__MAIN_TEXT__

Page 1

LOKAL-HÅNDBOGEN udgivet af Aulum Y’s Men’s Club

lu H

ad

er

up

www.aulum-elservice.dk

Industrivej 7 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 23 20 www.aulum-elservice.dk

Au

Døgnservice

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Døgnser

vice

m

Aulum-Haderup 2020

rg bo ld sa

ge

r

Fe od ve ro G

Aulum • Industrivej Nord 16 •Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

H

www.aulum-elservice.dk

ce vi Døgnser

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Aulum El-Service

Enkelt og lokalt

Entreprenør- og anlægsfirma


Hjertestarter

Hjerte starter

ÅDET TERE I OMR er nævnt HJERTESTAR an mindre det ed m en b nå g ø -d

AULUM ndel ATR Landha · 7490 Aulum 16 ej rv Væve tre. kkeren til vens Ved brandslu en. id st ig i åbning Kun tilgængel ion A/S Aubo Product 7490 Aulum · 19 ej Væverv siden af ermuren ved Udenfor på yd sen. ad pl gang ved ppersonaleind center Aulum Fritids Aulum sen 10 · 7490 ad Markedspl gangen. nd di ve ho r jre fo Udenfor til hø Friskole Aulum Kristne · 7490 Aulum hænget. Østergade 11 ngen under ud ga nd di ve ho Udenfor ved n Aulum Statio 2 · 7490 Aulum de ga angsdøren Jernbane n af hovedindg de si d ve en På mur er. røde postkass – tæt ved de ækparken ningen Grønb re fo er ej nd Gru Aulum ken 53 · 7490 , Grønbækpar vejen til højre od m ud r ku ls ke cy på Hænger en. r ind i indkørsl når man køre Nettoline A/S · 7490 Aulum Vævervej 33 Vævervej, væggen ud til I kantinen på terrassedør. vejen gennem den kan ses fra . en ig i åbningstid Kun tilgængel irketoft Plejecenter B 7490 Aulum · Østergade 2 en. hovedindgang d ve I forgangen ational SCADA Intern um j 5 · 7490 Aul gang Holstebrove personaleind af n de si d ve en ur m ns er de På yd somhe n – ses fra virk til produktione ørke. m i r pe m nde la p-plads. Blinke HODSAGER ticenter Hodsager Mul 90 Aulum Hodsager · 74 · 4 ej rv æ kj irk B n. mod p-pladse På gavlen ud

.. Ambulance . . ... . . . . . . . . . . Brand .. Politi . . . . . . . . . . . .

112 114

bulance« Forlang: »Am ti« oli »P ng Forla « Meld: »Brand

Politi . . . . . . . . . . . .

..

Lægevagt . . . .

..

70 11 31 31

idtjylland for Region M 8.00 em kl. 16.00 og ell m ge da er Hv gnet dø le he ge helligda Weekend og

HADERUP nter r- og Idrætsce Haderup Kultu up er ad 40 H Nygade 9 · 75 ngen. d hovedindga ve n ge an I forg up · 7540 Hader forretning. Herningvej 7 d vognmands ve b ka rs te ar I gult hjertest FELDBORG ndstation Feldborg Bra erup 2 · 7540 Had Hogagervej Falck. d arterskab ve I gult hjertest len Feldborg-Hal up · 7540 Hader 9 ej Tusbækv vl e ga På den nordlig erup j 6 · 7540 Had Taterbakkeve en rt l forbi jernpo Ind i indkørse hvid gavl. til venstre på GROVE rforening Grove Borge Haderup · Grove · 7540 Vistorpvej 26 g glasdør. I vindfang ba FÅRBÆK 70 Karup · Fårbæk · 74 Karupvej 42 uren af den Udenfor på m ygning. sb gamle brug ng estarterforeni Koldkur Hjert up ar K · 7470 Koldkurvej 7 ndue venstre for vi til vl ga de På en tilbygning. på den østlige

Du kan redde

liv

en ktrisk stød kan Ved at afgive ele holdt op er m so , te er et hj hjertestarter få at pumpe blod rundt, til med at pumpe en transer n re ertestarte normalt igen. Hj e, som du ridrevet maskin portabel, batte kalder anuelt. Mange skal betjene m r. to fibrilla den også en de ertestarter. jlbetjene en hj Du kan ikke fe at bruge. Og den er let


indhold

oplevelser Side 4-27 Oplevelser · Side 28-32 Kulturminder

Lokalhistorie Side 33-51 Skoler

borger info Side 52-53 Lev livet tæt på naturen · Side 54-60 Borger info Side 61 Baderegler

institutioner Side 62-72

kirker Side 73-77

foreninger Side 79-89

kort Side 90-99

erhverv Side 101-124

adresseregister Side 125-145

navneregister 146-184 1


n e g o b d n å H l a k Lo aderup og H , m lu u A r - fo

.

mlet på ét sted

rmationer sa lle nyttige info

A

omegn

Haderup

Feldborg

Grove

Hodsager

Aulum

Se kortene side 90-99

de idéer Input og go oplysninger

løbende Vi indsamler nger, ndets foreni fu am ls fra loka en tid m.fl. for hele glæde institutioner og vn rodukt til ga p et ve ha at det. så opdateret for lokalområ l-Håndbogen ka Lo re gø resseret For at ulig, er vi inte m m so ig tt og ny . om området i al lokalviden rne forslag, Mail derfor ge r til: eller rettelse faktuel viden .dk m lu au @ ogen lokalhandb

Lokal-Håndbogen udgives af Aulum Y’s Men’s Club, og uddeles gratis til alle husstande i Aulum-Haderup-området, den gamle Aulum-Haderup Kommune. Den udleveres til tilflyttere af områdets ejendomsmæglere. Ekstra eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres uden beregning hos Erling Svendsen, Tvedvej 2, 7490 Aulum, tlf. 30 71 31 99. Oplysninger fra bogen kan også findes på aulum.dk og haderup.dk Lokal-Håndbogen er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokal-Håndbogen, påtager udgiveren sig intet ansvar.

Redaktionen af navneregistret er afsluttet september 2019. Oplag: 3.600. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn · Hovedvejen 2 · 7490 Aulum · Tlf. 27 25 10 78 · lokalhandbogen@aulum.dk

2


dine der bille else på

Gå på opdag

up Aulum-Hader Lokalnet

lokaldeer nyhe

nger 0 lokale foreni nger fra over 25 • Find oplysni l. mai resse, web, eivende. - telefon, ad kale erhvervsdr lo 0 15 er ov ed m og og skoler gb er av Fa • alt fra børneh om er ng ni lys • Nyttige op myndigheder. til læger og med svar rmationssider • Kirkelige info t. de sogne i områ om kirker og

ter

men e g n a r ar

www.aulum.dk · www.haderup.dk · www.lokalhåndbog.dk

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum ÅBNINGSTIDER: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 09.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 09.00-12.00 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Ejnar Hansen Tlf. 51 21 96 21

Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

3


oplevelser

n e r u t a n i Regler

nd og det åbne la e n e v o k s i l e rdes? Færds Hvor må jeg fæ ier, i private st ovens veje og

sk eller på cykel på sivt skoen Færdsel i skov private skove må man færdes til fods begrænses på fx jagtdage, ved inten er fra

e som en kan d 150 met I såvel offentlig dgang. Adgang d nærmere en ikke slå sig ne 6 og indtil solne an kl. m fra å n m den. e ku he g ov lig skove do t. I private sk ke af for offent jrliget kræver de ejeren lov at luk ve ov is sk hv r er ha ell ar, g kt vbru der fem he skoven er er un bygninger. Hvis tegsland og priva eligt er landbru ag ds nd ve kl. la ho fra m ne åb færdes til fods t åbne land, so Færdsel i det veje og stier i de arealer må man på de ler ke kle ea yr ar cy ud e og te gå gang. Statsejed rdsel. På priva Det er tilladt at skiltet mod ad lde forbyde fæ ts er re æ ell æ tilf yr ilit se m sd vis til hu i n . M.h.t. adgang jet. Ejeren ka r er græssende ng hele døgnet medmindre de ga g, ad an t . re dg et ind lne øg so uh et er 6 og indtil nere år er blev os alle, og der ne, som de se og søer tilhører ngsmuligheder ga ad som heder, enge om lt ka orientere sig lo arealer må man Naturstyrelsen. er­ på forhånd hos es ok bo t. r ev se n an må højst ov Lejrplad på forhånd. M e områder og ka nn es kø ok rs bo for tu e et na i ikk gn s finde r er især bere ågrupper kan Større shelters ersoner og sm Store lejrpladse . ltp es ns ke rp lse en æ r re sk ty fo r rs ind se es på Natu ing efter brug Mindre lejrplad serne kan book plads. Oprydn ad e Pl m . m .m sa m på er r ol ere, sk natte to nætte per som spejd ser. og større grup g/storelejrplad nin at rn organisationer ve /o er els ev pl ro tu na der hjemmeside un

4


pa tur natur

o

Se side 6 Se side 6 Se side 7 Se side 7 Se side 8 Se side 9 Se side 9 Se side 10 Se side 10 Se side 11 Se side 11 Se side 12 Se side 12 Se side 13 Se side 13 Se side 14 Se side 14 Se side 15 Se side 15 Se side 16 Se side 16 Se side 17 Se side 17 Se side 18 Se side 18 Se side 19 Se side 19 Se side 20 Se side 20 Se side 21 Se side 21 Se side 22 Se side 22 Se side 23 Se side 23 Se side 24 Se side 24 Se side 25 Se side 25 Se side 26 Se side 26 Se side 27 Se side 27

kultur

Abildå Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetsplads ved Aulum Mølle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Gamle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Lystanlæg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Mølle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fattighuset på Ørre Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Statsskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findveji.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flygtningekirkegården i Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geocaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskov Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderis Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortebrølsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Jensens Anlæg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Vejmand monumentet ved Tjørring. . . . . . . . . . . . . . Kanosejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartoffelkælderen i Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongenshus Mindepark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kæltringestenen/Blicherstenen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langrendsløjper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvbakke Skov- og dyrehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybro Mølle Kanoplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøvling gl. kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overnatning i shelters.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovstrup Hede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter Nordre Feldborg Plantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter ved Feldborg Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter ved Hodsager Plantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Præstbjerg Naturcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resdal Baune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinding Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skinnecykler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsnogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenbroen og stryget ved Nybro Mølle . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Krat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søby Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Kloster kirkegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandkraftsøen ved Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandreture i Resen-Fårbæk Naturpark . . . . . . . . . . . . . . . Yllebjerg Bakkeø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørre gl. missionshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oplevelser

oplevelser

5


ulsleje

oplevelser

Abildå Brunk

mellem Abildå ved Timringvej ket Trehøje og udsigtspun

g natursti en ca. 2 km lan ved vejen fører n se ad nskabte pl ge pn a Fr sserer de lejet. Stien pa maskile m ga rundt gennem de illingsshuset og st ud ed m e. v ra brunkulsg borde og bænk rasteplads med så og r jlig de de er r en ner. He kulsleje er i Abildå Brun r se, tu n re ka nd an va m En de natur, hvor en nd æ sp en en gravningen oplevelse i udviklet sig, sid r ha n re tu na hvordan 65. dere genstoppede i 19 brunkulsarbej t har tidligere de rå dt ind­ om i t et id M r får man go aveområde. He bryde at ed m skabt et lille gr e jd og hårde arbe ke rs ba med t k de gi tryk af arbejdet fore g det meste af an ng de l, ku brun l og trillebør. lsgrav er håndkraft, skov kabte brunku ved den gens et ej og flere , en ig I brunkulsl op maskiner sat le m ga r de de af nogle er og fortælle ersæsonen vis m m so e og rd i hå e t gang hvordan de kulsarbejdere, mem so I k. gi tidligere brun re »kulgraven« fo i e jd en be rt ar beskidte kulslejet opfø desuden i brun r de et i ev bl et liv 14 ren 20 ykket« om restilling »Kulst fo er t a­ te et slå stor ie brun­kulsleje. ningens histor fortælles grav ng ni yg sb ng illi I en udst redskaber. mling af gamle omkring en sa ng til området. Der er fri adga

s ved Aulum

Aktivitetsplad Møllestræde 2

· 7490 Aulum

Mølle

e 17 og ligger lig blev indviet i 20 s ad pl i ts t ite nd ru tiv Den nye ak t på løbetur . Har du være le øl d M en m e lu er m Au t overfor for at få træne god mulighed es af alle, og ug br Aulum er der å m n se Aktivitetsplad for tter grænsen benmusklerne. ntasien, der sæ fa n ku en st det er næ n. laves på pladse hvad der kan

6


oplevelser

Aulum Gamle

Station

ulumstation.dk

lHerning og Ho kningen mellem træ s e­ t an ek nb kit jer ar er tegnet af etableringen af en perle, den rbindelse med af fo d. t i år rt lid fø eg n op an ge in db ev en bl avns Hove nisk er bygn Stationsbygning riblandt Københ 1904. Arkitekto der er taget i brug i ger i landet, he in ev gn bl gavlspidserne r by og de ns r , io je ro at al st et steb 0 sd 15 rk . væ ca ur rt renm , der fik opfø ærk de fine vendes nu til fo tisk stil«, bem Heinrich Wenck t i 2015 og an an re m ve lro no na re io er at n opført i »n . Bygninge Bygningen er ret »husbrand« ingetids inspire vik en ed m t afslutte relle formål. ings- og kultu

2 · 7490 Jernbanegade

Aulum · www.a

læg Aulum Lystan90 Aulum · 74 Rugbjergvej 3

t 1937 i Aulum er anlag Lystanlæggget gen. nin re fo er ndværk af Borger- & Hå mmune Ko lum Au til nket Blev i 1963 skæ

oplevelser 7


oplevelser

Aulum Mølle

ummolle.dk

lum · www.aul

· 7490 Au Møllestræde 2

hollandsk mølle 1908, den er en i t ge yg igb rd od fæ ikke været uden Aulum Mølle st førelsen havde Op «. er nd æ oll lstebro, i-h Nielsen fra Ho af typen »Galler geren, Chr. Jul yg eb øll nstrukm ko da r træ problemer, fo er, dumpede uggede tømm igh mente rd n fæ re t ge de yg kom med urværk. Mølleb m rte fø op t de meter en i ure endnu 2½ tionen ned ind ureren måtte m m så jl, så høj fe e ns at Aulum Møll ikke, det var ha t er grunden til, De er. sid e all skråt indad fra øllen til forskelog slank. rtforpagtede m bo en rs te Pe e n MikJepp af Niels Thomse Ejeren gårdejer blev overtaget 25 19 i n de til 1947. lige møllere, ind drev den indtil rt. stor dygtighed ninger blev opfø yg eb øll kelsen, der med m e der or de tilstødend og hv hk år, 40 ile ab på st tz« Det blev elmotor, en »Deu stilling indkøbt en dies askiner til frem m t I 1931 blev der re lle ta ins t m sa i er øll m lse blev indrettet va foder. nse- og kyllinge af havregryn, hø

8


oplevelser

Fattighuset på Ørre Hede Sammelstedvej Ørre På Ørre Hede opførtes i perioden 1815 til 1834 i alt 6 fattighuse, hvor områdets fattigste beboere blev samlet. Bebyggelsen med fattighusene blev kaldt Sammelsted by. Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge, kjæltringen Johannes Axelsen, der havde kone og 2 børn. Husene var 4,5 x 6 meter store, gulvene var af ler og taget af langhalm og lyng, og til hvert hus hørte et lille stykke hedejord, som det var meningen, at de fattige skulle medvirke til at opdyrke, så de kunne blive selvforsynende. Flere af tomterne efter de små huse er stadig synlige i terrænet, men det eneste fattighus, der er bevaret, kaldes Helenes Hus, opkaldt efter den sidste beboer, der flyttede ud i 1987. Huset er åbent i sommerhalvåret. Der er toilet, borde og stole til rådighed for besøgende.

ov

Feldborg Statssk

16)

r ved Viborgvej (A Legepladsen ligge Skave ca. 1,5 km øst for

ngspunkt dels re ture med udga Nørreskoven: Fle p-pladsen syd ls de Bjørnkærvej, ved p-pladsen på så grill- og bål­ en. Her findes og for skovridergård atning. d for primitiv overn plads og mulighe skovlegeplads. : Her er anlagt en ny Borbjerg Plantage med borgerfor­ åd mr udviklet i sa Den er planlagt og Ryde. titutioner i Skave og eningen og børneins går fra ad Vistorpvej, som Prøv også en tur org em Søndre Feldb Feldborgvej genn vej. ng rni Plantage til He

oplevelser 99


Findveji.dk

oplevelser

ærkojekt med afm ernes store pr bb klu gs s på in de er Orient ndet kan fin ruter rundt i la ns io ot : m es af vn ning rfra kan næ emmeside. He ovenstående hj rup med Find vej i Hade i samarbejde ingsklub har er nt rie deO Ha g i in Hern tte »Find vej e lavet dette flo ol gi Sk in p kr ru om de t Ha ceret rund ste poster pla glæ an pl n ka rup« med 50 fa an placeret, så m år st ne e er nn st byen. Po af de naturskø omkring nogle en ur e st dr ag an s nd ge sø at finde, men . Nogle er lette en by i r de rå om re. er noget svære m med Find vej i Aulu naturområde t er et stort an ss re og te r in ne g Særli tning, boldba moser, beplan ed M l. de ge enge, søer, - og østli i kortets nord re og æ sv m le græsområder el m gode kan der laves sine 52 poster . km 8 til op lt lette ruter på he . ug dervisningsbr Velegnet til un

ården i Grove

keg Flygtningekir Grovevej 31 7540 Haderup

med ger i forbindelse Kirkegården lig r Karup fo st kirkegård ve Grove Kirke og r te ef og r de r blev un flyveplads. He 00 25 . ca et av begr 2. verdenskrig De hviler e og soldater. ng ni gt fly e sk ty å granitkors. gr kker af ens under lange ræ

10


Gindeskov Kra

t

Indkørslen ligge r på Herningve j ca. 6 km syd fo r Haderup

Der er tydelig skiltning til om rådet og par­ keringsplads. I Gindeskov Kr at findes en al sidig natur. He er flotte egekra r t, heder og la ndskabspartie med enge, m r oser og snoe de vandløb m mange sjældne ed dyr og plante r. I egekrattet findes kroged e træstamm er med en frodighed af pl anter i skovbu nden. Heden rester af den er tidligere meget store og sammenhængende hedeflade. Staulund Å, so m snor sig m od øst i områ det, har sit op rindelige forlø b og en righo dig natur. I om lrådet ligger og så rester af et gammelt merge lspor, som er an lagt i 1907 af Feldborg Merge lbane. Gindeskov Kr at er fredet, og der er via stierne offentlig adgang i områ det, hvor flere afmærkede st ier fører genn em de forske lige dele af G lindeskov Krat . Den smukke og varierede natur kan anbe fales til gåture naturobservatio , ner og lign.

oplevelser 11

oplevelser

Geocaching

Denne nyere form for skat tejagt er for he og der er man le familien, ge mulighede r i området. Geocaching er en udendø rs skattejagt, gerne benytte hvor deltar sig af en G PS til at gem beholdere ov me og søge er hele verden . En typisk ca vandtæt beho che er en lille lder beståend e at en logb ting af ringe væ og og små rdi. Ved den tradi tionelle geocac he placerer ge en beholder m ocacheren ed logbog, bl yant og nipsge et sted, som nstande på kun han/hun eller meget få der. Derpå no andre kenteres cachens koordinater vh og disse offent a. en GPS, liggøres samm en med andre ger på geocac oplysninhing.com, hv or andre geoc terfølgende ka achere efn søge cachen med deres GPS cachen, skriv . Findes es der i logbog en og en genstand evt. Det er go byttes d tone at lægg e en ting med den værdi, so minimum m den ting m an tager har, der også er no således at get spænden de at finde til den næste. Turen starter på nettet, hv or man på w ching.com fin ww.geocader koordinate rne til cachen .


oplevelser

Haderis Å

re: kørestolsbruge Fiskeplads for , 7540 Haderup 24 j vørred. før Åbakkeve e lig l se ør bestand af ha dk In øst, har en stor

sige man mod fiskeri, det vil afgrænser byen , er der gratis nd lu av St rugere er Haderis Å, som od sb en for byen m ser for kørestol af åen, lige ud eter med repo ke m 0 yk st 35 e km st 2 lig . rd På et ca ketegn. De no obligatoriske fis skal have det . ap ic ere med hand forbeholdt brug

eum

Haderup Mus ej 4 Jens Jensensv up er ad H 7540

Jensens centralt i Jens Er beliggende Lokalru s af Hade p Anlæg og drive g. in en eumsfor historiske Mus bondens indblik i hede Giver et godt udstil­ erne. Museets liv gennem tid tande, ns ge fortrinsvist ling rummer som n, ne eg ning til der har tilknyt dnings­ ol sh hu og sf.eks. landbrug og en mt en oldtidssa r be ka ds re useets m er ling. Aktuelt jydepottesam byens V, & B get af udstilling præ rge og derbrødre, Bø kendte opfin . Vagn Sørensen halvåret ent i sommer Museet er åb kl. 14en ed ån ag i m den første sønd ndt afn man året ru 16. I øvrigt ka ehuset rk til museet i Ki hente nøglen ved siden af.

12

Fri entré.


oplevelser

rsøger gamle hjorte fo r i brunst. De dy on kr e sk tjy uligt. ber er de mid hun-dyr som m midten af okto , m på så mange ptember og til re se ha af et n e te ld id stor oplevelse ho m Fra plantager er en brøl og fysik at , e gt kt lu tra s ts re . vid de år de sidste tentime i de hver især med eget markant eller en sen af tidlig morgen rbrunsten, er st dy en e on øl kr br ve le ne te op for at At høre hjor tager i skoven Statsskove. danskere, der ure i Feldborg og antallet af lsen.dk ber hjortebrølst em pt ww.naturstyre se w i e år id t ns hjemmes lse arrangerer hver re n ty rs lse tu re ty Na rs tu Na ne findes på ninger om ture Nærmere oplys

re Hjortebrølstu

Jens Jensens Haderup

Anlæg,

ej 4 Jens Jensensv 7540 Haderup

ret af den le­ læg er etable Byens flotte an nsen omkring bmand Jens Je et gendariske kø eget velbevar tale om en m en er 1914. Der er nn da ov sk smukke bøge 100-årig! Den ter. mange aktivite om fin ramme sskolestævner. ads for søndag Tidligere festpl hver sommer. s bibelcamping Nu Indre Mission ­ offentlig lege ngplads med uM p Huser campi ru Hade ed hoppepude, plads – bl.a. m . uset seum og Kirkeh ledes grillplads cnic. Der er så pi til et gn le Ve d legepladsen. ve et pavillon og overdækk t. Offentligt toile Alternativt ind­ ns Jensensvej. Indkørsel fra Je g ved kirken. in ej med parker gang fra Kirkev

oplevelser 13


oplevelser

ing

ntet ved Tjørr

monume Jens Vejmand Holstebrovej ørring lidt nord for Tj

nord for p-pladsen lidt jstes i 1982 på re ideen ag 01 sd el 19 i ds r 0-års fø Jeppe Aakjæ ns Nielsens 15 Heide. Her fik Tjørik på Er et en av er På vejmand Je gr tn be Nielsen blev t udført af kuns en ns Je um d on an m mejm et Tjørring bræt, står. Få skærmen«. Ve mmelt frønnet sidder der bag ga m le et ve , »O »H en te et en ld gt st til di , hvor grav en af de såka i februar 1901 dingsvejsten«, r­ fje »2 en år ring Kirkegård ument st ik Heides mon ter nord for Er g 1790. in kr om t sa « op Rømer-milesten

Kanosejlads

ri natningspladse Raste- og over erg bj le Yl odsager og Nybro/Ørre, H ds på Stor­

nosejla uligheder for ka og Der er gode m ableret rasteet r de er steder erne ds la åen, og flere sp ng ni at Overn adser. d, multovernatningspl lads, drikkevan ltp te til ng e kan se giver alle adga nde. Plad rn lads med bræ til de yn ns toilet og bålp he es så længe der vis benyttes gratis, e. nd e og overnatte øvrige sejlend og mellem 1. juni ds nyttes til sejla . Storåen må be 00 00-20. srummet kl. 9. 31. oktober i tid af VisitHering er varetages no ka af n g in Udlejn at benytte di ro. Ønsker du eb lst s Ho be sit kø Vi r og , skal de r båd til sejlads egen kano elle gæstemærke.

14


oplevelser

er eren i Hodsag Kartoffelkældsager Hovedgaden ·

Hod

kar­ er, en gammel som navnet sig , er er ionat ag ds rm en i Ho at huse et info Kartoffelkælder ed det formål m ol­ t rh re fo ve no om re r er ografien og toffelkælder, de historie, om ge m s so er så ag og ds Ho en . er .a ld scenter om bl er kartoffelkæ er ng fu n de åen. Desu n. dene ved Stor unge i vintertide byens børn og r fo storie, e kk kælkeba kalområdets hi lo t udstilling om flo naen de r en de nd er æ eren leve det sp I Kartoffelkæld spunkt for at op ng ga ud dt go at. og stedet er et og Stoubæk Kr kring Storåen ved turområde om tæt på kirken landsbyplæne øn sk en i r ge en lig Storåen. Kartoffelkælder udsigt ned mod dsager og med Ho i en ad dg Hove

Mindepark ongenshus.dk Kongenshus 2 · Daugbjerg · 8800 Viborg · www.k Vestre Skivevej

14

rkere, r hedens opdy tte et minde fo sæ at ål rm fo indepark har til rt landskab. s Kongenshus M r Hedebruget e jord til frugtba rd hå n de e ed og formand fo d an m r gs de som forvandl tin er v, folke de mennesk Laust Nørsko mindepark for en riom I 1934 luftede de ne – er le tank ler var på ta radioforedrag ng. Flere area bestyrelse, i et en fra hedeopdyrkni r fo g in les H. Christens dn ar ty Ch be r havde særlig hørte grossere 1940, til i t d de rti rå le id om im shus, men ristensen døde Ch H. s A/S blandt Kongen le til ar . Ch Kongenshus var ikke til salg efter at sælge et år den København og de til tte en slu be depark-komite rne efter boet ealerne til min ar d og eksekutore bø til r fte 0.000 kr. ding, som dere en for – ca. 25 Jydsk Landvin . 1 km e erhvervet jord vd ha dalen er en ca de de in m M so n. le da de in M samme pris, lkning an der m rred, hvis befo Mindepark fin én for hvert he – e en I Kongenshus st 39 t der er rejst i al er, lang slugt, hvor cirkler, der vis rkningen. dy bnet samt to vå ds rre rihe t deltog i hedeop indhugge er og skov i pe dssten er der ellem hede, ag m n ge in På hver herre el rd e i fo ringer der sket hvor store ænd al plads . 50 ladsen er en ov 19 til ladsen. Mødep ep oden fra 1850 sagen ød m de s he r de fo Mindedalen fin stor betydning ed m er sk ne For enden af på men en, hvor navne ud over landets med sten i kant dflydelse rakte in is hv , er sk Menne e. er ind­hugget. hedeopdyrker være egentlige at en ud e, gn so

oplevelser 15


oplevelser

nen/ Kæltringeste Blicherstenen j

Sammelstedve Ørre

Hede var ttighuse på Ørre Et af de små fa berygtn de var opført til Axelhus, som hannes Jo en ing , kæltr ede taterkonge Blicher . Det var her, Axelsen i 1815 rte om hø eltringsballet og overværede Kj t til at re re pi ins liv, og blev kæltringernes . v« sli ng »Kjeltri skrive novellen 92, og i nedrevet i 18 Axelhus blev sten på de r rejst en min 1917 blev de »Her lå år st indestenen tomten. På m Blichor hv t se hu eltring Axelhus eller Kj sb ng allet. siden så Kjeltri er for 100 år 1917.« Stenen er sat

er Langrendsløjpt fra p-pladsen på Bjørnkærvej

star ldborgvejen Nørreskov med pladsen på Fe pfra t ar st oven med ldborg. og i Søndersk dsløjper op i Fe

16

Når der er sne

r lang­ren

nok, køres de


oplevelser

ve

ov- og dyreha

Løvbakke Sk Løvbakkevej 32 7400 Herning

flere der afmærket akke Skov er vb Lø I l af g. de in e rn lig r. I den vest art nord for He ke Naturcente ak strup umiddelb vb le ul Lø G til d p ve ru r ligge lsti fra Gullest Løvbakke Skov . der er en cyke e o-løbsposter e reture, ligesom nd va e en række fast t llig sa sserer en rækk ke op d fors un rb fo gs en, og som pa in ov er sk nt i t rie O nd ns k ru io r ns ot tursti, der gå ehytte, en m skoven har Da en asfalteret na med madpakk r s de ad pl er t ge tre le en ov ved naturc lplads, en sk Fra p-pladsen ndeskov, en bå er en større hu r He . grillhytte. er eskov og re et lit ør ci st friluftsfa r endnu en hund plads samt en gs in tn na er ov l af skoven er de v de iti e im tlig pr øs e. en n ed , de st bane erborg, og i eller orker til er der en shelt ikke er vikinger sat 25 dådyr. ore p-plads P2 pakke, når der ad m or der bl.a. er ud sin hv , ise ov Vest for den st sp Sk å m ke e ak rn vb ge Lø i an , hvor m l til dyrehave en rollespilshytte 50 ha stort area r indhegnet et de er 13 20 t re I efterå

plads ro Mølle Kano

er Storåen

e før broen ov

n til højre lig ger kanopladse

at booke t er en god ide ad gangen. De gn dø ters kan 2 el jst Sh . hø pe de kan bookes en større grup og ed m d, ån ed rh st fo af på eller du skal booke shelters er plads til dig, Det er muligt at ker på, at der sik re væ om den vil du s kan man se, ning.dk shelters, hvis R-kode og sm www.natur.her Q en via id møllees og il, m t-t es rs em ok r gælder fø , der kan bo bookes via hj afbenyttelse. He på de shelters fri re til m er nu r en de m , er rpladser e reserveres Ved alle shelte nummer kan ikk g Plan. Shelters uden et ok bo er de tage, Præstbjer allere Kommuneplan s nd Su , ge ta : Sørvad Plan rne. princippet. no-rastepladse følgende steder shelterpladser enter og ved ka . rc .a tu bl s Na de ke fin t ak vb Her i område , Nybro/Ørre, Lø mmuneplantage tage, Sinding Ko på e rning Kommun terpladser i He el sh teltpladser er g-o ov rs rt Se ko kort-over-shelte rt/ ko k/ .d ng ni www.natur.her

Nyb

le, lig

j til Nybro Møl

Avlumve Kommer du ad

oplevelser 17


kegård

Nøvling gl. kir oplevelser

nding Nøvlingvej, Si bild-Nøvling ib helt mod Sk

rke lå fra fra Sinding Ki Kun ca. 3 km gammel en 17 19 indtil ca. år 1200 og flyttet til m i 1917 blev kullet kirke, so vling Kirke. nuværende Nø murene, mle kirke er Fra denne ga nvendt na ge e du lille vin klokken og et dviet i ke i Nøvling (in i den nyere kir kirke le m fra den ga 1919). Soklen De k. hæ es pr ed en cy er markeret m kker dæ r te an pl ­ gårds tidligere kirke plads på ing den åbne kr om t de rå om måde. uk regen og sm en meget sæ den på er ed gravst En del gamle varet. rd er stadig be gamle kirkegå

. le kommunen fordelt over he og r de rå om e uppe. i naturskønn ilie eller i en gr une ligger alle venner, din fam Herning Komm i ne di ne er ed ds m nyt­te la e, rp en Shelte t er gratis at be tage af sted al el i naturen. De m elters, kan du m sh hi i en tte åb na r er ov natte unde Ønsker du at endørs og over e rne vil en tur ud ge r de , le al r god ide at book Shelters er fo en. Det er en ng ga n ad ka gn højst 2 dø pe. Shelters alle pladserne. en større grup de kan bookes ed og m d, ed ån st rh fo af al ters på eller du sk at booke shel er plads til dig, Det er muligt ker på, at der sik re væ , om den vil du s kan man se erning.dk shelters, hvis QR-kode og sm via en www.natur.h id il-mølleog es , t-t m es rs fø em ok hj bookes via rs, der kan bo lse. Her gælder te el tte sh ny be de af på fri r numre es, men er til rpladser er de n ikke reserver Ved alle shelte en nummer ka ud rs te el Sh . oket allerede er bo . et pp er: ci in pr følgende sted . shelterpladser .a bl s age nt de la fin t ep mun Her i område • Sunds Kom age nt la ge ta ep an un Pl m m • Sørvad • Sinding Ko ge r ta an turcente • Præstbjerg Pl • Løvbakke Na rg Plantage rre Ø bo o/ ld br Fe Ny re • • Nord erne ds la ep st ved Tvis Mølle -ra • ved kano Vandkraftsøen • d år Kirkeg • Bag Feldborg tage an Pl er ag ds • Ho

ers

i shelt Overnatning

18


Ovstrup Hede mellem Herning og Holstebro er et 490 hektar stort område med indlandshede samt nåletræsplantage, enge, overdrev, og vandløb. Aage V. Jensens Naturfond erhvervede i 2002 området på opfordring fra myndigheder og grønne organisationer. Områdets ro tiltrækker sky dyr som ravne, rovfugle, større pattedyr og og giver muligheder for, at hjorte­ arterne kan samle sig i større flokke. Krondyr, dådyr og rådyr græsser området, som sammen med deres tramp og afføring giver livsrum for andre spændende dyr og planter. Området er både fredet og Natura 2000-område, derfor må al færdsel i skoven og på heden kun ske på de etablerede veje og stier. Hunde skal altid være i snor.

Shelter org Nordre Feldb Plantage evej Abildholt Hed ro eb st ol H 7500 Kun adgang til

kel.

fods eller på cy

oplevelser 19

oplevelser

Ovstrup Hede


oplevelser

rd

borg Kirkegå

eld Shelter ved F

2 shelters, helt hen til de kan ikke køre an M . der ikke rd er gå ej ke Feldborg kir vvej - Møllev Ny shelter bag ydset Gindesko kr shelters. d 2 ve de len til bi jen parkerer cyklen hele ve e kk træ men hvis man an m kan man på cykel, langt at gå. Er

Shelter r Plantage ved Hodsage Hestbjergvej 4A Hodsager 7490 Aulum

t«. til »hestefolke Ny Shelterplads ge stier an m tage er der I Hodsager Plan . n ride på og veje man ka kan man til en pause, an m er Træng lde der er i en af de 2 fo sætte hesten dsen. ved shelterpla

20


aturcenter

Præstbjerg N

r på oplevturcenter byde Præstbjerg Na et område slå og er et stor elser for alle egekrat, r, le ea ar e hede med bakked . Der er stier Præstbjerg sø småskove og ndicappede t, og også ha rundt i område stbjerg. Der æ på en tur i Pr kan være med med gode ede vandreture er flere afmærk undervejs. udsigts­punkter des natur­ Naturcenter fin I Præstbjerg elters, teltsh turudstilling, legeplads, na e handicapnd og tilhørend plads med va er, ridesti, nke, grillplads toilet, borde/bæ gsposter. in er e og orient madpakkehus bænke og e rd sen med bo Naturlegeplad erbygningen. ligger ved cent er et minn, der indehold Centerbygninge holds- og op kale og et dre udstillingslo og benyt­ s je le lokale, kan undervisnings . tes efter aftale høje og Vind. ger mellem Ti Præstbjerg lig rnhøj og Nr. 11 mellem Ø Fra hovedvej d Agerfeldt du i krydset ve Felding drejer . lger skiltningen mod øst og fø

en) (Vinding-sten Resdal Baune l Baune esda På toppen af R j ve ld fe er ved Ag

inirejst i 1935 på e mindesten er ng n tu de ns to På 6 n. Den Jesperse forfatter Esbern og r isre M læ e dr af In tiv m tia gn melle rid i Vinding So n fik tid var der en st lærer Jesperse og e, rn ne ia ig tv nd fra ru G km sion og de 6-7 km ingen af stenen tn al fly sd at Re é, id til den mark og Jens Løgagers s at ds in s lle findestedet på fæ orstilet regå ved en st man at e, vis Baune skulle fo n ha nne per. Dermed ku fra de to grup men. m sa å st at d t ve et par opnåede mes i 1935 mødte g ort. En majda syv af t be lø Som sagt så gj i , og mennesker op store n de et hundrede unge kk tru ærk d hjælp af tovv vej til timer fik de ve og besværlige e ng la n de de slæ nkt­ en sa på en d sten afsløret ve hvor den blev Resdal Baune, 23. juni 1935. mhansfest den sskabets og sa ansfest i fælle th nk e sa nn en ku ev Det bl 500 deltagere gn, hvor de te s et ld ho en m jde. veludført arbe glæde sig over

oplevelser 21

oplevelser

Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad


oplevelser

e Sinding Bjergde kører man

ga I Sinding Hoved til Merrildvej j ve al ad Sofiend jerg ved Sinding B og er fremme efter ca. 500 m

et kab der er blev ing er et lands et re væ Bjergene i Sind et kk n ta r offentlighede ofog tilgængeligt fo re eje ds lo ellem private samarbejde im ableret ca. 4 km eder. Der er et gh di t fentlige myn strækning rund n 8 km lange . ke bi naturstier på de ain nt ou m de vandring og i området til bå i i Sinding«, ford ne r kaldt »Bjerge ive bl t r de de rå en m Om e, so gamle stednavn af g in tn det vrimler med an Før pl øj« og »dal«. e på »bjerg«, »h en imponerend r de r va r lte bæ læ og r ge ka ta plan iden har lands ten rundt. I oldt ge er bj e udsigt horison sten all nerende, da næ bet været impo toppen. på e øj sh id re oldt har én eller fle n erplads, som ka er der en shelt ge er Bj oing sk i nd I Si overnatte der har lyst til at benyttes af alle, Der er indrettet d. lhe sti mørke og nde. vens forførende eskjul med bræ ed og et brænd multtoilet, bålst på: www./natur. et oversigtskort og er ld fo en Få ne-i-sinding.pdf ia/594918/bjerge herning.dk/med

Skinnecykler

lejes gennem Bookes og ud evej 25, dshandel, Høj Astrup Købman . 97 36 40 10 6900 Skjern, tlf

lej en skinnedes udflugt Prøv en anderle necykling på ulighed for skin cykel. Der er m i Danmark. er aner flere sted nedlagte jernb km. Der 30 til 5 rer fra ca. ­ Ruterne varie hele ruten skal tvang om, at r er dog ingen e, der lejes fo Skinnecyklern re fle gennemføres. til s ad pl r en hel dag, ha nogle timer til n én, der skal regel er der ku m personer. So en, mens 1-2 lerne ad gang trampe i peda ro og mag. n nyde turen i »passagerer« ka ærksom på, at rigt være opm Man skal i øv løfte skinnei stand til at man skal være kørende kørsel oret ved mod cyklerne af sp Hvem der har eller hjemtur. på enten uddet regelsæt af t mgår normal »vigepligt« fre leveret ved rne, man får ud for brug af cykle et. udlejningssted

22


oplevelser

Skovsnogen

pladsen Starter ved p2, 6933 Kibæk, på Døvlingvej dvest for arrild, 2 km sy 5 km syd for Sk arrildhus km syd for Sk Karstoft og 2

med en lang et naturområde Skovsnogen er rer. Hele områ rker og skulptu jse ire række kunstvæ as nt fa og en ekspedition det inviterer til og samme tid - det er på en n for hele familie re, der alt sam s og vandretu galleri, legeplad v. sli fritid for spændende men baner vej f.eks. finder r, overraskelse r de er lt ra Ove , der fungerer « midt i skoven i man en »fabrik et efter »livet en hytte bygg e or st som shelter, å, e lill en e strand ved skoven«, en lill raskelser. er ov e dr an er sten og mange 50 kunstværk er med sine ar kt he Skovsnogen den 25 nstnere ude i en r fo lavet af 35 ku ed st kte Skov det perfe store Døvling familieudflugt. k skovsnogen.d mesiden www. Se også hjem

ryget Stenbroen og st ved Nybro Mølle j Hjørnet af Avlumve Ørre ej, ev øll M ø br og Ny

rådet ved ndløb mødes i om Ikke færre end 5 va ret som ge fun r mmel tid ha Nybro, som fra ga te vejds æl de af en er en vadested. Stenbro 00. Den nu n er fra ca. år 13 broer i landet. De blev i 1893 bevarede stenbro udskiftede, men dre smalle, æl u te den endn opført for at erstat allerede bro Ny d he . Stedet buede egetræsbro i 1683. e vadested, nde ved det gaml Møllen er beligge ndet til mølVa og Vestjylland. der forbandt Østt originale de og å, nds Nørre len kommer fra Su n komme ret højt, så det ka møllehjul er place r. Møllen de lv i vandrige perio af med vandet se ivateje). (pr 83 16 vn allerede i benævnes ved na j, er der advia Nybro Mølleve Bag Nybro Mølle, g passage ndrede meter lan gang til en flere hu hvor de er, ne kan ses i oktob for ørreder. Fiske e). tej iva dserne (pr er på vej til gydepla

oplevelser 23


oplevelser

t

Stoubæk Kra

gvej

både Rotvi P-pladser fra j og Feldborgve

ager og græns r vest for Hods ge lig r , de , de at rå Kr Stoubæk stort fredet om n, er et 200 ha t åe rig or St et od og m r er op llige naturtype mange forske på r de by r de liv. en fugle- og dyre år af Storådal bæk Krat best ou St t af l pe de m su ge Den østli rede åarme og e enge, afsnør sig ed n ss åe æ or gr af St med rådet gnaver rat. I hele om af åen. pile- og birkek er på vestsiden nt ræ ede hedesk nerne ra dg rø at ind i de sand , her så gode er e rn lse vest, ge in od Vækstbet . Går man m anselig størrelse en der r fin nå be e en st og eg e, og til sid gradvist mindr enne tte er flo træ r ge ive an bl m deflade med he or st pet en m man sig på r et stort su mod vest ligge st ng Læ . ke ebærbus de søer. re stærkt tilgroe område med fle de form fører gennem ærkede stier, so m af en sti r re re fle fø n er r de De bæk Krat. Desu ou St i r an de rå skellige om dsager, hvor m er Storåen til Ho ov at Kr k e. rk bæ Ki fra Stou og Hodsager rtoffelkælderen bl.a. kan se Ka

lsleje

Søby Brunku

. , 7400 Herning Brunkulsvej 29 erholt st Fa og Kølkær Ligger mellem st for Herning ca. 13 km sydø er et

rning eje syd for He Søby Brunkulsl og rå nade en nd æ både sp område med dan der or kan opleve, hv tur, hvor man by var Sø k. ar unkul i Danm blev gravet br der, hvor der brunkulsområ et af de store ede op mod ntyrets tid bo i brunkulseve deres liv i og er, der levede 5000 mennesk be lejer. omkring de dy se og mude små træhu I området med et stort uderne, som er seumsbygning se, hvordan man opleve og flugtsmål, kan om brun­ se læ avet op og brunkul blev gr . kullets historie nnem årene t har der ge I Søby-område man skal og ore jordskred, været flere st uden for d he tig med forsig derfor færdes rselstavler, følge de adva veje og stier og området. der er sat op i

24


irkegård

oplevelser

Tvis Kloster k Tvis Møllevej 13 7500 Holstebro

ngere, findes ikke læ Tvis Kloster steret s af selve klo men et omrid oster Kl is ien om Tv kan ses. Histor ndva de re re n restau kan ses i de arealet. en af kloster mølle ved sid der og de jernkors Selve stenene æg pr r re ­ ården bæ g findes på kirke ærsv be re væ og kan at tidens tand der kirkegården er lige at tyde. På is Tv le m for det ga en mindesten Kloster.

Tvis Mølle

i Storåen. Tvis Å løber ud or hv , ro eb st ter n ikke Øst for Hol del af Tvis Klos forfalden, at de llet, der var så ligere været en -ta tid r 00 ten). ha 17 rs n Ki fra le n g øl M Lide gnin

by am med pi af den forrige ins Buris’ tid (h g. Men e mølle er en ko stedet siden Pr på le anden placerin øl m en en Den nuværend ft t om den har ha en der har ligge mølle. m og en , s, r re om tte re fa et au st om gg kunne re serordenen e den er by en ng ci ga er st ge Ci an til m 63 , hvor . marts 11 ndhjul Det er ukendt gavebrev af 24 rdig, med et va ris Henriksens e vandmølle fæ Bu ny n at illing , de st es ud od vid st et de mer en planch rådet, og i 1997 og møllen rum , Kommune om ar ro nt eb ve in lst t re Ho e beva I 1993 købt useum. en. Der er ikke r Holstebro M ndet fra møllesø len hører unde øl M . le der drives af va øl M is Tv r, Tvis Kirke og om Tvis Kloste

oplevelser 25


oplevelser

ro n ved Holsteb e ø s ft ra k d n a V ende af byen

tlige Ligger i den øs levej en og Tvis Møl ej mellem Ringv på naturstier km vandretur

ærket ca. 7,5 er stien Der er en afm rækninger følg øen. På flere st ts af kr borde, nd r Va de rundt om flere steder er og ridestier, og lke cy de bå med tspunkter. ndbænke og udsig ge del af Va ved den østli r de er r er le de øl Ved Tvis M naturområde og stier i et skønt t re sigt le ud ab et et n slå kraftsøe r er en stor nke, hvorfra de . bæ ds la og ep e st rd ra bo no t ka opsa den er der en su De n. øe ts over Vandkraf

Vandreture æk i Resen-Fårb Naturpark

t for turen Udgangspunk p-pladsen re kan enten væ j ved Bavneve r. Resen lige uden for Sd rbæk Få i eller Karupvej

r i Fårbæk er de Ved Karupvej eis sp et erdækk grillplads, ov .v. m s plad ngstier ved de Der er flere ga Å. omkring Karup gamle kullejer r fo ev bl n side På den ande ist et t re le ab et nogle år siden enender ved »v system, der over åen. skabsbroen«

26


oplevelser

keø

Yllebjerg Bak

sager

/50, Hod Hodsagervej 48 7490 Aulum

er. rd for Hodsag en ca. 5 km no ej rv kjæ id el ist m e m st d Mejrup-Si et under sid l, som ligger ve e istid og form ea st ar t le sid ia de st er fre at næ et m r t eø er nebakke unde yllede alt blød Yllebjerg Bakk som en moræ deslette og sk et He nn p . ru da at kr Ka er er og eø ede ov kset med lyng Yllebjerg Bakk vandet strømm sigt .h. og er bevo f.Kr., da smelte en storslået ud en, når 46 m.o al åd or St omkring 10.000 af fra or man har en nt hv , ka en eø. på eø r kk kk ge Ba som lig til Yllebjerg op til og på ba bort. Bakken, n, der leder op etableret stier se er ad r pl de gs in og er t, de nke ved park Området er fre r borde og bæ Desuden er de over området.

ionshus

Ørre gl. miss

rre Avlumvej 5, Ø mvej og lu Av af (hjørnet ) Ørre Byvej, Ørre

gammelt ølle ligger et Ved Nybro M rt i 1889 som blev opfø missionshus, huse på ns io rste miss som et af de fø th står re za Na t nshuse egnen. Missio storisk et værdifuldt hi nu som et meg ingen lkn tid, hvor befo minde om en lser, ge væ be folkelige var delt i to ion. iss M e dr In re og Grundtvigiane med det t står stadig Missionshuse ner om ventar og vid oprindelige in ent fra åb er r se liv. De egnens religiø r. tobe 1. april til 31. ok

oplevelser 27


pa tur

oplevelser

o

r u t l u k r e d n mi 2.

1.

Stålskulptur

Skulptur

Markedspladsen 7490 Aulum

de/Lundbyvej

Vesterga 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Se placering t på Aulumkorte i svejset Skulpturen er t af før ud og er kobb Byron billedhuggeren . Den er Hulsart i 1987 t grønne de på ret ce pla rnet af hjø på e områd dbyvej i Vestergade-Lun Aulum.

3.

4. Ymer, Audhumla og Bure

Vidnerne

Jyllandsgade 2-4 · 7490 Aulum Foran Aulum Mølle

Danmarksgade 2-4 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren Thomas Andersson, Skanderborg, og opstillet i 2005 ved indvielsen af nyt boligog forretningskompleks i Aulum midtby.

Tre-i-en granitskulptur, som viser en ko, en jætte og en mand. Koen Audhumla symboliserer urmoderen, der giver næring til jætten Ymer og skaber den første mand Bure (far til Odin). Skulpturen er udført af billedhugger Henrik Voldmester, Husby, og er opstillet i 1990.

28

Skulpturen er i rustfrit stål og udført af billedhuggeren Børge Jørgensen i 1998. Den står i den runde parkeringsplads ved Aulum Byskole, hallen og fritidscenter.

Se placering på Aulumkortet


oplevelser

6.

5. Genforeningssten

Genforeningssten

Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum

Aulum anlæg Danmarksgade 38-40 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Genforeningsstenen er udhugget af Peder Skole Pedersen i 1920 og har stået på tømmerhandler Laugesens grund. Da tømmerhandlen blev nedrevet i 1970’erne, blev den mid­lertidigt anbragt hos et barnebarn til Peder Skole Pedersen, men blev i 2011 foræret til byen og har nu sin placering hvor tømmerhandlen i sin tid lå.

Se placering på Aulumkortet Den kombinerede genforenings- og befrielsessten er opsat i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.

8.

7.

Feldborg stenen

the Karen Margre Aulum pladsen · 7490

Bredgade · Feldborg

Markeds

Se placering på Feldborgkortet

Aulumkortet Se placering på ur af je bronzeskulpt Den 182 cm hø ført af billed­ op er e ind kv g en un e Varming, huggeren Hann rejst i 1988 i og København, t nye rådhus på anledning af de lum. Au i 5 de ga Øster i 2007 flyttet fra v ble t rke Kunst­væ uset dh Rå indgangen til n mellem Aulum og til gårdhave Fritidscenter. Hallen og Aulum

9.

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden. De er sat op på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem der har lavet dem.

10. Kronhjort-figuren i Feldborg

Genforeningssten

Langgade · Feldborg

Søndergade 17/19 7490 Aulum

Se placering på Feldborgkortet Kronhjorten står midt i Feldborg by. Den er købt for penge, fremkommet ved overskud fra de berømte Feldborgløb, som hvert år trak mange hundrede mennesker til byen. Det er gymnastikforeningen, der har stået for løbet. Den er lavet i Polen. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvornår den er sat op.

Se placering på Aulumkortet Mindestenen er rejst af Vildbjerg Husmands Kredsforening i anledning af Sønderjyllands genforening i 1920 og er placeret på trekants­anlæg, hvor Lundgårdsgade munder ud i Søndergade i Aulum.

oplevelser 29


oplevelser

11.

12.

Haderup-stenen Torvet · 7540 Haderup Se placering på Haderupkortet Haderup-stenen præges af Haderups bymærke, tegnet af tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften bag opførelsen. Projektet blev i øvrigt sikret med restmidler fra Haderup Byggegrundskonsortium, som bestod af en række personer, der havde opkøbt og byggemodnet »Pip-kvarteret« for at få gang i byen.

ten Genforeningss læg An Jens Jensens p ru de Ha 7540

Se placering tet på Haderupkor der , en ten es Mind med er udsmykket det sønderjyske våbenskjold, er bmand skænket af kø Jens Jensen og p hustru i Haderu . 20 19 i t sa op og

14.

13. Mindesten over købmand Jens Jensen

Hodsager-stenen Se placering på oversigtskortet og på Hodsagerkortet

Jens Jensens Anlæg 7540 Haderup

Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende landsby«. Der er 3 sten placeret ved ind­faldsvejene til Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere har i fællesskab sat dem op. På samme tidspunkt blev der af børn, unge og ældre i byen lagt over 25.000 blomsterløg forskellige steder. Endvidere blev der langs ra­batter sået omkring 500.000 blomsterfrø. Projektet blev støttet af Herning Kommune.

Se placering på Haderupkortet Mindestenen står i Jens Jensens Anlæg i Haderup og er rejst et år efter Jens Jensens død i 1929 af venner i »taknemmelighed over hans virke på dette sted«.

15.

16. le Hodsager Sko Blyanter ved 7490 Aulum · vedgaden 15 Ho

Hodsagerkortet Se placering på ården på på Aktivitetsg oprindelig lavet jr slidt så ve og d Blyanterne er e vin 3 år siden havd r Fo lavet af ej. e, gv ny or d Feldb iftet me er at de blev udsk rn fra Hodsag bø meget på dem, af let ma Keld Høj og skolens pedel Skole.

30

Afstandsskilte ved Hodsager Skole Hovedgaden 15 · 7490 Aulum Se placering på Hodsagerkortet Den store/høje pæl med afstandsskilte er lavet som et projekt på skolen i 2013, hvor man skulle forholde sig til, hvor langt der var fra Hodsager til forskellige steder i verden.


18. Vinding-stenen

Blicher-stenen

Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Udenfor kortområde

Udenfor kortområde

Vinding-stenen er fundet i Løgager i Vinding, men er i 1935 flyttet (slæbt) til sin nuværende placering på Resdal Baune.

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til minde over St. St. Blichers fortælling om kæltringerne. På mindestenen står: »Her lå Axelhus eller Kjeltring­ huset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltring­ ballet«.

19.

20.

Jens Vejmand monumentet Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning

lle Skærbæk Møækvej · 7490 Aulum rb Brohusvej/Skæ

oversigtskortet Se placering på r. fra Simmelkæ et af to brødre Stenen er hugg

Udenfor kortområde Monumentet er udført af kunstneren Erik Heide og rejst i 1982 på vejmand Jens Nielsens 150-års fødselsdag. Få meter nord for Erik Heides monument står en »2 fjerdingsvejsten«, en af de såkaldte »Ole Rømer-milesten« opsat omkring 1790.

21.

oplevelser

17.

22. Træ Kundskabens Aulum 90 74 egade 5 · Kirk

Aulumkortet Se placering på gger Jonna ler og billedhu ing udført af ma n Gavludsmykn vle ga kring 1980. På Sejg, Dybe, om e. sallé/Kirkegad ard ga ter Øs ved er t rke Kunstvæ de i jern og farve r kunststofplade , træ et er vis og sol, en skinnende kede en åben og luk ker bøger, mennes nde ve fly og j ve på fugle.

Black Lady Skolegade 4/6 · 7490 Aulum Se placering på Aulumkortet Skulptur i svensk granit på sokkel af bornholmsk granit og udført af kunst­neren Flemming Holm, Hjørring. Den er opsat på den røde plads mellem KFUM og Danske Bank i 1995 i anledning af Her­ning Folkeblads 125-års jubilæum.

oplevelser 31


oplevelser

24.

23. lam Moderfår med90 Aulum

Vinger 2000

Aulumkortet Se placering på ik huggeren Henr udført af billed Granitskulptur er opsat i 1997 ren tu ulp Sk sby. Voldmester, Hu rende foran det davæ ­ ing ter i anledn Landbrugscen s af Hedeboerne samvir­kende e landøkonomisk Foreningers 50-års jubilæum i 1991.

Se placering på Aulumkortet

Holstebrovej 9 · 7490 Aulum

· 74 Rugbjergvej 6

25.

Kunstværket er et par vinger i støbejern på gra­nitsokkel, hvor vingerne symboliserer, at det løfter sig imod det evige/himlen, og granitsoklen symboli­serer tyngde. Det er udført af billedhugger Erik Heide, Øster Jølby på Mors, og opstillet i 2000 i anled­ning af Aulum-Vinding -Vind Valg­menigheds 75-års jubilæum i 1997.

26. Mindesten

Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Hanfuglen Victoria Møllestræde · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård, på familien Petersen-Bøndings familiegravsted, står en mindesten for Hakon Petersen-Bønding – søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding. Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon Petersen-Bønding blev dræbt ved en våde-skudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen. Mindestenen er rejst af Danmarks Frihedsråd og udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: »Drenge, der lytte, går ud som mænd«.

Granitskulptur formet som en fugl, udført af kunst­neren Flemming Holm, Hjørring og opsat i 1995 ved indgangen til Aulum Mølle.

oplevelser

pa tur o

Se placering på Aulumkortet

r u t l u k r e d n i m 32


lokalhistorie

Skolerne i lokalområdet Det har været en lang men sjov proces at skrive og finde billeder og oplysninger om de mange skoler, der har været i lokalområdet. Vi ved, at ikke alle er med, der har været skoleundervisning mange steder. Inden skolevæsnet blev sat i system med skolelove, var der undervis­ning i stuerne på mange gårde. Den første skolelov kommer i 1739, hvor Kong Christian den 6. påbyder, at der skal være skoler i alle sogne. Kong Christian den 6. var meget religiøs og havde få år forinden indført tvungen konfirmation og undervisning i læsning, skrivning og regning men mest religion. (Katekismus). Opsyn med skolerne blev overladt til kirken, og bispen kom på visitats hvert 3. år og provsten derimellem. Helt frem til 1934 var det præsterne, der havde tilsyn med skolerne. Egentlig fortsatte det derefter i de forskellige skolekommissioner, hvor præsten tit var formand. En del af skolerne har det været svært at finde oplysninger om, mens der ved andre findes rigtig meget. Hvis du har andre oplysninger om en af skolerne, som vi ikke har fået med, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med næste år. Du kan henvende dig til lokalhandbogen@aulum.dk

skoler

33


Aulum Gl. Skole

Nord for kirken, Aulum

lokalhistorie Aulum Gl. Skole, Markedspladsen 12, bygget 1830, ophørte som skole, da Byskolen blev færdig i 1925

Allerede i 1575 var der »degnebol« i Aulum. Det lå umiddelbart nord for den gamle murindhegnede kirkegård, altså hvor der nu er kirkegård. Et degnebol er en lille gård, hvor degnen kan bo og som kan give en indtægt til degnen. Sådan var det bare ikke altid. Degnebolet i Aulum havde en ret omtumlet tilværelse, og da den tilhørende jord var ret god, lige så god som præstegårdens jord, var der flere, som gerne ville have indtægten derfra. I et kongebrev fra 1575 skriver kong Frederik d. 2., at degnen selv skal have degnebolet og indtægten derfra, så man må gå ud fra, at det ikke var tilfældet på dette tidspunkt. I 1585 skriver præsten i Aulum, Jørgen Jensen, i et åbent brev, at Poul Munk til Krogsdal har givet præsten og hans hustru lov til, så længe de lever, »at beholde, bruge og nyde alt hvad der tilhører degnebolet af ager og enge.« Det kunne der ikke laves om på i deres tid. Man kunne så tro, at det ophørte med dem, men sådan kom det dog ikke helt til at gå, for også den næste præst nyder godt af degnebolet. Man skal huske, at de fleste bønder var fæstebønder og som sådan ikke ejede noget og heller ikke bestemte noget, de var underlagt herremanden. Bønderne glemte dog ikke degnebolet, og de klager over at der ikke er nogen i sognet, der kan lærer deres børn at læse og skrive. Johan Borker­ sens, der er superintendent over Ribe stift, får det lavet sådan at præsten kan beholde indtægten fra degnebolet men skal give degnen 10 rdl. Desuden opretter Berte Friis, enke efter Albert Skeel på Lergrav, et skolelegat på 200 rdl. inspecie, og deraf 12 rdl. i årlig rente som tilfalder den siddende degn, hvis han ellers »opfører sig ordentlig og lærer børnene katekismus og at læse og skrive«. Legatet bliver oprettet i 1641, og hvert år på Sankt Mikkels dag bliver der udbetalt renter. Legatet virker indtil 1681; dér bliver Lergrav solgt, og der bliver ikke længere udbetalt renter af legatet. I 1688 bliver der atter rodet op i degnebol sagen, og i en dom fra Hammerum

34

Aulum Gl. Skole, 1948

Herredsting i 1692 overtager degnen, som på dette tidspunkt er Peder Graversen, degnebolet mod at give præsten en erstatning. Desuden skal beboerne lønne degnen efter en forordning, der blev lavet ved dommen på Herredstinget. Sagen slutter dog ikke her, for skolehuset i Aulum er lejet ud, og først den 23. august 1736 indgås der en overenskomst mellem herremanden på Lergrav, Anders Opitz, og Provst Vitus Bering om at lejeren den 1. maj 1737 fraflytter skolehuset, og degnen kan dermed flytte ind.

Lærere / degne ved skolen: 1662-1690 1690-1714 1714-? 1728-1745 ?-1769 1769-1774 1774-1781 1781-1825 1825-1860 1860-1891 1892-1924 1924-1926

Christen Jensen Peder Graversen Christen Nielsen Christian Pedersen Buur (Huslærer på Lergrav) Løbedegne fra Holstebro latinskole. Andreas Åle Jens Christensen Lund Jacob Christensen Brøndum Jacob Falch Lars Jørgensen (Sidste lærer ved skolehuset nord for kirken. Han flyttede med over i den nye »gamle skole« på Markedspladsen 12) Peter Jespersen Korsholm Andreas Simonsen Lars Peter Jørgensen (Den sidste lærer ved den gamle skole. Han flyttede med over i Byskolen, Markedspladsen 4.)

I 1901 blev der oprettet en forskole, (Pogeskole). Den lå, hvor KFUM i dag er placeret. Forskolen fungerede indtil Byskolen blev bygget i 1925.


Aulum Byskole

Markedspladsen 4, Aulum

lokalhistorie

Aulum Byskole, 1925

Aulum Byskole står færdig i 1925. Skoleloven i 1958 stillede større krav til klasseværelserne, som gør, at en stor udvidelse er nødvendig. Med denne lov blev Aulum Byskole udvidet til at omfatte flere af de andre skoler i sognet. I 1961 blev Lundby, Skjærk og Varhede skoler lukket, mens skolene i Ljørring og Kilde fik lov at fortsætte som forskoler til 1970. 2015 blev Aulum og Hodsager skoler til en fælles skole med børn på begge skoler. Aulum har 460 børn fra 0.-9. klasse. Hodsager har 60 børn fra 0.-5. klasse. Skolen hedder i dag Aulum-Hodsager Skole.

Aulum Byskole, 1949

Aulum Byskole, 1959

Skoleledere / lærere: 1925 Førstelærer Lars Peter Jørgensen. Kun et år efter døde han. 1927-1952 Førstelærer Julius Brandt Livbjerg. 1952-1981 Skoleinspektør Kristian Schriver. 1983-2000 Skoleinspektør Oscar Clausager Krogsgaard. 2000-

Skoleinspektør Bettina Huber.

erelser skpollev o 35


e

Aulum Kristne Friskol Østergade 11, Aulum

lokalhistorie Aulum Kristne Friskole startede i 1988 med 23 elever i bhkl.-6. kl. Ved opstarten var der ansat 3 lærere. Skolen lejede sig i starten ind i det tidligere missions­ hotel (KFUM). I 1991 flyttede skolen i egne lokaler på Østergade. Skolen har i dag ca. 150 elever i 0.-9. kl. og 25 ansatte, hvoraf 12 er lærere, mens de øvrige er pæda­goger og teknisk/administrativt personale.

Skoleledere / lærere: 1988-2000 Kirsten Lindgren. 2000-2013 Thomas K. Pedersen 2013 Henrik Olesen

nivers

Feldborg Frie Børneu Bredgade 76, Feldborg

Da Feldborg Central Skole var færdigbygget i 1958 blev de to gamle skoler, Over Feldborg Skole og Nedre Feldborg Skole nedlagt og eleverne flyttet til den nye centralskole. Ved 50 års jubilæet i 2008 blev der holdt en stor fest i hallen hvor alle de gamle klasser var inviteret. I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslutning at Feldborg Centralskole skulle lukkes. En grup-

pe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om der var grundlag for at oprette en friskole i de gamle skolebygninger. Der var stor opbakning og det var starten til Feldborg Frie Børneunivers. I 2015 nedlægges den kommunale skole. Feldborg Frie Børneunivers overtager bygningerne.

Feldborg Skole – skoleledere / lærere: 1958-1988 Pedersen 1988-1991 Karsten Søberg 1991-2014 Gerda Søndergaard 2014-2015 Konstitueret skoleleder Ulla Boe Nielsen

36

Feldborg Frie Børneunivers – skoleledere: 2015-2017 Johnny Beier Hessellund 2017- Annette Vejs


rg

Biskole i Nedre Feldbo derup

Langgade 90, 7540 Ha

lokalhistorie

Opført i 1860, med en senere tilbygning til »fattig­ huset«.

Her underviste Anders Michelsen, »Hedens degn«, i 36 år fra 1867.

Nedre Feldborg Skole derup Herningvej 52, 7540 Ha

Opført i 1902, hvorefter der blev oprettet et selvstændigt lærerembede. Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den nu nedrevne »museumsgaard« Poulsensminde nær Feldborg Statsskov. Nedre Feldborg Skole bliver nedlagt i 1958, og ele­ verne kommer til Haderup Centralskole. Skolestuen med alt inventar bliver overdraget til Haderup Museum, hvor det nu kan ses. Skolestuen giver et godt indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Skoleledere / lærere: 1902-1929 1929-1958 1958

Jørgen August Holm Niels Christen Teglborg Skolen nedlægges og eleverne flyttes til Haderup Centralskole. N. C. Teglborg fortsætter som bibliotekar

erelser skpollev o 37


Over Feldborg Skole Bredgade 88, Feldborg

lokalhistorie I 1874 oprettedes en biskole i Over Feldborg i en tilbygning til sognerådsmedlem Christian Fiskers gård »Nygaard« (det nuværende Bredgade 88). Læ­reren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nog­ le år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5). I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også oprettelsen af et lærerindeembede. I det hele taget må man konstatere, at Feldborgsko­ lerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. Hansen i ikke mindre end 50 år.

Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte nåede med over i Centralskolen:

Skoleledere / lærere: 1901-1903 1903-1912 1912-1914 1914-1921 1921-1925 1925-1957

Mette Jensen Tranum M. Buch Kirsten Mathiasen Mikkelsen Linde Karen Marie Noe Nielsine Johanne Vad

e

Over Feldborg Ny Skol org Tusbækvej 9-15, Feldb

Over Feldborg Ny Skole, skole fra 1902-1958 I 1902 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, som fungerede frem til 1958, da den nye centralskole blev indviet. Den gamle skole bliver ombygget til lærerboliger. I 1988 bliver bygningen revet ned for at gøre plads til pensio­nistboliger.

38

Skoleledere / lærere: 1883-1905 Thomas Henriksen 1905-1954 H. Kr. Hansen 1954-1958 Pedersen


Faarbæk Skole

Fårbækvej 1, 7470 Karup

lokalhistorie

Først Omgangsskole, siden Biskole. Bygget 1885, ombygget 1903 med ny skolestue. Nedlægges i 1958, hvor eleverne flyttes til Haderup Centralskole.

Skoleledere / lærere: 1879-1891 1891-1893 1894-1898 1899-1901 1902-1904 1904-1908 1909-1912 1913-1924 1925-1928 1928-? ?-1958

Hans Peter Petersen Johannes Martin Pedersen Chr. Christensen Bruun Peder Pedersen Jens Holm Jens Christian Andersen N.L.G. Rasmussen Carl Knudsen Jørgen A.M. Pedersen Martin Johannes W. Woller Lærer Hald

Faarbæk Skole, 1885-1958

Faarbæk Skole, 1948

erelser skpollev o 39


Gedbo Skole

bro

Gedbovej 1, 7500 Holste

lokalhistorie Gedbo Skole, 1958. Skole fra 1914-1964. Mellem 30 og 50 elever i hele perioden

I 1914 var der licitation over byggeriet af Hingebjerg og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. Arbejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var mu­rermester Niels Chr. Jensen, Holstebro. Han ville bygge begge skoler for 15.600 kr. På Gedbo Skole skulle der være et klasseværelse og beboelse til læreren og hans familie. Der var ingen gymnastiksal. Fagenes fordeling er: Religion: 3 timer - Dansk: 7 ti­ mer - Skrivning: 2 timer - Regning: 3 timer - Historie, Geografi og Sang: 1 time hver. Om sommeren tillægges 1 time med udendørs gymnastik. Endvidere fremgår det af sognerådsprotokollerne, at lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning og er blevet honoreret med 10-15 kr. Denne timefordeling er stort set uforandret i hele skolens levetid. Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferien) på 6 dage, påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage.

Historie: Kendskab til vort fædrelands historie, lidt kendskab til verdenshistorien. Geografi: Kendskab til jordens lande og folk. Skrivning: At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse af overintendant Jørgensens skrivesystem. Regning: At nå til at kunne regne og forstå opga­verne i Chr. Hansens Regnebog II. del, eller tilsvarende regnebog. Sang: Melodierne til de mest kendte salmer og fædrelandssange. Skolens mest kendte lærer er lærer Jens Hansen, som var enelærer på skolen i næsten 40 år. Skolens første lærer Hjalmar Asschentfeld-Hansen var også en markant lærer, som kommunikerede ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den nye skole godt i gang. Han skriver til sognerådet en uges tid før skolen skal indvies. Han gør her opmærksom på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et passende vederlag. Han håber, at både sognerådet og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer.

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål for, hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år lange skolegang: Skriftlig dansk: At ethvert normalbegavet barn kan skrive modersmålet nogenlunde fejlfrit. Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med forståelse. Kendskab til de ti ordklasser samt analyse. Religion: Kendskab til Luthers lille katekismus - nog­ le salmer. Bibelhistorie og uddrag af kirkehistorien. Nogen orientering i Ny Testamente.

40

Skoleledere / lærere: 1914-1916 1916-1955 1955-1957 1957-1961 1961-1964

Hjalmar Asschenfeldt-Hansen Jens Hansen Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) Morten Petersen Leth E.C. Sørensen


Grove Skole

0 Haderup

Vistorpvej 23, Grove, 754

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Omgangsskole, senere Biskole, i Graasand. Bygges i 1894 og lærerembedet oprettes. Skolen flytter i 1935 til nye bygninger på den anden side af vejen. Bygningerne er i dag privat bolig.

Grove Ny Skole

1895-1900 J. Chr. Simonsen Henriksen 1901-1904 Hans Jessen Hansen 1905-1907 Peder Antonsen 1908-1912 Frands Peder Frandsen 1912-1941 Jens Christian Jensen 1941-1945 Hans B. Rasmussen 1945-1952 ? 1952-1971 Knud K. Jensen (Flytter med over i den nye skole, Vistorpvej 26, hvor han er lærer alle årene).

0 Haderup

Vistorpvej 26, Grove, 754

Sognerådet i Grove-Kølvrå beslutter, at alle eleverne skulle flyttes til den nye skole i Kølvrå, der var bygget i 1953. Efter protester blandt beboerne i Grove sogn blev der bygget en ny skole på Vistorpvej 26, hvor »bitte klasse« 1.-4. klasse blev undervist af lærer Knud K. Jensen. De ældre elever blev flyttet til Kølvrå Skole, hvor der senere blev oprettet 8.-9. klasse. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Grove Kommune splittet mellem Karup og Aulum-Haderup Kommune. I den forbindelse blev eleverne fra Grove sogn flyttet til Haderup Centralskole. Skolebygningerne bliver samlingssted for Grove sogn (sognegård). Efter lærer Knud K. Jensens død bliver

privaten indrettet som lejrskole for alle skolerne i Aulum-Haderup Kommune. Inden Grove Skole bliver oprettet, er der biskole i Gråsand og senere omgangsskole.

Lærere i Gråsand: 1863-? 1885-1895

Jens Chr. Nielsen lærer i Gråsand Peter Lauersen vinterlærer i Gråsand

erelser skpollev o 41


Haderup Gamle Skole Hedevej 3, 7540 Haderup

lokalhistorie Haderup Gamle Skole, 1950

Opført i 1834 og fungerede som skole indtil 1904, hvor en nye skole bliver opført på Kirkevej 9, Haderup Der havde siden 1668 været sædedegn i Haderup sogn, men først i 1834 opførtes en degnebolig med skolestue.

Lærere / degne: 1789-1836 1836-1867 1867-1904

Frantz Rantzau Møller Peder Andersen Anders Michelsen

Haderup Ny Skole Kirkevej 9, 7540 Haderup

Haderup Skole, Kirkevej 9 set nede fra Jens Jensens Anlæg

Skoleledere / lærere:

Haderup Ny Skole opført i 1904

42

1904-1906 1906-1908 1909-1913

Axel Andersen Chr. Chr. Møldrup Christen Larsen Thorø

1913-1958

Søren Kortegård


Haderup Forskole (Åbakkevej 10)

lokalhistorie

Fra ca. 1946-1947 bliver Missionshuset »Saron« brugt som forskole, fra 1949 flyttes forskolen til Granbakken 2.

Lærerinde Anna Noes var første og eneste lærerinde i alle årene indtil flytning til Haderup Centralskole i 1958.

Haderup Centralskole derup

Skolevænget 1, 7540 Ha

Haderup Centralskole, 1959

I midten af 1950’erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup-Fårbæk-Feldborg at erstatte de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt – Feldborg Centralskole. Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med

Haderup Centralskole, 1978

aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.

Skoleledere / lærere: 1958-1993 1993-1996 1996-2008 2008-2014 2014-2014 2014

Knud Elbrønd Pedersen Per Urdenholt Jørgen Nydam Erik Søgaard Lotte Sønderby Dorthe Vestergaard

skoler

43


Hallundbæk Skole Hodsagervej 75, Aulum

lokalhistorie Hallundbæk Skole, 1961

Hallundbæk Biskole

Oprettet 1932 Nedlagt 1956 Hallundbæk Skole var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen. Der har sandsynligvis været en skole før denne.

Skoleledere / lærere: 1949-1956 1954-1956

44

Fru Pedersen Kvindelig vikar Gerhard Vad Kresten Sørensen (Han var sidste lærer og flyttede med til Hods­ager Centralskole)

Der har i Hallundbæk været biskole fra 1880 til 1893; det vides dog ikke med bestemthed, hvor den har ligget, måske Toppergårdvej 9, Hodsager.

Lærere ved Biskolen i Hallundbæk: 1882-1885 1885-1888 1888-1889 1889-1890 1890-1893

Peter Chr. Nielsen Jacob Kiilerich, vinterlærer i Hallundbæk Biskole. (Senere læge i Haderup) Peter Weje Sørensen Borup Anders Jensen Præsholm Niels Jensen (Skolen lukkes)


e Hodsager Gamle Skol 0 Aulum

Hodsager Gamle Skole, 1948

, 749 dsagervej 63, Hodsager

Ho

lokalhistorie

Skolen blev opført på Toppergård Mark og taget i brug i 1893. Skolen var en udflytning af skolen i Hods­ager, som på daværende tidspunkt lå på en grund vest for kirken ned mod engen. Denne skole vest for kirken var skole fra omkring 1830. I 1832 blev Hodsager anneks under Aulum. Skolen på Hodsagervej 63 fungerede indtil 1956, hvor man flyttede tilbage til Hodsager by, til den nye centralskole. Den første lærer var Søren Christensen Kiilerich. Han var også lærer på skolen vest for kirken og fulgte med over på Hodsagervej 63 i 1893. Kiilerich var samtidig med lærergerningen også organist og kirkesanger ved Hodsager Kirke. I 1908 blev Søren Vad Jensen lærer. Han var ligesom sin forgænger også kirkesanger. I 1949 blev Søren afløst af sin søn Gerhard Vad Jen­ sen som i 1956 blev den første leder af Centralskolen. I 1931 var der 100 elever i skolen på 2 klasser. Fra 1932 til 1956 var skolen hovedskole for forsko­ lerne i Hodsager by og Halkjærhuse.

Disse blev opført som træbygninger og blev an­vendt som forskoler for de yngste børn.

Skoleledere / lærere ved Hodsager Skoler: 1877-1903 1903-1907 1908-1948 1948-1956 1956-1985 1985-1991 1991 1991-2002 2002 2003-2005 2006-2009 2010-2013 2013-2015

Søren Chr. Kiilerich Chresten Jensen Søren Vad Jensen ? Gerhard Vad Jensen Gunnar Verner Willumsen Monika Nielsen (konstitueret fra 1/5) Frode Vanggaard (fra 1/9) Monika Nielsen (konstitueret fra 1/8) Poul-Erik Damgaard Anna Nees Ole Dommer Nielsen Martin Mose

Aulum-Hodsager Skole: 2015

Bettina Folke (fra 1/8)

Hodsager Gamle Skole, 1955

skoler

45


e Hodsager Centralskol 0 Aulum ger, 749

Hovedgaden 15, Hodsa

lokalhistorie Hodsager Centralskole, 1957

Hodsager Centralskole

Hodsager Forskole Hodsager Forskole lå inde i byen. Læg mærke til kir­ken i baggrunden. Skolen var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen.

46

Skolen blev indviet den 4. april 1956 med deltagelse af næsten 300 af sognets beboere. Den første skoleleder var Gerhard Vad. Han blev i 1978 ansat som skoleinspektør og var ansat indtil 1985. Skolen blev i 1960-61 udvidet til en 7. klasses skole, og i 1973 blev der yderligere bygget 3 nye klasseværelser. I 1980 var der ca. 100 elever fra 1. til 7. klasse. Nu er der ca. 60 elever i 0.-5. klasse. I 2015 fik Hodsager skole og Aulum skole fælles ledelse og skolebestyrelse. I Hodsager Minder står der, at den første skole i Hods­ager er fra omkring 1830. Den blev bygget med degnebolig på en grund vest for kirken ned mod vandingskanalen. Inden da havde man sommerskole, anneks­skole under Ørre. Fra 1832 var Hodsager anneks under Aulum.


Kilde Skole

Kildevej 10, Aulum

lokalhistorie

Skolen er færdigbygget i 1885 og fungerer som skole indtil 1970, hvor eleverne flyttes til Aulum Byskole. Inden skolen bliver bygget, blev der holdt skole i den vestlige fløj af det gamle stuehus på Kilde Møllegaard, som hørte under hovedskolen i Ljørring. I 1901 var der 69 børn i distriktet som var fyldt 7 år. Skolen blev nedlagt i 1970, og 24 elever kom i Aulum Byskole.

Skoleledere / lærere: 1885-1888 Knud Jensen 1888-1891 Bertel Andersen 1891-1933 Julius Peter Jensen 1933-1947 Ejner Christian Sørensen 1947-1955 Evald Winkler 1955-1956 Vikarer 1956-1959 Sigfred From 1959-1965 Vikarer 1965-1970 Grethe Ertbjerg

Kilde Skole, 1961

skoler

47


Ljørring Gamle Skole. Opført i 1863 og fungerede som skole for alle børn i Ljørring indtil den nye skole blev bygget i 1925. Indtil 1959 fortsatte 4.-7. klasse i den gamle skole, hvor der også var aftenundervisning for egnens ungdom

Ljørring Gamle Skole Ljørringvej 28, Aulum

lokalhistorie Skoleledere / lærere: 1829-1843 1843-1860 1844- 1845- 1848- 1849- 1860-

Biskole i lejede lokaler. Læreren kommer fra hovedskolen i Aulum Er stadig biskole men om vinteren ansættes »et dueligt Subject« Lorentz Severin Helt Morten Jensen Møller Jeppe Sandal Christen Jensen Majgaard Jacob Madsen Aagaard

1860-1885 1861- 1861-1863 1863-1868 1868- 1868-1875 1875-1877 1877-1919 1919-1947 1948-1956 1956-1959

Skolen bliver hovedskole med Kilde som biskole. Søren Pedersen Kjeld Jensen Rasmus Andreasen Geltzer Søren Jensen Johan Bitsch Lauridsen Søren Chr. Kiielerich Jens Christensen Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen Johs Holm Bjørnholt

Ljørring Ny Skole Ljørringvej 26, Aulum

Ljørring Ny Skole, 1947

Skoleledere / lærere: 1925-1957 Undervisningen blev varetaget af småbørnslærerinder og vikarer, bl.a. Margrethe Bjerrehus Pedersen, Anna Mikkelsen, Frk. Larsen og Frk. Hansen 1957-1970 Inge Marie Steensen

Ljørring Ny Skole i baggrunden

48

Den nye skole kom til at ligge tæt på den gamle skole. Den blev færdigbygget i 1925 og funge­rerde som skole indtil 1969, hvor den blev nedlagt og ele­ verne flyttet til Aulum Byskole.


Lundby Skole

Lundbyvej 12, Aulum

Lundby Skole, 1922. I haven foran skolen er det skolens første lærer K. J. Yde med Hustruen Anne Katrine og deres børn Kaj og Lilly

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Bygget i 1922 og fungerede som skole indtil sammenlægningen i 1961.

1922-1937 Karl Jensen Yde 1937-1940 Vakancelærere 1940-1943 Anna Mikkelsen 1943-1947 Agnethe Larsen 1948-1961 Kirstine Østergård Nielsen

Lundby Skole, 1948

skoler

49


Skjærk Skole

lum

Sønder Skjerkvej 14, Au

lokalhistorie

Skoleledere / lærere: 1917-1951 1951-1958 1958-1961

Jens Laurits Lausen Niels Underberg Åse Børsen

Skjærk Skole, 1953 Bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961 hvor eleverne blev flyttet til Aulum Byskole. Den første lærer var Jens Laurits Lausen, som var lærer i 33 år indtil 1951. Skolen blev bygget på en meget central plads i Skjærk på N. Melgaards mark i det nyoprettede skoledistrikt. Skolerne i Aulum var ved at være overfyldte, og en del af børnene fra den nordøstlige del af Skjærk og

Skærbæk gik til Nygaard Skole i Ørre. Dem ville man gerne have »hjem« til undervisning i sognet. Det var en stor opgave for det nye lærerpar. De flyttede til Skjærk den 6. november og skolen blev ind­ viet d. 7. november. Den nyoprettede skolekreds var sammensat, så der kom elever fra de overfyldte skoler i Aulum, Varhede, Ljørring samt de elever, der havde gået i Nygaard skole.

Varhede Gamle Skole Varhedevej 9, Aulum

På billedet er det lærer Bertel Andersen og hans kone Madsine og mellem dem børnene Jens Peder, Søren og Sidsel. Yderst til venstre er det formodentlig lærer Mikkel Larsen, 1909 Fungerede som skole indtil 1937, hvor den nye skole på Gammel Skolevej blev bygget. Til skolen hørte ca. 28 tdr. land sandet jord, hvoraf en del lå hen som hede, men nok til at der kunne holdes 4 køer og et par heste. Skolen blev som de fleste opvarmet med en kakkelovn i et hjørne, som regel fyret med tørv.

50

Varhede Gamle Skole, 1955

Skoleledere / lærere: 1875-1881 1881-1891 1891-1908 1908-1935 1935-1949

Anders Jensen Præstholm Bertel Andersen Mikkel Andersen Simon Amnitsbøl


Varhede Ny Skole

lum

Gammel Skolevej 4, Au

lokalhistorie

Varhede Ny Skole, 1950 Skolen stod færdig i 1931. Det var samme arkitekt som havde tegnet lægeboligen Søndergade 10, Aulum og dyrlægeboligen Jernbanegade 11, Aulum. Årsagen til at man byggede en ny skole var uenighed om den nuværendes skoles beliggenhed. Ejerne af Lergrav og Grønkjær havde åbenbart stor indflydelse på beslutningen om beliggenheden. Skolen skulle placeres midt imellem disse to gårde. Til skolen hørte et stykke jord, her kunne der dyrkes grøntsager, så de var selvforsynende. I sidebygningen var der toilet til eleverne foruden en hønsegård og svinesti.

Varhede Ny Skole, 1962 I havesiden blev der anlagt en frugthave hvor ele­ verne fik lov til at plukke af frugterne.

Skoleledere / lærere: 1935-1949 1949-1954 1954-1957 1957-1961

Simon Amnitsbøl Flyttede med fra den gamle skole. Jens Ettrup Nørgård 5 vikarer J. E. Ulnitz

Yllebjerg Skole

Hodsagervej 52, Aulum

Vinterskole fra 1880 til 1892 i lejede lokaler. Skolebygning fra 1892 til 1958. Skoleledere / lærere: 1885-1901 Jens Poulsen 1902-1906 Carl Sørensen 1907-1909 Jens Kr. Pedersen 1909-1919 Chr. S. Vestergaard Mikkelsen Flyttet til Ljørring skole og bliver den første lærer der. 1920-1923 Anders Peter Olesen 1924-1936 Kristen Kristensen 1936-1947 Hans Albert Nielsen 1948-1949 Georg Bech Poulsen 1949-1952 Aninus Pedersen 1952-1954 Vakance 1954-1956 Poul Kragelund 1956-1958 Vakance, hvorefter skolen nedlægges og eleverne flyttes til Hodsager skole.

Yllebjerg Skole,1991

skoler

51


lpe dig med?

hjæ Hvad kan vi

mmen blive budt velko til Aulum, vil du or de hv g, sø Når du flytter be . De tilbyder et en ite m ko st lum. m Au af Velko r, der findes i de mulighede le al om r lle fortæ iteen older for kom kontakte tovh gmail.com 8@ lk7 Du kan også fa se ui lo 26 98 08 60 · f. Tl · lk Fa se Loui

borger info

t e v i l v Le

n e r u t a n tæt på

:

Du er tæt på

og skoler • Børnehaver tsfaciliteter • Idræt og idræ uligheder sm • Gode indkøb tur • Fantastisk na

52


sted at bo Et fantastisk mindst

borger info

e tidslivet og ikk Familielivet, fri . ikt un lt er he foreningslivet er med d 20 forening Her er flere en om du et ns tiviteter. Ua masser af ak get for no r de er år, så er 3, 23 eller 93 lt spevet er noget he dig. Foreningsli steder, ge des ikke man cielt, og der fin folkbe af el td procen hvor så stor en . ng ni re fo i en ningen er med

runde

Gode byggeg

ldHodsager, Fe kring Aulum, om og e i nn e kø rn rs I område mange natu p findes der ru nde ge Ha sig og er borg Storåen slyng Haderis Å og Feldborg byggegrunde. e skovområde or st t de og , et ab nem landsk for døren. ger lige uden ler kirkeliv, Skovdistrikt lig kultur, sport el du er til natur, om et ns ua Så et af det hele. så er der meg

HERNING 15 MIN.

HOLSTEBRO 10 MIN.

rhullet e midt i smø g li r e g g li t e der en ny om rup områd snart kommer og , ig Aulum-Hade n rd de fæ Holstebro er Aulum, som er

og fra området. ellem Herning å komme til og Motorvejen m ggestue. Ogs r det nemt at gø t De rnehaver og vu p. bø ru re de r fle Ha , ha d t er ve ol de j sk rå ve farts re, har to nstitution. Om 3200 indbygge skole og dagi ed g m di de r by bå tte r e ha st sæ ør bo rg st Feldbo r. Om du p, Hodsager og specialbutikke er lige byerne Haderu dagligvare- og de bå by, og naturen ed og m v nd sli la el nd på t ha t tæ e tiv du ak et meget ldborg, er rning Kommun dsager eller Fe t meste, og He Ho de p, til ru e de kl . Ha cy en , du i Aulum sig på cykl at cykle, kan r lyst til at sætte n. Kan du lide endnu flere få så uden for døre e, dr be ne gøre forholde arbejder på at

53


adresse else beskytt

alarmering

Du kan få adressebeskyttelse ved at henvende dig til Borgerservice. Ved at få adressebeskyttelse sikrer du dig mod at:

Alarmering 112

borger info

•  få tilsendt reklamemateriale fra virksomheder både med almindelig post eller e-mail •  dit navn og adresse gives videre (navne- og adressebeskyttelse) • du optages i lokale vejvisere og telefonbøger •  du modtager henvendelser i forbindelse med statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

affald Teknik og Miljø Genbrug og Affald Tlf. 96 28 80 80 Rådhuset, Torvet 7400 Herning Se også genbrugspladser

54

alkohol ongdling stofbeha Center for socialt udsatte Holstebro Tlf. 96 11 40 30 Herningvej 74 7500 Holstebro

Center for rusmidler og forebyggelse Holstebro

Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning

Misbrugscenter Herning Stofbehandling Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning Altid åben

apoteker Aulum Apoteksudsalg Tlf. 97 47 10 44 Skolegade 2 7490 Aulum www.vildbjergapotek.dk

Tlf. 96 11 40 50 Danmarksgade 24 7500 Holstebro

r e g r o b

borger info

 Selvom du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, er det stadig tilladt at udlevere dit navn og din adresse til offentlige myndigheder og i særlige tilfælde også til private kreditorer. Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen ét år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end ét år, kan du bede om at få perioden forlænget ved at kontakte Borgerservice.

Meld: Ambulance, brand, politi og oplys: - Hvor er det sket - Hvad er der sket - Hvor mange er kommet til skade - Hvorfra ringes der

Misbrugscenter Herning Alkohol

info


Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste

Fællesbo

Kontaktperson: Ragna Kjær Nielsen Tlf. 97 47 24 83

Kontaktperson: Gerda Søndergård Tlf. 23 24 02 40

biblioteker Aulum Bibliotek Markedspladsen 2 7490 Aulum Tlf. 96 28 88 80 bibaulum@herning.dk www.herningbib.dk Aulum Bibliotek er et såkaldt »åbent bibliotek«, hvor der er åbent med selvbetjening alle ugens dage fra kl. 9-21. Biblioteket er personalebetjent to dage om ugen på flg. tidspunkter: Mandag kl. 11.00-17.00 Onsdag kl. 10.00-16.00

Tlf. 96 26 58 58 Nygade 20 7400 Herning

borger info

Røde Kors Besøgstjeneste

I

ger boligforenbin og selska er

I

besogs r tjeneste

borgerservice Rådhuset Indgang B Torvet 5 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 E-mail: opb@herning.dk

bynet

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-15.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-12.00

Aulum bynet www.aulum.dk Feldborg by og omegn www.feldborgby.dk Haderup by og omegn www.haderupinfo.dk

busplaner

Hodsager by og omegn www.hodsager.eu

Lokale busruter tider og information Kontakt Herning Kommune . Tlf. 96 28 28 28

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup www.lokalhåndbog.dk

På tidspunkter, hvor biblioteket er personalebetjent, ydes desuden hjælp til visse borgerservicefunktioner. Lokalhistorisk Arkiv har åbent mandag kl. 13-17. www.herningbib.dk/  lokalarkiver/  aulum-haderup Se også Lokalarkiver

borgerinfo 55


borger info

forsamlings huse

Retten i Herning

Aulum Fritidscenter

Jens Jensens Anlæg Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

Tlf. 99 68 60 00 Haraldsgade 28 7400 Herning

Tlf. 97 47 37 01 Markedspladsen 10 7490 Aulum

Kirkehusforvalter: Karin Lauritsen Tlf. 29 41 72 87

Retten i Holstebro

Camp Nørager

Tlf. 99 68 54 00 Stationsvej 58 7500 Holstebro

Tlf. 24 24 30 40 Holtevej 18, Kilde 7490 Aulum

Udlejning: Anne Mette B. Jensen Tlf. 61 77 75 62

I

dodsfald Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Præsten kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. De fleste henvender sig dog til en bedemand, som også sørger for alle nødvendige aftaler, med kirke, præst, mv.

elforsyning Eniig Tlf. 70 15 15 60 Tietgensgade 4 8600 Silkeborg

NOE Tlf. 96 11 10 00 Skivevej 120 7500 Holstebro

falck Falck Vagtcentralen Tlf. 70 10 20 30 56

i

dommer r kontore

Feldborg Hallen Tusbækvej 9, Feldborg 7540 Haderup Halinspektør Johnny Larsen Tlf. 21 82 43 72

Kirkehuset

Stationen v/ Mariane Ravnholt Jernbanegade 2 7490 Aulum Tlf. 21 62 84 45 www.aulumstation.dk

Feldborg Sognegård Tlf. 97 45 42 67 Bredgade 78, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kulturog Idrætscenter Tlf. 97 45 48 40 Under Bøgen v/ Kirja Lundager Tlf. 21 77 87 24 Nygade 9 7540 Haderup

Hodsager Multicenter Tlf. 51 22 50 32 Birkkjærvej 4, Hodsager 7490 Aulum

KFUM-huset Skolegade 6 7490 Aulum Udlejning af sal: Gitte Kristiansen Tlf. 40 45 63 65 Udlejning af værelser: Jeppe Veng Tlf. 60 13 43 48

genbrugs butikker Købmandsgårdens Genbrugsbutik Danmarksgade 70 7490 Aulum Genbrugsbutikken drives af Aulum Y’s Men’s Club og Au­lum FDF. Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00. Varer modtages i åbningstiden eller ved henvendelse på tlf. 51 37 67 67 / 51 21 96 21 (Y’s Men’s Club) eller 22 22 53 06 (FDF).


Genbrugsbutikken i Haderup Nygade 3 7540 Haderup Tlf. 42 50 75 40 Genbrugsbutikken drives af Haderup-Feldborg FDF

Kirkens Korshær Genbrug Kirkegade 6 7490 Aulum Tlf. 97 47 13 63 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

Røde Kors Genbrug Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 22 86 69 00 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

hjaelpemidler

Genbrugspladsen

Hjælpemidler fra Herning Kommune

Kulvej 9 7490 Aulum Tlf. 96 28 80 80 Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag til fredag 12.00-18.00 Lørdag 8.00-17.00 Søndag lukket

hjemmehjaelp Borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet, kan bevilges hjælp hertil. Hjælpen kan bevilges midlertidigt eller længerevarende. Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for selv at vælge, om hjælpen skal ydes fra den kommunale leverandør i lokalområdet eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

Visitationsenheden Herning Kommune Bethaniagade 3B 7400 Herning Tlf. 96 28 44 60

fås hos Hjælpemiddeldepotet Wedellsborgvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 40 77 www.sundhed.herning.dk/ hjaelpemidler

Hjælpemiddelterapeuterne kan træffes mandag-fredag kl. 8.00-11.00 Tlf. 96 28 43 33 vhs@herning.dk

Batterier til høreapparater Herning Kommune Du skal selv bestille batterier til høreapparater. De bliver sendt til dig med posten. De leveres af Oticon og bestilles på tlf. 39 17 74 44 eller på www.oticon.dk/bestil-batterier eller mail til batterier@oticon.dk

hospitaler Regionshospitalet Herning Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 61 7400 Herning

Regionshospitalet Holstebro Tlf. 78 43 00 00 Lægårdvej 12 7500 Holstebro

borgerinfo 57

borger info

Åbningstider: Lørdag kl. 9.00-13.00 Kontaktperson: Leif Obitsø, tlf. 20 84 27 74

genbrugs plads


lokalnet

modrehjaelpen

Jobcenteret hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere.

www.aulum.dk www.haderup.dk

Holdepunktet

Jobcenter Herning

laeger rende praktise

politi

Lægevagt

Brug akut for politi

Tlf. 70 11 31 31

112

Lægehuset

Nærmeste politistation

Tlf. 96 28 50 00 Godsbanevej 1B 7400 Herning jobcenter@herning.dk

Jobcenter Holstebro Tlf. 96 11 38 00 Kirkestræde 15 7500 Holstebro jobcenter@holstebro.dk

jordemoder center Herning Jordemodercenter Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 53G 7400 Herning

lokalarkiver Lokalhistorisk Arkiv for Aulum-Haderup Tlf. 96 28 88 80 Markedspladsen 2 7490 Aulum www.herningbib.dk/  lokalarkiver/  aulum-haderup Åbent mandage kl. 13.00-17.00

58

Tlf. 97 47 22 11 Rugbjergvej 12 7490 Aulum

Lægehuset i Haderup Tlf. 79 30 40 75 Åbakkevej 6 7540 Haderup

museer Haderup Museum Jens Jensensvej 4 7540 Haderup Åben 1. søndag i maj-september kl. 14.00-16.00. Nøgle fås ved henvendelse til. 40 87 49 32

I

borger info

jobcentre

Tlf. 33 45 86 00

114

Midt‑ og Vestjyllands Politi Tlf. 96 14 14 48 eller 114 Stationsvej 74 7500 Holstebro mvjyl@politi.dk.

Politistationen i Herning 114 Nørregade 1 7400 Herning

paedagogisiskk psykolog g radgivnin O

PPR Rådhuset Herning Tlf. 96 28 63 05 Torvet, 7400 Herning


borger info

radhuset i herning O

Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

posthuse Aulum Postbutik Smedegade 2 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 97 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.00-21.30 Lørdag-søndag kl. 7.00-21.30

Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 97 47 60 20 Åbningstider: Mandag-søndag kl. 8.00-18.30

Feldborg Postbutik Bredgade 60 Feldborg 7540 Haderup Tlf. 97 45 40 06 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.30-17.30

staten

tandpleje

Statsforvaltningen

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos børnetandlægerne. Barnet bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til. Tandplejetilbuddet hos børnetandlægerne er gratis, og du kan selv vælge, hvilken børnetandlæge eller tandklinik dit barn skal gå hos. Tlf. 96 28 71 20

Tlf. 72 56 70 00 Store Torv 10 6200 Aabenraa post@statsforvaltningen.dk

n

sundhedspleje

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn. Sundhedsplejerskerne kan træffes telefonisk på alle hverdage mellem kl. 08.00-09.00.

ungdomsing vejledn

Tlf. 96 28 64 31

UU-Herningområdet Tlf. 96 28 75 30 Godsbanevej 1a, 1. sal 7400 Herning ungevejledningen.herning.dk

borgerinfo 59


varme g forsynin

aeldre ogppede handica

Aulum Fjernvarme a.m.b.a.

Herning Kommune tilbyder ældre og handicappede borgere en bred vifte af tilbud. Tilbuddene omfatter bl.a. pleje og omsorg på plejehjem og i eget hjem, madservice, forebyggende hjemmebesøg, specialtilbud til demente, tilbud om træning og aktiviteter på kommunens aktivitetscentre, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv.

Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3, 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk

Feldborg Kraftvarme borger info

Tlf. 97 45 42 50 Møllevej 4, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kraftvarmeværk Tlf. 97 45 26 98 Ørnevej 13 7540 Haderup

Hodsager Varmeværk Energigruppen Jylland Tlf. 97 47 64 99 Hestbjergvej 1 A, Hodsager 7490 Aulum

g

vandforsynin Aulum Vandværk Henvendelse til Aulum Fjernvarme Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3 7490 Aulum

Feldborg Vandværk Tlf. 97 45 48 11 Tusbækvej 8, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Vandværk Henvendelse til Jørgen Handberg Tlf. 97 45 25 42 Skovvænget 11 7540 Haderup 60

Henvendelse til Aktivitet og Pleje Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

e r d l ae


Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og havnebade.

borger info

Du må næsten bade overalt Spring bare i – du må mere, end du tror, lyder det fra friluftsrådet. Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og i havnebade. Du må bade de fleste steder langs den danske kyst hele døgnet. Sådan lyder det fra Friluftsrådet, der her guider dig til mulighederne, så du får mere ud af sommeren. Danmark har 7.300 kilometer kyst, og du må bade næsten overalt, og derfor er der rigtig mange gode oplevelser forude. Men det er der rigtig mange danskere, der ikke ved. Hver tredje ved for eksempel ikke, at man må bade ved en privat strand og gøre ophold der, og to ud af tre tror ikke, at man må være der om natten. - Desværre tror mange, at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Når det gælder badning, er det faktisk nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må, for der er så mange muligheder for en kølig dukkert, siger Jan Ejlsted, direk-

tør i Friluftsrådet, der arbejder for at give danskerne gode muligheder for friluftsoplevelser. Også på privat strand Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse. Du må også tænde bål på ubevoksede strandbredder eller bruge kogeapparat eller grill og nyde solnedgangen – og lidt til. - På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte, men bare ikke slå et telt op eller noget der ligner, siger Jan Ejlsted. Også nøgen Du må også gerne bade nøgen på danske strande. Men vis hensyn til andre strandgæster – du må nemlig ikke opføre dig anstødeligt over for andre. Der findes også strande med særlig plads til naturister. Svøm mellem åkanderne i en skovsø Der er også mange søer i Danmark, hvor vandet er rent, og hvor du gerne

må bade. Søer, der er offentligt ejede, må du bade i hele døgnet. - Her kan du roligt tage en måneskinsdukkert mellem åkanderne i søen. Og det kan jo være en speciel naturople­ velse i sommerens lyse nætter, lyder opfordringen fra Jan Ejlsted. Lokale forbud Der kan være lokale forbud, fred­ ning eller andre begrænsninger, der fremgår af skiltning, og hvis søen er privatejet, må du kun bade, hvis der er flere end én ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen ad veje og stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og du må ikke være der om natten. - Der er steder i Danmark, man ikke må bade, men så er det som regel af hensyn til den badendes sikkerhed. For eksempel kan det være forbudt at bade i havneområder på grund af sejlads og i mosehuller, der kan være »bundløse«, kolde eller fyldt med dynd, siger Jan Ejlsted. Uanset hvor du bader, skal du naturligvis altid huske at tænke på sikkerheden og bruge fornuften.

61


Dagpleje og dagsinstitutioner Pladsanvisningen Tlf. 96 28 28 28 Rådhuset, Torvet, Indgang B 7400 Herning

Pladsanviser for Aulum-Haderup, Hodsager og Feldborg-området Tlf. 96 28 60 73

dagplejen Dagpleje:

institutioner

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, et alternativ kan være en privat pasningsordning.

Dagplejen Østergade 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 60 25 www.barn.herning.dk/boernepasning/dagpleje

Kommunal dagpleje: Herning Kommune har ansat ca. 235 dagplejere fordelt over hele kommunen. Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år og 9 måneder. Derefter overflyttes barnet til børnehave. Som hovedregel passer hver dagplejer fire fuldtidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et femte barn. Det er dagplejens mål i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor man tager udgangspunkt i høj faglighed og fokus på de nye styrkede læreplaner. Målet er at skabe læringsmiljøer, som hjælper børnene til at blive så dygtige de kan. Kommunens dagplejepædagoger fører tilsyn i dagplejehjemmene. Det er også dagplejepædagogerne, der yder støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtter et fagligt fællesskab mellem dagplejerne. Herning Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år, således at der er en rød tråd i det, barnet oplever i dagpleje, institutioner og skoler.

Private pasningsordninger: Private pasningsordninger er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal derfor selv henvende sig til den private pasningsordning, de ønsker plads hos. Formålet er at give forældre valgfrihed med hensyn til, hvem der skal passe deres barn. Den private pasningsordning må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog være op til 10 børn i et tilbud, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene. Private pasningsordninger og deres familie er godkendt af kommunen, og kommunen kommer på mindst 2 årlige tilsyn. Tilsynet skal sikre, at de forhold, som pasningsordningen er godkendt til, overholdes. Forældre kan få kommunalt tilskud til at benytte den private pasningsordning. Kommunen yder et månedligt tilskud til forældrene, som skal anvendes til aflønning af den private pasningsordning. Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra pasningsordning til pasnings­ ordning. Der ydes søskenderabat. 62


haven)

Hobitten (afd. af Eventyr rgade 11 · 7490 Aulum

Veste Leder: Inger Thomsen Tlf. 96 28 69 99

Vi er certificeret til pædagogisk idrætsinstitution og lægger stor vægt på bevægelse og udelivet. I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for det aktuelle barn. Vi har altid fokus på barnets udviklingsniveau. Vi følger årets rytme, da vi mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den danske kulturs traditioner. Vejen mod målet går gennem bevægelse, idet vi hele tiden har øje for pædagogisk idræt.

institutioner

I Hobbittens børnehavegruppe er der plads til 32 børn. Gruppen hedder Troldebjerget. Det vigtigste mål for Troldebjerget er, i et udfordrende og alsidigt miljø, at give børnene mulighed for at udvikle leg, sprog og sproglig opmærksomhed, selvhjulpenhed, selvstændighed, social forståelse, motoriske færdigheder og kreativitet gennem leg og oplevelser. På Troldebjerget vægter vi inklusion med specialgrupperne. Det betyder, at vi har en nogenlunde fast dagsrytme. Dagsrytmen kan dog afviges, hvis det er hensigtsmæssigt. Endvidere planlægger vi i fællesskab aktiviteter, hvor der er mulighed for inklusion.

Krudthuset SFO

· 7490 Aulum Markedspladsen 12M oletid Tilbud før og efter sk Jensen tte me SFO-leder: Anne herning.dk aj@ kru · Tlf. 40 18 26 09 Skolefritidsordningen er en vigtig del af skolens samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed samarbejder tæt omkring barnets alsidige udvikling samt koordinerer samarbejdet med hjemmet. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnets udvikling. Vi vil arbejde med at skabe hele mennesker, som er nysgerrige og interesserede i at lære, og som hviler i sig selv. Skole og SFO bringer læring fra to for-

skellige vinkler ved brug af forskellige tilgange, metoder og midler. Skolen har fokus på faglig læring og SFO på social læring. Vi lægger vægt på et nært, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem SFO, skole og hjem, hvor vi skaber de bedst mulige rammer for det enkelte barns alsidige personlige og faglige udvikling. SFO’en har et forældreråd, som aktivt deltager i udviklingen af SFO’en.

dagpleje otgioner daginstitu

63


ne Prærien - Aulum Krist Daginstitution lum Østergade 13 · 7490 Au Toftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf. 21 96 41 81 om.dk henrik.thoftgaard@skolek

institutioner

www.prærienaulum.dk En daginstitution med rødder og vinger Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med en vuggestue normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 45 børn.

Det er Præriens vision, at børnene gennem dag­ ligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som grundlag i deres fremtidige liv. På Prærien stræber vi efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sine »store vidder og høje himmel« giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at »indtage nyt land«. Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

af Eventyrhaven)

Børnehaven Puff (afd.· Tlf. 96 28 69 99 Aulum Grønsværen 5 · 7490 · Tlf. 96 28 69 99 Leder: Inger Thomsen

I Puff er der 4 børnehavegrupper. Kongebørn, Lykkeriddere og Tryllespirer har børn i alderen 2,9 år til 4 år. Drageunger er gruppen med de ældste børnehavebørn. Vi har valgt at være med i Grønne Spirer og får tildelt Det grønne Flag hvert år. Vi følger årets rytme, det betyder, at vi i løbet af året beskæftiger os med forskellige naturtemaer og i naturen laver aktiviteter med børnene. Børnene hører også om den danske kulturs traditioner.

64

Vi er certificeret som pædagogisk idrætsinstitution gennem Dansk Idrætsforbund DIF. Alle er ude hver dag - på ture eller på legepladsen. Vi har eget bålhus og en fantastisk legeplads, og vi har altid fokus på det enkelte barns udviklings­ niveau. I det daglige har vi fokus på pædagogisk idræt gennem bevægelse, på stuerne synger, rimer og taler vi sammen. Sproget er et fokuspunkt, der altid prioriteres højt.


istne

Kahytten - Aulum Kr Friskoles SFO

lum Østergade 11 · 7490 Au Thoftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf.: 21 96 41 81 lekom.dk henrik.thoftgaard@sko

institutioner

Der findes fritid på skolen Kahytten er Aulum Kristne Friskoles skolefritidsord­ ning og er et aktiv for de børn, der er indskrevet på skolen, fra 0.-3.klasse. Kahytten fungerer som en naturlig del af Aulum Kristne Friskoles holdninger, værdier og muligheder. Det betyder bl.a., at vi ser hvert barn som et enestående menneske, skabt af

Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker. I Kahytten oplever børn og forældre et attraktivt pædagogisk fritidstilbud, der er rammen om deres bestræbelser på at kunne håndtere livet og fællesskabet med andre. Kahyttens værdier er: • At skabe et fællesskab, som værdsætter, at alle er unikke med individuelle behov • At alle kan opleve sig selv som en del af en større sammenhæng

tyrhaven)

Regnbuen (afd. af Even7490 Aulum Regnbuen er en afdeling af Eventyrhaven, den ligger i Hodsager og er både vuggestue, børnehave og fritidshjem. Regnbuen ligger tæt ved Storåen og Stoubæk Krat, som er et stort, forskelligartet og naturskønt område. Regnbuen har stor glæde af det, fordi børnene kan lære at færdes i naturen. Vi har et udbytterigt samarbejde med skolen og multicenteret, som vi er nabo til, og har mulighed for at bruge deres faciliteter. Dagplejen i Hodsager har mulighed for at komme på besøg i institutionen, det gør overgangen fra dagplejen til børnehaven lettere.

ager · Hovedgaden 17 · Hods · Tlf. 96 28 69 99 Leder: Inger Thomsen

I samspillet mellem børn og voksne skal barnet udvikle sine kompetencer og derved lære at mestre livet. I det daglige har vi udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for det enkelte barn. Vi har altid fokus på den enkeltes udviklingsniveau. Vi inddrager årets rytme, idet vi mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den danske kulturs traditioner.

dagpleje otgioner daginstitu

65


nivers Feldborg Frie Børneu O daginstitution og SF Haderup · 7540 Bredgade 76 · Feldborg 05 22 20 60 / 07 22 Tlf. 60 20 w.feldborgfrie.dk thr@feldborgfrie.dk · ww

institutioner

Feldborg Frie Børneunivers’ daginstitution indeholder såvel vuggestue som børnehave og ligger i samme hus som skolen. Børnene oplever stor grad af tryghed og nærhed, fællesskab og oplevelser. Vi er især optagede af: • sprog og sproglig udvikling • at børnene leger, lærer og bliver udfordrede

• natur • motorik og sansning. • at børnene på Feldborg Frie Børneunivers oplever at være en del af et fællesskab, der varer fra 0. år til 8. klasse. • forældresamarbejde Vores SFO som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv • trygt samvær i mere frie omgivelser

Haderup Børnehus

40 Haderup Skolevænget 1-3 · 75 Tlf. 96 28 79 30 rd Leder: Dorthe Vestergaa g.dk nin her haderupboernehus@ Haderup Børnehus er en aldersintegreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem. Der er 58 børn i vuggestue/børnehave og omkring 50 børn i fritidshjemmet. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, hvor der dagligt kører skolebus. Institutionen har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner. Der er tre-delt ledelse med en fællesleder, en souschef for skolen og en pædagogisk leder for børnehuset. Huset har fællesbestyrelse med forældre fra både skole og børnehus.

66

Vi betragter os som ét sted med to afdelinger og arbejder hele tiden på at tydeliggøre den røde tråd for børnene fra de starter hos os enten som 1-årig eller 2,9-årig og hele vejen op gennem vuggestue, børnehave og skole, til de går ud efter 9. klasse. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i - både for at nyde men også for at lære noget fagligt og lære at behandle den med respekt. Kultur- og fritidscenteret er nærmeste nabo, hvorfra vi får leveret den daglige skolemad.


Fritidsklubber

Fritidshjemmet Haderup Børnehus

Når børnene har fri fra skole, kommer de ind til os i fællesrummet, hvor de selv tjekker sig ind. På fritidshjemmet vil vi gerne være med til at gøre børnenes dag endnu bedre. Børnene tilbydes aktivi­ teter tilrettelagt, så det passer dem bedst. Vi vil med hjælp fra børnene lave aktiviteter, som de er med til at finde på og planlægge. Det vil ikke være SKALaktiviteter, men tilbud til børnene om at være med. På fritidshjemmet er der 3 ansatte.

institutioner

Haderup Skolevænget 3 · 7540 Tlf. 96 28 79 30 skoletid Tilbud for børn efter

Vi holder fast i gamle traditioner som fastelavn, sankthans, jul og meget andet. Vi vil derudover gerne starte nye traditioner op med børnene. Det kan være cykelture, fisketure, filmklub eller hvad vi ellers kan finde på. På fritidshjemmet vægter vi den gode tone højt. Vi skal behandle hinanden godt, og alle børnene skal vide, at de kan komme til os, hvis der er noget, de har brug for at snakke om. Fritidshjemmet er med i frugtordningen, som koster 60 kr i måneden pr. barn.

r e b b u l k s d i t i r f 67


Skoler

ole Aulum-Hodsager Sk gaden 15

Hoved Markedspladsen 4 og 74 85 (kl. 8-15) 28 96 . 7490 Aulum · Tlf herning.dk aulumhodsagerskole@

institutioner

Aulum-Hodsager Skole Aulum-Hodsager Skole er en folkeskole beliggende i den nordøstlige del af Herning Kommune. Skolen har tre forskellige adresser: Hodsager Skole på Hovedgaden 15 i Hodsager. Den har ca. 60 elever fordelt på 0-5. årgang. Efter 5. årgang fortsætter eleverne på afdelingen i Aulum. Aulum Skole på Markedspladsen 4 i Aulum. Den har ca. 470 elever fordelt på 0.-9. klasse. Krudthuset, skolens SFO, Markedspladsen 12 M i Aulum. Børnene kan komme fra 0.-4. klasse, når den ordinære skoledag er forbi. Alle tre matrikler er renoverede, blandt andet er skolens faglokaler og klasselokaler af meget høj standard. Målsætning og værdigrundlag: Aulum-Hodsager Skole vil i et tæt og forpligtende fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse

68

imellem skabe en skole, der giver eleverne mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv. Derfor nedenstående værdier og mål: Ansvar: Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende. Engagement: Vort engagement er en vigtig forudsætning for læring. Trivsel: Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket. Fagligt miljø: Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt. Aulum-Hodsager Skole er en skole, hvor både trivsel og faglighed er hovedfokuspunkter. Eleverne på skolen klarer sig meget flot til Fol­ke­ skolens Afgangseksamener.


e

Aulum Kristne Friskol lum Østergade 11 · 7490 Au Tlf. 97 47 32 00

.dk aulum.friskole@skolekom le.dk sko -fri tne kris mulu www.a skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen. Det sker bl.a. ved den daglige samling for hele skolen, hvor omdrej­ ningspunktet er sang, forkyndelse og fælles informationer.

institutioner

Aulum Kristne Friskole er en friskole på kristent grundlag. Oprettet i 1988 og siden vokset stille og roligt til i dag ca. 150 elever i gode, nye bygninger. Vi mener, eleverne trives bedst med en anerkendende tilgang og glæder os over at give og modtage smil dagligt. Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne ele­ verne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres

nivers Feldborg Frie Børneu skolen / SFO Haderup

· 7540 Bredgade 76 · Feldborg 08 / 60 20 22 06 22 20 Tlf. 60 20 22 05 / 60 w.feldborgfrie.dk av@feldborgfrie.dk · ww

Feldborg Frie Børneunivers’ skole er under samme tag som vores daginstitution - og det giver et fællesskab ud over det sædvanlige. Det giver tryghed for vores børn, at de kender børn og voksne. Vores børns trivsel er i højsæde, og det giver os mulighed for at have en stor faglighed. Nøgleord for os er: • fællesskab - bl.a. med morgensang for hele huset hver morgen • vi udfordrer vores børn gennem både oplevelser og undervisning • høj faglighed og læring for livet

• at være byens skole • forældresamarbejde • tæt samarbejde med foreninger og virksomheder i byen via bl.a. entreprenørskab. Vores SFO, som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv. • trygt samvær i mere frie omgivelser

skoler

69


institutioner

Haderup Skole

40 Haderup Skolevænget 1-3 · 75 21 Tlf. 96 28 79 stergaard Skoleleder: Dorthe Ve .dk ing ern @h haderupskole

Haderup Skole er beliggende i den nordlige del af Herning Kommune. Det er en folkeskole med ca. 160 elever fordelt på et spor fra 0.-9. årgang. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, men vi har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner, hvor der er gode busforbindelser til og fra. Vi har fælles ledelse med Børnehuset og en aktiv fælles bestyrelse med forældre fra både skole og børnehus. Der er 13 medarbejdere i skolen, og derudover er der en fælles sekretær og teknisk servicemedarbejder.

70

De to huse fungerer selvstændigt med en høj grad af samarbejde. Begge steder arbejder vi efter vores fælles værdier, i skoledelen efter principperne i PALS, som er en evidensbaseret metode. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i. Hallen, der er bygget sammen med skolen, er et rigtig dejligt sted, som i skoletiden bliver brugt til idræt og boldspil. Også Kultur- og fritidscenteret er lige ved døren, og det er blandt andet herfra, vi får leveret den daglige skolemad. Vi prioriterer højt at skabe den bedste hverdag for elever i tæt samarbejde med forældrene, og nyder at være en del af et aktivt landsbyliv.


Hjemmeplejen

Ældreinstitutioner lum

Østergade 5 · 7490 Au Tlf. 96 28 45 30

gården

Plejecenter Kastanie

Plejecenter Kastaniegården Midt i Aulum ligger plejecenter Kastaniegården, som rummer 31 lejligheder - en blanding mellem plejeboliger og ældreboliger. Det gamle alderdomshjem er bygget om, så hver beboer nu har hver sin egen rummelige lejlighed. I fællesarealerne er der rig mulighed for at deltage i samvær og aktiviteter. Bl.a. husets mange frivillige er med til at skabe gode og hyggelige stunder for beboerne. Kastaniegården har eget produktionskøkken, som arbejder efter leve/bo tankegangen, som gør at en del af maden tilberedes i afdelingskøkkenerne, så beboerne dufter og fornemmer hele produktions­ processen.

institutioner

lum · Tlf. 96 28 54 72 Skolegade 5 · 7490 Au Tlf. 22 53 04 29 rleder Lene Ravnholt · Kontaktperson: Cente une/kastaniegaarden ejecentre-i-herning-komm plejecenter.herning.dk/pl Aktivitetshuset Kastaniegården Aktivitetshuset Kastaniegården er et spændende hus med plads til gode, kreative og aktive ideer og et godt og trygt fællesskab. Huset tilbyder rigtig mange aktiviteter, som de mange frivillige vejledere står klar til at hjælpe dig med f.eks. bob, dart, pileflet, akrylmaling, porcelænsmaling, keramikmaling, kreative dage, træværksted, cykelture, stavgang og smykker. Tilbuddet er til +60’ere og førtidspensionister. Ud over aktiviteterne er der tilbud til alle, såsom søndagscafé, foredrag, spis sammen, udflugter m.m. Disse tilbud kræver ikke medlemskab. De forskellige arrangementer vil løbende blive opslået i huset og på vores stander. Kik ind og se, om det ikke er noget for dig, eller kontakt os på telefon eller mail.

aniegården

Aktivitetshuset Kast

lum Skolegade 5 · 7490 Au Kontaktperson: 40 10 57 23 Ann Christensen · Tlf. takac@heming.dk

r e n o i t u t i t s n i e aeldr 71


t

Plejecentret Birketof lum Østergade 2 · 7490 Au Tlf. 96 41 01 40 www.diakonhjem.dk

institutioner

Plejecentret Birketoft er et selvejende plejehjem under Danske Diakonhjem. Plejecentret blev bygget i 1967 og ombygget se­ nest i 2009. Vi har 51 moderne lejligheder, hvoraf de 10 kan tilbydes til ægtepar. Vi lægger vægt på hjemlighed og frihed til at fortsætte det liv, man levede før man flyttede på plejehjem.

Vi lægger vægt på samvær og aktiviteter, og til dette får vi hjælp af en stor og aktiv gruppe af fri­ villige, der har deres daglige gang på plejecentret. Vi lægger vægt på omsorg og medmenneskelighed, og vores værdigrundlag har rod i de kristne grundværdier. Vi vil gerne være et åbent hjem, så har du lyst til at kikke forbi, skal du være hjertelig velkommen.

Aktivitethuset 7’eren Jens Jensensvej 7 7540 Haderup Tlf. 97 45 20 48

Aktivitethuset 7’eren er stedet, hvor du kan mødes med andre og opbygge et socialt netværk. Vi har et varieret program med en spændende vifte af tilbud.

72

Aktiviteterne er med til at skabe frugtbare fællesska­ber omkring interesser, som fremmer lyst og energi til egen indsats. Man kan benytte 7’eren, hvis man er pensionist eller førtidspensionist. Man kan altid kigge forbi og hente et årsprogram.


Den danske Folkekirke omfatter Begravelse/bisættelse oret/sognepræsten i Dødsfald anmeldes til kirkekont efter dødsfaldet. døgn 2 st sene n lssog afdødes bopæ af bedemanden, t oftes Anmeldelsesblanketten udfyldes sten. epræ sogn oret/ kont kirke til den som sender præsten og akte kont fald Man bør snarest efter et døds gsmål vedspør alle med lige ælpe behj er graveren, som anlægdets , sted grav rørende den kirkelige handling, lse. olde igeh gelse og vedl procedure. Ønskes ligbrænding, følges samme gsmål i forbindelse spør og lp eshjæ avels Regler for begr manden. bede af ares hermed kan som oftest besv Dåb t, der skal forestå den Dåb aftales enten med den præs rettes henvendelse til kan kirkelige handling, eller der shandlingen drøftes Dåb . sten epræ sogn kirkekontoret/ præsten, som samtimed normalt forud ved en samtale og faddernes navne. ets barn om g snin oply dig skal have Fødsel te besked om barKirkekontoret i bopælssognet får direk Er forældrene gift, set. gehu er/sy mod jorde fra nets fødsel ldrene ikke gift, foræ Er . ghed har de fælles forældremyndi skal de senest , ghed yndi ldrem foræ s fælle men ønsker omsorgs- og en ive indg el 14 dage efter barnets føds Moderen bet. rska fade lår fasts som ring, ansvarserklæ fødslen. efter dage få dette får tilsendt en vejledning om digitalt på ives indg skal ring rklæ arse ansv og Omsorgswww.borger.dk.

ca. 80% af befolkningen… Navnegivning det er blevet 6 måneBarnet skal være navngivet, inden givet i forbindelse navn et barn få at e der. Man kan vælg www.borger.dk på alt med dåb eller ved at ansøge digit n til at kontakte mme velko altid man Er der spørgsmål, er . sten epræ sogn oret/ kont kirke Navneændring vielse (såvel kirkelig Navneændring i forbindelse med en eder efter vielsen, som borgerlig) er gratis indtil 3 mån navnefællesskab er en dring eæn såfremt der efter navn me efternavn). sam (f.eks. samme mellemnavn og/eller gges gebyr pålæ er dring eæn navn e Stort set alle øvrig på p.t. 490 kr. .borger.dk Navneændringen foretages på www Samtale med præsten/sjælesorg om ethvert personEnhver kan trygt tale med præsten pligt. Præsten er heds tavs ten præs ligt spørgsmål, idet socialrådgiver, eller ikke uddannet som læge, psykolog sesituatiogræn livets i er nesk men men taler ofte med fald, i døds efter p ner. Præsten kan ofte være til hjæl i andre eller e miss skils ved om, sygd forbindelse med e eller har behov for situationer, hvor man måtte ønsk g. dnin personlig råd og vejle

Hjemmealtergang som føler det vanskeSyge, gangbesværede og andre, ge altergang, er velvanli ligt at deltage i kirkens sæd altergang i hjemmet. lde afho ten præs bede komne til at emrum altergang mell e Præsterne afholder med jævn nerne. Nærmere itutio einst ældr og e men på plejehjem præsten eller i hos s ente oplysninger herom kan indh . blad sognets kirke Kirkelige foreninger Se foreningsregister. Konfirmation efter forudgående Indskrivning til konfirmation sker at præsten retter ved, eller meddelelse i dagspressen e. Indskrivning klass 7. ns skole i ene børn til lse henvende tionen. Konfirirma konf før sker som regel i august året i skoletiden gvis vanli sæd år foreg lse rede mationsforbe dervisndun irma konf tens enten på skolen eller i præs le. ningsloka i sognets kirkeblad Konfirmationsdatoer bekendtgøres i øvrigt oplyses kan og n tione irma konf før år mindst et ved henvendelse til præsten. irmeret er naturligvis, En forudsætning for at blive konf irmationen aftales konf før at man er døbt. Eventuel dåb ten. med præs onfirmationsforbereI de fleste sogne er der tillige før-k 3. eller 4. skoleår. for , nder irma konf mini ldte delse, såka

Skilsmissemægling der, hvis parterne I forbindelse med skilsmisse kan ling, som foregår mæg ldt såka en ønsker det, foretages der ikke er lovn, hos en præst i folkekirken. Mæglinge forvaltning Stats til lse dele med en pligtig, afsluttes med Midtjylland om mæglingens resultat. Vielse der skal forestå den Vielse aftales enten med præsten, lse til kirkekontoret/ kirkelige handling eller ved henvende sognepræsten. partnerne udfylde en Forinden anmodning om vielse skal rådhuset, hvor der på s vere udle som , oplysningsseddel t, som afleveres til udarbejdes en såkaldt prøvelsesattes være 4 måneder t højs må ten attes præsten. Prøvelses lse af prøvelrdige gammel. Til brug for rådhusets udfæ eattester. navn eller dåbs es bring med sesattesten skal tale med sam en ved Vielseshandlingen drøftes normalt vielse eller uset rådh på e viels erlig borg præsten. Ønskes atoris esau viels har i andre trossamfund, hvor præsten ter. attes til krav me tion, gælder de sam Øvrige oplysninger meside, hvor man De fleste sogne har deres egen hjem iteter i sognet aktiv lige kirke om ger kan finde oplysnin samt øvrige praktiske oplysninger. s på www.sogn.dk. Fakta om de enkelte sogne kan finde

kirker 73


Aulum Kirke www.aulumkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Grønbækparken 85 7490 Aulum Tlf. 51 51 03 06 mbhc@km.dk Fridag mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 Fridag mandag chlj@km.dk

kirker

Kirkekontoret Markedspladsen 14 7490 Aulum Kordegn: Karen Dalum Lauridsen Træffes på kirkekontoret tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00 Tlf. 51 15 30 97 kdl@km.dk Kirkegårdskontoret for Aulum og Hodsager Aulum Kirkehus Markedspladsen 14 7490 Aulum Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30 Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 kirkegaardslederen@aulumkirke.dk Kirketjener Poul Ravn Tlf. 30 36 18 27 kirketjeneren@aulumkirke.dk Kirke- og kulturmedarbejder i Aulum og Hodsager Lars Kristensen Tlf. 23 99 85 05 lak@km.dk Organist Aulum Maria Melgaard Tlf. 30 36 18 20 organisten@aulumkirke.dk

74

Aulum Kirke

re og udvidet fle re ombygget Kirke , men er sene m 00 lu 12 Au år e. g ib in desk er fra omkr nyt kor og to si kib og i 1920 med et kirkens hoveds et id , gange, senest er irk yk sb nd la e st ør s st er en af landet siddepladser. e rummer 400 ib sk de si to de forestiller terbillede, der nuværende al t De . 93 . 15 fra Lund i 1882 Altertavlen er alet af Anker erinden, er m t med Jesus og synd granitdøbefon 1663. Kirkens fra er egave n gn ke is so -d sing er en Alterkalken og bsfadet i mes då , rkens 00 ki l 15 . 92 fra 19 et til kirken i messingfad er nk æ sk er blev en dåbskand n Jylland, som fra 2009, og el af Fregatte od m en t ng ophæ hovedskib er i 1920. en rk ki et den nk skæ klokker, hvoraf llet, hænger to -ta 00 15 fra r er ere dato. I kirketårnet, de ørste er af ny 07, og den st 15 fra er te mers ds min rende 18 stem 05. Det nuvæ 19 . ca i l ge . or rå rste Søn i Åben Kirken fik sit fø Marcussen og 92, bygget af 19 fra er l ge or hvor bl.a. e renovering, en omfattend en rk ki ev endk bl gi em nyt gulv. Der I 2007-08 genn der blev lagt og , r blev et de ift or sk hv ud tlige ende, bænkene blev ved kirkens øs g in gn by til en videre lavet sakristi. indrettet bl.a.


en

d Valgmenighe

www.avv-valgmenighed.dk

Valgmenighedspræst Ronald Risvig Holstebrovej 9 7490 Aulum Tlf. 97 47 24 13 ronald-risvig@)hotmail.com Formand i valgmenigheden Carsten Bjerrum Fuglsangsvej 2, Vind 7500 Holstebro Tlf. 21 49 91 59

e

Feldborg Kirk

sker kautiohvor 57 menne llet dlagt i 1890, un gr ev ej bl e er ede kape Feldborg Kirk sse kautionist Di l. pe ev ka bl et t gningen af en. Kapelle nerede for by et til folkekirk ag dr er ov ev bl or det indtil 1934, hv borg Kirke. endt som Feld dk go år tere m sam restaureret. Al blev samtidig en rk ki de de og , vi 62 ud et i 19 man også Tårnet er bygg fra 1973, hvor tu er ia in en m ol st og ke di s vægtæpper partiet og præ lokale. Kirken ds he . ig 90 en 19 m i læum kirken med et es 100 års jubi Feldborg Kirk vering og rekirken er fra fattende reno k i 2012 en om gi zer em ol nn H i ge e Ad Feldborg Kirk glasmosaik af altertavle og ed m t ke yk blev udsm envendelser s et kirkeblad. ve gi ud gn . so sognepræsten med Haderup l samarbejde rtil kan ske til he of st af g in indlever om bladet og e år) . bededag (ulig finder sted st rg bo ld Fe i n Konfirmatio efter (lige år). neste eller søndagen e med gudstje g i forbindels in dn or Lauf ils of eb H rk e har en ki epræst Rune Feldborg Kirk Kontakt sogn r. te en em ng elige arra og andre kirk ge før brug. 42 20 10, to da 51 . tlf n, ridse rangementer tjenester og ar ds gu om n io Informat rg eller sogn.dk/feldbo kan findes på rgkirker bo /haderupfeld facebook.com

Feldborg Kirke

www.sogn.dk/feldborg

Sognepræst Rune Hoff Lauridsen Kirkevej 11 7540 Haderup Tlf. 51 42 20 10 rhl@km.dk Graver og kirketjener Aksel Lynge Andersen Skovvænget 81 7540 Haderup Tlf. 61 74 02 96

kirker 75

kirker

stiftet lkekirke, blev den danske fo af l Det de n. en tio er di r n, de ndom og tra Valgmenighede udtvigsk kriste det gr or en hv i d, er yl dd sk rø enneskelivets m i 1922 og har r fo til er istendommen betyder, at kr nd i hånd. istelige går hå kr og mmen med folkelige t centrale og sa de er er dv na være med dåb og det vil sige at Gudstjenesten lys over, hvad r de es st ka øvrige liv menighedens . leve her og nu og e ensk menne usik-arrangem se, sang og m ed kr ie . ud er st , m , foredrag ikke-medlem Gudstjenester sserede, også for alle intere ne åb er og . .m ter m gudstjenester sognekirker til tre de af ug br n gør Valgmenighede ger. lin nd ha . e ig kirkel oligen i Aulum sted i præsteb r de fin se el forbered gKonfirmations g og Vinds so i Aulum, Vindin ed st . r ve de ha fin r e ngemente dennes stor Møder og arra æsteboligen og pr i t m sa tre tidscen er negårde og fri t til medlemm tre gange årlig d la eb rk ki er n. n udsend dagspresse Valgmenighede annonceres i ede. Desuden er ss re te in e amog andr e generalfors es på den årlig lg væ se el yr ns best Valgmenighede . ste myndighed er øv er hem ling, so e til valgmenig betales direkt t ka es . rk en ki st e erettiged sen eller præ Den fradragsb s hos bestyrel få n ka g in sn e oply den. Yderliger

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed


Grove Kirke Sognepræst Anne Linde Førgaard Stationsvej 15A, 1. 7451 Sunds Tlf. 30 30 08 82 anlf@km.dk Kontor: Sunds Sognegård Nørrevang 45 7451 Sunds

kirker

Graver Helle Elisebeth Nielsen Tlf. 30 30 00 52 grovekirke33@gmail.com Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12 samt torsdag kl. 10-12 og 16-17

r tidligere har de 1893. Langt fra er e 00 rk 15 Ki år e Grove rfra blev ca. Den nuværend materialer he på stedet, og e irk ek e. ød rk en Ki ligget ved Haderup bygge et tårn tik. anvendt til at meget fin akus kirke med en uk sm bte og rta l Fo ke n en en , som viser De Grove Kirke er og altertavlen , 96 18 i et gg Orgelet er by 17. følge af Søn, er fra 19 egård. Som en flygtningekirk sk ty e 1944 en r en år ge i r lig e de uen havnede Ved Grove Kirk ta Li r fo d sy lhuse. mtrængen Gedhus og Pi den russiske fre jrene i Grove, le i e ng kulde ni lt, gt .000 fly et svage af su til 1949 ca. 20 , som var blev rn bø nde ne og lig re ld et æ var et i Grove, og Mange af dem e ligger begrav ng ni gt fly 19 11 . i Kølvrå. og udmattelse ekirkegården g, som et på flygtning t smukke anlæ de r ge antal er begrav sø be e, nd re rø tyske på Mange, også . 69 19 er fra sogns kirStof til Grove dleveres keblad kan in en. til sognepræst

Grove Kirke

www.sogn.dk/grove

e

Haderup Kirk

Sognepræst Rune Hoff Lauridsen Kirkevej 11 7540 Haderup Tlf. 51 42 20 10 rhl@km.dk Graver Tanja Bredgaard Tlf. 21 72 96 60 graver@haderupsogn.dk Fridag mandag

76

gget i romansk . Kirken er by 00 12 år . 00. ca enskirke fra er fra ca. år 15 er en kvaderst ibet i teglsten sk de ev si bl og n et ne loft. Tårn ter reformatio stil med fladt e kirker, der ef rdr fo an e e kk st ræ fle til de Kirke haft en I modsætning «, e, har Haderup 58 en 17 nd P æ FA m »P rre n: s inskriptione overtaget af he de fin rn d. tå un s På kirken d Peder Frøl skellige ejere. e tidspunkt he på daværend en rk ki af en idet ejer Peder Frølund rke, men med ki s re de den på t drev rovdrif og forsynede Mange ejere tte han kirken sa fik nd ta en is rk ki 56 t. I 17 ds ejertid, at var det modsa i Peder Frølun es ed el lig r va t stil. med blytag. De i renæssance e prædikestol nd re væ nu n ve. Kirken de taget som ga e har kirken mod il sp ke ny ok kl en altertavl es hvor der kom g, Haderup Kirk rin ve no re 15 en større gennemgik i 20 nye farver. e blev malet i nk bæ s og kirken r sted i Haderup finde Konfirmation r le e år) el st. bededag (lig (ulige år). r te ef en søndag

Haderup Kirke

www.sogn.dk/haderup


Hodsager Kirke www.hodsagerkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Tlf. 51 51 03 06 Grønbækparken 85 7490 Aulum mbhc@km.dk Fridag mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 chlj@km.dk Fridag mandag

dsager Kirke

Ho

rke er e Hodsager Ki Den nuværend nævnes allerede i 1325 ger. fra 1903, men itkirke i Hodsa an gr senere en en trækirke og mfra både den ga ed materialer m rt fø ar op nt er ve e te af kirkens in Hodsager Kirk diget. Det mes ds en år G eg e. rk rk ki ki le kirke og fra den gamle vi blev overført ud en kk og r lo ge ek rk rin samt ki række forbed en rt . fø .a ud bl r de og rummer nem årene er ing er fra 1983 gn by til 98 e 19 st i ne er lse. Der delser. Den se t præstevære eværelse sam e. rk Ki dåbs- og brud r odsage rkeklokke i H opsat en ny ki

Hodsager kirkegård: Henvendelse vedr. Hodsager kirkegård: Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 psn@km.dk

folkekirker

folkekirker

r e k r i k kirker 77

kirker

Graver og kirketjener Kjeld Christensen Tlf. 20 47 73 51


Aulum Y’s Men’s Club Scan og mød os på facebook

Klubben bygger på et kristent grundlag. I fællesskab støtter vi nationale og internationale projekter. Aulum Y’s Men’s Club blev oprettet i 1977 og optaget i den internationale Y’s Men’s bevægelse (chartret) den 20. februar 1977.

foreninger

Det var Hardernes Y’s Men’s Club i Holstebro, der i 1976 tog initiativ til at oprette klubben i Aulum. Siden har Aulum Y’s Men’s Club taget initiativ til at oprette nye klubber i Kibæk i 1979 (Aaskov Y’s Men’s Club) og i Vildbjerg i 1982 (Trehøje Y’s Men’s Club). Klubben afholder normalt klubmøder hver anden onsdag kl. 18-20 i KFUM-huset i Aulum. Af klubbens væsentligste aktiviteter kan nævnes • Lokalhåndbogen for Aulum-Haderup • Genbrugsbutik og loppemarked • Dyrskueaktivitet • Fyrretoppeklipning • Julekalendersalg

www.aulum.ysmen.dk 78


Aulum Borgerforening Foreningens formål er at skabe fortsat udvikling i området og samtidig være med til at skabe sammenhold og fællesskab blandt borgerne. Samtidig skal foreningen varetage byens og borgernes interesse, bl.a. ved at udøve praktisk arbejde for byen, gennem en aktiv medlemskreds. Foreningen skal ligeledes fungere som lokalt talerør over for offentlige myndigheder og gennem samarbejde med kommunen være med til at sætte lokalpolitiske dagsordner overfor kommunen og få dem gennemført.

FAKTA

foreninger

Hvem, hvordan og hvornår blev den startet? Den 10. oktober 1912 stiftede 25 borgere i de to byer Aulum Kirkeby og Aulum Stationsby en ny forening: Aulum Borger- og Håndværkerforening. Det foregik i det gamle forsamlingshus, som lå på hjørnet af Kirkegade og Danmarksgade, hvor man i dag finder Aulum Bymidte – i daglig tale kaldet »Højhuset«. I 1913, allerede året efter foreningens etablering, fik Aulum en teknisk skole, og året efter en aftenskole, hvor man kunne få undervisning i regning, dansk og landbrugsbogføring. I 1915 blev byens elektricitetsværk indviet, og i 1930 indviedes vandværket, efter at man i længere tid havde haft problemer med, at byens brønde løb tørre. Da fjernvarmeværket blev indviet i 1952, havde foreningen således været med til at sørge for så vigtige ting som el, vand og lys til Aulums borgere. Det var også Aulum Borger og Håndværkerforening, som ydede en stor indsats ved oprettelsen af Aulum Bank i 1919, og foreningen var også stærkt engageret i etableringen af Aulum Fritidscenter. Derudover har foreningen gentagne gange beskæftiget sig med byens trafikale forhold, offentlige toiletter, postkassernes placeringer og tømning, indsamling af skrald og har været aktive i forhold til at skaffe læger, tandlæger, dyrlæger og politibetjente til byen. Foreningen har adskillige gange deltaget i den offentlige debat om udvikling i Aulum, og har arrangeret borgermøder om aktuelle sager og afholdt vælgermøder i forbindelse med valg til folketinget og kommunen. Det største og mest langvarige projekt i foreningens historie har været etableringen og vedligeholdelsen af Aulum Lystanlæg.

Formand: Mette Weis Kasserer: Irma Høgild Sekretær: Thomas Høgh Mouritsen Ansvarlig for Rock i Aulum Lystanlæg:  Kristian Boe Kristensen Bestyrelsen kan kontaktes på aulumborgerforening@gmail.com • Foreningen har 175 medlemmer, hvor de 164 er par og 11 er enlige. • Årligt kontingent 150 kr. for en husstand og 75 kr. for enlige.

79


Aulum Handelsforening Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til handelslivet i Aulum og varetage og beskytte medlemmernes og handelens interesser i Aulum. Hvem, hvordan og hvornår blev den startet? Omkring 1960 begyndte man i handelskredse i Aulum at diskutere det betimelige i at oprette en handelsforening, og tre personer, manufakturhandler Hjelmager, herreekviperingshandler Gunner Larsen og møbelhandler Kjær-Jensen, indkaldte til et orienterende møde på Overgårds Café. Dette møde blev saboteret af Aulum Borger- og Håndværkerforening med isenkræmmer Brødbæk i spidsen, som i stedet foreslog at nedsætte et handelsudvalg under borgerforeningen. Dette udvalg kom til at bestå af ovennævnte tre mænd - Hjelmager, Larsen og Kjær-Jensen, men man glemte én vigtig ting, at afsætte penge til arbejdet, og dette lille udvalg kom aldrig til at fungere. 2 år efter prøver man igen og denne gang lykkes det – Aulum Handelsforening etableres. foreninger

FAKTA

Hele historien om Aulum Handelsforening kan læses på aulum.dk/forening/aulum-handelsforening

80

Formand: Joan Hald, Joan H, tlf. 26 35 17 70, joanh2010@live.dk Bestyrelsesmedlem: Bente Kvist, Aulum Apotek, tlf. 97 47 10 44, 246bf@apoteket.dk Bestyrelsesmedlem: Anette Holmberg, Hårtotten, tlf. 21 28 82 29, holmberg.next@gmail.com


HODSAGER OG OMEGNS BORGERFORENING Formand: Kasper Skram Årligt kontingent: 100 kr. pr. husstand og 50 kr. for enlige facebook.com/ Hodsagerborgerforening/

FELDBORG BORGERFORENING Formand: Susanne Nielsen Årligt kontingent: 100 kr. pr. husstand, 75 kr. for enlige og 50 kr. for pensionister feldborgby.dk/index.php?page =borgerforening

foreninger

Et landsbyfællesskab – Hodsager, Feldborg og Haderup Velkommen til det midt- og vestjyske landsbyfællesskab bestående af Hodsager, Feldborg og Haderup. Alle 3 byer er beliggende i Herning Kommune - i et trafikalt knudepunkt omtrent midt imellem Herning, Holstebro, Skive, Viborg og Karup. Vi råder hver især over en række forskellige attraktive tilbud inden for skoler og daginstitutioner, sport og fritid, natur, kultur og foreningsliv. Slår man disse attraktioner sammen, er resultatet en bomstærk landsbyenhed med mildt sagt et imponerende tilbudskatalog. Derfor har borgerforeningerne i Hodsager, Feldborg og Haderup valgt at forene kræfterne og profilere Hodsager, Feldborg og Haderup sammen - støttet af Herning Kommune og utallige frivillige ildsjæle fra de tre landsbyer. Se mere på Facebooksiden »Et landsbyfællesskab – Hodsager, Feldborg og Haderup«. Der kan du få informationer om landsbyerne og løbende holde dig opdateret om væsentlige nyheder og events, ligesom du kan stille spørgsmål og finde relevante kontaktoplysninger.

HADERUP BORGERFORENING Formand: Mette Jensen Årligt kontingent: 200 kr. pr. husstand, 100 kr. for enlige og halv pris for pensionister haderupinfo.dk/ borgerforeningen

81


r e o b be beboer handrekler og handvae o

Aulum Borgerforening Formand: Mette Weis Tlf. 22 33 30 29 Sønderagervej 40 7490 Aulum aulumborgerforening@  gmail.com

Aulum Handelsforening Formand: Joan Hald Tlf. 26 35 17 70 joanh2010@live.dk foreninger

Ændringer i foreningsoplysningerne Eventuelle ændringer eller tilføjelser i foreningsoplysningerne, f.eks. skift af formand eller kontaktperson, be­ des venligst meddelt lokalhåndbogsredaktionen ved henvendelse til: Erik Mortensen Hovedvejen 2, 7490 Aulum lokalhandbogen@aulum.dk

82

Feldborg Borgerforening Formand: Susanne Nielsen Tlf. 22 51 90 50 Hoagervej 28 Feldborg 7540 Haderup www.feldborgby.dk

Grove Beboerforening Formand: Jens Holt Jensen Tlf. 20 85 58 65 Herningvej 80 7540 Haderup

Haderup og Omegns Borgerforening Formand: Mette Jensen Tlf. 24 62 87 42 Karupvej 13 7540 Haderup www.haderupinfo.dk

Hodsager og Omegns Borgerforening Formand: Kasper Skram Tlf. 26 39 47 89 Hovedgaden 12 Hodsager 7490 Aulum hodsagerborgerforening@  gmail.dk

Skovvængets Beboerforening Formand: Kim Lauritsen Tlf. 97 13 62 30 Skovvænget 89 7540 Haderup


hobby Aulum Kolonihave Formand: Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Søndergade 34 7490 Aulum

Aulum-Vildbjerg Brevdueforening Formand: Bjarne Jørgensen Tlf. 20 14 38 42 Pugdalvej 9 7480 Vildbjerg www.brevduen.dk

Tlf. 45 93 60 00 Tobaksvej 23A 2860 Søborg Mandag-fredag 9.00-14.00 www.haven.dk

Haveselskabet Vinderup-Haderup Havekreds Formand: Lillian Jepsen Tlf. 61 74 79 28 Bjertparken 81 7830 Vinderup grudjepsen@gmail.com

Aulum Y’s Men’s Club Præsident 1/7 2019-30/6 2020 Allan Kristiansen Tlf. 24 28 20 71 Lundbyvej 18 7490 Aulum www.aulum.ysmen.dk www.aulum.dk/forening/  y-mens-club

Dansk Røde Kors (Aulum-Haderup) Formand og aktivitetsleder for nørklerne: Gerda Søndergaard Tlf. 23 24 02 40 Hirsevænget 7 7490 Aulum gerdaaulum@gmail.com Næstformand: Jørgen Nydam Jensen Tlf. 97 45 24 01 / 21 22 65 29 Hoppes Allé 2

7540 Haderup nydam@outlook.com Besøgstjenesten: Hanne Skovsted Tlf. 97 45 24 61 / 30 23 77 16 Skovvænget 43 7540 Haderup hanneskovsted@gmail.com Aktivitetsleder for genbrugsbutikken: Bente Vittrup Røde Kors butik i Aulum Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 40 84 60 90

Lions Club, Aulum Præsident 1/7 2019-30/6 2020 Tage Forsom Tlf. 29 89 09 06 Kildevej 13 7490 Aulum

foreninger 83

foreninger

Haveselskabet Hovedkontor

humanitaere


idraet t og spor AIF’s Forældreforening Formand: Martin Schousboe Tlf. 21 34 40 19 Gammel Engvej 7, 7490 Aulum martinschousboe@mail.dk

Aulum Billardog Dartklub Formand: Poul-Henning Mathiassen Tlf. 61 79 74 90 Mosevænget 6, 7490 Aulum phma@mail.dk

Aulum-Grove Jagtforening Formand: Mogens Bredtoft Tlf. 21 82 52 74 Lundbyvej 3, 7490 Aulum www.ag-jagt.dk foreninger

Aulum Gymnastik­ forening (AG) Formand: Louise Faaborg Tlf. 22 13 14 07 Åbyvej 5, 7490 Aulum faaborglouise@gmail.com www.ag-aulum.dk Badminton Ricky Nielsen Tlf. 22 62 10 77 Dans Kirsten Dahl Petersen Tlf. 23 44 47 54 Disco golf Thomas Væggemose Engvej 22 Tlf. 21 15 77 12 Gymnastik Anna Marie H. Lauridsen Tlf. 26 18 20 62 Løb Malene Schunck Tlf. 23 72 30 97 84

Motion Ove Lynderup Tlf. 20 18 88 99 Svømning Susi Barnholdt Lund Madsen Tlf. 20 20 09 20 susiblm80@gmail.com Tennis Kaj Jeppesen Tlf. 20 33 34 53 Volleyball Andres Brosbøl Tlf. 25 12 07 54

Aulum-Haderup Folkedanserforening Formand: Jørgen Særkjær Tlf. 20 42 30 37 Søvænget 50 7451 Sunds

Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Formand: Jens Hvam Tlf. 97 45 26 52 Løvigvej 4, Hagebro 7540 Haderup

Aulum Håndboldklub Formand: Anne Lassen Tlf. 60 17 27 13 Danmarksgade 55 7490 Aulum annelas88@gmail.com

Aulum Idrætsforening Formand: Per Videbæk Tlf. 29 23 05 50 Grønbækparken 4 7490 Aulum

Aulum Krolf Klub Formand: Verner Lauritsen Tlf. 21 79 26 78 Lundgårdsparken 1 7490 Aulum

Aulum Senioridrætsforening Formand: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 Højager 35 7490 Aulum

Aulum Skakklub Formand: Chr. Ertbjerg Tlf. 97 47 25 47 Kløvervej 2 7490 Aulum

Aulum Skytteforening Formand: Erik Bukalo Tlf. 21 29 24 53 Velhustedvej 33 6933 Kibæk

Feldborg BMX-klub Formand: Alex Brock formand@febmx.dk

Feldborg Gymnastikforening Formand: Helena Olander Tlf. 31 21 50 41 Teglværksvej 1 Feldborg 7540 Haderup olander87@hotmail.com Gymnastik, atletik, tennis

Feldborg-Haderup IF Formand: Ole Kristensen Tlf. 40 14 98 60 Egevej 2 Feldborg 7540 Haderup gokri@mail.tele.dk


Haderup Billardklub Formand: Ivar Lyhne Tlf. 41 58 25 27 Nørregade 28 7450 Haderup

Haderup Forenede Sportsklubber Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup

Haderup Jagtforening Formand: Peter Bay Tlf. 21 24 26 49 Vormstrupvej 21 7540 Haderup

Haderup Oldboys Forening Rene Nielsen Tlf. 28 90 66 40 Karupvej 15 7540 Haderup

Formand: Stella Halkjær Tlf. 28 59 46 02 Haderisvej 4 7540 Haderup www.haderup-rideklub.dk

Haderup Skytteforening Formand: Hanne Clausen Tlf. 61 26 62 77 Resenfeldevej 21 7470 Karup www.haderup-skytteforening.dk

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening Formand: Lotte Toft Tlf. 20 64 80 64 Østvænget 13 Hodsager 7490 Aulum

Formand: Jette Skram Mikkelsen Tlf. 22 56 59 35 Hovedgaden 12 Hodsager 7490 Aulum jetteskram@gmail.com

Trehøje Golfklub Formand: Lars Ole Wulff Tlf. 60 17 47 80 Kontor Tlf. 97 13 14 11 Røddingvej 21A 7480 Vildbjerg

kirkelige Aulum Børneklub 0.-3. kl. KFUM og KFUK Leder Mette Bjerg Tlf. 20 94 30 42 Ørrevej 8 7490 Aulum

Aulum Indre Mission Formand: Leif Hakelbjerg Mortensen Tlf. 25 21 08 21 Bygvej 3 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Byens Søndagsskole Formand: Katrine Luther Krarup Tlf. 28 34 30 48 Højager 43 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Børneklubben (piger og drenge 0.-3. kl.) Kontaktperson: Anja Sørensen Tlf. 50 55 30 34 Feldborgvej 7 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, IMU Kontaktperson: David Fredgaard Tlf. 26 36 98 63 Markvænget 5 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Krudttønden (piger og drenge fra 4.-6. kl.) Marianne Lund Tlf. 29 26 22 69 Varhedevej 15 7490 Aulum

foreninger 85

foreninger

Haderup Rideklub

Hodsager Rideklub


kirkeligefortsat  Aulum Indre Mission, Teenklub (piger og drenge i 7. kl.) Thomas Bisgaard Tlf. 23 74 59 62

Aulum KFUM & KFUK Formand: Niels Kjær Nørgaard Tlf. 24 20 40 90 Rugbjergvej 8 7490 Aulum www.aulum.kfum-kfuk.dk

Aulum KFUM & KFUK, Foredrag for Alle Kontaktperson: Helene Bredtoft Tlf. 97 47 37 79 - 61 11 09 56 Lundbyvej 3 7490 Aulum foreninger

Aulum KFUM & KFUK, Konfirmandklub Kontaktperson: Torkild Kildsgaard Larsen Tlf. 24 41 49 19 Ørrevej 27 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK, Maxi-klubben (4.-6. kl.) Leder: Camilla Skov Olesen Tlf. 50 74 63 70 Møllestræde 10 st. - 1. 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK, Moksang Kontaktperson: Tove Haunstrup Tlf. 25 32 58 54 Skjerkvej 7 7490 Aulum

86

Aulum KFUM & KFUK, Teenklub (8.-10. kl.)

Hodsager Fredagsfamilien

Kontaktperson: Elisabeth Old Tlf. 51 76 60 52 Ørrevej 39, 7490 Aulum

Kontakt: Helle og Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 - 23 66 39 29 Hodsagervej 45 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK, Unge Voksne

KFUM&K Landskontor

Kontaktperson: Søren Madsen Tlf. 53 37 60 90

Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

KLF Netværk Midtjylland Vest

Formand: Carsten Bjerrum Tlf. 21 49 91 59 Fuglsangvej 2, Vind 7500 Holstebro www.avv-valgmenighed.dk

Kontaktperson: Willy Risbjerg Tlf. 21 26 81 45 Akacieparken 52 7430 Ikast

Haderup Indre Mission Formand: Karl Henrik Laursen Tlf. 97 45 61 97 Karupvej 10, Høstrup 7540 Haderup

kirke


kulturelle

Haderup Karup Gospelkor

Aulum Højskoleforening

Formand: Ole Gorm Petersen Tlf. 60 15 13 84 Kongenshusvej 6 7470 Karup

Formand: Anders Holleskov Tlf. 42 37 08 95 Holtevej 5a 7490 Aulum

Aulum Kunstforening Formand: Anna Grethe Østergaard Tlf. 23 29 40 88 kunst@aulummolle.dk

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening Formand: Jens Peder Wolff Tlf. 40 87 49 32 Falkevej 12 7540 Haderup

Stationen

Leje af møllen: Finn Olesen Tlf. 29 71 32 76 udlejning@aulummolle.dk

Landbo

Aulum Revy- og Amatørteaterforening Formand: Carl Evald Jensen Tlf. 25 33 33 65 Lundgårdsparken 45 7490 Aulum

Haderup Amatørteater (HAT) Formand: Nicolai Lauridsen Tlf. 51 21 73 22 Skovvænget 47 7540 Haderup

Aulum Dyrskue Formand: Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gammel Engvej 3 7490 Aulum kes@aulum.dk

Aulum-Haderup Plantning og Landskab Formand: Anders Holm Tlf. 97 45 20 71 Staulundvej 4 7540 Haderup

Formand: Jacob Thomsen Tlf. 27 83 27 38 Fynsgade 1 7490 Aulum

Hedeboernes 4H Formand: Anna Marie R. Troelsen Tlf. 97 45 42 84 Teglværksvej 11, Feldborg 7540 Haderup

Hedeboernes Landboungdom Formand: Lasse Iversen Tlf. 61 78 80 53 Birkevej 8 6973 Ørnhøj

foreninger

Jens Peder Kristiansen Parkvej 9 7490 Aulum Tlf. 22 17 54 14 mollelaug@aulummolle.dk

Formand: Mariane Ravnholt Tlf. 21 62 84 45 Søndergade 14 7490 Aulum mail@aulumstation.dk www.aulumstation.dk

Aulum Møllelaug

Aulum Traktortræk

Hedeboernes Seniorklub Formand: Karl Zacko Tlf. 40 40 75 35 Pogagervej 1 7550 Sørvad

Herning-Ikast Landboforening Formand: Svend Agergaard Tlf. 40 82 44 88 Nr. Vejenvej 10 7400 Herning

foreninger 87


oplysning FOF, Folkeligt Oplysningsforbund, Nordvestjylland Tlf. 97 47 30 32 Formand: Leo Lund Jensen Grøndahlsvej 25, 8. D1 7400 Herning leo.lund-jensen@mail.dk www.fof.dk

foreninger

Pensionist

Politisk

Feldborg-Haderup Pensionistforening

Konservative Herning Kommune

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup

Formand: Karl Højhus Jeppesen Tlf. 40 38 91 38 Elmealle 3c 6933 Kibæk karl.hojhus@gmail.com

Formand: Elisabeth Madsen Tlf. 97 13 17 33 Præstevænget 13A 7480 Vildbjerg Tlf. 21 52 96 42 em.vildbjerg@dlgmail.dk

Formand: Karen Margrethe Nielsen Tlf. 97 45 42 03 Sammelstedvej 5, Ørre 7400 Herning

Hodsager Aktivitetsklub Formand: Poul Ivan Jensen Tlf. 31 36 61 53 Åparken 7, Hodsager 7490 Aulum

Kristendemokraterne i Herning Kommune

Venstre i Aulum

Se kommunale informationssider

Formand: Jens Ove Kjeldsen Tlf. 29 70 87 85 Kølkærvej 41 7400 Herning Tlf. 97 11 87 85 byrjok@gmail.com

Formand: Niels Jørgen Henriksen Tlf. 97 47 25 29 / 21 42 25 29 Anemonevej 6A 7490 Aulum nj@pc.dk

Ældre Sagen, Aulum-Vildbjerg

Radikale Venstre i Aulum-Haderup

Aage Mikkelsen Tlf. 24 82 97 95 Lundgårdsparken 15 7490 Aulum www.aeldresagen.dk/  aulum-vildbjerg www.aulum.dk/  aeldre-sagen

Kontaktperson: Bodil Grove Christensen Tlf. 26 17 87 59 Hvedevej 1 7490 Aulum

Formand: Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 / 23 66 39 29 Hodsagervej 45, Hodsager 7490 Aulum hokkiel@gmail.com

Omsorgsklubber

88

Venstre i Hodsager


Uniformeredpes kor FDF i Aulum Formand: Ellen Staal Tlf. 30 48 60 85 Jenbanegade 13 1. 7490 Aulum www.fdf.dk/aulum

Kredsledelse: Thomas Frydendal Nielsen Tlf. 61 69 89 07 Ahornvej 12 Feldborg 7540 Haderup thomas.fdf@gmail.com Kredsleder: Thomas Bakbo Laursen Tlf. 23 96 88 29 Karupvej 10 Høstrup 7540 Haderup thomas_bakbo@hotmail.com

Kredsledelse: Lotte Damsgaard (kontaktperson) Tlf. 40 79 28 50 Kirsten Thoftgaard Tlf. 21 34 42 90

KFUM-spejderne i Hodsager

Bo Sørensen Tlf. 22 51 02 29

FDF i Haderup-Feldborg

Gruppeleder: Villy Grønne Tlf. 40 61 97 10 Hodsagervej 61 7490 Aulum www.spejdernet.dk/hodsager

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Tlf. 96 41 91 03 Rugbjergvej 6 7490 Aulum www.aulumhaderup-erhverv.dk Formand: Hans Kærgaard Tlf. 40 33 62 64 hkerg@vejle.dk

Støtteforeningen for Jens Jensens Anlæg Formand: Hans Tølbøl Tlf. 23 45 61 26 Falkevej 13 7540 Haderup Kasserer: Jan Høj Andersen Tlf. 28 81 70 10 Falkevej 17 7540 Haderup

foreninger

Formand: Jimmy Yde Majgård Tlf. 28 12 24 85 E-mail: ydemajgaard@gmail.com www.fdf.dk/haderup

Kasserer: Susanne Wedel Jørgensen Tlf. 24 20 75 07 Grønnegade 22 6950 Ringkøbing

Oi vrige

foreninger

foreninger

r e g n i n fore 89


kort

kort

t r o k

Hodsage kort

Aulum Sørvad Vind 12.

13.

Ljørring

11.

Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå 90

Sindin

Nøvling Skib


igt s r e v o e n v a n j e v

jen findes. orpå gaden/ve til det kort, hv rer nfø he r de nhed, ført en beligge /vejnavn er an rådet -Haderup-om Efter hver gade lum Au er ov rt ko eller Hodsager på s de fin by A-F org, Haderup H-2 kort over Aulum nvist til bykort over Feldb på s de fin J Ghe Rørparken. . . . . . . . . . . . . . . . E-4 p de/vejnavne er ru ga de e Ha rig øv . . . . . . . . . . . . . . j d Ve I-3 Sandgårdve Hoppes Allé . . . . . . . . . . Hodsager e . . . . . . . . . . . . B-2 D-2 Sjællandsgad er sevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ag Ho ej ds ltv Ho ho g 3, ild or Ab Feldb . . . . CSkavevej . . . . . . . . . . . . . . . . D-1, E-1 Hovedgaden I-3 A-4, B-5, G-3 Ahornvej . . . . . . . . . . . . B-4 Skivevej . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . B-5 vedvejen . . . . . . Hej Ho ev on em An Skjerkvej . . . . . . . . . . . . . . . . I-2, I-3 evej . . . . . . . . . . . . . . . . B-3 ej . . . . . . . . . . . . H-1 ed ev Hv ed kh bæ . . . . . . . . . . . . As ... Skolegade Feldborg .......... Høgildvej . . . . . . . . . . . . . . . . H-1 E-3 Bakkedraget Skolestien . . . . . . . . . . . Haderup jager. . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3 . . . . . . . . . . . . . . ej Hø dv . . . . . . . . . lun 1 rs et FBa F-4 Skolevæng Højgade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . org D-3, Feldborg Bavnevej . . . . . . . . . . . . . . . . I-3 Skovfogedvej 4 3, Feldb jmosevej . . . . . . HDHø 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . j Hve 3 llis BBe Skovvej . . . . . . . . . D-1, Haderup j . . . . . . . . . . . . org H-3 Industrivej . . . . . . . . . . . . . . . . . Bette Sines Ve . . . . . . . G-2, H-2 C-2, Feldb Skovvænget ustrivej Nord I-5 , Ind . . . . . . . . . I-4 ej 4, 2 ev Hrk BBi ej . . . . . . . . . . . . . . . . C-4 . . . . . . ev d ytt Sy Sk j ve tri us . . . . . . . . . . . . . . ager I-3 ej Ind ev os m . . . . . . . . . . . . . . rk ej Bi I-3 Skærbækv C-3, Hods Irisvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Birkjærvej . . . . . . . 4, C-4 Smedegade . . . . . . . . . . . . . . Haderup Jensensvej . . . . . . . H-2, H-3 . . . . . . . . . B- D-2 ns ej Je ev os . . . . . . . . . . gm er en Bj D-1, . . . . . . . . A-5 Solskrænt H-4 Jernbanegade . . . . . . . . . . . . I-1 Bjørnkærvej . . . . . . . . . . E-2 Spegebjergvej ildvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . org I-2 j rs ve 2, Je de Hve . . . . . . . . . . . . . . gh ej Bo I-3 D-3, Feldb Stavlundv ndsgade . . . . . . . . . . 3 lla H. . . . . . . . Jy de ga 4 ed CBr B-2 Syrenvej . . . . . . . . . . . . . . . . . tmagervej . . . . . . . . . . . . 2 re F. . . . . . . . . . . . . . . Ka j 1, ve . . . . . . . . . . . Eej vig 3 pv ed Ctru Br B-4 Sdr. Savs I-3 Karupvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 Brogårdvej . . . . . . . . . . . . . . . C-4 Sdr. Skjerkvej 2 stanieallé . . . . . . . . . . . . . . GKa 5, A. . . . . . . . . . . . j 4, I-5 ve A, er Brohusvej . . . . . . . . . . . . . . . . I-4 Sønderag H-3, I-3 j. . . . . . . . . . I-2 Kildevej . . . . . . . . . H-1 Buntmagerve H-3 Søndergade . . . . . . . . . . . Kirkegade . . . . . . . . . . . . . . . dsager . . . . . . . . . . . . Ho n ke Bygvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-4 ar D-3 Sønderm rkestræde . . . . . . . . . Haderup Ki . . . . . . . . . . . . . 3 j ve G. Bækvej . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A-4 Taterbakke .......... I-4 Kirkevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-2 ej Bødkervej . . Tavlborgv D-2, Feldborg Kløvervej . . . . . . . . . . . . . . . . I-2 . . . . . ej Bøgevej . . . . . . . . . . . . . . . . . I-2 sv . . . . . . . . . . . . . . B-4 Teglværk Haderup . . . . . . . . . . . . Korsholmvej A-4, Danmarksgade . . . . . . . . . . . I-5 I-4 Tjørnevej . . . . . . . . . . . . ... J-1 . Kronborgvej . . . . . . . . . . . . . . p . . ru . Drejervej . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ha .... B-2 Toftevej B-5 Kulvej . . . . . F-2 . . . . . . . . . . . . . . . . Drosselvej . . . . . . . . . . . Tohøjevej dsager Kærgårdvej . . . . . . . . . . . . . . A-4, A-5 j . . . C-3, Ho Egelundvej . . . . . . . . . . . . . . . derup 5 Toppergårdve . . . . . . . . . Ha org org . . . . . . . . BLangbovej . . . . . . . . . . . . ldb . . Fe . . 2, ej DEgeskrænten pv ldb Fe Troelstru C-2, Feldborg Langgade . . . . . . . B-4, I-1 . . . . . . . D-3 Egevej . . . . . . . . . . . . . . ej Tusbækv B-4, J-2 Lergravvej . . . . . . . . . . . . B-5, I-5 Eliseborgvej . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Tvedvej . . . . . . . . . . . . . B-3, B-4 Ljørringvej . . . . . . . . . . . . B-4, G-2 Elmevej . . . . . . . . . . . . . Hodsager I-2 Tvisvej . . . . . . . . . . . . . . Lundbyvej . . . . . . . . . . . 2, H-3 . . . . . . . . . . . . . B-2 Enebærvej . . . . . . . . . . Hodsager e . . . . . . . HTømmergade H-3 Lundgårdsgad 2, H. . . . . . . . . . . . . . . H-1 j Engbakken. . . . . . . . . . . . . . . . ve ken I-3 Udholm F-2 Lundgårdspar Engdraget . . . . . . . . . . . . . . . H-1, H-2 . . . . . . . . . . . . . I-3 Valmuevej . . . . . . . . . . . . . . . B-4, C-4 Lundholmvej . . . . . . . . . . . ej Engvej . . . . . . . . . . . . . . Haderup Varhedev Haderup Lyngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . derup Falkevej . . . . . . . . . . . . . H-4, I-4 . . . . . . . . Ha H-1 Ved Hegnet. . . . . . . . . . . ager Lyngskrænten ds Ho 1 J. . . . . . . . . . . . . . . . . Farvervej. . . . . . . . . . . . . . 3, r C-2 B-4, CVestage ngtoften . . . . . . . . . . Haderup . . . . . . . . . Ly ej gv 3 or E. ldb Feldborgvej . . . . . . . . Fe . H-2 Vester .......... E-1 Lærkevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e Fladerne . . . ad H-2, I-2 I-4 Vesterg I-2 Løvigvej . . . . . . . . . . . . . . . . . I-3 . . . . . . . . . . . . . . . Fredshegn . . . . . . . . . . . . nd . . . . . . . . . . . Vesterlu Feldborg I-3 arkedspladsen M 2 . . . . . . . . . . . Fn Fynsgade . . . . . . . . . . . . . . . . 2, ke E. . . . . . . . . . . . . . I-3 Vestpar Haderup Markvænget A-5 Fårbækvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er Vibevej . . . . . . . . . . . . . . D-1, E-1 ag Mosevænget ds Ho 1 2, G. . . . . . . . . . . . CGabsvej . . . . . . . . . . . . . . . . . j 4, ve BViborg A-5, B-5, H-4 Mølgårdvej . . . . . . ldborg Gl. Engvej . . . . . . . . . . . Feldborg . . . . . . . . . . Fe Videbækvej . . . . . . D1, Haderup . . . . . . . . . . I-2 Mølleparken 4 B. . . . . . . . . Gl. Landevej j 3, ve B. . . . . . . . . . . . . . org A-4 Viftrup Møllestræde Feldb I-2 Gl. Skolevej . . . . . . . . . . Vindingvej . . . . . . . . . . . . . . . I-2 Møllevej . . . . . . . . . . . . . E-4, F-4 . . . . . . . . . . . . . . . . Gl. Tvedvej . . . . . . . . . . . . . . . B-3 ej I-3 Vinkelv Natovej . . . . . . . . . . . . . Haderup Gedbovej . . . . . . . . . . . . . . . . E-2 Violvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-3, E-3 d . . . . . . . . . . . . org Nygade . . . . . . . . . . . . . D-2, E-2 . . . . . . . . . . . . j Gindeskovgår ldb ve Fe E-1 Vistorp . . . . . D-2, Nygårdsvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5 E-1, Haderup Gindeskovvej Haderup Vormstrupvej B-2 Nørregade . . . . . . . .......... . . . . . . Granbakken . . . . . . . . . . Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . B-3 Vråvej G-2, G-3, H-3 Nørreholmvej Grantoften . . . . . . . . . . E-3, E-4 Vævervej . . . . . . . . C-3, Hodsager Nørskovvej . . . . . . . . . . . . . . . G-2 . . . . . J-3 ej Grovevej . . . . . . . . . . . . gv j . . . . . . . . . . . . . D-4 Yllebjer Haderup n . . . . . . . . . . . Nålemagerve H-2 Grønbækparke Ørnevej . . . . . . . . . . . . . B-5, I-4, J-5 Ommosevej . . . . . . . . . . . . . . E-1, E-2 Grønningen . . . . . . . . . . . . . . I-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . j j ve Ørreve I-3, J-3 . . . . . . . . . . . . . . E-3 Over Høstrup B-5, I-5 Grønsværen I-2 Østergade . . . . . . . . . . . . H-2 Overgårdvej . . . . . . . . . . . é. . . . . . . . . . . . . all Gråsandvej . . . . . . . . . . . . . . . I-3 ds år rg I-2 Øste Parkvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-3 . . . . . . . . . . . . . . . j . . ve . Gyvelvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . ds . år E-1, E-2 . rg . . I-3 Øste Pilhusevej . . Haderup . . . . . . . . . . . . . . . . Haderisvej . . . . . . . . . . . C-3, D-3 ft rto I-3 Øste ej . . . . . . . . A-4 Ravnevej . . . . . . . . . . . . I-2 . . . . . . . . . . . . . . . Hallundbækv g an rv . . . . . . . . . . . . . E-4 Øste Hodsager Ravnmosevej . . . . . . . . . . Havevej . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 et ng Østvæ Haderup Riskærvej . . . . . . . . . . . . . . . . I-2 Havrevej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5 B-5 D-1, Haderup Åbakkevej . . . . . . . . . . . Rolighedsvej Hedevej . . . . . . . . . E-3, Haderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . ej Åbyv Hodsager Romvigvej . . . . . . . . . . . . . . . I-3 C-3 Herningvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ke . . . . . . . . . . . . . Åpar Haderup . . . . . . . . . . . . . . F-2 Rosenvænget B-3, Hodsager Hestbjergvej E-2, krænten . . . . . . . . . . . Hodsager . . . . . . . Ås ej gv . . . . . . . . . j tvi I-2 , ve Ro B-4, I-1 I-1 Hesselund Åvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ager Rugbjergvej . . . . . . . . H-1, I-1 Hirsevænget . . . . . . . . . . . 4, Hods Det 3, ng æ B1 . . gv j HRu ve Hodsager n . . . . . . . . . . . . I-1 D-2, Feldborg Rørkærparke H-1, G-2 Hogagervej . . . . . . . . . . . . . . . . . . ej rv æ . . . . . . . . . . . . . . rk j Rø ve A-5 Holstebro 91 Holtevej . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haderup

Fårbæk

Feldborg

er

Simmelkær

Ilskov

Ørre

ng

g bbild

Sunds

Gullestrup Tjørring Snejbjerg

Herning

Gjellerup

Hammerum

kort

Skærbæk


= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser og (14) Hodsager kort

14. 14.

14.

kort

19

20.

Holstebromotorvejen

92


kort

= Hjertestarter

93


24.

1.

kort

94 10.

rken

Rørkærpa

6.

5.

23. 21.

26.22. 3.

4.

25.

2.

7.


Holstebromotorvejen

1. Kirke 2. Børneinstitution 3. Fritidscenter 4. Hal 5. Skole 6. Kulturhuset 7. Friluftsbad 8. Butikscenter og torv 9. Mølle 19 10. Ældre- og aktivitetscenter 11. Tennisbane 12. Sportsplads 13. Børnehave j ve 14. Hotel æk b e Vid 15. Jernbanestation 16. Børneinstitution 17. Rådhus 18. Plejecenter 19. Døgninstitution 20. Friskole 21. Rulleskøjtehal 22. Børneinstitution 23. Kirkehuset 24. Postbutik 25. Dyrskue og multiplads Motorvejen forbi Aulum åbner sidst i november

kort

95

Se oplevelser

= Skulptur

= Hjertestarter


8.

9.

kort 8.

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

96


12.

13.

11.

kort

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

97


Sto ub ĂŚk Par ke n

15. 16.

kort

= Hjertestarter = Skulptur

Se oplevelser

98

14.


Haderup Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad

Vind

Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

kort

Kibæk

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding

Karstoft

Sandet Stakroge

Herning Kommune

N

99


Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum ÅBNINGSTIDER: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 09.30-11.00

Aase Rasmussen 22 22 53 06 100

Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 09.00-12.00

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67


indhold

erhverv

102 - Advokater • Akupunktører 103 - Anlægsgartnere • Apoteker • Autoforhandlere 104 - Autoreparation og autoservice

• Begravelsesforretninger

107 - Biobrændsel • Blomsterhandlere • Bogtrykkerier • Caféer • Cykler

108 - Diner Transportable • Dyrehospitaler • Dyrlæger

• Efterskoler

109 - Ejendomsmæglere • El-installatører • Entreprenører 110 - Erhvervsudvikling • Fadølsforsyning 111 - Fjernvarme • Flishugning • Fodterapeuter • Frisører 112 - Fritidscentre • Fysioterapeuter

• Gartnere • Genbrug

113 - Guldsmede • Handymen • Hårde hvidevarer

• Køle- og fryseanlæg • Køle-/varmepumpeteknik

• Køreskoler

114 - Læger • Malermestre • Maskinhandlere 115 - Maskinstationer • Massører • Murermestre 117 - Møbler • Pengeinstitutter • Plæneklippere • Radio og Tv 118 - Rengøring • Renserier og vaskerier • Revisorer • Skorstensfejere

119 - Stenhuggerier • Tagdækning

• Telt- og serviceudlejning • Turistkørsel

• Tømmer og trælast

erhverv

120 - Tagpapservice • Tagrens • Tandlæger • Taxaer

121 - Tømrermestre 122 - Vinduespolerere og -pudsere • Vognmænd 124 - VVS-installatører • Zoneterapi

101101


v r e v erh 0 2 0 2 eller din annonce l ti r e g n ri d takt Har du æn med, så kon re æ v t a u d ønsker

gen o b d n å h l a k Lo derup Aulum-Ha ensen Erik Mort .dk gen@aulum o b d n a lh a k lo

erhverv

ADVOKATER

AKUPUNKTØRER Industrivej Nord 22 7490 Aulum Tlf. 97 87 58 00 www.acunova.dk

LØSNINGER MED FOKUS PÅ MENNESKET Peter Hilligsø (adv. fm) • Berit Holmstrøm (L) • Lotte Bliddal (H) Paul Johansen (jur. rådg.) • Michael Jørgensen (H) Bredgade 20 • 6920 Videbæk • Tlf. 97 17 22 44 • www.paulex.dk

102


t

ødkervej 12 ww.trha.dk

ANLÆGSGARTNERE

AUTOFORHANDLERE

AULUM AUTOTEKNIK

- Aut.Drejervej Kloakmester 22 . 7490 Aulum

- Vedligehold, erhverv og privat

Tlf. 9641 6633 - Legeplads inspektør www.aulum-autoteknik.dk

- Ejendomsservice / Vicevært - Havearkitekt / Konsulent Trehøje Anlæg A/S | Bødkervej 12 7480 Vildbjerg | 9713 3425 | www.trha.dk

- Alt i haveanlæg & fliser Enkelt og lokalt

Forside annonce.indd 1

25/08/14 16.03

-- Aut. Kloakmester Alt i haveanlæg & fliser -- Vedligehold, erhverv og privat Havearkitekt / Konsulent Aut. Kloakmester -- Legeplads inspektør Vedligehold, erhverv privat -- Ejendomsservice / og Vicevært

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Ejendomsservice / Vicevært -- Havearkitekt / Konsulent Legeplads inspektør -- Alt i haveanlæg & fliser

6.03

erg Entrepren ldbj ør Vi & Anlæg ApS

Industrivej Nord 11 · 97 47Nord 28 3711· klauto.dk Industrivej · 97 47 28 37 · kl

25/08/14 16.03

v/ Bent Nielsen

Græsplæner • Nyanlæg • Omlægning • Renovering

Kunde:

Aulum Bilcente Kontaktperson:

Beplantning • Hæk • Bede

Jens P

OB Dette farveprint er IKKE færdige resultat, men vise ligesom evt. billeder er g

Alt indenfor fliser - og meget mere!

vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk · Tlf. 20 20 30 73

©

JYDA SIGN ApS, Tlf. 97 47 3

erhverv

APOTEKER

Kunde:

Au

Kon

Aulum Apotek Filial af Vildbjerg Apotek Skolegade 2, Aulum, 97 47 10 44

Dette færdige ligeso

Dit lokale sted for apotekervarer

© 103


Service af alleog typer personbiler »»»» Service reparation Service alle typer personbiler Service afafalle typer personbiler AUTOREPARATION » af Klargøring af biler tilOG synAUTOSERVICE alle bilmærker Klargøring afaf biler til syn »»» Klargøring til syn Altid gode priserbiler på dæk

» Service Service af alleog typer personbiler » Service Service af alleog typer personbiler » reparation reparation » Altid» gode priser på dæk » Service af alle typer personbiler

»personbiler Service af alle typer personbiler »» Service alle typer Service afafalle typer personbiler » af Klargøring afmed biler tilservice syn »» Altid gode priser på dæk » af Klargøring af biler til syn Gratis hjulskifte i forbindelse alle bilmærker Service af alle typer personbiler alle bilmærker » Klargøring Klargøring afaf biler til syn » biler til syn » Klargøring af biler til syn »» Klargøring af biler til » syn Altid gode priser på dæk »» Service afalle alle typer personbiler Gratis hjulskifte ipå forbindelse med service Service afgode typer personbiler Altid priser dæk »syn Altid gode priser på dæk » Klargøring af biler til » Altid gode priser på dæk » Altid gode priser på dæk med service Gratis hjulskifte i forbindelse » Service af alle typer personbiler » Gratis hjulskifte i »forbindelse »» Altid gode priser på dæk Gratis hjulskifte i forbindelse med service med service Service af alle typer personbiler Service alle personbiler Gratis hjulskifte i typer forbindelse med service »syn Service afafalle typer personbiler Klargøring af biler til »» Service afalle alle personbiler Gratis hjulskifte i typer forbindelse med service Service af typer personbiler » Klargøring af biler til syn »»» Klargøring af biler til syn » Gratis hjulskifte i forbindelse med service Klargøring af bilerpå til syn Altid»»gode priser dæk Gratis hjulskifte i forbindelse service » Klargøringmed af biler til syn

Enkelt og lokalt

»» Klargøring af biler til syn Altid gode priser på dæk » www.stokholmautoservice.dk Klargøring af biler til syn

Klargøring af biler til syn www.stokholmautoservice.dk Altid gode priser på » Altid»»gode priser pådæk dæk » Altid gode priser på dæk www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk »» Altid gode priser på dæk Gratis hjulskifte i forbindelse service » www.stokholmautoservice.dk Altid gode priser priseripå dæk Leif Stokholm Allanmed Byskov »» Altid gode på dæk Gratis hjulskifte forbindelse med service Leif»»Stokholm Allan Byskov www.stokholmautoservice.dk Altid gode priser på »dæk Gratis hjulskifte i forbindelse med service Gratis hjulskifte i forbindelse med service Leif Stokholm Allan Byskov www.stokholmautoservice.dk » Gratis hjulskifte forbindelse med service » Gratis hjulskifte ii forbindelse med service » Gratis hjulskifte forbindelse medi service www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk » Gratis hjulskifte i forbindelse med service » Gratis hjulskifte i forbindelse med service www.stokholmautoservice.dk

www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk

www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk www.stokholmautoservice.dk Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk www.stokholmautoservice.dk

www.stokholmautoservice.dk AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Industrivej Nord 11 · 97 47Nord 28 3711· klauto.dk Industrivej · 97 47 28 37 · kla

Tlf. 9641 6633

VG Auto

www.aulum-autoteknik.dk

v/ mekaniker Villy Grønne Hodsagervej 61 . Aulum Tlf. 40 61 97 10

Kunde:

Aulum Bilcenter Kontaktperson:

groenne@vgroenne.dk

OBS Dette farveprint er IKKE g færdige resultat, men viser f ligesom evt. billeder er ge

Nærvær og omhu

BEGRAVELSESFORRETNINGER

Jens Pe

©

– også aften og weekend

Vi h så

JYDA SIGN ApS, Væ Tlf. 97 47 37

Vi hjælper med det praktiske Aulum Nærvær og omhu Vildbjerg tid til det vigtigste Tlf. 97 13 36 55så du får Tlf. 97 47 20 31 – også aften og weekend Vi hjælper med Vi Vi hjælper hjælper med med det det praktiske praktiske Nærvær Nærvær og og omhu omhu detpraktiske praktiske så Vi hjælper med det Vi hjælper medtildet praktisk Vildbjerg ogog Nærvær omhu såså dudu fårfår tidtid tiltil det vigtigste vigtigste Fådet udleveret du får tidfolderen Nærvær omhu Aulum – også – også aften aften ogog weekend weekend så du får tid til det vigtigste hjælper med detfår praktiske “Min sidste det vigtigste og så du tid tilvilje” det vigtigs 97weekend 13 omhu 36 55 Tlf. 97 47 20Viså31 –Nærvær ogsåTlf. aften og Aul – også aften og weekend du får tid til det vigtigste Kunde:

erhverv

Vildbjerg –Vildbjerg også aften og weekend Vildbjerg Vildbjerg Vildbjerg

Aulum Aulum Aulum Aulum Aulum

Konta FåFå udleveret udleveret folderen folderen Få udleveret folderen “Min “Min sidste sidste vilje” vilje” Få “Min udleveret sidstefolderen vilje” Få udleveret folder Få udleveret folderen »Min sidste vilje« Dette f “Min sidste vilj “Min sidste vilje” færdige re

Tlf. Tlf.97 9713 3655 55 Tlf. Tlf.97 9747 4720 2031 Tlf. 97 131336 36 55 Tlf. 97 47 20 3131 Tlf. 9713 1336365555 Tlf.Tlf. 9720473120 31 Tlf. 97 97 47

ligesom

AU LU© M-V

T R E HØJ E

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

T R E HØJ E

Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S

Kirkega

AU LU M-V I L DBJ E RG

Jørgen Jørgensen Mortensen Birthe Mortensen B E G R AV E L SKim EMortensen SJespersen F O R R E T N INiels-Otto NG Niels-Otto Jørgen Jørgensen B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Ulrik Baun

Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

TTRREEHØJ HØJEE ERTENT INNI GN G B EBGE R GAV RTAV ERLESE LESHØJ SEFSOF R OR RE B E G RJyllandsgade AV E L S E S F O R R E TNING Jyllandsgade 13 13 · Vildbjerg · Vildbjerg T R E HØJ E Jyllandsgade 13 · Vildbjerg Niels-Otto Niels-Otto Mortensen Mortensen Niels-Otto Mortensen

Ulrik Ulrik Baun Baun Ulrik Baun

T R E HØJ E

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto

104

Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

Kirkegade 5 · Aulum

AU AULU LUM-V M-VI LI LDBJ DBJEERG RG AU LFRODBJ B EBLU GE R GAV R M-V AV E LESLESSEIFSO R RERTEN TE INNIRG G NG B E GLU R AV EKirkegade L S E S5FI RDBJ ETNIE N GRG Kirkegade ·O 5 Aulum AU M-V L·RAulum Kirkegade 5 · Aulum

Jørgen Jørgen Jørgensen Jørgensen Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

AU LU5 M-V I L DBJ E RG Kirkegade · Aulum

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G

Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Kirkegade 5 · Aulum


EXAM. BEDEMAND SIDEN 2000

HERNING I 97 12 11 19 I

KONTOR

I

PAGHS ALLE 49

7400 HERNING

HOLSTEBRO I 97 42 11 19 KONTOR

I

LÆGÅRDVEJ 20

I

7500 HOLSTEBRO

PERSONLIG ASSISTANCE I DØGNVAGT ALLE UGENS DAGE SE PRISER OG PRAKTISK INFO I WWW.BERGENBEGRAVELSE.DK

UDDANNET OG MEDLEM AF

FØLG MED PÅ

Vestergade 14 • 7800 Skive l Søndergade 1 • 7830 Vinderup

FACEBOOK OG

INSTAGRAM

Tlf: 97 52 08 98 www.boudigaard.dk

Ring gerne og spørg ef ter priser og muligheder

erhverv

Birgitte S. Mortensen Tlf.: 21 80 20 87 Din lokale bedemand i Haderup

Søren Boudigaard

Søren Toft

Hanne Bielefeldt Boudigaard

Nærværende Vi varetager alt vedr. Vi er ISO9001-certificeret Personlig • Nutidig Begravelse • Bisættelse Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK rubrikken fortsættes næste side 105


Døgnvagt alle dage på tlf. 97 42 09 11

Flemming Jørgensen

Kathrine Parker

Hartvig Gaardhøje

ættelse · Råd og vejledning hos din lokale bedemand

Begravelse og bisættelse · Råd og vejledning hos din lokale b ISO9001

CERTIFICERING

je.dk

Kathrine Parker

Til dig og

ghederne, er i udlandet.

Flemming Jørgensen

dine børn

je

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, Hartvig Gaardhøje Flemming Kathrine Parker også når familien bor i en andenhos by eller i udlandet. - Råd og vejledning Jørgensen din lokale Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

bedemand…

ISO9001 CERTIFICERING

Kvalitetssystem

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

ISO9001 CERTIFICERING

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Kvalitetssystem

Hartvig Gaardhøje

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Flemming Jørgensen

Til dig og

dine børn

bedemand · Grundlagt 1912 Begravelse og bisættelse · Råd og vejledning hosDindinlokale lokale bedemand Kathrine Parker

Begravelse og bisættelse · Råd og vejledning hos din Se priser og praktisk info på vores hjemmeside

TILLID, TRYGHED

Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

ISO9001 CERTIFICERING

og personlig hjælp ved dødsfald

erhverv Lisbeth & Finn Vestergaard Exam. Bedemand

SUNDS BEGRAVELSE 97 14 08 08 - svarer hele døgnet www.sundsbegravelse.dk Sunds Hovedgade 41, Sunds

106

Bente og Jørgen Ødegaard, eksam. bedemænd Danmarksgade 11, 7490 Aulum, DØGNTLF. 9712 0610 Besøg www.ødegaard.dk med blandt andet priser og mindesider

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt


BIOBRÆNDSEL

CAFÉER

• Træpiller 6/8 mm

Åbningstide r Ons.-fre. kl. 11-19 Lør. kl. 9-12

ejning

dl Containeru

• Træbriketter og stokerflis

Møltrups Mad

• Kørsel med skovtræ udføres

Danmarksgade 2 · Aulum

99 92 98 28

Ramskovvej 10 · 7550 Sørvad · Tlf. 97 43 83 12 · www.akselahle.dk

www.moltrup.dk/mad-med-mening

BLOMSTERHANDLERE Find os på Facebook

I dé Blomster

✓ Brudebuketter ✓ Kranse ✓ Gavekurve

✓ Chokolade m.m. ✓ Øl, vin & spiritus ✓ Gaveartikler

Genforeningssten, Jyllandsgade 7, Aulum

CYKLER

Kirkegade 10 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 20 64

Søndergade 1, 7480 Vildbjerg

cykelhandler - med faguddannet mekaniker

BOGTRYKKERIER

Vi fører de fleste kendte mærker og har et stort udvalg af elcykler Alle mærker repareres og serviceres

Brogårdsvej 7 . DK-6920 Videbæk . telefon: +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Tlf. 97 13 13 83 rubrikken fortsættes næste side 107

erhverv

Din lokale


DYREHOSPITALER

Holstebro Dyrehospital A/S

Tlf. 97 42 17 99 Lavhedevej 28 · 7500 Holstebro www.hhd.dk · mail: post@hhd.dk

HENNING JØRGENSEN CYKLER APS

Brug for en dyrlæge? DYRLÆGER

Tjelevej 48 . Tjørring . 7400 Herning Tlf. 97 26 72 55 . www.joergensencykler.dk

SALG . SERVICE . REPARATION VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL TIL REPARATION

Dyrlægehuset Aulum Dyrlægehuset Aulum – Industrivej 16 7490 Aulum – Tlf. 73709910 – www.dh-aulum.dk Genforeningssten, Aulum Anlæg

DINER TRANSPORTABLE

erhverv

EFTERSKOLER

Nøvlingskovvej 5 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 97 13 71 44 Mail: noev@noevlingskov.dk · www.noevlingskov.dk 108


ENTREPRENØRER

EJENDOMSMÆGLERE

EDC Holstebro - ring 97 41 15 00 for et gratis salgstjek

EDC.DK

KOM GODT VIDERE KOM GODT VIDERE

Ejendomsmægler Solgt eller gratis · Abonnement – se mere på

KESAM.dk Vi kerer om det sammen

Rugbjergvej 6 · Aulum · Tlf. 91 53 10 26

Aulum

Entreprenørforretning Alt entreprenørarb. udføres med: • Gravemaskine • Rendegraver 4WD • Gummiged 2,4 m3

• Volvo dumper • Mini gravemaskine

Udgravning til: • Gylletank • Markvanding • Byggeri og veje • Dræn og grøfter • Nedsivningsanlæg • Pumpebrønde • Trix-tanke • Afløb fra minkfarme og møddinger

Aut. kloakmester

Finn Bach

Nørskovvej 12 . 7490 Aulum Bil-tlf. 20 27 65 38

97 47 25 38

EL-INSTALLATØRER

www.aulumentreprenor.dk

Aulum El-Service Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

e

vic Døgnser

Alt entreprenørarbejde udføres

www.aulum-elservice.dk

erhverv

Alt i el-arbejde udføres…

Stort udvalg i hvidevarer, belysning og el-apparater…

El-HansEn aps Danmarksgade 30 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 82 (døgnvagt)

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING A⁄S Aut. kloakmester

Tlf. 97 45 47 00

E-mail: feldborgent@mail.dk Tusbækvej 31 . Feldborg . 7540 Haderup rubrikken fortsættes næste side 109


ERHVERVSUDVIKLING

G Godthaab E Entreprenørforretning ApS – Spuling og vedligehold af dræn og grøfter – Anlægsarbejde – Nedbrydning – Jordarbejde Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum · Tlf. 96 41 91 03

Telefon 40 95 25 65

www.aulumerhverv.dk erhvervsudvikling@aulum.dk

www.godthaab-entr.dk

Hodsager Maskinstation

■ Entreprenør ■ Vognmand

Tlf. 69 15 74 90 Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum

www.erhvervsparkenaulum.dk

aut. kloakmester Leif Linding Olesen Tlf. 2049 4854

ldb Vi

jerg Entreprenø & Anlæg ApS v/ Bent Nielsen

ErhvErvsparkEn aulum a/s

FADØLSFORSYNING

r

Alt indenfor • Kloak / separering • Nybyg / tilbyg • Nyanlæg • Slamsuger • Støbearbejde • og meget mere…

Vi har altid et anlæg og øl på lager til dig! Holingholtvej 19 · 7451 Sunds

vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk · Tlf. 20 20 30 73

Haderupstenen, Torvet erhverv

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 7490 Aulum

Tlf. 97 47 29 56 Bil 40 34 46 57 ENTREPRENØR LARS LOHSE ApS Dræningsarbejde - spuling af dræn…

TLF. 2230 5116 www.entreprenor-lohse.dk 110


Klinik For Fodterapi v/ Lisbet Pedersen · Statsaut. Fodterapeut Ågårdsvej 2 · 7480 Vildbjerg

 KLIP UD

 KLIP UD

FJERNVARME

Tidsbestilling 97 13 13 64 Alle specialer udføres www.lp-fodterapi.dk

Aulum Fjernvarme a.m.b.a FRISØRER

Rugbjergvej 3 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk post@aulumfjernvarme.dk Telefon: 97 47 24 15 Åbningstider: mandag til fredag kl. 8.00 - kl. 12.00 Uden for normal arbejdstid henviser telefonsvarer til vagthavende

FLISHUGNING

v/ Gitte Friis Johansen

Frisør med sans for service og kvalitet… Kirkegade 8 . 7490 Aulum

• Flis sælges • Flishugning • Naturpleje

97 43 84 10

Bjarne Christiansen

FODTERAPEUTER

Klinik For Fodterapi v/ Conny Nielsen Statsaut. fodterapeut Rugbjergvej 14 7490 Aulum Tlf. 29 28 33 61

v/ Marianne Høj Østvænget 10. Hodsager, 7490 Aulum Lukket mandag

97 47 61 98

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 Man.+ons. 9.00-17.30 7490 Aulum Tors. 14.00-20.00 Tlf. 35116100 1. lør. i hver md. 8.00-13.00

111

erhverv

Præstegårdsvej 27 · Timring · 7480 Vildbjerg Mail: flis@post.tele.dk · Tlf. 21 25 27 29


FRITIDSCENTRE

GARTNERE

Gartner

Kiilerich

Pleje & Vedligehold • Anlæg • Sprøjtning • Rådgivning • Vedligehold af haver • Beskæring/Træfældning • Kirkegåds-arbejde

Søren Peter Toft Kiilerich · Tlf. 22 32 14 04 gartnerkiilerich@hotmail.com

Lad

Aulum Fritidscenter arrangere din næste fest… • Møder og kurser

KM TRÆPLEJE • Træfældning • Topkapning • Beskæring • Rodfræsning • Stormfald

• Mad ud af huset • Lokaler fra 10-275 personer • Forhør nærmere om muligheder og priser • Udlejning af borde, stole, porcelæn

• Hækklipning • Risikovurdering • Døgnvagt • Forsikret

Mobil: 40 62 22 17 Email: kennethmarquart@gmail.com KM Træpleje

Tlf. 97 47 37 01

www.afc-aulum.dk . mail@afc-aulum.dk GENBRUG

FYSIOTERAPEUTER

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook Danmarksgade 70, 7490 Aulum

erhverv

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00 Sundhedshuset Aulum

Rugbjergvej 14 · 7490 Aulum · Tlf. 51 44 34 30 mail@aulumfys.dk · www.aulumfys.dk

Klinik for Fysioterapi og Træning

Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12. Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Nygade 9 . 7540 Haderup Søndergade 54 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 21 21 - bedst mellem kl. 8.00-12.00 info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk Klinik for fysioterapi og træning Vinderup/Haderup

112

Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

Peter Toft 51 37 67 67

Ejnar Hansen 51 21 96 21


HÅRDE HVIDEVARER

Benyt genbrugsbutikken Nygade 3 . 7540 Haderup . 42 50 75 40 Åbent lørdag kl. 9.00-13.00

KØLE- OG FRYSEANLÆG

Kirkegade 6, Aulum Tlf. 97 47 13 63 Åben man-fre: kl. 10-17.00. Lør kl. 10-12.

je Trehø Køleteknik A/S Køle- og fryseanlæg • Klimaanlæg • EDB-køling Bødkervej 1 · DK-7480 Vildbjerg

Tlf. 97 13 21 33

Kirkegade 14 . 7490 Aulum

KØLE-/VARMEPUMPETEKNIK

Tlf. 75 28 72 60 GULDSMEDE

Tlf. 96106010 • Niels kjeldsens Vej 54 • 7500 Holstebro

Urmager og guldsmed Nørregade 6 . Holstebro . Tlf. 97 42 01 66

Alle mindre håndværkerog haveopgaver udføres

erhverv

HANDYMEN

Skærbækmølle-stenen, Brohusvej/Skærbækvej

KØRESKOLER

Brian Falsig

21 46 54 72 www.dinhandyman.com

113


LÆGER

AULUM • Alt malerarbejde udføres

Lægehuset i Aulum Rugbjergvej 12 . 7490 Aulum

• Pris og overslag gives uden forbindende

97 47 22 11

Tidsbestilling mellem kl. 8.00-13.30, i øvrigt efter aftale Aftenkonsultation torsdag efter aftale

Salg af kvalitetsmaling til LAVPRIS oz-.. Professionel råd og vejledning

Fru Jensens Malerfirma og Farvehandel

Tlf. 2467 8971 www.fru-jensens.dk

MALERMESTRE

MalerMesterMortensen

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

erhverv

Per Risgaard Mortensen Rugbjergvej 6 7490 Aulum

.

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

Charlotte Glinvad Finn A. Hansen Silje Starklint Hanne Mose

MASKINHANDLERE • Næsten alt i brugte landbrugs- og entreprenørmaskiner • Salg af af nye Fasterholt vandingsmaskiner • Formidling af maskiner

E-mail: p.r.m@mail.dk

Mobil

23 60 25 73

www.malermestermortensen.dk 114

Karupvej 4a • 7540 Haderup • Tlf. 97 45 42 06 Preben: 20 33 61 83 • Peter: 40 96 99 45 E-mail: mail@staulund.dk • www.staulund.dk


MASKINSTATIONER

MASSØRER

TIMRING MASKINSTATION A/S

Bettina’s Massage og Håndlæsning v/ Bettina Irming

• Lægeex. fysiurgisk massør • Håndlæser • Chok-traume-behandler Kirkegade 1 · 7490 Aulum

Tlf. 29 93 00 83

Massage & Håndlæsning

Mail: info@haendogkrop.dk Web: www.haendogkrop.dk

Entreprenør · Maskinstation · Vognmand

Timring Maskinstation A/S Aut. kloakmester Møltrupvej 113 7480 Vildbjerg Mobil 40 27 46 25 jens@tmjh.dk

Vinding-stenen, Agerfeldtvej, Sørvad

www.tmjh.dk

MURERMESTRE

Aulum Maskinstation v. Mogens Frederiksen Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Bil 40 32 15 99 Tlf. 97 47 20 25

Murerfirmaet

Bødkervej 12 . 7490 Aulum

Tlf 97 47 27 23

ERLING KJÆRS

MASKINSTATION

Bil-tlf. 24 28 20 74 post@aulum-murer.dk www.aulum-murer.dk

• Alt i landbrugsarbejde udføres • Fældning / flisning af træ Røddingvej 5 · 7480 Vildbjerg www.maskinstation-erlingkjaer.dk

97 13 10 69

Vi lover godt håndværk og er omfattet af rubrikken fortsættes næste side 115

erhverv

Barslund & Gasseholm ApS


r for små

Ingen opgaver e

Anders Chr. Pedersen Koldkurvej 9 Sdr. Resen 7470 Karup

97 45 27 69 51 88 80 77

E-mail: acpm@live.dk

Alt murerarbejde udføres Murermester

Aftalt tid

Aftalt pris

erhverv

Murerarbejde udføres Nybyggeri, tilbygning, flisearbejde eller reparation. Tilbud eller timeløn.

BJERGBY-HADERUP MURERFORRETNING APS

v/ Dann Ørskov Karlsen · Hedevej 1, 7540 Haderup Mobil 28 18 26 96 · bhm@jubii.dk

116


MØBLER

PLÆNEKLIPPERE

Perfekt plæne hver dag - helt uden at røre en finger!

PENGEINSTITUTTER

førende på markedet Få en komplet installation hos os

- vejen til endag god handel Perfekt plæne hver

44 56 25 00

tlf. 9612 1010

- helt uden at røre en finger!

ELKJÆRVEJ 110 ∙ MEJRUP ∙ 7500 HOLSTEBRO ∙ ANKERBJERRE.DK

Danmarksgade 28 . 7490 Aulum www.handelsbanken.dk/aulum

førende på markedet Få en komplet installation hos os

- vejen til en god handel tlf. 9612 1010

ELKJÆRVEJ 110 ∙ MEJRUP ∙ 7500 HOLSTEBRO ∙ ANKERBJERRE.DK

RADIO OG TV

Reparation på eget værksted

Jeg er tilfreds, når du er tilfreds!

Sammen finder vi det fjernsyn og den tv-pakke, der dækker dine behov

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jeg sørger for montering i dit hjem

✔ ✔

Salg og service af radio, tv, parabol og antenner

Jeg sørger for indstilling af programmer Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn

erhverv

Mere end 30 års erfaring

Forhandling og service af Boxer – Viasat · Waoo! - You See

Udlejning af party-anlæg

Vildbjerg RADIO & TV v/

Levering og afhentning

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

117


RENGØRING

REVISORER

RENGØRING ● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring ● Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Medlem af

REVISORGRUPPEN Medlem af

MidtVest

REVISORGRUPPEN

MidtVest Medlem af

MidtVest

Arne Thorhauge Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Bjarne Møller

REVISORGRUPPEN Henning Nielsen

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Rengøring til erhverv og privat Besøg os på: www.tina-Ren.dk

Lund

Christiansen I/S

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Lund Christiansen I/S Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 Lund Christiansen I/S Registrerede revisorer F.S.R

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Tjørring Hovedgade 65 65 .. 7400 7400 Herning Herning Tjørring Hovedgade Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 Tlf. 97 26 26 86 86 86 86 Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 www.lund-christiansen.dk

Østergade 12 7400 Herning Østergade 12 T l f. 9712 1377 7400 Herning T l f. 9712 1377

www.ankerhost.dk www.ankerhost.dk

erhverv Genforeningssten, Jens Jensens Anlæg, Haderup

RENSERIER OG VASKERIER

Clean perten Bredgade 52 7400 Herning Tlf. 97 12 17 43

Tøj kan indleveres til Boligtextil i Aulum

118

Tlf. 97 47 13 22 · www.blicher.dk SKORSTENSFEJERE Skorstensfejerfirmaet

Stjernholm I/S Grønningen 30 · 7550 Sørvad Mobil 40 20 47 47 . 40 45 41 10 www.stjernholmskorstensfejeren.dk medlem af skorstensfejerlauget


STENHUGGERIER

EspErsEns stEnhuggEri

Herning Gravstensforretning Alt i natur- og gravsten v/ stenhugger

Ove Skinnerup Valeursvej 3-5 7400 Herning

Nybobakke

Den lokale stenhugger siden 1919 • Vestjyllands største udvalg • Eneste lokalproduc. virksomhed • Faguddannet personale • Fri levering over hele landet

Tlf. 97 18 88 30 www.herninggravsten.dk Hodsagerstenen

Åbningstider: Hverdage 8.00-17.00 · Lørdag 9.00-12.00 - eller efter aftale NyboVEj 19 · 7500 HoLstEbro

tLF. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

TAGDÆKNING

Er dit tag Er dit tag utæt og klam?

erhverv

utæt og klam? - så ring til Søren Dam! aps

- så ring til Søren Dam! - så ring til Søren Dam! A/S AULUM . TLF. 40 46. 46 97 40 . 2846 68 46 93 70 AULUM TLF. 97. 40 46 08 12 119


TAGPAPSERVICE

TELT- OG SERVICEUDLEJNING Mobil 40 83 33 45

97 17 19 32

Videbæk teltog serviceudlejning

Pakkelø sning Telt, bo rde, sto le, service samt menu

Nygårdsvej 21 · Videbæk · www.videbaekteltudlejning.dk

HURTIGT OG EFFEKTIVT TAGARBEJDE Henrik og Karl Bloch Lauritsen 20 67 75 86 www.kbtagpapservice.dk

TAGRENS BEHANDLING AF MOS OG ALGER – i hele midtjylland

TAG & STEEN v/Steen Madsen

Effektiv behandling på tage, facader, fliser m.m. til både privat, industri, boligforening og landbrug

BEKÆMPELSE Bøgens Kvarter 74 · Herning · Tlf. 22 89 65 47 AF MULDVARPE www.tagogsteen.dk · mail@tagogsteen.dk Til effektiv bekæmpelse af muldvarpe bruger Tag & Steen muldvarpegas hos erhverv og på landbrugsejendomme. Hos private foregår det med saks.

Feldborg-stenen ved indfaldsvejene

Om mulvarpegas Muldvarpegas er farlig for alle levende væsner. Derfor sikrer Tag & Steen altid at sikkerheden er i orden når muldvarpegas skal anvendes. Tag & Steen har naturligvis den specielle godkendelse, der kræves for at anvende denne yderst giftige gas.

BEHANDLING TANDLÆGER AF MOS OG ALGER

TURISTKØRSEL

– i hele midtjylland

Tag & Steen tilbyder en effektiv behandling af mos og alger på tage, facader, fliser m.m. til både privat, industri, boligforening og landbrug. Udover at

dit tag bliver Tandlæge flottere, er det også med til Carl-Børge Christensen at forlænge levetiden. Østergade 5, 7490 Aulum

Tlf.

97 47 21 85

Bøgenskvarter 74 . 7400 Herning . 22 89 65 47 . mail@tagogsteen.dk . CVR. 17 79 38 96

65

Persontransport i mere end 50 år Nu også Vildbjerg Bus

erhverv

www.brochnersbiler.dk

...Persontransport i mere end 50 år

TAXAER

TØMMER OG TRÆLAST

Tommys Taxi i Aulum Tlf. 97 47 14 00 8 pers. bil. Syge- og handicapkørsel udføres

120

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00


TØMRERMESTRE

fRITIDSHUSE PARCELHUSE INDUSTRIHALLER ALT I RENOVERING

fRITIDSHUSE PARCELHUSE

INDUSTRIHALLER ALT I RENOVERING

21 83 62 2

21 83 62 28

Alt tømreranlægsarbejdeudføres udføres Altogtømrerarbejde

v/tømrermester Kim Trøstrup Andersen

Skjerkvej 3 7490 Aulum

http://aulumbyg.dk

› › ›

Mobil E-mail

25 57 08 38 kim@aulumbyg.dk

Lundgaardsgade 19 · 7490Aulum Tlf. 5049 3764 - 9747 3764 E-mail: morten.beier@mail.dk www.mortenbeier.dk

CVR-nr. 32395929 erhverv

Tømrermester Tømrermester Tømrermester Tømrermester

121


VINDUESPOLERERE OG -PUDSERE RENGØRING ● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring

Kilde Tømrerforretning

Leif Højmark Pedersen

● Specialopgaver indenfor rengøring

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Spegbjergvej 8 . 7490 Aulum leif-kilde@hotmail.com

40 26 00 63

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS v/ Jan Graversen · Mobil 2143 4985 v/ Jonas Graversen · Mobil 2217 5139 Hestbjergvej 8 · Feldborg · 7540 Haderup

Blicher-stenen, Sammelstedvej, Ørre

VOGNMÆND

erhverv

Tusbækvej 31 · Feldborg · 7540 Haderup Telefon: 97 45 69 00 · Jens: 21 91 43 77 E-mail: feldborgent@mail.dk

www.feldborgtransport.dk 122


Ole Karlsmose & Søn I/S Al vognmandskørsel udføres ✓ Levering af sand, sten, grus og støbemateriale ✓ Pallegods ✓ Container udlejes Nålemagervej 5 · 7490 Aulum Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20

97 47 31 91 • Kørsel med div. materialer, sand/grus m.m. • Kran-/grabarbejde udføres • Udlejning af container

Vognmand

Ramskovvej 10 · 7550 Sørvad · Tlf. 97 43 83 12 · www.akselahle.dk

40 26 24 96

• Grise- og kreaturkørsel • Containerudlejning • Sand og grus leveres

www.brianvognmand.dk

ldb Vi

jerg Entreprenø & Anlæg ApS v/ Bent Nielsen

r

• Vognmandskørsel • Levering af sand og grus m.v. • Udlejning af container • og meget mere…

vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk · Tlf. 20 20 30 73

123

erhverv

Brian Nielsen • Aulum

• Spåner til strøelse


VVS-INSTALLATØRER

DjelD Smede og VVS A/S

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 . Timring

97 13 24 22 Biltlf. 40 37 97 54 www.timring-vvs.dk

Smed vvS energi- og laStbilService ➤

Sevelskovbyvej 2 · djeld · 7830 vinderup

Tlf. 97 44 80 73 · www.djeldsmed.dk

Varmepumper

VVS-arbejde Blikkenslagerarbejde Bioenergi Varmepumper Vandrensningsanlæg Rep. af vandværker Markvandingsanlæg

pEffektiv opvarmning pSpar penge pLokal service Bavnevej 24 · Sdr Resen · 7470 Karup Tlf. 97 45 61 33 · www.guldhammer.as

Aut. VVS- og Naturgasinstallatør

Alt i

• VVS • Blik • Jordvarme • Luft til vand • Boligforbedringer • Gas- og oliekedler • Stoker og fastbrændsel

OLIEFYRSSERVICE | VARMEPUMPER | STOKERFYR | VVS

NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP

TLF. 2020 3594

NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP WWW.SVENDSVVS.DK DØGNSERVICE TLF. 97 44 38 36

erhverv

Alt arbejde udføres med

Vildbjerg-ljørring Smede og VVS ApS Tlf. 97 13 19 00 Flemming 20 12 83 51 Henry 40 14 84 14

Se også www.vs-vvs.dk 124

ZONETERAPI

- din kilde til ny energi • Ansigtsmassage med lymfedrænage • Babymassage, Dr. Bach’s Blomsterterapi • El-, Kiro-, Kranio-Sakral- og Laserterapi • Reiki, Tankefelt- og Zoneterapi

v/ Zoneterapeut Anne-Marie Venø Christensen Lundgårdsparken 78 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 28 28


Adresseregister Abildholtvej Hogager, 7500 Holstebro 10 Hingebjerg Thomas 10 Hingebjerg Jeanette

Ahornvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Reenberg Dennis 1 Reenberg Lars 2 Lundhede Lars 2 Lundhede Jane 3 Kozlowska Agnieszka 3 Drozdowski Janusz 3 Kozlowski Waldemar 3 Michalak Arkadiusz 3 Mroskowiak Bogdan 4 Davidsen Kim 4 Davidsen Bettina 5 Mikkelsen Laila 5 Jensen Michael 6 Nielsen Inger 7 Sitarska Izabela 7 Sitarski Emil 8 Jeppesen Pia 8 Jeppesen Carsten 9 Danielsen John 9 Jensen Dorit 10 Hølmkær Tove 10 Hølmkær Per 11 Jensen Ivan 11 Jensen Inger 12 Nielsen Susanne 12 Nielsen Thomas 13 Albertsen Jørgen 13 Albertsen Inger 14 Sørensen Anette 14 Sørensen Sara 14 Sørensen Erik 14 Sørensen Casper

Anemonevej

Jørgensen Søren Sørensen Kim Jeppesen Anne Andersen Kim Kristensen Nikolaj Josefsen Jannick Willeberg Louise Tolstrup Michael Kanjo Ali Munem Sana Klemmensen Maria Staunstrup Helle Madsen Chris Ivanovs Vitalijs Jarnved Frank Nielsen Lars Sørensen Kristina Pedersen Bent Bentzon Asbjørn Dahl Kathrine Jespersen Peter Dastmardi Ali Steffensen Claus Pedersen Eva Palosz Adam Mortensen Camilla Ravnholt Rigmor Rasmussen Ulrik Clavilla Lenette Arnesen Ann-Hild Simonsen Jens Knudsen Hans Christensen Daniel Køhler Conny Eskildsen Jesper Nielsen Martin Nielsen Louise Sejbjerg Katrine Pedersen Tove Pedersen Anders Bech Alex Sørensen Jens Holm Danast Rasmussen Danna Kristensen Brian Jensen Gert Jørgensen Pia Lauridsen Emmy Bech Gitte Mechlenborg Michael

Asbækhedevej 7490 Aulum 1 Pupakdee Nuan-Anong 1 Kjærsgaard Karl 2 Høj Claus Jørgen 2 Høj Lene Kerff 4 Hansen Stig 4 Østergård Signe 4 Nowack Mark 4 Østergård Maja 6 Buskbjerg Henrik 6 Buskbjerg Jens 8 Nielsen Mikael 8 Nielsen Lærke 8 Middelhede Bettina

Bakkedraget 7490 Aulum 1 Buskbjerg Niels 1 Buskbjerg Vibeke 1 Buskbjerg Jørgen 1 Buskbjerg Maria 2 Pedersen Leo 3 Laursen Regitze 3 Laursen Jørgen 4 Pedersen Søren 4 Pedersen Birgit 5 Ryhl Yngve 5 Ryhl Maren 7 Wind Preben 7 Kristensen Conni 8 Jensen Wilton 8 Jensen Annemette 10 Jakobsen Hilda 10 Pedersen Freddy 11 Brunbjerg Jimmy 12 Ramachandramoorthy T 13 Holmegaard Lene 13 Holmegaard Thomas 14 Nielsen Henry 14 Nielsen Jytte 15 Nielsen Harry 16 Christiansen Morten 16 Christiansen Anita 17 Stærk Helle 18 Jeppesen Frits 18 Jeppesen Evy 19 Teilmann Frey 19 Teilmann Elsebeth 21 Jørgensen Knud 21 Jørgensen Karen 23 Thorsen Sten 25 Kristensen Charlotte 27 Klemensen Ole 27 Klemensen Lotte 29 Laursen Børge 29 Laursen Grethe

Barslundvej Barslund, 7540 Haderup 1 Laursen Frederik 1 Pedersen Stine

Bellisvej 7490 Aulum 1 Jensen Steffy 2 Hornshøj Jens 2 Hornshøj Hanne 3 Kristensen Liv 3 Korsgaard Jan 4 Johansen Tina 4 Sørensen Ovenguaq 5 Jørgensen Bodil 5 Jørgensen Hans 6 Stefansen Britta 6 Stefansen Steen 7 Høgh Niels 7 Høgh Ulla 8 Andersen Arne

9 Pedersen Else 9 Pedersen Poul

Bette Sines Vej 7490 Aulum 3 Jepsen Ditte 4 Johansen Werner 6 Døj Tina Nygaard 6 Døj Flemming Aaberg 6 Døj Anja Nygaard

Birkevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Gammelgaard Mette 1 Jensen Lars 3 Jensen Else 3 Jensen Kaj 4 Lind Thomas 4 Lind Rikke 6 Jensen Else 8 Jensen Erik 8 Jensen Rita 10 Jensen Lilian 10 Jensen Svend 18 Henriksen Jens 18 Henriksen Karen 20 Rasmussen Vita 20 Rasmussen Jens 28 Bej Pernille Rømer 30 Mortensen Dorthe 30 Mortensen Henning 33 Jeppesen Lasse 33 Laursen Karina 33 Laursen Kasper

Birkkjærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Nielsen Jesper 6 Kirkeby Mie 7 Mogensen Lizette 7 Christensen Casper 8 Pryidun Pavlo 8 Pryidun Veronika 8 Pryidun Andrii 9 Jørgensen Claus 9 Henriksen Gitte 11 Agerskov Jeanette 11 Agerskov Kenneth

Adresseregister

7490 Aulum 1 Kristensen Bente 2 a Christensen Kåre 2 a Jensen Nick 3 a Madsen Inger 3 b Poulsen Knud 3 c Pedersen Wieslawa 4 a Hamid Buseina 4 b Andersen Heino 4 c Pedersen Claus 4 c Balan Elena-Sorina 5 a Nielsen Heidi 6 a Henriksen Niels 6 c Nielsen Kasper 7 a Dahl Knud 7 b Jonker Mathijs 7 c Møldambjærg Dorthe 7 d Lauridsen Arne 8 a Nielsen Kirsten 8 b Hornshøj Michael 8 c Andersen Ejvind 9 a Jørgensen Grethe

9 a 9 b 10 a 10 a 10 b 10 c 11 a 11 b 11 c 11 c 11 d 12 a 12 b 12 c 13 a 13 b 15 a 15 a 16 a 16 a 16 b 16 c 17 a 18 b 18 c 19 a 19 c 19 d 19 d 20 a 20 a 20 b 20 c 21 a 21 c 21 d 22 a 22 c 23 a 23 b 23 c 23 d 25 a 25 a 25 b 25 c 27 a 27 b 29 a 29 b

Bjergmosevej 7490 Aulum 1 Laugesen Flemming 1 Laugesen Henny 3 Mathiasen Charlotte 3 Pedersen Jacob 7 Pedersen Henriette 7 Jacobsen Niels

125


Bjørnkærvej 7540 Haderup 14 Rasmussen Rikke 14 Clausen Jens 17 Godskesen Jens

Boghvedevej 7490 Aulum 1 Nielsen Aase 1 Nielsen Anders 2 Nielsen Gerda 2 Nielsen Gunner 3 Woods Lene 3 Woods Conny 4 Nedergaard Peter 4 Vestergaard Katrine 5 Poulsen Lene 6 Nielsen Heidi 6 Nielsen Jannik 7 Bjerg Sonja 7 Bjerg Preben 8 Overgaard Dan 9 Raunholt Karen 10 Sørensen Villy 10 Sørensen Bodil 11 Hansen René 11 Hansen Susanne 11 Hansen Tobias 13 Madsen Elna 15 Henriksen Bitten 15 Henriksen Kenneth 19 Jensen Jesper 19 Jensen Marianne 21 Vestergaard Kjeld 23 Andersen Jens 23 Andersen Jonas 23 Larsen Lone 25 Kolling Mikael 25 Kolling Susanne 27 Poulsen Maybritt 29 Jensen Pernille 31 Thangaraj Jayanthi 31 Ramaiah Thangaraj 33 Villumsen Ib 33 Villumsen Ib 35 Dahl Arnold 35 Dahl Rita 37 Leding Mathias 37 Leding Lene 37 Leding Jesper 39 Rømer Anne-Marie 39 Rømer Jan 41 Eskildsen Per 41 Eskildsen Ella 43 Simonsen Carina 43 Simonsen Casper

Adresseregister

Bredgade 7540 Haderup 1 Hansen Erika 1 Nielsen Elvar 2 Manga Anna 2 Dalgaard Viggo 2 Jarju Modou 3 Johansen Lene 4 Bertelsen Margit 4 Bertelsen Svend 5 Christensen Mona 5 Christensen Åge

126

6 Nielsen Ann 6 Künnapuu Jørn 7 Bertelsen Anette 7 Bertelsen Kasper 7 Bertelsen Mathias 7 Bertelsen Steen 9 Larsen Jens 10 Henriksen Ulla 10 Guldbrandsen Lea 10 Guldbrandsen Palle 11 b Danielsen Robert 12 Thomassen Svend 12 Thomassen Lisbeth 13 a Jacobsen Chris 13 a Filtenborg Maja 13 b Ladegaard Susan 13 b Nielsen Tina 14 a Dalgaard Jenny 14 b Bertelsen Joanna 14 c Bertelsen Klaus 14 c Bertelsen Conni 14 c Bertelsen Mollie 15 Pedersen Martin 15 Billeskov Charlotte 16 Nielsen Preben 18 Nørgaard Hans 18 Nørgaard Kirsten 19 st Bjerregaard Sinne 19 st Westh Belinda 20 Bertelsen Niels 21 Damsgaard Benny 21 Damsgaard Sonja 22 Sørensen Tommy 23 Nielsen Flemming 24 Møldrup Louise 24 Møldrup Bo 25 Vestergård Sandra 25 Vestergård Martin 27 Poulsen Anja 28 Madsen Britta 29 Jessen Anne 29 Jessen Jacob 30 Andersen Martin 30 Nielsen Conny 31 Pedersen Jytte 31 Pedersen Jørgen 33 Hansen Kaj 34 Olsen Andres 34 Arensman Sandra 35 Nielsen Ruth 35 Nielsen Bent 36 Ben-Ahmed Chedly 38 Martinsen Ingrid 40 Jensen Anna 43 Frederiksen Mira 43 Frederiksen Kristian 43 Larsen Per 43 Larsen Camilla 44 Lohse Vagn 44 Lohse Inga 45 Cercina Irena 45 Saulite Dace 45 Matisovs Andrejs 46 Laier Bettina 47 Nielsen Tina 47 Nielsen Morten 48 01 Marciniak Dawid 49 Petersen Jette 49 Petersen Stig 51 st Pedersen Camilla 51 01 Kristensen Anders 51 01 Sejbjerg Line 54 st Mortensen Allan 55 Martinussen Suzi 57 st Aggerholm Jakob 57 01 Knudsen Julie

58 62 64 64 65 65 66 66 66 66 66 67 67 68 b 68 c 68 d 68 e 68 f 71 71 73 75 77 77 82 82 85 86 86 86 87 88 88 90 90 92 92 92

Kofod Karl Møller Jes Møller Per Møller Elise Madsen Ingrid Pedersen Holger Ibishi Albulena Ahmeti Kadri Ahmeti Arian Ahmeti Nurije Ahmeti Valon Perlt Ninie Perlt Mikkel Lassen Clara Jørgensen Leif Nielsen Leo Laursen Martin Christensen Ruth Nygaard-Munk Michael Nygaard-Munk Nicoline Mortensen Bodil Nielsen Mona Jensen Jørgen Jensen Ulla Lauritsen Vagn Lauritsen Karin Jensen Erik Henriksen Joachim Henriksen Britta Henriksen Johnny Rasmussen Jørgen Nielsen Børge Jakobsen Henny Silkjær Jens Silkjær Maria Lauritsen Thomas Lauritsen Anni Lauritsen Laura

Bredvigvej

Ulige nr. 3-11 7400 Herning Ulige nr. 17-19 7490 Aulum Lige nr. 6-12A 7400 Herning Lige nr. 16-72A 7490 Aulum 17 19 19 24 24

Jespersen Ida Christensen Ole Christensen Mette Breinholt Simon Breinholt Penille

Brogårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Henry 1 Jensen Hanne 2 Kristensen Karin 2 Kristensen Tage 4 Jeppesen Louise 6 Madsen Vibeke 6 Sørensen Jesper 8 Rasmussen Ib 8 Rasmussen Mette 9 Sørensen Svend 9 Førby Ingeborg 9 Sørensen Matilde 11 Wejlebjerg Gitte

Brohusvej 7490 Aulum 2 Sundstrup Gitte 2 Sundstrup Søren 4 Jensen Betina 4 Jensen Jakob 5 Risum Jørgen 5 Thomsen Lone 10 Hansen Tage 10 Hansen Britta 11 Nomanni Lone 12 Poulsen Pernille 12 Poulsen Bjarne 17 Nielsen Bent 17 Brøndberg Birthe 19 Nielsen Jeanette 21 Pedersen Emma

Buntmagervej 7490 Aulum

Bygvej 7490 Aulum 1 Sejbjerg Hanne 1 Sejbjerg Søren 2 Thorsen Lea 3 Mortensen Anna 3 Mortensen Leif 4 Troelsen Hanne 4 Troelsen Ove 5 Nielsen Tora 5 Nielsen Finn 6 Stenberg Birgit 6 Stenberg Knud 7 Jørgensen Stine 8 Birkebæk Morten 9 Nielsen Jakob 9 Nielsen Linda 11 Kristensen Vagn 11 Kristensen Tove 12 Nielsen Poul 12 Nielsen Hanne 15 Almsarhad Ali 17 Jensen Kristen 17 Simonsen Lisbeth 19 Fyhring Britta 19 Fyhring Aksel 21 Blæsbjerg Ingrid 21 Blæsbjerg Harry 23 Frederiksen Janni 23 Frederiksen Jakob 25 Jeppesen Jacob 27 Væggemose Søren 27 Væggemose Andreas 27 Væggemose Mona 29 Jepsen Simon 29 Grønning Dorte 29 Jepsen Bo 31 Jensen Uffe 33 Frederiksen Robert 33 Frederiksen Emmy 35 Damgaard Leif 35 Damgaard Ninna 37 Lassen Benny 37 Lassen Berit


Bødkervej 7490 Aulum 18 Damgaard Inga 18 Damgaard Jens 18 Damgaard Niels

Bøgevej 7490 Aulum 1 Pedersen Rene 2 Bækgaard Peter 2 Bækgaard Inge 3 Sveigaard Helle 3 Jensen Svend 4 Hansen Maria 4 Nielsen René 5 Jakobsen Palle 5 Jakobsen Magnus 5 Jakobsen Jane 6 Frederiksen Johnni 6 Østergård Karina 7 Damborg Anette 9 Eriksen Erling

Danmarksgade

Drejervej 7490 Aulum 26 01 Mikkelsen Jens

Drosselvej 7540 Haderup 2 Sandgaard Brian 2 Sandgaard Sebastian 2 Sandgaard Susanne 4 Cholovskyy Vitaliy 5 Møller Bettina 5 Møller Sara 5 Møller Tommy 6 Kristensen Petra 7 Thonglor Amornrat 7 Grarup John 8 Graversen Minna

10 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16

Winkelmann Jimmy Ulsøe Martin Ulsøe Freja Eiskjær Mogens Eiskjær Lajla Mortensen Sten Duus Henriette Mortensen Kasper Lyhne Hilmer Lyhne Anna Thomsen Gitte

Egelundvej

Ulige nr. 7470 Karup J Lige nr. 2-8 7470 Karup J Lige nr. 8A-8A 7540 Haderup Lige nr. 10-10 7470 Karup J 1 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph 3 Brask Flemming 3 Brask Martin 3 Brask Anna 4 Browne Elisabeth 6 Jensen Peter 8 Linder Charlotte 8 de Nully

Egeskrænten 7540 Haderup 1 Søndergaard Ruth 2 a Bogoslavets Kateryna 2 a Rybalko Serhii 2 b Vendelbo Vibeke 2 c Westergaard Majbrit 2 c Westergaard Knud 2 d Nielsen René 3 Nielsen Rita 4 c Dahl Camilla 5 Jensen Tina 5 Jensen Mogens 6 a Fryland Otto 6 a Fryland Birgit 6 b Jensen Niels 7 Sørensen Niels 9 Sørensen Erna 10 Ålberg Nina 10 Villadsen Arne 11 Henriksen Kirstine 11 Henriksen Hugo 13 Kristensen Pernille 15 Lauridsen Torben 15 Lauridsen Kaja

Egevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Pedersen Per 1 Pedersen Karen 2 Kristensen Ole 2 Kristensen Gitte 2 Kristensen Sebastian 3 Hansen Svend 4 Madsen Lisbeth 4 Madsen Emma 5 Bertelsen Edel 6 Hjortstrøm Ole 6 Hjortstrøm Mie 6 Hjortstrøm Maria

8 Pedersen Allan 9 Larsen Christian 9 Larsen Anna

Eliseborgvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Barrett Louise 2 Hareskov Åse 2 Hareskov Vagn 3 Væggemose Nikolaj 3 Væggemose Nanna 4 Nielsen Cecilie 4 Nielsen Gitte 5 Krarup Gunner 5 Krarup Gerda 6 Lorentzen Sara 6 Madsen Jesper 8 Pedersen Finn 8 Pedersen Karin 12 Laursen Agnete 12 Laursen Jørgen 14 Laustsen Helle

Elmevej Feldborg, 7540 Haderup 4 Larsen Renate 8 Døssing Mikkel 10 Madsen Kaj 10 Hansen Ulla 12 Bjerregaard Anette 12 Pors-Nielsen Jørgen

Enebærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Thygesen Samrauy 8 Jørgensen Knud 12 Sørensen Bent 14 Pedersen Jakob 18 Andersen Keld 20 Holdt Ariane 20 Holdt Nathalie 24 Witthøft-Rasmussen Annette

Engbakken Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Karen 1 Krarup Erik 2 Jensen Kim 2 Abrahamsen Leena 3 Kristensen Ulla 4 Søndergaard Niels 5 Sørensen Lone 5 Sørensen Per 6 Spandet Ulla 6 Spandet Tonny 7 Andersen Svend 7 Andersen Ester 8 Pedersen Bo 11 Nguyen Thi 11 Nielsen John

Adresseregister

7490 Aulum 3 01 Alhaj Jasem 3 01 Al-Samo Ismail 3 02 Alali Shamsah 3 02 Darwish Jumaa 7 Dahl Christina 9 Holm Gitte 9 Holm Berit 9 Holm Martin 11 st Morre Jens 11 01 Balschmidt Danielle 12 st Dalgaard Nikolaj 12 01 Poulsen Mia 12 01 Pedersen Rikke 13 01 Boesen Karin 13 02 Olsen Tom 14 Nielsen Nieza 16 Pedersen Lilly 16 Pedersen Johannes 17 Sørensen Jan 17 Sørensen Majken 18 a Munch Kirsten 18 b Berg Inge-Lise 18 b Berg Mads 18 c Jensen Trine 19 st Kristiansen Ingelise 19 st Kristiansen Vagn 19 st Pedersen Lilly 19 01 Poulsen Kurt 20 Grønbæk Einer 21 01 Kirkeby Ida 21 01 Flarup Alex 21 a Pedersen Marianne 22 Nedergaard Sofie 22 Berthelsen Mette 22 Hansen Anders 24 st Ahm Sara Venø 24 st Ahm Nicolaj Venø 26 st Olesen Ester 27 Westen Ivan 29 01 Jenovias Sebamalai 29 01 Jenovias Mac 31 st Egholm Jill 32 Andersen Anders 32 Nielsen Christina 33 Petersen René

35 a Fayad Omar 35 a Fayad Najah 35 b Jensen Lasse 35 b Hansen Majken 35 c Nielsen Susan 35 d Krasnova Olha 36 Storbank Birgitte 36 Storbank Christian 38 a Nielsen Janni 38 b Billeskov Kristina 38 c 01 th Benjaminsen David 39 Thomsen Palle 39 Thomsen Marianne 40 st Alahmad Sanaa 40 st Aljumaa Issa 41 Jensen Janne 41 Hald Henrik 42 01 Jacobsen Peter 42 01 Skov Daniel 43 Mikkelsen Knud 43 Mikkelsen Edith 44 a Knudsen Nanna 45 Berg Gitte 45 Berg Hans 45 a Kiel Kim 47 01 Johnsen Allan 48 kl Pedersen Louise 48 kl Storm Daniel 48 01 Kristiansen Kasper 49 Schuster Selinah 49 Schuster Kurt 50 Kjærgaard Mona 50 Kjærgaard Stig 52 b Christensen Bente 52 c Hansen Anita 52 d Lauridsen Bente 53 Olesen Lydia 54 Ørskov Simon 55 Lassen Anne 55 Lassen Kenney 56 Hansen Martin 56 Nikolajsen Cecilie 58 st Pilgaard Niklas 58 st Nielsen Tonny 59 Vingtoft Peder 62 01 Madsen Per 62 01 Madsen Mona 64 Thomsen Willem 64 Brøndberg Daniel 64 Thomsen Karina 66 Korsgaard Tage 66 Andersen Erna

127


Engdraget 7490 Aulum 1 Eriksen Dagny 1 Eriksen Dan 2 Nygaard Alis 2 Nygaard Jørgen 4 Hovesen Niels 4 Hovesen Ann 5 Johnsen Anders 5 Johnsen Ella 5 Johnsen Jens 6 Nagskov Esben 6 Nagskov Karin 7 Mølsted Ida 8 Holm Alex 8 Nørgaard Andreas 8 Nørgaard Gitte 9 Borum Anita 9 Børgesen Teddy 10 Amby Kirstine 10 Amby Jens 11 Stefansen Henning 11 Stefansen Annie 12 Bilberg Niels 12 Bilberg Jonas 12 Bilberg Bente 13 Jeppesen Kaj 13 Jeppesen Conny 14 Bak Knud Egon 14 Bak Anne-Lise 15 Henriksen Bodil 15 Henriksen Carl 16 Dahl Ejvind 16 Dahl Anne 17 Kristensen Henning 17 Kristensen Esther

Engvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Jakobsen Lea 1 Jakobsen Morten 2 Kristensen Charlotte 2 Kristensen Flemming 3 Klausen Martin 3 Klausen Karen 5 Taulborg Agnes 5 Taulborg Kristen 6 st Jakobsen Maria 7 Petersen Henrietta 7 Jensen Gert 9 Lindberg Egon 9 Lindberg Aase 10 st Sig Vera Syerske 10 01 Andersen Jens 11 Kristensen Heine 13 Jørgensen Carl 15 Nielsen Lasse 15 Jensen Lonni 15 b Lauridsen Troels 17 Nielsen Peter 17 Nielsen Else 17 Nielsen Allan 18 Taisbak Mads 18 Højgaard Natascha 19 Schubert Kim 19 Schubert Anne 20 Frahm-Nielsen Laura 20 Frahm-Nielsen Arne 21 Høgh Hanne 21 Høgh Simon 21 Høgh Jesper 21 Høgh Mikkel 22 Væggemose Thomas

128

22 23 23 24 24 25 25 26 26 28 28 31 a 31 a 31 b 33 a 33 b 34 34 35 a 35 b 37 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 44 45 47 47

Væggemose Anne Halkjær Else Halkjær Leif Gade Ulrik Gade Tanja Thomsen Linda Thomsen Carsten Laustsen Knud Laustsen Ketty Jensen Anni Jensen Claus Belstrup John Belstrup Jesper Jakobsen Kurt Engelbreth Mikael Knudsen Tommy Wittrup Tanja Wittrup Nicolaj Christensen Esther Pedersen Lilly Heiberg Frederik Heiberg Ole Heiberg Karen André Imre-Ervin Andre Annamaria Rasmussen Rikke Rasmussen Thomas Jensen Henrik Pedersen Birgit Pedersen August Rusbjerg Arne Rusbjerg Rasmus Rusbjerg Andreas Rusbjerg Pia Nielsen Susie Nielsen Kurt Jørgensen Jørgen Jørgensen Helle Jørgensen Andreas Nielsen Jesper Andersen Kåre Andersen Line

Falkevej 7540 Haderup 1 Andreassen Jens 1 Andreassen Solveig 3 Kristensen Ingrid 4 Kristensen Leif 4 Elgaard Ingrid 6 Astrup Gunnar 6 Astrup Ingrid 7 Gammelgaard Steen 7 Gammelgaard Ina 8 Boddum Johnny 9 Lyhne Lone 9 Lyhne Kristian 10 Hansen Malene 10 Hansen Torben 10 Hansen Camilla 11 Lauridsen Pernille 11 Lauridsen Trine 11 Lauridsen Peter 11 Lauridsen Rasmus 11 Vinstrup Peder 12 Wolff Vera 12 Wolff Jens 13 Tølbøl Ida 13 Tølbøl Hans 14 Abildgaard Anne 16 Jespersen Anna 17 Andersen Jan 17 Andersen Britta

22 Jensen Jonna 22 Jensen Peder

Farvervej 7490 Aulum

Feldborgvej

Ulige nr. 1-17A 7490 Aulum Ulige nr. 19-27 7540 Haderup Lige nr. 2-14 7490 Aulum Lige nr. 16-26 7540 Haderup 1 1 2 2 4 6 6 7 7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 14 15 15 16 16 16 19 19 21 21 23 25 25 26 26 27

Maagaard Miriam Maagaard Simon Øgaard Peer Øgaard Laila Jensen Esther Nielsen Brita Nielsen Kurt Sørensen Anja Sørensen Bøje Sørensen Magnus van Dijk Douwe van Dijk Lammechien Stoubæk Lars Stoubæk Theresia Madsen Kasper Madsen Henriette Agerskov Annegrethe Agerskov Frank Sørensen Benny Christiansen Aage Christiansen Ejgil Henriksen Jens Henriksen Irna Henriksen Freddy Trankjær Elin Sundstrup Olav Rørsig Karl Rørsig Vanda Madsen Karen Laursen Allan Truong Thi Eskildsen Jens Eskildsen Hans Muhlig Finn

Fladerne Vistorp, 7540 Haderup 1 Sørensen Diana 1 Sørensen Torben 2 Jensen Heidi 3 Christiansen Leif 3 Christiansen Lene 4 Vestergaard Carsten 4 Vestergaard Mona 6 Simonsen Marianne

1 e 1 e 1 e 1 f 1 g 1 h 1 h 3 3 5 7 9 9 11 13 13 14 14 15 15 16 17 17

Jønsson Rasmus Friis Inge Jønsson Maja Breinholt Else Hansen Elsebeth Jensen Signe Nielsen Simon Hoffmann Birgit Hoffmann Aksel Danielsen Mona Rasmussen Leif Grøn Rebecca Sørensen Jonas Danielsen Jette Jensen Edith Jensen Aage Jensen Olga Jensen Villy Kiel Knud Kiel Hanne Kjærgaard Lauge Andersen Jørn Poulsen Hanne

Fynsgade 7490 Aulum 1 Schousboe Jacob 1 Schousboe Pernille 2 Sørensen Dorthe 3 Petersen Brian 3 Ostersen Marie 5 Hansen Line 5 Færgemann John 6 Mikkelsen Lars 6 Mikkelsen Birte 7 Lørup Else 7 Lørup John 8 Mollerup Heidi 8 Køhler John 9 Kiilerich Dorthea 10 Pedersen Sofie 10 Pedersen Emil 10 Pedersen Brian 10 Grønbæk Jonna 11 Thomsen Inger 11 Larsen Gert 12 Sand Erling 13 Nielsen Lisbeth 14 Bæk Laurits Pagh 15 Stærk Torben 15 Stærk Marianne 16 Kokholm Bo 17 Atanasov Nikolay 17 Ivanova Ivanka 17 Nikolov Nikola 18 Kokholm Frank 18 Kokholm Susanne 19 Larsen Henning 19 Larsen Yvonne

Fårbækvej Fredshegn 7490 Aulum 1 a Jensen Henrik 1 b Jensen Bente 1 c Dam Søren 1 c Dam Tine Lisbeth 1 d Pedersen Else

Ulige nr. 1-11 7470 Karup J Ulige nr. 13-19 7540 Haderup Lige nr. 4-14 7470 Karup J Lige nr. 16-24 7540 Haderup 1 1 4 6 6

Balle Leif Thrane Lillan Koldkur Finn Susic Zekira Hansen Tonny


9 11 12 13 13 13 13 14 16 16 18 20 20 24

Netudykhatka Vasyl Rasmussen Ib Ladefoged Lotte Jensen Kasper Jensen Lasse Knudsen Charlotte Knudsen Allan Straadt Nanna Andersen Niels Andersen Lise Andersen Jens Andersen Martin Andersen Andy Christensen Edvard

Gammel Skolevej

Grantoften

7490 Aulum 4 Petersen Else 4 Petersen Søren

Hodsager, 7490 Aulum 2 b Ansbjerg Sara 3 Larsen Evald 3 Larsen Eva 4 Lindberg Morten 4 Lindberg Berit 6 Marinussen Pernille 6 Marinussen Dorthe 6 Paulsen Flemming 8 Jensen Peter 8 Jensen Pia 9 Johnsen Bodil 9 Tjørnelund Bo 10 Madum Lars 15 Dalgaard-Nielsen Helle 17 Foldager Poul 23 Arestin Stevie 25 Lisby Tage 25 Lisby Inge 27 Pedersen Inga 29 Rasmussen Henrik 31 Jensen Leif 33 Olesen Leif 33 Olesen Lena 39 Pedersen Henning 39 Pedersen Anna

Gedbovej 7490 Aulum 19 Jensen Bent 19 Jensen Jette 21 Schriver Knud 21 Schriver Elly 23 Pedersen Susanne 23 Kilde Niels

Gabsvej 7490 Aulum 1 Christensen Sara 1 Christensen Steffen 2 Raunholt Ivan 2 Raunholt Hanne 3 Hundsdahl Lena 4 Vitkovskyi Oleksii

Gammel Engvej 7490 Aulum 1 Stærk Henrik 1 Stærk Joan 3 Sørensen Karen 3 Sørensen Erik 5 Raahede Torben 7 Schousboe Hanne 7 Schousboe Martin 7 Schousboe Anders

Gammel Landevej

Feldborg, 7540 Haderup 2 Balniene Agne 2 Balnis Saugirdas 3 Bareuther Gurli 3 Bareüther Bjarne 4 Chirea Ilie 6 Larsen Jens 8 Larsen Bo 8 Larsen Inguna

Grovevej Gindeskovvej Feldborg, 7540 Haderup 3 Ringgaard Lars 3 Ringgaard Janni 4 Nielsen Morten 4 Jensen Simona 5 Jensen Ida 5 Jensen Karl 8 Kjærhede Martha 8 Kjærhede Jens 16 Christensen Lilian 17 Hyldgaard Bertil 17 Hyldgaard Inge 18 Würtz Ingolf 18 Andersen Iben 19 Kjøller Leif 20 Troelsen Johanne 20 Troelsen Thomas 21 Mortensen Rasmus 22 Mikkelsen Lucia 22 Andreasen Jens 23 Vinther Trine 23 Christiansen Thorsten 24 Stobberup Maj-Britt 24 Stobberup Klaus 31 Knudsen Henry

Granbakken 7540 Haderup 1 Agerskov Ninna 1 Agerskov Bo

Ulige nr. 1-13 7451 Sunds Ulige nr. 15-41 7540 Haderup Lige nr. 4-4 7451 Sunds Lige nr. 16-26 7540 Haderup 15 15 16 17 19 22 22 23 23 26 31 31 35 35 35

Sangild Erik Sangild Anni Lauridsen Bo Nørgaard Fritz Larsen Birtha Nielsen Anette Nielsen Børge Nielsen Viggo Nielsen Frida Thomsen Joe Skovdal Dennis Skovdal Trine Bach Leo Jensen Aase Jensen Jens

Grønbækparken 7490 Aulum 1 Andersen Hanne 1 Andersen Torben 3 Nielsen Preben 3 Nielsen Hanne 4 Videbæk Charlotte 4 Videbæk Mathias 4 Videbæk Per 6 Agger Mette 6 Agger Kurt 8 Pedersen Lise 8 Pedersen Morten 8 Pedersen Valentin 9 Andersen Hans 9 Andersen Karin 10 Lauridsen Uffe 10 Lauridsen Sine 11 Hansen Grete 11 Hansen Leif

Christiansen Irene Christiansen Emilia Christiansen Mads Jensen Lars Jensen Heidi Rasmussen Anne Rasmussen Troels Klemensen Martin Christensen Camilla Jensen Allan Sørensen Ann Christensen Jørgen Pedersen Charlotte Mouritsen Tanja Mouritsen Thomas Madsen Anders Madsen Malene Jensen Katarina Jensen Anders Jørgensen Per Væggemose Svend Væggemose Birthe Pedersen Marianne Pedersen Michael Pedersen Jonas Westergaard Ole Stefansen Jette Sørensen Tommy Stefansen Jesper Jensen Tanja Jensen Johnny Falsig Nina Falsig Brian Stürm Michael Stürm Erica Najbjerg Inger Najbjerg Gunnar Thomsen Berit Thomsen John Kloster Lars Kloster Helene Hvergel Kirsten Hvergel Aksel Mortensen Helle Mortensen Søren Gade Carsten Schunck Malene Forascu Adina Forascu Patrick Søndergaard Kaj Søndergaard Tina Søndergaard Jeppe Hansen Mikael Esbensen Lars Agerbo Alexandra Krogsgaard Lone Linde Søren Hansen Rasmus Madsen Louise Jensen Kirstine Jensen Carsten Christensen Irene Christensen Torben Jørgensen Dinna Jørgensen Mikkel Kiel Marlene Kiel Steffen Kiel Frederik Larsen Christen Larsen Bodil Christensen Poul Christensen Maj-Brit Kaspersen Lars Jensen Mette Hvam Dann Christensen Lisa

Adresseregister

Feldborg, 7540 Haderup 3 Bredgaard Michael 3 Bredgaard Salka 3 Bredgaard Tanja 4 Nielsen Grethe 5 Krogsgaard Bjarne 5 Krogsgaard Laila 8 Nielsen Line 8 Nielsen Marcus 8 Nielsen Henning 9 Bertelsen Klaus 10 a Jensen Heidi 10 a Jensen Lasse 14 Nielsen Mathilde 14 Hølmkær Malte 18 c Nielsen Hanne 18 c Nielsen Ryan 20 Pedersen Mogens 20 Kristensen Helle 22 Hanssen Eva 26 a Serdiuk Yevhenii 26 a Bozek Wieslaw 26 a Bozek Damian 26 b st th Kyrylenko Sergii 26 b st tv Jakobsen Rita

Gindeskovgård

12 12 12 13 13 14 14 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 25 25 27 29 29 29 31 31 33 33 35 35 37 37 41 41 43 43 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 55 57 59 59 61 61 63 63 65 65 75 75 77 77 79 79 79 81 81 85 85 87 87 89 89

129


91 91 93 93 95 95 97 99 99 103 103 103 103 107 109 109

Andersen Peter Vingtoft Birgitte Albertsen Bo Albertsen Louise Pedersen Ebbe Pedersen Birgitte Uhrlund Helene Kjærgaard Jesper Madsen Ditte Sakariasen Henrik Sakariasen Dorthe Sakariasen Nikolaj Sakariasen Benjamin Jensen Lasse Jensen Bente Jensen Kaj

Grønningen

Adresseregister

7490 Aulum 1 Rasmussen Eva 1 Rasmussen Mads 3 Andersen Søren 3 Andersen Lene 5 Nielsen Jannie 5 Nielsen Brian 7 Dejgaard Ole 7 Dejgaard Susanne 7 Dejgaard Simon 7 Dejgaard Sarah 9 Brandt Jytte 9 Kristensen Svend 10 Pedersen Ulla 10 Pedersen Vandy 11 Jarnved Kirsten 11 Jarnved Jan 12 Jørgensen Tove 12 Jørgensen Dennis 13 Brixen Jens 13 Brixen Kristine 14 Antoshkiv Iryna 14 Bernatskyi Oleksandr 15 Petersen Jens 15 Petersen Mette 15 Petersen Anni 16 Jørgensen Alex 17 Henriksen Rasmus 17 Nielsen Lea 19 Pedersen Lene 21 Bjerregård Lohtuz 23 Ehlers Ragna 25 Andersen Connie 25 Andersen Vagn 27 Pedersen Astrid 27 Pedersen Uffe 29 Jensen Ruth 31 Larsen Søren 33 Jensen Sine 33 Jensen Inga 33 Jensen Niels 35 Christensen Sune 35 Jakobsen Rita 37 Mikkelsen Ulla 37 Mikkelsen Jonas 37 Mikkelsen Allan 39 Olesen Finn 41 Mariegaard Annelise 41 Graae Palle 43 Hammer Michael 43 Andersen Lone 45 Dragsbæk Emma 49 Nielsen Pernille 49 Nielsen Winnie 49 Nielsen Ricky

130

51 51 55 55 57 57 57

Hansen Dorte Hansen Poul Simonsen Lars Krogh Line Stefansen Annette Stefansen Lars Stefansen Erling

Grønsværen 7490 Aulum 2 Rasmussen Grethe 4 Krogsgaard Knud

Gråsandvej Grove, 7540 Haderup 2 Kølbæk Helle 3 Rosgaard Jesper 3 Rosgaard Tina 6 de Nully 6 Lund Henning

11 11 13 13 13 16 16 17 17 18 19 19 20 20 22 24 24 26 26 a 26 a 28 28 30 30

Kokholm Elmer Kokholm Birthe Würtz Benedikte Mohr Alexandra Würtz Alex Hansen Gitte Andersen Bent Kjær Flemming Kjær Ingrid Jørgensen Jacob Hvam Bent Hvam Kirsten Hareskov Børge Hareskov Doris Lassen Søren Meldal Finn Vestergård Britta Laursen Britta Hareskov Martin Nielsen Christine Henriksen Reinold Møller Sonja Egeberg Henrik Sørensen Susan

Havevej Gyvelvej 7490 Aulum 1 Thøgersen Jeanette 1 Thøgersen Sebastian 2 Mortensen Inger 3 Bech Karen 3 Bech Knud 4 Laugesen Kirsten 5 Lohse Morten 5 Lohse Pia 6 Clausen Carl 6 Clausen Jette 10 Laugesen Jesper 10 Iversen Bodil

Haderisvej 7540 Haderup 1 Paluszewski Janich 3 Jensen Betina 3 Jensen Preben 4 Eskildsen Jette 5 Taaning Anne 5 Kristensen Ulrik

Hallundbækvej

Ulige nr. 1-15 7490 Aulum Ulige nr. 17-19 7540 Haderup Lige nr. 2-22 7490 Aulum Lige nr. 24-30A 7540 Haderup 3 3 3 5 5 6 6 9 9 10 10

Thorsen Mette Thorsen Samuel Thorsen Erik Jørgensen David Pedersen Susanne Nielsen Nils Frederiksen Karen Hansen Bente Hansen Jan Jensen Jens Jensen Tanja

7490 Aulum 6 Pedersen Katja

Havrevej 7490 Aulum 1 Kristensen Winnie 1 Kristensen Daniel 2 Jensen Eve 2 Jensen Jens 3 Ipsen Johnny 4 Raahede Gitte 4 Nielsen Signe 4 Nielsen Jesper 5 Vestergaard Lasse 5 Vestergaard Marie 5 Vestergaard Kirsten 6 Johnsen Gurli 6 Johnsen John 7 Kolling Lillian 7 Kolling Line 7 Kolling Thomas 7 Kolling Lars 8 Subheeshan Babitha 8 Subheeshan Shubankan 8 Balakrishnan Subheeshan 9 Andersen Line 9 Andersen Thomas 9 Andersen Mette 10 Andersen Børge 10 Andersen Johanne 11 Welander-Raabjerg Erik 13 Andersen Simon 13 Heiberg Caroline 15 Würtz Jonas 15 Andreasen Stephanie 17 Kjeldsen Lone 17 Kjeldsen Kjeld 19 Mølbæk Anders 19 Mølbæk Thea 19 Mølbæk Tenna 19 Mølbæk Lene 21 Jørgensen Rikke 21 Jørgensen Dennis 23 Madsen Jens

23 27 29 29 31 31 31

Madsen Bodil Høgild Jens Godiksen Finn Godiksen Dorte Habekost Gitte Habekost Michael Habekost Mia

Hedevej 7540 Haderup 1 Karlsen Dann 1 Jakobsen Susanne 2 Serhiienko Roman 2 Serhiienko Alina 7 Gammelgaard Michelle 7 Pedersen Camilla 7 Gammelgaard Gert 9 Kloster Dorte 9 Kloster Preben 9 Kloster Sarah 11 Jakobsen Inge 11 Clausen Bent

Herningvej 7540 Haderup 2 Ravnborg Gunnar 2 Ravnborg Gerda 3 01 Eriksen Marc 3 01 Bertelsen Henrik 5 a Mundbjerg Allan 5 a Mundbjerg Lis 5 c 01 th Laursen Michael 5 c 01 th Jokumsen Gitte 5 c 01 tv Christensen Caroline 5 d Sørensen Michelle 5 e Halkjær Stella 5 e Halkjær Helle 5 f Øster Diana 7 Nielsen Svend 7 Nielsen Inger 11 Lauridsen Maja 13 True Monita 13 True Johnni 15 Pedersen Jeanette 15 Pedersen Pernille 15 Pedersen Johnny 16 Nielsen Erland 20 Ungureanu Elena 20 Taranu Cristi-Adrian 20 Taranu Dumitrita-Camel 22 Borrits John 24 Andersen Brian 26 Stadsbjerg Kim 26 Stadsbjerg Mikkel 26 Brødbæk Malene 28 Middelhede Hanne 28 Jakobsen Thorvald 30 Mølgaard Leif 30 Kristensen Hanne 35 Meincke Niels 35 Meincke Debbie 35 Meincke Laila 49 Kiel Kirsten 49 Kiel Andreas 50 Damm Anny 50 Jensen Gunnar 52 Christensen Ib 52 Christensen Britta 53 Pedersen Henrik 57 Plamadeala Gheorghita


57 Plâmâdealâ Sergiu-Dumitru 60 Hoff Jacob 62 Andersen Gitte 62 Andersen Svend-Erik 64 Barslund Johannes 64 Barslund Lisbeth 68 Holotiuk Serhii 68 Holotiuk Svitlana 68 Golotyuk Oleksandr 69 Jensen Lone 71 Jensen Hans 71 Jensen Jette 72 Schult Byorn 72 Kunz Michaela 74 Jensen Anton 74 Jensen Ida 78 Jonker Robbert 78 Jonker Johan 80 Jensen Inger-Lise 80 Nielsen Jytte 80 Jensen Jens 81 Bezghunov Yaroslav 81 Cherepenko Sergiy 81 Vradii Dmytro 81 Domanskyi Kostiantyn 81 Dymura Pavlo 81 Kryvobok Alla 83 Nielsen Hans 85 Jepsen Søren 85 Nielsen Birgitte 90 Serup Sanne 90 Særkjær Thomas 94 Ebbesen Anitta 94 Ebbesen Ivan

Hirsevænget 7490 Aulum 1 Evers-Gross Jette 1 Evers-Gross Jacob 1 Evers-Gross Stefan 2 Østergaard Lene 2 Østergaard Anders 3 Mortensen John 3 Grønne Inge-Marie 4 Olesen Ole 4 Kristensen Lise 5 Nielsen Knud 5 Nielsen Irma 6 Nielsen Bjarne 6 Nielsen Mariann 6 Nielsen Jonas 7 Søndergaard Steen 7 Søndergaard Gerda 8 Nielsen Hilda 8 Nielsen Niels 9 Olesen Anne 9 Olesen Finn 10 Kristiansen Svend 10 Kristiansen Lisbeth 11 Andersen Brian 11 Andersen Camilla 13 Kiilerich Svend 13 Kiilerich Marianne 15 Mikkelsen Rune 17 Noe Martin Vendelbo 17 Noe Pia Broe 19 Bjerregaard Bente 19 Poulsen Ulrik

Hodsagervej Hessellundvej 7470 Karup J 20 Jensen Søren 20 Jensen Jette 20 Johansen Emil

Hestbjergvej

Ulige nr. 1-5 7490 Aulum Ulige nr. 7-9 7540 Haderup Lige nr. 2-4B 7490 Aulum Lige nr. 6-10 7540 Haderup Andreassen Troels Andreassen Annette Andreassen Vagn Danielsen Renaat Danielsen Palle Petersen Maik Petersen Pernille Jensen Finn Jensen Helle Jensen Sara Laugesen Helene Laugesen Anders Lauridsen Viggo Jensen Brian Rasmussen Tina Graversen Jonas Graversen Gitte Graversen Lærke Graversen Jan Nielsen Bente Nielsen Frants

Jensen Mette Jensen Gerhard Jensen Rasmus Jensen Sofie Jacobsen Jan Christensen Tine Hingebjerg Marie Holm Per Holm Birgith Christensen Helle Jeppesen Kim Birkkjær Karen Birkkjær Poul Jeppesen Ronni Jeppesen Martin Jeppesen Arne Jeppesen Runa Grønne Didde Grønne Villy Breinholt Inger Breinholt Peter Breinholt Jørgen Bilberg Jens Bilberg Karen Christensen Jannie Hansen Henning Hald Niels Brødbæk Evald Brødbæk Jytte Pedersen Tonny Sørensen Tina Sørensen Christian Højmark Jette Højmark Villy Damtoft Arne Damtoft Kirsten Andersen Frede Jespersen Birgit Jespersen Søren Jespersen Benny Jespersen Anne Olesen Brian Olesen Lisa Simonsen Kristian Dalsgaard Kurt Sandgaard Poula Lauridsen Hans Lauridsen Evy Pedersen Jesper

Hogagervej Feldborg, 7540 Haderup 2 Johansen Sonja 2 Johansen Leif 3 Yde Jette Frisør 3 Lassen Hans 5 Sørensen Inga 11 Madsen Tobias 11 Madsen Dorte 11 Madsen Jens 12 Sørensen Thomas 12 Sørensen Lea 14 Nielsen Tina 14 Nielsen Frans 14 Nielsen Michaella 14 Nielsen Patrick 15 Nielsen Heidi 15 Madsen Charlotte 15 Madsen Henrik 16 Mortensen Ib 16 Mortensen Hanne 17 Pedersen Karina 17 Pedersen Peter

18 18 19 19 19 24 24 26 28 28 28

Mortensen Christian Mortensen Connie Rasmussen Svend Rasmussen Louise Rasmussen Lisbeth Laursen Inge Laursen Niels Andersen Linda Frederiksen Stine Nielsen Susanne Frederiksen Preben

Holstebrovej 7490 Aulum 2 Lausen Christian 5 a Joensen Morten 5 a Winding Marianne 6 Buchhave Vagn 7 Lauridsen Tove 8 Hestø Per 8 Hestø Mari-Ann 9 Risvig Ronald 10 Jensen Mathias 10 Jensen Lone 10 Jensen Nicklas 10 Jensen Bo 11 Madsen Susi 11 Madsen Bjarne 13 Lauridsen Ejlif 13 Lauridsen Ruth 16 Jensen Tommy 17 Jepsen Mia 17 Jepsen Heine 18 Nielsen Carl-Johan 18 Nielsen Marie 19 a Irming Bettina 19 a Mathiasen Bruno 20 Madsen Ejgild 22 Simonsen Tommy 22 Madsen Vilna 23 Slumstrup Esther

Holtevej 7490 Aulum 3 Nielsen René 3 Nielsen Sanne 3 Nielsen Grete 3 Nielsen Finn 3 Nielsen André 4 Nielsen Svend 5 Pedersen Helle 5 Jensen Per 5 a Helleskov Maren 5 a Helleskov Anders 6 Aae Ejvind Direktør 6 Aae Vera Bach 7 Hundevad Lisbeth 7 Hundevad Claus 7 Hundevad Julie 8 Sire Ingo 8 Gribule Ilze 8 Vinovskis Kaspars 12 Hansen Martin 13 Jensen Jakob 13 Jensen Hanne 14 Laugesen Signe 14 Laugesen Lisbeth 14 Laugesen Verner 17 Særkjær Jesper 17 Særkjær Lene

Adresseregister

1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 10 10

Hodsager, 7490 Aulum 30 Hornshøj Jens 33 Kristensen Gerda 33 Jensen Niels 34 Vesterby Karl 34 Vesterby Anna 35 Kjerulff Søren 35 Kjerulff Nicoline 35 Kjerulff Gitte 35 Kjerulff Nicolaj 36 Esbjerg Bitten 36 Esbjerg Mette 36 Mikkelsen Lars 37 Harmon Maria 37 Harmon Daniel 38 Sandholm Line 38 Sandholm Alex 39 Pedersen Jan 39 Pedersen Ulla 41 Yatan Halime 42 Thygesen Ellinor 42 Thygesen Ole 43 Agergaard Ulrik 45 Kiel Nikolaj 45 Kiel Karsten 45 Kiel Helle 47 Jensen Christen 47 Jensen Inge 48 Madsen Janne 48 Madsen Henning 49 Hryban Vadym 50 Krogh Per 51 Spanggaard Lisbeth 52 Kragelund Benjamin 52 Schnoor Emil 52 Stibele Inguna 52 Schnoor Erik 52 Schnoor Ida

54 54 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 60 60 60 61 61 62 62 62 63 63 64 64 65 66 66 67 69 69 70 70 71 71 72 74 74 74 74 75 75 77 79 79 81 81 83

131


19 19 20 20 21 23 23

Sønderbæk Karen Sønderbæk Arne Buskbjerg Ebbe Hoffmann Mette Sønderbæk Gunner Matsyuk Sergiy Matsiuk Olena

Hoppes Alle 7540 Haderup 2 Jensen Jørgen 2 Jensen Karin 5 Østergaard Edel

Hovedgaden

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 st Søgaard Esther 2 Andersen Tommy 3 Andersen Gert 4 Mikkelsen Svend 5 Jørgensen Michael 5 Jørgensen Katja 7 Hareskov Rikke 8 Jensen Gunnar 8 Jensen Susanne 9 Knudsen Hanne 9 Nielsen Flemming 10 Nissen Jørgen 11 Pedersen Tove 11 Pedersen Kaj 12 Skram Kasper 12 Mikkelsen Jette 13 Marinussen Søren 13 Marinussen Anita 14 Axelsen Kristine 14 Larsen Michael 18 Larsen Arne 18 Madsen Jytte 21 Pedersen Britta 21 Pedersen Johan 21 Pedersen Emil 21 Pedersen Mads 21 Pedersen Tobias 22 Fjordside Inga 23 Andersen Elke 23 Andersen Kim 24 Olesen Søren 24 Olesen Sinne 28 Jensen Hans 29 st Christensen Allan 29 01 Poulsen Lonnie 31 a Godiksen Kirstine 31 a Godiksen Karl 32 Poulsen Henrik 32 Nissen Mie 33 Kovpanets Yaroslav 33 Kovpanets Nataliia 34 Sørensen Finn 34 Sørensen Inge 35 Danmark Pia 35 Danmark Brian 35 Danmark Sebastian 39 b Knudsen Bent 39 c Sørensen Ove 39 c Sørensen Marie 39 d Kjærgaard Ingrid 40 Mikkelsen Poul 40 Mikkelsen Maren 41 a Nielsen Svend 41 b Fink Henning

132

41 b 41 c 42 42 43 43 44 44 45 48 48 49 49 49 a 49 a 50 50 54 54 56 56 57

Fink Bente Madsen Peter Skovgaard Lisbeth Skovgaard Edmund Svoren Ivan Naida Nataliia Vidmontiene Kristina Vidmontas Vytas Jensen Torben Nielsen Henrik Mikkelsen Margaret Dryzhyruk Oksana Dryzhyruk Volodymyr Knudsen Bente Knudsen Hans Johansen Janni Jensen Erik Forsom Johanne Forsom Ulrik Jensen Søren Jensen Marlene Pedersen Ejgil

9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 17 17 19 19 21 23 23 25 25

Jensen Vera Jensen Ole Jørgensen Bente Jørgensen Karsten Sternberg Yvonne Sternberg Jørn Bruun-Jeppesen Martin Bruun-Jeppesen Lenette Bjerregaard Morten Svenstrup Jørgen Svenstrup Else Risom Aase Risom Ejgild Østergård Ellen Østergård Peter Hestbech Gerda Hestbech Hans Nielsen Laila Ahlefeldt-Laurvig Hans Ahlefeldt-Laurvig Camilla Baadsgaard Johnny Baadsgaard Grethe

Hovedvejen

Høgildvej

7490 Aulum 2 Mortensen Erik 2 Jakobsen Mona 3 Andreassen Inge 4 Nielson Ole 6 Vester Jakob 6 Vester Gabriella 7 Høgild Margit 7 Høgild Tage 7 Høgild Louise 8 Linthorst Jan 8 Linthorst Jantje 10 Jespersen Vagn 12 Kristiansen Helle 12 Kristiansen Henning 12 Kristiansen Maja 14 Nielsen Julius 14 Nielsen Christa 14 Pedersen Jens 14 Nielsen Poul 20 Buchhave Ruth 20 Buchhave Kaj 22 Blæsbjerg Ernst 22 Blæsbjerg Ellen 24 Jakobsen Peter 24 Jakobsen Heidi 26 Vahr Minna 26 Vahr Karsten

7490 Aulum 2 Kiilerich Gert 2 Jensen Anna-Grethe 4 Olldag Kristian 4 Olldag Tove

Hvedevej 7490 Aulum 1 Christensen Bodil 1 Christensen Knud 2 Nørregaard Simon 2 Nyborg Tina 3 Jørgensen Mikkel 3 Jørgensen Charlotte 3 Jørgensen Jackie 4 Nielsen Danny 4 Lauridsen Anna 5 Svenstrup Jørgen 5 Svenstrup Henny 6 Butnaru Iulian 6 Atelesei Maria 8 Andersen Ida 8 Andersen Benny

Højager 7490 Aulum 1 Lauridsen Hans 1 Jørgensen Mia 2 Simonsen Torben 2 Stefansen Bodil 3 Jeppesen Niels 4 Hornshøj Charlotte 4 Hornshøj Kenneth 5 Lauridsen Preben 5 Thomassen Oliver 5 Thomassen Karina 6 Vad Henrik Sand 7 Knudsen Norma 7 Knudsen Erik 8 Nielsen Tina 8 Hansen Andreas 9 Olesen Torben 9 Olesen Birgit 9 Olesen Esther 10 Jeppesen Anette 10 Jeppesen Stig 12 Høyer Mads 12 Høyer Benny 12 Høyer Charlotte 13 Bilberg Maren 13 Bilberg Jens 14 Lauridsen Karen 14 Lauridsen Asbjørn 15 Pedersen Anette 15 Pedersen Kim 15 Pedersen Mathias 16 Bro Kim Politiass 16 Bro Connie Yvonne 17 Sommermark Kirsten 18 Andreasen John 18 Bess Jeanne 18 Bess Andreas 19 Dalsgaard Bjarne 20 Nielsen Anne

20 21 21 22 22 22 22 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39 39 41 41 43 43 45 45 45 47 47 47 49 49 49 51 51 53 53 55 55 57 57 59

Nielsen Per Nielsen Emma Nielsen Bjarne Danielsen Poul Danielsen Didde Danielsen Caroline Danielsen Frederik Wiese Diana Wiese Michael Pedersen Lene Laas Benjamin Johansen Lars Johansen Gitte Sørensen Leif Bruun Brian Bruun Anne Villadsen Birthe Lund Niels Stefansen Kenneth Stefansen Lina Simonsen Ellinor Johansen Vivi Gjervig Svend Danielsen Bodil Nielsen Bjarne Sørensen Lina Sørensen Torben Hansen Finn Hansen Susanne Kjærgaard Knud Bohnsen Svend Bohnsen Dorthe Aaen Lisbeth Aaen Kenneth Andersen Viola Andersen Lars Jensen Ivan Jensen Susanne Balle Jonny Balle Gitte Krarup Kathrine Krarup Bjarne Hede Sille Hede Sonja Hede Frank Olesen Tina Olesen Anders Olesen Thomas Andersen Per Svenningsen Miklas Svenningsen Tina Andersen Tinne Andersen Gert Lousdal Anni Lousdal Ole Nørgaard Jørgen Nørgaard Mie Hansen Ejnar Madsen Esther Jørgensen Jørgen

Højgade 7490 Aulum 1 Skov Birthe 2 Kokholm Thomas 2 Kokholm Anita 3 Thalund Helle 4 Taulborg Randi 6 b Madsen Mads 6 b Sørensen Jane 7 Bendtsen Dorthe 7 Bendtsen Henrik 7 Bendtsen William


8 9 10 10 14 14 16 16 20

Petersen Mogens Bärtel Carsten Madsen Edel Madsen Henning Sejbjerg Christian Sejbjerg Louise Nielsen Stefan Riis Sanne Bork Birthe

Højmosevej Feldborg, 7540 Haderup 4 Josefsen Lasse

Industrivej 7490 Aulum 5 Henriksen Carsten 5 Henriksen Annemette

Industrivej Nord 7490 Aulum 22 Boel Ella 22 Boel John 24 Pedersen Sverre 24 Lambæk Ulla 26 Vennersdorf Alexander 26 Vennersdorf Jane

Industrivej Syd 7490 Aulum 10 Iversen Helle 10 Iversen Poul 10 Iversen Simon

Irisvej

Klemmensen Anette Klemmensen Caroline Ahm Agner Theodor Ahm Susann Venø Eybe Tilde Holdgaard Jacob Jakobsen Tage Jakobsen Anna Madsen Steen Larsen Inger Larsen Gunner Friis Peder Friis Else Skytte Ruth Hagelskjær Hanne Hagelskjær Tom Petersen Carl Petersen Hanna Nielsen Bent Nielsen Ingrid

Jens Jensensvej 7540 Haderup 3 Nygaard Vita 3 Frederiksen Bent 5 Jensen Birthe 5 Jensen Anker 6 a Brogaard Lisbeth 6 a Brogaard Torkild 6 d Bak Axel Appel 6 f Bønsøe Rita 9 b Nielsen Kathrine 14 Hussaine Zelgay 15 Vistisen Ernst 17 Troelsen Verner 19 Pedersen Valborg 21 Nielsen Martha

Jernbanegade 7490 Aulum 1 a Constantinescu Marian 1 a Marcinkevicienè Rasa 5 Ahm Michael Vestergaar 5 Ahm Simon Vingtoft 7 Jessen Kenneth 7 Jessen Pernille 9 Kjærgaard Leif 9 Kjærgaard Karen 11 Storm Benny 11 Storm Birthe 13 st Nielsen Vera 13 01 Dam Marianne Vad 13 01 Staal Ellen 13 01 Trøllund Mathias 13 a Hansen Else 13 a Hansen Maja 15 Jensen Laurits 15 Geromo Maria 17 Jensen Helle 19 Hansen Jens 21 Volder Ingeborg 21 Ramskov Thomas

6 7 7 8 9 9 11 13 13

Holdgaard Birger Pedersen Brian Pedersen Bente Skallebæk Bjarne Jørgensen Camilla Poulsen Lasse Larsen Jeppe Jørgensen Anja Jørgensen Andreas

Jyllandsgade 7490 Aulum 1 a Pedersen Jonas 1 c Østerby Jens 1 d Pedersen Frits 1 e Grewy Lucas 1 e Grewy Lennart 3 Lauridsen Arne 3 Lauridsen Helga 5 01 Jensen Anders 5 01 Jensen Steffan 6 a st th Jensen Arthur 6 a st tv Cakala Andrzej 6 a 01 th Frederiksen Emma 6 a 01 tv Nielsen Niels 6 b Vestergaard Anna 10 Petersen Lone 10 Petersen Michael 10 Petersen Marc-Emil 14 Vorre Nichlas 14 Lauridsen Jeanet 17 Jacobsen Mona 17 Jacobsen Brian 18 Fyhring Kasper 19 Prangsgaard Kristen 20 Jakobsen Sisse 20 Bruun Niclas 21 st Dam Johannes Thalund 22 Jakobsen Henriette 22 Jakobsen Jimmi 23 Hansen Lise-Lotte 24 Hansen Tove 25 Knudsen Otto 26 Ahm Henrik Vestergaar 26 Møller Anita 27 Buchhave Marie 28 Johansen Emma 28 Pedersen Palle 29 Bach Joachim 29 Bach Ann 29 Bach Gert 29 Bach Ann 30 a Gade Mia 30 a Andersen Mark 30 b Knak Mette 30 b Hagelskjær Nickolaj 30 c Storm Dianna 30 e Tagmos Henrik 30 e Tagmos Pernilla 32 Bøgild Hans 33 Vegeberg Johan 33 Vegeberg Dorte

Karupvej Jersildvej 7490 Aulum 5 Kleist Gerda 6 Holdgaard Jytte

Ulige nr. 1-23 7540 Haderup Ulige nr. 27-83 7470 Karup J Lige nr. 2-26C 7540 Haderup Lige nr. 30-54A 7470 Karup J

2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 10 10 10 11 12 13 13 18 20 21 22 23 23 23 24 24 26 26 29 29 29 32 32 34 35 35 36 37 37 38 39 40 43 43 43 44 44 46 46 52 54 54 55 59 59 61 61 61 63 63 67 69 69 69 73 77 77 79 81

Jensen Martin Christensen Ninna Harder Magnus Ragnarsson Kristjan Holm Michael Adalsteinsdottir Johanna Poulsen Kate Davidsen Rasmus Jensen Bjarne Jensen Anna-Lise Meedom Thomas Jørgensen Jakob Laursen Linda Laursen Karl Laursen Thomas Prisacaru Marian Christensen Klavs Jensen Mette Frederiksen Bo Skallebæk Bent Dam Jacob Jensen Martha Andersen Claus Jensen Majbrit Jensen Jørgen Jensen Anna Møller Jan Møller Charlotte Nielsen Malene Olesen Lars Kristensen Lone Kristensen Frode Kristensen Per Straadt Freja Straadt Susanne Pedersen Gerda Madsen Lene Bertelsen Per Straadt David Andersen Anders Andersen Solvejg Clausen Jacob Gelsbjerg Esther Madsen Karl Johannesen Marcus Johannesen Anette Johannesen Per Særkjær Knud Særkjær Jonna Knop Michael Ørnbøl Ditte Vang Betina Bredall Bente Bredall Verner Særkjær Martin Kristensen Lajla Kristensen Henrik Nielsen Dennis Nielsen Dorthe Nielsen Ib Nielsen Kurt Lægsgaard Lilly Gelsbjerg Ove Broholm Signe Pedersen Heinrich Broholm Mette Würtz Rikke Lauritzen Paw Dalgaard Anne Larsen Jørgen Krüger Maurice

1 Degn Bente 1 Degn Søren

133

Adresseregister

7490 Aulum 1 Geipel Anni 1 Geipel Dennis 2 Frello Mette 2 Petersen Brian 3 Graae Inge 3 Westergaard Anders 3 Westergaard Mads 4 Pedersen Ellen 5 Mathiasen Esther 6 Nørgaard Niels 6 Nørgaard Doris 8 Vestergaard Mathilde 8 Vestergaard Allan 8 Vestergaard Lone 9 Bæksted Kirsten 9 Bæksted Danny 10 Nielsen Else 10 Nielsen Kristian 11 Væggemose Kim 13 Jørgensen Ove 13 Jørgensen Lotte 15 Kristensen Søren 15 Kristensen Sarah 15 Kristensen Merete 16 Klemmensen Jørn

16 16 18 18 20 20 22 22 31 33 33 35 35 37 41 41 43 43 45 45


Kastaniealle 7490 Aulum 5 st Bojsen Kristian 5 st Bojsen Anna 5 st Poulsen Elly 5 st Kristensen Gudrun 5 st Najbjerg Edith 5 st Bak Maren Birgitte 5 st Jensen Mathilde 5 01 Eriksen Frede 5 01 Jensen Mary 5 01 Andersen Mette 5 01 Jørgensen Edel 5 01 Jørgensen Thorkild 5 01 Nielsen Anna 5 01 Rasmussen Rose 5 01 Jensen Vibeke

Kildevej 7490 Aulum 1 Vestergaard Leo 1 Vestergaard Ulla 2 a Primdahl Daniel 2 a Primdahl Heidi 4 Lind Lisbeth 4 Lind Henrik 6 Jensen Helle 6 Jensen Julie 6 Lauridsen Kurt 8 Nielsen Michael 8 Nielsen Poul 8 Nielsen Jesper 8 Nielsen Inge 9 Blæsbjerg Christian 10 Petersen Hans 10 Petersen Inger 11 Nielsen Per 11 Larsen Mette 12 Pedersen Bo 12 Pedersen Annette 13 Forsom Jonna 13 Forsom Tage 14 Madsen Villy 15 Taulborg Henning 17 Nielsen Niels

Kirkegade

Adresseregister

7490 Aulum 2 01 Christensen Bodil 4 01 Thomsen René 6 01 Raahede Jesper 6 01 Christensen Jacob 10 st Iversen Max 10 01 Rasmussen Brian 15 st Harders Kasper 16 Troelsen Allan 17 st Billeskov Niels 19 Mogensen Kim

Kirkestræde Hodsager, 7490 Aulum 2 Dølby Thomas 2 Dølby Susanne 10 Sørensen Ulla 10 Østergaard Egon 12 Pinnerup Søren

134

12 14 14 16 16 18 18

Groth Anna Jensen Inge Jensen Egon Andersen Bent Andersen Anne Bay Svend Aage Bay Karla Bang

Korsholmsvej

Langgade

7490 Aulum 1 Sørensen Mads 1 Sørensen Caroline 1 Sørensen Randi 1 Sørensen Jens 2 Nørkjær Tove 2 Nørkjær Erik 4 Hultberg Jannie

7540 Haderup 2 Graversen Bent 2 Graversen Tina 2 Graversen Simone 2 Graversen Stefan 6 st Nielsen Per 7 Nielsen Lisse 8 Laustsen Egon 8 Laustsen Nina 9 Jensen Søren 9 Jensen Linda 10 Toft Dennis 10 Jensen Lotte 13 Birch Jakob 13 Birch Connie 16 Andersen Jens 18 Troelsen Karen 18 Troelsen Vagn 20 Nielsen Henning 20 Johannesen Jeanette 21 Hyldgaard Kenneth 21 Pedersen Simone 22 Jensen Johnny 23 Bech Henrik 24 Nielsen Henning 24 Nielsen Anny 27 Lauritsen Kurt 27 Lauritsen Solveig 28 Lynghus Inge 29 Klemmensen Karin 29 Villadsen Thorkild 30 Lohse Tobias 30 Gabs Tinna 31 Larsen Martin 31 Larsen Thomas 31 Larsen Tina 33 Madsen Charlotte 33 Madsen Kim 33 Hingebjerg Johanne 34 Kjeldsen Jens 34 Kjeldsen Bente 36 Larsen Morten 36 Henriksen Lise-Lotte 37 Simonsen Britta 37 Simonsen Benny 41 Madum Lone 42 Svalgaard Frank 44 Jakobsen Nils 44 Kristensen Maibritt 45 Jensen Jan 45 Eriksen Jette 47 Jakobsen Jack 51 Jørgensen Sheila 51 Jørgensen Jesper 53 Sørensen John 53 Abate Caroline 54 Frederiksmose Chris 54 Licong Maria 56 Stücheli Anni 58 Holm Kalle 58 Holt Kirsten 62 Dyrberg Bent 62 Dyrberg Lis 62 a Christensen Tage 62 a Christensen Irene 64 Mortensen Aksel 64 Mortensen Dorte 66 Nyrup Benjamin 66 Bogetoft Daniel 66 Nyrup Rose 75 Mundbjerg Manny 75 Mundbjerg Ove 77 Rønning-Bæk Ragnhild 79 Andersen Anne 79 Pedersen Kasper

Kirkevej 7540 Haderup 1 Christensen Jytte 3 Mortensen Leon 3 Mortensen Birgitte 7 a Apetri Ioana-Manuela 7 a Nita Mihaela-Elena 7 a Matees Emanuel 7 a Matees Ionut-Vladut 7 b Winther Jeanette 9 Pommer Ole 11 Lauridsen Rune

Kløvervej 7490 Aulum 1 Hamilton Ian 2 Ertbjerg Christian 2 Ertbjerg Grethe 3 Hansen Jesper 3 Hansen Tina 4 Jensen Henny 4 Jensen Bjarne 5 Berthelsen Johannes 5 Berthelsen Lis 6 Andersen Lasse 7 Christensen Kristian 7 Christensen Ulrikke 8 Mouritzen Regitze 8 Mouritzen Michael 9 Simonsen Bodil 9 Simonsen Eigil 11 Larsen Børge 11 Larsen Lene 12 Olesen Ole 12 Olesen Linda 13 Hansen Anne 13 Hansen Daniel 14 Sørensen Erik 14 Sørensen Tina 15 Svejdal Henrik 15 Svejdal Mikkel 15 Svejdal Malene 17 Nielsen Henrik 17 Nielsen Laura 19 Overgaard Nikolaj 20 Mikkelsen Jonna 22 Kjeldsen Erna 22 Kjeldsen Ole 24 Jeppesen Gitte 24 Kaspersen Evan 26 Hansen Lone 26 Hansen René 28 Mørup Annesofie 28 Mørup Rita 28 Mørup Bent 30 Christiansen Finn 32 Christensen Svend 32 Christensen Vera 36 Hornstrup Lone 36 Hornstrup Ebbe

Kronborgvej 7490 Aulum 1 Lundsgaard Randi 1 Sørensen Brian 2 Madsen Søren 2 Madsen Jette 5 Steffensen Allan 5 Jensen Lisbeth 6 Jacobsen Jonas 7 Kjelde Brian 7 Kjelde Lilian 12 Arensman Heike 12 Arensman Marinus 18 Jakobsen Lone 18 Jakobsen Svend 24 Rasmussen Anne 24 Johansen Marc

Kulvej 7490 Aulum

Kærgårdvej 7490 Aulum 2 Pinnerup Lotte 2 Pinnerup Martin 4 Madsen Poul 4 Madsen Susanne

Langbovej 7490 Aulum 1 Jensen Kristian 1 Jensen Grete 2 Jensen Hans 3 Rigtrup Jens 3 Rigtrup Helle 5 Christensen Maj-Britt 5 Kastbjerg Søren 7 Væggemose Erling 7 Væggemose Solvejg 9 Langbo Anna 9 Langbo Martin 11 Skrubbeltrang Karina 11 Andersen Karoline 15 Mortensen Britha 15 Pedersen Poul


80 80 82 84 84 86 88 88 88 88 90 90

Pedersen Anna Pedersen Poul Ølgaard Birgit Bjerggaard Anne Bjerggaard Kim Grzeskowiak Robert Nielsen Signe Nielsen Ole-Christian Nielsen Poul Nielsen Henriette Krigbaum Klaus Krigbaum Ann

Lergravvej 7490 Aulum 7 Nielsen Benny 8 Olesen Hanne 8 Frederiksen Lars 9 Hansen Jonna 9 Hansen Henning 10 Thomsen Helene 11 Aaberg Irene 11 Andersen Bjarne 12 Sørensen Maj-Brith 12 Lauridsen Jens 13 Wiersma Randi 13 Wiersma Hielke 14 Jessen Jimmy 14 Jessen Gitte 15 Hansen Merete 15 Hansen Ole 16 Andersen Sonja 16 Godskesen Tom 17 Dynesen Annalise 17 Dynesen Poul 18 Møller Tove 18 Møller Frank 22 Jespersen Malene 22 Laugesen Sigrid 22 Laugesen Henning 23 Hansen Niels 23 Hansen Anna 24 Krogsgaard Charlotte 24 Krogsgaard Simon

Ljørringvej

Ulige nr. 3-49 7490 Aulum Ulige nr. 51-65 7400 Herning Lige nr. 2-48 7490 Aulum Lige nr. 52-56 7400 Herning Nielsen Kaj Nielsen Bodil Madsen Peder Madsen Jonna Troelsen Niels Troelsen Kirsten Troelsen Morten Jensen Anna Jensen Kurt Hansen Jane Hansen Jesper Køhler Heidi Køhler Tobias Køhler Mike Køhler Per Lauridsen Keld Lauridsen Heidi Lauridsen Jesper Pedersen Helle Nielsen Tommy

Nielsen Hanne Nielsen Holger Nielsen Edith Holm Betina Holm Christian Ulsøe Hans Hansen Anne Aarup-Kristensen Anders Aarup-Kristensen Heidi Jensen Jens Jensen Karen Steffensen Lilian Kirk Alfred Rask Dorte Jensen Kasper Kristensen Bjarne Poulsen Marie Christensen Søren Meineche Yvonne Johansen Peder Thuesen Erik Thuesen Birthe Henriksen Kristian Sørensen Hans Sørensen Ingrid Jespersen Paw

Lundbyvej 7490 Aulum 3 Bredtoft Mogens 3 Bredtoft Helene 7 Hultberg Jan 7 Hultberg Gitte 8 Andersen Kent 8 Andersen Mette 9 Høgh Else 9 Høgh Thomas 10 Laursen Tina 10 Laursen Ole 11 Toft Bo 11 Toft Helena 12 Madsen Jacob 12 Madsen Marie 14 Morratz Dorte 14 Morratz Rene 14 Nielsen Alexander 14 morratz Cebina 15 Jørgensen Camilla 15 Jørgensen Heidi 15 Jørgensen Casper 15 Jørgensen Brian 16 Kristiansen Bent 18 Kristiansen Gitte 18 Kristiansen Allan 20 Billeskov Henry 20 Billeskov Anders 20 Billeskov Agnes 21 Nielsen Kirsten 21 Olesen Stig 22 Junge Poul 22 Westerblaae Annie

Lundgårdsparken 7490 Aulum 1 Lauritsen Inger 1 Lauritsen Verner 2 Nielsen Esben 2 Nielsen Lis 3 Petersen Grethe 5 Lauridsen Niels

5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 38 38 40 41 41 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49

Lauridsen Mona Laustsen Karin Laustsen Karl Kristensen Leif Kristensen Karen Eriksen Claus Eriksen Elise Graversen Jakob Skromane Irena Jensen Bente Jensen John Nielsen Laila Jakobsen Heine Jensen Rosa Jensen Villy Holdgaard Lis Mikkelsen Aage Mikkelsen Greta Johnsen Mimi Johnsen Carl Andersen Poul Pedersen Jens Hedegaard Egon Hedegaard Elin Jacobsen Chris Jacobsen Elisabeth Kirkegaard Thomas Kirkegaard Charlotte Boel Corinne Boel John Jønsson Dorthe Jønsson Flemming Kristensen Jytte Jensen Torben Nørgaard Susanne Nørgaard Maria Poulsen Mike Holm Cecilie Hornshøj Annisette Hornshøj Claus Jerup Christian Jensen Daniel Rasmussen Helle Rasmussen Mikael Østergaard Gunhild Østergaard Flemming Jespersen Camilla Kristensen Heidi Abildtrup Jørgen Abildtrup Gerda Gøtzsche Rikke Gøtzsche Carsten Gøtzsche Susanne Kristensen Else Kristensen Karl Stoubæk Peder Stoubæk Margit Kristensen Flemming Mathiasen Carsten Mathiasen Jan Pedersen Greta Lisberg Bogi Lisberg Tina Hemmingsen Sasja Christensen Inge Kristensen Niels Kjeldsen Lissi Jensen Carl Nielsen Rasmus Olesen Freja Pedersen Henning Pedersen Karen Kjeldsen Anna Kjeldsen Gunner Damgaard Martin Damgaard Ole

49 Damgaard Tanja 50 Birkebæk Bente 50 Birkebæk Søren 51 Birkebæk Svend 51 Birkebæk Inger 52 Nielsen Hans 52 Nielsen Lone 53 Christensen Flemming 53 Christensen Dorethe 54 Parasca Doina 54 Ganganu Daniel 55 Savin Florin 55 Moldovanu Mariuta-Petrone 55 Savin Laura 56 Høgh Margit 56 Høgh Rasmus 57 a Christensen Finn 57 b Thomsen Finn 57 c Østergaard Hugo 57 c Østergaard Inga 57 d Sørensen Peter 58 Espersen Kjeld 58 Olesen Lone 59 Kastrup Birthe 59 Kastrup Torben 60 Troelsen Anne-Mette 61 Nielsen Hans 61 Nielsen Jonna 62 Grønbæk Hanne 63 Sturm Allan 63 Sturm Mariann 64 Kristensen John 64 Kristensen Jette 65 Nielsen Frank 65 Nielsen Ida 66 Lauridsen Randi 66 Lauridsen Ernfred 66 Lauridsen Tommy 67 Riis Niels 67 Riis Birte 68 Jensen Martin 68 Jensen Marianne 68 Jensen Jeppe 68 Jensen Preben 69 Søndergaard Michael 69 Søndergaard Nadia 70 Gade Søren 70 Gade Elsebeth 71 Jakobsen Dan 71 Jakobsen Lone 72 Nielsen Kasper 72 Nielsen Camilla 73 Christensen Inger 73 Marmurowicz Mogens 74 Hartvigsen Kurt 74 Hartvigsen Doris 76 Dam Emil 76 Nielsen Lis 76 Dam Henrik Elev 78 Christensen Anne-Marie 80 Jespersen Rikke 80 Jørgensen Joachim 82 Andreasen Mia 82 Jørgensen Thomas 86 Kruse Mogens 86 Kruse Lissy 88 Poulsen Anne 88 Lykke Jan

135

Adresseregister

3 3 5 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 13 14

14 15 15 16 16 17 24 26 26 28 28 31 31 32 32 34 34 35 37 40 41 41 42 46 46 48


Lundgaardsgade 7490 Aulum 2 Carlsson Erling 2 a Nielsen Anna 2 a Nielsen Ulrik 3 Jensen Ellen 5 Madsen Anna 6 Sejbjerg Jonas 6 Brodersen Lill-Brith 6 Sejbjerg Kasper 8 Grønning Heine 8 Grønning Lene 10 Sørensen Kurt 10 Sørensen Gerda 11 Nielsen Carsten 11 Andersen Conny 12 Bone’ Ellen 12 Schmidt Jens 13 Mortensen Astrid 14 Larsen Ruth 15 Sørensen Margit 15 Sørensen Ivan 16 Christiansen Svend 16 Sløk Inger 17 Lauridsen Agnieszka 17 Nielsen Martin 17 Lauridsen Brian 19 Beier Morten 19 Beier Jacob 21 Andersen Sara 21 Arestin Kevin 23 Jensen Malene 23 Jensen Per 23 Jensen Rasmus 25 Jensen Alex 27 Møller Hanne 27 Møller Ole 29 van Ingen Pirette

Lundholmvej Egelund, 7470 Karup J 2 Pedersen Ulrik 2 Kærgaard Majbrit 3 Madsen Janne 3 Madsen Johnny 4 Rasmussen Kent 6 Hansen Inger 6 Hansen Karlo 8 Sjøstrøm Svend-Olof

6 6 6 7 8 8 10 10 11 13 17 17

Thomsen Mathilde Thomsen Mogens Thomsen Poul Nielsen Nikoline Mortensen Bent Mortensen Elsa Hauch Ingrid Pedersen Kristian Leander Laila Frandsen Thomas Hansen John Hansen Margrethe

Lyngtoften Hodsager, 7490 Aulum 3 Johansen Preben 3 Johansen Inga

Lærkevej 7540 Haderup 1 Guldfeldt Morten 1 Guldfeldt Nadia 2 Brødbæk Karen 2 Brødbæk Jørgen 3 Knudsen Jytte 3 Knudsen Carl 5 Gammelgaard Esther 5 Gammelgaard Karlo 6 Christensen Helle 7 Christensen Irma 8 Kristensen Viggo 8 Kristensen Jytte 9 Kristensen Alex 9 Kristensen Helle 10 Terkildsen Niels 11 Madsen Heine 11 Madsen Else 12 Dinh Duc 14 Sahl Sanne 16 Gustafsson Karina 18 Nielsen Ib 18 Nielsen Anni 20 Budnik Oleksandr 20 Budnik Inna 22 Jensen Jørgen 22 Jensen Bodil 24 Kristensen Allan 24 Kristensen Irene 24 Kristensen Lisa

Markedspladsen 7490 Aulum 5 01 Højgaard Anders 5 01 Jensen Kathrine 11 st Balschmidt Nicole 12 Nielsen Bjarne 12 Nielsen Ragna

Markvænget 7490 Aulum 1 Sokolovskyy Oleh 1 Sokolovska Halyna 3 Rasmussen Tom 5 Fredgaard Peter 5 Fredgaard Lisbeth 7 Jakobsen Maria 7 Jensen Martin 11 Bertelsen Mimmi 11 Lauritsen Henning 13 Kristensen Egon 13 Hemmingsen Gitte

Mosevænget 7490 Aulum 2 Femhøj Bodil 2 Femhøj Søren 4 Madsen Annie 4 Madsen Jens 6 Mathiassen Poul-Henning 6 Mathiassen Inge 8 Pedersen Egert 10 Gasseholm Bent 10 Gasseholm Erna 12 Jacobsen Anna 12 Jacobsen Verner 14 Clausen Ahrendt 14 Clausen Lisbeth 16 Videbæk Hans 16 Videbæk Ellen 18 Nielsen Frode 18 Nielsen Solveig 20 Lauridsen Grethe 22 Kristensen Bodil 22 Kristensen Knud 24 Lauridsen Frida 26 Østergaard Henning 26 Østergaard Hanne 28 Jensen Doris 30 Kristensen Gunner

Lyngen

Adresseregister

7490 Aulum 3 b Debesey Mehari 3 b Eskandari Alireza 3 b Jasemian Hassan 3 b Zaza Yahia 5 a Bordorf Inge 5 d Jensen Lena

Lyngskrænten 7540 Haderup 1 Ormstrup Thomas 2 Byskov Jens 2 Byskov Henny 5 Jakobsen John 6 Thomsen Henriette

136

Løvigvej 7540 Haderup 1 Kristensen Henry 1 Kristensen Rita 2 Pedersen Rune 2 Laursen Sebrina 2 Hareskov Ruth 3 Poulsen Aksel 3 Poulsen Mona 4 Hvam Jens 6 Kure Ib 6 Høeg Sys 6 Kure Laura

6 7 7 8 8 9 10 10 12 12 14 14 15 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 26 26 26 26 28 28 30 30 45 45 47

Hansen Linda Pedersen Erik Pedersen Henny Østergaard Dan Østergaard Winnie Henriksen Kanungnit Eriksen Luise Jensen Michael Henriksen Svend Henriksen Ella Balschmidt Benny Balschmidt Susanne Hvam Joan Christensen Jannie Christensen Anders Kristensen Søren Sørensen Winnie Pape Steen Pape Inge Pape Magnus Jensen Brian Jensen Louise Olesen Kasper Olesen Henning Lauridsen Lene Lauridsen Tina Poulsgård Mathias Poulsgård Per Overgaard Dorthe Overgaard Thomas Pedersen CharlotteTokkes Broch Mathias Rønning-Bæk Heidi Rønning-Bæk Julie Rønning-Bæk Jesper Rønning-Bæk Thomas Hvam Brian Hvam Lene Dam Jens Ole Dam Krista Syerske Pyaskivska Monika Pyaskivskyy Vadym Hammershøi Sonja

Møllestræde 7490 Aulum 6 01 Madsen Søren 10 st Olesen Camilla 10 st Nybo Frederik 11 a Kiilerich Ruth 11 b Nyame Helene 14 01 Staunstrup Mathias 14 02 Agerskov Trine 15 st Haunstrup Brian 15 01 Kallesøe Ole

Mølgårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Mogens 1 Rendbæk Inger

Møllevej

Mølleparken

Natovej

Feldborg, 7540 Haderup 3 Østergaard Krista 4 Jensen Anna 4 Jensen Flemming 5 Jensen Knud 5 Jensen Else 6 Hansen Jens

7540 Haderup

Grove, 7540 Haderup 1 Martinussen Grethe 1 Martinussen Arne 1 a Martinussen Kim 1 a Poulsen Lotte 3 Ebbesen Martin


Nygade 7540 Haderup 1 Dykhal Dmytro 1 Puljan Michal 1 Sots Maksym 10 Jensen Jens 10 Jensen Inger 12 a Meedom Børge 12 b Ringgård Anna 12 c Pedersen Knud 12 d Agerskov Inga 16 Jensen Birthe 16 Ringgaard Henrik 18 Sørensen Jutta 20 Fly Hanne Marie 22 Jensen Metha 24 Truelsen Annalise

Nygårdvej 7540 Haderup 3 Christesen Aase 3 Wraae Knud 4 Viborg Inger

Nørregade

Seerup Inge Andersen Vagn Andersen Betty Jensen Dagmar Jensen Niels Majgaard Jimmy

12 14 b 14 b 14 c

Hvingelby Birger Larsen Alex Larsen Lone Kjær Christian

Ommosevej Nørreholmvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Tkachova Tamila 1 Vyshnyakova Olena 1 Fedus Andriy 1 Sydorenko Rostyslav 1 Oseyko Volodymyr 1 Kononovych Oksana 1 Fedus Bogdan 2 Bjerg Anna 2 Bjerg Jens 3 Kloster Alfred 3 Kloster Lisbeth 3 Kloster Rebekka 3 Kloster Daniel 4 Jensen Kim 4 Jensen Janie 4 Hansen Steffen 5 Groth Asbjørn 5 Groth Annette 5 Groth Joachim 6 Rindom Signe 6 Graversen Per 7 Morthensen Benny 7 Andersen Mads 7 Morthensen Sussi 8 Lisberg Louise 8 Jensen Jeppe 9 Knudsen Georg 11 Leshchenko Ievgen 11 Shevchenko Nataliia 13 Bonde Jakob 13 Bonde Lars 13 Bonde Susanne 13 Bonde Jesper 13 Bonde Mikkel

Hodsager, 7490 Aulum 1 Rytter Anita 1 Rytter Henrik 2 Kloster Ove 2 Kloster Ulla 4 Nielsen Kathrine 4 Nielsen Jens 4 Nielsen Louise 4 Nielsen Birgit

Overgaardvej 7490 Aulum 1 Nørgård Ove 1 Nørgaard Tove 4 Madsen Tinus 4 Nørgaard Cecilie 6 Merrild Christian 6 Merrild Sonja

Over Høstrupvej 7540 Haderup 3 Truelsen Tove 3 Truelsen Egon 4 Dalsgaard Valerie 4 Dalsgaard Anders 5 Meedom Ib 6 Bojesen Susanne 6 Nielsen Henrik 7 Sørensen Svend

Parkvej Nørskovvej 7490 Aulum 4 Abildtrup Vagn 4 Abildtrup Gerda 6 Thulesen Esben 6 Thulesen Berith 8 Mechlenborg Ib 8 Mechlenborg Inger 10 Dalsgård Claus 10 Dalsgård Victor 10 Dalsgård Betina 12 Bach Hanne 12 Bach Finn

Nålemagervej 7490 Aulum 1 Iversen Jes 1 Iversen Stine 3 Gorohovskis Ainars 3 Sokolova Svetlana 5 Karlsmose Bo 5 Karlsmose Erna 12 Hvingelby Liselotte

7490 Aulum 1 Kristensen Svend 2 Jensen Frede 2 Toft-Jensen Henny 3 Jørgensen Kaj 3 Jørgensen Marie 4 Jensen Karsten 5 Kristensen Allis 5 Kristensen Bjarne 6 Zinglersen Hanne 6 Zinglersen Jens 7 Christensen Jytte 7 Christensen Gunnar 8 Andersen Inga 8 Andersen Jørgen 9 Kristiansen Jens 9 Kristiansen Gudrun 10 Nielsen Majbritt 10 Nielsen Kenneth 11 Bertelsen Grethe 11 Bertelsen Jens 12 Frederiksen Matilde 12 Frederiksen Lene 12 Frederiksen Henrik 14 Stefansen Bjarne 14 Stefansen Inga 16 Larsen Hans

16 Skov Hanne 18 Madsen Verner 18 Madsen Solvejg

Pilhusevej Grove, 7540 Haderup 1 Thomasen Jasper 1 Thomasen Berit 3 Jensen Kai 5 Bundgaard Martin 7 Villadsen Niels 9 Birkebæk Eva 9 Birkebæk Leo 9 Birkebæk Jeppe

Ravnevej 7540 Haderup 4 Laursen Nina 4 Laursen Jens

Ravnmosevej 7490 Aulum 1 Pedersen Viggo 1 Pedersen Ritha 2 Regelink Jantje 2 Regelink Rene

Riskærvej Vistorp, 7451 Sunds 3 Klitgård Solveigh 3 Klitgård Eli

Rolighedsvej 7490 Aulum 2 Sørensen Kim 3 Vingtoft Rita 5 Nielsen Lene 6 Kristensen Kim 7 Østergaard Carina 9 Lind Mikkel 9 Lind Mia

Romvigvej

Ulige nr. 1-11 7480 Vildbjerg Ulige nr. 15-17 7490 Aulum Lige nr. 2 7480 Vildbjerg Lige nr. 2A 7400 Herning Lige nr. 2B-4 7480 Vildbjerg Lige nr. 10-20 7490 Aulum Lige nr. 22-22 7400 Herning 10 10 12 12 14 14 15

Lundager Lis Sørensen Henrik Meldhede Margit Meldhede Peder Grensteen Anders Agerbek Rikke Knudsen Gunner

137

Adresseregister

7540 Haderup 1 Spaabæk Erik 3 Jensen Annelise 7 Ipsen Liv 7 Ipsen Kim 7 Ravn Sanne 9 Pedersen Tune 10 Lodwick Peter 10 Lodwick Christa 11 Przybylek Dawid 11 Wysocka Anna 11 Jakubowski Pawel 11 a Jørgensen Louise 12 a Olesen Knud 12 b Vestergaard Jytta 13 Nielsen Emilie 13 Nahnsen Lars 13 Thingvad Anja 14 Mortensen Dorthe 14 Olesen Preben 15 Handberg Lone 15 Graversen Klaus 16 Rasmussen Ib 17 a Kristensen Rasmus 17 a Kjær Lisbet 18 Andersen Christina 18 Ebsen Jan 19 Lisby Mathilde 19 Lisby Olav 20 Christensen Camilla 20 Lindorff Mark 21 Pedersen Verner 22 Roelsgaard Ralf 23 Chovgun Olga 23 Claus Gabriel-Arthur 24 Andersen Ketty 25 Skals Tommy 25 Skals Sannie 28 Højris Jette 28 Jensen Ivar 29 Agerskov Tina 29 Agerskov Ken 30 Baggesen Ulla 32 Larsen Anna 32 Akay Kudret

34 35 35 36 36 38


15 16 17 17 17 18 18

Knudsen Susanne Jensen August Sørensen Simon Sørensen Bo Karlsmose Sørensen Otte Mads Raahauge Mathias

Rosenvænget

Adresseregister

7490 Aulum 1 st Jespersen Klaus 1 st Madsen Linda 1 01 Larsen Maria 1 01 Hansen Mads 1 01 Olesen Randi 3 st Christensen Rikke 3 st Kaliszewski Marcin 3 st Kaliszewski Jerzy 3 01 Palcu Elena-Irina-Nic 3 01 Scripcariu Marius-Tiberiu 3 01 Hodzic Mirza 4 Andersen Eva 5 st Nielsen Jørgen 5 st Færgemann Nikolaj 5 01 Larsen Kenneth 5 01 Dalgaard Annette 5 01 Thomsen Jette 6 Agergaard Kirsten 6 Agergaard Frede 7 st Due Pernille van 7 st Jensen Anette 7 01 Mikkelsen Simon 7 01 Andersen Lisette 8 Jensen Erik 8 Jensen Ruth 9 Nielsen Anna 12 Hornshøj Camilla 12 Hornshøj Allan 13 Meldgård Lilly 13 Meldgård Johannes 14 Nielsen Allan 15 Madsen Andre 15 Birkkjær Louise 16 Dam Tina Vestergaar 16 Dam Peder Emil 17 Daraei Anahita 18 Johansen Erik 20 Nielsen Pia 20 Nielsen Flemming 21 Bank Henrik 21 Christiansen Gitte 22 Karlsmose Tove 24 Christensen Karina 24 Jensen Carl 26 Andersen Janni 26 Andersen Mikkel 26 Andersen Karoline 28 Jensen Karsten 28 Jensen Lisbeth 30 Vittrup Harry 30 Vittrup Bente 34 Jensen Chili 34 Nielsen Janne

Rotvigvej 7490 Aulum 1 Olesen Jørgen 2 Andersen Karin 2 Andersen Bjarne 3 Troelsen Jesper

138

3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 14 14 14

Troelsen Ninna Skytte Kirstine Skytte Vibeke Skytte Niels Riis Poul Riis Dagmar Riis Jens Jeppesen Michael Thomsen Birgith Thomsen Bjarne Nielsen Birgitte Nielsen Erling Hansen Kirsten Hansen Jørgen Hansen Morten

Rugbjergvej 7490 Aulum 4 Knudsen Eva 4 Knudsen Erik 5 Kjærsgaard Hanne 5 Andersen Jan 7 st Christensen Tommy 7 01 Savitska Uliana 7 01 Savitskyi Oleg 8 Nørgaard Karen 8 Nørgaard Niels 15 Fastergaard Mads 17 Nielsen Ejgil 17 Nielsen Krista-Marie 19 Jacobsen Peder 19 Jacobsen Rosa 20 Nielsen John 21 Thomsen Knud 21 Thomsen Herdis 22 Svendsen Ulla 22 Svendsen Clemmen 22 Svendsen Anders 23 Nielsen Mette 24 Geneser Tim 24 Geneser Laila 25 Hedegård Signe 26 Lauridsen Lena 26 Lauridsen Helle 26 Lauridsen Kristian 27 Jakobsen Ida 28 Larsen Jesper 28 Madsen Katrine 29 Thorsgaard Anne-Marie 29 Jensen Carsten 30 Frandsen Henny 30 Frandsen Lasse 30 Frandsen Søren

Rugvænget 7490 Aulum 1 Ahm Poul Erik 3 Nielsen Julie 3 Nielsen Majbritt 3 Nielsen Jacob 4 Kiel Rie 5 Grønning Kirsten 5 Grønning Leif 6 Løjstrup Tom 6 Løjstrup Lene 7 Jensen Johanne 8 Jørgensen Kim 8 Jørgensen Heidi 8 Jørgensen Casper 8 Jørgensen Nicolaj

9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 19 19 19 21 21 23 25 25 25 25 27 27 29 31 31 33 35 35 37 37 39 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 49

Nielsen Kirsten Nielsen Jan Jørgensen Ingelise Jørgensen Michael Svejdal Morten Svejdal Lise Svejdal Stine Bagger Kristian Bagger John Jakobsen Birgit Kirkevang Anders Kirkevang Pia Vingtoft Mogens Vingtoft Manja Lauridsen Gry Lauridsen Kurt Krogsgaard Else Krogsgaard Oskar Schultz Emil Schultz Trine Schultz Keld Jensen Conny Jensen Bodil Koch Lene Dam Malene Skøtt Dam Ida Marie Dam Pauline Skøtt Dam Michael Lauridsen Ragna Lauridsen Knud Hald Anne Christensen Harry Christensen Elisabeth Kristensen Gerda Jensen Randi Jensen Brian Grøn Tove Grøn Peter Nielsen Søren Frederiksen Marianne Gade Peter Midtgaard Søren Midtgaard Line Lind Flemming Lind Gitte Rasmussen Aase Rasmussen Arnold Lauridsen Anne Lauridsen Henning Munch Kirsten

7 7 9 9 11 11

Thomsen Aage Thomsen Anne Knudsen Anna Knudsen Niels Lauritsen Ejner Lauritsen Karen

Rørparken 7490 Aulum 12 a Mørk Bente 12 b Madsen Alice 12 c Andersen Claus 12 d Davidsen Casper 14 a Klinkby Ellen 14 b Bjerregaard Inge 14 d Hansen Bjarne 16 a Thomsen Karen 16 b Kristensen Spomenka 16 c Gotfredsen Christa 18 b Linthorst Hendrik 18 c Høj Morten Lars 18 c Høj Emilie Ladekjær 18 d Kristensen Daniel 20 b Pedersen Ane 20 c Elmholdt Silke 20 d Danielsen Per 22 Bisgaard Anette 22 Bisgaard Thomas 30 a Larsen Alice 30 b Paulsen Christel 30 d Buchhave Nina 32 a Møller Anna 32 c Lynderup Cecilie 32 d Nielsen Jan 34 a Poulsen Erna 34 c Væggemose Rasmus 34 d Jensen Marlene 36 a Stefansen Tove 36 b Iversen Inga 36 c Johansen Kristian 36 d Octavian Padure 38 a Kristensen Norma 38 b Garsdal Merete 38 d Hultberg Finn

Sandgårdvej Rørkærparken 7490 Aulum 52 Sejbjerg Betina 52 Sejbjerg Kim 52 Sejbjerg Benjamin 56 Blæsbjerg Susanne 56 Blæsbjerg Henning 58 Nielsen Jens 58 Nielsen Conny

Rørkærvej 7490 Aulum 1 Jensen Lene 1 Jensen Klaus 2 Kristensen Tonny 3 Greve Karina 3 Greve Mads 4 Jacobsen Mette 4 Jacobsen Lars

Grove, 7540 Haderup 1 Pedersen Lilian 1 Pedersen Nikolaj 3 Særkjær Vibeke 3 Særkjær Bjarne 5 Westh Rigo 6 Rasmussen Karen 6 Lauridsen Tage 7 Særkjær Aage 11 Mullins Edward 11 a Pedersen Pia 11 a Jensen Ole 13 Andersen Finn 15 Lauesen Hanne 15 Lauesen Torben 17 Bucur Ioan 17 Bucur Lacramioara


Sjællandsgade 7490 Aulum 1 Falsig Dennis 2 st Frederiksen Bjarne 2 st Ahm Marc Brandt 3 Nielsen Karen 3 Nielsen Jens 4 Kilde Jytte 4 Kilde Alfred 5 Nielsen Per 7 Mundbjerg Inger 8 Jakobsen Sigrid 9 Poulsen Frede 9 Mikkelsen Karen 10 Nielsen Susanne 11 Klausen Ruth 11 Klausen Flemming 12 Sakariasen Brian 12 Olesen Sonja 13 Bødker Jens 13 Andersen Stine 14 Olesen Gunnar 15 Kristiansen Carl 16 Bach Villy 16 Bach Elin 17 Nicolau George 17 Stancu Dumitru 17 Nicolau Florica 18 Jensen Bodil 19 Jørgensen Inge 20 Kjærgaard Rasmus 21 Kronborg Dennis 21 Kronborg Signe 22 Nielsen Anna 23 Sig Carsten 24 Filsø Gunner 24 Filsø Gunhild 25 Larsen Birthe 27 Jakobsen Anne 28 Fink Jørgen 28 Fink Jette 29 Mahalhal Sherif 29 Manshad Kawthar 29 Mahalhal Salma 30 Larsen Susanne 31 Søegaard Jan 31 Pedersen Dorte 31 Søegaard Karina 33 Jensen Ruth

Skavevej Hodsager, 7490 Aulum 1 Bertelsen Arne 1 Kongensgaard Bente 3 Jakobsen Michael 3 Jakobsen Inger 5 Rask Else-Marie 5 Andersen Jørgen

4 5 5 5 5 5 7 7 9 9 9 9 11 11 13

Andsbjerg Henry Antoshkiv Dmytro Hunia Viktor Hnidyi Ihor Skupeyko Vitaliy Vovk Oleksandr Veng Maria Veng Jeppe Laustsen Kirsten Laustsen Johannes Laustsen Peter Laustsen Jonas Madsen Kai Madsen Hanne Stærk Henrik

Skolegade

Skjerkvej 7490 Aulum 1 Jacobsen Karin 1 Jakobsen Kurt 2 Sørensen Lasse 2 Ginderskov Vicki 3 Andersen Thomas 3 Andersen Lars 3 Christensen Iben 3 Andersen Kim 4 Carstensen Melanie

Skolestien Feldborg, 7540 Haderup 1 Toft Rasmus 2 Pape Anna 3 Mortensen Per 4 Kjeldsen Nanna 5 Pape Stine 9 Clausen Grethe

7540 Haderup 2 Kristensen Else 2 Kristensen Paw 6 Schmidt Jeanette 6 Schmidt Rene 6 b Hollesen Louise 6 c Madsen Olga 8 Poulsen Connie 8 Poulsen Casper 10 Christensen Poul 10 Karred Kirsten 11 Tegllund Ingrid 12 Pedersen Laura 13 Andersen Inga 15 Christensen Jytte 17 Mathiasen Ulla 19 Skriver Edith 21 Vennevold Svend 23 Jørgensen Ilsa 29 Knudsen Lizzi

Skovfogedvej 7470 Karup J 2 Sencindiver David 2 Andersen Christian

Skovvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Laursen Rene 5 Rahbæk Sonja 6 Lohse Lars

Skovvænget 7540 Haderup 1 Uhre Lotte 5 Meldhede Aase 6 Jensen Margrethe 6 Jensen Svend 8 Johannesen Tom 8 Johannesen Vicky 9 Nørgaard Jette 9 Nørgaard Hans 11 Handberg Tove 11 Handberg Jørgen 13 Haagensen Peter 13 Haagensen Oskar 13 Haagensen Lis 14 Jensen Johannes 15 Christensen Dorthe 17 Skovborg Turit 19 Wysocka Emilia 21 Clausen Jacob 23 Mortensen Grete 23 Mortensen Bent 25 Pedersen Rita 25 Pedersen Helge 27 Jørgensen Jan 27 Jørgensen Anette 29 Sørensen Michael 29 Lund Jeanette 33 Ringgaard Jack 33 Ringgaard Christina 35 Brødbæk Susanne 35 Bertelsen Simon 35 Bertelsen Morten

35 37 39 39 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 53 53 55 55 59 59 61 63 63 65 67 67 69 71 71 73 75 75 77 77 79 79 81 81 81 83 83 85 85 87 87 89 89 92 95 95 95

Bertelsen Lucas Holst Anita Lynderup Torkild Lynderup Hanne Sørensen Søren Sørensen Anni Skovsted Hanne Skovsted Alex Krautwald Karen Kirkeby Henrik Lauridsen Nicolai Ebbesen Jonna Nielsen Frits Nielsen Bente Jensen Bente Jensen Knud Jensen Rosa Jensen Jens Truelsen Martin Truelsen Lisbeth Saaugaard Erna Lundgaard Diana Lundgaard Dennis Poulsen Elly Haagensen Aase Haagensen Jens Østergaard Kjeld Kristensen Bent Kristensen Erna Ringgaard Flemming Jensen Aase Jensen Hjalmar Laursen Anna Laursen Karl Jørgensen Poul Jørgensen Dorrit Andersen Anni Andersen Aksel Andersen Isabella Larsen Lisbeth Larsen Kim Lundgaard Ivan Lundgaard Gitte Østergaard Knud Østergaard Lene Lauritsen Charlotte Lauritsen Kim Andersen Peter Kristensen Thomas Holm Henny Kristensen Niels

Skyttevej 7490 Aulum 1 Vestersager Susanne 1 Vestersager Kim 3 Nielsen Flemming 3 Hulgaard Maibritt 4 Nielsen Monika 8 Kjær Carina 8 Nielsen Ole 10 Olesen Carsten 12 Sander Gitte 14 Nielsen Flemming

Adresseregister

7490 Aulum 2 01 Vassine Maxim 2 01 Nielsen Lilli 2 02 Mathiesen Poul 2 02 Poulsen Ingerlise 5 7 Frederiksen Ingvard 5 8 Svendsen Ella 5 9 Hultberg Hanne 5 10 Tølbøll Anna 5 12 Jensen Anna 5 14 Vestergaard Mary 5 17 Habekost Karen 5 18 Bredtoft Elly 5 20 Hansen Ejvind 5 21 Christiansen Birthe 5 22 Christensen Gudrun 8 Petersen Jens 8 Poulsgård Sebrina 10 Bull Susie 10 Poulsen Poul 11 Lauridsen Lissy 12 st Jensen Kirsten 13 st Mortensen Jan 14 st Andersen Arne 15 Blusa-Blusins Guntars 16 Hollænder Kirsten 17 Borum Edith 19 st Didriksen Pernille 19 st Didriksen Kristian 20 b Bjernemose Rasmus 22 Lauridsen Anne 22 Juhl Hans 24 Jensen Gert 26 a Dynesen Mie 26 b Borg Isabella 26 b Borg Per 28 Struve Mike 28 Pelpola Prabath 28 Pelpola Kirsten 30 a Mozolová Emília 30 a Rzeminski Piotr 30 b Laursen Inger 30 b Laursen Bjarne 32 Nielsen Esther 32 Christensen Carl-Børge

Skolevænget

Skærbækvej 7490 Aulum 1 Godiksen Anders 2 Krarup Peter 3 Sørensen Jens

139


4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 11

Toft Carsten Nielsen Camilla Larsen Ninna Larsen Bent Thomsen Henrik Thomsen Susanne Laursen Annemarie Laursen Kim Christensen Kim Christensen Dorthe Hansen Henrik Thorsen Kenneth

14 14 15 16 18 18 24 24 26

Madsen Eva Madsen René Kammersgaard Palle Jeppesen Karsten Pedersen Majbritt Pedersen Kurt Andersen Børge Andersen Lisbeth Saltoft Susanne

Stoubæk Parken Smedegade 7490 Aulum 1 st Tofthøj Rasmus 1 st Møller Emma 1 st Olesen Johanne 1 01 Jakobsen Michael 1 01 Darcy Natasha 1 02 Thomsen Michael 1 02 Swingler Christopher 2 Sørensen Anja 2 Sørensen Kasper 5 Nielsen Svend 5 Nielsen Else

Solskrænten 7540 Haderup 1 Troelsen Kaj 1 Jensen Dorthe 5 Klausen Lotte 6 Bootkhumlue Oranuch 6 Hansen Daniel 8 Kristensen Lene 8 Kristensen Michael 10 Szczerbin Arkadiusz 10 Bolka Grzegorz 12 Andersen Lisbeth 12 Anker-Møller Jens

Spegbjergvej 7490 Aulum 1 Andersen Pia 1 Andersen Stefan 3 Jensen Suzan 3 Frederiksen Rasmus 3 Frederiksen Mogens 4 Davidsen Ane 4 Davidsen Johnny 8 Pedersen Leif 8 Pedersen Inge 10 Kristensen Anders

Adresseregister

Stavlundvej 7540 Haderup 3 Pedersen Klaus 4 Holm Lise 4 Holm Anders 6 Johannesen Asta 8 Kristensen Peter 8 Madsen Marianne 10 Tegllund Nikoline 14 Madsen Ole

140

Hodsager, 7490 Aulum 14 Sørensen Lis 14 Sørensen Søren 15 Larsen Susan 15 Larsen Brian

Syrenvej 7490 Aulum 1 Fryhstyck Jesse 1 Lyngesen Marianne 2 Jacobsen Erik 2 Kiel Anna 3 Jacobsen Cliff 3 Gleerup Amanda 4 Høj Jens Jørgen 5 Madsen Knud-Erik 7 Gøtzsche Poul 8 Mejls Mette 8 Jakobsen Fritz 10 Knudsen Vivi 10 Blaabjerg Michael 12 Thomsen Steffen 12 Filtenborg Maria 14 Sørensen Gitte 16 Madsen Jonas 16 Jacobsen Lars 16 Madsen Thomas 16 Madsen Anette

Sønder Savstrupvej 7500 Holstebro 24 Andersen Mads 24 Andersen Torben 24 Andersen Else

Sønder Skjerkvej 7490 Aulum 1 Mikkelsen Signe 1 Christensen Arne 1 Christensen Kenneth 1 Petersen Rikke 2 Blæsbjerg Martin 2 Blæsbjerg Mads 2 Rahbek Eva 3 Wiersma Mona 5 Ternvig Inge 5 Markussen Arthur 6 Bak Ulla Prang 6 Bak Lars Handelsmedhj 7 Riis Kurt 10 Bredtoft Helle 10 Bredtoft Lars 12 Madsen Lajla

12 14 14 16 16

Madsen Svend Conradsen Kurt Thorst Inger Kristensen Malene Kristensen Martin

Sønderagervej 7490 Aulum 1 Pedersen Martin 2 Markowski Jacob 2 Markowski Berit 2 Markowski Maiken 3 Jensen Betina 3 Mathiesen Simon 4 Jensen Ella 4 Jensen Christian 5 Jørgensen Ingelis 5 Andersen Niels 6 Mørup Heino 6 Mørup Christina 7 Johannesson Ina 7 Madsen Jesper 8 Hollesen Karen 8 Hollesen Henning 9 Dyrehauge Linda 9 Dyrehauge Poul 10 Knudsen Jonna 10 Knudsen Bruno 11 Væggemose Sune 11 Væggemose Anette 11 Væggemose Hans 12 Dam Maja 14 Frandsen Lars 14 Vennersdorf Jette 16 Pedersen Tommy 16 Pedersen Doris 18 Jensen Amalie 18 Jensen Bente 18 Jensen Ole 20 Videbæk Trine 20 Videbæk Jeppe 22 Berg Arne 22 Berg Lilian 24 Jørgensen Karl 24 Jørgensen Pia 26 Svenningsen Lars 26 Svenningsen Gunhild 28 Thinggaard Anders 28 Thinggaard Birte 28 Thinggaard Iben 30 Nielsen Jes 32 Meldgaard Jonas 34 Bredvig Hanne 34 Hansen Claus 34 Bredvig Simon 36 Hansen Lene 36 Iversen Martin 40 Weis Mette 40 Stachelhaus Ole 44 Funk Mikkel 44 Kjeldsen Anne 46 Laugesen Tove 46 Laugesen Erling 48 Thomassen Mona 48 Thomassen Henning 50 Pedersen Kim 52 Jørgensen Ruth 52 Jørgensen Kaj 56 Melvej Victor 56 Melvej Henrik 56 Melvej Karina 58 Tønning Lene 58 Tønning Mikkel

58 60 60 62 64 64 66 66 68 68

Tønning Tommy Elttør Lone Elttør Heri Rasmussen Jesper Mørk Flemming Mørk Solveig Nielsen Jens Nielsen Ruth Lundsgård Margrethe Lundsgaard Thorben

Søndergade 7490 Aulum 1 Mortensen Mads 1 Balschmidt Michelle 2 st Kristiansen Andreas 2 st Kristiansen Kitta 3 Thorsen Jytte 4 Danielsen Penny 4 Videbæk Lars 5 st Pedersen Jens 7 Dam Bente Elmholt 7 Dam John Valdemar 8 Looman Johanna 8 Looman Gerhard 8 Looman Leonieke 8 Looman Suzanne 9 Thomsen Janni 10 Lindenstrøm Stig 10 Lindenstrøm Janne 10 Lindenstrøm Lasse 10 Lindenstrøm Lærke 11 Jensen Jens 11 Jensen Bente 12 Jakobsen Egon 12 Lauridsen Dorith 13 Dalgaard Jette 13 Dalgaard Rune 13 Dalgaard Roland 14 Ravnholt Mariane 15 Østergaard Dan 15 Østergaard Marianne 15 Østergaard Christian 16 Kirkevang Monique 16 Jensen Mikkel 17 Nicholson Stine 17 Nicholson James 18 Dahl Jens 18 Dahl Else 19 Helligsøe Kristian 19 Helligsøe Camilla 21 Jensen Morten 21 Jensen Bianca 22 Knudsen Hilda 23 Zacho Kim 30 Larsen Martin 30 Hansen Christina 32 Skallebæk Knud 34 Toft Peter 34 Rolighed Ketty 36 Madsen Hanne 36 Sørensen Mikkel 38 Asferg Steen 38 Asferg Vita 40 Schurmann Merete 40 Schurmann Søren 42 Jensen Simon 42 Mortensen Cecilia 44 Eriksen Selma 44 Eriksen Finn


Søndermarken

Taterbakkevej

Tjørnevej

Troelstrupvej

7490 Aulum 1 Christensen Edel 1 Christensen Oscar 3 Videbæk Kirsten 3 Videbæk Esben 5 Kiel Tommy 5 Kiel Jette 6 Simonsen Ove 6 Simonsen Ellen 7 Hald Inger 8 Olesen Bent 9 Nielsen Inger 9 Nielsen Frits 10 Mosekjær Richard 10 Mosekjær Marie 11 Nielsen Harald 11 Nielsen Jette 12 Vahr Erna 14 Madsen John 14 Madsen Karen 15 Nielsen Heidi 15 Nielsen Poul 17 Slot Lea 17 Slot Martin 18 Christensen Grethe 18 Christensen Erling 19 Albertsen Anders 20 Stilling Kristoffer 21 Ramskov Annelise 21 Ramskov Kaj 22 Nielsen Brian 22 Nielsen Aase 22 Nielsen Gitte 23 Nielsen Allan 23 Nielsen Lidia 24 Madsen Christian 24 Madsen Johanne 25 Væggemose Frode 25 Væggemose Jette 26 Dahl Lars 26 Dahl Heidi 27 Severinsen Thomas 27 Byskov Louise 28 Hvidbjerg Niels 28 Hvidbjerg Elna 30 Bilberg Tilde 30 Bilberg Lars 31 Høj Birthe 31 Høj Kristian Medhjælper 32 Ruby-Svendsen Peder 32 Ruby-Svendsen Litta 33 Raunsbæk Villy 33 Raunsbæk Gerda 34 Hagen Elna 34 Hagen Poul 35 Bärtel Claus 35 Bärtel Helene 36 Hebsgaard Krestine 36 Hebsgaard Peter 37 Nielsen Lars 37 Nielsen Gerda 38 Graversen Lisbeth 38 Graversen Per 40 Nielsen Kurt 40 Nielsen Karen 42 Siggaard Brian 42 Siggaard Lene 44 Christensen Helle 44 Pedersen Bent

Feldborg, 7540 Haderup 3 Jessen Jürgen 3 Kjær Marie 4 Mikkelsen Danni 4 Justesen Kamilla 5 Rasmussen Maibrit 5 Poulsen Dennis 6 Pedersen Kamilla 6 Vang Martin 12 Høj Mona Neesgaard 12 Høj Henning Landbr

7540 Haderup 2 Zakharchenko Olha 2 Matiushyn Viktor 2 Bondar Vitalii 4 Jensen Egon 8 Jensen Jørgen 8 Jensen Maiken 8 Jensen Susanne 9 a Nielsen Elsebeth 9 b Laursen Egon 9 c Knudsen Rene 11 b Brogaard Monika 12 a Christensen Alfred 12 a Christensen Betty 12 b Kloster Ebba 12 c Nielsen Klaus 13 Kronborg Claus 15 Lauritsen Jens 15 Lauritsen Elsa 16 Andersen Ruth 16 Andersen Jens 17 Andersen Gert 19 Visholm Birgit 19 Visholm Erik 21 Pedersen Karen 23 Jepsen Anne 25 Meedom Johanne 36 Jensen Jens 36 Jensen Anne-Mette 38 Hansen Ingrid 38 Hansen Henning 40 Larsen Hans 42 Skriver Agnete 44 Agerskov Dan 44 Agerskov Hanne 48 Gheorghiu Gheorghe-Mircea 48 Pricop Oana-Alina 50 Petersen Mogens 50 Petersen Rita 52 Kristensen Egon 58 Meedom Finn

7490 Aulum 2 Bartel Gitte 2 Bärtel Per 3 Birkedal Anders 3 Birkedal Marianne 4 Fyhring Anders 5 Vindum Jesper 6 Knude Niels 6 Knude Tove 7 Halkjær Mogens 7 Markvorsen Janne 9 Nielsen Jan 9 Nielsen Kiss 9 Nielsen Karoline 10 Bitsch Jesper 11 Pedersen John 11 Pedersen Lillian 13 Nielsen René 13 Nielsen Jonna 15 Svenstrup Verner 17 Thorslev Mari-Ann 19 Risom Laila 19 Risom Mads 19 Risom Carsten

Tavlborgvej 7490 Aulum 1 Rigtrup Hans 1 Rigtrup Tove 3 Stougård Mona 3 Jensen Per 5 Jensen Annette 5 Jensen Poul 7 Sørensen Thomas 7 Sørensen René 7 Sørensen Harry 7 Sørensen Rasmus 7 Sørensen Mie

Teglværksvej

Toftevej 7490 Aulum 5 Kiilerich Lars 5 Kiilerich Sara 5 Kiilerich Bitten

Tohøje Hodsager, 7490 Aulum 8 Rothmann Erling 8 Rothmann Pia

Toppergårdvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Pedersen Lone 2 Pedersen Mikael 5 Frandsen Charlotte 5 Frandsen Peter 6 Stærk Tommy 7 Brødbæk Line 7 Brødbæk Claus 9 Christiansen Marianne 9 Christiansen Ole

Feldborg, 7540 Haderup 4 Christensen Anna 5 Andersen Jan 10 Nesteruk Yurii 10 Nesteruk Nataliia 11 Rusbjerg Bettina 11 Larsen Allan 12 Christensen Kirsten 12 Rahbek Jens 13 Nielsen Frits 14 Flarup Bo 14 Flarup Tove 15 Sandal Keld 15 Sandal Mette 16 Knudsen Michael 16 Jensen Hanna 17 Jacobsen Michael 17 Jacobsen Margrethe 18 Hareskov Claus 19 Jensen Rita 19 Jensen Erling 21 Laursen Ib 21 Laursen Rigmor 22 Sørensen Christian 22 Hodzic Dina 23 Kærgaard Charlotte 23 Hansen Thomas 24 Nielsen Anette 25 Lauridsen Leo 26 Østergaard Jørn 26 Østergaard Maryann 27 Lange-Kornbak Tina 28 Hansen Else 28 Hansen Egon 29 Poulsgaard Henning 29 a Poulsen Kevin 30 a Hansen Susanne 30 a Hansen Jørgen 32 Nielsen Lonni 32 a Sahl Mathilde 33 Thomasen Ditte 34 Gylling Tina 34 Gylling Sarah 34 Gylling Claes 35 Pedersen Gert 39 Hansen Jørgen

Adresseregister

Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Helena 3 01 Pedersen Winnie 3 01 Pedersen Tommy 6 Jensen Linda 9 Bakmølle Magnus 9 Bakmølle Vagn 9 Bakmølle Helle 11 Troelsen Jens 11 Troelsen Anna 11 Voitenko Vladyslav 12 Handberg Charlie 12 Handberg Merethe 13 Stelmakh Volodymyr 13 Derepa Ihor 13 Zamiatina Anastasiia 13 Thomsen Mads 13 Zabozhko Tetiana 13 Zabozhko Yevhen 13 Shevchenko Mykhailo 13 Nazarii Tymur 14 Masiuliene Julija 14 Masiulis Tomas 14 Vytautas Masiulis 15 Pedersen Ulrik 17 Madsen Dann 17 Madsen Vibeke 17 Madsen Andreas 17 Madsen Gustav 18 Flugt Anna 19 Jensen Niels 19 Jensen Eva 20 Flugt Frederik 20 Flugt Nicolai 20 Flugt Hanne 20 Flugt Tommy 22 Rasmussen Jenny 22 Rasmussen Johannes 24 Boeve Laura 24 Boeve Gerrit 24 Boeve Maria

Tusbækvej

141


42 42 43 43 44 44 45 46 46 49 51 51 53 53

Mortensen Henrik Bourgeois Sarah Nielsen Michael Nielsen Daniella Albertsen Kim Karlsen Lone Nielsen Henning Pedersen Mads Pedersen Anne Laursen Christina Madsen Bodil Madsen Jørgen Laursen Finn Laursen Martha

Tvedvej 7490 Aulum 2 Svendsen Birgit 2 Svendsen Erling 3 Kristensen Claus 4 Pedersen Peder 5 Agerskov Channe 5 Agerskov Bent 7 Risum Bent 7 Risum Grethe 8 Jørgensen Tom 8 Vedel-Nielsen Nikolaj 9 Andersen Thomas 9 Andersen Lene 9 Andersen Søren 9 Andersen Simon 10 Enevoldsen Anker 10 Thiesen Brian 11 Krøjgaard Knud 12 Fazakas Ervin-Loránd 12 Nagy Zalán-Dénes 12 Racz Norbert 12 Petersen Jan 12 Kosa Istvan 12 Albert Attila 12 a Barto Szilard 12 a Bilibok Noemi 13 Pedersen Eva 15 Bilberg Karen 15 Bilberg Eivind 16 Nielsen Karen 16 Ejlersen Knud 18 Lind Bettina 18 Lind Per

Tvisvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Nielsen Majbritt 1 Nielsen Torben 2 Jønsson Nicklas 2 Weidemann Jane 3 Otbo Jørn 4 Vahr Johannes 6 Nørbjerg Jens

Tømmergade 7490 Aulum 1 Christensen Danni 1 Christensen Pernille 2 Christensen Karen 3 Würtz Kasper

142

4 Nielsen Tommy 4 Bøgild Helle

19 21 21 21

Nørskov Rasmus Moesgaard Sven Uhrenholt Tine Helsing Sanne

Udholmvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Pedersen Ruben 1 Pedersen Jytte 1 Pedersen Tommy 3 Brødbæk Torben 3 Eriksen Lone 4 Bjerre Anette 4 Bjerre Lasse 4 Bjerre Line 4 Bjerre Mads 5 Knudsen Laurids 5 Senchyk Ivan 5 Knudsen Hanne 5 Tkachov Andrii

Ved Hegnet 7540 Haderup 1 Pedersen Bent 3 Jacobsen Bjarne 3 Jacobsen Hanne 5 Koldkur Jørn 5 Nielsen Birgitte 6 Eriksen Jane 6 Bay Allan Mekaniker

Vestager

7490 Aulum 1 Nielsen Henrik 1 Nielsen Randi 2 Jensen Phillip 2 Mortensen Camilla 3 Bach Else 3 Tøttrup Nils 4 Winkler Evald 5 Henriksen Lene 6 Frøkjær Lars 6 Frøkjær Agnes 7 Poulsen Vagner 7 Poulsen Gerda 9 Sørensen Inge 9 Sørensen Finn

7490 Aulum 1 Kristensen Jens 1 Bredtoft Anne-Mette 2 Pedersen Ulla 2 Pedersen Jørgen 3 Sørensen Hugo 3 Sørensen Lonni 5 Videbæk Anja 6 Jessen Kim 6 Jessen Else 6 Jessen Anne 7 Petersen Kirsten 7 Nielsen Chris 9 Leed Lene 9 Leed Carsten 10 Fjordvald Mikael 10 Nielsen Nicolai 10 Nielsen Helle 12 Jensen Ann-Jeanett

Varhedevej

Vester Feldborgvej

7490 Aulum 1 Troelsen Gudrun 1 Troelsen Hans 2 Nielsen Lars 2 Nielsen Jesper 2 Nielsen Annette 5 Nielson Meta 5 Nielson Henning 6 Kristensen Mette 6 Kristensen Jens 7 Østergaard Bodil 7 Østergaard Finn 8 Jeppesen Søren 8 Amstrup Mette 10 Jensen Mette 10 Jensen Heine 11 Laursen Kaj 11 Laursen Jenny 12 Sørensen Yrsa 12 Sørensen Niels 13 Jensen Sara 13 Jensen Casper 13 Jensen Dorte 13 Jensen Karsten 13 Jensen Martin 15 Lund Marianne 15 Lund Carsten 17 Dahl Sabine 17 Jensen Ulrik

Feldborg, 7540 Haderup 16 Hansen Lise 16 Hansen Bjarne 18 Hellmann Luisa 18 Lescow Sarah 18 Tombre Desirée 19 Jensen Malte 19 Jensen Ellen 19 Jensen Kurt 20 Thomsen Flemming 22 Kirkeby Frede 24 Byrgesen Tina 24 Thybo Klaus 26 Yavorskyi Dmytro 26 Clinciu Daniel

Valmuevej

Vestergade 7490 Aulum 1 Nielsen-Hvam Henrik 2 01 Bjørnholt Lis 3 st Jensen Mikkel 3 01 Lauridsen Anna 3 01 Frandsen Jonas 4 01 Mikkelsen Knud 4 01 Kloster Martha 4 01 Kloster Johannes

5 6 6 7 7 8 8 10 17 17 17 22 kl 22 st 22 st 24 24 26 26 26 28 28 30 30

Christiansen Kenneth Jensen Henny Jensen Peder Dinesen Allan Dahl Sara Kristensen Michael Kristensen Mette Pedersen Aase Langgaard Dorthe Langgaard Jonatan Langgaard Jørgen Gade Kirsten Lund Dorthe Lund Ole Taulborg Villy Pedersen Henning Jensen Sonnich Rasmussen Ejner Rasmussen Aksel Skovgaard Rita Nielsen Mogens Gyde Kathrine Gyde Simon

Vesterlund 7490 Aulum 24 Vahr Line 24 Bach Nick 26 Nielsen Aase 30 Prangsgaard Birthe 40 Trærup Lene

Vestparken Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Jonna 3 Bæk Susanne Syerske 5 Bertelsen Kirsten 7 Pedersen Erik 8 Perlt Marianne 9 Nielsen Betty 11 Stefansen Randi 12 Eriksen Steen 12 Eriksen Susanne 13 Korytchuk Andrii 13 Buchatska Snizhana 15 Kristensen Marie 16 Laursen Susanne 16 Laursen Jan 17 Madsen Iben 18 Jørgensen Karen 19 Madsen Manny

Vibevej 7540 Haderup 1 Nielsen Gitte 1 Nielsen Mik 2 Pedersen Mads 2 Pedersen Begitte 3 Nielsen Klaus 3 Borum Lisbeth 4 Olesen Jytte 6 Johansen Tove 8 Norup Anette 11 Olesen Bodil 11 Olesen Einer 12 Larsen Kristian


Viborgvej

Ulige nr. 7540 Haderup Lige nr. 358A 7830 Vinderup Lige nr. 364-382 7540 Haderup 349 349 351 351 364 376 376 378 378 378 380

Jensen Elly Jensen Kurt Poulsen Inger Poulsen Poul Jensen Søren Zvaigznone Zane Østergaard Kenneth Phosungnoen Bunchuen Sørensen Kasper Sørensen Kurt Jensen Niels

4 6 6 7 7 7 8 8 9 9 12 14 16 16

Kristensen Helle Hvolbæk Brian Hvolbæk Kirsten Faurbye Magnus Faurbye Hanne Faurbye Jens Andersen Annemette Andersen Kasper Jørgensen Jette Jørgensen Bent Nielsen Allan Jensen Lis Hornstrup Sheila Hornstrup John

Vindingvej Videbækvej

Ulige nr. 1-23 7490 Aulum Ulige nr. 27-39 7480 Vildbjerg Lige nr. 2-12 7490 Aulum Lige nr. 28-58B 7480 Vildbjerg Sandgaard Niels Sandgaard Karin Nielsen Irene Nielsen Daniel Rasmussen Steffen Sandgaard Søren Andersen Brian Andersen Ingrid Struve Finn Koffeldt Bodil Vestergaard Lasse Nielsen Rasmus Vestergaard Jan Vestergaard Kamilla Vestergaard Lone Østergaard Anita Østergaard Niels Stürm Kristina Stürm Ronni Pedersen Merete Pedersen Erling Carlsen Elisabeth Carlsen René Poulsen Anette Poulsen Flemming Poulsen Anton Damsgaard Liselotte Nielsen Frederik Nielsen Jane Nielsen Ejgil Nielsen Max Antoniu Gabriela Hutupas Antoniu Blajuta Eduard Stoica Roxana-Alexandr Behlyi Vadym Bondar Mykhailo Horbatiuk Oleksandr Vrublevska Anastasiia Poulsen Lise Nissen Christian

Viftrupvej 7540 Haderup 1 Nielsen Bent 1 Nielsen Doris 2 Olesen Per 2 Kristensen Dorte

Vævervej

7540 Haderup 1 Almholt Arne 3 Caprani Ammy 3 Rasmussen Jens 5 Martinussen Max 7 Østergaard Niklas 9 Jensen Daniel 9 Lægsgaard Jesper 15 Svencionis Mindaugas 17 Jensen Freddy 17 Steffensen Jytte 19 Skipper Charlotte 19 Skipper Søren 20 Pukenas Arturas 21 Møller Carl 21 Møller Rita 22 Nielsen Anna 23 Aunsbjørn Elsebeth 23 Schmidt Mogens 24 Nielsen Peter 24 Nielsen Eva 27 Lægsgaard Niels 27 Lægsgaard Dorit 28 Lægsgaard Johnny 28 Lægsgaard Elna 30 Jepsen Sebastian 30 Jepsen Thomas

7490 Aulum

Vinkelvej 7490 Aulum 1 a Jarnved Benthe 1 b Bech Marianne 1 b Bech Keld 1 c Bilibok Ildiko-Erika 1 c Beres Eduard 1 d Kasanskij Oleg 1 d Pryimak Oleksandr 1 d Ohorodnikova Mariana 1 e Manko Svitlana 1 e Abramov Sergiy 8 st Hjort Karen 8 st Lauridsen Jens 8 01 Jensen Stefan 8 01 Hansen Christina 9 Bagger Jakob 9 Bagger Birgit 10 st Alkhudr Alkhaleel 10 st Alali Othman 10 01 Graversen Rasmus 11 Thomsen Jonna 15 st Hauritz Lone 17 st Nielsen Niels 17 st Martinsen Lone 17 01 Olesen Rikke 19 Poulsen Marco 19 Nygaard Janni

Violvej 7490 Aulum 1 Reimers Thilde 1 Skovgaard Mads 2 Mikkelsen Karl 4 Lauridsen Pia 4 Lauridsen Carsten 5 Støvring Line 5 Støvring Emil 6 Poulsen Mathias 9 Kirkegaard Karen 9 Kirkegaard Knud

Vormstrupvej 7540 Haderup 2 Barslund Gunhild 2 Barslund Niels 4 Widriksen Bodil 4 Rasmussen Mogens 6 Petersen Lars 6 Volsing Ellen 6 Nielsen Søren 7 Nielsen Verner 7 Nielsen Margit 8 Pedersen Frederik 8 Dahlgaard Pernille 9 Hansen Lars 11 Jepsen Frits 13 Schmidt Iben 13 Bundgaard Lars 15 Nielsen Louise 15 Handberg Kirsten 15 Handberg Jørgen 15 Handberg Jesper 19 Østergaard Winnie 21 Bay Peter Kaptajn 27 Clausen Leif 27 Clausen Terry 27 Clausen Christine 29 Crainic George-Catalin 29 Crainic Lacramioara-Ana 33 Amdi Rune 33 Jakobsen Diddi 39 Hansen Morten 39 Hansen Birgitte

Vråvej 7490 Aulum 1 Pedersen Brita 1 Pedersen Michael 2 Madsen Jan 2 Madsen Birte

Yllebjergvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Groth-Pinnerup Jeanne 6 Sørensen Heidi 6 Sørensen Jørgen 6 Nielsen Oliver 12 Hedegaard Ove 12 Hedegaard Lilly

Ørnevej 7540 Haderup 1 Jensen Mette 1 Pedersen Uffe 9 Jokumsen Henry

Ørrevej 7490 Aulum 1 Sønderager Niels 2 Andersen Casper 2 Andersen Lars 2 Andersen Trine 4 Pylypivska Anna 4 Pylypivskyy Oleksandr 5 Laursen Flemming 6 Furbo Rikke 6 Furbo Bjarne 7 Jakobsen Tonny 7 Klit Mette 8 Mogensen Johannes 8 Mogensen Anne-Mette 12 Kristensen Else 12 Kristensen Thorkild 12 a Jensen Otto 12 a Jensen Bente 14 Hansen Bendt 14 Hansen Kathrine 16 Kristensen Lilian 16 Kristensen Aksel 25 Dahl Anna 26 Storm Debbie 26 Storm Henrik 26 Storm Tina 27 Larsen Torkild 27 Larsen Ida 27 Larsen Henriette 30 Ørom Jesper 30 Postborg Charlotte 31 Mikkelsen Jens 31 Mikkelsen Helle 32 Pold Henrik 32 Pold Bente 36 Nielsen Allan 36 Poulsen Jannie 37 Iversen Lene 37 Iversen Jørgen 39 Nørgaard Magnus 39 Nørgaard Elisabeth 39 Nørgaard Jacob 39 Nørgaard Tommy 39 Nørgaard Birgit 40 Melgaard Knud 40 Melgaard Maria 41 Brosbøl Lis

143

Adresseregister

2 2 3 3 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23

7490 Aulum 2 Jensen Ole 2 Jensen Martha 4 Westh Merethe 4 Vester Simone 6 Nørgaard Allan 6 Nørgaard Louise 8 Nielsen Niels

Vistorpvej


41 42 42 42 43 43

Brosbøl Andreas Pørksen Maria Hansen Birgit Hansen Hans Damgaard Thomas Hansen Anni

Østergade 7490 Aulum 2 st Bæk Poul Damgaard 2 st Günther Ole 2 st Dalgaard Ane 2 st Olesen Laurids 2 st Knudsen Poul 2 st Jønsson Kirstine 2 st Halborg Niels 2 st Ladegaard Meta 2 st Buskbjerg Maren 2 st Rasmussen Inger 2 st Kiel Jørgen 2 st Madsen Else 2 st Thomsen Jørn 2 st Martensen Gudrun 2 st Kristiansen Sonja 2 st Mikkelsen Jutta 2 st Nielsen Minna 2 st Stengaard Keld 2 st Christiansen Svend 2 st Oesterhelt Hildegard 2 st Lindberg Maren 2 st Nielsen Anne 2 st Svejdahl Ejgil 2 st Engelbreth Lilly 2 st Petersen Metha 2 st Christensen Vagn 2 st Lauridsen Vera 2 st Høj Ester Katrine 2 st Jørgensen Britta 2 st Hyldgaard Gerda 2 st Jørgensen Else 2 st Svendsen Inger 2 st Bajlum Ove 2 st Sønderbæk Theodor 2 st Christensen Thorvald 2 st Jensen Edith

3 03 Stentoft Ester 3 03 Østergaard Dagny 3 03 Simonsen Christian 3 04 Jørgensen Thomas 3 04 Jørgensen Eva 7 01 Mølbæk Anna 7 01 Jørgensen Therese 7 01 Kristensen Grethe 7 01 Sørensen Anna 7 01 Sørensen Børge 7 01 Høj Metha Maria 7 01 Jensen Jan 7 01 Jacobsen Svend 7 01 Jacobsen Kirsten 7 02 Nielsen Grethe 7 02 Krogsgaard Eva 7 02 Væggemose Lis 7 02 Hildebrandt Knud 7 02 Hildebrandt Gurli 7 02 Hamborg Rita 7 02 Madsen Lene 7 02 Thomsen Doris 7 02 Lichscheidt John 7 03 Simonsen Karl 7 03 Svejdahl Else 7 03 Dalgaard Signe 7 03 Dalgaard Henry 7 03 Madsen Alice

Østergaardsvej 7490 Aulum 5 st Mortensen Gitte 5 01 Kirk Jakob 7 Gade Lone 8 Hansen Birgit 10 Høgild Niels 10 Høgild Margrethe 12 Larsen Sara 12 Larsen Christian 13 Nielsen Mogens 13 Farcinsen Pia 14 Klemensen Anette 14 Klemensen Anders

Østertoft Østergaardsallé

Adresseregister

7490 Aulum 3 01 Hald Jutta 3 01 Hald Niels 3 01 Sørensen Lilly 3 01 Sakariasen Ruth 3 01 Jørgensen Grethe 3 01 Sørensen Else 3 01 Sevelsted Bodil 3 01 Madsen Karl 3 02 Thorkildsen Gunnar 3 02 Madsen Ester 3 02 Schubert Gerda 3 02 Sørensen Agnete 3 02 Melau Anna 3 02 Melau Svend 3 02 Johansen Else 3 02 Duesberg Magda 3 02 Larsen Elly 3 02 Birkkjær Birthe 3 03 Sloth Anne 3 03 Lindholm-Andersen Lilly 3 03 Dahl Henning 3 03 Dahl Inga

144

7490 Aulum 1 Nielsen Anne 1 Nielsen Jacob 2 Nielsen Henrik 4 Mathiasen Ragnhild 6 Bæk Bodil Pagh 7 Sørensen Anita 8 Kruse Ruth 9 Jørgensen Mads 10 Poulsen Else 11 Larsen Elin 12 Christiansen Bozena 13 Vestersager Anne 14 Rasmussen Anna 16 Jørgensen Bent 17 Andersen Anna 18 Sørensen Villy 20 Olesen Hilda 21 Sloth Tobias 22 Kjelde Susanne 22 Kjelde Edvard 23 Brodersen Diasane 25 Lange Rico 27 Steffensen Preben 28 Berhe Semhar

28 29 35 37 39 41 49 c 54 55 a 55 b 55 b 56 59 60 61 61 62 63 63 64 65 66 67 68 71 71 73 80 82 82 84 84 86 86 88 88

Aron Luul Sørensen Tanja Melvej Egon Madsen Zita Tekleab Aklilu Hansen Torben Østergaard Sanne Knudsen Karl Sandbæk Ingerlise Stephansen Lizette Stephansen Mathias Pedersen Niklas Villadsen Meta Jensen Bodil Lauridsen Ingrid Lauridsen Ole Nielson Laura Nielsen Henning Nielsen Ane Andersen Ellen Kæseler Irene Nielsen Jenny Jakobsen Ella Knudsen Bertha Mikkelsen Aase Mikkelsen Kurt Christensen Karen Lynderup Ove Hagelskær Gerda Hagelskær Willy Andersen Poul Andersen Annette Skorstengaard Dorte Skorstengaard Jørgen Sørensen Arne Sørensen Else

Østervang 7490 Aulum 14 Mortensen Emmy 14 Mortensen Aksel 16 Hjort Hans 18 Kristiansen Inger 20 Pedersen Steen 22 Nielsen Helga 24 Hansen Hardy 32 Nielsen Rosa 34 Pedersen Peder 36 Mæng Jacob 42 Mortensen Kathrine 46 Jakobsen Niels

Østvænget Hodsager, 7490 Aulum 1 Nielson Torben 3 Pedersen Britta 3 Pedersen Henning 4 Østerholm Nora 4 Østerholm Christian 5 Jensen Sabrina 6 Hansen Jørn 6 Hansen Irma 7 Jensen Jakob 8 Nielsen Christina 9 Bertelsen Egon 9 Bertelsen Lissi 10 Høj Marianne Breum 10 Høj Keld Bay 11 Nielsen Johanne 11 Jakobsen René

12 13 14 14 16 17 19 20 20 21 21 22 23 23 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 35 37 37 39 39 41 41 43 43 45 45 47 49 51 51 51 53 55 55 57 59 61 61 63 63 65 77 77 81 81 97 a 97 a 97 b 99 b 99 b 101 b 103 a 103 a 103 b 105 a 107 a 107 b 109 a 109 a

Hansen Folmer Toft Martin Jensen Jørn Jensen Sigrid Nielsen Anette Ebbesen Villy Brogaard Peder Hansen Henning Hansen Kirsten Arestin Oliver Arestin Linda Thygesen Phansa Kolodziej Karol Kolodziej Anita Pedersen Janne Pedersen Leif Mathiasen Dorthe Mathiasen Rene Nielsen Mogens Nielsen Hanne Gerhardt Bodil Stocklund Finn Grubbe Kim Grubbe Randi Wrobel Mads Hansen Isabella Nissen Thyra Nissen Kurt Nielsen Marina Nielsen Kaj Jensen Maren Toustrup Egon Christiansen Alice Pedersen Bettina Pedersen Freya Jensen Gunnar Jensen Iris Stenholt Didde Stenholt Flemming Sørensen Jannie Darel Lars Madsen Harald Madsen Anna Ebbesen Rikke Steffensen Brian Holmgaard Henny Holmgaard Jens Holmgaard Henrik Larsen Bjarne Sørensen Mathias Sørensen Sabrina Wilden Dustin Lauridsen Martin Larsen Kristian Dagø Stine Arestin Trine Arestin Erik Jensen Poul Johansen Johan Johansen Else Juulsen Hans Juulsen Gerda Grigoriu Dumitru Manole Iosif Laursen Jens Nielsen Tove Katkjær Jørn Olesen Per Valsøe Bente Valsøe Leif Nielsen Ejvind Jensen Tove Hjort Peter Petersen Rikke Knudsen Svend Kristiansen Magna


109 b 109 b 111 115 115

Jensen Anders Jensen Bente Jepsen Niels Østergård Michael Madsen Vinni

Åbakkevej 7540 Haderup 1 Simonsen Kurt 2 Hansen Anne 2 Hansen Rasmus 3 a Petersen Mario-Uwe 4 Pedersen Randi 4 Pedersen Paw 6 Felix Karen 7 Pedersen Ellen 7 Pedersen Bent 8 Jensen Søren 11 Vang Lise 11 Dam Jørn Uffe 12 Sørensen Harry 12 Sørensen Bodil 13 Kristensen Elna 13 Kristensen Leif 16 Nisker Per 18 Grønne Jette

Åbyvej

Åskrænten 7540 Haderup 7 Andersen Carsten 7 Andersen Nicklas 8 Lynnerup Ditte 8 Lynnerup Niels 8 Lynnerup Mads 9 Jensen Gitte 9 Jensen Torben 10 Poulsen Torben 10 Poulsen Vivian 12 Halkjær Torben 12 Halkjær Jonna 14 Kirkeby Lise 14 Jensen Jesper 18 Nielsen Jørgen 18 Sørensen Christina

Åvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Ovsiuk Oleksii 1 Donchenko Dmytro 1 Linchenko Inna 1 Konovalova Iana 2 Sørensen Bodil 2 Sørensen Ove 3 Pedersen Nikolaj 3 Pedersen Helle 5 Gusgård Marion

7490 Aulum 1 Taulborg Amalie 1 Taulborg Jens 1 Taulborg Susanne 2 Ørgård Børge 2 Ørgård Heidi 3 a Kofoed Jeanett 4 Aaby Jens 4 Aaby Anita 5 Faaborg Casper 5 Faaborg Louise 8 a Andersen Mikkel

Åparken

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 Knudsen Jens 1 Knudsen Birthe 2 Madsen Kenneth 3 Søvsø Jens 4 Mindrila Camelia 4 Mindrila Constantin 5 Johnsen Alice 5 Hansen Bjarne 6 Nadieiena Kateryna 6 Oseiko Oleg 7 Jensen Poul 8 Nielsen Inge 9 Bershadska Olena 9 Zabielin Roman 10 Pedersen Svend 10 Pedersen Mette 12 Christensen Mads 12 Nissen Louise 13 Nielsen Inge 13 Nielsen Kim 14 Thorsager Gerda 19 Schubert Bent 19 Schubert Bodil

145


Navneregister

A

AB Cykelservice

Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 19 44 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 94 66 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 82 95 53 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 68 87 97 Abate Caroline, Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 67 17 76 Abc-reoler Aulum A/S, Industrivej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 19 68

Abildgaard Blik ApS

Bødkervej 3 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 65 49 Abildgaard Michael Paw, Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . 25 70 37 02 Abildtrup Gerda Christine, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . 20 33 58 96 Abildtrup Jørgen Møller, Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . 61 75 39 93 Abildtrup Jørgen Møller, Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . 23 10 92 58 Abrahamsen Leena Heidi, Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . 40 44 97 87

AC’s Murer Rep

Koldkurvej 9 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 69

Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm

Bredgade 20 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 22 44 Agergaard Frede, Rosenvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 31 94 Agergaard Ulrik Bach, Hodsagervej 43 . . . . . . . . . . . . . 22 74 32 57 Agerskov Annegrethe Toft, Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . 50 94 27 87 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 60 23 99 65 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 51 50 22 06 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 32 50 02 56 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 28 77 10 83 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 28 59 54 45 Agerskov Channe Vestergaard, Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . 24 41 23 32 Agerskov Dan Rytter, Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 14 05 Agerskov Hanne Toft, Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 57 18 26 Agerskov Inga, Nygade 12 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 58 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 06 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 20 58 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 76 99 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 97 06 Agerskov Ken, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 15 97 06 Agerskov Kenneth, Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 52 42 75 Agerskov Kenneth, Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 29 93 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 24 96 89 Agerskov Ninna, Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 21 Agerskov Frank Agerskov, Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . 21 66 79 67 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 75 79 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 18 79 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 92 83 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 63 25 Agger Kurt Mølby, Grønbækparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 21 73

Aksel Ahle Aps

Navneregister

A

Ramskovvej 10 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 83 12 Ahle Ida-Linnéa Marie, Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . 42 77 83 80 Ahle Ida-Linnéa Marie, Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . 42 23 83 22 Ahle Ida-Linnéa Marie, Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . 42 20 76 87 Ahlefeldt-Laurvig Camilla, Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . 30 70 07 08 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 71 98 04 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 71 05 98 Ahm Michael Vestergaard, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . 61 67 17 95 Ahm Nicolaj, Danmarksgade 24 st . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 34 93 Ahm Poul Erik, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 29 Ahm Poul Erik, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 41 29

146

Ahm Sara Venø, Danmarksgade 24 st . . . . . . . . . . . . . 22 91 54 32 Ahm Susann Venø, Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 70 87 Ahm Susann Venø, Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 08 35 Ahm Susann Venø, Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 12 08 Ahmed Wajid, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 52 66 Akat Buket, Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 49 24 Akay Kudret, Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 28 24 Aksel Poulsen, Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 55 92 Al-Jezani Nagham Abbas Sajet Said, Anemonevej 27 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 44 11 Albertsen Anders, Søndermarken 19 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 32 Albertsen Jørgen, Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 62 68 34 Albertsen Jørgen, Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 22 53 Albertsen Kim, Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 80 63 Albertsen Louise Lind, Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . 24 66 07 08 Albertsen Niels Kristian, Tusbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 42 41 62 10 Alfred Kirk Mogensen, Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 09 13 Alfred Kloster, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 93 45 Allan Rønnow Nielsen, Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 54 18 29 Almholt Arne, Vistorpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 69 Amby Jens Jørgen, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 27 Amby Jens Jørgen, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 37 96 Amby Kirstine, Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 47 96 Anders Dalsgaard, Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 58 Andersen Aksel Lynge, Skovvænget 81 . . . . . . . . . . . . . 42 42 21 07 Andersen Allan, Industrivej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 43 42 Andersen Anders, Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . 30 26 35 19 Andersen Anders Bendt, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 81 Andersen Anders Bendt, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . 21 92 87 33 Andersen Andy, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 62 62 Andersen Andy Mogens, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 28 96 89 67 Andersen Andy Mogens, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . 20 76 84 06 Andersen Anna Lis Bjerg, Østertoft 17 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 72 36 Andersen Annette Herløv, Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . 25 43 23 38 Andersen Annette Herløv, Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . 22 90 39 44 Andersen Annette Herløv, Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . 20 89 90 33 Andersen Anni, Skovvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 05 03 Andersen Arne, Bellisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 83 95 Andersen Arne, Skolegade 14 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 98 38 Andersen Arnfred, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 67 Andersen Arnfred, Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 72 09 80 Andersen Benny, Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 68 Andersen Benny Steen, Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 59 82 Andersen Bent, Kirkestræde 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 63 72 Andersen Bjarne, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 29 66 Andersen Bjarne, Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 56 26 Andersen Bjarne, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 94 Andersen Bo Christian, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 53 21 Andersen Bo Christian, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 83 58 Andersen Brian, Videbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 43 12 21 Andersen Brian René, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . 29 91 98 37 Andersen Britta Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . 21 43 01 80

Andersen Byg Aulum

Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 57 08 38

Andersen Byg og Anlæg

Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 31 02 Andersen Børge, Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 59 Andersen Børge, Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 64 83 Andersen Børge, Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 54 93 33 Andersen Camilla Bruun, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . 29 82 47 64 Andersen Camilla Bruun, Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . 29 82 47 33


Andersen Lone Merete, Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . 31 66 15 54 Andersen Mathias Gabriel Bruhn, Hovedgaden 23 . . . . . 23 62 70 27 Andersen Matilde, Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 56 26 Andersen Mette Margrethe, Kastaniealle 5 1 52 . . . . . 97 47 35 15 Andersen Mette Mosegaard, Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . 51 28 20 06 Andersen Mette Mosegaard, Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . 40 68 58 47 Andersen Mikkel, Åbyvej 8 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 70 41 Andersen Niels Moesgaard, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . 25 83 73 74 Andersen Niels Peder, Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . 20 78 71 61 Andersen Per, Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 75 Andersen Per, Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 68 Andersen Per Trøstrup, Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 76 42 Andersen Per Trøstrup, Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 54 30 Andersen Poul Ove Trøstrup, Lundgårdsparken 17 . . . . 97 47 10 05 Andersen Ruth, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 33 53 Andersen Sara Kjærsgaard, Lundgaardsgade 21 . . . . . . 31 79 72 42 Andersen Solvejg, Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 44 78 Andersen Stefan Moeskjær, Spegbjergvej 1 . . . . . . . . . . 29 67 03 17 Andersen Stine Løfvall Frismann, Sjællandsgade 13 . . . 30 25 08 27 Andersen Stine Løfvall Frismann, Sjællandsgade 13 . . . 27 59 38 04 Andersen Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . 20 45 24 35 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 97 14 32 12 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 40 31 14 68 Andersen Svend Aage Høj, Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . 30 95 01 32 Andersen Svend-Erik Friis, Herningvej 62 . . . . . . . . . . . 26 12 30 89 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 31 02 Andersen Søren Brix, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 31 02 Andersen Søren Christian Stougård, Grønningen 3 . . . . 30 24 12 35 Andersen Thomas, Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 94 32 45 Andersen Thomas, Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 32 45 Andersen Thomas, Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 37 14 Andersen Tinne Marie Stougaard, Højager 51 . . . . . . . . 22 37 33 37 Andersen Tommy, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 95 35 71 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 85 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 21 51 02 26 Andersen Vagn Trærup, Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 20 12 75 85 Andersen Byg Og Anlæg, Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 31 02 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 88 52 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 72 82 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 23 54 Andreasen John Ploug, Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 72 82 Andreasen Stephanie, Havrevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20 96 93 Andreassen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 13 Andreassen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 14 77 18 Andreassen Jens Ejler, Falkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 94 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10 06 80 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 55 80 Andreassen Vagn, Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 63 19 Andresen Inge, Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 14 André Imre-Ervin, Tvedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 22 83 35

Anker Bjerre A/S

Elkjærvej 110 Mejrup 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . 96 12 10 10 Arensman Inka, Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 83 79 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 25 66 85 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 54 12 Arestin Linda, Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 92 12 Arestin Trine Bay, Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 32 62 Arestin Trine Bay, Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 53 14 Armose Viggo, Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 50 Armose Viggo, Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 70 87 Arne Dalsgaard Damtoft, Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . 60 48 89 70 Aron Luul Fremichael, Østertoft 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 91 41 31 94 Asferg Steen, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 34 Asferg Steen, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 78 68 Asferg Vita Viola Majlund, Søndergade 38 . . . . . . . . . . . 22 38 13 14 Asmussen Jeanne Juel, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 28 44 46 63 Astrup Gunnar, Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 46 Astrup Gunnar, Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 52 59 87

147

Navneregister

Andersen Charlotte Dalgaard, Hovedvejen 22 . . . . . . . . 22 37 27 39 Andersen Christian Louis Øbo, Skovfogedvej 2 . . . . . . . 22 73 12 00 Andersen Christina Toftgaard, Nørregade 18 . . . . . . . . . 28 44 75 74 Andersen Claus Fruergaard, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . 50 38 23 39 Andersen Claus Fruergaard, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . 41 27 11 12 Andersen Claus Fruergaard, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . 40 78 75 40 Andersen Claus Fruergaard, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . 24 95 93 97 Andersen Claus Thalund, Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . . 22 64 64 01 Andersen Connie Maggie Martensen, Grønningen 25 . . 97 47 21 47 Andersen Connie Maggie Martensen, Grønningen 25 . . 21 47 92 19 Andersen Conny Skov, Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 28 38 17 51 Andersen Egon, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 75 Andersen Ejvind John Erik, Anemonevej 8 C 1 . . . . . . . . 60 57 08 62 Andersen Ellen Frølund, Østertoft 64 . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 30 15 Andersen Erna, Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 14 Andersen Eva Marie, Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 68 Andersen Eva Marie, Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 28 Andersen Finn, Sandgårdvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 37 Andersen Finn Hardy Skeldal, Sandgårdvej 13 . . . . . . . 22 37 38 40 Andersen Frede Sandgaard, Hodsagervej 72 . . . . . . . . . 97 47 60 24 Andersen Frede Sandgaard, Hodsagervej 72 . . . . . . . . . 23 30 61 24 Andersen Gert Thorhauge, Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . 51 78 12 91 Andersen Gert Trarup, Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 75 21 Andersen Gry, Viftrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 30 30 41 Andersen Hanne Løfvall Frismann, Grønbækparken 1 . . 29 29 65 62 Andersen Hans Ole, Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 29 35 Andersen Helene Pallisgaard, Søndermarken 35 . . . . . . 60 48 61 62 Andersen Ida Anny Remme, Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . 30 27 11 33 Andersen Inga Lis, Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 73 Andersen Inga Lis, Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 08 36 Andersen Inga Lis Tang, Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 91 29 63 Andersen Ivan Bech, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 24 60 Andersen Ivan Bech, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 92 23 59 Andersen J Ø, Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 14 Andersen Jan, Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 35 45 Andersen Jan, Lundgårdsparken 39 . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 50 79 Andersen Jan Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 80 Andersen Jan Lunding Høj, Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . . 24 81 70 10 Andersen Jane Johanne, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . 60 74 70 09 Andersen Jane Johanne, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . 60 69 70 09 Andersen Jane Johanne, Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . 20 80 57 37 Andersen Jens, Engvej 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 82 22 23 Andersen Jens Christian, Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . 30 35 49 34 Andersen Jens Christian Viftrup, Langgade 16 . . . . . . . 28 34 33 41 Andersen Jens Ejner, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . 24 25 60 41 Andersen Jens Ejner, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . 20 28 34 10 Andersen Jørgen Lund, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 53 Andersen Jørgen Lund, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 55 53 Andersen Jørn Skov, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 29 13 Andersen Kaj, Hovedgaden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 38 08 Andersen Karen, Jens Jensensvej 9 A . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 08 Andersen Karin, Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 69 69 Andersen Karin Dalsgaard, Grønbækparken 9 . . . . . . . . 30 42 46 89 Andersen Keld Brun, Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 13 45 Andersen Ketty Vestergaard, Nørregade 24 . . . . . . . . . . 97 45 26 40 Andersen Kåre Asferg, Engvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 01 02 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 88 04 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 16 54 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 69 63 87 Andersen Lars, Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 83 88 60 Andersen Lars Sakskjær, Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 51 02 Andersen Lars Sakskjær, Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 68 22 89 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 01 31 Andersen Lasse Elkjær, Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 31 58 Andersen Lisbeth, Solskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 84 33 83 Andersen Lisbeth Elly, Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 47 24 Andersen Lise Lotte Riis, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . 25 75 53 63 Andersen Lise Lotte Riis, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . 23 85 30 02 Andersen Lone Merete, Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . 41 34 27 51

A


Astrup Gunnar, Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 39 60 Atr Landhandel Dk ApS, Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 30 80 60 06 Aubo Køkkencenter Aulum ApS, Vævervej 12 . . . . . . . . 88 63 72 90 Aubo Production A/S, Vævervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 70 75 57

Aulum Apotek

Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 44

Aulum Autoteknik

Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 33

Aulum Bil Center A/S

Farvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 23 Aulum Bogtryk & Offset V/Carsten Henriksen, Industrivej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 68 28

Aulum El-Service ApS

Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 20

Aulum Entreprenørforretning

v/ Finn Bach Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 38

Aulum Erhvervsudvikling

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 03

Aulum Fjernvarme a.m.b.a

Rugbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 15

Aulum Fritidscenter

Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 01

Aulum Fysioterapi & Træning

Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 44 34 30 Aulum Gartnerservice, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . 29 88 69 44 Aulum Håndbold Klub, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 83 71

Bagger John, Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 03 36 Baggesen Ulla, Nørregade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 50 Baggesen Ulla Margrethe Jul, Nørregade 30 . . . . . . . . . 42 74 50 03 Bak Anne-Lise, Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 29 29 Bak Axel Appel, Jens Jensensvej 6 D . . . . . . . . . . . . . . 20 23 35 38 Bak Knud Egon, Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 19 Bak Aage Pedersen, Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 75 53 Bakmølle Magnus, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 66 71 Bakmølle Vagn, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 33 Bakmølle Vagn, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 32 21 Bakmølle Vagn, Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 32 21 Balniene Agne, Gindeskovgård 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 81 82 Balschmidt Nicole, Markedspladsen 11 st . . . . . . . . . . 22 15 77 97 Balschmidt Susanne, Mølleparken 14 . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 66 Bareuther Gurli, Gindeskovgård 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 09 44

Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS

Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 23 Barslund Johannes, Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 38 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 46 Barslund Niels, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 51 11 Barslund & Gasseholm ApS, Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . 97 47 27 23 Bay Karla, Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 69 Bay Peter, Vormstrupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 26 49 Bech Alex, Anemonevej 23 C st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 18 10 37 Bech Gitte Væggemose, Anemonevej 29 A st . . . . . . . . . 51 73 60 37 Bech Henrik Frost, Langgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 64 61 00 Bech Knud Erik, Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 38 03 Bech Knud Erik, Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 68 03

Aulum Kirkegårdskontor - se side 74 Aulum Kirkekontor - se side 74 . . . . . . . 96 41 02 42 Aulum Maskinstation

Morten Beier Tømrer & Snedker ApS

Aulum-Hodsager pastorat - se side 74 Aulum-Vildbjerg Begravelsesforretning

Bendt Risom ApS

Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 25 Aulum-haderup Tømrer-& Snedkerforretning V/Finn Højmark, Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 26 89

Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 31 Aulumgaard A/S, Buntmagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 21 00 Aupino Trading V/Jan Sørensen, Danmarksgade 17 . . . . 71 99 10 16 Autohallens Autolak V/Lars Buje Jacobsen, Rørkærvej 4 41 62 24 25 Avs-jysk Indeklima, Markedspladsen 7 . . . . . . . . . . . . . 40 46 19 11 Axelsen Kristine Brødsgaard, Hovedgaden 14 . . . . . . . . 53 35 71 06

Navneregister

B

Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 61 81 21 40 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 53 30 88 64 Bach Ann Berit Birkelund, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . 42 27 02 56 Bach Finn, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 38 Bach Finn, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 93 38 Bach Finn, Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 65 38 Bach Gert, Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 18 Bach Morten Juhl Christensen, Skovvænget 19 . . . . . . . 20 95 36 19 Bach Nick Oskar, Vesterlund 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 72 70 95 Bach Villy Christen Kristensen, Sjællandsgade 16 . . . . . 97 47 21 91 Bach Villy Christen Kristensen, Sjællandsgade 16 . . . . . 24 41 50 98 Bagger Birgit Vestergaard, Vinkelvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 93 20 14 49 Bagger John, Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 46 16

A

148

Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 64 Beier Tømrer & Snedker ApS, Industrivej 15 . . . . . . . . . 60 73 97 47 Bej Pernille Rømer, Birkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 91 91 Belstrup John, Engvej 31 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 32 60 Ben-Ahmed Chedly Ben Ali, Bredgade 36 . . . . . . . . . . . 97 42 28 31 Ben-Ahmed Chedly Ben Ali, Bredgade 36 . . . . . . . . . . . 21 66 16 31 Østergade 22 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 10 25 Benjaminsen David Adolf, Danmarksgade 38 C 1 th . . . 42 31 70 10 Benny Jespersen, Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 90 05 Bent Risum, Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 92 Berg Arne, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 42 Berg Arne, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 06 75 Berg Arne, Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 96 31 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 36 49 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 36 49 Berg Hans Peter, Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 36 49 Berg Lise, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 39 23 89 Berg M E, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 89 Berg M E, Danmarksgade 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 87 11

Bergen Begravelse

Lægårdvej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 11 19 Bergh Bjarne Erik, Vinkelvej 15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 11 76 Bernatskyi Oleksandr, Grønningen 14 . . . . . . . . . . . . . . 31 33 34 26 Bertelsen Arne, Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 00 04 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 60 16 08 20 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 27 24 20 20 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 24 89 98 59 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 24 66 56 29 Bertelsen Conni Skov, Bredgade 14 C . . . . . . . . . . . . . . 21 36 60 12 Bertelsen Edel, Egevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 23 20 Bertelsen Henrik, Gammel Landevej 26 B st th . . . . . . . 23 34 55 91 Bertelsen Jens Brejnholt, Parkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 97 70 12 07 Bertelsen Kasper Nørby, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 90 80 Bertelsen Kirsten Hornshøj, Vestparken 5 . . . . . . . . . . . 97 45 42 39 Bertelsen Lissi, Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 05 23 Bertelsen Lissi, Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 40 90


Bertelsen Mimmi, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 98 Bertelsen Mimmi, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 91 32 62 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 42 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 32 57 Bertelsen Morten, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12 21 42 Bertelsen Per, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 80 87 Bertelsen Per Risom, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 93 24 Bertelsen René Vejsgaard, Anemonevej 11 C st . . . . . . . 22 93 54 45 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 56 90 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 78 25 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 80 77 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 48 62 Bertelsen Steen, Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 68 44 Berthelsen Johannes, Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 45 Berthelsen Johannes, Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 04 74 Berthelsen Mette, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 36 Berthelsen Mette Bryld, Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . 30 26 10 65

Bettina’s Massage og Håndlæsning

Kirkegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 00 83 Bilberg Bente, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 93 Bilberg J O, Højager 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 00 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 14 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 60 22 07 93 Bilberg Jens Christian, Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . 42 26 62 14 Bilberg Niels Orloff, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 70 Billeskov Charlotte, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12 58 09 Billeskov Henry, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 79 Billeskov Henry, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 62 89 Billeskov Henry, Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 87 21 Billeskov Kristina, Danmarksgade 38 B . . . . . . . . . . . . . 51 37 82 63 Birch Connie Elisabeth, Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 66 07 98 Birch Jakob, Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60 64 70 Birkebæk Bente, Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . 61 60 35 38 Birkebæk Eva, Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 23 Birkebæk Svend, Lundgårdsparken 51 . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 62 Birkebæk Søren, Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . 25 35 20 35 Birkedal Anders Troelsen, Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . . 51 29 60 13 Birkedal Marianne Troelsen, Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . 61 75 60 30 Birkkjær Birthe Gurli Bjerg, Østergaardsallé 3 2 9 . . . . 97 47 61 63 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 26 78 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 44 28 Birkkjær Louise, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 26 78 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 75 43 13 Birkkjær Poul Henning, Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . 61 54 30 41 Birtha Larsen, Grovevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 56 Bisgaard Anette, Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 27 62 Bisgaard Thomas, Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 59 62 Bizzarro Miranda Normany, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . 22 70 02 63 Bjerg Jens Georg Andersen, Nørreholmvej 2 . . . . . . . . . 50 57 17 52 Bjerg Preben, Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 49 15 Bjerg Preben, Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 32 31

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS

v/ Dann Ørskov Karlsen Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . 28 18 26 96 Bjerggaard Anne Merethe, Langgade 84 . . . . . . . . . . . . 40 36 45 50 Bjerggaard Kim, Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 90 50 Bjerregaard Inge Elise Pihl, Rørparken 14 B st . . . . . . . . 20 21 21 48 Bjerregaard Morten, Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 33 88 Bjerregaard Nikoline Askjær, Hirsevænget 19 . . . . . . . . 61 71 19 76 Bjerregård Lohtuz Rose Ørum, Grønningen 21 . . . . . . . . 26 74 25 38 Bjørnholt Lis, Vestergade 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 04 52 Bk Fiskegrej, Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 16 Blach Elisabeth G, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 75 15 65

blicher Revision & Rådgivning

Boel Akupunktur

Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 58 00 Boel John, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 22 62 Boel John, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 68 96 95 Boel John, Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 39 49 Boel John, Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 05 76 Boel Akupunktur ApS, Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . 97 87 58 00 Boesen Karin, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 90 40 Boesen Karin, Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . 26 30 67 76 Boeve Gerrit, Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 84 77 Boeve Laura Maria, Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 52 80 97 34 Bohnsen Dorthe Hilda, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 50 Bohnsen Svend Lykke, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 49 Bohnsen Svend Lykke, Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 51 Bojsen Kristian Kirk, Kastaniealle 5 st 30 . . . . . . . . . . 97 47 14 88 Bojsen Kristian Kirk, Kastaniealle 5 st 30 . . . . . . . . . . 61 75 16 25 Bojsen Kristian Kirk, Kastaniealle 5 st 30 . . . . . . . . . . 51 75 68 05 Bonde Lars, Nørreholmvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 84 56 Bone’ Ellen Margrethe Moltzen, Lundgaardsgade 12 . . . 25 15 18 35 Bonnesen Michelle Ejstrup Kudsk, Grønningen 10 . . . . . 22 91 04 53 Bordorf Inge, Lyngen 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 41 Bork Amanda Mølgaard, Søndergade 5 1 . . . . . . . . . . . 20 92 51 30 Bork Birthe Elly Andersen, Højgade 20 . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 76 Borrild Jesper Würtz, Karupvej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 60 66 Borrits John Lysberg, Herningvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 93 91 90 29 Borrits John Lysberg, Herningvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 23 90 91 90 Borrits John Lysberg, Herningvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 46 24 Borum Anita, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 90 93 Borum Anita, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 93 59 Borum Lisbeth, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 76 Bostrup Ketty, Skyttevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 97

Boudigaard Begravelse

Vestergade 14 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 52 08 98 Bourgeois Sarah Pierrette Madeleine, Tusbækvej 42 . . . 28 60 89 83 Brandt Jytte Venø, Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 64 47 Brandt Jytte Venø, Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 80 23 Brask Anna Marie Bang, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 53 22 03 Brask Flemming Tølbøl, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 97 19 65 20 Brask Martin Bang Tølbøl, Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . 51 81 65 20 Brdr Kjeldsen, Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 51 68 Bredall Bente, Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 41 54 74 Bredall Verner, Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 10 04 60 Bredgaard Michael, Gammel Landevej 3 . . . . . . . . . . . . 22 38 02 71 Bredgaard Tanja Kristense, Gammel Landevej 3 . . . . . . 30 50 01 07 Bredtoft Anne-Mette, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 65 02 Bredtoft Elly, Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 26 Bredtoft Helle, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 12 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 81 48 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 99 19 Bredtoft Lars, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 34 75 Bredtoft Mogens, Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 09 56 Bredtoft Mogens, Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 52 74 Bredvig Hanne Helbæk, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 53 35 92 29 Bredvig Hanne Helbæk, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 27 28 29 16 Bredvig Hanne Helbæk, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 26 22 35 05 Breinholt Else Andersen, Fredshegn 1 F st . . . . . . . . . . . 24 64 46 92

149

Navneregister

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 22 Blusa-Blusins Guntars, Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . 51 53 23 53 Blæsbjerg E William, Hovedvejen 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 52 Blæsbjerg Harry Emil, Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 52 Blæsbjerg Harry Emil, Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 67 52

Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 29 40 31 21 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 22 93 44 21 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 22 58 29 13 Blæsbjerg Henning, Rørkærparken 56 . . . . . . . . . . . . . . 20 96 29 13 Blæsbjerg Ingrid, Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 11 66 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 61 39 14 70 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 07 13 Blæsbjerg Mads, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 06 73 Blæsbjerg Mads Kr, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 54 Blæsbjerg William, Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 50 70 Blæsbjerg William, Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 99 63 Bo Lauridsen, Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 57 34

B


Breinholt Peter Bastrup, Hodsagervej 62 . . . . . . . . . . . . 42 18 06 77 Brian T Andersen, Videbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 06 48 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 97 14 72 35 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 96 24 97 Brixen Jens Christian, Grønningen 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 71 72 35 Bro Kim, Højager 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 70 23 Broch Mathias Christiansen, Mølleparken 25 . . . . . . . . 29 80 73 66 Brogaard Henrik, Danmarksgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 40 53 Brogaard Monika, Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 03 Brogaard Monika, Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 75 69 84 Brogaard Peder Høgild, Østvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 84 Brogaard Peder Høgild, Østvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . 52 24 19 84 Brogaard Torkild, Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . 30 23 96 09 Brogaard Torkild, Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . 23 30 67 52 Broholm Mette, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 27 52 82 Broholm Mette, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 09 65 Brokholm Peder, Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 21 Brokholm Solveig, Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 56 99 33 Brosbøl Andreas Bo Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 07 54 Brosbøl Lis Høj, Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 59 50 51 Brown Brita Linder De Nully, Egelundvej 8 . . . . . . . . . . . 27 33 07 81 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 86 76 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 76 57 Brown Debbie Ann, Herningvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 76 57 Brown Kai Erik Berg De Nully, Egelundvej 8 . . . . . . . . . . 97 45 60 85 Brown Marianne Bast De Nully, Gråsandvej 6 . . . . . . . . 60 48 89 65 Brugsforeningen Fremad. Feldborg, Bredgade 60 . . . . . 97 45 40 06 Brunbjerg Bettina, Bakkedraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 11 57 Brunbjerg Jimmy, Bakkedraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 43 80 Bruun Anne Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 79 44 42 Bruun Brian Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 98 87 Bruun Brian Munk, Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 69 24 Bruun-Jeppesen Lenette Lykke, Hvedevej 12 . . . . . . . . 22 31 84 91 Bruun-Jeppesen Lenette Lykke, Hvedevej 12 . . . . . . . . 22 26 04 32

Navneregister

Brøchner

Genvejen 16 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 10 52 Brødbæk Jørgen, Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 80 30 31 Brødbæk Karen, Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 53 51 Brødbæk Malene, Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 83 53 Brødbæk Susanne, Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13 21 42 Brødbæk Torben, Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 60 Brødsgaard Gitte, Østvænget 99 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 19 38 04 Brødvæk Evald, Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 04 Brøndberg Birthe, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 12 Brøndberg Birthe, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 63 11 Brøndberg Daniel Kristian, Danmarksgade 64 . . . . . . . . 60 91 20 95 Buchhave Marie Nielsine, Jyllandsgade 27 . . . . . . . . . . 29 90 14 27 Buchhave Nina Johansson, Rørparken 30 D 1 . . . . . . . . 28 90 73 30 Buchhave Ruth Lundgård, Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . 24 26 26 34 Buchhave Vagn, Holstebrovej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 54 33 Bucur Ioan, Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 47 95 66 Bucur Ioan, Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 68 52 Bucur Ioan, Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 05 63 Budnik Inna, Lærkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13 65 21 Bundgaard Beslagsmedie V/Martin Bundgaard, Pilhusevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 90 39 Burmølle Jane Ellen Føns, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . 25 63 12 65 Busch Carina, Smedegade 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . 30 40 15 25 Buskbjerg Maren, Østergade 2 st 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 70 Buskbjerg Mathilde Emilie, Grønningen 12 . . . . . . . . . . 25 50 21 11 Buskbjerg Niels Peder, Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . . 30 58 22 35 Buskbjerg Vibeke Køhler, Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . 23 45 97 56 Butnaru Iulian, Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 45 51 Byskov Jens, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 55 Byskov Jens, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 56 67 61 Byskov Jens, Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 79 49 Byskov Louise Svenstrup, Søndermarken 27 . . . . . . . . . 20 88 71 90 Bärtel Claus, Søndermarken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 48 56 72

B

150

Bärtel Martin, Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 76 31 Bärtel Per Martin, Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 58 03 Bæk Laurits Pagh, Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 16 71 Bæk Susanne, Vestparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 87 97 Bækgaard Peter, Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 88 73 Bæksted Kirsten Frølund, Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 77 39 Bæksted Mette Stylsvig, Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 86 61 Bøgild Helle Mejdal, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 92 88 Bønsøe Rita Færch, Jens Jensensvej 6 F . . . . . . . . . . . . 26 51 83 88 Børgesen Teddy, Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 46 46 Baadsgaard Grethe Lundager, Hvedevej 25 . . . . . . . . . . 52 24 26 07 Baadsgaard Johnny, Hvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 24 03 07 Baadsgaard Nina, Rosenvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13 01 05

C

Carl Ejnar Møller, Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 59 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 21 58 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 37 25 66 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 35 14 19 Carlsen René Obel, Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 83 54

Carstens Malerservice

Lundgårdsparken 37 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 45 Carstensen Melanie Bødewadt, Skjerkvej 4 . . . . . . . . . . 50 52 71 08 Cebula Stanislaw, Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 93 75 Cholovskyy Vitaliy, Drosselvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 30 84 62 Cholovskyy Vitaliy, Drosselvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 26 72 69 Christen Dam Larsen, Grønbækparken 81 . . . . . . . . . . . 24 65 34 79 Christensen Alfred, Tjørnevej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 44 83 Christensen Allan, Hovedgaden 29 st . . . . . . . . . . . . . . 91 25 40 16 Christensen Anders Trelborg, Mølleparken 17 . . . . . . . . 29 27 45 01 Christensen Anna Helene, Tusbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 85 Christensen Anne-Marie Venø, Lundgårdsparken 78 . . . 97 47 28 28 Christensen Benny Kristian, Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . 29 80 17 33 Christensen Benny Kristian, Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . 20 12 28 78 Christensen Bente Mejdal, Danmarksgade 52 B . . . . . . 51 19 61 59 Christensen Bodil Marie Raahede, Kirkegade 2 1 . . . . . 97 47 10 20 Christensen Bodil Marie Raahede, Kirkegade 2 1 . . . . . 29 44 62 66 Christensen Britta, Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 12

Tandlæge Carl-Børge Christensen

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85 Christensen Carl-Børge Bach, Skolegade 32 . . . . . . . . . 53 25 66 08 Christensen Carl-Børge Bach, Skolegade 32 . . . . . . . . . 24 94 61 85 Christensen Casper, Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 39 17 Christensen Dorthe, Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 60 Christensen Dorthe, Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 63 99 Christensen Edel Helene, Søndermarken 1 . . . . . . . . . . 26 22 48 36 Christensen Edvard Nygaard, Fårbækvej 24 . . . . . . . . . 97 45 60 88 Christensen Edvard Nygaard, Fårbækvej 24 . . . . . . . . . 61 75 62 22 Christensen Elisabeth Fabricius, Rugvænget 31 . . . . . . 61 74 76 55 Christensen Esther, Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 07 Christensen Esther, Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 62 48 Christensen Flemming, Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . 24 21 01 74 Christensen Flemming, Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . 23 32 47 99 Christensen Grethe Frølund, Søndermarken 18 . . . . . . . 23 30 26 73 Christensen Gudrun Dalgaard, Skolegade 5 22 . . . . . . . 97 13 15 49 Christensen Harry, Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 50 Christensen Harry, Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 18 78 Christensen Helle Mejdal, Søndermarken 44 . . . . . . . . . 30 36 74 66 Christensen Helle Skouv, Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . 51 24 09 25 Christensen Helle Vester, Lærkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 95 13


Christiansen Leif, Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 92 39 Christiansen Leif, Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 41 Christiansen Marianne Bjerre, Toppergårdvej 9 . . . . . . . 20 63 56 60 Christiansen Svend Erik, Østergade 2 st 22 . . . . . . . . . 20 89 90 34 Christiansen Svend Hedegaard, Lundgaardsgade 16 . . . 40 57 44 35 Christiansen Thorsten, Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . 32 16 53 11 Christiansen Thorsten, Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . 28 76 84 11 Ciulei Aida-Adriana, Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . 42 51 82 67 Ck Aulum ApS, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17 60 48 Clausen Ahrendt S, Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 24 91 Clausen Ahrendt Schmidt, Mosevænget 14 . . . . . . . . . . 97 47 26 65 Clausen Ahrendt Schmidt, Mosevænget 14 . . . . . . . . . . 22 53 68 68 Clausen Carl Henrik Brauner, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . 60 89 01 04 Clausen Carl Henrik Brauner, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . 27 62 09 94 Clausen Chalotte, Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 20 09 Clausen Chalotte, Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 26 09 Clausen Grethe Barsøe, Skolestien 9 . . . . . . . . . . . . . . . 53 43 93 34 Clausen J P, Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 20 Clausen Jette Gottenborg, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 22 86 69 50 Clausen Leif H, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 03 Clausen Leif H, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 78 14 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 44 69 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 44 36 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 17 26 Clausen Terry, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 53 36 Clausen Tony Rusoke, Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . 52 40 27 50

CleanXperten

Bredgade 52 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 17 43 Conradsen Kurt Vang, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . 29 86 46 02 Conradsen Kurt Vang, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . 25 64 18 66 Crainic Lacramioara-Ana, Vormstrupvej 29 . . . . . . . . . . 25 62 14 03

D

Dagø Stine Guldberg, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . 81 21 27 07 Dagø Stine Guldberg, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 02 32 Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . 26 21 04 72 Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . 23 29 40 88 Dahl Anna Grethe Østergaard, Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . 22 52 57 21 Dahl Arnold Jensen, Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 64 Dahl Ejvind Engdraget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 40 05 Dahl Heidi Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 63 35 Dahl Henning, Østergaardsallé 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 18 Dahl Henning, Østergaardsallé 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . 30 53 88 82 Dahl Jens Jørn, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 81 82 Dahl Jens Jørn, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 54 60 Dahl Kathrine Nygaard, Anemonevej 16 A st . . . . . . . . . 53 50 10 14 Dahl Kathrine Nygaard, Anemonevej 16 A st . . . . . . . . . 31 10 49 43 Dahl Knud Erik, Anemonevej 7 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 44 57 10 Dahl Lars Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 15 23 Dahl Lars Søvsø, Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 63 35 Dahl Sabine Lykke, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 12 17 Dahl Sabine Lykke, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 72 44 Dahl Sara, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 63 57 Dalgaard Anne Kirstine Abildtrup, Karupvej 77 . . . . . . . . 81 61 89 19 Dalgaard Annette Joy, Rosenvænget 5 1 th . . . . . . . . . 50 52 79 15 Dalgaard Henry, Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . . . . . . . 97 45 41 43 Dalgaard Jenny Marie, Bredgade 14 A . . . . . . . . . . . . . 27 21 07 77 Dalgaard Jette Marie Bach, Søndergade 13 . . . . . . . . . 28 83 01 26 Dalgaard Rune Strøm, Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . 27 24 64 80 Dalgaard Signe Margrethe, Østergaardsallé 7 3 3 . . . . 24 25 42 22 Dalsgaard Bjarne, Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 72 60

151

Navneregister

Christensen Ib, Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 13 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 32 11 76 02 Christensen Inge, Lundgårdsparken 43 . . . . . . . . . . . . . 22 45 83 45 Christensen Irene Marie Fjordside, Grønbækparken 75 . 23 95 93 36 Christensen Irma Nordgaard, Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . 34 10 11 39 Christensen Irma Nordgaard, Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . 29 91 18 17 Christensen Jannie Kickan, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . 40 47 82 55 Christensen Jesper Sig, Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 71 21 Christensen Jytte, Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 14 36 Christensen Jytte, Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 15 13 61 Christensen Jytte Borre, Parkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 62 47 Christensen Jytte Borre, Parkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 61 90 Christensen Jørgen Haunstrup, Danmarksgade 54 . . . . 50 57 27 97 Christensen Karen, Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11 17 75 Christensen Karen Margrethe, Østertoft 73 . . . . . . . . . . 31 93 45 65 Christensen Karina Hovedskou, Rosenvænget 24 . . . . . 31 76 15 14 Christensen Karina Hovedskou, Rosenvænget 24 . . . . . 20 59 77 75 Christensen Karsten Vrou, Fårbækvej 10 . . . . . . . . . . . . 60 24 41 15 Christensen Kim Overgaard, Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . 96 10 48 44 Christensen Kim Overgaard, Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . 20 65 26 78 Christensen Kirsten Vestergaard, Tusbækvej 12 . . . . . . . 61 76 81 67 Christensen Klavs, Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 62 98 Christensen Knud Erik, Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 21 40 Christensen Kristian Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . 42 41 59 62 Christensen Lilian Hauge, Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . 97 45 42 52 Christensen Lilian Hauge, Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . 20 22 79 30 Christensen Lisa Mejdal, Grønbækparken 89 . . . . . . . . . 20 78 69 85 Christensen Mads, Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 27 10 Christensen Mads Naursgaard, Åparken 12 . . . . . . . . . . 21 82 27 10 Christensen Maj Hovedskou, Rosenvænget 10 . . . . . . . 41 62 72 16 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Langbovej 5 . . . . . . . . 61 65 18 69 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Langbovej 5 . . . . . . . . 29 70 05 15 Christensen Maj-Britt Kastbjerg, Langbovej 5 . . . . . . . . 25 61 01 95 Christensen Martinus, Østervang 26 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 63 Christensen Mona Carlsen, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . 61 37 28 98 Christensen Naomie Lotuz Elissabethh, Bakkedraget 16 42 34 78 57 Christensen Ninna Gavlshøj, Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . 20 70 74 34 Christensen Ole Skou, Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 41 Christensen Ole Skou, Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 28 98 Christensen Ole Skou, Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 56 31 Christensen Oskar Koldtoft, Søndermarken 1 . . . . . . . . 20 43 61 90 Christensen Pernille Egebjerg, Tømmergade 1 . . . . . . . . 27 64 61 44 Christensen Pernille Egebjerg, Tømmergade 1 . . . . . . . . 27 24 35 55 Christensen Rikke Molin, Rosenvænget 3 st th . . . . . . 28 29 30 72 Christensen Ruth Minna Grann, Bredgade 68 F . . . . . . . 97 45 41 81 Christensen Ruth Minna Grann, Bredgade 66 . . . . . . . . 28 51 27 08 Christensen Sara Düring, Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 92 16 Christensen Sune Nørgård, Grønningen 35 . . . . . . . . . . 31 36 53 13 Christensen Sune Nørgård, Grønningen 35 . . . . . . . . . . 22 63 37 45 Christensen Svend Aage, Kløvervej 32 . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 28 Christensen Søren Vester, Ljørringvej 35 . . . . . . . . . . . . 29 11 98 51 Christensen Tage, Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 23 15 52 Christensen Thorvald, Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . 97 45 60 70 Christensen Thorvald, Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . 50 95 87 71 Christensen Tommy Asbjørn, Rugbjergvej 7 st . . . . . . . 30 32 39 35 Christensen Torben Fjordside, Grønbækparken 75 . . . . . 51 29 63 71 Christensen Ulrikke Boe, Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 26 33 59 62 Christensen Vagn Sigfred, Danmarksgade 52 B . . . . . . . 97 47 30 79 Christensen Åge, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 87 06 Christiania-bryg V/Kenn Hauge T, Langgade 6 1 . . . . . . 22 37 03 51 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 30 20 52 74 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 28 38 96 28 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 24 21 70 02 Christiansen Anita Nyborg, Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . 23 30 90 26 Christiansen Bozena Zofia, Sønderagervej 2 . . . . . . . . . 60 89 19 50 Christiansen Ejgil Gørup, Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . 97 47 62 23 Christiansen Finn Dræby, Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . 21 60 67 30 Christiansen Irene, Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . 22 92 33 07 Christiansen Kenneth, Vestergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 67 40

D


Dalsgård Betina Rolighed, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . 61 20 59 97 Dalsgård Betina Rolighed, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . 20 41 59 97 Dam Bente Elmholt, Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 18 76 Dam Emil, Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 93 40 Dam Henrik, Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 41 88 Dam Henrik, Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 75 33 Dam Jacob, Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 28 55 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 23 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 30 31 22 64 Dam Jens Ole Nielsen, Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . 23 32 84 11 Dam Johannes, Jyllandsgade 21 st . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 04 82 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27 22 09 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 16 40 Dam Jørn Uffe Alling, Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 41 18 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 14 33 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 26 43 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 34 09 20 Dam Michael, Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 12 17 Dam Tina Vestergaard, Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . 29 40 84 79 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . 60 24 35 62 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . 52 39 34 10 Damgaard Gitte Brombjerg Hvam, Østertoft 63 . . . . . . . 28 90 48 92 Damgaard Leif, Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 48 26 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 12 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 40 10 24 97 Damgaard Niels Kristian, Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . 20 33 23 12 Damgaard Ninna, Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 33 23 Damm Anny Weigelt, Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 00 50 Damsgaard Benny, Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 36 98 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 77 68 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 40 79 28 50 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 73 82 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 97 56 Damsgaard Liselotte, Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 73 87 Damsgaard Sonja Irene, Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . 30 13 01 85 Danielsen Bodil, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 57 64 Danielsen Christian, Lundgaardsgade 2 . . . . . . . . . . . . 51 95 06 16 Danielsen Didde Østergaard, Højager 22 . . . . . . . . . . . . 24 40 74 44 Danielsen Didde Østergaard, Højager 22 . . . . . . . . . . . . 23 67 57 97 Danielsen Jette Linaa, Fredshegn 11 . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 49 19 Danielsen John, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 74 67 Danielsen Mona Merete, Fredshegn 5 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 64 65 Danielsen Mona Merete, Fredshegn 5 . . . . . . . . . . . . . . 20 99 71 96 Danielsen Palle Daniel, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 70 00 22 Danielsen Penny Poulsgaard, Søndergade 4 . . . . . . . . . 31 77 60 60 Danielsen Penny Poulsgaard, Søndergade 4 . . . . . . . . . 22 18 99 66 Danielsen Renaat, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 38 80 10 Danielsen Renaat, Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 36 60 63 Danielsen Robert, Bredgade 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 22 14 33 Danmark Brian, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 91 85 Danmark Brian, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 50 45 Danmark Pia Nørgaard, Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . 28 29 12 63

Navneregister

Danmarksgades Blomster

Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 69 70 Danni Mikkelsen, Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 79 67 Dansk Værkstedsoptimering ApS, Vormstrupvej 33 . . . . 40 95 94 56 Darel Lars Loui Eitel, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 70 03 Darwish Jumaa Ahmad, Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . 42 15 80 84 Davids Dennis, Anemonevej 2 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 81 75 09 30 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 97 47 12 44 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 81 75 14 49 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 28 74 14 35 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 26 85 35 18 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 24 27 93 38 Davidsen Johnny Nørgaard, Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . 21 15 24 10 Davidsen Kim, Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 37 13 Davidsen Rasmus Nybo, Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 98 22 Degn Bente, Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 60 13

D

152

Degn Kasper Bundgaard, Lundbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 25 21 87 27 Degn Søren Peter, Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 02 Denasia Joint Venture ApS, Holstebrovej 1 . . . . . . . . . . 51 93 16 65 Dennis Randrup Nielsen, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . 28 68 54 47 Didriksen Pernille Fink, Skolegade 19 st . . . . . . . . . . . . 40 27 93 70 Dijk Douwe Van, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 37 93 Dijk Douwe Van, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 26 11

Din Handymand - Brian Falsig

Grønbækparken 33 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Dinesen Allan Bøjgaard, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . 42 40 19 44 Dinesen Allan Bøjgaard, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . 40 44 34 07

Djeld Smede og VVS A/S

Sevelskovbyvej 2 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 73 Dragsbæk Camilla Anker, Lundgårdsparken 68 . . . . . . . 28 43 80 73 Dragsbæk Emma, Grønningen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 87 Drost Linda, Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 60 37 94 Dryzhyruk Oksana, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 81 72 01 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 71 25 29 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 38 36 91 Dryzhyruk Volodymyr, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . 31 15 70 53 Dræby Finn, Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 00 Dsi Feldborg Hallen, Tusbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 43 72 Duesberg Magda, Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . 97 47 24 79 Duesberg Magda, Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . 29 70 24 79 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 23 23 Duus Henriette Marie, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 41 17 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . 97 47 38 23 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . 60 13 48 92 Dynesen Annalise Søndergaard, Lergravvej 17 . . . . . . . 51 89 56 96 Dynesen Mie Søndergaard, Skolegade 26 A . . . . . . . . . 53 35 72 05 Dyrberg Bent, Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11 40 12 Dyrehauge Linda Siehr, Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . 30 29 10 45 Dyrehauge Poul, Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 12 45

Dyrlægehuset Aulum ApS

Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 70 99 10 Døj Tina Nygaard Aaberg, Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . 61 20 40 66 Døj Tina Nygaard Aaberg, Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . 51 34 13 10 Dølby Thomas Nielsen, Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 55 Dølby Thomas Nielsen, Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . 25 59 84 82

E

Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 23 47 95 77 Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 22 33 44 21 Ebbesen Anitta Hyldgaard, Herningvej 94 . . . . . . . . . . . 20 90 35 81 Ebbesen Heine Lyngskov, Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . 61 70 17 46 Ebbesen Heine Lyngskov, Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . 60 55 45 15 Ebbesen Martin Bjørn, Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 83 20 Ebbesen Martin Bjørn, Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 83 20 Ebsen Jan, Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 68 60

EDC Holstebro

Lavhedecentret, 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 15 00 Egebjerg Betina, Østvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 02 85 Egebjerg Betina, Østvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 12 77 20 Egholm Jill, Danmarksgade 31 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 99 61 Egholm Simon Riemenschneider, Danmarksgade 18 C 1 26 79 57 27 Ehlers Ragna Anette, Grønningen 23 . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 93 83 Eiskjær Lajla Byskov, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 00 50 Eiskjær Lajla Byskov, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 27 43 Eiskjær Mogens Mehlsen, Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . 97 45 25 55


Ejsing Anja Hald, Søndergade 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 41 17

El-Hansen ApS

Danmarksgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 82 Elttør Heri, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 37 86 Elttør Lone, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 86 Elttør Lone Holmgård, Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . 20 76 96 27 Enevoldsen Anker Møller, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 74 13 Engelbreth Lilly, Østergade 2 st 27 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 66 Engelbreth Mikael, Engvej 33 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 31 61

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen

Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 40 34 46 57 Entreprenør Lars Lohse ApS, Skovvej 2 . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 16

Erhvervsparken Aulum A/S

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 15 74 90 Eriksen Claus Kammersgaard, Lundgårdsparken 8 . . . . 50 40 27 19 Eriksen Dan, Engdraget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 38 Eriksen Elise Blaabjerg, Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . 22 16 84 16 Eriksen Erling, Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 24 Eriksen Erling Bach, Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 86 94 Eriksen Frede Bak, Kastaniealle 5 1 50 . . . . . . . . . . . . 97 26 60 08 Eriksen Frede Bak, Kastaniealle 5 1 50 . . . . . . . . . . . . 61 65 60 08 Eriksen Jane Vind, Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 83 81 Eriksen Jane Vind, Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 83 81 Eriksen Jette Reinholt, Langgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 33 40 Eriksen Marc Vind, Herningvej 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 83 38 61 Eriksen Steen Lindholt, Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . 51 78 75 44 Eriksen Steen Lindholt, Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . 40 22 13 44 Erling Væggemose, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 91 22 Ertbjerg Christian Ehrenreich, Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . 97 47 25 47 Ertbjerg Christian Ehrenreich, Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . 30 31 42 85 Ertbjerg Grethe, Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 42 85 Esbensen Lars, Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 85 65 Esbensen Lars, Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 70 66 Eskildsen Hans Christian Hajslund, Feldborgvej 26 . . . . 22 88 91 27 Eskildsen Jens Elmar Hajslund, Feldborgvej 26 . . . . . . . 26 25 41 65 Eskildsen Jesper Ole, Anemonevej 21 C st . . . . . . . . . . 20 52 11 22 Eskildsen Jette Marie Kildedal, Haderisvej 4 . . . . . . . . . 25 72 82 69 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 36 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . 52 38 57 59 Espersen Kjeld, Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . 21 57 24 36

Espersens Stenhuggeri

Nybovej 19 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 70 88 Eva Rahbek, Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 46 72

F

Fadølsforsyningen Midtjylland

Feldborg Entreprenørforretning A/S

Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 47 00 Feldborg Frie Børneunivers S/I, Bredgade 76 . . . . . . . . . 60 20 22 05 Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a., Møllevej 4 . . . . . . . 97 45 42 50 Feldborg Maskinstation ApS, Mølleparken 7 . . . . . . . . . 41 83 94 67 Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S, Teglværksvej 3 . . . 97 45 40 92 Feldborg Sognegård, Bredgade 78 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 67

Feldborg Transport A/S

Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 69 00 Feldborg Vandværk, Ahornvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 11 Felix Karen Elisabeth, Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 42 53 03 Felix Karen Elisabeth, Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 69 69 90 Femhøj Bodil, Mosevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 40 69 Filsø Gunhild, Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 37 40 Filsø Gunhild, Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 95 43 Filtenborg Karen, Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 02 01 Filtenborg Maja, Bredgade 13 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 89 78 25 Filtenborg Maria, Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 24 30 12 Fink Bente, Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 07 11 Fink Bente, Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 66 63 Fink Jørgen Kobberø, Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . 42 96 42 59 Fink Jørgen Kobberø, Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . 21 60 60 85 Finn Ejvind Laursen, Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 96 53 Finn Peder Østergaard, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 26 85 55 75 Fip ApS, Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 14 70 01 Fjordbak Erik, Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 42 10 Fjordbak Erik, Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 54 65 Fjordside Inga, Hovedgaden 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 33 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 44 76 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 63 32 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 29 69 36 28 Flarup Tove Laustsen, Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 36 28 Flugt Hanne Lohse, Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 41 34 Flugt Kristian, Teglværksvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 63 Foldager Brian, Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 33 01 41 Foldager Brian, Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 05 69 Foldager Poul Evan, Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 67 14 Foldager Poul Evan, Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 86 05 66 Forascu Adina Mihaela, Sønderagervej 12 . . . . . . . . . . . 31 57 16 72 Forsom Jonna Irene, Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 02 06 Forsom Tage, Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 09 06 Frahm-Nielsen Laura, Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 15 42 18 Frahm-Nielsen Laura, Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 84 56 47 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 97 47 36 85 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 40 68 10 85 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 25 70 26 70 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 22 63 73 26 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 20 84 96 31 Frandsen Søren Overgaard, Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . 20 20 75 85 Frederiksen Bent Møller, Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . 51 50 09 25 Frederiksen Bo Møller, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 97 06 Frederiksen Bo Møller, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 30 47 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . 21 77 32 26 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . 20 15 91 97 Frederiksen Henrik Nørgaard, Parkvej 12 . . . . . . . . . . . 20 15 14 30 Frederiksen Janni Moeskjær, Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . 51 23 03 61 Frederiksen Janni Moeskjær, Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . 41 56 42 52 Frederiksen Johnni Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 59 55 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 24 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 26 56 31 12 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 91 46 Frederiksen Lars Peter, Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 35 24

153

Navneregister

Holingholtvej 19 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 80 82 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 96 10 Falk Louise, Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 98 08 60 Falsig Dennis Lund, Anemonevej 22 A st . . . . . . . . . . . . 50 59 56 95 Falsig Dennis Lund, Anemonevej 22 A st . . . . . . . . . . . . 28 35 44 07 Falsig Nina Møller, Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . 23 69 49 94 Familien Gørup Christiansen I/S V/Ejgil, Niels Og Aage Gørup Christiansen, Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 41 96 Fastergaard Mads, Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 37 93 Faurbye Jens Jacob, Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 94 00 65 Faurskov Lone, Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 23 34

Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 43 00 93 Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 83 63 Fayad Najah, Danmarksgade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 44 37 Fedus Andriy, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 50 99 89 Fedus Bogdan, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 90 03 38 Fedus Bogdan, Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 41 10 14

F


Frederiksen Marianne Mariegaard, Rugvænget 41 . . . . 30 62 53 76 Frederiksen Marianne Mariegaard, Rugvænget 41 . . . . 29 79 65 35 Frederiksen Mathias Helbo, Jyllandsgade 1 B . . . . . . . . 61 66 55 40 Frederiksen Mogens Nørgaard, Spegbjergvej 3 . . . . . . . 40 38 47 68 Frederiksen Preben Martin, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . 42 71 03 10 Frederiksen Robert, Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 88 Frederiksen Robert, Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 88 86 Frederiksmose Chris Dam, Langgade 54 . . . . . . . . . . . . 21 67 23 58 Fredgaard David, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 36 98 63 Fredgaard Peter, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 06 04 Fredgaard Peter, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 58 00 Fredgaard Peter, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 92 36 Frello Mette, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 17 88 Frello Mette, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 64 26 Frello Mette, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 49 20 Friis Else, Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 25 94 Friis Inge, Fredshegn 1 E 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 07 54 Friis Peder, Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16 33 52 Frost Julie Sevelsted, Hodsagervej 83 . . . . . . . . . . . . . . 29 79 91 87

Fru Jensens Malerfirma og Farvehandel

Ejsingkjærvej 3 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 89 71 Fryland Otto, Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 24 27 Fryland Otto, Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 53 83 Frøkjær Agnes Birgit, Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 42 06 Frøkjær Lars, Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 61 Fur-farm Yllebjerg ApS, Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . 21 82 94 98 Furbo Bjarne Skovfoged, Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 20 19 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 36 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 00 99 Fyhring Aksel, Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 98 36 Fyhring Kasper Lind, Jyllandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 11 99 72 Faaborg Casper, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 23 63 85 Faaborg Casper, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 02 95 Faaborg Louise, Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13 14 07

Gdr Henning Taulborg, Kildevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 34 Gdr Henry Jensen, Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 36 91 Gdr Johannes R Laustsen, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . 93 92 60 82 Gdr Jørgen Nørgård, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 88 04 Gdr Leo Birkebæk, Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 81 07 Gdr Marinus Cornelius Arensman, Kronborgvej 12 . . . . . 21 91 81 79 Gdr Villy Madsen, Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 63 19 Gdr. Kurt Jacobsen, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 30 Gdr. Niels Peder Knude, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . 30 42 40 49 Geipel Anni Gaasdal, Irisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 19 58 Geipel Dennis Gaasdal, Irisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 98 93 Gelsbjerg Esther Marie, Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 62 68 Gelsbjerg Esther Marie, Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 79 25 Gelsbjerg Ove, Karupvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 07

Genbrugsbutikken FDF

Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 75 40 Genbrugspladsen Aulum Kulvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 88

Genega Begravelsesforretning Trehøje

Jyllandsgade 13 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 36 55

Genega Begravelsesforretning Aulum

Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 31 Geneser Laila Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 57 36 Geneser Laila Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 97 47 Geneser Laila Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 91 49 Geneser Tim Atzen, Rugbjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 97 47 Gerhard Immanuel Jensen, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . 40 27 96 72 Gheorghiu Gheorghe-Mircea, Tjørnevej 48 . . . . . . . . . . 22 78 13 21 Gjervig Svend, Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 79 Gjervig Svend, Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 13 67 Gjervig Svend, Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 20 Godiksen Dorte Stensgaard, Havrevej 29 . . . . . . . . . . . 28 68 56 87 Godiksen Kirstine Marie, Hovedgaden 31 A . . . . . . . . . . 23 82 55 01 Godskesen Jens, Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 91 65 63 Godskesen Jens, Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 87 70

Godthaab Entreprenørforretning ApS

G

G.v. Technology ApS, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . 77 34 70 40 Gabs Tinna, Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 44 16 Gade Elsebeth Søgaard, Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . 40 35 48 26 Gade Kirsten, Vestergade 22 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 74 52 Gade Kirsten, Vestergade 22 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 84 01 Gade Lone Solvejg, Østergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 21 73 83 31 Gade Peter, Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 28 12 Gade Peter, Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 06 58 Gade Søren Kristian, Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . . . 40 35 68 82 Gade Ulrik, Engvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 86 27 91 Gammelgaard Egon Peder, Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . 21 25 79 85 Gammelgaard Esther, Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 55 45 Gammelgaard Ina, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 00 04 Gammelgaard Mette Halkjær, Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . 28 14 83 82 Gammelgaard Mia, Lundgårdsparken 82 . . . . . . . . . . . . 32 21 14 24 Gammelgaard Steen, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 68 75 Gammelgård Gert, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 74

Gartner Kiilerich Navneregister

F

Avlumvej 2 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 14 04 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . 97 47 25 24 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . 30 61 33 67 Gasseholm Bent Peder, Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . 24 28 20 70 Gdr Bjarne Vad Thomsen, Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 24 41 49 42 Gdr Erik Sørensen, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 49 28 06

154

Bækkelundvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 25 65 Graae Inge, Irisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 86 29 Graae Palle, Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 22 18 Grann Eva, Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 80 46 28 Grann Eva, Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 58 33 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11 07 00 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 87 20 Grarup John, Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 86 00 Graversen Benjamin Engedal, Hestbjergvej 8 . . . . . . . . 29 90 01 35 Graversen Lærke Skov, Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . 28 71 76 12 Graversen Lærke Skov, Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . 22 39 72 03 Graversen Minna Marie, Drosselvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 61 77 24 43 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 26 21 Graversen Per, Søndermarken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 36 03 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 77 98 Graversen Per, Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 12 78 Graversen Rasmus Bjerg, Vinkelvej 10 1 . . . . . . . . . . . 28 93 72 52 Graversen Stefan, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 33 43 51 Graversen Søren Bjørndahl, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 31 61 14 20 Graversen Søren Bjørndahl, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 30 69 31 61 Graversen Tina, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 62 01 Graversen Tina, Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 37 43 51 Green Box A/S, Vævervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 56 86 13 Greve Mads Dam, Rørkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 83 17 Gribule Ilze, Holtevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 38 56 49 Groth Anette, Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 82 06 Groth Anna Marie, Kirkestræde 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 23 63 Groth-Pinnerup Rune, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 96 32 Groth-Pinnerup Rune, Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 02 32 Grove Bodil, Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 87 59 Grovegård Kim Laursen, Skærbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 72 Grubbe Kim Bro, Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 86 61


Grubbe Randi Sanne Bro, Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . 30 40 87 00 Grzeskowiak Robert Pawel, Langgade 86 . . . . . . . . . . . 24 25 71 21 Grønbæk Einer, Danmarksgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 16 Grønbæk Hanne Barslund, Lundgårdsparken 62 . . . . . . 97 47 33 70 Grønne Inge-Marie, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 15 Grønne Jette Irene, Åbakkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 54 20 Grønning Heine, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . 24 78 28 98 Grønning Heine, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 32 64 Grønning Kirsten, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 64 42 Grønning Leif, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18 68 41 Grønning Leif, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10 23 52 Grønning Lene Ringgaard, Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . 26 81 68 32 Guldfeldt Morten Lykkegaard, Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . 61 46 12 04

Guldhammer as

Bavnevej 24 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 33 Gusgård Marion Carey, Åvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 11 47 Gustafsson Karina Katballe, Lærkevej 16 . . . . . . . . . . . . 60 24 61 64 Gustavsen Eggert, Østertoft 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 10 63 Gylling Tina Boman, Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 38 58 Gøtzsche Carsten, Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . 65 94 32 32 Gøtzsche Carsten, Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . 51 36 01 92 Gøtzsche Poul Kviesgaard, Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 23 24 16 31 Gøtzsche Rikke Kviesgaard, Lundgårdsparken 34 . . . . . 24 23 83 43 Gøtzsche Susanne Enggård, Lundgårdsparken 34 . . . . . 23 70 97 82 Gårdejer Anders Blåbjerg Holm, Stavlundvej 4 . . . . . . . . 22 90 67 02 Gårdejer Arne Martinussen, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 45 41 Gårdejer Evald Brødbæk, Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . 61 75 99 42 Gårdejer Ingvard Frederiksen, Hovedvejen 9 . . . . . . . . . 97 47 22 59 Gårdejer Karl Erik Vesterby, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . 40 28 60 89 Gårdejer Knud Ejlersen, Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 40 80 Gårdejer Knud Schriver, Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 93

Gaardhøje Begravelsesforretning

Viborgvej 16 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 09 11

H

Habekost Karen Marie Margrethe, Rosenvænget 19 . . . 97 47 22 55 Habekost Karen Marie Margrethe, Skolegade 5 17 . . . . 21 70 80 82 Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 00 00 Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 45 94 55 Habekost Michael, Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 53 04 Haderup Autoservice, Ørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 75

Haderup Kraftvarmeværk

Ørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 98

Haderup Kultur- og Idrætscenter

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 40 Haderup Tømrer & Maskinsnedkeri ApS, Falkevej 9 . . . . 40 26 24 07 Hagelskjær Nickolaj, Jyllandsgade 30 B . . . . . . . . . . . . 26 21 99 43 Hagelskjær Thor Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . 60 57 70 56 Hagelskjær Thor Vang, Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . 40 57 22 22 Hagelskær Gerda, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 71 88 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 27 Hagelskær Willy Fritz, Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 81 47 Hagen Elna Birgit, Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 08 63

Hair v/ Marianne Høj

Handelsbanken Aulum

Danmarksgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 25 00 Handberg Jørgen Emil, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 42 Handberg Jørgen Emil, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . 60 17 25 42 Handberg Lone, Nørregade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 56 78 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 60 71 23 83 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 67 65 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 40 92 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 23 83 Handberg Merethe, Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 98 90 Handberg Tove Irene, Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 91 52 97 12 Hansen Anita, Danmarksgade 52 C 1 . . . . . . . . . . . . . . 21 46 03 36 Hansen Anne Boelsgaard, Ljørringvej 24 . . . . . . . . . . . . 28 20 90 59 Hansen Anne Mette Lund, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . 26 23 86 64 Hansen Bente Solvej Odsgaard, Hallundbækvej 9 . . . . . 40 25 49 95 Hansen Birgit Irene, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 27 24 Hansen Birgit Irene, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 47 14 01 Hansen Birgit Secher, Østergaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 17 Hansen Birgitte, Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 65 63 Hansen Christina Rohde, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . 20 16 63 49 Hansen Claus William, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 97 47 35 35 Hansen Claus William, Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . 40 84 88 10 Hansen Daniel Peter Byskov, Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . 22 99 02 05 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 21 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 39 20 Hansen Dorthe, Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 56 68 Hansen E Sverre, Åparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 68 Hansen Ejnar, Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 25 14 21 Hansen Ejnar Johannes Keld, Højager 57 . . . . . . . . . . . 51 21 96 21 Hansen Ejvind Sverre, Åparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 19 61 68 Hansen Else Marie Nørkjær, Jernbanegade 13 A . . . . . . 51 41 74 26 Hansen Elsebeth, Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 63 03 Hansen Erika, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 82 Hansen Erika, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 64 75 45 Hansen Finn Antonie, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 88 08 Hansen Finn Antonie, Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 50 94 Hansen Flemming Henry, Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . 27 50 71 74 Hansen Folmer Dalgaard, Østvænget 12 . . . . . . . . . . . . 25 12 64 00 Hansen Folmer Dalgaard, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . . 24 26 50 47 Hansen Gitte Skov, Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 71 Hansen Gitte Skov, Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . 23 47 93 97 Hansen Gitte Skov, Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . 21 49 73 43 Hansen Grete Viola, Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . 61 79 52 55 Hansen Hardy Dalgaard, Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 51 Hansen Hardy Dalgaard, Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . 51 33 84 88 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 53 56 56 32 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 41 10 25 01 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 31 90 28 01 Hansen Helena Olander, Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . 31 21 50 41 Hansen Henning, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 77 Hansen Henning, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 77 75 Hansen Henning Dalgaard, Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . 40 40 48 54

155

Navneregister

Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 98 Hald Anne, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 00 Hald Anne, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 38 75 Hald Inger Winther, Søndermarken 7 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 14 Hald Niels Fenger, Østergaardsallé 3 1 1 . . . . . . . . . . . 97 47 39 00

Hald Niels Fenger, Østergaardsallé 3 1 1 . . . . . . . . . . . 24 87 46 10 Hald Niels Karl, Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 68 09 Hald Niels Karl, Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 64 17 40 Hald Oliver Dyrberg, Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 97 65 Halkjær Else, Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 53 75 Halkjær Leif Hartvig, Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 34 75 Halkjær Poul Erik, Vistorpvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 34 Halkjær Poul Erik, Vistorpvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 09 11 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 66 44 17 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 31 Halkjær Torben, Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 73 33 Hamborg R Langelund, Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . 97 47 10 32 Hamborg R Langelund, Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . 20 42 74 36 Hamid Buseina Al-Nur, Anemonevej 4 A st . . . . . . . . . . . 26 46 84 26 Hamid Haidar Kahtan, Bygvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 60 27 Hammershøi Sonja, Mølleparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 59

H


Navneregister

H

Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 01 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 38 33 Hansen Henning Jens, Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 72 Hansen Henning Skovsborg, Østvænget 20 . . . . . . . . . . 97 47 61 55 Hansen Henning Skovsborg, Østvænget 20 . . . . . . . . . . 40 31 61 55 Hansen Henrik, Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 49 Hansen Ingrid Johanne, Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 21 16 Hansen Isabella Toxvig, Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . 93 20 93 33 Hansen Isabella Toxvig, Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . 23 92 07 02 Hansen Jane Bredtoft, Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 26 34 37 79 Hansen Jens Christian Kjeldsen, Jernbanegade 19 . . . . 30 53 09 41 Hansen Jens Peder, Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 14 Hansen Jens Peder Magnus, Mølleparken 6 . . . . . . . . . 20 47 03 77 Hansen Jens Peder Magnus, Mølleparken 6 . . . . . . . . . 20 14 20 67 Hansen Jesper Thorbjørn Bredtoft, Ljørringvej 9 . . . . . . 31 15 06 95 Hansen Johanne Midtgaard, Hovedgaden 54 . . . . . . . . 28 19 18 46 Hansen Johnny Bonde, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 60 57 16 47 Hansen Johnny Bonde, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 40 76 97 47 Hansen Jonna, Vestparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 44 Hansen Jonna, Vestparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 78 44 Hansen Jørgen Bro, Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 89 22 Hansen Jørgen Dalgaard, Rotvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . 24 42 31 39 Hansen Jørgen Østergaard, Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . 97 45 43 40 Hansen Jørgen Østergaard, Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . 20 98 75 40 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 59 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 34 56 Hansen Jørn Aakjær, Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 31 59 Hansen Kathrine Birgitte, Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 53 70 14 66 Hansen Kathrine Birgitte, Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 92 14 Hansen Kirsten Louise, Østvænget 20 . . . . . . . . . . . . . . 51 94 61 55 Hansen Kirsten Marie Meldgård, Rotvigvej 14 . . . . . . . . 30 66 56 62 Hansen Kirsten Marie Meldgård, Rotvigvej 14 . . . . . . . . 24 43 70 14 Hansen Lars Højbjerg, Vormstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 30 32 47 87 Hansen Leif, Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 52 55 Hansen Leif, Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 13 45 Hansen Lene, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 78 08 Hansen Lene, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 89 02 Hansen Line Vestergaard, Fynsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . 29 84 44 59 Hansen Line Vestergaard, Fynsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . 21 96 59 12 Hansen Lise Lotte Olander, Vester Feldborgvej 16 . . . . . 25 33 41 73 Hansen Lise-Lotte Minet, Jyllandsgade 23 . . . . . . . . . . 25 70 30 07 Hansen Lone, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 15 26 Hansen Margrethe, Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . 40 30 50 77 Hansen Maria Brønnerup, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 03 31 Hansen Martin Odgård Jorfred, Danmarksgade 56 . . . . 22 57 07 60 Hansen Merete Devantier, Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . 30 62 82 31 Hansen Morten Lykkegård Ploug, Vormstrupvej 39 . . . . 61 69 55 70 Hansen Niels, Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 25 94 Hansen Niels, Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 57 08 Hansen Ole, Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 68 62 Hansen Rasmus, Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 08 49 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 19 15 41 Hansen René, Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 71 28 Hansen René Kjær, Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 95 16 55 Hansen Steffen Toft, Nørreholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 33 00 Hansen Steffen Toft, Nørreholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 55 69 Hansen Svend Østergård, Egevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 03 89 Hansen Svend Aage Malchau, Engvej 6 1 . . . . . . . . . . . 50 19 38 41 Hansen Tina Angela Kjeldsen, Jernbanegade 19 . . . . . . 51 53 88 29 Hansen Tina Isabella, Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 17 51 25 Hansen Tina Isabella, Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 63 90 55 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 10 Hansen Tonny Verner, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 61 73 Hansen Torben, Østertoft 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 25 87 Hansen Tove Marie, Jyllandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 67 87 Hansen Ulla, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 70 Hansen Ulla, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 94 45 06 Hansen Ulla Hornshøj, Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 89 92 Hanssen Eva Irene Etting, Gammel Landevej 22 . . . . . . 27 30 50 90

156

Hantusch Carina Korgaard, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . 23 47 16 10 Hantusch Jens Stokkendahl, Brohusvej 13 . . . . . . . . . . 60 17 08 30 Hareskov Martin Blåbjerg, Hallundbækvej 26 A . . . . . . . 29 42 83 09 Harmon Daniel, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 73 62 59 Harmon Daniel, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 35 41 05 Hartmann Jytte Kousgaard, Hodsagervej 41 . . . . . . . . . 30 51 15 19 Hartvigsen Doris Roed, Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . 61 74 93 05 Hartvigsen Kurt, Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . 60 61 40 16 Hauch Ingrid, Lyngskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 25 70 Haunstrup Bent, Hvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 73 71 45 Haunstrup Brian Martens, Møllestræde 15 st tv . . . . . . 31 72 23 04 Haustrup Tina, Bredgade 13 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 20 92

HB Connection A/S

Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 21 Hebsgaard Krestine Damtoft, Søndermarken 36 . . . . . . 22 47 17 97 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 93 96 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 17 77 Hebsgaard Peter, Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 17 77 Hede Frank, Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 21 46 Hede Frank, Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 66 44 Hedegaard Elin Garsdal, Lundgårdsparken 19 . . . . . . . . 40 84 35 70 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 00 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 14 22 Hedegaard Ove, Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 07 78 Hedegaard V/Tsjipke Johan Førrisdahl Wiersma, Sønder Skjerkvej 3 . . . . . . 20 43 68 30 Hedegård Signe, Rugbjergvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 50 Hedegård V/Poul Henning Birkkjær, Hodsagervej 59 . . . 97 47 61 84 Heiberg Caroline, Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 36 24 Heiberg Karen, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 97 30 Heiberg Karen, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 18 97 86 Heiberg Ole, Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 97 71

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen

Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 61 00 Helleskov Anders, Holtevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 28 Helligsøe Camilla, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 13 63 14 Helligsøe Kristian Hagen, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . 23 95 65 10

Helsekilden

Lundgårdsparken 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 28 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 29 09 10 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 96 30 39 Helsing Sanne, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 70 40

Henning Jørgensen Cykler

Tjelevej 48 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 26 72 55 Henning Laugesen, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 60 Henriksen Allan Pilgaard, Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . 60 90 76 50 Henriksen Allan Pilgaard, Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . 60 21 80 42 Henriksen Chr F, Ljørringvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 31 Henriksen Chr F, Ljørringvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42 73 31 Henriksen Freddy Lago, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . 20 14 91 40 Henriksen Gitte, Birkkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 94 82 Henriksen Hugo Gammelholm, Egeskrænten 11 . . . . . . 87 50 03 09 Henriksen Irna, Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 53 32 Henriksen Jens Lago Gøgsig, Feldborgvej 16 . . . . . . . . 28 12 43 73 Henriksen Johanne Nørgård, Eliseborgvej 10 . . . . . . . . 97 45 41 32 Henriksen Karen Merete Ejgod, Birkevej 18 . . . . . . . . . . 61 31 22 75 Henriksen Karen Merete Ejgod, Birkevej 18 . . . . . . . . . . 21 97 22 75 Henriksen Kenneth, Boghvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 07 77 Henriksen Kirstine, Egeskrænten 11 . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 55 77 Henriksen Lene Kragh, Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 44 Henriksen Lene Kragh, Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 50 70 95 96 Henriksen Rasmus Lago Gøgsig, Grønningen 17 . . . . . . 26 20 17 00 Henriksen Svend, Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 59 Henriksen Svend, Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 24 Henriksen Ulla Pilgaard, Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . 40 33 71 32 Henriksen Ulla Pilgaard, Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . 20 43 50 42


Henriksen Ulla Pilgaard, Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . 20 27 46 16 Henry Jokumsen, Ørnevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 82 23

Holst Anita Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . 28 10 03 65

Herning Gravstensforretning

Lavhedevej 28a 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 17 99 Holstebro Smedeværksted V/Claus Dalsgård, Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 42 13 Horn Bordplader A/S, Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 14 28 Hornshøj Camilla Højen, Rosenvænget 12 . . . . . . . . . . . 42 79 35 45 Hornshøj Camilla Højen, Rosenvænget 12 . . . . . . . . . . . 23 44 75 37 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 40 30 59 45 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 24 48 03 08 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 22 64 62 60 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 21 43 66 64 Hornshøj Claus, Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 20 62 92 20 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 60 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 94 65 Hornshøj Hanne, Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 75 34 06 Hornshøj Jens, Hodsagervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 71 60 Hornshøj Michael Borum, Anemonevej 8 B st . . . . . . . . 61 60 88 67 Hornstrup Dagmar Tranekær, Tjørnevej 11 A . . . . . . . . . 29 78 00 49 Hornstrup Ebbe René Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . 64 63 28 80 Hornstrup Lone Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . 30 95 75 60 Hornstrup Lone Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . 25 11 12 19 Hornstrup Lone Kærgaard, Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . 21 86 30 95 Hornstrup Sheila Tranekær, Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . 25 34 01 87 Hornstrup Sheila Tranekær, Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . 22 21 21 54 Hos Lise V/Ingerlise Poulsen, Skolegade 2 . . . . . . . . . . . 88 91 21 91 Hovesen Ann Dyrby, Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 22 38 Hovesen Ann Dyrby, Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 01 63 Hryban Vadym, Hodsagervej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 16 99 Hulgaard Maibritt, Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 05 87 Hultberg Finn, Korsholmsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 78 97 00 Hultberg Gitte, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 16 26 Hultberg Gitte, Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 18 81 Hultberg Hanne, Højgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 68 Humle Henrik Salling, Fårbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 94 06 Hundevad Claus, Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 77 Hundsdahl Lena Storch, Gabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 14 63 69 Hunsballes Planteskole V/Søren Hunsballe Jensen, Hessellundvej 20 . . . . . . . 97 10 19 52 Hussaine Zelgay, Jens Jensensvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 42 94 66 50 Hvam Dann Sigh, Grønbækparken 89 . . . . . . . . . . . . . . 60 12 43 15 Hvam Kirsten Marie Skamris, Hallundbækvej 19 . . . . . . 51 52 80 36 Hvergel Aksel Bjerregård, Grønbækparken 47 . . . . . . . . 97 47 35 36 Hvidbjerg Elna, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 08 Hvidbjerg Elna Louise, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . 40 19 92 08 Hvidbjerg Niels, Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 80 35 Hvolbæk Brian Christoffer Lauridse, Viftrupvej 6 . . . . . . 20 26 06 07 Hvolbæk Kirsten Marie, Viftrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 16 46 56 Hyldgaard Bertil, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 46 45 Hyldgaard Gunner, Lundgårdsparken 20 . . . . . . . . . . . . 23 93 28 71 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 76 05 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 76 02 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 72 27 63 Hyldgaard Inge, Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 97 45 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 23 25 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 60 25 Høeg Sys Hollænder, Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 82 28 Høgh Hanne, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 48 71 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 45 06 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 72 01 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 63 04 Høgh Jesper Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 37 79 Høgh Mikkel Ahle, Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 56 99 Høgh Niels Sørensen, Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 58 32 Høgh Thomas Sørensen, Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 48 Høgh Thomas Sørensen, Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 33 93 97 Høgh Thomas Sørensen, Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 25 Høgh Ulla Solveig, Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 58 23

Valeursvej 3-5 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 18 88 30

Herrup Maler

Søvejen 23 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 19 55 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 79 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 97 49 Hestbech Hans, Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 44 97 Hestø Mari-Ann Hvam, Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . 28 77 80 87 Hestø Per Olav Hvam, Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 42 01 68 Hildebrandt Gurli Ormstrup, Østergaardsallé 7 2 4 . . . 25 33 33 91 Hildebrandt Knud Erik, Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . . . 71 78 33 04 Hildensø Poul, Enebærvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 97 83 Hingebjerg Johanne Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . 42 36 40 19 Hingebjerg Marie Maigaard, Hodsagervej 56 . . . . . . . . . 30 19 36 23 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 40 58 97 10 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 40 22 12 35 Hingebjerg Thomas Handberg, Abildholtvej 10 . . . . . . . . 20 16 41 58 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 80 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 89 00 43 Hjort Karen Emma, Vinkelvej 8 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 89 00 42 Hjortstrøm Maria, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 60 78 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 42 07 63 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 56 90 Hjortstrøm Ole, Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 34 28 94 Hodsager Dyrlæge ApS, Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . 31 31 65 76

Hodsager Maskinstation

157

Navneregister

v/ Leif Linding Olesen Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 97 47 60 12 Hodsager Mink- Og Vildtopdræt Karin Visholm Kristensen, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . 40 96 62 50 Hodsager Smedie Og Maskinforretning Eigild Pedersen, Hovedgaden 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 22 Hodzic Dina, Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 15 79 Hodzic Mirza, Rosenvænget 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 10 22 Hoff Jacob Lørup, Herningvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Hoffmann Aksel, Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 82 Hoffmann Aksel, Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 24 82 Hoffmann Mette Smidt, Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 41 Hoffmann Mette Smidt, Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 80 Holdgaard Birger, Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 97 20 00 Holdgaard Birger, Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 46 92 Holdgaard Birger, Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 52 33 Holdgaard Jacob, Irisvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 21 10 02 Hollesen Henning, Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 43 65 00 Hollesen Henning, Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 33 90 Hollænder Kirsten M Frederiksen, Skolegade 16 . . . . . . 20 33 36 52 Holm Alex Frank, Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 90 93 Holm Alex Frank, Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 52 80 Holm B, Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 87 16 Holm Birgith, Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 26 07 Holm Christian Heinrich Nørremark, Ljørringvej 16 . . . . 50 49 38 89 Holm Danast Gordon, Anemonevej 25 A st . . . . . . . . . . . 21 96 92 96 Holm Gitte Olga, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 29 57 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 63 77 Holm Kalle, Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 92 64 Holm Martin, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 57 Holm Martin, Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 29 57 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 29 60 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 60 01 Holmager Palle, Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 52 65 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36 05 56 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 05 82 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 05 56 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 30 22 Holmgaard Henrik, Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 97 42 Holst Anita Vestergaard, Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . 51 92 13 33

Holstebro Dyrehospital A/S

H


Høgild Jens Christian, Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 54 28 Høgild Louise, Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 09 13 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 51 96 77 26 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 42 16 43 18 Høgild Margrethe Henriette, Østergaardsvej 10 . . . . . . . 25 32 72 96 Høgild Tage, Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 88 60 Høj Anders, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 71 11 Høj Birthe, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 95 74 90 Høj Birthe, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 93 90 Høj Emilie Ladekjær, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . 20 27 90 62 Høj Jens Jørgen, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27 61 19 Høj Jens Jørgen, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 19 65 Høj Jesper Neesgaard, Vesterlund 22 . . . . . . . . . . . . . . 32 21 02 80 Høj Kristian, Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 76 25 Høj Marianne, Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 98 Høj Marianne, Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 76 79 Høj Metha, Østergaardsallé 7 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 19 Høj Mona Neesgaard, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . 61 54 98 98 Høj Mona Neesgaard, Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . 23 72 80 55 Høj Morten Lars Ladekjær, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . 60 59 34 44 Høj Sofie, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 57 84 Højgaard Anders, Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . 23 26 75 47 Højmark Mariann, Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . 28 57 60 53 Hølmkær Per, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 56 35 Hølmkær Tove Petrine, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 75 10

Anker Høst registreret revisionsaktiselskab

Østergade 12 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 13 77 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 17 08 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 62 36 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 92 25 04 Høyer Benny Bang, Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 60 90 Haagensen Jens Peter Haagen, Skovvænget 67 . . . . . . 24 42 10 84 Haagensen Jens Peter Haagen, Skovvænget 67 . . . . . . 20 28 42 06 Haagensen Oskar Kristian, Skovvænget 13 . . . . . . . . . . 97 45 25 24 Haagensen Peter Mølgaard, Skovvænget 13 . . . . . . . . . 23 93 28 15 Haagensen Aase, Skovvænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 97 29

I

I/S Henriksen F. Henriksen/ R. Henriksen J. Henriksen, Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . 24 82 38 42 I/S Øster Sandgård, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 27 34 Ib Laursen, Tusbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 55 87 30

Idé Blomster

Navneregister

H

Kirkegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 64 Ingen Pirette Kjær Van, Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . 26 12 37 03 Ingen Pirette Kjær Van, Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . 20 91 30 93 Ipsen Johnny Lund, Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 47 36 Ipsen Johnny Lund, Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 55 74 Ipsen Kim, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 54 Irming Bettina, Holstebrovej 19 A st . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 22 98 Irming Bettina, Holstebrovej 19 A st . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 00 83 Iversen Bodil, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 00 58 Iversen Bodil, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 88 41 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 31 53 79 60 Iversen Jes Erik Mundbjerg, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . 24 22 80 62 Iversen Jørgen Vium, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 64 06 Iversen Jørgen Vium, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 64 04 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 92 14 92

158

Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 42 14 92 Iversen Lene Kjær, Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 64 16 Iversen Martin, Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 56 91 Iversen Max Erik, Kirkegade 10 st th . . . . . . . . . . . . . . 53 60 01 69 Iversen Stine, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 43 42

J

J Marianne, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 00 20 J. Chr. Koldkur Transport A/S, Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . 97 45 60 33 Jacobsen Annica Terese Højbjerg, Skjerkvej 1 . . . . . . . . 31 77 72 08 Jacobsen Bjarne, Haderisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 94 32 Jacobsen Chris Michael Endahl, Lundgårdsparken 20 . . 41 10 47 60 Jacobsen Chris Michael Endahl, Lundgårdsparken 20 . . 27 28 12 54 Jacobsen Chris Weltz, Bredgade 13 A . . . . . . . . . . . . . . 21 73 77 13 Jacobsen Cliff Majgaard, Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 47 54 Jacobsen Karin Inger-Marie, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . 26 36 18 69 Jacobsen Kurt, Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 13 22 46 Jacobsen Margrethe, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 36 74 Jacobsen Mette, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 83 24 21 Jacobsen Mette Kvistborg, Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . 24 83 03 93 Jacobsen Michael Weltz, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . 51 44 28 80 Jacobsen Michael Weltz, Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . 22 41 41 35 Jacobsen P Michael, Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 93 Jacobsen Peder Michael, Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . 50 98 90 29 Jacobsen Sigrid, Sjællandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 46 Jacobsen Svend Erik Toft, Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . 97 41 49 42 Jacobsen Svend Erik Toft, Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . 61 74 76 45 Jacobsen Verner Roslev, Mosevænget 12 . . . . . . . . . . . 97 43 01 25 Jakobsen Anna Dorthe Fischer, Irisvej 22 . . . . . . . . . . . 24 23 43 03 Jakobsen Anna Dorthe Fischer, Irisvej 22 . . . . . . . . . . . 22 78 37 52 Jakobsen Christina, Jyllandsgade 30 D . . . . . . . . . . . . . 61 68 55 93 Jakobsen Christina, Jyllandsgade 30 D . . . . . . . . . . . . . 61 68 10 73 Jakobsen Diddi, Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 56 31 Jakobsen Egon, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 Jakobsen Egon, Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 46 57 Jakobsen Fritz Olav Krog, Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 21 21 03 Jakobsen Heidi, Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . 20 71 59 20 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 10 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 73 30 Jakobsen Henny Dahl, Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 29 66 Jakobsen Henriette Hyldgaard, Jyllandsgade 22 . . . . . . 20 72 96 93 Jakobsen Hilda Lund, Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . 51 94 34 19 Jakobsen Hove, Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 86 97 Jakobsen Inge, Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 83 58 Jakobsen Jack, Langgade 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 81 42 Jakobsen Jan, Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 30 40 Jakobsen Jan, Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 87 04 Jakobsen Jan, Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 87 03 Jakobsen Jan, Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 12 92 Jakobsen John, Lyngskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 88 24 Jakobsen Kristina Vermeulen, Nørregade 11 . . . . . . . . . 22 86 73 70 Jakobsen Kurt, Engvej 31 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 06 87 Jakobsen Lea Hauge Furbo, Engvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 61 28 32 36 Jakobsen Lone Birgitte, Lundgårdsparken 71 . . . . . . . . 23 84 83 90 Jakobsen Malene Nørhede, Rørparken 36 D 1 . . . . . . . . 30 48 03 69 Jakobsen Mona, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 21 65 Jakobsen Nils Frederik Bruun, Langgade 44 . . . . . . . . . 40 61 35 42 Jakobsen Nils Frederik Bruun, Langgade 44 . . . . . . . . . 27 38 81 00 Jakobsen P-H Hove, Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 97 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 79 92 50 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 23 35


Jensen Claus Lund, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 44 11 Jensen Conny, Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 18 Jensen Conny, Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 21 83 Jensen Conny, Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 21 06 Jensen Dan Kjærgaard, Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . 97 45 49 72 Jensen Dan Kjærgaard, Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . 51 22 61 31 Jensen Daniel, Lundgårdsparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . 60 75 75 97 Jensen Daniel Klitgaard, Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . 50 57 48 06 Jensen Doris Birgitte, Mosevænget 28 . . . . . . . . . . . . . 21 22 88 29 Jensen Dorit Poulsgaard, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 04 73 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 41 27 30 65 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 30 63 03 05 Jensen Dorte Lodberg, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 26 63 25 37 Jensen Dorthe Borg Lauth, Østvænget 65 . . . . . . . . . . . 53 35 77 99 Jensen Dorthe Elisabeth, Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 26 83 77 13 Jensen Dorthe Elisabeth, Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . 21 90 43 51 Jensen Edith Johanne, Bredgade 68 A . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 56 Jensen Egon, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 26 Jensen Egon, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 69 26 Jensen Egon, Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 62 26 Jensen Egon Brandt, Tjørnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 44 Jensen Ellen Marie, Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 49 Jensen Ellen Marie, Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 21 77 60 39 Jensen Else, Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 42 79 Jensen Erik Maagaard, Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . 28 56 51 48 Jensen Erik Old, Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 83 Jensen Erik Old, Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20 34 83 Jensen Esther, Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 90 Jensen Esther, Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 33 55 Jensen Flemming Kølbæk, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . 97 45 42 41 Jensen Flemming Kølbæk, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . 30 54 05 91 Jensen Flemming Kølbæk, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . 29 64 25 40 Jensen Flemming Kølbæk, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . 24 48 66 10 Jensen Flemming Kølbæk, Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . 22 80 90 79 Jensen Flemming Ryan, Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . 27 45 73 68 Jensen Flemming Ryan, Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . 26 67 40 77 Jensen Frank Bergmann, Anemonevej 29 C 1 . . . . . . . . 50 84 16 79 Jensen Freddy Reinholt, Vistorpvej 17 . . . . . . . . . . . . . . 24 62 87 41 Jensen Gerhard, Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 43 Jensen Gert, Skolegade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 27 37 Jensen Gert Dejlov, Anemonevej 25 C 1 . . . . . . . . . . . . 41 28 04 08 Jensen Gert Schwerdtfeger, Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 22 45 05 93 Jensen Gunnar, Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 60 18 Jensen Gunnar, Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 61 36 Jensen Gunnar Kjærgaard, Hovedgaden 8 . . . . . . . . . . . 61 11 58 97 Jensen Gunnar Kjærgaard, Hovedgaden 8 . . . . . . . . . . . 51 36 15 87 Jensen Gunnar Kjærgaard, Hovedgaden 8 . . . . . . . . . . . 42 18 18 70 Jensen Hanne, Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 76 Jensen Hanne Ellen Hoelgaard, Brogårdvej 1 . . . . . . . . 22 16 16 55 Jensen Hanne Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 47 Jensen Hans Kopp, Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 40 Jensen Hans Kr, Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 91 Jensen Hans Preben, Langbovej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 22 68 Jensen Heidi, Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . 61 12 76 82 Jensen Heidi, Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 26 Jensen Heidi Skov, Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . 35 11 61 00 Jensen Heidi Skov, Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . 30 25 60 48 Jensen Heine Gylling, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 40 81 Jensen Heine Gylling, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 14 35 Jensen Helle Kirk, Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 16 37 Jensen Helle Kirk, Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 61 23 Jensen Helle Majlund, Jernbanegade 17 . . . . . . . . . . . . 28 94 57 62 Jensen Helle Vadmand, Rosenvænget 7 1 th . . . . . . . . 22 31 24 25 Jensen Henny Lene, Kløvervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 10 Jensen Hjalmar Søren Lund, Skovvænget 75 . . . . . . . . 81 71 22 17 Jensen Inger, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 73 19 Jensen Inger, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 73 18 Jensen Iris, Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 61 36 Jensen Ivan, Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 45 85

159

Navneregister

Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 33 38 Jakobsen Palle Mølgård, Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 98 60 Jakobsen René Kvist, Østvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . 28 69 37 84 Jakobsen Sigrid Viola Leonora, Sjællandsgade 8 . . . . . . 22 39 25 46 Jakobsen Thorvald Bach, Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . 23 61 27 64 Jakobsen Tonny Hyldgaard, Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . 20 45 59 40 Jakobsens A/S, Buntmagervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 23 59 Jan Pedersen, Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 27 20 Jarnved Benthe Lunding, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . 40 30 04 11 Jarnved Benthe Lunding, Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . 40 27 42 51 Jarnved Jan, Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 69 Jarnved Jan, Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 94 13 11 Jasemian Hassan, Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 64 02 18 Jens Chr Troelsen, Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 27 88 Jens Christian Holt Jensen, Herningvej 80 . . . . . . . . . . 20 85 58 65 Jens Erik Rigtrup, Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 97 87 Jensen Alex Christian Kjærgård, Lundgaardsgade 25 . . 52 37 04 40 Jensen Anders Harbo, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . 97 47 63 06 Jensen Anders Harbo, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . 22 67 66 06 Jensen Andreas Handberg, Grønbækparken 65 . . . . . . . 20 52 02 30 Jensen Andreas Lund, Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 26 Jensen Anette Lunde, Rosenvænget 7 st tv . . . . . . . . . 93 94 68 99 Jensen Anette Lunde, Rosenvænget 7 st tv . . . . . . . . . 21 79 26 23 Jensen Ann-Jeanett, Vestager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 63 47 Jensen Anna-Lise Else, Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 46 29 Jensen Anne, Langgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 10 42 Jensen Anne, Langgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 88 74 Jensen Anne-Mette Bloch, Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . 61 77 75 62 Jensen Annelise Ravn, Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 08 20 Jensen Annette Kjær, Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 44 Jensen Anni Lyst, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 32 70 Jensen Anton Georg, Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 43 04 Jensen Anton Georg, Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 08 96 Jensen Arthur Kristian, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 29 53 Jensen August, Romvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 42 06 Jensen Bent, Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 71 84 Jensen Bente, Østvænget 109 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 41 12 Jensen Bente, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 16 85 Jensen Bente, Fredshegn 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 19 27 Jensen Bente, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 39 05 Jensen Bente Armose, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . 29 90 34 23 Jensen Bente Hosbond, Grønbækparken 109 . . . . . . . . 22 17 36 28 Jensen Bente Ragnhild Gylling, Ørrevej 12 A . . . . . . . . . 61 36 31 16 Jensen Berit Kian, Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 22 91 Jensen Betina Marie Sejling, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . 61 20 78 81 Jensen Betina Marie Sejling, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . 28 60 00 87 Jensen Betina Rousing, Sønderagervej 3 . . . . . . . . . . . 30 22 24 68 Jensen Bianca Buskov Würtz, Søndergade 21 . . . . . . . . 93 95 88 09 Jensen Bianca Buskov Würtz, Søndergade 21 . . . . . . . . 42 66 10 50 Jensen Birthe, Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 03 19 Jensen Birthe, Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 16 54 Jensen Birthe, Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 04 48 Jensen Bjarne, Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 26 21 39 Jensen Bo Dejlov, Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 77 81 Jensen Bodil, Østertoft 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 08 Jensen Bodil, Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 72 60 Jensen Brian, Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 32 44 Jensen Brian Østergaard, Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . 97 47 66 11 Jensen Brian Østergaard, Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . 51 51 02 18 Jensen Carl Evald, Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . . . 25 33 33 65 Jensen Carsten, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 59 Jensen Carsten Handberg, Grønbækparken 65 . . . . . . . 21 68 10 13 Jensen Carsten Kirkegaard, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . 51 94 29 59 Jensen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . . 53 12 52 63 Jensen Christen Søgaard, Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . 97 47 61 92 Jensen Christian Østergaard, Sønderagervej 4 . . . . . . . 97 47 24 45 Jensen Christian Østergaard, Sønderagervej 4 . . . . . . . 81 71 53 95 Jensen Christian Østergaard, Sønderagervej 4 . . . . . . . 25 21 43 35 Jensen Claus Lund, Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 10

J


Navneregister

J

Jensen Jacob Graversgård, Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . 30 64 63 46 Jensen Jakob Christian, Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 83 78 81 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 97 74 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 42 50 Jensen Jakob Kloster, Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 08 41 Jensen Jan Erlind, Østergaardsallé 7 1 6 . . . . . . . . . . 30 34 96 92 Jensen Janne, Danmarksgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 64 30 Jensen Jena Marie Grundt, Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 42 43 57 53 Jensen Jena Marie Grundt, Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 30 61 57 53 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 80 85 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 47 34 Jensen Jens Barde, Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 42 01 Jensen Jens Christian, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 50 Jensen Jens Christian, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . 40 55 74 86 Jensen Jens Christian, Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 30 97 Jensen Jens Jørgen, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 70 69 31 Jensen Jens Jørgen, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 51 84 Jensen Jens Klausen, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 85 Jensen Jens Poul, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 01 Jensen Jens Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 20 83 10 42 Jensen Jeppe Haagen, Højgade 6 B . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 66 13 Jensen Jeppe Leth, Lundgårdsparken 68 . . . . . . . . . . . 25 79 39 08 Jensen Jeppe Vestergaard, Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . 20 87 53 03 Jensen Jesper Højris Lyhne, Åskrænten 14 . . . . . . . . . . 22 44 78 21 Jensen Jesper Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . 40 17 73 81 Jensen Jette, Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 19 64 Jensen Jette, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 80 16 Jensen Jette Dahl, Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 07 Jensen Jimmi, Hovedgaden 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 52 Jensen Johanne Røjkjær, Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 57 Jensen Johanne Røjkjær, Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 01 Jensen Johannes Majgaard, Skovvænget 14 . . . . . . . . . 97 45 22 02 Jensen Johannes Majgaard, Skovvænget 14 . . . . . . . . . 30 45 97 45 Jensen Johannes Majgaard, Skovvænget 14 . . . . . . . . . 26 23 97 45 Jensen John Haagen, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . 40 27 24 14 Jensen John Haagen, Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . 20 53 95 04 Jensen Johnny, Langgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 90 45 Jensen Julie Hunsballe, Hessellundvej 20 . . . . . . . . . . . 42 24 23 42 Jensen Jørgen Erik, Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 93 Jensen Jørgen Erik, Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 95 93 Jensen Jørgen Gert, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 10 40 Jensen Jørgen Gert, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 84 88 85 Jensen Jørgen Lund, Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 61 54 52 38 Jensen Jørgen M, Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 42 24 Jensen Jørgen M, Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 91 01 Jensen Jørgen Nydam, Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 01 Jensen Jørgen Nydam, Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 22 65 29 Jensen Jørn Lystbech, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 74 Jensen Jørn Lystbech, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . 23 88 55 80 Jensen K R, Viborgvej 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 35 68 94 Jensen Kai Normann-Erick, Pilhusevej 3 . . . . . . . . . . . . 21 65 23 38 Jensen Kaj Bækgaard, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . 25 33 32 76 Jensen Kaj Bækgaard, Grønbækparken 109 . . . . . . . . . 23 26 06 91 Jensen Kaj Børge, Birkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 04 Jensen Karen Margrethe, Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . 50 95 17 12 Jensen Karl Aage, Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 57 86 Jensen Karl Aage, Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 57 86 Jensen Karsten, Parkvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 64 Jensen Karsten Møller, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 53 43 61 84 Jensen Karsten Møller, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 84 74 75 Jensen Kasper Gade, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . 22 96 65 03 Jensen Kim Høeg, Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 16 76 Jensen Kirsten Møller, Skolegade 12 st . . . . . . . . . . . . 29 93 85 20 Jensen Knud Erik, Viftrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 42 Jensen Knud Erik, Skovvænget 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 23 58 Jensen Knud Kølbæk, Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 47 Jensen Kristen Lund, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 53 Jensen Kurt Bech, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 62 80 Jensen Kurt Bech, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 82 80

160

Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 52 40 62 95 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 30 30 44 95 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 29 63 83 59 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 21 60 99 18 Jensen Kurt Guldbrandt, Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . 21 46 44 91 Jensen Lasse Cramer, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . 60 17 73 10 Jensen Laurits Christian Møller, Jernbanegade 15 . . . . 40 13 08 49 Jensen Laust Overgaard, Grønbækparken 57 . . . . . . . . 50 55 30 04 Jensen Leif Gert, Grantoften 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 29 77 Jensen Lena Smedegård, Lyngen 5 D . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 97 Jensen Lene Thoftgaard, Rørkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 30 27 38 43 Jensen Linda Handberg, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 18 Jensen Lisbeth Raabjerg, Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . 22 27 19 30 Jensen Lone, Herningvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 34 45 Jensen Lonni, Engvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 05 24 Jensen Lotte Pape, Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 60 76 Jensen Louise Hjelmdal, Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . 29 42 06 22 Jensen Majbrit Kjer Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 80 Jensen Majbrit Kjer Lund, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . 60 49 30 25 Jensen Maren Alvilda, Østvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 57 Jensen Margrethe Vestergaard, Skovvænget 6 . . . . . . . 40 41 10 29 Jensen Marianne Fabricius, Boghvedevej 19 . . . . . . . . . 29 61 10 39 Jensen Marikka Kiel, Grønbækparken 57 . . . . . . . . . . . 50 48 62 32 Jensen Marlene, Rørparken 34 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 92 14 Jensen Martin Møller, Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 53 43 61 85 Jensen Mary, Kastaniealle 5 1 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 18 15 Jensen Merete Kærgaard, Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . 28 43 60 90 Jensen Metha, Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 80 95 Jensen Metha, Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 59 80 95 Jensen Mette, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 65 95 Jensen Mette, Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 87 42 Jensen Mette, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 68 00 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . 27 89 52 06 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . 22 17 50 47 Jensen Mette Cathrine, Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . 20 77 40 81 Jensen Michael, Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 70 24 Jensen Michael, Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 99 42 Jensen Mikkel Old, Søndergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 60 62 55 Jensen Mogens Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . 25 82 07 76 Jensen Morten Hall, Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 47 49 94 Jensen Niels Anton, Egeskrænten 6 B . . . . . . . . . . . . . . 97 13 19 79 Jensen Niels Chr, Teglværksvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 83 Jensen Niels Kristian, Grønningen 33 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 21 Jensen Niels Lyhne, Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 51 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 23 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 14 Jensen Ole, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 22 69 11 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 34 23 Jensen Ole, Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 34 23 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 14 Jensen Ole, Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 36 14 Jensen Ole, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 28 17 Jensen Ole Stougård, Hvedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 26 Jensen Olga, Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 27 41 Jensen Peder, Skolestien 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 68 Jensen Peder, Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 33 39 Jensen Peder, Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 49 80 43 Jensen Peder, Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 14 00 Jensen Peder, Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 81 33 39 Jensen Per Bjerggaard, Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 23 90 91 64 Jensen Peter Møller, Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 42 21 Jensen Pia Mathilde Møller, Grantoften 8 . . . . . . . . . . . 40 75 15 43 Jensen Poul Borg Lauth, Østvænget 65 . . . . . . . . . . . . . 35 10 14 62 Jensen Poul Ivan Østergaard, Åparken 7 . . . . . . . . . . . . 31 36 61 53 Jensen Poul Klitgaard, Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 26 05 Jensen Rita, Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 21 62 Jensen Rita, Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 72 08 Jensen Rita, Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 59 56 19 Jensen Rosa Irene, Lundgårdsparken 13 . . . . . . . . . . . 29 37 33 38


Jeppesen Pia, Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 63 68 Jeppesen Runa, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 62 29 Jeppesen Søren Nørgaard, Varhedevej 8 . . . . . . . . . . . . 41 81 35 64 Jeppesen Søren Nørgaard, Varhedevej 8 . . . . . . . . . . . . 40 46 31 60 Jepsen Anne, Tjørnevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 66 Jepsen Annemette, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 10 50 Jepsen Annemette, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 21 16 Jepsen Ditte Marie Obitsø, Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . 27 47 00 05 Jepsen Frits, Vormstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 44 14 Jepsen Heine Kaasgaard, Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . 60 14 17 67 Jepsen Heine Kaasgaard, Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . 30 29 66 69 Jepsen Martin Bruno, Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 43 16 Jepsen Niels Christian, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 46 Jepsen Niels Christian, Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . 30 66 18 46 Jepsen Simon Kjærgaard, Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 61 22 Jerup Christian Lavdal, Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . 50 85 06 20 Jerup Eva Lavdal, Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . . . . . 40 78 47 06 Jesper Handberg, Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 16 45 Jespersen Anna Videbæk, Falkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 44 Jespersen Ida, Bredvigvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 82 Jespersen Malene Brokholm, Lergravvej 22 . . . . . . . . . 22 79 91 25 Jespersen Vagn, Hovedvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 04 65 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 07 73 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . 42 15 90 40 Jessen Anne Bødskov, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 91 51 Jessen Else Vinther, Vestager 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 39 66 Jessen Gitte, Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 02 80 Jessen Jacob Johan, Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 28 94 45 Jessen Jimmy Rasmus Storm, Lergravvej 14 . . . . . . . . 29 28 36 48 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 00 64 Jessen Jürgen, Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 46 28 Jessen Pernille Storm, Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 60 53 17 57

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS

Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 49 85 Joan H V/Joan Hald, Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 28 Johannesen Asta Marie, Stavlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . 22 44 40 04 Johannesen Jeanette, Langgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 38 85 Johannesen Jeanette, Langgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 78 62 Johannesen Per, Karupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 62 02 Johannesen Tom, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 90 96 58 Johannesen Vicky Stubkjær, Skovvænget 8 . . . . . . . . . . 21 96 46 08 Johannesson Ina, Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . . . . . . 60 64 86 80 Johannesson Ina, Sønderagervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 85 82 Johansen Allan Nørskov, Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 12 46 Johansen Carina, Fårbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 22 55 Johansen Else Marie Kjærgaard, Østergaardsallé 3 2 6 23 29 87 42 Johansen Emil Vissing Dyrelund, Hessellundvej 20 . . . . 60 68 90 67 Johansen Emma Fonnesbæk, Jyllandsgade 28 . . . . . . . 21 96 78 02 Johansen Erik Dahl, Rosenvænget 18 . . . . . . . . . . . . . . 29 31 34 43 Johansen Jan Linneberg, Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . 26 15 79 15 Johansen Janni, Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 92 03 90 Johansen Johan, Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 54 Johansen Johan, Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 48 96 Johansen John Ørum, Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . 40 21 03 71 Johansen John Ørum, Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . 40 21 03 51 Johansen John Ørum, Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . 40 21 03 31 Johansen Kristian, Rørparken 36 C 1 . . . . . . . . . . . . . . 26 96 17 75 Johansen Leif, Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 41 90 Johansen Marc Nørgård, Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . 21 14 12 74 Johansen Marc Nørgård, Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . 20 27 50 74 Johansen Mariane, Gammel Skolevej 4 . . . . . . . . . . . . . 23 41 19 69 Johansen Peder Kristian Maul, Ljørringvej 40 . . . . . . . . 64 63 82 98 Johansen Sonja Irene, Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 12 25 Johansen Tanja Nørgaard, Engvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 27 61 Johansen Tove Nørskov, Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 78 97 Johnny Henriksen, Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 52 35 Johnsen Allan Dyhrberg, Lundgårdsparken 16 . . . . . . . 41 42 04 08 Johnsen Carl Skovbjerg, Lundgårdsparken 16 . . . . . . . 23 69 94 69

161

Navneregister

Jensen Rosa Würtz, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 41 55 Jensen Rosa Würtz, Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . 60 58 40 34 Jensen Ruth, Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 32 56 Jensen Ruth, Sjællandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 29 60 Jensen Ruth Vera, Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 42 Jensen Ruth Vera, Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 77 36 18 Jensen Sigrid, Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 52 47 Jensen Simon, Engvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 42 24 Jensen Sine Barslund, Grønningen 33 . . . . . . . . . . . . . . 22 55 02 66 Jensen Sonnich Burmølle, Vestergade 26 . . . . . . . . . . . 28 99 78 68 Jensen Stefan Govert, Vinkelvej 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . 28 87 11 99 Jensen Susanne, Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 46 Jensen Susanne, Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 38 40 Jensen Susanne Ulsø, Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 61 03 87 Jensen Svend, Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 79 21 69 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 56 71 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 43 11 17 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 43 06 72 Jensen Svend, Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 85 83 Jensen Svend Aage, Bøgevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 67 Jensen Svend Aage, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 66 85 Jensen Svend Aage, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 68 67 Jensen Søren Lund, Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 22 17 Jensen Søren Peder, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 70 93 Jensen Søren Peder, Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 56 47 Jensen Tanja, Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 82 88 81 Jensen Tanja, Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 82 67 61 Jensen Tanja, Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 91 81 85 Jensen Tanja, Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 81 85 Jensen Tanja Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 51 91 98 42 Jensen Tanja Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 29 71 98 42 Jensen Tanja Sivebæk, Hallundbækvej 10 . . . . . . . . . . . 22 95 21 00 Jensen Thøger Uffe Søndergaard, Højgade 1 . . . . . . . . . 53 38 53 54 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 55 20 Jensen Tina Arnkiel, Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 03 38 Jensen Tommy Bjerre, Holstebrovej 16 . . . . . . . . . . . . . 26 59 49 19 Jensen Torben, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 38 85 Jensen Torben, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 26 62 Jensen Torben Torp, Hovedgaden 45 . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 65 83 Jensen Tove Irene, Østvænget 105 A . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 68 18 Jensen Trine, Danmarksgade 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 75 88 Jensen Uffe Dregaard, Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 15 25 Jensen Ulrik Dahl, Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 12 67 Jensen Villy, Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 41 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 92 85 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 32 11 Jensen Wilton Orluff, Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 24 57 Jensen Aage Hilbert, Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 45 Jensen Aage Hilbert, Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 62 59 Jensen Aase Lund, Skovvænget 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 72 17 Jensen Aase Marina, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 50 42 Jensen Aase Marina, Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 09 07 Jeppesen Anne Kirstine Sand, Anemonevej 10 A st . . . . 52 40 06 38 Jeppesen Arne, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 67 62 39 Jeppesen Conny Bille, Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 75 01 Jeppesen Evy Marie, Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 33 87 Jeppesen Frits Ove Weis, Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . 20 10 78 34 Jeppesen Gitte Mejdahl, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . 30 22 34 78 Jeppesen Jacob Schwartz, Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 20 35 66 75 Jeppesen Kaj, Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 34 53 Jeppesen Karsten Mose, Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . 28 30 23 48 Jeppesen Kim, Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 89 09 25 Jeppesen Lasse Bjerregaard, Søndergade 36 . . . . . . . . 30 34 56 20 Jeppesen Lasse Bjerregaard, Søndergade 36 . . . . . . . . 25 70 89 60 Jeppesen Louise Hviid, Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 73 27 Jeppesen Martin Henry, Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . 21 24 62 35 Jeppesen Michael Nørgaard, Rotvigvej 6 . . . . . . . . . . . . 42 71 58 20 Jeppesen Michael Nørgaard, Rotvigvej 6 . . . . . . . . . . . . 22 57 38 91 Jeppesen Niels Jørn Vejs, Højager 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 22 50

J


Johnsen Ella, Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 32 38 Johnsen Gurli, Havrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 86 Johnsen Jens Sau Hedegaard, Engdraget 5 . . . . . . . . . 53 55 81 67 Jokumsen Gitte, Herningvej 5 C 1 th . . . . . . . . . . . . . . 28 55 38 04 Jonker Johan, Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 58 99 Jonker Robbert Klaas, Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 29 45 Josefsen Jannick Sørensen, Anemonevej 10 C 1 . . . . . . 26 12 72 28 Juhl Hans Jørgen, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 49 Juhl Hans Jørgen, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 25 89 Junge Poul, Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 97 87 Justesen Kamilla Hebsgaard, Taterbakkevej 4 . . . . . . . . 81 71 44 72 Juulsen Gerda Elisabeth, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . 27 57 60 35 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 85 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 35 83 54 Juulsen Hans Ejner, Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 22 35 Jyda Sign ApS, Vævervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 26 24

Navneregister

Jysk Frisørkunst

v/ Gitte Friis Johansen Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . . 97 43 84 10 Jønsson Kirstine Nees, Østergade 2 st 7 . . . . . . . . . . . 29 10 30 33 Jørgen Niels, Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 04 52 Jørgen Lund Jensen, Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 25 72 Jørgensen Anita Bjerregrav, Rørparken 20 A st . . . . . . . 23 39 62 98 Jørgensen Bent, Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 43 42 43 Jørgensen Bent, Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 75 95 Jørgensen Bent, Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 86 68 Jørgensen Bent Moesgaard, Østertoft 16 . . . . . . . . . . . 97 47 23 06 Jørgensen Brigita, Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 56 58 56 Jørgensen Britta Norma, Østergade 2 st 33 . . . . . . . . . 52 40 65 39 Jørgensen Carl Georg, Engvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 18 67 Jørgensen Charlotte Bech, Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . 30 29 38 68 Jørgensen Dinna Bruno, Grønbækparken 77 . . . . . . . . . 20 70 32 11 Jørgensen Dorrit, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 52 25 83 Jørgensen Else Petrea, Østergade 2 st 36 . . . . . . . . . . 86 82 23 39 Jørgensen Hans Christian Lysgård, Bellisvej 5 . . . . . . . . 29 45 19 35 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 40 75 43 43 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 30 57 10 60 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 30 52 10 66 Jørgensen Heidi Stengaard, Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . 21 51 21 31 Jørgensen Ilsa Hellerup, Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . 35 11 57 81 Jørgensen Ilsa Hellerup, Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . 30 48 69 85 Jørgensen Ingelis, Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 33 55 Jørgensen Ingelise Søndergaard, Rugvænget 10 . . . . . . 60 70 33 07 Jørgensen Jakob Nonboe, Karupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 21 77 60 37 Jørgensen Jan Bech, Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . 60 28 23 59 Jørgensen Jan Bech, Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . 20 62 55 36 Jørgensen Jesper Bjørnsbæk, Langgade 51 . . . . . . . . . 40 44 18 72 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 87 19 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 72 44 Jørgensen Jørgen, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 79 83 Jørgensen Jørgen Borgaard, Højager 59 . . . . . . . . . . . . 22 60 36 96 Jørgensen Jørgen Borgaard, Højager 59 . . . . . . . . . . . . 22 60 36 88 Jørgensen Kaj Emil Linde, Sønderagervej 52 . . . . . . . . . 29 61 10 61 Jørgensen Kaj Emil Linde, Sønderagervej 52 . . . . . . . . . 22 64 63 43 Jørgensen Kaj Møller, Parkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 28 Jørgensen Kamilla, Sønderagervej 62 . . . . . . . . . . . . . . 26 19 34 35 Jørgensen Karen Marie Kirstine, Vestparken 18 . . . . . . 23 32 45 92 Jørgensen Karl Ejner Grønkjær, Sønderagervej 24 . . . . . 23 70 92 93 Jørgensen Karsten, Hvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 11 73 Jørgensen Karsten, Hvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 14 90 Jørgensen Kenneth, Anemonevej 3 D 1 . . . . . . . . . . . . . 28 91 52 80 Jørgensen Knud Egon, Enebærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 56 40 Jørgensen Knud Frølund, Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . . 50 54 39 80 Jørgensen Knud Frølund, Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . . 23 41 39 80 Jørgensen Leif, Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11 44 89 Jørgensen Leif, Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 36 81 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 82 66 36 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 45 18 44 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 58 44 01

J

162

Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 88 52 88 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 66 36 Jørgensen Lotte Grewy, Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 27 47 Jørgensen Mads Christian, Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . 22 55 89 61 Jørgensen Mads Christian, Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . 20 36 38 87 Jørgensen Michael, Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 00 Jørgensen Mikkel Bech, Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 76 99 Jørgensen Mikkel Bjerggaard, Grønbækparken 77 . . . . 32 12 29 07 Jørgensen Per, Grønbækparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 11 33 Jørgensen Poul Nonboe, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . 97 45 25 83 Jørgensen Poul Nonboe, Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . 23 74 80 76 Jørgensen Rikke Rudbeck, Jyllandsgade 20 . . . . . . . . . 28 12 61 08 Jørgensen Sheila Tagmos, Langgade 51 . . . . . . . . . . . . 53 57 18 72 Jørgensen Sheila Tagmos, Langgade 51 . . . . . . . . . . . . 53 54 18 72 Jørgensen Sheila Tagmos, Langgade 51 . . . . . . . . . . . . 28 49 15 61 Jørgensen Stine Galsgaard, Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 42 36 92 37 Jørgensen Søren Erik, Anemonevej 9 A . . . . . . . . . . . . . 30 30 37 42 Jørgensen Th, Kastaniealle 5 1 54 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 49 Jørgensen Therese Noomi, Østergaardsallé 7 1 2 . . . . 97 47 37 00 Jørgensen Therese Noomi, Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . 30 28 47 37 Jørgensen Thomas Høj, Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . 60 84 34 12 Jørgensen Thomas Høj, Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . 25 39 21 24 Jørgensen Thorkild, Kastaniealle 5 1 54 . . . . . . . . . . . 21 47 15 49 Jørgensen Tom, Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 16 22 94 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 37 39 39 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 75 04 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 04 11 Jørgensen Tove, Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 13 35

K

K. A. Ejendomme ApS, Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 33 07

K.B. Tagpapservice ApS

Vognstrupvej 46 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 75 86

K og L Auto

Industrivej Nord 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 37 Kafaei-Yahyavi Mehrdad, Rosenvænget 17 . . . . . . . . . . 64 66 49 18 Kammona Zayneb Abdul Hussein, Bygvej 15 . . . . . . . . . 50 51 75 55 Kammona Zayneb Abdul Hussein, Bygvej 15 . . . . . . . . . 42 34 49 21 Kanjo Ali, Anemonevej 11 C st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 36 96 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 34 80 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 37 94 83 Kant Kees Olander, Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 66 96 Karlo Krogh Hansen, Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 91 Karlsen Dann, Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 72 Karlsen Lone Flyvholm, Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . 29 27 41 14

Ole Karlsmose & Søn I/S

Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 91 Karlsmose Tove, Rosenvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 78 Kasem Mohamed Said, Jens Jensensvej 15 . . . . . . . . . 42 76 64 69 Kaspersen Evan Dyhrberg, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . 29 68 72 22 Kaspersen Evan Dyhrberg, Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . 22 27 63 78 Kaspersen Lars Mejdahl, Grønbækparken 87 . . . . . . . . 25 78 34 78 Kastrup Birthe, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 88 25 Kastrup Torben, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . 22 22 80 20 Kastrup Torben, Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . 20 65 94 66 Katkjær Jørn, Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 05 52 Kejser Lars Legaard, Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . 20 98 98 64

KESAM.dk

Rugbjergvej 6, 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 10 26


Kiel Andreas Sønderby, Herningvej 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 29 14 22 Kiel Andreas Sønderby, Herningvej 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 29 13 64 Kiel Anna Louise Sønderby, Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 05 Kiel Anna Louise Sønderby, Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . 21 28 15 07 Kiel Jette, Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 16 18 Kiel Jørgen Skovdam, Østergade 2 st 13 . . . . . . . . . . . 97 43 05 68 Kiel Jørgen Skovdam, Østergade 2 st 13 . . . . . . . . . . . 30 89 35 77 Kiel Karsten, Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 17 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 30 58 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 30 06 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 67 47 Kiel Kim, Danmarksgade 45 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 41 39 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 17 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 47 17 17 Kiel Knud Ejvind, Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 59 19 Kiel Marlene Skovhus, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . 60 95 41 43 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 07 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 81 31 95 09 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 81 31 95 06 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 30 35 34 29 Kiel Steffen Koch, Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . 28 72 94 29 Kiel Tommy Skovhus, Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . 25 11 27 27 Kiilerich Dorthea, Fynsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 71 Kiilerich Gert Torp, Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 94 Kiilerich Gert Torp, Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 62 03 Kiilerich Lars Holmgaard, Toftevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 12 Kiilerich Marianne, Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 31 93 Kiilerich Svend Erik, Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60 Kilde Jytte, Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 26 Kilde Jytte, Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 49 27 Kilde Niels, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 88 10 Kilde Concept Edmund Kilde, Kløvervej 10 . . . . . . . . . . 40 30 29 40

Kilde Tømrerforretning v/ Leif Højmark Pedersen

Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 00 63 Kirkeby Frede, Vester Feldborgvej 22 . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 07 Kirkeby Henrik, Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 73 31 Kirkeby Lise Madum, Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . 20 55 23 65 Kirkeby Maja Madum, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . 61 35 51 10 Kirkegaard Charlotte Vilsbøll av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 03 17 Kirkegaard Knud E, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 66 Kirkegaard Knud Erik, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 45 62 Kirkegaard Knud Erik, Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 24 65 Kirkegaard Thomas Havstein av Brunni, Lundgårdsparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 77 77 21

Kirkegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 63 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 62 88 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 10 99 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 24 86 66 Kirkevang Anders, Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 59 79 79 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 02 03 Kjelde Brian Råbjerg, Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 50 82 Kjelde Susanne Dan, Østertoft 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 71 Kjeldsen Anna Lise Moeskjær, Lundgårdsparken 48 . . . 97 47 20 84 Kjeldsen Gunner, Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 66 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . 97 45 43 58 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . 22 16 85 59 Kjeldsen Jens Lochmann, Langgade 34 . . . . . . . . . . . . 20 66 85 59 Kjeldsen Lissi Hyldahl, Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . 27 21 02 83 Kjeldsen Nanna Rahbæk, Skolestien 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 29 Kjeldsen Ole Højgaard, Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 10 Kjeldsen Ole Højgaard, Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 02 48 Kjeldsen Per Borg Obitsø, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . 30 59 28 14 Kjeldsen Per Borg Obitsø, Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . 28 43 14 75

Klinik for Fodterapi v/ Conny Nielsen

Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 33 61

Klinik for Fodterapi v/ Lisbet Pedersen

Ågårdsvej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 64

Klinik for Fysioterapi & Træning Haderup

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 21 Klinkby Ellen, Rørparken 14 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 38 Klinkby Ellen, Rørparken 14 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 71 80 Klit Mette, Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 86 44 Klit Mette, Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 44 66 Klitgård Solveigh Helen Skaarup, Riskærvej 3 . . . . . . . . 40 21 59 16 Kloster Alfred, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 12 Kloster Alfred, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 61 11 Kloster Daniel, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 35 67 Kloster Dorte, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 23 Kloster Dorte, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 66 31 24 Kloster Jakob, Tjørnevej 12 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 85 Kloster Jakob, Tjørnevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 23 02 Kloster Martha, Vestergade 4 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 09 Kloster Martha Marie, Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . 40 61 15 45 Kloster Martin, Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 85 26 Kloster Ove, Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 68 Kloster Preben, Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 70 23 Kms Service A/S, Nålemagervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 21 38

Navneregister

Kirkehuset - se side 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 02 42 Kirkens Korshær Genbrug

Kjerulff Gitte Linding, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . 23 35 58 27 Kjerulff Gitte Linding, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . 20 35 04 43 Kjerulff Søren, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 80 63 Kjerulff Søren, Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 66 44 Kjær Christian Normann, Nålemagervej 14 C . . . . . . . . . 23 25 60 82 Kjær Ingrid, Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 01 77 Kjær Ingrid Bente, Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 55 21 Kjær Lisbet Dam, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 93 13 Kjær Lisbet Dam, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 68 51 Kjær Lisbet Dam, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 09 39 Kjær Lisbet Dam, Nørregade 17 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 33 75 Kjærgaard Jesper Videbæk, Grønbækparken 99 . . . . . . 29 91 97 47 Kjærgaard Karen Margrethe, Jernbanegade 9 . . . . . . . . 60 74 07 05 Kjærgaard Knud, Højager 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 77 Kjærgaard Lauge, Fredshegn 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 90 78 03 Kjærgaard Leif Olesen, Jernbanegade 9 . . . . . . . . . . . . 40 95 32 00 Kjærgård Ingrid, Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 03 Kjærgård Ingrid, Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 63 08 Kjærgårdens Vildtfarm V/Klaus Pedersen, Stavlundvej 3 20 95 92 71 Kjærhede Jens, Gindeskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 92 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 34 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 48 27 Kjærsgaard Hanne, Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 95 05 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . 97 47 37 80 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . 28 51 58 74 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . 21 96 76 10 Kjærsgaard Karl Henrik, Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . 20 33 67 80 Kjøller Leif, Gindeskovvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 53 Kl Ejendom Invest ApS, Østvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . 21 28 23 38 Klausen Karen Margrethe, Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 88 71 30 Klausen Leif, Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 95 69 23 Klausen Lotte Riis, Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 20 Klausen Lotte Riis, Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 13 65 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 77 18 80 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 22 49 03 Klausen Ruth Jakobe, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . 42 20 24 21 Kleist Paornanguak Helene, Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . 21 12 90 02 Klemensen Anders, Østergaardsvej 14 . . . . . . . . . . . . . 23 37 57 31 Klemensen Martin Grumstrup, Grønbækparken 16 . . . . 60 19 01 36 Klemensen Ole Grumstrup, Bakkedraget 27 . . . . . . . . . 61 69 30 73 Klemmensen Jørn Vendelbo, Irisvej 16 . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 84 Klemmensen Karin, Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 65 44 Klemmensen Karin, Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 29 40

163

K


KM Træpleje

Navneregister

K

Resenfeldevej 40 Grønhøj 7470 Karup J . . . . . . . . . . 40 62 22 17 Knak Mette Giltoft, Jyllandsgade 30 B . . . . . . . . . . . . . . 23 60 58 46 Knop Michael Bournonwille, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . 61 75 70 56 Knop Michael Bournonwille, Karupvej 46 . . . . . . . . . . . 40 40 20 09 Knud Wraae, Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 38 Knude Niels Peter, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 59 28 83 Knude Tove Nørbjerg, Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 61 27 28 82 Knudsen Bent, Hovedgaden 39 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 76 14 25 Knudsen Bruno, Sønderagervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 97 46 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . 22 98 00 30 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . 22 67 25 62 Knudsen Charlotte Østergaard, Fårbækvej 13 . . . . . . . . 22 44 99 94 Knudsen Erik, Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 50 Knudsen Erik, Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 12 38 Knudsen Erik, Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 79 50 Knudsen Erik, Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 10 50 Knudsen Erik, Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 70 38 Knudsen Georg, Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 61 Knudsen Georg, Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 26 68 Knudsen Hanne Jensine Andreassen, Udholmvej 5 . . . . 61 36 29 72 Knudsen Hanne Jensine Andreassen, Udholmvej 5 . . . . 21 82 82 11 Knudsen Hans Peder, Anemonevej 20 B st . . . . . . . . . . 52 37 19 50 Knudsen Henry, Gindeskovvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 18 95 Knudsen Hilda Margrethe, Søndergade 22 . . . . . . . . . . 30 13 22 42 Knudsen Jens Kristian, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 63 26 56 Knudsen Jens Kristian, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 21 12 Knudsen Jonna Tolderlund, Sønderagervej 10 . . . . . . . . 21 57 93 60 Knudsen Jytte, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 99 09 Knudsen Jytte, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 09 90 Knudsen Lizzi Marie, Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . 96 10 20 02 Knudsen Lizzi Marie, Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . 21 44 62 78 Knudsen Niels Jørgen, Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 56 56 Knudsen Niels Jørgen, Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 95 52 Knudsen Otto Richard, Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . 51 93 52 50 Knudsen Otto Richard, Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . 23 26 52 50 Knudsen P V, Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 42 Knudsen Rene, Tjørnevej 9 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 56 96 Knudsen Susanne Korsgaard, Romvigvej 15 . . . . . . . . . 29 87 98 17 Knudsen Svend Erik, Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . 41 62 34 22 Knudsen Svend Erik, Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . 30 52 77 62 Knudsen Tommy Duedahl, Engvej 33 B . . . . . . . . . . . . . 21 24 91 54 Knudsen Vivi Mariann Skaarup, Syrenvej 10 . . . . . . . . . 51 54 18 38 Koch Lene Flohr, Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 33 20 Kofod Karl Andreas, Bredgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 26 25 Kokholm Anita Lauth, Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 53 13 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 83 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 30 29 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 23 01 36 Kokholm Birthe, Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 51 16 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 34 53 76 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 53 76 Kokholm Bo Skov, Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 53 76 Kokholm Frank, Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 28 94 Kokholm Frank, Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 30 94 Kokholm Sara Katrine, Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . 60 93 30 34 Kokholm Sara Katrine, Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . 27 79 37 77 Kokholm Susanne, Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 95 50 Koldkur Jørn, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 38 Koldkur Jørn, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 40 51 30 Kolling Lars, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 25 40 49 Kolling Lars, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 59 28 Kolling Lars, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 20 44 Kolling Lillian Birgitte, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 80 09 49 Kolling Line Korsgaard, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 23 40 67 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 30 20 46 43 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 29 38 65 57 Kolling Susanne Bek, Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . 23 67 14 30 Kolling Thomas Korsgaard, Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . 60 23 13 98

164

Kolodziej Karol, Østvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 30 75 Kongensgaard Bente, Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 55 24 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 21 51 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 63 89 98 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 47 89 98 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 89 98 Konovalova Iana, Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 03 70 Korsgaard Tage, Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 34 71 Kovpanets Nataliia, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . 50 28 83 37 Kovpanets Yaroslav, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . 52 61 21 41 Kozlowska Agnieszka Bozena, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 78 28 33 Kozlowska Agnieszka Bozena, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . 42 32 80 44 Kozlowski Waldemar Grzegorz, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . 42 39 35 91 Kragh Karin Bendixsen, Lyngen 5 C . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 84 Krarup Erik, Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 02 Krarup Erik, Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 66 02 Krarup Gerda Rosenbjerg, Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . 61 71 46 78 Krarup Kathrine Luther, Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 30 48 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 99 50 Krarup Peter Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 99 50 Krautwald Karen Marie, Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . 21 90 44 55 Krigbaum Ann Bjørnskov, Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . 61 36 14 78 Krigbaum Ann Bjørnskov, Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . 41 35 30 03 Kristensen Aksel John, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 43 62 Kristensen Aksel John, Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 61 74 Kristensen Alex Obitsø, Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 11 22 Kristensen Allan Obitsø, Lærkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . 29 38 73 93 Kristensen Allis, Parkvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 36 Kristensen Allis, Parkvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 09 89 Kristensen Bent Kjærgaard, Skovvænget 71 . . . . . . . . . 91 25 22 14 Kristensen Bent Kjærgaard, Skovvænget 71 . . . . . . . . . 20 43 43 09 Kristensen Bente, Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 18 47 Kristensen Bodil Marie, Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . 22 84 81 55 Kristensen Brian Kjær, Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12 60 69 Kristensen Charlotte, Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 71 Kristensen Charlotte Køhler, Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 24 10 21 Kristensen Charlotte Tanderup, Bakkedraget 25 . . . . . . 21 64 69 39 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . 96 10 96 10 Kristensen Conni Wind, Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . 40 14 86 17 Kristensen Daniel, Rørparken 18 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 01 27 Kristensen Egon, Tjørnevej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 27 94 Kristensen Egon Kærsgaard, Tjørnevej 52 . . . . . . . . . . . 30 20 35 49 Kristensen Erna, Skovvænget 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 14 Kristensen Esther Vejen, Engdraget 17 . . . . . . . . . . . . . 51 92 97 47 Kristensen Flemming, Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . 97 45 63 22 Kristensen Flemming, Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . 24 21 02 64 Kristensen Flemming, Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 11 62 Kristensen Gerda, Hodsagervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 14 Kristensen Grethe Nielsen, Østergaardsallé 7 1 3 . . . . 29 29 16 96 Kristensen Gunner Frølund, Mosevænget 30 . . . . . . . . . 97 47 37 39 Kristensen Gunner Frølund, Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . 61 60 92 81 Kristensen Heidi Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . . 61 68 02 68 Kristensen Heidi Visholm, Lundgårdsparken 32 . . . . . . . 26 81 68 31 Kristensen Heine Høgh, Engvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 08 97 Kristensen Helle, Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 80 17 Kristensen Helle Tanderup, Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 00 Kristensen Henning Siggaard, Engdraget 17 . . . . . . . . . 51 81 66 03 Kristensen Henrik Bo, Karupvej 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 33 97 Kristensen Henry, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 70 Kristensen Ingrid, Falkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 82 96 Kristensen Jane Brandt, Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 30 28 85 29 Kristensen Jens Peder Langbo, Vestager 1 . . . . . . . . . . 61 54 42 06 Kristensen Jens Peder Møller, Varhedevej 6 . . . . . . . . . 40 19 29 45 Kristensen John, Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . 35 11 62 35 Kristensen John, Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . 28 70 26 55 Kristensen Jonas, Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 33 12 10 Kristensen Jytte, Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 10


Krogsgaard Simon, Lergravvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 91 39 Kronborg Claus, Tjørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 85 61 Kronborg Signe Karlsmose, Sjællandsgade 21 . . . . . . . . 40 95 47 15 Kruse Lissy, Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 72 70 Kruse Mogens Borg, Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . 51 18 18 53 Kruse Nicolai Ellegaard, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . 25 60 09 86 Kruse Nicolai Ellegaard, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . 20 70 83 89 Kruse Nicolai Ellegaard, Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . 20 64 21 51 Kruse Ruth Petersen, Østertoft 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 42 99 16 Kudahl-Pedersen Inge Peulicke, Løvigvej 4 . . . . . . . . . . 97 45 26 52 Kusk Lisbeth Aaberg, Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . 40 40 80 07 Kærgaard Charlotte Engelhardt, Tusbækvej 23 . . . . . . . 22 23 34 11 Künnapuu Jørn Kim, Bredgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 51 45 61 Kærgaard Hans, Grønbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 55 86 00 Kæseler Irene, Østertoft 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 73 86

Købmandsgårdens Genbrug

Danmarksgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 67 67 Køhler Conny Elisabeth Engelbrecht, Anemonevej 21 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 70 38 Køhler Heidi Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 95 95 06 Køhler Heidi Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60 50 88 Køhler Tobias Wind, Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 17 25 57 Kølbæk Helle Næstholt, Gråsandvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 97 Kaag Tine Skærbæk, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 22

L

Ladefoged Lotte, Fårbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 65 60 Ladegaard Meta, Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 54 49 48 Ladegaard Susan Haunstrup, Bredgade 13 B . . . . . . . . 27 12 10 30 Laier Bettina Juhl, Bredgade 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 18 Lambæk Ulla Vejlgaard, Industrivej Nord 24 . . . . . . . . . 42 22 62 06 Lambæk Ulla Vejlgaard, Industrivej Nord 24 . . . . . . . . . 22 41 20 00 Landbrug V/Niels Barslund, Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . 61 76 84 50 Landbrug/Elisabeth Malling Browne, Egelundvej 4 . . . . 24 21 24 94 Landbruger Christian Peder Svendsen, Bjergmosevej 5 . 23 26 36 75 Landbruger Erik Jensen, Bredgade 85 . . . . . . . . . . . . . 98 67 61 08 Landbruger Ib Gram Rasmussen, Brogårdvej 8 . . . . . . . 23 46 01 64 Landbruger Niels Jørgen Lægsgaard, Vistorpvej 27 . . . . 21 66 04 95 Landbruger Svend Erik Friis Andersen, Herningvej 62 . . 26 16 30 89 Landbruger Svend-olof Sjøstrøm, Lundholmvej 8 . . . . . 28 19 41 93 Landmand Eivind Bilberg, Tvedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 22 29 25 25 Langbo Anna Bolette, Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 04 89 Langbo Jens Peder, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 48 Lange Rico Per, Østertoft 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 19 56 Lange-Kornbak Tina Linding, Tusbækvej 27 . . . . . . . . . . 29 60 45 10 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 97 47 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 44 97 47 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 30 44 Langgaard Dorthe, Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 13 17 Langgaard Jørgen Hammer, Vestergade 17 . . . . . . . . . . 97 47 30 44 Langgaard Jørgen Hammer, Vestergade 17 . . . . . . . . . . 42 44 97 17 Langvadbjerg Fonden, Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 46 82 Lars Bonde, Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 76 43 Lars Bredtoft, Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 84 32 Lars Horslund Videbæk, Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . 20 98 98 61 Larsen Alex, Nålemagervej 14 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 40 48 Larsen Alex, Nålemagervej 14 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 02 Larsen Alice, Rørparken 30 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 33 38 Larsen Allan, Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 54 37 Larsen Anna Lise Dam, Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 29 Larsen Bent, Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 83 08

165

Navneregister

Kristensen Jytte, Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . 21 23 23 92 Kristensen Jytte Irene, Lærkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 15 40 Kristensen Karen Høgh, Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . 40 97 29 96 Kristensen Karin Visholm, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . 21 82 52 80 Kristensen Karl Theodor, Lundgårdsparken 35 . . . . . . . 97 47 27 68 Kristensen Karl Theodor, Lundgårdsparken 35 . . . . . . . 20 62 70 47 Kristensen Knud Erik, Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . 61 79 28 65 Kristensen Leif, Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 29 96 Kristensen Leif Nyholm, Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 65 46 69 Kristensen Leif Nyholm, Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 92 32 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 93 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 57 74 Kristensen Leif Obitsø, Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 27 74 Kristensen Lise, Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 53 84 81 Kristensen Maibritt, Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 23 89 17 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 40 56 96 56 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 30 95 35 45 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 22 99 38 17 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 22 65 28 03 Kristensen Maria Kviesgaard, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . 20 84 05 49 Kristensen Martin Nygaard, Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . 30 26 00 59 Kristensen Martin Nygaard, Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . 21 60 16 30 Kristensen Merete Hauge, Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 93 98 01 45 Kristensen Merete Hauge, Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 50 81 51 36 Kristensen Merete Hauge, Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 16 13 Kristensen Natasja Liv Wind, Bellisvej 3 . . . . . . . . . . . . 91 55 03 50 Kristensen Nick Hornshøj, Skolestien 7 . . . . . . . . . . . . . 61 77 19 55 Kristensen Niels Christian, Lundgårdsparken 44 . . . . . . 31 39 45 87 Kristensen Ole, Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 98 60 Kristensen Ole, Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 48 30 Kristensen Paw Meldgaard, Skolevænget 2 . . . . . . . . . . 25 36 81 30 Kristensen Per Bang, Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 89 11 Kristensen Petra Hedegaard, Drosselvej 6 . . . . . . . . . . . 97 45 24 39 Kristensen Rita Annette, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 77 72 Kristensen Spomenka, Rørparken 16 B st . . . . . . . . . . . 25 38 82 05 Kristensen Svend Gustav, Parkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 68 62 Kristensen Tage, Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 50 Kristensen Thomas, Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 32 76 Kristensen Thomas Jensby, Skovvænget 95 . . . . . . . . . 29 61 21 19 Kristensen Thorkild, Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 03 Kristensen Thorkild, Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 40 92 66 Kristensen Tonny, Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 45 95 Kristensen Ulla, Engbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 71 92 92 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 90 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 23 61 50 72 Kristensen Vagn Nørgaard, Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 23 23 26 09 Kristiansen Bent, Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62 65 41 Kristiansen Bent, Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 37 80 Kristiansen Carl, Sjællandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 91 34 Kristiansen Gitte, Lundbyvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 63 65 Kristiansen Henning, Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 24 91 Kristiansen Henning, Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 25 09 Kristiansen Inger, Østervang 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 65 Kristiansen Jens Peder, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 54 14 Kristiansen Kasper Bach, Rosenvænget 10 . . . . . . . . . . 34 11 06 13 Kristiansen Kasper Bach, Danmarksgade 48 1 . . . . . . . 27 24 41 63 Kristiansen Kristian, Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 53 99 31 Kristiansen Svend, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 65 Kristiansen Svend, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 04 01 Kristiansen Svend, Hirsevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 39 23 Krogh Chano Jan Rørvig, Østvænget 101 A . . . . . . . . . . 27 94 12 44 Krogsgaard Bjarne Romvig, Gammel Landevej 5 . . . . . . 21 49 79 48 Krogsgaard Else Krogh, Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . 30 46 78 84 Krogsgaard Eva, Østergaardsallé 3 1 8 . . . . . . . . . . . . 29 70 25 39 Krogsgaard Knud Erik, Grønsværen 4 . . . . . . . . . . . . . . 29 44 95 27 Krogsgaard Laila, Gammel Landevej 5 . . . . . . . . . . . . . 27 59 30 46 Krogsgaard Lone, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . 25 12 58 30 Krogsgaard Oscar, Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 01 Krogsgaard Oskar Peter Clausager, Rugvænget 17 . . . . 61 74 77 62

L


Navneregister

L

Larsen Birthe, Sjællandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 70 14 20 Larsen Brian, Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 63 34 Larsen Brian, Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 04 79 Larsen Børge, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 90 Larsen Børge, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 83 15 Larsen Camilla, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 29 30 29 Larsen Camilla, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 03 75 Larsen Christen Dam, Grønbækparken 81 . . . . . . . . . . . 20 22 28 55 Larsen Christian, Danmarksgade 56 . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 10 79 Larsen Christian Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 52 Larsen Christian Dam, Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 71 Larsen Christian Georg, Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 93 Larsen Christian Georg, Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 57 93 Larsen Elin, Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 42 63 Larsen Elly Johanne Mathilde, Østergaardsallé 3 2 8 . 97 47 20 20 Larsen Evald Emil, Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 41 33 Larsen Evald Emil, Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 41 33 Larsen Gert, Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 76 37 Larsen Gunner Ejvind, Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 77 47 Larsen H Løwig, Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 95 Larsen Hans Løwig, Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 75 34 Larsen Henning Valdemar, Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . 26 44 23 07 Larsen Inger Marie, Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 98 97 47 Larsen Jacob Dam, Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 76 22 Larsen Jane, Gammel Landevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 41 Larsen Jens Verner, Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 73 29 Larsen Jørgen Bondrup, Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 65 Larsen Jørgen Bondrup, Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . 61 79 03 42 Larsen Kenneth Filtenborg, Rosenvænget 5 1 mf . . . . . 30 32 36 31 Larsen Kim Martin, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 51 55 Larsen Kim Martin, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 51 55 Larsen Kirsten Anette Karred, Skolevænget 10 . . . . . . . 42 31 62 66 Larsen Kirsten Anette Karred, Skolevænget 10 . . . . . . . 29 11 34 62 Larsen Kirsten Anette Karred, Skolevænget 10 . . . . . . . 22 44 97 00 Larsen Kristian Øjvind, Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 76 Larsen Kristian Øjvind, Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 37 06 Larsen Lene Birgit Togsverd, Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . 60 64 92 75 Larsen Lisbeth Philbert, Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . 51 21 89 78 Larsen Lone, Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 83 20 Larsen Maria, Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 70 18 Larsen Martin, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 81 87 Larsen Martin Lodahl, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 85 90 Larsen Mette Krogh, Kildevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 21 92 22 Larsen Michael Hall, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . 53 62 62 00 Larsen Michael Hall, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . 53 35 20 84 Larsen Morten, Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 30 90 Larsen Morten, Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 31 12 Larsen Per Svolgaard, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 46 50 Larsen Per Svolgaard, Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 59 12 Larsen Rehné Alexander, Højgade 6 A . . . . . . . . . . . . . . 51 52 78 60 Larsen Ronni, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 14 02 45 Larsen Ruth, Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 97 47 Larsen Sara Louise, Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . 22 16 58 19 Larsen Susanne, Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 42 38 Larsen Susanne, Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 07 03 Larsen Søren Lund, Grønningen 31 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 28 30 26 Larsen Thomas, Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 13 96 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 60 74 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 42 98 36 34 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 28 99 74 90 Larsen Torkild Kildsgaard, Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . 24 41 49 19 Lassen Anne Ramskov, Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . 60 17 27 13 Lassen Benny Errol, Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 38 01 Lassen Benny Errol, Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 09 36 Lassen Clara, Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 40 Lassen Clara, Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 40 Lassen Hans Anton, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 41 Lassen Hans Anton, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 46 01 41

166

Lassen Kenney, Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 26 75 81

Lasses Vinduespolering

Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 99 68 23 Lauesen Torben Langkilde, Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . 40 71 42 39 Lauesen Torben Langkilde, Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . 25 21 57 67 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 38 95 Laugesen Anders, Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 09 35 Laugesen Erling Strunge Damgaard, Sønderagervej 46 . 28 84 55 35 Laugesen Erling Strunge Damgaard, Sønderagervej 46 . 28 25 15 73 Laugesen Flemming, Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 29 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 02 Laugesen Jesper, Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 38 17 Laugesen Lisbeth, Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 57 70 Laugesen Signe, Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 05 61 Laugesen Sigrid, Lergravvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 88 50 Laugesen Verner, Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 49 22 80 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 40 79 75 29 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 31 35 91 88 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 30 20 11 96 Lauridsen Agnieszka, Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . 22 28 56 55 Lauridsen Alex Marinus, Skyttevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 21 13 58 93 Lauridsen Anna Marie Holk, Vestergade 3 1 . . . . . . . . . 26 18 20 62 Lauridsen Anne Dorthe, Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . 29 90 31 49 Lauridsen Arne, Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 15 Lauridsen Arne, Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 20 89 Lauridsen Arne Ringgård, Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . 28 34 42 39 Lauridsen Arne Ringgård, Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . 20 72 53 12 Lauridsen Bent, Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 46 00 Lauridsen Bo, Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 66 11 Lauridsen Carsten, Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 76 12 Lauridsen Dorith Schmidt, Søndergade 12 . . . . . . . . . . 29 16 62 78 Lauridsen Ejlif Jørgen, Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 73 Lauridsen Ejlif Jørgen, Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . 22 79 09 03 Lauridsen Emmy, Anemonevej 27 B st . . . . . . . . . . . . . . 60 92 16 43 Lauridsen Emmy, Anemonevej 27 B st . . . . . . . . . . . . . . 42 34 60 25 Lauridsen Ernfred Vinther, Lundgårdsparken 66 . . . . . . 97 47 27 69 Lauridsen Ernfred Vinther, Lundgårdsparken 66 . . . . . . 29 40 18 44 Lauridsen Evelyn Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . 29 40 18 28 Lauridsen Frida Andrea, Mosevænget 24 . . . . . . . . . . . . 51 74 28 88 Lauridsen Grethe Frølund, Mosevænget 20 . . . . . . . . . . 30 24 74 90 Lauridsen Gry Steensig, Rugvænget 16 . . . . . . . . . . . . . 22 80 28 72 Lauridsen Helle, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 35 30 Lauridsen Helle, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 66 03 Lauridsen Henning, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 07 Lauridsen Jeanet Hammelsvang, Jyllandsgade 14 . . . . 30 23 63 84 Lauridsen Jesper, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 33 38 Lauridsen Karen Dalum, Højager 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 33 37 Lauridsen Keld, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 41 14 Lauridsen Keld, Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 79 48 Lauridsen Knud K, Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 01 Lauridsen Kristian, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 35 40 Lauridsen Kurt Steensig, Lundgårdsparken 23 . . . . . . . 21 67 03 02 Lauridsen Lena, Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 64 45 Lauridsen Lene Majbritt, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . 28 34 41 38 Lauridsen Leo, Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 62 23 Lauridsen Lissy Krista, Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 28 22 49 Lauridsen Lissy Krista, Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . 29 13 39 77 Lauridsen M Lund, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 73 Lauridsen Mariuns, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . 27 71 54 55 Lauridsen Mariuns, Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . 26 68 39 44 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 50 62 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 63 50 Lauridsen Martin, Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 51 02 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 73 22 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 80 74 Lauridsen Nicolai, Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 91 63 Lauridsen Niels Kristian Fenger, Lundgårdsparken 5 . . . 97 47 28 78 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 75


Laursen Niels Peder, Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 30 Laursen Ole, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 50 Laursen Sisse Marker, Enebærvej 32 . . . . . . . . . . . . . . 26 36 02 43 Laursen Susanne Lindholt, Vestparken 16 . . . . . . . . . . . 23 71 52 96 Laursen Thomas Bakbo, Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 23 96 88 29 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 32 12 Laursen Tina Neil, Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 22 98 Laustsen Egon, Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 42 68 51 Laustsen Egon, Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 14 77 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 45 54 Laustsen Helle, Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 58 39 Laustsen Karl Kristian, Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . 30 12 67 92 Laustsen Karl Kristian, Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . 20 41 51 92 Laustsen Knud Hugo, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 19 Laustsen Knud Hugo, Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 94 27 07 Laustsen Peter Røjkjær, Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 96 59 Lauth Thomas, Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 53 13 Lavlund Douwe Van Dyk, Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 40 Leander Laila Lundgaard, Lyngskrænten 11 . . . . . . . . . 22 57 89 66 Leding Jesper Jørgen, Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 32 Leding Laura Birgitte Bjørnum, Boghvedevej 37 . . . . . . 29 88 14 32 Leding Lene Bruun, Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 41 32 Leding Mathias Jørgen Bjørnum, Boghvedevej 37 . . . . . 20 66 61 32 Leed Carsten Dahl, Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 73 70 Leed Lene Dahl, Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 10 82 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph, Egelundvej 1 . . . . . . . . . 24 25 20 29 Lerche Birgitte, Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 13 37 38 Lichscheidt John Stig, Østergaardsallé 7 2 7 . . . . . . . . 60 49 64 54 Licong Maria Victoria Tutor, Langgade 54 . . . . . . . . . . . 53 54 28 88 Lind Bettina, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 34 99 Lind Gitte Egebjerg, Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 23 19 74 Lind Gitte Egebjerg, Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 38 82 Lind Henrik, Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 71 Lind Henrik, Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 73 77 Lind Mikkel Kjær, Rolighedsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 25 77 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 08 09 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 35 98 Lind Per, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 82 15 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 40 53 Lind Rikke Glistrup, Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 04 99 Lind Sara Dreisig Mikkelsen, Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . 91 55 91 92 Lindberg Annette, Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 90 93 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 94 34 00 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 34 00 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 33 07 Lindberg Berit, Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 24 66 64 Lindberg Egon, Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 93 82 91 Lindberg Maren Jensen, Rørparken 32 B st . . . . . . . . . . 97 17 58 02 Lindberg Aase, Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 26 90 Linde Søren Nørgård, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . 42 55 08 87 Linde Søren Nørgård, Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . 20 32 86 98 Lindenstrøm J L, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 97 11 Lindenstrøm Stig, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 11 Linder Charlotte Louise Ulf, Egelundvej 8 . . . . . . . . . . . 42 32 10 05 Lindholm-Andersen Lilly, Østergaardsallé 3 3 2 . . . . . . 40 29 70 12 Lindholm-Andersen Nicklas, Søndermarken 44 . . . . . . . 61 11 35 42 Lindholm-Andersen Patrick, Søndermarken 44 . . . . . . . 61 11 35 43 Lindorff Mark, Nørregade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 07 81 Linthorst Hendrik Jan, Rørparken 18 B st . . . . . . . . . . . 51 74 39 31 Linthorst Jan, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 10 Linthorst Jantje, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 99 68 Linthorst Jantje, Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 54 22 Linthorst Jantje Marjon, Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . 97 19 99 90 Lisberg Bogi, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 58 54 Lisberg Tina Nyby, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . 71 72 59 40 Lisberg Tina Nyby, Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . 22 17 50 76 Lisby Tage, Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 67 Lisby Tage, Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 62 67 Lodwick Peter Kurt, Nørregade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 81

167

Navneregister

Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . 30 12 62 75 Lauridsen Ole Hareskov, Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . 23 26 68 43 Lauridsen Peder Engholm, Skolegade 11 . . . . . . . . . . . 29 71 22 49 Lauridsen Pia Hestbech Lund, Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . 42 41 76 12 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . 42 22 22 48 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . 30 22 02 65 Lauridsen Preben Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . 29 70 93 22 Lauridsen Rune Hoff, Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 52 25 Lauridsen Ruth Haaning, Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . 60 69 33 73 Lauridsen Tage, Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 39 29 35 Lauridsen Tommy Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . 51 33 75 53 Lauridsen Torben, Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 07 31 Lauridsen Torben, Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 45 22 Lauridsen Tove Led, Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 69 Lauridsen Tove Led, Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 25 69 Lauridsen Trine Lund, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 40 87 Lauridsen Trine Lund, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 09 45 Lauridsen Trine Lund, Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 05 45 Lauridsen Troels Nybo, Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . . 21 26 11 63 Lauridsen Uffe, Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 67 01 Lauridsen Uffe, Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 67 01 Lauridsen Uffe, Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 11 10 Lauridsen Uffe Bang, Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . 29 33 33 27 Lauridsen Vera Irene, Østergade 2 st 30 . . . . . . . . . . . 81 61 30 38 Lauritsen Ejner Holmgaard, Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . 20 30 09 39 Lauritsen Gerda Lindholm, Tjørnevej 12 B . . . . . . . . . . . 24 62 34 33 Lauritsen Henning, Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 17 15 Lauritsen Jens Vissing, Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 84 55 Lauritsen Karen Fabricius, Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . 23 98 33 49 Lauritsen Karin, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 72 87 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 62 30 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 34 53 Lauritsen Kim Brian, Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 20 01 Lauritsen Kurt, Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 85 Lauritsen Kurt, Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 58 71 Lauritsen Vagn Bruno, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 87 Lauritsen Vagn Bruno, Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 19 79 Lauritsen Verner, Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 68 Lauritsen Verner, Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . 24 34 35 68 Lauritsen Verner, Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . 21 79 26 78 Lauritzen Paw Nørgaard, Karupvej 77 . . . . . . . . . . . . . . 26 34 84 42 Laursen Allan Kristian, Feldborgvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 24 47 89 62 Laursen Anna Marie Rechnagel, Skovvænget 77 . . . . . . 21 34 53 63 Laursen Anne-Mette Kirstine, Lundgårdsparken 60 . . . . 28 12 78 61 Laursen Annemarie Gindeberg, Skærbækvej 7 . . . . . . . 61 34 85 45 Laursen Annemarie Gindeberg, Skærbækvej 7 . . . . . . . 50 91 92 64 Laursen Bjarne, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 72 98 Laursen Bjarne, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 72 98 Laursen Børge, Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 34 Laursen Christina Lindholt, Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . 30 31 35 54 Laursen Christina Lindholt, Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . 28 26 78 86 Laursen Egon P, Tjørnevej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 90 Laursen Egon Peter, Tjørnevej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 44 03 Laursen Finn Ejvind, Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 67 27 Laursen Finn Ejvind, Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 26 59 Laursen Grethe, Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 64 71 Laursen Inge Charlotte, Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . 20 31 64 07 Laursen Inger, Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 34 89 Laursen Jan Lynge, Vestparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 05 69 Laursen Jenny, Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 67 66 Laursen Jens Christian, Ravnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 05 46 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . 61 69 40 43 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . 28 83 71 45 Laursen Jørgen Peter Seidelin, Bakkedraget 3 . . . . . . . 21 67 20 10 Laursen Kaj Bækgård, Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 02 Laursen Karl Henrik, Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 97 Laursen Kasper Bach, Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 19 Laursen Kasper Bach, Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 75 15 06 Laursen Mathilde Bakbo, Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 23 96 57 07

L


Entreprenør Lars Lohse ApS

Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 51 16 Lohse Morten Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 72 58 Lohse Pia Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 73 55 90 Lohse Pia Stocholm, Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 97 06 Lohse Vagn, Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 97 Lohse Vagn, Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 16 97 Lohse Vagn, Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 41 97

Lohses Køreskole

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 41 34 Lund Carsten, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 96 99 Lund Henning Christensen, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . 97 14 30 80 Lund Henning Christensen, Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . 42 38 59 99 Lund Jeanette Glistrup, Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . . 21 72 39 45 Lund Maren, Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 97 10 Lund Marianne Haahr, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . 29 26 22 69 Lund Marianne Haahr, Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . 21 69 66 16

Tømrermester Martin Lund

Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 19 Lund Monica Bornebusch, Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 71 75 65 49 Lund Monica Bornebusch, Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 60 57 91 11 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 42 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 37 36 Lund Niels Peder, Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 73 34 Lund Ole Christian Bornebusch, Vestergade 22 st . . . . 22 23 85 74 Lund Ole Christian Bornebusch, Vestergade 22 st . . . . 20 42 84 07 Lundgaard Dennis Guldsmed, Skovvænget 63 . . . . . . . . 28 90 68 20 Lundgaard Dennis Guldsmed, Skovvænget 63 . . . . . . . . 22 26 81 09 Lundgaard Gitte, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 99 Lundgaard Gitte, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 98 Lundgaard Ivan, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 04 33 Lundgaard Ivan, Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 61 28 Lundgaard Thomas Bredtoft, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . 26 81 47 55 Lundhede Jane Hvam Friis, Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . 23 11 28 30 Lundhede Lars Friis, Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 00 71 Lundhede Planteskole V/Jens Barslund Andreasen, Gindeskovvej 22 . . . . . . 40 72 43 21 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 04 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 38 33 Lundsgaard Randi, Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 26 26 Lundsgaard Thorben, Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . . 29 67 93 10 Lundsgård Margrethe Katrine, Sønderagervej 68 . . . . . 97 47 32 44 Lundsgård Margrethe Katrine, Sønderagervej 68 . . . . . 23 67 66 04 Lyhne Hilmer, Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 67 29 27 Lyhne Hilmer, Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 97 34 07 Lyhne Hilmer, Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 24 07 Lynderup Hanne Garsdal, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . 29 92 30 77 Lynderup Hanne Garsdal, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . 20 64 68 94 Lynderup Ove, Østertoft 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 88 99 Lynderup Torkild, Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 53 20 64 Lynghus Inge, Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 45 Lynghus Inge, Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 57 97 Lyngsø Anne Louise, Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . 29 47 45 29 Lyngsø Frederik, Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 10 30 Lynnerup Niels Lykke, Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17 66 70 Lynnerup Niels Lykke, Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 23 78 Lægaard V/Mikael Haunstrup Nielsen, Asbækhedevej 8 . 61 26 30 56

Lægehuset i Aulum

Navneregister

L

Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 11 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 98 26 Lægsgaard Johnny, Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 63 13 Lægsgaard Lilly, Karupvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 86 17 16 Løjstrup Hjørdis, Rugvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 89 Løjstrup Lene Hjørdis Lindgren, Rugvænget 6 . . . . . . . . 20 73 15 84 Løjstrup Tom, Rugvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 63 74 90 Lørup Elsemarie, Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 28 27 83 Lørup John, Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 07 68 Løvenkrands Mette, Anemonevej 18 A st . . . . . . . . . . . . 21 30 07 17

168

M

Madsen A, Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 35 Madsen Alice Birgit, Østergaardsallé 7 3 4 . . . . . . . . . 97 47 23 33 Madsen Anders Rohde Møller, Grønbækparken 20 . . . . . 50 50 35 55 Madsen Andre, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 26 78 Madsen Andre, Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 67 54 Madsen Anette, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 13 92 Madsen Anna Sofie Katrine, Lundgaardsgade 5 . . . . . . . 20 63 21 35 Madsen Anni, Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 96 55 86 Madsen Birgitte, Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10 98 25 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 66 77 42 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 19 00 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 88 60 Madsen Birte, Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 23 69 Madsen Bodil, Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 74 90 Madsen Bodil, Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 97 76 Madsen Britta Sloth, Bredgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 67 73 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 23 61 71 52 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 23 23 45 52 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 22 86 07 18 Madsen Charlotte Maigaard, Langgade 33 . . . . . . . . . . 22 43 52 98 Madsen Christian Sig, Søndermarken 24 . . . . . . . . . . . 24 98 10 84 Madsen Ditte, Grønbækparken 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 85 45 Madsen Dorte, Hogagervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 67 20 Madsen Edel, Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 25 40 Madsen Ejgild Lund, Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 43 62 Madsen Elna Margrethe, Boghvedevej 13 . . . . . . . . . . . 24 61 03 81 Madsen Else, Østergade 2 st 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 37 46 Madsen Ester Hoffmann, Østergaardsallé 3 2 1 . . . . . . 42 20 38 95 Madsen Esther Kirstine, Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 33 74 Madsen Heine Kusk, Lærkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 80 Madsen Henning, Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 07 Madsen Henning, Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 44 54 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 17 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 84 52 Madsen Henrik, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 15 12 90 Madsen Iben Ardal, Åparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 25 03 Madsen Ingrid, Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 33 22 Madsen Janne Birkelund, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . 50 56 36 88 Madsen Jens Kjeld, Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 74 90 Madsen Jens Martin, Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 44 86 Madsen Jesper Hornshøj, Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . 27 16 62 79 Madsen Jesper Hvid, Eliseborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 30 34 05 17 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 57 62 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 57 28 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 22 05 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 86 94 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 75 76 50 Madsen Jette Kirsti, Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 04 28 Madsen Johnny, Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 72 20 Madsen Jytte, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 89 Madsen Jytte, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 99 72 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 49 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 02 42 Madsen Jørgen, Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 69 69 Madsen Kai Erik, Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 86 Madsen Karen, Feldborgvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 76 Madsen Karen, Feldborgvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 29 42 76 Madsen Karen Marie, Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . 51 80 26 11 Madsen Karl Erik, Karupvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 60 Madsen Karl Johannes, Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 23 06 Madsen Kim Handberg, Langgade 33 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 52 Madsen Knud Erik, Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 89 Madsen Knud Erik, Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 32 56 00 Madsen Kurt Sigfred, Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 51 96 81 80 Madsen Kurt Sigfred, Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 45 20 Madsen Lajla Irene, Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . 22 45 37 98


Marmurowicz Mogens, Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . 23 67 73 17 Martin Frederiksen, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 16 83 Martin Lund Jensen, Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 18 19 Martinsen Inger, Bredgade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 16 Martinsen Lone Nørbo, Vinkelvej 17 st . . . . . . . . . . . . . 24 66 65 11 Martinussen Arne, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 36 Martinussen Grethe, Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 94 36 Martinussen Max, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 85 26 Martinussen Suzi, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 15 81 53 Masiulis Tomas, Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 68 75 00 Masiulis Tomas, Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 16 42 92 Masiulis Vytautas, Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 08 12 Maskincentrum A/S, Smedegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 62 62 03

Maskinstationen Erling Kjær

Røddingvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 10 69 Matees Ionut-Vladut, Kirkevej 7 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 80 22 Mathiasen Carsten Thusgaard, Lundgårdsparken 38 . . . 97 47 33 45 Mathiasen Carsten Thusgaard, Lundgårdsparken 38 . . . 21 64 36 45 Mathiasen Dorthe Hanne Lise, Østvænget 26 . . . . . . . . 21 22 44 42 Mathiasen Esther Helleskov, Irisvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 60 88 54 85 Mathiasen Rene, Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 47 65 Mathiasen Rene, Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 07 65 Mathiasen Ulla Grethe, Skolevænget 17 . . . . . . . . . . . . 25 38 84 10 Mathiassen Inge Skjærbæk, Mosevænget 6 . . . . . . . . . . 61 79 74 91 Mathiassen Poul-Henning, Mosevænget 6 . . . . . . . . . . . 61 79 74 90 Mathiesen Poul Erik, Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 33 34 Mathiesen Simon Stengaard, Sønderagervej 3 . . . . . . . 30 51 85 75 Max Martinussen, Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 54 82 Mechlenborg Inger Kilde, Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . 22 73 22 07 Mechlenborg Michael Lindholt, Anemonevej 29 B st . . . 23 64 91 31 Mechlenborg Morten Lindholt, Gammel Skolevej 4 . . . . 26 14 45 89 Meedom Betty Nicolajsen, Østergade 2 st 9 . . . . . . . . 97 14 31 82 Meedom Børge, Nygade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 99 01 63 Meedom Finn, Tjørnevej 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 50 76 Meedom Ib, Over Høstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 24 08 Meincke Debbie Lund, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . 61 16 03 85 Meincke Laila Lund, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 91 40 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 17 40 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 89 60 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 16 91 Meincke Niels, Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 19 07 23 Meineche Yvonne Merethe Kjærsgaard, Ljørringvej 37 . 61 65 51 38 Mejls Mette Qvolsbæk, Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 87 37 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 97 47 35 74 Melau Svend Aage, Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . 40 42 35 74 Meldal Britta, Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 01 30 Meldal Finn Roar, Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 35 90 Meldgaard Jonas, Sønderagervej 32 . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 51 18 Meldgård Johannes, Rosenvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 58 Meldgård Johannes, Rosenvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . 23 29 58 06 Meldhede Margit, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 33 22 Meldhede Margit, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74 84 60 Meldhede Peder, Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 18 Melvej Egon Sørensen, Østertoft 35 . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 58 93 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 71 70 35 06 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 70 42 13 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 70 31 49 Melvej Karina Engholm, Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . 61 67 54 83 Merrild Berit Vig, Troelstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 86 50 00 Michael Gudike Jørgensen, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . 31 19 30 86 Michalak Arkadiusz Piotr, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 60 48 64 27 Middelhede Bettina, Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . 61 26 56 56 Middelhede Hanne, Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 60 69

Midtjysk Albyg A/S

Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 00 Midtgaard Søren, Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 28 10 26 Mikkelsen Allan Ry, Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 54 23 Mikkelsen Berit, Hovedgaden 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 28 94

169

Navneregister

Madsen Lene Brokholm, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . 29 71 41 07 Madsen Lene Nørtoft, Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . 97 47 14 54 Madsen Lene Nørtoft, Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . 28 24 28 35 Madsen Linda Hvid, Rosenvænget 1 st tv . . . . . . . . . . 81 61 44 91 Madsen Linda Hvid, Rosenvænget 1 st tv . . . . . . . . . . 29 91 38 53 Madsen Lise Handberg, Egevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 67 66 Madsen Lukas, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 43 73 92 Madsen Malene Rohde Møller, Grønbækparken 20 . . . . 61 42 80 85 Madsen Nicolaj, Rosenvænget 5 st th . . . . . . . . . . . . . 40 15 44 12 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 29 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 12 29 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 27 79 05 95 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 64 58 Madsen Ole Preben, Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 20 77 37 31 Madsen Olga Kristense, Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . 28 79 83 53 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 55 17 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 26 70 Madsen Peder, Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 90 Madsen Peter Kenneth Cato, Hovedgaden 41 C . . . . . . . 97 47 65 47 Madsen Peter Kenneth Cato, Hovedgaden 41 C . . . . . . . 28 68 85 47 Madsen Solvejg, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 69 93 Madsen Steen Noer, Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 21 16 69 Madsen Steen Noer, Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 96 26 09 Madsen Steen Noer, Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 95 22 82 Madsen Steffie Kristense, Skolevænget 6 B . . . . . . . . . 60 20 29 90 Madsen Susi Barnholdt Lund, Holstebrovej 11 . . . . . . . . 20 20 22 31 Madsen Susi Barnholdt Lund, Holstebrovej 11 . . . . . . . . 20 20 09 80 Madsen Svend Erik, Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . 24 25 85 75 Madsen Thomas, Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 42 73 92 Madsen Tinus Kirk, Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 27 91 Madsen Verner, Østvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 42 Madsen Verner Riis, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 93 Madsen Verner Riis, Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 15 31 Madsen Vibeke Lykke, Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 27 85 43 77 Madsen Villy, Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 43 Madsen Vilna, Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 84 Madsen Vilna, Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 87 40 54 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 48 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 72 58 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 96 61 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 70 12 Madsen Vinni Elise, Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 87 18 05 Madsen Zita Emilie, Østertoft 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 85 79 Madum Lars, Grantoften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 68 41 27 Madum Lone, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 23 74 Madum Lone, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 75 71 55 Maher Omar Mohammad, Jens Jensensvej 16 . . . . . . . 42 32 25 44 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 93 30 24 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 61 41 64 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 31 38 11 24 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 24 85 Majgaard Jimmy Yde, Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 26 88 Makhnovets Ihor, Tjørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 80 61 40 Malerfirmaet Aulum Henrik Vadmand Jensen, Engvej 40 40 61 42 67 Malmkjær Charlotte Mette Munksgaard, Anemonevej 6 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 92 14 Manga Anna, Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 59 79 20 Manga Anna, Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 95 98 Mariegaard Annelise, Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 11 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 61 53 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 63 77 20 Marinussen Dorthe, Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 06 87 Markowski Jacob Mack, Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . 30 95 20 31 Markowski Jacob Mack, Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . 30 64 80 62 Markowski Jacob Mack, Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . 21 95 23 07 Markowski Jacob Mack, Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . 20 22 02 52 Markvorsen Janne, Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 00 22 Markvorsen Janne, Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 91 59 Marmurowicz Mogens, Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . 51 96 78 30

M


Navneregister

M

Mikkelsen Berit, Hovedgaden 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 81 61 29 Mikkelsen Birte Roed, Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 56 Mikkelsen Birte Roed, Skolegade 16 . . . . . . . . . . . . . . . 46 54 14 65 Mikkelsen Danni, Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . . 97 47 63 48 Mikkelsen Danni Hvam, Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . 97 37 63 48 Mikkelsen Edith Ry, Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . . . . 23 29 90 36 Mikkelsen Elisabeth Futtrup, Vistorpvej 6 . . . . . . . . . . . 97 14 31 21 Mikkelsen Jens Arne, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 37 61 Mikkelsen Jeppe Stengaard, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . 60 50 41 34 Mikkelsen Jeppe Stengaard, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . 22 79 47 69 Mikkelsen Jeppe Stengaard, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . 22 79 36 73 Mikkelsen Jeppe Stengaard, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . 22 78 96 33 Mikkelsen Jeppe Stengaard, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . 22 71 27 63 Mikkelsen Jeppe Stengaard, Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . 22 71 06 65 Mikkelsen Jutta Hedvig, Østervang 14 . . . . . . . . . . . . . 97 10 11 89 Mikkelsen Karen Kirstine, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . 97 47 21 81 Mikkelsen Karen Kirstine, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . 23 45 94 76 Mikkelsen Karl Christian, Violvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 85 Mikkelsen Karl Christian, Violvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 73 55 Mikkelsen Knud Erik, Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 63 28 Mikkelsen Knud Erik, Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . 23 48 97 57 Mikkelsen Knud Kristian, Danmarksgade 43 . . . . . . . . . 23 35 67 16 Mikkelsen Kurt, Østertoft 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 35 01 Mikkelsen Kurt, Østertoft 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 77 Mikkelsen Lucia Vestergaard, Gindeskovvej 22 . . . . . . . 29 78 21 86 Mikkelsen Rune Vennevold, Hirsevænget 15 . . . . . . . . . 42 91 41 66 Mikkelsen Rune Vennevold, Hirsevænget 15 . . . . . . . . . 42 66 44 57 Mikkelsen Simon Nygaard, Anemonevej 21 B 1 . . . . . . . 28 68 04 44 Mikkelsen Svend Erik, Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . . . 61 27 62 91 Mikkelsen Aage, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 90 Mikkelsen Aage, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 61 11 72 00 Mikkelsen Aage, Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 24 82 97 95 Miks Modetryk Jens Jørn Mikkelsen, Drejervej 26 1 . . 97 47 32 11 Mindrila Constantin, Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 95 80 Misiura Dmytro, Nygade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 23 20 93 Mobilsavværk Ib Mortensen, Hogagervej 16 . . . . . . . . . 20 77 03 80 Moesgaard Sven, Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 99 00 Mogens Styhr Rasmussen, Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . 35 10 00 20 Mogensen Anne-Mette Bjerg, Ørrevej 8 . . . . . . . . . . . . . 20 94 30 42 Mogensen Johannes Neesgaard, Ørrevej 8 . . . . . . . . . . 40 97 88 31 Mogensen Kim Nørgaard, Kirkegade 19 . . . . . . . . . . . . 20 95 65 96 Mogensen Lizette, Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 37 53 Morre Jens Ove, Danmarksgade 11 st . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 13 Morre Jens Ove, Danmarksgade 11 st . . . . . . . . . . . . . 30 69 81 40 Mortensen Aksel, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 76 Mortensen Aksel, Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 75 52 Mortensen Alice, Østvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 83 63 24 Mortensen Astrid Skovgaard, Lundgaardsgade 13 . . . . . 97 47 32 83 Mortensen Astrid Skovgaard, Lundgaardsgade 13 . . . . . 26 25 32 83 Mortensen Bent Erik, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 29 15 Mortensen Bent Erik, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 59 37 Mortensen Bent Erik, Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . 40 31 29 15 Mortensen Bent Tage, Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . 40 55 72 66 Mortensen Bent Tage, Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 57 Mortensen Birgitte Sand, Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 20 87 Mortensen Britha, Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 65 88 Mortensen Britha, Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36 04 88 Mortensen Camilla, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 78 72 Mortensen Camilla, Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15 87 15 Mortensen Christian, Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 64 Mortensen Christian, Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 93 64 Mortensen Dorte Elvira, Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . 27 72 38 56 Mortensen Dorthe Louise, Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . 29 21 70 79 Mortensen Dorthe Louise, Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . 23 87 97 64 Mortensen Dorthe Louise, Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . 23 87 97 61 Mortensen Erik, Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 66 Mortensen Gitte Filtenborg, Østergaardsvej 5 st . . . . . . 28 18 78 00 Mortensen Gitte Filtenborg, Østergaardsvej 5 st . . . . . . 23 61 75 34 Mortensen Helle Nygaard, Grønbækparken 49 . . . . . . . 97 47 28 10

170

Mortensen Helle Nygaard, Grønbækparken 49 . . . . . . . 22 77 47 03 Mortensen Henning, Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 42 75 Mortensen Henning Dalgaard, Østvænget 99 A . . . . . . . 20 60 98 16 Mortensen Inge Margrethe, Gyvelvej 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 98 Mortensen Inger Margrethe Vennegaard, Gyvelvej 2 . . . 29 45 28 20 Mortensen Jan, Skolegade 13 st . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 98 71 Mortensen John, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 18 Mortensen John Klejnstrup, Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . 24 43 23 34 Mortensen Kasper Illes, Kirkegade 15 1 . . . . . . . . . . . . 42 95 42 96 Mortensen Kathrine, Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 83 Mortensen Kathrine, Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 31 83 Mortensen Leif Hankelbjerg, Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 28 55 97 20 Mortensen Mads Hareskov, Søndergade 1 . . . . . . . . . . 60 20 04 40

Malermester Mortensen

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 25 73 Mortensen Marianne Kirkegaard, Grantoften 31 . . . . . . 21 78 36 74 Mortensen Per, Østergade 2 st 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 63 87 Mortensen Steen Sand, Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 26 11 Mortensen Sten, Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 22 75 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . 93 88 08 52 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . 71 78 68 68 Mortensen Søren Sønderskov, Grønbækparken 49 . . . . 29 93 53 83 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 52 58 57 85 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 40 98 88 39 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 28 21 84 83 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 27 82 17 81 Morthensen Sussi Thoralf, Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . 26 46 50 48 Mosekjær Richard, Østertoft 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 30 13 Mosekjær Richard, Østertoft 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 01 30 Moselund Niels Peter M. Østergaard Anita Kousgaard Østergaard, Videbækvej 10 . . . . . . . 71 78 32 92 Mouritsen Tanja Høgh, Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . 29 72 44 64 Mouritsen Thomas Høgh, Grønbækparken 19 . . . . . . . . 98 18 47 77 Mouritzen Michael Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 49 40 01 65 Mouritzen Michael Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 20 77 01 65 Mouritzen Regitze Kviesgaard, Kløvervej 8 . . . . . . . . . . 29 44 95 44 Mroskowiak Bogdan, Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 23 77 76 Muhlig Finn, Feldborgvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 18 20 Mujak Lejla, Bredgade 57 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 80 09 Munch Kirsten, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 57 07 Munch Kirsten, Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 85 11 Munch Kirsten Marie, Danmarksgade 18 A st . . . . . . . . 86 13 11 42 Munch Kirsten Marie, Danmarksgade 18 A st . . . . . . . . 51 41 61 41 Mundberg Bodil, Birkevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 10 Mundbjerg Inger, Sjællandsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 72 Mundbjerg Ove, Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 41 81 19 Mundbjerg Ove, Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 17 81 Murerfirmaet Bruno Og Kurt Mogensen K/S, Ravnmosevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 74 32

Murermester Kjeld Simonsen

Bjerregårdvænget 10 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . 97 13 68 66 Mårbjerglund Dann Handberg Madsen, Teglværksvej 17 21 71 90 07 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . 51 21 63 13 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . 40 18 97 24 Mølbæk Anders Klitgaard, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . 23 42 23 84 Mølbæk Anna Elisabeth, Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . 61 36 73 52 Mølbæk Lene, Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 63 Mølbæk Lis, Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 20 Møldambjærg Dorthe Helleskov, Anemonevej 7 C st . . . 24 67 18 84 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 70 56 66 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 00 22 Møldrup Bo, Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 58 00 Mølgaard Leif Hamann, Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . 28 90 85 83 Mølgaard Leif Hamann, Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . 22 62 63 72 Møller Anna, Rørparken 32 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 25 Møller Bettina Zepernick Holm, Drosselvej 5 . . . . . . . . . 27 84 66 64 Møller Bettina Zepernick Holm, Drosselvej 5 . . . . . . . . . 27 84 66 63 Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . 61 72 22 25


Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . 29 93 47 25 Møller Frank Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . 20 85 15 79 Møller Ole Lund, Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 97 23 Møller Sonja, Hallundbækvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 32 89 Møller Tove Haunstrup, Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . 25 32 58 54 Mølsted Ida, Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 35

Møltrups Mad, Aulum

Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 92 98 28 Mørk Bente, Rørparken 12 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 20 97 Mørk Flemming, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 32 27 Mørk Solveig Kiel, Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 63 68 Mørup Heino Kjellerup, Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . 60 80 15 95 Mørup Heino Kjellerup, Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . 50 51 09 08 Mørup Rita, Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 57 11 Mørup Rita, Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 91 95 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 02 61 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 32 19 Maagaard Simon, Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 84 96 04

N

Vognmand Brian Nielsen

Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 24 96 Nielsen Brita Randrup, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 28 49 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 38 64 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 32 34 Nielsen Børge, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 24 86 Nielsen Camilla Holm, Lundgårdsparken 72 . . . . . . . . . 30 89 10 48 Nielsen Carl-Johan, Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 66 Nielsen Carl-Johan, Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 44 18 Nielsen Christa, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 12 39 Nielsen Christina, Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 91 51 48 Nielsen Christine Refsgaard, Hallundbækvej 26 A . . . . . 28 79 10 60 Nielsen Conny Jeanette Nørgaard, Bredgade 30 . . . . . . 20 36 19 64 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15 62 51 Nielsen Daniel, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 03 27 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 84 40 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 48 58 Nielsen Danny, Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 27 05 Nielsen Dennis Sander, Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 10 27 Nielsen Dorthe Sander, Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 55 07 Nielsen Dorthe Sander, Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . 25 46 21 06 Nielsen Edith, Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 19 Nielsen Ejvind, Østvænget 103 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 53 23 38 Nielsen Ejvind, Østvænget 103 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 27 56 Nielsen Else Ebba Marie, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . 29 85 71 91 Nielsen Else Ebba Marie, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . 29 85 67 11 Nielsen Else Marie, Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 00 47 Nielsen Elsebeth Eskesen, Tjørnevej 9 A . . . . . . . . . . . . 21 79 46 16 Nielsen Emma Fomsgård, Højager 21 . . . . . . . . . . . . . . 50 87 20 74 Nielsen Erik Rolighed, Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 77 15 Nielsen Erland, Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 46 02 Nielsen Esben, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 54 Nielsen Finn Andreas, Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 47 98 Nielsen Finn Rud, Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 32 33 Nielsen Finn Rud, Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 25 54 Nielsen Flemming, Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 68 Nielsen Flemming, Bredgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 88 Nielsen Flemming, Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 91 62 Nielsen Flemming, Hovedgaden 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 26 90

171

Navneregister

Nagskov Karin Hvas, Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 52 88 Nagskov Karin Hvas, Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 64 18 Nahnsen Lars Glerup, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 18 27 Nahnsen Lars Glerup, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 78 97 Naida Nataliia, Hovedgaden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 77 70 99 Naida Nataliia, Hovedgaden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 14 00 83 Naida Nataliia, Hovedgaden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 77 73 23 Najbjerg Edith, Kastaniealle 5 st 35 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 09 Najbjerg Inger, Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 62 99 Najbjerg Kirsten Vejen, Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . . 40 68 98 60 Nansen Sanne, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 86 48 Nansen Sanne, Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 28 77 46 Neigaard Jørn-Erik, Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 12 27 Neigaard Lise, Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 30 03 Nesteruk Yurii, Tusbækvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 43 89 Nesteruk Yurii, Tusbækvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 74 44 Nettoline A/S, Vævervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 05 00 Neupart Bente, Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 19 Nguyen Thi Thu Dung, Engbakken 11 . . . . . . . . . . . . . . 52 63 78 78 Niels Kristian Kristensen, Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . 20 11 26 53 Nielsen A M Riis, Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 89 Nielsen Allan Gert, Viftrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 97 90 Nielsen Allan Overgaard, Søndermarken 23 . . . . . . . . . 26 59 52 05 Nielsen Allan Overgaard, Søndermarken 23 . . . . . . . . . 25 43 23 99 Nielsen Allan Overgaard, Søndermarken 23 . . . . . . . . . 22 27 77 75 Nielsen Allan Paibjerg, Rosenvænget 14 . . . . . . . . . . . . 25 68 66 62 Nielsen Allan Rahbæk, Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 26 63 Nielsen Anders, Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 20 87 Nielsen Anette, Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 34 Nielsen Anette, Tusbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 43 98 Nielsen Anna, Rosenvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 87 Nielsen Anna, Kastaniealle 5 1 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 25 51 Nielsen Anna Grethe Sangild, Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . 97 14 32 84 Nielsen Anna Grethe Sangild, Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . 41 10 80 91 Nielsen Anna Karina Bøgelund, Lundgaardsgade 2 A . . . 61 72 69 23 Nielsen Anna Marie Riis, Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . 30 29 74 90 Nielsen Anne Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 09 27 Nielsen Anne Marie, Østergade 2 st 25 . . . . . . . . . . . . 97 13 28 07 Nielsen Anne Marie, Højager 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 59 01 Nielsen Annette Lis, Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 24 70 Nielsen Annette Lis, Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 82 23 85

Nielsen Arne, Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 73 Nielsen B Brødrene, Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 88 Nielsen B Brødrene, Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 79 75 30 Nielsen Benjamin Buch, Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . 42 61 20 31 Nielsen Benny Østergaard, Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . 29 25 14 18 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 58 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 95 58 Nielsen Bent, Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 68 55 Nielsen Bent, Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 29 06 Nielsen Bent Erik, Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 99 Nielsen Bent Erik, Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 34 36 Nielsen Bente Obitsø, Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 67 50 88 Nielsen Betty Haunstrup, Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 02 Nielsen Betty Haunstrup, Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . 20 19 20 03 Nielsen Birgitte, Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 94 16 Nielsen Birgitte Bach, Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 26 85 Nielsen Birgitte Vendelbo, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . 26 39 60 38 Nielsen Birgitte Vendelbo, Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . 22 73 00 83 Nielsen Bjarne, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 40 74 78 Nielsen Bjarne, Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 48 Nielsen Bjarne, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 56 08 Nielsen Bjarne, Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 03 63 Nielsen Bjarne, Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 47 34 Nielsen Bjarne Kjær, Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . 97 47 24 83 Nielsen Bjarne Kjær, Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . 61 65 24 83 Nielsen Bjarne Kjær, Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . 42 19 92 91 Nielsen Bjarne Wienberg, Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . 26 80 89 07 Nielsen Brian Refsgaard, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . 51 20 57 53 Nielsen Brian Refsgaard, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . 35 13 57 53

N


Navneregister

N

Nielsen Flemming Hede, Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 27 39 Nielsen Frank, Lundgårdsparken 65 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 03 Nielsen Frans, Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 14 29 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 60 15 54 95 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 27 63 26 50 Nielsen Frants Peter, Hestbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 27 62 26 50 Nielsen Frits Drengsgaard, Skovvænget 49 . . . . . . . . . . 27 52 90 85 Nielsen Frits Jørgen, Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 58 Nielsen Frits Jørgen, Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 85 50 Nielsen Frits Kjær, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 46 61 95 Nielsen Frode, Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 74 27 Nielsen Frode, Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 45 54 Nielsen Gerda Margrethe, Søndermarken 37 . . . . . . . . . 22 61 16 99 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 66 14 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 66 92 70 Nielsen Gitte Steenholdt, Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 66 14 Nielsen Gitte Vium, Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . 40 55 96 94 Nielsen Grethe Bjerre, Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . 97 47 15 33 Nielsen Grethe Irene, Gammel Landevej 4 . . . . . . . . . . . 97 13 23 93 Nielsen Gunner Bro, Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 23 14 Nielsen Gunner Bro, Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 05 37 Nielsen Hanne, Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 77 Nielsen Hanne Alstrup, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 24 90 62 77 Nielsen Hanne Alstrup, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 21 82 93 04 Nielsen Hanne Anker, Lundgårdsparken 68 . . . . . . . . . . 29 41 80 89 Nielsen Hanne Østergaard, Gammel Landevej 18 C . . . . 41 43 24 69 Nielsen Hans Børge Maarbjerg, Herningvej 83 . . . . . . . . 23 10 28 63 Nielsen Hans Jørgen, Lundgårdsparken 52 . . . . . . . . . . 97 47 11 50 Nielsen Hans Overby, Lundgårdsparken 61 . . . . . . . . . . 97 47 31 41 Nielsen Hans Overby, Lundgårdsparken 61 . . . . . . . . . . 50 80 26 02 Nielsen Harald, Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 40 53 Nielsen Harry Drengsgård, Bakkedraget 15 . . . . . . . . . . 51 95 99 40 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . 30 49 16 48 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . 30 29 28 07 Nielsen Heidi Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . 28 18 02 19 Nielsen Heidi Kiel, Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 28 03 Nielsen Heidi Kiel, Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 48 24 Nielsen Heidi Marie, Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 97 37 Nielsen Heidi Zink, Anemonevej 5 A st . . . . . . . . . . . . . . 40 16 18 53 Nielsen Heidi Zink, Anemonevej 5 A st . . . . . . . . . . . . . . 23 47 64 10 Nielsen Helga Lydia, Østervang 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 37 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 95 87 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 99 05 Nielsen Helle, Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 31 42 Nielsen Henning Ajstrup, Tusbækvej 45 . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 25 Nielsen Henning Ajstrup, Tusbækvej 45 . . . . . . . . . . . . . 53 29 87 46 Nielsen Henning Haunstrup, Langgade 24 . . . . . . . . . . . 97 45 47 50 Nielsen Henriette Bjerregaard, Nørregade 17 A . . . . . . . 21 25 36 16 Nielsen Henrik, Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 98 Nielsen Henrik, Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 05 Nielsen Henrik Vestergaard, Østertoft 2 . . . . . . . . . . . . . 23 64 86 32 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . 97 43 51 98 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . 23 31 57 52 Nielsen Henry Mikael, Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . 21 13 12 85 Nielsen Holger, Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 69 19 Nielsen Ib Drengsgaard, Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 18 Nielsen Ib Drengsgaard, Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . 20 46 61 91 Nielsen Inge, Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 32 76 Nielsen Inge Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 39 32 Nielsen Inge Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 39 32 Nielsen Inge Stengaard, Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 39 32 Nielsen Inger Maria, Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 16 Nielsen Inger Maria, Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 31 31 Nielsen Inger Sivebæk, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . 97 47 29 13 Nielsen Inger Sivebæk, Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . 40 82 11 40 Nielsen Irene, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 80 54 Nielsen Irene, Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 93 47 14 Nielsen Irma, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 07 84 Nielsen Jacob, Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 66

172

Nielsen Jacob, Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 22 43 Nielsen Jacob Bach, Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 49 61 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 97 23 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 24 75 Nielsen Jan, Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 63 91 54 Nielsen Jan B, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 78 17 Nielsen Jan Jørgen Lund, Grønbækparken 101 . . . . . . . 23 96 20 51 Nielsen Jan Jørgen Lund, Grønbækparken 101 . . . . . . . 20 25 10 61 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . 91 53 87 84 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . 29 93 20 24 Nielsen Janne Kjær, Rosenvænget 34 . . . . . . . . . . . . . . 29 93 04 15 Nielsen Janni Haunstrup, Danmarksgade 38 A . . . . . . . 28 59 24 69 Nielsen Jannie Værens, Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . 93 92 87 88 Nielsen Jeanette Rahbæk, Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . 40 26 93 44 Nielsen Jeanette Rahbæk, Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . 40 11 73 44 Nielsen Jeanette Rahbæk, Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . 23 10 73 44 Nielsen Jens Kristian Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . 31 72 32 43 Nielsen Jens Kristian Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . 20 20 42 78 Nielsen Jens P Haunstrup, Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . 97 47 23 18 Nielsen Jens Peter Elbech, Sønderagervej 66 . . . . . . . . 51 25 39 16 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 71 78 74 13 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 22 14 51 24 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 21 97 73 70 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 21 74 73 70 Nielsen Jes Kirkensgaard, Sønderagervej 30 . . . . . . . . . 20 68 83 75 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 74 90 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 61 46 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 09 61 Nielsen Jesper, Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 09 08 Nielsen Jesper Johannesen, Birkkjærvej 6 . . . . . . . . . . 30 22 65 33 Nielsen Jesper Johannesen, Birkkjærvej 6 . . . . . . . . . . 25 17 86 44 Nielsen Jesper Vestergaard, Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . 40 11 00 62 Nielsen Jesper Vestergaard, Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . 22 64 63 66 Nielsen Jette, Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 47 44 Nielsen Joan Kiel, Grønbækparken 57 . . . . . . . . . . . . . . 26 27 45 72 Nielsen Jonna, Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 01 08 Nielsen Jonna, Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 66 57 Nielsen Jonna, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 35 57 Nielsen Jonna Thusgaard, Lundgårdsparken 61 . . . . . . 71 16 19 34 Nielsen Julius Sebastian, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . 22 22 17 26 Nielsen Jytte Holt, Herningvej 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 40 10 Nielsen Jytte Mølgaard, Herningvej 83 . . . . . . . . . . . . . 23 10 28 73 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 99 42 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 20 39 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 78 79 Nielsen Jørgen Glass, Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 24 55 Nielsen Kaj, Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 60 96 Nielsen Kaj, Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 71 90 Nielsen Kaj Egon, Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 24 28 Nielsen Kaj Egon, Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 24 98 Nielsen Karen Marie, Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . . . . . 29 92 23 18 Nielsen Karen Marie, Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 53 68 Nielsen Karen Marie Dahl, Åbakkevej 3 st . . . . . . . . . . 22 75 18 79 Nielsen Kathrine, Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 51 Nielsen Kathrine, Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . 21 69 47 54 Nielsen Katrine Vestergaard, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . 30 25 44 41 Nielsen Kenneth, Parkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 31 03 Nielsen Kirsten, Herningvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 29 06 49 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 40 60 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 95 79 58 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 44 10 Nielsen Kirsten, Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 74 90 Nielsen Kirsten, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 26 17 Nielsen Kirsten Thoftgaard, Anemonevej 8 A st . . . . . . . 21 34 42 90 Nielsen Klaus, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 29 26 Nielsen Klaus, Skolegade 13 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 08 13 Nielsen Knud Erik, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 19 Nielsen Knud Erik, Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 29 19 Nielsen Krista-Marie, Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . 23 60 25 41


Nielsen Per Gorm Hviid, Sjællandsgade 5 . . . . . . . . . . . 97 47 19 98 Nielsen Per Gorm Hviid, Sjællandsgade 5 . . . . . . . . . . . 30 28 96 41 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 50 46 04 36 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 50 43 40 69 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 48 14 40 58 Nielsen Peter Tousgaard, Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . 42 15 44 15 Nielsen Pia Marianne, Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 68 40 Nielsen Pia Meldgaard, Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . 93 84 28 49 Nielsen Pia Meldgaard, Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . 22 35 08 61 Nielsen Poul, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 19 73 53 Nielsen Poul, Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 67 42 Nielsen Poul Dürr Friis, Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . 21 67 18 82 Nielsen Preben Haunstrup, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . 30 70 43 72 Nielsen Preben Haunstrup, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . 24 64 75 22 Nielsen Ragna Gyda Haaning, Markedspladsen 12 . . . . 25 47 24 83 Nielsen Randi Dahl, Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 43 23 Nielsen Rasmus, Lundgårdsparken 46 . . . . . . . . . . . . . 22 18 23 80 Nielsen Rene, Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 11 55 55 Nielsen René Lundegaard, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 62 04 27 Nielsen Rita Margrethe, Egeskrænten 3 . . . . . . . . . . . . 22 35 69 79 Nielsen Rosa Østergård, Østervang 32 . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 17 Nielsen Ruth, Sønderagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 21 24 Nielsen Ryan Haunstrup, Gammel Landevej 18 C . . . . . 97 47 66 77 Nielsen Signe, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 55 07 66 Nielsen Signe, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 85 15 25 Nielsen Signe, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 55 57 Nielsen Signe, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 30 30 Nielsen Signe, Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 94 39 Nielsen Susanne, Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 90 50 Nielsen Svend Erik, Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 97 20 Nielsen Svend Overby, Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 05 52 Nielsen Svend Overby, Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 27 44 Nielsen Svend Aage, Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 28 Nielsen Søren, Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 98 95 Nielsen Søren, Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 32 15 Nielsen Søren Borg, Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 59 95 Nielsen Tanja Vestergaard, Østervang 48 . . . . . . . . . . . . 28 60 09 47 Nielsen Tommy, Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 04 Nielsen Tommy Blaabjerg, Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . 29 93 20 55 Nielsen Tonny, Danmarksgade 58 st tv . . . . . . . . . . . . 42 50 00 92 Nielsen Torben Søgaard, Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 75 40 Nielsen Vera Fyhn, Jernbanegade 13 st . . . . . . . . . . . . 32 16 61 14 Nielsen Vera Fyhn, Jernbanegade 13 st . . . . . . . . . . . . 21 39 51 14 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 30 42 60 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 61 28 01 08 Nielsen Winnie Facius, Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . 22 31 96 22 Nielsen Aase, Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 96 Nielsen Aase, Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 31 Nielsen Aase, Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 24 96 Nielsen Aase Karin, Vesterlund 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 72 87 Nielsen-Hvam Henrik, Vestergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 70 Nielson Laura Gindeskov, Østertoft 62 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 28 Niki Textiltryk V/John Thomsen, Markvænget 1 . . . . . . . 29 61 10 24 Nikolajsen Niels Hede, Åbyvej 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 65 63 Nikolov Nikola Atanasov, Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . 50 45 07 48 Nikolov Nikola Atanasov, Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . 50 45 05 61 Nisker Per Nitzche, Åbakkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10 02 11 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 52 37 66 73 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 32 11 36 63 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 28 59 48 53 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 28 57 84 65 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 28 19 86 37 Nissen Jørgen Richard, Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . 28 19 37 63 Nissen Kurt, Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 79 57 Nissen Louise Naursgaard, Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . 22 86 64 06 Nissen Nielsigne Borschau Olsen, Jyllandsgade 30 D . . 23 26 70 96 Nissen Thyra Bothilde, Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . 23 98 51 16 Nst Midtjylland, Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 67 00 Nyame Helene Kirk, Møllestræde 11 B . . . . . . . . . . . . . 23 48 14 80

173

Navneregister

Nielsen Kristian, Herningvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 74 46 Nielsen Kristian Arne Vium, Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 29 71 21 73 Nielsen Kristian Kjærsgaard, Herningvej 55 . . . . . . . . . . 25 11 64 52 Nielsen Kurt, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 49 Nielsen Kurt, Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 28 49 Nielsen Laila, Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 16 47 Nielsen Laila Hausted, Lundgårdsparken 12 . . . . . . . . . 40 96 26 76 Nielsen Laila Hausted, Lundgårdsparken 12 . . . . . . . . . 29 24 99 63 Nielsen Lars, Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 23 29 Nielsen Lars, Anemonevej 13 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 93 63 78 Nielsen Lars Christian, Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . 97 47 23 59 Nielsen Lars Christian, Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . 61 74 80 61 Nielsen Lasse Paibjerg, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . 27 89 66 47 Nielsen Lasse Paibjerg, Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . 25 12 61 99 Nielsen Lene Ravnholt, Rolighedsvej 5 . . . . . . . . . . . . . 21 63 09 66 Nielsen Leo, Bredgade 68 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 14 Nielsen Leo, Bredgade 68 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 75 17 98 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 19 58 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 13 22 Nielsen Linda, Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 22 61 Nielsen Line Lønstrup, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . 53 35 02 15 Nielsen Line Lønstrup, Grønbækparken 107 . . . . . . . . . 20 45 29 19 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . 50 94 28 81 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . 40 35 76 13 Nielsen Line Vind, Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . 26 25 25 40 Nielsen Lis Kirstine, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . 30 11 59 14 Nielsen Lis Kirstine, Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . 23 39 85 52 Nielsen Lisbeth Irene, Fynsgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 02 Nielsen Lissi, Langgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 08 Nielsen Louise, Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 28 90 Nielsen Louise Mølby, Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 22 86 66 Nielsen M, Jens Jensensvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 13 Nielsen Maj-Britt, Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 53 98 Nielsen Majbritt Fugl, Parkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 69 90 59 Nielsen Malene Fogh, Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 55 00 Nielsen Margit Ramsdal, Vormstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 21 22 48 09 Nielsen Martin, Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36 61 13 Nielsen Martin Drengsgård, Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . 32 14 63 57 Nielsen Martin Drengsgård, Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . 22 77 18 99 Nielsen Mathilde Karoline, Gammel Landevej 14 . . . . . . 30 25 87 10 Nielsen Mathilde Karoline, Gammel Landevej 14 . . . . . . 24 65 59 09 Nielsen Mette B, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 14 02 Nielsen Mette Marie Ravnholt, Rugbjergvej 23 . . . . . . . 24 67 22 98 Nielsen Michael Blaabjerg, Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . . . 26 24 12 68 Nielsen Michael Brejnbjerg, Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . 60 24 90 18 Nielsen Michael Brejnbjerg, Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . 30 27 24 79 Nielsen Michael Juncker, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 42 46 05 09 Nielsen Michael Juncker, Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 29 08 02 Nielsen Minna Grete, Østergade 2 st 20 . . . . . . . . . . . 97 47 21 59 Nielsen Mogens, Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 36 71 Nielsen Mogens, Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 24 25 Nielsen Mogens, Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 68 25 Nielsen Mogens, Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 22 72 80 63 Nielsen Mogens, Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 62 70 Nielsen Morten Buch, Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . 42 71 21 73 Nielsen Morten Haunstrup, Gindeskovvej 4 . . . . . . . . . . 42 26 80 00 Nielsen N Villadsen, Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 94 Nielsen Niels Erik, Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 25 48 Nielsen Niels Erik, Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 88 05 Nielsen Niels Jørgen, Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . 51 93 04 92 Nielsen Niels Jørgen, Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . 34 10 91 17 Nielsen Niels Kristian, Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 17 68 Nielsen Niels Kristian, Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 89 17 68 Nielsen Nieza Estonina, Danmarksgade 14 . . . . . . . . . . 71 88 29 48 Nielsen Nikoline Cathrine, Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . 97 45 60 04 Nielsen Nikoline Cathrine, Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . 51 22 66 96 Nielsen Olav, Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 48 48 Nielsen Olav, Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 79 26 Nielsen Ole Katkjær, Skyttevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 40 38

N


Nyborg Tina, Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 52 90 Nyborg Tina, Vinkelvej 10 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 52 90 Nygaard Alis, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 67 Nygaard Jørgen, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 29 67 Nygaard Jørgen, Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 29 67 Nygaard Kirsten, Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 90 65 Nygaard Vita, Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 07 78 Nyrup Benjamin Bogetoft, Langgade 66 . . . . . . . . . . . . 40 53 24 76 Nyrup Benjamin Bogetoft, Langgade 66 . . . . . . . . . . . . 27 84 75 97 Nystrup Erling Søgaard, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 56 70 Nystrup Erling Søgaard, Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 78 Nørbjerg Jens Steensgaard, Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 24 98 03 77 Nørgaard Allan Hesel, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 37 Nørgaard Allan Hesel, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 37 Nørgaard Allan Hesel, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 91 47 Nørgaard Cecilie Bay, Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 27 86 08 Nørgaard Doris, Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 70 67 Nørgaard Fritz, Grovevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 03 05 Nørgaard Jacob Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 31 60 Nørgaard Karen Lind, Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 67 66 Nørgaard Louise Hesel, Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 04 40 Nørgaard Maria, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . 25 48 86 63 Nørgaard Mie, Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 07 37 Nørgaard Niels Christian Fonager, Irisvej 6 . . . . . . . . . . 97 47 31 67 Nørgaard Niels Christian Fonager, Boghvedevej 4 . . . . . 21 97 21 27 Nørgaard Niels Kjær, Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 97 14 44 Nørgaard Susanne, Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . 31 27 01 44 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 63 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 60 52 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 60 04 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10 16 60 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 06 63 Nørgaard Tommy Old, Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 16 63 Nørgård Ove Møller, Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 50 90 Nørkjær Tove, Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 39 53 Nørkjær Tove, Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 61 55 01 Nørregaard Simon Bøge, Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 94 98 Nørskov Rasmus Lind, Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . 21 28 72 62

Nøvlingskov Efterskole

Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 71 44

O

Navneregister

N

Ole Gindeskov Nielson, Hovedvejen 4 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 08 16 Ole Karlsmose Og Søn I/S, Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . 97 47 31 91 Olesen Bent Grønbæk, Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . 26 14 31 61 Olesen Birgit Thorkildsen, Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 65 24 Olesen Camilla, Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 33 66 76 Olesen Camilla, Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 53 31 Olesen Carsten, Skyttevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 76 Olesen Dorte, Østertoft 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13 23 85 Olesen Einer Mathias Rokkjær, Vibevej 11 . . . . . . . . . . . 30 32 72 23 Olesen Elsa Trampedach, Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . 26 97 81 81 Olesen Finn Ejnar, Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 32 76 Olesen Finn Ejnar, Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 32 76 Olesen Finn Vilhelm, Grønningen 39 . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 08 55 Olesen Freja Farah Louis, Lundgårdsparken 46 . . . . . . . 28 83 29 84 Olesen Gunnar Kirkegaard, Sjællandsgade 14 . . . . . . . . 42 25 30 99 Olesen Henning, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 36 12 Olesen Henning, Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 96 46 84 Olesen Hilda, Østertoft 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 23 Olesen Jan Mørup, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 23 35

174

Olesen Jan Mørup, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 02 81 Olesen Johanne Marie Kviesgaard, Smedegade 1 st tv 30 11 78 30 Olesen Jytte, Vibevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 76 04 Olesen Knud Henry, Nørregade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 31 63 Olesen Lars Gindeskov, Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 28 96 Olesen Laurits, Danmarksgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 18 Olesen Leah, Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 23 35 Olesen Lisbeth, Rosenvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 19 98 Olesen Lisbeth Marie Harring, Rosenvænget 32 . . . . . . 42 92 02 48 Olesen Lisbeth Marie Harring, Rosenvænget 32 . . . . . . 31 62 02 78 Olesen Lisbeth Marie Harring, Rosenvænget 32 . . . . . . 23 23 57 55 Olesen Lukas Thisgaard, Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . 53 35 77 13 Olesen Ole, Kløvervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 95 Olesen Ole Christian, Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . 22 60 36 85 Olesen Per, Østvænget 101 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 65 99 57 Olesen Preben, Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 35 07 Olesen Randi Skov, Rosenvænget 1 1 tv . . . . . . . . . . . 21 46 40 65 Olesen Søren, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 53 Olesen Søren Linding, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . 61 38 66 27 Olesen Søren Linding, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . 42 18 59 90 Olesen Thomas, Højager 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 91 Olesen Torben, Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 98 48 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 40 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 98 04 Olldag Kristian Schack, Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 89 75 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 66 22 72 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 26 29 Olsen Andres Eli, Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 51 35 Olsen Metin Damsholdt, Engvej 10 st th . . . . . . . . . . . 61 31 00 76 Omar Moustafa Ali, Jens Jensensvej 16 . . . . . . . . . . . . 42 33 44 03 Ormstrup Thomas René, Lyngskrænten 1 . . . . . . . . . . . 25 77 03 11 Oseiko Oleg, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 02 26 Ostersen Marie Kofod, Fynsgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 99 20 Othman Mohamed Muayed Al, Østertoft 39 . . . . . . . . . . 91 64 49 81 Othman Mohamed Muayed Al, Østertoft 39 . . . . . . . . . . 42 33 03 05 Ove Gelsbjerg, Karupvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 59 05 Ove Jensen Tvis Pelsdyrfarm ApS, Lergravvej 26 . . . . . 21 36 15 05 Ove Møller Nørgaard, Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 61 38 58 06 Overgaard Birthe Riberholdt, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . 50 48 30 47 Overgaard Dan, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 24 Overgaard Dan, Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 92 80 Overgaard Dorthe Sandholm, Skærbækvej 8 . . . . . . . . . 20 64 71 98 Overgaard Stefan Riberholdt, Kløvervej 19 . . . . . . . . . . 40 70 90 70 Overgaard Stefan Riberholdt, Kløvervej 19 . . . . . . . . . . 25 60 20 00 Overgaard Stefan Riberholdt, Kløvervej 19 . . . . . . . . . . 22 73 48 70 Overgård Dorthe Tokkesdal Astrup, Mølleparken 23 . . . 24 45 34 95 Overgård Thomas, Mølleparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 47 10

P

Palle Kammersgaard, Stavlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 20 92 46 27 Pape Anna Elisabeth Sander, Skolestien 2 . . . . . . . . . . . 97 45 41 19 Pape Steen, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 43 31 Pape Steen, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 54 93 Pape Steen, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 73 59 Pape Steen, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 74 06 Pape Steen, Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 18 68 Papesauto, Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 43 07 Parasca Stefan Lucian, Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . 50 39 68 27 Parasca Stefan Lucian, Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . 50 21 88 85 Pb ApS, Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 58 11 Pedersen Allan, Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 22 11


Pedersen Henning Bjørnkjær, Lundgårdsparken 47 . . . . 40 41 61 42 Pedersen Henning Hornshøj, Vestergade 24 . . . . . . . . . 97 47 33 33 Pedersen Henning Nygaard, Grantoften 39 . . . . . . . . . . 97 47 63 00 Pedersen Henriette Nygaard, Bjergmosevej 7 . . . . . . . . 50 98 50 45 Pedersen Henrik Martin, Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . 29 12 86 35 Pedersen Holger, Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 38 Pedersen Inga Hareskov, Grantoften 27 . . . . . . . . . . . . . 61 16 62 78 Pedersen Inge Marie Thusing, Spegbjergvej 8 . . . . . . . . 51 22 00 95 Pedersen Jacob Bjerg, Bjergmosevej 3 . . . . . . . . . . . . . 28 18 86 72 Pedersen Jan, Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 02 16 Pedersen Jan, Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 60 28 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 00 60 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 32 00 84 Pedersen Jeanette, Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 99 64 Pedersen Jens Christian, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . 25 15 33 91 Pedersen Jens Kolding, Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . 40 99 61 08 Pedersen Jens Peder Elkjær, Lundgårdsparken 18 . . . . 40 55 91 90 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 67 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 64 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 40 27 98 63 Pedersen Johan Ole, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . 27 71 53 47 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 00 85 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 63 23 73 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 79 81 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 01 84 Pedersen John, Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 01 14 Pedersen Jonas Bech, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . 21 74 16 10 Pedersen Jørgen Sønderbo, Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 70 Pedersen Jørgen Sønderbo, Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . 22 45 70 55 Pedersen Jørgen Søndergård, Bredgade 31 . . . . . . . . . 20 83 43 61 Pedersen Kaj, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 04 Pedersen Kaj, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 21 60 04 Pedersen Karen, Lundgårdsparken 47 . . . . . . . . . . . . . . 61 75 27 63 Pedersen Karen Elisabeth, Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 50 Pedersen Karen Elisabeth, Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . 51 91 97 50 Pedersen Karina, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 85 13 88 Pedersen Karl, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 41 76 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 28 96 89 22 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 27 59 99 23 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 25 58 84 51 Pedersen Kasper Rahbæk Højmark, Langgade 79 . . . . . 23 95 42 33 Pedersen Kirsten Mølgaard, Danmarksgade 24 1 . . . . . 25 75 63 71 Pedersen Kirsten Mølgaard, Danmarksgade 24 1 . . . . . 20 93 10 91 Pedersen Knud Erik, Nygade 12 C . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 83 00 89 Pedersen Kristian Laurits Hauch, Lyngskrænten 10 . . . . 97 45 25 70 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 14 83 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 75 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 75 97 Pedersen Leif, Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 75 97 Pedersen Lene Dahl, Højager 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 58 14 Pedersen Leo Emil Mølgaard, Bakkedraget 2 . . . . . . . . 97 47 34 41 Pedersen Leo Emil Mølgaard, Bakkedraget 2 . . . . . . . . 20 57 74 60 Pedersen Lilian Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . 60 70 73 04 Pedersen Lilian Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . 20 87 44 52 Pedersen Lilian Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . 20 75 89 78 Pedersen Lilian Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . 20 75 65 69 Pedersen Lilian Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . 20 61 65 29 Pedersen Lilly, Danmarksgade 19 st tv . . . . . . . . . . . . 97 47 61 35 Pedersen Lilly, Engvej 35 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 87 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . 31 90 32 67 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . 30 46 84 47 Pedersen Lilly Kirstine, Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . 22 14 15 68 Pedersen Mads Peter, Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 27 63 57 Pedersen Mads Peter, Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 40 22 Pedersen Majbritt Rahbæk, Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . 30 97 42 33 Pedersen Marianne Bjarnow, Danmarksgade 21 A . . . . 27 13 67 80 Pedersen Martin Holm, Sønderagervej 1 . . . . . . . . . . . . 61 67 31 25 Pedersen Martin Riis, Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 01 16

175

Navneregister

Pedersen Anders Lyng, Anemonevej 23 B 1 . . . . . . . . . . 28 11 22 03 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . 60 53 63 30 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . 29 87 32 59 Pedersen Anette Brogaard, Højager 15 . . . . . . . . . . . . . 29 29 14 72 Pedersen Anna Marie, Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 33 90 Pedersen Anna Marie, Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 62 60 Pedersen Anne Sofie, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 96 83 Pedersen Anne Sofie Breum, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . 30 31 64 60 Pedersen Astrid, Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 20 93 Pedersen August Krogsgaard, Engvej 41 . . . . . . . . . . . . 20 78 79 87 Pedersen Bent, Søndermarken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 45 60 Pedersen Bent Frode Randeris, Anemonevej 15 A . . . . . 29 80 97 02 Pedersen Bent Mølgaard, Ved Hegnet 1 . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 05 Pedersen Bente, Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 37 19 Pedersen Bettina Yde, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 28 41 Pedersen Bettina Yde, Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 80 34 Pedersen Birgit, Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 26 52 Pedersen Birgit Baunsgaard, Bakkedraget 4 . . . . . . . . . 28 15 59 26 Pedersen Birgitte Sig, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . 29 32 06 09 Pedersen Birgitte Sig, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . 24 84 99 77 Pedersen Birthe Kjær, Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 42 99 Pedersen Bjarne Madsen, Rosenvænget 3 st mf . . . . . 42 47 77 10 Pedersen Bo, Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 74 26 Pedersen Britta, Østertoft 49 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 10 74 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . 30 63 98 63 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . 30 33 98 63 Pedersen Britta Estrup, Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . 27 71 53 13 Pedersen Camilla Møllebro, Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . 27 11 21 05 Pedersen Charlotte, Grønbækparken 18 . . . . . . . . . . . . 28 83 39 75 Pedersen Charlotte, Grønbækparken 18 . . . . . . . . . . . . 28 73 94 87 Pedersen Charlotte, Grønbækparken 18 . . . . . . . . . . . . 27 20 37 99 Pedersen Charlotte, Højager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 60 34 Pedersen Charlotte, Højager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 50 39 Pedersen Claus Vendelbo, Anemonevej 4 C 1 . . . . . . . . 28 26 58 00 Pedersen Claus Vendelbo, Anemonevej 4 C 1 . . . . . . . . 27 29 67 79 Pedersen Claus Vendelbo, Anemonevej 4 C 1 . . . . . . . . 26 81 74 31 Pedersen Dorte D, Sjællandsgade 31 . . . . . . . . . . . . . . 29 88 52 71 Pedersen Ebbe, Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 51 Pedersen Eddy, Brohusvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 36 Pedersen Egert Hjuler, Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 16 Pedersen Egert Hjuler, Mosevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 40 67 96 Pedersen Ellen, Irisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 57 Pedersen Ellen Marian, Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 31 34 25 92 Pedersen Ellen Marian, Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 30 34 39 92 Pedersen Ellen Marian, Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 42 95 Pedersen Emma Kirstine Dejbjerg, Brohusvej 21 . . . . . . 60 85 29 59 Pedersen Erik Philipsen, Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . . 26 25 49 95 Pedersen Erling, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 29 68 Pedersen Eva, Anemonevej 18 B st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 78 28 34 Pedersen Finn Højmark, Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 29 Pedersen Freddy, Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 90 34 19 Pedersen Frederik Stausholm, Vormstrupvej 8 . . . . . . . . 50 57 71 75 Pedersen Frits Marinus, Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . 25 70 73 95 Pedersen Frits Marinus, Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . 20 63 73 95 Pedersen G, Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 15 Pedersen Gerda Agnete, Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . 40 57 27 45 Pedersen Gert, Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 54 51 Pedersen Greta Sonja, Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . 20 15 16 26 Pedersen Heinrich Frølund, Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . 42 77 77 53 Pedersen Helge Johannes Staugaard, Skovvænget 25 . 97 45 25 13 Pedersen Helge Johannes Staugaard, Skovvænget 25 . 21 31 19 40 Pedersen Helge Johannes Staugaard, Skovvænget 25 . 21 26 19 34 Pedersen Helle, Åvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 87 73 Pedersen Helle Søndergaard, Ljørringvej 13 . . . . . . . . . 97 47 23 09 Pedersen Helle Søndergaard, Ljørringvej 13 . . . . . . . . . 40 20 83 22 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 36 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 30 29 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 30 19 Pedersen Henning, Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 32 38

P


Navneregister

P

Pedersen Merete, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 68 Pedersen Merete Aagaard, Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . 20 81 67 45 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 00 87 Pedersen Mette Barde, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 22 93 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . 51 25 19 10 Pedersen Michael, Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . 29 42 73 26 Pedersen Mogens, Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . 29 41 81 51 Pedersen Mogens, Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . 20 28 53 39 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 60 66 55 84 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 60 61 48 22 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 22 80 91 22 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 21 19 41 09 Pedersen Nikolaj Schmidt, Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . 21 18 11 28 Pedersen Palle Seeberg, Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . 23 24 21 49 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 22 92 66 00 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 22 67 41 67 Pedersen Paw Kjærgaard, Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . 20 72 46 83 Pedersen Peder, Østervang 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 08 08 Pedersen Peder Søndergaard Brouv, Tvedvej 4 . . . . . . . 97 47 20 72 Pedersen Peter Michael, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . 29 87 93 39 Pedersen Peter Michael, Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . 22 44 73 22 Pedersen Pia Gade, Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . 42 20 64 15 Pedersen Poul Erik Hallundbæk, Langbovej 15 . . . . . . . 97 47 23 82 Pedersen Poul Erik Mølgaard, Langgade 80 . . . . . . . . . 97 45 41 96 Pedersen Poul Erik Mølgaard, Langgade 80 . . . . . . . . . 40 46 41 96 Pedersen Poul Erik Mølgaard, Langgade 80 . . . . . . . . . 40 21 02 62 Pedersen Poul Vestergaard, Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 80 Pedersen Poul Vestergaard, Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . 40 37 44 91 Pedersen Ritha, Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 16 30 Pedersen Rune, Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 42 50 Pedersen Simone Foldager, Langgade 21 . . . . . . . . . . . 42 65 65 64 Pedersen Simone Foldager, Langgade 21 . . . . . . . . . . . 28 57 73 03 Pedersen Simone Foldager, Langgade 21 . . . . . . . . . . . 23 32 49 70 Pedersen Simone Foldager, Langgade 21 . . . . . . . . . . . 21 17 93 30 Pedersen Simone Foldager, Langgade 21 . . . . . . . . . . . 20 86 61 64 Pedersen Sofie Grønbæk, Fynsgade 10 . . . . . . . . . . . . . 51 89 98 42 Pedersen Steen Frede, Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 34 Pedersen Susanne, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 65 00 Pedersen Susanne, Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 56 27 Pedersen Susanne, Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 76 78 25 Pedersen Sverre Rosendal, Industrivej Nord 24 . . . . . . . 60 51 03 60 Pedersen Sverre Rosendal, Industrivej Nord 24 . . . . . . . 30 42 33 80 Pedersen Tommy, Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 13 Pedersen Tommy, Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 73 45 98 Pedersen Tommy Schultz, Sønderagervej 16 . . . . . . . . . 50 91 97 54 Pedersen Tommy Schultz, Sønderagervej 16 . . . . . . . . . 50 46 69 81 Pedersen Tune Kærgaard, Nørregade 9 . . . . . . . . . . . . . 40 42 21 51 Pedersen Uffe Brødbæk, Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 52 07 Pedersen Uffe Kristian, Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . 29 85 20 83 Pedersen Ulla Ejstrup, Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . 22 37 91 61 Pedersen Ulla Seeberg, Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . 29 73 49 65 Pedersen Valborg, Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 07 Pedersen Valborg, Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . 61 78 22 90 Pedersen Vandy, Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 99 84 Pedersen Verner Østergaard, Nørregade 21 . . . . . . . . . . 97 47 60 35 Pedersen Verner Østergaard, Nørregade 21 . . . . . . . . . . 52 38 90 42 Pedersen Viggo Højmark, Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . 29 87 22 54 Pedersen Villy, Østervang 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 34 50 Pedersen Åse, Vestergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 27 Pelpola Kirsten Nygaard, Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . 26 22 60 45 Perlt Marianne, Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 76 15 Perlt Mikkel, Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 79 86 Perlt Ninie, Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 52 32 Petersen Anni, Grønningen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 93 69 Petersen Brian, Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29 42 24 Petersen Brian Lundsgaard, Fynsgade 3 . . . . . . . . . . . . 21 44 03 69 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 07 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 09 35 Petersen Carl Georg, Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 38 73

176

Petersen Else Marie Taulborg, Gammel Skolevej 4 . . . . . 21 12 05 01 Petersen Grethe, Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 04 Petersen Grethe, Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . 24 22 37 04 Petersen Hans Christian, Kildevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 09 Petersen Inger Thea, Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 95 Petersen Jens Kristian Victor Taulborg, Skolegade 8 . . . 26 27 63 33 Petersen Jette Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 96 27 Petersen Jette Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 76 07 Petersen Mogens, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 25 53 Petersen Mogens, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 22 79 Petersen Mogens Steen, Højgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 44 74 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 51 21 83 06 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 40 91 13 19 Petersen Pernille Grønne, Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . 20 40 79 52 Petersen René, Danmarksgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 33 05 Petersen Rita Marie, Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 10 50 Petersen Stig Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 72 25 Petersen Stig Kjær, Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 83 49 Pilgaard Niklas Bredvig, Danmarksgade 58 st th . . . . . 20 41 09 70 Pilman Tonny, Hodsagervej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 16 21 Pinnerup’s V/Martin Haarhøj Pinnerup, Kærgårdvej 2 . . . 42 15 26 26 Pold Henrik, Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 43 Pold Henrik, Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 23 48 Pommer Ole Vinther, Kirkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 77 58 78 Pors-Nielsen Jørgen, Elmevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 88 35 Pors-Nielsen Jørgen, Elmevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 08 96 Postborg Charlotte Munkerod Kronika, Ørrevej 30 . . . . . 52 62 18 88 Poul Dueholm Madsen, Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 50 Poulsen Anja, Bredgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 43 39 Poulsen Anne Marie, Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . 24 27 10 89 Poulsen Anne Marie, Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . 21 46 08 92 Poulsen Anton, Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 88 91 Poulsen Casper Søndergaard, Skolevænget 8 . . . . . . . . 29 84 65 99 Poulsen Connie Søndergaard, Skolevænget 8 . . . . . . . . 29 84 58 11 Poulsen Dennis Møller, Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . 50 90 21 05 Poulsen Dennis Møller, Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 78 87 45 Poulsen Elly Margrethe, Skovvænget 65 . . . . . . . . . . . . 97 45 21 71 Poulsen Frede, Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 37 02 37 Poulsen Hanne, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 86 Poulsen Hanne, Fredshegn 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 36 55 14 Poulsen Ingerlise, Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 90 33 Poulsen Kim Brendstrup, Østvænget 18 . . . . . . . . . . . . 50 98 57 32 Poulsen Kurt Munkholm, Danmarksgade 19 1 . . . . . . . 40 83 13 82 Poulsen Kurt Munkholm, Danmarksgade 19 1 . . . . . . . 22 85 11 31 Poulsen Lasse, Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 72 60 10 Poulsen Lene, Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 19 08 Poulsen Lene, Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 53 38 Poulsen Lotte Guldberg, Natovej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . 28 96 90 66 Poulsen Marie, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 23 93 Poulsen Marie, Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 20 76 Poulsen Mona, Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 55 28 Poulsen Poul Erik, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 51 Poulsen Poul Erik, Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 26 51 Poulsen Poul Marthin, Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 00 49 Poulsen Poul Marthin, Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 41 66 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 20 20 78 Poulsen Torben, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 62 34 Poulsen Ulrik Sand, Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 26 14 Poulsen Vagner, Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 51 77 Poulsen Vagner Mølgaard, Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . 52 92 04 07 Poulsen Vivian Taagaard, Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 98 17 Poulsgaard Henning, Tusbækvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 63 Poulsgård Sebrina, Skolegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 17 06 Prangsgaard Birthe, Vesterlund 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 78 72 Prangsgaard Kristen Poulsen, Jyllandsgade 19 . . . . . . . 20 49 32 08 Pranskau-Westermann Pennie, Skolestien 1 . . . . . . . . . 91 52 75 40 Primdahl Heidi, Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 45 Prisacaru Simona, Karupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 65 29 29 Prisacaru Simona, Karupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 55 65 04


Pryidun Veronika, Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 92 51 Przybylek Dawid, Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 81 44 49 Pukenas Arturas, Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 26 53 Pyaskivska Monika, Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 44 29 Pyaskivskyy Vadym, Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . 27 84 02 30 Pylypivska Anna, Ørrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 38 94 Pørksen Maria Hagelskjær, Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . 60 13 31 06

R

Revisor Lund + Christiansen I/S

Tjørring Hovedgade 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . 97 26 92 22 Rie S Massage Og Sundhedsklinik V/ Else Marie Kristensen, Skolevænget 2 . . . . . . . . . . 25 36 72 16 Rigtrup Hans, Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 92 64 Riis Dagmar Tjagvad, Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 60 24 58 Riis Jens Tjagvad, Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 92 69 Riis Niels Christian, Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . 30 68 67 32 Riis Niels Christian, Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . 29 44 73 67 Riis Poul Erik, Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 53 Riis Sanne Lund, Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 88 22 87 Riis Sanne Lund, Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 29 24

Ringgaard Byg

Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 25 85 Ringgaard Christina Grønbæk, Skovvænget 33 . . . . . . . 20 85 63 59 Ringgaard Flemming, Skovvænget 73 . . . . . . . . . . . . . . 24 46 07 84 Ringgaard Lars, Gindeskovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 23 27 Ringgård Anna Damtoft, Nygade 12 B . . . . . . . . . . . . . . 23 21 92 82 Risom Carsten, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 27 08 Risom Carsten, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 38 77 Risom Carsten, Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 88 47 07 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 98 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 94 98 48 Risom Aase, Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 29 98 Risum Jørgen, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 08 01 Risvig Ronald, Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 13 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . 60 24 97 46 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . 50 47 02 60 Roelsgaard Anne Marie Bisgaard, Nørregade 22 . . . . . . 29 40 36 67 Rosgaard Tina Hoelgaard, Gråsandvej 3 . . . . . . . . . . . . 27 51 94 41 Rothmann Erling, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 47 63 Rothmann Pia, Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 13 61 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 60 22 36 73 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 60 22 36 08 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 51 15 23 18 Ruby-Svendsen Litta, Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . 21 54 74 94 Rud Jens, Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 55 Rusbjerg Betina, Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 86 51 Rusbjerg Pia, Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 29 70 Ryhl Maren Margrethe, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 81 Ryhl Maren Margrethe, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . 28 49 58 50 Ryhl Yngve, Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 31 81 Rytter Anita Agerskov, Ommosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 51 19 76 19 Rytter Anita Agerskov, Ommosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 57 71 23

Røde Kors Butik

Kirkegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 28 72 60 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . 30 72 28 75 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . 22 32 11 15 Rømer Anne-Marie Hørning, Boghvedevej 39 . . . . . . . . 21 42 11 32 Rønning-Bæk Heidi, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 43 13

177

Navneregister

Rainbow Company ApS, Vævervej 38 . . . . . . . . . . . . . . 23 74 73 49 Ramaiah Thangaraj, Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . 96 96 10 14 Ramaiah Thangaraj, Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . 26 21 58 19 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 12 89 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 06 82 Ramskov Kaj, Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 78 82 Ramskov Thomas, Jernbanegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . 51 25 92 89 Rask Dorte Marie, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10 61 40 Rask Dorte Marie, Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 04 72 Rask Else-Marie Salhøj, Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 07 23 Rasmussen Arnold Christian, Rugvænget 47 . . . . . . . . . 97 47 29 06 Rasmussen Eva Agnete Nørgaard, Grønningen 1 . . . . . . 41 98 10 84 Rasmussen Eva Agnete Nørgaard, Grønningen 1 . . . . . . 41 97 10 84 Rasmussen Frode, Engdraget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17 13 32 Rasmussen Grethe, Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 47 Rasmussen Grethe, Østertoft 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 86 06 85 Rasmussen Grethe, Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 61 79 Rasmussen Helle Høgild, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . 61 77 92 49 Rasmussen Helle Høgild, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . 61 77 92 18 Rasmussen Henrik, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 38 28 22 Rasmussen Henrik, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 89 01 22 Rasmussen Ib Christian, Nørregade 16 . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 28 Rasmussen Ib Gram, Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 67 79 Rasmussen Ib Gram, Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 62 49 Rasmussen Inger Marie, Østergade 2 st 12 . . . . . . . . . 61 30 79 83 Rasmussen Jens, Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 25 04 Rasmussen Jesper Cammuch, Vestparken 14 . . . . . . . . 29 11 62 93 Rasmussen Johannes Elias, Teglværksvej 22 . . . . . . . . 97 45 41 51 Rasmussen Johannes Elias, Teglværksvej 22 . . . . . . . . 22 55 04 40 Rasmussen John Peter, Rørparken 18 A st . . . . . . . . . . 42 83 41 12 Rasmussen Jørgen Anker, Bredgade 87 . . . . . . . . . . . . 21 94 33 86 Rasmussen Kent Braüner, Lundholmvej 4 . . . . . . . . . . . 24 42 80 36 Rasmussen Leif, Fredshegn 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 72 78 Rasmussen Leif, Fredshegn 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 73 16 Rasmussen Louise, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 43 24 Rasmussen Mette, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 43 24 Rasmussen Mikael, Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . 61 77 92 20 Rasmussen Mogens S, Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 50 Rasmussen Rikke Berg Ejaas, Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . 42 19 94 80 Rasmussen Rose, Kastaniealle 5 1 56 . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 46 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 24 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 38 41 12 Rasmussen Svend, Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 37 33 81 Rasmussen Thomas Lund, Engvej 39 . . . . . . . . . . . . . . 31 40 05 01 Rasmussen Tina Sundgaard, Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . 42 92 70 62 Rasmussen Tom, Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 44 Rasmussen Tom Bjarne, Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . 29 71 36 07 Rasmussen Troels Lyngsø, Grønbækparken 14 . . . . . . . 97 47 63 64 Rasmussen Ulrik Kjeldsen, Anemonevej 19 D 1 . . . . . . . 23 48 49 40 Rasmussen Vita Holm, Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 41 85 Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 30 64 78 07 Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 22 22 53 07

Rasmussen Aase Severine Smedegaard, Rugvænget 47 22 22 53 06 Raunholt Ivan Ole, Gabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 56 49 Raunsbæk Gerda, Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 09 75 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 80 37 54 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 78 45 54 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 40 50 Ravn Sanne, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 88 08 Ravnborg Gunnar, Herningvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 21 Ravnborg Gunnar, Herningvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 37 65 Ravnholt Mariane Moesgaard, Søndergade 14 . . . . . . . 97 47 30 23 Ravnholt Mariane Moesgaard, Søndergade 14 . . . . . . . 21 62 84 45 Ravnholt Rigmor Balslev Engel, Anemonevej 17 B . . . . . 40 32 30 06 Reenberg Lars, Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 71 51 Reenberg Lars, Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 12 70 Regelink Jantje Marjon Linthorst, Ravnmosevej 2 . . . . . 61 68 81 22 Regelink Rene Herbert, Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . 29 90 86 78 Rendbæk Inger, Mølgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 47 Revisor Leif Balle, Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 70 72

R


Rønning-Bæk Heidi, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 43 13 Rønning-Bæk Ragnhild, Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 62 Rønning-Bæk Ragnhild, Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . 22 23 85 62 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 51 93 73 23 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 30 25 32 60 Rønning-Bæk Thomas, Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . 29 80 14 61 Rønnov Betinna Damm, Østvænget 105 B . . . . . . . . . . . 53 81 02 29 Rønnov Betinna Damm, Østvænget 105 B . . . . . . . . . . . 40 87 87 20 Rønnov Betinna Damm, Østvænget 105 B . . . . . . . . . . . 34 10 87 20 Rørsig Karl Johan, Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 11 Rørsig Karl Johan, Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 36 35 Raahede Jan, Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 76 00 19 Raahede Jesper Carlin, Kirkegade 6 1 th . . . . . . . . . . . 50 98 25 75 Raahede Torben, Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 08 30 Raahede Vicki Heegaard, Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . 29 93 72 88

S

Navneregister

R

S.r.s. ApS, Jernbanegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 85 31 14 Sahl Mathilde Vennevold, Tusbækvej 32 A . . . . . . . . . . . 61 79 12 63 Sahl Sanne, Lærkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 54 40 Sakariasen Brian Graversgaard, Sjællandsgade 12 . . . . 21 47 80 82 Sakariasen Brian Graversgaard, Sjællandsgade 12 . . . . 21 23 74 40 Sakariasen Ruth, Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . 97 47 10 10 Sakariasen Ruth, Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . 23 46 91 42 Saleh Hajer Mohammad, Bygvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 95 86 96 Salon Lene Lene V. Nielsen, Danmarksgade 6 . . . . . . . . 61 18 21 12 Salon Papelotte V/Lotte Pape Jensen, Hedevej 9 . . . . . . 88 63 61 06 Saltoft Susanne Stoltze, Stavlundvej 26 . . . . . . . . . . . . 61 79 53 54 Sand Erling, Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 22 Sand Rikke Lund, Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 94 68 Sand Rikke Lund, Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 02 75 Sandal Gitte, Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 82 Sandal Gitte, Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 44 86 Sandal Keld, Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 40 51 Sandal Keld, Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 52 22 Sandbæk Ingerlise, Østertoft 55 A . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 16 36 Sander Gitte, Skyttevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 54 Sander Gitte, Skyttevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 71 51 Sander Jens Holst, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 42 21 Sander Tina Bøjgaard, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . 42 20 50 30 Sander Tina Bøjgaard, Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . 30 31 16 65 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 34 27 90 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 27 90 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 53 31 41 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 10 73 Sandgaard Brian, Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 50 85 Sandgaard Niels, Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 74 Sandgaard Niels, Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 77 74 Sandholm Alex Morten Laursen, Hodsagervej 38 . . . . . . 30 33 91 92 Sandholm Karen Margrethe, Anemonevej 3 C st . . . . . . 61 60 00 98 Sandholm Line Ingerslev Laursen, Hodsagervej 38 . . . . 42 20 51 55 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 33 03 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 09 55 Sangild Erik, Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 05 59 Saulite Dace, Bredgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 17 01 51 Schjødt Anette Munk, Danmarksgade 34 . . . . . . . . . . . . 28 92 15 69 Schmidt Iben, Vormstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 76 02 Schmidt Jeanette Holt, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . 51 26 36 32 Schmidt Jens Rahr, Lundgaardsgade 12 . . . . . . . . . . . . 21 72 39 97 Schmidt Mogens Blume, Vistorpvej 23 . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 88 Schmidt Mogens Blume, Vistorpvej 23 . . . . . . . . . . . . . 22 83 26 20

178

Schmidt Rene Holt, Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 36 32 Schmidt Nordic ApS, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 18 18 Schnoor Emil Schmidt, Hodsagervej 52 . . . . . . . . . . . . . 93 10 20 95 Schnoor Erik, Hodsagervej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 69 17 Schoop Mads Sejr, Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . . . . . . . 51 87 31 62 Schriver Elly, Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 04 28 Schriver Knud, Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 89 00 Schubert Anne Margrethe Bie, Engvej 19 . . . . . . . . . . . 61 77 28 16 Schubert Anne Margrethe Bie, Engvej 19 . . . . . . . . . . . 20 21 28 16 Schubert Bent, Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 70 20 Schubert Bent, Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 81 73 Schubert Gerda Seberg, Østergaardsallé 3 2 2 . . . . . . 97 47 60 18 Schult Byorn Michael, Herningvej 72 . . . . . . . . . . . . . . . 96 26 00 44 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 50 42 04 31 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 30 71 01 54 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 28 88 01 54 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 23 36 92 01 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 41 Schultz Keld Østerlund, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . 21 75 57 52 Schunck Malene, Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . 23 72 30 97 Schurmann Merete, Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . 75 72 19 77 Schurmann Merete, Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 04 27 Schurmann Søren Jellesmark, Søndergade 40 . . . . . . . 20 71 60 45 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 35 20 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 56 41 80 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 04 80 Schuster Kurt, Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 34 47 Sejbjerg Benjamin Vad, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . . 40 29 99 09 Sejbjerg Betina, Rørkærparken 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 29 83 Sejbjerg Jonas, Lundgaardsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11 63 14 Sejbjerg Jonas Revsgaard Vad, Lundgaardsgade 6 . . . . 29 70 83 85 Sejbjerg Katrine Buskov, Anemonevej 22 C 1 . . . . . . . . 30 25 03 69 Serup Sanne, Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 36 34 Serup Sanne, Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 68 41 Sevelsted Bodil, Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 96 14 Severinsen Thomas Lillelund, Søndermarken 27 . . . . . . 20 89 29 01 Sig Carsten, Sjællandsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 36 63 Sig Carsten, Sjællandsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 43 91 Silkjær Maria, Bredgade 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 30 08 Silkjær Maria, Bredgade 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 31 63 Simmelkjær Jesper Brouw, Grønningen 21 . . . . . . . . . . 31 12 48 85 Simmelkjær Jesper Brouw, Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . 24 85 49 66 Simmelkjær Jesper Brouw, Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . 22 91 65 54 Simmelkjær Mia Gade, Jyllandsgade 30 A . . . . . . . . . . . 61 38 65 54 Simmelkjær Michelle, Herningvej 5 D st . . . . . . . . . . . . 30 51 73 13 Simonsen Benny Bjerg, Langgade 37 . . . . . . . . . . . . . . 30 27 57 03 Simonsen Carina I Dali Neupart, Boghvedevej 43 . . . . . 24 87 51 58 Simonsen Christian Frederik, Østergaardsallé 3 3 6 . . 97 47 36 61 Simonsen Eigil, Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 16 40 99 Simonsen Eigil, Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 05 62 Simonsen Jens Bach, Anemonevej 20 A st . . . . . . . . . . 31 22 91 16 Simonsen Karl Evald, Østergaardsallé 7 3 1 . . . . . . . . 29 29 28 65 Simonsen Kristian, Hodsagervej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 29 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 54 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 53 Simonsen Lisbeth, Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 78 76 Simonsen Ove, Søndermarken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 28 89 Simonsen Ove, Søndermarken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 28 89 Simonsen Torben, Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 69 58 Sire Ingo, Holtevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 80 69 Sitarska Izabela, Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 37 60 66 Sitarski Emil Lukasz, Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 42 73 33 Skallebæk Bjarne, Jersildvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 89 Skallebæk Erik, Søndergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 14 Skals Sannie Woller, Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 70 60 Skals Tommy, Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 09 55 Skipper Søren, Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 30 47 Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 97 47 32 50 Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 29 77 14 79


Skorstengaard Jørgen Erfurt, Østertoft 86 . . . . . . . . . . . 29 43 13 08

Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S

Grønningen 30 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 47 47 Skov Birthe Kirstine, Højgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 99 43 Skov Daniel Christian, Danmarksgade 42 1 tv . . . . . . . 27 89 04 19 Skov Hanne, Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 99 71 96 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 91 55 57 52 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 21 29 05 53 Skovborg Turit Bülow, Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . 20 48 57 52 Skoventpr John Eskesen, Gammel Landevej 7 . . . . . . . 20 60 47 46

Skovgård Byg & Belægning ApS

Bødkervej 8 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 62 28 Skovgaard Edmund, Hovedgaden 42 . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 35 05 Skovgaard Mads Moldt, Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 11 04 Skovgaard Rita, Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 97 66 Skovlund Mink Michael Najbjerg Jakobsen, Skavevej 3 . 61 66 69 51 Skovsted Alex Haarhøj, Skovvænget 43 . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 61 Skram Kasper, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41 58 53 Skram Kasper, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 47 89 Skram Kasper, Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 59 35 Skriver Agnete, Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 48 Skriver Agnete, Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 65 04 Skytte Kirstine Theresia, Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 60 17 27 86 Slot Lea Jeberg, Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 20 77 Slot Martin Jeberg, Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . 25 52 37 09 Sloth Anne Krista, Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . 24 23 19 85 Sloth Krista, Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 01 Slumstrup Esther Margrethe, Holstebrovej 23 . . . . . . . . 97 47 21 46 Sløk Inger, Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 32 Sløk Inger, Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 86 38

Smykkekæden

Nørregade 6 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 01 66 Sokolovska Halyna, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 74 03 70 Sokolovskyy Oleh, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 63 55 60 Sokolovskyy Oleh, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 17 73 99 Sommermark Kirsten, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 50 14 Sommermark Kirsten, Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 42 55 64 Sonne Heidi Pernille, Grantoften 2 A . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 92 83 Spandet Tonny Bo Nielsen, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . 30 51 79 03 Spandet Tonny Bo Nielsen, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . 20 43 05 81 Spandet Ulla Gerti, Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 20 70 Spar Marked V/Erik Visholm, Tjørnevej 19 . . . . . . . . . . . 30 45 40 19

Sparekassen Thy

Markedspladsen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 55 70 Spaabæk Erik, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 65 Spaabæk Erik, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 65 10 Spaabæk Erik, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 31 65 10 Stadsbjerg Gustav, Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 86 74 Stadsbjerg Mikkel, Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 38 27 95 Stald Skjerk Nørgård ApS, Sønder Skjerkvej 5 . . . . . . . . 30 74 17 66 Staulund Dambrug V/Torben Tegllund, Stavlundvej 10 . . 24 45 29 65 Staulund Gruppen ApS, Karupvej 4 A . . . . . . . . . . . . . . . 91 32 58 04

Staulund Maskinhandel

Stokholm Autoservice A/S

Mølletoften 12 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 69 63 Stoffers Asmus Heinrich, Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 85 Stoffers Asmus Heinrich, Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . 21 70 54 85 Stoffers Heinrich Asmus, Kløvervej 18 . . . . . . . . . . . . . . 61 73 46 62 Stoffers Heinrich Asmus, Kløvervej 18 . . . . . . . . . . . . . . 28 53 72 24 Stoffers Ingva Maria, Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 41 85 Storbank Christian Askhøj, Danmarksgade 36 . . . . . . . . 60 56 22 52 Storbank Christian Askhøj, Danmarksgade 36 . . . . . . . . 31 14 52 18 Storbank Christian Askhøj, Danmarksgade 36 . . . . . . . . 31 14 10 71 Storbank Christian Askhøj, Danmarksgade 36 . . . . . . . . 26 11 04 78 Storm Benny, Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 84 39 Storm Benny, Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 90 95 Storm Daniel Rahbæk, Danmarksgade 48 kl . . . . . . . . 23 37 84 01 Storm Dianna Rahbæk, Jyllandsgade 30 C 1 . . . . . . . . . 28 93 33 44 Storm Henrik, Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 21 74 Storm Tina Rahbæk, Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 57 67 Stoubæk Peder, Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 84 Stoubæk Peder, Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . 24 98 29 84 Stoubæk Peder, Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . 22 99 75 47 Stoubæk Theresia Lindeved Strøm, Feldborgvej 10 . . . . 30 14 49 59 Stoubæk Theresia Lindeved Strøm, Feldborgvej 10 . . . . 21 91 29 78 Stougård Mona, Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 57 97 Straadt David, Karupvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 90 23 Straadt Nanna, Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 79 Straadt Niels Henrik, Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 74 36 Straadt Susanne, Karupvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 19 61 Struve Finn, Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 02 65 Struve Finn, Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 12 20 Stücheli Anni Vestergård, Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . 53 22 31 70 Stücheli Lea Vestergård, Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . 27 38 74 32 Stürm Kristina Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . 23 83 44 00 Stürm Michael Højmark, Grønbækparken 35 . . . . . . . . . 51 77 80 85 Stürm Michael Højmark, Grønbækparken 35 . . . . . . . . . 51 18 80 85 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 42 60 06 54 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 42 54 04 70 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 22 87 42 00 Stürm Ronni Bo Goldbech, Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . 20 85 01 00 Stærk Helle, Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 33 33 Stærk Henrik Obel, Gammel Engvej 1 . . . . . . . . . . . . . . 60 60 97 47 Stærk Henrik Svarre, Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 37 20

179

Navneregister

Karupvej 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 06 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 33 16 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 30 73 Staunstrup Helle, Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 34 47 Stausgaard Preben Walther, Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . 21 45 75 44 Stefansen Annette Hvam, Grønningen 57 . . . . . . . . . . . 50 50 98 77 Stefansen Annie Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 36 56 Stefansen Bjarne, Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 60 Stefansen Bjarne, Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 64 44 Stefansen Bjarne, Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 23 60 Stefansen Bodil, Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 76 36 Stefansen Erling, Grønningen 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 30 77 Stefansen Henning, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 75 90 Stefansen Henning, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 37 72

Stefansen Henning Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 56 Stefansen Jette Dalgaard, Grønbækparken 29 . . . . . . . 52 50 10 61 Stefansen Jette Dalgaard, Grønbækparken 29 . . . . . . . 30 32 39 76 Stefansen Jette Dalgaard, Grønbækparken 29 . . . . . . . 30 13 10 61 Stefansen Jette Dalgaard, Grønbækparken 29 . . . . . . . 21 97 19 34 Stefansen Jette Dalgaard, Grønbækparken 29 . . . . . . . 21 60 10 61 Stefansen Lina Kjær, Højager 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 82 88 97 Stefansen Niclas Bro, Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 10 56 Stefansen Randi Vibeke Hansen, Vestparken 11 . . . . . . 22 59 38 28 Stefansen Steen, Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 75 Stefansen Steen, Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 13 04 60 Stefansen Steen, Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 04 60 Steffensen Allan Lund, Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 22 75 37 16 Steffensen Brian, Østvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 66 26 89 Steffensen Claus Gade, Anemonevej 17 A . . . . . . . . . . . 28 66 13 57 Steffensen Preben Kloster, Østertoft 27 . . . . . . . . . . . . . 28 40 74 90 Stenberg Birgit Sofie, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 88 35 Stenberg Knud, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 81 Stenberg Knud, Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 46 17 27 Stenholt Didde, Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 64 54 Stenholt Flemming, Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 81 80 Stentoft Ester Kirstine, Østergaardsallé 3 3 4 . . . . . . . 97 47 24 42 Stephansen Lizette Kviesgaard, Østertoft 55 B . . . . . . . 23 67 86 09 Stephansen Mathias Kviesgaard, Østertoft 55 B . . . . . . 61 70 40 16 Stilling Kristoffer, Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 00 14 Stocklund Finn, Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 33 Stocklund Finn, Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 14

S


Stærk Marianne Damgaard, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . 29 90 38 21 Stærk Tommy Obel, Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . 40 79 45 11 Stærk Torben Obel, Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 57 02 06 Staal Ellen, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 55 89 21 Staal Ellen, Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 06 35 Sundgaard Daniel Bredvig, Anemonevej 10 B st . . . . . . 22 95 12 56

Søndergaard Ruth, Egeskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 52 Søndergaard Steen Aage, Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . 51 34 15 65 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 51 36 33 26 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 29 16 33 26 Søndergaard Susanne Tillebæk, Engbakken 4 . . . . . . . . 24 60 47 40 Søren Jepsen, Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 45 50

Sunds Begravelse

Sørens Tagdækning A/S

Sunds Hovedgade 41 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . 97 14 08 08 Sundstrup Gitte Fomsgaard, Brohusvej 2 . . . . . . . . . . . . 42 74 84 46 Sundstrup Olav, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 61 00 Sundstrup Olav, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 12 25 Susic Zekira, Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 27 07 83 Svejdahl Ejgil, Østergade 2 st 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 94 35 25 Svejdal Henrik, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 02 10 Svejdal Henrik, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 35 80 Svejdal Lise Kruse, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 97 47 Svejdal Malene Birkebæk, Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . 61 68 15 71 Svejdal Morten, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 13 13 Svejdal Morten, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 13 13 Svejdal Stine Kruse, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 13 13 Svencioniene Kateryna, Vistorpvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 60 93 33 43 Svencioniene Kateryna, Vistorpvej 15 . . . . . . . . . . . . . . 31 71 84 76

Svends Møbler & Tæpper A/S

Danmarksgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 35

Svends VVS

Navneregister

S

Nr Bjertvej 10 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 36 Svendsen Christian Peder, Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . 28 43 60 74 Svendsen Christian Peder, Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . 25 33 33 87 Svendsen Cilja Melissa, Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . 42 25 50 95 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 26 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 53 14 Svendsen Clemmen, Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 62 45 Svendsen Ella Hansine, Skolegade 5 8 . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 68 Svendsen Erling Handberg, Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 51 25 31 99 Svendsen Erling Handberg, Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 30 71 31 99 Svendsen Ulla Oehlenschlæger, Rugbjergvej 22 . . . . . . 23 92 63 22 Svenningsen Gunhild, Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . 42 22 21 70 Svenningsen Gunhild, Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . 23 90 84 82 Svenningsen Lars Buchart, Sønderagervej 26 . . . . . . . . 24 60 52 48 Svenstrup Else Marie Snerling, Hvedevej 14 . . . . . . . . . 61 60 88 86 Svenstrup Else Marie Snerling, Hvedevej 14 . . . . . . . . . 26 35 06 31 Svenstrup Henny Bach, Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 58 89 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 48 Svenstrup Jørgen, Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 51 71 Svenstrup Verner, Troelstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 90 02 Svinth Camilla Stålberg, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 30 71 28 24 Svinth Camilla Stålberg, Egeskrænten 4 C . . . . . . . . . . . 30 59 42 77 Szczerbin Arkadiusz, Solskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . 50 33 78 98 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 18 17 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 52 98 Særkjær Bjarne, Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 03 40 Særkjær Jonna Irene, Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 81 93 10 Særkjær Knud Henning, Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 18 Særkjær Martin, Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 19 74 Særkjær Aage, Sandgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 31 44 Søegaard Jan Peder Damholdt, Sjællandsgade 31 . . . . . 61 79 58 74 Søegaard Jan Peder Damholdt, Sjællandsgade 31 . . . . . 61 79 58 54 Søgaard Esther Marie, Hovedgaden 1 st . . . . . . . . . . . . 61 37 67 17 Sønderager Niels, Ørrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 87 Sønderby Louise Dilrukshi Bladt, Hodsagervej 43 . . . . . 51 71 28 34 Sønderbæk Gunner, Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 27 Sønderbæk Gunner, Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 03 21 Søndergaard Gerda, Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 02 40 Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 61 24 05 59 Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 53 88 26 13 Søndergaard Kaj Kiel, Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . 41 62 62 70 Søndergaard Michael Elias Bräuner Schou, Lundgårdsparken 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 05 90

180

Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 46 97 Sørensen Agnete, Østergaardsallé 3 2 3 . . . . . . . . . . . 28 39 14 56 Sørensen Amalie Dorthe Nikoline Valentine Else, Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 54 06 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 33 05 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 60 84 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 33 06 Sørensen Anette, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 65 21 Sørensen Anita Ninna, Østertoft 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 06 20 Sørensen Anja Lørup, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 81 77 Sørensen Ann, Grønbækparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 74 08 Sørensen Anni, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 63 86 Sørensen Arne, Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 12 Sørensen Arne, Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 63 48 70 Sørensen Benny, Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 71 07 91 Sørensen Bent, Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 54 49 Sørensen Bo Fridthiof, Romvigvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 45 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 78 30 34 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 68 59 88 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 55 30 34 Sørensen Bøje, Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 54 30 34 Sørensen Børge, Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . 97 47 22 03 Sørensen Casper, Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 61 09 Sørensen Christian Ulrik, Skolestien 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 98 73 94 Sørensen Daniel Karris, Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 02 01 Sørensen Else, Østergade 2 st 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 42 68 18 Sørensen Else Margrethe, Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . 20 70 54 90 Sørensen Erik John, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . 40 53 74 72 Sørensen Erik John, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . 31 50 96 57 Sørensen Erna, Egeskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 80 Sørensen Erna Kirstine Christensen, Egeskrænten 9 . . . 22 18 00 45 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 62 40 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 43 29 Sørensen Finn, Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 43 29 Sørensen Hans Chr, Ljørringvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 67 Sørensen Harry, Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 45 Sørensen Harry, Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 59 48 Sørensen Harry, Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 31 45 Sørensen Harry Jørgen, Åbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 31 Sørensen Heidi, Yllebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 34 20 28 Sørensen Henrik Bossen, Romvigvej 10 . . . . . . . . . . . . 26 79 49 97 Sørensen Inga Ginderskov, Hogagervej 5 . . . . . . . . . . . 97 45 40 76 Sørensen Inge Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 16 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . 50 72 52 42 Sørensen Inge Lise Facius, Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . 22 46 09 38 Sørensen Ivan Frøsig, Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . 41 17 50 38 Sørensen Ivan Frøsig, Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . 23 46 90 38 Sørensen Jannie, Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 43 21 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 41 28 68 97 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 40 12 27 67 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 22 48 58 11 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 21 96 92 45 Sørensen Jens Allermann, Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . 20 51 27 67 Sørensen Jesper Toft, Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 26 14 Sørensen John Østergaard, Langgade 53 . . . . . . . . . . . 50 72 44 76 Sørensen Jutta, Nygade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 17 Sørensen Karen, Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 26 37 06 Sørensen Kasper Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . 30 62 25 03 Sørensen Kasper Lørup, Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . 30 36 81 76 Sørensen Kim Ammitzbøll, Anemonevej 9 B . . . . . . . . . 20 84 49 44 Sørensen Kurt Fridthjof, Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . 97 47 29 81


Sørensen Kurt Fridthjof, Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . 21 69 05 74 Sørensen Kurt Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 03 Sørensen Kurt Hjerrild, Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . 42 83 15 60 Sørensen Lasse Ginderskov, Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . 22 44 66 62 Sørensen Lea Dahl, Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 24 35 Sørensen Leif Engmark, Højager 27 . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 64 94 Sørensen Lilly, Østergaardsallé 3 1 4 . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 43 Sørensen Lina Thalund, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 38 Sørensen Lina Thalund, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 14 57 46 Sørensen Linda, Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 49 73 80 Sørensen Lis Holdgaard, Lundgårdsparken 14 . . . . . . . 40 55 83 29 Sørensen Lonni, Vestager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 02 55 Sørensen Matilde Lørup, Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 22 59 90 95 Sørensen Michael Ljørring, Skovvænget 29 . . . . . . . . . . 40 90 40 53 Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 97 47 11 71 Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 24 28 26 77 Sørensen Niels Jørgen Meldgaard, Varhedevej 12 . . . . . 20 32 77 71 Sørensen Ove, Hovedgaden 39 C . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 88 28 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 66 11 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 25 11 Sørensen Ove Maul, Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 02 91 Sørensen Ovenguaq Frederik Johan, Bellisvej 4 . . . . . . 40 43 33 77 Sørensen Ovenguaq Frederik Johan, Bellisvej 4 . . . . . . 31 12 80 88 Sørensen Peder Kristian Høj, Gammel Landevej 11 . . . . 97 45 42 58 Sørensen Peder Kristian Høj, Gammel Landevej 11 . . . . 23 27 04 41 Sørensen Per Dyring, Anemonevej 19 B 1 . . . . . . . . . . . 26 37 79 67 Sørensen Peter Frøsig, Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . 35 11 71 40 Sørensen Peter Frøsig, Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . 21 33 07 80 Sørensen Randi Laila, Skolegade 20 A st . . . . . . . . . . . . 23 92 95 20 Sørensen Sabrina Hovgaard, Østvænget 55 . . . . . . . . . . 27 85 18 31 Sørensen Sabrina Hovgaard, Østvænget 55 . . . . . . . . . . 24 81 61 28 Sørensen Susanne, Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 09 Sørensen Svend, Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 51 Sørensen Svend Agner, Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . 97 45 61 90 Sørensen Svend Agner, Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . 53 28 21 61 Sørensen Søren, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 89 Sørensen Søren Christian, Stoubæk Parken 14 . . . . . . . 29 44 53 41 Sørensen Søren Christian, Stoubæk Parken 14 . . . . . . . 24 87 52 48 Sørensen Søren David, Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . 30 74 24 89 Sørensen Thomas Dahl, Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . 26 82 42 91 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . 53 54 42 25 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . 30 50 06 23 Sørensen Tina Lund, Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . 21 42 22 81 Sørensen Tommy, Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 45 40 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 20 62 Sørensen Torben, Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 23 14 Sørensen Torben Vang, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 55 84 Sørensen Torben Vang, Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 72 34 78 Sørensen Ulla Jul, Kirkestræde 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 91 23 57 Sørensen Villy, Boghvedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 31 76 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 93 92 67 00 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 93 92 17 02 Sørensen Winnie Poulsgaard, Mølleparken 18 . . . . . . . . 21 51 61 42

Sørvad Cykler

Langgade 35 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 85 46 Søvsø Jens Peder Christensen, Åparken 3 . . . . . . . . . . . 97 47 60 89 Søvsø Jens Peder Christensen, Åparken 3 . . . . . . . . . . . 20 46 89 85 Saaugaard Erna Bøge, Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 11 Saaugaard Erna Bøge, Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . 21 70 81 64

T

2Lp A/S, Farvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 85 69 53

Tag & Steen

Bøgens Kvarter 74 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . 22 89 65 47 Tagmos Henrik Preisler, Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . 61 78 75 02

Tandlæge Carl-Børge Christensen

181

Navneregister

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85 Tang Helle, Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 03 11 Taranu Dumitrita-Camelia, Herningvej 20 . . . . . . . . . . . 91 99 60 92 Taskin Aysun, Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 55 08 Taulborg Agnes, Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 95 93 95 Taulborg Henning, Kildevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 24 70 Taulborg Kristen, Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 28 Taulborg Randi Johanne, Højgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 12 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 61 31 19 03 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 51 76 03 70 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 30 49 45 36 Taulborg Susanne Johansen, Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . 23 29 07 51 Taulborg Villy, Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 56 24 Tdj Andersen K/S, Sønder Savstrupvej 22 . . . . . . . . . . . 97 46 82 22 Tegllund Ingrid Fløe, Skolevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . 40 96 41 46 Tegllund Torben, Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 72 84 Tegllund Torben, Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36 44 33 Teilmann Elsebeth, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 30 94 Teilmann Frey, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 53 96 Teilmann Frey, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 94 Teilmann Matias, Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 00 94 Tekle Yonas Legese, Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 57 80 46 Tekleab Aklilu Weldegergis, Østertoft 39 . . . . . . . . . . . . 71 61 54 62 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 60 58 00 68 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 60 53 43 63 Terkildsen Kamilla Fiedler, Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . 21 96 98 81 Thalund Carina Kirk, Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 97 82 Thalund Helle Munk, Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 40 31 73 Thalund Helle Munk, Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 78 25 12 Thiesen Brian Zefting, Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 45 97 Thinggaard Anders, Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . 61 38 32 42 Thinggaard Anders, Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . 23 35 03 07 Thingvad Anja Christina, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . 51 31 87 10 Thingvad Anja Christina, Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . 50 57 53 25 Thomassen Henning Ove, Sønderagervej 48 . . . . . . . . . 29 92 97 47 Thomassen Henning Ove, Sønderagervej 48 . . . . . . . . . 20 83 82 80 Thomassen Simone Armose, Højager 5 . . . . . . . . . . . . . 61 60 31 43 Thomsen Anne Mette, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 27 35 Thomsen Anne Mette, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 51 34 Thomsen Claus Hauritz, Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . 29 73 18 16 Thomsen Claus Hauritz, Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . 29 73 11 75 Thomsen Flemming Gudmund, Vester Feldborgvej 20 . . 21 67 68 51 Thomsen Gitte Paula Heimose, Drosselvej 16 . . . . . . . . 30 54 54 92 Thomsen Helene Dejrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . . . . . 60 10 44 54 Thomsen Helene Dejrup, Lergravvej 10 . . . . . . . . . . . . . 34 10 35 52 Thomsen Helle Hauritz, Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . 28 19 14 41 Thomsen Helle Hauritz, Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . 28 18 14 41 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . 51 27 86 90 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . 22 29 38 21 Thomsen Henriette Marie Lauth, Lyngskrænten 6 . . . . . 21 72 41 17 Thomsen Henrik Friis, Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 71 Thomsen Henrik Friis, Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 60 95 16 34 Thomsen Herdis, Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 64 07 Thomsen Ingolf Bro, Lyngskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . 20 63 85 78 Thomsen Jacob, Fynsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 83 27 38 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 25 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 29 39 76 20 Thomsen Jette, Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . 21 76 78 10 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 22 95 70 Thomsen Joe Robert, Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 76 73 19

T


Thomsen John, Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 29 58 Thomsen John, Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 29 58 Thomsen Jon Mikkel Karred, Birkevej 28 . . . . . . . . . . . 52 62 30 80 Thomsen Jonna Marie, Vinkelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 58 Thomsen Karen, Rørparken 16 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 80 Thomsen Karen, Rørparken 16 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 68 38 Thomsen Kirstin Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . 60 70 28 81 Thomsen Kirstin Klausen, Sønderagervej 44 . . . . . . . . . 21 13 86 16 Thomsen Knud, Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 76 99 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 08 79 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 12 79 Thomsen Lone Mølbæk, Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 53 83 Thomsen Mads Linddal, Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . 51 95 22 71 Thomsen Marianne Nielsen, Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . 30 70 13 40 Thomsen Michael Damgaard, Smedegade 1 2 th . . . . 28 57 51 65 Thomsen Palle, Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 59 Thomsen Pernille Wetendorff, Bredvigvej 18 . . . . . . . . . 53 81 13 48 Thomsen René, Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 44 48 Thomsen Steffen, Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 09 48 Thomsen Aage, Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 73 Thornvig Alfred, Bredgade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 81 24 Thorsager Gerda, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 75 Thorsager Gerda, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 22 Thorsen Elsemarie Fløistrup, Skovvænget 8 . . . . . . . . . 30 29 37 47 Thorsen Isabella, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 05 15 Thorsen Jytte Skovgaard, Søndergade 3 . . . . . . . . . . . . 29 63 10 76 Thorsen Kenneth Kjeldby, Skærbækvej 11 . . . . . . . . . . . 51 95 31 91 Thorsen Samuel Bech, Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . 29 21 60 84 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 34 03 Thorsen Sten Nyby, Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 14 08 Thorsgaard Anne-Marie, Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . 51 96 56 57 Thorslev Mari-Ann Lykke, Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . 60 71 72 12 Thorst Inger, Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 27 01 Thorsø Ole, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 47 38 Thorsø Ole, Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 54 87 67 Thuesen Birthe Warming, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . 27 96 07 95 Thuesen Erik Bonde Appel, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . 40 17 20 50 Thuesen Erik Bonde Appel, Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . 22 29 20 50 Thybo Klaus, Vester Feldborgvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 63 78 06 Thybo Mathilde Kruse, Sjællandsgade 31 . . . . . . . . . . . 30 19 36 76 Thygesen Ellinor, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 89 14 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 20 55 Thygesen Ole, Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 20 55 Thygesen Samrauy, Enebærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 27 24 Thøgersen Jeanette Riis, Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 87 40

Timring Maskinstation A/S

Møltrupvej 113 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 46 25

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S

Nr. Mosevej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 24 22

TINA-REN

Råstedvej 10 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 40 15 Tjørnelund Bo Engedal, Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 47 15 Toft Bo, Lundbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 48 98 71 Toft Dennis Houmøller, Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . 51 17 45 34 Toft Lotte Berggreen, Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 80 64 Toft Martin Berggreen, Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . 25 59 88 97 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 75 28 72 60 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 67 67 Toft Peter Hansen, Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 72 36 Toft Rasmus Haahr Olesen, Skolestien 1 . . . . . . . . . . . . 24 26 73 64 Tolstrup Michael Riber, Anemonevej 11 B 1 . . . . . . . . . . 22 78 44 03 Tolstrup Sabina, Skolegade 20 A st . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24 26 59

Navneregister

T

Tommys Taxi

Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 00 Torben Brødbæk, Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 28 91 Torben Poulsen, Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 80 78

182

Trankjær Elin, Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 88 11 09

Trehøje Anlæg A/S

Bødkervej 12 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 34 25

Trehøje Flis

Præstegårdsvej 27 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 27 29

Trehøje Køleteknik A/S

Bødkervej 1 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 21 33 Troelsen Allan, Kirkegade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 53 76 Troelsen Hanne E Kamp, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 34 Troelsen Hanne Elisabeth, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 66 29 34 Troelsen Hans Evald, Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 14 Troelsen Hans Evald, Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36 59 43 Troelsen Jens Christian, Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . 97 45 42 84 Troelsen Jens Christian, Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . 64 69 20 21 Troelsen Morten, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 57 77 52 Troelsen Niels Christian, Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 24 66 20 13 Troelsen Ninna Sonne, Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 28 55 Troelsen Ninna Sonne, Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 96 39 Troelsen Ove Kamp, Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 12 77 67 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 97 45 42 95 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 51 74 05 24 Troelsen Thomas Stenmose, Gindeskovvej 20 . . . . . . . . 28 15 56 20 Troelsen Vagn Leo, Langgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 41 20 Troelsen Verner Frede, Jens Jensensvej 17 . . . . . . . . . . 24 22 01 74 Truelsen Tove, Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 48 50 24 Truong Thi Que Minh, Feldborgvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 52 24 35 25 Trærup Lene, Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 90 36 66 Trærup Lene, Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 88 37 Tvis Vognmandsforretning A/S, Kronborgvej 11 . . . . . . . 70 22 20 07 Tølbøl Hans, Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 28 60 Tølbøl Hans Damsgaard, Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 27 56 Tømrermester Leif Højmark Pedersen, Spegbjergvej 8 . 40 26 00 63 Tønning Tommy Højmark, Sønderagervej 58 . . . . . . . . . 22 56 11 64 Tøttrup Nils, Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 73 99 32

U

Uhrlund Svenning, Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . 35 11 62 03 Uhrlund Svenning, Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . 21 95 32 53 Ulsøe Hans, Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 67 56 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 86 62 03 55 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 51 74 82 00 Ulsøe Martin Abildgaard Frøik, Drosselvej 12 . . . . . . . . . 22 31 67 00

Under Bøgen

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 87 24 Unger Pia, Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 35

V

V2 ApS, Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 66 56 18 Vagn Abildtrup, Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 99 02 Vagn Hareskov, Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 40 70 Vahr Johannes, Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 45 21 Vahr Karsten, Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 74 25


Vahr Minna, Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 74 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 51 07 86 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 54 38 30 Valsøe Leif, Østvænget 103 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 38 74 Vang Betina Rothmann Raaby, Karupvej 52 . . . . . . . . . . 28 18 10 78 Vang Jesper Raaby Døj, Karupvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 44 69 Varhede Vognmandsforretning I/S, Varhedevej 5 . . . . . . 22 58 73 26 Vb Tryk ApS, Ørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 76 80 01 Vegeberg Dorte, Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 19 05 Vegeberg Dorte, Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 33 19 30 Vendelbo Vibeke Ulsø, Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . 50 92 57 71 Vendelbo Vibeke Ulsø, Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . 41 80 80 46 Veng Jeppe Agerskov Ørts, Møllestræde 14 2 . . . . . . . . 60 13 43 48 Veng Maria Gottenborg Ørts, Møllestræde 14 2 . . . . . . 61 74 76 08 Vennersdorf Jane, Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . 22 37 66 47 Vennevold Svend E, Skolevænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 32 25 Vester Jakob Munk, Hovedvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 11 41 Vesterby Anna Lise, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 60 28 Vesterby Anna Lise, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 60 28 Vesterby Karl Erik, Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 53 60 89 Vestergaard Allan Riis, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 44 Vestergaard Allan Riis, Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 15 44 Vestergaard Anna Margrethe, Jyllandsgade 6 B . . . . . . . 97 47 27 71 Vestergaard Anna Margrethe, Jyllandsgade 6 B . . . . . . . 23 86 23 82 Vestergaard Elisa, Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 21 19 67 Vestergaard Jan, Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 87 80 Vestergaard Jytta Yngva Fugl, Nørregade 12 B . . . . . . . 40 76 46 34 Vestergaard Kjeld, Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 48 Vestergaard Kjeld, Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 68 38 35 Vestergaard Lasse Fuhr, Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 63 70 Vestergaard Lasse Fuhr, Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 27 89 49 10 Vestergaard Lasse Fuhr, Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 23 36 53 71 Vestergaard Leo Hald, Kildevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 17 56 Vestergaard Martin, Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 01 98 Vestergård Martin Bro, Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 30 55 Vestersager Anne Marie, Østertoft 13 . . . . . . . . . . . . . . 21 35 30 81 Vestersager Kevin Lim Juul, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 50 58 22 20 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 30 66 09 61 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 30 62 54 48 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 30 35 43 49 Vestersager Susanne Høgh, Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . 26 21 78 67 Vestjysk Hus Og Haveservice V/Thomas Rye Lundsberg, Troelstrupvej 17 . . . . . . . . 21 47 21 67

VG Auto v/ Villy Grønne

Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 97 10 Vhportservice V/ Villy Chr. Højmark Pedersen, Hodsagervej 70 . . . . . 97 47 62 48

Videbæk Bogtrykkeri A-S

Brogårdsvej 7 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 11 22 Videbæk Charlotte, Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . . . . 53 64 19 88 Videbæk Esben Kristian, Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . 51 95 33 63 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 18 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . 52 38 84 26 Videbæk Hans Jacob, Mosevænget 16 . . . . . . . . . . . . . 40 27 37 18 Videbæk Kirsten, Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 58 08

Videbæk Telt- og Serviceudlejning

Nygårdsvej 21 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 19 32 Vidmontas Vytas, Hovedgaden 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 25 38 28

Vildbjerg Cykler

Søndergade 1a 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 83

Vildbjerg Entreprenør & Anlæg ApS

Røddingvej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 30 73 v/ Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . 20 93 94 81

Vildbjerg-Ljørring Smede & VVS ApS . . 97 13 19 00

Villadsen Arne Meedom, Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . 28 43 51 10

W

W J Smede V/Werner Johansen, Bette Sines Vej 4 . . . . . 24 87 51 90 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 74 53 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 24 44 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 24 44 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 94 66 Wachsmuth Mike, Åskrænten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 44 88 Want To Sell Retro, Lundgårdsparken 72 . . . . . . . . . . . . 31 32 99 34 Weis Mette, Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 30 29 Welander-Raabjerg Erik, Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 10 Welander-Raabjerg Erik, Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . 41 43 34 92 Westen Ivan Peter Dalgaard, Jyllandsgade 12 . . . . . . . . 22 96 41 32 Westerblaae Annie, Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 11 72 Westergaard Anders Graae, Grønbækparken 27 . . . . . . 29 80 67 08 Westergaard Mads Graae, Irisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 97 40 Westergaard Majbrit Linda, Egeskrænten 2 C . . . . . . . . 61 75 86 93 Westergaard Majbrit Linda, Egeskrænten 2 C . . . . . . . . 22 83 89 69 Westergaard Ole, Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . 23 85 08 72 Westh Rigo, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 92 15 08 Westh Rigo, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 37 39 Westh Ronni, Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 71 16 53 Wiersma Hielke Andries Rolighed Gadager, Lergravvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 11 31 Wiersma Randi Rolighed Gadager, Lergravvej 13 . . . . . 53 56 56 44 Wiersma Tsjipke John Førrisdahl, Sønder Skjerkvej 3 . . 32 50 01 08 Wiese Diana Thusgård, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 11 14 Wiese Michael, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 70 57 97 Wiese Michael, Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 58 03 12 Winkelmann Jimmy Langelund, Drosselvej 10 . . . . . . . 21 73 73 04 Winkler E B, Valmuevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 71

183

Navneregister

Vildbjerg Radio & TV

Villadsen Meta Viola, Østertoft 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 52 64 Villadsen Niels, Pilhusevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 37 73 villumsen Ib, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 38 18 98 villumsen Ib Henning, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . 40 48 68 73 villumsen Ib René, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 19 96 villumsen Ib René, Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 32 32 Vinci Design A/S, Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 06 71 Vinderup-borbjerg-haderup Dyrlægerne ApS, Nørregade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 50 33 Vingtoft Birgitte, Danmarksgade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 17 92 Vingtoft Manja Rome, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . 26 35 00 20 Vingtoft Manja Rome, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . 22 18 24 75 Vingtoft Rita, Rolighedsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 05 28 Vingtoft Vbu Peder Christian, Danmarksgade 59 . . . . . . 40 19 31 07 Vistisen Ernst, Jens Jensensvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 06 Vistorp Mink Ida Pape Jensen, Herningvej 74 . . . . . . . . 97 14 32 28 Vitkovskyi Oleksii, Gabsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 74 33 73 Vognmandsfirmaet Frode Væggemose, Søndermarken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 08 39 Vágseið Jóna Sára, Østertoft 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 34 76 Væggemose Anne Maria Høj, Engvej 22 . . . . . . . . . . . . 27 63 84 34 Væggemose Birthe Marie, Grønbækparken 23 . . . . . . . . 30 30 53 04 Væggemose Erling, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 31 51 Væggemose Erling, Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 85 51 Væggemose Kim, Irisvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 18 09 Væggemose Lilly, Kastaniealle 5 st 32 . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 76 Væggemose Lis, Østergaardsallé 7 2 3 . . . . . . . . . . . . 21 38 21 99 Væggemose Mona, Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 38 09 Væggemose Svend Erik, Grønbækparken 23 . . . . . . . . . 97 47 33 86 Væggemose Svend Erik, Grønbækparken 23 . . . . . . . . . 21 95 74 90

w


Winther Ole, Fredshegn 1 G st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 57 01 74 Winther Tinne, Fredshegn 1 G st . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 89 38 Winther-Clausen Jane, Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 44 47 Winther-Clausen Jon Arild, Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . 40 88 68 95 Wolff Jens Peder, Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 49 32 Woods Conny, Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 61 Woods Conny, Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 34 61 Würtz Alex, Hallundbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25 01 77 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 24 62 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 59 29 50 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 59 84 73 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 55 42 Würtz Ingolf, Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 85 05 Würtz Kasper, Tømmergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 18 26

X

XL Byg - Tømmergården A/S Aulum

Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 22

Y

Yde Jette, Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 71 20 Yllebjerglandbrug, Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 56 04

Z

Zacho Kim, Søndergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 17 05 Zaza Yahia Mohamad, Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 87 59 Zinck Eva, Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 61 43 76 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 75 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 13 25 Zinglersen Jens Jørgen, Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 45 06 Zon Ilse Paulina Catharina M Van, Danmarksgade 38 B . 42 44 80 82

Ø Navneregister

W

Ødegaard Begravelser

Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 06 10 Øgaard Peer Asger, Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 40 59 Øgaard Peer Asger, Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 68 89 23 Øgendahl Hanne Lind, Vindingvej 6 D . . . . . . . . . . . . . . 22 42 22 28

184

Ølgaard Birgit, Langgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 95 Ølgaard Birgit Lykke Dixen, Langgade 82 . . . . . . . . . . . 20 40 56 82

Ørnhøj Køleteknik A/S

Niels Kjeldsens Vej 54 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . 96 10 60 10 Ørom Anna Sofie Kiel, Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . 30 24 78 87 Ørskov Simon, Danmarksgade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 80 14 Øster Diana, Nørregade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 25 70 95 Østerby Jens, Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 27 47 15 Østerby Jens, Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 47 15 Østergaard Bodil Marie, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . 30 52 30 43 Østergaard Bodil Marie, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . 29 17 17 01 Østergaard Carina, Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 44 09 Østergaard Dagny, Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . 97 47 23 13 Østergaard Dan, Mølleparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 56 82 Østergaard Edel, Hoppes Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 72 Østergaard Finn, Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 41 Østergaard Hanne Merete, Mosevænget 26 . . . . . . . . . . 24 64 75 48 Østergaard Hugo Falk, Lundgårdsparken 57 C . . . . . . . 20 98 87 61 Østergaard Inga Solveig Iversen, Lundgårdsparken 57 C 81 71 35 85 Østergaard Jørn, Tusbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 89 16 54 Østergaard Kenneth Saxtorph, Viborgvej 376 . . . . . . . . 27 84 03 13 Østergaard Kjeld Bonderup, Skovvænget 69 . . . . . . . . . 61 70 28 81 Østergaard Krista, Mølleparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 97 Østergaard Niels Peter Moselund, Videbækvej 10 . . . . . 25 30 20 63 Østergaard Niels Peter Moselund, Videbækvej 10 . . . . . 22 64 62 84 Østergaard Niklas, Vistorpvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 12 35 Østergaard Winnie, Mølleparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 28 83 Østergaard Winnie, Vormstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 64 94 Østergård Dan, Søndergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 04 13 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 42 45 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 84 54 37 Østergård Karina Brix, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 59 78 Østergård Peter Kristian, Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . 20 62 53 45 Østergård Signe, Asbækhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 19 37 Østerholm Nora, Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 55 15 Østerholm Nora, Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 71 00 48

Å

Aa Import ApS, Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 50 50 50 Aaby Anita, Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 50 38 Aaby Anita, Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 06 32 Aae Vera Bach, Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 55 Aae Vera Bach, Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 40 33

Aages radio-tv

Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 94 81 Ålberg Nina, Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 37 86 Aaen Lisbeth, Højager 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 36 Aarup-Kristensen Anders Kjeldgaard, Ljørringvej 26 . . . 60 60 56 13 Aarup-Kristensen Heidi, Ljørringvej 26 . . . . . . . . . . . . . 60 61 71 00


Aulum Maskinstation

- er klar til alt inden for landbrugsarbejde v. Mogens Frederiksen

Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12. Vi modtager gerne brug­bare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Mød os på Facebook

Røddingvej 2 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 20 20 30 73 · vea.vildbjerg@gmail.com · www.v-e-a.dk Tirsdag kl. 15.30-17.30 · Onsdag kl. 9.30-11.00 · Torsdag kl. 15.30-17.30 · Lørdag kl. 9.00-12.00.

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Kloak · Slamsuger · Belægning · Beton · Vognmand

Espersens Stenhuggeri Nybobakke Den lokale stenhugger siden 1919

Tlf: 25 39 65 49

v/ Bent Nielsen

Bødkervej 3 · 7490 Aulum abildgaard-blik.dk

rg Entrepren e j b ld ør Vi & Anlæg ApS Kim Abildgaard

Peter Toft 51 37 67 67 Ejnar Hansen 51 21 96 21 Aase Rasmussen Tlf. 22 22 53 06

Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 25 - Bil 40 32 15 99

Åbningstider: Hverdage 8-17.00 · Lørdag 9-12.00 · Eller efter aftale Nybovej 19 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

RENGØRING ● Privat samt erhverv ● Håndværker rengøring ● Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING ● Privat og erhverv ● Ude samt indvending polering ● Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Industrivej 20 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 36 00 · www.midtjyskalbyg.dk · info@midtjyskalbyg.dk


ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

BROGÅRDSVEJ 7 . DK-6920 VIDEBÆK . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2020)  

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup

Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2020)  

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup

Profile for videbaek