Letopis2014 15

Page 1

ЛЕТОПИС 2014/15.


Организација васпитно образовног рада школе Лична карта школе ЧУКАРИЦА општина

ОШ"Уједињене нације" име и презиме

1985. год. година рођења

7094809 матични број

Кадровски услови У школи је запослено 114 радника: 31 наставник у разредној настави, 55 наставникa у предметној настави, 1 секретар школе, 2 административно финансијска радника, 2 домара, 15 спремачица, 2 сервирке, 4 стручна сарадника (психолог, педагог, библиотекар, медијатекар), помоћник директора и директор. Наставни кадар школе чини 66 наставника са високом стручном спремом, а 20 са завршеном вишом школом. Организација рада На наставничком већу, на почетку школске године извршена је расподела часова по предметима, изабрани руководиоци одељењских и стручних већа, установљена расподела задужења у оквиру 40-не недеље и усвојен распоред часова за текућу школску годину. У школи се од првог разреда учи енглески језик, од петог разреда француски језик, изабрани спорт и изборни предмет који бирају са листе четири понуђена (као обавезне изборне предмете). У складу са просторним могућностима школе изабрани спорт се реализује кроз часове одбојке за девојчице и фудбал за дечаке а групе се формирају на основу бројног стања анкетираних ученика. За обавезан изборни предмет, ученици петог и шестог разреда анкетом су се определили за Информатику и Хор и оркестар, а ученици седмог и осмог разреда за Информатику , Хор и оркестар и Домаћинство. Ученици млађих разреда изучавају Народну традицију, Чуваре природе и Лепо писање. У школи се посебна пажња посвећује и ваннаставним активностима. Највеће интересовање ученици испољавају за спортским, а затим за културно- уметничким активностима а велики број њих је заступљен и у техничким активностима:Бродо моделарској секцији, Ваздухопловној, Фотографској итд. Од прошле године почеле су


са радом у млађим разредима Плесна и Извиђачка секција а од ове године и Новинарска секција. Од посебних програма у школи се релизују школа Црвеног крста и Клуб УН. Прво полугодиште је почело у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у петак, 30. децембра 2014. године. Друго полугодиште почиње у уторак, 20.01.2015.г. Школска година за ученике 8.разреда се завршава у петак 29.05.2015.године а за остале ученике 12.06.2015.године.Због неуједначеног броја дана у школском календару у другом полугодишту, школа ће извршити корекцију распореда тако што је предвиђено да се 09.03.2015. (понедељак) ради по распореду од среде.

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

број

1.

Учионице опште намене

14

2.

Кабинети (за биологију, физику, хемију, техничко (2), музичко, ликовно, математику (2), историју, географију, енглески, француски , информатику (2), грађанско, српски (2)

18

3.

Просторија за дневни боравак

2

4.

Припремне просторије

5.

Школска зубна амбуланта

1

6.

Фискултурна сала

1

7.

Свечана сала

1

8.

Свлачионице

2

9.

Купатила

2

10.

Библиотека са читаоницом

1

11.

Медијатека

1

12.

Професорска зборница

1

13.

Приручна радионица за домара

1

14.

Канцеларије за директора, помоћника директора, секретара, рачуноводство, стручне раднике (са помоћном просторијом преуређеном за инклузивни и родитељски кутак)

6

15


15.

Остале просторије (кухиња, трпезарија, магацин, купатило) УКУПНО ПРОСТОРИЈА

16.

70

Од укупно 70 просторија у школи, пројектом је предвиђено 15 кабинета. Кабинети су повезани са припремним просторијама, које служе за смештај припремање наставника за непосредан рад са ученицима и за смештај наставних средстава.

Међутим, због недостатка простора, кабинети се користе као учионице опште намене. РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА И КАБИНЕТИМА ПРВИ ТРАКТ

47 41 43 45

4 учионице и

46 42 37 44

4 летње учионице

ДРУГИ ТРАКТ

15 35 33 31

4 учионице и 4 летње учионице

16 36 34 32

Лево од свечане сале

11 1 3 14 12

ДОЊИ ТРАКТ

25

до фискултурне сале

26

21 боравак

27

23

22

24

4 учионице и 4 летње учионице

К А Б И Н Е Т И ДОЊИ ТРАКТ

Информатика ТИО

до фискултурне сале

ТИО

4


ПРИЗЕМЉЕ Физика

Хемија

у низу свечане сале Енглески МЕЂУСПРАТ

боравак

Историја

језик Ликовна кул.

СПРАТ

Српски језик 1

Српски језик 2

Франц. језик

Музичка кул.

Математ.

Математ.

2

1

Географија

Информа тика

Биологија

БРОЈ ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА Разред

Број одељења

Непарна смена

Парна смена

1. разред

6

11, 13, 15

12, 14, 16,

2. разред

7

21, 23, 25, 27

22, 24, 26

3. разред

7

31, 33, 35

32, 34, 36, 37

4. разред

7

41, 43, 45, 47

42, 44, 46,

5. разред

7

51, 53, 55

52, 54, 56, 57

6. разред

7

61, 63, 65, 67

62, 64, 66

7. разред

7

71, 73, 75

72, 74, 76, 77

8. разред

7

81, 83, 85, 87

82, 84, 86

СВЕГА

55

28

27

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ Смене се формирају по вертикалној подели: 1. НЕПАРНА СМЕНА: сва одељења са непарним индексом 2. ПАРНА СМЕНА: сва одељења са парним индексом и 37, 57 и 77. Смене се мењају седмично. Прва смена почиње са радом у 8 часова а завршава у 13.10 часова. Друга смена почиње у 14 часова а завршава се у 19.10 часова. Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа, а од 5 минута између осталих часова.


РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА Час

Преподневна смена

Поподневна смена

1 2 3 4 5 6 7

8 00-845 8 50-935 955-10 40 10 45-11 30 11 35-12 20 12 25-13 10 13 15-14 00

14 00-14 45 1450-1535 1555-1640 1645-1730 17 35-1820 1825-1910 19 15-2000

*Руководећи органи СТРУЧНИ ТИМ Д И Р Е К Т О Р Весна Радовановић Пеневски ,

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА Весна Марковић СЕКРЕТАР Наталија Протић† Ненад Петровић РАЧУНОВОДСТВО Винка Ђунисијевић Елена Илинчић

СТРУЧНИ ПСИХОЛОГ Владимир Парезановић БИБЛИОТЕКАР Слободанка Ивановић

САРАДНИЦИ ПЕДАГОГ Сања Томановић МЕДИЈАТЕКАР Бранко Трифуновић

ШКОЛСКИ ОДБОР

САВЕТ РОДИТЕЉА

Бранислава Црноглавац

Слађана Павловић


РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА

1. Разред

Драгана Ћурчић

5. Разред

Весна Игњатовић

2. Разред

Весна Алић

6. Разред

Мирјана Гобељић

3. Разред

Марија Божовић

7. Разред

Ана Николић

4. Разред

Наташа Чолић

8. Разред

Снежана Јоцић

боравак

Драгана Албор


РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА , СТРУЧНИХ АКТИВА и СТРУЧНИХ ТИМОВА

Јелена Вучковић

Стручно веће биологија-хемијадомаћинство

Снежана Јоцић

Стручно веће српског језика

Бранислава Црноглавац

Стручно веће ликовномузичко

Славица Тодорић

Стручно веће страних језика

Весна Митровић

Стручно веће раз. наставе

Томић Стручно веће физике и ТИО, информатике

Ана Марјановић

Стручно веће математике,

Бранко Трифуновић

Стручно веће историјагеографија, верска настава,грађанско васпитање

Стручно веће физичко васпитање

Негица Чворовић

Стручни актив за развојно планирање

Весна Радовановић Пеневски

Стручни актив за развој школских програма

Сања Томановић

Стручни актив за самовредновање

Весна Марковић

Тим за заштиту деце од насиља

Предраг Шућур

Стручни тим за инклузивно образовање

Ружица Младеновић (млађи разреди) Слободан Станковић (старији разреди)

Тим за проф. орјентацију

Ивана Рашета

Гордана Тодосијевић


ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

I1

Мунишић Биљана

II1

Сворцан Поповић Сања

I2

Морача Драгана

II2

Алић Весна

I3

Квргић Милица

II3

Радивојевић Ана

I4

Љубенко Милица

II4

Васиљевић Ивана

I5

Лазић Гордана

II5

Младеновић Ружица

I6

Ћурчић Драгана

II6

Вучковић Јелена

II7

Огњановић Весна

боравак

Савић Аца, Албор Драгана, Остојић Весна , Вујовић Татјана

III1

Борковац Оливера

IV1

Пешић Тања

III2

Стојановић Мирјана

IV2

Новаковић Мара

III3

Бугариновић Душанка

IV3

Радовић Душанка

III4

Ристић Весна

IV4

Шућур Предраг

III5

Божовић Марија

IV5

Главоњић Љиљана

III6

Ђунисијевић Наташа

IV6

Праизовић Љиљана

III7

Пјешчић Зорица

IV7

Чолић Наташа

V1

Игњатовић Весна

VI1

Попов Верица

V2

Гргур Зоран

VI2

Гобељић Мирјана

V3

Ђошић Александра

VI3

Милин Гордана

V4

Јовановић Весна

VI4

Микић Александра

V5

Симијоновић Радмила

VI5

Гаврић Душко

V6

Блажић Александра

VI6

Црноглавац Бранислава

V7

Сретић Милан

VI7

Јовановић Сања

VII1

Тодоровић Рајка

VIII1

Шаренац Јадранка

VII2

Трифуновић Бранко

VIII2

Maрјановић Ана

VII3

Луковић Марина

VIII3

Рашета Ивана

VII4

Николић Ана

VIII4

Јоцић Снежана


VII5

Ршумовић Марија

VIII5

Ристић Мирјана

VII6

Божић Радмила

VIII6

Стојановић Марина

VII7

Станковић Слободан

VIII7

Ковачевић Лидија


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА Ученици су обавезни да: • • • • • •

• •

редовно похађају наставу и редовно извршавају све школске обавезе поштују друге ученике и све запослене у школи, негују и развијају позитивне особине личности негују толеранцију и поштују различитост воде рачуна о сопственој безбедности и безбедности других, међусобно се поштују и штите нађене ствари које су туђе власништво одмах проследе дежурној теткици на главном улазу у школу у школу долазе чисти, уредни и у гардероби која је примерена узрасту и ситуацији (не сме се долазити нападно нашминкан, налакираних ноктију, у кратким сукњама, шортсевима, папучама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи, нити у одећи са дубоким изрезом) у школу улазе у реду, без гурања и трчања по ходницима школе (ученици млађих разреда улазе на главни улаз, а старији на улаз са спортских терена) у школу долазе на време (неоправдано кашњење се евидентира као неоправдан изостанак)

Понашање за време наставе: • • • • •

ученици млађих разреда чекају почетак наставе у својим учионицама и на својим местима ученици старијих разреда у реду испред кабинета чекају долазак наставника и почетак часа за време трајања часа не омета се настава, не конзумира се пиће и храна за време часа забрањено је задржавање у кухињи, ходницима и на степеништу забрањено је коришћење мобилних телефона и других електронских уређаја за комуникацију (наставник има право да одузме телефон или други уређај и да га проследи у педагошко-психолошку службу, где ће бити све док га родитељ не преузме) забрањено је коришћење пушкица и других начина преписивања

Строго је забрањено и кажњиво: • • • •

доношење у школу оруђа и оружја којима се могу повредити други (бодежи, свако друго сечиво, ланци, боксери, палице...) доношење и конзумирање алкохола, цигарета и дроге у школи и дворишту школе, на екскурзији, настави у природи и свим посетама које организује школа употреба пиротехничких средстава у објекту и дворишту школе и свим посетама које организује школа свако физичко насиље (туча, штипање, пљување, чупање, шамарање, шутирање...)


• • • • • • • • •

психичко насиље (омаловажавање, занемаривање, називање погрдним именима, застрашивање, уцењивање, манипулисање, изнуђивање, отимање новца, ужине и осталих ствари) социјално насиље (искључивање из групе, добацивање, претње, вређање и омаловажавање ученика на основу материјалне и социјалне, националне, расне, верске и полне припадности) сексуално насиље (показивање порнографског материјала, интимних делова тела, свлачење) електронско насиље (злоупотреба фотографисања, снимања мобилним телефоном, слање узнемиравајућих порука и позива, снимање физичких обрачуна) дописивање и преправљање оцена и других података у дневнику као и у ђачкој књижици уништавање школске имовине, писање по зидовима, шарање по столовима и столицама и слично пењање на кров школе, као и прескакање ограде дворишта школе и летњих учионица бацање отпадака по ходнику и дворишту школе окупљање и задржавање у школским тоалетима

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ Обавеза наставника је да: • • • • • • • • • • • • •

на време долази и одржава часове редовне, допунске, додатне наставе и часове слободних активности редовно присуствује наставничким, стручним и разредним већима и састанцима тимова испуњава сва задужења у оквиру 40-часовне радне недеље прати изостајање ученика и поступа по закону оцењивање ученика обавља у складу са Правилником о оцењивању са уважавањем и поштовањем се обраћа ученицима, родитељима и другим запосленима у школи пружи неопходну помоћ и подршку ученицима личним примером, знањем и ауторитетом буде узор другима стручно се усавршава и побољшава професионалне компетенције благовремено и тачно води сву педагошку документацију редовно одржава родитељске састанке и поштује термин „отворених врата“ у време дежурства савесно дежура на одређеном месту како би се безбедност ученика подигла на виши ниво долазе уредни, чисти и прикладно одевени (не сме се долазити нападно нашмикан, у кратким сукњама, шортсевима, папучама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи, тренеркама, нити у одећи са дубоким изрезом) на време обавести управу школе о спречености доласка на посао


Наставницима је забрањено да: • • • •

употребљавају мобилне телефоне на часу удаљавају ученике са часа (уколико ученици ометају наставу треба их послати у педагошко-психолошку службу и после часа проверити да ли су били и колико времена су се задржали) дневник рада остављају у учионици или неком другом месту које је доступно ученицима (стого је забрањено да ученици носе дневник ) ученике у боравку остављају без надзора Помоћно-техничко особље: • •

дежура за време одмора заједно са дежурним наставницима непримерено понашање ученика пријављује дежурном наставнику

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА И СТАРАТЕЉА Родитељ или старатељ је дужан да: • • • • • • • •

континуирано прати понашање, учење и успех свог детета током целе године, а не само пред крај полугодишта или школске године долази на родитељске састанке сарађује са одељењским старешином – треба благовремено обавестити о изостанцима ученика и упознати са индивидуалним карактеристикама детета изостанке са часова оправда у року од 8 дана, у супротном изостанци ће бити третирани као неоправдани поштује личност и ауторитет наставника и осталих радника школе и да то пренесе на своје дете поштује кућни ред школе и налоге дежурног наставника придржава се термина предвиђеног за индивидуалне разговоре, изузев нечег хитног и неодложног о чему обавештава главног дежурног наставника долази уредан, чист и прикладно одевен (не сме се долазити нападно нашмикан, у кратким сукњама, шортсевима, папучама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи, тренеркама, нити у одећи са дубоким изрезом) при уласку у школу дежурном ученику или наставнику покаже испаву ради идентификације или службени позив Родитељима је забрањено:

• • •

задржавање у ходницима школе, улазак у зборницу, учионицу ометање рада у току наставе захтевање необјективне оцене у току, а посебно на крају школске године конзумирање цигарета у школском дворишту и школи.


СЕПТЕМБАР 01.09. Свечани пријем првака Наша школа постала је богатија за 152 првака, распоређених у 6 одељења. Приредбу за прваке, њихове родитеље и пријатеље припремиле су учитељице првака заједно са својим бившим ђацима, сада ученицима 5. разреда. После приредбе учитељице првог разреда су одржале краће родитељске састанке. Прваке су ове године примиле учитељице: 1/1 Биљана Мунишић 1/2 Драгана Морача 1/3 Милица Квргић 1/4 Милица Мијаиловић 1/5 Гордана Лазић 1/6 Драгана Ћурчић

6. и 7.09. Семинар у школи У нашој школи одржан је семинар „Како решавати проблеме са дисциплином и управљати одељењем“. Семинару је присуствовало преко 50 наставника наше школе, који су оценили да је семинар био веома користан и применљив у свакодневној пракси. 08.09. Предавање за родитеље првог разреда Милица Новковић је у свечаној сали наше школе одржала предавање за родитеље првог разреда, на тему: „Васпитање без казне и без награде до смањења насиља у породици и школи“. Госпођа Новковић, која је и ауторка Породичног буквара, исто предавање претходне школске године одржала је и за наставнике наше школе.


10-12.09. Иницијално тестирање из математике за ученике 4, 6. и 8. разреда На овом тестирању ђаци су радили задатке из градива математике за претходни разред. Задатке је саставио Завод за вредновање и унапређивање квалитета рада. 16.09. Представници СО Чукарица уручили поклоне ђацима првацима И ове године представници Општине Чукарица посетили су нашу школу и обрадовали ђаке-прваке пригодним поклонима за почетак школовања. У организацији општине Чукарица, Агенција за безбедност саобраћаја поделила је првацима књигу „Пажљивкова правила у саобраћају“.

23.09. Предавање у свечаној сали „Дрога је нула, живот је све“ Представници МУП-а Чукарица одржали су за ученике 4. и 7. разреда предавање: „Дрога је нула, живот је све“. Осим основних података о штетности дроге, предавачи су ученицима представили и своја искуства у професионалном раду са зависницима.


25.09. Посета руске делегације На наш позив, у циљу неговања вредности које промовишу Уједињене нације, нашу школу су посетили представници руске делегације. У име амбасадора Русије у Београду гости су нам били Татјана Березова, директор културних програма Руског дома, и Илија Тјанков, директор за образовне програме. Ученици су културно-уметничким програмом на руском језику, као и часом у 3/6 „Љубав бојама додирује свет“, гостима представили своје знање о култури и обичајима Русије. Целу манифестацију пропратио је Студио Б.

26.09. Манифестација „Дани европске баштине“ Ученици осмог разреда, са наставницом српског језика Марином Луковић, посетили су манифестацију „Дани европске баштине“ у Културном центру Чукарица.


ОКТОБАР

1.10. Предавање за ученике млађих разреда-промоција бесплатног пливања Тренери ВК „Партизан“ одржали су предавање ученицима млађих разреда о важности спорта, пре свега пливања, и утицају спортског начина живота на здравље.

3.10. Седница Ђачког парламента Одржана је прва седница Ђачког парламента у овој школској години. Током школске године Ђачки парламент је одржао неколико седница на којима се бавио разним темама, као што су: односи наставника и ђака, међусобни односи ученика, побољшање школског живота, а учествовао је и у организацији и реализацији разних школских свечаности и журки за ученике старијих разреда. 4.10. „Трка за срећније детињство“- на стадиону у Кошутњаку. Традиционална рекреативно-хуманитарна акција Црвеног крста Чукарица „Трка за срећније детињство“ одржана је на атлетском стадиону Републичког завода за спорт. Наши ученици су учешћем у овој трци и куповином стартних бројева допринели да буду прикупљена значајна средства, која је Црвени крст доделио као помоћ болесној и социјално угроженој деци. 9. 10. „Ми прваци велики смо ђаци“ Ученици 1/5, уз велику подршку и помоћ ученика 4/1 и 4/7, имали су први јавни наступ у КЦ Чукарица. Игром, песмама, рециталима на српском, румунском и енглеском језику, глумом и плесом, показали су да епитет „великих“ ђака могу с поносом да носе. 9. и 14.10. Сарадња са вртићима


Учитељи који ће следеће школске године примити ђаке прваке, присуствовали су родитељским састанцима који су одржани у вртићима: „Сањалица“, „Дечји гај“ и „Плава птица“. Родитељима будућих првака представили су нашу школу, програм првог разреда, своја очекивања, а затим су одговарали на многа питања заинтересованих родитеља. 9.10. Дечји октобарски салон Ученици 2/4 и 3/6 посетили су 49. Дечји октобарски салон „Ја волим спорт“, погледали изложбени део и присуствовали радионици „Покрет, слика, реч“ коју је водила кустос музеја Јелена Кнежевић.

11-17.10. Европска недеља програмирања Поводом Европске недеље програмирања ученици наше школе посетили су Центар за промоцију науке, где је организована радионица „Програмирање за најмлађе“. Од 102 школе које су учествовале у обележавању ове недеље, догађаји из неколико школа, а међу њима и из наше школе, представљени су на сајту Министарства просвете. У нашој школи организована је и радионица „Кад порастем бићу програмер“, на којој су ученици 5. и 6. разреда научили основе програмирања, а као награда за њихов труд омогућена им је посета Microsoft развојном центру у Србији. 17.10. Посета Љубивоја Ршумовића Наш познати песник поново је гостовао у нашој школи. Ученици трећег разреда дружили су се са песником, уживали у његовим песмама и причама о свом детињству.


18. 10. Наставничка екскурзија За колектив школе организован је једнодневни излет, током којег су чланови колектива посетили Пожаревац-галерију Милене Павловић Барили, Виминацијум и Сребрно језеро.

24. 10. Дан школе „Велики рат-људи говоре“ била је тема прославе Дана школе. Тешкоће и страдања у Првом светском рату публици су дочарали чланови драмске секције, групе певача и хор, ученици 1/6, 3/7 и 5/6, као и њихови професори. Овације публике на крају приредбе, сузе на многим лицима говориле су да ће се ова приредба дуго памтити и препричавати.


Поклон породице Томић Родитељи наша три ђака, Биљана и Драган Томић, поклонили су нашој школи књиге у вредности од 100.000 динара. Школска библиотека постала је богатија за 190 књига, вредних енциклопедија и речника. 30.10. Посета Сајму књига Ученици 6/4 и 6/6, са својим одељењским старешинама, посетили су Сајам књига у Београду. 31.10. Промоција књиге песама На Сајму књига промовисана је књига песама коју је илустровало одељење 4/3.


НОВЕМБАР

6.11. Приредба за родитеље ученика 4/6 -„Од бисера грана“ Одељење 4/6 са учитељицом Љиљаном Праизовић, уз велику помоћ родитеља, извело је изузетну представу о некадашњем животу у варошима српским. Кроз игру, песму, мудрости, изреке, делове „Госпође министарке“ и „Шешира професора Косте Вујића“ показали су нам да је традиција српског народа неисцрпна ризница коју треба откривати, упознавати и сачувати од заборава.

7.11. Журка у школи за ученике од 5. до 8. разреда На предлог Ученичког парламента у холу школе одржана је журка за ученике наше школе. Све је протекло у најбољем реду, на велико задовољство свих присутних. 13. и 14. 11. Позоришна представа Ученици другог, трећег и четвртог разреда у Дечјем културном центру одгледали су представу „Лепотица и звер“. 19. 11. Позоришна представа Ученици седмог разреда одгледали су позоришну представу „Укроћена горопад“, у Културном центру Чукарица. 28.11. Радионица у Библиотеци града Београда У Библиотеци града Београда, ученици 4/3 учествовали су у садржајима о родитељима и родитељству у радионици „Ловац на маслачке“. 27. 11. Позоришна представа


Ученици осмог разреда имали су прилику да у Културном центру Раковица одгледају позоришну представу „Забрањено преко 18“. 27.11. Театар „а ла 2/4“ Ученици 2/4 и њихова учитељица Ивана Васиљевић уз помоћ родитељке Тијане Божиновић приредили су у свечаној сали школе несвакидашњу представу-перформанс. Комбинујући елементе из разнородних сфера уметничког деловања - филма, плеса, певања, позоришта створили су мултимедијално уметничко дело које је оставило посебан утисак код публике. Након школске представе, са својим театром наступили су и у Театру 78 и у Дечјем културном центру.

26. и 28. 11. Предавање у школи за ученике 6. разреда У нашој школи стручњаци ДЗ Чукарица, у оквиру редовне сарадње са школом на промоцији здравих стилова живота, одржали су предавање за ученике шестог разреда на тему болести зависности.


ДЕЦЕМБАР

3.12. Гостујући предавачи У оквиру програма сарадње са родитељима, а у циљу занимљивијег приступа појединим сегментима наставног процеса, одељење 4/1 угостило је господина Душана Агатоновића, председника Трећег општинског суда. У истом одељењу 23.12. гостовао је и професор Географског факултета Слободан Станковић, одржавши час на тему: „Посебности низијске области“. 5.12. Посета ученика четвртог разреда Пионирском граду Ученици 4. разреда са учитељима били гости Пионирског града. У спортским активностима и активностима радионичарског типа провели су један леп, децембарски дан. 10.12. Посета 3/6 Музеју примењене уметности Ученици 3/6 имали су задовољство да посете изложбу „На први (п)оглед: Музеј примењене уметности“ и виде експонате који више година нису излагани, као и да присуствују радионици „Од Емила Галеа до младог уметника-цветић на вази“.

12.12. 4/3 у Библиотеци града Београда Ученици 4/3 са учитељицом Душанком Радовић учествовали су у Библиотеци града Београда у радионици „Читамо и пишемо са Аном Франк“. 12.12. Конкурс „Сунчана јесен живота“ и „Крв живот значи“ Наши ученици су учествовали у ликовном и литерарном конкурсу „Сунчана јесен живота“, коју је организовао Црвени крст Чукарице. На конкурсу је Марта Поповић 5/3 освојила 2. место, а Наталија Томић 4/7 на конкурсу „Крв живот значи“ 1. место. 15.12. Гост предавач Милорад Затезало


Ученици наше школе угостили су гдина Милорада Затезала, врсног гостујућег предавача, на тему доброте и најдрагоценијих људских врлина и животних вредности. Ученици су имали прилике да добију лекцију о животу која се не може наћи међу корицама уџбеника.

19.12. Међународна конференција о инклузији мањина На међународној конференцији „Инклузија мањина не треба бити илузија“ у организацији НВО „Reach“, специјални гости били су ученици 2/4. Они су активно учествовали у извођењу перформанса „Позориште за инклузију мањина“ и оставили снажан утисак на све учеснике конференције. 22.12. Сарадња са Студиом Б Ученици 2/4, поводом свог рада на театру „А ла 2/4“ гостовали су на Студију Б у њиховој емисији „Београд за почетнике“. 24. и 30.12. Новогодишње приредбе Ученици 4/1 са учитељицом Тањом Пешић приредили су за родитеље и госте ногогодишњу приредбу под називом „Кад снови крила добију“. Ученици 4/3 и учитељица Душка Радовић приредили су новогодишње дружење са родитељима под називом „Новогодишња чаролија“, а ученици 4/7 са учитељицом Наташом Чолић под називом „... до бескраја“. Новогодишњу приредбу одржало је и одељење 2/7 са учитељицом Весном Огњановић, као и одељење 3/3 са учитељицом Душанком Бугариновић. Неколико дана пре приредбе ово одељење је организовало Родитељски дан, током којег су заједно са родитељима правили новогодишње украсе.


25. и 26.12. Продајна новогодишња изложба Одељења 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, као и 4/2, 4/6 учествовали су у традиционалној, продајној новогодишњој изложби у холу школе. Продајне експонате направили су у сарадњи са родитељима, а прикупљени новац употребили су за опремање и улепшавање својих учионица.


Награда за театар „А ла 2/4“ На Савсковеначком урбан фестивалу, представа ученика 2/4 освојила је главну награду за представу у целини.


26.12. Додела награда Општине Чукарица Општина Чукарица је и ове године наградила ученике и наставнике који су у претходној школској години остварили врхунске резултате на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете. Наша школа имала је петоро представника: Ђорђе Карановић-1. место на Државној математичкој олимпијади, Милош Милићев-1. место на Државној математичкој олимпијади, Станко Бугарчић-2. место на Републичком такмичењу из физике и 3. место на Државној математичкој олимпијади, Маша Зелић-3. место на Државној математичкој олимпијади и Сара Станојевић-3. место на Републичком такмичењу из књижевности. Награђени наставници су Бранко Трифуновић, Гордана Мајевић и Марина Луковић. 29.12. Прослава Нове године Ученици млађих разреда прославили су Нову годину у Пионирском граду уз позоришну представу и дискотеку, а ученици старијих разреда у клубу „Театро“.


ЈАНУАР

27.01. Школска слава Свети Сава И ове године у нашој школи свечано је обележена школска слава. Свечани обред резања славског колача и освећења славског жита обавио је свештеник Милорад Симић, а кум славе био је господин Драган Томић, заједно са члановима своје породице. У склопу свечане прославе школске славе одржана је приредба „Свети Саваучитељ љубави“. На исту тему одржан је литерарни и ликовни конкурс.

Светосавске приредбе Уз светосавску химну, сечење колача и свечани рецитал, ученици 2/1, 3/1, 3/3, 3/5 и 4/3 у оквиру својих одељења обележили су школску славу.


16.01. Награда за наставницу математике Б. Миливојевић У организацији Министарства телекомуникација и Удружења информатичара одржано је такмичење „Креирање наставних садржаја коришћењем слободног софтвера“. Један од награђених радова био је блог „Учим математику“, који уређује наша наставница математике Бранка Миливојевић.


ФЕБРУАР

2. и 3. 02. Предавање о вршњачком насиљу Стручњаци из МУП-а Србије одржали су ученицима 5. и 6. разреда предавање о вршњачком насиљу. Ученицима су објаснили шта је све вршњачко насиље и како поступити у том случају, без обзира да ли си жртва или само посматрач. Тема је веома заинтересовала ученике, тако да су поставили многа питања и наводили примере из свог окружења. Предавање је организовао Тим за заштиту деце од насиља ОШ „Уједињене нације“. 3.02. Презентације уџбеника Издавачке куће Креативни центар, БИГЗ, Нова школа, Логос и Дата Статус организовале су презентације уџбеника и приручника за наставнике наше школе. На продајним изложбама, које су организовале издавачке куће „Одисеј“, „ЈРЈ“, „Лагуна“ и „Отворена књига“, ученици су могли по повољнијим ценама да купе књиге према својим интересовањима.

4.02. Школско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ Одржано је школско такмичење, на коме је победило одељење 3/6, а на Општинском такмичењу освојили су друго место.


6.02. Позоришне представе Ученици осмог разреда одгледали су позоришну представу „Супруга“ у реализацији Студија глуме-маска, а ученици шестог и седмог разреда представу „Покондирена тиква“ у организацији Културног центра Чукарица. 20.02. Маскенбал 3/3 у Белој недељи Одељење 3/3 са учитељицом Душанком Бугариновић обележило је Покладе веселим маскенбалом.


26.02. Родитељ предавач Милена Жутић, родитељ ученика 2/1, одржала је, ученицима тог одељења, предавање на тему фотографије.


MАРТ

5.03. Наступ 2/4 у Дечјем културном центру Ученици 2/4 одиграли су представу театра „А ла 2/4“ пред готово пет стотина заинтересованих и одушевљених гледалаца. 7.03. Општинско такмичење из српског језика И ове године у нашој школи одржано је Општинско такмичење из српског језика. Угостили смо око 350 такмичара и преко 50 наставника. Као и до сада све је организовано до најситнијих детаља, тако да је све протекло у најбољем реду. 8.03. Осмомартовска приредба Поводом 8. марта, одељење 2/3 извело је приредбу која је одушевила и ганула све маме. Неколико дана раније, уз помоћ тата, који су на часу ликовног били помагачи, ученици су направили поклоне за своје маме. 13.03. Хуманитарна акција „Чепом до осмеха“ Ученици наше школе одазвали су се у великом броју позиву да учествују у хуманитарној акцији у којој се прикупљањем чепова са пластичних флаша, обезбеђују средства за куповину помагала за ученике са тешкоћама у развоју.

19.03. Гостовање Средње школе за информационе технологије Ученици осмог разреда присуствовали су презентацији Средње школе за информационе технологије. Гости су нам представили своју школу, програм и начин рада у њој, а довели су и госте-глумце који су за осмаке извели представу Душка Радовића „Женске приче“.


20.03. Бесплатна секција фудбала Фудбалски клуб „Олимпик“ у сарадњи са ФСС и ОШ “Уједињене нације“ организовао је бесплатну секцију фудбала за девојчице и дечаке од првог до четвртог разреда, као део пројекта „МОЈА ШКОЛА-МОЈ КЛУБ“. 21.03. Сајам образовања Ученици осмог разреда имали су могућност да и ове године посете Сајам образовања у ОШ „Филип Кљајић Фића, где су представници многих средњих школа и гимназија осмацима пружали важне и разноврсне информације о својим школама. 27.03. Родитељ предавач Даница Марковић, родитељ ученика 1/1, представила је ученицима занимање професора музике и свирала флауту и фрулу.


АПРИЛ

2-4.04. Екскурзија за осмаке Своју последњу екскурзију у основној школи, осмаци су провели на Копаонику, обишавши притом и Ђавољу варош, Крушевац, као и манастире Жичу, Студеницу и Цркву Лазарицу.

Осликавање васкршњих јаја и икона У оквиру верске наставе, ученици су осликавали васкршња јаја за учешће у традиционалној изложби општине Чукарица на којој је наша ученица Ивана Тешовић 7/4 освојила прву награду.

17.04. „Београд на латицама пролећа“ На иницијативу наставнице ликовне културе Славице Тодорић, наша школа била је део манифестације којом је свечано обележен Дан Београда. Захваљујући гостопримству Културног центра Чукарице, у галерији ове установе организована је изложба ученичких радова под називом „Београд на латицама пролећа“. Изложбу је пратио и културно-уметнички програм у оранизацији ученика и наставника наше школе, посвећен рођендану Београда, у коме су учестовали чланови хора и оркестра, драмске секције, ритмичко-плесне групе, као и ученици 2/1, 2/3, 2/4 и ученици који иду у боравак.


Пројекат Сјерпински Ученици наше школе били су део великог пројекта Сјерпински. То је непрофитна активност која повезује децу целог света, која од налепница заједно праве највећи геометријски фрактал на свету. Идеја је да се 2016. године у Шпанији склопи највећи тепих Сјерпинског. Нап тепих саставили су ученици одељења 5/2,4 и 6/2,6.

14.04. Мајсторски час танга Ученици већ другу школску годину имају јединствену прилику да уче аргентински танго у својој школи. У име почетка 6. Tango Encuentro Festivala највеће светске танго звезде аргентинског танга Maria Ines Bogado и Sebastian Jimenez одржали су час за нашу децу, мотивисали их за даљи рад и отплесали очаравајући плес само за нас.

18.04. Семинар у школи У нашој школи одржан је акредитовани семинар „Развој, самопоуздање и вештина комуникације“. Присутни наставници изразили су велико задовољство квалитетом семинара и предавача.


24. и 25.04. Пробни пријемни Пробни пријемни био је још једна прилика да осмаци провере своје знање пред завршни испит.


МАЈ 1.05. Велика смотра извиђача Београда Одељење 3/6 учествовало је на првомајској смотри извиђача Београда у склопу одреда извиђача „Свети Сава“ где су се упознали са начинима организације и изградње извиђачких кампова.

5.05. Посета Музеју аутомобила Ученици 3/6 са учитељицом Наташом Ђунисијевић посетили су Музеј аутомобила и уживали у богатој колекцији од 50 аутомобила у аутентичном амбијенту Модерне гараже.

7. и 8.05. Екскурзија ученика шестог разреда Шестаци су, са својим одељењским старешинама, провели два дана на екскурзији која је обухватила обилазак Сремских Карловаца, Новог Сада, Зобнатице, Суботице, Палића и дворца Дунђерског. Вратили су се пуни утисака и изузетно задовољни садржајем ове екскурзије и нивоом пружених услуга.


13.05. Играм фер... Наша школа била је домаћин пројекта „Играм фер и ван терена“. Пројекат је намењен деци, родитељима и наставницима и за циљ има превенцију насиља и дискриминације. 14.05. Промотивни час МШ „Ватрослав Лисински“ Ученици млађих разреда имали су прилику да, у свечаној сали школе, присуствују промотивном часу музичке школе. На часу су имали прилику да виде: харфу, фагот, обоу, хорну и хармонику и чују извођење композиција на овим инструментима од стране ученика музичке школе. Професор хармонике, Александар Будимир, био је гостујући предавач у одељењу 2/4, где је са децом поделио своју причу о музичком одрастању.

14.05. Посета Управи речне полиције Одељење 3/6 посетило је Управу речне полиције града Београда, где су им љубазни домаћини показали различите вештине спасавања људи на рекама и упознали ученике са пловним возилима која користе у својим акцијама.


15-17.05. Мост математике На манифестацији „Мост математике“, која је одржана у Врњачкој Бањи, учествовали су и ученици и наставници наше школе. На квизу из математике наши ученици су заузели треће место, а један од предавача био је и наш наставник ликовне културе др Предраг Милосављевић, који је говорио о спрези математике и уметности. 17.05. Полицајци и деца Ученици 5/4 са одељењским старешином Весном Јовановић учествовали су у акцији „Полицајци и деца“ на Ади Циганлији. Акција је била забавног карактера, али такође и врло поучна. Деца су могла разгледати и испробавати сву војну опрему, видети полицијске псе, а било је других активности.

17. и 18.05. Екскурзија седмака Седмаци су током своје екскурзије боравили у Бајиној Башти, а обишли су и Овчарско Кабларску клисуру, манастире Рачу и Благовештење, Златибор, Мећавник (укључујући вожњу Шарганском осмицом), Тару, реку Врело и ХЕ Перућац. 18.05.-1.06. Настава у природи Ученици другог, трећег и четвртог разреда провели су недељу дана у хотелу „Здрављак“ у Сокобањи. Рекреативна настава је обиловала разноврсним садржајима. Организован је једнодневни излет на Озрен, обилазак водопада Рипаљка, излетишта Лептерија, плаже Жупан, видиковца Поповица, Хајдук Вељкове чесме, Цркве преображења Господњег, етно домаћинства и куће Стевана Сремца. Након реализоване наставе у природи спроведена је анкета, чији су резултати показали да су и ученици били јако задовољни организацијом наставе у природи, разноврсним активностима, као и условима смештаја.


19.05. Једнодневни излет петог разреда Ученици петог разреда са одељењским старешинама посетили су Ресавску пећину, водопад Велики бук и манастире Раваницу и Манасију.

28.05. Предавање о репродуктивном здрављу У складу са програмом наставе биологије у свечаној сали наше школе одржано је предавање за ученике седмог разреда на тему „Полно преносиве инфекције“. Предавање је одржала мајка ученице наше школе др Андреа Узелац Шкорић, специјалиста епидемиологије, испред Центра за контролу и превенцију болести, Градског завода за јавно здравље. У току једночасовног предавања, ученицима је омогућено да прошире своја знања о узрочницима, начинима преношења и последицама полно преносивих инфекција, као и начинима заштите. Посебна пажња поклоњена је преношењу и заштити од вируса хепатитиса Б и Ц и ХИВ вируса. Предавање је завршено интерактивним радионицама којима су ученици могли да провере колико су разумели предвиђене садржаје, а и да добију одговоре на многа питања. 28.05. Испраћај осмака


Последњи наставни дан за осмаке традиционално се прославио испред школе представљањем одељења осмог разреда генерације 2000. Уз много весеља и мало суза, испратили смо их у нове изазове. 29.05. Изложба „Ташнице“ и посета бомбонџијској радњи На изложби „Ташнице“ одељење 3/6 са учитељицом Наташом Ђунисијевић упознало се са историјом развоја женске и мушке ташне 19. и почетка 20. века и учествовало у радионици где су израђивали ташне које ће бити изложене у Музеју примењених уметности. Истог дана посетили су и занатску бомбонџијску радњу „Босиљчић“, једину преосталу од 120 колико их је било пре Другог светског рата. Било је очаравајуће видети и пробати ратлуке, лизалице и бомбоне које се и данас праве на стари начин и по старим рецептима.

31.05. Квиз „Покажи шта знаш о Црвеном крсту“ Наша школа сваке године успешно учествује на већ традиционалном такмичењу у организацији Црвеног крста Чукарице. Ове године екипа наше школе освојила је друго место, као и у такмичењу из прве помоћи.


31.05. Матурско вече И ове године, матурско вече организовано је у школи, у свечаној и отменој атмосфери. Очаравајуће их је било гледати како кроз венац од балона озарени улазе да овековече тренутак одрастања. Пуна срца послали смо их у свет одраслих, нека им је срећно.


ЈУН

3.06. Посета РХМЗ-у Одељење 1/5 посетило је Републички хидрометеоролошки завод, где су имали прилику да се, уз стручно вођство метеоролога Недељка Тодоровића, упознају са радом метеоролошке станице. Посебан утисак на ђаке оставило је радарско посматрање и пуштање метеоролошког балона.

5.06. Родитељ предавач у 1/4 Вајар Ивана Чотрић представила је малим ђацима своје креативно занимање.

7.06. Хуманитарна акција „Играјмо за нашег друга“ На иницијативу ученика 7. и 8. разреда, уз помоћ учитеља и наставника организован је хуманитарни турнир у малом фудбалу и кошарци. Више од 50 екипа играло је за помоћ оболелом ученику наше школе, а акцију прикупљања новчаних средстава наставили су ученици свих одељења и њихови учитељи и наставници. Сакупљено је преко 400.000 динара помоћи.

8.06. Приредба „Il fant qu'on apprenne le francais“ У циљу популарисања француског језика и културе одржан је угледни час из француског језика који су реализовале наставнице француског језика Сања Јовановић и Јадранка Шаренац са ученицима од петог до осмог разреда. Час је реализован као приредба настала као резултат истраживачког рада ученика уз координисан рад наставника, како би се ученицима још више приближио француски језик и истакли бројни разлози за учење једног од најзначајнијих светских језика.

9.06. Позоришна представа Одељења млађих разреда одгледала су у Дечјем културном центру позоришну представу „Гусарске авантуре“.

11.06. Предавање „Безбедност у саобраћају“ Стручњаци из Агенције за безбедност саобраћаја одржали су ученицима од 1-4. разреда предавање о безбедном понашању у саобраћају. Након предавања и тестирања ученика о понашању у саобраћају, ученицима су подељене дипломе.


7-11.06. Завршне приредбе Одељења 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 2/7 одржала су завршне приредбе на којима су родитељима и гостима показали шта су све научили и колико су напредовали за годину дана. Сва одељења четвртог разреда организовала су завршне приредбе које су биле прилика да се ученици и родитељи поздраве са учитељицама. Одељење 4/7 је поред тога организовало и „Игре без граница“, спортску активност деце и родитеља.

12.06. „На слово, на слово...“ На атлетском стадиону Републичког завода за спорт, у трци на 60м, у којој су учествовали ученици првог разреда основних школа са Чукарице, наши ђаци освојили су 1. место.

15-17.06. Завршни испит Свих 178 ученика осмог разреда приступило је полагању завршног испита. Просечан број бодова на завршном испиту је 20,33. У односу на 18 школа на општини Чукарица овај резултат је на 6. месту.


Додела Вукових диплома У свечаној сали школе најуспешнијим ђацима генерације 2000/01. додељене су Вукове и посебне дипломе. За ђака генерације изабрана је Маша Зелић 8/4, а спортиста генерације је Тара Јакшић 8/4.

28.06. Додела ђачких књижица и сведочанстава


ЈУЛ-АВГУСТ

Упис осмака у средње школе

Седнице Наставничког већа

Седнице одељењских већа

Седнице стручних већа


Такмичарски резултати наших ученика школске 2014/2015 године

име и презиме ученика Михало Радивојша Ивона Поповић Анђела Миланковић

Српски језик разред наставник 5/4 М. Гобељић 5/3 Р. Тодоровић 5/5 Р.Симијоновић

Александар Савић

5/4

М. Гобељић

Милош Милићев Гордана Ничић

6/2 8/6

М.Гобељећ М. Стојановић

Теодора Чуровић

8/6

М. Стојановић

Вишња Јовановић

8/6

М. Стојановић

Сара Цвијовић

8/6

М. Стојановић

Ема Крсмановић

8/6

М. Стојановић

Никола Ђорђевић

7/3

М. Луковић

5/4

М. Гобељић

8/

М. Луковић

пласман 1. Општина 1. Општина 1. Општина 2. Град 1. Општина 2. Град 3. Општина 1.Општина 2. Град 2.Општина 2. Град 2.Општина 2. Град 3.Општина 3. Град 3.Општина 3. Град 3.Општина 2. Град 2. Општина

Ђорђе Карановић Анастасија Стијовић

име и презиме ученика

Физика разред наставник

Милош Милићев

6/2

Мина Милићев

6/2

А. Марјановић

А. Марјановић Марко Соковић Теодора Петковић

6/2 7/7

Станко Бугарчић

7/6

Митар Мићевић Марија Зелић

7/6 8/4

А. Марјановић А. Марјановић А. Марјановић А. Марјановић А. Марјановић

2.Општина 2.Град пласман 1.Општина 1.Град 1. Републ. 1.Општина 2. Град 2.Републ. 2.Општина 1.Општина 3. Град 2.Општина 3. град 2.Општина 2.Општина 3. Град Похвала републ.


име и презиме ученика Јована Марић Нина Живковић Анђела Зафироски Станко Бугарчић Јана Петровић Никола Радовић Лука Крстић Лазар Мићуновић Гордана Ничић име и презиме ученика Ђорђе Николић Јован Милићев Маша Обрадовић Василије Пејчиновић Реља Кукић Никола Токмановић Немања Ђурђев Вук Лазовић Дуња Ескић Никола Ковачевић Владимир Јоцић Андреа Поњавић Василије Дабић Ивана Јовановић Страхиња Павишић Мирослав Божић Наталија Томић Анђела Миланковић Милош Милићев

Хемија разред наставник 7/1 Л. Ковачевић 7/2 Л. Ковачевић 7/1 Л. Ковачевић 7/6 Л. Ковачевић 7/1 Л. Ковачевић 7/3 Л. Ковачевић 8/2 С. Јоцић 8/6 С. Јоцић 8/6 С. Јоцић Математика разред наставник 3/4 В.Ристић 3/4 В.Ристић 3/4 В.Ристић 3/4 В.Ристић 3/6 Н. Ђунисијевић 3/1 О. Борковац 3/5 М. Божовић 3/5 М. Божовић П. Шућур 4/4 4/4 4/7 4/7 4/5 4/6 4/2 4/2 4/7 5/5

П. Шућур Н. Чолић Н. Чолић Љ. Главоњић Љ. Праизовић М. Новаковић М. Новаковић Н. Чолић Ж. Радовановић Б. Миливојевић

6/2 Марко Соковић Мина Милићев

6/2

Б. Миливојевић Б. Миливојевић

6/2 Станко Бугарчић Јована Марић

7/6 7/

Р. Божић М. Стевановић

пласман 1. Општина 2. Општина 2. Општина 2. Општина 2. Општина 2. Општина 1. Општина 2. Општина 3. Општина пласман 1. Општина 1. Општина 1. Општина 2. Општина 1. Општина 3. Општина Похвала Похвала 1. Општина 1. Град 2. Општина 2. Општина 2. Општина 2. Општина Град похвала 2. Општина 2. Општина 2. Град Похвала Похвала Похвала 1. Општина 1.Град 2. Републ. 3. Општина Похвала Град похвала Учешће републ. Похвала Похвала


Маша Зелић

Р. Божић 8/4

Ивана Тешовић Теодора Петковић

име и презиме ученика

7/4 7/7

Ј. Војиновић Ј. Војиновић

Биологија разред наставник

Мина Немет

5/1

Анђела Миланковић

5/5

Мина Траиловић

5/1

Доротеја Вујадин

6/4

Александар Илић Марија Зелић Тара Јакшић Вишња Јовановић Јована Настић

6/4 8/4 8/4 8/6 5/6

Милица Кнежевић

5/4

Анђела Пилчевић Данило Ђуричић Милош Гавриловић Софија Царевић

5/4 5/4 6/6 6/2

Ксенија Мирковић

7/6

А. Микић А. Микић А. Микић А. Микић А. Микић А. Микић А. Микић А. Микић А. Блажић А. Блажић А. Блажић А. Блажић А. Блажић А. Блажић А. Блажић

Невена Милосављевић

7/6

Уна Пејчић Анђела Димић Милан Гргић Јован Ивановић Никола Радовић

7/6 6/7 6/7 6/3 7/3

Софија Шућур Сара Станојевић Марко Пузовић Милица Глоговац Петар Костић

7/3 8/1 8/1 8/3 8/5

А. Блажић А. Блажић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић М. Ршумовић

2. Општина Похвала Град Учешће републ. Похвала Похвала

пласман 1. Општина 1. Град 1. Општина 2. Град 1. Општина 2. Град 1. Општина 2. Град 2. Општина 1. Општина 3. Општина 3. Општина 1. Општина 3. Град 2. Општина 2. Град 2. Општина 2. Општина 1. Општина 1. Општина 3. Град 1. Општина 2. Град 2. Републ. 2. Општина 3. Град 3. Општина 1. Општина 1. Општина 3. Општина 2. Општина 3. Град 3. Општина 2. Општина 3. Општина 3. Општина 3. Општина


име и презиме ученика Исидора Гајић Луна Миленковић Милош Милићев Душан Поповић

име и презиме ученика Ђуроовић Лука Тешовић Ивана Ксенија Мирковић Невена Милосављевић Нишавић Ана Марић Јована Матија Зец

Историја разред наставник 5/6 М. Сретић 5/5 М. Сретић В. Јовановић6/2 Станковић М. Сретић 8/2 Географија разред наставник С. Марин 7/3 7/4 7/6 7/6 7/1 7/1 8/2

А. Николић Г. Тодосијевић Г. Тодосијевић С. Марин С. Марин А. Николић

Небојшса Радoјковић

8/2

име и презиме ученика Ема Крсмановић

Енглески језик разред наставник Д. Аврамовић 8/6

Мичић Иван

име и презиме ученика Сара Станојевић

8/7

А. Николић

И. Рашета

Француски језик разред наставник Ј. Шаренац 8/1

Цветковић Марија

Ј. Шаренац 8/1

Кузмановић Бојана

Ј. Шаренац 8/1

Глигоријевић Маша

С. Јовановић 8/3

Луковић Ивана

8/3

С. Јовановић

пласман 3. Општина 3. Општина 2. Општина 3. Град 3. Општина 3. Град пласман 1. Општина 1. Град 2. Општина 3. Град 3. Општина 3. Општина 3. Општина 3. Општина 2. Општина 2. Град 3. Општина

пласман 3. Општина Учешће град 3. Општина Учешће град пласман 1. Општина 2. Град Учешће републ. 2. Општина 3. Град Учешће републ. 2. Општина 3. Град Учешће републ. 3. Општина 3. Град Учешће републ. 3. Општина 2. Град


Учешће републ. име и презиме ученика Софија Еплер Марта Поповић име и презиме ученика Елена Кузмановић

Ликовна култура разред наставник 5/7 С. Тодорић 5/3 С. Тодорић Музичка култура разред наставник С. Станковић 3/6

пласман 1. Општинско 1. Општинско пласман 1. Општинско 2. Град 2. Општинско 3. Општинско 3. Општинско

Ирена А. Гавриловић 5/3 Г. Милин Марија Ђорђевић 5/3 Г. Милин Ивона Поповић 6/1 Г. Милин Ања Вујинић 5/3 Ксенија Лазић 5/1 Г. Милин 3. Општинско Дина Стојковић 5/5 Г. Милин 3. Општинско Андреа Станојевић Г. Милин 3. Општинско 5/5 Луна Миленковић Бојана Чоловић 8/3 Г. Милин 2. Општинско Димитрије Лазић 8/3 Г. Милин 3. Општинско Бојана Кузмановић Г. Милин 3. Општинско 8/1 Марија Цветковић Информатка и рачунарство (програмирање) име и презиме ученика разред наставник пласман Лазар Кукољ М. Јовановић 1. Општина 6/4 1. Регионално Марко Т. Поповић 8/5 М. Јовановић 2. Општина Шах име и презиме ученика разред наставник пласман Тара Величковић 1. Општина Вид Кујунџић 1. Општина Балша Г. Видак 3.Општина Ђорђе Карановић 2. Општина Екипно такмичење дечаци 2.Општина

име и презиме ученика Лазар Мићуновић

Књижевна олимпијада разред наставник 8/6 М. Стојановић

Илија Еплер Марија Лазаревић

8/6 8/6

М. Стојановић М. Стојановић

1.Општина 1.Општина 3. Град

Матија Зец

8/2

М.Стојановић

Лена Јовановић

8/6

М. Стојановић

1.Општина 3. Град 2.Општина 2. Град

пласман 1.Општина


Катарина Вуковић

8/1

М. Луковић

Бојана Кузмановић Ивана Тешовић

8/1 7/4

М. Луковић Б.Црноглавац

Ива Марковић Сара Станојевић

8/6 8/1

М.Стојановић М. Луковић

2.Општина 3. Град 3.Општина 2.Општина 3.Град 2. Град 3. Град

МАЛИ ФУДБАЛ На Општинском првенству у малом фудбалу за 5. и 6. разред, екипа наше школе освојила је 2. место. Чланови екипе: Огњен Ађанчић, Вукашин Рабреновић, Урош Петровић 6/2, Стеван Остојић 6/1, Петар Рацановић 6/6, Никола Прелевић, Алекса Поповић, Душан Милићевић 6/3, Петар Селенић, Милош Шолаја 6/7, Душан Матовић 5/6, Милан Бајић, Лука Јовановић 5/4. РУКОМЕТ На Општинском првенству у рукомету-7. и 8. разред екипа наше школе освојила је 2. место. Чланови екипе:Анђела Чобановић, Милица Кољанчић, Марија Миленковић, Марија Ровчанин, Милица Перић, Љубица Брцковић, Теодора Сајловић, Јелена Мирчић, Ирена Перић, Наталија Мијушковић, Милица Квргић, Тара Јакшић и Јована Лазић. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА На градском првенству екипе наше школе постигле су следеће резултате: 1.-4. разред - 2. место Тина Половина Андреа Поњавић Дуња Ескић Ања Половина Тијана Балошевић 5. и 6. разред - 2. место Маша Филиповић Ивана Херич Ања Вулић 7. и 8. разред Катарина Мудрић 1. место Ана Бајчић 2. Место


Међународно такмичење из информатичке писмености ,,Дабар“ 5. и 6. разред Марија Бартула 53 бронзано одличје Александра Божић Катарина Бацковић 65 сребрно одличје Александра Божић 7. и 8. Разред Станко Бугарчић 7 6 сребрно одличје Александра Божић Митар Мићевић 76 сребрно одличје Александра Божић Тесла инфо куп 2015. Општинско такмичење одржано је у средњој ПТТ , 15.03.2015. Општинско првенство у стоном тенису Девојчице 2. место Општинско 1. Катарина Бањац 2. Костадиновић Катарина 1. Катарина Бањац, појединачно


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.