Page 1

PACEVOUĂ

PAROHI AVÂRF UCÂMPUL UI

Numă r ul 4. Număr ul 4.

De c e mbr i e2016 1


PACEVOUĂ

CUPRI NS Ac t ual i t at eapar ohi i l or

BI S ERI CA" S F ÂNTULNI COL AE" DOBRI NĂUȚI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 BI S ERI CA" S F ÂNTULNI COL AE" BOGZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 S i nax ar

S F ÂNTULI ERARHNI COL AE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 NAȘ TEREAMÂNTUI TORUL UI ( CRĂCI UNUL ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pr edi c i

PREDI CĂL AS F ÂNTULI ERARHNI COL AE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 CUVÂNTL ANAȘ TEREADOMNUL UI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Număr ul 4.

2


PACEVOUĂ Ac t ual i t at eapar ohi i l or

BI S E RI CA" S F ÂNT ULNI COL AEDOBRI NĂUȚ I Cu oc a z i as ă r bă t or i is f â nt ul uii e r a r h Ni c ol a e , două bi s e r i c idi n l oc a l i t a t e aVâ r f uCâ mpul uiî ș is ă r bă t or e s chr a mul . Ce ama iv e c hee s t e bi s e r i c a di n Dobr i nă uț i , a c t ua l ul s a tL unc a . E c onomul C. Ci oc oi u, î n monog r a f i apa r ohi i l orur ba neș i r ur a l edi nj ude ț ul Dor ohoi , c ons i de r ăc ă bi s e r i c uț adi nl e mn, a f l a t ăș iî npr e z e ntî ns a t ulDobr i nă uț i Ha pă i , af os t c ons t r ui t ăl a 1764 de Ni c hi t e l i a . Î n ma r e l e di c ț i ona rg e og r a f i ca l Româ ni e i , 1900, a pa r eoa l t ăda t a r e , 1799, l aodi s t a nț ăde35dea ni . Nu ș t i mc i neaf os ta c e s tc t i t or , doc ume nt e l es t udi a t enuma i s punni mi cde e l . De e x i s t e nț a a c e s t e i bi s e r i c i a mi nt e ș t e Ge or g e I oa n L a hov a r i , C. I . Br ă t i a nuș iGr i g or eT oc i l e s c u, î nma r e l eDi c ț i ona rg e og r a f i c a l Româ ni e i , v ol . I I I , Buc . 1900, p. 154, c ons e mnâ nd f a pt ul c ăl aa nul 1799, " Bi s e r i c ae s t e de s e r v i t ă de un pr e ot , doic â nt ă r e ț iș iun pa r a c l i s i e r " , f ă r ăaa r ă t anume l ea c e s t or a . Dupăc ondi c al i uz i l ordi na nul 1820, l ac e i114l oc ui t or ibi r ni c i , e x i s t a u: 4pr e oț i , 1di a c onș ida s c ă l . Î n a nul 1832, s e a r a t ă ș i nume l e pr e oț i l or : Va s i l e , Dumi t r a c he ș i T oa de r . Da s c ă l i i : I or da c he ș i Ghe or g he . L a 1845, s a t ul Dobr i nă uț i , a pa r ț i ne ade j ac ne a z ul uiPa na i t eMor uz i . S untpome ni ț i3 pr e oț i : Va s i l eT e odor u, Va s i l eCi oba nu, Gh. Adi a c onul ui ș i 2da s c ă l i : Ana ni a Popov i c iș iT oa de rCuc ul . Cons t a nt i nCi oc oi uc ons e mne a z a , î nc a r t e a pome ni t ăma iî na i nt eș idee x i s t e nț aune imă nă s t i r idec ă l ug ă r i ț epe ma l ulS i r e t ul ui , î nt r eT a l pa ș iDobr i nă uț i , l a Ha pă i , unde s ez i c el a r ui ne " ț i nt i r i m" , f ă r ăapr e c i z as ur s a . E s t ev or badev a t r as t r ă v e c hea s a t ul uiDobr i nă uț i , c a r eî nt r et i mp, s as c hi mba t . L oc ui t or i is a umut a t î ns pr epă dur e , l uâ ndș i bi s e r i c uț ac ue i . E s t eoc ons t r uc ț i emi c ădi nl e mn ș i bâ r ne , a c ope r i t ăc uș i ndr i l ă , a s e mă nă t oa r ebi s e r i c i l ordi ns e c ol e l eXVI I XVI I I . Număr ul 4.

3


PACEVOUĂ Ac t ual i t at eapar ohi i l or

BI S E RI CA" S F ÂNT UL UI NI COL AE " BOGZ A Ce ade adouabi s e r i c ădi ns e c ol ul a l XVI I I l e a , după c e a di n Dobr i nă uț i Ha pă i , c a r es epă s t r e a z ă î nc omuna Vâ r f uCâ mpul uie s t e bi s e r i c a di n l e mn di n Bog z a ( I onă ș e ni ) . S ec r e dec ăaf os t c ons t r ui t ăpr i na ni i17801790, de Ni c ol a e Ca r a i ma n. Pe r i oa dă c r e di bi l ă , de v r e me c e l a 1846, pr opr i e t a r ul moș i e i Bog z a , I or g uI or da ne f e c t ua de j a r e pa r a ț i ic a pi t a l e , după c um s c r i e Cons t a nt i n Ci oc oi u, î n c a r t e a s a : " Pa r ohi iur ba neș ipa r ohi ir ur a l e " ( 1910) . Ac e l a ș ia ut orc ons e mne a z ă c ăE v doc hi aI a ma ndiî nz e s t r e a z ăi nt e r i or ul c upodoa be l ene c e s a r eș i done a z ăbi s e r i c i i6f ă l c idet e r e n( 8, 70ha . ) . Ani ia ut r e c ut , bi s e r i c ana r e z i s t a ti nt e r pe r i i l orv r e mi ia s t f e lc ăî na i nt ede1940, dupăc um a r a t ă pr of . Gh. Va s i l i u di n I onă ș e ni , bi s e r i c a e r a pr a c t i c dă r â ma t ă . Î nt r e t i mp, î na i nt ede1900, pr opr i e t a r ul moș i e i Bog z a , ade v e ni tpr e ot ul Va s i l e Ghe or g hi iF i l i p, di n Dumbr ă v e ni , c a r e de ț i ne a 75 ha t e r e nî nj ur ul Bi s e r i c i i . F i ula c e s t ui a , pr e ot ulDumi t r u Ghe or g hi u, î mpr e unăc us oț i a s a , Na t a l i a ș i ur ma ș i i a c e s t or a : E l e na , Ma r i a , Ol g a , Ghe or g he , Cons t a nt i n, I oa n, a u r i di c a t di n dă r â mă t ur ibi s e r i c adi nBog z a . Af os tt ur na t ăonouăt e me l i edi nbe t on dupămode l ul v e c hi , pe r e ț i i a uf os tc ompl e tr e f ă c uț i di nbâ r nedeul m, s a î nl oc ui tș i ndr i l a c u t a bl ă z i nc a t ă . S a u e x e c ut a tt e nc ui e l i l e i nt e r i oa r e , uș i l eș if e r e s t r e l ea uf os tî nl oc ui t e . Au f os t pr oc ur a t e Număr ul 4.

4


PACEVOUĂ

podoa be l edei nt e r i or . Deobț i ne r e aa ut or i z a ț i e ine c e s a r es aî ng r i j i t g i ne r e l epr e ot ul uiDumi t r uGhe or g hi u, pr of . I oa nT ă z l ã ua nu, c ă s ă t or i tc u E l e naGhe or g hi u. Dupăpr e l ua r e at e r e nul uide c ă t r eÎ nt r e pr i nde r e a Ag r i c ol ădeS t a tI onă ș e ni ( 1949) pr i ne x pr opr i e r e , c a s adet i pc ona ca f a mi l i e i Ghe or g hi u, a s e r v i t , pe nt r u un t i mp dr e pt bi r our i I . A. S . I onă ș e ni , c a r eahot ă r â tpepa r c ur ss ăs c hi mbel oc a ț i aî nc ona c ul S c a r l a tRos e t iș ia dă r â ma tc a s a Ghe or g hi u. L ă c a ș ulBi s e r i c i is a de t e r i or a tî nt i mp, a s t f e lc ăs es i mț e ane v oi ai mpe r i oa s ăaunornoi r e pa r a ț i ic a pi t a l ec a r ea uș if os tî nt r e pr i ns e de ne obos i t ulpr e ot Dumi t r uBude a nuș if i uls ă uI oa nBude a nu, î na nul2010. Re pa r a ț i i l e c ons t a u, def a pt , di nt r onouăz i di r e , r e s pe c t â ndf or mai ni ț i a l ă . Pe r e ț i ia u f os tr e f ă c uț idi nbâ r ne , s aî nl oc ui ta c ope r i ș uldet a bl ăc uș i ndr i l ă . Af os t c ons t r ui t ăoc l opot ni ț ăl ai nt r a r e aî nc ur t e aBi s e r i c i i . Voi nț apr e oț i l or Bude a nudear e f a c ebi s e r i c a , s aî mbi na tî nmodf e r i c i t , c ubună v oi nț a s pons or i l orpr i nc i pa l i , f a mi l i a Va l e nt i na ș iVa l e r i uI f t i mi ec a r ea u s upor t a tma r e ama j or i t a t eac he l t ui e l i l or . Pe nt r ui nt e r i or , c r e di nc i oa s a f a mi l i eI f t i mi eadona tov a l or oa s ăi c oa năaMa i c i iDomnul ui , s poi t ăc u a urur mâ ndc apev i i t ors ăs edot e z eî nt r e gi nt e r i or ulbi s e r i c i i . Cu a j ut or ula c e l or a ș ig e ne r oș is pons or i , î na nul2010s ac ons t r ui tș ida tî n f ol os i nț ăc a s apr a z ni c a l ăBog z a . Pepa r c ur s ulc e l orpe s t e200dea nic â ț i a ut r e c utdel az i di r ebi s e r i c aBog z a , af os tde s e r v i t ă , î ng e ne r a l , de a c e e a ș i pr e oț i c a r es l uj e a uș i l aI onă ș e ni . Da t ec ons e mna t ea v e mî na nul 1894c â ndpr e ot ulpa r ohXe nof onUr z i c ăde s e r v e apa r ohi aI onă ș e niș i Bog z a . Î na nul 1906pr e ot ul Ur z i c ăs et r a nf e r al aS a uc e ni ț a , l oc ul l ui f i i nd l ua t de pr e ot ul Ghe or g he Bâ r l i ba . Au ur ma t pr e oț i i : Dumi t r u Ghe or g hi u, Cons t a nt i n Ur z i c ă , Cons t a nt i n L e ont e , Ha r a l a mbi e Dr a g omi r e s c u, Mi ha i lPopa , Oc t a v At udos i e i , Dumi t r u Bude a nu( 1998i uni e2006) . De! a2i ul i e2006pa r ohi aBog z ae s t epr e l ua t ădet â nă r ulș i

Număr ul 4.

5


PACEVOUĂ

t a l e nt a t ulpr e otI one lBude a nu, l i c e nț i a tî nt e ol og i eș ima s t e rdi na nul 2011. Pr i nt r e c â nt ă r e 5i c i t ă m: T . Dumi t r i u, I . D. Pe t r uc ă . I l i e Pi nt i l i e , T . Ba l t a r u. D. T ur e s c hi .

S Număr ul 4.

6


PACEVOUĂ S i nax ar

S F ÂNT ULI E RARHNI COL AE Pef ă c ă t or ul c e l ma r edemi nuni , a j ut ă t or ul c e l g r a bni c ş i mi j l oc i t or ulc e lpr e aa l e sc ă t r e Dumne z e u, pe a r hi e r ul l ui Hr i s t os ,Ni c ol a e ,l a u odr ă s l i t pă r ţ i l eL i c hi e i ,î nc e t a t e ac es e nume ş t e Pa t a r a , di n pă r i nţ i c i ns t i ţ iş i de bun ne a m, dr e pt c r e di nc i oş iş ibog a ţ i .T a t ă l s ă us ec he maT e of a n,i a rma ma s aNona .Ac e a s t ăbi ne c uv î nt a t ă pe r e c he ,pe t r e c î nd c u bună c r e di nţ ă î n î ns oţ i r e a c e a l e g i ui t ăş iî mpodobi ndus ec u obi c e i ulc e lbun,pe nt r uv i a ţ al orc e apl ă c ut ăl uiDumne z e uş ipe nt r u mul t e l emi l os t e ni iş if a c e r idebi nema r i ,s a uî nv r e dni c i taodr ă s l i a c e a s t ăodr a s l ăs f î nt ă-s i ng ur ie if i i ndr ă dă c i năs f î nt ă-ş is af ă c utc um z i c eps a l mi s t ul:Caunpom r ă s ă di tl î ng ăi z v oa r e l ea pe l or ,c a r eş i ada t r oduls ă ul av r e me as a .De c i ,nă s c î ndpea c e s tdumne z e i e s cpr unc ,l a numi tNi c ol a e ,c a r es et î l c ui e ş t e" bi r ui t ordepopor " ;ş ic ua de v ă r a ts a a r ă t a tbi r ui t ora lr ă ut ă ţ i i ,a ş abi ne v oi ndDumne z e us pr ef ol os ulde obş t ea ll umi i . Dupăa c e ana ş t e r e ,ma i c as aNonaar ă ma ss t e a r pă ,pî nă l ade z l e g a r e adi nl e g ă t ur i l ec e l et r upe ş t i , mă r t ur i s i nds i ng ur ăf i r e ac ănu e s t ec uput i nţ ăas ema ina ş t ea l tf i uc aa c e l a ,c anuma ipea c e s t as ă l a i băş iî nt î iş ipeur mă ,c a r edi npî nt e c e l ema i c i is a l es as f i nţ i tc uda r ul c e ldeDumne z e ui ns uf l a t .Că c inaî nc e putav i e ţ uide c î tc i ns t i ndpe Număr ul 4.

7


PACEVOUĂ

Dumne z e uc ubunăc uc e r ni c i e ,ni c inaî nc e putas ug eţ î ţ ă ,f ă c î nd mi nunidi npr unc i e ,ni c inus ade pr i nsma iî nt î iamî nc a ,c iapos t i .Că c i dupăna ş t e r e as a ,f i i ndî nba i e ,as t a tt r e ic e a s ur ipepi c i oa r e l es a l e , s i ng urdes i ne ,ne s pr i j i ni ndulni me ni ,dî ndpr i na c e a s t ăs t a r e ,c i ns t e S f i nt e iT r e i mi ,Că r e i ama ipeur măa v e as ă if i ema r es l uj i t orş iî nt î i s t ă t ă t or .Cî nds ea pr opi adepi e pt ulma i c i is a l e ,s ec unoş t e aaf if ă c ă t or demi nuni ,hr ă ni ndus enudupăobi c e i ulpr unc i l orc e l or l a l ţ i-pe nt r uc ă numa idi nţ î ţ ac e adr e a pt ăs ug e al a pt e-a v î nds ădobî nde a s c ăc uc e i dr e pt c r e di nc i oş i s t a r e ac e ade adr e a pt a .Apoi aî nc e putaf i ş i pos t i t or a l e s ,c ă c imi e r c ur e aş iv i ne r e anuma ioda t ăs ug e al a pt edi nţ î ţ ăş i a t unc is e a r a ,dupăs ă v î r ş i r e aobi ş nui t e ir ug ă c i unic r e ş t i ne ş t i ,dec a r e l uc r upă r i nţ i i l ui s emi r a uf oa r t eş i s emi nuna uş i ma i di na i nt epr i c e pe a u c ef e ldepos t i t orv af iNi c ol a ema ipeur mă .Ac e lobi c e ideapos t i , de pr i nz î ndulF e r i c i t uldi ns c ut e c eş il apă z i tî nt oa t ăv i a ţ as a ,pî năl a f e r i c i t ul s ă us f î r ş i t ,pe t r e c î ndmi e r c ur e aş i v i ne r e aî npos t .De c i c r e s c î nd pr unc ul c ua ni i ,c r e ş t e aî mpr e unăş i c uî nţ e l e g e r e aş i c uobi c e i ur i l ec e l e bune ,pec a r el eî nv ă ţ adel apă r i nţ i is ă ic e ibuni ;f i i ndc aohol dă r odi t oa r e ,c a r epr i me ş t eî ns i nes ă mî nţ aî nv ă ţ ă t ur i ic e l e ibune ,c a r e odr ă s l e ş t eş ia duc eî nt oa t ez i l e l er oa denoidef a pt ebune . S os i nd v r e me adeş c oa l ă ,af os tda tl aî nv ă ţ ă t ur adumne z e i e ş t i i S c r i pt ur i ,i a re l c ua g e r i me ac e af i r e a s c ăami nţ i i ş i c upov ă ţ ui r e aS f î nt ul ui Duh, î npuţ i n t i mp,aa j unsl amul t ăî nţ e l e pc i une .Apoi ,a t î tdemul tas por i tî n î nv ă ţ ă t ur ac ă r ţ i i ,pec î te r adet r e bui nţ ăbunul uic î r ma c ia lc or a bi e il ui Hr i s t osş ipă s t or ul uic e l uii s c us i ta loi l orc e l orc uv î nt ă t oa r e .De c i , f ă c î ndus ede s ă v î r ş i tî nc uv î nt ulî nv ă ţ ă t ur i i ,s aa r ă t a tde s ă v î r ş i tş iî n l uc r ulv i e ţ i i ;del apr i e t e ni ide ş a r t eş idel av or bene f ol os i t oa r ec ut ot ul s ea bă t e aş iav or bic uf e me i l es a uac ă ut ac uoc hi il af a ţ af e me i a s c ă , f oa r t emul ts ef e r e a ,c ă c i f ug i nd,s ede pă r t adepe t r e c e r e aî mpr e unăc u

Număr ul 4.

8


PACEVOUĂ

f e me i l e . Av î nda de v ă r a t ăî nţ e l e pc i uneş imi nt ec ur a t ă ,de apur ur e a v e de apeDumne z e uş i t ot de a unaz ă bov e aî ns f i nt e l ebi s e r i c i , dupăc um z i c epr oor oc ul :Voi t a maf i l e pă da tî nc a s aDumne z e ul ui me u. Demul t e or i ,c î t eoz iî nt r e a g ăş ic î t eonoa pt e ,pe t r e c î ndî nr ug ă c i uni l ec e l e g î ndi t oa r e de Dumne z e uş iî nc i t i r e a dumne z e i ş t i l orc ă r ţ i ,î nv ă ţ a î nţ e l e g e r e ac e aduhov ni c e a s c ăş i s eî mbog ă ţ e ac udumne z e i e ş t i l eda r ur i a l eS f î nt ul ui Duh, c uc a r es epr e g ă t e apes i nel oc a şv r e dni c , pr e c ume s t e s c r i s :Voi s î nt e ţ i bi s e r i c al ui Dumne z e uş i Duhul l ui Dumne z e uv i e ţ ui e ş t e î nv oi . De c it î nă r ulc e lî mbună t ă ţ i tş ic ur a t ,a v î ndî ns i neDuhull ui Dumne z e u,s ea r ă t ac ut ot ulduhov ni c e s c ,a r z î ndc uduhulş is l uj i nd Domnul uic uf r i c ă ,î nc î tnus ev e de al adî ns ulni c iunf e ldenă r a v t i ne r e s c , c i numa i obi c e i ur i l eomul ui bă t r î npe nt r uc a r et ut ur ors af ă c ut mi nuna tş is l ă v i t .Că c ipr e c um omulc e lbă t r î n,da c ăa r eobi c e i ulc e l or t i ne r i ,e s t el ua tî nr î sdet oţ i ,t ota ş aş it î nă r ul ,da c ăa r enă r a v ul bă r ba t ul uic e l uibă t r î n,s ec i ns t e ş t edet oţ ic umi r a r e ;pe nt r uc ăs î nt ne pot r i v i t et i ne r e ţ i l epe nt r ubă t r î ne ţ e ,da rc i ns t i t eş if r umoa s es î nt bă t r î ne ţ i l eî nt i ne r e ţ e . F e r i c i t ulNi c ol a ea v e aununc hie pi s c opc ua c e l a ş i numec aş i dî ns ul . Unc hi ul s ă u, v ă z î ndpene pots por i ndî nv i a ţ ăc uf a pt e buneş i c ut ot ul î ns t r ă i nî ndus edel ume ,as f ă t ui tpepă r i nţ i i l ui s ă l de a s ăs l uj e a s c ăl uiDumne z e u.I a re inus a ul e pă da tadă r uipef i ull or Domnul ui ,pec a r ee il a upr i mi tc apeunda rdel adî ns ul .Pe nt r uc ă s c r i eî nc ă r ţ i l ec e l ev e c hipe nt r udî nş i i ,c um c ăf i i ndne r odi t or iş i de z nă dă j dui ndus edeama i a v e ac opi i ,c umul t er ug ă c i uni ,c ul a c r i mi ş i c umul t emi l os t e ni i a uc e r utdel aDumne z e upea c e s tf i u;i a re i l a uda t î nda rCe l ui c el adă r ui tpedî ns ul . Pr i mi nde pi s c opul pe" t î nă r ul bă t r î n" , c a r ea v e aî nţ e l e pc i une ac aoc ă r unt e ţ eş iv i a ţ ac e ama ic ur a t ă ,l as ui t pet r e pt e l ec e l es f i nţ i t ea l epr e oţ i e i ,i a rc î nds ahi r ot oni s i t ,e pi s c opul î nt or c î ndus ec ă t r epopor ul c a r ee r aî nbi s e r i c ăş i umpl î ndus edeDuhul

Număr ul 4.

9


PACEVOUĂ

S f î nt ,apr oor oc i tz i c î nd:" I a t ă ,f r a ţ i l or ,v ă dunnous oa r er ă s ă r i nd ma r g i ni l orpă mî nt ul ui ,a r ă t î ndus ec ă t r ec e iî nt r i s t a ţ ic aomi l os t i v ă mî ng î i e r e .O!f e r i c i t ăe s t et ur mac a r es ev aî nv r e dni c iaa v e apea c e s t pă s t or !Că c ia c e s t av apa ş t ebi nes uf l e t e l ec e l orr ă t ă c i ţ iş il apă ş une a bune i c r e di nţ eî i v aa duc epedî nş i i ;a poi s ev aa r ă t aş i a j ut ă t orf i e r bi nt e c e l orc es î ntî nne v oi " .Ac e a s t ăpr oor oc i r es aî mpl i ni tma ipeur mă , pr e c um v om a r ă t aî ni s t or i s i r e ac eov om f a c e . De c i ,pr i mi ndS f î nt ul Ni c ol a ea s upr as at r e a pt apr e oţ i e i ,a dă ug aos t e ne a l ăl aos t e ne a l ă , pe t r e c î ndî npos tş i î nne î nc e t a t er ug ă c i uni , i a rc ut r upul s ă uc e l mur i t or s î r g ui ndus eaur mac e l orf ă r ădet r upur i .As t f e l ,v i e ţ ui ndî nt oc ma ic a î ng e r i i ,di nz i î nz i î nf l or e ama i mul tc upodoa bas ac e as uf l e t e a s c ăş i s e a r ă t av r e dni cdec î r mui r e aBi s e r i c i i . Î na c e av r e meunc hi ul s ă u, e pi s c opul Ni c ol a e ,v r î ndas educ eî nPa l e s t i nac as ăs eî nc hi nea c ol os f i nt e l or l oc ur i ,aî nc r e di nţ a tt oa t ăc î r mui r e abi s e r i c i ine pot ul uis ă u.De c ia c e s t a , î mpl i ni ndl oc ula c e l ui a ,a v e at oa t ăpur t a r e adeg r i j ăpe nt r ur î ndui a l a bi s e r i c i l or , c aş i e pi s c opul unc hi ul s ă u. Î na c e av r e me , pă r i nţ i i f e r i c i t ul ui , pă r ă s i nda c e a s t ăv i a ţ ăv r e me l ni c ă ,s a umut a tl ac e av e ş ni c ă ,i a rS f î nt ul Ni c ol a e ,r ă mî nî ndmoş t e ni t or ula v e r i il or ,aî mpă r ţ i t oc e l ors ă r a c i . Pe nt r uc ănus eui t al abog ă ţ i ac ec ur g ea l ă t ur e a ,ni c i s eî ng r i j e ape nt r u î nmul ţ i r e ae i ;c i ,l e pă dî ndus edet oa t epof t e l el ume ş t i ,s es î r g ui ac u t oa t ăos î r di aas eunic uDumne z e u,c ă t r ec a r eg r ă i a :Că t r eT i ne , Doa mne ,a mr i di c a ts uf l e t ulme u;î nv a ţ ă măs ăf a cv oi aT a ,c ăT ue ş t i Dumne z e ulme u;c ă t r eT i nes î nta r unc a tdi npî nt e c e l ema i c i ime l e , Dumne z e ulme ue ş t iT u.De c imî nal uie r aî nt i ns ăc ă t r es ă r a c i ,c aunr î u c ua pămul t ăc ec ur g ec uî nde s t ul a r e . Pe nt r uc amul t e l el ui mi l os t e ni i s ă f i ema ic ul e s ni r ec unos c ut e ,s ăa r ă t ă munaş ia nume :E r aunbă r ba tî n c e t a t e aa c e e a ,di nt r ec e is l ă v i ţ iş ibog a ţ i ,c a r ema ipeur măar ă ma s s ă r a cş i ne s l ă v i t ,c ă c i v i a ţ av e a c ul ui a c e s t ui ae s t ene s t a t or ni c ă .Bă r ba t ul

Număr ul 4.

10


PACEVOUĂ

a c e l aa v e at r e i f e t ef oa r t ef r umoa s eş i a c um, f i i ndl i ps i tdet oa t ec e l ede t r e bui nţ ă ,nua v e ani c ihr a nă ,ni c iî mbr ă c ă mi nt eş ic ug e t as ă ş ide a f e t e l es a l es pr ede s f r î na r e ,i a rc a s as as ăof a c ăc a s ăne c ur a t ă ,pe nt r u s ă r ă c i al uic e ama r e ,c adoa ra s t f e ls ăa i băc e v adef ol osş is ăc î ş t i g e pe nt r ue lş if e t e l es a l eî mbr ă c ă mi nt eş ihr a nă .Va i ,î nc ef e ldeg î ndur i ne c uv i oa s ea l ung ăpeom s ă r ă c i ac e ama r e !De c ibă t r î nula c e l af i i ndî n a s t f e ldec ug e t er e l eş ig î nduls ă uc e lr ă uv r î nda c um a la duc ec u t i c ă l oş i eî nf a pt ,Dumne z e uCa r enuv oi e ş t eav e de aî npi e r z a r ef i r e a ome ne a s c ă ,c ic ui ubi r edeoa me ni ,s epl e a c ăs pr ene v oi l enoa s t r e ,a pusbună t a t eî ni ni mapl ă c ut ul uiS ă u,S f î nt ulNi c ol a eş il at r i mi ss pr e a j ut orc ă t r ebă r ba t ul c a r ee r as ăpi a r ăc us uf l e t ul ,pr i nî ns uf l a r et a i ni c ă , mî ng î i ndpec e l c ee r aî ns ă r ă c i eş i s c ă pî ndul di nc ă de r e apă c a t ul ui . De c i , a uz i ndS f î nt ulNi c ol a edel i ps ac e ama r eabă r ba t ul uia c e l ui aş ipr i n dumne z e i a s c ăde s c ope r i r eî nş t i i nţ î ndus edec ug e t a r e al uic e ar e a ,i a pă r utf oa r t er ă upe nt r udî ns ulş iac ug e t a tc aa s t f e lc umî nas ac e a f ă c ă t oa r edebi ne ,s ă l r ă pe a s c ăî mpr e unăc uf e t e l es a l ec adi nf ocdel a s ă r ă c i eş i del apă c a t . Î ns ănav r uts ăf i edef a ţ ăc ubă r ba t ul a c e l a , c as ă i s punăde s pr ef a c e r e as adebi ne ,c i ,î nt a i năac ug e t a ts ă i de aa c e l ui a mi l os t e ni as ac uî ndur a r e .Ş ia c e a s t av r e as of a c ăpe nt r udouăpr i c i ni : î nt î i c as ăs c a pedes l a v aome ne a s c ă ,pe nt r uc ăţ i ne as e a madec ez i c e a E v a ng he l i a :L ua ţ ia mi nt e ,s ănu f a c e ţ imi l os t e ni av oa s t r ăî na i nt e a oa me ni l or ;ş i , a l doi l e a , c aş i pebă r ba t ul a c e l a , c a r eodi ni oa r ăe r abog a t i a ra c um a j uns e s eî nma r es ă r ă c i e ,s ănulr uş i ne z e ,c ă c iş t i ac ăs î nt g r e l eune l ec aa c e s t e a ,c e l orc edi nbog ă ţ i eş idi ns l a v ăc a dî ns ă r ă c i e , f i i ndc ăs er uş i ne a z ăs uf l e t e l ea c e l or a ,a duc î ndul ea mi nt edebog ă ţ i a c e ama idi na i nt e .Pe nt r ua c e a s t a ,ag î ndi taf a c ea ş a ,dupăc uv î nt ull ui Hr i s t os :S ănuş t i es t î ng at a , c ef a c edr e pt at a . Că c i a t î tdemul tf ug e ade s l a v aome ne a s c ă ,î nc î tc hi a rdea c e l ac ă r ui aî if ă c e abi nes es î r g ui aas e

Număr ul 4.

11


PACEVOUĂ

t ă i nui pes i ne . Aş a da r , l uî ndol e g ă t ur ăma r edeg a l be ni , ame r sî nmi e z ul nopţ i il ac a s aa c e l uibă r ba tş i ,a r unc î ndoî nă unt r upef e r e a s t r aa c e l e i c a s e ,de g r a băs aî nt or sl ac a s as a .Di mi ne a ţ ă ,s c ul î ndus ebă r ba t ulş i a f l î ndl e g ă t ur a ,ade z l e g a t oş iv ă z î ndg a l be ni is aî ns pă i mî nt a t ,c ă c i s oc ot e ac ăe s t ev r e onă l uc i r e ,t e mî ndus ec anuc umv aa ur ulc ev e de a s ăf i ev r e oî nş e l ă c i une ,dev r e mec enua ş t e pt adel ani me niş ide ni c ă i e r iv r e unf ă c ă t ordebi ne .Dr e pta c e e a ,î nt or c î ndg a l be ni ic uv î r f ul de g e t ul ui , pr i v e ac udi na di ns ul ş i c unos c î ndc ăe s t ea de v ă r a t , s ev e s e l e a ş i s emi nuna , i a rdebuc ur i e , pl î ng e ac ul a c r i mi f i e r bi nţ i ş i , c ug e t î ndmul t î ns i nec i nei a rf if ă c utl uioa s e me ne af a c e r edebi ne ,nus edumi r e a . De c i ,s oc ot i ndaf ipur t a r e adeg r i j ăal uiDumne z e u,î imul ţ ume a ne î nc e t a t ,dî ndl a udăDomnul uiCe l uic es eî ng r i j e ş t edet oţ i .Apoi î nda t ăpeunadi nf e t e l es a l e ,pec e ama ima r e ,amă r i t a t odupăun bă r ba tş ii ada ta ur ulc e lpr i mi tdi nde s t ulpe nt r uz e s t r e ae i . De s pr e a c e a s t aî nş t i i nţ î ndus emi nuna t ulNi c ol a e ,c ăaf ă c utdupăv oi al ui , bă r ba t ula c e l a ,i apă r utbi ne .Ş ii a r ă ş is ea r ă t ag a t aaf a c ea c e e a ş imi l ă c uadouăf i i c ăabă t r î nul ui ,s î r g ui ndus eapă z iş ipef e c i oa r aa c e a s t a pr i nnunt al e g i ui t ădepă c a t ulc e lf ă r ă de l e g e .De c i ,pr e g ă t iş ia l t ă l e g ă t ur ădeg a l be ni ,a s e me ne ac uc e a l a l t ăş i ,pe s t enoa pt e ,f e r i ndus e de t oţ i ,a a r unc a t o pe a c e e a ş if e r e a s t r ă ,î n c a s a bă t î nul ui a c e l ui a . Di mi ne a ţ ă ,s c ul î ndus ea c e lom s ă r a c ,a g ă s i ti a r ă ş ia ur , a s e me ne ac aî nt î i aoa r ă .Apoiaî nc e putas emi nunaş idea c e l aş i , c ă z î nd c uf a ţ al a pă mî nt ,c ul a c r i mif i e r bi nţ imul ţ ume a ,z i c î nd: " Dumne z e ul e , v oi t or ul mi l e i ş i c hi v e r ni s i t or ul mî nt ui r i i noa s t r e , c a r ema i î nt î ima ir ă s c umpă r a tc uS î ng e l eT ă uş ia c um c a s ame aş ipef i i c e l e me l ei z bă v i ndunepr i na urdi nc ur s ac e l uir ă u,Î ns uţ ia r a t ă mipec e lc e s l uj e ş t ev oi iT a l ec e l e imi l os t i v eş ibună t ă ţ i iT a l ec e l e ii ubi t oa r ede oa me ni .Ar a t ă mi peî ng e r ul T ă uc e l pă mî nt e s c ,pec e l c enepă z e ş t epe

Număr ul 4.

12


PACEVOUĂ

noidepi e r de r e apă c a t ul ui ,c as ăş t i uc i nee s t eunulc aa c e l a ,c a r ene s c oa t epenoidi ns ă r ă c i ac eneî nt r i s t e a z ăş ic a r enei z bă v e ş t ede g î ndur i l ec e l er e l e ,c ăi a t ă ,dupămi l aT a ,Doa mne ,c uî ndur a r e ac e a f ă c ut ăî nt a i nă , c umî napl ă c ut ul ui a l T ă u, v oi daş i peadouaf i i c ăame a c ununt ăl e g i ui t ădupăbă r ba tş i a ş av oi s c ă padec ur s e l edi a v ol ul ui , c a r e v r e apr i nc î ş t i gne c ur a ts ă mia duc ăma r epi e r de r e . Apoibă r ba t ula c e l a , r ug î ndus eDomnul uiş imul ţ umi ndbună t ă ţ i iL ui ,af ă c utnunt ăş if i i c e i s a l edeadoua , a v î ndnă de j deî nDumne z e u-c ă c i ne î ndoi t ănă de j deş i a pusî nE l-c um c ăv apur t ag r i j ăş ipe nt r uat r e i af i i c ăal uiş i iv adaş i a c e s t e i as ăa i băv i e ţ ui t ori ubi t ,dupăl e g e ,t r i mi ţ î nduii a r ă ş ia urdi n de s t ul ,t otc ua c e amî năf ă c ă t oa r edebi ne .Dea c e e a ,nudor me a noa pt e as t r ă j ui nd,c as ăpoa t ăs i mţ ipef ă c ă t or uldebi neş is ăs e î nv r e dni c e a s c ăav e de adeundeî ia duc ea ur ula c e l a .Ş ii a t ă ,nudupă mul t ăv r e me ,as os i tc e l a ş t e pt a t .Că c i av e ni tş i at r e i aoa r ăpl ă c ut ul l ui Hr i s t os ,Ni c ol a eş i ,a j ung î ndl al oc ulc e lobi ş nui t ,t ota ş aaa r unc a to l e g ă t ur ădeg a l be nipea c e e a ş if e r e a s t r ăş iî nda t ăs aî nt or sl ac a s as a . T a t ă lf e c i oa r e l org ă s i nda ur ula r unc a tpef e r e a s t r ă ,aa l e r g a tî nda t ăc î t put e aî nur mac e l uic es eî nt or c e al ac a s as a ,pec a r e ,a j ung î ndulş i c unos c î ndulc i nee s t e-c ă c is f î nt ulnue r ane c unos c utpe nt r uf a pt al ui c e abunăş ipe nt r une a mull uic e ll umi na t,ac ă z utl api c i oa r e l el ui , s ă r ut î ndul eş i numi ndul i z bă v i t or , a j ut ă t orş i mî nt ui t ors uf l e t e l or , c e l or c ea j uns e s e r ăî nt r upi e r de r e ac e ama i depeur mă .Apoi z i s e :" Denuma rf i r i di c a tpemi neDomnul c e l ma r eî nt r umi l ă ,pr i nî ndur ă r i l et a l e ,de mul ta şf i pi e r i te u, t i c ă l os ul t a t ă , î mpr e unăc uf i i c e l eme l e , pr i nc ă de r e a î nf oc ulS odome i ,v a imi e !Ş ii a t ă ,a c um pr i nt i nes î nt e m mî nt ui ţ idi n a ma r ac ă de r eî npă c a t " . Ac e s t e aş i ma i mul t eg r ă i ac ul a c r i mi c ă t r es f î nt . I a re la bi al ar i di c a tpepi c i oa r eş ic uj ur ă mî ntaz i sa c e l ui a ,c ăî nt oa t ă v i a ţ al uis ănus punăni mă nuic e e ac es af ă c ut .Apois f î nt ul ,s punî nd

Număr ul 4.

13


PACEVOUĂ

mul t es pr ef ol os ulomul uia c e l ui al at r i mi sl ac a s as a . I a t ăunadi n f a pt e l ec e l emul t ea l emi l os t i v i r i ia l eS f î nt ul uiNi c ol a e ,c es apov e s t i t a i c i ,c as ăc unoa s c ăor i c i nec î te r ademi l os t i vc ă t r ec e i s ă r a c i .Des a rf i pov e s t i tmi l e l el uiunac î t eunaş ic î t eî ndur ă r iaa r ă t a tc ă t r ec e is ă r a c i , pec î ţ i f l ă mî nz i ahr ă ni t , pec î ţ i g oi aî mbr ă c a tş i pec î ţ i ar ă s c umpă r a tde l ada t or ni c i ,a poini c iv r e me ana rf idea j unsal epov e s t i . Dupăa c e a s t a Cuv i os ulPă r i nt eNi c ol a eav oi tas educ eî nPa l e s t i na ,s pr eav e de a S f i nt e l eL oc ur iş ias eî nc hi naa c ol o,undeaumbl a tt r upe ş t eDomnul nos t r uI i s usHr i s t os ,c u pr e ac ur a t e l eS a l e pi c i oa r e .De c i ,pl ut i nd c or ă bi e r i iî mpr e j ur ulE g i pt ul uiş ine ş t i i ndc ea v e as ăl is eî nt î mpl e , S f î nt ul Ni c ol a e , c a r ee r aî mpr e unăc udî nş i i , v e de ama i bi nec ăa r es ăf i e î nt une r i c ,v i f orş il ov i r edev î nt ur ic umpl i t e .Apoil es pus ec ă ,ma i î na i nt eav ă z utpev i c l e a nulv r ă j ma şi nt r î ndî nc or a bi e ,v r î nds ăo s c uf undeî mpr e unăc uoa me ni i .Dupăa c e e aană v ă l i ta s upr al oro f ur t unăma r e ,f ă r ăv e s t eş ir i di c î ndus eunnor ,s af ă c utv i f orpema r e . I a rc e ic epl ut e a us a ut e mutf oa r t emul tdeg r oa z amor ţ i iş ir ug a upe S f î nt ulNi c ol a es ăl ea j ut eş is ă ii z bă v e a s c ădene v oi ac e af ă r ădev e s t e c ec ă z us ea s upr al orz i c î nd:" S f i nt ea ll uiDumne z e u,denunev e ia j ut a c ur ug ă c i uni l et a l ec ă t r eDumne z e u,î nda t ănev om c uf undaî na c e a s t ă a dî nc i meş iv om pi e r i " .I a re l ,z i c î ndul es ăî ndr ă z ne a s c ăş is ă ş ipună nă de j de aî nDumne z e uş if ă r ăî ndoi a l ăs ăa ş t e pt eg r a bni c ăi z bă v i r e , î ns uş i aî nc e putc us î r g ui nţ ăas er ug ac ă t r eDomnul .Ş i î nda t ăs al i ni ş t i t ma r e aş it oa t ăg r oa z as apr e f ă c utî nbuc ur i e ,i a re i ,t r e c î ndne c a z ul ,s a ubuc ur a tmul tş i a umul ţ umi tl ui Dumne z e uş i pl ă c ut ul ui s ă u,S f î nt ul ui Ni c ol a eş i f oa r t emul ts emi nuna udepr oor oc i r e af ur t uni i ş i des c ă pa r e a ne v oi i . T ota t unc i ,unuldi nc or ă bi e r is as ui tî nv î r f ulc a t a r g ul ui ,pr e c um e s t eobi c e i ulc e l orc eî ndr e pt e a z ăc or a bi a ,ş i ,c î nde r as ăc oboa r ede a c ol o, aa l une c a tdes usş i ac ă z utî nmi j l oc ul c or ă bi e i , z ă c î ndf ă r ăs uf l e t .

Număr ul 4.

14


PACEVOUĂ

I a rS f î nt ulNi c ol a e ,ma iî na i nt edea lc he maî na j ut or ,l aî nv i a tc u r ug ă c i une apea c e l omş i , nuc apeunmor t , c i c apec e l c upr i nsdes omn, l as c ul a tş il ada tv i uc or ă bi e r i l or .Apoi ,r i di c î ndt oa t epî nz e l eş if i i nd v î ntc ubunăs por i r e , a upl ut i tî nl i ni ş t eş i a us os i tl al i ma nul Al e x a ndr i e i , undepl ă c ut ull uiDumne z e u,S f î nt ulNi c ol a e ,at ă mă dui tpemul ţ i bol na v i .I z g oni nddi a v ol i idi noa me niş ipemul ţ ine c ă j i ţ imî ng î i nd,a por ni ti a r ă ş ipec a l es pr ePa l e s t i naş ia j ung î ndl aS f î nt aCe t a t ea I e r us a l i mul ui ,s as ui tl aGol g ot a ,undeHr i s t osDumne z e ual uc r a t mî nt ui r e ane a mul uiome ne s c ,î nt i nz î nduŞ ipeCr uc epr e ac ur a t e l eS a l e mî i ni .Ac ol oaî nă l ţ a tf i e r bi nţ ir ug ă c i unidi ni ni mas a ,c a r ea r de ade dr a g os t e ,dî ndmul ţ umi r eMî nt ui t or ul ui nos t r u.Apoi ,aî nc onj ur a tt oa t e s f i nt e l el oc ur i ,f ă c î ndmul t eî nc hi nă c i unipr e t udi nde ni .I a rc î nde r as ă i nt r enoa pt e aî ns f î nt abi s e r i c ăl ar ug ă c i uneş iuş i l ee r a uî nc hi s e ,s a u de s c hi ss i ng ur e ,dî ndi nt r a r ea c e l ui a ,c ă r ui a ,c hi a rpor ţ i l ec e r e ş t iî ie r a u de s c hi s e . Z ă bov i ndî nI e r us a l i mv r e meî nde l ung a t ă , s epr e g ă t e aame r g e î npus t i e ,da r ,pr i nt r ung l a sdumne z e i e s cdes us ,af os ts f ă t ui ts ăs e î nt oa r c ăî npa t r i as a .Pe nt r uc ăDumne z e u,Ce lc et oa t el er î ndui e ş t e s pr ef ol os uls uf l e t e l ornoa s t r e ,nuv r e as ăf i ea s c uns ăs ubobr oc ul pus t i e ia c e af ă c l i e ,pe c a r e o pr e g ă t i s es ăf i e pus ăî ns f e ş ni c ul mi t r opol i e i di nL i c hi a .De c i ,a f l î ndoc or a bi e ,s at oc mi tc uc or ă bi e r i i s ă l duc ăî npa t r i as a . Ac e ş t i aa ug î ndi tî ns ăs ăf a c ăl uc r ulc uv i c l e ş ug ,a di c ă s ăî ndr e pt e z ec or a bi al orî na l t ăpa r t e , nus pr eL i c hi a . Dupăc es aa ş e z a t î nc or a bi e ,pl e c î nddel ama l ,S f î nt ulNi c ol a eav ă z utc ăc or a bi anu pl ut e ş t es pr epa t r i as a .At unc i de g r a băac ă z utl api c i oa r e l ec or ă bi e r i l or ş i ir ug as ăî ndr e pt e z ec a l e as pr eL i c hi a ,da re i ,ne bă g î ndulî ns e a mă , me r g e a uî npa r t e aundeg î nde a ue i , ne ş t i i ndc ăDumne z e unuv al ă s ape pl ă c ut ulS ă us ăf i eî nmî hni r e .De c i ,s uf l î ndunv i f orî mpot r i v ă ,aî nt or s c or a bi aî na l t ăpa r t eş ide g r a băadus oî nL i c hi a ,i a rpec or ă bi e r iî i

Număr ul 4.

15


PACEVOUĂ

î ng r oz e ac une v oi ac e ama ima r e .Aş aS f î nt ulNi c ol a e ,c uput e r e al ui Dumne z e uf i i ndduspema r e ,as os i tî npa t r i as a .E lî ns ă ,f i i ndf ă r ăde r ă ut a t e ,naf ă c utni c iunr ă ua c e l orv r ă j ma ş i ,ni c is apor ni ts pr emî ni e ş ini c imă c a rv r e unc uv î nta s pr unul e az i s ,c ic ubi ne c uv î nt a r ei a l i be r a tî npă r ţ i l el or .I a re lame r sî nmă nă s t i r e apec a r eoz i di s emoş ul s ă u, e pi s c opul Pa t a r e l orş i onumi s eS f î nt ul S i on. Ac ol o, S f î nt ul Ni c ol a es aa r ă t a tf oa r t ei ubi tt ut ur orf r a ţ i l or ,c a r e ,c uma r edr a g os t e ,pr i mi ndul c apeî ng e r ull uiDumne z e u,s eî ndul c e a udec uv i nt e l el uic e l ede Dumne z e ui ns uf l a t eş is ef ol os e a udev i a ţ al ui ,c e aî nt oc ma ic aa î ng e r i l orş iur ma u obi c e i ur i l el uic e l e bune ,c uc a r eî mpodobi s e Dumne z e upec r e di nc i os ulr obulS ă u. Af l î ndS f î nt ulNi c ol a eî na c e a s t ă mă nă s t i r ev i a ţ ăl i ni ş t i t ăş il ocma il e s ni c i ospe nt r ug î ndur i l es a l ec ă t r e Dumne z e u, c aunl i ma ndel i ni ş t e , nă dă j dui ac aş i c e a l a l t ăv r e meav i e ţ i i s a l es ăope t r e a c ăa c ol o.Da rDumne z e uî ia r ă t ac a l e a ,v oi ndc aa c e a c omoa r ă bog a t ă ,a t ut ur orf a pt e l orbune ,c uc a r ea v e as ăs e î mbog ă ţ e a s c ăt oa t ăl ume a ,s ănuf i ea s c uns ă ,c aî nt r oţ a r i năa c ope r i t ă depă mî nt ,î nt r omă nă s t i r ede os e bi t ăş iî nt r oc a me r ămi c ăî nc hi s ă ;c i s ăf i el av e de r e at ut ur or ,c apr i na c e ac omoa r ăduhov ni c e a s c ă ,s ăs e f a c ăne g uţ ă t or i eduhov ni c e a s c ă ,c a r epemul t es uf l e t el ev aa f l a . As t f e l s f î nt ul , s t î ndoda t ăl ar ug ă c i une , aa uz i tung l a sdes us :" Ni c ol a e , s ăi nt r i î nne v oi nţ apopor ul ui , da c ădor e ş t i s ăf i i deMi neî nc ununa t " . Ac e s tg l a s a uz i ndul ,Ni c ol a es as pă i mî nt a tş ic ug e t aî nt r us i ne :Cev oi e ş t eg l a s ul a c e l aş ic ec e r eDomnuldel adî ns ul ?Ş ii a r ă ş ia uz ig l a s ,s punî ndui : " Ni c ol a e ,nue s t ea c e a s t ahol dapec a r et r e bui es ăMi oa duc ir oa dăş i pec a r eoa ş t e ptdel at i ne ;c iî nt oa r c e t ec ă t r eoa me ni ,c as ăs e pr e a mă r e a s c ăpr i nt i nenume l eMe u" .At unc i S f î nt ul Ni c ol a eac unos c ut v oi al uiDumne z e u,c a ,l ă s î nd l i ni ş t e a ,s ăme a r g ăs ăs l uj e a s c ăl a mî nt ui r e aome ni l or .De c ic ug e t aî nc ot r os ev aduc e :l apa t r i as a ,î n

Număr ul 4.

16


PACEVOUĂ

c e t a t e aPa t a r a ,l ac unos c uţ i ,s a uî na l t ăpa r t e .Da r ,t e mî ndus eş i f ug i nd des l a v aome ne a s c ăc e ade ş a r t ă , ag î ndi ts ăs educ ăî na l t ăc e t a t e , unde nulv ac unoa ş t eni me ni . Î na c e al a t ur ăaL i c hi e ie s t eoc e t a t es l ă v i t ă , c a r es enume ş t eMi r a ,mi t r opol i aL i c hi e i .De c i ,î nt r a c e ac e t a t eav e ni t S f î nt ulNi c ol a e ,f i i ndc ondusdepur t a r e adeg r i j ăal uiDumne z e u,î nc î t ni me ni nul ş t i a .Ac ol ot r ă i ac aunul di ns ă r a c i ,ne a v î ndundes ă ş i pl e c e c a pul .E lnus educ e ade c î tî nc a s aDomnul ui ,a v î ndl i ma nnuma ipe Dumne z e u. Î na c e av r e me , s amut a tl aDumne z e ua r hi e r e ul c e t ă ţ i i Mi r a , I oa na r hi e pi s c opulş ima iî nt î iş e z ă t orpes c a unî nt oa t ăţ a r aL i c hi e i . At unc is a ua duna tt oţ ie pi s c opi iţ ă r i ia c e l e i a ,î nMi r a ,c as ăa l e a g ăun bă r ba tv r e dni cpe nt r ua c e ls c a un.De c i ,f i i nda c ol obă r ba ţ ic i ns t i ţ iş ic u bunăî nţ e l e g e r e ,e r a une dume r i ţ i î nt r ee i ,pec a r es ă l a l e a g ă .Uni i ,f i i nd por ni ţ idî nr î v nădumne z e i a s c ă ,a uz i sc ăl uc r ula c e l anue s t ea la l e g e r i i ome ne ş t i ,c ia lr î ndui e l i il uiDumne z e u.De c is ec uv i neas ef a c e r ug ă c i unepe nt r ua c e a s t a ,c aî ns uş iDomnuls ăa r a t ec i nee s t ev r e dni c s ăpr i me a s c ăot r e a pt ăc aa c e a s t aş i s ăf i epă s t orpe s t et oa t ăL i c hi a . T oţ i , a s c ul t î nda c e ls f a tbun,a uf ă c utr ug ă c i unec us î r g ui nţ ăş ic upos t .I a r Domnul ,f ă c î ndv oi ac e l orc es et e mdeE lş ia s c ul t î ndr ug ă c i une al or ,a de s c ope r i tbună v oi r e aS a ,unui adi ne pi s c opi i a c e i ac a r ee r ama i bă t r î n, î nt r a c e s tc hi p;s t î nde ll ar ug ă c i une ,is aa r ă t a tunbă r ba tl umi na t , por unc i nduis ăme a r g ădec unoa pt eş is ăs t e al î ng ăuş i l ebi s e r i c i iş is ă i as e a mac i nev ai nt r ama i î na i nt ede c î tt oţ i î nbi s e r i c ă ,a c e l a-z i c e ae l e s t eî nde mna tde DuhulMe uş i ,l uî ndulc uc i ns t e ,s ă lpune ţ i a r hi e pi s c op.I a rnume l e bă r ba t ul uia c e l ui ae s t e Ni c ol a e .Ac e a s t ă v e de ni edumne z e i a s c ăa v î ndoe pi s c opula c e l aş ia uz i ndc e e ac eis e por unc i s eî nv e de ni e ,av e s t i tc e l or l a l ţ ie pi s c opi ,i a ra c e i a ,a uz i nd,s a u î nde mna tma imul ts pr er ug ă c i une ,c ui ubi r edeos t e ne a l ă . At unc i e pi s c opulc a r eav ă z utde s c ope r i r e aas t a tl al oc ula c e l a ,undeis a

Număr ul 4.

17


PACEVOUĂ

por unc i tî nv e de ni eş i a ş t e pt av e ni r e abă r ba t ul ui dor i t .De c i ,c î ndaf os t v r e me aUt r e ni e i ,S f î nt ulNi c ol a e ,î nde mna tdeDuh,aa j unsma iî na i nt e de c î tt oţ i l abi s e r i c ă , pe nt r uc ăa v e aobi c e i des es c ul aî nmi e z ul nopţ i i l a r ug ă c i uneş iv e ne al aî nc e put ulc î nt ă r i iUt r e ni e i ,ma iî nt î ide c î tt oţ il a bi s e r i c ă .I nt r î ndî npr i dv or ,l al ua te pi s c opulc a r es eî nv r e dni c i s ea c e l e i v e de ni i ş i i az i s :" Cumt ec he a mă ,f i ul e ? "Da re l t ă c e a .Ac e l aî l î nt r e a bă i a r ă ş i .S f î nt uli ar ă s punsc ubl î nde ţ e :" Ni c ol a emăc he a măpemi ne , s t ă pî ne ,r obuls f i nţ i e it a l e " .Ac e ldumne z e i e s cbă r ba t ,c a r eaa uz i ta c e l g l a sbl î nd,apr i c e putpedeopa r t e ,dupănume l ec a r eis es pus e s eî n v e de ni e ,c ăs enume ş t eNi c ol a e ;i a rpea l t a ,pr i ns me r e ni al ui ,c ăs f î nt ul ar ă s punsc ubl î nde ţ e .De c iac unos c utc ăa c e l ae s t ec e lpec a r eî l bi ne v oi e ş t eDumne z e uaf i mi t r opol i ta l bi s e r i c i i di nMi r a .Că c i ş t i as pr e c i nec a ut ăDomnul , c umz i c eS c r i pt ur a :Pec e l bl î ndş i t ă c utş i s pr ec e l c e s ec ut r e mur ădec uv i nt e l eMe l e .At unc is abuc ur a tf oa r t e ,c aş ic î nda de s c ope r i toc omoa r ăa s c uns ăş i ,î nda t ă ,l uî nduldemî năi az i s : " Ur me z ă mă , f i ul e " . De c i l adusc uc i ns t el ae pi s c opi . I a re i umpl î ndus e demul ţ umi r edumne z e i a s c ăş idemî ng î i e r eduhov ni c e a s c ăpe nt r u a f l a r e abă r ba t ul uic e l uideDumne z e ua r ă t a t ,l a ua dusî nmi j l oc ul bi s e r i c i i . S t r ă bă t î nd v e s t e aa c e a s t a pr e t ut i nde ni ,s a ua duna tma i de g r a băde c î tpă s ă r i l e ,mul ţ i medeoa me nif ă r ănumă r .E pi s c opul ,c a r e v ă z us ev e de ni a ,az i sc ug l a sma r ec ă t r et oţ i :" Pr i mi ţ i ,f r a ţ i l or ,pe pă s t or ulv os t r u,pec a r ev il aa l e sv ouăDuhulS f î ntş ic ă r ui ai a î nc r e di nţ a tde s ă v î r ş i tpov ă ţ ui r e as uf l e t e l orv oa s t r e ;pec a r enua l e g e r e a ome ne a s c ă ,c ij ude c a t al uiDumne z e ul aa dusa i c i .I a t ăa c uma v e mpe c e lpec a r el a m dor i tş ic ă ut a t ,l a ma f l a tş il a m pr i mi t .De c i ,pr i n a c e s t af i i ndbi nepov ă ţ ui ţ i ,nuv om c ă de adi nnă de j de ,c a ,a s t f e l ,s ă s t ă m bi ne î na i nt e a l ui Dumne z e u î n z i ua a r ă t ă r i iL ui ş ia de s c ope r i r i i . Popor uldă de amul ţ umi r el uiDumne z e uş is ebuc ur a ,da r

Număr ul 4.

18


PACEVOUĂ

S f î nt ulNi c ol a es el e pă da a pr i mia c e at r e a pt ă ,ne s uf e r i nd l a uda ome ne a s c ă . Î ns ă , f i i ndr ug a tdet ots obor ul c e l s f i nţ i tş i dec e l mi r e ne s c , c hi a rf ă r ăv oi al ui l a ur i di c a tpes c a unul a r hi e r e s c ,c ă c i pr i nt r ov e de ni e dumne z e i a s c ăaf os tî nde mna tl aa c e a s t a ,pec a r eaa v ut oma iî na i nt e demoa r t e aa r hi e pi s c opul ui .De s pr ea c e a s t ăv e de ni eS f î nt ulMe t odi e , pa t r i a r hulCons t a nt i nopol ul ui ,s c r i aa s t f e l :" Î nt r o noa pt e ,S f î nt ul Ni c ol a eav ă z utpeMî nt ui t or ulnos t r uî nt r us l a v ă ,s t î nda pr oa pede dî ns ulş idî nduiS f î nt aE v a ng he l i e ,c a r ee r aî mpodobi t ăc ua urş ic u mă r g ă r i t a r e ;i a rdepa r t e ac e a l a l t ăav ă z utpeS f î nt aNă s c ă t oa r ede Dumne z e u,punî ndpeume r i il uiomof ora r hi e r e s c " .Dupăv e de ni a a c e e at r e c î nd puţ i ne z i l eş ir ă pos î nd I oa n,a r hi e pi s c opulMi r e l or , Ni c ol a eaf os ta l e sa r hi e pi s c opa l a c e l e i c e t ă ţ i . Dea c e av e de ni ea duc î ndu ş ia mi nt eS f î nt ulNi c ol a eş iv ă z î ndbună v oi r e al uiDumne z e u,î nc ăş i r ug ă c i uni l es obor ul ui ne t r e c î ndul ec uv e de r e a , apr i mi tpă s t or i aL i c hi e i . I a rs f i nţ i t aa duna r eae pi s c opi l or ,î mpr e unăc uc l e r i c i i ,s ă v î r ş i ndt oa t e c e l ec es ec uv i ns f i nţ i r i i s a l e ,af ă c utpr a z ni cdebuc ur i e ,v e s e l i ndus ede pă s t or ull or ,c e lda tdeDumne z e u,dea r hi e r e ull uiHr i s t os ,Ni c ol a e . As t f e l ,Bi s e r i c al uiDumne z e uapr i mi tpef ă c l i ac e al umi na t ă ,c a r ena f os tpus ăl aopa r t e ,ni c ia s c uns ăs ubobr oc ,c is t î ndl al oc ulc e l c uv i i nc i os ,î ns f e ş ni c ula r hi e r i e iş ia lpă s t or i e i ,undes t r ă l uc e al umi nos , dr e pt î ndr e pt î nd c uv î nt ul a de v ă r ul ui ş it oa t e por unc i l e c e l e dr e pt c r e di nc i oa s e ,s ă nă t osc ug e t î ndul eş iî nv ă ţ î ndul e . Chi a rde l a î nc e put ulpă s t or i e is a l e ,pl ă c ut ull uiDumne z e ug r ă i aî ns i nea s t f e l :" O! Ni c ol a e ,pe nt r ua c e a s t ădr e g ă t or i eş ipe nt r ua c e s tl oc ,t r e bui ea l t e obi c e i ur i ;de c idea c ums ănuma iv i e ţ ui e ş t iţ i e ,c ia l t or a " .Apoi ,v r î nda î nv ă ţ apeoi l es a l ef a pt e l ec e l ebune ,nuş i ma i a s c unde av i a ţ as ac e ac u f a pt ebune ,c ama iî na i nt e .Că c ima iî na i nt e ,numa iunulDumne z e uî i ş t i av i a ţ a ,s l uj i nduIî nt a i nă .I a rdupăc es af ă c uta r hi e r e u,e r aa r ă t a t ă

Număr ul 4.

19


PACEVOUĂ

t ut ur orv i e ţ ui r e al ui ,nupe nt r umă r i r ede ş a r t ă ,c ipe nt r uf ol os ulş i î nmul ţ i r e as l a v e il uiDumne z e u,î nc î ts a uî mpl i ni tc e l es c r i s eî n E v a ng he l i e :Aş as ăl umi ne z el umi nav oa s t r ăî na i nt e aoa me ni l or ,c a v ă z î ndf a pt e l ev oa s t r ec e l ebune ,s ăpr e a mă r e a s c ăpeT a t ă l v os t r u,c a r e e s t eî nc e r ur i . S f î nt ulNi c ol a ee r aog l i ndat ur me is a l epr i nt oa t ef a pt e l e c e l ebuneş i mode l c r e di nc i oş i l or , dupăc umz i c eApos t ol ul : " Cuc uv î nt ul , c uv i a ţ a ,c udr a g os t e a ,c uc r e di nţ a ,c uduhulş ic uc ur ă ţ i a " .Apoie r a bl î nd,f ă r ăder ă ut a t eş is me r i tc uduhul ,f e r i ndus edeî ng î mf a r e . Ha i ne l el ui e r a us i mpl eş i hr a napus t ni c e a s c ăpec a r eog us t at ot de a una numa ioda t ăpez iş ia c e e as e a r a .T oa t ăz i ua ,s eî nde l e t ni c e ac u l uc r ur i l ec es ec uv e ne a udr e g ă t or i e is a l e ,a s c ul t î ndne v oi l ec e l orc e v e ne a ul adî ns ul ,i a ruş i l ec a s e il uie r a ude s c hi s et ut ur or ,c ă c ie r abun c ă t r et oţ iş ia pr opi a t .S ă r ma ni l orl ee r at a t ă ;s ă r a c i l or ,mi l os t i v ; mî ng î i e t orc e l orc epl î ng e a u,a j ut ă t orc e l ornă pă s t ui ţ iş it ut ur orma r e f ă c ă t ordebi ne .Apoi ,ş i ac î ş t i g a ts pr ea j ut orî nos t e ne l i l es a l ec e l e pă s t or e ş t i ş i pe nt r uî ndr e pt a r e aBi s e r i c i i , pedoi s f e t ni c i c uf a pt ebuneş i c ubunăî nţ e l e g e r e ,c i ns t i ţ ic ut r e a pt apr e oţ i e i ,a di c ăpePa v e ldel a Rodosş i peT e odorAs c a l oni t ul , bă r ba ţ i c unos c uţ i det oa t ăGr e c i a . As t f e l , bi ne pă ş t e at ur ma c e aî nc r e di nţ a t ăl ui ,a oi l orl uiHr i s t osc e l e c uv î nt ă t oa r e .I a roc hi ulc e lz a v i s t ni ca ldi a v ol ul uic e l uiv i c l e a n,c a r e ni c i oda t ănuî nc e t e a z ăar i di c ar ă z boia s upr ar obi l orl uiDumne z e u, ne r ă bdî ndav e de ac r e di nţ ac e abunăî nf l or i ndî noa me ni ,ar i di c a t pr i g oa năa s upr aBi s e r i c i il uiHr i s t os ,pr i npă g î ni iî mpă r a ţ ia iRome i , Di oc l i ţ i a nş iMa x i mi a n.Del ae iai e ş i ta t unc ipor unc ăpr i nt oa t ăl ume a , c at oţ i c r e di nc i oş i i s ăs el e pe dedeHr i s t osş i s ăs eî nc hi nei dol i l or ;i a rc e i c enus ev ors upune ,s ăf i es i l i ţ i ,c uc hi nur i ,pr i nt e mni ţ eş ic umunc i g r e l e ,a poi ,î ns f î r ş i t ,c umoa r t es i l ni c ăs ăf i epe de ps i ţ i . Una s e me ne a v i f orpus t i i t orde g r a băaa j unsş ipî năî nc e t a t e aMi r a ,dusf i i ndde

Număr ul 4.

20


PACEVOUĂ

dor i t or i ipă g î nă t ă ţ i ic e l e iî nt une c a t e .I a rf e r i c i t ulNi c ol a e ,î nc e t a t e a a c e e af i i nd c ă pe t e ni eat ut ur or c r e ş t i ni l or ,c ul i mbă s l obodă pr opov ă dui ac r e di nţ ac e abunăal uiHr i s t osş is ea r ă t ag a t aapă t i mi pe nt r uE l .Pe nt r ua c e e aaf os tpr i nsdemunc i t or i ipă g î niş ibă g a tî n t e mni ţ ă ,di mpr e unăc umul ţ ic r e ş t i ni .Pe t r e c î nda i c imul t ăv r e me ,a pă t i mi tmul t er e l e ,r ă bdî ndf oa me ,s e t eş is t r î mt or a r e at e mni ţ e i .Pec e i î mpr e unăl e g a ţ iî ihr ă ne ac uc uv î nt ull uiDumne z e uş i ia dă pac ua pe l e c e l edul c ia l ebune ic r e di nţ e ,s por i ndî nt r î nş i ic r e di nţ aî nHr i s t os Dumne z e uş i punî ndpi c i oa r e l ea c e l or apet e me l i ac e ane z dr obi t ă . Apoi , î nt ă r i nduiî nt r umă r t ur i s i r e al uiHr i s t os ,î iî nde mnac uos î r di eapă t i mi pe nt r ua de v ă r . Dupăa c e e a , i a r ă ş i s adă r ui tpa c ec r e ş t i ni l orş i c as oa r e l e dupănor i ic e iî nt une c a ţ i ,a ş aas t r ă l uc i tdr e a pt ac r e di nţ ăs a uc ao r ă c or e a l ăc ev i nedupăf ur t ună .Că c i ,c ă ut î ndHr i s t osc udr a g os t ede oa me nia s upr amoş t e ni r i iS a l e ,api e r duts t ă pî ni r e apă g î ni l or ,i z g oni nd del aî mpă r ă ţ i epeDi oc l i ţ i a nş i Ma x i mi a n;i a rc udî nş i i ai z g oni tpec e i c e s l uj e a upă g î nă t ă ţ i ie l i ne ş t iş iar i di c a tpopor ul uis ă uc or ndemî nt ui r e , pr i na r ă t a r e aCr uc i ima r e l uiî mpă r a tCons t a nt i n,c ă r ui ai aî nc r e di nţ a t s t ă pî ni r e aRome i . Cons t a nt i n,c unos c î ndpeUnulDumne z e uş ipunî nduş i nă de j de aî nE l , abi r ui tpet oţ i pot r i v ni c i i s ă i c uput e r e aS f i nt e i Cr uc i ş i api e r dutnă de j de ac e ade ş a r t ă ,ac e l orc eî mpă r ă ţ i s e r ăma iî na i nt e , por unc i nds ăr i s i pe a s c ăc a pi ş t i l ei dol i l orş is ăz i de a s c ăbi s e r i c ic r e ş t i ne ; i a rpec e i c ee r a uî nc hi ş i î nt e mni ţ epe nt r uHr i s t os ,i al i be r a tş i c uma r i l a udei ac i ns t i tc apeni ş t ee r oi ;ş it oţ imă r t ur i s i t or i il uiHr i s t oss a u î nt or sî npa t r i al or . At unc iş ic e t a t e aMi r e l orapr i mi ti a r ă ş ipepă s t or ul s ă u,pea c e s tma r ea r hi e r e uNi c ol a e ,muc e ni cc uv oi aş if ă r ăs î ng e î nc ununa t . Ac e s t a , a v î ndda r ul l ui Dumne z e uî nt r î ns ul , v i nde c apa t i mi l e ş ine put i nţ e l eoa me ni l or ,nunuma ia l ec e l orc r e di nc i oş i ,c iş ia l ec e l or ne c r e di nc i oş i .De c i ,pe nt r u da r ulc e lma r ea ll uiDumne z e uc a r e

Număr ul 4.

21


PACEVOUĂ

pe t r e c e aî nt r î ns ul ,mul t or as af ă c uts l ă v i t ,mi nuna tş i f oa r t ei ubi t ;c ă c i s t r ă l uc e ac uc ur ă ţ i ai ni mi iş ie r aî mpodobi tc ut oa t e da r ur i l el ui Dumne z e u,s l uj i ndDomnul uis ă uî nc uv i oş i eş idr e pt a t e . Pea t unc ie r a u î nc ămul t ec a pi ş t ii dol e ş t i ,î nc a r epopor ulpă g î ns l uj e ac udr a g os t e di a v ol e a s c ăş inu puţ i n poporpi e r e a di nc e t a t e a Mi r e l or .Da r dumne z e i e s c ula r hi e r e u,a pr i nz î ndus ec ur î v nă ,as t r ă bă t utt oa t e l oc ur i l ea c e l e a ,r i s i pi ndc a pi ş t i l ei dol e ş t i ,i a rpet ur mas ac ur ă ţ i ndode ne c ur ă ţ i i l edi a v ol e ş t i . S f î nt ul Ni c ol a e , l upt î ndus ea s upr aduhur i l orc e l or v i c l e ne ,av e ni tş ia s upr ac a pi ş t e iAr t e mi de i ,c a r ef i i ndl oc a şa li dol i l or , e r ama r eş if oa r t eî mpodobi t ă .Por ni r e as f î nt ul uie r aî ndr e pt a t ăma i mul ta s upr ai dol i l orde c î ta s upr ane c ur a t e ic a pi ş t i ,pec a r eadă r î ma t o pî năl at e me l i e ,i a rz i di r e ac e aî na l t ăar i s i pi t opî năl apă mî nt ;a t unc i duhur i l ec e l ev i c l e ne ,ne put î nd ni c i de c um r ă bdav e ni r e as f î nt ul ui , s c ot e a ug l a s ur idepl î ng e r e ,s t r i g î ndf oa r t et a r e ,c ă c ie r a ubi r ui t eş i i z g oni t edi nl oc ull or ,pr i na r mar ug ă c i uni l orne bi r ui t ul uios t a şNi c ol a e , a r hi e r e ul l ui Hr i s t os . Dupăa c e a s t a ,bi ne c r e di nc i os ul î mpă r a tCons t a nt i n, v r î nds ăî nt ă r e a s c ăc r e di nţ aî nHr i s t osDumne z e u,apor unc i ts ăs eţ i nă s obor ul at oa t ăl ume aî nc e t a t e aNi c e i i . Ac ol oa dunî ndus eS f i nţ i i Pă r i nţ i , a upr opov ă dui tl umi na tdr e a pt ac r e di nţ ă ,i a rpeAr i e ,r ă uc ug e t ă t or ul ş i s e mă nă t or ul dene g hi nă ,î mpr e unăc ue r e s ul l ui ,l ada ta na t e me i .Apoi peF i ull uiDumne z e uî nt oc ma ideoc i ns t eş ideof i i nţ ăc uT a t ă l mă r t ur i s i nduL , ada tpa c edumne z e i e ş t i i ş i a pos t ol e ş t i i Bi s e r i c i . At unc i ş i mi nuna t ul Ni c ol a ef i i ndl as obor ,unul di nc e i 318S f i nţ i Pă r i nţ i ,c uma r e v i t e j i eas t a tî mpot r i v ahul e l orl uiAr i eş iî mpr e unăc uS f i nţ i iPă r i nţ ia a r ă t a tdog me l ec r e di nţ e ic e l e idr e pt eş it ut ur orl e af ă c utc unos c utc u a de v e r i nţ ă . De s pr edî ns ul pov e s t e ş t eunul di nt r ei s t or i c i ,c ă ,a pr i nz î ndus ec ur î v nădumne z e i a s c ăc aa ldoi l e aI l i e ,aî ndr ă z ni tî nmi j l oc ul s obor ul ui ar uş i napeAr i e ,nunuma i c uc uv î nt ul ,c i ş i c uf a pt a ,l ov i ndul

Număr ul 4.

22


PACEVOUĂ

peAr i epe s t ef a ţ ă .Dea c e s tl uc r u,s a uî nt r i s t a tS f i nţ i iPă r i nţ iş i ,pe nt r u a c e e aal ua tdel adî ns uls e mne l ec e l ea r hi e r e ş t i .I a rDomnulnos t r u I i s usHr i s t osş iPr e a bi ne c uv î nt a t al uiMa i c ă ,pr i v i nddi nî nă l ţ i mel a ne v oi nţ e l eS f î nt ul uiNi c ol a e ,a u bi ne v oi ts pr ef a pt al uic e ac u î ndr ă z ne a l ăş ia ul ă uda tr î v nal uic e adumne z e i a s c ă .Ac e e a ş iv e de ni ea a v utş i oa r e c a r edi nS f i nţ i i Pă r i nţ i c e i ma i v r e dni c i ,pr e c umî ns uş i S f î nt ul Ni c ol a eav ă z utma iî na i nt edea l e g e r e as al aa r hi e r i e ,a di c ă ,s t î nddeo pa r t eal ui ,Hr i s t osDomnulc uE v a ng he l i a ,i a rdea l t ăpa r t ePr e a c ur a t a F e c i oa r ăNă s c ă t oa r edeDumne z e uc uomof or ul ,a uda tî na poic e l e l ua t edel adî ns ul ,c unos c î nddi na c e e ac ăaf os tpl ă c ut ăl uiDumne z e u a c e aî ndr ă z ne a l ăas f î nt ul ui .De c i ,pă r i nţ i ia ut ă c utş ic apeunpl ă c uta l l ui Dumne z e u, f oa r t emul tl a uc i ns t i t . Î nt or c î ndus eS f î nt ul Ni c ol a edel a s obor ,av e ni tl at ur mas aa duc î ndpa c e ,bi ne c uv î nt a r eş iî nv ă ţ ă t ur ă s ă nă t oa s ăl at oa t ămul ţ i me apopor ul ui ,c ug ur as ac e ademi e r e i z v or î t oa r e .Apoipet ur mac e ane s ă nă t oa s ăş is t r ă i năat ă i a t odi n r ă dă c i năş ipee r e t i c i ic e iî mpi e t r i ţ iş ine s i mţ i t or i ,c a r eî mbă t r î ni s e r ăî n r ă ut a t e , mus t r î ndui , i ai z g oni tdel at ur mal ui Hr i s t os , c aunl uc r ă t orde pă mî ntî nţ e l e pt ,c a r ec ur ă ţ ăt oa t ec e l ec es î ntpea r i eş iî nt e a s c ,i a rpe c e l ema ibunel ea l e g e ,a poipl e a v aos c ut ur ă . As t f e lpr e a î nţ e l e pt ul l uc r ă t ora la r i e il uiHr i s t os ,S f î nt ulNi c ol a e ,umpl e ac ur odur ibune ha mba r ul c e l duhov ni c e s c , i a rpl e a v av i c l e ş ug ul ui nă l uc i t orş i e r e t i c e s co v î nt ur aş iol e pă dade pa r t edeg r î ulDomnul ui .Pe nt r ua c e a s t ăpr i c i nă S f î nt aBi s e r i c ăî lnume ş t el opa t ăc a r ev î nt ur aî nv ă ţ ă t ur i l el uiAr i ec a pl e a v a . E l e r ac ua de v ă r a tl umi nal umi i ş i s a r e apă mî nt ul ui , dev r e mec e v i a ţ al ui e r al umi na t ăş i c uv î nt ul l ui dr e sc us a r e aî nţ e l e pc i uni i . Că c i a v e a bunulpă s t orma r epur t a r edeg r i j ăpe nt r ut ur mas aî nne v oi l ec eis e î nt î mpl a u,nunuma i c upă ş une ac e aduhov ni c e a s c ăhr ă ni ndopedî ns a , c iş idehr a nac e at r upe a s c ăpur t ag r i j ă . Al t ăda t ă ,î nt î mpl î ndus eî nţ a r a

Număr ul 4.

23


PACEVOUĂ

L i c hi e i f oa me t ema r eş i c e t a t e aMi r e l orl i ps i ndus edet otf e l ul dehr a nă , i a rpopor ulf i i ndî nma r el i ps ă ,a r hi e r e ull uiDumne z e u,mi l os t i v i ndus e s pr epopor ul c e l s ă r a cc a r epi e r e adef oa me , s aa r ă t a tnoa pt e aî ns omn unuine g uţ ă t ordi nI t a l i a ,c a r eumpl us eoc or a bi ec ug r î u,v r î nds ă me a r g ăc ue aî na l t ăţ a r ăş idî nduit r e ig a l be nia r v ună ,i apor unc i ts ă me a r g ăî nc e t a t e aMi r aş i a c ol os ă ş i v î ndăg r î ul c upr e ţ .De ş t e pt î ndus e ne g uţ ă t or uldi ns omnş ia f l î ndî nmî nas at r e ig a l be ni ,s aî ns pă i mî nt a t , mi nunî ndus edeunv i sc aa c e l a . Pe nt r umi nune aa c e e anus aa r ă t a t ne g uţ ă t or ulne a s c ul t ă t or ,s pr eaf a c ec e e ac eis apor unc i t .Ci ,s a pog or î tî nc e t a t e aMi r aş iav î ndutg r î ulc e l orc ee r a uî nt r î ns a , ne t ă i nui nda r ă t a r e aS f î nt ul uiNi c ol a e ,c eis af ă c utl uiî ns omn.I a r c e t ă ţ e ni i ,a f l î ndmî ng î i e r eî na c e af oa me t eş ia uz i ndc e l ei s t or i s i t e ,a u da ts l a v ăş imul ţ umi r el uiDumne z e uş if e r i c e a upema r e l ea r hi e r e u Ni c ol a e ,pehr ă ni t or ull orc e lmi nuna t . Î nv r e me aa c e e a ,s af ă c uto t ul bur a r eî nF r i g i ac e ama r e ,dec a r ea uz i ndî mpă r a t ulCons t a nt i na t r i mi st r e iv oi e v oz iî mpr e unăc u os t a ş i ic e ic ee r a us ub dî nş i is ă l i ni ş t e a s c ăa c e at ul bur a r e . I a rnume l ev oi e v oz i l ors î nta c e s t e a : Ne pot i a n, Ur s ul ş i E r pi l i on.Ac e ş t i a ,c umul t ăs î r g ui nţ ă ,pl e c î nddi nCons t a nt i nopol a uv e ni tî noa r e c a r el i ma na le pa r hi e iL i c hi e i ,c a r es enume ş t ema l ul Andr i a n,undee r aoc e t a t e .Ş idev r e mec enul edamî nas ăme a r g ă , pe nt r uc ăma r e ae r aî nv ol bur a t ă ,a ş t e pt a ul al i ma nula c e l al i ni ş t i r e a mă r i i .At unc i ,unuldi nos t a ş ii e ş i nddi nc or a bi ec as ăc umpe r ec e l ede t r e bui nţ ă ,l uac e l es t r ă i nec us i l a ,pr e c um e s t eobi c e i ulos t a ş i l or . Ade s e or if ă c î nda c e s t e a ,f ă c e a upa g ubăc e l orc ev i e ţ ui a ua c ol o.Pe nt r u a c e a s t ăpr i c i năs af ă c utg î l c e a v ăş i t ul bur a r e ,baş i r ă z boi e r as ăs ef a c ă di na mî ndouăpă r ţ i l e ,l al oc ul c es enume aPl a c oma t a . Î nş t i i nţ î ndus ede a c e a s t a ,S f î nt ul Ni c ol a enus al e ne v i tame r g es i ng urc ă t r eţ ă r mul a c e l a ş iî nc e t a t e ,c as ăpot ol e a s c ăc e a r t adi nt r edî nş i i .Apoi ,î nda t ă ,t oa t ă

Număr ul 4.

24


PACEVOUĂ

c e t a t e aş iv oi e v oz i i ,a uz i nddev e ni r e as f î nt ul ui ,i a ui e ş i tî nî nt î mpi na r e ş is a uî nc hi na tl ui .S f î nt ulaî nt r e ba tpev oi e v oz ideundes î ntş iunde me r g ?E ia uz i sc ăs î ntt r i mi ş ideî mpă r a tî nF r i g i as ăpot ol e a s c ă t ul bur a r e ac es af ă c uta c ol o.S f î nt uli as f ă t ui ts ăde aî nv ă ţ ă t ur ă os t a ş i l orl orc as ănuf a c ăs upă r a r epopor ul ui .Apoi ,l uî ndpev oi e v oz i î n c e t a t e ,i aos pă t a tc udr a g os t e .I a re i ,c e r t î ndpeos t a ş i ,a upot ol i t t ul bur a r e aş is a uî nv r e dni c i tdebi ne c uv î nt a r e as f î nt ul ui . F ă c î ndus e a c e a s t a ,a uv e ni toa r e c a r ic e t ă ţ e nidi nMi r a ,c a r e ,pl î ng î ndc ul a c r i miş i c ă z î ndl api c i oa r e l es f î nt ul ui ,c e r e a ua j ut orpe nt r uni ş t eoa me ni os î ndi ţ i f ă r ădev i nă .E is pune a uc umî hni r e ,c ă ,ne f i i nds f î nt ula c ol o,av e ni t E us t a t i ei g he monul ş i , umpl î nduş i mî i ni l ec uba ni del aoa r e c a r i oa me ni r ă i ,aos î ndi tl amoa r t epet r e ibă r ba ţ idi nc e t a t e al or ,c a r ena ug r e ş i t ni mi c ," dec a r el uc r ut oa t ăc e t a t e as emî hne ş t eş ipl î ng e ,a ş t e pt î nd î nt oa r c e r e at a ,s t ă pî ne ;c ădea if if os tt ua c a s ă ,na rf iî ndr ă z ni t i g he monulaf a c eoj ude c a t ăa ş ane dr e a pt ă " . Ar hi e r e ull uiDumne z e u, a uz i ndune l ec aa c e s t e a ,s amî hni tc us uf l e t ulş i ,l uî ndî mpr e unăc u dî ns ul pev oi e v oz i ,î nda t ăapl e c a t .Aj ung î ndl al oc ul c es enume ş t eL e u, a uî nt î l ni tpeni ş t eoa me ni v e ni ndş i i a uî nt r e ba tda c ăş t i uc e v adea c e i t r e i bă r ba ţ i c a r es î ntos î ndi ţ i l amoa r t e . E i a uz i sc ă t r edî ns ul :" I a ml ă s a t î nc î mpull uiCa s t orş ia ll uiPol ux ,f i i nda duş ia c ol oc as ă it a i e " .At unc i s f î nt uls aî ndr e pt a tî ng r a băl al oc ula c e l a ,s î r g ui ndus eaa j ung ema i î na i nt edeuc i de r e ac e ane v i nov a t ăaa c e l or a .Aj ung î ndl al oc ula c e l a ,a v ă z utpopormul ts t î nda c ol oş i pec e i t r e i bă r ba ţ i os î ndi ţ i ,a v î ndmî i ni l e l e g a t eş if e ţ e l ea c ope r i t eş ipl e c a t el apă mî ntş ic ug r uma z i ig oi , a ş t e pt î ndde s ă v î r ş i t at ă i e r e .At unc iav ă z utpeg e a l a ts c oţ î nds a bi as pr e a i uc i de , a r ă t î ndus et ul bur a tş i c uc hi ps ă l ba t i c , pe nt r uc a r emot i va c e a pr i v e l i ş t ee r at ut ur orî nf r i c oş a t ăş idepl î ng e r e .At unc i ,a r hi e r e ull ui Hr i s t os ,t ul bur î ndus eî ns uf l e t ,ai nt r a tc uî ndr ă z ne a l ăpr i npoporş i ,

Număr ul 4.

25


PACEVOUĂ

a puc î nds a bi adi nmî nag e a l a t ul ui ,aa r unc a t ol apă mî nt ,ne t e mî ndus e deni mi c ,i a rpebă r ba ţ ii ade z l e g a tdi nl e g ă t ur i . T oa t ea c e s t e al ef ă c e a s f î nt ulc uma r eî ndr ă z ne a l ăş inue r ani me nic a r es ă lopr e a s c ă ;c ă c i c uv î nt ull uie r ac us t ă pî ni r eş il uc r uls ă uc uput e r edumne z e i a s c ă ,f i i nd ma r eî na i nt e al uiDumne z e uş iat otpopor ul .Ac e it r e ibă r ba ţ i ,i z bă v i ţ i demoa r t e ,v ă z î ndus eî nt or ş idi ng he a r e l emor ţ i ic ă t r ev i a ţ ă ,pl î ng e a u debuc ur i ec ul a c r i mif i e r bi nţ iş is t r i g a uc umul ţ umi r et oţ ic e ic es e a duna s e r ăa c ol o.Apoiav e ni tş ii g he monulE us t a t i e ,i a rpl ă c ut ull ui Dumne z e ul at r e c utc uv e de r e aş i , c î nds ea pr opi adee l , î i î nt or c e af a ţ a , i a rc î ndc ă de al api c i oa r e l el ui ,nul pr i me a .Z i c e as f î nt ul c ă l v as punel a î mpă r a tş iv ar ug apeDumne z e us pr ea lpe de ps i ;a poi ,c ude s ă v î r ş i t e munc iî lî ng r oz e af oa r t e ,c apeunulc a r enuş ioc î r mui e ş t ec udr e pt a t e s t ă pî ni r e a .I a re l ,f i i ndmus t r a tdec onş t i i nţ ăş iî nf r i c oş a tdeî ng r oz i r e a s f î nt ul ui ,c ul a c r i mic e r e ami l ăş is er ug adi nt ots uf l e t ul ,c ă i ndus e pe nt r une dr e pt a t e as a ,c ă ut î nds ăs eî mpa c ec uma r e l epă r i nt eNi c ol a e . Vi naoa r unc aa s upr al uiS i moni tş ial uiE udox i e ,c e ima idef r unt ea i c e t ă ţ i i ,da rmi nc i unanuput e as ăs et ă i nui a s c ă ,pe nt r uc ăs f î nt ulş t i ac u di na di ns ul c ă , f i i ndmi t ui tc ua ur , aos î ndi tl amoa r t epec e i ne v i nov a ţ i ş i t otpopor uldă de ama r emul ţ umi r eS f î nt ul uipă r i nt eNi c ol a e .Abi af i i nd î mbl î nz i tpl ă c ut ull uiHr i s t os ,ai e r t a tpei g he mon,f i i ndc ăa c um s i ng ur , c us me r e ni eş i c umul t el a c r i mi , mă r t ur i s e ag r e ş e a l as aş i numa i a r unc a pea l t c i ne v a . Voi e v oz i i c e i ma i s uspome ni ţ i , î mpr e unăc uc e i c ev e ni s e r ă c udî nş i i ,v ă z î ndt oa t ec e l ec es a upe t r e c ut ,s a umi nuna tder î v naş i de bună t a t e ama r e l uia r hi e r e ua ll uiDumne z e u.Apoi ,î nv r e dni c i ndus ede s f i nt e l el ui r ug ă c i uni ş i , pr i mi ndbi ne c uv î nt a r e as ac apeunda r , s a udus î nF r i g i ac as ăî mpl i ne a s c ăpor unc aî mpă r a t ul ui .De c i ,me r g î nda c ol o,a u a l i na tt ul bur a r e ac ee r aş is ă v î r ş i nd t oa t ec e l e por unc i t el orde î mpă r a t ul ,s a uî nt or sc ubuc ur i eî nVi z a nt i aş ia ua v utc i ns t eş imul t ă

Număr ul 4.

26


PACEVOUĂ

l a udădel aî mpă r a tş idel at oţ idr e g ă t or i i .Dea t unc i ,pe nt r us l a v al or c e ama r e ,pe t r e c e a uî npa l a t ,undea uş if os tî nv r e dni c i ţ iaf iî ns f a t ul î mpă r ă t e s c . Da roc hi i c e i z a v i s t ni c i ş i v i c l e ni a i oa me ni l orr ă i , ne put î nda i v e de aî nt r omă r i r ec aa c e e a ,s a upor ni ts pr er ă ut a t eş i v r ă j mă ş i e . De a c e e a ,î mpl e t i ndc e ir ă is f a tv i c l e a n,s a ua pr opi a tdeAv l a v i e ,e pa r hul c e t ă ţ i i ,ur z i ndc umpl i t ec l e v e t i r i a s upr abă r ba ţ i l ora c e s t or aş i z i c î nd:" Na us f ă t ui tbi nev oi e v oz i i , ni c i nuv af i buns f î r ş i t ul s f a t ul ui l or , c ăe i î nc e p l uc r ur inoi ,c a r ea c uma ui nt r a tî nur e c hi l enoa s t r eş ime ş t e ş ug e s cc e l e v i c l e nea s upr aî mpă r a t ul ui " . As t f e l , c l e v e t i nda s upr al or , mul ţ i medea ur a uda te pa r hul uiş ia udusa c e ac l e v e t i r eş iî nur e c hi l eî mpă r a t ul ui . Auz i nd,î mpă r a t ulî nda t ăapor unc i t ,c a ,f ă r ăa l t ăî nt r e ba r e ,s ă ia r unc e î nt e mni ţ ăpec e i t r e i v oi e v oz i ,c as ănuf ug ăpea s c unsş i s ăs ă v î r ş e a s c ă s f a t ull orc e lr ă u.De c iv oi e v oz i ie r a uî nl e g ă t ur iş iî nt e mni ţ ă ,ne ş t i i nd pe nt r uc es î nta r unc a ţ ia c ol o,c ă nu s eş t i a uaf iv i nov a ţ ic u ni mi c . T r e c î ndpuţ i năv r e me ,c l e v e t i t or i is a ut e mutc anuc umv as ăs e v ă de a s c ăc l e v e t i r e al orc e ami nc i noa s ăş is ăi a s ăl ai v e a l ăr ă ut a t e al or , î nc î ts ăs eî nt oa r c ăa s upr al ort oa t ăne v oi a .Pe nt r ua c e e a ,c umul t e r ug ă c i unis a ua pr opi a tdee pa r h,s f ă t ui nduls ănul a s ema imul t ă v r e meî nv i a ţ ăpea c e ibă r ba ţ i ,c ide g r a băs ăf a c ăj ude c a t ădemoa r t e , dupăhot ă r î r e ac e adi nt î i . I a re pa r hul , c a r es eî ndul c i s ec ui ubi r e adea ur , a uz i nda c e s t e aapuss f î r ş i tf ă g ă dui nţ e i .De c i ,î nda t ăs adusl aî mpă r a t c uf a ţ ămî hni t ăş ic uc hi ppos omor î t ,c aunv e s t i t order ă u,v r î ndas e a r ă t ac ăs eî ng r i j e ş t emul tpe nt r uv i a ţ aî mpă r a t ul uiş ic uc r e di nţ ăs e s î r g ui e ş t epe nt r udî ns ul .Apoiaî nc e put ,î nf e l ur i t ec hi pur i ,a lî nş e l ac u c uv i nt ev i c l e neş ime ş t e ş ug i t e ,por ni nduls pr emî ni ea s upr ac e l or ne v i nov a ţ iş iz i c î nd:" Ni c iunuldi nc e ic es t a uî nt e mni ţ ănuv oras e poc ă i ,î mpă r a t e ,c i ,pe t r e c î ndî nc e ldi nt î ig î ndr ă u,nuî nc e t e a z ăa c ug e t av i c l e ş ugş i ag î ndi a s upr at ac ur ă ut a t e . De c i , por unc e ş t ema i i ut e

Număr ul 4.

27


PACEVOUĂ

s ă i omoa r e ,c anuc umv aa puc î nde i î na i nt e ,s ăs ă v î r ş e a s c ăr ă ut a t e ape c a r ea upor ni t oa s upr at a ,a s t f e lv ora j ung el as f î r ş i ts c opur i l el orc e l e r e l e " . Cua c e s t ec uv i nt ef i i ndt ul bur a tî mpă r a t ul ,aos î ndi tl amoa r t epe c e ine v i nov a ţ i ;da rf i i nds e a r ă ,s aa mî na tuc i de r e al orpî năadouaz i di mi ne a ţ ă .Î nş t i i nţ î ndus ede s pr ea c e a s t a ,s t r ă j e r ult e mni ţ e iş ipl î ng î nd mul tpe nt r uonă pa s t ăc aa c e e a ,pus ăa s upr aa c e l orne v i nov a ţ i ,av e ni t l av oi e v oz i ,z i c î nd:" Ma ibi nea rf if os tdemi nes ănuv ăf ic unos c utpe v oi ,ni c is ămăf iî ndul c i tdedr a g os t eş ic uv or bel ama s ă ,c ă c ima ic u î nl e s ni r ea şf ir ă bda ta c umde s pă r ţ i r e adev oiş ima ipuţ i năj a l emi a rf i pr i c i nui tnă pa s t ac eav e ni ta s upr av oa s t r ă .Apoina rf iv e ni tomî hni r e c aa c e a s t aa s upr as uf l e t ul uime u,pe nt r uc ămî i nedi mi ne a ţ ă ,v a imi e ! nev omde s pă r ţ i unul dea l t ul c ua ma rş i dea c umnuv oi ma i v e de apr e a i ubi t e l ev oa s t r ef e ţ e , ni c i v ăv oi ma i a uz i v or bi nd, c ă c i s apor unc i ts ăv ă omoa r e .De c is ăr î ndui ţ ida c ăv r e ţ ic e v a ,pe nt r ua v e r e av oa s t r ă ,c ă a c um e s t ev r e me a ,c as ănua puc emoa r t e av oi nţ av oa s t r ă " . Z i c î nd a c e s t e ac ut î ng ui r e ,i a re iş t i i ndus ene v i nov a ţ if a ţ ădeî mpă r a tş ide c i ne v r e dni c idemoa r t e ,ş i a ur uptha i ne l eş ic umpl i tî ş is mul g e a upă r ul , z i c î nd:" Cev r ă j ma ş ia upi z mui ta s upr av i e ţ i inoa s t r eş ipe nt r uc es ă mur i m noic ani ş t et î l ha r i ?Căna mf ă c utni mi cv r e dni cdemoa r t e " . At unc ic he ma upea il orpenume ,per udeş ipec unos c uţ iş ipune a u ma r t orpeDumne z e uc ăni mi cr ă una uf ă c utş ipl î ng e a ua ma r . Unul di nt r î nş i i ,c unume l edeNe pot i a n,ş i aa dusa mi nt edeS f î nt ulNi c ol a e , c a r e ,s t î ndî nMi r aî na i nt e ac e l ort r e ibă r ba ţ i ,l is af ă c utl ora j ut ă t or pr e a s l ă v i tş ipr e a buna pă r ă t or ,i z bă v i nduipea c e i ademoa r t e .De s pr e a c e a s t az i c î nd,unulc ă t r ea l t uls er ug a u:" Dumne z e ul ea ll uiNi c ol a e , c a r ea i i z bă v i tpec e i t r e i bă r ba ţ i demoa r t e ac e ane dr e a pt ă , c a ut ăa c um ş i a s upr anoa s t r ăc ănua v e ma l ta j ut orî nt r eoa me ni ;pe nt r uc ăi a t ăne ac upr i nsma r ene v oi eş inua r ec i nes ănei z bă v e a s c ădi na c e a s t ă

Număr ul 4.

28


PACEVOUĂ

nă pa s t ă .I a t ăş ig l a s ulnos t r uaa mor ţ i t ,ma iî na i nt edei e ş i r e as uf l e t ul ui ş il i mbanoa s t r ăs eus uc ă ,a pr i nz î ndus edef oc uli ni mi i ,i a ra c um ni c i r ug ă c i uninu ma iput e m s ă Ţ ia duc e m.De g r a bă s ă ne î nt î mpi ne î ndur ă r i l eT a l e ,Doa mne ,ş ines c oa t epenoidi nmî i ni l ec e l orc ev or s uf l e t e l enoa s t r e ,c ăi a t ămî i nededi mi ne a ţ ăv ors ăneomoa r e ; s î r g ui e ş t es pr ea j ut or ulnos t r uş inei z bă v e ş t epenoi ,c e ine v i nov a ţ ide moa r t e " . Dumne z e u,a uz i ndr ug ă c i uni l ec e l orc es et e me a udeE lş i ,c a unt a t ămi l ui ndpef i i , l e at r i mi ss pr ea j ut orpes f î nt ul ş i pl ă c ut ul S ă u, pe ma r e l ea r hi e r e uNi c ol a e .Că c iî na c e anoa pt e ,dor mi ndî mpă r a t ul ,is a a r ă t a tî nv i sa r hi e r e ul l ui Hr i s t os , z i c î nda ş a :" S c oa l ă t ei ut eş i e l i be r e a z ă pec e it r e iv oi e v oz i ,c a r es î ntţ i nuţ iî nt e mni ţ ă ,pe nt r uc ăf ă r ădev i nă s î ntc l e v e t i ţ i ş i c une dr e pt a t epă t i me s c " . Ş i , s punî ndt ota de v ă r ul , i az i s : " Denumăv e ia s c ul t aş idenuiv e ie l i be r apedî nş i i ,a poiv oir i di c a a s upr at ar ă z boipr e c um af os tî nF r i g i aş ir ă uv e ipă t i mi " .Mi r î ndus e î mpă r a t uldeî ndr ă z ne a l aS f î nt ul uiNi c ol a e ,s eg î nde ac um aî ndr ă z ni t noa pt e af ă r ădev r e meai nt r aî nă unt r ul pa l a t ul ui s ă uş i i az i s :" Ci nee ş t i t uc a r eî ndr ă z ne ş t iaa duc eoî ng r oz i r ec aa c e a s t aa s upr as t ă pî ni r i i noa s t r e ? " .E li ar ă s puns :" Ni c ol a eî mie s t enume l eş is î nta r hi e r e ul mi t r opol i e i Mi r e l or " . Î mpă r a t ul s at ul bur a tdea c e av e de ni eş i , s c ul î ndus e ,s eg î nde ac ee s t ea c e a s t a ?As e me ne aş il uiAv l a v i e ,e pa r hul ,î nt r a c e anoa pt e ,dor mi nde l ,is aa r ă t a tî nv i ss f î nt ulş it ota c e l a ş il uc r ui a s puspe nt r ua c e ibă r ba ţ i .De ş t e pt î ndus e ,Av l a v i es at e mutş is e î ng r oz e aî nmi nt e as adec e e ac ev ă z us e .Apoiav e ni toa r e c i nedel a î mpă r a ts punî nduic eav ă z utş ia c e s t aî nv i s .I a re lde g r a băme r g î ndl a î mpă r a ti as pusv e de ni aş ic e e ac eis aa r ă t a tl uiş is emi nuna r ă a mî ndoidea c e av e de ni epr e a s l ă v i t ă ,c a r ede opot r i v ăl is af ă c utl a a mî ndoi . Î nda t ăapor unc i tî mpă r a t uls ăa duc ăî na i nt e as apev oi e v oz i i di nt e mni ţ ăş iaz i sc ă t r edî nş i i :" Cev r ă j i t or i ia ţ if ă c utdea ţ it r i mi s

Număr ul 4.

29


PACEVOUĂ

a s upr anoa s t r ăa s e me ne av e de ni i ?Că c ia r ă t î ndus eunbă r ba tne a î ng r oz i tf oa r t er ă u,l ă udî ndus ec ăde g r a băv aa duc er ă z boi " ,i a re i ne ş t i i ndni mi cs eî nt r e ba uunulpea l t ul ,deş t i ev r e unulc e v a-c ăni c i unulnuş t i ani mi c-ş ic uoc hi iumi l i ţ ia uc ă ut a tunuls pr ea l t ul . Vă z î nd î mpă r a t ulunac aa c e a s t a ,s as c hi mba tî nbl î nde ţ eş iaz i sc ă t r edî nş i i : " Ne t e mî nduv ăder ă u,s pune ţ ia de v ă r ul " .I a re ic uoc hi ipl i nidel a c r i mi ş if oa r t emul tt ul bur î ndus e ,a uz i s :" Noi ,î mpă r a t e ,v r ă j i t or i inuş t i m, ni c ia m pl ă nui tc e v ar ă ua s upr as t ă pî ni r i it a l e ,ni c ia mg î ndi tc e v a , ma r t ornee s t enouăoc hi ul c e l at oa t ev ă z ă t ora l Domnul ui . I a rdenuv a f i a ş aş i v e i a f l av i c l e ş ugî nt r unoi , a poi s ănuf a c i c unoi ni c i omi l ă ;ş i nu numa i c unoi a c e ş t i t r e i ,c i c hi a rpene a mul nos t r us ănul c r uţ i .Noi ne a mî nv ă ţ a tdel apă r i nţ i inoş t r iac i ns t ipeî mpă r a tş i ,ma iv î r t osde c î t t oa t e ,aa v e ac r e di nţ ăc ă t r edî ns ul .Dr e pta c e e a ,a c um c uc r e di nţ ăa m pă z i tv i a ţ at a ,i a rc e l eî nc r e di nţ a t enouă ,pr e c um s ac ă z utdr e g ă t or i e i noa s t r e ,bi ne l e a m c î r mui t ,s l uj i nd c u os î r di e por unc i it a l e ;c ă c i t ul bur a r e ac e adi nF r i g i aa mpot ol i t oş i r ă z boi ul c e l pl ă nui tdev r ă j ma ş i l a mr i s i pi t ,a r ă t î ndpr i na c e a s t av i t e j i anoa s t r ăc uf a pt aî na i nt e at a , pr e c um v ors punec e ic eş t i ubi ne .I a rs t ă pî ni at ama iî na i nt ene a i dă r ui tc i ns t e ,i a ra c um c ua s pr i met e a iî na r ma ta s upr anoa s t r ă ,f i i nd c umpl i tj ude c a ţ iş ic ug r oa z ăa ş t e pt ă m apă t i mi .Aş a da r ,pr e c um nis e pa r enouă ,o,î mpă r a t e ,os î r di anoa s t r ăc ă t r et i neaf os tpr i c i nui t oa r e nouădema r imunc i ,c ă c iî nl ocdes l a v ăş idec i ns t e apec a r ea m nă dă j dui t o,f r i c amor ţ i iş ios î ndi r e ane ac upr i nspenoi " . Umi l i ndus e î mpă r a t uldea c e s t ec uv i nt e ,s ec ă i adeba t j oc ur aa dus ăbă r ba ţ i l or a c e l or a ;f i i ndc ăs ec ut r e mur adej ude c a t al uiDumne z e uş is er uş i nade por f i r ac e aî mpă r ă t e a s c ă ;c ă c ic e lc es ene v oi e ş t eapunea l t or al e g i , v e deî ns uş ic ăf a c ej ude c ă ţ if ă r ădel e g e .De c i ,î nt r a c e lc e a sac ă ut a t ma ic umi l ăa s upr al orş iaî nc e putav or bic ă t r ee ic ubl î nde ţ e .I a re i ,

Număr ul 4.

30


PACEVOUĂ

ui t î ndus ec uumi l i nţ ăc ă t r eî mpă r a t ,î nda t ăa uv ă z utc hi pulS f î nt ul ui Ni c ol a eş e z î ndî mpr e unăc uî mpă r a t ul ş i f ă c î ndul emi l os t i v i r eş i i e r t a r e . Ac e a s t aî ns ăni me ninuov e de a ,f ă r ănuma ic e it r e iv oi e v oz i .At unc i , l uî nde i î ndr ă z ne a l ăa uz i sc ug l a st a r e :" Dumne z e ul ea l l ui Ni c ol a e ,c a r e a ii z bă v i todi ni oa r ăpec e it r e ibă r ba ţ iî nMi r adel amoa r t e ac e a ne dr e a pt ă ,s c oa t e neş ipenoi ,r obi it ă i ,di na c e a s t ăne v oi e ,c enes t ă a s upr a " .I a rî mpă r a t ul ,l uî ndc uv î nt ,az i s :" Ci nee s t eNi c ol a eş ipec a r e bă r ba ţ iai z bă v i t ?S pune ţ i mic ude a mă nunt ula c e a s t a " .I a rNe pot i a ni apov e s t i tt oa t e . At unc iî mpă r a t ul ,c unos c î ndpeS f î nt ulNi c ol a ec ăe s t e ma r epl ă c uta l l ui Dumne z e uş i mi nunî ndus edeî ndr ă z ne a l aş i der î v na l uipe nt r uc e ină pă s t ui ţ i ,al i be r a tpev oi e v oz i ia c e i a ,z i c î ndul e :" Nue u v ădă r ui e s cv i a ţ a , c i ma r e l es l uj i t ora l l ui Dumne z e u, Ni c ol a e , pec a r ev oi l a ţ i c he ma ts pr ea j ut or .De c i s ăme r g e ţ i l adî ns ul ş i s ă i da ţ i mul ţ umi r e , a poi s pune ţ i i l ui di npa r t e ame a :" I a t ăa mf ă c utc e l epor unc i t edet i ne ; de c i nut emî ni aa s upr ame a , pl ă c ut ul ea l l ui Hr i s t os ! " . Ac e s t e az i c î nd, l e aî nc r e di nţ a to E v a ng he l i ef e r e c a t ăc ua ur ,o c ă de l ni ţ ă de a ur , î mpodobi t ăc upi e t r es c umpeş idouăs f e ş ni c e ,por unc i ndul es ăl ede a bi s e r i c i i di nMi r a . As t f e l , c e i t r e i v oi e v oz i dobî ndi ndpr e a s l ă v i t amî nt ui r e , î nda t ăa upor ni tpec a l eş i c ubuc ur i ea uv e ni tl as f î nt , pec a r ec uv e s e l i e l a uv ă z ut .Apoima r emul ţ umi r ei a uda t ,c aunui ac a r el e af ă c uto bună t a t ec aa c e e aş ic î nt a u,z i c î nd:Doa mne ,Doa mne ,c i ne e s t e a s e me ne aŢ i eCe lc ei z bă v e ş t ipes ă r a c uldi nmî nac e l orma it a r ide c î t dî ns ul ? "Apoi ,ni c i pec e i s ă r a c i nui a ul ă s a tne mi l ui ţ i ,c i ş i pea c e i ai a u î nde s t ul a tdi na v e r i l el or ,i a rdupăa c e e a ,c ubunăs por i r es a uî nt or sl a a l el or . Ac e s t e as î ntl uc r ur i l el ui Dumne z e u, c a r emă r e s cpepl ă c ut ul S ă u. Dea c e e a ,c aopa s ă r educ î ndus ev e s t e ade s pr edî ns ulpr e t ut i nde ni ,a s t r ă bă t utl uc i ulmă r i l orş it oa t ăl ume a ,î nc î tni c iunl ocnur ă mă s e s e , undes ănuf if os ta uz i t emi nuni l ec e l ema r ia l es l ă v i t ul uia r hi e r e u

Număr ul 4.

31


PACEVOUĂ

Ni c ol a e ,dupăda r ulc e lda tl uidel aAt ot put e r ni c ulDumne z e u. Oda t ă ni ş t ec or ă bi e r ipl ut i nddel aE g i pts pr epă r ţ i l eL i c i e i ,l is aî nt î mpl a to f ur t unăma r e ,î nc î tş ipî nz e l ea uf os ta r unc a t ej os ,i a rc or a bi ae r as ăs e s f a r medet ul bur a r e av a l ur i l orc e l orma r i .At unc it oţ is es pe r i a r ăde moa r t e .I a rc î ndş i a ua dusa mi nt edema r e l ea r hi e r e uNi c ol a e-pec a r e ni c i oda t ănulv ă z us e r ă ,de c î tnuma ia uz i s e r ădedî ns ul ,c ăe s t eg r a bni c a j ut ă t orc e l orc e lc he a măî nt r une v oi,s a uî ndr e pt a tc ur ug ă c i uni l e c ă t r edî ns ul ş i l a uc he ma tî na j ut or .I a rs f î nt ul ,î nda t ăs aa r ă t a tl orş i a i nt r a tî nc or a bi e ,z i c î nd:" I a t ă ,ma ţ ic he ma tş ia mv e ni tc as ăv ăa j ut ; de c inuv ăt e me ţ i " .Apuc î ndc î r ma ,s ev e de ac um c î r mui e ş t ec or a bi a . Apoi ac e r t a tv î nt ul ş i ma r e a , pr e c umş i Domnul nos t r uodi ni oa r ăCa r ea z i s : Ce l c ec r e deî nMi neş i l uc r ur i l ec a r el ef a cE u, a c e l al ev af a c e . As t f e l , c r e di nc i os ulr oba lDomnul uipor unc e amă r i iş iv î nt ul uiş ia c e l e aî ie r a u a s c ul t ă t oa r e . Dupăa c e e ac or ă bi e r i i ,pur t a ţ idev î ntl i n,a us os i tî n c e t a t e aMi r aş i ,i e ş i nddi nc or a bi e ,a ume r sî nc e t a t e ,v r î nds ă l v a dăpe c e l c ei ai z bă v i tdi nne v oi . Vă z î ndul me r g î ndl abi s e r i c ă , a uc unos c utpe f ă c ă t or ull ordebi neş i ,a l e r g î nd,a uc ă z utl api c i oa r e l el ui ,dî ndui mul ţ umi r e .I a rMi nuna t ul Ni c ol a e , nunuma i di nne v oi ac e at r upe a s c ăş i demoa r t ei ai z bă v i tpea c e i a , c i ş i pe nt r umî nt ui r e as uf l e t e l orl oraa v ut pur t a r edeg r i j ă ;c ă c i ,f i i ndma i î na i nt e v ă z ă t orav ă z utî nt r î nş i i c uoc hi i c e i duhov ni c e ş t i g î ndul pă c a t ul ui ,c a r ede pă r t e a z ăpeomdeDumne z e u ş i l a ba t edel apor unc i l el ui . Dea c e e aaz i sc ă t r edî nş i i : " Cunoş t e ţ i v ăpe v oi ,r og uv ă ,o,f i i l or ,c unoa ş t e ţ i v ăi ni mi l ev oa s t r eş ig î ndur i l ev il e î ndr e pt a ţ is pr ebunăpl ă c e r edeDumne z e u,pe nt r uc ă ,de ş inet ă i nui m ş ines oc ot i maf ibunidec ă t r ec e i l a l ţ ioa me ni ,da rdeDumne z e uni mi c nus epoa t et ă i nui .Dea c e e as î r g ui ţ i v ăc ut oa t ăos î r di aapă z is f i nţ e ni a c e as uf l e t e a s c ăş ic ur ă ţ e ni ac e at r upe a s c ă ,c ă c is î nt e ţ ibi s e r i c ăal ui Dumne z e u,pr e c umg r ă i e ş t edumne z e i e s c ulApos t olPa v e l :Dev as t r i c a

Număr ul 4.

32


PACEVOUĂ

c i ne v ac a s al uiDumne z e u,pe a c e l as t r i c a l v a Dumne z e u. As t f e l , mus t r î ndpebă r ba ţ i ia c e i ac uc uv i nt ef ol os i t oa r edes uf l e t ,i ae l i be r a t c upa c e , c ă c i f e r i c i t ul a v e aobi c e i ul demus t r a r e , c aunt a t ăi ubi t ordef i i , i a rf a ţ al uie r ac aaî ng e r ul uil uiDumne z e u,s t r ă l uc i ndc uda r ulc e l dumne z e i e s c .Di nf a ţ al uii e ş e aor a z ăpr e a s t r ă l uc i t ă ,c aş idi nal ui Moi s eş i v e de r e al ui a duc e amul tf ol osc e l orc epr i v e a us pr edî ns ul ;c ă c i da c ăc i ne v aa rf if os tî ng r e ui a tc uor i c ef e ldepa t i măs a uc uî nt r i s t a r e s uf l e t e a s c ă ,numa ida c ăa rf ipr i v i ts pr es f î nt ul ,î nda t ăa f l aî nde s t ul a t ă mî ng î i e r eî nt r i s t ă r i is a l e .S a udev or be ac i ne v ac udî ns ul ,mul ts por e a î nt r uc e l ebune .Aş ac ănunuma i c e i c r e di nc i oş i ,da c ăs eî nt î mpl aaa uz i c e v adi nl i mbac e adul c eş ii z v or î t oa r edemi e r e ,c iş ic e ine c r e di nc i oş i s eumi l e a uş i s epov ă ţ ui a us pr emî nt ui r e ,l e pă dî ndr ă ut a t e ane c r e di nţ e i c e a di n t i ne r e ţ e ş i pr i mi nd î n i ni mă c uv î nt ul c e l dr e pt a l a de v ă r ul ui . Ma r e l epl ă c uta l l ui Dumne z e uav i e ţ ui ta ni de s t ui , s t r ă l uc i nd î nmi j l oc ulc e t ă ţ i iMi r e l orc udumne z e i e ş t i l epodoa be ,dupăc um z i c e dumne z e i a s c aS c r i pt ur ă :" Caunl uc e a f ă rdedi mi ne a ţ ăpr i nmi j l oc ul nor i l or ,c al unapl i nădez i l e l es a l eş ic as oa r e l ec es t r ă l uc e ş t ea s upr a Bi s e r i c i i Dumne z e ul ui Ce l ui pr e aî na l t , c aunc r i nl î ng ăi z v oa r e l ea pe l orş i c ani ş t emi rdemul tpr e ţ ,bi nemi r os i ndt ut ur or " . Î na dî nc ibă t r î ne ţ e , f i i ndpl i ndez i l ebune ,ş i ada tda t or i ac e adeobş t eaf i r i iome ne ş t i , bol i ndpuţ i nc ut r upul ,a poi ş i as ă v î r ş i tbi nev i a ţ as av r e me l ni c ă .De c i a f os tpe t r e c utc ubuc ur i eş i c ups a l mi l av i a ţ ac e ane î mbă t r î ni t ăş i f e r i c i t ă , î ns oţ i nduls f i nţ i iî ng e r iş iî nt î mpi nî ndulc e t e l es f i nţ i l or . L î ng ăc i ns t i t ul l uit r upa dunî ndus ee pi s c opidepr i nt oa t ec e t ă ţ i l e ,î nmul ţ i mef ă r ă numă r ,l a upusc uc i ns t eî nbi s e r i c ac e as obor ni c e a s c ăami t r opol i e i Mi r e l or , î nz i uaaş a s e aal uni i de c e mbr i e . Apoi s es ă v î r ş i r ămul t emi nuni dec ă t r es f i nt e l emoa ş t ea l epl ă c ut ul ui l ui Dumne z e u. Pe nt r uc ăai z v or î t mi rc ubunămi r e a s mădi nmoa ş t e l el ui , c uc a r e , ung î ndus ec e i bol na v i ,

Număr ul 4.

33


PACEVOUĂ

dobî nde a us ă nă t a t e .Di na c e a s t ăpr i c i nă ,del ama r g i ni l epă mî nt ul ui a l e r g al ume al amor mî nt ull ui ,c ă ut î ndt ă mă dui r e abol i l orş inus e l i ps e a udec e e ac ec ă ut a u,c ă c it oa t ene put i nţ e l es ev i nde c a uc ua c e l s f î ntmi r ,nunuma ic e l et r upe ş t i ,c iş ic e l es uf l e t e ş t i ,i a rduhur i l ec e l e v i c l e nes eî ng r oz e a u,nunuma iî nv i a ţ ă ,c iş idupămoa r t e as al ebi r ui a pea c e l e a ,c um ş ia c um l ebi r ui e ş t e . Oda t ă ,ni ş t ebă r ba ţ it e mă t or ide Dumne z e u,del ag ur ar î ul uic es enume ş t eT a na i s ,a uz i nddemoa ş t e l e c e l ei z v or î t oa r edemi rş iv i nde c ă t oa r ea l ea r hi e r e ul uil uiHr i s t os , Ni c ol a e ,c a r es ea f l aî nMi r a ,c e t a t e aL i c hi e i ,s a us f ă t ui ts ăme a r g ăpe ma r e ,a c ol o,pe nt r uî nc hi nă c i une .Umpl î ndc or a bi ac ug r î u,v oi a us ă pl ut e a s c ă .Da rv i c l e a nul di a v ol ,c a r ee r as ă l ă ş l ui tma i î na i nt eî nc a pi ş t e a Ar t e mi de i ş i pec a r eî l i z g oni s edea c ol oS f î nt ul Ni c ol a e , r i s i pi ndc a pi ş t e a , s i mţ i ndc ăv r e as ăpl e c ec or a bi ac ă t r ema r e l epă r i nt e ,mî ni i ndus e pe nt r ur i s i pi r e ac a pi ş t e ic um ş ipe nt r ui z g oni r e as adea c ol o,s es î r g ui a c ut oa t ăput e r e as ăs er ă z bunea s upr as f î nt ul ui . As t f e l , di a v ol ul s ag î ndi t s ăf a c ăî mpi e di c a r ebă r ba ţ i l ora c e l or adi nc a l e apec a r eopl ă nui s e r ăş i s ă il i ps e a s c ădes f i nţ e ni e ,f ă c î ndul epi e di c idor i nţ e il or .De c is a pr e f ă c utî nc hi pdef e me i eş is ef ă c e ac ăpoa r t ăunv a spl i nc u unt de l e mn,a poiaz i sc ă t r ebă r ba ţ i ia c e i a :" Aşf iv r uts ăduca c e a s t al a mor mî nt uls f î nt ul ui ,da rf oa r t emul tmăt e m pema r e ,c ănue s t ec u put i nţ ăune if e me ine put i nc i oa s ec ami neş ibol na v ăc us t oma c ul ,a î ndr ă z ni s ăc ă l ă t or e a s c ăpea t î t anoi a n.Pe nt r ua c e e a , r og uv ăpev oi c a , l uî ndv a s ula c e s t a ,s ă lduc e ţ il amor mî ntş is ăt ur na ţ iunt de l e mnî n c a nde l as f î nt ul ui " .Z i c î nddi a v ol ula c e s t e a ,ada tv a s ulî nmî i ni l ea c e l or i ubi t or ideDumne z e u.Nus eş t i aî ns ăc uc ef e ldev r ă j ie r aa me s t e c a t a c e lunt de l e mn,c as ăv a t ă meş is ăpr ă pă de a s c ăpec e idi nc or a bi e .Da r a c e i a ,ne ş t i i ndl uc r a r e av i c l e a nul ui ,a ua s c ul t a tc e r e r e al uiş ia ul ua t v a s ulc uunt de l e mndi a v ol e s cş i ,por ni nddel ama l ,î nz i uaa c e e aa u

Număr ul 4.

34


PACEVOUĂ

pl ut i tbi ne . Î ns ăadouaz i aî nc e putas uf l av î nt ul di ns pr emi a z ă noa pt eş i af a c epl ut i r e ac ua ne v oi e ;de c i , mul t ez i l epr i me j dui ndus edev a l ur i , s e g î nde a us ăs eî nt oa r c ăî na poi .Î nt or c î ndc or a bi a ,l is aa r ă t a tS f î nt ul Ni c ol a e ,pl ut i nd î nt r o ba r c ăma imi c ăş il ez i s e :" Undeme r g e ţ i , bă r ba ţ i l or ?Pe nt r uc ea ţ i l ă s a tc a l e ac ev ăs t ăî na i nt eş i v ăî nt oa r c e ţ i ?Î n mî nav oa s t r ăe s t eapot ol iv i f or ulş iaf a c ec or a bi e ic a l e auş oa r ă ,c ă c i e s t edi a v ol e a s c ăa c e ar e amă i e s t r i ec a r ev ăî mpi e di c ăî nc ă l ă t or i a v oa s t r ă . Cănuof e me i ev ada tv a s ul , c i î ns uş i di a v ol ul ; de c i a r unc a ţ i l î n ma r eş i î nda t ăv e ţ i a v e ac a l e ac ubunăs por i r e " . Auz i nda c e s t e a ,bă r ba ţ i i a c e i aa ul ua tv a s ulş il a ua r unc a tî na dî nc ulmă r i i .Ş if ă c î nda c e a s t a , î nda t ăai e ş i tdea c ol of umne g r uş i pa r ădef oc , c a r eaumpl utv ă z duhul demi r osg r e u,i a rma r e as ede s f ă c uş if i e r bî nda padi na dî nc ,c l oc ot e a . I a rpi c ă t ur i l ea pe ie r a uc ani ş t es c î nt e idef oc ,î nc î tf oa r t emul ts a u t e mutc e ic ee r a uî nc or a bi eş idef r i c ăţ i pa u.Da ra j ut or ulc a r es e a r ă t a s el or , por unc i nds ăî ndr ă z ne a s c ăş i s ănus et e a mă , aa l i na tma r e a ; a poi pec ă l ă t or i ,i z bă v i ndui def r i c ă ,i af ă c utapl ut i f ă r ăpr i me j di es pr e L i c i a .At unc i ,î nda t ă ,v e ni ndor ă c or e a l ăc ubunămi r e a s mă ,as uf l a t a s upr al orş is a ubuc ur a t ;a poia upl ut i tc ubi nepî năl ac e t a t e ac e a dor i t ă .Ac ol o,î nc hi nî ndus emoa ş t e l orc e l ori z v or î t oa r edemi ra l e g r a bni c ul ui a j ut ă t or ş ia pă r ă t or , mul ţ ume a u At ot put e r ni c ul ui Dumne z e u.Apoi ,î nă l ţ î ndr ug ă c i unima r e l uipă r i nt e ,s a uî nt or sî nţ a r a l or ,pov e s t i ndt ut ur or ,c ul a c r i mi debuc ur i e ,c e e ac el i s eî nt î mpl a s epe c a l e . Mul t e ,ma r iş ipr e a s l ă v i t emi nuniaf ă c utS f î nt ulNi c ol a e ,a c e s t ma r epl ă c uta l l ui Dumne z e u,peus c a tş i pema r e ,a j ut î ndc e l orc ee r a u î npr i me j di i ,i z bă v i nddeî ne c a r eş is c oţ î nduidi na dî nc ulmă r i il aus c a t ; r ă pi ndui di nr obi eş i a duc î ndui l ac a s e l el or ;i z bă v i nddi nl e g ă t ur i ş i di n t e mni ţ e ,a pă r î nddet ă i e r e ades a bi eş is c ă pî nddel amoa r t e ,a poi mul t or al e ada tt ă mă dui r i : or bi l or , v e de r e ; ş c hi opi l or , umbl a r e ; s ur z i l or ,

Număr ul 4.

35


PACEVOUĂ

a uz ;muţ i l or , g r a i . Pemul ţ i , di nc e i c epă t i me a uî ns ă r ă c i ac e ama i ma r e , i aî mbog ă ţ i t ,i a rc e l orf l ă mî nz il e ada thr a nă .Ş il at oa t ăne v oi a ,s a a r ă t a tg a t aa j ut ă t or ,a pă r ă t orc a l d,g r a bni cf ol os i t orş is pr i j i ni t or ;i a r a c um, de a s e me ne a , a j ut ăpec e i c e l c he a măş i di npr i me j di i î i i z bă v e ş t e . Al ec ă r uimi nunipr e c um e s t ec une put i nţ ăal enumă r a ,t ota ş ac u a ne v oi ee s t eal ede s c r i e .Pea c e s tma r ef ă c ă t ordemi nuniî lş t i e Ră s ă r i t ulş iApus ul ,ş it oţ ic r e ş t i ni ic unoa s cne numă r a t e l el uimi nuni . De c i ,s ăs es l ă v e a s c ăpr i nt r î ns ulDumne z e uCe lUnulî nT r e i mel ă uda t : T a t ă l , F i ul ş i Duhul S f î nt , Că r ui as ec uv i nel a udăî nv e c i . Ami n.

Număr ul 4.

36


PACEVOUĂ S i nax ar

NAȘ T E RE AMÂNT UI T ORUL UI Na ş t e r e al uiI i s usHr i s t osa s t f e la f os t :f i i nd l og odi t ă Pr e a c ur a t a Ma i c aL ui , F e c i oa r aMa r i a , c uI os i f , bă r ba tdr e ptş i bă t r î nc ua ni i -c ă c i e r ade80dea niş i ,s ubc hi pul î ns oţ i r i i ,dupămă r t ur i aS f î nt ul ui Gr i g or e de Ni s s aş ia S f î nt ul ui E pi f a ni ea lCi pr ul ui ,af os tda t ăl ui pe nt r u pa z af e c i or i e iş ipe nt r u pur t a r e a de g r i j ă pe nt r u dî ns a , ma iî na i nt epî năanus ea dunae i . I os i fe r anuma ic upă r e r e abă r ba t Ma r i e i ,i a rdef a pte r apă z i t ora l f e c i or i e ie ic e l e is f i nţ i t e l ui Dumne z e u,ma r t or c u oc hi iş i v ă z ă t ora lv i e ţ i ie ic e l e if ă r ăpr i ha nă .Că c ia ş aav r utDumne z e u,s ă t ă i nui a s c ăî na i nt e a di a v ol ul uit a i na î nt r upă r i iS a l e di n Pr e a c ur a t a F e c i oa r ă ,a c ope r i ndpr i nl og odi r ef e c i or i aPr e a s f i nt e iMa i c i iS a l e ,c as ă nuc unoa s c ăv r ă j ma ş ul c ăa c e a s t ae s t ef e c i oa r aa c e e a ,de s pr ec a r eaz i s I s a i a ma iî na i nt e :I a t ăf e c i oa r av al ua î n pî nt e c e . Ac e s tl uc r uî l mă r t ur i s e ş t eş iS f î nt ulAt a na s i e ,a r hi e pi s c opulAl e x a ndr i e i ,z i c î nd:" De t r e bui nţ ăe r aI os i fs pr es l uj i r e at a i ne i ,s ăs es oc ot e a s c ăc aş ic um f e c i oa r aa ra v e abă r ba t ;i a rc ul uc r ul s ăs et ă i nui a s c ădedi a v ol ,c as ănu ş t i ec e l ec ev ors ăf i e ,a numec ăDumne z e uv oi e ş t eape t r e c ec u oa me ni i " .As e me ne aş i S f î nt ul Va s i l ec e l Ma r eg r ă i e ş t e :" Pe nt r uc as ăs e t ă i nui a s c ădedomnulv e a c ul uia c e s t ui a ,s ae c onomi s i ts ăs ef a c ă Număr ul 4.

37


PACEVOUĂ

l og odi r ec uI os i f " .Ş iS f î nt ulI oa nDa ma s c hi nz i c e :" S el og ode ş t eI os i fc u Ma r i ac aş ic uunbă r ba t ,c anuc umv a ,c unos c î nddi a v ol ulna ş t e r e al ui Hr i s t osdi nf e c i oa r ăf ă r ădebă r ba t ,s ăs ede aî nl ă t ur i ,a di c ăs ăî nc e t e z e a l mî ni apeI r odş i aî nde mnapei ude i s pr ez a v i s t i e .Pe nt r uc ădi a v ol ul , î nc ădea t unc i dec î ndapr oor oc i tI s a i a :I a t ăf e c i oa r aî npî nt e c ev al uaş i v ana ş t e ,pî nde apet oa t ef e c i oa r e l e ,c î ndv az ă mi s l iv r e unadi nt r î ns e l e f ă r ădebă r ba tş is ăna s c ăf i i ndf e c i oa r ă .De c i ,ai c onomi s i tpur t a r e ade g r i j ăal uiDumne z e u,s ăs el og ode a s c ăF e c i oa r aMa r i ac uI os i f ,pe nt r u c as ăs et ă i nui a s c ădec ă t r edomnulî nt une r i c ul ui ,f e c i or i aPr e a c ur a t e i Nă s c ă t oa r edeDumne z e uş iî nt r upa r e aCuv î nt ul uil uiDumne z e u. De c i , ma iî na i nt edes ă v î r ş i r e aî ns oţ i r i ipr i nc unoş t i nţ at r upe a s c ă ,Pr e a c ur a t a F e c i oa r ăs aa f l a ta v î ndî npî nt e c edel aDuhulS f î ntş ic r e ş t e as f î nt ule i pî nt e c edupăc eaî nc ă putî ns i nepeDumne z e uc e lne î nc ă put .Ma ia l e s dupăc es aî nt or sl ac a s ae i ,dupăoş e de r edet r e il unil aE l i s a be t a ,s a c unos c utc ăe s t eî ng r e ui a t ă ,di nz iî nz ic r e s c î nddumne z e i e s c ulr odş i a pr opi i ndus e de na ş t e r e a S a , pr i n î mpl i ni r e a v r e mi ic e l e i obi ş nui t e . Ac e s tl uc r uv ă z î ndulI os i f ,ac ă z utî nne pr i c e pe r eş iî nma r e î nt r i s t a r e ,c ă c ios oc ot e ac ăe s t ef ur a t ădenunt ă .Ş i ,t ul bur î ndus e bă t r î nulf oa r t e ,z i c e aî ns i ne :" Deundeis af ă c ute ia c e a s t a ?E upe dî ns anua mc unos c ut oş ini c imă c a rc ug î ndulna mg r e ş i tş ii a t ăc ăs e v e deî ng r e ui a t ă ,v a imi e ,c es af ă c ut ,c uc i neac ă z ut ?Ci neaî nş e l a t o pedî ns a ?Ş i c ev oi f a c ee u?Nuş t i u!Ov oi v ă di pee a , c apeoc ă l c ă t oa r e del e g es a uv oit ă c e ar uş i ne ae iş iame a ?Pe nt r uc ădeov oiv ă dipe dî ns a , a poi c ua de v ă r a t , dupăl e g e al ui Moi s e , ov oruc i dec upi e t r eş i e u măv ois oc ot ic aunt i r a n,dî ndos pr emoa r t ec umpl i t ă .I a rda c ă , ne v ă di ndopedî ns a , v oi t ă c e a , a poi v oi l uapa r t el aae i de s f r î na r e . De c i c ev oif a c e ?Număpr i c e p!Voii z g oni opee aî nt a i nă ,c as ăs educ ă or i undev av r e as a ue us ămăducdel adî ns aî nt r a l t ăpa r t ede pă r t a t ă ,

Număr ul 4.

38


PACEVOUĂ

c as ănuma iv a dăoc hi ime ior uş i nec aa c e a s t a " . As t f e lg î ndi ndI os i f î nt r us i ne ,s aa pr opi a tş iaz i sc ă t r ef e c i oa r a ,pr e c um v or be ş t ede a c e a s t aS f î nt ulS of r oni e ,pa t r i a r hulI e r us a l i mul ui :" Ma r i o,c ee s t el uc r ul a c e s t apec a r e lv ă dî nt r ut i ne ?Număpr i c e pş imămi nune zş ic u mi nt e amăî ns pă i mî nt e z . As c unde t edel ami nede g r a bă . Ma r i e , c ee s t e l uc r ula c e s t ac a r e lv ă dî nt r ut i ne ?Î nl ocdec i ns t e ,r uş i ne ;î nl ocde buc ur i e , î nt r i s t a r e , î nl occ as ămăl a ud, oc a r ămi a i a dusmi e ; t e a ml ua t del apr e oţ idi nbi s e r i c ă ,f ă r ăpr i ha nă ,ş ia c um c ee s t ec e e ac es e v e de ? " Ş iAt a na s i ea lAl e x a ndr i e ipov e s t e ş t edea c e a s t aa s t f e l :" I os i f , v ă z î ndopee aa v î ndî npî nt e c e ,i a rc omoa r ac e adi nă unt r une ş t i i ndoş i t ul bur î ndus ev or be ac ă t r ef e c i oa r ă ,z i c î nd:" Ceţ is aî nt î mpl a t ,Ma r i e ? Oa r enue ş t i t uf e c i oa r ac e ama i c i ns t i t ă ,c a r ea i f os tc r e s c ut ăî ns f i nt e l e pr i dv oa r e ?Nue ş t i t uMa r i ac a r eni c i nuv oi a i at eui t al af a ţ ădebă r ba t ? Oa r enue ş t it uMa r i apec a r ena uput utpr e oţ i is ăt eî ndupl e c edupă v oi al orş i s ăt el og ode a s c ă ?Oa r enue ş t i t uMa r i ac a r et e a i f ă g ă dui ta ţ ipă z ine v e s t e j i tt r a nda f i r ulf e c i or i e i ?Undee s t ec ă ma r ac ur ă ţ i e it a l e ? Undee s t ef a ţ ac e af r umoa s ă ?E umăr uş i ne zş it uî ndr ă z ne ş t i ,c ă c iî ţ i t ă i nui e s cpă c a t ul t ă u? " Ac e s t e aş i mul t ea l t e l ez i c î ndI os i fc ă t r edî ns a ,o! c î ts er uş i naf i i ndne v i nov a t ămi e l uş e a uaş i por umbi ţ ac e af ă r ăpr i ha nă , f e c i oa r ac e ac ur a t ă ,r ume ni ndus el af a ţ ăl aa uz i r e aunora s e me ne a c uv i nt ea l el uiI os i f .Ni c inu î ndr ă z ne aa is pune buna v e s t i r ea Ar ha ng he l ul uiş ipr oor oc i r e aE l i s a be t e ide s pr edî ns a ,c as ănus ea r a t e mă r e a ţ ăî nde ş e r t ,l ă udî ndus e .Dea c e s tl uc r ua de v e r e ş t eş iAt a na s i e , c e l ma i s uspome ni t ,c ăe aaz i sc ă t r eI os i f :" Dev oi mă r t ur i s i e us i ng ur ă de s pr emi ne , a poi v oi f i mă r e a ţ ăî nde ş e r t ; r a bdăpuţ i n, I os i f e , ş i pă s t or i i t ev orî nc r e di nţ apet i ne " . F e c i oa r aMa r i ani mi ca l t c e v anur ă s punde al ui I os i f ,de c î tnuma ia c e s t e a :" Vi ue s t eDomnulCe lc emapă z i tî nt r e a g ă î nt r uf e c i or i epî năa c um, c ănua mc unos c utpă c a tş i ni me ni nus aa t i ns

Număr ul 4.

39


PACEVOUĂ

demi ne ;i a rc e e ac ee s t eî nt r umi ne ,di nv oi aş idi nl uc r a r e al ui Dumne z e ue s t e " .I os i f ,c aunomc ug e t ac e l eome ne ş t i ,s oc ot i ndc ădi n pă c a te s t ec e e ac es az ă mi s l i t .Î ns ă ,c aundr e ptc ee r a ,nav oi ts ăo v ă de a s c ăpedî ns a ,c iv oi as ăol a s epea s c unsş is ăs educ ădel adî ns a unde v ade pa r t e . Ac e s t e ag î ndi nde l ,i a t ăî ng e r ul Domnul ui i s aa r ă t a tî n v i s ,z i c î nd:I os i f e ,f i ull uiDa v i d,nut et e meal uapeMa r i a ,f e me i at a . Ai c iî ng e r ulnume ş t epef e c i oa r a ,f e me i eal uiI os i f ,î nl ă t ur î ndpă r e r e a a c e s t ui ade s pr ede s f r î na r e-c ă c i I os i fs oc ot e ac ăMa r i apr i nde s f r î na r ea z ă mi s l i t" f e me i ac e al og odi t ăe s t eat a ,i a rnuaa l t uibă r ba t " .T e of i l a c t a ş az i c e :" F e me i eal uiI os i f ,nume ş t eî ng e r ulpeMa r i a ,a r ă t î ndc ăc e a l og odi t ănue s t ec ua l t c i ne v aî ns oţ i t ă ,î nc ăş ipe nt r ua c e e aonume ş t e f e me i al ui I os i f ,c aî mpr e unăc uf e c i or i as ăf i ec i ns t i t ăş i nunt ac e adupă l e g e " .Aş as oc ot e ş t eş iS f î nt ulVa s i l ec e lMa r e :" Ş if e c i oa r ă ,z i c e ,c u bă r ba tl og odi t ă ,c aş if e c i or i as ăs ec i ns t e a s c ăş inunt as ănus e de f a i me " . F e c i or i aaf os ta l e a s ă ,de c i ,c aunac ee r adet r e bui nţ ăpe nt r u s f i nţ i r e ;i a rl og odi r e a ,c ac e e ac ee s t eî nc e pă t ur anunţ i i ,s ar î ndui tc a l e g i ui t ă ,s ănus es oc ot e a s c ăc ăa c e lnă s c ute s t enă s c utdi nf ă r ă de l e g e . Apoi ,c aI os i fs ăf i ema r t ora de v ă r a ta lc ur ă ţ i e i ,ş ie as ănuf i es ub de f ă i ma r e ,c aunac eş i a rf iî nt i na tf e c i or i a ,pe nt r uc ăa v e ac hi a rpe l og odni cma r t ora lv i e ţ i is a l eş ipă z i t or .De c i ,z i c eî ng e r ul :Nut et e mea l uapeMa r i a ,f e me i at a ,c aş i c uma rf i z i s :" Pr i me ş t epef e me i at adupă l og odi r e ,i a rf e c i oa r ădupăf ă g ă dui nţ ae i ,c uc a r es af ă g ă dui tl ui Dumne z e u;c ăî nne a mul e v r e e s cnuma i a c e a s t ăf e c i oa r ăs af ă g ă dui tl ui Dumne z e u,c e adi nt î i c as ă ş i pă z e a s c ăf e c i or i ane î nt i na t ăpî năl as f î r ş i t . Nut et e me ,c ăc e lc es az ă mi s l i tî nt r î ns adel aDuhulS f î nte s t e :v a na ş t ef i uş i iv e ic he manume l eL uic aunt a t ă ,de ş inue ş t ipă r t a şl a na ş t e r e aAc e l ui a .Dev r e mec ee s t eobi c e ic apă r i nţ i is ăde anumef i i l or l or ,pr e c um Av r a a m ada tnumef i ul uis ă uI s a a cş it u,mă c a rc ănue ş t i

Număr ul 4.

40


PACEVOUĂ

t a t ăf i r e s c , î ns ădupăpă r e r ef i i ndui t a t ă , î i v e i s l uj i pă r i nt e ş t epunî ndui nume " . S f î nt ulT e of i l a c tma is punede s pr eî ng e rc ăaz i sa s t f e ll uiI os i f : " Mă c a rc ănua ini c ioî mpă r t ă ş i r el ana ş t e r e ,î ns ăa c e a s t ădr e g ă t or i e pă r i nt e a s c ăv oi e s cs ăţ i oda u,c as ăda inumeCe l uină s c ut .T uv e ida numePr unc ul ui ,de ş inue s t ena ş t e r e at a ,da rt r e bui es ăt ea r ă ţ ic aun pă r i nt e .I a rnume l ec ev e idav af iI i s us ,c a r eî ns e a mnăMî nt ui t or , pe nt r uc ăAc e s t av amî nt uipepopor ulS ă udepă c a t e " . S c ul î ndus eI os i f di ns omnaf ă c utdupăc um i apor unc i tî ng e r ulDomnul ui :al ua tpe f e me i as ac e al og odi t ă ,pe f e c i oa r ac e af ă r ă pr i ha nă ,c a r e ,pr i n f ă g ă dui nţ af e c i or i e i ,e r as f i nţ i t ăDomnul ui ,c as ăf i eMa i c aS t ă pî nul uiş i c a r edel aDuhulS f î ntaz ă mi s l i tpeMî nt ui t or ull umi i .Pea c e a s t aa pr i mi t oc apeol og odni c ăas a , i a rc apeof e c i oa r ăaDomnul ui , c i ns t i nd of oa r t emul tş i s l uj i ndui c aMa i c i i Mî nt ui t or ul ui , c ubunăc r e di nţ ăş i c u f r i c ă ,nac unos c ut opî năc î ndană s c utş i ,dupămă r t ur i al uiT e of i l a c t , nus aa t i nsdedî ns ani c i oda t ă . I os i ff i i nddr e pt , nuput e as ăs ea t i ng ăde a c e e a ,c a r enupe nt r ununt ăî if us e s eda t ădi nbi s e r i c aDomnul ui ,c i , dupăobi c e i ulnunţ i i ,s pr epa z af e c i or i e i .Cum put e as ăs ea t i ng ădeo f e c i oa r ăaDomnul ui ,c a r ef ă g ă dui s ef e c i or i ev e ş ni c ăl uiDumne z e u? Cum put e as ăs ea t i ng ădeMa i c aDomnul ui ,Z i di t or ul uiS ă u,dea c e e a c a r ee r af ă r ăpr i ha nă ?I a rc e e ac ez i c eE v a ng he l i a :pî năc eană s c ut , a c e s tc uv î nt , pî năc e , l apusS f î nt aS c r i pt ur ăî nl ocdev r e mene î nc e t a t ă . Că c iş iDa v i dg r ă i e ş t e :Z i s aDomnulDomnul uiMe u:ş e z ide adr e a pt a Me a ,pî năc ev oipunepev r ă j ma ş i iT ă ia ş t e r nutpi c i oa r e l orT a l e . Nu t r e bui es ăî nţ e l e g e mc ănuma ipî năa t unc iv r e aDomnul ,c aF i uls ăş a dă de adr e a pt aS a ,pî năc î ndv apunepev r ă j ma ş i a ş t e r nutpi c i oa r e l orL ui , i a rdupăpune r e av r ă j ma ş i l ornuv aa v e as ăma iş a dă .Ci ,c hi a rdupăc e v apunepev r ă j ma ş is ubpi c i oa r e ,a r es ăş a dăma ic us l ă v i r e ,c aun bi r ui t orî nv e a c ur ine s f î r ş i t e .As e me ne aş ide s pr eS f î nt ulI os i fs es c r i e :

Număr ul 4.

41


PACEVOUĂ

Nuac unos c ut opee a ,pî năc eană s c ut .Nus eî nţ e l e g ec ădupăa c e e a a v e as ăoc unoa s c ă , pr e c uma us oc ot i tuni i di nt r ee r e t i c i , c a r ee s t el uc r u s t r ă i ndec r e di nţ aBi s e r i c i i .Da rdupăna ş t e r e aunuiF i uc aAc e l a ,Ca r e e s t eDumne z e uî nt r upa tş idupăa t î t e ami nunic es a uf ă c utî nv r e me a na ş t e r i i -pec a r es i ng urI os i fl ev ă z us e, nunuma i c ănuaî ndr ă z ni tas e a t i ng ededî ns a ,da rş ima imul toc i ns t e ac aunr obpedoa mnas a , s l uj i nduic aune iMa i c ial uiDumne z e u,c uf r i c ăş ic uc ut r e mur . Pe nt r u a c e s tc uv î nt ,pî năc e ,S f î nt ulT e of i l a c tv or be ş t ea s t f e l :" S f î nt aS c r i pt ur ă s punea ş apr e c umş ide s pr epot opg r ă i e ş t e :Nus ama iî nt or sc or bulî n c or a bi e , pî năc es aus c a ta padepepă mî nt . Da re l ni c i dupăa c e e anus aî nt or s .Chi a rDomnulnos t r uI i s usHr i s t osg r ă i e ş t e :Cuv ois î ntpî năl a s f î r ş i t ul v e a c ul ui .Oa r es eî nţ e l e g ec ădupăs f î r ş i t ul v e a c ul ui nuv ama i f i c unoi ?At unc ima iv î r t osv af ic unoiî nv e a c ur i l ec e l ene s f î r ş i t e .Aş aş i a i c iz i c e ,pî năc eană s c ut .Adi c ă ,ni c ima iî na i nt edena ş t e r e ,ni c idupă na ş t e r enac unos c ut o;pr e c um ş iDomnulş iî nv e a c ula c e s t aş idupă s f î r ş i t ulv e a c ul uiv af ic unoi .De c ic um put e as ăs ea t i ng ădec e a Pr e a c ur a t ă ,dupăî nş t i i nţ a r e ane g r ă i t e ina ş t e r i ? Dea i c is ea r a t ăc u di na di ns ulş idupă na ş t e r ef e c i or i a Pr e a c ur a t e iNă s c ă t oa r e de Dumne z e u. Că c i , a t unc i c î nds aa r ă t a tî ng e r ul l ui I os i f , c a r es eî ndoi ade î ns ă r c i na r e af e c i oa r e iş ios oc ot e ac ăe s t ef ur a t ădenunt ă ,î ng e r ula numi ta t unc ipeMa r i af e me i al uiI os i f :Nut et e me ,al uapeMa r i a , f e me i at a , ş i c ua c e a s t a , pr e c ums az i sma i s us , as ur pa tpă r e r e ade s pr e de s f r î na r e .Cî nd a c e l a ş iî ng e rs aa r ă t a tl uiI os i f ,c a r ea c um s e î nc r e di nţ a s ede s pr ec ur ă ţ e ni aMa r i e iş ide s pr eCe lnă s c utdi nDuhul S f î nt ,dupăna ş t e r e al uiHr i s t os-î ng e rc a r es aa r ă t a tş iî nBe t l e e mş iî n E g i pt-dupăa c e e anuma inume ş t epePr e a c ur a t aF e c i oa r ăMa r i a , f e me i eal ui ,c inuma iMa i c aCe l uină s c ut .Căa ş as es c r i e :Duc î ndus e ma g i i ,i a t ăî ng e r ulDomnul uis aa r ă t a tî nv i sl uiI os i f ,z i c î nd:" S c oa l ă t e ,

Număr ul 4.

42


PACEVOUĂ

i aPr unc ulş ipema maL ui-i a rnupef e me i at a-ş if ug iî nE g i pt " .Ş iî n E g i pti a r ă ş iî iz i c e :" S c oa l ă t e ,i apr unc ulş ipema i c al uiş idut eî n pă mî nt ull uiI s r a e l " . Ai c is ea r a t ăc ănus pr enunt ăr î ndui apeI os i f ,c i s pr eas l uj iPr unc ul uiş ima me is a l e .De c inunuma ipî năc eană s c utpe F i ul s ă uc e l Î nt î i nă s c ut , Ma r i anaf os tc unos c ut ădeI os i fc af e me i e , c i ş i dupăna ş t e r e aAc e l ui a ,a s e me ne aar ă ma sf e c i oa r ă ,pr e c um de s pr e a c e a s t aî nt r ouni r emă r t ur i s e s ct oţ iS f i nţ i iPă r i nţ iş ida s c ă l i ic e ima r ia i Bi s e r i c i ic r e ş t i ne . S epov e s t e ş t eş ia c e a s t a ,c ăF e c i oa r aMa r i af i i nd î ng r e ui a t ă ,unoa r e c a r edi nt r ec ă r t ur a r i ,c unume l eAni n,v e ni ndî nc a s a l or-a c e a s t adupăa r ă t a r e aî ng e r ul uiî nv i sl uiI os i f-ş i ,v ă z î ndpe f e c i oa r ăî ng r e ui a t ă , aa l e r g a tde g r a băl aa r hi e r e uş i l at ots obor ul , z i c î nd: " I os i f ,t e s l a r ul ,pec a r et oţ il a ţ imă r t ur i s i tc ăe s t edr e pt ,af ă c ut f ă r ă de l e g e ;c ă c ipef e c i oa r a ,c a r eal ua t odi nbi s e r i c aDomnul uis pr e pa z ă ,ac unos c ut oî na s c unsş ia c um e s t eî ng r e ui a t ă " . Duc î ndus eî n c a s al uiI os i fs l ug it r i mi s edea r hi e r e u,a ug ă s i tpeMa r i adupăc um s pus e s ec ă r t ur a r ula c e l aş il uî ndoc uI os i f ,a udus ol aa r hi e r e uş il a s obor .Ar hi e r e ulaz i sc ă t r ef e c i oa r aMa r i a :" Aiui t a tpeDomnul Dumne z e ul t ă u,t uc a r ea i f os tc r e s c ut ăî ns f î nt as f i nt e l or ,c a r ea i pr i mi t hr a nădi nmî i ni l eî ng e r ul uiş ia ia uz i tc î nt ă r iî ng e r e ş t i .Dec ea if ă c ut a c e a s t a ? "I a re a ,pl î ng î nd,z i c e a :" Vi ue s t eDomnulDumne z e ulme u,c ă s î ntc ur a t ăş i nuş t i udebă r ba t " . At unc i a r hi e r e ul az i sc ă t r eI os i f :" Dec e a i f ă c uta c e a s t a ? "I os i far ă s puns :" Vi ue s t eDomnul Dumne z e ul me uc ă s î ntc ur a tf a ţ ădedî ns a " .Ş ii az i sa r hi e r e ul :" Dev r e mec ena ipl e c a t c a pult ă us ubmî nac e at a r eal uiDumne z e uc as ăf i ebi ne c uv î nt a t ă s e mi nţ i at aş if i i ndc ă ,ne s punî ndf i i l orl uiI s r a e l ,pea s c unst e a iuni tc u f e c i oa r ac e aa dus ăda rDomnul ui , pe nt r ua c e a s t av e ţ i be aa pav ă di r i i , c a s ăa r a t eDomnulpă c a t ulv os t r uî na i nt e at ut ur or " . E r aj ude c a t ăr î ndui t ă del aDumne z e upr i nMoi s e ,pr e c um s es c r i eî nc a r t e aapa t r aal ui

Număr ul 4.

43


PACEVOUĂ

Moi s e , c a pi t ol ul a l c i nc i l e a : Da c ăv r e of a ţ ăbă r bă t e a s c ăs a uf e me i a s c ăa r f if os tpr i hă ni t ăpe nt r ude s f r î na r eş ina rf imă r t ur i s i ta de v ă r ul ,is edă a c e l e i as ăbe aa paj ur ă mî nt ul uiî nc a s aDomnul ui ,c ul uc r ă r i l eş i r î ndui e l i l ec e l es c r i s ea c ol o,de os e bi t .Ş is ef ă c e adupăbă ut ur aa c e e a , pr i nj ude c a t al uiDumne z e u,oa r e c a r es e mna s upr aa c e l or ac ea u pă c ă t ui t ,dupăc a r es e mns ec unoş t e af ă r ă de l e g e af ă c ut ă .De c ic ua c e a a pă ,dupăr î ndui a l ac es ec uv e ne a ,a r hi e r e ul aa dă pa tî nt î i peI os i f ,a poi ş ipeMa r i a .Î ns ănus af ă c uta s upr al orni c iuns e mn,î nc î ts emi r a popor ulc ănus aa f l a tî nt r î nş i ipă c a t .Apoiaz i sc ă t r edî nş i ia r hi e r e ul : " Da c ăDomnulDumne z e unaa r ă t a tpă c a t ulv os t r u,s ăme r g e ţ idea i c i c upa c e " .I os i f ,l uî ndpef e c i oa r aMa r i a ,s adusl ac a s as a ,buc ur î ndus e ş il ă udî ndpeDumne z e ull uiI s r a e l . Dupăa c e a s t aai e ş i tpor unc ădel a Ce z a r ulAug us tc as ăs eî ns c r i et oa t ăl ume a .Ş ime r g e a ut oţ ides e î ns c r i a u,f i e c a r eî nas ac e t a t e .S adusş iI os i fdi nGa l i l e e a ,di nc e t a t e a Na z a r e t ,î nI ude e a ,î nc e t a t e al uiDa v i d,c a r es enume ş t eBe t l e e mpe nt r uc ăe le r adi nc a s aş if a mi l i al uiDa v i d-c as ăs eî ns c r i ec uMa r i a c e al og odi t ăc ue l , e af i i ndî ns ă r c i na t ă . Be t l e e mul e s t eoc e t a t emi c ă , nu de pa r t edeI e r us a l i m,î npa r t e adi ns pr emi a z ă z i ,l î ng ădr umulc eme r g e l amunt ec ă t r eHe br on,c e t a t e apr e oţ i l or ,î nc a r ee r ac a s al uiZ a ha r i a , unde Pr e a c ur a t aF e c i oa r ă ,după buna v e s t i r e a Ar ha ng he l ul ui ,a c e r c e t a tş i as ă r ut a tpeE l i s a be t a , ma i c aMe r g ă t or ul ui Î na i nt e . De c i , î nt r e I e r us a l i mş iHe br on s ea f l ăl ami j l ocBe t l e e mul ;ş idel ac e t a t e a Na z a r e t ulGa l i l e i i ,pî năa i c ie s t ec a l edet r e iz i l eş ic e v a .S enume ş t e Be t l e e mul ,c e t a t e al ui Da v i d,c ă c i î nt r î ns as ană s c utDa v i dş i s aunsc a î mpă r a t .Ac ol oamur i tş iRa hi l aş is ev e demor mî nt ull uiI e s e i ,t a t ă ll ui Da v i d.Ma iî na i nt enume l eBe t l e e mul uie r aE f r a t a .I a c ob,pă s c î nda c ol o dobi t oa c e l es a l e , l anumi tc a s apî i ni i , ma i î na i nt ev ă z î ndc uduhul ş i ma i î na i nt ev e s t i ndc ăa v e as ăs ena s c ăî nt r a c e ll ocpî i ne a ,c a r es apog or î t

Număr ul 4.

44


PACEVOUĂ

di nc e r ,a di c ăHr i s t osDomnul .Apr oa pedeBe t l e e m,c ă t r er ă s ă r i t-î n pr e a j mapuţ ul uil uiDa v i d,undeaî ns e t a te loda t ăş iaz i s :" Ci nemăv a a dă papemi nec ua pădi nf î nt î nac e adi na i nt e apor ţ i l orBe t l e e mul ui ? "a c ol os ea f l ăope ş t e r ăî nt r unmunt edepi a t r ă ,pec a r es t ăc e t a t e a Be t l e e mul ui .Pe ş t e r aa c e e ae r aa pr oa pedeohol dăaS a l ome i i ,c a r e l oc ui aa c ol oî n Be t l e e mş ic a r ee r ar ude ni eaa mî ndor ur a ,a di c ă F e c i oa r e i Ma r i aş i l ui I os i f . Cî nds aa pr opi a tI os i fdec e t a t e ,s a uî mpl i ni t z i l e l ec as ăna s c ăMi r e a s ac e ane i s pi t i t ădenunt ăş ic ă ut ac a s ăde odi hnă , î nc a r ea rput e aa v e al ocl e s ni c i osc as ăna s c ă , a di c ăs ă ş i de aî n l umer odulpî nt e c e l uis ă uc e lbi ne c uv î nt a t .Da rnua ug ă s i tg a z dă ,di n pr i c i namul ţ i mi ipopor ul uic a r ev e ni s es ăs eî ns c r i e ,c ă c is eumpl us enu numa i g a z dac e adeobş t e , c i ş i t oa t ăc e t a t e a . De c i s a uî nt or sl ape ş t e r a a c e e a ,pe nt r uc ănug ă s e a ul ocdeg ă z dui tş i z i uae r apes f î r ş i t e .Pe ş t e r a a c e e a s l uj e a c a g r a j d de dobi t oa c e , unde Pr e a c ur a t a ş i Pr e a bi ne c uv î nt a t aF e c i oa r ă ,î nmi e z ulnopţ i i ,r ug î ndus el uiDumne z e u c uf i e r bi nţ e a l ăş ic ut ot ulf i i ndc umi nt e al aDumne z e u,a r z î ndde dor i r e aş i dedr a g os t e aL ui , ană s c utf ă r ădur e r epeDomnul nos t r uI i s us Hr i s t os ,î ndouă z e c iş ic i nc ia l el uni ide c e mbr i e .Pe nt r uc ăa s t f e ls eş i c uv e ne as ăna s c ă ,f ă r ădur e r e ,a c e e ac a r eaz ă mi s l i tf ă r ăpă c a t ." Nua m c unos c ut ,z i c e ,pl ă c e r e anunţ i i ,f i i nd ne î ns oţ i t ă " . Pr e c um az ă mi s l i t c ur a t ă ,t ota ş aaş i nă s c utf ă r ădes t r i c ă c i une ,dupăc umg r ă i e ş t eS f î nt ul Gr i g or i ea lNi s s e i :" F e c i oa r ăaz ă mi s l i t ,F e c i oa r ăapur t a t ,F e c i oa r ăa r ă ma sş ini c iomi nunedi nc e l ec es a uf ă c utpepă mî ntnuaf os tma i ma r ec aa c e a s t a " .I a rS f î nt ul Da ma s c hi nz i c e :" Omi nunema i nouăde c î t t oa t emi nuni l ec e l edede mul t .Că c ic i neac unos c uts ăf ină s c utma i c ă f ă r ădebă r ba t ? "Da ,f ă r ădebă r ba t ,a di c ăa s e me ne al ui Ada m,di nc a r e s af ă c utE v a ,f ă r ăf e me i e .Dec a r eg r ă i e ş t eS f î nt ulI oa nGur ădeAur , a s t f e l :" Căpr e c umAda mf ă r ăf e me i eaa dusî nl umef e me i e , peE v a , t ot

Număr ul 4.

45


PACEVOUĂ

a s t f e lş if e c i oa r aa s t ă z i ,f ă r ădebă r ba tană s c utbă r ba t ,pl ă t i ndpe nt r u E v ada t or i abă r ba ţ i l or .Ş ipr e c um Ada m ar ă ma sne v ă t ă ma t ,după l ua r e ac oa s t e it r upe ş t i ,t ota ş aar ă ma sş iF e c i oa r adupăi e ş i r e a Pr unc ul uidi nt r î ns a " . As t f e ls aî mpl i ni tS c r i pt ur ac e adema iî na i nt e , de s pr er ug ulc e lne a r sş ide s pr eMa r e aRoş i e ." Că c ipr e c um r ug ulna a r sf i i nda pr i ns ,c umc î nt ăbi s e r i c a ,a s t f e lF e c i oa r ăa ină s c utş iF e c i oa r ă a ir ă ma s " .Ş ii a r ă ş iz i c e :" Ma r e aRoş i edupăt r e c e r e al uiI s r a e lar ă ma s ne umbl a t ă ,i a rc e af ă r ăpr i ha nă ,dupăna ş t e r e al uiE ma nue l ,ar ă ma s ne s t r i c a t ă " .As t f e l ,f ă r ăv ă t ă ma r e af e c i or i e is a l e ,pur ur e aF e c i oa r a Ma r i aană s c utpeDumne z e uî nt r upa t ,f ă r ăa j ut orş if ă r ăs l uj bac e a obi ş nui t ăamoa ş e i .Ac e a s t amă r t ur i s e ş t eS f î nt ul At a na s i ea l Al e x a ndr i e i -de s pr ec uv i nt e l ea c e s t e aa l eE v a ng he l i e i :Ană s c utpeF i uls ă uCe lî nt î i nă s c ut ,L aî nf ă ş a tş iL apusî ni e s l e,s oc ot i nd,z i c ea s t f e l :" Ve z i na ş t e r e ac e ac ut a i năaF e c i oa r e i ;s i ng ur ăană s c utş is i ng ur ăaî nf ă ş a t . Pec î ndl af e me i l ec e l el ume ş t i , unana ş t eş i a l t aî nf a ş ă , i a rl af e c i oa r ănu s aî nt î mpl a ta s t f e l ,c is i ng ur ăană s c utş is i ng ur ăaî nf ă ş a t ,s i ng ur ă Ma i c ă ,f ă r ăos t e ne a l ăş i f ă r ămoa ş ăî nv ă ţ a t ă ,a ş ac ănal ă s a tpeni me ni s ăs ea t i ng ăc umî i ni ne c ur a t edea c e e ac a r ee r ac ut ot ul c ur a t ă , s i ng ur ă as l uj i tCe l ui di nt r î ns aş i ma i pr e s usdee a , a poi s i ng ur ăL aî nf ă ş a tş i L a c ul c a tî ni e s l e " . As e me ne aş iS f î nt ulCi pr i a nz i c e :" Î nt r una ş t e r eş idupă na ş t e r e ,c udumne z e i a s c ăput e r eaf os tf e c i oa r a ,c a r eană s c utf ă r ă dur e r e .Nua v e at r e bui nţ ădeni c ios l uj băde amoa ş e i ,c is i ng ur a Nă s c ă t oa r eaf os tş is l uj i t oa r eana ş t e r i i ,c ubunăc uc e r ni c i e ,a r ă t î nd Pr e a i ubi t ul uis ă ur ods l uj bac e adema i c ă ,î mbr ă ţ i ş î nduL ,s ă r ut î nduL , a l ă pt î nduLş if ă c î ndt oa t epl i nădebuc ur i e ,pe nt r uc ăî nt r una ş t e r ena a v utni c iodur e r eş ini c ione put i nţ ăaf i r i i " . Dupăa c e a s t a ,Nă s c ă t oa r e a deDumne z e uc e af ă r ădepr i ha năş is i ng ur ăs l uj i t oa r e ana ş t e r i is a l e , î nf ă ş î ndpedul c e l es ă uF i uc us c ut e c ea l be ,c ur a t eş is ubţ i r i ,c ee r a u

Număr ul 4.

46


PACEVOUĂ

pr e g ă t i t ema i î na i nt eş i a dus ec us i nedi nNa z a r e tş i ,punî nduLî ni e s l e a c ee r aî nt r a c e e a ş ipe ş t e r ă ,s aî nc hi na tL uic al uiDumne z e u,Z i di t or ul S ă u" .Dea c e s tl uc r upome ne ş t ef e r i c i t ulI os i f ,f ă c ă t or uldec a noa ne c ă t r ePr e a c ur a t a , z i c î nd:" F e c i oa r ă , peCe l î nt r upa tş i peCe l î nf ă ş ur a tc u a s e mă na r e aome ne a s c ă ,ţ i nî nduLî nmî i ni l et a l e ,î nc hi nî ndut eL uiş i s ă r ut î nduL ,a iz i sc aoma i c ă :Pr e a dul c e l eme uF i u,c umT eţ i npeT i ne , Ce lc eţ i ic u mî na t oa t ăf ă pt ur a ? " De c iî nc r e di nţ a tl uc r ue s t ec ă dumne z e i a s c af e c i oa r ăs aî nc hi na tpî năl apă mî ntCe l uină s c utdi nt r î ns a ,Ca r ee r ac ul c a tî ni e s l eş i peCa r ec umi r a r e ,Î l î nc onj ur a une v ă z ut , c e t e l eî ng e r e ş t i ,a de v e r i nd de s pr ea c e a s t aBi s e r i c a ,a s t f e l :" Î ng e r i i î nc onj ur a ui e s l e ac apeuns c a undehe r uv i mi , c ă c i v e de a upe ş t e r ac aun c e r ,f i i ndc ul c a tî nt r î ns aS t ă pî nul .L î ng ăi e s l ee r a ul e g a ţ iunbouş iun a s i nc as ăs eî mpl i ne a s c ăS c r i pt ur a :c unos c ut aboul pec e l c e l a r epee l ş i a s i nul i e s l e aDomnul ui s ă u.Boul a c e l aş i a s i nul e r a ua duş i deI os i fdi n Na z a r e t .As i nuls ea dus e s epe nt r uF e c i oa r ac e aî ng r e ui a t ăc as oduc ă de a s upr as apec a l e ,i a rpebouî la dus e s eI os i f ,c as ă lv î ndăş is ă pl ă t e a s c ăda t or ni c ul bi rî mpă r ă t e s c ,ş i c as ăc umpe r ec e l edet r e bui nţ ă . Ac e l edobi t oa c ene c uv î nt ă t oa r es t î ndl î ng ăi e s l e ,c ua bur ul l orî nc ă l z e a u pePr uncî nf r i g uli e r ni iş ia ş as l uj e a uS t ă pî nul uiş iF ă c ă t or ul ui . ApoiI os i f s aî nc hi na tCe l uină s c ut ,c um ş ia c e l e i ac eL ană s c ut ,c ă c ia t unc ia c unos c utc ăCe l nă s c utdi nt r î ns ae s t edel aDuhul S f î nt , pr e c umg r ă i e ş t e ş iS f î nt ulAt a na s i e :" Cua de v ă r a tnuac unos c ut oI os i fpedî ns a ,pî năc e ană s c utpeF i ul s ă uCe l î nt î i nă s c ut . Cî tapur t a tf e c i oa r apeCe l z ă mi s l i t , nuoş t i aI os i f .Nuş t i ac ee s t eî nt r î ns a ,nuş t i ac es eî nt r upa .Dupăc ea nă s c ut ,a t unc iac unos c utput e r e af e c i oa r e iş idec es aî nv r e dni c i te a . At unc iac unos c ut ,v ă z î ndpeF e c i oa r ahr ă ni ndpi e ptş ipă z i ndf l oa r e a f e c i or i e i .At unc iac unos c ut ,c î ndf e c i oa r aană s c ut ,i a rc e l ec es î nta l e c e l orc ena s cnul e apr i c e put .At unc i ac unos c utc î ndada tl a pt e , pi a t r a

Număr ul 4.

47


PACEVOUĂ

c e ane t ă i a t ă ,pi e t r e ic e l e ig î ndi t e .At unc iac unos c utI os i fc ăpe nt r u dî ns aas c r i sI s a i a : I a t ă , f e c i oa r aî npî nt e c ev al ua " . Pî năa i c i s î ntc uv i nt e l e l uiAt a na s i e ,c a r eî nc r e di nţ e a z ăc ăî na c e av r e meac unos c utI os i f put e r e at a i ne iş i ,c unos c î nd,s aî nc hi na tc uf r i c ăş ic u buc ur i e , mul ţ umi ndl uiDumne z e uCe lî nt r upa t ,Ca r el aî nv r e dni c i taf is i ng ur v ă z ă t orş is l uj i t ora lt a i ne i .Z i uana ş t e r i il uiHr i s t os ,s es c r i edec ă t r e mul ţ is c r i i t or iv r e dni c idec r e di nţ ă ,c ăa rf if os ts î mbă t ăs pr eDumi ni c ă , l ami e z ulnopţ i i . Aş as ea r a t ăş ideS obor ula lş a s e l e ae c ume ni c ,c a r e g r ă i e ş t epe nt r upr ă z nui r e az i l e iDumi ni c i i ,z i c î ndc ăî na c e a s t ăz iaf ă c ut Domnull umi na .Î nt r ua c e a s t ăz iapl oua tma nădi nc e r .Î na c e a s t ăz i Domnulabi ne v oi taS ena ş t e .Î nt r ua c e a s t aal ua tDomnulbot e z ulî n I or da ndel aI oa n.Î nt r ua c e a s t ăz i ,Pr e a mi l os t i v ulRă s c umpă r ă t ora l ne a mul uiome ne s caî nv i a tdi nmor ţ i ,pe nt r umî nt ui r e anoa s t r ă .Î nt r u a c e a s t aat r i mi speDuhulS f î ntpe s t euc e ni c i .Căpr e c um v i ne r i ,după mă r t ur i i v r e dni c edec r e di nţ ă , S az ă mi s l i tî npî nt e c e l ec e l f e c i or e s c , pr i n bunav e s t i r eaAr ha ng he l ul ui ş i v i ne r i apă t i mi t , a ş aDumi ni c ăS ană s c ut ş iDumi ni c ăaî nv i a t . Cuc uv i i nţ ăe r aaS ena ş t eHr i s t osî nz i uaDumi ni c i i , c ă c iî nc a r ez iDumne z e uaz i ss ăs ef a c ăl umi năş is af ă c utl umi năî nt r ua c e e aÎ ns uş i E l f i i ndL umi nac e ane a pr opi a t ăs ăr ă s a r ăl umi i .I a rc ă a v e as ăS ena s c ăHr i s t osnoa pt e aş i î nc e a s ur i l ee i , c upr oor oc i es as pus ma iî na i nt eî nc ă r ţ i l eÎ nţ e l e pc i uni ia s t f e l :" Pe nt r uc ăl i ni ş t i t ăt ă c e r e c upr i nz î ndt oa t eş i noa pt e aî nt r uas ag r ă bi r eî nj umă t ă ţ i ndus e , Cuv î nt ul T ă uc e l At ot put e r ni cdi nc e r , del as c a unul î mpă r ă ţ i e i , a s pr ur ă z boi ni c , a v e ni tî nmi j l oc ul pă mî nt ul ui c e l ui pi e r z ă t or " . S a uf ă c utş i mi nuni ma r i î n v r e me ana ş t e r i iDomnul uiî nt oa t ăl ume a ,c ă c iî na c e lc e a spr i nc a r ea t r e c utDomnul nos t r upr i npoa r t af e c i or i e i c e ape c e t l ui t ăc uc ur ă ţ i a ,t ot î na c e l a ,î npe ş t e r ăai z v or î tdi npi a t r ăi z v ordea pă .Î nRomaai e ş i tdi n pă mî ntuni z v ordeunt de l e mnş iac ur sî nr î ulT i br ul ui .O c a pi ş t e

Număr ul 4.

48


PACEVOUĂ

i dol e a s c ă , c es enume av e ş ni c ă , ac ă z utş i i dol i i s a us f ă r î ma tş i t ota c ol o s a ua r ă t a tpec e rt r e i s or i . Î nS pa ni aî na c e e a ş i noa pt es aa r ă t a tunnor ma il umi nosde c î ts oa r e l e .Î npă mî nt ulI ude i ia uodr ă s l i tv i i l ec e l edi n E ng a di ,f i i ndi a r nă .I a r ,ma ia l e s ,dupăc um s es c r i eî nE v a ng he l i e ,c u c î nt a r es a upog or î tî ng e r i idi nc e rş is a ua r ă t a toa me ni l orî nv e de r e a oc hi l or . Î npr e a j mape ş t e r i i a c e l e a , î nc a r eS ană s c utHr i s t os , e r aunt ur n c al aomi edes t î nj e nide pa r t e ,c es enume aAde r ,s l uj i nddel oc ui nţ ă pă s t or i l or .Ac ol oî na c e anoa pt es aî nt î mpl a tc ănudor me a ut r e i pă s t or i ,c a r eî ş is t r ă j ui a ut ur mal or ;ş ii a t ă ,c e lma iî nt î is t ă t ă t orî nt r e put e r i l ec e r e ş t i-pe c a r eî ls oc ot e ş t eS f î nt ulCi pr i a nc ăe s t e bi ne v e s t i t or ulGa v r i i l-s aa r ă t a tl orî nma r el umi nă ,s t r ă l uc i ndc us l a v ă c e r e a s c ăş ic ua c e e a ş il umi năs t r ă l uc i nduiş ipedî nş i i ,i a re i ,v ă z î ndul , f oa r t es a uî nf r i c oş a t . Da rî ng e r ul c es aa r ă t a t , l e apor unc i ts ăl a s ef r i c a ş is ănus et e a măş il e av e s t i tbuc ur i ac ev e ni s el at oa t ăl ume apr i n na ş t e r e aMî nt ui t or ul ui .Apoil e as pusş is e mnulbune is a l ev e s t i r i ,c e l e i ne mi nc i noa s e :Ve ţ ia f l a ,z i c e ,unPr uncî nf ă ş a tc ul c a tî ni e s l e . Ac e s t e a v or bi ndî ng e r ulc ă t r edî nş i i ,î nda t ăs a ua uz i tî nv ă z duhc e t eî ng e r e ş t i , l ă udî ndpeDumne z e uş i z i c î nd:S l a v ăî nt r uc e i des usl ui Dumne z e uş i pe pă mî ntpa c e , î nt r eoa me ni bună v oi r e . Dupăv e de r e aa c e e aaî ng e r ul ui ş i dupăc î nt ă r i l ea uz i t e ,s f ă t ui ndus epă s t or i i ,s a udusde g r a băpî năl a Be t l e e mc as ăv a dădes î nta de v ă r a t e ,c e l ec el is a us pusl ordec ă t r e î ng e r .Ş ia ua f l a tpe Pr e a c ur a t aF e c i oa r ă Ma r i a ,Nă s c ă t oa r e a de Dumne z e u,peS f î nt ulI os i f ,l og odni c ule i ,pr e c um ş iPr unc ulî nf ă ş a tş i pusî ni e s l e . Cr e z î ndf ă r ăî ndoi a l ăc ăAc e l ae s t eHr i s t osDomnul ,Me s i a c e la ş t e pt a t ,Ca r eav e ni tî nl umes ămî nt ui a s c ăne a mulome ne s c ,s a u î nc hi na tL uiş ia us pust oa t ec e l ec ea ua uz i tş ic e e ac el is as pusde î ng e r ,de s pr ePr unc ulAc e l a .At unc it oţ ic e ic ea uz e a u,a di c ăI os i f , S a l ome e aş ic e ic es eî nt î mpl a s e r ădev e ni s e r ăî na c e av r e mea c ol o,s e

Număr ul 4.

49


PACEVOUĂ

mi r a udec e l eg r ă i t edepă s t or i .Ma ia l e sPr e a c ur a t aF e c i oa r ăMa r i a , c a r enă s c us ef ă r ăs t r i c ă c i une ,pă s t r at oa t eg r a i ur i l ea c e s t e apunî ndul e î ni ni ma s a .Ş is a uî nt or spă s t or i i ,l ă udî nd ş ibi ne c uv î nt î nd pe Dumne z e u. Aş aaf os tNa ş t e r e aDomnul uinos t r uI i s usHr i s t os ,Că r ui a ,ş i del anoipă c ă t oş i i ,s ă If i ec i ns t eş is l a v ă ,î nc hi nă c i uneş imul ţ umi r e , î mpr e unăc uCe lf ă r ădeî nc e puta lL uiPă r i nt eş ic uCe lpur ur e adeo f i i nţ ă , S f î nt ul Duh, a c umş i pur ur e aş i î nv e c i i v e c i l or . Ami n.

Număr ul 4.

50


PACEVOUĂ Pr edi c i

CUVÂNTL AS F ÂNT ULI E RARHNI COL AE Nei nt a l ni ma s t a z is ima i nei npome ni r e ac e adepe s t ea niac e l ordoua f a pt ur idumne z e i e s t i ,S f a nt ulI e r a r h Ni c ol a es iS f a nt a Muc e ni t a F i l of t e i a . Di f e r e nt adet i mps idel oce s t ema r ei nt r ea c e s t is f i nt ia il ui Dumne z e u, pe nt r uc aS f a nt ul Ni c ol a et r a i e s t epel at r e i s ut es i pa t r uz e c i , a t unc i i s i i nc he i ev i a t apa ma nt e a s c a ,i a rS f a nt aF i l of t e i apel aomi et r e i s ut et r e i z e c i ,t r e i z e c is ic i nc i ,pa t r uz e c i .De c i ,omi edea nidi s t a nt ade t i mpi nt r ea c e s t idoi .BunulS f a nt ulNi c ol a ee r aunma r ei e r a r h,un a r hi e r e ua ll uiDumne z e uc a r ea v e al e g a t ur idi r e c t ec ui mpa r a t ul Cons t a nt i n,l apr i mulS i noddel aNi c e e a ,unom c umul t er e l a t i ii n l ume aa c e a s t apa ma nt e a s c a . S f a nt aF i l of t e i a ,of e t i t a ,ot a r a nc as a r a c a , poa t enus t i ani c is as ei s c a l e a s c a ,c uni s t epa r i nt imode s t i ,s a r a c i , pl ug a r i ,t r a i ndi nt r ol oc a l i t a t edi nBul g a r i a .S f a nt ul Ni c ol a e ,dupac ums av or bi ti n“ Vi a t al ui ” ,e l i ns us i f a c a ndmi nuni i nv i a t al ui pa ma nt e a s c a ; i a rpeS f a nt aF i l of t e i ani me ninac unos c ut oi nv i a t ac i ,de c a ti n mome nt ul ma r t i r i ul ui e i . S i t ot us i ,nei nt a l ni mc ua ma ndoi a c e s t i s f i nt i a i l uiDumne z e ui na c e s t ez i l e ,a s t a z is ima i ne .S ia s t a z is ii ns a pt e de c e mbr i e .Ce iune s t epeda ns i is ic e if a c el a uda t is ine ui t a t ide me mor i al umi i ? Buna t a t e ai ni mi i l or .S f a nt ul Ni c ol a eaf os tunomf oa r t e mi l os t i v , l adi me ns i uni l el ui s i S f a nt aF i l of t e i adea s e me ne a , l as a r a c i ae i . Ama ndoie r a upl i nideha r ,pl i nideput e r edumne z e i e a s c a .Dr a g os t e a deDumne z e ul ua s el e g a t ur ac us uv oi uldr a g os t e idi ni ni mal or .De a c e e aa ua j unsdene ui t a t . CuS f a nt ul Ni c ol a e ,noi a v e mos oc ot e a l ama i pe r s ona l al ama na s t i r ea i c i .Adi c aS f a nt ulNi c ol a eaf os tpa t r onul bi s e r i c i idel e mnc a r eaf os tc a ndv apea c e s tl ocundef e r i c i t ulAnt i m I v i r e a nul , c a ut a ndl ocpe nt r uobi s e r i c adepi a t r a , ne g a s i ndi na l t apa r t e , apr i mi ta c e aof e r t aac t i t or i l orde l av e c he ama na s t i r e ,v e c he a Număr ul 4.

51


PACEVOUÄ‚

bi s e r i c ut adel e mn,s af a c ai nl oc ule ia c e a s t abi s e r i c adepi a t r as i ,c a r e c unos t i nt as a uc apl a t a ,s af i es oc ot i ts iS f a nt ulNi c ol a epa t r onul a c e s t e is f i nt ema na s t i r i-e lf i i ndpa t r onulbi s e r i c ut e idi nl e mnc a r ea f os ti na i nt ea i c i . F e r i c i t ulAnt i m af os tdea c e e a s ii nt e l e g e r ec ue is ia pa s t r a tpeS f a nt ulNi c ol a epa t r ona c e s t e is f i nt ebi s e r i c i .I na c e a s t a i c oa nac upa t r us f i nt ic a r es untpa t r oni il uiAnt i ms ipa t r oni ima na s t i r i i , a ldoi l e aeS f a nt ulNi c ol a e-i nt a i ule s t eAl e x i eomull uiDumne z e u,a l doi l e aS f a nt ulNi c ol a e ,a lt r e i l e aS f a nt ulAnt i m,pa t r onull uiAnt i m I v i r e a nul s i apa t r aS f a nt aAg a t a . T ot i a ul e g a t ur i c ua c e a s t ama na s t i r es i c uf e r i c i t ulAnt i mI v i r e a nul .De c iS f a nt ulNi c ol a ea r el e g a t ur idi r e c t ec u a c e a s t ama na s t i r e ;a z iaf os ts ihr a mulma na s t i r i i . S f a nt ulNi c ol a e ,a s a c um s t i t idef a pt-di na ni na ns er e pe t amul t el uc r ur idi nv i a t al ui pa ma nt e a s c a , di nmi l os t e ni i l el ui -af a c utmul t el uc r ur i i na l t ei nv i a t al ui pa ma nt e a s c as idupaa c e e a .S f a nt aF i l of t e i aaf a c utnuma idupa moa r t e ae imul t el uc r ur imi nuna t e . .s imul t ev i nde c a r i . L aS f a nt ul Ni c ol a es epov e s t e s t ec ude t a l i i s i c us t a r ui nt a ,i nt r emi nuni ,a c e af a pt a demi l os t e ni eal uif a c ut ac a t r eof a mi l i ei nc a r ee r a ut r e if e t es a r a c e . T a t a ll ore r adi s puss al el a s es a s it r a i a s c av i a t adel ume ,ov i a t ai n pa c a t e ,c as apoa t as a s iduc av i a t al orma ide pa r t e . Af l a ndS f a nt ul Ni c ol a ea c e s tl uc r u,af a c ut ,a s ac um f a c e ae ldeobi c e i ,ung e s tc a r ea f os ts a l v a t orpe nt r ua c e af a mi l i e , c as i pe nt r umul t ea l t e l e . Adi c as t i t i , i n t i mpulnopt i is adusc uopung adeba nidea urs ii aa r unc a tpe f e r e a s t r aundes t i ac ador ma c e l et r e if e t e .Di mi ne a t as a ut r e z i tc u a c e a s t abog a t i ene a s t e pt a t adeni c a i e r i . I nnoa pt e aur ma t oa r eaf a c ut a c e l a s il uc r u;t a t a lf e t e l orc a r eaa f l a tdea c e s tf a pt ,f a r ai ndoi a l ac aa r a ma sui mi ts i e r ador ni cs as t i ec i neea c e s tma r ebi ne f a c a t or .As t a tl a pa ndas i ,i nnoa pt e aur ma t oa r e ,c a ndaf os tdi nnouS f a nt ulNi c ol a ec u da r ull ui ,l aobs e r v a t .S iac a z uti ng e nunc himul t umi ndui ,a s ac um

Număr ul 4.

52


PACEVOUĂ

put e as amul t ume a s c aunt a t adi s pe r a ti na s e me ne aoc a z i i ,c as a l v a c i ns t e ac e l ort r e if e t ea l el ui . Ai c ij os ,s ubi c oa naS f a nt ul uiNi c ol a e ,e a c e a s t ami nune ,a c e s tmome ntdi nv i a t al ui :c e l et r e if e t ec a r edor m a i c i ,S f a nt ulNi c ol a el af e r e a s t r aa r unc aba nut i i .Dea c e e aS f a nt ul Ni c ol a ear a ma spa t r onulf e t e l ors a r a c es ia lf e t e l orc a r ev ors as e ma r i t es inupot .Pe nt r uc adeobi c e ii nl umeea c e s ts c hi mbdebunur i pa ma nt e s t i .Da c aa iz e s t r e buna t ei a u,da c a nu,t el a s as inu i nt e r e s e a z a .Ce l ec a r es er oa g ac ua de v a r a tl aS f a nt ulNi c ol a ea ua c e s t r a s punsbi ne f a c a t ordel ae l . Dea s e me ne a ,S f a nt ulNi c ol a es t i t ic ae s t e pa t r onul c opi i l or ,c uda r ur i l e .Ac e s tobi c e i e s t ei z v or a tdi nt r omi nunea S f a nt ul uiNi c ol a e .Adi c a ,i nt r oc a l a t or i eaS f a nt ul uiNi c ol a e ,at r e c utpe l aunha ns i ha ng i ul ,unomr a u,unc r i mi na l a mput e as pune ,al ua tt r e i c opi i ,i apr i nse ldeundei apr i ns ,i aa duss ii aj ung hi a ti npi v ni t al ui c as af a c ama nc a r el ac a l a t or i . S f a nt ul Ni c ol a et r e c a ndpea c ol oaa f l a t . A i nt r e ba t :“ Dec ea i f a c utf a pt aa c e a s t a ? ”-“ Na mf a c ut o! ”” Coboa r ac u mi nei npi v ni t a ! ”Ac obor a t ,bi e t i ic opi ie r a uj ung hi a t i ,c ur g e as a ng e l e di ne i .S f a nt ulNi c ol a eaf a c utr ug a c i une ,i abi ne c uv a nt a ts ic opi i ia u s a l t a tv i i .Ac e a s t ami nunear a ma sdene ui t a t ,di ne as ana s c uta c e s t obi c e i ,c ai na j unulS f a nt ul uiNi c ol a es apr i me a s c ac opi l a s i ig he t ut es a u a l t eobi e c t el ama s ur a ,l av a r s t al or :da r ur idel aS f a nt ulNi c ol a e . S ia l t e mul t emi nuniaf a c utS f a nt ulNi c ol a ei nv i a t al uipa ma nt e a s c a .Al ua t pa r t el as i noduldel aNi c e e a ,c ums t i t i ,pr i muls i node c ume ni c ,c a nds a uf a c utpr i me l es a pt ea r t i c ol edi nCr e z ulnos t r uc r e s t i n:“ Cr e di nt r u UnulDumne z e u,T a t a la t ot t i i t or ul . . ”s ic e l e l a l t ea r t i c ol e . S ia i c ie r ao di s put a ,c um s t i t i ,odi s put ac uunma r ee r e t i c ,Ar i e ,c a r et a g a dui ac a I i s usHr i s t osedea c e e a s i f i i nt ac uT a t a l c e r e s c .Adi c as pune aa c e s tAr i e c aaf os tc a ndv aunt i mp,i nde pa r t a t av e s ni c i e ,c a ndF i ulnue r a :I i s us Hr i s t os , Cuv a nt ul l ui Dumne z e u, L og os ul c ums punt e ol og i i , naf os t . Or ,

Număr ul 4.

53


PACEVOUĂ

E le r aCuv a nt ulT a t a l uis iE v a ng he l i aS f a nt ul uiI oa ndel ai nc e puts pune a s a :“ L ai nc e pute r aCuv a nt ul ” , a c e s tL og os , I i s usHr i s t os ;l ai nc e put , s i n af os tv r e mec a ndE l nae x i s t a t . Ac e a s t adi s c ut i eaf os tl as i nods i e r as i S f a nt ul S pi r i don, pec a r ei l s a r ba t or i ms a pt a ma nac e a l a l t a .Oa me ni c a r e nue r a uma r ic a r t ur a r i ,i ns ae r a uni s t eoa me nipl i nideDuhull ui Dumne z e u.S iS f a nt ulS pi r i donaf a c uta c e ami nunec uc a r a mi da :l ua nd oc a r a mi dai nma na , c ums t i t i , abi ne c uv a nt a t os i as t r a ns oi nma na .A t a s ni tf oc ul i ns us . ac ur sa pai nj oss i ar a ma sc ul ut ul i nma na . S i as pus : “ Ac e a s t ac a r a mi dae s t euns i ng urobi e c t ,i ns aa r ei ne at r e ie l e me nt e : f oc ul ,a pas il ut ul .As aes iS f a nt aT r e i me ,s untt r e is if or me a z auna ” , uni t a t e aa c e a s t aaS f i nt e iT r e i mi .S iac onv i nsf oa r t emul tS f a nt ul S pi r i don. I a rS f a nt ulNi c ol a e ,c a te r a de bl a nd s ide bun,v a z a nd i nc a pa t a na r e al ui Ar i e , i at r a sopa l mal as i nodc a r el adur utpoa t ema i put i n,i ns al ar us i na tf oa r t emul t ,pe nt r uc adi nr a v naf a cs is f i nr i i a s e me ne ag e s t ur ic a r epe nt r uuni ioa me nis untdes c a nda l .I ns aaf os t ne c e s a r aa c e a s t apa l maa c e l uiba r f i t ordeDumne z e u,Ar i ee r e t i c ulpe c a r es f i nt i iPa r i nt ii li nf i e r e a z ac uc uv i nt eg r e l e ,pe nt r uc aaa t a c a t dumne z e i r e aF i ul uil uiDumne z e uCa r ene ama nt ui tpenoit ot i . S f a nt a F i l of t e i a ,c ums t i t i ,aa v utov i a t as i mpl a .Da c aa t ia s c ul t a ta c a t i s t uldi n s e a r aa c e a s t a ,i na c a t i s tepov e s t i t as iv i a t ae ic a r eef oa r t es i mpl a . Copi l ac r e s c ut af oa r t ef r umosdema mae ic a r eai nv a t a t os af i e c umi nt e ,s ame a r g al abi s e r i c a ,s as er oa g e ,s af i ebuna ,s aa j ut epet ot i c a r ea une v oi edea j ut or ule i .S ie a ,c us uf l e t ulc ur a t ,apr i mi tt otc ei a da tbunae ima mac ai nv a t a t ur a ,c ahr a nadet oa t av i a t ae i . I ns ama ma e ibunaamur i t ,l a s a ndodet a na r aor f a na .T a t a le is ar e c a s a t or i t , l ua ndoa l t af e me i e .S ia c e af e me i e ,s ot i at a t a l uis f i nt e iF i l of t e i a ,s e pur t af oa r t er a uc ua c e a s t ac opi l a .S ia de s e or ioba t e a ,ma ia l e sa t unc i c a ndos i mt e ac ar i s i pe s t ea v ut ul f a mi l i e i l or . Caa s as es oc ot e s t e , af a c e

Număr ul 4.

54


PACEVOUĂ

mi l os t e ni ei ns e mne a z aar i s i pi !T i nepe nt r ut i ne , s ama na nc i pa nac r a pi ! s i f a r ai ndoi a l a ,e r af oa r t es upa r a t ac ada de ac a t ec e v a ,a s a ,di nput i nul c a r ei la v e a us ie i .S ie r a udi s c ut i ii nf a mi l i e ,c at a t a s a u,unpl ug a r , me r g e al ac a mps inuia j ung e ama nc a r e as is odal uii is pune a :“ t r i mi t ma nc a r e ,i t it r i mi tc a t as t i uc at i et i ef ol os ” . I ns ae ls pune ac anui a j ung es i a t unc i , i nt r obunaz i . s apusl apa ndat a t a l S f i nt e i F i l of t e i as i a ba g a tdes e a mac aa t unc ic a ndS f a nt av e ne ac uma nc a r e al ac a mp,l a t a t a ls a u,ada tc e v adema nc a r es iunorne c a j i t ipedr umule i .T a t a s a u av a z ut ,s ac onv i nsc as ot i ai it r i mi t ema nc a r edea j uns ,i ns ar i s i pe s t e F i l of t e i as ipl i ndema ni eaa r unc a tc uba r dai ne a ,ar a ni t oi na s a ma s ur a , t a i ndol api c i or , i nc a tac a z utmoa r t apel ocT a i c a s a us aui mi t dea c e a s t ac r i ma ,i ar e v e ni ts i mt a ma nt uldet a t as if a r ai ndoi a l ai a pa r utr a u,da re r apr e at a r z i u. As ac umf a c e ms inoini s t epr os t i i ,j i g ni m pec i ne v a ,s pune m unc uv a ntg r e us a uf a c e m unr a u,dupaa c e e ane pa r er a u.Da rr a naa i f a c ut o,f oa r t eg r e us aov i nde c i .S ai nt a mpl a ta s a s il aa c e s tt a t aa lS f i nt e iF i l of t e i a .S aa pr opi a tdee a ,i ns aol umi na f oa r t eput e r ni c aaa pa r uti nv a l ui ndt r upul e i ,i nt i mpc es a ng e l ec ur g e a . Ai nc e r c a ts omi s t edea c ol o,s oa duc aundee r ae l ,undel uc r a ,unde e r a upl ug uls ic a r ul ,i ns anaput ut or i di c a .E r af oa r t eg r e a ,s ie r a mi c ut a !S ia t unc i ,s pe r i a t ,s adusl aT a r nov o-dea c ol oe r a-s iav e s t i t pea r hi e pi s c opuls ipec e ic a r ee r a ua c ol o,s puna ndul ef a pt al ui ,i n pr i mulr a nd,c a i ndus ec aaf os tuc i g a s ulpr opr i e is a l ef i i c e . Pe nt r u a s e z a r e amoa s t e l ors a upome ni tmul t enumedema na s t i r is ic a nda a j unspome ni r e apa nal aCur t e adeAr g e s ,s af a c utma ius oa r ade c a t e r a ,de c a tput e as af i euna s e me ne at r up.S is i a uda ts e a mac aa c e s t a e r aunr a s puns-a c ol ov r e as ame a r g a .S ibi ne i nt e l e s ,a ur i di c a t oc u c i ns t edel ac a t e dr a l adi nT a r nov o,a upr ohodi t ,a uc a nt a tc a nt a r ic um s ec a nt ai na s e me ne ai mpr e j ur a r if e r i c i t e ,s iaf os ta dus al aCur t e ade

Număr ul 4.

55


PACEVOUÄ‚

Ar g e s . S ie r aRa duVoda ,Ra duNe g r u,c a r eec t i t or ulbi s e r i c i idomne s t i del aCur t e adeAr g e s . .a uf a c utc or e s ponde nt ai nt r ec e l edouat a r i ,a u a dus opa nal aDuna r e , l aDuna r eai e s i tdomnul i mpr e unac us f a t ul t a r i i s ic umi t r opol i t uldea t unc i ,c ut ot ipr e ot i is ic a l ug a r i ic a r ee r a upe v r e me aa c e e a ,af os topr i mi r ene s pusdema r e a t a .S ia ua dus oi n c a nt a r ipa nal aCur t e adeAr g e s . S ia c ol oas t a ti nt r or a c l af r umoa s ai n bi s e r i c aS f a nt ulNi c ol a edomne s c ,i npa r t e adenor d.S ia c ol oda c av a duc e t i , l abi s e r i c adomne a s c adi nCur t e adeAr g e s , s av aui t a t i pes t a l pul c a r eme r g ec a t r ea l t a r-s t a l pi ia ua c ol opa t r us upr a f e t epi c t a t et oa t epeuns t a l pdec a t r ea l t a re s t ev i a t aS f i nt e iF i l of t e i a ,z ug r a v i t aa c ol o.O s av e de t ipet a i c a s a ua r a nd,ov e de t ipeS f a nt av e ni ndc uma nc a r e , v e de t imome nt ulc a nda r unc ac uba r da ,s iov e de t ii nc onj ur a t ade s obor ula c e s t adec l e r i c ia duc a ndol aCur t e adeAr g e ss ii ns t a l a ndoi n a c e abi s e r i c af r umoa s adel ac ur t e adomne a s c a . Dupaa c e e a ,ma i t a r z i u, c a ndNe a g oeBa s a r a bc ons t r ui e s t ebi s e r i c ama na s t i r i idea c ol o,a z i c a t e dr a l adel aCur t e adeAr g e s ,bi s e r i c af r umoa s ac ut ur l er a s uc i t e ,e a af os ta dus aa c ol os ia s e z a t ai nbi s e r i c al uiNe a g oedel aCur t e ade Ar g e s . Dupaa c e e as ii nt i mpuldea c um,S f a nt aF i l of t e i as ea f l ai n pa r a c l i s ul ma na s t i r i i Cur t e adeAr g e s ,i npa r t e ader a s a r i tama na s t i r i i s i a c ol oeme r e uc i ns t i t a , me r e uv i z i t a t adef oa r t emul t al umes i i nde os e bi del umene c a j i t a .S ipec a r a r i l ea c e s t e ac a t r eS f a nt aF i l of t e i ame r g e mul t al umene c a j i t as i mul t i s ei nt or cf oa r t ebuc ur os i i na poi , pr i mi ndun da rdel ae a ,del aS f a nt aF i l of t e i a ,da rdema ng a i e r iduhov ni c e s t i . S ii n i nc he i e r ea ms av as punoi nt a mpl a r ec a r eaa v utl oca i c i ,i na c e a s t a ma na s t i r e ,i nt i mpulr a z boi ul ui ,pr i mul uir a z boimondi a l .S t i t ic al aun mome ntda t ,t a r anoa s t r ae r aoc upa t a-Munt e ni a-dene mt i .S i Buc ur e s t i ule r as ub s t a pa ni r es t r a i na .Conduc e r e a noa s t r ae r ai n Mol dov a .S ibi s e r i c i l ee r a ui nc hi s e . S f a nt aF i l of t e i ae r amut a t adel a

Număr ul 4.

56


PACEVOUĂ

Ar g e sa i c i , i na c e a s t abi s e r i c a . Nus t i ani me ni i ns ac ae s t ea i c i , pe nt r uc a pev r e me aa c e e ama na s t i r e aAnt i me r ame t oc ulma na s t i r i iCur t e ade Ar g e s .Me t oc ,a di c aCur t e adeAr g e sa v e aoc a s as iobi s e r i c ai n Buc ur e s t i ,s ia i c ie r ac as ic a s ae i .Ac e s t ae r ame t oc ulma na s t i r i iCur t e a deAr g e s .S f a nt aF i l of t e i ae r aa i c i ,i ns apa s t r a t ai nt a i na . Obi a t ama ma c a r ea v e apa t r uc opi ipef r ont ,s er ug al uiDumne z e u,Ma i c i iS f i nt es i s f i nt i l orl uiDumne z e uc as a ioc r ot e a s c ac opi i i ,s av i nas a na t os ia c a s a depef r ont .I nt r onoa pt e ,dupar ug a c i unei nde l ung a ,aa t i pi ts i av a z ut i nt e r i or ulbi s e r i c i ima na s t i r i iAnt i m,c um e r aa t unc i ,s ipe S f a nt a F i l of t e i a .Av a z ut os t a ndde a s upr ar a c l e i e i ,v i es i S f a nt ai as pus :“ da c a v r e is a t is a l v e z ic opi i i ,i nt r aa i c i ,f aos l uj baa i c i ,l ar a c l amoa s t e l or me l e ” . S at r e z i ti me di a t ,adouaz iav e ni ta i c is ibi s e r i c ae r ai nc hi s a , i nc ui a t a .I nt a l ne s t epr e ot uls ii lr oa g as a ide av oi es av i nal aS f a nt a F i l of t e i a .E las pus :“ nue ,nueS f a nt aF i l of t e i aa i c i ! ”-“ Pa r i nt e !Am v a z utt oa t aa c e a s t ac ur t e ” ,a s ac um e r ac ur t e aa i c i ,“ s ii nt e r i or ul bi s e r i c i i .Ai c i ,pa r i nt e ,pr i dv or ul ,us aa s t aa mv a z ut o.Vr e a us ai nt r u i na unt r u,s t i ui nc a r epa r t eeS f a nt aF i l of t e i a ! ”Va z a ndpr e ot ulc anus e poa t et a i nuia c e s ta de v a r ,i ade s c hi s .I nt r a de v a r ,a s ae r ac umi as pua av e ni t , ac a z uti ng e nunc hi , af a c utuna c a t i s tl aS f a nt aF i l of t e i a , l ar a c l a e i ,s iapl e c a tbi a t af e me i ef oa r t emul t umi t as ic onv i ns ac af i i ie is ev or i nt oa r c es a na t os i . S i a s aaf os t , t ot i pa t r us a ui nt or sa c a s as a na t os i , de c i -omi nune !E a ,c ar e c unos t i nt a ,ac oma nda toi c oa na ,e r aa r unc iun pa r i nt emona hGa v r i i l ,z ug r a vdei c oa ne .S i i as pusc ac umav a z ut ope S f a nt aF i l of t e i ai nv e de ni ae i ,s ic ude r a l i i-a s a ,a s a ,a s ai mbr a c a t a .S i i c oa nac a r ee s t ea c ol o,l ar a c l ac us f i nt e l emoa s t e ,i c oa naS f i nt e i F i l of t e i a , e s t edupadi c t a r e aa c e s t e i f e me i . Ac e a s t at a r a nc ut ai mbr a c a t a f oa r t es i mpl uc a r es aa r a t a ta s ac ume r ae a ,a s ais aa r a t a ts ia c e s ie i f e r i c i t ema mec a r e ,c ar e c unos t i nt a ,apor unc i ts a if a c ai c oa na .S ia

Număr ul 4.

57


PACEVOUĂ

r a ma sdea t unc i i na c e s ts f a ntl oc a s . Af os tma i i na i nt ea i c i ,i na c e s tc ol t , unde i s f e s ni c ul a c um-s amut a ti nt r et i mpa c ol o. S i a s as ape t r e c utc u a c e s ts e mndedr a g os t ea lS f i nt e iF i l of t e i ac a t r eoma mac a r es ar ug a t pe nt r us a l v a r e ac opi i l ors a idi nr a z boi . F r a t ic r e s t i ni ,a ma i c ii nma nao c a r t e ,unpa r a g r a fs c ur tdi nDi da hi i l ef e r i c i t ul uiAnt i mI v i r e a nul ,i nc a r e v or be s t ema ipel a r gdeS f a nt ulNi c ol a e ,e pi s c opuldel aMi r aL i c hi e is i a ms av ac i t e s ca c e a s t ai nc he i e r ei nc a r es untni s t es f a t ur i , c et r e bui es a f a c e mc as aput e m me r g es inoipec a l e aa c e a s t aal uiDumne z e u,pe c a l e apor unc i l orL ui . S aput e ms inois anepr i nde mi na c e a s t amul t i me deoa me nii mbuna t a t i r ic a r eme r gc a t r eI mpa r a t i al uiDumne z e u.I ns a a ms av as puni na i nt e ,i nl e g a t ur ac uE v a ng he l i ac i t i t ai ns e a r aa c e a s t a , c e l ez e c ef e c i oa r e ,a c e a s t aobs e r v a t i ec a r es epoa t ec ons t a t adi nc i t i r e a S f i nt e iE v a ng he l i i ,c af e c i oa r e l ene i nt e l e pt es a une bune ,c um s c r i ei n E v a ng he l i e ,i nmome nt ulc a ndv i neMi r e l eHr i s t oss ies f a r s i t ulv i e t i i ,s e pome ne s cc a na u unt de l e mn i nc a nde l e -c e l ei nt e l e pt ea v e a u unt de l e mn,a ua l i me nt a tc a nde l e l e .L e a ua pr i ns-e l ei ns ac ons t a t ac a nu a u unt de l e mn.Unt de l e mn,dupa S f a nt ulI oa n Gur a de Aur , i ns e mne a z af a pt e l ebune .S ia t unc ie l ec e ri mpr umutdel ac e l ec a r e a v e a uunt de l e mns ia c e l e al es pun:“ nuc umv as anunea j ung ani c i noua ,ni c iv oua .Ma ibi neme r g e t il ac e ic ev a nds iv ac umpa r a t i ” . Ce i ns e mne a z aa c e a s t a ? I ns e mne a z ac af a pt abunai na i nt e al uiDumne z e u nus epoa t ei mpr umut a .T r e bui es of a c ipe r s ona l .Ce l ei nt e l e pt ea u f a c utf a pt ebunei nv i a t al or ,s i a uc umpa r a tunt de l e mn,l a ua v utl a i nde ma naa t unc ic a nds ef a c es oc ot e a l ape nt r uf a pt e l enoa s t r ebune . Ce l ec a r ee r a une i nt e l e pt e ,na ua v utf a pt ebune .Aua v utnuma i a c e a s r af e c i or i et r upe a s c a ,a c e a s t ac ur a t i e ,a c e a s t a us c a c i une de duh. Pot is apa s t r e z ic ur a t i at r upe a s c a ,i ns ai t it r e bui es ic e a l a l t a , s uf l e t e a s c a .S ia c e a s t abuna t a t edi ni ni ma ,a c e a s t ane v i nov a t i es i

Număr ul 4.

58


PACEVOUĂ

a c e a s t adr a g os t et r e bui es ac upr i ndai nt r e a g at af i i nt a . Na ua v uta c e s t e f a pt ebune ,nul e a uput uti mpr umut a ,a s ai nc a ti nv i a t apa ma nt e a s c a t r e bui es aa v e mg r i j ac ua c e s t ef a pt ebunec a r enev orde s c hi deus i l e I mpa r a t i e il uiDumne z e u.F a r ae l enuput e mi nt r al aDumne z e u.Nu put e mi nt r ai na c e a s t aI mpa r a t i eabi ne l uis iadr a g os t e idumne z e i e s t i , Dumne z e uf i i nddr a g os t e ai ns a s i . Dea c e e as at i ne t imi nt ea c e s tl uc r u, a c e s ta ma nuntc a r ee s t ee s e nt i a l :c aa c e s t idois a r ba t or i t i ,S f a nt ul Ni c ol a es iS f a nt aF i l of t e i a ,a uf os tni s t eoa me nis i mpl i ,nue r a uma r i c a r t ur a r i , i ns aa ua v uta c e a s t ae s e nt aduhov ni c e a s c aav i e t i i l or , a c e a s t a bog a t i eduhov ni c e a s c a ,f a pt abuna :e r a ug e ne r os i ,nue r a une c a j i t i , e r a u da r ni c is ibuni . S ai nv a t a m s inoia c e s tl uc r u,a c e s tba g a j duhov ni c e s cpe nt r ui mpa r a t i al uiDumne z e u,pe nt r uv e s ni c i e ,s ic a a t unc inus epoti mpr umut af a pt e l ebune :me r g ef i e c a r ee x a c tc al a e x a me n,c ut otc e e ac ea r ei ne l ,c ua t a t ame r g e .S t i i ,bi ne ,nus t i i ,t e e l i mi nas a ut ea ma napea l t ada t a . I nv i a t apa ma nt e a s c a , i ns aa c ol o, nu! T ea ma nas a ut ee l i mi nape nt r uv e s ni c i e , i nf oc ul a c e l adec a r ev or be s t e E v a ng he l i a . S ia c um a ms av ac i t e s ca c e s t ec a t e v ac uv i nt edi nS f a nt ul Ant i mI v i r e a nul ,i nl e g a t ur ac uS f a nt ulNi c ol a e ,s ic uS f a nt aF i l of t e i a , f a r ai ndoi a l a :“ I ubi t i ime if i iduhov ni c e s t i ,c a r ev a t ia duna ta s t a z ic as a pr a z nui t i ,s av abuc ur a t idepome ni r e aS f a nt ul uiNi c ol a es iS f i nt e i F i l of t e i a ,t r e bui edupac a tv af ic uput i nt af i e c a r ui a ,l ua ndpi l dadel a f a pt e l el orbune ,s anea s e ma na ml ors is ai ubi mi nt a ipeDumne z e u, dupac um e s t es c r i si n por unc ac e adi nt a iaDe c a l og ul ui“ s ipe a pr oa pe l enos t r u.S ai ubi mv r a j ma s i i nos t r i , s al ef a c e mbi ne .S ac i ns t i m pepa r i nt i i nos t r i t r upe s t i s i pa r i nt i i s uf l e t e s t i . S anef e r i mpec a tnev af i c uput i nt adede s f r a na r e , debe t i e , dez a v i s t i i , dev a nz a r i , dea puc a r i , de na pa s t i s i dea l t emul t ec aa c e s t e a ,c as unta f l a t i a l edi a v ol ul ui a c e s t e a , pe nt r uc as anede s pa r t adeHr i s t osDomnulnos t r us is a s iba t aj ocde

Număr ul 4.

59


PACEVOUĂ

noi ,dupapof t al ui . S ida c av om pa z ia c e s t e ac a t ea mz i s ,a t unc iv om f i c r e s t i ni buni s i a de v a r a t i uc e ni c i a i Ma nt ui t or ul ui Hr i s t oss i f a r adeni c i o i ndoi a l a ,s aa v e m na de j debunac aa i c ii na c e a s t al umev om pe t r e c e v i a t apa s ni c as if a r at ul bur a r e ,i a ri nc e av i i t oa r enev om v e s e l i i mpr e unac uS f a nt ulNi c ol a es iS f a nt aF i l of t e i a“ s ic ut ot is f i nt i ii n I mpa r a t i ac e r ul ui ,c a r ec ut ot i i a udoba ndi tha r ul l ui Dumne z e ui nv e c i ” . Ami n. ( pr . S of i a nBog hi u)

Număr ul 4.

60


PACEVOUĂ Pr edi c i

CUVÂNTL ANAȘ T E RE ADOMNUL UI S l ă v i tdeî ng e r i ,s t r ă j ui tdepă s t or iş iî nc hi na tdema g i ,Mâ nt ui t or ul Hr i s t osc oboa r ăa s t ă z ipr i nt r eoa me ni ,l umi nâ ndc uî nf ă ţ i ş a r e aS f i nt e i S a l eDumne z e i r i depr unc , s t a ul ul s ă r a cdi npr e a j maBe t l e e mul ui . F a pt ul Na ş t e r i iDomnul uie s t euni cî nf e l uls ă u.E s t euni cpe nt r uc ăDumne z e u a r eg r a i ur i l eS a l eş ic ă i l eS a l ene pă t r uns e ,pr i nc a r eî ş ide s c ope r ă oa me ni l orf i i nţ aS a ne mă r g i ni t ăş iv oi nţ aS ac e as f â nt ă . Na ş t e r e a Domnul uie s t eo s t r ă l uc i t ămi nune :pe nt r uc ăa c um s eî mpl i ne s c pr of e ţ i i l e Ve c hi ul uiT e s t a me nt ,c u pr i v i r el a Me s i a ;pe nt r uc ăo pr e g ă t e s cş iov e s t e s cî ng e r i il uiDumne z e u;pe nt r uc ăc e l eî nt â mpl a t e c upr i l e j ule ineumpl umi nt e adeui mi r e . Ve ni r e aDomnul uiaf os t v e s t i t ăc umi idea niî na i nt edeNa ş t e r e aL ui .Pa t r i a r hulI a c ob,pepa t ul demoa r t eapr e z i s :“ Nuv al i ps iDomndi nI ude a ,ni c ipov ă ţ ui t ordi n c oa ps e l es a l e ,pâ nănuv av e niAc e l ac a r ee s t ea ş t e pt a r e at ut ur or ne a mur i l or ”( Ge ne z ă49,10) .Pr of e ţ i al uis aî mpl i ni t .Pâ năl aNa ş t e r e a Domnul ui ,i ude i ia ua v utr e g idi nne a mull or .Ce ldi nur măr e g edi n ne a muli s t r a e l i taf os tdi nf a mi l i ama c a be i l or .Dupăe l ,r oma ni ia ua dus domnpe s t ei ude ipeI r odc e lMa r e ,c a r enuma ie r adene a mi ude u,c i i dume u.T oc ma iî nt i mpull uis ană s c utMâ nt ui t or ul .As t f e l ,pr of e ţ i al ui s aî mpl i ni t . Pr of e t ulI s a i aapr e z i sc ăMâ nt ui t or uls ev ana ş t edi nt r o f e c i oa r ă .Dea c e a s t ăpr of e ţ i ev or be ş t eS f â nt ulE v a ng he l i s tMa t e i ,î n c a pi t ol ulIa lE v a ng he l i e is a l e ,i s t or i s i nd Na ş t e r e aDomnul ui :“ I a t ă a c e s t e at oa t es a uf ă c utc as ăs eî mpl i ne a s c ăc e e ac es az i sdeDomnul , pr i npr oor oc ul c ez i c e :“ I a t ăf e c i oa r aî npâ nt e c ev aa v e aş i v ana ş t ef i uş i v orc he manume l el ui E ma nue l , c es et â l c ui e ş t e :c unoi e s t eDumne z e u” ( Ma t e i1,22) .Pr of e ţ i al uiI s a i as aî mpl i ni tî nt oc ma i ,c ă c iDomnul Hr i s t oss ană s c utdi ns f â nt aF e c i oa r ăMa r i a . Pr of e t ulDa ni i lapr e z i sc ă Număr ul 4.

61


PACEVOUĂ

Me s i av av e ni ,dupăş a pt e z e c idea ni .Da c ăs es oc ot e ş t et i mpuldel a Da ni i l ,pâ năl aNa ş t e r e aDomnul uis ec ons t a t ăc ăş ipr of e ţ i al uiS a î mpl i ni tî nt oc ma i . Pr of e t ulMi he i aapr e z i sc ăMe s i as ev ana ş t eî n l oc a l i t a t e aBe t l e e m,a ş ac um a mi nt e ş t eS f .E v a ng he l i s tMa t e i .Pr of e t ul Z a ha r i aapr e z i sc ăMe s i av aa v e aunî na i nt e me r g ă t or ,c a r ev apr e g ă t i mi nt e aoa me ni l orc as ă Lpr i me a s c ăpeI s us .Pr e z e nţ aS f â nt ul uiI oa n Bot e z ă t or ul l aî nc e put ul Noul ui T e s t a me ntneî nc r e di nţ e z ăc ăş i pr of e ţ i a a c e a s t as aî mpl i ni tî nt oc ma i . Am a mi nt i ta i c ic â t e v apr of e ţ i ic a r es a u î mpl i ni tî n pe r s oa na Mâ nt ui t or ul uiI s usHr i s t os .E l e dov e de s cc u a de v ă r a tc ăAc e l aaCă r ui na ş t e r eopr ă z nui ma s t ă z i ,nueunom,c i F i ul l uiDumne z e u. EF i ull uiDumne z e u,a ş ac um as pusî ng e r ul ,c â ndi a v e s t i tS f i nt e iF e c i oa r e :“ DuhulS f â nts ev ac obor îpe s t et i neş iput e r e a Ce l uiPr e aÎ na l tt ev aumbr i .Pe nt r ua c e a s t a ,ş is f â nt ulc es ena ş t edi n t i ne ,s ev ac he ma :F i ull uiDumne z e u” . Na ş t e r e aDomnul uie s t eo mi nuneuni c ă ,c a r es epr oduc eî na numi t eî mpr e j ur ă r i ,î nc â tni c io mi nt eome ne a s c ănupoa t ee x pl i c at a i naa c e a s t a .Dr umul del aNa z a r e t l aBe t l e e m,por unc aCe z a r ul uidel aRoma ,pe nt r uî ns c r i e r e aî nt r e g i i popul a ţ i idi ni mpe r i ulr oma n,g r e ut ă ţ i l eî nt â mpi na t ec ă ut â ndg ă z dui r e , a dă pos t i r e aî nt r ope ş t e r ă ;Na ş t e r e at a i ni c ăal uiI s usî nt i mpulnopţ i i ; v e s t i r e ac eof a c eunî ng e rc ă t r epă s t or ;c or ulî ng e r i l orc ec â nt a u; a r ă t a r e aune is t e l emi nuna t e ;î nc hi na r e ama g i l or ;f ug aî nE g i ptş i î nt oa r c e r e adea c ol os untt ota t â t e af a pt ec eneui me s cş idi ne l es e de s pr i ndpe nt r unoi ma r i î nv ă ţ ă t ur i pe nt r umâ nt ui r e anoa s t r ă . I os i fş i c u Ma r i a ,pe nt r uc ăs et r ă g e a udi nne a mull uiDa v i dş ipe nt r uc ăDa v i ds e nă s c us eî nBe t l e e ma uv e ni ts ăs eî ns c r i eş i e i î na c e s tor ă ş e l ( L uc a1, 27) . Ne g ă s i ndl ocdeg ă z dui r e ,a ui nt r a tî nt r ope ş t e r ădel ama r g i ne a Be t l e e mul ui ,undedeobi c e is ea dă pos t e a uv i t e l eî nnopţ i l ef r i g ur oa s e . Ac ol oană s c utS f â nt aF e c i oa r ăpepr unc ul I s us , L aî nf ă ş a tî ns c ut e c eş i L

Număr ul 4.

62


PACEVOUĂ

ac ul c a tî ni e s l e .Pea pr oa pee r a upă s t or ic a r ef ă c e a udes t r a j ă ,pă z i nd t ur me l edeoi “ ş i i a t ă ,unî ng e ra l Domnul ui as t ă t utî na i nt e al orş i s l a v a Domnul uias t r ă l uc i tî mpr e j ur ull orş is a uî nf r i c oş a tc uf r i c ăma r e . Ş i î ng e r ul l e az i s :nuv ăt e me ţ i c ă c i i a t ă , v ăbi ne v e s t e s cbuc ur i ema r ec a r e v af ipe nt r ut otpopor ulc ăv iS ană s c uta s t ă z iMâ nt ui t or ,c a r ee s t e Hr i s t osDomnul ,î nc e t a t e al uiDa v i d.Ş ia c e a s t av af is e mn:v e ţ ia f l aun pr uncî nf ă ş a t ,c ul c a tî ni e s l e ” . De oda t ăs av ă z ut ,î mpr e unăc uî ng e r ul , mul ţ i medeî ng e r i , l ă udâ ndpeDumne z e uş i c â nt â nd:“ S l a v ăî nt r uc e i de s usl uiDumne z e uş ipepă mâ ntpa c e ,î nt r eoa me nibună v oi r e ” .Pă s t or i i a uv e ni tl aBe t l e e m,a uv ă z utpr unc ulş ipema mal uiş ia us pusc el is a de s c ope r i tde s pr epr unc ul a c e s t aş i t oţ i c a r ea ua uz i t , s a umi r a tdec e l e c el e a us puspă s t or i i .I a rS f â nt aF e c i oa r ăpă s t r aa c e s t ec uv i nt eî ni ni ma s a ”( L uc a2,7) . I a t ăc â tdes i mpl unei s t or i s e ş t eS f â nt aE v a ng he l i e , Na ş t e r e aDomnul ui . Mi nune av or be ş t edel as i ne .Ar ă t a r e aî ng e r ul ui f a ţ ădepă s t or i , i a rma i peur măc e a t aî ng e r e a s c ăl ă udâ ndpeDumne z e u, v e s t e al umi ime s a j uldi v i n:“ S l a v ăî nt r uc e ides usl uiDumne z e uş ipe pă mâ ntpa c e ,î nt r eoa me ni bună v oi r e ” .E i a r ă t a uc ăs ede s c hi deonouă e r ăpe nt r uome ni r e ;c ăs ev e s t e ş t ev oi nţ al ui Dumne z e u;c ăpr uncc es e na ş t ev ag r ă ipă mâ nt ul ui ,g l a s ulc e r ul ui ;c ăome ni r e apepă mâ ntş i bună v oi r e aî nt r eoa me nis untput e r ipec a r es es pr i j i năs l ă v i r e al ui Dumne z e u.Dea t unc iş ipâ năa z i ,uni v e r s ulpă s t r e a z ăc apeune c ou a c e a s t ădumne z e i a s c ăv e s t i r eaî ng e r i l or .I a rda c ăoa me ni iv ora s c ul t a me s a j uldi v i ndel aNa ş t e r e aDomnul ui ,v orf if e r i c i ţ i ,v ora v e a“ buc ur i e ma r e ”pec a r eov e s t e ş t eduhul c e r e s c ,c ăs ană s c utMâ nt ui t or ul l umi i , ş ie apor ne ş t edi npe ş t e r aBe t l e e mul uis ăoc ol e a s c ăş is ăf e r i c e a s c ă î nt r e gpă mâ nt ul . Câ nd s ană s c utI s usHr i s t os ,I e r us a l i muldor me a . Dor me aput e r e al uiI r od,dor me aî nţ e l e pc i une ac e aome ne a s c ăa c ă r t ur a r i l orş if a r i s e i l or .Dor me a uc ă pe t e ni i l eBe t l e e mul ui ,dor me a u

Număr ul 4.

63


PACEVOUĂ

oa s pe ţ i iv e ni ţ idede pa r t eş it r udi ţ idedr um.Dor me a ut oţ ic e ic e c unoş t e a udi nVe c hi ul T e s t a me nt ,c ăt r e bui es ăs ena s c ăMe s i a ,c uma u pr e z i spr of e ţ i i .Dor me aî ns ă ş ic r e di nţ al or ,c ă c inuî nţ e l e g e a upr of e ţ i i l e ş it a i ni c al orde s c ope r i r e .Dor me a uî nor a şş iî ns a t e l eI ude i i ,t oţ ia c e i a c et r e bui a us ă La ş t e pt epeMâ nt ui t or ul ,c us uf l e t ulpl i ndedr a g os t e . Dor me a uc e ibog a ţ i ,c a r eî nv a ni t a t e al orî ş iî nc hi pui a uc ăs t ă pâ ne s c pă mâ nt ul . Dor me a uc e is ă r a c i ,c opl e ş i ţ ide l i ps ur iş imă c i na ţ ide v i c i i . Dor me aî ns ă ş ipă c a t ul .Î ia c ope r e apet oţ iî nt une r i c ulpă c a t ul ui . Ce l c es enă s c us e ,Ră s ă r i t ulc e ldeS us ,a v e as ăbi r ui epă c a t ul ,î nt une r i c ul , l i ps adec r e di nţ ă ,i ubi r eş i moa r t e ,c a r enuput e a uv e de af a ţ al ui I s us . Î n l umi na s f â nt ă a Na ş t e r i iDomnul uil ume at r e c e ,pă ş e ş t e de l a “ î nt une r i c ulş iumbr amor ţ i i ”l al umi nac es epr of i l e a z ăpedr umul î mpl i ni r i if ă g ă dui nţ e il uiDumne z e uc a r eneumpl ei ni mi l edebuc ur i eş i nă de j de . L aÎ nt r upa r e aMâ nt ui t or ul uia puneol umeş is ena ş t ea l t a ;s e s t i ng eoî mpă r ă ţ i eapă c a t ul uiş imor ţ i iş is ei ns t a ur e a z ăa l t a–a mâ nt ui r i i ş i v i e ţ i i . Na ş t e r e aF i ul ui l ui Dumne z e upe nt r unoi , î nf i e c a r ea n, nut r e bui es ăf i enuma i oz i dea mi nt i r ei s t or i c ă ,c i ş i oz i der e c ul e g e r e , e x a mi na r e ,î nă l ţ a r e ,r e na ş t e r e ,î nt ă r i r es uf l e t e a s c ăş ihot ă r â r e adea ţ i s c hi mbav i a ţ adea z iî na i nt es pr eaf ima ic ur a t ă ,ma ibună ,ma ipl ă c ut ă l ui Dumne z e u.T a i naBe t l e e mul ui t r e bui eî nţ e l e a s ăc ume s t ee a :c af a pt i s t or i c ,pe t r e c uta i e v e a ,î nt i mpul ,l oc ulş ic ondi ţ i i l ea r ă t a t e de E v a ng he l i e . Pe nt r uaî nţ e l e g ec or e c ta c e a s t ăt a i năt r e bui es ănel ă s ă m pă t r unş ides me r e ni eş ipur i t a t es uf l e t e a s c ăş idene v i nov ă ţ i adr e pt ul ui I os i fş i“ apă s t or i l or ” ,c a r ea uî nţ e l e sc ua de v ă r a tt a i naBe t l e e mul ui . T r e bui es ăf i ms t ă pâ ni ţ idedor ulc unoa ş t e r i ia de v ă r ul uidumne z e i e s c , c um a uf os ts t ă pâ ni ţ idea c e s tdorma g i i . T r e bui es ăf i mî nc r e z ă t or iî n bună t a t e al uiDumne z e uf a ţ ădenoiş is ăa ş t e pt ă m mâ nt ui r e ac um a u f os tî nc r e z ă t or iş ia ua ş t e pt a t oc e idoibă t r â nidel at e mpl uldi n

Număr ul 4.

64


PACEVOUĂ

I e r us a l i m:dr e pt ulS i mi onş ipr oor oc i ţ aAna ,c a r ea t unc ic â nda uv ă z ut pr unc ulc eaf os ta duss pr eaf iî nc hi na t ,ş i a ude s c hi sg ur aş ia ur os t i t c uv i nt e pr of e t i c e ,uni nd Be t l e e mulc u Gol g ot a ,c upr i nz â nd î nt r o s i ng ur ăpr i v i r eî nt r e a g aa c t i v i t a t epă mâ nt e a s c ăaMâ nt ui t or ul ui .Mul ţ i c r e di nc i oşi ,di nt oa t eg e ne r a ţ i i l eş i di nt oa t ene a mur i l ea uî nţ e l e st a i na Be t l e e mul uiş is a ude c i ss ăur me z epeF i ull uiDumne z e uî nt r upa tdi n f e c i oa r ă . Unor al e af os tda ts ăt r e a c ăpr i nf ocpur i f i c a t orc as ăpoa t ă î nţ e l e g ea c e a s t ăt a i nă . Aş aa uf os tdepi l dăS a ul , pr i g oni t or ul c r e ş t i ni l or , c a r eapr i mi tde s c ope r i r e at a i ne ipedr umulDa ma s c ul uiş iade v e ni t a s t f e lS f .Apos t olPa v e l .T â l ha r ulr ă s t i g ni tde adr e a pt aMâ nt ui t or ul uia î nţ e l e s ,î na i nt edea ş idaduhula c e a s t ăne g r ă i t ăt a i nă .Muc e ni c i iş i s f i nţ i iBi s e r i c i ia uf ă c utdov a dăc ăs a upă t r unsî nc hi pde pl i nî ns e ns ul pr of unda lt a i ne iBe t l e e mul ui .I uda ,î ns c hi mbnaput utî nţ e l e g et a i na , dupăc umnaî nţ e l e s oni c i I r od. Da rnoi , c r e di nc i oş i i dea z i î nc emă s ur ă î nţ e l e g e m?Nuput e mt ă g ă duini c iunuldi nt r enoic ăe x i s t ăî ns uf l e t e l e noa s t r edor i nţ adeapr e a mă r ipeDumne z e u,dor i nţ adupăpa c e ac e a a de v ă r a t ă ,dor i nţ adeag â ndidr e pt ,dor i nţ adeas i mţ ia de v ă r ull ui Dumne z e u,dor i nţ adeadov e dipr i nf a pt e l enoa s t r e ,c ăs unt e mc r e a ţ i dupăc hi pul ş i a s e mă na r e al ui Dumne z e u;da rpa r c ăî ns uf l e t e l enoa s t r e e x i s t ăt e me r iî nf r i c oş ăt oa r eî nc a r es unta r unc a t et oa t eg â ndur i l eş i s e nt i me nt e l enoa s t r e ,deundes epotr i di c al as upr a f a ţ ă . I s pi t e l eş i g r e ut ă ţ i l ea c e s t e il umi ,mâ ndr i a ,r ă ut a t e aş il ă c omi anoa s t r ăţ i ns ub l a c ă t eg r e l et otc eef r umosş ibun,c as ănus er i di c el as upr a f a ţ ăş is ă nef i ebi ne . Pr unc uls f â ntdel aBe t l e e ma r eput e r e as ăs l oboz e a s c ă ,s ă de s c ă t uş e z edes ubg r e ut a t e aî nc ui e t or i l ort otc ee s t epr e ţ i os ,c ur a tş i s f â nt î nf i i nţ a noa s t r ă .L â ng ă pe ş t e r as f â nt ăv om î nţ e l e g ec ă Mâ nt ui t or ulner i di c ăl as upr e made mni t a t edef i ia il uiDumne z e u pe nt r uc ăner e s t a ur e a z ăs uf l e t ul pel i ni ade s t i nul ui c r e a t ur a l , nes c oa t e

Număr ul 4.

65


PACEVOUĂ

di npr ă pa s t i ae g oi s mul ui ,di nî nt une r i c uli ubi r i ides i neş iv oi e ş t es ă de v e ni mc r e a t ur i după“ c hi pul ”ş i “ a s e mă na r e aS a ”–ş i s ăf i mf e r i c i ţ i î n v e c i . Ş it otl â ng ăpe ş t e r as f â nt ăv om î nţ e l e g ema ibi nec ăHr i s t oss a f ă c utom“ pe nt r unoi ş i pe nt r uanoa s t r ămâ nt ui r e ”pe nt r uas t ac uf a ţ a pe r ma ne nts pr eoa me ni ,c a r es untf i i i ş i f r a ţ i i S ă i .Ac e s t or al ec omuni c ă put e r e ai ubi r i iS a l ene mă r g i ni t ec a r eî nv ă l ui epef i e c a r eî npa r t e ,ş ipe t oţ il aunl ocş ic ul mi ne a z ăî nha r ulj e r t f e iS a l edepeGol g ot a .L ă s â ndunepă t r unş iş iî nc ă l z i ţ ideha r uli ubi r i iS a l e ,DomnulI s uss ena ş t eî n i ni maf i e c ă r ui adi nnoi . E lde v i nec e nt r ulf i i nţ e inoa s t r eş inoir e na ş t e m î nt r oe x i s t e nţ ănouă ,c ă l ă uz i ţ idec e l ema iî na l t ei de a l ur iuma ni t a r e ,ş i a l t r ui s t ea c t edej e r t f ăpe r s ona l ă .Numa ipr i nt r ă i r e aî nDuhuli ubi r i il ui Hr i s t os Dumne z e u,î na f i r ma r e apr a c t i c ăadr a g os t e ideomulî ns i neş i î nf i e c a r eî n pa r t e ,v om put e ai e ş idi n be z na ş iumbr a mor ţ i i duhov ni c e ş t iş inev om r e c â ş t i g aput e r e amor a l ă( s uf l e t e a s c ă )c a r ene dăpa c e a ,uni r e a ,î nf r ă ţ i r e aş i f e r i c i r e apec a r eodor i m.Numa i pr i nDuh nena ş t e m des us( I oa n3,8)ş iî nţ e l e g e mş iput e r e apr a c t i c ăpe nt r u ma r i l epr obl e mepec a r el er i di c ăv i a ţ anoa s t r ăî na c t ua l i t a t e .I ubi r e a î nt r upa t ăî nI s usHr i s t osnes c oa t edi ns omnol e nţ as pi r i t ua l ă ,di n e x i s t e nţ anoa s t r ămi nor ă ,s l a băş ipă c ă t oa s ă ,i nc a pa bi l ăde f a pt e a l t r ui s t eş i î na l t e . E anepunef a ţ ăî nf a ţ ăc uDumne z e udel ac a r ev e ni m ş ipr i nE lv e de m pes e me nulnos t r u,pe nt r uc a r et r e bui es ăa v e ma c e a c ondui t ă ,a c e adr a g os t edej e r t f ă ,pec a r eHr i s t osoa ş t e a pt ădel a noi . Cua c e s tpr i l e j dee moţ i i c ur a t eş i i z v ordec ug e t ă r i î na l t e ,neput e m î nt r e bac i nene a rput e al ă mur inouăa c e a s t ăs f â nt ăt a i nă ?E s t ebi nes ă ş t i mc ăa v e moc ă l ă uz ăs i g ur ăl ac a r eput e ma l e r g aş ic a r es i ng ur ăe s t e î nmă s ur ăs ănet â l c ui a s c ăt a i na .E s t eS f â nt aBi s e r i c ă ,ma i c anoa s t r ă duhov ni c e a s c ă ,c a r eî nt r uc hi pe a z ăt a i naBe t l e e mul ui .E aa duc eî nl ume î nt r e a g al uc r a r eaMâ nt ui t or ul uiHr i s t os .Me r s ule iî ni s t or i enue s t e

Număr ul 4.

66


PACEVOUĂ

t r i umf a l ,c iî nt ot a l ăs me r e ni eş il e pă da r edes i nepr e c um af os tş i pe t r e c e r e aî nt r upaMâ nt ui t or ul ui . S f â nt aBi s e r i c ănec he a măa z ima i mul tc aor i c â nds ăpă r ă s i mş i noi g â ndur i l ea c e s t e apă mâ nt e ş t i ,c umş i a upă r ă s i tpă s t or i i t ur me l edeoi a ş adedr a g i l or , ş i s ăv e ni ma pr oa pede pe ş t e r ă ,a duc â nda ur ,s mi r năş it ă mâ i eDomnul ui . Da c ădor i m ov i a ţ ă s e ni năş ibog a t ăî nf e r i c i r et r e bui es ăv e ni mc ut ots uf l e t ulnos t r ul a pe ş t e r adi nBe t l e e mş i s ăs i mţ i mş i s ăt r ă i mt a i nac obor â r i i pr i nt r enoi a F i ul ui l ui Dumne z e uş i s ăpur t ă mdea z i î ns uf l e tbuc ur i apec a r ea ua v ut o pă s t or i ia t unc ic â nd a uv ă z utpr unc ulî n Be t l e e m. S ăs l uj i mc u a de v ă r a tpea pr oa pe l enos t r udov e di ndc ăa mî nţ e l e sma r e aş i ne g r ă i t a t a i năaBe t l e e mul ui ,t a i nac obor â r i ipr i nt r enoiaF i ul uil uiDumne z e u r â ndui tdeT a t ă ldi nc e r“ s ăs ena s c ăş is ăc r e a s c ă ,s ănemâ nt ui a s c ă ” . Ami n.

Număr ul 4.

67

Pace voua 4  

Revista parohiei Varfu-Campului