Page 1

ะฐั€ะปะฐะผะตะฝั‚ััŒะบั– ะฒะธะฑะพั€ะธ 2012 ั€. ะฃั‚ะฒะพั€ะตะฝะฝั ะฒะธะฑะพั€ั‡ะธั… ะพะบั€ัƒะณั–ะฒ. ะะฝะฐะปั–ะท ั‚ะฐ ั€ะตะทัŽะผะต

ั€ะฐะฒะตะฝัŒ 2012 ั€iะบ


арламентські вибори 2012 р. Утворення виборчих округів. Аналіз та резюме равень 2012 р. пільна публікація IFES та омітету виборців України за фінансової підтримки Агентства А з міжнародного розвитку астереження !исловлені у цій публікації погляди відображують точку зору авторів і не обов’язково збігаються з точкою зору Агентства А з міжнародного розвитку або Уряду получених татів. IFES

• Україна • 2012 •


Зміст Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Передісторія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Методологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Про карти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Аналіз округів у кожному регіоні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Автономна Республіка Крим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Вінницька область. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. Волинська область. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4. Дніпропетровська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Донецька область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Житомирська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7. Закарпатська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8. Запорізька область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9. Івано-Франківська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 10. Київська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11. Кіровоградська область. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 12. Луганська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 13. Львівська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14. Миколаївська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15. Одеська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 16. Полтавська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 17. Рівненська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 18. Сумська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 19. Тернопільська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 20. Харківська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 21. Херсонська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 22. Хмельницька область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 23. Черкаська область. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24. Чернівецька область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 25. Чернігівська область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 26. м. Київ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 27. м. Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Резюме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

• 2012 • Україна • IFES


Вступ У цьому звіті наводиться огляд та оцінка одномандатних виборчих округів, утворених для проведення парламентських виборів 2012 року Постановою ЦВК № 82 від 28 квітня 2012 року.1 У Звіті на основі наведеної нижче методології окремо проаналізовано межі округів, утворених у кожному з 27 регіонів України. Складовою частиною звіту є карти, на яких зазначені межі виборчих округів у кожному регіоні у 2012 р. та у 2002 р., тобто тоді, коли вибори народних депутатів України востаннє проводились в одномандатних округах. Мета цього Звіту – представити об’єктивну й точну інформацію щодо виборчих округів шляхом оцінювання їх на основі кількох критеріїв, які більш-менш піддаються вимірюванню (детальніше про них – нижче). У Звіті залишено без будь-яких коментарів питання про те, наскільки особливості меж округів є вигідними чи невигідними для певних партій або кандидатів, а також про те, який саме вплив (якщо він існуватиме взагалі) матимуть встановлені межі округів на результати виборів 2012 року.

Передісторія 2 Ухваленим наприкінці 2011 року Законом “Про вибори народних депутатів України” на Центральну виборчу комісію (ЦВК) було покладено обов’язок утворити 225 одномандатних виборчих округів. У той же час, Закон практично не встановлював вимог, якими мала керуватись ЦВК при виконанні цього обов’язку. Статтею 18 та Прикінцевими і перехідними положеннями Закону передбачалось лише, що: 1. не пізніш як за 200 днів до дня голосування ЦВК має визначити кількість округів у кожному з 27 регіонів;3 2. за 180 днів до дня голосування ЦВК має утворити одномандатні виборчі округи; 3. округи повинні утворюватись виключно в межах відповідного регіону; 4. кількість виборців у виборчому окрузі не повинна перевищувати 12% орієнтовної середньої кількості виборців у всіх округах.4 Як відзначали МФВС та інші організації, відсутність належної конкретизації є суттєвою вадою законодавства. Відносячи вирішення питань, пов’язаних з утворенням виборчих округів, до виключної компетенції ЦВК, Закон “Про вибори народних депутатів України” “породив” ризики політичних впливів на процес утворення виборчих округів, або, принаймні, враження, що такий вплив є цілком імовірним. В умовах відсутності в Законі будь-яких об’єктивних критеріїв утворення округів, ЦВК може бути складно, а той взагалі неможливо, спростувати звинувачення в упередженості. У цьому відношенні законодавець поставив ЦВК у досить незручне становище. Слід зазначити, що проектом Закону, який офіційно розглядався ЦВК та Венеціанською комісією/Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, передбачалось прийняття окремого закону про територіальну організацію виборів, який, за логікою, мав би більш чітко врегулювати порядок утворення виборчих округів. На жаль, iз незрозумілих причин відповідне положення не

http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=28122&what=0. Закон України “Про вибори народних депутатів України” № 4061-VI від 17 листопада 2011 р. 3 Розподіл округів між регіонами здійснено з використанням методу найбільшого залишку, що зафіксовано в Постанові ЦВК № 65 від 9 квітня 2012 р. 4 Згідно з визначенням ЦВК, наведеним у Постанові ЦВК № 65 від 9 квітня 2002 р., вона дорівнює 161 125. 1 2

4

IFES

Україна • 2012 •


знайшло відображення у тому варіанті законопроекту, який було схвалено, тоді як жодного іншого законодавчого акту, який би встановлював процедуру утворення виборчих округів, прийнято так і не було. Було б набагато краще, якби законодавчий орган закріпив у законі про парламентські вибори чи в окремому законі про територіальну організацію виборів положення, які б звужували обсяг дискреційних повноважень ЦВК і забезпечували передбачуваність і прозорість процесу утворення виборчих округів. До позитивних прикладів подібних правил можна віднести правила, запропоновані в Заяві Громадського консорціуму виборчих ініціатив щодо процедури утворення виборчих округів для 5 проведення чергових виборів народних депутатів України 2012 року. Крім проблем, пов’язаних із відсутністю в законі положень, які б конкретизували порядок утворення виборчих округів, варто зупинитись і на питанні про те, яким чином було утворено округи. Закон надав ЦВК широкі повноваження щодо визначення меж виборчих округів, які фактично могли реалізуватись на власний розсуд ЦВК. Хоча винним у цьому конкретному випадку є парламент, ЦВК могла використати ситуацію невизначеності у своїх інтересах, вживши заходів із метою підвищення прозорості та збільшення довіри до процесу прийняття нею рішень. Зокрема, вона могла б публічно оприлюднити головні принципи, які б лягали в основу визначення меж виборчих округів, опираючись на принципи, викладені в Заяві Громадського консорціуму виборчих ініціатив, або провівши зустрічі із зацікавленими сторонами з метою роз’яснення основних питань та отримання пропозицій з питань, які викликають занепокоєння громадськості. На жаль, цього зроблено не було. Спосіб, у який було прийнято та оприлюднено відповідне рішення, свідчить про те, що ЦВК не скористалась можливістю посилення свого статусу як прозорої інституції, що спирається на довіру громадян.

Методологія Проведення оцінки відповідності новоутворених одномандатних виборчих округів вимогам, встановленим Законом “Про вибори народних депутатів України”, не має особливої цінності з огляду на те, що у Законі практично відсутні положення, які б звужували обсяг дискреційних повноважень ЦВК. Якщо кількість виборців в округах є приблизно однаковою, а межі округів не виходять за межі відповідних регіонів, то є всі підстави говорити про те, що при утворенні округів вимоги Закону було дотримано. Саме тому у цьому Звіті основна увага приділена питанням відповідності меж міжнародним стандартам та найкращим практикам щодо визначення меж виборчих округів, які розглянуто нижче. 1. Кількість виборців та відхилення її величини від середньої чисельності виборців Згідно із Законом “Про вибори народних депутатів України”, кількість виборців в окрузі не може відхилятись від орієнтовного середнього числа виборців в одномандатному окрузі більше, ніж на 12%. Хоча така величина відхилення є досить значною, вона не суперечить стандартам, визнаним на міжнародному рівні.6 Як зазначив Консорціум у згаданій вище Заяві, за загальним правилом виборчі округи повинні утворюватись і приблизно однаковою кількістю виборців, тоді як округи з чисельністю виборців, що

5 6

Україномовна та англомовна версії: http://electioninfo.org.ua/index.php?i=611 . Venice Commission. Code of Good Practice in Electoral Matters. Жовтень 2002. I.2.2.iv •

2012 • Україна • IFES

5


наближається до граничної величини відхилення, мають утворюватись лише у випадках, зумовлених географічними чинниками – наприклад, у разі необхідності врахування меж адміністративнотериторіальних одиниць чи врахування місць компактного проживання національних меншин. Такий підхід є достатньо обґрунтованим, і ЦВК варто розглянути можливість його застосування при визначенні меж округів у майбутньому. У цьому Звіті наведено підрахунки величин відхилення кількості виборців від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі для кожного округу. Результати розрахунків отримано на основі використання таких формул: 1) якщо частка від ділення кількості виборців в окрузі на орієнтовну середню кількість виборців в окрузі станом на 9 квітня 2012 року була меншою за одиницю, то застосовувалась наступна формула: (1-(Nd/Na))*100, де Nd – кількість виборців в окрузі, Na – 161 125 (середня кількість виборців в окрузі станом на 9 квітня 2012 р.); 2) якщо частка від ділення кількості виборців в окрузі на орієнтовну середню кількість виборців в окрузі станом на 9 квітня 2012 року була більшою за одиницю, то застосовувалась наступна формула: (Nd/Na)*100-100. Отримані результати округлювались до десятої частини цілого числа. 2. Врахування адміністративно-територіального устрою при утворенні виборчих округів Врахування при утворенні виборчих округів меж адміністративно-територіальних одиниць дозволяє виборцям чітко ідентифікувати себе з певним округом, а також зберегти цілісність громад, об’єднаних спільними інтересами. У випадку України врахування при утворенні округів адміністративно-територіального устрою дозволяє оптимізувати адміністрування виборів – наприклад, при складанні списку виборців, завдяки забезпеченню простоти взаємодії між органами адміністрування виборчого процесу та відповідними органами ведення Державного реєстру виборців. 3. Неперервність меж округів За загальним правилом, межі виборчих округів повинні бути неперервними. Неперервність меж округів підвищує імовірність того, що округи об’єднуватимуть громади за спільним інтересом. Крім того, в округах із неперервними межами значно простіше адмініструвати виборчий процес, ніж в округах, утворених із численних територіально розрізнених анклавів. Зрештою, дотримання принципу неперервності меж округів знижує імовірність політичних впливів на процес утворення округів. Можливим винятком із правила про неперервність меж округів може бути ситуація, коли анклави утворюються вже існуючими межами адміністративно-територіальних одиниць. Як випливає з наведеного нижче аналізу, в Україні анклави часто утворюються у зв’язку з особливостями адміністративно-територіального устрою і пояснюються історичними або географічними чинниками. Окремі (але далеко не всі) виборчі округи, при утворенні яких не було дотримано принципу неперервності меж виборчих округів, не мають нерозривних меж саме з цієї причини. 4. Етнічні та лінгвістичні меншини У тих випадках, коли етнічні або лінгвістичні меншини становлять більшість населення, існує потреба у їх віднесенні до території одного й того ж самого округу для забезпечення можливості їхнього спільного політичного волевиявлення. Утворення виборчих округів у спосіб, який 6

IFES

Україна • 2012 •


передбачає поділ меншин між декількома виборчими округами, знижує можливості їхнього впливу на результати виборів та шанси на отримання представництва їхніх особливих потреб. 5. Питання логістики, пов’язані з утворенням виборчих округів На конфігурацію меж виборчих округів можуть впливати географічні фактори, які можуть спрощувати або ускладнювати адміністрування виборчого процесу в межах того чи іншого округу. Наприклад, поганий стан доріг чи інші проблеми можуть ускладнювати переміщення (у тому числі транспортування бюлетенів та іншої виборчої документації) з однієї частини округу до іншої. В інших випадках специфічність меж округу може бути обумовлена географічними особливостями (наприклад, наявністю долини річки), які полегшують пересування між частинами округу. 6. Ступінь відмінності меж округів зразка 2012 року від меж округів, утворених для проведення парламентських виборів 2002 року Географія населення України суттєво змінилася з 2002 р. через значну внутрішню та зовнішню міграцію. Крім того, при порівнянні карт округів зразка 2002 р. та 2012 р. слід враховувати те, що деяким регіонам тепер відведено більше або менше місць у парламенті, ніж у 2002 р. Попри ці застереження, порівняння з 2002 р. можуть бути корисними для аналізу карт округів зразка 2012 р., особливо у випадках, коли зміни меж округів складно пояснити адміністративними чи географічними чинниками.

Про карти До цього Звіту включено карти, на яких зображено межі виборчих округів у кожному регіоні як у 2002 році, так і у 2012 році. Ці карти були підготовлені для МФВС Сергієм Васильченком на основі інформації, відображеної у Постанові ЦВК № 82 від 28 квітня 2012 року, а також політикоадміністративних карт масштабу 1:250 000, виданих державним науково-виробничим підприємством “Картографія”. Кожен виборчий округ виділено окремим кольором. На картах зазначено номер кожного виборчого округу, а також його центр. Крім того, відображено адміністративні межі районів та міст, які у ряді випадків збігаються з межами виборчих округів. За зазначеного вище масштабу межі округів у населених пунктах вказувались схематично. Детального аналізу меж округів у межах міст на предмет виявлення анклавів не проводилось. Карти, наведені в цьому Звіті, не є офіційними. Жодна з них ЦВК не розглядалась.

• 2012 • Україна • IFES

7


АНАЛІЗ ОКРУГІВ У КОЖНОМУ РЕГІОНІ

1. Автономна Республіка Крим Для проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в межах Автономної Республіки Крим 10 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відрізняється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько як на 9.6%, а в менший бік – не більш як на 10.9%.

Таблиця 1. Одномандатні виборчі округи в Автономній Республіці Крим, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ 1.1% - 6.6% - 0.5% + 9.6% - 10.9% - 7.2% - 7.5% - 9.9% - 10.6% - 1.1%

В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но

Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Загалом при утворенні округів адміністративно-територіальний устрій АРК було враховано. У той же час, Київський район міста Сімферополя було включено до виборчого округу № 2, який також включає частину Сімферопольського району; Ленінський район поділено між округами №№ 5 та 6. Сімферопольський район АРК було поділено між виборчими округами №№ 2, 8, 10. При утворенні округів для проведення парламентських виборів 2002 року адміністративно-територіальний устрій Криму також враховувався не в повній мірі – Сакський район було поділено між тодішніми округами №№ 4, 8, 10; Нижньогірський район – між округами №№ 3 та 8, Сімферопольський район – між округами №№ 2 та 10, Київський район Сімферополя – включено до округу № 2, основну частину якого становила територія Сімферопольського району. У порівнянні з 2002 роком не зазнали змін лише території виборчих округів №№ 1, 7 та 9, тоді як межі інших округів було змінено. Крім того, змінились і центри окремих округів. Наприклад, центр округу № 9 з м. Красноперекопська було перенесено до селища міського типу Первомайське. В результаті кардинального перегляду меж округів №№ 3 та 8, центр округу № 8 було перенесено з селища міського типу Красногвардійського до селища міського типу Совєтський. Одним із позитивів утворення виборчих округів в Криму є високий ступінь урахування принципу неперервності меж виборчих округів: межі всіх округів, за винятком округу № 1, з частини території якого утворився анклав у межах території виборчого округу № 10, є неперервними. Разом з тим, цей анклав має природне походження, і його існування зумовлене адміністративним підпорядкуванням окремих населених пунктів, територіально розташованих у Сімферопольському

8

IFES

Україна • 2012 •


районі, Залізничній районній у місті Сімферополі раді. Необхідно відзначити, що при утворенні виборчих округів у межах АРК місця компактного проживання кримських татар було враховано не в повній мірі. Зокрема, Ленінський район, в якому частка кримських татар є досить значною, був поділений між двома виборчими округами. Натомість у 2002 році весь Ленінський район був включений до одного виборчого округу (округ № 5). Поділ частини кримських татар між двома округами, утвореними для проведення виборів 2012 року, може зменшити їх шанси на представництво у національному парламенті.

2012 • Україна • IFES

9


10

IFES

• Україна • 2012 •

2002

Автономна Республіка Крим

Одномандатні виборчі округи


• 2012 • Україна • IFES

11

Автономна Республіка Крим

Одномандатні виборчі округи

2012


2. Вінницька область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Вінницької області ЦВК було утворено 8 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько як на 9.9%, а в менший – не більш як на 9.7%.

Таблиця 2. Одномандатні виборчі округи у Вінницькій області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

11 12 13 14 15 16 17 18

+ 5.4% + 9.9% - 3.9% + 6.8% - 0.9% - 7.6% + 5% - 9.7%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком карта округів області зазнала суттєвих змін – незмінними залишились межі лише виборчого округу № 13. Зміни меж виборчих округів супроводжувались перенесенням центру теперішнього виборчого округу № 16 з м. Крижополя до м. Ямпіль, а також центру теперішнього округу № 17 (з Тульчина до Ладижина). Загалом межі більшості округів у Вінницькій області збігаються із межами районів та міст обласного значення. Єдиним винятком з цього правила є лише сам обласний центр (м. Вінниця), який було поділено між округами №№ 11 та 12. При утворенні виборчих округів у межах Вінницької області принцип неперервності меж округів не було дотримано. Так, виборчий округ № 12 складається з чотирьох частин. Основна частина округу сформована з території м. Вінниці і прилеглої частини Вінницького району, три інших – окремих частин Вінницького району, розділених між собою територією виборчого округу № 11. На нашу думку, такий підхід до визначення меж цього округу навряд чи можна обґрунтувати адміністративними або географічними чинниками. У цьому контексті варто відзначити, що при утворенні округів для проведення виборів 2002 року в межах Вінницької області принцип неперервності меж виборчих округів порушено не було.

12

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

13

2002

Вінницька область

Одномандатні виборчі округи

2012


3. Волинська область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Волинської області ЦВК було утворено 5 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі у більший бік близько як на 0.2%, а в менший – не більш як на 8.7%.

Таблиця 3. Одномандатні виборчі округи у Волинській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

19 20 21 22 23

- 8.7% - 1.5% - 2.5% + 0.2% - 0.5 %

В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком межі виборчих округів у Волинській області змін не зазнали. При утворенні округів для проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК не було порушено принципу неперервності меж виборчих округів та було враховано поділ області на райони та міста обласного значення.

14

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

15

2002

Волинська область

Одномандатні виборчі округи

2012


4. Дніпропетровська область Для організації та проведення парламентських виборів у межах Дніпропетровської області ЦВК було утворено 17 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько як на 10.9%, а в менший – не більш як на 8.4%.

Таблиця 4. Одномандатні виборчі округи в Дніпропетровській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

+ 0.6% - 7.3% - 7.9% - 5.2% - 7.1% - 8.4% + 4.7% + 11% + 10.9% - 3.4% 0.02% + 9.2% + 0.6% - 2.2% - 4.6% - 2.2% - 5.2%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но

У порівнянні з 2002 роком в тій чи іншій мірі було змінено межі всіх одномандатних округів, утворених на території Дніпропетровської області. При утворенні одномандатних округів її адміністративно-територіальний поділ у більшості випадків враховано не було. Хоча при утворенні округів для проведення виборів 2002 року адміністративно-територіальний устрій області враховувався більш повно, неврахування меж адміністративно-територіальних одиниць при утворенні виборчих округів може бути зумовлене складністю адміністративно-територіального устрою області. При утворенні виборчих округів у межах Дніпропетровської області у ряді випадків було порушено принцип неперервності їхніх меж. Порушення принципу неперервності меж округів призвело до появи природних анклавів (тобто анклавів, існування яких зумовлено особливостями адміністративного підпорядкування певних адміністративно-територіальних одиниць), перелік яких наведено нижче: 1) частини округу № 29 відділені одна від одної територіями міст Дніпропетровська та Дніпродзержинська; 2) селище міського типу Авіаторське, віднесене до виборчого округу № 26 і повністю розташоване в межах округу №29; 3) 4) 5) 6)

частина території виборчого округу № 30, відділена від основної частини округу територією виборчого округу № 29; частини округу № 31 відділені від основної частини округу територією виборчого округу № 37; частини округу № 33 відділені від основної частини округу територією округу № 37; частина округу № 40 відділена від основної частини округу територією округу № 35.

Хоча прагнення врахувати адміністративно-територіальний устрій в процесі утворення округів є цілком зрозумілим,

16

IFES

Україна • 2012 •


застосовувати такий підхід необхідно зважено, оскільки існування значної кількості анклавів має свої недоліки. Окрім природних анклавів, у межах округів Дніпропетровської області існують і штучні анклави, тобто анклави, утворення яких не можна пояснити адміністративними чи географічними чинниками. Перелік таких анклавів наведено нижче: 1) частина Кіровського району міста Дніпропетровська віднесена до виборчого округу № 27 і відділена від основної частини округу територією округу № 26; 2) Царичанський район віднесений до виборчого округу № 34 попри той факт, що інша частина округу безпосередньо не межує з цим районом; 3) місто Першотравенськ, яке було віднесено до округу № 36 попри той факт, що від основної частини округу № 36 місто відділяє територія округу № 39. Утворення штучних анклавів загалом заслуговує на негативну оцінку, адже при утворенні виборчих округів для проведення виборів 2002 року появи штучних анклавів вдалось уникнути.

2012 • Україна • IFES

17


18

IFES

• Україна • 2012 •

2002

Дніпропетровська область

Одномандатні виборчі округи


• 2012 • Україна • IFES

19

Дніпропетровська область

Одномандатні виборчі округи

2012


5. Донецька область Для проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в межах Донецької області 21 одномандатних виборчих округів, тобто на 2 округи менше, ніж утворювалось для проведення парламентських виборів 2002 року. Кількість виборців у цих округах відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі у більший бік близько як на 8.9%, у менший – не більш як на 8.3%.

Таблиця 5. Одномандатні виборчі округи в Донецькій області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

- 6% - 8.3% - 2.4% + 0.6% + 7.6% - 1.2% - 7.6% - 1.4% + 0.3% + 4.4% - 6.7% + 2.9% + 8.2% - 3.5% + 3.1% + 4.7% + 8.1% + 8.9% + 7% + 4.7% - 5.7%

В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но

Оскільки кількість відведених у Донецькій області округів зменшилась на два округи, зміни меж практично всіх округів (а також багатьох центрів округів) видаються цілком прогнозованими. При утворенні одномандатних округів межі районів у містах та межі міст враховувались далеко не в усіх випадках. Так, між декількома округами було поділено місто Горлівку – Микитівський та Центрально-Міський райони Горлівки утворили окремий округ № 51, тоді як Калінінський район Горлівки був включений до округу № 52, до якого було віднесено міста Дебальцеве і Дзержинськ. Гірницький та Совєтський райони міста Макіївки було виокремлено з округу № 56, утвореного з територій 3 інших районів Макіївки, та віднесено до округу № 55, територія якого охопила також міста Жданівку та Кіровське. Подібна невідповідність меж округів межам адміністративно-територіальних одиниць мала місце і в 2002 році. Однією з її можливих причин може бути складність адміністративно-територіального устрою області. Врахування складного адміністративно-територіального устрою Донецької області в процесі утворення ЦВК виборчих округів у межах Донецької області зумовило виникнення значної кількості природних анклавів. Їх перелік наведено нижче: 1) частина території виборчого округу № 48 відділена від основної частини округу територією Слов’янського району, включеного до округу № 47; 2) частина округу № 49 відділена від основної частини округу територією міста Краматорська, з якого утворено округ №48;

20

IFES

Україна • 2012 •


3) частини округу № 50 (що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні відповідно Добропільській та Красноармійській міським радам) відділені від основної частини округу (Добропільського району) територіями округів № 47 та 49; 4) частина округу № 51 відділена від основної частини округу територією Артемівського району (округ № 46); 5) частини округу № 53 відділені від основної частини округу Ясинуватським районом (округ № 45); 6) частини округу № 54 адміністративно підпорядковані Харцизькій міській раді і відділені від основної частини округу територією Амвросіївського району (округ № 61); 7) частини округу № 57, які перебувають в адміністративному підпорядкуванні Маріупольській міській раді і відділені від основної території округу Новоазовським районом (округ № 60); 8) частину округу № 60 відділену від основної частини округу територією округу № 61 в результаті поділу Волноваського району на дві частини територією міста Докучаєвська. Хоча прагнення врахувати адміністративно-територіальний устрій у процесі утворення округів є цілком зрозумілим, застосовувати такий підхід необхідно зважено, оскільки існування значної кількості анклавів має свої недоліки. Окрім природних анклавів, у ряді округів Донецької області утворено також штучні, існування яких не обумовлене географічними або адміністративними чинниками. До таких можна віднести: 1) анклави, утворені в результаті віднесення міст Дзержинськ та Дебальцеве до виборчого округу № 52 (утвореного на основі Калінінського району міста Горлівки); 2) анклав, утворений віднесенням міста Тореза до виборчого округу № 53 (територію округу сформовано з території міста Єнакієве, відділеного від Тореза виборчим округом № 54); 3) анклави, утворені віднесенням міст Жданівки та Кіровського до округу № 55 (міста відділено від основної частин округу територією округу № 54); 4) анклав, утворений в результаті віднесення міста Сніжне до виборчого округу № 61 (Сніжне відділене від основної частини округу територією округу № 54); 5) анклав, утворений віднесенням міст Красноармійськ та Димитров до виборчого округу № 50 (від основної території округу міста відділено територією Красноармійського району, включеною до округу № 49). У зв’язку з наведеним варто відзначити, що при утворенні виборчих округів для проведення виборів 2002 року в межах Донецької області було утворено лише один штучний анклав (сформований в результаті віднесення міст Жданівки, Кіровського та населених пунктів Жданівської міської ради до виборчого округу № 50). Хоча причини утворення ЦВК округів з анклавами невідомі, варто ще раз наголосити на тому, що порушення принципу неперервності меж виборчих округів зумовлює поділ електорату та може ускладнювати виборчу логістику. Існування анклавів також може посилювати підозри у впливі політичних чинників на визначення меж виборчих округів.

2012 • Україна • IFES

21


Одномандатні виборчі округи

Донецька область

2002

22

IFES

• Україна • 2012 •


Одномандатні виборчі округи

Донецька область

2012

• 2012 • Україна • IFES

23


6. Житомирська область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Житомирської області ЦВК було утворено 6 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько як на 10.2%, тоді як у менший – не більш як на 0.4%.

Таблиця 6. Одномандатні виборчі округи в Житомирській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

62 63 64 65 66 67

+ 10.2% + 5.2% +4 . 3 % - 0.4% + 5.5% + 5%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком загалом незмінними залишились лише межі двох округів – округу № 62 (у 2002 році – округ № 64) та № 63 (у 2002 році – округ № 65). Щоправда, ці не призвело до зміни центрів округів. Межі більшості одномандатних округів збігаються з межами районів та міст обласного значення. До винятків з цього правила належать округи №№ 62 та 67, між якими поділено місто Житомир. Принцип неперервності меж округів при утворенні округів в межах області ЦВК порушено не було.

24

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

25

2002

Житомирська область

Одномандатні виборчі округи

2012


7. Закарпатська область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Закарпатської області ЦВК було утворено 6 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько 7.7%, а в менший – не більш як на 8.8%.

Таблиця 7. Одномандатні виборчі округи в Закарпатській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

68 69 70 71 72 73

- 1.19% -0 . 6 % + 3.3% - 4.27% + 7.7% -8 . 8 %

В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но

У порівнянні з 2002 роком межі всіх 6 округів зазнали суттєвих змін. Також було змінено центри половини округів. Межі районів та міст обласного значення було враховано при утворенні лише одного округу - № 68. У решті випадків райони та міста обласного значення було поділено між декількома округами. Так, Мукачівський район було поділено між округами №№ 69 та 70, Берегівський – №№ 73 та 69, Іршавський район – №№ 69, 71, 73, Тячівський район – №№ 71 та 72. Одним з недоліків утворення округів у межах області є те, що при утворенні двох виборчих округів було порушено принцип неперервності їхніх меж. Так, виборчий округ № 73 поділений на 4 частини, дві з яких знаходяться у межах виборчого округу № 69, а ще одна частина – в межах виборчого округу № 71. Не було дотримано принципу неперервності меж виборчих округів і при утворенні округу № 69 – він розділений на дві частини територією округу № 71. Цікаво, що в межах Іршавського району в цілому нараховується три анклави, два з яких є частинами округу № 73, а ще один – частиною округу № 69. На нашу думку, порушення принципу неперервності виборчих округів у цьому випадку навряд чи можна виправдати географічними або адміністративними чинниками. Варто відзначити і те, що при утворенні виборчих округів для проведення виборів 2002 року, відповідні анклави на територіях нинішніх округів не утворювались. Необхідно підкреслити, що місця компактного проживання угорської національної меншини при утворенні округів в межах області, судячи з усього, не було враховано. Згідно з оцінками представників самої меншини угорців, кількість 7 виборців, що належать до угорської громади, в межах західної частини Закарпатської області сягає 150 000. Під час виборів 2002 року, більшість цих виборців була включена до одного округу (№ 72). У той же час, для організації та проведення парламентських виборів 2012 року територія колишнього округу № 72 була поділена між округами №№ 68, 69, 71, 73. Поділ представників угорської національної меншини між декількома виборчими округами може зменшити їх шанси на представництво у національному парламенті.

Виборча логістика в Закарпатській області може ускладнюватись особливостями її географії (наявністю гірських місцевостей), нерівновіддаленістю центрів округів від їхніх меж, а також наявністю анклавів (зокрема, в Іршавському районі області).

Володимир Мартин. Українсько-угорська безкомпромісність// Дзеркало тижня, 2012, №2, 20 січня 2012 р.; http://dt.ua/POLITICS/ukrayinsko-ugorska_bezkompromisnist-95992.html

7

26

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

27

2002

Закарпатська область

Одномандатні виборчі округи

2012


8. Запорізька область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Запорізької області ЦВК було утворено 9 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі близько на 11.3%, у менший – не більш як на 10.9%.

Таблиця 8. Одномандатні виборчі округи в Запорізькій області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

74 75 76 77 78 79 80 81 82

- 10.9% + 2.5% + 7% - 10.6% + 1.9% + 11.3% + 5.6% + 5% + 2%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Межі районів, районів у місті Запоріжжі та міст обласного значення при утворенні округів було враховано лише частково. Так, Жовтневий район міста Запоріжжя було поділено між округами №№ 74 та 77, Оріхівський район області – між виборчими округами №№ 79 та 82. Загалом межі більшості округів, утворених для проведення виборів 2002 року, залишились незмінними. Суттєвих змін зазнали лише округи Запоріжжя, а також колишні округи №№ 81 та 84, межі яких змінились у результаті поділу між ними Оріхівського району області. Центри округів залишились тими ж самими, що і в 2002 році, за винятком центру округу № 81, який було перенесено з селища міського типу Михайлівки до м. Токмака. При утворенні виборчих округів ЦВК не було порушено принципу неперервності їхніх меж.

28

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

29

2002

Запорізька область

Одномандатні виборчі округи

2012


9. Івано-Франківська область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Івано-Франківськї області ЦВК було утворено 7 одномандатних виборчих округів, тобто на один округ більше у порівнянні з 2002 роком. Кількість виборців у цих округах відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько як на 3.8%, а в менший – не близько10.7%.

Таблиця 9. Одномандатні виборчі округи в Івано-Франківській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

83 84 85 86 87 88 89

+ 3.8% + 1.9% - 9.4% - 8% - 8.4% + 0.8% - 10.7%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Єдиним округом, при утворенні якого було враховано адміністративно-територіальний устрій області, є виборчий округ № 89, тоді як межі всіх інших округів не збігаються з межами районів та міст обласного значення. Зокрема, місто ІваноФранківськ було поділено між округами №№ 83 та 84, Галицький район – №№84 та 85, Коломийський – №№ 87 та 88, Богородчанський район – №№ 86 та 87. Натомість у 2002 році межі районів було повністю враховано при утворенні виборчих округів №№ 85, 87, 89, 90. Імовірною причиною неврахування районного поділу області може бути збільшення кількості відведених їй округів. При утворенні округів для проведення виборів 2012 року принципу неперервності меж виборчих округів порушено не було. У зв’язку зі збільшенням (у порівнянні з 2002 роком) кількості відведених області округів межі всіх округів зазнали суттєвих змін. На відміну від багатьох інших регіонів, Івано-Франківська область має свої географічні особливості (частина області включає Карпати), які можуть негативно вплинути на виборчу логістику у певних округах (строки транспортування виборчої документації тощо).

30

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

31

2002

Івано-Франківська область

Одномандатні виборчі округи

2012


10. Київська область У межах Київської області чергові парламентські вибори 2012 року організовуватимуться і проводитимуться у 9 одномандатних округах, тоді як для проведення виборів 2002 року в межах області було утворено 8 одномандатних округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік на 11.6%, а у менший – на 9.3%.

Таблиця 10. Одномандатні виборчі округи в Київській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

90 91 92 93 94 95 96 97 98

+ 1% - 6.7% - 3.4% - 9.3% - 6.1% - 1.6% + 11.6% + 10.1% + 11.2%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком межі практично всіх округів було суттєво змінено. Це стало однієї з причин перенесення центрів 5 з 9 округів до інших адміністративно-територіальних одиниць. Межі утворених на території області виборчих округів у ряді випадків не збігаються з межами районів та міст обласного значення. Так, територію Сквирського району було поділено між округами №№ 91 та 92, Броварського – між округами №№ 97 та 98, Києво-Святошинського – №№ 91 та 95. Невідповідність меж виборчих округів межам районів та міст обласного значення мала місце і під час проведення виборів 2002 року. Одним із недоліків утворення округів в межах області є порушення принципу неперервності меж виборчих округів, яке призвело до появи на території ряду округів анклавів. Деякі з них мають природне походження, і їх існування зумовлене різним адміністративним підпорядкуванням відповідних адміністративно-територіальних одиниць. До прикладів таких природних анклавів можна віднести м. Славутич (територіально розташоване в Чернігівській області, але адміністративно підпорядковане Київській області), селище міського типу Коцюбинське, територіально розташоване в межах Києва, але адміністративно підпорядковане Ірпінській міській раді. Разом з тим, окремі анклави в межах округів Київської області мають штучне походження, тобто їх утворення не може бути пояснене географічними чи адміністративними чинниками. До прикладів можна віднести анклав, утворений віднесенням окремих дільниць Києво-Святошинського району (виборчі дільниці № 320562, 320578 – 320582, 320597, 320598, 320607 – 320609, 320612 – 320614, 320617, 320618, 320624, 320628 – 320640, 320642) до виборчого округу №91 анклав, утворений у результаті віднесення м. Переяслав-Хмельницького (територіально розташованого в межах виборчого округу № 98) до виборчого округу № 93. У цьому контексті варто відзначити, що при утворенні виборчих округів для проведення виборів 2002 року порушення принципу неперервності меж виборчих округів також мало місце, однак всі анклави були природними, і їх поява зумовлювалась суто особливостями адміністративно-територіального устрою.

32

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

33

2002

Київська область

Одномандатні виборчі округи

2012


11. Кіровоградська область Для проведення виборів 2012 року територію Кіровоградської області було поділено на 5 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців в них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько як на 9.3%, а у менший – не більш як на 5.8%.

Таблиця 11. Одномандатні виборчі округи в Кіровоградській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

99 100 101 102 103

+9 . 3 % - 3.3% - 5.8% - 5.1% - 3.7%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

При утворенні виборчих округів у межах Кіровоградської області ЦВК загалом було враховано межі районів та міст обласного значення. Єдиним винятком стало м. Кіровоград, територія якого була поділена між виборчими округами №№ 99 та 100. В процесі утворення виборчих округів принципу неперервності їх меж порушено не було. У порівнянні з 2002 роком незмінними залишились межі лише виборчого округу № 99, тоді як межі решти округів було суттєво переглянуті. У той же час, центри всіх виборчих округів, крім округу № 100, у порівнянні з 2002 роком залишились незмінними.

34

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

35

2002

Кіровоградська область

Одномандатні виборчі округи

2012


12. Луганська область У зв’язку зі зменшенням кількості виборців у Луганській області, кількість відведених їх виборчих округів було зменшено з 12 (2002 р.) до 11. Відхилення кількості виборців в округах від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі варіюється у межах від 10.7% (у більший бік) до 4.4% (у менший).

Таблиця 12. Одномандатні виборчі округи у Луганській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

+ 10.7% + 7.2% - 1.6% + 4.6% + 0.2% + 5.5% + 10.2% + 6.6% - 1.4% - 1.3% - 4.4%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком було змінено межі всіх виборчих округів, за винятком колишнього округу № 113. Перегляд меж округів спровокував зміну центрів трьох із них. Межі районів, міст та районів у місті Луганську не було враховано при утворенні більшості округів. Неврахування адміністративних меж при утворенні виборчих округів мало місце і в 2002 році, що може бути пояснено складністю адміністративно-територіального устрою Луганської області. При визначенні меж виборчих округів у Луганській області принцип неперервності меж округів належним чином враховано не було – 7 з 11 округів включають території анклавів. Утворення на території ряду округів анклавів у багатьох випадках зумовлене складністю адміністративно-територіального устрою області. Наприклад, окремі території, включені до виборчих округів №№ 104 та 105, знаходяться у межах Станично-Луганського та Слов’яносербського районів (включених до виборчого округу № 114), однак адміністративно підпорядковані Луганській міській раді, що призвело до порушення меж округів №№ 104 і 105. Природні анклави існують і у ряді інших округів (№№ 106, 108, 110, 111, 114). Окрім природних анклавів, у межах округів Луганської області існують і штучні, утворення яких не обумовлено адміністративними чи географічними чинниками. Приклади таких анклавів наведено нижче: 1) міста Лисичанськ, Попасна (виборчі дільниці №№ 440381 – 440392, 440422, 440423) та частина міста Стаханова (включені до складу виборчого округу № 107), відділені одне від одного територією Попаснянського району, включеного до виборчого округу № 106; 2) місто Красний Луч та території, що перебувають в адміністративному підпорядкуванні Краснолуцької міської ради, відмежовані від решти території округу № 108 територією округу № 110; 3) місто Алчевськ (віднесене до округу № 110), відділене від території округу територією округу № 108; 4) виборча дільниця № 440021 (Микитівська сільська рада), віднесена до округу № 111, відділена від основної частини округу територією округу № 110; 5) міста Рубіжне, Брянка, Кіровське та частина Первомайська (включені до виборчого округу № 112) і відділені одне від одного територіями округів №№ 105 та 106.

36

IFES

Україна • 2012 •


У цьому контексті варто відзначити, що при утворенні округів для проведення парламентських виборів 2002 року виник лише один штучний анклав, зумовлений віднесенням селища міського типу Краснодон Краснодонської міської ради до виборчого округу № 110, основна територія якого була відділена від цього селища територією Краснодонського району. Хоча причини утворення ЦВК округів з анклавами невідомі, варто ще раз наголосити на тому, що порушення принципу неперервності меж виборчих округів зумовлює поділ електорату та може ускладнювати виборчу логістику. Існування анклавів також може посилювати підозри у впливі політичних чинників на визначення меж виборчих округів. Негативний вплив на виборчу логістику при організації та проведенні виборів народних депутатів у межах Луганської області можуть мати чотири основних фактори – порушення принципу неперервності меж округів, яке призвело до поділу окремих округів на дві та більше частин та появи значної кількості анклавів, незадовільний стан дорожньої інфраструктури в окремих місцевостях, значна протяжність округів та нерівновіддаленість центрів округів від їхніх меж.

2012 • Україна • IFES

37


Одномандатні виборчі округи

Луганська область

2002

38

IFES

• Україна • 2012 •


Одномандатні виборчі округи

Луганська область

2012

• 2012 • Україна • IFES

39


13. Львівська область У межах Львівської області вибори народних депутатів України 2012 року організовуватимуться і проводитимуться у 12 одномандатних виборчих округах. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько на 10.7%, а в менший – близько на 6.6%.

Таблиця 13. Одномандатні виборчі округи у Львівській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

+ 6.1% + 10.7% + 8.7% + 6.5% - 4.2% - 4.3% + 9.7% + 8.7% - 0.7% - 6.6% + 1.8% - 4.6%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком межі більшості округів у межах області зазнали суттєвих змін. Незмінними залишились межі лише декількох з них, зокрема округів №№ 123 та 124. Окрім меж, також було змінено центри 5 одномандатних округів. Поділ на райони, райони в містах (для округів, утворених у межах м. Львова) та міста обласного значення було враховано лише при у творенні виборчих округів №№ 121-123 та 126. У решті випадків межі округів не співпадають з межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зокрема, Личаківський район м. Львова було поділено між округами №№ 115 та 118, Шевченківський район – між округами №№ 116, 117, 118. З окремих частин Личаківського, Шевченківського районів м. Львова та Пустомитівського району було сформовано окремий виборчий округ № 118, тобто – цей округ було утворено без урахування меж обласного центру. Кам’янка-Бузький район було поділено між округами №№ 119 та 124; Самбірський – між округами №№ 120 та 125. Варто відзначити, що адміністративно-територіальний устрій області далеко не повністю враховувався і при утворенні округів для проведення виборів 2002 року. На позитивну оцінку заслуговує той факт, що при утворенні одномандатних округів для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Львівської області ЦВК не було порушено принципу неперервності меж виборчих округів. Натомість у 2002 році в округах області існувало ряд анклавів, як природних, так і штучних. Ліквідація цих анклавів та утворення у Львівській області округів з неперервними межами заслуговують на позитивну оцінку.

40

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

41

2002

Львівська область

Одномандатні виборчі округи

2012


14. Миколаївська область Для проведення виборів 2012 року ЦВК утворила в межах Миколаївської області 6 одномандатних округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько на 7.1%, у менший – близько на 8.4%.

Таблиця 14. Одномандатні виборчі округи у Миколаївській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

127 128 129 130 131 132

- 3.8% + 7.1% - 5.4% - 8.4% + 0.3% - 7.5%

Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком межі всіх округів, за винятком округу № 131, були переглянуті. Щоправда, такий перегляд не зумовив зміну центрів округів, за винятком колишнього округу № 129, зміна меж якого призвела до перенесення центру округу у Ленінський район Миколаєва. Загалом при утворенні одномандатних округів у межах Миколаївської області ЦВК було враховано межі районів у обласному центрі, межі районів області та межі міст обласного значення. Єдиним винятком з цього правила є місто Миколаїв, територія якого, як і в 2002 році, була розподілена між трьома одномандатними округами. При утворенні округів у Миколаївській області ЦВК дотрималась принципу неперервності їхніх меж. Взаємодія окружних та дільничних виборчих комісій у виборчих округах №№ 130 та 131 може ускладнюватись неналежним станом дорожньої інфраструктури, невідповідністю округів принципу компактності (особливо округу № 131) та нерівновіддаленістю центрів округів від їхніх меж.

42

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

43

2002

Миколаївська область

Одномандатні виборчі округи

2012


15. Одеська область Для проведення парламентських виборів 2012 року в межах Одеської області ЦВК було утворено 11 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі у більший бік близько на 11.9%, а в менший – близько на 10.3%.

Таблиця 15. Одномандатні виборчі округи в Одеській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

+ 10.9% + 10.1 % + 11.9% + 11.8% - 10.3% - 4.9% + 8.1 % + 10.7% - 2.3% + 0.2% - 8.6%

В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком незмінними залишились лише межі виборчого округу № 143 (нинішній округ № 137), в той час як межі всіх інших округів зазнали змін. Крім того, було змінено центри трьох округів. Межі виборчих округів в Одеській області у ряді випадків не збігаються з існуючими межами районів та міст обласного значення. Малинівський район міста Одеси було поділено між округами №№ 134 та 136, Суворовський район Одеси – між округами №№ 136 та 139, Комінтернівський – між округами №№ 138 та 139, Біляївський – між округами №№ 139 та 140, Кілійський – між округами №№ 141 та 142, Болградський – між округами №№ 142, 143. Невідповідність меж виборчих округів межам адміністративно-територіальних одиниць мала місце і в 2002 році. Принципу неперервності меж округів не було дотримано лише при утворенні виборчого округу № 139. Утворення відповідного анклаву було зумовлено віднесенням міста Южне, розташованого в межах виборчого округу № 138, до виборчого округу № 139. На виборах 2002 року це місто разом і з Комінтернівським районом, на території якого воно розташоване, входило до складу виборчого округу № 142. Порушення принципу неперервності меж виборчих округів у цьому випадку, з нашої точки зору, навряд чи можна виправдати географічними чи адміністративними чинниками.

44

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

45

2002

Одеська область

Одномандатні виборчі округи

2012


16. Полтавська область У межах території Полтавської області для проведення виборів 2012 року ЦВК було утворено 8 одномандатних округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі у менший бік в межах від 1.6% до 9.6%.

Таблиця 16. Одномандатні виборчі округи в Полтавській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

144 145 146 147 148 149 150 151

- 5% - 1.6 % - 7.5% - 9.6% - 4.3% - 6.6% - 6.5% - 8.3%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Загалом межі всіх без винятку округів області помітно відрізняються від меж округів, утворених у 2002 році. Водночас центри всіх округів, окрім виборчого округу № 150, центр якого було перенесено з м. Глобине до м. Комсомольська, залишились незмінними. Межі районів та міст обласного значення було враховано лише при утворенні округів №№ 147 та 149. У решті випадків адміністративно-територіальний поділ області на райони та міста обласного значення враховано не було. Зокрема, місто Полтаву було поділено між виборчими округами №№ 144 та 145 (частину якого сформовано з прилеглих районів), частину Автозаводського району міста Кременчука віднесено до округу №150 (з решти території Кременчука було утворено окремий одномандатний округ № 146), а Лубенський район– поділено між округами №№ 148 та 151. У 2002 році поділ області на райони та міста обласного значення було враховано при утворенні трьох виборчих округів, у тому числі – при утворенні округу № 147, межі якого збігались з межами міста Кременчук. До позитивів варто віднести те, що при утворенні округів для проведення виборів 2012 року (як і при утворенні округів для проведення виборів 2002 року) у межах Полтавської області принципу неперервності меж округів порушено не було.

46

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

47

2002

Полтавська область

Одномандатні виборчі округи

2012


17. Рівненська область Для проведення парламентських виборів 2012 року у Рівненській області ЦВК утворила 5 одномандатних округів. Кількість виборців у кожному з них перевищує орієнтовну середню кількість виборців в одномандатному окрузі і коливається у межах від 4.9% до 11.7%.

Таблиця 17. Одномандатні виборчі округи в Рівненській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

152 153 154 155 156

+ 7.1% + 9.4% + 11.7 % + 7.6 % + 4.9%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком незмінними залишились межі виборчих округів №№ 155 та 156 (колишні округи відповідно 156 та 157), тоді як межі інших округів було переглянуто. Межі районів було враховано ЦВК при утворенні більшості округів Рівненської області. Винятком з цього правила є Рівне. Практично вся територія міста була включена до виборчого округу № 152, тоді як до сусіднього округу № 153 було віднесено виборчих дільниць обласного центру. На відміну від 2012 року, у 2002 році місто Рівне не ділилось між декількома округами. Можна припустити, що поділ території міста між декількома округами був зумовлений необхідністю запобігання перевищенню кількості виборців в окрузі № 152 граничної межі відхилення від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі (12%). Також варто відзначити, що приєднання до виборчого округу № 153 декількох виборчих дільниць м. Рівного дозволило перенести центр округу з селища міського типу Гощі безпосередньо до м. Рівного. Позитивом нової системи округів у межах Рівненської області є відсутність анклавів, у той час як у 2002 році в межах нинішнього виборчого округу № 154 існував анклав, утворений за рахунок відмежування частини Рівненського району області від округу № 154 територією обласного центру. Існування цього анклаву навряд чи можна пояснити адміністративними чи географічними чинниками, тому його ліквідація заслуговує на позитивну оцінку.

48

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

49

2002

Рівненська область

Одномандатні виборчі округи

2012


18. Сумська область Як і в 2002 році, парламентські вибори в межах Сумської області організовуватимуться та проводитимуться у 6 одномандатних округах. Кількість виборців у кожному з них коливається від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі у більший бік близько на 11.3%, а в менший – близько 8.8%.

Таблиця 18. Одномандатні виборчі округи в Сумській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

157 158 159 160 161 162

+1 1 . 3 % + 9% - 8.8% - 8.5% - 7.7% - 8.2 %

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком незмінними залишились межі виборчих округів №№ 157 та 162 (колишні округи відповідно 158 та 163), тоді як межі інших округів зазнали тих чи інших змін. Натомість незмінними залишились центри практично всіх округів, за винятком виборчого округу № 160, центр якого було перенесено з м. Конотопа до м. Шостки. Районний поділ області було враховано при утворенні лише одного округу – № 162. Межі решти округів в тій чи іншій мірі не враховують меж районів та міст обласного значення. Так, місто Суми було поділено між виборчими округами №№ 157 (територію якого сформовано з більшої частини міста) та 158 (територію якого було сформовано з прилеглих до Сум районів та частини Зарічного району Сум). Території Кролевецького та Шосткінського районів було поділено між двома округами (№№ 159 та 160), тоді як Конотопський район – відразу між трьома (№№ 159, 160, 161). У цьому контексті варто також відзначити, що виборчий округ № 160 взагалі було сформовано з частин окремих районів (Шосткинського, Кролевецького та Конотопського), а також міст Шостка та Конотоп, хоча у 2002 році до його складу входив принаймні один цілий район (Шосткинський). При утворенні округів у Сумській області ЦВК не порушила принципу неперервності меж виборчих округів, хоча невелика частина виборчого округу № 161 майже відділена від основної частини округу територією округу № 160.

50

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

51

2002

Сумська область

Одномандатні виборчі округи

2012


19. Тернопільська область Для проведення парламентських виборів 2012 р. у Тернопільській області було утворено 5 одномандатних виборчих округів з відхиленням кількості виборців від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько на 10.7%, а в менший – не більш як на 4%.

Таблиця 19. Одномандатні виборчі округи в Тернопільській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

163 164 165 166 167

+ 10.1% + 10.2% + 10.7% + 8.9% - 4%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком незмінними залишились межі лише виборчого округу № 167 (у 2002 р. – виборчий округ № 168), в той час як межі решти округів зазнали змін. У зв’язку зі зміною меж було змінено і центри більшості округів. Межі районів було повністю враховано при утворенні виборчих округів №№ 166 та 167, в той час як межі решти округів в тій чи іншій мірі не збігаються із межами районів. Зокрема, місто Тернопіль було поділено між виборчими округами №№ 163 та 165, а Кременецький район – між округами №№ 164 та 165. Принципу неперервності меж виборчих округів порушено не було.

52

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

53

2002

Тернопільська область

Одномандатні виборчі округи

2012


20. Харківська область Для проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в Харківській області 14 одномандатних виборчих округів з відхиленням кількості виборців у них від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близько на 5.1%, а в менший – не більш як на 9.4%.

Таблиця 20. Одномандатні виборчі округи у Харківській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

+ 5.1% + 1.7% + 0.5% - 3.1% - 0.9% - 6.4% - 1.5% - 4.6% - 6.9% - 1% - 8.4% + 0.3% - 9.4% + 0.5%

В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком найбільш суттєвих змін зазнали межі округів, утворених у м. Харкові, незначні зміни відбулись у межах нинішніх округів №№ 180 та 181, тоді як межі нинішніх округів №№ 174, 176 - 179 взагалі залишилися сталими. Змінились і центри округів №№ 179, 180, 181. Як і в 2002 році, при утворенні низки виборчих округів не було враховано адміністративно-територіальний устрій області. Зокрема, Московський район міста Харкова було поділено між округами №№ 169, 170 та 172, Комінтернівський район – №№ 171, 173, Орджонікідзевський район обласного центру – №№ 171, 172; Харківський район Харківської області – №№ 175, 180 та 181. При утворенні виборчих округів для проведення виборів 2002 року ЦВК не було порушено принципу неперервності меж виборчих округів. На жаль, при утворенні округів для виборів 2012 р. втілення цього принципу в життя ЦВК не забезпечила. Так, окремі виборчі дільниці західної частини міста Харкова, які мали б бути включені до виборчого округу № 171, було віднесено до округу № 172, що призвело до утворення анклаву, появу якого складно обґрунтувати географічними чи адміністративними чинниками.

54

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

55

2002

Харківська область

Одномандатні виборчі округи

2012


21. Херсонська область Для організації та проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в межах Херсонської області 5 одномандатних виборчих округів з відхиленням у кількості виборців в них від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік у межах від 1.9% до 11.8%.

Таблиця 21. Одномандатні виборчі округи в Херсонській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

182 183 184 185 186

+ 1.9% + 5.4% + 10.4% + 11.5% +1 1 . 8 %

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но

Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком зазнали перегляду межі всіх п’яти округів, утворених на території області. Перегляд меж округів також став однією з причин зміни центрів окремих округів. Адміністративно-територіальний устрій було враховано лише при утворенні виборчого округу № 184. Межі інших округів в тій чи іншій мірі не співпадають з межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зокрема, територію м. Херсона було поділено між виборчими округами №№ 182 та 183, Чаплинський район – між округами №№ 185 та 186. Хоча при утворенні виборчих округів у Херсонській області принцип неперервності їхніх меж загалом було враховано, територія виборчого округу № 183 розділена на дві частини територією виборчого округу № 182. Можливість обґрунтування такого розподілу адміністративними чи географічними чинниками видається доволі сумнівною.

56

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

57

2002

Херсонська область

Одномандатні виборчі округи

2012


22. Хмельницька область Для проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в межах Хмельницької області 7 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у менший бік і коливається у межах від 2.7% до 11.5%.

Таблиця 22. Одномандатні виборчі округи в Хмельницькій області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

187 188 189 190 191 192 193

- 9.2% - 7.7% - 4.5% - 3.6% - 11.5 % - 3% - 2.7%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Всі виборчі округи, утворені ЦВК у 2012 році, мають інші межі, ніж округи, які утворювались для проведення парламентських виборів 2002 року. Перегляд меж округів зумовив зміну центрів окремих з них. При утворенні одномандатних округів загалом було враховано адміністративно-територіальний устрій області. Єдиним винятком з цього стало місто Хмельницький, територія якого була поділена між округами №№ 187 і 188. Як видно з карти округів, що утворювались у межах області у 2002 році, округи №№ 191-194 мали досить цікаву конфігурацію і включали частини окремих районів. Усунення невідповідності меж округів межам районів заслуговує на позитивну оцінку. При утворенні округів у 2012 році принцип неперервності меж округів порушено не було. Центри окремих округів є певною мірою віддаленими від окремих їхніх меж.

58

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

59

2002

Хмельницька область

Одномандатні виборчі округи

2012


23. Черкаська область Для організації та проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в Черкаській області 7 одномандатних виборчих округів, кількість виборців у яких відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік близькона 0.6%, а в менший – не більш як на 10.8%.

Таблиця 23. Одномандатні виборчі округи у Черкаській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

194 195 196 197 198 199 200

- 6.8% - 5.8% - 5.7% - 10.8% - 8.9% - 10% + 0.6%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Не Не Не Не Не Не Не

в ра хов а но в ра хов а но в ра хов а но в ра хов а но в ра хов а но в ра хов а но в ра хов а но

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Межі всіх без винятку округів, утворених ЦВК у 2012 році, не збігаються з межами округів, які утворювались ЦВК для проведення парламентських виборів 2002 року. У зв’язку з цим було змінено і центри трьох із семи округів, утворених у межах території області. При утворенні округів в Черкаській області не було враховано межі районів в обласному центрі, межі районів та міст обласного значення. Зокрема, місто Черкаси було поділено між округами №№ 194, 195, 197, Канівський район – між округами №№ 196, 197, Лисянський – між округами № 196 та 199, Тальнівський – між округами №№ 196, 199, 200, Черкаський – між округами №№ 197 та 198. У цьому контексті варто відзначити, що при утворенні округів для проведення виборів 2002 року ЦВК врахувала адміністративно-територіальний устрій області більш повно. При утворенні округів для проведення виборів 2002 року ЦВК не було порушено принципу неперервності меж округів. На жаль, при утворенні виборчих округів для проведення виборів 2012 року цей принцип у життя не втілили. Зокрема, ряд виборчих дільниць міста Черкаси (№ 711043, 711045 – 711048, 711050 – 711067, 711074 – 711079) було віднесено до виборчого округу № 195 і, відповідно, відділено від основної території округу виборчим округом № 194. Утворення такого штучного анклаву навряд чи можна обґрунтувати географічними чи адміністративними чинниками, особливо з урахуванням його відсутності у 2002 році.

60

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

61

2002

Черкаська область

Одномандатні виборчі округи

2012


24. Чернівецька область Для організації та проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в Чернівецькій області 4 одномандатних виборчих округи, кількість виборців у яких відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більшу сторону, коливаючись у межах від 8.7% до 10.1%.

Таблиця 24. Одномандатні виборчі округи в Чернівецькій області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

201 202 203 204

+ 9.2% + 10.1% + 8.7% + 9.1%

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

Не в ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

У порівнянні з 2002 роком незмінними залишились лише межі виборчого округу № 204 (у 2002 році – округу № 205). Центри трьох округів - також без змін, тоді як центр округу № 202 (у 2002 році – округ № 203) було перенесено з Кіцмані в Сторожинець. При утворенні трьох із чотирьох округів у межах Чернівецької області межі районів та міст обласного значення в тій чи іншій мірі враховано не було. Зокрема, частину міста Чернівці, з основної частини якого сформовано виборчий округ № 201, було включено до виборчого округу № 203, тоді як Сторожинецький район було поділено між виборчими округами №№ 202 та 203. Також необхідно відзначити, що межі компактного проживання румунської національної меншини при утворенні виборчих округів було враховано лише частково. Зокрема, межі виборчого округу № 203, в якому компактно проживає румунська національна меншина, не відповідають межам цього ж округу у 2002 році. До округу було приєднано частину Садгірського району м. Чернівці та частину Сторожинецького району, в яких більшість становить україномовне населення, в той час як деякі території місць компактного проживання румунської меншини було включено до виборчого округу № 202, більшість виборців - етнічні українці. Така зміна меж округу може зменшити шанси на забезпечення представництва румунської національної меншини у національному парламенті, у порівнянні з можливостями представництва, які меншина мала у 2002 році. На відміну від 2002 року, у 2012 році ЦВК дотрималась принципу неперервності виборчих округів (анклав, який існував у 2002 році на території тодішнього виборчого округу № 204, було повністю включено до нинішнього виборчого округу № 202). Ліквідація цього анклаву заслуговує на позитивну оцінку. В силу особливостей адміністративно-територіального устрою області центри всіх округів, за винятком № 201, є певною мірою віддаленими від їхніх меж. Проблеми виборчої логістики можуть стати особливо актуальними у випадку округу № 202, центр якого є віддаленим від окремих гірських районів, включених до його складу.

62

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

63

2002

Чернівецька область

Одномандатні виборчі округи

2012


25. Чернігівська область Для організації та проведення парламентських виборів 2012 року ЦВК утворила в Чернігівській області 6 одномандатних виборчих округів. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі у менший бік, коливаючись у межах від 3.3% до 10.3%.

Таблиця 25. Одномандатні виборчі округи в Чернігівській області, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

205 206 207 208 209 210

- 6.5% - 6.9% - 10.3% - 9.7% - 8.6% - 3.3%

Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но

У порівнянні з 2002 роком межі практично всіх округів області (окрім округу № 205 (у 2002 році - № 206), утвореного в межах Чернігова) зазнали суттєвих змін. Крім того, змінились і центри окремих округів. Межі районів було враховано лише при утворенні виборчих округів №№ 207 та 210, тоді як при утворенні інших округів в межах області відповідні адміністративні межі враховано не було. Так, наприклад, Ічнянський район було поділено між округами №№ 208 та 209; частину міста Чернігова, з деякої території якого сформовано окремий округ № 205, було включено до виборчого округу № 206. Принцип неперервності меж виборчих округів було дотримано ЦВК не в усіх випадках. Наприклад, частина виборчого округу № 210 (Прилуцький район) відділена від основної частини відповідного округу територією округу № 209. Утворення такого анклаву навряд чи можна обґрунтувати адміністративними чи географічними чинниками. Варто також відзначити і те, що на території Чернігівської області існує ще один природний анклав – місто Славутич, яке адміністративно підпорядковане Київській області, територіально знаходиться у Чернігівській області і входить до складу виборчого округу № 96, утвореного у Київській області. Формування окремого округу з територій Ніжинського, Носівського, частини Ічнянського, Срібнянського і Варвинського районів мало наслідком те, що м. Бахмач стало центром одномандатного округу № 208. У той же час, його нерівновіддаленість від меж округу може певною мірою ускладнити взаємодію між дільничними виборчими комісіями та відповідною окружною виборчою комісією.

64

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

65

2002

Чернігівська область

Одномандатні виборчі округи

2012


26. Місто Київ У зв’язку зі збільшенням кількості виборців у місті Києві кількість відведених йому округів у порівнянні з 2002 роком було збільшено з 12 до 13. Кількість виборців у них відхиляється від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному окрузі у більший бік на 9.9%, а в менший – на 9%.

Таблиця 26. Одномандатні виборчі округи у місті Києві, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

+ 7% + 5.3% + 3.1% + 2.4% + 5.6% - 1.4% + 6.6% - 6.7% + 4.3% - 9% + 8.8% + 9.9% + 5.1%

В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но Не в ра хов а но В ра хов а но В ра хов а но

Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Не дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но Дотрима но

Порівняно з 2002 роком межі всіх виборчих округів, окрім округу № 219, зазнали тих чи інших змін. Однією з причин цього стало збільшення кількості відведених Києву округів. Межі всіх округів (окрім чотирьох) було визначено з урахуванням меж районів у місті Києві. Врахування адміністративнотериторіального поділу при утворенні округів заслуговує на позитивну оцінку, особливо – з урахуванням того, що у 2002 році при утворенні більшості округів межі районів у місті Києві враховано не було. Принцип неперервності меж виборчих округів було дотримано при утворенні всіх округів, окрім округу № 221. Територію останнього поділено на дві частини округом № 211. На нашу думку, порушення цілісності меж цього округу навряд чи можна обґрунтувати географічними чи адміністративними чинниками. У цьому контексті варто відзначити і те, що при утворенні округів для проведення виборів 2002 року в межах Києва принципу неперервності меж округів порушено не було.

66

IFES

Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

67

2002

Місто Київ

Одномандатні виборчі округи

2012


27. Місто Севастополь Як і в 2001 році, для проведення виборів 2012 р. у місті Севастополі було утворено 2 одномандатних виборчих округи (див. карту округів для Автономної Республіки Крим). Кількість виборців у них є дещо меншою за орієнтовну середню кількість виборців в одномандатному виборчому окрузі, але величина відхилення не перевищує 4.8%.

Таблиця 27. Одномандатні виборчі округи у місті Севастополі, 2012 р. Номер

Відхилення кількості виборців в окрузі від середньої орієнтовної кількості виборців станом на 9 квітня 2012 року

Врахування меж районів та міст при утворенні обласного значення виборчих округів

Дотримання принципу неперервності меж виборчих округів

224 225

- 3.5% - 4.8%

Не враховано Не враховано

Дотримано Не дотримано

У порівнянні з 2002 роком межі округів у м. Севастополі не зазнали змін. Щоправда, при цьому було змінено центр виборчого округу № 225 – його було перенесено з Нахімовського до Ленінського району міста Севастополя. Поділ міста на райони у місті ЦВК було враховано не повністю – між округами №№ 224 та 225 було поділено територію Ленінського району. Аналогічним чином Ленінський район міста був поділений між округами і для проведення виборів 2002 року. Принцип неперервності меж виборчих округів при утворенні округів у Севастополі не було дотримано ні в 2001, ні в 2012 році – частина Нахімовського району, включена до виборчого округу № 225, відділена від основної частини округу морем та територією виборчого округу № 224. Хоча цей природний анклав, виникнення якого зумовлене географічними та адміністративними чинниками, може створювати певні незручності, останні навряд чи можуть суттєво вплинути на адміністрування виборчого процесу.

68

IFES

• Україна • 2012 •


• 2012 • Україна • IFES

69

2002

Місто Севастополь

Одномандатні виборчі округи

2012


Резюме Одномандатні виборчі округи, які було утворено ЦВК для організації та проведення парламентських виборів 2012 року, відповідають мінімальним вимогам, закріпленим Законом ”Про вибори народних депутатів України”. Зокрема, у жодному виборчому окрузі кількість виборців не перевищує граничної величини (12%) відхилення від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі. Водночас, як свідчить наведений вище аналіз утворення округів у межах відповідних регіонів, ступінь врахування міжнародних стандартів та кращих практик тут залежить від конкретного регіону. Рівень врахування існуючого адміністративно-територіального устрою при визначенні меж виборчих округів також суттєво відрізняється залежно від регіону. Разом з тим, необхідно визнати, що в деяких регіонах саме складність адміністративнотериторіального устрою не завжди дозволяє найкращим чином виконати всі вимоги до визначення меж округів. У деяких регіонах адміністративний поділ є настільки фрагментованим, що заради збереження компактності округів і неперервності їхніх меж довелося пожертвувати врахуванням адміністративно-територіального устрою у повній мірі. З нашої точки зору, чи не найбільш серйозною проблемою, пов’язаною з утворенням виборчих округів, стало порушення принципу неперервності їхніх меж. Попри те, що дослідження певних анклавів виявило практичну необхідність їхнього утворення через особливості адміністративно-територіального устрою, виникнення значної кількості новоутворених анклавів навряд чи можна обґрунтувати адміністративними чи географічними чинниками. Цей факт заслуговує на негативну оцінку, оскільки утворення «розірваних» округів негативно впливає на формування спільної ідентичності, послаблює зв’язки в межах спільноти та шанси на забезпечення її представництва у законодавчому органі. Крім того, фрагментація виборчих округів може мати негативний вплив на організацію виборчого процесу в цілому. Зрештою, утворення анклавів без належних пояснень та обґрунтувань може викликати міркування щодо впливу політичних чинників на процес утворення виборчих округів. Навіть якщо такі припущення позбавлені реальних підстав, подібного роду твердження можуть підірвати довіру до ЦВК як компетентного та неупередженого органу адміністрування виборчого процесу. На ряді конкретних прикладів можна дійти висновку і про те, що не було вжито належних заходів для об’єднання в одному відповідному окрузі представників етно-лінгвістичних меншин, які компактно проживають в межах певних територій. Попри те, що на відміну від Закону ”Про вибори народних депутатів України” в редакції, що застосувалась під час проведення виборів 1998 року, чинний Закон не покладає на ЦВК обов’язок враховувати місця компактного проживання національних меншин при утворенні виборчих округів, забезпечення можливості представництва меншин все ще залишається бажаною ціллю публічної політики, можливості досягнення якої ЦВК варто було б врахувати. Ми також зазначили деякі округи, у яких географічна або адміністративна віддаленість від центру може спричинити певні логістичні складнощі. Однак, зважаючи на порівняльно незначні розміри одномандатних округів, а також на в цілому сприятливі географічні умови та задовільний стан інфраструктури, тут ми очікуємо на можливість виникнення радше поодиноких, ніж системних проблем. З урахуванням вищенаведеного, на нашу думку, оцінка процесу утворення виборчих округів зразка 2012 року не може бути однорідною. Певні проблеми, що виникли в процесі визначення меж виборчих округів, не є актуальними для більшості виборчих округів. Найбільш серйозні зауваження – в першу чергу щодо випадків, коли розірваність виборчих округів не можна пояснити особливостями адміністративно-територіального устрою – стосуються лише приблизно 12% від загальної кількості одномандатних округів. Переважно визначені виборчі округи є відносно компактними, враховують межі адміністративно-територіальних одиниць і утворені з дотриманням принципу неперервності меж округів. У цьому контексті варто також відзначити нерівномірність наявності «проблемних» округів залежно від регіону. Так, наприклад, у Львівській та Волинській областях ця проблема відсутня як така. Водночас у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та ряді інших областей кількість фрагментованих виборчих округів є досить значною. Безумовно, частково це зумовлено вищим рівнем густоти населення та складністю адміністративно-територіального устрою відповідних регіонів. Регіональні відмінності також можуть відображувати особливості діяльності ЦВК з підготовки до визначення меж виборчих округів. Наскільки нам відомо, в межах ЦВК відповідальність за підготовку проектів утворення округів у тому чи іншому регіоні було розподілено між різними особами. Хоча остаточне рішення щодо меж виборчих округів ухвалювалось колегіально, особливі підходи до врегулювання проблеми тих чи інших відповідальних осіб, швидше за все, вплинули на суть кінцевого рішення. В ході наступних виборчих циклів з метою забезпечення прогнозованості результатів утворення округів ЦВК варто було б, наприклад, напрацювати систему принципів утворення округів, які б застосовувались до всіх без виключення областей. Можлива суть таких принципів викладена у вступній частині пропонованого звіту. На завершення варто ще раз нагадатати позицію, на якій неодноразово наголошувалось у цьому Звіті. Відсутність у чинному законі належних вимог до утворення виборчих округів ставить ЦВК у незручне становище – ЦВК має визначати межі виборчих округів за фактичної відсутності будь-яких чітких вимог до їх утворення. За таких умов значна частина відповідальності за проблеми, пов’язані з утворенням виборчих округів, і які зазначені у цьому звіті, стосується саме законодавця.

70

IFES

Україна • 2012 •


IFES

I 1850 R Street,NW

I Fifth Floor

I Washington, DC 20006

I www.ifes.org

Парламентські вибори 2012 р. Утворення виборчих округів. Аналіз та резюме  

Парламентські вибори 2012 р. Утворення виборчих округів. Аналіз та резюме

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you