Page 1


Hamaika helburu hamabi hilabetetan.

Muchos objetivos en doce meses.

Hamaika helburu hamabi hilabetetan: sentsibilizatzea, kontzientziatzea, zalantzan jartzea, ekintzara gonbidatzea...

Muchos objetivos en doce meses: sensibilizar, concienciar, poner en duda, invitar a la acción…

Jasangarritasunaren ikuspuntutik kezkagarriak diren gaietatik abiatu gara: kutsadura, energia, ura, bioaniztasuna...

Hemos partido de temas que preocupan desde el punto de vista de la sostenibilidad: la contaminación, la energía, el agua, la biodiversidad…

Eredu jasangarriak bildu ditugu: jardunbide onak, errealitate eredugarriak, lor daitezken ametsak, aukera egokienak...

Hemos recopilado ejemplos sostenibles: buenas prácticas, realidades ejemplarizantes, sueños alcanzables, opciones más adecuadas…

Gertuko ingurunetik aukeratu dira: ekintzak, programak, aldarrikapenak, gertakariak...

Se han seleccionado: actividades, programas, reivindicaciones, eventos…

Zenbait gai zehatz: hondartzen erabilera, bidegorrian bidaiatzea, gune berdeen presentzia, festetako jarrera... Hauek egutegia bezala ziklikoki ematen dira: goizero, urtean behin, egun zehatzetan, edo noizbehinka... Antolaketa ezberdinean murgilduak: banakoak, familiartekoak, auzotakoak, hiri mailakoak... Hauen bultzatzaileak anitzak dira: mugimendu herritarrak, elkarteak, instituzio publikoak, pribatuak...

Concretando algunos temas: el uso de las playas, el tránsito por los carriles bici, la presencia de zonas verdes, la actitud en fiestas… Del mismo modo que el calendario, suceden de manera cíclica: todas las mañanas, una vez al año, en días señalados, o de vez en cuando… A diferentes niveles de organización: individual, familiar, a nivel de barrio, de ciudad… Sus impulsores son diversos: movimientos ciudadanos, asociaciones, instituciones públicas, privadas…

Eta nonahi ager eta bizi daitezke: etxean, lanean, aisian, eskolan...

Y pueden aparecer y permanecer en cualquier sitio: en casa, en el trabajo, en el ocio, en el colegio…

Jasangarritasuna adierazten duen egutegiak jasangarria izan behar du: ekologikoki, ekonomikoki, didaktikoki, grafikoki...

El calendario por la sostenibilidad debe ser sostenible: ecológicamente, económicamente, didácticamente, gráficamente…

Beraz egutegi osoa bateratzeko ekografismoa adostu dugu,: irudi sintetikoak, kolore lauak, ehundura goxoak, esaldi laburrak...

Por lo que se ha unificado el ecografismo del calendario: imágenes sintéticas, colores planos, texturas cálidas, frases cortas…

Eta garrantzitsuena erretorikaren bidez irakurketa anitz irekitzea: metaforak, sinestesiak ,metonimiak, ironiak...

Y lo más importante, la propuesta de múltiples lecturas a través de la retótica: metáforas, sinestesias, metonimias, ironías…

Honela lortu dugun estiloa berezia da: desberdina, garaikidea, gaztea, ausarta...

De este modo hemos logrado un estilo especial: diferente, contemporáneo, jóven, valiente…

Oraindik badegu lana: asmoetatik haratago joan, usteak astindu, ohiturak aldatu, ekintzara pasa... Eraginkorra izateko 2012an zuen laguntza behar dugu: astelehenetan, udaran, jai egunetan, egunero... Egutegi honek hamaika egile ditu: Leire, Arantza, Nuria, Alazne, Oihane, Maitane, Eider, Alejandro, Maider, Ander, Ana,... eta zuek guztiok.

Todavía nos queda mucho por hacer: ir más allá de las intenciones, sacudir opiniones, cambiar hábitos, pasar a la acción… Para que 2012 sea eficaz necesitamos de vuestra ayuda: los lunes, en verano, los festivos, todos los días… Este calendario lo han creado muchas personas: Leire, Arantza, Nuria, Alazne, Oihane, Maitane, Eider, Alejandro, Maider, Ander, Ana... y todos vosotros y vosotras.


Jasangarritasunerantz pausoak ematen ari gara.

Avanzamos hacia la sostenibilidad.

Hiri bat izan al daiteke hezitzailea? Edo, beste modu batera esan, hiri baten ikuskera, diseinua eta dinamismoa bera izan al daitezke bertako biztanleentzat adibide edo eredu? Egia esan, bai. Hiri baten egitura eta antolamenduak paper hori joka dezakete, izan ere, hala gertatzen da, nahiz eta askotan, hain modu leunean egiten denez, baliteke oharkabean gertatzea. Eta izaera hezitzaile hori modu baikorrean edo modu ezkorrean irakur daiteke, haren hiri-korapiloan bizi diren pertsonengan duen eraginaren arabera.

¿Puede ser una ciudad educadora? O dicho de otro modo ¿la propia concepción, diseño y dinamismo de una ciudad puede ejercer un papel ejemplarizante para la ciudadanía que la habita? Lo cierto es que sí. La estructura y organización de una ciudad puede cumplir ese papel, como de hecho ocurre, si bien, a menudo se realiza de una forma tan tenue que puede pasar desapercibida. Y ese carácter educador puede leerse en clave positiva o negativa, en función de las actuaciones que induce en las personas que conviven en su trama urbana.

Adibidez, bideen elkarguneetan biribilgune edo errotondak dituen hiriak, bide azkar eta semaforoak dituenak baino errazago lortuko du autoak lasaiago ibiltzea, auto-gidari horiek beste gidari batzuk daudenaren jakitun izango baitira batzuetan haiei pasatzen utzi beharko baitiete eta ibilbideari ekin aurretik bi aldeetara begiratu beharko baitute. Gai bakoitzerako edukiontziak dituen hondakinak jasotzeko sarearen banaketa egokiak, pertsona gehiagok gaiak bereizi eta birziklatzeko aukera eskainiko du, adibidez. Donostia, estatu mailan, iraunkortasunerako hiri hezitzaileen lantalde baten buru dugu eta egutegi honek burutu diren eta gure hiria erreferente bilakatu duten jardunbide (egoki) batzuk jasotzen ditu. Hiriko eta etxeko baratzeak (apirila) hirian barna hedatzen ari dira, eta geroz eta pertsona gehiago dira baliabideak partekatu eta barazkiak landatzen dituztenak. Horri esker, biodibertsitatea hobetzen da (maiatza) eta hiriarekin batera kultura-balio erantsia eskaintzen digu (azal barnealdea), oxigenoa ekoizteko eta karbono dioxidoa antzemateko iturri izateaz gain (ekaina), noski. Biodibertsitate hori alor guztietan aurkitzen dugu, baita hondartza eta hareatzetan ere, eta horiek ezagutu eta errespetatu egin behar ditugu (uztaila). Beraz, ezinbestekoa da ingurumenarekiko kalteak murriztea eta, hori egiteko modu eraginkorrenetako bat, batetik bestera joateko modua aldatzean datza: bizikleta (iraila) bitarteko osasuntsu eta ez kutsakorra izateaz gain, oso atsegina ere bada hiriko kaleak hala zeharkatzea, geroz eta kutsadura gutxiagoko autobusekin (otsaila) eta, bereziki, oinez ibiltzea aukeratzen duten pertsonekin (orrialde hau) hiria partekatuz. Baina modu iraunkorragoan mugitzearen aldeko apustua egiten badugu ere, baditugu kontsumo arduratsurantz garamatzaten jardunbide egokien adibideak: baserriko esneak (2013ko egutegia) eta iturriko urak kalitate eta zapore bikaina dute (martxoa), zergatik ordaindu behar dugu antzeko produktu botilaratu bategatik? Bereziki, hala hondakin kopuru txikiagoa sortzen dugula kontutan hartzen badugu (urtarrila), eta gauza bera gertatzen da gure aisialdian ontziak erabili eta berrerabiltzen baditugu (abuztua). Etika eta elkartasuna oinarri hartuta kontsumitzen badugu (azaroa) eta jada nahi ez ditugun produktuak partekatzen baditugu (abendua), gizakion arteko desberdintasunak arindu eta ingurumenean eragin txikiagoa izango dugu. Eta azkenik, esan gaztelerazko “ideas de bombero” esapidea gutxiespen-zentzuan erabiltzeari utziko diogula, suhiltzaileen zentro berriak (urria) beste edozein ohiko eraikinek baino askoz ere energia gutxiago kontsumitzen baitu.

Por ejemplo, una ciudad con rotondas en sus intersecciones, frente a otra con vías rápidas y semáforos, logrará que los automovilistas circulen de forma más pausada y sean más respetuosos al ser conscientes de la existencia de otros conductores al estar obligados a ceder el paso y mirar a ambos lados antes de proseguir la marcha. Una buena distribución de la red de recogida de residuos, con contenedores para todas las fracciones, hará que un mayor número de personas separen y reciclen, por poner otro ejemplo. Donostia-San Sebastián lidera un grupo de trabajo estatal de ciudades educadoras para la sostenibilidad, y este calendario, muestra algunas de las (buenas) prácticas que se han llevado y que han hecho de nuestro municipio un referente. Los huertos urbanos y domésticos (abril) se extienden por la ciudad, y cada vez más personas participan en cursos y cultivan sus propias verduras. Ello hace que mejore la biodiversidad (mayo), que junto a la propia ciudad aporta un valor cultural añadido (interior de portada), además de constituir una fuente de producción de oxígeno y captación de dióxido de carbono (junio). Biodiversidad que se encuentra en todos los ámbitos, incluidas las playas y arenales y que hay que conocer y respetar (julio). Es pues necesario minimizar los impactos al medio, y una de las formas más eficaces es modificar nuestra forma de desplazarnos: la bicicleta (septiembre) es un medio saludable y poco contaminante, además de muy agradable, de recorrer las calles de la ciudad, que permite una convivencia con autobuses cada vez menos contaminantes (febrero) y sobre todo con las personas que eligen caminar a pie (esta página). Pero si apostamos por una forma de movernos más sostenible, también hay ejemplos de buenas prácticas hacia el consumo responsable: la leche de caserío (calendario 2013) y el agua de grifo poseen una excelente calidad y sabor (marzo) ¿por qué pagar más por un producto similar embotellado? Sobre todo si tenemos en cuenta que de esta forma generaremos una menor cantidad de residuos (enero) al igual que si utilizamos y reutilizamos los recipientes en nuestro ocio (agosto). Consumir de forma ética y solidaria (noviembre) e intercambiar los productos que ya no deseamos (diciembre) logran una menor desigualdad entre seres humanos y un menor impacto al medio. Y un último ejemplo, tener ideas de bombero dejará de usarse peyorativamente, ya que su nuevo centro consume mucha menos energía (octubre) que cualquier edificio convencional.


Urtarrila · Enero Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

26

27

28

29

30

31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ilargi betea Luna llena

Errege Eguna Día de Reyes

Donostia Eguna San Sebastián

26- Ingurumen Hezkuntzaren Eguna 26- Día de la Educación Ambiental

Igandea Domingo

1

Urteberri Eguna Año Nuevo


Otsaila · Febrero Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 2- Hezegunen Nazioarteko Eguna 2- Día Internacional de los Humedales


Martxoa · Marzo Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

15- Kontsumitzailearen Eguna 15- Día del Consumidor 22- Uraren Munduko Eguna 22- Día Mundial del Agua


Apirila · Abril Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Pazko Astelehena Lunes de Pascua

30

5

Ostegun Santua Jueves Santo

Ostiral Santua Viernes Santo

22- Lurraren Munduko Eguna 22- Día Mundial de la Tierra


Maiatza · Mayo Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

Langileen eguna Día del trabajador

22- Bioaniztasunaren Nazioarteko Eguna 22- Día Internacional de la Biodiversidad


Ekaina · Junio Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5- Ingurumenaren Munduko Eguna 5- Día Mundial del Medio Ambiente


Uztaila · Julio Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 San Inazio eguna Día de San Ignacio


Abuztua · Agosto Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ama Birjinaren Eguna Día de la Virgen


Iraila · Septiembre Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

22- Autorik Gabeko Munduko Eguna 22- Día Mundial Sin Coches


Urria · Octubre Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Euskadi Eguna Día del País Vasco

Pilarika eguna Virgen del Pilar

4- Hegaztien Munduko Eguna 4- Día Mundial de las Aves 21- Energia Aurrezpenaren Munduko Eguna 21- Día Mundial del Ahorro Energético


Azaroa · Noviembre Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Domu Santu Eguna Día de Todos los Santos

24- Erosketarik gabeko Eguna 24- Día sin Compras


Abendua · Diciembre Astehelena Lunes

Asteartea Martes

Asteazkena Miércoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

Larunbata Sábado

Igandea Domingo

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24 31

Eguberri Eguna Navidad

Konstituzioaren Eguna Día de la Constitución

Sortzez Garbiaren Eguna Inmaculada Concepción


2013 1

Urtarrila · Enero 2

3

4

5

6

Otsaila · Febrero 1

2

3

Martxoa · Marzo 1

2

3

1

2

3

Apirila · Abril 4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

Maiatza · Mayo 1

2

3

4

5

Ekaina · Junio 1

2

1

2

3

Uztaila · Julio 4

5

6

7

Abuztua · Agosto 1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

26

27

28

29

30

31

Iraila · Septiembre

1

1

Urria · Octubre 2

3

4

5

6

Azaroa · Noviembre 1

2

3

Abendua · Diciembre

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30


Egutegi hau, beste urte batez, Cristina Enea Fundazioaren eta Donostiako IES Usandizaga BHI-ko Diseinu Grafikoko Goi Mailako Zikloaren artean sorturiko proiektuaren emaitza da. Bai kotzeptualizazioa, baita diseinua eta egunero gure paretetan agurtuko ditugun irudien burutzea gure inguruneko etorkizuneko diseinu grafiko profesionalen ikaste-prozesuaren baitan eman da. Egutegian biltzen eta sustatzen diren ekintza jasangarriekin koherentzia mantenduz, bere diseinuak ondorengo ekodiseinu irizpideak erabiltzen ditu: 1. Egutegi osoa 1020x720 milimetrotako neurriko orri bakarrean inprimatzea ahalbidetzen duten paper-orriak erabili dira, paper zatirik soberan izan ez dadin. 2. Papera %100 birziklatua da, besteen artean, Aingeru Urdina ingurumen ziurtagiriarekin homologatua. 3. Egutegiaren erabilerari egokitutako paper gramajerik baxuena. 4. Orriek tinta estaldura maila baxua. 5. Eco-mark ekoetiketa ziurtagiridun tintak. 6. Ahalik eta espazio txuri gutxien, beti ere egutegiaren irakurgarritasuna ziurtatuz. Egileak, Publizitate Grafikako ikasleak, hauexek dira: Los autores, de 2º curso de Gráfica Publicitaria, son:

Este calendario, es el resultado de un proyecto que nace, otro año más, de la colaboración entre Fundación Cristina Enea y el Ciclo de Grado Superior de Diseño Gráfico del IES Usandizaga BHI de San Sebastián. Tanto su conceptualización y diseño, como la creación de las imágenes que saludaremos día a día en nuestras paredes, han sido parte del proceso de aprendizaje de quienes serán en un futuro profesionales del diseño gráfico de nuestro entorno. Coherente con la propuesta de prácticas sostenibles que se muestran en el calendario, el diseño del mismo sigue los siguientes criterios de ecodiseño: 1. Pliegos de impresión que permiten que todo el calendario salga de una única hoja estándar 1020 mm x 720 mm sin que sobren retales de papel. 2. Papel 100% reciclado, homologado con la certificación Angel Azul, entre otras. 3. Papel de gramaje reducido adecuado al uso del calendario. 4. Grado bajo de cobertura de tinta en las páginas. 5. Tintas certificadas con la ecoetiqueta Eco-mark. 6. Mínima cantidad de espacios en blanco, garantizando en todo momento la legibilidad del calendario.

Leire Alvarez, Arantza Cotera, Nuria Diego, Alazne Esparza, Oihane Esparza, Maitane Krutxaga, Eider Lekube, Alejandro Lorenzo, Maider Nuñez, Ana Ramos, Ander Pérez Inpresioa: impresión: Leizaran Grafikak PAPER BIRZIKLATUA %100 PAPER EKOLOGIKOA

Ziurtagiriak: Certificados:

Patronoak dira: Son patronos:

Calendario Cristina Enea 2012  

El 2012, va a ser muy buen año, ya que desde el calendario que reparte la Fundación Cristina Enea cada mes lanza una buena idea, un buen eje...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you