UT Nieuws Magazine November

Page 32

Cultuur

Nieuw elan theatervereniging NEST Vrolijk, jong, populair en hyperactief. Zo omschrijven de drie bestuursleden hun theatervereniging. NEST is terug van weggeweest. Met dertig leden is ze alive and kicking. En

op het toneel, de blik in de zaal.’ Ineke: ‘Na de training volgen medio december de audities voor de eerste productie sinds 2008.’ Over de inhoud

dat na vier jaar toneelstilte. De productie van de musical Alice in Wonderland, afgelopen zomer,

van de show beslissen de leden op 13 november.

heeft een positieve uitwerking gehad op de wederopstanding van de toneelclub.

drie voorstellen. Het wordt in elk geval muziek-

Heleen: ‘De regisseur, Tom Kortbeek, komt met theater.’ Daan: ‘Dat sluit volgens ons het beste

Tekst: Sandra Pool | Foto: Arjan Reef >

bestond de groep nog, maar er was geen bestuur

aan bij studenten.’ De drie bestuurders geven in

en er waren geen leden.’ Daan: ‘Wij zijn toen

januari het stokje door aan nieuwe bestuursleden.

Aan tafel zitten voorzitter Ineke van Opheusden,

spontaan opgestaan om de vereniging nieuw leven

Daan: ‘Ons doel, het opzetten van een toneelver-

student advanced technology, Daan Egberts,

in te blazen.’

eniging, zit er dan op. Het is aan onze opvolgers

student civiele techniek, de penningmeester en

En dat is gelukt. Tijdens de introductie werd er

om het voortbestaan te waarborgen. Gelukkig zijn

tot slot de secretaris Heleen van der Zaag die

flink reclame gemaakt. Het resultaat? 27 potentië-

veel leden eerstejaars, dus dat zit wel snor.’ |

creative technology studeert. Alle drie hebben

le leden tijdens de eerste open les. Ineke: ‘Dat was

ze meegespeeld in de musical Alice. ‘De produc-

meer dan verwacht!’ Nu telt de club dertig leden.

NEST speelt op 13 december om 20.00 uur in

tieassistent vertelde tijdens de repetities dat er

Ze volgen allemaal een cursus om de basisbegin-

de Agora de voorstelling Nesteldrang. Het

ooit eens een toneelvereniging is geweest op de

selen van het toneelspel onder de knie te krijgen.

theaterstuk is de afsluiting van de cursus die

UT’, zegt Heleen. ‘Dat was dus NEST. Op papier

Daan: ‘Het gaat om stemgebruik, emotie, de plek

de leden hebben gevolgd.

32 UT NIEUWS 09|2012


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.