Page 1

ÅRSBERÄTTELSE

2013

UU Innovation UUAB


INNEHÅLL

3

Kort om UU Innovation och holdingbolaget UUAB

4

Inledning av prorektor

6

Näringslivschefen har ordet

8

Höjdpunkter 2013, UU Innovation

10

Om UU Innovation

16 18 20 22 24 26 28

Våra initiativ – AIMday – KOM FRAM – SciLife Innovation – Ångström Academy – Partnerskap med Peking University – SMF-initiativ

30

Vd-kommentar, UUAB

32

Om UUAB

34

Nytt portföljbolag: Disruptive Materials

36

UUAB:s portföljbolag

38

Ledning och styrelse, UUAB


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

3

KORT OM UU INNOVATION

HOLDINGBOLAGET UUAB

UU Innovation är den centrala stödenheten för innovation vid Uppsala universitet. Vi stödjer forskare och studenter med rådgivning, kontakter och finansiering för kommersialisering och samverkan med företag och andra organisationer. Vårt uppdrag är att verka för ett effektivt nyttiggörande av akademisk kunskap för att skapa ömsesidigt värde för universitetet och samhället.

UUAB är Uppsala universitets holdingbolag med uppgift att stödja den kommersiella utvecklingen av kunskap och idéer vid universitetet. Genom UUAB kan universitetet bidra till licensiering av ny teknologi och till att etablera nya forskningsbaserade företag.

F Ö R AT T U N D E RLÄTTA ömsesidigt kunskapsutbyte mellan akademiska forskare, näringsliv och andra samhälls­ sektorer skapar UU Innovation mötesplatser, som exempelvis AIMday, bidrar till att förbereda och finansiera gemensamma projekt och hjälper till att leda och koordinera konkreta samarbeten.

UUAB INVESTERAR TIDIG T såddkapital i utbyte mot minoritetsandelar i nya forskningsbaserade bolag. Sådana tidiga investeringar ger bolagen möjlighet att utvecklas och attrahera andra investerare.

Varje år för vi samman runt 1 400 universitetsforskare och 1 000 representanter från företag och andra externa organ­ isationer för utbyte av idéer och kunskap i olika former av möten. Vi arbetar aktivt för att stödja fortsatt samverkan efter dessa kontakter med målet att skapa reella samarbeten. Forskare och studenter som vill försöka utveckla den kommersiella potentialen i sina forskningsresultat och idéer kan vända sig till UU Innovation för stöd och resurser. Vi stödjer i första hand de tidiga faserna i kommersiali­ seringsprocessen genom att erbjuda affärs- och patent­ rådgivning samt initial finansiering.

.

Vi kommer i kontakt med runt 100 nya idéer per år och av dem blir cirka 30 kommersiella projekt och 4–5 leder så småningom till bildandet av ett nytt bolag eller en licensaffär.

UUAB har genom åren varit del i bildandet av 75 bolag och i 17 av dessa har holdingbolaget sedan kunnat göra en framgångsrik exit. Vinsterna från avyttringarna används för att stödja nya kommersialiseringsprojekt och bolag. Sedan starten har nettovärdet av investeringarna ökat med över 100 MSEK, vilket gör UUAB till ett av Sveriges ekonomiskt sett mest framgångsrika akademiska holdingbolag. UUAB var vid slutet av 2013 delägare i 40 forskningsbaserade bolag inom olika branscher. Portföljen innehåller också fem innovationsstödsbolag, bland andra företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre UIC, Forskarpatent i Uppsala AB och dotterbolaget UU Projekt AB som tillhandahåller affärsutvecklingsstöd och hjälper till att sälja eller licensiera patenträttigheter.

.


4

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

5

VIKTIGA AKTÖRER FÖR ATT FRÄMJA INNOVATION

I N N OVAT I O N E R ÄR OFTA resultatet av nya kombina­ tioner av redan existerande kunskap, idéer och artefakter. De uppstår oftast genom processer av interaktiv problemlösning. Uppsala universitet kännetecknas av stor mångfald och bredd, med internationellt framstående forskning inom nio fakulteter och ett mycket stort utbud av utbildning på grund- magister­och masternivå. Denna akademiska mångfald ger unika möjligheter till olika typer av nya kombinationer och erbjuder därför en enorm potential för innovationer som kan driva kunskapsfronten framåt och bli till nytta i samhället.

”Uppsala universitet vill bidra till en bättre värld, men det är inte den enda anledningen till att vi vill ta en aktiv roll i samhället och främja utveckling och innovation.”

Samspel mellan akademisk forskning, näringsliv och samhälle kan skapa stort värde för alla parter. Uppsala universitet vill bidra till en bättre värld, men det är inte den enda anledningen till att vi vill ta en aktiv roll i samhället och främja utveckling och innovation. Vi är också övertygade om att ju öppnare vi är, desto bättre kommer vi att bli på våra huvuduppgifter – att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. För att kunna åstadkomma detta behöver vi bra strukturer för att främja samverkan och innovation, och verktyg som gör att vi kan identifiera och förstå nya problemställningar som är viktiga för olika delar av samhället. Här har UU Innovation och UUAB en viktig roll att spela. Deras arbete under 2013, som beskrivs i denna årsberättelse, har ytterligare bidragit till att stärka Uppsala universitet i detta avseende. Ett bevis för det är att andra universitet och externa partners visar stort intresse för de verktyg och metoder för samverkan och kom­ mersialisering som utvecklats här, och inte minst att svenska myndigheter gärna finansierar dessa nya initiativ. För tillfället är jag själv involverad i två Vinnovafinansierade projekt som syftar till att ytterligare öka den strategiska samverkan mellan akademiska och icke-akademiska organisa­ tioner. I båda projekten spelar verktyg utvecklade av UU Innovation viktiga roller. Genom att använda dessa också för att bygga allianser mellan olika universitet och för att lära av varandra kan vi bli ännu bättre på att skapa de rätta förut­ sättningarna för innovation och samverkan, till ömsesidig nytta för akademin och omvärlden.

.

Anders Malmberg Prorektor Uppsala universitet


6

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

”Bra idéer saknas aldrig inom universitetet men en bra gro­ grund för innovationer skapas i samspelet mellan akademi, industri och samhälle.”


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

7

NÄRINGSLIVSCHEFEN HAR ORDET ATT MÖTA INNOVATIONENS UTMANINGAR

N Ä R J AG P Å hösten 2013 kom tillbaka till Uppsala universitet för att leda UU Innovation mötte jag ett kreativt och dynamiskt universitet med många mycket begåvade och idérika forskare. Jag mötte även motiverade och kompetenta medarbetare på UU Innovation som brinner för att hjälpa till att förädla forskarnas idéer till innovationer som kan bli av stort värde för samhället.

Vi ser med tillförsikt fram mot nya utmaningar. Vi finslipar nu på de strategier som ska göra det möjligt för oss att förverk­ liga UU Innovations vision att hjälpa Uppsala universitet stärka och befästa sin position som ett av världens främsta universitet. Vårt bidrag är att erbjuda internationellt ledande stöd för innovation och samverkan till forskare och studenter vid hela det breda universitetet.

Kunnandet och motivation avspeglas i UU Innovations framgångsrika arbete under 2013, som beskrivs närmare i andra delar av denna årsberättelse. Jag vill ändå lyfta fram två exempel som på ett bra sätt illustrerar bredden på vår verksamhet.

Bra idéer saknas aldrig inom universitetet men en bra gro­ grund för innovationer skapas i samspelet mellan akademi, industri och samhälle. UU Innovations bidrar genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att en idé ska förädlas till en innovation, det vill säga en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst, process eller organisationsmetod i nya eller befintliga företag och organisationer. Vi underlättar samarbete mellan akademi och omvärld och tillhandahåller professionell affärs- och patentrådgivning till alla forskare och studenter som vill anta utmaningen att ta sina idéer vidare till innova­ tioner.

Det nya initiativet KOM FRAM möjliggör en strukturerad form av kunskapsutbyte mellan kommuner och universitets­ forskare, och hjälper på så sätt kommunerna att hantera de strategiska utmaningar de står inför. Detta nya ”match­ making”-verktyg stärker också universitetets roll i vår region. Vi tar nu stora steg mot mer internationellt samarbete för att skapa ytterligare möjligheter för våra forskare att nå ut till företag och organisationer utanför Sverige. Ett sätt att nå ut internationellt är att samverka med andra innovations­ kontor och universitet runt om i världen. Denna utveckling har bara börjat.

.

Vårt möteskoncept AIMday® får både internationell och vetenskaplig uppmärksamhet. Vi undersöker nu möjligheterna att använda denna modell för konkret samverkan med flera innovationskontor i utlandet. Vi är stolta över att Edinburgh University kommer att arrangera sin första AIMday i sommar.

Pirkko Tamsen Näringslivschef UU Innovation


8

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

HÖJDPUNKTER 2013 UU INNOVATION

V Å R O R G A N I S ATION Under 2013 delades ledarskapet upp mellan UU Innovation och UUAB. Pirkko Sulila Tamsen tillträdde sin tjänst som chef för UU Innovation och innovationskontoret i oktober 2013. Pirkko har lång och gedigen erfarenhet av att leda forskningsoch uppstartsbolag. Lars Jonsson arbetar nu på heltid som vd för UUAB. Denna nyordning stärker och ger ökat fokus till båda verksamheterna, samtidigt som det nära och viktiga samarbetet fortsätter. UNIVERSITETET Samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland innebär att UU Innovation nu ytterligare kan öka sitt stöd och sin närvaro vid Campus Gotland. Samgåendet den 1 juli sammanföll med Almedalsveckan i Visby och manifesterades genom att antal arrangemang i universitetets regi. UU Innovation stod som värd för ett välbesökt seminarium där mötes­ konceptet AIMday demonstrerades genom diskussion av en fråga från Region Gotland rörande modeller för kommunal styrning. S T Ö D F Ö R S A MVERKAN UU Innovation tillhandahåller ett strukturerat stöd för att underlätta ömsesidigt kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhälle, med målet att skapa konkreta samarbetsprojekt. Verktyg som är anpassade till de specifika behoven inom olika områden utvecklas kontinuerligt. Två nya initiativ, KOM FRAM och SciLife Innovation, lanserades under 2013 samtidigt som etablerade verktyg som AIMday fortsatte att spridas, både inom och utanför Uppsala universitet. Det treåriga SMF-projektet avslutades och totalt omfattade det 33 samforskningsprojekt mellan forskare och små och medel­ stora företag i olika branscher. UU Innovation medverkade i arbetet med Uppsala univer­ sitets framgångsrika ansökan till EU:s Innovative Medicines Initiative (IMI). Konsortiet ENABLE, i vilket universitetet har en ledande roll, har som mål att utveckla ny antibiotika för behandling av allvarliga bakterieinfektioner. UU Innovation har dessutom varit aktivt engagerad i konsortier som kommer att ansöka om EIT-finansiering för Knowledge and Innovation Communities (KICs) inom områdena hälsa och åldrande samt råvaror. Denna utlysning gjordes i februari 2014.

STÖ D F Ö R KO MMERSIAL ISERING Under året mötte vi omkring 100 universitetsforskare som sökte råd och stöd i fråga om patentskydd, verifiering och utveckling av sina idéer och forskningsresultat. Rekryteringen av en ny affärsrådgivare stärker våra råd­givningstjänster ytter­ ligare. Allt fler efterfrågar våra patent­rådgivares kunskaper och kompetens, inte bara för rådgivning i skyddsfrågor utan även för utbildningsinsatser om patent. Under 2013 genomförde patentrådgivarna 25 utbildnings­aktiviteter – allt från enstaka föreläsningar för studenter till externa heldagskurser. Kurser gavs för EU:s European Academy, Energimyndigheten, Karolins­ ka institutet och KTH, med flera. Antalet projekt som fick finansiering från Vinnovas VFTprogram ökade med 50% till 30. Totalt uppgick nettofinans­ ieringen till 2,3 MSEK. Under året startades nya samarbeten som gjorde VFT-finansiering tillgänglig också för projekt från företagsinkubatorn UIC och Drivhuset, utöver den tidigare partnern SLU Holding. Genom ett partnerskapsavtal med Peking University skapas nya möjligheter att hjälpa kommersialiseringsprojekt och forsknings­baserade bolag att hitta finansiärer, affärsrådgivare och främjare på den intressanta kinesiska marknaden. KVAL ITET O CH FÖ RNYEL SE En uppföljande enkätundersökning bland forskare och doktor­ ander visade att kännedomen om UU Innovation har ökat se­ dan den senaste undersökningen 2010, och att de som ut­nyttjar våra tjänster har stort förtroende för vår verksamhet. Under­ sökningen utgör en god bas för vårt pågående strategi- och utvecklingsarbete och vi kommer att fortsätta våra ansträng­ ningar att utveckla våra tjänster och sprida kännedom om dem bland forskarna och potentiella externa samarbetspartners. Under 2013 fick priset Hjärnäpplet, med vilket UU Innovation tidigare belönat framgångsrika entreprenörer på Ångström­ laboratoriet, en bredare omfattning och inriktning då det blev Uppsala universitets innovationspris. Vinnaren av Hjärnäpplet 2013 var professor Ulf Landegren som belönades för framgångsrik kommersialisering av forskning i flera uppstartsbolag.

.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

9


10

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

“UU Innovation har 25 medarbetare och flertalet har mångårig erfarenhet från både forskning och näringsliv.”


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

11

OM UU INNOVATION NAVET FÖR SAMVERKAN OCH KOMMERSIALISERING

UU Innovation är den centrala stödenheten för innovation vid Uppsala universitet. Vårt uppdrag är att verka för ett effektivt nyttiggörande av akademisk kunskap för att skapa ömsesidigt värde för universitetet och samhället.

UPPSAL A UNIVERSITET ÄR ett brett universitet med nio fakulteter för forskning och utbildning inom tre huvud­ områden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik och naturvetenskap. Med universitetets kunskap som bas bidrar UU Innovation till att integrera forsk­ ning och innovation. Förädling av forskningsresultat och idéer inom universitetet till innovationer är något som förekommit i alla tider, men UU Innovations uppdrag är att ytterligare underlätta och uppmuntra denna process. Med innovation menar vi sätt att skapa värde – oavsett om resultaten är nya eller förbättrade arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter som förverkligas i nya eller befintliga organisationer. Vi arbetar med brett och strukturerat stöd för att främja innova­tioner från forskningen och vår verksamhet är fokus­ erad på två områden: samverkan och kommersialisering. Vi har specialister inom affärsutveckling och projektledning liksom inom patent och andra skyddsformer. Mycket av vårt dagliga arbete handlar om att bistå universitets­ forskare med rådgivning, kontakter och finansiering. Vi hjälper också företag och andra externa organisationer att få tillgång till akademisk kunskap och kompetens genom möten och samar­ beten med forskare. UU Innovation arbetar även mycket aktivt för att öka medvetenheten om möjligheter till samverkan och kommersialisering, till exempel genom att anordna seminarier och workshops samt genom att dela ut priser och stipendier.

Akademi

Samhälle

Näringsliv

Uppsala universitet är ett av tolv svenska universitet som till­ delats ett regionalt innovationskontor. Detta gör det möjligt för oss att stödja inte enbart forskare i Uppsala och vid Uppsala universitets Campus Gotland, utan också forskare vid hög­skolorna i Gävle och Dalarna. Vi har ett nära samarbete med olika delar av universitetet och med andra organisa­ tioner för innovationsstöd i Uppsala. UU Innovation kan bidra till att skapa nya möjligheter. Scanna QR-koden så får du veta mer.

UU Innovation stödjer ömsesidigt kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och andra samhällssektorer.


12

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

SKAPAR VÄRDE GENOM SAMVERKAN

S A M V E R K A N Ä R EN process som sammanför universitets­forskare, näringsliv och andra samhällssektorer för utbyte av idéer och kunskap för att främja innovation. UU Innovation tillhandahåller strukturerat stöd för att under­ lätta sådan samverkan genom att göra det enklare för dessa parter att mötas, interagera och samarbeta för ömsesidig nytta. Samverkan kan ske i många olika former och vi arbetar aktivt för att stödja interaktion på olika nivåer. Vårt mål är att bidra till att utveckla djupa och långsiktiga relationer mellan akademiska forskare och icke-akademiska organisa­ tioner och därmed förmera de konkreta resultaten av deras gemensamma insatser.

VÅRT STÖ D UU Innovation bidrar med strukturerat och praktiskt stöd i varje steg i processen; för att skapa möten, förbereda ge­ mensamma projekt samt i konkreta samarbeten. Vi erbjuder rådgivning kring finansiering, förmedlar kontakter, arrang­ erar effektiva möten och bistår dessutom med ledning och koordinering av samarbetsprojekt. Vi har åtta projektledare som stödjer samverkan med organisationer i näringsliv och samhälle inom universitetets alla ämnesområden, varav tre arbetar inom humaniora och samhällsvetenskap, två inom life science och tre vid Ångströmlaboratoriet.

Samarbeta Innovation och påverkan i samhället

Förbereda Möta

M Ö TA

FÖRBEREDA

SAMARBETA

Behov av kunskap och resurser matchas med relevanta kompetenser i effektiva möten. Ofta uppstår nya idéer och kontakter som leder till fortsatt interaktion.

Idéer följs upp och utvärderas. Fortsatta diskussioner initieras för att skapa gemensamma mål och åtaganden i ett gemensamt projekt.

Ett konkret samarbete etableras som genererar resultat till nytta för alla parter. Gemensamma överenskomna mål och resultat definieras tydligt och varje del­ tagare har en tydlig roll för att uppnå målen.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

13

”UU Innovation bidrar med strukturerat stöd i varje steg i processen.”

Vårt stöd för samverkan innefattar följande tjänster: RÅDGIVNING • Råd om hur möjligheter till samverkan kan identifieras och hur man kan organisera möten som för samman akademiska forskare och externa organisationer på ett effektivt sätt. • Råd vid ansökningar om forskningsanslag gällande innova­ tionsområdet och ”impact” av forskning. • Råd om juridiska frågor, patent och andra skyddsformer i samarbetsavtal. Exempel: Stöd i förberedelserna av ansökningar till EU-initiativ, t ex Innovative Medicines Initiative (IMI) och Knowledge and Innovation Communities (KICs). M AT C H M A K I N G • Matchning av kunskapsbehov och resurser med relevanta kompetenser och kontakter. • Effektiva forum och möten som sammanför akademiska forskare och externa organisationer kring områden av gemensamt intresse. Exempel: AIMday inom Uppsala universitets olika styrkeområden, t ex material, public management, cancer.

F INANSIERING • Råd om externa finansieringsmöjligheter och hjälp att utforma ansökningar om anslag för samverkansprojekt. • Finansiering av möten med externa organisationer som organiseras av forskare. • Initial finansiering av gemensamma projekt, t ex förstudieprojekt. Exempel: Samverkanscheckar inom humaniora och samhälls­ vetenskap samt förstudiefinansiering av projekt som initierats vid AIMday. PRO CESS- O CH PRO JEKTL EDNING • Råd, koordinering och projektledning, kvalitetssäkring och uppföljning av samarbetsprojekt. • Hjälp att utveckla strategier, planer och avtal, t ex för patent, finansiering, etc. Exempel: Projektledning i konsortier där samverkan mellan akademi och icke-akademiska organisationer är en central del, t ex IMI och KIC. UTVECKLING AV STRATEGISKA PARTNERSKAP • Hjälp att initiera och utveckla strategiska allianser mellan universitetet och externa organisationer. Exempel: Partnerskapsprogram med näringslivet inom ramen för Ångström Academy.

D E LTAG A RE I V Å RA SAM V E RK AN SAK T I V I T E T E R ÅR Forskare totalt varav doktorander Antal forskningsavdelningar vid universitetet Representanter från företag och andra organisationer

2013

2012

2011

2010

1600

1325

1 213

514

334

524

377

59

238

287

343

99

1319

1005

725

328

Antal företag och andra organisationer

371

386

364

86

varav små och medelstora företag

168

253

206

52


14

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

SKAPAR VÄRDE GENOM KOMMERSIALISERING V I E R B J U D E R P ROFESSIONELL hjälp och stöd till forskare och studenter som vill försöka utveckla den kom­ mersiella potentialen i sina forskningsresultat och idéer. Vårt stöd är i första hand riktat mot de tidiga faserna i kom­ mersiali­seringsprocessen; när en idé ska utvärderas, skyddas, utvecklas och verifieras.Vi har fyra affärsrådgivare, fyra patent­ rådgivare och en specialist på informationssökning. Tillsammans med idéägaren tar vi fram en plan för utvärde­ring och verifiering av den kommersiella potentialen. En idé kan handla om en ny produkt eller tjänst, nya pro­ cesser, modeller, metoder eller nya applikationsområden. Ju tidigare en idé diskuteras med oss, desto bättre kan vi hjälpa till att stärka de kommersiella förutsättningarna. Planen för den faktiska kommersialiseringen ser olika ut från fall till fall. Ett scenario är att starta ett företag, ett annat utlicensiering av patent eller någon annan form av kunskapsöverföring. I andra fall kan kommersialisering ske genom samarbete med ett redan existerande företag.

Kommersialiseringsarbetet sker ofta i nära samarbete med vårt nätverk, till exempel företagsinkubatorn UIC, universite­ tets holding­bolag UUAB och dess projektbolag UU Projekt.

UU Innovation delfinansierar och samarbetar även med Drivhuset, en organisation som är specialiserad på rådgivning och utbildning av studenter i entreprenörskap.

Vårt kommersialiseringsstöd består av följande tjänster: AF FÄRSRÅDG IVNING O CH UTVÄRDERING Arbetet med att utvärdera den kommersiella potent­ialen sker i en integrerad process där även patent och annan immaterial­ rätt, samt finansiering, diskuteras med UU Innovations specialister. Vi lägger stor vikt vid idéägarens intresse och drivkraft, och tillsammans lägger vi upp en lämplig strategi för kommersialiseringen. Under 2013 kvalitetssäkrades affärsutvecklingsprocessen genom införandet av NABC-modellen, som utvecklats av Stanford Research Institute i USA. NABC står för Need, Approach, Benefit och Competition. Syftet är att stärka kund- och användarperspektivet och att på ett tidigt stadium identifiera och eliminera risker. Tillsammans med idéägaren arbetar vi för att förbättra idén i en interaktiv process som innehåller kontroll av kundvärde, analys av marknaden och potentiella konkurrenter samt att forma och förfina affärsmodellen. Tidsåtgången varierar beroende på teknologins eller tjänstens mognad, marknads­ potentialen, tillgängliga finansiella medel, samt graden av engagemang och delaktighet hos idéägaren. Vår rådgivning är konfidentiell och kostnadsfri. Vi är opartiska och tar inte andelar eller ägande i kommersialiseringsprojekt.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

15

”Vi erbjuder professionell hjälp och stöd till forskare och studenter som vill försöka utveckla den kommersiella potentialen i sina forskningsresultat och idéer.”

FINANSIERING

PATENTRÅDGIVNING

UU Innovation hjälper till att hitta finansiering till kommer­ sialiseringsprojekt. I de tidiga stadierna av processen kan vi ge finansiellt stöd för att underlätta bedömningen av marknads­ potentialen hos forskningsresultat och idéer.

Någon form av skydd för idén är ofta nödvändigt för en framgångsrik kommersialisering. UU Innovations patentråd­ givare hjälper till att utvärdera hur en idé bäst kan skyddas, bland annat genom att nyhetsgranska och bedöma patenter­ barheten. För att kunna skapa ett kraftfullt patentskydd krävs planering av försök och publicering och därför ser vi gärna att vi blir involverade tidigt.

De vanligaste finansieringsformerna är: Verifiering för tillväxt, VFT Vinnovas program Verifiering för tillväxt syftar till att kom­ mersiellt och tekniskt verifiera och validera forsknings­ baserade affärskoncept och hitta den lämpligaste strategin för kommersialisering. Genom VFT steg 1 kan vi förmedla finansiering för aktiviteter såsom:

I större projekt och samarbeten, inte minst olika typer av EU-initiativ, där flera parter är inblandade är ofta patent och ägandeskapsfrågor väsentliga. I sådana fall kan våra patentråd­ givare bidra med råd och arbetsmodeller så att kommersiali­ seringsprojekt kan drivas på ett sätt som gagnar alla parter.

• Analys av kundbehov • Verifiering av produktionsmetod • Analys av regulatoriska och legala krav • Teknisk verifiering som syftar till att minimera projektrisker • Patent och/eller varumärkesskydd

Sedan 2012 delar två patentrådgivare sin tid mellan UU Innovation och KI respektive KTH. Dessa samarbeten ut­ vecklas kontinuerligt och är en viktig del i vår strävan mot att vara ett nationellt kunskapscenter för patent och immaterial­ rätt inom akademin.

Ansökningar om medel från VFT steg 2 görs i samråd med UU Innovations affärsrådgivare.

Utöver individuell rådgivning håller våra patentrådgivare föreläsningar och seminarier kring patent och andra immateri­ ella rättigheter för forskare, studenter och externa grupper.

.

Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala erbjuder stipend­ier för tidig utveckling av affärsidéer baserade på forsk­ning vid Uppsala universitet. UU Innovation admini­ strerar ansökningarna.

”Nyckeln till framgång är samarbete.” Scanna QR-koden och se filmen om forskaren Johan Kreugers resa från forskning till företag.

Vi hjälper även till med att hitta andra former av mjuk finan­ siering. Investeringar av såddkapitalinvesterare, till exempel holdingbolaget UUAB och Almi Invest, kan också vara aktuellt. KO M M E RS I A LI S E R I N GSAK T I V I T E T E R 2013

2012

2011

2010

2009

2008

Nya idéer från Uppsala universitet

ÅR

71

86

78

80

67

87

76

Patentansökningar

32

34

27

37

18

32

25

144

137

91

96

71

Kommersialiseringsprojekt VFT Nya företag (till merparten studentbaserade) stödda av Drivhuset

30

20

107

131

2007


16

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

VÅRA INITIATIV

UU Innovation har, på egen hand och tillsammans med våra partners, initierat och utvecklat en uppsättning verktyg och arbetsmetoder för att stödja utvecklingen av samarbeten och kommersialiseringsprojekt. På följande sidor beskriver vi våra större initiativ, varav några startades under 2013.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

17


18

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

AIMDAY FÖR SAMMAN KOMPETENSER I EFFEKTIVA MÖTEN

Möteskonceptet AIMday® är ett effektivt verktyg för att skapa kontakter och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsforskare, företag och andra externa organisationer. Under 2013 arrangerades AIMday inom flera nya temaområden, både vid Uppsala universitet och vid andra svenska lärosäten.

UNDER 2013 MÖ TTES totalt mer än 300 represent­ anter från företag, kommuner, myndigheter och ideella organisationer, och närmare 500 universitetsforskare för öm­ sesidigt kunskaps­utbyte vid nio olika AIMday med varierande teman. Många samarbeten startades tack vare dessa möten och i många andra fall fortsätter dialogen i andra former. Sex AIMday arrangerades av Uppsala universitet, i egen regi eller i samarbete med andra universitet, och koordinerades av UU Innovation. AIMday genomfördes också av KTH och Lunds universitet genom licens från Uppsala universitet. Grunden för konceptet AIMday är att de externa organisa­ tionerna sätter agendan genom att i förväg formulera frågor som de vill diskutera med universitetsforskare, inom det tema som fastställts för mötet. Arrangören identifierar sedan lämpliga forskare inom relevanta områden, alltid med en tvär­ vetenskaplig infallsvinkel för att också möjliggöra ovänt­ade möten och perspektiv. Under AIMday diskuteras sedan varje fråga i en mindre grupp. Målet är inte att komma fram till ett svar under den timme som gruppdiskussionen varar. Det viktiga är att identifiera olika sätt att gå vidare och fördjupa diskussionen, och om möjligt starta ett forskningssamarbete. För att ytterligare underlätta starten av samarbetsprojekt mel­ lan forskare vid Uppsala universitet och externa organisa­tioner efter AIMday kan UU Innovation finansiera förstudier. Detta har visat sig vara både efterfrågat och effektivt och lett till att Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, nu har anslagit medel för finansiering av förstudier som initieras som ett resultat av AIMday på nationell nivå. UU Innovation distribuerar nu dessa medel till universitet som anordnar AIMday.

AIMday är ett registrerat varumärke som ägs av Uppsala universitet. www.aimday.se

Idén till det som idag är AIMday introducerades 2008 av An­ nika Olsson, projektledare vid UU Innovation, och 2013 fick hon motta Diamantpriset inrättat av SNITTS, det svenska nät­ verket för stöd till innovation och tekniköverföring, för denna bedrift. AIMday har också rönt vetenskaplig uppmärksamhet. Vid en internationell konferens i Amsterdam 2013 belönades UU Innovation med en Good Practice Award för sitt bidrag “AIMday – how to create effective, concrete and productive


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

Finns det ett medicinskt behov av prediktiva biomarkörer för cancer under behandling? Vilka biomarkörer och diagnostiska metoder är lämpliga för att snabbt identifiera patienter som drabbats av stroke? Varför når så få biomarkörer marknaden som diagnostiska kit? Dessa var några av de frågor som diskuterades vid AIMday Diagnostics & Biomarkers på Biomedicinskt centrum i Uppsala den 14 februari 2013.

academia-industry meetings”. Ytterligare studier om AIMday som ett verktyg för samverkan genomförs av forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och kommer att publiceras under 2014. AIMday har redan en stark ställning bland svenska universitet som ett strategiskt verktyg för att skapa strategiska allianser mellan akademin och icke-akademiska organisationer. Nu tar AIMday också steget ut på den europeiska arenan i och med att University of Edinburgh, som första universitet utanför Sverige, kommer att arrangera AIMday i juni 2014. Under 2013 lades mycket arbete ned på att paketera kon­ ceptet, varumärket och de speciella verktyg som utvecklats för att förenkla och kvalitetssäkra den fortsatta spridningen av AIMday.

.

Hur fungerar AIMday? Scanna QR-koden så får du veta!

AIMDAY VID UPPSALA UNIVERSITET 2013 14 FEB 13 M A R 24 O K T 26 NOV 27 NOV 4 D E C

AIMday Diagnostics & Biomarkers (nytt tema) AIMday Image AIMday Materials AIMday CNS Disorders (nytt tema) AIMday e-Tools & Methods (nytt tema) AIMday Public Management

19


20

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

KOM FRAM STÄRKER SMÅ OCH MEDELSTORA KOMMUNER

KOM FRAM är ett matchmakingverktyg speciellt utformat för att stärka och utveckla den innovativa förmågan hos små och medelstora kommuner genom aktiv dialog med universitetsforskare, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Initiativet stärker också universitetets roll i regionen.

Steg 1: Identifiering av utmaningar

Steg 2: Matchning med forskare Steg 3: Heldagsmöte i kommunen

Steg 4: Fördjupad samverkan

FÖ RBEREDEL SERNA FÖ R KO M FRAM börjar med att identifiera kommunens specifika utmaningar och möjlig­ heter. Programmet för mötet utformas sedan därefter, och utmaning­arna avspeglas i vilka forskare som möter kommun­ ens politiker och ledande tjänstemän. Under ett endagsmöte varvas korta forskarpresentationer med intensiva diskus­ sioner i små grupper. Målet är att mötet ska bli startpunkten för konkret samarbete mellan kommunen och universitetsvärlden. Det finns flera tänkbara samarbetsformer – examensarbeten, gemensamma forskningsprojekt och uppdragsforskning är några exempel. KOM FRAM har arrangerats i Heby, Östhammar och Älvkarleby. Dessa möten har resulterat i ett antal fortsatta aktiviteter, som UU Innovation är med och stödjer. Heby kommun har startat ett långsiktigt samarbete med Uppsala universitet där masterstudenter vid Företagsekonomiska insti­ tutionen arbetar med riktiga affärsplaner i småföretag i Heby samt med utvecklingsplaner för Heby kommuns förvaltning. En akademisk studie av en av kommunens nyckelfrågor, inoch utflyttning, planeras tillsammans med Kulturgeo­grafiska institutionen. Denna studie blir en fördjupning av ett redan genomfört examensarbete. Frågor kring migration och pendling är också av stor vikt för Älvkarleby kommun, där de redan behandlas i tre studier av forskare vid Kulturgeografiska institutionen för att ta fram ett faktaunderlag för arbetet med kommunens tillväxtstrategi. För Östhammar står nyttan med att tillämpa ett genus­ perspektiv i utvecklingen av kommunen i fokus. En dialog pågår med forskare vid universitetets Centrum för genus­ vetenskap för att identifiera lämpliga områden för jämställd­ hetsprojekt, och forskningsprojekt planeras.

.

Det finns planer för fler KOM FRAM-möten i de uppländska kommunerna och nästa KOM FRAM äger rum i Enköping i maj 2014.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

KOM FRAM Älvkarleby kommun ägde rum den 4 november på Älvkarleö herrgård. På mötet deltog forskare och doktorander från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU tillsammans med kommunens politiker och ledande tjänstemän samt representanter från industriföretag i kommunen, bland andra Vattenfall och Stora Enso.

21


22

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

SCILIFE INNOVATION STÖD FÖR SAMARBETEN MED SCILIFELAB

SciLife Innovation är ett nytt initiativ som syftar till att bygga partnerskap mellan forskare vid SciLifeLab och näringslivet. Under 2013 startades de två första samarbetsprojekten.

SCIENCE FO R L IFE L ABO RATO RY (SciLifeLab) är ett nation­ellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning kring hälsa och miljö. Centret kombinerar expertis i den tekniska frontlinjen med avancerad kunskap om transla­tionell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifeLab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universi­ tet: Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. En del av SciLifeLabs uppdrag är att utföra forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet. SciLife Innovation startades under 2013 av UU Innovation och innovationskontoret vid Karolinska institutet. Målet är att skapa en partnerskapsmodell för samverkan mellan näringsliv och forskare vid SciLifeLab, samt att främja samar­ betsprojekt. Initiativet gör det möjligt för företag att komma i kontakt med den unika forskningsmiljön vid SciLifeLab och för SciLifeLab-forskare att knyta värdefulla industrikontakter, och därmed får båda parter tillgång till ny kunskap och teknologi. Under året fick UU Innovation och KI Innovation medel från Vinnova för samarbetsprojekt inom SciLifeLab. Två projekt fick finansiering under 2013 och båda koordineras av UU Innovation och KI Innovation för att få kunskap om ”best practice” och kunna utvärdera partnerskapsmodellen. Det första projektet rör testning i cellulära system av en ny innovativ teknik för läkemedelstillförsel, och är ett samarbete mellan Candix AB och Marjam Ott, docent vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.

”Projektet ger oss möjlighet att gå från prototyp till produkt genom verifiering i en relevant forskningsstudie.” Annika Carlsson, Research Manager, Mercodia AB

Det andra projektet som finansieras är ett samarbete mellan Mercodia AB och professor Peter Bergsten vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. Detta projekt syftar till att validera ett test för specifik mätning av proteinet glicentin och undersöka dess potentiella roll i utvecklingen av fetmarelaterad typ 2-diabetes hos barn.

.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

23

“Ett nära förhållande mellan akademi och näringsliv är givande både på nationell nivå och på individnivå och kan leda till nya och innovativa tekniklösningar.” Marjam Ott, docent, Uppsala universitet


24

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

ÅNGSTRÖM ACADEMY ETT STRATEGISKT SAMVERKANSINITIATIV

Syftet med Ångström Academy är att stärka samverkan och skapa samarbeten mellan Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och näringslivet.

ÅNG STRÖ M AC ADEMY (ÅMA) startades redan 2007 som en strategisk plattform under ledning av UU Innovation, i första hand inriktad på materialvetenskap. Idag är tre av UU Innovations medarbetare baserade på Ångströmlaboratoriet, där de har nära kontakt med forskare och studenter. Två partnerskapsprogram utgör kärnan i ÅMA. Stora indus­ triella bolag kan bli kärnmedlemmar och erbjuds då ett stor utbud av kommunikationsaktiviteter och stöd för att starta och driva samarbetsprojekt. Varje kärnmedlem har också en representant i ÅMA:s styrelse och därmed direkt inflytande på aktiviteterna. Kärnmedlemmar under 2013 var Vatten­ fall, E.ON, Sandvik, Uddeholm och ABB. I SMF-programmet är små och medelstora företag medlemmar på ettårsbasis. Företagen byts ut varje år i syfte att på sikt bygga upp ett stort närverk av företag inom SMF-kategorin. SMF-medlem­ mar under 2013 var Objectra, APRtec, Sigolis, SverigeGrepen, Damasteel och Björks Rostfria. Inom ramen för ÅMA anordnar UU Innovation en lång rad aktiviteter för att inspirera och informera om frågor kring industrisamverkan och andra sätt att nyttiggöra forsknings­ resultat. Det nationella evenemanget AIMday Materials är flaggskeppet och det kompletteras av en mängd andra möten och samverkansmöjligheter i form av företagsbesök och fokus­möten, lunchseminarier och konferenser.

UU Innovations projektledare vid Ångströmlaboratoriet: Fredrik Engelmark, Annika Olsson och Torbjörn Fängström.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

25

”38 samarbetsprojekt har startats genom ÅMA:s aktiviteter.”

En av ÅMA:s huvuduppgifter är att initiera och koordinera samarbetsprojekt. Till och med 2013 har totalt 38 samar­ betsprojekt startats genom ÅMA:s aktiviteter, sex av dem det senaste året. De flesta handlar om forskning, men många samarbeten har också utvecklats mot utbildningsområdet. Exempelvis genomfördes 23 studentprojekt under 2011–2013 där ingenjörsstudenter drev laboratorieprojekt vid partner­ bolagen och företagsrepresentanter användes som gästlärare vid seminarier på universitetet. UU Innovation använder också ÅMA för att skapa plattformar för större forskningsansökningar där akademi-industrisam­ verkan är en central del, till exempel EU:s initiativ Horizon 2020 och Knowledge and Innovations Communities (KICs). UU Innovation deltar för närvarande i innovationsgruppen i förberedelsearbetet för en ansökan till en råvaru-KIC och stödjer den redan existerande InnoEnergy KIC:en. Under 2013 hade UU Innovation också en koordinerande roll i ansö­ kan till Vinnova för skapande av en nationell plattform för materialutveckling inom ramen för utlysningen av strategiska forsknings- och innovationsagendor.

.

SMF

-MEDLEMMAR

| RNM

Ångström Academy

Sa

|

|

i m

|

vik nd

n one uti tit

för fysik och a str on o Udd eho lm

|

a jectr Ob

|

Ins

|

Sver i g e Gr ep en

Samarbetspartners i Ångström Academy 2013.

Björks Ros tfri a

|

|

|

|

Institutionen för tek ni

Instit utio ne n

ABB

|

:

el ste ma Da

|

er skap ten e kv

| AR

|

s Sigoli

EDLEMM

i – Ångström em rk fö

APR Tec hn olo ll / a E f . n O e gy N. Vatt

:


26

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

PARTNERSKAP MED PEKING UNIVERSITY MARKNADS- OCH INVESTERINGSMÖJLIGHETER I KINA

Uppsala universitet har ingått ett partnerskap med Peking University inom ramen för ett internationellt samarbetsinitiativ kring innovationsstöd och kunskapsutbyte. Partnerskapet kommer att hjälpa Uppsala universitet att få bättre förståelse för möjligheterna och kraven på den kinesiska marknaden.

SEDAN PARTNERSKAPSAVTAL ET undertecknades i maj 2013 har arbetet under året huvudsakligen ägnats åt att på plats i Kina få en förståelse för Peking Universitys innovationsarbete och till att identifiera och etablera viktiga kontakter för det fortsatta samarbetet. Partnerskapet kommer att ge projekt och bolag från Uppsala universitet möjlighet att utnyttja alumni­nätverket på Peking University för att få tillgång till finansiärer, affärsrådgivare, entreprenörer och främjare inom den kinesiska administra­ tionen och regeringen. Samarbetet ger Uppsala universitet tillgång till data och analyser av den kinesiska marknaden samt kontorsutrymme i det nya internationella innovationscentret i Peking. Partnerskapsprogrammet innebär även nya möjlig­ heter till kontakter och samarbete med de övriga interna­ tionella universitet som blir en del av programmet. Stanford University och Hong Kong University of Technology and Science är exempel på två av de universitet som redan ingått partnerskap med Peking University. Partnerskapet med Peking University inte bara stärker och utökar vårt nätverk, det erbjuder också Uppsala universi­ tets forskare kontakter med kinesiska bolag, som möjliga affärs- eller licensieringspartners. UU Innovation kommer i samarbete med UUAB att presentera bolag och kommers­ ialiseringsidéer i verifieringsfas så att de kan matchas mot marknads- och investeringsmöjligheter i Kina. Ett antal lämpliga bolag och projekt har redan identifierats. Det slutliga beslutet om detta är av intresse eller inte ligger naturligtvis hos ledningen och styrelsen för respektive bolag.

”Partnerskapet med Peking University inte bara stärker och utökar vårt nätverk, det erbjuder också Uppsala universitets forskare kontakter med kinesiska bolag, som möjliga affärs- eller licensieringspartners.”

Vinnova finansierar en del av pro­ jektet som i sin första fas berör bolag med anknytning till UUAB och Uppsalas företagsinkubator UIC, men som senare troligtvis även kommer att inkludera bolag och projekt från andra svenska universitet.

.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

27


28

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

SMF-INITIATIVET I MÅL 33 SAMARBETSPROJEKT MED SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Det framgångsrika SMF-initiativet avslutades under 2013. Genom projektet fick ett stort antal små och medelstora företag (SMF) tillgång till akademisk kompetens och resurser, och universitetsforskare fick finansiering som möjliggjorde för dem att genomföra studier för att stödja företagen. De samarbeten som finansierades på detta sätt har hittills resulterat i sju nyanställningar i företagen.

DET TREÅRIG A INITIATIVET startades 2011 som ett gemensamt projekt mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det finansierades av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och hade som mål att öka kun­ skapen både inom de små och medelstora företagen och vid universiteten samt att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt. Inom ramen för projektet har UU Innovation hjälpt små och medelstora företag att starta samarbete med universitets­ forskare, genom att hitta rätt personer, kompetenser och resurser vid Uppsala universitet och SLU. Genom så kallade innovationscheckar kunde UU Innovation också erbjuda initial finans­iering av samarbetsprojekt så att dessa snabbt kunde komma igång. Finansieringen gjorde det också möjligt att använda industrialiseringscoacher, personer med gedigen erfarenhet av forskning och affärer, som kunde hjälpa till att identifiera och formulera företagens behov och sedan stödja gemensamma projekt. Projektet innebar också att företagen fick tillgång till instrument, laboratorielokaler och annan infra­ struktur vid universiteten. Initiativet ledde till en femfaldig ökning av UU Innovations kontakter med små och medelstora företag. Totalt har UU Innovation mött 355 SMF för att informera om projektet, och över 50 möten mellan företag och forskare anordnades under det treåriga projektet. Totalt startades 33 samarbetsprojekt med nästan lika många företag.

Andreas Hedberg, forskare vid Litteratur­ vetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, arbetade tillsammans med turist­organisationen Vallonbruk i Uppland i ett forsknings­projekt som syftade till att kart­lägga och analysera de litterära skildring­ arna av Vallonbruken, deras lokala identitet och kultur, och det inflytande som dessa skildringar haft på vår bild av orterna.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 01 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

29

De uppländska vallonbruken var världsledande stålindustrier på 1700- och 1800-talen. De kallas vallonbruk efter de vallonska yrkesmän som hade en nyckelroll vid järnframställningen. Över 30 järnbruk etablerades i Uppland. Masugnarna slukade stora mängder träkol som producerades i kolmilor runt om i landskapet.

De deltagande företagen kom från många olika branscher. Här är några exempel: diagnostikföretaget Mercodia kunde samarbeta med diabetesforskare och använda kliniskt material från diabetespatienter i sin produktutveckling, turistorganisa­ tionen Vallonbruk i Uppland kunde få hjälp av en litteratur­ vetare för att samla faktaunderlag för historier om sina turistattraktioner, och uppstartsbolaget SverigeGrepen kunde utnyttja kompetensen hos materialvetare för att förbättra den ergonomiska grep som de uppfunnit. En studie av SMF-projektet som genomförts av forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, och där alla deltagande företag intervjuades, visar att före­ tagen fått allt ifrån ”mjuka värden” som ökad kunskap, till konkreta förbättringar eller utveckling av produkter, tjänster och metoder som de betraktar som mycket värdefulla. En majoritet av företagen vill dessutom utvidga eller fördjupa samarbetet med en viss forskare, eller hitta nya samarbeten med Uppsala universitet eller SLU. Studien visar också att projektet på ett konkret sätt bidragit till ekonomisk tillväxt, genom att exempelvis sju nyanställningar i företagen möjlig­ gjordes genom de samarbeten som finansierats av projektet.

.

”För en organisation som Vallonbruk i Uppland är kvalificerad input från universitetsforskare mycket värdefull och jag rekommenderar verkligen andra organisationer att utnyttja denna möjlighet.” Kicki Lidén, Vallonbruk i Uppland.


30

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

UUAB UPPSALA UNIVERSITETS HOLDINGBOLAG

UUAB:s uppgift är att stödja den kommersiella utvecklingen av kunskap och idéer vid Uppsala universitet. Verksamheten består huvudsakligen av att skapa och stödja uppstartsbolag från universitetet med såddkapital, affärsrådgivning och projekthjälp. Eftersom vi vill vara minoritetsägare i bolagen saminvesterar vi gärna med externa finansiärer.

”Intresset för kommersialisering bland Uppsala universitets forskare är lika stort som någonsin.”


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

31

VD:S KOMMENTAR REKORDÅR FÖR INVESTERINGAR

Aldrig förr har vi gjort så många investeringar – totalt 31 stycken. Vi investerade i två nya mycket lovande biomaterial­ bolag, Psilox och Disruptive Materials. Det senare före­ taget kommersialiserar det nya revolutionerande materialet Upsalite. Antalet nya bolag som startas varje år fluktuerar och det faktum att vi investerade i färre nya bolag 2013 än föregående år är ett resultat av detta. Intresset för kommers­ ialisering bland Uppsala universitets forskare är lika stort som någonsin och ett bevis för detta är att UUAB investerade i ett antal nya bolag redan under de första månaderna 2014. Under 2013 var 29 investeringar uppföljningsinvesteringar i befintliga portföljbolag. I vissa fall var detta ett resultat av stora affärsmässiga framgångar. Så var exempelvis fallet med Rolling Optics som fick nya prestigekunder som Chanel No 5 och Hennessy för sin mikrotryck-teknologi, Current Power som kunde installera en fungerande pilotanläg­gning och Seabased som nu bygger världens första fullskaliga anläggning för energiproduktion baserad på havsvågor. Andra bolag i vår portfölj som utvecklades väl under 2013 var AroCell som snart kommer att lansera sitt första cancertest, Atlas Antibodies som växer starkt med god lönsamhet och bemanningsföretaget Academicum.

En betydelsefull händelse under 2013, som också berör vår verksamhet, var Uppsala universitets samarbetsavtal med Peking University som nu gör det möjligt för UUAB:s bolag och projekt att enklare få tillgång till marknads- och investerings­möjligheter i Kina. Personligen ser jag fram emot att åter kunna fokusera helt och hållet på att utveckla UUAB och våra portfölj­ bolag. Vi är definitivt ett av Sveriges ekonomiskt sett mest framgångsrika akademiska holdingbolag och vi står väl rustade för framtiden.

.

Våra dotterbolag Forskarpatent, som tillhandahåller konsult­ tjänster inom patent till företag på kommersiell basis, och UU Projekt, som erbjuder affärsutvecklings- och projekt­ ledningsstöd, var båda lönsamma, vilket visar att vi nu har hittat bra former för att driva dessa stödverksamheter. Samarbetet med UU Innovation fortsätter att utvecklas och UU Projekt fungerar som en brygga och en bra plattform för att utveckla affärsprojekt, i andra former än bolagsbildning, med hjälp av de gemensamma resurserna inom UUAB och UU Innovation.

Lars Jonsson Vd UUAB


32

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

OM UUAB TIDIG INVESTERARE I NYA FORSKNINGSBASERADE BOLAG

UUAB:s uppgift är att vara en tidig investerare och ge uppstartsbolag med universitetsanknytning möjlighet att utvecklas och attrahera andra investerare. U UA B I N V E S T E R AR TIDIGT såddkapital i utbyte mot minoritetsandelar i nya forskningsbaserade bolag. Sådana tidiga investeringar kan vara mycket värdefulla för det nya bolaget. UUAB kan ta större affärsrisker i detta tidiga skede än vad riskkapitalbolag normalt kan göra, vilket innebär att vi kan göra investeringar tidigare än de flesta andra finansiärer. Eventuella vinster vid senare försäljning av våra ägarandelar används för investeringar i nya uppstartsbolag. Sedan starten av verksamheten har UUAB medverkat till bildandet av 75 bolag och genomfört inte mindre än 17 framgångsrika ”exits”, det vill säga försäljningar av aktieinne­ haven. Nettovärdet av våra investeringar har ökat med över 100 MSEK, vilket gör UUAB till ett av Sveriges ekonomiskt sett mest framgångsrika akademiska holdingbolag. Vid årets slut var vi delägare i 40 forskningsbaserade bolag verksamma inom olika branscher, samt i fem innovationsstödsbolag.

5

5 8

7

7

Totalt

11

45

11

UU Projekt UU Projekt AB är ett helägt dotterbolag till UUAB. UU Projekt kan arbeta med ett affärsutvecklingsprojekt i utbyte mot en option på potentiella framtida vinster från licenser. Bolaget kan då bistå med finansiering, till exempel bära kostnaderna för de första patentansökningarna och marknadsanalyserna. UU Projekt kan också tillhandahålla en projektledare som arbetar tillsammans med forskarna för att utveckla projektet, verifiera marknadspotentialen och den tekniska genomförbarheten, till en punkt då det kan bli intressant för externa parter och patenträttigheter kan säljas eller licensieras. Forskarpatent Genom UUAB:s dotterbolag Forskarpatent i Uppsala AB görs tjänsterna som tillhandahålls av UU Innovations patentrådgivare också tillgängliga för externa företag och för forskare vid andra universitet och högskolor. Medan UU Innovations patentråd­ givning är kostnadsfri för forskare vid Uppsala universitet till­ handahåller Forskarpatent dessa tjänster på kommersiell basis.

Innovationsstödsbolag Innovationsstödsbolag Förnyelsebar energi

8 Totalt

V ÅRA DOT T ER B OL AG

Förnyelsebar energi Materialvetenskap, rymdteknik, ICT

45 14

14

Materialvetenskap, rymdteknik, ICT Bioteknik, life science Bioteknik, life science Humaniora och samhällsvetenskap Humaniora och samhällsvetenskap UUAB:s portföljbolag, uppdelade per affärsområde


011

ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

33

”Sedan starten av verksamheten har UUAB medverkat till bildandet av 75 bolag och genomfört inte mindre än 17 framgångsrika ”exits”.”

V Ä S E N T L I G A HÄNDELSER 2013 Under 2013 investerade UUAB totalt 6,0 MSEK i 31 bolag. 29 av dessa investeringar var följdinvesteringar i befintliga port­ följbolag. Vid årets slut innehöll UUAB:s portfölj 45 bolag med ett totalt uppskattat marknadsvärde överstigande 80 MSEK. Två investeringar gjordes i nya bolag: Psilox AB är ett nybildat bolag för tillverkning, forskning och ut­ veckling inom det biokeramiska området. Bolaget har utvecklat en patenterad teknologi baserad på sfärer av kalciumfosfat, med applikationer inom bland annat tandvård och läkemedels­ tillförsel. Produkten är det första verkligt multifunktionella biomimetiska materialet och kombinerar remineralisering, desensibilisering och lokal tillförsel av aktiva ämnen.

.

Disruptive Materials AB har bildats av de forskare vid Ångström­laboratoriet som upptäckte det nya materialet Upsalite. Läs mer om Disruptive Materials på nästa sida.

9

90

Följdinvesteringar

Investerat kapital

8

80

Uppskattat marknadsvärde

70

Nya investeringar

7

9

6

60

90 50

5

Följd

Investerat kapital

8

80 40

4 3

6

60

20

2

5

50

10

1

4

40

0 2012

7

Uppskattat marknadsvärde

70

30

0

2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

201230 2013

20

2

10

1 0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

UUAB:s portföljbolag (MSEK)

2009

2010

2011

2012

2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UUAB:s årliga investeringar (MSEK)

I S I F F RO R ÅR

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

U UA B O C H U U P RO JEKT AB 10

13

14

11

13

11

9

Nya UUAB-bolag

Kommersialiseringsprojekt i UU Projekt AB

2

7

5

2

3

9

3

Avyttrade bolag

0

1

3

2

3

2

0

Bolag i UUAB:s portfölj den 31 december

45

43

39

41

42

44

36

Investerat kapital under året (MSEK)

6,0

8,6

4,8

5,2

8,0

6,1

5,9

Eget kapital (MSEK)

72,8

71,4

73,4

57,9

53,0

54,7

57,9

Soliditet (procent)

88%

87%

90%

83%

85%

86%

88%

FI N A N S E R U UA B - KO NC ERNEN

Nya


34

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

RIVSTART FÖR NYTT REKORDMATERIAL

Ett av UUAB:s nya portföljbolag väckte stor uppmärksamhet redan under sitt första verksamhetsår. Det har ett utmanande namn: Disruptive Materials. M E D E N ” D I S RUPTIVE INNOVATION” menas en innovation som bidrar till att skapa en ny marknad och så småningom helt omformar den existerande marknaden, förklarar Maria Strømme, professor i nanoteknologi och en av grundarna av Disruptive Materials. Upptäckten av det nya materialet, som fått namnet Upsalite, gjordes av Marias forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet redan 2011. Som så ofta med vetenskapliga genombrott spel­ ade slumpen en roll. – Vi försökte utveckla ett material lämpligt för att stabilisera svårlösliga läkemedel och arbetade i första hand med kalcium­ karbonat. Vi tittade också på andra material, bland annat mag­ nesiumkarbonat. Vi var inte medvetna om att det ansågs näst intill omöjligt att syntetisera vattenfritt magnesiumkarbonat. – Efter att vi av misstag råkat lämna material i syntesreaktorn över en helg såg vi på måndagsmorgonen att en underlig gel hade bildats. Den var extremt porös, med en specifik ytarea på flera hundra kvadratmeter per gram, och den bestod verkligen av vattenfritt mag­ nesiumkarbonat.

Maria Strømme, professor i nanoteknologi, Uppsala universitet

Uppenbarligen hade de gjort ett vetenskapligt genombrott. Men det skulle ta över ett år av detaljerade materialanalyser och intrimning av syntesen innan forskarna var beredda att berätta om vad de åstadkommit. – Vi var förstås ivriga att publicera våra resultat men också noga med att först säkra ett bra patentskydd, säger Maria. Vi hade sedan tidigare goda erfarenheter av att arbeta med UU Innovations patentspecialister och de gav oss också den här gången mycket värdefull hjälp. När Maria och hennes kollegor till slut publicerade sin upptäckt i juli 2013 blev gensvaret överväldigande. – Telefonen bara ringde och ringde i en hel månad. Folk från hela världen hörde av sig. Vi har redan fått mer än tusen för­ frågningar om prover på Upsalite. Förutom den ursprungligen tänkta användningen i läkemedels­ formuleringar kan det nya materialet användas för fuktkon­ troll i små och stora miljöer i allt från elektronik till industri­ anläggningar. Åter andra användningsområden är insamling av giftigt avfall och kemikalier, luktkontroll och sanering efter bränder – möjligheterna är många. För att kommersialisera Upsalite bildade Maria Strømme, Sara Frykstrand och Johan Gómez de la Torre Disruptive Materials AB i juni 2013. UUAB bidrog med såddkapital och gick in som delägare i augusti. – Vårt första steg blir att starta utvärderingsprojekt med ett antal olika partners inom olika branscher för att testa mate­ rialet i olika applikationer. Det kommer att ge oss nödvändig kunskap för att utforma en optimal kommersialiserings­ strategi, säger Maria Strømme. Under 2013 fick Disruptive Materials ytterligare 1,1 MSEK som stöd för kommersialiseringen genom tre av Vinnovas program. I december vann dessutom bolaget affärsplane­ tävlingen Venture Cup Öst och hämtade därmed, förutom äran, hem prissumman på 125 000 kronor.

.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

Det vita pulvret består till 70 procent av mycket små hålrum med porer mindre än 10 nanometer i diameter. Det har en enorm förmåga att absorbera fukt. Materialet har fått namnet Upsalite.

35


36

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

PORTFÖLJBOLAG

UUA B :S P O RT F Ö L J B OLAG DE N 31 DE C E M B E R 2013 AC A B O GA M E S

Interaktiva brädspel för akademiker.

AC A D E M I C U M

Coaching, utbildning, kompetensmatchning och bemanning för arbetslösa akademiker.

A I RWAT E R GR E E N

Effektiv avfuktning av luft i många olika miljöer.

A LI M E N TA

Metod och apparatur för diagnos av födoämnesöverkänslighet.

ANTI-SNORE

Anti-snarkprodukt.

A RO C E LL

Cancertester som kan upptäcka tillväxt av solida tumörer med ett enkelt blodprov.

ATLA S A N T I B O D I E S

Antikroppar som binder till mänskliga proteiner.

B AC T I N AC T

Fotokatalytiskt biofunktionellt material.

BE AC T I C A

Utvärderar interaktionen mellan molekyler för utveckling av läkemedel baserade på små molekyler.

BI OA R C T I C

Effektiva behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar orsakade av felaktiga proteiner.

CH RO M O GE N I C S

Electrokroma produkter, i första hand fönster som spar energi och ökar inomhuskomforten.

CO N V E RT U S

Mjukvara för maskinöversättning.

CU R R E N T P OW E R

Generatorer för att alstra elkraft i fritt strömmande vatten.

D I S RU P T I V E M AT E R IALS

Utvecklar och producerar ett mikroporöst magnesiumkarbonatmaterial.

EA RESEARCH

Kvantitativ och kvalitativ analys av minoriteter i samhället.

E D U Q UA L I T Y

Metoder och verktyg för ökad professionalism inom utbildningssektorn.

E L E C T R I C G E N E R ATIO N

Utvecklar produkter baserade på teknologierna inom bolagen i Energy Potential-gruppen.

ELECTRIC LINE

System för elektrisk framdrivning av fordon.

E N E R G Y P OT E N T I A L

Holdingbolag för ett antal bolag inom energisektorn.

EXSC ALE BIOSPECIMEN SOLUTIONS

Produkter och tjänster för extraktion och kvalitetskontroll av biomolekyler från mänsklig vävnad.

GRADIENTECH

Verktyg för analys av cellers reaktioner på definierade koncentrationsgradienter.

IMINT

Mjukvarulösningar för bildförbättring och analys i realtid.

I N T E GR AT E D A N T E NNAS

Avancerade antennlösningar.

I PF

HR-konsultbolag som erbjuder ledarskapskurser, seminarier och forskningsprojekt.

K A LO G I

Mikroteknikapplikationer.

M O D P RO

Bindningsmolekyler baserade på kemisk syntes, kan utformas för olika applikationer.

N GE N I C

Smartare energianvändning genom att reglera uppvärmningen av byggnader.

OS S D S I G N

Biokeramiskt material med medicinska applikationer, bl. a skallben och andra ben.

PSI L OX

Kalciumfosfat-baserat biomaterial med olika applikationer, bl. a tandkräm, blekning och läkemedelstillförsel.

Q- LI N E A

Instrument för mätning av biologiska partiklar och antibiotikaresistens.

QUA N TOV I R

Tidig diagnos av livmoderhalscancer baserad på mätning av HP-virus i celler.

RO LLI N G O P T I C S

Optiskt hologrammaterial med många olika applikationer.

ROT U N D U S

Sfärisk robot för bevakning och räddningsoperationer.

SE AB A S E D E N E R G Y

Generatorer för utvinning av elkraft från havsvågor.

SE NS I D O S E

Mikrotabletter med elektronisk dosautomat för att säkra korrekt dos.

UP P S T U K

Studentkonsultbolag.

VE RT I C A L W I N D

Vindkraft baserad på patenterad vertikal teknik.

VI O GA R D

Medel för att förhindra växt av havstulpaner på båtar.

WAV E C R A F T

Precis, mikrovågkontrollerad temperturkontroll av kemiska reaktioner i vätskor.

Å AC M I C ROT E C

Miniatyriserade elektroniksystem för användning i rymd-, flyg- och industriella applikationer.

UUAB har dessutom fem innovationsstödsbolag i sin portfölj: De hel- eller majoritetsägda bolagen UU Projekt AB, Forskarpatent i Uppsala AB, UU Innovation Tools AB och Innoventus Project AB, samt 25% ägande av företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC.


ÅRS B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 UU INNOVAT ION OC H UUA B

37

NIO GODA EXEMPEL

Många av UUAB:s portföljbolag utvecklades väl under 2013. Här är några exempel: Academicums program för långtidsarbetslösa högutbildade personer har gett mycket goda resultat, liksom deras initiativ för invandrare med akademisk utbildning. Omsättningen visade stark tillväxt och lönsamheten var god under 2013.

Seabased startade serieproduktion av bolagtes linjära genera­torer för undervattensbruk och kommer att fullborda världens första fullskaliga vågenergipark på Sveriges västkust under 2014.

Current Power Current Power installerade en pilotanläggning för verifiering av bolagets teknologi för elproduktion i fritt strömmande vatten i Dalälven i Söderfors.

Atlas Antibodies är den kommersiella grenen av projektet Human Protein Atlas, där Uppsala universitet är en av deltagarna. Bolaget bildades av forskare inom projektet som ville göra de unika antikropparna som används i projektet tillgängliga för sina forskarkollegor runt om i världen. Under 2013 växte denna affärsverksamhet kraftigt och Atlas Antibodies ökade sin personal med 7 personer till 22.

Airwatergreens avfuktare AWD blev vinnaren när SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomförde ett jämförande test med den avfuktare som hittills ansetts vara den bästa på

marknaden. Resultaten visade att Airwatergreens produkt är 40 procent mer energieffektiv och den bästa för fuktighets­ kontroll i källare och andra kalla utrymmen. Rolling Optics fortsatte att växa och utveck­ las, med framgångsrik kommersialisering av sin mikrotryckningsteknologi. Under året lanserades nya 3D-produkter tillsammans med ledande globala aktörer. Imint fälttestade sin nya mjukvara för bildför­ bättring och analys i realtid vid flygningar med det israeliska försvarssystemföreta­ get Elbit Systems obemannade flygplan i Uppsala. Tester utfördes i verkliga rädd­ nings- och brandförsvarsscenarier. Testerna var framgångsrika och Elbit Systems planerar nu att integrera Imints teknologi i sina kommande produkter. ÅAC Mircotec, som utvecklar och tillverkar robusta, miniatyriserade multifunktionella elektroniksystem för rymd- flyg- och indust­ riella applikationer, hade en stark utveckling av sina affärer under 2013 och bolagets orderstock växte kraftigt.

GRADIENTECH

PROVIDING DIRECTIONS IN BIOSCIENCE

Gradientech var ett hett investeringsobjekt under 2013. Genom en nyemission tog bolaget in totalt 4,2 MSEK, pengar som i första hand ska användas för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Företaget fick också medel från Vinnovas program ”Stöd för unga innovativa tillväxtföretag” för att finansiera utvecklingen av bolagets mikroflödes­ teknologi, med särskilt fokus på att korta tiden för analyser av effekten av antibiotika på bakterier.

.


38

ÅRSBERÄTTELSE 2013 UU INNOVATIO N O CH UUA B

UUAB LEDNING

Lars Jonsson, vd

Patrick Micucci, ekonomichef

STYRELSE

Per Uhlén, ordförande

Ann Fust, universitetsdirektör, Uppsala universitet

Margareta Gadnell, grundare och partner Conlega Biobusiness Development and Management

Mats Edenius, professor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Britt Skogseid, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Helena Danielson, professor vid Institutionen för kemi, Uppsala universitet


Vill du veta mer? Titta in på www.uuinnovation.uu.se eller ring 018-471 19 31 Produktion: UU Innovation, Uppsala universitet Redaktör: Sara Gredemark, UU Innovation Text: Thomas Nordanberg, Nordanberg Communications AB Foto: Uppsala universitet (sid 4–6, 9), Lotta Lund (sid 29), Lars Wallin (sid 10), Shutterstock (sid 27), Billy Adolfsson (sid 10, 16, 24, 25, 31, 38), Mikael Wallerstedt (sid 7, 19, 21, 23, 28, 34, 35) Grafisk form: Södra tornet kommunikation AB Tryck: Kph, Uppsala, 2014


UU INNOVATION FINANSIERAS MED STÖD AV:

Årsberättelse 2013  

Uppsala universitet innovation och holdingbolaget UUAB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you