ZwembadBranche #74

Page 30

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, is je leven lang bewegen cruciaal Een gezonde leefstijl is van levensbelang. Ook in deze coronatijd is dat maar weer eens duidelijk geworden. Maar niet alleen voor onze weerstand. Het verhoogt ook de kwaliteit van leven, nu en later. Michael Tieland, senior onderzoeker van het lectoraat Voeding en Beweging van de Hogeschool van Amsterdam, pleit dan ook voor regelmatig bewegen en verantwoord eten om onze spiermassa op peil te houden. “Het behouden van onze spierkracht en daarmee onze mobiliteit is zeker op latere leeftijd van groot belang. Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, is je leven lang bewegen cruciaal.”

Als voedingsfysioloog en bewegingswetenschapper heeft Tieland veel onderzoek gedaan naar vitaliteit en dan met name bij ouderen. Deze kwetsbare groep zal de komende jaren alleen maar toenemen en voor hun kwaliteit van leven is een gezonde leefstijl bepalend. “Nu we steeds ouder worden, hechten wij ook meer aan onze kwaliteit van leven op oudere leeftijd. We willen natuurlijk zolang mogelijk

30

ZWEMBADBRANCHE

zelfstandig kunnen blijven. En dus moeten we voldoende bewegen en goed eten om onze spiermassa op niveau te houden.”

Sarcopenie Voor een goed beeld schetst Tieland het verloop van ons fysiek functioneren in de tijd. “Tussen ons 30ste en 40ste neemt de spiermassa al af, dit versnelt na


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.