Page 1

Uw bouwpartner! Your building partner!

STAAL- EN INDUSTRIEBOUW


uw BouwPArtnEr ASK Romein uit Malle is dÊ specialist voor industriebouw en staalconstructies in de Benelux. Het verbluffende referentielijstje met tal van opdrachten voor zowel multinationals als KMO’s spreekt voor zich. Van gigantische bedrijfshallen en logistieke centra tot ingenieuze staalconstructies en moderne toonzalen: gedreven door een passie voor staal gaat het team van ASK Romein geen elke uitdaging uit de weg.


Your Building PArtnEr ASK Romein from Malle is the specialist in industrial and steel constructions in the Benelux. The impressive reference list of projects carried out for both multinationals and SMEs speaks for itself. From gigantic warehouses and logistics centres to ingenious steel constructions and modern exhibition halls. Driven by a passion for steel, the ASK Romein team is ready to take on any type of challenge.


krachten bundelen Na de fusie van ASK Staal- en Industriebouw en Romein Roosendaal eind 2002 schrijft het jonge Belgisch Nederlandse bedrijf een succesverhaal. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de drie zustervestigingen in Malle, Roosendaal en Vlissingen kan per project flexibel de nodige productiecapaciteit en knowhow worden ingezet.

Totaalpakket De kracht van ASK Romein zit in het totaalpakket. Naast een uitvoering volgens de regels van de kunst schuiven we graag vanaf het prilste begin mee aan tafel. Onze ingenieurs en calculators vertalen uw wensen en verlangens naar een technische oplossing. Dankzij de jarenlang opgebouwde kennis in staal- en industriebouw staan we garant voor slimme en kostenefficiënte ontwerpen. Bij de uiteindelijke realisatie op de werf kan u betrouwen op onze ervaren projectleiders. Samen met onze specialisten uit het atelier en de stielmannen op het terrein passen zij vakkundig alle puzzelstukjes in elkaar. Voor het hele traject – van ontwerp tot uiteindelijke realisatie – kan u betrouwen op één en dezelfde partner. Een integrale aanpak, daar staan we voor.


Joining forces After the merger of ASK Staal- en Industriebouw and Romein at the end of 2002 the young Belgian-Dutch organisation became a great success story. Close collaboration between the three sister companies in Malle, Roosendaal and Vlissingen forms the basis for flexible use of the available production capacity and expertise on a project by project basis.

Total Package The strength of ASK Romein lies in the fact that it is able to offer a total package. In addition to ensuring the work we carry out meets the highest specifications, we are happy to sit down at the drawing table with you right from the very start of your project. Our engineers and calculators will translate your desires and wishes into technical solutions. Thanks to the extensive knowledge that we have acquired over the years in steel and industrial constracting, we are able to provide intelligent and cost-efficient designs. And our experienced project leaders are there to reassurance that execution at project site is done in a professional manner. Together with our workshop specialists and the steel experts on the ground, all the pieces of the puzzle are carefully fitted together. Throughout the whole of the project, from design to final completion – you can rely on one and the same partner. An integral approach is what we believe in.


Uiteenlopende opdrachtgevers Dankzij zijn flexibiliteit heeft ASK Romein al gewerkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: verwerkende industrie, de petrochemische sector, utiliteitsbouw, de maritieme sector, transport en logistiek, parkings, sport en recreatie, voedingsindustrie,…

Geen betere keuze Bij ASK Romein laten we de keuze aan u. Wilt u profiteren van onze knowhow en werken volgens de formule ‘design and build’? Of, zoekt u naar een kwaliteitsaannemer die de hele klus – tot en met de afwerking toe – volledig voor zijn rekening neemt? Moet het gebouw enkel wind- en waterdicht zijn? Nood aan een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande staalconstructie? Een betere partner dan ASK Romein zal u niet snel vinden.

A diversified group of clients Thanks to its flexibility, ASK Romein has already commissioned a wide-diversity of clients ranging from the processing industry, the petrochemical sector, utility construction, the maritime sector, transport and logistics, car parks, sports and recreation, the food industry, etc.

No better choice ASK Romein leaves you the choice. Would you like to benefit from our expertise and work according to the ‘design and build’ formula? Or are you looking for a quality contractor who will take over the whole project, from the start right through to the finish? Does the building just need to be wind- and watertight? Do you need a reliable and high-quality steel construction? You will have a hard job finding a better partner than ASK Romein.


Een droomhuwelijk De samensmelting van het vroegere ASK Staal- en Industriebouw en Romein Roosendaal eind 2002 vormde het begin van een perfect huwelijk. Sinds de fusie in 2002 groeide de groepsomzet in een snel tempo tot meer dan 100 miljoen euro in 2008. In totaal telt de groep een 330-tal medewerkers waarvan er 130 actief zijn in Malle.

Samenwerken vanuit eigenheid De vestigingen in Malle, Roosendaal en Vlissingen zijn elk volwaardig uitgebouwd en kunnen, los van elkaar, projecten tot een goed einde brengen. Vanuit deze zelfstandigheid werken de directies van de zustervestigingen nauw samen en bundelen ze, waar nodig, de krachten. Korte communicatielijnen, een duidelijke visie op de toekomst en respect voor elkaars eigenheid vormen de sleutels tot het succes.

Capaciteit op maat ASK Romein is de laatste jaren uitgegroeid tot een grote internationale speler die voor geen enkel project de handschoen in de ring moet werpen. Gebundeld beschikken de drie vestigingen over een gigantische productiecapaciteit van meer dan 40 000 ton staal per jaar. Vertrekkend vanuit ieders sterke punten voeren we elke opdracht flexibel uit op de meest efficiĂŤnte manier. Naast de capaciteit om grotere projecten de baas te kunnen, blijft ASK Romein dus ook uw partner voor maatwerk.


A marriage made in heaven The merger of the former ASK Staal- en Industriebouw with Romein at the end of 2002 constitutes the start of a perfect marriage. Since the merger in 2002, group turnover has quickly risen to more than â‚Ź100m in 2008. In total the group employs a staff of 330, 130 of who work in Malle.

Working together individually The branches in Malle, Roosendaal and Vlissingen have been fully developed so that each locations is able to carry out full projects individually. Despite this autonomy the managers of the sister companies work closely together and join forces where necessary. Short lines of communication, a clear vision of the future and mutual respect for each other’s individuality are the keys of our success.

Customised capacity ASK Romein has grown in recent years into a respectable international player that has never had to walk out of a project. By joining forces the three branches have a gigantic production capacity of more than 40 000 tons of steel per year. The different capabilities and experience embedded with each of the members we are able to carry out any type of assignment in a flexible and efficient manner. In addition to its capacity to handle large-scale projects, ASK Romein is also ideally placed to act as your partner for customised work.


induStriEBouw: vAn A tot Z Distributiecentra, opslagloodsen, dakconstructies in sportstadia, bedrijfs- en kantoorgebouwen, productiefaciliteiten, autoshowrooms,‌ Voor elk gebouw waarin staal een prominente rol speelt, kan u aankloppen bij ASK Romein. De formule waarmee u met ons in zee wilt, bepaalt u.

DESiGN AND BUilD Een project volledig uitwerken, vanaf de tekentafel tot de realisatie op de werf? Voor zulke opdrachten renderen de knowhow en ruime ervaring van ASK Romein het best.

kennismakingsronde Wij willen uw gebouw realiseren, niet het onze. We hechten dan ook groot belang aan deze eerste contacten. Nauwgezet brengen we tijdens een aantal gesprekken uw behoeften en verlangens in kaart. Vooraleer we een eerste voorontwerp uitwerken, denken we met u mee en toetsen we stap voor stap uw eisen af. We kijken daarbij nauwgezet naar de afmetingen en de mogelijkheden van het perceel, eventuele bouwrestricties, vrije hoogtes,‌


induStriAl ConStruCtion: From A to Z Distribution centres, warehouses, roof constructions for sports stadiums business and office buildings, production facilities, car sales showrooms, etc. Any type of building in which steel plays a prominent role is worth a invitation call to ASK Romein. And it is your decision what form of relationship you would like to apply when working with us.

DESiGN AND BUilD A complete project from the drawing table to completion on-site? This is where the expertise and experience of ASK Romein are put to excellent use.

Getting to know you inside out Our aim is to construct your building project, not ours.This is why we place a great deal of importance on these first contacts. A number of discussions will be held with you during which we carefully map out all your needs and desires. Before we start working on a first design, we think alongside you and check and double check that we have got your requirements right every step of the way. This means checking the accuracy of all the measurements and the different possibilities offered by the plot as well as any eventual


Onze knowhow aan het werk Na deze eerste ontmoetingen gaan onze ingenieurs, calculators en tekenaars aan de slag. Niets laat ons engineersteam aan het toeval over. Berekenen, herrekenen, tekenen, opnieuw beginnen, elk detail controleren,… Naast de sterkteberekeningen van de staalconstructie nemen we ook het totaalplaatje in ogenschouw. Pas wanneer onze mensen honderd procent overtuigd zijn van de uitgewerkte varianten, zetten we een volgende stap.

Een offerte die u zal verbazen Ons motto luidt: ‘U weet wat u wil, wij weten wat staal kan.’ U kan dan ook rekenen op verrassende ontwerpen waarbij functionaliteit en rendabiliteit aan elkaar gekoppeld zijn. In een heldere presentatie leggen we een duidelijke offerte op tafel die we graag verder bespreken totdat u helemaal overtuigd bent.

Aan de slag! Bij groen licht van alle partijen komt een volgend onderdeel van onze geoliede machine in beweging: de uitvoering. Wij staan in voor een piekfijne uitvoering van het volledige ontwerp. De realisatie van een volledige industriebouw - afgewerkt tot de laatste details - kan u met een gerust hart overlaten aan onze vaklui.


Putting our expertise to work After this first meeting, our engineers, calculators and draftsmen start work on the project. Our team of engineers will study every issue so to mitigate the unforeseen. Calculating, re-calculating, drawing, starting all over again, checking every single detail. In addition to testing the strength of our steel constructions we also look into the strength of the whole project. Not until our people are 100% convinced of the different variants do we proceed to the next stage.

Estimates that will amaze you Our motto is: ‘You know what you want, we know what steel can do.’ So, you can count on clever and optimum designs where functionality and cost-efficiency are linked to one another. We present you with a clear estimate that we are happy to discuss with you until you are completely convinced.

And now to work! When all the parties in question have given their green light, the next part of our well-oiled machine starts turning: the execution. We assure you of an absolute tip-top execution throughout the whole of the project.You can leave the production of a complete industrial building – finished right down to the tiniest details – in the hands of our experienced professionals and feel totally reassured.


SlEUTEl OP DE DEUr ASK Romein heeft alle nodige mankracht in huis om uw bouwproject tot het laatste klusje volledig af te werken. Wanneer u kiest voor ASK Romein als general contractor coรถrdineren wij het hele bouwproces tot en met de uiteindelijke oplevering. U bent meteen verlost van alle kopzorgen om iedereen op tijd op de werf te krijgen. Alle facetten van het bouwproces volgen wij op. ASK Romein heeft talrijke vakspecialisten in eigen huis om vele zaken zelf uit te voeren. Voor andere onderdelen gaan we in zee met vakbekwame onderaannemers. In elk geval blijft ASK Romein uw enige aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. ASK Romein heeft al talloze complexe projecten gecoรถrdineerd en binnen de afgesproken timing tot een goed einde gebracht. Als veelvuldige partner van de bedrijfswereld weten onze projectleiders maar al toe goed hoe belangrijk een tijdige oplevering is.

WiND- EN WATErDiChT Ook wanneer u alleen voor de projectuitvoering beroep doet op ASK Romein, zijn we meteen mee met het verhaal. Zo kan u de realisatie van de ruwbouw aan ons toevertrouwen. Wij garanderen aantrekkelijke voorwaarden bij aanbestedingen waarbij u een plan en bestek laat uitwerken door uw eigen architect. In deze formule realiseren wij de ruwbouw waarna u de technieken zoals elektriciteit en verwarming en de verdere binneninrichting voor uw rekening neemt.


TUrN-kEy ASK Romein has all the necessary manpower in house to ensure that your building project is finished in time and fully in accordance with every detail of the specifications. Chosing ASK Romein as your general contractor means co-ordination of the whole building process right through to the final completion. You are immediately relieved of any headaches trying to get everyone onto the worksite in time. We follow up all the different facets of the building process. ASK Romein has a wide range of specialists in-house who are able to handle a lot of the work themselves. The remainder of activities will be outsourced to specialist contractors, most of which we have excellent relationships with. Whatever the solution, ASK Romein is your one point of call for all your queries and comments. ASK Romein has co-ordinated numerous complex projects and completed them all within the agreed deadline. Our project leaders, who are multi-discipline experts in the world of business, know all too well how important punctuality is.

WiND- AND WATErTiGhT Even when commissioning us for the building aspect of a project only, we immediately hook on to your desires. For example, you can commission us to handle the basic construction for you. We offer attractive prices on projects where you come up with the plans and estimates worked out by your own architect. With this formula, we build the basic construction and you handle the technical details such as electricity and heating and the rest of the interior finishes.


Dealer Audi – Volkswagen: “Opnieuw met ASK Romein? Meteen!” Dezelfde golflengte Op de Eikenlei in Sint-Job in ’t Goor kan u er moeilijk naast kijken: de gloednieuwe showroom van garage Leuris, dealer van Volkswagen en Audi, springt met zijn moderne maar gezellige look direct in het oog. De vele glaspartijen geven het gebouw een doorzichtig en licht karakter. Midden in een glazen koker pronkt het mechanisme van een autolift die de gloednieuwe glimmende wagens naar de eerste verdieping brengt. Voor de volledige bouw van deze nieuwe toonzaal inclusief kantoren, receptie, autolift, zithoek, parking,… - ging garage Leuris in zee met ASK Romein. “Een echte verademing”, vertelt medezaakvoerder Chantal Leuris. “De meeste mensen zeggen: ‘bouwen, zo’n nachtmerrie, dat doe je liefst maar één keer’. Met ASK Romein is dat absoluut niet zo. Ik zou meteen opnieuw beginnen.”

Garage Leuris koos voor ASK Romein vanwege de totaalservice en de prima prijs/kwaliteitverhouding. “Voor het ontwerp zaten we meteen op dezelfde golflengte. Wij wisten wat we wilden, zij vertaalden dat naar technische oplossingen en adviseerden bij de keuze van de materialen. Verder namen ze de volledige coördinatie van de uitvoering op zich. Met eventuele onderaannemers had ik niets te maken. Op de wekelijkse werfvergadering kon ik bij één persoon terecht met alle vragen. Dat was mijn persoonlijke adviseur waar ik volledig op vertrouwde. Heel belangrijk, want ook tijdens de bouw moesten we de zaak hier draaiende houden. Zelfs met alle moeite van de wereld kan ik niet één noemenswaardig minpunt bedenken.”

Dealer Audi – Volkswagen: “Work with ASK Romein again? Without a moment’s hesitation!” The same wavelength You can’t miss it!! On the Eikenlei in Sint-Job in ’t Goor: the brand new showroom of the Leuris garage, the Volkswagen and Audi dealer, with its modern but fun look hits you straight in the eye. The different glass elements give the building a transparent and light character. In the middle of a glass tube, the mechanism of the car lift glitters. This lift takes the brand new shining cars to the first floor. The Leuris garage chose ASK Romein to handle the complete construction of this new showroom including offices, reception, car lift, seating area, car park, etc. “A real breath of fresh air”, said associate business manager Chantal Leuris. “Most people say building is such a nightmare, you only want to do it once”. But that is absolutely not the case with ASK Romein. I would work with them again without a moment’s hesitation.”

Garage Leuris chose ASK Romein because of the total service and the excellent price/quality ratio. “During the design phase we swiftly both to the same wavelength. We knew what we wanted and they translated it into technical solutions and advised us in the choice of materials.They also took on the whole of the co-ordination for the production. I had nothing to do with any other contractors they used. At the weekly site meeting, I dealt with just one single person for all my queries. This was my personal adviser that I had complete confidence in.This was very important, because during the building works we had to keep things running here. Even with all the will in the world I cannot think of one single negative point worth mentioning.”


Katoen Natie: “Prima reputatie en de beste prijs” “Bouw twaalf stockagehallen van elk 32 000m², met brandwerende wanden onderverdeeld in vier compartimenten van 8000m². De hallen moeten voorzien zijn op een levensduur van veertig jaar. De buitenstructuur en de overspanning worden gevormd door een staalconstructie. De brandwerende wanden bestaan uit betonnen kolommen die zijn aangesloten op de staalconstructie.” De lat voor deze gigantische bouwopdracht van Katoen Natie in Loghidden City in de Antwerpse haven lag zeer hoog. Verschillende gerenommeerde bouwfirma’s schreven in op het gedetailleerde bestek, maar ASK Romein kwam in het selectieproces als beste uit de bus. “Voor eerdere opdrachten hadden we al met ASK Romein samengewerkt”, vertelt Luc Van Dijck van Katoen Natie. “We kenden dus hun goede reputatie. Bovendien boden ze voor deze opdracht de beste prijs.”

“Verwachtingen waargemaakt” ASK Romein bouwde - tot ieders tevredenheid - de hallen zoals door de opdrachtgever werd gespecificeerd. “De samenwerking verliep prima. Zowel op het vlak van kwaliteit als het respecteren van de deadlines. We wisten wat we van hen konden verwachten en ze hebben dit ook volledig waargemaakt. Bovendien waren ze meteen mee met de opdracht. Binnen het uitgeschreven concept kwamen ze geregeld met creatieve voorstellen om tijd en kosten te besparen.”

Katoen Natie: “Excellent reputation and the best price” “A building with twelve storage halls each measuring 32 000m², with fire-resistant walls and split up into four compartments measuring 8 000m². The halls had to have a lifespan of forty years. The outer structure and the tension were created by a steel construction. The fire-resistant walls were made of concrete columns that are linked up to the steel construction.” The targets for this huge building job for Katoen Natie in Loghidden City in the Port of Antwerp was set very high. Different reputable building companies put in detailed offers, but ASK Romein came out best in the selection procedure. “We had already worked with ASK Romein on earlier projects”, said Luc Van Dijck of Katoen Natie. “So, we knew they had a good reputation. Moreover, their offer for this project came in at the best price.”

“Expectations met” ASK Romein built – to everyone’s satisfaction – the halls as specified by the client. “Co-operation was excellent. Both in terms of quality as well as meeting deadlines. We knew what we could expect of them and they were able to stand up to their commitments. Moreover they went straight to work on the project. They regularly came up with creative proposals within the concept to save time and money.”


tAilor-mAdE StEEl ConStruCtionS You can commission ASK Romein to build you any type of tailor-made steel construction.The steel beams and plates are sawn according to professional workmanship standards at our own workshops; they are drilled, scored and welded. After the necessary treatments, painting or spraying, the different parts are ready to be transported to the building site.The assembly takes place in all kinds of weather and even on top of high buildings.You can also leave all the designs the stability studies and drawings for our specialist to handle for you.

StAAlConStruCtiES oP mAAt Bij ASK Romein kan u terecht voor elke staalconstructie op maat. De stalen balken en platen worden vakkundig in onze eigen ateliers gezaagd, geboord,geraveeld en gelast. Na de nodige nabehandelingen, het verven of spuiten zijn de op gemaakte onderdelen klaar voor het transport naar de werf. De montage gebeurt door weer en wind, bovenop hoge gebouwen,… Ook het ontwerpen, de stabiliteitsstudies en het uittekenen kan u overlaten aan onze specialisten. Dankzij onze continue strategische stock van 3 000 ton staal, kunnen we elk project binnen een mum van tijd op het juiste spoor zetten. De grote productiecapaciteit van onze groep staat garant voor een snelle planning en uitvoering. Op dat vlak behoren we tot het koppeloton van staalproducenten in de Benelux. Dankzij onze schaalgrootte hebben we voor eender welke specialistenklus de nodige vaklui in huis om de opdracht, hoe moeilijk ook, tot een goed einde te brengen. ASK Romein heeft al vele opdrachten uitgevoerd voor de industrie, waaronder ook de petrochemische sector. Voorbeelden hiervan zijn piperack-ondersteuningen, overslagtrechters, energiekrachtcentrales, silo-ondersteuningen,… Als u belang hecht aan kwaliteit en veiligheid, vindt u in ASK Romein de juiste partner.

Thanks to our strategically uninterrupted stock of 3 000 tons of steel, we are able to guarantee that all projects can be completed within the shortest possible deadline. The large production capacity of our group enables us to guarantee a speedy planning and execution. In that respect we are among the top steel manufacturers in the Benelux. Thanks to our size, we have the required professionals in house who are able to handle even the most specialist jobs, no matter how difficult they are – with great results. ASK Romein has already carried out a huge number of projects for the industrial sector including the petrochemical sector. Examples of this are pipe rack supports, transfer chutes, nuclear power stations, silo supports, etc. If quality and safety are among your top priorities, ASK Romein is the partner for you.


“EEn drAAiEndE ChEmiSChE FABriEk uitBrEidEn. niEt EvidEnt! INEOS Phenol, producent van fenol en aceton in de Antwerpse haven, stond voor een hele uitdaging: de productieplant op een veilige manier uitbreiden met een minimum aan hinder voor de in dienst zijnde installaties. Verschillende aannemers werden bij de werken ingeschakeld. ASK Romein nam de staalconstructies voor zijn rekening, zowel de constructie zelf als de plaatsing. In totaal ging het om een project met meer dan 1800 ton staal. “Sommige zaken waren allesbehalve evident”, vertelt Kris Deboutte, Director Engineering & Maintenance van INEOS Phenol. “Zo moesten er enerzijds nieuwe structuren bijkomen, anderzijds vroegen sommige bestaande constructies om een volledige ombouw. Een van de grote uitdagingen was het plaatsen van een volledig nieuwe verdieping op een bestaande piperack doorheen de hele installatie. In totaal moesten er duizenden gaten worden geboord in de bestaande constructies.”

Veiligheid “Dat dit een scheikundige fabriek is die maximaal moest blijven draaien, maakte het uiteraard nog moeilijker”, vertelt Deboutte. “Veiligheid blijft steeds de eerste prioriteit. ASK Romein heeft de opdracht mooi afgewerkt, kwalitatief zoals het moet én op een veilige manier.”

“EXPAnd A running ChEmiCAl FACtorY. no EASY FEAt! INEOS Phenol, phenol and acetone producer in the Port of Antwerp was faced with a huge challenge: expand the production plan safely and with minimum interruption to the running installations. Different contractors were involved in the work. ASK Romein handled the steel constructions, including the construction itself and the installation. In all, the project used more than 1 800 tons of steel. “Some aspects were far from simple”, said Kris Deboutte, Director Engineering & Maintenance of INEOS Phenol. “New structures had to be added, and some existing constructions had to be completely converted. One of the great challenges was installing a completely new floor on an existing pipe rack throughout the whole installation. In total thousands of holes had to be drilled in existing constructions.”

Safety “The fact that this is a chemical factory that had to keep operating as much as possible, made the task even more difficult of course”, said Deboutte. “Safety was always a top priority. ASK Romein did an excellent job, according to high-quality standards and in a safe manner.”


ZES goEdE rEdEnEn om voor ASk romEin tE kiEZEn Er zijn talloze redenen om voor ASK Romein te kiezen. We zetten de zes belangrijkste op een rijtje.

Slimme oplossingen, scherpe prijzen Dankzij ons ervaren engineersteam komen we voor elke opdracht met slimme oplossingen voor de dag. Onze mensen doen niets anders dan werken met staal. Door voortdurend te zoeken naar alternatieve uitvoeringsmogelijkheden, kunnen we zeer scherpe prijzen aanbieden. Vaak komen we met prijsefficiÍnte oplossingen waar onze collega’s niet aan gedacht hebben.

Goede afspraken maken goede vrienden ASK Romein hecht veel belang aan een open relatie met zijn klanten. Wij geloven rotsvast in een oplossingsgerichte manier van werken. In elke stap van het samenwerkingsproces doen we er alles aan op problemen te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn duidelijke afspraken. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. De realisatie van uw project? Dat doen we toch gewoon samen!


SiX good rEASonS to ChooSE ASk romEin There are so many reasons to choose ASK Romein. We have outlined the six most important.

intelligent solutions, keen prices Thanks to our experienced team of engineers we come up with intelligent solutions for all assignments. Our people talented and experienced to work with steel. By constantly looking into alternative execution possibilities we are able to offer competive prices. We often come up with cost-efficient solutions that our colleagues have never even thought of.

Good agreements make good friends ASK Romein places a great deal of importance on open relationships with its clients. We are totally committed to a solutionsoriented way of working. At every stage of partnership we do everything we can do to avoid problems. An important part of this is making clear agreements, so that nobody finds themselves with surprises. A successful job done? That’s


Multinationals, die moet je verdienen Naast kleinere en middelgrote bedrijven hebben ook tal van multinationals al herhaaldelijk voor ASK Romein gekozen. En die komen niet zomaar! Beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen die wereldwijd actief zijn, eisen betrouwbaarheid, kwaliteit, scherpe prijzen en snelheid van uitvoering.Voor ASK Romein is geen inspanning te veel om aan deze terechte verwachtingen te voldoen. Enkele multinationals die, vaak herhaaldelijk, kozen voor ASK Romein voor de realisatie van hun bouwproject:

Coca Cola Tropicana Siemens Aldi Ineos Phenol Bayer Arcelor Mittal Katoen Natie PSA HNN (het vroegere Hesse Noord Natie) MSC Home Terminal Verbrugge terminals ‌

Voor onze klanten kennen we geen grenzen Voor onze klanten kennen we geen grenzen, ook letterlijk. ASK Romein richt zich op bedrijven uit de Benelux als mogelijke opdrachtgever. Dit betekent niet dat we onze actieradius hiermee beperken. We volgen onze Belgische, Luxemburgse of Nederlandse klanten met hun projecten over de hele wereld. Net zoals u weten we graag met wie we te doen hebben. Een goede relatie met u als klant komt

de projectuitvoering alleen maar ten goede. ASK Romein is dus wereldwijd actief.Voor elke opdracht in het buitenland werken we een gepaste logistieke oplossing uit. Ter land, ter zee of over het spoor.

Veiligheid, niet alleen uw bekommernis Veiligheid staat centraal bij ASK Romein, altijd en overal. Uiteraard beschikken wij over de nodige documenten zoals ISO- en VCA-certificaten. Het beste bewijs dat ASK Romein veiligheid serieus neemt, zijn onze vele opdrachten voor de petrochemische sector. Een bedrijfstak waar veiligheid en kwaliteit steeds op de eerste plaats komen, gaat enkel in zee met bedrijven die ze honderd procent vertrouwen. ASK Romein is dit vertrouwen meer dan waard.


Multinationals, you have to earn them

thus be of benefit to the project. ASK Romein operates worldwide therefore. For all projects abroad we work out suitable logistics solutions. By land, by sea or by rail.

In addition to small and medium-sized companies a large number of multinationals have also chosen ASK Romein over and over again. And these clients don’t just fall from the sky. Listed companies that operate worldwide, demand reliability, quality, keen prices and speedy execution. No effort is too big for ASK Romein when it comes to meeting these expectations.

Safety, not just your concern

A few multinationals who, often repeatedly, choose ASK Romein for their construction projects include:

Coca Cola Tropicana Siemens Aldi Ineos Phenol Bayer Arcelor Mittal Cotton Nation PSA HNN (formerly Hesse Noord Natie) MSC Home Terminal Verbrugge terminals Etc.

Paying attention to client without limitations Paying attention to client without limitations, and we mTean that literally. ASK Romein targets potential clients within the Benelux. This does not mean however that we restrict our radius of activity to this area. We follow our Belgian, Luxembourg or Dutch clients with their projects all over the world. Like you, we like to know who we are dealing with. A good relationship with you as client will

Safety is key at ASK Romein, at all times and in all places. Of course we have all the necessary documents such as ISO and VCA certificates.The best proof that ASK Romein takes safety seriously are the large number of projects for the petrochemical sector, a sector where safety and quality is always at the top of the list of priorities. Such companies will only commission us if they have 100% confidence. ASK Romein is more than worth of this confidence.


De haven van Antwerpen, ons actieterrein ASK Romein heeft al talloze opdrachten uitgevoerd in de haven van Antwerpen. Vanuit onze thuisbasis Malle is de haven vlot en eenvoudig bereikbaar. We kennen de haven als onze broekzak en weten wat er van ons verwacht wordt: een snelle uitvoering, maximale veiligheid en een kwaliteitsvolle uitvoering. De talloze referenties met de bouw van staalconstructies op maat, logistieke centra en overslaghallen bewijzen dat ASK Romein de perfecte partner is voor ieder havenbedrijf.

The Port of Antwerp, our stomping ground ASK Romein has carried out innumerable projects in the Port of Antwerp. From our home base in Malle the port is simple and easy to reach. We know the port like the back of our hand and we know what is expected of us: speedy execution, maximum safety and high-quality work. The long list of references of building customised steel constructions, logistics centres and transfer halls, prove that ASK Romein is the perfect partner for any dock industry.


@>C<HE6C H 6 C 9 L > 8 = E6 C : A : C KDDGC>:JL7DJL:CG:CDK6I>:

™ ™ ™ ™

Preton, een belangrijke schakel in prefabbeton Preton is een belangrijke schakel op de markt van prefab betonpanelen. Wij maken gebruik van de allernieuwste technieken voor het produceren van hoogwaardige beton. Verder wordt ook de administratieve verwerking van onze organisatie gestroomlijnd, zodat we een zeer klantvriendelijke service kunnen verlenen.

'*_VVg\VgVci^Zde^ciZ\g^iZ^i '*_VVg\VgVci^Zdei]Zgb^hX]Z^hdaVi^Z idi(%_VVg\VgVci^ZdeXdVi^c\ iZX]c^hX]ZdcYZghiZjc^c\bd\Za^_`

@>C<HE6Cc#k# 7djlZakZc&,! ''-%<gdWWZcYdc`!7Za\^jb IZa#/%&)'('*(* ;Vm/%&)'('*(. :"bV^a/Xdb5`^c\heVc#WZ LZWh^iZ/lll#`^c\heVc#WZ

Mijnwerkerslaan 15 B-3550 Heusden Zolder Tel.: 011 525 585 - Fax: 011 525 586 info@preton.be - www.preton.be


Laadkades en veiligheid Caljan Rite-Hite ontwikkelt en levert laadkades:  docklevelers,  dockshelters  en overheaddeuren zorgen voor een compleet afgewerkt laadperron. Statistieken tonen aan dat de laadkade een gevaarlijk werkterrein kan zijn. Onze wielblokkeringssystemen, dock barrières, trailer stands en veiligheidslaadbruggen zorgen voor een veilige werkomgeving die uw personeel en uw goederen beschermt tijdens het laden en lossen. Wilt u meer weten ? Neemt u dan contact op met ons. Nederland Caljan Rite-Hite Tel. +31 571 270 444 Fax +31 571 270 555 www.caljanritehite.com

190x135_NL.indd 1

België/ Lux Caljan Rite-Hite Tel. +32 (0) 3 8774012 Fax +32 (0) 3 8873674 www.caljanritehite.com

Safe Logistic Solutions

19-03-2008 10:49:21


de waal PERFECT AAN DE BASIS

de waal palen Voshol 6a • 9160 Lokeren Tel. +32 (0)9 340 55 00 Fax +32 (0)9 340 55 18 www.dewaalpalen.be

AD 91,5 x 277.indd 1

13-03-2008 17:19:15


ALFA Betonvloeren

Alfa Betonvloeren Vaartkant Rechts 26 2960 St-Lenaarts

www.alfabetonvloeren.be info@alfabetonvloeren.be tel 03/3146085 fax 03/3148330 betonvloeren - betonkelders verhuur betonpompen en - mixers

Verloren bekistingen Briksystem een snelle, goedkope, degelijke en milieuvriendelijke oplossing


ÂŽ

$PMPSDPBU)14 $PMPSDPBU1SJTNBÂŽ Tot 30 jaar ConfidexÂŽ Garantie t %VVS[BBNWPPSHFMBLUTUBBM t 7PPSEBLFOHFWFMCFLMFEJOH t 6JUTUFLFOELMFVSFOHMBOTCFIPVE t 4VQFSJFVSFSPCVVTUIFJE

Project: Beyer Melis, Duiven. Architect: Rob Klein Goldewijk, Eibergen. Fotograaf: Martin Thomas.

7PPSNFFSJOGPSNBUJF $PMPSDPBU$POOFDUJPOÂŽIFMQMJOF  /-

 #

XXXDPMPSDPBUPOMJOFDPN


Stortklaar Beton - Mortel - Zandcement

Holcim Beton N.V. Schijnpoortweg PB 131 B-2170 Merksem Tel 03/360 94 60 Fax 03/325 54 02

Groep Kerkstoel

Grobbendonk

PREFAB BETON

STORTKLAAR BETON

BETONBOUW


Brandwanden van Hebel, 6 uur brandweerstand.

+1100°C

PVC-oplossingen voor platte daken, vijvers en bufferbekkens! BAS nv | Welvaartstraat 10 | 2200 Herentals T 014/22 30 00 | F 014/22 56 15 E info@basdak.be | W www.basdak.be

Hebel beschermt Reeds bij het ontwerpen van een gebouw moet men rekening houden met brandveiligheid. Een doordacht gebruik van brandmuren en scheidingswanden geeft de vlammen geen kans. Als het noodlot toch toeslaat, zullen de gevolgen tot een minimum beperkt blijven en kan uw bedrijf snel opnieuw verder. Ook onze planeet geniet van de bescherming van Hebel. Het is een volledig ecologisch materiaal zonder schadelijke gevolgen voor ons leefmilieu. Hebel draagt het veiligstellen van onze aarde, de mensen en wat hun dierbaar is hoog in het vaandel. Een mooi initiatief om de toekomst optimistisch tegemoet te zien. Wenst u meer inlichtingen? Aarzel niet onze Hebel-ingenieurs en -adviseurs te contacteren op 03 250 47 70. Xella NV, Dept. Xella Aircrete Systems Kruibeeksesteenweg 24 • B-2070 Burcht Tel: +32 (0)3 250 47 70 • Fax: +32 (0)3 250 47 07 hebel-be@xella.com • www.xella.be

s_advertentie_sep2008_v2.indd 1

09-09-2008 11:32:20 ASKR_H1_0508.indd 1

Dit magazine werd gerealiseerd door:

13-05-2008 11:31:2

uw partner in collectieve en individuele hoogtebeveiliging v MONTAGES OP HOOGTE v DAKRANDBEVEILIGING v ANKERPUNTEN

v VEILIGHEIDSNETTEN v KOOILADDERS/VEILIGHEIDSLADDERS v LEVENSLIJNEN

DE VEILIGHEID DIE U NODIG HEEFT OP UW BOUWWERVEN LEVEREN WIJ OP MAAT ...! WILGENBOS 2 v B-2280 GROBBENDONK v TEL.014/51.90.80 v FAX. 014/51.82.24 WWW.SAFETYPROJECTS.BE v info@safetyprojects.be

Isowill NV

Een produkt van: Big Media Group nv

Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel Tel.: +32 (0)11 808 808, Fax: +32 (0)11 808 809 info@uwbrochure.be www.uwbrochure.be

Isowill Nv

Iso-Tecnic NV

Smallandlaan 15

Willem Elsschotstraat 5

3B, rue Biefnot

B-2660 Hoboken

B-1800 Vilvoorde

B-4100 Seraing

Tel: +32-3-830.21.91

Tel: +32-2-720.21.37

Tel: +32-4-337.63.55

Fax: +32-3-830.26.39

Fax: +32-2-725.44.46

Fax: +32-4-337.73.46

Isowill is de toonaangevende Belgische leverancier van isolatiematerialen voor de bouwwereld, met name utiliteitswoningbouw, industriële bouw, petrochemische industrie, airconditioning, centrale verwarming, vlak dak, binnenafbouw, enz. Service is een begrip bij Isowill. Door zijn grote voorraad en aangepast rijdend materiaal garandeert Isowill een korte en snelle leveringstermijn.

www.isowill.be - info@isowill.be


Hypiia!! We proudly announce the birth of a new era in coating systems!

It is time! Time to introduce the Zandleven premium-line. Specially designed and EIS*-tested for

heavy duty applications. Whether moist or fog, heat or frost, dirt or rust, these new coating systems offer high-tech solutions for almost unsolvable problems

And … no more production delay,

simple to apply and longer lasting.

High surface tolerant, impact & chemical

resistant, and even application under water

In short … combined with the new colourful high-gloss topcoat, for constructions you… …choose beauty and sustainability, with the Zandleven premium-line. *Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) according to TNO IV 34 Q - I n t e r n a t i o n a l , L e e rd a m

Zandleven Coatings BV • Postbus 131 • 8900 AC Leeuwarden • The Netherlands • tel.: +31 (0)58 212 95 45 • www.zandleven.com


DESIGNED BY BIG MEDIA GROUP N.V., WWW.UWBROCHURE.BE

STAAL- EN INDUSTRIEBOUW ASK Romein Malle NV - Ambachtsstraat 33 - 2390 Malle-West - Tel.: +32 (0)3 320 24 00 - Fax: +32 (0)3 320 24 99 info.be@ask-romein.com - www.ask-romein.com

ASK  

Uw bouwpartner! Your building partner! STAAL- EN INDUSTRIEBOUW uw BouwPArtnEr ASK Romein uit Malle is dé specialist voor industriebouw en st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you