Page 1

Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la Rovira i Virgili al Camp de Tarragona. Propostes. Any 2009

Pla d’acció 2011-2015 documents


DOCUMENT DE PROPOSTES Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la Rovira i Virgili al Camp de Tarragona Octubre 2009


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

Índex

1 Introducció ................................................................................................................................1 2 Propostes de mobilitat pels campus a nivell supramunicipal ...................................................2 2.1 Propostes de mobilitat en l’àmbit del Camp de Tarragona..............................................................2 2.1.1 Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona............................. 2 2.1.2 Incrementar o coordinar les freqüències dels autobusos a les parades de les estacions de trens per assolir una freqüència de pas elevada i garantir la intermodalitat...................................................................... 4 2.1.3 Condicionament de parades i estacions del transport públic col·lectiu.................................................... 5 2.1.4 Millora del parc mòbil del transport públic col·lectiu................................................................................. 6 2.1.5 Millorar la informació sobre els transports i la mobilitat sostenible en tots els campus universitaris....... 7 2.1.6 Garantir un accés amb itineraris adaptats als campus universitaris........................................................ 8 2.1.7 Garantir l’accés de PMR arreu dels campus ........................................................................................... 9 2.1.8 Creació, ampliació i millora de la dotació d’aparcament per a bicicletes............................................... 10 2.1.9 Garantir la possibilitat de desplaçar-se en bicicleta............................................................................... 11 2.1.10 Mesures d’incentivació de l’ús del vehicle compartit ............................................................................. 12 2.1.11 Planificació racional de l’ocupació del sòl destinat a aparcaments ....................................................... 13 2.1.12 Millora de la infraestructura dels aparcaments ...................................................................................... 14 2.1.13 Fomentar l’ús compartit del cotxe .......................................................................................................... 15 2.1.14 Creació o condicionament dels punts d’informació dels diferents campus............................................ 16 2.1.15 Creació de l’espai web de mobilitat i transports de la URV ................................................................... 17 2.1.16 Promoure campanyes informatives i de sensibilització ......................................................................... 18 2.1.17 Elecció de la figura encarregada de gestionar i realitzar seguiments de les mesures aplicades .......... 19 2.1.18 Elaborar reglaments interns per tal de regular l’ús de l’espai dels diferents mitjans de transport ......... 20

2.2 Propostes de mobilitat entre campus ............................................................................................21 2.2.1 Garantir la connectivitat mitjançant els carrils o voreres bici ................................................................. 21 2.2.2 Creació d’un programa de carpool entre campus universitaris.............................................................. 22

3 Propostes de mobilitat per campus ........................................................................................23 3.1 Campus Catalunya........................................................................................................................23 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8

Implantar informació del recorregut i freqüències a les parades de transport públic urbà .................... 23 Instal·lar panells electrònics d’informació a l’usuari en les parades de transport públic del campus .... 24 Coordinar les línies de transport públic per evitar la superposició d’autobusos en les parades ........... 25 Reforçar la seguretat en els accessos per als vianants i PMR.............................................................. 26 Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents................................. 27 Planificar i crear carrils bici que arribin al campus Catalunya, tot creant una xarxa per l’entramat urbà28 Crear espais reservats per a l’aparcament de motos ............................................................................ 29 Implantació de plànols de situació al campus........................................................................................ 30

3.2 Campus Sescelades .....................................................................................................................31 3.2.1 Homogeneïtzar les freqüències de pas de les línies 14 i 24 al llarg del dia .......................................... 31 3.2.2 Incrementar la cobertura i les freqüències mitjançant un canvi de recorregut o perllongament de línies32 3.2.3 Instal·lar panells electrònics d’informació a l’usuari en les parades de transport públic del campus .... 33 3.2.4 Sol·licitar la millora de les condicions d’accés i seguretat en els itineraris per a la circulació de vianants i PMR 34 3.2.5 Crear i millorar els passos elevats per damunt de la A-7 per a vianants i bicicletes ............................. 35 3.2.6 Garantir l’accessibilitat de vianants i PMR a tots els edificis i equipaments del campus....................... 37 3.2.7 Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents................................. 38 3.2.8 Controlar l’aparcament indegut de vehicles........................................................................................... 39 3.2.9 Condicionar i senyalitzar degudament les zones existents d’aparcament per a vehicles ..................... 40 3.2.10 Controlar l’aparcament indegut de motos i ampliar la oferta d’aparcaments existent ........................... 41 3.2.11 Implantació del pla de senyalització del Campus Sescelades............................................................... 42 3.2.12 Garantir el manteniment de la senyalització .......................................................................................... 44


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.3 Campus Reus centre ....................................................................................................................45 3.3.1 Sol·licitar una connexió ràpida mitjançant transport públic urbà que enllaci les parades de l’àmbit Campus Reus centre amb una nova parada adjacent al campus Bellissens................................................... 45 3.3.2 Sol·licitar l’ampliació d’espai a les marquesines de les parades de transport públic properes al Campus Reus centre....................................................................................................................................................... 46 3.3.3 Sol·licitar el condicionament de les voreres del carrer del Vapor Nou adjacent al campus................... 47 3.3.4 Implantació d’aparcaments propers al campus, reservats pels vehicles de PMR ................................. 48 3.3.5 Ampliar l’aparcament per a bicicletes a l’interior del campus ................................................................ 49

3.4 Campus Bellissens........................................................................................................................50 3.4.1 Sol·licitar una parada de transport públic urbà contigua al campus ...................................................... 50 3.4.2 Sol·licitar noves línies de transport públic urbà que connectin el campus amb les diferents zones de la ciutat amb un baix temps d’expedició ............................................................................................................... 51 3.4.3 Possibilitar un accés ràpid a les estacions interurbanes d’autobusos i ferrocarrils ............................... 52 3.4.4 Sol·licitar i defensar la implantació d’una nova estació de ferrocarrils al sud de la ciutat...................... 53 3.4.5 Condicionar els passos per a vianants i PMR que passen per sota de la xarxa ferroviària .................. 54 3.4.6 Condicionar la senyalització horitzontal dels passos i itineraris reservats per a la circulació de vianants en l’aparcament ................................................................................................................................................ 55 3.4.7 Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents................................. 56 3.4.8 Incrementar la informació a l’usuari sobre transport públic i la mobilitat sostenible .............................. 57 3.4.9 Sol·licitar la incorporació del pictograma de la universitat en la informació facilitada a l’usuari ............ 58

3.5 Campus Vila-seca .........................................................................................................................59 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6

Adequació dels horaris de transport públic amb servei urbà ................................................................. 59 Millorar els itineraris del transport públic amb servei urbà..................................................................... 60 Millorar la informació del transport públic amb servei urbà.................................................................... 61 Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents................................. 62 Millorar l’espai reservat per a l’aparcament de vehicles ........................................................................ 63 Millorar la informació del transport públic urbà a la web de l’operador.................................................. 64


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

1 Introducció En aquest document es detallen les propostes a dur a terme per a la millora de la mobilitat als campus de la Universitat Rovira i Virgili del Camp de Tarragona. S’han elaborat un conjunt de 9 línies estratègiques d’actuació, en base a les quals s’han redactat diferents propostes de tipus infraestructural, de serveis, de d’informació, de conscienciació o de participació. Aquestes línies estratègiques són: 

LE1 – Potenciació del transport públic col·lectiu

LE2 – Potenciació dels desplaçaments a peu

LE3 – Aconseguir l’accessibilitat universal als diferents campus

LE4 – Potenciació dels desplaçaments en bicicleta

LE5 – Foment d’un ús racional de vehicle privat

LE6 – Millora de la informació de la mobilitat i els transports

LE7 – Conscienciació de la comunitat universitària

LE8 – Participació de la Comissió de Política Ambiental en la gestió de la mobilitat

LE9 – Normativa i regulació

Sota les directrius d’aquestes línies estratègiques d’actuació, s’enumeren a continuació les diferents propostes. En aquest cas, s’han classificat segons el seu àmbit d’aplicació: propostes de mobilitat pels campus a nivell supramunicipal, i les propostes específiques per a cada campus. L’aparició de les propostes responen a l’ordre que presenten els diferents aspectes següents: transport públic, vianants i PMR, bicicletes, vehicle privat, senyalització, web, d’informació i sensibilització. En total, s’han realitzat 60 propostes que es detallen a continuació.

1


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2 Propostes de mobilitat pels campus a nivell supramunicipal

2.1 Propostes de mobilitat en l’àmbit del Camp de Tarragona

2.1.1

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona

Proposta

1

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona Justificació

Actualment la comunitat universitària del Camp de Tarragona no disposa d’un títol de transport col·lectiu específic que aporti avantatges en la seva mobilitat obligada quotidiana, de forma que tingui el suficient atractiu com per aconseguir un canvi modal en aquests desplaçaments fins els campus universitaris. Descripció L’objectiu principal és engegar, afavorir i potenciar l’ús de les tarifes especials del TP per a la comunitat universitària. Dintre de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de Transport Públic de l’ATM del Camp de Tarragona, actualment hi ha definits una sèrie de títols de transport que poden ser adquirits i utilitzats per qualsevol usuari. En aquest moment, estan en vigor els títols TMes, T50/30, T10/30 i T10, cadascun d’ells disponible per 1, 2 ó 3 zones tarifaries. Existeix la possibilitat que determinades entitats puguin aplicar subvencions al client sobre el preu de venda al públic dels diferents títols de transport establerts per l’ATM. Així doncs, una entitat pública o privada, com per exemple una Universitat, pot finançar totalment o parcialment els títols que en determini entre la gamma oferta per l’ATM. Donat que en aquest cas l’entitat subvencionadora assumeix tot o part del cost del títol de transport, es fa necessari que la primera emissió i les posteriors recàrregues del títol siguin realitzades únicament mitjançant un Centre d’Atenció al Client (CAC) de la pròpia entitat que atorga la subvenció. La solució proposada es basa en la utilització d’un o varis CAC a la seu de l’entitat que atorga la subvenció, on es farien totes les operacions de primera emissió, càrrega i recàrrega de títols de transport integrats. Un CAC té la fonamentalment la funció de punt de servei a on realitzar la personalització de les targetes (opcionalment es poden personalitzar al CAC propi de l’ATM i ser posteriorment enviades al CAC de l’entitat subvencionadora) amb les dades del client i a on recarregar els títols de transport. Consisteix en:

2


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

PC amb connexió a Internet amb Software específic dels CAC de l’ATM instal·lat

Lector - gravador de targetes sense contactes

Impressora de justificants Axiohm APOS

Ordenador per a equips de personalització.

Impressora de targetes sense contacte Kimaldi Evolis New Pebble 4 (per opció personalització de targetes)

Càmera web (per opció personalització de targetes)

Escàner pla HP Scanjet G3010 (per opció personalització de targetes)

El sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona fa servir com a suport dels seus títols de transport targetes sense contacte Myfare 4k. Les targetes, que hagin de suportar títols subvencionats serien subministrades per l’ATM i s’haurien de personalitzar amb la fotografia, nom i cognoms i DNI del seu titular, així com amb el logotip de l’entitat que atorga la subvenció. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació: Cost aproximat:

Campus universitaris URV del Camp de Tarragona ATM Camp de Tarragona - ATM Camp de Tarragona - Universitat Rovira i Virgili - Operadors d’autobusos urbans i interurbans Moderada 4.500 € / CAC + Suport targetes + Recursos humans + Percentatge de descompte a aplicar per a la comunitat Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011*

* Sempre i quan les proves pilot de l’ATM del Camp de Tarragona s’hagin desenvolupat amb èxit i es puguin aplicar a la URV.

3


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.2

Incrementar o coordinar les freqüències dels autobusos a les parades de les estacions de trens per assolir una freqüència de pas elevada i garantir la intermodalitat

Proposta

2

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Incrementar o coordinar les freqüències dels autobusos a les parades de les estacions de trens per assolir una freqüència de pas elevada i garantir la intermodalitat. Justificació

Les estacions de ferrocarril de les ciutats de Tarragona i Reus són força important en quant a volum de viatgers. El fet que els campus universitaris es trobin en l’extrem oposat a aquestes estacions fa necessari que el transport públic urbà presti un servei de forma coordinada amb els trens. Les línies de l’EMT amb parada a l’estació de trens, són la 2 i la 24. En total, hi tenen parada 64 autobusos al dia, dels quals 35 tenen una diferència entre ells de més de 15 minuts (21 d’aquests amb més de 20 min.) Les línies 10 i 20 de Reus Transport són les que tenen més freqüències en la parada de RENFE. Entra ambdues línies, hi tenen parada 125 autobusos al dia, dels quals 38 tenen una diferència entre ells de més de 15 minuts (tan sols 2 d’aquests amb més de 20 min., que és la 1ª expedició i la última) Descripció Com que la coordinació exacta amb els diferents trens és força complicada, irregular i variable, es proposa que el transport públic urbà de les ciutats de Tarragona i Reus incrementin les freqüències o coordinin les diferents línies que cobreixen les estacions de ferrocarrils per assolir freqüències de pas de 15 minuts com a màxim. En el cas del municipi de Vila-seca, al tenir menors freqüències i serveis, es proposa una coordinació més acurada amb els trens diaris. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Estacions de ferrocarrils de Tarragona, Reus i Vila-seca Operadors d’autobusos urbans i interurbans - EMT - Reus Transport - Empresa Plana (Vila-seca) Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

4


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.3

Condicionament de parades i estacions del transport públic col·lectiu

Proposta

3

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Condicionament de parades i estacions del transport públic col·lectiu. Justificació

Existència de parades de transport públic col·lectiu amb manca d’informació sobre el funcionament o organització dels diferents serveis de transport: manca d’horaris actualitzats, plànols, línies que hi passen, etc. Manca de pals de parada, marquesines, i d’espais per a la publicació d’informació dels serveis de transport públic col·lectiu. Es requereix un manteniment continu de la informació que s’ofereix a les parades. Descripció En els casos que sigui possible, instal·lació de marquesines per al refugi dels viatgers. Totes les parades, com a mínim, hauran de tindre un pal de parada degudament senyalitzat, amb la informació de les línies que hi tenen parada, i amb un plànol o esquema de les mateixes. Elaboració d’un inventari de les infraestructures dels punts de parada dels autobusos i, en els casos convenients, aplicar-hi les mesures adequades per garantir una informació clara, concisa i entenedora. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable:

Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Municipis de Tarragona, Reus i Vila-seca - Universitat Rovira i Virgili (URV) - Operadors d’autobusos urbans i interurbans - Renfe Operadora - ADIF - URV - EMT - Reus Transport - Hispano Igualadina - Empresa Plana (Vila-seca) - Renfe Operadora - ADIF Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

5


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.4

Millora del parc mòbil del transport públic col·lectiu

Proposta

4

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millora del parc mòbil del transport públic col·lectiu.

Justificació Antiguitat de la flota d’alguns autobusos, sobretot els que realitzen recorreguts interurbans. En alguns casos podem trobar autobusos que no es troben adaptats per a persones de mobilitat reduïda (PMR). Manca de manteniment de l’espai pels viatgers (seients, neteja, etc.) Descripció A mesura que es vagi realitzant la renovació dels autobusos, es procurarà per la millora del material mòbil, i la supressió de les barreres arquitectòniques en el transport, com així ho estableix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Mantenir l’àrea dels passatgers en bon estat. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Camp de Tarragona - Operadors d’autobusos urbans i interurbans - EMT - Reus Transport - Hispano Igualadina - Empresa Plana Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 en endavant

6


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.5

Millorar la informació sobre els transports i la mobilitat sostenible en tots els campus universitaris

Proposta

5

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millorar la informació sobre els transports i la mobilitat sostenible en tots els campus universitaris. Justificació

Es troba una manca d’informació en tots els campus universitaris sobre els possibles modes de desplaçament i els seus avantatges. En alguns casos la informació existent és insuficient o deficient. Descripció Edició de tríptics informatius, murals, cartells o plafons amb la informació dels transports que es poden utilitzar per accedir als campus, o bé per iniciar els viatges des d’aquests (horaris de transport públic amb la correspondència d’autobusos urbans, interurbans i ferrocarril) Realització de conferències informatives als inicis de curs, destinades sobretot als alumnes de primer curs universitari. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus universitaris Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV - ATM Camp de Tarragona - RENFE - EMT - Reus Transport - Empresa Plana (Vila-seca) Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

7


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.6

Garantir un accés amb itineraris adaptats als campus universitaris

Proposta

6

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Garantir un accés amb itineraris adaptats als campus universitaris. Justificació

En el document d’anàlisi s’han vist reflectides algunes mancances i dificultats en quant als itineraris per arribar als diferents campus universitaris. Un exemple és l’itinerari que realitzen els vianants que es desplacen des del centre de Tarragona fins el Campus de Sescelades, recorrent trams amb terra i pedres, o ponts estrets, amb escales, o rampes amb forta pendent. Un altre exemple poden ser els passos per sota de la via del ferrocarril en el cas del Campus Bellissens, actualment en obres i amb tanques metàl·liques. En el cas del Campus Reus Centre, les voreres no es troben adaptades, i l’itinerari per arribar-hi molts cops no compleix amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya. Descripció Elaborar d’un pla d’accessibilitat dels diferents campus universitaris i demanar les millores pertinents als organismes responsables. Millorar la informació i la senyalització dels itineraris, places d’aparcament i serveis adaptats. Dissenyar una xarxa de punts d’aparcament reservat ben ubicats amb accés adaptat als edificis propers. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV i eixos viaris contigus

Organisme Responsable:

- URV - Departament d’urbanisme dels diferents ajuntaments

Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

- URV - Ajuntament de Tarragona - Ajuntament de Reus - Ajuntament de Vila-seca Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

8


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.7

Garantir l’accés de PMR arreu dels campus

Proposta

7

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Garantir l’accés de PMR arreu dels campus.

Justificació Existència de mobiliari d’atenció al públic d’alçada superior als 0’85 m respecte el terra. Així mateix, l’alçada dels elements manipulables de les cabines telefòniques o expenedors d’abonaments per a fotocòpies, és massa elevada. Descripció Millorar el mobiliari dels diferents serveis (cabines telefòniques, expenedors d’abonaments per a fotocòpies, alçades dels mostradors d’atenció al públic, etc.), situant-los a l’alçada que estipula el Codi d’accessibilitat de Catalunya. Publicació de la informació a l’espai web i als plans de senyalització. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

9


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.8

Creació, ampliació i millora de la dotació d’aparcament per a bicicletes

Proposta

8

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Creació, ampliació i millora de la dotació d’aparcament per a bicicletes. Justificació

Actualment podem trobar diversos aparcaments per a bicicletes en els campus universitaris de la URV. El problema rau en el seu dimensionament, disseny i ubicació. El dimensionament, perquè la major part dels campus disposen de molt poques places d’estacionament de bicicletes. El disseny, perquè els llocs per deixar les bicicletes tan sols permeten lligar una roda, generant la inestabilitat del vehicle i una manca de seguretat força important. La ubicació, perquè caldria que estiguessin situats a cobert, en una zona propera a les portes d’accés. Descripció Incrementar el nombre d’aparcaments per a bicicletes, tot canviant el seu disseny actual pel disseny en forma d’U invertida, que aporta una major seguretat a l’hora de fixar les bicicletes. Instal·lar els aparcaments a prop de les portes d’accés i, en el cas de no quedar coberts, instal·lar una coberta que protegeixi les bicicletes de les condicions atmosfèriques. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

10


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.9

Garantir la possibilitat de desplaçar-se en bicicleta

Proposta

9

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Garantir la possibilitat de desplaçar-se en bicicleta.

Justificació Tots els itineraris existents fins els campus universitaris de la URV presenten alguna dificultat o mancança en el cas que alguna persona es vulgui desplaçar mitjançant la bicicleta, ja siguin passos estrets, escales, rampes amb pendents pronunciades, o itineraris per la calçada on es comparteix l’espai amb els vehicles privats fent minvar la seguretat del seu ús. Descripció Consolidar una connectivitat de carrils, pistes o voreres bici que arribin fins els centres universitaris, partint dels existents. Garantir que tots els projectes urbanístics que es desenvolupin facin una reserva d’espai per connectar i establir una xara per a bicis que faciliti l’accessibilitat als campus universitaris mitjançant una bicicleta. Aplicació Àmbit:

Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Eixos viaris de connexió amb els campus universitaris de la URV Ajuntaments dels municipis del Camp de Tarragona - URV - Ajuntament de Tarragona - Ajuntament de Reus - Ajuntament de Vila-seca Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2015

11


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.10

Mesures d’incentivació de l’ús del vehicle compartit

Proposta

10

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Mesures d’incentivació de l’ús del vehicle compartit.

Justificació La major part de les persones que trien el vehicle privat per desplaçar-se fins els campus universitaris, opten per no compartir el vehicle, concretament un 65’5% del total. El percentatge de vehicles amb 2 ocupants és d’un 22’4%, amb 3 ocupants d’un 9’4%, i amb 4 ocupants d’un 3’1%. Aquest fet es tradueix en un major nombre de vehicles circulant, amb les repercussions que això suposa (ocupació del sòl per aparcament, major contaminació, congestions de trànsit, risc d’accident, majors despeses per gasolina, assegurances, etc.) Descripció Establir mesures d’incentivació de l’ús del vehicle compartit mitjançant campanyes de conscienciació social, introducció de mesures en la política de la mobilitat de la URV, col·locar informació a les webs, publicar dades sobre contaminació. Iniciar campanyes de carpooling (compartir el vehicle amb els companys de feina o d’estudis) per tal de minvar la forta pressió vehicular als diferents campus. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

12


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.11

Planificació racional de l’ocupació del sòl destinat a aparcaments

Proposta

11

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Planificació racional de l’ocupació del sòl destinat a aparcaments. Justificació

Com s’observa en la diagnosi, hi ha una manca d’ordenació, distribució, senyalització i dimensionament dels aparcaments per a vehicles. A més, l’oferta d’aparcaments de motos no s’adequa a la demanda. Descripció Planificar els espais destinats a aparcament de vehicles, amb una política que cada cop ha de ser més restrictiva, per tal d’aconseguir un canvi modal de forma progressiva. Posar en pràctica mesures de push & pull, que consisteix en realitzar actuacions en benefici de la mobilitat sostenible, en detriment de l’ús del vehicle privat. Un exemple pot ser limitar les places d’estacionament, però a l’hora s’ha d’incrementar el servei de transport públic. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

13


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.12

Millora de la infraestructura dels aparcaments

Proposta

12

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millora de la infraestructura dels aparcaments.

Justificació Actualment trobem diversos campus universitaris que disposen d’espais de terra condicionats com a aparcaments. Això genera una alta sensació d’inseguretat, accessibilitat i precarietat en les infraestructures. Descripció Definir i elaborar un pla d’aparcaments per a cada campus universitari, reorganitzant l’espai viari, tant pel que fa als vehicles privats, com a l’espai per als vianants, bicicletes, motos, autobusos o càrregues i descàrregues. No és aconsellable afermar tots els espais d’aparcament amb asfalt, ja que podria generar un reclam als usuaris del vehicle privat. En molts casos, es pot optar per posar grava al sòl, millorant la permeabilitat en cas de precipitacions. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

14


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.13

Fomentar l’ús compartit del cotxe

Proposta

13

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Fomentar l’ús compartit del cotxe.

Justificació Al Campus Catalunya, un 37’5% es desplaça en cotxe. Un 84% d’aquests no comparteixen el vehicle. Arriba a una ocupació mitjana de 1’2 persones per vehicle. Al Campus Sescelades, un 50% es desplaça en cotxe. Un 57% d’aquests no comparteixen el vehicle. Arriba a una ocupació mitjana de 1’6 persones per vehicle. Al Campus Reus Centre, un 15’7% es desplaça en cotxe. Un 77% d’aquests no comparteixen el vehicle. Arriba a una ocupació mitjana de 1’3 persones per vehicle. Al Campus Bellissens, un 66% es desplaça en cotxe. Un 68% d’aquests no comparteixen el vehicle. Arriba a una ocupació mitjana de 1’5 persones per vehicle. Al Campus Vila-seca, un 66’7% es desplaça en cotxe. Un 76% d’aquests no comparteixen el vehicle. Arriba a una ocupació mitjana de 1’4 persones per vehicle. Descripció Engegar campanyes de mobilitat sostenible i de conscienciació ambiental. Es poden realitzar ponències, jornades, editar tríptics informatius, afegir informació ambiental a la web. Donar a conèixer o crear portals de carpooling com el que facilita l’Ajuntament de Reus: http://reus.compartir.org/viatges/universitats/ Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

15


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.14

Creació o condicionament dels punts d’informació dels diferents campus

Proposta

14

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Creació o condicionament dels punts d’informació dels diferents campus. Justificació

S’ha detectat una manca generalitzada d’informació a la comunitat universitària en quant a la localització dels diferents espais dels campus universitaris. Descripció Introduir o millorar els plànols de localització dels diferents espais o serveis de cada campus. Amb la posada en marxa del Pla de Senyalització del Campus Sescelades i un comprovat el bon funcionament, desenvolupar-ne d’homòlegs per la resta de campus. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2013

16


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.15

Creació de l’espai web de mobilitat i transports de la URV

Proposta

15

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Creació de l’espai web de mobilitat i transports de la URV. Justificació

La informació que trobem actualment sobre la mobilitat i els transports en les diferents pàgines web dels campus universitaris de la URV és deficient, confosa, inexistent, o bé no es troba actualitzada. A més, la web de cada campus universitari té una estructura diferent amb rutes complicades de cara als usuaris que recerquen la informació. Descripció Crear un espai web general (amb possibles enllaços específics) sobre la mobilitat i els transports per accedir a la URV. En aquest s’hauran de contemplar tots els modes de desplaçament o transport: des d’anar a peu fins els que es volen desplaçar en bicicleta, autobús o tren. La web tindrà un caire de sostenibilitat, potenciant aquests modes de transport en detriment del vehicle privat. Per evitar excessius costos de manteniment, es proposa que la web tingui enllaços específics a les webs dels operadors de transport. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació: Cost aproximat:

Pàgines web de la URV Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV - ATM Camp de Tarragona - RENFE - EMT - Reus Transport - Empresa Plana (Vila-seca) Fàcil 3.000 € + 1.000 €/any per manteniment Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

17


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.16

Promoure campanyes informatives i de sensibilització

Proposta

16

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Promoure campanyes informatives i de sensibilització.

Justificació Manca un reforç de conscienciació social en torn a la mobilitat, les seves despeses i els seus efectes sobre el medi i la societat. El coneixement d’aquests impactes per part dels usuaris de la comunitat universitària és bàsic per poder incidir en el comportament dels mateixos, en el sentit d’aconseguir una mobilitat més sostenible i segura. Descripció Realitzar diverses campanyes destinades a incidir en els aspectes de la mobilitat als campus de la URV per aconseguir una mobilitat més sostenible i segura. Les campanyes poden ser sobre: promoció del transport públic per accedir als campus, promoció de l’ús de modes de transport no motoritzats per accedir al campus, promoció del carpool o vehicle compartit, informació sobre els costos econòmics i socials de la mobilitat i els avantatges de fer-la sostenible. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 en endavant

18


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.17

Elecció de la figura encarregada de gestionar i realitzar seguiments de les mesures aplicades

Proposta

17

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Elecció de la figura encarregada de gestionar i realitzar seguiments de les mesures aplicades. Justificació

Un cop s’hagin elaborat o acordat una sèrie de mesures a aplicar en els diferents campus universitaris de la URV, es requerirà una supervisió i seguiment de les mateixes, no només a l’hora de la seva execució, sinó també en el seu manteniment al llarg del temps. Descripció Participació de la Comissió de Política Ambiental en la gestió de la mobilitat dels campus universitaris de la URV, tot designant un representant o persona responsable de la coordinació de les tasques a portar a terme. Així mateix, es pot incorporar un representant de cada campus, encarregat de fer el seguiment de les actuacions que es realitzin en el seu àmbit. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

19


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.1.18

Elaborar reglaments interns per tal de regular l’ús de l’espai dels diferents mitjans de transport

Proposta

18

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Elaborar reglaments interns per tal de regular l’ús de l’espai dels diferents mitjans de transport. Justificació

Un dels objectius que es persegueix és el de regular l’ús de l’espai dels campus per tal de fer possible una convivència adequada entre tots els modes de transport. En el cas de l’aparcament del Campus Catalunya, ja disposa d’un reglament intern, ja que ho porta una empresa privada. Descripció Desenvolupar reglaments interns específics sobre l’ús de l’espai pels diferents mitjans de transport: vehicle privat i aparcaments, vianants i bicicletes. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

20


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.2 Propostes de mobilitat entre campus 2.2.1

Garantir la connectivitat mitjançant els carrils o voreres bici

Proposta

19

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Garantir la connectivitat mitjançant els carrils o voreres bici. Justificació

En les ciutats de Tarragona i Reus, actualment hi trobem 2 campus a cada ciutat, però que no es troben comunicats entre ells amb infraestructures per a les persones que es desplacen en bicicleta. Descripció A mesura que es vagin desenvolupant els Plans Parcials Urbanístics i els projectes de modificació viària, que es troben entre els campus universitaris de la mateixa ciutat, s’haurà de reservar un espai de la xarxa viària per als usuaris de la bicicleta. Aquesta proposta ha d’anar lligada amb la de creació d’espais adients per a l’aparcament de les bicicletes de forma segura als campus universitaris. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

- URV - Ajuntament de Tarragona - Ajuntament de Reus Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

21


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

2.2.2

Creació d’un programa de carpool entre campus universitaris

Proposta

20

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Creació d’un programa de carpool entre campus universitaris. Justificació

En tots els campus universitaris s’ha observat una ocupació mitjana dels vehicles privats molt baixa: Al Campus Catalunya, 1’2 persones per vehicle. Al Campus Sescelades, 1’6 persones per vehicle. Al Campus Reus Centre, 1’3 persones per vehicle. Al Campus Bellissens, 1’5 persones per vehicle. Al Campus Vila-seca, 1’4 persones per vehicle. Descripció Incorporar al portal o plana web de mobilitat de la URV informació sobre els costos dels desplaçaments amb cotxe i sobre els estalvis que genera el seu ús compartit. Crear una plataforma o aprofitar-ne una existent per a l’intercanvi d’informació per fomentar el carpooling. Difondre l’existència d’aquest servei a través de campanyes de comunicació o d’informació a través dels diversos canals de la universitat. Aplicació Àmbit:

Campus universitaris de la URV

Organisme Responsable:

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

- URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

22


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3 Propostes de mobilitat per campus 3.1 Campus Catalunya 3.1.1

Implantar informació del recorregut i freqüències a les parades de transport públic urbà

Proposta

21

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Implantar informació del recorregut i freqüències a les parades de transport públic urbà. Justificació

L’autobús és el 3er mode de transport més emprat per accedir al Campus Catalunya, després dels vianants i el vehicle privat. En la parada més propera a l’accés del Campus Catalunya, hi trobem un pal de parada amb espai per publicar-hi informació. Actualment hi ha un gràfic lineal a mode d’esquema de parades, i un full amb els horaris en la direcció corresponent. Descripció Totes les parades, com a mínim, hauran de tindre un pal de parada degudament senyalitzat, amb la informació de les línies que hi tenen parada, i amb un plànol o esquema de les mateixes. A mode de millora, es proposa l’edició d’un plànol de les línies urbanes, per tal que els usuaris puguin identificar el seu recorregut, i els possibles transbordaments entre línies o modes de transport. Aplicació Àmbit:

Municipi de Tarragona

Organisme Responsable:

- EMT

Agents implicats:

- EMT

Facilitat d’aplicació:

Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

23


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.2

Instal·lar panells electrònics d’informació a l’usuari en les parades de transport públic del campus Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

22

Instal·lar panells electrònics d’informació a l’usuari en les parades de transport públic del campus. Justificació

La informació és un dels valors més importants a l’hora de captar usuaris del transport públic. La que reben els usuaris en la parada és estàtica, i en el cas d’haver-hi alguna incidència, l’usuari queda desinformat. Cal remarcar que amb les modificacions de freqüències o de línies, cal actualitzar aquesta informació estàtica, i que en cas de no fer-se en un curt període de temps, els usuaris obtenen una informació antiquada. Descripció Per millorar notablement la informació a l’usuari, es proposa el desenvolupament d’un sistema SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació) amb la instal·lació de panells electrònics en la parada del Campus Catalunya que mostrin la informació del transport públic urbà de la ciutat de Tarragona. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Parades de transport públic del Campus Catalunya EMT - URV - EMT Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2012 en endavant

24


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.3

Coordinar les línies de transport públic per evitar la superposició d’autobusos en les parades Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

23

Coordinar les línies de transport públic per evitar la superposició d’autobusos en les parades. Justificació

Els autobusos s’aturen a totes les parades on ho demanen, fet que provoca que es superposin fins els autobusos en la mateixa parada (cua d’autobusos) Descripció Coordinar i gestionar la flota d’autobusos de forma que no s’hagin de repetir parades on no hi puja ni baixa ningú. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Campus universitaris de Tarragona EMT - EMT Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

25


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.4

Reforçar la seguretat en els accessos per als vianants i PMR

Proposta

24

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Reforçar la seguretat en els accessos per als vianants i PMR. Justificació

S’ha observat que en el tram de l’avinguda de Catalunya on els vianants no disposen de semàfors que prioritzin el seu pas, els vehicles circulen amb velocitat i en la majoria de casos no la redueixen un cop es troben en les proximitats dels passos per a vianants. Descripció Reforçar la visibilitat del passos de vianants que es troben en el tram de l’avinguda Catalunya, entre el carrer del Marquès de Montoliu i el d’Antoni Rovira i Virgili, i pacificar el trànsit per tal de reduir la velocitat dels vehicles. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable:

Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Avinguda Catalunya (Tarragona) - Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona - Departament d’Enginyeria de l’Ajuntament de Tarragona - URV - Ajuntament de Tarragona

Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

26


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.5

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

25

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents. Justificació

Actualment s’ha instal·lat un aparcament amb una capacitat per a estacionar fins a 9 bicicletes. Es considera insuficient per a prop dels 4.000 estudiants que hi assistiran. El model d’aparcament per a bicicletes és de fixació d’una roda, i presenta deficiències en aspectes de seguretat. No es troba senyalitzat de cap manera. Descripció Instal·lar, com a mínim, 15 aparcaments per a bicicletes en el lloc on es troben actualment. Hauran de ser de tipus U invertida o arc, tenint una capacitat total de 30 bicicletes estacionades. Indicar mitjançant un senyal vertical S-17 (estacionament) i una inscripció o símbol específic, que es tracta d’una zona reservada per a l’estacionament de bicicletes. Aplicació Àmbit:

Campus Catalunya

Organisme Responsable:

- URV

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació: Cost aproximat:

Fàcil 300 € Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

27


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.6

Planificar i crear carrils bici que arribin al campus Catalunya, tot creant una xarxa per l’entramat urbà

Proposta

26

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Planificar i crear carrils bici que arribin al campus Catalunya, tot creant una xarxa per l’entramat urbà. Justificació

Actualment no existeix cap xarxa de carril bici que arribi fins el Campus Catalunya, tot i detectar usuaris que es desplacen en bicicleta. No es troba cap espai reservat per a la circulació de bicicletes ni a les voreres ni a la calçada. Els eixos viaris contigus al campus (av. Catalunya) no es troben pacificats, fet que suposa un perill potencial al coexistir vehicles i bicicletes en el mateix espai. Descripció Planificar espais reservats per a la circulació de bicicletes. En els casos on la secció de les voreres ho permeti, es poden crear voreres bici, com per exemple en tota la façana del Campus Catalunya. En els casos on no es puguin segregar aquests recorreguts per a bicicletes, es proposa pacificar el trànsit per a garantir una coexistència per la calçada. Aplicació Àmbit:

Àmbit del Campus Catalunya i zona urbana de Tarragona

Organisme Responsable:

- Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona

Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

- URV - Ajuntament de Tarragona

Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 en endavant

28


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.7

Crear espais reservats per a l’aparcament de motos

Proposta

27

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Crear espais reservats per a l’aparcament de motos.

Justificació El Campus Catalunya no disposa de cap espai reservat per l’aparcament de motos a l’interior de les seves instal·lacions (ni al pàrquing ni en les portes d’accés). El fet d’existir un espai a cobert al costat de la porta principal d’accés ha creat un costum en la comunitat d’estacionar les motos en la vorera. Tot i disposar de 17 aparcaments per a motos en el carrer d’Antoni Rovira i Virgili, a prop de la cruïlla amb el carrer de Fra Antoni Cardona i Grau, aquest espai al costat de l’entrada al campus genera una major sensació de seguretat i també major protecció vers les condicions atmosfèriques. Descripció Reservar un espai par l’aparcament de motos senyalitzant-lo tant horitzontalment com verticalment (S-17 amb la inscripció “motos”) en el cas que es permeti el seu estacionament a prop dels accessos al campus. En el cas de localitzar-lo en calçada, sol·licitar al departament de mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona la seva senyalització i instal·lació. Aplicació Àmbit:

Campus Catalunya

Organisme Responsable:

- URV

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 - 2011

29


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.1.8

Implantació de plànols de situació al campus

Proposta

28

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Implantació de plànols de situació al campus.

Justificació Al Campus Catalunya no es troba instal·lat cap plànol per a localitzar els diferents espais de que es composa, fet que produeix desinformació i la impossibilitat de trobar fàcilment les aules o els serveis desitjats pels usuaris. Descripció Creació i instal·lació de plànols repartits en els llocs estratègics del campus. En cas d’ésser aprovat el Pla de Senyalització del Campus Sescelades, es podria agafar el mateix model de senyalització per implantar-ho al Campus Catalunya. Aquests plànols poden contemplar diverses escales o nivells de detall per tal de fer més entenedora la informació que s’hi mostra. A més, caldrà senyalitzar amb panells informatius de destí final, els itineraris que seguiran les persones per arribar als diversos espais. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

30


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2 Campus Sescelades 3.2.1

Homogeneïtzar les freqüències de pas de les línies 14 i 24 al llarg del dia Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

29

Homogeneïtzar les freqüències de pas de les línies 14 i 24 al llarg del dia. Justificació

La línia 14 té expedicions que es porten 2 minuts de diferència (a les 8:40 i 8:42 del matí) i de vegades fins els 46 minuts (de les 19:06 a les 19:52) en la parada Politècnic. A la línia 24 es presenta el mateix fenomen, amb diferències entre les freqüències de pas que van des dels 5 minuts a més d’una hora de diferència. Descripció Crear un servei de transport públic col·lectiu amb freqüències més regulars al llarg del dia, tot i poder incrementar el servei en les hores punta, evitant, d’aquesta manera, la circulació d’autobusos sense viatgers. Amb aquest canvi s’aconsegueix incrementar l’eficiència i la capacitat de les línies. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Línies urbanes de l’EMT EMT - URV - EMT Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

31


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.2

Incrementar la cobertura i les freqüències mitjançant un canvi de recorregut o perllongament de línies Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

30

Incrementar la cobertura i les freqüències mitjançant un canvi de recorregut o perllongament de línies. Justificació

Les línies que actualment donen cobertura al Campus Sescelades de forma directa són la 5, la 14, la 24, la 54 i la 85. Tan sols la línia 24 dóna cobertura al Campus Catalunya i al Campus Sescelades. Descripció Estudiar un possible canvi de recorregut de la línia 14 per interconnectar ambdós campus universitaris, així com el perllongament de la línia 2 fins el Campus Sescelades. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus universitaris de la URV EMT - EMT - URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

32


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.3

Instal·lar panells electrònics d’informació a l’usuari en les parades de transport públic del campus Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

31

Instal·lar panells electrònics d’informació a l’usuari en les parades de transport públic del campus. Justificació

La informació és un dels valors més importants a l’hora de captar usuaris del transport públic. La que reben els usuaris en la parada és estàtica, i en el cas d’haver-hi alguna incidència, l’usuari queda desinformat. Cal remarcar que amb les modificacions de freqüències o de línies, cal actualitzar aquesta informació estàtica, i que en cas de no fer-se en un curt període de temps, els usuaris obtenen una informació antiquada. Descripció Per millorar notablement la informació a l’usuari, es proposa el desenvolupament d’un sistema SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació) amb la instal·lació de panells electrònics en les principals parades del Campus Sescelades, que mostrin la informació del transport públic urbà de la ciutat de Tarragona. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Parades de transport públic del Campus Sescelades EMT - URV - EMT Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2012 en endavant

33


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.4

Sol·licitar la millora de les condicions d’accés i seguretat en els itineraris per a la circulació de vianants i PMR

Proposta

32

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar la millora de les condicions d’accés i seguretat en els itineraris per a la circulació de vianants i PMR. Justificació

Mitjançant l’eix de la N-240, tan sols es pot circular per la vorera dreta en direcció al campus, tot i estar sense pavimentar, envaïda per la vegetació, i trobar-nos l’enllumenat urbà gairebé al mig de la zona de pas. Per als vianants que venen de la zona de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, no hi ha la possibilitat de travessar la N-240 amb seguretat, ja que no existeix cap pas per a vianants per fer-ho. Descripció Crear passos per a vianants segurs a la rotonda de la N-240 per poder creuar degudament aquest eix viari. Es requeriran mesures com bandes rugoses, senyalització horitzontal i vertical, i sistemes d’enllumenat adequats. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Travessia N-240 a Tarragona Ministeri de Foment - Ministeri de Foment - Ajuntament de Tarragona Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 en endavant, segons desenvolupament urbanístic

34


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.5

Crear i millorar els passos elevats per damunt de la A-7 per a vianants i bicicletes

Proposta

33

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Crear i millorar els passos elevats per damunt de la A-7 per a vianants i bicicletes. Justificació

Els 2 passos existents que travessen la A-7 no es troben degudament condicionats per a la circulació de vianants i bicicletes. Hi manquen mesures de seguretat i accessibilitat. S’han detectat motocicletes passant per les passarel·les. El pas de la N-240 per damunt de la A-7 tan sols permet una circulació deficient dels vianants. Descripció Millora dels 2 passos per a vianants per poder creuar degudament la A-7: pavimentar adequadament, instal·lar sistemes d’enllumenat adequats. En el pas situat més a l’oest es requereix una senyalització vertical (R-100 de circulació prohibida, amb el cartell complementari “Excepte bicicletes”) per tal d’evitar el pas de motos o ciclomotors. El pas situat a l’est, requereix d’una millora d’accessibilitat, així com la creació d’un espai reservat per al pas de vianants un cop es troben en l’Av. de Josep Mª Casas de Muller. Una solució provisional podria ser la instal·lació de fites amb bandes reflectants creant un pas de 0’90 m d’amplada en la mateixa calçada, per tal de segregar el pas dels vianants dels vehicles. Condicionar els accessos previs a les passarel·les: asfaltar i senyalitzar adequadament (un exemple és el camí de la muntanya de St. Pere) Ampliació de la secció del pas de la N-240 per sobre de la A-7, de manera que es creï un espai reservat i segregat per a la circulació de bicicletes i un espai per a vianants. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable:

Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Passos elevats per damunt de la A-7 - Ministeri de Foment - Ajuntament de Tarragona - Ministeri de Foment - Ajuntament de Tarragona (Urbanisme i Mobilitat) Complicada

35


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

Programa d’implantació Calendari:

2010 en endavant, segons desenvolupament urbanístic

36


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.6

Garantir l’accessibilitat de vianants i PMR a tots els edificis i equipaments del campus Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

34

Garantir l’accessibilitat de vianants i PMR a tots els edificis i equipaments del campus. Justificació

S’han detectat diverses portes d’accés de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, amb amplades inferiors als 80 cm. També s’han detectat màquines o cabines telefòniques amb elements manipulables a una alçària de 160 cm. Descripció A mesura que es vagin reformant els espais, garantir una amplada de pas en totes les portes de, com a mínim, 80 cm. Reduir l’alçada en la que es troben les màquines o cabines telefòniques, de manera que els elements manipulables es trobin a una alçada màxima de 140 cm. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable:

Campus Sescelades (Facultat FCEP) URV

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 en endavant

37


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.7

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents

Proposta

35

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents. Justificació

En les diverses Facultats del Campus Sescelades hi ha instal·lats diversos aparcabicicletes on el nombre de places és molt limitat. El model d’aparcament per a bicicletes és de fixació d’una roda, i presenta deficiències en aspectes de seguretat. No es troba senyalitzat de cap manera. La seva localització molts cops és millorable. Descripció A mesura que es vagin reemplaçant els aparcabicicletes actuals, s’hauran d’adquirir del tipus U invertida o arc, model molt més segur i resistent que l’actual. Indicar mitjançant un senyal vertical S-17 (estacionament) i una inscripció o símbol específic, que es tracta d’una zona reservada per a l’estacionament de bicicletes. Fer més atractiu l’estacionament de bicicletes, instal·lant, en els llocs que quedin al descobert, una coberta que les protegeixi de les condicions atmosfèriques. Aplicació Àmbit:

Campus Sescelades

Organisme Responsable:

- URV

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

38


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.8

Controlar l’aparcament indegut de vehicles Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

36

Controlar l’aparcament indegut de vehicles.

Justificació En diversos punts del Campus Sescelades hi trobem vehicles estacionats de forma il·legal en els carrils de circulació. Aquesta pràctica fa disminuir moltíssim la seguretat vial dels diversos eixos que donen accés a les facultats. Per exemple, els autobusos urbans i vehicles han d’acabar envaint el carril del sentit contrari del c/ de Marcel·lí Domingo. Descripció En col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Tarragona, establir una campanya d’avís sobre els vehicles mal estacionats i, en un futur, sancionar als possibles infractors. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Sescelades Guàrdia Urbana de Tarragona - Guàrdia Urbana de Tarragona - URV Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010

39


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.9

Condicionar i senyalitzar degudament les zones existents d’aparcament per a vehicles

Proposta

37

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Condicionar i senyalitzar degudament existents d’aparcament per a vehicles.

les

zones

Justificació Les zones d’esplanada habilitades per l’estacionament dels vehicles no tenen cap senyalització horitzontal o vertical, ni tampoc cap sistema d’il·luminació. En dies de pluja, aquestes zones queden impracticables. Descripció Pavimentar els espais que es vulguin mantindre com a zones de pàrquing de vehicles, tot senyalitzant-los horitzontalment i verticalment. Cal indicar i reforçar la senyalització de les places per a persones de mobilitat reduïda, amb un senyal vertical S-17 (estacionament) i una inscripció o símbol internacional d’accessibilitat. Cal tornar a pintar aquelles places en les que han anat desapareixent les marques horitzontals. També cal pintar uns passos per a vianants que comuniquin la zona d’estacionament situada al nord de tot el campus (esplanada gran) amb el campus, de forma que permetin travessar el c/ de Marcel·lí Domingo amb seguretat. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

40


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.10

Controlar l’aparcament d’aparcaments existent

Proposta

38

indegut

de

motos

i

ampliar

la

oferta

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Controlar l’aparcament indegut de motos i ampliar la oferta d’aparcaments existent. Justificació

D’aparcament de motocicletes, només en trobem un proper al Campus Sescelades. Aquest és el situat al nord-est del campus, al carrer de Marcel·lí Domingo davant de l’ETSE, amb capacitat per unes 18 motos. Al trobar-se ubicat lluny d’altres facultats del Campus Sescelades, i a l’estar a l’aire lliure, els usuaris d’aquest mode de transport acaben aparcant les motos a prop de les portes d’accés, o bé sota porxos existents de forma il·legal. Descripció Crear zones reservades per a l’aparcament de motos en diversos punts estratègics, a prop dels diferents accessos de les facultats. Una localització adequada pot ser al costat dels passos per a vianants, en el lloc on hi hagi aparcament per a vehicles. D’aquesta manera s’aconsegueix una major visibilitat entre vianants i vehicles. Aquestes zones de pàrquing per a motos caldrà senyalitzar-les horitzontal i verticalment (senyal S-17 amb la inscripció “motos”). Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV - Ajuntament de Tarragona Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

41


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.11

Implantació del pla de senyalització del Campus Sescelades

Proposta

39

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Implantació del pla de senyalització del Campus Sescelades. Justificació

En el Campus Sescelades, l’espai destinat a eixos viaris o d’identificació dels diversos espais, presenta una senyalització insuficient. Descripció Amb l’aprovació del Pla de Senyalització del Campus Sescelades, fer efectiva la implantació del model de senyalització. Abans però, caldrà tenir presents les modificacions que es realitzin abans de l’execució del Pla, així com les observacions que s’han introduït en el document de diagnosi: - A la pàgina 9 del pla, en el plànol on es senyalitzen els aparcaments, cita “aparcaments per a vehicles de persones discapacitades”. Actualment el terme que s’empra de forma comú és Persones de Mobilitat Reduïda (PMR). - A la pàgina 9 del pla, en l’apartat dels aparcaments, no s’ha localitzat ni contemplat la senyalització vertical de l’aparcament per a motos. - A la pàgina 9 del pla, en l’apartat dels aparcaments, al costat de l’edifici S3 (ICIQ), manca senyalitzar l’aparcament per a bicicletes existent. - A la pàgina 9 del pla, en l’apartat dels aparcaments, no està senyalitzat el pàrquing per a persones de mobilitat reduïda que disposa l’aparcament del costat de la Facultat de Química, situat al nord del campus. - A la pàgina 27 del pla, en l’apartat d’accés al campus, el senyal 3 pot portar a pensar que en el sector de la zona nord no hi ha aparcament per a persones de mobilitat reduïda, quan en realitat es disposa de 3 places reservades. Un cop els vehicles es desviessin cap al nord, s’hauria d’indicar l’itinerari per facilitar l’aparcament per a les PMR. - A la pàgina 27 del pla, en l’apartat d’accés al campus, el senyal 4 no és suficient per a tota la resta de vehicles, ja que els que circulin des de Sant Pere i Sant Pau per l’avinguda dels Països Catalans no el veuran. Així doncs, s’hauria de posar un altre senyal igual al darrera d’aquest. Aplicació

42


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

43


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.2.12

Garantir el manteniment de la senyalització

Proposta

40

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Garantir el manteniment de la senyalització.

Justificació S’ha detectat una manca del manteniment de la senyalització horitzontal i vertical en tot el campus. La senyalització és força important, ja que indica als usuaris la forma correcta d’actuar en la seva interacció amb els diferents espais. Descripció Vetllar per realitzar una ràpida detecció de la senyalització malmesa o deteriorada, que pugui generar desinformació o bé posar en perill la seguretat dels usuaris. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Campus Sescelades Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 en endavant

44


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.3 Campus Reus centre

3.3.1

Sol·licitar una connexió ràpida mitjançant transport públic urbà que enllaci les parades de l’àmbit Campus Reus centre amb una nova parada adjacent al campus Bellissens

Proposta

41

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar una connexió ràpida mitjançant transport públic urbà que enllaci les parades de l’àmbit Campus Reus centre amb una nova parada adjacent al campus Bellissens Justificació

Actualment la línia 20 de transport públic urbà enllaça l’àmbit del Campus Reus centre amb l’àmbit del Campus Bellissens. Aquest servei presenta diferents inconvenients: l’itinerari és massa llarg i el temps de recorregut és elevat així mateix l’accés a la parada del Campus Bellissens es desfavorable per la distància i la inseguretat. Descripció Implantar o adaptar un servei de bus urbà que connecti, amb un itinerari curt (tipus llançadora) el centre de Reus amb el nou àmbit del Tecnoparc (engloba el campus Bellissens). El servei s’hauria de completar amb la creació d’una parada adjunta al Campus Bellissens, on es proposa que s’anomeni URV - Bellissens. El recorregut hauria de tenir un temps d’expedició breu (d’aproximadament 30 minuts de temps de recorregut total) per tal d’incentivar-ne l’ús. Amb la materialització d’aquesta actuació també resoldríem les futures demandes dels estudiants i ciutadans que necessitin desplaçar-se al nou Hospital Universitari de Reus. Aplicació Àmbit:

Ciutat de Reus

Organisme Responsable:

Reus Transport Públic SA

Agents implicats:

Reus Transport Públic SA

Facilitat d’aplicació:

Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

45


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.3.2

Sol·licitar l’ampliació d’espai a les marquesines de les parades de transport públic properes al Campus Reus centre

Proposta

42

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar l’ampliació d’espai a les marquesines de les parades de transport públic properes al Campus Reus centre Justificació

Es detecta que les marquesines existents en les parades d’autobús de la plaça Nen de les Oques de Reus, les més properes al campus, no cobreixen la demanda d’ús existent en les hores de més afluència de viatgers. Descripció Adaptar l’espai reservat per a marquesines per tal que s’ampliï l’espai pels viatgers que esperen l’autobús (inclou els alumnes que es desplacen des del Campus Reus centre). Aplicació Àmbit:

Ciutat de Reus

Organisme Responsable:

Reus Transport Públic SA

Agents implicats:

Reus Transport Públic SA

Facilitat d’aplicació:

Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

46


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.3.3

Sol·licitar el condicionament de les voreres del carrer del Vapor Nou adjacent al campus

Proposta

43

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar el condicionament de les voreres del carrer del Vapor Nou adjacent al campus. Justificació

Les voreres situades en el carrer del Vapor Nou contigües a la façana del campus, presenten una elevada quantitat de desplaçaments de vianants en les hores punta d’entrada i sortida de les classes, així mateix, s’ha de sumar el trànsit recurrent que acostuma a circular per aquesta via, contigua a l’equipament de l’hospital i als equipaments i serveis de la plaça de la Patacada. Descripció Demanar que s’ampliï l’amplada de les voreres del carrer o preferiblement que es converteixi el carrer del Vapor Nou, a plataforma única (amb un carril amb diferent paviment destinat a la circulació restringida de vehicles), tal i com s’està duent a terme amb els carrers paral·lels de l’àmbit. Convertint el carrer a plataforma única s’aconsegueix més accessibilitat pels vianants i PMR en hores punta. Es recomana que els panots o materials a utilitzar tinguin la resistència apropiada per a la circulació de vehicles com ambulàncies. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

C/ del Vapor Nou de Reus Ajuntament de Reus - Departament d’urbanisme i enginyeria de l’Ajuntament de Reus - Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus - Ple de l’Ajuntament de Reus

Facilitat d’aplicació:

Moderada

Cost aproximat:

130.000 € Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

47


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.3.4

Implantació d’aparcaments propers al campus, reservats pels vehicles de PMR

Proposta

44

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Implantació d’aparcaments propers reservats pels vehicles de PMR.

al

campus,

Justificació Actualment s’han eliminat els aparcaments existents al carrer del Vapor Nou, per tant l’espai més proper per aparcar vehicles és al carrer de Jacint Barrau o al carrer de Sant Joan. Descripció Demanar reserves per aparcament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda el més prop possible al campus Reus centre (Facultat de Medicina). En el cas que el carrer del Vapor Nou s’implantés amb plataforma única, es demanaria que en carrer de Jacint Barrau, el més prop possible a l’accés amb el carrer del Vapor Nou, s’ubiqués espai reservat per l’aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Carrers de Jacint Barrau i de Sant Joan de Reus Ajuntament de Reus - Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Reus Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

48


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.3.5

Ampliar l’aparcament per a bicicletes a l’interior del campus Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

45

Ampliar l’aparcament per a bicicletes a l’interior del campus. Justificació

Les tendència de les polítiques de mobilitat és el foment de modes de transport sostenibles com el desplaçament amb bicicleta. Per tant, creiem que s’ha de potenciarne l’ús i dotar els equipaments amb suficients aparcaments per a bicicletes. Actualment existeix aparcament amb capacitat per a 9 bicicletes al campus. Si comparem el nombre total d’alumnes amb les places d’estacionament de bicicletes, suposa que tan sols un 0’5% dels alumnes pot deixar-hi la bicicleta estacionada. De les enquestes realitzades als estudiants, s’estima que aproximadament uns 17 alumnes es desplacen amb bicicleta al campus, i es preveu que la demanda augmenti. Descripció Demanar a la URV que ampliï la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes a l’interior del recinte, prop de les portes d’accés al campus. Preferiblement el sistema hauria de ser un model reforçat, com és el cas dels models de U invertida o arc. A més, cal localitzar els aparcaments en una zona a cobert de les inclemències del temps, o bé instal·lar una coberta per aquesta finalitat. Cal millorar-ne la seva senyalització, tant en els plànols de localització, com en el mateix aparcament (mitjançant un senyal vertical) Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació: Cost aproximat:

Campus Reus Centre Universitat Rovira i Virgili (URV) URV Fàcil 600 € Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

49


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4 Campus Bellissens

3.4.1

Sol·licitar una parada de transport públic urbà contigua al campus

Proposta

46

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar una parada de transport públic urbà contigua al campus. Justificació

L’actual parada de transport públic urbà es troba a una distància de 328 metres del campus universitari. Aquesta distància sol se dissuasòria per l’ús del transport públic, que es veu agreujada per la manca de seguretat en la zona, i en els casos de condicions atmosfèriques adverses. Descripció Sol·licitar una parada de transport públic urbà de forma contigua al campus, on s’instal·li una marquesina antivandàlica (amb horaris de sortides i esquemes de línies), amb il·luminació, i un panell electrònic on es mostri la informació a l’usuari sobre les línies i el temps d’espera fins la següent freqüència. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Bellissens Reus Transport - URV - Reus Transport Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

50


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.2

Sol·licitar noves línies de transport públic urbà que connectin el campus amb les diferents zones de la ciutat amb un baix temps d’expedició

Proposta

47

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar noves línies de transport públic urbà que connectin el campus amb les diferents zones de la ciutat amb un baix temps d’expedició. Justificació

La línia 20 (Immaculada  Sant Josep) que és la única línia que dóna servei de transport públic urbà al campus, inicia el seu servei a les 5:30 del matí i finalitza a les 22:29 h. Actualment té una freqüència de pas de 20 minuts en totes les seves parades. El seu recorregut és força extens, i no connecta de manera eficient amb el centre de Reus. Descripció Sol·licitar el pas d’altres línies de transport públic urbà, amb la finalitat d’incrementar la freqüència de pas, i millorar la connectivitat amb el centre de la ciutat d’una forma ràpida i segura. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Bellissens Reus Transport - Reus Transport - URV Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

51


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.3

Possibilitar un accés ràpid a les estacions interurbanes d’autobusos i ferrocarrils

Proposta

48

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Possibilitar un accés ràpid a les estacions interurbanes d’autobusos i ferrocarrils. Justificació

Actualment tan sols la ínia 20 del transport públic urbà dóna una mínima cobertura al Campus Bellissens. Aquesta no connecta amb l’estació interurbana d’autobusos perdent, d’aquesta manera, la possibilitat del transbordament entre autobusos. A més, el seu recorregut fins l’estació de ferrocarrils és més aviat llarg, de manera que els usuaris que arriben en tren, acaben anant al campus a peu. Descripció Sol·licitar la creació o modificació d’alguna línia de transport públic urbà que doni cobertura a l’estació d’autobusos i a l’estació de ferrocarrils d’una forma ràpida i eficient. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Bellissens Reus Transport - Reus Transport - URV Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

52


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.4

Sol·licitar i defensar la implantació d’una nova estació de ferrocarrils al sud de la ciutat Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

49

Sol·licitar i defensar la implantació d’una nova estació de ferrocarrils al sud de la ciutat. Justificació

A escassos metres del Campus Bellissens hi passa la infraestructura de la xarxa de ferrocarrils, sense tenir cap tipus de parada o baixador per facilitar l’accés de la comunitat universitària. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona contempla la necessitat d’analitzar la viabilitat d’aquesta proposta. Descripció Sol·licitar i defensar la implantació d’una nova estació de serveis ferroviaris en l’àmbit del Campus Bellissens, tal i com ho contempla el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Bellissens ATM del Camp de Tarragona - ATM del Camp de Tarragona - Ajuntament de Reus - URV Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010

53


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.5

Condicionar els passos per a vianants i PMR que passen per sota de la xarxa ferroviària

Proposta

50

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Condicionar els passos per a vianants i PMR que passen per sota de la xarxa ferroviària. Justificació

Per accedir al Campus Bellissens caminant, trobem 2 accessos, que són els més propers a l’estació d’autobusos de Reus. Aquests consisteixen en uns passos soterranis que permeten la permeabilitat de les persones per sota de les vies de ferrocarril que generen una barrera arquitectònica. Actualment aquests passos es troben en males condicions de seguretat, ja que amb l’execució del projecte del pla parcial que es troba de forma contigua als accessos, han instal·lat unes tanques metàl·liques que dificulten el pas dels vianants. Al no haver-hi cap via d’accés alternativa en les proximitats, les persones han optat per tirar al terra o doblegar les tanques per poder passar. Descripció Sol·licitar el condicionament d’aquests passos soterranis, tot retirant les barreres creades per l’execució de les obres, millorant la pavimentació, i instal·lant sistemes d’il·luminació. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Bellissens Ajuntament de Reus - Ajuntament de Reus - ADIF - URV Complicada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

54


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.6

Condicionar la senyalització horitzontal dels passos i itineraris reservats per a la circulació de vianants en l’aparcament

Proposta

51

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Condicionar la senyalització horitzontal dels passos i itineraris reservats per a la circulació de vianants en l’aparcament. Justificació

Les marques viàries existents en la zona del pàrquing del Campus Bellissens estan esborrades i erosionades degut al pas del temps. Els vianants no disposen de cap itinerari segur per arribar als accessos de les facultats. Descripció Pintar amb marques viàries horitzontals, l’espai destinat a la circulació de vianants, i uns passos per a vianants en les portes d’accés al campus. Cal tornar a pintar la senyalització horitzontal existent, ja que ha perdut la seva funció amb el pas del temps. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable:

Campus Bellissens (zona del pàrquing) - Universitat Rovira i Virgili (URV)

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

55


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.7

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

52

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents. Justificació

Pels integrants de la comunitat universitària que tenen com a destí la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, existeix un pàrquing de bicicletes que es va ampliar a finals d’octubre del 2008, arribant a tenir la capacitat actual per a 13 bicicletes. Amb la incorporació de l’ensenyament d’Arquitectura, s’ha incrementat l’ús de la bicicleta. Degut a que els espais habilitats per a l’ensenyament es troben una mica allunyats de l’espai on es troba l’aparcament de bicicletes, hi ha usuaris que les acaben lligant als fanals o arbres propers a les aules. El model d’aparcament per a bicicletes és de fixació d’una roda, i presenta deficiències en aspectes de seguretat. No es troba senyalitzat de cap manera. Descripció Instal·lar, com a mínim, 15 aparcaments per a bicicletes en el lloc on es troben actualment. Hauran de ser de tipus U invertida o arc, tenint una capacitat total de 30 bicicletes estacionades. Indicar mitjançant un senyal vertical S-17 (estacionament) i una inscripció o símbol específic, que es tracta d’una zona reservada per a l’estacionament de bicicletes. Tenir en compte el futur creixement del campus amb l’ensenyament d’Arquitectura i preveure més places per a bicicletes properes als futurs accessos. Aplicació Àmbit:

Campus Bellissens

Organisme Responsable:

- URV

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació: Cost aproximat:

Fàcil 300 € Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

56


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.8

Incrementar la informació a l’usuari sobre transport públic i la mobilitat sostenible

Proposta

53

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Incrementar la informació a l’usuari sobre transport públic i la mobilitat sostenible. Justificació

En el Campus Bellissens s’hi troben molts espais físics i virtuals on es pot facilitar informació a totes les persones de la comunitat universitària. Actualment, en els mostradors, murals o estands, la informació existent és mínima. Descripció Incrementar la informació a les persones de la comunitat universitària sobre el transport públic i la mobilitat sostenible. Es poden editar tríptics informatius (o sol·licitar els existents: Reus Transport, ATM), penjar informació en els murals dels passadissos, crear uns estands o espais d’informació. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Bellissens - URV - URV - Reus Transport - ATM del Camp de Tarragona Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

57


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.4.9

Sol·licitar la incorporació del pictograma de la universitat en la informació facilitada a l’usuari

Proposta

54

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Sol·licitar la incorporació del pictograma universitat en la informació facilitada a l’usuari.

de

la

Justificació Amb l’edició de les guies del transport públic urbà i interurbà, es poden incloure millores per a l’usuari, de forma que es simplifiqui i s’escurci el temps de recerca de la informació desitjada. Descripció Sol·licitar la incorporació del pictograma de la Universitat Rovira i Virgili en la informació facilitada als usuaris del transport públic. Això es podria incloure tant en les guies o horaris del transport, com en les marquesines o pals de parada. Aplicació Àmbit:

Campus Bellissens

Organisme Responsable:

- Reus Transport - ATM del Camp de Tarragona

Agents implicats:

- URV - Reus Transport - ATM del Camp de Tarragona

Facilitat d’aplicació:

Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

58


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.5 Campus Vila-seca

3.5.1

Adequació dels horaris de transport públic amb servei urbà

Proposta

55

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Adequació dels horaris de transport públic amb servei urbà. Justificació

Tenint present que molts alumnes inicien les seves classes a les 9 del matí, les línies de Reus – Vila-seca i la de Salou – Vila-seca, arriben a Vila-seca a les 9:35 i 9:30 hores respectivament. Descripció Sol·licitar a l’empresa operadora (Empresa Plana) l’adequació dels serveis de transport públic que donen cobertura urbana, de forma que la comunitat universitària del Campus Vila-seca es pugui desplaçar amb autobús per arribar o marxar del centre. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Vila-seca Empresa Plana - URV - Empresa Plana - ATM del Camp de Tarragona Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

59


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.5.2

Millorar els itineraris del transport públic amb servei urbà

Proposta

56

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millorar els itineraris del transport públic amb servei urbà. Justificació

Les parades d’autobús més properes al campus es troben a una distància de 730 metres, longitud suficient com per a dissuadir els possibles usuaris del transport públic col·lectiu. Descripció Sol·licitar a l’empresa operadora (Empresa Plana) l’adequació dels itineraris de les línies de transport públic que donen cobertura urbana, de forma que els autobusos tinguin una parada a la Via Màxima, o de forma propera al c/ de Joanot Martorell, per on es pot accedir al campus universitari. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Vila-seca Empresa Plana - URV - Empresa Plana - ATM del Camp de Tarragona Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2012

60


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.5.3

Millorar la informació del transport públic amb servei urbà

Proposta

57

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millorar la informació del transport públic amb servei urbà. Justificació

La informació que arriba a la comunitat universitària en relació al transport públic col·lectiu és més aviat escassa i, fins i tot, caducada. Per exemple, en les parades d’autobús més properes al campus hi trobem horaris de transport públic de l’any 2002, quan l’empresa operadora del servei era la Hispania.. Descripció Sol·licitar a l’empresa operadora actual (Empresa Plana) que millori la informació als usuaris, actualitzant els horaris dels pals de parada i distribuint tríptics informatius al campus universitari. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Vila-seca Empresa Plana - URV - Empresa Plana - ATM del Camp de Tarragona Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

61


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.5.4

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Proposta

58

Millorar el model d’aparcabicicletes i incrementar el nombre de places existents. Justificació

Actualment el Campus Vila-seca té un aparcament per a bicicletes exterior, situat davant de les portes d’accés a l’edifici, amb una capacitat per a 6 bicicletes. El model d’aparcament per a bicicletes és de fixació d’una roda, i presenta deficiències en aspectes de seguretat. No es troba senyalitzat de cap manera. Tampoc disposa de cap element constructiu que permeti deixar aquest tipus de vehicle a l’aixopluc. Descripció Instal·lar, com a mínim, 6 aparcaments per a bicicletes en el lloc on es troben actualment. Hauran de ser de tipus U invertida o arc, tenint una capacitat total de 12 bicicletes estacionades. Indicar mitjançant un senyal vertical S-17 (estacionament) i una inscripció o símbol específic, que es tracta d’una zona reservada per a l’estacionament de bicicletes. Tenir en compte el futur creixement del campus amb l’ensenyament d’Arquitectura i preveure més places per a bicicletes properes als futurs accessos. Aplicació Àmbit:

Campus Vila-seca

Organisme Responsable:

- URV

Agents implicats:

- URV

Facilitat d’aplicació: Cost aproximat:

Fàcil 300 € Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

62


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.5.5

Millorar l’espai reservat per a l’aparcament de vehicles

Proposta

59

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millorar l’espai reservat per a l’aparcament de vehicles.

Justificació Actualment el Campus Vila-seca disposa d’una zona de pàrquing que no es troba asfaltada, de forma que si plou, pot dificultar el seu accés. Descripció Condicionar l’estat del sòl del pàrquing, de forma que sigui accessible inclús en condicions atmosfèriques adverses. En comptes d’asfaltar, fet que pot ser més atractiu per a les persones que hi arriben amb vehicle privat (amb el perill d’incrementar-ne els usuaris), es pot afermar amb una capa de grava, que permetrà la permeabilitat del sòl. Així mateix, caldrà reservar aparcament per a les persones de mobilitat reduïda. En aquest cas, sí que és necessari asfaltar les places designades, que seran ubicades el més a prop possible dels accessos. S’hauran de respectar les dimensions indicades en el Codi d’accessibilitat de Catalunya, tant per aparcament en filera com en bateria. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats: Facilitat d’aplicació:

Campus Vila-seca Universitat Rovira i Virgili (URV) - URV Moderada Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

63


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

3.5.6

Millorar la informació del transport públic urbà a la web de l’operador

Proposta

60

Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la URV al Camp de Tarragona

Millorar la informació del transport públic urbà a la web de l’operador. Justificació

Al consultar la informació dels horaris del servei de transport públic Vila-seca – Salou a la web de l’empresa operadora, trobarem un avís indicant que s’han de consultar fins a 3 horaris de línies diferents, i que l’autobús s’agafa en parades diferents, depenent de la línia que s’agafi. Descripció Sol·licitar a l’empresa operadora que millori la seva informació dels serveis de transport públic urbà de Vila-seca, tot estructurant la informació i elaborant uns horaris fàcilment interpretables i llegibles. Aplicació Àmbit: Organisme Responsable: Agents implicats:

Facilitat d’aplicació:

Campus Vila-seca Empresa Plana - URV - Empresa Plana Fàcil Programa d’implantació

Calendari:

2010 – 2011

64


Assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la mobilitat de la URV

APG Territorial resta a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, pel que fa a aquest estudi, ens vulgueu fer.

Tarragona, 3 de novembre de 2009

Maribel Andreu Griso Geògrafa Col·legiada núm. 1185

Roger Lluís Calavia Miró Geògraf Col·legiat núm. 1278

A PGTerritorial

Assistència per a la Planificació i Gestió Territorial

Plaça del Nen de les Oques, 3, 4a planta 43202 Reus Tel. 977 31 35 06 www.apgterritorial.com info@apgterritorial.com

65

Pla de Mobilitat. Propostes  

Document d'accions estratègiques per a la millora de la mobilitat a la URV