Vækstvilkår 2017 Stevns

Page 4

4

Vækstvilkår 2017

ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Den private beskæftigelse i Stevns Kommune er koncentreret i de små virksomheder. Næsten 60% af den private beskæftigelse er i virksomheder med færre end 10 årsværk. En relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse falder inden for bygge- og anlægsbranchen. 37% af virksomhederne i Stevns Kommune er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Siden 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Stevns Kommune øget med 238 fuldtidsjob. Også virksomhedernes værdiskabelse er steget de senere år. Med en samlet vækst på 14% fra 2013 til 2015, har udviklingen været langt mere positiv i Stevns end i regionen og landet som helhed.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.