ZwembadBranche #74

Page 18

Het gaat niet om het zwembad, het gaat om de brede context van water Is baantjeszwemmen populairder geworden, doen we nog veel aan recreatief zwemmen? Welk diploma denkt men dat nodig is om veilig te kunnen zwemmen en realiseren Nederlanders zich dat zwemmen op bepaalde plekken meer vaardigheid vergt? Om te weten of er de afgelopen jaren wat is veranderd, is er onderzoek gedaan naar zwemmen en zwemveiligheid. Uit het onderzoek ‘Zwemmen en zwemveiligheid’ van het Mulier Instituut blijkt dat er niet zoveel is veranderd, wel is het recreatief zwemmen afgenomen. Wij vroegen Mandy van de Weijden wat deze resultaten volgens haar betekenen. Mandy van der Weijden is werkzaam bij het Zwemanalyselab Windesheim Zwolle en doet onder meer onderzoek naar het borgen van zwemvaardigheid. Na het opstarten van een eerste onderzoek was zij gestart met een uitgebreid vervolgonderzoek dat onder meer bestaat uit een praktijkonderzoek naar kinderen met een zwemdiploma in hoeverre zij de vaardigheden nog beheersen. Door corona is het onderzoek uitgesteld naar 2021. Met interesse heeft zij het rapport ‘Zwemmen en zwemveiligheid’ gelezen. “Ik zie een aantal interessante resultaten die in mijn ogen ook vooral het belang van ons vervolgonderzoek bevestigen.“

18

ZWEMBADBRANCHE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.