Valgamaa Leader lood 2009-2014

Page 1

Valgamaa LEADER lood 2009–2014


Väljaandja: Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Koostaja: Inga Kalvist Kujundaja: Kati Velner Fotod: Ivo Aamer, Andrus Abel, Kerli Adov, Timo Arbeiter, Imre Arro, Marko Bandis, Jana Butov, Keesi Disain, Viljo Graunding, Indrek Hitrov, Helen Ilves, Tiina Ivask, Mae Juske, Rando Kall, Inga Kalvist, Marju Karavin, Silver Laks, Andrus Lavrenov, Kalmer Lehepuu, Tiit Lepp, Maili Mäehunt, Ülav Neumann, Tonno Olonen, Toomas Pai, Õnne Paimre, Andres Palloson, Kaido Purason, Lea Radsin, Kadi Rahnu, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Andres Rõõmus, Raido Rätsep, Kalmer Sarv, Rein Säinas, Merle Tombak, Marju Tomson, Carmen Tsvetkov, Indrek Valner, Aile Viks Trükk: Pajo AS

ISBN 978-9949-38-521-8


Hea lugeja!

Valgamaa Partnerluskogu esindajatena tunneme me suurt rõõmu, et hoiad enda käes meeleolukat kokkuvõtet meie külade, noorte, ettevõtete ning ühise organisatsiooni – partnerluskogu – tegemistest, saavutustest, eesmärkidest ja unistustest. Meil on olnud huvitavad aastad: aastatel 2009–2014 oli meil võimalus viia ellu meie piirkonna ühiselt kokkulepitud strateegiat väga erinevate tegevuste ning investeeringute kaudu. Koos oleme seadnud eesmärke, õnnestunud, teinud vigu ning õppinud nendest ja tegutsenud edasi. Valgamaa Partnerluskogu tegutseb sektoriteüleselt. Meie liikmeteks on tegevuspiirkonna omavalitsused, mittetulundusühendused ja ettevõtted ning mitmed maakondliku haardega ühingud. Meil on, mille üle uhked olla: meie liikmete toimekus on muljetavaldav, häid näiteid elu edasiviimisest leiame igast omavalitsusest. Meil on tugev kogukonnaesindajate võrgustik ning noorsootöövõrgustik, mida teatakse ka maakonnast kaugemal. Paljud tublid inimesed on panustanud oma aega ja häid mõtteid mitmetesse projektidesse. Loodame, et see jätkub nii ka tulevikus ning sädeinimestel jagub selleks indu ja jõudu. Partnerluskogu on ise samuti sageli härjal sarvist haaranud ning väärtuslike ideede elluviimisel liidriks olnud. Nii on saanud toimuda erinevad koolitusprogrammid, õppereisid, maakondlikud sündmused. Partnerluskogu teeb koostööd maakonna arendusorganisatsioonidega ning partneritega kaugemaltki.

Huvitavaks näiteks on Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide ühisprojekt „Elu kahe maailma piiril“, mille tulemusel ootavad kõiki külla kollaste akendega märgistatud erilised paigad. Valgamaa Partnerluskogu kannab endas avatud ja ettevõtlikku hoiakut ning panustab igakülgselt, et elu Valgamaal edeneks. Usume, et palju on Valgamaa inimeste enda kätes ja kutsume kõiki kaasa mõtlema ning tegutsema, et meie külade elujõud kestaks! Lugemis-, avastamis- ning äratundmisrõõmu soovides

Monika Rogenbaum juhatuse esimees

Tiina Ivask tegevjuhtSisukord Valgamaa Partnerluskogu – liider headele algatustele!

4

Perioodi 2009–2014 tulemused

5

Helme vald

6

Loominguline Taagepera küla Sportlik Linna küla Kaasaegne hooldusraviteenus Helmes

Hummuli vald

Looduspäevade sari Hummulis Aktiivsed Hummuli noored Teenused Hummuli talupidajatele

7 8 9

10 11 12 13

Sangaste vald

Kohaliku toidupärandi väärtustamine – kogukonnaköök Sangastes Vahva koht noortele – Sangaste Valla Avatud Noortekeskus Sangaste Rukkiküla koostöövõrgustik

Taheva vald

Ühtehoidev Hargla kogukond Ettevõtlikud Taheva noored Parmu Ökoküla – traditsiooniline looduslähedane kogukond

36 37 38 39

40

41 42

43

Karula vald

14

Tõlliste vald

44

Otepää vald

18

Tõrva linn

48

Lüllemäe Suusamaa edukas start Kaagjärve mõisapäevade traditsioon Maavillane – lambakasvatajate edukas koostöö Otepää Õhujõud – noorte alpispordi eestvedaja Sportimisvõimaluste laiendamine Vidrike külas Eesti esimene vein Jaagu Annemäe talust

Palupera vald

15 16 17

21 22 23

24

Leivalõhnaline Hellenurme Vesiveski 25 Nõuni Purjeklubi – Lõuna-Eesti purjetajate värav merele 26 Palu Kivi OÜ – kivitöö traditsiooni edasikandja 27

Puka vald

Toimekas Kuigatsi kogukond Nooruslik Aakre küla Uus kvaliteet küttesüsteemide hooldamisel

Põdrala vald

Hakkajad Põdrala valla noored Pikasilla puhkeala – värav Võrtsjärvele

28

29 30 31

32 33 34

Aktiivses liikumises Spordiklubi Raudsõrmus Multimeedia meelevallas Tõlliste noored Magusad maasikad kasvavad Tõllistes Spordiklubi Viraaž – aktiivne noortespordi eestvedaja Tõrva Spordiselts – rahvaspordi eestvedaja Tõrva WakePoint – vee-elamuste pakkuja

Õru vald

Suurepärane paik lõõgastumiseks – Õru puhkeala Seiklusvalmis Õru noored Toitlustusteenuse pakkumine Õrustes

45 46 47

49 50 51

52 53 54 55

Valgamaa Partnerluskogu

56

Maakondlikud projektid

62

Koostööprojektid

63

Lõuna-Eesti kollased aknad Esimene ülemaakondlik õpilasmalev Valgamaal Puidulõhnaline Valgamaa

59 60 61


Valgamaa Partnerluskogu – liider headele algatustele!

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu (www.valgaleader.ee) on 2006. aasta 12. aprillil moodustatud LEADER-tegevusgrupp, kuhu kuuluvad omavalitsused, mittetulundus- ja erasektori organisatsioonid, kelle ühiseks eesmärgiks on piirkonna terviklik areng Valgamaal. Mitteformaalse organisatsioonina tegutseb Partnerluskogu 2002. aastast alates. Partnerluskogu missioon on kaasata elanikke ja organisatsioone tegutsema tegevuspiirkonna järjepideva heaolu kasvu nimel, et iga inimene oleks vajalik ja väärtuslik.

Kokku esitati perioodil 2009-2014 Partnerluskogule 303 taotleja poolt 675 taotlust, millest Partnerluskogu kinnitas 459 taotlust. Neli taotlejat otsustas taotlust PRIA-sse mitte esitada, 455 taotlust said PRIA-lt toetuse määramise otsuse kogusummas 3 133 895 eurot. Projektide abikõlblik maksumus koos omaosalusega oli kokku 4 278 580 eurot. Kõige rohkem – 200 taotlust – kinnitati kogukonnameetmes. Noortemeetmes kinnitati 132 taotlust ning ettevõtlusmeetmes 123 taotlust. Toetussummasid arvesse võttes on järjestus järgmine: kõige enam on toetust määratud kogukonnameetmetesse: 1 353 194 eurot, sellele järgnevad ettevõtlusmeede (1 226 037 eurot) ning noortemeede (554 664 eurot).

Perioodil 2009-2014 viidi ellu piirkondlikku arengustrateegiat „Elujõuline Valgamaa“ Maaelu Arengukava LEADER-meetme raames. Strateegia eesmärgiks oli valgamaalaste kõrge elukvaliteet, mis saavutatakse läbi sotsiaalse aktiivsuse ja kaasatuse, kvaliteetse elukeskkonna, konkurentsivõimeliste töökohtade ning ettevõtluse. Käesolev raamat on kokkuvõte Valgamaa LEADER lugudest – ülevaade elluviidud projektidest.

Valgamaa Partnerluskogu oli ka ise aktiivne projektide algataja ja elluviija (kokku 46 taotlust). Oluline roll, mille Partnerluskogu endale võttis, oli noorte endi poolt ellu kutsutud projektide („Noorte võimalused maal“) ja alustavate kogukondade („Valged laigud“) taotluste koondamine – nende puhul oli Partnerluskogu PRIA-s taotlejaks. Teiste Partnerluskogu projektide puhul oli tegemist algatustega, mis aitasid parandada ülemaakonnalist koostööd.

Arengustrateegiat „Elujõuline Valgamaa“ viidi ellu sihtrühmapõhiste meetmete kaudu: Meede Meede Meede Meede

1 2 3 4

Kogukonnaalgatused ja koostöö (K) Noorte algatused ja koostöö (N) Ettevõtete areng ja koostöö (E) Organisatsiooni juhtimine ja areng

4


Perioodi 2009–2014 tulemused 1. Kohalike kogukondade koostöövõime ja suutlikkus parendada oma elukeskkonda on suurenenud

Valgamal on 65 aktiivset külakogukonda, millest 51 on saanud Partnerluskogult projektitoetust. 57 projekti on viidud ellu mitme küla koostöös, 35 korral on projekt haaranud tegevustesse rohkem kui ühe valla elanikud.

2. Valgamaal on kvaliteetne ja atraktiivne elukeskkond ning paremini väärtustatud paikkonna eripära

105 projekti oli suunatud elukeskkonna parandamisse – projektid, mis avaldasid mõju elukeskkonna välisilmele ning pakkusid juurde uusi tegevusvõimalusi välitingimustes.

3. Piirkonna atraktiivsus elu- ja ettevõtluse keskkonnana on tõusnud

117 projektiga on tekkinud kohalikel elanikel uus tegevusvõimalus. Kaheteistkümne Partnerluskogu projektiga pakuti ettevõtjatele tuge turundamisel, ideede ning koostöö arendamisel.

4. Kohalike kogukondade vajadustele vastavad teenused on kättesaadavad. Kolmanda sektori suutlikkus majandustegevuse arendamisel kogukonna ressursside baasil on tõusnud

60 projektiga on toetatud kohalikele elanikele suunatud kogukonnateenuse loomist või arendamist.

5. Inimesed on paremini kaasatud arendustegevusse, kohalikes otsustusprotsessides on kaasatute osalus suurenenud

4350 inimest olid kaasatud „Kogukonna hääl“ projektide tegevustusse.

6. Valgamaal on soodsad tingimused ning mitmekesisemad võimalused noorte aktiivsuse, võimete, huvide ja ettevõtlikkuse arendamiseks

Ellu on viidud 87 projekti, mille raames tehti investeeringuid kogumahus 280 382 eurot.

7. Noorsootööd toetavate organisatsioonide vahel on hea koostöö

Toimib hea koostöö MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA, Valga maavalitsuse, Rajaleidja keskuse, Punase Risti, Kaitseliidu ja Töötukassa vahel.

8. Ettevõtjatevaheline koostöö on paranenud

Läbi toetatud projektide on võrgustikesse kaasatud 550 ettevõtjat.

9. Ettevõtjatele on tagatud süsteemne ligipääs informatsioonile ja nõuandele

Toetuse abiga on läbi viidud 46 koolituspäeva 388-le osalejale.

1o. Ettevõtlusaktiivsus ja investeeringumahud on Valgamaal suurenenud

74 projektiga on ellu viidud investeeringuid kogumahus 1 708 608 eurot.

11. Kasvanud on Valgamaa mikro- (pereettevõtete) ja väikeettevõtete ning nende poolt pakutavate innovaatiliste toodete ja teenuste arv

Investeeringutoetust on saanud 74 mikroettevõtet. 30 ettevõtet pakuvad Valgamaal tänu toetuse abile uuenduslikke tooteid ja teenuseid.

12. Partnerluskogu on tegevuspiirkonda ja selle konkurentsivõimet arendav tunnustatud organisatsioon

Partnerluskogu on organisatsioon, mis on arendanud oma tegevuspiirkonda alates 2002. aastast ning on tunnustatud koostööpartner teistele maakonna arendusega tegelevatele organisatsioonidele. Partnerluskogu osaleb maakondliku arendusorganisatsioonide ümarlaua kohtumistel ning on partneriteks maakondlike projektide elluviimisel.

5


Meede

Helme vald Projekti nimi

K

Ala küla kogukonnaliikmetele ringitööde mitmekesistamiseks vahendite ostmine

N

Helme valla laste sügisese koolivaheaja sisustamine

N

Jääaja Keskuse külastamine ning loovvahendite soetamine noortele

Helme Hoolekandekeskus OÜ

E

Hooldusravi inventari ostmine

Helme Külaselts

K

Helme aleviku arendamise kava koostamine

Helme Vallavalitsus

K

Helme valla kultuuri- ja ajaloo-objektide tähistamine

7148,71

N

Linna küla noorte sportimistingimuste parandamine

4633,07

Korteriühistu Taagepera Uue Maja

K

Taagepera kortermajale võsalõikur-trimmeri soetamine heakorra tagamiseks

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut

K

Mulgi Külastuskeskuse haljastusprojekti koostamine

6025,85

Mittetulundusühing Taagepera Arendus

K

Taagepera paisjärve saneerimise eelprojekti koostamine

4500,00

E

Taagepera puhkepiirkonna kontseptsiooni koostamine ning maineürituse läbiviimine

6707,44

E

Taagepera puhkepiirkonna turundustegevuste läbiviimine

3975,00

K

Taagepera, Karjatnurme ja Helme asulatesse lastemänguväljakute rajamine

4788,87

N

Krossisõitjate õpperaja tegemine Helme-Tõrva piirkonna noortele

5907,92

N

Loodussõbraks läbi oma silmade – suvelaagri korraldamine noortele

9586,16

N

Noorte osaluse tõstmine kohalikus kogukonnas koolituste abil

9584,86

N

Noorte tantsukoolituse läbiviimine

3294,28

E

Saun-seminarihoone ehitusprojekti koostamine

E

Saun-seminarihoone renoveerimistööd

E

Seminarihoone sisustamine laudade ja toolidega, parkla katmine kiviparketiga

16143,67

E

Puhkeala ehitustööd; kööginurga ja pesuköögi sisustamine, seminaritehnika soetamine; vaba aja sisustamiseks vahendite soetamine

18424,36

OÜ Vanavardi Talu

E

Meetootimishoone renoveerimine

9581,66

Ritsu Külaselts

K

Linna küla arendamise kava koostamine

1566,57

N

Linna küla puhkeala rajamine (I etapp)

5877,00

K

Linna küla puhkealal paikneva sporditaristu projekteerimine

3240,00

TAOTLEJA Ala Külaselts

MTÜ Noorte Huvi ja Spordiklubi MX

OÜ Kivimäe Hostel

OÜ Marja Talu

Taagepera Külaselts

Udumäe Puhketalu OÜ

Upruse Talu

Makstud toetus 13212,00 4492,00 606,38 13328,25 2899,03

577,62

1648,92 19173,49

K

Ritsu külakeskuse väljaarendamine

N

Fotoküla – skänneri soetamine, vanade fotode digitaliseerimise koolituse läbiviimine

N

Karaokeõhtute läbiviimiseks vajaliku tehnika ostmine

1208,12

K

Keraamikapõletusahju ja tarvikute ostmine; käsitööalase õppereisi korraldamine

5674,64

K

Kunstikoja inventar – pinkide ja laudade ning elektrigeneraatori soetamine

1861,30

K

Ürituste korraldamiseks ning heakorratöödeks vajalike seadmete ja inventari soetamine

2955,38

K

Portselanmaali koolitus Taagepera küla meene väljaarendamiseks

K

Taagepera- Ala Külakeskuse remonttööd ja ruumide sisustus

N

Lasersimulatsioonitehnika soetamine

K

Taagepera kunstikotta vitriinide ja savitehnika töövahendite ostmine

2326,47

K

Õppereisi läbiviimine; saviringi inventari soetamine

1044,00

E

Puhketalu seminariruumi mööbli ja tehnika soetamine; vaba aja veetmiseks spordivahendite ja ATV ostmine; kämpingumajade ehitamine

19166,31

E

Puhketalu sisustuse soetamine; niiduki ja lumesaha ostmine; tänavakivide paigaldus

19159,99

E

Eriotstarbelise külmkambriga auto soetamine piimatoodete turustamiseks

6

10051,45 313,41

683,07 12192,44 3900,00

9220,98


Loominguline Taagepera küla Taagepera külakeskuse ruumidesse on loodud vahva käsitöökoda, kus tehakse savitööd ja millest on aastate jooksul kujunenud küla üks visiitkaarte. Toetuse abil on läbi viidud erinevaid käsitöökoolitusi ja soetatud keraamikapõletusahi ning -seadmeid. Savikoja eestvedajad on omal käel palju juurde õppinud ning ennast arendanud. Tänaseks on kunsti- ja käsitööruumidest, kus algusaastatel toimus peamiselt hobitegevus, välja kasvanud kaunist keraamikat ja Taagepera küla meeneid valmistav ning huvilistele koolitusi korraldav käsitöökeskus. Seda on plaanis järk-järgult edasi arendada: külaselts loodab muretseda ka klaasisulatusahjud, et hakata tegelema klaasehistööga.

Keskusega kavas välja arendada ka matkarada. Üheks unistuseks on puhastada külas olev paisjärv ja vee peale teha seiklusrada. Külaseltsi eesmärgiks on pakkuda Taagepera külas erinevaid tegevusi, et küla oleks teatud ja tuntud ka väljaspool oma kogukonda. Taagepera Külaselts kutsub kõiki huvilisi Taagepera külaga tutvuma!

Lisaks loovuse arendamisele pakub Taagepera külakeskus huvilistele muudki põnevat, üheks lõbusaks ajaveetmisvõimaluseks on näiteks jahi lasersimulatsiooni kasutamine. Aktiivse puhkuse valikute laiendamiseks on koostöös Riigimetsa Majandamise

7

Kogukond

Kokku kümme projekti: Ala-Taagepera Külakeskuse ruumide remontimine, savi- ja kunstikoja seadmete ja inventari soetamine; külakeskuse tegevusvõimaluste laiendamiseks vahendite soetamine ja koolituste läbiviimine (vt lisaks tabelist lk 6) Taotleja: Taagepera Külaselts Projektide LEADER toetus kokku 32 158,83 €


Kokku neli projekti: Linna küla arendamise kava koostamine, külakeskuse väljaarendamine ja mänguväljaku ehitamine (vt lisaks tabelist lk 6) Projektide LEADER toetus kokku 20 735,02 €

Noored

Sportlik Linna küla

Ritsu Külaselts on Linna küla arendanud alates 2004. aastast. Külla on projekteeritud ja rajatud puhkeala koos kõlakojaga, kus tegevust jagub nii noortele kui täiskasvanutele. Kõik külaüritused toimuvad just seal. Ritsu Külaselts toetab noortesporti ning aktiivset vaba aja veetmist: renoveeritud on staadion, noortele on soetatud erinevat spordivarustust, korraldatakse suviseid spordi- ning talviseid suusavõistlusi. Külakeskuse väljaarendamisse ning küla arendamise kava koostamisesse oli kaasatud ka noorteaktiiv. Külaseltsile teeb head meelt see, et paljudel noortel on side oma külaga säilinud isegi siis, kui elutee on külast eemale viinud. Külaselts unistab külakeskuse ja küla enda tegevusvõimaluste laiendamisest, et kodupaigal oleks kogukonnaliikmete südames ikka kindel koht. Lähiaastate sooviks on Linna külale oma ujumiskoha rajamine.

8


Kaasaegne hooldusraviteenus Helmes

Projekt: Hooldusravi inventari ostmine Taotleja: Helme Hoolekandekeskus OÜ LEADER toetus 13 328,25 €

Ettevõtlus

Ettevõtja soetas toetuse abil hooldusravi inventari Helme Pansionaadile. Tänu hooldusravi teenuse käivitamisele on tühjaksjäänud hoone taas kasutusel: 2014. aasta kevadel avatud pansionaat pakub kohta 75-le hoolealusele ja tööd 22-le töötajale. Toetus oli ettevõtjale õigel ajal oluliseks abiks. Helme Pansionaadil on olemas õendushaigla luba, mis võimaldab näiteks insuldijärgselt taastusravi ja loob seeläbi ettevõttele suuremaid võimalusi hooldusteeninduse pakkumisel. Ettevõtja unistab hooldusravi laienemisest teise hoonesse ning luksuslikuma korter-tüüpi teeninduse pakkumisest hoolealustele.

9


TAOTLEJA

Meede

Hummuli vald

Projekti nimi

Hummuli Vallavalitsus

K

Hummuli aleviku korterelamute piirkonna detailplaneeringu koostamine

K

Hummuli alevikus asuvale puhkealale terviseraja projekteerimine

K

Hummuli mõisapargi lava, tantsupõranda ning paviljoni ehitamine

11027,21

N

Noortetoa sisustuse soetamine ja vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine

3668,28

K

Hummuli vald ja külad nähtavaks: viitade, infotahvlite paigaldamine, roll-up stendide ja infovoldikute valmistamine. Hummuli valda tutvustava raamatu koostamine

12407,68

K

Hummuli IV looduspäeva ja Rahvusvahelise Raievõistluse Hummuli CUP ettevalmistamine ning läbiviimine

5705,44

E

Halumasina ostmine

2292,51

Margus Voitk "Kaasiku Talu" Mittetulundusühing Hummuli Arendus Mittetulundusühing Hummuli Noortekeskus

Makstud toetus 6229,47 2691,00

K

Puutöö õpitoad Hummuli vallas

3043,08

K

Hummuli looduspäevade ettevalmistamine ja läbiviimine

3522,60

K

Vaba aja tegevuseks vajaliku tehnika soetamine

2288,48

N

Vaba aja tegevuste vahendite soetamine Hummuli valla noortele

5176,78

N

Kontoritehnika soetamine ja Hummuli valla noorte tegevusvõimaluste laiendamine

3395,87

N

Videokaamera ostmine ja lühifilmi valmistamine

K

Terviseraja hooldamine, korrashoid ja spordiinventari laenutus

K

Jeti küla terviseraja hooldustehnika soetamine

Osaühing Mändre Post

E

Heinaniitmise, -pallitamise ja silo valmistamise teenuseks seadmete soetamine

OÜ Järvesilma

E

Hooldusniiduki ja lumesaha ostmine

Mittetulundusühing Jeti Küla

10

574,24 4690,73 4486,59 16489,00 6476,81


Looduspäevade sari Hummulis

Hummuli looduspäevad, mis tänaseks on kujunenud iga-aastaseks traditsiooniliseks ürituseks, said alguse tänu kogukondlikule algatusele. Soov väärindada Hummuli mõisa parki ning tunnustatud puukujurite aktiivsus piirkonnas olid looduspäevade tõujõuks, tänu sellele kujunes puutööst ürituse läbiv teema. Igal aastal on looduspäevadel olnud erinev alateema, mida tutvustatakse läbi õpikodade, loodusretkede ja loengute. Eelmisel aastal tutvustas näiteks kimalaseuurija Reet Karise Hummuli vapilooma kimalast. Alati pakutakse lastele erinevaid tegevusi ja üldises melus kaasalöömisvõimalust.

Üheks unistuseks on teha mõisa aastapäeval metsakatedraalis kontsert ning laiendada ürituse tegevusvõimalusi.

2014. aastal toimus Hummuli IV looduspäev ja raievõistlus Hummuli Cup, mis oli esimeseks rahvusvaheliseks suuürituseks vallas. See aitas tõsta valla mainet ning muutis kogukonda oluliselt aktiivsemaks. Soov on looduspäevade traditsiooni kindlasti hoida ja jätkata.

11

Kogukond

Kokku kaks projekti: Puutöö õpitoad Hummuli vallas ja Hummuli looduspäevad Taotleja: Mittetulundusühing Hummuli Arendus Projektide LEADER toetus kokku 6565,68 €


Noored

Aktiivsed Hummuli noored

Kokku neli projekti noortekeskuse tegevusvõimaluste laiendamiseks Taotleja: Mittetulundusühing Hummuli Noortekeskus Projektide LEADER toetus kokku 11 435,38 €

10-aastane noortekeskus on alguse saanud vabatahtlikust tööst noortega. Noored on Hummuli vallas olnud väga aktiivsed, mitmetel vallaüritustel on noored olnud tegevuste eestvedajaks.

Noortekeskuse unistus on, et noored oleksid vallas nähtavad ning nende arvamust võetaks kuulda!

Noortekeskuse eestvedamisel on valminud noorte tegemisi ja Hummuli valda tutvustav lühifilm, millega noored soovisid aidata kaasa valla mainekujundusele. Tehnikahuvi on noorte seas suur, lisaks videokaamerale on soetanud nii helikui ka valgustehnika, mida kasutatakse aktiivselt erinevatel kogukonnaüritustel. Tasakaaluks tubastele tegevustele panustab noortekeskus ka aktiivsele vaba aja veetmisele looduses: soetatud on tõukerattad ja vibuvarustus. Läbi on viidud nii vibutreeninguid kui ka vibulaskmise võistlusi ning erinevaid õpiretki looduses. Igal suvel korraldab noortekeskus koolitusi, kus on ühendatud nii õpetlik kui ka sportlik-meelelahutuslik pool.

12


Teenused Hummuli talupidajatele

Ettevõtlus

Projekt: Heinaniitmise, -pallitamise ja silo valmistamise teenus Taotleja: Osaühing Mändre Post LEADER toetus 16 489 €

Ettevõtja soetas toetuse abil heina- ja silotehnika. Piirkonnas on palju alustavaid talupidajaid, kes söödavarumisel abi vajavad. Kuna niitmistööde hooaeg on lühike ja nõudlus suur, on ettevõtjal suveperioodil käed-jalad tööd täis. Ettevõtja pakub ka heakorratööde teenust vallalale. Nii oma talumaade kui ka matkaradade korrashoidmisel on suureks abiks mägiveised, kes teevad tänuväärset tööd ning on samas ka turistidele atraktiivsed. Ettevõtja hinnangul on kogukond kokkuhoidev ja kogukonnas on heanaaberlikud suhted, senine koostöö erinevate teenuste pakkumisel peab jätkuma ning suurenema.

13


TAOTLEJA

Meede

Karula vald Makstud toetus

Projekti nimi

FSKT OÜ

E

Mustasilla seiklusturismitalu renoveerimine

Karula Naisselts

K

Karula Naisseltsi maja pliidile uue soemüüri ehitamine

1612,98

Karula Vallavalitsus

N

Karula ANK ruumide remontimine ja spordivahendite soetamine

2296,66

12700,00

K

Kaagjärve mõisapäeva korraldamine

3423,06

N

Lüllemäe Põhikooli mänguväljaku parendamine

4306,10

N

Treeningtegevuse korraldamine noortele

N

Karula valla noortele koolituste korraldamine ning vahendite soetamine

3630,56

K

Karula hariduseluga seotud orienteerumisradade ettevalmistamine ja trükiste väljaandmine

1325,70

Kitremaa OÜ

E

Lumesaha ja puulõhkumismasina ostmine

2236,91

Korteriühistu Kevade 14

K

Maja soojaks – Kaagjärve kortermaja väliskoridori uste ja radiaatori paigaldamine

Korteriühistu Kullamäe 55

K

Lüllemäel asuva Kullamäe 55 kortermaja koridoriakende vahetus

Lüllemäe Rahvaõpistu

K

Keraamikaahju, treipingi, glasuuride ja savi soetamine

Mittetulundusühing Kaagjärve Mõis

Mittetulundusühing Karula Kaugtöökeskus Mittetulundusühing Karula Kultuuriselts

1177,65

954,18 805,00 4589,75

K

Lüllemäe kõlakoja ehitamine

4411,82

N

Laste loovuse arendamine ja koostöö parandamine

2442,96

K

Kogukonnateenuse arendamine – koolituse ja õppereisi läbiviimine

3548,45

K

Pärandkultuuri tutvustamine Lüllemäe segaansambli tegevuse kaudu

4314,66

K

Kogukonna koostöövõime arendamine rahvaõpistu tegevuse kaudu

3157,47

K

Kogukonna infopuntki loomine Lüllemäe Kultuurimajja

2582,71

K

Kaagjärve mõisa kõlakoja ehitus

4083,95

K

Kaagjärve mõisapäeva korraldamine

3684,23 6523,70

K

Kaagjärve mõisapäeva korraldamine

N

Lõbus haridus – õppekäikude korraldamine noortele

K

Karula kaugtöökeskuse ruumide kaasajastamine

465,27 9969,38

E

Käsitöötoodete ühisturundus – koolituse läbiviimine, tootekataloogi koostamine

6074,68

E

Ettevõtete toodete ühisturundus

4632,25

Mittetulundusühing Maavillane

E

Valgamaa lambapidajate ja käsitööliste ühisturunduse ja mainekujunduse edendamine

5143,59

E

Valgamaa lambapidajate toodete ühisturunduse edendamine

4007,39

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts

K

Mullafreesi ja adra ost aiaharimisteenuse pakkumiseks kogukonnas

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus

K

Mõetõstuki ostmine Lüllemäe Suusamaale

K

Lumetuubide, mäesuusa- ja lumelauakomplektide ostmine Lüllemäe Suusamaale

K

Soojaku soetamine Lüllemäe Suusamaale

K

Rajamasina soetamine Lüllemäe Suusamaale

Osaühing Ala-Venda

E

Õmblusteenuste kaasajastamiseks seadmete ostmise

4888,46

OÜ Maarjalepp

E

Vildivabriku taristu parendamine

9048,63

OÜ Savikolle

E

Pottsepateenuste pakkumiseks vajalike seadmete soetamine

3820,50

Spordiklubi Karula

N

Noored suuskadele – suuskade ja suusahoolduspingi soetamine

2743,48

14

1449,52 13159,00 5482,44 4770,00 15000,00


Lüllemäe Suusamaa edukas start Karula kõrgustiku looduslik eripära, Lüllemäe küla olemasolev sporditaristu ning hea teedevõrk olid soodustavad tegurid Lüllemäe Suusamaa rajamisel. Kogukonna eestvedamisel puhastati mäe laskumisnõlv võsast ning rajati kunstlume tootmiseks tiik ja nii olidki kõik tingimused uueks mäesuusakeskuseks loodud. LEADER toetuse abil soetatud mäetõstuk, rajamasin, lumelaua- ja mäesuusavarustus ning tuubid aitasid Suusamaale lõpliku hoo sisse anda. 2014. aasta veebruaris avatud keskuse mäesuusaja lumelauanõlvale ning tuubirajale kogunes juba avamispäevadel suur hulk huvilisi nii Karula vallast kui kaugemalt. Tervise- ja Spordikeskuse eestvedajad koolitasid noored lumelaudurid ja mäesuusatajad ruttu välja, uuel suusahooajal plaanitakse mäesuusakeskusesse tööle võtta ka instruktor. Kaugemaks eesmärgiks on kunstlumesüsteemi soetamine, et talvehooaega pikendada. Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus tahab pakkuda aastaringset võimalust aktiivseks vaba aja

sisustamiseks. Eesti Terviseradade võrgustikku kuuluvatel Lüllemäe terviseradadel saab suvel joosta või rattaga sõita ja talvel suusatada. Suvel saab kasutada ka erinevate raskusastmetega viburada või proovida osavust Karula Rahvuspargi seiklusrajal. Järk-järgult soovitakse laiendada tegevusvõimalusi erinevatel hooaegadel ning arendada pakettide väljatöötamisel koostööd piirkonna teiste teenusepakkujatega. Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus kutsub kõiki aktiivse puhkuse sõpru külla!

15

Kogukond

Kokku neli projekti: Lüllemäe Suusamaale mäetõstuki, rajamasina, soojaku ja mäesuusavarustuse soetamine (vt lisaks tabelist lk 14) Taotleja: MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus Projektide LEADER toetus kokku 38 411,44 €


Noored

Kaagjärve mõisapäevade traditsioon

Kokku neli projekti: Kaagjärve mõisapäevade korraldamine; kõlakoja rajamine ning noorte vabahariduslike koolituste läbiviimine (vt lisaks tabelist lk 14) Taotleja: Mittetulundusühing Kaagjärve Mõis Projektide LEADER toetus kokku 14 757,15 €

Kaagjärve küla igasuviseks tähtsündmuseks on Kaagjärve mõisapargis korraldatavad mõisapäevad, mille eestvedajaks on aktiivsed kogukonnaliikmed. Alati löövad ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel meelsasti kaasa ka kohalikud noored. Kui esimesel aastal korraldati mõisaajastu-hõnguline kostümeeritud teemapäev, siis edaspidi on toimunud nii vanavanematele ja eri põlvkondade suhtlemisele pühendatud kui ka metsa-aastal puutööle keskendunud mõisapäevad. 2015. aastal oli mõisapäeva tähelepanu suunatud hariduse andmisele Karula vallas ning Kaagjärve mõisa saabuvale 475. aastapäevale.

ka erinevad demonstratsioonesinemised, kus on tutvustatud nii sepatööd kui esitletud tuletõrjetehnikat. Alati käib lõbus tants ja trall toetuse abil rajatud kõlakojas. Kaagjärve küla kutsub kõiki tutvuma Kaagjärve mõisakompleksiga ning osa saama mõisapäeva melust!

Mõisapäevade raames toimuvad alati erinevad õpitoad, kus pakutakse meisterdamislusti nii noortele kui täiskasvanutele. Laste rõõmuks on mitmetele mõisapäevadele toodud kohapeale ka loomi, tänavu sai pai teha näiteks kaameli sugulastele alpakatele. Traditsiooniliselt on toimunud

16


Maavillane – lambakasvatajate edukas koostöö Maale kolinud noored pered sattusid Karula vallas kokku. Kuna kõik kasvatasid lambaid, sai sellest alguse Maavillase sõpruskonna koostöölugu, sest koos tehes saavad tööd kergema vaevaga ja hoogsamalt tehtud. Ühised arusaamad ja eesmärgid ning tahe maal elada ja lambaid kasvatada on olnud aluseks sünergia tekkimisele. Mittetulundusühingu Maavillane liikmete arvates on palju lihtsam teha koostööd kui olla konkurendid!

vildivabrikus vilti. Tegevusvõimaluste laiendamiseks pakutakse koolitusi ja nõustamist, ka selles valdkonnas on iga lambakasvataja leidnud oma nišši. Lähituleviku eesmärgiks on tõuaretuse parandamine ja tõulammaste aretusväärtuse tõstmine. Kõige laiemaks eesmärgiks on aga Karula Rahvuspargi ajaloolise pärandkultuurmaastiku säilitamine ja võsavabana hoidmine. Lambad teevad selle nimel tänuväärset tööd!

Organisatsioonisiseselt on kõik lambakasvatajad spetsialiseerunud, aga ühine turundamine võimaldab kõigil oma tooteid paremini müüa. Toetuse abil on välja töötatud turundusmaterjalid, organisatsiooni kodulehekülg ning osaletud välismessidel. Messide ühiskülastamist plaanib Maavillane jätkata. Maavillase teenusevalik on lai: lisaks tõuloomade müügile ja lammaste pügamisteenusele valmistatakse villast Eesti villavabrikutes lõnga ja oma

17

Ettevõtlus

Kokku kaks projekti, sh üks koostööprojekt: Valgamaa lambapidajate ja käsitööliste ühisturunduse ja mainekujunduse edendamine Taotleja: Mittetulundusühing Maavillane Projektide LEADER toetus kokku 9150,98 €


TAOTLEJA

Meede

Otepää vald Makstud toetus

Projekti nimi

Alvar Koik

E

Väike -Trommi turismitalu teenuste arendamine

Jaagu Annemäe Talu

E

Veiniköögi rajamine, seadmete soetus

3276,36

Jalgpalliklubi FC Elva

N

Õppereis Vildbjerg Cupile (Taani)

4941,00

Jalgpalliklubi FC Otepää

N

Tantsugrupp "FeelingGood" suvine tantsulaager

Khis OÜ

E

Puidutöötlemisseadmete soetamine KHIS puitvannide tootmiseks

Lemeko OÜ

E

Otepää Tervisetoa sisustamine ja mobiilse massaažiteenuse käivitamine

Linnukese OÜ

E

Mobiilse ketassaeraami soetamine

17276,12

Lumikohvik OÜ

E

Restorankohvik L.U.M.I. siseõue korrastamine ja varustamine vajaliku inventariga

12699,99

Meediagrupp Süd-Est

18970,22

640,00 10162,70 2625,19

E

Turundusürituse "13. Talvepealinn" korraldamine

K

Seadmete soetamine digitaalse uudistetoimetuse jaoks

K

Valgamaa mainekujundus piirkonna videotutvustuse abil

Meie Otepää MTÜ

K

Külavanem: küla vedur – koolitusprogramm külavanematele

3046,05

Mittetulundusühing Maalt Maailma

E

Otepää tootmisettevõtete tutvustamine "Habitare" messil Soomes

7002,46

Mittetulundusühing Pohlad

K

Motivatsioonifestivali pilootprojekt "Olen"

1267,69

Mittetulundusühing Pühajärve Haridusselts

N

Valgamaa noorte ettevõtliku meele ja eluhoiakute kujundamine

4290,05

Mittetulundusühing Stuudio Madonna

K

Helitehnika ja arvuti ostmine koos muusikatarkvaraga

MTÜ Arula Külaselts

K

Arula küla kodulehe atraktiivsemaks muutmine koolituse kaudu

MTÜ Kappermäe Selts

K

Lokumärdi savikoja rajamine

4143,78 1308,70

6391,17 4067,11 19173,49

4767,81 958,65

N

Maalimaratoni "Hommikust õhtuni" läbiviimine

N

Taba õige hetk – fotokaamera soetamine ja fotokoolituse korraldamine

MTÜ Venividivici

N

Motiveeriv seminar Otepää piikonna noortele

3596,00

MTÜ Vidrike Selts

N

Vidrike küla noortele palliplatsi rajamine

6322,65

Mäesuusaklubi Väike-Munamägi

N

Suusavarustuse ostmine

4931,28

Osaühing Borealis Holding

E

Intelligentse massaažiterminali komplekteerimine ja seadmete ostmine

3326,61

Osaühing Otepää Oskar

E

Lihakäitlemise ruumi laiendamine ja seadmete soetamine

16382,27

Osaühing Pro Fiksum

E

Nelikanthöövli ostmine

15480,68

E

Tootmishoone laiendamine – höövlihalli ehitamine

19000,00

E

Höövlihallile automatiseeritud uste paigaldamine, laohoone elektritööd

7599,36

K

Otepää AMS mahlapunkti kaasajastamine – ruumide korrastamine ja mahlapressi mootori soetamine

3065,66

Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts

18

575,15


TAOTLEJA

Meede

Otepää Spordiklubi

K

Orienteerumisvõistluste elektrooniliseks korraldamiseks vajaliku inventari soetamine

5237,88 8654,92

Otepää Vallavalitsus

Otepää Õhujõud

Projekti nimi

Makstud toetus

K

Seiklusraja ehitamine Pühajärve Põhikooli metsaparki

K

Otepää valla külaviitade paigaldus

2067,93

N

Otepää linna keskusesse mänguväljaku rajamine

2876,02

K

"Otepää – kuum talvepealinn" trükireklaami väljatöötamine ja avaldamine, välireklaami valmistamine ja paigaldamine

2873,72 4269,02

K

Korteriühistute rajamine Otepää vallas – koolitusprogrammi läbiviimine

N

Vahendite soetamine vaba aja sisustamiseks Otepää Avatud Noortekeskuses

N

Otepää noortele muusikaliseks eneseväljenduseks võimaluste loomine

N

Otepää Avatud Noortekeskusesse teleri ja mängukonsooli soetamine

N

Otepää Avatud Noortekeskuse sisustamine

K

Sihva spordiväljaku rajamine

K

Pühajärve rannapargi taastamine – inventari soetamine

K

Otepää valla ürituste läbiviimiseks telkide ja välimööbli ostmine

4292,19

K

Otepää valla spordiürituste läbiviimiseks tarviliku inventari soetamine

5727,80

N

Rohkem võimalusi noorte huvitegevuseks – mäesuusakomplektide ostmine

2402,05

N

Suusatalv Valgamaal – mäesuusavõistluste läbiviimine ning ajavõtusüsteemi soetamine

4473,82

630,00 4742,95 558,60 3132,59 13159,00 4392,00

K

Otepää rulapargi/puhkeala ehitamine

OÜ Aarain Furniture

E

Puidutöötlemisseadmete soetamine mööblitootmiseks

OÜ Engeros Otepää

E

Autoremondi- ja metallitööseadmete soetamine

OÜ Marvest

E

Autoremondi- ja metallitööseadmete soetamine

11645,31

OÜ Metspipar

E

Matusebussi, piigi, õhksoojuspumba ostmine

12256,09

OÜ Toidupada

E

Catering toitlustamiseks vajaminevate termoskastide, lauanõude ja nõudepesumasina ostmine

E

Elamustoitlustuse teenuse arendamine

4313,82

Pesor Rain-Mati

K

Vaatetorni rajamine Vidrike küla puhkealale

9205,32

Suusa- ja Lumelauakool MTÜ

N

Suusavarustuse soetamine

4298,40

Trustwell Catering OÜ

E

Toitlustusteenuse osutamiseks mööbli ja köögiseadmete soetamine

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts

K

Ehitustööd Valgamaa Rahvakultuuri Keskuse rajamiseks

15000,00 2629,80 11425,79

706,22

7795,89 15000,00Otepää Õhujõud – noorte alpispordi eestvedaja Mittetulundusühing Otepää Õhujõud eesmärgiks on noorte ekstreemspordi arendamine piirkonnas. Eesti esimene betoonist rulapark sai alguse just noorte huvist ja initsiatiivist. Rulatajad projekteerisid rulapargi ise ja lõid ka ehitustöödel jõudumööda kaasa. Rulapark on püsinud ideaalses korras ning on atraktiivne ka Eesti parimatele rulatajatele, kes on kohalike noorte poolt korraldatud võistlustel hea meelega osalenud.

treeninglaagrid, korraldatakse noorte alpisarju. Toetuse abil soetatud ajavõtusüsteem oli toona ainulaadne Eestis ja leiab hetkel kasutust nii treeningutel kui võistlustel. Otepää Õhujõud püüdluseks on luua lai ekstreemspordihuviliste ring, tasemel juhendamise tagamine ning heade tingimuste loomine liikumisharrastuseks. Küll siis sirgub Õhujõudude ridadest lisaks innukatele harrastajatele ka noori andekaid tippsportlasi!

Otepää Õhujõud üheks tegevussuunaks on mäesuusakultuuri – lumelauaspordi ja mäesuusatamise – edendamine. Tänu Otepää piirkonna headele looduslikele tingimustele ja entusiastlikele eestvedajatele toimuvad regulaarsed noorte

21

Kogukond

Kokku kolm projekti, sh üks koostööprojekt: noorte tegevusvõimaluste laiendamine (vt lisaks tabelist lk 19) Taotleja: Otepää Õhujõud Projektide LEADER toetus kokku 21 875,87 €


Noored

Sportimisvõimaluste laiendamine Vidrike külas

Projekt: Vidrike küla noorte palliplatsi loomine Taotleja: MTÜ Vidrike Selts LEADER toetus 6322,65 €

Suviti kostab Vidrike küla palliplatsilt igaõhtuse vilistamise saatel jooksmist ja hüppamist ning kaasaelajate hüüdeid. Küla lastel ja noortel puudus ühine pallimänguvõimaluse koht ja nii rajatigi toetuse abil palliplatsi. Külas on sportlikud ja aktiivsed mehed, kellega lapsed ja noored löövad hea meelega kampa. Mehed juhendavad noori harrastajaid ning nende ettevõtmisel ja initsiatiivil korraldatakse võistlusi ja turniire. Külanaised on enamasti rohkem pöidlahoidjate toetavas rollis. Küla kasutab palliplatsi lisaks vaba aja veetmisele ka jaanipäeva ja külapeo korraldamiseks, seega plats on korras ja aktiivses kasutuses. Külaseltsi sooviks on korraldada külas avatud pallimänguvõistlused, kus osalejaid on nii teistest Otepää valla küladest kui ka väljastpoolt valda. Sportlikaktiivne tegevus virgutab vaimu ja aitab suurendada läbikäimist külade vahel.

22


Eesti esimene vein Jaagu Annemäe talust

taotlemine on pikk ja vaevaline protsess. Sellele kõigele vaatamata innustab ja toetab ettevõtja kohalikke viinamarjakasvatajaid ning on alustajatele nõu ja jõuga abiks. Kui me väärtustame kohalikku toitu ja suur osa meie toidulauast on kohalikku päritolu, siis võib seda edukalt olla ka vein! Jaagu Annemäe Talu unistuseks on sellise talurestorani rajamine, kus kogu toore tuleb oma talumaadelt.

Sobivad tingimused Otepää kõrgustiku kuplilisel maastikul, pikk ja põhjalik eeltöö ning esimese kümne viinamarjataime edukas kasvatamine on viinud selleni, et tänaseks on Jaagu Annemäe Talus istutatud 3000 viinamarjataime, tehtud kaks aastakäiku veine ja saadud esimese alkoholiregistrisse kantud eestimaist päritolu veini austav tiitel. Kohalikku veini hinnatakse ja huvi selle vastu on väga suur, hetkel on taimede kogus see, mis tootmist piirab. Jaagu Annemäe Talu soovib peatselt jõuda 10 000 taimeni. Veinitootja peab olema kannatlik ja järjekindel, sest esialgse investeeringu järel, milleks oli istanduse rajamine ning toetuse abil veiniköögi soetamine, peab hakkama arendama taristut: tugiposte viinamarjadele, vihmuteid ja muud. Veinitootmise käivitamiseks kulub mitu aastat ja see on ilmastiku, öökülmade ning taimehaiguste tõttu küllaltki riskirohke majandusharu. Ka alkoholimüügi aktsiisiloa

23

Ettevõtlus

Projekt: veiniköögi sisustuse soetamine Taotleja: Jaagu Annemäe Talu LEADER toetus: 3276,36 €


TAOTLEJA

Meede

Palupera vald Projekti nimi

Makstud toetus 8351,97

Ermo Kruuse Põrgumäe Talu

E

Talu teenustööde laiendamine – hooldus-tasandusniiduki ja halumasina soetamine

Korteriühistu "Populus"

K

Korterelamu katusekatte vahetuse põhiprojekti koostamine

Lande Grillikoda OÜ

E

Mobiilse saeraami teenuse käivitamine – saeraami soetamine

6702,70

Mittetulundusühing Avatud Hellenurme Noortekeskus

K

Haljasalad korda kolmanda sektori teenuste abil – murutraktori ja haagise soetamine

4767,80

N

Hellenurme Avatud Noortekeskuse ümbruse heakorrastamine

5627,41

N

Hellenurme Avatud Noortekeskuse ühistegevuseks vajaliku varustuse täiendamine, ühistegevuse korraldamine

4817,09

339,37

N

Hellenurme Avatud Noortekeskusesse õhuhoki ostmine

N

Hellenurme Avatud Noortekeskusesse lauajalgpalli ostmine

N

Palupera valla noorte koostöö suurendamisele suunatud tegevused

N

Palupera valla noored tantsima – showtantsu trenni jaoks peeglite soetamine ja tantsutreeningute korraldamine

K

Hellenurme Veskimuuseumi leivakoja rajamine

14999,78

K

Hellenurme Veskimuuseumi leivakoja müüritööd

15000,00

K

Hellenurme Veskimuuseumi käsitöökoja lae soojustamine ja kivimüüri tuletõkkesektsiooni moodustamine

3000,00

K

Hellenurme Veskimuuseumi loodetiiva 2. korruse saali põranda remont

3133,00

K

Leigo Järvemuusika piirkonna maastikuhoolduse arendamine

6125,40

K

Orkestri palkamine N. Järvi klassikalise muusika festivalil osalemiseks

6391,16

Mittetulundusühing Neeruti Külaselts

K

Neeruti küla simmanite korraldamiseks helitehnika soetus

2659,74

Mittetulundusühing Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus

N

Nõuni Kultuurimaja noortenurka televiisori soetamine ja kott-toolide valmistamine

Mittetulundusühing P-Rühm

K

Mänguväljaku rajamine Palupera mõisaparki

5833,00

K

Haagiskäimla soetamine kogukonnaürituste läbiviimiseks

2700,00

Mittetulundusühing Päidla Rüütlimõis

K

Heakorrateenuste laiendamine – murutraktori, survepesuri, võsalõikuri ja lisavarustuse ostmine

3794,75

Nõuni Purjeklubi

K

Nõuni Purjeklubi avaakord "Suveks järvele" – õppereisi ja infopäeva läbiviimine, avatud uste päeva korraldamine

3753,49

N

Purjed järvele – purjepaatide, ujuvvestide, käru ja katte soetamine

K

Purjed katuse alla – ellingu ehitamine, purjepaadi soetamine

N

Ohutus eelkõige – purjetamisvahendite soetamine

K

Lapsed sooja – amortiseerunud saunahoone ümberehitus

K

Lapsed sooja II – kerise, ukse ja santehnika soetamine sauna ning purjetamiseriiete ostmine

OÜ Meediamees

E

Sülearvuti ostmine

Palu Kivi OÜ

E

Kivitöötlemise töökoja rekonstrueerimine

17099,30

Palupera Käsitöökoda

K

Palupera endise kauplusehoone rekonstrueerimise projekti koostamine käsitöökoja rajamiseks

14192,60

N

Nõuni Kultuurimaja noortenurga remonttööd

K

Palupera kuuri restaureerimine ja ümberehitamine kogukonna teenindushooneks

E

Koolituste läbiviimiseks seadmete ja inventari soetamine; puidutöötlemisseadmete ja -käsitööriistade soetamine

Mittetulundusühing Hellenurme Veskimuuseum

Mittetulundusühing Leigo Kontserdid

Toretto OÜ

580,00 318,60 6110,44 640,00

639,90

6400,00 14384,52 5877,00 10150,00 4300,00 489,24

24

4680,15 13920,00 3551,84


nüüd

Leivalõhnaline Hellenurme Vesiveski

enne

Hellenurme Vesiveski on ainus ainult veejõul töötav püüli- ja jahuveski Eestis. Veskimuuseum töötab alates 1999. aastast ja sellest ajast peale on kivikivi ja ruum-ruumi haaval veskit renoveeritud ja parendatud. Veskimuuseumi eesmärgiks on veskikompleksi korrastamine täies mahus.

Hellenurme Vesiveski kutsub leivateole ja omaküpsetatud leiva lõhnast ja maitsest osa saama!

Projekti toel on valminud leivakoda, kus veskiemand vestab jutte ja legende ning annab edasi eelmiste põlvkondade tarkusi vilja töötlemisest ja leivast. Leivategu ja suures leivaahjus leiva küpsetamine on olnud meeldejääv elamus nii kogukonnaliikmetele kui ka külalistele. Veskimuuseumi eesmärgiks on kultuuri- ja koduloo kogumine ning säilitamine. Veskimuuseum soovib rajada käsitöökojad ning pakkuda kammerlikke kontserte ja teatrietendusi. Vesiveski tahab olla avatud iga külalise jaoks, aga jääda siiski koduselt hubaseks pärandikandjaks.

25

Kogukond

Kokku neli projekti: Hellenurme Veskiveski renoveerimistööd ja leivakoja ehitamine (vt lisaks tabelist lk 26) Taotleja: Mittetulundusühing Hellenurme Veskimuuseum Projektide LEADER toetus kokku 36 132,78 €


Noored

Nõuni Purjeklubi – Lõuna-Eesti purjetajate värav merele

Kokku kuus projekti: ellingu ehitamine, purjepaatide ja purjetamisvahendite soetamine, treeninglaagri ja õppepäeva läbiviimine, sauna ehitamine (vt lisaks tabelist lk 24) Taotleja: Nõuni Purjeklubi Projektide LEADER toetus kokku 44 865,01 €

Kui on olemas unistus, järv ja ujumissild, on kõik eeldused purjeklubi tekkimiseks olemas. Vähemalt Nõuni Purjeklubiga nii juhtus. 2011. aastal loodi purjeklubi ja tulemused tulid oodatust olulisemalt kiiremini: juba esimesel tegevusaastal hakkasid noored võistlustel käima, kuigi algselt prognoositi, et selleks ollakse valmis alles neljandal aastal. Edu saladuseks on innukad eestvedajad, professionaalsed instruktorid-treenerid ning head purjetamisvõimalused. Tänaseks on aktiivseid noori purjetajaid kümmekond, proovijaid-katsetajaid teist samapalju. Nõuni Purjeklubi on juba ühe tubli purjetajaga esindatud purjetamise Eesti meistrivõistlustel. Seega ei ole vaja eriti imestada, kui mõni tulevane purjetamise olümpiavõitja on tuule tiibadesse saanud just Nõuni järvelt.

laiendamise abil. Purjeklubi tahab olla väravaks merele nendele noortele ja täiskasvanutele, kes soovivad purjetada otsatus romantilises avaruses, kus silm kallast ei seleta. Hea koostöö Pärnu Jahtklubiga ning Eesti Jahtklubide Liidu liikmeks olemine annavadki huvilistele kiirema võimaluse pääsuks merele. Nõuni Purjeklubi kutsub kõiki purjetamise võlust osa saama!

Nõuni Purjeklubi eesmärgiks on kujuneda LõunaEesti vee- ja purjespordikeskuseks, mis majandab end ära oma teenuste ja tegevusvõimaluste

26


Palu Kivi OÜ – kivitöö traditsiooni edasikandja

Projekt: Kivitöötlemise ettevõtte rajamine (töökoja rekonstrueerimine) Taotleja: Palu Kivi OÜ LEADER toetus 17 099,30 €

Ettevõtlus

Soov oma kivitöötlemise töökoda teha oli ettevõtjal juba siis, kui ta sepatööd ja kiviraiumist õppis. Teadmised kinnistusid Soomes töötades ja kui kodukohas sobiv hoone silma jäi, oli otsus tehtud – tuleb koju tagasi tulla ja siin ennast teostada. Alustav ettevõte sai toetuse, mille abil renoveeriti tootmishoone ning liituti elektrivõrguga. Ettevõte kasutab kivi töötlemise enamlevinud viise: käsitsi raiumist, vasaraga murdmist, poolitamist, lõikamist, lihvimist, põletamist, krobestamist ja graveerimist. Erinevalt paljudest kivitöötlemise töökodadest eelistab Palu Kivi kivi töötlemisel eestimaist põllukivi. Ettevõtja unistuseks on luua avatud töökoda, kus tehakse nii kivi- kui ka savitööd. Lisaks igapäevasele tööle on plaanis korraldada õpitubasid ja koolitusi ning kogukonnaga koostöös külaüritusi kivitöö tutvustamiseks. Ettevõtja sooviks on tegeleda valdkonnaga, mis südamelähedane ja pakub eneseteostuseks palju põnevaid võimalusi!

nüüd

enne

27


TAOTLEJA

Meede

Puka vald

Makstud toetus

Projekti nimi

Driblet OÜ

E

Halumasina soetamine

3863,90

Kodupaiga Külaselts

K

Kuigatsi mõisa sõiduhobuste talli fassaadi ja katuse remont; külamaja teenuste väljaarendamiseks vajalike vahendite soetamine

3554,50

K

Kuigatsi külaplatsi rajamine

K

Kuigatsi külaplatsile legendide raja rajamine

K

Kuigatsi külamaja saali remonttööd

Korteriühistu Ääre 25

K

Elamu katlaruumile ja elektrikilbiruumile tuletõkkeuste paigaldamine; trepikoja uste paigaldamine

Marko Bandis

E

Ülevaatluskaamera ning kettpuhastaja soetamine küttesüsteemide puhastamiseks ja korstnapühkimisteenuse pakkumiseks

Mesitalu OÜ

E

Elektrilise mee vurritaja soetamine

Mittetulundusühing Cumbaya

K

Noorte punk-rockfestivali "Keldrist Väljas 2011" korraldamine

MTÜ Aakre Külaselts

N

Valgustehnika soetamine Aakre küla noorteaktiivi toetamiseks

3229,20

MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu

K

Puka kooli parki abihoone ehitamine, haljastustööde tegemine

12960,00

MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed

K

Puka aleviku taluturu rajamine

13159,00

MTÜ Segakoor U-Tuur

K

Muusikaline etendus „Viimane Puka pritsimees ehk taskud...täis“ – kostüümide õmbemine, mikrofonide soetamine ja helitehnika rent

5832,99

OÜ Kangro & Nagla

E

Aakre kaupluse katlamaja renoveerimine

5370,00

Puka Aianduse Ja Mesinduse Selts

K

Matuseteenuse osutamiseks ruumide remontimine, külmkambri paigaldamine

4568,47

Puka Naisselts

Puka Vallavalitsus

11402,86 4513,00 15000,00 958,67 1862,04 995,00 1343,38

K

Puka ja Aakre küladesse lastemänguväljakute rajamine

9586,75

K

Keraamikapõletusahju ja keraamikamaterjalide ostmine

3671,28

K

Lastemänguväljaku rajamine Puka alevikku Mööbli kortermajade juurde; Komsi külaplatsi rajamine

6964,58

K

Süntesaatori, videoprojektori, ekraani ja arvuti soetamine kultuuri- ja avalike ürituste korraldamiseks

3178,19

28


Toimekas Kuigatsi kogukond Kuigatsi külakeskust – külamaja – on arendatud 2001. aastast alates. 2003. a. loodi seltsing, 2006. a. külaselts. Nii nagu küla heakorda ja ümbrust on arendatud samm sammu järel, nii on ka külamaja korrastatud ruum-ruumi haaval. LEADER toetuste abil on rajatud külaplats ning piknikukoht ja loodud küla ajalugu ning vaatamisväärsusi tutvustav legendide rada. Raja infotahvlitel olevad pildid ja legendid jutustavad mõisa ning selle ümber asuva Kuigatsi küla loo. LEADER toetuse abil on korrastatud ka külamaja suur saal.

Kui varasemalt olid külaseltsi tegemised suunatud peamiselt külakogukonnale, siis nüüd pakutakse järjest enam teenuseid ka külalistele. Näiteks avas külaselts külamajas 2015. a nii mõisa külastajatele kui külaelanikele suvekohviku, mis sai väga hea vastukaja. Küla arengukavasse said omal ajal kirja kõik unistused, mis on tänaseks suures osas tänu aktiivsele kogukonnale ja tarmukale eestvedamisele täitunud. Nüüd on külaseltsil veel üks suur unistus: et küla püsiks ja elaks ja areneks!

Kuigatsi külamajast on tänaseks kujunenud toimekas teenuskeskus: külaelanikele pakutakse pesupesemisteenust, samuti on võimalus rentida külamaja ruume. Külaselts on soetanud nii lauanõude komplektid kui ka nõudepesumasina, et ruumide kasutajatel oleks kohapeal mugavam toimetada. Külamajas tegutseb ka raamatukogu. Kõigile teenustele jagub nõudlust ja tarbijaid.

29

Kogukond

Kokku neli projekti: Kuigatsi küla arendamine (vt lisaks tabelist lk 28) Taotleja: Kodupaiga Külaselts Projektide LEADER toetus kokku 34 470,36 €


Noored

Nooruslik Aakre küla

Projekt: Aakre noorteaktiivide tegevuse toetamiseks valgustehnika ostmine Taotleja: MTÜ Aakre Külaselts LEADER toetus 3229 €

Lapsed ja noored kasutavad soetatud valgustehnikat nii näitemängudes kui kontsertetendustel. Programmeeritavad valgustid võimaldavad luua erinevaid valgusefekte, mis aitavad alati kaasa hea meeleolu tekkimisele. Valgustehnika on väga palju kasutuses, seda rakendatakse peaaegu kõikidel külaseltsi poolt korraldatavatel üritustel. Ja neid üritusi ikka jagub – näiteks muusikali on Aakre külas teinud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Kostüümid lasteetendustele õmblevad lapsed ise õmblusringis, näitlejameisterlikkust lihvitakse aga näiteringis.

on saavutatud supertulemus: Aarke küla on ilus ja korras. Kogukond on tegus ja melu on külas palju, oleks vaid uuteks ettevõtmisteks aega rohkem! Külaseltsil on üks unistus: noortetoa tegemine külanoortele. Seepärast peab julgelt edasi pürgima ja külas südamelähedasi asju ellu viima!

Aakre Külaselts loodi 2010. aastal. Kogukond on nooruslik, väga ühtehoidev ja aktiivne. Inimesed hoolivad üksteisest ja oma elukeskkonnast. Lapsi ja noori kaasatakse kõikidesse küla ettevõtmistesse: traditsiooniliste tähtpäevade tähistamistele nagu vastlapäev või jaanipäev, külapäevadele ning heakorratöödele. 5-aastase ühise töö viljana

30


Uus kvaliteet küttesüsteemide hooldamisel

Projekt: Klientidele kvaliteetse ja professionaalse teenuse pakkumine Taotleja: Marko Bandis (FIE) LEADER toetus: 1862,04 €

Ettevõtlus

Ettevõtja soetas toetuse abil kettpuhastaja korstnate hoolduseks ja puhastamiseks ning kaamera uuringute teostamiseks, et teha korstna- ja lõõrisisest kontrolli. Kaamera näol oli omal ajal tegu uudse lahendusega korstnapühkija töös, nüüd on selle kasutamine rohkem levinud. Tegemist on asendamatu tööriistaga küttekollete kontrollimisel ning puhastusavade tegemisel. Toetus aitas oluliselt kaasa ettevõtte efektiivsuse tõusule ja võimaldab Puka piirkonnas kvaliteetsemat teenust pakkuda. Inimeste teadlikkus küttesüsteemide hooldamise olulisusest on järk-järgult suurenemas, seepärast on 2010. aastast tegutseval ettevõtjal käed-jalad tööd täis. Ettevõtja loodab, et Euroopa Liit ahikütet ära ei keela, vastasel juhul jääks Eestis hinnanguliselt 400 000 ahju seisma ning korstnapühkimisest tuleks suu puhtaks pühkida!

31


Meede

Põdrala vald

Projekti nimi

Mittetulundusühing Pikasilla – Purtsi Külaselts

K

Terves kehas terve vaim – Pikasilla ujumiskoha parendamine

Mittetulundusühing Põdrala Külade Ühendus

K

Riidaja treeningsaali inventari ostmine

TAOTLEJA

Põdrala Vallavalitsus

Makstud toetus

K

Riidaja külakeskusesse keraamikaseadmete ostmine

N

Raamatute soetamine noorte huvitegevuse laiendamiseks

K

Helitehnika soetamine küladevahelist koostööd soodustavate ühisürituste korraldamiseks

K

Riidaja noortetoa remont ja sisutamine

N

Riidaja noortetuppa filmide ja mängude soetamine

K

Põdrala Külade hobi- ja käsitöötoa remonditööde tegemine, mööbli ning tehnika soetamine

859,63 15817,04 4470,04 493,58 4700,00 14837,36 634,47 7693,72

K

Põdrala Külade Nõukoja ruumi remonttööde tegemine ja mööbli soetamine

K

Riidaja Kultuurimaja remonttööd ning sanitaartehnika ja köögimööbli paigaldus

K

Riidaja külakohviku sisustuse, inventari ja seadmete soetamine; näitusesaali riputussüsteemide ja ekspositsioonide valgustite paigaldamine

5819,91

N

Pikasilla küla veespordi ja veematkamise võimaluste laiendamine – kajakkide ja sõudepaadi soetamine koos turvavarustusega; Riidaja küla ronimis-võimlemiskompleksi rajamine

6067,30

N

Paviljoni rajamine Riidaja staadioni ja mänguväljakute juurde

6400,00

N

Osavausraja rajamine Riidaja staadioni juurde

6300,00

N

Pikasilla puhkeala arendamine – ujumiskoha rekonstrueerimine, mänguväljaku rajamine, kanuude soetamine

5876,85

32

4563,90 13159,00


Hakkajad Põdrala valla noored Põdrala valla spordielu toetamiseks on Riidaja jõusaali soetatud treeningseadmed, mis on ühtviisi populaarsed nii noorte kui ka täiskasvanute hulgas. Kui sportlik treening tehtud, võib igaüks oma ilumeelt ja käteosavust proovile panna Riidaja hobi- ja käsitöötoas, kus saab teha peenemat näputööd, näiteks õmmelda, kududa või ka põnevaid karpe valmistada.

Riidaja noored soovivad külastada ka teisi Valgamaa noortekeskusi, et tutvuda nende elu-olu ning ettevõtmistega. Noortetoa eestvedaja üheks unistuseks on piirkonna noortele Eestimaa kaunite kohtade tutvustamine, sest vaid vähesed on saanud kodukandist kaugemal käia. Avastamisväärseid paiku on aga Eestis palju!

Põdrala vallas on igati tegusad ja sportlikud noored: kui nad ei pane oma osavust proovile just Tarzanirajal või kajakkidega matkates, siis võib neid arvatavasti väravpalli, õhuhokit või lauajalgpalli mängimas leida. Noored kujundasid noortetoa tegevusvõimalused suures osas ise: valisid välja noortepärased filmid, teleka- ja arvutimängud. Kõik asjad on aktiivses kasutuses ja noorte poolt hästi hoitud. Raamatukokku telliti pea 80 raamatut just noorte eelistusi arvestades, seega on selles kogukonnas laste lugemisharjumusega kõik hästi.

33

Kogukond

Kokku 10 projekti: Riidaja noortetoa renoveerimine ja sisustamine ning vahendite soetamine; Riidaja kultuurimaja renoveerimine ning hobi- ja käsitöötoa sisustamine ja tehnika soetamine (vt lisaks tabelist lk 32) Taotleja: Mittetulundusühing Põdrala Külade Ühendus Projektide LEADER toetus kokku 79 579,84 €


Noored

Pikasilla puhkeala – värav Võrtsjärvele

Kokku neli projekti: Pikasilla puhkeala väljaarendamine ja veespordi ning veematkamise võimaluste loomine (vt lisaks tabelist lk 32) Taotleja: Põdrala Vallavalitsus Projektide LEADER toetus kokku 24 644,30 €

Põdrala Vallavalitsuse eestvedamisel välja arendatud Pikasilla puhkeala on üheks oluliseks väravaks Võrtsjärvele. Puhkealal on mitmed erinevad spordirajatised, samuti toitlustus- ja majutusvõimalused. Veeteed on valla kanuude, kajakkide või sõudepaadiga matkajatele nii Võrtsjärvele kui ka Väike-Emajõele. Järve ääres on olemas matkarajad, ratturid saavad aga soovi korral mööda rattarada võtta ette retke ümber Võrtsjärve. Külalisel tasub uudistama minna ka Riidaja kultuurimajja: külaürituste ja perepäevade raames toimetab seal külakohvik. Kohvikus on olemas kõik vajalik toitlustusteenuse pakkumiseks alates mööblist ning lõpetades nõude ja tehnikani. Riidaja kultuurimaja näitusesaalis on üleval pildimaterjal Riidaja mõisast, ekspositsioon vahetub vastavalt sündmustele. Kui on soovi suurema grupiga pikemaks vestluseks, tuleb maha istuda Nõukojas, kus on kohti 20 inimesele koosolekute ja ümarlaua läbiviimiseks.

Kogukonna unistuseks on käsitöökodade ja ateljeede avamine Riidaja mõisas, et mõisa kõrvalhooned oleksid korrastatud ja melu täis. Mõisa pargis näeb kogukond võimalusi vaba aja veetmiseks, mida soovitakse samm-sammu täide viima hakata. Selleks, et need unistused täituksid, on kõigepealt vaja tõsta inimeste ettevõtlikkust ja arendada ettevõtlust, ainult nii saab elu maapiirkonnas jätkuda.

34TAOTLEJA

Meede

Sangaste vald

Makstud toetus

Projekti nimi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sangaste Püha Andrease Kogudus

N

Rahvusvahelise Eesti-Norra noortelaagri korraldamine "Noorte võimalused maal – rohkem võimalusi, parem tulevik"

3682,58

Mittetulundusühing Kodukant Sangaste

K

Suveetenduse lavastamine Eesti Rukkipäeva raames

7943,76

N

Muusikainstrumentide ostmine; eneseväljenduse arendamise õppepäevad Sangaste Seltsimajas

5634,18

K

Sangaste Seltsimaja akustika parandamine (I etapp)

N

Töö- ja matkalaagri korraldamine Sangaste vallas

K

Kogukonnakeskuse projekteerimine ja kogukonnaköögi rajamine Sangaste alevikku

14781,00 4571,47 13159,00

N

Väärtuskasvatuslike laagrite korraldamine Sangaste vallas

5130,00

Mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla

E

Sangaste piirkonna koostöövõime ja atraktiivsuse tõstmine – meeskonnatöö ja kaasamise koolitus ning õppereis; võrgustiku loomine ja tegevuskava koostamine

9600,00

K

"Sangaste Rukki Päev 2014" raames kogukonnategevuste läbiviimine

1900,00

Mittetulundusühing Sangaste Valla Avatud Noortekeskus

N

Õppereisi korraldamine Kagu-Eesti noortekeskustesse

N

Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse sisustamine (II etapp)

4499,00

K

Sangaste Valla Avatud Noortekeskusele fototehnika soetamine

2100,00

MTÜ Keeni Tantsuselts

K

Staadionimaja rekonstrueerimine

14379,97

OÜ Heikal

E

Laste teemapargi „Hiirte pesa“ rajamine Sangaste Lossi

12700,00

OÜ Kunstimäe

E

Lintsaeraami soetamine

OÜ Tartemik

E

Audiogiidi seadmete, videoedastusüsteemi ja vahendite soetamine, loomavaatlustorni ehitamine ja matkaraja rajamine

SA Sangaste Loss

E

Segwayde soetamine

15984,00

Sangaste Spordiklubi

K

Võimlakompleksi renoveerimine (I etapp)

14533,50

Sangaste Vallavalitsus

N

Sangaste aleviku spordi- ja mänguväljaku laiendamine

4511,39

K

Krahv Fr. von Bergi hauaplatsi korrastamine ja juurdepääsutee haljastustööd; teadetetahvli rajamine

7956,94

N

Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse sisustamine

5373,37

K

Keeni küla miljöökavandi-haljastusprojekti koostamine

1833,00

K

Sangaste aleviku ja Keeni küla valgustuskaunistuste soetamine

5192,12

583,15

4445,95

36

10870,76


Kohaliku toidupärandi väärtustamine – kogukonnaköök Sangastes Sangaste piirkonnas on mitmeid ettevõtlikke kokakunstihuvilisi. Kuna koduköögis valmistatud hõrgutiste turustamine on karmide toiduohutusnõuete tõttu keeruline, siis ühendasid kokandushuvilised oma jõud ja rajasid toetuse abil Sangaste Seltsimajja kogukonnaköögi. Väiketootjale pakub see võimalust töödelda oma talu toodangut, lisaks kokkamisele saab selles korraldada ka temaatilisi üritusi ning koolitusi. Kogukonnaköögi üheks eesmärgiks on Sangaste rukki esiletoomine ja väärtustamine kohalikus toidus. Rukkijahust valmistatud maitsev käsitööleib ongi saanud Sangaste kogukonnaköögi üheks hinnatud kaubamärgiks.

kogukonnaliikmetele ja on atraktiivseks paigaks kohaliku toidupärandi ja käsitöö tutvustamisel piirkonna külastajale. Kodukant Sangaste eestvedajad soovivad kogukonnakeskuses laiendada põlvkondi ühendavaid tegevusi ja kaasata oma tegemistesse rohkem noori, et piirkonna traditsioonid ikka au sees oleksid. Suurimaks sooviks on, et Sangaste piirkond oleks hea koht elamiseks, põnevateks hobitegevusteks ning eneseteostuseks ja huvipakkuv koht igale külastajale.

Koostöös vallavalitsusega on Kodukant Sangaste eesmärgiks luua Sangaste alevikku omanäoline kogukonnakeskus, kuhu on koondunud erinevad teenused: päevakeskus, noortetuba, kaugtöökeskus, käsitöögild ja kogukonnaköök. Selline mitmeotstarbeline keskus pakub tegevusvõimalusi

37

Kogukond

Kokku kuus projekti: kogukonnakeskuse projekteerimine ja kogukonnaköögi rajamine Sangastes; töö- ja puhkelaagri ning väärtuskasvatuslike laagrite läbiviimine noortele; tegevusvõimaluste laiendamine Sangaste Seltsimajas (vt lisaks tabelist lk 36) Taotleja: Mittetulundusühing Kodukant Sangaste Projektide LEADER toetus kokku 51 219,41 €


Noored

Vahva koht noortele – Sangaste Valla Avatud Noortekeskus

Kokku kolm projekti: noortekeskuse sisustamine, fototehnika ja lisaseadmete soetamine ning õppereisi korraldamine KaguEesti noortekeskustesse (vt lisaks tabelist lk 36) Taotleja: Mittetulundusühing Sangaste Valla Avatud Noortekeskus Projektide LEADER toetus kokku 7182,15 €

Keeni alevikus asub üks tore ja hubane koht – Sangaste Valla Avatud Noortekeskus. Kohalikele noortele on see igapäevaelu lahutamatu osa, sest päevas külastab noortekeskust 15-20 last. Huvipakkuvat tegevust jagub kõigile: kes tahab osavust treenida, saab end proovile panna piljardi- või pinksimängus, kes aga soovib tugevamaks saada, võib kasutada jõusaali. Noortekeskuses on nii teleka- kui ka raamatutuba ning palju muud põnevat.

Noortekeskuse üheks unistuseks on tubastele tegevustele tasakaaluks noortekeskuse juurde seiklusraja ehitamine. Lähiaja üheks eesmärgiks on tegevusse rohkem teismelisi ning ka vanemaid noori kaasata. Samuti on oluline suhtlemine teiste piirkondade noortega ning üksteise tegevuste ja võimalustega tutvumine. Noortekeskuse tööpõld on lai!

Toetuse abil soetati noortekeskusesse fototehnika, mida noored aktiivselt kasutavad. Noortekeskus korraldas ka fotokoolituse, mis lastele väga meeldis. Noored fotograafid soovivad kokku panna Sangaste valla fotopanga, kust leiab jäädvustusi nii noorte kui vanemate tegemiste ning piirkonna vaatamisväärsuste ja tegevusvõimaluste kohta. Foto- ja multimeediakoolituste sarja soovib noortekeskus jätkata.

38


Sangaste Rukkiküla koostöövõrgustik Mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla on asutatud 2008. aastal Sangaste piirkonna turismiettevõtjate ja aktivistide koostöövõrgustikuna, et arendada Sangaste valla elu-, töö- ja ettevõtluskeskkonda ühistegevuse kaudu ja muuta seeläbi piirkonda atraktiivsemaks reisisihtkohaks. Toetuse abil viis Sangaste Rukkiküla oma liikmete seas läbi koolitusi, koostas turundusmaterjale ning tutvustas Sangaste turismipiirkonda messidel nii Eestis kui välisriikides.

Rukkiküla kutsub külla, Sangastes jagub tegevusi mitmeks päevaks!

Sangaste Rukkiküla kannab edasi Sangaste mõisa ja „Sangaste“ rukki legende ja aitab juurde luua uusi ehedaid lugusid, milles põimuvad kohalik pärand, rahvakultuur ja piirkonna väiketootjate rikkalikud maitsed. Rukkiküla eesmärgiks on end ära majandada omatoodete ja -teenuste pakkumise kaudu. Rukkiküla tegemistega saab tutvust teha näiteks iga-aastasel suurüritusel “Sangaste Rukki Päev”, mis 2015. aastal toimus juba kümnendat korda.

39

Ettevõtlus

Kokku kaks projekti: Sangaste piirkonna koostöövõime ja atraktiivsuse tõstmine ning “Sangaste Rukki Päev 2014” raames kogukonnategevuste läbiviimine Taotleja: Mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla Projektide LEADER toetus kokku 11 500 €


TAOTLEJA Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudus

Meede

Taheva vald Makstud toetus

Projekti nimi

K

Hargla kiriku välisfassaadi valgustuse elektriprojekti koostamine; kalmistu piirdemüüri restaureerimistööd; murutraktori ja murutrimmeri ostmine

9500,46

K

Hargla kalmistu väravahoone ja tellisväravate muinsuskaitse eritingimuste ja arhitektuurse põhiprojekti koostamine; kiriku restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimuste ja põrandate-pinkide restaureerimiseks põhiprojekti koostamine; kiriku hoone mõõdistusprojekti tegemine; kalmistu piirdemüüri restaureerimistöö

13727,69

K

Hargla kalmistu piirdemüüri taastamistööd (II etapp)

15000,00

Jaanus Põldsepp

E

Miniekskavaatori soetamine kaeve- ja mullatööde teenuse pakkumiseks

12481,73

Koikküla Külaselts

K

Koikküla käsitöötoa tegevuse käivitamine – käsitöökoolitused, käsitööalane õppereis; kohalike toodete väljaarendamine ja valmistamine

3960,88

K

Koikküla käsitöötoa edasiarendamine – tikkimismasina soetamine ja koolituse läbiviimine

3252,06

K

Koikküla käsitöötoa edasiarendamine – tikkimismasinale kujundusprogrammi soetamine ja koolituse läbiviimine

2021,91

Lagle Tiku Hargla Apteek

E

Hargla Apteegi remont ja digiretseptile üleminekuks vajaliku tarkvara soetamine

3082,04

Mittetulundusühing Hargla Jahiselts

K

Sooblase küla grillikoja rajamine, Harglasse Mustjõe kaldale teisaldatava ujuvsilla paigaldamine

7547,40

Mittetulundusühing Kartuli Vabariik

K

Kartuli Wabariigi välikino sisustamiseks projektori, ekraani ning toolide soetamine

6391,17

Mittetulundusühing Parmu Ökoküla

K

Talguturismi käivitamiseks vajalike seadmete ja tööriistade soetamine. Vaba aja veetmiseks vahendite soetamine

1594,81

E

Talguturismi käivitamiseks seadmete ja vahendite soetamine

28825,17

Return OÜ

E

Taimeteede tootmise ja köögiviljade töötlemise tootmishoone renoveerimine

17651,55

Sihtasutus Taheva Sanatoorium

N

Tuleme toime igas olukorras – orienteerumise ja ellujäämisoskuste arendamise laagri korraldamine noortele

1962,66

Taheva Valla Külade Selts

N

Kunsti- ja käsitööringi ja maadlusringi korraldamine Taheva valla noortele

2022,03

K

Külapäevade läbiviimine Taheva valla külades

3576,89

K

Soetused Taheva valla kogukondade ühistegevuse korraldamiseks

5618,36

N

Jalgrataste ja suusavarustuse ostmine

4561,71

N

Hargla küla mänguväljaku rajamine

6100,05

N

Laanemetsa külaväljakule noorte kooskäimiskoha rajamine

4496,40

N

Huviringide korraldamine Taheva valla noortele

3677,00

K

Koikküla puhkeala rajamine (I etapp); kahe korterelamu lammutamine; Koikküla puhkeala detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamine

Taheva Vallavalitsus

15000,00

K

Kaika suveülikooli korraldamine Harglõ kihelkonnas

N

Improteatriteemalise laagri läbiviimine noortele

607,17

N

Erinevaid elukutseid tutvustava laagri läbiviimine Hargla kooli öölaagris

639,55

N

Huviringide läbiviimine Taheva-Karula piirkonna noortele

5877,00

K

Taheva valla väärtuste ja võimaluste võrgustik – koostöövõrgustiku arendamine piirkonna ühisturunduse eesmärgil (ressursside kaardistamine, külastuspakettide väljatöötamine ja testimine, kodulehe loomine)

5833,00

Tormek OÜ

E

Parvsauna ehitus

6391,17

Ühing Hargla Meie Kodu

K

Kolme Hargla küla kortermaja energiaaudite, energiamärgiste ja küttesüsteemi rekonstrueerimise projekti tellimine

40

2001,74

958,67


Ühtehoidev Hargla kogukond Sooblase külla toetuse abil ehitatud grillikoda võimaldab kogukonnaliikmetel tule ümber grillides kokku saada ja mõnusasti juttu vesta. Grillikoja ääres peetakse külapäevi ja Hargla Kooli üritusi ning seal toimuvad ka toimuvad igasuvised loodushariduskoolitused noortele. Aktiivne töö noortega on kestnud juba 10-kond aastat, Hargla Jahiseltsi enda ajalugu ulatub 1960-ndatesse.

Hargla Jahiseltsi lähiaja eesmärgiks on jahimaa kasutusõigus ümbervormistamine jahiseltsi nimele.

Kogukonna initsiatiivil ja jahiseltsi toel rajati Mustjõele ujuvsild, mida kanuutajad ja jahimehed kasutavad kanuude-paatide vettelaskmiseks ning kaldaletõmbamiseks. Kogukonnaga on jahiseltsil alati hea läbisaamine olnud, seepärast soovib jahiselts korraldada Hargla piirkonna maaomanike ühisjahti, kus peamiseks eesmärgiks oleks heade sidemete tugevdamine maaomanikega ja värskes õhus hea seltskonnaga aktiivselt aja veetmine. Eks grillikojas vestlemiseks peab jahimehejuttudele ka ainest koguma!

41

Kogukond

Projekt: Grillikoja ehitamine ja Mustjõele ujuvsilla paigaldamine Taotleja: Mittetulundusühing Hargla Jahiselts LEADER toetus 7547,40 €


Kokku kolm projekti: kunsti- ja käsitööringi läbiviimine Taheval, maadlusringi läbiviimine Koikkülas, küla- ja perepäevade korraldamine, kogukonnaüritusteks vahendite soetamine (vt lisaks tabelist lk 40) Taotleja: Taheva Valla Külade Selts Projektide LEADER toetus kokku 11 217,28 €

Noored

Ettevõtlikud Taheva noored Taheva Valla Külade Seltsi üheks eesmärgiks on valla noorte huvitegevuse ja sportimisvõimaluste laiendamine. Kui noored soovisid tutvust teha maadluse ja poksimisega, toetati noorte algatust igati ning korraldati treeningud koostöös Valga Spordihalli treeneriga. Tasakaalustamaks jõu- ja osavustreeninguid pakkus selts noortele ka kunstija käsitööringe ning aitas ellu viia vallavalitsuse poolt algatatud improteatri päeva, kus teatrihuvilised noored läbisid koolituse ning kandsid oma improvisatsiooni külarahvale ette.

Ürask välja vanadest võtmetest tehtud riidenagid, mida müüakse laatadel ja külaüritustel. Noorte firma sai eripreemia ja tunnustuse üle-eestilisel õpilasfirmade laadal. Taheva Valla Külade Seltsi soovib, et nii noortel kui ka vanematel oleks piirkonnas huvipakkuvat tegevust ning ühistegevuse ja võrgustikutöö kaudu läheks kõigi kogukonnaliikmete elu paremini.

Koostöös vallavalitsusega on korraldatud piirkonnaülest huvitegevust: Taheva ja Karula valla noortele viidi läbi ühised tantsu-, puutöö- ja majandusringid. Taheva-kandi noored on oma ettevõtlikkust mitmel moel tõestanud: juba mitmendat aastat on noored korraldanud ja läbi viinud Taheva valla küladevahelisi võrkpallivõistlusi. Majandusringis töötas Hargla noorte poolt asutatud minifirma

42


Parmu Ökoküla – traditsiooniline looduslähedane kogukond Kui loodus on nii eriline ja liigirikas nagu seda on Eesti lõunapiiril asuv Koiva ja Mustjõe äärne ala, et see on võetud maastikukaitse alla ja arvatud Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka, siis paneb mõtlema, kuidas saaks seda maastikuilmet parimal moel säilitada. Parmu Ökoküla lahendus on looduslähedase pärandtehnoloogia taaselustamine: eelmiste põlvkondade teadmiste, traditsiooniliste töövahendite ja -võtete kasutamine. Näiteks heinategu – nii niitmine, kaarutamine, riisumine kui äravedu – käib sealmail hobuse jõul ja talguliste abil.

arendada koostööd piirkonna teiste teenusepakkujatega. Sellel eesmärgil on loodud Taheva, Karula ja Mõniste valla ettevõtjaid ja vabaühendusi ühendav koostöövõrgustik Kotus. Ökoküla unistuseks on vanavanemate teadmisi praktiseerides ökoloogiline isemajandamine ning vaba aja veetmine kogukondlikult. Üts hää ja prosta elämine luuduses!

Parmu Ökoküla üheks eesmärgiks on talgutöö kui turismivormi edendamine. Toetuse abil soetatud talgutööks vajalikud seadmed ja tööriistad ning ökoküla eestvedajate nakatav loodusesäästlikkus on aidanud talgutööd edukalt käima lükata. Et talgulisele sisukamat ja atraktiivsemat tegevust pakkuda ning tööd ja meelelahutust tasakaalustada, tuleb

43

Ettevõtlus

Kokku kaks projekti: talguturismi käivitamiseks vajalike seadmete ja tööriistade soetamine (vt lisaks tabelist lk 40) Taotleja: Mittetulundusühing Parmu Ökoküla Projektide LEADER toetus kokku 30 419,98 €


TAOTLEJA

Meede

Tõlliste vald

Est Pelleti OÜ

E

Höövelseadme soetamine

Forestex Mk OÜ

E

Hüdropressi soetamine

8715,75

Helev Gross

E

Halumasina soetamine

3281,28

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K"

N

Motobussi vahendite soetamine ja pilootlaagri läbiviimine

6338,90

N

Lühifilmi tegemine noorte motokrossist Valgamaal

N

Klubi noorsportlaste võistluseelse perioodi treeningetapi läbiviimine Itaalias

5800,00

Mittetulundusühing Sooru Arendus

K

Kogukonnateenuste väljaarendamine Sooru rahvamaja baasil – mööbli, tehnika ja vahendite soetamine

2804,83

MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus

K

Laatre Rahvamaja rekonstrueerimisprojekti koostamine

9586,75

K

Kodukant kauniks – heakorrateenuste pakkumiseks seadmete soetamine

4772,48

K

Laatre Rahvamaja mänguväljaku ehitamine

K

Külarahval kõht täis – Tõlliste vallas korraldatavatel rahvaüritustel ühistoitlustamiseks vajalike vahendite ja inventari soetamine

4580,67

K

Maastikusõiduki, suusarajatallaja ning laste suusakomplektide soetamine viie valla laste suusatamisvõimaluste parandamiseks

12537,00

K

Laatre jõgi laevatatavaks – kanuude ja kanuuraami ostmine

4842,00

K

Infotahvlite ja külakaartide paigaldamine Tõlliste valla küladesse

3235,00

N

Kuutsemäe külastamine noorte huvitegevuse ja silmaringi laiendamise eesmärgil

621,00

N

Iluakadeemia – koolituste läbiviimine noorte silmaringi laiendamiseks

639,05

N

Kutsekoolide ja ülikoolidega tutvumine edasiõppimise võimaluste tutvustamise eesmärgil

630,61

N

Tõlliste Avatud Noortekeskusesse multimeediavahendite soetamine

N

Tõlliste valla noorte rattamatka korraldamine Hiiumaal ning sellest lühifilmi tegemine

N

Tõlliste Valla Avatud Noortekeskuse külaliskorteri remont

6244,56

N

Spordivahendite ja orienteerumisvarustuse soetamine; orienteerumispäeva korraldamine

5487,33

OÜ Ademandia

E

Rasketehnika rehvivahetusteenuse pakkumiseks seadmete soetamine

OÜ Dikstrum

E

Autoremonditöökoja seadmete soetamine

7774,10

E

Autoremonditöökoja seadmete soetamine

8789,62

MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK

OÜ Mammud

Makstud toetus

Projekti nimi

20000,00

414,00

14601,51

4314,60 513,36

19000,00

E

Tootmishoone ehitus ja tootmishoone esise platsi rajamine

13296,43

E

Tootmishoonet teenindava puurkaevu ja tuletõrje veevõtukaevu rajamine; hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine

19000,00

Paju Pansionaadid

K

Paju Külakeskuse väljaarendamise esimene etapp – ruumide lammustus ja ehitustööd

Tõlliste Valla Pensionäride Ühendus Elurada

K

Laatre küla teetoa käivitamiseks teetoa mööbli ja launõude soetamine

1213,05

K

Laatre küla ürdiaia rajamine ja puidust mööbli soetamine

2080,62

Tõlliste Vallavalitsus

K

Vaba aja veetmiseks vajalike elementide paigaldamine Tõlliste valla kogukonnakeskustesse

5316,30

K

Jõusaali seadmete soetamine Tsirguliina kogukonnakeskusesse

4859,10

K

Mingolfi radade ja vahendite soetamine Tsirguliina külla

5833,00

44

15977,91


Aktiivses liikumises Spordiklubi Raudsõrmus Spordiklubi Raudsõrmus üheks eesmärgiks on liikumisharrastuste edendamine piirkonnas, nii on spordiklubi eestvõtmisel korrastatud pallimänguvõimaluste parandamiseks näiteks Laatre mänguväljak. Maapiirkonnas võib ette tulla ka olukordi, mil vanemate valikute ja võimaluste tõttu kasutavad lasteaialapsed arvutit juba meisterlikult, aga suuskadel pole kunagi sõitnud. Seepärast on spordiklubi soetanud nii suusakomplektid kui ka rajamasina ja nüüd on piirkonna suusarajad talviti noorte suusatajate kilkeid täis.

Spordiklubi Raudsõrmus kutsub avastama looduskaunist ja ehedat Tõlliste valda!

Aktiivseks puhkuseks ja piirkonna tutvustamiseks pakub spordiklubi kanuumatkasid mööda Laatre jõge ja Väike-Emajõge. Kes soovib tutvust teha Tõlliste valla küladega, saab uudistada külades asuvaid infotahvleid, kus on kaardil näha kõik talud koos talunimedega. Alustatud on talusiltide tegemisega ning soov on iga küla algusesse paigaldada ka külasilt.

45

Kogukond

Kokku seitse projekti: tegevusvõimaluste laiendamine piirkonnas; küla heakorda ja mainet tõstvad tegevused (vt täpsemalt tabelis lk 44) Taotleja: MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus Projektide LEADER toetus kokku 44 568,66 €


Noored

Multimeedia meelevallas Tõlliste noored

Kokku kaheksa projekti, sh üks koostööprojekt: huvitegevuse korraldamine ja koolituste läbiviimine, vaba aja sisustamiseks õppekäikude läbiviimine, multimeediavahendite ja spordiinventari soetamine (vt lisaks tabelist lk 44) Taotleja: MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK Projektide LEADER toetus kokku 25 148,65 €

Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK tegutseb toimekalt ja laia haardega. Kui ühel piirkonna kujuneb aja jooksul välja teemadering, mis rohkem huvi pakub ning millesse enam panustatakse, siis saab sellest omamoodi kaubamärk. Tõlliste piirkonnas on selliseks kaubamärgiks meedia: noored on olnud aktiivsed ja huvilised ning samm sammu haaval ennast selles valdkonnas arendanud. Toetuse abil on soetatud multimeediavahendid ning korraldatud fotograafia- ja videoalaseid koolitusi. Tulemuseks on vilunud ajakirjandus- ja meediahuvilised noored, kellest mõnedel on saanud hobist ka elukutse.

Noortekeskus üheks unistuseks on noorte suhtlemise ja kogemustevahetuse viimine rahvusvahelisele tasandile. Esimese sammuna soovitakse Tõllistesse kutsuda välisvabatahtlik. Kuna vabatahtlik vajab elamispinda ja majutusvõimalusi piirkonnas napib, siis sai toetuse abil külaliskorteri renoveerimine ise ette võetud. Jääme nüüd vabatahtliku saabumise kohta põnevaid meediakajastusi ootama!

Tasakaalustamaks arvutis veedetud aega on noortekeskus toetuse abil soetanud erinevat spordivarustust ning korraldanud treeningpäevi ja loodusmatkasid. Tõlliste noored on jõudnud näiteks jalgrattamatkale Hiiumaale ning mäesuusatama Kuutsemäele.

46


Magusad maasikad kasvavad Tõllistes

Kokku kaks projekti: tootmishoone ehitamine ning tehnosüsteemide rajamine hoonesse Taotleja: OÜ Mammud Projektide LEADER toetus kokku 32 296,43 €

Ettevõtlus

OÜ Mammud kasvatab alates 2009. aastast maasikaid ning toodab oma marjadest maasikamahla. Toetuse abil ehitas ettevõte tootmishoone ja rajas hoonesse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Naturaalset maasikamahla turustatakse peamiselt pealinnas, aga Mammude marju, mida müüakse Valgamaa maasikate nimelistel oma müügilettidel, võib leida nii Põhja- kui Lõuna-Eestist. Tegevuse laiendamiseks ja piirkonna turismi hoogustamiseks plaanib ettevõte arendada välja paketid, milles pakutakse huvilistele nii maasikate korjamise kui ka maasikamoosi keetmise võimalust. Omakeedetud moos maitseb ju pannkookide peal eriti hästi! Kui ettevõtte algusaastatel mõlgutati mõtteid ka marjakrõpsude tootmisest, siis nüüd on unistus hoopis maasikavahuveini tegema hakata. Eestimaisest kihisevast maasikajoogist võiks saada pidulike suveürituste nael. Elu on maasikas!

47


TAOTLEJA

Meede

Tõrva linn Makstud toetus

Projekti nimi

Aabenest OÜ

E

Elektroonilise tahhomeetri ja joonestamisprogrammi soetamine

Mittetulundusühing ABC Arendus

K

"Tõrva triatlon 2013" korraldamine

955,70

Mittetulundusühing ELK

N

Helme Sanatoorse Internaatkooli sporditoa sisustamine

580,50

Mittetulundusühing Tõrva Kinomuuseum

K

Tõrva kinomuuseum-külastuskeskuse väljaarendamiseks vajaliku arhitektuurse põhiprojekti koostamine

Mittetulundusühing Tõrva Spordiselts

17771,47

6350,27

K

Tõrva terviseradade hooldustehnika soetamine

N

Tõrva skatepargi ehitus (I etapp)

N

Tõrva skatepargi platsi pealiskatendi ehitamine (II etapp)

5877,00

K

"Tõrva keskväljaku rannavõrkpalliturniir 2013" korraldamine

1700,00

MTÜ Mulgi-Valgamaa Arendusselts

K

Tõrva linna disainikataloogi loomine (I etapp)

Osaühing Imral

E

Õmblusmasinate, etiketiprinteri ja mannekeenide soetamine

Osaühing Piirimart

E

Lintsaeraami soetamine

Osaühing Rändur Projekt

E

Korvtõstuki ostmine

18600,00

OÜ Sodaworks

E

Soodapritsi ostmine

12700,00

Pubi Juudas OÜ

E

Sundventilatsiooni paigaldamine, videoprojektsiooni tehnika ja helitehnika soetamine

Sihtasutus Tõrva Gümnaasiumi Fond

N

Lauamängu SCRABBLE soetamine ja näidisturniiri korraldamine Tallinnas

492,00

N

Loovus läbi arvuti – sülearvuti soetamine ja küljenduskoolituse korraldamine

640,00

Sihtasutus Tõrva Kirik-Kammersaal

K

Tõrva Kirik-Kammersaali keskküttesüsteemi rekonstrueerimine

15000,00

K

Tõrva Kirik-Kammersaali rekonstrueerimine

15000,00

N

Kergejõustikulaagri läbiviimine noortele; sõudeergomeetrite ostmine Tõrva Spordihoonesse

Spordiklubi Viraaž

15802,84 6400,00

900,00 7629,01 8853,00

1391,08

5712,09

K

Kanuude ja jalgrataste ostmine noorte tegevusvõimaluste parandamiseks

K

Spordiväljaku tartaankattega katmine sportimisvõimaluste parandamiseks

K

Spordiväljaku võrkaia paigaldamine

4050,00

E

Seadmete soetamine harvesteride saekettide ja -plaatide teritamiseks

8358,84

Tõrva Kõrts OÜ

E

Musta Kõutsi Kõrtsi väliterassi ehitus

1076,50

Tõrva Linnavalitsus

N

Meie Meene – keraamikaahju soetamine ja õppepäevade läbiviimine

4787,98

K

Tõrva Sõpruse pargi pargivalgustuse rajamine

6173,86

Sullirep OÜ

Tõrva WakePoint OÜ

4608,31 15000,00

N

Tõrva Neidudekoori osalemine Euroopa Noorte Muusikafesival Belgias

N

Tõrva Avatud Noortekeskusesse inventari ja seadmete ostmine

N

Noored seiklema – teisaldatava discgolfi varustuse soetamine

2970,00

K

"Loitsufestival Tuld ja Tõrva 2012" korraldamine

4700,00 5500,00

K

Mänguväljaku rajamine Tõrva linna

K

Tõrva Avatud Noortekeskuse korvpalliplatsi rekonstrueerimine

E

Tõrva Wakepargi rajamiseks seadmete soetamine, paadisilla rajamine ning reklaami koostamine

48

6391,16 6400,00

5833,00 29982,00


Spordiklubi Viraaž – aktiivne noortespordi eestvedaja Spordiklubi Viraaž peamiseks eesmärgiks on noortespordi edendamine ning tegevusvõimaluste pakkumine aktiivseks vaba aja sisustamiseks. Toetuse abil kaeti Tõrva spordiväljak tartaankattega, tänu sellele on nüüd piirkonnas olemas multifunktsionaalne kergejõustiku- ja tenniseväljak.

Spordiklubi Viraaž soovib pakkuda noortele järjest paremaid sportimistingimusi, selleks tuleb igal aastal spordiinfrastruktuuri parendada. Nii on lootus, et ühel päeval sirgub spordiklubist Viraaž sportlane, kes edukalt esindab Eestit tiitlivõistlustel.

Spordiklubi viib lisaks igapäevastele treeningutele läbi ka lastelaagreid ja seiklusmatku, linnas korraldatakse võistlusi ning organiseeritakse lastele ja noortele tegevusi erinevate rahvaürituste raames. Lastelaagrid pakuvad nii Tõrva linna kui Helme, Hummuli ja Põdrala valla noortele kehalist liikumist ning aktiivset eluviisi toetavaid sportlikke ja meelelahutuslikke tegevusi. Rattasõiduks, vibulaskmiseks ja kanuutamiseks vajalikud vahendid soetati toetuse abil. Spordiklubi kasvandikud on tublid, igal aastal on Eesti meistrivõistlustelt Tõrvasse medaleid toodud.

49

Kogukond

Kokku kuus projekti, sh üks koostööprojekt: spordiväljaku parandamine, vaba aja veetmiseks sportimisvahendite soetamine, kergejõustikulaagri läbiviimine (vt lisaks tabelist lk 48) Taotleja: Spordiklubi Viraaž Projektide LEADER toetus kokku 32 650,92 €


Noored

Tõrva Spordiselts – rahvaspordi eestvedaja

Kokku neli projekti: skatepargi rajamine, terviseradade hooldusmasina soetamine ning rannavõrkpalliturniiri korraldamine Tõrvas (vt lisaks tabelist lk 48) Taotleja: Mittetulundusühing Tõrva Spordiselts Projektide LEADER toetus kokku 29 779,82 €

Tõrva Spordiseltsi eesmärgiks on tervislike eluviiside ja liikumisharrastuste propageerimine ning noorte ekstreemspordivõimaluste laiendamine piirkonnas. Noorte eestvedamisel ja LEADER toetuse abil rajatud Tõrva skatepark pakub rulatajatele ja trikiratturitele kindlasti adrenaliinirohket elamust. Aktiivsed noored aitasid ise rulapargi atraktsioone välja töötada ja rulapargi avamisel demoetendust läbi viia. Spordiselts korraldab igal aastal rulapargi hooaja avaürituse ja toetab noorte initsiatiivi võistluste läbiviimisel.

tegevusvõimalusi, et kujuneda tunnustatud rahvaspordikeskuseks. Tõrva Spordiselts korraldab linnas palju erinevaid spordi- ja liikumisüritusi ning kutsub kõiki Tõrvasse aktiivset puhkust veetma!

Tõrva Spordiseltsi hallata ja hooldada on enam kui 20 km terviseradasid piirkonnas. Terviseradade võrgustik pakub sportimisvõimalusi aastaringselt: talvel on lumerõõme nautima oodatud suusasõbrad ja tõukekelgu- ning mootorsaanihuvilised, suvel vee- ja rattaspordiharrastajad. Spordiseltsi sooviks on hoida radade hooldamisel kõrget kvaliteeti ja laiendada järk-järgult

50


Tõrva WakePoint – vee-elamuste pakkuja

Projekt: Tõrva Wakepargi rajamine Taotleja: Tõrva WakePoint OÜ LEADER toetus 29 982 €

Ettevõtlus

Idee Tõrvasse veelauasporti võimaldav kaablipark rajada tuli ettevõtjal maailmas ringi rännates. Kuna kaabliparke on Eestis veel vähe ja Riiska järvel on head tingimused, siis saigi idee teoks tehtud. Spetsiaalne veelauakaabel võimaldab veelauaga sõita ka tuulevaikse ilmaga peegelsiledal järvel. Hetkel on Tõrva kaablipargis üks kaabelrada, tulevikus on soov rajada teine rada lisaks. Tõrva wakepark avati 2014. a. suvel ja koheselt tekkis aktiivne huviliste ring, kes adrenaliinirikast veeelamust naudivad. Esimesest sõidukorrast saavad paljud veelaua-pisiku, nii on ühekorrasõitjaid järvel vähe. Rahulikuma sõidustiili harrastajatele on plaanis edaspidi pakkuda aerusurfi võimalust. Tasub meeles pidada, et Tõrva wakepargis on tegevust ka talvisel hooajal: heade jääoludega saab katsetada tuubisõitu. Ettevõte ootab kõiki sõitma, sõltumata ilmast või vanusest!

51


TAOTLEJA Mittetulundusühing Lotamõisa Arendus

Meede

Õru vald

Makstud toetus

Projekti nimi

N

Õru puhkeala väljaarendamise III etapp – võimlemis-virgestusvahendite soetamine

6391,16

K

Õru puhkeala väljaarendamise V etapp – väikevormide valmistamine

K

"Pisieuropeade Valgamaa" korraldamine

3350,64

N

Õru puhkeala väljaarendamise VI etapp – tiigi puhastamine ja võrkpalliplatsi rajamine

5877,00

K

Õru Kultuurikeskuse saali akustika parendustööd

K

Õru puhkeala väljaarendamise VII etapp – jalgtee rajamine, jalgtee silla ehitamine

5832,99

Täisühing "Eveliis"

E

Kohvik „Epre“ köögitehnika ja nõude soetamine

4404,84

Õru Vallavalitsus

K

Õru puhkeala väljaarendamise eeltööd ja projekteerimine; discgolfi varustuse soetamine

K

Õru puhkeala väljaarendamise II etapp – platside ja jalgtee ehitamine; pargiehitiste ja väikevormide valmistamine

N

Õru Valla Noortekeskuse "Noortepada" rajamiseks vajalike ruumide remont ja sisustamine

N

Õru Valla Noortekeskusesse "Noortepada" vahendite soetamine

K

Õru puhkealale tualettruumide ehitamine; elektriinstallatsiooni- ja sanitaartehniliste tööde tegemine; spordiväljaku valgustuse ehitamine

N

Pallimänguvahendite soetamine noortele; õppereisi korraldamine AHHAA teaduskeskusesse

N

Õru noortele elamuskoolituse korraldamine Otepää seikluspargis; orienteerumispäeva korraldamine Valgamaa noortele

K

Noortele vaba aja sisustamiseks vahendite soetamine

52

14498,28

12394,71

9518,16 15778,23 6400,00 603,32 15000,00 1291,31 637,80 5635,64


Suurepärane paik lõõgastumiseks – Õru puhkeala Õru puhkealal on loodud kõik võimalused vaba aja veetmiseks ja sportimiseks. Varasem kasutuseta seisnud tühermaa on tänaseks tuhast tõusnud: kogu ala on heakorrastatud ja väärindatud. Puhkealal on universaalne valgustatud spordiväljak, kus saab mängida tennist, korvpalli ja võrkpalli. Pargis on jalgteed, spordirajad ning piknikukohad.

ülesvõtmiseks, tantsuplatsil aga võib linetantsijate eestvedamisel sagedasti ühistantsimist näha. Traditsiooniline külakiik on eri põlvkondade üks kokkusaamiskohti. Õru puhkeala pakub suurepärast keskkonda lõõgastumiseks nii kohalikele inimestele kui ka piirkonna külastajatele. Puhkeala on aidanud kujundada Õru piirkonna mainet aktiivse puhkuse keskusena. Kõik uudistajad on puhkealale teretulnud!

Puhkeala eestvedajate soov oli tuua Õru valda ka ebatavalisemaid spordialasid, et tõsta tegevusalade mitmekesisust ja elavdada sporditurismi. Nii valmiski toona uudne, aastaringselt kasutatav huvitav ja eripärane 12 korviga discgolfirada, mis on kõigile soovijatele avatud ja sealjuures tasuta. Tänaseks korraldatakse Õru dicgolfipargis võistlusi ja sarju ning park on kettagolfi mängijate seal populaarseks saanud. Õru puhkeala on ka külaürituste toimumiskohaks: toetuse abil rajatud kõlakoda on hea koht lauluviisi

53

Kogukond

Kokku kaheksa projekti (ühisprojektid Õru Vallavalitsusega): Õru puhkeala väljaarendamise eeltööd, projekteerimine ning puhkeala edasiarendamine, discgolfi rajakaartide valmistamine ja discgolfi vahendite soetamine (vt lisaks tabelist lk 52) Taotleja: Mittetulundusühing Lotamõisa Arendus Projektide LEADER toetus kokku 48 344,78 €


Kokku kaheksa projekti (ühisprojektid MTÜ Lotamõisa Arendusega): Õru puhkeala väljaarendamise eeltööd, projekteerimine ning puhkeala edasiarendamine, discgolfi rajakaartide valmistamine ja discgolfi vahendite soetamine (vt lisaks tabelist lk 52) Taotleja: Õru Vallavalitsus Projektide LEADER toetus kokku 45 346,30 €

Noored

Seiklusvalmis Õru noored Õru noori võib trehvata kas puhkealal või noortekeskuses. Väikesi lapsi näeb sageli Õru puhkealal vanaemadega tennisemängu proovimas, noori aga kettaid korvidesse viskamas, jalgpalli mängimas või rattaga sõitmas puhkeala spordiradadel. Noored tahtsid puhkealale ka noortepäraseid atraktsioone. Nad valisid huvipakkuvamad võimlemisvahendid – välitingimustesse sobilikud rööbaspuud, selja- ja kõhulihaste pingi, venitusposti, multitrenažööri – ise välja ja on nüüd nende aktiivsed kasutajad.

tutvustas noortele kaardi ja kompassi abil maastikul punktide leidmise võlusid. Omandatud teadmisi said noored praktiseerida hilisemal orienteerumisvõistlusel Otepääl. Usutavasti võib Õru noortega nüüd koos seiklema minna, sest nad orienteeruvad looduses hästi!

Noorte elu keeb ka Õru valla noortekeskuses „Noortepada“. Noortekeskuses on palju vahvaid laua- ja arvutimänge ning toimuvad teemapäevad ja -üritused. Üks on kindel, Õru noortel on uudishimulik ja seiklustele avatud vaim, seepärast korraldati neile Otepää Seikluspargis elamuskoolitus. Maal, õhus ja vees said noored end proovile panna ka orienteerumispäeval, kus juhendaja

54


Toitlustusteenuse pakkumine Õrustes

Projekt: Kohvik „Epre“ Taotleja: Täisühing „Eveliis“ LEADER toetus 4404,84 €

Ettevõtlus

Õrustes 1996. aastast tegutsev ettevõte otsustas põhitegevusala – jaekaubandus – laiendada ning avada ka kohviku. Sobivad ruumid olid kaupluse kõrval olemas, kogukonnas toitlustusteenuse pakkujat seni ei olnud. Julgustas ka hea asukoht Via Hanseatica transpordikoridori ääres. Kohvik „Epre“ on avatud aastaringselt, pakkudes nii kohvitamise kui ka pidude pidamise ja tähtpäevade tähistamise võimalust. Tänaseks on kohvikul olemas püsikliendid, kes maitsvat ja soodsast sööki kiidavad. Eriti aktiivselt kasutatakse teenust suvehooajal, mil väliterrass pakub külastajatele mõnusat äraolemist. Ettevõtja unistab ka catering-teenuse pakkumisest ning ruumide laiendamisest, sest suurem peosaal ootab veel renoveerimist. Toetus, mille abil soetati köögitehnika ja sööginõud, andis ettevõtjale julguse ja tõuke: alati ei pea üksinda panustama!

55


TAOTLEJA

Meede

Valgamaa Partnerluskogu Projekti nimi

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu

K

Valged laigud – kortermajaelanike koolitus ja nõustamine

K

Valged laigud – projektitoetused alustavatele korrusmajakogukondadele

7931,30

K

Koolituspäevade korraldamine ettevõtjatele: "Turundus ja tootearendus", "Hinnakujundus ja finantsprognoos" ja "Kogukonnateenuse käivitamine"

4984,37

K

Koolitusprogramm "Kogukonna hääl"

5031,54

K

Koolitusprogramm "Kogukonna hääl 2" – külaarendussüsteemi töölerakendamine

5048,39

Makstud toetus 7804,73

K

Valged laigud – koolitusprogramm passiivsetele külakogukondadele ja korterelamutele 2010

6119,48

N

Noorte võimalused maal – noorte väikeprojektide rakendamine

5996,61

K

Valged Laigud – arengutõuge passiivsetele kogukondadele, väikeprojektide rakendamine

2934,14

N

Valgamaa noorsootöö nähtavaks – kodulehe tegemise ja meediakoolituse läbiviimine ning noortelehe "TANKLA" väljaandmine

11198,30

E

Ettevõtlusnõustajate koolitamine

5271,47

E

Valgamaa ettevõtlusuuringu läbiviimine

2865,24

E

Elujõulised ettevõtted läbi aktiivse ettevõtlusnõustamise – ettevõtlusnõustajate koolitamine

5356,97

K

Kogukonnateenuste arendamisele suuntud koolitus

5798,84

N

Noorte võimalused maal – noorteprojektide elluviimine

1775,82

N

Noorteportaali "Tankla" arendamine ja tutvustamine

6586,20

N

Valgamaa noortekeskuste suvekooli korraldamine

9290,45

N

Noorsootööteemaline õppereis Ida- Virumaale

3024,79

N

Noorte infokandja jätkusuutlikkuse tagamine

8328,83

K

Kogukonnaarendajate õppereis-seminar Soome

K

Valgamaa kuvandusprojekti koostamine

N

Noorte võimalused maal 2011 – noorte väikeprojektide elluviimine

E

Energiasäästlike ehitiste alane seminar ja õppereis

E

Uuenduste otsingul – koolitused ettevõtlikkuse tõstmiseks ja toote või teenuse arendamiseks

5238,00

N

Meediateemaline õppereis noortele

2670,23

56

10022,40 3183,00 2397,66 14334,00


TAOTLEJA

Meede

Projekti nimi

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu

K

Valgamaa Väärt Kodupaik – film Valgamaa küladest ning tunnustusürituse korraldamine

2725,65

N

Karjääriteenuste ja noorsootööalane koostööseminar

1058,43

N

Noorte ettevõtlikkuse tõstmine – noorte ettevõtlikkuse seminar "Idee Starter"

2627,41

N

Noortemessidel "Intellektika" ja "Teeviit" osalemine

6581,39

K

Valgamaa plakatikampaania läbiviimine ning maine tegevuskava koostamine

10028,88

E

Puidulõhnad Valgamaal – rahvusvaheline koostööprojekt Soome ja Leedu partneritega puutöötraditsioonide hoidmiseks

28175,59

Makstud toetus

E

Lõuna-Eesti toidutootjate võrgustiku suveseminar

1190,00

E

Valgamaa turismiettevõtete, -organisatsioonide ja väiketootjate osalemine Maamessil

1449,94

E

Valga mainekujundus ja turundus – Valgamaa turismiettevõtjate ja väiketootjate tutvustamine messidel

5456,08

E

Mulgi Kvaliteedimärgi kontseptsiooni väljatöötamine

3669,12

K

Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal

1260,00

N

Suveseminari läbiviimine noortejuhtidele ja karjäärikoordinaatoritele

1215,00

K

Valgamaa külade avatud uste päeva korraldamine

1111,68

N

Maakonna noorte infomessi korraldamine

3148,22

K

Kogukonnaeestvedajate koolitus ja õppereis

10163,75

N

"Valgamaa õpilasmalev 2014" korraldamine

25315,38

K

Elu kahe maailma piiril – National Geographic' kollaste raamide paigaldamine; kollaste raamide koostöövõrgustiku arendamist toetavad turundustegevused

23645,80

E

Valgamaa ettevõtjate osalemine Soome allhankemessil "Alihankinta"

1036,90

K

Kogukonnaesindajate õppereis Leetu

4930,36

K

Trükise "Talvine aktiivne puhkus Valgamaal" väljaandmine

6760,80

E

Valgamaa turismiinfotahvlite valmistmine ja paigaldamine

5474,65

N

Kolm üritust noorsootöövõrgustiku tugevdamiseks – koolituste ja õppereisi läbiviimine

3582,00

57Lõuna-Eesti kollased aknad

Kohaliku identiteedi ning piirkonna turundamiseks algatas Valgamaa Partnerluskogu koostöös nelja Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupi ning ajakirjaga National Geographic Eesti projekti „Elu kahe maailma piiril“, mille raames paigaldati LõunaEestisse 21 National Geographic’ kollast raami, millest neli asuvad Valgamaal ning üks Valga linnas.

reklaamikampaaniad. Valminud on ajaloo- ja kultuuri, loodus- ning innovatsioonimarsruutidega turismikaardid. Piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonide tutvustamiseks ilmus Lõuna-Eesti heade pakkumiste raamat. Projekti veebikodu asub aadressil www.visitsouthestonia.com ja sealt leiab iga huviline palju kasulikku infot.

Valgamaa neli avastamist väärt paika – Barclay de Tolly mausoleum Jõgevestel, Sangaste loss, Otepää Maarja kirik ja linnamägi ning Karula Rahvuspark Lüllemäel – on tähistatud kollaste raamide ja infotahvlitega. Piirilinnas Valgas asub kollane raam Pedeli paisjärve kaldal.

Avastagem Lõuna-Eesti läbi kollaste akende!

Kollased aknad on kujunenud ühiseks LõunaEesti kuvandiks turismiüritustel ja -messidel. Lõuna-Eesti tutvustamiseks on ajakirjas National Geographic Eesti ilmunud temaatilised lood, toimunud on ka näitused, foto- ja videokonkursid ning

59

Kogukond

Projekt: Elu kahe maailma piiril Taotleja: Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu LEADER toetus: 23 645,8 €


Noored

Esimene ülemaakondlik õpilasmalev Valgamaal

Projekt: Valgamaa Õpilasmalev 2014 Taotleja: mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu LEADER toetus: 25 315,38 €

Noortele esmase töökogemuse pakkumiseks ning tööturu võimaluste ja vajadustega tutvumiseks viis Valgamaa Partnerluskogu 2014. aastal ellu töömaleva projekti. Valgamaa õpilasmalev korraldati koostöös MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, Valga Maavalitsuse, Valgamaa Noorte Nõustamiskeskuse, Töötukassa Valgamaa osakonna ning piirkonna ettevõtjatega. Õpilasmalevale eelnes laagrikasvatajate ja -juhatajate koolitus, kus osales 28 inimest.

heakorratöid, korjasid marju ja ravimtaimi, hooldasid peenraid ja haljasalasid. Väärt kogemuse said nii noored töötajatena kui ka ettevõtjad tööandjatena. Õige malevatunde saamiseks korraldati malevlaste ka kokkutulek Kuutsemäel. Väärt ettevõtmine sai suure tunnustuse maakonnas: Valgamaa õpilasmalev esitati „Valgamaa aasta tegu 2014“ nominendiks.

Üle Valgamaa moodustati 15-20-aastastele noortele kuus erinevat malevarühma, kokku osales malevas 73 noort. Noored said tööd teha kolmeteistkümnes erinevas ettevõttes: Annimatsi kämpingus, Hellenurme Vesiveskis, Ponimaal, Ööbiku ürditalus, Parmu Ökokülas, Hea Elu Farmis, Ratsimäe talus, Nakatu turismitalus, Tammesalu talus, Tõntso Agros, Marja talus, Tedre talus ja Sangaste Lossis. Noored tegid põllu- ja

60


Puidulõhnaline Valgamaa Puutöötraditsioonide säilitamise, väärtustamise ja edasikandmise eesmärgil viis Valgamaa Partnerluskogu ellu rahvusvahelise projekti koostöös LEADERtegevusgruppide Vaara-Karjalan Leader ry ja LAG Karelian Hills Leader Association Soomest ning Joniškis LAG Leedust.

Projekti raames osalesid Valgamaa käsitöömeistrid ja puukujurid nii Jakiškiai mõisas Leedus toimunud puufestivalil kui ka Põhja-Karjalas Ilomantsi keskuses Soomes läbi viidud rahvusvahelisel puusaagimise võistlusel ja Karu festivalil. Hea meel on tõdeda, et Valgamaal jagub puutöömeistreid ning puutööoskused ja puidust käsitöö on õnneks endiselt hinnas!

Rahvusliku puutöö tutvustamiseks viis Valgamaa Partnerluskogu läbi 5 õpituba: tohust esemete meisterdamise, laastude kiskumise ja laastukatuse löömise, laastukorvi punumise, arhailises stiilis lusikavestmise ning aaderdamise õpitoad. Avalikus ruumis puutöö esiletoomiseks korraldati Valgamaa puufestival, kus osalesid 16 puukujurit Eestist, Leedust, Soomest ja Venemaalt. Puufestivali raames toimusid puutööalased avatud õpitoad lastele ja täiskasvanutele ning kiirsaagimise võistlus, mille võistlustööd loositi välja publiku vahel.

61

Ettevõtlus

Projekt: Puidulõhnad Valgamaal Taotleja: Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu LEADER toetus: 28 175,59 €


TAOTLEJA

Meede

Maakondlikud projektid

Projekti nimi

Mittetulundusühing ABC Arendus

K

Ürituste sarja "Mehed liikuma 2011" korraldamine Valgamaal

3984,30

K

Ürituste sarja "Mehed liikuma 2012-2013" korraldamine Valgamaal

2922,56

Mittetulundusühing Carma Motoklubi

N

Mehised tegevused Valgamaal

4782,49

Mittetulundusühing Eesti Veskivaramu

K

Valgamaa Veskitee infomaterjali valmistamine ja ringreisi "Valgamaa veskid" korraldamine

4511,88

Mittetulundusühing Sebra Koolitused

K

Vaatamisväärsustest ja turismiettevõtjatest veebipõhise mängu koostamine ja turundamine; lauamängu "Valgamaa aarded" koostamine ja turundamine

4968,28

Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

N

Tugev noorsootöövõrgustik – koolituste ja arendusprogrammi läbiviimine

9546,75

K

Tankla TV poolt Valgamaa tegusate kogukondade filmimine ja lühifilmide valmistamine

3295,17

N

Noortelehe "Tankla" väljaandmine, portaali arendamine, "Suvekool 2012" tegevuste läbiviimine

N

Tankla TV uudissaadete kvaliteedi parandamine – multimeediaseadmete soetamine

Makstud toetus

14782,03 637,31

N

Noortelehe "Tankla" kvaliteedi parandamine – multimeediaseadmete soetamine

Mittetulundusühing Valgamaa Palliklubi

N

Valgamaa noortelaagri korraldamine

6400,00

MTÜ Tõruke

E

"Klaperjaht 2012" turundamine

9130,82

OÜ Sebra Sõbrad

E

Helitehnika rent, mobiilse fotostuudio loomine

OÜ Tervise ABC

E

Loodusturismi teenuste pakkumise vajalike vajendite ja inventari soetamine

18746,08

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur

E

Valgamaa ettevõtjate koostööd ja ühisturundust toetavad tegevused välisturgudel

28277,79

E

Koolituse "Strateegiline majandusmäng" läbiviimine Valgamaa ettevõtjatele

E

Valgamaa turismitoodete tuntuse suurendamine välisturgudel messide külastamise ja ühisturunduse abil

K

Valgamaa maine ja atraktiivsuse tõstmine läbi koostöö

E

Internetiturunduskoolituse läbiviimine turismiettevõtjatele

3807,34

E

Valgamaa ettevõtjate koostööd ja ühisturundust toetavad tegevused

5928,77

Valgamaa Põllumeeste Liit

E

Valgamaa maaettevõtjate suvepäevade korraldamine

3840,00

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts

K

Valgamaa kultuuritöötajate koostöö arendamine läbi VI Üleriigiliste Rahvamajade suvepäevade korraldamine

4063,86

Valgamaa Spordiliit

N

Valgamaa põhikoolide suvemängude korraldamine

4787,64

Valgamaa Äriklubi

E

Valgamaa ettevõtjatele koolituste korraldamine ja infopäeva läbiviimine, Äriklubi kodulehe tegemine

3815,86

E

Valgamaa ettevõtjate teadlikkuse suurendamine koolituste abil

5111,45

62

586,46

1539,86

4083,01 19930,33 5262,04


TAOTLEJA

Meede

Koostööprojektid

Projekti nimi

Jalgpalliklubi FC Elva

N

Eesti Jalgpalli Liidu suvelaagri korraldamine

1294,21

Korvpalliklubi Ribi

N

Noorte korvpalli suvelaageri korraldamine

6184,26

Makstud toetus

N

Puka-Palupera noorte ühissuvelaagri korraldamine

5161,22

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K"

N

Noortele motokrossitreeningute võimaluste laiendamine – kahe võistlusratta ja -varustuse soetamine

5132,31

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut

K

"Teine Mulgi pidu" korraldamine

4609,04

MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda

N

Palupera-Puka-Põdrala valdade noortele suvelaagri korraldamine

6400,00

MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK

N

Suvine koolitus ja seikluskasvatus noortele

6698,14

OÜ Tõrva-Helme Küttekontor

E

Toorme täiuslikum kasutus – puiduhakkuri soetamine

8621,50

Sihtasutus Otepää Turism

E

Otepää turismipiirkonna tuntuse suurendamine koolituste abil

8254,62

Sihtasutus Taheva Sanatoorium

N

Oleme sõbrad, teeme koos – noortele ühistegevuse parandamiseks laagri korraldamine

3776,16

Sihtasutus Tõrva-Helme Turism

E

Tõrva ja Helme turismiettevõtjate koostöö arendamine – ümarlaudade korraldamine, ettevõtjate ühisturunduse toetamine

4925,29

E

Mulgi-Valgamaa turismipiirkonna paketeerimine – ümarlaudade läbiviimine ja turismikaardi koostamine

9480,00

Spordiklubi Viraaž

N

Seiklus ühendab ja muudab tugevaks – vibukomplektide soetamine; noortele laagri korraldamine

3280,52

Võimlemisklubi "Rütmika"

N

Eesti-Soome noorte iluvõimlejate koostöö – Soomes toimuva festivalil osalemine; Otepääl toimuvatele treeningutele võimlemismati ostmine

7473,06

63Astu Valgamaa Partnerluskogu liikmeks! Valgamaa Partnerluskogu on avatud liikmelisusega organisatsoon, mille eesmärgiks on kohalik ning piirkonna terviklik areng Valgamaal, mis saavutatakse era-, mittetulundus- ja avaliku sektori partnerluse kaudu. Seisuga 21.04.2015 on Partnerluskogu liikmeskond 61-liikmeline. Kui Sa tahad panustada oma kodukandi arengu heaks ja soovid kaasa mõelda oma kodupaiga oleviku ja tuleviku nimel, siis Valgamaa Partnerluskogu on avatud Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdadest või Valga maakonna üleselt tegutsevatele mittetulundusühendustele, sihtasutustele ja ettevõtetele (ka FIEd). Koos tegutsedes, ühise nõu ja jõuga saame hea seista selle eest, et meie kodukohas ja Valga maakonnas on elujõulised kogukonnad, hästitoimiv elukeskkond ning mitmekesine ettevõtlus, mis pakub hüvesid nii elanikele kui ka turistidele. Astu Valgamaa Partnerluskogu liikmeks ning aita kaasa elukeskkonna arendamisele oma kodukandis ja piirkonnas tervikuna!

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Valga põik 3, Otepää, Valgamaa 67403 Telefon: 730 4071, 5349 1195 info@valgaleader.ee www.valgaleader.eeIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.