Vermont's Most Promising Jobs: 2023-2024 (Dari)

Page 1

‫‪-2023‬‬ ‫‪2024‬‬

‫نسخه‬

‫کامیاب ترین‬

‫وظایف و مشاغل‬

‫ورمونت‬

‫ها� به وظایف و مشاغل کامیاب‬ ‫ی‬ ‫مس� ی‬


‫به اکتشاف وظایف و مشاغیل پب�دازید که عواید‬ ‫خو� دارند و پیش ن‬ ‫باال�‬ ‫​بی� میگردد در ورمونت تقاضای ی‬ ‫ب‬ ‫داشته باشند؛ همچنان تعلیم و تربیه و کورس تعلیمی‬

‫که به آنها یم�سد را هم برریس کنید‪ .‬مواردی را بیابید‬ ‫گ‬ ‫که ممکن است با عالیق‪ ،‬ارزش​ها و سبک زنده � تان‬ ‫مطابقت داشته باشند‪.‬‬

‫وظایف و مشاغل‬ ‫پرعواید و پرتقاضا ورمونت‬‫مشاغل و وظایف‬

‫کامیاب‬

‫کدام وظیفه و شغل لست​شده در اینجا بیش از متوسط‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫عواید ت‬ ‫ن‬ ‫پرداخ� دارد و پیش​بی� میشود که یب� سال​های‬ ‫ایال� (‪ 22.55‬دالر در ساعت)‬ ‫‪ 2020-2030‬کم از کم ‪ 500‬فرصت وظیفوی در ایالت داشته باشد‪ .‬اگرچه نمیتوانیم وظایف‬ ‫آینده را بطور دقیق پیش ن‬ ‫ت های مورد تقاضا امروز دارای ارزش‬ ‫​بی� کنیم؛ لیکن میدانیم که مهار ​‬ ‫طوال� ت‬ ‫ن‬ ‫مد� خواهند بود‪.‬‬

‫ورمونت‬

‫مایل استید که نظاره کنید‪،‬‬ ‫تعلیم ببینید‪ ،‬تحلیل کنید و مسائل را حل نمایید؟‬

‫مایل استید با مردم کار کنید و‬ ‫رهنما� یا متقاعد کردن مرصوف نمایید؟‬ ‫خالقیت تان را در جهت‬ ‫ی‬ ‫پیش ن‬ ‫بی�‬ ‫های ‪10-‬ساله‬ ‫موقعیت ها‬

‫کم از کم‬ ‫تحصیالت مورد ض�ور‬ ‫ورود‬

‫متوسط‬ ‫عواید‬ ‫ت‬ ‫(ساع�‪/‬سالوار)‬

‫نمایندگان فروش ‪ -‬کاالها و رسویس ها‬

‫‪3,760‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$61,000/$29‬‬

‫ت‬ ‫حمای� کمپیوتر‬ ‫متخصص‬

‫مربیان تناسب اندام‬

‫‪1,880‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$59,218/$28‬‬

‫تداوی گرهای ماساژ‬

‫‪1,020‬‬

‫عکاسان‬

‫‪610‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$49,067/$24‬‬

‫نرس های عمیل دارای جواز‬

‫‪900‬‬

‫پروگرام دارای تصدیق‬

‫‪7،850‬‬ ‫‪7,850‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪na / $60,986‬‬

‫ت‬ ‫رجیس� شده‬ ‫نرس های‬

‫‪4,460‬‬ ‫‪4,460‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$75,379/$36‬‬

‫مشاوران سوء مرصف مواد مخدر و صحت روان‬

‫‪2,270‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$47,320/$23‬‬

‫توسعه دهندگان و تست کنندگان نرم افزار‬

‫‪2,720‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$88,483/$43‬‬

‫مددکاران جمعی اطفال‪ ،‬فامیل و مکتب‬

‫‪1,300‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$49,338/$24‬‬

‫مدیران سیستم های کمپیوتری‬

‫‪610‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$77,626/$37‬‬

‫ویراستاران‪ ،‬نویسندگان و مولفان‬

‫‪1,200‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$50,438/$24‬‬

‫ین‬ ‫تکنس� های البراتوری کلینییک‬

‫‪580‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$59,509/$29‬‬

‫متخصصان منابع شب�ی‬

‫‪1,140‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$61,672/$30‬‬

‫نرس های مشغول وظیفه‬

‫‪580‬‬

‫تصدیق فوق لیسانس‬

‫‪$101,795/$49‬‬

‫متخصصان روابط عامه‬

‫‪930‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$50,045/$24‬‬

‫یز‬ ‫ف�یوتراپیست ها‬

‫‪530‬‬

‫تصدیق ت‬ ‫دک�ی‬

‫‪$78,333/$38‬‬

‫متخصصان کورس تعلیمی‬

‫‪620‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$62,608/$30‬‬

‫گ‬ ‫نمایند� های فروش رسویس های مایل‬

‫‪580‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$60,902/$29‬‬

‫طراحان گرافیک‬

‫‪540‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$47,237/$22‬‬

‫مشاوران مکتب و وظیفه‬

‫‪1080‬‬

‫تصدیق فوق لیسانس‬

‫‪$59,363/$29‬‬

‫مددکاران جمعی سوء مرصف مواد مخدر و صحت روان‬

‫‪720‬‬

‫تصدیق فوق لیسانس‬

‫‪$47,757/$23‬‬

‫مددکاران جمعی مراقبت های صحی‬

‫‪570‬‬

‫تصدیق فوق لیسانس‬

‫‪$49,712/$24‬‬

‫متعلمان ‪ ،K-12‬به شمول‪ .‬ویرایش خاص & ‪CTE‬‬

‫پیش ن‬ ‫بی�‬ ‫های ‪10-‬ساله‬ ‫موقعیت ها‬

‫کم از کم‬ ‫تحصیالت مورد ض�ور‬ ‫ورود‬

‫متوسط‬ ‫عواید‬ ‫ت‬ ‫(ساع�‪/‬سالوار)‬

‫‪1,200‬‬

‫پروگرام دارای تصدیق‬

‫‪$60,112/$29‬‬

‫پروگرام دارای تصدیق‬

‫‪$47,840/$23‬‬ ‫‪$58,802/$28‬‬

‫اول� قدم خوب جهت ت‬ ‫حایک از این است که کسب اعتبارنامه یا تصدیق کوتاه​مدت میتواند ی ن‬ ‫دس�یس یا موفقیت در این وظیفه باشد‪.‬‬


‫جهت حمایت وظیفوی و منابع افراد جویای کار‪ ،‬با ریاست وظایف ورمونت به تماس شوید‬ ‫(‪:)Vermont Department of Labor‬‬

‫‪labor.vermont.gov/jobs • 802-828-4394‬‬

‫مطلع استید که باید از کجا ش�وع کنید؟ چهار وظایف و مشاغل‬ ‫​بی� میشود ت‬ ‫بگ�ید که پیش ن‬ ‫بیش�ین تعداد فرصت​های وظیفوی‬ ‫پررنگ در حصه ذیل را در نظر ی‬ ‫را در سال​های آینده داشته باشند‪.‬‬

‫جهت کسب معلومات ت‬ ‫بیش� درمورد این وظایف و مشاغل و تعلیم و تربیه‬ ‫و پروگرام های کورس های تعلیمی که به آنها یم�سند‪:‬‬

‫به خاطر داشته باشید‪ :‬عواید بر اساس تجربه‪ ،‬تحصیالت‬ ‫گ‬ ‫و مهارت​ ها است‪ .‬در صورتیکه به تاز� وارد کار شده اید یا کم از کم ش�ایط تحصییل‬ ‫را دارید‪ ،‬ممکن است عواید اولیه ت‬ ‫کم� باشد‪.‬‬

‫شما منظم و دقیق استید‬ ‫و مایلید با معلومات زیادی کار کنید؟‬

‫مایل استید با دستان تان یا‬ ‫با دستگاه​ها جهت ت ن‬ ‫تعم� یا ساخت اشیا کار کنید؟‬ ‫ساخ�‪ ،‬ی‬ ‫پیش ن‬ ‫بی�‬ ‫های ‪10-‬ساله‬ ‫موقعیت ها‬

‫کم از کم‬ ‫تحصیالت مورد ض�ور‬ ‫ورود‬

‫متوسط‬ ‫عواید‬ ‫ت‬ ‫(ساع�‪/‬سالوار)‬

‫‪1,090‬‬

‫کورس تعلیمی‬

‫‪$47,424/$23‬‬

‫‪4,460‬‬ ‫‪4,460‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$47,715/$23‬‬

‫‪1,630‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$48,027/$23‬‬

‫پیش ن‬ ‫بی�‬ ‫های ‪10-‬ساله‬ ‫موقعیت ها‬

‫کم از کم‬ ‫تحصیالت مورد ض�ور‬ ‫ورود‬

‫متوسط‬ ‫عواید‬ ‫ت‬ ‫(ساع�‪/‬سالوار)‬

‫رسویس های ت‬ ‫پس� ‪ -‬مرتب کننده ها‪ ،‬پرسنل و حامالن‬

‫‪1,010‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$50,625/$24‬‬

‫نقاشان ‪ -‬ساخت و ساز و نگهداری‬

‫ین‬ ‫معاون� مسئولیت های اجر یا�‬

‫‪990‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$60,403/$29‬‬

‫نجارها‬

‫افرسان پولیس‬

‫‪910‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$60,050/$29‬‬

‫آش�ها و رس پ ز‬ ‫پز‬ ‫آش�ها‬

‫پرسنل تولید‪ ،‬پالن ریزی و ترسیع‬

‫‪710‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$47,466/$23‬‬

‫اپراتورهای ابزار ‪CNC‬‬

‫‪1,490‬‬

‫پرسنل حسابداری و محاسبه‬

‫‪5,320‬‬ ‫‪5,320‬‬

‫پروگرام دارای تصدیق‬

‫‪$47,216/$23‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$49,192/$24‬‬

‫ن‬ ‫اپراتورهای ی ز‬ ‫ساختما�‬ ‫تجه�ات‬

‫‪1,230‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$47,486/$23‬‬

‫حقوقدانان‬

‫‪870‬‬

‫فوق دیپلم‬

‫‪$49,254/$24‬‬

‫ت‬ ‫مکانیک ی ن‬ ‫صنع�‬ ‫ماش� آالت‬

‫‪720‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$55,515/$27‬‬

‫حسابداران و حسابرسان‬

‫‪2,540‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$69,534/$33‬‬

‫متخصصان موتور دیزل‬

‫‪590‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$47,403/$23‬‬

‫متخصصان مدیریت پروژه‬

‫‪2,020‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$77,771/$37‬‬

‫مکانیک ها‬

‫‪570‬‬

‫لیسه عایل ‪ +‬کورس تعلیمی‬

‫‪$47,840/$23‬‬

‫ق‬ ‫انطبا�‬ ‫افرسان‬

‫‪1,940‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$78,208/$38‬‬

‫دریورهای تراکتور‪-‬تریلر تراک‬

‫‪3,820‬‬

‫پروگرام دارای تصدیق‬

‫‪$48,922/$24‬‬

‫ت‬ ‫مدیری�‬ ‫تحلیلگران‬

‫‪1,910‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$91,291/$44‬‬

‫مکانیک و نصاب های ‪HVAC‬‬

‫‪1000‬‬

‫پروگرام دارای تصدیق‬

‫‪$59,384/$29‬‬

‫تحلیلگران تحقیقات بازار‬

‫‪1,410‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$60,986/$29‬‬

‫برقکار ها‬

‫‪1,550‬‬

‫ت‬ ‫رجیس� شده‬ ‫کارآموزی‬

‫‪$48,152/$23‬‬

‫خریداران و نمایندگان خرید‬

‫‪840‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$61,256/$29‬‬

‫لوله کش ها و قرار دهندگان لوله ها‬

‫‪1,240‬‬

‫ت‬ ‫رجیس� شده‬ ‫کارآموزی‬

‫‪$49,171/$24‬‬

‫تحلیلگران سیستم های کمپیوتری‬

‫‪520‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$98,634/$47‬‬

‫نصاب خطوط برق و مخابرات‬

‫‪590‬‬

‫ت‬ ‫رجیس� شده‬ ‫کارآموزی‬

‫‪$88,763/$43‬‬

‫متصدیان کتابخانه‬

‫‪630‬‬

‫تصدیق فوق لیسانس‬

‫‪$56,493/$27‬‬

‫ین‬ ‫تکنس� های مهندیس‬

‫‪600‬‬

‫فوق دیپلم‬

‫‪$53,144/$26‬‬

‫وکال‬

‫‪970‬‬

‫تصدیق ت‬ ‫دک�ی‬

‫‪$78,478/$38‬‬

‫ت‬ ‫ین‬ ‫صنع�‬ ‫مهندس� ‪ -‬عمران‪ ،‬مکانیک و‬

‫‪1,430‬‬

‫تصدیق لیسانس‬

‫‪$78,840/$38‬‬


‫ت‬ ‫ت‬ ‫ورمون� را‬ ‫کمیون� ورمونت (‪ )Vermont Community Foundation‬که‬ ‫منحیث ییک از همکاران بنیاد‬ ‫ض‬ ‫پیش ن‬ ‫ش‬ ‫بی� می کند که در آن هیچ شغل امیدوارکننده ای به دلیل نبود متقا� واجد �ایط خایل نمی‬ ‫ماند و در آن تعلیم کالج و وظیفوی به برابری و انعطاف پذیری ت‬ ‫بیش� مساعدت می کند‪.‬‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ورمون� ​های‬ ‫ریاست وظایف ورمونت (‪ )Vermont Department of Labor, VDOL‬جهت بهبود زنده �‬ ‫دارای وظایف و مشاغل به وجود آمده است‪ .‬این ریاست به مردم و مشاغل ت‬ ‫ایال� خدمت میکند تا همه‬ ‫گ‬ ‫خو� زنده � کنند‪ ،‬مصئون باشند و وظیفه و شغل معناداری را تجربه‬ ‫باشندگان ورمونت بتوانند به ب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جهت درخواست نسخه ​های رایگان و نظاره نسخه​ های ترجمه ​شده این بروشور‪ ،‬به‬ ‫‪ mcclurevt.org/pathways‬مراجعه کنید‪ .‬این منبع از پیش​ ن‬ ‫سپتم� ‪ 2022‬با معلومات عواید سال‬ ‫بی�​ های وظیفوی بلندمدت ریاست وظایف ورمونت که در‬ ‫ب‬ ‫‪ 2021‬ش‬ ‫منت� شده گردآوری گردیده است‪.‬‬

‫اکت� ‪ 2022‬تصاویر کالب کنا‪ ،‬ورمونت ‪ Tech/VSU،Vermont Work for Women‬تحقیقات ‪VDOL‬‬ ‫ب‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.