ZwembadBranche #81

Page 32

Nationaal Plan Zwemveiligheid zet in op kwaliteit personeel en veiligheid in zwembaden De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. Via het Nationaal Plan Zwemveiligheid krijgt samenwerking binnen de zwembranche een belangrijke impuls. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) treedt daarbij op als verbinder van organisaties en netwerken en is tevens kartrekker van diverse specifieke thema’s, vooral waar die gerelateerd zijn aan zwemonderwijs. Verder zijn de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Reddingsbrigade Nederland en VeiligheidNL kartrekker van specifieke thema’s en wordt het ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle betrokken partijen streven er gezamenlijk naar dat het aantal verdrinkingsongevallen daalt en tegelijk meer Nederlanders regelmatig zwemmen en genieten van het Nederlandse zwemwater. Het Nationaal Plan Zwemveiligheid telt 16 inhoudelijke thema’s verdeeld over de pijlers: leren en blijven zwemmen, omgevingen veiliger maken, meer risicobewustzijn en kennisontwikkeling & netwerkvorming. In dit artikel wordt ingezoomd op de thema’s ‘kwaliteit van zwembadpersoneel/kader’ en ‘veiligheid in zwembaden’. Henrica Bergsma, namens WiZZ projectleider van deze thema’s, vertelt over de ontwikkelingen en plannen.

Voldoende deskundig personeel

Foto: Gerben Pul

32

ZWEMBADBRANCHE

Het eerstgenoemde thema gaat over de kwaliteit van de zwembadmedewerker en het kader. Bergsma: “Dit thema heeft als één van de doelstellingen om voldoende deskundig personeel te vinden, die moet zorgen voor veiligheid, attractieve zwemlessen en activiteiten. Met betrekking tot dit onderwerp zijn er de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest met sportopleidingen, opleidingsinstituten en VWS.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.