Page 1


INDHOLD

A/S Vestfrost 50-års jubilæum i 2013

Forfatter Frede Madsen Produktion Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg Oplag 700 A/S Vestfrost Falkevej 12 DK-6705 Esbjerg Ø

05 07 20 32 42 47 53 58 60 64 69

50 -års jubilæum En iværksætter GÅR I LAND

En ny storaktionær RYKKER IND

De globale vinde raser

Medarbejdernes Vestfrost

Kommerciel vokser ud af skyggen

Vestfrost har smag for vin

Kølig vaccine til millioner af børn

Historien om Red bull

Kampen for at overleve

Det nye Vestfrost tager form


50-års jubilæum Det var ikke givet, at Vestfrost skulle overleve de før-

erne i ejerkredsen, som i hele virksomhedens levetid

ste 50 år som virksomhed.

har været tålmodige, tilbageholdende, forudseende og

Særligt i de første år blev der trukket store veksler

frem for alt fælles om at møde de udfordringer, som

på ejernes kapital og tålmodighed. Derefter fulgte en

en dansk eksportvirksomhed er blevet stillet overfor.

lang vækstperiode uden lige i Esbjergs moderne histo-

Vestfrosts ejere har haft viljen til at overvinde mod-

rie, inden kriseårene vendte tilbage efter årtusindskif-

gang, evnen til ikke at blive overmodige i medgang, og

tet. Konkurrencen fra lande med lavere omkostninger

så har de haft en aldrig svigtende veneration for den

slog igennem med en styrke, de færreste kunne forud-

by, hvor det hele begyndte, Esbjerg.

se, og Vestfrost måtte tage skelsættende beslutninger for at overleve.

Personligt har Vestfrost gennem årene stået mig nær og har tankemæssigt fyldt meget, ikke mindst i

I denne bog i anledning af 50-års jubilæet skildres

den tid, da vi mødte stor modgang. Vi er blevet påvir-

i hovedtræk Vestfrosts udvikling fra beskedne rammer

ket af forbrugeradfærd og internationale konjunkturer,

i Tarp nord for Esbjerg til en position som Esbjergs

og der er truffet beslutninger, som efterfølgende vi-

største virksomhed. Bogen beskriver også den barske

ste sig at være forkerte. Vestfrost har dog formået at

omstilling, der har måttet gennemføres inden for de

omstille sig og genvinde sin position som en førende

seneste 10 år, og som har skabt en mindre, men mere

virksomhed inden for sit felt.

levedygtig virksomhed med ny tro på fremtiden. Vestfrost er også fortællingen om Esbjerg-famili-

Vestfrost er produktet af mange menneskers utrættelige indsats og engagement, som pladsen her

5


ikke rækker til at yde fuld retfærdighed. Vi har i bogen valgt at lægge hovedvægten på at skildre det seneste kvarte århundrede af historien. Tage Sørensen har på glimrende og grundig vis beskrevet de første 25 år i

En iværksæt ter går i land

jubilæumsbogen fra 1988, og den periode har vi valgt at behandle i koncentreret form med udgangspunkt i hans historieskrivning. Vi håber, at alle i og omkring Vestfrost vil have fornøjelse af at læse jubilæumsbogen, og at den vil vække genkendelse og gode minder om en arbejdsplads, der har haft stor betydning for tusinder af mennesker i Esbjerg-området.

Arne Højvig har to væsentlige grunde til at interessere

mel fabrik på 1.500 m2 i Tarp nord for Esbjerg stod hen

sig for fryseboksfabrikken A/S Artika, der i januar 1963

uden aktivitet.

er gået konkurs.

Arne Højvig kigger fra begyndelsen ud over hjem-

Den ene er, at han siden 1947 har drevet Metal-

memarkedet, der dog skal bearbejdes gennem større

varefabrikken Blika A/S på Spangsbjerg Kirkevej, som

grossister og FDB ved salg af hele partier. Oplægget

har den nødvendige maskinpark til at fremstille dele til

er hurtigst muligt at skabe kontakt til forhandlere i Nor-

hjemmefrysere. Den anden er, at udearbejdende fami-

ge og Sverige, og snart vil turen komme til en række

lier i stigende grad efterspørger frosne madvarer og

europæiske lande.

John Andersen

dermed frysere til hjemmet. Særligt den tendens giver

A/S Vestfrost, som det nye selskab kommer til at

Bestyrelsesformand

Arne Højvig troen på, at der i løbet af få år kan skabes

hedde, er fra stiftelsen 21. marts 1963 en udpræget

A/S Vestfrost

et industriforetagende inden for køle/fryse-møbler i

eksportvirksomhed. Udviklingen skal vise, at afsætnin-

Esbjerg.

gen på 33 procent af produkterne til hjemmemarkedet

Forgængerne i det konkursramte Artika begik den

i det første driftsår aldrig bliver overgået. I de følgen-

alvorlige fejl at gøre sig afhængig af en enkelt kunde,

de år falder hjemmemarkedsandelen brat til bare seks

Fællesforeningen af Danske Brugsforeninger (FDB),

procent i det syvende driftsår, hvilket bliver normen

og i det hele taget at satse på hjemmemarkedet med

for fremtiden.

fryseboksen Major. Da FDB trak sig som kunde, var Artikas skæbne beseglet, og en mindre end to år gam-

6

7


De første aktionærer Visionerne for Vestfrost er store, og pengene er små. Inden Arne Højvig som den eneste interesserede køber kan forhandle en pris på Artika på plads med kreditorudvalget, henvender han sig til mennesker, han kender, som er villige til økonomisk og moralsk at bakke op om købet. De største aktionærer bliver hans ven fra ungdomsårene, fiskeskipper Christian Muff Iversen, civilingeniør Jørgen Anderskouv og direktør Tage Sørensen, der i forvejen har erfaring med at stifte virksomheder i Esbjerg-området. Foruden dem har to af medarbejderne fra Blika, bogholder Kurt Jensen og værkfører Villy Toft, mindre aktieposter. Senere i 1963 træder også landsretssagfører Niels Frandsen ind i ejerkredsen. Arne Højvig satser alt for at skabe en levedygtig virksomhed, og bestyrelsesmedlemmer spæder til i form af kautioner og indskud af yderligere aktiekapital i flere omgange. I det første regnskabsår fra 1. april 1963 til 31. marts 1964 formår Vestfrost i gennemsnit hver arbejdsdag at sælge syv frysebokse produceret Vestfrosts stifter, Arne Højvig.

på fabrikken i Tarp, og salget af i alt 1.634 hjemmefrysere bringer omsætningen op på knap 1,2 mio. kr. Re-

Vestfrost producerer i årene 1963-1965 i den tidligere Artika-fabrik i Tarp.

sultatet af det første år bliver et underskud på 131.000 kr. efter afskrivninger.

Det begyndte med Blika Esbjerg-drengen Arne Højvigs forudsætninger for at drive en eksportvirksomhed synes på forhånd ikke indlysende. Han gik ud af ottende klasse uden nogen

8

9


sprogkundskaber og måtte opgive at gennemføre lære-

se har fabrikken nået grænsen for, hvad der kan produ-

tiden som maler på grund af synsproblemer og lunge-

ceres i et skift, og mulighederne for at udvide i Tarp er

betændelse. Efter fire år som karl på landet vendte

begrænsede.

han tilbage til Esbjerg, hvor fiskeriet var det voksende

På et bestyrelsesmøde i juni 1964 redegør Arne

hovederhverv. Som aktiv fisker led han af konstant sø-

Højvig for sine forhandlinger med Esbjerg Kommune

syge, og da synet forhindrede ham i at opnå et fiske-

om at købe en 42.000 m2 stor grund på Spangsbjerg

skippercertifikat, gik han i land.

Møllevej i Esbjerg med forkøbsret på yderligere areaOtto

ler. På et møde senere på måneden viser bestyrelsen

Quapp, etablerede han et lille firma i Smedegade 3,

handlekraft og bemyndiger Vestfrost- og Blika-chefen

som i 1949 flyttede til Spangsbjerg Kirkevej 1 og ud-

til at gennemføre handlen, så en fabrik med en kapa-

viklede sig under navnet Blika. Mens svogeren valgte

citet på 25.000 enheder årligt kan opføres. I projektet

en tilværelse som blikkenslagermester i Skodborg, for-

indgår en fabrikshal, hvor Blika kan udføre pladearbej-

måede Arne Højvig i de større rammer at få Blika til

de til Vestfrost.

Sammen

med

svogeren,

blikkenslager

at vokse. Fra 1954 består produktionen således af de

På det tidspunkt har en ung medarbejder, Erling

garderobeskabe og værktøjskasser, som siden bliver

Damkjær, været ansat hos Vestfrost i godt et halvt

hovedprodukter, og i begyndelsen af 60’erne beskæf-

år. Med en højere handelseksamen fra Kolding Køb-

tiger Blika omkring 50 medarbejdere.

mandsskole som ballast har fiskersønnen fra Skærbæk

Også på Vestfrost skaber Arne Højvig vækst. Al-

ved Fredericia valgt først at satse på en karriere inden

lerede i det andet driftsår femdobles produktionen,

for fiskeeksport, og han bliver ansat hos Frede Søren-

og det første overskud på 198.000 kr. er en realitet.

sen & Co. på Esbjerg Havn i 1959.

Hvor Major-fryseboksene var isoleret med rockwool, sværger Vestfrost med maskiningeniør Arne Christen-

Firmaets nye altmuligmand

sen som en drivende kraft snart til at isolere med po-

Erling Damkjær skal efter ansættelsen hos Vestfrost

lyuretan blæst ind i mellemrummene i smartere, nyud-

1. december 1963 vise sig hurtigt at få brug for de

viklede modeller med tyndere vægge.

sprogkundskaber, han har fået under udstationeringer i England og Schweiz. Han får også brug for sine ev-

Vestfrosts første hjemmefryser af egen konstruktion kommer på markedet i 1963.

10

Rammerne sprænges i Tarp

ner til at håndtere flere ansvarsområder samtidig, da

Arne Højvig har tidligt et godt blik for at indrette byg-

han kommer til en nyetableret virksomhed med ca. 15

ningerne optimalt og rationalisere produktionen. Men

medarbejdere. Spillerummet er stort, for Arne Højvig

med andet års produktion på næsten 7.800 frysebok-

tilbringer i de første år fortsat hovedparten af sin tid på

11


Blika, og unge Damkjær får lagt økonomi, planlægning,

arbejde for at sikre, at der er penge i kassen. Af nød

indkøb og salg på sine unge skuldre.

praktiseres just-in-time, så råvarerne først kommer, når

Fabriksbyggeriet på Spangsbjerg Møllevej skrider

der er brug for dem, længe før begrebet bliver kendt.

hurtigt frem. I januar 1965 indledes jordarbejdet, sidst i april er søjlerne til de fire fabrikshaller rejst, og 8. juli

Nye nøglepersoner rykker ind

indledes produktionen i de nye bygninger. Forinden har

I takt med den fortsatte vækst i Vestfrost trækker Arne

produktionen i Tarp foregået i toholdsskift med over

Højvig 1. februar 1967 en nøgleperson i Blika, boghol-

4.000 producerede enheder i det sidste kvartal. Den

der Kurt Jensen, over til Vestfrost for at styrke økono-

officielle indvielse af den nye fabrik foretages først i

mifunktionen. Samme år frigør han sig fra den daglige

februar året efter. På det tidspunkt har Arne Højvig pla-

ledelse af Blika ved at ansætte en direktør, som året

ner om en udvidelse på 1.100 m .

efter afløses af Christian Muff Iversen, der er gået i

2

land fra fiskeriet.

Naturtalentet Højvig

Den nytiltrådte produktionschef, Harry Ørsted-

Arne Højvig er i mange henseender et naturtalent

Petersen, får blot to måneder efter sin tiltræden

som erhvervsleder. Hans foretagsomhed og evne til

hænderne fulde med at holde trit med salget af

at gå foran er i sig selv smittende. Erling Damkjær får

Vestfrost-frysebokse til stadig flere lande. Det første

desuden hurtigt et indtryk af hans uforfærdethed, når

år med hovedparten af produktionen på Spangsbjerg

han ledsager sin chef på rejser for at opdyrke nye eks-

Møllevej fordobles salget til over 15.000 enheder, og

portkunder. Uden at mestre ret mange ord udenlandsk

hvert år stiger omsætningen fra salget til efterhånden

lykkes det ham med Damkjær som tolk at skabe tillid

over en snes lande, så den i 1971-1972 når svimlende

til den stadig lille producent af frysebokse hos langt

71,2 mio. kr. Samme år præsterer Vestfrost sit første

større virksomheder i udlandet.

millionoverskud, godt 1,7 mio. kr.

På de indre linjer indfører Arne Højvig et system

Konturerne af et industrieventyr, og hvad der med

med specificeret månedsregnskab, så både han og

årene skal udvikle sig til Esbjergs største virksomhed,

bestyrelsen har overblik over virksomhedens drift. Han

begynder at tegne sig.

indfører også måneds- og årsbudgetter, så der kan gri-

Vestfrost set fra luften – den nyopførte fabrik på Spangsbjerg Møllevej i 1965.

12

bes ind over for afvigelser. At styre likviditeten er i Vest-

Det stærke bagland

frosts første år en udfordring for sig. Især i lavsæsonen

I de første syv år på den nye fabrik stiger staben fra

om vinteren, hvor omsætningen falder, uden at udgif-

59 til 367, og ledelsesrollen forandrer sig. Hvor Arne

terne følger med ned, kommer Erling Damkjær på hårdt

Højvig tidligere har været på fornavn med alle, når han

13


dagligt har ladet sin karakteristiske røst høre, og ofte fløjtende er gået igennem produktionen, får samarbejdsudvalget nu stigende betydning. Det er oprettet i 1966 og skal i de næste mange år vise sig at få afgørende betydning for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, arbejdsmiljøet og trivslen. Vestfrost lader sig ikke friste af væksten til at overadministrere. Samarbejdet foregår direkte og uden omsvøb i dagligdagen, og ledelsen er begunstiget af at have en bestyrelse, der ikke blot repræsenterer næsten hele aktiekapitalen, men også besidder kompetencer til både at understøtte driften og udstikke mål for fremtiden. Bestyrelsesformand Jørgen Anderskouv med sin analytiske sans kombineret med stor viden om teknik og samfundsforhold, Niels Frandsen med sin juridiske indsigt og erfaring med bestyrelsesarbejde, Christian Muff Iversen med praktisk indsigt og dømmekraft og Tage Sørensen med den skarpe forretningssans udgør et stærkt bagland.

De første køle- og fryseskabe I flere henseender er Vestfrost en foregangsvirksomhed i hvidevarebranchen. Allerede i sit første oplæg til bestyrelsen om at opbygge en ny fabrik har Arne Højvig nævnt muligheden for at bygge fryse- og køleskabe, og ikke længe efter indledes udviklingen af de første skabsmodeller. Fra marts 1966 gøres klar til at producere 70 skabe om dagen på den nyopførte fabrik, men målet nås i den første tid langt fra. Skabsproduktionen driller, omkostningerne er for høje, og Højvig lægger op til at opføre en ny hal på 1.100 m2 for at skabe rum til de nye produkter. I de følgende år opstår løbende behov for at bygge nye fabrikshaller, og fabrikken på Spangsbjerg Møllevej vokser. På få år opbygger Vestfrost et af Europas bredeste program-

14

Produktionen af køle- og fryseskabe indledes i 60’erne. Her testes et skab i 1967, inden det kan emballeres.

15


mer af frysebokse, og navnet klinger stadig bedre internationalt. Nærmarkederne Tyskland og Sverige er de første eksportlande, og snart følger Østrig og Norge efter. Inden udgangen af 1969 er der etableret eksport til 18 lande, herunder Australien, Zambia og Pakistan, og nettet af samarbejdspartnere og forhandlere i udlandet vokser. Vestfrost står for næsten en tredjedel af den danske eksport af frysemøbler. Der kommer til at stå Hoover og Bosch på titusinder af bokse fremstillet i Esbjerg, for Vestfrost er ved at etablere sig som OEM-leverandør.

Strejke og nye udvidelser

Jørn Strand Begynder som arbejdsdreng på Vestfrost i 1969 og bliver efter et par år tilbudt en læreplads som smede- og maskinarbejder. Han er indtil begyndelsen af 90’erne ansat på smedeværkstedet som reparatør under Peter Petersens ledelse. Den tidligere smed fra Varde Stålværk er en behagelig mester, der interesserer sig meget for at udvikle og er god til at finde løsninger. Jørn Strand er i to perioder ansat på andre virksomheder i byen, men vender hver gang tilbage, først som smedemester/vedligeholdelsesleder i 1994 og siden som driftstekniker i PTA (produktionsteknisk afdeling) i 2006.

Arne Højvig modtager i februar 1970 Dansk Arbejdes initiativdiplom, hvilket dog ingenlunde er udtryk for, at alt kører som smurt på fabrikken i Esbjerg. Danmark befinder sig i en højkonjunktur, der er knaphed på råvarer og arbejdskraft, og i produktionen koster det dyrt at indkøre de første kombiskabe med både frost og køl samt at få det nye lakeringsanlæg til at fungere. Samtidig begynder folkene ved båndene at røre på sig, da de som protest mod resultatet af tidsstudier gennemfører den første arbejdsnedlæggelse i Vestfrosts historie. Strejken i januar 1971 varer tre timer. Ufortrødent fortsætter Arne Højvig arbejdet med at udvikle og udvide fabrikken. Husentreprenøren Andreas Wejse går i 1971 i gang med den første hal bygget i seks meters højde og med plads til en ny, stor kantine på førstesalen, et projekt på næsten 4.000 m2 Vestfrost set fra luften – i 1968 kommer fire nye haller på i alt 4.500 m2 til.

16

til 3,3 mio. kr., og i marts 1972 passerer det bebyg-

Vestfrost har som arbejdsplads i byen gennem årene været velanset og har lønmæssigt ligget godt inden for metalområdet. I de gode tider var salget højt, og det skulle bare gå stærkt. Medarbejderne fortalte gerne ude i byen, at de var ansat på Vestfrost. Vi har altid haft et godt sammenhold indbyrdes i afdelingerne, og da bokse og skabe bliver lagt sammen for nogle år siden, sætter jeg dem sammen to og to fra hver af de tidligere afdelinger. I de senere år er den gamle ånd vendt tilbage, alle har en positiv holdning og lyst til at være med i fremtiden.

17


gede areal 16.000 m2. Sideløbende plejer Arne Højvig

Hans død gør et stort indtryk på hans omgivelser.

kontakter til den svenske hvidevaregigant, Electrolux

Hvad en mand uden uddannelse og sprogkundskaber

AB i Stockholm, og også partneren bag det succesrige

formåede at udrette i det forholdsvis korte liv, der blev

salg i England, ACE Ltd., gør tilnærmelser.

ham til del, har imponeret alle. Både som erhvervs-

På bestyrelsesmødet i marts 1972 beretter Arne

leder og menneske gjorde han et uudsletteligt indtryk.

Højvig om sin hidtil mest omfattende udlandsrejse til

Uden at missionere veg han sjældent tilbage for at

flere kontinenter. Han har en ordre på 15 mio. kr. med

udfordre de mennesker, han mødte, i trosspørgsmål.

fra Australien, og også i Sydafrika er der gevinst. På et

Hans opvækst i et stærkt troende hjem, forankringen

af de hidtil mest indholdsrige bestyrelsesmøder rede-

i Indre Mission og værdierne fra livet som KFUM-

gør direktøren desuden som sædvanlig detaljeret for

spejder prægede hans tilgang til tilværelsen.

dækningsbidrag og overskud på enkeltkunder og produkttyper, alle relevante forhold i produktion og salg, og han gennemgår en oversigt over budgetterne for de kommende tre år. Endelig bliver det første årsregnskab med et millionoverskud gennemgået af statsautoriseret revisor Peter Christiansen.

Det chokerende dødsfald Efter mange års hårdt slid som iværksætter ønsker Arne Højvig at blive frigjort væsentligt for det daglige ledelsesarbejde, først med ansættelsen af en salgsdirektør. Den foretrukne ansøger til stillingen, den hidtidige regionale direktør for Skandinavien i British Leyland Motor Corporation, Kai Jørgensen, når ikke at tiltræde, inden Arne Højvig dør 25. juni 1972, 51 år. Aftenen før sin død har Arne Højvig taget imod en opfordring til at fortælle medarbejderne om sine oplevelser på den store udlandsrejse, og ved arrangementet i kantinen er der ikke tegn på, at han er alvorligt syg.

18

Royal glans over Vestfrosts stand på messe i Bella Center i 1970. Dronning Ingrid passerer standen under sit besøg.

19


En ny storaktionær rykker ind På det ekstraordinære bestyrelsesmøde mindre end

Electrolux’ øverste chef, civilingeniør Hans Werthén,

to uger efter Arne Højvigs død i juni 1972 bliver direk-

landsretssagfører Niels Frandsen og Tage Sørensen,

tør Tage Sørensen anmodet om at være bestyrelsens

og Werthén får lov til at bestemme menuen ved en

repræsentant i den daglige ledelse af Vestfrost. Han

middag på Gl. Strand i København: Friskpillede fjord-

erklærer sig villig til indtil videre at påtage sig hvervet

rejer og dansk snaps.

i et tæt samarbejde med de fire afdelingsledere, tek-

Samarbejdet mellem Esbjerg-aktionærerne og

nisk direktør Harry Ørsted-Petersen, regnskabschef

mægtige Electrolux bliver reguleret via en aktionær-

Kurt Jensen, indkøbschef Erling Damkjær og salgs-

overenskomst. Også indbyrdes indgår de lokale fami-

chef Hans-Jørn Dinsen. Efter kort tid udnævnes Tage

lier en overenskomst, der giver de øvrige aktionærer

Sørensen til administrerende direktør, så de formelle

forkøbsret på aktier, så balancen ikke kan forrykkes til

krav til ledelsen af et aktieselskab af en vis størrelse

svensk fordel. Electrolux får tre pladser i bestyrelsen

er opfyldt.

og vælger i de følgende 30 år at stille et stærkt og in-

Arne Højvigs død får også betydning for ejerskabet. Fru Signe Højvig ønsker at sælge de fleste af

ternationalt orienteret hold til at varetage interesserne i den danske virksomhed.

sine aktier, og af flere mulige partnere falder valget på

Mellem ejerne er der enighed om at videreføre

svenske Electrolux, der med virkning fra 1. januar 1973

Vestfrost som en selvstændig virksomhed i et nært

overtager 50 procent af Vestfrost. Betingelserne for

økonomisk og teknisk samarbejde med Electrolux.

salget af aktierne bliver forhandlet på et møde mellem

Ikke mindst på indkøb af råvarer og elementer til fryse-

20

Af politikere har udelukkende statsministre adgang til at tale på Vestfrost. Her ses daværende statsminister Anker Jørgensen i samtale med direktør Tage Sørensen og fællestillidsmand Børge Pedersen i november 1973.

21


møbler, herunder kompressorer fra Danfoss, er der væsentlige fordele. Ude på markederne konkurrerer Vestfrost fremdeles med andre producenter, herunder Electrolux.

Det begivenhedsrige 1974 Electrolux’ indtræden som medejer falder sammen med Danmarks indtræden i EF og en stærkt stigende efterspørgsel efter frysebokse, som har været mærkbar fra slutningen af 1972. Vestfrost må planlægge en ny markant udvidelse for at følge med det øgede salg. Et nybyggeri på 5.600 m2 og nye maskiner indebærer

Brian Jørgensen Bliver ansat som smed i afdeling A, pladeafdelingen, i 1977. Derfra kommer han til AB-afdelingen i den anden ende af fabrikken, og efter 13 års ansættelse kommer han til udviklingsafdelingen i skabsdivisionen, hvor han arbejder under Finn Tølle. Siden vender han tilbage til boksdivisionen, udviklingsfolkene flytter til Falkevej, og han er med til at udvikle de runde Can Coolere, Party Coolere og den højere Can Cooler til Red Bull, CC70, der bliver en stor succes.

en investering på over otte mio. kr. En udvidet og omorganiseret fabrik, der skal gøre det muligt at øge kapaciteten fra 125.000 enheder årligt fordelt på to skift til 180.000 på et skift, står klar i foråret 1974. Udvidelsen fejres med en stor fest for personale og ledsagere i Stadionhallen. Det begivenhedsrige 1974 står i det hele taget i medarbejdernes tegn. Der holdes en virksomhedskonference i Skjern med godt 100 medarbejdere og direktionen som deltagere, og senere på året indvælges de to første medarbejderrepræsentanter, ingeniør Flemming Guldberg Sørensen og reparatør Ove Sørensen, i bestyrelsen. Et af tidens emner er indførelsen af teams bestående af ca. 10 medarbejdere ledet af en båndformand i de enkelte produktionsafsnit. Tankerne om de produktionsmetoder, der bliver begyndelsen på et arbejds- og Vestfrost set fra luften – i 1974 står udvidelsen på 5.600 m2 mod nord klar.

22

lønsystem med akkorder, som snart skal løfte Vest-

I de første år foregik udviklingsarbejdet med boremaskine og sav. I de senere år har der været travlhed, især siden vi fik udviklingen af skabe med. Det har været et spændende arbejde, hvor man får frie hænder i et kreativt miljø, og ingeniørerne lytter til en. Jeg har altid været glad for at være her, også fordi ledelsen lytter, og man bliver hørt. Meget har dog ændret sig, for tidligere vidste alle, hvad Vestfrost var. Det gør de ikke længere. I 1977 var vi 250, nu er vi 300, men vi har været op mod 1.800 indimellem.

23


frost op blandt de lønførende virksomheder for pro-

gennemføre drastiske tilpasninger til markedet og re-

duktionsmedarbejdere i Esbjerg, er første gang luftet

ducerer medarbejderstaben fra 431 til 255.

i samarbejdsudvalget i 1968. De følges op og bliver mere konkrete på virksomhedskonferencer i 1970 og

Vestfrosts nye topchef

1974.

Tre år efter midlertidigt at have overtaget posten som administrerende direktør peger Tage Sørensen på sin

Oliekrise og varmepumper

afløser. Det bliver ikke salgsdirektør Kai Jørgensen, der

1974 bliver også året, da bestyrelsen beslutter at gå

ellers blev hentet ind som kronprins, men Erling Dam-

ind i udvikling, produktion og salg af varmepumper.

kjær, der sammen med Kurt Jensen året før er blevet for-

Virkningerne af den første af to oliekriser er begyndt

fremmet til henholdsvis indkøbsdirektør og økonomi-

at vise sig i efteråret året før, og det er nærliggende

direktør. Tage Sørensen har forinden ført samtaler

for Vestfrost at udnytte sin viden om køleteknologi til

med blandt andre fællestillidsmand Børge Pedersen

at tilbyde et energibesparende alternativ til at opvarme

og funktionærernes repræsentant i bestyrelsen, Flem-

boliger. En varmepumpe kan producere varme af den

ming Guldberg Sørensen, som deler hans vurdering.

energi, der findes ved lave temperaturer i luft, jord eller

Fra sommeren 1975 er Erling Damkjær Vestfrosts

vand, og Vestfrost vælger at anvende udendørsluften

topchef, og på ledelsesholdet kommer også Ole Møl-

som varmekilde.

ler Jensen, der samme år er kommet fra en stilling

Produktion af de første 220 varmepumpeanlæg finder dog først sted i 1979, men da salget til især

som salgschef i Frigor og indtager samme post i den nye ledelse.

Tyskland kommer i gang, bliver Vestfrost den største producent i Danmark og en af de største i Europa med

Røg i køkkenet med Electrolux

en produktion på knap 5.800 i 1985.

I bestyrelsen opstår der i midten af 70’erne uenighed

Efter en rekordproduktion på 110.000 køle/fryse-

mellem de danske og svenske medlemmer. Både

enheder på den udvidede fabrik indtræder en ny afmat-

Vestfrosts direktion og gruppen af Esbjerg-aktionærer

ning i verdensøkonomien, og også hvidevarer bliver

har længe været optaget af at etablere produktion af al-

hårdt ramt. Fra marts 1975 præges markedet af annulle-

ternative produkter, som kan mindske afhængigheden

rede ordrer og ophobning af produkter på kundernes

af salget af køle/fryse-møbler. Tanken om at fremstille

lagre. Situationen forværres af, at et af de største mar-

varmepumper generer ikke Electrolux-folkene, hvori-

keder, Australien, indfører en betydelig importtold, der

mod en ambition om en ny produktion af elkomfurer

åbner vejen for tre nationale producenter. Vestfrost må

støder på modstand.

24

Vestfrosts bestyrelse i foråret 1975. Stående fra venstre: Niels Frandsen, Anders Scharp, Christian Muff Iversen, Ivar Bendixen og Ove Sørensen. Siddende fra venstre: Tage Sørensen, Harry Eriksson, Jørgen Anderskouv (formand) og Flemming Guldberg Sørensen.

25


Da først SAG i København, der som en af tre danske komfurproducenter var Vestfrosts hovedfor-

opsigt og giver et gennembrud på det vigtige tyske marked med store ordrer til Bosch-Siemens.

handler i Danmark, kommer i uføre og skal have ny

I Esbjerg er produktionen af skabe ved at indhente

ejer, og dernæst en mindre komfurfabrik på Fyn kom-

produktionen af bokse, og fra januar 1981 opdeles fa-

mer i samme situation, bliver opkøb blokeret af Elec-

brikken i tre divisioner med egen organisation og pro-

trolux. I det første tilfælde lader Electrolux et dansk

duktion: Bokse, skabe og varmepumper. I de følgende

datterselskab, Scan Atlas, opkøbe SAG, og to år sene-

år udvides med tre nye haller og en kontorfløj, så det

re opsiger SAG forhandleraftalen med Vestfrost, der

samlede bebyggede areal ved Spangsbjerg Møllevej

i stedet opretter en dansk salgsafdeling med blandt

når op på næsten 34.000 m2.

andre tre tidligere SAG-medarbejdere.

Vestfrost er gearet til 80’ernes kraftige vækst, som

Electrolux’ store aktiepost i Vestfrost viser sig at

på det sidste bestyrelsesmøde i 1979 vurderes til at

være et tveægget sværd. På et bestyrelsesmøde i

fordoble omsætningen på fem år. Dækningsbidraget

marts 1976 foregår en bred debat om de fremtidige

ventes at følge samme kurve. I 1981 når virksomhe-

mål, og den munder ud i en beslutning om, at Vest-

den i en højrenteperiode milepælen at være selvfinan-

frost ikke behøver at tage hensyn til, om nye produkter

sierende, og den bundsolide økonomi bliver et trumf-

konkurrerer med Electrolux-produkter. Men ledelsen

kort over for selv store tyske konkurrenter, AEG og

opfordres til at bruge kræfterne inden for områder,

Bauknecht, som finansielt er i knæ. Også branchen i

hvor virksomheden i forvejen har stor viden, idet det

Danmark står over for en konsolidering for at komme

kan medføre store tab at bevæge sig uden for kerne-

af med overkapacitet.

produkterne.

Fra investeringer på ca. tre mio. kr. årligt i 70’erne bliver niveauet i flere år i det næste årti omkring 20

De gyldne 80’ere

mio. kr. En af de store er et nyt lakeringsanlæg til ca.

Afmatningen fra midten af 70’erne trækker lange spor.

otte mio. kr., som sparer omkostninger og forbedrer

Først i 1980 indtræder vendepunktet, og produktions-

kvaliteten af produkterne. Anlægget er klar til at blive

rekorden på 111.000 enheder fra 1974 passeres, først

prøvekørt i 1982, samme år som Vestfrost første gang

og fremmest trukket af øget europæisk eksport. Nye

modtager Esbjerg Bys Ærespris. I 1985 passerer Vest-

skabsmodeller når markedet, og i 1981 præsenteres

frost en af de første dage i juni et samlet produktions-

resultatet af et flerårigt udviklingsarbejde, en høj-

tal på to mio. enheder, mindre end seks år efter at den

isoleret lavenergi-fryseboks, som en af flere nyheder

første million blev nået.

på Domotechnika-messen i Köln. Nyheden vækker

26

I slutningen af september 1979 runder Vestfrost en milepæl, produceret enhed nummer 1.000.000. Til højre administrerende direktør Erling Damkjær.

27


Konturerne af en koncern

for handlen udspiller sig et dramatisk forløb. Vestfrost

80’erne er også årtiet med en række opkøb af mindre

er primært interesseret i at få adgang til produktionen

virksomheder. Den første i 1983 er en plastvirksom-

af vindmøller, som foregår på en ny fabrik. Vestas er

hed i Ølgod, Vestplast, som leverer komponenter til

imidlertid kørt fast, og nye vindmøller hober sig op

Vestfrost, men rammes af betalingsstandsning. Det

uden for fabrikken.

nye navn bliver Vestfos Plast A/S. Mindre end to må-

Planen er at købe landbrugsafdelingen med byg-

neder senere overtages Letbæk Plast i Tistrup, der

ninger kontant og leje sig ind i vindmøllefabrikken. Men

fremstiller plastprodukter til flere brancher og i det nye

et konsortium bestående af jyske erhvervsfolk over-

ejerskab vokser kraftigt i de følgende år med grund-

tager vindmølleaktiviteterne for næsen af Vestfrost,

læggeren Svend Erik Thøstesen som direktør. Letbæk

der står tilbage med en produktion af landbrugsmaski-

Plast er især interessant, fordi virksomheden genvin-

ner, som ikke passer ind i den øvrige produktportefølje.

der plast og kan give Vestfrost viden om et område, hvor der kan komme lovkrav.

Virksomheden drives videre under navnet Vestfarm Miljø- og Transportteknik med produktion af land-

I 1984 bliver tank- og siloproducenten Tunetanken

brugsmaskiner og el-trækkere til industrien. Vestfarm

A/S i St. Andst og N.O. Trading i Toftlund overtaget,

beskæftiger ved udgangen af 1986 ca. 50 medarbej-

begge efter økonomiske vanskeligheder i en højrente-

dere i bygninger på 7.450 m2 lejet med forkøbsret.

periode. Toftlund-firmaets produktion af olie- og gasbrændere videreføres under navnet Vestfos Box.

Købet af Ford-grunden

Et opkøb pådrager sig særlig opmærksomhed. I

På generalforsamlingen i februar 1986 er tre af de

maj 1985 accepterer aktionærerne i Blika et tilbud fra

overtagne virksomheder udskilt som datterselskaber

Vestfrost om at købe hele aktiekapitalen på godt fem

af A/S Vestfrost på linje med Blika, alle med Erling

mio. kr. Som bekendt blev virksomheden i sin tid stif-

Damkjær som formand. Samme år afløser Tage Søren-

tet af Arne Højvig og overtaget og videreført af vennen

sen afdøde Jørgen Anderskouv som formand.

Christian Muff Iversen.

Ved udgangen af året passerer Vestfrost-koncernen for første gang 1.000 ansatte. 589 af 1.014 medar-

Spillet om Vestas tabes

bejdere er ansat i moderselskabet. Omsætningen har

I slutningen af 1986 følger endnu et markant opkøb, da

nået 615 mio. kr., hvoraf 455 mio. kr. hentes i de tre

en af de store klumper i det fallerede selskab, Vestas,

divisioner på Spangsbjerg Møllevej.

landbrugsmaskinafdelingen i Lem, føjer sig til. Forud

28

Det eksisterende fabriksareal på 78.000 m2 er

Vestfrost modtager i 1982 for første gang Esbjerg Bys Ærespris for sin rolle som en stor arbejdsplads i byen.

29


ved at være fuldt udbygget, og Vestfrost indgår i 1984 aftale med Ford Motor Company om at overtage selskabets 47.000 m store areal på Falkevej, skråt 2

over for Blika og Vestfrost. Pladsen til fremtidige udvidelser er sikret, og koncernen råder efter serien af opkøb og overtagelsen af Ford-grunden over grundarealer på 312.000 m2 på en række adresser i jyske byer.

Velkonsolideret i en trængt branche I nyopførte bygninger nord for det eksisterende fabriks-

Marinus Hansen Oprindelig uddannet inden for herreekvipering, men bryder sig ikke om arbejdstiderne og bliver i 1979 ansat som timelønnet på Vestfrost. Han er med på barrikaderne i 1982, da ledelsen vil lave nye akkorder og sætte medarbejderne ned i løn, og de nedlægger arbejdet. Han bliver værkfører, driftsleder og er med til at opbygge produktionen på Falkevej. De seneste 10 år har Marinus Hansen været lagerchef med ansvar for råvarer, færdigvarer og reservedele.

kompleks på Spangsbjerg Møllevej sættes et nyt fryseboksmodul, som er første led i at modernisere produktionsapparatet til 90’ernes krav, i drift i maj 1986. Den nye fabrik er et væsentligt skridt fremad hvad angår miljø, fleksibilitet, teknologi og kvalitet, da den efter en forholdsvis lang indkøringsperiode fungerer. Der er god grund til at ruste sig til fremtiden. Dansk erhvervsliv gennemlever en kriseperiode med svækket konkurrenceevne, som også i køle/fryse-møbel-branchen kræver sine ofre. Vestfrost omsætter i 1986 for 615 mio. kr. og opnår et resultat før skat på 43,4 mio. kr. Egenkapitalen nærmer sig 150 mio. kr., og aktiekapitalen fordobles til 73,8 mio. kr. En velkonsolideret virksomhed i en branche, der i Danmark trænger til konsolidering.

For mig har Vestfrost været en fantastisk arbejdsplads, hvor det har været sammenholdet og flokken, der har båret. Det har ikke været en person, der har trukket det hele, og problemer bliver løst i dialog. Da vi holdt op med alle strejkerne, begyndte vi virkelig at arbejde sammen. Op igennem 00’erne har medarbejderne fulgt samfundsudviklingen og er blevet mere ansvarsbevidste omkring deres arbejdsplads.

Vestfrost set fra luften – de 78.000 m2 på Spangsbjerg Møllevej er ved at være fuldt udbygget på fotoet fra 1986. Ford-grunden på Falkevej er købt til udvidelser.

30

31


De globale vinde raser

I januar 1993 er fabrikken i Esbjerg i stand til at

i Esbjerg indebærer udsvingene i efterspørgslen efter

fremstille CFC-fri modeller på basis af gasserne HCFC

køle/fryse-møbler, at flere hundrede nye medarbejdere

og HFC, der heller ikke er uproblematiske, men dog

tages ind ved indgangen til højsæsonen om sommer-

væsentlige fremskridt i forhold til de hidtidige freon-

en, og at de afskediges hen mod slutningen af året, når

typer. Året efter er Vestfrost klar til produktion i fuld

markedet atter bevæger sig nedad.

skala med hydrocarbon, kulbrinte, i både isolering og

Bosch-Siemens beslutter at placere Europas størs-

kølesystem. De naturlige kølemidler er miljømæssigt

te Original Equipment Manufacturer-ordre (OEM)

et stort fremskridt, men de er brandfarlige og stiller

på frysebokse hos Vestfrost, der i de følgende man-

høje krav til sikkerhed.

ge år skal producere 100.000-140.000 bokse med

90’erne byder på flere omstillinger til gasser, der

Bosch-navnet på til den store tyske industrikoncern.

opfylder de stadig stigende miljøkrav, og der gennem-

Efter Berlin-murens fald i november 1989 er der udsigt

føres store investeringer i rørføringer, tanke og sikker-

til et stigende marked i den østlige del af det forenede

Danskerne vånder sig i slutningen af 80’erne under

har præsenteret de første hvidevarer med et lavere

hedsforanstaltninger. Produktionsfolkene skal lære at

Tyskland, og Bosch-Siemens ruster sig til at få sin sto-

Kartoffelkuren. Poul Schlüter-regeringen lykkes med

forbrug, bliver en vigtig allieret i udviklingen af alter-

omgås stoffer med helt andre egenskaber end dem,

re andel af det nye hjemmemarked.

at nedbringe underskuddet på betalingsbalancen, men

native midler til isolering og køling. Både i Stockholm

de hidtil har anvendt. Electrolux etablerer en gruppe,

Udadtil er der stor diskretion om partnerskabet

det politiske indgreb går ud over forbruget, ledigheden

og på fabrikken i Italien sættes store ressourcer ind,

der tager rundt på de enkelte fabrikker og verificerer

med Bosch-Siemens, men når Vestfrost har besøg af

stiger, og boligmarkedet bevæger sig ind i en krise.

og praktikerne på Vestfrost i Esbjerg deltager i udvik-

dem efter standarder, der er skrappere end kravene

udenlandske kunder på fabrikken i Esbjerg, kan de ikke

Internationalt er et stort antal lande optaget af at

lingsarbejdet. Allerede i 1988 har Vestfrost som en af

fra det danske arbejdstilsyn. Kravene til de tekniske di-

undgå at lægge mærke til produkterne til storkunden,

nedbringe forbruget af de stoffer, der nedbryder ozon-

de første producenter i Europa reduceret forbruget af

rektører, Erik Knudsen og Jørgen Vesterbye, og deres

og kontrakten med de kvalitetsbevidste tyskere er ikke

lagets beskyttende virkning mod solens stråler og

CFC 11 i produkterne med 50 procent.

ingeniører i Esbjerg er høje, udfordringerne i produk-

noget dårligt salgsargument.

bidrager til at øge den globale opvarmning. Over 180

tionen giver søvnløse nætter, men samarbejdet i en

lande underskriver i 1987 en global miljøaftale, Mon-

Pionerer inden for miljø

gruppe med dygtige fagfolk fra Sverige og Italien er

Frysebokse på postordre

treal Protokollen, der skal få stor indflydelse på køle/

Den store danske leverandør, Danfoss, inddrages i at

yderst spændende.

I forvejen har en lang række store europæiske hvide-

fryse-industrien. Miljøkravene strammes yderligere

producere nye, effektive kompressor-typer, der kan

ved møder i London i 1990 og København i 1992.

anvende den mere miljøvenlige gas, R134a. I 1991 er

Kæmpeordre fra Bosch-Siemens

producenter af frysebokse, køleskabe og kombinerede

De skadelige CFC-gasser, 11 og 12, og andre stof-

Vestfrost klar med et testanlæg, hvor nye kemikalier

Bosch-Siemens tager i 1989 konsekvensen af, at

produkter i Esbjerg. Asea Skandia i Sverige er storaf-

fer, der nedbryder ozonlaget, skal udfases. Vestfrost

kan prøvekøres uafhængig af produktionsanlæg. Vest-

Tyskland ikke er et særlig velegnet land at producere

tager af køle- og fryseskabe, en af Englands største

bruger op mod et kilo pr. produceret enhed af CFC,

frosts pionerarbejde for at bringe sig foran på miljøom-

frysebokse i. Arbejdsmarkedet er ikke indrettet til at

distributører, Comet, køber både bokse og skabe, og

hovedsageligt til isoleringsskum, men også som køle-

rådet vækker international opsigt, og store internatio-

absorbere branchens store sæsonudsving. Anderle-

Panasonic-grundlæggeren Matsushita bliver en pæn,

middel. Storaktionæren Electrolux, der allerede i 1986

nale kemikalieleverandører følger forsøgene tæt.

des fleksibelt foregår det i nabolandet Danmark. Alene

men krævende kunde på det japanske marked.

32

vareproducenter og –kæder lagt mærke til de effektive

33


I Tyskland har Vestfrost i 80’erne slået navnet fast

sætning på 1,16 mia. kr. skal siden vise sig at blive det

over for både detail- og postordremarkedet. Det be-

bedste i virksomhedens første 50 år. Positionen som

gynder med Karstadt, der bestiller 200 og 270 liters

Esbjergs største virksomhed er for længst slået fast.

frysebokse og lykkes med at få eneret på en kom-

På Spangsbjerg Møllevej er fryseboks- og skabs-

bineret køle/fryse-model. Det varer dog kun, indtil

divisionerne tæt på hinanden i dagligdagen, men de

postordregiganten Otto Versand melder sig og ønsker

agerer som to selvstændige virksomheder i indbyrdes

at markedsføre hele Vestfrost-produktprogrammet.

konkurrence og udgør i realiteten hver sin kultur. Mod-

Potentialet er langt større end hos Karstadt, og Ham-

sætningerne bliver endnu tydeligere, da Vestfrost-

borg-koncernen bliver en stor OEM-kunde.

ledelsen beslutter at etablere en ny fryseboksfabrik på

Et andet stort postordrenavn, Quelle, vælger at

Ford-grunden på Falkevej. Planerne har været under-

sælge specialprodukter, blandt andet højisolerede

vejs i flere år, og visionen er at skabe en produktion,

frysebokse og modeller, der kombinerer køl, frys og

der hvad angår effektivitet og lavt omkostningsniveau

mikrobølgeovn.

ligger i den internationale top. Investeringen til ca. 60 mio. kr. står klar i 1992, og den gradvise flytning af

Vestfrost runder milliarden

fryseboksproduktionen indledes.

Tyskland udvikler sig til at være det klart største enkeltmarked og er med Domotechnika-messen i Köln hvert

Afmatning og konflikt

år i februar samtidig det største udstillingsvindue i den

Efter den ubrudte vækstkurve i 80’erne bliver det føl-

europæiske hvidevareindustri. I årene 1986 til 2000

gende årti mere brydsomt. Ved indgangen til 1993

øger Vestfrost produktionen fra under 250.000 enhe-

skruer Vestfrost-bestyrelsen ned for forventningerne

der til 800.000 enheder årligt, mere end en tredobling,

efter flere år med høj indtjening. Valutakrise og øko-

og salget i Tyskland overstiger ved årtusindskiftet 40

nomisk afmatning i Europa sætter midlertidigt en ny

procent af den samlede eksport.

dagsorden, for første gang siden midten af 70’erne

I 1990 passerer Vestfrost for første gang en milliard kroner i koncernomsætning. Det sker med en Vestfrost vælger fra begyndelsen at efterleve internationale krav om at reducere brugen af CFC-gasser til isoleringsskum og kølemiddel. Miljøvenlige produkter bliver et godt salgsargument og anvendes aktivt i markedsføringen, som denne brochure illustrerer.

34

falder salget, og overskuddet før skat reduceres fra 99 til 68 mio. kr.

salgsvækst på næsten 300 mio. kr. i forhold til året før,

1993 er også året med den hidtil længste konflikt

og bestyrelsen med direktør Tage Sørensen i spidsen

i Vestfrosts historie, da medarbejderne i maj-juni ned-

kan med god grund endnu en gang i regnskabet karak-

lægger arbejdet i tre uger som følge af uenighed om

terisere årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

løn og krav om en fridag juleaftensdag.

1990-resultatet på 105 mio. kr. før skat ud af en om-

Året efter er Vestfrost tilbage på vækstsporet og

35


passerer for første gang 1,4 mia. kr. i koncernomsætning. Presset fra producenter i lande med lavere lønomkostninger stiger dog, og de følgende år giver nye knæk på vækstkurven. Der er betydelig overkapacitet på det europæiske marked, og den stærke danske krone gør det vanskeligt at konkurrere på en række markeder.

David Lewis til undsætning Samtidig trænger Vestfrost alvorligt til at forny sit produktprogram. No frost-teknologien vinder stadig mere frem, og det buede design på skabsfronter går sin sejrsgang, uden at fabrikken i Esbjerg reagerer med nyheder. De store kunder på flere markeder rykker for mere tidssvarende modeller. For anden gang rykker den højtprofilerede B&O-designer, David Lewis, ind. Opgaven er denne gang at designe et nyt, mere eksklusivt skabsprogram, Prestige Line. Den stille englænder lever i sin fremtoning med fuldskæg og fløjlsbukser op til forestillingerne om kreative mennesker, han designer i hænderne og omsætter sine tanker i papmodeller. David Lewis kan godt lide at samarbejde med folkene på Vestfrost og formår med sin nyfortolkning af det buede skabsdesign at skabe en prisbelønnet klassiker, der viser sig at holde i flere årtier efter præsentationen midt i 90’erne. Foruden den buede front er det skjulte betjeningspanel og brugen af rustfri materialer blandt designets karakteristika. Prestige Line med de mange varianter i gennemfarvet plast bliver det internationale trumfkort, Vestfrost har brug for i bestræbelserne på at fastholde sin position som en af Europas førende producenter af køleog fryseskabe.

De effektive fabriksfolk Vestfrost set fra luften – første etape af den nye fryseboksfabrik på Falkevej indledes i 1990. Produktionsarealet er på 11.000 m2 og øvrige bygninger på 1.300 m2. Anden etape på 11.000 m2 opføres i 1998.

36

På hjemmemarkedet lader den store konsolidering blandt producenterne vente på sig. Gram er fortsat det store navn på køle- og fryseskabene i

37


danske køkkener, og markedet består desuden af min-

Året efter udtræder også Electrolux’ gennemgåen-

strigrund beliggende ikke langt fra de nuværende fa-

dre producenter som Atlas, Elcold og Caravell/Frigor.

de figur i Vestfrost-bestyrelsen i en lang årrække, An-

brikker. Planen er at bygge en fabrik på 70.000 m2, og

I 1995 topper totalsalget i Danmark med 235.000

ders Scharp, der er et af svensk erhvervslivs største in-

med en egenkapital over en halv mia. kr. er Vestfrost i

køleskabe, 66.000 fryseskabe og 28.000 frysebok-

dustrinavne. Ud over at være koncernchef i Electrolux

stand til at betale kontant.

se. Hvad angår omsætning, indtjening og position på

i årene 1986-1994 varetager han i 90’erne formands-

eksportmarkederne hæver Vestfrost sig over alle de

poster i Saab, Scania og Atlas Copco.

hjemlige konkurrenter.

Det europæiske hvidevaremarked er sidst i 90’erne i endnu højere grad en kampplads, der kræver sine

Vestfrost modtager som den første i branchen

ofre. Markederne i Rusland, Østeuropa, Sydøstasien

I modsætning til Gram i Vojens er Vestfrosts filo-

EU’s miljømærke, Blomsten, i 1997, for sin indsats for

og Sydamerika kollapser i 1998 og kommer sig i de

sofi at være en montagefabrik og købe alt andet end

at udvikle miljøvenlige, freonfri lavenergiprodukter, og

følgende år kun langsomt.

plader, kabinetter og lakering hos underleverandører.

miljøprofilen skal udbygges. Naboejendommen over

Slaget står i Europa, og foruden den nådesløse

Fabriksfolkene i Esbjerg er effektive og laver konstant

for på Spangsbjerg Møllevej, den tidligere GASA-

kamp om markedsandele må Vestfrost slås med føl-

metode- og tidsstudier for at finde nye marginaler i

bygning, købes og indrettes for et pænt millionbeløb til

gerne af den høje oliepris, der øger udgifterne til rå-

jagten på omkostninger. Medarbejderne arbejder på

et nyt center for udvikling, forskning og produktmod-

varer og transport. Det koster på bundlinjen. Vestfrost

akkorder og andre lønsystemer, der fremmer produk-

ning, Vestfrost Futura.

formår i 2000 stort set at fastholde omsætningen på knap 1,4 mia. kr., men overskuddet falder betydeligt

tiviteten. Selv giganten Electrolux må skele anerkendende mod det vestlige Danmark, både når det gælder

Planer om en ny skabsfabrik

fra knap 97 mio. kr. til under 40 mio. kr. før skat. Resul-

omkostningerne pr. produceret enhed og prisen for ny-

Den nye fryseboksfabrik på Falkevej viser sig at brin-

tatet er langt bedre end andre danske producenters,

byggerier.

ge de rationaliseringer, Vestfrost-ledelsen havde for-

men urovarslende.

ventet, og efter en produktionsfremgang på hele 36

Vagtskiftet i bestyrelsen

procent i 1996 er kapaciteten udnyttet så meget, at

Electrolux sætter hælene i

På bestyrelsesniveau slutter en epoke i Vestfrost, da

en udvidelse på 6.000 m2 planlægges. Produktionen af

De danske Vestfrost-aktionærer og Erling Damkjær er

Tage Sørensen i 1995 trækker sig tilbage som for-

køle-/frysemøbler til husholdninger buldrer fortsat af

fortsat overbeviste om, at en dansk produktion i stor

mand. Som medstifter, aktionær, bestyrelsesmedlem,

sted og kulminerer i 1998, da den totale produktion på

skala har en fremtid, men vurderingen deles ikke af

administrerende direktør og bestyrelsesformand har

fabrikkerne i Esbjerg for første gang passerer 800.000

Electrolux’ repræsentanter i bestyrelsen. Michael Tres-

han sat sit præg på virksomheden igennem årtier. Han

enheder årligt.

chow har i 1997 afløst Leif Johansson som administre-

afløses af administrerende direktør i Claus Sørensen

Samtidig begynder tankerne om at bygge en ny

rende direktør for Electrolux og bestyrelsesmedlem i

A/S John Andersen, som han har kendt, lige siden

køle-/fryseskabsfabrik at tage form. Ansporet af et

Vestfrost, da Johansson blev topchef i Volvo, og han

denne som 17-årig kom i lære på en af Esbjergs den-

overskud før skat på 105 mio. kr. i 1997 nedsættes en

og de øvrige Electrolux-repræsentanter ønsker ikke at

gang tre fiskemelsfabrikker, VSI, hvor Tage Sørensen

projektgruppe med henblik på at bygge en ny skabs-

investere et trecifret millionbeløb i en ny dansk fabrik.

selv var direktør.

fabrik til ca. 150 mio. kr. på en 140.000 m stor indu-

Projektgruppen omkring en ny skabsfabrik nedlægges.

38

2

Tonny Samsing

Bliver i 1988 ansat som ufaglært i afdeling 211, hvor han arbejder med inderbeholdere til bokse. Han skal kun være på Vestfrost i et halvt år, inden han skal læse HTX, men han får aldrig holdt op. Tre brødre, hans tidligere kone og flere andre familiemedlemmer har gennem årene været ansat på fabrikken. Han har siden 1993 arbejdet med coilanlægget på Falkevej, hvor han klipper plader til frysebokse.

Tidligere var der virkelig sammenhold, når det trak op til konflikt. Jan Duelund var dygtig til at samle os, banke i bordet og holde gryden i kog. Nu arbejder vi langt mere for virksomheden og ved, at vi ikke kan forlange fem kr. mere i timen i nedgangstider. Det hele ændrede sig, da vi fik Jens Damgaard som direktør, og vi købte fabrikken i Ungarn. Det gav nyt håb, for så ville man vel ikke lukke det hele. Jens Damgaard er god til at holde informationsmøder og fortælle om budget og planer for det næste år. En meget bedre direktør får man nok ikke. Han hilser altid pænt, snakker på lige fod med os og er meget jordnær.

39


I 2000 accepterer de timelønnede på Vestfrost under indtryk af den stigende konkurrence udefra en nulløsning under forudsætning af, at der over to år bliver investeret 30 mio. kr. årligt i at styrke de to danske fabrikker. Fokus har flyttet sig fra lønkamp til at bevare danske arbejdspladser.

Danske arbejdspladser under pres Vestfrost har hidtil kun solgt få procent af sine produkter på hjemmemarkedet men er som led i en strategiplan for de næste 10 år klar til at øge markedsandelen fra 10 til 25 procent. Med tidssvarende produkter og den fortsatte satsning på at være foran på miljøområdet skal offensiven sættes ind i den pæne ende af markedet, hvor prispresset er lavest. Imens begynder udflagningen af dansk produktion til udlandet at tage fart, og heller ikke Vestfrost udelukker længere at flytte egne produktionslinjer med høj lønandel til lande med lavere omkostninger. Landets næststørste producent, Gram Domestic A/S, meddeler i 2001, at hele produktionen af køle- og fryseskabe skal flyttes til udlandet. Ny energiafgifter under miljøminister Svend Auken og en væsentlig hurtigere udfasning af HFC-gasser i Danmark i forhold til andre lande presser de nationale producenter. Fra udgangen af 2002 må HFC-gasser ikke længere anvendes.

Sygdom fremskynder pensionering Under en ferierejse til Gran Canaria lige efter nytår 2002 får Erling Damkjær en blodprop i hjertet. Lykke-

40

Harald og Svend Aage Knudsen

ligvis er der er et lægehus lige ved ferieadressen, og

Bertil Grandt og Ole Møller Jensen udnævnes i august

Et af mange brødre­ par på Vestfrost gennem årene. Harald er uddannet automekaniker og bliver i 1987 an­sat i HF-af­delingen på Spangsbjerg Møllevej. Siden flytter han til fabrikken på Falkevej som en af de sidste og har de seneste 14-15 år monteret kompressorer, låg, bund og håndtag på frysebokse, mest på daghold. Svend Aage kommer til Vestfrost i 1998 og efter en periode i skumrum kommer også han til at beskæftige sig med montage af frysebokse. Først nathold, så aftenhold og de senere år på daghold, hvor han arbejder tæt sammen med broderen.

han kommer hurtigt under behandling på et hospital.

1987 til henholdsvis indkøbsdirektør og salgsdirektør

Sygdommen gør imidlertid et stort indtryk på både

og indtræder i direktionen, der i forvejen udgøres af Er-

storrygeren Damkjær og hustruen Kirsten, og han

ling Damkjær og økonomidirektør Kurt Jensen. Eneste

vælger kort før 1. februar at meddele bestyrelsen, at

udskiftning de næste 15 år er, da Kurt Jensen i 1993

han ønsker at fratræde med seks måneders varsel.

ønsker at træde tilbage som økonomidirektør, og Peter

Efter næsten 39 år på Vestfrost, heraf 27 år som ad-

Ringtved forfremmes til posten og indtræder i direktio-

ministrerende direktør, ønsker Erling Damkjær som

nen. Som mennesker er de fire direktionsmedlemmer

62-årig at lade sig pensionere.

yderst forskellige, men teamet er præget af stor ind-

Harald: Vestfrost har været en god arbejdsplads, og jeg er glad for at gå på arbejde. Vi driller hinanden i dagligdagen, men vi rakker ikke ned. Det hele er for sjov. Og så er Svend og jeg aldrig syge. Svend Aage: Jeg havde godt nok nogle sygedage, da jeg vred om på foden en søndag aften. Jeg humpede på arbejde efter tre dage. Man har det godt med kollegerne på båndet. Vi er ni mand sammen, når vi er oppe i produktion, og ellers seks.

Han har i de mange år i spidsen for en voksende

byrdes loyalitet, respekt og god kemi.

industrikoncern om nogen mestret både helheden og detaljen. De første år sammen med stifteren Arne Høj-

Vestfrosts nye topchef

vig kom på flere måder til at præge ham varigt. Han så,

Det lægges i hænderne på den internationale head-

hvordan udfordringen med at drive en svagt funderet

hunter-virksomhed, Egon Zehnder, at finde Erling

virksomhed på andres nåde tærede på Højvig og til

Damkjærs afløser på chefposten. Vestfrosts nye top-

sidst sled ham op. Han så også, hvordan forgængeren

chef skal være en erfaren, internationalt orienteret le-

mestrede at skabe den motivation og kampånd, en-

der, der har vist, at han kan skabe resultater.

hver virksomhed behøver for at skabe fremdrift.

Valget falder på den 41-årige administrerende koncerndirektør for højttalerproducenten Jamo A/S,

Det globale perspektiv

Torben Sørensen. Han har inden tiden på Glyngøre-

Erling Damkjær er i sin tid som topchef på Vestfrost

virksomheden blandt andet haft en direktørpost i den

kendt for at passe på pengene, i nogle tilfælde i en

hollandske Brabantia-koncern, der fremstiller hushold-

grad, der hensætter hans nærmeste medarbejdere i

ningsmaskiner af høj kvalitet. På Jamo har han med-

noget nær fortvivlelse. Når det gælder investeringer

virket til at omstille virksomheden fra produkt- til mar-

inden for miljø, energi og ny teknologi, er han dog

kedsorientering, en færdighed han også kan få brug for

visionær og meget bevidst om, at skal en i et globalt

på Vestfrost. Som person har Torben Sørensen ry for

perspektiv mindre dansk virksomhed manifestere sig

at være åben og kontant med sine budskaber.

internationalt, må den gå foran på nogle områder. Kontinuiteten i direktionen er i de sidste 15 år af Erling Damkjærs tid som direktør nærmest enestående.

Erling Damkjær fratræder 1. august 2002, og Torben Sørensen indtræder i direktionen som Vestfrosts nye chef tre måneder senere.

41


Medarbejdernes Vestfrost Vestfrost har i alle årene været tæt forbundet med sine

ponent for, har præget Vestfrosts ledelse siden, skri-

medarbejdere. Virksomheden opbygger allerede i pio-

ver han i 1988.

nerårene under Arne Højvigs ledelse en stærk kultur

“Det er på sin plads her at sige, at Vestfrost altid

med selvbevidste og stolte medarbejdere, og stifteren

har haft en god funktionær- og arbejderstab. En strejke

når inden sin død at opleve den første arbejdsnedlæg-

i ny og næ om et løn- eller arbejdsspørgsmål har ikke

gelse.

kunnet undgås, men når den var overstået, er arbej-

Strejken i januar 1971 foregår på et tidspunkt, da Vestfrost har travlt og ønsker at øge produktionen af

det fortsat uden nag mellem parterne.”, skriver Tage Sørensen.

skabe. Medarbejderne vil ikke anerkende de tidsstu-

Han fremhæver også medarbejderne for i almin-

dier, der er foretaget inden den nye produktion, og de

delighed at bestille noget, når ordrer til kunderne skal

nedlægger arbejdet i tre timer. Tidsstudierne bliver

produceres og leveres i rette tid. I jubilæumsbogen om

siden godkendt af repræsentanter for fagforeningen

de første 25 år helliger Tage Sørensen bogens sidste

DASF.

kapitel til at fortælle om arbejdet i det samarbejdsud-

I sin bog om Vestfrosts første 25 år beskæftiger

valg, der blev oprettet allerede i 1966 og siden har haft

direktør Tage Sørensen sig flere gange med forholdet

afgørende betydning for samarbejdet og trivslen på

mellem ledelse og medarbejdere. Hans vurdering er,

Vestfrost.

at der ikke har været nogen forståelseskløft, og at alle taler samme sprog. Den jævnhed, Arne Højvig var eks-

42

Vestfrost har en mangeårig tradition for at være en rummelig virksomhed og modtager i 2006 en certificering for sin indsats for udsatte grupper på det danske arbejdsmarked.

43


Med vækst følger konflikter I store dele af de seneste 25 år har Vestfrost været en magnet for arbejdskraft fra Esbjerg og omegn. I de mest travle perioder beskæftigede virksomheden op mod et par tusinde medarbejdere, der kom fra havnen, landbruget og andre virksomheder. Vestfrost har generelt haft ry for at tilbyde pæne akkordlønninger og et godt arbejdsmiljø. Særligt i vækstårene i 80’erne og begyndelsen af 90’erne, da overskuddene vokser år for år, er der jævnligt konflikter på Vestfrost. Oftest er udgangspunkt,

Elsebeth Larsen Ansat i afdeling A, pladeafdelingen, i 1976, og kommer med årene til at montere låger, døre og inderbeholdere i skabe. Går ind i det faglige arbejde som først sikkerhedsrepræsentant i 1997, medlem af sikkerhedsudvalget i 2003, og tillidsrepræsentant for ca. 60 kolleger på skabsfabrikken på Spangsbjerg Møllevej i november 2012, da forgængeren Irene Madsen går på efterløn. Hun var aktiv under konflikterne i 90’erne, som alle blev klogere af.

den tre uger lange, ulovlige konflikt kommer oven i

derne går med til ikke at stige i løn under forudsætning

boden.

af, at der over to år investeres 60 mio. kr. i at moder-

Blokadevagterne tillader Erling Damkjær og den øvrige direktion samt servicefolk, der skal tjekke fa-

nisere de to fabrikker i Esbjerg. De ønsker at bevare danske arbejdspladser.

brikkens installationer, at komme ind under konflikten. Men funktionærerne bliver afvist og må holde rådslagning på byens og omegnens kroer. Forinden bliver de dog budt på morgenkaffe i konfliktens kommandocenter på Vibevej ikke langt fra fabrikken. Ved begge konflikter er teknisk direktør Erik Knudsen ledelsens hovedforhandler, og i både 1990 og

at medarbejderne vil have mere i løn. Ledelsen er

1993 går administrerende direktør Erling Damkjær ind

generelt tilbageholdende i et land med i forvejen høje

og medvirker til at finde en løsning, men først efter at

lønomkostninger.

arbejdet er genoptaget.

I 1990 strejker medarbejderne for første gang i over en uge. Konflikten bliver kendt for rimet “Damkjær og kone – giv os nu den krone”, og flere ledende medarbejderes hustruer modtager undervejs buketter af henholdsvis roser og tidsler.

Nissehuer i sommervarmen I 1993 kan man opleve et sælsomt syn på parkeringspladsen foran Vestfrosts administrationsbygning på Spangsbjerg Møllevej. Strejkende medarbejdere iført nissehuer demonstrerer i nogle varme dage ved overgangen mellem maj og juni deres utilfredshed med, at ledelsen ikke vil give dem en fridag juleaftensdag.

Før skulle der ikke så meget til, før vi gik i kantinen, og især hvis vejret var godt udenfor, var vi lette at tænde. Hvor folk dengang var fløjtende ligeglade, tænker de nu rigtig meget på det med at levere. Vi har oplevet, at masser af job er blevet slagtet, og så får man en anden interesse i at få biksen til at køre. Jeg håber, det bliver ved med at gå fremad. Jeg er glad for at være her med de gode kolleger og ordnede forhold.

Medarbejderne ønsker investeringer De store konflikter i begyndelsen af 90’erne renser luften. Vestfrost rammes siden kun af mindre arbejdsnedlæggelser af kortere varighed, som lige så ofte udspringer af protester mod landspolitiske beslutninger og sympati med andre lønmodtagere i faglige kampe som af lokale stridsspørgsmål. Helt tilbage i sine første år som Vestfrosts topchef mødes Erling Damkjær af medarbejdere, der ønsker investeringer i virksomheden. Midt i 70’erne er alle fortsat præget af oliekrisen og er usikre, og også med-

Konflikten, der også drejer sig om almindelige løn-

arbejderne er optaget af, at virksomheden udvikler sig

forhold, udvikler sig til den længste i virksomhedens

og finder nye markeder.

historie, og udgiften til solcreme til blokadevagter i

44

Historien gentager sig 25 år senere, da medarbej-

45


Kommerciel vokser ud af skyggen Chefen for Vestfrosts salgsafdeling, Ole Møller Jensen,

ver åbnet på UNICEF’s indkøbskontor på Frihavnen i

tørrer brillerne en ekstra gang, da verdenssundhedsor-

København, er Vestfrost ikke billigst med frysebokse-

ganisationen WHO i begyndelsen af 80’erne udsender

ne, men totalomkostningerne er lavest. Ordren ska-

en tender på frysebokse, der skal bruges til at opbevare

ber travlhed på bokslinjerne i Esbjerg, som bliver fulgt

poliovaccine til kinesiske børn. Hidtil har organisationer-

med interesse af skabsfolkene, der normalt skaber den

ne WHO og UNICEF kun bestilt få bokse ad gangen,

større indtjening.

men denne gang er der tale om næsten 15.000 vaccinebokse i to størrelser fordelt på to leverancer.

Et sælsomt syn i forsommeren 1993 ved Vestfrost. De timelønnede strejker i tre uger og optræder med nissehuer for at markere deres utilfredshed med en manglende fridag juleaftensdag.

46

Flere store vaccineordrer på vej

Af udbudsmaterialet fremgår, at boksene skal leve-

Vestfrost holder kontakten til UNICEF-kontoret i Køben-

res i 40-fodscontainere og emballeres enkeltvis i træ-

havn, hvorfra meldingen er, at der er flere store ordrer

kasser eller tilsvarende emballage. Ole Møller Jensen

på vej. De fleste vacciner skal opbevares ved +0-10 gra-

rejser til WHO-hovedkvarteret i Geneve for at få uddy-

der for ikke at blive ødelagt, og køleren er sidste station,

bet betingelserne, og han får den yderst nyttige infor-

inden barfodslæger i tredjelande henter vaccinen og

mation, at boksene kan emballeres i triple wall carton,

bringer den ud til en fattig befolkning. Der er behov for

trevægskarton, der blot koster en tredjedel af trækasser.

at kombinere køle- og fryseapparater, Medicinkøl (MK)

Den viden skal vise sig at blive et afgørende for-

og Medicinfrys (MF), for at opfylde kravet om, at vacci-

spring i forhold til konkurrenterne, der tæller blandt

nen skal kunne holdes nedkølet i fire døgn uden strøm.

andre GE, Sanyo og danske Gram. Da tilbuddene bli-

Vestfrost udvikler en løsning med frysning af ice-

47


packs til at holde vaccineboksen under 10 grader. I de

Elev med frihedsgrader

følgende år strømmer det ind med ordrer til Indien,

Thomas Jørgensen får som elev i salgsafdelingen lov

Bangladesh, Thailand, Burma og andre lande, hvor der

til at være med i Coca-Cola-projektet fra begyndelsen,

gennemføres store vaccinationsprogrammer.

og han får store frihedsgrader. Foruden Coca-Cola begynder Vestfrost også at

Med Coca-Cola i Tyskland

sælge til Electrolux CR (Commercial Refrigeration),

I de første mange år foregår salget af kommercielle

der aftager flaskekølere. Et husholdningsskab er ret

produkter i skyggen af de altdominerende hushold-

enkelt at modificere med glasdør, andre hylder og

ningsprodukter. Både i udviklingsafdeling og produk-

finesser, og med årene vokser sortimentet til Elec-

tion må Kommerciel – i daglig tale KOM – kæmpe for

trolux.

at få udviklet og produceret de relativt beskedne styk-

Også Carlsberg en stor kunde inden for mer-

tal i skyggen af de store volumenmodeller. Størst ge-

chandise. Da Vestfrost første gang præsenterer en

hør vinder Kom i boksafdelingen, der ikke er bange for

Can Cooler forsynet med Carlsberg-logo for marke-

at eksperimentere.

tingfolkene i Valby, er bryggeriet kunde hos Gram.

På Domotechnika-messen i Köln præsenterer

I begyndelsen af 90’erne køber Carlsberg de før-

Vestfrost et rundt køle/fryse-møbel, der nærmest er

ste Can Coolere til internationalt brug, og fra 2004

lavet for sjov. Det ligner nærmest en cola-dåse i over-

begynder bryggeriet også at aftage flaskekøleren

størrelse, og det vækker da også interesse hos gigan-

M200 i et nyt design af Christian Bjørn til det danske

ten Coca-Cola. En af de farverige medarbejdere fra

marked.

hovedkvarteret i Atlanta, USA, Timothy Pirrung, har fået til opgave at indtage Tyskland, og prototypen fra

Sushi ved -60 grader

Vestfrost passer perfekt til at være en del af “Little

Også vejen til en anden stor kunde banes ved at væk-

Red Germany”-fremstødet. CC48 med indbygget is-

ke opsigt på Domotechnika i Köln. Marketingfolkene

bank til at holde produkterne kolde i butikker og andre

fra Vestfrost ser konkurrenter sætte klistermærker på

udsalgssteder bliver skabt.

frysebokse, som lover temperaturer ned til under 20

I de første år produceres Coca-Cola på licens af familieejede tyske bryggerier, men efter Murens fald i 1989 centraliseres organisationen i Berlin.

minusgrader, og trumfer ved at sætte et mærke på med -40 grader. Overdrivelsen virker. Grundlæggeren af japanske Nihon Freezer Co, Susumu Kurita, er interesseret i at få leveret enheder uden kompressor. Nihon har selv kølemidlet til at opnå

48

Vestfrosts Thomas Jørgensen og stifteren af Nihon Freezers samt Dairei Co., Ltd. Susumu Kurita, opbygger et tæt og tillidsfuldt forhold.

49


lave temperaturer til at nedfryse især sushi-produkter.

afdeling. Thomas Jørgensen udpeges til leder af en

Ved -60 grader kan sushien holde sig i flere år.

afdeling med i begyndelsen to sælgere og en admini-

Det tilfældige møde i Köln bliver indledningen på et langt og tillidsfuldt samarbejde med japanerne.

strativ medarbejder. Også produktionen af vaccinekølere, lavtemperaturbokse, flaskekølere, vinkølere, Can Coolere og an-

KOM får egen afdeling

dre kommercielle produkter begynder at finde sin form.

I takt med den stigende afsætning til organisationer,

Som en af de første producenter formår Vestfrost at

regeringer og internationale mærkevareproducenter

fremstille husholdningsskabe og kommercielle pro-

er tiden inde til at gøre Kommerciel til en selvstændig

dukter på samme bånd, idet flaskekølere bliver til ved

Administrerende direktør Jens Damgaard og den ansvarlige for salget, Thomas Jørgensen, besøger i 2011 Nihon Freezers’ fabrik i Sydkorea. Til højre Nobu Kurita.

at kombinere enkeltarbejdspladser og samlebåndsproduktion. Can Coolere og lavtemperaturbokse får dog de-

Nobu Kurita Søn af stifteren af Nihon Freezer Co, Japan.

res eget produktionssted, idet de bliver produceret i mindre styktal i datterselskabet Vesttherm på Høgevej. Produktionen foregår ved siden af Vesttherms hovedprodukter, varmepumper og luftaffugtere.

Flaskekølere og Can Coolere topsælgere I 2002 udgør det totale salg af kommercielle enheder godt 114.000, og omsætningen passerer 275 mio. kr. Salget af flaskekølere udgør godt 40.000 enheder, hvoraf salget af FKG 410-modellen til Coca-Cola alene er på over 12.000. Can Coolere til hovedsageligt Red Bull udgør 33.740 enheder. Det kommercielle salg er efter årtusindskiftet vokset ud af skyggen af husholdningsprodukterne. Daværende fødevareminister Hans Christian Schmidt besøger Vestfrosts stand på verdens største fødevaremesse, Anuga i Köln, i 2005. Han er omgivet af Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, og Thomas Jørgensen fra Vestfrost.

50

Vores stifter mødte Vestfrost på en messe for ca. 20 år siden. Vi var ikke tilfredse med kvaliteten af de produkter, vi fik fra andre danske leverandører, og ønskede at indlede et samarbejde for at få bedre kvalitet. På den tid var vores forretning stadig lille, og vores indkøb begrænsede sig til 100-200 enheder årligt. Normalt ville en virksomhed sige nej til en kunde med lave salgsforventninger og høje tekniske krav, men Vestfrost viste høj fleksibilitet. Vestfrost gav os en mulighed for at samarbejde med dem og er nu en langtidspartner, som er meget troværdig, også når der opstår problemer. Vi klarer hårde tider sammen, og vores relation bliver stadig bedre og tættere.

51


Helle og Kim Andreasen Et af de mange ægtepar, der har arbejdet på Vestfrost gennem årene. Helle er oprindeligt butiksuddannet, men foretrækker arbejdstiderne på Vestfrost, hvor hun bliver ansat i 1994. I alle årene har hun arbejdet inden for bokse med montage, kvalitetskontrol, slutkontrol og pakkeri. De senere år har hun lavet Can Coolere og platformkølere til Red Bull på dag- og nathold. Kim er uddannet rørlægger, bliver ansat i 1999 og arbejder de første seks-syv år på aftenhold. Herefter flytter han over på daghold med produktion af Can Coolere og lavtemperaturfrysebokse. De seneste halvandet år har han været i produktionen af Can Coolere til Red Bull.

Helle: Vestfrost har altid været god til at tage familiære hensyn og ikke fyre begge ægtefæller i de store runder. Men tankerne har da været der under de store fyringsrunder. Jeg tror, man bliver belønnet for at åbne munden, hvis det er konstruktivt, og man passer sit arbejde. Kim og jeg har ikke haft meget fravær, og da vi havde små børn, arbejdede vi forskudt. Jeg har søgt et andet job engang og skulle til samtale, men fik kolde fødder og blev. Det sjove ved at være her nu er, at vi bliver flyttet rundt, så vi ikke gror fast i de samme rutiner. Jo mere man kan, jo mindre er risikoen for at ryge ud.

Kim: Ved en af de store fyringsrunder, var Helle på daghold, og jeg var på aftenhold. Da hun fik at vide, at hun skulle blive, forberedte jeg mig på at få en fyreseddel. Nu er Vestfrost for første gang i mange år begyndt at ansætte folk, og bygningerne er købt tilbage. Det bliver aldrig helt én fabrik, for vi er på hver sin side af vejen, og tempoet er højere hos os. Men efterhånden lærer man skabsfolkene at kende. Nogle af dem kalder Can Coolere for skabe.

52

Vestfrost har smag for vin Vestfrost begynder i 80’erne at fremstille flaskekø-

forholdsvis tidligt i at producere vinkølere, og designe-

lere til det kommercielle marked. De første modeller

ren Christian Bjørn skaber et vinkølerdesign, der stadig

er modificerede husholdningsskabe udført med glas-

anses for et af de fineste i verden.

døre, hylder i træ og andre finesser. Synergierne mel-

Oprindelig er det franske Avenir, nu kendt under

lem husholdningsprodukter og de kommercielle pro-

navnet La Sommelière, der tilskynder Vestfrost til at

dukter er på det tekniske tydelige, om end produktio-

gå mere aktivt ind på markedet for vinkølere. Fran-

nen kan give udfordringer.

krig er det største marked, og La Sommelière er blandt

Produkterne til hoteller, restauranter og catering,

Europas førende leverandører på området.

under et betegnet HoReCa, består af et basissorti-

Vestfrost udvikler og producerer vinkølere på

ment med plads til variationer på de enkelte markeder.

OEM- og private label-basis til Bosch-Siemens (BSH),

Markedet for vinkølere er præget af produkter

Gaggenau, La Sommelière, Vintec og andre stærke

med højere designindhold. Vestfrost specialiserer sig

brands.

53


Günter Bott

Jean-Marie Simart

Product manager, BSH, Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Importør og distributør af Vestfrost-vinkølere under navnet Vintec i Australien.

Vi har et åbent, troværdigt og meget kollegialt samarbejde med Vestfrost. Det gælder eksempelvis ved ændringer og optimeringer af apparater og i processer, hvor vi bliver involveret i at finde de bedste løsninger for BSH. Vestfrost er stærk på innovative ideer og produkter, blandt andet i udviklingsprojektet “Cool Keeper”, og i dagligdagen bliver der ofte fundet hurtige og kundevenlige løsninger. Relationen er præget af ærlighed.

I over 12 år har vi samarbejdet med Vestfrost og nyder fordelene ved at handle med en betydende europæisk virksomhed med produktion for andre brands. Vestfrost leverer produkter af høj kvalitet til fornuftige priser, og der er opstået et solidt partnerskab, hvor vores produkter har gennemgået en reel forbedring, og hvor vi udveksler råd, forslag og kommentarer om design og materialer. Men afstanden er en udfordring, og det samme er Australiens paranoia over for al import af træprodukter på grund af faren for parasitter. Træhylderne i vores vinkabinetter er blandt de vigtigste designelementer i vores brand.

Vintec med hovedkontor i Singapore står bag dette utraditionelle salgsfremstød med Vestfrost vinkølerereklame på sporvogne i Hong Kong.

54

55


VESTFROST GRUNDLÆGGES Vestfrost grundlægges d. 21. marts 1963 af Arne Højvig. Virksomheden etableres som en videreførelse af det konkursramte Artika, der producerer hjemmefrysere. Arne Højvig tror på en stor fremtid for frysebokse og køle- og fryseskabe i hjemmet.

JENS DAMGAARD NY TOPCHEF, FOKUS PÅ BUSINESS SOLUTIONS MILEPÆLEN EN MILLION ENHEDER Vestfrost runder i september 1979 en million producerede køle/fryseenheder, en milepæl i virksomhedens historie.

VESTFROST HÆDRES AF EU

FALKEVEJ ARNE HØJVIG DØR, TAGE SØRENSEN TAGER OVER Tage Sørensen træder til som administrerende direktør og hjælper Vestfrost i en svær situation efter Arne Højvigs pludselige død.

ANDERSKOUV TRÆDER TILBAGE En af Vestfrosts stiftere, Jørgen Anderskouv, der har varetaget formandsposten fra kort efter stiftelsen, fratræder som formand.

HÆDERSPRIS FOR EKSPORTARBEJDE

Tage Sørensen peger på sin afløser som administrerende direktør, Erling Damkjær, der året forinden er udnævnt til indkøbsdirektør.

Prins Henrik overrækker d. 28. maj 1990 Kong Frederiks IX’s hæderspris for fortjenstfuldt eksportarbejde til Vestfrost.

FLYTNING TIL SPANGSBJERG MØLLEVEJ, ESBJERG Vestfrost sælger fabrikken i Tarp i april 1965 og flytter i løbet af sommeren samme år til det langt større nybyggede fabriksanlæg på Spangsbjerg Møllevej.

56

Den første fryseboks bliver produceret på den nye fabrik på Falkevej.

Som en første virksomhed i branchen modtager Vestfrost EU’s miljømærke, Blomsten, for sin indsats for at udvikle miljøvenlige produkter.

ISO 9001-CERTIFICERING

ERLING DAMKJÆR UDNÆVNES TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Jens Damgaard tiltræder som administrerende direktør. Vestfrost frasælger husholdningsdivisionen og fokuserer på Business Solutions.

ESBJERG BYS ÆRESPRIS Vestfrost modtager Esbjerg Bys Ærespris for på særlig fremtrædende måde at skabe ry om Esbjergs navn. Prisen uddeles også året efter til Vestfrost.

Vestfrost bliver ISO 9001-certificeret og understreger dermed virksomhedens engagement i kvalitet og effektivitet.

TORBEN SØRENSEN AFLØSER DAMKJÆR

BYGNINGERNE PÅ FALKEVEJ KØBES

Efter næsten 27 år som administrerende direktør vælger Erling Damkjær at gå på pension. Han afløses af Torben Sørensen.

Vestfrost fortsætter de senere års gode udvikling og køber bygningerne på Falkevej 12 tilbage efter frasalget i 2007.

VESTFROST IGEN 100 PROCENT PÅ DANSKE HÆNDER Efter 30 års udenlandsk delejerskab kommer Vestfrost igen på lokale hænder, da Esbjerg Gruppen overtager Electrolux’ aktiepost på 50 procent.

GENERATIONSSKIFTE I BESTYRELSEN To af stifterne af Vestfrost, Tage Sørensen og Christian Muff Iversen, samt Niels Frandsen, der indtrådte kort efter stiftelsen, udtræder af bestyrelsen. John Andersen indtræder i bestyrelsen og bliver formand.

VESTFROST ZRT. Vestfrost overtager fabrikken i Csongràd, Ungarn, og stifter selskabet Vestfrost Zrt.

10 MILLIONER ENHEDER, ISO 14001-CERTIFICERING Årtusindskiftet byder Vestfrost velkommen med produktionen af enhed nummer 10.000.000. Samtidigt styrkes virksomhedens miljøprofil med ISO 14001-certificering.

57


Kølig vaccine til millioner af børn Vestfrost har siden 80’erne leveret vaccinekølere til

de, lande i den vestlige verden, NGO’ere, Læger uden

WHO, UNICEF og regeringer i den tredje verden, hvor

Grænser og andre organisationer, som enten selv finan-

kravene til køling er høje på grund af ustabil elforsyning

sierer eller finder sponsorer til programmerne.

og store temperaturforskelle i løbet af døgnet.

ledes til de danske ingrediensproducenter, Chr. Han-

ned til -86 grader til sygehuse, universiteter og labora-

sen og Danisco, til opbevaring af kulturer til en række

torier. Lavtemperaturbokse (VT-bokse) afsættes lige-

formål.

Inden for de senere år har en stor privat aktør præ-

Senest har den peruvianske regering med UNICEF

get markedet. Bill & Melissa Gates Foundation stiftet

som partner bestilt 14.000 enheder til levering i 2012-

af Microsoft-grundlæggeren Bill Gates og hans hu-

2013. Vestfrosts produkter fordeler sig på MK: Me-

stru har taget initiativ til en række store vaccinations-

dicinkøl og MF: Medicinfrys, og leverancerne består

programmer i fattige lande. En anden er Bill Clinton

ofte af en kombination af de to produktgrupper for at

Foundation, som Vestfrost har samarbejdet med i flere

leve op til WHO-krav på området.

projekter.

Som den største aktør inden for godkendt køleud-

Vestfrost agter også i fremtiden at stille sin viden

styr til vaccine på globalt plan følger Vestfrost udbuddet

inden for køling under også yderst krævende klimati-

af private og statslige vaccinationsprogrammer tæt. Det

ske og forsyningsmæssige forhold til rådighed. Det

forholdsvis lille marked er under betydelig forandring.

kræver masser af benarbejde, møder med idealistiske

Hvor UNICEF tidligere var udgangspunkt for de sto-

mennesker og føling med markedet at færdes i virvaret

re programmer for at vaccinere millioner af børn mod

af vaccinationsprogrammer og velgørere. Belønningen

malaria, polio og en række andre epidemiske sygdom-

er at yde et meningsfuldt bidrag til at løse nogle af klo-

me, udgår initiativet nu ofte fra regeringer i tredjelan-

dens store humanitære udfordringer.

58

Biomedical omfatter også lavtemperaturprodukter

Bjarne Nielsen viser i Nairobi en soldrevet vaccinekøler i forbindelse med Humanitarian Development Summit, en konference der behandler en række temaer inden for udvikling i den tredje verden.

59


ne skal sælges, og hvordan de skal fremtræde. I 2008 lanceres i samarbejde med Vestfrost Gastro-køleren med glas på fire sider til natklubmiljøet, og senest har

Historien om Red Bull

udviklingsarbejdet født en platformkøler, hvor Vestfrost skal levere 50.000 enheder over en treårig periode. Det tal er allerede passeret. Platformkøleren er til betjente miljøer – barer, restauranter, natklubber og så videre – hvor den kan indpasses i omgivelserne efter alle kunstens regler. Rustfrit stål, palisander, Chesterfield, Manhattans skyline, eller hvad Red Bull ellers vælger af udførelser. Ofte inviteres kunstnere til at give et bud på,

Vi skriver 1997. Chefen for Vestfrosts kommercielle

samme form som de karakteristiske dåser, ener-

salg, Thomas Jørgensen, er for første gang på besøg

gidrikken allerede er kendt for i stadig flere lande.

hos den østrigske producent af energidrik, Red Bull, i

Vestfrost reagerer hurtigt og laver en prototype på

Det nye flagskib

byen Fuschl am See ved Salzburg. En tidligere junior-

basis af den allerede kendte Party Cooler, CC45. Den

Hvor Can Cooleren i de første af foreløbig 15 års suc-

indkøber hos en af Coca-Colas samarbejdspartnere i

højere cooler går i de følgende år sin sejrsgang.

cesfuldt samarbejde med Red Bull var flagskibet, er

sin tidligere arbejdsplads.

Fra lokal til global

ceres i Esbjerg, og hovedparten af fabrikken i Ungarn

Thomas Jørgensen har rejst Europa tyndt for at

Samarbejdet med Red Bull bliver på få år udbygget

er beskæftiget med at producere sin andel af over

sælge Can Cooleren CC48 til Coca-Cola-distribu-

med flere produkter. Vestfrost går som produktions-

100.000 Red Bull-produkter om året.

tører, og nu ønsker Red Bull et lignende produkt til

partner ind med sin viden om køleteknologi og kan

Red Bull var mindre end Vestfrost, da samarbej-

energidrikken, der absolut kun kan nydes afkølet.

på tætteste hold følge Red Bull’s vækst fra et und-

det begyndte. Nu er der solgt over 35 milliarder dåser

Den første ordre på 50 CC48 leveres i Østrig og di-

seeligt, ambitiøst firma i en tidligere møbelfabrik til

med den kendte energidrik, der afsættes i 165 lande,

stribueres til en række lande i Europa. Ordren følges

en global leverandør af energidrikke til aktive menne-

og den østrigske koncern omsætter for op mod fem

af flere, og Red Bull når inden for kort tid op på at af-

sker, der er på farten.

mia. euro.

tage over 1.000 Can Coolere om året. Det skal hurtigt

Red Bull’s fokus er på marketing. Produktion og

Red Bull, der er den største enkeltkunde i Vest-

vise sig kun at være begyndelsen til et stadig tættere

distribution foregår gennem partnere, og det samme

frost Solutions, har gennem årene engageret sig

samarbejde.

gælder emballage og kølere til at præsentere produk-

massivt med egne hold og store sponsorater in-

terne. Red Bull er yderst bevidst om, hvor produkter-

den for ekstrem sport. De seneste tre sæsoner har

Red Bull ønsker en højere og slankere køler med

60

Bliver ansat som elev i salgsafdelingen i 1990 og får allerede i læretiden ansvar for salg af kommercielle produkter til blandt andre Coca-Cola. Frihedsgraderne i afdelingen er høje, og Thomas Jørgensen får kort efter udstået læretid muligheden for meget stor rejseaktivitet. Han får tidligt ansvar for en selvstændig Kommerciel-afdeling og har gennem årene beskæftiget sig med salg af alle produktkategorier , inden han i forbindelse med frasalget af husholdningsdivisionen i 2008 får ansvaret for det samlede salg i A/S Vestfrost.

hvordan basisversionen fra Vestfrost kan udsmykkes.

det nu platformkøleren. Den og Can Cooleren produ-

Europa har skiftet til Red Bull og husker danskeren fra

Thomas Jørgensen

Vores partnerskab med Red Bull danner forbillede for samarbejdet med andre mærkevareproducenter. Vi er kommet meget tæt på Red Bull’s marketingfolk og forstår deres tankegang og behov, så vi kan skabe merværdi. Red Bull er i de 15 år, vi har leveret produkter til dem, vokset til at være en global leverandør af energidrikke og løbende blevet en stadig mere krævende kunde. Vi har bevist, at vi er bedst, når vi samarbejder med kunder i den klasse.

61


Formel 1-teamet Red Bull med den tyske stjernekører, Sebastian Vettel, vundet VM-titlen i verdens mest prestigefyldte motorsportsklasse. Partnerskabet med Vestfrost kører også i højt gear.

Jürgen Brenneis Teamleder for elektriske apparater og POS (Point of Sale) hos Red Bull.

Vestfrost er en stærk og vigtig partner for Red Bull nu og vil også være det i fremtiden. Virksomheden har en lang historie og præsterer stærkt hvad angår levering, kvalitet og bæredygtig innovation. Red Bull modtager således meget effektive produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vestfrost er en stærk og troværdig udviklings- og produktionspartner for vores globale indkøbsaktiviteter.

Dorthe Gade Hansen i produktionen af platformkølere til Red Bull. Produkter til energidrikgiganten beskæftiger mange medarbejdere i Esbjerg og Csongràd.

62

63


lean-produktion vinder indpas. Medlemmerne af direktionen har flere gange været i Kina for at sondere terrænet for at indkøbe komponenter fra den frem-

Kampen for at overleve

stormende nation med de høje vækstrater. En investeringsplan på 90 mio. kr. skal bidrage til at reducere omkostninger og undgå flaskehalse i produktionen, og teknisk direktør Niels Albæk fører hyppige samtaler med tillidsfolk for at forberede alle på de nye tider. I 2004 konkluderer bestyrelse og direktion, at Vestfrosts produktion fortsat skal være i Esbjerg, men på den betingelse, at virksomheden er i det internationale førerfelt på sit område. Vestfrost skal

Omvæltningen til en ny topchef i november 2002

skiftning. Forhandlere på flere markeder vurderer, at

ikke konkurrere med Østeuropa og Asien om at pro-

efter over 26 år med samme administrerende direk-

produktudvikling og design skal op i gear for at klare

ducere standardiserede varer i den billige ende, men

tør og stor kontinuitet i den øvrige ledelse er større,

den hårde konkurrence på markederne.

være tættere på kunderne og udvikle produkter, der

end nogen på forhånd kunne forstille sig.

På positivsiden tæller, at kunderne godt kan lide

i design, kvalitet og leveringstid berettiger en højere

Den motorsportsglade Torben Sørensen sætter et

at samarbejde med virksomheden, og at medarbej-

pris. For tredje gang rykker den kendte industride-

tempo, der tvinger alle i organisationen op i et højere

derne holder, hvad de lover, og er meget fleksible

signer, David Lewis, ind for at forme et nyskabende

gear, og han gør klart, at virksomheden skal gennem-

over for kundeønsker. Vestfrost er god til mennesker

design, som han i 90’erne gjorde med Prestige Line.

gå store forandringer for at være rustet til fremtiden.

og relationer.

Kræsne forbrugere skal sige Zhape

En ABC-analyse skal klarlægge, på hvilke produkter og markeder Vestfrost tjener penge, og konsulentfir-

Overskuddet er skrumpet

Imens fortsætter prispresset på markederne. En

maet Integral gennemfører en omfattende analyse af

Torben Sørensen varsler, at det bliver et langt sejt

kold sommer går ud over salget, råvarepriserne er på

virksomhedens placering i køle/fryse-markedet.

træk at tune Vestfrost til fremtiden. I 2002 er stagna-

himmelflugt, og Vestfrost halter stadig længere efter

Analysen vender mange sten både internt og eks-

tionen i omsætningen fra de foregående år fortsat, og

budgettet. 2004 bliver det første år med underskud i

ternt på markederne for at give et præcist billede af

overskuddet før skat er skrumpet ind til 36 mio. kr.,

nyere tid, godt 25 mio. kr. før skat, og de langsigtede

Vestfrosts situation og muligheder. Besøg i Tyskland,

en tredjedel af indtjeningen i rekordårene. Frasalget

investeringer sættes i bero.

England, Frankrig og Rusland viser, at de modne mar-

af de datterselskaber, der kom til i 80’erne, fortsæt-

I januar 2005 er nye eksklusive Zhape-køle- og

keder er udsat for stort prispres som følge af over-

ter. Nu skal kræfterne samles om kerneforretningen.

fryseskabe designet af David Lewis klar til at blive

kapacitet, og at produktprogrammet trænger til ud-

På fabrikkerne gennemføres rationaliseringer, og

præsenteret på markedet. Et otte siders indstik i ma-

64

Lars Gorzelak I 1986 får en ung ingeniørstuderende smag for den gode jyske kultur og den forretningsmæssige tilgang til arbejdet, mens han er i praktik på Vestfrosts smedeværksted. Tingene skal være i orden, og der skal tjenes penge. Lars Gorzelak søger uopfordret i 1990 og bliver ansat i fryseboksdivisionen under Finn Tølle, der er en levende og idérig entreprenørtype. Efter et par år beskæftiger han sig udelukkende med produktudvikling, i 1996 bliver han udviklingschef i fryseboksdivisionen og fra 2005 får han ansvaret for den samlede produktudvikling.

Årene siden 2008 har været de mest spændende i min tid på Vestfrost. Når ting begynder at lykkes, er det en stor motivation og glæde. Det har været en lang kamp, hvor vi har formået at bevise, at vi har en berettigelse, og vi har en fleksibel tilgang til kundeønsker. Produktionsmedarbejderne flytter sig mellem de enkelte enheder, hvilket er enestående efter den skarpe opdeling tidligere. Målt på de bløde værdier er organisationen nu et langt mere fasttømret team, der trækker i samme retning.

65


gasinet Bo Bedre skal introducere nyheden på hjemmemarkedet til priser fra ca. 15.000 kr. Hvor Solid er lavpris-produktet og Function den praktiske mellemløsning, skal Zhape tale til kræsne forbrugere, for hvem køle- og fryseskabet indgår som et stilsikkert element i indretningen af boligen. Den første treårsstrategi fra 2003 har betydet markante ændringer, en ny organisation og nye produkter. Som den sidste fra den tidligere ledelse er Bertil Grandt i sommeren 2004 udtrådt af direktionen, der således er helt fornyet på få år. Det er i alle henseender blevet nye tider på Vestfrost.

Vestfrost i dødskamp En optælling viser, at der i løbet af 2005 er gang i ikke færre end 82 kostoptimeringsprojekter i alle dele af virksomheden. De mange initiativer formår dog på kort sigt ikke at standse blødningen. I de første syv måneder af året er underskuddet højere end i hele 2004, og der nedsættes en arbejdsgruppe ledet af direktionen til at belyse forskellige scenarier for at styrke konkurrenceevnen. Eksistensen er truet, og alt er i spil, også udflytning af produktion til et lavtlønsområde. I begyndelsen af 2006 offentliggør Vestfrost planer om at flytte flere hundrede arbejdspladser til lande med lavere produktionsomkostninger, og i marts bliver de mere konkrete. Den store tyrkiske producent af tv-udstyr og hvidevarer, Vestel, skal i fremtiden producere køleskabsserierne Solid og Function, der udgør en fjerdedel af den samlede produktion i Esbjerg.

66

Bjarne Kirkeby Bliver ansat i 1994 i lågproduktionen i AB-afdelingen og kommer siden på lageret, hvor han har haft flere funktioner. Fra 2003 bliver han tillidsrepræsentant på fuld tid for 3F’erne, der nu omfatter godt 100 kolleger. Han overtager en skare af kolleger, der allerede på det tidspunkt har været igennem store omvæltninger, og selv om samfundsudviklingen har ændret holdninger, er det fortsat medarbejdere med en stærk bevidsthed om løn- og arbejdsforhold.

Jeg husker da vi vendte tilbage fra juleferien i 2005, og vi tillidsfolk blev kaldt over til Torben Sørensen og Niels Albæk. Der var ingen ordrer, og ledelsen ville indføre variabel arbejdstid. Armen blev vredet rundt, og vi fik ballade med kollegerne. Oprindelig var det en etårig aftale om at arbejde op til 42 timer i ugen, en time ekstra om dagen, når der er travlt i produktionen. Det udløser tre fridage op til påske og 3.50 kr. oven i timelønnen. Vi har fortsat variabel arbejdstid, folk er ikke begejstrede for de lange uger, men ordningen er ikke til salg. Generelt har jeg været fuldt tilfreds med at være her, der er styr på forholdene, og virksomheden overholder spillereglerne inden for alle områder.

Lønomkostningerne ved dansk produktion er otte til ni

Produktionen, der i det meste af 80’erne og 90’erne

gange så høje, og der er ikke råd til at sige nej til at få

førte til kraftig vækst med afsætning af hundredetu-

produceret volumenmodellerne for 20-25 kr. i timen.

sinder af enheder hvert år til nogle af Europas største hvidevarekoncerner, er ikke længere rentabel.

Fra velkonsolideret til pantsat

Analysen viser bemærkelsesværdigt nok, at det

Tilbage i Esbjerg vil være produktionen af større fry-

ikke er muligt at få produceret frysebokse billigere i

sebokse, specialprodukter, vinskabe, kommercielle

Østeuropa end i Esbjerg, og Vestfrost fastholder sin

skabe og den eksklusive Zhape-skabsserie, der slet

produktion i eget mærke i hjembyen.

ikke slår an på markedet. Salget står i et skærende

I marts 2007 er en stor afskedigelsesrunde atter

misforhold til udviklingsomkostninger i 20 millioner

hovedemnet på flere møder i samarbejdsudvalget.

kroners-klassen.

209 medarbejdere på boksfabrikken afskediges 29.

Internt kæmper et projektteam på at få frigjort

marts, og på opfordring fra tillidsfolkene får alle ti-

penge til driften af virksomheden. Alt for mange

melønnede en kuvert, så identiteten på de opsagte

penge står bundet i råvarer og færdigvarer, og i takt

ikke bliver synlig ved udleveringen af opsigelserne.

med, at driftsunderskuddet vokser, bliver der mere

Ligesom ved opsigelsesrunden i efteråret oprettes et

og mere brug for likvider.

jobcenter, og rådgivning fra Willis stilles til rådighed

Samarbejdet med bankforbindelserne med Dan-

for de opsagte.

ske Bank i spidsen bliver stadig mere anstrengt. Bankerne kræver stadig hyppigere opgørelser af li-

Boks- og skabsfolk samles

kviditeten, og Danske Bank tager virksomhedspant i

For anden gang inden for få år får Vestfrost i septem-

stort set alt af værdi. Direktionen forbereder et salg af

ber 2007 en helt ny organisationsstruktur. Produktio-

ejendommene på Spangsbjerg Møllevej og Falkevej

nen af de store serier af køle- og fryseskabe er flyttet

for at ride stormen af. I september 2006 afskediges

til Tyrkiet, OEM-produktionen af frysebokse er under

174 medarbejdere, og usikkerheden blandt medarbej-

afvikling, og tilbage er en langt mindre virksomhed,

derne når et nyt højdepunkt.

hvor medarbejderstaben på to år er halveret fra 805 til 403. Der er behov for en enklere organisation med

Frysebokse til storkunder opgives

kortere kommandoveje og mere ansvar til den enkelte.

En grundig analyse af produktionen af husholdnings-

Ledelsen tager et fundamentalt opgør med den

frysebokse fører i begyndelsen af 2007 til, at Vest-

skarpe opdeling mellem boks- og skabsproduktion,

frost opgiver at producere frysebokse til OEM-kunder.

som har præget virksomheden i over 25 år og skabt

67


to helt forskellige kulturer. I fremtiden skal medarbejderne føle, at de er ansat på samme virksomhed, Vestfrost, og arbejdsstedet kan med kort varsel skifte mellem Spangsbjerg Møllevej og Falkevej efter behov.

Krzysztof Nidental Sammen med hustruen Zenona må han efterlade parrets søn på et år i Polen, da de i 1987 kommer til Danmark som flygtninge fra det kommunistiske land. Efter en periode i Sandholm og et asylcenter ved Aarhus kommer parret til Esbjerg og begynder på sprogskole. “Kris” tager et maskinpasserkursus og arbejder på en lille møbelfabrik, indtil den lukker efter nogle år. Han tager nogle AMU-kurser og bliver ansat på Vestfrost i 1997. Først er han på aftenhold i produktion af små bokse på Falkevej, så et halvt år på daghold, og han er nu med til at fremstille platformkølere. Parret bor i hus i Gjesing, arbejder begge, og de to sønner er i gode job.

Tiden i asyllejr var hård, og det var også hårdt at komme i gang på en dansk arbejdsplads. Man kendte ingen og talte dårligt dansk. Men forholdene er mere moderne end i Polen, hvor arbejdet er mere fysisk. I Polen siger de: Du skal lave det. Her snakker vi om tingene, og alt foregår på en helt anden måde. I Polen er de, der har magt som ledere, hævet over folk med fysisk arbejde. Jeg er glad for at gå på arbejde, har det godt med alle, og med de daglige drillerier går tiden hurtigere.

68

Det nye Vestfrost tager form Hen på efteråret i 2007 kommer Jens Damgaard i kontakt med headhunteren Mogens Dalegaard. Han er i

Jens Damgaard spørger ind til likviditeten, og den ser på overfladen fornuftig ud.

markedet for at finde en driftsdirektør, COO, til, hvad

Midt i endnu en omstillingsperiode afløser han

han beskriver som en international virksomhed med

Lars Gade Hansen og tiltræder 1. december 2007 som

en omsætning over en milliard kr. og produktion i både

direktør for Forsyning, et område han har stor erfaring

Danmark og udlandet.

med fra tidligere ledelsesposter i blandt andet Schur

Jens Damgaard har på posten som Supply

Flexible Europe og Superfos.

Chain-direktør hos kageproducenten Kelsen-Bisca A/S høstet erfaringer fra etableringer i flere lande. Han

Spillet om en ny topchef

er interesseret i at høre nærmere om jobbet, og på det

Spørgsmålet om likviditeten fra den første samtale

andet møde afsløres Vestfrosts identitet.

med Torben Sørensen skal hurtigt vise sig at have ramt

Den ingeniøruddannede fynbo med 28 års erfaring

et ømt punkt. Jens Damgaard bliver straks involveret

fra overvejende større danske virksomheder kender på

i forhandlinger med Danske Bank og Sydbank om at

forhånd mest til Vestfrost fra omtale i medier, og da

sikre fortsatte kreditfaciliteter, og løsningen bliver, at

overskrifterne mest omhandler nedskæringer og tab,

de to storbanker deler kreditten mellem sig. Kun godt

er førstehåndsindtrykket negativt. Han indvilger dog

to uger efter hans tiltræden fortæller Torben Sørensen,

i at møde administrerende direktør Torben Sørensen,

at han har opsagt sin stilling, men at det indtil videre

og hans beskrivelse af opgaven lyder spændende.

ikke skal offentliggøres.

69


På det første bestyrelsesmøde i 2008 beslutter bestyrelsen at kigge nærmere på et eventuelt frasalg af husholdning, det hidtidige flagskib i virksomheden. Samtidig vokser presset fra bankerne, der kræver gælden nedbragt og vil se flere kontanter, end salget af de to fabrikskomplekser i 2007 til et ejendomsselskab for godt 120 mio. kr. har indbragt.

Underskud på 100 mio. kr. Torben Sørensen og Jens Damgaard bliver bedt om at lave et oplæg om salg af husholdningsproduktionen og skitsere, hvordan det nye Vestfrost kan se ud. Parallelt arbejder førstnævnte på at sælge Blika. Alt sammen for at skaffe kontanter efter, hvad der skal vise sig at være et katastrofalt 2007.

Bent Nielsen Som udlært automatikmekaniker på Danfoss og nyuddannet maskiningeniør fra Sønderborg Teknikum kender Bent Nielsen intet til Vestfrost, da Esbjerg-virksomheden i slutningen af 1986 opslår to ingeniørstillinger. Vestfrost er størst målt på omsætning og indtjening, men Gram i Vojens er det store køle/fryse-navn på hjemmemarkedet. Han forestiller sig højst at være tre-fire år på den forblæste egn, da han bliver ansat fra begyndelsen af 1987, men bliver hurtigt involveret i en række spændende projekter, først som udviklingsingeniør i skabsdivisionen og siden en række ledende poster inden for drift og udvikling. Siden 2007 har han været fabrikschef for hele produktionen.

Samarbejdet med produktionspartneren Vestel har været præget af indkøringsvanskeligheder, forsinkelser og problemer med kvaliteten, og resultaterne af en række initiativer for at nedbringe omkostningerne er ikke slået igennem. I 2007 falder omsætningen for første gang siden 1989 til under en milliard kr., og underskuddet sætter ny bundrekord med et minus på 99,6 mio. kr. før skat. Egenkapitalen er svundet ind til 68,8 mio. kr. I april 2008 foreligger en vurdering af, hvad Vestfrosts store husholdningsdivision kan indbringe, og hvem de mest sandsynlige købere er. Produktionspartneren Vestel træder hurtigt frem som den indlysende køber. Som OEM-producent er den tyrkiske virksomhed i Zorlu-koncernen under prispres og er interesseret i at overtage en større del af værdikæden

70

De senere år har været lidt som at komme tilbage til Erling Damkjærs tid. Der tages hele tiden små skridt, der lykkes, alt foregår med sund fornuft, og pengene skal være der, før vi foretager os noget. Frasalget af husholdningsdivisionen i 2008 kom i rette tid i forhold til finanskrisen, og omvæltningen skabte i den første tid frygt. Men nu er mange års utryghed afløst af ro. Når der er mindre at lave, afvikler medarbejderne timer eller uddanner sig, så vi kan holde på dem.

Vestfrosts bestyrelse besøger HomeTech-messen i Köln. Fra venstre: Jens Bornstein, Tonny Carstensen, Annette Bjerring Kristensen, John Andersen (formand), Hans Anderskouv, Jan Højbjerg Jensen, Maybritt Schäffer, Niels Henrik Borch og Max P. Christensen.

71


for at komme tættere på forbrugerne. Vestfrosts vare-

for at bringe Vestfrost ud af den livstruende krise giver

står han til rådighed til at løse særlige opgaver i juni,

mærke, salgsorganisationen i Danmark og positionen

dem troen på, at virksomheden har en fremtid, og de

blandt andet bidrager han til at gøre handlen med Ve-

på det store russiske marked frister.

er motiverede og klar til at tage fat for at bidrage til at

stel færdig.

give deres stolte arbejdsplads en frisk start.

En epoke slutter

Vurderingerne af Torben Sørensens lederskab er

Også Jens Damgaard er blevet tændt af at have

delte. Det er en udbredt opfattelse blandt medarbejde-

Torben Sørensen vender optimistisk tilbage fra et

deltaget i en højspændt periode af Vestfrosts bevæge-

re, at processen med at strømline Vestfrost er gået for

indledende møde med Vestel-ledelsen, og kort efter

de historie. Han er i løbet af foråret blevet spurgt, om

stærkt, til tider med et anstrøg af brutalitet. Overgan-

mødes han og Jens Damgaard med Turan Erdogan i

han er interesseret i at stå i spidsen for virksomheden,

gen fra købmanden Damkjær til sælgeren Sørensen

Münchens lufthavn. Det flotte salgsprospekt gør ind-

og efter at have fået et godt kendskab til den nye livs-

med de veludviklede talegaver og power point-præ-

tryk på Vestel-direktøren, der senere er vært for de

forsikring, Business Solutions-produkterne, og deres

sentationer var for brat, og de menneskelige omkost-

to Vestfrost-chefer i pinsen, da der er formel 1-løb i

potentialer slår han til.

ninger for høje. Økonomisk står perioden tilbage som

Istanbul. Efter at have set lørdagens kvalifikation til

Han har forinden i et få sider langt notat til besty-

grandprixet, mødes parterne på et hotelværelse, hvor

relsesformand John Andersen givet udtryk for sin

hr. Erdogan efter en nervekrig accepterer prisen på ca.

overbevisning om, at Vestfrost kan skæres til som et

Navnet er Vestfrost Solutions

seks mio. euro.

levedygtigt selskab med nye vækstmuligheder. 1. juni

Jens Damgaard indleder arbejdet med at forme “Ny

udnævnes Jens Damgaard til administrerende direktør,

Vestfrost”. Fremtiden tilhører nicheprodukter som

nøjagtigt et halvt år efter sin tiltræden i virksomheden.

vinkølere, vaccinekølere og lavtemperaturbokse samt

Aftalen om salget bliver skrevet ned på bagsiden af en serviet, og Vestfrost har afsluttet en epoke som

Jens Damgaards optimisme næres af udviklingen

merchandise-produkter til store mærkevareleverandø-

holdninger. Handlen gennemføres endeligt i løbet af

i de første måneder af 2008, da især afsætningen af

rer inden for drikkevarer, hvor virksomheden er blandt

sommeren, og pengene ruller ind på kontoen i Esbjerg,

Can Coolere til storkunden Red Bull er i storform. Før-

de førende på det globale marked. Hurtigt føjes Soluti-

kun godt en måned før den globale finanskrise bryder

ste kvartal viser et overskud på 1,6 mio. kr. før skat,

ons på navnet for at signalere, at Vestfrost nu er en ren

løs med krakket i Lehman Brothers.

et fortsat spinkelt forårstegn, men økonomisk en helt

business-to-business-virksomhed.

anden virkelighed end katastrofeåret 2007.

29 funktionærer fra alle afdelinger afskediges, og 1. januar 2009 rykker de tilbageværende medar-

ka s.r.o. i Slovakiet solgt, så selskaberne med virkning fra 1. april 2008 er ejet af Claus Sørensen A/S som

Farvel til en omstridt leder

bejdere i salg, økonomi og administration symbolsk

majoritetsaktionær og af familien Muff Iversen.

Torben Sørensen giver i årets første nummer af per-

sammen i bygningerne på Falkevej. Året er det første

sonalebladet Cool News udtryk for optimisme for en

udelukkende med Business Solutions-produkter, og

Ny tro på fremtiden

virksomhed, der i hans tid som chef er slanket fra over

virkeligheden er en helt anden efter udbruddet af den

På fabrikkerne i Esbjerg hersker usikkerhed om fremti-

1.000 til 342 medarbejdere i foråret 2008. Efter ud-

lammende finanskrise.

den blandt medarbejderne. Men ledelsens handlekraft

nævnelsen af Jens Damgaard som hans efterfølger

72

Begynder i boksafdelingen i 1990 og er med til at flytte produktionen til Falkevej i 1992. Her kommer han til at arbejde i skumrummet og er med til at tage imod tankbiler med kemikalier. Da Vestfrost er i krise i 2005, vælger han at skifte til et job som sjakbejds for maskinfolk ved Munck Forsyning lige ved siden af. Han holder dog kontakten til de tidligere kolleger, heriblandt sin lillebror, og vender tilbage i januar 2013, da han bliver vinterfyret hos Munck.

den værste i virksomhedens historie.

stor producent af køle/fryse-møbler til alverdens hus-

I mellemtiden er Blika A/S med datterselskabet Bli-

Frank Jørgensen

Jeg havde mange gode minder med gode kolleger, hvoraf mange er der endnu, og jeg ville gerne give det en chance. Men det er hårdt at komme fra udendørs arbejde og ind og stå på en fabrik igen. Det skal man lige vænne sig til. Der er sket meget i den tid, jeg har været væk. Dengang kunne man mærke, at der var ved at være krise, og folk var urolige. Nu virker de til at være tilfredse.

73


Den store omstilling Medarbejderne skal i fremtiden kunne klare flere funktioner i stedet for at være specialister, og de skal på alle områder være mere orienterede mod de færre, store kunder. I produktionen skal de timelønnede kunne producere både bokse og skabe i et fleksibelt flow. Masseproduktionens tid er forbi. Slaget om kunderne skal vindes i pit’en med hurtige omstillinger til nye produkter og effektiv levering. I foråret fremlægger ledelsen en strategi frem mod 2014 med fokus på tre hovedsegmenter:

Jolanta Teresa Okipna Tog studentereksamen i Warszawa. Hendes mand flygtede til Danmark i 1988 og fik job hos Danish Crown. Jolanta følger efter i 1989 og begynder på sprogskole, hvorefter hun bliver ansat på Vestfrost i 1990, først i den gamle boksafdeling på Spangsbjerg Møllevej og i de seneste 20 år i produktionen af skabe samme sted. Parret har to handicappede adoptivbørn, der går på specialskole udenbys og er hjemme i huset i Jerne i weekender. Jolantas mand fik efter lukningen af slagteriet job hos fagforeningen NNF.

Merchandising – produkter til præsentation og salg af store mærkevareproducenters drikkevarer Biomedical – produkter til laboratorier, hospitaler og vaccineprogrammer Horeca – vinkølere til hoteller, restauranter og catering Strategien revideres i 2012 frem mod 2015 med uændret overskrift: Profitabel vækst. Vestfrosts mission er at levere køle/fryse-løsninger til kunderne på et globalt, professionelt marked.

De nye kolleger i Ungarn Uanset hvor effektiv den nye organisation i Esbjerg bliver, er der behov for at se sig om efter et alternativt produktionssted til produkter, hvor lønandelen er høj. Vestfrost-ledelsen besøger flere virksomheder i Østeuropa og samler interessen om det ungarske selskab, Frigolux, der råder over et fabrikskompleks på

74

Jeg arbejdede på et kontor i Polen, og det var hårdt at begynde at arbejde på fabrik, men jeg har vænnet mig til det, og det hjælper at tjene gode penge. Mentaliteten i Danmark er en anden. I Polen sagde man ikke navn til direktør eller værkfører, og sådan er det stadig. Her siger jeg Jens, når jeg møder direktøren. Jeg arbejder sammen med kolleger fra Bosnien, Vietnam og Tyrkiet, og det er fine kolleger. De er mere åbne end danskere, og bosniere ligner nok polakker mest. Jeg går til zumba med Amala fra Bosnien hver torsdag.

Vestfrost overtager i 2010 alle aktiver i en ungarsk fabrik og får dermed en produktionsplatform i et lavtlønsland.

75


godt 10.000 m2 i Csongràd i den sydlige del af landet. Virksomheden med ca. 90 medarbejdere har erfaring med at producere kølere på OEM-basis, men har lige mistet sine to største kunder og er interesseret i en udenlandsk partner. Flere modeller for et samarbejde er på bordet, forhandlingerne trækker i langdrag, og først 15. juni 2010 kan Vestfrost overtage alle aktiver i den ungarske virksomhed. Det 100 procent ejede datterselskab, Vestfrost Zrt. i Ungarn, er en realitet med uændret ledelse og medarbejderstab. Et vigtigt strategisk skridt for at

Jens Damgaard Har i fire år været ansat i en familieejet virksomhed og nærer en sund skepsis over for ejerformen, da han bliver ansat på Vestfrost i december 2007. Jens Damgaard erfarer dog hurtigt, at familierne bag Vestfrost udøver deres indflydelse langt mere diskret, end han tidligere har været vant til. Ingen af familierne er direkte involveret i den daglige drift, og deres interesser varetages alene i bestyrelsen.

fremtidssikre Vestfrost er taget. Produktionen i Csongràd viser sig hurtigt at nå op på dansk niveau. Den nyeste linje fra Esbjerg, Multilinjen, der primært fremstiller produkter til Red Bull, er flyttet til Ungarn, hvor de timelønnede viser sig som lige så dygtige og stolte medarbejdere som de nye danske kolleger. Ledelse og mellemledere viser derimod ikke samme omstillingsevne og må udskiftes løbende. I løbet af 2011 bliver en direktør med brancheerfaring fra en stor, international virksomhed sat i spidsen for et ledelsesteam, hvor der løbende er sket store udskiftninger.

Optimismen blomstrer i Esbjerg Efter yderst turbulente år med en livstruende krise

Det er en kolossal styrke at være ejet af familier, der vil Vestfrost og tænker langsigtet. De har båret ofre, de støtter planerne for fremtiden og ønsker at se virksomheden vokse. Ejerne viser tillid og giver ledelsen plads til at drive virksomheden. Nu vokser vi igen og tjener atter penge. Vestfrost er fortsat åben for konsolidering i form af opkøb, både kunder og leverandører vokser, det skal vi også for at matche dem.

sænker arbejdsroen sig i Esbjerg. Alle kender retningen for fremtiden, og alle arbejder målbevidst for at udfylde Vestfrosts nye rolle som nicheleverandør inden for de tre hovedområder.

76

Vestfrosts bestyrelse marts 2013. Forrest fra venstre: Bjarne Kirkeby, Annette Bjerring Kristensen, Max P. Christensen, Torben Bjerre-Madsen, Niels Borch og Hans Christian Anderskouv. Bagest fra venstre: John Riis Andersen (formand), Jan Højbjerg Jensen, Kristoffer Jarl Kristensen og Jens Damgaard (administrerende direktør).

77


2010-regnskabet bekræfter, at markedet tager

Symbolsk for udviklingen i det nye Vestfrost Soluti-

godt imod produkterne fra den genfødte virksomhed,

ons køber koncernen i slutningen af 2012 bygningerne

der opnår en nettoomsætning på 344 mio. kr. og et

på Falkevej 12 tilbage. Bygningskomplekset på 24.500

overskud før skat på 3,0 mio. kr., de første sorte tal i

m2 blev i lighed med de ældste fabriksbygninger på

syv år. Året efter vokser omsætningen med 15 procent

Spangsbjerg Møllevej 100 afhændet ved et sale and

til 395 mio. kr., men overskuddet bliver beskedent på

leaseback-arrangementet i 2007, mens krisen var på

grund af øgede råvarepriser og omkostninger ved at

sit højeste.

indkøre den ungarske fabrik. Jens Damgaard vinder internt respekt som en jordbunden og ærlig leder, der holder, hvad han lover. Det gælder også hans forsikring om, at den ungarske fabrik ikke vil betyde reduktion af arbejdspladser i Esbjerg. I 2011 og især i 2012 får de danske medarbejdere mange nye kolleger til at fremstille nicheprodukter nøje tilpasset enkeltkunders ønsker. Ved udgangen af 2012 er staben i Ungarn vokset til næsten 100 medarbejdere, men det overgås af udviklingen i Danmark. 60 af 75 nye medarbejdere ansat i løbet af året er kommet til i Esbjerg, hvor fabriksbygningerne på Spangsbjerg Møllevej og Falkevej beskæftiger op mod 300 medarbejdere.

2012 er vendepunktet Økonomisk betegner 2012 Vestfrosts tilbagevenden som en virksomhed, der efter en årrække med svage resultater formår at tjene penge. Omsætningen vokser med over 20 procent fra 395 til 476 mio. kr., og resultatet før skat bliver forbedret fra to til 21 mio. kr. i forhold til året før. Efter aktivering af et skatteaktiv viser bundlinjen et overskud på 31 mio. kr. – det bedste nettoresultat siden 1999.

78

79


80

A/S Vestfrost - 50 years of Vestfrost Solutions  

Vestfrost Solutions is a global developer and manufacturer of innovative and efficient refrigerators and freezers for the professional marke...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you