Page 1

Programa 2015-2019 pel

bon govern d'Argentona

Entra amb nosaltres a l'Ajuntament!!


Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrĂŠs

2


Principis, valors, model, objectius, compromisos i actuacions: el bon govern d'Argentona El PSC d'Argentona i la seva candidatura de progrés municipal, fidel als seus principis i valors, com els de la igualtat d'oportunitats, l'equitat, la justícia social i la solidaritat, sempre hem promogut polítiques socials progressistes per defensar els drets i els interessos dels vilatans d'Argentona.

Participació i transparència L'aposta de l'equip socialista pel bon govern d'Argentona comporta: més participació vilatana, més transparència municipal i més eficiència dels recursos públics (personal i serveis municipals). Aquest és el nostre compromís ètic per millorar la democràcia local.

Benestar social i desenvolupament personal dels argentonins i argentonines El bon govern d'Argentona té com objectiu principal la millora de la qualitat democràtica. L'equip socialista i de progrés de l'Ajuntament d'Argentona és la força municipalista que treballa per la millora de la vida quotidiana dels vilatans, pel seu benestar social i pel seu desenvolupament personal. Treballarem per tenir un ajuntament fort, amb competències suficients per garantir bons serveis als vilatans, i amb garantia de transparència sobre un autèntic control democràtic sobre les decisions públiques i l'assignació dels pressupostos municipals i les subvencions d'altres administracions.

Gestió eficaç El model que defensem els socialistes i progressistes d'Argentona és el d'un govern municipal representatiu, amb autoritat i capacitat per crear i gestionar els serveis que els vilatans i vilatanes volen i necessiten. Un model que ens dugui al desenvolupament social i econòmic i que tindrà conseqüències favorables en el benestar local i la governança democràtica del poble.

Compromís contra la corrupció Entenem que molts ciutadans estiguin preocupats pel problema polític global: «malbaratament de recursos», «corrupció», «amiguisme», «llunyania respecte a la ciutadania»... Els socialistes i progressistes d'Argentona veuríem injust que el govern local es veiés tacat per les males pràctiques i la corrupció localitzada en determinats i prou coneguts casos. Seguirem denunciant les irregularitats allà on es produeixin i treballarem per recuperar la confiança del ciutadans en la política i en els representants municipals, amb el nostre testimoni i compromís ètic.

Restablir la credibilitat en la política Els candidats socialistes i progressistes a les eleccions del dia 24 de maig assumim que, entre els nostres objectius prioritaris, hi ha el de recuperar la confiança dels vilatans i vilatanes d'Argentona i el de restablir la credibilitat en la política, pel què ens cal articular una nova forma de governar: el bon govern d'Argentona.

Noves formes de governar, noves solucions El bon govern d'Argentona. La dificultat de trobar solucions als problemes locals i les demandes concretes dels argentonins i argentonines, en un context de restricció pressupostària, fa impossible resoldre els problemes per la via d'abocar-hi cada vegada més recursos econòmics. El bon govern d'Argentona haurà d'adoptar noves idees, noves formes i noves solucions. Proposem noves alternatives al simple i continuat creixement de la «maquinària» municipal. Els socialistes comptem i comptarem més amb la pròpia comunitat local. Serem més austers i gens dogmàtics en les solucions. Ens comprometem amb una nova forma de governar des de la proximitat: el bon govern d'Argentona.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

3


Interrelació ajuntament i societat argentonina Els representants socialistes i progressistes municipals liderarem la gestió dels interessos públics argentonins. Tindrem en compte les interdependències entre els agents socials i econòmics: empreses, treballadors, autònoms, botiguers..., fomentant el compromís actiu de la ciutadania. Promourem la interrelació entre associacions i entitats de caràcter cultural, social i esportiu... Ens relacionarem amb la resta d'administracions públiques, en especial la Generalitat, la Diputació, Consell comarcal, ajuntaments veïns, entitats metropolitanes..., per a fer més rendibles els recursos públics als quals contribuïm amb els nostres impostos.

Reconeixement de la pluralitat El bon govern d'Argentona reconeix la pluralitat d'actors (entitats, associacions, professionals,...) en la construcció de la vida social de la vila i en fomentarà la seva coresponsabilització. Tot això ho farem amb un treball transversal i en xarxa. Posarem al servei dels actors que hi participen les eines necessàries per portar-lo a terme. La participació dels vilatans, de les entitats i associacions, en el futur de la vila d'Argentona, és, per als socialistes i progressistes, la condició necessària per millorar la qualitat de la democràcia local argentonina.

Qualitat democràtica La qualitat democràtica i el bon govern d'Argentona els enfortirem amb el nostre compromís de transparència en la gestió de l'acció de govern; amb l'oferiment de la informació dels comptes municipals de forma puntual, clara i entenedora; en el manteniment de la Defensoria del vilatà municipal, òrgan independent que supervisa de l'administració de l'Ajuntament; amb una adequada informació al ciutadà; i garantint la participació de la ciutadania en la presa de decisions. Una vila participativa serà el millor aval d'un bon govern local. Permetrà que veiem créixer l'eficiència i la qualitat dels nostres serveis públics i enfortirà el nostre sentiment de pertinença a la comunitat argentonina.

Administració àgil i propera als vilatans En aquest context, seguirem modernitzant el nostre ajuntament. Això vol dir que: facilitarem la relació entre l'ajuntament i els vilatans, promourem el diàleg, promourem i gestionarem xarxes (comerç, cultura, esports,...); promourem entorns de col·laboració i de relació, dintre i fora d'Argentona. La nostra administració local serà cada cop més àgil, dotant-nos també d'administració electrònica (e-administració), i aproparem, tant a la ciutadania com a les empreses i entitats, la informació d'allò que fa el seu ajuntament i els facilitarem les gestions i tràmits més habituals.

Democràcia participativa Una democràcia més participativa pel bon govern d'Argentona. El context social d'Argentona ha experimentat canvis profunds. La vila ha crescut molt en els últims anys. Té diferents nuclis urbans: el centre d'Argentona, Madà, el Cros, can Cabot, Can Raimí, les Ginesteres... En aquesta realitat resulten insuficients els models de polítiques universals i unificades amb continguts i formats idèntics; no responen a les necessitats de cada veïnat ni de cada grup social, dintre d'aquests nuclis.

Una Argentona per a tots els vilatans Si la política és la millor eina per assolir un futur millor per a la comunitat, nosaltres assumim la necessitat fer un esforç constant per connectar amb cada un dels veïnats i grups socials (joves, persones grans, persones dependents, persones en atur...). La nostra política és la del compromís irrenunciable amb la societat argentonina. Alhora creiem que la participació política, universal i democràtica, és un dret dels ciutadans i que aquesta activitat no es redueix a la delegació de l'exercici d'una tasca dels (o les) representants electes, sinó que implica un exercici continu de corresponsabilitat, basat en el diàleg, la iniciativa i el treball permanent de tots els agents implicats.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

4


Avaluació de l'acció de govern El bon govern d'Argentona inclou més participació i més transparència. Resumeix la nostra voluntat política i sintetitza els mitjans necessaris per aconseguir-ho. Permet retre comptes al ciutadà i avaluar de l'acció de l'Ajuntament. Dinamització de la vida local Des del govern municipal volem ser agents dinamitzadors i harmonitzadors de la vida local per a vertebrar l'acció conjunta de la societat argentonina a partir d'objectius compartits. El bon govern d'Argentona haurà d'aconseguir l'equilibri entre ciutadania i autoritat i, per tant, haurà de buscar fórmules que permetin l'exercici de la responsabilitat pública de forma que sigui compatible amb l'increment de les demandes dels ciutadans i la fragmentació de les seves preferències.

Diàleg i defensa del bé comú Defensem un exercici de l'autoritat responsable, que escolti i respecti les opcions diverses, i que permeti oferir alternatives que puguin generar un nivell d'acceptació suficient per al conjunt de la societat argentonina. Des de la humilitat de la representació i de la il·lusió pel projecte compartit, tindrem en compte que la defensa del bé comú és una responsabilitat irrenunciable del govern i del Ple municipal. Per això comptarem amb canals de diàleg i de debat regulars amb la ciutadania i les seves organitzacions i promourem el contrast d'arguments sobre les diferents actuacions municipals. El nostre compromís pel bon govern d'Argentona implica treballar de forma conjunta per a la construcció d'un projecte compartit que la comunitat se senti com a seu.

Per això adoptem els següents:

Compromisos programàtics Cooperació Promoure formes diverses de col·laboració, cooperació, coordinació i corresponsabilització entre la societat civil, els agents socials, les empreses i la ciutadania, així com amb altres ajuntaments (Dosrius, Òrrius, Cabrera de Mar, Mataró i altres) i la resta d'administracions, per tal de facilitar el debat públic sobre idees i propostes.

Moviment associatiu Donar suport al moviment associatiu (cultural, social, veïnal, esportiu, educatiu, etc.) en aspectes de formació, assessorament, recolzament en materials i espais, etc., per tal de millorar les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat i la millora del seu funcionament democràtic.

Participació vilatana i transparència Implicar la ciutadania en processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques municipals, i articular un conjunt d'eines i canals que permetin el debat ciutadà i la recollida d'aportacions i propostes. Garantir un Pla d'Actuació Municipal (PAM) que doni a conèixer el programa de treball, a partir del qual garantir una visió de l'estratègia municipal. Garantir la transparència, i dotar-nos d'un instrument que permeti retre comptes correctament. I comprometre'ns a obrir un procés participatiu abans de la seva aprovació, de forma que el PAM esdevingui un "contracte públic" entre l'Ajuntament i el poble.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

5


Afavoriment d'iniciatives ciutadanes Desenvoluparem el reglament de Participació Ciutadana per promoure la presentació d'iniciatives ciutadanes que afavoreixin el debat sobre les actuacions públiques municipals. Aprofitarem els potencials de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'extensió d'aquests debats i per a la circulació de la informació necessària per a l'argumentació de les propostes.

Millores per a les entitats locals Donar suport als processos de millora de les entitats del poble per a enfortir-les i potenciar-les perquè serveixin com a eines de vertebració de la societat argentonina, de transformació, d'espai de trobada i de relació de les persones. Els socialistes i progressistes d'Argentona considerem que aquesta xarxa és un gran actiu de capital social i un element destacat en l'enfortiment del sistema democràtic.

Responsabilitat de les empreses locals Incorporar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses amb presència a Argentona com a pràctica que participa del compromís de les administracions a abordar reptes com la sostenibilitat, la igualtat d'oportunitats, el respecte a tots els col·lectius socials, entre d'altres.

Implicació de les entitats socials Continuarem potenciant la implicació de les entitats d'iniciativa social i sense afany de lucre [tercer sector] en processos de prestació de serveis (a persones amb dependència, en situacions diverses de risc socials, o altres) com a forma d'empoderament i corresponsabilitat de la societat argentonina.

Model de poble Involucrar la població en la presa de decisions sobre el model de poble o de veïnat i corresponsabilitzar-la del desenvolupament del seu entorn, trencant la distància que sovint separa l'administració de la ciutadania.

Transparència i instruments pel bon govern d'Argentona La demanda social de més transparència de l'administració i de més eines de participació, ens posa davant la necessitat d'oferir solucions i respostes adequades. L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens facilita una gran obertura del govern municipal si ho sabem aprofitar. És per això que, com que volem que la transparència sigui un fet.

Portal de dades Ens comprometem a la publicació d'un portal de dades obertes, en el qual la ciutadania hi trobi respostes, sobre l'activitat al municipi i sobre l'ús dels recursos, les dades bàsiques de les entitats i serveis, etc. No volem ser només transparents de cara a la ciutadania, sinó aquest instrument ens permetrà ser més operatius de cara a la col·laboració entre els diferents agents de la societat argentonina i alhora permetrà oferir uns millors serveis en col·laboració amb altres administracions.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

6


Bon govern i compromís dels candidats Des de l'ajuntament impulsarem l'aprovació de codis de bon Govern, a partir del compromís programàtic dels nostres candidats. També ens comprometem a la publicació de les retribucions íntegres dels càrrecs públics electes, directius i personal de confiança de l'Ajuntament d'Argentona i empreses municipals, així com les declaracions de béns patrimonials. En aquest mateix sentit actuarem amb immediatesa, agilitat i fermesa en els casos de corrupció o actuacions irregulars que es poguessin detectar, respectant el principi d'audiència i de presumpció d'innocència.

Comunicació dels electes i la ciutadania Promourem fórmules que facin possible la comunicació dels electes amb la ciutadania de forma clara i accessible. El nostre compromís és el de garantir la possibilitat real d'una ciutadania responsable i informada. Per això posarem en pràctica formes de gestionar l'administració municipal argentonina de manera que permeti retre comptes als vilatans de la política i gestió fetes. Farem un exercici de pedagogia constant sobre el què, el perquè i el com s'han fet les diferents actuacions. Buscarem formes per a què els ciutadans tinguin espais per interactuar de manera responsable amb les accions endegades pel govern municipal.

Foment d'una ciutadania informada, responsable i implicada El tercer sector i el conjunt de la xarxa i agents socials són un exemple d'eina fonamental per al foment d'una ciutadania informada, responsable i implicada, i esdevenen agents econòmics i socials de gran importància per a l'impuls d'una societat més inclusiva i solidària.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

7


Compromisos ètics dels candidats Per això us oferim uns candidats i candidates que, sota els principis de transparència, connexió amb la comunitat i innovació en la gestió dels serveis públics, han adoptat el compromís ètic, amb els següents punts, per un bon govern d'Argentona.

1. Sense valors no hi ha política. 2. Ser demòcrata és un compromís amb l'honestedat i la transparència. Som ciutadans que volem treballar pels altres. 3. El valor de la paraula donada. Diem el que volem fer i fem el que hem dit. 4. Respecte a la pluralitat. Busquem el consens polític i social sense sectarismes. Perquè volem construir una Argentona en positiu, tindrem la mà estesa amb totes les forces politiques i comptarem amb les entitats del poble. 5. L'Ajuntament és la casa de tots, recuperem el lema del 79: entra amb nosaltres a l'ajuntament 6. Democràcia és més que votar cada quatre anys, és participar, és comprometre'ns amb la comunitat que vivim. 7. Igualtat d'oportunitats i equitat: entenem l'ajuntament com un àmbit polític per impulsar la justícia social. 8. El treball per la dignitat és la nostra prioritat. La pobresa s'ha instal·lat com un corcó a moltes de les nostres famílies: prioritzem les politiques socials. 9. Els veïns i veïnes tenen dret a un bon govern: eficient, rigorós, transparent i innovador. 10. Exercirem el càrrec sense privilegis, amb austeritat, dedicació i transparència. No acceptarem regals, tindrem una retribució ajustada. 11. Els polítics seran al seu lloc prenent decisions: els polítics no han de fer de treballadors municipals, ni els treballadors municipals han de prendre decisions politiques. 12. Els veïns i veïnes tenen dret a estar informats, a conèixer els responsables municipals, la gestió i les propostes que tenim. 13. Passarem comptes: farem balanç davant de la ciutadania. Els comptes clars. 14. Civisme, responsabilitat i respecte: res és gratuït. Argentona és de tothom, hem de cuidar-la entre tots. 15. La cooperació amb les entitats és fonamental, l'acció de tots plegats ens correponsabilitza en la gestió pública. 16. No venem fum. Parlem amb honestedat i sense falses promeses, assumirem les propostes que siguin d'interès públic i buscarem alternatives per les que no ho siguin. 17. Dialogarem constantment amb la societat civil, per poder informar dels projectes de l'ajuntament i saber de primera mà, preocupacions i necessitats dels veïns i veïnes. 18. Innovació en la forma de fer política. Buscarem recursos per què aquesta renovació no suposi un sobrecost pels vilatans.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

8


Propostes per àrees d'actuació Destaquem les següents propostes programàtiques, per àrees d'actuació:

PROMOCIÓ ECONÒMICA Argentona és un poble d'oportunitats laborals que hem de saber explotar col·lectivament. Tenim en marxa el nou pla d'urbanisme que contempla la modificació dels actuals polígons industrials per afavorir la implantació de petita indústria, hem consolidat el sòl agrícola per evitar temptacions especulatives i també contempla la creació d'un equipament comercial que ha d'actuar com a motor comercial de la vila. Aquest són els tres sectors principals on pot créixer l'economia d'Argentona. - Crearem el mercat municipal i un centre comercial a l'antic edifici de la Velcro, amb una dotació suficient de places d'aparcament per donar servei al propi equipament i al seu entorn.

Desenvoluparem nous projectes

al sector de la pl de Vendre i Can Doro que esdevinguin un pol

d'atracció comercial. Dinamitzarem els carrers Dr Samsó, Barceloa i Badalona Facilitarem la incorporació a Argentona d'indústria petita i mitjana aprofitant la nova ordenació urbanística. Simplificarem al màxim el procés administratiu per la creació d'una empresa. Posarem en contacte propietaris de sòl agrícola amb joves provinents d'escoles de capacitació agrària i d'altres estudis relacionats amb l'agricultura per que puguin desenvolupar el s seus projectes empresarials. Incentivar la creació d'indústries paral·leles de transformació i envàs de productes agrícoles. Mantindrem i facilitarem la contractació municipal amb empreses que treballin per la incorporació al món laboral de persones amb discapacitat. Introduirem clàusules socials i mediambientals als contractes públics, com per exemple, l'obligació de contractació d'aturats de llarga durada. Fomentarem plans d'ocupació. Per donar noves oportunitats a les persones en atur. Facilitarem l'emprenedoria. Simplificarem al màxim el procés administratiu per la creació d'una empresa. Assessorarem en la recerca de recursos econòmics i logístics a l'emprenedor. Treballarem per la instal·lació de noves empreses a la nostra vila, que portin nous llocs de treball al poble. Connectarem les necessitats laborals de les persones ateses a serveis socials, amb les ofertes de feina que arribin al servei de promoció econòmica del municipi. Consolidarem els projectes d'inserció laboral dels joves, mitjançant recursos específics com el Dispositiu d'Inserció Laboral (DIL).

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

9


JOVENTUT Una societat avançada necessita joves implicats amb la seva comunitat, per això han de poder fer el seu creixement (educatiu, intel·lectual, laboral, esportiu...) en la pròpia comunitat, per això aquesta ha de dotar de recursos per garantir un creixement d'èxit.

Aprofundirem en les polítiques d'ocupació pels joves, acompanyant-los en projectes d'auto-ocupació i emprenedoria. Impulsarem la creació d'estudis de Formació Professional relacionats amb els sectors emergents de l'economia d'Argentona. Impulsarem l'oferta de pisos de lloguer assequible; crearem una borsa de pisos de lloguer per facilitar l'emancipació dels joves i evitar l'emigració obligada cap a d'altres municipis. Arribarem a acords amb entitats financeres o particulars que tinguin pisos buits. Els casals de Joves, han de ser un espai propi i funcional, que serveixi de referent per a tot el jovent del poble. Han de ser un lloc d'orientació i informació dels recursos que necessitin. Ampliarem l'oferta programàtica dels Casals, per tal d'organitzar activitats plurals i heterogenis que abastin els diferents interessos i preferències del jovent. Programarem activitats lúdiques i esportives per a joves, en horaris nocturns i de tarda, per tal d'oferir una alternativa d'oci saludable a la joventut d'Argentona, en el marc de la poca oferta d'oci juvenil existent al municipi. Fomentarem, conjuntament amb els centres escolars, programes de formació i informació sobre drogoaddicció, nutrició, sexualitat i salut en general.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

10


SERVEIS SOCIALS Els serveis socials, són un dret universal on tothom hi té accés, d'aquesta manera l'entenem els socialistes d'Argentona.

Continuarem

dotant el pressupost municipal dels recursos necessaris per ajudar les famílies amb dificultats. Treballarem per recuperar la dignitat de les persones, i evitarem les desigualtats socials. Implantarem beques i subvencions socials per què ningú es quedi al marge. Implantarem l'ús de les noves tecnologies al servei del ciutadà, també en l'àmbit de Serveis Socials. Obrirem una línia d'ajuts a aquelles famílies que tinguin un infant o una persona dependent a càrrec amb necessitats específiques d'alimentació (per exemple: celíacs, diabètics...) per ajudar a igualar la seva situació envers a altres famílies:

amb ajuts puntuals segons la renda familiar. amb recolzament professional segons necessitats de la família i/o l'infant o depenent. Continuarem vetllant, en tot moment, per la dignitat de les persones. Atendrem les necessitats de les persones de manera personalitzada preservant la intimitat. Ampliarem projectes com el de la targeta moneder. Dotarem a Serveis socials de pisos d'estada temporal per cobrir necessitats d'emergència social. Vetllarem per l'acompliment dels drets dels infants Facilitarem l'acompliment del dret de l'infant al lleure i a la pràctica de l'esport. Continuarem atorgant beques per la pràctica de l'esport i del lleure. Facilitarem l'estada i el transport, a aquells infants que ho requereixin, a l'esplai municipal Centre Infantil L'Esquirol. La protecció social és un dret universal, per tant difondrem el catàleg de Serveis Socials perquè tothom se'n pugui beneficiar i ningú se'n pugui quedar al marge per desconeixement

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

11


GENT GRAN Potenciarem l'envelliment actiu des d'una perspectiva integral: educació, salut, participació, voluntariat... enfortirem i estendrem els programes d'hàbits saludables i de prevenció de riscos a la llar.

Presentarem i desenvoluparem el Pla director municipal de la Gent Gran Fomentarem l'aprofitament màxim dels espais Municipals dedicats a la Gent Gran. Projectarem pisos tutelats per facilitar que les persones grans puguin gaudir el màxim de temps possible la seva independència en un equipament dotat amb serveis (control de la salut, alimentaris, etc...) Treballarem per la ubicació definitiva del Casal de gent gran a Can Doro i la creació de pisos tutelats per a la gent gran. Buscarem una nova ubicació per al Casal de gent gran del Cros, ja que s'ha quedat petit. Crearem la figura del dinamitzador de Gent Gran, persona que es dedicarà a: organitzar activitats lúdiques, esportives, formatives i de salut, especifiques per aquest col·lectiu que fomentin l'envelliment saludable. gestionar els espais municipals, fora d'horari de Casal, per tal d'aprofitar al màxim els recursos.

EDUCACIÓ L'educació a Argentona ha de ser un dels puntals de l'acció de govern. Apostem per una educació pública, catalana, laica, integradora i igualitària.

Continuarem apostant per una educació pública i de qualitat. Donarem suport a tota la comunitat educativa (a les associacions de pares i mares -AMPES-, mestres i direccions de les nostres escoles,...). Lluitarem contra el fracàs escolar, ampliant els recursos abocats a projectes d'inserció educativa com els programes de formació inserció (PFI), l'Aula Oberta i creant nous programes que garanteixin l'equitat i la no discriminació per a joves. Dotarem les escoles, especialment les escola bressol i les de de primària, d'eines de formació escolar i familiar. Desenvoluparem un pla de foment de la lectura, en tots els àmbits socials i a totes les edats. Treballarem per tenir a Argentona estudis de Formació Professional.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

12


CULTURA La riquesa cultural d'Argentona, és un bé que ens convé preservar, així com la implicació de les entitats sòcio culturals de la vila a les quals els hi donarem tot el suport.

Continuarem fent una programació estable i de qualitat a la Sala. Dotarem la Sala d'un sistema de gestió més àgil i dinàmic, tot preservant els usos per les entitats de la vila. Treballarem per fer possible l'ampliació del Museu del Càntir. Incentivarem la iniciativa de les entitats de la vila en la definició de la programació sociocultural d'Argentona. Unificarem les regidories de Cultura i Actes Culturals

IMPOSTOS Instaurarem una tarifa plana per tal de poder fer pagaments mensuals dels nostres impostos i taxes. Ampliarem opcions per a l'ajornament de pagaments de rebuts d'impostos. Farem una revisió de les ordenances fiscals sobre impostos municipals, taxes i preus públics municipals, a fi d'estudiar possibilitats de reduccions o bonificacions. Mantindrem la gestió dels pagaments en l'oficina de la Diputació i ampliarem la participació de la regidoria corresponent de l'Ajuntament en la informació, atenció i orientació als vilatans i contribuents.

HABITATGE Sancionarem els bancs que mantinguin els pisos tancats, si incompleixen la funció social que ha de tenir l'habitatge, intentant, sempre, arribar a acords amb aquestes entitats per tal de poder ampliar l'oferta de pisos socials.

EQUIPAMENTS Definirem els equipaments que necessita la vila i farem un pla a mig termini per tal d'obtenir-los. Crearem un nou equipament comercial a l'antiga Velcro, que incorpori el nou mercat municipal, un supermercat de dimensions mitjanes i places d'aparcament. Dinamitzarem el sector comercial de la Plaça de Vendre amb noves propostes. Farem un aparcament a Can Doro . Cobrirem la piscina municipal perquè la puguem utilitzar durant tot l'any. Creació de la Biblioteca municipal. Casal d'avis i pisos tutelats a Can Doro.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

13


ESPAI PÚBLIC Farem un pla d'inversions constant i permanent fins que posem al dia el nostre espai públic de qualitat. Millorarem els nostres carrers i voreres, les nostres places i actualitzarem i ampliarem els espais de joc infantil dels parcs públics.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ Garantirem la transparència, facilitarem la participació i crearem un portal de dades obertes, en el qual la ciutadania hi trobi respostes, sobre l'activitat al municipi i sobre l'ús dels nostres recursos.

ESPORTS Revifarem l'Escola esportiva, eina bàsica per la formació i educació dels infants, adolescents i joves de la nostra vila. Fomentarem els espais públics equipats per la pràctica de l'esport lliure, amb aparells adequats, i la pràctica de l'esport per a un envelliment saludable. Crearem circuïts i itineraris a peu de proximitat a l'entorn de la Riera d'Argentona, la Font picant i altres.

LES URBANITZACIONS Treballarem per canviar el sistema de gestió de Can Cabot. Planificarem, conjuntament amb els veïns de Can Raimí, la programació de les obres de la seva urbanització. Treballarem per fer de les quatre urbanitzacions de la zona nord un conjunt i per facilitar els espais i serveis que permetin millorar-ne la vida comunitària. Creació d'una Regidoria d'urbanitzacions: si bé hem encarrilat el desenvolupament de les urbanitzacions (Can Cabot, les Ginesteres, Can Raimí, Can Ribosa...), creiem que la feina que tenim pendent en totes elles fa necessària la creació d'una nova regidoria d'urbanitzacions que, de forma tranversal, coordini els projectes que cal desenvolupar en el propers anys, no només en l'àmbit urbanístic, sinó començant a planificar la creació de serveis que s'hi puguin instal·lar en un futur.

Promourem l'adequació dels espais públics: parcs infantils i llocs d'esbarjo. Promourem la generació de serveis comuns que fomentin la cohesió social i l'atenció a diversos col·lectius. Crearem, actualitzarem o ampliarem els espais de joc infantil de les zones comuns de les urbanitzacions.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

14


EL CROS Acabarem les obres del Pla de barri Endreçarem la plaça Blas Infante Definició d'un espai de lleure esportiu al centre del barri Transformarem la zona esportiva del barri, ara en desús, en una zona d'esbarjo familiar, pícnic, parc infantil, pistes esportives... Fins a aconseguir una zona de trobada de tots els veïns i veïnes del barri Continuarem recolzant les entitats del barri en totes aquelles necessitats que es derivin de la seva activitat. Farem el possible per aconseguir aplegar inquietuds en l'àmbit de l'esport. Incentivarem la creació d'una entitat esportiva al barri. Ampliarem l'oferta de lleure educatiu per al jovent a través de l'Espai Jove. Organitzarem campanyes d'activitats lúdiques i esportives per a joves, en horaris nocturns i de tarda, per tal d'oferir una alternativa d'oci saludable a la joventut. Aprofundirem en la tasca socioeducativa del Centre Obert, impulsant projectes educatius en família, com el projecte de "família i èxit escolar". Desplegarem un pla de reposició dels parcs infantils del barri, renovant els gronxadors i la resta d'elements de joc. Posarem tanques a totes les zones de joc infantil. Dotarem el barri d'oferta de pisos de protecció oficial per als nostres joves, volem que tot el nostre jovent, pugui triar el barri per viure en un futur Consolidarem els projectes d'inserció laboral, cercarem subvencions per poder fer, almenys, un Pla d'ocupació, com el d'Agroforestals, a l'any. En cas de no trobar subvencions, ho farem amb recursos municipals Consolidarem l'oficina del Pla de Barri, com a l'oficina municipal del Cros. La dotarem del personal necessari. Desplegarem un Pla d'aprofitament d'espais privats i buscarem finançament per aprofitar els locals interiors (túnels), per ampliar serveis municipals. Desplegarem un Pla de subvencions per a la rehabilitació d'elements col·lectius: filtracions de les terrasses, estructura dels pàrquing, problemàtiques amb els nius dels coloms... amb la finalitat de reduir els costos que haurien de pagar els veïns. Traslladarem l'actual Casal de gent gran, que s'ha quedat petit, preferentment al local de l'antiga caixa.

URBANISME Acabarem el Pla d'urbanisme (POUM)

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés

15

Programa de govern 2015-2019  

Us presentem les principals línies del nostre programa de govern en les eleccions municipals d'Argentona

Programa de govern 2015-2019  

Us presentem les principals línies del nostre programa de govern en les eleccions municipals d'Argentona

Advertisement