Page 1

LOKAL-HÅNDBOGEN udgivet af Aulum Y’s Men’s Club

lu H

ad

er

up

www.aulum-elservice.dk

Industrivej 7 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 23 20 www.aulum-elservice.dk

Au

Døgnservice

Industrivej Nord · klauto.dk Industrivej Nord 11 · 11 97· 97 47 47 28 28 37 37 · www.klauto.dk

Døgnser

vice

m

Aulum-Haderup 2021

rg bo ld sa

ge

r

Fe od ve ro G

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

H

www.aulum-elservice.dk

ce vi Døgnser

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Aulum El-Service

Enkelt og lokalt

Entreprenør- og anlægsfirma


Hjertestarter

..

Hjerte starter

ÅDET TERE I OMR HJERTESTAR det er nævnt an re d in ed m - døgnåben m

AULUM ndel ATR Landha · 7490 Aulum Vævervej 16 tre. kkeren til vens Ved brandslu en. id st ng ni ig i åb Kun tilgængel ion A/S Aubo Product 7490 Aulum · Vævervej 19 siden af ermuren ved Udenfor på yd adsen. gang ved p-pl personaleind center Aulum Fritids Aulum sen 10 · 7490 ad Markedspl gangen. nd di ve ho jre for Udenfor til hø Friskole Aulum Kristne 7490 Aulum · Østergade 11 en hovedindgang Udenfor ved et. under udhæng n Aulum Statio 2 · 7490 Aulum de ga ren ne ba rn Je dindgangsdø siden af hove På muren ved er. røde postkass – tæt ved de en n, afd. hobitt Eventyrhave Aulum 90 74 · 11 Vestergade an kommer venstre, når m dgangen.. Indgangen til højre side af in å P . de ga er fra Vest ækparken ningen Grønb re fo er ej nd Gru Aulum ken 53 · 7490 , Grønbækpar vejen til højre od m ud r ku ls ke cy Hænger på en. r ind i indkørsl når man køre Jakobsen A/S um j 20 · 7490 Aul Buntmagerve gsrummet. in ør ng re d ind til Via adm. ligeu åbnes. m, når døren På væg ligefre en. id ig i åbningst Kun tilgængel Bindkilde Jakobsen & · 7490 Aulum 28 Drejervej . vedindgangen Til højre for ho Nettoline A/S · 7490 Aulum Vævervej 33 Vævervej, væggen ud til I kantinen på terrassedør. vejen gennem fra s se n ka den en. ig i åbningstid Kun tilgængel

Ambulance . . .. Brand. . . . . . . . . . . .. . . . . Politi . . . . . . . .

112 114

bulance« Forlang: »Am ti« Forlang »Poli « nd ra »B : eld M

Politi . . . . . . . . . . . .

..

Lægevagt . . . .

..

70 11 31 31

idtjylland for Region M 8.00 em kl. 16.00 og Hverdage mell le døgnet he ge da llig he Weekend og

irketoften Plejecenter B · 7490 Aulum Østergade 2 ngen. d hovedindga I forgangen ve ational SCADA Intern · 7490 Aulum 5 j ng ve ro Holsteb rsonaleindga d siden af pe ve en ur m ns er På yd somhede n – ses fra virk til produktione ørke. m i r pe nde lam p-plads. Blinke HODSAGER ticenter Hodsager Mul 7490 Aulum · Hodsager · Birkkjærvej 4 n. se mod p-plad På gavlen ud HADERUP et Vejdirektorat up · 7540 Hader de. 11 ej Viftrupv angen. Låst in dg in or nf de in e lig s hu el I parc up · 7540 Hader rretning. Herningvej 7 vognmandsfo d ve b ka rs te ar st I gult hjerte FELDBORG ndstation Feldborg Bra erup 2 · 7540 Had Hogagervej Falck. d arterskab ve I gult hjertest len Feldborg-Hal up · 7540 Hader 9 ej kv Tusbæ . vl ga e På den nordlig erup j 6 · 7540 Had Taterbakkeve en rt po rn je l forbi Ind i indkørse hvid gavl. på tre til vens GROVE rforening Grove Borge Haderup · Grove · 7540 26 Vistorpvej g glasdør. I vindfang ba RHEDEN ANDRE I NÆ rforening Fårbæk Borge Karup rbæk · 7470 Få · Karupvej 42 ugsbygning. br . gl n uren af de Udenfor på m ng estarterforeni Koldkur Hjert up ar K 70 · 74 Koldkurvej 7 vindue til venstre for vl ga de en å P g. in tilbygn på den østlige Efterskole Kongenshus 7470 Karup e. Bavnevej 5 · over postkass hovedindgang r fo tre ns ve l Ti


indhold

oplevelser Side 4-27 Oplevelser Side 28-32 Kulturminder

Lokalhistorie Side 33-51 Skoler Side 52-66 Mejerier

borger info Side 68-69 Lev livet tÌt pü naturen ¡ Side 70-76 Borger info Side 77 Baderegler

institutioner Side 78-88

kirker Side 89-93

foreninger Side 94-101

kort Side 102-111

erhverv Side 113-137

adresseregister Side 138-158

navneregister 159-195 1


n e g o b d n å H l a k Lo aderup og H , m lu u A r - fo

.

mlet på ét sted

rmationer sa lle nyttige info

A

omegn

Haderup

Feldborg

Grove

Hodsager

Aulum

Se kortene side 102-111

de idéer Input og go oplysninger

løbende Vi indsamler nger, ndets foreni fu am ls fra loka en tid m.fl. for hele glæde institutioner og vn rodukt til ga p et ve ha at det. så opdateret for lokalområ l-Håndbogen ka Lo re gø resseret For at ulig, er vi inte m m so ig tt og ny . om området i al lokalviden rne forslag, Mail derfor ge r til: eller rettelse faktuel viden om l.c ai m g @ ogen lokalhandb

Lokal-Håndbogen udgives af Aulum Y’s Men’s Club, og uddeles gratis til alle husstande i Aulum-Haderup-området, den gamle Aulum-Haderup Kommune. Den udleveres til tilflyttere af områdets ejendomsmæglere. Ekstra eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres uden beregning Poul Erik Riis, Lergravvej 25, 7490 Aulum, tlf. 29 61 10 53. Oplysninger fra bogen kan også findes på aulum.dk og haderup.dk Lokal-Håndbogen er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokal-Håndbogen, påtager udgiveren sig intet ansvar.

Redaktionen af navneregistret er afsluttet september 2020. Oplag: 3.600. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup · Nørskovvej 12 · 7490 Aulum · Tlf. 20 27 65 38 · lokalhandbogen@gmail.com

2


dine der bille else på

Gå på opdag

up Aulum-Hader Lokalnet

lokaldeer nyhe

nger 0 lokale foreni nger fra over 25 • Find oplysni l. mai resse, web, eivende. - telefon, ad kale erhvervsdr lo 0 15 er ov ed m og og skoler gb er av Fa • alt fra børneh om er ng ni lys • Nyttige op myndigheder. til læger og med svar rmationssider • Kirkelige info t. de sogne i områ om kirker og

ter

men e g n a r ar

www.aulum.dk · www.haderup.dk · www.lokalhåndbog.dk

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere, kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Ejnar Hansen Tlf. 51 21 96 21

Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

3


oplevelser

n e r u t a n i Regler

nd og det åbne la e n e v o k s i l e rdes? Færds Hvor må jeg fæ ier, i private st ovens veje og

sk eller på cykel på sivt skoen Færdsel i skov private skove må man færdes til fods begrænses på fx jagtdage, ved inten er fra

e som en kan d 150 met I såvel offentlig dgang. Adgang d nærmere en ikke slå sig ne 6 og indtil solne an kl. m fra å n m den. e ku he g ov lig skove do t. I private sk ke af for offent jrliget kræver de ejeren lov at luk ve ov is sk hv r er ha ell ar, g kt vbru der fem he skoven er er un bygninger. Hvis tegsland og priva eligt er landbru ag ds nd ve kl. la ho fra m ne åb færdes til fods t åbne land, so Færdsel i det veje og stier i de arealer må man på de ler ke kle ea yr ar cy ud e og te gå gang. Statsejed rdsel. På priva Det er tilladt at skiltet mod ad lde forbyde fæ ts er re æ ell æ tilf yr ilit se m sd vis til hu i n . M.h.t. adgang jet. Ejeren ka r er græssende ng hele døgnet medmindre de ga g, ad an t . re dg et ind lne øg so uh et er 6 og indtil nere år er blev os alle, og der ne, som de se og søer tilhører ngsmuligheder ga ad som heder, enge om lt ka orientere sig lo arealer må man Naturstyrelsen. er­ på forhånd hos es ok bo t. r ev se n an må højst ov Lejrplad på forhånd. M e områder og ka nn es kø ok rs bo for tu e et na i ikk gn s finde r er især bere ågrupper kan Større shelters ersoner og sm Store lejrpladse . ltp es ns ke rp lse en æ r re sk ty fo r rs ind se es på Natu ing efter brug Mindre lejrplad serne kan book plads. Oprydn ad e Pl m . m .m sa m på er r ol ere, sk natte to nætte per som spejd ser. og større grup g/storelejrplad nin at rn organisationer ve /o er els ev pl ro tu na der hjemmeside un

4


pa tur natur

o

Se side 6 Se side 6 Se side 7 Se side 7 Se side 8 Se side 9 Se side 9 Se side 10 Se side 10 Se side 11 Se side 11 Se side 12 Se side 12 Se side 13 Se side 13 Se side 14 Se side 14 Se side 15 Se side 15 Se side 16 Se side 16 Se side 17 Se side 17 Se side 18 Se side 18 Se side 19 Se side 19 Se side 20 Se side 20 Se side 21 Se side 21 Se side 22 Se side 22 Se side 23 Se side 23 Se side 24 Se side 24 Se side 25 Se side 25 Se side 26 Se side 26 Se side 27 Se side 27

kultur

Abildå Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetsplads ved Aulum Mølle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Gamle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Lystanlæg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Mølle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fattighuset på Ørre Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Statsskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findveji.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flygtningekirkegården i Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geocaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskov Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderis Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortebrølsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Jensens Anlæg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Vejmand monumentet ved Tjørring. . . . . . . . . . . . . . Kanosejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartoffelkælderen i Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongenshus Mindepark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kæltringestenen/Blicherstenen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langrendsløjper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvbakke Skov- og dyrehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybro Mølle Kanoplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøvling gl. kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overnatning i shelters.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovstrup Hede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter Nordre Feldborg Plantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter ved Feldborg Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter ved Hodsager Plantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Præstbjerg Naturcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resdal Baune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinding Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skinnecykler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsnogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenbroen og stryget ved Nybro Mølle . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Krat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søby Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Kloster kirkegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandkraftsøen ved Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandreture i Resen-Fårbæk Naturpark . . . . . . . . . . . . . . . Yllebjerg Bakkeø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørre gl. missionshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oplevelser

oplevelser

5


ulsleje

oplevelser

Abildå Brunk

mellem Abildå ved Timringvej ket Trehøje og udsigtspun

g natursti en ca. 2 km lan ved vejen fører n se ad nskabte pl ge pn a Fr sserer de lejet. Stien pa maskile m ga rundt gennem de illingsshuset og st ud ed m e. v ra brunkulsg borde og bænk rasteplads med så og r jlig de de er r en ner. He kulsleje er i Abildå Brun r se, tu n re ka nd an va m En de natur, hvor en nd æ sp en en gravningen oplevelse i udviklet sig, sid r ha n re tu na hvordan 65. dere genstoppede i 19 brunkulsarbej t har tidligere de rå dt ind­ om i t et id M r får man go aveområde. He bryde at ed m skabt et lille gr e jd og hårde arbe ke rs ba med t k de gi tryk af arbejdet fore g det meste af an ng de l, ku brun l og trillebør. lsgrav er håndkraft, skov kabte brunku ved den gens et ej og flere , en ig I brunkulsl op maskiner sat le m ga r de de af nogle er og fortælle ersæsonen vis m m so e og rd i hå e t gang hvordan de kulsarbejdere, mem so I k. gi tidligere brun re »kulgraven« fo i e jd en be rt ar beskidte kulslejet opfø desuden i brun r de et i ev bl et liv 14 ren 20 ykket« om restilling »Kulst fo er t a­ te et slå stor ie brun­kulsleje. ningens histor fortælles grav ng ni yg sb ng illi I en udst redskaber. mling af gamle omkring en sa ng til området. Der er fri adga

s ved Aulum

Aktivitetsplad Møllestræde 2

· 7490 Aulum

Mølle

e 17 og ligger lig blev indviet i 20 s ad pl i ts t ite nd ru tiv Den nye ak t på løbetur . Har du være le øl d M en m e lu er m Au t overfor for at få træne god mulighed es af alle, og ug br Aulum er der å m n se Aktivitetsplad for tter grænsen benmusklerne. ntasien, der sæ fa n ku en st det er næ n. laves på pladse hvad der kan

6


oplevelser

Aulum Gamle

Station

ulumstation.dk

lHerning og Ho kningen mellem træ s e­ t an ek nb kit jer ar er tegnet af etableringen af en perle, den rbindelse med af fo d. t i år rt lid fø eg n op an ge in db ev en bl avns Hove nisk er bygn Stationsbygning riblandt Københ 1904. Arkitekto der er taget i brug i ger i landet, he in ev gn bl gavlspidserne r by og de ns r , io je ro at al st et steb 0 sd 15 rk . væ ca ur rt renm , der fik opfø ærk de fine vendes nu til fo tisk stil«, bem Heinrich Wenck t i 2015 og an an re m ve lro no na re io er at n opført i »n . Bygninge Bygningen er ret »husbrand« ingetids inspire vik en ed m t afslutte relle formål. ings- og kultu

2 · 7490 Jernbanegade

Aulum · www.a

læg Aulum Lystan90 Aulum · 74 Rugbjergvej 3

t 1937 i Aulum er anlag Lystanlæggget gen. nin re fo er ndværk af Borger- & Hå mmune Ko lum Au til nket Blev i 1963 skæ

oplevelser 7


oplevelser

Aulum Mølle

ummolle.dk

lum · www.aul

· 7490 Au Møllestræde 2

hollandsk mølle 1908, den er en i t ge yg igb rd od fæ ikke været uden Aulum Mølle st førelsen havde Op «. er nd æ oll lstebro, i-h Nielsen fra Ho af typen »Galler geren, Chr. Jul yg eb øll nstrukm ko da r træ problemer, fo er, dumpede uggede tømm igh mente rd n fæ re t ge de yg kom med urværk. Mølleb m rte fø op t de meter en i ure endnu 2½ tionen ned ind ureren måtte m m så jl, så høj fe e ns at Aulum Møll ikke, det var ha t er grunden til, De er. sid e all skråt indad fra øllen til forskelog slank. rtforpagtede m bo en rs te Pe e n MikJepp af Niels Thomse Ejeren gårdejer blev overtaget 25 19 i n de til 1947. lige møllere, ind drev den indtil rt. stor dygtighed ninger blev opfø yg eb øll kelsen, der med m e der or de tilstødend og hv hk år, 40 ile ab på st tz« Det blev elmotor, en »Deu stilling indkøbt en dies askiner til frem m t I 1931 blev der re lle ta ins t m sa i er øll m lse blev indrettet va foder. nse- og kyllinge af havregryn, hø

8


oplevelser

Fattighuset på Ørre Hede Sammelstedvej Ørre På Ørre Hede opførtes i perioden 1815 til 1834 i alt 6 fattighuse, hvor områdets fattigste beboere blev samlet. Bebyggelsen med fattighusene blev kaldt Sammelsted by. Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge, kjæltringen Johannes Axelsen, der havde kone og 2 børn. Husene var 4,5 x 6 meter store, gulvene var af ler og taget af langhalm og lyng, og til hvert hus hørte et lille stykke hedejord, som det var meningen, at de fattige skulle medvirke til at opdyrke, så de kunne blive selvforsynende. Flere af tomterne efter de små huse er stadig synlige i terrænet, men det eneste fattighus, der er bevaret, kaldes Helenes Hus, opkaldt efter den sidste beboer, der flyttede ud i 1987. Huset er åbent i sommerhalvåret. Der er toilet, borde og stole til rådighed for besøgende.

ov

Feldborg Statssk

16)

r ved Viborgvej (A Legepladsen ligge Skave ca. 1,5 km øst for

ngspunkt dels re ture med udga Nørreskoven: Fle p-pladsen syd ls de Bjørnkærvej, ved p-pladsen på så grill- og bål­ en. Her findes og for skovridergård atning. d for primitiv overn plads og mulighe skovlegeplads. : Her er anlagt en ny Borbjerg Plantage med borgerfor­ åd mr udviklet i sa Den er planlagt og Ryde. titutioner i Skave og eningen og børneins går fra ad Vistorpvej, som Prøv også en tur org em Søndre Feldb Feldborgvej genn vej. ng rni Plantage til He

oplevelser 99


Findveji.dk

oplevelser

ærkojekt med afm ernes store pr bb klu gs s på in de er Orient ndet kan fin ruter rundt i la ns io ot : m es af vn ning rfra kan næ emmeside. He ovenstående hj rup med Find vej i Hade i samarbejde ingsklub har er nt rie deO Ha g i in Hern tte »Find vej e lavet dette flo ol gi Sk in p kr ru om de t Ha ceret rund ste poster pla glæ an pl n ka rup« med 50 fa an placeret, så m år st ne e er nn st byen. Po af de naturskø omkring nogle en ur e st dr ag an s nd ge sø at finde, men . Nogle er lette en by i r de rå om re. er noget svære m med Find vej i Aulu naturområde t er et stort an ss re og te r in ne g Særli tning, boldba moser, beplan ed M l. de ge enge, søer, - og østli i kortets nord re og æ sv m le græsområder el m gode kan der laves sine 52 poster . km 8 til op lt lette ruter på he . ug dervisningsbr Velegnet til un

ården i Grove

keg Flygtningekir Grovevej 31 7540 Haderup

med ger i forbindelse Kirkegården lig r Karup fo st kirkegård ve Grove Kirke og r te ef og r de r blev un flyveplads. He 00 25 . ca et av begr 2. verdenskrig De hviler e og soldater. ng ni gt fly e sk ty å granitkors. gr kker af ens under lange ræ

10


Gindeskov Kra

t

Indkørslen ligge r på Herningve j ca. 6 km syd fo r Haderup

Der er tydelig skiltning til om rådet og par­ keringsplads. I Gindeskov Kr at findes en al sidig natur. He er flotte egekra r t, heder og la ndskabspartie med enge, m r oser og snoe de vandløb m mange sjældne ed dyr og plante r. I egekrattet findes kroged e træstamm er med en frodighed af pl anter i skovbu nden. Heden rester af den er tidligere meget store og sammenhængende hedeflade. Staulund Å, so m snor sig m od øst i områ det, har sit op rindelige forlø b og en righo dig natur. I om lrådet ligger og så rester af et gammelt merge lspor, som er an lagt i 1907 af Feldborg Merge lbane. Gindeskov Kr at er fredet, og der er via stierne offentlig adgang i områ det, hvor flere afmærkede st ier fører genn em de forske lige dele af G lindeskov Krat . Den smukke og varierede natur kan anbe fales til gåture naturobservatio , ner og lign.

oplevelser 11

oplevelser

Geocaching

Denne nyere form for skat tejagt er for he og der er man le familien, ge mulighede r i området. Geocaching er en udendø rs skattejagt, gerne benytte hvor deltar sig af en G PS til at gem beholdere ov me og søge er hele verden . En typisk ca vandtæt beho che er en lille lder beståend e at en logb ting af ringe væ og og små rdi. Ved den tradi tionelle geocac he placerer ge en beholder m ocacheren ed logbog, bl yant og nipsge et sted, som nstande på kun han/hun eller meget få der. Derpå no andre kenteres cachens koordinater vh og disse offent a. en GPS, liggøres samm en med andre ger på geocac oplysninhing.com, hv or andre geoc terfølgende ka achere efn søge cachen med deres GPS cachen, skriv . Findes es der i logbog en og en genstand evt. Det er go byttes d tone at lægg e en ting med den værdi, so minimum m den ting m an tager har, der også er no således at get spænden de at finde til den næste. Turen starter på nettet, hv or man på w ching.com fin ww.geocader koordinate rne til cachen .


oplevelser

Haderis Å

re: kørestolsbruge Fiskeplads for , 7540 Haderup 24 j vørred. før Åbakkeve e lig l se ør bestand af ha dk In øst, har en stor

sige man mod fiskeri, det vil afgrænser byen , er der gratis nd lu av St rugere er Haderis Å, som od sb en for byen m ser for kørestol af åen, lige ud eter med repo ke m 0 yk st 35 e km st 2 lig . rd På et ca ketegn. De no obligatoriske fis skal have det . ap ic ere med hand forbeholdt brug

eum

Haderup Mus ej 4 Jens Jensensv up er ad H 7540

Jensens centralt i Jens Er beliggende Lokalru s af Hade p Anlæg og drive g. in en eumsfor historiske Mus bondens indblik i hede Giver et godt udstil­ erne. Museets liv gennem tid tande, ns ge fortrinsvist ling rummer som n, ne eg ning til der har tilknyt dnings­ ol sh hu og sf.eks. landbrug og en mt en oldtidssa r be ka ds re useets m er ling. Aktuelt jydepottesam byens V, & B get af udstilling præ rge og derbrødre, Bø kendte opfin . Vagn Sørensen halvåret ent i sommer Museet er åb kl. 14en ed ån ag i m den første sønd ndt afn man året ru 16. I øvrigt ka ehuset rk til museet i Ki hente nøglen ved siden af.

12

Fri entré.


oplevelser

rsøger gamle hjorte fo r i brunst. De dy on kr e sk tjy uligt. ber er de mid hun-dyr som m midten af okto , m på så mange ptember og til re se ha af et n e te ld id stor oplevelse ho m Fra plantager er en brøl og fysik at , e gt kt lu tra s ts re . vid de år de sidste tentime i de hver især med eget markant eller en sen af tidlig morgen rbrunsten, er st dy en e on øl kr br ve le ne te op for at At høre hjor tager i skoven Statsskove. danskere, der ure i Feldborg og antallet af lsen.dk ber hjortebrølst em pt ww.naturstyre se w i e år id t ns hjemmes lse arrangerer hver re n ty rs lse tu re ty Na rs tu Na ne findes på ninger om ture Nærmere oplys

re Hjortebrølstu

Jens Jensens Haderup

Anlæg,

ej 4 Jens Jensensv 7540 Haderup

ret af den le­ læg er etable Byens flotte an nsen omkring bmand Jens Je et gendariske kø eget velbevar tale om en m en er 1914. Der er nn da ov sk smukke bøge 100-årig! Den ter. mange aktivite om fin ramme sskolestævner. ads for søndag Tidligere festpl hver sommer. s bibelcamping Nu Indre Mission ­ offentlig lege ngplads med uM p Huser campi ru Hade ed hoppepude, plads – bl.a. m . uset seum og Kirkeh ledes grillplads cnic. Der er så pi til et gn le Ve d legepladsen. ve et pavillon og overdækk t. Offentligt toile Alternativt ind­ ns Jensensvej. Indkørsel fra Je g ved kirken. in ej med parker gang fra Kirkev

oplevelser 13


oplevelser

ing

ntet ved Tjørr

monume Jens Vejmand Holstebrovej ørring lidt nord for Tj

nord for p-pladsen lidt jstes i 1982 på re ideen ag 01 sd el 19 i ds r 0-års fø Jeppe Aakjæ ns Nielsens 15 Heide. Her fik Tjørik på Er et en av er På vejmand Je gr tn be Nielsen blev t udført af kuns en ns Je um d on an m mejm et Tjørring bræt, står. Få skærmen«. Ve mmelt frønnet sidder der bag ga m le et ve , »O »H en te et en ld gt st til di , hvor grav en af de såka i februar 1901 dingsvejsten«, r­ fje »2 en år ring Kirkegård ument st ik Heides mon ter nord for Er g 1790. in kr om t sa « op Rømer-milesten

Kanosejlads

ri natningspladse Raste- og over erg bj le Yl odsager og Nybro/Ørre, H ds på Stor­

nosejla uligheder for ka og Der er gode m ableret rasteet r de er steder erne ds la åen, og flere sp ng ni at Overn adser. d, multovernatningspl lads, drikkevan ltp te til ng e kan se giver alle adga nde. Plad rn lads med bræ til de yn ns toilet og bålp he es så længe der vis benyttes gratis, e. nd e og overnatte øvrige sejlend og mellem 1. juni ds nyttes til sejla . Storåen må be 00 00-20. srummet kl. 9. 31. oktober i tid af VisitHering er varetages no ka af n g in Udlejn at benytte di ro. Ønsker du eb lst s Ho be sit kø Vi r og , skal de r båd til sejlads egen kano elle gæstemærke.

14


oplevelser

er eren i Hodsag Kartoffelkældsager Hovedgaden ·

Hod

kar­ er, en gammel som navnet sig , er er ionat ag ds rm en i Ho at huse et info Kartoffelkælder ed det formål m ol­ t rh re fo ve no om re r er ografien og toffelkælder, de historie, om ge m s so er så ag og ds Ho en . er .a ld scenter om bl er kartoffelkæ er ng fu n de åen. Desu n. dene ved Stor unge i vintertide byens børn og r fo storie, e kk kælkeba kalområdets hi lo t udstilling om flo naen de r en de nd er æ eren leve det sp I Kartoffelkæld spunkt for at op ng ga ud dt go at. og stedet er et og Stoubæk Kr kring Storåen ved turområde om tæt på kirken landsbyplæne øn sk en i r ge en lig Storåen. Kartoffelkælder udsigt ned mod dsager og med Ho i en ad dg Hove

Mindepark ongenshus.dk Kongenshus 2 · Daugbjerg · 8800 Viborg · www.k Vestre Skivevej

14

rkere, r hedens opdy tte et minde fo sæ at ål rm fo indepark har til rt landskab. s Kongenshus M r Hedebruget e jord til frugtba rd hå n de e ed og formand fo d an m r gs de som forvandl tin er v, folke de mennesk Laust Nørsko mindepark for en riom I 1934 luftede de ne – er le tank ler var på ta radioforedrag ng. Flere area bestyrelse, i et en fra hedeopdyrkni r fo g in les H. Christens dn ar ty Ch be r havde særlig hørte grossere 1940, til i t d de rti rå le id om im shus, men ristensen døde Ch H. s A/S blandt Kongen le til ar . Ch Kongenshus var ikke til salg efter at sælge et år den København og de til tte en slu be depark-komite rne efter boet ealerne til min ar d og eksekutore bø til r fte 0.000 kr. ding, som dere en for – ca. 25 Jydsk Landvin . 1 km e erhvervet jord vd ha dalen er en ca de de in m M so n. le da de in M samme pris, lkning an der m rred, hvis befo Mindepark fin én for hvert he – e en I Kongenshus st 39 t der er rejst i al er, lang slugt, hvor cirkler, der vis rkningen. dy bnet samt to vå ds rre rihe t deltog i hedeop indhugge er og skov i pe dssten er der ellem hede, ag m n ge in På hver herre el rd e i fo ringer der sket hvor store ænd al plads . 50 ladsen er en ov 19 til ladsen. Mødep ep oden fra 1850 sagen ød m de s he r de fo Mindedalen fin stor betydning ed m er sk ne For enden af på men en, hvor navne ud over landets med sten i kant dflydelse rakte in is hv , er sk Menne e. er ind­hugget. hedeopdyrker være egentlige at en ud e, gn so

oplevelser 15


oplevelser

nen/ Kæltringeste Blicherstenen j

Sammelstedve Ørre

Hede var ttighuse på Ørre Et af de små fa berygtn de var opført til Axelhus, som hannes Jo en ing , kæltr ede taterkonge Blicher . Det var her, Axelsen i 1815 rte om hø eltringsballet og overværede Kj t til at re re pi ins liv, og blev kæltringernes . v« sli ng »Kjeltri skrive novellen 92, og i nedrevet i 18 Axelhus blev sten på de r rejst en min 1917 blev de »Her lå år st indestenen tomten. På m Blichor hv t se hu eltring Axelhus eller Kj sb ng allet. siden så Kjeltri er for 100 år 1917.« Stenen er sat

er Langrendsløjpt fra p-pladsen på Bjørnkærvej

star ldborgvejen Nørreskov med pladsen på Fe pfra t ar st oven med ldborg. og i Søndersk dsløjper op i Fe

16

Når der er sne

r lang­ren

nok, køres de


oplevelser

ve

ov- og dyreha

Løvbakke Sk Løvbakkevej 32 7400 Herning

flere der afmærket akke Skov er vb Lø I l af g. de in e rn lig r. I den vest art nord for He ke Naturcente ak strup umiddelb vb le ul Lø G til d p ve ru r ligge lsti fra Gullest Løvbakke Skov . der er en cyke e o-løbsposter e reture, ligesom nd va e en række fast t llig sa sserer en rækk ke op d fors un rb fo gs en, og som pa in ov er sk nt i t rie O nd ns k ru io r ns ot tursti, der gå ehytte, en m skoven har Da en asfalteret na med madpakk r s de ad pl er t ge tre le en ov ved naturc lplads, en sk Fra p-pladsen ndeskov, en bå er en større hu r He . grillhytte. er eskov og re et lit ør ci st friluftsfa r endnu en hund plads samt en gs in tn na er ov l af skoven er de v de iti e im tlig pr øs e. en n ed , de st bane erborg, og i eller orker til er der en shelt ikke er vikinger sat 25 dådyr. ore p-plads P2 pakke, når der ad m or der bl.a. er ud sin hv , ise ov Vest for den st sp Sk å m ke e ak rn vb ge Lø i an , hvor m l til dyrehave en rollespilshytte 50 ha stort area r indhegnet et de er 13 20 t re I efterå

plads ro Mølle Kano

er Storåen

e før broen ov

n til højre lig ger kanopladse

at booke t er en god ide ad gangen. De gn dø ters kan 2 el jst Sh . hø pe de kan bookes en større grup og ed m d, ån ed rh st fo af på eller du skal booke shelters er plads til dig, Det er muligt at ker på, at der sik re væ om den vil du s kan man se, ning.dk shelters, hvis R-kode og sm www.natur.her Q en via id møllees og il, m t-t es rs em ok r gælder fø , der kan bo bookes via hj afbenyttelse. He på de shelters fri re til m er nu r en de m , er rpladser e reserveres Ved alle shelte nummer kan ikk g Plan. Shelters uden et ok bo er de tage, Præstbjer allere Kommuneplan s nd Su , ge ta : Sørvad Plan rne. princippet. no-rastepladse følgende steder shelterpladser enter og ved ka . rc .a tu bl s Na de ke fin t ak vb Her i område , Nybro/Ørre, Lø mmuneplantage tage, Sinding Ko på e rning Kommun terpladser i He el sh teltpladser er g-o ov rs rt Se ko kort-over-shelte rt/ ko k/ .d ng ni www.natur.her

Nyb

le, lig

j til Nybro Møl

Avlumve Kommer du ad

oplevelser 17


kegård

Nøvling gl. kir oplevelser

nding Nøvlingvej, Si bild-Nøvling ib helt mod Sk

rke lå fra fra Sinding Ki Kun ca. 3 km gammel en 17 19 indtil ca. år 1200 og flyttet til m i 1917 blev kullet kirke, so vling Kirke. nuværende Nø murene, mle kirke er Fra denne ga nvendt na ge e du lille vin klokken og et dviet i ke i Nøvling (in i den nyere kir kirke le m fra den ga 1919). Soklen De k. hæ es pr ed en cy er markeret m kker dæ r te an pl ­ gårds tidligere kirke plads på ing den åbne kr om t de rå om måde. uk regen og sm en meget sæ den på er ed gravst En del gamle varet. rd er stadig be gamle kirkegå

. le kommunen fordelt over he og r de rå om e uppe. i naturskønn ilie eller i en gr une ligger alle venner, din fam Herning Komm i ne di ne er ed ds m nyt­te la e, rp en Shelte t er gratis at be tage af sted al el i naturen. De m elters, kan du m sh hi i en tte åb na r er ov natte unde Ønsker du at endørs og over e rne vil en tur ud ge r de , le al r god ide at book Shelters er fo en. Det er en ng ga n ad ka gn højst 2 dø pe. Shelters alle pladserne. en større grup de kan bookes ed og m d, ed ån st rh fo af al ters på eller du sk at booke shel er plads til dig, Det er muligt ker på, at der sik re væ , om den vil du s kan man se erning.dk shelters, hvis QR-kode og sm via en www.natur.h id il-mølleog es , t-t m es rs fø em ok hj bookes via rs, der kan bo lse. Her gælder te el tte sh ny be de af på fri r numre es, men er til rpladser er de n ikke reserver Ved alle shelte en nummer ka ud rs te el Sh . oket allerede er bo . et pp er: ci in pr følgende sted . shelterpladser .a bl s age nt de la fin t ep mun Her i område • Sunds Kom age nt la ge ta ep an un Pl m m • Sørvad • Sinding Ko ge r ta an turcente • Præstbjerg Pl • Løvbakke Na rg Plantage rre Ø bo o/ ld br Fe Ny re • • Nord erne ds la ep st ved Tvis Mølle -ra • ved kano Vandkraftsøen • d år Kirkeg • Bag Feldborg tage an Pl er ag ds • Ho

ers

i shelt Overnatning

18


Ovstrup Hede mellem Herning og Holstebro er et 490 hektar stort område med indlandshede samt nåletræsplantage, enge, overdrev, og vandløb. Aage V. Jensens Naturfond erhvervede i 2002 området på opfordring fra myndigheder og grønne organisationer. Områdets ro tiltrækker sky dyr som ravne, rovfugle, større pattedyr og og giver muligheder for, at hjorte­ arterne kan samle sig i større flokke. Krondyr, dådyr og rådyr græsser området, som sammen med deres tramp og afføring giver livsrum for andre spændende dyr og planter. Området er både fredet og Natura 2000-område, derfor må al færdsel i skoven og på heden kun ske på de etablerede veje og stier. Hunde skal altid være i snor.

Shelter org Nordre Feldb Plantage evej Abildholt Hed ro eb st ol H 7500 Kun adgang til

kel.

fods eller på cy

oplevelser 19

oplevelser

Ovstrup Hede


oplevelser

rd

borg Kirkegå

eld Shelter ved F

2 shelters, helt hen til de kan ikke køre an M . der ikke rd er gå ej ke Feldborg kir vvej - Møllev Ny shelter bag ydset Gindesko kr shelters. d 2 ve de len til bi jen parkerer cyklen hele ve e kk træ men hvis man an m kan man på cykel, langt at gå. Er

Shelter r Plantage ved Hodsage Hestbjergvej 4A Hodsager 7490 Aulum

t«. til »hestefolke Ny Shelterplads ge stier an m tage er der I Hodsager Plan . n ride på og veje man ka kan man til en pause, an m er Træng lde der er i en af de 2 fo sætte hesten dsen. ved shelterpla

20


aturcenter

Præstbjerg N

r på oplevturcenter byde Præstbjerg Na et område slå og er et stor elser for alle egekrat, r, le ea ar e hede med bakked . Der er stier Præstbjerg sø småskove og ndicappede t, og også ha rundt i område stbjerg. Der æ på en tur i Pr kan være med med gode ede vandreture er flere afmærk undervejs. udsigts­punkter des natur­ Naturcenter fin I Præstbjerg elters, teltsh turudstilling, legeplads, na e handicapnd og tilhørend plads med va er, ridesti, nke, grillplads toilet, borde/bæ gsposter. in er e og orient madpakkehus bænke og e rd sen med bo Naturlegeplad erbygningen. ligger ved cent er et minn, der indehold Centerbygninge holds- og op kale og et dre udstillingslo og benyt­ s je le lokale, kan undervisnings . tes efter aftale høje og Vind. ger mellem Ti Præstbjerg lig rnhøj og Nr. 11 mellem Ø Fra hovedvej d Agerfeldt du i krydset ve Felding drejer . lger skiltningen mod øst og fø

en) (Vinding-sten Resdal Baune l Baune esda På toppen af R j ve ld fe er ved Ag

inirejst i 1935 på e mindesten er ng n tu de ns to På 6 n. Den Jesperse forfatter Esbern og r isre M læ e dr af In tiv m tia gn melle rid i Vinding So n fik tid var der en st lærer Jesperse og e, rn ne ia ig tv nd fra ru G km sion og de 6-7 km ingen af stenen tn al fly sd at Re é, id til den mark og Jens Løgagers s at ds in s lle findestedet på fæ orstilet regå ved en st man at e, vis Baune skulle fo n ha nne per. Dermed ku fra de to grup men. m sa å st at d t ve et par opnåede mes i 1935 mødte g ort. En majda syv af t be lø Som sagt så gj i , og mennesker op store n de et hundrede unge kk tru ærk d hjælp af tovv vej til timer fik de ve og besværlige e ng la n de de slæ nkt­ en sa på en d sten afsløret ve hvor den blev Resdal Baune, 23. juni 1935. mhansfest den sskabets og sa ansfest i fælle th nk e sa nn en ku ev Det bl 500 deltagere gn, hvor de te s et ld ho en m jde. veludført arbe glæde sig over

oplevelser 21

oplevelser

Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad


oplevelser

e Sinding Bjergde kører man

ga I Sinding Hoved til Merrildvej j ve al ad Sofiend jerg ved Sinding B og er fremme efter ca. 500 m

et kab der er blev ing er et lands et re væ Bjergene i Sind et kk n ta r offentlighede ofog tilgængeligt fo re eje ds lo ellem private samarbejde im ableret ca. 4 km eder. Der er et gh di t fentlige myn strækning rund n 8 km lange . ke bi naturstier på de ain nt ou m de vandring og i området til bå i i Sinding«, ford ne r kaldt »Bjerge ive bl t r de de rå en m Om e, so gamle stednavn af g in tn det vrimler med an Før pl øj« og »dal«. e på »bjerg«, »h en imponerend r de r va r lte bæ læ og r ge ka ta plan iden har lands ten rundt. I oldt ge er bj e udsigt horison sten all nerende, da næ bet været impo toppen. på e øj sh id re oldt har én eller fle n erplads, som ka er der en shelt ge er Bj oing sk i nd I Si overnatte der har lyst til at benyttes af alle, Der er indrettet d. lhe sti mørke og nde. vens forførende eskjul med bræ ed og et brænd multtoilet, bålst på: www./natur. et oversigtskort og er ld fo en Få ne-i-sinding.pdf ia/594918/bjerge herning.dk/med

Skinnecykler

lejes gennem Bookes og ud evej 25, dshandel, Høj Astrup Købman . 97 36 40 10 6900 Skjern, tlf

lej en skinnedes udflugt Prøv en anderle necykling på ulighed for skin cykel. Der er m i Danmark. er aner flere sted nedlagte jernb km. Der 30 til 5 rer fra ca. ­ Ruterne varie hele ruten skal tvang om, at r er dog ingen e, der lejes fo Skinnecyklern re fle gennemføres. til s ad pl r en hel dag, ha nogle timer til n én, der skal regel er der ku m personer. So en, mens 1-2 lerne ad gang trampe i peda ro og mag. n nyde turen i »passagerer« ka ærksom på, at rigt være opm Man skal i øv løfte skinnei stand til at man skal være kørende kørsel oret ved mod cyklerne af sp Hvem der har eller hjemtur. på enten uddet regelsæt af t mgår normal »vigepligt« fre leveret ved rne, man får ud for brug af cykle et. udlejningssted

22


oplevelser

Skovsnogen

pladsen Starter ved p2, 6933 Kibæk, på Døvlingvej dvest for arrild, 2 km sy 5 km syd for Sk arrildhus km syd for Sk Karstoft og 2

med en lang et naturområde Skovsnogen er rer. Hele områ rker og skulptu jse ire række kunstvæ as nt fa og en ekspedition det inviterer til og samme tid - det er på en n for hele familie re, der alt sam s og vandretu galleri, legeplad v. sli fritid for spændende men baner vej f.eks. finder r, overraskelse r de er lt ra Ove , der fungerer « midt i skoven i man en »fabrik et efter »livet en hytte bygg e or st som shelter, å, e lill en e strand ved skoven«, en lill raskelser. er ov e dr an er sten og mange 50 kunstværk er med sine ar kt he Skovsnogen den 25 nstnere ude i en r fo lavet af 35 ku ed st kte Skov det perfe store Døvling familieudflugt. k skovsnogen.d mesiden www. Se også hjem

ryget Stenbroen og st ved Nybro Mølle j Hjørnet af Avlumve Ørre ej, ev øll M ø br og Ny

rådet ved ndløb mødes i om Ikke færre end 5 va ret som ge fun r mmel tid ha Nybro, som fra ga te vejds æl de af en er en vadested. Stenbro 00. Den nu n er fra ca. år 13 broer i landet. De blev i 1893 bevarede stenbro udskiftede, men dre smalle, æl u te den endn opført for at erstat allerede bro Ny d he . Stedet buede egetræsbro i 1683. e vadested, nde ved det gaml Møllen er beligge ndet til mølVa og Vestjylland. der forbandt Østt originale de og å, nds Nørre len kommer fra Su n komme ret højt, så det ka møllehjul er place r. Møllen de lv i vandrige perio af med vandet se ivateje). (pr 83 16 vn allerede i benævnes ved na j, er der advia Nybro Mølleve Bag Nybro Mølle, g passage ndrede meter lan gang til en flere hu hvor de er, ne kan ses i oktob for ørreder. Fiske e). tej iva dserne (pr er på vej til gydepla

oplevelser 23


oplevelser

t

Stoubæk Kra

gvej

både Rotvi P-pladser fra j og Feldborgve

ager og græns r vest for Hods ge lig r , de , de at rå Kr Stoubæk stort fredet om n, er et 200 ha t åe rig or St et od og m r er op llige naturtype mange forske på r de by r de liv. en fugle- og dyre år af Storådal bæk Krat best ou St t af l pe de m su ge Den østli rede åarme og e enge, afsnør sig ed n ss åe æ or gr af St med rådet gnaver rat. I hele om af åen. pile- og birkek er på vestsiden nt ræ ede hedesk nerne ra dg rø at ind i de sand , her så gode er e rn lse vest, ge in od Vækstbet . Går man m anselig størrelse en der r fin nå be e en st og eg e, og til sid gradvist mindr enne tte er flo træ r ge ive an bl m deflade med he or st pet en m man sig på r et stort su mod vest ligge st ng Læ . ke ebærbus de søer. re stærkt tilgroe område med fle de form fører gennem ærkede stier, so m af en sti r re re fle fø n er r de De bæk Krat. Desu ou St i r an de rå skellige om dsager, hvor m er Storåen til Ho ov at Kr k e. rk bæ Ki fra Stou og Hodsager rtoffelkælderen bl.a. kan se Ka

lsleje

Søby Brunku

. , 7400 Herning Brunkulsvej 29 erholt st Fa og Kølkær Ligger mellem st for Herning ca. 13 km sydø er et

rning eje syd for He Søby Brunkulsl og rå nade en nd æ både sp område med dan der or kan opleve, hv tur, hvor man by var Sø k. ar unkul i Danm blev gravet br der, hvor der brunkulsområ et af de store ede op mod ntyrets tid bo i brunkulseve deres liv i og er, der levede 5000 mennesk be lejer. omkring de dy se og mude små træhu I området med et stort uderne, som er seumsbygning se, hvordan man opleve og flugtsmål, kan om brun­ se læ avet op og brunkul blev gr . kullets historie nnem årene t har der ge I Søby-område man skal og ore jordskred, været flere st uden for d he tig med forsig derfor færdes rselstavler, følge de adva veje og stier og området. der er sat op i

24


irkegård

oplevelser

Tvis Kloster k Tvis Møllevej 13 7500 Holstebro

ngere, findes ikke læ Tvis Kloster steret s af selve klo men et omrid oster Kl is ien om Tv kan ses. Histor ndva de re re n restau kan ses i de arealet. en af kloster mølle ved sid der og de jernkors Selve stenene æg pr r re ­ ården bæ g findes på kirke ærsv be re væ og kan at tidens tand der kirkegården er lige at tyde. På is Tv le m for det ga en mindesten Kloster.

Tvis Mølle

i Storåen. Tvis Å løber ud or hv , ro eb st ter n ikke Øst for Hol del af Tvis Klos forfalden, at de llet, der var så ligere været en -ta tid r 00 ten). ha 17 rs n Ki fra le n g øl M Lide gnin

by am med pi af den forrige ins Buris’ tid (h g. Men e mølle er en ko stedet siden Pr på le anden placerin øl m en en Den nuværend ft t om den har ha en der har ligge mølle. m og en , s, r re om tte re fa et au st om gg kunne re serordenen e den er by en ng ci ga er st ge Ci an til m 63 , hvor . marts 11 ndhjul Det er ukendt gavebrev af 24 rdig, med et va ris Henriksens e vandmølle fæ Bu ny n at illing , de st es ud od vid st et de mer en planch rådet, og i 1997 og møllen rum , Kommune om ar ro nt eb ve in lst t re Ho e beva I 1993 købt useum. en. Der er ikke r Holstebro M ndet fra møllesø len hører unde øl M . le der drives af va øl M is Tv r, Tvis Kirke og om Tvis Kloste

oplevelser 25


oplevelser

ro n ved Holsteb e ø s ft ra k d n a V ende af byen

tlige Ligger i den øs levej en og Tvis Møl ej mellem Ringv på naturstier km vandretur

ærket ca. 7,5 er stien Der er en afm rækninger følg øen. På flere st ts af kr borde, nd r Va de rundt om flere steder er og ridestier, og lke cy de bå med tspunkter. ndbænke og udsig ge del af Va ved den østli r de er r er le de øl Ved Tvis M naturområde og stier i et skønt t re sigt le ud ab et et n slå kraftsøe r er en stor nke, hvorfra de . bæ ds la og ep e st rd ra bo no t ka opsa den er der en su De n. øe ts over Vandkraf

Vandreture æk i Resen-Fårb Naturpark

t for turen Udgangspunk p-pladsen re kan enten væ j ved Bavneve r. Resen lige uden for Sd rbæk Få i eller Karupvej

r i Fårbæk er de Ved Karupvej eis sp et erdækk grillplads, ov .v. m s plad ngstier ved de Der er flere ga Å. omkring Karup gamle kullejer r fo ev bl n side På den ande ist et t re le ab et nogle år siden enender ved »v system, der over åen. skabsbroen«

26


oplevelser

keø

Yllebjerg Bak

sager

/50, Hod Hodsagervej 48 7490 Aulum

er. rd for Hodsag en ca. 5 km no ej rv kjæ id el ist m e m st d Mejrup-Si et under sid l, som ligger ve e istid og form ea st ar t le sid ia de st er fre at næ et m r t eø er nebakke unde yllede alt blød Yllebjerg Bakk som en moræ deslette og sk et He nn p . ru da at kr Ka er er og eø ede ov kset med lyng Yllebjerg Bakk vandet strømm sigt .h. og er bevo f.Kr., da smelte en storslået ud en, når 46 m.o al åd or St omkring 10.000 af fra or man har en nt hv , ka en eø. på eø r kk kk ge Ba som lig til Yllebjerg op til og på ba bort. Bakken, n, der leder op etableret stier se er ad r pl de gs in og er t, de nke ved park Området er fre r borde og bæ Desuden er de over området.

ionshus

Ørre gl. miss

rre Avlumvej 5, Ø mvej og lu Av af (hjørnet ) Ørre Byvej, Ørre

gammelt ølle ligger et Ved Nybro M rt i 1889 som blev opfø missionshus, huse på ns io rste miss som et af de fø th står re za Na t nshuse egnen. Missio storisk et værdifuldt hi nu som et meg ingen lkn tid, hvor befo minde om en lser, ge væ be folkelige var delt i to ion. iss M e dr In re og Grundtvigiane med det t står stadig Missionshuse ner om ventar og vid oprindelige in ent fra åb er r se liv. De egnens religiø r. tobe 1. april til 31. ok

oplevelser 27


pa tur

oplevelser

o

r u t l u k r e d n mi 2.

1.

Stålskulptur

Skulptur

Markedspladsen 7490 Aulum

de/Lundbyvej

Vesterga 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Se placering t på Aulumkorte i svejset Skulpturen er t af før ud og er kobb Byron billedhuggeren . Den er Hulsart i 1987 t grønne de på ret ce pla rnet af hjø på e områd dbyvej i Vestergade-Lun Aulum.

3.

4. Ymer, Audhumla og Bure

Vidnerne

Jyllandsgade 2-4 · 7490 Aulum Foran Aulum Mølle

Danmarksgade 2-4 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren Thomas Andersson, Skanderborg, og opstillet i 2005 ved indvielsen af nyt boligog forretningskompleks i Aulum midtby.

Tre-i-en granitskulptur, som viser en ko, en jætte og en mand. Koen Audhumla symboliserer urmoderen, der giver næring til jætten Ymer og skaber den første mand Bure (far til Odin). Skulpturen er udført af billedhugger Henrik Voldmester, Husby, og er opstillet i 1990.

28

Skulpturen er i rustfrit stål og udført af billedhuggeren Børge Jørgensen i 1998. Den står i den runde parkeringsplads ved Aulum Byskole, hallen og fritidscenter.

Se placering på Aulumkortet


oplevelser

6.

5. Genforeningssten

Genforeningssten

Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum

Aulum anlæg Danmarksgade 38-40 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Genforeningsstenen er udhugget af Peder Skole Pedersen i 1920 og har stået på tømmerhandler Laugesens grund. Da tømmerhandlen blev nedrevet i 1970’erne, blev den mid­lertidigt anbragt hos et barnebarn til Peder Skole Pedersen, men blev i 2011 foræret til byen og har nu sin placering hvor tømmerhandlen i sin tid lå.

Se placering på Aulumkortet Den kombinerede genforenings- og befrielsessten er opsat i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.

8.

7.

Feldborg stenen

the Karen Margre Aulum pladsen · 7490

Bredgade · Feldborg

Markeds

Se placering på Feldborgkortet

Aulumkortet Se placering på ur af je bronzeskulpt Den 182 cm hø ført af billed­ op er e ind kv g en un e Varming, huggeren Hann rejst i 1988 i og København, t nye rådhus på anledning af de lum. Au i 5 de ga Øster i 2007 flyttet fra v ble t rke Kunst­væ uset dh Rå indgangen til n mellem Aulum og til gårdhave Fritidscenter. Hallen og Aulum

9.

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden. De er sat op på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem der har lavet dem.

10. Kronhjort-figuren i Feldborg

Genforeningssten

Langgade · Feldborg

Søndergade 17/19 7490 Aulum

Se placering på Feldborgkortet Kronhjorten står midt i Feldborg by. Den er købt for penge, fremkommet ved overskud fra de berømte Feldborgløb, som hvert år trak mange hundrede mennesker til byen. Det er gymnastikforeningen, der har stået for løbet. Den er lavet i Polen. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvornår den er sat op.

Se placering på Aulumkortet Mindestenen er rejst af Vildbjerg Husmands Kredsforening i anledning af Sønderjyllands genforening i 1920 og er placeret på trekants­anlæg, hvor Lundgårdsgade munder ud i Søndergade i Aulum.

oplevelser 29


oplevelser

11.

12.

Haderup-stenen Torvet · 7540 Haderup Se placering på Haderupkortet Haderup-stenen præges af Haderups bymærke, tegnet af tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften bag opførelsen. Projektet blev i øvrigt sikret med restmidler fra Haderup Byggegrundskonsortium, som bestod af en række personer, der havde opkøbt og byggemodnet »Pip-kvarteret« for at få gang i byen.

ten Genforeningss læg An Jens Jensens p ru de Ha 7540

Se placering tet på Haderupkor der , en ten es Mind med er udsmykket det sønderjyske våbenskjold, er bmand skænket af kø Jens Jensen og p hustru i Haderu . 20 19 i t sa op og

14.

13. Mindesten over købmand Jens Jensen

Hodsager-stenen Se placering på oversigtskortet og på Hodsagerkortet

Jens Jensens Anlæg 7540 Haderup

Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende landsby«. Der er 3 sten placeret ved ind­faldsvejene til Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere har i fællesskab sat dem op. På samme tidspunkt blev der af børn, unge og ældre i byen lagt over 25.000 blomsterløg forskellige steder. Endvidere blev der langs ra­batter sået omkring 500.000 blomsterfrø. Projektet blev støttet af Herning Kommune.

Se placering på Haderupkortet Mindestenen står i Jens Jensens Anlæg i Haderup og er rejst et år efter Jens Jensens død i 1929 af venner i »taknemmelighed over hans virke på dette sted«.

15.

16. le Hodsager Sko Blyanter ved 7490 Aulum · vedgaden 15 Ho

Hodsagerkortet Se placering på ården på på Aktivitetsg oprindelig lavet jr slidt så ve og d Blyanterne er e vin 3 år siden havd r Fo lavet af ej. e, gv ny or d Feldb iftet me er at de blev udsk rn fra Hodsag bø meget på dem, af let ma Keld Høj og skolens pedel Skole.

30

Afstandsskilte ved Hodsager Skole Hovedgaden 15 · 7490 Aulum Se placering på Hodsagerkortet Den store/høje pæl med afstandsskilte er lavet som et projekt på skolen i 2013, hvor man skulle forholde sig til, hvor langt der var fra Hodsager til forskellige steder i verden.


18. Vinding-stenen

Blicher-stenen

Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Udenfor kortområde

Udenfor kortområde

Vinding-stenen er fundet i Løgager i Vinding, men er i 1935 flyttet (slæbt) til sin nuværende placering på Resdal Baune.

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til minde over St. St. Blichers fortælling om kæltringerne. På mindestenen står: »Her lå Axelhus eller Kjeltring­ huset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltring­ ballet«.

19.

20.

Jens Vejmand monumentet Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning

lle Skærbæk Møækvej · 7490 Aulum rb Brohusvej/Skæ

oversigtskortet Se placering på r. fra Simmelkæ et af to brødre Stenen er hugg

Udenfor kortområde Monumentet er udført af kunstneren Erik Heide og rejst i 1982 på vejmand Jens Nielsens 150-års fødselsdag. Få meter nord for Erik Heides monument står en »2 fjerdingsvejsten«, en af de såkaldte »Ole Rømer-milesten« opsat omkring 1790.

21.

oplevelser

17.

22. Træ Kundskabens Aulum 90 74 egade 5 · Kirk

Aulumkortet Se placering på gger Jonna ler og billedhu ing udført af ma n Gavludsmykn vle ga kring 1980. På Sejg, Dybe, om e. sallé/Kirkegad ard ga ter Øs ved er t rke Kunstvæ de i jern og farve r kunststofplade , træ et er vis og sol, en skinnende kede en åben og luk ker bøger, mennes nde ve fly og j ve på fugle.

Black Lady Skolegade 4/6 · 7490 Aulum Se placering på Aulumkortet Skulptur i svensk granit på sokkel af bornholmsk granit og udført af kunst­neren Flemming Holm, Hjørring. Den er opsat på den røde plads mellem KFUM og Danske Bank i 1995 i anledning af Her­ning Folkeblads 125-års jubilæum.

oplevelser 31


oplevelser

24.

23. lam Moderfår med90 Aulum Møllestræde 2

Vinger 2000

· 74

Holstebrovej 9 · 7490 Aulum

Aulumkortet Se placering på ik huggeren Henr udført af billed Granitskulptur er opsat i 1997 ren tu ulp Sk y. sb Voldmester, Hu s­ rende Landbrug foran det davæ deboernes He af ing ­ n led center i an døkonosamvir­kende lan ers ing ren Fo e sk mi 50-års jubilæum i 1991. Er nu flyttet til Aulum Mølle

25.

Se placering på Aulumkortet Kunstværket er et par vinger i støbejern på gra­nitsokkel, hvor vingerne symboliserer, at det løfter sig imod det evige/himlen, og granitsoklen symboli­serer tyngde. Det er udført af billedhugger Erik Heide, Øster Jølby på Mors, og opstillet i 2000 i anled­ning af Aulum-Vinding -Vind Valg­menigheds 75-års jubilæum i 1997.

26. Mindesten

Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Hanfuglen Victoria Møllestræde · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård, på familien Petersen-Bøndings familiegravsted, står en mindesten for Hakon Petersen-Bønding – søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding. Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon Petersen-Bønding blev dræbt ved en våde-skudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen. Mindestenen er rejst af Danmarks Frihedsråd og udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: »Drenge, der lytte, går ud som mænd«.

Granitskulptur formet som en fugl, udført af kunst­neren Flemming Holm, Hjørring og opsat i 1995 ved indgangen til Aulum Mølle.

oplevelser

pa tur o

Se placering på Aulumkortet

r u t l u k r e d n i m 32


lokalhistorie

Skolerne i lokalområdet Det har været en lang men sjov proces at skrive og finde billeder og oplysninger om de mange skoler, der har været i lokalområdet. Vi ved, at ikke alle er med, der har været skoleundervisning mange steder. Inden skolevæsnet blev sat i system med skolelove, var der undervis­ning i stuerne på mange gårde. Den første skolelov kommer i 1739, hvor Kong Christian den 6. påbyder, at der skal være skoler i alle sogne. Kong Christian den 6. var meget religiøs og havde få år forinden indført tvungen konfirmation og undervisning i læsning, skrivning og regning men mest religion. (Katekismus). Opsyn med skolerne blev overladt til kirken, og bispen kom på visitats hvert 3. år og provsten derimellem. Helt frem til 1934 var det præsterne, der havde tilsyn med skolerne. Egentlig fortsatte det derefter i de forskellige skolekommissioner, hvor præsten tit var formand. En del af skolerne har det været svært at finde oplysninger om, mens der ved andre findes rigtig meget. Hvis du har andre oplysninger om en af skolerne, som vi ikke har fået med, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med næste år. Du kan henvende dig til lokalhandbogen@gmail.com

skoler

33


Aulum Gl. Skole

Nord for kirken, Aulum

lokalhistorie Aulum Gl. Skole, Markedspladsen 12, bygget 1830, ophørte som skole, da Byskolen blev færdig i 1925

Allerede i 1575 var der »degnebol« i Aulum. Det lå umiddelbart nord for den gamle murindhegnede kirkegård, altså hvor der nu er kirkegård. Et degnebol er en lille gård, hvor degnen kan bo og som kan give en indtægt til degnen. Sådan var det bare ikke altid. Degnebolet i Aulum havde en ret omtumlet tilværelse, og da den tilhørende jord var ret god, lige så god som præstegårdens jord, var der flere, som gerne ville have indtægten derfra. I et kongebrev fra 1575 skriver kong Frederik d. 2., at degnen selv skal have degnebolet og indtægten derfra, så man må gå ud fra, at det ikke var tilfældet på dette tidspunkt. I 1585 skriver præsten i Aulum, Jørgen Jensen, i et åbent brev, at Poul Munk til Krogsdal har givet præsten og hans hustru lov til, så længe de lever, »at beholde, bruge og nyde alt hvad der tilhører degnebolet af ager og enge.« Det kunne der ikke laves om på i deres tid. Man kunne så tro, at det ophørte med dem, men sådan kom det dog ikke helt til at gå, for også den næste præst nyder godt af degnebolet. Man skal huske, at de fleste bønder var fæstebønder og som sådan ikke ejede noget og heller ikke bestemte noget, de var underlagt herremanden. Bønderne glemte dog ikke degnebolet, og de klager over at der ikke er nogen i sognet, der kan lærer deres børn at læse og skrive. Johan Borker­ sens, der er superintendent over Ribe stift, får det lavet sådan at præsten kan beholde indtægten fra degnebolet men skal give degnen 10 rdl. Desuden opretter Berte Friis, enke efter Albert Skeel på Lergrav, et skolelegat på 200 rdl. inspecie, og deraf 12 rdl. i årlig rente som tilfalder den siddende degn, hvis han ellers »opfører sig ordentlig og lærer børnene katekismus og at læse og skrive«. Legatet bliver oprettet i 1641, og hvert år på Sankt Mikkels dag bliver der udbetalt renter. Legatet virker indtil 1681; dér bliver Lergrav solgt, og der bliver ikke længere udbetalt renter af legatet. I 1688 bliver der atter rodet op i degnebol sagen, og i en dom fra Hammerum

34

Aulum Gl. Skole, 1948

Herredsting i 1692 overtager degnen, som på dette tidspunkt er Peder Graversen, degnebolet mod at give præsten en erstatning. Desuden skal beboerne lønne degnen efter en forordning, der blev lavet ved dommen på Herredstinget. Sagen slutter dog ikke her, for skolehuset i Aulum er lejet ud, og først den 23. august 1736 indgås der en overenskomst mellem herremanden på Lergrav, Anders Opitz, og Provst Vitus Bering om at lejeren den 1. maj 1737 fraflytter skolehuset, og degnen kan dermed flytte ind.

Lærere / degne ved skolen: 1662-1690 1690-1714 1714-? 1728-1745 ?-1769 1769-1774 1774-1781 1781-1825 1825-1860 1860-1891 1892-1924 1924-1926

Christen Jensen Peder Graversen Christen Nielsen Christian Pedersen Buur (Huslærer på Lergrav) Løbedegne fra Holstebro latinskole. Andreas Åle Jens Christensen Lund Jacob Christensen Brøndum Jacob Falch Lars Jørgensen (Sidste lærer ved skolehuset nord for kirken. Han flyttede med over i den nye »gamle skole« på Markedspladsen 12) Peter Jespersen Korsholm Andreas Simonsen Lars Peter Jørgensen (Den sidste lærer ved den gamle skole. Han flyttede med over i Byskolen, Markedspladsen 4.)

I 1901 blev der oprettet en forskole, (Pogeskole). Den lå, hvor KFUM i dag er placeret. Forskolen fungerede indtil Byskolen blev bygget i 1925.


Aulum Byskole

Markedspladsen 4, Aulum

lokalhistorie

Aulum Byskole, 1925

Aulum Byskole står færdig i 1925. Skoleloven i 1958 stillede større krav til klasseværelserne, som gør, at en stor udvidelse er nødvendig. Med denne lov blev Aulum Byskole udvidet til at omfatte flere af de andre skoler i sognet. I 1961 blev Lundby, Skjærk og Varhede skoler lukket, mens skolene i Ljørring og Kilde fik lov at fortsætte som forskoler til 1970. 2015 blev Aulum og Hodsager skoler til en fælles skole med børn på begge skoler. Aulum har 460 børn fra 0.-9. klasse. Hodsager har 60 børn fra 0.-5. klasse. Skolen hedder i dag Aulum-Hodsager Skole.

Aulum Byskole, 1949

Aulum Byskole, 1959

Skoleledere / lærere: 1925 Førstelærer Lars Peter Jørgensen. Kun et år efter døde han. 1927-1952 Førstelærer Julius Brandt Livbjerg. 1952-1981 Skoleinspektør Kristian Schriver. 1983-2000 Skoleinspektør Oscar Clausager Krogsgaard. 2000-

Skoleinspektør Bettina Huber.

erelser skpollev o 35


e

Aulum Kristne Friskol Østergade 11, Aulum

lokalhistorie Aulum Kristne Friskole startede i 1988 med 23 elever i bhkl.-6. kl. Ved opstarten var der ansat 3 lærere. Skolen lejede sig i starten ind i det tidligere missions­ hotel (KFUM). I 1991 flyttede skolen i egne lokaler på Østergade. Skolen har i dag ca. 150 elever i 0.-9. kl. og 25 ansatte, hvoraf 12 er lærere, mens de øvrige er pæda­goger og teknisk/administrativt personale.

Skoleledere / lærere: 1988-2000 Kirsten Lindgren. 2000-2013 Thomas K. Pedersen 2013 Henrik Olesen

nivers

Feldborg Frie Børneu Bredgade 76, Feldborg

Da Feldborg Central Skole var færdigbygget i 1958 blev de to gamle skoler, Over Feldborg Skole og Nedre Feldborg Skole nedlagt og eleverne flyttet til den nye centralskole. Ved 50 års jubilæet i 2008 blev der holdt en stor fest i hallen hvor alle de gamle klasser var inviteret. I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslutning at Feldborg Centralskole skulle lukkes. En grup-

pe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om der var grundlag for at oprette en friskole i de gamle skolebygninger. Der var stor opbakning og det var starten til Feldborg Frie Børneunivers. I 2015 nedlægges den kommunale skole. Feldborg Frie Børneunivers overtager bygningerne.

Feldborg Skole – skoleledere / lærere: 1958-1988 Pedersen 1988-1991 Karsten Søberg 1991-2014 Gerda Søndergaard 2014-2015 Konstitueret skoleleder Ulla Boe Nielsen

36

Feldborg Frie Børneunivers – skoleledere: 2015-2017 Johnny Beier Hessellund 2017- Annette Vejs


rg

Biskole i Nedre Feldbo derup

Langgade 90, 7540 Ha

lokalhistorie

Opført i 1860, med en senere tilbygning til »fattig­ huset«.

Her underviste Anders Michelsen, »Hedens degn«, i 36 år fra 1867.

Nedre Feldborg Skole derup Herningvej 52, 7540 Ha

Opført i 1902, hvorefter der blev oprettet et selvstændigt lærerembede. Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den nu nedrevne »museumsgaard« Poulsensminde nær Feldborg Statsskov. Nedre Feldborg Skole bliver nedlagt i 1958, og ele­ verne kommer til Haderup Centralskole. Skolestuen med alt inventar bliver overdraget til Haderup Museum, hvor det nu kan ses. Skolestuen giver et godt indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Skoleledere / lærere: 1902-1929 1929-1958 1958

Jørgen August Holm Niels Christen Teglborg Skolen nedlægges og eleverne flyttes til Haderup Centralskole. N. C. Teglborg fortsætter som bibliotekar

erelser skpollev o 37


Over Feldborg Skole Bredgade 88, Feldborg

lokalhistorie I 1874 oprettedes en biskole i Over Feldborg i en tilbygning til sognerådsmedlem Christian Fiskers gård »Nygaard« (det nuværende Bredgade 88). Læ­reren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nog­ le år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5). I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også oprettelsen af et lærerindeembede. I det hele taget må man konstatere, at Feldborgsko­ lerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. Hansen i ikke mindre end 50 år.

Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte nåede med over i Centralskolen:

Skoleledere / lærere: 1901-1903 1903-1912 1912-1914 1914-1921 1921-1925 1925-1957

Mette Jensen Tranum M. Buch Kirsten Mathiasen Mikkelsen Linde Karen Marie Noe Nielsine Johanne Vad

e

Over Feldborg Ny Skol org Tusbækvej 9-15, Feldb

Over Feldborg Ny Skole, skole fra 1902-1958 I 1902 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, som fungerede frem til 1958, da den nye centralskole blev indviet. Den gamle skole bliver ombygget til lærerboliger. I 1988 bliver bygningen revet ned for at gøre plads til pensio­nistboliger.

38

Skoleledere / lærere: 1883-1905 Thomas Henriksen 1905-1954 H. Kr. Hansen 1954-1958 Pedersen


Faarbæk Skole

Fårbækvej 1, 7470 Karup

lokalhistorie

Først Omgangsskole, siden Biskole. Bygget 1885, ombygget 1903 med ny skolestue. Nedlægges i 1958, hvor eleverne flyttes til Haderup Centralskole.

Skoleledere / lærere: 1879-1891 1891-1893 1894-1898 1899-1901 1902-1904 1904-1908 1909-1912 1913-1924 1925-1928 1928-? ?-1958

Hans Peter Petersen Johannes Martin Pedersen Chr. Christensen Bruun Peder Pedersen Jens Holm Jens Christian Andersen N.L.G. Rasmussen Carl Knudsen Jørgen A.M. Pedersen Martin Johannes W. Woller Lærer Hald

Faarbæk Skole, 1885-1958

Faarbæk Skole, 1948

erelser skpollev o 39


Gedbo Skole

bro

Gedbovej 1, 7500 Holste

lokalhistorie Gedbo Skole, 1958. Skole fra 1914-1964. Mellem 30 og 50 elever i hele perioden

I 1914 var der licitation over byggeriet af Hingebjerg og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. Arbejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var mu­rermester Niels Chr. Jensen, Holstebro. Han ville bygge begge skoler for 15.600 kr. På Gedbo Skole skulle der være et klasseværelse og beboelse til læreren og hans familie. Der var ingen gymnastiksal. Fagenes fordeling er: Religion: 3 timer - Dansk: 7 ti­ mer - Skrivning: 2 timer - Regning: 3 timer - Historie, Geografi og Sang: 1 time hver. Om sommeren tillægges 1 time med udendørs gymnastik. Endvidere fremgår det af sognerådsprotokollerne, at lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning og er blevet honoreret med 10-15 kr. Denne timefordeling er stort set uforandret i hele skolens levetid. Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferien) på 6 dage, påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage.

Historie: Kendskab til vort fædrelands historie, lidt kendskab til verdenshistorien. Geografi: Kendskab til jordens lande og folk. Skrivning: At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse af overintendant Jørgensens skrivesystem. Regning: At nå til at kunne regne og forstå opga­verne i Chr. Hansens Regnebog II. del, eller tilsvarende regnebog. Sang: Melodierne til de mest kendte salmer og fædrelandssange. Skolens mest kendte lærer er lærer Jens Hansen, som var enelærer på skolen i næsten 40 år. Skolens første lærer Hjalmar Asschentfeld-Hansen var også en markant lærer, som kommunikerede ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den nye skole godt i gang. Han skriver til sognerådet en uges tid før skolen skal indvies. Han gør her opmærksom på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et passende vederlag. Han håber, at både sognerådet og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer.

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål for, hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år lange skolegang: Skriftlig dansk: At ethvert normalbegavet barn kan skrive modersmålet nogenlunde fejlfrit. Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med forståelse. Kendskab til de ti ordklasser samt analyse. Religion: Kendskab til Luthers lille katekismus - nog­ le salmer. Bibelhistorie og uddrag af kirkehistorien. Nogen orientering i Ny Testamente.

40

Skoleledere / lærere: 1914-1916 1916-1955 1955-1957 1957-1961 1961-1964

Hjalmar Asschenfeldt-Hansen Jens Hansen Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) Morten Petersen Leth E.C. Sørensen


Grove Skole

0 Haderup

Vistorpvej 23, Grove, 754

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Omgangsskole, senere Biskole, i Graasand. Bygges i 1894 og lærerembedet oprettes. Skolen flytter i 1935 til nye bygninger på den anden side af vejen. Bygningerne er i dag privat bolig.

Grove Ny Skole

1895-1900 J. Chr. Simonsen Henriksen 1901-1904 Hans Jessen Hansen 1905-1907 Peder Antonsen 1908-1912 Frands Peder Frandsen 1912-1941 Jens Christian Jensen 1941-1945 Hans B. Rasmussen 1945-1952 ? 1952-1971 Knud K. Jensen (Flytter med over i den nye skole, Vistorpvej 26, hvor han er lærer alle årene).

0 Haderup

Vistorpvej 26, Grove, 754

Sognerådet i Grove-Kølvrå beslutter, at alle eleverne skulle flyttes til den nye skole i Kølvrå, der var bygget i 1953. Efter protester blandt beboerne i Grove sogn blev der bygget en ny skole på Vistorpvej 26, hvor »bitte klasse« 1.-4. klasse blev undervist af lærer Knud K. Jensen. De ældre elever blev flyttet til Kølvrå Skole, hvor der senere blev oprettet 8.-9. klasse. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Grove Kommune splittet mellem Karup og Aulum-Haderup Kommune. I den forbindelse blev eleverne fra Grove sogn flyttet til Haderup Centralskole. Skolebygningerne bliver samlingssted for Grove sogn (sognegård). Efter lærer Knud K. Jensens død bliver

privaten indrettet som lejrskole for alle skolerne i Aulum-Haderup Kommune. Inden Grove Skole bliver oprettet, er der biskole i Gråsand og senere omgangsskole.

Lærere i Gråsand: 1863-? 1885-1895

Jens Chr. Nielsen lærer i Gråsand Peter Lauersen vinterlærer i Gråsand

erelser skpollev o 41


Haderup Gamle Skole Hedevej 3, 7540 Haderup

lokalhistorie Haderup Gamle Skole, 1950

Opført i 1834 og fungerede som skole indtil 1904, hvor en nye skole bliver opført på Kirkevej 9, Haderup Der havde siden 1668 været sædedegn i Haderup sogn, men først i 1834 opførtes en degnebolig med skolestue.

Lærere / degne: 1789-1836 1836-1867 1867-1904

Frantz Rantzau Møller Peder Andersen Anders Michelsen

Haderup Ny Skole Kirkevej 9, 7540 Haderup

Haderup Skole, Kirkevej 9 set nede fra Jens Jensens Anlæg

Skoleledere / lærere:

Haderup Ny Skole opført i 1904

42

1904-1906 1906-1908 1909-1913

Axel Andersen Chr. Chr. Møldrup Christen Larsen Thorø

1913-1958

Søren Kortegård


Haderup Forskole (Åbakkevej 10)

lokalhistorie

Fra ca. 1946-1947 bliver Missionshuset »Saron« brugt som forskole, fra 1949 flyttes forskolen til Granbakken 2.

Lærerinde Anna Noes var første og eneste lærerinde i alle årene indtil flytning til Haderup Centralskole i 1958.

Haderup Centralskole derup

Skolevænget 1, 7540 Ha

Haderup Centralskole, 1959

I midten af 1950’erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup-Fårbæk-Feldborg at erstatte de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt – Feldborg Centralskole. Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med

Haderup Centralskole, 1978

aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.

Skoleledere / lærere: 1958-1993 1993-1996 1996-2008 2008-2014 2014-2014 2014

Knud Elbrønd Pedersen Per Urdenholt Jørgen Nydam Erik Søgaard Lotte Sønderby Dorthe Vestergaard

skoler

43


Hallundbæk Skole Hodsagervej 75, Aulum

lokalhistorie Hallundbæk Skole, 1961

Hallundbæk Biskole

Oprettet 1932 Nedlagt 1956 Hallundbæk Skole var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen. Der har sandsynligvis været en skole før denne.

Skoleledere / lærere: 1949-1956 1954-1956

44

Fru Pedersen Kvindelig vikar Gerhard Vad Kresten Sørensen (Han var sidste lærer og flyttede med til Hods­ager Centralskole)

Der har i Hallundbæk været biskole fra 1880 til 1893; det vides dog ikke med bestemthed, hvor den har ligget, måske Toppergårdvej 9, Hodsager.

Lærere ved Biskolen i Hallundbæk: 1882-1885 1885-1888 1888-1889 1889-1890 1890-1893

Peter Chr. Nielsen Jacob Kiilerich, vinterlærer i Hallundbæk Biskole. (Senere læge i Haderup) Peter Weje Sørensen Borup Anders Jensen Præsholm Niels Jensen (Skolen lukkes)


e Hodsager Gamle Skol 0 Aulum

Hodsager Gamle Skole, 1948

, 749 dsagervej 63, Hodsager

Ho

lokalhistorie

Skolen blev opført på Toppergård Mark og taget i brug i 1893. Skolen var en udflytning af skolen i Hods­ager, som på daværende tidspunkt lå på en grund vest for kirken ned mod engen. Denne skole vest for kirken var skole fra omkring 1830. I 1832 blev Hodsager anneks under Aulum. Skolen på Hodsagervej 63 fungerede indtil 1956, hvor man flyttede tilbage til Hodsager by, til den nye centralskole. Den første lærer var Søren Christensen Kiilerich. Han var også lærer på skolen vest for kirken og fulgte med over på Hodsagervej 63 i 1893. Kiilerich var samtidig med lærergerningen også organist og kirkesanger ved Hodsager Kirke. I 1908 blev Søren Vad Jensen lærer. Han var ligesom sin forgænger også kirkesanger. I 1949 blev Søren afløst af sin søn Gerhard Vad Jen­ sen som i 1956 blev den første leder af Centralskolen. I 1931 var der 100 elever i skolen på 2 klasser. Fra 1932 til 1956 var skolen hovedskole for forsko­ lerne i Hodsager by og Halkjærhuse.

Disse blev opført som træbygninger og blev an­vendt som forskoler for de yngste børn.

Skoleledere / lærere ved Hodsager Skoler: 1877-1903 1903-1907 1908-1948 1948-1956 1956-1985 1985-1991 1991 1991-2002 2002 2003-2005 2006-2009 2010-2013 2013-2015

Søren Chr. Kiilerich Chresten Jensen Søren Vad Jensen ? Gerhard Vad Jensen Gunnar Verner Willumsen Monika Nielsen (konstitueret fra 1/5) Frode Vanggaard (fra 1/9) Monika Nielsen (konstitueret fra 1/8) Poul-Erik Damgaard Anna Nees Ole Dommer Nielsen Martin Mose

Aulum-Hodsager Skole: 2015

Bettina Folke (fra 1/8)

Hodsager Gamle Skole, 1955

skoler

45


e Hodsager Centralskol 0 Aulum ger, 749

Hovedgaden 15, Hodsa

lokalhistorie Hodsager Centralskole, 1957

Hodsager Centralskole

Hodsager Forskole Hodsager Forskole lå inde i byen. Læg mærke til kir­ken i baggrunden. Skolen var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen.

46

Skolen blev indviet den 4. april 1956 med deltagelse af næsten 300 af sognets beboere. Den første skoleleder var Gerhard Vad. Han blev i 1978 ansat som skoleinspektør og var ansat indtil 1985. Skolen blev i 1960-61 udvidet til en 7. klasses skole, og i 1973 blev der yderligere bygget 3 nye klasseværelser. I 1980 var der ca. 100 elever fra 1. til 7. klasse. Nu er der ca. 60 elever i 0.-5. klasse. I 2015 fik Hodsager skole og Aulum skole fælles ledelse og skolebestyrelse. I Hodsager Minder står der, at den første skole i Hods­ager er fra omkring 1830. Den blev bygget med degnebolig på en grund vest for kirken ned mod vandingskanalen. Inden da havde man sommerskole, anneks­skole under Ørre. Fra 1832 var Hodsager anneks under Aulum.


Kilde Skole

Kildevej 10, Aulum

lokalhistorie

Skolen er færdigbygget i 1885 og fungerer som skole indtil 1970, hvor eleverne flyttes til Aulum Byskole. Inden skolen bliver bygget, blev der holdt skole i den vestlige fløj af det gamle stuehus på Kilde Møllegaard, som hørte under hovedskolen i Ljørring. I 1901 var der 69 børn i distriktet som var fyldt 7 år. Skolen blev nedlagt i 1970, og 24 elever kom i Aulum Byskole.

Skoleledere / lærere: 1885-1888 Knud Jensen 1888-1891 Bertel Andersen 1891-1933 Julius Peter Jensen 1933-1947 Ejner Christian Sørensen 1947-1955 Evald Winkler 1955-1956 Vikarer 1956-1959 Sigfred From 1959-1965 Vikarer 1965-1970 Grethe Ertbjerg

Kilde Skole, 1961

skoler

47


Ljørring Gamle Skole. Opført i 1863 og fungerede som skole for alle børn i Ljørring indtil den nye skole blev bygget i 1925. Indtil 1959 fortsatte 4.-7. klasse i den gamle skole, hvor der også var aftenundervisning for egnens ungdom

Ljørring Gamle Skole Ljørringvej 28, Aulum

lokalhistorie Skoleledere / lærere: 1829-1843 1843-1860 1844- 1845- 1848- 1849- 1860-

Biskole i lejede lokaler. Læreren kommer fra hovedskolen i Aulum Er stadig biskole men om vinteren ansættes »et dueligt Subject« Lorentz Severin Helt Morten Jensen Møller Jeppe Sandal Christen Jensen Majgaard Jacob Madsen Aagaard

1860-1885 1861- 1861-1863 1863-1868 1868- 1868-1875 1875-1877 1877-1919 1919-1947 1948-1956 1956-1959

Skolen bliver hovedskole med Kilde som biskole. Søren Pedersen Kjeld Jensen Rasmus Andreasen Geltzer Søren Jensen Johan Bitsch Lauridsen Søren Chr. Kiielerich Jens Christensen Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen Johs Holm Bjørnholt

Ljørring Ny Skole Ljørringvej 26, Aulum

Ljørring Ny Skole, 1947

Skoleledere / lærere: 1925-1957 Undervisningen blev varetaget af småbørnslærerinder og vikarer, bl.a. Margrethe Bjerrehus Pedersen, Anna Mikkelsen, Frk. Larsen og Frk. Hansen 1957-1970 Inge Marie Steensen

Ljørring Ny Skole i baggrunden

48

Den nye skole kom til at ligge tæt på den gamle skole. Den blev færdigbygget i 1925 og funge­rerde som skole indtil 1969, hvor den blev nedlagt og ele­ verne flyttet til Aulum Byskole.


Lundby Skole

Lundbyvej 12, Aulum

Lundby Skole, 1922. I haven foran skolen er det skolens første lærer K. J. Yde med Hustruen Anne Katrine og deres børn Kaj og Lilly

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Bygget i 1922 og fungerede som skole indtil sammenlægningen i 1961.

1922-1937 Karl Jensen Yde 1937-1940 Vakancelærere 1940-1943 Anna Mikkelsen 1943-1947 Agnethe Larsen 1948-1961 Kirstine Østergård Nielsen

Lundby Skole, 1948

skoler

49


Skjærk Skole

lum

Sønder Skjerkvej 14, Au

lokalhistorie

Skoleledere / lærere: 1917-1951 1951-1958 1958-1961

Jens Laurits Lausen Niels Underberg Åse Børsen

Skjærk Skole, 1953 Bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961 hvor eleverne blev flyttet til Aulum Byskole. Den første lærer var Jens Laurits Lausen, som var lærer i 33 år indtil 1951. Skolen blev bygget på en meget central plads i Skjærk på N. Melgaards mark i det nyoprettede skoledistrikt. Skolerne i Aulum var ved at være overfyldte, og en del af børnene fra den nordøstlige del af Skjærk og

Skærbæk gik til Nygaard Skole i Ørre. Dem ville man gerne have »hjem« til undervisning i sognet. Det var en stor opgave for det nye lærerpar. De flyttede til Skjærk den 6. november og skolen blev ind­ viet d. 7. november. Den nyoprettede skolekreds var sammensat, så der kom elever fra de overfyldte skoler i Aulum, Varhede, Ljørring samt de elever, der havde gået i Nygaard skole.

Varhede Gamle Skole Varhedevej 9, Aulum

På billedet er det lærer Bertel Andersen og hans kone Madsine og mellem dem børnene Jens Peder, Søren og Sidsel. Yderst til venstre er det formodentlig lærer Mikkel Larsen, 1909 Fungerede som skole indtil 1937, hvor den nye skole på Gammel Skolevej blev bygget. Til skolen hørte ca. 28 tdr. land sandet jord, hvoraf en del lå hen som hede, men nok til at der kunne holdes 4 køer og et par heste. Skolen blev som de fleste opvarmet med en kakkelovn i et hjørne, som regel fyret med tørv.

50

Varhede Gamle Skole, 1955

Skoleledere / lærere: 1875-1881 1881-1891 1891-1908 1908-1935 1935-1949

Anders Jensen Præstholm Bertel Andersen Mikkel Andersen Simon Amnitsbøl


Varhede Ny Skole

lum

Gammel Skolevej 4, Au

lokalhistorie

Varhede Ny Skole, 1950 Skolen stod færdig i 1931. Det var samme arkitekt som havde tegnet lægeboligen Søndergade 10, Aulum og dyrlægeboligen Jernbanegade 11, Aulum. Årsagen til at man byggede en ny skole var uenighed om den nuværendes skoles beliggenhed. Ejerne af Lergrav og Grønkjær havde åbenbart stor indflydelse på beslutningen om beliggenheden. Skolen skulle placeres midt imellem disse to gårde. Til skolen hørte et stykke jord, her kunne der dyrkes grøntsager, så de var selvforsynende. I sidebygningen var der toilet til eleverne foruden en hønsegård og svinesti.

Varhede Ny Skole, 1962 I havesiden blev der anlagt en frugthave hvor ele­ verne fik lov til at plukke af frugterne.

Skoleledere / lærere: 1935-1949 1949-1954 1954-1957 1957-1961

Simon Amnitsbøl Flyttede med fra den gamle skole. Jens Ettrup Nørgård 5 vikarer J. E. Ulnitz

Yllebjerg Skole

Hodsagervej 52, Aulum

Vinterskole fra 1880 til 1892 i lejede lokaler. Skolebygning fra 1892 til 1958. Skoleledere / lærere: 1885-1901 Jens Poulsen 1902-1906 Carl Sørensen 1907-1909 Jens Kr. Pedersen 1909-1919 Chr. S. Vestergaard Mikkelsen Flyttet til Ljørring skole og bliver den første lærer der. 1920-1923 Anders Peter Olesen 1924-1936 Kristen Kristensen 1936-1947 Hans Albert Nielsen 1948-1949 Georg Bech Poulsen 1949-1952 Aninus Pedersen 1952-1954 Vakance 1954-1956 Poul Kragelund 1956-1958 Vakance, hvorefter skolen nedlægges og eleverne flyttes til Hodsager skole.

Yllebjerg Skole,1991

skoler

51


lokalhistorie

Mejerierne i lokalområdet Det ældste andelsmejeri i vores område er Ljørring Mejeri, hvis historie går tilbage til 1888. Et par år efter, i 1890, blev der oprettet et gårdmejeri ved Aamosegård i Hods­ ager, hvor flere af de omkringliggende gårde fik deres mælk behandlet. På Lergrav har der også været et gårdmejeri. Det er en periode, hvor det går stærkt, for i 1908 bliver både Sinding, Over Feldborg og Hodsager Andelsmejerier oprettet. Der findes utroligt meget materiale om andelsbevægel­sen og mejerihistorien i Danmark. Anderledes forholder det sig med de lokale mejerier. Nogle af dem har fået deres historie nedskrevet, andre er det svært at finde noget om. Hvis du har andre oplysninger eller billeder fra et af meje­ rierne, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med i bogen til næste år. Du kan henvende dig på e-mail til lokalhandbogen@gmail.com

52


Aulum Mejeri

Jyllandsgade, Aulum

lokalhistorie

Aulum mejeri blev bygget i 1928 og lukkede i 1985. Bygningerne blev revet ned i 2014.

Aulum Andelsmejeri blev oprettet 1928, og fungerede i 57 år, til det lukkede som det sidste mejeri i kommunen, i 1985. Da det blev besluttet, at mejeriet skulle stoppe, blev der nedsat et udvalg bestående af Kaj Lauersen, Knud Kjærgård, Johannes Melgård og mejeribestyrer Verner Rasmussen. De skulle prøve, om det var muligt at sælge mejeriet. Det lykkedes, og i 1986 blev bygningerne solgt til tømmerhandler Børge Peder­ sen, som begyndte at producere minkbure. Efter flere års forfald blev de gamle bygninger revet ned i 2014. Skrevet af Christian Østergård: »Min far var kasserer for mejeriet i Aulum i 25 år. Han solgte grunden til mejeriet, da det blev bygget i oktober 1928. Den blev skilt ud fra Ljørring Mejeri, men det var ikke alle landmænd, der flyttede med til Aulum. Man var vist bange for at skade handelen i Ljørring. Vejene var også et stort problem dengang. Le­verandørerne skulle selv holde vejene, som især om vinteren og efteråret var fulde af huller. Mælkekuskene syntes, at min far sparede for meget. De mente, at han selv skulle prøve at køre for den ringe betaling, de fik. Jeg var med til at ansætte Verner Rasmussen som bestyrer på mejeriet i 1964. Thomas Andersen var formand. Efter vi havde kørt rundt i to dage for at se på ansøgerne, var vi ikke i tvivl. Verner Rasmussen skulle være den nye bestyrer. Han var meget dygtig og forblev på posten i 21 år, indtil mejeriet blev nedlagt i 1985.« I 1967 fik Aulum Mejeri tankbiler, og dermed mis­ tede de mange landmænd, der kørte mælketure, en indtægtskilde. Det var ikke noget, de blev rige af, men den ekstra indtægt var nogle steder med til at familien kunne leve af det lille landbrug. Det var ganske almindelige landmænd, som regel husmænd på egnen, som mod betaling brugte deres egen traktor og vogn til at køre rundt og hente mælken. Dengang

Smørmester Knud Pedersen ved den nye smørpakkemaskine.

kunne alle få hentet mælk, uanset om man havde to eller 30 køer. Et par af mælkekuskene kørte med hestevogn, og hestene kendte ruten så godt, at de selv kunne finde rundt. Knud Pedersen og Verner Rasmussen

Smørmester Knud Pedersen og mejeribestyrer Ver­ ner Rasmussen var dygtige i deres fag. Det resul­ terede i, at de i 1981 fik guldmedalje og ærespræmie i gruppen »saltet bøttesmør«, og mejeriet blev vinder af gruppen med Danmarks bedste smør. At de var dygtige, vidner en række medaljer om. Både i 1979 og 1980 fik de guldmedaljer og ærespræmie. Mejeribestyrere gennem tiden: Halfred Madsen og Verner Rasmussen.

Produktion: Mejeriet havde en stor produktion af smør og fik flere guld- og æresmedaljer.

Kartoffelkogeri: Den første kartoffelkoger »tønde« var placeret på muren op ad hestestalden inde i selve mejerigården. (Se luftfoto) Senere blev der lavet et nyt kogeri med to tønder og hydraulisk hejs, så de på en nem måde kunne tømmes. Da mejeriet i 1967 fik tankbiler, blev kartoffelkogeriet skrottet, og på pladsen blev der bygget et nyt garageanlæg til tankbilerne.

mejerier

53


Hodsager Mejeri

Hovedgaden, Hodsager

lokalhistorie Hodsager Mejeri kort efter oprettelsen i 1910.

Hodsager Mejeri blev oprettet i 1910 og nedlagt i 1970. De landmænd, der havde leveret mælk dertil, havde nu valget mellem at levere til Aulum eller Arinco i Videbæk. Mejeriets første bestyrer var Marius Madsen. Han var født i 1885, og fik sin første uddannelse på V. Aaby i 1896 og senere på Grøndal. Så kom han på Ladelund Mejeriskole og derefter på Tranekjær – så igen til Grøndal, derefter Aunø, til fællesmejeriet Aamosegaard uden for Hodsager og så lige et smut forbi Vejrum, inden han blev vikar på Hodsager Mejeri. Fra oktober 1908 var han mejeribestyrer. Vi ved ikke hvornår Marius Madsen stopper som mejeribestyrer, men i 1954 søger man en ny mejeribestyrer. Stillingen går til Jakobsen. Ham har vi ingen oplysninger på, kun at han efter 4 år bliver afløst af Jens Martin Jensen, som blev mejeribestyrer i 1959 frem til 1970, hvor mejeriet nedlægges. Jens Martin Jensen ved smørkærnen

Jens Martin Jensen kom i lære på Skelhøje Andelsmejeri i 1936 og var der i 2 år, derefter 1½ år på Munklinde Mejeri, hvorefter han det sidste halve år af sin læretid fra november 1939 til maj 1940 var på Grindsted Andelsmejeri. Da Jens Martin var udlært, kom han til Godthaab Andelsmejeri i Ikast fra 1. maj 1940 til 1. september 1943, dog afbrudt af mili­

54

Hodsager Mejeri, 1956. Dampen stiger op fra kartoffelkogeriet .

Mejeribestyrere gennem tiden: Marius Madsen, Jacobsen og Jens Martin Jensen.

Produktion: Produktion af smør. Det første år blev der produceret 31,86 ton smør. Ved begyndelsen var der 84 leverandører med 470 køer. Det første år blev der leveret 798.000 kg mælk til Hodsager Mejeri.

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med tørv og senere petroleum og dieselolie.

Kartoffelkogeri: I 1956 havde mejeriet 2 tønder med hydraulisk hejs til at koge kartofler i.

tærtjeneste fra 1. oktober 1940 til 1. juli 1941. Efter Godt­haab kom Jens Martin til Give Andelsmejeri som første meje­rist. Her var han fra maj 1944 til juli 1952. Herefter blev han ansat som driftsleder på Ølstrup Andelsmejeri, indtil han i 1959 overtog jobbet som mejeribestyrer på Hodsager Andelsmejeri. Efter mejeridriften ophørte i 1970 husede bygningen bl.a. Hodsager Sparekasse og en frisør. Bygningen blev revet ned i 1972.

Tankbilen ved Hodsager Mejeri


Over Feldborg Mejeri Bredgade, Over Feldborg

lokalhistorie

Over Feldborg Mejeri, 1955.

Over Feldborg Mejeri kort efter oprettelsen i 1908.

Da Aamosegaard Mejeri blev nedlagt, dannedes Over Feldborg, Hodsager og Simmelkær Mejerier. Over Feldborg Andelsmejeri blev oprettet i 1908 og nedlagt i 1967, hvor den blev sammenlagt med »Kilden« i Karup. Bygningen bruges i dag til beboelse. Niels Chr. Nielsen med familie

derefter Borup. I 1903-1904 var Niels Chr. på Ladelund Mejeriskole og derefter Ranum og Hjerm Mejerier. Han var vikar i Ringkøbing Amts mejerikreds. 1. oktober 1908 blev Niels Chr. mejeribestyrer på Over Feldborg Mejeri. Ved siden af sit job som mejeribestyrer var han også revisor for sygekassen og bestyrelsesmedlem af foredragsforeningen.

Mejeribestyrere gennem tiden: Niels Chr. Nielsen.

Produktion: Produktion af smør. Det første år blev der produceret 33,47 ton smør. Ved begyndelsen var der 108 leverandører med 425 køer, som leverede 813.000 kg mælk

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med tørv, senere med petroleum og dieselolie.

Kartoffelkogeri: Den første mejeribestyrer var Niels Chr. Nielsen, født i 1879. Han begyndte sin mejerigerning på Kronjyden i 1899, senere kom han på Aalykkegades Mejeri og

Her kunne landmændene få kogt deres foderkartofler.

rieelrser Mpeljev o 55


Haderup Mejeri Åbakkevej, Haderup

lokalhistorie

Torvet i Haderup for 75 år siden Chauffør Aage Vittrup sammen med mejeribestyrer Johannes Jørgensen.

Haderup Mejeri blev bygget i 1929 og nedlagt i 1968, 39 år efter start. Ved nedlæggelsen overtog mejeribestyrer Johannes Jørgensen mejeribygningen, som blev til privat bolig. Den sydlige ende blev omdannet til lejlighed. Skorstenen blev væltet i 1960. Haven foran mejeriet blev drevet af købmanden. Det er her den nuværende købmandsforretning ligger.

Mælkekusk Knud Laursen på vej gennem byen. På mælkevognen sidder mejeribestyrer Jørgensens søn Erik – bagved ses kroen.

Mejeribestyrere gennem tiden: Jens Chr. Østergaard var mejeribestyrer i 1929-1936. Johannes Jørgensen var mejeribestyrer i 1936-1968.

Produktion: I 1930 blev der indvejet 1,31 mio. liter sødmælk. Smørproduktionen var på 53.516 kg.

Kartoffelkogeri: Mejeriet havde to tønder til at koge kartofler i. Landmændene kunne komme med deres foderkartofler og mod betaling få dem kogt.

Den først bestyrelse for Haderup Andelsmejeri, hvor Niels Peter Søndergaard (nr. 3) var formand og Jens Chr. Østergaard var mejeribestyrer. Bestyrelsen bestod desuden af Martin Poulsen (nr. 1), Løvig, Jens Nielsen (nr. 2), Haderis, Jens Chr. Jensen (nr. 4) , Nygaard, J. P. Christensen (nr. 5), Haderuplund, Niels Nygaard (nr. 6) , Staulund og N. C. Barslund (nr. 8), Hagebrogård. Mand nr. 7 og 9 på billedet er ukendte. Luftfoto fra 1959.

56


Fårbæk Mejeri Karupvej, Fårbæk

lokalhistorie

Fårbæk Mejeri, Karupvej 42 i begyndelsen af 1900-tallet.

Faarbæk Andelsmejeri blev oprettet i 1893 på Karupvej 61 i Karup og fortsatte på den adresse indtil det nye mejeri blev bygget i 1935, blot 200 meter fra det gamle, på Karupvej 55. Det gamle mejeri er i dag tømrerværksted, det »nye« er i dag en del af flaskecentralen. Fårbæk Andels­mejeri ophørte i 1967, hvor det blev sammenlagt med Mejeriselskabet »Kilden« i Karup sammen med mejerierne i Simmelkjær og Feldborg. Mejeriet i Karup havde produktionen af konsummælk, og mejeriet i Simmelkjær fortsatte med smørproduktionen. Karup og Simmelkjær kom senere med i Mejerisel­skabet MD Food. Den første kendte mejeribestyrer på Fårbæk Mejeri er J. J. Vittrup, født 13. juni 1881. Han var uddannet under Dansk Mejeriforening på Trevad, Kildedyb og Brørup, og igen Trevad. Var på Ladelund i 1903-1904, derefter på Høgsholt. Blev bestyrer på Karise Ostemejeri og senere ostemester på Eskildstrup Fælles-

Fårbæk Mejeri, Karupvej 42, som det ser ud i dag.

mejeri. Den 1. maj 1906 blev J. J. Vittrup ansat som bestyrer på Fårbæk Andelsmejeri. Ved siden af bestyrerjobbet var han med i bestyrelsen for Viborg Amts Mejeristforening. Ligeledes var han kasserer og forretningsfører for den lokale brugsforening.

Mejeribestyrere gennem tiden: J. J. Vittrup.

Produktion: Ved begyndelsen var der 180 leverandører med 800 køer. De leverede i 1909-1910 1.670.000 kg mælk, og af det blev der procuceret 64,88 ton smør.

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med tørv, senere med petroleum og dieselolie.

rieelrser Mpeljev o 57


Ljørring Mejeri Ljørringvej, Ljørring

lokalhistorie Ljørring Mejeri inden ombygningen i 1938.

Ljørring Andelsmejeri blev oprettet i 1888, og udvidet samt moderniseret i 1938. Mejeriet ophørte i 1974, hvor de to tankbiler og deres chauffører blev overført til Aulum Mejeri. Den først kendte mejeribestyrer var V. Villadsen. Han var født i 1875 og begyndte sin uddannelse i 1893 på Thaliasminde Fællesmejeri. Senere kom han til Doverodde og Vestervig, så på Ladelund Mejeriskole, derefter Jølby. I 1901 blev han mejeribestyrer på Nøvling Mejeri og fra maj 1909 bestyrer på Ljørring Andelsmejeri. Senere overtog Hjort jobbet som mejeribestyrer. Mejeribygningerne står stadig og bruges til forskellige formål. Skrevet af Aksel Sørensen: »Jeg var i det udvalg, der (dengang) skulle prøve at lægge de tre mejerier Ljørring, Aulum og Hodsager sammen. I Hodsager var Anders Sørensen formand. Der var de meget stemt for sammenlægningen. Det betød ikke noget for dem, hvor mejeriet kom til at ligge. Kampen stod mellem Ljørring og Aulum om, hvem der skulle føre mejeriet videre. Fra mejerikontoret kom en repræsentant, der foreslog at foretage et syn for at finde det bedst egnede. Aulum Mejeri lå inde midt i byen uden mulighed for udvidelse, så Ljørring var at foretrække. Ljørring havde tillige en meget god ost og et veludbygget ostelager, så fra mejerikontoret var der ingen tvivl om, at Ljørring skulle fortsætte. Men det ville Aulum ikke være med til. Formand Thomas Andersen var ikke nem, når han havde fået en idé, skulle det helst være sådan. Det var det samme, da mælkeudsalgene skulle slås sammen. Der kørte to mælkevogne rundt i Aulum by, og det var en for meget. Den ene blev kørt af Vagn Christensen og den anden af Egon Andersen. Det blev Egon der skulle fortsætte mælketuren. Mejeriet i Ljørring havde ingen gæld. Da man købte tankvogne, lånte man pengene til det. Formanden

58

Ljørring Mejeri, 1959.

Mejeribestyrere gennem tiden: V. Villadsen og Hjort.

Produktion: Stor osteproduktion. Bag ved mejeriet blev der bygget et stort ostelager. Ved begyndelsen var der 320 leverandører med 2.000 køer. I 1896-1897 blev der leveret 1.700.000 kg mælk og produceret 60,8 ton smør. 20 år senere i 1916-1917 blev der leveret 4.460.000 kg mælk og produceret 173,73 ton smør.

Kartoffelkogeri: Først ved gavlen mod nord senere flyttet om bagved.

for mejeriet var i banken for at tale med Halkjær om lånet, men Halkjær forlangte, at mejeriets bestyrelse skulle kautionere sammen med 10/12 af leverandø­ rerne. Det ville man ikke være med til og gik derfor til et andet pengeinstitut. Det endte med, at Ljørring Mejeri fik pengene til tankvognene.«

Lur-mærket smørdrittel


Sinding Mejeri

ding

Sinding Hovedgade, Sin

lokalhistorie

Sinding Mejeri kort efter oprettelsen i 1908.

Sinding Mejeri blev oprettet den 10. august 1908. Før den tid leverede andelshaverne til mejerierne i Nøvling og Ljørring. Mejeriet blev nedlagt i 1970. Mejeriets første bestyrer, N. M. Kobberø, var født i 1885. Han var kun 16 år, da han i 1901 begyndte sin uddannelse på Rosvang Mejeri og kom derefter til Hundborg Mejeri. I 1903 blev han bestyrer på Rosvang Mejeri. Han må have været meget dygtig, for han var på det tidspunkt ikke uddannet mejerist, det blev han først i 1906-1907, hvor han kom på Ladelund Mejeriskole. Lige efter skolen blev han ansat som førstemejerist på Snedsted Mejeri, og fra august 1908 var han bestyrer på Sinding Mejeri. Der er ingen tvivl om, at han var en dygtig og driftig mand. Ved siden af mejeribestyrerjobbet var han kommunal revisor, revisor i Ørre Sinding afholdsforening, revisor for Sinding Husmandsforening, i bestyrelsen for foredragsforeningen, sygekassen og Sinding Kommunes hjælpekasse. N. M. Kobberø blev i 1917 valgt ind i bestyrelsen for »Sønderjysk Forening for Herning og Omegn«, og så kunne han også lige klare at være tillidsmand i mejeriernes og landbrugets ulykkesforsikring.

Sinding Mejeri, 1948.

Mejeribestyrere gennem tiden: Niels M. Kobberø.

Produktion: Smør og ost. Ved begyndelsen var der 121 leverandører med 650 køer. De leverede i 1908-1909 920.000 kg mælk, og af det blev der produceret 35,05 ton smør.

Opvarmning: Opvarmning af vandet skete med kul og fyrrekvas, senere petroleum og dieselolie.

Niels og Maren Kobberø med børnene Gudmund og Signe

rieelrser Mpeljev o 59


Ørre Mejeri

Ørre Byvej, Ørre

lokalhistorie Ørre Mejeri med beboelse i den sydlige del og mejeri i den nordlige.

Mejeribestyrere gennem tiden: Magnus Kjær.

Produktion: Smør. Ved begyndelsen var der 77 leverandører, som leverede 1.150.000 kg mælk. Til slut var der 36 leverandører, der leverede i alt 1.450.000 kg mælk.

Kartoffelkogeri: Ved skorstenen.

Ørre Mejeri blev oprettet i ef­teråret 1923 og nedlagt i oktober 1968. Den første mejeribestyrer var Magnus Kjær, som var på posten indtil tre år før mejeriet lukkede i 1968. De sidste tre år var Børge Sejten daglig leder. Der var beboelse i den sydlige del af bygningerne og mejeri i den nordlige. Da mejeriet blev nedlagt i 1968, var der kun 36 leverandører tilbage af de 77 ved starten i 1923. Kort før lukningen lykkedes det at sælge bygningerne til murermester Åge Knudsen fra Tjørring. Åge bød 25.000 kr. kontant over mejeriets gæld. Han ville lave bygningerne i stand, så der kunne blive to lejligheder. Det fik han aldrig gjort men solgte bygningerne allerede året efter til slagtermester Victor Mad­sen. Slagteren startede en storproduktion af flæske­ svær og fiskefileter og var dermed Ørres ene­ ste industrivirksomhed. Victor startede sin produktion af flæskesvær på Gefionsvej i Herning men efter kun to år flyttede han hele produktionen til det gamle me-

60

Ørre Mejeri, 1958. I baggrunden ved skorstenen ses kartoffelkogeriet.

jeri i Ørre. Efter kort tid var der mere end 10 ansatte. Flæskesvær fra Ørre Mejeri gik under navnet »Stjerne Knas«. Det vides ikke helt præcist, hvornår denne produktion ophørte. I dag er der privat bolig i mejeriet. Der var flere artikler i avi­ sen f.eks. ved opstarten i 1923 og lukningen i 1968.


Aamosegaard Mejeri Ommosevej, Aulum

lokalhistorie

Fra venstre ses mejerist Lars Christian Jensen, Marie Jensen med datteren Anna, søster Kirsten og en mejeristelev.

Aamosegaard Mejeri (Ommosegård Mejeri) blev oprettet i 1888 og nedlagt i 1908. Der er en del navneforvirring omkring mejeriet, nogle steder står der Aamosegaard Mejeri andre steder står der Ommosegaard Mejeri. Om forvirringen opstår ved, at vejen hedder Ommosegård og gården, hvor mejeriet lå, hedder Aamosegaard vides ikke, men det kunne da være en slags forklaring. Det er i hvert fald samme sted og samme mejeri, der er omtalt forskellige steder med forskellige navne. Mads Mølgård, født 1846, var foregangsmand ved bygningen af Aamosegaard Mejeri. Mejeribestyrer Lars Kristian Jensen, født 24. maj 1866, begyndte mejerigerningen i 1888 på Brande­ skov. Han Rejste derefter til Rusland og var der i to år som mejerist. Lars kom på Vejstrup Højskole i 1891 og Dalum Malkeriskole i 1892 og var en kort tid på Skrøbelev. Kom så til Aamosegaard først som mejerist og dernæst i 1893 som bestyrer. Efter Aamosegaards nedlæggelse i 1908 flyttede Lars med leverandørerne til Simmelkjær og blev bestyrer af det nyoprettede mejeri. Ved siden af bestyrerjobbet var han regnskabsfører for foderstofforeningen og for Spare og Lånekassen. Formand for Kirkelig Samfund. Medlem af menighedsrådet ved Simmelkjær Kirke, hvor han også var kirkeværge og kasserer. Da man manglede en formand for hjælpekassen, påtog han sig også det. Niels Mølgaard skriver om sin barndom og sin far Mads Mølgaard: »Mads Mølgaard kom som 41-årig i 1887 til Over Yllebjerg. I de mange små landbohjem håndskummede man mælken, som stod i store flade fade. Mads fik

Mejeribestyrere gennem tiden: Lars Kristian Jensen

dog hurtigt anskaffet sig en håndcentrifuge, så de på en nemmere måde kunne skille mælken og fløden. Han mente også, at det ville være en god idé at gå sammen om det, og at man skulle bygge et fællesmejeri. Dermed var grunden lagt til Aamosegaard Mejeri, som blev bygget i 1888. Det var dog ikke uden pro­blemer, for man kunne ikke enes om mælkeruterne. Der var langt fra Yllebjerg til Aamosegaard Mejeri, så landmændene derfra kom ikke med, og mejeriet blev derfor ikke det store fællesmejeri, Mads Mølgaard gerne havde set. Allerede i 1898 blev Skave Andelsmejeri bygget, og da Over Feldborg og Simmelkjær Mejerier blev bygget i 1908, var det enden på Aamosegaard Mejeri.«

Mads Mølgaard døde efter et langt og indholdsrigt liv som 98-årig.

Mejerier

61


Andelsbevægelsen i Danmark lokalhistorie

I 1866 stiftede pastor Hans Christian Sonne brugsforeningen Thisted Kjøbstads Arbeiderforening i Thisted. Det blev startskuddet til hele andelsbe­ vægelsen i Danmark. Efter brugsforeningerne fulgte andelsmejerierne. Det første andelsmejeri, Hjedding Andelsmejeri, blev oprettet i 1882. Andelsmejeriformen spredte sig derefter hurtigt ud over landet med over 700 andels­mejerier i 1882, hvor det egentlige gennembrud kom. Derefter aftog væksten. Succesen med andelsmejerierne var så stor, at det inspirerede til lignende driftsformer i andre dele af landbruget, og flere andelsvirksomheder kom til. Mejeribruget kunne i begyndelsen findes i flere former fra gårdmejerier, som kun behandlede deres egen mælk, til fællesmejerier, hvor flere gårde leve­ rede mælk til samme gårdmejeri. Enkelte steder var der lukkede interessentselskaber, hvor de største

Mælkestue på en jydsk bondegård omkring år 1860.

62

mælkeproducenter slog sig sammen og ansatte en mejerist. En samling af produktionen fra mange små enheder blev mere og mere almindelig, og fællesmejerierne fik en opblomstring i tiden lige før andels­ tanken slog igennem. Med andelsmejeriernes fremtog blev stort set alle fællesmejerier omdannet til andelsmejerier. Succesen var så stor, at der i 1894 var 907 andelsmejerier. I 1909 var det steget til 1163. I alt har der været omkring 1400 andelsmejerier i Danmark.


Mejeribrugets udvikling

De første gårdmejerier benyttede sig af bøttemejerisystemet. Bøttemejerisystemet kom til Danmark omkring 1830 efter holstensk forbillede, men lignede andre mejerilandes arbejdsmåde, med opsining af den nymalkede mælk i tyndere og tykkere mælkelag alt efter de krav, der stilledes til smør og ost. I 1861 havde Det kongelige danske Landhushold­ ningsselskab ansat Thomas Ridse Segelcke som konsulent for mejeribrug. Han var varm fortaler for, at man skulle bruge mere pålidelige metoder, når man skulle behandle mælken, end man hidtil havde gjort. Han ville, at man skulle nedskrive hele processen i behandlingen af mælken. Hvis noget gik galt, kunne man gå tilbage og se, hvad man havde gjort anderledes i forhold til sidste gang.

for en meget god smørkvalitet. De danske mejerier kunne pludselig levere »græssmør« hele året rundt, og lige så meget betød det, at de kunne levere lige store mængder smør fra uge til uge, sommer som vinter, alt sammen på grund af roerne. Man var nu uafhængig af de skiftende årstider. Den bedre kvalitet og større produktion gjorde det også nemmere at afsætte produkterne.

lokalhistorie

Dansk landbrug havde i midten af 1800-tallet mest køer for at få kød og lidt mælk, som man kunne lave lidt smør og ost af. Man kendte ikke noget til bakterier, og at det var dem, der var skyld i, at mælken og fløden blev sur. Dårlig mælk, ost og smør skyldtes næsten altid dårlig hygiejne.

Mange mejerier have et mælkeudsalg, hvor områdets beboere kunne købe mælk samt smør og ost, hvis de lavede det. Det var også muligt, mod betaling, at få sig et varmt bad. Rindende vand og især varmt vand var bestemt ikke nogen selvfølge rundtom i hjemmene. Det var ikke noget, man gjorde hver dag – måske hver 14. dag, det måtte være nok.

Mælkejunger hængt til tørre

Enkelte gårdmejerier havde dog, allerede inden Thomas Ridse Segelcke blev ansat, fundet ud af, at det var nemmere at opbevare mælken, hvis der var meget lys og luft til stede i det rum, man brugte til opbevaring og tilberedning af mælken. De fandt også ud af, at hvis man var meget grundig med at få spandene tømt ordentligt og grundigt skyllet, gerne med vand tilsat kalk, var det nemmere at få mælken og fløden til at holde sig. Allerbedst var det, hvis man puttede alle spandene i gruekedlen og kogte dem. At det var i den proces, man fik alle bakterier slået ihjel, var man ikke klar over. Man havde også fundet ud af, at med en temperatur på omkring 12-15 grader gik det meget nemmere, når man skulle skumme fløden af mælken. Mælken havde den rette »flydenhed«, sagde man. Efterhånden var man blevet god til at lave smør af fin kvalitet om sommeren, hvorimod det om vinteren var en udfordring, da foderet da var af meget svingende kvalitet. Først da roerne kom til Danmark, og man fandt ud af at dyrke dem, kunne man få en lige så fin mælkekvalitet om vinteren som om sommeren. Der er ingen tvivl om, at roerne har en stor del af æren for, at Danmark blev verdenskendt som mejeriland og

Mejerier

63


Mælkekuskens arbejde lokalhistorie

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900tallet var vejene meget anderledes, end de er i dag. Ofte var det bare hjulspor og meget hullede veje. Især om vinteren kunne det være et meget koldt arbej­ de at være mælkekusk. Det kunne også være surt tjente penge, da det var kuskens ansvar, at mælken kom frem til mejeriet. Mælkekusken var erstatnings­ pligtig over for mejeriet og landmanden, hvis en af mælkejungerne faldt af vognen, og mælken løb ud. De fleste kuske havde 8-10 gårde, hvor de hen­ tede mælken. Der kunne være op til 1 km imellem gårdene, så når kusken var hjemme igen, havde han og hestene ofte tilbagelagt 15-20 kilometer. En mælkekusk havde ofte lange arbejdsdage, for når han var færdig med mælketuren, skulle han også klare arbejdet på sin egen gård. I mange sogne havde mælkekusken kun fri 4-5 dage om året. Mælken blev også hentet om søndagen, hvilket nogle havde svært ved af forliges med, og det gav anledning til mange og store diskussioner. I de sogne hvor man i begyndelsen ikke hentede om søndagen, gik man dog senere over til at gøre det. For det var næsten umuligt at opbevare mælken fra lørdagens aftenmalkning til mandag morgen, uden den blev sur.

morgenmalkningen, så mælken kunne komme med sammen med mælken fra den foregående aften. Mælken blev hældt på 40-liters mælkejunger, afkølet og var så klar til afhentning. For at mejeriet kunne komme i gang fra morgenen af, skulle de første mælkekuske være på mejeriet klokken syv. Ville man være mælkekusk, var man nødt til at stå tidligt op, for mange gange skulle der røgtes derhjemme, inden man kørte afsted. Mejeristen skulle også tidlig op, for når mælken kom ind på mejeriet, skulle alt være klar. Der skulle fyres op i kedlen, så der var varmt vand, som mejeriet var storforbruger af. De fleste mejerier havde i begyndelsen brænde- og tørvekedler og fik først senere oliefyr. Det var et stort arbejde at fyre op, og der blev brugt tusindvis af tørv på mejerierne. Når mælkekuskene kom ind med mælken, blev den læsset af ved perronen. De fyldte spande rummede ca. 40 liter mælk. Lige inden for aflæsserampen stod en vægt, hvor mælken blev vejet, så man præcist vidste, hvor meget den enkelte landmand havde ind­ leveret. Der blev også taget prøve af mælken, så man kunne bestemme fedtindholdet og mælkekvaliteten. Når kusken havde tømt vognen for mælkejunger, fik han et returlæs med tilbage til de enkelte landmænd. Det var syrnet mælk, som blev brugt til grise og småkalve. Var der bestilt kærnemælk, havde han også det med i »kærnemælksspanden«.

Inden mælkekusken kunne hente mælken hos de enkelte landmænd, skulle de være færdige med

Mælkekusk Jens Madsen ved en gård i Varhede, sandsynligvis Enghøj Nørskovvej 12, Aulum.

64


lokalhistorie

Kartoffelkoger ved Aulum Mejeri i 1940’erne.

Kartoffelkoger ved Aulum Mejeri i 1950’erne

Kartoffelkogeri Mange mejerier havde et kartoffelkogeri – her kunne omegnens landmænd koge deres foderkartofler, som blev brugt til opfedning af grise og kreaturer. Der kunne typisk være 10-12 tønder kartofler i de runde beholdere, som næsten altid var hængt op ad muren tæt på fyrrummet. Landmanden læssede kartof­ lerne ind i tønden, og efter en times tid var de kogte. Tønden kunne rulles lidt rundt, så åbningen vendte nedad, og kartoflerne rullede ned i vognen. I midten

Gummivogn og grå Ferguson-traktor

af 1900-tallet blev mange af de gamle kartoffelkogere udskiftet med nye og mere tidssvarende beholdere, som ved hjælp af hydraulik kunne hejses op, når de skulle tømmes. Kogetiden blev også sat ned til det halve, da man mange steder begyndte at bruge damp i stedet for kogende vand. Landmanden kom ikke længere med hestevogn – den grå Ferguson havde holdt sit indtog i dansk landbrug, og den stive vogn var udskiftet med en »gummivogn«.

Mejerier

65


lokalhistorie Echardts malkemaskine. Echardt så malke­ maskinen på verdens­udstillingen i London i 1861 og bestilte en maskine. Den blev senere kopieret, så der var to kopier på Landmandsforsamlingen i Odense i 1863.

Malkemaskinen afløste malkning med hånd.

Malkemaskiner Den første malkemaskine i Danmark blev demonstreret i 1862. I 1936 var det kun ca. 1,8 % af de danske gårde, der havde en. Der har været tusindvis af malkepiger og -drenge på de danske gårde. Anden Verdenskrig bremsede produktionen af malkemaskiner, og i 1946 var det fortsat kun 6,5 % af de danske kvægbesætninger, der havde en. Efter krigen gik det hurtigt, og i 1959 var tallet steget til 70,4 %.

Jens Nielsens malkemaskine, som ses på tegningen til venstre, var et blandt mange forsøg på at konstruere en malkemaskine. Maskinen er bygget, så den efterligner håndmalkning, men blev ikke den store succes.

Moderne malkeanlæg.

66

Robotmalkning.


Aulum Y’s Men’s Club Scan og mød os på facebook

Klubben bygger på et kristent grundlag. I fællesskab støtter vi nationale og internationale projekter. Aulum Y’s Men’s Club blev oprettet i 1977 og optaget i den internationale Y’s Men’s bevægelse (chartret) den 20. februar 1977. Det var Hardernes Y’s Men’s Club i Holstebro, der i 1976 tog initiativ til at oprette klubben i Aulum. Siden har Aulum Y’s Men’s Club taget initiativ til at oprette nye klubber i Kibæk i 1979 (Aaskov Y’s Men’s Club) og i Vildbjerg i 1982 (Trehøje Y’s Men’s Club). Klubben afholder normalt klubmøder hver anden onsdag kl. 18-20 i KFUM-huset i Aulum. Af klubbens væsentligste aktiviteter kan nævnes • Lokalhåndbogen for Aulum-Haderup • Genbrugsbutik og loppemarked • Dyrskueaktivitet • Fyrretoppeklipning • Julekalendersalg

www.aulum.ysmen.dk 67


lpe dig med?

hjæ Hvad kan vi

mmen blive budt velko til Aulum, vil du or de hv g, sø Når du flytter be . De tilbyder et en ite m ko st lum. m Au af Velko r, der findes i de mulighede le al om r lle fortæ iteen older for kom kontakte tovh gmail.com 8@ lk7 Du kan også fa se ui lo 26 98 08 60 · f. Tl · lk Fa se Loui

borger info

t e v i l v Le

n e r u t a n tæt på

:

Du er tæt på

og skoler • Børnehaver tsfaciliteter • Idræt og idræ uligheder sm • Gode indkøb tur • Fantastisk na

68


sted at bo Et fantastisk mindst

borger info

e tidslivet og ikk Familielivet, fri . ikt un lt er he foreningslivet er med d 20 forening Her er flere en om du et ns tiviteter. Ua masser af ak get for no r de er år, så er 3, 23 eller 93 lt spevet er noget he dig. Foreningsli steder, ge des ikke man cielt, og der fin folkbe af el td procen hvor så stor en . ng ni re fo i en ningen er med

runde

Gode byggeg

ldHodsager, Fe kring Aulum, om og e i nn e kø rn rs I område mange natu p findes der ru nde ge Ha sig og er borg Storåen slyng Haderis Å og Feldborg byggegrunde. e skovområde or st t de og , et ab nem landsk for døren. ger lige uden ler kirkeliv, Skovdistrikt lig kultur, sport el du er til natur, om et ns ua Så et af det hele. så er der meg

HERNING 15 MIN.

HOLSTEBRO 10 MIN.

rhullet e midt i smø g li r e g g li t e der en ny om rup områd snart kommer og , ig Aulum-Hade n rd de fæ Holstebro er Aulum, som er

og fra området. ellem Herning å komme til og Motorvejen m ggestue. Ogs r det nemt at gø t De rnehaver og vu p. bø ru re de r fle Ha , ha d t er ve ol de j sk rå ve farts re, har to nstitution. Om 3200 indbygge skole og dagi ed g m di de r by bå tte r e ha st sæ ør bo rg st Feldbo r. Om du p, Hodsager og specialbutikke er lige byerne Haderu dagligvare- og de bå by, og naturen ed og m v nd sli la el nd på t ha t tæ e tiv du ak et meget ldborg, er rning Kommun dsager eller Fe t meste, og He Ho de p, til ru e de kl . Ha cy en , du i Aulum sig på cykl at cykle, kan r lyst til at sætte n. Kan du lide endnu flere få så uden for døre e, dr be ne gøre forholde arbejder på at

69


adresse else beskytt

alarmering

Du kan få adressebeskyttelse ved at henvende dig til Borgerservice. Ved at få adressebeskyttelse sikrer du dig mod at:

Alarmering 112

borger info

• få tilsendt reklamemateriale fra virksomheder både med almindelig post eller e-mail • dit navn og adresse gives videre (navne- og adressebeskyttelse) • du optages i lokale vejvisere og telefonbøger • du modtager henvendelser i forbindelse med statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

affald Teknik og Miljø Genbrug og Affald Tlf. 96 28 80 80 Rådhuset, Torvet 7400 Herning Se også genbrugspladser

70

alkohol ongdling stofbeha Center for socialt udsatte Holstebro Tlf. 96 11 40 30 Herningvej 74 7500 Holstebro

Center for rusmidler og forebyggelse Holstebro

Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning

Misbrugscenter Herning Stofbehandling Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning Altid åben

apoteker Aulum Apoteksudsalg Tlf. 97 47 10 44 Skolegade 2 7490 Aulum www.vildbjergapotek.dk

Tlf. 96 11 40 50 Danmarksgade 24 7500 Holstebro

r e g r o b

borger info

Selvom du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, er det stadig tilladt at udlevere dit navn og din adresse til offentlige myndigheder og i særlige tilfælde også til private kreditorer. Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen ét år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end ét år, kan du bede om at få perioden forlænget ved at kontakte Borgerservice.

Meld: Ambulance, brand, politi og oplys: - Hvor er det sket - Hvad er der sket - Hvor mange er kommet til skade - Hvorfra ringes der

Misbrugscenter Herning Alkohol

info


Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste

Fællesbo

Kontaktperson: Ragna Kjær Nielsen Tlf. 97 47 24 83

Kontaktperson: Birthe Knudsen Tlf. 24 93 21 12

biblioteker Aulum Bibliotek Markedspladsen 2 7490 Aulum Tlf. 96 28 88 80 bibaulum@herning.dk www.herningbib.dk Aulum Bibliotek er et såkaldt »åbent bibliotek«, hvor der er åbent med selvbetjening alle ugens dage fra kl. 9-21. Biblioteket er personalebetjent to dage om ugen på flg. tidspunkter: Mandag kl. 11.00-17.00 Onsdag kl. 10.00-16.00

Tlf. 96 26 58 58 Nygade 20 7400 Herning

borger info

Røde Kors Besøgstjeneste

I

ger boligforenbin og selska er

I

besogs r tjeneste

borgerservice Rådhuset Indgang B Torvet 5 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 E-mail: opb@herning.dk

bynet

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-15.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-12.00

Aulum bynet www.aulum.dk Feldborg by og omegn www.feldborgby.dk Haderup by og omegn www.haderupinfo.dk

busplaner

Hodsager by og omegn www.hodsager.dk

Lokale busruter tider og information Kontakt Herning Kommune . Tlf. 96 28 28 28

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup www.lokalhåndbog.dk

På tidspunkter, hvor biblioteket er personalebetjent, ydes desuden hjælp til visse borgerservicefunktioner. Lokalhistorisk Arkiv har åbent mandag kl. 13-17. www.herningbib.dk/  lokalarkiver/  aulum-haderup Se også Lokalarkiver

borgerinfo 71


borger info

forsamlings huse

Retten i Herning

Aulum Fritidscenter

Jens Jensens Anlæg Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

Tlf. 99 68 60 00 Haraldsgade 28 7400 Herning

Tlf. 97 47 37 01 Markedspladsen 10 7490 Aulum

Kirkehusforvalter: Karin Lauritsen Tlf. 29 41 72 87

Retten i Holstebro

Camp Nørager

Tlf. 99 68 54 00 Stationsvej 58 7500 Holstebro

Tlf. 24 24 30 40 Holtevej 18, Kilde 7490 Aulum

Udlejning: Anne Mette B. Jensen Tlf. 61 77 75 62

I

dodsfald Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Præsten kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. De fleste henvender sig dog til en bedemand, som også sørger for alle nødvendige aftaler, med kirke, præst, mv.

elforsyning Norlys Tlf. 70 15 00 60 Tietgensvej 4 8600 Silkeborg

NOE Tlf. 96 11 10 00 Skivevej 120 7500 Holstebro

falck Falck Vagtcentralen Tlf. 70 10 20 30 72

i

dommer r kontore

Feldborg Hallen Tusbækvej 9, Feldborg 7540 Haderup Halinspektør Johnny Larsen Tlf. 21 82 43 72

Kirkehuset

Stationen v/ Mariane Ravnholt Jernbanegade 2 7490 Aulum Tlf. 21 62 84 45 www.aulumstation.dk

Feldborg Sognegård Tlf. 97 45 42 67 Bredgade 78, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kulturog Idrætscenter Tlf. 97 45 48 40 Under Bøgen v/ Kirja Lundager Tlf. 21 77 87 24 Nygade 9 7540 Haderup

Hodsager Multicenter Tlf. 51 22 50 32 Birkkjærvej 4, Hodsager 7490 Aulum

KFUM-huset Skolegade 6 7490 Aulum Udlejning af sal: Gitte Kristiansen Tlf. 40 45 63 65 Udlejning af værelser: Jeppe Veng Tlf. 60 13 43 48

genbrugs butikker Købmandsgårdens Genbrugsbutik Danmarksgade 70 7490 Aulum Genbrugsbutikken drives af Aulum Y’s Men’s Club og Au­lum FDF. Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook. Varer modtages i åbnings­ tiden eller ved henvendelse på tlf. 51 37 67 67 / 51 21 96 21 (Y’s Men’s Club) eller 22 22 53 06 (FDF).


Genbrugsbutikken i Haderup Nygade 3 7540 Haderup Tlf. 42 50 75 40 Genbrugsbutikken drives af Haderup-Feldborg FDF

Kirkens Korshær Genbrug Østergaardsallé 5 7490 Aulum Tlf. 97 17 96 35 Åbningstider: Man.-fre. kl. 13.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-13.00

Røde Kors Genbrug Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 22 86 69 00 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

hjaelpemidler

Genbrugspladsen

Batterier til høreapparater Herning Kommune

Kulvej 9 7490 Aulum Tlf. 96 28 80 80 Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag til fredag 12.00-18.00 Lørdag 8.00-17.00 Søndag lukket

hjemmehjaelp Borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet, kan bevilges hjælp hertil. Hjælpen kan bevilges midlertidigt eller længerevarende. Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for selv at vælge, om hjælpen skal ydes fra den kommunale leverandør i lokalområdet eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

Visitationsenheden Herning Kommune Bethaniagade 3B 7400 Herning Tlf. 96 28 44 60

Du skal selv bestille batterier til høreapparater. De bliver sendt til dig med posten. De leveres af Oticon og bestilles på tlf. 39 17 74 44 eller på www.oticon.dk/bestil-batterier eller mail til batterier@oticon.dk

Hjælpemiddelterapeuterne kan træffes mandag-fredag kl. 8.00-11.00 Tlf. 96 28 43 33 vhs@herning.dk

Hjælpemidler fra Herning Kommune fås hos Hjælpemiddeldepotet Wedellsborgvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 40 86 www.sundhed.herning.dk/ hjaelpemidler

hospitaler Regionshospitalet Herning Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 61 7400 Herning

Regionshospitalet Holstebro Tlf. 78 43 00 00 Lægårdvej 12 7500 Holstebro

borgerinfo 73

borger info

Åbningstider: Lørdag kl. 9.00-13.00 Kontaktperson: Leif Obitsø, tlf. 28 38 23 11

genbrugs plads


jobcentre

lokalnet

politi

Jobcenteret hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere.

www.aulum.dk www.haderup.dk

Brug akut for politi

Jobcenter Herning

laeger rende praktise

borger info

Tlf. 96 28 50 00 Godsbanevej 1B 7400 Herning jobcenter@herning.dk

Jobcenter Holstebro Tlf. 96 11 38 00 Kirkestræde 15 7500 Holstebro jobcenter@holstebro.dk

jordemoder center Herning Jordemodercenter Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 53G 7400 Herning

Lægehuset Tlf. 97 47 22 11 Rugbjergvej 12 7490 Aulum

Lægevagt Tlf. 70 11 31 31

museer Haderup Museum Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

Lokalhistorisk Arkiv for Aulum-Haderup Tlf. 96 28 88 80 Markedspladsen 2 7490 Aulum www.herningbib.dk/  lokalarkiver/  aulum-haderup Åbent mandage kl. 13.00-17.00

74

Nærmeste politistation 114

Midt‑ og Vestjyllands Politi Tlf. 96 14 14 48 eller 114 Stationsvej 74 7500 Holstebro mvjyl@politi.dk

Politistationen i Herning Tlf. 96 14 14 48 eller 114 Haraldsgade 30 7400 Herning

Åbent hele året – nøgle fås ved henvendelse til tlf. 23 45 61 26.

paedagogisiskk psykolog g radgivnin

modrehjaelpen

PPR

I

lokalarkiver

112

Holdepunktet Tlf. 33 45 86 00

O

Rådhuset Herning Tlf. 96 28 63 05 Torvet, 7400 Herning


borger info

radhuset i herning O

Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

posthuse Aulum Postbutik Smedegade 2 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 97 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.00-21.30 Lørdag-søndag kl. 7.00-21.30

Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 97 47 60 20 Åbningstider: Mandag-søndag kl. 8.00-18.30

Feldborg Postbutik Bredgade 60 Feldborg 7540 Haderup Tlf. 97 45 40 06 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.30-17.30

staten

tandpleje

Statsforvaltningen

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos børnetandlægerne. Barnet bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til. Tandplejetilbuddet hos børnetandlægerne er gratis, og du kan selv vælge, hvilken børnetandlæge eller tandklinik dit barn skal gå hos. Tlf. 96 28 71 20

Tlf. 72 56 70 00 Store Torv 10 6200 Aabenraa post@familieretshuset.dk

n

sundhedspleje

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn. Sundhedsplejerskerne kan træffes telefonisk på alle hverdage mellem kl. 08.00-09.00.

ungdomsing vejledn

Tlf. 20 99 16 88

UU-Herningområdet Tlf. 96 28 75 30 Godsbanevej 1a, 1. sal 7400 Herning ungevejledningen.herning.dk

borgerinfo 75


varme g forsynin

aeldre ogppede handica

Aulum Fjernvarme a.m.b.a.

Herning Kommune tilbyder ældre og handicappede borgere en bred vifte af tilbud. Tilbuddene omfatter bl.a. pleje og omsorg på plejehjem og i eget hjem, madservice, forebyggende hjemmebesøg, specialtilbud til demente, tilbud om træning og aktiviteter på kommunens aktivitetscentre, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv.

Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3, 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk

Feldborg Kraftvarme borger info

Tlf. 97 45 42 50 Møllevej 4, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kraftvarmeværk Tlf. 97 45 26 98 Tlf. Vildbjerg - 97 13 15 00 Ørnevej 13 7540 Haderup

Henvendelse til Aktivitet og Pleje Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

Hodsager Varmeværk Energigruppen Jylland Tlf. 97 47 64 99 Hestbjergvej 1 A, Hodsager 7490 Aulum

g

vandforsynin Aulum Vandværk Henvendelse til Aulum Fjernvarme Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3 7490 Aulum

Feldborg Vandværk Tlf. 97 45 48 11 Tusbækvej 8, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Vandværk Henvendelse til Jørgen Handberg Tlf. 97 45 25 42 Skovvænget 11 7540 Haderup 76

e r d l ae


Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og havnebade.

borger info

Du må næsten bade overalt Spring bare i – du må mere, end du tror, lyder det fra friluftsrådet. Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og i havnebade. Du må bade de fleste steder langs den danske kyst hele døgnet. Sådan lyder det fra Friluftsrådet, der her guider dig til mulighederne, så du får mere ud af sommeren. Danmark har 7.300 kilometer kyst, og du må bade næsten overalt, og derfor er der rigtig mange gode oplevelser forude. Men det er der rigtig mange danskere, der ikke ved. Hver tredje ved for eksempel ikke, at man må bade ved en privat strand og gøre ophold der, og to ud af tre tror ikke, at man må være der om natten. - Desværre tror mange, at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Når det gælder badning, er det faktisk nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må, for der er så mange muligheder for en kølig dukkert, siger Jan Ejlsted, direk-

tør i Friluftsrådet, der arbejder for at give danskerne gode muligheder for friluftsoplevelser. Også på privat strand Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse. Du må også tænde bål på ubevoksede strandbredder eller bruge kogeapparat eller grill og nyde solnedgangen – og lidt til. - På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte, men bare ikke slå et telt op eller noget der ligner, siger Jan Ejlsted. Også nøgen Du må også gerne bade nøgen på danske strande. Men vis hensyn til andre strandgæster – du må nemlig ikke opføre dig anstødeligt over for andre. Der findes også strande med særlig plads til naturister. Svøm mellem åkanderne i en skovsø Der er også mange søer i Danmark, hvor vandet er rent, og hvor du gerne

må bade. Søer, der er offentligt ejede, må du bade i hele døgnet. - Her kan du roligt tage en måneskinsdukkert mellem åkanderne i søen. Og det kan jo være en speciel naturople­ velse i sommerens lyse nætter, lyder opfordringen fra Jan Ejlsted. Lokale forbud Der kan være lokale forbud, fred­ ning eller andre begrænsninger, der fremgår af skiltning, og hvis søen er privatejet, må du kun bade, hvis der er flere end én ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen ad veje og stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og du må ikke være der om natten. - Der er steder i Danmark, man ikke må bade, men så er det som regel af hensyn til den badendes sikkerhed. For eksempel kan det være forbudt at bade i havneområder på grund af sejlads og i mosehuller, der kan være »bundløse«, kolde eller fyldt med dynd, siger Jan Ejlsted. Uanset hvor du bader, skal du naturligvis altid huske at tænke på sikkerheden og bruge fornuften.

77


Dagpleje og dagsinstitutioner Pladsanvisningen Tlf. 96 28 28 28 Rådhuset, Torvet, Indgang B 7400 Herning

Pladsanviser for Aulum-Haderup, Hodsager og Feldborg-området Tlf. 96 28 60 73

dagplejen Dagpleje:

institutioner

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, et alternativ kan være en privat pasningsordning.

Dagplejen Østergade 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 60 25 www.barn.herning.dk/boernepasning/dagpleje

Kommunal dagpleje: Herning Kommune har ansat ca. 235 dagplejere fordelt over hele kommunen. Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år og 9 måneder. Derefter overflyttes barnet til børnehave. Som hovedregel passer hver dagplejer fire fuldtidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et femte barn. Det er dagplejens mål i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor man tager udgangspunkt i høj faglighed og fokus på de nye styrkede læreplaner. Målet er at skabe læringsmiljøer, som hjælper børnene til at blive så dygtige de kan. Kommunens dagplejepædagoger fører tilsyn i dagplejehjemmene. Det er også dagplejepædagogerne, der yder støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtter et fagligt fællesskab mellem dagplejerne. Herning Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år, således at der er en rød tråd i det, barnet oplever i dagpleje, institutioner og skoler.

Private pasningsordninger: Private pasningsordninger er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal derfor selv henvende sig til den private pasningsordning, de ønsker plads hos. Formålet er at give forældre valgfrihed med hensyn til, hvem der skal passe deres barn. Den private pasningsordning må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog være op til 10 børn i et tilbud, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene. Private pasningsordninger og deres familie er godkendt af kommunen, og kommunen kommer på mindst 2 årlige tilsyn. Tilsynet skal sikre, at de forhold, som pasningsordningen er godkendt til, overholdes. Forældre kan få kommunalt tilskud til at benytte den private pasningsordning. Kommunen yder et månedligt tilskud til forældrene, som skal anvendes til aflønning af den private pasningsordning. Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra pasningsordning til pasnings­ ordning. Der ydes søskenderabat. 78


haven)

Hobitten (afd. af Eventyr rgade 11 · 7490 Aulum

Veste Leder: Frank Krogh 84 13 Tlf. 96 28 69 91 / 22 37 Vi er certificeret til pædagogisk idrætsinstitution og lægger stor vægt på bevægelse og udelivet. I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for det aktuelle barn. Vi har altid fokus på barnets udviklingsniveau. Vi følger årets rytme, da vi mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den danske kulturs traditioner. Vejen mod målet går gennem bevægelse, idet vi hele tiden har øje for pædagogisk idræt.

institutioner

I Hobbittens børnehavegruppe er der plads til 32 børn. Gruppen hedder Troldebjerget. Det vigtigste mål for Troldebjerget er, i et udfordrende og alsidigt miljø, at give børnene mulighed for at udvikle leg, sprog og sproglig opmærksomhed, selvhjulpenhed, selvstændighed, social forståelse, motoriske færdigheder og kreativitet gennem leg og oplevelser. På Troldebjerget vægter vi inklusion med specialgrupperne. Det betyder, at vi har en nogenlunde fast dagsrytme. Dagsrytmen kan dog afviges, hvis det er hensigtsmæssigt. Endvidere planlægger vi i fællesskab aktiviteter, hvor der er mulighed for inklusion.

Krudthuset SFO

· 7490 Aulum Markedspladsen 12M oletid Tilbud før og efter sk Jensen tte me SFO-leder: Anne herning.dk aj@ kru · Tlf. 40 18 26 09 Skolefritidsordningen er en vigtig del af skolens samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed samarbejder tæt omkring barnets alsidige udvikling samt koordinerer samarbejdet med hjemmet. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnets udvikling. Vi vil arbejde med at skabe hele mennesker, som er nysgerrige og interesserede i at lære, og som hviler i sig selv. Skole og SFO bringer læring fra to for-

skellige vinkler ved brug af forskellige tilgange, metoder og midler. Skolen har fokus på faglig læring og SFO på social læring. Vi lægger vægt på et nært, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem SFO, skole og hjem, hvor vi skaber de bedst mulige rammer for det enkelte barns alsidige personlige og faglige udvikling. SFO’en har et forældreråd, som aktivt deltager i udviklingen af SFO’en.

dagpleje otgioner daginstitu

79


ne Prærien - Aulum Krist Daginstitution lum Østergade 13 · 7490 Au Toftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf. 21 96 41 81 om.dk henrik.thoftgaard@skolek

institutioner

www.prærienaulum.dk En daginstitution med rødder og vinger Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med en vuggestue normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 45 børn.

Det er Præriens vision, at børnene gennem dag­ ligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som grundlag i deres fremtidige liv. På Prærien stræber vi efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sine »store vidder og høje himmel« giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at »indtage nyt land«. Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

af Eventyrhaven)

Børnehaven Puff (afd.· Tlf. 96 28 69 99

Aulum Grønsværen 5 · 7490 13 . 96 28 69 91 / 22 37 84 Leder: Frank Krogh · Tlf I Puff er der 4 børnehavegrupper. Kongebørn, Lykkeriddere og Tryllespirer har børn i alderen 2,9 år til 4 år. Drageunger er gruppen med de ældste børnehavebørn. Vi har valgt at være med i Grønne Spirer og får tildelt Det grønne Flag hvert år. Vi følger årets rytme, det betyder, at vi i løbet af året beskæftiger os med forskellige naturtemaer og i naturen laver aktiviteter med børnene. Børnene hører også om den danske kulturs traditioner.

80

Vi er certificeret som pædagogisk idrætsinstitution gennem Dansk Idrætsforbund DIF. Alle er ude hver dag - på ture eller på legepladsen. Vi har eget bålhus og en fantastisk legeplads, og vi har altid fokus på det enkelte barns udviklings­ niveau. I det daglige har vi fokus på pædagogisk idræt gennem bevægelse, på stuerne synger, rimer og taler vi sammen. Sproget er et fokuspunkt, der altid prioriteres højt.


istne

Kahytten - Aulum Kr Friskoles SFO

lum Østergade 11 · 7490 Au Thoftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf.: 21 96 41 81 lekom.dk henrik.thoftgaard@sko

institutioner

Der findes fritid på skolen Kahytten er Aulum Kristne Friskoles skolefritidsord­ ning og er et aktiv for de børn, der er indskrevet på skolen, fra 0.-3.klasse. Kahytten fungerer som en naturlig del af Aulum Kristne Friskoles holdninger, værdier og muligheder. Det betyder bl.a., at vi ser hvert barn som et enestående menneske, skabt af

Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker. I Kahytten oplever børn og forældre et attraktivt pædagogisk fritidstilbud, der er rammen om deres bestræbelser på at kunne håndtere livet og fællesskabet med andre. Kahyttens værdier er: • At skabe et fællesskab, som værdsætter, at alle er unikke med individuelle behov • At alle kan opleve sig selv som en del af en større sammenhæng

tyrhaven)

Regnbuen (afd. af Even Regnbuen er en afdeling af Eventyrhaven, den ligger i Hodsager og er både vuggestue, børnehave og fritidshjem. Regnbuen ligger tæt ved Storåen og Stoubæk Krat, som er et stort, forskelligartet og naturskønt område. Regnbuen har stor glæde af det, fordi børnene kan lære at færdes i naturen. Vi har et udbytterigt samarbejde med skolen og multicenteret, som vi er nabo til, og har mulighed for at bruge deres faciliteter. Dagplejen i Hodsager har mulighed for at komme på besøg i institutionen, det gør overgangen fra dagplejen til børnehaven lettere.

ager · 7490 Aulum Hovedgaden 17 · Hods 13 . 96 28 69 91 / 22 37 84 Leder: Frank Krogh · Tlf

I samspillet mellem børn og voksne skal barnet udvikle sine kompetencer og derved lære at mestre livet. I det daglige har vi udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for det enkelte barn. Vi har altid fokus på den enkeltes udviklingsniveau. Vi inddrager årets rytme, idet vi mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den danske kulturs traditioner.

dagpleje otgioner daginstitu

81


nivers Feldborg Frie Børneu O daginstitution og SF Haderup · 7540 Bredgade 76 · Feldborg 05 22 20 60 / 07 22 Tlf. 60 20 w.feldborgfrie.dk thr@feldborgfrie.dk · ww

institutioner

Feldborg Frie Børneunivers’ daginstitution indeholder såvel vuggestue som børnehave og ligger i samme hus som skolen. Børnene oplever stor grad af tryghed og nærhed, fællesskab og oplevelser. Vi er især optagede af: • sprog og sproglig udvikling • at børnene leger, lærer og bliver udfordrede

• natur • motorik og sansning. • at børnene på Feldborg Frie Børneunivers oplever at være en del af et fællesskab, der varer fra 0. år til 8. klasse. • forældresamarbejde Vores SFO som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv • trygt samvær i mere frie omgivelser

Haderup Børnehus

40 Haderup Skolevænget 1-3 · 75 Tlf. 96 28 79 30 rd Leder: Dorthe Vestergaa g.dk nin her haderupboernehus@ Haderup Børnehus er en aldersintegreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem. Der er 58 børn i vuggestue/børnehave og omkring 50 børn i fritidshjemmet. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, hvor der dagligt kører skolebus. Institutionen har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner. Der er tre-delt ledelse med en fællesleder, en souschef for skolen og en pædagogisk leder for børnehuset. Huset har fællesbestyrelse med forældre fra både skole og børnehus.

82

Vi betragter os som ét sted med to afdelinger og arbejder hele tiden på at tydeliggøre den røde tråd for børnene fra de starter hos os enten som 1-årig eller 2,9-årig og hele vejen op gennem vuggestue, børnehave og skole, til de går ud efter 9. klasse. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i - både for at nyde men også for at lære noget fagligt og lære at behandle den med respekt. Kultur- og fritidscenteret er nærmeste nabo, hvorfra vi får leveret den daglige skolemad.


Fritidsklubber

Fritidshjemmet Haderup Børnehus

Når børnene har fri fra skole, kommer de ind til os i fællesrummet, hvor de selv tjekker sig ind. På fritidshjemmet vil vi gerne være med til at gøre børnenes dag endnu bedre. Børnene tilbydes aktivi­ teter tilrettelagt, så det passer dem bedst. Vi vil med hjælp fra børnene lave aktiviteter, som de er med til at finde på og planlægge. Det vil ikke være SKALaktiviteter, men tilbud til børnene om at være med. På fritidshjemmet er der 3 ansatte.

institutioner

Haderup Skolevænget 3 · 7540 Tlf. 96 28 79 30 skoletid Tilbud for børn efter

Vi holder fast i gamle traditioner som fastelavn, sankthans, jul og meget andet. Vi vil derudover gerne starte nye traditioner op med børnene. Det kan være cykelture, fisketure, filmklub eller hvad vi ellers kan finde på. På fritidshjemmet vægter vi den gode tone højt. Vi skal behandle hinanden godt, og alle børnene skal vide, at de kan komme til os, hvis der er noget, de har brug for at snakke om. Fritidshjemmet er med i frugtordningen, som koster 60 kr i måneden pr. barn.

r e b b u l k s d i t i r f 83


Skoler

ole Aulum-Hodsager Sk gaden 15

Hoved Markedspladsen 4 og 74 85 (kl. 8-15) 28 96 . 7490 Aulum · Tlf herning.dk aulumhodsagerskole@

institutioner

Aulum-Hodsager Skole Aulum-Hodsager Skole er en folkeskole beliggende i den nordøstlige del af Herning Kommune. Skolen har tre forskellige adresser: Hodsager Skole på Hovedgaden 15 i Hodsager. Den har ca. 60 elever fordelt på 0-5. årgang. Efter 5. årgang fortsætter eleverne på afdelingen i Aulum. Aulum Skole på Markedspladsen 4 i Aulum. Den har ca. 470 elever fordelt på 0.-9. klasse. Krudthuset, skolens SFO, Markedspladsen 12 M i Aulum. Børnene kan komme fra 0.-4. klasse, når den ordinære skoledag er forbi. Alle tre matrikler er renoverede, blandt andet er skolens faglokaler og klasselokaler af meget høj standard. Målsætning og værdigrundlag: Aulum-Hodsager Skole vil i et tæt og forpligtende fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse

84

imellem skabe en skole, der giver eleverne mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv. Derfor nedenstående værdier og mål: Ansvar: Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende. Engagement: Vort engagement er en vigtig forudsætning for læring. Trivsel: Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket. Fagligt miljø: Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt. Aulum-Hodsager Skole er en skole, hvor både trivsel og faglighed er hovedfokuspunkter. Eleverne på skolen klarer sig meget flot til Fol­ke­ skolens Afgangseksamener.


e

Aulum Kristne Friskol lum Østergade 11 · 7490 Au Tlf. 97 47 32 00

.dk aulum.friskole@skolekom le.dk sko -fri tne kris mulu www.a skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen. Det sker bl.a. ved den daglige samling for hele skolen, hvor omdrej­ ningspunktet er sang, forkyndelse og fælles informationer.

institutioner

Aulum Kristne Friskole er en friskole på kristent grundlag. Oprettet i 1988 og siden vokset stille og roligt til i dag ca. 150 elever i gode, nye bygninger. Vi mener, eleverne trives bedst med en anerkendende tilgang og glæder os over at give og modtage smil dagligt. Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne ele­ verne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres

nivers Feldborg Frie Børneu skolen / SFO Haderup

· 7540 Bredgade 76 · Feldborg 08 / 60 20 22 06 22 20 Tlf. 60 20 22 05 / 60 w.feldborgfrie.dk av@feldborgfrie.dk · ww

Feldborg Frie Børneunivers’ skole er under samme tag som vores daginstitution - og det giver et fællesskab ud over det sædvanlige. Det giver tryghed for vores børn, at de kender børn og voksne. Vores børns trivsel er i højsæde, og det giver os mulighed for at have en stor faglighed. Nøgleord for os er: • fællesskab - bl.a. med morgensang for hele huset hver morgen • vi udfordrer vores børn gennem både oplevelser og undervisning • høj faglighed og læring for livet

• at være byens skole • forældresamarbejde • tæt samarbejde med foreninger og virksomheder i byen via bl.a. entreprenørskab. Vores SFO, som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv. • trygt samvær i mere frie omgivelser

skoler

85


institutioner

Haderup Skole

40 Haderup Skolevænget 1-3 · 75 21 Tlf. 96 28 79 stergaard Skoleleder: Dorthe Ve .dk ing ern @h haderupskole

Haderup Skole er beliggende i den nordlige del af Herning Kommune. Det er en folkeskole med ca. 160 elever fordelt på et spor fra 0.-9. årgang. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, men vi har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner, hvor der er gode busforbindelser til og fra. Vi har fælles ledelse med Børnehuset og en aktiv fælles bestyrelse med forældre fra både skole og børnehus. Der er 13 medarbejdere i skolen, og derudover er der en fælles sekretær og teknisk servicemedarbejder.

86

De to huse fungerer selvstændigt med en høj grad af samarbejde. Begge steder arbejder vi efter vores fælles værdier, i skoledelen efter principperne i PALS, som er en evidensbaseret metode. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i. Hallen, der er bygget sammen med skolen, er et rigtig dejligt sted, som i skoletiden bliver brugt til idræt og boldspil. Også Kultur- og fritidscenteret er lige ved døren, og det er blandt andet herfra, vi får leveret den daglige skolemad. Vi prioriterer højt at skabe den bedste hverdag for elever i tæt samarbejde med forældrene, og nyder at være en del af et aktivt landsbyliv.


Hjemmeplejen

Ældreinstitutioner lum

Østergade 5 · 7490 Au Tlf. 96 28 45 30

gården

Plejecenter Kastanie

Plejecenter Kastaniegården Midt i Aulum ligger plejecenter Kastaniegården, som rummer 31 lejligheder - en blanding mellem plejeboliger og ældreboliger. Det gamle alderdomshjem er bygget om, så hver beboer nu har hver sin egen rummelige lejlighed. I fællesarealerne er der rig mulighed for at deltage i samvær og aktiviteter. Bl.a. husets mange frivillige er med til at skabe gode og hyggelige stunder for beboerne. Kastaniegården har eget produktionskøkken, som arbejder efter leve/bo tankegangen, som gør at en del af maden tilberedes i afdelingskøkkenerne, så beboerne dufter og fornemmer hele produktions­ processen.

institutioner

lum · Tlf. 96 28 54 72 Skolegade 5 · 7490 Au Tlf. 22 53 04 29 rleder Lene Ravnholt · Kontaktperson: Cente une/kastaniegaarden ejecentre-i-herning-komm plejecenter.herning.dk/pl Aktivitetshuset Kastaniegården Aktivitetshuset Kastaniegården er et spændende hus med plads til gode, kreative og aktive ideer og et godt og trygt fællesskab. Huset tilbyder rigtig mange aktiviteter, som de mange frivillige vejledere står klar til at hjælpe dig med f.eks. bob, dart, pileflet, akrylmaling, porcelænsmaling, keramikmaling, kreative dage, træværksted, cykelture, stavgang og smykker. Tilbuddet er til +60’ere og førtidspensionister. Ud over aktiviteterne er der tilbud til alle, såsom søndagscafé, foredrag, spis sammen, udflugter m.m. Disse tilbud kræver ikke medlemskab. De forskellige arrangementer vil løbende blive opslået i huset og på vores stander. Kik ind og se, om det ikke er noget for dig, eller kontakt os på telefon eller mail.

aniegården

Aktivitetshuset Kast

lum Skolegade 5 · 7490 Au Kontaktperson: 40 10 57 23 Ann Christensen · Tlf. takac@heming.dk

r e n o i t u t i t s n i e aeldr 87


t

Plejecentret Birketof

lum Østergade 2 · 7490 Au 40 01 41 Tlf. 96 www.diakonhjem.dk oft.dk www.plejecentret-birket

institutioner

Plejecentret Birketoft er et selvejende plejehjem under Danske Diakonhjem. Plejecentret blev bygget i 1967 og ombygget se­ nest i 2009. Vi har 51 moderne lejligheder, hvoraf de 10 kan tilbydes til ægtepar. Vi lægger vægt på hjemlighed og frihed til at fortsætte det liv, man levede før man flyttede på plejehjem.

Vi lægger vægt på samvær og aktiviteter, og til dette får vi hjælp af en stor og aktiv gruppe af fri­ villige, der har deres daglige gang på plejecentret. Vi lægger vægt på omsorg og medmenneskelighed, og vores værdigrundlag har rod i de kristne grundværdier. Vi vil gerne være et åbent hjem, så har du lyst til at kikke forbi, skal du være hjertelig velkommen.

Aktivitethuset 7’eren Jens Jensensvej 7 7540 Haderup Tlf. 97 45 20 48

Aktivitethuset 7’eren er stedet, hvor du kan mødes med andre og opbygge et socialt netværk. Vi har et varieret program med en spændende vifte af tilbud.

88

Aktiviteterne er med til at skabe frugtbare fællesska­ber omkring interesser, som fremmer lyst og energi til egen indsats. Man kan benytte 7’eren, hvis man er pensionist eller førtidspensionist. Man kan altid kigge forbi og hente et årsprogram.


Den danske Folkekirke omfatter Begravelse/bisættelse oret/sognepræsten i Dødsfald anmeldes til kirkekont efter dødsfaldet. døgn 2 st sene n lssog bopæ afdødes af bedemanden, t oftes ldes Anmeldelsesblanketten udfy epræsten. sogn oret/ kont kirke til den er som send kontakte præsten og Man bør snarest efter et dødsfald alle spørgsmål vedmed lige ælpe behj er som , graveren sted, dets anlæggrav ling, rørende den kirkelige hand lse. olde igeh vedl gelse og procedure. Ønskes ligbrænding, følges samme gsmål i forbindelse spør og lp eshjæ avels begr Regler for manden. bede af ares hermed kan som oftest besv Dåb t, der skal forestå den Dåb aftales enten med den præs rettes henvendelse til kan der kirkelige handling, eller shandlingen drøftes Dåb . sten epræ sogn oret/ kirkekont præsten, som samtimed tale normalt forud ved en sam og faddernes navne. ets barn om g snin oply have dig skal

Navnegivning det er blevet 6 måneBarnet skal være navngivet, inden givet i forbindelse navn et barn få at e der. Man kan vælg www.borger.dk på alt med dåb eller ved at ansøge digit n til at kontakte mme velko altid man er ål, Er der spørgsm kirkekontoret/sognepræsten. Navneændring vielse (såvel kirkelig Navneændring i forbindelse med en eder efter vielsen, mån som borgerlig) er gratis indtil 3 navnefællesskab er en dring eæn navn såfremt der efter me efternavn). sam ller (f.eks. samme mellemnavn og/e gges gebyr pålæ er dring eæn navn e øvrig Stort set alle på p.t. 490 kr. .borger.dk Navneændringen foretages på www Samtale med præsten/sjælesorg om ethvert personEnhver kan trygt tale med præsten pligt. Præsten er heds tavs ten præs idet ligt spørgsmål, socialrådgiver, eller olog ikke uddannet som læge, psyk sesituatiogræn livets i er nesk men med men taler ofte fald, i døds efter p hjæl ner. Præsten kan ofte være til i andre eller e miss skils ved om, sygd forbindelse med e eller har behov for situationer, hvor man måtte ønsk g. dnin vejle og personlig råd

Hjemmealtergang som føler det vanskeSyge, gangbesværede og andre, ge altergang, er velvanli sæd ligt at deltage i kirkens altergang i hjemmet. lde afho ten præs bede at til komne emrum altergang mell e jævn Præsterne afholder med nerne. Nærmere itutio einst ældr og e men hjem på pleje præsten eller i hos s ente indh oplysninger herom kan . blad kirke sognets Kirkelige foreninger Se foreningsregister. Konfirmation efter forudgående Indskrivning til konfirmation sker at præsten retter ved, eller sen meddelelse i dagspres e. Indskrivning klass 7. ns skole i ene børn til lse henvende tionen. Konfirirma konf før året sker som regel i august gvis i skoletiden vanli sæd år foreg lse rede orbe mationsf konfirmandundervisenten på skolen eller i præstens le. ningsloka i sognets kirkeblad Konfirmationsdatoer bekendtgøres i øvrigt oplyses kan og n tione irma konf før år et mindst ten. ved henvendelse til præs irmeret er naturligvis, En forudsætning for at blive konf irmationen aftales konf før dåb at man er døbt. Eventuel ten. med præs onfirmationsforbereI de fleste sogne er der tillige før-k 3. eller 4. skoleår. for , nder irma konf mini ldte såka delse,

Skilsmissemægling der, hvis parterne I forbindelse med skilsmisse kan ling, som foregår mæg ldt såka en ages ønsker det, foret der ikke er lovn, linge hos en præst i folkekirken. Mæg forvaltning Stats til lse dele med en med pligtig, afsluttes ltat. Midtjylland om mæglingens resu Vielse der skal forestå den Vielse aftales enten med præsten, lse til kirkekontoret/ ende kirkelige handling eller ved henv . sognepræsten partnerne udfylde en Forinden anmodning om vielse skal rådhuset, hvor der på s vere udle som , ddel oplysningsse t, som afleveres til attes udarbejdes en såkaldt prøvelses være 4 måneder t højs må ten attes elses præsten. Prøv lse af prøvelrdige udfæ s gammel. Til brug for rådhuset eattester. navn eller dåbs es bring med sesattesten skal tale med sam en ved alt Vielseshandlingen drøftes norm eller vielse uset rådh på e viels erlig borg es præsten. Ønsk har vielsesautorisai andre trossamfund, hvor præsten ter. attes til krav me sam de tion, gælder Øvrige oplysninger meside, hvor man De fleste sogne har deres egen hjem iteter i sognet aktiv lige kirke om ger snin kan finde oply ger. samt øvrige praktiske oplysnin s på www.sogn.dk. Fakta om de enkelte sogne kan finde

kirker 89

kirker

Fødsel te besked om barKirkekontoret i bopælssognet får direk Er forældrene gift, set. gehu er/sy mod jorde fra el nets føds ldrene ikke gift, foræ Er . ghed har de fælles forældremyndi , skal de senest ghed yndi ldrem foræ s fælle er men ønsk ive en omsorgs- og 14 dage efter barnets fødsel indg rskabet. Moderen fade lår fasts som ring, rklæ ansvarse efter fødslen. dage få dette om får tilsendt en vejledning ives digitalt på indg skal ring rklæ arse ansv og Omsorgs www.borger.dk.

ca. 80% af befolkningen…


Aulum Kirke www.aulumkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Grønbækparken 85 7490 Aulum Tlf. 51 51 03 06 mbhc@km.dk Fridag mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 Fridag mandag chlj@km.dk

kirker

Kirkekontoret Markedspladsen 14 7490 Aulum Kordegn: Karen Dalum Lauridsen Træffes på kirkekontoret tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00 Tlf. 51 15 30 97 kdl@km.dk Kirkegårdskontoret for Aulum og Hodsager Aulum Kirkehus Markedspladsen 14 7490 Aulum Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30 Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 kirkegaardslederen@aulumkirke.dk Kirketjener Poul Ravn Tlf. 30 36 18 27 kirketjeneren@aulumkirke.dk Kirke- og kulturmedarbejdere i Aulum og Hodsager Lars Kristensen Tlf. 23 99 85 05 lak@km.dk Birte Thinggaard Tlf. 23 11 48 87 birte@aulumkirke.dk Mette Lønborg Tlf. 51 23 56 59 mette@aulumkirke.dk Organist Aulum Maria Melgaard Tlf. 30 36 18 20 organisten@aulumkirke.dk

90

Aulum Kirke

re og udvidet fle re ombygget Kirke , men er sene m 00 lu 12 Au år e. g ib in desk er fra omkr nyt kor og to si kib og i 1920 med et kirkens hoveds et id , gange, senest er irk yk sb nd la e st ør s st er en af landet siddepladser. e rummer 400 ib sk de si to de forestiller terbillede, der nuværende al t De . 93 . 15 fra Lund i 1882 Altertavlen er alet af Anker erinden, er m t med Jesus og synd granitdøbefon 1663. Kirkens fra er egave n gn ke is so -d sing er en Alterkalken og bsfadet i mes då , rkens 00 ki l 15 . 92 fra 19 et til kirken i messingfad er nk æ sk er blev en dåbskand n Jylland, som fra 2009, og el af Fregatte od m en t ng ophæ hovedskib er i 1920. en rk ki et den nk skæ klokker, hvoraf llet, hænger to -ta 00 15 fra r er ere dato. I kirketårnet, de ørste er af ny 07, og den st 15 fra er te mers ds min rende 18 stem 05. Det nuvæ 19 . ca i l ge . or rå rste Søn i Åben Kirken fik sit fø Marcussen og 92, bygget af 19 fra er l ge or hvor bl.a. e renovering, en omfattend en rk ki ev endk bl gi em nyt gulv. Der I 2007-08 genn der blev lagt og , r blev et de ift or sk hv ud tlige ende, bænkene blev ved kirkens øs g in gn by til en videre lavet sakristi. indrettet bl.a.


en

d Valgmenighe

www.avv-valgmenighed.dk

Valgmenighedspræst Vakant Formand i valgmenigheden Carsten Bjerrum Fuglsangsvej 2, Vind 7500 Holstebro Tlf. 21 49 91 59

e

Feldborg Kirk

sker kautiohvor 57 menne llet dlagt i 1890, un gr ev ej bl e er ede kape Feldborg Kirk sse kautionist Di l. pe ev ka bl et t gningen af en. Kapelle nerede for by et til folkekirk ag dr er ov ev bl or det indtil 1934, hv borg Kirke. endt som Feld dk go år tere m sam restaureret. Al blev samtidig en rk ki de de og , vi 62 ud et i 19 man også Tårnet er bygg fra 1973, hvor tu er ia in en m ol st og ke di s vægtæpper partiet og præ lokale. Kirken ds he . ig 90 en 19 m i læum kirken med et es 100 års jubi Feldborg Kirk vering og rekirken er fra fattende reno k i 2012 en om gi zer em ol nn H i ge e Ad Feldborg Kirk glasmosaik af altertavle og ed m t ke yk blev udsm envendelser s et kirkeblad. ve gi ud gn . so sognepræsten med Haderup l samarbejde rtil kan ske til he of st af g in indlever om bladet og e år) . bededag (ulig finder sted st rg bo ld Fe i n Konfirmatio efter (lige år). neste eller søndagen e med gudstje g i forbindels in dn or Lauf ils of eb H rk e har en ki epræst Rune Feldborg Kirk Kontakt sogn r. te en em ng elige arra og andre kirk ge før brug. 42 20 10, to da 51 . tlf n, ridse rangementer tjenester og ar ds gu om n io Informat rg eller sogn.dk/feldbo kan findes på rgkirker bo /haderupfeld facebook.com

Feldborg Kirke

www.sogn.dk/feldborg

Sognepræst Rune Hoff Lauridsen Kirkevej 11 7540 Haderup Tlf. 51 42 20 10 rhl@km.dk Graver og kirketjener Aksel Lynge Andersen Skovvænget 81 7540 Haderup Tlf. 61 74 02 96 Fridag mandag

kirker 91

kirker

stiftet lkekirke, blev den danske fo af l Det de n. en tio er di r n, de ndom og tra Valgmenighede udtvigsk kriste det gr or en hv i d, er yl dd sk rø enneskelivets m i 1922 og har r fo til er istendommen betyder, at kr nd i hånd. istelige går hå kr og mmen med folkelige t centrale og sa de er er dv na være med dåb og det vil sige at Gudstjenesten lys over, hvad r de es st ka øvrige liv menighedens . leve her og nu og e ensk menne usik-arrangem se, sang og m ed kr ie . ud er st , m , foredrag ikke-medlem Gudstjenester sserede, også for alle intere ne åb er og . .m ter m gudstjenester sognekirker til tre de af ug br n gør Valgmenighede ger. lin nd ha . e ig kirkel oligen i Aulum sted i præsteb r de fin se el forbered gKonfirmations g og Vinds so i Aulum, Vindin ed st . r ve de ha fin r e ngemente dennes stor Møder og arra æsteboligen og pr i t m sa tre tidscen er negårde og fri t til medlemm tre gange årlig d la eb rk ki er n. n udsend dagspresse Valgmenighede annonceres i ede. Desuden er ss re te in e amog andr e generalfors es på den årlig lg væ se el yr ns best Valgmenighede . ste myndighed er øv er hem ling, so e til valgmenig betales direkt t ka es . rk en ki st e erettiged sen eller præ Den fradragsb s hos bestyrel få n ka g in sn e oply den. Yderliger

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed


Grove Kirke

Sognepræst Anne Linde Førgaard Tlf. 30 30 08 82 anlf@km.dk Kontor: Sunds Sognegård Nørrevang 45 7451 Sunds

kirker

Graver Helle Elisebeth Nielsen Tlf. 30 30 00 52 grovekirke33@gmail.com Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12 samt torsdag kl. 10-12 og 16-17

r tidligere har de 1893. Langt fra er e 00 rk 15 Ki år e Grove rfra blev ca. Den nuværend materialer he på stedet, og e irk ek e. ød rk en Ki ligget ved Haderup bygge et tårn tik. anvendt til at meget fin akus kirke med en uk sm bte og rta l Fo ke n en en , som viser De Grove Kirke er og altertavlen , 96 18 i et gg Orgelet er by 17. følge af Søn, er fra 19 egård. Som en flygtningekirk sk ty e 1944 en r en år ge i r lig e de uen havnede Ved Grove Kirk ta Li r fo d sy lhuse. mtrængen Gedhus og Pi den russiske fre jrene i Grove, le i e ng kulde ni lt, gt .000 fly et svage af su til 1949 ca. 20 , som var blev rn bø nde ne og lig re ld et æ var et i Grove, og Mange af dem e ligger begrav ng ni gt fly 19 11 . i Kølvrå. og udmattelse ekirkegården g, som et på flygtning t smukke anlæ de r ge antal er begrav sø be e, nd re rø tyske på Mange, også . 69 19 er fra sogns kirStof til Grove dleveres keblad kan in en. til sognepræst

Grove Kirke

www.sogn.dk/grove

e

Haderup Kirk

Sognepræst Rune Hoff Lauridsen Kirkevej 11 7540 Haderup Tlf. 51 42 20 10 rhl@km.dk Graver Tanja Bredgaard Tlf. 21 72 96 60 graver@haderupsogn.dk

92

gget i romansk . Kirken er by 00 12 år . 00. ca enskirke fra er fra ca. år 15 er en kvaderst ibet i teglsten sk de ev si bl og n et ne loft. Tårn ter reformatio stil med fladt e kirker, der ef rdr fo an e e kk st ræ fle til de Kirke haft en I modsætning «, e, har Haderup 58 en 17 nd P æ FA m »P rre n: s inskriptione overtaget af he de fin rn d. tå un s På kirken d Peder Frøl skellige ejere. e tidspunkt he på daværend en rk ki af en idet ejer Peder Frølund rke, men med ki s re de den på t drev rovdrif og forsynede Mange ejere tte han kirken sa fik nd ta en is rk ki 56 t. I 17 ds ejertid, at var det modsa i Peder Frølun es ed el lig r va t stil. med blytag. De i renæssance e prædikestol nd re væ nu n ve. Kirken de taget som ga e har kirken mod il sp ke ny ok kl en altertavl es hvor der kom g, Haderup Kirk rin ve no re 15 en større gennemgik i 20 nye farver. e blev malet i nk bæ s og kirken r sted i Haderup finde Konfirmation r le e år) el st. bededag (lig (ulige år). r te ef en søndag

Haderup Kirke

www.sogn.dk/haderup


Hodsager Kirke www.hodsagerkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Tlf. 51 51 03 06 Grønbækparken 85 7490 Aulum mbhc@km.dk Fridag mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 chlj@km.dk Fridag mandag

dsager Kirke

Ho

rke er e Hodsager Ki Den nuværend nævnes allerede i 1325 ger. fra 1903, men itkirke i Hodsa an gr senere en en trækirke og mfra både den ga ed materialer m rt fø ar op nt er ve e te af kirkens in Hodsager Kirk diget. Det mes ds en år G eg e. rk rk ki ki le kirke og fra den gamle vi blev overført ud en kk og r lo ge ek rk rin samt ki række forbed en rt . fø .a ud bl r de og rummer nem årene er ing er fra 1983 gn by til 98 e 19 st i ne er lse. Der delser. Den se t præstevære eværelse sam e. rk Ki dåbs- og brud r odsage rkeklokke i H opsat en ny ki

Hodsager kirkegård: Henvendelse vedr. Hodsager kirkegård: Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 psn@km.dk

folkekirker

folkekirker

r e k r i k kirker 93

kirker

Graver og kirketjener Kjeld Christensen Tlf. 20 47 73 51


r e o b be beboer handrekler og handvae o

Aktiv Feldborg Formand: Ole Kristensen Tlf. 40 14 98 60 Tusbækvej 9 Feldborg 7540 Haderup www.feldborgby.dk

Aulum Borgerforening

foreninger

Ændringer i foreningsoplysningerne Eventuelle ændringer eller tilføjelser i foreningsoplysningerne, f.eks. skift af formand eller kontaktperson, be­ des venligst meddelt lokalhåndbogsredaktionen ved henvendelse til: Finn Bach Nørskovvej 12 7490 Aulum lokalhandbogen@gmail.com

94

Formand: Mette Weis Tlf. 22 33 30 29 Sønderagervej 40 7490 Aulum aulumborgerforening@  gmail.com

Aulum Handelsforening Formand: Joan Hald Tlf. 26 35 17 70 joanh2010@live.dk

Grove Beboerforening Formand: Jens Holt Jensen Tlf. 20 85 58 65 Herningvej 80 7540 Haderup

Haderup og Omegns Borgerforening Formand: Mette Jensen Tlf. 24 62 87 42 Karupvej 13 7540 Haderup www.haderupinfo.dk

Hodsager og Omegns Borgerforening Formand: Kasper Skram Tlf. 26 39 47 89 Hovedgaden 12 Hodsager 7490 Aulum hodsagerborgerforening@  gmail.dk

Skovvængets Beboerforening Formand: Turit Skovborg Tlf. 20 48 57 52 Skovvænget 17 7540 Haderup


hobby Aulum Kolonihave Formand: Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Søndergade 34 7490 Aulum

Aulum-Vildbjerg Brevdueforening Formand: Bjarne Jørgensen Tlf. 20 14 38 42 Pugdalvej 9 7480 Vildbjerg www.brevduen.dk

Tlf. 45 93 60 00 Tobaksvej 23A 2860 Søborg Mandag-fredag 9.00-14.00 www.haven.dk

Haveselskabet Vinderup-Haderup Havekreds Formand: Lillian Jepsen Tlf. 61 74 79 28 Bjertparken 81 7830 Vinderup grudjepsen@gmail.com

Aulum Y’s Men’s Club Præsident 1/7 2020-30/6 2021 Henrik Pold Tlf. 21 42 23 48 Ørrevej 32 7490 Aulum www.aulum.ysmen.dk www.aulum.dk/forening/  y-mens-club

Dansk Røde Kors (Aulum-Haderup) Formand og aktivitetsleder for nørklerne: Gerda Søndergaard Tlf. 23 24 02 40 Hirsevænget 7 7490 Aulum gerdaaulum@gmail.com

Besøgstjenesten: Birthe Knudsen Tlf. 24 93 21 12 birthefroejk@hotmail.com Aktivitetsleder for genbrugsbutikken: Bente Vittrup

foreninger

Haveselskabet Hovedkontor

humanitaere

Røde Kors butik i Aulum Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 40 84 60 90

Lions Club, Aulum Præsident 1/7 2019-30/6 2020 Tage Forsom Tlf. 29 89 09 06 Kildevej 13 7490 Aulum

Næstformand: Jørgen Nydam Jensen Tlf. 97 45 24 01 / 21 22 65 29 Hoppes Allé 2 7540 Haderup nydam@outlook.com

foreninger 95


idraet t og spor AIF’s Forældreforening Formand: William Hansen Tlf. 40 84 88 10 hansenbredvig@mail.dk

Aulum Billardog Dartklub Formand: Poul-Henning Mathiassen Tlf. 61 79 74 90 Mosevænget 6, 7490 Aulum phma@mail.dk

Aulum-Grove Jagtforening Formand: Mogens Bredtoft Tlf. 21 82 52 74 Lundbyvej 3, 7490 Aulum www.ag-jagt.dk

foreninger

Aulum Gymnastik­ forening (AG) Formand: Rikke Rudbeck Jørgensen Tlf. 28 12 61 08 aggymnastik@gmail.com www.ag-aulum.dk Badminton Ricky Nielsen Tlf. 22 62 10 77 Dans Kirsten Dahl Petersen Tlf. 23 44 47 54 kdp@westpack.com Disc golf Thomas Væggemose Engvej 22 Tlf. 21 15 77 12 Gymnastik Anna Marie H. Lauridsen Tlf. 26 18 20 62 Løb Malene Schunck Tlf. 23 72 30 97 96

Motion Ove Lynderup Tlf. 20 18 88 99 kroghoj@fibermail.dk Svømning Susi Barnholdt Lund Madsen Tlf. 20 20 09 20 susiblm80@gmail.com Tennis Kaj Jeppesen Tlf. 20 33 34 53 kaj.jeppesen@live.dk Volleyball Torben Obel Stærk Tlf. 53 57 02 06

Aulum-Haderup Folkedanserforening Formand: Jørgen Særkjær Tlf. 20 42 30 37 Søvænget 50 7451 Sunds

Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Formand: Jens Hvam Tlf. 97 45 26 52 Løvigvej 4, Hagebro 7540 Haderup

Aulum Håndboldklub Formand: Anne Lassen Tlf. 60 17 27 13 Danmarksgade 55 7490 Aulum annelas88@gmail.com

Aulum Idrætsforening Formand: Per Videbæk Tlf. 29 23 05 50 Grønbækparken 4 7490 Aulum

Aulum Krolf Klub Formand: Verner Lauritsen Tlf. 21 79 26 78 Lundgårdsparken 1 7490 Aulum

Aulum Senioridrætsforening Formand: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 Højager 35 7490 Aulum

Aulum Skakklub Formand: Chr. Ertbjerg Tlf. 97 47 25 47 Kløvervej 2 7490 Aulum

Aulum Skytteforening Formand: Erik Bukalo Tlf. 21 29 24 53 Velhustedvej 33 6933 Kibæk

Feldborg BMX-klub Formand: Kees O. Kant Hodsager formand@febmx.dk

Feldborg Gymnastikforening Formand: Sandra Hornshøj Vestergaard Tlf. 40 43 54 43 Bredgade 25, Feldborg 7540 Haderup Gymnastik, atletik, tennis

Feldborg-Haderup IF Formand: Ole Kristensen Tlf. 40 14 98 60 Egevej 2 Feldborg 7540 Haderup gokri@mail.tele.dk


Haderup Billardklub Formand: Torkild Lynderup Tlf. 60 53 20 64 Skovvænget 39 7450 Haderup

Haderup Forenede Sportsklubber Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup hemads@jubii.dk

Haderup Jagtforening Formand: Peter Bay Tlf. 21 24 26 49 Vormstrupvej 21 7540 Haderup p.bay@hotmail.com

Haderup Oldboys Forening

Haderup Rideklub Formand: Stella Halkjær Tlf. 28 59 46 02 Haderisvej 4 7540 Haderup www.haderup-rideklub.dk

Haderup Skytteforening Formand: Hanne Clausen Tlf. 61 26 62 77 Resenfeldevej 21 7470 Karup www.haderup-skytteforening.dk

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening Formand: Lotte Toft Tlf. 20 64 80 64 Østvænget 13, Hodsager 7490 Aulum

Formand: Jette Skram Mikkelsen Tlf. 22 56 59 35 Hovedgaden 12 Hodsager 7490 Aulum jetteskram@gmail.com

Trehøje Golfklub Formand: Lars Ole Wulff Tlf. 60 17 47 80 Kontor Tlf. 97 13 14 11 Røddingvej 21A 7480 Vildbjerg

kirkelige Aulum Børneklub 0.-3. kl. KFUM og KFUK Leder Mette Bjerg Tlf. 20 94 30 42 Ørrevej 8 7490 Aulum

Aulum Indre Mission Formand: Leif Hankelbjerg Mortensen Tlf. 25 21 08 21 Bygvej 3 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Børneklubben (piger og drenge 0.-3. kl.) Kontaktperson: Anja Sørensen Tlf. 50 55 30 34 Feldborgvej 7 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, IMU Kontaktperson: Jonas Laustsen Tlf. 42 18 26 00 Skjerkvej 9 7490 Aulum aulum@imu.dk

foreninger

Rune Hareskov Pedersen Tlf. 40 41 42 50 Løvigvej 2 7540 Haderup

Hodsager Rideklub

Aulum Indre Mission, Krudttønden (piger og drenge fra 4.-6. kl.) Marianne Lund Tlf. 29 26 22 69 Varhedevej 15 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Teenklub (piger og drenge i 7. kl.) Thomas Bisgaard Tlf. 23 74 59 62

foreninger 97


kirkeligefortsat Aulum KFUM & KFUK Formand: Niels Kjær Nørgaard Tlf. 24 20 40 90 Rugbjergvej 8 7490 Aulum www.aulum.kfum-kfuk.dk

Aulum KFUM & KFUK, Foredrag for Alle Kontaktperson: Helene Bredtoft Tlf. 97 47 37 79 - 61 11 09 56 Lundbyvej 3 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK, Konfirmandklub Kontaktperson: Kasper Madsen Tlf. 22 63 73 19 foreninger

Aulum KFUM & KFUK, Maxi-klubben (4.-6. kl.) Leder: Kasper Madsen Tlf. 22 63 73 19

Aulum KFUM & KFUK, Moksang Kontaktperson: Tove Haunstrup Tlf. 25 32 58 54 Skjerkvej 7 7490 Aulum

98

Aulum KFUM & KFUK, Teenklub (8.-10. kl.)

Hodsager Fredagsfamilien

Kontaktperson: Elisabeth Old Tlf. 51 76 60 52 Ørrevej 39, 7490 Aulum

Kontakt: Helle og Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 - 23 66 39 29 Hodsagervej 45 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK, Unge Voksne

KFUM&K Landskontor

Kontaktperson: Søren Madsen Tlf. 53 37 60 90

Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

KLF Netværk Midtjylland Vest

Formand: Carsten Bjerrum Tlf. 21 49 91 59 Fuglsangvej 2, Vind 7500 Holstebro www.avv-valgmenighed.dk

Kontaktperson: Willy Risbjerg Tlf. 21 26 81 45 Akacieparken 52 7430 Ikast

Haderup Indre Mission Formand: Karl Henrik Laursen Tlf. 97 45 61 97 Karupvej 10, Høstrup 7540 Haderup

kirke


kulturelle

Haderup-Karup Gospelkor

Aulum Højskoleforening

Formand: Elin Kronborg Tlf. 41 53 67 59 Lindevej 31 7470 Karup

Formand: Anders Holleskov Tlf. 42 37 08 95 Holtevej 5a 7490 Aulum

Aulum Kunstforening Formand: Anna Grethe Østergaard Tlf. 23 29 40 88 kunst@aulummolle.dk

Aulum Møllelaug Jens Peder Kristiansen Parkvej 9 7490 Aulum Tlf. 22 17 54 14 mollelaug@aulummolle.dk

Aulum Revy- og Amatørteaterforening Formand: Carl Evald Jensen Tlf. 25 33 33 65 Lundgårdsparken 45 7490 Aulum

Haderup Amatørteater (HAT) Formand: Nicolai Lauridsen Tlf. 51 21 73 22 Skovvænget 47 7540 Haderup

Formand: Jens Peder Wolff Tlf. 40 87 49 32 Falkevej 12 7540 Haderup

Stationen Formand: Mariane Ravnholt Tlf. 21 62 84 45 Søndergade 14 7490 Aulum mail@aulumstation.dk www.aulumstation.dk

Landbo Aulum Dyrskue Formand: Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gammel Engvej 3 7490 Aulum kesaulum3@gmail.com

Aulum-Haderup Plantning og Landskab Formand: Anders Holm Tlf. 97 45 20 71 Staulundvej 4 7540 Haderup

Aulum Traktortræk Formand: Jacob Thomsen Tlf. 27 83 27 38 Fynsgade 1 7490 Aulum

Hedeboernes 4H Formand: Anna Marie R. Troelsen Tlf. 97 45 42 84 Teglværksvej 11, Feldborg 7540 Haderup

Hedeboernes Landboungdom Formand: Lasse Iversen Tlf. 61 78 80 53 Birkevej 8 6973 Ørnhøj

foreninger

Leje af møllen: Finn Olesen Tlf. 29 71 32 76 udlejning@aulummolle.dk

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening

Hedeboernes Seniorklub Formand: Karl Zacho Tlf. 40 40 75 35 Pogagervej 1 7550 Sørvad

Herning-Ikast Landboforening Formand: Svend Agergaard Tlf. 40 82 44 88 Nr. Vejenvej 10 7400 Herning

foreninger 99


oplysning FOF Herning Tlf. 97 22 47 44 Torvet 12-14 7400 Herning Skoleleder: Kirsten Bjørn-Thygesen Formand: Jørgen Norup

FOF Nordvestjylland Tlf. 97 41 19 64 Brogårdsvej 2 7400 Holstebro Skoleleder: Juliane Overgaard Formand: Leo Lund Jensen Tlf. 23 62 29 29

Radikale Venstre i Aulum-Haderup Ældre Sagen, Aulum-Vildbjerg

foreninger

Foreningen dækker Holstebro, Struer, Lemvig

Aage Mikkelsen Tlf. 24 82 97 95 Lundgårdsparken 15 7490 Aulum www.aeldresagen.dk/  aulum-vildbjerg www.aulum.dk/  aeldre-sagen

Pensionist

Politisk

Feldborg-Haderup Pensionistforening

Konservative Herning Kommune

Formand: Karen Margrethe Nielsen Tlf. 97 45 42 03 Sammelstedvej 5, Ørre 7400 Herning

Hodsager Aktivitetsklub Formand: Poul Ivan Jensen Tlf. 31 36 61 53 Åparken 7, Hodsager 7490 Aulum

Omsorgsklubber Se kommunale informationssider

100

Kontaktperson: Bodil Grove Christensen Tlf. 26 17 87 59 Hvedevej 1 7490 Aulum

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup Formand: Henrik Jensen Lærkevej 17 7480 Vildbjerg henrikpj@gmail.com

Venstre i Aulum

Formand: Jesper Schelander Tlf. 27 15 30 94

Kristendemokraterne i Herning Kommune Formand: Jens Ove Kjeldsen Tlf. 29 70 87 85 Kølkærvej 41 7400 Herning Tlf. 97 11 87 85 byrjok@gmail.com

ik

Formand: Niels Jørgen Henriksen Tlf. 97 47 25 29 / 21 42 25 29 Anemonevej 6A 7490 Aulum nj@pc.dk

Venstre i HaderupFeldborg-Grove Formand: Ove Mundbjerg Tlf. 23 60 17 81 Langgade 75, Feldborg 7540 Haderup hokkiel@gmail.com

Venstre i Hodsager Formand: Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 / 23 66 39 29 Hodsagervej 45, Hodsager 7490 Aulum hokkiel@gmail.com


Uniformeredpes kor FDF i Aulum Formand: Ellen Staal Tlf. 30 48 60 85 Jenbanegade 13 1. 7490 Aulum www.fdf.dk/aulum

Kredsleder: Thomas Bakbo Laursen Tlf. 23 96 88 29 Karupvej 10 Høstrup 7540 Haderup thomas_bakbo@hotmail.com

KFUM-spejderne i Hodsager Kasserer: Susanne Wedel Jørgensen Tlf. 24 20 75 07 Grønnegade 22 6950 Ringkøbing

Kredsledelse: Lotte Damsgaard (kontaktperson) Tlf. 40 79 28 50 Kirsten Thoftgaard Tlf. 21 34 42 90 Bo Sørensen Tlf. 22 51 02 29

FDF i Haderup-Feldborg

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Tlf. 96 41 91 03 Rugbjergvej 6 7490 Aulum www.aulumhaderup-erhverv.dk Formand: Hans Kærgaard Tlf. 40 33 62 64 hkerg@vejle.dk

Støtteforeningen for Jens Jensens Anlæg Formand: Hans Tølbøl Tlf. 23 45 61 26 Falkevej 13 7540 Haderup Kasserer: Jan Høj Andersen Tlf. 28 81 70 10 Falkevej 17 7540 Haderup

foreninger

Formand: Jimmy Yde Majgård Tlf. 28 12 24 85 E-mail: ydemajgaard@gmail.com www.fdf.dk/haderup

Gruppeleder: Villy Grønne Tlf. 40 61 97 10 Hodsagervej 61 7490 Aulum www.spejdernet.dk/hodsager

Oi vrige

foreninger

foreninger

r e g n i n fore 101


kort

kort

t r o k

Hodsage kort

Aulum Sørvad Vind 12.

13.

Ljørring

11.

Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå 102

Sindin

Nøvling Skib


igt s r e v o e n v a n j e v

jen findes. orpå gaden/ve til det kort, hv rer nfø he r de nhed, ført en beligge /vejnavn er an rådet -Haderup-om Efter hver gade lum Au er ov rt ko eller Hodsager på s de fin by A-F org, Haderup H-1, I-1 kort over Aulum nvist til bykort over Feldb på s de fin J Ghe H-2 Rørkærvej . . . . . . . . . . . . p de/vejnavne er ru ga de e Ha rig øv d Ve Rørparken. . . . . . . . . . . . . . . . E-4 es Allé . . . . . . . . . . Hodsager pp Ho 2 . . . . . . . . . . . . . . j DI-3 Sandgårdve Hosevej . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . B-2 C-3, Hodsager Abildholtvej . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Sjællandsgad vedgaden . . . . A-4, B-5, G-3 . . . . . . . . . . . . Ho ej nv or I-3 Ah Skavevej . . . . . . . . . . . . . . . . D-1, E-1 . . . . . . . . . . . . . . B-5 H-1 Hovedvejen . . . . . . Anemonevej B-4 Skivevej . . . . . . . . . . . . . evej . . . . . . . . . . . . . . . . B-3 ej . . . . . . . . . . . . H-1 ed ev Hv ed kh bæ As ... Skjerkvej . . . . . . . . . . . . . . . . I-2, I-3 .......... gildvej . . . . . . . . . . . . . . . . H-1 t Hø ge ra ed 3 kk . . . . . . . . . . . . EBa Skolegade Feldborg Højager. . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3 Barslundvej . . . . . . . . . . . . . . F-1 Skolestien . . . . . . . . . . . Haderup g jgade . . . . . . . . . . . . . . . . . or . . . . . . . . . . . . . . . . Hø ldb ej Fe ev . . . . . . . . . 3, vn I-3 et DBa F-4 Skolevæng Højmosevej . . . . . . H-3, H-4 . . . . . . . . . . . . . org Bellisvej . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3 Skovfogedvej j . . . . . . . . . . . . org 3, Feldb ustrivej . . . . . . . . . . . G-2, H-3 Ve Ds Ind ne Si tte Be rd . . . . . . . C-2, Feldb Skovvej . . . . . . . . . D-1, Haderup Industrivej No . . . . . . H-4, I-4, I-5 B-2 Birkevej . . . . . . . . . H-2 Skovvænget ustrivej Syd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ager I-3 ej Ind ev os m rk . . . . . . . . . . . . . . . . C-4 Bi ej ev Hods ytt 3, Sk C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p vej ru . . . . . . . Iris de ej Ha rv 4 jæ . . . . . . . . . . . . . . rk ej CBi 4, ej . . . . . . . I-3 Skærbækv . . . . . . . . . B- D-2 Jens Jensensv H-2, H-3 Bjergmosevej D-1, Smedegade . . . . . . . . . . . . . . Haderup banegade . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . rn Hej Je rv æ nk . . . . . . . . . . I-1 ør en Bj A-5 Solskrænt . . . . . . . . . . . . . org Jersildvej . . . . . . . . . . . . . . . . H-2, I-2 . . . . . . . . . . . . Boghvedevej E-2 D-3, Feldb Spegebjergvej ndsgade . . . . . . . . . . 3 lla H. . . . . . . . Jy de ga 4 . . . . . . . . . . . . . . ed Cej Br I-3 Stavlundv tmagervej . . . . . . . . . . . . 2 re F. . . . . . . . . . . . . . . Ka j 1, ve Evig 3 ed CBr B-2 Syrenvej . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3 Karupvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ej pv tru Brogårdvej . . . . . . . . . . . . . . . C-4 B-4 Sdr. Savs Kastanieallé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 A-4, A-5, G-2 Brohusvej . . . . . . . . . . . . . . . . I-4, I-5 Sdr. Skjerkvej j. . . . . . . . . . I-2 Kildevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j ve H-1 er Buntmagerve Sønderag H-3, I-3 Kirkegade . . . . . . . . . . . . . . . Hodsager Bygvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-4 H-3 Søndergade . . . . . . . . . . . rkestræde . . . . . . . . . Haderup Ki . . . . . . . . . . . . n 3 ke G. Bækvej . . . . . . . . . . . . . . . . . ar .. D-3 Sønderm .......... I-4 Kirkevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j ve G-2 Bødkervej . . A-4 Taterbakke Kløvervej . . . . . . . . . . . . . . . . I-2 . . . . . . . . . . . . . . . ej Bøgevej . . . . . . . . . . . . . . . . . I-2 . . . . . . . . . . . . . I-2 Tavlborgv . . . . . . . . . . . . D-2, Feldborg Korsholmsvej . . . . . ej . . . . . . . . . Danmarksgade . . . . . . . . . . . I-5 sv nget Teglværk Haderup ... Korsholmsvæ A-4, B-4 Drejervej . . . Haderup I-4 Tjørnevej . . . . . . . . . . . . J-1 . Kronborgvej . . . . . . . . . . . . . . . . F-2 . Drosselvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... B-2 Toftevej B-5 Kulvej . . . . . p ru . . . . . . . . . . . . . . . . Egelundvej . . . . . . . . . . . . . . . de Tohøjevej dsager . . . . . . . . . Ha org Kærgårdvej . . . . . . . . . . . . . . A-4, A-5 j . . . C-3, Ho Egeskrænten Feldb 5 Toppergårdve . . . . . . . . BLangbovej . . . . . . . . . . . . . . Feldborg . . 2, ej D-3 DEgevej . . . . . . . . . . . . . . pv Troelstru C-2, Feldborg 4, I-1 Langgade . . . . . . . Bg . . . . . . . or Eliseborgvej . . . . . . . . . . . . . . ej ldb Fe Tusbækv B-4, J-2 Lergravvej . . . . . . . . . . . . B-5, I-5 Elmevej . . . . . . . . . . . . . Hodsager Tvedvej . . . . . . . . . . . . . B-3, B-4 Ljørringvej . . . . . . . . . . . . B-4, G-2 Enebærvej . . . . . . . . . . Hodsager I-2 Tvisvej . . . . . . . . . . . . . . Lundbyvej . . . . . . . . . . . 2, H-3 . . . . . . . . . . . . . B-2 H-1 Engbakken. . . . . . . . . . e . . . . . . . HTømmergade H-3 Lundgårdsgad 2, H2 . . . . . . . . . . . . . . . Hj Engdraget . . . . . . . . . . . . . . . 1, . . . . . . ve Hken I-3 Udholm F-2 Lundgårdspar Engvej . . . . . . . . . . . . . . Haderup . . . . . . . . . . . . . I-3 Valmuevej . . . . . . . . . . . . . . . B-4, C-4 Lundholmvej . . . . . . . . . . . ej Falkevej . . . . . . . . . . . . . H-4, I-4 Varhedev Haderup Lyngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . derup Farvervej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ha H-1 B-4, C-3, J-1 Ved Hegnet. . . . . . . . . . . ngskrænten ager Ly ds Ho 3 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborgvej . . . . . . . . r . 2 Vestage .......... . . . . . . . . . CLyngtoften . . . . . . . . . . Haderup ej gv or ldb Fladerne . . . H-2, I-2 Fe H-2 Vester E-1 Lærkevej . . . . . . . . . . . . I-3 . . . . . . . . . . . . . . . e Fredshegn . . . . . . . . . . . . ad I-4 Vesterg I-2 Løvigvej . . . . . . . . . . . . . . . . . Fynsgade . . . . . . . . . . . . . . . . E-2, F-2 en . . . . . . . . . . . I-3 Vesterlund . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Markedsplads . . . . . . . . . . . A-5 n Fårbækvej . . . . . . . . . . . ke . . . . . . . . . . . . . . I-3 Vestpar Haderup Markvænget Gabsvej . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4, G-1 . . . . . . . . . . . . . er Vibevej . . . . . . . . . . . . . . D-1, E-1 Mosevænget Hodsag 2, . . . . . . . . . . . . CGl. Engvej . . . . . . . . . . . Feldborg j ve Viborg . . . . . . . . . . A-5, B-5, H-4 Mølgårdvej . . . . . . ldborg Gl. Landevej B-3, B-4 . . . . . . . . . . Fe Videbækvej . . . . . . D1, Haderup I-2 Mølleparken I-2 . . . . . . . . . Gl. Skolevej . . . . . . . . . . j ve . . . . . . . . . . . . . . org A-4 Viftrup Møllestræde Feldb Gl. Tvedvej . . . . . . . . . . . . . . . B-3 Vindingvej . . . . . . . . . . . . . . . I-2 Møllevej . . . . . . . . . . . . . E-4, F-4 . . . . . . . . . . . . . . . . Gedbovej . . . . . . . . . . . . . . . . E-2 ej I-3 Vinkelv d . . . . . . . . . . . . org Natovej . . . . . . . . . . . . . Haderup Gindeskovgår ldb Violvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-3, E-3 . . . . . D-2, Fe rup Nygade . . . . . . . . . . . . . D-2, E-2 . . . . . . . . . . . . j Gindeskovvej ve Hade E-1 Vistorp Nygårdsvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5 E-1, Haderup Granbakken . . . . . . . . . . Hodsager Vormstrupvej B-2 Nørregade . . . . . . . .......... . . . . . . Grantoften . . . . . . . . . . E-3, E-4 . . . . . . . . . . . . . . . B-3 Vråvej G-2, G-3, H-3 Nørreholmvej J-3 Grovevej . . . . . . . . . . . . Vævervej . . . . . . . . C-3, Hodsager n . . . . . . . . . . . Nørskovvej . . . . . . . . . . . . . . . G-2 . . . . . H-2 ej Grønbækparke gv j . . . . . . . . . . . . . D-4 Yllebjer Haderup Nålemagerve Grønningen . . . . . . . . . . . . . . I-3 Ørnevej . . . . . . . . . . . . . B-5, I-4, J-5 . . . . . . . . . . . . . . E-3 Ommosevej . . . . . . . . . . . . . . E-1, E-2 Grønsværen . . . . . . . . . . . . . . . . . . j j ve Ørreve I-3, J-3 Over Høstrup B-5, I-5 Gråsandvej . . . . . . . . . . . . . . . I-3 I-2 Østergade . . . . . . . . . . . . H-2 Overgårdvej . . . . . . . . . . . é. . . . . . . . . . . . . all Gyvelvej . . . . . . . . . . . . . . . . . ds år E-1, E-2 rg I-2 Øste Parkvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-3 . . . . . . . . . . . . . . . j . . ve . Haderisvej . . . . . . . . . . . C-3, D-3 . ds . år . rg . . I-3 Øste ej . . . . . . . . Pilhusevej . . Haderup I-2 . . . . . . . . . . . . . . . . Hallundbækv ft rto I-3 Øste A-4 Ravnevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Havevej . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 g an rv . . . . . . . . . . . . . E-4 Øste Hodsager Ravnmosevej p . . . . . . . . . . ru Havrevej . . . . . . . . . . . . . . . . . et de ng Ha D-1, Østvæ Haderup Riskærvej . . . . . . . . . . . . . . . . I-2 Hedevej . . . . . . . . . E-3, Haderup . . . . . . . . . . . . . B-5 B-5 Åbakkevej . . . . . . . . . . . Rolighedsvej C-3 Herningvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ej er yv . . . . . . . . . . . . . . . I-3 ag Åb j ds ve Ho vig . . . . . . . . . . . . . . m ej Ro Hestbjergv E-2, F-2 . . . . . . . . . . . . . er Åparken . . . . . . . . . . . . Haderup j . . . . . . . . . Rosenvænget Hodsag 3, I-1 . . . . . . . . . . . BHesselundve en nt æ Åskr Hodsager . . . . . . . . . . . . . . ager Rotvigvej . . . . . . . B-4, I-1, I-2 Hirsevænget ds Åvej . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3, D-4, Ho Rugbjergvej . . . . . . . . H-1, I-1 g or Hodsagervej ldb Fe D-2, H-1 Rugvænget . . . . . . . . . . . G-2 Hogagervej . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5 Rørkærparke Holstebrovej 103 Holtevej . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haderup

Fårbæk

Feldborg

er

Simmelkær

Ilskov

Ørre

ng

g bbild

Sunds

Gullestrup Tjørring Snejbjerg

Herning

Gjellerup

Hammerum

kort

Skærbæk


= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser og (14) Hodsager kort

14. 14.

14.

kort

19

20.

Holstebromotorvejen

104


kort

= Hjertestarter

105


24.

1.

kort 10.

rken

Rørkærpa

6.

5.

t

21.

22.

4.

26. 23. 3.

ge Korsholmsvæ n

106 25.

2.

7.


Holstebromotorvejen

1. Kirke 2. Børneinstitution 3. Fritidscenter 4. Hal 5. Skole 6. Kulturhuset 7. Friluftsbad 8. Butikscenter og torv 9. Mølle 19 10. Ældre- og aktivitetscenter 11. Tennisbane 12. Sportsplads 13. Børnehave j ve 14. Hotel æk b e Vid 15. Jernbanestation 16. Børneinstitution 17. Rådhus 18. Plejecenter 19. Døgninstitution 20. Friskole 21. Rulleskøjtehal 22. Børneinstitution 23. Kirkehuset 24. Postbutik 25. Dyrskue og multiplads Motorvejen forbi Aulum åbner sidst i november

kort

107

Se oplevelser

= Skulptur

= Hjertestarter


8.

9.

kort 8.

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

108


12.

13.

11.

kort

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

109


Sto ub ĂŚk Par ke n

15. 16.

kort

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

110

14.


Haderup Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad

Vind

Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

kort

Kibæk

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding

Karstoft

Sandet Stakroge

Herning Kommune

N

111


Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook

Aase Rasmussen 22 22 53 06 112

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67


indhold

erhverv

114 - Advokater • Akupunktører 115 - Alge  bekæmpelse • Aloe Vera • Anlægsgartnere

• Apoteker • Autoforhandlere

116 - Autoreparation og autoservice

• Begravelsesforretninger

119 - Biobrændsel • Blomsterhandlere • Bogtrykkerier • Caféer

120 - Cykler • Dyrehospitaler • Dyrlæger

• Efterskoler • Ejendomsmægler

121 - El-installatører • Entreprenører 122 - Erhvervsudvikling 123 - Fadølsforsyning • Fjernvarme • Flishugning

• Fodterapeuter • Frisører

124 - Fritidscentre • Fysioterapeuter

• Gartnere

125 - Genbrug • Guldsmede • Handymen • Hårde hvidevarer

• Køle- og fryseanlæg

126 - Køle-/varmepumpeteknik • Køreskoler

• Læger • Malermestre

127 - Maskinhandlere • Maskinstationer

• Massører • Murermestre

129 - Møbler • Pengeinstitutter • Porte erhverv

130 - Produkthandlere • Radio og Tv 131 - Rengøring • Revisorer • Skorstensfejere 132 - Stenhuggerier • Tagdækning• Tagrens 133 - Tandlæger • Taxaer • Telt- og serviceudlejning

• Tømmer og trælast • Tømrermestre

135 - Vinduespolerere og -pudsere • Vognmænd 137 - VVS-installatører

113113


v r e v erh 2021 eller din annonce l ti r e g n ri d takt Har du æn med, så kon re æ v t a u d ønsker

gen o b d n å h l a k Lo derup Aulum-Ha ensen

Erik Mort ail.com .aulum@gm n e g o b d n a lokalh

erhverv

ADVOKATER

AKUPUNKTØRER Industrivej Nord 22 7490 Aulum Tlf. 97 87 58 00 www.boel-akupunktur.com

LØSNINGER MED FOKUS PÅ MENNESKET Peter Hilligsø (adv. fm) • Berit Holmstrøm (L) • Lotte Bliddal (H) Paul Johansen (jur. rådg.) • Michael Jørgensen (H) Bredgade 20 • 6920 Videbæk • Tlf. 97 17 22 44 • www.paulex.dk

114


ALGEBEKÆMPELSE

ANLÆGSGARTNERE

Vestjysk Algebehandling Villa • Landbrug • Industri Priser

inkl. moms og afgifter • Algebehandling af tag fra 1.000 kr. • Professionel rens af fliser for skidt og pest inkl. imprægnering og fugning med stenmel eller fugesand - 45 kr. pr. m2. • Facaderens med hedvandsrenser – fjerner skidt og graffiti skånsomt • Staldrens – hurtigt og effektivt

Mulighed for serviceydelsesfradrag

• Tag • Fliser • Facade • Imprægnering Ring og få et godt tilbud

Morten Christensen

Tlf. 22 35 22 10

mellem kl. 12 og 22 kontakt@vestjysk-algebehandling.dk Sandbækvej 3A, 6971 Spjald

og

DAesinfektion lgebekæmpelse ApS

Desinfektion af grisestalde

Desinfektion af kyllingestalde

Desinfektion af kartoffelhuse

Algebekæmpelse

erg Entrepren ldbj ør Vi & Anlæg ApS v/ Bent Nielsen

Græsplæner • Nyanlæg • Omlægning • Renovering Beplantning • Hæk • Bede Alt indenfor fliser - og meget mere!

vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk · Tlf. 20 20 30 73

APOTEKER

Aulum Apotek Filial af Vildbjerg Apotek Skolegade 2, Aulum, 97 47 10 44 Dit lokale sted for apotekervarer

AUTOFORHANDLERE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Tlf. 9641 6633 www.aulum-autoteknik.dk

Ljørringvej 31 · 7490 Aulum · Tlf. 20 20 09 13 www.jysk-da.dk · E-mail: iakirk@mail.tele.dk

erhverv

Enkelt og lokalt

ALOE VERA Selvstændige forhandlere Anette og Michael Holmberg, tlf. 21 28 82 29 Hårtotten, Danmarksgade 21 B, Aulum Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

HUDPLEJE KOSTTILSKUD VÆGTKONTROL TRÆNING

Kig ind eller besøg vores webshop på www.aloeveradrik.dk

Industrivej Nord 11 · 97 47 28Nord 37 · www.klauto.dk Industrivej 11 · 97 47 28

115 Kunde:

37 · kl


Service af alleog typer personbiler »»»» Service reparation Service alle typer personbiler Service afafalle typer personbiler AUTOREPARATION » af Klargøring af biler tilOG synAUTOSERVICE alle bilmærker Klargøring afaf biler til syn »»» Klargøring til syn Altid gode priserbiler på dæk

» Service Service af alleog typer personbiler » Service Service af alleog typer personbiler » reparation reparation » Altid» gode priser på dæk » Service af alle typer personbiler

»personbiler Service af alle typer personbiler »» Service alle typer Service afafalle typer personbiler » af Klargøring afmed biler tilservice syn »» Altid gode priser på dæk » af Klargøring af biler til syn Gratis hjulskifte i forbindelse alle bilmærker Service af alle typer personbiler alle bilmærker » Klargøring Klargøring afaf biler til syn » biler til syn » Klargøring af biler til syn »» Klargøring af biler til » syn Altid gode priser på dæk »» Service afalle alle typer personbiler Gratis hjulskifte ipå forbindelse med service Service afgode typer personbiler Altid priser dæk »syn Altid gode priser på dæk » Klargøring af biler til » Altid gode priser på dæk » Altid gode priser på dæk med service Gratis hjulskifte i forbindelse » Service af alle typer personbiler » Gratis hjulskifte i »forbindelse »» Altid gode priser på dæk Gratis hjulskifte i forbindelse med service med service Service af alle typer personbiler Service alle personbiler Gratis hjulskifte i typer forbindelse med service »syn Service afafalle typer personbiler Klargøring af biler til »» Service afalle alle personbiler Gratis hjulskifte i typer forbindelse med service Service af typer personbiler » Klargøring af biler til syn »»» Klargøring af biler til syn » Gratis hjulskifte i forbindelse med service Klargøring af bilerpå til syn Altid»»gode priser dæk Gratis hjulskifte i forbindelse service » Klargøringmed af biler til syn

Enkelt og lokalt

»» Klargøring af biler til syn Altid gode priser på dæk » www.stokholmautoservice.dk Klargøring af biler til syn

Klargøring af biler til syn www.stokholmautoservice.dk Altid gode priser på » Altid»»gode priser pådæk dæk » Altid gode priser på dæk www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk »» Altid gode priser på dæk Gratis hjulskifte i forbindelse service » www.stokholmautoservice.dk Altid gode priser priseripå dæk Leif Stokholm Allanmed Byskov »» Altid gode på dæk Gratis hjulskifte forbindelse med service Leif»»Stokholm Allan Byskov www.stokholmautoservice.dk Altid gode priser på »dæk Gratis hjulskifte i forbindelse med service Gratis hjulskifte i forbindelse med service Leif Stokholm Allan Byskov www.stokholmautoservice.dk » Gratis hjulskifte forbindelse med service » Gratis hjulskifte ii forbindelse med service » Gratis hjulskifte forbindelse medi service www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk » Gratis hjulskifte i forbindelse med service » Gratis hjulskifte i forbindelse med service www.stokholmautoservice.dk

www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk

www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk www.stokholmautoservice.dk

www.stokholmautoservice.dk AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Industrivej Nord 11 · 97 47 28Nord 37 · www.klauto.dk Industrivej 11 · 97 47 28

Tlf. 9641 6633

37 · kla

VG Auto

www.aulum-autoteknik.dk

v/ mekaniker Villy Grønne Hodsagervej 61 . Aulum Tlf. 40 61 97 10

Kunde:

Aulum Bilcenter Kontaktperson:

groenne@vgroenne.dk

Jens Pe

OBS Dette farveprint er IKKE g færdige resultat, men viser f ligesom evt. billeder er ge

BEGRAVELSESFORRETNINGER

©

Den Den lokale Den lokale lokale bedemand bedemand bedemand Den lokale bedemand Den lokale bedemand Den lokale bedemand Vildbjerg Vildbjerg - Aulum Vildbjerg - Aulum - Herning - Aulum - Herning - Holstebro - Herning - Holstebro - Holstebro

JYDA SIGN ApS, Væ Tlf. 97 47 37

Vildbjerg - Aulum - Herning - Holstebro Vildbjerg --Aulum - Herning - Holstebro Vildbjerg Aulum - Herning - Holstebro

ErikThuesen Thuesen Erik Thuesen Erik Thuesen Erik Erik Thuesen Exam. bedemand Exam. bedemand Exam. bedemand

Erik Thuesen

Exam. bedemand Exam. bedemand

2229 2229 2050 2229 2050 2050 2229 2050 2229 2050 Svarer hele døgnet, også weekend

erhverv

Exam. bedemand Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Svarer Svarer hele døgnet, hele Svarer døgnet, også hele weekend døgnet, også weekend også weekend

2229 2050

Svarer hele døgnet, også weekend

Kontakt

Vihjælper hjælper Vi hjælper dig Vi den hjælper dig dag, den dig dag, den dag, Vi dig den dag, hele døgnet, også weekend ViSvarer hjælper dig den dag, døden døden bliver døden en bliver del en bliver af del livet... en af del livet... af livet... døden bliver en del af livet... døden bliver en del af livet...

Vi hjælper dig den dag, døden bliver en del af livet... www.bedemand-thuesen.dk www.bedemand-thuesen.dk www.bedemand-thuesen.dk www.bedemand-thuesen.dk www.bedemand-thuesen.dk 116

Kunde:

Aul

Konta

Dette f færdige re ligesom

©


Tlf: 97 52 08 98

Vestergade 14 • 7800 Skive l Søndergade 1 • 7830 Vinderup

www.boudigaard.dk

Ring gerne og spørg ef ter priser og muligheder

Birgitte S. Mortensen Tlf.: 21 80 20 87 Din lokale bedemand i Haderup

Søren Boudigaard

Hanne Bielefeldt Boudigaard

Søren Toft

Nærværende Vi varetager alt vedr. Vi er ISO9001-certificeret Personlig • Nutidig Begravelse • Bisættelse Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK

Nærvær og omhu

Vi så

– også aften og weekend

Vi hjælper med det praktiske Aulum Nærvær og omhu Vildbjerg tid til det vigtigste Tlf. 97 13 36 55så du får Tlf. 97 47 20 31 – også aften og weekend Vi hjælper med Vi Vi hjælper hjælper med med det det praktiske praktiske Nærvær Nærvær og og omhu omhu detpraktiske praktiske så Vi hjælper med det Vi hjælper medtildet prakti Vildbjerg ogog Nærvær omhu såså dudu fårfår tidtid tiltil det vigtigste vigtigste Fådet udleveret du får tidfolderen Nærvær omhu Aulum – også – også aften aften ogog weekend weekend så du får tid til det vigtigste hjælper med detfår praktiske “Min sidste det vigtigste og så du tid tilvilje” det vigtig 97weekend 13 omhu 36 55 Tl Tlf. 97 47 20Viså31 Tlf –Nærvær ogsåTlf. aften og – også aften og weekend du får tid til det vigtigste

Vildbjerg –Vildbjerg også aften og weekend Vildbjerg Vildbjerg Vildbjerg

Aulum Aulum Aulum Aulum Aulum

FåFå udleveret udleveret folderen folderen Få udleveret folderen “Min “Min sidste sidste vilje” vilje” Få “Min udleveret sidstefolderen vilje” Få udleveret folde Få udleveret folderen »Min sidste vilje« “Min sidste vi “Min sidste vilje”

T R E HØJ E

Niels-Otto Mortensen

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

T R E HØJ E

Jørgen Jørgensen

Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

TTRREEHØJ HØJEE ERTENT INNI GN G B EBGE R GAV RTAV ERLESE LESHØJ SEFSOF R OR RE B E G RJyllandsgade AV E L S E S F O R R E TNING Jyllandsgade 13 13 · Vildbjerg · Vildbjerg T R E HØJ E Jyllandsgade 13 · Vildbjerg Ulrik Ulrik Baun Baun Ulrik Baun

T R E HØJ E

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L

Kirkeg

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Kirkegade 5 · Aulum

AU AULU LUM-V M-VI LI LDBJ DBJEERG RG AU LFRODBJ B EBLU GE R GAV R M-V AV E LESLESSEIFSO R RERTEN TE INNIRG G NG B E GLU R AV EKirkegade L S E S5FI RDBJ ETNIE N GRG Kirkegade ·O 5 Aulum AU M-V L·RAulum Kirkegade 5 · Aulum

Jørgen Jørgen Jørgensen Jørgensen Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

AU LU M-

Birthe AU LU M-V I L DBJ E RG Mortensen

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto

Niels-Otto Niels-Otto Mortensen Mortensen Niels-Otto Mortensen

erhverv

Tlf. Tlf.97 9713 3655 55 Tlf. Tlf.97 9747 4720 2031 Tlf. 97 131336 36 55 Tlf. 97 47 20 3131 Tlf. 9713 1336365555 Tlf.Tlf. 9720473120 31 Tlf. 97 97 47

AU LU I L DBJ E RG Kirkegade 5 M-V · Aulum rubrikken fortsættes næste side 117

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G

Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Kirkegade 5 · Aulum


Døgnvagt alle dage på tlf. 97 42 09 11

Flemming Jørgensen

Kathrine Parker

Hartvig Gaardhøje

ættelse · Råd og vejledning hos din lokale bedemand

Begravelse og bisættelse · Råd og vejledning hos din lokale b ISO9001

CERTIFICERING

je.dk

Kathrine Parker

Til dig og

ghederne, er i udlandet.

Flemming Jørgensen

dine børn

je

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, Hartvig Gaardhøje Flemming Kathrine Parker også når familien bor i en andenhos by eller i udlandet. - Råd og vejledning Jørgensen din lokale Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

bedemand…

ISO9001 CERTIFICERING

Kvalitetssystem

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

ISO9001 CERTIFICERING

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Kvalitetssystem

Hartvig Gaardhøje

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Flemming Jørgensen

Til dig og

dine børn

bedemand · Grundlagt 1912 Begravelse og bisættelse · Råd og vejledning hosDindinlokale lokale bedemand Kathrine Parker

Begravelse og bisættelse · Råd og vejledning hos din Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

Tillid, TryghedTlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

og personlig hjælp ved dødsfald

ISO9001 CERTIFICERING

erhverv FINN & LISBETH VESTERGAARD

OLE HANSEN

Sunds Begravelse 97 14 08 08 - svarer hele døgnet

Bente og Jørgen Ødegaard, eksam. bedemænd Danmarksgade 11, 7490 Aulum, DØGNTLF. 9712 0610

www.sundsbegravelse.dk

Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds Priser og praktisk info på vores hjemmeside 118

Besøg www.ødegaard.dk med blandt andet priser og mindesider

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt


BIOBRÆNDSEL

BLOMSTERHANDLERE Find os på Facebook

I dé Blomster

✓ Brudebuketter ✓ Kranse ✓ Gavekurve

✓ Chokolade m.m. ✓ Øl, vin & spiritus ✓ Gaveartikler

Kirkegade 10 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 20 64

info@steensbiobraendsel.dk www.steensbiobraendsel.dk

• Træpiller 6/8 mm

dlejning

Containeru

• Træbriketter og stokerflis

BOGTRYKKERIER

Brogårdsvej 7 . DK-6920 Videbæk . telefon: +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

• Kørsel med skovtræ udføres

Ramskovvej 10 · 7550 Sørvad · Tlf. 97 43 83 12 · www.akselahle.dk

erhverv

Aulum Skole, 1953 Aulum Mølle, 1949

CAFÉER Åbningstide r Ons.-tors. kl . 11-19 Fre. kl. 11-20 Lør. kl. 10-1 4

Café Møltrup - Aulum Danmarksgade 2 · Aulum

99 92 98 28

www.moltrup.dk/mad-med-mening 119


CYKLER

DYREHOSPITALER

Holstebro Dyrehospital A/S

Tlf. 97 42 17 99 Lavhedevej 28 · 7500 Holstebro www.hhd.dk · mail: post@hhd.dk

Søndergade 1, 7480 Vildbjerg www.vildbjergcykler.dk

Din lokale cykelhandler

Brug for en dyrlæge? DYRLÆGER

- med faguddannet mekaniker Vi fører de fleste kendte mærker og har et stort udvalg af elcykler

Alle mærker repareres og serviceres

Tlf. 97 13 13 83

Dyrlægehuset Aulum Dyrlægehuset Aulum – Industrivej 16 7490 Aulum – Tlf. 73709910 – www.dh-aulum.dk

EFTERSKOLER

Nøvlingskovvej 5 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 97 13 71 44 Mail: noev@noevlingskov.dk · www.noevlingskov.dk

erhverv

HENNING JØRGENSEN CYKLER APS

EJENDOMSMÆGLERE

Tjelevej 48 . Tjørring . 7400 Herning Tlf. 97 26 72 55 . www.joergensencykler.dk

SALG . SERVICE . REPARATION VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL TIL REPARATION

EDC Holstebro - ring 97 41 15 00 for et gratis salgstjek

EDC.DK

KOM GODT VIDERE KOM GODT VIDERE

Ejendomsmægler Solgt eller gratis · Abonnement – se mere på

KESAM.dk Vi kerer om det sammen

Rugbjergvej 6 · Aulum · Tlf. 91 53 10 26

120


ENTREPRENØRER

EL-INSTALLATØRER

Aulum El-Service Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Døgnser

vice

www.aulum-elservice.dk

AULUM

Entreprenørforretning Alt entreprenørarb. udføres med:

Alt i el-arbejde udføres…

Stort udvalg i hvidevarer, belysning og el-apparater…

El-HansEn aps Danmarksgade 30 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 82 (døgnvagt)

• Gravemaskine • Rendegraver 4WD • Gummiged 2,4 m3

• Volvo dumper • Mini gravemaskine

Udgravning til: • Gylletank • Markvanding • Byggeri og veje • Dræn og grøfter • Nedsivningsanlæg • Pumpebrønde • 3-kammertanke • Afløb fra minkfarme og møddinger

Aut. kloakmester

Finn Bach

Nørskovvej 12 . 7490 Aulum

20 27 65 38 www.aulumentreprenor.dk

HENNING SØRENSEN EL A/S

GOD SERVICE DØGNET RUNDT

Alt entreprenørarbejde udføres

Parkvej 2 · 6971 Spjald

97 38 15 66 WWW.JENSBYSKOV.DK

erhverv

Feldborg gamle kirke, 1949

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A⁄S Aut. kloakmester

Tlf. 97 45 47 00

E-mail: feldborgent@mail.dk Tusbækvej 31 . Feldborg . 7540 Haderup rubrikken fortsættes næste side 121


G Godthaab E Entreprenørforretning ApS – Spuling og vedligehold af dræn og grøfter – Anlægsarbejde – Nedbrydning – Jordarbejde

Telefon 40 95 25 65

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 7490 Aulum

Tlf. 97 47 29 56 Bil 40 34 46 57 ENTREPRENØR LARS LOHSE ApS

www.godthaab-entr.dk

Dræningsarbejde - spuling af dræn…

HADERUP MURER OG ENTREPRENØR

TLF. 2230 5116 www.entreprenor-lohse.dk

Egon Truelsen O. Høstrupvej 3 7540 Haderup

Tlf. 21 25 79 85 haderupmurer@mail.dk

Hodsager Skole, 1956

Hodsager Maskinstation

■ Entreprenør ■ Vognmand

aut. kloakmester Leif Linding Olesen Tlf. 2049 4854

ERHVERVSUDVIKLING

Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum · Tlf. 96 41 91 03

erhverv

www.aulumerhverv.dk erhvervsudvikling@aulum.dk

ldb Vi

jerg Entreprenø & Anlæg ApS v/ Bent Nielsen

Alt indenfor • Kloak / separering • Nybyg / tilbyg • Nyanlæg • Slamsuger • Støbearbejde • og meget mere…

vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk · Tlf. 20 20 30 73

122

r

Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum · Tlf. 69 15 40 77

www.erhvervsparkenaulum.dk


FADØLSFORSYNING

FODTERAPEUTER

Klinik For Fodterapi

FJERNVARME

Klinik For Fodterapi v/ Lisbet Pedersen · Statsaut. Fodterapeut Ågårdsvej 2 · 7480 Vildbjerg

 KLIP UD

Holingholtvej 19 · 7451 Sunds

 KLIP UD

Vi har altid et anlæg og øl på lager til dig!

v/ Conny Nielsen Statsaut. fodterapeut Rugbjergvej 14 7490 Aulum Tlf. 73 70 25 25

Tidsbestilling 97 13 13 64 Alle specialer udføres www.lp-fodterapi.dk

Aulum Mølle på Østergårdsvej Markedsdag 1910-1920

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk post@aulumfjernvarme.dk

FRISØRER

Telefon: 97 47 24 15 Åbningstider: mandag til fredag kl. 8.00 - kl. 12.00 Uden for normal arbejdstid henviser telefonsvarer til vagthavende

Frisør med sans for service og kvalitet…

erhverv

FLISHUGNING

v/ Gitte Friis Johansen

• Flis sælges • Flishugning • Naturpleje

Kirkegade 8 . 7490 Aulum

Bjarne Christiansen

97 43 84 10

Præstegårdsvej 27 · Timring · 7480 Vildbjerg Mail: flis@post.tele.dk · Tlf. 21 25 27 29

rubrikken fortsættes næste side

123


FYSIOTERAPEUTER

v/ Marianne Høj Østvænget 10. Hodsager, 7490 Aulum Lukket mandag

97 47 61 98 Sundhedshuset Aulum

Rugbjergvej 14 · 7490 Aulum · Tlf. 73 70 25 25

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 Man.+ons. 9.00-17.30 7490 Aulum Tors. 14.00-20.00 Tlf. 35116100 1. lør. i hver md. 8.00-13.00

mail@aulumfys.dk · www.aulumfys.dk

Vinderup Fysioterapi Nygade 9 . 7540 Haderup Søndergade 54 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 21 21 - bedst mellem kl. 8.00-12.00 info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk

FRITIDSCENTRE

Klinik for fysioterapi og træning Vinderup/Haderup

GARTNERE

Gartner

Kiilerich

Pleje & Vedligehold Lad

Aulum Fritidscenter arrangere din næste fest… • Møder og kurser

• Anlæg • Sprøjtning • Rådgivning • Vedligehold af haver • Beskæring/Træfældning • Kirkegåds-arbejde Søren Peter Toft Kiilerich · Tlf. 22 32 14 04 gartnerkiilerich@hotmail.com

• Mad ud af huset • Lokaler fra 10-275 personer • Forhør nærmere om muligheder og priser erhverv

• Udlejning af borde, stole, porcelæn

Tlf. 97 47 37 01

www.afc-aulum.dk . mail@afc-aulum.dk

Haderup »Kirkeport« til venstre – set fra Kirkegade

124

Aulum Gartnerservice Gunnar Najbjerg - tlf. 29 88 69 44


GENBRUG

GULDSMEDE

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook Urmager og guldsmed

Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Nørregade 6 . Holstebro . Tlf. 97 42 01 66

Se åbningstider i ugeavisen eller på Facebook.

HANDYMEN

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere, kan vi efter aftale hente tingene.

Alle mindre håndværkerog haveopgaver udføres

Brian Falsig

21 46 54 72 www.dinhandyman.com

Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

Peter Toft 51 37 67 67

Ejnar Hansen 51 21 96 21

Feldborg Teglværk, 1955

Benyt genbrugsbutikken Nygade 3 . 7540 Haderup . 42 50 75 40 Åbent lørdag kl. 9.00-13.00

HÅRDE HVIDEVARER

erhverv

Østergaardsallé 5, Aulum Tlf. 91 17 96 Åben man-fre: kl. 10-17.00. Lør kl. 10-12.

35 KØLE- OG FRYSEANLÆG

Kirkegade 14 . 7490 Aulum

Tlf. 75 28 72 60

je Trehø Køleteknik A/S Køle- og fryseanlæg • Klimaanlæg • EDB-køling Bødkervej 1 · DK-7480 Vildbjerg

Tlf. 97 13 21 33 125


KØLE-/VARMEPUMPETEKNIK

MALERMESTRE

MalerMesterMortensen

Tlf. 96106010 • Niels kjeldsens Vej 54 • 7500 Holstebro

KØRESKOLER

Per Risgaard Mortensen Rugbjergvej 6 7490 Aulum E-mail: p.r.m@mail.dk

Mobil

23 60 25 73

www.malermestermortensen.dk LÆGER

AULUM • Alt malerarbejde udføres

Lægehuset i Aulum Rugbjergvej 12 . 7490 Aulum

• Pris og overslag gives uden forbindende

Charlotte Glinvad Finn A. Hansen Silje Starklint Hanne Mose Tidsbestilling mellem kl. 8.00-13.30, i øvrigt efter aftale Aftenkonsultation torsdag efter aftale 126

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

erhverv

97 47 22 11


MASKINSTATIONER

Salg af kvalitetsmaling til LAVPRIS Professionel råd og vejledning

oz-.. oz. .. ozoz.. . . .

. .

Fru Jensens Farvehandel

Tlf. 8971 Tlf. 2467 Tlf. 2467 2467 8971 8971

Tlf. 2467 8971

www.fru-jensens.dk www.fru-jensens.dk www.fru-jensens.dk

www.fru-jensens.dk MASKINHANDLERE

• Næsten alt i brugte landbrugs- og entreprenørmaskiner • Salg af af nye Fasterholt vandingsmaskiner • Formidling af maskiner

Vallerbækvej 44 • 7470 Karup • Tlf. 97 45 42 06 Preben: 20 33 61 83 • Peter: 40 96 99 45 E-mail: mail@staulund.dk • www.staulund.dk

Aulum Maskinstation v. Mogens Frederiksen Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Bil 40 32 15 99 Tlf. 97 47 20 25

ERLING KJÆRS

MASKINSTATION • Alt i landbrugsarbejde udføres • Fældning / flisning af træ Røddingvej 5 · 7480 Vildbjerg www.maskinstation-erlingkjaer.dk

97 13 10 69

Fogdes Autoværksted, 1958

MASSØRER

Bettina’s Massage og Håndlæsning v/ Bettina Irming

• Lægeex. fysiurgisk massør • Håndlæser • Chok-traume-behandler Kirkegade 1 · 7490 Aulum

Tlf. 29 93 00 83

Massage & Håndlæsning

Mail: info@haendogkrop.dk Web: www.haendogkrop.dk

Alt murerarbejde udføres Murermester

Kjeld Simonsen

Aftalt tid

Aftalt pris

rubrikken fortsættes næste side 127

erhverv

MURERMESTRE


r for små

Ingen opgaver e

Anders Chr. Pedersen Koldkurvej 9 Sdr. Resen 7470 Karup

97 45 27 69 51 88 80 77

E-mail: acpm@live.dk

Murerfirmaet

erhverv

Barslund & Gasseholm ApS Bødkervej 12 . 7490 Aulum

Tlf 97 47 27 23 Bil-tlf. 24 28 20 74 post@aulum-murer.dk www.aulum-murer.dk

Hodsager by, 1956

128

Vi lover godt håndværk og er omfattet af


MØBLER

PENGEINSTITUTTER

44 56 25 00

Haderups købmandshandel, 1959

Danmarksgade 28 . 7490 Aulum www.handelsbanken.dk/aulum

HADERUP MURER OG ENTREPRENØR Egon Truelsen O. Høstrupvej 3 7540 Haderup

Den Røde Plads 2  Holstebro Tlf. 9610 9500  landbobanken.dk

Tlf. 21 25 79 85 haderupmurer@mail.dk

erhverv

PORTE

INDUSTRI- & GARAGEPORTE Salg, montage & service af alle:

Murerarbejde udføres Nybyggeri, tilbygning, flisearbejde eller reparation. Tilbud eller timeløn.

BJERGBY-HADERUP MURERFORRETNING APS

Mere end 30 års erfaring

PORTTYPER BRANDPORTE LÆSSEBROER SLUSER

v/ Villy Højmark Hodsagervej 70 . 7490 Aulum

www.vhportservice.dk

v/ Dann Ørskov Karlsen · Hedevej 1, 7540 Haderup Mobil 28 18 26 96 · bhm@jubii.dk

Tlf. 97 47 64 48 www.vhportservice.dk

129


Skal du af med dit skrot, så ring blot...

PRODUKTHANDLERE

Jernmetalaff ald Skal du af og med dit skrot, så ring blot... afhentes på stedet Jernog metalaffald Ring 24 65 86 22 afhentes på stedet – så er jeg allerede vej til dig… Ring på 24 65 86 22 – så er jeg allerede på vej til dig…

ME JERN- & METALKØB www.me-jernmetal.dk

ME JERN- & METALKØB

RADIO OG TV

www.me-jernmetal.dk

Reparation på eget værksted

erhverv

Mere end 30 års erfaring

Jeg er tilfreds, når du er tilfreds!

130

Sammen finder vi det fjernsyn og den tv-pakke, der dækker dine behov

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jeg sørger for montering i dit hjem Jeg sørger for indstilling af programmer Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn Forhandling og service af Boxer og Viasat Salg og service af radio, tv, parabol og antenner Udlejning af party-anlæg

Vildbjerg RADIO & TV v/

Levering og afhentning

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81


RENGØRING

REVISORER

Rengøring og service 65 90 40 77 Rengøring

Special service

• Daglig rengøring • Vinduespolering • Trapperengøring • Renhold af arealer • Hovedrengøring • Medicorengøring • Veterinærrengøring • Produktionsrengøring

• Rensning af tæpper • Slibning af gulve • Oliering af gulve • Rens af tekninsk udstyr • Rengøring af konvektorgrave

Fiaz Ul-Hassan · Tlf. 65 90 40 77 info@smpservice.dk www.smpservice.dk

RENGØRING

● Specialopgaver indenfor rengøring

MidtVest

REVISORGRUPPEN

MidtVest Medlem af

Bjarne Møller

REVISORGRUPPEN Henning Nielsen

MidtVest

Arne Thorhauge Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Ekstra service • Washroom services • Linned og måtter • Affaldshåndtering • Anretning/afrydning af måltider • Servicering af kaffeautomater • Kontorservice

Kontakt os allerede i dag for et skræddersyet løsningsforslag til jeres virksomhed

● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring

Medlem af

REVISORGRUPPEN Medlem af

Lund

Christiansen I/S

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Lund Christiansen I/S Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 Lund Christiansen I/S Registrerede revisorer F.S.R

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Tjørring Hovedgade 65 65 .. 7400 7400 Herning Herning Tjørring Hovedgade Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 Tlf. 97 26 26 86 86 86 86 Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 www.lund-christiansen.dk

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Østergade 12 7400 Herning Østergade 12 T l f. 9712 1377 7400 Herning T l f. 9712 1377

www.ankerhost.dk www.ankerhost.dk

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

erhverv

Tlf. 97 47 13 22 · www.blicher.dk Rengøring til erhverv og privat Besøg os på: www.tina-Ren.dk

SKORSTENSFEJERE Skorstensfejerfirmaet

Stjernholm I/S

Haderup Kirke, 1949

Grønningen 30 · 7550 Sørvad Mobil 40 20 47 47 . 40 45 41 10 www.stjernholmskorstensfejeren.dk medlem af skorstensfejerlauget 131


STENHUGGERIER

Herning Gravstensforretning

EspErsEns stEnhuggEri

Alt i natur- og gravsten v/ stenhugger

Ove Skinnerup Valeursvej 3-5 7400 Herning

Nybobakke

Den lokale stenhugger siden 1919

Tlf. 97 18 88 30 www.herninggravsten.dk

• Vestjyllands største udvalg • Eneste lokalproduc. virksomhed • Faguddannet personale • Fri levering over hele landet

TAGRENS

Åbningstider: Hverdage 8.00-17.00 · Lørdag 9.00-12.00 - eller efter aftale

BEHANDLING AF MOS OG ALGER – i hele midtjylland

TAG & STEEN

NyboVEj 19 · 7500 HoLstEbro

tLF. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

v/Steen Madsen

Effektiv behandling på tage, facader, fliser m.m. til både privat, industri, boligforening og landbrug

BEKÆMPELSE Bøgens Kvarter 74 · Herning · Tlf. 22 89 65 47 AF MULDVARPE www.tagogsteen.dk · mail@tagogsteen.dk Til effektiv bekæmpelse af muldvarpe bruger Tag & Steen muldvarpegas hos erhverv og på landbrugsejendomme. Hos private foregår det med saks.

Om mulvarpegas Muldvarpegas er farlig for alle levende væsner. Derfor sikrer Tag & Steen altid at sikkerheden er i orden når muldvarpegas skal anvendes. Tag & Steen har naturligvis den specielle godkendelse, der kræves for at anvende denne yderst giftige gas.

TAGDÆKNING

Er dit tag Er dit tag utæt og klam? BEHANDLING AF MOS OG ALGER – i hele midtjylland

Tag & Steen tilbyder en effektiv behandling af mos og alger på tage, facader, fliser m.m. til både privat, industri, boligforening og landbrug. Udover at dit tag bliver flottere, er det også med til at forlænge levetiden.

utæt og klam? - så ring til Søren Dam! Bøgenskvarter 74 . 7400 Herning . 22 89 65 47 . mail@tagogsteen.dk . CVR. 17 79 38 96

65

erhverv

aps

- så ring til Søren Dam! - så ring til Søren Dam! A/S AULUM . TLF. 40 46. 46 97 40 . 2846 68 46 93 70 AULUM TLF. 97. 40 46 08 12 132


TANDLÆGER

Tandlæge Carl-Børge Christensen Østergade 5, 7490 Aulum Tlf.

TELT- OG SERVICEUDLEJNING Mobil 40 83 33 45

97 17 19 32 Pakkelø sning Telt, bo rde, sto le, service samt menu

Videbæk teltog serviceudlejning

97 47 21 85

Nygårdsvej 21 · Videbæk · www.videbaekteltudlejning.dk

TAXAER

TØMMER OG TRÆLAST

Tommys Taxi i Aulum Tlf. 97 47 14 00 8 pers. bil. Syge- og handicapkørsel udføres

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

TØMRERMESTRE

erhverv

fRITIDSHUSE PARCELHUSE INDUSTRIHALLER

21 83 62 2

ALT I RENOVERING

fRITIDSHUSE PARCELHUSE

INDUSTRIHALLER ALT I RENOVERING

21 83 62 28

rubrikken fortsættes næste side 133


Alt indenfor tømrer-/snedkerarbejde

Alt tømreranlægsarbejdeudføres udføres Altogtømrerarbejde

Haderup Tømrer & maskinsnedkeri APS Falkevej 9 - 7540 Haderup info@haderup-tomrer.dk

Tlf. 97 45 24 07

v/tømrermester Kim Trøstrup Andersen

Skjerkvej 3 7490 Aulum

http://aulumbyg.dk

› › ›

Mobil E-mail

25 57 08 38 kim@aulumbyg.dk

CVR-nr. 32395929

www.haderup-tomrer.dk

Lundgaardsgade 19 · 7490Aulum Tlf. 5049 3764 - 9747 3764 E-mail: morten.beier@mail.dk www.mortenbeier.dk erhverv Tømrermester Tømrermester Tømrermester Tømrermester

Haderup Shell, 1959

134


VINDUESPOLERERE OG -PUDSERE

Nygaard Tømrer & Beton ApS v/ Ole Nygaard Trehøjevej 25 - Vildbjerg

Tlf. 20 94 15 15

RENGØRING ● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring ● Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS v/ Jan Graversen · Mobil 2143 4985 v/ Jonas Graversen · Mobil 2217 5139

Malkekusk og tjenestekarl, Harry C. Andersen

Hestbjergvej 8 · Feldborg · 7540 Haderup

VOGNMÆND

erhverv

Tusbækvej 31 · Feldborg · 7540 Haderup Telefon: 97 45 69 00 · Jens: 21 91 43 77 E-mail: feldborgent@mail.dk

www.feldborgtransport.dk rubrikken fortsættes næste side 135


Ole Karlsmose & Søn I/S Al vognmandskørsel udføres ✓ Levering af sand, sten, grus og støbemateriale ✓ Pallegods ✓ Container udlejes Nålemagervej 5 · 7490 Aulum Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20

97 47 31 91 • Kørsel med div. materialer, sand/grus m.m. • Kran-/grabarbejde udføres • Udlejning af container

Vognmand erhverv

Brian Nielsen • Aulum

• Spåner til strøelse

Ramskovvej 10 · 7550 Sørvad · Tlf. 97 43 83 12 · www.akselahle.dk

40 26 24 96

• Grise- og kreaturkørsel • Containerudlejning • Sand og grus leveres

www.brianvognmand.dk

ldb Vi

jerg Entreprenø & Anlæg ApS v/ Bent Nielsen

r

• Vognmandskørsel • Levering af sand og grus m.v. • Udlejning af container • og meget mere…

vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk · Tlf. 20 20 30 73

136


VVS-INSTALLATØRER

DjelD Smede og VVS A/S

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S

Smed vvS energi- og laStbilService ➤

Sevelskovbyvej 2 · djeld · 7830 vinderup

Tlf. 97 44 80 73 · www.djeldsmed.dk

Nr. Mosevej 2 . Timring

97 13 24 22 Biltlf. 40 37 97 54 www.timring-vvs.dk

 Varmepumper  VVS-installationer  Smede-arbejde Lyngtoften 4, Hodsager  Blikarbejde 7490 Aulum RK Æ M E B  Markvanding T: 97 45 61 33 NY E S www.guldhammer.as  Fjernvarme ADRES Godkendt 2020-2022  Fastbrændsel Autoriseret Installatør  Stokerkedler  Gas- og oliekedler TEKNIQ Kvalitet ApS godkendt kontrolinstans under Sikkerhedsstyrelsen

Aut. VVS- og Naturgasinstallatør Oliefyrsservice | Stokerfyr | VVS

Varmepumper Effektiv opvarmning | Spar penge | Lokal service

Alt i

• VVS • Blik • Jordvarme • Luft til vand • Boligforbedringer • Gas- og oliekedler • Stoker og fastbrændsel

NR. BJERTVEJ 22 | 7830 VINDERUP

TLF. 97 44 38 36 Købmandsgårdens Genbrugsbutik, 1954 erhverv

Alt arbejde udføres med

Vildbjerg-ljørring Smede og VVS ApS Tlf. 97 13 19 00 Flemming 20 12 83 51 Henry 40 14 84 14

Se også www.vs-vvs.dk 137


Adresseregister Abildholtvej Hogager, 7500 Holstebro 10 Hingebjerg Thomas 10 Hingebjerg Jeanette 10 Andersen Josephine

Ahornvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Reenberg Lars 2 Lundhede Lars 2 Lundhede Jane 2 Lundhede Rebecca 3 Kozlowska Agnieszka 3 Kozlowski Waldemar 3 Michalak Arkadiusz 3 Mroskowiak Bogdan 4 Davidsen Kim 4 Davidsen Bettina 5 Mikkelsen Laila 5 Jensen Michael 6 Nielsen Inger 7 Sitarska Izabela 7 Sitarski Emil 8 Jeppesen Pia 8 Jeppesen Carsten 9 Danielsen John 9 Jensen Dorit 10 Hølmkær Tove 10 Hølmkær Per 11 Jensen Ivan 11 Jensen Inger 12 Nielsen Susanne 12 Nielsen Thomas 13 Albertsen Jørgen 13 Albertsen Inger 14 Sørensen Anette 14 Sørensen Sara 14 Sørensen Erik

10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 25 25 27 27 29 29

c a b c d a b c b a a b a a b a b c a c d a a b c a c d a c a b c d b c a b a b

Josefsen Jannick Willeberg Louise Tolstrup Michael Nielsen Lilli Klemmensen Maria Staunstrup Helle Madsen Chris Ivanovs Vitalijs Nielsen Lars Sørensen Kristina Pedersen Bent Olesen Kimi Bentzon Asbjørn Bentzon Kathrine Jespersen Peter Steffensen Claus Pedersen Eva Palosz Adam Mortensen Camilla Ravnholt Rigmor Vester Simone Arnesen Ann-Hild Simonsen Jens Knudsen Hans Christensen Daniel Køhler Conny Eskildsen Jesper Nielsen Martin Nielsen Louise Bredgaard Michael Pedersen Tove Pedersen Anders Bech Alex Sørensen Jens Kristensen Brian Jensen Gert Jørgensen Pia Lauridsen Emmy Bech Gitte Mechlenborg Michael

3 4 4 5 5 7 7 8 8 10 10 11 12 13 13 14 14 15 16 16 16 17 18 18 19 19 21 21 23 25 27 27 29 29

Laursen Jørgen Pedersen Søren Pedersen Birgit Ryhl Yngve Ryhl Maren Wind Preben Kristensen Conni Jensen Wilton Jensen Annemette Jakobsen Hilda Pedersen Freddy Brunbjerg Jimmy Ramachandramoorthy T Holmegaard Lene Holmegaard Thomas Nielsen Henry Nielsen Jytte Nielsen Harry Christiansen Julie Christiansen Morten Christiansen Anita Stærk Helle Jeppesen Frits Jeppesen Evy Teilmann Frey Teilmann Elsebeth Jørgensen Knud Jørgensen Karen Thorsen Sten Kristensen Charlotte Klemensen Ole Klemensen Lotte Laursen Børge Laursen Grethe

Barslundvej Barslund, 7540 Haderup 1 Laursen Frederik 1 Pedersen Stine

Asbækhedevej Anemonevej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Kristensen Bente 2 a Christensen Kåre 2 a Jensen Nick 3 a Madsen Inger 3 b Poulsen Knud 3 c Pedersen Wieslawa 4 a Hamid Buseina 4 b Andersen Heino 4 c Pedersen Claus 6 a Henriksen Niels 6 c Nielsen Kasper 7 a Dahl Knud 7 b Jonker Mathijs 7 d Lauridsen Arne 8 a Nielsen Kirsten 8 c Andersen Ejvind 9 a Jørgensen Grethe 9 a Jørgensen Søren 9 b Sørensen Kim 10 a Jeppesen Anne 10 a Andersen Kim 10 c Sørensen Maria

138

7490 Aulum 1 Pupakdee Nuan-Anong 1 Kjærsgaard Karl 2 Høj Claus Jørgen 2 Høj Lene Kerff 2 Høj Lasse Kerff 4 Nowack Mark 4 Østergård Maja 6 Buskbjerg Henrik 6 Buskbjerg Jens 8 Nielsen Mikael 8 Nielsen Lærke 8 Middelhede Bettina

Bakkedraget 7490 Aulum 1 Buskbjerg Niels 1 Buskbjerg Vibeke 1 Buskbjerg Jørgen 2 Pedersen Leo 3 Laursen Regitze

Bellisvej 7490 Aulum 1 Jensen Steffy 2 Hornshøj Jens 2 Hornshøj Hanne 3 Kristensen Liv 3 Korsgaard Jan 4 Johansen Tina 4 Sørensen Ovenguaq 5 Jørgensen Bodil 5 Jørgensen Hans 6 Stefansen Britta 6 Stefansen Steen 6 Danielsen Morten 7 Høgh Niels 7 Høgh Ulla 8 Andersen Arne 9 Pedersen Else 9 Pedersen Poul

Bette Sines Vej 7490 Aulum 3 Jepsen Ditte 4 Johansen Werner 6 Døj Tina Nygaard 6 Døj Flemming Aaberg

Birkevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Gammelgaard Mette 1 Jensen Lars 3 Jensen Else 3 Jensen Kaj 4 Lind Thomas 4 Lind Rikke 6 Jensen Else 8 Jensen Erik 8 Jensen Rita 10 Jensen Lilian 10 Jensen Svend 18 Henriksen Jens 18 Henriksen Karen 20 Rasmussen Vita 20 Rasmussen Jens 28 Bej Pernille Rømer 30 Mortensen Dorthe 30 Mortensen Henning 33 Laursen Karina 33 Laursen Kasper

Birkkjærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Nielsen Jesper 6 Kirkeby Mie 7 Mogensen Lizette 7 Christensen Casper 8 Pryidun Pavlo 8 Pryidun Veronika 8 Pryidun Andrii 9 Jørgensen Claus 9 Henriksen Gitte 11 Agerskov Jeanette 11 Agerskov Kenneth

Bjergmosevej 7490 Aulum 1 Laugesen Flemming 1 Laugesen Henny 3 Pedersen Jacob 7 Agerskov Henriette 7 Agerskov Niels

Bjørnkærvej 7540 Haderup 14 Rasmussen Rikke 14 Clausen Jens


Boghvedevej 7490 Aulum 1 Nielsen Aase 1 Nielsen Anders 2 Nielsen Gerda 2 Nielsen Gunner 3 Woods Lene 3 Woods Conny 4 Nedergaard Peter 4 Vestergaard Katrine 5 Nielsen Thomas 5 Poulsen Lene 6 Nielsen Heidi 6 Nielsen Jannik 7 Bjerg Sonja 7 Bjerg Preben 8 Overgaard Dan 9 Raunholt Karen 10 Sørensen Villy 10 Sørensen Bodil 11 Hansen René 11 Hansen Susanne 11 Hansen Tobias 13 Madsen Elna 15 Henriksen Bitten 15 Henriksen Kenneth 19 Jensen Jesper 19 Jensen Marianne 21 Vestergaard Kjeld 23 Andersen Jens 23 Andersen Jonas 23 Larsen Lone 25 Kolling Mikael 25 Kolling Susanne 27 Christensen David 27 Graversen Sanne 29 Jensen Pernille 31 Thangaraj Jayanthi 31 Ramaiah Thangaraj 33 Villumsen Ib 33 Villumsen Ib 35 Dahl Arnold 35 Dahl Rita 37 Leding Lene 37 Leding Jesper 39 Rømer Anne-Marie 39 Rømer Jan 41 Eskildsen Ella 43 Simonsen Carina 43 Simonsen Casper

Bredgade

67 67 68 a 68 b 68 c 68 e 68 f 71 71 73 75 77 82 82 85 86 86 86 87 88 88 90 90 92 92 92

Perlt Ninie Perlt Mikkel Halkjær Ruth Lassen Clara Jørgensen Leif Andersen Linda Christensen Ruth Nygaard-Munk Michael Nygaard-Munk Nicoline Mortensen Bodil Nielsen Mona Jeppesen Louise Lauritsen Vagn Lauritsen Karin Jensen Erik Henriksen Joachim Henriksen Britta Henriksen Johnny Rasmussen Jørgen Nielsen Børge Jakobsen Henny Silkjær Jens Silkjær Maria Lauritsen Thomas Lauritsen Anni Lauritsen Laura

Bredvigvej

Ulige nr. 3-11 7400 Herning Ulige nr. 17-19 7490 Aulum Lige nr. 6-12A 7400 Herning Lige nr. 16-72A 7490 Aulum 16 16 19 19 24 24

Christensen Frederikke Loumand Simon Christensen Ole Christensen Mette Breinholt Simon Breinholt Penille

Brogårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Henry 1 Jensen Hanne 2 Kristensen Karin 2 Kristensen Tage 3 Ardal Iben 4 Kragelund Benjamin 4 Schnoor Emil 4 Schnoor Ida 4 b Schnoor Erik 6 Madsen Vibeke 6 Sørensen Jesper 8 Rasmussen Ib 8 Rasmussen Mette 9 Sørensen Svend 9 Førby Ingeborg 9 Sørensen Matilde 11 Stase Irita

Brohusvej 7490 Aulum 2 Sundstrup Gitte 2 Sundstrup Søren 4 Jensen Betina 4 Jensen Jakob 5 Risum Jørgen 5 Thomsen Lone

10 10 11 12 12 17 17 19 21

Hansen Tage Hansen Britta Nomanni Lone Poulsen Pernille Poulsen Bjarne Nielsen Bent Brøndberg Birthe Nielsen Jeanette Pedersen Emma

Buntmagervej 7490 Aulum

Bygvej 7490 Aulum 1 Sejbjerg Hanne 1 Sejbjerg Søren 2 Thorsen Lea 3 Mortensen Anna 3 Mortensen Leif 4 Troelsen Hanne 4 Troelsen Ove 5 Nielsen Tora 5 Nielsen Finn 6 Stenberg Birgit 6 Stenberg Knud 7 Jørgensen Stine 8 Birkebæk Morten 9 Nielsen Linda 11 Kristensen Vagn 11 Kristensen Tove 12 Kristensen Eva 12 Kristensen Niels 15 Almsarhad Ali 17 Jensen Kristen 17 Simonsen Lisbeth 19 Fyhring Britta 19 Fyhring Aksel 21 Blæsbjerg Ingrid 21 Blæsbjerg Harry 23 Frederiksen Janni 23 Frederiksen Jakob 25 Bremland Camilla 25 Jeppesen Jacob 27 Væggemose Søren 27 Væggemose Andreas 27 Væggemose Mona 29 Jepsen Simon 29 Grønning Dorte 29 Jepsen Bo 31 Jensen Uffe 33 Frederiksen Robert 33 Frederiksen Emmy 35 Damgaard Leif 35 Damgaard Ninna 37 Lassen Benny 37 Lassen Berit

Adresseregister

7540 Haderup 1 Hansen Erika 1 Nielsen Elvar 2 Manga Anna 2 Dalgaard Viggo 2 Jarju Modou 3 Johansen Lene 4 Bertelsen Margit 4 Bertelsen Svend 5 Christensen Mona 5 Christensen Åge 6 Nielsen Ann 6 Künnapuu Jørn 7 Bertelsen Anette 7 Bertelsen Mathias 7 Bertelsen Steen 10 Henriksen Ulla 10 Guldbrandsen Lea 10 Guldbrandsen Palle 11 b Danielsen Robert 12 Thomassen Svend

12 Thomassen Lisbeth 13 a Vangsgaard Michelle 13 b Ladegaard Susan 13 b Nielsen Tina 14 a Dalgaard Jenny 14 b Bertelsen Joanna 14 c Bertelsen Klaus 14 c Bertelsen Conni 15 Pedersen Martin 15 Billeskov Charlotte 16 Nielsen Preben 18 Nørgaard Hans 18 Nørgaard Kirsten 19 st Jensen Jørgen 19 st Jensen Ulla 20 Bertelsen Niels 21 Damsgaard Benny 21 Damsgaard Sonja 22 Sørensen Tommy 23 Nielsen Flemming 24 Møldrup Louise 24 Møldrup Bo 25 Vestergård Sandra 25 Vestergård Martin 26 Serdiuk Yevhenii 26 Yukhymenko Yuliia 27 Poulsen Anja 28 Madsen Britta 29 Jessen Anne 29 Jessen Jacob 30 Andersen Martin 30 Nielsen Conny 31 Pedersen Jytte 31 Pedersen Jørgen 34 Olsen Andres 34 Arensman Sandra 35 Nielsen Ruth 35 Nielsen Bent 36 Ben-Ahmed Chedly 38 Martinsen Ingrid 40 Jensen Anna 43 Frederiksen Mira 43 Frederiksen Kristian 43 Larsen Per 43 Larsen Camilla 44 Lohse Vagn 44 Lohse Inga 45 Cercina Irena 45 Saulite Dace 45 Matisovs Andrejs 46 Laier Bettina 47 Nielsen Tina 47 Nielsen Morten 48 st Nielsen Patrick 48 01 Marciniak Dawid 49 Petersen Jette 49 Petersen Stig 51 st Atirgovitoae Daniel 51 st Popa Alina-Mihaela 51 01 Kristensen Anders 54 st Mortensen Allan 55 Martinussen Suzi 57 st Aggerholm Jakob 57 01 Knudsen Julie 58 Kofod Karl 62 Møller Jes 64 Møller Per 64 Møller Sarah 64 Møller Elise 65 Madsen Ingrid 65 Pedersen Holger 66 Ahmeti Albulena 66 Ahmeti Kadri 66 Ahmeti Arian 66 Ahmeti Nurije 66 Ahmeti Valon

Bødkervej 7490 Aulum 18 Damgaard Inga 18 Damgaard Jens 18 Damgaard Niels

139


Bøgevej 7490 Aulum 1 Pedersen Rene 2 Bækgaard Peter 2 Bækgaard Inge 3 Sveigaard Helle 3 Jensen Svend 4 Hansen Maria 4 Nielsen René 5 Jakobsen Palle 5 Jakobsen Magnus 5 Jakobsen Jane 6 Frederiksen Johnni 6 Østergård Karina 7 Damborg Anette 9 Eriksen Erling

Danmarksgade

Adresseregister

7490 Aulum 3 01 Alhaj Jasem 3 01 Al-Samo Ismail 7 Barløse Nick 9 Holm Gitte 9 Holm Berit 9 Holm Martin 11 st Morre Jens 11 01 Balschmidt Danielle 12 st Dalgaard Nikolaj 12 01 Jørgensen Jesper 12 01 Laursen Ulla 13 01 Boesen Karin 13 02 Olsen Tom 14 Nielsen Nieza 15 Pedersen Lilly 15 Pedersen Johannes 17 Sørensen Jan 17 Sørensen Nikolaj 17 Sørensen Majken 18 a Munch Kirsten 18 b Berg Inge-Lise 18 b Berg Mads 18 c Jensen Trine 19 st Kristiansen Ingelise 19 st Kristiansen Vagn 19 st Pedersen Lilly 19 01 Poulsen Kurt 20 Grønbæk Einer 21 01 Kirkeby Ida 21 01 Flarup Alex 21 a Uhrenholt Tine 22 Berthelsen Mette 22 Gade Mia 22 Andersen Mark 24 st Ahm Sara Venø 24 st Ahm Nicolaj Venø 26 st Olesen Ester 27 Westen Ivan 29 st Jenovias Sebamalai 29 01 Jenovias Mac 29 01 Kengatharan Athavaraj 29 01 Sawmy Athik 31 st Egholm Jill 32 Andersen Anders 32 Nielsen Christina 33 Petersen René 35 a Fayad Omar 35 a Fayad Najah 35 c Nielsen Susan 35 c Andersen Thomas 35 d Krasnova Olha 36 Storbank Birgitte 36 Storbank Christian 38 a Nielsen Janni

140

38 b Billeskov Kristina 38 c 01 th Benjaminsen David 39 Thomsen Palle 39 Thomsen Marianne 40 st Alahmad Sanaa 40 st Aljumaa Issa 40 01 Tarmizi Hanisah 41 Hald Janne 41 Hald Henrik 42 01 Jacobsen Peter 43 Mikkelsen Knud 43 Mikkelsen Edith 44 a Christiansen Sara 45 Berg Gitte 45 Berg Hans 45 a Kiel Kim 47 01 Johnsen Allan 48 kl Pedersen Louise 48 kl Storm Daniel 48 st Rigtrup Line 48 st Bjerre Simon 48 01 Bilibok Gabor 49 Schuster Selinah 49 Schuster Kurt 50 Kjærgaard Mona 50 Kjærgaard Stig 52 b Christensen Bente 52 c Hansen Anita 52 c Andersen Peter 52 d Lauridsen Bente 53 Olesen Lydia 54 Ørskov Simon 55 Lassen Anne 55 Lassen Kenney 56 Hansen Martin 56 Nikolajsen Cecilie 58 st Pilgaard Niklas 58 st Nielsen Tonny 59 Vingtoft Peder 62 01 Madsen Per 62 01 Madsen Mona 64 Thomsen Willem 64 Brøndberg Daniel 64 Lauridsen Lena 64 Thomsen Karina 66 Korsgaard Tage 66 Andersen Erna

Drejervej 7490 Aulum 26 01 Mikkelsen Jens

13 13 14 14 14 14 15 15 16

Eiskjær Mogens Eiskjær Lajla Mortensen Sten Mortensen Katrine Duus Henriette Mortensen Kasper Lyhne Hilmer Lyhne Anna Thomsen Gitte

Egelundvej

Ulige nr. 7470 Karup J Lige nr. 2-8 7470 Karup J Lige nr. 8A 7540 Haderup Lige nr. 10 7470 Karup J 1 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph 3 Brask Thea 3 Brask Flemming 3 Brask Martin 3 Brask Anna 4 Browne Elisabeth 6 Jensen Peter

Egeskrænten 7540 Haderup 1 Søndergaard Ruth 2 a Stephansen Mathias 2 b Jensen Vibeke 2 c Westergaard Majbrit 2 c Westergaard Knud 2 d Nielsen René 3 Nielsen Michael 3 Nielsen Rita 4 c Dahl Camilla 4 d Dalum Stine 5 Jensen Tina 5 Jensen Mogens 6 a Fryland Otto 6 a Fryland Birgit 6 b Jensen Niels 7 Sørensen Niels 9 Sørensen Erna 10 Ålberg Nina 10 Villadsen Arne 11 Henriksen Kirstine 11 Henriksen Hugo 13 Kristensen Pernille 15 Lauridsen Torben 15 Lauridsen Kaja

Drosselvej 7540 Haderup 2 Sandgaard Jacob 2 Sandgaard Brian 2 Sandgaard Sebastian 2 Sandgaard Susanne 4 Cholovskyy Vitaliy 5 Møller Bettina 5 Møller Tommy 6 Kristensen Thomas 7 Thonglor Amornrat 7 Grarup John 8 Graversen Minna 10 Winkelmann Jimmy 11 Mortensen Dorthe 11 Olesen Preben 12 Ulsøe Martin 12 Ulsøe Freja

Egevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Pedersen Per 1 Pedersen Karen 2 Kristensen Ole 2 Kristensen Gitte 3 Hansen Svend 4 Madsen Lisbeth 4 Madsen Emma 5 Bertelsen Edel 6 Hjortstrøm Ole 6 Hjortstrøm Mie 6 Hjortstrøm Maria 8 Pedersen Allan 9 Larsen Christian 9 Larsen Anna

Eliseborgvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Barrett Louise 2 Hareskov Åse 2 Hareskov Vagn 3 Væggemose Nikolaj 3 Væggemose Nanna 4 Nielsen Cecilie 4 Nielsen Gitte 5 Krarup Gunner 5 Krarup Gerda 6 Madsen Sara 6 Madsen Jesper 8 Pedersen Finn 8 Pedersen Karin 10 Josanu Andrei 12 Laursen Agnete 12 Laursen Jørgen 14 Laustsen Helle

Elmevej Feldborg, 7540 Haderup 4 Larsen Renate 8 Døssing Mikkel 10 Madsen Kaj 10 Hansen Ulla 12 Bjerregaard Anette 12 Pors-Nielsen Jørgen

Enebærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Thygesen Samrauy 8 Jørgensen Knud 12 Sørensen Bent 14 Pedersen Jakob 20 Holdt Nicolas 20 Holdt Nathalie 24 Witthøft-Rasmussen Annette 32 Badsberg Mikkel

Engbakken Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Karen 1 Krarup Erik 2 Jensen Kim 2 Abrahamsen Leena 3 Kristensen Ulla 4 Søndergaard Niels 5 Sørensen Lone 5 Sørensen Per 6 Spandet Ulla 6 Spandet Tonny 7 Andersen Svend 7 Andersen Ester 8 Pedersen Bo 11 Nielsen John

Engdraget 7490 Aulum 1 Eriksen Dagny 1 Eriksen Dan 2 Nygaard Alis


2 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Nygaard Jørgen Hovesen Niels Hovesen Ann Johnsen Anders Johnsen Ella Nagskov Esben Nagskov Karin Mølsted Ida Holm Alex Nørgaard Andreas Nørgaard Simon Sjøgren Sara Nørgaard Gitte Borum Anita Børgesen Teddy Amby Kirstine Amby Jens Stefansen Henning Stefansen Annie Bilberg Niels Bilberg Bente Jeppesen Kaj Jeppesen Conny Ahlefeldt-Laurvig Hans Ahlefeldt-Laurvig Camilla Henriksen Bodil Henriksen Carl Dahl Ejvind Dahl Anne Kristensen Henning Kristensen Esther

Engvej

Thomsen Carsten Laustsen Knud Laustsen Ketty Rasmussen Jesper Belstrup John Belstrup Jesper Jakobsen Kurt Engelbreth Mikael Knudsen Tommy Wittrup Tanja Wittrup Nicolaj Christensen Esther Pedersen Lilly Heiberg Frederik Heiberg Ole Heiberg Karen André Imre-Ervin Andre Annamaria Rasmussen Rikke Rasmussen Thomas Jensen Henrik Pedersen Birgit Pedersen August Rusbjerg Arne Rusbjerg Rasmus Rusbjerg Andreas Rusbjerg Pia Nielsen Susie Nielsen Kurt Jørgensen Jørgen Jørgensen Helle Jørgensen Andreas Nielsen Jesper Andersen Kåre Andersen Line Bak Knud Egon Bak Anne-Lise

Falkevej 7540 Haderup 1 Andreassen Jens 1 Andreassen Solveig 4 Kristensen Leif 4 Elgaard Ingrid 6 Astrup Gunnar 6 Astrup Ingrid 7 Graversen Charlotte 7 Graversen Hans 8 Boddum Johnny 9 Lyhne Lone 9 Lyhne Kristian 10 Bjerregaard Erik 10 Bjerregaard Lenette 11 Lauridsen Trine 11 Lauridsen Peter 11 Lauridsen Rasmus 11 Vinstrup Peder 12 Wolff Vera 12 Wolff Jens 13 Tølbøl Ida 13 Tølbøl Hans 14 Abildgaard Anne 16 Jespersen Anna 17 Andersen Jan 17 Andersen Britta 22 Jensen Jonna 22 Jensen Peder

Farvervej 7490 Aulum

Feldborgvej

Ulige nr. 1-17A 7490 Aulum Ulige nr. 19-27 7540 Haderup Lige nr. 2-14 7490 Aulum Lige nr. 16-26 7540 Haderup 1 1 2 4 6 6 7 7 7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 14 15 16 16 16 18 18 19 19 21 21 23 23 25 25 26 26 27

Maagaard Miriam Maagaard Simon Øgaard Laila Jensen Esther Nielsen Brita Nielsen Kurt Sørensen Anja Sørensen Bøje Sørensen Mathilde Sørensen Magnus van Dijk Douwe van Dijk Lammechien Stoubæk Lars Stoubæk Theresia Madsen Kasper Madsen Henriette Agerskov Annegrethe Agerskov Frank Sørensen Benny Christiansen Ejgil Henriksen Jens Henriksen Irna Henriksen Freddy Pop-Cotuna Calin-Ionut Pop-Cotuna Florin-Costel Trankjær Elin Sundstrup Olav Rørsig Karl Rørsig Vanda Madsen Jacob Nielsen Cecilie Laursen Allan Truong Thi Eskildsen Jens Eskildsen Hans Muhlig Finn

Fladerne Vistorp, 7540 Haderup 1 Sørensen Diana 1 Sørensen Torben 2 Jensen Heidi 3 Christiansen Leif 3 Christiansen Lene 4 Vestergaard Carsten 4 Vestergaard Mona 6 Simonsen Marianne

Fredshegn 7490 Aulum 1 a Jensen Henrik 1 b Brandt Erik 1 b Brandt Annie 1 c Dam Søren 1 c Dam Tine Lisbeth 1 d Pedersen Else 1 e Friis Inge 1 e Jønsson Maja 1 f Breinholt Else 1 g Hansen Elsebeth 1 h Jensen Signe 1 h Nielsen Simon 3 Hoffmann Birgit 3 Hoffmann Aksel

5 7 9 9 11 13 13 14 14 15 15 16 17 17

Danielsen Mona Rasmussen Leif Grøn Rebecca Sørensen Jonas Danielsen Jette Jensen Edith Jensen Aage Jensen Olga Jensen Villy Kiel Knud Kiel Hanne Kjærgaard Lauge Andersen Jørn Poulsen Hanne

Fynsgade 7490 Aulum 1 Schousboe Jacob 1 Schousboe Pernille 1 Schousboe Anders 2 Sørensen Dorthe 2 Pedersen Jan 5 Hansen Line 5 Færgemann John 6 Mikkelsen Lars 6 Mikkelsen Birte 7 Lørup Else 7 Lørup John 8 Boysen Heidi 8 Nørgaard Jørn 9 Kiilerich Dorthea 10 Pedersen Emil 10 Grønbæk Jonna 11 Thomsen Inger 11 Larsen Gert 12 Sand Erling 13 Nielsen Lisbeth 14 Bæk Laurits Pagh 15 Stærk Torben 15 Stærk Marianne 16 Kokholm Bo 17 Atanasov Nikolay 17 Ivanova Ivanka 17 Nikolov Nikola 18 Kokholm Frank 18 Kokholm Susanne 19 Larsen Henning 19 Larsen Yvonne

Fårbækvej

Ulige nr. 1-11 7470 Karup J Ulige nr. 13-19 7540 Haderup Lige nr. 4 og 8-14 7470 Karup J Lige nr. 6 og 16-24 7540 Haderup 1 1 4 6 6 11 12 12 13 13 13 13 14 16 16 18

Balle Leif Thrane Lillan Koldkur Finn Susic Zekira Hansen Tonny Rasmussen Ib Kucherak Ivan Kucherak Liudmyla Jensen Kasper Jensen Lasse Knudsen Charlotte Knudsen Allan Straadt Nanna Andersen Niels Andersen Lise Andersen Jens

Adresseregister

7490 Aulum 1 Neesgaard Benjamin 1 Neesgaard Celine 2 Kristensen Charlotte 2 Kristensen Flemming 3 Klausen Karen 5 Taulborg Agnes 6 st Jakobsen Maria 7 Petersen Henrietta 7 Jensen Gert 8 Beres Ildiko-Erika 8 Beres Eduard 9 Lindberg Egon 9 Lindberg Aase 10 st Sig Vera Syerske 10 01 Andersen Jens 11 Taisbak Mads 11 Højgaard Natascha 13 Jørgensen Carl 15 a Knudsen Britta 15 b Lauridsen Troels 17 Nielsen Else 17 Nielsen Allan 18 Adamec Josef 19 Schubert Kim 19 Schubert Anne 20 Frahm-Nielsen Laura 20 Frahm-Nielsen Arne 21 Høgh Hanne 21 Høgh Simon 21 Høgh Jesper 21 Høgh Mikkel 22 Væggemose Thomas 22 Væggemose Anne 23 Halkjær Else 23 Halkjær Leif 24 Gade Ulrik 24 Gade Tanja 25 Thomsen Maria 25 Bank Linda

25 26 26 28 31 a 31 a 31 b 33 a 33 b 34 34 35 a 35 b 37 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 44 45 47 47 49 49

141


20 Andersen Martin 20 Andersen Andy 24 Christensen Edvard

Gabsvej 7490 Aulum 1 Christensen Sara 1 Christensen Steffen 2 Raunholt Ivan 2 Raunholt Hanne 3 Hundsdahl Lena 4 Vitkovskyi Oleksii 4 Yuchenko Andrii

Gammel Engvej 7490 Aulum 1 Stærk Henrik 1 Stærk Joan 3 Sørensen Karen 3 Sørensen Erik 5 Raahede Torben 7 Skærbæk Christian 7 Rasmussen Rikke

Gammel Landevej Feldborg, 7540 Haderup 3 Bredgaard Tanja 4 Nielsen Grethe 5 Krogsgaard Bjarne 5 Krogsgaard Laila 8 Nielsen Line 8 Nielsen Henning 10 a Jensen Heidi 10 a Jensen Lasse 11 Rosenkvist John 14 Nielsen Mathilde 14 Hølmkær Malte 18 Larsen Tobias 18 c Nielsen Hanne 18 c Nielsen Ryan 20 Pedersen Mogens 20 Kristensen Helle 22 Hanssen Eva 26 a Mlodawski Adam 26 a Bozek Damian

Gammel Skolevej 7490 Aulum 4 Petersen Else 4 Petersen Søren

Adresseregister

Gedbovej 7490 Aulum 19 Jensen Bent 19 Jensen Jette 21 Schriver Elly 23 Pedersen Susanne 23 Kilde Niels

142

Gindeskovgård Feldborg, 7540 Haderup 2 Balniene Agne 2 Balnis Saugirdas 3 Bareuther Gurli 3 Bareüther Bjarne 6 Larsen Jens 8 Larsen Bo 8 Tsishkou Yury 8 Larsen Inguna

Gindeskovvej Feldborg, 7540 Haderup 3 Ringgaard Lars 3 Ringgaard Janni 4 Nielsen Morten 4 Jensen Simona 5 Jensen Ida 5 Jensen Karl 6 Haagensen Peter 8 Kjærhede Martha 8 Kjærhede Jens 16 Svencionis Mindaugas 17 Hyldgaard Bertil 17 Hyldgaard Inge 18 Würtz Ingolf 19 Kjøller Leif 20 Troelsen Johanne 20 Troelsen Thomas 21 Mortensen Rasmus 22 Mikkelsen Lucia 22 Andreasen Jens 23 Vinther Trine 23 Christiansen Thorsten 24 Stobberup Maj-Britt 24 Stobberup Klaus 31 Knudsen Henry

Granbakken 7540 Haderup 1 Agerskov Ninna 1 Agerskov Bo

Grantoften Hodsager, 7490 Aulum 3 Larsen Evald 3 Larsen Eva 4 Lindberg Morten 4 Lindberg Berit 6 Marinussen Dorthe 6 Paulsen Flemming 8 Jensen Peter 8 Jensen Pia 9 Johnsen Bodil 9 Tjørnelund Bo 10 Madum Lars 15 Dalgaard-Nielsen Helle 17 Foldager Poul 23 Arestin Stevie 25 Lisby Tage 25 Lisby Inge 27 Pedersen Inga 29 Rasmussen Henrik 31 Jensen Leif 33 Olesen Leif 33 Olesen Lena

39 Pedersen Henning 39 Pedersen Anna

Grovevej

Ulige nr. 1-13 7451 Sunds Ulige nr. 15-41 7540 Haderup Lige nr. 4 7451 Sunds Lige nr. 16-26 7540 Haderup 15 15 16 17 19 22 22 23 23 26 31 31 35 35 35

Sangild Erik Sangild Anni Lauridsen Bo Nørgaard Fritz Larsen Birtha Nielsen Anette Nielsen Børge Nielsen Viggo Nielsen Frida Thomsen Joe Skovdal Dennis Skovdal Trine Bach Leo Jensen Aase Jensen Jens

Grønbækparken 7490 Aulum 1 Andersen Hanne 1 Andersen Torben 3 Nielsen Preben 3 Nielsen Hanne 4 Videbæk Charlotte 4 Videbæk Mathias 4 Videbæk Per 5 st Nielsen Pernille 5 st Jensen Jeppe 6 Agger Mette 6 Agger Kurt 8 Pedersen Lise 8 Pedersen Morten 8 Pedersen Valentin 9 Andersen Hans 9 Andersen William 9 Andersen Karin 10 Eybe Tilde 10 Holdgaard Jacob 11 Hansen Grete 11 Hansen Leif 12 Christiansen Irene 12 Christiansen Mads 13 Jensen Lars 13 Jensen Heidi 14 Rasmussen Anne 14 Rasmussen Troels 16 Klemensen Martin 16 Christensen Camilla 17 Jensen Allan 17 Sørensen Ann 18 Christensen Jørgen 18 Pedersen Charlotte 19 Mouritsen Tanja 19 Mouritsen Thomas 20 Madsen Anders 20 Madsen Malene 21 Jensen Katarina 21 Jensen Anders 22 Jørgensen Per 23 Væggemose Svend 23 Væggemose Birthe 25 Pedersen Marianne 25 Pedersen Michael

25 25 27 27 29 29 29 31 31 31 33 33 35 35 37 37 41 41 43 43 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 55 57 59 59 59 61 61 63 63 65 65 75 75 77 77 79 79 79 81 81 85 85 85 87 87 89 89 91 91 93 93 95 95 97 99 99 103 103 103 103 105 105 107 109 109

Pedersen Tobias Pedersen Jonas Danielsen Penny Videbæk Lars Stefansen Jette Sørensen Tommy Stefansen Jesper Jensen Tanja Jensen Johnny Jensen Simone Falsig Nina Falsig Brian Stürm Michael Stürm Erica Najbjerg Inger Najbjerg Gunnar Thomsen Berit Thomsen John Kloster Lars Kloster Helene Hvergel Kirsten Hvergel Aksel Mortensen Helle Mortensen Søren Gade Carsten Schunck Malene Forascu Adina Forascu Patrick Søndergaard Kaj Søndergaard Tina Søndergaard Jeppe Hansen Mikael Esbensen Lars Agerbo Alexandra Esbensen Daniel Krogsgaard Lone Linde Søren Hansen Rasmus Madsen Louise Jensen Kirstine Jensen Carsten Christensen Irene Christensen Torben Jørgensen Dinna Jørgensen Mikkel Kiel Marlene Kiel Steffen Kiel Frederik Larsen Christen Larsen Bodil Thomsen Silje Christensen Poul Christensen Maj-Brit Kaspersen Lars Jensen Mette Hvam Dann Christensen Lisa Andersen Peter Vingtoft Birgitte Albertsen Bo Albertsen Louise Pedersen Ebbe Pedersen Birgitte Uhrlund Helene Kjærgaard Jesper Madsen Ditte Sakariasen Henrik Sakariasen Dorthe Sakariasen Nikolaj Sakariasen Benjamin Kristensen Gitte Kristensen Søren Jensen Lasse Jensen Bente Jensen Kaj


Gråsandvej

7490 Aulum 1 Rasmussen Eva 1 Rasmussen Mads 3 Nielsen Lasse 3 Jensen Lonni 5 Nielsen Jannie 5 Nielsen Brian 7 Dejgaard Ole 7 Dejgaard Susanne 7 Dejgaard Simon 7 Dejgaard Sarah 9 Brandt Jytte 9 Kristensen Svend 10 Pedersen Ulla 10 Pedersen Vandy 11 Jarnved Kirsten 11 Jarnved Jan 12 Jørgensen Tove 12 Jørgensen Dennis 13 Brixen Jens 13 Brixen Kristine 14 Antoshkiv Iryna 14 Bernatskyi Oleksandr 15 Petersen Jens 15 Petersen Anni 16 Jørgensen Alex 17 Henriksen Rasmus 17 Nielsen Lea 19 Pedersen Lene 21 Bjerregård Lohtuz 23 Ehlers Ragna 25 Andersen Connie 25 Andersen Vagn 27 Pedersen Astrid 27 Pedersen Uffe 29 Jensen Ruth 31 Larsen Søren 33 Jensen Inga 33 Jensen Niels 35 Christensen Sune 35 Jakobsen Rita 37 Mikkelsen Ulla 37 Mikkelsen Jonas 37 Mikkelsen Allan 39 Olesen Finn 41 Mariegaard Annelise 41 Graae Palle 43 Hammer Michael 43 Jaszczak Jonas 43 Andersen Lone 45 Dragsbæk Emma 47 Christensen Danni 47 Christensen Pernille 49 Nielsen Pernille 49 Nielsen Winnie 49 Nielsen Ricky 51 Hansen Dorte 51 Hansen Poul 55 Simonsen Lars 55 Krogh Line 57 Stefansen Annette 57 Stefansen Lars 57 Stefansen Erling

Grove, 7540 Haderup 2 Kølbæk Helle 3 Rosgaard Jesper 3 Rosgaard Tina 6 de Nully 6 Lund Henning

Grønsværen 7490 Aulum 2 Rasmussen Grethe 4 Krogsgaard Knud

26 a 28 28 30 30

Nielsen Christine Henriksen Reinold Møller Sonja Egeberg Henrik Sørensen Susan

Havevej Gyvelvej 7490 Aulum 1 Thøgersen Jeanette 1 Thøgersen Sebastian 2 Mortensen Inger 3 Bech Karen 3 Bech Knud 4 Laugesen Kirsten 5 Lohse Morten 5 Lohse Pia 6 Clausen Carl 6 Clausen Jette 10 Laugesen Jesper 10 Iversen Bodil

Haderisvej 7540 Haderup 1 Paluszewski Janich 3 Jensen Betina 3 Jensen Preben 4 Eskildsen Jette 5 Taaning Anne 5 Kristensen Ulrik

Hallundbækvej

Ulige nr. 1-15 7490 Aulum Ulige nr. 17-19 7540 Haderup Lige nr. 2-22 7490 Aulum Lige nr. 24-30A 7540 Haderup 3 3 5 5 6 6 9 9 10 10 11 11 13 13 13 14 16 16 17 17 18 19 19 20 20 22 24 24 26 26 a

Thorsen Mette Thorsen Erik Jørgensen David Pedersen Susanne Nielsen Nils Frederiksen Karen Hansen Bente Hansen Jan Jensen Jens Jensen Tanja Kokholm Elmer Kokholm Birthe Würtz Benedikte Mohr Alexandra Würtz Alex Jensen Jesper Hansen Gitte Andersen Bent Kjær Flemming Kjær Ingrid Jørgensen Jacob Hvam Bent Hvam Kirsten Hareskov Børge Hareskov Doris Lassen Søren Meldal Finn Vestergård Britta Laursen Britta Hareskov Martin

7490 Aulum 6 Pedersen Katja

4 7 7 7 7 9 9 9 11 11

Meincke Debbie Gammelgaard Michelle Pedersen Camilla Gammelgaard Ina Gammelgaard Gert Kloster Dorte Kloster Preben Kloster Sarah Jakobsen Inge Clausen Bent

Herningvej Havrevej 7490 Aulum 1 Kristensen Winnie 1 Kristensen Daniel 2 Jensen Eve 2 Jensen Jens 3 Ipsen Johnny 4 Raahede Gitte 4 Nielsen Signe 4 Nielsen Jesper 5 Vestergaard Lasse 5 Vestergaard Marie 5 Vestergaard Anna 5 Vestergaard Kirsten 6 Johnsen Gurli 6 Johnsen John 7 Kolling Lillian 7 Kolling Line 7 Kolling Thomas 7 Kolling Lars 8 Subheeshan Babitha 8 Subheeshan Shubankan 8 Balakrishnan Subheeshan 9 Andersen Line 9 Andersen Thomas 9 Andersen Mette 10 Andersen Børge 10 Andersen Johanne 11 Welander-Raabjerg Erik 13 Andersen Simon 13 Heiberg Caroline 15 Andreasen Jonas 15 Andreasen Stephanie 17 Kjeldsen Lone 17 Kjeldsen Kjeld 19 Mølbæk Anders 19 Mølbæk Thea 19 Mølbæk Tenna 19 Mølbæk Lene 21 Jørgensen Rikke 21 Jørgensen Dennis 23 Madsen Jens 23 Madsen Bodil 27 Høgild Jens 29 Godiksen Finn 29 Godiksen Dorte 31 Habekost Gitte 31 Habekost Michael

Hedevej 7540 Haderup 1 Karlsen Cecilie 1 Karlsen Dann 1 Jakobsen Susanne 2 Serhiienko Roman 2 Serhiienko Alina 4 Laursen Martin

7540 Haderup 2 Ravnborg Gunnar 2 Ravnborg Gerda 3 01 Eriksen Marc 3 01 Bertelsen Henrik 5 a Mundbjerg Allan 5 a Mundbjerg Lis 5 c 01 th Halkjær Helle 5 c 01 tv Christensen Caroline 5 c 01 tv Bach Mikkel 5 d Sørensen Michelle 5 e Halkjær Stella 5 f Øster Diana 7 Nielsen Svend 7 Nielsen Inger 11 Lauridsen Maja 13 True Monita 13 True Johnni 14 Crainic George-Catalin 14 Crainic Lacramioara-Ana 15 Pedersen Jeanette 15 Pedersen Johnny 16 Nielsen Erland 18 Villadsen Rocia 20 Ungureanu Elena 20 Taranu Cristi-Adrian 20 Taranu Dumitrita-Camel 22 Borrits John 24 Andersen Brian 26 Stadsbjerg Kim 26 Stadsbjerg Mikkel 26 Brødbæk Malene 28 Middelhede Hanne 28 Jakobsen Thorvald 30 Mølgaard Leif 30 Kristensen Hanne 35 Meincke Niels 35 Meincke Laila 49 Kiel Kirsten 49 Kiel Andreas 50 Damm Anny 50 Jensen Gunnar 52 Christensen Ib 52 Christensen Britta 53 Pedersen Henrik 60 Hoff Jacob 62 Andersen Gitte 62 Andersen Svend-Erik 64 Barslund Johannes 64 Barslund Lisbeth 68 Holotiuk Serhii 68 Plamadeala Gheorghita 68 Holotiuk Svitlana 68 Golotyuk Oleksandr 68 Plâmâdealâ Sergiu-Dumitru 69 Jensen Lone 71 Jensen Hans 71 Jensen Jette 72 Schult Byorn 72 Kunz Michaela

143

Adresseregister

Grønningen


74 74 78 78 80 80 80 81 81 81 81 83 85 85 90 90 94 94

Jensen Anton Jensen Ida Jonker Robbert Jonker Johan Jensen Inger-Lise Nielsen Jytte Jensen Jens Bezghunov Yaroslav Cherepenko Sergiy Domanskyi Kostiantyn Kryvobok Alla Nielsen Hans Jepsen Søren Nielsen Birgitte Serup Sanne Særkjær Thomas Ebbesen Anitta Ebbesen Ivan

6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 13 13 15 17 17 19 19

Nielsen Jonas Søndergaard Steen Søndergaard Gerda Nielsen Hilda Nielsen Niels Olesen Anne Olesen Finn Kristiansen Svend Kristiansen Lisbeth Andersen Brian Andersen Camilla Kiilerich Svend Kiilerich Marianne Mikkelsen Rune Noe Martin Vendelbo Noe Pia Broe Bjerregaard Bente Poulsen Ulrik

Hessellundvej

Hodsagervej

7470 Karup J 20 Jensen Søren 20 Jensen Jette 20 Johansen Emil

Hodsager, 7490 Aulum 30 Hornshøj Jens 33 Kristensen Gerda 33 Jensen Niels 34 Vesterby Karl 34 Vesterby Anna 35 Kjerulff Søren 35 Kjerulff Gitte 35 Kjerulff Nicolaj 36 Esbjerg Bitten 36 Mikkelsen Lars 37 Harmon Maria 37 Harmon Daniel 38 Sandholm Line 38 Sandholm Alex 39 Pedersen Jan 39 Pedersen Ulla 39 Pedersen Rikke 42 Thygesen Ellinor 42 Thygesen Ole 43 Agergaard Ulrik 45 Kiel Nikolaj 45 Kiel Karsten 45 Kiel Helle 47 Jensen Christen 47 Jensen Inge 48 Madsen Janne 48 Madsen Henning 49 Hryban Vadym 49 Talko Vadym 50 Krogh Per 51 Spanggaard Lisbeth 52 Stibele Inguna 54 Jensen Mette 54 Jensen Gerhard 54 Jensen Rasmus 54 Jensen Sofie 55 Jacobsen Jan 55 Christensen Tine 56 Hingebjerg Marie 57 Holm Per 57 Holm Birgith 58 Christensen Helle 58 Jeppesen Kim 59 Birkkjær Karen 59 Birkkjær Poul 60 Jeppesen Arne 60 Jeppesen Runa 61 Grønne Didde 61 Grønne Villy 62 Breinholt Inger 62 Breinholt Jørgen 63 Bilberg Jens

Hestbjergvej

Ulige nr. 1-5 7490 Aulum Ulige nr. 7-9 7540 Haderup Lige nr. 2-4B 7490 Aulum Lige nr. 6-10 7540 Haderup 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 10 10

Andreassen Troels Andreassen Annette Andreassen Vagn Danielsen Renaat Danielsen Palle Petersen Maik Petersen Pernille Jensen Finn Jensen Helle Jensen Sara Laugesen Helene Laugesen Anders Lauridsen Viggo Jensen Brian Rasmussen Tina Graversen Jonas Graversen Gitte Graversen Lærke Graversen Jan Nielsen Bente Nielsen Frants

Hirsevænget Adresseregister

7490 Aulum 1 Evers-Gross Jette 1 Evers-Gross Jacob 1 Evers-Gross Stefan 2 Østergaard Lene 2 Østergaard Anders 3 Mortensen John 3 Grønne Inge-Marie 4 Olesen Ole 4 Kristensen Lise 5 Nielsen Knud 5 Nielsen Irma 6 Nielsen Bjarne 6 Nielsen Mariann

144

63 64 64 65 66 66 69 69 70 70 71 71 72 74 74 74 75 75 77 79 79 81 81 83

Bilberg Karen Christensen Jannie Hansen Henning Hald Niels Brødbæk Evald Brødbæk Jytte Sørensen Tina Sørensen Christian Højmark Jette Højmark Villy Damtoft Arne Damtoft Kirsten Andersen Frede Jespersen Birgit Jespersen Benny Jespersen Anne Olesen Brian Olesen Lisa Simonsen Kristian Dalsgaard Kurt Sandgaard Poula Lauridsen Hans Lauridsen Evy Pedersen Jesper

Hogagervej Feldborg, 7540 Haderup 2 Johansen Sonja 2 Johansen Leif 3 Yde Jette Frisør 3 Lassen Hans 5 Sørensen Inga 11 Madsen Tobias 11 Madsen Dorte 11 Madsen Jens 12 Sørensen Thomas 12 Sørensen Lea 14 Nielsen Tina 14 Nielsen Frans 14 Nielsen Michaella 14 Nielsen Zean 15 Nielsen Heidi 15 Madsen Charlotte 15 Madsen Henrik 16 Mortensen Ib 16 Mortensen Hanne 17 Pedersen Karina 17 Pedersen Peter 18 Mortensen Christian 18 Mortensen Connie 19 Rasmussen Svend 19 Rasmussen Louise 19 Rasmussen Lisbeth 24 Laursen Inge 24 Laursen Niels 26 Andersen Linda 28 Frederiksen Stine 28 Nielsen Susanne 28 Frederiksen Martin

10 10 10 10 11 11 13 16 17 17 18 18 20 22 22

Jensen Mathias Jensen Lone Jensen Nicklas Jensen Bo Madsen Susi Madsen Bjarne Lauridsen Ruth Jensen Tommy Jepsen Mia Jepsen Heine Nielsen Carl-Johan Nielsen Marie Madsen Ejgild Simonsen Tommy Madsen Vilna

Holtevej 7490 Aulum 3 Nielsen René 3 Nielsen Grete 3 Nielsen Finn 4 Nielsen Svend 5 Jensen Helle 5 Jensen Per 5 a Helleskov Maren 5 a Helleskov Anders 6 Aae Ejvind Direktør 7 Hundevad Lisbeth 7 Hundevad Claus 7 Hundevad Julie 8 Sire Ingo 8 Gribule Ilze 8 Vinovskis Kaspars 12 Hansen Martin 13 Jensen Jakob 13 Jensen Hanne 14 Laugesen Signe 14 Laugesen Lisbeth 14 Laugesen Verner 17 Særkjær Jesper 17 Særkjær Lene 19 Sønderbæk Karen 19 Sønderbæk Arne 20 Buskbjerg Ebbe 20 Hoffmann Mette 21 Sønderbæk Gunner 23 Matsyuk Sergiy 23 Matsiuk Olena

Hoppes Alle 7540 Haderup 2 Jensen Jørgen 2 Jensen Karin 5 Østergaard Edel

Hovedgaden Holstebrovej 7490 Aulum 2 Lausen Christian 5 a Joensen Morten 5 a Joensen Marianne 6 Buchhave Vagn 7 Lauridsen Tove 8 Hestø Per 8 Hestø Mari-Ann 10 Jensen Emilie

Hodsager, 7490 Aulum 2 Andersen Tommy 3 Andersen Gert 4 Mikkelsen Svend 5 Jørgensen Michael 5 Jørgensen Pernille 5 Jørgensen Katja 7 Hareskov Rikke 8 Nielsen Brian 8 Evaldsen Maibritt 9 Knudsen Hanne


Hovedvejen 7490 Aulum 2 Mortensen Erik 2 Jakobsen Mona 3 Andreassen Inge 4 Nielson Ole 4 Nielson Søren 6 Vester Jakob

6 7 7 7 8 8 10 12 12 12 14 14 14 20 20 22 22 24 24 26 26

Vester Gabriella Høgild Margit Høgild Tage Høgild Louise Linthorst Jan Linthorst Jantje Jespersen Vagn Kristiansen Helle Kristiansen Henning Kristiansen Maja Nielsen Christa Pedersen Jens Nielsen Poul Sejbjerg Jonas Brodersen Lill-Brith Blæsbjerg Ernst Blæsbjerg Ellen Jakobsen Peter Jakobsen Heidi Vahr Minna Vahr Karsten

Hvedevej 7490 Aulum 1 Christensen Bodil 1 Christensen Knud 2 Nørregaard Simon 2 Nyborg Tina 3 Jørgensen Mikkel 3 Jørgensen Jackie 4 Nielsen Danny 4 Lauridsen Anna 5 Svenstrup Jørgen 5 Svenstrup Henny 6 Butnaru Iulian 6 Atelesei Maria 6 Bucur Ioan 8 Andersen Ida 8 Andersen Benny 9 Jensen Vera 9 Jensen Ole 10 Jørgensen Bente 10 Jørgensen Karsten 11 Sternberg Jørn 12 Bruun-Jeppesen Martin 12 Bruun-Jeppesen Lenette 13 Bjerregaard Morten 14 Svenstrup Jørgen 14 Svenstrup Else 15 Risom Aase 15 Risom Ejgild 17 Østergård Ellen 17 Østergård Peter 19 Hestbech Gerda 19 Hestbech Hans 21 Nielsen Laila 23 Lind Mikkel 23 Lind Mia 25 Baadsgaard Johnny 25 Baadsgaard Grethe

Høgildvej 7490 Aulum 2 Kiilerich Gert 2 Jensen Anna-Grethe 4 Olldag Kristian 4 Olldag Tove

Højager 7490 Aulum 1 Lauridsen Hans 1 Jørgensen Mia 2 Simonsen Torben 2 Stefansen Bodil 3 Jeppesen Niels 4 Hornshøj Charlotte 4 Hornshøj Kenneth 5 Lauridsen Preben 5 Thomassen Oliver 5 Thomassen Karina 6 Vad Henrik Sand 7 Knudsen Norma 7 Knudsen Erik 8 Nielsen Tina 8 Hansen Andreas 9 Olesen Torben 9 Olesen Birgit 9 Olesen Esther 10 Jeppesen Anette 10 Jeppesen Stig 12 Høyer Mads 12 Høyer Benny 12 Høyer Charlotte 13 Bilberg Maren 14 Lauridsen Karen 14 Lauridsen Asbjørn 15 Pedersen Anette 15 Pedersen Kim 15 Pedersen Mathias 16 Bro Kim Politiass 16 Bro Connie Yvonne 17 Pedersen Sverre 17 Lambæk Ulla 17 Lambæk Tobias 18 Andreasen John 18 Bess Jeanne 18 Bess Andreas 19 Dalsgaard Bjarne 20 Nielsen Anne 20 Nielsen Per 21 Nielsen Emma 21 Nielsen Bjarne 22 Danielsen Poul 22 Danielsen Didde 22 Danielsen Caroline 24 Wiese Diana 24 Wiese Michael 25 Pedersen Lene 25 Laas Benjamin 26 Johansen Lars 26 Johansen Gitte 27 Sørensen Leif 28 Bruun Brian 28 Bruun Anne 28 Bruun Frederik 29 Villadsen Birthe 29 Lund Niels 30 Stefansen Kenneth 30 Stefansen Lina 31 Simonsen Ellinor 31 Johansen Vivi 31 Gjervig Svend 32 Danielsen Bodil 32 Nielsen Bjarne 33 Sørensen Lina 33 Sørensen Torben 33 Sørensen Camilla 34 Hansen Finn 34 Hansen Susanne 35 Kjærgaard Knud 36 Bohnsen Svend 36 Bohnsen Dorthe

37 37 38 38 39 39 41 41 41 43 43 45 45 45 47 47 47 49 49 51 51 51 55 55 57 57 59

Aaen Lisbeth Aaen Kenneth Andersen Viola Andersen Lars Jensen Ivan Jensen Susanne Balle Jonny Balle Gitte Balle Anders Krarup Kathrine Krarup Bjarne Hede Sille Hede Sonja Hede Frank Olesen Tina Olesen Caroline Olesen Thomas Andersen Per Svenningsen Tina Andersen Tinne Andersen Gert Andersen Magnus Nørgaard Jørgen Nørgaard Mie Hansen Ejnar Madsen Esther Jørgensen Jørgen

Højgade 7490 Aulum 1 Skov Birthe 2 Kokholm Thomas 2 Kokholm Anita 3 Thalund Helle 3 Thalund Chebella 4 Taulborg Randi 6 b Madsen Mads 6 b Sørensen Jane 7 Bendtsen Dorthe 7 Bendtsen Henrik 8 Petersen Mogens 9 Pedersen Peder 10 Madsen Edel 10 Madsen Henning 14 Sejbjerg Christian 14 Sejbjerg Louise 16 Nielsen Stefan 16 Riis Sanne 20 Bork Birthe

Højmosevej Feldborg, 7540 Haderup 2 Pedersen Winnie 2 Pedersen Tommy 4 Josefsen Lasse

Adresseregister

9 Nielsen Flemming 10 Nakagwa Hannah 10 Nissen Jørgen 11 Pedersen Tove 11 Pedersen Kaj 12 Skram Kasper 12 Mikkelsen Jette 13 Marinussen Søren 13 Marinussen Anita 14 Axelsen Kristine 14 Larsen Michael 18 Larsen Arne 18 Madsen Jytte 21 Pedersen Britta 21 Pedersen Johan 21 Pedersen Emil 21 Pedersen Tobias 22 Fjordside Inga 23 Andersen Elke 23 Andersen Kim 24 Olesen Søren 24 Olesen Sinne 28 Jensen Hans 29 st Mortensen Naja 29 01 Jespersen Jessica 31 a Godiksen Kirstine 31 a Godiksen Karl 32 Poulsen Henrik 33 Kovpanets Yaroslav 33 Kovpanets Nataliia 34 Sørensen Finn 34 Sørensen Inge 35 Danmark Pia 35 Danmark Brian 35 Danmark Sebastian 39 c Sørensen Ove 39 c Sørensen Marie 39 d Viborg Ninette 40 Mikkelsen Poul 40 Mikkelsen Maren 41 a Nielsen Svend 41 b Fink Henning 41 b Fink Bente 41 c Madsen Peter 42 Skovgaard Lisbeth 42 Skovgaard Edmund 43 Tkachova Tamila 43 Sydorenko Rostyslav 44 Vidmontas Vytas 45 Jensen Torben 47 Vidmontiene Kristina 48 Nielsen Henrik 48 Mikkelsen Margaret 49 Dryzhyruk Oksana 49 Dryzhyruk Volodymyr 49 a Knudsen Bente 49 a Knudsen Hans 50 Johansen Janni 50 Jensen Erik 54 Forsom Johanne 54 Forsom Ulrik 56 Jensen Søren 56 Jensen Marlene 57 Pedersen Ejgil

Industrivej 7490 Aulum 5 Henriksen Carsten 5 Henriksen Annemette

Industrivej Nord 7490 Aulum 22 Boel Ella 22 Boel John

145


26 Vennersdorf Alexander 26 Vennersdorf Jane

Industrivej Syd 7490 Aulum 10 Iversen Helle 10 Iversen Poul 10 Iversen Simon

6 f 14 15 16 16 17 18 19

Bønsøe Rita Rahima Mohamad Vistisen Ernst Dykhal Yana Dykhal Dmytro Troelsen Verner Hlechkovskyi Mykhailo Pedersen Valborg

Jernbanegade Irisvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Geipel Anni 1 Geipel Dennis 2 Petersen Brian 3 Graae Inge 3 Westergaard Mads 4 Pedersen Ellen 5 Mathiasen Esther 6 Nørgaard Niels 6 Nørgaard Doris 7 Gade Søren 7 Gade Elsebeth 8 Vestergaard Mathilde 8 Vestergaard Allan 8 Vestergaard Lone 9 Bæksted Kirsten 9 Bæksted Danny 10 Nielsen Else 10 Nielsen Kristian 11 Væggemose Kim 13 Jørgensen Ove 13 Jørgensen Lotte 15 Kristensen Søren 15 Kristensen Sarah 15 Kristensen Merete 16 Klemmensen Jørn 16 Klemmensen Anette 16 Klemmensen Caroline 18 Ahm Agner Theodor 18 Ahm Susann Venø 20 Nielsen Søren 22 Jakobsen Tage 22 Jakobsen Anna 31 Madsen Steen 33 Larsen Inger 33 Larsen Gunner 35 Friis Peder 35 Friis Else 37 Skytte Ruth 39 Simonsen Ove 39 Simonsen Ellen 41 Hagelskjær Hanne 41 Hagelskjær Tom 41 Christensen Jannich 43 Petersen Carl 43 Petersen Hanna 45 Nielsen Bent 45 Nielsen Ingrid

Jens Jensensvej 7540 Haderup 3 Nygaard Vita 3 Frederiksen Bent 5 Jensen Birthe 5 Jensen Anker 6 a Brogaard Lisbeth 6 a Brogaard Torkild

146

7490 Aulum 1 a Constantinescu Marian 1 a Marcinkevicienè Rasa 5 Ahm Michael Vestergaar 5 Ahm Simon Vingtoft 7 Gersdorff Emilie 7 Jessen Kenneth 7 Jessen Pernille 9 Kjærgaard Leif 9 Kjærgaard Karen 11 Storm Benny 11 Storm Birthe 13 st Nielsen Vera 13 01 Staal Ellen 13 a Hansen Else 13 a Hansen Christina 13 a Hansen Maja 15 Jensen Laurits 15 Geromo Maria 17 Jensen Helle 19 Hansen Jens 21 Volder Ingeborg 21 Ramskov Thomas

Jersildvej 7490 Aulum 5 Kleist Gerda 6 Holdgaard Jytte 6 Holdgaard Birger 7 Pedersen Niklas 7 Pedersen Bente 8 Skallebæk Bjarne 9 Jørgensen Camilla 9 Poulsen Lasse 11 Larsen Jeppe 13 Jørgensen Anja 13 Jørgensen Andreas

Jyllandsgade 7490 Aulum 1 a Pedersen Jonas 1 a Nissen Mie 1 c Østerby Jens 1 d Pedersen Frits 1 e Grewy Lucas 1 e Grewy Lennart 3 Lauridsen Arne 3 Lauridsen Helga 5 01 Jensen Anders 5 01 Agerskov Kevin 5 a Jensen Bente 5 b Nielsen Lars 5 b Nielsen Gerda 5 c Hansen Birgit 8 Buchhave Ruth 8 Buchhave Kaj 10 Petersen Lone

10 14 17 17 18 18 19 20 20 21 st 22 22 23 24 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 30 c 30 c 30 e 30 e 32 32 33 33

Petersen Michael Tymchenko Dariia Jacobsen Mona Jacobsen Brian Fyhring Kasper Dynesen Mie Prangsgaard Kristen Jakobsen Sisse Bruun Niclas Dam Johannes Thalund Jakobsen Henriette Jakobsen Jimmi Hansen Lise-Lotte Hansen Tove Knudsen Otto Ahm Henrik Vestergaar Møller Anita Buchhave Marie Johansen Emma Pedersen Palle Bach Joachim Bach Ann Bach Gert Bach Ann Frandsen Frederik Petersen Tine Tagmos Henrik Tagmos Pernilla Jensen Gry Jensen Steen Vegeberg Johan Vegeberg Dorte

Karupvej

Ulige nr. 1-23 7540 Haderup Ulige nr. 27-83 7470 Karup J Lige nr. 2-26C 7540 Haderup Lige nr. 30-54A 7470 Karup J 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 8 10 10 10 11 11 12 13 13 17 17 18 20 21 21 21 23 23 23 24 24 26 26 29 29

Degn Bente Degn Søren Jensen Martin Harder Magnus Holm Michael Poulsen Kate Davidsen Rasmus Jensen Bjarne Jensen Anna-Lise Meedom Thomas Jørgensen Jakob Laursen Linda Laursen Karl Laursen Thomas Garboan Brigitta Garboan Ionut-Vasile Christensen Klavs Jensen Mette Frederiksen Bo Pedersen Lotte Hansen Lennarth Skallebæk Bent Dam Jacob Horban Dmytro Jensen Martha Stas Yuliia Jensen Majbrit Jensen Jørgen Jensen Anna Møller Jan Møller Charlotte Nielsen Malene Olesen Lars Kristensen Lone Kristensen Frode

29 34 35 35 36 37 37 38 39 40 43 43 43 44 44 46 46 54 54 54 a 55 55 59 59 61 61 61 63 63 67 69 69 69 73 77 77 79 81

Kristensen Per Pedersen Gerda Madsen Lene Bertelsen Per Straadt David Andersen Anders Andersen Solvejg Clausen Jacob Gelsbjerg Esther Madsen Karl Johannesen Marcus Johannesen Anette Johannesen Per Særkjær Knud Særkjær Jonna Knop Michael Ørnbøl Ditte Bredall Bente Bredall Verner Leveika Laimutis Særkjær Emma Særkjær Martin Kristensen Lajla Kristensen Henrik Nielsen Dennis Nielsen Dorthe Nielsen Ib Nielsen Kurt Lægsgaard Lilly Gelsbjerg Ove Broholm Signe Pedersen Heinrich Broholm Mette Würtz Rikke Lauritzen Paw Dalgaard Anne Larsen Jørgen Krüger Maurice

Kastaniealle 7490 Aulum 5 st Bojsen Anna 5 st Jensen Helga 5 st Jensen Gunnar 5 st Hansen Johannes 5 st Hansen Inge 5 st Poulsen Elly 5 st Nielsen Jenny 5 st Najbjerg Edith 5 st Nielsen Anni 5 01 Eriksen Frede 5 01 Poulsen Vagner 5 01 Poulsen Gerda 5 01 Andersen Mette 5 01 Jørgensen Jørgen 5 01 Jørgensen Edel 5 01 Jørgensen Thorkild 5 01 Nielsen Anna 5 01 Rasmussen Rose 5 01 Jensen Vibeke

Kildevej 7490 Aulum 1 Vestergaard Leo 1 Vestergaard Ulla 2 a Primdahl Daniel 2 a Primdahl Heidi 4 Lind Cecilie 4 Lind Lisbeth 4 Lind Henrik


6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 17

Jensen Helle Jensen Julie Lauridsen Kurt Nielsen Poul Nielsen Jesper Nielsen Inge Blæsbjerg Christian Blæsbjerg James Petersen Hans Petersen Inger Nielsen Per Larsen Mette Pedersen Bo Pedersen Malthe Pedersen Annette Forsom Jonna Forsom Tage Madsen Villy Taulborg Henning Nielsen Niels

Kirkegade 7490 Aulum 2 01 Christensen Bodil 6 01 Raahede Jesper 6 01 Christensen Jacob 10 st Iversen Max 10 01 Rasmussen Brian 15 st Harders Kasper 15 01 Poulsen Tanja 15 01 Jørgensen Casper 16 Troelsen Allan 17 st Billeskov Niels 17 01 Porsmose Lene 18 a Nissen Flemming 19 Mogensen Kim

Kirkestræde Hodsager, 7490 Aulum 2 Dølby Thomas 2 Dølby Susanne 10 Sørensen Ulla 10 Østergaard Egon 12 Pinnerup Søren 12 Groth Anna 14 Jensen Inge 14 Jensen Egon 16 Andersen Bent 16 Andersen Anne 18 Bay Svend Aage 18 Bay Karla Bang

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 19 21 21 22 22 24 24 26 26 28 28 30 32 32 36 36

Hansen Majken Ertbjerg Christian Ertbjerg Grethe Hansen Jesper Hansen Tina Jensen Henny Jensen Bjarne Berthelsen Johannes Berthelsen Lis Andersen Lasse Christensen Kristian Christensen Ulrikke Mouritzen Regitze Mouritzen Michael Simonsen Bodil Simonsen Eigil Jensen Bo Toft Søren Toft Tina Larsen Børge Larsen Lene Hansen Anne Hansen Daniel Sørensen Erik Sørensen Tina Sørensen Jesper Svejdal Henrik Svejdal Mikkel Svejdal Malene Nielsen Henrik Nielsen Laura Overgaard Nikolaj Mortensen Jan Møldambjærg Dorthe Kjeldsen Erna Kjeldsen Ole Jeppesen Gitte Kaspersen Evan Hansen Lone Hansen René Mørup Rita Mørup Bent Christiansen Finn Christensen Svend Christensen Vera Hornstrup Lone Hornstrup Ebbe

7490 Aulum 1 Sørensen Caroline 1 Sørensen Randi 1 Sørensen Jens 2 Nørkjær Tove 2 Nørkjær Erik 4 Hultberg Jannie

7490 Aulum 1 Jensen Lasse

Kulvej 7490 Aulum

Kærgårdvej 7490 Aulum 2 Pinnerup Lotte 2 Pinnerup Martin 4 Madsen Poul 4 Madsen Susanne

Langbovej 7490 Aulum 1 Jensen Kristian 1 Jensen Grete 2 Jensen Hans 3 Rigtrup Jens 3 Rigtrup Helle 5 Christensen Maj-Britt 5 Kastbjerg Søren 7 Væggemose Erling 7 Væggemose Solvejg 9 Langbo Anna 9 Langbo Martin 11 Skrubbeltrang Karina 11 Andersen Karoline 15 Mortensen Britha 15 Pedersen Poul

7490 Aulum 5 Kloster Martha 5 Kloster Johannes

7490 Aulum 1 Lundsgaard Randi 1 Sørensen Brian 2 Madsen Søren

Langgade 7540 Haderup 2 Graversen Bent 2 Graversen Tina 2 Graversen Simone 2 Graversen Stefan 6 st Nielsen Per 7 Nielsen Lisse 8 Laustsen Egon 8 Laustsen Nina 9 Jensen Søren 9 Jensen Linda 10 Toft Dennis 10 Jensen Lotte 13 Birch Jakob 13 Birch Connie 16 Andersen Jens 18 Troelsen Karen 18 Troelsen Vagn 20 Pedersen Camilla 20 Bertelsen Simon 21 Hyldgaard Kenneth

22 23 24 24 25 25 27 27 28 29 29 30 30 30 31 31 31 33 33 33 34 34 36 36 37 37 41 42 43 44 44 44 45 45 51 51 53 53 54 54 56 58 58 62 62 62 a 62 a 64 64 66 75 75 77 79 79 80 80 82 84 84 86 88 88 88 88 90 90

Jensen Johnny Bech Henrik Nielsen Henning Nielsen Anny Nielsen Henning Johannesen Jeanette Lauritsen Kurt Lauritsen Solveig Lynghus Inge Klemmensen Karin Villadsen Thorkild Lohse Tobias Gabs Tinna Lohse Victor Pape Steen Pape Inge Pape Magnus Madsen Charlotte Madsen Kim Hingebjerg Magnus Kjeldsen Jens Kjeldsen Bente Larsen Morten Henriksen Lise-Lotte Simonsen Britta Simonsen Benny Madum Lone Svalgaard Frank Kjems Daniel Jakobsen Nils Kristensen Maibritt Kristensen Jonas Jensen Jan Eriksen Jette Jørgensen Sheila Jørgensen Jesper Sørensen John Abate Caroline Frederiksmose Chris Licong Maria Stücheli Anni Holm Kalle Holt Kirsten Dyrberg Bent Dyrberg Lis Christensen Tage Christensen Irene Mortensen Aksel Mortensen Dorte Mohamud Abdi Mundbjerg Manny Mundbjerg Ove Rønning-Bæk Ragnhild Andersen Anne Pedersen Kasper Pedersen Anna Pedersen Poul Ølgaard Birgit Bjerggaard Anne Bjerggaard Kim Grzeskowiak Robert Nielsen Signe Nielsen Ole-Christian Nielsen Poul Nielsen Henriette Krigbaum Klaus Krigbaum Ann

Lergravvej 7490 Aulum 7 Nielsen Benny 8 Olesen Hanne 8 Frederiksen Lars

147

Adresseregister

Korsholmsvænget

Kronborgvej Kløvervej

Madsen Jette Steffensen Allan Jensen Lisbeth Mathiasen Bruno Kjelde Brian Kjelde Lilian Arensman Heike Arensman Marinus Jakobsen Lone Jakobsen Svend Rasmussen Anne Johansen Marc

Korsholmsvej

Kirkevej 7540 Haderup 1 Christensen Jytte 3 Mortensen Leon 3 Mortensen Birgitte 7 b Winther Jeanette 9 Pommer Ole 11 Lauridsen Rune

2 5 5 6 7 7 12 12 18 18 24 24


9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 22 22 22 23 24 24

Hansen Jonna Hansen Henning Thomsen Helene Holm Peter Aaberg Irene Andersen Bjarne Sørensen Maj-Brith Lauridsen Jens Wiersma Randi Wiersma Hielke Jessen Jimmy Jessen Gitte Hansen Merete Hansen Ole Godskesen Sonja Godskesen Tom Dynesen Annalise Dynesen Poul Møller Tove Møller Frank Jespersen Malene Laugesen Sigrid Laugesen Henning Hansen Niels Krogsgaard Charlotte Krogsgaard Simon

Ljørringvej

Ulige nr. 3-49 7490 Aulum Ulige nr. 51-65 7400 Herning Lige nr. 2-48 7490 Aulum Lige nr. 52-56 7400 Herning

Adresseregister

3 3 5 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 24 26 26 28 28 31 31 32 32 34 34 34 35 37 40 41

148

Nielsen Kaj Nielsen Bodil Madsen Peder Madsen Jonna Troelsen Niels Troelsen Kirsten Troelsen Morten Jensen Anna Jensen Kurt Hansen Jane Hansen Jesper Køhler Heidi Køhler Tobias Køhler Per Semeliuniene Jurate Lauridsen Keld Lauridsen Heidi Lauridsen Jesper Pedersen Helle Nielsen Tommy Nielsen Hanne Nielsen Holger Nielsen Edith Holm Betina Holm Christian Ryding Frederik Aarup-Kristensen Anders Aarup-Kristensen Heidi Jensen Jens Jensen Karen Steffensen Lilian Kirk Alfred Rask Dorte Jensen Kasper Kristensen Bjarne Nissen Laila Poulsen Marie Christensen Søren Meineche Yvonne Johansen Peder Thuesen Erik

41 42 46 48

Thuesen Birthe Henriksen Kristian Sørensen Ingrid Jespersen Paw

Lundbyvej 7490 Aulum 3 Bredtoft Mogens 3 Bredtoft Helene 7 Hultberg Jan 7 Hultberg Gitte 8 Andersen Kent 8 Andersen Mette 9 Høgh Else 10 Laursen Tina 10 Laursen Ole 11 Pinnerup Sissel 11 Svalling Jonas 12 Madsen Jacob 12 Madsen Marie 14 Morratz Dorte 14 Morratz Rene 14 Nielsen Alexander 14 morratz Cebina 15 Jørgensen Heidi 15 Jørgensen Casper 15 Jørgensen Brian 16 Kristiansen Bent 18 Kristiansen Gitte 18 Kristiansen Allan 20 Billeskov Henry 20 Billeskov Agnes 21 Nielsen Kirsten 21 Olesen Stig 22 Junge Poul 22 Westerblaae Annie

Lundgårdsparken 7490 Aulum 1 Lauritsen Inger 1 Lauritsen Verner 2 Nielsen Esben 2 Nielsen Lis 3 Petersen Grethe 5 Lauridsen Niels 5 Lauridsen Mona 6 Laustsen Karin 6 Laustsen Karl 7 Kristensen Leif 7 Kristensen Karen 8 Eriksen Claus 8 Eriksen Elise 9 Graversen Jakob 10 Skromane Irena 11 Jensen Bente 11 Jensen John 12 Nielsen Laila 12 Jakobsen Heine 13 Jensen Rosa 13 Jensen Villy 14 Holdgaard Lis 15 Mikkelsen Aage 15 Mikkelsen Greta 16 Johnsen Mimi 16 Johnsen Carl 17 Andersen Poul 18 Pedersen Jens 19 Hedegaard Egon 19 Hedegaard Elin 20 Jacobsen Chris

20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 40 41 41 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 55 56 56 57 a 57 b 57 c 57 c 57 d 58 58 59 59 60 61 61 62 63 63

Jacobsen Elisabeth Kirkegaard Thomas Kirkegaard Charlotte Boel Corinne Boel Alexander Boel John Jønsson Dorthe Jønsson Flemming Kristensen Jytte Jensen Magnus Jensen Torben Nørgaard Susanne Poulsen Mike Holm Cecilie Hornshøj Annisette Hornshøj Claus Jerup Christian Jensen Daniel Rasmussen Helle Rasmussen Mikael Østergaard Gunhild Østergaard Flemming Kristensen Heidi Abildtrup Jørgen Abildtrup Gerda Gøtzsche Carsten Gøtzsche Susanne Kristensen Else Kristensen Karl Stoubæk Peder Stoubæk Margit Kristensen Flemming Mathiasen Carsten Mathiasen Jan Pedersen Greta Lisberg Bogi Lisberg Tina Christensen Inge Kristensen Niels Kjeldsen Lissi Jensen Carl Nielsen Rasmus Olesen Freja Pedersen Henning Pedersen Karen Kjeldsen Anna Kjeldsen Gunner Damgaard Martin Damgaard Ole Birkebæk Bente Birkebæk Søren Birkebæk Svend Birkebæk Inger Nielsen Hans Nielsen Lone Christensen Flemming Christensen Dorethe Parasca Doina Savin Florin Høgh Margit Høgh Rasmus Christensen Finn Thomsen Finn Østergaard Hugo Østergaard Inga Sørensen Peter Espersen Kjeld Olesen Lone Kastrup Birthe Kastrup Torben Troelsen Anne-Mette Nielsen Hans Nielsen Jonna Grønbæk Hanne Sturm Allan Sturm Mariann

64 64 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 76 76 76 78 80 80 82 82 84 86 86 88 88 88

Kristensen John Kristensen Jette Nielsen Frank Nielsen Ida Lauridsen Randi Lauridsen Ernfred Lauridsen Tommy Riis Niels Riis Birte Jensen Martin Jensen Marianne Jensen Preben Søndergaard Michael Søndergaard Nadia Pedersen Bettina Pedersen Freya Jakobsen Dan Jakobsen Lone Nielsen Kasper Nielsen Camilla Christensen Inger Marmurowicz Mogens Hartvigsen Kurt Hartvigsen Doris Dam Emil Nielsen Lis Dam Henrik Elev Christensen Anne-Marie Væggemose Rikke Væggemose Joachim Andreasen Mia Jørgensen Thomas Fjordbak Dominik Kruse Mogens Kruse Lissy Poulsen Anne Lykke Jan Poulsen Sarah

Lundgaardsgade 7490 Aulum 2 Carlsson Erling 2 a Nielsen Anna 2 a Nielsen Ulrik 3 Jensen Ellen 5 Madsen Anna 6 Sejbjerg Kasper 8 Grønning Heine 8 Lind Charlotte 8 Grønning Lene 10 Sørensen Kurt 10 Sørensen Gerda 11 Nielsen Carsten 11 Andersen Conny 12 Bone’ Ellen 12 Schmidt Jens 13 Mortensen Astrid 14 Larsen Ruth 15 Sørensen Margit 15 Sørensen Ivan 16 Christiansen Svend 16 Sløk Inger 17 Lauridsen Agnieszka 17 Nielsen Martin 17 Lauridsen Brian 19 Beier Morten 19 Beier Lasse 19 Beier Jacob 21 Andersen Sara 21 Arestin Kevin 23 Jensen Malene 23 Jensen Per 23 Jensen Rasmus


25 27 27 29

Jensen Alex Møller Hanne Møller Ole van Ingen Pirette

Lundholmvej Egelund, 7470 Karup J 2 Pedersen Ulrik 2 Kærgaard Majbrit 3 Madsen Janne 3 Madsen Johnny 4 Rasmussen Kent 6 Hansen Inger 6 Hansen Karlo 8 Sjøstrøm Svend-Olof

Lyngen 7490 Aulum 3 b Zaza Yahia 5 a Bordorf Inge 5 d Jensen Lena

Lyngskrænten 7540 Haderup 1 Ormstrup Thomas 2 Byskov Jens 2 Byskov Henny 5 Jakobsen John 6 Thomsen Henriette 6 Thomsen Mathilde 6 Thomsen Mogens 6 Thomsen Poul 8 Mortensen Bent 8 Mortensen Elsa 9 Møller Sara 10 Hauch Ingrid 10 Pedersen Kristian 11 Leander Laila 13 Lemming Ole 17 Hansen John 17 Hansen Margrethe

8 9 9 10 11 11 12 14 16 18 18 20 20 22 22 24 24 24 24

Kristensen Jytte Kristensen Alex Kristensen Helle Terkildsen Niels Madsen Heine Madsen Else Dinh Duc Sahl Sanne Gustafsson Karina Nielsen Ib Nielsen Anni Budnik Oleksandr Budnik Inna Jensen Jørgen Jensen Bodil Kristensen Allan Kristensen Tenna Kristensen Irene Kristensen Lisa

Løvigvej 7540 Haderup 1 Kristensen Henry 1 Kristensen Rita 2 Pedersen Rune 2 Laursen Sebrina 2 Hareskov Ruth 3 Poulsen Aksel 3 Poulsen Mona 4 Hvam Jens 6 Kure Ib 6 Høeg Sys 6 Kure Laura

Markedspladsen 7490 Aulum 5 01 Højgaard Anders 5 01 Jensen Kathrine 11 st Balschmidt Nicole 12 Nielsen Bjarne 12 Nielsen Ragna

Markvænget Lyngtoften Hodsager, 7490 Aulum 3 Johansen Preben 3 Johansen Inga

7540 Haderup 1 Guldfeldt Morten 1 Guldfeldt Nadia 2 Brødbæk Karen 2 Brødbæk Jørgen 3 Knudsen Jytte 3 Knudsen Carl 4 Smed Claus 5 Gammelgaard Esther 5 Gammelgaard Karlo 6 Christensen Helle 7 Christensen Irma 8 Kristensen Viggo

Mosevænget 7490 Aulum 2 Femhøj Bodil 4 Madsen Annie 6 Mathiassen Poul-Henning 6 Mathiassen Inge 8 Pedersen Egert

Gasseholm Bent Gasseholm Erna Jacobsen Anna Jacobsen Verner Clausen Ahrendt Clausen Lisbeth Videbæk Hans Videbæk Ellen Nielsen Frode Nielsen Solveig Lauridsen Grethe Kristensen Bodil Kristensen Knud Lauridsen Frida Østergaard Henning Østergaard Hanne Madsen Hanne Kristensen Gunner

Mølgårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Mogens 1 Rendbæk Inger

45 Pyaskivska Monika 45 Pyaskivskyy Vadym 47 Hammershøi Sonja

Møllestræde 7490 Aulum 6 01 Madsen Søren 10 st Nybo Frederik 11 a Kiilerich Ruth 11 b Nyame Helene 14 01 Irming Bettina 14 02 Agerskov Trine 15 st Haunstrup Brian 15 01 Kallesøe Ole

Møllevej 7540 Haderup

Natovej Mølleparken Feldborg, 7540 Haderup 3 Østergaard Krista 4 Jensen Anna 5 Jensen Knud 5 Jensen Else 6 Hansen Jens 6 Hansen Linda 7 Pedersen Erik 7 Pedersen Henny 8 Østergaard Dan 8 Østergaard Winnie 8 Østergaard Malthe 9 Kunin Adisak 10 Eriksen Luise 10 Jensen Michael 12 Henriksen Svend 12 Henriksen Ella 14 Balschmidt Benny 14 Balschmidt Susanne 15 Hvam Joan 17 Christensen Jannie 17 Christensen Anders 18 Kristensen Søren 18 Sørensen Winnie 19 Nørgaard Kennie 19 Henriksen Line 20 Jensen Brian 20 Jensen Louise 21 Olesen Kasper 21 Olesen Henning 21 Lauridsen Lene 22 Poulsgård Cecilie 22 Lauridsen Tina 22 Poulsgård Mathias 22 Poulsgård Per 23 Overgaard Dorthe 23 Overgaard Thomas 25 Broch Mathias 26 Rønning-Bæk Heidi 26 Rønning-Bæk Jesper 26 Rønning-Bæk Thomas 28 Hvam Brian 28 Hvam Lene 30 Dam Jens Ole 30 Dam Krista Syerske

Grove, 7540 Haderup 1 Martinussen Grethe 1 Martinussen Arne 1 a Martinussen Kim 1 a Poulsen Lotte 3 Ebbesen Martin

Nygade 7540 Haderup 1 Buinauskas Laimonas 1 Buinauskas Marius 10 Jensen Jens 10 Jensen Inger 12 a Meedom Børge 12 b Ringgård Anna 12 c Pedersen Knud 12 d Agerskov Inga 16 Jensen Birthe 16 Ringgaard Henrik 18 Sørensen Jutta 20 Fly Hanne Marie 22 Apetri Ioana-Manuela 22 Matees Ionut-Vladut 24 Truelsen Annalise

Nygårdvej 7540 Haderup 3 Christesen Aase 3 Wraae Knud 4 Viborg Inger

Adresseregister

Lærkevej

7490 Aulum 1 Sokolovskyy Oleh 1 Sokolovskyy Vladyslav 1 Sokolovska Halyna 3 Rasmussen Tom 5 Fredgaard Peter 5 Fredgaard Lisbeth 7 Jakobsen Maria 7 Jensen Martin 11 Bertelsen Mimmi 11 Lauritsen Henning 13 Kristensen Egon 17 Jensen Anette

10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 22 22 24 26 26 28 30

Nørregade 7540 Haderup 1 Spaabæk Erik 3 Jensen Annelise 7 Ipsen Kim 7 Ravn Sanne 9 Pedersen Tune

149


10 10 11 11 11 11 a 11 a 11 a 11 a 12 a 12 b 13 13 13 14 15 15 16 17 a 17 a 18 18 19 19 20 20 21 22 24 25 25 28 28 29 29 30 32 32 34 35 35 36 36 38

Lodwick Peter Lodwick Christa Przybylek Dawid Wysocka Anna Jakubowski Pawel Hansen Simon Lauritsen Solvejg Pedersen June Pedersen Mark Eriksen Jane Vestergaard Jytta Nielsen Emilie Nahnsen Lars Thingvad Anja Hollesen Louise Handberg Lone Graversen Klaus Rasmussen Ib Kristensen Rasmus Kjær Lisbet Andersen Christina Ebsen Jan Lisby Mathilde Lisby Olav Christensen Camilla Lindorff Mark Pedersen Verner Roelsgaard Ralf Andersen Ketty Skals Tommy Skals Sannie Højris Jette Jensen Ivar Agerskov Tina Agerskov Ken Baggesen Ulla Larsen Anna Akay Kudret Seerup Inge Andersen Vagn Andersen Betty Jensen Dagmar Jensen Niels Majgaard Jimmy

Nørreholmvej

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 Kupchak Halyna 1 Kupchak Roman 1 Vyshnyakova Olena 1 Fedus Andriy 1 Oseyko Volodymyr 2 Bjerg Anna 2 Bjerg Jens 3 Kloster Alfred 3 Kloster Lisbeth 3 Kloster Rebekka 4 Jensen Kim 4 Jensen Janie 4 Hansen Steffen 5 Groth Asbjørn 5 Groth Annette 5 Groth Joachim 6 Rindom Signe 6 Graversen Per 7 Morthensen Benny 7 Morthensen Sussi 8 Lisberg Louise 8 Jensen Jeppe 9 Knudsen Georg 11 Shevchenko Nataliia 13 Bonde Jakob 13 Bonde Lars

150

13 13 13 13

Bonde Susanne Bonde Tobias Bonde Jesper Bonde Mikkel

Nørskovvej 7490 Aulum 4 Abildtrup Vagn 4 Abildtrup Gerda 6 Thulesen Esben 6 Thulesen Berith 8 Mechlenborg Ib 8 Mechlenborg Inger 10 Dalsgård Claus 10 Dalsgård Sofie 10 Dalsgård Betina 12 Bach Hanne 12 Bach Finn

Nålemagervej 7490 Aulum 1 Iversen Jes 1 Iversen Stine 3 Gorohovskis Ainars 3 Sokolova Svetlana 5 Karlsmose Bo 5 Karlsmose Erna 12 Hvingelby Liselotte 12 Hvingelby Birger 14 b Larsen Alex 14 b Larsen Lone 14 c Kjær Christian 14 d Æbelø Tanja

Ommosevej Hodsager, 7490 Aulum 1 Rytter Anita 1 Rytter Henrik 2 Kloster Ove 2 Kloster Ulla 4 Nielsen Kathrine 4 Nielsen Jens 4 Nielsen Emilie 4 Nielsen Birgit

Overgaardvej 7490 Aulum 1 Nørgård Ove 1 Nørgaard Tove 4 Madsen Tinus 4 Madsen Cecilie 6 Merrild Christian 6 Merrild Sonja

Over Høstrupvej 7540 Haderup 3 Truelsen Tove 3 Truelsen Egon 4 Dalsgaard Valerie 4 Dalsgaard Anders 5 Meedom Ib

6 Bojesen Susanne 6 Nielsen Henrik 7 Sørensen Svend

Parkvej 7490 Aulum 1 Kristensen Svend 2 Jensen Frede 2 Toft-Jensen Henny 3 Jørgensen Kaj 3 Jørgensen Marie 4 Jensen Karsten 5 Kristensen Allis 5 Kristensen Bjarne 6 Zinglersen Hanne 6 Zinglersen Jens 7 Christensen Jytte 7 Christensen Gunnar 8 Andersen Inga 8 Andersen Jørgen 9 Kristiansen Jens 9 Kristiansen Gudrun 10 Nielsen Majbritt 10 Nielsen Kenneth 11 Bertelsen Grethe 11 Bertelsen Jens 12 Frederiksen Matilde 12 Frederiksen Lene 12 Frederiksen Henrik 14 Stefansen Bjarne 14 Stefansen Inga 16 Hansen Uffe 16 Vindum Sofie 18 Madsen Verner 18 Madsen Solvejg

Pilhusevej Grove, 7540 Haderup 1 Thomasen Jasper 1 Thomasen Berit 3 Jensen Kai 5 Bundgaard Martin 7 Villadsen Niels 9 Birkebæk Eva 9 Birkebæk Leo 9 Birkebæk Jeppe

Ravnevej 7540 Haderup 4 Laursen Nina 4 Laursen Jens

Ravnmosevej 7490 Aulum 1 Pedersen Viggo 1 Pedersen Ritha 2 Regelink Jantje 2 Regelink Rene

Riskærvej Vistorp, 7451 Sunds 3 Klitgård Solveigh 3 Klitgård Eli

Rolighedsvej 7490 Aulum 2 Sørensen Kim 3 Vingtoft Rita 5 Nielsen Lene 6 Kristensen Kim 7 Østergaard Carina 7 Berg Karsten 9 Larsen Christian

Romvigvej

Ulige nr. 1-11 7480 Vildbjerg Ulige nr. 15-17 7490 Aulum Lige nr. 2 7480 Vildbjerg Lige nr. 2A 7400 Herning Lige nr. 2B-4 7480 Vildbjerg Lige nr. 10-20 7490 Aulum Lige nr. 22 7400 Herning 10 10 12 12 14 14 15 15 16 17 17 18 18

Lundager Lis Sørensen Henrik Meldhede Margit Meldhede Peder Nørgaard Niels Jensen Marie Knudsen Gunner Knudsen Susanne Jensen August Sørensen Bo Karlsmose Sørensen Otte Mads Raahauge Mathias

Rosenvænget 7490 Aulum 1 st Jespersen Klaus 1 st Madsen Linda 1 01 Larsen Maria 1 01 Hansen Mads 1 01 Olesen Randi 3 st Kaliszewski Jerzy 3 01 Palcu Elena-Irina-Nic 3 01 Scripcariu Marius-Tiberiu 3 01 Hodzic Mirza 4 Andersen Eva 5 st Nielsen Jørgen 5 st Pedersen Dorte 5 st Færgemann Nikolaj 5 01 Larsen Kenneth 5 01 Savin Laura 5 01 Thomsen Jette 6 Agergaard Kirsten 6 Agergaard Frede 7 st Due Pernille van 7 01 Mikkelsen Simon 7 01 Andersen Lisette 8 Jensen Erik 8 Jensen Ruth 9 Nielsen Anna 12 Hornshøj Camilla 12 Hornshøj Allan 13 Meldgård Lilly


14 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 24 24 26 26 26 28 30 30 32 32 34 34

Nielsen Allan Birkkjær Stefan Madsen Andre Birkkjær Louise Dam Tina Vestergaar Dam Peder Emil Daraei Anahita Johansen Erik Wiersma Johannes Wiersma Wietske Nielsen Pia Nielsen Flemming Bank Henrik Christiansen Gitte Bank Natasha Karlsmose Tove Christensen Karina Jensen Carl Andersen Janni Andersen Mikkel Andersen Karoline Knudsen Nanna Vittrup Harry Vittrup Bente Olesen Oliver Olesen Lisbeth Jensen Chili Nielsen Janne

Rotvigvej 7490 Aulum 1 Olesen Jørgen 2 Andersen Karin 2 Andersen Bjarne 3 Troelsen Jesper 3 Troelsen Ninna 4 Skytte Kirstine 4 Skytte Vibeke 4 Skytte Niels 5 Riis Poul 5 Riis Dagmar 5 Riis Jens 6 Jeppesen Michael 7 Thomsen Birgith 7 Thomsen Bjarne 8 Nielsen Birgitte 8 Nielsen Erling 14 Hansen Kirsten 14 Hansen Jørgen 14 Hansen Morten

Rugbjergvej

Thomsen Herdis Svendsen Ulla Svendsen Clemmen Jakobsen Birgit Geneser Tim Geneser Laila Lauridsen Helle Lauridsen Kristian Jakobsen Ida Larsen Jesper Madsen Katrine Thorsgaard Anne-Marie Jensen Carsten Frandsen Henny Frandsen Lasse Frandsen Søren Frandsen Magnus

Rugvænget 7490 Aulum 1 Ahm Poul Erik 3 Nielsen Julie 3 Nielsen Majbritt 3 Nielsen Jacob 4 Kiel Rie 5 Grønning Kirsten 5 Grønning Leif 6 Løjstrup Tom 6 Løjstrup Lene 7 Jensen Johanne 8 Jørgensen Kim 8 Jørgensen Heidi 8 Jørgensen Nicolaj 9 Nielsen Kirsten 9 Nielsen Jan 10 Jørgensen Ingelise 10 Jørgensen Michael 11 Svejdal Morten 11 Svejdal Emil 11 Svejdal Lise 11 Svejdal Stine 12 Bagger Kristian 12 Bagger John 13 Poulsen Klaus 13 Poulsen Tonny 14 Kirkevang Anders 14 Kirkevang Pia 15 Vingtoft Mogens 15 Vingtoft Manja 16 Lauridsen Gry 16 Lauridsen Kurt 17 Krogsgaard Else 17 Krogsgaard Oskar 19 Schultz Emil 19 Schultz Trine 19 Schultz Keld 21 Jensen Conny 21 Jensen Bodil 23 Koch Lene 25 Dam Malene Skøtt 25 Dam Ida Marie 25 Dam Pauline Skøtt 25 Dam Michael 27 Lauridsen Ragna 27 Lauridsen Knud 29 Hald Anne 31 Christensen Harry 31 Christensen Elisabeth 33 Kristensen Gerda 35 Jensen Randi 35 Jensen Rasmus 35 Jensen Brian 37 Grøn Theresa

37 37 41 41 43 43 45 45 47 49 49 49

Grøn Tove Grøn Peter Frederiksen Marianne Gade Peter Midtgaard Søren Midtgaard Line Lind Flemming Lind Gitte Rasmussen Aase Lauridsen Anne Lauridsen Henning Munch Kirsten

32 32 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 38

c d a c d a b c d a b c c d

Christensen Larisa Nielsen Jan Poulsen Erna Væggemose Rasmus Jensen Marlene Stefansen Tove Iversen Inga Johansen Kristian Frello Mette Kristensen Norma Garsdal Merete Schulz Julie Jørgensen Carl Hultberg Finn

Rørkærparken 7490 Aulum 52 Sejbjerg Katrine 52 Sejbjerg Betina 52 Sejbjerg Kim 56 Blæsbjerg Ditte 56 Blæsbjerg Susanne 56 Blæsbjerg Henning 58 Nielsen Jens 58 Nielsen Conny

Rørkærvej 7490 Aulum 1 Jensen Lene 1 Jensen Klaus 2 Kristensen Tonny 3 Greve Karina 3 Greve Mads 4 Jacobsen Mette 4 Jacobsen Lars 7 Thomsen Aage 7 Thomsen Anne 9 Knudsen Anna 9 Knudsen Niels 11 Lauritsen Ejner 11 Lauritsen Karen

Rørparken 7490 Aulum 12 a Mørk Bente 12 b Madsen Alice 12 c Andersen Claus 12 d Davidsen Casper 14 a Klinkby Ellen 14 b Pedersen Aase 14 c Mosekjær Richard 16 a Thomsen Karen 16 b Kristensen Spomenka 16 c Gotfredsen Christa 18 b Linthorst Hendrik 18 c Høj Morten Lars 18 c Høj Emilie Ladekjær 20 a Hvam Karen 20 a Nyborg Niels 20 b Pedersen Ane 20 c Elmholdt Silke 20 d Danielsen Per 22 Bisgaard Anette 22 Bisgaard Thomas 30 a Larsen Alice 30 b Paulsen Christel 30 d Buchhave Nina 32 a Møller Anna 32 b Hansen Annette

Sandgårdvej Grove, 7540 Haderup 1 Pedersen Lilian 1 Pedersen Nikolaj 3 Særkjær Vibeke 3 Særkjær Bjarne 3 Særkjær Sebastian 5 Westh Rigo 6 Rasmussen Karen 6 Lauridsen Tage 7 Særkjær Aage 11 Mullins Edward 11 a Pedersen Pia 11 a Jensen Ole 13 Andersen Finn 15 Lauesen Hanne 15 Lauesen Torben 17 Biliak Vladyslav

Sjællandsgade 7490 Aulum 1 Falsig Dennis 2 st Frederiksen Bjarne 2 st Ahm Marc Brandt 2 01 Holm Nicklas 2 01 Jacobsen Maja 2 01 Nielsen Peter 3 Nielsen Karen 3 Nielsen Jens 4 Kilde Jytte 4 Kilde Alfred 5 Nielsen Per 6 Schousboe Hanne 6 Schousboe Martin 7 Mundbjerg Inger 8 Jakobsen Sigrid 9 Poulsen Frede 9 Mikkelsen Karen 10 Nielsen Susanne 11 Klausen Ruth 11 Klausen Flemming 12 Sakariasen Brian 13 Bødker Jens 13 Andersen Stine 14 Kristiansen Kasper 15 Kristiansen Carl 16 Bach Villy 16 Bach Elin 17 Nicolau George 17 Stancu Dumitru 17 Nicolau Florica 18 Jensen Bodil 19 Jørgensen Inge 20 Kjærgaard Rasmus 21 Poulsen Maria

Adresseregister

7490 Aulum 4 Knudsen Eva 4 Knudsen Erik 5 Kjærsgaard Hanne 5 Andersen Jan 7 st Pedersen Matilde 7 st Bro Mark Geertsen 7 01 Savitska Uliana 7 01 Savitskyi Oleg 8 Nørgaard Karen 8 Nørgaard Niels 15 Fastergaard Mads 17 Nielsen Ejgil 17 Nielsen Krista-Marie 19 Jacobsen Peder 19 Jacobsen Rosa 20 Nielsen John 21 Thomsen Knud

21 22 22 23 24 24 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30

151


22 23 24 24 25 27 28 28 29 29 29 30 31 31 33

Nielsen Anna Sig Carsten Filsø Gunner Filsø Gunhild Larsen Birthe Jakobsen Anne Fink Jørgen Fink Jette Mahalhal Sherif Ismail Talib Mahalhal Salma Larsen Susanne Søegaard Jan Søegaard Karina Jensen Ruth

Skavevej Hodsager, 7490 Aulum 1 Bertelsen Arne 1 Kongensgaard Bente 3 Jakobsen Michael 3 Jakobsen Inger 5 Andersen Simon 5 Rask Else-Marie 5 Andersen Jørgen

10 Bull Susie 10 Poulsen Poul 12 st Jensen Kirsten 12 01 Eriksen Lasse 14 st Andersen Arne 14 01 Bertelsen Jens 14 01 Pedersen Sofie 15 Blusa-Blusins Guntars 16 Hollænder Kirsten 17 Borum Edith 18 Larsen Frank 18 Larsen Anne 19 st Fonager Gitte 19 st Fonager Peder 20 b Bjernemose Rasmus 22 Lauridsen Anne 22 Juhl Hans 24 Lauridsen Lissy 24 Jensen Gert 26 b Borg Isabella 26 b Borg Per 28 Struve Mike 28 Pelpola Prabath 28 Pelpola Kirsten 30 a Mozolová Emília 30 a Rzeminski Piotr 30 b Laursen Inger 30 b Laursen Bjarne 32 Nielsen Esther 32 Christensen Carl-Børge

Skjerkvej 7490 Aulum 1 Jacobsen Karin 1 Jakobsen Kurt 2 Sørensen Lasse 2 Ginderskov Vicki 3 Andersen Lars 3 Christensen Iben 3 Andersen Kim 4 Carstensen Melanie 4 Andsbjerg Henry 5 Hnidyi Ihor 5 Skupeyko Vitaliy 5 Vovk Oleksandr 7 Veng Maria 7 Veng Jeppe 9 Laustsen Kirsten 9 Laustsen Johannes 9 Laustsen Peter 9 Laustsen Jonas 11 Madsen Kai 11 Madsen Hanne 13 Stærk Henrik

Skolegade

Adresseregister

7490 Aulum 2 01 Lund Lisa 2 01 Vassine Maxim 2 02 Mathiesen Poul 2 02 Poulsen Ingerlise 5 st Svendsen Ella 5 st Hultberg Hanne 5 st Kruse Ruth 5 st Slumstrup Esther 5 st Jensen Anna 5 01 Vestergaard Mary 5 01 Bredtoft Elly 5 01 Christensen Gudrun 8 Petersen Jens 8 Poulsgård Sebrina

152

Skolestien Feldborg, 7540 Haderup 1 Toft Rasmus 2 Pape Anna 3 Mortensen Per 4 Kjeldsen Nanna 9 Clausen Grethe 11 Pape Stine

Skolevænget 7540 Haderup 2 Kristensen Else 2 Kristensen Paw 6 Schmidt Jeanette 6 Schmidt Rene 6 c Madsen Olga 8 Poulsen Connie 8 Poulsen Casper 10 Christensen Poul 10 Karred Kirsten 11 Tegllund Ingrid 12 Pedersen Laura 13 Andersen Inga 15 Christensen Jytte 17 Mathiasen Ulla 19 Skriver Edith 21 Vennevold Svend 23 Jørgensen Ilsa 29 Knudsen Lizzi

Skovfogedvej 7470 Karup J 2 Sencindiver David 2 Andersen Christian

Skovvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Laursen Rene 1 Laursen Martin 5 Rahbæk Sonja 6 Lohse Lars

Skovvænget 7540 Haderup 1 Christensen Dorthe 3 Larsen Casper 5 Meldhede Aase 6 Jensen Margrethe 6 Jensen Svend 8 Johannesen Jeanne 8 Johannesen Tom 8 Johannesen Vicky 9 Nørgaard Jette 9 Nørgaard Hans 11 Handberg Tove 11 Handberg Jørgen 13 Haagensen Oskar 13 Haagensen Lis 14 Jensen Johannes 17 Skovborg Turit 19 Wysocka Emilia 21 Clausen Jacob 23 Mortensen Bent 25 Pedersen Rita 25 Pedersen Helge 27 Jørgensen Jan 27 Jørgensen Anette 29 Sørensen Michael 29 Lund Jeanette 33 Ringgaard Jack 33 Ringgaard Maja 33 Ringgaard Christina 35 Brødbæk Susanne 35 Bertelsen Morten 35 Bertelsen Lucas 37 Søbjerg Kenneth 37 Holst Anita 39 Lynderup Torkild 39 Lynderup Hanne 41 Sørensen Søren 41 Sørensen Anni 43 Skovsted Hanne 43 Skovsted Alex 45 Krautwald Karen 47 Lauridsen Nicolai 47 Ebbesen Jonna 49 Nielsen Frits 49 Nielsen Bente 53 Jensen Mathias 53 Jensen Bente 53 Jensen Knud 55 Jensen Rosa 55 Jensen Jens 59 Truelsen Martin 59 Truelsen Lisbeth 61 Saaugaard Erna 63 Lundgaard Diana 63 Lundgaard Dennis 65 Poulsen Elly 67 Haagensen Aase 67 Haagensen Jens 69 Østergaard Kjeld 71 Kristensen Bent 71 Kristensen Erna 73 Ringgaard Flemming 75 Jensen Aase 75 Jensen Hjalmar

77 77 79 79 81 81 81 83 83 85 85 87 87 89 89 92 92 95 95

Laursen Anna Laursen Karl Jørgensen Poul Jørgensen Dorrit Andersen Anni Andersen Aksel Andersen Isabella Larsen Lisbeth Larsen Kim Lundgaard Ivan Lundgaard Gitte Østergaard Knud Østergaard Lene Lauritsen Charlotte Lauritsen Kim Andersen Peter Filtenborg Emma Holm Henny Kristensen Niels

Skyttevej 7490 Aulum 1 Vestersager Susanne 1 Vestersager Kim 1 Sørensen Nanna 1 Vestersager Kevin 3 Pedersen Lærke 3 Nielsen Flemming 3 Hulgaard Maibritt 6 Buskbjerg Maria 8 Kjær Carina 8 Nielsen Ole 10 Olesen Carsten 12 Sander Gitte 14 Nielsen Flemming

Skærbækvej 7490 Aulum 2 Krarup Peter 4 Toft Carsten 4 Nielsen Camilla 5 Larsen Ninna 5 Larsen Bent 6 Thomsen Henrik 6 Thomsen Susanne 7 Laursen Annemarie 7 Laursen Kim 8 Christensen Kim 8 Christensen Dorthe 9 Hansen Henrik 11 Thorsen Kenneth

Smedegade 7490 Aulum 1 st Al Hasan 1 st Al Rahal 1 st Olesen Johanne 1 01 Jakobsen Michael 1 01 Darcy Natasha 1 02 Nielsen Emil 1 02 Nielsen Jakob 1 02 Swingler Christopher 2 Sørensen Anja 2 Sørensen Kasper 2 Mølgaard Malene 5 Nielsen Svend 5 Nielsen Else


Solskrænten 7540 Haderup 1 Troelsen Kaj 1 Jensen Dorthe 6 Bootkhumlue Oranuch 8 Kristensen Lene 8 Kristensen Michael 10 Ratajczak Bartossz 10 Szczerbin Arkadiusz 10 Bolka Grzegorz 12 Andersen Lisbeth 12 Anker-Møller Jens

7 8 8 10 10 12 12 14 16 16 16 16

Spegbjergvej

Sønderagervej

7490 Aulum 1 Andersen Pia 1 Andersen Stefan 3 Jensen Suzan 3 Frederiksen Rasmus 3 Frederiksen Mogens 4 Davidsen Ane 4 Davidsen Johnny 8 Pedersen Leif 8 Pedersen Inge 10 Greve Kathrine 10 Kristensen Anders

Stavlundvej 7540 Haderup 3 Pedersen Klaus 4 Holm Lise 4 Holm Anders 6 Johannesen Asta 8 Kristensen Peter 8 Madsen Marianne 14 Madsen Ole 14 Madsen Eva 15 Kammersgaard Palle 16 Røjkjær Nadja 16 Færgemand Anders 18 Pedersen Majbritt 18 Pedersen Kurt 24 Andersen Børge 24 Andersen Lisbeth 26 Saltoft Susanne

Stoubæk Parken Hodsager, 7490 Aulum 14 Sørensen Lis 14 Sørensen Søren 15 Larsen Susan 15 Larsen Brian

7490 Aulum 1 Fryhstyck Jesse 1 Lyngesen Marianne 2 Jacobsen Erik 2 Kiel Anna 3 Gleerup Cliff 3 Gleerup Amanda 4 Høj Jens Jørgen 5 Madsen Knud-Erik

7490 Aulum 1 Pedersen Martin 2 Markowski Jacob 2 Markowski Berit 3 Jensen Betina 3 Mathiesen Simon 4 Jensen Ella 4 Jensen Christian 5 Jørgensen Ingelis 5 Andersen Niels 6 Mørup Heino 6 Mørup Christina 7 Johannesson Tobias 7 Johannesson Ina 7 Madsen Jesper 8 Hollesen Karen 8 Hollesen Henning 9 Dyrehauge Linda 9 Dyrehauge Poul 10 Knudsen Jonna 10 Knudsen Bruno 11 Væggemose Sune 11 Væggemose Anette 11 Væggemose Hans 12 Dam Maja 14 Bylow Victor 14 Frandsen Lars 14 Vennersdorf Jette 16 Pedersen Tommy 16 Pedersen Doris 18 Jensen Amalie 18 Jensen Bente 18 Jensen Ole 20 Videbæk Trine 20 Videbæk Jeppe 22 Berg Arne 22 Berg Lilian 24 Jørgensen Karl 26 Svenningsen Lars 26 Svenningsen Gunhild 26 Svenningsen Line 28 Thinggaard Anders 28 Thinggaard Birte 28 Thinggaard Iben 30 Nielsen Jes 32 Meldgaard Jonas 34 Bredvig Hanne 34 Hansen Claus 36 Hansen Lene 36 Iversen Martin 40 Weis Mette 40 Stachelhaus Ole 44 Funk Mikkel 44 Kjeldsen Anne 46 Laugesen Tove 46 Laugesen Erling 48 Thomassen Mona 48 Thomassen Henning 50 Pedersen Kim

52 52 56 56 56 58 58 58 60 60 62 62 64 64 66 66 68 68

Jørgensen Ruth Jørgensen Kaj Melvej Victor Melvej Henrik Melvej Karina Tønning Magnus Tønning Lene Tønning Tommy Elttør Lone Elttør Heri Meedom Kasper Jakobsen Carina Mørk Flemming Mørk Kasper Nielsen Jens Nielsen Ruth Lundsgård Margrethe Lundsgaard Thorben

Søndergade 7490 Aulum 1 Mortensen Mads 1 Balschmidt Michelle 2 st Kristiansen Andreas 2 st Kristiansen Kitta 3 Thomsen René 5 01 Lærke Asbjørn 7 Dam Bente Elmholt 7 Dam John Valdemar 8 Looman Frank 8 Looman Johanna 8 Looman Gerhard 8 Looman Leonieke 8 Looman Suzanne 9 Thomsen Janni 10 Lindenstrøm Stig 10 Lindenstrøm Janne 10 Lindenstrøm Lasse 10 Lindenstrøm Lærke 11 Jensen Jens 11 Jensen Bente 12 Jakobsen Egon 12 Lauridsen Dorith 13 Dalgaard Jette 13 Dalgaard Rune 13 Dalgaard Roland 14 Ravnholt Mariane 15 Østergaard Dan 15 Østergaard Marianne 15 Østergaard Christian 16 Jensen Mikkel 17 Nicholson Stine 17 Nicholson James 18 Dahl Jens 18 Dahl Else 19 Helligsøe Kristian 21 Jensen Morten 22 Knudsen Hilda 23 Zacho Kim 30 Larsen Martin 30 Pinderup Emil 30 Larsen Christina 30 Nissen Else 32 Skallebæk Knud 34 Toft Peter 34 Rolighed Ketty 36 Madsen Hanne 36 Sørensen Mikkel 38 Asferg Steen 38 Asferg Vita 40 Schurmann Merete 40 Schurmann Søren 42 Jensen Simon

42 Mortensen Cecilia 44 Eriksen Selma 44 Eriksen Finn

Søndermarken 7490 Aulum 1 Christensen Edel 1 Christensen Oscar 3 Videbæk Kirsten 3 Videbæk Esben 5 Kiel Tommy 5 Kiel Jette 6 Jensen Karsten 6 Jensen Stephanie 6 Jensen Lisbeth 7 Hald Inger 8 Olesen Bent 9 Nielsen Inger 9 Nielsen Frits 10 Lauridsen Uffe 11 Nielsen Harald 11 Nielsen Jette 12 Vahr Erna 14 Madsen John 14 Madsen Karen 15 Nielsen Heidi 15 Nielsen Poul 17 Slot Lea 17 Slot Martin 18 Christensen Grethe 18 Christensen Erling 19 Albertsen Anders 20 Stilling Kristoffer 21 Ramskov Annelise 21 Ramskov Kaj 22 Nielsen Brian 23 Nielsen Victoria 23 Nielsen Allan 23 Nielsen Lidia 24 Madsen Christian 24 Madsen Johanne 25 Væggemose Frode 25 Væggemose Jette 26 Dahl Lars 26 Dahl Heidi 27 Moberg Jytte 28 Hvidbjerg Niels 28 Hvidbjerg Elna 30 Bilberg Tilde 30 Bilberg Lars 31 Høj Birthe 31 Høj Kristian Medhjælper 32 Ruby-Svendsen Peder 32 Ruby-Svendsen Litta 33 Raunsbæk Villy 33 Raunsbæk Gerda 34 Hagen Elna 34 Hagen Poul 35 Bärtel Claus 35 Bärtel Helene 36 Hebsgaard Krestine 36 Hebsgaard Peter 37 Kronborg Dennis 37 Kronborg Signe 38 Graversen Lisbeth 38 Graversen Per 40 Nielsen Kurt 40 Nielsen Karen 42 Siggaard Brian 42 Siggaard Lene 44 Christensen Helle 44 Pedersen Bent

153

Adresseregister

Syrenvej

Gøtzsche Poul Finnerup Niels Finnerup Susanne Knudsen Vivi Blaabjerg Michael Thomsen Steffen Filtenborg Maria Sørensen Gitte Madsen Jonas Jacobsen Lars Madsen Thomas Madsen Anette


Sønder Savstrupvej 7500 Holstebro 24 Andersen Mads 24 Andersen Torben 24 Andersen Else

Sønder Skjerkvej 7490 Aulum 1 Mikkelsen Signe 1 Christensen Arne 1 Petersen Rikke 2 Blæsbjerg Martin 2 Blæsbjerg Mads 2 Rahbek Eva 3 Wiersma Mona 3 Somboon Jiraphon 3 Amkrang Mataphon 5 Ternvig Inge 5 Markussen Arthur 6 Stephansen Lizette 6 Stephansen Mathias 7 Riis Kurt 10 Bredtoft Helle 10 Bredtoft Katrine 10 Bredtoft Lars 12 Madsen Lajla 12 Madsen Svend 14 Conradsen Kurt 14 Thorst Inger 16 Kristensen Malene 16 Kristensen Martin

Taterbakkevej Feldborg, 7540 Haderup 3 Jessen Jürgen 3 Kjær Marie 4 Mikkelsen Danni 4 Justesen Kamilla 5 Rasmussen Maibrit 5 Poulsen Dennis 6 Pedersen Kamilla 6 Vang Martin 12 Jacobsen Chris 12 Filtenborg Maja

Tavlborgvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Rigtrup Hans 1 Rigtrup Tove 3 Stougård Mona 3 Jensen Per 5 Jensen Annette 5 Jensen Poul 7 Sørensen Thomas 7 Sørensen René 7 Sørensen Harry 7 Sørensen Rasmus 7 Sørensen Mie

Teglværksvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Helena

154

3 01 Bozek Wieslaw 3 01 Nowak Robert 6 Jensen Linda 9 Bakmølle Silas 9 Bakmølle Vagn 9 Bakmølle Rasmus 9 Bakmølle Helle 11 Troelsen Jens 11 Jakobsen Rita 11 Troelsen Anna 13 Romanyuk Vitaliy 13 Kravchenko Anatolii 13 Nazarii Arthur 13 Kravchenko Yuliia 13 Martynenko Yuliia 13 Zabozhko Tetiana 13 Zabozhko Yevhen 14 Masiuliene Julija 14 Masiulis Tomas 14 Vytautas Masiulis 15 Pedersen Ulrik 15 Pedersen CharlotteTokkes 17 Madsen Dann 17 Madsen Vibeke 17 Madsen Gustav 19 Jensen Niels 19 Jensen Eva 20 Flugt Frederik 20 Flugt Nicolai 20 Flugt Hanne 20 Flugt Tommy 22 Rasmussen Jenny 24 Boeve Gerrit 24 Boeve Maria

Tjørnevej 7540 Haderup 2 Brix-Thomsen Morten 2 Zakharchenko Olha 2 Matiushyn Viktor 4 Jensen Egon 8 Jensen Jørgen 8 Jensen Maiken 8 Jensen Susanne 9 a Nielsen Elsebeth 9 b Laursen Egon 9 c Thorsen Jytte 11 b Brogaard Monika 12 a Christensen Alfred 12 a Christensen Betty 12 b Kloster Ebba 12 c Nielsen Klaus 13 Kronborg Claus 15 Lauritsen Jens 15 Lauritsen Elsa 16 Andersen Ruth 17 Andersen Gert 19 Visholm Birgit 19 Visholm Erik 21 Pedersen Karen 23 Jepsen Anne 25 Meedom Johanne 31 Hansen Malene 31 Hansen Torben 31 Hansen Camilla 36 Jensen Jens 36 Jensen Anne-Mette 38 Hansen Ingrid 38 Hansen Henning 40 Larsen Hans 42 Skriver Agnete 44 Agerskov Dan 44 Agerskov Hanne

48 Gheorghiu Gheorghe-Mircea 48 Pricop Oana-Alina 48 Mercas Andreea-Elena 50 Petersen Mogens 50 Petersen Rita 52 Kristensen Egon 58 Meedom Finn

Toftevej 7490 Aulum 5 Kiilerich Lars 5 Kiilerich Sara 5 Kiilerich Bitten

Tohøje Hodsager, 7490 Aulum 8 Rothmann Bianca 8 Rothmann Erling 8 Rothmann Pia

Toppergårdvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Pedersen Lone 2 Pedersen Emil 2 Pedersen Mikael 5 Frandsen Charlotte 5 Frandsen Josefine 5 Frandsen Peter 6 Stærk Tommy 7 Brødbæk Line 7 Brødbæk Claus 9 Christiansen Marianne 9 Christiansen Ole

Troelstrupvej 7490 Aulum 2 Bartel Gitte 2 Bärtel Per 3 Birkedal Anders 3 Birkedal Marianne 4 Fyhring Anders 5 Vindum Jesper 6 Knude Niels 6 Knude Tove 7 Halkjær Mogens 7 Markvorsen Janne 9 Nielsen Nikolaj 9 Nielsen Jan 9 Nielsen Kiss 10 Bitsch Jesper 10 Bitsch Sofie 11 Pedersen John 11 Pedersen Lillian 13 Nielsen René 13 Nielsen Jonna 15 Svenstrup Verner 17 Thorslev Mari-Ann 19 Risom Laila 19 Risom Mads 19 Risom Carsten 19 Risom Nicolai

Tusbækvej Feldborg, 7540 Haderup 4 Christensen Anna 5 Andersen Jan 10 Tkachova Kateryna 10 Tkachov Andrii 11 Rusbjerg Bettina 11 Larsen Allan 12 Christensen Kirsten 12 Rahbek Jens 13 Nielsen Frits 14 Flarup Bo 14 Flarup Tove 15 Sandal Keld 15 Sandal Mette 16 Knudsen Michael 16 Jensen Hanna 17 Jacobsen Michael 17 Jacobsen Margrethe 18 Hareskov Claus 19 Jensen Rita 19 Jensen Erling 21 Laursen Ib 21 Laursen Rigmor 22 Sørensen Christian 22 Hodzic Dina 23 Kærgaard Charlotte 24 Nielsen Anette 25 Lauridsen Leo 26 Østergaard Jørn 26 Østergaard Maryann 27 Søndergaard Nicoline 27 Søndergaard Pratheep 28 Hansen Else 28 Hansen Egon 29 Poulsgaard Henning 29 a Poulsen Kevin 30 a Hansen Susanne 30 a Hansen Jørgen 32 Nielsen Lonni 32 a Sahl Mathilde 33 Thalsgaard Cecilie 33 Thomasen Ditte 34 Gylling Tina 34 Gylling Sarah 34 Gylling Claes 35 Pedersen Gert 39 Hansen Jørgen 42 Mortensen Henrik 42 Bourgeois Sarah 43 Nielsen Michael 43 Nielsen Daniella 44 Albertsen Kim 44 Karlsen Lone 45 Nielsen Henning 46 Pedersen Mads 46 Pedersen Anne 49 Laursen Christina 51 Madsen Bodil 51 Madsen Jørgen 53 Laursen Finn 53 Laursen Martha 53 Laursen Jesper

Tvedvej 7490 Aulum 2 Svendsen Birgit 3 Kristensen Claus 4 Severinsen Thomas 4 Byskov Louise 5 Agerskov Channe 5 Agerskov Jeppe 5 Agerskov Bent


7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 a 12 a 13 14 15 15 16 16 18 18 22

Risum Bent Risum Grethe Jørgensen Tom Vedel-Nielsen Nikolaj Andersen Thomas Andersen Lene Andersen Søren Andersen Simon Wiersma Jelle Thiesen Brian Krøjgaard Knud Nagy Zalán-Dénes Pal Robert Racz Norbert Petersen Jan Bilibok Hajnal Barto Szilard Barto Noemi Pedersen Eva Simmelkjær Jesper Bilberg Karen Bilberg Eivind Nielsen Karen Ejlersen Knud Lind Bettina Lind Per Olsen Philip

Tvisvej 7490 Aulum 1 Nielsen Majbritt 1 Nielsen Torben 2 Jønsson Nicklas 2 Weidemann Jane 3 Otbo Jørn 4 Vahr Johannes 6 Nørbjerg Jens

Tømmergade 7490 Aulum 2 Christensen Karen 3 Würtz Kasper 4 Nielsen Tommy 4 Bøgild Helle

2 2 3 3 4 5 5 6 6 9 9

Jensen Phillip Mortensen Camilla Bach Else Tøttrup Nils Winkler Evald Sørensen Kirsten Sørensen Jesper Frøkjær Lars Frøkjær Agnes Sørensen Inge Sørensen Finn

Varhedevej 7490 Aulum 1 Troelsen Gudrun 1 Troelsen Hans 2 Nielsen Lars 2 Nielsen Jesper 2 Nielsen Annette 5 Nielson Meta 5 Nielson Henning 6 Kristensen Mette 6 Kristensen Jens 7 Østergaard Bodil 7 Østergaard Finn 8 Jeppesen Søren 8 Amstrup Mette 10 Jensen Mette 10 Jensen Heine 11 Laursen Kaj 11 Laursen Jenny 12 Sørensen Yrsa 12 Sørensen Niels 13 Jensen Sara 13 Jensen Dorte 13 Jensen Karsten 13 Jensen Martin 15 Lund Marianne 15 Lund Carsten 17 Dahl Sabine 17 Jensen Ulrik 19 Nørskov Rasmus 21 Moesgaard Sven 21 Helsing Sanne

Ved Hegnet Udholmvej

Valmuevej 7490 Aulum 1 Nielsen Henrik 1 Nielsen Randi

Leed Lene Leed Carsten Fjordvald Mikael Nielsen Helle Jensen Ann-Jeanett

Vester Feldborgvej Feldborg, 7540 Haderup 16 Hansen Lise 16 Hansen Bjarne 19 Jensen Malte 19 Jensen Ellen 19 Jensen Kurt 19 Jensen Stine 20 Thomsen Flemming 22 Kirkeby Frede 24 Byrgesen Tina 24 Thybo Klaus 26 Yavorskyi Dmytro 26 Tkachuk Vitalii

7490 Aulum 1 Kristensen Jens 1 Bredtoft Anne-Mette 2 Pedersen Ulla 2 Pedersen Jørgen 3 Sørensen Hugo 3 Sørensen Lonni 5 Videbæk Anja 6 Jessen Kim 6 Jessen Else 6 Jessen Anne 7 Petersen Kirsten 7 Nielsen Chris

Nielsen Betty Stefansen Randi Eriksen Steen Eriksen Susanne Kristensen Marie Laursen Susanne Laursen Jan Christensen Lilian Jørgensen Karen Madsen Manny

Vibevej 7540 Haderup 1 Nielsen Gitte 2 Pedersen Mads 2 Pedersen Begitte 3 Borum Lisbeth 4 Olesen Jytte 6 Johansen Tove 8 Norup Anette 11 Olesen Bodil 11 Olesen Einer 12 Nielsen Dorte

Vestergade 7490 Aulum 1 Nielsen-Hvam Henrik 2 01 Bjørnholt Lis 3 st Jensen Mikkel 3 01 Lauridsen Anna 3 01 Frandsen Jonas 5 Christiansen Kenneth 6 Jensen Henny 6 Jensen Peder 7 Dinesen Allan 7 Dahl Sara 8 Kristensen Michael 8 Kristensen Mette 17 Langgaard Matias 17 Langgaard Dorthe 17 Langgaard Jonatan 17 Langgaard Jørgen 22 st Lund Dorthe 22 st Lund Ole 24 Taulborg Villy 24 Pedersen Henning 26 Rasmussen Ejner 26 Rasmussen Aksel 28 Skovgaard Rita 28 Nielsen Mogens 30 Gyde Kathrine 30 Gyde Simon

Vesterlund Vestager

9 11 12 12 15 16 16 17 18 19

7490 Aulum 24 Vahr Line 24 Bach Nick 26 Nielsen Aase 30 Prangsgaard Birthe 40 Trærup Lene

Vestparken Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Jonna 3 Bæk Susanne Syerske 5 Bertelsen Kirsten 7 Pedersen Erik 8 Perlt Marianne

Viborgvej

Ulige nr. 7540 Haderup Lige nr. 358A 7830 Vinderup Lige nr. 364-382 7540 Haderup 349 349 351 351 364 364 376 378 378 378 380

Jensen Elly Jensen Kurt Poulsen Inger Poulsen Poul Jensen Søren Pedersen Malene Østergaard Kenneth Phosungnoen Bunchuen Sørensen Kasper Sørensen Kurt Jensen Niels

Videbækvej

Ulige nr. 1-23 7490 Aulum Ulige nr. 27-39 7480 Vildbjerg Lige nr. 2-12 7490 Aulum Lige nr. 28-58B 7480 Vildbjerg 1 2 2 3 3 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12

Gøtzsche Rikke Sandgaard Niels Sandgaard Karin Nielsen Irene Nielsen Daniel Rasmussen Steffen Sandgaard Søren Andersen Brian Andersen Ingrid Struve Finn Koffeldt Bodil Vestergaard Lasse Vestergaard Jan Vestergaard Kamilla Vestergaard Lone Østergaard Anita Østergaard Niels Østergaard Laura Stürm Kristina Stürm Ronni Pedersen Merete Pedersen Erling

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 Pedersen Ruben 1 Pedersen Jytte 1 Pedersen Tommy 3 Brødbæk Torben 3 Eriksen Lone 4 Bjerre Anette 4 Bjerre Lasse 4 Bjerre Mads 5 Knudsen Laurids 5 Senchyk Ivan 5 Knudsen Hanne 5 a Ilchenko Anton 5 a Stefiniv Volodymyr

7540 Haderup 1 Pedersen Bent 3 Jacobsen Hanne 5 Koldkur Jørn 5 Nielsen Birgitte 6 Bay Allan Mekaniker

9 9 10 10 12

155


13 13 15 15 15 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 23 23

Carlsen Elisabeth Carlsen René Poulsen Anette Poulsen Flemming Poulsen Anton Damsgaard Liselotte Nielsen Frederik Nielsen Ejgil Nielsen Max Petru-Bernadin Blajuta Blajuta Eduard Feleniuk Volodymyr Stoica Roxana-Alexandr Pika Roman Horbatiuk Oleksandr Klinkby Lise Klinkby Christian

Viftrupvej 7540 Haderup 1 Nielsen Bent 1 Nielsen Doris 2 Olesen Per 2 Kristensen Dorte 4 Kristensen Helle 6 Hvolbæk Brian 6 Hvolbæk Kirsten 7 Faurbye Hanne 7 Faurbye Jens 8 Andersen Annemette 8 Andersen Kasper 9 Jørgensen Sofie 9 Jørgensen Bent 12 Nielsen Allan 14 Jensen Lis 16 Hornstrup Sheila 16 Hornstrup John

Vindingvej

Ulige nr. 7490 Aulum Lige nr. 2-6F 7490 Aulum Lige nr. 6G 7550 Sørvad Lige nr. 8 7490 Aulum 2 2 4 4 6 6 8

Jensen Ole Jensen Martha Kjeldsen Daniel Thulstrup Maria Nørgaard Allan Nørgaard Louise Nielsen Niels

11 15 st 17 st 17 st 19 19

Thomsen Jonna Hauritz Lone Nielsen Niels Martinsen Lone Poulsen Marco Nygaard Janni

Violvej 7490 Aulum 1 Reimers Thilde 1 Skovgaard Mads 2 Mikkelsen Karl 4 Lauridsen Pia 4 Lauridsen Carsten 5 Støvring Line 5 Støvring Emil 6 Poulsen Mathias 9 Kirkegaard Karen 9 Kirkegaard Knud

Adresseregister

7490 Aulum 1 a Jarnved Benthe 1 a Jarnved Caroline 1 b Bech Marianne 1 b Bech Keld 1 d Pryimak Oleksandr 1 e Manko Svitlana 1 e Abramov Sergiy 8 st Hjort Karen 8 st Lauridsen Jens 8 01 Jensen Stefan 9 Bagger Jakob 10 st Alkhudr Alkhaleel 10 st Alali Othman 10 01 Graversen Rasmus

156

Bay Peter Kaptajn Clausen Leif Clausen Terry Amdi Rune Jakobsen Diddi Hansen Morten Hansen Birgitte

Vråvej 7490 Aulum 1 Pedersen Brita 1 Pedersen Michael 2 Madsen Jan 2 Madsen Birte 2 Madsen Malene

Vævervej 7490 Aulum

Vistorpvej 7540 Haderup 1 Almholt Arne 3 Caprani Ammy 3 Rasmussen Jens 5 Martinussen Max 6 Jensen Klaus 7 Østergaard Niklas 9 Lægsgaard Jesper 17 Jensen Freddy 17 Steffensen Jytte 19 Skipper Charlotte 19 Skipper Søren 20 Pukenas Arturas 20 Pukenas Matas 21 Møller Carl 22 Nielsen Anna 23 Aunsbjørn Elsebeth 23 Schmidt Mogens 24 Nielsen Peter 24 Nielsen Eva 27 Lægsgaard Niels 27 Lægsgaard Dorit 28 Lægsgaard Johnny 28 Lægsgaard Elna 30 Jepsen Sebastian 30 Jepsen William

Vormstrupvej Vinkelvej

21 27 27 33 33 39 39

7540 Haderup 2 Barslund Gunhild 2 Barslund Niels 4 Widriksen Bodil 4 Rasmussen Mogens 6 Petersen Lars 7 Nielsen Verner 7 Nielsen Margit 8 Pedersen Frederik 9 Hansen Lars 11 Jepsen Frits 13 Schmidt Iben 13 Bundgaard Lars 15 Nielsen Louise 15 Handberg Kirsten 15 Handberg Jørgen 15 Handberg Jesper 19 Østergaard Winnie

Yllebjergvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Groth-Pinnerup Jeanne 6 Sørensen Heidi 6 Sørensen Jørgen 6 Nielsen Oliver 12 Hedegaard Ove 12 Hedegaard Lilly

Ørnevej 7540 Haderup 1 Jensen Mette 1 Pedersen Uffe 9 Jokumsen Henry

Ørrevej 7490 Aulum 1 Sønderager Niels 2 Andersen Casper 2 Andersen Lars 2 Andersen Trine 3 Jakobsen Tonny 3 Klit Mette 3 Klit Andreas 4 Pylypivska Anna 4 Pylypivskyy Oleksandr 5 Laursen Flemming 6 Furbo Rikke 6 Furbo Bjarne 7 Helligsøe Camilla 8 Mogensen Johannes 8 Mogensen Anne-Mette 12 Kristensen Else 12 Kristensen Thorkild 12 a Jensen Otto 12 a Jensen Bente 14 Hansen Bendt 14 Hansen Kathrine 16 Lundbek Pia 25 Dahl Anna 26 Storm Debbie 26 Storm Henrik

26 27 27 27 27 30 30 31 31 32 32 36 36 37 37 37 39 39 39 39 39 40 40 41 41 42 42 42 43 43

Storm Tina Larsen Torkild Larsen Julie Larsen Ida Larsen Henriette Ørom Jesper Postborg Charlotte Mikkelsen Jens Mikkelsen Helle Pold Henrik Pold Bente Nielsen Allan Poulsen Jannie Iversen Julie Iversen Lene Iversen Jørgen Nørgaard Laurids Nørgaard Magnus Nørgaard Elisabeth Nørgaard Tommy Nørgaard Birgit Melgaard Knud Melgaard Maria Brosbøl Lis Brosbøl Andreas Lemke Charlotte Hansen Birgit Hansen Hans Damgaard Thomas Hansen Anni

Østergade 7490 Aulum 2 st Bæk Poul Damgaard 2 st Günther Ole 2 st Kristoffersen Kirsten 2 st Knudsen Poul 2 st Jønsson Kirstine 2 st Halborg Niels 2 st Ladegaard Meta 2 st Buskbjerg Maren 2 st Rasmussen Inger 2 st Kiel Jørgen 2 st Madsen Else 2 st Thomsen Jørn 2 st Kjelde Edvard 2 st Kristiansen Sonja 2 st Mikkelsen Jutta 2 st Nielsen Minna 2 st Hamborg Rita 2 st Pedersen Peder 2 st Oesterhelt Hildegard 2 st Lindberg Maren 2 st Nielsen Anne 2 st Svejdahl Ejgil 2 st Engelbreth Lilly 2 st Søndergaard Doris 2 st Christensen Vagn 2 st Lauridsen Vera 2 st Høj Ester Katrine 2 st Nielsen Karl 2 st Hyldgaard Gerda 2 st Johansen Kurt 2 st Bajlum Ove 2 st Sønderbæk Theodor 2 st Jensen Edith


Østergaardsallé

Østertoft

7490 Aulum 3 01 Hald Jutta 3 01 Bredvig Axel 3 01 Sørensen Lilly 3 01 Jørgensen Grethe 3 01 Sørensen Else 3 01 Sommermark Kirsten 3 01 Frederiksen Emma 3 01 Kristensen Mathias 3 01 Lings Jakob 3 01 Sevelsted Bodil 3 01 Madsen Karl 3 02 Thorkildsen Gunnar 3 02 Madsen Ester 3 02 Schubert Gerda 3 02 Sørensen Agnete 3 02 Jensen Gunnar 3 02 Jensen Susanne 3 02 Melau Anna 3 02 Melau Svend 3 02 Johansen Else 3 02 Duesberg Magda 3 02 Larsen Elly 3 02 Birkkjær Birthe 3 03 Sloth Anne 3 03 Lindholm-Andersen Lilly 3 03 Dahl Henning 3 03 Dahl Inga 3 03 Stentoft Ester 3 03 Østergaard Dagny 3 03 Simonsen Christian 3 04 Jørgensen Thomas 3 04 Jørgensen Eva 7 01 Mølbæk Anna 7 01 Jørgensen Therese 7 01 Kristensen Grethe 7 01 Sørensen Anna 7 01 Sørensen Børge 7 01 Høj Metha Maria 7 01 Vestergaard Anna 7 01 Jacobsen Svend 7 01 Jacobsen Kirsten 7 02 Nielsen Grethe 7 02 Krogsgaard Eva 7 02 Væggemose Lis 7 02 Hildebrandt Knud 7 02 Hildebrandt Gurli 7 02 Madsen Lene 7 02 Thomsen Doris 7 02 Lichscheidt John 7 03 Simonsen Karl 7 03 Svejdahl Else 7 03 Dalgaard Signe 7 03 Dalgaard Henry 7 03 Madsen Alice

7490 Aulum 1 Nielsen Anne 1 Nielsen Jacob 2 Nielsen Henrik 4 Mathiasen Ragnhild 5 Olesen Rikke 9 Jørgensen Mads 11 Larsen Elin 12 Christiansen Bozena 13 Fyhring Bjarne 15 Ravnsbæk Ingrid 16 Jørgensen Bent 17 Andersen Anna 20 Olesen Hilda 21 Sloth Nichlas 22 Kjelde Susanne 23 Brodersen Diasane 25 Lange Rico 27 Steffensen Preben 28 Lauridsen Nora 29 Bang Rebecca 35 Melvej Egon 37 Madsen Zita 39 Tekleab Aklilu 41 Hansen Torben 49 c Østergaard Sanne 54 Knudsen Karl 55 a Sandbæk Ingerlise 55 b Nielsen Poul 55 b Nielsen Hanne 56 Thomsen Helle 58 Holm Danast 59 Villadsen Meta 60 Jensen Bodil 61 Lauridsen Ingrid 61 Lauridsen Ole 62 Nielson Laura 63 Nielsen Henning 63 Nielsen Ane 64 Andersen Ellen 65 Kæseler Irene 67 Jakobsen Ella 68 Knudsen Bertha 70 Olesen Sonja 71 Mikkelsen Aase 71 Mikkelsen Kurt 73 Christensen Karen 80 Lynderup Ove 82 Hagelskær Gerda 82 Hagelskær Willy 84 Andersen Poul 84 Andersen Annette 86 Skorstengaard Dorte 86 Skorstengaard Jørgen 88 Sørensen Arne 88 Sørensen Else

Østergaardsvej

Østervang 7490 Aulum 14 Mortensen Emmy 14 Mortensen Aksel 16 Rømer Aase 18 Kristiansen Inger 20 Pedersen Steen 22 Nielsen Helga 24 Hansen Hardy 26 Nielsen Kathrine 30 Lassen Anders 32 Nielsen Rosa 36 Mæng Jacob 38 Jensen Arthur 42 Mortensen Kathrine

Østvænget Hodsager, 7490 Aulum 1 Gebremedhin Merhawi 3 Pedersen Britta 3 Pedersen Henning 4 Østerholm Nora 4 Østerholm Christian 6 Hansen Jørn 6 Hansen Irma 7 Jensen Jakob 8 Christensen Allan 9 Bertelsen Egon 9 Bertelsen Lissi 10 Høj Marianne Breum 10 Høj Keld Bay 11 Nielsen Johanne 11 Jakobsen René 12 Hansen Folmer 13 Toft Martin 14 Jensen Jørn 14 Jensen Sigrid 15 Tuca Dumitru-Ciprian 15 Tuca Petronela 16 Nielsen Anette 17 Ebbesen Villy 19 Brogaard Peder 20 Hansen Henning 20 Hansen Kirsten 21 Arestin Oliver 21 Arestin Linda 22 Thygesen Phansa 23 Kolodziej Karol 23 Kolodziej Anita 25 Pedersen Janne 25 Pedersen Leif 26 Mathiasen Dorthe 26 Mathiasen Rene 27 Nielsen Mogens 27 Nielsen Hanne 28 Gerhardt Bodil 28 Stocklund Finn 29 Grubbe Kim 29 Grubbe Randi 30 Wrobel Mads 30 Hansen Isabella 31 Nissen Thyra 31 Nissen Kurt 32 Nielsen Marina 32 Nielsen Kaj 33 Jensen Maren 33 Toustrup Egon 35 Christiansen Alice 37 Svoren Ivan 37 Naida Nataliia 39 Jensen Gunnar 39 Jensen Iris 41 Stenholt Didde 41 Stenholt Flemming 43 Sørensen Jannie 43 Darel Lars 47 Ebbesen Rikke 49 Steffensen Brian 51 Holmgaard Henny 51 Holmgaard Jens 51 Holmgaard Henrik 53 Larsen Bjarne 55 Sørensen Mathias 55 Sørensen Sabrina 57 Wilden Dustin 59 Lauridsen Martin

61 61 63 63 65 77 77 81 81 97 a 97 a 97 a 97 b 99 b 99 b 101 a 101 a 101 b 103 a 103 a 103 b 105 a 107 a 109 a 109 a 109 b 109 b 111 115 115

Kristensen Josefine Jespersen Daniel Arestin Trine Arestin Erik Jensen Poul Johansen Johan Johansen Else Juulsen Hans Juulsen Gerda Grigoriu Maria Grigoriu Dumitru Manole Iosif Laursen Jens Nielsen Tove Katkjær Jørn Kristensen Anette Larsen Pau Olesen Per Valsøe Bente Valsøe Leif Nielsen Ejvind Jensen Tove Hjort Peter Knudsen Svend Kristiansen Magna Jensen Anders Jensen Bente Jepsen Niels Østergård Michael Madsen Vinni

Åbakkevej 7540 Haderup 1 Simonsen Kurt 2 Hansen Anne 2 Hansen Rasmus 3 st Klausen Lene 4 Pedersen Randi 4 Pedersen Paw 6 Felix Karen 6 Felix Toke 6 Maarbjerg Anna 7 Pedersen Ellen 7 Pedersen Bent 8 Jensen Søren 11 Vang Lise 11 Dam Jørn Uffe 12 Sørensen Harry 12 Sørensen Bodil 13 Kristensen Elna 13 Kristensen Leif 16 Nisker Per 18 Grønne Jette

Åbyvej 7490 Aulum 1 Taulborg Amalie 1 Taulborg Jens 1 Taulborg Susanne 2 Ørgård Børge 2 Ørgård Heidi 4 Aaby Jens 4 Aaby Anita 5 Faaborg Casper 5 Faaborg Louise 8 a Andersen Mikkel

Adresseregister

7490 Aulum 5 st Mortensen Gitte 5 01 Kirk Jakob 7 Gade Lone 8 Eriksen Julie 8 Sønderborg Kennet 10 Høgild Niels 10 Høgild Margrethe 12 Bang Sine 13 Nielsen Mogens 13 Farcinsen Pia 14 Klemensen Anette 14 Klemensen Anders

44 Werdefa Fanus-Guta 46 Jakobsen Niels

157


Åparken Hodsager, 7490 Aulum 1 Knudsen Jens 1 Knudsen Birthe 2 Madsen Kenneth 4 Mindrila Camelia 4 Mindrila Constantin 5 Johnsen Alice 5 Hansen Bjarne 6 Nadieiena Kateryna 6 Oseiko Oleg 7 Jensen Poul 8 Nielsen Inge 9 Bershadska Olena 9 Zabielin Roman 10 Pedersen Svend 10 Pedersen Mette 12 Christensen Mads 12 Nissen Louise 13 Nielsen Inge 13 Nielsen Kim 14 Thorsager Gerda 19 Schubert Bent 19 Schubert Bodil

Åskrænten 7540 Haderup 7 Andersen Carsten 7 Andersen Nicklas 8 Lynnerup Ditte 8 Lynnerup Niels 8 Lynnerup Mads 9 Jensen Gitte 9 Jensen Torben 10 Poulsen Torben 12 Halkjær Torben 12 Halkjær Jonna 14 Kirkeby Lise 14 Jensen Jesper 16 Frandsen Rasmus 18 Nielsen Jørgen 18 Sørensen Christina

Åvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Ovsiuk Oleksii 1 Linchenko Inna 1 Konovalova Iana 2 Sørensen Bodil 2 Sørensen Ove 3 Pedersen Nikolaj 3 Pedersen Helle

Adresseregister

158


Navneregister

A

AB Cykelservice

Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 19 44 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 94 66 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 68 87 97 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 67 17 76 Abc-reoler Aulum A/S, Industrivej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 44 Abildgaard Anne Marie Paw, Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . 29 89 72 57 Abildgaard Michael Paw, Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . 25 70 37 02 Abildtrup Gerda Christine, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . 20 33 58 96 Abildtrup Jørgen Møller, Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . 61 75 39 93 Abildtrup Jørgen Møller, Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . 23 10 92 58 Abildtrup Vagn Hedegård, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . 51 23 99 02 Abrahamsen Leena Heidi, Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . 40 44 97 87

AC’s Murer Rep

Koldkurvej 9 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 69

Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm

Bredgade 20 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 22 44 Agergaard Frede, Rosenvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 31 94 Agergaard Ulrik Bach, Hodsagervej 43 . . . . . . . . . . . . . 22 74 32 57 Agerskov Annegrethe Toft, Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . 50 94 27 87 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 60 23 99 65 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 51 50 22 06 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 28 77 10 83 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 28 59 54 45 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 24 41 23 32 Agerskov Dan Rytter, Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 14 05 Agerskov Frank, Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 79 67 Agerskov Hanne Toft, Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 57 18 26 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 20 58 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 76 99 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 97 06 Agerskov Kenneth, Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 52 42 75 Agerskov Kenneth, Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 29 93 Agerskov Kevin Ormstrup, Jyllandsgade 5 1 tv . . . . . . 22 24 43 49 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 24 96 89 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 21 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 75 79 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 18 79 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 92 83 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 63 25 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 21 73

Aksel Ahle Aps

Aloe Vera forhandler

Anette og Michael Holmberg - Hårtotten Aulum . . . . . 21 28 82 29 Amby Jens Jørgen, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 37 96 Amby Kirstine Ørskov, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 47 96 Amore Carsten, Anemonevej 22 B st . . . . . . . . . . . . . . . 20 75 17 95 Anders Dalsgaard, Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 26 14 39 33 Anders Damgaard Laugesen, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . 23 84 21 71 Andersen Allan, Industrivej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 43 42 Andersen Anders, Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . 30 26 35 19 Andersen Anders Bendt, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . 21 92 87 33 Andersen Andy, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 62 62 Andersen Andy Mogens, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 28 96 89 67 Andersen Andy Mogens, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 20 76 84 06 Andersen Anna Lis Bjerg, Østertoft 17 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 72 36 Andersen Annette Herløv, Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . 22 90 39 44 Andersen Arne, Bellisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 83 95 Andersen Arne, Skolegade 14 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 98 38 Andersen Arnfred, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 67 Andersen Arnfred, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 72 09 80 Andersen Benny Steen, Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 59 82 Andersen Bent, Kirkestræde 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 63 72 Andersen Bjarne, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 29 66 Andersen Bjarne, Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 56 26 Andersen Bjarne, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 94 Andersen Bo Christian, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 53 21 Andersen Bo Christian, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 83 58 Andersen Brian, Videbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 43 12 21 Andersen Brian René, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . 29 91 98 37 Andersen Britta Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . 21 43 01 80

Andersen Byg Aulum

Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 57 08 38

Andersen Byg og Anlæg

Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 31 02

159

Navneregister

Ramskovvej 10 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 83 12 Ahle Ida-Linnéa Marie, Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . 42 77 83 80 Ahle Ida-Linnéa Marie, Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . 42 23 83 22 Ahle Ida-Linnéa Marie, Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . 42 20 76 87 Ahlefeldt-Laurvig Camilla, Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . 30 70 07 08 Ahlefeldt-Laurvig Hans Ditlev Benedikt, Engdraget 14 . . 29 43 04 39 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 71 98 04 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 71 05 98 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 67 17 95 Ahm Nicolaj, Danmarksgade 24 st . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 34 93 Ahm Poul Erik, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 29 Ahm Poul Erik, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 41 29

Ahm Sara Venø, Danmarksgade 24 st . . . . . . . . . . . . . 22 91 54 32 Ahm Susann Venø, Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 70 87 Ahm Susann Venø, Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 08 35 Ahm Susann Venø, Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 12 08 Ahmeti Albulena Ibishi, Bredgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 45 35 Aj Energi & Strø / Arne Sønderbæk, Holtevej 19 . . . . . . . 21 74 85 24 Akay Kudret, Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 28 24 Aksel Poulsen, Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 70 62 Al-Jezani Nagham Abbas Sajet Said, Anemonevej 27 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 44 11 Al-Samo Ismail Abd, Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . 27 51 59 64 Al-Samo Ismail Abd, Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . 21 84 03 72 Al-Samo Ismail Abd, Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . 21 67 12 21 Albertsen Anders, Søndermarken 19 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 32 Albertsen Bo Lind, Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . . . . 42 63 03 67 Albertsen Jørgen, Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 62 68 34 Albertsen Jørgen, Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 22 53 Albertsen Louise Lind, Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . 24 66 07 08 Albertsen Niels Kristian, Tusbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 42 41 62 10 Albertsen Niels Kristian, Tusbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 20 92 41 77 Alfang Mads, Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 14 85 43 Alfred Kloster, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 93 45 Aljumaa Issa Zidan Almohamad, Danmarksgade 40 st . 71 33 20 03 Allan Rønnow Nielsen, Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 54 18 29 Almholt Arne, Vistorpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 69

A


Navneregister

A

Andersen Børge, Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 59 Andersen Børge, Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 64 83 Andersen Børge, Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 54 93 33 Andersen Camilla Bruun, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . 29 82 47 64 Andersen Camilla Bruun, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . 29 82 47 33 Andersen Christian Louis Øbo, Skovfogedvej 2 . . . . . . . 22 73 12 00 Andersen Christina Toftgaard, Nørregade 18 . . . . . . . . . 28 44 75 74 Andersen Claus Thalund, Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . . 22 64 64 01 Andersen Connie Maggie Martensen, Grønningen 25 . . 97 47 21 47 Andersen Connie Maggie Martensen, Grønningen 25 . . 21 47 92 19 Andersen Conny Skov, Lundgaardsgade 11 . . . . . . . . . . 28 38 17 51 Andersen Egon, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 75 Andersen Ejvind John Erik, Anemonevej 8 C 1 . . . . . . . . 60 56 32 97 Andersen Ellen Frølund, Østertoft 64 . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 30 15 Andersen Erna, Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 14 Andersen Eva Marie, Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 68 Andersen Eva Marie, Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 28 Andersen Finn Hardy Skeldal, Sandgårdvej 13 . . . . . . . 22 37 38 40 Andersen Frede Sandgaard, Hodsagervej 72 . . . . . . . . . 97 47 60 24 Andersen Frede Sandgaard, Hodsagervej 72 . . . . . . . . . 23 30 61 24 Andersen Gert Kingo, Højager 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 47 04 Andersen Gert Thorhauge, Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . 51 78 12 91 Andersen Gert Trærup, Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 75 21 Andersen Gert Trærup, Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 39 21 Andersen Hanne Løfvall Frismann, Grønbækparken 1 . . 29 29 65 62 Andersen Hans Ole, Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 91 31 Andersen Hans Ole, Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 94 56 Andersen Hans Ole, Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 29 35 Andersen Heino Thusgaard, Anemonevej 4 B st . . . . . . . 40 68 34 28 Andersen Iben Düring, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . 22 35 24 93 Andersen Ida, Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 11 33 Andersen Inga Lis, Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 08 36 Andersen Inga Lis Tang, Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 91 29 63 Andersen Ivan Bech, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 24 60 Andersen Ivan Bech, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 92 23 59 Andersen J Ø, Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 14 Andersen Jan, Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 35 45 Andersen Jan, Lundgårdsparken 39 . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 50 79 Andersen Jan Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . . 24 81 70 10 Andersen Jane Johanne, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . 60 69 70 09 Andersen Jens Ejner, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . 24 25 60 41 Andersen Jens Ejner, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . 20 28 34 10 Andersen Jørgen Lund, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 55 53 Andersen Jørn Skov, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 29 13 Andersen Kaj, Hovedgaden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 38 08 Andersen Karen, Jens Jensensvej 9 A . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 08 Andersen Karin, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 69 69 Andersen Karin Dalsgaard, Grønbækparken 9 . . . . . . . . 30 42 46 89 Andersen Kasper Aarup, Viftrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 81 18 Andersen Keld Brun, Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 13 45 Andersen Keld Brun, Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 13 45 Andersen Ketty Vestergaard, Nørregade 24 . . . . . . . . . . 97 45 26 40 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 88 04 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 69 63 87 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 83 88 60 Andersen Lars Sakskjær, Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 51 02 Andersen Lars Sakskjær, Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 68 22 89 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 75 13 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 01 31 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 31 58 Andersen Linda Møller, Bredgade 68 E . . . . . . . . . . . . . 60 21 28 74 Andersen Lisbeth, Solskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 84 33 83 Andersen Lisbeth Elly, Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 47 24 Andersen Lise Lotte Riis, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . 25 75 53 63 Andersen Lise Lotte Riis, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . 23 85 30 02 Andersen Lone Merete, Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . 41 34 27 51

160

Andersen Lone Merete, Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . 31 66 15 54 Andersen Mark Kibenich, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . 25 12 01 05 Andersen Matilde, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 56 26 Andersen Mette Margrethe, Møllestræde 11 A . . . . . . . . 97 47 35 15 Andersen Mette Mosegaard, Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . 51 28 20 06 Andersen Mikkel, Åbyvej 8 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 70 41 Andersen Niels Moesgaard, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . 25 83 73 74 Andersen Niels Peder, Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . 20 78 71 61 Andersen Per, Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 68 Andersen Per, Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 47 90 Andersen Peter Storgaard, Danmarksgade 52 C 1 . . . . . 25 62 91 79 Andersen Ruth, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 33 53 Andersen Sara Kjærsgaard, Lundgaardsgade 21 . . . . . . 31 79 72 42 Andersen Solvejg, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 44 78 Andersen Stefan Moeskjær, Spegbjergvej 1 . . . . . . . . . . 29 67 03 17 Andersen Stine Løfvall Frismann, Sjællandsgade 13 . . . 30 25 08 27 Andersen Stine Løfvall Frismann, Sjællandsgade 13 . . . 27 59 38 04 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 97 14 32 12 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 40 31 14 68 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 30 95 01 32 Andersen Svend-Erik Friis, Herningvej 62 . . . . . . . . . . . 26 16 30 89 Andersen Svend-Erik Friis, Herningvej 62 . . . . . . . . . . . 26 12 30 89 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 31 02 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 31 02 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 31 02 Andersen Thomas Granlund, Danmarksgade 35 C . . . . . 42 65 66 95 Andersen Tinne Marie Stougaard, Højager 51 . . . . . . . . 22 37 33 37 Andersen Tommy, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 74 70 09 Andersen Torben, Grønbækparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 67 77 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 85 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 21 51 02 26 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 20 12 75 85 Andreasen Jens Barslund, Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . 40 72 43 21 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 88 52 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 72 82 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 23 54 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 72 82 Andreasen Stephanie, Havrevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20 96 93 Andreassen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 13 Andreassen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 14 77 18 Andreassen Jens Ejler, Falkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 94 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10 06 80 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 55 80 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 63 19 Andresen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 14

Anker Høst registreret revisionsaktiselskab

Østergade 12 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 13 77 Arensman Inka, Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 83 79 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 54 12 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 92 12 Arestin Trine Bay, Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 32 62 Arestin Trine Bay, Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 53 14 Armose Viggo, Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 50 Armose Viggo, Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 70 87 Arne Najbjerg Damtoft, Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . 60 48 89 70 Aron Luul Fremichael, Østertoft 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 91 41 31 94 Asferg Steen, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 78 68 Asferg Vita Viola Majlund, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . 22 38 13 14 Asmussen Jeanne Juel, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 28 44 46 63 Astrup Gunnar, Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 39 60 Atr Landhandel Dk ApS, Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 38 41 66 00 Aubo Køkkencenter Aulum ApS, Vævervej 12 . . . . . . . . 88 63 72 90 Aubo Production A/S, Vævervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 00


Aulum Apotek

Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 44

Aulum Autoteknik

Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 33

Aulum Bil Center A/S

Farvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 23 Aulum Bogtryk & Offset V/Carsten Henriksen, Industrivej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 10 24

Aulum El-Service ApS

Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 20

Aulum Entreprenørforretning

v/ Finn Bach Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 65 38

Aulum Erhvervsudvikling

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 03

Aulum Fjernvarme a.m.b.a

Rugbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 15

Aulum Fritidscenter

Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 01

Aulum Fysioterapi & Træning

Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 25 25

Aulum Gartnerservice

Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 69 44 Aulum Håndbold Klub, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 83 71

Aulum Kirkegårdskontor - se side 70 Aulum Kirkekontor - se side 70 . . . . . . . 96 41 02 42 Aulum Maskinstation

Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 25 Aulum-haderup Tømrer-& Snedkerforretning V/Finn Højmark, Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 26 89

Aulum-Hodsager pastorat - se side 70 Aulum-Vildbjerg Begravelsesforretning

Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 31 Aupino Trading V/Jan Sørensen, Danmarksgade 17 . . . . 71 99 10 16 Autohallens Autolak V/Lars Buje Jacobsen, Rørkærvej 4 97 41 05 06 Autoriserede Fysioterapeuter Aulum ApS, Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 25 25 Axelsen Kristine Brødsgaard, Hovedgaden 14 . . . . . . . . 53 35 71 06

B

Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS

Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 23 Barslund Johannes, Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 38 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 46 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 84 50 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 51 11 Barslund & Gasseholm ApS, Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . 24 28 20 71 Bay Karla, Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 69 Bay Peter, Vormstrupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 26 49 Bech Alex, Anemonevej 23 C st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 18 10 37 Bech Gitte Væggemose, Anemonevej 29 A st . . . . . . . . . 51 73 60 37 Bech Henrik Frost, Langgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 64 61 00 Bech Knud Erik, Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 38 03 Bech Knud Erik, Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 68 03

Bedemand Erik Thuesen

Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 20 50

Beier Tømrer & Snedker ApS

Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 64 Belstrup John, Engvej 31 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 32 60 Ben-Ahmed Chedly Ben Ali, Bredgade 36 . . . . . . . . . . . 21 66 16 31

Bendt Risom ApS

Østergade 22 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 10 25 Benjaminsen David Adolf, Danmarksgade 38 C 1 th . . . 42 31 70 10 Benny Jespersen, Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 79 Bent Risum, Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 92 Berg Arne, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 42 Berg Arne, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 06 75 Berg Arne, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 96 31 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 36 49 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 36 49 Berg Lise, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 39 23 89 Berg M E, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 89 Berg M E, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 87 11 Berg Susanne Lund, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . 29 93 36 49 Bergh Bjarne Erik, Vinkelvej 15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 11 76 Bernatskyi Oleksandr, Grønningen 14 . . . . . . . . . . . . . . 31 33 34 26 Bertelsen Arne, Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 00 04 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 60 16 08 20 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 27 24 20 20 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 24 89 98 59 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 24 66 56 29 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 21 36 60 12 Bertelsen Edel, Egevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 23 20 Bertelsen Henrik, Gammel Landevej 26 B st th . . . . . . . 23 34 55 91 Bertelsen Kirsten Hornshøj, Vestparken 5 . . . . . . . . . . . 97 45 42 39 Bertelsen Lissi, Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 05 23

161

Navneregister

Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 61 81 21 40 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 53 30 88 64 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 42 27 02 56 Bach Finn, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 93 38 Bach Finn, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 65 38 Bach Morten Juhl Christensen, Skovvænget 19 . . . . . . . 20 95 36 19 Bach Nick Oskar, Vesterlund 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 72 70 95 Bach Villy Christen Kristensen, Sjællandsgade 16 . . . . . 24 41 50 98 Badsberg Mikkel Sebastian, Enebærvej 32 . . . . . . . . . . 60 72 56 22 Bagger Jakob, Vinkelvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 03 36 Bagger John, Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 46 16 Baggesen Ulla, Nørregade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 50 Baggesen Ulla Margrethe Jul, Nørregade 30 . . . . . . . . . 42 74 50 03

Bak Anne-Lise, Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 29 29 Bak Aage Pedersen, Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 75 53 Bakmølle Helle, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 32 21 Bakmølle Rasmus, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 67 32 Bakmølle Rasmus, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 23 32 Bakmølle Vagn, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 32 21 Balakrishnan Subheeshan, Havrevej 8 . . . . . . . . . . . . . 27 15 15 56 Balle Leif, Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 11 Balschmidt Nicole, Markedspladsen 11 st . . . . . . . . . . 91 88 28 24 Balschmidt Nicole, Markedspladsen 11 st . . . . . . . . . . 22 15 77 97 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 29 33 33 27 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 25 13 67 01 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 67 01 Bang Sine Ejstrup, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 11 10 Bank Henrik, Rosenvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 16 15 Bareuther Gurli, Gindeskovgård 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 09 44 Barløse Nick, Danmarksgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 35 23

B


Bertelsen Lissi, Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 40 90 Bertelsen Mathias Nørby, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . 60 14 56 90 Bertelsen Mimmi, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 98 Bertelsen Mimmi, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 91 32 62 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 32 57 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12 21 42 Bertelsen Per, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 80 87 Bertelsen Per Risom, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 93 24 Bertelsen René Vejsgaard, Anemonevej 11 C st . . . . . . . 22 93 54 45 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 78 25 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 80 77 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 48 62 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 68 44 Berthelsen Johannes, Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 45 Berthelsen Johannes, Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 04 74 Berthelsen Mette Bryld, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . 97 47 26 36 Berthelsen Mette Bryld, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . 30 26 10 65 Berthelsen Michael, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . . . 20 45 29 19

Bettina’s Massage og Håndlæsning

Kirkegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 00 83 Bilberg Bente, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 93 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 14 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 60 22 07 93 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 42 26 62 14 Bilberg Niels Orloff, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 70 Billeskov Charlotte, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12 58 09 Billeskov Henry, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 79 Billeskov Henry, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 62 89 Billeskov Henry, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 87 21 Billeskov Kristina, Danmarksgade 38 B . . . . . . . . . . . . . 51 37 82 63 Billeskov Mathias, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 66 38 Birch Connie Elisabeth, Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 66 07 98 Birch Jakob, Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60 64 70 Birkebæk Bente, Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . 61 60 35 38 Birkebæk Eva, Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 23 Birkebæk Svend, Lundgårdsparken 51 . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 62 Birkebæk Søren, Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . 25 35 20 35 Birkedal Anders Troelsen, Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . . 51 29 60 13 Birkedal Marianne Troelsen, Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . 61 75 60 30 Birkkjær Birthe Gurli Bjerg, Østergaardsallé 3 2 9 . . . . 97 47 61 63 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 26 78 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 44 28 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 40 13 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 84 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 76 46 96 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 75 43 13 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 54 30 41 Bisgaard Anette, Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 27 62 Bisgaard Thomas, Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 59 62 Bitsch Sofie Toft, Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 79 78 Bjerg Jens Georg Andersen, Nørreholmvej 2 . . . . . . . . . 50 57 17 52 Bjerg Preben, Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 49 15 Bjerg Preben, Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 32 31

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS

Navneregister

B

v/ Dann Ørskov Karlsen Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . 28 18 26 96 Bjerggaard Anne Merethe, Langgade 84 . . . . . . . . . . . . 40 36 45 50 Bjerggaard Kim, Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 90 50 Bjerregaard Bente, Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 26 14 Bjerregaard Morten, Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 33 88 Bjerregaard Nikoline Askjær, Hirsevænget 19 . . . . . . . . 61 71 19 76 Bjerregård Lohtuz Rose Ørum, Grønningen 21 . . . . . . . . 26 74 25 38 Bjerregård Lohtuz Rose Ørum, Grønningen 21 . . . . . . . . 22 91 65 54 Bjørnholt Lis, Vestergade 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 04 52 Bk Fiskegrej, Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 16 Blaabjerg Michael, Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24 12 68

162

Blach Elisabeth G, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 75 15 65

blicher Revision & Rådgivning

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 22 Blæsbjerg E William, Hovedvejen 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 52 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 29 40 31 21 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 22 93 44 21 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 22 58 29 13 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 20 96 29 13 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 61 39 14 70 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 07 13 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 06 73 Blæsbjerg Mads Kr, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 54 Blæsbjerg William, Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 50 70 Blæsbjerg William, Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 99 63 Bo Lauridsen, Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 57 34

Boel Akupunktur

Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 58 00 Boel Anne, Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 36 98 Boel John, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 22 62 Boel John, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 68 96 95 Boel John, Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 39 49 Boel John, Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 05 76 Boel Akupunktur ApS, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . 97 87 58 00 Boesen Karin, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 90 40 Boesen Karin, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . 26 30 67 76 Boeve Gerrit, Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 84 77 Boeve Laura Maria, Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 52 80 97 34 Bohnsen Dorthe Hilda, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 50 Bohnsen Svend Lykke, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 49 Bohnsen Svend Lykke, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 51 Bojsen Kristian Kirk, Kastaniealle 5 st 30 . . . . . . . . . . 97 47 14 88 Bojsen Kristian Kirk, Kastaniealle 5 st 30 . . . . . . . . . . 61 75 16 25 Bojsen Kristian Kirk, Kastaniealle 5 st 30 . . . . . . . . . . 51 75 68 05 Boligtextil V/Karla Bang Bay, Kirkegade 4 . . . . . . . . . . . 97 47 24 22 Bonde Lars, Nørreholmvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 84 56 Bone’ Ellen Margrethe Moltzen, Lundgaardsgade 12 . . . 25 15 18 35 Bordorf Inge, Lyngen 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 41 Borg Per Obitsø Toft, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . . . . 30 59 28 14 Borg Per Obitsø Toft, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . . . . 28 43 14 75 Bork Birthe Elly Andersen, Højgade 20 . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 76 Borum Anita, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 90 93 Borum Lisbeth, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 76 Bostrup Ketty, Skyttevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 97

Boudigaard Begravelse

Vestergade 14 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 52 08 98 Bourgeois Sarah Pierrette Madeleine, Tusbækvej 42 . . . 28 60 89 83 Brandt Erik, Fredshegn 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 72 25 Brandt Erik, Fredshegn 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 78 94 62 Brandt Jytte Venø, Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 64 47 Brandt Jytte Venø, Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 80 23 Brask Anna Marie Bang, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 53 22 03 Brask Martin Bang Tølbøl, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . 51 81 65 20 Bredall Bente, Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 58 10 86 Bredall Verner, Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 10 04 60 Bredgaard Michael, Anemonevej 22 C 1 . . . . . . . . . . . . 22 38 02 71 Bredgaard Tanja Kristense, Gammel Landevej 3 . . . . . . 30 50 01 07 Bredtoft Anne-Mette, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 65 02 Bredtoft Elly, Skolegade 5 1 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 26 Bredtoft Helle, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 12 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 81 48 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 99 19 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 07 35 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 34 75 Bredtoft Mogens, Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 09 56


Bøgild Helle Mejdal, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 92 88 Bønsøe Rita Færch, Jens Jensensvej 6 F . . . . . . . . . . . . 26 51 83 88 Børgesen Teddy, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 46 46 Baadsgaard Grethe Lundager, Hvedevej 25 . . . . . . . . . . 52 24 26 07 Baadsgaard Johnny, Hvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 24 03 07

C

Café Møltrup - Aulum

Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 92 98 28 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . 50 24 94 08 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . 22 40 00 93 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . 22 27 46 36 Calimandruc Liviu-Mihai, Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . 22 11 11 08 Carl Ejnar Møller, Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 59 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 21 58 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 37 25 66 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 35 14 19 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 83 54

Carstens Malerservice

Lundgårdsparken 37 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 45 Carstensen Melanie Bødewadt, Skjerkvej 4 . . . . . . . . . . 50 52 71 08 Cebula Stanislaw, Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 93 75 Christensen Allan, Hovedgaden 29 st . . . . . . . . . . . . . . 91 25 40 16 Christensen Anders Trelborg, Mølleparken 17 . . . . . . . . 29 27 45 01 Christensen Anna Helene, Tusbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 85 Christensen Bente Mejdal, Danmarksgade 52 B . . . . . . 51 19 61 59 Christensen Bodil Marie Raahede, Kirkegade 2 1 . . . . . 97 47 10 20 Christensen Bodil Marie Raahede, Kirkegade 2 1 . . . . . 29 44 62 66 Christensen Britta, Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 12

Tandlæge Carl-Børge Christensen

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85 Christensen Carl-Børge Bach, Skolegade 32 . . . . . . . . . 53 25 66 08 Christensen Carl-Børge Bach, Skolegade 32 . . . . . . . . . 24 94 61 85 Christensen Casper Stein, Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . 20 76 03 05 Christensen Dorthe, Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 60 Christensen Dorthe, Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 63 99 Christensen Edel Helene, Søndermarken 1 . . . . . . . . . . 26 22 48 36 Christensen Edvard Nygaard, Fårbækvej 24 . . . . . . . . . 97 45 60 88 Christensen Edvard Nygaard, Fårbækvej 24 . . . . . . . . . 61 75 62 22 Christensen Elisabeth Fabricius, Rugvænget 31 . . . . . . 61 74 76 55 Christensen Esther, Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 07 Christensen Esther, Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 62 48 Christensen Flemming, Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . 24 21 01 74 Christensen Flemming, Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . 23 32 47 99 Christensen Grethe Frølund, Søndermarken 18 . . . . . . . 23 30 26 73 Christensen Gudrun Dalgaard, Skolegade 5 1 22 . . . . 97 13 15 49 Christensen Harry, Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 50 Christensen Harry, Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 18 78 Christensen Helle Mejdal, Søndermarken 44 . . . . . . . . . 30 36 74 66 Christensen Helle Vester, Lærkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 95 13 Christensen Ib, Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 13 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 28 68 35 62 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 28 68 31 77 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 22 45 83 45 Christensen Irene Marie Fjordside, Grønbækparken 75 . 23 95 93 36 Christensen Irma Nordgaard, Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . 29 91 18 17 Christensen Jannie Kickan, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . 40 47 82 55

163

Navneregister

Bredtoft Mogens, Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 52 74 Bredvig Axel, Østergaardsallé 3 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 17 65 Bredvig Hanne Helbæk, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 53 35 92 29 Bredvig Hanne Helbæk, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 27 28 29 16 Bredvig Hanne Helbæk, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 26 22 35 05 Breinholt Else Andersen, Fredshegn 1 F st . . . . . . . . . . . 24 64 46 92 Breinholt Peter Bastrup, Hodsagervej 62 . . . . . . . . . . . . 42 18 06 77 Brian T Andersen, Videbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 18 50 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 96 24 97 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 71 72 35 Bro Kim, Højager 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 70 23 Broch Mathias Christiansen, Mølleparken 25 . . . . . . . . 29 80 73 66 Brogaard Henrik, Danmarksgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 40 53 Brogaard Monika, Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 03 Brogaard Monika, Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 75 69 84 Brogaard Peder Høgild, Østvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 52 24 19 84 Brogaard Torkild, Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . 30 23 96 09 Brogaard Torkild, Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . 23 30 67 52 Broholm Mette, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 27 52 82 Broholm Mette, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 09 65 Brosbøl Andreas Bo Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 07 54 Brosbøl Lis Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 96 98 Brosbøl Lis Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 59 50 51 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 86 76 Brown Debbie Ann, Skolevænget 6 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 76 57 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 76 57 Brown Marianne Bast De Nully, Gråsandvej 6 . . . . . . . . 60 48 89 65 Brugsforeningen Fremad. Feldborg, Bredgade 60 . . . . . 97 45 40 06 Brunbjerg Bettina, Bakkedraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 11 57 Bruun Anne Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 79 44 42 Bruun Brian Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 69 24 Bruun Frederik Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 98 87 Bruun-Jeppesen Lenette Lykke, Hvedevej 12 . . . . . . . . 30 31 44 60 Bruun-Jeppesen Lenette Lykke, Hvedevej 12 . . . . . . . . 22 31 84 91 Bruun-Jeppesen Lenette Lykke, Hvedevej 12 . . . . . . . . 22 26 04 32 Brødbæk Evald, Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 99 42 Brødbæk Jørgen, Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 80 30 31 Brødbæk Karen, Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 53 51 Brødbæk Susanne, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13 21 42 Brøndberg Birthe, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 63 11 Brøndberg Daniel Kristian, Danmarksgade 64 . . . . . . . . 60 91 20 95 Buchhave Marie Nielsine, Jyllandsgade 27 . . . . . . . . . . 29 90 14 27 Buchhave Nina Johansson, Rørparken 30 D 1 . . . . . . . . 28 90 73 30 Buchhave Ruth Lundgård, Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . 24 26 26 34 Buchhave Vagn, Holstebrovej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 54 33 Bucur Ioan, Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 05 63 Bucur Ioan, Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 90 68 Bucur Ioan, Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 59 79 Budnik Inna, Lærkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13 65 21 Bundgaard Beslagsmedie V/Martin Bundgaard, Pilhusevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 90 39 Busch Carina, Smedegade 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . 30 40 15 25 Buskbjerg Niels Peder, Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . . 30 58 22 35 Buskbjerg Oliver Hornum, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . 22 11 13 35 Buskbjerg Vibeke Køhler, Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . 23 45 97 56 Byrgesen Tina, Vester Feldborgvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 22 20 44 76 Byskov Jens, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 56 67 61 Byskov Jens, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 79 49 Byskov Louise Svenstrup, Tvedvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 71 90 Bärtel Claus Pallisgaard, Søndermarken 35 . . . . . . . . . . 60 48 56 72 Bärtel Helene Pallisgaard, Søndermarken 35 . . . . . . . . . 60 48 61 62 Bärtel Martin, Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 76 31 Bärtel Per Martin, Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 58 03 Bæk Susanne, Vestparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 87 97 Bækgaard Peter, Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 88 73 Bæksted Kirsten Frølund, Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 77 39

C


Navneregister

C

Christensen Jesper Sig, Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 71 21 Christensen Jonathan Hvid, Grønbækparken 85 . . . . . . 61 46 34 88 Christensen Jytte, Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 15 13 61 Christensen Jytte Borre, Parkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 62 47 Christensen Jytte Borre, Parkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 61 90 Christensen Jørgen Haunstrup, Danmarksgade 54 . . . . 50 57 27 97 Christensen Karen Margrethe, Østertoft 73 . . . . . . . . . . 31 93 45 65 Christensen Karen Marie, Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . 28 90 02 54 Christensen Karina Hovedskou, Rosenvænget 24 . . . . . 31 76 15 14 Christensen Karina Hovedskou, Rosenvænget 24 . . . . . 20 59 77 75 Christensen Karsten Vrou, Fårbækvej 10 . . . . . . . . . . . . 60 24 41 15 Christensen Kim Overgaard, Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . 20 65 26 78 Christensen Kirsten Vestergaard, Tusbækvej 12 . . . . . . . 61 76 81 67 Christensen Klavs, Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 62 98 Christensen Knud Erik, Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 21 40 Christensen Lilian Hauge, Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . 97 45 42 52 Christensen Lilian Hauge, Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . 20 22 79 30 Christensen Mads Naursgaard, Åparken 12 . . . . . . . . . . 22 86 64 06 Christensen Mads Naursgaard, Åparken 12 . . . . . . . . . . 22 44 27 10 Christensen Maj Hovedskou, Rosenvænget 10 . . . . . . . 41 62 72 16 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Langbovej 5 . . . . . . . . 61 65 18 69 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Langbovej 5 . . . . . . . . 29 70 05 15 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Langbovej 5 . . . . . . . . 25 61 01 95 Christensen Mona Carlsen, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . 61 37 28 98 Christensen Ole Skou, Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 28 98 Christensen Oskar Koldtoft, Søndermarken 1 . . . . . . . . 20 43 61 90 Christensen Pernille Egebjerg, Grønningen 47 . . . . . . . . 27 24 35 55 Christensen Ruth Minna Grann, Bredgade 68 F . . . . . . . 97 45 41 81 Christensen Ruth Minna Grann, Bredgade 66 . . . . . . . . 28 51 27 08 Christensen Sara Düring, Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 92 16 Christensen Sune Nørgård, Grønningen 35 . . . . . . . . . . 31 36 53 13 Christensen Sune Nørgård, Grønningen 35 . . . . . . . . . . 22 63 37 45 Christensen Søren Vester, Ljørringvej 35 . . . . . . . . . . . . 29 11 98 51 Christensen Tage, Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 23 15 52 Christensen Tommy Asbjørn, Rugbjergvej 7 st . . . . . . . 30 32 39 35 Christensen Torben Fjordside, Grønbækparken 75 . . . . . 51 29 63 71 Christensen Ulrikke Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 59 62 Christensen Ulrikke Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 26 33 59 62 Christensen Vagn Sigfred, Danmarksgade 52 B . . . . . . . 97 47 30 79 Christensen Åge, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 87 06 Christiansen Alice, Østvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 83 63 24 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 30 20 52 74 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 24 21 70 02 Christiansen Bozena Zofia, Østertoft 12 . . . . . . . . . . . . . 60 89 19 50 Christiansen Ejgil Gørup, Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . 97 47 62 23 Christiansen Finn Dræby, Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . 21 60 67 30 Christiansen Henrik Astrup Thomassen, Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 92 53 30 Christiansen Irene, Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . 22 92 33 07 Christiansen Kenneth, Vestergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 67 40 Christiansen Leif, Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 92 39 Christiansen Leif, Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 41 Christiansen Marianne Bjerre, Toppergårdvej 9 . . . . . . . 20 63 56 60 Christiansen Svend Hedegaard, Lundgaardsgade 16 . . . 40 57 44 35 Christiansen Thorsten, Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . 32 16 53 11 Christiansen Aage Gørup, Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . 31 38 24 38 Christiansen Aage Gørup, Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . 23 68 24 23 Ciulei Aida-Adriana, Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . 42 51 82 67 Ck Aulum ApS, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 97 Clausen Ahrendt S, Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 24 91 Clausen Ahrendt Schmidt, Mosevænget 14 . . . . . . . . . . 97 47 26 65 Clausen Ahrendt Schmidt, Mosevænget 14 . . . . . . . . . . 22 53 68 68 Clausen Carl Henrik Brauner, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . 60 89 01 04 Clausen Carl Henrik Brauner, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . 27 62 09 94 Clausen Chalotte, Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 20 09 Clausen Chalotte, Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 26 09

164

Clausen Grethe Barsøe, Skolestien 9 . . . . . . . . . . . . . . . 53 43 93 34 Clausen J P, Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 20 Clausen Jette Gottenborg, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 22 86 69 50 Clausen Leif H, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 78 14 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 44 69 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 17 26 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 53 36 Clausen Tony Rusoke, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . 52 40 27 50 Conradsen Kurt Vang, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . 29 86 46 02 Crainic Lacramioara-Ana, Herningvej 14 . . . . . . . . . . . . 25 62 14 03

D

Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . 23 29 40 88 Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . 22 52 57 21 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 02 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . 23 95 90 75 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . 22 59 38 03 Dahl Ejvind, Engdraget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 40 05 Dahl Heidi Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 63 35 Dahl Henning, Østergaardsallé 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 18 Dahl Henning, Østergaardsallé 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . 30 53 88 82 Dahl Jens Jørn, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 81 82 Dahl Jens Jørn, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 54 60 Dahl Jørgen, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 19 58 Dahl Kathrine Nygaard, Anemonevej 16 A st . . . . . . . . . 53 50 10 14 Dahl Kathrine Nygaard, Anemonevej 16 A st . . . . . . . . . 31 10 49 43 Dahl Knud Erik, Anemonevej 7 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 44 57 10 Dahl Lars Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 15 23 Dahl Lars Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 63 35 Dahl Sabine Lykke, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 12 17 Dahl Sabine Lykke, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 72 44 Dahl Sara, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 63 57 Dalgaard Anne Kirstine Abildtrup, Karupvej 77 . . . . . . . . 81 61 89 19 Dalgaard Henry, Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . . . . . . . 97 45 41 43 Dalgaard Jenny Marie, Bredgade 14 A . . . . . . . . . . . . . 27 21 07 77 Dalgaard Jette Marie Bach, Søndergade 13 . . . . . . . . . 28 83 01 26 Dalgaard Signe Margrethe, Østergaardsallé 7 3 3 . . . . 24 25 42 22 Dalsgaard Anders, Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 58 Dalsgaard Bjarne, Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 72 60 Dalsgård Betina Rolighed, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . 61 20 59 97 Dalsgård Betina Rolighed, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . 20 41 59 97 Dam Bente Elmholt, Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 18 76 Dam Henrik, Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 41 88 Dam Jacob, Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 28 55 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 23 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 30 31 22 64 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 23 32 84 11 Dam Johannes Thalund, Jyllandsgade 21 st . . . . . . . . . 21 44 04 82 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27 22 09 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 16 40 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 41 18 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 14 33 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 26 43 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 34 09 20 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 12 17 Dam Tina Vestergaard, Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . 71 78 82 02 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . 52 39 34 10 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . 28 90 48 92


Damgaard Leif, Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 48 26 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 12 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 40 10 24 97 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 20 33 23 12 Damgaard Ninna, Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 33 23 Damsgaard Benny, Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 36 98 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 77 68 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 40 79 28 50 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 73 82 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 97 56 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 73 87 Damsgaard Sonja Irene, Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . 30 13 01 85 Danielsen Bodil, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 57 64 Danielsen Christian, Lundgaardsgade 2 . . . . . . . . . . . . 51 95 06 16 Danielsen Jette Linaa, Fredshegn 11 . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 49 19 Danielsen John, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 74 67 Danielsen Mona Merete, Fredshegn 5 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 64 65 Danielsen Mona Merete, Fredshegn 5 . . . . . . . . . . . . . . 20 99 71 96 Danielsen Palle Daniel, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 70 00 22 Danielsen Penny Poulsgaard, Søndergade 4 . . . . . . . . . 31 77 60 60 Danielsen Penny Poulsgaard, Søndergade 4 . . . . . . . . . 22 18 99 66 Danielsen Poul Erik Østergaard, Højager 22 . . . . . . . . . 24 40 74 44 Danielsen Poul Erik Østergaard, Højager 22 . . . . . . . . . 23 67 57 97 Danielsen Renaat, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 38 80 10 Danielsen Renaat, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 36 60 63 Danielsen Robert, Bredgade 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 14 33 Danmark Brian, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 50 45 Danmark Pia Nørgaard, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . 28 29 12 63

Danmarksgades Blomster

Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 69 70 Danni Mikkelsen, Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 41 25 Dansk Værkstedsoptimering ApS, Vormstrupvej 33 . . . . 40 95 94 56 Darel Lars Loui Eitel, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 70 03 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 81 75 14 49 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 28 74 14 35 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 26 85 35 18 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 24 27 93 38 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 21 15 24 10 Davidsen Kim, Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 37 13 Davidsen Rasmus Nybo, Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 98 22 Degn Kasper Bundgaard, Lundbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 25 21 87 27 Degn Søren Peter, Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 02 Denasia Joint Venture ApS, Holstebrovej 1 . . . . . . . . . . 75 21 10 93 Dijk Douwe Van, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 37 93 Dijk Douwe Van, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 26 11

Din Handymand - Brian Falsig

Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . 97 47 38 23 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . 60 13 48 92 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . 51 89 56 96 Dynesen Mie Søndergaard, Jyllandsgade 18 . . . . . . . . . 53 35 72 05 Dyrehauge Linda Siehr, Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . 30 29 10 45 Dyrehauge Poul, Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 12 45

Dyrlægehuset Aulum ApS

Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 99 10 Døj Tina Nygaard Aaberg, Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . 61 20 40 66 Døj Tina Nygaard Aaberg, Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . 51 34 13 10 Dølby Thomas Nielsen, Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 55 Dølby Thomas Nielsen, Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . 25 59 84 82

E

Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 61 26 31 23 Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 23 47 95 77 Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 22 33 44 21 Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 20 90 35 81 Ebbesen Martin Bjørn, Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 83 20 Ebbesen Martin Bjørn, Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 83 20 Ebsen Jan, Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 68 60

EDC Holstebro

Lavhedecentret, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 15 00 Egeberg Henrik Bang, Hallundbækvej 30 . . . . . . . . . . . . 27 24 83 96 Egebjerg Betina, Østvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 02 85 Egebjerg Betina, Østvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 12 77 20 Egholm Jill, Danmarksgade 31 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 99 61 Ehlers Ragna Anette, Grønningen 23 . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 93 83 Eiskjær Lajla Byskov, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 00 50 Eiskjær Lajla Byskov, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 27 43 Ejsing Anja Hald, Søndergade 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 41 17

El-Hansen ApS

Danmarksgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 82 Elmholdt Silke Fu, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 18 12 Elttør Heri, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 37 86 Elttør Lone, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 86 Elttør Lone Holmgård, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . 20 76 96 27 Entreprenør Lars Lohse ApS, Skovvej 2 . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 16

Grønbækparken 33 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Dinesen Allan Bøjgaard, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . 42 40 19 44 Dinesen Allan Bøjgaard, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . 40 44 34 07

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen

Djeld Smede og VVS A/S

Erhvervsparken Aulum A/S

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 15 40 77 Eriksen Claus Kammersgaard, Lundgårdsparken 8 . . . . 50 40 27 19 Eriksen Dan, Engdraget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 38 Eriksen Elise Blaabjerg, Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . 22 16 84 16 Eriksen Erling Bach, Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 86 94 Eriksen Frede Bak, Kastaniealle 5 1 50 . . . . . . . . . . . . 97 26 60 08 Eriksen Frede Bak, Kastaniealle 5 1 50 . . . . . . . . . . . . 61 65 60 08 Eriksen Jane Vind, Nørregade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 83 81 Eriksen Jane Vind, Nørregade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 83 81 Eriksen Jette Reinholt, Langgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 33 40 Eriksen Steen Lindholt, Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . 51 78 75 44 Eriksen Steen Lindholt, Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . 40 22 13 44

Erling Kjærs Maskinstation ApS

Røddingvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 10 69

165

Navneregister

Sevelskovbyvej 2 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 73 Dragsbæk Camilla Anker, Lundgårdsparken 68 . . . . . . . 28 43 80 73 Drost Linda, Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 60 37 94 Dryzhyruk Oksana, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 71 07 24 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 53 81 72 01 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 71 25 29 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 38 36 91 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 15 70 53 Dsi Feldborg Hallen, Tusbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 72 Duesberg Magda, Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . 97 47 24 79 Duesberg Magda, Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . 29 70 24 79 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 23 23 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 41 17 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 22 75

Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 40 34 46 57

E


Ertbjerg Christian Ehrenreich, Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . 30 31 42 85 Ertbjerg Grethe, Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 42 85 Esbensen Lars, Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 85 65 Esbensen Lars, Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 70 66 Eskildsen Jens Elmar Hajslund, Feldborgvej 26 . . . . . . . 26 25 41 65 Eskildsen Jesper Ole, Anemonevej 21 C st . . . . . . . . . . 20 52 11 22 Eskildsen Jette Marie Kildedal, Haderisvej 4 . . . . . . . . . 25 72 82 69 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 36 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . 52 38 57 59 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . 21 57 24 36

Espersens Stenhuggeri

Nybovej 19 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 70 88 Ester Foto/Ester Olesen, Danmarksgade 26 . . . . . . . . . . 97 47 26 22 Eybe Tilde Holmgaard, Irisvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 88 28 30

F

Fadølsforsyningen Midtjylland

Holingholtvej 19 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 80 82 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 21 21 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 96 10 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 98 08 60 Falsig Dennis Lund, Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . 50 59 56 95 Falsig Dennis Lund, Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . 28 35 44 07 Falsig Nina Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . 23 69 49 94 Falsig Nina Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . 23 43 45 42 Falsig Nina Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . 21 33 06 07 Familien Gørup Christiansen I/S V/Ejgil, Niels Og Aage Gørup Christiansen, Feldborgvej 15 . . . 86 63 83 83 Fastergaard Mads, Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 37 93 Faurbye Katrine Rømer, Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 23 35 96 32 Faurskov Lone, Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 23 34 Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 43 00 92 Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 34 19 Fayad Omar Bakr, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . 91 43 00 93 Fedus Andriy, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 50 99 89 Fedus Bogdan, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 90 03 38

Feldborg Entreprenørforretning A/S

Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 47 00 Feldborg Frie Børneunivers S/I, Bredgade 76 . . . . . . . . . 60 20 22 05 Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a., Møllevej 4 . . . . . . . 97 45 42 50 Feldborg Maskinstation ApS, Mølleparken 7 . . . . . . . . . 21 32 74 44 Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S, Teglværksvej 3 . . . 97 45 40 92

Feldborg Transport A/S

Navneregister

E

Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 69 00 Felix Karen Elisabeth, Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 42 53 03 Felix Karen Elisabeth, Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 69 69 90 Femhøj Bodil, Mosevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 40 69 Filsø Gunhild, Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 37 40 Filsø Gunhild, Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 95 43 Filtenborg Karen, Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 02 01 Filtenborg Maja, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 89 78 25 Filtenborg Maria, Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 24 30 12 Filtenborg Nynne Ulsø, Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . 41 80 80 46 Fink Bente, Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 07 11 Fink Bente, Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 66 63 Fink Jørgen Kobberø, Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . 42 96 42 59 Fink Jørgen Kobberø, Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . 21 60 60 85

166

Finn Peder Østergaard, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 26 85 55 75 Fjordbak Dominik Drzewiecki, Lundgårdsparken 84 . . . 60 80 17 57 Fjordbak Erik, Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 42 10 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 44 76 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 63 32 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 29 69 36 28 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 36 28 Flugt Nicolai Lohse, Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 41 34 Flugt Tommy, Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 38 16 Foldager Karin Stubkjær, Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . 29 89 24 05 Foldager Poul Evan, Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 67 14 Foldager Poul Evan, Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 86 05 66 Fonager Gitte, Skolegade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 29 39 Fonager Peder Vestergaard, Skolegade 19 st . . . . . . . . 23 44 58 27 Forascu Adina Mihaela, Sønderagervej 12 . . . . . . . . . . . 31 57 16 72 Forsom Jonna Irene, Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 02 06 Forsom Tage, Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 09 06 Forsom Ulrik Christian Midtgaard, Hovedgaden 54 . . . . 23 96 96 91 Frahm-Nielsen Laura, Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 15 42 18 Frahm-Nielsen Laura, Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 84 56 47 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 97 47 36 85 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 40 68 10 85 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 25 70 26 70 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 22 63 73 26 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 20 84 96 31 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 20 20 75 85 Frederiksen Bent Møller, Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . 51 50 09 25 Frederiksen Bjarne Abildgaard, Sjællandsgade 2 st th . 50 90 03 32 Frederiksen Bo Møller, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 97 06 Frederiksen Bo Møller, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 30 47 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . 21 77 32 26 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . 20 15 91 97 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . 20 15 14 30 Frederiksen Janni Moeskjær, Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . 51 23 03 61 Frederiksen Janni Moeskjær, Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . 41 56 42 52 Frederiksen Johnni Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 59 55 Frederiksen Johnny Paw, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . 26 56 31 12 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 24 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 46 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 35 24 Frederiksen Marianne Mariegaard, Rugvænget 41 . . . . 30 62 53 76 Frederiksen Marianne Mariegaard, Rugvænget 41 . . . . 29 79 65 35 Frederiksen Mathias Helbo, Jyllandsgade 1 B . . . . . . . . 61 66 55 40 Frederiksen Mogens Nørgaard, Spegbjergvej 3 . . . . . . . 40 38 47 68 Frederiksen Preben Martin, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . 42 71 03 10 Frederiksen Robert, Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 88 Frederiksen Robert, Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 88 86 Fredgaard Lisbeth, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 58 00 Fredgaard Peter, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 06 04 Frello Mette, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 17 88 Frello Mette, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 64 26 Frello Mette, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 49 20 Friis Else, Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 25 94 Friis Inge, Fredshegn 1 E 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 07 54 Friis Peder, Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16 33 52 Frost Julie Sevelsted, Hodsagervej 83 . . . . . . . . . . . . . . 29 79 91 87

Fru Jensens Farvehandel

Ejsingkjærvej 3 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 89 71 Fryland Otto, Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 24 27 Fryland Otto, Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 53 83 Frøkjær Agnes Birgit, Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 42 06 Frøkjær Lars, Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 61 Furbo Bjarne Skovfoged, Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 20 19 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 36 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 00 99


Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 98 36 Fyhring Anders Lind, Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 70 10 Fyhring Kasper Lind, Jyllandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 11 99 72 Fyrsterling Sandra Reimer, Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . 60 79 62 03 Fyrsterling Sandra Reimer, Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . 53 53 71 40 Færgemand Anders, Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 59 61 Faaborg Casper, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 02 95 Faaborg Louise, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13 14 07

G

Gabs Tinna, Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 44 16 Gade Elsebeth Søgaard, Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . 40 35 48 26 Gade Kirsten, Vestergade 22 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 74 52 Gade Lone Solvejg, Østergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 21 73 83 31 Gade Mia, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 65 54 Gade Søren Kristian, Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . . . 40 35 68 82 Gade Ulrik, Engvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 86 27 91 Gammelgaard Esther, Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 55 45 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 23 74 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 98 82 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 23 74 Gammelgaard Gert, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 08 18 Gammelgaard Ina, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 00 04 Gammelgaard Steen, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 68 75 Garboan Ionut-Vasile, Karupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 81 94 29 12

Gartner Kiilerich

Avlumvej 2 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 14 04 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . 97 47 25 24 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . 30 61 33 67 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . 24 28 20 70

Genbrugsbutikken FDF

Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 75 40 Genbrugspladsen Aulum Kulvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 88

Genega Begravelsesforretning Trehøje

Jyllandsgade 13 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 36 55

Genega Begravelsesforretning Aulum

Godthaab Entreprenørforretning ApS

Bækkelundvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 25 65 Graae Inge, Irisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 86 29 Graae Palle, Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 22 18 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11 07 00 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 87 20 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 86 00 Graversen Charlotte, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 71 Graversen Charlotte, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 94 13 Graversen Lærke Skov, Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . 28 71 76 12 Graversen Minna Marie, Drosselvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 61 77 24 43 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 26 21 Graversen Per, Søndermarken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 36 03 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 77 98 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 12 78 Graversen Sanne Mølgaard, Boghvedevej 27 . . . . . . . . 29 90 65 49 Graversen Stefan, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 33 43 51 Graversen Søren Bjørndahl, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 31 61 14 20 Graversen Tina, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 62 01 Graversen Tina, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 37 43 51 Green Box A/S, Vævervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 11 57 00 Greve Karina Dam, Rørkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 83 17 Greve Karina Dam, Rørkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 73 28 55 Gribule Ilze, Holtevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 38 56 49 Groth Anette, Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 82 06 Groth Anna Marie, Kirkestræde 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 23 63 Groth-Pinnerup Rune, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 96 32 Groth-Pinnerup Rune, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 02 32 Grove Bodil, Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 87 59 Grubbe Kim Bro, Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 86 61 Grubbe Randi Sanne Bro, Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . 30 40 87 00 Grzeskowiak Robert Pawel, Langgade 86 . . . . . . . . . . . 24 25 71 21 Grønne Inge-Marie, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 15 Grønne Jette Irene, Åbakkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 54 20 Grønning Heine, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . 24 78 28 98 Grønning Heine, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 32 64 Grønning Kirsten, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 64 42 Grønning Leif, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 68 41 Grønning Leif, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10 23 52 Grønning Lene Ringgaard, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . 26 81 68 32 Guldfeldt Morten Lykkegaard, Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . 61 46 12 04

Guldhammer as

Lyngtoften 4 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 33 Gusgård Marion Carey, Åvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 11 47 Gustafsson Karina Katballe, Lærkevej 16 . . . . . . . . . . . . 60 24 61 64 Gustavsen Eggert, Østertoft 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 10 63 Gylling Tina Boman, Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 38 58 Gøtzsche Carsten, Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . 51 36 01 92 Gøtzsche Poul Kviesgaard, Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 23 24 16 31 Gøtzsche Rikke Kviesgaard, Videbækvej 1 . . . . . . . . . . . 24 23 83 43 Gøtzsche Susanne Enggård, Lundgårdsparken 34 . . . . . 23 70 97 82 Gårdejer Anders Blåbjerg Holm, Stavlundvej 4 . . . . . . . . 22 90 67 02 Gårdejer Arne Martinussen, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 45 41 Gårdejer Knud Ejlersen, Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 72

Gaardhøje Begravelsesforretning

Viborgvej 16 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 09 11

Navneregister

Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 31 Gdr Bjarne Vad Thomsen, Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 51 50 13 42 Gdr Erik Sørensen, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 27 57 58 12 Gdr Henry Jensen, Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 38 18 Gdr Johannes R Laustsen, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . 61 75 94 66 Gdr Jørgen Nørgård, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 88 04 Gdr Leo Birkebæk, Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 81 07 Gdr Marinus Cornelius Arensman, Kronborgvej 12 . . . . . 97 47 37 20 Gdr Villy Madsen, Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 63 19 Gdr. Kurt Jacobsen, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 30 Gelsbjerg Esther Marie, Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 62 68 Gelsbjerg Esther Marie, Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 79 25 Geneser Laila Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 57 36 Geneser Laila Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 97 47 Geneser Laila Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 91 49 Geneser Tim Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 97 47 Gerhard Immanuel Jensen, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 20 63 03 06 Gheorghiu Gheorghe-Mircea, Tjørnevej 48 . . . . . . . . . . 22 78 13 21 Gjervig Svend, Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 79 Gjervig Svend, Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 13 67 Gjervig Svend, Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 20

Godiksen Anders Stensgaard, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . 42 52 68 67 Godiksen Dorte Stensgaard, Havrevej 29 . . . . . . . . . . . 28 68 56 87 Godiksen Kirstine Marie, Hovedgaden 31 A . . . . . . . . . . 23 82 55 01 Godskesen Jens, Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 91 65 63

167

G


H

Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 00 00 Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 45 94 55 Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 53 04 Haderup Autoservice, Ørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 75

Haderup Kraftvarmeværk

Ørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 98

Haderup Kultur- og Idrætscenter

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 40

Haderup Murer og Entreprenør

Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 79 85

Haderup Tømrer & maskinsnedkeri ApS

Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 07 Hagelskjær Heidi Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . 61 48 46 44 Hagelskjær Nickolaj, Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 99 43 Hagelskjær Nickolaj, Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 58 46 Hagelskjær Thor Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . 60 57 70 56 Hagelskjær Thor Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . 40 57 22 22 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 27 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 81 47 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 71 88 Hagen Elna Birgit, Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 08 63

Hair v/ Marianne Høj

Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 98 Hald Anne, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 38 75 Hald Janne Jensen, Danmarksgade 41 . . . . . . . . . . . . . 25 39 64 30 Hald Jutta Merete Dyrberg, Østergaardsallé 3 1 1 . . . . 97 47 39 00 Hald Jutta Merete Dyrberg, Østergaardsallé 3 1 1 . . . . 24 87 46 10 Hald Niels Karl, Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 68 09 Hald Niels Karl, Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 17 40 Hald Oliver Dyrberg, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 97 65 Halkjær Else, Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 53 75 Halkjær Leif Hartvig, Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 34 75 Halkjær Poul Erik, Vistorpvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 34 Halkjær Poul Erik, Vistorpvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 09 11 Halkjær Ruth Boman, Bredgade 68 A . . . . . . . . . . . . . . 42 96 39 81 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 66 44 17 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 31 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 73 33 Hamborg R Langelund, Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . 20 42 74 36 Hamid Haidar Kahtan, Bygvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 60 27 Hammershøi Sonja, Mølleparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 59 Handberg Jørgen Emil, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . 60 17 25 42 Handberg Lone, Nørregade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 56 78 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 60 71 23 83 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 40 92 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 23 83 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 98 90 Handberg Tove Irene, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 91 52 97 12

Handelsbanken Aulum

Navneregister

H

Danmarksgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 25 00 Hansen Anita, Danmarksgade 52 C 1 . . . . . . . . . . . . . . 21 46 03 36 Hansen Anne Boelsgaard, Ljørringvej 24 . . . . . . . . . . . . 28 20 90 59 Hansen Anne Mette Lund, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . 26 23 86 64 Hansen Bente Solvej Odsgaard, Hallundbækvej 9 . . . . . 40 25 49 95 Hansen Birgit Irene, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 27 24 Hansen Birgit Irene, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 47 14 01 Hansen Birgitte, Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 65 63 Hansen Christina Rohde, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . 20 16 63 49 Hansen Claus William, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 97 47 35 35 Hansen Claus William, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 40 84 88 10

168

Hansen Daniel Peter Byskov, Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . 22 99 02 05 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 21 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 39 20 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 56 68 Hansen Ejnar, Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 25 14 21 Hansen Ejnar Johannes Keld, Højager 57 . . . . . . . . . . . 51 21 96 21 Hansen Else Marie Nørkjær, Jernbanegade 13 A . . . . . . 51 41 74 26 Hansen Elsebeth, Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 63 03 Hansen Erika, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 82 Hansen Erika, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 64 75 45 Hansen Finn Antonie, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 88 08 Hansen Finn Antonie, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 50 94 Hansen Folmer Dangaard, Østvænget 12 . . . . . . . . . . . 25 12 64 00 Hansen Folmer Dangaard, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . 24 26 50 47 Hansen Grete Viola, Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . 61 79 52 55 Hansen Hardy Dalgaard, Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 51 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 53 56 56 32 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 41 10 25 01 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 31 90 28 01 Hansen Henning, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 77 Hansen Henning, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 77 75 Hansen Henning Dalgaard, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . 40 40 48 54 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 01 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 38 33 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 72 Hansen Henning Skovsborg, Østvænget 20 . . . . . . . . . . 40 31 61 55 Hansen Ingrid Johanne, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 21 16 Hansen Isabella Toxvig, Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . 23 92 07 02 Hansen Jane Bredtoft, Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 26 34 37 79 Hansen Jens Christian Kjeldsen, Jernbanegade 19 . . . . 30 53 09 41 Hansen Jens Peder, Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 14 Hansen Jens Peder Magnus, Mølleparken 6 . . . . . . . . . 20 47 03 77 Hansen Jens Peder Magnus, Mølleparken 6 . . . . . . . . . 20 14 20 67 Hansen Jesper Thorbjørn Bredtoft, Ljørringvej 9 . . . . . . 31 15 06 95 Hansen Johanne Midtgaard, Hovedgaden 54 . . . . . . . . 28 19 18 46 Hansen Johannes Enevold, Kastaniealle 5 st 32 . . . . . 97 13 15 61 Hansen Johnny Bonde, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 40 76 97 47 Hansen Jonna, Vestparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 78 44 Hansen Jørgen Dalgaard, Rotvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . 24 42 31 39 Hansen Jørgen Østergaard, Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . 20 98 75 40 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 59 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 34 56 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 31 59 Hansen Kathrine Birgitte, Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 53 70 14 66 Hansen Kathrine Birgitte, Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 92 14 Hansen Kirsten, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 16 62 Hansen Kirsten Louise, Østvænget 20 . . . . . . . . . . . . . . 51 94 61 55 Hansen Kirsten Marie Meldgård, Rotvigvej 14 . . . . . . . . 30 66 56 62 Hansen Kirsten Marie Meldgård, Rotvigvej 14 . . . . . . . . 24 43 70 14 Hansen Leif, Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 13 45 Hansen Lene, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 78 08 Hansen Lene, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 89 02 Hansen Line Vestergaard, Fynsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . 29 84 44 59 Hansen Line Vestergaard, Fynsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . 21 96 59 12 Hansen Lise Lotte Olander, Vester Feldborgvej 16 . . . . . 25 33 41 73 Hansen Lise-Lotte Minet, Jyllandsgade 23 . . . . . . . . . . 25 70 30 07 Hansen Lone, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 15 26 Hansen Margrethe, Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . 40 81 60 77 Hansen Margrethe, Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . 40 30 50 77 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 48 55 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 40 41 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 03 31 Hansen Martin Odgård Jorfred, Danmarksgade 56 . . . . 22 57 07 60 Hansen Martin Odgård Jorfred, Danmarksgade 56 . . . . 20 67 02 41 Hansen Martin Odgård Jorfred, Danmarksgade 56 . . . . 20 66 11 95 Hansen Merete Devantier, Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . 30 62 82 31


Hansen Morten Lykkegård Ploug, Vormstrupvej 39 . . . . 61 69 55 70 Hansen Niels, Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 25 94 Hansen Niels, Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 57 08 Hansen Ole, Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 68 62 Hansen Rasmus, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 08 49 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 69 00 59 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 59 32 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 49 90 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 91 44 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 15 06 31 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 63 85 Hansen René Kjær, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 95 16 55 Hansen Steffen Toft, Nørreholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 33 00 Hansen Steffen Toft, Nørreholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 55 69 Hansen Susanne, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 10 69 Hansen Susanne Molin, Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . 24 81 57 90 Hansen Susanne Molin, Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . 24 21 89 22 Hansen Svend Østergård, Egevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 03 89 Hansen Svend Aage Malchau, Engvej 6 1 . . . . . . . . . . . 50 19 38 41 Hansen Tina Angela Kjeldsen, Jernbanegade 19 . . . . . . 51 53 88 29 Hansen Tina Isabella, Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 17 51 25 Hansen Tina Isabella, Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 63 90 55 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 10 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 27 07 83 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 61 73 Hansen Torben, Østertoft 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 25 87 Hansen Tove Marie, Jyllandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 67 87 Hansen Uffe, Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 72 76 Hansen Uffe, Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 27 38 05 Hansen Uffe, Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 80 76 Hansen Ulla, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 94 45 06 Hansen Ulla Hornshøj, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 89 92 Hanssen Eva Irene Etting, Gammel Landevej 22 . . . . . . 27 30 50 90 Hantusch Carina Korgaard, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . 23 47 16 10 Hantusch Jens Stokkendahl, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . 60 17 08 30 Harders Kasper Tranekær Halle, Kirkegade 15 st . . . . . 42 54 45 65 Harmon Daniel, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 73 62 59 Harmon Daniel, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 35 41 05 Hartmann Jytte Kousgaard, Hodsagervej 41 . . . . . . . . . 30 51 15 19 Hartvigsen Doris Roed, Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . 61 74 93 05 Hartvigsen Kurt, Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . 60 61 40 16 Haunstrup Brian Martens, Møllestræde 15 st tv . . . . . . 31 72 23 04 Haustrup Tina, Bredgade 13 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 20 92

HB Connection A/S

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen

Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 61 00

Henning Jørgensen Cykler

Tjelevej 48 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 26 72 55

Henning Sørensen El A/S

Parkvej 2 6971 Spjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 01 66 Henriksen Allan Pilgaard, Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . 60 90 76 50 Henriksen Chr F, Ljørringvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 31 Henriksen Chr F, Ljørringvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42 73 31 Henriksen Freddy Lago, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . 20 14 91 40 Henriksen Gitte, Birkkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 94 82 Henriksen Hugo Gammelholm, Egeskrænten 11 . . . . . . 87 50 03 09 Henriksen Irna, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 53 32 Henriksen Jens Lago Gøgsig, Feldborgvej 16 . . . . . . . . 28 12 43 73 Henriksen Johnny, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 17 96 Henriksen Karen Merete Ejgod, Birkevej 18 . . . . . . . . . . 61 31 22 75 Henriksen Karen Merete Ejgod, Birkevej 18 . . . . . . . . . . 21 97 22 75 Henriksen Kenneth, Boghvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 07 77 Henriksen Kirstine, Egeskrænten 11 . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 55 77 Henriksen Line Wesley, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . 61 10 11 81 Henriksen Rasmus Lago Gøgsig, Grønningen 17 . . . . . . 26 20 17 00 Henriksen Svend, Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 59 Henriksen Svend, Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 24 Henriksen Ulla Pilgaard, Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . 40 33 71 32 Henriksen Ulla Pilgaard, Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . 20 43 50 42 Henriksen Ulla Pilgaard, Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . 20 27 46 16

Herning Gravstensforretning

Valeursvej 3-5 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 18 88 30

Herrup Maler

Søvejen 23 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 19 55 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 79 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 97 49 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 44 97 Hestø Per Olav Hvam, Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 42 01 68 Hildebrandt Gurli Ormstrup, Østergaardsallé 7 2 4 . . . 25 33 33 91 Hildebrandt Knud Erik, Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . . . 71 78 33 04 Hildensø Poul, Enebærvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 97 83 Hingebjerg Jeanette Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . 40 58 97 10 Hingebjerg Marie Maigaard, Hodsagervej 56 . . . . . . . . . 30 19 36 23 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 40 22 12 35 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 20 16 41 58 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 80 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 89 00 43 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 89 00 42 Hjortstrøm Maria, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 60 78 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 42 07 63 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 56 90 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 34 28 94

Hodsager Maskinstation

v/ Leif Linding Olesen Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 97 47 60 12 Hodsager Mink- Og Vildtopdræt Karin Visholm Kristensen, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . 25 30 44 29 Hodsager Smedie Og Maskinforretning Eigild Pedersen, Hovedgaden 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 22 Hodzic Dina, Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 15 79 Hodzic Mirza, Rosenvænget 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 10 22 Hoff Jacob Lørup, Herningvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Hoffmann Aksel, Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 24 82 Hoffmann Mette Smidt, Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 41 Hoffmann Mette Smidt, Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 80

169

Navneregister

Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 21 Hebsgaard Krestine Damtoft, Søndermarken 36 . . . . . . 22 47 17 97 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 93 96 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 17 77 Hede Frank, Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 21 46 Hede Frank, Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 66 44 Hedegaard Elin Garsdal, Lundgårdsparken 19 . . . . . . . . 40 84 35 70 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 00 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 14 22 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 07 78 Hedegaard V/Tsjipke Johan Førrisdahl Wiersma, Sønder Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 68 30 Heiberg Caroline, Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 36 24 Heiberg Frederik, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 58 20 07 Heiberg Karen, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 97 30 Heiberg Karen, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 18 97 86 Heiberg Ole, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 97 71

Helligsøe Camilla Hagen, Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 13 63 14 Helligsøe Kristian Hagen, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . 23 95 65 10 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 29 09 10 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 96 30 39 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 70 40

H


Holdgaard Jytte, Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 82 31 Hollesen Henning, Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 43 65 00 Hollesen Henning, Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 33 90 Hollænder Kirsten M Frederiksen, Skolegade 16 . . . . . . 20 33 36 52 Holm Alex Frank, Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 90 93 Holm Alex Frank, Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 52 80 Holm B, Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 87 16 Holm Birgith, Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 26 07 Holm Christian Heinrich Nørremark, Ljørringvej 16 . . . . 50 49 38 89 Holm Danast Gordon, Anemonevej 25 A st . . . . . . . . . . . 24 40 75 32 Holm Gitte Olga, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 29 57 Holm Henny Birgitte Nielsen, Skovvænget 95 . . . . . . . . 30 23 09 37 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 63 77 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 92 64 Holm Martin, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 57 Holm Martin, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 29 57 Holm Peter Kristian Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . 40 98 99 03 Holm Peter Kristian Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . 40 51 13 05 Holm Peter Kristian Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . 27 89 81 06 Holm Peter Kristian Bjødstrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . 25 56 13 05 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 29 60 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 60 01 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 52 65 Holmgaard Henny Sindal, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . 30 54 05 82 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36 05 56 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 05 56 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 30 22 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 97 42 Holst Anita Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . 51 92 13 33 Holst Anita Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . 28 10 03 65 Holst Erik Bjarne, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 40 86

Holstebro Dyrehospital A/S

Navneregister

H

Lavhedevej 28a 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 17 99 Holstebro Smedeværksted V/Claus Dalsgård, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 42 13 Horban Dmytro, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 10 84 24 Horban Dmytro, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 74 21 77 Horban Dmytro, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 91 10 Horban Dmytro, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 52 74 Horn Bordplader A/S, Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 14 28 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 40 30 59 45 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 24 48 03 08 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 21 43 66 64 Hornshøj Clous, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 22 64 62 60 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 60 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 94 65 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 75 34 06 Hornshøj Jens, Hodsagervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 71 60 Hornshøj Michael Borum, Anemonevej 8 B st . . . . . . . . 61 60 88 67 Hornstrup Dagmar Tranekær, Tjørnevej 11 A . . . . . . . . . 29 78 00 49 Hornstrup Ebbe René Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . 30 95 75 60 Hornstrup Lone Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . 25 11 12 19 Hornstrup Lone Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . 21 86 30 95 Hornstrup Sheila Tranekær, Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . 25 34 01 87 Hornstrup Sheila Tranekær, Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . 22 21 21 54 Hovesen Ann Dyrby, Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 22 38 Hovesen Ann Dyrby, Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 01 63 Hryban Vadym, Hodsagervej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 16 99 Hulgaard Maibritt, Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 05 87 Hultberg Finn, Rørparken 38 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 78 97 00 Hultberg Gitte, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 16 26 Hultberg Hanne, Skolegade 5 st 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 68 Hultberg Jan, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 18 81 Hultberg Morten, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 25 50 Hundsdahl Lena Storch, Gabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 61 62

170

Hundsdahl Lena Storch, Gabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 14 63 69 Hvam Kirsten Marie Skamris, Hallundbækvej 19 . . . . . . 51 52 80 36 Hvergel Aksel Bjerregård, Grønbækparken 47 . . . . . . . . 97 47 35 36 Hvidbjerg Elna, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 08 Hvidbjerg Elna Louise, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . 40 19 92 08 Hvidbjerg Niels, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 80 35 Hvolbæk Brian Christoffer Lauridse, Viftrupvej 6 . . . . . . 20 26 06 07 Hvolbæk Kirsten Marie, Viftrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 16 46 56 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 76 05 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 76 02 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 72 27 63 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 97 45 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 23 25 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 60 25 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 82 28 Høgh Else Marie, Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 93 97 Høgh Hanne, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 48 71 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 45 06 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 72 01 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 63 04 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 37 79 Høgh Mikkel Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 56 99 Høgh Niels Sørensen, Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 58 32 Høgh Ulla Solveig, Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 58 23 Høgild Jens Christian, Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 54 28 Høgild Louise, Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 09 13 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 51 96 77 26 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 42 16 43 18 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 25 32 72 96 Høgild Tage, Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 88 60 Høj Anders, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 71 11 Høj Birthe, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 93 90 Høj Elisa Vestergaard, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 21 19 67 Høj Elisa Vestergaard, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 19 65 Høj Elisa Vestergaard, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 57 84 Høj Emilie Ladekjær, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . 20 27 90 62 Høj Jens Jørgen, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27 61 19 Høj Kristian, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 76 25 Høj Marianne, Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 98 Høj Marianne, Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 76 79 Høj Metha, Østergaardsallé 7 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 19 Høj Mona Neesgaard, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . 61 54 98 98 Høj Mona Neesgaard, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . 23 72 80 55 Høj Morten Lars Ladekjær, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . 60 59 34 44 Højgaard Anders, Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . 23 26 75 47 Højgaard Natascha Nebel, Engvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 39 34 Højmark Mariann, Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . 28 57 60 53 Hølmkær Per, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 56 35 Hølmkær Tove Petrine, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 75 10 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 17 08 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 62 36 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 92 25 04 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 60 90 Haagensen Jens Peter Haagen, Skovvænget 67 . . . . . . 30 42 97 29 Haagensen Oskar Kristian, Skovvænget 13 . . . . . . . . . . 97 45 25 24 Haagensen Peter Mølgaard, Gindeskovvej 6 . . . . . . . . . 23 93 28 15 Haagensen Aase, Skovvænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 42 06


I

I/S Henriksen F. Henriksen/R. Henriksen J. Henriksen, Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . . 24 82 38 42 I/S Øster Sandgård, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 27 34 Ib Laursen, Tusbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 55 87 30

Idé Blomster

Kirkegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 64 Ingen Pirette Kjær Van, Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . 26 12 37 03 Ingen Pirette Kjær Van, Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . 20 91 30 93 Ipsen Johnny Lund, Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 47 36 Ipsen Johnny Lund, Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 55 74 Ipsen Kim, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 54 Irming Bettina, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 22 98 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 40 52 43 42 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 31 53 79 60 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 24 22 80 62 Iversen Jørgen Vium, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 64 06 Iversen Jørgen Vium, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 64 04 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 92 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 42 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 64 16 Iversen Martin, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 56 91 Iversen Max Erik, Kirkegade 10 st th . . . . . . . . . . . . . . 53 60 01 69 Iversen Poul Ruby, Industrivej Syd 10 . . . . . . . . . . . . . . 60 51 06 90

J

171

Navneregister

J. Chr. Koldkur Transport A/S, Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . 97 45 60 33 Jacobsen Annica Terese Højbjerg, Skjerkvej 1 . . . . . . . . 31 77 72 08 Jacobsen Chris Michael Endahl, Lundgårdsparken 20 . . 41 10 47 60 Jacobsen Chris Michael Endahl, Lundgårdsparken 20 . . 27 28 12 54 Jacobsen Chris Weltz, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . 21 73 77 13 Jacobsen Cliff Majgaard, Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 47 54 Jacobsen Jan Erling Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . 96 41 30 40 Jacobsen Jan Erling Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . 61 54 87 04 Jacobsen Jan Erling Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . 61 54 87 03 Jacobsen Jan Erling Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . 61 54 66 93 Jacobsen Jan Erling Agerskov, Hodsagervej 55 . . . . . . . 23 93 12 92 Jacobsen Karin Inger-Marie, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . 26 36 18 69 Jacobsen Kurt, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 13 22 46 Jacobsen Margrethe, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 36 74 Jacobsen Mette, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 83 24 21 Jacobsen Mette Kvistborg, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . 24 83 03 93 Jacobsen Michael Weltz, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . 51 44 28 80 Jacobsen Michael Weltz, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . 22 41 41 35 Jacobsen P Michael, Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 93 Jacobsen Peder Michael, Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . 50 98 90 29 Jacobsen Peter Højland, Danmarksgade 42 1 th . . . . . 23 23 37 32 Jacobsen Sigrid, Sjællandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 46 Jacobsen Svend Erik Toft, Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . 97 41 49 42 Jakobsen Anna Dorthe Fischer, Irisvej 22 . . . . . . . . . . . 24 23 43 03 Jakobsen Anna Dorthe Fischer, Irisvej 22 . . . . . . . . . . . 22 78 37 52 Jakobsen Anne Mette, Sjællandsgade 27 . . . . . . . . . . . 51 24 43 42 Jakobsen Anne Mette, Sjællandsgade 27 . . . . . . . . . . . 20 27 15 89 Jakobsen Anne Mette Habekost, Sjællandsgade 27 . . . . 34 11 16 59 Jakobsen Birgit Kirkegaard, Rugbjergvej 23 . . . . . . . . . 24 67 86 97

Jakobsen Christina, Jyllandsgade 30 D . . . . . . . . . . . . . 61 68 55 93 Jakobsen Christina, Jyllandsgade 30 D . . . . . . . . . . . . . 61 68 10 73 Jakobsen Diddi, Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 56 31 Jakobsen Egon, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 Jakobsen Egon, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 46 57 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 10 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 73 30 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 29 66 Jakobsen Henriette Hyldgaard, Jyllandsgade 22 . . . . . . 20 72 96 93 Jakobsen Hilda Lund, Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . 51 94 34 19 Jakobsen Inge, Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 83 58 Jakobsen Jack, Langgade 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 81 42 Jakobsen John, Lyngskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 88 24 Jakobsen Lone Birgitte, Lundgårdsparken 71 . . . . . . . . 23 84 83 90 Jakobsen Mona, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 21 65 Jakobsen Nils Frederik Bruun, Langgade 44 . . . . . . . . . 40 61 35 42 Jakobsen Nils Frederik Bruun, Langgade 44 . . . . . . . . . 27 38 81 00 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 79 92 50 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 23 35 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 33 38 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 98 60 Jakobsen René Kvist, Østvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . 28 69 37 84 Jakobsen Sigrid Viola Leonora, Sjællandsgade 8 . . . . . . 22 39 25 46 Jakobsen Thorvald Bach, Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . 23 61 27 64 Jakobsen Tonny Hyldgaard, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . 20 45 59 40 Jan Pedersen, Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 86 39 Jarnved Benthe Lunding, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . 49 40 38 70 Jarnved Caroline Lunding, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . 40 30 04 11 Jarnved Jan, Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 69 Jarnved Jan, Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 94 13 11 Jasem Rajha Alhaj, Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . . 42 15 58 14 Jasem Rajha Alhaj, Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . . 21 45 97 77 Jennings Christina, Jens Jensensvej 10 A . . . . . . . . . . . 30 25 11 91 Jennings Christina, Jens Jensensvej 10 A . . . . . . . . . . . 22 24 52 08 Jens Christian Holt Jensen, Herningvej 80 . . . . . . . . . . 20 85 58 65 Jens Erik Rigtrup, Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 97 87 Jensen Alex Christian Kjærgård, Lundgaardsgade 25 . . 52 37 04 40 Jensen Anders Harbo, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . 97 47 63 06 Jensen Anders Harbo, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . 22 67 66 06 Jensen Andreas Handberg, Grønbækparken 65 . . . . . . . 20 52 02 30 Jensen Andreas Lund, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 26 Jensen Anette Lunde, Rosenvænget 7 st tv . . . . . . . . . 93 94 68 99 Jensen Anette Lunde, Markvænget 17 . . . . . . . . . . . . . 21 79 26 23 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 61 99 74 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 02 18 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 25 40 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 06 22 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 66 10 Jensen Anna Marie, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 90 79 Jensen Anna-Lise Else, Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 46 29 Jensen Anne, Langgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 10 42 Jensen Anne, Langgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 88 74 Jensen Anne-Mette Bloch, Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . 61 77 75 62 Jensen Annelise Ravn, Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 08 20 Jensen Anni Lyst, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 32 70 Jensen Anton Georg, Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 43 04 Jensen Anton Georg, Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 08 96 Jensen Arthur Kristian, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 29 53 Jensen August, Romvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 42 06 Jensen Bent, Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 71 84 Jensen Bente, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 41 12 Jensen Bente, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 16 85 Jensen Bente, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 39 05 Jensen Bente Armose, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . 29 90 34 23 Jensen Bente Hosbond, Grønbækparken 109 . . . . . . . . 22 17 36 28 Jensen Bente Ragnhild Gylling, Ørrevej 12 A . . . . . . . . . 61 36 31 16

J


Navneregister

J

Jensen Betina Marie Sejling, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . 61 20 78 81 Jensen Betina Marie Sejling, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . 28 60 00 87 Jensen Betina Rousing, Sønderagervej 3 . . . . . . . . . . . 30 22 24 68 Jensen Bianca Buskov Würtz, Søndergade 21 . . . . . . . . 93 95 88 09 Jensen Bianca Buskov Würtz, Søndergade 21 . . . . . . . . 42 66 10 50 Jensen Birthe, Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 03 19 Jensen Birthe, Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 16 54 Jensen Birthe, Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 04 48 Jensen Bjarne, Kløvervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 10 Jensen Bjarne, Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 26 21 39 Jensen Bodil, Østertoft 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 08 Jensen Bodil, Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 72 60 Jensen Brian, Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 20 25 Jensen Brian, Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 32 44 Jensen Brian Østergaard, Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . 97 47 66 11 Jensen Carl Evald, Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . . . 25 33 33 65 Jensen Carsten, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 59 Jensen Carsten Handberg, Grønbækparken 65 . . . . . . . 21 68 10 13 Jensen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . . 53 12 52 63 Jensen Christen Søgaard, Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . 97 47 61 92 Jensen Christian Østergaard, Sønderagervej 4 . . . . . . . 25 21 43 35 Jensen Claus Fink Pallisgaard, Søndermarken 29 . . . . . 28 72 43 46 Jensen Claus Lund, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 44 11 Jensen Conny, Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 18 Jensen Conny, Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 21 06 Jensen Daniel, Lundgårdsparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . 60 75 75 97 Jensen Daniel, Jyllandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 69 86 Jensen Daniel, Jyllandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 73 07 Jensen Daniel Klitgaard, Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . 50 57 48 06 Jensen Doris Birgitte, Mosevænget 28 . . . . . . . . . . . . . 21 22 88 29 Jensen Dorit Poulsgaard, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 04 73 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 30 63 03 05 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 26 63 25 37 Jensen Dorthe Elisabeth, Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 26 83 77 13 Jensen Dorthe Elisabeth, Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 21 90 43 51 Jensen Edith Johanne, Østergade 2 st 41 . . . . . . . . . . 97 45 40 56 Jensen Egon, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 62 26 Jensen Egon, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 62 26 Jensen Egon Brandt, Tjørnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 44 Jensen Ellen Marie, Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 49 Jensen Ellen Marie, Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 21 77 60 39 Jensen Else, Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 42 79 Jensen Erik Maagaard, Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . 28 56 51 48 Jensen Esther, Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 90 Jensen Esther, Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 33 55 Jensen Finn, Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 61 23 Jensen Gerhard, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 43 Jensen Gert, Skolegade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 27 37 Jensen Gert Dejlov, Anemonevej 25 C 1 . . . . . . . . . . . . 41 28 04 08 Jensen Gert Schwerdtfeger, Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 22 45 05 93 Jensen Gunnar, Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 60 18 Jensen Gunnar, Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 61 36 Jensen Gunnar Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 4 . . . . 61 11 58 97 Jensen Gunnar Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 4 . . . . 51 36 15 87 Jensen Gunnar Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 4 . . . . 42 18 18 70 Jensen Hanne Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 47 Jensen Hans Kopp, Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 40 Jensen Hans Kr, Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 91 Jensen Hans Preben, Langbovej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 22 68 Jensen Heidi, Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . 61 12 76 82 Jensen Heidi, Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 26 Jensen Heidi Skov, Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . 30 25 60 48 Jensen Heine Ebbesen, Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . 61 70 17 46 Jensen Heine Gylling, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 40 81 Jensen Heine Gylling, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 14 35 Jensen Helle Kirk, Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 16 37

172

Jensen Helle Majlund, Jernbanegade 17 . . . . . . . . . . . . 28 94 57 62 Jensen Helle Vadmand, Rosenvænget 7 1 th . . . . . . . . 22 31 24 25 Jensen Henriette Thoftgaard, Anemonevej 18 C 1 . . . . . 30 25 38 43 Jensen Henrik Vadmand, Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 42 67 Jensen Hjalmar Søren Lund, Skovvænget 75 . . . . . . . . 81 71 22 17 Jensen Inge Lise, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 69 26 Jensen Inger, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 73 19 Jensen Inger, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 73 18 Jensen Iris, Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 61 36 Jensen Ivan, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 45 85 Jensen Jacob Graversgård, Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . 30 64 63 46 Jensen Jakob Christian, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 83 78 81 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 97 74 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 42 50 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 08 41 Jensen Jan Erlind, Østergaardsallé 7 1 6 . . . . . . . . . . 30 34 96 92 Jensen Jena Marie Grundt, Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 42 43 57 53 Jensen Jena Marie Grundt, Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 30 61 57 53 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 80 85 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 47 34 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 42 01 Jensen Jens Christian, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . 40 55 74 86 Jensen Jens Christian, Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 30 97 Jensen Jens Christian Holt, Herningvej 80 . . . . . . . . . . 42 74 25 44 Jensen Jens Jørgen, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 51 84 Jensen Jens Klausen, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 85 Jensen Jens Poul, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 01 Jensen Jens Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 20 83 10 42 Jensen Jeppe Haagen, Højgade 6 B . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 66 13 Jensen Jeppe Vestergaard, Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . 20 87 53 03 Jensen Jesper Højris Lyhne, Åskrænten 14 . . . . . . . . . . 22 44 78 21 Jensen Jesper Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . 40 17 73 81 Jensen Jette, Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 19 64 Jensen Jette, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 59 70 Jensen Jette, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 80 16 Jensen Jette Dahl, Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 07 Jensen Johanne Røjkjær, Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 57 Jensen Johanne Røjkjær, Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 01 Jensen Johannes Majgaard, Skovvænget 14 . . . . . . . . . 26 23 97 45 Jensen John Haagen, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . 40 27 24 14 Jensen John Haagen, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . 20 53 95 04 Jensen Johnny, Langgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 90 45 Jensen Julie Hunsballe, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . 42 24 23 42 Jensen Jørgen Erik, Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 93 Jensen Jørgen Erik, Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 95 93 Jensen Jørgen Gert, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 10 40 Jensen Jørgen Gert, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 84 88 85 Jensen Jørgen Lund, Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 61 54 52 38 Jensen Jørgen M, Bredgade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 42 24 Jensen Jørgen M, Bredgade 19 st . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 91 01 Jensen Jørgen Nydam, Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 22 65 29 Jensen Jørn Lystbech, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 74 Jensen Jørn Lystbech, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . 23 88 55 80 Jensen K R, Viborgvej 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 35 68 94 Jensen Kai Normann-Erick, Pilhusevej 3 . . . . . . . . . . . . 21 65 23 38 Jensen Kaj Bækgaard, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . 25 33 32 76 Jensen Kaj Bækgaard, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . 23 26 06 91 Jensen Karen Margrethe, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . 50 95 17 12 Jensen Karen Margrethe, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . 22 70 69 31 Jensen Karl Aage, Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 57 86 Jensen Karl Aage, Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 57 86 Jensen Karsten, Parkvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 64 Jensen Karsten Møller, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 84 74 75 Jensen Kasper Gade, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . 22 96 65 03 Jensen Kim Høeg, Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 16 76 Jensen Kirsten Møller, Skolegade 12 st . . . . . . . . . . . . 29 93 85 20


Jensen Rosa Irene, Lundgårdsparken 13 . . . . . . . . . . . 29 37 33 38 Jensen Rosa Würtz, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 41 55 Jensen Rosa Würtz, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . 60 58 40 34 Jensen Ruth, Sjællandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 29 60 Jensen Ruth Vera, Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 42 Jensen Ruth Vera, Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 77 36 18 Jensen Sara Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 41 27 30 65 Jensen Sigrid, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 52 47 Jensen Simon, Søndergade 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 42 24 Jensen Simon, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 77 50 Jensen Sonnich Burmølle, Vestergade 26 . . . . . . . . . . . 28 99 78 68 Jensen Steen, Jyllandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 30 36 Jensen Susanne, Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 46 Jensen Susanne, Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 38 40 Jensen Susanne Ulsø, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 03 87 Jensen Svend, Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 79 21 69 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 56 71 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 43 11 17 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 43 06 72 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 85 83 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 71 75 78 88 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 30 13 72 46 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 29 25 16 52 Jensen Svend Erik Gjennerskov, Bredgade 8 . . . . . . . . . 25 11 01 90 Jensen Svend Aage, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 66 85 Jensen Svend Aage, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 68 67 Jensen Søren Lund, Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 22 17 Jensen Søren Peder, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 70 93 Jensen Søren Peder, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 56 47 Jensen Tanja Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 22 95 21 00 Jensen Thøger Uffe Søndergaard, Højgade 1 . . . . . . . . . 53 38 53 54 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 55 20 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 03 38 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 14 78 Jensen Tommy Bjerre, Holstebrovej 16 . . . . . . . . . . . . . 26 59 49 19 Jensen Torben, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 38 85 Jensen Torben, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 26 62 Jensen Torben Torp, Hovedgaden 45 . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 65 83 Jensen Tove Irene, Østvænget 105 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 68 18 Jensen Trine, Danmarksgade 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 75 88 Jensen Trine, Danmarksgade 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 26 79 57 27 Jensen Uffe Dregaard, Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 15 25 Jensen Ulrik Dahl, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 12 67 Jensen Vibeke Ulsø, Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . . . 50 92 57 71 Jensen Villy, Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 41 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 42 94 74 15 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 24 57 Jensen Aage Hilbert, Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 45 Jensen Aage Hilbert, Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 62 59 Jensen Aase Lund, Skovvænget 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 72 17 Jensen Aase Marina, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 50 42 Jensen Aase Marina, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 09 07 Jeppesen Anne Kirstine Sand, Anemonevej 10 A st . . . . 52 40 06 38 Jeppesen Arne, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 67 62 39 Jeppesen Conny Bille, Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 75 01 Jeppesen Evy Marie, Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 33 87 Jeppesen Frits Ove Weis, Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . 20 10 78 34 Jeppesen Gitte Mejdahl, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . 30 22 34 78 Jeppesen Jacob Hviid, Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 53 36 42 16 Jeppesen Jacob Schwartz, Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 20 35 66 75 Jeppesen Kaj, Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 34 53 Jeppesen Louise Hviid, Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 73 27 Jeppesen Michael Nørgaard, Rotvigvej 6 . . . . . . . . . . . . 42 71 58 20 Jeppesen Michael Nørgaard, Rotvigvej 6 . . . . . . . . . . . . 22 57 38 91 Jeppesen Niels Jørn Vejs, Højager 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 22 50 Jeppesen Pia, Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 63 68

173

Navneregister

Jensen Kirstine My Majlund, Jernbanegade 17 . . . . . . . 71 78 74 13 Jensen Klaus Holt, Vistorpvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 16 96 Jensen Knud Erik, Viftrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 42 Jensen Knud Erik, Skovvænget 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 23 58 Jensen Knud Kølbæk, Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 47 Jensen Kristen Lund, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 53 Jensen Kurt Bech, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 62 80 Jensen Kurt Bech, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 82 80 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 52 40 62 95 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 30 30 44 95 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 29 63 83 59 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 21 60 99 18 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 21 46 44 91 Jensen Lasse Cramer, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . 60 17 73 10 Jensen Laurits Christian Møller, Jernbanegade 15 . . . . 40 13 08 49 Jensen Leif Gert, Grantoften 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 29 77 Jensen Lena Smedegård, Lyngen 5 D . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 97 Jensen Lene Thoftgaard, Rørkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 30 27 38 43 Jensen Linda Handberg, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 18 Jensen Lisbeth Raabjerg, Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . 22 27 19 30 Jensen Lone, Herningvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 34 45 Jensen Lone Faurskov, Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . 41 82 77 81 Jensen Lonni, Grønningen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 05 24 Jensen Lotte Pape, Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 60 76 Jensen Majbrit Kjer Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . 60 49 30 25 Jensen Margrethe Vestergaard, Skovvænget 6 . . . . . . . 40 41 10 29 Jensen Marianne Fabricius, Boghvedevej 19 . . . . . . . . . 29 61 10 39 Jensen Marlene, Rørparken 34 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 92 14 Jensen Martin Møller, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 53 43 61 85 Jensen Metha, Østergade 2 st 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 80 95 Jensen Mette, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 65 95 Jensen Mette, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 87 42 Jensen Mette, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 68 00 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . 27 89 52 06 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . 22 17 50 47 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . 20 77 40 81 Jensen Mette Marie Munck, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 60 48 78 41 Jensen Mette Marie Munck, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 40 27 96 72 Jensen Mette Marie Munck, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 23 93 13 93 Jensen Mette Marie Munck, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 20 11 20 34 Jensen Michael, Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 70 24 Jensen Michael, Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 99 42 Jensen Mikkel Old, Søndergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 60 62 55 Jensen Mogens Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . 25 82 07 76 Jensen Morten Hall, Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 47 49 94 Jensen Niels Chr, Teglværksvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 83 Jensen Niels Lyhne, Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 51 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 34 23 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 34 23 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 14 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 36 14 Jensen Ole, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 28 17 Jensen Ole Stougård, Hvedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 26 Jensen Olga, Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 27 41 Jensen Peder Damgaard, Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . 31 70 33 39 Jensen Peder Damgaard, Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . 20 81 33 39 Jensen Per Bjerggaard, Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 23 90 91 64 Jensen Pernille Diane Højgaard, Boghvedevej 29 . . . . . 25 62 94 49 Jensen Peter Møller, Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 42 21 Jensen Pia Mathilde Møller, Grantoften 8 . . . . . . . . . . . 40 75 15 43 Jensen Poul Ivan Østergaard, Åparken 7 . . . . . . . . . . . . 31 36 61 53 Jensen Poul Klitgaard, Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 26 05 Jensen Rita, Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 22 94 Jensen Rita, Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 21 62 Jensen Rita, Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 72 08 Jensen Rita, Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 59 56 19

J


Jeppesen Runa, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 62 29 Jeppesen Søren Nørgaard, Varhedevej 8 . . . . . . . . . . . . 41 81 35 64 Jeppesen Søren Nørgaard, Varhedevej 8 . . . . . . . . . . . . 40 46 31 60 Jepsen Anne, Tjørnevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 66 Jepsen Annemette, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 10 50 Jepsen Annemette, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 21 16 Jepsen Ditte Marie Obitsø, Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . 27 47 00 05 Jepsen Frits, Vormstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 44 14 Jepsen Heine Kaasgaard, Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . 60 14 17 67 Jepsen Heine Kaasgaard, Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . 30 29 66 69 Jepsen Martin Bruno, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 43 16 Jepsen Niels Christian, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 46 Jepsen Niels Christian, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . 30 66 18 46 Jepsen Simon Kjærgaard, Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 61 22 Jerup Christian Lavdal, Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . 50 85 06 20 Jerup Eva Lavdal, Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . . . . . 40 78 47 06 Jesper Handberg, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 91 52 Jespersen Anna Videbæk, Falkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 44 Jespersen Benny, Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 37 50 99 Jespersen Daniel Kruse, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . 27 58 22 67 Jespersen Klaus Nørregaard, Rosenvænget 1 st th . . . 21 43 93 97 Jespersen Malene Brokholm, Lergravvej 22 . . . . . . . . . 22 79 91 25 Jespersen Peter Lund, Anemonevej 16 B st . . . . . . . . . . 22 77 05 81 Jespersen Vagn, Hovedvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 04 65 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 07 73 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . 42 15 90 40 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 91 51 Jessen Else Vinther, Vestager 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 39 66 Jessen Gitte, Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 02 80 Jessen Jacob Johan, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 28 94 45 Jessen Jimmy Rasmus Storm, Lergravvej 14 . . . . . . . . 29 28 36 48 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 54 62 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 38 45 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 00 64 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 46 28 Jessen Pernille Storm, Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 60 53 17 57

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS

Navneregister

J

Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 49 85 Joan H V/Joan Hald, Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 28 Johannesen Asta Marie, Stavlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . 22 44 40 04 Johannesen Jeanette, Langgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . 42 33 94 19 Johannesen Jeanette, Langgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 38 85 Johannesen Per, Karupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 62 02 Johannesen Tom, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 90 96 58 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 21 96 46 08 Johannesson Ina, Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . . . . . . 60 64 86 80 Johannesson Ina, Sønderagervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 85 82 Johansen Allan Nørskov, Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 12 46 Johansen Else Marie Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 6 23 29 87 42 Johansen Emil Vissing Dyrelund, Hessellundvej 20 . . . . 60 68 90 67 Johansen Emma Fonnesbæk, Jyllandsgade 28 . . . . . . . 21 96 78 02 Johansen Erik Dahl, Rosenvænget 18 . . . . . . . . . . . . . . 29 31 34 43 Johansen Jan Linneberg, Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . 26 15 79 15 Johansen Janni, Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 92 03 90 Johansen Johan, Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 54 Johansen Johan, Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 48 96 Johansen John Ørum, Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . 40 21 03 51 Johansen Leif, Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 41 90 Johansen Marc Nørgård, Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . 21 14 12 74 Johansen Marc Nørgård, Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . 20 27 50 74 Johansen Mariane, Gammel Skolevej 4 . . . . . . . . . . . . . 93 86 00 49 Johansen Mariane, Gammel Skolevej 4 . . . . . . . . . . . . . 23 41 19 69 Johansen Sonja Irene, Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 12 25 Johansen Tina Kjærgaard, Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 40 43 33 77 Johansen Tina Kjærgaard, Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 22 79 28

174

Johansen Tove Nørskov, Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 78 97 Johnny Henriksen, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 64 87 Johnsen Allan Dyhrberg, Lundgårdsparken 16 . . . . . . . 41 42 04 08 Johnsen Carl Skovbjerg, Lundgårdsparken 16 . . . . . . . 23 69 94 69 Johnsen Ella, Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 32 38 Jokumsen Henry, Ørnevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 82 23 Jonker Johan, Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 58 99 Jonker Robbert Klaas, Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 29 45 Josefsen Jannick Sørensen, Anemonevej 10 C 1 . . . . . . 26 12 72 28 Juhl Hans Jørgen, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 49 Juhl Hans Jørgen, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 25 89 Junge Poul, Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 97 87 Justesen Kamilla Hebsgaard, Taterbakkevej 4 . . . . . . . . 81 71 44 72 Juulsen Gerda Elisabeth, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . 27 57 60 35 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 35 83 54 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 22 35

Jysk Desinfektion og Algbekæmpelse ApS

Ljørringvej 31 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 09 13

Jysk Frisørkunst

v/ Gitte Friis Johansen Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . . 97 43 84 10 Jønsson Kirstine Nees, Østergade 2 st 7 . . . . . . . . . . . 29 10 30 33 Jørgen Niels, Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 04 52 Jørgen Lund Jensen, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 48 26 Jørgensen Andreas, Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 32 99 Jørgensen Andreas, Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 24 51 Jørgensen Bent, Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 43 42 43 Jørgensen Bent, Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 75 95 Jørgensen Bent, Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 86 68 Jørgensen Bent Moesgaard, Østertoft 16 . . . . . . . . . . . 97 47 23 06 Jørgensen Brigita, Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 56 58 56 Jørgensen Camilla Rothmann, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . 60 22 82 39 Jørgensen Carl Georg, Engvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 18 67 Jørgensen Charlotte Bech, Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . 30 29 38 68 Jørgensen Dinna Bruno, Grønbækparken 77 . . . . . . . . . 20 70 32 11 Jørgensen Dorrit, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 52 25 83 Jørgensen Hans Christian Lysgård, Bellisvej 5 . . . . . . . . 29 45 19 35 Jørgensen Hans Christian Lysgård, Bellisvej 5 . . . . . . . . 22 19 36 95 Jørgensen Hans Christian Lysgård, Bellisvej 5 . . . . . . . . 21 34 91 76 Jørgensen Hans Christian Lysgård, Bellisvej 5 . . . . . . . . 20 71 26 51 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 40 75 43 43 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 30 57 10 60 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 21 51 21 31 Jørgensen Ilsa Hellerup, Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . 30 48 69 85 Jørgensen Ingelis, Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 33 55 Jørgensen Jakob Nonboe, Karupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 21 77 60 37 Jørgensen Jan Bech, Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . 60 28 23 59 Jørgensen Jan Bech, Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . 20 62 55 36 Jørgensen Jørgen, Kastaniealle 5 1 53 . . . . . . . . . . . . 59 50 86 21 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 87 19 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 72 44 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 79 83 Jørgensen Jørgen Borgaard, Højager 59 . . . . . . . . . . . . 22 60 36 96 Jørgensen Jørgen Borgaard, Højager 59 . . . . . . . . . . . . 22 60 36 88 Jørgensen Kaj Emil Linde, Sønderagervej 52 . . . . . . . . . 29 61 10 61 Jørgensen Kaj Emil Linde, Sønderagervej 52 . . . . . . . . . 22 64 63 43 Jørgensen Kamilla, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 34 35 Jørgensen Karen Marie Kirstine, Vestparken 18 . . . . . . 23 32 45 92 Jørgensen Karl Ejnar, Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . . . 97 47 28 35 Jørgensen Karl Ejner Grønkjær, Sønderagervej 24 . . . . . 23 70 92 93 Jørgensen Karsten, Hvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 11 73 Jørgensen Karsten, Hvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 14 90 Jørgensen Kenneth, Anemonevej 3 D 1 . . . . . . . . . . . . . 28 91 52 80 Jørgensen Knud Egon, Enebærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 56 40 Jørgensen Knud Frølund, Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . . 50 54 39 80 Jørgensen Knud Frølund, Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . . 23 41 39 80


Jørgensen Leif, Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11 44 89 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 82 66 36 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 45 18 44 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 58 44 01 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 88 52 88 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 66 36 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 27 47 Jørgensen Mads Christian, Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . 22 55 89 61 Jørgensen Mads Christian, Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . 20 36 38 87 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . 81 75 34 34 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . 53 57 13 78 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . 51 29 62 68 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . 31 19 30 86 Jørgensen Michael Gudike, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . 23 81 18 89 Jørgensen Michael Schødt, Rugvænget 10 . . . . . . . . . . 60 70 33 07 Jørgensen Mikkel Bech, Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 76 99 Jørgensen Per, Grønbækparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 11 33 Jørgensen Pia Øgelund, Anemonevej 27 A st . . . . . . . . . 21 62 32 31 Jørgensen Poul Nonboe, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . 23 74 80 76 Jørgensen Rikke Rudbeck, Jyllandsgade 20 . . . . . . . . . 28 12 61 08 Jørgensen Sheila Tagmos, Langgade 51 . . . . . . . . . . . . 53 57 18 72 Jørgensen Sheila Tagmos, Langgade 51 . . . . . . . . . . . . 53 54 18 72 Jørgensen Stine Galsgaard, Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 42 36 92 37 Jørgensen Søren Erik, Anemonevej 9 A . . . . . . . . . . . . . 30 30 37 42 Jørgensen Th, Kastaniealle 5 1 54 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 49 Jørgensen Therese Noomi, Østergaardsallé 7 1 2 . . . . 97 47 37 00 Jørgensen Therese Noomi, Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . 30 28 47 37 Jørgensen Thomas Høj, Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . 60 84 34 12 Jørgensen Thomas Høj, Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . 25 39 21 24 Jørgensen Thorkild, Kastaniealle 5 1 54 . . . . . . . . . . . 21 47 15 49 Jørgensen Tom, Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 16 22 94 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 75 04 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 04 11 Jørgensen Vivi Nordgod Damgaard, Herningvej 86 . . . . 26 20 85 21

Katkjær Jørn, Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 63 01 Katkjær Jørn, Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 41 75 66 Katkjær Jørn, Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 05 52 Kejser Lars Legaard, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . 20 98 98 64

K

Kirkehuset - se side 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 15 30 97 Kirkens Korshær Genbrug

K og L Auto

Industrivej Nord 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 37 Kammersgaard Palle, Stavlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 46 27 Kant Christina Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 22 82 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 34 80 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 37 94 83 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 66 96 Karlo Krogh Hansen, Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 60 21 Karlsen Lone Flyvholm, Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . 42 22 58 52 Karlsen Lone Flyvholm, Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . 29 27 41 14

Ole Karlsmose & Søn I/S

Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 91 Karlsmose Tove, Rosenvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 78 Karred Kirsten Anette, Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 42 31 62 66 Karred Kirsten Anette, Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 00 Kaspersen Evan Dyhrberg, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . 29 68 72 22 Kaspersen Evan Dyhrberg, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . 22 27 63 78 Kaspersen Lars Mejdahl, Grønbækparken 87 . . . . . . . . 25 78 34 78 Kastrup Birthe, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 88 25 Kastrup Torben, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . 22 22 80 20 Kastrup Torben, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . 20 65 94 66

Rugbjergvej 6, 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 10 26 Kiel Frederik Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . 30 35 34 29 Kiel Jette, Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 16 18 Kiel Jørgen Skovdam, Østergade 2 st 13 . . . . . . . . . . . 97 43 05 68 Kiel Jørgen Skovdam, Østergade 2 st 13 . . . . . . . . . . . 30 89 35 77 Kiel Karsten, Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 17 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 30 58 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 30 06 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 67 47 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 41 39 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 17 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 47 17 17 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 59 19 Kiel Marlene Skovhus, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . 60 95 41 43 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 81 31 95 09 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 81 31 95 06 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 28 72 94 29 Kiel Tommy Skovhus, Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . 25 11 27 27 Kiilerich Gert Torp, Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 94 Kiilerich Gert Torp, Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 62 03 Kiilerich Marianne, Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 31 93 Kiilerich Svend Erik, Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60 Kilde Jytte, Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 26 Kilde Jytte, Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 49 27 Kilde Niels, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 88 10 Kirkeby Frede, Vester Feldborgvej 22 . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 07 Kirkeby Lise Madum, Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . 20 55 23 65 Kirkegaard Charlotte Vilsbøll av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 03 17 Kirkegaard Knud E, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 66 Kirkegaard Knud Erik, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 45 62 Kirkegaard Knud Erik, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 24 65 Kirkegaard Thomas Havstein av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 77 77 21

Østergaardsallé 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 17 96 35 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 62 88 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 10 99 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 24 86 66 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 59 79 79 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 02 03 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 50 82 Kjelde Susanne Dan, Østertoft 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 71 Kjeldsen Anna Lise Moeskjær, Lundgårdsparken 48 . . . 97 47 20 84 Kjeldsen Gunnar, Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 66 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . 22 16 85 59 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . 20 66 85 59 Kjeldsen Lissi Hyldahl, Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . 27 21 02 83 Kjeldsen Nanna Rahbæk, Skolestien 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 29 Kjeldsen Ole Højgaard, Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 10 Kjeldsen Ole Højgaard, Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 02 48 Kjerulff Gitte Linding, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . 23 35 58 27 Kjerulff Nicolaj Linding, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . 20 35 04 43 Kjerulff Søren, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 80 63 Kjerulff Søren, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 66 44 Kjær Christian Normann, Nålemagervej 14 C . . . . . . . . . 23 25 60 82 Kjær Freya Dam, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 09 39 Kjær Ingrid Bente, Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 55 21

Navneregister

K. A. Ejendomme ApS, Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 67 75

KESAM.dk

175

K


Kjær Laurits Dam, Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 33 75 Kjær Lisbet Dam, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 68 51 Kjærgaard Jesper Videbæk, Grønbækparken 99 . . . . . . 29 91 97 47 Kjærgaard Karen Margrethe, Jernbanegade 9 . . . . . . . . 60 74 07 05 Kjærgaard Knud, Højager 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 77 Kjærgaard Lauge, Fredshegn 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 90 78 03 Kjærgaard Leif Olesen, Jernbanegade 9 . . . . . . . . . . . . 40 95 32 00 Kjærs Mobil-massage & Wellness V/Peder Kjær Vinstrup, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 53 00 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 48 27 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 95 05 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . 21 96 76 10 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . 20 33 67 80 Kjøller Leif, Gindeskovvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 53 Kl Ejendom Invest ApS, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . 21 28 23 38 Klausen Karen Margrethe, Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 71 30 Klausen Lene Irene Lybech, Åbakkevej 3 st . . . . . . . . . 96 95 80 55 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 77 18 80 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 22 49 03 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 20 24 21 Klemensen Martin Grumstrup, Grønbækparken 16 . . . . 60 19 01 36 Klemensen Ole Grumstrup, Bakkedraget 27 . . . . . . . . . 61 69 30 73 Klemmensen Karin, Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 65 44 Klemmensen Karin, Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 29 40

Klinik for Fodterapi v/ Conny Nielsen

Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 25 25

Klinik for Fodterapi v/ Lisbet Pedersen

Navneregister

K

Ågårdsvej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 64 Klinkby Ellen, Rørparken 14 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 38 Klinkby Ellen, Rørparken 14 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 71 80 Klit Mette, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 86 44 Klit Mette, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 44 66 Klitgård Solveigh Helen Skaarup, Riskærvej 3 . . . . . . . . 40 21 59 16 Kloster Alfred, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 12 Kloster Alfred, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 61 11 Kloster Dorte, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 23 Kloster Dorte, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 42 63 Kloster Jakob, Tjørnevej 12 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 85 Kloster Jakob, Tjørnevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 23 02 Kloster Lisbeth Baade, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 15 Kloster Ove, Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 68 Kloster Preben, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 70 23 Kloster Rebekka, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 11 21 Knop Astrid Bournonwille, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . . 40 40 20 09 Knop Michael Bournonwille, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . 61 75 70 56 Knud Wraae, Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 38 Knude Niels Peter, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 59 28 83 Knude Tove Nørbjerg, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 61 27 28 82 Knudsen Bruno, Sønderagervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 97 46 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . 22 98 00 30 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . 22 67 25 62 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . 22 44 99 94 Knudsen Erik, Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 50 Knudsen Erik, Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 12 38 Knudsen Erik, Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 70 38 Knudsen Georg, Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 26 68 Knudsen Hanne Jensine Andreassen, Udholmvej 5 . . . . 61 36 29 72 Knudsen Hanne Jensine Andreassen, Udholmvej 5 . . . . 21 82 82 11 Knudsen Hans Peder, Anemonevej 20 B st . . . . . . . . . . 52 37 19 50 Knudsen Jens Kristian, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 63 26 56 Knudsen Jens Kristian, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 21 12 Knudsen Jonna Tolderlund, Sønderagervej 10 . . . . . . . . 21 57 93 60 Knudsen Jytte, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 99 09 Knudsen Jytte, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 09 90 Knudsen Lizzi Marie, Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . 96 10 20 02

176

Knudsen Lizzi Marie, Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . 21 44 62 78 Knudsen Niels Jørgen, Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 56 56 Knudsen Niels Jørgen, Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 95 52 Knudsen Otto Richard, Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . 51 93 52 50 Knudsen Otto Richard, Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . 23 26 52 50 Knudsen P V, Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 42 Knudsen Susanne Korsgaard, Romvigvej 15 . . . . . . . . . 29 87 98 17 Knudsen Svend Erik, Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . 41 62 34 22 Knudsen Svend Erik, Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . 30 52 77 62 Knudsen Tommy Duedahl, Engvej 33 B . . . . . . . . . . . . . 21 24 91 54 Knudsen Vivi Mariann Skaarup, Syrenvej 10 . . . . . . . . . 51 54 18 38 Kofod Karl Andreas, Bredgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 26 25 Kokholm Anita Lauth, Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 53 13 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 83 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 30 29 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 23 01 36 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 51 16 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 34 53 76 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 53 76 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 53 76 Kokholm Sara Katrine, Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . 60 93 30 34 Kokholm Sara Katrine, Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . 27 79 37 77 Kokholm Thomas Lauth, Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 53 13 Koldkur Jørn, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 40 51 30 Kolling Lars, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 20 44 Kolling Lillian Birgitte, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 80 09 49 Kolling Line Korsgaard, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 23 40 67 Kolling Mikael, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 24 35 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 29 41 77 51 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 29 38 65 57 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 23 67 14 30 Kolling Thomas Korsgaard, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . 60 23 13 98 Kolodziej Karol, Østvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 30 75 Kongensgaard Bente, Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 55 24 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 21 51 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 63 89 98 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 47 89 98 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 89 98 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 03 70 Korsgaard Tage, Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 34 71 Kovpanets Nataliia, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . 50 28 83 37 Kovpanets Yaroslav, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . 52 61 21 41 Kozlowska Agnieszka Bozena, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 78 28 33 Kozlowska Agnieszka Bozena, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 32 80 44 Kozlowski Waldemar Grzegorz, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . 42 39 35 91 Kragh Karin Bendixsen, Lyngen 5 C . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 84 Krarup Erik, Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 02 Krarup Gerda Rosenbjerg, Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . 61 71 46 78 Krarup Kathrine Luther, Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 30 48 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 99 50 Krautwald Karen Marie, Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . 21 90 44 55 Krigbaum Ann Bjørnskov, Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . 61 36 14 78 Krigbaum Ann Bjørnskov, Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . 41 35 30 03 Kristensen Aksel John, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 61 74 Kristensen Alex Obitsø, Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 11 22 Kristensen Allan Obitsø, Lærkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . 29 38 73 93 Kristensen Allis, Parkvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 36 Kristensen Allis, Parkvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 09 89 Kristensen Anders Vestergaard, Bredgade 51 1 . . . . . . 51 37 67 15 Kristensen Anette, Østvænget 101 A . . . . . . . . . . . . . . . 60 33 56 84 Kristensen Ann Blom, Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . 51 76 73 18 Kristensen Bent Kjærgaard, Skovvænget 71 . . . . . . . . . 91 25 22 14 Kristensen Bent Kjærgaard, Skovvænget 71 . . . . . . . . . 20 43 43 09


Kristensen Rita Annette, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 77 72 Kristensen Spomenka, Rørparken 16 B st . . . . . . . . . . . 25 38 82 05 Kristensen Svend Gustav, Parkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 68 62 Kristensen Tage, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 50 Kristensen Thomas, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 32 76 Kristensen Thomas Jensby, Skovvænget 95 . . . . . . . . . 29 61 21 19 Kristensen Thorkild, Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 03 Kristensen Thorkild, Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 92 66 Kristensen Ulla Munk, Engbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . 31 71 92 92 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 90 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 23 61 50 72 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 23 23 26 09 Kristiansen Bent, Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 65 41 Kristiansen Bent, Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 37 80 Kristiansen Carl, Sjællandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 91 34 Kristiansen Gitte, Lundbyvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 63 65 Kristiansen Gudrun Damgaard, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . 31 53 99 31 Kristiansen Henning, Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 24 91 Kristiansen Henning, Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 25 09 Kristiansen Ingelise Thingstrup Vilsbøll, Danmarksgade 19 st th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 42 82 Kristiansen Ingelise Thingstrup Vilsbøll, Danmarksgade 19 st th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 59 16 Kristiansen Ingelise Thingstrup Vilsbøll, Danmarksgade 19 st th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 42 82 Kristiansen Inger, Østervang 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 65 Kristiansen Jens Peder, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 26 24 Kristiansen Jens Peder, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 54 14 Kristiansen Kasper Bach, Rosenvænget 10 . . . . . . . . . . 34 11 06 13 Kristiansen Kasper Bach, Danmarksgade 48 1 . . . . . . . 27 24 41 63 Kristiansen Svend Kloster, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . 97 47 33 65 Kristiansen Svend Kloster, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . 52 37 04 01 Kristiansen Svend Kloster, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . 24 98 39 23 Krogh Chano Jan Rørvig, Østvænget 101 A . . . . . . . . . . 27 94 12 44 Krogh Per, Hodsagervej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 61 90 Krogsgaard Bjarne Romvig, Gammel Landevej 5 . . . . . . 21 49 79 48 Krogsgaard Else Krogh, Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . 30 46 78 84 Krogsgaard Eva, Østergaardsallé 7 2 2 . . . . . . . . . . . . 29 70 25 39 Krogsgaard Laila, Gammel Landevej 5 . . . . . . . . . . . . . 27 59 30 46 Krogsgaard Lone, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . 25 12 58 30 Krogsgaard Simon, Lergravvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 91 39 Kronborg Claus, Tjørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 85 61 Kronborg Signe Karlsmose, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . 40 95 47 15 Kruse Lissy Johanne, Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . 21 24 72 70 Kruse Mogens Borg, Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . 51 18 18 53 Kruse Ruth Petersen, Østertoft 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 42 99 16 Kusk Jakob, Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 71 28 Kusk Lisbeth Aaberg, Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . 40 40 80 07 Künnapuu Jørn Kim, Bredgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 51 45 61 Kærgaard Charlotte Engelhardt, Tusbækvej 23 . . . . . . . 22 23 34 11 Kærgaard Hans, Grønbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 55 86 00 Kærgaard Majbrit Nørskov, Lundholmvej 2 . . . . . . . . . . 30 48 57 27

Købmandsgårdens Genbrug

Danmarksgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 67 67 Køhler Conny Elisabeth Engelbrecht, Anemonevej 21 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 70 38 Køhler Heidi Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 74 90 Køhler Heidi Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 95 95 06 Køhler Heidi Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60 50 88 Køhler Tobias Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 17 25 57

Navneregister

Kristensen Bente, Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 18 47 Kristensen Bodil Marie, Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . 22 84 81 55 Kristensen Brian Høgh, Anemonevej 25 B st . . . . . . . . . 23 61 79 98 Kristensen Charlotte Køhler, Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 24 10 21 Kristensen Charlotte Tanderup, Bakkedraget 25 . . . . . . 97 47 36 71 Kristensen Charlotte Tanderup, Bakkedraget 25 . . . . . . 21 64 69 39 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . 96 10 96 10 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . 40 14 86 17 Kristensen Daniel, Rørparken 18 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 01 27 Kristensen Daniel Karris, Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 02 01 Kristensen Diana Nygaard, Danmarksgade 12 st th . . . 31 23 41 48 Kristensen Egon, Tjørnevej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 27 94 Kristensen Egon Kærsgaard, Tjørnevej 52 . . . . . . . . . . . 30 20 35 49 Kristensen Erna, Skovvænget 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 14 Kristensen Esther Vejen, Engdraget 17 . . . . . . . . . . . . . 51 92 97 47 Kristensen Flemming, Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . 97 45 63 22 Kristensen Flemming, Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . 24 21 02 64 Kristensen Flemming, Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 11 62 Kristensen Gerda, Hodsagervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 14 Kristensen Gerda, Rugvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 85 Kristensen Grethe Nielsen, Østergaardsallé 7 1 3 . . . . 29 29 16 96 Kristensen Gunner Frølund, Mosevænget 30 . . . . . . . . . 97 47 37 39 Kristensen Gunner Frølund, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 61 60 92 81 Kristensen Heidi Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . . 61 68 02 68 Kristensen Heidi Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . . 26 81 68 31 Kristensen Helle, Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 80 17 Kristensen Henning Siggaard, Engdraget 17 . . . . . . . . . 51 81 66 03 Kristensen Henrik Bo, Karupvej 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 33 97 Kristensen Henry, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 70 Kristensen Jens Peder Langbo, Vestager 1 . . . . . . . . . . 61 54 42 06 Kristensen Jens Peder Møller, Varhedevej 6 . . . . . . . . . 40 19 29 45 Kristensen Johan August Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . 30 95 35 45 Kristensen John, Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . 28 70 26 55 Kristensen Jytte, Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 10 Kristensen Jytte, Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . 21 23 23 92 Kristensen Jytte Irene, Lærkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 15 40 Kristensen Karen Høgh, Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . 40 97 29 96 Kristensen Karin Visholm, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 42 33 74 38 Kristensen Karin Visholm, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 42 21 08 37 Kristensen Karl Theodor, Lundgårdsparken 35 . . . . . . . 97 47 27 68 Kristensen Karl Theodor, Lundgårdsparken 35 . . . . . . . 20 62 70 47 Kristensen Knud Erik, Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . 61 79 28 65 Kristensen Leif, Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 29 96 Kristensen Leif Nyholm, Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 65 46 69 Kristensen Leif Nyholm, Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 92 32 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 57 74 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 27 74 Kristensen Lise, Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 53 84 81 Kristensen Magnus Tue Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . 22 65 28 03 Kristensen Maibritt Clemmensen, Langgade 44 . . . . . . 31 33 12 10 Kristensen Maibritt Clemmensen, Langgade 44 . . . . . . 31 23 89 17 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 41 12 27 11 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 40 56 96 56 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 20 84 05 49 Kristensen Martin Nygaard, Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . 21 60 16 30 Kristensen Natasja Liv Wind, Bellisvej 3 . . . . . . . . . . . . 91 55 03 50 Kristensen Nick Hornshøj, Skolestien 7 . . . . . . . . . . . . . 61 77 19 55 Kristensen Niels Christian, Lundgårdsparken 44 . . . . . . 31 39 45 87 Kristensen Niels Aa, Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 76 62 82 Kristensen Ole, Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 98 60 Kristensen Ole, Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 48 30 Kristensen Paw Meldgaard, Skolevænget 2 . . . . . . . . . . 25 36 81 30 Kristensen Per Bang, Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 89 11 Kristensen Per Germann, Kløvervej 16 . . . . . . . . . . . . . 22 91 54 06 Kristensen Rasmus, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 93 13 Kristensen Rasmus Lau Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . 22 99 38 17

177

K


Navneregister

L

Ladegaard Susan Haunstrup, Bredgade 13 B . . . . . . . . 27 12 10 30 Laier Bettina Juhl, Bredgade 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 18 Lambæk Ulla Vejlgaard, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 62 06 Lambæk Ulla Vejlgaard, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 20 00 Landbrug/Elisabeth Malling Browne, Egelundvej 4 . . . . 97 45 60 56 Landbruger Christian Peder Svendsen, Bjergmosevej 5 . 23 26 36 75 Landbruger Erik Jensen, Bredgade 85 . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 03 Landbruger Niels Jørgen Lægsgaard, Vistorpvej 27 . . . . 21 66 04 95 Landbruger Svend-olof Sjøstrøm, Lundholmvej 8 . . . . . 28 19 41 93 Landmand Eivind Bilberg, Tvedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 86 Langbo Anna Bolette, Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 04 89 Langbo Jens Peder, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 48 Lange Rico Per, Østertoft 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 19 56 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 97 47 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 44 97 47 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 13 17 Langgaard Jørgen Hammer, Vestergade 17 . . . . . . . . . . 42 44 97 17 Langvadbjerg Fonden, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 46 82 Lars Bonde, Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 78 30 Lars Bredtoft, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 83 51 Lars Horslund Videbæk, Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . 20 98 98 61 Larsen Alex, Nålemagervej 14 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 40 48 Larsen Alex, Nålemagervej 14 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 02 Larsen Alice, Rørparken 30 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 33 38 Larsen Allan, Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 54 37 Larsen Anna Lise Dam, Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 29 Larsen B, Grovevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 56 Larsen Bent, Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 83 08 Larsen Brian, Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 63 34 Larsen Brian, Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 04 79 Larsen Børge, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 83 15 Larsen Camilla, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 03 75 Larsen Christen Dam, Grønbækparken 81 . . . . . . . . . . . 24 65 34 79 Larsen Christian, Danmarksgade 56 . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 10 79 Larsen Christian Georg, Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 57 93 Larsen Elin, Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 42 63 Larsen Elly Johanne Mathilde, Østergaardsallé 3 2 8 . 97 47 20 20 Larsen Evald Emil, Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 41 33 Larsen Evald Emil, Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 41 33 Larsen Gert, Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 76 37 Larsen Gunner Ejvind, Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 77 47 Larsen H Løwig, Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 95 Larsen Hans Løwig, Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 75 34 Larsen Henning Valdemar, Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . 26 44 23 07 Larsen Inger Marie, Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 97 47 Larsen Jacob Dam, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 76 22 Larsen Jane, Gammel Landevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 41 Larsen Jørgen Bondrup, Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 65 Larsen Jørgen Bondrup, Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . 61 79 03 42 Larsen Kim Martin, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 51 55 Larsen Kim Martin, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 51 55 Larsen Lene Birgit Togsverd, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . 60 64 92 75 Larsen Lisbeth Philbert, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . 51 21 89 78 Larsen Lone, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 83 20 Larsen Maria, Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 70 18 Larsen Martin Rohde, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . 41 16 81 87 Larsen Mette Krogh, Kildevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 92 22 Larsen Michael Hall, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . 53 62 62 00 Larsen Michael Hall, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . 53 35 20 84 Larsen Morten, Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 30 90 Larsen Morten, Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 31 12 Larsen Per Svolgaard, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 46 50

L

178

Larsen Per Svolgaard, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 59 12 Larsen Rehné Alexander, Højgade 6 A . . . . . . . . . . . . . . 51 52 78 60 Larsen Ronni, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 14 02 45 Larsen Ruth, Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 97 47 Larsen Susanne, Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 42 38 Larsen Susanne, Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 07 03 Larsen Søren Lund, Grønningen 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 28 30 26 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 60 74 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 42 98 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 28 99 74 90 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 24 41 49 19 Lassen Anne Ramskov, Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . 60 17 27 13 Lassen Benny Errol, Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 38 01 Lassen Benny Errol, Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 09 36 Lassen Clara, Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 40 Lassen Clara, Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 40 Lassen Hans Anton, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 46 01 41 Lassen Kenney, Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 26 75 81

Lasses Vinduespolering

Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 99 68 23 Lauesen Torben Langkilde, Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . 40 71 42 39 Lauesen Torben Langkilde, Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . 25 21 57 67 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 38 95 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 09 35 Laugesen Erling Strunge Damgaard, Sønderagervej 46 . 28 84 55 35 Laugesen Erling Strunge Damgaard, Sønderagervej 46 . 28 25 15 73 Laugesen Flemming, Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 29 Laugesen Henning, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 60 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 02 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 00 58 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 88 41 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 38 17 Laugesen Sigrid, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 88 50 Laugesen Verner, Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 49 22 80 Laugesen Verner, Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 05 61 Laugesen Verner, Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 57 70 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 40 79 75 29 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 31 35 91 88 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 30 20 11 96 Lauridsen Anna Marie Holk, Vestergade 3 1 . . . . . . . . . 26 18 20 62 Lauridsen Anna Mette Engholm, Hvedevej 4 . . . . . . . . . 61 68 84 40 Lauridsen Anne Dorthe, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . 29 90 31 49 Lauridsen Arne, Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 20 89 Lauridsen Arne Ringgård, Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . 28 34 42 39 Lauridsen Arne Ringgård, Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . 20 72 53 12 Lauridsen Bo, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 05 Lauridsen Bo, Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 66 11 Lauridsen Carsten Lund, Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 76 12 Lauridsen Dorith Schmidt, Søndergade 12 . . . . . . . . . . 29 16 62 78 Lauridsen Ejlif Jørgen, Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . 22 79 09 03 Lauridsen Emmy, Anemonevej 27 B st . . . . . . . . . . . . . . 60 92 16 43 Lauridsen Emmy, Anemonevej 27 B st . . . . . . . . . . . . . . 42 34 60 25 Lauridsen Ernfred Vinther, Lundgårdsparken 66 . . . . . . 97 47 27 69 Lauridsen Ernfred Vinther, Lundgårdsparken 66 . . . . . . 29 40 18 44 Lauridsen Evelyn Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . 29 40 18 28 Lauridsen Frida Andrea, Mosevænget 24 . . . . . . . . . . . . 51 74 28 88 Lauridsen Grethe Frølund, Mosevænget 20 . . . . . . . . . . 30 24 74 90 Lauridsen Helle, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 66 03 Lauridsen Henning, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 07 Lauridsen Jesper, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 33 38 Lauridsen Karen Dalum, Højager 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 33 37 Lauridsen Keld, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 41 14 Lauridsen Kristian, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 35 40 Lauridsen Kurt Steensig, Rugvænget 16 . . . . . . . . . . . . 21 67 03 02


Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . 21 67 20 10 Laursen Kasper Bach, Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 19 Laursen Kim, Skærbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 72 Laursen Ole, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 50 Laursen Sebrina Lindholt, Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 88 60 Laursen Sofia Bach, Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 75 15 06 Laursen Susanne Lindholt, Vestparken 16 . . . . . . . . . . . 23 71 52 96 Laursen Thomas Bakbo, Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 23 96 88 29 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 66 26 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 32 12 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 22 98 Laustsen Egon, Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 42 68 51 Laustsen Egon, Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 14 77 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 45 54 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 87 45 33 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 58 39 Laustsen Johannes Røjkjær, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . 97 47 36 58 Laustsen Karl Kristian, Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . 30 12 67 92 Laustsen Karl Kristian, Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . 20 41 51 92 Laustsen Knud Hugo, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 68 13 Laustsen Knud Hugo, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 94 27 07 Laustsen Knud Hugo, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 67 53 39 Laustsen Peter Røjkjær, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 96 59 Lavlund Douwe Van Dyk, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 40 Leander Laila Lundgaard, Lyngskrænten 11 . . . . . . . . . 22 57 89 66 Leding Jesper Jørgen, Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 32 Leding Lene Bruun, Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 41 32 Leding Mathias Jørgen Bjørnum, Boghvedevej 37 . . . . . 20 66 61 32 Leed Carsten Dahl, Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 73 70 Leed Lene Dahl, Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 10 82 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph, Egelundvej 1 . . . . . . . . . 24 25 20 29 Lerche Birgitte, Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 13 37 38 Leshchenko Ievgen, Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 91 97 96 90 Lichscheidt John Stig, Østergaardsallé 7 2 7 . . . . . . . . 60 49 64 54 Licong Maria Victoria Tutor, Langgade 54 . . . . . . . . . . . 53 54 28 88 Lind Bettina, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 34 99 Lind Flemming Egebjerg, Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . 42 23 19 74 Lind Henrik, Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 73 77 Lind Mikkel Berg, Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 25 77 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 08 09 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 35 98 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 82 15 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 52 39 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 04 99 Lind Sara Dreisig Mikkelsen, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . 91 55 91 92 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 94 34 00 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 34 00 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 33 07 Lindberg Egon, Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 93 82 91 Lindberg Maren Jensen, Østergade 2 st 24 . . . . . . . . . 97 17 58 02 Linde Søren Nørgård, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . 20 32 86 98 Lindenstrøm J L, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 97 11 Lindholm-Andersen Lilly, Østergaardsallé 3 3 2 . . . . . . 40 29 70 12 Lindholm-Andersen Nicklas, Søndermarken 44 . . . . . . . 61 11 35 42 Lindholm-Andersen Patrick, Jyllandsgade 30 B . . . . . . . 61 11 35 43 Lindorff Mark, Nørregade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 07 81 Linthorst Hendrik Jan, Rørparken 18 B st . . . . . . . . . . . 51 74 39 31 Linthorst Jan, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 10 Linthorst Jantje, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 99 68 Linthorst Jantje, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 54 22 Lisberg Louise Nyby, Nørreholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 50 94 58 54 Lisberg Tina Nyby, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . 71 72 59 40 Lisberg Tina Nyby, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . 22 17 50 76 Lisby Mathilde, Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 48 48 Lisby Olav, Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 79 26 Lisby Tage, Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 67

179

Navneregister

Lauridsen Lena, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 64 45 Lauridsen Lene Majbritt, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . 28 34 41 38 Lauridsen Leo, Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 62 23 Lauridsen Lissy Krista, Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 28 22 49 Lauridsen M Lund, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 73 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 50 62 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 63 50 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 51 02 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 73 22 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 91 63 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 75 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . 30 12 62 75 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . 23 26 68 43 Lauridsen Pia Hestbech Lund, Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . 42 41 76 12 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . 42 22 22 48 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . 30 22 02 65 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . 29 70 93 22 Lauridsen Ragna, Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 35 78 28 Lauridsen Ragna, Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 19 66 90 Lauridsen Rune Hoff, Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 52 25 Lauridsen Ruth Haaning, Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . 60 69 33 73 Lauridsen Thomas Dalgaard, Holstebrovej 13 . . . . . . . . 61 31 35 54 Lauridsen Tommy Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . 51 33 75 53 Lauridsen Torben, Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 07 31 Lauridsen Torben, Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 45 22 Lauridsen Tove Led, Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 25 69 Lauridsen Trine Lund, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 40 87 Lauridsen Troels Nybo, Engvej 15 B . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 11 63 Lauridsen Vera Irene, Østergade 2 st 30 . . . . . . . . . . . 81 61 30 38 Lauritsen Ejner Holmgaard, Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . 20 30 09 39 Lauritsen Henning, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 17 15 Lauritsen Jens Vissing, Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 84 55 Lauritsen Karen Fabricius, Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . 23 98 33 49 Lauritsen Karin, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 72 87 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 34 53 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 20 01 Lauritsen Kurt, Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 58 71 Lauritsen Solvejg Majbrit, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . 42 20 72 02 Lauritsen Solvejg Majbrit, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . 42 20 57 63 Lauritsen Solvejg Majbrit, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . 42 17 95 88 Lauritsen Vagn Bruno, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 19 79 Lauritsen Products, Bredgade 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17 60 48 Lauritzen Paw Nørgaard, Karupvej 77 . . . . . . . . . . . . . . 26 34 84 42 Laursen Allan Kristian, Feldborgvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 24 47 89 62 Laursen Anna Marie Rechnagel, Skovvænget 77 . . . . . . 21 34 53 63 Laursen Anne-Mette Kirstine, Lundgårdsparken 60 . . . . 28 12 78 61 Laursen Annemarie Gindeberg, Skærbækvej 7 . . . . . . . 61 34 85 45 Laursen Annemarie Gindeberg, Skærbækvej 7 . . . . . . . 50 91 92 64 Laursen Bjarne, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 72 98 Laursen Børge, Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 34 Laursen Christina Lindholt, Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . 30 31 35 54 Laursen Christina Lindholt, Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . 28 26 78 86 Laursen Egon P, Tjørnevej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 90 Laursen Egon Peter, Tjørnevej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 44 03 Laursen Finn Ejvind, Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 67 27 Laursen Finn Ejvind, Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 26 59 Laursen Finn Ejvind, Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 96 53 Laursen Grethe, Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 64 71 Laursen Inge Charlotte, Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . 20 31 64 07 Laursen Inger, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 34 89 Laursen Jan Lynge, Vestparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 05 69 Laursen Jenny, Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 67 66 Laursen Jens Christian, Ravnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 05 46 Laursen Jens Peter, Østvænget 97 B . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 02 73 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . 61 69 40 43 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . 28 83 71 45

L


Lisby Tage, Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 62 67 Lodwick Peter Kurt, Nørregade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 81

Entreprenør Lars Lohse ApS

Skovvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 16 Lohse Pia Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 73 55 90 Lohse Pia Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 97 06 Lohse Vagn, Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 41 97

Lohses Køreskole

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 41 34 Loumand Simon Mohr, Bredvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . 20 34 31 41

Lund + Christiansen I/S

Tjørring Hovedgade 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . 97 26 92 22 Lund Carsten, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 96 99 Lund Henning Christensen, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . 97 14 30 80 Lund Henning Christensen, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . 42 38 59 99 Lund Jeanette Glistrup, Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . . 21 72 39 45 Lund Jens Jørgen, Østergade 2 st 28 . . . . . . . . . . . . . 30 31 99 61 Lund Maren, Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 97 10 Lund Marianne Haahr, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . 29 26 22 69

Tømrermester Martin Lund

Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 19 Lund Monica Bornebusch, Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 71 75 65 49 Lund Monica Bornebusch, Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 60 57 91 11 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 42 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 73 34 Lund Ole Christian Bornebusch, Vestergade 22 st . . . . 22 23 85 74 Lund Ole Christian Bornebusch, Vestergade 22 st . . . . 20 42 84 07 Lundbek Pia Mortensgaard, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . 60 60 88 12 Lundbek Pia Mortensgaard, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . 50 66 50 67 Lundbek Pia Mortensgaard, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . 21 55 79 90 Lundgaard Dennis Guldsmed, Skovvænget 63 . . . . . . . . 28 90 68 20 Lundgaard Dennis Guldsmed, Skovvænget 63 . . . . . . . . 22 26 81 09 Lundgaard Gitte, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 98 Lundgaard Ivan, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 04 33 Lundgaard Ivan, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 61 28 Lundhede Lars Friis, Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 00 71 Lundsberg Thomas Rye, Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . 21 47 21 67 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 04 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 38 33 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 26 26 Lundsgård Margrethe Katrine, Sønderagervej 68 . . . . . 23 67 66 04 Lyhne Hilmer, Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 97 34 07 Lyhne Hilmer, Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 24 07 Lynderup Hanne Garsdal, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . 29 92 30 77 Lynderup Hanne Garsdal, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . 20 64 68 94 Lynderup Ove, Østertoft 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 88 99 Lynderup Torkild, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 53 20 64 Lynghus Inge, Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 57 97 Lyngsø Anne Louise, Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . 29 47 45 29 Lyngsø Frederik, Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 10 30 Lynnerup Niels Lykke, Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17 66 70 Lynnerup Niels Lykke, Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 23 78 Lægaard V/Mikael Haunstrup Nielsen, Asbækhedevej 8 . 61 26 30 56

Lægehuset i Aulum

Navneregister

L

Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 11 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 16 28 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 98 26 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 63 13 Lørup Elsemarie, Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 28 27 83 Lørup John, Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 07 68 Løvenkrands Mette, Anemonevej 18 A st . . . . . . . . . . . . 21 30 07 17

180

M

Madsen A, Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 35 Madsen Alice Birgit, Østergaardsallé 7 3 4 . . . . . . . . . 97 47 23 33 Madsen Andre, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 26 78 Madsen Andre, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 67 54 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 43 73 92 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 42 73 92 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 13 92 Madsen Anna Sofie Katrine, Lundgaardsgade 5 . . . . . . . 20 63 21 35 Madsen Anni, Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 96 55 86 Madsen Birgitte, Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10 98 25 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 66 77 42 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 19 00 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 88 60 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 23 69 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 23 61 71 52 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 23 23 45 52 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 22 86 07 18 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 22 43 52 98 Madsen Christian Sig, Søndermarken 24 . . . . . . . . . . . 24 98 10 84 Madsen Ditte, Grønbækparken 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 85 45 Madsen Dorte, Hogagervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 67 20 Madsen Ejgild Lund, Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 43 62 Madsen Elna Margrethe, Boghvedevej 13 . . . . . . . . . . . 24 61 03 81 Madsen Else, Østergade 2 st 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 37 46 Madsen Ester Hoffmann, Østergaardsallé 3 2 1 . . . . . . 42 20 38 95 Madsen Esther Kirstine, Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 33 74 Madsen Hanne, Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 52 11 Madsen Henning, Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 07 Madsen Henning, Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 44 54 Madsen Henning, Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 25 60 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 17 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 84 52 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 15 12 90 Madsen Iben Ardal, Brogårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 25 03 Madsen Ingrid, Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 33 22 Madsen Jacob Kloster, Lundbyvej 12 . . . . . . . . . . . . . . 23 61 23 97 Madsen Janne Birkelund, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . 50 56 36 88 Madsen Jens Kjeld, Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 74 90 Madsen Jesper Hornshøj, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . 27 16 62 79 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 57 62 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 57 28 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 22 05 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 86 94 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 04 28 Madsen Johnny, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 72 20 Madsen Johnny Birkelund, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . 52 11 31 65 Madsen Jytte, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 89 Madsen Jytte, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 99 72 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 49 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 02 42 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 69 69 Madsen Kai Erik, Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 86 Madsen Karen Marie, Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . 51 80 26 11 Madsen Karl Johannes, Østergaardsallé 3 1 11 . . . . . . 30 31 23 06 Madsen Knud Erik, Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 89 Madsen Knud Erik, Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 32 56 00 Madsen Lajla Irene, Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . 22 45 37 98 Madsen Laurits Klaris, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 20 75 76 50 Madsen Lene Brokholm, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . 29 71 41 07 Madsen Lene Nørtoft, Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . 97 47 14 54 Madsen Lene Nørtoft, Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . 28 24 28 35 Madsen Linda Hvid, Rosenvænget 1 st tv . . . . . . . . . . 81 61 44 91


Mathiasen Dorthe Hanne Lise, Østvænget 26 . . . . . . . . 21 22 44 42 Mathiasen Esther Helleskov, Irisvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 60 88 54 85 Mathiasen Rene, Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 07 65 Mathiasen Ulla Grethe, Skolevænget 17 . . . . . . . . . . . . 25 38 84 10 Mathiassen Inge Skjærbæk, Mosevænget 6 . . . . . . . . . . 61 79 74 91 Mathiassen Poul-Henning, Mosevænget 6 . . . . . . . . . . . 61 79 74 90 Mathiesen Poul Erik, Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 33 34 Mathiesen Simon Stengaard, Sønderagervej 3 . . . . . . . 30 51 85 75 Max Martinussen, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 80 05

ME Jern- og Metalkøb ApS

Bøgenes Kvarter 84 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . 24 64 86 22 Mechlenborg Inger Kilde, Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . 22 73 22 07 Mechlenborg Michael Lindholt, Anemonevej 29 B st . . . 23 64 91 31 Mechlenborg Morten Lindholt, Gammel Skolevej 4 . . . . 26 14 45 89 Meedom Betty Nicolajsen, Østergade 2 st 9 . . . . . . . . 97 14 31 82 Meedom Børge, Nygade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 99 01 63 Meedom Finn, Tjørnevej 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 50 76 Meedom Ib, Over Høstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 24 08 Meincke Debbie Lund, Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16 03 85 Meincke Laila Lund, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 91 40 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 86 08 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 89 60 Meineche Yvonne Merethe Kjærsgaard, Ljørringvej 37 . 61 65 51 38 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 97 47 35 74 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 42 61 81 35 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 40 42 35 74 Meldal Britta, Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 01 30 Meldal Finn Roar, Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 35 90 Meldgaard Jonas, Sønderagervej 32 . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 51 18 Meldhede Margit, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 33 22 Meldhede Margit, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74 84 60 Melvej Egon Sørensen, Østertoft 35 . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 58 93 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 71 70 35 06 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 70 42 13 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 70 31 49 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 67 54 83 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 22 09 59 Merrild Berit Vig, Troelstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 86 50 00 Michalak Arkadiusz Piotr, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 60 48 64 27 Middelhede Bettina, Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . 61 26 56 56 Middelhede Hanne, Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 60 69

Midtjysk Albyg A/S

Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 00 Mikkelsen Allan Ry, Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 54 23 Mikkelsen Berit, Hovedgaden 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 28 94 Mikkelsen Berit, Hovedgaden 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 81 61 29 Mikkelsen Danni, Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . . 97 47 63 48 Mikkelsen Danni Hvam, Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . 97 37 63 48 Mikkelsen Edith Ry, Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . . . . 23 29 90 36 Mikkelsen Jens Arne, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 37 61 Mikkelsen Jutta Hedvig, Østergade 2 st 19 . . . . . . . . . 97 10 11 89 Mikkelsen Karen Kirstine, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . 97 47 21 81 Mikkelsen Karen Kirstine, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . 23 45 94 76 Mikkelsen Karl Christian, Violvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 85 Mikkelsen Karl Christian, Violvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 73 55 Mikkelsen Knud Kristian, Danmarksgade 43 . . . . . . . . . 23 35 67 16 Mikkelsen Kurt, Østertoft 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 35 01 Mikkelsen Kurt, Østertoft 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 77 Mikkelsen Lucia Vestergaard, Gindeskovvej 22 . . . . . . . 29 78 21 86 Mikkelsen Rune Vennevold, Hirsevænget 15 . . . . . . . . . 42 91 41 66 Mikkelsen Svend Erik, Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . . . 61 27 62 91 Mikkelsen Aage, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 61 11 72 00 Mikkelsen Aage, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 24 82 97 95 Miks Modetryk Jens Jørn Mikkelsen, Drejervej 26 1 . . 97 47 32 11 Mindrila Constantin, Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 95 80

181

Navneregister

Madsen Linda Hvid, Rosenvænget 1 st tv . . . . . . . . . . 29 91 38 53 Madsen Malene, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 43 75 Madsen Malene Rohde Møller, Grønbækparken 20 . . . . 61 42 80 85 Madsen Nicolaj, Rosenvænget 5 st th . . . . . . . . . . . . . 40 15 44 12 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 29 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 12 29 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 27 79 05 95 Madsen Olga Kristense, Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . 28 79 83 53 Madsen Olga Kristense, Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . 28 25 13 91 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 55 17 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 90 Madsen Peter Kenneth Cato, Hovedgaden 41 C . . . . . . . 97 47 65 47 Madsen Peter Kenneth Cato, Hovedgaden 41 C . . . . . . . 28 68 85 47 Madsen Poul Dueholm, Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 50 Madsen Solvejg, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 69 93 Madsen Steen Noer, Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 21 16 69 Madsen Steen Noer, Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 96 26 09 Madsen Steen Noer, Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 95 22 82 Madsen Steffie Kristense, Skolevænget 6 B . . . . . . . . . 60 20 29 90 Madsen Susanne Sønderskov, Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . 60 52 69 56 Madsen Susi Barnholdt Lund, Holstebrovej 11 . . . . . . . . 20 20 22 31 Madsen Susi Barnholdt Lund, Holstebrovej 11 . . . . . . . . 20 20 09 80 Madsen Svend Erik, Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . 24 25 85 75 Madsen Tinus Kirk, Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 27 91 Madsen Tinus Kirk, Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 86 08 Madsen Verner Riis, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 93 Madsen Verner Riis, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 15 31 Madsen Vibeke Lykke, Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 27 85 43 77 Madsen Villy, Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 43 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 72 58 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 96 61 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 70 12 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 87 18 05 Madsen Zita Emilie, Østertoft 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 85 79 Madum Lars, Grantoften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 41 27 Madum Lone, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 23 74 Madum Lone, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 75 71 55 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 93 30 24 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 61 41 64 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 31 38 11 24 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 24 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 26 88 Malmkjær Charlotte Mette Munksgaard, Anemonevej 6 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 25 50 Manga Anna, Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 95 98 Mariegaard Annelise, Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 11 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 64 33 12 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 61 53 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 63 77 20 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 06 87 Marinussen Søren Vangekjær, Hovedgaden 13 . . . . . . . 27 14 38 03 Markvorsen Janne, Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 00 22 Markvorsen Janne, Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 91 59 Marmurowicz Mogens, Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . 51 96 78 30 Marmurowicz Mogens, Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . 23 67 73 17 Martin Frederiksen, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 16 83 Martin Lund Jensen, Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 19 Martinussen Arne, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 36 Martinussen Grethe, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 94 36 Martinussen Max, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 26 Martinussen Suzi, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 15 81 53 Masiulis Tomas, Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 68 75 00 Maskincentrum A/S, Smedegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 11 00 Matees Ionut-Vladut, Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 80 22 Mathiasen Carsten Thusgaard, Lundgårdsparken 38 . . . 97 47 33 45 Mathiasen Carsten Thusgaard, Lundgårdsparken 38 . . . 21 64 36 45

M


Mindrila Constantin, Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 87 49 85 Moberg Jytte Havberg, Søndermarken 27 . . . . . . . . . . . 21 33 41 53 Mobilsavværk Ib Mortensen, Hogagervej 16 . . . . . . . . . 97 45 43 60 Moesgaard Sven, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 99 00 Mogens Styhr Rasmussen, Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . 97 45 60 50 Mogensen Anne-Mette Bjerg, Ørrevej 8 . . . . . . . . . . . . . 20 94 30 42 Mogensen Johannes Neesgaard, Ørrevej 8 . . . . . . . . . . 40 97 88 31 Mogensen Kim Nørgaard, Kirkegade 19 . . . . . . . . . . . . 20 95 65 96 Mogensen Lizette, Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 37 53 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 69 50 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 98 91 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 81 17 70 Morratz Rene Vibæk, Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 40 92 90 Morre Jens Ove, Danmarksgade 11 st . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 13 Morre Jens Ove, Danmarksgade 11 st . . . . . . . . . . . . . 30 69 81 40 Mortensen Aksel, Østervang 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 76 Mortensen Astrid Skovgaard, Lundgaardsgade 13 . . . . . 97 47 32 83 Mortensen Astrid Skovgaard, Lundgaardsgade 13 . . . . . 26 25 32 83 Mortensen Bent, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 59 37 Mortensen Bent Erik, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 29 15 Mortensen Bent Erik, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 29 15 Mortensen Bent Tage, Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 57 Mortensen Birgitte Sand, Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 20 87 Mortensen Britha, Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 65 88 Mortensen Britha, Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36 04 88 Mortensen Camilla, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 78 72 Mortensen Camilla, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15 87 15 Mortensen Christian, Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 64 Mortensen Christian, Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 93 64 Mortensen Dorte Elvira, Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . 27 72 38 56 Mortensen Dorthe Louise Fugl, Nørregade 14 . . . . . . . . 29 21 70 79 Mortensen Dorthe Louise Fugl, Nørregade 14 . . . . . . . . 23 87 97 64 Mortensen Dorthe Louise Fugl, Nørregade 14 . . . . . . . . 23 87 97 61 Mortensen Erik, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 66 Mortensen Erik, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 10 78 Mortensen Gitte Filtenborg, Østergaardsvej 5 st . . . . . . 28 18 78 00 Mortensen Gitte Filtenborg, Østergaardsvej 5 st . . . . . . 23 61 75 34 Mortensen Helle Nygaard, Grønbækparken 49 . . . . . . . 22 77 47 03 Mortensen Henning, Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 42 75 Mortensen Inge Margrethe, Gyvelvej 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 98 Mortensen Inger Margrethe Vennegaard, Gyvelvej 2 . . . 29 45 28 20 Mortensen Jan, Kløvervej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 98 71 Mortensen John Klejnstrup, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . 97 47 34 18 Mortensen John Klejnstrup, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . 24 43 23 34 Mortensen Kasper Illes, Kirkegade 15 1 . . . . . . . . . . . . 42 95 42 96 Mortensen Kathrine, Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 83 Mortensen Kathrine, Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 31 83 Mortensen Katrine Duus, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . 31 72 77 42 Mortensen Leif Hankelbjerg, Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 28 55 97 20 Mortensen Leif Hankelbjerg, Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 25 21 08 21 Mortensen Mads Hareskov, Søndergade 1 . . . . . . . . . . 60 20 04 40

Mouritzen Michael Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 20 77 01 65 Mouritzen Regitze Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 29 44 95 44 Mroskowiak Bogdan, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 23 77 76 Muhlig Finn, Feldborgvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 18 20 Mujak Lejla, Bredgade 57 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 90 94 74 Munch Kirsten, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 57 07 Munch Kirsten, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 85 11 Munch Kirsten Marie, Danmarksgade 18 A st . . . . . . . . 86 13 11 42 Munch Kirsten Marie, Danmarksgade 18 A st . . . . . . . . 51 41 61 41 Mundbjerg Inger, Sjællandsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 72 Mundbjerg Ove, Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 81 19 Mundbjerg Ove, Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 17 81

Murermester Kjeld Simonsen

Bjerregårdvænget 10 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . 30 70 68 66 Mårbjerglund Dann Handberg Madsen, Teglværksvej 17 40 32 11 69 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . 51 21 63 13 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . 40 18 97 24 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . 23 42 23 84 Mølbæk Anna Elisabeth, Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . 61 36 73 52 Mølbæk Lene, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 63 Mølbæk Lis, Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 20 Møldambjærg Dorthe Helleskov, Kløvervej 21 . . . . . . . . 24 67 18 84 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 70 56 66 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 00 22 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 58 00 Mølgaard Leif Hamann, Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . 28 90 85 83 Mølgaard Leif Hamann, Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . 22 62 63 72 Møller Anna, Rørparken 32 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 25 Møller Bettina Zepernick Holm, Drosselvej 5 . . . . . . . . . 27 84 66 64 Møller Bettina Zepernick Holm, Drosselvej 5 . . . . . . . . . 27 84 66 63 Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . 61 72 22 25 Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . 29 93 47 25 Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . 20 85 15 79 Møller Ole Lund, Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 97 23 Møller Sonja, Hallundbækvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 32 89 Møller Tove Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . 25 32 58 54 Mølsted Ida, Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 56 44 Mørk Bente, Rørparken 12 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 20 97 Mørk Flemming, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 32 27 Mørk Kasper Kiel, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 17 98 Mørk Kasper Kiel, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 25 23 Mørk Solveig Kiel, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 63 68 Mørup Rita, Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 57 11 Mørup Rita, Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 91 95 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 02 61 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 32 19 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 84 96 04

Malermester Mortensen

Navneregister

M

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 25 73 Mortensen Marianne Kirkegaard, Grantoften 31 . . . . . . 21 78 36 74 Mortensen Per, Østergade 2 st 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 63 87 Mortensen Rasmus Grønbæk, Gindeskovvej 21 . . . . . . . 22 88 51 74 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . 93 88 08 52 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . 71 78 68 68 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . 29 93 53 83 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 52 58 57 85 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 40 98 88 39 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 27 82 17 81 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 26 46 50 48 Mouritsen Tanja Høgh, Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . 29 72 44 64 Mouritzen Michael Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 49 40 01 65

182

N

Nadieiena Kateryna, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 95 27 91 Nagskov Karin Hvas, Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 52 88 Nagskov Karin Hvas, Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 64 18 Nahnsen Lars Glerup, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 18 27 Nahnsen Lars Glerup, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 78 97 Naida Nataliia, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 77 70 99 Naida Nataliia, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 14 00 83 Naida Nataliia, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 77 73 23 Najbjerg Edith, Kastaniealle 5 st 35 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 09


Najbjerg Gunnar, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . 29 88 69 44 Najbjerg Gunnar, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 73 16 Najbjerg Inger, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 62 99 Najbjerg Kirsten Vejen, Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . . 40 68 98 60 Neigaard Jørn-Erik, Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 12 27 Nettoline A/S, Vævervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 05 00 Niels Kristian Kristensen, Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . 20 11 26 53 Nielsen A M Riis, Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 89 Nielsen Allan Gert, Viftrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 97 90 Nielsen Allan Paibjerg, Rosenvænget 14 . . . . . . . . . . . . 25 68 66 62 Nielsen Allan Rahbæk, Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 26 63 Nielsen Anders, Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 20 87 Nielsen André Mittag, Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 31 99 Nielsen Anette, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 34 Nielsen Anna, Rosenvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 87 Nielsen Anna, Kastaniealle 5 1 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 25 51 Nielsen Anna Grethe Sangild, Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . 97 14 32 84 Nielsen Anna Grethe Sangild, Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . 41 10 80 91 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 61 72 69 23 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 53 62 83 72 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 27 92 83 72 Nielsen Anne Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 27 Nielsen Anne Marie, Østergade 2 st 25 . . . . . . . . . . . . 97 13 28 07 Nielsen Anne Marie, Højager 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 59 01 Nielsen Annette Lis, Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 24 70 Nielsen B Brødrene, Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 88 Nielsen B Brødrene, Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 79 75 30 Nielsen Benjamin Buch, Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . 42 61 20 31 Nielsen Benny Østergaard, Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . 29 25 14 18 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 58 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 95 58 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 68 55 Nielsen Bent, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 29 06 Nielsen Bent Erik, Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 99 Nielsen Bent Erik, Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 34 36 Nielsen Bente Obitsø, Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 67 50 88 Nielsen Betty Haunstrup, Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . 20 19 20 03 Nielsen Birgitte, Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 94 16 Nielsen Birgitte Bach, Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 26 85 Nielsen Birgitte Vendelbo, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . 26 39 60 38 Nielsen Birgitte Vendelbo, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . 22 73 00 83 Nielsen Bjarne, Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 48 Nielsen Bjarne, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 03 63 Nielsen Bjarne, Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 47 34 Nielsen Bjarne Kjær, Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . 61 65 24 83

Vognmand Brian Nielsen

183

Navneregister

Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 24 96 Nielsen Brian Agerbek, Hovedgaden 8 . . . . . . . . . . . . . . 23 24 98 07 Nielsen Brian Refsgaard, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . 51 20 57 53 Nielsen Brian Refsgaard, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . 35 13 57 53 Nielsen Brian Vium, Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . 40 26 24 96 Nielsen Brita Randrup, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 28 49 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 38 64 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 32 34 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 24 86 Nielsen Carl-Johan, Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 44 18 Nielsen Christa, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 12 39 Nielsen Christine Refsgaard, Hallundbækvej 26 A . . . . . 28 79 10 60 Nielsen Conny Jeanette Nørgaard, Bredgade 30 . . . . . . 20 36 19 64 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 99 52 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 84 90 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 48 58 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 27 05 Nielsen Dennis Randrup, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . 28 68 54 47 Nielsen Dennis Sander, Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 10 27

Nielsen Edith, Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 19 Nielsen Ejvind, Østvænget 103 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 53 23 38 Nielsen Ejvind, Østvænget 103 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 27 56 Nielsen Else Ebba Marie, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . 29 85 71 91 Nielsen Else Ebba Marie, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . 29 85 67 11 Nielsen Else Marie, Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 00 47 Nielsen Elsebeth Eskesen, Tjørnevej 9 A . . . . . . . . . . . . 21 79 46 16 Nielsen Emma Fomsgård, Højager 21 . . . . . . . . . . . . . . 50 87 20 74 Nielsen Erland, Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 46 02 Nielsen Erling, Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 22 61 27 Nielsen Esben, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 54 Nielsen Esben E, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . 23 39 85 52 Nielsen Finn Rud, Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 32 33 Nielsen Finn Rud, Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 25 54 Nielsen Flemming, Bredgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 88 Nielsen Flemming, Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 91 62 Nielsen Flemming, Hovedgaden 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 26 90 Nielsen Flemming Hede, Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 27 39 Nielsen Frank, Lundgårdsparken 65 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 03 Nielsen Frans, Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 14 29 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 60 15 54 95 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 27 63 26 50 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 27 62 26 50 Nielsen Frits Drengsgaard, Skovvænget 49 . . . . . . . . . . 27 52 90 85 Nielsen Frits Jørgen, Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 85 50 Nielsen Frits Kjær, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 46 61 95 Nielsen Frode, Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 74 27 Nielsen Frode, Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 45 54 Nielsen Gerda Margrethe, Jyllandsgade 5 B st . . . . . . . 22 61 16 99 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 66 14 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 66 92 70 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 66 14 Nielsen Gitte Vium, Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . 40 55 96 94 Nielsen Grethe Bjerre, Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . 97 47 15 33 Nielsen Grethe Bjerre, Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . 23 83 15 33 Nielsen Gunner Bro, Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 23 14 Nielsen Gunner Bro, Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 05 37 Nielsen Hanne Alstrup, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 24 90 62 77 Nielsen Hanne Alstrup, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 21 82 93 04 Nielsen Hanne Anker, Lundgårdsparken 68 . . . . . . . . . . 29 41 80 89 Nielsen Hanne Østergaard, Gammel Landevej 18 C . . . . 41 43 24 69 Nielsen Hans Børge Maarbjerg, Herningvej 83 . . . . . . . . 23 10 28 63 Nielsen Hans Overby, Lundgårdsparken 61 . . . . . . . . . . 50 80 26 02 Nielsen Harald, Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 40 53 Nielsen Harry Drengsgård, Bakkedraget 15 . . . . . . . . . . 51 95 99 40 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . 30 49 16 48 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . 30 29 28 07 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . 28 18 02 19 Nielsen Heidi Kiel, Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 28 03 Nielsen Heidi Kiel, Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 48 24 Nielsen Heidi Marie, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 97 37 Nielsen Heidi Zink, Østertoft 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 64 10 Nielsen Helga Lydia, Østervang 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 37 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 99 05 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 31 42 Nielsen Henning Ajstrup, Tusbækvej 45 . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 25 Nielsen Henning Ajstrup, Tusbækvej 45 . . . . . . . . . . . . . 53 29 87 46 Nielsen Henning Haunstrup, Langgade 24 . . . . . . . . . . . 97 45 47 50 Nielsen Henriette Bjerregaard, Nørregade 17 A . . . . . . . 21 25 36 16 Nielsen Henrik, Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 98 Nielsen Henrik, Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 05 Nielsen Henrik Vestergaard, Østertoft 2 . . . . . . . . . . . . . 23 64 86 32 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . 97 43 51 98 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . 21 13 12 85 Nielsen Holger, Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 69 19 Nielsen Ib, Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 55 07

N


Navneregister

N

Nielsen Ib, Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 46 21 06 Nielsen Ib Drengsgaard, Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 18 Nielsen Ib Drengsgaard, Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . 20 46 61 91 Nielsen Inge, Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 32 76 Nielsen Inge Merete Lund, Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . 61 61 12 59 Nielsen Inge Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 39 32 Nielsen Inge Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 39 32 Nielsen Inge Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 39 32 Nielsen Inger Maria, Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 16 Nielsen Inger Maria, Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 31 31 Nielsen Inger Sivebæk, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . 97 47 29 13 Nielsen Inger Sivebæk, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . 40 82 11 40 Nielsen Irma, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 07 84 Nielsen Jacob, Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 22 43 Nielsen Jacob Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 49 61 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 97 23 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 24 75 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 63 91 54 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 23 82 23 Nielsen Jan B, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 78 17 Nielsen Jan Jørgen Lund, Grønbækparken 101 . . . . . . . 23 96 20 51 Nielsen Jan Jørgen Lund, Grønbækparken 101 . . . . . . . 20 25 10 61 Nielsen Jan Ole Venø, Rørparken 32 D 1 . . . . . . . . . . . . 22 61 21 40 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . 91 53 87 84 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . 29 93 20 24 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . 29 93 04 15 Nielsen Janni Haunstrup, Danmarksgade 38 A . . . . . . . 28 59 24 69 Nielsen Jannie Værens, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . 93 92 87 88 Nielsen Jeanette Rahbæk, Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . 40 26 93 44 Nielsen Jeanette Rahbæk, Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . 40 11 73 44 Nielsen Jeanette Rahbæk, Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . 23 10 73 44 Nielsen Jeanette Toudal, Rørparken 18 D 1 . . . . . . . . . . 22 79 89 87 Nielsen Jens Kristian Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . 31 72 32 43 Nielsen Jens Kristian Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . 20 20 42 78 Nielsen Jens Møller, Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 43 03 Nielsen Jens P Haunstrup, Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . 97 47 23 18 Nielsen Jens Peter Elbech, Sønderagervej 66 . . . . . . . . 51 25 39 16 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 21 97 73 70 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 21 74 73 70 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 20 68 83 75 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 74 90 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 61 46 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 09 61 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 14 27 08 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 09 08 Nielsen Jesper Vestergaard, Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . 40 11 00 62 Nielsen Jesper Vestergaard, Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . 22 64 63 66 Nielsen Jette, Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 47 44 Nielsen Jonna, Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 01 08 Nielsen Jonna, Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 66 57 Nielsen Jonna, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 89 66 47 Nielsen Jonna, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 61 99 Nielsen Jonna Thusgaard, Lundgårdsparken 61 . . . . . . 71 16 19 34 Nielsen Jytte Holt, Herningvej 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 40 10 Nielsen Jytte Mølgaard, Herningvej 83 . . . . . . . . . . . . . 23 10 28 73 Nielsen Jørgen Flemming, Rosenvænget 5 st mf . . . . . 52 30 24 21 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 99 42 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 20 39 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 78 79 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 24 55 Nielsen Kaj, Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 71 90 Nielsen Kaj Egon, Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 24 28 Nielsen Kaj Egon, Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 24 98 Nielsen Karen Agnete Emma Dorthe, Søndermarken 40 30 57 31 89 Nielsen Karen Marie, Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 29 92 23 18 Nielsen Karen Marie, Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 53 68

184

Nielsen Kathrine, Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . 21 69 47 54 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 40 60 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 95 79 58 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 44 10 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 74 90 Nielsen Kirsten, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 26 17 Nielsen Kirsten Thoftgaard, Anemonevej 8 A st . . . . . . . 21 34 42 90 Nielsen Klaus, Skolegade 13 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 08 13 Nielsen Knud Erik, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 19 Nielsen Knud Erik, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 29 19 Nielsen Krista-Marie, Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . 23 60 25 41 Nielsen Kristian, Herningvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 74 46 Nielsen Kristian Arne Vium, Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 29 71 21 73 Nielsen Kristian Kjærsgaard, Herningvej 55 . . . . . . . . . . 25 11 64 52 Nielsen Kurt, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 49 Nielsen Kurt, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 28 49 Nielsen Laila, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 16 47 Nielsen Laila Hausted, Lundgårdsparken 12 . . . . . . . . . 40 96 26 76 Nielsen Laila Hausted, Lundgårdsparken 12 . . . . . . . . . 29 24 99 63 Nielsen Lars, Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 23 29 Nielsen Lars, Anemonevej 13 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 93 63 78 Nielsen Lars Christian, Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . 97 47 23 59 Nielsen Lars Christian, Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . 61 74 80 61 Nielsen Lene Ravnholt, Rolighedsvej 5 . . . . . . . . . . . . . 21 63 09 66 Nielsen Lidia, Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 37 53 Nielsen Lidia, Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 59 52 05 Nielsen Lidia, Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 23 99 Nielsen Lilli Haunstrup, Anemonevej 11 C st . . . . . . . . . 42 33 22 10 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 13 22 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 22 61 Nielsen Line Lønstrup, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . 53 35 02 15 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . 50 94 28 81 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . 40 35 76 13 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . 26 25 25 40 Nielsen Lisbeth Irene, Fynsgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 02 Nielsen Lissi, Langgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 08 Nielsen Louise Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 22 86 66 Nielsen Majbritt Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 81 52 Nielsen Malene Fogh, Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 55 00 Nielsen Margit Ramsdal, Vormstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 21 22 48 09 Nielsen Marianne Drengsgård, Anemonevej 18 A st . . . . 42 66 44 57 Nielsen Marianne Roed, Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 01 16 Nielsen Marianne Roed, Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 07 89 Nielsen Martin Drengsgård, Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . 22 77 18 99 Nielsen Mette B, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 14 02 Nielsen Mette Marie Ravnholt, Rugbjergvej 23 . . . . . . . 24 67 22 98 Nielsen Michael Brejnbjerg, Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . 60 24 90 18 Nielsen Michael Brejnbjerg, Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . 30 27 24 79 Nielsen Michael Juncker, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 42 46 05 09 Nielsen Michael Juncker, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 29 08 02 Nielsen Minna Grete, Østergade 2 st 20 . . . . . . . . . . . 97 47 21 59 Nielsen Mogens, Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 36 71 Nielsen Mogens, Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 24 25 Nielsen Mogens, Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 68 25 Nielsen Mogens, Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 22 72 80 63 Nielsen Mogens, Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 62 70 Nielsen Morten Haunstrup, Gindeskovvej 4 . . . . . . . . . . 42 26 80 00 Nielsen N Villadsen, Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 94 Nielsen Niels Erik, Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 25 48 Nielsen Niels Erik, Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 88 05 Nielsen Niels Jørgen, Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . 51 93 04 92 Nielsen Niels Kristian, Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 17 68 Nielsen Niels Kristian, Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 89 17 68 Nielsen Nieza Estonina, Danmarksgade 14 . . . . . . . . . . 71 88 29 48 Nielsen Ole Katkjær, Skyttevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 40 38 Nielsen Oliver Petersen, Yllebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 61 37 67 28


Nygaard Tømrer & Beton ApS

Trehøjevej 25 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 15 15 Nygaard Vita, Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 07 78 Nystrup Erling Søgaard, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 56 70 Nystrup Erling Søgaard, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 78 Nørbjerg Jens Steensgaard, Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 24 98 03 77 Nørgaard Doris, Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 70 67 Nørgaard Fritz, Grovevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 03 05 Nørgaard Hans Kristen, Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . 23 20 29 91 Nørgaard Jacob Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 31 60 Nørgaard Jørgen, Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 92 88 37 Nørgaard Mie, Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 07 37 Nørgaard Niels Christian Fonager, Irisvej 6 . . . . . . . . . . 97 47 31 67 Nørgaard Niels Christian Fonager, Irisvej 6 . . . . . . . . . . 21 97 21 27 Nørgaard Niels Hølledig, Romvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . 61 74 77 81 Nørgaard Niels Kjær, Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 97 14 44 Nørgaard Niels Kjær, Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 74 90 Nørgaard Susanne, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . 31 27 01 44 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 60 52 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 60 04 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10 16 60 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 06 63 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 16 63 Nørgård Ove Møller, Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 58 06 Nørgård Ove Møller, Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 50 90 Nørkjær Tove, Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 39 53 Nørkjær Tove, Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 61 55 01 Nørregaard Simon Bøge, Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 94 98 Nørskov Rasmus Lind, Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . 21 28 72 62

Nøvlingskov Efterskole

Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 71 44

O

Offbeat Media ApS, Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . 30 28 99 86 Ole Karlsmose Og Søn I/S, Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . 97 47 31 91 Olesen Anne Mette, Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 32 76 Olesen Bent Grønbæk, Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . 26 14 31 61 Olesen Birgit Thorkildsen, Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 65 24 Olesen Einer Mathias Rokkjær, Vibevej 11 . . . . . . . . . . . 30 32 72 23 Olesen Elsa Trampedach, Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . 26 97 81 81 Olesen Finn Ejnar, Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 32 76 Olesen Freja Farah Louis, Lundgårdsparken 46 . . . . . . . 28 83 29 84 Olesen Gunnar Kirkegaard, Sjællandsgade 14 . . . . . . . . 42 25 30 99 Olesen Gunnar Kirkegaard, Sjællandsgade 14 . . . . . . . . 42 25 20 92 Olesen Henning, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 36 12 Olesen Henning, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 96 46 84 Olesen Hilda, Østertoft 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 23 Olesen Jan Mørup, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 23 35 Olesen Jan Mørup, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 02 81 Olesen Johanne Marie Kviesgaard, Smedegade 1 st tv 30 11 78 30 Olesen Jytte, Vibevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 76 04 Olesen Kimi Uldum, Anemonevej 15 B . . . . . . . . . . . . . . 29 84 15 20 Olesen Lars Gindeskov, Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 28 96 Olesen Laurits, Danmarksgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 18 Olesen Leah, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 23 35 Olesen Lisbeth, Rosenvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 19 98 Olesen Ole Christian, Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . 22 60 36 85 Olesen Ole Kølbæk, Kløvervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 95

185

Navneregister

Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 50 46 04 36 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 50 43 40 69 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 42 15 44 15 Nielsen Pia Meldgaard, Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . 93 84 28 49 Nielsen Pia Meldgaard, Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . 22 35 08 61 Nielsen Pia Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 38 23 39 Nielsen Pia Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 11 12 Nielsen Pia Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 75 40 Nielsen Pia Tornbjerg, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 69 98 Nielsen Poul, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 19 73 53 Nielsen Poul, Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 67 42 Nielsen Poul Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . 21 67 18 82 Nielsen Preben Haunstrup, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . 30 70 43 72 Nielsen Preben Haunstrup, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . 24 64 75 22 Nielsen Ragna Gyda Haaning, Markedspladsen 12 . . . . 25 47 24 83 Nielsen Randi Dahl, Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 43 23 Nielsen Rasmus, Lundgårdsparken 46 . . . . . . . . . . . . . 22 18 23 80 Nielsen René Lundegaard, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 62 04 27 Nielsen Rita Margrethe, Egeskrænten 3 . . . . . . . . . . . . 22 35 69 79 Nielsen Ruth, Sønderagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 21 24 Nielsen Ryan Haunstrup, Gammel Landevej 18 C . . . . . 97 47 66 77 Nielsen Sanne Mittag, Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 47 98 Nielsen Susanne, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 90 50 Nielsen Svend Erik, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 97 20 Nielsen Svend Overby, Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 05 52 Nielsen Svend Overby, Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 27 44 Nielsen Svend Aage, Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 28 Nielsen Søren, Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 98 95 Nielsen Søren, Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 32 15 Nielsen Søren Borg, Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 59 95 Nielsen Tommy, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 04 Nielsen Tommy Blaabjerg, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . 29 93 20 55 Nielsen Tonny, Danmarksgade 58 st tv . . . . . . . . . . . . 42 50 00 92 Nielsen Torben Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 75 40 Nielsen Ulrik Venø, Lundgaardsgade 2 A . . . . . . . . . . . . 61 72 58 08 Nielsen Ulrik Venø, Lundgaardsgade 2 A . . . . . . . . . . . . 25 33 33 62 Nielsen Vera Fyhn, Jernbanegade 13 st . . . . . . . . . . . . 21 39 51 14 Nielsen Viggo Emil, Grovevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 60 09 Nielsen Viggo Emil, Grovevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 02 71 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 30 42 60 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 28 01 08 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 22 31 96 22 Nielsen Aase, Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 31 Nielsen Aase Karin, Vesterlund 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 72 87 Nielsen-Hvam Henrik, Vestergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 70 Nielson Laura Gindeskov, Østertoft 62 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 28 Nielson Søren Gindeskov, Hovedvejen 4 . . . . . . . . . . . . 31 38 15 81 Niki Textiltryk V/John Thomsen, Grønbækparken 41 . . . 29 61 10 24 Nikolov Nikola Atanasov, Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . 50 45 07 48 Nikolov Nikola Atanasov, Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . 50 45 05 61 Nisker Per Nitzche, Åbakkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10 02 11 Nissen Else Rostgaard, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . 22 14 96 49 Nissen Flemming, Kirkegade 18 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 14 92 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 61 75 64 50 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 52 37 66 73 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 28 19 86 37 Nissen Kurt, Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 79 57 Nissen Nielsigne Borschau Olsen, Jyllandsgade 30 D . . 23 26 70 96 Nissen Thyra Bothilde, Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . 23 98 51 16 Nyame Helene Kirk, Møllestræde 11 B . . . . . . . . . . . . . 23 48 14 80 Nyborg Tina, Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 52 90 Nyborg Tina, Vinkelvej 10 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 52 90 Nygaard Alis, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 67 Nygaard Jørgen, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 29 67 Nygaard Jørgen, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 29 67 Nygaard Kirsten, Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 90 65

O


Olesen Per, Østvænget 101 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 65 99 57 Olesen Preben, Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 35 07 Olesen Randi Skov, Rosenvænget 1 1 tv . . . . . . . . . . . 21 46 40 65 Olesen Søren, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 53 Olesen Søren Linding, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . 61 38 66 27 Olesen Søren Linding, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . 42 18 59 90 Olesen Tina B, Højager 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 91 Olesen Torben Pasgaard, Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 98 48 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 40 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 98 04 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 89 75 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 66 22 72 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 26 29 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 51 35 Olsen Philip Frederik, Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 61 59 Ormstrup Thomas René, Lyngskrænten 1 . . . . . . . . . . . 25 77 03 11 Oseiko Oleg, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 02 26 Ove Gelsbjerg, Karupvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 59 05 Ove Jensen Tvis Pelsdyrfarm ApS, Lergravvej 26 . . . . . 21 36 15 05 Overgaard Dan, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 24 Overgaard Dan, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 92 80 Overgaard Dorthe Sandholm, Skærbækvej 8 . . . . . . . . . 20 64 71 98 Overgaard Stefan Riberholdt, Kløvervej 19 . . . . . . . . . . 40 70 90 70 Overgaard Stefan Riberholdt, Kløvervej 19 . . . . . . . . . . 22 73 48 70 Overgård Thomas, Mølleparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 47 10

Navneregister

P

Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 43 31 Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 54 93 Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 73 59 Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 74 06 Pape Steen, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 18 68 Papesauto, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 83 82 Parasca Stefan Lucian, Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . 50 39 68 27 Parasca Stefan Lucian, Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . 50 21 88 85 Pb Algebehandling ApS, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 58 11 Pedersen Allan, Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 22 11 Pedersen Anders Lyng, Anemonevej 23 B 1 . . . . . . . . . . 28 11 22 03 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . 60 53 63 30 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . 29 87 32 59 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . 29 29 14 72 Pedersen Anna Marie, Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 33 90 Pedersen Anna Marie, Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 62 60 Pedersen Anne Sofie, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 96 83 Pedersen Anne Sofie Breum, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . 30 31 64 60 Pedersen Astrid, Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 20 93 Pedersen August Krogsgaard, Engvej 41 . . . . . . . . . . . . 20 78 79 87 Pedersen Bent, Søndermarken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 45 60 Pedersen Bent Frode Randeris, Anemonevej 15 A . . . . . 29 80 97 02 Pedersen Bent Mølgaard, Ved Hegnet 1 . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 05 Pedersen Bettina Yde, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 28 41 Pedersen Bettina Yde, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 80 34 Pedersen Birgit, Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 26 52 Pedersen Birgit Baunsgaard, Bakkedraget 4 . . . . . . . . . 28 15 59 26 Pedersen Birgitte Sig, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . 29 32 06 09 Pedersen Birgitte Sig, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . 24 84 99 77 Pedersen Birthe Kjær, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 42 99 Pedersen Bjarne Madsen, Rosenvænget 3 st mf . . . . . 42 47 77 10

O

186

Pedersen Bo, Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 74 26 Pedersen Britta, Østertoft 49 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 10 74 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . 30 63 98 63 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . 30 33 98 63 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . 27 71 53 13 Pedersen Camilla Møllebro, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . 27 11 21 05 Pedersen Charlotte, Grønbækparken 18 . . . . . . . . . . . . 27 20 37 99 Pedersen Charlotte, Højager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 60 34 Pedersen Charlotte, Højager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 50 39 Pedersen Claus Vendelbo, Anemonevej 4 C 1 . . . . . . . . 27 29 67 79 Pedersen Ebbe, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 51 Pedersen Egert Hjuler, Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 16 Pedersen Egert Hjuler, Mosevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 40 67 96 Pedersen Ellen, Irisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 57 Pedersen Ellen Marian, Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 31 34 25 92 Pedersen Ellen Marian, Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 30 34 39 92 Pedersen Ellen Marian, Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 42 95 Pedersen Else Marie Amnitzbøll, Fredshegn 1 D st . . . . 51 16 34 87 Pedersen Emma Kirstine Dejbjerg, Brohusvej 21 . . . . . . 60 85 29 59 Pedersen Erik Philipsen, Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . . 26 25 49 95 Pedersen Erling, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 29 68 Pedersen Eva, Anemonevej 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 78 28 34 Pedersen Freddy, Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 90 34 19 Pedersen Frederik Stausholm, Vormstrupvej 8 . . . . . . . . 50 57 71 75 Pedersen Frits Marinus, Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . 20 63 73 95 Pedersen G, Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 15 Pedersen Gerda Agnete, Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . 40 57 27 45 Pedersen Gert, Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 54 51 Pedersen Gert, Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 22 75 Pedersen Greta Sonja, Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . 20 15 16 26 Pedersen Heinrich Frølund, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . 42 77 77 53 Pedersen Helge Johannes Staugaard, Skovvænget 25 . 97 45 25 13 Pedersen Helge Johannes Staugaard, Skovvænget 25 . 21 31 19 40 Pedersen Helge Johannes Staugaard, Skovvænget 25 . 21 26 19 34 Pedersen Helle, Åvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 87 73 Pedersen Helle Søndergaard, Ljørringvej 13 . . . . . . . . . 97 47 23 09 Pedersen Helle Søndergaard, Ljørringvej 13 . . . . . . . . . 40 20 83 22 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 36 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 30 29 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 30 19 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 32 38 Pedersen Henning Bjørnkjær, Lundgårdsparken 47 . . . . 40 41 61 42 Pedersen Henrik Martin, Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . 29 12 86 35 Pedersen Inga Hareskov, Grantoften 27 . . . . . . . . . . . . . 61 16 62 78 Pedersen Inge Marie Thusing, Spegbjergvej 8 . . . . . . . . 51 22 00 95 Pedersen Jacob Bjerg, Bjergmosevej 3 . . . . . . . . . . . . . 28 18 86 72 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 00 60 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 32 00 84 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 99 64 Pedersen Jens Christian, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . 25 15 33 91 Pedersen Jens Kolding, Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . 40 99 61 08 Pedersen Jens Peder Elkjær, Lundgårdsparken 18 . . . . 40 55 91 90 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 67 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 64 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 63 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 27 71 53 47 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 00 85 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 63 23 73 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 79 81 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 01 84 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 01 14 Pedersen Jørgen Sønderbo, Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 70 Pedersen Jørgen Sønderbo, Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . 22 45 70 55 Pedersen Jørgen Søndergård, Bredgade 31 . . . . . . . . . 20 83 43 61 Pedersen Kaj, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 04 Pedersen Kaj, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 60 04


Pedersen Tommy Schultz, Sønderagervej 16 . . . . . . . . . 50 91 97 54 Pedersen Tommy Schultz, Sønderagervej 16 . . . . . . . . . 50 46 69 81 Pedersen Tune Kærgaard, Nørregade 9 . . . . . . . . . . . . . 40 42 21 51 Pedersen Uffe Brødbæk, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 52 07 Pedersen Uffe Kristian, Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . 29 85 20 83 Pedersen Valborg, Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 07 Pedersen Vandy, Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 99 84 Pedersen Vandy, Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 91 61 Pedersen Verner Østergaard, Nørregade 21 . . . . . . . . . . 97 47 60 35 Pedersen Verner Østergaard, Nørregade 21 . . . . . . . . . . 52 38 90 42 Pedersen Vicki Abildtrup, Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 81 03 Pedersen Viggo Højmark, Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . 29 87 22 54 Pedersen Villy, Østervang 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 34 50 Pelpola Kirsten Nygaard, Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . 26 22 60 45 Perlt Mikkel, Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 79 86 Perlt Ninie, Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 52 32 Petersen Anni, Grønningen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 93 69 Petersen Bente, Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 00 Petersen Brian, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 42 24 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 07 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 09 35 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 38 73 Petersen Else Marie Taulborg, Gammel Skolevej 4 . . . . . 21 12 05 01 Petersen Grethe, Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 04 Petersen Grethe, Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . 24 22 37 04 Petersen Inger Møller, Kildevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 90 53 Petersen Jens Kristian Victor Taulborg, Skolegade 8 . . . 26 27 63 33 Petersen Jette Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 96 27 Petersen Jette Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 76 07 Petersen Mogens, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 22 79 Petersen Mogens Steen, Højgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 44 74 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 51 21 83 06 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 40 91 13 19 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 20 40 79 52 Petersen Rita Marie, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 10 50 Petersen Stig Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 72 25 Petersen Stig Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 83 49 Pilgaard Niklas Bredvig, Danmarksgade 58 st th . . . . . 20 41 09 70 Pinderup Emil Kristian, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 76 Pinnerup Martin Haarhøj, Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 51 89 08 51 Pinnerup Martin Haarhøj, Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 42 15 26 26 Pinnerup Martin Haarhøj, Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 21 61 69 92 Pold Henrik, Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 23 48 Pommer Ole Vinther, Kirkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 77 58 78 Pors-Nielsen Jørgen, Elmevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 88 35 Pors-Nielsen Jørgen, Elmevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 08 96 Postborg Charlotte Munkerod Kronika, Ørrevej 30 . . . . . 52 62 18 88 Poulsen Anja, Bredgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 43 39 Poulsen Anne Marie, Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . 24 27 10 89 Poulsen Anne Marie, Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . 21 46 08 92 Poulsen Anton, Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 88 91 Poulsen Casper Søndergaard, Skolevænget 8 . . . . . . . . 29 84 65 99 Poulsen Connie Søndergaard, Skolevænget 8 . . . . . . . . 29 84 58 11 Poulsen Dennis Møller, Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . 50 90 21 05 Poulsen Dennis Møller, Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 78 87 45 Poulsen Frede, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 37 02 37 Poulsen Hanne, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 86 Poulsen Hanne, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 36 55 14 Poulsen Inger, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 26 51 Poulsen Ingerlise, Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 90 33 Poulsen Kim Brendstrup, Østvænget 18 . . . . . . . . . . . . 50 98 57 32 Poulsen Kurt Munkholm, Danmarksgade 19 1 . . . . . . . 40 83 13 82 Poulsen Kurt Munkholm, Danmarksgade 19 1 . . . . . . . 22 85 11 31 Poulsen Lasse Bjerregaard, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . 53 66 77 32 Poulsen Lasse Bjerregaard, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . 31 72 60 10 Poulsen Lene, Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 53 38

187

Navneregister

Pedersen Karen Elisabeth, Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . 51 91 97 50 Pedersen Karen Schmidt, Lundgårdsparken 47 . . . . . . . 61 75 27 63 Pedersen Karina, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 85 13 88 Pedersen Karl, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 41 76 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 28 96 89 22 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 27 59 99 23 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 25 58 84 51 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 23 95 42 33 Pedersen Kirsten Mølgaard, Danmarksgade 24 1 . . . . . 25 75 63 71 Pedersen Klaus, Stavlundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 12 73 Pedersen Klaus, Stavlundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 92 71 Pedersen Knud Erik, Nygade 12 C . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 00 89 Pedersen Kristian Laurits Hauch, Lyngskrænten 10 . . . . 60 81 25 70 Pedersen Kristian Laurits Hauch, Lyngskrænten 10 . . . . 23 30 25 70 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 14 83 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 75 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 75 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 75 97 Pedersen Lene, Grønningen 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 52 79 Pedersen Lene Dahl, Højager 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 58 14 Pedersen Leo Emil Mølgaard, Bakkedraget 2 . . . . . . . . 97 47 34 41 Pedersen Leo Emil Mølgaard, Bakkedraget 2 . . . . . . . . 20 57 74 60 Pedersen Lilly, Danmarksgade 19 st tv . . . . . . . . . . . . 97 47 61 35 Pedersen Lilly, Engvej 35 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 87 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 15 . . . . . . . . . . 31 90 32 67 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 15 . . . . . . . . . . 22 14 15 68 Pedersen Mads Peter, Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 27 63 57 Pedersen Mads Peter, Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 40 22 Pedersen Martin Riis, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 01 16 Pedersen Matilde, Rugbjergvej 7 st . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 31 49 Pedersen Merete Aagaard, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . 20 81 67 45 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 43 22 93 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 00 87 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 22 93 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . 51 25 19 10 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . 29 42 73 26 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . 21 74 16 10 Pedersen Mogens, Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . 29 41 81 51 Pedersen Mogens, Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . 20 28 53 39 Pedersen Niklas Neupart, Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 24 82 00 90 Pedersen Nikolaj, Åvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 78 01 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 60 66 55 84 Pedersen Palle, Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 00 91 Pedersen Palle Seeberg, Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . 23 24 21 49 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 22 92 66 00 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 22 67 41 67 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 20 72 46 83 Pedersen Peder, Østergade 2 st 22 . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 08 08 Pedersen Peter Michael, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . 29 87 93 39 Pedersen Peter Michael, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . 22 44 73 22 Pedersen Pia Gade, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . 42 20 64 15 Pedersen Poul Erik Hallundbæk, Langbovej 15 . . . . . . . 97 47 23 82 Pedersen Poul Erik Mølgaard, Langgade 80 . . . . . . . . . 40 46 41 96 Pedersen Poul Erik Mølgaard, Langgade 80 . . . . . . . . . 40 21 02 62 Pedersen Poul Vestergaard, Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . 40 37 44 91 Pedersen Ritha, Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 16 30 Pedersen Rune, Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 42 50 Pedersen Steen Frede, Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 34 Pedersen Susanne, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 65 00 Pedersen Susanne, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 76 78 25 Pedersen Sverre Rosendal, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . 60 51 03 60 Pedersen Sverre Rosendal, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . 30 42 33 80 Pedersen Søren Bjerregaard, Bakkedraget 4 . . . . . . . . . 22 37 83 81 Pedersen Tommy, Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 13 Pedersen Tommy, Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 73 45 98

P


Poulsen Lotte Guldberg, Natovej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . 28 96 90 66 Poulsen Lotte Guldberg, Natovej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 33 48 Poulsen Maria Johanne, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . . . 23 72 49 87 Poulsen Marie, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 23 93 Poulsen Marie, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 20 76 Poulsen Mona, Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 55 28 Poulsen Poul Erik, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 57 51 Poulsen Poul Marthin, Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 00 49 Poulsen Poul Marthin, Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 41 66 Poulsen Tonny, Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 62 83 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 20 20 78 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 60 19 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 62 34 Poulsen Vagner, Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 51 77 Poulsen Vagner Mølgaard, Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . 52 92 04 07 Poulsen Vivian Taagaard, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . 21 42 43 53 Poulsgaard Henning, Tusbækvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 63 Poulsgård Sebrina, Skolegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 17 06 Prangsgaard Birthe, Vesterlund 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 78 72 Prangsgaard Kristen Poulsen, Jyllandsgade 19 . . . . . . . 20 49 32 08 Primdahl Heidi, Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 56 96 54 Primdahl Heidi, Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 45 Prisacaru Simona, Karupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 65 29 29 Pryidun Andrii, Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 77 42 Pryidun Veronika, Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 92 51 Pryimak Oleksandr, Vinkelvej 1 D st . . . . . . . . . . . . . . . 52 72 61 10 Przybylek Dawid, Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 18 79 Przybylek Dawid, Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 81 44 49 Pyaskivska Monika, Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 44 29 Pyaskivskyy Vadym, Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . 27 84 02 30

Navneregister

R

Rahal Malek Ali Al, Smedegade 1 st th . . . . . . . . . . . . 50 20 15 52 Rahbek Eva Lydia Nørgaard, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . 23 93 46 72 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 06 82 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 78 82 Ramskov Thomas, Jernbanegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . 51 25 92 89 Rask Dorte Marie, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 04 72 Rask Else-Marie Salhøj, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 07 23 Rasmussen Arnold Christian, Rugvænget 47 . . . . . . . . . 97 47 29 06 Rasmussen Eva Agnete Nørgaard, Grønningen 1 . . . . . . 41 98 10 84 Rasmussen Eva Agnete Nørgaard, Grønningen 1 . . . . . . 41 97 10 84 Rasmussen Frode, Engdraget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 13 32 Rasmussen Grethe, Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 47 Rasmussen Grethe, Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 61 79 Rasmussen Helle Høgild, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . 61 77 92 49 Rasmussen Helle Høgild, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . 61 77 92 18 Rasmussen Henrik, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 89 01 22 Rasmussen Ib Gram, Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 01 64 Rasmussen Ib Gram, Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 62 49 Rasmussen Inger Marie, Østergade 2 st 12 . . . . . . . . . 61 30 79 83 Rasmussen Jens, Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 25 04 Rasmussen Jens Rud, Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 55 Rasmussen Jens Rud, Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 95 33 Rasmussen Jesper Cammuch, Vestparken 14 . . . . . . . . 29 11 62 93 Rasmussen Johannes Elias, Teglværksvej 22 . . . . . . . . 97 45 41 51 Rasmussen Johannes Elias, Teglværksvej 22 . . . . . . . . 22 55 04 40 Rasmussen John Peter, Rørparken 18 A st . . . . . . . . . . 42 83 41 12

P

188

Rasmussen Jørgen Anker, Bredgade 87 . . . . . . . . . . . . 21 94 33 86 Rasmussen Kent Braüner, Lundholmvej 4 . . . . . . . . . . . 24 42 80 36 Rasmussen Louise, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 43 24 Rasmussen Mette, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 43 24 Rasmussen Mikael, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . 61 77 92 20 Rasmussen Mogens Styhr, Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . 22 17 23 03 Rasmussen Rikke Anupriti Lund, Engvej 39 . . . . . . . . . . 28 79 72 87 Rasmussen Rikke Berg Ejaas, Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . 42 19 94 80 Rasmussen Rose, Kastaniealle 5 1 56 . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 46 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 38 41 12 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 37 33 81 Rasmussen Tina Sundgaard, Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . 42 92 70 62 Rasmussen Troels Lyngsø, Grønbækparken 14 . . . . . . . 97 47 63 64 Rasmussen Ulrik Kjeldsen, Anemonevej 19 D 1 . . . . . . . 23 48 49 40 Rasmussen Vita Holm, Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 41 85 Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 30 64 78 07 Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 22 22 53 07 Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 22 22 53 06 Raunholt Ivan Ole, Gabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 56 49 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 09 75 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 51 38 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 50 53 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 28 71 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 80 37 54 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 78 45 54 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 40 50 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 88 08 Ravnborg Gunnar, Herningvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 37 65 Ravnholt Mariane Moesgaard, Søndergade 14 . . . . . . . 21 62 84 45 Ravnholt Rigmor Balslev Engel, Anemonevej 17 B . . . . . 40 32 30 06 Reenberg Lars, Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 71 51 Reenberg Lars, Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 12 70 Regelink Jantje Marjon Linthorst, Ravnmosevej 2 . . . . . 61 68 81 22 Regelink Rene Herbert, Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . 29 90 86 78 Revisor Leif Balle, Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 70 72 Rie S Massage Og Sundhedsklinik V/ Else Marie Kristensen, Skolevænget 2 . . . . . . . . . . 25 36 72 16 Rigtrup Hans, Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 92 64 Riis Jens Tjagvad, Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 92 69 Riis Niels Christian, Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . 30 68 67 32 Riis Niels Christian, Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . 29 44 73 67 Riis Poul Erik, Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 53 Riis Sanne Lund, Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 22 87 Riis Sanne Lund, Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 29 24

Ringgaard Byg

Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 25 85 Ringgaard Christina Grønbæk, Skovvænget 33 . . . . . . . 20 85 63 59 Ringgaard Flemming, Skovvænget 73 . . . . . . . . . . . . . . 24 46 07 84 Ringgaard Henrik, Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 25 85 Ringgård Anna Damtoft, Nygade 12 B . . . . . . . . . . . . . . 23 21 92 82

Ringkjøbing Landbobank

Den Røde Plads 2 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 95 00 Risom Carsten, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 38 77 Risom Mads, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 27 08 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 98 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 94 98 48 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 29 98 Risum Jørgen, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 08 01 Risvig Ronald, Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 13 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . 60 24 97 46 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . 50 47 02 60 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . 29 40 36 67 Rosenkvist John, Gammel Landevej 11 . . . . . . . . . . . . . 40 34 00 82 Rosgaard Tina Hoelgaard, Gråsandvej 3 . . . . . . . . . . . . 27 51 94 41 Rothmann Bianca Sønderby, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . 51 64 13 12


Rothmann Erling, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 47 63 Rothmann Pia, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 13 61 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 60 22 36 73 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 60 22 36 08 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 51 15 23 18 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 21 54 74 94 Rusbjerg Betina, Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 86 51 Ryhl Maren Margrethe, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 81 Ryhl Maren Margrethe, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . 28 49 58 50 Ryhl Yngve, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 31 81

Røde Kors Butik

Kirkegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 28 72 60 Røjkjær Nadja Aagaard, Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . 23 27 11 51 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . 30 72 28 75 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . 22 32 11 15 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . 21 42 11 32 Rønning-Bæk Heidi, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 43 13 Rønning-Bæk Heidi, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 43 13 Rønning-Bæk Ragnhild, Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 62 Rønning-Bæk Ragnhild, Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . 22 23 85 62 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 51 93 73 23 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 30 25 32 60 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 29 80 14 61 Rønnov Betinna Damm, Østvænget 105 B . . . . . . . . . . . 53 81 02 29 Rønnov Betinna Damm, Østvænget 105 B . . . . . . . . . . . 40 87 87 20 Rørsig Karl Johan, Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 36 35 Raahede Jan, Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 76 00 19 Raahede Jesper Carlin, Kirkegade 6 1 th . . . . . . . . . . . 50 98 25 75 Raahede Torben, Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 08 30

S

189

Navneregister

Sahl Mathilde Vennevold, Tusbækvej 32 A . . . . . . . . . . . 61 79 12 63 Sahl Sanne, Lærkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 54 40 Sakariasen Brian Graversgaard, Sjællandsgade 12 . . . . 21 47 80 82 Sakariasen Brian Graversgaard, Sjællandsgade 12 . . . . 21 23 74 40 Sakariasen Ruth, Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . 97 47 10 10 Sakariasen Ruth, Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . 23 46 91 42 Salon Lene Lene V. Nielsen, Danmarksgade 6 . . . . . . . . 97 45 40 10 Salon Papelotte V/Lotte Pape Jensen, Hedevej 9 . . . . . . 97 45 46 47 Saltoft Susanne Stoltze, Stavlundvej 26 . . . . . . . . . . . . 61 79 53 54 Sand Erling, Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 22 Sand Rikke Lund, Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 94 68 Sand Rikke Lund, Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 02 75 Sandal Gitte, Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 82 Sandal Gitte, Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 44 86 Sandal Keld, Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 40 51 Sandal Keld, Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 52 22 Sandbæk Ingerlise, Østertoft 55 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 16 36 Sander Gitte, Skyttevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 71 51 Sander Jens Holst, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 42 21 Sander Tina Bøjgaard, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . 30 31 16 65 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 27 90 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 27 90 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 53 31 41 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 10 73 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 50 85 Sandgaard Niels, Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 74 Sandgaard Niels, Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 77 74

Sandholm Alex Morten Laursen, Hodsagervej 38 . . . . . . 42 20 51 55 Sandholm Alex Morten Laursen, Hodsagervej 38 . . . . . . 30 33 91 92 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 03 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 09 55 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 05 59 Saulite Dace, Bredgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 17 01 51 Sawmy Athik, Danmarksgade 29 1 . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 73 32 Schmidt Iben, Vormstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 76 02 Schmidt Jens Rahr, Lundgaardsgade 12 . . . . . . . . . . . . 21 72 39 97 Schmidt Mogens Blume, Vistorpvej 23 . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 88 Schmidt Mogens Blume, Vistorpvej 23 . . . . . . . . . . . . . 22 83 26 20 Schmidt Rene Holt, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 36 32 Schnoor Emil Schmidt, Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 93 10 20 95 Schnoor Erik, Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 69 17 Schoop Mads Sejr, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . 51 87 31 62 Schousboe Jacob Bundgaard, Fynsgade 1 . . . . . . . . . . 27 83 27 38 Schriver Elly, Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 93 Schriver Elly, Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 04 28 Schubert Anne Margrethe Bie, Engvej 19 . . . . . . . . . . . 61 77 28 16 Schubert Anne Margrethe Bie, Engvej 19 . . . . . . . . . . . 20 21 28 16 Schubert Bent, Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 70 20 Schubert Bent, Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 81 73 Schubert Gerda Seberg, Østergaardsallé 3 2 2 . . . . . . 97 47 60 18 Schult Byorn Michael, Herningvej 72 . . . . . . . . . . . . . . . 96 26 00 44 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 50 42 04 31 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 30 71 01 54 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 28 88 01 54 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 23 36 92 01 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 41 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 21 75 57 52 Schunck Malene, Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . 23 72 30 97 Schurmann Merete, Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 04 27 Schurmann Søren Jellesmark, Søndergade 40 . . . . . . . 20 71 60 45 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 35 20 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 41 80 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 04 80 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 34 47 Sejbjerg Betina, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 29 83 Sejbjerg Hanne Buskov, Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 99 13 94 Sejbjerg Hanne Buskov, Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 51 75 Sejbjerg Katrine Buskov, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . 30 25 03 69 Sejbjerg Søren Kristian Vad, Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 23 44 Semeliuniene Jurate, Ljørringvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 52 79 16 19 Semeliuniene Jurate, Ljørringvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 20 96 Serup Sanne, Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 36 34 Serup Sanne, Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 68 41 Sevelsted Bodil, Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 96 14 Sig Carsten, Sjællandsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 36 63 Sig Carsten, Sjællandsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 43 91 Silkjær Jens Norup, Bredgade 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 31 63 Silkjær Maria, Bredgade 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 30 08 Simmelkjær Jesper Brouw, Tvedvej 14 . . . . . . . . . . . . . 31 12 48 85 Simmelkjær Jesper Brouw, Tvedvej 14 . . . . . . . . . . . . . 30 33 28 06 Simmelkjær Jesper Brouw, Grønningen 21 . . . . . . . . . . 29 36 26 53 Simonsen Benny Bjerg, Langgade 37 . . . . . . . . . . . . . . 30 27 57 03 Simonsen Bodil Irene, Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 40 99 Simonsen Bodil Irene, Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 05 62 Simonsen Carina I Dali Neupart, Boghvedevej 43 . . . . . 24 87 51 58 Simonsen Casper I Dali Neupart, Boghvedevej 43 . . . . . 60 56 80 86 Simonsen Christian Frederik, Østergaardsallé 3 3 6 . . 97 47 36 61 Simonsen Jens Bach, Anemonevej 20 A st . . . . . . . . . . 31 22 91 16 Simonsen Karl Evald, Østergaardsallé 7 3 1 . . . . . . . . 29 29 28 65 Simonsen Kristian, Hodsagervej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 29 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 54 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 53 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 78 76

S


Simonsen Ove, Søndermarken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 28 89 Simonsen Ove, Søndermarken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 28 89 Sire Ingo, Holtevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 48 87 Sitarska Izabela, Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 60 66 Sitarski Emil Lukasz, Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 42 73 33 Skallebæk Bjarne, Jersildvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 89 Skallebæk Erik, Søndergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 14 Skallebæk Knud Erik, Søndergade 32 . . . . . . . . . . . . . . 21 27 74 75 Skals Sannie Woller, Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 70 60 Skals Tommy, Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 09 55 Skipper Søren, Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 66 35 84 Skipper Søren, Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 30 47 Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 29 77 14 79 Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 29 43 13 08

Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S

Grønningen 30 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 47 47 Skov Birthe Kirstine, Højgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 99 43 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 91 55 57 52 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 21 29 05 53 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 20 48 57 52 Skovgaard Edmund, Hovedgaden 42 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 35 05 Skovgaard Jeppe, Sønderagervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 42 99 37 92 Skovgaard Mads Moldt, Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 11 04 Skovgaard Rita, Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 66

Skovgård Byg & Belægning ApS

Bødkervej 8 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 62 28 Skovgård Byg & Belægning V/Palle Jensen Thomsen, Bødkervej 8 . . . . . . . . . . . . 21 83 62 28 Skovlund Mink Michael Najbjerg Jakobsen, Skavevej 3 . 61 66 69 51 Skram Kasper, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41 58 53 Skram Kasper, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 47 89 Skram Kasper, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 59 35 Skriver Agnete, Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 65 04 Skytte Kirstine Theresia, Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 60 17 27 86 Slot Lea Jeberg, Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 20 77 Slot Martin Jeberg, Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . 25 52 37 09 Sloth Anne Krista, Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . 24 23 19 85 Sloth Krista, Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 01 Slumstrup Esther Margrethe, Skolegade 5 st 11 . . . . . 97 47 21 46 Sløk Inger, Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 32 Sløk Inger, Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 86 38 Smed Claus Martin, Lærkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 36 06 87

SMP Rengøringsservice

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 90 40 77

Smykkekæden

Nørregade 6 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 01 66 Sokolovska Halyna, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 74 03 70 Sokolovskyy Oleh, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 63 55 60 Sommermark Kirsten, Østergaardsallé 3 1 8 . . . . . . . . 51 51 50 14 Sonne Heidi Pernille, Grantoften 2 A . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 92 83 Spaabæk Erik, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 65 Spaabæk Erik, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 65 10 Spaabæk Erik, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 31 65 10 Spandet Tonny Bo Nielsen, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . 30 51 79 03 Spandet Tonny Bo Nielsen, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . 20 43 05 81 Spandet Ulla Gerti, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 20 70 Spar Marked V/Erik Visholm, Herningvej 1 . . . . . . . . . . . 97 45 20 19

Sparekassen Thy Navneregister

S

Markedspladsen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 55 70 Staal Ellen, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 55 89 21 Staal Ellen, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 06 35 Stadsbjerg Kim Sebastian, Herningvej 26 . . . . . . . . . . . 27 59 83 53 Stald Skjerk Nørgård ApS, Sønder Skjerkvej 5 . . . . . . . . 28 45 53 50 Stasis Janis, Brogårdvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 79 89 11

190

Staulund Maskinhandel

Vallerbækvej 44 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 06 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 33 16 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 30 73 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 34 47 Stausgaard Preben Walther, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . 21 45 75 44

Steens Biobrændsel & Transport ApS

Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 83 24 86 Stefansen Annette Hvam, Grønningen 57 . . . . . . . . . . . 50 50 98 77 Stefansen Annie, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 36 56 Stefansen Erling, Grønningen 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 30 77 Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 56 Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 32 75 90 Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 31 37 72 Stefansen Lina Kjær, Højager 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 88 97 Stefansen Randi Vibeke Hansen, Vestparken 11 . . . . . . 22 59 38 28 Stefansen Steen, Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 13 04 60 Stefansen Steen, Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 04 60 Steffensen Brian, Østvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 66 26 89 Steffensen Claus Gade, Anemonevej 17 A . . . . . . . . . . . 28 66 13 57 Steffensen Preben Kloster, Østertoft 27 . . . . . . . . . . . . . 28 40 74 90 Stenberg Birgit Sofie, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 88 35 Stenberg Knud, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 81 Stenberg Knud, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46 17 27 Stenholt Didde, Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 64 54 Stenholt Flemming, Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 81 80 Stentoft Ester Kirstine, Østergaardsallé 3 3 4 . . . . . . . 97 47 24 42 Stephansen Lizette Kviesgaard, Østertoft 55 B . . . . . . . 23 67 86 09 Stephansen Mathias Bøgedal, Egeskrænten 2 A . . . . . . 42 47 01 98 Stephansen Mathias Kviesgaard, Østertoft 55 B . . . . . . 61 70 40 16 Stilling Anni, Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 74 71 Stilling Kristoffer, Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 00 14 Stocklund Finn, Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 33 Stocklund Finn, Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 14

Stokholm Autoservice A/S

Mølletoften 12 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 69 63 Stoffers Heinrich Asmus, Kløvervej 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 73 46 62 Stoffers Heinrich Asmus, Kløvervej 18 . . . . . . . . . . . . . . 28 53 72 24 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 60 56 22 52 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 31 14 10 71 Storbank Birgitte Egeberg Varde, Danmarksgade 36 . . . 26 11 04 78 Storbank Christian Askhøj, Danmarksgade 36 . . . . . . . . 31 14 52 18 Storm Benny, Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 84 39 Storm Benny, Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 90 95 Storm Daniel Rahbæk, Danmarksgade 48 kl . . . . . . . . 23 37 84 01 Storm Dianna Rahbæk, Jyllandsgade 30 C 1 . . . . . . . . . 28 93 33 44 Storm Henrik, Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 21 74 Storm Tina Rahbæk, Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 57 67 Stoubæk Theresia Lindeved Strøm, Feldborgvej 10 . . . . 30 14 49 59 Stoubæk Theresia Lindeved Strøm, Feldborgvej 10 . . . . 21 91 29 78 Stougård Mona, Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 57 97 Straadt David, Karupvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 90 23 Straadt Niels Henrik, Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 74 36 Struve Finn, Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 02 65 Struve Finn, Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 12 20 Stærk Helle, Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 33 33 Stærk Henrik Obel, Gammel Engvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 60 60 97 47 Stærk Henrik Svarre, Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 56 73 20 Stærk Henrik Svarre, Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 37 20 Stærk Marianne Damgaard, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . 31 10 00 20 Stærk Tommy Obel, Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . 40 79 45 11 Stærk Torben Obel, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 57 02 06 Stücheli Anni Vestergård, Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . 53 22 31 70 Stücheli Lea Vestergård, Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . 27 38 74 32 Stürm Kristina Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . 23 83 44 00


Stürm Michael Højmark, Grønbækparken 35 . . . . . . . . . 51 77 80 85 Stürm Michael Højmark, Grønbækparken 35 . . . . . . . . . 51 18 80 85 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 42 60 06 54 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 42 54 04 70 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 22 87 42 00 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 20 85 01 00 Subheeshan Babitha, Havrevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 50 64 Sundgaard Daniel Bredvig, Anemonevej 10 B st . . . . . . 22 95 12 56

Sunds Begravelse

Sunds Hovedgade 41 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . 97 14 08 08 Sundstrup Olav, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 00 Sundstrup Olav, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 12 25 Svalling Jonas Hartvig, Lundbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 42 23 33 22 Svejdahl Ejgil, Østergade 2 st 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 94 35 25 Svejdal Henrik, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 02 10 Svejdal Henrik, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 35 80 Svejdal Lise Kruse, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 97 47 Svejdal Malene Birkebæk, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . 61 68 15 71 Svejdal Morten, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 13 13 Svejdal Morten, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 13 13 Svejdal Stine Kruse, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 13 13 Svencioniene Kateryna, Vistorpvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 60 93 33 43 Svencioniene Kateryna, Vistorpvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 31 71 84 76 Svencionis Mindaugas, Vistorpvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 79 09

Svends Møbler & Tæpper A/S

Danmarksgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 35

Svends VVS

Sørens Tagdækning A/S

Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 46 97 Sørensen Agnete, Østergaardsallé 3 2 3 . . . . . . . . . . . 28 39 14 56 Sørensen Amalie Dorthe Nikoline Valentine Else, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 54 06 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 33 05 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 60 84 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 33 06 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 65 21 Sørensen Anja Lørup, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 81 77 Sørensen Ann, Grønbækparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 74 08 Sørensen Anni, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 63 86 Sørensen Arne, Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 48 70 Sørensen Benny, Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 71 07 91 Sørensen Bent, Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 49 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 78 30 34 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 68 59 88 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 55 30 34 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 54 30 34 Sørensen Børge, Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . 97 47 22 03 Sørensen Casper, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 61 09 Sørensen Christian Ulrik, Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . 42 33 32 16 Sørensen Christian Ulrik, Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . 22 98 73 94 Sørensen Else Margrethe, Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . 20 70 54 90 Sørensen Erik John, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . 40 53 74 72 Sørensen Erik John, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . 31 50 96 57 Sørensen Erna, Egeskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 80 Sørensen Erna Kirstine Christensen, Egeskrænten 9 . . . 22 18 00 45 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 40 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 43 29 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 43 29 Sørensen Hans Chr, Ljørringvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 67 Sørensen Harry, Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 31 45 Sørensen Harry Jørgen, Åbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 31 Sørensen Heidi, Yllebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 34 20 28 Sørensen Henrik Bossen, Romvigvej 10 . . . . . . . . . . . . 26 79 49 97 Sørensen Inga Ginderskov, Hogagervej 5 . . . . . . . . . . . 97 45 40 76 Sørensen Inge Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 16 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . 71 94 23 30 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . 50 72 52 42 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . 22 46 09 38 Sørensen Ivan Frøsig, Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . 41 17 50 38 Sørensen Ivan Frøsig, Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . 23 46 90 38 Sørensen Jannie, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 43 21 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 41 28 68 97 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 22 48 58 11 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 21 96 92 45 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 20 51 27 67 Sørensen Jesper Lundgaard, Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . 22 25 65 15 Sørensen Jesper Simmelkjær, Kløvervej 14 . . . . . . . . . . 20 89 46 86 Sørensen Jesper Toft, Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 26 14 Sørensen John Østergaard, Langgade 53 . . . . . . . . . . . 50 72 44 76 Sørensen Julie, Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 62 11 Sørensen Jutta, Nygade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 17

191

Navneregister

Nr Bjertvej 22 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 36 Svendsen Anders Oehlenschläger, Rugbjergvej 22 . . . . 41 67 84 93 Svendsen Christian Peder, Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . 28 43 60 74 Svendsen Christian Peder, Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . 25 33 33 87 Svendsen Cilja Melissa, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . 42 25 50 95 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 26 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 53 14 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 62 45 Svendsen Ella Hansine, Skolegade 5 st 8 . . . . . . . . . . 97 47 26 68 Svendsen Erling Handberg, Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 51 25 31 99 Svendsen Erling Handberg, Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 30 71 31 99 Svendsen Ulla Oehlenschlæger, Rugbjergvej 22 . . . . . . 23 92 63 22 Svenningsen Gunhild, Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . 42 22 21 70 Svenningsen Gunhild, Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . 23 90 84 82 Svenningsen Lars Buchart, Sønderagervej 26 . . . . . . . . 24 60 52 48 Svenstrup Else Marie Snerling, Hvedevej 14 . . . . . . . . . 61 60 88 86 Svenstrup Else Marie Snerling, Hvedevej 14 . . . . . . . . . 26 35 06 31 Svenstrup Henny Bach, Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 58 89 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 48 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 51 71 Svenstrup Verner, Troelstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 90 02 Svinth Camilla Stålberg, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 30 71 28 24 Svinth Camilla Stålberg, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 30 59 42 77 Swingler Christopher Shaun, Smedegade 1 2 tv . . . . . 30 88 11 08 Szczerbin Arkadiusz, Solskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . 50 33 78 98 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 18 17 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 52 98 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 03 40 Særkjær Jonna Irene, Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 81 93 10 Særkjær Knud Henning, Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 18 Særkjær Martin, Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 19 74 Særkjær Aage, Sandgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 31 44 Søbjerg Kenneth Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . 20 33 00 50 Søegaard Karina Damholdt, Sjællandsgade 31 . . . . . . . 61 79 58 74 Søegaard Karina Damholdt, Sjællandsgade 31 . . . . . . . 61 79 58 54 Sønderbæk Gunner, Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 27 Søndergaard Gerda, Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 02 40

Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 61 24 05 59 Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 41 62 62 70 Søndergaard Michael Elias Bräuner Schou, Lundgårdsparken 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 05 90 Søndergaard Nicoline Døssing, Tusbækvej 27 . . . . . . . . 42 66 25 33 Søndergaard Ruth, Egeskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 52 Søndergaard Steen Aage, Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . 51 34 15 65 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 51 36 33 26 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 29 16 33 26 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 24 60 47 40 Søren Jepsen, Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 45 50

S


Sørensen Karen, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 37 06 Sørensen Kasper Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . 30 62 25 03 Sørensen Kasper Lørup, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . 30 36 81 76 Sørensen Kim Ammitzbøll, Anemonevej 9 B . . . . . . . . . 20 84 49 44 Sørensen Kurt Fridthjof, Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . 97 47 29 81 Sørensen Kurt Fridthjof, Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . 21 69 05 74 Sørensen Kurt Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . 42 83 15 60 Sørensen Lasse Ginderskov, Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . 22 44 66 62 Sørensen Lea Dahl, Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 24 35 Sørensen Leif Engmark, Højager 27 . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 64 94 Sørensen Lilly, Østergaardsallé 3 1 4 . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 43 Sørensen Lina Thalund, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 38 Sørensen Lina Thalund, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 14 57 46 Sørensen Lis Holdgaard, Lundgårdsparken 14 . . . . . . . 40 55 83 29 Sørensen Lonni, Vestager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 02 55 Sørensen Matilde Lørup, Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 59 90 95 Sørensen Michael Ljørring, Skovvænget 29 . . . . . . . . . . 40 90 40 53 Sørensen Michelle Simmelkjær, Herningvej 5 D st . . . . . 30 51 73 13 Sørensen Mikkel Kloch, Søndergade 36 . . . . . . . . . . . . 27 85 03 72 Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 24 28 26 77 Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 20 32 77 71 Sørensen Ove, Hovedgaden 39 C . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 88 28 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 66 11 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 25 11 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 02 91 Sørensen Per Dyring, Anemonevej 19 B 1 . . . . . . . . . . . 26 37 79 67 Sørensen Peter Frøsig, Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . 21 33 07 80 Sørensen Sabrina Hovgaard, Østvænget 55 . . . . . . . . . . 27 85 18 31 Sørensen Sabrina Hovgaard, Østvænget 55 . . . . . . . . . . 24 81 61 28 Sørensen Susanne, Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 09 Sørensen Svend, Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 51 Sørensen Svend Agner, Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . 97 45 61 90 Sørensen Svend Agner, Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . 53 28 21 61 Sørensen Søren, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 89 Sørensen Søren Christian, Stoubæk Parken 14 . . . . . . . 29 44 53 41 Sørensen Søren Christian, Stoubæk Parken 14 . . . . . . . 24 87 52 48 Sørensen Søren David, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . 30 74 24 89 Sørensen Thomas Dahl, Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . 26 82 42 91 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . 53 54 42 25 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . 30 50 06 23 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . 21 42 22 81 Sørensen Tommy, Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 45 40 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 20 62 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 23 14 Sørensen Torben Vang, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 55 84 Sørensen Torben Vang, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 34 78 Sørensen Ulla Jul, Kirkestræde 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 91 23 57 Sørensen Villy, Boghvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 31 76 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 93 92 67 00 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 93 92 17 02 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 21 51 61 42

Sørvad Cykler

Langgade 35 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 85 46 Søvsø Jens Peder Christensen, Åparken 3 . . . . . . . . . . . 20 46 89 85 Saaugaard Erna Bøge, Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 11 Saaugaard Erna Bøge, Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . 21 70 81 64

Navneregister

S

192

T

2Lp A/S, Farvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 77 26

Tag & Steen

Bøgens Kvarter 74 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . 22 89 65 47 Tagmos Henrik Preisler, Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . 61 78 75 02

Tandlæge Carl-Børge Christensen

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85 Tang Helle, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 03 11 Taulborg Henning, Kildevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 24 70 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 61 31 19 03 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 51 76 03 70 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 30 49 45 36 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 23 29 07 51 Taulborg Villy, Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 56 24 Tdj Andersen K/S, Sønder Savstrupvej 22 . . . . . . . . . . . 88 62 66 18 Tec Industri, Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 84 11 Tegllund Ingrid Fløe, Skolevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 40 96 41 46 Tegllund Torben, Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 29 65 Teilmann Elsebeth, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 30 94 Teilmann Matias, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 00 94 Tekle Yonas Legese, Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 57 80 46 Tekleab Aklilu Weldegergis, Østertoft 39 . . . . . . . . . . . . 71 61 54 62 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 60 58 00 68 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 60 53 43 63 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 21 96 98 81 Thalund Carina Kirk, Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 97 82 Thalund Helle Munk, Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 40 31 73 Thalund Helle Munk, Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 78 25 12 Thiesen Brian Zefting, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 45 97 Thiesen Brian Zefting, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 45 97 Thingvad Anja Christina, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . 51 31 87 10 Thingvad Anja Christina, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . 50 57 53 25 Thomasen Berit, Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 22 91 Thomasen Jasper Grønvall, Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . 40 23 00 55 Thomassen Henning Ove, Sønderagervej 48 . . . . . . . . . 29 92 97 47 Thomassen Henning Ove, Sønderagervej 48 . . . . . . . . . 20 83 82 80 Thomassen Simone Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . 61 60 31 43 Thomassen Svend Erik Bovbjerg, Bredgade 12 . . . . . . . 21 61 73 65 Thomsen Anne Mette, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 27 35 Thomsen Anne Mette, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 51 34 Thomsen Bjarne Vad, Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 49 42 Thomsen Finn Birkbak, Lundgårdsparken 57 B . . . . . . . 28 90 02 52 Thomsen Flemming Gudmund, Vester Feldborgvej 20 . . 21 67 68 51 Thomsen Gitte Paula Heimose, Drosselvej 16 . . . . . . . . 30 54 54 92 Thomsen Helene Dejrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . . . . . 60 10 44 54 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . 51 27 86 90 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . 21 72 41 17 Thomsen Henrik Friis, Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 60 95 16 34 Thomsen Henrik Friis, Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 40 42 25 49 Thomsen Inger Margrethe, Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . 24 79 08 72 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 25 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 29 39 76 20 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 21 76 78 10 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 22 95 70 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 76 73 19 Thomsen John, Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 29 58 Thomsen John, Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 29 58 Thomsen Jonna Marie, Vinkelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 58 Thomsen Karen, Rørparken 16 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 80 Thomsen Karen, Rørparken 16 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 68 38 Thomsen Kirstin Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . 60 70 28 81 Thomsen Kirstin Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . 21 13 86 16 Thomsen Linda Bank, Engvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46 30 19


Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 08 79 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 12 79 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 53 83 Thomsen Mads Linddal, Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . 51 95 22 71 Thomsen Marianne Nielsen, Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . 30 70 13 40 Thomsen Mogens Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . . . . . . . 30 12 33 35 Thomsen Pernille Wetendorff, Bredvigvej 18 . . . . . . . . . 53 81 13 48 Thomsen René, Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 44 48 Thomsen Steffen, Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 09 48 Thomsen Aage, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 73 Thornvig Alfred, Bredgade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 81 24 Thorsager Gerda, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 75 Thorsager Gerda, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 22 Thorsen Elsemarie Fløistrup, Skovvænget 8 . . . . . . . . . 30 29 37 47 Thorsen Jytte Skovgaard, Tjørnevej 9 C . . . . . . . . . . . . . 29 63 10 76 Thorsen Kenneth Kjeldby, Skærbækvej 11 . . . . . . . . . . . 51 95 31 91 Thorsen Kenny Kjeldby, Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 26 14 77 09 Thorsen Samuel Bech, Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 29 21 60 84 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 34 03 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 14 08 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 05 15 Thorsgaard Anne-Marie, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . 51 96 56 57 Thorsgaard Anne-Marie, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . 51 94 29 59 Thorslev Mari-Ann Lykke, Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . 60 71 72 12 Thorst Inger, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 27 01 Thorsø Ole, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 47 38 Thuesen Birthe Warming, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . 27 96 07 95 Thuesen Erik Bonde Appel, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . 40 17 20 50 Thuesen Erik Bonde Appel, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . 22 29 20 50 Thuesen Tobias Bonde, Rørparken 34 D 1 . . . . . . . . . . . 30 29 77 51 Thulesen Berith June Borregaard, Nørskovvej 6 . . . . . . 27 54 84 25 Thybo Klaus, Vester Feldborgvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 63 78 06 Thygesen Ellinor, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 89 14 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 20 55 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 20 55 Thygesen Samrauy, Enebærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 27 24 Thøgersen Jeanette Riis, Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 87 40 Thøgersen Sebastian Riis, Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 61 77 25 76

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S

Nr. Mosevej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 24 22

TINA-REN

Råstedvej 10 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 40 15 Tjørnelund Bo Engedal, Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 47 15 Tkachov Andrii, Tusbækvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 87 39 55 Toft Dennis Houmøller, Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 51 17 45 34 Toft Lotte Berggreen, Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 27 63 67 16 Toft Martin Berggreen, Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . 25 59 88 97 Toft Martin Berggreen, Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 64 80 64 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 75 28 72 60 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 67 67 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 72 36 Toft Rasmus Haahr Olesen, Skolestien 1 . . . . . . . . . . . . 24 26 73 64 Tolstrup Michael Riber, Anemonevej 11 B 1 . . . . . . . . . . 22 78 44 03 Tolstrup Sabina, Skolegade 20 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24 26 59

Tommys Taxi

Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 00 Torben Brødbæk, Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 45 06 Torben Poulsen, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 80 78 Trankjær Elin, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 88 11 09 Præstegårdsvej 27 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 27 29

Bødkervej 1 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 21 33 Troelsen Allan, Kirkegade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 53 76 Troelsen Hanne E Kamp, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 34 Troelsen Hanne Elisabeth, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 66 29 34 Troelsen Hans Evald, Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 14 Troelsen Hans Evald, Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36 59 43 Troelsen Jens Christian, Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . 24 20 27 88 Troelsen Jens Christian, Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . 21 83 96 01 Troelsen Morten, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 57 77 52 Troelsen Niels Christian, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 61 11 09 55 Troelsen Niels Christian, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 24 66 20 13 Troelsen Ninna Sonne, Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 28 55 Troelsen Ninna Sonne, Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 96 39 Troelsen Ove Kamp, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 12 77 67 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 97 45 42 95 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 51 74 05 24 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 28 15 56 20 Troelsen Vagn Leo, Langgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 41 20 Troelsen Verner Frede, Jens Jensensvej 17 . . . . . . . . . . 24 22 01 74 Truelsen Egon, Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 79 85 Truelsen Tove Meedom, Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . 22 48 50 24 Truong Thi Que Minh, Feldborgvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 52 24 35 25 Trærup Lene, Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 88 37 Tvis Vognmandsforretning A/S, Kronborgvej 11 . . . . . . . 96 41 11 46 Tølbøl Ida, Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 27 56 Tølbøl Ida, Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 61 26 Tømrermester Leif Højmark Pedersen, Spegbjergvej 8 . 40 26 00 63 Tønning Tommy Højmark, Sønderagervej 58 . . . . . . . . . 22 56 11 64 Tøttrup Nils, Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 73 99 32

U

Uhrlund Svenning, Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . 21 95 32 53 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 51 74 82 00 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 22 31 67 00 Under Bøgen V/Kirja Lundager, Nygade 9 . . . . . . . . . . . 29 64 22 17

V

V2 ApS, Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 56 18 Vagn Hareskov, Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65 85 46 Vahr Karsten, Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 74 25 Vahr Minna, Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 74 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 54 38 30 Vangsgaard Michelle Weltz, Bredgade 13 A . . . . . . . . . . 42 33 68 70 Vb Tryk ApS, Ørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 76 80 01 Vegeberg Dorte, Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 19 05 Veng Jeppe Agerskov Ørts, Møllestræde 14 2 . . . . . . . . 60 13 43 48 Veng Maria Gottenborg Ørts, Møllestræde 14 2 . . . . . . 61 74 76 08 Vennersdorf Jane, Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . 22 37 66 47 Vennevold Svend E, Skolevænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 32 25 Vester Jakob Munk, Hovedvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 11 41

193

Navneregister

Trehøje Flis

Trehøje Køleteknik A/S

V


Vesterby Anna Lise, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 28 Vesterby Anna Lise, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 60 28 Vesterby Karl Erik, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 60 89 Vesterby Karl Erik, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 53 60 89 Vestergaard Allan Riis, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 44 Vestergaard Allan Riis, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 15 44 Vestergaard Anna Margrethe, Østergaardsallé 7 1 6 . . 97 47 27 71 Vestergaard Anna Margrethe, Jyllandsgade 6 B . . . . . . . 23 86 23 82 Vestergaard Jan, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 87 80 Vestergaard Jytta Yngva Fugl, Nørregade 12 B . . . . . . . 40 76 46 34 Vestergaard Katrine, Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 44 41 Vestergaard Kjeld, Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 48 Vestergaard Kjeld, Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 38 35 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 83 64 84 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 17 56 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 25 92 Vestergaard Lone, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 87 80 Vestergaard Lone, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 14 46 Vestergaard Lone Lund, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 15 44 Vestergaard Martin, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 01 98 Vestergård Martin Bro, Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 41 11 Vestergård Sandra Hornshøj, Bredgade 25 . . . . . . . . . . 40 43 54 43 Vestersager Kevin Lim Juul, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 50 58 22 20 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 30 66 09 61 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 30 62 54 48 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 30 35 43 49 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 26 21 78 67

Vinderup-borbjerg-haderup Dyrlægerne ApS, Nørregade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 68 Vingtoft Birgitte, Danmarksgade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 17 92 Vingtoft Manja Rome, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . 26 35 00 20 Vingtoft Manja Rome, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . 22 18 24 75 Vingtoft Rita, Rolighedsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 05 28 Vingtoft Vbu Peder Christian, Danmarksgade 59 . . . . . . 40 19 31 07 Vistisen Ernst, Jens Jensensvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 06 Vistorp Mink Ida Pape Jensen, Herningvej 74 . . . . . . . . 97 14 32 28 Vitkovskyi Oleksii, Gabsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 33 73 Vognmandsfirmaet Frode Væggemose, Søndermarken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 08 39 Vyshnyakova Olena, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 52 60 48 49 Vyshnyakova Olena, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 50 32 13 87 Vytautas Masiulis, Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 08 12 Vágseið Jóna Sára, Østertoft 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 34 76 Væggemose Birthe Marie, Grønbækparken 23 . . . . . . . . 30 30 53 04 Væggemose Erling, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 31 51 Væggemose Erling, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 85 51 Væggemose Kim, Irisvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 09 Væggemose Kim, Irisvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 61 46 94 Væggemose Lis, Østergaardsallé 7 2 3 . . . . . . . . . . . . 21 38 21 99 Væggemose Mona, Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 61 11 13 Væggemose Mona, Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 05 17 Væggemose Mona, Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 64 02 Væggemose Mona, Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 11 96 Væggemose Svend Erik, Grønbækparken 23 . . . . . . . . . 21 95 74 90

Vestjysk Algebehandling

Sandbækvej 3A 6971 Spjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 22 10

VG Auto v/ Villy Grønne

Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 97 10

VH Portservice

Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 64 48 Videbæk Charlotte, Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . . . . 53 64 19 88 Videbæk Esben Kristian, Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . 51 95 33 63 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 18 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . 52 38 84 26 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . 40 27 37 18

Videbæk Bogtrykkeri A-S

Brogårdsvej 7 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 11 22 Videbæk Kirsten, Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 58 08 Videbæk Per Horslund, Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . 61 70 88 91

Videbæk Telt- og Serviceudlejning

Nygårdsvej 21 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 19 32 Vidmontas Vytas, Hovedgaden 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 25 38 28

Vildbjerg Cykler

Søndergade 1a 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 83

Vildbjerg Entreprenør & Anlæg ApS

Røddingvej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 30 73

Vildbjerg Radio & TV

v/ Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . 20 93 94 81

Vildbjerg-Ljørring Smede & VVS ApS . . 97 13 19 00

Navneregister

V

Villadsen Arne Meedom, Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . 28 43 51 10 Villadsen Birthe Ejby, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 37 36 Villadsen Meta Viola, Østertoft 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 52 64 Villadsen Niels, Pilhusevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 37 73 Villadsen Rocia Meedom, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . 25 41 10 25 villumsen Ib, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 38 18 98 villumsen Ib Henning, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . 40 48 68 73 villumsen Ib René, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 32 32

Vinderup Fysioterapi

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 21

194

W

Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 74 53 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 24 44 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 44 88 Want To Sell Retro, Lundgårdsparken 72 . . . . . . . . . . . . 31 32 99 34 Weis Mette, Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 30 29 Wejlebjerg Gitte Angelica, Brogårdvej 11 . . . . . . . . . . . . 29 82 90 53 Welander-Raabjerg Erik, Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 10 Welander-Raabjerg Erik, Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . 41 43 34 92 Westen Ivan Peter Dalgaard, Danmarksgade 27 . . . . . . 22 96 41 32 Westerblaae Annie, Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 11 72 Westergaard Anders Graae, Grønbækparken 27 . . . . . . 29 80 67 08 Westergaard Mads Graae, Irisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 97 40 Westergaard Majbrit Linda, Egeskrænten 2 C . . . . . . . . 61 75 86 93 Westergaard Majbrit Linda, Egeskrænten 2 C . . . . . . . . 22 83 89 69 Westh Rigo, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 15 08 Westh Rigo, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 37 39 Westh Ronni, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 71 16 53 Wiersma Jelle Jint, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 95 76 Wiersma Jelle Jint, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 58 23 Wiersma Jelle Jint, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 33 88 Wiersma Jelle Jint, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 21 96 67 Wiersma Randi Rolighed Gadager, Lergravvej 13 . . . . . 53 56 56 44 Wiese Diana Thusgård, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 11 14 Winkelmann Jimmy Langelund, Drosselvej 10 . . . . . . . 21 73 73 04 Winkler E B, Valmuevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 71 Winther Ole, Fredshegn 1 G st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 57 01 74 Winther Tinne, Fredshegn 1 G st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 89 38 Winther-Clausen Jane, Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 44 47 Winther-Clausen Jon Arild, Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . 40 88 68 95


Witthøft-Rasmussen Annette, Enebærvej 24 . . . . . . . . . 24 65 39 51 Wittrup Tanja Nørgaard, Engvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 27 61 Wolff Jens Peder, Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 49 32 Woods Conny, Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 61 Woods Conny, Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 34 61 Wrobel Niclas Bertram Lemberg, Østvænget 30 . . . . . . 93 20 93 33 Würtz Alex, Hallundbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 01 77 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 24 62 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 59 29 50 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 59 84 73 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 55 42 Würtz Kasper, Tømmergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 18 26

X

XL Byg - Tømmergården A/S Aulum

Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 22

Y

Yde Jette, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 71 20 Yllebjerglandbrug, Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 23 19

Z

Zacho Kim, Søndergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 17 05 Zaza Yahia Mohamad, Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 74 10 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 75 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 13 25 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 45 06 Zon Ilse Paulina Catharina M Van, Danmarksgade 38 B . 42 44 80 82

Æ

Æbelø Tanja, Nålemagervej 14 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 38 47

Ø

Ødegaard Begravelser

Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 06 10 Øgaard Peer Asger, Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 40 59 Øgaard Peer Asger, Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 68 89 23 Ølgaard Birgit, Langgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 95 Ølgaard Birgit Lykke Dixen, Langgade 82 . . . . . . . . . . . 20 40 56 82 Ørgård Børge, Åbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 55 96 96 Ørnbøl Ditte, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 48 23 80

Ørnhøj Køleteknik A/S

Niels Kjeldsens Vej 54 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . 96 10 60 10 Ørom Anna Sofie Kiel, Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . 30 24 78 87 Ørskov Simon, Danmarksgade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 80 14 Øster Diana, Herningvej 5 F st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 85 20 98 Østerby Jens, Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 27 47 15 Østerby Jens, Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 47 15 Østergaard Bodil, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 41 Østergaard Bodil Marie, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . 30 52 30 43 Østergaard Bodil Marie, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . 29 17 17 01 Østergaard Carina, Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 44 09 Østergaard Dagny, Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . 97 47 23 13 Østergaard Dagny, Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . 24 80 23 13 Østergaard Edel, Hoppes Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 72 Østergaard Hanne Merete, Mosevænget 26 . . . . . . . . . . 24 64 75 48 Østergaard Hugo Falk, Lundgårdsparken 57 C . . . . . . . 20 98 87 61 Østergaard Jørn, Tusbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 89 16 54 Østergaard Kenneth Saxtorph, Viborgvej 376 . . . . . . . . 27 84 03 13 Østergaard Kjeld Bonderup, Skovvænget 69 . . . . . . . . . 61 70 28 81 Østergaard Krista, Mølleparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 97 Østergaard Niels Peter Moselund, Videbækvej 10 . . . . . 25 30 20 63 Østergaard Niels Peter Moselund, Videbækvej 10 . . . . . 22 64 62 84 Østergaard Niklas, Vistorpvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 12 35 Østergaard Winnie, Vormstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 64 94 Østergård Dan, Søndergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 04 13 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 42 45 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 84 54 37 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 59 78 Østergård Peter Kristian, Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . 20 62 53 45 Østergård Signe, Asbækhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 19 37 Østerholm Nora, Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 55 15 Østerholm Nora, Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 71 00 48

Å

Aa Import ApS, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 50 50 50 Aaby Anita, Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 50 38 Aaby Anita, Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 06 32

Aages radio-tv

Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 94 81 Ålberg Nina, Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 37 86 Aarup-Kristensen Anders Kjeldgaard, Ljørringvej 26 . . . 60 60 56 13 Aarup-Kristensen Heidi, Ljørringvej 26 . . . . . . . . . . . . . 60 61 71 00

Navneregister

195

Å


NOTER ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������

Kære læser Vi forsøger igen i år at komme med noget nyt til bogen, så den bliver ved med at være interessant læsning. I forbindelse med udarbejdelse af det nye afsnit om mejerierne skylder vi en stor tak til venlige mennesker, som velvilligt har lånt os private billeder, avisudklip og fortalt gode historier. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt, at få så fint et afsnit om de mange mejerier i LokalHåndbogen. TAK. Også en stor tak til alle vore annoncører. Med optagelse af deres annonce i bogen får de ikke alene vist, hvem de er, og hvad de kan tilbyde, men de yder dermed også en stor hjælp i lokalsamfundet og internationalt. Aulum Y’s Men’s Club uddeler hvert år omkring 250.000 kr. hvoraf en stor del går til lokalsamfundet. Pengene komme dels fra Lokal-Håndbogen, Købmandsgårdens Genbrugsbutik, salg af juletræer, pyntegrønt og fyrtoppe. Lokal-Håndbogen udgives i 3600 eksemplarer og husstandsomdeles i det gamle Aulum Haderup Kommune samt store dele af Vildbjerg by. Fra hele Y’s Men’s klubben skal der lyde en stor tak for den forståelse og velvilje, vi altid møder i lokalsamfundet. Aulum Y’s Men’s Club

196


ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

BROGÅRDSVEJ 7 . DK-6920 VIDEBÆK . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video


Aulum Maskinstation

- er klar til alt inden for landbrugsarbejde v. Mogens Frederiksen

rg Entrepren e j b ld ør Vi & Anlæg ApS v/ Bent Nielsen

Peter Toft 51 37 67 67 Ejnar Hansen 51 21 96 21 Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

Peter Toft 51 37 67 67 Ejnar Hansen 51 21 96 21 Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 25 - Bil 40 32 15 99

Den lokale stenhugger siden 1919

Åbningstider: Hverdage 8-17.00 · Lørdag 9-12.00 · Eller efter aftale Nybovej 19 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

RENGØRING ● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring ● Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Tirsdag kl. 15.30-17.30 · Onsdag kl. 9.30-11.00 · Torsdag kl. 15.30-17.30 · Lørdag kl. 9.00-12.00. Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12. Mød os på Facebook Vi modtager gerne brug­bare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Espersens Stenhuggeri Nybobakke

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12. Vi modtager gerne brug­bare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Mød os på Facebook

Røddingvej 2 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 20 20 30 73 · vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk Tirsdag kl. 15.30-17.30 · Onsdag kl. 9.30-11.00 · Torsdag kl. 15.30-17.30 · Lørdag kl. 9.00-12.00.

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Kloak · Slamsuger · Belægning · Beton · Vognmand

Industrivej 20 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 36 00 · www.midtjyskalbyg.dk · info@midtjyskalbyg.dk