Page 1


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// ÖNSÖZ //

Merhaba değerli fotoğrafça okurları, dergimizin yedinci sayısında sizlerle beraberiz. Rize Ticaret Meslek Lisesi fotoğraf meraklılarının duygu ve düĢüncelerini yansıtmaya devam ediyoruz. Fotoğrafça dergisi olarak fotoğraf hakkında daha çok kiĢiyi bilgilendirmek ve daha çok kiĢinin çalıĢmalarını okuyucularla buluĢturmak için çalıĢıyoruz.

Bu hafta dergimizde okulumuz muhasebe öğretmenlerinden Tamer AYKUT ile yaptığımız röportajı ve 11/A sınıfı ile yaptığımız anketi mutlaka inceleyin. Dergimizde daha fazla fotoğrafa yer vermek ve dünyanın dört bir yanında çekilen fotoğrafları sizlerle buluĢturmak için dergimize foto safari bölümü eklemiĢtik. Bu bölümde yeni fotoğraflar sizleri bekliyor. Bu sayıda da fotoğrafçılık hakkında bilinmesi gereken farklı bir terime yer vereceğiz. Özellikle dijital fotoğrafçılık hakkında yanlıĢ bilinen bazı terimlerin doğrusunu okuyucularımıza aktarmaya çalıĢacağız. AraĢtırmamızı istediğiniz terimleri bize yazabilirsiniz.

Dergimiz hakkında her türlü yorum ve önerilerinizi okul sitemizden veya e-posta adresimizden bildirebilirsiniz.

Adem TÜRK Genel Yayın Yönetmeni

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuĢ demektir.” M. Kemal ATATÜRK

-2-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-3-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-4-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-5-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-6-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-7-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-8-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-9-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// HAFTANIN FOTOĞRAFLARI //

-10-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// OKUL ETKİNLİKLERİ //

OKULUMUZDAN ETKİNLİK HABERLERİ UYUġTURUCU TUZAKLARI VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONULU PANEL

HAZIRLAYANLAR

Okulumuzda 05/04/2011 salı günü saat 14.00 de velilerimiz ve öğrencilerimize yönelik “Gençlerimizi tehdit eden uyuĢturucu tuzakları ve madde bağımlılığı” konulu konferans Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ġubesi Müdürlüğü uzmanları tarafından verildi Konferansa velilerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

-11-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// OKUL ETKİNLİKLERİ //

ORMAN HAFTASI Okulumuz çok amaçlı salonda orman haftası ile ilgili etkinlik yapıldı. Etkinliğe öğrencilerimizin ilgisi üst düzeyde oldu. Programda 11-E sınıfı öğrencisi Okan Bakırcı gitar eĢliğinde A10A sınıfı öğrencisi Manolya Hasret ErbaĢ'dan Ģarkı ile baĢladı. Orman sevgisi, orman ile ilgili sunu, Ģiirler söylendi. "Telli kavak" adlı Ģiir içeriği ile tüm izleyenleri etkiledi. Program Çevre kulübü ve Matematik öğretmeni Songül KAYNAK ve Alptekin ORMAN tarafından hazırlanmıĢtır.

-12-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// OKUL ETKİNLİKLERİ //

TÜKETĠCĠ HAFTASI Tüketici haftası dolayısıyla okulumuz konferans salonunda 15 Mart 2011 Salı günü konferans verildi. Konferansta Rize Kent Konseyi baĢkanı Ġ. Hakkı Zırh kent konseyi ve yaptıkları çalıĢmalarla ilgili sunum yaptı. Rize için neler yapabileceğimiz konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Ardından Tüketici Hakları Derneği Rize ġube BaĢkanı Köksal Kasapoğlu tüketici hakları konusunda bilgiler verdi.Sunum sonunda tüketici haklarıyla ilgili video izletildi.

-13-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// FOTO BİLGİ //

FOTOĞRAFÇILIK TERİMLERİ CCD ve CMOS

HAZIRLAYAN

CCD veya CMOS, bildiğimiz elektronik devreler gibidir sürekli kullanılan “elektronik film“ görevi görürler. Bu cihazların üzerinde, en az cihazın çözünürlüğü kadar sensör/devre vardır ve bu devreler, o noktaya düĢen ıĢığı piksel cinsinden dijital ortama yansıtırlar. Yani 5MP bir dijital fotoğraf makinesi üzerinde, 2560 x 1920 yani yaklaĢık 5 milyon adet mini sensör bulunur.

CCD“ler ile CMOS“lar arasında en genel tanım, birisinin daha iyi, diğerinin eski teknoloji olduğu Ģeklindedir ama bu doğru bir tanımlama olmaz. Günümüzde Canon firması, CMOS“u o kadar geliĢtirmiĢtir ki, benim diyen CCD“ye taĢ çıkaracak sonuçlar üretmektedir.

Ama profesyonel üreticileri devre dıĢı bıraktığımızda CCD teknolojisi, CMOS“tan biraz daha üstün görünmektedir. Tabi bu, bir “teknolojik altyapı“ anlamına gelmez. Yani PC“mize alacağımız anakartı seçer gibi, CMOS ya da CCD seçmek “bütünüyle anlamsız“ ve sık yapılan bir hatadır. Dijital kameralar, örnek fotoğraflarına yani verdikleri sonuçlara göre seçilir. O makinenin içinde nasıl bir devre olduğu, kullanıcıyı hiç ama hiç ilgilendirmemektedir. Onun için önemli olan, nihai aĢamada elde ettiği fotoğrafın kalitesi ve berraklığıdır.

CCD ile CMOS arasında temel farklardan birisi de enerji kullanımıdır. CCD, daha fazla enerji harcar, daha çok ısınır, CMOS ise bunun tersidir ama bu da, kullanıcıyı ilgilendiren bir durum değildir. Yani burada tartıĢılan iĢlemci farkı, PC dünyasındaki “intel mi amd mi“ tartıĢması gibi değildir. Kullanıcı sonuçlarla ilgilenir, elektronik devre ile değil. Zira bu aletlerde bir “parça upgrade“ söz konusu değildir. Az enerji veya çok enerji harcaması da kullanıcı açısından “anlamsızdır“. Onun için anlamlı olan, tam dolu bir pil ile kaç poz çekebildiğidir. CCD“li bir kamera, daha yüksek amperli bir pil koyup, daha fazla çekim yapma imkanı verdikten sonra, fotoğrafçıyı neden ilgilendirsin ki, hangisinin daha fazla poz çektiği ?

Bu konuyu detaylıca anlatmakta fayda var zira dijital kamera kullanımı, PC kullanıcılarına has bir durum değildir. Hatta PC kullanıcıları, bu piyasaya en son giren kullanıcı kesimidir, asıl dijital kamera kullanıcılarının çoğu bilgisayardan anlamaz bile. Buna karĢılık PC bazlı kullanıcılar, kameraları “CCD varmıĢ, iyiymiĢ, bunu alayım“ ya da “vaaaay, bunun megapikseli ötekinden daha yüksek, bunu alayım“ gibi yanlıĢ değerlendirmeler yapabilmektedir.

Elbette ki yüksek MP daha iyidir ama aynı koĢullar ve netlik altında yüksek MP daha iyidir. Yüksek MP için kalite kaybı veya yüksek fiyat maliyeti söz konusu oluyorsa, düĢük olan daha doğru bir tercihtir. Donanımcılar iyi bilirler ki, bir bilgisayar sistemini değerlendirmede en büyük hata, sadece iĢlemcinin hızına bakarak karar vermektir. Bu sebeple sadece MP“e bakarak karar verme veya sadece iĢlemci tipine (CMOS/CCD) bakmak da, aynı büyük hatadır.

Tercihlerde temel kriterler sırasıyla, görüntü kalitesi, ergonomi, fiyat/performans, dayanıklılık/uyumluluk olmalıdır. Bunu bir kenara not edelim zira bu iĢle ilgilenenler, tıpkı PC upgrade eder gibi, 3-5 senede bir kamera upgrade etmeye hazırlıklı olsunlar. Bilgiler pclabs.com.tr’den alınmıĢtır.

-14-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// FOTO TEKNİK //

FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ HAZIRLAYANLAR

ÇĠÇEK FOTOĞRAFI ÇEKME Ġster vazonuzda ister bahçenizde, baĢ döndürücü renkleri ve ĢaĢırtıcı Ģekilleriyle çiçekler çekici ve büyüleyicidir. Çiçek fotoğraflarınızın da aynı oranda çekici ve büyüleyici olması için iĢte size birkaç ipucu. Sade bir arka plan kullanın Sade ve çektiğiniz nesnenin önüne geçmeyecek bir arka plan seçin. Çiçeğin arkasına siyah veya hoĢ renkli bir karton da yerleĢtirebilirsiniz.

YaklaĢın Fotoğraf makinenizin yakın (makro) çekim modu varsa kullanın, kullanım kılavuzunda önerilen uzaklığa kadar yaklaĢın. Dijital bir fotoğraf makinesi kullanıyorsanız, görüntüleme ekranını (LCD ekran) kullanarak fotoğrafı düzenleyin. Çiçek fotoğrafı tutkunları için yakın çekim mercekleri zorunlu aksesuarlardır.

Farklı açılardan çekim yapın. Vizörünüzü farklı seviyelerde kullanın. Papatyalardan çekici bir rüzgar gülü elde etmek için yukarıdan çekim yapın; lale ya da nergis fotoğrafı çekerken ise aynı seviyeye inmek için diz çökün.

IĢıklandırma kullanırken yaratıcı olun Çiçeklerin üzerine düĢen ıĢığı inceleyin Bazı çiçeklerde arka plan ıĢıklandırması ilginç bir parlaklık verir. Kapalı hava ıĢıklandırması gizli renkleri ortaya çıkarır.

Rüzgarı kontrol edin Rüzgar laleleri sağa sola sallıyor mu? Laleleri kapalı bir mekana alın ve kolayca fotoğraflayabileceğiniz hareketsiz ve çekici bir ortam yaratın. Laleyi bir vazoya koyup pencere kenarına yerleĢtirin. Bir parça karton kullanarak rüzgarı engelleyebilirsiniz. -15-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// İNCELEME //

FOTOĞRAF MAKİNESİ TERİMLERİ VE TANITIMI Sony Cybershot DSC W170 ĠNCELEMESĠ

HAZIRLAYANLAR

Sony Cyber-shot W170 kamera tasarımı Sony Cybershot DSC- W170'in tasarımı cihazın göze ilginç gelen bir yapıda olmasını sağlıyor. Bu tamamen benim kiĢisel görüĢüm olsa da kameranın tasarımını oldukça hoĢ bulduğumu ifade etmeliyim. Sonuçta her seferinde yepyeni bir tasarım ortaya koymak da zordur ve Sony'nin standart tasarıma hafifçe sadık kaldığını görüyoruz. Yine de, yuvarlak hatlı köĢe kısımlar, lensin çarpıcı görünümü ve cihazı çevreleyen kuĢaktaki parlak boĢluk kesim gibi küçük detaylar tasarımın ilginç olmasını sağlıyor.

Sony W170 - Zum objektif ve optik vizör Ġlk bakıĢta, geniĢ zum mesafeli zum lensin Sony W170 dijital fotoğraf makinesinin ön yüzünde en baskın öğe olduğu görülüyor. Bununla birlikte, zum objektifin çevresindeki ekstra kenarlığı zihninizde kaldırdığınızda geriye standart ölçülerde bir objektif kaldığını fark ediyorsunuz. Bugünlerde sıra dıĢı bir özellik olan optik vizör sağ üst köĢede konumlandırılmıĢ. Self-timer çekimlerde ve AF yardımcı ıĢığı olarak görev yapan LED hemen vizörün yanına yerleĢtirilmiĢ. Dahili flaĢ merkezden ayrı objektifin soluna doğru konumlandırılmıĢ. Ön yüzde kameraya kendine özgü bir görünüm veren metal malzeme kullanılmıĢ. Sony bellek kartı ve pil yuvası Kameranın üst kısmında gayet sakin bir Ģekilde tasarlanmıĢ. Üst kısımda sadece açma/kapama tuĢu ve deklanĢöre yer verilmiĢ. Cihazın alt kısmında ise köĢe kısma doğru USB giriĢi ve standart üçayak bağlantı yuvası bulunuyor. Bellek kartı ve lityum iyon pil yuvası üçayak yuvasının yanında, kamera üçayağa monte edilmiĢ durumdayken batarya ve pil değiĢimine imkân vermeyecek Ģekilde konumlandırılmıĢ. Sony DSC-W170 kamera doğal olarak Memory Stick Duo bellek kartı kullanıyor.

Sony DSC-W170 2.7 inç LCD ekran Kameranın arka yüzü diğer yüzlerine kıyasla oldukça kalabalık bir görüntü sergiliyor. Ekranın üzerinde optik vizöre yer kalacak kadar yer kalmakla beraber 2.7 inç (6.9 cm) büyüklüğündeki LCD ekran arka yüzdeki alanın neredeyse hepsini kaplıyor. Ekranın sağ tarafında en üstte zum tuĢu ve ardından genel mod kadranı, dört adet tuĢ ve ortalarında çoklu kontrol tuĢları sıralanıyor. Çoklu kontrol butonu çevresindeki tuĢlar oldukça küçük olduklarından bazen basmak istediğiniz tuĢu tam olarak hedeflemeniz zor olabiliyor. Arada sırada bu dört butondan birine basmak isteyip de kazara çoklu kontrol butonuna bastığım oldu. Bu tuĢlara parmağınızın ucuyla dikkatli bir Ģekilde bastığınız takdirde yanlıĢ butona basarak kazara farklı ayarlara girmekten kaçınabilirsiniz. -16-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// İNCELEME //

Sony DSC W170 ile Yüz Tanıma Fonksiyonu Geçen yıllar içerisinde dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan yazılımlar gitgide daha akıllı hale geldi. Sony DSC-W170 otomatik pozlama seçenekleri ve hazır çekim modlarına ek olarak bazı durumları da otomatik olarak tespit edebiliyor. Bunlar arasında artık hepimizin yakından tanıdığı insan yüzü tanıma fonksiyonu da olmakla beraber Sony Cybershot W170'in durumu bir adım ileriye taĢıdığına tanık oluyoruz. Standart insan yüzü tanıma fonksiyonunda belirli sayıdaki insan yüzü tespit edilip en uygun netleme ayarları otomatik olarak sağlanırken kamera iĢlemleri bir adım ileri götürerek fotoğrafı oluĢturan çerçeve içerisine çocuk yüzleri dahil olduğunda önceliği bunlara verebiliyor! Fonksiyonun bu özelliği pratikte de gerçekten gayet iyi sonuçlar veriyor. Arada sırada yüz tanımada sıkıntılar baĢ gösterse ve bazen bir çocuk yüzü gözden kaçsa da genelde bu özellik mükemmel Ģekilde çalıĢıyor. Eğer yüz tanıma fonksiyonunda önceliği yetiĢkin insanlara vermek istiyorsanız bu da mümkün, gerekli ayarları buna göre yapmanız yeterli.

Sony W170 ve Gülümseme Çekim modu Eğer daha çok sayıda otomatik çekim seçeneği istiyorsanız Sony'nin bu modelinde, genel mod kadranında da ayrıca bir sembol ile ifade edilmiĢ olan Smile Shutter (Gülümseme Modu) çekim moduna yer vermiĢ olduğu öğrenmek sizi sevindirecektir. Bu seçenek aktif haldeyken sadece fotoğraf karesindeki bir kiĢi gülümsediğinde çekim gerçekleĢtiriliyor ve böylece insan fotoğraflarının çekimi öncekinden çok daha kolay hale getirilmiĢ oluyor. Bütün yapmanız gereken doğru kompozisyonu ayarlamak ve deklanĢöre basmak. Bu sayede bu tür fotoğrafları çekmek için en temel fotoğrafçılık bilgilerine dahi gereksinim duymuyorsunuz. Tam otomatik dijital kompakt kamera Sony Cyber-shot DSC-W170 dijital fotoğraf makinesi tamamen otomatik olarak çekim yapan bir model. Eğer daha yaratıcı çekimler yapmak ve ayarlar üzerinde değiĢiklikler yapmak istiyorsanız kameranın önceden tanımlı hazır çekim modlarını tercih edebilirsiniz. Sony W170 ağırlıklı olarak kolay çekimi amaçlayan ve geliĢmiĢ ayar seçeneklerine yer vermeyen bir ürün. Kameranın akıllı yazılımı komplike iĢlemleri basit bir Ģekilde kontrolüne alıyor ve görünen o ki bu konuda yapılacak Ģeyler mevcut. Bu tür fotoğraf makinelerinde gittikçe artan sayıda modelde böyle kullanıĢlı hünerlerle karĢılaĢmaya devam edeceğiz.

-17-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// İNCELEME //

Memory Stick Duo hafıza kartları Fayda sağlama açısından çok sınırlı olmakla beraber Sony Cybershot W170 kompakt dijital fotoğraf makinesinin de dahili hafızası bulunuyor. Bu konudaki çözüm, kameranın Memory Stick Duo hafıza kartı yuvasında. MS Duo hafıza kartları çeĢitli hızlarda bulunabiliyor. Sony W170 kamera hızlı kartlardan gerçek anlamda yarar sağlayamadığından dolayı bu durum pek önem taĢımıyor. Kameranın 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu ve fotoğrafların en yüksek kalitede çekileceği göz önüne alınırsa en az 1 - 2 GB kapasiteli bir hafıza kartı kullanmanızı öneriyorum.

Sony NP-BG1 Lityum Ġyon batarya Sony Cybershot W170 dijital fotoğraf makinesi ihtiyaç duyduğu enerjiyi NP-BG1 Lityum Ġyon bataryadan alıyor. Harici bir Ģarj cihazı ile Ģarj edilebilen batarya yaklaĢık 2 saat içerisinde doluyor. CIPA standartlarına göre, tam dolu batarya ile yaklaĢık 390 adet fotoğraf çekilebiliyor. Pratik kullanım koĢullarında bu rakamlara ulaĢmak mümkün değil çünkü CIPA standartları günlük kullanım koĢulları ile aynı değiller. Biz bu incelememizde tam dolu batarya ile 300 civarında çekim yapabildik. Bu da mükemmel bir sonuç.

Sony geniĢ açı zum & telefoto odak uzaklıkları Sony Cybershot W170 dijital kompakt fotoğraf makinesinin 5x optik zum ve 28 - 140 mm odak uzaklık değerlerine sahip bir objektifi bulunuyor. Sony'nin bu modelinde geniĢ açı zum değeri kullanmasını takdir ediyoruz. Maksimum f/3.3 diyafram açıklığında görüntünün kenar ve merkez kısımlarında gayet iyi bir netlik seviyesi yakalanıyor. Aynı sonuç 55 mm odak uzaklık değerlerine kadar netlik seviyesi korunarak elde edilebiliyor. Telefoto değerlerinde bu küçük objektifin performansı çok düĢüyor. Merkezde hafif ve kenar kısımlara doğru gözle görülür seviyedeki bulanıklık üzücü. Distorsiyon etkisi ise sadece geniĢ açı fotoğraflarda göze çarpıyor, diğer odak uzaklık değerlerinde hiç yok diyemesek de çok zor görülebilecek seviyede distorsiyon mevcut.

İnceleme bilgileri letsgodigital.org sitesinden alınmıştır. -18-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// RÖPORTAJ //

FOTO RÖPORTAJ: Tamer AYKUT (Beden Eğitimi Öğrt.) HAZIRLAYANLAR

Sizce fotoğraf nedir? - Gerçekliktir Fotoğraf çekerken neler düĢünürsünüz? - Çekeceğim objeyi veya nesneyi istediğim Ģekilde fotoğraf karesine yansıtabilecek miyim Hangi aralıklarla fotoğraf çekiyorsunuz? -Her zaman fotoğraf çekerim. En çok ta yaklaĢık 3 yaĢındaki çocuğumu çekmeyi seviyorum. ġu anda geliĢim evresinde olduğu için hal ve davranıĢları çok ilginç ve çocuğumun o Ģirin pozisyonlarını çekmek hoĢuma gidiyor bu yüzden elimden hiç fotoğraf makinesi düĢmez. Gezmeyi mi, gezerken fotoğraf çekmeyi mi daha çok seviyorsunuz? Hem gezmeyi hem de gezerken fotoğraf çekmeyi severim. Çünkü gezerken gözüme takılan hoĢ yerler oluyor ve o anları kaçırmak istemiyorum. Muhakkak gezmeye giderken yanımda fotoğraf makinesini bulundurmaya çalıĢırım. Ne tür fotoğraflar çekmeyi seversiniz? - Daha çok doğa fotoğrafları çekmeyi severim fakat çektiğim doğa fotoğrafının için de çekmek istediğim doğal güzelliği engellemeyecek Ģekilde fotoğrafta insan veya bir canlı bulundurmaya dikkat ederim. Çünkü sadece doğayı çekmek anlamsız geliyor bana Makro (yakın çekim) yapmayı mı, geniĢ açı çekim yapmayı mı seviyorsunuz? - Her ikisini de çekmeyi severim makro çekim yaparken doğa resimleri de çocuğumun fotoğrafını çekerim.

çekmeye çalıĢırım yakın çekimde

Fotoğrafını çekmek istediğiniz halde çekemediğiniz bir yer ya da bir nesne var mı? - Fotoğrafını çekmek istediğim halde çekemediğim bir çok yer var. Genel de fotoğraf makinesini yanımda taĢıyorum ama arabayla tek baĢıma bir yerlere gittiğim zaman öyle güzelliklerle karĢılaĢıyorum. Fakat araba kullandığım için sadece bakmak la yetiniyorum ama o gördüğüm yerleri çekemediğim için çok piĢmanlık duyuyorum Fotoğraf seminerlerine veya gezilerine gider misiniz? - Zamanım olmadığı için pek gidemiyorum Fotoğrafla ilgili bizimle paylaĢmak istediğiniz bir anınız var mı? - Bir yaz günü Ġzmir selatindeyiz Efes antik kenti ziyaret ediyorduk. EĢimle beraber oradaki müzenin yanında bir fotoğraf çekinmek istedik. Hem müzenin güzellikleri hem de eĢimle benim içinde beraber yer aldığımız bir anımız olsun diye oradan geçen bir turiste fotoğrafımızı çekmesini rica ettik. Fakat turist fotoğrafa sadece ben ve eĢimi çekmiĢ. Oysa ki benim çekinmek istediğim kareyi çekememiĢti. Fotoğraf çekim tekniklerini biliyor musunuz? - Pek profesyonel olarak bilgim yok fakat ıĢık ayarlama teknikleri olsun yakınlık uzaklık ayarı gibi bazı konularda bilgim vardır.

-19-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// ANKET //

FOTO ANKET : 11/A SINIFI Anket: Fotoğrafçı olsaydınız en çok ne fotoğrafı çekerdiniz? Tercih sebebiniz nedir?

HAZIRLAYANLAR

Anket Sonuçları: Doğa:18

Topluluk:1

Mekan:0

Diğer:5

Tercih Sebepleri: Duygu SUKAS: Ġnsanlar içine girerek toplulukla daha iyi kaynaĢabilmek için. Ebru ÇAĞLAYAN: Doğadaki güzellikleri çok severim. Beyza ġAFAK: Diğer olmasının sebebi farklı duygular uyandıran gözüme bir Ģeyler anlatan ve izleyiciye farklı duygular uyandıran fotoğraflar. Züleyha KUTLU: Ġnsanların fotoğraflarını çekmeyi tercih ederim. Çünkü fotoğraf çekmeyi bende çok severim boĢ zamanlarımda fotoğraf çekerim. Gözüme hoĢ gelen mekanda fotoğraf çekmeyi severim. Merve ġĠMġEK: Doğa, topluluk, mekan sıradan Ģeyler benim dikkatimi daha sıra dıĢı Ģeyler çektiği için fotoğraflarını çekerim. Seda KOTĠL: Doğa fotoğrafı çekmeyi tercih ederim çünkü insanı rahatlatır ve bütün doğal güzelliklerini ortaya koyar. Havvanur KART: Doğa fotoğrafları çekerim. Çünkü yeĢilliği çok seviyorum farklı Ģeylerle karĢılaĢabiliriz bu yüzden doğayı seçtim. Hamdiye KAZDAL: Güzel olduğu için doğa fotoğrafı çektiğimde yayınlarsam dünyamızda güzel olur. Celal KOÇAN: Doğanın güzelliklerini insanlara, yansıtmak için. Ġsmail ALĠCĠKOĞLU: Ġnsanın benliğini, duygularını ve hatta yaĢayıĢlarını değiĢtirecek bir Ģey bu yüzden doğa. Abdulkadir MERAL: Doğayla iç içe olmayı sevdim için. Kerem TAKIġ: Doğanın güzelliklerinin fotoğraflara daha iyi yansıdığını düĢündüğüm için. Nur KURTULUġ: Doğanın güzelliklerini çekmek için. Sefa YILMAZ: Doğa güzellikleri topluluk ve mekana benzemez. Fazlı KALENDER: Doğanın güzelliğini topluma göstermek için. Halil Ġbrahim TOPÇU: Ġnsanlara doğanın güzelliklerini tattırmak için çekerim. Nergis KAPTAN: Çünkü doğada daha canlı ve alıcı renkler, göze gelen canlılıklar daha çok olduğu için doğayı seçerim. Seda HACILAR: Her zaman doğa fotoğrafı insana huzur verir. Özgür HAVUZ: Doğayı sevdiğim için. Oğuzhan YĠĞĠT: Doğa fotoğrafı çekmek hoĢuma gittiği için. Kerem BAKIR: Doğayı sevdim için. Selahattin CAYMAN: Doğa güzelliklerini topluma göstermek için.

-20-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

Bu sayfada kullanılan fotoğrafların tüm hakları Chris Martin’e aittir.

// FOTO SAFARİ //

-21-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

Bu sayfada kullanılan fotoğrafların tüm hakları Chris Martin’e aittir.

// FOTO SAFARİ //

-22-


RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ | FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ YAYINIDIR

// KÜNYE //

Fotoğrafça 7. Sayı  

Rize Ticaret Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü Fotoğraf Dergisi 7. Sayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you