Ackermann's Vernissage

Page 1

Ackermanni vernissage

Christian Ackermann oli 17./18. saj Tallinnas tegutsenud puuskulptuuri virtuoos. Uhke ja enese väärtusest teadliku mehena vedas ta vägikaigast Tallinna tislerite- ja puunikerdajate ametiga, saavutas tunnustuse sõltumatu kujunikerdajana ning noppis lõviosa aadelkonna ja kirikute tellimustest. Kunstniku mõiste oli tollal Eestis tundmatu, maali- ja

skulptuurimeistreid nähti peamiselt käsitöö sooritajatena, aga just Ackermannist alates võime rääkida vabakutselise kunstniku staatuse kujunemisest kohapeal. Sellist tähelepanu nagu tänapäeva kunstnikele näituste avamisel, Ackermannile tema eluajal osaks ei saanud – kunstiteose valmimise au langes osaks esmajoones tellijale. Käeseolev näitus on praeguste kunstiajaloolaste ja kunstnike tagantjärele kummardus Eesti esimesele vabakujurile — Ackermanni esimene vernissage.

Näituse koostas ja kujundas Peeter Laurits

Fotod: Peeter Säre, Peeter Laurits, Tõnu Tunnel, Arne Maasik 3D mudelid: Andres Uueni Röntgenipildid: Eesti Maksu- ja Tolliamet Kirjade tõlked saksa keelest eesti keelde: Lea Kõiv ja Triin Kröönström, Tallinna Linnarhiiv Tõlge Inglise keelde: Peeter Tammisto ja Adam Cullen Konsultandid: Tiina-Mall Kreem ja Hilkka Hiiop

Peeter Lau r it s

Peeter S ä re

Christian Ackermann was a virtuoso of wooden sculpture who was active in Tallinn during the 17th and 18th centuries. A proud and self-regarding man, he faced off with Tallinn’s Guild of Carpenters and Woodcarvers, achieved recognition as an independent artisan, and snatched up the majority of commissions from churches and the aristocracy. The traditional concept of an artist was unknown in Estonia at the time, with painters and sculptors primarily regarded as craftsmen. However, with Ackermann, we can see the early stages of the development of freelance artistry as a status in the region. Ackermann never received the kind of attention that contemporary artists do at their exhibition openings – the honor of unveiling a newly-finished work fell first and foremost to the

s

Photos: Peeter Säre, Peeter Laurits, Tõnu Tunnel, Arne Maasik 3D models: Andres Uueni X rays: Tax and Customs Board of Estonia Translation of letters from German into Estonian:

anni

erman n

e

Curator and designer Peeter Laurits

ck

e g a r vernis

of today to Estonia’s earliest freelance sculptor — Ackermann’s first-ever vernissage.

m

e k r c Aage A

customer. The exhibition here before you is a retroactive bow of art historians and artists

Lea Kõiv and Triin Kröönström, Tallinn City Archive Translation into English: Peeter Tammisto and Adam Cullen Consultants: Tiina-Mall Kreem and Hilkka Hiiop

first -e v ’s

rni s s ve Pe eter Laurit s


ckermanni vernissage Peeter Säre

Christian Ackermann oli Eesti barokiajastu skandaalseim ja andekaim puunikerdaja.

Christian Ackermann was the most scandalous and talented woodcarver of Estonia’s baroque era.

Ta saabus 1670. aastate alguses Königsbergist (Kaliningrad) Tallinna

He arrived in Tallinn from Königsberg (Kaliningrad) at the outset of the 1670s and

ja asus tööle tsunftimeister Elert Thiele sellina. Pärast meistri surma

started working as a journeyman for Elert Thiele, a guild master. After the master’s

abiellus Ackermann tema noore lese Anna Martensiga. Oleviste kiriku sünnimeetrika andmeil sai noor perekond pärast laulatust liigruttu lapse, mis riivas toonase kristliku ühiskonna moraalinorme.

Lisaks asus Ackermann võitlusse tsunftiga, et töötada vabameistrina. Tsunftimeistrid süüdistasid Ackermanni, et see töötab pööningujänesena

death, Ackermann married his young widow, Anna Martens. According to the Church of St. Olaf register of births, the young family had a child too soon after their wedding, which violated the moral norms of Christian society of that time.

Additionally, Ackermann was at odds with the guild regarding the right to work as an independent master. Guild masters accused Ackermann of working as a non-

ja võtab neilt leiva käest. Isehakanud vabameister aga arvas, et

incorporated artisan and thus taking their livelihood from them. The self-styled

tsunftimeistrid ei teagi, mis puunikerduskunst on, tema ise võivat seda

independent master, however, was of the opinion that the guild masters did not

neile õpetada! Tsunftimeistreid selline käitumine mõistagi šokeeris ning nad kaebasid Tallinna raele, et Ackermann käitub, nagu oleks ta kuulus antiikskulptor Pheidias – see kõik on kirjas Tallinna Linnaarhiivis säilinud kirjavahetuses tsunfti ja Ackermanni vahel.

even know what the art of wood carving was and that he himself could teach it to them! Needless to say, this attitude shocked the guild masters and they complained to Tallinn’s town council that Ackermann was acting as if he were Phidias, the famous sculptor from antiquity: all of this is recorded in the correspondence between the guild and Ackermann deposited in the Tallinn City Archives.

1680. aastate algul lahkus Ackermann Tallinna all-linnast Toompeale, kus tulid prestiižsed aadelkonna ja koguni kuninglikud tellimused. Lisaks

At the outset of the 1680s, Ackermann left down-town Tallinn for Toompea (Cathedral

Tallinnale leidub tema töid paljudes Eesti maakirikutes, kokku ligi 20

Hill), where he received prestigious commissions from the nobility and even royal

puunikerduskunsti teost.

commissions. In addition to Tallinn, his works are located in many of Estonia’s country churches, nearly 20 woodcarvings in total.

Dokumentaalse kinnitusega on neist aga vaid mõned, sealhulgas Tallinna toomkiriku altarisein (1694–1696) – Ackermanni ja tema meeskonna tippteos, Eesti kõige suurem ja kõige huvitavama ikonograafilise programmiga altarisein, mis kunagi kandis koguni Rootsi kuninga Karl XI nimetähti.

Christian Ackermann tegutses isepäise vabameistrina enam kui kolmkümmend aastat (1674 – u 1710). Elanud üle näljahäda (1695–1697), kandnud Põhjasõjaga (1700–1710) kaasnevaid raskusi, suri Ackermann arvatavasti 1710. aastal puhkenud katku.

Only a few of them, however, are verified by documentation, including the Tallinn Cathedral retable (1694–1696), a masterpiece by Ackermann and his team, and Estonia’s largest retable, with a highly interesting iconographic programme that at one point even bore the initials of King Charles XI of Sweden.

Christian Ackermann worked as a refractory independent master for over thirty years (1674 –circa 1710). After surviving a famine (1695–1697) and bearing the hardships that came with the Great Northern War (1700–1710), Ackermann died, presumably of the plague that broke out in 1710.


Ackermanni vernissage

Peeter Lau r it s

Peeter S ä re

Pe eter Laurit s


Ackermanni vernissage

Tõnu Tu n nel

Pe eter S ä re

Pe eter S ä re


Ackermanni vernissage

Compelled grievance from Christian Ackermann, citizen and sculptor, against the local joiners’ guild 10 September 1675 (Tallinn City Archives, collection 230, series 1, archival record Bf 35)

Sunnitud kaebus Christian Ackermannilt, kodanikult ja kujurilt siinse tisleriameti vastu. 10. sept 1675 (Tallinna Linnaarhiiv, fond 230, nimistu 1, säilik Bf 35)

Kõrgesti sündinud, kõrgeaulised, auväärsed, õpetatud, ülitargad härrad bürgermeistrid ja kõik raehärrad, austustvääriva sünnipäraga härrad, […] Mina ei taha ja ei või oma auväärse nime ja õpitud ausa kunsti huvides mitte mingil juhul lasta ennast alla suruda, vaid nõuan tisleriametilt täielikku seletust ja vastust ja pöördun palvega kõrgeaulise ja ülitarga rae poole alandlikult, et minu õigusi tunnustataks ja et öeldaks välja, et tisleriamet on teinud palju ülekohut ja [lasknud sündida] ebaõiglusel ja on süüdi ja peab mulle vastavalt korrale piisava satisfaktsiooni andma, et auväärsele ja ülitargale raele makstaks trahv ja kõik põhjustatud kulutused vaadataks üle. Nii nagu minu avaldus on seaduse ja õiguse järgi koostatud; nii olen ma valmis ka sügavalt kummardades kuuletuma ja jääma kõrgesti austatud ja ülitarga rae alandlikuks ja kuulekaks kodanikuks. Christian Ackermann

Tisleriameti vastulause kujurisell Christian Ackermanni kaebusele 23. november 1675 (Tallinna Linnaarhiiv, fond 230, nimistu 1, säilik Bf 35)

Ülimalt suursugused, ranged, väga lugupeetud, õpetatud, ülitargad ja austusväärsed bürgermeistrid ning raehärrad, […] Christian Ackermann ei ole oma lubadust pidanud, vaid on vaba kujurina, meie tavade ja ameti traditsioonide vastaselt tegutsedes: 1.) Riiast endale ühe tisleriselli kutsunud ja enda juurde [tööle] võtnud, mis aga Tallinna, Riia, Narva ja Pärnu [käsitööliste] vennaskondade poolt üksmeelselt tunnustatud ametireeglitele risti vastu käib; 2.) tislerisellina, kes ei tohi iseseisvalt kujurina tegutseda, on ta koos oma selliga siiski asunud sel moel kujunikerdamisega tegelema, millest aga 3.) meie sellid, kes kujunikerdamist tunnevad, kergesti võivad innustust saada ja end ära osta lasta, mis aga omakorda, suureks kahjuks meistritele, meie ameti õiget edenemist takistab. Kuna sedalaadi segadused meie ametit ja ala kahtlemata kahjustavad, on need, nii nagu kõikides hästikorraldatud linnades, ka meie kõrgeaulise ja ülitarga rae poolt meile aastal 1536 antud vanas skraas, aastast 1626 pärinevas kuninglikus resolutsioonis, nagu ka suursuguse ja ülitarga rae poolt 1651. aastal meile eraldi kinnitatud skraas, samuti sellele 30. juulil 1662 järgnenud kuninglikus resolutsioonis ning viimasele tugineva, 1668. aasta mihklipäevast pärineva skraa järgi rangelt keelatud; ja kuna Christian Ackermanni nende [skraade] vastane tegevus võib ametile mitte väikest kahju põhjustada, siis palume me kõige alandlikumalt suursugusel ja ülitargal rael meid, meie skraad ja häid tavasid kaitsta; Christian Ackermanni aga oma isandliku käega tõsiselt sundida – kui ta tahab vaba kujurina siin tegutseda ja siia jääda –, meiega selli-küsimuses kokku leppima […] Kõige suursugusema ja ülitarga rae kõige alandlik-kuulekaimad [alamad], tisleriameti oldermannid ja meistrid

Christian Ackermanni repliik siinse tisleriameti vastu. 23. november 1675 (Tallinna Linnaarhiiv, fond 230, nimistu 1, säilik Bf 35)

Kõrgesti sündinud, kõrgeaulised, auväärsed, õpetatud ja ülitargad härrad bürgermeistrid ja lugupeetava sünnipäraga härrad,

raehärrad,

[… tisleriamet] ei ole [minu kaebuse vastu] suutnud esile tuua vähimatki, millel oleks jõudu väikseimatki tähte minu kaebuses ümber lükata; vaid peab avatud südamega tunnistama, et on mind laimaval viisil mustanud ja sõimanud, mõistlik oleks tunnistada seda, mis on ennekuulmatu vale, mille vastu mina pühalikult protesteerin […] Seejuures tahaksin meelsasti teada, milline meister siinsetest on pidanud tegema meistritöö kujunikerjamisest või seda õppida tahaks? Mitte keegi neist ei oma vähimatki arusaamist kujunikerdamise kunstist. […] Kui kõik oleks nagu nad [tsunftimeistrid] tahaks, siis ei tekitaks mina oma kujunikerdamisega tisleritele mingit kahju, vaid tooksin hoopis palju kasu; kuna tisleriametil ei ole kujunikerdamise kohta mingeid õigeid seisukohti, ka ei tunne nad seda kunsti ja kogu nikerdamine tuleb kusagil mujal teha lasta, või peab üks või teine harilik tislermeister selle valmis pusima, mille nad oma töö jaoks minu käest võiksid saada, ma saaksin oma kunstiga nende tehtut vääristada. […] tisleriamet ei peaks üleüldse muretsema, et ma nende hulka võiksin astuda, mulle ei ole midagi sellist kunagi isegi pähe tulnud. […] ma olen – Jumal olgu kiidetud! – nii palju õppinud, et kujunikerdamise kunstis (see ei ole praalimine!) kogu tislerametile nõu võin anda ja häbi ei tunne, üksi oma isikus kogu ameti silme ette astuda, öeldes, et seisan siin vabatahtlikult ja valmistan ühe nikerdatud kuju, mille kohta ootan auväärse rae arvamust, soovides, et tisleriamet minuga arvestaks, tahaksin meelsasti ennast oma kunsti meistriks nimetada lasta. Eriti tahaksin, et amet laseks mul seda teha kujunikerdamise kunsti meistri ees, sest seda ma teha oskan. Kõrgeaulise ja ülitarga rae alandlik kodanik ja teener Christian Ackermann

Tisleriameti lõplik sõna (Schlussschrift) Christian Ackermanni vastu 22. veebruar 1676 (Tallinna Linnaarhiiv, fond 230, nimistu 1, säilik Bf 35) Kõrgesti austatud ja ülimalt suursugused, ranged, lugupeetud, õpetatud, ülitargad bürgermeistrid ja raehärrad; auväärsed isandad, öeldes Christian Ackermanni asjas oma lõpliku sõna, protesteerime me kõige vastu, mis tema lõppsõnas on meie tahtlikuks alandamiseks oma kunstiga tühiselt praalides meie vastu esile toodud, ega lepi sellega, kuidas ta meie esimest kaebust oma kasuks pöörata üritab. […]. 7-ks kujutleb see kujur [Ackermann] oma suurelisuses, et tema, ta kujuraiumine ja fantaasiad lähevad tervele ametile palju korda, justkui poleks meil muud teha ja nagu oleks siin üldse miskit, mille üle arutada; keegi ei taha sellist häbi kanda võtta, et ainuüksi tema isiku pärast auväärse ameti silma alla ilmuda; nagu peaks teda siin koheldama kui Pheidiast Ateenast […] Meile on tema rumalalt isepäine käitumine aga ainult alandust ja kahju põhjustanud, mistõttu palume me auväärset ja ülitarka raadi suvatseda teda, nagu meest, kes ilma igasuguse põhjuseta auväärse ametiga sihilikult tüli on norinud, karistada, võttes seejuures arvesse, et küsimus ei ole selles, kas Christian Ackermann on kujunikerdamise õpipoiss, sell või meister, vaid selles, et niisugusest kujurist, kes ei kavatsegi ühegi kindla ameti skraad ja head korda järgida ja hoiab neist teadlikult ja sihilikult kõrvale, alavääristab auväärset ametit, kasutab aga ära ameti vabadusi ja õigusi ning meie selle, keda meil endilgi vaja on, ja kes tahab upsakalt oma kunstiga meist sõltumatult ja eraldi tegutseda, võib ilma kahtluseta tsunftijäneseks pidada. Auväärsele ja ülitargale raele kõige alandlikumalt ja kuulekamalt tisleriameti oldermann ja meistrid

High-born, venerable, honourable, learned, exceedingly wise gentlemen burgomasters and all town councillors, gentlemen of respectable extraction, […] I do not want to and cannot under any circumstances in the interests of my honourable name and my honest learned art allow myself to be suppressed; rather, I demand a complete explanation and answer from the joiners’ guild. I humbly turn to the venerable and exceedingly wise town council with the request that my rights be recognised, and that it be declared that the joiners’ guild has wronged me a great deal and [allowed] injustice [to take place], and is guilty and must give me sufficient satisfaction according to the law, so that a fine be paid to the honourable and exceedingly wise town council, and all expenditures that have been caused be reviewed. Just as my petition has been drawn up according to justice and the law, so I am prepared to obey, bowing deeply, and to remain a humble and obedient citizen of the highly honoured and exceedingly wise town council. Christian Ackermann Response of the joiners’ guild to Christian Ackermann’s grievance 23 November 1675 (Tallinn City Archives, collection 230, series 1, archival record Bf 35) Eminently distinguished, rigorous, very esteemed, learned, exceedingly wise and estimable burgomasters and town councillors, […] Christian Ackermann has not kept his word, but rather by operating as an independent sculptor contrary to our customs and our guild’s traditions, he has: 1) invited a journeyman joiner to come from Riga to work with him [and has hired him], which, however, goes diametrically against the guild rules, which have been unanimously recognised by the [artisans’] brotherhoods of Tallinn, Riga, Narva and Pärnu; 2) as a journeyman joiner, who may not operate independently as a sculptor, he has nevertheless set about working in carving sculptures in this manner together with his journeyman, from which, however, 3) our journeymen who know how to carve sculptures can easily be influenced and allow themselves to be bought off, which, however, in turn, hinders our occupation from thriving properly, to the great detriment of our masters. Since such turmoil undoubtedly undermines our occupation and field, it is, as in all well-run cities, strictly forbidden in the old charter given to us by our venerable and exceedingly wise town council in 1536, in the royal resolution from 1626, as in the charter separately approved for us by our distinguished and exceedingly wise town council in 1651, as well as in the royal resolution that followed this on 30 July 1662, and according to the charter based on the latter dating from Michaelmas of 1668. And since Christian Ackermann’s activity in contravention of these [charters] can cause not a little damage to our occupation, we most humbly ask our distinguished and exceedingly wise town council to protect us, our charter and good customs, and with its masterful hand to strictly compel Christian Ackermann – if he wants to operate here as an independent sculptor and to remain here – to reach an agreement with us in this journeyman matter […] The most humble-obedient [subjects] of the most distinguished and exceedingly wise town council, the chief officers and masters of the joiners’ guild Christian Ackermann’s rebuttal to the local joiners’ guild 23 November 1675 (Tallinn City Archives, collection 230, series 1, archival record Bf 35) High-born, venerable, honourable, learned and exceedingly wise gentlemen burgomasters and town councillors, gentlemen of respectable extraction, […the joiners’ guild] has not managed to present anything whatsoever [against my grievance] that could disprove even one iota of my grievance; rather, it must open-heartedly admit that I have been libellously slandered and reviled. It would be reasonable to admit that which is an outrageous lie, against which I solemnly protest […] Thereat I would very much like to know which master from among the joiners here has had to produce a masterpiece of woodcarving or would want to study it. Not one of them has the faintest idea about the art of woodcarving. […] If everything were like they [the guild masters] want it to be, then I would not cause any harm to the joiners with my woodcarving; rather, I would be very beneficial instead. Since the joiners’ guild has no proper viewpoints concerning woodcarving, they are also unfamiliar with this art, and all carving has to be contracted out to be done somewhere else, or one or another ordinary master joiner has to clumsily and laboriously do the job that they could get from me for their products. I could refine the products that they make with my art. […] the joiners’ guild should not at all worry that I would join their ranks. Nothing of the sort has ever even occurred to me. […] I have – God be praised! – studied so much that I can give advice to the entire joiners’ guild regarding the art of woodcarving (this is not bragging!) and feel no shame. I can appear before the eyes of the entire guild alone in my person, saying that I stand here voluntarily and I will fashion a carved statue, concerning which I await the opinion of the honourable town council. In the wish that the joiners’ guild would reckon with me, I would gladly have myself declared a master of my art. I would especially like the guild to allow me to do this before a master of the art of woodcarving because this is something I know how to do. The humble citizen and servant of the venerable and exceedingly wise town council Christian Ackermann The final word (Schlussschrift) of the joiners’ guild against Christian Ackermann 22 February 1676 (Tallinn City Archives, collection 230, series 1, archival record Bf 35) Highly regarded and eminently distinguished, rigorous, esteemed, learned, exceedingly wise burgomasters and town councillors; honourable lords, expressing our final word in the matter concerning Christian Ackermann, we protest against everything that he has presented against us in his final word by triflingly bragging about his art to intentionally humiliate us, nor do we accept how he tries to turn our initial grievance in his favour. […]. seventh, this sculptor [Ackermann] in his haughtiness fancies that our whole guild is so very interested in him, in his hewing of sculptures, and in his fantasies, as if we have nothing better to do and as if there was anything at all to discuss here. Nobody wants to take this kind of shame upon themselves to appear before the eyes of this honourable guild solely because of his person, as if he should be treated here like Phidias from Athens […] His foolishly capricious behaviour, however, has caused us only humiliation and harm, for which reason we ask the honourable and exceedingly wise town council to deign to punish him like a man who for no reason whatsoever has deliberately picked a quarrel with an honourable guild, taking into account that the question is not whether Christian Ackermann is a woodcarving apprentice, journeyman or master, but rather that this kind of sculptor, who does not even intend to follow the charter and well-ordered rules of any particular guild, and wittingly and deliberately eludes them, belittles an honourable guild, yet uses the guild’s liberties and rights, and our journeymen, whom we ourselves need, and who conceitedly wants to operate with his art independently and separately from us, can without any doubt be considered a non-incorporated artisan. Most humbly and obediently to the honourable and exceedingly wise town council, the chief officer and masters of the joiners’ guild


ckermanni vernissage

Kristus Kõigevõitja silmad. Peeter Laurits Eyes of Ackermann’s Christ. Peeter Laurits

Kirik Kristus Kõigevõitja silmade kõrguselt. Arne Maasik Church at the eye height of Ackermann’s Christ. Arne Maasik


K C A E RM N A A I N T C S HR N I AS im

Tõ nu Tunnel

N

A

S,

ch ar se

L TA

AR

2 0 2

R e

LLINN’S P

2020 16 – 20

IA

t

ID Project 20 1 6 –

L I N NA P

H E

ROGANT

A N

D E T N

ST

E C L E J A A H LB Ü A ND R T S, A E I 0

K

I ispr oj ek

H TA I K E C R A M D – A N I N

Uur

D

Tõ nu Tunnel

Projekt algas 2016. aasta oktoobris, kui Tallinna toomkiriku altariseina ümber ehitati

This project began in October 2016, when scaffolding that relates to historical artistic and architectural

ajaloolise kunsti- ja arhitektuuripärandiga kaasaegsel moel suhestuvad tellingud (Eesti

heritage in a contemporary way was built around the retable of Tallinn’s Cathedral (Estonian Academy

Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja muinsuskaitse osakond; OÜ Rändmeister). Tellingud võimaldavad Ackermanni töökojas valminud altariseinale lähivaadet mitte ainult erialaspetsialistidele, vaid ka laiemale publikule. Erinevaid spetsialiste ja EKA tudengeid kaasates viidi läbi toomkiriku altariseina vaatlus, puhastamine, kahjustuste kaardistamine, ning järgnevad uuringud: ●

Röntgenuuringud (Maksu- ja Tolliamet)

Stratigraafilised analüüsid (Eesti Kunstiakadeemia)

Pigmendi- ja sideaineanalüüsid (Tartu Ülikool, analüütilise keemia osakond)

Dendrokronoloogilised analüüsid (Tartu Ülikool, geograafia osakond)

XRF (Keskkonnauuringute Keskus)

Pildindustehnoloogilised uuringud (Eesti Kunstiakadeemia, Archaeovision OÜ)

3D mudeldamine (Eesti Kunstiakadeemia, Archaeovision OÜ)

Skulptuuride stiililine ja tehniline analüüs (Eesti Kunstimuuseum)

Arhiiviuuringud (Tallinna Linnaarhiiv)

Uuringute tulemuste põhjal on loomisel andmebaas, millest saab kindel alus Ackermanni ülejäänud loomingu uurimisele ning esitlemisele. Kõik nimetatud uuringud on avalikud ja viiakse läbi toomi külastajate silme all. Lisaks on

scaffolding affords close-up views of the retable completed in Ackermann’s workshop, not only to professional specialists, but also to the general public. The survey and cleaning of the Cathedral’s retable, the mapping of where it has been damaged, and examinations were carried out, involving different specialists and Estonian Academy of Arts students: ●X-ray examinations (Estonian Tax and Customs Board) ●Stratigraphic analyses (Estonian Academy of Arts) ●Pigment and binder analyses (University of Tartu, Department of Analytical Chemistry) ●Dendrochronological analyses (University of Tartu, Department of Geography) ●XRF (Estonian Environmental Research Centre) ●Imaging technological examinations (Estonian Academy of Arts, Archaeovision OÜ) ●3D modelling (Estonian Academy of Arts, Archaeovision OÜ) ●Stylistic and technical analysis of sculptures (Art Museum of Estonia) ●Archival research (Tallinn City Archives)

A database is being compiled on the basis of the results of this research, creating a firm foundation for the research and presentation of the rest of Ackermann’s creative work. All of the above-mentioned research is public and will be carried out before the eyes of the cathedral’s

toimunud 2016. aasta novembrist alates arvukalt tellinguekskursioone

visitors. Additionally, numerous scaffold tours, led by Hilkka Hiiop, Tiina-Mall Kreem and Arho Tuhkru,

Hilkka Hiiopi, Tiina-Mall Kreemi ja Arho Tuhkru juhtimisel nii kunsti-,

have taken place for art, culture, heritage preservation and church groups since November 2016.

kultuuri-, muinsuskaitse- kui ka kirikuringkondadele.

Tõ nu Tu n nel

of Arts Department of Interior Architecture and Cultural Heritage Preservation; OÜ Rändmeister). The

The scaffold tours have proven to be extraordinarily popular.


N

D X-RAY

E X

A

M

I N AT I O N

S

ckermanni vernissage

G U

T

E G

U RIN U N

And re s U u en i

Röntgenikiirgust saab kasutada kunstiteose nende osade uurimiseks, mis ei ole paljale silmale nähtavad. Selline kiirgus läbistab korraga kõik kihid, võimaldades teosest „läbi vaadata”.

X-rays are a type of invisible radiation which can be used to analyse aspects of a work of art which are not visible to the naked eye. X-rays are able to penetrate, and make visible, all the layers simultaneously, making it possible to “look through” a art work.

Röntgeni abil valgustati läbi puidust figuurid, koguti informatsiooni Christian Ackermanni kasutatud töövõtete kohta ja vaadati kunstiteose sisestruktuuri.

With the help of X-rays, it is possible to see through wooden figures and other parts of the art work of interest, which makes possible to obtain further information on the methods of handicraft used in Christian Ackermann workshop and to look at the internal structure of different parts of the work of art.

Röntgenograafiliste uuringute tegemisel kasutati Maksu- ja Tolliameti portatiivset röntgenaparatuuri.

In conducting roentgenographic examinations, we used the Estonian Tax and Customs Board’s portable X-ray apparatus.

R ö nteno g ra m m / X- Ray Ee st i Maksu- ja Tol l iamet Estonian Tax and Customs Board

Kristus nähtavas, infrapunases ja ultravioletses valguses Christ in visible, infrared and ultraviolet light


M

G

U

3D

D

3D M O

E

LL

ING 3D mudelid / 3D models: Andres Uueni

D

Ackermanni vernissag

O

D

E E L RI L E N

3D dokumenteerimine on meetod, kus andmete kogumise esimeses faasis konverteeritakse füüsiline objekt punktipilveks, kasutades näiteks laserskaneerimist või fotogramm-meetriat, millest on hiljem võimalik luua digitaalne 3D-mudel. Kaasaegne 3D dokumenteerimine on interdistsiplinaarne, kättesaadav ja praktiline viis objekti informatsiooni talletamiseks. Üks olulisemaid väärtusi on täpse mõõdistamise puhul see, et objekt on terviklikult ja mõõtkavas digiteeritud. Käesoleva projekti käigus on 3D andmete kogumisel kasutatud valdavalt fotogrammmeetrilist meetodit. Süsteemselt tehtud fotodest ruumiliste andmete loomiseks kasutatakse mitmeid algoritme. Tulemuste põhjal saab määrata objekti mõõtmeid, kuju ja asendit ehk koordinaate. Fotogramm-meetria võimaldab saavutada väga täpseid tulemusi, sh talletada kunstiteose pinnafaktuuri väiksemaid erisusi.

3D documentation is a method in which a physical object is converted into a point cloud in the initial phase of data collection using, for instance, laser scanning or photogrammetry. A digital 3D model can later be created out of such a point cloud. Modern 3D documentation is an interdisciplinary, accessible and practical way of storing information concerning an object. One of the most important values of this precise surveying is that the object is recorded and a lasting record of its state is created. In the course of the current project, we primarily used photogrammetry to collect the 3D data required. Several algorithms are used to create spatial data out of systematically captured photographs. The object’s dimensions, shape and position, i.e. coordinates, can be determined on the basis of the results. Photogrammetry makes it possible to achieve precise results, including storing the most minute differences in the surface texture of the work of art.

Kombineerituna teiste andmetega võimaldavad tänapäevased 3D dokumenteerimise meetodid aidata oluliselt kaasa uuringute läbiviimisele ja teose kohta käiva informatsiooni paremale säilitamisele ja esitlemisele.

In combination with other data, contemporary 3D methods of documentation make it possible to contribute significantly to carrying out research and to better preserve and present information concerning a work of art.


397 304 301 279 528 470 422

668 712

Mida annavad keemilised analüüsid kunstiteoste uurimisel? 296

1404

85

872

90

80

1031 1010 917 872 803 780 712 669 636 612 536 468 428

1083 1035

1650 1580

1795

2857

2925

95

2515

F3 Kristus huul. Punane kiht (all kollaka tooniga krunt) 3342

75 100

1408

85

1084

1190

90

1649

1795 1706

2919 2852

3347

3697

%Transmittance

95

3619

F3 Kristus huul. Rohekas vahajas kiht

100

80

KR

MI

537 468 424

668 605

681

90 88

312

679 631 604

469 388

776 712

873

797 776 712

875

913

1169 1087 1033 1009

1395 1417

1645 1523

1223 1167 1115 1068 1043 981 962

1529

1736 1708 1627 1741 2855

2927

92

%Transmittance

F3 Kristus huul. Kollaka tooniga krunt 3500

3000

2500

2000 Wavenumbers (cm-1)

1500

1000

500

Loodusteaduslikud meetodid võivad anda väga põnevat ning pärandi tõlgendamist laiendavat või täpsustavat informatsiooni kunstniku loomemeetodite ja -materjalide kohta, näiteks teoste valmimisel kasutatud värvide koostisest, nende kihtkihilisest ülesehitusest, maalikihi alla peitunud saladustest jne. Täppisteaduslike uuringutega õpime tundma, milliseid materjale ja tehnikaid Christian Ackermann oma teoste valmistamisel kasutas. Selline informatsioon hõlbustab konservaatorite ja teadlaste tööd kunstiteose valmimisaja ja autori kindlaksmääramisel ning võimaldab võrrelda selle teostusmaterjale sama autori teiste töödega või tema kaasaegsete kunstnike teostega.

517

1095 1031 1006 911 877 794 752 670

1464

1658

454 397 472

605

682

737

712

1088 1043

872

1167 1391

280

F3-08 Lipp. Alumine valge krunt

92 90

1164 1115 1092 1030 1005 913 871 798 712 751 675 668 601 531 463

1525 1407

94

1643

1796 1737 2931 2853

3298

96

3693 3619

98

298

F3 Kristus Ihu. Alumine valge krunt 90

What do chemical analyses add to the research of works of art?

102

%Transmittance 306

712 669

872

1080

1409

1661

1741

95

1645

1798 2881

2935

90

100

2857

100

95

85

470 399 355 309

712 681 669 605 581

874

1030

1088

1241 1179

1404

1525

F3 Kristus Ihu. Heleroosa kiht

2922

90

1654

95

1734

2923 2853

100

3300

711 680 670 636 607 535 468 425 396 381 352 285

800 752

876

1169 1088 1033 1006 913

1247

1404

F3 Kristus Ihu. Tumedam roosa kiht

F3-08 Lipp. Pruun vahekiht (peale kuldset kihti)

100 %Transmittance

90

1513

1737 1711 1656

2853

2924

95

F3-08 Lipp. Pealmine kuld+pruun kiht+valge krunt (kõik kihid - seguspekter)

88 3500

3000

2500

2000 Wavenumbers (cm-1)

1500

1000

500

Proovidest valmistatakse mikrolihvid, mis võimaldavad ristlõikena näha kõiki maali kihte krundist ja alumistest värvikihtidest kuni kattelakini. Analüütilise keemia üheks osaks on instrumentaalanalüüs ehk erinevate aparaatide kasutamine mitmeteks uuringuteks, sealhulgas keeruliste materjalide (värvid, lakid, liimained jne) koostise kindlakstegemiseks.

94 93

100

1746

95

2855

96

2923

97

3694 3620

%Transmittance

873 777 755 713 679 632 603 538 469 383 353 314

F3 Kristus Ihu. Pealmine hallikasvalge kiht

1248 1164 1115 1043 1025 984

85 80

1738

2920 2851

90

1409 1321

98 1710 1650 1600 1538

95

3309

100

1547

Keemilisi uuringuid alustatakse mittelõhkuvate analüüsidega, mida saab teostada portatiivse aparatuuriga kunstiteoste juures kohapeal ning seejärel jätkatakse analüüse (pool)lõhkuvate meetoditega, milleks on vaja kunstiteosest eemaldada imeväikesed originaalmaterjali tükikesed. Need uuringud teostatakse Tartu Ülikooli keemialaborites.

3522

%Transmittance

3344

94

S

%Transmittance

96

OAN

%Transmittance

2919 2850

98

A L Y

%Transmittance

F3 Kristus huul. Pealmine hallikasvalge kiht (pealt kergelt läikiv)

ICR

%Transmittance

3536

70

A O

SI

%Transmittance

80

LÜÜSID A N

M

ckermanni vernissage

90

3500

3000

2500

2000 Wavenumbers (cm-1)

1500

1000

500

Natural sciences can provide fascinating information on the artist’s creative methods and materials that expands or elaborates on the interpretation of heritage: the composition of the paints used in completing works, their build-up layer by layer, secrets hidden under the painting layer, etc. Through exact scientific research, we can determine which materials and techniques Christian Ackermann used in making his art works. Such clues may allow conservators and conservation scientists to obtain information about the dating and attribution of a art works, and to compare the materials and techniques with other works by the same artist or other contemporary artists. Chemical research begin with non-destructive analyses conducted using portable equipment in situ at the works of art and, thereafter, analyses continue using (semi-)destructive methods, for which tiny pieces of original material have to be removed from the work of art. These analyses are carried out in the University of Tartu chemistry laboratories. Samples can be prepared as cross-sections, which allow us to see the build-up of the paint layers, from the ground and lower paint up to the varnish. One branch of analytical chemistry is instrumental analysis, in other words the use of different aparatus for several examinations, including the identification of the composition of complicated materials (paints, varnishes, adhesives etc.).

Osaliselt restaureeritud originaalne värvikiht Johannese näol Original paint layer restored on part of st John’s face Kristuse digitaalne värvirekonstruktsioon Digital color reconstruction of Christ Photo: Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond Estonian Academy of Arts, department of heritage conservation and restoraition


INA S

ID

PU

AM TI O N

ckermanni vernissage

EX

U

U

NGUD I R U

OF

WOOD

Pe eter S ä re

Milleks on vaja teada puiduliiki, millest skulptuurid on valmistatud?

Why is it necessary to know the type of wood that sculptures or carvings are made of?

Kunstnikud on kasutanud taieste loomiseks erinevaid puite, kuigi eri

Artists have used different species of wood for creating them, although one or another type

ajalooetappidel on olnud üks või teine puuliik eelistatud. Puidud on erinevate

of wood has been preferred at different stages of history. Wood species have different processing

töötlemisomadustega ja samuti erineva hinnaga. Kallist puitu sai skulptuuriks

properties and at the same time different prices. Expensive wood could be used for sculptures according

kasutada helde tellija soovil. Tagasihoidlikumasse kohta kõlbas ka odavam puit.

to the wishes of generous customers. Cheaper wood was suitable for more modest places. Whenever

Meister valis võimalusel pehmema puiduga puuliigi, mida on hõlpsam nikerdada.

possible, the master selected a softer type of wood that is easier to carve. Linden wood, for instance,

Heade töötlemisomadustega on näiteks pärnapuit, mis on toorena pehme lõigata

has good woodworking characteristics since it is soft for cutting and turning when it is raw. Linden

ja treida. Pärn on olnud ka valdav materjal, mida kasutas Christian Ackermann

has also been the prevailing material that Christian Ackermann used for making his sculptures.

oma skulptuuride valmistamiseks. Vahel on skulptori loomingut hiljem parandatud või täiendatud, kuid parandaja on kasutanud teist puitu. Nii võib puuliik aidata avastada kunstiteoste hilisemaid täiendusi. Puuliigi kindlaks tegemiseks oli vaja võtta puiduproovid sellistest varjatud kohtadest, mis skulptuuri eksponeerimisel näha ei jääks.

Sometimes a sculptor’s creative work has been repaired or supplemented later on but the person making the repairs has used a different type of wood. Thus the species of wood can help to discover later additions to works of art. In order to identify the type of wood, it was necessary to take wood samples from the kinds of concealed places that would not be visible when the sculpture is on display. The three basic sections of wood (cross-section, radial and tangential longitudinal section) have

Puidutükikesel tuleb üles leida puidu kolm põhilõiget (ristlõige, radiaalne ja

to be found on the little sample piece of wood, and thin slices have to be taken from its surfaces.

tangentsiaalne pikilõige) ning nendest tasapindadest teha õhukesed lõiked, mis

These slices are transparent under the microscope and display the attributes that are characteristic

mikroskoobi all läbi paistavad ja näitavad puuliigile iseloomulikke tunnuseid.

of the wood species.


R

UU

T

RE

SEAR C H P

R

OJ

ECT

ckermanni vernissag

M I

I

OJE R P S K

Peeter Lau r its

Pe eter Lau rits

Pe eter S ä re

Koordinaatorid Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseum

Coordinators Estonian Academy of Arts and Art Museum of Estonia

Dr Hilkka Hiiop

Dr. Hilkka Hiiop

Dr Tiina-Mall Kreem

Dr. Tiina-Mall Kreem

Põhitäitjad:

Chief executors:

Dr Hilkka Hiiop (EKA, dotsent; EKM, konserveerimisspetsialist)

Dr. Hilkka Hiiop (Estonian Academy of Arts, docent; Art Museum of Estonia, conservation specialist)

Dr Tiina-Mall Kreem (EKM, kunstiajaloolane)

Dr. Tiina-Mall Kreem (Art Museum of Estonia, art historian)

Juhan Kilumets (Rändmeister OÜ, kunstiajaloolane-konservaator)

Juhan Kilumets (Rändmeister OÜ, art historian-conservator)

Isabel Aaso-Zahradnikova (EKM, konservaator / EKA, õppejõud)

Isabel Aaso-Zahradnikova (Art Museum of Estonia, conservator; Estonian Academy of Arts, lecturer)

Dr Anneli Randla (EKA, vanemteadur)

Dr. Anneli Randla (Estonian Academy of Arts, senior research fellow)

Andres Uueni (EKA, doktorant; Archaeovision OÜ)

Andres Uueni (Estonian Academy of Arts, doctoral candidate; Archaeovision OÜ)

Täitjad:

Executors:

Johanna Lamp (EKA, doktorant; EKM, konservaator)

Johanna Lamp (Estonian Academy of Arts, doctoral candidate; Art Museum of Estonia, conservator)

Merike Kurisoo (EKM – Niguliste muuseum, kuraator, kunstiajaloolane; TLÜ, doktorant)

Merike Kurisoo (Art Museum of Estonia Niguliste Museum, art historian; Tallinn University, doctoral candidate)

Tarmo Saaret (EKM – Niguliste muuseum, direktor)

Tarmo Saaret (Art Museum of Estonia – Niguliste Museum, director)

Dr Alar Läänelaid (TÜ, geograafia osakond)

Dr. Alar Läänelaid (University of Tartu, Department of Geography)

Dr Riin Rebane (TÜ, Keskkonnauuringute keskus)

Dr. Riin Rebane (University of Tartu, Estonian Environmental Research Centre)

Peeter Säre (fotograaf)

Peeter Säre (photographer)

Koostööpartnerid:

Collaborators:

EELK Kultuuriväärtuste Nõukogu

EELK Council on Cultural Goods

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Congregation of Tallinn’s EELK Episcopal Cathedral

Arho Tuhkru (koguduse õpetaja)

EELK Karuse, Türi, Rapla, Martna, Simuna, Koeru, Vigala, Hageri, Juuru, Järva-

Tiina-Mall Kreem

Arho Tuhkru (congregation pastor)

EELK Karuse, Türi, Rapla, Martna, Simuna, Koeru, Vigala, Hageri, Juuru, Järva-Madise and Lihula congregations

Madise, Lihula kogudus National Heritage Board

Muinsuskaitseamet

Linda Lainvoo (Inspector-General of Art Monuments)

Linda Lainvoo (kunstimälestiste peainspektor)

Regional inspectors in whose administrative fields Ackermann’s works are found

Piirkondade inspektorid, kelle haldusalas leidub Ackermanni töid

Cooperation with the Estonian Tax and Customs Board

Koostöö Maksu- ja Tolliametiga Tallinn Urban Planning Department, Heritage conservation

Tartu Ülikool ●

Dr Alar Läänelaid (materjaliuuringud)

University of Tartu

Dr Signe Vahuri juhitav kultuuriväärtuste materjaliuuringute töögrupp

Dr. Alar Läänelaid (materials research)

Working group on materials research of cultural objects, headed by Dr. Signe Vahur (Chair of Analytical Chemistry)

Dr. Riin Rebane (materials research)

(analüütilise keemia õppetool)

Dr Riin Rebane (materjaliuuringud)

Tallinna Linnarhiiv

Tallinn City Archives

Lea Kõiv (Tallinna ajaloolane)

Lea Kõiv (historian studying Tallinn)

Triin Kröönström (Tallinna ajaloolane)

Triin Kröönström (historian studying Tallinn)

Kalmer Mäeorg (Tallinna ajaloolane)

Kalmer Mäeorg (historian studying Tallinn)

Archaeovision OÜ

Archaeovision OÜ

Hembo Pagi

Hembo Pagi

Andres Uueni

Andres Uueni

Vatson OÜ

Vatson OÜ

Rändmeister OÜ

Rändmeister OÜ

Marti Laurimaa

Marti Laurimaa

Tõnu Tu nnel

Hilkka Hiiop


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.