UT-Nieuws magazine mei 2012

Page 20

Opinie

De huidige verbredingmogelijkheden in de curricula op de UT zijn beperkt

Onderwijs moet high tech, human touch Met de slogan ‘high tech, human touch’ slaat de Universiteit Twente de spijker op zijn kop. Hedendaagse problemen vragen immers om een multidisciplinaire aanpak, waardoor de behoefte aan academici met oog voor de technische en maatschappelijke aspecten

kennis te laten maken. Wanneer dergelijk onderwijs vast onderdeel wordt van de bachelorcurricula, biedt Twente meerwaarde ten opzichte van andere universiteiten.

toeneemt. Vooralsnog beschrijft de slag echter gescheiden werelden. Krijgt iemand die ‘high

De huidige verbredingsmogelijkheden in de

tech’ studeert, namelijk wel een ‘human touch’ mee? En omgekeerd, leren de studenten van

verbreding mogelijk, maar kunnen studenten ook

de ‘human touch’ wel over techniek?

‘high tech’ minor zijn bovendien niet gericht op

curricula op de UT zijn beperkt. In de minor is voor verdieping kiezen. De meeste vakken in een studenten van een andere opleiding. Er bestaat

Tekst: Stijn van Ewijk en Maarten Arentsen | Illustratie: Bas van der Schot>

bijvoorbeeld geen introductievak werktuigbouwkunde voor gammastudenten. Dit maakt verbre-

Wij denken dat het tijd is voor de Universiteit

‘high tech’ als ‘human touch’. Sociale en technische

ding minder toegankelijk. Weinig UT-studenten

Twente om haar motto te concretiseren. In het

verschijnselen zijn zo verschillend dat het belang-

volgen uiteindelijk een curriculum dat de ‘high

bijzonder het onderwijs moet gericht zijn op zowel

rijk is techneuten en gamma’s hier gericht mee

tech, human touch’-filosofie eer aan doet.

Brede opleiding Voor zowel gamma’s als techneuten is een brede opleiding echter van grote waarde. Afgestudeerde gamma’s werken binnen organisaties vaak in een technische omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met de invoering van controversiële techniek en innovatiebeleid. Een breder begrip van techniek helpt hierbij. Ten eerste is een ‘technische intuïtie’ nuttig: het vermogen om snel in te schatten wat techniek kan doen. Een beleidsmaker die de maximumsnelheid verhoogt naar 130, doet er goed aan de milieueffecten te kunnen beoordelen. Ten tweede dienen gamma’s de werkwijze van techneuten beter te begrijpen. Maatschappelijke problemen vragen steeds meer een multidisciplinaire aanpak. Een goed begrip van de denkwijze van de ander is een eerste voorwaarde voor samenwerking. Anderzijds worden techneuten vaak geconfronteerd met maatschappelijke aspecten. De technische uitdaging om bijvoorbeeld een windturbinepark of een biovergistingsinstallatie te realiseren is vaak gering. Het zijn vooral sociale en communicatieve vaardigheden die het succes van zulke projecten bepalen. Het gaat er om mensen in de directe omgeving van zulke installaties deskundig en betrouwbaar te informeren en hen geloofwaardig bij de realisatie te betrekken. De inhoudelijke inbreng van de ingenieur is daarbij hard nodig. Mensen begrijpelijk en inspirerend invoeren in de wereld van de techniek is bij uitstek een uitdaging voor de ingenieur. Delen van het biomassaonderzoek op de Universiteit Twente laten goed zien waar techneuten en gamma’s elkaar zinvol kunnen aanvullen en samenwerken. Terwijl de techneut werkt aan

20 UT NIEUWS 04|2012