UT Nieuws Magazine Maart 2016

Page 24

ACHTERGROND

Tien jaar Rubiconbeurzen

‘MET EEN ZAK GELD MAG JE OVERAL KOMEN’ NW

O/

Fro

To:

m:

RUB

Uni

ICO

Pri

ver

nce

NA

IRL

INE

S

sit

ton

y o f T wen Uni te ver sit y

Voor veel jonge wetenschappers is het een droom: een paar jaar in het buitenland onderzoek doen. De Rubiconbeurzen maken zo’n avontuur nu al tien jaar mogelijk. UT-laureaat Martijn Mes: ‘Je leert veel van de cultuur aan een ander instituut.’

I

k had het niet willen missen’, zegt Tamara van Gog, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde aan de Open Universiteit en ging in 2007 met een Rubiconbeurs van onderzoeksfinancier NWO naar Tübingen. ‘Het was heel leerzaam om in Duitsland te werken, alleen al om het verschil met Nederland te zien. Duitse promovendi kregen maar voor een halve werkweek betaald en moesten voor dat geld ook nog onderwijs geven en aan projecten werken. Tegenwoordig krijgen ze iets meer betaald, maar ze

24 UT NIEUWS 2|2016

schrijven hun proefschrift dus grotendeels in hun eigen tijd. Kun je nagaan hoe gedreven ze zijn.’ Zo praten de meeste Rubiconlaureaten over hun tijd in het buitenland: het was een geweldige, leerzame ervaring. Geen wonder dat de beurzen populair zijn. Er komen vijf keer zoveel aanvragen binnen als er beurzen kunnen worden verstrekt.

Winnaars en verliezers Jaarlijks kunnen zo’n zestig recent gepromoveerde wetenschappers met een Rubiconbeurs van NWO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.