MFI

Page 1

Uw ultieme metaalbescherming Votre ultime protection du mĂŠtal


MFI, de ultieme bescherming Metal Finishing Industries, of kortweg MFI, uit Paal-Beringen is een betrouwbare partner voor het beschermen van uw metaal. Onze troef? De unieke combinatie van kataforese (KTL) én poedercoating. Kataforese (KTL): dekkende grondlaag met optimale roestprotectie. Poedercoating: kleur, glanseffecten én bescherming tegen krassen en zonlicht. MFI gebruikt beide technieken in één productieproces. Uw voordelen? Kwaliteitsvolle bescherming van uw product, flexibele, ‘just in time’ dienstverlening en milieuvriendelijke oplossing. U wil meer? Toegevoegde waarde is mogelijk: controle en retouchering, samenstellen van productsets, inpakken en subassemblage. Mogelijkheden? aluminium of staal. Op zoek naar het juiste lak- en beschermingssysteem? Bel ons, we staan u bij met onze jarenlange ervaring en knowhow.


MFI, la protection ultime Metal Finishing Industries, en abrégé MFI, de Paal-Beringen, est un partenaire fiable pour la protection de vos métaux. Notre atout ? La combinaison unique de cataphorèse (KTL) et de revêtement en poudre. Cataphorèse (KTL): couche de fond avec une excellente couverture et une protection optimale contre la rouille. Revêtement en poudre: couleur, effets brillants et protection contre les griffes et les rayons du soleil. MFI applique les deux techniques en un seul processus de production. Vos avantages ? Protection de qualité de votre produit, prestation de service flexible et ‘just in time’ et solution écologique. Vous en voulez plus ? Une valeur ajoutée est possible : contrôle et retouche, composition de kits de produits, emballage et sous-assemblage. Possibilités ? Aluminium ou acier. À la recherche de la laque et du système de protection corrects ? Appelez-nous. Nous nous tenons à votre entière disposition avec nos nombreuses années d’expérience et de savoir-faire.


Het ideale huwelijk: kataforese (KTL) en poedercoating De specialiteit van MFI is het combineren van kataforese (KTL) en poedercoating binnen dezelfde laklijn. Dit unieke huwelijk staat garant voor een jarenlange corrosiebescherming en de gewenste kleur- en glanseffecten. 1. Voorbehandeling • Sproeibeitsing: zure ontvetting van verzinkt staal of aluminium. • Sproei- en dompelontvetting: olie en andere verontreiniging worden verwijderd. • Activatie en tricationische zinkfosfatie: het volledige oppervlak bedekken we met een kristallijne fosfaatlaag op basis van zink, mangaan en nikkel. Een ideale hechtingsbodem voor de beschermende coatings in een later stadium. • Passivatie: chroomvrije afwerking van de fosfaatlaag. 2. Kataforese (KTL) • Innovatieve techniek: veel meer toepassingen dan enkel automotive. • Milieuvriendelijk: voldoet aan de VOS-voorschriften. • Laagdikte: van 10 tot 30μm. • Sterke punten: tegenover klassieke spuittechnieken: betere bescherming tegen kantencorrosie, betere dekking van moeilijke zones, meer dekking in moeilijke hoeken en capillaire zones. 3. Poedercoating • Functie topcoat: bepaalt kleur, biedt UV-bescherming en is krasvast. • Milieuvriendelijk: geen gebruik van solventen of zware metalen. • Laagdikte: van 50 tot 180μm dik. • Sterke punten: tegenover natlak spuittechniek afwerking in één rondgang, betere bescherming tegen kantencorrosie, betere bescherming tegen krassen.


Le mariage idéal : cataphorèse (KTL) et revêtement en poudre La spécialité de MFI consiste à combiner la cataphorèse (KTL) et le revêtement en poudre dans une chaine de peinture. Ce mariage unique se porte garant pour de longues années de protection contre la corrosion et des effets de couleur et de brillant souhaités. 1. Prétraitement • Décapage par aspersion: dégraissage acide d’acier galvanisé ou d’aluminium. • Dégraissage par aspersion et immersion: l’huile et les autres impuretés sont éliminées. • Activation et phosphatage tricationique au zinc: nous couvrons la superficie entière d’une couche cristalline de phosphate à base de zinc, de manganèse et de nickel. Un fond d’adhérence idéal pour les revêtements de protection à un stade ultérieur. • Passivation: finition sans chrome de la couche de phosphate. 2. Cataphorèse (KTL) • Technique innovatrice: beaucoup plus d’applications que le seul secteur automobile. • Écologique: satisfait aux prescriptions VOS. • Épaisseur de couche: de 10 à 30 μm. • Points forts: par rapport aux techniques classiques de peinture au pistolet: meilleure protection contre la corrosion des bords, meilleure couverture des zones difficiles, meilleure couverture dans les coins difficiles et les zones capillaires. 3. Revêtement en poudre • Fonction: couche de finition: détermine la couleur, offre une protection contre les rayons UV et résiste aux griffes. • Écologique: aucune utilisation de solvants ou de métaux lourds. • Épaisseur de couche: de 50 à 180 μm d’épaisseur. • Points forts: par rapport à la technique de peinture liquide, finition en une seule opération, meilleure protection contre la corrosion des bords, meilleure protection contre les griffes.


Onze zes troeven • Kostenbewuste kwaliteit: ‘just in time’ leverancier – de beste oplossingen en extra toegevoegde waarde. • De ultieme anticorrosie: Onze techniek kataforese (KTL) met poedercoat afwerking zorgt voor een verlengde levensduur van uw gelakt materiaal. En dit door onze professionele samenwerking met topleveranciers in deze business. • Milieuvriendelijk: Jarenlang pionier in milieuvriendelijke laktechnieken. Volledig chroomvrij. Wij voldoen aan de strengste voorschriften voor emissie en schadelijke stoffen. • Flexibiliteit en snelheid: Grote dagelijkse lakcapaciteit – afmetingen 7 meter lang, 2,2 meter hoog en 0,75 meter breed, 800 kilogram. • Complete oppervlaktebehandeling: Op zoek naar de beste technieken? Naast KTL en Poedercoating werken wij daarom ook met vaste partners voor ontlakking, stralen, natlak, verzinking, metalisatie,... Onze ervaring staat garant voor de beste oplossing. • Een totaalservice: Naast de coatings kunnen wij instaan voor montage, subassemblage, labellen en verpakken.

Nos six atouts • Qualité axée sur l’économie: fournisseur ‘just in time’ – les meilleures solutions et valeur ajoutée supplémentaire. • L’anticorrosion ultime: notre technique de cataphorèse (KTL) avec revêtement en poudre assure une durée de vie prolongée de votre matériel peint. Et ce grâce à notre collaboration professionnelle avec des fournisseurs de pointe dans ce secteur. • Écologique: Pionnier depuis des années des techniques de peinture écologiques. Entièrement sans chrome. Nous satisfaisons aux prescriptions les plus sévères pour les émissions et les substances nocives. • Flexibilité et rapidité: Grande capacité de peinture quotidienne – dimensions : 7 mètres de long, 2,2 mètres de haut et 0,75 mètres de large, 800 kilogrammes. • Traitement de surface complet: À la recherche des meilleures techniques ? C’est pourquoi, à côté de la KTL et du revêtement en poudre, nous travaillons également avec des partenaires fixes pour le décapage, la peinture au pistolet, la peinture liquide, la galvanisation, la métallisation, etc. Notre expérience se porte garante de la meilleure solution. • Un service total: À côté des revêtements, nous pouvons également nous charger du montage, du sous-assemblage, de l’étiquetage et de l’emballage.Onze oplossingen met kataforese (KTL) en poedercoating • Geluidsmuren Ideale roestbescherming voor de snijkanten van geperforeerd plaatstaal of aluminium. • Hekwerken Meer dan 10 jaar ervaring. Blankstalen poorten in KTL en poedercoating worden samen met de gepoedercoate sendzimir stalen palen afgeleverd in setverpakking. Volledig op maat van uw magazijn. • Plaatwerk Dankzij de kataforese (KTL) beschermen we de moeilijkste hoekjes en kantjes. De poedercoating geeft de juiste kleur en glans én beschermt tegen schokken en de gure buitenomstandigheden. • Offroad, Werf-machines Een optimale bescherming tot in de kleinste hoekjes en kantjes, een gerenommeerde steenslagbescherming en sterk verweer tegen roest-onderkruip bij lakbeschadiging dankzij kataforese (KTL) en poedercoating. Extra service: bicolorafwerking in natlak, montage van sloten en isolatie,… Volgens afroepschema van de klant. Just in time op uw montagelijn. • Wielen voor industriële voertuigen Een corrosiebescherming door kataforese (KTL) rondom het wiel. Poedercoating op de zichtzijde voor de kleur, tegen krassen en tegen steenslag. • Trein, tram, bus en vrachtwagen Poedercoating: Decoratief én functioneel! • Chassisonderdelen Dit is het thuisterrein van kataforese (KTL)! Deze delen worden al decennia zo behandeld. MFI kan indien nodig door de combinatie met poedercoating nog een stap verder gaan. Zowel licht als zwaar perswerk kan zo behandeld worden bij MFI.


Nos solutions avec la cataphorèse (KTL) et le revêtement en poudre • Murs d’insonorisation Protection idéale contre la rouille pour les arêtes de plaques d’acier ou d’aluminium perforées. • Réfaction Plus de 10 ans d’expérience. Les portes en acier nu en KTL et revêtement en poudre sont livrées ensemble avec les poteaux en acier sendzimir avec revêtement en poudre sous forme d’emballage en kit. Entièrement à la mesure de votre magasin. • Tôlerie Grâce à la cataphorèse (KTL), nous protégeons les coins et les arêtes les plus difficiles. Le revêtement en poudre confère la couleur et le brillant corrects et protège contre les chocs et les rudes conditions extérieures. • Tout terrain, machines de chantier Une protection optimale jusque dans les moindres recoins et les bords difficiles, une protection renommée contre les projections de pierres et une excellente défense contre la pénétration de rouille en cas de dommages de peinture grâce à la cataphorèse (KTL) et au revêtement en poudre. Service spécial : finition bicolore en peinture liquide, montage de serrures et d’isolation, etc. Suivant le schéma de demande du client. ‘Just in time’ dans votre chaîne de montage. • Roues pour véhicules industriels Une protection contre la corrosion grâce à la cataphorèse (KTL) tout autour de la roue. Revêtement en poudre sur la face visible pour la couleur, contre les griffes et les projections de pierres. • Train, tram, bus et de camion Revêtement en poudre : décoratif et fonctionnel ! • Composants de châssis Ceci est le terrain de prédilection de la cataphorèse (KTL) ! Ces composants sont déjà traités de cette manière depuis des décennies. Au besoin, MFI peut encore franchir un pas supplémentaire grâce à la combinaison avec le revêtement en poudre. Qu’elles soient légères ou lourdes, les pièces pressées peuvent également être traitées de cette manière par MFI.MFI, ook in de bouw Ook voor bouwtoepassingen in verzinkt staal of aluminium bieden wij de gewenste oplossingen.

MFI, également dans la construction Nous vous proposons également les solutions souhaitées dans les applications de construction en acier galvanisé ou en aluminium.


Dit magazine werd gerealiseerd door:

Met Dank aan: • PPG • BASF • Certis • Gras Savoye • Radri • D&B Pack • Crown Handling • Resitec Business Unit Industrial Coatings

Een product van: Big Media Group nv

Within the SigmaKalon Group the Business Unit Industrial Coatings is responsible for the research and development, production, logistics, marketing and sales of industrial coatings and resins. The Industrial Coatings BU works with a very broad portfolio of large and medium-sized business-to-business customers across a range of industries, focusing on products that have a metal, paper, wooden or plastic substrate. Although mainly active in Western and Eastern Europe, Asian activities have now started as well. For SigmaKalon the industrial coatings business is a core business, offering economic and/or technological solutions, tailor-made to our customers' applications. There is always close cooperation between SigmaKalon and the manufacturer who is running their integrated coatings line. SigmaKalon aims to be selective, concentrating on the market segments where added value makes the greatest difference.

SigmaKalon Industrial Coatings B.V. Antennestraat 3 NL - 3903 LZ VEENENDAAL

Automotive Solutions

System Supplier:

Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel Tel.: +32 (0)11 808 808 I Fax: +32 (0)11 808 809 info@uwbrochure.be I www.uwbrochure.be

Uw partner voor pneumatische nagel- en nietpistolen, smeltlijmsystemen, omsnoerings- en bundelsystemen met kunststofband, staalband of touw, foliewikkelmachines, geruisloze en olievrije compressoren.

www.certis.be

Postbus 920 NL - 3900 AX VEENENDAAL Tel.: + 31 (0) 318 56 78 00 Fax.: + 31 (0) 318 56 78 88

Performance

• KBC • Gashandel Vanhoudt • Nedcoat • Mobielcenter • Encare • Chemetall • Konvert Interim

Passion

Success

Electrocoat Poeder Coatings UV-Coatings

ASM Coatings Benelux mail: marc.van-den-eynde@basf.com

Antwerpsesteenweg 859 9041 Oostakker Tel.: 09 355 02 42 Fax: 09 355 04 77 info@certis.be

Salcomix – Industrial Tinting Systems

Paint systems for industrial applications: unicolours, metallics and pearl-effects BASF Coatings Services / Salcomix mail: katja.dierick@basf.com


DĂŠ specialist industriĂŤle verzekeringen

Uw lokale verzekeringsmakelaar van wereldformaat Gras Savoye Belgium NV Koolmijnlaan 203 3550 Heusden-Zolder 011/57.23.78 www.grassavoye.be mark.stevens@grassavoye.be


Taking

w w w. r e s i t e c . c o m

productivity

Gulkenrodestraat 3 2160 Wommelgem Tel.: 32 3 320 02 20 Fax: 32 3 322 90 58

to the

next level to 14 m lift

Epoxy & Pu-floors Antistatic floors Concrete renovations Groutings & foundations

from 13 cm lift

Handling NV Satenrozen 12, 2550 Kontich Tel. +32(0)3/4507171 www.crown.com

Levering aan huis van alle flessengas ook voor industrieel gebruik en horeca Everselkiezel 83 - 3550 Heusden Zolder Tel.: 011 42 58 39 - 42 04 34 Fax: 011 43 44 06


“Mobielcenter heeft de perfecte kleur in de juiste dosering voor carrosserie en industrie.”

motivation at work ... works!

ENCARE heeft dé oplossingen om uw medewerkers te motiveren. ENCARE is toonaangevend op het gebied van preventiebeleid, verzuimbeleid, ICT, arbozorg, kinderbijslag en outplacement. Met meer dan 680 gemotiveerde medewerkers bedienen we tegenwoordig 27 000 klanten in zowel de private als de publieke sector. Stap mee in ons dienstenpakket en ontdek hoe ENCARE ook de zorg voor uw gemotiveerde medewerkers centraal stelt. Kijk op onze website voor meer informatie!

www.encare.be

ABSENTEISME v.z.w.-a.s.b.l. ARBOZORG b.v. CONSULT n.v.-s.a.

Mobielcenter NV Kaarbaan 9 3600 Genk

Tel.: 089- 62 90 90 Fax: 089-30 44 39 info@mobielcenter.be www.mobielcenter.be

ICT n.v.-s.a. OUTPLACEMENT n.v.-s.a. PREVENT v.z.w.-a.s.b.l. KINDERBIJSLAG v.z.w. ALLOCATIONS FAMILIALES a.s.b.l.

Perfect oppervlak na een eersteklasse voorbehandeling! big_media_group.indd 1 13-08-2007 Chemetall ontwikkelt technologische oplossingen op maat voor de chemische behandeling van metalen oppervlakken. Onze producten reinigen, beschermen tegen corrosie, verbeteren de lakhechting en vergemakkelijken de omvorming en bewerking van metalen.

Daag ons uit! CM Services B.V., een dochteronderneming van Chemetall N.V., biedt allerlei vormen van dienstverlening aan en is voornamelijk gespecialiseerd in chemische reiniging van installaties, onderhoud van lakcabines en verwerking van afval.

Chemetall Surface Treatment ... Much more than Chemistry! Chemetall N.V. Satenrozen 1A, Bus 1 - 2550 Kontich - Tel.:+32 3 450 37 10 - Fax:+32 3 450 37 70 info.benelux@chemetall.com - www.chemetall.be

www.kon v er t.be

Wil je de juiste persoon op de juiste plaats? Konvert Interim helpt je met meer dan 50 kantoren en ruim 40 jaar ervaring. VG.1537/BU • B-AB08.030 • W.INT.534

Konvert Interim Tessenderlo - Neerstraat 10 - 3980 Tessenderlo T 013 66 77 55 - F 013 66 77 56 - tessenderlo@konvert.be

11:00:46


AACHEN

Albertk anaal

BERINGEN

Albertka de

Albertka de

lstraa t Rijsse

Snelweg straat

CARESTEL

ANTWERPEN

E314

Schoe broek

Havenlaan

Industrieweg

straat

Kanaalweg

BEVERLO

MFI 25a

25a CARESTEL

E313

LIEGE

26

E313

DIEST TESSENDERLO

E314

Schoebroekstraat 56 I 583 Paal - Beringen I België Tel.: 011-45 09 10 I Fax: 011-45 09 19 I info@mfi-coatings.com I www.mfi-coatings.com

DESIGNED BY BIG MEDIA GROUP NV, WWW.UWBROCHURE.BE

BRUXELLES


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.