Samen op Weg 2018 nr 4

Page 6

Hoe investeert VIA Don Bosco uw giften ? U weet het, en u las het in ons laatste nummer van Samen op Weg: wij willen aan u allen transparant rapporteren over wat wij met uw schenkingen realiseren. Ons jaarverslag is net uit en staat ter uwer beschikking indien u het wenst. Maar om een lang verhaal kort te maken, leest u hieronder de hoofdpunten van onze inkomsten en uitgaven in het jaar 2017. De Federale Overheidsdienst voor ontwikkelings­samenwerking blijft onze belangrijkste opbrengstenbron, goed voor 52%. Uw vrijgevigheid en diverse andere institutionele geldschieters hebben gezorgd voor de aanvullende 48%. In totaal hebben we verleden jaar kunnen beschikken over een som van meer dan 9,2 miljoen euro. Dit heeft ons toegelaten om 86% van deze inkomsten rechtstreeks in te zetten voor onze onderwijsprogramma’s, wat een uitstekende prestatie is. VIA Don Bosco werkt met 80 scholen in 12 landen waaronder België, en versterkt er meer dan 900 leerkrachten. Daarbij bereiken we jaarlijks 20.000 jongeren, waarvan 43 % meisjes zijn. Wij verlenen zodoende een echte bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen dankzij uw steun. In naam van alle jongeren die op uw steun konden rekenen en die wij begeleiden op weg naar zelfredzaamheid en naar een waardig leven in hun land: een oprechte dank ! //

6 Meten is Weten // uw giften

Etienne Vandercruyssen

UITGAVEN

OPBRENGSTEN

€ 7.707.947 83,61% INTERNATIONALE SAMENWERKING ZUID

€ 4.774.237 51,79% SUBSIDIES

€ 243.735 2,64%

€ 3.537.197 38,37%

WERELDBURGERSCHAP BELGIË

PRIVATE GIFTEN

€ 255.093 2,77%

€ 670.020 7,27%

COMMUNICATIE & FONDSENWERVING

LEGATEN

€ 679.221 7,37%

€ 236.952 2,57%

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

ANDERE OPBRENGSTEN

€ 332.410 3,61% ANDERE BESTEMDE FONDSEN

TOTAAL

€ 9.218.406

TOTAAL

€ 9.218.406


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.