UT Nieuws Magazine Februari 2013

Page 26

Campus

Van studentengrap tot kunstobject

Mysterie rond ‘Het Ding’ na Zes zwevende telefoonpalen die samen veertien gelijkbenige en zes gelijkzijdige driehoeken vormen. Dat is Het Ding, het kunstwerk dat al bijna veertig jaar de entree

De reacties waren euforisch, herinnert Hos zich. ‘De studenten en het personeel waren laaiend enthousiast. Hoe kan dit, vroeg men zich af. De

van de campus siert. Jarenlang bleef geheim wie de studenten waren die de opvallende

palen lijken namelijk te zweven.’ Het bestuur gaf

constructie tijdens een voorjaarsnacht hadden gebouwd. Tot nu. Omdat de UT ‘recht heeft

wilde weghalen. ‘De telefoonpalen zouden nog

op haar historie’, onthult oud-student Jaap Hos het mysterie. Tekst: Sandra Pool | Foto: Gijs van Ouwerkerk >

daadwerkelijk te bouwen, serieus vorm. ‘Het moet te doen zijn, concludeerden we.’

Uit zijn tas tovert Jaap Hos, UT-alumnus chemi-

Met een groep van in totaal vijf studenten gingen

sche technologie, een fotoalbum. De bladzijden

ze aan de slag. ‘We schakelden een student in die

zijn beplakt met zwart-witfoto’s, brieven en

heel goed in wiskunde was voor de berekeningen.

bewaarde rekeningen en nota’s. Het verzamelde

Het geheel moest technisch natuurlijk goed in

materiaal vertelt het verhaal over Het Ding,

elkaar zitten. En we gingen bedrijven langs. ‘De

de palenconstructie bij de hoofdingang van de

succesformule was volgens Hos het kwajongens-

campus. Het object is inmiddels uitgegroeid tot

achtige. Als we dat duidelijk konden maken bij de

een blijvend bouwwerk op het UT-terrein en zelfs

heren directeuren, dan gingen de ogen glimmen

verheven tot kunst. Al bladerend door het fotoal-

en wist je dat het goed zat.’ De toenmalige PTT

bum vertelt Hos hoe een studentengrap serieus

leverde tweedehands telefoonpalen. De kabels

vorm begon te krijgen.

en het transport werden gesponsord en een

Rondom Het Ding hing jarenlang een raadselach-

UT-medewerker maakte de kappen op de palen.

tige sfeer. Tot de verbazing van iedereen die de

‘Uiteindelijk werkten er best veel mensen aan

campus betrad, stond het bouwwerk er plotse-

mee. Ook Wiebe Draijer (later rector magnificus,

ling, op een morgen in april. We schrijven 1974.

red.). In de hal van zijn vakgroep prepareerden

Wie de bouwers waren, bleef lange tijd onbekend.

we de palen. We verzonnen dat we paalwoningen

En dat was ook precies de bedoeling, laat Jaap

aan het maken waren voor derdewereldlanden.’

Hos weten. Hij was samen met Jasper Latté

Lacht: ‘Men accepteerde het verhaal.’

(inmiddels overleden) de initiator van de ano-

Op het terrein bij een aannemer zetten de stu-

nieme studentenactie. Hos: ‘We hadden er geen

denten als test het bouwwerk, een twintigvlak

bedoeling mee. Het ging ons om de lol van het

met veertien gelijkbenige en zes gelijkzijdige

bouwen. Omdat die lol onze drijfveer was, wilden

driehoeken, in elkaar. ‘Alles paste. We waren

verschillende mensen belangeloos meewerken.

klaar voor actie.’

Het heeft ons nauwelijks iets gekost. We kregen

Hos vertelt dat hij en zijn mede-studenten in die

veel gesponsord.’

tijd een goede relatie hadden met de portier. ‘Je

Er was namelijk nogal wat materiaal nodig. ‘Ik

nam wel eens een pot koffie en koeken mee naar

kreeg op mijn verjaardag in 1973 een plat pak-

de beveiliging. Dat was goed voor de relatie.’

ketje. Daarin zat een miniatuur van Het Ding. Ik

Hierdoor konden ze zonder problemen op 12 april

vermoed dat Jasper het in The Whole Earth Ca-

1974 om vier uur ’s morgens de campus oprijden

talog heeft gezien. Wellicht bij een artikel van de

met al het materiaal. ‘Het was Goede Vrijdag, een

Amerikaanse architect en uitvinder Buckminster

vrije dag. We konden ongestoord onze gang gaan.’

Fuller over alternatief bouwen. Het geeft in elk

De opbouw gebeurde ambachtelijk. Zonder hijs-

geval de sfeer van die jaren weer.’ Op de verjaar-

kranen, maar met ladders. ‘Het was millimeter-

dag werden de stokjes al kletsend steeds groter.

werk. Toen we de zaak bij elkaar trokken, knapte

‘Van formaat bezemstelen tot iemand riep tele-

nog een van de katrollen en werd het nog even

foonpalen.’ Toen Hos en Latté later eens nuchter

spannend, maar uiteindelijk stond het gevaarte er

bij elkaar zaten, kreeg het idee om de constructie

om een uurtje of acht in de morgen.’

26 UT NIEUWS 01|2013

de boodschap mee dat het ‘het ding’ na een tijdje een jaartje of twee mee kunnen en daarna was


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.