Væddeløbsbladet nr. 2 2014

Page 1

A p r i l 2 0 14

|

N r. 2

|

101. årgang

M e d l e m s b l a d f o r D a n s k Tr a v s p o r t s C e n t r a l f o r b u n d

Kjærsgaard er vendt hjem - tager et år som amatør STOR GENNEMGANG AF B-ÅRGANGEN · NY FORMAND I MONTÉFORENINGEN 4-ÅRS REKORDEN FOR HINGSTE GENNEM TIDERNE · DTC’S HINGSTEFREMSTILLING PÅ BESØG HOS ÅKE SVANSTEDT I USA · INFO OM TRANSPORTREGLER


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.