ZwembadBranche #55

Page 8

Derde Nationaal Onderzoek Zwemouders:

Steeds meer zwemouders weten niet welk soort zwemdiploma hun kind krijgt uitgereikt Een keer per week op zaterdag, tussen de 45 en 60 minuten voor een periode van zo’n 18 maanden. Als de zwemles er zo uit zou zien, zouden de zwemouders er best mee kunnen leven. En als er dan ook wifi is en een lekker bakje koffie terwijl ze naar hun kind kunnen kijken, hoor je ze niet meer. Waar je ze echt niet blij mee maakt? Zwemles op donderdag en dan meerdere keren per week langer dan 18 maanden. Klinkt veeleisend? Klant is koning, zeggen ze toch! Betekent dit nu dat de zwemouder eigenlijk ontevreden is? Nee, zeker niet. Hoewel zwemles in de volksmond wordt betiteld als een ‘opgave’, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Zwemouders dat ouders niet heel negatief zijn. Het onderzoek is voor de derde keer gehouden en met een respons van 8.260 geeft dit weer een geod beeld. Net als voorheen is men niet heel enthousiast, maar zeker ook niet heel ontevreden. Het rapportcijfer overall, van het zwembad en de lesgever is stabiel en schommelt nog steeds tussen een 6.6 en een 7.3. En net als vorig jaar is het percentage dat tevreden is over de voortgang groot, 77% vindt het ok. Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar gevraagd in hoeverre je de zwemlesaanbieder zou aanbevelen. Op een schaal van 1-10 kun je de verdeling maken van promoters (zwemouders die actief verkondigen dat je zeker naar hun zwemlesaanbieder moet gaan) passief tevreden respondenten (zwemouders die als je ernaar vraag een positief advies geven), en criticasters (zwemouders die gevraagd en ongevraagd een negatief advies geven). Wederom is de groep passief tevreden respondenten het grootst. Op zich niet verkeerd, deze

8

ZWEMBADBRANCHE

zwemouders zijn niet ontevreden. Maar het zijn ook zeker geen echte promoters, geen ouders die ongevraagd enthousiast vertellen hoe leuk de zwemles is. En helaas is ook net als vorig jaar is de groep promoters kleiner dan de criticasters. Wat zit deze laatste groep nu het meeste dwars? De voortgang is onvoldoende, net zoals de rapportcijfers die ze geven. Opvallend, deze ouders kiezen wel in meerderheid voor het B-diploma. De promoters geven, zoals te verwachten, hoge scores. En over de voortgang wordt al helemaal niet geklaagd. Leuk detail is dat bij hen de keuze niet zozeer wordt bepaald door de reisafstand, die de respondenten ook dit jaar weer overduidelijk op 1 hadden staan, maar de manier van lesgeven. Daarnaast valt de keuze vaker op een zwemschool dan bij de andere zwemouders. Ook het aantal zwemouders dat verwacht tot het C-diploma te gaan is niet echt gewijzigd ten opzichte van vorige keer. Komt dit doordat zwemouders (nog steeds) niet overtuigd zijn van de noodzaak van een C-diploma of zijn ze ontevreden? Dat is moeilijk te zeggen. Wat we wel zien is dat hoe verder men wil gaan met het diploma, hoe tevredener men is. Zowel op het

gebied van communicatie, als het niveau van de lesgevers en de voortgang. Daarmee zou je kunnen zeggen dat men afhaakt omdat men ontevreden is, maar dit wil nog niet zeggen of men van tevoren ook al had bedacht om te stoppen bij het A-diploma omdat men dacht dat dit wel voldoende is. In dit onderzoek is niet gevraagd wat de reden is dat men stopt voor het C-diploma. Volgend jaar staat deze er dus zeker is, zodat we ook hier meer zicht op krijgen. Overall zou je kunnen zeggen dat er niet zoveel is veranderd. De zwembranche scoort niet slechter op het gebied van zwemles, maar ook niet beter… Een 7 is natuurlijk zeker geen verkeerd rapportcijfer, maar het zou toch mooi zijn als we dit cijfer kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door beter te presteren op het gebied van communicatie, maar misschien ook eens beter te kijken naar praktische zaken. Hoewel je zou zeggend dat ouders graag het weekend vrijhouden, scoort zaterdag erg hoog als favoriete lesdag. Maar is er dan echt helemaal niks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Jawel, nog meer ouders weten niet welk logo op het diploma komt te staan. Vorig had 60% geen idee, dit jaar 66%. Zegt misschien iets over de urgentie om duidelijker aan te geven welk diploma je kunt halen en ook welke manier van lesgeven je als zwemlesaanbieder voor ogen hebt. Misschien dat dan niet zozeer de reisafstand doorslaggevend is, maar de manier van lesgeven. Een criterium die nu doorslaggevend is voor de uitermate positieve zwemouders.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.