits Christian Møller, Jernbanegade 15 . . . . . 40 13 08 49 Jensen Leif Gert, Grantoften 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 29 77 Jensen Lena Smedegård, Lyngen 5 D . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 97 Jensen Lene Thoftgaard, Rørkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 30 27 38 43 Jensen Linda Handberg, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 18 Jensen Lisbeth Raabjerg, Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . 22 27 19 30 Jensen Lone, Herningvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 34 45 Jensen Lone Faurskov, Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . 41 82 77 81 Jensen Lotte Pape, Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 60 76 Jensen Majbrit Kjer Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . 60 49 30 25 Jensen Margrethe Vestergaard, Skovvænget 6 . . . . . . . . 40 41 10 29 Jensen Marianne Fabricius, Boghvedevej 19 . . . . . . . . . 29 61 10 39 Jensen Marlene, Rørparken 34 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 92 14 Jensen Mette, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 65 95 Jensen Mette, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 87 42 Jensen Mette, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 68 00 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . 27 89 52 06 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . 22 17 50 47 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . 20 77 40 81 Jensen Mette Marie Munck, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 60 48 78 41 Jensen Michael, Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 70 24 Jensen Michael, Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 99 42 Jensen Miki Gissemann, Bjergmosevej 3 . . . . . . . . . . . . 81 51 72 30 Jensen Mikkel Old, Søndergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 60 62 55 Jensen Morten Gildbjerg, Vestergade 8 . . . . . . . . . . . . . 21 51 15 74 Jensen Morten Hall, Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 47 49 94 Jensen Niels Chr, Teglværksvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 83 Jensen Niels Lyhne, Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 51 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 34 23 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 34 23 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 14 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 36 14 Jensen Ole, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 28 17 Jensen Ole Stougård, Hvedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 26 Jensen Olga, Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 27 41 Jensen Peder Damgaard, Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . 31 70 33 39 Jensen Peder Damgaard, Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . 20 81 33 39 Jensen Per Bjerggaard, Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 23 90 91 64 Jensen Pernille Diane Højgaard, Boghvedevej 29 . . . . . . 25 62 94 49 Jensen Peter Møller, Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 42 21 Jensen Pia Mathilde Møller, Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . 40 75 15 43 Jensen Poul Ivan Østergaard, Åparken 7 . . . . . . . . . . . . 31 36 61 53

J


Navneregister

J

Jeppesen Michael Nørgaard, Rotvigvej 6 . . . . . . . . . . . . 22 57 38 91 Jeppesen Niels Jørn Vejs, Højager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 22 50 Jeppesen Pia, Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 63 68 Jeppesen Runa, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 62 29 Jeppesen Stig Bjerregård, Højager 10 . . . . . . . . . . . . . . 25 70 89 60 Jeppesen Søren Nørgaard, Varhedevej 8 . . . . . . . . . . . . 41 81 35 64 Jepsen Annemette, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 10 50 Jepsen Annemette, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 21 16 Jepsen Ditte Marie Obitsø, Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . 27 47 00 05 Jepsen Frits, Vormstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 44 14 Jepsen Heine Kaasgaard, Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . 60 14 17 67 Jepsen Heine Kaasgaard, Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . 30 29 66 69 Jepsen Martin Bruno, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 43 16 Jepsen Niels Christian, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 46 Jepsen Niels Christian, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . 30 66 18 46 Jepsen Simon Kjærgaard, Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 61 22 Jerup Christian Lavdal, Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . 50 85 06 20 Jerup Eva Lavdal, Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . . . . . 40 78 47 06 Jespersen Daniel Kruse, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . 27 58 22 67 Jespersen Klaus Nørregaard, Rosenvænget 1 st th . . . . 21 43 93 97 Jespersen Malene Brokholm, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . 30 58 90 34 Jespersen Malene Brokholm, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . 22 79 91 25 Jespersen Mikkel Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . 61 68 02 68 Jespersen Peter Lund, Anemonevej 16 B st . . . . . . . . . . 22 77 05 81 Jespersen Vagn, Hovedvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 04 65 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 07 73 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15 90 40 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 91 51 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 47 89 Jessen Else Vinther, Vestager 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 39 66 Jessen Gitte, Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 02 80 Jessen Jimmy Rasmus Storm, Lergravvej 14 . . . . . . . . . 29 28 36 48 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 54 62 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 38 45 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 00 64 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 46 28 Johannesen Asta Marie, Stavlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 22 44 40 04 Johannesen Jeanette, Langgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 38 85 Johannesen Per, Karupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 62 02 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 23 90 96 58 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 21 99 55 68 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 21 96 88 27 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 21 96 83 31 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 21 96 46 08 Johannesson Ina, Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . . . . . . . 60 64 86 80 Johannesson Ina, Sønderagervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 85 82 Johansen Allan Nørskov, Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 12 46 Johansen Emil Vissing Dyrelund, Hessellundvej 20 . . . . . 60 68 90 67 Johansen Emma Fonnesbæk, Jyllandsgade 28 . . . . . . . 21 96 78 02 Johansen Erik Dahl, Rosenvænget 18 . . . . . . . . . . . . . . 29 31 34 43 Johansen Helene Schmieg, Lærkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 22 70 17 62 Johansen Janni, Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 92 03 90 Johansen Johan, Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 54 Johansen Johan, Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 48 96 Johansen John Ørum, Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . 40 21 03 51 Johansen Leif, Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 41 90 Johansen Lene, Bredgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 76 13 Johansen Marc Nørgård, Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . . 21 14 12 74 Johansen Marc Nørgård, Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . . 20 27 50 74 Johansen Peder Kristian Maul, Ljørringvej 40 . . . . . . . . . 64 63 82 98 Johansen Sonja Irene, Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 12 25 Johansen Tina Kjærgaard, Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 33 77 Johansen Tove Nørskov, Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 78 97 Johnsen Allan Dyhrberg, Danmarksgade 47 1 . . . . . . . . 41 42 04 08 Johnsen Carl Skovbjerg, Lundgårdsparken 16 . . . . . . . . 23 69 94 69 Johnsen Ella, Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 32 38

196

Jokumsen Henry, Ørnevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 82 23 Jonker Johan, Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 58 99 Jonker Robbert Klaas, Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 29 45 Josefsen Jannick Sørensen, Anemonevej 10 C 1 . . . . . . 26 12 72 28 JS-Tech, Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 25 01 Juhl Hans Jørgen, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 49 Juhl Hans Jørgen, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 25 89 Junge Poul, Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 97 87 Just Hanne, Violvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 52 11 Justesen Kamilla Hebsgaard, Taterbakkevej 4 . . . . . . . . 81 71 44 72 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 35 83 54 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 60 35

Jyda Sign

Vævervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 66

Jysk Desinfektion og Algbekæmpelse ApS

Ljørringvej 31, 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 09 13

Jysk Frisørkunst

v/ Gitte Friis Johansen, Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . 97 43 84 10

Jyske Bank

Danmarksgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 89 37 00 Jønsson Kirstine Nees, Østergade 2 st 7 . . . . . . . . . . . 29 10 30 33 Jørgen Niels, Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 04 52 Jørgen Lund Jensen, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 25 72 Jørgensen Andreas, Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 32 99 Jørgensen Andreas, Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 24 51 Jørgensen Bent, Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 43 42 43 Jørgensen Bent, Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 75 95 Jørgensen Bent, Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 86 68 Jørgensen Bent Moesgaard, Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . 97 47 23 06 Jørgensen Brigita, Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 09 46 Jørgensen Brigita, Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 56 58 56 Jørgensen Camilla Rothmann, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . 60 22 82 39 Jørgensen Carl Emil, Rørparken 38 C 1 . . . . . . . . . . . . . 29 86 16 20 Jørgensen Carl Georg, Engvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 18 67 Jørgensen Dinna Bruno, Grønbækparken 77 . . . . . . . . . 20 70 32 11 Jørgensen Dorrit, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 52 25 83 Jørgensen Hans Christian Lysgård, Bellisvej 5 . . . . . . . . 22 19 36 95 Jørgensen Heidi Rønn, Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 03 48 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 40 75 43 43 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 30 57 10 60 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 21 51 21 31 Jørgensen Ilsa Hellerup, Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . . 30 48 69 85 Jørgensen Inge Hvid, Sjællandsgade 19 . . . . . . . . . . . . . 31 45 89 69 Jørgensen Ingelis, Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 33 55 Jørgensen Jakob Nonboe, Karupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 21 77 60 37 Jørgensen Jan Bech, Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . 60 28 23 59 Jørgensen Jan Bech, Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 55 36 Jørgensen Jonas, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 36 69 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 87 19 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 72 44 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 79 83 Jørgensen Jørgen Borgaard, Højager 59 . . . . . . . . . . . . 22 60 36 96 Jørgensen Jørgen Borgaard, Højager 59 . . . . . . . . . . . . 22 60 36 88 Jørgensen Kaj Emil Linde, Sønderagervej 52 . . . . . . . . . 29 61 10 61 Jørgensen Kaj Emil Linde, Sønderagervej 52 . . . . . . . . . 22 64 63 43 Jørgensen Karen, Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 54 39 80 Jørgensen Karen, Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 39 80 Jørgensen Karen Marie Kirstine, Vestparken 18 . . . . . . . 23 32 45 92 Jørgensen Karl Ejner Grønkjær, Sønderagervej 24 . . . . . 23 70 92 93 Jørgensen Karsten, Hvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 11 73 Jørgensen Karsten, Hvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 14 90 Jørgensen Katrine, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 39 99 Jørgensen Kenneth, Anemonevej 3 D 1 . . . . . . . . . . . . . 28 91 52 80 Jørgensen Knud Egon, Enebærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 56 40 Jørgensen Leif, Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 00 05


Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 82 66 36 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 45 18 44 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 58 44 01 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 88 52 88 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 66 36 Jørgensen Mads Christian, Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 55 89 61 Jørgensen Mads Christian, Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . 20 36 38 87 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . 81 75 34 34 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . 53 57 13 78 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . 51 29 62 68 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . 31 19 30 86 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . 23 81 18 89 Jørgensen Michael Schødt, Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . 60 70 33 07 Jørgensen Mikkel Bech, Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 76 99 Jørgensen Mikkel Bjerggaard, Grønbækparken 77 . . . . . 71 90 82 96 Jørgensen Nikolaj, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 96 66 Jørgensen Per, Grønbækparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 11 33 Jørgensen Pia Øgelund, Anemonevej 27 A st . . . . . . . . . 21 62 32 31 Jørgensen Poul Nonboe, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . 23 74 80 76 Jørgensen Rikke Rudbeck, Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . 28 12 61 08 Jørgensen Stine Galsgaard, Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 92 37 Jørgensen Søren Erik, Anemonevej 9 A . . . . . . . . . . . . . 30 30 37 42 Jørgensen Th, Kastaniealle 5 1 54 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 49 Jørgensen Thomas Høj, Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . 60 84 34 12 Jørgensen Thomas Høj, Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . 25 39 21 24 Jørgensen Thorkild, Kastaniealle 5 1 54 . . . . . . . . . . . . 21 47 15 49 Jørgensen Tom, Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 16 22 94 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 75 04 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 04 11

K

K og L Auto

Industrivej Nord 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 37

K2 Komposit

Nålemagervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 60 53 90 K . A . Ejendomme ApS, Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 37 28 Kanjo Ali, Anemonevej 19 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 36 96 Kanjo Moustafa, Anemonevej 19 A st . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 79 78 Kant Christina Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 22 82 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 34 80 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 37 94 83 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 66 96 Karlo Krogh Hansen, Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 60 21 Karlsen Lone Flyvholm, Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . 42 22 58 52 Karlsen Lone Flyvholm, Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . 29 27 41 14

Ole Karlsmose & Søn I/S

Kirkens Korshær Genbrug

Østergaardsallé 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 17 96 35 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 62 88 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 10 99 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 24 86 66 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 59 79 79 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 81 44 02 77 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 02 03 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 50 82 Kjelde Susanne Dan, Østertoft 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 71 Kjeldsen Anna Lise Moeskjær, Lundgårdsparken 48 . . . . 97 47 20 84 Kjeldsen Gunnar, Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 66 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . 22 16 85 59 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . 20 66 85 59 Kjeldsen Lissi Hyldahl, Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . 27 21 02 83 Kjeldsen Nanna Rahbæk, Skolestien 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 29 Kjeldsen Ole Højgaard, Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 10 Kjeldsen Ole Højgaard, Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 02 48 Kjerulff Gitte Linding, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . 23 35 58 27 Kjerulff Nicolaj Linding, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . 20 35 04 43 Kjerulff Søren, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 80 63 Kjerulff Søren, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 66 44 Kjær Freya Dam, Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 09 39 Kjær Ingrid Bente, Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 55 21 Kjær Laurits Dam, Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 33 75

197

Navneregister

Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 91 Karlsmose Tove, Rosenvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 78 Karred Kirsten Anette, Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 42 31 62 66 Karred Kirsten Anette, Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 00 Kaspersen Evan Dyhrberg, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . 29 68 72 22 Kaspersen Evan Dyhrberg, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . 22 27 63 78 Kaspersen Lars Mejdahl, Grønbækparken 87 . . . . . . . . . 25 78 34 78 Kastrup Birthe, Tvedbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 88 25 Kastrup Torben, Tvedbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 80 20 Kastrup Torben, Tvedbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 94 66 Katkjær Jørn, Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 05 52 Kejser Lars Legaard, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 98 64 Kiel Frederik Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 30 35 34 29 Kiel Henriette, Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 07 05

Kiel Jette, Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 16 18 Kiel Jørgen Skovdam, Østergade 2 st 13 . . . . . . . . . . . 97 43 05 68 Kiel Jørgen Skovdam, Østergade 2 st 13 . . . . . . . . . . . 30 89 35 77 Kiel Karsten, Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 17 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 30 58 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 30 06 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 67 47 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 41 39 Kiel Kirsten, Herningvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 29 14 22 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 17 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 47 17 17 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 59 19 Kiel Marlene Skovhus, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . 60 95 41 43 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 81 31 95 09 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 81 31 95 06 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 29 93 88 50 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 28 72 94 29 Kiel Tommy Skovhus, Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . 25 11 27 27 Kiilerich Gert Torp, Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 94 Kiilerich Gert Torp, Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 62 03 Kiilerich Marianne, Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 31 93 Kiilerich Svend Erik, Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60 Kilde Jytte, Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 26 Kilde Jytte, Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 49 27 Kilde Niels, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 65 00 Kilde Niels, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 88 10 Kirkeby Frede, Vester Feldborgvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 07 Kirkeby Henrik, Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 73 31 Kirkeby Henrik, Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 65 96 Kirkeby Lise Madum, Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 55 23 65 Kirkegaard Charlotte Vilsbøll av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 03 17 Kirkegaard Knud E, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 66 Kirkegaard Knud Erik, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 45 62 Kirkegaard Knud Erik, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 24 65 Kirkegaard Thomas Havstein av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 77 77 21 Kirkegaard Thomas Havstein av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 77 85 97 Kirkegaard Thomas Havstein av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 73 68

K


Kjær Lisbet Dam, Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 68 51 Kjærgaard Jesper Videbæk, Grønbækparken 99 . . . . . . . 29 91 97 47 Kjærgaard Karen Margrethe, Jernbanegade 9 . . . . . . . . 60 74 07 05 Kjærgaard Knud, Højager 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 77 Kjærgaard Lauge, Fredshegn 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 90 78 03 Kjærgaard Leif Olesen, Jernbanegade 9 . . . . . . . . . . . . . 40 95 32 00 Kjærs Mobil-massage & Wellness V/Peder Kjær Vinstrup, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 53 00 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 48 27 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 95 05 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . 21 96 76 10 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . 20 33 67 80 Kjøller Leif, Gindeskovvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 53 Kl Ejendom Invest ApS, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . 21 28 23 38 Klacar Dianna, Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 47 17 Klausen Karen Margrethe, Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 71 30 Klausen Lene Irene Lybech, Åbakkevej 3 st . . . . . . . . . . 96 95 80 55 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 77 18 80 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 22 49 03 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 20 24 21 Klemensen Anders, Østergaardsvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 23 37 57 31 Klemensen Martin Grumstrup, Grønbækparken 16 . . . . . 91 55 11 08 Klemensen Ole Grumstrup, Bakkedraget 27 . . . . . . . . . . 61 69 30 73 Klemmensen Karin, Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 65 44 Klemmensen Karin, Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 29 40

Klinik for Fodterapi v/ Lisbet Pedersen

Navneregister

K

Ågårdsvej 2, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 64 Klinkby Ellen, Rørparken 14 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 38 Klinkby Ellen, Rørparken 14 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 71 80 Klit Mette, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 86 44 Klit Mette, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 44 66 Klitgård Solveigh Helen Skaarup, Riskærvej 3 . . . . . . . . 40 21 59 16 Kloster Alfred, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 12 Kloster Alfred, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 61 11 Kloster Dorte, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 42 63 Kloster Jakob, Tjørnevej 12 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 85 Kloster Jakob, Tjørnevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 23 02 Kloster Martha Marie, Korsholmsvænget 5 . . . . . . . . . . . 40 61 15 45 Kloster Martha Marie, Korsholmsvænget 5 . . . . . . . . . . . 28 83 41 87 Kloster Martha Marie, Korsholmsvænget 5 . . . . . . . . . . . 23 48 06 08 Kloster Ove, Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 68 Knop Ditte Ørnbøl, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 48 23 80 Knop Michael Bournonwille, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . 61 75 70 56 Knud Wraae, Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 38 Knude Niels Peter, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 59 28 83 Knude Tove Nørbjerg, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 28 82 Knudsen Britta, Engvej 15 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 41 20 Knudsen Bruno, Sønderagervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 97 46 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . . 22 98 00 30 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . . 22 67 25 62 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . . 22 44 99 94 Knudsen Erik, Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 12 38 Knudsen Erik, Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 79 50 Knudsen Erik, Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 10 50 Knudsen Erik, Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 70 38 Knudsen Georg, Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 26 68 Knudsen Hanne Jensine Andreassen, Udholmvej 5 . . . . . 61 36 29 72 Knudsen Hanne Jensine Andreassen, Udholmvej 5 . . . . . 21 82 82 11 Knudsen Jens Kristian, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 63 26 56 Knudsen Jens Kristian, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 21 12 Knudsen Jonna Tolderlund, Sønderagervej 10 . . . . . . . . 21 57 93 60 Knudsen Jytte, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 99 09 Knudsen Jytte, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 09 90 Knudsen Kasper Dokkedahl, Danmarksgade 33 . . . . . . . 41 26 70 69 Knudsen Lizzi Marie, Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . 96 10 20 02 Knudsen Lizzi Marie, Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . 21 44 62 78

198

Knudsen Michael Laurids Kamp, Tusbækvej 16 . . . . . . . 26 22 85 04 Knudsen Niels Jørgen, Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 56 56 Knudsen Niels Jørgen, Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 95 52 Knudsen Otto Richard, Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . 23 26 52 50 Knudsen P V, Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 42 Knudsen Susanne Korsgaard, Romvigvej 15 . . . . . . . . . . 29 87 98 17 Knudsen Svend Erik, Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . . 41 62 34 22 Knudsen Svend Erik, Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . . 30 52 77 62 Knudsen Tommy Duedahl, Engvej 33 B . . . . . . . . . . . . . 21 24 91 54 Knudsen Vivi Mariann Skaarup, Syrenvej 10 . . . . . . . . . . 51 54 18 38 Koefoed-Pedersen Emma, Vestergade 2 1 . . . . . . . . . . . 61 78 85 84 Kofod Karl Andreas, Bredgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 26 25 Kofoed Mette Susanne, Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . . . . 29 82 06 74 Kofoed Mette Susanne, Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . . . . 29 82 00 84 Kokholm Anita Lauth, Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 53 13 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 30 29 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 23 01 36 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 51 16 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 34 53 76 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 53 76 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 53 76 Kokholm Elmer, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 83 Kokholm Sara Katrine, Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . . 60 93 30 34 Kokholm Sara Katrine, Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . . 27 79 37 77 Kokholm Thomas Lauth, Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 53 13 Koldkur Jørn, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 40 51 30 Kolling Lars, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 20 44 Kolling Lillian Birgitte, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 80 09 49 Kolling Line Korsgaard, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 23 40 67 Kolling Mikael, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 24 35 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 30 20 46 43 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 29 41 77 51 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 29 38 65 57 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 23 67 14 30 Kolodziej Karol, Østvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 30 75 Kongensgaard Bente, Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 55 24 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 21 51 Korsgaard Tage, Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 34 71 Kovpanets Nataliia, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 28 83 37 Kovpanets Yaroslav, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . 52 61 21 41 Kozlowska Agnieszka Bozena, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 78 28 33 Kozlowska Agnieszka Bozena, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 32 80 44 Kozlowski Waldemar Grzegorz, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 39 35 91 Kragh Karin Bendixsen, Lyngen 5 C . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 84 Krarup Erik, Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 02 Krarup Erik, Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 66 02 Krarup Erik, Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 66 02 Krarup Gerda Rosenbjerg, Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . 61 71 46 78 Krarup Kathrine Luther, Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 30 48 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 99 50 Krautwald Karen Marie, Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . 21 90 44 55 Krigbaum Ann Bjørnskov, Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . 61 36 14 78 Krigbaum Ann Bjørnskov, Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . 41 35 30 03 Kristensen Aksel John, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 61 74 Kristensen Alex Obitsø, Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 11 22 Kristensen Anders Vestergaard, Bredgade 51 1 . . . . . . . 51 37 67 15 Kristensen Anette, Østvænget 101 A . . . . . . . . . . . . . . . . 60 33 56 84 Kristensen Bent Kjærgaard, Skovvænget 71 . . . . . . . . . . 91 25 22 14 Kristensen Bent Kjærgaard, Skovvænget 71 . . . . . . . . . . 20 43 43 09 Kristensen Bente, Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 18 47 Kristensen Bodil Marie, Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . 22 84 81 55 Kristensen Brian Høgh, Anemonevej 25 B st . . . . . . . . . . 23 61 79 98 Kristensen Charlotte Køhler, Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 10 21 Kristensen Charlotte Tanderup, Bakkedraget 25 . . . . . . . 97 47 36 71


Kristensen Thorkild, Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 92 66 Kristensen Ulla Munk, Engbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 71 92 92 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 90 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 50 72 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 26 09 Landbrug & Fødevarer F .m .b .a . Kristensen Henry, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 70 Kristiansen Bent, Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 65 41 Kristiansen Bent, Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 37 80 Kristiansen Carl, Sjællandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 91 34 Kristiansen Dagmar Johanne Holm, Vinkelvej 1 B . . . . . . 28 39 39 10 Kristiansen Gitte, Lundbyvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 63 65 Kristiansen Gudrun Damgaard, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . 31 53 99 31 Kristiansen Henning, Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 24 91 Kristiansen Henning, Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 25 09 Kristiansen Ingelise Thingstrup Vilsbøll, Danmarksgade 19 st th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 42 82 Kristiansen Ingelise Thingstrup Vilsbøll, Danmarksgade 19 st th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 90 65 44 Kristiansen Ingelise Thingstrup Vilsbøll, Danmarksgade 19 st th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 42 82 Kristiansen Jens Peder, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 26 24 Kristiansen Jens Peder, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 54 14 Kristiansen Kasper Bach, Danmarksgade 35 D . . . . . . . . 27 29 31 67 Kristiansen Kasper Bach, Danmarksgade 35 D . . . . . . . . 27 24 41 63 Kristiansen Svend Kloster, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . . 97 47 33 65 Kristiansen Svend Kloster, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . . 52 37 04 01 Kristiansen Svend Kloster, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . . 24 98 39 23 Krogh Natasja, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 80 78 Krogh Natasja, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 54 51 Krogh Per, Hodsagervej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 61 90 Krogsgaard Bjarne Romvig, Gammel Landevej 5 . . . . . . 21 49 79 48 Krogsgaard Else Krogh, Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . 30 46 78 84 Krogsgaard Eva, Østergaardsallé 7 2 2 . . . . . . . . . . . . . 29 70 25 39 Krogsgaard Laila, Gammel Landevej 5 . . . . . . . . . . . . . . 27 59 30 46 Krogsgaard Lone, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . 25 12 58 30 Krogsgaard Simon, Lergravvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 91 39 Kronborg Signe Karlsmose, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . 40 95 47 15 Kruse Lissy Johanne, Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . 21 24 72 70 Kruse Mogens Borg, Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . 51 18 18 53

KS Entreprenør & Anlæg

v/ Kennet Sønderborg, Valmuevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 61 99 Kusk Jakob, Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 71 28 Kusk Lisbeth Aaberg, Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . . 40 40 80 07 Kærgaard Majbrit Nørskov, Lundholmvej 2 . . . . . . . . . . . 30 48 57 27

Købmandsgårdens Genbrug

Danmarksgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 67 67 Køhler Mike Wind, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60 50 88 Køhler Tobias Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 17 06 Künnapuu Jørn Kim, Bredgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 51 45 61

L

Ladegaard Susan Haunstrup, Bredgade 13 B . . . . . . . . . 27 12 10 30 Laier Bettina Juhl, Bredgade 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 18 Lambæk Ulla Vejlgaard, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 62 06 Lambæk Ulla Vejlgaard, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 20 00 Landbruger Christian Peder Svendsen, Bjergmosevej 5 . 23 26 36 75 Landbruger Erik Jensen, Bredgade 85 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 03 Landbruger Niels Jørgen Lægsgaard, Vistorpvej 27 . . . . 21 66 04 95 Landbruger Preben Kloster, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . 20 11 70 23

199

Navneregister

Kristensen Charlotte Tanderup, Bakkedraget 25 . . . . . . . 21 64 69 39 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . 96 10 96 10 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . 91 55 03 50 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . 40 14 86 17 Kristensen Dan Reinholt, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 22 44 21 08 Kristensen Daniel Karris, Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 02 01 Kristensen Diana Nygaard, Danmarksgade 12 st th . . . 31 23 41 48 Kristensen Else Minna, Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . . 97 47 27 68 Kristensen Else Minna, Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . . 20 62 70 47 Kristensen Erna, Skovvænget 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 14 Kristensen Esther Vejen, Engdraget 17 . . . . . . . . . . . . . . 51 92 97 47 Kristensen Flemming, Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . 97 45 63 22 Kristensen Flemming, Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . 24 21 02 64 Kristensen Flemming, Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 11 62 Kristensen Gerda, Kastaniealle 5 st 34 . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 14 Kristensen Gerda, Rugvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 85 Kristensen Gerda, Rosenvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 48 11 Kristensen Grethe, Rosenvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 92 95 Kristensen Grethe, Rosenvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 04 80 Kristensen Grethe Nielsen, Østergaardsallé 7 1 3 . . . . . 29 29 16 96 Kristensen Gunner Frølund, Mosevænget 30 . . . . . . . . . 97 47 37 39 Kristensen Gunner Frølund, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 61 60 92 81 Kristensen Heidi Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . . 61 68 91 58 Kristensen Heidi Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . . 26 81 68 31 Kristensen Helle, Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 80 17 Kristensen Henning Siggaard, Engdraget 17 . . . . . . . . . . 51 81 66 03 Kristensen Henrik Bo, Karupvej 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 33 97 Kristensen Jens Peder Langbo, Vestager 1 . . . . . . . . . . . 61 54 42 06 Kristensen Jens Peder Møller, Varhedevej 6 . . . . . . . . . . 40 19 29 45 Kristensen Johan August Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . 30 95 35 45 Kristensen Karen Høgh, Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . 40 97 29 96 Kristensen Kim Nygaard Helmer, Hovedgaden 2 . . . . . . . 27 50 17 96 Kristensen Knud Erik, Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . . 61 79 28 65 Kristensen Leif Nyholm, Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 65 46 69 Kristensen Leif Nyholm, Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 92 32 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 57 74 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 27 74 Kristensen Lene Sand, Solskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 24 77 29 35 Kristensen Lise, Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 53 84 81 Kristensen Magnus Tue Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . 22 65 28 03 Kristensen Maibritt Clemmensen, Langgade 44 . . . . . . . 31 33 12 10 Kristensen Maibritt Clemmensen, Langgade 44 . . . . . . . 31 23 89 17 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . 41 12 27 11 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . 40 56 96 56 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . 20 84 05 49 Kristensen Martin Nygaard, Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . 51 91 59 50 Kristensen Martin Nygaard, Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . 21 60 16 30 Kristensen Nick Hornshøj, Skolestien 7 . . . . . . . . . . . . . 61 77 19 55 Kristensen Niels Christian, Lundgårdsparken 44 . . . . . . 31 39 45 87 Kristensen Niels Aa, Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 76 62 82 Kristensen Niels Aage, Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 77 60 Kristensen Norma Vitta, Rørparken 38 A st . . . . . . . . . . . 97 47 10 31 Kristensen Ole, Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 98 60 Kristensen Ole, Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 48 30 Kristensen Paw Meldgaard, Skolevænget 2 . . . . . . . . . . 25 36 81 30 Kristensen Per Bang, Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 89 11 Kristensen Per Germann, Kløvervej 16 . . . . . . . . . . . . . . 22 91 54 06 Kristensen Rasmus, Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 93 13 Kristensen Rasmus Lau Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . 22 99 38 17 Kristensen Rita Annette, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 77 72 Kristensen Spomenka, Rørparken 16 B st . . . . . . . . . . . 25 38 82 05 Kristensen Svend Gustav, Parkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 68 62 Kristensen Tage, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 50 Kristensen Thomas, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 32 76 Kristensen Thomas Jensby, Drosselvej 6 . . . . . . . . . . . . 29 61 21 19 Kristensen Thorkild, Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 03

L


Navneregister

L

Landbruger Svend-olof Sjøstrøm, Lundholmvej 8 . . . . . . 28 19 41 93 Langbo Anna Bolette, Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 04 89 Lange Rico Per, Østertoft 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 19 56 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 13 17 Langgaard Gerda, Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 90 21 02 Langgaard Jonatan Hammer, Vestergade 17 . . . . . . . . . 42 44 97 47 Langgaard Jørgen Hammer, Vestergade 17 . . . . . . . . . . 42 44 97 17 Langgaard Aage, Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 21 02 Langvadbjerg Fonden, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 46 82 Lars Bonde, Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 78 30 Lars Bredtoft, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 83 51 Lars Buje Jacobsen, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 62 24 25 Larsen Alex, Nålemagervej 14 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 40 48 Larsen Alex, Nålemagervej 14 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 02 Larsen Alice, Rørparken 30 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 33 38 Larsen Allan, Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 54 37 Larsen Anna Lise Dam, Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 29 Larsen Anne Njeri Musyoki, Skolegade 18 . . . . . . . . . . . 28 44 43 66 Larsen B, Grovevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 56 Larsen Bent, Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 83 08 Larsen Brian, Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 04 79 Larsen Børge, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 83 15 Larsen Camilla, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 03 75 Larsen Christen Dam, Grønbækparken 81 . . . . . . . . . . . 24 65 34 79 Larsen Christian, Danmarksgade 56 . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 10 79 Larsen Christian Georg, Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 57 93 Larsen Elin, Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 42 63 Larsen Elly Johanne Mathilde, Østergaardsallé 3 2 8 . . 97 47 20 20 Larsen Evald Emil, Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 41 33 Larsen Evald Emil, Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 41 33 Larsen Gunner Ejvind, Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 77 47 Larsen H Løwig, Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 95 Larsen Hans Løwig, Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 75 34 Larsen Henning Valdemar, Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . . 26 44 23 07 Larsen Inger Marie, Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 97 47 Larsen Jacob Dam, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 76 22 Larsen Jane, Gammel Landevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 41 Larsen Jørgen Bondrup, Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 65 Larsen Jørgen Bondrup, Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 03 42 Larsen Kim Martin, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 51 55 Larsen Kim Martin, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 51 55 Larsen Lene Birgit Togsverd, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . 60 64 92 75 Larsen Lisbeth Philbert, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . 51 21 89 78 Larsen Maria, Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . 60 52 50 27 Larsen Maria, Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 70 18 Larsen Martin Rohde, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . 41 16 81 87 Larsen Mette Krogh, Kildevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 92 22 Larsen Michael Hall, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . 53 62 62 00 Larsen Michael Hall, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 20 84 Larsen Morten, Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 30 90 Larsen Morten, Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 31 12 Larsen Per Svolgaard, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 46 50 Larsen Per Svolgaard, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 59 12 Larsen Rehné Alexander, Højgade 6 A . . . . . . . . . . . . . . 51 52 78 60 Larsen Ronni, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 14 02 45 Larsen Ruth, Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 97 47 Larsen Susanne, Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 42 38 Larsen Susanne, Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 07 03 Larsen Søren Lund, Grønningen 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 28 30 26 Larsen Henriette Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . 60 74 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . 42 98 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 74 90 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . 24 79 09 54 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 49 19 Lassen Anne Ramskov, Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . 60 17 27 13 Lassen Benny Errol, Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 38 01

200

Lassen Benny Errol, Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 09 36 Lassen Clara, Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 40 Lassen Clara, Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 40 Lassen Hans Anton, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 46 01 41 Lassen Kenney, Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 26 75 81 Lassen Søren, Hallundbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 18 22 78 Lassen Søren, Hallundbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 50 48

Lasses Vinduespolering

Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 99 68 23 Lauesen Torben Langkilde, Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . 40 71 42 39 Lauesen Torben Langkilde, Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . 25 21 57 67 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 38 95 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 09 35 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 75 42 65 Laugesen Erling Strunge Damgaard, Sønderagervej 46 . 28 84 55 35 Laugesen Erling Strunge Damgaard, Sønderagervej 46 . 28 25 15 73 Laugesen Flemming, Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 29 Laugesen Flemming, Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 71 14 28 08 Laugesen Henny, Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 29 63 00 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 02 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 00 58 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 88 41 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 38 17 Laugesen Ragnar Strunge Damgård, Violvej 7 . . . . . . . . 29 66 55 62 Laugesen Ragnar Strunge Damgård, Violvej 7 . . . . . . . . 23 67 86 25 Laugesen Sigrid, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 88 50 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . 40 79 75 29 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . 31 35 91 88 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . 30 20 11 96 Lauridsen Anna Marie Holk, Rørkærparken 62 . . . . . . . . 26 18 20 62 Lauridsen Anna Mette Engholm, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . 61 68 84 40 Lauridsen Anne Dorthe, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . 29 90 31 49 Lauridsen Arne, Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 20 89 Lauridsen Arne Ringgård, Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . . 28 34 42 39 Lauridsen Arne Ringgård, Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . . 20 72 53 12 Lauridsen Bo, Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 66 11 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 29 40 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 28 92 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 28 83 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 28 32 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 28 27 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 28 24 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 28 21 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 27 85 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 27 77 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 27 34 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 25 21 Lauridsen Carsten Lund, Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 76 12 Lauridsen Dorith Schmidt, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . 29 16 62 78 Lauridsen Emmy, Vestergade 4 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 16 43 Lauridsen Ernfred Vinther, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . 97 47 27 69 Lauridsen Ernfred Vinther, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . 29 40 18 44 Lauridsen Evelyn Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . . 29 40 18 28 Lauridsen Frida Andrea, Mosevænget 24 . . . . . . . . . . . . 51 74 28 88 Lauridsen Gry Steensig, Rugvænget 16 . . . . . . . . . . . . . 22 80 28 72 Lauridsen Helle, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 66 03 Lauridsen Jesper, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 33 38 Lauridsen Keld, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 41 14 Lauridsen Kristian, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 35 40 Lauridsen Kurt Steensig, Rugvænget 16 . . . . . . . . . . . . . 21 67 03 02 Lauridsen Lena, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 64 45 Lauridsen Lene Majbritt, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . 28 34 41 38 Lauridsen Leo, Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 62 23 Lauridsen Lissy Krista, Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 22 49 Lauridsen M Lund, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 73


Laursen Sebrina Lindholt, Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 88 60 Laursen Sofia Bach, Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 75 15 06 Laursen Susanne Lindholt, Vestparken 16 . . . . . . . . . . . 23 71 52 96 Laursen Thomas Bakbo, Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 88 29 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 32 12 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 22 98 Laursen Vivi Broholm, Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 26 47 Laustsen Egon, Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 42 68 51 Laustsen Egon, Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 14 77 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 45 54 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 87 45 33 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 58 39 Laustsen Johannes Røjkjær, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 58 Laustsen Karl Kristian, Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . 30 12 67 92 Laustsen Karl Kristian, Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . 20 41 51 92 Laustsen Ketty Lillian, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 94 27 07 Laustsen Ketty Lillian, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 67 53 39 Leander Laila Lundgaard, Lyngskrænten 11 . . . . . . . . . . 22 57 89 66 Led Ibond A/S, Lergravvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 66 92 Leding Jesper Jørgen, Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 32 Leding Lene Bruun, Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 41 32 Leding Mathias Jørgen Bjørnum, Boghvedevej 37 . . . . . 20 66 61 32 Lemke Charlotte, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 23 99 Lemming Ole, Lyngskrænten 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 27 22 10 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph, Egelundvej 1 . . . . . . . . . . 24 25 20 29 Lerche Birgitte, Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 13 37 38 Leshchenko Ievgen, Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 91 97 96 90 Lichscheidt John Stig, Østergaardsallé 7 2 7 . . . . . . . . 60 49 64 54 Licong Maria Victoria Tutor, Langgade 54 . . . . . . . . . . . . 53 54 28 88 Lilleøre Niels Aage, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 46 10 Lind Bettina, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 34 99 Lind Flemming Egebjerg, Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . 42 23 19 74 Lind Henrik, Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 73 77 Lind Mia Berg, Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 36 49 Lind Mikkel Berg, Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 25 77 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 08 09 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 35 98 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 82 15 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 26 15 99 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 52 39 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 04 99 Lindberg Egon, Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 93 82 91 Linde Søren Nørgård, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . 20 32 86 98 Lindenstrøm Lasse, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 47 77 Lindenstrøm Lærke Marie, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . 20 56 29 16 Lindenstrøm Stig, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 97 11 Lindholm-Andersen Nicklas, Søndermarken 44 . . . . . . . 61 11 35 42 Lindholm-Andersen Patrick, Jyllandsgade 30 B . . . . . . . 61 11 35 43 Lindorff Mark, Nørregade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 07 81 Linthorst Hendrik Jan, Rørparken 18 B st . . . . . . . . . . . . 51 74 39 31 Linthorst Jan, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 10 Linthorst Jantje, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 99 68 Linthorst Jantje, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 54 22 Lisberg Louise Nyby, Nørreholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 58 54 Lisberg Tina Nyby, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . 71 72 59 40 Lisberg Tina Nyby, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . 22 17 50 76 Lisby Mathilde, Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 48 48 Lisby Olav, Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 79 26 Lisby Tage, Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 67 Lisby Tage, Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 62 67 Lisbygd Loge Poulsen, Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . 51 33 50 07 Lodwick Peter Kurt, Nørregade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 81

Entreprenør Lars Lohse ApS

Skovvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 16 Lohse Pia Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 73 55 90 Lohse Pia Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 97 06

201

Navneregister

Lauridsen Mariuns, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 71 54 55 Lauridsen Mariuns, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 68 39 44 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 50 62 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 63 50 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 51 02 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 73 22 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 66 73 24 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 91 63 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 75 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 62 75 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 68 43 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 22 48 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 02 65 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 93 22 Lauridsen Ragna, Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 35 78 28 Lauridsen Ragna, Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 19 66 90 Lauridsen Rune Hoff, Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 52 25 Lauridsen Tommy Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . 51 33 75 53 Lauridsen Torben, Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 07 31 Lauridsen Torben, Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 45 22 Lauridsen Tove Led, Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 25 69 Lauridsen Trine Lund, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 40 87 Lauridsen Trine Lund, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 45 04 Lauridsen Troels Nybo, Engvej 15 B . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 11 63 Lauridsen Vera Irene, Østergade 2 st 30 . . . . . . . . . . . . 81 61 30 38 Lauritsen Ejner Holmgaard, Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . 20 30 09 39 Lauritsen Henning, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 71 90 17 81 Lauritsen Henning, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 17 15 Lauritsen Jens Vissing, Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 84 55 Lauritsen Karen Fabricius, Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . 23 98 33 49 Lauritsen Karin, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 72 87 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 34 53 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 20 01 Lauritsen Kurt, Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 58 71 Lauritsen Solvejg Majbrit, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . 42 20 72 02 Lauritsen Solvejg Majbrit, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . 42 20 57 63 Lauritsen Solvejg Majbrit, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . 42 17 95 88 Lauritsen Vagn Bruno, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 19 79 Lauritsen Verner, Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . 24 34 35 68 Lauritsen Verner, Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 26 78 Lauritsen Products, Bredgade 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 70 70 Lauritzen Paw Nørgaard, Karupvej 77 . . . . . . . . . . . . . . 26 34 84 42 Laursen Allan Kristian, Feldborgvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 24 47 89 62 Laursen Anna Marie Rechnagel, Skovvænget 77 . . . . . . 21 34 53 63 Laursen Anne-Mette Kirstine, Lundgårdsparken 60 . . . . 28 12 78 61 Laursen Annemarie Gindeberg, Skærbækvej 7 . . . . . . . . 61 34 85 45 Laursen Annemarie Gindeberg, Skærbækvej 7 . . . . . . . . 50 91 92 64 Laursen Bjarne, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 72 98 Laursen Børge, Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 34 Laursen Christina Lindholt, Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . 30 31 35 54 Laursen Christina Lindholt, Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . 28 26 78 86 Laursen Egon P, Tjørnevej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 90 Laursen Egon Peter, Tjørnevej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 44 03 Laursen Grethe, Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 64 71 Laursen Inge Charlotte, Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . 20 31 64 07 Laursen Inger, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 34 89 Laursen Jan Lynge, Vestparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 05 69 Laursen Jenny, Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 67 66 Laursen Jens Christian, Ravnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 05 46 Laursen Jens Peter, Østvænget 97 B . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 02 73 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . . 61 69 40 43 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . . 28 83 71 45 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . . 21 67 20 10 Laursen Kasper Bach, Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 19 Laursen Kim, Skærbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 72 Laursen Lisbeth Karin Kruse, Hovedgaden 47 . . . . . . . . 40 59 86 58

L


Lohse Vagn, Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 41 97

Lohses Køreskole

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 41 34 Loumand Simon Mohr, Bredvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 31 41

Lund + Christiansen I/S

Tjørring Hovedgade, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . 97 26 92 22 Lund Carsten, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 96 99 Lund Henning Christensen, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . 97 14 30 80 Lund Henning Christensen, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . 42 38 59 99 Lund Jeanette Glistrup, Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . . . 21 72 39 45 Lund Marianne Haahr, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 22 69 Lund Monica Bornebusch, Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 91 11 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 42 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 73 34 Lund Ole Christian Bornebusch, Vestergade 22 st . . . . . 22 23 85 74 Lund Ole Christian Bornebusch, Vestergade 22 st . . . . . 20 42 84 07 Lundbek Pia Mortensgaard, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . 60 60 88 12 Lundbek Pia Mortensgaard, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . 50 66 50 67 Lundbek Pia Mortensgaard, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . 21 55 79 90 Lundgaard Dennis Guldsmed, Skovvænget 63 . . . . . . . . 28 90 68 20 Lundgaard Dennis Guldsmed, Skovvænget 63 . . . . . . . . 22 26 81 09 Lundgaard Ivan, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 04 33 Lundgaard Ivan, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 61 28 Lundhede Lars Friis, Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 00 71 Lundsberg Thomas Rye, Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . . 21 47 21 67 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 38 33 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 26 26 Lundsgård Margrethe Katrine, Sønderagervej 68 . . . . . . 23 67 66 04 Lyhne Ivar, Nørregade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 58 25 27 Lynderup Hanne Garsdal, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . 20 64 68 94 Lynderup Ove, Østertoft 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 88 99 Lynderup Torkild, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 53 20 64 Lynghus Inge, Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 57 97 Lyngsø Anne Louise, Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . 29 47 45 29 Lyngsø Frederik, Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 10 30 Lynnerup Niels Lykke, Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17 66 70 Lynnerup Niels Lykke, Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 23 78 Lægaard V/Mikael Haunstrup Nielsen, Asbækhedevej 8 . 61 26 89 09 Lægehuset i Aulum, Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 11 Lægehuset I/S, Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 11 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 16 28 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 98 26 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 63 13 Lørup Elsemarie, Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 28 27 83 Lørup John, Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 07 68 Løvenkrands Mette, Anemonevej 18 A st . . . . . . . . . . . . 21 30 07 17

M Navneregister

L

Maagaard Miriam, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 02 61 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 32 19 Madsen A, Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 35 Madsen Alice Birgit, Østergaardsallé 7 3 4 . . . . . . . . . . 97 47 23 33 Madsen Andre, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 26 78 Madsen Andre, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 67 54 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 43 73 92 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 42 73 92 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 13 92 Madsen Anna Sofie Katrine, Lundgaardsgade 5 . . . . . . . 20 63 21 35 Madsen Anni, Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 96 55 86 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 66 77 42 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 19 00

202

Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 88 60 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 23 69 Madsen Bjarne Lund, Rugbjergvej 6 A tv . . . . . . . . . . . . 42 47 22 31 Madsen Bjarne Lund, Rugbjergvej 6 A tv . . . . . . . . . . . . 25 24 45 59 Madsen Britta Sloth, Bredgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 67 73 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . . 23 61 71 52 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . . 23 23 45 52 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . . 22 86 07 18 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . . 22 43 52 98 Madsen Charlotte Marie, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . 21 15 12 90 Madsen Christian Sig, Søndermarken 24 . . . . . . . . . . . . 24 98 10 84 Madsen Ditte, Grønbækparken 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 85 45 Madsen Dorte, Hogagervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 67 20 Madsen Ejgild Lund, Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 43 62 Madsen Elna Margrethe, Boghvedevej 13 . . . . . . . . . . . 24 61 03 81 Madsen Ester Hoffmann, Østergaardsallé 3 2 1 . . . . . . 29 61 10 06 Madsen Esther Kirstine, Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 33 74 Madsen Helle Kubel, Hovedgaden 39 B . . . . . . . . . . . . . 50 18 71 90 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 17 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 84 52 Madsen Ingrid, Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 33 22 Madsen Janne Birkelund, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . 50 56 36 88 Madsen Jens Kjeld, Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 74 90 Madsen Jesper Hornshøj, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . 27 16 62 79 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 57 62 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 57 28 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 22 05 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 86 94 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 04 28 Madsen Johnny, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 72 20 Madsen Johnny Birkelund, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . 52 11 31 65 Madsen Jytte, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 89 Madsen Jytte, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 99 72 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 49 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 02 42 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 69 69 Madsen Karen Marie, Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . 51 80 26 11 Madsen Karl Johannes, Østergaardsallé 3 1 11 . . . . . . 30 31 23 06 Madsen Knud Erik, Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 89 Madsen Knud Erik, Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 32 56 00 Madsen Lajla Irene, Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . 22 45 37 98 Madsen Laurits Klaris, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 20 75 76 50 Madsen Lene Nørtoft, Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . 97 47 14 54 Madsen Lene Nørtoft, Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . 28 24 28 35 Madsen Linda Hvid, Rosenvænget 1 st tv . . . . . . . . . . . 81 61 44 91 Madsen Malene, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 43 75 Madsen Malene Rohde Møller, Grønbækparken 20 . . . . . 61 42 80 85 Madsen Mikkel Kloch, Søndergade 36 . . . . . . . . . . . . . . 27 85 03 72 Madsen Nicolaj, Rosenvænget 5 st th . . . . . . . . . . . . . . 40 15 44 12 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 21 99 99 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 12 29 Madsen Olga Kristense, Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . 28 79 83 53 Madsen Olga Kristense, Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . 28 25 13 91 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 55 17 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 90 Madsen Peter Kenneth Cato, Hovedgaden 41 C . . . . . . . 97 47 65 47 Madsen Peter Kenneth Cato, Hovedgaden 41 C . . . . . . . 28 68 85 47 Madsen Solvejg, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 69 93 Madsen Steffie Kristense, Skolevænget 6 B . . . . . . . . . . 60 20 29 90 Madsen Susanne Sønderskov, Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . 60 52 69 56 Madsen Svend Erik, Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . 24 25 85 75 Madsen Tinus Bay, Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 27 91 Madsen Tinus Bay, Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 86 08 Madsen Verner Riis, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 15 31 Madsen Vibeke Lykke, Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 85 43 77 Madsen Villy, Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 43 Madsen Vilna, Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 87 40 54


Midtjysk Albyg A/S

Farvervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 00

Midtjysk Træfældning

Hartmannsvej 59, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 63 00 Midtgaard Søren Fuglsang, Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . 91 52 82 55 Midtgaard Søren Fuglsang, Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . 61 47 93 99 Midtgaard Søren Fuglsang, Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . 42 60 39 70 Midtgaard Søren Fuglsang, Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . 29 76 96 79 Midtgaard Søren Fuglsang, Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . 29 71 67 70 Mikkelsen Allan Ry, Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 54 23 Mikkelsen Danni, Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 48 Mikkelsen Danni Hvam, Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . 97 37 63 48 Mikkelsen Edith Ry, Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . . . . 23 29 90 36 Mikkelsen Greta Lund, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . 61 11 72 00 Mikkelsen Jens Arne, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 37 61 Mikkelsen Jette Skram, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . 51 41 58 53 Mikkelsen Jette Skram, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . 26 39 47 89 Mikkelsen Jette Skram, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . 22 56 59 35 Mikkelsen Karen Kirstine, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . 97 47 21 81 Mikkelsen Karen Kirstine, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . 23 45 94 76 Mikkelsen Knud Kristian, Danmarksgade 43 . . . . . . . . . 23 35 67 16 Mikkelsen Kurt, Østertoft 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 35 01 Mikkelsen Kurt, Østertoft 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 77 Mikkelsen Poul Rud, Hovedgaden 40 . . . . . . . . . . . . . . . 26 44 91 46 Mikkelsen Poul Rud, Hovedgaden 40 . . . . . . . . . . . . . . . 20 81 61 29 Mikkelsen Rune Vennevold, Hirsevænget 15 . . . . . . . . . 42 91 41 66 Mikkelsen Svend Erik, Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 62 91 Mikkelsen Aage, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 24 82 97 95 Miks Modetryk Jens Jørn Mikkelsen, Drejervej 26 1 . . . 88 63 25 68 Mindrila Constantin, Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 95 80 Moberg Jytte Havberg, Søndermarken 27 . . . . . . . . . . . 21 33 41 53 Mobilsavværk Ib Mortensen, Hogagervej 16 . . . . . . . . . . 97 45 43 60 Moesgaard Sven, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 99 00 Mogens Styhr Rasmussen, Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . 27 20 35 06 Mogensen Anne-Mette Bjerg, Ørrevej 8 . . . . . . . . . . . . . 20 94 30 42 Mogensen Johannes Neesgaard, Ørrevej 8 . . . . . . . . . . 40 97 88 31 Mogensen Kim Nørgaard, Kirkegade 19 . . . . . . . . . . . . . 20 95 65 96 Mogensen Lizette, Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 37 53 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 69 50 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 98 91 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 81 17 70 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 40 92 90 Morre Jens Ove, Danmarksgade 11 st . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 13 Mortensen Astrid Skovgaard, Lundgaardsgade 13 . . . . . 97 47 32 83 Mortensen Astrid Skovgaard, Lundgaardsgade 13 . . . . . 26 25 32 83 Mortensen Bent, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 59 37 Mortensen Bent Erik, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 29 15 Mortensen Bent Tage, Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 57 Mortensen Birgitte Sand, Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 20 87 Mortensen Britha, Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 65 88 Mortensen Britha, Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36 04 88 Mortensen Camilla, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 78 72 Mortensen Camilla, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15 87 15 Mortensen Christian, Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 93 64 Mortensen Dorte Elvira, Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . . 27 72 38 56 Mortensen Dorthe Louise Fugl, Drosselvej 11 . . . . . . . . . 29 21 70 79 Mortensen Dorthe Louise Fugl, Drosselvej 11 . . . . . . . . . 23 87 97 64 Mortensen Dorthe Louise Fugl, Drosselvej 11 . . . . . . . . . 23 87 97 61 Mortensen Erik, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 66 Mortensen Erik, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 10 78 Mortensen Gitte Filtenborg, Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . 28 18 78 00 Mortensen Gitte Filtenborg, Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . 23 61 75 34 Mortensen Henning, Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 42 75 Mortensen Inge Margrethe, Gyvelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 98 Mortensen Inger Margrethe Vennegaard, Gyvelvej 2 . . . . 29 45 28 20

203

Navneregister

Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 72 58 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 96 61 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 70 12 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 87 18 05 Madsen Zita Emilie, Østertoft 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 85 79 Madum Lars, Grantoften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 41 27 Madum Lone, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 75 71 55 Mahalhal Sherif Rezen, Sjællandsgade 29 . . . . . . . . . . . 60 66 22 14 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 93 30 24 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 61 41 64 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 31 38 11 24 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 24 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 26 88 Malmkjær Charlotte Mette Munksgaard, Anemonevej 6 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 25 50 Manga Anna, Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 95 98 Manga Anna, Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 20 35 Mariegaard Annelise, Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 11 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 64 33 12 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 61 53 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 63 77 20 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 06 87 Marinussen Søren Vangekjær, Hovedgaden 13 . . . . . . . . 27 14 38 03 Markvorsen Janne, Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 00 22 Markvorsen Janne, Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 91 59 Marmurowicz Mogens, Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . 51 96 78 30 Martin Lund Jensen, Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 19 Martinussen Arne, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 36 Martinussen Grethe, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 94 36 Martinussen Max, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 26 Martinussen Suzi, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 15 81 53 Masiulis Tomas, Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 68 75 00 Maskincentrum A/S, Smedegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 11 00 Matees Ionut-Vladut, Tjørnevej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 80 22 Mathiasen Carsten Thusgaard, Lundgårdsparken 38 . . . 97 47 33 45 Mathiasen Carsten Thusgaard, Lundgårdsparken 38 . . . 21 64 36 45 Mathiasen Esther Helleskov, Irisvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 54 85 Mathiasen Ulla Grethe, Skolevænget 17 . . . . . . . . . . . . . 25 38 84 10 Mathiassen Inge Skjærbæk, Mosevænget 6 . . . . . . . . . . 61 79 74 91 Mathiassen Poul-Henning, Mosevænget 6 . . . . . . . . . . . 61 79 74 90 Mathiesen Poul Erik, Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 33 34 Mathiesen Simon Stengaard, Sønderagervej 3 . . . . . . . . 30 51 85 75 Max Martinussen, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 80 05 Mechlenborg Inger Kilde, Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . 22 73 22 07 Mechlenborg Michael Lindholt, Anemonevej 29 B st . . . . 23 64 91 31 Meedom Betty Nicolajsen, Østergade 2 st 9 . . . . . . . . . 97 14 31 82 Meedom Børge, Nygade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 99 01 63 Meedom Finn, Tjørnevej 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 50 76 Meedom Ib, Over Høstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 24 08 Meincke Debbie Lund, Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16 03 85 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 89 60 Meineche Yvonne Merethe Kjærsgaard, Ljørringvej 37 . . 61 65 51 38 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 42 61 81 35 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 40 42 35 74 Meldal Britta, Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 01 30 Meldal Finn Roar, Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 35 90 Meldgaard Jonas, Sønderagervej 32 . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 51 18 Meldgård Lilly, Rosenvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 58 Meldhede Margit, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 33 22 Meldhede Margit, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74 84 60 Melvej Egon Sørensen, Østertoft 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 58 93 Merrild Berit Vig, Troelstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 86 50 00 Michalak Arkadiusz Piotr, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 60 48 64 27 Middelhede Bettina, Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 56 56 Middelhede Hanne, Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 60 69

M


Mortensen Jan, Kløvervej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 98 71 Mortensen John Klejnstrup, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . 97 47 34 18 Mortensen John Klejnstrup, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . 24 43 23 34 Mortensen Kasper Illes, Kirkegade 15 1 . . . . . . . . . . . . 42 95 42 96 Mortensen Kathrine, Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 83 Mortensen Kathrine, Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 31 83 Mortensen Leif Hankelbjerg, Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 25 21 08 21 Mortensen Mads Hareskov, Søndergade 1 . . . . . . . . . . . 60 20 04 40 Mortensen Per, Østergade 2 st 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 63 87 Mortensen Steen Sand, Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 26 11 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . . 93 88 08 52 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . . 71 78 68 68 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . . 29 93 53 83 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . 52 58 57 85 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . 40 98 88 39 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . 27 82 17 81 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . 26 46 50 48 Mouritsen Tanja Høgh, Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . . 29 72 44 64 Mouritzen Michael Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 20 77 01 65 Mouritzen Regitze Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . 29 44 95 44 Mroskowiak Bogdan, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 23 77 76 Muhlig Finn, Feldborgvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 18 20 Munch Kirsten, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 57 07 Munch Kirsten, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 85 11 Munch Kirsten Marie, Danmarksgade 18 A st . . . . . . . . . 86 13 11 42 Munch Kirsten Marie, Danmarksgade 18 A st . . . . . . . . . 51 41 61 41 Mundbjerg Inger, Sjællandsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 72 Mundbjerg Ove, Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 81 19 Mundbjerg Ove, Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 17 81

Murerfirmaet Hasselstrøm & Lauritsen ApS

Præstevejen 12, 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 06 97 40 12 82 17 Mårbjerglund Dann Handberg Madsen, Teglværksvej 17 21 71 90 07 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . 51 21 63 13 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . 40 18 97 24 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . 23 42 23 84 Mølbæk Anna Elisabeth, Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . 61 36 73 52 Mølbæk Lis, Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 20 Møldambjærg Dorthe Helleskov, Kløvervej 21 . . . . . . . . . 24 67 18 84 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 70 56 66 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 00 22 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 58 00 Mølgaard Leif Hamann, Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . . 28 90 85 83 Mølgaard Leif Hamann, Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . . 22 62 63 72 Mølgaard Malene, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 10 87 Møller Anita, Jyllandsgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 89 01 36 Møller Anna, Rørparken 32 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 25 Møller Bettina Zepernick Holm, Drosselvej 5 . . . . . . . . . 27 84 66 64 Møller Bettina Zepernick Holm, Drosselvej 5 . . . . . . . . . 27 84 66 63 Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . 29 93 47 25 Møller Ole Lund, Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 97 23 Møller Sara Zepernick Holm, Lyngskrænten 9 . . . . . . . . 20 29 52 11 Møller Sonja, Hallundbækvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 32 89 Møller Tove Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . 25 32 58 54 Mølsted Ida, Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 56 44 Mørk Flemming, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 32 27 Mørk Solveig Kiel, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 63 68 Mørup Rita, Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 89 40 94 Mørup Rita, Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 91 95

Navneregister

M

N

Nagskov Karin Hvas, Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 52 88 Nagskov Karin Hvas, Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 64 18

204

Nahnsen Lars Glerup, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 18 27 Naida Nataliia, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 77 70 99 Naida Nataliia, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 14 00 83 Naida Nataliia, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 77 73 23 Najbjerg Edith, Kastaniealle 5 st 35 . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 66 21 Najbjerg Gunnar, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 69 44 Najbjerg Inger, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 62 99 Nansen Sanne, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 86 48 Nansen Sanne, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 28 77 46 Neigaard Jørn-Erik, Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 12 27 Nettoline A/S, Vævervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 05 00 Nicholson Stine Søndergaard, Søndergade 17 . . . . . . . . 23 44 27 04 Niels Kristian Kristensen, Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . . 20 11 26 53 Nielsen A M Riis, Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 89 Nielsen Allan Gert, Viftrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 97 90 Nielsen Allan Paibjerg, Rosenvænget 14 . . . . . . . . . . . . . 25 68 66 62 Nielsen Allan Rahbæk, Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 26 63 Nielsen Allan Rønnow, Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 54 18 29 Nielsen Anders, Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 31 Nielsen Anders, Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 20 87 Nielsen Anette, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 34 Nielsen Anna, Kastaniealle 5 1 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 25 51 Nielsen Anna Grethe Sangild, Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . 41 10 80 91 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 61 72 69 23 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 53 62 83 72 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 27 92 83 72 Nielsen Anna Marie Riis, Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . 30 29 74 90 Nielsen Anne Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 13 06 01 Nielsen Anne Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 27 Nielsen Anne Marie, Højager 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 59 01 Nielsen Annette Lis, Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 24 70 Nielsen Anni, Kastaniealle 5 st 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 89 01 Nielsen Benjamin Buch, Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . 42 61 20 31 Nielsen Benny Østergaard, Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . . 29 25 14 18 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 58 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 95 58 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 68 55 Nielsen Bent, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 29 06 Nielsen Bent Erik, Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 99 Nielsen Bent Erik, Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 34 36 Nielsen Bente Obitsø, Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 67 50 88 Nielsen Betty Haunstrup, Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . . 20 19 20 03 Nielsen Birgitte, Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 94 16 Nielsen Birgitte Bach, Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 26 85 Nielsen Birgitte Vendelbo, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . 26 39 60 38 Nielsen Birgitte Vendelbo, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . 22 73 00 83 Nielsen Bjarne, Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 48 Nielsen Bjarne, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 03 63 Nielsen Bjarne Kjær, Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . 61 65 24 83

Vognmand Brian Nielsen

Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 24 96 Nielsen Brian Agerbek, Hovedgaden 8 . . . . . . . . . . . . . . 23 24 98 07 Nielsen Brian Refsgaard, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . 51 20 57 53 Nielsen Brian Vium, Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . 40 26 24 96 Nielsen Brita Randrup, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 28 49 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 38 64 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 32 34 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 24 86 Nielsen Carl-Johan, Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 44 18 Nielsen Christa, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 12 39 Nielsen Christina Bjertrup, Danmarksgade 32 . . . . . . . . 20 84 91 13 Nielsen Christine Refsgaard, Hallundbækvej 26 A . . . . . . 28 79 10 60 Nielsen Conny Jeanette Nørgaard, Bredgade 30 . . . . . . . 20 36 19 64 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 80 54 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 93 47 14 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 99 52


Nielsen Holger, Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 69 19 Nielsen Ib Drengsgaard, Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 18 Nielsen Ib Drengsgaard, Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 61 91 Nielsen Inge, Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 32 76 Nielsen Inge Merete, Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 74 79 28 Nielsen Inge Merete, Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 72 49 49 Nielsen Inge Merete, Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 61 12 59 Nielsen Inge Merete, Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 54 57 Nielsen Inge Merete, Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 85 88 Nielsen Inge Stengaard, Skolegade 20 A st . . . . . . . . . . 40 46 39 32 Nielsen Inge Stengaard, Skolegade 20 A st . . . . . . . . . . 23 25 39 32 Nielsen Inger Maria, Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 16 Nielsen Inger Maria, Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 31 31 Nielsen Inger Sivebæk, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . 97 47 29 13 Nielsen Inger Sivebæk, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . 40 82 11 40 Nielsen Irma, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 07 84 Nielsen Jacob, Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 22 43 Nielsen Jacob Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 49 61 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 97 23 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 24 75 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 63 91 54 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 23 82 23 Nielsen Jan B, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 78 17 Nielsen Jan Jørgen Lund, Grønbækparken 101 . . . . . . . 23 96 20 51 Nielsen Jan Jørgen Lund, Grønbækparken 101 . . . . . . . 20 25 10 61 Nielsen Jan Ole Venø, Rørparken 32 D 1 . . . . . . . . . . . . 22 61 21 40 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 87 84 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 20 24 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 04 15 Nielsen Janni Haunstrup, Danmarksgade 38 A . . . . . . . . 28 59 24 69 Nielsen Jannie Værens, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . 93 92 87 88 Nielsen Jens Kristian Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . 31 72 32 43 Nielsen Jens Møller, Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 43 03 Nielsen Jens Peter Elbech, Sønderagervej 66 . . . . . . . . . 51 25 39 16 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 21 97 73 70 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 21 74 73 70 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 20 68 83 75 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 74 90 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 61 46 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 09 61 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 14 27 08 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 09 08 Nielsen Jesper Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 39 32 Nielsen Jesper Vestergaard, Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . . 40 11 00 62 Nielsen Jesper Vestergaard, Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . . 22 64 63 66 Nielsen Jette, Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 47 44 Nielsen Jette Kirkeby, Østvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . 28 55 95 16 Nielsen John, Engbakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 23 73 Nielsen Jonna, Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 01 08 Nielsen Jonna, Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 66 57 Nielsen Jonna, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 89 66 47 Nielsen Jonna, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 61 99 Nielsen Jonna Thusgaard, Lundgårdsparken 61 . . . . . . . 71 16 19 34 Nielsen Jytte Holt, Herningvej 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 40 10 Nielsen Jytte Mølgaard, Herningvej 83 . . . . . . . . . . . . . . 23 10 28 73 Nielsen Jørgen Flemming, Rosenvænget 5 st mf . . . . . 52 30 24 21 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 99 42 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 20 39 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 78 79 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 24 55 Nielsen Kaj, Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 71 90 Nielsen Kaj Egon, Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 24 28 Nielsen Kaj Egon, Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 24 98 Nielsen Karen Agnete Emma Dorthe, Søndermarken 40 30 57 31 89 Nielsen Karen Marie, Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . . . . . . 29 92 23 18 Nielsen Kasper Holm, Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 99 34

205

Navneregister

Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 84 90 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 48 58 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 27 05 Nielsen Dennis Randrup, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . 28 68 54 47 Nielsen Edith, Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 19 Nielsen Ejvind, Østvænget 103 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 53 23 38 Nielsen Else Ebba Marie, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . 29 85 71 91 Nielsen Else Ebba Marie, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . 29 85 67 11 Nielsen Else Marie, Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 00 47 Nielsen Emilie Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 42 78 Nielsen Emma Fomsgård, Højager 21 . . . . . . . . . . . . . . 50 87 20 74 Nielsen Emma Fomsgård, Højager 21 . . . . . . . . . . . . . . 20 23 52 66 Nielsen Erland, Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 46 02 Nielsen Erling, Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 22 61 27 Nielsen Esben, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 54 Nielsen Esben E, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 85 52 Nielsen Finn Rud, Grønningen 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 32 33 Nielsen Finn Rud, Grønningen 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 25 54 Nielsen Flemming, Bredgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 88 Nielsen Flemming, Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 91 62 Nielsen Flemming, Hovedgaden 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 26 90 Nielsen Flemming Hede, Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 27 39 Nielsen Frank, Lundgårdsparken 65 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 03 Nielsen Frans, Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 14 29 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 54 95 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 27 63 26 50 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 26 50 Nielsen Frits Drengsgaard, Skovvænget 49 . . . . . . . . . . 27 52 90 85 Nielsen Frits Jørgen, Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 85 50 Nielsen Frits Kjær, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 46 61 95 Nielsen Frode, Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 74 27 Nielsen Frode, Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 45 54 Nielsen Gerda Margrethe, Jyllandsgade 5 B st . . . . . . . . 22 61 16 99 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 85 84 99 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 66 14 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 66 92 70 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 66 14 Nielsen Grethe Bjerre, Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . 97 47 15 33 Nielsen Grethe Bjerre, Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . 23 83 15 33 Nielsen Gunner Bro, Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 23 14 Nielsen Gunner Bro, Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 05 37 Nielsen Hanne Alstrup, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 24 90 62 77 Nielsen Hanne Alstrup, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 93 04 Nielsen Hanne Østergaard, Gammel Landevej 18 C . . . . 41 43 24 69 Nielsen Hans Børge Maarbjerg, Herningvej 83 . . . . . . . . 23 10 28 63 Nielsen Hans Overby, Lundgårdsparken 61 . . . . . . . . . . 50 80 26 02 Nielsen Harald, Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 40 53 Nielsen Harry Drengsgård, Bakkedraget 15 . . . . . . . . . . 51 95 99 40 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . 30 49 16 48 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . 30 29 28 07 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . 28 18 02 19 Nielsen Heidi Kiel, Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 28 03 Nielsen Heidi Kiel, Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 48 24 Nielsen Heidi Marie, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 97 37 Nielsen Heidi Zink, Østertoft 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 64 10 Nielsen Helga Lydia, Østervang 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 37 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 97 20 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 95 87 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 99 05 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 31 42 Nielsen Henning Ajstrup, Østergaardsallé 3 1 9 . . . . . . 53 29 87 46 Nielsen Henning Haunstrup, Langgade 24 . . . . . . . . . . . 97 45 47 50 Nielsen Henrik, Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 05 Nielsen Henrik Vestergaard, Østertoft 2 . . . . . . . . . . . . . 23 64 86 32 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . 97 43 51 98 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . 21 13 12 85

N


Navneregister

N

Nielsen Kasper Holm, Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 89 10 48 Nielsen Kasper Holm, Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 08 05 Nielsen Kathrine, Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . 21 69 47 54 Nielsen Kathrine Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 20 61 57 70 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 40 60 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 95 79 58 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 44 10 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 74 90 Nielsen Kirsten, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 26 17 Nielsen Kirsten Thoftgaard, Anemonevej 8 A st . . . . . . . . 21 34 42 90 Nielsen Klaus, Skolegade 13 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 08 13 Nielsen Knud Erik, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 19 Nielsen Knud Erik, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 29 19 Nielsen Krista-Marie, Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 25 41 Nielsen Kristian Arne Vium, Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 21 73 Nielsen Kurt, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 28 49 Nielsen Kurt Charles, Søndermarken 40 . . . . . . . . . . . . . 29 93 31 89 Nielsen Laila, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 16 47 Nielsen Lars Christian, Jyllandsgade 5 B st . . . . . . . . . . 61 74 80 61 Nielsen Lene Ravnholt, Rolighedsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 21 63 09 66 Nielsen Lidia, Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 37 53 Nielsen Lidia, Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 59 52 05 Nielsen Lidia, Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 23 99 Nielsen Lilli Haunstrup, Anemonevej 11 C st . . . . . . . . . . 42 33 22 10 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 13 22 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 22 61 Nielsen Line Lønstrup, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . . 53 35 02 15 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . . 50 94 28 81 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . . 40 35 76 13 Nielsen Lisbeth Irene, Fynsgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 02 Nielsen Lissi, Langgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 08 Nielsen Louise, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 28 90 Nielsen Louise, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 28 81 Nielsen Louise Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 22 86 66 Nielsen Majbritt Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 96 81 14 Nielsen Majbritt Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 81 52 Nielsen Majbritt Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 75 40 Nielsen Majbritt Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 87 09 00 Nielsen Majbritt Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 67 89 94 Nielsen Malene Fogh, Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 55 00 Nielsen Marcus Emil Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . 26 25 25 40 Nielsen Margit Ramsdal, Vormstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 21 22 48 09 Nielsen Marianne Drengsgård, Anemonevej 18 A st . . . . 42 66 44 57 Nielsen Marianne Roed, Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 01 16 Nielsen Marianne Roed, Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 07 89 Nielsen Marina Alexevna, Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . 23 32 68 91 Nielsen Martin Drengsgård, Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . 22 77 18 99 Nielsen Mette B, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 14 02 Nielsen Michael Brejnbjerg, Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . 60 24 90 18 Nielsen Michael Brejnbjerg, Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . 30 27 24 79 Nielsen Michael Juncker, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 42 46 05 09 Nielsen Michael Juncker, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 08 02 Nielsen Mogens, Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 36 71 Nielsen Mogens, Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 24 25 Nielsen Mogens, Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 68 25 Nielsen Mogens, Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 62 70 Nielsen N Villadsen, Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 94 Nielsen Niels Erik, Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 25 48 Nielsen Niels Erik, Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 88 05 Nielsen Niels Jørgen, Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . 51 93 04 92 Nielsen Niels Kristian, Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 17 68 Nielsen Niels Kristian, Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 89 17 68 Nielsen Ole Katkjær, Skyttevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 40 38 Nielsen Ole-Christian, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 57 32 Nielsen Oliver Petersen, Yllebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 61 37 67 28 Nielsen Pernille Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . 61 28 01 08

206

Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 50 46 04 36 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 50 43 40 69 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 42 15 44 15 Nielsen Pia Meldgaard, Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . 93 84 28 49 Nielsen Pia Meldgaard, Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . 22 35 08 61 Nielsen Pia Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 75 40 Nielsen Poul, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 19 73 53 Nielsen Poul Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . 21 67 18 82 Nielsen Preben Haunstrup, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . 30 70 43 72 Nielsen Preben Haunstrup, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . 24 64 75 22 Nielsen Ragna Gyda Haaning, Markedspladsen 12 . . . . . 25 47 24 83 Nielsen Rasmus, Lundgårdsparken 46 . . . . . . . . . . . . . . 22 18 23 80 Nielsen René, Egeskrænten 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 75 03 Nielsen René, Egeskrænten 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 70 79 65 Nielsen René Lundegaard, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 04 27 Nielsen René Ramsdal, Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 66 40 Nielsen Rita Margrethe, Egeskrænten 3 . . . . . . . . . . . . . 22 35 69 79 Nielsen Ruth, Sønderagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 21 24 Nielsen Ryan Haunstrup, Gammel Landevej 18 C . . . . . . 21 91 46 16 Nielsen Susanne, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 90 50 Nielsen Susie Anna, Engvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 81 51 89 Nielsen Svend Overby, Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 05 52 Nielsen Svend Aage, Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 28 Nielsen Søren, Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 98 95 Nielsen Søren, Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 32 15 Nielsen Søren Borg, Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 59 95 Nielsen Tanja Helsted, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . 42 92 11 42 Nielsen Thomas Bøje, Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 27 20 15 32 Nielsen Tommy, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 04 Nielsen Tommy Blaabjerg, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . 29 93 20 55 Nielsen Tonny, Danmarksgade 58 st tv . . . . . . . . . . . . . 42 50 00 92 Nielsen Tonny Sundgaard, Lyngskrænten 9 . . . . . . . . . . 27 21 61 84 Nielsen Ulrik Venø, Lundgaardsgade 2 A . . . . . . . . . . . . 61 72 58 08 Nielsen Ulrik Venø, Lundgaardsgade 2 A . . . . . . . . . . . . 25 33 33 62 Nielsen Vera Fyhn, Jernbanegade 13 st . . . . . . . . . . . . . 21 39 51 14 Nielsen Viggo Emil, Grovevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 60 09 Nielsen Viggo Emil, Grovevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 02 71 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 30 42 60 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 22 31 96 22 Nielsen Aase Karin, Vesterlund 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 72 87 Nielsen-Hvam Elisa Mathilde, Videbækvej 5 . . . . . . . . . . 41 69 29 89 Nielsen-Hvam Henrik, Vestergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 70 Nielson Søren Gindeskov, Hovedvejen 4 . . . . . . . . . . . . . 31 38 15 81 Niki Textiltryk V/John Thomsen, Grønbækparken 41 . . . . 31 45 39 76 Nikolov Nikola Atanasov, Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . 50 45 07 48 Nikolov Nikola Atanasov, Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . 50 45 05 61 Nisker Per Nitzche, Åbakkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10 02 11 Nissen Else Rostgaard, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . 22 14 96 49 Nissen Flemming, Kirkegade 18 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 14 92 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . 61 75 64 50 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . 52 37 66 73 Nissen Kurt, Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 79 57 Nissen Laila, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 19 40 62 Nissen Louise Naursgaard, Vester Feldborgvej 24 . . . . . 42 47 64 06 Nissen Thyra Bothilde, Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 51 16 Nyame Helene Kirk, Møllestræde 11 B . . . . . . . . . . . . . . 23 48 14 80 Nyborg Tina, Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 52 90 Nyborg Tina, Vinkelvej 10 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 52 90 Nygaard Alis, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 67 Nygaard Jørgen, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 29 67 Nygaard Jørgen, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 29 67 Nygaard Kirsten, Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 90 65

Nygaard Tømrer & Beton ApS

Trehøjevej 25, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 15 15 Nygaard Vita, Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 07 78


Nystrup Erling Søgaard, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 56 70 Nystrup Erling Søgaard, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 78 Nørbjerg Jens Steensgaard, Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 03 77 Nørgaard Doris, Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 70 67 Nørgaard Hans Kristen, Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . 23 20 29 91 Nørgaard Jacob Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 31 60 Nørgaard Jørgen, Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 07 37 Nørgaard Jørgen, Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 92 88 37 Nørgaard Jørn, Fynsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 98 40 11 Nørgaard Jørn, Fynsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 63 73 Nørgaard Jørn, Fynsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 48 44 Nørgaard Jørn, Fynsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 29 28 Nørgaard Niels Hølledig, Romvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 61 74 77 81 Nørgaard Niels Kjær, Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 97 14 44 Nørgaard Niels Kjær, Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 74 90 Nørgaard Susanne, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . 31 27 01 44 Nørkjær Tove, Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 39 53 Nørkjær Tove, Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 61 55 01 Nørregaard Simon Bøge, Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 94 98 Nørskov Rasmus Lind, Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 72 62

O

P

Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 43 31 Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 74 06 Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 18 68 Pape Stine Toft, Skolestien 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 54 93 Papesauto, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 83 82 Parasca Stefan Lucian, Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . 50 39 68 27 Parasca Stefan Lucian, Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . 50 21 88 85 Pb Algebehandling ApS, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 58 11 Peder Fonager, Skolegade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 80 27 Pedersen Allan, Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 22 11 Pedersen Anders Lyng, Anemonevej 23 B 1 . . . . . . . . . . 28 11 22 03 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . 60 53 63 30 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . 29 87 32 59 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . 29 29 14 72 Pedersen Anja Ejsing, Søndergade 5 1 . . . . . . . . . . . . . 40 78 41 17 Pedersen Anna Marie, Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 33 90 Pedersen Anna Marie, Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 62 60 Pedersen Anne Sofie, Bredgade 51 st . . . . . . . . . . . . . . 23 64 96 83 Pedersen Anne Sofie Breum, Bredgade 51 st . . . . . . . . 30 31 64 60 Pedersen Astrid, Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 20 93 Pedersen August Krogsgaard, Engvej 41 . . . . . . . . . . . . 20 78 79 87 Pedersen Bent, Søndermarken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 45 60 Pedersen Bent Frode Randeris, Anemonevej 15 A . . . . . . 29 80 97 02 Pedersen Bent Mølgaard, Ved Hegnet 1 . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 05 Pedersen Bettina Yde, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 28 41 Pedersen Bettina Yde, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 80 34 Pedersen Birgit, Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 26 52 Pedersen Birgit Baunsgaard, Bakkedraget 4 . . . . . . . . . . 28 15 59 26 Pedersen Birgitte Sig, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . 29 32 06 09 Pedersen Birgitte Sig, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . 24 84 99 77 Pedersen Birthe Kjær, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 42 99 Pedersen Bjarne Madsen, Rosenvænget 3 st mf . . . . . . 42 47 77 10 Pedersen Bo, Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 74 26 Pedersen Britta, Østertoft 49 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 10 74 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . 30 63 98 63 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . 30 33 98 63 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . 27 71 53 13 Pedersen Camilla Møllebro, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . 27 11 21 05 Pedersen Charlotte, Grønbækparken 18 . . . . . . . . . . . . . 27 20 37 99 Pedersen Charlotte, Højager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 60 34 Pedersen Charlotte, Højager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 50 39 Pedersen Ebbe, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 51 Pedersen Egert Hjuler, Mosevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 40 67 96 Pedersen Ellen, Irisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 57 Pedersen Else Marie Amnitzbøll, Fredshegn 1 D st . . . . . 51 16 34 87

207

Navneregister

Ole Karlsmose Og Søn I/S, Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . 97 47 31 91 Olesen Anne Mette, Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 32 76 Olesen Bent Grønbæk, Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . . 26 14 31 61 Olesen Birgit Thorkildsen, Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 65 24 Olesen Einer Mathias Rokkjær, Vibevej 11 . . . . . . . . . . . 30 32 72 23 Olesen Elsa Trampedach, Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . 26 97 81 81 Olesen Finn Ejnar, Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 32 76 Olesen Freja Farah Louis, Lundgårdsparken 46 . . . . . . . 28 83 29 84 Olesen Henning, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 36 12 Olesen Henning, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 96 46 84 Olesen Hilda, Østertoft 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 23 Olesen Jan Mørup, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 23 35 Olesen Jan Mørup, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 02 81 Olesen Janne Marie Rosenfeldt, Bredgade 24 . . . . . . . . 26 25 70 43 Olesen Janne Marie Rosenfeldt, Bredgade 24 . . . . . . . . 26 25 46 38 Olesen Janne Marie Rosenfeldt, Bredgade 24 . . . . . . . . 23 24 11 94 Olesen Janne Marie Rosenfeldt, Bredgade 24 . . . . . . . . 22 35 42 02 Olesen Jarl Bundgaard, Tusbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . 23 72 99 44 Olesen Johanne Marie Kviesgaard, Smedegade 1 st tv 30 11 78 30 Olesen Kimi Uldum, Anemonevej 15 B . . . . . . . . . . . . . . 29 84 15 20 Olesen Lars Gindeskov, Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 28 96 Olesen Laurits, Danmarksgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 18 Olesen Leah, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 23 35 Olesen Lisbeth, Rosenvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 19 98 Olesen Lisbeth Marie Harring, Rosenvænget 32 . . . . . . . 93 88 15 86 Olesen Lisbeth Marie Harring, Rosenvænget 32 . . . . . . . 42 92 02 48 Olesen Lisbeth Marie Harring, Rosenvænget 32 . . . . . . . 31 62 02 78 Olesen Lukas Thisgaard, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . 53 35 77 13 Olesen Ole Christian, Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . 22 60 36 85 Olesen Per, Østvænget 101 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 65 99 57 Olesen Preben, Drosselvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 35 07 Olesen Randi Skov, Rosenvænget 1 1 tv . . . . . . . . . . . . 21 46 40 65 Olesen Sonja Grønning, Østertoft 70 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 47 80 82 Olesen Søren, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 53 Olesen Søren Linding, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . 61 38 66 27 Olesen Søren Linding, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . 42 18 59 90 Olesen Tina B, Højager 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 91 Olesen Torben Pasgaard, Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 98 48 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 40

Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 98 04 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 89 75 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 26 29 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 51 35 Olsen Philip Frederik, Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 61 59 Ormstrup Thomas René, Lyngskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 25 77 03 11 Oseiko Oleg, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 95 27 91 Oseiko Oleg, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 02 26 Ove Gelsbjerg, Karupvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 35 59 Ove Jensen Tvis Pelsdyrfarm ApS, Lergravvej 26 . . . . . . 21 36 15 05 Overgaard Dan, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 24 Overgaard Dan, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 92 80 Overgaard Stefan Riberholdt, Kløvervej 19 . . . . . . . . . . . 40 70 90 70 Overgård Thomas, Mølleparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 47 10

P


Navneregister

P

Pedersen Elsemarie, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 48 15 69 Pedersen Emma Kirstine Dejbjerg, Brohusvej 21 . . . . . . 60 85 29 59 Pedersen Emma Lilly, Fårbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 77 91 Pedersen Erik Philipsen, Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . . 26 25 49 95 Pedersen Erling, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 29 68 Pedersen Eva, Anemonevej 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 78 28 34 Pedersen Freddy, Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 90 34 19 Pedersen Frederik Stausholm, Vormstrupvej 8 . . . . . . . . 50 57 71 75 Pedersen Frits Marinus, Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . 20 63 73 95 Pedersen G, Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 15 Pedersen Gert, Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 54 51 Pedersen Greta Sonja, Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . . 20 15 16 26 Pedersen Heinrich Frølund, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . 42 77 77 53 Pedersen Helle, Åvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 87 73 Pedersen Helle Søndergaard, Ljørringvej 13 . . . . . . . . . . 40 20 83 22 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 36 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 30 29 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 30 19 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 32 38 Pedersen Henning Bjørnkjær, Lundgårdsparken 47 . . . . 40 41 61 42 Pedersen Henning Hornshøj, Vestergade 24 . . . . . . . . . . 40 23 06 11 Pedersen Henrik Martin, Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . 29 12 86 35 Pedersen Inga Hareskov, Grantoften 27 . . . . . . . . . . . . . 61 16 62 78 Pedersen Inge Marie, Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 00 95 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 00 60 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 32 00 84 Pedersen Jens Christian, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . 25 15 33 91 Pedersen Jens Kolding, Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . . 40 99 61 08 Pedersen Jens Peder Elkjær, Lundgårdsparken 18 . . . . . 40 55 91 90 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 67 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 64 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 63 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . 27 71 53 47 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 00 85 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 63 23 73 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 79 81 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 01 84 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 01 14 Pedersen Jørgen Sønderbo, Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 70 Pedersen Jørgen Sønderbo, Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . 22 45 70 55 Pedersen Jørgen Søndergård, Bredgade 31 . . . . . . . . . . 20 83 43 61 Pedersen Kaj, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 04 Pedersen Kaj, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 60 04 Pedersen Karen Elisabeth, Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . 51 91 97 50 Pedersen Karen Schmidt, Lundgårdsparken 47 . . . . . . . 61 75 27 63 Pedersen Karin Bjerregaard, Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . 30 50 63 29 Pedersen Karina, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 85 13 88 Pedersen Karl, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 41 76 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 25 58 84 51 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 23 95 42 33 Pedersen Kent, Egevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 91 27 83 Pedersen Kirsten Mølgaard, Danmarksgade 24 1 . . . . . 25 75 63 71 Pedersen Klaus, Stavlundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 12 73 Pedersen Knud Erik, Nygade 12 C . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 00 89 Pedersen Kristian Laurits Hauch, Lyngskrænten 10 . . . . 60 81 25 70 Pedersen Kristian Laurits Hauch, Lyngskrænten 10 . . . . 23 30 25 70 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 14 83 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 75 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 75 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 75 97 Pedersen Lene, Grønningen 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 52 79 Pedersen Lene Dahl, Højager 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 58 14 Pedersen Leo Emil Mølgaard, Bakkedraget 2 . . . . . . . . . 97 47 34 41 Pedersen Leo Emil Mølgaard, Bakkedraget 2 . . . . . . . . . 20 57 74 60 Pedersen Lilly, Danmarksgade 19 st tv . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 35

208

Pedersen Lilly, Engvej 35 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 87 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 15 . . . . . . . . . . . 31 90 32 67 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 15 . . . . . . . . . . . 22 14 15 68 Pedersen Martin Holm, Sønderagervej 1 . . . . . . . . . . . . 42 66 06 51 Pedersen Martin Riis, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 01 16 Pedersen Martin Riis, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 14 86 55 Pedersen Matilde, Rugbjergvej 7 st . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 31 49 Pedersen Merete Aagaard, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . 20 81 67 45 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 43 22 93 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 00 87 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 22 93 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . 29 42 73 26 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . 21 74 16 10 Pedersen Mogens, Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . 29 41 81 51 Pedersen Mogens, Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . 20 28 53 39 Pedersen Niklas Neupart, Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 24 82 00 90 Pedersen Nikolaj, Åvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 78 01 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 60 61 48 22 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 22 80 91 22 Pedersen Palle, Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 00 91 Pedersen Palle Seeberg, Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . 23 24 21 49 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 92 66 00 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 67 41 67 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 20 72 46 83 Pedersen Peder, Østergade 2 st 22 . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 08 08 Pedersen Peter Michael, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . 29 87 93 39 Pedersen Peter Michael, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . 22 44 73 22 Pedersen Pia Gade, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . 42 20 64 15 Pedersen Poul Erik Hallundbæk, Langbovej 15 . . . . . . . . 97 47 23 82 Pedersen Poul Vestergaard, Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 40 37 44 91 Pedersen Rikke Kamp, Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . 23 45 03 75 Pedersen Ritha, Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 16 30 Pedersen Rune, Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 42 50 Pedersen Susanne, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 76 78 25 Pedersen Sverre Rosendal, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . 60 51 03 60 Pedersen Sverre Rosendal, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . 30 42 33 80 Pedersen Søren Bjerregaard, Bakkedraget 4 . . . . . . . . . 22 37 83 81 Pedersen Tobias Bech, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . 51 25 19 10 Pedersen Tommy, Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 13 Pedersen Tommy, Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 73 45 98 Pedersen Tommy Schultz, Sønderagervej 16 . . . . . . . . . 50 91 97 54 Pedersen Tommy Schultz, Sønderagervej 16 . . . . . . . . . 50 46 69 81 Pedersen Tune Kærgaard, Nørregade 9 . . . . . . . . . . . . . 40 42 21 51 Pedersen Uffe Brødbæk, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 52 07 Pedersen Valborg, Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 07 Pedersen Vandy, Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 99 84 Pedersen Vandy, Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 91 61 Pedersen Verner Østergaard, Nørregade 21 . . . . . . . . . . 97 47 60 35 Pedersen Verner Østergaard, Nørregade 21 . . . . . . . . . . 52 38 90 42 Pedersen Vicki Abildtrup, Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 23 54 Pedersen Viggo Højmark, Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . 29 87 22 54 Pelpola Kirsten Nygaard, Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . 26 22 60 45 Perlt Mikkel, Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 79 86 Perlt Ninie, Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 52 32 Petersen Anni, Grønningen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 93 69 Petersen Brian, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 42 24 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 07 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 09 35 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 38 73 Petersen Christian Hinsch Kezia, Gammel Landevej 30 . 93 86 56 77 Petersen Christian Hinsch Kezia, Gammel Landevej 30 . 93 86 45 01 Petersen Else Marie Taulborg, Gammel Skolevej 4 . . . . . 21 12 05 01 Petersen Grethe, Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 04 Petersen Grethe, Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 37 04 Petersen Inger Møller, Kildevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 90 53 Petersen Jens Kristian Victor Taulborg, Skolegade 8 . . . . 26 27 63 33


Pyaskivska Monika, Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 44 29 Pyaskivskyy Vadym, Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . 27 84 02 30

R

Raahede Jesper Carlin, Kirkegade 6 1 th . . . . . . . . . . . 50 98 25 75 Raahede Torben, Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 08 30 Rahal Malek Ali Al, Smedegade 1 st th . . . . . . . . . . . . . 50 20 15 52 Rahbek Eva Lydia Nørgaard, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . 23 93 46 72 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 06 82 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 78 82 Ramskov Thomas, Jernbanegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . 51 25 92 89 Rasch Jan Dam, Anemonevej 19 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . 22 19 32 68 Rask Dorte Marie, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 04 72 Rask Else-Marie Salhøj, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 07 23 Rasmussen Anne Mette Andersen, Viborgvej 376 . . . . . . 61 11 73 49 Rasmussen Ejner Korsgaard, Vestergade 26 . . . . . . . . . . 24 27 51 94 Rasmussen Eva Agnete Nørgaard, Grønningen 1 . . . . . . 41 98 10 84 Rasmussen Eva Agnete Nørgaard, Grønningen 1 . . . . . . 41 97 10 84 Rasmussen Frode, Engdraget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 13 32 Rasmussen Grethe, Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 47 Rasmussen Grethe, Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 61 79 Rasmussen Helle Høgild, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . 61 77 92 49 Rasmussen Helle Høgild, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . 61 77 92 18 Rasmussen Henrik, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 89 01 22 Rasmussen Ib Gram, Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 01 64 Rasmussen Ib Gram, Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 62 49 Rasmussen Inger Marie, Østergade 2 st 12 . . . . . . . . . 61 30 79 83 Rasmussen Jens, Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 25 04 Rasmussen Jens Rud, Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 55 Rasmussen Jesper Cammuch, Vestparken 14 . . . . . . . . 29 11 62 93 Rasmussen Johannes Elias, Teglværksvej 22 . . . . . . . . . 97 45 41 51 Rasmussen John Peter, Rørparken 18 A st . . . . . . . . . . . 42 83 41 12 Rasmussen Jørgen Anker, Bredgade 87 . . . . . . . . . . . . . 21 94 33 86 Rasmussen Kent Braüner, Lundholmvej 4 . . . . . . . . . . . 24 42 80 36 Rasmussen Mikael, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . . 61 77 92 20 Rasmussen Mogens Styhr, Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . 22 17 23 03 Rasmussen Rikke Anupriti Lund, Engvej 39 . . . . . . . . . . 28 79 72 87 Rasmussen Rikke Sandholm, Gammel Engvej 7 . . . . . . . 29 93 81 70 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 73 43 24 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 38 41 12 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 37 33 81 Rasmussen Tina Sundgaard, Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . 42 92 70 62 Rasmussen Troels Lyngsø, Grønbækparken 14 . . . . . . . . 97 47 63 64 Rasmussen Ulrik Kjeldsen, Anemonevej 19 D 1 . . . . . . . 23 48 49 40 Rasmussen Vita Holm, Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 41 85 Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 22 22 53 06 Raunholt Ivan Ole, Gabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 56 49 Raunholt Ivan Ole, Gabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 14 31 93 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 09 75 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 51 38 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 50 53 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 80 37 54 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 78 45 54 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 01 59 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 40 50 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 88 08 Ravnholt Mariane Moesgaard, Søndergade 14 . . . . . . . . 21 62 84 45 Ravnholt Rigmor Balslev Engel, Anemonevej 17 B . . . . . 40 32 30 06 Reenberg Lars, Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 71 51 Reenberg Lars, Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 12 70

209

Navneregister

Petersen Jette Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 96 27 Petersen Jette Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 76 07 Petersen Michael Nygaard, Jyllandsgade 30 A . . . . . . . . 50 45 47 18 Petersen Mogens, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 22 79 Petersen Mogens Steen, Højgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 44 74 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 61 33 29 41 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 51 21 83 06 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 40 91 13 19 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 20 40 79 52 Petersen Rita Marie, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 10 50 Petersen Stig Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 72 25 Petersen Stig Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 83 49 Pilgaard Niklas Bredvig, Danmarksgade 58 st th . . . . . 20 41 09 70 Pinnerup Martin Haarhøj, Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 51 89 08 51 Pinnerup Martin Haarhøj, Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 42 15 26 26 Pinnerup Martin Haarhøj, Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 21 61 69 92 Pold Henrik, Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 23 48 Pommer Ole Vinther, Kirkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 77 58 78 Pors-Nielsen Jørgen, Elmevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 88 35 Pors-Nielsen Jørgen, Elmevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 08 96 Postborg Charlotte Munkerod Kronika, Ørrevej 30 . . . . . 52 62 18 88 Poulsen Anja, Bredgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 43 39 Poulsen Anne Marie, Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . 24 27 10 89 Poulsen Anne Marie, Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . 21 46 08 92 Poulsen Anton, Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 88 91 Poulsen Casper Søndergaard, Bredgade 54 st . . . . . . . . 29 84 65 99 Poulsen Connie Søndergaard, Skolevænget 8 . . . . . . . . . 29 84 58 11 Poulsen Dennis Møller, Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . 50 90 21 05 Poulsen Dennis Møller, Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 78 87 45 Poulsen Frede, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 37 02 37 Poulsen Hanne, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 86 Poulsen Hanne, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 36 55 14 Poulsen Inger, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 26 51 Poulsen Ingerlise, Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 90 33 Poulsen Kim Brendstrup, Østvænget 18 . . . . . . . . . . . . . 50 98 57 32 Poulsen Kurt Munkholm, Danmarksgade 19 1 . . . . . . . . 40 83 13 82 Poulsen Kurt Munkholm, Danmarksgade 19 1 . . . . . . . . 22 85 11 31 Poulsen Lasse Bjerregaard, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . 53 66 77 32 Poulsen Lasse Bjerregaard, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . 31 72 60 10 Poulsen Lene, Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 41 41 Poulsen Lene, Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 53 38 Poulsen Lotte Guldberg, Natovej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . 28 96 90 66 Poulsen Maria Johanne, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . . . 23 72 49 87 Poulsen Marie, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 23 93 Poulsen Marie, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 20 76 Poulsen Mona, Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 55 28 Poulsen Poul Erik, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 95 60 76 Poulsen Poul Erik, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 57 51 Poulsen Poul Marthin, Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 00 49 Poulsen Søren Ravn Stage, Bredvigvej 17 . . . . . . . . . . . 27 13 53 75 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 20 20 78 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 60 19 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 62 34 Poulsen Ulrik Sand, Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 34 47 38 Poulsen Vagner Mølgaard, Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . 52 92 04 07 Poulsgaard Henning, Tusbækvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 63 Poulsgård Sebrina, Skolegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 17 06 Prangsgaard Birthe, Vesterlund 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 78 72 Primdahl Heidi, Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 56 97 89 Primdahl Heidi, Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 56 96 54 Primdahl Heidi, Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 45 Prisacaru Simona, Karupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 65 29 29 Pryidun Andrii, Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 65 55 Pryidun Andrii, Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 77 42 Pryidun Veronika, Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 92 51 Pryimak Oleksandr, Vinkelvej 1 D st . . . . . . . . . . . . . . . . 52 72 61 10

R


Regelink Jantje Marjon Linthorst, Ravnmosevej 2 . . . . . 61 68 81 22 Regelink Rene Herbert, Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . 29 90 86 78 Revisor Leif Balle, Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 70 72 Rie S Massage Og Sundhedsklinik V/ Else Marie Kristensen, Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . 25 36 72 16 Rigtrup Hans, Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 92 64 Riis Jens Tjagvad, Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 92 69 Riis Niels Christian, Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . 30 68 67 32 Riis Niels Christian, Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . 29 44 73 67 Riis Poul Erik, Lergravvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 53

Ringgaard Byg

Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 25 85 Ringgaard Christina Grønbæk, Skovvænget 33 . . . . . . . . 20 85 63 59 Ringgaard Henrik, Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 25 85 Ringgård Anna Damtoft, Nygade 12 B . . . . . . . . . . . . . . 23 21 92 82

Ringkjøbing Landbobank

Den Røde Plads 2, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 95 00 Risom Carsten, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 38 77 Risom Laila, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 88 47 07 Risom Mads, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 27 08 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 98 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 94 98 48 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 29 98 Risum Jørgen, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 08 01 Risvig Ronald, Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 32 96 13 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . . 60 24 97 46 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . . 50 47 02 60 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . . 29 40 36 67 Rolighed Ketty, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 72 36 Rosenberg Filip, Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 22 36 Rosenberg Filip, Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 95 00 05 Rosenkvist John, Gammel Landevej 11 . . . . . . . . . . . . . 40 34 00 82 Rosgaard Tina Hoelgaard, Gråsandvej 3 . . . . . . . . . . . . . 27 51 94 41 Rothmann Erling, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 47 63 Rothmann Pia, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 13 61 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 60 22 36 73 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 60 22 36 08 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 51 15 23 18 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 21 54 74 94 Rusbjerg Betina, Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 86 51 Rusbjerg Pia, Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 29 70 Ryhl Maren Margrethe, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 81 Ryhl Maren Margrethe, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . 28 49 58 50 Ryhl Yngve, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 31 81

Røde Kors Butik

Kirkegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 69 00 Røjkjær Nadja Aagaard, Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . 23 27 11 51 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . . 30 72 28 75 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . . 22 32 11 15 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . . 21 42 11 32 Rønning-Bæk Heidi, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 43 13 Rønning-Bæk Heidi, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 43 13 Rønning-Bæk Ragnhild, Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 62 Rønning-Bæk Ragnhild, Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . 22 23 85 62 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 51 93 73 23 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 30 25 32 60 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 29 80 14 61 Rørsig Karl Johan, Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 36 35

Navneregister

R

210

S

S Gardenpro A, Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 99 24 23 Saaugaard Erna Bøge, Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 11 Saaugaard Erna Bøge, Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . 21 70 81 64 Sahl Mathilde Vennevold, Tusbækvej 32 A . . . . . . . . . . . 61 79 12 63 Sahl Sanne, Lærkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 54 40 Sakariasen Brian Graversgaard, Sjællandsgade 12 . . . . . 21 23 74 40 Salon Lene Lene V . Nielsen, Danmarksgade 6 . . . . . . . . 97 45 40 10 Saltoft Susanne Stoltze, Stavlundvej 26 . . . . . . . . . . . . . 61 79 53 54 Sand Erling, Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 22 Sand Kirsten Ingrid, Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 22 82 Sand Rikke Lund, Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 94 68 Sand Rikke Lund, Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 02 75 Sandal Gitte, Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 44 86 Sandal Mette Kirstine, Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 40 51 Sandbæk Ingerlise, Østertoft 55 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 16 36 Sander Gitte, Skyttevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 71 51 Sander Jens Holst, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 42 21 Sander Tina Bøjgaard, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 60 48 35 58 Sander Tina Bøjgaard, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 30 31 16 65 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 27 90 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 27 90 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 53 31 41 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 10 73 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 50 85 Sandgaard Niels, Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 74 Sandholm Alex Morten Laursen, Hodsagervej 38 . . . . . . 42 20 51 55 Sandholm Alex Morten Laursen, Hodsagervej 38 . . . . . . 30 33 91 92 Sandstrøm Nanna Uttrup, Lundgårdsparken 42 . . . . . . . 22 84 49 96 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 09 55 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 05 59 Saulite Dace, Bredgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 17 01 51 Schmidt Iben, Vormstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 76 02 Schmidt Rene Holt, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 36 32 Schnoor Erik, Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 69 17 Schoop Mads Sejr, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 37 78 Schoop Mads Sejr, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 37 77 Schoop Mads Sejr, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 51 87 31 62 Schousboe Jacob Bundgaard, Fynsgade 1 . . . . . . . . . . . 27 83 27 38 Schubert Anne Margrethe Bie, Engvej 19 . . . . . . . . . . . . 61 77 28 16 Schubert Anne Margrethe Bie, Engvej 19 . . . . . . . . . . . . 20 21 28 16 Schubert Bent, Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 70 20 Schubert Bent, Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 81 73 Schubert Gerda Seberg, Østergaardsallé 3 2 2 . . . . . . . 97 47 60 18 Schult Byorn Michael, Herningvej 72 . . . . . . . . . . . . . . . 96 26 00 44 Schultz Emil Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 20 30 09 55 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 50 42 04 31 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 30 71 01 54 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 28 88 01 54 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 41 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 21 75 57 52 Schulz Julie, Rørparken 38 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 88 41 Schunck Malene, Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 30 97 Schurmann Merete, Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 04 27 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 35 20 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 41 80 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 04 80 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 34 47 Sejbjerg Benjamin, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 99 09 Sejbjerg Betina, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 29 83 Sejbjerg Christian Vad, Højgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 88 49 Sejbjerg Christian Vad, Højgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 80 17 Sejbjerg Hanne Buskov, Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 51 75 Sejbjerg Katrine Buskov, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . . 30 25 03 69


Sejbjerg Søren Kristian Vad, Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 23 44 Semeliuniene Jurate, Ljørringvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 79 16 19 Semeliuniene Jurate, Ljørringvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 20 96 Senchyk Ivan, Udholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 08 55 Serup Sanne, Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 68 41 Sevelsted Bodil, Østergaardsallé 3 1 11 . . . . . . . . . . . . 61 77 96 14 Sig Carsten, Sjællandsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 36 63 Sig Vera, Engvej 10 st tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 43 91 Siggaard Lene, Søndermarken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 80 83 Silkjær Jens Norup, Bredgade 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 31 63 Silkjær Maria, Bredgade 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 30 08 Simmelkjær Jesper Brouw, Tvedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 31 12 48 85 Simonsen Benny Bjerg, Langgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 57 03 Simonsen Bodil Irene, Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 40 99 Simonsen Bodil Irene, Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 05 62 Simonsen Carina I Dali Neupart, Boghvedevej 43 . . . . . . 24 87 51 58 Simonsen Casper I Dali Neupart, Boghvedevej 43 . . . . . 60 56 80 86 Simonsen Christian Frederik, Østergaardsallé 3 3 6 . . . 97 47 36 61 Simonsen Jens Bach, Anemonevej 20 A st . . . . . . . . . . . 31 22 91 16 Simonsen Karl Evald, Østergaardsallé 7 3 1 . . . . . . . . . 29 29 28 65 Simonsen Kristian, Hodsagervej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 29 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 54 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 53 Simonsen Marianne, Fladerne 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 36 79 Simonsen Ove, Irisvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 28 89 Simonsen Ove, Irisvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 28 89 Sitarska Izabela, Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 60 66 Sitarski Emil Lukasz, Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 42 73 33 Skallebæk Bjarne, Jersildvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 89 Skallebæk Knud Erik, Søndergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 74 75 Skals Sannie Woller, Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 70 60 Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 29 77 14 79 Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 29 43 13 08 Skov Birthe Kirstine, Højgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 99 43 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 21 29 05 53 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 20 48 57 52 Skovgaard Edmund, Hovedgaden 42 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 35 05 Skovgaard Mads Moldt, Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 11 04 Skovgaard Rita, Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 66

Skovgård Byg & Belægning ApS

Sparekassen Thy

Markedspladsen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 55 70 Staal Ellen, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 55 89 21

211

Navneregister

Bødkervej 8, 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 62 28 Skovlund Mink Michael Najbjerg Jakobsen, Skavevej 3 . 61 66 69 51 Skriver Agnete, Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 65 04 Skytte Kirstine Theresia, Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 17 27 86 Skærbæk Christian, Gammel Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 60 49 94 06 Slot Lea Jeberg, Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 20 77 Slot Martin Jeberg, Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . 25 52 37 09 Sloth Anne Krista, Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . 24 23 19 85 Sloth Krista, Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 01 Slumstrup Esther Margrethe, Skolegade 5 st 11 . . . . . . 97 47 21 46 Sløk Inger, Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 32 Sløk Inger, Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 86 38 Smed Claus Martin, Lærkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 36 06 87 Sodemann Udstillingssystemer A/S, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 74 20 Sokolovska Halyna, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 74 03 70 Sokolovskyy Oleh, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 63 55 60 Sommermark Kirsten, Østergaardsallé 3 1 8 . . . . . . . . 51 51 50 14 Sonne Heidi Pernille, Grantoften 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 92 83 Spandet Tonny Bo Nielsen, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . 20 43 05 81 Spandet Ulla Gerti, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 20 70 Spar Marked V/Erik Visholm, Herningvej 1 . . . . . . . . . . . 97 45 20 19

Staal Ellen, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 06 35 Stadsbjerg Kim Sebastian, Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . 27 59 83 53 Stald Skjerk Nørgård ApS, Sønder Skjerkvej 5 . . . . . . . . 30 74 17 66 Stasis Janis, Brogårdvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 79 89 11 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 33 16 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 30 73 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 34 47 Stausgaard Preben Walther, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . 21 45 75 44 Stefansen Annette Hvam, Grønningen 57 . . . . . . . . . . . . 50 50 98 77 Stefansen Annie, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 36 56 Stefansen Bjarne, Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 59 90 27 Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 56 Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 32 75 90 Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 31 37 72 Stefansen Lina Kjær, Højager 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 88 97 Stefansen Steen, Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 04 60 Steffensen Brian, Østvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 66 26 89 Steffensen Brian, Østvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 80 38 91 Steffensen Claus Gade, Anemonevej 17 A . . . . . . . . . . . 28 66 13 57 Steffensen Preben Kloster, Østertoft 27 . . . . . . . . . . . . . 28 40 74 90 Stenberg Birgit Sofie, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 88 35 Stenberg Knud, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 81 Stenberg Knud, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46 17 27 Stenholt Flemming, Tvedbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . 51 80 54 44 Stenholt Flemming, Tvedbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . 23 31 33 22 Stenholt Flemming, Tvedbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . 21 82 81 80 Stentoft Ester Kirstine, Østergaardsallé 3 3 4 . . . . . . . . 97 47 24 42 Stephansen Lizette Kviesgaard, Østertoft 55 B . . . . . . . . 23 67 86 09 Stephansen Mathias Bøgedal, Egeskrænten 2 A . . . . . . . 42 47 01 98 Stephansen Mathias Bøgedal, Egeskrænten 2 A . . . . . . . 23 92 62 11 Stephansen Mathias Kviesgaard, Østertoft 55 B . . . . . . . 61 70 40 16 Stilling Anni Bro, Danmarksgade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 74 71 Stilling Kristoffer, Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 00 14 Stocklund Finn, Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 33 Stocklund Finn, Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 14 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 60 56 22 52 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 42 65 20 16 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 31 14 10 71 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 26 11 04 78 Storbank Christian Askhøj, Danmarksgade 36 . . . . . . . . 31 14 52 18 Storm Benny, Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 84 39 Storm Benny, Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 90 95 Storm Daniel Rahbæk, Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 84 01 Storm Henrik, Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 21 74 Storm Tina Rahbæk, Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 57 67 Stoubæk Theresia Lindeved Strøm, Feldborgvej 10 . . . . 30 14 49 59 Stoubæk Theresia Lindeved Strøm, Feldborgvej 10 . . . . 21 91 29 78 Stougård Mona, Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 57 97 Straadt David, Karupvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 90 23 Straadt Niels Henrik, Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 74 36 Struve Finn, Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 02 65 Struve Finn, Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 12 20 Stærk Helle, Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 33 33 Stærk Henrik Obel, Gammel Engvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 97 47 Stærk Henrik Svarre, Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 56 73 20 Stærk Henrik Svarre, Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 37 20 Stærk Marianne Damgaard, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . 31 10 00 20 Stærk Tommy Obel, Lyngtoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 85 40 Stærk Tommy Obel, Lyngtoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 79 45 11 Stærk Torben Obel, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 57 02 06 Stücheli Anni Vestergård, Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . 53 22 31 70 Stücheli Lea Vestergård, Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . . 27 38 74 32 Stürm Erica Maria Hiltunen, Grønbækparken 35 . . . . . . . 31 49 66 80 Stürm Kristina Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . 23 83 44 00 Stürm Michael Højmark, Grønbækparken 35 . . . . . . . . . 51 77 80 85 Stürm Michael Højmark, Grønbækparken 35 . . . . . . . . . 51 18 80 85

S


Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 42 60 06 54 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 42 54 04 70 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 22 87 42 00 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 20 85 01 00 Stürm Thomas Højmark, Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . 25 15 77 77 Sundgaard Daniel Bredvig, Anemonevej 10 B st . . . . . . . 22 95 12 56 Sundstrup Gitte Fomsgaard, Brohusvej 2 . . . . . . . . . . . . 51 84 32 38 Sundstrup Olav, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 00 Sundstrup Olav, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 12 25 Svejdahl Ejgil, Østergade 2 st 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 94 35 25 Svejdal Henrik, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 02 10 Svejdal Henrik, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 35 80 Svejdal Malene Birkebæk, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . 61 68 15 71 Svejdal Morten, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 13 13 Svejdal Morten, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 13 13 Svejdal Stine Kruse, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 13 13 Svencioniene Kateryna, Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . . 60 93 33 43 Svencioniene Kateryna, Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . . 31 71 84 76 Svencionis Mindaugas, Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . . 20 14 79 09 Svencionis Raimundas, Falkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 28 75 88

Svends Møbler & Tæpper A/S

Navneregister

S

Danmarksgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 35 Svendsen Anders Oehlenschläger, Rugbjergvej 22 . . . . . 41 67 84 93 Svendsen Christian Peder, Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . . 28 43 60 74 Svendsen Christian Peder, Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . . 25 33 33 87 Svendsen Cilja Melissa, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . 42 25 50 95 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 26 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 53 14 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 62 45 Svendsen Ella Hansine, Skolegade 5 st 8 . . . . . . . . . . . 97 47 26 68 Svendsen Ulla Oehlenschlæger, Rugbjergvej 22 . . . . . . . 23 92 63 22 Svenningsen Gunhild, Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . 42 22 21 70 Svenningsen Gunhild, Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . 24 60 52 48 Svenstrup Else Marie Snerling, Hvedevej 14 . . . . . . . . . . 61 60 88 86 Svenstrup Else Marie Snerling, Hvedevej 14 . . . . . . . . . . 26 35 06 31 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 48 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 51 71 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 58 89 Svenstrup Verner, Troelstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 90 02 Svinth Camilla Stålberg, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 30 71 28 24 Svinth Camilla Stålberg, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 30 59 42 77 Swingler Christopher Shaun, Smedegade 1 2 tv . . . . . . 30 88 11 08 Szczerbin Arkadiusz, Gindeskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 50 33 78 98 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 18 17 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 52 98 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 03 40 Særkjær Jonna Irene, Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 81 93 10 Særkjær Knud Henning, Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 18 Særkjær Martin, Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 19 74 Særkjær Thomas, Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 36 34 Særkjær Aage, Sandgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 31 44 Søbjerg Kenneth Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . 20 33 00 50 Søegaard Karina Damholdt, Sjællandsgade 31 . . . . . . . . 61 79 58 74 Søegaard Karina Damholdt, Sjællandsgade 31 . . . . . . . . 61 79 58 54 Søndergaard Doris Marie, Østergade 2 st 28 . . . . . . . . 97 13 15 32 Søndergaard Gerda, Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 02 40 Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 61 24 05 59 Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 41 62 62 70 Søndergaard Ruth, Egeskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 52 Søndergaard Steen Aage, Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . 51 34 15 65 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 51 36 33 26 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 29 16 33 26 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 24 60 47 40 Søren Jepsen, Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 45 50 Sørens Tagdækning A/S, Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . 40 46 46 97 Sørensen Agnete, Østergaardsallé 3 2 3 . . . . . . . . . . . . 28 39 14 56

212

Sørensen Alfred Kjærgaard, Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 22 79 28 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 33 05 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 60 84 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 33 06 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 65 21 Sørensen Anja Lørup, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 81 77 Sørensen Ann, Grønbækparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 74 08 Sørensen Arne, Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 48 70 Sørensen Benny, Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 71 07 91 Sørensen Bent, Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 49 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 78 30 34 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 68 59 88 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 55 30 34 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 54 30 34 Sørensen Caroline Blæsbjerg, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . 20 51 27 67 Sørensen Christian Ulrik, Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . 22 98 73 94 Sørensen Erik, Kløvervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 73 13 Sørensen Erik, Kløvervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 31 33 37 Sørensen Erik, Kløvervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 46 86 Sørensen Erik, Kløvervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 78 39 Sørensen Erik John, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 40 53 74 72 Sørensen Erik John, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 31 50 96 57 Sørensen Erna, Egeskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 80 Sørensen Erna Kirstine Christensen, Egeskrænten 9 . . . . 22 18 00 45 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 40 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 43 29 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 43 29 Sørensen Hans Chr, Ljørringvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 67 Sørensen Harry, Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 31 45 Sørensen Heidi, Yllebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 34 20 28 Sørensen Henrik Bossen, Romvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . 26 79 49 97 Sørensen Inge Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 16 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . 71 94 23 30 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . 50 72 52 42 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 38 Sørensen Ivan Frøsig, Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . 41 17 50 38 Sørensen Ivan Frøsig, Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . 23 46 90 38 Sørensen Jannie, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 43 21 Sørensen Jannie, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 95 82 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . . 41 28 68 97 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . . 22 48 58 11 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . . 21 96 92 45 Sørensen Jesper Lundgaard, Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . 22 25 65 15 Sørensen Jesper Toft, Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 26 14 Sørensen Jutta, Nygade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 17 Sørensen Karen, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 37 06 Sørensen Kasper Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . 30 62 25 03 Sørensen Kasper Lørup, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . 30 36 81 76 Sørensen Kim Ammitzbøll, Anemonevej 9 B . . . . . . . . . . 20 84 49 44 Sørensen Kim Kofoed, Rolighedsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 52 39 29 19 Sørensen Klaus Spaabæk, Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . 60 16 99 15 Sørensen Kurt Fridthjof, Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . 97 47 29 81 Sørensen Kurt Fridthjof, Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . 21 69 05 74 Sørensen Kurt Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . . 42 83 15 60 Sørensen Lasse Ginderskov, Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . 22 44 66 62 Sørensen Lea Dahl, Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 24 35 Sørensen Leif Engmark, Højager 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 64 94 Sørensen Lilly, Østergaardsallé 3 1 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 43 Sørensen Lina Thalund, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 38 Sørensen Lina Thalund, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 14 57 46 Sørensen Lis Holdgaard, Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . 40 55 83 29 Sørensen Lonni, Vestager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 02 55 Sørensen Majbritt, Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 98 66 Sørensen Maria Fløe, Anemonevej 2 C 1 . . . . . . . . . . . . 60 48 28 67 Sørensen Matilde Lørup, Engbakken 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 59 90 95 Sørensen Michael Ljørring, Skovvænget 29 . . . . . . . . . . 40 90 40 53 Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 24 28 26 77


Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 20 32 77 71 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 66 11 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 25 11 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 02 91 Sørensen Peter Frøsig, Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . . 21 33 07 80 Sørensen Sabrina Hovgaard, Østvænget 55 . . . . . . . . . . 27 85 18 31 Sørensen Sabrina Hovgaard, Østvænget 55 . . . . . . . . . . 24 81 61 28 Sørensen Susanne, Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 09 Sørensen Svend, Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 51 Sørensen Svend Agner, Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . 97 45 61 90 Sørensen Svend Agner, Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . 53 28 21 61 Sørensen Søren, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 89 Sørensen Søren Christian, Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . 29 44 53 41 Sørensen Søren Christian, Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . 24 87 52 48 Sørensen Søren David, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . 30 74 24 89 Sørensen Thomas Dahl, Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . 26 82 42 91 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 42 25 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 43 93 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 06 23 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 22 81 Sørensen Tommy, Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 45 40 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 84 03 60 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 33 75 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 20 62 Sørensen Torben Vang, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 55 84 Sørensen Torben Vang, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 34 78 Sørensen Ulla Jul, Kirkestræde 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 91 23 57 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 93 92 67 00 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 93 92 17 02 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 21 51 61 42

Sørvad Auto og Traktorværksted

Langgade 33, 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 83 33

Sørvad Cykler

Langgade 35, 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 96 46

T

2Lp A/S, Farvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 73 89 Tagmos Henrik Preisler, Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . 61 78 75 02 Taisbak Mads Ingemann, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 31 52 82 80

Tandlægerne i Aulum

213

Navneregister

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85 Tang Helle, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 03 11 Tatar Ferial, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 94 34 Tatar Ferial, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 14 88 Taulborg Henning, Kildevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 24 70 Taulborg Ruth Inger, Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 20 01 Taulborg Villy, Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 56 24 Tdj Andersen K/S, Sønder Savstrupvej 22 . . . . . . . . . . . . 97 46 82 22 Tegllund Ingrid Fløe, Skolevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . 40 96 41 46 Tegllund Torben, Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 29 65 Teilmann Elsebeth, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 30 94 Tekle Yonas Legese, Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 57 80 46 Tekleab Aklilu Weldegergis, Østertoft 39 . . . . . . . . . . . . . 71 61 54 62 Tellefsen Kenn Nørgaard, Anemonevej 8 B st . . . . . . . . . 26 23 78 83 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 71 90 14 09 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 21 96 98 81 Thalund Helle Munk, Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 40 31 73 Thalund Helle Munk, Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 78 25 12 Thielke Søren Rehmeier, Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . 31 22 95 70 Thiesen Brian Zefting, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 45 97

Thingvad Anja Christina, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . 51 31 87 10 Thingvad Anja Christina, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . 50 57 53 25 Thomasen Berit, Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 22 91 Thomasen Jasper Grønvall, Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . 40 23 00 55 Thomassen Henning Ove, Sønderagervej 48 . . . . . . . . . 29 92 97 47 Thomassen Henning Ove, Sønderagervej 48 . . . . . . . . . 20 83 82 80 Thomassen Simone Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . 61 60 31 43 Thomassen Svend Erik Bovbjerg, Bredgade 12 . . . . . . . 60 83 08 57 Thomassen Svend Erik Bovbjerg, Bredgade 12 . . . . . . . 21 61 73 65 Thomsen Anne Mette, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 27 35 Thomsen Anne Mette, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 51 34 Thomsen Bjarne Vad, Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 49 42 Thomsen Finn Birkbak, Lundgårdsparken 57 B . . . . . . . 28 90 02 52 Thomsen Flemming Gudmund, Vester Feldborgvej 20 . . 21 67 68 51 Thomsen Gitte Paula Heimose, Drosselvej 16 . . . . . . . . . 30 54 54 92 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . . 51 27 86 90 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . . 21 72 41 17 Thomsen Henrik Friis, Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 60 95 16 34 Thomsen Henrik Friis, Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 25 49 Thomsen Herdis, Rugbjergvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 64 07 Thomsen Herdis, Rugbjergvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 76 99 Thomsen Inger, Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 76 37 Thomsen Inger Margrethe, Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . 24 79 08 72 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 25 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 29 39 76 20 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 21 76 78 10 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 22 95 70 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 95 93 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 76 73 19 Thomsen Jonna Marie, Vinkelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 58 Thomsen Kirstin Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . 60 70 28 81 Thomsen Kirstin Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . 21 13 86 16 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 08 79 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 12 79 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 53 83 Thomsen Mads Linddal, Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . 51 95 22 71 Thomsen Marianne Nielsen, Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . 30 70 13 40 Thomsen Mogens Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . . . . . . . 30 12 33 35 Thomsen Pernille Wetendorff, Bredvigvej 18 . . . . . . . . . 53 81 13 48 Thomsen René, Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 44 48 Thomsen Steffen, Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 14 40 Thornvig Alfred, Bredgade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 81 24 Thorsager Gerda, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 75 Thorsager Gerda, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 22 Thorsen Elsemarie Fløistrup, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 30 29 37 47 Thorsen Jytte Skovgaard, Tjørnevej 9 C . . . . . . . . . . . . . 29 63 10 76 Thorsen Kenny Kjeldby, Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 26 14 77 09 Thorsen Lea Boye, Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 74 76 16 Thorsen Samuel Bech, Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 29 21 60 84 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 14 08 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 05 15 Thorslev Mari-Ann Lykke, Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . 60 71 72 12 Thorst Inger, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 27 01 Thuesen Erik Bonde Appel, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . 40 17 20 50 Thuesen Erik Bonde Appel, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . 22 29 20 50 Thuesen Tobias Bonde, Rørparken 34 D 1 . . . . . . . . . . . 30 29 77 51 Thulesen Berith June Borregaard, Nørskovvej 6 . . . . . . . 27 54 84 25 Thybo Klaus, Vester Feldborgvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 63 78 06 Thygesen Ellinor, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 89 14 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 20 55 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 20 55 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 18 78 Thygesen Phansa, Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 71 50 Thygesen Samrauy, Enebærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 27 24 Thøgersen Jeanette Riis, Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 87 40 Thøgersen Sebastian Riis, Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 25 76

T


Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S

Nr . Mosevej 2, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 24 22 Tkachov Andrii, Tusbækvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 87 39 55 Toft Carsten Koustrup, Skærbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 42 52 Toft Dennis Houmøller, Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 51 17 45 34 Toft Lotte Berggreen, Vestergade 3 st . . . . . . . . . . . . . . 27 63 67 16 Toft Lotte Berggreen, Vestergade 3 st . . . . . . . . . . . . . . 20 64 80 64 Toft Martin Berggreen, Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 25 59 88 97 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 67 67 Toft Rasmus Haahr Olesen, Skolestien 1 . . . . . . . . . . . . 24 26 73 64 Toft Søren Patrick Nygren, Kløvervej 10 . . . . . . . . . . . . . 25 88 88 76 Tolstrup Michael Riber, Anemonevej 11 B 1 . . . . . . . . . . 22 78 44 03

Tommys Taxi

Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 00 Torben Brødbæk, Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 84 35 Torben Poulsen, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 68 00 70 Trankjær Elin, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 88 11 09

Trehøje Flis

Præstegårdsvej 27, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 27 29

Trehøje Køleteknik A/S – Pro Køleservice

Bredgade 56, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 94 54 86 Troelsen Allan, Kirkegade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 53 76 Troelsen Hanne E Kamp, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 34 Troelsen Hanne Elisabeth, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 66 29 34 Troelsen Hans Evald, Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 14 Troelsen Hans Evald, Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36 59 43 Troelsen Morten, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 57 77 52 Troelsen Niels Christian, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 09 55 Troelsen Niels Christian, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 24 66 20 13 Troelsen Ninna Sonne, Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 28 55 Troelsen Ninna Sonne, Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 96 39 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 51 74 05 24 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 28 15 56 20 Troelsen Vagn Leo, Langgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 41 20 Troelsen Verner Frede, Jens Jensensvej 17 . . . . . . . . . . 24 22 01 74 Truelsen Egon, Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 79 85 Truelsen Tove Meedom, Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . 22 48 50 24 Truong Thi Que Minh, Feldborgvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . 52 24 35 25 Trærup Lene, Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 88 37 Tvis Vognmandsforretning A/S, Kronborgvej 11 . . . . . . . 96 41 11 43 Tølbøl Hans Damsgaard, Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 61 26 Tølbøl Ida, Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 27 56

Tømrermester Dan Kjærgaard Jensen

Yllebjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 61 31 Tømrermester Leif Højmark Pedersen, Spegbjergvej 8 . . 97 47 32 73 Tønning Tommy Højmark, Sønderagervej 58 . . . . . . . . . . 22 56 11 64 Tøttrup Nils, Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 73 99 32

V

V2 ApS, Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 45 53 Vad Henrik Sand, Højager 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 75 56 Vad Martin, Industrivej Nord 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 55 16 84 Vagn Hareskov, Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 40 70 Vahr Karsten, Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 74 Vahr Karsten, Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 74 25 Vahr Line, Vesterlund 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 72 70 95 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 51 07 86 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 54 38 30 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 38 74 Vangsgaard Michelle Weltz, Bredgade 13 A . . . . . . . . . . 42 33 68 70 Vb Tryk ApS, Ørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 12 39 Vegeberg Dorte, Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 19 05 Veng Jeppe Agerskov Ørts, Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . 60 13 43 48 Veng Maria Gottenborg Ørts, Møllestræde 14 2 . . . . . . . 61 74 76 08 Vennevold Svend E, Skolevænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 32 25 Vester Jakob Ladekjær, Hovedvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . 28 76 11 41 Vesterby Anna Lise, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 28 Vesterby Anna Lise, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 60 28 Vesterby Karl Erik, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 60 89 Vesterby Karl Erik, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 53 60 89 Vestergaard Allan Riis, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 44 Vestergaard Allan Riis, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 15 44 Vestergaard Anna Margrethe, Østergaardsallé 7 1 6 . . . 97 47 27 71 Vestergaard Anna Margrethe, Jyllandsgade 6 B . . . . . . . 23 86 23 82 Vestergaard Emil Brinch, Hallundbækvej 18 . . . . . . . . . . 20 52 27 98 Vestergaard Jan, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 87 80 Vestergaard Jeppe Guldhammer, Havrevej 21 . . . . . . . . 20 87 53 03 Vestergaard Katrine, Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 44 41 Vestergaard Kjeld, Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 48 Vestergaard Kjeld, Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 38 35 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 83 64 84 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 17 56 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 25 92 Vestergaard Lone, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 87 80 Vestergaard Lone, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 14 46 Vestergård Martin Bro, Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 41 11 Vestergård Sandra Hornshøj, Bredgade 25 . . . . . . . . . . . 40 43 54 43 Vestersager Kevin Lim Juul, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . 50 58 22 20 Vestersager Kim, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 09 61 Vestersager Kim, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 48 Vestersager Kim, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 43 49 Vestersager Kim, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 78 67

Vestjysk Træemballage

Drejervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 83 26 66

VG Auto v/ Villy Grønne

Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 97 10

VH Portservice

U

Uhrlund Svenning, Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . 21 95 32 53 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 51 74 82 00 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 22 31 67 00 Under Bøgen V/Kirja Lundager, Nygade 9 . . . . . . . . . . . . 21 77 87 24

Navneregister

T

214

Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 64 48 Viborg Ninette, Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 91 89 75

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Trykkerivej 2, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 11 22 Videbæk Charlotte, Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . . . . 53 64 19 88 Videbæk Esben Kristian, Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . 51 95 33 63 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 18 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . . 52 38 84 26 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 37 18 Videbæk Jeppe Skovgaard, Sønderagervej 20 . . . . . . . . 61 27 15 66 Videbæk Jeppe Skovgaard, Sønderagervej 20 . . . . . . . . 42 99 37 92 Videbæk Kirsten, Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 58 08 Videbæk Lars Horslund, Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . . 20 98 98 61


Videbæk Per Horslund, Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . 61 70 88 91

Videbæk Telt- og Serviceudlejning

Nygårdsvej 21, 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 19 32 Vidmontas Vytas, Hovedgaden 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 25 38 28

Vildbjerg Cykler

Søndergade 1a, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 83

Vildbjerg Radio & TV

v/ Aages radio-tv Bredgade 31, 6920 Videbæk . . . . . . 20 93 94 81

Vildbjerg-Ljørring Smede & VVS ApS

Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 19 00 Villadsen Arne Meedom, Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . 28 43 51 10 Villadsen Arne Meedom, Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . 20 93 37 86 Villadsen Birthe Ejby, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 37 36 Villadsen Niels, Pilhusevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 37 73 villumsen Ib Henning, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . 56 38 18 98 villumsen Ib Henning, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . 40 48 68 73 villumsen Ib René, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 32 32

Vinderup Fysioterapi

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 21 Vingtoft Birgitte, Danmarksgade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 17 92 Vingtoft Manja Rome, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 00 20 Vingtoft Manja Rome, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 24 75 Vingtoft Vbu Peder Christian, Danmarksgade 59 . . . . . . . 40 19 31 07 Vinther Bitten, Højmosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 46 00 57 Vinther Trine Blaabjerg, Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . 60 12 61 46 Visholm Birgit, Tjørnevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 45 40 19 Visholm Birgit, Tjørnevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 40 19 Vistisen Ernst, Jens Jensensvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 06 Vistorp Mink Ida Pape Jensen, Herningvej 74 . . . . . . . . . 97 14 32 28 Vitkovskyi Oleksii, Gabsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 33 73

Vivi’s Malerfirma og Farvehandel

Søndergade 5, 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10 09 97 Vognmandsfirmaet Frode Væggemose, Søndermarken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 08 39

Vredo Danmark

Buntmagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 65 11 Vágseið Jóna Sára, Østertoft 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 34 76 Væggemose Erling, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 31 51 Væggemose Erling, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 85 51 Væggemose Gitte, Anemonevej 29 A st . . . . . . . . . . . . . 51 73 60 37 Væggemose Hans Peter, Sønderagervej 11 . . . . . . . . . . 27 57 30 64 Væggemose Kim, Irisvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 09 Væggemose Kim, Irisvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 61 46 94 Væggemose Lis, Østergaardsallé 7 2 3 . . . . . . . . . . . . 21 38 21 99 Væggemose Sune, Sønderagervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 51 82 37 72 Væggemose Svend Erik, Grønbækparken 23 . . . . . . . . . 30 30 53 04 Væggemose Svend Erik, Grønbækparken 23 . . . . . . . . . 21 95 74 90

W

X

XL Byg - Tømmergården A/S Aulum

Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 22

Y

Yde Jette, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 71 20 Yllebjerglandbrug, Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 24 38 Yuchenko Andrii, Gabsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 19 03 97

Z

Zacho Kim, Søndergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 17 05 Zinglersen Hanne, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 45 06 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 75 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 13 25 Zon Ilse Paulina Catharina M Van, Danmarksgade 38 B . 42 44 80 82

Navneregister

Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 74 53 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 24 44 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 44 88 Weis Mette, Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 57 40 60 Weis Mette, Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 30 29 Welander-Raabjerg Erik, Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 34 92 Westen Ivan Peter Dalgaard, Danmarksgade 27 . . . . . . . 22 96 41 32 Westerblaae Annie, Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 11 72

Westergaard Majbrit Linda, Egeskrænten 2 C . . . . . . . . . 61 75 86 93 Westergaard Majbrit Linda, Egeskrænten 2 C . . . . . . . . . 22 83 89 69 Westh Rigo Peter, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 77 38 Westh Rigo Peter, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 37 39 Westh Rigo Peter, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 71 16 53 Wiersma Hielke Andries Rolighed G, Lergravvej 13 . . . . . 53 56 56 44 Wiersma Jelle Jint, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . . . 30 11 33 88 Wiersma Johannes, Rosenvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 95 76 Wiersma Mona Førrisdahl, Sønder Skjerkvej 3 . . . . . . . . 22 21 68 30 Wiersma Tsjipke Johan Førrisdahl, Sønder Skjerkvej 3 . . 52 37 45 12 Wiersma Wietske, Rosenvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 58 23 Wiersma Wietske, Rosenvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 21 96 67 Wiese Michael, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 11 14 Wiese Michael, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 70 57 97 Wiese Michael, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 58 03 12 Wiese Michael, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 55 03 12 Wiezowski Dariusz, Hovedgaden 29 1 . . . . . . . . . . . . . . 50 26 51 13 Winkelmann Jimmy Langelund, Drosselvej 10 . . . . . . . . 21 73 73 04 Winther Tinne, Fredshegn 1 G st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 89 38 Winther-Clausen Jane, Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 44 47 Winther-Clausen Jon Arild, Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . 40 88 68 95 Witthøft-Rasmussen Annette, Enebærvej 24 . . . . . . . . . . 24 65 39 51 Wittrup Tanja Nørgaard, Engvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 27 61 Wolff Jens Peder, Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 49 32 Woods Conny, Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 61 Woods Conny, Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 34 61 Wrobel Niclas Bertram Lemberg, Østvænget 30 . . . . . . . 93 20 93 33 Würtz Alex, Hallundbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 01 77

215

Z


Æ

Æ Grovesmed

Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 41 Æbelø Tanja, Nålemagervej 14 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 38 47

Ø

Ødegaard og Søgaard Begravelser

Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 06 10 Øgaard Peer Asger, Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 40 59 Øgaard Peer Asger, Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 68 89 23 Ølgaard Birgit, Langgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 95 Ølgaard Birgit Lykke Dixen, Langgade 82 . . . . . . . . . . . . 20 40 56 82

Ørnhøj Køleteknik A/S

Niels Kjeldsens Vej 54, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . 96 10 60 10 Ørom Anna Sofie Kiel, Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 30 24 78 87 Ørskov Simon, Danmarksgade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 80 14 Øster Diana, Herningvej 5 F st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 85 20 98 Østerby Jens, Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 27 47 15 Østergaard Bodil, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 41 Østergaard Bodil Marie, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 30 43 Østergaard Bodil Marie, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 17 01 Østergaard Carina, Søndergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 44 09 Østergaard Dagny, Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . . 97 47 23 13 Østergaard Dagny, Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . . 24 80 23 13 Østergaard Edel, Hoppes Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 72 Østergaard Hanne Merete, Mosevænget 26 . . . . . . . . . . 51 18 22 77 Østergaard Hanne Merete, Mosevænget 26 . . . . . . . . . . 24 64 75 48 Østergaard Hugo Falk, Lundgårdsparken 57 C . . . . . . . . 20 98 87 61 Østergaard Jørn, Tusbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 89 16 54 Østergaard Kjeld Bonderup, Skovvænget 69 . . . . . . . . . . 61 70 28 81 Østergaard Krista, Mølleparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 97 Østergaard Niels Peter Moselund, Videbækvej 10 . . . . . . 25 30 20 63 Østergaard Niels Peter Moselund, Videbækvej 10 . . . . . . 22 64 62 84 Østergaard Niklas, Vistorpvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 12 35 Østergaard Winnie, Vormstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 64 94 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 84 54 37 Østergård Peter Kristian, Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . 20 62 53 45 Østerholm Nora, Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 55 15 Østerholm Nora, Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 71 00 48

Å

Aaby Anita, Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 50 38 Aaby Anita, Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 06 32

Aages radio-tv

Bredgade 31, 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 94 81 Aarup-Kristensen Anders Kjeldgaard, Ljørringvej 26 . . . . 60 60 56 13 Aarup-Kristensen Heidi, Ljørringvej 26 . . . . . . . . . . . . . . 60 61 71 00

Navneregister

Æ 216

Kære læser Vi forsøger hvert år at komme med noget nyt til bogen, så den bliver ved med at være interessant læsning. I år har kirkerne fået en side hver. En stor tak til alle vore annoncører. Med optagelse af deres annonce i bogen får de ikke alene vist, hvem de er, og hvad de kan tilbyde, men de yder dermed også en stor hjælp i lokalsamfundet og internationalt. Aulum Y’s Men’s Club uddeler hvert år omkring 250.000 kr. hvoraf en stor del går til lokalsamfundet. Pengene komme dels fra Lokal-Håndbogen, Købmandsgårdens Genbrugsbutik, salg af juletræer, pyntegrønt og fyrtoppe. Lokal-Håndbogen udgives i 3.600 eksemplarer og husstandsomdeles i det gamle Aulum Haderup Kommune samt store dele af Vildbjerg by. Fra hele Y’s Men’s klubben skal der lyde en stor tak for den forståelse og velvilje, vi altid møder i lokalsamfundet. Aulum Y’s Men’s Club


PRINTMEDIER

GRAFISK SERVICE

MAKE THE PAPER TALK TRYKKERIVEJ 2 . DK-6900 SKJERN TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk www.videbaek-bogtrykkeri.dk

BOGPRODUKTION


Aulum Maskinstation

- er klar til alt inden for landbrugsarbejde v. Mogens Frederiksen

BESTIL EN GRATIS VURDERING Vi står klar alle ugens 7 dage! Ring 4477 6644 Autoophuggeren.dk . Bo Aarup Andersen . Mølletoften 2, Sørvad . Tlf: 97 22 22 84

Komplet med nummerplader

3.500,- kr.

Autoophuggeren.dk Bo Aarup Andersen Mølletoften 2 · Sørvad Tlf. 97 22 22 84

Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 25 - Bil 40 32 15 99

Fladerne 3 · 7540 Haderup

Mickey Møller Tvedvej 3 · 7490 Aulum Tlf. + 45 24 75 80 58 info@gadesaps.dk · www.gadesaps.dk

RENGØRING

● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring

Skrotbiler købes

● Specialopgaver indenfor rengøring

Afdelingsleder & Ejendomsmægler, MDE M: 60 18 78 03

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Phillip Thusing Partner & Ejendomsmægler, MDE M: 20 69 80 61

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Bredgade 26 st., 7480 Vildbjerg T: 44 77 66 44 vildbjerg@johnfrandsen.dk

Tlf. 97 47 36 00 www.midtjyskalbyg.dk Farvervej 1  7490 Aulum info@midtjyskalbyg.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.