Page 1

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

EEN STERKE BRANDWEER VRAAGT EEN STERKE BASIS

Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers

Manifest rechtspositie 2008


Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers


EEN STERKE BRANDWEER VRAAGT EEN STERKE BASIS

1.

Een sterke basis voor betaalbare spoedeisende noodhulp voor burgers en bij rampenbestrijding.

2.

Een sterke basis is gefundeerd op Brandweer Vrijwilligers in een modern model van vrije instroom.

3.

Een sterke basis erkent de Brandweer Vrijwilligers als belangrijke dragers van deze bijzondere vorm van burgerbetrokkenheid.

4.

Een sterke basis betekent erkenning van een aparte positie van werkgevers die hun personeel beschikbaar stellen en van zelfstandigen die zich vrijmaken van hun werk om brandweertaken te vervullen.

5.

Een sterke basis noodzaakt één eigen landelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

6.

Een sterke basis vraagt een eigen positie aan de onderhandelingstafel.

7.

Een sterke basiss vereist eerlijkheid, integriteit, oprechtheid in combinatie met snelheid en flexibiliteit.

8.

Een sterke basis vraagt moderne voorzieningen die ondersteunen, waarderen en motiveren.

9.

Een sterke basis vraagt juridische en financiële vrijwaring bij ongevallen en beroepsziekten en een oudedagsvoorziening.

10.

Een sterke basis versterkt het overheidsbestuur en management en schept vertrouwen bij de 22.000 Brandweer Vrijwilligers. Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers


Toelichting op manifest ‘Een sterke brandweer vraagt een sterke basis’ Een gebouw zonder een goed fundament zakt - op den duur - in elkaar. Dat geldt ook voor de brandweerorganisatie. De fundamenten daarbinnen zijn de spoedeisende brandweerhulp voor burgers in nood bij brand (blussing en redding), bij beknelling en opsluiting (redding en bevrijding), bij vrijkomen van giftige en gevaarlijk stoffen (bescherming en redding) en in nood op en onder water (redding en bevrijding). Die wettelijke taken dienen centraal te staan in brandweerorganisaties om een sterke brandweer te behouden en waar noodzakelijk te versterken. Dat fundament wordt verzorgd door de professionele werkvloer, de brandweerlieden in kazernes. Alle ondersteunende processen zijn daaraan facilitair, inclusief arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Met andere woorden deze dienen de primaire taken te ondersteunen, faciliteren en verbeteren. Het vakmanschap, de beroepseer en de passie vormen de bouwstenen voor verdere ontwikkelingen. Deze drie elementen dienen veranderingen te dragen en zullen daarmee bijdragen aan een blijvend adequaat optreden in toenemende ingewikkeldheid, uitgestrektheid en onoverzichtelijkheid van gebouwen en verkeersinfrastructuur. Deze gewenste cultuur is de versneller van vernieuwingen en innovaties voor het vak.

Ad 1. Een sterke basis voor betaalbare spoedeisende noodhulp voor burgers en bij rampenbestrijding. De huidige spoedeisende brandweer noodhulp voldoet. De burgers zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de geleverde diensten. Die hulp is ook betaalbaar. Ad 2. Een sterke basis is gefundeerd op Brandweer Vrijwilligers in een modern model van vrije instroom. Uitgangspunt is dat de brandweerzorg plaatsvindt vanuit het vrije instroommodel, tenzij dit niet (meer) mogelijk is, zoals in onze metropolen en kernen van grote steden (kazernering).

Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers


Ad 3. Een sterke basis erkent de Brandweer Vrijwilligers als belangrijke dragers van deze bijzondere vorm van burgerbetrokkenheid. In de motie Anker spreekt de Tweede Kamer zich hierover uit, in relatie tot de lokale geborgenheid en inbedding. Deze vorm van burgerbetrokkenheid dient behouden en uitgebouwd te worden voor versterking van de sociale samenhang in dorpen, wijken, steden en landelijke gebieden. Ad. 4 Een sterke basis betekent erkenning van een aparte positie van werkgevers die hun personeel beschikbaar stellen en van zelfstandigen die zich vrijmaken van hun werk om brandweertaken te vervullen. Erkenning betekent het ondersteunen van de werkgevers bij wie de Brandweer Vrijwilligers in dienst zijn en van de eigen ondernemingen die geleid worden door de Brandweer Vrijwilligers. Ad. 5 Een sterke basis noodzaakt één eigen landelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Geen 25 regionale en geen 443 aparte, al dan niet in de CAR-UWO, vastgestelde regelingen. Eén eenduidige moderne en landelijke regeling die op alle 22.000 Brandweer Vrijwilligers van toepassing is waarin bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, door verplichte uittreding bij 55 jaar, moet worden verboden. Ad. 6 Een sterke basis bouwt op eigen positie onderhandelingstafel en geeft vertrouwen en draagvlak.

aan

Zelf onderhandelen over eigen rechtspositie maakt een einde aan het feit dat er over Brandweer Vrijwilligers, zonder hem of haar, gesproken wordt. Brandweer Vrijwilligers zijn volwassen burgers die dit zelf kunnen. Ad. 7 Een sterke basis vereist eerlijkheid, integriteit, oprechtheid in combinatie met snelheid en flexibiliteit. Het is mogelijk binnen de huidige onderhandelingsregelingen om aan de tafel te komen, echter men vindt dit moeilijk. Kennelijk zijn er andere partijen die het grote belang van een snelle gezamenlijke slag om volledige vernieuwing van de oude rechtspositie, niet zien. De Brandweer Vrijwilligers zijn daar wèl klaar voor met een door henzelf geschreven en geheel vernieuwde rechtspositie.

Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers


Ad. 8 Een sterke basis vraagt moderne ondersteunen, waarderen en motiveren.

voorzieningen

die

De huidige rechtspositie is in de basis al dertig jaar oud en niet meer van deze tijd. De overbelasting moet door betere ondersteuning worden teruggebracht, de waardering opnieuw maatschappelijk georganiseerd en de werfkracht worden hersteld. Bovendien moet een einde komen aan de belasting vanuit de aansprakelijkheids- en afrekencultuur. De juridische aansprakelijk voor repressief optreden moet worden afgedekt. Ad. 9 Een sterke basis vraagt juridische en financiële vrijwaring bij ongevallen, trauma’s en beroepsziekten en een oudedagsvoorziening. De Brandweer Vrijwilliger is niet gevrijwaard van juridische en financiële gevolgen als hem of haar iets overkomt tijdens de operationele taken en de voorbereiding daarop. Dat geldt ook voor zijn of haar werkgever en voor zijn of haar bedrijf. Bovendien worden er ondanks tientallen jaren dienstverband en het bij nacht en ontij gereed staan voor medeburgers, geen voorzieningen getroffen voor de oude dag. Ad. 10 Een sterke basis versterkt het overheidsbestuur en het management en schept vertrouwen bij de 22.000 Brandweer Vrijwilligers. Een moderne landelijke rechtspositie, door Brandweer Vrijwilligers zelf afgesloten, geeft vertrouwen en zal het overheidsbestuur en management versterken in het dragen van hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de lokale brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en landelijke crisisbeheersing.

Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers


COLOFON De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) kent een drietal doelstellingen. 1. 2. 3.

Bijdragen aan ontwikkeling van het vak van Brandweer Vrijwilliger. Behoud vrijwilligerschap als onmisbare vorm van burger betrokkenheid. Belangenbehartiging bij rechtspositie en arbeidsvoor waarden.

In het kader van de 3de doelstelling is dit manifest opgesteld. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, belangenbehartiger voor gemeenten, weigert de 22.000 Brandweer Vrijwilligers een positie aan de onderhandelingstafel te geven om over hun eigen rechtspositie te onderhandelen. Het bestuur van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is toen overgaan tot het samenstellen van dit manifest. Dit manifest geeft overigens een prachtig beeld van de onderliggende passie en betrokkenheid van Brandweer Vrijwilligers. Zij zijn als dragers van het lokale veiligheidsbeleid uitstekend in staat hun eigen boontjes te doppen. Leusden, 18 november 2008 Het bestuur: Ruud van Vliet (vicevoorzitter), Ronald Kraan (penningmeester), Marcel Lasker (lid), Pierre Spaan (lid) en Cees van Beek (voorzitter). Vormgeving Drukwerk Foto’s Website

: Imotiv Communicatie : Olbo - thuis in alle media, Hardenberg : Brandweer Zwartewaterland ook op zaterdag realis- tisch oefenen! Brandweer Olst Wijhe; onze toekomst; jong, stoer en vol passie. : www.brandweervrijwilligers.nl

Š Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, november 2008.

Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers


De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) stelt zich tot doel de belangen van de ca. 22.000 Brandweer Vrijwiligers in Nederdland te behartigen. De ontwikkeling van het brandweervak staat daarbij centraal. Het behoud van deze mooie vorm van lokale burgerbetrokkenheid en rechtspositionele onderwerpen zijn daarnaast onderwerpen waar de Vakvereniging zich voor inzet. Meer informatie: www.brandweervrijwilligers.nl.

Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers

EEN STERKE BRANDWEER VRAAGT EEN STERKE BASIS  

landelijk Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers

EEN STERKE BRANDWEER VRAAGT EEN STERKE BASIS  

landelijk Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers

Advertisement