Page 1

SCHOOLBROCHURE 2013 - 2014


INHOUD INHOUD................................................................................................................. 2 0. VISIE............................................................................................................... 3 1. CONTACT ......................................................................................................... 4 2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL .......................................................................... 4 3. SAMENWERKING ............................................................................................... 9 4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN........................................................................ 11 5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN ......................................................... 12 6. AFWEZIGHEDEN ............................................................................................. 12 7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) .......................................... 14 8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS .................................................................. 14 9. ONDERWIJS AAN HUIS .................................................................................... 15 10. BIJDRAGEREGELING ...................................................................................... 15 11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING ......................................... 17 12. VRIJWILLIGERS ............................................................................................ 17 13. WELZIJNSBELEID .......................................................................................... 17 14. LEEFREGELS ................................................................................................. 19 15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN ..................................................................... 21 16. ECHTSCHEIDING ........................................................................................... 22 17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE ............................................................................ 22 18. PRIVACY ...................................................................................................... 23 19. ENGAGEMENTSVERKLARING ........................................................................... 23 20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING ..................................................... 25

2


Beste ouders, U koos voor onze school. Wij zijn dan ook heel blij uw kind(eren) te mogen verwelkomen op onze school. Wij danken u voor het vertrouwen. De directie en de leraren willen zich ten volle inzetten voor een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs voor uw kind. Een goede samenwerking vinden wij echter ook belangrijk. Bij vragen of problemen staan wij dan ook klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij vertrouwen erop dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Deze schoolbrochure is tot stand gekomen in overleg met alle katholieke scholen in Harelbeke. Hieronder vindt u de visietekst van onze scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Bij de schoolbrochure hoort een instemmingformulier. Wij vragen u een formulier ‘voor akkoord’ te ondertekenen en terug te bezorgen aan de school voor 10 september. Hier en daar is er een verwijzing naar een tweede luik van deze brochure (onderwijsregelgeving) die terug te vinden is op de website van de school. Van harte, De directie en leraren, Bruno Colpaert Directeur

0. VISIE Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Met deze gemeenschappelijke visie willen we samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Vanuit onze inspiratiebron Jezus Christus willen we uw kind de christelijke waarden meegeven in ons denken en doen. De school is er in de eerste plaats om te leren. We streven daarom naar een totale vorming voor ieder kind: een harmonische ontwikkeling van de complete persoon. Om dit doel te bereiken, volgen wij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs. Op basis van deze leerplannen bereiden we de kinderen voor op een betere toekomst via doelbewust gekozen leer-en werkvormen met eigentijdse attitudes en vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich goed voelt bij ons. Daarom houden we maximaal rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van uw kind zonder daarbij de draagkracht van de school zelf uit het oog te verliezen. We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders - als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind - en externen. Wij streven naar een cultuur van veiligheid en gezondheid door de wettelijke taken uit te voeren betreffende preventie, bescherming en welzijn op de school. 3


1. CONTACT 1.1 De school Zandbergstraat 24, 8530 Harelbeke 056/71 94 59 info@vbssintrita.be www.vbssintrita.be intrita.be

Contactgegevens

Directie

Bruno Colpaert 0475/35.52.09 directie@vbssintrita.be

Schoolteam

Zie schoolsite en bijlage

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 2.1 Schooluren 8u.35 – 11u.40 13u.15 – 16u.00 vrijdagnamiddag: 13u.15 – 15u.00 10u.15 – 10u.30 Speeltijden 14u.55 – 15u.10 Voor de aanvang van de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht op de speelplaats. Om de lessen stipt te kunnen beginnen gaat de eerste schoolbel al om 8u.30 en om 13u10. Op die momenten worden de schoolpoorten gesloten. Kom op tijd naar school. De lessen beginnen stipt.

Bij afwezigheid van uw kind, verwittig ve het secretariaat voor 9u.00. 00. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaatt of de directeur. Wie herhaaldelijk te laat komt, zal hiervoor gesanctioneerd worden. Ouders worden gecontacteerd eerd indien de afwezigheid niet gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt. 2.2 Opvang voor, voor ‘s middags en na de school

Tijdstippen

Voorschools: ls: 6u.45 – 8u.15 Middagopvang: 12u.00 – 13u.00 Naschools: 16u.15 15 – 18u.00 Vrijdagnamiddag tot 17u.00 17u.

Vergoeding

€0,70 per begonnen halfuur

Het eerste kwartier na de lessen is er gratis opvang. U krijgt jaarlijks een fiscaal attest. De betaling voor de voor-en en naschoolse opvang gebeurt via de schoolfactuur die u op het einde van de maand ontvangt. 4


Wie gebruik maakt van de voor-en/of voor en/of naschoolse opvang, dient zich te houden aan het reglement eigen aan de school. De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen pas na de avondstudie naar de opvang. Kinderen uit het 2de en 3de leerjaar kunnen occasioneel naar de avondstudie en dit in samenspraak met de klasleerkracht. De keuze voor de avondstudie is niet vrijblijvend, er dient steeds eds voldoende huistaak te zijn. Er wordt verondersteld dat kinderen zelfstandig, stil en geconcentreerd kunnen werken. Dit is een voorwaarde om een studiesfeer te garanderen. Op woensdagnamiddag wordt er een opvangmogelijkheid aangeboden via het kinderdagverblijf dagverblijf ‘De kleine Ark’ (Ballingenweg 23 te Harelbeke). De verantwoordelijke is : Rosanne Mestdagh (directeur buitenschoolse opvang) buitenschoolse@kleineark.be (tel. 056/71.65.43). U moet zelf een broodjeslunch jeslunch voorzien voor uw kind. De kinderen kunnen op aanvraag vanuit de Sint-Ritaschool Ritaschool naar het kinderdagverblijf gebracht worden, maar u moet ze sowieso ophalen aan het kinderdagverblijf. Wie gebruik wenst te maken van de woensdagnamiddag opvang meldt dit d ten laatste op dinsdagmorgen morgen schriftelijk aan juf of meester. De facturatie voor de woensdagnamiddag opvang verloopt eveneens via het kinderdagverblijf (tarieven zijn dezelfde als de voor-en voor en naschoolse opvang op school).

2.3 Middagpauze Tijdstippen

11u.40 – 13u.15

Warme maaltijd van school €2,30 (+ €1,40 opvangvergoeding) Boterhammen van thuis €0,50 (+ €1,40 opvangvergoeding) Drankjes van thuis worden niet toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. U krijgt voor de opvangvergoeding jaarlijks een fiscaal attest. Wie op school eet, houdt zich aan de afspraken van het toezichthoudend personeel. Het zou spijtig zijn dat uw kind tussen de middag niet op school mag blijven omdat het zich niet aan het reglement houdt. 2.4 Tussendoortjes Tegen betaling, elke lke voormiddag. voormiddag Chocomelk, melk m of fruitsap (water mag elke dag van thuis meegebracht worden) Op woensdag brengt elke leerling een Fruit stuk fruit mee. In het kleuter dient dit vooraf geschild te zijn. De kinderen brengen hun eigen tussendoortje mee. Enkel een droge koek of een stuk fruit zijn toegelaten. 5


We maken gebruik van an een doosje om de koek in te stoppen en zorgen ervoor dat er geen papier of verpakking meer aan de koeken is. Zo werken we aan een nette school! We dulden geen kauwgom, snoep, chocolade of frisdrank. Er is steeds water ter beschikking voor de kinderen aan de drankfonteintjes of aan de kraantjes in de klas. Tijdens de speeltijden en de middagpauze worden meegebrachte drankjes niet toegelaten,, enkel water mag meegebracht worden van thuis. 2.5 Thuisrijen Rij 1 Richting Hippodroomstraat – Elfde Julistraat. Rij 2 Richting Zandbergstraat – Jan Breydelstraat. Rij 3 Richting Zandbergstraat - Kinheimstraat. Rij 4 Richting Venetiëlaan - Berkenlaan. Berkenlaan Onmiddellijk na de klasuren worden er thuisrijen voorzien. Wie naar huis gaat en niet afgehaald afgehaald wordt, volgt die rij. Uitzonderingen worden schriftelijk aangevraagd. Kinderen die ver van school wonen, kunnen per fiets komen. Ze moeten wel de rij volgen naar huis toe, tenzij ze vrijstelling bekomen na schriftelijke aanvraag. Zelfstandig met de fiets naar school komen, komen wordt aangeraden vanaf het vierde leerjaar. Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden. wo De rij staat onder de verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid van een leerkracht. Die verantwoordelijkheid eindigt bij het eindpunt van de thuisrij. Wanneer kinderen de thuisrij volgen, dienen zij dit steeds te doen via het afgesproken traject. Ze mogen hier niet van afwijken afwijken om onderweg de straat over te steken! steken Wie zich niet kan houden aan de afspraken i.v.m. de thuisrij kan de geweigerd worden. Uw kind moet dan afgehaald worden aan de school. 2.6 Vakanties en vrije dagen Lokale vrije dagen

Pedagogische studiedagen

Schoolvakanties 2013 – 2014 & wettelijke vakantiedagen

-

vrijdag 21 maart 2014 dinsdag 2 mei 2014 201 woensdag 27 november 2013 woensdag 19 februari 2014 woensdag 28 mei 2014 201 herfstvakantie: erfstvakantie: 28/10 2 – 3/11 kerstvakantie: erstvakantie: 23/12 2 – 5/1 krokusvakantie: rokusvakantie: 3/3 – 9/3 paasvakantie: 7/4 – 21/4 feest van de arbeid: 1/5 Hemelvaartsdag: 29/5 29/ – 1/6 Pinkstermaandag: 9/6 9

2.7 Huiswerk

Wat?

Inoefenen noefenen van basisleerstof, maar kan ook bestaan ook uit de afwerking van taken, de herhaling van lessen, de voorbereiding van toetsen, opzoekwerk … In heel wat klassen worden weekopdrachten 6


gegeven via ‘contractwerk’. De e kinderen stimuleren tot zelfstandig werken. Dit moet allereerst erst in de klas zelf gebeuren, maar het h kan ook via korte geschreven avondtaken. Een handtekening in de schoolagenda is voor de leerkracht een bevestiging van uw aandacht voor het huiswerk. Afhankelijk van het leerjaar wordt deze dagelijks gehandtekend door de ouders. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. Steun en stimuleer je kind om zijn lessen en taken rustig en goed aan te pakken, vooral die waar je kind het moeilijk mee heeft. Doel

2.8 Agenda, heenheen en weerschrift Het heen- en weerschrift is een uitstekend middel om informatie tussen klas en thuis door te spelen. kleuter Wij vragen de ouders dagelijks het schriftje te controleren. Zo blijft u op de hoogte van nieuwtjes of zaken die uw kleuter moet meebrengen naar school. Elke dag wordt de schoolagenda oolagenda van de leerlingen lager ingevuld. We vragen dan ook om deze schoolagenda dagelijks te handtekenen. Bij het begin van de maand wordt wor een nieuwsbrief meegegeven. Hierin wordt belangrijke info omtrent het schoolgebeuren weergegeven. Alle documenten worden in principe in één exemplaar meegegeven met het kind. Een kopie kan steeds geraadpleegd worden op de website van de school. 2.9 Rapport Wanneer

- signaleringsrapporten: voor herfstherfst en paasverlof - syntheserapporten: eind januari en juni

Aan de syntheserapporten worden telkens oudercontacten oudercontacten gekoppeld. Indien gewenst kan er altijd een tussentijds oudercontact aangevraagd worden door de ouders of op vraag van de leerkracht. Van gescheiden ouders die beiden beide naar het oudercontact wensen te komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf. 2.10 Sport op school Lichamelijke opvoeding

Kleuter: 2 lestijden ; lager: 1 lestijd Vanaf lagere afdeling: turnpantoffels, grijze T-shirt shirt met logo school en groen broekje van school. - €7,50 voor het T-shirt T - €7,50 voor het broekje

Kledij

Vergoeding

7


Driewekelijks,, op vrijdagvoormiddag, hebben de leerlingen van de lagere Zwemmen school een zwembeurt in het ZenBad te Harelbeke. Een zwembroek of zwempak met Kledij handdoek. Zwemshorts zijn niet toegelaten. - 1ste tot en met 5de leerjaar: ₏3,00 Vergoeding - 6de leerjaar: gratis De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen kan een leerling vrijgesteld worden van gymgym of zwemles. Na de schooluren op woensdagnamiddag nemen wij ook deel aan heel wat sportactiviteiten, n, zoals bijvoorbeeld voetbaltornooi, veldloop, trefbal, estafetteloop, estafettelo ‌

2.11 Verjaardagen Een verjaardag kan en moet gevierd worden. Elk kind krijgt een kleine attentie van de school. De juf en meester kiezen elk op hun manier hoe deze verjaardag op een passende wijze aandacht krijgt. Door de jarige wordt niks meegebracht voor de klasgenootjes.

8


3. SAMENWERKING 3.1 Met ouders Kleuter: vaste oudercontacten in maart en eventueel juni Lager: vaste oudercontacten eind januari en juni Oudercontacten Op vraag van de school kan een bijkomend oudercontact georganiseerd worden in mei om eventuele problemen i.v.m. de overgang naar het volgende leerjaar aan te kaarten. Open klasdag: eind augustus Info klassenwerking: halfweg september of oktober Infomomenten Info peuterklas: halfweg oktober & maart Open deur: schoolfeest Info overgang eerste leerjaar: maart De ouders kunnen de directeur bereiken in het directielokaal. Liefst na telefonische afspraak. De ouders kunnen de leerkrachten spreken vóór de klasuren. Het kan ook na de klas of tijdens de gymles, maar dan eveneens na afspraak. Tijdens klasuren of toezicht zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

Oudercomité

Samenstelling: zie schoolsite Voorzitter : mevr. Eline Velghe

Het oudercomité informeert ouders en biedt vormingskansen aan. Zij vertegenwoordigt de ouders als groep bij de directie en de leerkrachten. Zij bespreekt en lost algemene bekommernissen en vragen op. Het comité organiseert projecten waarbij de opbrengst ten voordele van de kinderen en/of de school is. Ook niet-leden van het oudercomité kunnen een suggestie doen om een agendapunt voor te leggen op de volgende bijeenkomst, waar ze eventueel ook kunnen aanwezig zijn. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie.

Samenstelling: zie www.kbhonline.be Vertegenwoordigers voor de school : Schoolraad Mevr. Martine Verfaille (ouders), mevr. Katrien Meyfroidt (lokale gemeenschap), mevr. Sofie Vercruysse (personeel) Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe en komt driemaal per schooljaar samen.

9


3.2 Met leerlingen Samenkomst tussen de middag, ongeveer één keer per maand.

Leerlingenraad Vertegenwoordigers

Uit elke klas van de lagere school

Verantwoordelijke leerkrachten worden Verantwoordelijke kenbaar gemaakt bij de start van elk schooljaar. In september worden er verkiezingen gehouden. Elke leerling van de lagere school kan zich kandidaat stellen.. Alle leerlingen van de lagere school kiezen dan de vertegenwoordigers per klas. Ongeveer eenmaal nmaal per maand vergadert de leerlingenraad met de verantwoordelijke en eventueel de directeur. De leerlingen kunnen hun ideeën en suggesties kenbaar maken. Wat haalbaar is, wordt gerealiseerd. De leerlingen en worden zo sterk betrokken bij het schoolbeleid en leren ze wat verantwoordelijkheid is. 3.3 Met externen Schoolbegeleider: mevr. Nele Lust Arts: dr. Ingrid Deckx CLB (Centrum Verpleegster: mevr. Claire Van Bruaene Leerlingbegeleiding) Maatschappelijk werker: mevr. Angelique Demyttenaere Deerlijksestraat 133 Contact 8550 Zwevegem ℡ 056/24 97 00 De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Er is een verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken. onderzoeken Wat het CLB doet, kunt u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op onze schoolsite en op www.kbhonline.be . Vicariaat voor het onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

Beroepscommissie

Bij orde- en tuchtmaatregelen. Commissie inzake leerlingenrechten

Koning Albert-II II laan 15 1210 Brussel

Wanneer een school uw kind weigert in te schrijven. Koning Albert II-laan laan 15 1210 Brussel De wettelijke principes waaraan waar een school zich moet houden, houden vindt u terug op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur . Commissie Zorgvuldig Bestuur

10


3.4 Schoolbestuur Voorzitter

E.H. Wilfried Aneca

vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Contact Tuinstraat 20 8530 Harelbeke Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be . 3.5 Scholengemeenschap Coördinerend directeur

V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S.

Heilig Hart Mariaschool St.-Augustinus Sint-Rita De Wingerd O.L.V. Vreugde De Vleugel

Johan Coopman

Tuinstraat 20 Contact 8530 Harelbeke ℡ 056/29 57 27 info@kbhonline.be Tuinstraat 21 8530 Harelbeke Schoolstraat 70 8530 Harelbeke Stasegemdorp 32 8530 Harelbeke Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke Bruyelstraat 8 8531 Bavikhove Vlietestraat 127 8531 Hulste Kon. Leopold III-plein 69 8530 Harelbeke

4. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 4.1 • •

Inschrijvingsperioden Broers & zussen + kinderen personeel: de eerste schooldag na de herfstvakantie; Kinderen zonder voorrangsregeling: de eerste schooldag van maart

4.2 Instapdata kleuters • de eerste schooldag na de zomervakantie; • de eerste schooldag na de herfstvakantie ; • de eerste schooldag na de kerstvakantie ; • de eerste schooldag van februari ; • de eerste schooldag na de krokusvakantie ; • de eerste schooldag na de paasvakantie. • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag; De inschrijvingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot het lager onderwijs vindt u terug in de infobundel onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be. In uitzonderlijke gevallen kan een school uw kind weigeren in te schrijven. Voor meer info verwijzen we eveneens naar de bovenstaande link.

11


5. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

6. AFWEZIGHEDEN 6.1 Wegens ziekte •

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. (uitz. ‘luxeverzuim’: zie 6.4) 6.4

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 6.2 Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. 6.3 Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde niet gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 6.4 Luxeverzuim Elk kind is verplicht om aanwezig of gewettigd afwezig te zijn vanaf de eerste dag van het schooljaar tot en met de laatste dag van het schooljaar. Vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen is geen gewettigde afwezigheid, maar wel ‘luxeverzuim’, een vorm van ongewettigde afwezigheid. afwezigheid. Om die reden plegen ouders die hun kinderen vroegtijdig mee op reis nemen of te laat laten terugkeren een inbreuk op de wet op de leerplicht (29 juni 1983). 12


Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet, een doktersattest vereist indien de afwezigheid valt in de week vóór of in de week na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie. Deze maatregel dient om luxeverzuim tegen te gaan. In tegenstelling tot wat heel wat ouders denken, zijn de eerste en de laatste schooldagen voor uw kinderen, maar ook voor uzelf erg cruciaal. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden er steeds een aantal belangrijke momenten plaats, zoals kennismaking met de nieuwe klas en met de nieuwe leerkracht(en). Het is belangrijk dat uw kind deze momenten niet mist. Het einde van het schooljaar wordt afgesloten in groep. Het is voor de sociale ontwikkeling van uw kind belangrijk dat hij/zij samen met zijn/haar klasgenoten het jaar kan afsluiten. Daaraan wordt de afhaling van het rapport en het oudercontact gekoppeld. Voor u als ouder is het belangrijk dat u via het oudercontact op de hoogte wordt gehouden van de schoolloopbaan van uw kind. Ten slotte moet u er rekening mee houden dat ongewettigde afwezigheden of problematische afwezigheden gedurende het hele schooljaar – en dus ook tijdens de eerste en de laatste schooldagen - geregistreerd en opgevolgd worden door de school, het CLB en het Ministerie van Onderwijs.

13


7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Kleuterschool Schoolreis

juni

Lagere school Schoolreis

Dit schooljaar is er geen schoolreis.

Lagere school 1ste graad: ‘boerderijklas’: 12-14 mei (’t Herreke, Heestert) • 2de graad: ‘zeeklas’: 28-30 april Meerdaagse uitstappen (De Horizon, Bredene) • 3de graad: ‘avonturenklas’: 28-30 april (LPM, Durbuy) Leerlingen nemen het best zoveel mogelijk deel aan een- of meerdaagse schooluitstappen. De school gaat er zonder tegenbericht van de ouders van uit dat de leerling mag meegaan. U hoeft niet voor iedere activiteit een schriftelijke toestemming te geven. •

8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad baseert zich daarvoor op volgende criteria: - de inschrijving als regelmatige leerling - de leerling volgde het 6de leerjaar - de rapportering van het 6de leerjaar waarbij de leerling gemiddeld 50% behaalt op de leergebieden wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie en Frans - de attitudes naar leerhouding, motivatie en sociale competentie - leerlingen met een aparte leerlijn (curriculumdifferentiatie) kunnen het getuigschrift behalen als ze slagen in een genormeerde eindtoets

14


9. ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

10. BIJDRAGEREGELING Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig jaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen volgens onderstaande modaliteit. Betalingsmodaliteit : ouders betalen via een facturatiesysteem. U betaalt maandelijks de rekening door overschrijving op rek. 738-0191262-97. Er is ook mogelijkheid tot domiciliëring. Indien u financiële problemen hebt om de schoolrekening tijdig te betalen, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Voor andere vragen kan u terecht op het secretariaat. Bij niet-tijdig betalen kan het zijn dat bepaalde diensten (mogelijkheid om op school te eten, het nuttigen van een drankje aangekocht via de school, het deelnemen aan de voor-of naschoolse opvang alsook de studie) niet meer kunnen aangeboden worden. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 15


Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Bij afwezigheid kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. Bij verlies of beschadiging van materiaal dat door de school kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de leerling, kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. Niet-verplicht aanbod Maaltijden

Opvang en studie (fiscaal attest)

max. 150 middagen per jaar eigen lunchpakket warme maaltijd max. 182 dagen in een jaar ’s morgens ‘s middags ’s avonds melk chocomelk fruitsap

€ 0,50 per middag € 2,30 per middagmaal (hierbij wordt telkens € 1,40 opvang gerekend) € 0,70 per begonnen half uur € 1,40 voor een uur

Tijdschriften

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

€ 0,35/ drankje € 0,40/ drankje € 0,45/ drankje (het gesubsidieerde deel van de Vlaamse Overheid is hier al in verrekend) aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

Gelegenheidsuitgaven

klasfoto en individuele foto

aanbevolen verkoopprijs

Lees- of leerbevordering

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

max. 12 beurten 6de leerjaar : gratis 1ste t.e.m. 5de leerjaar: €3/ beurt één dag of een halve dag: - allerlei sportactiviteiten - culturele en didactische activiteiten - schoolreis lager (één dag) - schoolreis kleuter (één dag)

maximumfactuur: - Kleuter : 2-3 jaar : max. € 25 4 jaar : max. € 35 5 jaar (en leerplichtige kleuters) : max. € 40 / schooljaar - Lager max. € 70 / schooljaar

Drank

Verplichte activiteiten Zwemmen

Verplaatsingen en inkomgelden bij activiteiten

Verplicht aanbod buiten de maximumfactuur (na goedkeuring schoolraad) Verkeersopvoeding

Veiligheidshesje

€ 4,00

Gymkledij

sportbroekje sporttrui

€ 7,50 € 7,50

Meerdaagse uitstappen Boerderijklas Zeeklas Avonturenklas, Bosklas

1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar

16

Uitgebreide maximumfactuur: max. € 405 euro voor volledige duur lager onderwijs (vanaf 1/09/2012)


11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING Zie infobrochure onderwijsregelgeving op www.kbhonline.be .

12. VRIJWILLIGERS Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via de infobrochure onderwijsregelgeving te vinden op www.kbhonline.be .

13. WELZIJNSBELEID 13.1 Preventie De school streeft ernaar in samenwerking met alle betrokkenen van de schoolwerking een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Het preventiebeleid wordt geïntegreerd in diverse activiteiten en opdrachten om de probleemaspecten van de veiligheid en de risico’s te kunnen inschatten, elimineren of beperken. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakte schoolafspraken houden. 13.2 Verkeersveiligheid • Verwachtingen naar de ouders • •

Verwachtingen naar de kinderen •

Erop toezien dat de kinderen hun uniforme veiligheidshesje van de school dragen. Parkeren op de voorziene parkeerstroken. De kinderen dragen steeds het uniforme veiligheidshesje van de school. Met regelmaat zal er een controle worden uitgevoerd door de leerlingenraad. Op uitstap houden de kinderen zich strikt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten en de begeleiders.

13.3 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en de wijze van toedienen bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 17


13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte EERSTE HULP

Wie

Hoe

Personeelslid van toezicht Personeelsleden met brevet EHBO: - Juf Lies Azou - Zoco Sieglinde Deruytter - Juf Katrien Stubbe • Betrokken personeelslid verwittigt secretariaat • Ouders worden gecontacteerd (bij afwezigheid worden de opgegeven noodnummers gebruikt) • (Huis)dokter / ambulance wordt gecontacteerd • Naar (huis)dokter of spoedafdeling

Ziekenhuis

Spoedafdeling Groeninge Kortrijk

Dokter

Huisdokter van het kind Dr. Veys (Gulden Sporenstraat, Harelbeke) VERZEKERINGSPAPIEREN

Contactpersoon

Mevr. Stefanie Adam • • •

Procedure • • •

Betrokken personeelslid meldt het ongeval op het secretariaat. Secretariaat doet elektronische ongevallenverklaring bij de verzekeringsmaatschappij. Verklaring dokter wordt meegegeven naar dokterskabinet of ziekenhuis. Onkostenverklaring wordt afgegeven aan de ouders De ouders bezorgen alle documenten na herstel terug op het secretariaat. Secretariaatsmedewerker stuurt alle documenten naar verzekeringsmaatschappij.

13.5 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds.

18


14. LEEFREGELS 14.1 Gedragsregels We komen overeen met iedereen. We verzorgen onze taal. We hebben respect voor gerief en kledij. Speelgoed laten we thuis, tenzij er toelating gegeven is van een leraar. Het lerarenteam kan beslissen om bepaalde ‘rages’ niet toe te laten op de school. • Afval doen we op de juiste plaats. • We zitten niet op de grond en ook niet op de dorpels. • Enkel de klassen die aan de beurt zijn mogen tijdens de speeltijden voetballen en/of op het speelplein. • Enkel de klas die aan de beurt is, mag gebruik maken van de speelgoedkoffers. • We dragen zorg voor het speelgoed. • We gaan naar de rij als de eerste bel gaat, bij de tweede bel zwijgen we. • We laten elkaar met rust in de rij. • We starten de speeltijd met een toiletbezoek. • We spelen niet in de toiletten. • We spoelen steeds door. • We wassen onze handen voor het buitengaan. • Afval hoort in de vuilnisbak, zeker niet in het toilet. • Er wordt niet gelopen in de gangen. • Voor en na de speeltijd gaan we rustig en in stilte met onze leerkracht naar klas of speelplaats. • Tijdens de eerste schooldagen maakt de klassenleraar afspraken met haar/zijn leerlingen hoe een optimale leer- en leefsfeer gecreëerd kan worden. • Deze afspraken kunnen verschillend zijn volgens de leeftijdsgroep. In de turnzaal gelden aparte afspraken, deze worden met de gymleraar tijdens de eerste turnles besproken. • We tonen respect voor de begeleiders, ook als dit niet onze klassenleraar is. • Afhankelijk van de soort uitstap kunnen specifieke afspraken gemaakt worden. • Vanuit ons christelijk opvoedingsproject organiseren we op verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar een eigentijdse viering. • Ongeacht de eigen geloofsovertuiging, zijn alle leerlingen aanwezig tijdens deze vieringen. Bovendien verwachten we respect van al onze leerlingen! • Het maken van het kruisteken en het ter communie gaan kan echter niet verplicht worden. • • • •

Speelplaats

Toiletten

Gangen

Klas

Turnzaal

Bij uitstappen

Bij vieringen

19


14.2 Kleding Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes en fatsoenlijk kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. In de klas- en andere schoollokalen worden geen hoofddeksels gedragen. Op school wordt geen strandkledij (slippers, korte topjes, topjes met spaghettibandjes, …) gedragen. Piercings, make-up, … zijn niet toegelaten. Vermijd oorringen, ketting, halssnoer, … zeker als er sportactiviteiten zijn. 14.3 Persoonlijke bezittingen VERBODEN Op de speelplaats en in het gebouw • Multimedia-apparatuur zonder toestemming • Gsm • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden. • Juwelen De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk materiaal. Het is goed om de naam en familienaam op enkele zaken zoals bijvoorbeeld turnkledij, brooddoos, boekentas, fluohesje, … te schrijven. Indien een kind toch iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij een personeelslid om na te gaan of het materiaal zich bij de ‘gevonden voorwerpen’ bevindt. 14.4 Milieubeleid We hebben oog voor een nette school en ondernemen actie om het sorteren op onze school te stimuleren. • De school behaalde al het eerste MOS-logo en streeft dit schooljaar naar het behalen van het tweede logo. • De school ondertekent het ‘Groene Ridder Convenant’ i.s.m. Stad Harelbeke. Om restafval te vermijden, maken we gebruik van een brooddoos en een koekendoos. • Alle afval gooien we in de juiste vuilnisbakken. • We eten niet in de gangen, zodat deze netjes blijven. •

Schoolacties

Verwachtingen naar ouders

Verwachtingen naar kinderen

14.5 Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren 20


gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

15. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Elke klassenleraar stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: • een verwittiging in de agenda •

een strafwerk

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: • een schorsing van één dag; •

een schorsing van meerdere dagen;

een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden

uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het

tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een

beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na

ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden 21


opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen

per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

16. ECHTSCHEIDING Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Afspraken Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden we misverstanden achteraf. Ouders engageren zich hierbij om zich vrij te maken op hetzelfde ogenblik.

22


17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. In de mate van mogelijk kunnen kleuters tijdens de lesuren logopedie krijgen in de gebouwen van de school.

18. PRIVACY 18.1 Verwerking persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 18.2 Publiceren van foto’s De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant (nieuwsbrief), … Voor de publicatie van foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

19. ENGAGEMENTSVERKLARING Intense samenwerking met de ouders ENGAGEMENT SCHOOL Klaswerking

ouderavond

september/oktober

Informeren

-

op geregelde tijdstippen

Evolutie van uw kind

oudercontacten

heen-en-weerschrift schoolagenda rapport (nieuws)brieven

januari, maart, juni

ENGAGEMENT OUDERS •

U werkt nauw samen met de school rond de opvoeding van uw kind en gaat steeds in op de uitnodigingen tot oudercontact (of u stelt een alternatief overlegmoment voor). U neemt contact met ons op bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 23


Aanwezig zijn op school en op tijd komen ENGAGEMENT OVERHEID Bij regelmatige aanwezigheid: • verkrijgt en/of behoudt u de schooltoelage. • wordt uw kind toegelaten tot het eerste leerjaar. Meer info zie onderwijsregelgeving via www.kbhonline.be . ENGAGEMENT OUDERS • •

Uw kind is dagelijks en op tijd op school. U verwittigt ons voor 9u.00 bij afwezigheid van uw kind.

Individuele leerlingenbegeleiding ENGAGEMENT SCHOOL • • •

We volgen gericht de evolutie van uw kind. We geven gerichte individuele begeleiding aan kinderen die er nood aan hebben. We informeren u hoe deze begeleiding zal georganiseerd worden en wat de verwachtingen zijn.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U gaat in op de vraag tot overleg. U volgt de afspraken die we samen maakten op en leeft ze na.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ENGAGEMENT SCHOOL •

We begeleiden uw kind zo goed mogelijk bij hun taalontwikkeling.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U stimuleert uw kind bij het leren van het Nederlands. Dit doet u bijvoorbeeld door: • Zelf Nederlandse lessen te volgen. • Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is (volgens de gemeentelijke regels). • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. • Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. 24


• • •

• • •

Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.kbhonline.be . De inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de (digitale) nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. Dit moeten ze aanvragen in het secretariaat van de school.

25


26

Schoolreglement sint rita 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you