Page 1

Statutul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei medicilor de familie Satu Mare Capitolul 1. Fondatorii asociaţiei Art. 1. Noi, asociaţii fondatori din tabelul anexat, am hotărât să constituim o asociaţie cu interes licit, colectiv, voind a îndeplini o funcţie socială, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31.01.2000, înţelegând să punem în comun cunoştinţele noastre, aportul nostru în muncă şi contribuţia noastră materială, fără drept de restituire. Capitolul 2. Scopul şi obiectivele asociaţiei Art. 2. Voinţa noastră este aceea de a ne asocia în scopul de a reprezenta, susţine şi proteja interesele profesionale ale membrilor asociaţiei şi ale disciplinei de medicină a familiei şi de medicină generală pe raza judeţului Satu Mare. Art. 3. Scopurile asociaţiei sunt următoarele: a) să contribuie la dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei şi de medicină generală pe raza teritoriului judeţului Satu Mare; b) să reprezinte, să susţină şi să protejeze interesele profesionale ale membrilor asociaţiei şi ale disciplinei de medicina familiei şi de medicină generală; c) să sprijine participarea membrilor săi la dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor de sănătate din judeţul Satu Mare; d) să participe la negocierea contractelor medicilor practicieni de medicină a familiei şi de medicină generală şi a pachetelor de servicii medicale prin reprezentanţii săi din cadrul Colegiului Medicilor Satu Mare; e) să stimuleze interesul membrilor săi pentru probleme profesionale, ştiinţifice, perfecţionare continuă, cercetare, etică şi probitate profesională; f) să reprezinte consensul membrilor săi la nivel local, judeţean, regional, naţional, internaţional; g) să militeze pentru asigurarea calităţii serviciilor medicale furnizate în asistenţa primară; h) efectuarea unor schimburi de experienţă cu alte organisme având un scop similar; i) realizarea de acţiuni care să facă cunoscută existenţa prezentei asociaţiei; j) administrarea şi gestionarea mijloacelor materiale şi financiare aflate în patrimoniu; k) editarea de publicaţii specifice; l) iniţierea şi organizarea de conferinţe, întruniri, manifestări speciale având drept subiect şi scop activitatea medicilor de familie şi de medicină generală; m) identificarea de fonduri disponibile pentru sprijinirea dezvoltării activităţii de medicină a familiei şi de medicină generală; n) încurajarea şi susţinerea principiului medicinii liberale şi a independenţei profesionale limitată numai de ştiinţa şi morala medicală; o) sprijinirea organizării oricăror activităţi care sunt în interesul membrilor asociaţiei. Art. 4. Obiectivele asociaţiei sunt: a) coordonează programul de pregătire în specialitatea de medicină a familiei şi de medicină generală prin parteneriat; b) apără demnitatea, drepturile şi interesele membrilor săi; c) concepe, iniţiază şi încurajează teme şi programe de cercetare ştiinţifică; d) este partener la formarea şi confirmarea medicilor în specialitatea de medicina familiei şi de medicină generală;


e) va participa, în cadrul legal, la negocierile clauzelor contractului-cadru pentru acreditarea şi practica medicilor de medicina familiei şi de medicina generală; f) realizează schimburi de experienţă şi colaborare reciprocă cu asociaţii medicale de acelaşi profil sau alte specialităţi, din ţară şi din străinătate; g) susţinerea şi finanţarea activităţilor publicistice din domeniul medicinii familiei şi a medicinii generale; h) promovarea unui climat deontologic şi de probitate profesională; i) colectarea şi distribuirea de informaţii în ceea ce priveşte imaginea asociaţiei. Art. 5. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei. Art. 6. Asociaţia este o organizaţie nonprofit, autonomă, constituită ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, de interes personal nepatrimonial, nelucrativ şi care funcţionează în conformitate cu prevederile legale privind asociaţiile şi fundaţiile. Art. 7. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică din momentul înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Cererea de înscriere se poate formula de oricare asociat pe baza împuternicirii adunării generale constitutive dată pentru desfăşurarea procedurii de dobândire a personalităţii juridice, anexând actul constitutiv al asociaţiei în formă autentică, statutul asociaţiei în formă autentică, dovada sediului şi dovada patrimoniului iniţial. Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor face dovada personalităţii juridice a asociaţiei în relaţiile cu terţii. Art. 8. Asociaţia poate constitui filiale ca structuri teritoriale, în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare. Capitolul 3. Denumirea asociaţiei Art. 9. Denumirea organizaţiei este ASOCIAŢIA MEDICILOR DE FAMILIE SATU MARE şi a fost rezervată conform dovezii eliberate de Ministerul Justiţiei asupra disponibilităţii denumirii asociaţiei. Art. 10. Asociaţia poate avea emblemă proprie aprobată de Adunarea generală. Capitolul 4.Sediul asociaţiei Art. 11. Sediul asociaţiei este în Municipiul Satu Mare, strada Bobocului, bloc UK30, judeţul Satu Mare şi se poate schimba la o altă adresă în condiţiile prevăzute de lege. În caz de schimbare de domiciliu, menţiunea referitoare la această modificare a documentelor constitutive ale asociaţiei se va opera atât în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la vechiul sediu, cât şi în cel de la noul sediu. Capitolul 5. Durata de funcţionare a asociaţiei Art. 12. Asociaţia se constituie pe durată nelimitată. Capitolul 6. Patrimoniul iniţial şi categorii de resurse patrimoniale Art. 13. Asociaţia are un patrimoniu iniţial în valoare de 2.500.000 lei (douămilioanecincisutemiilei), adică peste dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcătuit din aport în numerar adus de fondatori. Fondatorii înţeleg că nu au dreptul la restituirea contribuţiei lor materiale aduse la constituirea asociaţiei. Art. 14. Veniturile asociaţiei provin din: a) cotizaţiile membrilor; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii


legale; c) venituri realizate din activităţi economice directe; d) donaţii, sponsorizări sau legate; e) resurse obţinute de la bugetul de stat sau local; f) diferite contribuţii; g) alte venituri prevăzute de lege. Art. 15. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, iar dividendele obţinute din activităţile acestora se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. Capitolul 7. Membrii asociaţiei. Drepturi şi obligaţii Art. 16. Asociaţia poate avea membri activi medici de familie şi de medicină generală şi specialişti de medicina familiei şi medicină generală, rezidenţi de medicina familiei, medici practicieni de medicină generală cu o vechime de cel puţin un an în unităţi medicale publice sau private. Pot fi membri asociaţi profesioniştii din sectorul sanitar care recunosc şi respectă prezentul statut. Asociaţia poate conferi titlul de Membru de Onoare unor personalităţi cu contribuţii deosebite în afirmarea şi dezvoltarea specialităţii. Membrii asociaţiei pot fi persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu şi doresc desfăşurarea unor activităţi ce fac parte din scopul propus al asociaţiei, îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul statut ori stabilite de adunarea generală a asociaţilor şi aderă la actele de constituire ale acesteia, consimţind să sprijine moral şi material activitatea asociaţiei. Art. 17. Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte prin semnarea liber consimţită a adeziunii de apartenenţă care se face printr-o cerere depusă la Colegiul Director, unde se analizează şi se motivează admiterea sau respingerea acesteia. Art. 18. Toţi membrii asociaţiei au drept de vot egal. Membrii de onoare nu au drept de vot. Art. 19. Asociatul are dreptul autorizat să poată cere oricând ieşirea din asociaţie, cu condiţia să comunice hotărârea sa de retragere cu 3 luni înainte de terminarea anului calendaristic. Art. 20. Excluderea se va face în condiţiile stabilite după procedura desemnată de adunarea generală. Art. 21. Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social; ei rămân obligaţi de a plăti cotizaţia cât timp au fost asociaţi. Art. 22. Membrii asociaţiei au următoarele îndatoriri: a) să cunoască şi să respecte statutul asociaţiei, reglementările aplicabile asociaţiei din care fac parte şi să aducă la îndeplinire hotărârile adunării membrilor asociaţiei; b) să participe la activităţile organizate de asociaţie; c) să se prezinte din proprie iniţiativă sau la chemarea asociaţiei la acţiunile organizate de aceasta; d) să acţioneze în spiritul promovării prestigiului specialităţii de medicină a familiei şi de medicină generală, pentru perfecţionare continuă şi creşterea competenţei profesionale; e) să achite cu regularitate cotizaţia lunară; f) să anunţe încetarea practicii de medicina familiei şi de medicină generală. Art. 23. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: a) să participe la activităţile organizate de asociaţie; b) să folosească mijloacele de transport ale asociaţiei pentru realizarea obiectivelor asociaţiei; c) să se prezinte ca membru în asociaţie la schimburile de experienţă organizate de


asociaţie; d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei; e) să fie recompensaţi pentru acţiuni sau merite deosebite în organizarea şi desfăşurarea activităţii asociaţiei potrivit normelor legale; f) să participe la adunările organizate, să-şi exprime punctul de vedere asupra problemelor asociaţiei şi să fie informaţi asupra activităţii acesteia; g) să exercite dreptul de control direct sau prin cenzori asupra activităţii consiliului director; h) să numească cenzorii sau membrii comisiei de control financiar intern. Art. 24. Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin neachitarea cotizaţiei timp de 6 (şase) luni. De asemenea, pierde calitatea de membru al asociaţiei cel care îşi încetează activitatea de medic din motive ce aduc atingere demnităţii profesiunii sau se face vinovat de comiterea de abateri grave de la normele legale şi regulile bunei conduite. Capitolul 8. Organele de conducere, administrare şi control. Atribuţii Art. 25. Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor. Atribuţiile adunării generale a asociaţilor sunt următoarele: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; c) alegerea şi revocarea consiliului director; d) alegerea şi revocarea cenzorilor; e) înfiinţarea de filiale; f) modificarea actului constitutiv şi al statutului; g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, inclusiv stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; h) orice alte atribuţii prevăzute de lege şi/sau de statut. Adunarea generală a asociaţilor se întruneşte cel puţin o dată pe an. Art. 26. Nu va putea lua parte la deliberare şi la vot asociatul interesat personal sau prin soţul său, prin ascendenţii sau descendenţii săi, prin rudele în linie colaterală (fraţi, surori, mătuşi, unchi, veri primari) sau afinii săi până la gradul IV; dacă asociatul încalcă această dispoziţie, va fi răspunzător de daunele cauzate asociaţiei în cazul în care fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. Art. 27. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la adunarea generală, dacă hotărârile luate respectă prevederile legale, actul constitutiv şi statutul. Hotărârile adunării generale care nu sunt în concordanţă cu prevederile legii, ale actului constitutiv şi ale statutului pot fi atacate în justiţie de: a) asociaţii care nu au participat la adunarea generală; b) asociaţii care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze în procesul-verbal de şedinţă. Art. 28. Adunarea generală a asociaţilor are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorilor. Art. 29. Orice reguli privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se pot stabili în acte adiţionale de modificare şi completare a statutului. Art. 30. Consiliul Director este organul de conducere şi administrare care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a asociaţiei, fiind alcătuit din 3 (trei) membri aleşi pe 4 (patru) ani. Consiliul Director are următoarele atribuţii: a) prezintă în faţa adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,


executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei; b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei dacă această atribuţie nu este dată în competenţa adunării generale; d) modifică sediul asociaţiei dacă această atribuţie nu este dată în competenţa adunării generale; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau în hotărârile adunării generale. Art. 31. Acel membru al Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă la vot, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv, nu va putea lua parte nici la deliberare, nici la vot, iar în cazul în care încalcă această dispoziţie, devine răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. Art. 32. Deciziile luate de Consiliul Director fără respectarea legii, a actului constitutiv sau a statutului pot fi atacate în justiţie. Art. 33. Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita atribuţiile Consiliului Director. Art. 34. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare şi poate stabili cu aprobarea adunării generale a asociaţiei reguli generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Director care să fie consemnate în actele adiţionale de modificare a statutului. Art. 35. Controlul Financiar Intern se exercită de către un cenzor, iar când asociaţia înregistrează mai mult de 100 (unasută) membri înscrişi, controlul se exercită de către o comisie de cenzori. Atribuţiile cenzorilor sunt următoarele: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă în adunarea generală; c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. Comisia de cenzori este alcătuită din număr impar de membri. Nu pot fi cenzori membrii Consiliului Director. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Capitolul 9. Dizolvarea asociaţiei Art. 36. Asociaţia se dizolvă de drept: a) fie prin împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) fie prin realizarea scopului propus; c) fie în caz de reducere a numărului de asociaţi sun limita fixată de lege dacă nu s-a completat în 3 (trei) luni; d) fie prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop; e) fie imposibilitatea constituirii adunării generale ori a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă situaţia durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală ori Consiliul Director trebuia constituit sau întrunit. Dizolvarea de drept se constată prin hotărâre judecătorească.


Dizolvarea pe cale judecătorească are loc la cererea oricărei persoane interesate dacă: a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) asociaţia a devenit insolvabilă; e) asociaţia desfăşoară activităţi pentru care nu are autorizaţii administrative prealabile. Art. 37. Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea adunării generale, iar procesulverbal al şedinţei de dizolvare se depune în formă autentică la Judecătoria de la sediul asociaţiei. Art. 38. Bunurile asociaţiei dizolvate prin oricare din cazurile de mai sus nu se pot transmite persoanelor fizice, ci numai persoanelor juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător. Procedura de transmitere a bunurilor de mai sus poate fi stabilită prin statutul asociaţiei, conform celor hotărâte în acest sens de adunarea generală, iar dacă această procedură nu este stabilită sau dacă ea este contrară legii ori ordinii publice, instanţa judecătorească va fi cea care va atribui bunurile rămase după lichidare unei persoane juridice agreate de lege. Bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor sau de către comuna sau oraşul de la sediul asociaţiei dacă asociaţia a fost dizolvată pentru că: a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) asociaţia a urmărit un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. Art. 39. Lichidatorii se numesc de adunarea generală în cadrul hotărârii de dizolvare de drept, iar în celelalte cazuri prin hotărâre judecătorească. Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii au ca atribuţii: a) facerea inventarului; b) încheierea bilanţului de constatare exactă a situaţiei activului şi pasivului asociaţiei; c) preluarea şi păstrarea registrelor asociaţiei; d) înfiinţarea şi conducerea unui registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea acestora; e) continuarea operaţiunilor în curs; f) încasarea creanţelor; g) plata creditorilor; h) dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile; i) să realizeze numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Cenzorii verifică modul de îndeplinire a mandatului lichidatorilor. Capitolul 10. Dispoziţii finale Art. 40. Dacă asociaţia urmează să desfăşoare activităţi pentru care legea prevede obţinerea de autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate decât după obţinerea acelor autorizări. Art. 41. Modificarea documentelor de înfiinţare a asociaţiei – actul constitutiv şi statutul – se face prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la


Judecătoria sediului asociaţiei, pe baza cererii care va avea anexat în formă autentificată procesul verbal al adunării generale fie, în cazul sediul, procesul-verbal al Consiliului Director dacă are competenţă. Art. 42. În vederea efectuării formalităţilor de autentificare la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului Director sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generală ori de Consiliul Director, după caz. Art. 43. Asociaţia va putea să se constituie împreună cu alte asociaţii într-o federaţie, în condiţiile legii. Art. 44. Asociaţia va putea fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă va îndeplini condiţiile prevăzute de lege. Art. 45. Asociaţia va colabora cu autorităţile publice locale solicitând sprijinul acestora şi luarea în evidenţă, în funcţie de domeniul în care activează conform legii. Art. 46. Prevederile prezentului statut se completează de drept cu normele legale în vigoare.

Statut  

Statutul Asociaţiei Medicilor de Familie Satu Mare

Statut  

Statutul Asociaţiei Medicilor de Familie Satu Mare

Advertisement