Page 1

DEEL 2: SCHOOLREGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1.

2.

3.

4.

Contact met de school ..................................................................

3

Schoolbestuur .........................................................................

3

Schoolstructuur .......................................................................

3

Scholengemeenschap ...............................................................

3

Directie ..................................................................................

3

Organisatie van de school..............................................................

4

Openingsuren ..........................................................................

4

Lestijden.................................................................................

4

Aanwezigheden .......................................................................

5

Vroegtijdig de school verlaten ...................................................

5

Afwezigheid ............................................................................

5

Voor- en naschoolse opvang......................................................

5

Rijen ......................................................................................

6

Middagmalen ...........................................................................

7

Tussendoortjes ........................................................................

8

Agenda of heen-en-weer-map ...................................................

8

Rapport ..................................................................................

9

Huiswerk en huiswerkbeleid ...................................................... 10

Sport op school ....................................................................... 13

Vakanties, vrije dagen, studiedagen ........................................... 15

Nuttige adressen ..................................................................... 15

Samenwerking ............................................................................. 16 

Scholengemeenschap VKBO Waregem ........................................ 16

De klassenraad ........................................................................ 17

De leerlingenraad .................................................................... 17

De ouderraad .......................................................................... 18

De schoolraad ......................................................................... 19

Het LOC (lokaal overlegcomité) ................................................. 19

Samenwerking met de ouders ................................................... 20

Het CLB .................................................................................. 20

Inschrijven en inschrijvingsbeleid ................................................... 26

1


5.

Organisatie van de leerlingengroepen ............................................. 29

6.

Afwezigheden .............................................................................. 29

7.

Een- of meerdaagse schooluitstappen ............................................. 35

8.

Onderwijs aan huis ....................................................................... 35

9.

Getuigschrift basisonderwijs .......................................................... 36

10. Orde- en tuchtmaatregelen ............................................................ 37 11. Bijdragen en bijdrageregeling ........................................................ 39 12. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning ...................................... 40 13. Vrijwilligers.................................................................................. 42 14. Welzijnsbeleid .............................................................................. 44 

Veilige schoolpoortomgeving ..................................................... 44

Veilig naar school..................................................................... 45

Medicatie – medische fiche........................................................ 45

Hygiëne .................................................................................. 46

Rookverbod............................................................................. 46

Milieuzorg op school ................................................................. 47

Schoolongevallen ..................................................................... 47

15. Leefregels ................................................................................... 48 

Houding en gedrag in en buiten de school ................................... 48

Gedrag in de rij ....................................................................... 49

Gedrag in het sanitair blok ........................................................ 49

Persoonlijke bezittingen en gevaarlijk speelgoed .......................... 50

Kledij en uiterlijk ..................................................................... 50

Schoolgerief – eerbied voor het materiaal ................................... 51

Afspraken in en buiten de refter ................................................ 52

Verloren spullen ...................................................................... 53

Verjaardagen .......................................................................... 53

Speelkwartier .......................................................................... 53

Pesten .................................................................................... 54

16. Ouderlijk gezag ............................................................................ 55 17. Infobrochure onderwijsregelgeving ................................................. 55 18. Privacy ........................................................................................ 56 19. Revalidatie en logopedie ................................................................ 56 20. Engagementsverklaring ................................................................. 57

2


1. Contact met de school  Schoolbestuur vzw VKLO Waregem Markt 32 8790 Waregem

 Schoolstructuur Administratieve vestigingsplaats: Vrije Basisschool Nieuwenhove Platanendreef 21 8790 Waregem T: 056 60 10 44 | F: 056 60 43 99 vbsnhove@telenet.be www.vbsnhove.be kleuteronderwijs en 1ste leerjaar Vestigingsplaats: R. Vanmeerhaeghestraat 61 8790 Waregem lager onderwijs: vanaf 2de leerjaar

 Scholengemeenschap VKBO Waregem www.vkbowaregem.be

 Directie Patrick Debel T: 056 60 10 44 directie@vbsnhove.be

3


2. Organisatie van de school  Openingsuren ’s Morgens gaan de schoolpoorten open om 8 u. ’s Middags om 12.45 u. Vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats van beide vestigingen. 

De kinderen nemen afscheid van hun ouders aan de schoolpoort.

Om een goed overzicht over de kinderen te hebben, is het wenselijk dat de ouders niet op de speelplaats komen.

Daar de leerkrachten met toezicht een zware verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de kinderen, vragen we dan ook geen gesprekken te voeren met die leerkrachten tijdens het uitvoeren van hun opdracht.

Enkel de allerkleinsten d.w.z. de peuters en eerste kleuters kunnen tot aan hun klas gebracht worden na het belsignaal. We vragen aan die ouders niet in het klasje binnen te gaan, maar hun kindje af te geven aan de klasdeur.

Eénmaal op de speelplaats mogen de leerlingen de school niet meer verlaten.

Bij het afhalen van de kinderen wachten de ouders aan de poort.

's Middags en 's avonds is er telkens 15 minuten toezicht na de les. (tot 11.55 u. en 16.15 u.). Nadien worden de kinderen naar de refter ('s middags) of naar de naschoolse opvang ('s avonds) gebracht.

 Lestijden maandag

08.30 u.-11.40 u. – 13.15 u.-16 u.

dinsdag

08.30 u.-11.40 u. – 13.15 u.-16 u.

woensdag 08.30 u.-11.40 u. donderdag 08.30 u.-11.40 u. – 13.15 u.-16 u. vrijdag

08.30 u.-11.40 u. – 13.15 u.-15 u.

4


 Aanwezigheden De leerlingen en ook de kleuters zijn op school aanwezig vóór het begin van de lessen. Ze blijven in de school tijdens de verplichte lessen en alle verplichte schoolactiviteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht!

 Vroegtijdig de school verlaten Indien een kind de school vroegtijdig dient te verlaten, kan dit enkel met toestemming van de directeur en na het ondertekenen van het document waarbij de ouders de school ontlasten met haar verantwoordelijkheid.

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig vertrekt, zodat het tijdig op school kan toekomen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in het agenda of deelt het schriftelijk mee aan één van de ouders. Bij herhaling neemt de directie contact met de ouders om eventueel maatregelen te nemen in het belang van het kind.

 Afwezigheid zie hoofdstuk ‘afwezigheden’

 Voor- en naschoolse opvang Op onze school georganiseerd door VZW Kindercentrum Brouwerijstraat 51 8790 Waregem T: 056 60 73 40 Een folder met de openingsuren en tarieven kan je via het schoolsecretariaat opvragen.

5


ď‚&#x; Rijen De huisrijen worden door de leerkrachten begeleid. PLATANENDREEF = vestiging 1 De meeste kinderen uit vestiging 1 worden door hun (groot)ouders afgehaald. De (groot)ouders komen na het laatste belsignaal om 11.40 u. of om 16 u. (15 u. op vrijdag) hun (klein)kind afhalen tot bij de buitendeur van de klas. Voor de kinderen die zelfstandig naar huis mogen worden volgende rijen georganiseerd. Rij 1:

naar de Oblatenstraat. De leerlingen gaan via de kerkwegel tot aan de Oblatenstraat en worden hier overgestoken.

Rij 2:

naar de Blauwe Zwaanstraat en de Nieuwenhovestraat. De leerlingen gaan via het voetpad in de Platanendreef tot aan het kruispunt met de Blauwe Zwaanstraat of tot aan het kruispunt met de Nieuwenhovestraat. Op beide kruispunten worden de kinderen overgestoken.

Rij 3:

naar vestiging 2. De leerlingen worden overgestoken op het zebrapad ter hoogte van de R. Vanmeerhaeghestraat en vestiging 2. Hier sluiten ze aan bij de rij naar kantoor Vereecke of gaan ze naar de opvang.

De klastitularis dient op de hoogte te zijn indien uw kind met de rij mag huiswaarts keren.

REMI VANMEERHAEGHESTRAAT = vestiging 2 Rij 1:

naar de Oblatenstraat. De leerlingen gaan via de poort die uitgeeft op het J. De Lombaerdeplein tot aan het kruispunt Oblatenstraat - R. Vanmeerhaeghestraat en worden hier overgestoken.

Rij 2:

naar kantoor Vereecke. De leerlingen worden op het zebrapad ter hoogte van vestiging 2 en kantoor Vereecke overgestoken.

6


Rij 3:

naar vestiging 1. De leerlingen worden overgestoken op het zebrapad ter hoogte van de R. Vanmeerhaeghestraat en vestiging 2 en worden tot op de speelplaats van vestiging 1 gebracht. Hier sluiten ze aan bij de rijen naar de Oblatenstraat of de Blauwe Zwaanstraat.

Kinderen dienen ’s middags ten laatste om 11.55 u. en ’s avonds ten laatste om 16.15 u. (15.15 u. op vrijdag) afgehaald te worden. Na deze tijdstippen worden ze naar de refter of de opvang gebracht.

 Middagmalen De kinderen gebruiken hun middagmaal thuis of in de school. De maaltijden in de school worden enkel genuttigd in de refter. De leerlingen die 's middags in de school blijven eten, hebben twee mogelijkheden: •

warme schoolmaaltijd + middagopvang

schoolsoep en eigen boterhammen meebrengen + middagopvang

Koude schotels en drank meebrengen is niet toegelaten.

Regelmatige schooleters geven de eerste schooldag van de week hun naam op aan de klastitularis met de keuze voor die week. Toevallige schooleters kunnen 's morgens hun naam met de keuze opgeven aan de klastitularis. De maaltijden worden dagelijks om 8.45 u. besteld bij een cateringbedrijf. Er wordt gekozen voor een gezond en gevarieerd aanbod. De bestelde maaltijden worden maandelijks gefactureerd. De betaling ervan gebeurt via een overschrijving. Prijzen : zie veranderend deel. Op woensdag is er géén warme maaltijd te verkrijgen. Wel voor de leerlingen die in de opvang blijven. Dit wordt met de verantwoordelijke van de opvang geregeld.

7


 Tussendoortjes Onze school voert een gezondheidsbeleid waarin we gezonde voedingsgewoonten centraal stellen. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat gezonde en fitte kinderen goede studieresultaten behalen. We laten dan ook alleen gezonde tussendoortjes toe: een stuk fruit of een groente, een boterham, een droge koek, … Elke woensdag en vrijdag hebben we ons ‘dagje gezond’. De kinderen brengen dan uitsluitend een stuk fruit of groente mee als tussendoortje. Eénmaal per trimester organiseren we een ‘gezonde week’. In zo’n week biedt de school dagelijks een stuk vers fruit of verse groente aan als tussendoortje. Chocolade(koeken), snoep en kauwgom zijn verboden!

Bij schoolreizen of in de week van de bos- of zeeklassen mag er wel eens gesnoept worden. De kinderen brengen zelf geen snoep mee! De leerkrachten trakteren bij deze activiteiten. Op deze manier krijgen alle kinderen hetzelfde ‘extraatje’.

 Agenda of heen-en-weer-map heen-en-weer-map of het agenda zijn belangrijke hulpmiddelen om de communicatie tussen school en ouders te bevorderen. De

Alle leerlingen van de lagere afdeling beschikken over een agenda waarin taken, opdrachten, evaluatiegegevens en mededelingen worden genoteerd. Wij vragen dagelijks het agenda na te zien en minstens wekelijks te handtekenen. Voor sommige kinderen is het belangrijk dit dagelijks te doen. Hiervoor worden tussen de klastitularis en de ouders individuele afspraken gemaakt. Het schoolagenda van uw kind is een weerspiegeling van de orde, de zorg, de netheid en de correctheid van het alledaagse klaswerk!

8


ď‚&#x; Rapport In de kleuterschool wordt in hoofdzaak mondeling gerapporteerd. Dit gebeurt op de infoavond, het oudercontact of op een bijkomend overleg met de ouders. Het heen-en-weer-schrift (map, doos, flap, ‌) biedt onder meer schriftelijke informatie in verband met de klasthema’s. In de lagere school kan het dagelijks werk worden opgevolgd door huistaken, schriften en het agenda regelmatig na te zien. Ook het tweemaandelijks rapport is een middel om de werkzaamheden en evoluties van uw kind op school te volgen. Regelmatig worden toetsen afgenomen, gespreid over het ganse schooljaar. De evaluatiegegevens of puntengegevens van deze toetsen worden in het schoolagenda genoteerd of in het tweemaandelijks rapport opgenomen. 2 x per schooljaar is er voor alle leerlingen van de lagere school een proevenperiode waarbij alle leergebieden worden getoetst. Op deze manier brengen we de leerprestaties en vorderingen van elk kind systematisch in beeld en kunnen we indien nodig extra zorgmaatregelen nemen voor kinderen met leerproblemen of kinderen die minder vlot vorderingen maken. Deze proevenperiodes vinden plaats in december en in juni. Na elke proevenperiode worden de ouders naar de school uitgenodigd om de leerprestaties en de vorderingen van hun zoon/dochter met de leerkracht te bespreken. Verder is er eind oktober, eind februari en eind april een tussentijds rapport. De resultaten van de proeven kunnen in punten uitgedrukt of met een waardebepaling omschreven worden. We willen ook nog benadrukken dat wij naast het leren lezen, schrijven en rekenen ook sociale vaardigheden, muzische, emotionele en creatieve ontwikkeling evalueren en rapporteren.

Aarzel ook nooit om bij problemen de titularis of de directeur aan te spreken.

9


 Huiswerk en huiswerkbeleid Huistaken zijn een verplichting voor alle leerlingen. Ze moeten stipt worden gemaakt en afgegeven.

Waarom huiswerk? • We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de leerstof. • Door huiswerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig en regelmatig te werken en weten de ouders waarmee het kind bezig is op school.

Verwachtingen • De leerlingen noteren stipt de huistaak in het schoolagenda. • Zij dienen de huistaak de volgende dag in. Vanaf het 5 de leerjaar wordt gewerkt met weektaken die op maandag worden opgegeven en op vrijdag worden ingediend. Ook in andere leerjaren wordt soms al eens een weektaak meegegeven; bijv. een woordpakket inoefenen. De leerkracht laat dan in het agenda noteren wanneer de taak klaar moet zijn. Zo leren de kinderen ook hun werk plannen. • Nuttige tips vind je in de brochure ‘Huiswerktips voor Ma en Pa’. Deze kan je downloaden via onze schoolsite www.vbsnhove.be ‘onze troeven’. U kan deze brochure ook opvragen via het schoolsecretariaat.

De ouders handtekenen het agenda minstens éénmaal, op het einde van de week. Indien nodig worden hierover individuele afspraken gemaakt met de klastitularis.

10


Hoeveel keer in de week is er huiswerk?

1ste leerjaar

maandag

dinsdag

X

X

2de leerjaar

X

woensdag

X

donderdag

vrijdag

X

X

X

3de leerjaar

X

X

X

4de leerjaar

X

X

X

5de leerjaar*

X -----------

--------------

--------------

--------------

-----------

6de leerjaar*

X -----------

--------------

--------------

--------------

-----------

*Vanaf het 5de leerjaar leren de kinderen een weekplanning opmaken. • Voor de eerste en tweede graad maximum 3 x per week; (uitgezonderd 4 x in het 1ste lj.) • Daarnaast is er nog het inoefenen van het woordpakket voor alle leerjaren, de leestraining voor de 1ste graad, vanaf het 2de leerjaar de tafeltraining en vanaf het 5de leerjaar Frans. We stellen een richtlijn op van een 10-tal minuten inoefenen per dag. Dit dagelijks oefenen moet een gewoonte worden.

Welke opdrachten kunt u verwachten? • verwerkingsopdrachten o taal- of rekenoefeningen; o een les WO leren, Frans, …; o … • zoekopdrachten o een opzoektaak rond een bepaald thema; o foto's, prenten, … zoeken; o een tekst doornemen om informatie te verwerven; o …

11


• opdrachten om een zelfstandige werkhouding aan te leren o lees- en tafeltraining; o Frans bijhouden; o inoefenen van het woordpakket (controledictee op donderdag); • muzische opdrachten o een illustratie, een tekening, een kunstwerkje, … maken; o bladeren, plantjes, ... verzamelen; o een gedichtje, een dramastukje, een liedje, … oefenen; • gedifferentieerde opdrachten o remediëringsoefeningen of extra inoefening voor de leerlingen met leerachterstand of leerproblemen; o uitbreidingsleerstof voor de sterkere leerlingen;

Wat doen we als een huiswerk niet gemaakt werd? • basisprincipes o we vragen de reden; ouders noteerden die eventueel ook in het agenda; o we noteren dit in het schoolagenda van het kind; o we geven de leerling uitstel tot de volgende dag; • afspraken per leerjaar als de taak dan nog niet in orde blijkt te zijn o 1ste leerjaar: maken hun taak tijdens een lesmoment o 2de leerjaar: maken hun taak tijdens een lesmoment o 3de leerjaar: maken hun taak tijdens een lesmoment o 4de leerjaar: 2x maken o 5de leerjaar: 3x maken o 6de leerjaar: telkens -1 voor dagwerk • afspraken voor kinderen die regelmatig niet in orde zijn o de ouders worden hierover aangesproken; o in overleg met de ouders wordt een sanctie bepaald; o de ouders handtekenen dagelijks het schoolagenda;

12


 Sport op school Sport en spel, zwemmen en turnen zijn kansen om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.

Bewegingsopvoeding Naast 2 lestijden kleuterturnen krijgen de kleuters gedurende de dagelijkse activiteiten tal van bewegingsmomenten waarbij de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek wordt bevorderd. De leerlingen van de lagere school krijgen 1 lestijd per week van een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.

Turnkledij Vanaf de 3de kleuterklas dragen de kinderen witte turnpantoffels. In de lagere school bestaat de turnkledij uit: witte turnpantoffels, zwarte broek, wit T-shirt met embleem van de school. Het T-shirt de de turnbroek worden bij het begin van het schooljaar (op het onthaalmoment) te koop aangeboden bij de turnleerkracht. Tijdens het schooljaar kan men hiervoor terecht op het schoolsecretariaat. De sportuitrusting neemt men regelmatig, minstens bij iedere vakantieperiode, zeker mee naar huis om te wassen.

Zwemmen Vanaf het 2de trimester gaan de kinderen van de 3de kleuterklas om de twee weken zwemmen. Op een speelse manier krijgen ze van de titularis watergewenning. De leerlingen van de lagere school krijgen om de twee weken een zwembeurt. De zwemlessen gaan door telkens op donderdag in het Stedelijk Zwembad ‘De Treffer’. Er wordt les gegeven in vijf niveau- of zwemgroepen. Deze groepen worden samengesteld volgens de zwemvaardigheid (het technisch juist zwemmen!) van de kinderen.

13


Om naar een volgend niveau door te schuiven, moeten de leerlingen bepaalde zwemvaardigheden volledig beheersen. •

In niveau 1 (in het instructiebad) oefenen de niet-zwemmers en beginnende zwemmers.

Om naar niveau 2 (in het instructiebad “aan de bruggetjes”) over te gaan, moeten de kinderen 3 tellen kunnen drijven met het hoofd in het water, correct de schoolslagbeweging kunnen uitvoeren en van de rand in het water durven springen.

Van niveau 2 naar 3 (het ondiep gedeelte van het groot bad) moeten ze 1 breedte schoolslag kunnen zwemmen met een correcte arm- en beenbeweging en 1 breedte rugslag kunnen zwemmen (handen achter het hoofd) en op de rug kunnen drijven.

Van niveau 3 naar 4 (het middendeel van het groot bad) moeten ze 4 breedtes schoolslag met correcte arm- en beenbeweging in 1 min.20 sec. en 1 breedte rugslag kunnen zwemmen (handen achter het hoofd).

Van niveau 4 naar 5 (het diepste deel van het groot bad) moeten ze 6 breedtes schoolslag kunnen zwemmen in 2 minuten, 1 minuut kunnen watertrappen, kunnen duiken vanuit stand en 1 breedte schoolslag kunnen zwemmen met correcte ademhaling.

Deze vereiste zwemnormen worden tijdens de zwemlessen aangeleerd en ingeoefend in de respectievelijke zwemgroep en worden na elk trimester geëvalueerd. Naast deze specifieke zwemnormen die we van de leerlingen verwachten, worden nog andere zwemvaardigheden aangeleerd. Bovendien worden nog andere bewegingskansen in het water aangeboden. Deze werkwijze werd reeds bij verschillende schooldoorlichtingen als zeer gunstig geëvalueerd. In het zwembad verkiezen wij voor de meisjes een badpak in plaats van een bikini, voor de jongens een zwembroek in plaats van een zwemshort!

14


In de lagere school zijn de turnlessen en de zwemlessen verplicht. Vrijstelling voor turnen en/of zwemmen kan enkel bekomen worden voor grondige redenen (ziekte of letsel) mits een schriftelijke aanvraag van de ouders of een doktersattest. Leerlingen die niet mogen zwemmen, blijven op school aanwezig (verzekering + aansprakelijkheid). Verlies van éénmalige zwembeurten wordt niet terug betaald.

Extra sport Naast het wekelijks aanbod van bewegingsopvoeding, neemt de school occasioneel deel aan extra sportactiviteiten georganiseerd door externe instanties binnen of vrijblijvend buiten de schooluren. Voor al deze activiteiten zijn zowel leerlingen, leerkrachten als vrijwilligers verzekerd.

 Vakanties  Vrije dagen  Studiedagen

De data van deze dagen vind je in het veranderend deel dat je bij het begin van elk schooljaar ontvangt.

 Nuttige adressen Beroepscommissie (m.b.t. tuchtmaatregelen) Beroepscommissie Basisonderwijs Secretariaat Basisonderwijs H. Geeststraat 4 – 8000 Brugge Commissie Zorgvuldig Bestuur Departement Onderwijs Secretariaat-generaal Koning Albert-II laan 15 – 1210 Brussel

15


3. Samenwerking ď‚&#x; Scholengemeenschap VKBO Waregem ď‚&#x; Schoolbestuur vzw VKLO (Vrij Katholiek Kleuter en Lager Onderwijs) Voorzitter: De Heer Toon Ducatteeuw Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Voor de namen van de leden van het schoolbestuur verwijzen we naar het veranderend deel bij dit schoolreglement. Onze school maakt sinds 01-09-03 deel uit van de Scholengemeenschap VKBO-WAREGEM (Vrij Katholiek Buitengewoon en Basisonderwijs). Correspondentieadres: Keukeldam 19, 8790 Waregem samenstelling: Vrije Basisschool

Platanendreef 21

8790 Waregem

Vrije Basisschool

Broekstraat 8

8790 Waregem

Vrije Basisschool

Keukeldam 19

8790 Waregem

Vrije Basisschool

Bieststraat 75

8790 Waregem

Vrije Basisschool

Koning Albertstraat 31 8791 Beveren-Leie

Vrije Basisschool

Liebaardstraat 7A

8792 Desselgem

Vrije Basisschool

Remi Baertlaan 2

8793 Sint-Eloois-Vijve

Buitengewoon Lager Onderwijs

Sint-Jozefstraat 3

8790 Waregem

16


 De klassenraad De klassenraad bestaat telkens uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Deze raad geeft in multidisciplinair overleg (met zorgcoördinator, CLB en indien nodig met andere externen) advies over de verdere schoolloopbaan van elke leerling. De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het 6de leerjaar, behoort eveneens tot de bevoegdheid van deze raad.

 De leerlingenraad (of kinderparlement) We hechten als school belang aan een goede samenwerking tussen de ouders, de directie, het leerkrachtenteam en niet te vergeten ook het kind zelf. Door het oprichten van een leerlingen-parlement willen we de kinderen meer betrekken bij het schoolgebeuren. Kinderen hebben immers het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die ze belangrijk vinden. Het recht om iets te betekenen, om gehoord te worden, om samen iets te organiseren dat mee vorm geeft aan hun school en hun samenleving. Doelen          

leergebiedoverschrijdende doelen sociale vaardigheden (relatiewijzen – gespreksconventies – samenwerking) wereldoriëntatie: mens en medemens wereldoriëntatie: mens en samenleving eigen stem van de leerlingen op school democratie samen ondernemen betrokkenheid en welbevinden bevorderen verantwoordelijkheidszin bevorderen ondervinden wat realistisch en haalbaar is actief burgerschap, participatie

17


Verkiezingsprocedure en samenstelling Via een verkiezing worden er jaarlijks per klas (2de t.e.m. 6de lj.) telkens 2 leden + 1 opvolger verkozen en dit voor een volledig schooljaar. De 2 leden worden 4x per jaar (op de eerste maandag na een vakantie, indien mogelijk) op de vergadering verwacht. Bij afwezigheid van een lid kan de opvolger de vergadering van het leerlingenparlement bijwonen. De leerlingen van het eerste leerjaar kunnen hun steentje bijdragen door hun ideeën te posten in hun persoonlijke klasideeënbus (in V1 – vestiging Platanendreef). Werking In V2 (vestiging R. Vanmeerhaeghestraat) hangt een ideeënbus waarin iedere leerling van de school zijn (haalbare) wensen en of voorstellen mag deponeren. Dit kunnen voorstellen zijn van verschillende aard: inhoudelijke onderwerpen, activiteiten, de manier waarop de school iets aanpakt, feest, de speelplaats, … De raad luistert naar de ideeën, voorstellen, vragen en moeilijkheden en maakt hierbij in samenspraak met de verantwoordelijke leerkrachten een keuze welke onderwerpen zullen worden behandeld. Per vergadering wordt een verslag opgemaakt door de verkozen leerlingen van het zesde leerjaar. Dit verslag wordt dan door de leden overgebracht in de eigen klas. (Eventueel kunnen kunnen de lln. van het 5de lj. dit voor hun rekening nemen voor het 2de lj.) Het verslag wordt samen met de klastitularis verder in de klas besproken. Na overleg met de directie en het leerkrachtenteam helpen de leden van het leerlingenparlement verder mee om samen de voorstellen uit te werken.  De ouderraad De doelstellingen van de ondersteunende functie ten waarborgen.

ouderraad moeten een opzichte van de school

• De ouderraad vormt een brug tussen de school en de ouders voor alle aangelegenheden die hen aanbelangen. • De ouderraad verstrekt allerhande informatie zowel in verband met de school als daar buiten op pedagogisch en socio-cultureel vlak.

18


• De ouderraad moet een aanvulling en verrijking zijn van onze school waar dit mogelijk en verantwoord is. •

De ouderraad organiseert activiteiten die de school en de kinderen ten goede komen.

Samenstelling: zie veranderend deel

 De schoolraad De schoolraad adviseert, overlegt of geeft instemming betreffende het dagelijks schoolgebeuren. De participanten oefenen hun bevoegdheden uit tegenover de inrichtende macht of de directeur, overeenkomstig het pedagogisch project. In de schoolraad zijn de geledingen van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd. Samenstelling: zie veranderend deel

 Het LOC Het LOC (lokaal overlegcomité) is opgericht om de communicatie tussen de werkgever en werknemers te optimaliseren. Het LOC heeft volgende bevoegdheden: • informatierecht; • onderhandelingsbevoegdheid; • toezichtbevoegdheid; • bemiddelingsbevoegdheid; Samenstelling: zie veranderend deel

19


 De ouders Een goede samenwerking en communicatie met de ouders vinden we belangrijk om elk kind optimale ontplooiingskansen te kunnen bieden. Om deze samenwerking en communicatie te verzekeren worden alle ouders elk schooljaar uitgenodigd naar … •

de infoavond in september of oktober

de rapportbespreking

het oudercontact voor de ouders van onze kleuters

Daarnaast worden ouders uitgenodigd indien blijkt dat bijzondere zorgmaatregelen voor hun zoon/dochter moeten genomen worden. Ouders kunnen ook zelf een afspraak aanvragen bij de klastitularis, de zorgleerkracht en de directeur. Uit eerbied voor de andere kinderen blijven we niet met de leerkracht spreken tijdens de lesuren of in de rijen. De directeur kan, indien gewenst, aanwezig zijn bij een oudercontact tussen leerkracht en ouder(s). Data infoavonden en oudercontacten: zie veranderend deel

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem T: 056 60 23 93 | F: 056 61 42 84 www.vclbweimeersen.be info@vclbweimeersen.be. directie: Catteeuw Griet openingsuren: elke werkdag van 8.30 u. tot 12 u. van 13.30 u. tot 17 u. (dinsdag tot 18 u., vrijdag tot 16 u.)

en

Verantwoordelijken voor onze school: zie veranderend deel

20


Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Onze school heeft met het VCLB Weimeersen een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. De school geeft aan de ouders een CLB-folder bij de eerste inschrijving van hun kind. De ouders en de leerling vanaf 12 jaar kunnen de individuele CLBbegeleiding weigeren door een formulier van weigering aan te vragen bij de directie van het CLB.

Wat doet het VCLB Weimeersen Waregem? Het CLB werkt in team samen met verschillende vakmensen: artsen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Het CLB kan de leerlingen op vier domeinen begeleiden: de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaalemotionele ontwikkeling.

De dienstverlening gebeurt in principe vraaggestuurd. Dit betekent dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkheden, ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek‌ De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan d.m.v. onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school‌. Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen ingaan.

21


Er wordt o.a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen en opleidingen, over studiemethode en studiekeuzefactoren, over hygiëne, over gezonde voeding, over de gevaren van drugs, alcoholgebruik en medicatie.

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. De leerling kan zich laten vaccineren door de schoolarts.

mogelijke vaccinaties door het CLB

1ste LO

5de LO

1ste SO

3de SO

6 jaar

10 jaar

12 jaar

14 jaar

kinderverlamming (polio) kroep (difterie) - klem (tetanos) - kinkhoest (pertussis) mazelen-bof-rode (MBR)

hond

geelzucht type B (hepatitis B) kroep (difterie) (tetanos)

klem

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

De begeleiding van leerplichtbegeleiding)

leerlingen

die

spijbelen

(zie

rubriek

Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten (zie rubriek preventieve gezondheidszorg).

22


Leerplichtbegeleiding De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het CLB een begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 10 halve schooldagen onwettig afwezig is moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de leerling dit niet doet wordt zijn dossier doorgegeven aan het Departement Onderwijs.

Preventieve gezondheidszorg De artsen en de verpleegkundigen van het CLB doen bij de leerlingen een aantal medische onderzoeken, ook consulten genaamd, die gratis en verplicht zijn. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het Centrum waarbij de school is aangesloten. Alle leerlingen van een bepaald leerjaar krijgen een algemeen of gericht onderzoek. (zie tabel op de volgende blz.) Het algemeen consult onderzoekt de algemene gezondheidstoestand van de leerling en gebeurt in het CLB. Het gericht consult onderzoekt bepaalde gezondheidsaspecten en gebeurt meestal op school. De school en het CLB maken afspraken over het vervoer van de leerlingen. De ouders hebben de plicht onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende besmettelijke ziekten: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie. Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door leerlingen, ouders en personeel van de school.

23


Algemene en gerichte 1ste 2de 1ste 3de jaar 4 KO jaar 6 LO jaar 8 LO jaar consulten door het CLB 3 KO vragenlijst voor de     ouders

5de 10 LO  jaar

1ste 12 SO  jaar

3de 14 SO  jaar

lengte en gewicht

zicht

kleurenzicht

dieptezicht

Gehoor

gebit

genitaliën

 

pubertaire ontwikkeling

houding bewegingsstelsel

en

vaccinaties opvolging van nazorg

 

Het multidisciplinair CLB-dossier De tussenkomsten van het CLB worden vermeld in het multidisciplinair CLB-dossier. De directeur van het CLB is verplicht het multidisciplinair dossier over te dragen wanneer de leerling naar een school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid. Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar zich tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in de nieuwe school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB. Een formulier om verzet aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB.

24


De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet verzetten tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens van de verplichte CLB-opdrachten en de gegevens van de medische onderzoeken. Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Vóór de oud-leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt wordt het dossier niet vernietigd. Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt onder begeleiding van een medewerker van het CLB-team van de school.

Wanneer is een CLB-tussenkomst vereist? 

De ouders kunnen beslissen hun kind aan 5 jaar naar het lager onderwijs te laten gaan. Ze krijgen hiervoor vooraf advies van de klassenraad en van het CLB.

Een kind dat 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar in het gewoon kleuteronderwijs blijven. De ouders nemen een beslissing na advies van de klassenraad en van het CLB.

Voor toelating tot het achtste jaar in het gewoon lager onderwijs is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist.

Voor de inschrijving van een leerling in het buitengewoon onderwijs, is een inschrijvingsverslag vereist waarin wordt aangegeven welk type van buitengewoon onderwijs aangewezen is. Dit verslag (een attest en een protocol ter verantwoording) kan door het CLB worden opgesteld.

Het CLB is betrokken bij het GON (Geïntegreerd Onderwijs waarbij de school samenwerkt met een school voor buitengewoon onderwijs). De GON-leerling moet beschikken over een inschrijvingsverslag en een integratieplan. Het CLB van de school en het CLB van de school voor buitengewoon onderwijs overleggen met de ouders en de betrokken scholen.

25


4. Inschrijven van leerlingen en inschrijvingsbeleid ď‚&#x; Toelatingsvoorwaarden Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kunnen en mogen de kleuters worden ingeschreven. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een reispas, een identiteitsstuk, de SIS-kaart). Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister. Een kopie van dit document wordt samen met een inlichtingenblad bewaard ter verificatie. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met dit schoolreglement en het pedagogisch project (opvoedingsproject) van de school. De instapdata zijn (voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar) - 1ste dag na de zomervakantie - 1ste dag na de herfstvakantie - 1ste dag na de kerstvakantie - 1 februari of de eerstvolgende werkdag - 1ste dag na de krokusvakantie - 1ste dag na de paasvakantie - 1ste dag na de hemelvaartvakantie Voor kleuters, ouder dan 3 jaar, zijn geen vaste instapdata bepaald. Zij mogen dus om het even welke dag instappen. Alle kleuters die in de loop van het schooljaar 2,5 jaar worden, kunnen ingeschreven worden. Pas wanneer ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden ze opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de instapdatum mogen ze in de presentielijst worden opgenomen en naar de klas komen.

26


 Kleuters zijn niet leerplichtig. Om toegelaten te worden in het lager onderwijs in Vlaanderen moet een leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs worden ingeschreven. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Om niet te starten met een taal- en leerachterstand moet een leerling het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er in die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig geweest zijn. Indien dit niet zo was, zal de leerling een taalproef moeten afleggen. Het CLB, verbonden aan de school, is bevoegd om deze proef af te nemen. Voor kinderen die door omstandigheden ingeschreven worden op 7-jarige leeftijd of later geldt deze voorwaarde niet.  Weigering van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.  Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.  Kinderen kunnen specifieke noden hebben. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: o de verwachtingen van de ouders t.a.v. het kind en van de school; o de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van de leergebieden, het sociaal functioneren, de communicatie en de mobiliteit; o een inschatting van het regulier aanwezige draagvlak in de school betreffende zorg;

27


o de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; o het intensief betrekken van de ouders (overlegen beslissingsproces). Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.  Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.  Leerplicht In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

28


5. Organisatie van de leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na instapdatum).

een een

6. Afwezigheden We vragen de ouders een afwezigheid van hun kind te melden vóór 8.30 u. ofwel aan de klastitularis ofwel op het secretariaat: 056 60 10 44

 Afwezigheden van leerplichtige leerlingen De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

29


Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek of is uw kind ziek in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden en geldt niet in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;

30


2.2.

Het bijwonen van een familieraad;

2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriĂŤntatiecentrum); 2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantsevangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6).

31


3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 3.3. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 3.4. afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

32


b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht. 3.5. deelname aan time-out-projecten: komt zelden voor in het basisonderwijs Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

4. Afwezigheden van trekkende uitzonderlijke omstandigheden

bevolking,

in

zeer

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners.

33


Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Zie ook infobrochure onderwijsregelgeving

5. Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school verwittigt de ouders van elke nietgewettigde afwezigheid (via schoolagenda, schoolsecretariaat of directeur).

Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateur. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is.

34


7. Een- of meerdaagse schooluitstappen

(extramurosactiviteiten)

 Eéndaagse uitstappen De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extramurosactiviteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extramurosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 Meerdaagse uitstappen Bij een meerdaagse extramurosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramurosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extramurosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Op onze school organiseren we sportklassen voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar. Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zijn er bos- of zeeklassen.

8. Onderwijs aan huis Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

Zie ook infobrochure onderwijsregelgeving

35


9. Getuigschrift basisonderwijs De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.  De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: 

De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

De gegevens uit het LVS;

Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;

Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  Beroepsprocedure: 

De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie.

De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.

De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur samengeroepen.

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

beslist

of

de

klassenraad

opnieuw

wordt

36


10. Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Naast de algemene leefregels die in dit reglement zijn opgenomen, maakt elke klastitularis samen met zijn leerlingen een aantal specifieke klasafspraken. Wanneer een leerling de goede werking in de klas en/of in de school hindert of stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

een verwittiging in de agenda;

een strafwerk;

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

een schorsing van één dag;

een schorsing van meerdere dagen;

een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling en zijn ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.

37


3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.

 Beroepsprocedure: 1.

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking).

2.

De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.

3.

Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

4.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Zie ook infobrochure onderwijsregelgeving

38


11. Bijdragen en bijdrageregeling

zie ook veranderend deel

 Betalingsmodaliteiten Maandelijks maakt de administratie een factuur op voor maaltijden, dranken, tijdschriften, … Deze wordt met de kinderen mee naar huis gegeven. Controleer dus de boekentas op het einde of begin van elke maand. Wij vragen met aandrang om de schoolrekeningen vóór de vervaldag te betalen. Ook wij moeten onze leveranciers en rekeningen tijdig betalen. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. Uitzonderlijke uitgaven zoals bijv. klasfoto, vakantieboek, schoolreis, … worden niet gefactureerd. De schooladministratie streeft ernaar een correcte en gedetailleerde rekening mee te geven. Wil eventuele fouten zo spoedig mogelijk melden.

 Wijze van betaling De schoolrekening kan met het overschrijvingsformulier of contant op het schoolsecretariaat worden betaald.  Conflictbeheer Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze of betalingsplan. Wij verzekeren een discrete behandeling van elke vraag.

39


Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling en wordt een dossier overgemaakt aan de raadsman van de school. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

12. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. Voorbeelden van sponsoring zijn : 

gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen;

gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders;

gesponsorde activiteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes;

sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringsactiviteiten.

schoolfeesten,

sportdagen,

40


Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het handig om de volgende regels als uitgangspunt te gebruiken : 

sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;

sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische onderwijskundige taak en doelstelling van de school;

sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt;

sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;

sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen;

sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

en

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. Na overleg binnen de schoolraad werd afgesproken dat elke vorm van sponsoring afzonderlijk wordt beoordeeld. Dit gebeurt in functie van bovengenoemde normen. Sponsoring blijft incidenteel en in verhouding tot het totale budget van een beperkte orde.

41


13. Vrijwilligers Aan (groot)ouders en andere vrijwilligers wordt af en toe gevraagd om op een vrijwillige basis een groepje kinderen te begeleiden bij een activiteit.

ď‚&#x; Er zijn twee soorten vrijwilligers Regelmatige vrijwilligers: personen die met een zekere regelmaat actief zijn in het schoolleven, zoals bijv. de leden van de ouderraad, lees-, knutsel-, zwem(groot)ouders, personen die instaan voor fietspooling. Occasionele vrijwilligers: personen die aangesteld worden in het kader van een gelegenheidsmanifestatie; personen die door de schooldirectie of de ouderraad aangesproken worden om te komen helpen bij evenementen die in het schoolleven georganiseerd worden, bijv. schoolfeest, schoolreis, sinterklaasfeest, ...

De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan vrijwilligers een infonota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om deze informatie hieronder in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

ď‚&#x; Verplichte verzekering De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur Europe. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

42


De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur Europe. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

 Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en vrijwillig verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

 Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 Geheimhoudingsplicht Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van € 2,50 tot € 12,50.” Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

43


14. Welzijnsbeleid  Veilige schoolpoortomgeving Onze school beschikt over een actieplan ‘veilige schoolpoortomgeving’. Hierin willen we samen met de ouders de verkeersleefbaarheid rond de schoolpoort verhogen en de volgende doelstellingen realiseren: 

de veiligheid van uw kinderen, onze schoolkinderen, verhogen;

ijveren voor obstakelvrije voet- en fietspaden in de onmiddellijke omgeving van de school;

voorrang geven aan kinderen die te voet of per fiets naar school komen;

chaotische toestanden van hinderlijk geparkeerde voertuigen aan de schoolpoort vermijden (respecteer hiervoor het reglement i.v.m. stilstaan en parkeren in de knuffelzone!).

Tips voor het vlot afzetten van uw kinderen: 

laat de boekentas meenemen op de achterbank;

houdt het enkel bij een afscheidszoen (knuffel) in de wagen of de veilige zone;

indien u toch wenst mee te gaan tot op de speelplaats kan u uw wagen steeds parkeren op de volgende plaatsen:  in de Oblatenstraat (100 m tot aan de schoolpoort via de kerkwegel)  op de parking - kant R. Vanmeerhaeghestraat  op de parking J. De Lombaerdeplein (aan de frituur)  in de parkeerhavens Platanendreef

Naast de regelmatige controles door onze wijkagent, zullen de leerlingen van de lagere afdeling af en toe foutparkeerders ‘flitsen’! We hopen dan ook dat u oog heeft voor een veilige schoolpoortomgeving en dat onze ‘verborgen camera’ u niet hoeft te registreren.

44


Het welslagen van dit veiligheidsbeleid hangt grotendeels af van ieders

goedwil

en

medewerking.

Als

iedereen

zijn

steentje

bijdraagt, wordt de eigen schoolbuurt en schoolpoortomgeving vast een stuk veiliger en leefbaarder. Natuurlijk promoten wij het te voet of per fiets naar school komen!

 Veilig naar school Voor de veiligheid van je kind raden we het gebruik van een fluohesje aan. Om praktische redenen worden fluohesjes gedragen vanaf de 2de kleuterklas. De school stelt deze gratis ter beschikking. Fietsers rijden enkel met een reglementaire fiets. Remmen, verlichting bel, … dienen goed te werken. Op regelmatige tijdstippen wordt een fietsencontrole uitgevoerd. Soms gebeurt deze controle door de lokale politie MIRA. Ook een fietshelm voor de fietsers raden we in het bijzonder aan. Om veiligheidsredenen mag er niet op de speelplaats gefietst worden!

 Medicatie – medische fiche In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Hiervoor kun je een document downloaden via www.vbsnhove.be of afhalen op het schoolsecretariaat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

45


Bij het begin van elk schooljaar wordt gevraagd aan de ouders om voor elk kind een medische fiche in te vullen. Het document is strikt vertrouwelijk. Enkel bevoegde personen kunnen de medische informatie inkijken. Op het einde van het jaar vernietigt de school alle fiches. Dat doet ze om elk jaar opnieuw de meest recente informatie te hebben.

 Hygiëne Zindelijkheid: er wordt van de kleuters verwacht dat ze zindelijk zijn. Een paar dagen met een ‘oefenbroekje’ om te wennen aan de school is toegelaten. Lukt het dan nog niet, dan verwachten we dat de ouders daar thuis verder aan werken. Geleende kledij, graag kleuteronderwijzer a.u.b.

gewassen

terug

bezorgen

aan

de

Luizen ‘lastige beestjes’: ze zijn één tot twee mm lang, verstoppen zich achter de oren en maken lange tochten in de dichte haarbos. Kinderen krijgen daar jeuk en ‘zenuwen’ van. Met mutsen, sjaals en speelgoed toeren ze de hele school rond. Beestjes hebben is geen schande, maar je moet er wel iets aan doen! Alleen ten strijde trekken heeft geen zin. Verwittig onmiddellijk de directie of de juf van de klas wanneer je luizen of neten opmerkt. Controleer regelmatig het haar van uw kind, zo voorkomt u een netelig probleem.

 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ‘s avonds. Tijdens extramurosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

46


 Milieuzorg op school (MOS) Onze school ondertekende een milieubeleidsverklaring waarin ze de uitdaging aangaat om via een actieplan initiatieven ter bescherming van het milieu te verankeren in de schoolcultuur. Een MOSwerkgroep reflecteert over mogelijke acties binnen een bepaald thema. Op 3 niveaus (klas – school – omgeving) worden duurzame initiatieven verankerd in de lokale schoolcultuur. De vijf MOSthema’s zijn afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school. Ze vormen onder meer een uitgangspunt voor het nastreven en bereiken van ontwikkelingsdoelen en eindtermen rond milieueducatie (WERO).

 Schoolongevallen De school heeft een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘lichamelijke ongevallen’ afgesloten bij Winterthur Europe. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar school, indien zij de gewone weg (kortste en/of veiligste) gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdspanne. Zo snel mogelijk wordt, indien nodig, medische tussenkomst geregeld. Eén van de ouders betaalt alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen zelf en zorgt ervoor de nodige kwijtingen voor de betaalde bedragen te ontvangen. Deze worden aan het schoolsecretariaat bezorgd die het medische dossier verder afhandelt. Indien het ongeval op school gebeurt, waarschuwt de school één van de ouders. De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letstel, maar geen materiële schade (bv. aan kledij, brillen, fietsen, ...).

47


15. Leefregels  Houding en gedrag in en buiten de school De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouder(s). Beleefdheid, voornaamheid en vriendelijkheid zijn houdingen die we alle kinderen willen meegeven. De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school. Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door de directie, de leerkracht en in het bijzonder door de titularis. 

We groeten elkaar steeds vriendelijk.

We spreken elkaar aan met de voornaam in een beschaafde taal.

We roepen en schreeuwen niet naar elkaar.

Jongens en meisjes gedragen zich hoffelijk tegenover elkaar. Uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard, ook niet aan de schooluitgangen en op weg naar en van school.

Het personeel van de school spreken we aan met juffrouw, mevrouw of meneer.

We doen een inspanning om het Algemeen Nederlands zoveel mogelijk te gebruiken.

Met de woorden "alstublieft" en "dank u wel" zit je steeds goed.

Beleefdheid, voornaamheid en vriendelijkheid tegenover elkaar en je meerdere scheppen op school een sfeer van vriendschap.

48


ď‚&#x; Gedrag in de rij PLATANENDREEF = vestiging 1 Bij het belsignaal vormen de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar een rij op de aangeduide plaats op de speelplaats. Op het teken van de leerkracht gaan ze rustig onder begeleiding naar het klaslokaal. Bij de pauze, vormen de leerlingen een rij en gaan ze rustig onder begeleiding van de leerkracht naar de toiletten. Daarna krijgen ze hun tussendoortje, en op het belteken mogen ze op de speelplaats spelen.

REMI VANMEERHAEGHESTRAAT = vestiging 2 Bij het eerste belsignaal kunnen de leerlingen die het nodig achten nog gebruik maken van het sanitair, de anderen vormen reeds een rij op de aangeduide plaats op de speelplaats. Na het tweede belsignaal zwijgen de leerlingen en gaan ze rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal. Op het einde van de les, bij het verlaten van de klas, vormen de leerlingen een rij en gaan ze rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht naar het sanitair (bij speelkwartieren) of naar de speelplaats. Op het einde van de voor- en namiddag komen de klassen bij het eerste belsignaal onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten waar ze een rij vormen. Bij het tweede belsignaal vormen de kinderen de huisrij.

ď‚&#x; Gedrag in het sanitair blok In het sanitair blok kunnen de kinderen gebruik maken van de toiletten en hebben ze de gelegenheid tot het wassen van hun handen. Bij toiletbezoek wachten ze rustig hun beurt af en verlaten de ruimte nadien zo snel mogelijk. Eender welk speelgoed wordt niet meegenomen in de toiletten. De kinderen spelen niet met de rollen toiletpapier. Ze spoelen door na gebruik. Bij het wassen van de handen nemen ze enkel de nodige hoeveelheid zeep en de nodige papieren handdoeken. Kinderen die spelen of zich onnodig ophouden in de toiletten, krijgen een sanctie; dit gaat van een verwittiging tot een activiteitsstraf bij meerdere overtredingen.

49


 Persoonlijke bezittingen en gevaarlijk speelgoed Een mp3-speler, elektronische spelletjes en dergelijke gebruik je niet op school. Wij verwachten zelfs van de leerlingen dat zij geen gsm meebrengen naar school. Voor dringende contacten kunnen de leerlingen steeds gebruik maken van de telefoon van de school. Indien zij toch een gsm meebrengen, dient deze te worden uitgezet tijdens de schooluren. Bij overtredingen tegen dit reglement wordt het toestel in bewaring genomen en aan de ouders terugbezorgd. Ook andere waardevolle voorwerpen brengen de kinderen niet mee naar school. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van persoonlijk materiaal. Beschadigde brillen, fietsen, kleding en schoolmateriaal worden niet vergoed. Dergelijke schade kan gedekt worden door een familiale verzekering. Gevaarlijk speelgoed zoals zak- en knipmessen, aanstekers, lederen voetballen, … zijn verboden! Dit zal steeds worden afgenomen en aan de ouders worden terugbezorgd.

 Kledij en uiterlijk Netheid en een goede lichaamsverzorging zijn voor de school een belangrijk vormings- en opvoedingsdoel. Nette en aangepaste kledij is voor ons een vorm van levensstijl. De school wil tevens niet dat de kledij aanleiding geeft tot naijver onder de leerlingen. Het regelmatig verversen van kledij zal narigheid tussen de leerlingen vermijden. Wij zien heel graag een verzorgde haartooi. Te lange haren kunnen storend zijn voor het kind als het de zichtbaarheid belemmert. Een haarband zowel voor jongens of meisjes is in dat geval aangewezen. Schoeisel wordt ‘vast’ gedragen: geen losse veters (veiligheid!) en geen slippers!

50


Wat extravagant is, hoort niet thuis in de school. Blote buik en kledij met spaghettibandjes zijn niet toegelaten. In het schoolgebouw worden er geen hoofddeksels opgehouden!

Een gedetailleerde opsomming van wat wel en niet kan, is onbegonnen werk. Vandaar dat we een beroep doen op het gezond verstand van de ouders. Het schoolbestuur en/of de directeur in samenspraak met het schoolteam eigenen zich het recht toe ook inzake kledij en uiterlijk vertoon maatregelen te treffen (inbegrepen sancties) indien zou blijken dat genoemde afspraken overtreden worden of zich nieuwe situaties voordoen. Alle kledij wordt best genaamtekend. Een verloren of achtergelaten kledingstuk kan op die manier snel aan de eigenaar worden terugbezorgd.

ď‚&#x; Schoolgerief – eerbied voor het materiaal In het veranderend deel vind je een lijst met materialen die de school gratis voorziet. De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken. Schrijf-, teken en knutselmateriaal blijven op school. Dit gerief en de schooluitrusting - ook dat van de anderen - wordt met zorg behandeld. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. Wie anderen op dit punt schade berokkent, is ertoe gehouden die te vergoeden. De school neemt in dergelijke gevallen nooit initiatief.

51


 Afspraken in en buiten de refter vestiging PLATANENDREEF De kleuters en leerlingen van V1 nemen het middagmaal in 2 groepen. De samenstelling van de groepen varieert naargelang grootte van de groep en zelfredzaamheid van de kinderen. Alle kinderen gaan vóór de maaltijd onder begeleiding van de middagtoezichter naar het toilet. Tijdens de maaltijd wordt niet geroepen, stil praten mag wel.

vestiging R. VANMEERHAEGHESTRAAT Na het beëindigen van de lessen verzamelen alle leerlingen op de speelplaats. Ze krijgen de kans om nog wat te spelen of om nog even naar het toilet te gaan (ten laatste bij het eerste belsignaal). Bij het tweede belsignaal worden de klasrijen gevormd. De toezichter controleert de aantallen per klas. In stilte stappen de leerlingen per twee, onder begeleiding van de toezichter(-ster) tot aan de refterdeur. Na een signaal van de toezichter gaan ze rustig binnen en nemen plaats achter de aangeduide plaats. Na het gebed en op het teken van de toezichter, zetten de leerlingen zich neer. Ze luisteren naar de toezichter en handelen naar zijn/haar aangeven. Er wordt niet gespeeld met het bestek. De kinderen houden het rustig tijdens de maaltijd. Ze proeven van alles en eten op wat ze vragen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze voorname tafelmanieren hebben; ze eten met mes en vork. Indien een bepaald kind zich meermaals niet aan deze afspraken houdt, zullen de ouders hierover ingelicht worden en zal het kind (tijdelijk) niet meer op school mogen eten. Na het eten wordt, op een teken van de toezichter(-ster), een rij gevormd en gaan de leerlingen per twee onder begeleiding naar buiten.

52


 Verloren spullen Ieder jaar komen diverse ‘naamloze’ kledingstukken en brooddozen bij de verloren voorwerpen terecht. Dit kan u in uw eigen belang vermijden door de naam van uw kind op al zijn/haar kledingstukken en eigendommen te vermelden. Bij ieder vakantieperiode worden de gevonden voorwerpen uitgestald of doorgegeven in de klassen. Wat dan nog rest is voor het goede doel.

 Verjaardagen Een verjaardag mag en moet gevierd worden. De jarige mag wel eens in de belangstelling staan. Een kleine attentie geven of krijgen is op zich al een feest. Hou het sober en beperk dit tot iets gezonds: een stuk fruit, een koek, een zelf gebakken cake ... zeker geen speelgoed of snoep. Cadeautjes voor leerkrachten worden niet aanvaard. Op onze school wordt elke maand een verjaardagskalender uitgehangen. De kinderen brengen hiervoor bij het begin van elk schooljaar een actuele foto mee.

 Speelkwartier Het speelkwartier is er om de kinderen gebruik te laten maken van het sanitair en zich even te ontspannen op de speelplaats. Op onze school is er een ruim en gevarieerd aanbod speelplaatsspelen. Via een beurtrol kunnen de kinderen zich hiermee op een creatieve manier uiten in afgebakende zones. In de materiaalkoffers krijgen de kinderen suggesties om samen te spelen. Verzamelingen aanleggen en het organiseren van ruilacties zijn niet toegelaten tijdens de schooluren.

53


Ook ruw en gevaarlijk spel zijn niet toegelaten. Vechten en pesten horen hier ook niet thuis. Dit wordt onmiddellijk gestraft. In de toiletten wordt niet gespeeld. Kinderen die zich hier niet aan houden, krijgen een sanctie. De kinderen spelen in de voorziene zones. Dus niet tussen de perkjes of niet tussen de bomen en de fietsen in vestiging R. Vanmeerhaeghestraat.

Wanneer tijdens het spel een bal over de schoolmuur terecht komt, vragen leerlingen steeds toelating aan de verantwoordelijke toezichter om de bal op te halen. Behalve de balspelen aangeboden in de spelkoffers worden in vestiging Platanendreef geen balspelen toegelaten. En dit omwille van de veiligheid van onze jongste kinderen. Enkel na ziekte of bij letsel kunnen kinderen na afspraak met de leerkracht binnen blijven. Bij het belsignaal gaan de kinderen onmiddellijk naar hun rij en wachten er in stilte op hun leerkracht.

ď‚&#x; Pesten Alle personeelsleden hechten extra aandacht aan pestgedrag op school en zullen elk signaal ernstig nemen. Hierbij zullen de pester en de gepeste tijdelijk door de leerkrachten van dichtbij worden gevolgd. Bij vaststelling van echt pestgedrag (is geen plagen) zal er een ondersteunend gesprek plaatsvinden met de gepeste leerling en een confronterend gesprek met de pester. Indien de situatie ernstig is, zullen ook de ouders van beide partijen ingelicht worden. In de lessen sociale vaardigheden leren kinderen dat ruzie maken en pesten niet kan geduld worden. Het aanbod speelplaatsspelen biedt kinderen kansen tot creatief spel, waardoor ze bij beurtrol ‘speeltijden’ zinvol doorbrengen.

54


16. Ouderlijk gezag  Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.  Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.  Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

17. Infobrochure onderwijsregelgeving De school overhandigt de ouders bij een eerste inschrijving de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dit document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van dit document is beschikbaar op de website van de scholengemeenschap www.vkbowaregem.be. De inhoud van de infobrochure onderwijsregelgeving wordt door de overheid bepaald en kan ten allen tijde gewijzigd worden. Bij elke relevante wijziging van de inhoud van de regelgeving, verwittigt de school de ouders via de schoolkrant. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

55


18. Privacy De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, … Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

19. Revalidatie / Logopedie Revalidatie en/of logopedie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

56


20. Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

ď‚&#x; Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het agenda en de rapporten of via een persoonlijk contact. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot de infoavond in september/oktober of het individueel oudercontact.

57


Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

ď‚&#x; Aanwezig zijn op school en op tijd komen De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

ď‚&#x; Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

58


We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

ď‚&#x; Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

59


Instemming met het opvoedingsproject en schoolreglement

Engagementsverklaring

Een leerling is definitief ingeschreven nadat de ouders hebben ingestemd met het opvoedingsproject en schoolreglement van de school. Verder verplicht de Vlaamse Regering om een engagementsverklaring tussen school en ouders te ondertekenen.

Bij een eerste inschrijving ontvangen de ouders een formulier waarmee ze zich akkoord verklaren met het opvoedingsproject, het schoolreglement en het wederzijds engagement tussen school en ouders.

Naast dit schoolreglement ontvangt elke ouder bij een eerste inschrijving de brochure met het opvoedingsproject en de infobrochure met de onderwijsregelgeving. Bij het begin van elk schooljaar ontvangt elke ouder een veranderend deel met een overzicht van het personeel, de belangrijke data en de bijdragen.

Dit schoolreglement kan op www.vbsnhove.be worden geraadpleegd. Wie een (nieuwe) papieren versie wenst, kan dit via directie@vbsnhove.be aanvragen.

60

SR Nieuwenhove  

SR, Nieuwenhove