Page 1

TSVD Magazine Thai Studenten-Verein in Deutschland e.V • Summer Issue 2011

Summer issue

2011

กลอน • Dresden • ตะลุยโปรตุเกส • กิจกรรมฤดูรอ้ น • วสุ วชิรปราการสกุล • มะเร็งปากมดลูก • ต้นรัก • ดนตรีบ�ำ บัด • สปาเกตตีเ้ พสโต้ • ออกกำ�ลัง • คำ�แปลบทสวดพระธรรมคุณ


บก. แถลง

รายชื่อคณะกรรมการสมาคม 2554 นายกสมาคมฯ: เลขานุการสมาคมฯ: อุปนายกฝ่ายวิชาการ: อุปนายกฝ่ายแผนงาน: อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน: กรรมการฝ่ายวิชาการ: กรรมการฝ่ายแผนงาน: กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์: กรรมการฝ่ายประสานงานราชการ: กรรมการฝ่ายดนตรี: กรรมการฝ่ายกีฬาและสันทนาการ: กรรมการฝ่ายสวัสดิการ: เวบมาสเตอร์: ประชาสัมพันธ์: กรรมการฝ่ายเทคนิค: สาราณียกร: กรรมการฝ่ายทะเบียน: เหรัญญิก: ทีป่ รึกษาสมาคมฯ: ทีป่ รึกษานายกสมาคมฯ: ทีป่ รึกษาฝ่ายเทคนิค:

กิตติ คำ�แก้ว วรารัตน์ ไชยะ วรพงษ์ พลกองแก้ว พรรณพร อัชวรานนท์ ณภัทร วัชระคุปต์ กมลวรรณ พลรักดี, ศิรญ ิ ญา ทองแท้สมจริง, ทะเนตร อุฤทธิ์ ณัยสิทธ์ พันธ์เตีย้ , กิตติยา เอีย่ มทัศนะ วรวุฒิ สินโคกสูง, วิเชียร ไชยลาด, พิรยิ ะ ทับทิมทอง สมฤทัย เมฆวิเชียรเจริญ ชุณหวิทย์ คำ�ประเสริฐ สุเมธ ขันแก้วผาบ ประวิทย์ จำ�ปาเรือง ภูมิ คงนิรตั ศิ ยั กุล, กฤษฎา ขันทะชา อัญชนา จันทร์แก้ว, บัญชา ขันติ ธีรภัทร อุดมบัวสุวรรณ ชลัช วรยรรยง วิญญ์รวี ช่อวิเชียร กนกอร แซ่อง่ึ ชวนากร มานตาลา, ธีรภัทร ศรีจนั ทร์, อมรศรี อมรวัชรพงศ์, มัชฌุวญ ิ ญ์ ตุม้ พงษ์ อรุณี ตัน ระวิทตั สุคนธสิงห์

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น หลายท่านอาจจะเคยได้ยนิ ชือ่ “จุลสารเพือ่ นไทย” มาก่อน เป็นจุลสารทีอ่ อก โดยสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) มีจดุ ประสงค์เพือ่ เป็นตัวกลางในการกระจายข่าวสาร กิจกรรมใน กลุม่ นักเรียนไทยด้วยกัน มีการจัดพิมพ์แจกจ่ายให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ มา อย่างต่อเนือ่ ง ต่อมาเกิดความไม่สะดวกในการจัดส่ง จุลสารหลายฉบับได้ถกู ตีกลับมายังสมาคมฯ รวมไปถึงคณะผูจ้ ดั ทำ�ทีต่ อ้ งเปลีย่ นวาระไปตามอายุของ คณะกรรมการสมาคมฯ ก็ท�ำ ให้เกิดความไม่ตอ่ เนือ่ งขึน้ ในการจัดทำ�จุลสาร อีก ทัง้ สือ่ อินเตอร์เน็ตเริม่ มีบทบาทมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น การสือ่ สารกันผ่านทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ในยุคนีด้ เู ป็นเรือ่ งปกติ รวดเร็วและเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้งา่ ยดายกว่า ทำ�ให้ การกระจายข่าวสารผ่านสื่อทางกระดาษอย่างเช่นจุลสารนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยไป ด้วยเหตุนท้ี �ำ ให้จลุ สารเพือ่ นไทยจำ�ต้องหยุดทำ�การไปในช่วงระยะเวลาหนึง่ คณะกรรมการชุดประจำ�ปี 2554 นี้ จึงมีความเห็นว่าควรนำ�จุลสารเพือ่ นไทยกลับมาทำ�ใหม่ เพราะ ต้องการสืบสานเจตนารมณ์ของชนรุน่ หลังในการทำ�จุลสาร ถึงแม้ในยุคสมัยนีห้ น้าทีท่ างการกระจาย ข่าวสารของตัวจุลสารเองจะถูกลดบทบาทลงไป แต่บทบาทของการเป็นพืน้ ทีใ่ นการแสดงความคิดเห็น พืน้ ทีส่ �ำ หรับนักเขียนหน้าใหม่ ของการเป็นสือ่ ทีส่ ะท้อนถึงสภาพสังคมในยุคสมัยหนึง่ ยังคงดำ�เนินไปอย่าง เข้มแข็ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงถือเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ หลีกเลีย่ งได้ จากรูปแบบ “จุลสาร” มีการจัดพิมพ์แจกจ่ายให้แก่สมาชิก ก็เปลีย่ นมาเป็น “นิตยสาร” จาก “เพือ่ นไทย” มาเป็น “TSVD Magazine“ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในขณะทีแ่ นวคิด หลักในการทำ�ยังคงเดิม เปรียบเสมือน “เหล้าเก่าในขวดใหม่” TSVD Mag ฉบับแรกนีข้ อต้อนรับปิดเทอมหน้าร้อนด้วยการแนะนำ�กิจกรรมต่างๆ ทีน่ า่ ทำ�ในฤดู ร้อนนีใ้ นคอลัมน์จบั ฉ่าย โดย ก้านธูป จากนัน้ ไปชมความสวยงามของเมือง Dresden ในคอลัมน์แนะนำ� เมือง Deutsch ๑.๐ จากทีมนักเขียนเมือง Dresden แล้วไปเทีย่ วต่อทีโ่ ปรตุเกส ในคอลัมน์ เปือ้ นยิม้ ทัวร์ ตะลุยโปรตุเกส โดย Pimsain คอลัมน์ Ach Sooo! เป็นคอลัมน์ไขข้อข้องใจของเรือ่ งทีห่ ลายๆ ท่านอาจจะแค่เคยได้ยนิ แต่ไม่รวู้ า่ มันคืออะไรกันแน่ ฉบับนีจ้ ะเป็นเรือ่ งอะไรลองติดตามอ่านกันได้ครับ คอลัมน์ Curry Wurst ชือ่ นีบ้ ง่ บอกอยูแ่ ล้วว่าต้องเกีย่ วกับอาหารแน่นอน คอลัมน์ Gesundheit แนะนำ� วิธกี ารดูแลสุขภาพของตัวเองแบบง่ายๆ ในยามทีต่ อ้ งอยูต่ า่ งแดน คอลัมน์ ธรรมะคือคุณากร บทสวด มนต์ทเ่ี ราท่องกันอยูเ่ ป็นประจำ� จริงๆ แล้วมีความหมายว่าอะไรกันแน่ กิตตชโย จะมาช่วยให้ความ กระจ่าง บทสัมภาษณ์พเิ ศษนักเรียนไทยคนเก่ง น้องจัง่ วสุ วชิรปราการสกุล ว่าทีน่ กั ออกแบบยานยนต์ แห่งอนาคต นอกจากนีย้ งั มีคอลัมน์ทางด้านวิชาการ บทกลอน คอลัมน์ ฅนชอบเล่า เรือ่ งราวชีวติ ของ นักเรียนในประเทศเยอรมนี และทีข่ าดไม่ได้คอลัมน์ส�ำ หรับนายกสมาคมฯ ของเรา นาย ก. ชวนคุย หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ่ี และขอเชิญชวนท่านผูอ้ า่ น หาก ท่านมีขอ้ คิดเห็น คำ�แนะนำ� ติชมประการใด หรือต้องการส่งบทความมาลงในนิตยสาร สามารถส่งมาได้ท่ี tsvd-magazine@googlegroups.com ชลัช วรยรรยง บรรณาธิการ 2

สารบัญ


กลอน นายก.ชวนคุย Deutsche ๑.๐ - Dresden เปอ้ื นยิม้ ทัวร์ - ตอนตะลุยโปรตุเกส จับฉ่าย - กิจกรรมฤดูรอ้ น สัมภาษณ์ - วสุ วชิรปราการสกุล

นิตยสาร TSVD Magazine www.tsvd.org e-mail: tsvd-magazine@googlegroups.com หัวหน้าบรรณาธิการ: ชลัช วรยรรยง กองบรรณาธิการ: ชลัช วรยรรยง, กิตติ คำ�แก้ว, เพียงพิมพ์ ทองสว่าง พิสูจน์อักษร: วิญญ์รวี ช่อวิเชียร, พัดชา รัญตะเสวี กราฟิก: วรุตม์ รินธนาเลิศ, ขวัญ พงษ์หาญยุทธ เว็บมาสเตอร์: กฤษฎา ขันทะชา ประชาสัมพันธ์: อัญชนา จันทร์แก้ว ผู้ผลิต: สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ Almandring 12B, 70569 Stuttgart โทรฯ 0176-66854091 สิ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร “TSVD Magazine” สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้คัดลอกสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ และรูปภาพก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต หากต้องการคัดลอกหรือพิมพ์ซ้ำ�บทความหรือรูปภาพที่เคยพิมพ์เผย แพร่ที่อื่นมาแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าของบทความโดยตรง

บทความวิชาการ - มะเรง็ ปากมดลูก คนชอบเล่า Ach Sooo! - ดนตรีบ�ำ บัด Curry Wurst - สปาเก็ตตีเ้ พสโต้ Gesundheit! - ออกกำ�ลัง ธรรมะคือคุณากร - คำ�แปลบทสวดพระธรรมคุณ หน้าขอบคุณผูม้ อี ปุ การะคุณ ใบสมัครสมาชิกและสิทธิพเิ ศษสมาชิกสมาคม 3

สารบัญ


๑. อากาศเศร้าเข้ามารุมสุมใจเซ่น มาแทงทิม่ ลิม่ ตอกยอกยัดเตา ใช้แส้ฟาดสาดด้วยกรดรดด้วยเหล้า แผลคราวนีเ้ กินเยียวยาอนามัย ๒. หลับเถิดหนาดวงตาทีล่ า้ แล้ว อย่าขยาดหวาดกลัวมัวประวิง ราตรีโหดโคตรเหงาเข้ามาทัก ราตรีลวงล้วงจำ�เจผิดเวลา ใจบงการล้านหวัน่ หมืน่ ปัญหา ใจกับกายนายว่าขีข้ า้ พลอย

อย่าให้แววความเศร้าเข้ามาสิง ใช้ความนิง่ ของสายลมข่มสายตา กลัวทะลักปักใจให้ผวา หวัน่ นา้ํ ตาพร่าปรางให้เปลือ้ นปรอย กายต้องมาทนเศร้าทนเหงาหงอย สนิมสร้อยอยูไ่ ยกันล่ะปัญญา

๓. ทนสิเธอเธอต้องทนสิคนเอ๋ย เวลาหมุนสมดุลได้ให้ฝกึ ปรือ อย่ายอมนะแม้ไม่มใี ครบอกสู้ มีเพียงใจทีร่ า้ ยเขาพ่ายกัน ฟ้ายังมีสดใสหลังฝนตก ฟ้าจะคอยอยูป่ ลุกทุกเส้นทาง

ผ่านมาเคยผ่านได้ไม่ใช่หรือ อยูท่ ม่ี อื และใจประสานกัน ใจยังอยูเ่ คียงกายไม่เคยหัน ใจทีเ่ ข้มแข็งนัน้ ไร้วนั จาง คอยหยิบยกเรือ่ งราวของความหวัง กุหลาบบ้างขวากหนามด้วยก็โอเค

๔. ให้แสงจันทร์สอ่ งใจไปถามรัก ให้หมอกใสสายนา้ํ ความรำ�พึง ให้หว่ งใยไปออร์เดิรฟ์ เสิรฟ์ สักที ให้สญ ั ญาณผูกพันในสัญญา ๕. ฉันก็คนทนได้สกั แค่ไหน เมือ่ ถึงเลยเส้นขีดก่อนความอ่อนแอ เขาบอกทนเพราะเธอคนยังเข้มแข็ง ใกล้ตายก่อนค่อยคิดซึมยืมนา้ํ ตา

4

เหมือนโดนเข่นขีดรีดด้วยมีดเหงา ให้ไฟเผาเอาเกลือกลัว้ ทัว่ ทัง้ ใจ พลิกแผลเน่าให้เป็นหนองเนืองนองไหล เลิกทรมานจะได้ไหมใจอัปรีย์

กลอนไทย เขียน - บัญชา ขันติ ภาพ - Internet

ให้สายลมโน้มหยักความคิดถึง ไปตราตรึงสายใจในสายตา ให้ความดีลา้ งพิษความอิจฉา ให้ทอ้ งฟ้าทอถักด้วยรักใย มีหวั ใจย่อมคิดยอมพร้อมยอมแพ้ ความยา่ํ แย่ยอ่ มเหยียบยา่ํ เกินเยียวยา แม้เหลือแรงเพียงนิดอย่าคิดล้า ร้องฎีกานิรโทษความอ่อนแอ

4


นายก.ชวนคุย เขียน - นาย ก. ภาพ - ป๋อ ดาร์มชตัดท์ และ น้�ำ ฝน มานไฮม์

งานแข่งขันกีฬานักเรียนไทยในภาคพืน้ ยุโรปครัง้ ที่ ๓ ทีเ่ มืองรอตเตอร์ดมั

“(รอตเตอร์ดัม) หลังจบ งานผมบอกได้เลยว่าทุก คนประทับใจ ได้รับความ สนุกสนาน ยิ้มกันแก้มบาน หัวเราะจนท้องแข็ง ....”

สวัสดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทุกคน นาย ก. ขอรายงานตัวและเข้ามาประจำ�การทีน่ ่ี เป็นครัง้ แรกครับ ด้วยความตัง้ ใจทีด่ ี กอปรกับมันสมองและสองมือของทีมงาน จัดทำ�นิตยสาร และการสนับสนุนจากคณะกรรมการดำ�เนินงานของสมาคม นักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ปี พ.ศ.๒๕๕๔ รวมถึงแรงใจจากเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ทุกคนทีอ่ ยากเห็น ส.น.ท.ย. นำ�จุลสารเพือ่ นไทยในอดีตกลับมาทำ�ใหม่ ทำ�ให้นติ ยสารฉบับทีค่ ณ ุ ผูอ้ า่ นกำ�ลัง เปิดอยูน่ เ้ี ป็นรูปเป็นร่างขึน้ มาและออกสูส่ ายตาทุกคนตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ ต้อง ขอขอบคุณทุกคนมา ณ โอกาสนีด้ ว้ ยครับ ต่อจากนีค้ งต้องขอพึง่ คุณผูอ้ า่ นทุก คน ในการช่วยออกความคิดเห็น ติชม เพือ่ ทีท่ างทีมงานจะได้น�ำ ไปปรับปรุง นิตยสาร TSVD Magazine ให้มคี ณ ุ ภาพดียง่ิ ขึน้ ต่อไป เนือ้ หาของบทความ นาย ก. ชวนคุยนี้ ผมตัง้ ใจจะให้เป็นพืน้ ทีใ่ นการแจ้ง ข่าวสารและความเคลือ่ นไหวต่างๆ ของกิจกรรมดีดที ่ี ส.น.ท.ย. จัดขึน้ หรือ กำ�ลังจะจัด หรือได้มโี อกาสเข้าไปร่วมงาน ให้กบั สมาชิก ส.น.ท.ย. นักเรียนไทย ในเยอรมนี คนไทยในเยอรมนี และบุคคลทัว่ ไปได้รบั ทราบ รวมทัง้ เปิดโอกาส ให้ทกุ คนได้แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของพีน่ อ้ งชาว ไทยในเยอรมนี ทีต่ อ้ งการให้ ส.น.ท.ย. เข้าไปร่วมงานหรือช่วยเหลือในอนาคต กิจกรรมแรกทีท่ างคณะกรรมการ ส.น.ท.ย.ชุดนี้ ได้เข้ามารับผิดชอบคือ การพานักเรียนไทยในเยอรมนีไปร่วมงานแข่งขันกีฬานักเรียนไทยในภาคพื้น

ยุโรปครัง้ ที่ ๓ ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองรอตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระหว่าง วันที่ ๗-๘ พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา งานนีม้ พี น่ี อ้ งนักเรียนไทยไปร่วมงานกัน มากกว่า ๕๐ คน ซึง่ ถือว่าเยอะมากสำ�หรับงานแรกทีเ่ ราเข้ามามีสว่ นร่วม ทัง้ ๆ ทีใ่ ช้เวลาเดินทางไปกลับร่วม ๒๔ ชัว่ โมง หลังจบงานผมบอกได้เลยว่าทุกคน ประทับใจ ได้รบั ความสนุกสนาน(ปนเหนือ่ ย) ยิม้ กันแก้มบาน หัวเราะจนท้อง แข็ง ซาบซึง้ กับเสียงเพลง ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ ได้ไปดูกงั หันและทิวลิป และเก็บ ภาพประทับใจกลับไปอวดเพือ่ นๆ ทีไ่ ม่ได้มางานนีก้ นั หลายคนทีเดียว กิจกรรมถัดมา ส.น.ท.ย. ได้รบั เชิญให้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดอานาง เจ้าของร้านนวดไทย “Kun Nang Traditionelle Thaimassage” ทีเ่ มือง เมอร์เลนบาค (Mörlenbach) ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม งานนีน้ อ้ งเอิง น้องซีจาก เมืองมานไฮม์ น้องตัม้ จากเมืองอาเคิน และนาย ก. ไปแสดงรำ�วงมาตรฐาน เพือ่ อวยพรเจ้าของวันเกิด ทัง้ นีเ้ ราได้รบั การชืน่ ชมเป็นอย่างมากจากผูใ้ หญ่ทม่ี า ร่วมงานโดยเฉพาะท่านกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ต อัม ไมน์ ซึง่ ให้เกียรติมา ร่วมงานในครัง้ นี้ ผมถือว่างานนีเ้ ป็นการเปิดตัว ส.น.ท.ย. ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูค่ น ไทยทีเ่ มืองมานไฮม์และเมืองใกล้เคียงด้วย ผมขอขอบคุณอานางเป็นอย่างสูง ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของ ส.น.ท.ย. ครับ เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน คณะกรรมการ ส.น.ท.ย. จัดประชุมคณะดำ�เนินงาน ในปีน้ี อย่างเป็นทางการครัง้ แรก ทีว่ ดั โพธิธรรม เมืองฟรังค์ฟวร์ต อัม ไมน์ งาน นีเ้ ป็นไปอย่างเข้มข้น ประชุมกันตัง้ แต่เทีย่ งวันจนถึงสามทุม่ ผมได้รบั ความร่วม มืออย่างดีมากจากกรรมการทุกคนทีไ่ ปร่วมงาน แต่ละคนมีไอเดียและความคิด สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมดีๆ มากมาย ทัง้ งานด้านวิชาการ แนะแนวการ ศึกษาต่อ การส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬา สันทนาการ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนักเรียนไทยในเมืองต่างๆ และงาน เพือ่ สังคม เห็นความตัง้ ใจของคณะกรรมการดำ�เนินงานทุกคนอย่างนีแ้ ล้ว ผม ขอเชิญชวนให้ทกุ คนติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ ส.น.ท.ย. จะจัดขึน้ ทุก กิจกรรม อย่าพลาดนะครับเพราะเดีย๋ วจะคุยกับคนอืน่ ไม่รเู้ รือ่ ง วัดสังฆวิหาร เมืองชตุทการ์ต โดยความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ ก่อตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้จดั งานบุญเข้าพรรษาและครบรอบ ๒ ปีการก่อตัง้ วัด ขึน้ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา งานนีไ้ ด้รบั เกียรติจากคุณสุชาดา ชีเ้ จริญ อัครราชทูต ทีป่ รึกษาฝ่ายแรงงานมาเป็นประธาน มีคนไทยจากเมืองชตุทการ์ตและ 5

นาย ก. ชวนคุย


รูปงานเข้าพรรษาทีว่ ดั สังฆวิหาร ชตุทการ์ต

“.... งานที่ผมไม่อยาก ให้ทุกคนพลาด .... งาน จะจัดขึ้นที่เมืองเดรสเดน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔”

เมืองใกล้เคียง รวมทัง้ ญาติธรรมจากแบร์ลนี เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ภายใน งานมีการทำ�บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สวดมนต์บทสรภัญญะ ทอดผ้าป่า การแสดงธรรมกถาโดย พระมหาพยอม เจ้าอาวาส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ มีนกั เรียน ไทยซึง่ เป็นตัวแทนจาก ส.น.ท.ย. เข้าไปช่วยงานในด้านการจัดและเก็บสถานที่ แห่ผา้ ป่า และเป็นพิธกี ร งานนีอ้ ม่ิ บุญกันถ้วนหน้า ขอขอบคุณท่านพระมหาพ ยอม ชาวไทย และชาวเยอรมันทีไ่ ปร่วมงานทุกคนทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์บริจาค เงินสนับสนุนกิจกรรมของ ส.น.ท.ย. ครับ นอกจากกิจกรรมทีเ่ ล่ามาข้างต้นแล้ว ยังมีกจิ กรรมดีๆ ทีท่ าง ส.น.ท.ย. เข้าไปร่วม คือ งาน Amazing Thailand 2011 ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองบาด ฮอมบวร์ก (Bad Homburg) ในระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ต อัม ไมน์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใน งานนีม้ กี ารจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยมากมาย ในส่วนของ ส.น.ท.ย.เรา จัดกิจกรรมแนะนำ�การศึกษาต่อและรับสมัครสมาชิกใหม่ทเ่ี ต็นท์ของชุมชนคน ไทยในเยอรมนี และการแสดงบนเวทีมกี ารขับร้องเพลงกาพย์เห่เรือ ซึง่ แต่ง และร้องนำ�โดยน้องบัญชา ขันติ และประสานเสียงโดยน้องมิก น้องใหญ่ น้อง กุง้ และนาย ก. หลังจบการแสดง คุณพี่ คุณน้า คุณอา คุณป้า ทีช่ อบใจการ แสดงของพวกเรา ได้รว่ มกันบริจาคเงินสนับสนุน ส.น.ท.ย. เพือ่ ใช้ในการจัด กิจกรรมดีดใี นอนาคตต่อไป นาย ก. ขอขอบพระคุณทุกคนมา ณ ทีน่ ด้ี ว้ ยครับ

งาน Amazing Thailand 2011 ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองบาด ฮอมบวร์ก มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจอีก ๒ งาน ซึง่ ทาง ส.น.ท.ย. เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงาน คือ งานเสวนาทางด้านวิชาการ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส.น.ท.ย. ได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ จากคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี มาเป็นวิทยากรในงานนี้ ราย ละเอียดเพิม่ เติมในเรือ่ งสถานทีแ่ ละวันเวลาในการจัดงาน สามารถติดตามได้ทาง เว็บไซต์ของ ส.น.ท.ย. ครับ อีกงานทีผ่ มไม่อยากให้ทกุ คนพลาด เพราะถือได้วา่ เป็นหนึง่ ในงานใหญ่ส�ำ หรับ พีน่ อ้ งนักเรียนไทยในเยอรมนีในปีน้ี งานจะจัดขึน้ ทีเ่ มืองเดรสเดน ระหว่างวันที่ ๑๔๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมทีเ่ ราจะจัดภายในงาน มีการพาเทีย่ วชมความงามใน ตำ�นานของเมืองเดรสเดนตอนกลางวันและกลางคืน การแข่งขันกีฬา การพูดคุยกับ พีๆ่ ทีผ่ า่ นการทำ�งานและใช้ชวี ติ ในเยอรมนีมาอย่างโชกโชน และทีพ่ ลาดไม่ได้คอื การประกวด TSVD’s Got Talents in Dresden คุณผูอ้ า่ นท่านใดสนใจจะไปร่วม งานและส่งการแสดงเข้าประกวด สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทางเว็บไซต์ ของ ส.น.ท.ย. เช่นกันครับ ผมเชือ่ ว่าถ้าคุณผูอ้ า่ นได้อา่ นบทความเทีย่ วเมืองเดรส เดนในฉบับนีแ้ ล้ว คุณผูอ้ า่ นคงไม่อยากพลาดทีจ่ ะไปร่วมงานกับเราในครัง้ นีแ้ น่นอน แล้วเจอกันทีเ่ ดรสเดนครับ นาย ก. 6

นาย ก. ชวนคุย


MELTEMI-REISEN

บริษทั ท่องเทีย่ ว MELTEMI-REISEN ยินดีบริการตัว๋ เครือ่ งบินรอบโลก ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ด้วยราคาย่อมเยาพิเศษสุดสำ�หรับทุกท่าน ดังนี้ เยาวชนทีม่ อี ายุตา่ํ กว่า 30 ปี นักเรียนนักศึกษา ไม่จ�ำ กัดอายุ คนไทยและครอบครัวทุกท่านไม่จ�ำ กัดอายุ บริษทั MELTEMI-REISEN เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1979 เรามีประสบการณ์ หลากหลายทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของท่านด้วยความเต็มใจ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท:่ี คุณวี (Kanjana Koehler) โทรฯ 05622-6383 คุณ ลลิล (Lalin Koehler) โทรฯ 05622-70657 ทีอ่ ยู:่ Meltemi Reisen Giessener Str.15, 34560 Fritzlar เวลาทำ�การ: 10:00 – 13:00 14:00 – 18:00 เฉพาะวันพุธและวันเสาร์ 10:00 – 13:00 โทรสาร: 05622 70236 เว็บไซต์: www.meltemi-reisen.de อีเมล์: meltemi.reisen@t-online.de 7


Dresden Deutsche ๑.๐

Florence of Germany เขียน - Thanet, Tangy, Zushi, Nikoke and Yimyam ภาพ - Internet

งามปราสาท ราชวัง ทัง้ บ้านช่อง พินจิ มอง บนสะพาน สายธารไหล ฟัง Elbe เธอเล่า ก็เข้าใจ ว่าเมืองใหม่ ใยจึงเหมือน เมือ่ ก่อนกาล ถูกระเบิด เหลือแต่ แค่กองหิน คนไม่สน้ิ ความหวัง ยังตัง้ ฐาน แล้วสร้างใหม่ พร้อมพรัง่ อลังการ ลงสะพาน พินจิ เมือง พร้อมเรือ่ งราว ดูโบสถ์วงั กระทัง่ โรง โอเปรา หอคอยเยีย่ ม เทียมฟ้า เวหาหาว พิศรูปภาพ ราชันย์ อันแสนยาว แต่ละก้าว ปลาบปลืม้ ลืมเวลา หิวก็เข้า ภัตตาคาร อาหารอร่อย ร้านใหญ่นอ้ ย ของฝาก หากจะหา หรือจะเข้า พิพธิ ภัณฑ์ คัน่ เวลา ของลํา้ ค่า มีมาก ถ้าอยากดู ภาพคิวปิด ทัง้ สอง เห็นต้องยิม้ ดูจม้ิ ลิม้ นวลหน้า ทัง้ ตาหู หรือภาพเจ๊ เสิรฟ์ โกโก้ ก็นา่ ดู เชิญทุกผู้ มาเทีย่ วเล่น Dresden เอย 8

Deutsche ๑.๐ - Dresden


“เดรสเดน” เมืองโรแมนติกในฝันของนักท่องเทีย่ ว หลายๆ คน เป็นเมืองทีอ่ ยูท่ างฝัง่ ตะวันออกของประเทศ เยอรมนี และเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซน (หรือแซก โซนี) ถ้าจะกล่าวถึงความเก่าแก่ของเมืองแล้ว เดรสเดนจัด ว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึง่ เลยทีเดียว โดยมีอายุประมาณ 805 ปี นับจากวันสถาปนาเมือ่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1206 เมือง เดรสเดน มีรากศัพท์จากภาษาซอร์เบียนเก่า “Drežd’any” หมายถึง คนทีอ่ ยูร่ มิ นา้ํ ซึง่ ตัวเมืองเองตัง้ อยูใ่ นหุบเขาของ แม่นา้ํ เอลเบซึง่ มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร เเละได้ รับการขนานนามว่า “ฟลอเรนซ์แห่งทางเหนือ” ทัง้ นีอ้ าจ เนือ่ งมาจากเป็นเมืองทีม่ แี ม่นา้ํ ไหลผ่านกลางนัน่ เอง ถ้าจะพูดในเรือ่ งของการปกครอง เจ้าชายฟรีดริช

แม่น้ําเอลเบไปตามทางเดินพร้อมกับดื่มด่ำ�สถาปัตยกรรม บาโรคทีข่ นาบข้าง อันมีตกึ Kunstakademie, Landtaggebäude von Wallot, Neobarocke Sekudogenitur และ Albertinum เมือ่ เดินจากป้ายรถ Synagoge ไปเรือ่ ยๆ ก็ จะถึงโบสถ์ Hofkirche ซึง่ อยูแ่ ถว Theaterplatz ข้อมูลการเดินทาง รถรางสาย 3 หรือสาย 7 ลงป้าย Synagoge

เดรสเดน เป็นมหานครที่เต็มไป ด้วยศิลปะแบบบาโรค

ซวิงเงอร์เป็นแหล่งรวม งานศิลปะชั้นเยี่ยม

Zwinger เดรสเดนเป็ น มหานครที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยศิ ล ปะแบบ บาโรค ดังจะเห็นได้จากหลักฐานมากมาย ได้แก่ ปราสาท ซวิงเงอร์ (Zwinger) ซึง่ เป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรม

เอากุสต์ท1่ี แห่งซัคเซน (Friedrich August I von Sachsen) หรืออีกพระนามหนึง่ ว่า พระเจ้าฟรีดริช เอากุสต์ท่ี 2 แห่ง โปแลนด์ (Friedrich August II, King of Poland) คือกษัตริย์ ผูป้ กครองนครเดรสเดนระหว่างปี ค.ศ. 1694 ถึง ค.ศ. 1733 ถือว่าเป็นยุคทีร่ งุ่ เรืองทีส่ ดุ ของเดรสเดน และด้วยความที่ พระองค์มพี ละกำ�ลังมากจนได้รบั สมญานามว่า August der Starke (เอากุสต์จอมพลัง) กล่าวขานกันว่าพระองค์ สามารถหักเกือกม้าซึ่งทำ�มาจากเหล็กกล้าได้ด้วยมือเปล่า นอกจากนัน้ พระองค์ยงั หลงใหลในศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นอย่างมาก

Der Brühlsche Terrasse

บาโรค (Baroque) ในศตวรรษที1่ 8 เริม่ ต้นทีก่ ษัตริยเ์ อา กุสต์ ที1่ โปรดปรานในผลไม้เมืองร้อนรสเปรีย้ ว จึงจัดให้ มีการสร้าง Winter Gewächshäuser เพือ่ เก็บและปลูก พันธุไ์ ม้เมืองร้อน แต่เมือ่ นักภูมสิ ถาปนิกผูอ้ อกแบบสวน ชือ่ มัทเธอุส ดาเนียล พอพเพลมันน์ (Matthäus Daniel Poppelmann) ส่งรูปสถานเก็บพันธุไ์ ม้เมืองร้อนในเมือง ปราก (Prague) โรม (Rome) และ เวียนนา (Vienna) ให้ ได้ทอดพระเนตร จึงเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะสร้างปราสาท ซวิงเงอร์นข้ี น้ึ ในเดรสเดนเมือ่ ปี ค.ศ. 1709 และปี ค.ศ. 1732 การก่อสร้างจึงเสร็จสิน้ ลักษณะการจัดวางอาคารของซวิงเงอร์ คือ มีอาคาร Der Brühlsche Terrasse หลักอยู่หนึ่งหลังประดับด้วยรูปปั้นหน้าตาเบิกบานโดยรอบ ได้รบั ขนานนามว่าเป็นระเบียงของยุโรป (Balkon อาคาร รูปปัน้ นีเ้ ป็นงานศิลป์ในสไตล์บาโรค โดยนักปัน้ ชือ่ Europas) เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปทีส่ วยงามทีส่ ดุ จุดหนึง่ บาลธาซาร์ เพอร์โมเซอร์ (Balthasar Permoser) นอกจาก ในเดรสเดน นอกจากนีย้ งั สามารถเดินทอดน่องเลียบริม นัน้ ตัวอาคารหลักยังโอบล้อมด้วย ซุม้ Pavilion ทัง้ สีท่ ศิ 9

Deutsche ๑.๐ - Dresden


ป้าย Postplatz Hofkirche สถานทีท่ ม่ี คี วามสำ�คัญไม่แพ้กนั ตัง้ อยูถ่ ดั ออกไป คือ โบสถ์ประจำ�ราชวงศ์ หรือ โฮฟเคียร์เชอ (Hofkirche) อั น เป็ น โบสถ์ ท่ีสำ� คั ญ มากเนื่อ งจากเป็ น โบสถ์ ข องนิ ก าย โรมันคาทอลิกแห่งเดียวในเดรสเดน ก่อสร้างขึน้ เมือ่ ครั้งพระเจ้าเอากุสต์จอมพลังรบชนะโปแลนด์และตั้งตัว เป็นกษัตริย์ การจะปกครองชาวโปแลนด์ทน่ี บั ถือนิกาย โรมันคาทอลิกนัน้ ไม่งา่ ย หากยังนับถือนิกายโปรเตสแตนต์ อยู่ จึงต้องเปลีย่ นนิกายและสร้างโบสถ์นข้ี น้ึ มาเพือ่ ประกอบ พิธกี รรม แม้จะถูกประชาชนชาวเดรสเดนขัดขวางมากมาย จึงเป็นโบสถ์ท่ีสร้างขึ้นได้ยากที่สุดและเป็นโบสถ์คาทอลิก แห่งเดียวในเดรสเดนอีกด้วย สถาปัตยกรรมของโบสถ์นม้ี ี จุดเด่นตรงที่การตั้งเรียงรายของรูปปั้นนักบุญและอัศวินผู้ ปกป้องศาสนาโดยรอบของอาคาร ในช่วงของสงครามโลก ครัง้ ทีส่ อง โบสถ์หลังนีไ้ ม่ได้รบั ความเสียหายมากนักจากการ ทิง้ ระเบิด และได้มกี ารบูรณะขึน้ มาใหม่และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1965 ข้อมูลการเดินทาง รถรางสาย 4, สาย 8 หรือสาย 9 ลงป้าย Theaterplatz Zwinger

แต่ละซุม้ มีทางเดินลอยฟ้าทีเ่ ชือ่ มต่อถึงกัน ภายในมีสวน นํา้ พุอยูท่ า่ มกลางปราสาทสีม่ มุ นอกจากนีส้ วนทีต่ กแต่ง อยู่ในซวิงเงอร์ยังเป็นแบบอย่างของการผสมผสานสวนใน สไตล์อติ าเลียนกับสวนในสไตล์เวสต์ฟาเลน (Westfalen) ซึง่ ออกแบบโดยพอพเพลมันน์ (Poppelmann) นอกจากนัน้ ยังมีการสร้างห้องโถงไว้ประจำ�สวนสองด้าน และด้านหน้า ของปราสาทมีคนู า้ํ โดยรอบเพือ่ ป้องกันการรุกรานของข้าศึก อีกด้วย ในระหว่างการก่อสร้างใน ปี ค.ศ. 1728 ซวิงเงอร์ได้มี การพัฒนาเพือ่ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ รวมถึงเป็นสถานทีร่ วบรวม แสดงงานศิลปะและจัดแสดงศิลปะจากทีต่ า่ งๆ อีกทัง้ ยัง มีการแสดงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ตูแ้ กะสลัก และ เป็นห้องสมุดอีกด้วย ปัจจุบนั ซวิงเงอร์เป็นแหล่งรวมงาน ศิลปะชัน้ เยีย่ ม ทัง้ รูปปัน้ งานกระเบือ้ งพอร์ซเลน (หรือ Porzellan ในภาษาเยอรมัน) คลังอาวุธ นวัตกรรมผล งานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อันเฟื่องฟูของเดรสเดน ยุคก่อน และทีข่ าดไม่ได้คอื แกลเลอรีทจ่ี ดั แสดงภาพศิลปะ

Hofkirche

นอกจากนีย้ งั มีผลงานชิน้ เอก Sixtinische Madonna หรือแม่พระแห่งซิสทีน โดยราฟฟาเอลโล (Raffaello) จิตรกรชาวอิตาลีผรู้ งั สรรค์งานศิลปะโด่งดังมากมาย มีผล งานในพิพิธภัณฑ์แสดงทั่วโลกภาพของมาดอนน่าอันมีสอง คิวปิดน้อยเฝ้ามองขึน้ ไปนีพ้ ระสันตะปาปายูลอิ สุ ที่ 2เป็นผู้ สัง่ ให้วาด โดยสองคิวปิดน้อยในภาพนัน้ ได้รบั แรงบันดาล ใจมาจากเด็กน้อยทีข่ อบหน้าต่างในร้านขนมปัง ซึง่ ภาพ Sixtinische Madonna นัน้ จัดได้วา่ เป็นภาพวาดที่ มีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ของราฟฟาเอลโล เฉกเช่นเดียวกับภาพ โมนาลิซาของเลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ผลงานของราฟฟาเอลโลภาพนี้รอดพ้นจากการระเบิดใน ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้เนื่องจากถูกนำ�ไปเก็บรักษาไว้ ทีเ่ มืองเซคซิสเชอชไวซ์ (Sächsische Schweiz) เมือ่ รัสเซีย และยังมีภาพโด่งดัง Schokolade Mädchen โดยฌอง มาพบจึ ง ได้ นำ� ภาพวาดนี้ไปจั ด แสดงที่พิ พิ ธ ภั ณฑ์ พุ ช กิ น เอเตียน ลิโอตาร์ด (Jean-Etienne Liotard) ชาวเมือง (Pushkin) แต่ภายหลังเมือ่ สตาลินเสียชีวติ รัสเซียจึงตัดสิน เจนีวา ซึง่ สามารถถ่ายทอดความสมจริงของเสือ้ ผ้า ความ ใจคืนภาพนีก้ ลับสูเ่ ดรสเดน ข้อมูลการเดินทาง รถรางสาย 2,4, 8, 11 หรือ 12 ลง ยับของผ้ากันเปือ้ น และแก้วนา้ํ ในภาพได้เป็นอย่างดี (Gemäldegalerie) ซึง่ จัดแสดงภาพวาดจากจิตรกรชือ่ ดัง มากมาย อาทิเช่น คานาลเลตโต (Canalletto) จิตรกรชาว เวนิสผูห้ ลงใหลในเมืองเดรสเดน เขาได้บนั ทึกมุมต่างๆ ของ เดรสเดนไว้ในภาพวาดของเขาหลายภาพ ภาพวาดของเขา ถูกอ้างอิงในการจัดให้เดรสเดนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนส โกอีกด้วย

โฮฟเคียร์เชอ เป็นโบสถ์ของ นิกายโรมันคาทอลิกแห่งเดียว

Semperoper สถานที่ต รงข้ า มกั นกั บ โบสถ์ ป ระจำ � ราชวงศ์ แ ละจั ด เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งก็คือโรงโอเปรา เซมเปอร์ (Semperoper) โรงโอเปราเซมเปอร์ถกู สร้างโดย สถาปนิกชือ่ เซมเปอร์ กอตฟรีด (Semper Gottfried) ใน ปี ค.ศ. 1841 ด้านหน้ามีสญ ั ลักษณ์รปู ตัวอักษร A ซึง่ หมาย ถึงเจ้าชายเอากุสต์ (August) นัน่ เอง อาคารประดับด้วยรูป ปัน้ ของเทพบุตรและเทพธิดาขีร่ ถเทียมเสือ ยอดของอาคาร ประดับด้วยเทพธิดาแห่งเสียงพิณ รอบๆ อาคาร ประดับ ด้วยรูปปัน้ นักร้องโอเปราทีม่ ชี อ่ื เสียง โรงโอเปราแห่งนี้เคยต้อนรับผลงานของศิลปินผู้โด่ง ดังมากมาย เช่น ริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) ศิลปินผูเ้ ป็นทัง้ นักแต่งเพลง นักเขียนบท และผูก้ �ำ กับ ละคร ได้จดั แสดงละครดังแห่งยุคในโรงละครแห่งนีเ้ ช่นกัน ละครโอเปราเปิดตัวทีโ่ ด่งดังนัน้ อาทิเช่น ละครรักโรแมน ติก Der Fliegende Holländer (The Flying Dutchman), Tannhäuser หรือ ละครเศร้าเคล้านา้ํ ตาอย่าง Rienzi (The Last of the Tribunes) และริชาร์ด สเตราส์ (Richard Strauss) ยังได้เปิดการแสดงโอเปราเรือ่ ง Rosenkavalier 10

Deutsche ๑.๐ - Dresden


Semperoper

ในปี 1911 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ประชาธิปไตยในประเทศเยอรมนี

1849 มีการปฎิวตั ิ โรงโอเปราเซมเปอร์น้ี

โรงโอเปราแห่งนี้ เคยต้อนรับผล งานของศิลปินผู้โด่งดังมากมาย เช่น Richard Wagner ก็ถกู ทำ�ลายเสียหาย หลังจากถูกทำ�ลายเสียหายคราวนัน้ ลูกชายของเซมเปอร์คอื มันเฟรด กอตฟรีด (Manfred Gottfried) ได้บรู ณะต่อเติมอีกครัง้ ภายหลังจากถูกทำ�ลาย ไปหนึง่ ปี และเปิดขึน้ ใช้งานอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1879

หลังจากนัน้ โรงโอเปราแห่งนีก้ ถ็ กู ทำ�ลายเสียหายอีก ในปี ค.ศ. 1945 จากการถูกทิง้ ระเบิดเมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ สอง และถูกบูรณะขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ซึง่ ทำ�ให้จจุ �ำ นวนคนดูได้ น้อยลง จากเดิม 1600 ทีน่ ง่ั เหลือ 1300 ทีน่ ง่ั และเปิดใช้ งานอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1985 โถงด้านในโรงโอเปร่าได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม อิตาลีมาก ซึง่ ในยุคนัน้ มีทง้ั หินอ่อนอิตาลีและเทคนิคการ ตกแต่งภายในสไตล์อติ าเลียนอิลลูชนั (Italian Illusion) จึ ง ทำ � ให้ ก ารตกแต่ ง ภายในใช้ เทคนิ ค การวาดภาพสไตล์ อิตาเลียนอิลลูชนั วาดตกแต่งลวดลายและลงเงาทีเ่ สาไม้ ลงทองส่วนหัวเสาและส่วนปลายคล้ายกับหินอ่อนอิตาลี ภายในโรงละครบอกเวลาโดยนาฬิกาต้นแบบของ Lange & Sohne ซึง่ ผลิตจากเมืองกลาสฮุทเทอ (Glasshütte) ตัง้ อยู่ ไม่ไกลจากเดรสเดน ในปัจจุบนั โรงโอเปราเซมเปอร์ ยังคงเป็นทีจ่ ดั แสดง

โอเปรา วงออร์เคสตรา บัลเลต์ และดนตรีจากศิลปินชือ่ ดัง ในยุโรป และมีตว๋ั ราคานักเรียนและตัว๋ ยืนในราคาประหยัด ข้อมูลการเดินทาง www.semperopern.de ทีอ่ ยู่ Theaterplatz 2 รถรางสาย 4, สาย 8 หรือสาย 9 ลงป้าย Theaterplatz Der Fürstenzug ณ จุดของโรงโอเปรา เมือ่ เดินต่อมาเรือ่ ยๆ จะพบ กั บ ทางเดิ น ยาวที่ มี ก ระเบื้ อ งรู ป วาดประวั ติ ศ าสตร์ ก าร ครองเมืองของเจ้าครองแคว้นซัคเซน (Sachsen) และไม เซน (Meissen) ช่วงปี ค.ศ. 1089-1903 เว้นแต่ฟรีดริช เอากุสต์ท่ี 3 (Friedrich August III) ผูค้ รองแคว้นองค์ สุดท้ายเท่านัน้ ทีไ่ ม่ปรากฎในภาพกระเบือ้ งนี้ ผูค้ รองแคว้น

Der Fürstenzug

ทัง้ หมดจะทรงม้านำ�ขบวนเดินเท้า ซึง่ ประกอบด้วยบัณฑิต ผูท้ รงความรูแ้ ละการศึกษา ขุนนาง จิตรกรอย่าง ลุดวิก ริชเทอร์ (Ludwig Richter) คณะผลิตกระเบือ้ งและครอบครัว นักออกแบบ วิลเฮล์ม วาลเทอร์ (Wilhelm Walter) ผนัง แห่งนีเ้ ป็นศิลปะแบบเรเนซองส์ เรียกว่า Fürstenzug หรือ แปลได้วา่ ขบวนของเจ้าผูค้ รองนคร แสดงภาพของเจ้าผู้ ครองนครเดรสเดน 35 พระองค์ เรียงตามลำ�ดับเวลาจาก ราชวงศ์เวททิน (Wettin) ตัวภาพทำ�จากกระเบือ้ งพอร์ซ เลนจากไมเซน (Meissen) ทัง้ หมด นับเป็นจำ�นวนชิน้ ได้ ทัง้ หมด 25000 แผ่น ความยาวรวมกัน 102.3 เมตร สูง 10.46 เมตร ถือได้วา่ เป็นกำ�แพงทีไ่ ด้รบั การประดับประดา ด้วยกระเบือ้ งทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก เมือ่ ครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ สองในปี ค.ศ. 1945 ขณะทีเ่ มืองเดรสเดนลุกเป็นไฟจากการ ทิง้ ระเบิด กระเบือ้ งไมเซนนีย้ งั คงสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ได้ รับความเสียหายใดๆ จึงเป็นอีกหนึง่ การพิสจู น์คณ ุ ภาพของ 11

Deutsche ๑.๐ - Dresden


กระเบือ้ งพอร์ซเลนไมเซนทีแ่ สนแพงได้เป็นอย่างดี ข้อมูลการเดินทาง ถ. Auguststrasse รถรางสาย 4, สาย 8 หรือสาย 9 ลงป้าย Theaterplatz รถรางสาย 1, สาย 2 หรือสาย 4 ลงป้าย Altmarkt Kunstakademie เดรสเดนเรียกได้วา่ เป็นเมืองทางศิลปะเมืองหนึง่ โดย จะเห็นได้จากบริเวณริมแม่น้ําเป็นที่ต้ังของสถาบันศิลปะ แห่งเดรสเดน (Kunstakademie) ทำ�หน้าทีผ่ ลิตช่างศิลป์ ชัน้ เลิศ สถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่นของอาคารแห่งนีค้ อื โดม ยอดทองคำ� และมีเทพธิดามีปกี กำ�ลังโบยบินโดยถือช่อ มะกอกซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของความสำ�เร็จอยูใ่ นมือซ้าย Historiches, Neues Grünes Gewölbe in Residenzschloss สถานที่จัด แสดงสมบั ติท่ีมีค่า ที่สุด แห่ ง หนึ่ง และเก่ า แก่ทส่ี ดุ แห่งหนึง่ ในยุโรป จัดแสดงอยูใ่ นราชวังทีใ่ นอดีต เคยเป็ นที่ พำ � นั ก ของกษั ต ริ ย์ ผู้ ค รองนครเดรสเดนแห่ ง นี้ สมบั ติท่ีนำ�มาจัด แสดงนี้เป็นสมบัติในยุคเรอเนซองส์ถึง ยุคคลาสสิกทัง้ หมดของราชวงศ์ การสะสมสมบัตลิ า้ํ ค่านี้ เป็นการรวบรวมสมบัตแิ ห่งยุคบาโรค ซึง่ แสดงถึงความ

การสะสมนี้เป็นการรวบรวม สมบัติแห่งยุคบาโรก ซึ่งแสดงถึงความเป็นมหาอำ�นาจ เป็นมหาอำ�นาจ ความร่�ำ รวย และความรุง่ เรือง ของเดรส เดนในยุคนัน้ ในส่วนเก็บสมบัตเิ ก่า (Historisches Grünes Gewölbe) มีสง่ิ ของลํา้ ค่ากว่าสามพันชิน้ ซึง่ ทำ�หรือประดับ ประดาจาก เพชร ทองคำ� อัญมณีเหลือง อำ�พัน งาช้าง พลอย และเครือ่ งสำ�ริดมากมาย สมบัตบิ างส่วนเสียหายใน ช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ ภายหลังได้รบั การซ่อมแซม ให้เป็นดังเดิม ห้องต่างๆ จะถูกแบ่งตามลักษณะของทีจ่ ดั แสดง และมีชอ่ื ตามของทีจ่ ดั แสดงนัน้ เช่น ห้องงาช้าง

สมบัติต่างๆในส่วนเก็บสมบัติ

Kunstakademie

สมบัติต่างๆในส่วนเก็บสมบัติ

ห้องเครือ่ งเงินสีขาว ห้องเครือ่ งเงินเคลือบทอง และโถง เครือ่ งประดับลา้ํ ค่า ซึง่ จะจัดแสดง เครือ่ งประดับทำ�จาก เพชร หินคริสตัล เปลือกหอยมุก ไข่นกกระจอกเทศ อีกทัง้ ยังมีหอ้ งเครือ่ งเพชร ห้องสำ�ริดจัดแสดงเครือ่ งสำ�ริดสะสม จากฝรัง่ เศส ในส่วนเก็บสมบัตใิ หม่ (Neues Grünes Gewölbe) เป็นการแสดงนิทรรศการจัดแสดงของสะสมอันประเมินค่า ไม่ได้มากกว่าหนึง่ พันชิน้ ของสะสมในยุคใหม่นเ้ี ริม่ สะสมใน ช่วงที่อาณาจักรในยุโรปได้พยายามแผ่อำ�นาจไปทางตะวัน ออก จึงเต็มไปด้วยของสะสมจุกจิกลา้ํ ค่ามากมาย หนึง่ ในนัน้ คือ เพชรสีเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก ซึง่ มีขนาดถึง 41 กะรัต 82 กรัม ของทัง้ หมดทีจ่ ดั แสดงนี้ ประเมินได้เป็นจำ�นวน เพชรถึง 4909 เม็ด ทับทิม 160 เม็ด มรกต 164 เม็ด ไข่มกุ 16 เม็ด และหินสีแดง 185 ชิน้

Historiches, Neues Grünes Gewölbe in Residenzschloss 12

Deutsche ๑.๐ - Dresden


ข้อมูลการเดินทาง รถรางสาย 4, สาย 8 หรือสาย 9 ลงป้าย Theaterplatz Frauenkirche ทีต่ ง้ั อยูข่ า้ งๆ กับอาคารเรียนศิลปะนีเ่ องเป็นสถานทีอ่ กี แห่งทีน่ า่ สนใจและเป็นไฮไลต์ทท่ี กุ คนมาแล้วต้องไปดู คือโบสถ์ทถ่ี กู ถล่มช่วงเกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง คือ โบสถ์แม่พระ Frauenkirche (Church of Our Lady) ทีน่ า่ เจ็บปวดคือ โบสถ์แห่งนีถ้ ล่มลงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วัน แห่งความรักพอดี แม้จะไม่ได้ถกู ระเบิดทิง้ ลงโดยตรง แต่ก็ ถล่มเพราะความร้อนระอุจากระเบิดนัน่ เอง โบสถ์แห่งนีเ้ ป็น แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งและถือได้ว่าเป็น อนุสรณ์สถานของการต่อต้านสงคราม และการทำ�ลายล้าง เมืองเดรสเดนได้ใช้เวลาในการซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1996-2005 โดยใช้หนิ ทรายทัง้ หมด 12300 ตัน ซึ่งเกือบครึ่งเป็นหินจากโบสถ์เก่าที่ยังเหลือจากซากปรักหัก พัง ด้วยความยากทีต่ อ้ งสร้างให้เป็นรูปโดมคล้ายรูประฆัง คว่�ำ การวางแผนและระบบการสร้างนัน้ จึงซับซ้อนเป็น อย่างมาก ก้อนหินแต่ละก้อนทีจ่ ะนำ�มาวางเรียงนัน้ จะต้อง ผ่านการประเมินค่าทางฟิสกิ ส์กอ่ นว่าควรจะไปตัง้ อยูจ่ ดุ ไหน ตำ�แหน่งไหน ซึง่ สาเหตุนเ้ี องทำ�ให้การบูรณะใช้เวลานาน รวม 11 ปี ว่ากันว่าในการซ่อมแซมช่วงแรกๆ นัน้ เหมือนกับ การเล่นต่อภาพ puzzle กันเลยทีเดียว เพราะหินทีใ่ ช้ บางอัน ยังเป็นหินเก่าโดนเผาไหม้จนเป็นสีด�ำ หินทีจ่ ะมาต่อเรียงกัน ก็ตอ้ งหาสีทใ่ี กล้เคียงกัน ทหารอังกฤษจากครอบครัวทหาร ที่ท้งิ ระเบิดได้มาร่วมพิธีเปิดโบสถ์แห่งนี้เมื่อครั้งบูรณะเสร็จ เพือ่ เป็นการขอโทษ และมอบระฆังไว้เป็นสิง่ แทนคำ�ขอโทษ และเสียใจกับสงครามและการสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ เราสามารถ ทีจ่ ะเดินขึน้ ไปถึงยอดโดมได้โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ซึง่ จากข้างบนนัน้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเดรส เดนได้เป็นอย่างดี ข้อมูลการเดินทาง รถรางสาย 4, สาย 8 หรือสาย 9 ลงป้าย Theaterplatz รถรางสาย 1, สาย 2 หรือสาย 4 ลงป้าย Altmarkt Tram

Königstraße & Hauptstraße เป็นถนนสไตล์บาโรคทีส่ วยทีส่ ดุ ในเดรสเดน อยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของแม่นา้ํ เอลเบซึง่ คือฝัง่ เมืองใหม่ (Neustadt) ถนนนีถ้ กู สร้างขึน้ หลังจากมีการเผาถนนในปี ค.ศ. 1685 กษัตริยเ์ อากุสต์ท1่ี จึงประสงค์ให้สร้างถนนนีข้ น้ึ ในฝัง่ เมือง ใหม่ ถนนนีเ้ ริม่ ต้นจาก Japanischer Palais จากนัน้ จะผ่าน โบสถ์ Dreikönigskirche ซึง่ เป็นโบสถ์ทส่ี �ำ คัญหนึง่ ในสาม โบสถ์ รองจากโบสถ์ Hofkirche และโบสถ์ Frauenkirche ถนนทีข่ นานกันกับ Königstraße นี้ คือถนน Hauptstraße ทีต่ น้ ถนนจะมีรปู ปัน้ กษัตริยเ์ อากุสต์ท่ี 1 ขี่ ม้าทอง Goldene Reiter ถนนนีเ้ ป็นถนนคนเดิน รถวิง่ ผ่าน ไม่ได้ จึงเป็นถนนทีม่ รี า้ นขายของ ร้านอาหาร ร้านไอศกรีม ร้านกาแฟเก๋ๆ และยังมีมา้ นัง่ รวมถึงสวนดอกไม้เล็กๆ ขนาบสองข้างถนนอีกด้วย ข้อมูลการเดินทาง รถรางสาย 4, สาย 8 หรือสาย 9 ลงป้าย Neustädter Markt Künsthofpassage เป็นสถานทีร่ วมเหล่าสินค้าอาร์ตๆ งานศิลปะ ร้าน กาแฟเล็กๆ บาร์ สถานทีแ่ ห่งนีจ้ ดั ทำ�เป็นอนุสรณ์ศลิ ปะ ร่วมสมัยทีแ่ ปลกและน่าค้นหา โดยศิลปินวิโอลา เชอพเพอ (Viola Schöppe) ปี ค.ศ. 1977 มีศลิ ปะแบบโมเสกตกแต่ง ทีต่ กึ เพือ่ รำ�ลึกถึงงานศิลปะ Friedensreich Hündertwasser ของฟรีดริช ชโตวาสเซอร์ (Friedrich Stowasser) สถาปนิกผูโ้ ด่งดังชาวออสเตรีย จุดเด่นทีส่ ดุ ในนีค้ อื งาน ศิลปะนอกชานบ้าน เป็นงานศิลปะบนผนังประดับด้วย ท่อนา้ํ ดัด เป็นศิลปะร่วมสมัยแสดงเรือ่ งราวในชีวติ ประจำ� วันของคนในฝัง่ เมืองใหม่ ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์แปลก ใหม่ชน้ิ หนึง่ ข้อมูลการเดินทาง www.kunsthof-dresden.de ทีอ่ ยู่ Görlitzer Straße 21-25 / Alaunstraße 70 รถรางสาย 13 ลงป้าย Görlitzer Straße

Frauenkirche

Künsthofpassage

Pfunds Molkerei 13

Deutsche ๑.๐ - Dresden


Pfunds Molkerei เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์จากนม ซึง่ ความโด่งดังของร้าน ไม่ได้อยูท่ ร่ี สชาติของนม แต่อยูท่ ค่ี วามสวยงามของร้าน ซึง่ ได้ถกู บันทึกไว้ในกินเนสบุค๊ เมือ่ ปี ค.ศ. 1998 ว่าเป็นร้านขาย ผลิตภัณฑ์นมทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก ร้านนีป้ ระดับตกแต่งด้วย กระเบือ้ งโมเสกจาก Villeroy Boch ทัง้ ร้านตกแต่งในสไตล์ นีโอเรอเนซองส์ โดยจุดมุง่ หมายแรกเริม่ คือ ต้องการให้เป็น ร้านนมทีด่ สู ะอาดสะอ้านถูกหลักสุขอนามัย โดยทำ�หน้าต่าง กระจกให้สามารถมองเห็นถึงความสะอาดและสวยงาม ภายในร้านได้ เจ้าของร้านคือพีน่ อ้ งตระกูลพฟุนด์ (Pfunds) และผูอ้ อกไอเดียในการตกแต่ง ก่อตัง้ และจัดการคือ เพาล์ กุสตาฟ เลอันเดอร์ พฟุนด์ (Paul Gustav Leander Pfund) ร้ า นนี้ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง จากการที่ เขาออกจากหมู่ บ้ า นเข้ า เมื อ ง เดรสเดนมาด้วยวัวเพียงหกตัว เขาตัง้ ใจจะทำ�ให้นมทีต่ น ขายสะอาดถูกสุขอนามัย จึงเปิดร้านเล็กๆ เมือ่ ปี ค.ศ. 1880 แล้วจึงขยายในเวลาต่อมา นอกจากนีท้ ร่ี า้ นยังมีบริการส่ง ตรงถึงบ้านอีกด้วย ข้อมูลการเดินทาง www.pfunds.de เวลาเปิดปิด วันจันทร์ถงึ เสาร์10-18 น. อาทิตย์และวันหยุด 10-15 น. ทีอ่ ยู่ Bautzner Straße 41 รถรางสาย 11 ลงป้าย Pulsnitzer Strße

Blaues Wunder

Blaues Wunder ชื่ อ ดั ง กล่ า วเป็ นชื่ อ สะพานสี ฟ้ า อั นน่ า อั ศ จรรย์ แห่ ง แรกของโลกโดยแรกเริ่มเป็นสีเขียวแต่เมื่อนานวันเข้าสีท่ี ทา กร่อนลงจึงกลายเป็นสีฟา้ ดังทีเ่ ห็นทุกวันนี้ เป็นสะพาน แห่ งแรกของโลกที่ส ร้ า งขึ้นจากการรั บนํ้า หนั กของโครง เหล็กทีห่ นักถึง 3500 ตัน ซึง่ ไม่มตี อม่อกลางแม่นา้ํ ยาว 260 เมตร และยังเปิดเพือ่ หลีกทางให้กบั เรือขนาดใหญ่ได้ อีกด้วย คนไทยนิยมเรียกสะพานนีว้ า่ ”สะพานพุทธสีฟา้ ” สร้างขึน้ เพือ่ เชือ่ มเขต Blasewitz และ Loschwitz ซึง่ เป็น เขตเมืองทีม่ คี นร่�ำ รวยอาศัยอยูม่ าก เต็มไปด้วยบ้าน วิลลา

หลังใหญ่ และมีสวนกว้างขวาง สะพานนีอ้ อกแบบโดย วิศวกรชือ่ เคลาส์ เคอพเค (Claus Köpcke) และฮันส์ มัน เฟรด ครือเกอร์ (Hans Manfred Krüger) นอกจากสะพาน นีจ้ ะน่าสนใจในแง่ของความแปลกลา้ํ สมัยในเทคโนโลยีแล้ว จุ ด เด่ น อี ก อย่ า งหน่่ึ ง คื อ วิ ว อั น สวยงามและบรรยากาศ ริมแม่นา้ํ ทีโ่ รแมนติกอีกด้วย ข้อมูลการเดินทาง Haltestelle Schillerplatz Tram 6, 12 บทส่งท้าย แม้เดรสเดนจะเป็นเมืองที่ถูกทำ�ลายเสียหายไปอย่าง หนักในสมัยสงครามโลก แต่ในวันนีเ้ ดรสเดนได้รบั การ บูรณะซ่อมแซมใหม่ให้คนรุ่นหลังได้ช่ืนชมกับอารยธรรม ความเจริญของเมือง ซึง่ เคยได้ชอ่ื ว่าเป็นเมืองทีม่ กี ารวาง ผังเมืองทีด่ ที ส่ี ดุ ในประเทศเยอรมนี อีกทัง้ ความรุง่ เรืองของ เทคโนโลยีและวิทยาการทีก่ า้ วหน้า เป็นต้นกำ�เนิดรถเคเบิล แห่งแรกในโลก สะพานเหล็กไร้ตอม่อแห่งแรก ยาสีฟนั นา้ํ ยาบ้วนปาก และอีกหลายๆ อย่างก็ถกู คิดค้นจากเมือง เดรสเดนแห่งนี้ นอกจากนีย้ งั มีสมบัตลิ า้ํ ค่ามากมาย งาน ศิลปะทีป่ ระเมินค่าไม่ได้ ยังคงรอคอยให้ผคู้ นได้มาพบเจอ และเข้าเยีย่ มชม นอกจากสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในเมืองแล้ว ยังมีปราสาท นอกเมืองอีกมากมาย เฉกเช่นคนทีไ่ ปบาเยิรน์ ก็ตอ้ งตาม รอยพระราชวังของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แต่เมือ่ มาซัคเซนก็จะ ได้พบแต่พระนามของพระเจ้าเอากุสต์ ผูซ้ ง่ึ มีทง้ั พระราชวัง ฤดูรอ้ น พระราชวังล่าสัตว์ นอกจากนีย้ งั มีเขตธรรมชาติ ที่ คนนิยมมาเข้าตัง้ แคมป์ ปีนเขา และชมความงามของเมือง รอบข้างทีน่ า่ รักในสไตล์ซคั เซน ทีบ่ า้ นเรือนมีหลังคาต่อกัน ผนังเดียวกัน ซึง่ มีรปู ลักษณ์ไม่ซา้ํ ใครในเยอรมนี หากมี เวลาช่วงคริสมาสต์ เดรสเดนยังมีตลาดคริสมาสต์ทง้ั แบบ โบราณและแบบปัจจุบันที่สวยงามน่ารักและยังเก่าแก่ท่สี ุด ในเยอรมนีให้ทกุ คนได้เดินเล่นถ่ายรูปอีกด้วย ทั้งนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบผู้คนจากทั่วทั้งยุโรปเดิน ทางแวะเวียนมาเยี่ยมชมเมืองหลวงที่ไม่ใหญ่ของรัฐซัคเซน แห่งนี้ 14

Deutsche ๑.๐ - Dresden


Restaurant

เขียน - Tangy ภาพ - Internet

Name : Toscana Name : Scheunecafe address : http://www.toscana-in-dresden.de address : http://www.scheunecafe.de Name : Watzke Brauereiausschank address : http://www.watzke.de ทุกคนทีม่ าเทีย่ วเดรสเดนส่วนมาก จากประสบการณ์สว่ นตัว ก็อยากจะให้พาไปกินขาหมู ซึง่ ผูเ้ ขียนก็แอบงงหลายครัง้ ว่าทำ�ไมต้องขาหมู คนทีน่ ไ่ี ม่เห็นจะกินกันเลย ถามไปหลายคนแต่กไ็ ม่เคยจะได้ค�ำ ตอบค่ะ แต่ถงึ ยังไงเราก็จะมีรา้ นประจำ� ทีจ่ ะต้องพาแขกบ้านแขกเมืองไปกิน ทุกครัง้ คือร้าน Watzke Brauereiausschank ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองใหม่หรือทีเ่ รียก เป็นภาษาเยอรมันว่า น็อยชตัดท์ (Neustadt) ถ้าเดินตรงมาจากโรงโอเปรา Semperoper ข้ามสะพาน Augustusbrücke มา เราก็จะเห็นม้าสีทอง Goldener Reiter ซึง่ ร้านก็ตง้ั เด่นอยูบ่ ริเวณนัน้ ร้านนีส้ �ำ หรับคอเบียร์ไม่ควรพลาด เพราะที่ นีเ่ ขาทำ�เบียร์เอง ซึง่ รสชาติกจ็ ะกลมกล่อมกว่าเบียร์ทซ่ี อ้ื เป็นขวดอย่างแน่นอน ภายในร้านก็จะมีระฆังอันใหญ่ตง้ั ตระหง่าน อยู่ ซึง่ ระฆังอันนีเ้ คยเป็นระฆังทีใ่ ช้ในโบสถ์ Frauenkiche เมนูแนะนำ�ของทีน่ ก่ี ค็ อื ขาหมูนน่ั เอง ซึง่ จะเสิรฟ์ มาพร้อมกับ Sauerkraut และ Knödel แต่กม็ เี มนูอน่ื อีกเช่น ไก่ยา่ ง บาร์บคี วิ หรือ ฟลัมคูเค่น (Flammkuchen) ช่วงฤดูใบไม้รว่ งนีผ่ ู้ เขียนชอบทีจ่ ะไปนัง่ จิบไวน์เฟเดอร์ไวเซอร์ (Federweißer) ทีน่ ม่ี าก รสชาติของทีน่ จ่ี ะแน่นอนมาก คือเหมือนกันทุกวัน ถ้า ถามคนทีด่ ม่ื ไวน์เฟเดอร์ไวเซอร์ ก็จะรูเ้ ลยว่าการซือ้ ไวน์ตวั นีแ้ บบเป็นขวดมาดืม่ นี่ เหมือนกับการเล่นล็อตโตนีเ่ อง คืออาศัย ดวงอย่างเดียวค่ะ เพราะไวน์ตวั นีเ้ ก็บไว้นานไม่ได้ ระหว่างการขนส่ง เก็บหรือตัง้ ไม่ดี รสชาติเปลีย่ นทันที ถ้าผูเ้ ขียนอยาก ได้ความมัน่ ใจก็จะไปดืม่ ทีน่ แ่ี หละค่ะ

Name : ตรอก Weissegasse address : http://www.weisse-gasse.de/ สำ�หรับคนที่ต้องการลองอาหารหลากหลายเชื้อชาติ นัน้ ผูเ้ ขียนก็แนะนำ�ให้ไปทีต่ รอก Weissegasse ซึง่ ตัง้ อยู่ ใกล้ๆ กับโบสถ์ Kreuzkirche ลักษณะเป็นซอยเล็กๆ ในนัน้ ก็จะมีรา้ นอาหาร ผับ บาร์ รวมกันประมาณ 21 ร้าน ซึง่ จะ รวมร้านอาหารจากชาติตา่ งๆ ไว้ในนัน้ เช่น สเปน อิตาเลียน เวียดนาม ญีป่ นุ่ เม็กซิกนั ฯลฯ

เป็นร้านอาหารอิตาเลียน ซึง่ ผูเ้ ขียนขอแนะนำ�มากค่ะ ร้านนี้ เหตุผลง่ายๆ คือ “อาหารอร่อย ราคาน่าคบ พนักงาน เสิรฟ์ บริการดี มีหรือทีจ่ ะไม่ชอบ” การตกแต่งร้านก็จะเป็น แนวทีผ่ เู้ ขียนชอบมาก ดูอบอุน่ ๆ เป็นสถานทีท่ น่ี า่ ไปออก เดทเป็นอย่างยิง่ มาทีน่ ข่ี อแนะนำ�ให้สง่ั Bruschetta หรือ ขนมปั ง หน้ า มะเขื อ เทศแบบอิ ต าเลี ย นมาเป็ น ออเดิ ร์ ฟ ระหว่างรอจานหลัก เมนูทน่ี ก่ี ม็ ใี ห้เลือกหลากหลายมากมาย ไม่วา่ จะเป็น เมนูเส้นๆ แป้งๆ หรือ ผักๆ สำ�หรับคอไวน์กไ็ ม่ ควรพลาด เพราะทีน่ น่ี �ำ เข้าไวน์มาจากทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็น อิตาลี ฝรัง่ เศส ชิลี ออสเตรเลีย และอืน่ ๆ อีกมากมาย ถ้า จะมาทานทีน่ ่ี แนะนำ�ว่าให้โทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนนะ คะ ไม่งน้ั อาจมาเก้อไม่มโี ต๊ะให้นง่ั ค่ะ

ชอยเนอ คาเฟ่ ทีผ่ เู้ ขียนเรียกนัน้ เป็นทัง้ ร้านอาหาร เบียร์การ์เด้น โรงหนัง และทีแ่ สดงคอนเสิรต์ ในตึกเดียวกัน ตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองใหม่ ข้างในนัน้ ก็จะเป็นร้านอาหารอินเดีย ทีร่ สชาติจดั จ้านมาก ผูเ้ ขียนเคยเผลอสัง่ Indian Style ไป กินไปนา้ํ ตาไหลพรากไป อายคนเค้ามาก เสียชือ่ คนไทยหมด กินเผ็ดแค่นไ้ี ม่ได้ ภายในร้านก็จดั แนวแอนทีคค่ะ คือใช้โต๊ะ เก้าอี้ หลากสไตล์มาตัง้ เรียงกัน แต่กเ็ ก๋ไปอีกแบบ ถ้าผูอ้ า่ น คิดไปว่า ฉันจะไปร้านอาหารอินเดีย แล้วภายในร้านต้อง มีชา้ ง มีพรม ตามสไตล์การแต่งร้านแบบอินเดีย ผูอ้ า่ นคง ต้องผิดหวังค่ะ เพราะทีน่ ไ่ี ม่ใช่แบบนัน้ ซึง่ ผูเ้ ขียนก็เห็นว่าได้ อารมณ์ทแ่ี ปลกแหวกแนวไปอีกอย่างหนึง่

Name : Indochine address : Alaunstrasse 51 , 01099 Dresden ร้านตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองใหม่ ถนน Alaunstrasse 51 ซึง่ ย่านนีถ้ อื ว่าเป็นศูนย์รวมของ Nightlife ของคนเดรสเดน เลยก็วา่ ได้ เพราะมีครบหมด ร้านอาหารทุกชนชาติ ผับ บาร์ โรงหนัง ร้านเสือ้ ผ้า มีคนหลากหลายแนวมาก ตัง้ แต่ พังค์ ฮิพฮอพ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงคนทำ�งาน เจ้าของ กิจการ ใครจะจีบใคร จะนัดเจอใคร จะนัดคุยงาน ขอใคร แต่งงาน หรือจะบอกเลิกใคร ก็จะมาทีน่ แ่ี หละค่ะ ลักษณะ ของร้านจะเป็นผับ บาร์ มีพวกค็อกเทลให้เลือก ใครอยาก จัดหนัก จัดเบา ทีน่ ม่ี ใี ห้หมด ซึง่ เจ้าของร้านทีน่ ก่ี จ็ ะเป็นกันเองกับลูกค้ามาก ร้านนีเ้ ป็นร้านประจำ�ของผูเ้ ขียนเลยก็วา่ ได้ แต่วา่ เครือ่ งดืม่ นีผ่ เู้ ขียนก็ไม่สามารถแนะนำ�ได้วา่ ควรดืม่ อะไรอันไหน เพราะอะไรแบบนีข้ น้ึ อยูก่ บั ความสามารถ และ ประสบการณ์ทส่ี ง่ั สมกันมาของผูด้ ม่ื ค่ะ 15

Deutsche ๑.๐ - Dresden


เปือ้ นยิม้ ทัวร์

Portugal เขียน - Pimsain ภาพ - Internet

the overture Hola! (โอ๊ลา เป็นคำ�ทักทายในภาษาโปรตุกสี ) สวัสดีคะ่ ทุกท่าน ดีใจเป็นอย่างยิง่ ค่ะทีไ่ ด้มโี อกาสเขียน บทความ ถือว่าเป็นครัง้ แรกของการเขียนบทความท่องเทีย่ ว ค่ะ ก่อนอืน่ ขอแนะนำ�ตัวก่อนนะคะ ผูเ้ ขียนเป็นอดีตนักเรียน ทุน Erasmus Mundus (2008-2010) ค่ะ ได้ไปศึกษาที่ เมืองดับลิน (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland), เมือง ปอร์โต้ (Porto) ประเทศโปรตุเกส เมืองแบร์นบวร์ก (Bernburg) เมืองเคอเธ่น (Köthen) และเมืองเดรสเดน (Dresden) ประเทศเยอรมนี ระหว่างทีไ่ ด้ไปใช้ชวี ติ อยูท่ ป่ี อร์โตเป็นเวลา 3 เดือน มี โอกาสได้ทอ่ งเทีย่ ว (Solo Backpack) หลายที่ หลายเมือง มาก เลยอยากแบ่งปันประสบการณ์เผือ่ ผูอ้ า่ นได้มโี อกาสไป เยีย่ มเยือนเมืองฝอยทองแห่งนี้ คนประเทศนีน้ า่ รัก อัธยาศัย ดี ใจดี คล้ายๆ คนไทย ทีส่ �ำ คัญเหมือนกับประเทศไทยทีเ่ ทีย่ ว

16

เปอ้ื นยิม้ ทัวร์ - ตะลุยโปรตุเกส


ได้ทกุ เมืองและราคาไม่แพงจนเกินไป จากประสบการณ์อนั ไม่รลู้ มื ในภาพด้านล่างเป็นแผนทีป่ ระเทศโปรตุเกสอย่าง คร่าวๆ หมุดสีเหลืองๆ คือเมืองมีโอกาสได้ไปเทีย่ ว หมุดทีม่ ี รูปดาวคือเมืองทีผ่ เู้ ขียนชอบมาก ปลอดภัยด้วยค่ะ คิดดูสคิ ะ ว่าเป็นผูห้ ญิงยังเทีย่ วแบ็คแพ็คคนเดียวได้สบาย ทัง้ ๆทีพ่ ดู ภาษาโปรตุกสี ได้ไม่กค่ี �ำ เอง ขอเริม่ โหมโรงคร่าวๆ ด้วยการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น ของประเทศโปรตุเกสกันก่อน ประเทศนีอ้ ยูต่ อนใต้ของทวีป ยุโรป ตัง้ อยูบ่ ริเวณคาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian Peninsula) พืน้ ทีด่ า้ นตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ตอน เหนือและตะวันออกติดกับประเทศสเปน ส่วนตอนล่างติด มหาสมุทรแอตแลนติกซึง่ ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประเทศโปรตุเกสมีประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน เคยถูก ครอบครองโดยอาณาจักรโรมันช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ ยังมีหลัก ฐานให้เห็นอยูท่ เ่ี มืองเอโวร่า (Evora) และบางเมืองด้าน ตะวันออกของประเทศ เคยถูกปกครองโดยอาณาจักร แขกมัวร์ (Moorish) ทีต่ อนใต้ของประเทศแถบอัลกราฟ (Algrave) (อ่านชือ่ แล้วคงได้กลิน่ อายแขกนิดๆ) และ ส่วนหนึง่ ของประเทศสเปน ยังคงมีสง่ิ ก่อสร้างและ สถาปัตยกรรมอีกหลายอย่างแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ของอารยธรรมแขกมัวร์บนคาบสมุทรไอบีเรียนี้ ทีเ่ ด่นชัดคง เป็นกระเบือ้ งสีเขียนลาย นอกจากนีป้ ระเทศโปรตุเกสถือ เป็นประเทศทีป่ ระชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนา คริสต์ 84.5% เป็นคาทอลิก อีก 2.2% เป็นคริสต์นกิ ายอืน่ สิง่ ทีส่ ะท้อนตัวเลขนีไ้ ด้ดคี งเป็นจำ�นวนของโบสถ์ วิหาร และ แท่นบูชาเล็กๆ สำ�หรับวางรูปปัน้ หรือรูปวาดของแม่พระ พระเยชู รวมไปถึงไม้กางเขน ชาวโปรตุเกสจัดว่าเคร่ง ศาสนามาก และนิยมสร้างแท่นบูชาเล็กๆนีไ้ ว้ตามทีต่ า่ งๆ ดังนัน้ ไม่ตอ้ งแปลกใจเมือ่ เดินไปตามถนน แม้แต่เป็นถนน เล็กๆ ในเมืองเล็กๆ แล้วพบแท่นบูชาไว้สกั การะ ถ้าเป็น บ้านเราก็คงคล้ายๆ กับศาลพระภูมิ การทีโ่ ปรตุเกสเคร่ง ศาสนากอปรกับเคยปกครองโดยระบอบกษัตริย์ ทำ�ให้สถาน ที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวังและ วัด (เหมือนการท่องเทีย่ วเมืองไทย) ถ้าไม่ปนี เขา เดินป่า เล่นกระดานโต้คลืน่ ไปทะเล เทีย่ วชมเมือง ก็ตอ้ งเข้าโบสถ์ เข้าวัง แต่ไม่ตอ้ งห่วง โปรตุเกสเทีย่ วได้ทกุ สไตล์คะ่ เนื่องจากโปรตุเกสเป็นประเทศที่ยาวและมีพ้ืนที่เชี่อม ต่อทะเลเยอะ ซึง่ เป็นปัจจัยทีท่ �ำ ให้ภมู อิ ากาศของประเทศ มีความแตกต่างกัน ตอนบนของประเทศ และบางส่วนบน เกาะอาซอเรส (Azores) แม้จะได้รบั อิทธิพลจากลมทะเล

Guimarães

แต่ความสูงของภูเขาก็เพียงพอที่จะทำ �ให้เห็นหิมะในช่วง หน้าหนาวได้ จากประสบการณ์การอาศัยอยูท่ างเหนือของ ประเทศ เมืองปอร์โต้ (Porto) ซึง่ เป็นเป็นช่วงฤดูหนาวต่อฤดู ใบไม้ผลิ อากาศทัง้ ประเทศโดยรวมในฤดูนไ้ี ม่ดนี กั ท้องฟ้า ครึม้ หรือเป็นสีเทา ฝนตกเยอะ ทางเหนือมีหมิ ะหรือหิมะปน ฝน ทีป่ อร์โต้ปที ผ่ี เู้ ขียนอาศัยอยูเ่ มือ่ ประมาณเดือนมกราคมมีนาคม 2009 มีหมิ ะตกอยูว่ นั เดียว ตกลงมาเล็กน้อย ซึง่ โปรเฟสเซอร์เล่าว่าหลายปีมาแล้วที่ไม่ได้เห็นหิมะทำ�ให้คน ทีน่ น่ั เองก็ยงั อดตืน่ เต้นไม่ได้ จากการสอบถามคนโปรตุเกส บอกว่าถ้าจะเล่นสกีต้องขึ้นไปทางเหนือส่วนที่ติดกับสเปน แต่จะเล่นสกีได้หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ความหนาของหิมะ ถ้าหิมะ ตกนานพอหรือหนาพอก็อาจจะเล่นได้ ดังนัน้ ใครทีค่ ดิ จะ สัมผัสฤดูหนาวหรือไปเล่นสกีทโ่ี ปรตุเกสผูเ้ ขียนไม่คอ่ ยอยาก แนะนำ� ถ้าจะไปเทีย่ วอยากให้ไปตัง้ แต่ประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ฟ้าจะเริม่ ใส ฝนจะน้อยลง ยิง่ ถ้าคิดจะไปทะเล ทางใต้แถวอัลกราฟจะเหมาะมาก เพราะยังไม่เข้าฤดูทอ่ ง เทีย่ วดี ราคาทีพ่ กั และอาหารจะถูกและคนไม่เยอะจนเกิน ไป โดยรวมด้านสภาพอากาศของโปรตุเกสเหมาะกับการ ท่องเทีย่ วทัง้ ปี ยกเว้นหน้าหนาวทีจ่ ะได้เป็นฝนไปแทน จากแผนที่ ด้ า นบนขอไล่ ล งจากเหนื อ มาทางตอน ใต้เมืองทีน่ า่ ไปเยีย่ มเยือนอย่างยิง่ คือ เมืองกีมาเรส (Guimarães) เมืองนีเ้ ป็นเมืองต้นกำ�เนิดราชวงศ์ของ โปรตุเกส หรือกำ�เนิดอาณาจักร เหนือกีมาเรสมีเมือง บราก้า (Braga) ทีเ่ มืองนีก้ น็ า่ สนใจและมีประวัตศิ าสตร์ ยาวนาน แต่นา่ เสียดายทีผ่ เู้ ขียนไม่ได้ไป จริงๆ วางแผน เที่ยวทางเหนือโดยทวนเข็มนาฬิกาออกจากปอร์โต้ไปเริ่ม ที่หุบเขาโดโรวัลเลย์ไว้เรียบร้อยแต่เกิดป่วยเลยอดเดินทาง

ศิลปะแบบ Moorish

Tomanteigas

“สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวังและวัด” 17

เปอ้ื นยิม้ ทัวร์ - ตะลุยโปรตุเกส


Lagos

“Evora มีซากอารยธรรมของโรมัน ให้ได้ชม ไม่ว่าจะเป็นระบบประปาโบราณ และวัดของเทพีไดอาน่า ”

Lisbon

Ovar Carnival Festival

เมืองทีน่ า่ ท่องเทีย่ วมีมากมายไม่วา่ จะเป็น - ปอร์โต้และหุบเขาโดโรวัลเลย์ (Porto & Douro Valley) ปอร์โต้เป็นเมืองท่าค้าขายทีส่ �ำ คัญในอดีตโดยเฉพาะ Port Wine อันเลือ่ งชือ่ ทีป่ ากแม่นา้ํ โดโร ในตัวเมืองปอร์โต้ ยังคงมีอาคารที่เคยใช้เป็นที่ผลิตไวน์หรือเป็นโกดังเก็บไวน์ อนุรกั ษ์ไว้และเปิดให้เข้าชมได้ ส่วนหุบเขาโดโร่วลั เลย์เป็น แหล่งปลูกไวน์ทม่ี าของ Port Wine เหมาะกับการล่องเรือ เข้าไปเทีย่ วชมทัศนียภาพเป็นอย่างยิง่ - โคอิมบรา (Coimbra) เป็นเมืองทีข่ น้ึ ชือ่ เรือ่ งของ มหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ทม่ี มี าตัง้ แต่สมัยยุคกลาง อายุของ มหาวิทยาลัยยังไม่หนีไปจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเท่าไร นัก ไปทีน่ ต่ี อ้ งไปเยีย่ มชมห้องสมุด ห้องเรียนอันสวยงาม และไปดูชดุ นักเรียนของคนทีน่ น่ั เพราะนักศึกษายังใส่ชดุ ครุยให้เห็นเป็นปกติเหมือนอดีต แม้หลังการเปลีย่ นแปลง การปกครอง รัฐบาลจะยกเลิกกฏระเบียบทีต่ อ้ งใส่ชดุ ครุย แต่ธรรมเนียมของที่ โคอิมบราก็ยงั มีให้เห็นได้อยูโ่ ดยเฉพาะ เมือ่ มีการสอบ - อาเวโร่ (Aveiro) เป็นเมืองเล็กๆ ทีข่ น้ึ ชือ่ เรือ่ งของนา เกลือ และเป็นเสมือน Little Venice ทีน่ ม่ี จี กั รยานให้ปน่ั ฟรี ปัน่ แป๊บเดียวก็รอบเมืองแล้วค่ะ แต่ถา้ อยากดูนาเกลือต้อง ออกไปนอกเมืองสักนิดซึ่งเขาไม่อนุญาตให้เอาจักรยานออก ไปเลยเขตเมือง - โตมาร์ (Tomar), อัลโคบาซ่า (Alcobaça) สองเมือง

นีม้ วี งั และปราสาทเก่าทีส่ วยงามให้ไปเยีย่ มชม - โอบิดอส (Obidos) เป็นเมืองเล็กมากๆ มองจาก ถนนไกลๆ จะเห็นเมืองเล็กๆ ล้อมรอบด้วยกำ�แพงสีขาว เป็นเมืองเล็กๆ แต่มเี สน่หม์ ากมาย แนะนำ�ให้ไปช่วงทีม่ งี าน เทศกาลช็อคโกเลต เป็นงานทีม่ กี ารรวมตัวของบรรดานักทำ� ช็อคโกเลตมาจากหลายๆ ประเทศ มีการแข่งขันแกะสลัก หรือสร้างสรรค์ประติมากรรมจากช็อคโกเลต - เอโวร่า (Evora) แถบทีร่ าบอะเลนเตโจ้ (Alentejo) และทีร่ าบเบจา (Beja) แถบนีม้ เี ครือ่ งสานและพรมชือ่ ดัง รวมทัง้ เป็นแหล่งปลูกต้นคอร์กทีใ่ ช้ท�ำ จุกขวดไวน์ ทีไ่ ม่นา่ พลาดคือเมืองเอโวร่าซึ่งมีซากอารยธรรมของโรมันให้ได้ชม ไม่ว่าจะเป็นระบบประปาโบราณและวัดของเทพีไดอาน่า นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ กองหินประหลาดทีต่ อ้ งออกไปนอกเมือง ให้ได้ไปเยีย่ มชมอีกด้วย - โอวาร์ (Ovar) เมืองเล็กๆ แต่ขน้ึ ชือ่ เรือ่ งเทศกาล คาร์นวิ ลั (ประมาณ 6 สัปดาห์กอ่ นอีสเตอร์) - แคว้นอัลกราฟ (Algrave) อยูท่ างใต้ แนะนำ�ให้ไป เทีย่ วชมธรรมชาติทางทะเลทีแ่ คว้นนี้ ประกอบไปด้วยเมือง ตากอากาศทีส่ วยงามและสำ�คัญอยูห่ ลายเมือง ไม่วา่ จะเป็น ลาโกส (Lagos), ซาเกรส (Sagres), ปาร์ตมิ าว (Partimão), อัลบูเฟรา (Albufeira) และ ฟาโร (Faro) ถ้าไปช่วงดอก อัลมอนด์บานจะสวยมาก (ดอกก็เหมือนกับดอกซากุระ นัน่ เอง) 18

เปอ้ื นยิม้ ทัวร์ - ตะลุยโปรตุเกส


- หมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกอันจะลืมเสียไม่ได้ ทัง้ มาเดร่า (Madeira) และอาซอเรส (Azores) ซึง่ ต่างก็ เป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ วและมีความเจริญ - ลิสบอน (Lisbon) และสินทรา (Sintra) เป็นส่วน ไฮไลท์ทไ่ี ม่อยากให้พลาด ลิสบอนมีทเ่ี ทีย่ วชมมากมายสอง วันคงไม่หมด ถ้าจะเทีย่ วลิสบอนแนะนำ�ให้ซอ้ื ตัว Metro แบบวัน รับรองคุม้ และเก็บไว้เติมเงินในวันถัดไปได้ เวลา เทีย่ วให้เลือกไปเป็นโซนๆ ตามแผนที่ ซึง่ แผนทีข่ อได้ฟรีตาม Tourist Information เลยค่ะ ขอไม่บรรยายมากเกีย่ วกับ ลิสบอนเพราะอีกสามหน้ากระดาษคงไม่พอ ขอเน้นทีส่ นิ ทรา เมืองทีต่ ดิ กับลิสบอนแต่คนมักไม่ทราบไม่ได้สนใจ เรา สามารถซือ้ One Day Tour ไปกลับระหว่างลิสบอนกับสินทราได้ทส่ี ถานีรถไฟทีจ่ ะไปสินทรา ซือ่ สถานี De Rosso ไม่ ต้องจองเพราะมีรถไฟเรือ่ ยๆ แต่แนะนำ�ให้ไปแต่เช้าเพราะที่ สินทรามีทเ่ี ทีย่ วหลายที่ ถ้าไปวันเดียวแล้วไปสายจะเทีย่ วได้ ไม่ครบ เมือ่ ซือ้ ตัว๋ แล้วไปถึงสถานีสนิ ทราจะมีเอกสารและ แผนทีแ่ จกให้ ไม่ตอ้ งกลัวหลง หรือถ้ากลัวจัดตารางเทีย่ ว ไม่ถกู ปรึกษาเจ้าหน้าทีก่ ารท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูท่ ส่ี ถานีไ้ ด้เลยค่ะ ถ้ามีเวลาแนะนำ�ให้ไปค้างสักคืนจะได้เทีย่ วแบบไม่รบี ตัว๋ วัน ทีว่ า่ นีจ้ ะรวมค่ารถไฟ รถชัตเทิลบัสขนส่งบนสินทรา และ

จากสินทราไปจุดเชือ่ มต่อ การเทีย่ วมีให้เลือกสองรูปแบบ คือออกจากลิสบอนแล้วกลับทางเดิม หรือเดินทางแบบทวน เข็มนาฬิกา การเที่ยวแบบแรกคือนั่งรถไฟจากลิสบอนไปลงสินทรา เทีย่ วในเมืองสินทราแล้วกลับมาขึน้ รถไฟทีเ่ ดิมเพือ่ กลับ ลิสบอน แบบทีส่ องคือนัง่ รถไฟจากลิสบอนไปลงสินทรา เทีย่ ว ในเมืองสินทราแล้วกลับมาขึน้ รถชัตเทิลบัสไปที่ คาโบ ดา โรค่า (Cabo da Roca) ซึง่ เป็นจุดตะวันตกทีส่ ดุ ของทวีป ยุโรป (The Westernmost of European Continent) จาก จุดนีน้ ง่ั รถชัตเทิลบัสไปลงที่ Cascais สุดท้ายนัง่ รถไฟกลับ ลิสบอน ดูหลายทอดแต่จริงๆแล้วแต่ละทีไ่ ม่ไกลกันมากนัก ทีเ่ มืองสินทราไม่ควรพลาด Palace de Pena ทีย่ อด สุดของภูเขาอันเป็นพระราชวังเดิม ทีน่ แ่ี ม้วงั จะเล็กๆ แต่ให้ ความรูส้ กี ถึงเทพนิยาย ตำ�นานเจ้าหญิง เจ้าชายจริงๆ ใกล้ๆ กันมี Moorish Castle ในวันอากาศดีๆ ปีนไปสูงๆ จะมอง เห็นได้ถงึ มหาสมุทรแอตแลนติกเลยทีเดียว พิมพ์ไปก็อด คิดถึงวันทีห่ อบของว่างมือ้ กลางวันไปนัง่ กินบนซากปราสาท ไม่ได้ นอกจากสองจุดนีท้ น่ี า่ เยีย่ มชมอีกทีค่ อื National Palace น่าเสียดายทีผ่ เู้ ขียนไปเทีย่ วไม่ทนั หมดเวลาเสียก่อน

ตัง้ ใจไว้วา่ กลับไปอีกครัง้ จะไปนอนทีส่ นิ ทรา เพือ่ ทีจ่ ะได้ชม ชุมชนโบราณ แล้วเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติซง่ึ มีอยู่ ตลอดทัง้ เขา ยังมีพระราชวังและทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ บริเวณ สินทราทีน่ า่ สนใจอีก สามารถขอข้อมูลเพิม่ ได้จากเจ้าหน้าที่ ถ้ามีเวลาพอ หวังว่าอ่านแล้วคงมีใครหลายคนอยากไปเที่ยวแดน ฝอยทองนะคะ ขอเรียกนา้ํ ย่อยกันเท่านีก้ อ่ น ถ้ามีโอกาสคง ได้ตะลุยแดนฝอยทองกันต่อ ขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทีอ่ า่ น มาถึงตรงนี้ หากมีค�ำ ถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ส่งมาได้ท่ี wpimsain@hotmail.com นะคะ Adeus ค่ะ (อาดีอสุ แปล ว่า ลาก่อนค่ะ)รูปที่ 11 Cabo da Roca รูปที่ 12 Lisbon & Castelo Sao Jorge รูปที่ 13 Belem รูปที่ 14 The discovery monument รปู ที่ 15 Jeronimos หวังว่าอ่านแล้วคงมีใครหลายคนอยากไปเที่ยวแดน ฝอยทองนะคะ ขอเรียกนา้ํ ย่อยกันเท่านีก้ อ่ น ถ้ามีโอกาสคง ได้ตะลุยแดนฝอยทองกันต่อ ขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทีอ่ า่ น มาถึงตรงนี้ หากมีค�ำ ถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ส่งมาได้ท่ี wpimsain@hotmail.com นะคะ Adeus ค่ะ (อาดีอสุ แปล ว่า ลาก่อนค่ะ) W

“Palace de Pena ที่นี่แม้วังจะเล็กๆ แต่ ให้ความรู้สีกถึงเทพนิยาย ตำ�นานเจ้าหญิง เจ้าชายจริงๆ”

Palace de Pena

The discovery monument 19

เปอ้ื นยิม้ ทัวร์ - ตะลุยโปรตุเกส


เขียน - ก้านธูป ภาพ - ก้านธูป & internet

จับฉ่าย

SUMMER TIPS “อากาศร้อนอย่างนี้ เพื่อนๆ ไปเล่นสกีกันไหมครับ”

ไปเทีย่ วกันไหม จะไปก็รบี ไป ไปกับพี่ แล้วสบาย... หน้าร้อนอีกแล้ว ทำ�ไมมันร้อนอย่าง นี้ อยูบ่ า้ นไปก็มแี ต่รอ้ นตับแตก เหนือ่ ยบ้าง เซ็งบ้าง อะไรบ้าง งัน้ ไปข้างนอกดีกว่า ว่า แต่.. คิดๆดูกย็ งั ไม่รวู้ า่ จะไปเทีย่ วทีไ่ หนดี ทำ�อะไรดี วันนีเ้ ราจะมากระซิบบอกว่า.. มีกจิ กรรมดีๆ ทีน่ า่ สนใจอะไรบ้าง อากาศ ร้อนอย่างนี้ เพือ่ นๆไปเล่นสกีกนั ไหมครับ พอหันซ้าย แลขวาก็ไม่เห็นทีไ่ หนมีหมิ ะเลย แล้วจะเล่นยังไงละเนีย่ .. วันนีจ้ ะมาแนะนำ� ว่าเล่นทีไ่ หนได้ในเมือ่ อากาศก็รอ้ นอย่างนี้ ที่ ทีเ่ ราจะไปก็คอื ลานสกีในร่มหรือ Skihalle นัน่ เองครับ หลายคนอาจไม่รวู้ า่ เราสามารถ เล่นสกีหรือเล่นสโนว์บอร์ดได้ตอนหน้าร้อน

และก็อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลจากเพือ่ นๆ เลย ใครที่ ยังไม่เคยลองเล่น ต้องลองสักครัง้ .. แล้วจะ ติดใจ ทีแ่ รกครับ แนะนำ�สำ�หรับคนทีอ่ ยูใ่ น รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน กันก่อนเลย อยู่ ทีเ่ มืองนอยส์ (Neuss) และอีกทีอ่ ยูต่ อนบน ของรัฐทีเ่ มืองบอททรอพ (Bottrop) ครับ ที่ ต่อมาเอาใจคนที่อยู่รัฐนีเดอร์ซัคเซินกันบ้าง อยูเ่ มืองบิสพิงเง่น (Bispingen) เขยิบขึน้ มาทางเหนืออีกนิด อยูเ่ ลยเมืองฮัมบวร์กไป ทางตะวันออกอีกหน่อยก็จะเป็นเมืองวิทเทนบวร์ก (Wittenburg) ย้ายมาทางตะวัน ออกไปทางชาวเมืองหลวงหน่อยก็คอื เมือง เซนฟ์เทนแบร์ก (Senftenberg) ซึง่ ตัง้ อยู่ ระหว่างเมืองเดรสเดนกับกรุงแบร์ลีนครับ ทีส่ ดุ ท้ายแต่ไม่ทา้ ยสุดอยูก่ ลางๆ เยอรมนี

ครับ คือเมืองโอเบอร์โฮฟ (Oberhof) เพือ่ นๆ ทางตอนใต้อย่าเสียใจไปครับทีไ่ ม่มี Skihalle ให้ไป เพราะแค่ลงใต้ไปอีกนิดก็ถงึ ยอดเขา Zugspitze แล้ว หรือจะไปกันถึง ออสเตรียกันเลยก็ได้นะครับ โอ๊ยยย... เล่นสกีจนเมือ่ ยทัง้ ตัวแล้ว ตอนนีเ้ รามาหาอะไรชิลๆ ทำ�กันดีกว่า ว่าไป แล้วทีน่ ก่ี ม็ ภี เู ขามากมาย ไม่ไกลจากในตัว เมืองด้วย อากาศก็บริสทุ ธิ์ คิดแล้ว ก็อยาก จะคว้าเป้คู่ใจนั่งรถไฟออกไปนอกตัวเมือง คิดถึงบรรยากาศทีเ่ คยออกเดินทางตัง้ แต่เช้า นัง่ รถไฟแล่นไปเรือ่ ยๆ สภาพสองข้างทางก็ เริม่ เปลีย่ นจากตึกเป็นต้นไม้ สายธาร และ ภูเขา เราไปเทีย่ วด้วยกันเป็นกลุม่ ใหญ่ สนุก ครึกครืน้ กันพอดูเลย พอถึงตีนเขาก็เริม่ ออก เดินทางกัน อากาศก็เย็นสบายไม่รอ้ นไม่ หนาว บนเส้นทางเดินก็ไม่ได้นา่ เบือ่ แฮะ.. มีปราสาทเก่าทีพ่ งั ไปแล้วเป็นระยะๆ มีปา่ สลับกับไร่องุ่นที่ปลูกกันเป็นทิวยาวเหยียด สุดลูกหูลกู ตา เดินกันไปก็แวะถ่ายรูปเก็บ บรรยากาศบ้าง เดินลัดเลาะดูปราสาท บ้าง บ้างก็กนิ องุน่ ทีเ่ ขาเก็บไปไม่หมด คิด แล้วสนุกสุดสุด ไปแล้วก็อยากไปอีก... หลัง กลับมาจากตอนนั้นก็เลยมานั่งกางแผนที่ 20

จับฉ่าย - Summer Tips


Nordsee

เยอรมนี เพือ่ จะหาทีเ่ ทีย่ วเดินป่าสนุกๆ อีก เลยเจอทีน่ า่ สนใจมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ชวาร์ซวาลด์ (Schwarzwald หรือ Black Forest) ซึง่ มีพน้ื ทีก่ ว่า 11,000 ตาราง กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วยผืนป่าสนอันหนา แน่นจนได้สมญานามว่า “ป่าดำ�” ทางตะวัน ตกและทางใต้ก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นทำ�ไวน์ ชัน้ ดีของเยอรมนี ไล่ไปตามแผนทีล่ งทาง ใต้ ก็เห็ นทะเลสาบอั นกว้ า งใหญ่ ช่ือ โบเดน เซ (Bodensee) ซึง่ อยูใ่ นช่วงต้นสายของ แม่น้ําไรน์ท่ีไหลมาจากเทือกเขาแอลป์ท่ีเรา รูจ้ กั กัน บรรยากาศทีน่ น่ั ตอนเช้ามีหมอก จางๆ ตอนเย็นแสงสีทองของดวงอาทิตย์ ตกกระทบผืนนํ้ากลายเป็นสีทองระยิบระยับ ทัว่ ไป ช่างเหมือนดินแดนในเทพนิยายเหลือ เกิน สถานทีถ่ ดั ไปเป็นทะเลสาบ Königsee ในรัฐบาเยิร์นซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่า สนใจมากทีเดียว ไล่ขน้ึ มาทางตอนกลางค่อน

ไปทางตะวันออกก็เห็นผืนป่าอุทยานหลาย ผืนติดต่อกัน ชึง่ ประกอบไปด้วย ป่าเทือริงเงนวัลด์ (Thüringen Wald), แถบท้องทุง่ และ ป้อมปราการแห่งซัคเซน (Sächsisches Burgen-und-Heideland), โฟกท์ลนั ด์ (Vogtland), อัลท์มาร์คท์ (Altmark), ทุง่ เอลเบ-เบอร์เดอ (Elbe-Börde-Heide), ฮาร์ซ (Harz) และ ซาเล-อุนชตรุท (SaaleUnstrut) ทีน่ น่ั จะมีเนินเขาสีเขียวน้อยใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวแถวสลับกับไร่องุน่ ดูสวยงาม ดัง่ ในรูปวาด ส่วนแถบรัฐนอร์ดไรน์เวสท์ฟาเลนที่มีประชากรหนาแน่นและมี อุตสาหกรรมหลายอย่าง ไม่นา่ เชือ่ เลยว่าที่ นัน่ ก็มผี นื ป่าทีง่ ดงามตัง้ หลายผืน ซึง่ ยังคง เป็นธรรมชาติอย่างมาก เช่น ป่าไอเฟลวัลด์ (Eifel Wald), แบร์กสิ เชสลันด์ (BergischesLand), เขตรัวร์เกบีท (Ruhrgebiet), เซาเออร์ลนั ด์ (Sauerland), แถบซีเกอร์

Skihalle

Mosel

ลันด์-วิทท์เกนชไตน์ (SiegerlandWittgenstein), ป่าทอยโทบัวร์เกอร์วลั ด์ (Teutoburger Wald) และป่าเวสเตอร์วลั ด์ (Westerwald) อีกทัง้ บางแห่งยังมีรอ่ งรอย อารยธรรมเก่าของจักรวรรดิโรมัน รวมทัง้ ของชาวเยอรมันในอดีตให้เห็น ยิง่ ทำ�ให้ อยากไปเดินป่าแล้วปัน่ จักรยานเทีย่ วเพือ่ ดืม่ ดํ่ากับบรรยากาศและธรรมชาติอันงดงาม ทัง้ เดินทัง้ ปัน่ จักรยานมาเยอะแล้ว ตอนนีเ้ รา มาเอนกายนัง่ พักผ่อนบนเก้าอี้ Strandkorb ริมชายหาดทะเลเหนือ (Nordsee) กัน บ้าง หลับตาผ่อนคลายปล่อยใจไปกับ เสี ย งคลื่นที่ค่อ ยๆพั ด เข้ า มากระทบฝั่ง ลู ก แล้วลูกเล่า สดชืน่ กับกลิน่ ไอของลมทะเล ทีพ่ ดั เข้ามา หากรูส้ กึ ร้อนก็ลงไปว่ายนา้ํ โต้คลืน่ หรือจะนอนอาบแดดบนชายหาด ตามอัธยาศัยอาจจะเดินลัดเลาะริมชายหาด ดูประภาคารต่างๆ ทีข่ น้ึ ชือ่ บนเกาะซึลท์ (Sylt) เบือ่ ทะเลเหนือแล้วตอนนีเ้ ราไปเกาะ รือเกน (Rügen) ทีอ่ ยูใ่ นทะเล Ostsee บ้างดีกว่า เกาะรือเกนนีเ้ ป็นทีพ่ กั ร้อนยอด นิยมแห่งหนึ่งและอีกเกาะคือเกาะอูเซโดม (Usedom) ทีล่ งมาทางใต้หน่อย ก็จะมี สะพานอาห์ลเบ็ค (Seebrücke Ahlbeck) ที่เราอาจคุ้นหน้าคุ้นตาในภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ ง แถบทางริมทะเลไม่วา่ ทัง้ Nordsee หรือ Ostsee ถ้าเพือ่ นสนใจจะไปตัง้ เต็นท์ ตามแหล่งตัง้ แคมป์ตา่ งๆ ก็เป็นอะไรทีส่ นุก และออกแนวผจญภัยใกล้ชดิ ติดทะเล ไม่แพ้ สถานทีต่ ง้ั แคมป์อน่ื ๆ ตามป่า หรือริมแม่นา้ํ เลยทีเดียว

“Saale-Unstrut ที่นั่นจะมีเนินเขาสีเขียว น้อยใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวแถวสลับกับไร่ องุ่น ดูสวยงามดั่งในรูปวาด” 21

จับฉ่าย - Summer Tips


อีกสิ่งน่าสนใจที่พลาดไม่ได้ในช่วงเดือน สิงหาคมจนถึงปลายกันยายน นอกเหนือ จากการเดินเทีย่ วในป่า ชมหมูแ่ มกไม้และ ธรรมชาติ หรือไปเทีย่ วทะเล ก็คอื การ เที่ยวจิบไวน์ริมสวนในเทศกาลจิบไวน์ตาม แหล่งปลูกองุ่นชั้นดีหลากหลายที่ด้วยกันใน เยอรมนี ก่อนทีจ่ ะพูดถึงเรือ่ งสวนองุน่ ทีน่ ่ี ขอเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับไวน์ให้ฟัง สักหน่อย หลายคนอาจจะยังไม่รวู้ า่ ผลองุน่ ทีน่ �ำ มาทำ�ไวน์ กับทีเ่ ป็นผลไม้ จริงๆ แล้ว คือคนละสายพันธุก์ นั สายพันธุต์ น้ องุน่ ทีเ่ ขา ปลูกทำ�ไวน์จะเป็นสายพันธ์ท่ีใช้ทำ�ไวน์โดย เฉพาะ และลูกองุน่ ทีไ่ ด้คนเยอรมันเขาเรียก ว่า Weinbeeren ส่วนลูกองุน่ ทีเ่ ป็นผลไม้ เรียกว่า Trauben ตอนนีร้ แู้ ล้วว่าองุน่ ทีท่ �ำ ไวน์ ไม่เหมือนกับองุน่ ทีเ่ ราเห็นตามตลาด ทัว่ ไป เรามาดูกนั ดีกว่าว่าแหล่งปลูกองุน่ ใน เยอรมนีมที ไ่ี หนกันบ้าง ไล่มาตามแผนที่ เลย ทีแ่ รกก็คอื ลุม่ แม่นา้ํ อาร์ (Ahr - 1) ซึง่ เมืองอาร์ไวเลอร์ (Ahrweiler) นีเ้ ป็นแหล่ง ปลูกองุน่ แดงทีข่ น้ึ ชือ่ มาก อยูต่ ดิ กับบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมนีตะวันตก แล้ว ก็แถบลุม่ แม่นา้ํ ไรน์ ไล่มาตัง้ แต่โบเดนเซ (2) ขึน้ มาแถว บาเดน (Baden - 2), พฟัลซ์ (Pfalz - 8), นาเฮอ (Nahe - 7), ไรน์เกา (Rheingau - 9), ไรน์เฮสเซ่น (Rheinhessen - 10) เรือ่ ยไปถึง มิทเทลไรน์ (Mittelrhein - 5) บริเวณลุม่ แม่นา้ํ ไรน์ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ก็จะเป็นแหล่ง ผลิตทัง้ ไวน์แดงและไวน์ขาว ไม่วา่ จะเป็น ไวน์แดงที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นดอร์นเฟลเดอร์ (Dornfelder) หรือเมอร์โลต์ (Merlot) ส่วนไวน์ขาวก็จะเป็นรีสลิง (Riesling) หรือ ชาร์ดอนเนย์ (Chardonnay) เป็นต้น มา ทางลุ่มแม่น้ําเอลเบแถบเมืองเดรสเดน(12) ถึ ง แถบนี้จ ะเป็ น พื้นที่เ ล็ ก ที่สุด ในการปลู ก องุน่ ทำ�ไวน์ในเยอรมนี แต่คณ ุ ภาพไม่ได้เล็ก ตามเลย แถมยังผลิตไวน์ชน้ั ดี ทีม่ จี �ำ นวน จำ�กัดต่อปี เรียกว่า Limited Edition เลยก็ ว่าได้ ถัดจากนัน้ มาทางบริเวณตอนใต้ของ

รัฐซัคเซน-อันฮาลท์ (Sachsen-Anhalt) และตอนเหนือของรัฐเทือริงเง่น (Thüringen) ก็จะมีแหล่งปลูกองุน่ ทำ�ไวน์เหมือนกัน แต่เพิ่งเริ่มปลูกกันตอนสมัยเยอรมนีตะวัน ออก (DDR) นีเ่ อง ทีส่ ดุ ท้ายทีจ่ ะพาเพือ่ นๆ ไปจิบไวน์ อยูท่ ล่ี มุ่ แม่นา้ํ โมเซิล (Mosel - 6) แถบนี้เป็นพื้นที่แรกของเยอรมนีท่ีมีการนำ� องุน่ มาปลูก สภาพภูมปิ ระเทศตลอดสองฝัง่ แม่น้ําโมเซิลเหมาะกับการปลูกองุ่นทำ�ไวน์ และมีธรรมชาติทส่ี วยงามเป็นอย่างยิง่ จน ได้รบั การขนานนามว่า Romantik Mosel ทีน่ น่ี อกจากจะขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งการปลูกองุน่ ทำ� ไวน์ขาวแล้ว ยังมีเส้นทางปัน่ จักรยานและ เดินป่าทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มกันหลายเส้นทาง ไม่แพ้ แถบทางด้านป่าดำ�หรือโบเดนเซเลยทีเดียว พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ในเยอรมนีถงึ แม้จะไม่อยูใ่ กล้ท่ี ปลูกองุน่ แต่กจ็ ะมีเทศกาล Weinsommer ที่จ ะตระเวนจั ด ในหลายเมื อ งในเยอรมนี เพือ่ นๆ สามารถไปร่วมจิบไวน์ได้เช่นกัน แต่ ถ้าอยากได้บรรยากาศริมสวน ขอแนะนำ� ให้ไปถึงทีป่ ลูกเลย ตอนนีเ้ พือ่ นๆ ได้รแู้ หล่ง ปลูกองุน่ ทำ�ไวน์ดๆี แล้ว ก็ไม่ควรพลาดทีจ่ ะ ไปลองดืม่ ไวน์รมิ สวนแล้วละ เขาว่า... จิบ ไวน์ทกุ วัน วันละนิดดีตอ่ สุขภาพนะเออ... แหม.. น่าเสียดายจริงๆ ทีพ่ น้ื ทีเ่ ขียน มันน้อยเหลือเกิน ผมยังมีกจิ กรรมหน้าร้อน ดีๆ ทีอ่ ยากจะแนะนำ�เพือ่ นๆอีกตัง้ หลาย

ต่อหลายอย่าง กิจกรรมเหล่านีเ้ ป็นเพียงแค่ ส่วนหนีง่ ทีน่ �ำ มาบอกกล่าวเล่าสูก่ นั ฟัง หาก เพือ่ นๆ สนใจสามารถเข้าไปดูค�ำ แนะนำ� สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในเวปไซต์ของ ส.น.ท.ย. www.tsvd.org หรือจะสอบถามกิจกรรม เพิม่ เติมมาทางกลุม่ ต่างๆ ในเฟซบุค๊ ก็ได้นะ ครับ... แล้วมาสนุกด้วยกัน ซัมเมอร์นท้ี .่ี . เยอรมนี

Oberhof Skihalle

“Mosel เหมาะกับการปลูกไวน์ มี ธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง จนได้ รับการขนานนามว่า Romantik Mosel

Bodensee 22

จับฉ่าย - Summer Tips


สัมภาษณ์

วสุ วชิรปราการสกุล เขียน & ภาพ - กมลวรรณ พลรักดี

เด็กวัยรุ่นไทย ผู้มีความฝันไกล และทำ�ให้โลกได้รู้ว่า คนไทย....ไม่แพ้ชาติใดในโลก Concept งานครัง้ นีร้ ว่ มกับ บริษทั BMW โดยโจทย์คอื ให้ออกแบบ Luxury Car หรือรถยนต์ในสไตล์หรูหรา และมี ประสิทธิภาพ จากโจทย์ทน่ี อ้ งจัง่ ได้มานัน้ น้องได้ตง้ั คำ�ถาม เพือ่ ตอบโจทย์นน้ั คำ�ถามก็คอื กลุม่ คนประเภทไหนทีจ่ ะใช้ รถประเภทนี้ คำ�ตอบทีไ่ ด้คอื กลุม่ ทีม่ ฐี านะทางการเงิน และ กลุม่ คนทีม่ ชี อ่ื เสียง คำ�ถามต่อไปคือ เราจะพบกลุม่ คนดัง กล่าวได้ทไ่ี หน คำ�ตอบคือ จะพบได้งานสังคม ตามสือ่ วิทยุ โทรทัศน์ หรือตามนิตยสาร นอกจากนีย้ งั คิดต่อไปอีกว่า สิง่ ของทีม่ คี า่ อัญมณีตา่ งๆ การเก็บรักษาคือเก็บในกล่อง ฉะนัน้ แนวคิดทีจ่ ะออกแบบรถยนต์ในครัง้ นี้ คือ “กล่อง” และต้องมีประสิทธิภาพตามโจทย์ของBMW ทีต่ ง้ั ไว้ การออกแบบรถยนต์ของน้องจัง่ นัน้ มาจากความคิด หลายส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนทีด่ คู ล้ายว่าปลิวออกมาจาก กล่อง แต่ความจริงแล้วก็ยงั เป็นส่วนทีย่ ดึ ไว้อยูก่ บั กล่อง และจะดูเหมือนปลิวก็ตอ่ เมือ่ ยานยนต์นน้ั ขับเคลือ่ น ซึง่ วัสดุ ทีน่ �ำ มาผลิตนัน้ จะมีสองส่วนทีเ่ ป็นโลหะ เพราะโลหะนัน้ ยังรักษาคุณสมบัตใิ นด้านความหรูหรา และมีคณ ุ ค่าไว้ และ 23

สัมภาษณ์ - วสุ วชิรปราการสกุล


อีกส่วนคือ แกรฟีน(Graphene) (โมเลกุลของคาร์บอนทีม่ ี เหมาะสม จะแสดงให้เห็นภาพทีม่ ลี กั ษณะสามมิติ ก็จะนำ� อยูใ่ นแกรไฟต์ - Graphite) ซึง่ จะพบได้ทว่ั ไปในไส้ดนิ สอ มาเป็นส่วนประกอบของรถคันนีด้ ว้ ย โดยเลือกให้รปู แบบ โดยแกรฟีนนั้นจะเล็กกว่าแกรไฟต์โดยมีโครงสร้างเพียง การแสดงภาพสามมิติ ซึง่ เป็นรูปแบบหนึง่ ในรถคันนี้ เป็น ตัวแทนทีแ่ สดงถึงรูปลักษณ์ของบริษทั BMW สามารถมอง ได้ทกุ ทิศทาง ทัง้ 360 องศา สอดคล้องกับรูปแบบต่อมา ซึง่ เป็นลักษณะของการออกแบบหน้าปัดรถทีจ่ ะแสดงให้เห็น ว่าขับเคลือ่ น รวมไปถึงสิง่ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้แสดงผล เช่นระบบ ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับไฟ และการให้แสงสว่างของรถ ฉะนัน้ รถ คันนีจ้ ะไม่มไี ฟหน้า หรือไฟแสดงผลใด ๆ ก็จะยิง่ ทำ�ให้รถคัน นีเ้ บายิง่ ขึน้ นอกจากนา้ํ หนักเบาแล้ว เมือ่ ลดชิน้ ส่วนทีเ่ ป็น ส่วนประกอบหลายส่วนออกไป ค่าใช้จา่ ยในการผลิตรถคันนี้ สองมิติ ซึง่ แตกต่างจากโมเลกุลโดยทัว่ ไปทีม่ โี ครงสร้าง ก็จะลดลงตามไปด้วย สามมิต)ิ คุณสมบัตพิ เิ ศษคือ สามารถเก็บพลังงานและเก็บ ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนทีแ่ สดงออกถึงอารมณ์ ความเร็ว ข้อมูล) ด้วยคุณสมบัตขิ องแกรฟีนทีก่ ล่าวมา จึงกลายมา ของรถคันนี้ โดยออกแบบให้ขณะทีร่ ถคันนีว้ ง่ิ จะมีการ เป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษของรถ เมือ่ รวมกับการทีร่ ถคันนีข้ บั เคลือ่ นด้วยอิเลคโทรมอเตอร์ จึงทำ�ให้รถคันนีไ้ ม่จ�ำ เป็นต้อง มีแบตเตอรี่ และทำ�ให้รถมีนา้ํ หนักลดลง นอกจากนัน้ ยัง สามารถเป็นโครงสร้างของรถได้อกี ด้วย เพราะแกรฟีนนัน้ แข็งแรงกว่าโลหะ มีลกั ษณะโปร่งแสง โปร่งใส ให้แสง สว่างและให้พลังงานในตัวเองได้ ส่วนแนวคิดต่อไปก็จะเป็นส่วนของฮอโลกราฟี (holography) ซึง่ หมายถึงกระบวนการสร้างภาพฮอโลแกรม ซึง่ เป็นภาพสามมิติ โดยฮอโลแกรมนัน้ เป็นภาพทีบ่ นั ทึกลงบน ฟิลม์ หรือ แผ่นเคลือบด้วยสารสำ�หรับบันทึกแสง ซึง่ ผ่าน สร้างภาพโดยใช้เทคนิคฮอโลแกรมทีก่ ล่าวมาข้างต้น ปลิว เทคนิคการบันทึกด้วยการใช้แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน ออกมาเป็นกล่องสีเ่ หลีย่ ม และมีลษั ณะเป็นภาพสามมิติ เพือ่ (coherence) เช่น แสงเลเซอร์ และเมือ่ ถูกส่องสว่างอย่าง แสดงให้เห็นการเรียงตัวของแต่ละชิน้ ส่วน ภาพสามมิตกิ จ็ ะ เคลือ่ นไหวไปพร้อมกัน และยังสามารถเปลีย่ นสีตามอารมณ์ ของรถ อารมณ์ของคนขับหรืออารมณ์ของคนนัง่ ได้อกี ด้วย ส่วนเรือ่ งของทีน่ ง่ั รถคันนีอ้ อกแบบมาเป็นสามทีน่ ง่ั โดยด้านหน้าเป็นส่วนของคนขับ(คนเดียว) ด้านหลังจะเป็น ส่วนสำ�คัญของรถ ซึง่ จะสูงกว่าคนขับรถ สามารถมองเห็น มุมมองทีก่ ว้าง ความรูส้ กึ ทีเ่ หนือกว่าและยังควบคุมได้ทกุ อย่างอีกด้วย ส่วนกล่องทีส่ องคือ ส่วนทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสำ�คัญ ให้คน ทีส่ �ำ คัญอยูใ่ นส่วนนี้ ก็จะเข้ากับแนวคิดทีว่ างไว้ตง้ั แต่แรกว่า อะไรก็ตามทีอ่ ยูใ่ นกล่อง จะเป็นสิง่ สำ�คัญ จากโมเดลส่วนที่ เป็นพืน้ ทีว่ า่ ง จะถูกแทนทีด่ ว้ ยกระจกทัง้ หมด เพือ่ มุมมองที่ กว้างไกล โดยแนวคิดและแรงบันดาลใจทัง้ หมดนี้ เกิดมา จากการรวบรวมข้อมูล ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ แล้ว จึงออกแบบมาในลักษณะนี้ ข้อดีของการเลือกวัสดุหลักที่

แนวคิดที่จะออกแบบรถยนต์ ในครั้งนี้ คือ “กล่อง” และต้องมีประสิทธิภาพ ตามโจทย์ของBMWที่ตั้งไว้

ส่วนที่ยากที่สุดของงาน คือ ส่วนโมเดลที่สร้าง เนื่องจาก โครงสร้างของรถคันนี้ เป็นแบบ เปิดสามารถเห็นทะลุได้รอบทิศทาง

24

สัมภาษณ์ - วสุ วชิรปราการสกุล


ส่วนหนึ่งเป็นแร่แกรไฟต์น้ันก็เพราะแร่ธาตุชนิดนี้สามารถ พบได้ทว่ั ไป และคาดว่าในอนาคตการแยกแกรฟีนออกมา จากแกรไฟต์คงไม่ใช่เรือ่ งยุง่ ยาก และทำ�ให้ราคาต้นทุนของ รถคันนีไ้ ม่สงู อย่างแน่นอน สำ�หรับน้องจัง่ ผลงานการออกแบบชิน้ นี้ ถือเป็นการ ออกแบบผลงานชิน้ ทีส่ อง ทีอ่ อกแบบขณะกำ�ลังศึกษาใน

น้องกำ�ลังจะได้เข้าไปฝึกงานกับ บริษัทโฟล์คสวาเกน บ.รถยนต์ชื่อดังระดับโลก สาขาออกแบบยานยนต์ (Transportation design) ณ วิทยา ลัยพฟอร์ซไฮม์ (Hochschule Pforzheim) แห่งนี้ ชิน้ แรก นัน้ ต้องออกแบบในหัวข้อยานพาหนะสำ�หรับใช้ในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เป็นการสร้างโมเดลสามมิตใิ นคอมพิวเตอร์ เท่านัน้ ฉะนัน้ ผลงานนีจ้ งึ เป็นชิน้ แรกทีถ่ กู สร้างออกมาให้ เห็นเป็นภาพจริง ผลงานชิน้ นีย้ งั ถือเป็นลิขสิทธิข์ องน้อง โดยบริษทั BMW มี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นการให้ คำ � ปรึ ก ษาในเรื่ อ งรู ป แบบและ

เทคนิคต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างการ ออกแบบแบ่งเป็น ออกแบบ 2 เดือนและผลิตชิน้ งาน 2 เดือน ณ วันนี้ ผลงานของน้องมีความเป็นไปได้ในการนำ� ไปผลิตในอนาคตไม่เกิน 20 ปีขา้ งหน้า ทีอ่ ตุ สาหกรรม ยานยนต์กา้ วไกลไปมากกว่านี้ ส่วนทีย่ ากทีส่ ดุ ของงาน คือส่วนโมเดลทีส่ ร้าง เพราะผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่การออกแบบสร้างรถแบบทั่วๆไป เนือ่ งจากโครงสร้างของรถคันนี้ เป็นแบบเปิดสามารถเห็น ทะลุได้รอบทิศทาง การสร้างโมเดลจึงยากกว่าการสร้าง รถทัว่ ไป อีกส่วนทีย่ ากอีกส่วนคือ การดัดส่วนทีเ่ ป็นแผ่น อะคริลกิ ให้เข้ารูป ในการทำ�โมเดลนี้ น้องต้องทำ�ชิน้ ส่วน นีด้ ว้ ยมือ เนือ่ งจากชิน้ ส่วนนีใ้ หญ่กว่าเครือ่ งช่วยดัดทีท่ าง โรงเรียนมีให้ โดยใช้ไดร์เป่าความร้อน แล้วดัดให้เป็น รูปตามต้องการ โดยรวมแล้วความพอใจในผลงานชิน้ นี้ ประมาณ 90% ความภาคภูมใิ จของน้อง คือทุกอย่างทีส่ ง่ั สมมาให้มี วันนี้ การได้เรียนในสาขาทีร่ กั การได้คดิ ออกแบบผลงาน รวมถึงการทีผ่ ลงานชิน้ นีไ้ ด้สร้างออกมาจริง ๆ นัน่ คือความ ภูมใิ จของคนเป็นนักออกแบบทุกคน เหตุผลทีเ่ ลือกเรียนสาขานี้ มาจากความชืน่ ชอบในการ วาดรูป และครอบครัวให้ความสนใจในเรือ่ งรถยนต์ ก็ยง่ิ

สนับสนุนให้มาเรียนด้านการออกแบบอย่างจริงจัง รวม ถึงการทำ�ฝันของน้องหรือผู้ท่ีเรียกตัวเองว่าดีไซเนอร์ทุก คนให้เป็นจริง คือ สักวันหนึง่ ผลงานการออกแบบจะถูกนำ� มาผลิตเป็นยานยนต์ทส่ี ามารถขับเคลือ่ นได้จริง และใช้ได้ จริงในชีวติ ประจำ�วัน พ่วงไปกับอีกความฝันหนึง่ ของน้อง ที่ว่าวันหนึ่งจะออกแบบและผลิตรถยนต์ท่ีเป็นสินค้าของ

น้องมีพรสวรรค์ในเรื่อง การวาดภาพมาตั้งแต่อายุ 3 ปี โดยเฉพาะการวาดภาพรถยนต์ ประเทศไทยให้ทว่ั โลกรับรูไ้ ด้บา้ ง.... สำ�หรับน้องจัง่ ความเป็นคนไทยนัน้ ทำ�ให้วธิ คี ดิ หรือ รูปแบบของผลงานก็มักจะแตกต่างออกไปจากเพื่อนร่วม ห้อง ซึง่ จริง ๆ แล้วคนแต่ละชาติ แต่ละภาษา ก็มคี วามคิด ในการออกแบบทีแ่ ตกต่างกันไป แสดงตัวตนของคนในชาติ นัน้ ๆ แต่กอ็ ยูภ่ ายใต้กรอบของแนวคิดเดียวกัน ในงานแสดงผลงานวันนัน้ เรายังได้มโี อกาสพบกับ ครอบครัวของน้องจัง่ และได้พดู คุยกับคุณพ่อ ซึง่ คุณ

พ่อได้เล่าให้ทมี งานฟังว่า คุณพ่อภูมใิ จมากทีน่ อ้ งได้เข้า มาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และทีย่ ง่ิ ภูมใิ จไปกว่านัน้ คือ วันทีแ่ สดงผลงานชิน้ นี้ ศาสตราจารย์ทา่ นหนึง่ ของ มหาวิทยาลัยได้เข้ามาคุยกับคุณพ่อและชืน่ ชมน้อง และ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยอย่างน้อง อาจารย์ทา่ นยัง กล่าวอีกว่า ขอให้คณ ุ พ่อสนับสนุนน้องต่อไป ซึง่ คุณพ่อก็ ตอบอาจารย์ทา่ นนัน้ ไปว่า คุณพ่อและครอบครัวสนับสนุน น้องอย่างเต็มที่ แต่กต็ อ้ งให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุน ด้วยเช่นกัน และอีกหนึง่ ความภูมใิ จของคุณพ่อคือ การที่ น้องกำ�ลังจะได้เข้าไปฝึกงานกับบริษทั โฟล์คสวาเกน บริษทั รถยนต์ชอ่ื ดังระดับโลกของประเทศเยอรมนี ซึง่ ถือเป็นก้าว สำ�คัญอีกก้าวทีจ่ ะทำ�ให้นอ้ งได้กา้ วไปสูอ่ นาคตทีส่ ดใส ในสิง่ ทีต่ วั เองรักและภาคภูมใิ จ หลังจากทีเ่ ราได้คยุ กับคุณพ่อ ตอนนีเ้ ราก็จะมาถาม คุณแม่ถงึ ลูกชายทีน่ า่ ภาคภูมใิ จคนนี้ คุณแม่บอกกับทีม งานเราว่า น้องมีพรสวรรค์ในเรือ่ งการวาดภาพมาตัง้ แต่ อายุ 3 ปี โดยเฉพาะการวาดภาพรถยนต์ ซึง่ น้องจัง่ ก็เริม่ ต้นวาดเป็นภาพแรก ๆ ในวัยเด็ก ต้นแบบคือรถส่วนตัวของ ทีบ่ า้ นนัน่ เอง จากนัน้ ก็ชอบการวาดภาพมาเรือ่ ยๆ และ เริม่ ประกวดวาดภาพต่างๆ ซึง่ นัน่ คือพรสวรรค์ของน้องที่ ฉายแววมาตัง้ แต่เด็ก

25

สัมภาษณ์ - วสุ วชิรปราการสกุล


สมัยที่น้องเรียนอยู่ที่รร.อัสสัมชัญ น้องก็เป็นนักกิจกรรม ทั้งวาดภาพ และเป็นนักดนตรีของวงโยธวาทิตของโรงเรียน แม้จะชอบทำ�กิจกรรมแต่น้องก็ไม่เคยทิ้งการเรียน คุณแม่ยงั บอกอีกว่า สมัยทีน่ อ้ งเรียนอยูท่ ร่ี ร.อัสสัมชัญ น้องก็เป็นนักกิจกรรม ทัง้ วาดภาพ และเป็นนักดนตรีของวง โยธวาทิตของโรงเรียน แม้จะชอบทำ�กิจกรรมแต่นอ้ งก็ไม่เคยทิง้ การเรียน ซึง่ ผลการเรียนของน้องก็ยอดเยีย่ มมาตลอด จนกระทัง่ น้องสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนมาอยู่ท่ีประเทศประเทศเยอรมนี 1 ปีจงึ ทำ�ให้นอ้ งสนใจทีจ่ ะมาเรียนต่อด้านการออกแบบรถยนต์ ถือเป็นความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ แน่วแน่ ในสิง่ ทีต่ วั เองรักอย่างสุด ความสามารถ จนกระทัง่ มีวนั ดีๆ อย่างวันนี้ ความเห็นของอาจารย์ทป่ี รึกษา จากการสัมภาษณ์ของทีมงาน อาจารย์ทป่ี รึกษาได้บอก กับเราว่า น้องวสุ เป็นเด็กทีม่ คี วามตัง้ ใจ มีความรับผิดชอบ การเรียน และมีเป้าหมายในชีวติ ทีช่ ดั เจน ซึง่ ต่างจากนักเรียน คนอืน่ ซึง่ อาจจะเป็นเพราะน้องเป็นนักศึกษาต่างชาติตา่ ง วัฒนธรรม ทำ�ให้มคี วามอดทน และความรูท้ น่ี อ้ งมีมาจากเมือง ไทย น้องก็น�ำ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนทีน่ ไ่ี ด้ดมี าก สิง่ หนึง่ ที่ อาจารย์พดู ถึงน้องก็คอื น้องเป็นคนทีม่ คี วามคิดซับซ้อน ซึง่ อาจ จะเป็นเพราะวัฒนธรรมไทยทีห่ ล่อหลอมมาให้เป็นเช่นนี้ ซึง่ ต่างจากนักเรียนเยอรมัน หรือคนเยอรมัน ทีจ่ ะคิดแบบตรงไป ตรงมา อาจารย์เห็นว่าการคิดแบบตรงๆ ของคนเยอรมันนัน้ ดี กว่า แต่สดุ ท้ายแล้ว ความคิดซับซ้อนของน้องก็เป็นผลสำ�เร็จได้ เหมือนนักเรียนคนอืน่ ๆ เช่นกัน อาจารย์ท่ีปรึกษาพูดถึงผลงานการออกแบบชิ้นนี้ว่าเป็น ผลงานทีด่ มี าก โดยเฉพาะปีน้ี เป็นปีทน่ี กั ศึกษาทุกคนจะต้อง

เรียนเน้นหนักไปในเรือ่ งการออกแบบ จึงให้นกั ศึกษาแต่ละ คนทำ�งานเยอะมากเพื่อแสดงความสามารถของตนที่มีออกมา อย่างเต็มที่ ซึง่ วิธกี ารสอนแบบนีก้ เ็ ป็นผลดีแก่ตวั นักศึกษาเอง เช่นกัน อาจารย์ยงั กล่าวต่อไปอีกว่า ระดับการเรียนของนักศึกษา ไทยคนนี้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่อนไปในทางดี ซึง่ อาจารย์ คิดว่าตัวนักศึกษาเองจะต้องพัฒนาความรู้สามารถของตัว เองให้ดขี น้ึ ได้เรือ่ ย ๆ อย่างแน่นอน ส่วนปัญหาในการเรียน ของน้องนัน้ คือปัญหาด้านภาษา (ซึง่ นักเรียนไทยหลายคนมา เรียนทีป่ ระเทศเยอรมนีกต็ อ้ งเจอกันทุกคน) ปัญหาเรือ่ งภาษา นี้ อาจารย์เข้าใจดี เพราะถ้าอาจารย์ซง่ึ เป็นคนเยอรมันไปอยู่ และเรียนที่ประเทศไทยก็ต้องมีปัญหาเรื่องภาษาเช่นเดียวกัน สุดท้ายทีอ่ าจารย์ฝากไว้คอื ในเวลาเรียนถ้าน้องมีปญ ั หาให้รบี ถามอาจารย์โดยทันที ไม่ตอ้ งกลัวและเกรงใจ จะมีสกั กีค่ นทีค่ น้ พบว่าตัวเองชืน่ ชอบอะไร และจะมีสกั กี่ คนทีไ่ ด้เลือกทำ�ในสิง่ ทีต่ วั เองรัก และประสบความสำ�เร็จกับสิง่ นัน้ ...... อย่างทีน่ อ้ งวสุก�ำ ลังจะเป็น ขอชืน่ ชมในความตัง้ ใจของ น้อง และความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ในสิง่ ทีต่ วั เองรัก พวกเราหวังว่า คนไทยทุกคนจะคอยชืน่ ชมความสำ�เร็จและร่วมภูมใิ จไปกับเด็ก ไทย... ผูไ้ ม่ยอมแพ้ชาติใดในโลก

26

สัมภาษณ์ - วสุ วชิรปราการสกุล


มะเร็ ง ปากมดลูก บทความวิชาการ เขียน - อาคม ไชยวงศ์คต ภาพ - Internet

สวัสดีครับ ผมไม่ใช่นกั เขียนมืออาชีพ ดังนัน้ งาน เขียนนีอ้ าจจะมีขอ้ บกพร่องบ้าง และขออภัยมาล่วง หน้าครับ ตัวเลขทีก่ ล่าวอ้างในบทความนีไ้ ด้น�ำ มาจาก บทความงานวิจัยซึ่งอาจจะมีตัวเลขที่คลาดเคลื่อนจากบท ความอืน่ ๆบ้างแต่ไม่มาก เพราะผูเ้ ขียนได้อา้ งถึงบทความ งานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ท่ี ไ ด้ อ่ า นทบทวนมาในขณะทำ � งานวิ จั ย ขอแนะนำ � ตั ว ก่ อ นนะครั บ ผมเป็ นนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มา ทำ�งานวิจยั ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) ตัง้ แต่เดือน มีนาคมปี 2009 จนถึงปัจจุบนั โดยได้รบั ความอนุเคราะห์ จาก รศ. ดร. พญ. แจ่มใส เพียรทอง อาจารย์ทป่ี รึกษา ซึง่ ท่านเป็นศิษย์เก่านักเรียนทุนเยอรมัน DAAD และ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก และปัจจุบนั ปฏิบตั งิ านทีค่ ณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof. Magnus von Knebel Doeberitz ผูอ้ �ำ นวยการของภาควิชาชีววิทยา เนือ้ งอกประยุกต์ (Applied Tumor Biology) สถาบันพยาธิ วิทยา มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก ผูซ้ ง่ึ ให้การสนับสนุนผม ให้ได้ทำ�งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ท่ีประเทศ เยอรมนีครับ บทความทีเ่ ขียนนีไ้ ม่ได้ครอบคลุมเนือ้ หา ทัง้ หมดแต่จะเน้นในจุดหลักๆ และสิง่ ทีผ่ มกำ�ลังศึกษาอยูใ่ น ขณะนีค้ รับ ขอพูดเรือ่ งทัว่ ๆ ไปของมะเร็งปากมดลูกก่อนนะครับ

ก่อนอืน่ ต้องขอยกย่อง Prof. Harald zur Hausen ซึง่ ปฏิบตั งิ านวิจยั ทีศ่ นู ย์มะเร็งแห่งชาติเยอรมัน ว่าเป็นผูค้ น้ พบ เชือ้ human papilloma virus (HPV) ซึง่ เป็นสาเหตุของ มะเร็งปากมดลูก และได้รบั รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ใน ปี 2008 นอกจากนีท้ า่ นยังได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ประจำ�ปี พ.ศ. 2548 เชือ้ HPV สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ในบริเวณทีม่ กี าร ฉีกขาดของผิวหนังทำ�ให้ไวรัสผ่านเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ได้ เชือ้ HPV ทีต่ ดิ ในคนมีจ�ำ นวนมากกว่า 100 ชนิด โดยแบ่ง เป็นกลุม่ ทีต่ ดิ เชือ้ บริเวณผิวหนัง (cutaneous) เช่น ผิวหนัง บริเวณ แขน มือ ฝ่าเท้า และบริเวณเยือ่ บุ (mucosa) เช่น เยือ่ บุตรงอวัยวะสืบพันธุ์ หลอดลม ในบทความนีจ้ ะพูดถึงเฉพาะกลุม่ HPV ทีต่ ดิ เชือ้ ในเยือ่ บุ โดยเชือ้ HPV ทีพ่ บติดเชือ้ ในเยือ่ บุทไ่ี ด้รบั เชือ้ ผ่านทางเพศ สัมพันธ์ พบได้มากกว่า 40 ชนิด ซึง่ ถูกแบ่งได้เป็นสองกลุม่ ตามความสามารถในการทำ�ให้เกิดมะเร็งคือ กลุม่ ความเสีย่ ง ตา่ํ (low risk) และกลุม่ ความเสีย่ งสูง (high risk) โดยกลุม่ low risk HPV เช่น HPV6 และ 11 จะทำ�ให้เกิดรอยโรค ชนิดทีไ่ ม่รนุ แรงเช่น ทำ�ให้เกิดหูด (genital wart) ส่วนใน กลุม่ high risk HPV พบประมาณ 14 ชนิดเป็นสาเหตุของ ความผิดปกติเซลล์ปากมดลูก (cervical dysplasia) และ มะเร็งปากมดลูกชนิดที่พบบ่อยในมะเร็งปากมดลูกได้แก่ HPV16 และรองลงมาทีพ่ บได้ในประเทศไทยคือ HPV18

และ HPV58 ซึง่ ความชุกนีอ้ าจพบแตกต่างกันได้ในแต่ละ ทวีป อย่างไรก็ตาม HPV16 จะพบได้บอ่ ยทีส่ ดุ เหมือนกันทัว่ โลก ซึง่ พบมากได้รอ้ ยละ 50-70 ของสาเหตุการเป็นมะเร็ง ปากมดลูก นอกจากนี้ HPV ยังเป็นสาเหตุของมะเร็งอวัยวะ สืบพันธุเ์ พศชาย (penile cancer) ได้ แต่อตั ราการเกิดโรค น้อยมาก ในปัจจุบนั พบเชือ้ HPV ในบริเวณรอยโรคบริเวณอืน่ เช่น anal cancer, head and neck cancer และ oral cancer เป็นต้น และได้มกี ารศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง มะเร็งทีบ่ ริเวณต่างๆกับการติดเชือ้ HPV อย่างมากใน ปัจจุบนั ซึง่ จากประสบการณ์ของผมทีไ่ ด้ไปร่วมงานประชุม ระดับนานาชาติทผ่ี า่ นมา ทำ�ให้ทราบถึงแนวโน้มการทำ�วิจยั เกีย่ วกับเชือ้ HPV กับมะเร็งชนิดทีก่ ล่าวมาข้างต้นมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ 90 ของผูห้ ญิงทีม่ กี ารติด เชือ้ HPV จะสามารถกำ�จัดเซลล์ทม่ี กี ารติดเชือ้ ไปเองได้ (transient infection) โดยภูมคิ มุ้ กันของเราเอง แต่อกี ร้อย ละ 10 จะมีการติดเชือ้ แบบยืดเยือ้ (persistent infection) ในกลุม่ นีจ้ ดั เป็นกลุม่ เสีย่ งเพราะในกรณีทเ่ี หมาะสม HPV ที่ มีอยูส่ ามารถสร้างโปรตีน E6 และ E7 ออกมาได้มากเกิน ภาวะปกติ โดยโปรตีนทัง้ สองสามารถชักนำ�ให้เกิดมะเร็งได้ (oncoproteins) โดยไปรบกวนหรือทำ�ลายโปรตีนในเซลล์ ของคนทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการควบคุมเซลล์ไม่ให้ผดิ ปกติ เช่น p53 และ pRb การแสดงออกของโปรตีน E6 และ E7 ซึง่ เป็น กลไกหนึ่งเพื่อเพิ่มจำ�นวนของไวรัสจีโนมจะถูกควบคุมโดย โปรตีน E2 อยูแ่ ล้ว แต่เนือ่ งจากมีบางกลไกซึง่ ในปัจจุบนั ยั ง ไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ม ายั บ ยั้ ง การควบคุ ม การสร้ า ง โปรตีน E6 และ E7 หรือมาส่งเสริมการแสดงออกของสาร ดังกล่าว หรือมาทำ�ให้โปรตีน E2 สูญเสียหน้าทีไ่ ป ทำ�ให้มี การแสดงออกของโปรตีน E6 และ E7 มากขึน้ ผิดปกติซง่ึ มีผลทำ�ให้เซลล์ตดิ เชือ้ เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามพบ ว่าระยะเวลาการเกิดมะเร็งปากมดลูกใช้เวลานาน 15-20 ปี และมักจะพบในผูห้ ญิงอายุมากกว่า 50 ปี อุบตั กิ ารณ์ของมะเร็งปากมดลูกในไทยประมาณ 20 คน ต่อผูห้ ญิง 100,000 คน แต่พบการเกิดน้อยในประเทศทาง ยุโรปและอเมริกาซึง่ พบตา่ํ กว่า 5 คนต่อผูห้ ญิง 100,000 คน เนือ่ งจากระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทีม่ ี 27

บทความวิชาการ - มะเรง็ ปากมดลูก


“อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกในไทยประมาณ 20 คน ต่อผู้หญิง 100,000 ... ในประเทศทางยุโรปและอเมริกา ซึ่งพบน้อยกว่า 5 คนต่อผู้หญิง 100,000 คน” ประสิทธิภาพและประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจ สุขภาพ การรณรงค์ให้ประชาชนมาตรวจสุขภาพประจำ�ปี มีการป้องกันที่ถูกวิธีระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่ จำ�เป็นเพือ่ ป้องกันโรคร้ายต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ และทีส่ �ำ คัญ การออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�และรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ก็สามารถทำ�ให้สุขภาพแข็งแรงป้องกันโรคต่างๆ ได้ดคี รับ ณ ปัจจุบนั นีม้ กี ารผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากสองบริษทั ไม่ขอเอ่ยชือ่ นะครับซึง่ บริษทั แรกผลิตวัคซีนที่ ป้องกันการติดเชือ้ HPV ได้ 4 ชนิด (Quadivalent) คือ HPV6, 11, 16 และ 18 และอีกบริษทั หนึง่ ผลิตวัคซีนทีป่ อ้ งกันการ ติดเชือ้ HPV ได้สองชนิด (Bivalent) คือ HPV16 และ 18 หลักการคือฉีดวัคซีนที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของ ไวรัส HPV เพือ่ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กัน คือโปรตีนทีเ่ รียก ว่า แอนติบอดี ทีม่ คี วามจำ�เพาะต่อเชือ้ HPV ซึง่ แอนติบอดี นีจ้ ะช่วยจับอนุภาคไวรัส HPV ไม่ให้มาติดเซลล์ปากมดลูก ได้ โดยฉีดทัง้ หมดสามครัง้ สำ�หรับประสิทธิภาพพบว่าการ ฉีดวัคซีนสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มากกว่าการติดเชื้อจาก ธรรมชาติ เพราะโดยธรรมชาติเชือ้ HPV ไม่ได้ท�ำ ให้เซลล์ แตกและไม่ผา่ นเข้าสูห่ ลอดเลือด ทำ�ให้ไม่ถกู รับรูโ้ ดยเซลล์ ภูมคิ มุ้ กันของเรา ทัง้ เพศชายและเพศหญิงสามารถเข้ารับ การฉีดวัคซีนได้เช่นเดียวกัน และเรายังคงต้องติดตามผูท้ ฉ่ี ดี วัคซีนต่อไปว่าระดับภูมิคุ้มกันจะคงอยู่ในร่างกายเราได้ก่ีปี แต่ตอนนีส้ ามารถกล่าวได้วา่ มากกว่า 5 ปีครับ สำ�หรับงานวิจยั ทีผ่ มกำ�ลังศึกษาอยู่ เป็นการศึกษา ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการแสดงออกของโปรตีน E6 และ E7 ของ HPV ซึง่ ในปัจจุบนั ยังไม่สามารถอธิบายได้ตามทีก่ ล่าว ไว้แล้ว เพราะมีได้หลายอย่างเช่น ปัจจัยของตัวไวรัสเอง และปัจจัยภายนอกที่มาเกี่ยวข้องเช่นการใช้ยาคุมกำ�เนิด (ฮอร์โมน) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ และกระบวนการ

เหนือพันธุกรรม (epigenetics) แนวทางวิจยั ก็เพือ่ หาคำ� อธิบายในการติดเชือ้ และการทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของ เซลล์ปากมดลูก เพือ่ นำ�มาใช้ในการตรวจวินจิ ฉัยในระยะ เริม่ แรกของเซลล์มะเร็งปากมดลูก พร้อมทัง้ เพือ่ นำ�มาใช้ ในการรักษาในภาวะเริม่ แรกได้ ซึง่ เป็นงานทีอ่ าจใช้เวลา นานกว่าจะได้ค�ำ ตอบ แต่กต็ อ้ งทำ�การวิจยั ต่อไปเพราะอาจ จะเป็นส่วนทีน่ �ำ ไปอธิบายการเกิดโรคของ HPV ในส่วน อืน่ ๆ ได้ งานวิจยั ทีผ่ มกำ�ลังทำ�อยูน่ น้ั ตัวผมเองก็หวังว่า จะสามารถนำ�มาอธิบายกลไกได้และคาดหวังว่าจะตีพิมพ์ เผยแพร่ได้ภายในปีน้ี สำ�หรับงานวิจยั ในเมืองไทยเองนอก เหนือจากการศึกษาทีผ่ มได้ท�ำ นี้ ยังมีอกี หลายด้านเพือ่ หา คำ�ตอบเกีย่ วกับการเกิดมะเร็งจากการติดเชือ้ HPV เช่น การหาความรูด้ า้ นการตรวจวินจิ ฉัย และเนือ่ งจากประเทศ เรามีความหลากหลายทางชีวภาพและมีสมุนไพร การวิจยั อีกด้านจึงมุ่งหาสารสกัดในสมุนไพรไทยที่สามารถขัดขวาง การเป็นมะเร็งจากการติดเชือ้ HPV ซึง่ การวิจยั ทัง้ หมดดัง กล่าวเราต้องการงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐและ เอกชนเพือ่ ก่อให้เกิดผลงานทีจ่ บั ต้องได้ ผมหวังว่างานเขียนข้างต้นจะสามารถนำ�ประโยชน์มา ให้ทกุ ท่านได้ไม่มากก็นอ้ ยครับ

28

บทความวิชาการ - มะเรง็ ปากมดลูก


ต้นรัก ฅนชอบเล่ า เขียน & ภาพ - หมีนอ้ ย

“ปลูกต้นไม้สักต้น ดูแลดีๆ ต้นไม้จะ งอกงาม เมื่อเรารัก ใครสักคน ดูแลดีๆ ความสัมพันธ์ จะงอกงาม”

ในวันทีอ่ ากาศครึม้ ฟ้าครึม้ ฝน นักเรียนไทย ไกล บ้านอย่างเราเกิดอาการทัง้ เหงา ทัง้ เศร้า ทัง้ เหนือ่ ย พาลให้นกึ ถึงเรือ่ งราวดีๆ ในหนังสือ “เหนือ่ ยใจ แต่ไหว อยู”่ ของดีเจนภาพร หนังสือเล่มนี้ ซือ้ มาอ่านตอน อยูเ่ มืองไทย เป็นหนังสือทีช่ อบมากทีส่ ดุ เล่มหนึง่ (ชอบ มากจนหอบหิ้วข้ามนํ้าข้ามทะเลมาอยู่ด้วยกันที่เยอรมนี) แหม! ก็โดนใจตัง้ แต่ชอ่ื หนังสือ ยิง่ พออ่านแต่ละเรือ่ ง ข้างในก็ยง่ิ โดนใจเข้าไปอีก จนอยากถามพีค่ นเขียนว่า “คิดได้อย่างไรคะเนีย่ !” หนังสือเล่มเล็กๆ แต่จริงใจต่อ ความรูส้ กึ ชะมัด........ “โลกนีไ้ ม่มใี ครไม่เคยเหนือ่ ย แค่อยากรูว้ า่ ไหวหรือเปล่า” คนอืน่ จะรูส้ กึ เหมือนกันไหมหนอ.... ในวันทีเ่ หนือ่ ย (ใจ) สุด ๆ เราก็อยากให้มใี ครสักคนมาถามเราบ้างว่า ...“เหนือ่ ยไหม ยังไหวหรือเปล่า” (ซึง้ อ่ะ ใครมาถามตอน นีน้ ะ รักตายเลย ^^) แล้วในวันเหงาๆ แบบวันนี้ รอมา ตัง้ นานก็ไม่มใี ครมาถามเราสักที ชิ!! ถามเองตอบเองก็ได้ “จากบ้านมาเรียนตัง้ ไกล เหนือ่ ยไหม ยังไหวเปล่า? ” ขอ ตอบดังๆ ในใจว่า....ไหวค่ะ!! (555) ในหนังสือเล่มนัน้ คนเขียนเขาบอกว่า “ถ้าเรา ลองใช้ชวี ติ ให้เหมือนนา้ํ คือเปลีย่ นไปตามภาชนะ เราก็ จะสามารถอยูร่ อดในสังคมนีไ้ ด้” แหม! อย่างนัน้ นา้ํ ก็

ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสิ ไม่มสี รรพนามเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยลักษณะนามของภาชนะทีเ่ ปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ เป็น นา้ํ 1 แก้ว นา้ํ 1 ขวด หรือนา้ํ 1 ถัง ฯลฯ จากนัน้ ก็ให้ลองใช้ชวี ติ เหมือน “ต้นไม้” ต้นไม้มี ลักษณะนามเป็น “ต้น” ไม่วา่ จะปลูกทีไ่ หน ก็เรียกต้นไม้ 1 ต้น (อันนีก้ ด็ ี เริม่ เห็นด้วย ^^) โดยส่วนตัวเป็นคนชอบปลูกต้นไม้และคิดว่าการปลูก ต้นไม้เป็นความท้าทายอย่างหนึง่ เพราะต้นไม้ปลูกในทีท่ ่ี มันชอบ มันก็เติบโต ออกดอก ออกผล ให้โลกรูว้ า่ ฉัน มีความสุข ลองปลูกในทีท่ ม่ี นั ไม่ชอบ แคบไป ร้อนไป นา้ํ เยอะไป มันก็ยงั พยายามเติบโตเท่าทีจ่ ะทำ�ได้แต่กไ็ ม่งาม เหมือนต้นไม้จะพยายามบอกให้เรารู้ว่าฉันไม่ค่อยชอบเท่า ไหร่ แต่ฉนั ก็ยงั มีชวี ติ อยูไ่ ด้ นอกจากทนไม่ไหวจริง ๆ ต้นไม้ จะลงทุนตายให้ดู ลองสังเกตกันนะคะ.... ต้นไม้ทป่ี ลูกใน กระถางกับต้นทีป่ ลูกลงดิน ขนาดของต้นและความสุขของ มันแตกต่างกันเลย แต่มนั ก็ยงั อยูไ่ ด้ทง้ั คู่ ทำ�ให้รวู้ า่ ต้นไม้น่ี เก่งเนอะ เก่งกว่าเราเสียอีก เราคงต้องหัดลองเป็นต้นไม้ ดูบ้าง...อยู่ในที่ท่ีชอบหรือในที่ท่ีต้องฝืนให้ชอบ.....เราก็จะ ต้องอยูใ่ ห้ได้ เช่นกัน! คิดเลยเถิดไปถึงคนที่ปลูกต้นไม้ขาย....คิดแล้วนับถือ คนอาชีพนีจ้ ริงๆ เพราะต้นไม้พดู ไม่ได้ บอกอะไรเราไม่ได้ คนขายจะต้องอดทนเฝ้าดูวา่ ต้นไม้ตน้ ไหนชอบหรือไม่ชอบ อะไร บางต้นชอบแดดรำ�ไร รดนา้ํ วันละหนเดียว คนขาย กับต้นไม้ เขารูก้ นั ขนาดนัน้ ได้อย่างไรเนีย่ คนเราพูดจา สือ่ สารกันได้แท้ๆ บางทียงั ไม่รจู้ กั และเข้าใจกันเลย หรือ จะเป็นเพราะต้นไม้เขารูส้ กึ อย่างไร ก็แสดงออกอย่างนัน้ ถ้าเขาไม่ชอบแดด เวลาโดนแดดแรงๆ เขาก็จะเหีย่ วให้ เห็น แต่คนเรานีส่ ิ เสียใจสุดๆ ยังยิม้ แล้วบอกเสียงสัน่ ๆ ว่า ไม่เป็นไร.... “ต้นไม้พดู ไม่ได้ แต่แสดงออกได้ คนเรา พูดได้ ....แต่บางทีไม่ยอมแสดงออก” ^__^’ พูดเรือ่ งต้นไม้ ก็เผลอนึกถึงต้นพุดซ้อนทีเ่ คยอยูห่ น้า ห้อง ใครคนหนึง่ เอามาฝากไว้ให้เราช่วยดูแล ตอนทีไ่ ด้มา ต้นพุดซ้อนใบเหลือง ร่วงเกือบหมดต้น และไม่มี ท่าทีจะ ออกดอกพอมาอยูก่ บั เรา เราก็ดแู ล รดนา้ํ ให้ เติมดิน ใส่ปยุ๋

แถมด้วยการคุยกับเขาทุกวัน ต้นพุดซ้อนก็สดชืน่ แตก ใบใหม่ เริม่ มีดอกตูมให้ชน่ื ใจ จากนัน้ ก็ออกดอกให้ชน่ื ชม กลับมาเป็น เจ้าพุดซ้อนคนสวยเหมือนเดิม เราเป็นคน ดูแลก็แสนจะชืน่ ใจ แถมได้ท�ำ ให้เจ้าของต้นพุดซ้อนมี ความสุข (นัน่ ละ เราสุขยิง่ กว่า) เจ้าของต้นพุดซ้อนพยายามถามเราว่า ทำ�ยังไงเจ้า พุดซ้อน(จอมหยิง่ ) ยอมออกดอก... ซึง่ ความจริงก็ไม่มี อะไรมากเลย บอกวิธกี ารกับเขาไป เขาก็ไม่เชือ่ เขา ว่าคงจะไม่ใช่ แต่สง่ิ หนึง่ ทีเ่ จ้าของต้นพุดซ้อนไม่เคย รู้ เพราะนอกจากเราจะใส่ปยุ๋ รดนา้ํ พรวนดินแล้ว เรา ใส่ใจ เราใส่ความรักให้ตน้ ไม้ของเค้าด้วยไงล่ะ คนอะไร.... เข้าใจยากเสียจริง คิดนานจนเราคืน ต้นพุดซ้อนไปให้ เจ้าของมันก็ยงั ไม่เข้าใจอะไรสักที 555 วันนีเ้ รามาอยูต่ ง้ั ไกลแสนไกล ไม่ได้อยูด่ แู ลต้นพุดซ้อนเหมือนเคย ไม่รวู้ า่ เจ้าต้นพุดซ้อนต้นเดิมจะยังสบายดีไหม มีใครรดนา้ํ ใส่ปยุ๋ ใส่ความรักให้หรือเปล่า จะยังเป็นเจ้าต้นพุดซ้อนจอมหยิง่ ไม่ยอมออกดอกอีกไหม หรือว่าเจ้าของเขาหาคนดูแลคน ใหม่ ดูแลกันดี เจ้าก็ออกดอกให้เขาชืน่ ชม เจ้าของต้นพุด ซ้อน เขาจะเข้าใจอะไรๆ ดีขน้ึ บ้างหรือยัง เขาจะเข้าใจ ไหมว่าเขาต้องหัดรักคนอืน่ ต้องดูแลคนอืน่ ต้องใส่ใจคน อืน่ บ้าง ไม่ใช่ท�ำ แค่รดนา้ํ ใส่ปยุ๋ ให้ตน้ ไม้แต่ปล่อยให้มนั ใช้ชวี ติ อย่างโดดเดีย่ ว แล้วยังต้องพยายามมีความสุขให้ เจ้าของมันเห็น ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วกำ�ลังทนอยูอ่ ย่างไร้ความสุข กับเจ้าของทีไ่ ม่เคยเข้าใจ จะมีใครสักคนไหม ทีส่ ามารถ ดูแลเราให้เหมือนการปลูกต้นไม้สกั ต้น แล้วเขาจะปลูก เราลงดินให้อยูก่ นั นานๆ หรือคิดว่าเราเป็นแค่ไม้ประดับ ทีใ่ ส่กระถางตัง้ โชว์ไว้หน้าบ้าน เขาจะรูไ้ หมว่า เราชอบ แดดจัด หรือแดดรำ�ไร เราชอบนา้ํ มาก หรือนา้ํ น้อย แล้ว จะปลูกเราแบบทิง้ ขว้าง ปล่อยให้ตายหรือเปล่า?? ขอกระซิบนิดนึงว่าต้นไม้อย่างฉันดูแลไม่ยากเลย แค่อยูข่ า้ งๆ และใส่ใจกันบ้างก็พอ ปล. ต้นพุดซ้อนคงไม่ได้ดแู ลกันอีกแล้ว ว่าจะหาต้น อืน่ มาปลูก(ในใจ) ใหม่ดกี ว่า งัน้ คราวนีล้ องปลูก “ต้นรัก” ดีไหมคะ อิอ!ิ 29

ตนชอบเล่า - ต้นรัก


Lila Thai Massage Frankfurt

fÖ fnungszeiten Mo.-Fr.von 12.00-21.00 Uhr. Samstag von 11.00-19.00Uhr. und nach Terminvereinbarung Westend Spa 60325 Frankfurt, Westendstrasse 21, 1. Etage, Klingel: (links unten) Westend Spa Tel.: 069 / 74 222 056 http://www.lila-thai.com/index.php

ร้ทีอ่ ายู:่ น Floating Market

Theodor-Heuss Str.14, 70174 Stuttgart โทรฯ: 0711-2220228 เวลาเปิด-ปิด: 18.00-01.00 (ครัวปิด เวลา 23:00)

Kurs Rücken-Nacken Massage Traditionelle Thai-Massage Aromaöl- Ganzköpermassage **Alle Massagen mit Kräuterstempel (lukprakob)!

30


ดนตรีบ�ำ บัด Ach Sooo!

เขียน - ชลัช วรยรรยง ภาพ - Internet

“ดนตรีบำ�บัด คือศาสตร์ การรักษา บำ�บัดและ บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ ด้วยการใช้ดนตรี” “ผมเรียนดนตรีบ�ำ บัดครับ” “ว้าว... เรียนดนตรีบ�ำ บัด อืม.... แล้วมันเป็นอย่างไรหรือ” นีเ่ ป็นบทสนทนาทีผ่ มมักจะเจอบ่อยๆ เวลามีคนถามว่า ผมเรียนอะไร หลายคนเมือ่ ได้ยนิ คำ�ว่า “ดนตรีบ�ำ บัด” ก็มกั จะนึกไปถึง เพลงช้าๆ ทีม่ เี สียงนก เสียงกา เสียงทะเล เสียงนา้ํ ตกอะไรแบบนัน้ หรือร้านขายแผ่นซีดซี มุ้ เขียวๆ ตามห้างใหญ่ๆ ผมขอถือโอกาสนี้ พูดคุย บอกเล่าให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้รบั ทราบกัน ครับว่า “ดนตรีบ�ำ บัดคืออะไร” อย่างทีเ่ ราๆ ท่านๆ ทราบกันดีวา่ ดนตรีนน้ั มีอทิ ธิพลกับมนุษย์ไม่ทางใดก็ ทางหนึง่ เวลาทีเ่ ราฟังเพลงแล้วเรารูส้ กึ ว่า “เพลงนีม้ นั โดนมากๆ ” “ฟังเพลง นีแ้ ล้วคิดถึงใครบางคน” “เพลงนีฟ้ งั แล้วอยากร้องไห้” หรือแม้แต่ “ไปเต้นกัน เถอะ เพลงนีม้ นั น่าเต้นมากเลยนะ” เหตุการณ์ตา่ งๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นอิทธิพล จากดนตรีทม่ี ตี อ่ คนเราในชีวติ ประจำ�วัน หากจะแยกให้เห็นภาพให้ชดั เจน คือ ผลของดนตรีตอ่ จิตใจและทางร่างกาย ทีนม้ี นุษย์เราสมัยก่อนก็น�ำ เอาความ พิเศษของดนตรีนม้ี าใช้ในทางการแพทย์ หลักฐานการใช้ดนตรีเพือ่ การบำ�บัด นัน้ สามารถสืบค้นย้อนไปได้ถงึ ช่วง 4พันปีกอ่ นคริสตกาลในยุควัฒนธรรมอียปิ ต์ โบราณ แต่การพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์นแ้ี ละการริเริม่ ให้มหี ลักสูตรการ เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นเพิ่งได้เริ่มทำ�กันอย่างจริงจังเมื่อประมาณ หกสิบปีทผ่ี า่ นมานีเ้ อง ซึง่ หากเทียบกับอายุความเก่าแก่ของศาสตร์การแพทย์ แขนงอืน่ หรือแม้แต่ประวัตศิ าสตร์ของตัวดนตรีเอง ก็นบั ได้วา่ ดนตรีบ�ำ บัดนัน้ เป็นศาสตร์การรักษาแขนงใหม่ทย่ี งั มีอายุนอ้ ยอยูม่ ากในประวัตศิ าสตร์ของโลก ยุคใหม่ 31

Ach Sooo! - ดนตรีบ�ำ บัด


“การใช้งานดนตรีบำ�บัดนั้นมีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกช่วงอายุของคนเรา ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงก่อนเสียชีวิต”

ความหมายของดนตรี บำ � บั ด นั้ น แตกต่ า งกั น ไปตามเบื้ อ งหลั ง ทาง วัฒนธรรมในแต่ละประเทศแต่ละทวีป ส่วนทีต่ า่ งกันนัน้ ก็เป็นเพียงรายละเอียด ปลีกย่อยทีป่ รับให้เข้ากับภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศนัน้ ๆ ผม ขอสรุปในส่วนทีเ่ หมือนกันของดนตรีบ�ำ บัดแบบง่ายๆ สัน้ ๆ ในหนึง่ ประโยค ครับว่า “ดนตรีบ�ำ บัด คือศาสตร์การเยียวยา บำ�บัดและบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ ทัง้ ทางร่ายกายและจิตใจ ด้วยการใช้ดนตรี” หากจะเขียนเพียงเท่านี้ ก็คงจะพอเข้าใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าดนตรีบำ�บัดก็คือการใช้ดนตรีเพื่อการ รักษาโรค เป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ทัง้ หมดแล้วก็ไม่ผดิ เสียทีเดียว ผมขอขยาย ความอีกเล็กน้อยนะครับ เพือ่ ความเข้าใจทีไ่ ม่คลาดเคลือ่ น “การเยียวยา บำ�บัดและบรรเทา” เรือ่ งแรกทีท่ า่ นผูอ้ า่ นต้องทราบก่อนก็ คือ ดนตรีบ�ำ บัดนัน้ ไม่ได้มคี วามวิเศษถึงขนาดทีว่ า่ จะทำ�ให้โรคหรือความผิด ปกติทเ่ี ป็นอยูน่ น้ั หายไปเป็นปลิดทิง้ ลำ�พังตัวดนตรีเองไม่สามารถทีจ่ ะไปทำ�ให้ เซลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโต ไม่ชว่ ยลดไข้ ไม่สามารถฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ไม่สามารถละลายไขมันลดความอ้วนได้ หรืออะไรทำ�นองนี้ การใช้ดนตรีใน ทางการแพทย์น้ันส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นตัวเสริมในการรักษาหลักเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ช่วยลดการใช้ปริมาณยาหลักลงทีบ่ างครัง้ อาจจะทำ�ให้เกิดผล ข้างเคียงได้ หรือช่วยย่นระยะเวลาในการรักษาให้เร็วขึน้ ส่วนการใช้ดนตรีกบั โรคทางจิตเวชนัน้ มีเพียงบางกรณีเท่านัน้ ทีส่ ามารถใช้ดนตรีบ�ำ บัดแล้วหายได้ เป็นปกติ แต่ทง้ั นีก้ ข็ น้ึ อยูก่ บั ความรุนแรงของโรคและระยะเวลาในการเกิดโรค นัน้ อีกทัง้ ยังต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาพอสมควร “โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ” ขอบเขตการใช้งานดนตรี บำ�บัดนั้นมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกช่วงอายุของคนเราตั้งแต่ก่อน เกิดจนถึงก่อนเสียชีวติ ดนตรีบ�ำ บัดกับการใช้งานทางกายภาพนัน้ จะมีกลุม่ Neurological music therapy เป็นกลุม่ ใหญ่ทใ่ี ห้ความสนใจในเรือ่ งของการ ใช้ดนตรีกบั ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการผิดปกติทางสมอง เช่น โรคลมชัก จุดมุง่ หมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีข้ึนด้วยการใช้ดนตรีในการช่วยฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกายและความสามารถที่สูญเสียไปเนื่องจากผลของความ ผิดปกติของสมอง ดนตรีบ�ำ บัดกับโรคทางจิตเวช ถือเป็นการใช้ดนตรีบ�ำ บัดที่ สำ�คัญทีส่ ดุ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้ภาษาเยอรมัน โดยจะแบ่งย่อยไป เป็นกลุม่ ย่อยๆ แยกตามอาการของโรคต่างๆ เช่นดนตรีบ�ำ บัดกับผูป้ ว่ ยจิตเภท (Schizophrenia) ดนตรีบ�ำ บัดกับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการในกลุม่ Somatoform (ความ เจ็บป่วยทางจิตใจทีแ่ สดงอาการออกมาทางร่างกาย เช่น ปวดตามร่างกายแบบ ทีไ่ ม่สามารถหาสาเหตุทางกายภาพได้ เป็นต้น) ท่านผูอ้ า่ นอาจจะเข้าใจว่าคนจะใช้ดนตรีบ�ำ บัดได้นน้ั ต้องเป็นคนป่วยอย่าง เดียวหรือเปล่า ทีจ่ ริงแล้วคนปกติกส็ ามารถใช้ดนตรีบ�ำ บัดได้เช่นกัน เนือ่ งจาก คนเราต้องเจอกับปัญหาและความกดดันอยูต่ ลอดเวลาในชีวติ ประจำ�วัน ทัง้ จากเรือ่ งงาน เรือ่ งครอบครัว เรือ่ งความรัก เป็นต้น ในดนตรีบ�ำ บัดจะมี กิจกรรมการเล่นดนตรีเพื่อจำ�ลองสถานการณ์ท่ีทำ�ให้เกิดความเครียดในชีวิต ประจำ�วัน ให้เราได้รบั รูส้ าเหตุจากความเครียดนัน้ ในมุมมองต่างๆ และเรียนรู้ จากกิจกรรมการเล่นดนตรีเพือ่ จัดการกับความเครียดอย่างถูกวิธี 32

Ach Sooo! - ดนตรีบ�ำ บัด


“ด้วยการใช้ดนตรี” ในดนตรีบ�ำ บัดจะมีกจิ กรรมทางดนตรีมากมายทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ลักษณะผูเ้ ข้ารับการบำ�บัด และจุดประสงค์ในการบำ�บัด กิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ การฟัง (Passive) และ การเล่น (Active) การฟัง คือการฟังดนตรี แบบมีจดุ ประสงค์เพือ่ การบำ�บัด หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าแค่ฟงั เพลงมัน จะต้องมาอะไรให้มนั ยุง่ ยากปวดหัวมากมาย การฟังเพลงในดนตรีบ�ำ บัดนัน้ จะต้องมีการควบคุมจุดประสงค์ของการฟัง จากนักดนตรีบ�ำ บัดทีไ่ ด้รบั การ ฝึกฝนมา ต้องเลือกใช้ดนตรีให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการบำ�บัด นอกจากนีอ้ าจ จะมีการทำ�กิจกรรมเพือ่ การผ่อนคลายในระหว่างทีฟ่ งั เพลงนัน้ อยูด่ ว้ ย การฟัง นีส้ ามารถฟังได้โดยตรงจากเครือ่ งเล่นเพลง หรือการฟังจากการเล่นดนตรีสด จากนักดนตรีบ�ำ บัดเอง ส่วนกิจกรรมในอีกรูปแบบหนึง่ นัน้ ซึง่ ก็คอื การเล่น ก็ คือการเล่นเครือ่ งดนตรีชนิดต่างๆ เพือ่ จุดประสงค์ในการบำ�บัด เป็นการเล่น แบบด้นสด (Improvisation) ไม่มโี น้ตมากาง เล่นออกมาจากความรูส้ กึ (Free play) หรือการเล่นจากการสมมุตบิ ทบาท (Role play) ท่านผูอ้ า่ นอาจจะถาม ว่าแล้วแบบนี้ผู้เข้ารับการบำ�บัดต้องมีความรู้เรื่องดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรี เป็นมาก่อนหรือเปล่า ก็ตอ้ งขอตอบว่าไม่จ�ำ เป็นครับ การเล่นเครือ่ งดนตรีใน ดนตรีบ�ำ บัดนัน้ เป็นการเล่นทีอ่ อกมาจากจิตใต้ส�ำ นึก ความรูท้ างด้านดนตรีนน้ั จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราเล่นออกมาจากสิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ในขณะนัน้ จริงๆ ส่งผล ให้อาจจะเกิดการตีความทีค่ ลาดเคลือ่ นได้ หลังทำ�กิจกรรมดนตรีทกุ ประเภท นัน้ นักดนตรีบ�ำ บัดจะพูดคุยกับผูเ้ ข้ารับการบำ�บัดเพือ่ สอบถามอารมณ์ ความ รูส้ กึ ในระหว่างทำ�กิจกรรมดนตรีนน้ั ๆ เป็นการพูดคุยกันถึงสิง่ ทีน่ กั ดนตรีบ�ำ บัด รับรูไ้ ด้จากการเล่นดนตรีของผูเ้ ข้ารับการบำ�บัด ในแง่มมุ ของทฤษฎีดนตรีและ ความรูส้ กึ จากเสียงทีเ่ ล่นออกมา กระบวนการขัน้ ตอนนีจ้ ะนำ�ไปสูก่ ระบวนการ บำ�บัดในขัน้ ต่อๆ ไป อย่ า งที่ได้ ก ล่ า วไปในข้ า งต้ นนะครั บ ว่ า กิ จ กรรมทางดนตรี บำ� บั ด นั้น มี มากมายหลากหลาย ในการเลือกใช้นน้ั จะขึน้ อยูก่ บั จุดมุง่ หมายในการรักษา และประสบการณ์ของนักดนตรีบ�ำ บัดเป็นหลัก จึงไม่มหี ลักตายตัวว่าคนทีม่ ี ลักษณะอาการแบบนีจ้ ะต้องใช้วธิ นี ใ้ี นการรักษา แนวทางในการรักษาด้วย ดนตรีบ�ำ บัดนัน้ จะมีแค่จดุ หลักๆ ทีส่ �ำ คัญคือ การสร้างความคุน้ เคยระหว่างผู้ เข้ารับการบำ�บัดกับนักบำ�บัดและกับเครือ่ งดนตรี การใช้กจิ กรรมทางดนตรีเพือ่ ลดอาการความเจ็บป่วยนัน้ ๆ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูเ้ ข้ารับการบำ�บัด และการประยุกต์กจิ กรรมดนตรีบ�ำ บัดนัน้ ไปใช้ในชีวติ จริง ข้อดีของดนตรี บำ�บัดคือ ถึงแม้จะใช้ไม่ถกู วิธหี รือถูกใช้จากนักดนตรีบ�ำ บัดทีข่ าดประสบการณ์ ก็จะไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ เพียงแค่ไม่ท�ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี ขึน้ เท่านัน้ เอง

มาถึงตรงนีผ้ มก็ได้เล่าถึงความหมายของดนตรีบ�ำ บัดอย่างคร่าวๆ ไปแล้ว นะครับ คิดว่าท่านผูอ้ า่ นคงจะพอมองเห็นภาพขึน้ บ้างไม่มากก็นอ้ ย และคงจะ เข้าใจวิธกี ารใช้ดนตรีเพือ่ การบำ�บัดมากขึน้ ทีจ่ ริงในส่วนของรายละเอียดปลีก ย่อยต่างๆ นัน้ มีมากเกินทีจ่ ะเขียนให้ทา่ นผูอ้ า่ นยังมีสมาธิกบั การอ่าน และอ่าน ให้จบได้ หากท่านใดมีความสนใจในเรือ่ งดนตรีบ�ำ บัดเพิม่ เติม สามารถเขียนมา คุยกันได้และติดตามอ่านเรือ่ งราวต่างๆ ของดนตรีบ�ำ บัดได้ทง้ั ในเฟซบุค๊ และ บล็อกส่วนตัวของผมครับ

“การฟังเพลงในดนตรีบำ�บัดนั้น จะต้องมีการควบคุม จุดประสงค์ของการฟัง .... มีการเลือกใช้ดนตรี ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำ�บัด”

33

Ach Sooo! - ดนตรีบ�ำ บัด


ส่วนประกอบซอสเพสโต้: (สำ�หรับ 4 คน) กระเทียมกลีบใหญ่ 5 กลีบ นา้ํ มันมะกอก 90 มล. พาร์เมซานชีส 100 กรัม อิตาเลีย่ นเบซิล 2 กาํ มือ (โหระพาฝรัง่ ) ถัว่ ไพน์นทั 40 กรัม คัว่ ให้เหลือง เกลือ 1ช้อนชา พริกไทย ครึง่ ช้อนชา นาํ ส่วนประกอบทุกอย่างมาปัน่ รวมกันให้ละเอียด จะได้ซอสเพสโต้ เส้นสปาเกตตี้

500 กรัม หรือพาสต้าอย่างอืน่ ก็ได้

Curry Wurst เขียน - Tipmonta Schneider

Spaghetti Pesto ภาพ - Internet

ต้มเส้นสปาเกตตีใ้ นนํา้ เดือด ใส่เกลือ 2 ช้อนชา ประมาณ 8-10 นาที (แนะนาํ ให้ใช้เส้นของบาริลล่า) นาํ เส้นทีต่ ม้ สุกแล้วมาคลุกกับซอสเพสโต้ แต่งด้วยยอดใบโหระพาแล้วเสิรฟ์ ทันที สาํ หรับใครทีช่ อบรสจัดกว่านีก้ ส็ ามารถเติมชีสหรือเกลือเพิม่ ได้ตามใจชอบค่ะ 34

Curry Wurst - spaghetti pesto


ออกกำ�ลัง Gesundheit!

เขียน - Srisuda Thitinun ภาพ - Internet

ก่อนอืน่ ต้องขอออกตัวก่อนเลยค่ะว่า นีเ่ ป็นการเขียน ครัง้ แรกทีม่ าพูดคุยเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพนะคะ การดูแล รักษาสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญมากและต้องดูแลกันทั้งใน ระยะสัน้ และระยะยาว จากการสังเกตคนรอบๆ ตัว คิดว่า โดยปกติ คนส่วนมากก็เริม่ หันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึน้ ถ้าจะให้กล่าวถึงนิยามการมีสขุ ภาพทีด่ ี จริงๆ แล้ว ก็คง หมายถึงการมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึง่ หลักใหญ่ๆ ทีส่ ามารถไปสูจ่ ดุ นัน้ ได้กม็ เี น้นๆ อยู่ สองอย่าง การออกกำ�ลังกาย และการบริโภค จริงๆ แล้วทีก่ ล่าว มานีไ่ ม่ใช่เรือ่ งใหม่เลยใช่หรือไม่คะ แต่เอาเป็นว่าเรามายา้ํ ความสำ�คัญกันอีกที ขอเข้าเรือ่ งว่าด้วยการออกกำ�ลังกาย ก่อนนะคะ

มีคนบอกไว้วา่ การออกกำ�ลังกาย เป็นยาอายุวฒ ั นะ นอกจากจะช่วยยืดอายุให้ยาวขึน้ แล้ว ยังทำ�ให้เราเป็น ดูเป็นหนุม่ เป็นสาวอยูต่ ลอดเวลา หรือก็คอื แก่ชา้ ลงน่ะ ค่ะ อันนีจ้ ริงนะคะ ยืนยันเพราะเห็นผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากตัว เอง และคนในครอบครัว แต่จะออกกำ�ลังกายอย่างไร หรือต้องทำ�แบบไหนนัน้ ก็ยงั ต้องดูลกั ษณะ ให้เหมาะ สม กับวัยด้วย แล้วก็ไม่ควรออกกำ�ลังกายหักโหมจน เกินไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะมีผลร้ายมากกว่าผลดี วันนีเ้ รามีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ถึงการเลือกออกกำ�ลังกายให้ เหมาะกับอายุมาฝากกันค่ะ เด็กเล็ก อายุราวๆ 2-10 ขวบ ทีเ่ ริม่ วิง่ และปีนป่ายได้ เองแล้ว เด็กๆ กลุม่ นี้ ร่างกายจะยังไม่พฒ ั นาเต็มที่ ดังนัน้ ยังไม่ควรให้ออกกำ�ลังกายทีห่ นักเกินไป อย่างเช่นกีฬาทีต่ อ้ ง ใช้ก�ำ ลัง หรือทำ�อะไรทีต่ ดิ ต่อกันเป็นเวลานาน อันนีอ้ าจจะ เป็นไปตามทฤษฎีนะคะ เพราะก็เคยเห็นเด็กบางคนเริม่ ฝึก กายกรรม ว่ายนา้ํ หรือ บัลเลต์กนั ตัง้ แต่สข่ี วบ ก็เห็นทำ�ได้ ดีกนั ตัง้ หลายคน แต่กต็ อ้ งมีการดูแลอย่างใกล้ชดิ เพราะถ้า เกิดการบาดเจ็บขึน้ มา อวัยวะบางส่วนอาจจะเกิดการผิดรูป ได้งา่ ยกว่าวัยอืน่ ๆ

วัยรุน่ อายุ 11-16 ปี วัยนีร้ า่ งกายเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยเด็กผูห้ ญิงจะโตเร็ว หรือมีรปู ร่างใหญ่กว่าเด็กผูช้ าย แต่ เด็กผูช้ ายก็จะโตตามกันทันหรือโต เร็วกว่าในช่วงท้ายของ วัยนี้ ส่วนใหญ่เด็กจะเริม่ รวมกลุม่ ตามเพศของตัวเอง เด็ก ช่วงนี้ควรจะต้องดูแลและสนับสนุนเขาให้สนใจในการออก กำ�ลังกาย เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจ และเป็นช่วงทีร่ า่ งกายกำ�ลัง มีการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน กีฬาทีแ่ นะนำ�โดยทัว่ ไปเพือ่ เพิม่ ความคล่องแคล่ว เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล เป็นต้น วัยหนุม่ สาว อายุ 16-35 ปี วัยนีร้ า่ งกายมีการเติบโต เต็มที่ ร่างกายมีความแข็งแรงพอทีจ่ ะเล่นกีฬาได้ทกุ รูปแบบ ในเวลาทีต่ อ่ เนือ่ งยาวนาน ขึน้ กับสภาพ สรีระร่างกาย และ ความถนัด และไม่มผี ลเสียต่อโรคประจำ�ตัว วัยผูใ้ หญ่ อายุ 36-55 ปี ร่างกายสะสมไขมันไว้มาก ร่างกายเริม่ อ่อนแอ ไม่ควรออกกำ�ลังกายอย่างหักโหม หรือ ต่อเนือ่ งในระยะเวลานาน และคนในวัยนีบ้ างคนเริม่ รูส้ กึ ขี้ เกียจหรือไม่อยากออกกำ�ลังกาย ดังนัน้ จึงควรหากีฬาทีเ่ น้น ความเพลิดเพลินใจ และดึงดูดใจทีท่ �ำ ให้เล่นได้สม่�ำ เสมอ เช่นว่ายนา้ํ จ๊อกกิง้ ปัน่ จักรยาน โยคะ และแอโรบิก เป็นต้น ข้อควรระวังสำ�หรับวัยนีค้ อื ร่างกายมีความทนทานลดลง ก่อนออกและหลังออกกำ�ลังกายควรมีการอบอุน่ ร่างกาย ยืด กล้ามเนือ้ ไม่วา่ จะเล่นกีฬาหนักหรือเบาก็ตาม อันนีเ้ น้นนะ คะ เพือ่ ช่วยให้กล้ามเนือ้ คลายตัวได้อย่างเต็มที่ และลดการ บาดเจ็บแทรกซ้อนค่ะ วัยผูส้ งู อายุ ตัง้ แต่อายุ 56 ปีขน้ึ ไป วัยนีส้ มรรถภาพ ทางร่างกายลดลงอย่างเห็นได้ชดั ส่งผลให้สภาพจิตใจห่อ เหีย่ วไปด้วย กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัยนีค้ อื กิจกรรมทีท่ �ำ ให้ ร่างกายเคลือ่ นไหวอย่างช้าๆ และราบรืน่ ไม่มกี ารเปลีย่ น จังหวะกะทันหัน อย่างเช่น เดินต่อเนือ่ ง โยคะ ว่ายนา้ํ และ ปัน่ จักรยาน เป็นต้น เน้นความเพลิดเพลิน อาจจะมีการ ทำ�กิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว หรือกับเพือ่ นบ้าน เพราะจะได้ท�ำ ได้อย่างต่อเนือ่ ง ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการออกกำ�ลังกาย คือ 1.ระบบ ไหลเวียนของเลือดดีขน้ึ 2. ระบบหายใจดีขน้ึ เพราะปอด มีการรับออกซิเจนมากขึน้ 3. ช่วยให้สมดุลเคมีในเลือดดี ขึน้ 4. ลดความเครียด 5. เป็นผลจากข้อก่อนนีค้ ะ่ เมือ่ ไม่มี 35

Gesundheit! - ออกกำ�ลัง


“การขาดการออกกำ�ลังกาย” เป็นศัตรูตัวฉกาจของสุขภาพที่แข็งแรง หากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลเสีย ไขมัน ไม่มคี วามเครียด กล้ามเนือ้ ก็กระชับ ไม่หย่อนยานง่าย หน้าตาก็ผอ่ งใส 6. เพิม่ ความมัน่ ใจ เมือ่ รูถ้ งึ ประโยชน์ แล้วก็มาดูโทษของการขาดการออก กำ�ลังกายนะคะ “การขาดการออกกำ�ลังกาย” เป็นศัตรูตวั ฉกาจของสุขภาพทีแ่ ข็งแรง หากปล่อยทิง้ ไว้จะส่งผลเสีย ในอนาคต (รูปแบบการดำ�รงชีวติ ทีส่ ขุ สบายและ สะดวกมักเป็นสาเหตุของการขาดการออกกำ�ลังกาย) สังคม สมัยใหม่มกี ารคมนาคม และวิธกี ารติดต่อสือ่ สาร ระหว่าง กันพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึน้ รวมทัง้ มีสง่ิ อำ�นวยความสะดวก ต่างๆ มากมายรองรับอย่างสมบูรณ์น้ี ทำ�ให้ปริมาณของ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายในชีวติ ประจำ�วันลดลง หาก ไม่เริม่ ออกกำ�ลังกายอย่างจริงจัง จะทำ�ให้ตกอยูใ่ นสถานภาพ ขาดการออกกำ�ลังกายอย่างถาวรได้ ปัจจุบนั ปัญหาการ ขาดการออกกำ�ลังกายกำ�ลังกลายเป็นปัญหาสำ�คัญ ซึง่ มิได้ เกิดขึน้ แค่เพียงในผูใ้ หญ่เท่านัน้ แต่ยงั เกิดกับเด็กและ เยาวชนอีกด้วย หากปล่อยปัญหาการขาดการออกกำ�ลังกายทิ้งไว้เป็น เวลานาน จะส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพร่างกายได้ มีรายงานผลการวิจยั ว่าจากความเคยชินต่อการดำ�รงชีวติ 3 หัวข้อ ได้แก่ โรคอ้วน การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำ�ลัง กาย การขาดการออกกำ�ลังกายมีความเกีย่ วข้องต่อการเพิม่ ของค่ารักษาพยาบาล โทษของการขาดการออกกำ�ลังกาย ประการแรก ที่ นึกถึง คือ โรคอ้วน ซึง่ มิได้เป็นปัญหาแค่เพียงรูปลักษณ์ ภายนอกเท่านัน้ ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญซึง่ นำ�มาสูโ่ รคทีเ่ กิดจาก การใช้ชวี ติ ประจำ�วันอีกด้วย อาทิ โรคเบาหวาน โรคไขมัน ในเลือดสูง ฯลฯ นอกจากนัน้ ผูท้ ข่ี าดการออกกำ�ลังกายยัง เสีย่ งต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้งา่ ย รวมถึง ยังเพิม่ ความ

เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ ฯลฯ อีกด้วย เนือ่ งจากระบบการหมุนเวียนโลหิตจะเสือ่ มลง เรือ่ ยๆ ทำ�ให้ เกิดความเมื่อยและความเหนื่อยล้าตามบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย อีกทัง้ กล่าวกันว่าทำ�ให้ภมู ติ า้ นทานโรคของร่าง กายลดตา่ํ ลง รวมทัง้ ทำ�ให้ความชรามาเยือนเร็วขึน้ ด้วยเช่น กัน ท่านอาจจะรูส้ กึ ว่าเกินกว่าทีค่ าดคิดไว้ แต่ทว่าการขาด การออกกำ�ลังกายจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ เส้นผม เนือ่ งจากระบบการหมุนเวียนโลหิตแย่ลง ทำ�ให้ไม่ สามารถส่งสารอาหารไปหล่อเลีย้ งเส้นผมได้ ท้ายทีส่ ดุ ทำ�ให้ ศีรษะล้าน เส้นผมไม่สามารถขึน้ ได้อกี การขาดการออกกำ�ลังกายอย่างถาวร จะบ่อนทำ�ลาย สุขภาพร่างกายทีละน้อย การขาดการออกกำ�ลังกายเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อ สุขภาพร่างกายในลักษณะต่างๆ อย่างแท้จริง อาจกล่าวได้ ว่าเป็นต้นกำ�เนิดของปัจจัยสาเหตุการเกิดโรคทุกชนิดเลย ก็ได้ เพียงแต่เรายังไม่ได้รสู้ กึ ถึงภัยอันตรายต่อชีวติ ดังนัน้ ถึง แม้จะรูว้ า่ ตนเองขาดการออกกำ�ลังกาย แต่กม็ คี นจำ�นวนไม่ น้อยทีก่ ล่าวว่า “ก็ปล่อยเลยตามเลย” แต่ทว่าการขาดการ ออกกำ�ลังกายนัน้ จะทำ�ให้รา่ งกายต้องเผชิญกับอันตรายที ละน้อยนัน่ เอง เป็นอย่างไรบ้างคะ ฟังดูนา่ กลัวใช้ได้เลยใช่ไหมคะ ควร พยายามหาเวลาไปออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณ เองนะคะ ปล. วันนีค้ ณ ุ ออกกำ�ลังกายแล้วหรือยัง รอบหน้าเรามาต่อกันด้วยเรือ่ งของการบริโภคนะคะ 36

Gesundheit! - ออกกำ�ลัง


ธรรมะคือคุณากร

คำ�แปลบทสวดพระธรรมคุณ เขียน & ภาพ - กิตตชโย

“คำ�สอนของพระพุทธองค์นั้น มีลักษณะเฉพาะ ประการหนึ่ง .... ผู้ใดปฏิบัติตาม ผู้นั้นสามารถจะ แลเห็นผลได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไร” สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม คำ�สัง่ สอนซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้ดแี ล้ว สนฺทฏิ ฐฺ โิ ก เป็นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาและปฏิบตั พิ งึ เห็นได้ดว้ ยตนเอง อกาลิโก เป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ และให้ผลได้ไม่จ�ำ กัดเวลา เอหิปสฺสโิ ก เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวเชิญกับผูอ้ น่ื ว่า ท่านจงมาดูเถิด โอปนยิโก เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมนำ�เข้ามาใส่ตวั ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญ ฺ หู ตี ิ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ ู้ พึงรูไ้ ด้เฉพาะตน บทสวดมนต์บทต่างๆ ทีเ่ ราท่องสวดกันตัง้ แต่เด็ก ผมเชือ่ ว่ามีหลายบท ทีเ่ ราไม่เข้าใจความหมาย เนือ่ งจากส่วนใหญ่จะไม่มคี �ำ แปลกำ�กับไว้ หรือ บางโรงเรียนให้ทอ่ งสวดแต่ภาษาบาลี ไม่ได้สอนคำ�แปลไว้ให้เข้าใจ เนือ่ งใน โอกาสอันดีทน่ี ติ ยสาร TSVD Magazine เปิดตัวในฉบับนี้ ผมขอนำ�บทสวด พระธรรมคุณ มาขยายความให้เป็นทีเ่ ข้าใจกันมากขึน้ รวมทัง้ ถือโอกาสเผย แพร่ความรูท้ างธรรมในเรือ่ งอืน่ ๆ ไว้ดว้ ยในคราวเดียวกัน ทีก่ ล่าวว่า พระธรรมอันพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้ดแี ล้ว หมายถึง พระธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนัน้ ล้วนแต่จะเป็นผลส่งให้ผปู้ ระพฤติ ปฏิบตั ติ ามได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุขทัง้ สิน้ มีแต่ดี ไม่มผี ลเสีย กล่าวได้วา่ ไม่ ให้ทกุ ข์แก่ผปู้ ฏิบตั เิ ลย พระสัทธรรมของพระองค์แ์ บ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ ๓ หมวด คือ ปริยตั ธิ รรม ๑ ปฏิบตั ธิ รรม ๑ ปฏิเวธธรรม ๑ ปริยตั ธิ รรมนัน้ ได้แก่ค�ำ สัง่ สอนอันเป็นแนวนำ�ไปสูป่ ฏิบตั ธิ รรม ซึง่ หมายถึง การรับเอาธรรมะ คือคำ�สอนเข้ามาสูจ่ ติ ใจด้วยทางทีใ่ ช้กนั ตัง้ แต่กอ่ นมีหนังสือก็คอื การฟัง เมือ่ มี หนังสือแทนเสียงก็รบั โดยการดูการอ่าน ส่วนปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เป็นคำ�สอนทีบ่ ง่

วิธกี ารปฏิบตั โิ ดยตรง ทีก่ าย ทีว่ าจา และทีใ่ จ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วจะทำ�ให้เข้าถึง จิตใจของตนเองและเข้าถึงสิง่ ทีม่ าปรากฏกับความรูส้ กึ ของตัวเอง เมือ่ ปฏิบตั ิ อย่างต่อเนือ่ งจะมีผลส่งให้ถงึ ปฏิเวธธรรม คือ การรูแ้ จ้งในสภาวะความเป็น จริง เจาะแทงกิเลสทัง้ หลายทีเ่ ป็นตัวอวิชชา ตัวโมหะ ตัวตัณหา ตัวอุปาทาน ความยึดถือ อันหุม้ ห่อไว้ไม่ให้จติ นีเ้ ห็นสัจจะคือความจริง คำ�สอนของพระพุทธองค์นน้ั มีลกั ษณะเฉพาะประการหนึง่ ไม่เหมือนสิง่ ของอืน่ ๆ ซึง่ คนหนึง่ แลเห็นแล้วชีไ้ ป อีกคนหนึง่ จะแลเห็นได้ดว้ ยกัน อย่าง นัน้ หามิได้ ผูใ้ ดปฏิบตั ติ าม ผูน้ น้ั สามารถจะแลเห็นผลได้ดว้ ยตนเองว่าเป็น อย่างไร นอกจากนี้ พระธรรมยังเป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้(และให้ผลได้)ไม่จ�ำ กัด เวลา คืออยูเ่ หนือกาลเวลานัน่ เอง ทีต่ อ้ งวงเล็บไว้วา่ “และให้ผลได้” เพราะไม่ อยากให้เราไปนึกถึงผลทีจ่ ะตามมากันมากนัก ถ้าจะนึกถึงก็ให้นกึ ถึงผลสูงสุด นัน่ คือนิพพาน (ถ้ามีโอกาสผมจะหยิบยกเรือ่ งนิพพานมาคุยให้ฟงั ในฉบับต่อๆ ไป) เพราะเหตุวา่ พระธรรมนัน้ เป็นของดีของจริง พระพุทธองค์จงึ ทรงชีแ้ นะ ว่า เมือ่ ผูใ้ ดปฏิบตั ไิ ด้แล้วจึงเป็นเสมือนสิง่ ของทีน่ า่ จะเรียก บอกคนอืน่ มาดูวา่ นีด่ จี ริง ของทีจ่ ริงแท้แน่นอนคือสิง่ นี้ และควรจะน้อมนำ�เอาของดีจริงทีพ่ บ แล้วนัน้ เข้ามาไว้ในตน ยืดถือปฏิบตั เิ รือ่ ยไป ไม่ละวางเสีย สุดท้าย ธรรม ของพระองค์นน้ั ผูป้ ฏิบตั จิ ะพึงรูไ้ ด้เฉพาะจากการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง อาการรู้ นัน้ คือ รูไ้ ด้ดว้ ยปัญญา ซึง่ เกิดจากการปฏิบตั ขิ องตนเอง ด้วยความเข้าใจของ ตนเอง เมือ่ เรารูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว ผมขอแนะนำ�ว่า อย่าไปเชือ่ คนทีผ่ า่ นการปฏิบตั ิ มาแล้วจนกว่าเราจะปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง รูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง แน่นอนว่าพืน้ ฐานทาง ธรรมของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน เราจึงจำ�เป็นต้องมีครูบาอาจารย์ พระภิกษุ 37 ธรรมะคือคุณากร - บทสวดธรรมคุณ


“การเดินทางใดๆ ก็ตาม การเก็บเกี่ยวสิ่งที่อยู่รายทาง ที่เราผ่านไปจะช่วยทำ�ให้การเดินทางสนุก และเติมเต็มให้ เราถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสมบูรณ์”

สงฆ์ หรือผูร้ คู้ อยชีแ้ นะ แต่อย่ามุง่ หวังผลทีจ่ ะตามมาจากการปฏิบตั มิ ากกว่า หนทางทีจ่ ะนำ�ไปสูผ่ ลนัน้ การเดินทางใดๆ ก็ตาม การเก็บเกีย่ วสิง่ ทีอ่ ยูร่ ายทาง ทีเ่ ราผ่านไปจะช่วยทำ�ให้การเดินทางสนุก และเติมเต็มให้เราถึงจุดหมายปลาย ทางได้อย่างสมบูรณ์ เฉกเช่นเดียวกับการเดินในทางธรรมในระหว่างทางทีเ่ รา ปฏิบตั อิ ยูน่ น้ั ผมเชือ่ ว่าเราจะได้ซมึ ซับ และรูซ้ ง้ึ ถึงแก่นแท้ของพระธรรมอย่าง แท้จริงได้ดว้ ยตนเอง บทส่งท้าย…ผมมีโอกาสได้อา่ นหนังสือเรือ่ ง “พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน อะไร” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ซึง่ เรียบเรียงและได้รบั การแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตามพระ ราชปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังคำ�นำ�ของหนังสือ ตอนหนึง่ ว่า “สมเด็จพระราชชนนีศรีสงั วาลย์ทรงมีพระปรารภว่านักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงข้าราชการผูท้ ไ่ี ปศึกษาต่อหรือไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ ควรจะมีหนังสือแนะแนวคำ�สัง่ สอนในพระพุทธศาสนาเป็นคูม่ อื สำ�หรับอ่าน เพือ่ ให้เกิดความรูเ้ ป็นแนวทางสำ�หรับปฏิบตั ติ นเอง และเพือ่ อธิบายให้บรรดา มิตรชาวต่างประเทศ ผูต้ อ้ งการจะทราบเข้าใจได้ถงึ หลักธรรมบางประการใน พระพุทธศาสนา” หนังสือเล่มนีร้ วบรวมหลักธรรมคำ�สอนทีเ่ ป็นหัวใจหลักของ พระพุทธศาสนาเข้าไว้ดว้ ยกัน อ่านง่ายเข้าใจง่าย ผมอยากให้พวกเราชาวพุทธ ทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นต่างแดนได้อา่ นหนังสือเล่มนี้ หากผู้อ่านท่านใดมีความประสงค์จะอ่านหนังสือเล่มนี้ฉบับภาษาไทย สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ทก่ี องบก.ครับ

38 ธรรมะคือคุณากร - บทสวดธรรมคุณ


. ย . ท . น . ส ก ิ ช า ม ส ร ค ั ม ส ร า ก WIN! สมัครวันนีม้ แี ต่

สำ�หรับท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ท่านสามารถทำ�ได้แล้ววันนี้ โดย 1. กรอกข้อมูลจากแบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก ที่แนบมาในนิตยสารฉบับนี้ แล้วส่งมาที่อีเมล์ register@tsvd.org หรือ 2. ทำ�การสมัครโดยตรงกับคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำ�ปี 2554 โดยสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนการสมัครได้ที่ โทร. 0176-6685091 หรือ อีเมล์ register@tsvd.org รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของทางสมาคมฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของทางสมาคมฯ ต่อไป อายุสมาชิกภาพจะแบ่งเป็นไตรภาค ดังนี้ - ผู้สมัครในระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน จะหมดอายุสมาชิกภาพในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป - ผู้สมัครในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จะหมดอายุสมาชิกภาพในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีถัดไป - ผู้สมัครในระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม จะหมดอายุสมาชิกภาพในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีถัดไป เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่าสมัครจำ�นวน 10 ยูโร (สำ�หรับนักเรียน/นักศึกษา) หรือ 13 ยูโร (สำ�หรับบุคคลทั่วไป) มาที่

Kontoinhaber: Thai Studenten Verein in Dtl. Bank: Deutsche Skatbank Bankleitzahl: 83065410 Kontonummer: 4485785 IBAN: DE93-83065410-0004485785 และกรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ register@tsvd.org หลังจากได้ทำ�การโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่ทางสมาคมฯ จะได้ตรวจสอบยอดเงิน เข้าบัญชีและออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน สุดท้ายนี้ เราขอตอนรับสมาชิกใหม่ของ ส.น.ท.ย. ทุกคนครับ!

นักเรียน

O R U 10 E แล้ว น ย ี ร เ ้ ด ไ ่ ม ไ ่ ี พวกท

O R U E 3 1


แบบคําขอสมัคร/ตออายุสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฯ คําชี้แจง : กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพื่อสิทธิประโยชนของตัวทานเอง ขาพเจา ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเลน เกิดวันที่ อาศัยอยูเมือง ประเทศ

เดือน

E-Mail

ป พ.ศ.

มีความประสงคขอ สมัครสมาชิก ตออายุสมาชิกหมายเลข สมาคมนักเรียนไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ ประเภทนักเรียน-นักศึกษา (คาธรรมเนียมปละ 10 ยูโร) ประเภทบุคคลทั่วไป (คาธรรมเนียมปละ 13 ยูโร) โดยตองการชําระคาธรรมเนียม เปนเงินสด โอนผานทางธนาคาร และ มีความประสงค รับบัตรสมาชิกดวยตนเอง ใหทางสมาคมฯ จัดสงบัตรสมาชิกมาตามที่อยูตอไปนี้

ทั้งนี้ขาพเจา

ไมมีความประสงค

มีความประสงค รับขาวสารจากทางสมาคมฯ ผานทาง ไปรษณีย E-Mail ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขา งตนเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ วันที่

(ผูสมัคร)

เฉพาะเจาหนาที่ (กรรมการสมาคมฯผูรับสมัคร): ผูสมัครไดชําระเงินถูกตอง โดยทางเหรัญญิกสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมันฯ ไดออกใบเสร็จใหผูสมัคร ฉบับที่ ลงวันที่ และไดจัดเก็บขอมูลสมาชิกเขาแฟมทะเบียนเรียบรอยแลว ลงชื่อ ( วันที่

(เจาหนาที่ผูรบั สมัคร) )

TSVD Summer 2011  

พบกับนิตยสารรูปโฉมใหม่ ภายใต้ชื่อ “TSVD magazine” สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี และเผยแพร่ข่าวสาร สาระ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you