Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016

Page 1

Oktober 2016


Opozorilo: Fotografije v publikaciji so zaradi varovanja osebnih podatkov obdelane s filtri za nerazpoznavnost obrazov.

Publikacija je delo IO Sekcije šolskih knjižnic ZBDS v sestavi: Mirjam Klavž Dolinar, Nevenka Poteko, Gregor Škrlj, Marija Debevc Rakoše, Tinka Fric Kočjaž, Urša Bajda. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 027.8(0.034.2) MEDNARODNI mesec šolskih knjižnic 2016 [Elektronski vir] = International school library month 2016 / [izbrala in uredila Urška Bajda]. - El. knjiga. - Ljubljana : IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 2017 Način dostopa (URL): https://issuu.com/ursa.baj/docs/publikacija_islm_sekcije___olskih_k ISBN 978-961-6683-34-0 (ePub) 1. Vzp. stv. nasl. 2. Bajda, Urška 288764160

1


"Learn to Decode Your World"

NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET Prevod Gregor Škrlj

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International Association of School Librarianship http://www.iasl-online.org/ ) vsako leto s posebnim geslom povabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. Gesla iz preteklih let: -

2007 - Učenje - okrepljeno z energijo šolske knjižnice, 2008 - Pismenost in učenje v tvoji šolski knjižnici, 2009 - Šolske knjižnice: panorama, zgodba zgodb, 2010 - Odprtost raznovrstnim izzivom - to so šolske knjižnice, 2011 - Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje, 2012 - Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, - 2013 - Šolske knjižnice: vstop v življenje; - 2014 - Šolske knjižnice: srce šole; - 2015 - Šolske knjižnice so zakon.

2

V slovenskem prostoru - Sloveniji in zamejstvu - projekt izpelje Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Središče letošnjega gesla “Naučite se razvozlati svoj svet” opozarja na pomen šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in posredno tudi starše opremljajo za življenje.


Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali 22. oktobra 2007.. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. Mednarodni dan šolskih knjižnic je tekom let dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic, kar pomeni, da knjižničarji lahko izberejo ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnijo z dejavnostmi, posvečenimi knjižnici z vsem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti. Ponovno ugotavljamo, da vam idej ne manjka, lahko pa ste jih izbrali med predlogi. Tudi letos so lahko slovenski knjižničarji praznovanje pričeli že prve dni oktobra ob tednu otroka. S praznovanjem slovensko javnost opozarjamo na pomembno vlogo in delo šolskih knjižnic ter poudarjamo njihov pomen pri pridobivanju znanja, krepitvi samopodobe, omogočanju empatije, treningu socialnih veščin učencev in dijakov. Predlogi za mednarodni dan/teden/mesec šolskih knjižnic (povzeto po spletni strani IASL, 2007 pripravila Alja Bratuša, dopolnile članice IO sekcije za šolske knjižnice: Ivanka Učakar (2007 - 2009, 20012, 2013), Tadeja Šink (2010,2011); Tinka Fric Kočjaž (2014, 2015); Urša Bajda (2016).

3

Na spletni strani šolske knjižnice/šole predstavimo mednarodni dan šolskih knjižnic. Učencem in strokovnim delavcem šole spregovorimo o pomenu šolskih knjižnic za učenje in poučevanje. Spodbujajmo branje na najrazličnejše načine: Z učenci pripravimo pravljični dogodek – ustvarjalno delavnico s pripovedovanjem in ustvarjanjem za mlade bralce in krajane. Pripravimo delavnico za starše, kako naj motivirajo za branje svoje otroke. Organiziramo pogovor o prebranem - čajanko za učitelje in starše.


4

Z učenci pripravimo priporočilni seznam petih slovenskih knjig, ki bi jih priporočali sovrstnikom po svetu. Seznam pošljimo na naslov IASL, kjer ga bodo objavili. Za javnost organiziramo predstavitev raziskovalnih/projektnih nalog, pri katerih je sodelovala šolska knjižnica z viri in učenjem uporabe virov. Organizirajmo knjižni sejem, na katerem predstavimo knjige in avtorje iz drugih dežel, knjige v drugih jezikih. Učenci naj oblikujejo plakate, zloženke, podloge za miške, druge izdelke, na katerih predstavijo pomen šolske knjižnice. »Ideje« lahko uporabimo za novoletna darila. Učenci naj izdelajo knjižne kazalke, ki prikazujejo pomembnost šolske knjižnice ali obeležujejo dan šolskih knjižnic. Sodelujete lahko mednarodno v projektu Bookmark Exchange s prijavo na spletni strani: http://www.iasl-online.org/2016-ISLM-Project-BookmarkExchange-Learn-to-Decode-Your-World Organizirajmo odprti dan šolske knjižnice, na katerega povabimo starše in druge goste. Organizirajmo sobotni »literarni« sprehod po kraju/mestu in spregovorimo tudi o šolski knjižnici. Povabimo pomembnega gosta in se z njim pogovarjajmo o pomenu šolske knjižnice, mu pokažimo, kaj učenci počnejo v knjižnici ipd. Povežimo se s splošno knjižnico in pripravimo skupen dogodek, ki ga lahko predstavimo novembra ob dnevu splošnih knjižnic: http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/dan_splosnih_knjiznic Povežimo se s šolsko knjižnico v drugi deželi in sodelujmo z njo prek e-pošte ali spletnih strani. Letošnja novost je povezava med šolskimi knjižnicami z uporabo programa Skype, več na strani http://www.iasl-online.org/events/islm/islm-projects.htm Z učenci obiščimo drugo šolsko knjižnico. Npr. Z učenci osnovnošolskih knjižnic obiščimo srednješolsko knjižnico. Med starši, učitelji in drugimi z učenci izvedimo anketo o tem, kakšne


-

-

-

so bile šolske knjižnice včasih. Izsledke objavimo. Objavimo svoje dogodke in ideje v spletni učilnici za knjižnično dejavnost http://skupnost.sio.si/login/index.php, na blogu http://monthofschoollibraries.blogspot.com/. O dejavnostih ob mednarodnem dnevu šolskih knjižnic poročajmo v lokalnih časopisih. Objavimo poročila o poteku mednarodnega dneva šolskih knjižnic v šolskem glasilu ali zaprosimo učence, da pišejo o pomenu šolske knjižnice. Učenci naj pregledujejo spletne strani šolskih knjižnic in odkrivajo razlike med njimi. Praznujmo skupaj s knjižničarji, učitelji, ravnatelji, učenci, ljudmi, ki podpirajo knjižnice! Organizirajmo natečaje: Literarni natečaj Napišimo pesmi, kratke zgodbe na temo “knjižnica”, napišimo ocene knjig. Predstavimo pisatelja ali pesnika. Likovni natečaj Rišemo junake iz knjig. Izdelajmo alternativno naslovnico za znano knjigo. Si predstavljaš sanjsko šolsko knjižnico? Kakšna bo knjižnica leta 2050? Oblikovalski natečaj Oblikujmo knjižnično podlogo za miško. Oblikujmo priponke, majice za učence-knjižničarje. Oblikujmo maskoto knjižnice. Učitelji in njihove najljubše knjige. Fotografski natečaj Dan v šolski knjižnici.

V letošnjem šolskem letu je v dejavnostih Mednarodnega meseca šolskih knjižnic sodelovalo in svoja poročila oddalo preko 50 knjižnic osnovnih in srednjih šol Slovenije. Poročila so koordinatorji oddajali v večini preko elektronske pošte, nekateri pa tudi preko klasične pošte (4). Vsi so prejeli potrdila o sodelovanju v sredini decembra po elektronski pošti.

5


K našemu praznovanju se je s sodelovanjem prvič priključila tudi šolska knjižničarka Mirjana Čubaković, ki deluje na treh osnovnih šolah Republike Hrvaške. Sodelovali smo preko video konference tako, da so hrvaški učenci predstavili tekmovanje v branju, slovenski učenci JZ OŠ Marjana Nemca Radeče pa tekmovanje v debati.

Slika 1: Fotografija je del poročila OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

Slika 2: Fotografija je del poročila OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

6


Slika 3: Fotografija je del poročila OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

7

Slika 4: Fotografija je del poročila OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće


1 OSNOVNOŠOLSKE KNJIŽNICE _________________________________ 10

8

OŠ BELTINCI – CVETKA RENGEO _____________________________________ 10 OŠ BENEDIKT - MIHAELA RUHITEL ___________________________________ 13 OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE - MIRJANA ČUBAKOVIĆ __________________ 15 OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA – MARIJA HELENA LOGAR IN URŠKA REPINC _____________________________________________________ 16 OŠ DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC - TATJANA KUHL _____________________ 20 OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ – DAMJANA ROŽMAN_______________________ 21 OŠ DOLENJSKE TOPLICE - MARIJA ANDREJČIČ ____________________________ 22 OŠ DUTOVLJE - LOREDANA ŠTEMBERGER _______________________________ 23 OŠ GRM NOVO MESTO - NINA KRANJEC _______________________________ 25 OŠ HOČE - LIDIJA MAZGAN ________________________________________ 34 OŠ KIDRIČEVO – (ALENKA BRUMEN, ANDREJA EMERŠIČ, MATEJA ŠOŠTAR, TAMARA MLAKAR, MAJA HAZENMALI, JASNA MEDVED) ___________________________ 37 OŠ KNEŽAK - ALENKA BIŠČAK ______________________________________ 39 OŠ KOBARID – NINA L. MELINC _____________________________________ 39 OŠ KRIŽE - MARTINA HRIBERNIK ____________________________________ 39 OŠ ANTONA ŠIBELJA STJENKA KOMEN – VLASTA METLIKOVEC _________________ 40 OŠ OREHEK KRANJ - ANDREJA URBANEC _______________________________ 42 OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ - DARJA LORENČIČ LAŠIČ ________________________ 42 OŠ PRULE – LJUBLJANA - GREGOR ŠKRLJ _______________________________ 49 OŠ LOČE - SABINA MLINARIČ _______________________________________ 51 OŠ LOG - DRAGOMER – URŠKA JESENKO _______________________________ 53 OŠ DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK – MARIJA MONTANIČ _______________ 55 OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI – MARTINA KOZOROG KENDA ____________ 60 OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA – BOŽA PERŠIČ ______________________ 61 OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA, PŠ LEDINE – NATAŠA GERBEC ____________ 69 OŠ PETROVČE - TATJANA KRAJNC BARIČ _______________________________ 75 OŠ PLANINA PRI SEVNICI - STANKA TANŠEK _____________________________ 75 OŠ STIČNA – BRANKA LAH, KRISTIJAN REŠETIČ ___________________________ 76 OŠ STOPIČE – JELKA MOČNIK ______________________________________ 78 OŠ SV. ANA – LIDIJA KOCBEK ______________________________________ 80


OŠ SV. ANA PŠ LOKAVEC – ANA ŠNOFL _______________________________ 81 OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI- TADEJA SLAVIČ __________________________ 84 OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA - JOŽICA JEROVŠEK, MOJCA STEGNE __ 86 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA LJUBLJANA – NATAŠA VRŠIČ ______________________ 90 OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI - KATJA ŠUŠTAR______________________ 92 OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH – TANJA JURJEC, MONIKA JAVORNIK __________________ 95 OŠ VELIKA DOLINA - ANJA ZEVNIK ___________________________________ 96 OŠ VUZENICA - NATAŠA PRAPROTNIK ________________________________ 100 OŠ ZADOBROVA (LJUBLJANA POLJE) - MAJA JERAS _______________________ 100 PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC – MAJA DRETNIK ___________________________ 102 OŠ TONČKE ČEČ TRBOVLJE – URŠA BAJDA _____________________________ 103 2 SREDNJEŠOLSKE KNJIŽNICE __________________________________ 114 GIMNAZIJA LJUTOMER - VERONIKA PRIJOL _____________________________ 114 PRVA GIMNAZIJA MARIBOR – METKA KOSTANJEVEC IN BORUT MLINARIČ ________ 116 SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR - ANASTAZIJA BRKLJAČIČ _______ 117 SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR - MAJDA DROBNIČ___________ 118 SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI – TANJA ŠKRILEC ŠVEGL ______ 123 ŠOLSKI CENTER CELJE – JANA GOLOB ČUJEŽ ____________________________ 126 GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA – MILENA ZELKO __________________________ 130

9


1 OSNOVNOŠOLSKE KNJIŽNICE Poleg naziva ustanove so zapisani koordinatorji osnovnošolskih knjižnic, ki so v digitalni obliki posredovali poročila IO Sekcije šolskih knjižnic ZBDS. Poročila, ki so prispela po klasični pošti niso del pričujoče publikacije.

OŠ Beltinci – Cvetka Rengeo Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev nas je tudi letos povabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru - Sloveniji in zamejstvu - je projekt že desetič izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Središče dogajanja je bilo letošnje geslo »Naučite se razvozlati svoj svet«, ki opozarja na pomen in vlogo šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence opremljajo za življenje. (http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/mesec_solskih_knj2016, 3. 10. 2016) Čemu smo dajali poudarek v šolski knjižnici OŠ Beltinci? a) Osrednji dogodek vsako leto je sprejem prvošolcev v šolsko knjižnico. Ob zgodbi Urše Krempl Racman in knjiga smo se naučili, za koga pravimo, da požira knjige in zakaj je branje pomembno. Učenci so spoznali pravila vedenja in izposoje gradiva v knjižnici, najbolj veseli pa so bili samostojnega iskanja knjige za branje doma.

10


Slika 5: Fotografija je del poročila OŠ Beltinci (predelava ur.)

b) Sedmošolci so spoznali možnost samostojnega iskanja knjižničnega gradiva s pomočjo sistema Cobiss. Naučili so se, kako se orientiramo v knjižnici, kako je gradivo urejeno, najbolj pomembno pa je, da si gradivo, ki ga potrebujejo, poskusijo najti na policah sami. Tako naše učence navajamo, da postanejo samostojni uporabniki knjižničnih storitev.

11

Slika 6: Fotografija je del poročila OŠ Beltinci (predelava ur.)


c) Učenci predmetne stopnje so prihajali v okviru pouka slovenščine v šolsko knjižnico, kjer smo se pogovarjali o branju kot vseživljenjski dejavnosti, o nujnosti domačega branja in o prostočasnem branju. Zaradi izrednega tehnološkega napredka elektronskih pripomočkov pogosto za branje zmanjka energije in časa, zato smo naš pogovore sklenili z odločitvijo, da bomo čas za branje načrtovali.

Slika 7: Fotografija je del poročila OŠ Beltinci (predelava ur.)

č) Zaživeli sta dve interesni dejavnosti, in sicer knjižničarski krožek in Naša mala knjižnica. Slednja se izvaja kot mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Učence skozi šolsko leto pospremi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev, letos so to zanimive zgodbe v šestih izbranih knjigah iz Slovenije, Kanade, Finske, Velike Britanije in Litve.

12


Slika 8: Fotografija je del poročila OŠ Beltinci (predelava ur.)

Šolska knjižnica OŠ Beltinci je prostor, ki je odprt za nove ideje, iskanja novih znanj in srečevanja.

Besedilo in foto: Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

OŠ Benedikt - Mihaela Ruhitel

13

Osnovna šola Benedikt se je pridružila praznovanju s pravljičnim dogodkom za učence 1. triade. Učenci so ob poslušanju pravljice izdelali podlogo za miško ter izdelali naslovnico za knjigo. Učenci 1. in 2. razreda so poslušali pravljico Vesne Radovanovič Petelinček in sraka ter izdelali podlogo za miško. Ugotovili so, da ne smeš nikogar po krivem obsojati. Učenci 3. razreda so spoznali pravljico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado ter izdelali naslovnico za knjigo. Spoznali so, da ni lepo nekomu nagajati


tako, da mu škoduješ. Učenci 4. in 5. razreda so ugotavljali, da je knjižnica prostor, kjer je doma domišljija in znanje ter možnost ustvarjanja. Tako so na list zapisali svoje misli o knjižnici ter ustvarjali uganke in pesmi o knjižnici. Dogodke je v oktobru organizirala Mihaela Ruhitel. O dogodku smo poročali na spletni strani knjižnice ter pripravili razstavo izdelkov v knjižnici.

Slika 9: Fotografija je del poročila OŠ Benedikt

14

Sliki 10 in 11: Fotografiji sta del poročila OŠ Benedikt


OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće - Mirjana Čubaković Predstavnica Hrvaške se je pridružila praznovanju z virtualnim susretom učenika dviju škola i razmjenom iskustava – prikaz Natjecanja u čitanju naglas/ Debanog kluba. Sudjelovali su učenici 4. razreda škole Budaševo, 6. razreda škole Topolovac i učenici OŠ Tončke Čeč Trbovje. 25. listopada 2016. organiziran je virtualni susret učenika 4. razreda škole Budaševo koji su svoje slovenske prijatelje upoznali s Natjecanjem u čitanju naglas, te im uživo prikazali nastup jednog natjecatelja. 26. listopada 2016. učenici OŠ Tonke Čeč Trbovje, virtualnim su suretom učenicima 6. razreda škole Toplovac prikazali debatu na temu: Treba li za potrebe nastave uvesti obaveznu uporabu pametnih telefona? dne 25. i 26. listopdada 2016. Dogodke je organiziral,-a Mirjana Čubaković, stručni suradnik mentor. O dogodku smo poročali na Oglasnoj ploči i webu- škole.

15

Slika 12: Fotografija je del poročila OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće


OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica – Marija Helena Logar in Urška Repinc

16


17

Slika 13: Fotografija je del poroÄ?ila OĹ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica


18

Slika 14: Fotografija je del poroÄ?ila OĹ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica


19

Slika 15: Fotografija je del poroÄ?ila OĹ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica


OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec - Tatjana Kuhl

Slika 16: Fotografija je del poročila OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

20

OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec se je pridružila praznovanju z zapisovanjem »vozlov« v današnji družbi in razstavo literature na to temo v šolski knjižnici, branjem pravljic in poustvarjanjem v oktobru. O dogodku smo poročali na spletni strani šole. Dogodke je organizirala Tatjana Kuhl.


OŠ Mirana Jarca Črnomelj – Damjana Rožman

Slika 17: Fotografija je del poročila OŠ Mirana Jarca Črnomelj (predelava ur.)

21


Slika 18: Fotografija je del poročila OŠ Mirana Jarca Črnomelj (predelava ur.)

OŠ Dolenjske Toplice - Marija Andrejčič OŠ DOLENJSKE TOPLICE, PIONIRSKA CESTA 35, 8350 DOLENJSKE TOPLICE se je pridružila praznovanju z organizacijo: 1.

Po poteh prvih zapiskov, 4.10.2016

2.

Rastemo s knjigo, 21.10.2016

3.

Obisk bibliobusa z Nodijem, 5.10.2016

22

4. DEKD in TDK 2016 – Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2016 ( od 1. do 8. 10. 2016).


Dogodke je organizirala MARIJA ANDREJČIČ. O dogodku smo poročali na spletni strani šole, občine in lokalnega časopisa VRELEC.

Slika 19: Fotografija je del poročila OŠ Dolenjske Toplice (predelava ur.)

OŠ Dutovlje - Loredana Štemberger JAZ SEM NALEPKA, KNJIŽNA NALEPKA! Nalepke-takšne in drugačne nas obkrožajo povsod. V trgovinah, na zvezkih in učbenikih, na marmeladnih kozarčkih, otroci imajo radi nalepke za zbiranje in ne nazadnje so tukaj tudi tiste na knjigah.

23

Knjige, ki domujejo v knjižnicah imajo prav posebne nalepke, ki nam marsikaj povedo. Kaj, smo spoznali skupaj s petošolci na uri knjižnično informacijskih znanj v med predmetni povezavi KIZ in LUM. Kot cilj ure smo si zastavili spoznati pomen knjižne nalepke in jo v velikosti A4 formata tudi izdelati in likovno opremiti. Z vidika LUM so obravnavali tudi kompozicijo


slika – besedilo. Za začetek sva z učiteljico pokazali učencem nekaj knjig in jih spodbudili, da si še posebej dobro ogledajo knjižne nalepke. Skupaj smo ugotovili, da »nosijo« kup podatkov, kljub temu, da so likovno dokaj nezahtevne. Da bi pridobljeno znanje lahko unovčili, so s pomočjo puzzlov (nalepke v povečavi – priloga 1) na mizi sestavljali nalepke in jih kasneje zalepili v delovni list (priloga 2). Ko je bil za nami ta prvi del ure sva jim pokazali primer izdelane nalepke na A4 formatu (priloga 3). Pozvali sva jih, da si v knjižnici izberejo vsak svojo knjigo (različnih UDK-jev) in njeno nalepko izdelajo po modelu (priloga 4). Učiteljica LUM jih je spodbudila, da nalepke osebno likovno opremijo – bodisi glede na vsebino ali pa po lastni želji (z vzorčki, s črtami, abstraktno,…). Zagrizeno so se lotili dela in kot lahko vidite v priloženih slikah, so delo tudi zelo dobro opravili. Opremljeni z dodatnim znanjem so učenci na koncu ure pospravili knjige na police in razredu predstavili svojo nalepko. Povedali so nekaj o knjigi in utemeljili svojo likovno izbiro. Naše druženje je bilo prijetno in kot so ugotovili učenci predvsem koristno. Za konec še nekaj izjav učencev v zvezi z uro KIZ-a: »Tako hitro je minil čas!«, »Tako majhna je ta nalepka in toliko stvari izveš z nje!«, »Škoda, da nalepke v resnici niso pisane.«

24

Sliki 20 in 21: Fotografiji sta del poročila OŠ Dutovlje


Slika 22: Fotografija je del poročila OŠ Dutovlje

Slika 23: Fotografija je del poročila OŠ Dutovlje

OŠ Grm Novo mesto - Nina Kranjec

25

Letošnji mednarodni mesec šolskih knjižnic smo začeli že konec septembra, ko so na prvi obisk v knjižnico prišli prvošolčki. Po uvodnem pozdravu, predstavitvi in ogledu knjižnice, so prisluhnili afriški ljudski pravljici Ime čarobnega drevesa. Ker so si prav vsi zapomnili ime tega čarobnega drevesa iz pravljice in ker so obljubili, da se bodo pridno učili abecedo in veliko brali, so si ob koncu lahko z drevesa »utrgali« posladek, nato pa se potopili v svet pravljic.


Sliki 24 in 25: Fotografiji sta del poročila OŠ Grm Novo mesto

V tednu otroka smo, ob pomoči starejših učencev, za prvošolčke pripravili tudi bralne nahrbtnike, ki pod mentorstvom učiteljice Mojce Troha vsak teden odpotujejo domov z drugim učencem. Spodbujamo pa tudi medgeneracijsko branje – starejši učenci berejo mlajšim. Ker prvošolčki uradno še niso člani naše knjižnice, prihajajo v času jutranjega varstva v knjižnico v družbi starejših učencev, ki jim preberejo pravljico, ki si jo izberejo.

Sliki 26 in 27: Fotografiji sta del poročila OŠ Grm Novo mesto

26


Drugošolci so slavnostno prejeli svoje izkaznice in tako postali člani naše šolske knjižnice. Na sprejemu so prisluhnili zgodbici Anje Štefan z naslovom Gugalnica. Spoznali so, kako prav in varno je, da obstajajo pravila in da jih tudi upoštevamo. Obljubili so, da bodo dosledno upoštevali vsa pravila. Ob koncu so si izposodili svojo prvo knjigo, rešili knjižno uganko meseca in postali navdušeni obiskovalci.

Slika 28: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto

Pri oblikovalnem krožku so drugošolci spoznali in izdelali Ostržka – lutko na vrvici.

Sliki 29 in 30: Fotografiji sta del poročila OŠ Grm Novo mesto

27


Drugošolci so v jutranjem varstvu, pod mentorstvom učiteljice Vesne Ristov, prisluhnili tudi zgodbicam iz Kariraste sove ter se nato še sami lotili izdelave sovice.

Slika 31: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto

Tretješolci so v jutranjem varstvu, pod mentorstvom učiteljice Julie Žefran, prisluhnili odlomkom iz knjige Zgodba o knjigi in si izdelali svojo prvo knjigo.

28

Slika 32: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto


Učenci 3. in 4. razreda so pri likovnem krožku, pod mentorstvom učiteljice Irene Strasbergar, izdelali hišice, sedaj pa na strehe hišk rišejo še predmete iz pravljic. Navdih so dobili v slikanici Ele Peroci Pravljice žive v velikem starem mestu. To pravljično mesto bo v letošnjem šolskem letu obogatilo razstavni prostor v knjižnici (učenci ga bodo dokončali v prihajajočih dnevih).

Slika 33: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto

29


Četrtošolci so se v času jutranjega varstva preizkušali v pisanju zgodbic. Iz mošnjička so izžrebali štiri lističe, na katerih so bile zapisane besede iz pravljic (pravljični junaki, predmeti, kraj …). Te štiri besede so potem prepletli v kratko zgodbico. ČAROVNICA, HRUŠKA, MESEC, ZIBELKA Bila je noč. Mesec je ravno posijal na kočo v kateri je živela deklica, ki je spala v zibelki. Ko je ta deklica odrasla, je želela postati čarovnica. V kotel je vrgla gnile hruške, pero, nekaj lubja in klobuk ter vse skupaj premešala. Kar naenkrat je iz kotla zasijalo in dekle se je v hipu spremenilo v čarovnico. Vendar pa si takšna ni bila všeč, želela je biti zopet deklica. A gorje. Ni znala spremeniti uroka. Tako ji ni preostalo drugega kot da se s tem sprijazni in živi čarovniško življenje. (Marko, 5. a) Petošolci so razmišljali o tem, kakšna bi bila njihova sanjska knjižnica. In kaj so si zaželeli? Moja sanjska knjižnica bi imela zelo udobne sedeže in ležalnike. Police bi bile tako široke, da bi bile namesto stopnic po katerih bi šel do zgornjih knjig, dol pa bi se spustili po toboganu. Knjižnica bi bila odprta vsak dan 24 ur, v njej bi lahko brali in se igrali. Knjige bi si izposojali s karticami, vendar bi morali pri tem odtipkati pin številko. Iz knjižnice pa bi prišli skozi dolg tunel. (Miša, 5. a )

Šestošolci so se preizkušali v pisanju haikujev. Navdih so iskali v jeseni in knjigah. Listje odpada z dreves.

Kostanjeva lupina.

Prižgimo ogenj v peči.

Sonce vzhaja

Zbode

Ogrejmo hišo.

in zgodaj zahaja.

kot ježeve bodice.

(Tim)

(Klara)

(David)

Nepopisani listi.

Orel.

Najprej besede.

Pisateljeve misli.

Leti kot

Iz besed poglavja.

Nastane knjiga.

besede.

Iz poglavij knjiga.

(Nik)

(Tim)

(Mark)

30

Jesen je tu.


Šestošolki, ki vsako jutro preživljata v knjižnici, pa sta se preizkusili še v rimanju. Zapisali sta: V knjižnici se radi zabavava, bereva, riševa in se igrava. Knjižničarka nama vedno pomaga, branje tako je prava zmaga. Bralna značka je zagotovljen uspeh, ker vedno nas spravi v smeh. Zato pridni bodite in veliko preberite! (Nika in Kaja) Učenci 8. in 9. razreda pa so pred poseben izziv postavili učitelje. Sestavili so anketo o pravljicah in jo razdelili učiteljem. Sodelovalo je 24 učiteljev. In kakšni so bili rezultati?

1.

Katera je vaša najljubša pravljica?

Najljubši pravljici naših učiteljev sta Muca Copatarica in Pepelka. 2.

Kako imenujemo števila 3, 7, 9, 12 v pravljicah?

Odgovor (pravljična števila) je poznalo 22 učiteljev (92%). 3.

Poznate kakšno pravljico, kjer nastopa število 3?

Največ učiteljev (58%) pozna pravljico Trije prašički. Omenili pa so še pravljice Trije medvedi, Pepelka in Tri botre lisičice. Poznate kakšno pravljico, kjer nastopa število 7?

31

4.


Večina učiteljev (63%) je poznalo pravljico Sneguljčica, ostali (37%) pa Volka in sedem kozličkov. 5.

Na osnovi ključnih besed ugotovite naslov pravljice!

• Vsi učitelji so prepoznali pravljice Sneguljčica (palčki, jabolko, ogledalo), Mojca Pokrajculja (lonček, zlatnik, metla, med) in Muca Copatarica (otroci, muca, copati). • 23 učiteljev (96%) je prepoznalo Rdečo Kapico (košara, potica, steklenica vina) in Pekarno Mišmaš (moka, miške, pek, kruh). • 20 učiteljev (83%) je prepoznalo pravljico Zvezdica Zaspanka (zvezda, mesec, razbojnik). • 15 učiteljev (63%) pa je prepoznalo pravljici Hvaležni medved (mati, zibelka, hruške, medved) in Zrcalce (zajec, veverica, šoja, medved, ogledalo). V mesecu oktobru pa je naša knjižnica zasijala tudi v novi podobi. Sedaj je veliko bolj prostorna, svetla in prijazna do uporabnikov. Dobili bomo še klop in mizici, pri izbirnem predmetu obdelava gradiv pa izdelujejo še gajbice, ki jih bomo postavili v knjižnico namesto knjižnih regalov. Potem pa še nekaj detajlov in v prazničnem decembru bomo pripravili uradno otvoritev. Pred prenovo:

32

Slika 34: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto


Slika 35: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto

Po prenovi:

33

Slika 36: Fotografija je del poročila OŠ Grm Novo mesto


OŠ Hoče - Lidija Mazgan MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – »NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET« Dejavnosti v okviru projekta sem navezala na Teden otroka. V knjižnici sem pripravila dejavnosti za učence od 1. do 3. in 6. do 9. razreda. V ponedeljek, 3. 10. 2016, je potekala pravljica za učence 1. – 3. razreda. Prijavljenih je bilo 38 učencev, udeležilo se jih je nekaj manj. Posedli smo se na preprogo v kotičku in najprej razmišljali ob slikah, kako bi sestavili zgodbico o čudežnih lešnikih. Učenci so jo sestavili s skupnimi močmi, korak po koraku, vsak je pridal kakšno poved. Nastala je zanimiva zgodbica.

34

Slika 37: Fotografija je del poročila OŠ Hoče


Nato pa smo prisluhnili Anji Štefan in njenim pravljicam: Najprej, kako si je ona zamislila zgodbico o čudežnih lešnikih. Učencem je bilo zanimivo, kako drugače so si jo zamislili oni, kljub istim osebam in predmetom, ki so nastopali v pravljici. 'Stara ženička je od miške dobila lešnik. Potolkla ga je, a v njem ni našla lešnikovega jedrca, temveč prelepo pravljico.' In to prelepo pravljico, kar dve naenkrat, smo našli tudi mi. Prebrali smo dve pravljici iz njene zbirke pravljic Melje, melje, mlinček, in sicer Jabolko in Zajtrk. V pravljici o jabolku smo spoznali radovednega ježka, ki je ugotavljal, kaj bo našel tokrat. In lej ga šmenta, našel je prekrasno, veliko, rdeče jabolko. Med potjo je razmišljal, le zakaj je tako lahko. Ko ga je doma odvrgel s hrbta, se je to razletelo in v njem je sedela prestrašena miška. Sedaj ni imela več svojega doma, zato je ostala pri ježku, ki je odšel po novo jabolko. »Zajtrk!« »Zajtrk?« Čarobna besedica, ki je prebudila zajčico. A žal sta zajček in zajčica prejšnji dan pojedla vse, kar je bilo v hladilniku, zato sta morala s trebuhom za kruhom. Ustavljala sta se pod polnimi jablanami, a jabolk nista dosegla. Na koncu sta se sprijaznila s korenjem z bližnjega polja. Na koncu smo še vedno imeli polno skledo lešnikov, v katerih se morda skrivajo nove čarobne pravljice. Razdelila sem jih med otroke in jim naročila, da jih doma potolčejo in preverijo ali je v njih lešnikovo jedrce ali čudežna pravljica. --------------------------------------------------------------------------------------------------V četrtek, 6. 10. 2016, smo si ob knjigi privoščili tudi čaj in manjši posladek. Na vrsti je bila Knjižna čajanka za učence 6. in 7. razredov. Prijavljenih je bilo 25 učencev in približno toliko se jih je tudi udeležilo dogodka.

35

Ker je bila septembra 100. obletnica rojstva Roalda Dahla, sem se odločila, da bom brala odlomke iz Velikega dobrodušnega velikana.


Spoznali smo glavno junakinjo Zofi, ki jo ugrabi velikan. Ko ugotovi, da je dobrodušni velikan in da ne žre otrok, tako kot ostali velikani, ji nekoliko odleže. Njegovo delo je lovljenje in mešanje sanj. Skupaj pripravita sanje o požrešnih velikanih in jih upihneta angleški kraljici. Po morečih sanjah in pogovoru z Zofi, se ta odloči, da bo posredovala brez nasilja. Velikane med spanjem zvežejo in s helikopterji odpeljejo v veliko jamo, kjer jih hranijo s smrkumarami. VDV in Zofi dobivata čestitke in darila z vseh koncev sveta, saj sta ljudi rešila pred požrešnimi velikani. ….[odlomek] Po vsakem prebranem odlomku smo razmišljali, kako se bo zgodba odvijala naprej, razmišljali o lastnostih glavnih junakov in o tem, kaj bi se še lahko zgodilo. --------------------------------------------------------------------------------------------------V petek, 7. 10. 2016, je bilo bolj zatišno, saj nas je bilo v krogu le 8. Vendar je bilo zato razmišljanje bolj odkrito in poglobljeno. Ob problemskem romanu Kar ne ubije naše avtorice Cvetke Sokolov smo razmišljali o krivdi, o vzrokih in o rešitvah problema ter o značajih obeh glavnih junakov. V uvodu sem jim povedala, da gre za problem medvrstniškega nasilja, za posilstvo dekleta. V uvodnih poglavjih je predstavljen Klemen, ki se ne more otresti krivde za posilstvo. Razmišlja o tem, kako bi zopet navezal stik s Kristino, da bi se ji opravičil za storjeno. Presenečen je, ko ona prva vzpostavi ponovni stik z njim. Čemu? Prebrali smo poglavje Si komu povedal?, kjer se dogovorita za ponovni zmenek. Spraševali smo se, zakaj je prišlo do tega, kako nastopiti v takšni situaciji, je to zgolj olajšanje za oba ali se skriva še kakšen problem itd.?

36

Pred naslednjim poglavjem smo si privoščili čaj in piškote in ob tem razmišljali o prebranem odlomku ter o tem, kako se bo problematika odvijala naprej.


V poglavju Očijeva princeska beremo o problemu, o katerem se nam še sanjalo ni. Kristina je bila pred tem dogodkom žrtev nenehnega spolnega zlorabljanja in o tem je spregovorila ravno z naslednjim posiljevalcem?! Zakaj? Zopet se nam je postavilo kar nekaj vprašanj, na katera smo poskušali odgovoriti. Na koncu smo še strnili naša razmišljanja in se zavedeli problema v vsakdanjem življenju. Tako se je končal naš teden, namenjen literarnemu svetu in njegovim junakom. Pripravila: Lidija Mazgan, knjižničarka

OŠ Kidričevo – (Alenka Brumen, Andreja Emeršič, Mateja Šoštar, Tamara Mlakar, Maja Hazenmali, Jasna Medved)

37

Slika 38: Fotografija je del poročila OŠ Kidričevo (predelava ur.)


38

Slika 39: Fotografija je del poročila OŠ Kidričevo (predelava ur.)


OŠ Knežak - Alenka Biščak Osnovna šola Toneta Tomšiča KNEŽAK

Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak se je pridružila praznovanju z naslednjimi dejavnostmi: •

bralni zajtrk v knjižnici v tednu otroka

• pravljične urice za vrtec in prvo triado - pripovedovanje zgodb s pomočjo lego kock (lego story teller) •

delavnica izdelave knjižnih kazal in razstava le-te

izbor naj knjige učencev in učiteljev

promocija branja (branje v knjižnici kot del pouka)

v mesecu oktobru. Dogodke je organiziral,-a Alenka Biščak. O dogodku smo poročali na spletni strani šole, na oglasni deski v šoli.

OŠ Kobarid – Nina L. Melinc Op. urednice: Poročilo poslano po klasični pošti.

Op. urednice: Poročilo poslano po klasični pošti.

39

OŠ Križe - Martina Hribernik


OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen – Vlasta Metlikovec Srečanje s pisateljem Žigo X Gombačem Srečanja so se v treh skupinah udeležili vsi učenci šole. Pisatelja so lahko spoznali kot človeka z mnogimi obrazi življenja: kot športnika, novinarja, moža in očeta, zgodovinskega navdušenca. Srečanje je bilo organizirano z namenom, da učenci spoznajo sodobnega pisatelja, ki ne živi le na sliki v neki zgodovinski knjigi. Ob Tednu otroka so učenci obiskali šolsko knjižnico, se seznanili z deli, ki obravnavajo probleme, ki so bili izpostavljeni v letošnjem programu za teden otroka. Ob tej priliki so v okviru razrednih ur izdelali svoje lastne kazalke. (če jih izdelajo sami, bolj skrbijo zanje.) Učitelji beremo: Ponovno smo obudili zamisel, da bi se srečali učitelji v knjižnici in predstavili knjige, ki jih berejo v svojem prostem času. Okrogla urica se je kar zavlekla, saj se je razvila zanimiva debata, o prebranem. Ugotovil smo, da tudi sami radi v prostem času posežemo po trivialni literaturi, od romanov Konsalika pa do kriminalnih zgodb Agathe Christie. Knjiga zamenja lastnika (prilagam kar zapis, ki so ga prejeli učenci)

MESEC OKTOBER JE MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC. Ta mesec šolske knjižnice odprejo vrata vsem ljudem, ki so šolske klopi v osnovni šoli že zapustili. Ob tej priliki smo se odločili, da bomo izpeljali tudi akcijo

40

KNJIGA ZAMENJA LASTNIKA.


Zgodi se, da se določene knjige naveličamo, je ne potrebujemo več ali pa imamo več enakih naslov, pa ne vemo, kaj bi z njo/z njimi naredili. Težko nam je, da bi knjiga končala na odpadu ali da bi jo zažgali. Taka knjiga nam doma zavzema prostor, na njej se nabira prah in zdi se nam, da je mrtva neuporabna stvar. Sedaj imate priložnost, da se take knjige za vedno znebite. Za vas nadležni predmet bo pri drugi osebi ponovno oživel. Akcija »Knjiga zamenja lastnika« pomeni, da oddaš zate neuporabno knjigo. Za prineseno knjigo si boš lahko brezplačno domov odnesel neko drugo knjigo, ki bo na razpolago. Knjiga, ki jo boš oddal, naj bo primerna za učence osnovne šole. Lahko je leposlovna ali strokovna knjiga. Knjigo lahko oddate od srede,19.10. , do petka, 21.10. , v knjižnici. Knjige bodo zamenjale lastnika v ponedeljek, 24. 10., in v torek, 25.10., v času od 13.30 do 15.30. Odzvalo se je 20 učencev, ki so prinesli 98 knjig. Vse knjige niso zamenjale lastnika, tako da smo se dogovorili, da bomo akcijo ponovili v decembru in aprilu. Starši in stari straši v šolski knjižnici Istočasno ko smo zamenjevali knjige, smo v šolsko knjižnico povabili tudi starše in stare starše. Prišli so starši in stari starši nižjih razredov, ko so prihajali po svoje otroke v oddelek podaljšanega bivanja. Bili so presenečeni nad velikimi sončnimi prostori, opremo v knjižnici in tudi količino knjig. Tutorji berejo

41

Vsak prvošolček dobi ob prihodu v prvi razred svojega tutorja, učenca iz 6. razreda. Ta ga spremlja do četrtega razreda. Da se učenci med seboj bolje spoznajo, imajo tudi mesečna srečanja. Letos smo v oktobru izvedli akcijo


Tutorji berejo, ko so učenci tutorji 7. razreda brali učencem 2. razreda. Učenci 8. razreda so brali skupaj s svojimi varovanci iz 3. razreda.

Obisk Splošne knjižnice v drugi občini V tem mesecu smo izvedli tudi kulturne dneve. Ogledali smo si gledališke predstave za mlade. OB obisku gledališke predstave Čarovnik iz Oza v SNG Nova Gorica smo obiskali še Goriško knjižnico Franceta Bevka. Učenci v to knjižnico ne zahajajo, ker je precej oddaljena od kraja bivanja, pa tudi sicer imamo v kraju Podružnično knjižnico Kosovelove knjižnice iz Sežane. Zelo so bili začudeni nad samimi prostori (oddelki ki so v knjižnici) in samim delovanjem knjižnice (knjigomati, čitalniški oddelek, oddelek muzikalij.)

OŠ Orehek Kranj - Andreja Urbanec Op. urednice: Poročilo poslano po klasični pošti.

OŠ Rada Robiča Limbuš - Darja Lorenčič Lašič POROČILO O IZPELJANIH DEJAVNOSTIH NA OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ OB MEDNARODNEM MESECU ŠOLSKIH KNJIŽNIC NAUČITE SE RAZVOZLATI SVET Nagovor ge. ravnateljice po šolskem radiu o praznovanju šolskih knjižnic in objava na spletni strani šole o pomembnosti šolske knjižnice ter poziv k sodelovanju. Zlasti smo učence pozvali, da napišejo sestavke o knjižnici. Objava knjižnih novosti v mesecu oktobru na spletni strani šole- knjižnica.

42

V začetku meseca oktobra smo podelili šolske izkaznice našim najmlajšim


uporabnikom, prvošolčkom, pri urah KIZ smo se pogovarjali o knjižnicah (1.9. razred), o knjižničnem bontonu (2. razred) in spoznavali našo šolsko knjižnico.

Sliki 40 in 41: Fotografiji sta del poročila OŠ Rada Robiča Limbuš

V stekleni vitrini pred knjižnico smo pripravili razstavo ob 4. oktobru z naslovom IMEJMO JIH RADI. Razstavili smo leposlovne knjige- zgodbe o živalih in tudi novejše poučne knjige o živalih. Proti koncu meseca oktobra pa smo pripravili razstavo z naslovom GROZLJIVO STRAŠLJIVO. Razstavili smo knjige s čarovniško vsebino in druge otroške in mladinske grozljivke. Pri iskanju in postavitvi razstave so sodelovale učenke, ki obiskujejo knjižničarski krožek. Šestošolci so pri urah KIZ (v povezavi z razredno uro) izvedli »mini raziskovalno nalogo« o branju in knjigah. Postavili so »hipoteze«, ki so jih kasneje (po izvedbi ankete) ovrgli ali potrdili. Rezultate so grafično upodobili in zapisali na plakate. Te smo razstavili v šolski knjižnici in objavili na spletni strani knjižnice. Četrtošolci so v okviru KIZ zapisali »Kakšno knjižničarko si želijo v šolski knjižnici?« Njihove zapise smo prepisali na plakat, razstavili in objavili njihove zanimive želje.

43


Slika 42: Fotografija je del poročila OŠ Rada Robiča Limbuš

Petošolci so individualno zapisali lestvico svojih najljubših knjig v šolskem letu 2015/2016 in o najljubši zapisali nekaj povedi. Njihove izdelke smo razstavili v šolski knjižnici. V tem mesecu oktobru so učenci drugih razredov prisluhnili pravljici Tiho, tukaj beremo v knjižničnem prostoru. Kasneje so pravljico ilustrirali, nekateri pa že zapisali nekaj preprostih stavkov o obisku v šolski knjižnici. 24 . oktobra 2016 je šolska knjižnica odprla vrata tudi v poznih popoldanskih urah.

44

V tem času so bile aktivne učenke knjižničarskega krožka, ki so izposojale in svetovale mlajšim. V času »odprtih vrat knjižnice« je v šolo prišlo 11 otrok, ki so knjižnico doživeli na malo drugačen način. Veseli smo bili tudi staršev in učiteljev, ki so se aktivno vključili v knjižnično dogajanje.


Slika 43: Fotografija je del poročila OŠ Rada Robiča Limbuš (predelava ur.)

Tretješolci so obiskali splošno knjižnico Pekre, si ogledali knjižnico, jo primerjali s šolsko in prisluhnili pravljicam v knjižničnem prostoru. Pravljice je otrokom pripovedovala knjižničarka Suzana Slavič. Učenci od 2.-6. razreda so se odzvali in napisali veliko sestavkov o naši šolski knjižnici. Izbirali so med naslovi – Naša Šolska knjižnica, Knjige so zbolele, Zgodilo se je v šolski, knjižnici, Knjige praznujejo,… Prejeli smo veliko spisov in najboljše smo objavili na spletni strani šoleknjižnica. Pošiljam samo nekatere. KNJIŽNICA – SRCE NAŠE ŠOLE (Ajda Nišić, 6. a)

45

Naša knjižnica je velik prostor s knjigami. Nahaja se v pritličju šole, zraven


jedilnice. V knjižnici se lahko pred in po pouku učimo ali delamo domače naloge. Pri izbiri knjig nam pomaga gospa knjižničarka. Predlaga nam, katere knjige so primerne za nas. V naši knjižnici imajo nekateri učenci tudi učno pomoč .V naši knjižnici mora biti mir in tišina. Zdaj pa vam bom povedla, katera pravila veljajo v naši knjižnici. 1.

Knjige si lahko izposojamo in jih pravočasno vračamo.

2.

Lahko pišemo domače naloge in se učimo.

3.

Beremo knjige in revije.

4.

Se pogovarjamo, ampak tiho, da ne motimo ostalih.

5.

Iščemo gradivo za referate, raziskovalne naloge in projekte.

6.

Se ne skrivamo.

7.

Ne premeščamo knjig med policami.

8.

Ne uničujemo knjig in knjižne opreme.

9.

Ne govorimo grdih besed.

10.

Ne jemo in ne pijemo.

11.

Ne uporabljamo telefona in drugih električnih naprav.

Brez šolske knjižnice bi bila šola prazna in ne bi bila zanimiva, ker učitelji potrebujejo podatke o tisti snovi, ki jo poučujejo. Rada bi pohvalila gospo knjižničarko, ker nam zelo rada pomaga in se postavi za nas. Veseli me, da sem lahko delila z vami srce naše šole.

ŠOLSKA KNJIŽNICA (Aljoša Vreš in Miha Nežmah, 6. a)

v njih pa polno črt in pik.

46

V naši šolski knjižnici je polno knjig,


V naši šolski knjižnici so pravljice, enciklopedije in različne knjižne zbirke, a v knjižnici niso dovoljene dirke. V knjižnici delamo lahko domačo nalogo, ki včasih predstavlja nam pravo nadlogo. V naši knjižnici se lahko tudi učimo in za kakšno pesmico rimo dobimo. V knjižnici imamo se lepo, ali se s tem ne strinja KDO?

NAŠA KNJIŽNICA (Lina Batič, 3. a V naši knjižnici dela učiteljica Darja. V knjižnico grem in si izposodim knjige. Doma jih imam en teden. V knjižnici imamo veliko knjig, razporejene so po policah. So za velike in male otroke.

V ŠOLSKI KNJIŽNICI (Neža Možič, 3. a) Zgodilo se je v šolski knjižnici. Nekega lepega dne so v knjižnico prišli otroci iz drugega razreda. Veseli so bili. Našli so veliko zanimivih knjig o živalih. Vsi so vzklikali: »Juhu, super!« Knjižničarka jim je prebrala zgodbico o sedmih medvedih in zgodbico o kokokoški Emiliji.

ŠOLSKA KNJIŽNICA (Meta Muhič, 3. a)

47

V naši knjižnici je veliko knjig. Za majhne otroke in velike otroke. Naštela


vam jih bom nekaj: London, vse kar te zanima, Mini in tatvina, Pariz, vse kar te zanima, Živali, Doktor za osle,… Knjige so različne. Lahko so majhne, velike, ozke in kartonaste. Knjižnica je prostor, kjer lahko delaš domačo nalogo, bereš …

NOČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI (Neža Musil, 5. a) Nekoč je živela deklica z imenom Katarina. Ta deklica je zelo rada brala knjige, zato je veliko čas preživljala v šolski knjižnici. Nekega dne pa je dobila vabilo, da lahko preživi noč v šolski knjižnici. Seveda je povabilo sprejela. Vsa vzhičena je s prijateljicami tisti dan odšla v knjižnico, kjer so si postlale ter do večera brale. Zvečer so utrujene zaspale. Ponoči jih je nenadoma zbudilo rjovenje. Otrpnile so od strahu, ker se je iz knjige prikazal zmaj. Punce so začele od strahu brezglavo tekati po knjižnici, zmaj pa za njimi. Nenadoma jih je zmaj ujel v kot. Že so mislile, da je vse izgubljeno, ko se je iz knjige prikazal vitez. Zmaj in vitez sta se spopadla. Med bojem sta se ustavila, nekaj trenutkov stala pri miru, nato pa izginila brez sledu. Punce so nekaj časa še klepetale, nato pa spet zaspale. Zjutraj so odšle domov. Ker pa jim dogodek ni dal miru, so po njem posnele film, s katerim so pozneje zaslovele. O vseh dejavnostih smo obveščali učence preko spletne strani šole, kjer je rubrika knjižnica in kjer veliko in izčrpno objavljamo.

Limbuš, 6.11.2016

Koordinatorica/ knjižničarka: Darja Lorenčič Lašič, OŠ Rada Robiča Limbuš

48


OŠ Prule – Ljubljana - Gregor Škrlj Osnovna šola Prule, Prule 13, Ljubljana, se je v mesecu oktobru 2016 pridružila praznovanju. Dejavnosti v knjižnici so potekale v okviru pouka KIZ (učenci so spoznali knjižničarko Mrcino in izdelali knjižne kazalke z njeno podobo, doživeli pouk o knjigi in o poti knjige od ideje do izdelka, nekateri razredi so izdelovali knjige, vsi pa so bili deležni motivacije za branje). Učenci so v vitrinah pripravili razstavo na temo razvozlavanje sveta. Zamislili so si vozle, katere je bilo potrebno s knjigami odvozlati. Vsak dan so pred in po pouku igrali namizne družabne igre (Alias, Imagidice, El Capitan, Gospodar prstanov, Dixit, Vseved, Maček Muri, Brainbox in druge). Reševali so tudi posebne uganke meseca, ki so bile povezane s knjižnicami ter branjem. Dnevno so imeli na voljo za branje posebej izpostavljene stripe in stripovske junake. Vsi prvošolci, en drugi razred ter vsi tretješolci so se vključili v projekt Naša mala knjižnica, spoznali so Ustvarjalnik ter vsebino prve knjige. Dogodke je organiziral Gregor Škrlj, šolski knjižničar. O dogodkih smo poročali na spletni strani šole in v šolskem glasilu.

49

Slika 44: Fotografija je del poročila OŠ Prule


Slika 45: Fotografija je del poročila OŠ Prule

50

Slika 46: Fotografija je del poročila OŠ Prule


Slika 47: Fotografija je del poročila OŠ Prule

OŠ Loče - Sabina Mlinarič

51

OŠ Loče se je pridružila praznovanju z različnimi dejavnostmi. V mesecu oktobru smo se medgeneracijsko povezovali in izvajali pravljične urice za


učence podaljšanega bivanja. Pravljice so starejše učenke pripovedovale mlajšim. Z učenci smo pripravili razstavo o protestantizmu. V sklopu prazničnega meseca smo razmišljali, kako razvozlati svoj svet ter o knjigah, branju in pomenu šolskih knjižnic. Prepustili smo se literarnemu ter likovnemu ustvarjanju. Nekaj izdelkov smo v knjižnici tudi razstavili. Mednarodni dan šolskih knjižnic smo predstavili na spletni strani šole, poročilo o dogajanju pa bomo objavili tudi v šolskem časopisu (ki je še v pripravi). Dejavnost je bila izpeljana v oktobru 2016. Dogodke je organizirala knjižničarka Sabina Mlinarič. O dogodku smo poročali na spletni strani šole in v šolskem glasilu.

52

Slika 48: Fotografija je del poročila OŠ Loče


OŠ Log - Dragomer – Urška Jesenko

53


54


OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok – Marija Montanič POROČILO O MEDNARODNEM PRAZNOVANJU ŠOLSKIH KNJIŽNC OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok v mesecu oktobru 2016 »NAUČI SE RAZVOZLATI SVOJ SVET« Šolsko knjižnico obiskujejo vsi učenci naše šole in tudi vrtičkarji dveh vzgojnih skupin, ostali dve skupini pa knjižnico obiščeta nekajkrat na leto. Prav tako sodelujemo tudi z vrtičkarji in šolarji na podružnični šoli v Podpreski. Prijetno sodelovanje je potekalo tudi v letošnjem mesecu oktobru.

55

• O praznovanju šolskih knjižnic v oktobru sem najprej obvestila na pedagoškem kolegiju in učitelje povabila k sodelovanju.


• Na šolskem radiu smo objavili prispevek o mednarodnem praznovanju šolskih knjižnic in praznovanju 40. obletnice od izida slikanice SAPRAMIŠKA Svetlane Makarovič. • Z učenci vseh devetih razredov smo izpeljali uro KIZ-a, se pogovorili o pomenu naše šolske knjižnice, ponovili pravila, praznovali Dan zlate knjige, se spomnili obletnico rojstva in smrti Franceta Bevka in pričeli z Bralno značko. • Prva ura za učence 1. razreda – postali so člani šolske knjižnice, prejeli so izkaznice in za darilo knjigo »7 nagajivih« Leopolda Suhodolčana, katero je prvošolčkom podarilo društvo Bralna značka. • Učenci jutranjega varstva so izdelovali knjižne kazalke in likovno ustvarjali svoje doživljaje v knjižnici. • Skriti zaklad v knjižnici so iskali učenci v podaljšanem bivanju in spoznavali knjigo kot velik zaklad v katerem se skriva znanje. • Z učenci 1. triade smo na poseben način praznovali 22. oktober praznik Zbirke ČEBELICA.

56

Slika 49: Fotografija je del poročila OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok


Učenci 1. razreda so v knjižnici prvič spoznal zbirko Čebelica, oblikovali čebelice iz papirja, prebrali smo rusko pravljico Medved išče pestunjo in jo uprizarjali v senčnem gledališču. Učenci 2. razreda so si tudi ogledali knjižice iz zbirke, prebrali smo pravljico Pod medvedovim dežnikom Svetlane Makarovič in jo ilustrirali. Učenci 3. razreda so se po ogledu knjižne zbirke odločili, da skupaj preberemo pesmi iz knjige Kako se kuha mula, pesnice Damjane Kenda Hussu. Vsak učenec si je izbral svojo pesem, povedal njeno sporočilo in ga ilustriral.

57

Slika 50: Fotografija je del poročila OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok


Na hodniku pred knjižnico smo naredili razstavo likovnih izdelkov učencev 1. triade in knjig Zbirke Čebelica. • Na hodniku pri vhodu v šolo razstava v vitrini obiskovalce obvešča o pomenu šolskih knjižnic in njihovo mednarodno praznovanje v mesecu oktobru. • Na spletni strani šole bo objavljeno to poročilo o dogodkih na naši šoli in o praznovanju šolskih knjižnic v oktobru 2016. • Prispevek o oktobru mednarodnem prazniku šolskih knjižnic in povzetek praznovanja naše šolske knjižnice sem objavila v mesecu oktobru v našem lokalnem časopisu Odmevi. • Ob izidu šolskega glasila bo tudi objavljen prispevek o mednarodnem praznovanju šolski knjižnici v mesecu oktobru in dejavnostih na naši šoli. • V kotičkih za starše v šoli in vrtcu (tudi na podružnici) sem pripravila zloženke in povabila starše k skupnemu branju z otroki, učitelje in vzgojitelje pa povabila, da o pomenu le tega spregovorijo staršem na roditeljskih sestankih. • Prvi teden v oktobru – v Tednu otroka so knjižnico obiskale vse skupine otrok vrtca in tudi podružnice. Otroci skupin metuljev in pikapolonic so poslikali izkaznice in si prvič v tem šolskem letu izposodili slikanice, ki jih berejo skupaj s starši. Ogledali in otipali so tudi knjigo za slepe. • V okviru sodelovanja z drugimi knjižnicami so krajevno knjižnico v Loškem Potoku (podružnica Miklova hiša iz Ribnice) obiskali vrtičkari, na podružnični šoli in v vrtcu pa jih je obiskala knjižničarka Anica iz omenjene knjižnice. DODATEK:

58

Omenila bi še, da vsako šolsko leto učence naše šole obišče tudi kakšen


pisatelj ali pisateljica, vendar pa je to šele spomladi ob zaključku Bralne značke. Minulo šolsko leto je bila to pravljičarka Anja Štefan. O zaključku minulega šolskega leta smo z učenci pripravili razstavo knjig z naslovom »Moja najljubša knjiga v tem šolskem letu«. Vsak učenec je na razstavo prinesel svojo najljubšo knjigo, kar je bila za učence velika motivacija. Tudi tukaj sem vključila otroke iz vrtca in iz podružnične šole in vrtca. Otroci iz vrtca in 1. triade so svoje najljubše slikanice tudi ilustrirali. Nekateri učenci iz višjih razredov pa so ob izbrani knjigi napisali svoje vtise, oziroma razloge, zakaj jim je bila izbrana knjiga najbolj všeč.

Slika 51: Fotografija je del poročila OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Za šolsko knjižnico Marija Montanič

59


OŠ Dušana Muniha Most na Soči – Martina Kozorog Kenda

60


OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica – Boža Peršič Povabili smo vse oddelke četrtošolcev in petošolcev v šolsko knjižnico. Predstavila sem jim vrste knjižničnega gradiva in njihove postavitve. Podrobno smo se pogovorili o knjižničnem redu. S petošolci smo ponovili postavitve knjižničnega gradiva v šolski knjižnici in se natančno posvetili knjižničnemu redu in bontonu.

61

Poznavanje postavitev smo preverili s samostojnim iskanjem knjig za letošnjo bralno značko in domače branje. Naj fotografije povedo, da smo se imeli zelo lepo.


Slika 52: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (predelava ur.)

62

Sliki 53 in 54: Fotografiji sta del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (predelava ur.)


Slika 55: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (predelava ur.)

V mesec oktober smo umestili projekt Rastem s knjigo, ki je namenjen slovenskim sedmošolcem, da podrobneje spoznajo najbližjo splošno knjižnico – Goriško knjižnico Franceta Bevka – in prejmejo izbrano slovensko leposlovno knjigo, ki jo na naši šoli preberejo za domače branje pri slovenščini. Seveda smo se na ta obisk najprej pripravili z vsakim oddelkom v šolski knjižnici, za kar smo porabili dve šolski uri. Ponovili smo postavitve različnega knjižničnega gradiva v šolski knjižnici in jih primerjali s postavitvami v splošni knjižnici. Sedmošolcem sem predstavila tudi iskanje gradiva po COBISS/OPAC-u v bazi Goriške knjižnice Franceta Bevka. Seveda smo ob tej priložnosti spomnili tudi na pravila citiranja in navajanja virov pri pisanju raznih prispevkov, referatov in seminarskih nalog.

63


Knjižničarke v Bevkovi knjižnici so sedmošolcem podrobno in natančno predstavile, kaj vse ponuja splošna knjižnica učencem za njihovo izobraževanje in prosti čas. Vsi sedmošolci so prejeli knjižno darilo, slovensko izvirno leposlovje, delo Vinka Moederndorferja KIT NA PLAŽI, kar bodo pri slovenščini brali v okviru domačega branja.

Slika 56: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

64

Slika 57: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica


Slika 58: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (predelava ur.)

Slika 59: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (predelava ur.)

65


V okviru prenavljanja VZGOJEGA NAČRTA ŠOLE vsako leto prenovimo tudi knjižnični red, ki ga razredniki v oktobru preberejo skupaj z učenci. Objavljen je na šolski spletni strani. V šolski knjižnici se namreč trudimo ustvariti ambient in vzdušje, kjer bi se vsak učenec in učitelj dobro počutil. V oktobru smo pričeli z delovanjem knjižničarskega krožka, h kateremu se je prijavilo veliko število učencev. Izvajamo ga vsak dan v tednu za oblikovane skupine. V mesec šolskih knjižnic smo na naši šoli umestili tudi ŠTUDIJSKO SREČANJE SEVERNOPRIMORSKIH ŠOLSKIH KNJIŽNIČARK. Poleg aktualnih informacij s področja šolskega knjižničarstva smo se osredotočili na elemente formativnega spremljanja, s katerimi s e pri svojem delu srečuje šolski knjižničar. Ob tej priložnosti smo se poslovili tudi od dolgoletne kolegice, Zorke Paulina z OŠ Most na Soči, ki zapušča naše vrste zaradi upokojitve.

66

Slika 60: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica


Slika 61: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

V oktobru smo se z učenci višjih razredov udeležili srečanja s slovensko glasbenico ANJO BAŠ, ki nam je predstavila svojo knjigo LAČNA ŽIVLJENJA, v kateri opisuje svoje težave v obdobju odraščanja, predvsem motnje hranjenja. Posebna dragocenost srečanja je bilo njeno sporočilo mladim, da je življenje edinstveno in da se je vredno potruditi, da se soočimo in premagamo vse težave, ki jih prinaša. TOREJ – »NAUČIMO SE RAZVOZLATI SVOJ SVET«.

67

Slika 62: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica


Slika 63: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Slika 64: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (predelava ur.)

68

Zapisala in fotografirala Boža Peršič, šolska knjižničarka na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (centralna šola)


OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine – Nataša Gerbec Podružnično šolo Ledine obiskujejo učenci prvega triletja. V mesecu oktobru smo se tudi mi pridružili praznovanju šolskih knjižnic. Tudi naša šola - Podružnična šola Ledine - letos praznuje, in sicer 30. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti smo želeli naše učence seznaniti s tem, kakšne knjige so imeli njihovi predhodniki in kako je potekala izposoja knjig v preteklosti. Pripravili smo razstavo najstarejših knjig iz naše šolske knjižnice. Predstavili smo tudi berila, ki so jih učenci uporabljali v preteklosti, opremljanje knjig in ročni vnos podatkov, ročno evidentiranje izposoje ter stari listkovni abecedno imenski katalog, ki omogoča iskanje gradiva po abecedi avtorjev.

Slika 65: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine

69


Slika 66: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine

70

Slika 67: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine


Slika 68: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine

Ko so obiskali šolsko knjižnico učenci tretjih razredov, smo se najprej pogovorili kako ravnamo s knjižnim gradivom in se obnašamo v knjižnici. Naučili smo se, kako lahko sami najdemo knjigo, ki jo želimo prebrati. Učenci so se seznanili s knjigami, ki jih bodo prebirali za bralno značko v tem šolskem letu. Naše srečanje v šolski knjižnici je bilo prijetno. Več o dogajanju si lahko preberete v opisih učencev. Opise dogodkov smo predstavili tudi v obliki razstave.

71

Slika 69: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine


72

Slika 70: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine


Šolsko knjižnico so obiskali učenci drugih razredov. Pri knjižničarskem krožku so učenci poslušali pravljice, izdelovali knjižna kazala, risali knjižne junake, ustvarjali in pisali pesmice v povezavi s šolsko knjižnico in jih poimenovali »Pesmice iz knjižnice«.

Slika 71: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine

Pesmice iz knjižnice KNJIGA

Knjižnica,

Knjiga,

lepa, nova,

napeta, strašljiva,

v njej beremo, rišemo, se učimo.

zabavna, zanimiva,

Knjige so zelo zanimive.

grozna.

Pssst! Tiho!

V knjigah so junaki. Joj! Aliana 3. b

73

V KNJIŽNICI

Nika 3. b


ČAROBNI MUC

KNJIŽNICA

Knjiga Čarobni muc

Moderna, svetla.

je napeta, zanimiva,

Berem, rišem, pišem,

listam, ilustriram, berem.

se učim.

Knjiga govori o mucu.

V knjižnici veljajo pravila.

Še bi brala. Všeč mi je!

Lepo mi je!

Nika 2. b

Gaja 3. b

ZARINA PESEM Pesem je vsemogočna, jokajoča, presrečna, ljubezenska. Pesnik, skladatelj. Rada imam to pesem! Zarja 3. d

Slika 72: Fotografija je del poročila OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine

Reševali smo knjižno uganko in ob bližajočih novembrskih praznikih izdelovali strahce. O dejavnostih, ki so potekale v tem mesecu, smo poročali na spletni strani šole in spletni strani šolske knjižnice. Nataša Gerbec, šolska knjižničarka OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, LEDINE

74


OŠ Petrovče - Tatjana Krajnc Barič Op. urednice: Poročilo poslano po klasični pošti.

OŠ Planina pri Sevnici - Stanka Tanšek Osnovna šola Planina pri Sevnici se je pridružila praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic s tem, da je učence 8. in 9. razreda peljala na ogled Osrednje knjižnice Celje, kjer bodo slej ko prej tudi sami postali uporabniki. Ogledali smo si oddelek za otroke in mladino, knjigomat za izposojo in vračilo knjig ter skladišče za knjige. Slednje je bilo prav posebej zanimivo, saj so lahko videli tudi, kako preko knjigomata potuje knjiga po tekočem traku v skladišče. Ekskurzija je bila izvedena 25. 10. V sklopu tehniškega dne. Na šoli pa smo imeli še bralno srečanje učencev 1. in 9. razreda, kjer so devetošolci brali prvošolcem. Dogodek je organizirala knjižničarka Stanka Tanšek v sodelovanju z učiteljico zadolženo za pripravo tehniških dni. O dogodku smo poročali na spletni strani šole, kjer so učenci sami pisali o vtisih.

75

Slika 73: Fotografija je del poročila OŠ Planina pri Sevnici


OŠ Stična – Branka Lah, Kristijan Rešetič

76


Slika 74: Fotografija je del poročila OŠ Stična (predelava ur.)

77

Slika 75: Fotografija je del poročila OŠ Stična (predelava ur.)


OŠ Stopiče – Jelka Močnik Teden šolske knjižnice smo na naši šoli obeležili v tednu od 17. – 21. oktobra z naslednjimi dejavnostmi: ponedeljek in torek, 6. in 7. uro: Ura pravljic za mlajše učence / pogovor o prebranem za starejše učence; reševanje knjižnične uganke (2., 3. triada - list z nalogami dobiš v knjižnici), najbolje rešena uganka bo nagrajena; -

literarni natečaj z naslovom SAJ O TEM SEM PA BRAL-A

Sestavek ali spis o tem, kako ti je to, kar si prebral-a, prišlo prav ali koristilo: bodisi za šolo, za tvoj prosti čas, za učenje, za razumevanje sebe in sveta okrog sebe, kako si se istovetil-a s književnim-i junakom / junakinjo … bodisi iz poučne bodisi iz leposlovne knjige. -

likovni natečaj SANJSKA KNJIŽNICA ali SANJSKI BRALNI KOTIČEK

Nariši, kakšna naj bi bila knjižnica ali del knjižnice po tvojih željah ali zamislih. -

oblikovalski natečaj KNJIŽNA KAZALKA

Izdelava ličnih knjižnih kazalk (lepo oblikovan kartonček, ki ga vložiš v knjigo). Po en najboljši izdelek iz vsakega natečaja je bil knjižno nagrajen, dodali pa smo še po 2 tolažilni nagradi. Izdelke, ki so bili lični in ustvarjalni, smo objavili v šolskem glasilu ter jih razstavili v knjižnici.

78


Slika 76: Fotografija je del poročila OŠ Stopiče

79


OŠ Sv. Ana – Lidija Kocbek

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije Sekcija za šolske knjižnice

Poročilo izvedbe projekta na OŠ Sv. Ana in podružnični šoli Lokavec Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 Naučite se razvozlati svoj svet

Šola OŠ Sveta Ana se je skupaj s podružnico Lokavec pridružila praznovanju z dejavnostmi za uporabnike šolske knjižnice : Začetek SUPERBRALNICE za učence in učitelje Pripravili/oblikovali smo kriterije za Superbralnico. V začetku meseca oktobra (mesec šolskih knjižnic) smo obvestili vse učence o pričetku Superbralnice, ki bo trajala do meseca aprila.

80

Slika 77: Fotografija je del poročila OŠ Sveta Ana


OŠ Sv. Ana PŠ Lokavec – Ana Šnofl Pravljično- glasbena predstava v vrtcu Sv. Ana in podružnici Lokavec: Živali v jeseni 5. oktobra za najmlajše v vrtcu Sv. Ana 7. oktobra v vrtcu podružnice Lokavec

Slika 78: Fotografija je del poročila OŠ Sv. Ana PŠ Lokavec (predelava ur.)

81

NAŠA MALA KNJIŽNICA (OPB 1.,2.,3.,4.,in 5.) Vsak oddelek bere knjige v nadaljevanju skozi vso šolsko leto. V projektu je predvidenih 6 knjig, ki jih učenci podrobneje spoznajo, njihovega avtorja ter se ob tem izvajajo različne dejavnosti. učenci sodelujejo v nagradnih natečajih v okviru projekta. Vsak učenec izpolnjuje bralni dnevnik .


OTVORITEV SLIKE IN KVIZ: Zvezdica Zaspanka Za učence drugih razredov smo 26. oktobra pripravili kviz v povezavi z zgodbico Zvezdica Zaspanka. Hkrati smo svečano obesili sliko Zvezdice Zaspanke v šolski knjižnici, ki je nastala v sodelovanju z lokalnim slikarjem in našimi učenci.

Slika 79: Fotografija je del poročila OŠ Sv. Ana PŠ Lokavec (predelava ur.)

82


83


OŠ Kajetana Koviča Radenci- Tadeja Slavič OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI se je pridružila praznovanju s pravljično uro v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, dne 18. 10. 2016. Dogodke sta organizirali TADEJA SLAVIČ (knjižničarka na osnovni šoli) in TANJA ŠKRILEC ŠVEGL (knjižničarka v srednji šoli). O dogodku smo poročali na spletnih straneh obe šol. Pravljično uro sva s kolegico iz srednje šole, Tanjo Škrilec Švegl, izvedli v torek, 18. 10. 2016, v prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Kot že leta poprej, na pravljični uri sodelujejo učenci 2. razreda osnovne šole. Dijakinje Maša Gjerek, Kristina Horvat in Mojca Raj, dijakinje 2. letnika smeri gastronomsko-turistični tehnik, so najprej predstavile šolo oz. za katere poklice se dijaki izobražujejo na njihovi šoli. Ker je letos 100. obletnica rojstva pesnika in pisatelja Roalda Dahla, smo izbrali njegovo knjigo Gromozanski krokodil. Na koncu so nas dijaki pogostili s pecivom in čajem. Drugošolci so kasneje poustvarjali in njihove risbice so razstavljene v knjižnici, prav tam pa sem pripravilo tudi manjšo razstavo Dahlovih del.

84

Slika 80: Fotografija je del poročila OŠ Kajetana Koviča Radenci (predelava ur.)


Slika 81: Fotografija je del poročila OŠ Kajetana Koviča Radenci (predelava ur.)

85

Slika 82: Fotografija je del poročila OŠ Kajetana Koviča Radenci


Slika 83: Fotografija je del poročila OŠ Kajetana Koviča Radenci

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica - Jožica Jerovšek, Mojca Stegne

POROČILO

o izvedenih dejavnostih v šolski knjižnici v okviru projekta Mednarodni mesec šolskih knjižnic – oktober 2016

86

V šolski knjižnici OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, na matični šoli in


podružnici na Zgornji Ložnici, smo praznovali mesec šolskih knjižnic z različnimi dejavnostmi. Ob mednarodnem dnevu šolskih knjižnic smo pripravili objavo po šolskem radiu in objavili prispevek na spletu. O dejavnostih v knjižnici je obveščala oglasna tabla pred knjižnico. Za učence smo pripravili knjižne uganke za mesec oktober na temo umetniki sezone. Prejeli smo 352 pravilnih rešitev. Izžrebali smo 7 nagrajencev in jim podelili knjižne nagrade. Organizirali smo likovni natečaj Moj knjižni junak. Udeležilo se ga je 187 učencev. Najlepše risbice smo razstavili v avli matične šole in v knjižnici podružnične šole. Izvajali smo ure pravljic za učence 1. VIO v OPB. Učencem 1. in 2. razreda smo prebrali knjigo Racman in knjiga pisateljice Urše Krempl. Učenci so jo vrednotili in ob ilustracijah pripovedovali zgodbo. Pogovarjali smo se o knjižnici in knjigah. Prvošolci so si izdelali knjižna kazala, na katere so narisali pravljične junake, drugošolci so risali naslovnice svojih najljubših knjig. Knjižna kazala so odnesli domov, nekaj najlepših risbic smo razstavili v čitalnici. Učencem 3. razreda smo prebrali Čudovite leteče knjige gospoda Morrisa Lessmora avtorja Williama Joyca. Ogledali smo si kratek animirani film na spletu in si izdelali naslovnico za svojo najljubšo knjigo. V oktobru smo začeli z glasovanjem Moja naj knjiga. Učenci bodo glasovali za svojo najljubšo knjigo do konca meseca marca. V aprilu bomo objavili rezultate glasovanja. V knjižnici smo pripravili razstavo izvirnih slovenskih slikanic (nagrada Kristine Brenkove). Prispevek o dejavnosti šolske knjižnice v mednarodnem mesecu šolskih knjižnic smo poslali šolskemu računalničarju, da ga objavi na spletu šole.

87

Knjižničarki Jožica Jerovšek in Mojca Stegne


Slika 84: Fotografija je del poročila OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

88

Slika 85: Fotografija je del poročila OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica


Slika 86: Fotografija je del poročila OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

89

Slika 87: Fotografija je del poročila OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica


OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana – Nataša Vršič

90


91


OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični - Katja Šuštar POROČILO o sodelovanju v projektu »Naučite se razvozlati svoj svet« Učenci Osnovne šole Ferda Vesela so z načrtovanimi dejavnostmi meseca šolskih knjižnic začeli že v prvi polovici meseca septembra, ko so se pridružili praznovanju 100. obletnice rojstva Roalda Dahla. Najbolj zanimiva dejstva iz življenja in dela vsestranskega britanskega ustvarjalca so v besedi in sliki predstavili na panoju pred šolsko knjižnico, v bralnem kotičku v knjižnici so prebirali odlomke iz njegovih del, sodelovali so v Dahlovi ustvarjalnici, reševali nagradni Dahlov kviz ter si ob oktobrskih sredah ogledali filma po avtorjevih knjižnih predlogah. Šolski radijci so skupaj z učenci 9. razreda, ki obiskujejo dodatni pouk iz angleščine, pod mentorstvom učiteljice Polone Kastelic pripravili radijsko oddajo o Roaldu Dahlu. Oddaja v angleščini je bila na sporedu v sredo, 21. septembra. O mesecu šolskih knjižnic so učenci poročali v petkovi informativni oddaji šolskega radia; predstavili so njegov pomen, cilje in aktivnosti. V oktobru je bila v knjižnici na ogled tudi priložnostna razstava z naslovom Šolska glasila skozi čas – od Mlade livade do Ferda. Katja Šuštar, koordinatorica

92


Slika 88: Fotografija je del poročila OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

93

Slika 89: Fotografija je del poročila OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični


Slika 90: Fotografija je del poročila OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

94

Slika 91: Fotografija je del poročila OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični


OŠ Šmarje pri Jelšah – Tanja Jurjec, Monika Javornik

95

Slika 92: Fotografija je del poročila OŠ Šmarje pri Jelšah


OŠ Velika Dolina - Anja Zevnik OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA se je pridružila praznovanju s pravljičnimi uricami (vrtec, 1. in 2. razred), predstavitev lastne pravljice (učenci 9. razreda), predstavitev strokovnih knjig v zbornici, plakatom »MOJA NAJLJUBŠA OTROŠKA KNJIGA«. Dogodke je organizirala ANJA ZEVNIK in o njih poročala na spletu in na oglasni deski šole.

96

Slika 93: Fotografija je del poročila OŠ Velika Dolina


VRTEC NA OBISKU (1. del): Vrtičkarji so spoznavali knjižnico. Pogovorili smo se o razlikah med knjižnico in knjigarno. Pogledali smo, kje so postavljene slikanice. Skozi igro spomin pa smo se naučili tudi, kako se obnašamo v knjižnici. Za zaključek so si otroci izposodili vsak eno slikanico. VRTEC NA OBISKU (2. del): V okviru sklopa Jesen so v knjižnici spoznali pravljico Cvetko in vetrovni dan (Liane Payne). Uro smo pričeli z ugankami (na ta način smo prišli do junakov, ki nastopajo v pravljici). Nato sem prebrala pravljico. Pravljico smo zaključili z barvanjem jesenskih listov: pripravila sem liste dreves, učenci pa so jih odeli v jesenske barve. PRAVLJIČNE URICE S PRVOŠOLČKI: Prebrali smo knjigo Kokoška Taja (Mojiceja Podgoršek). Nato je vsak učenec izdelal svojo kokoško (trganka).

97

Sliki 94 in 95: Fotografiji sta del poročila OŠ Velika Dolina


Prebrali smo pravljico Larina velikanska skrivnost (Angelika Glitz). Glavna junakinja je imela svoj skrivnostni kamen. Nato si je vsak učenec izdelal svoj skrivnostni kamen.

Sliki 96 in 97: Fotografiji sta del poročila OŠ Velika Dolina

DEVETOŠOLCI PREDSTAVIJO PRAVLJICO: Skupina devetošolcev je že pred časom napisala kratko pravljico Mančiji. Povabila sem jih, da jo predstavijo prvošolčkom. Najprej so pravljico prebrali, nato pa smo imeli še iskanje skritega zaklada.

98

Slika 98: Fotografija je del poročila OŠ Velika Dolina


PLAKAT MOJA NAJLJUBŠA OTROŠKA KNJIGA Na oglasni deski pred knjižnico so učenci lahko zapisali, katera je bila njihova najljubša otroška knjiga. Plakat je postavljen tudi v zbornici. Kmalu bomo lahko primerjali naslove.

Slika 99: Fotografija je del poročila OŠ Velika Dolina

PREDSTAVITEV STROKOVNIH KNJIG V ZBORNICI

99

Učiteljem sem predstavila nekaj novosti iz knjižnice. V zbornici sem naredila knjižni kotiček (prej smo ga sicer tudi imeli, a so bile knjige poleg revij), pripravila kartončke in knjige so namenjeni izposoji. Zbirko bom


redno menjala. S tem bom skušala motivirati učitelje za branje strokovnih (pa tudi ostalih) knjig.

OŠ Vuzenica - Nataša Praprotnik Op. urednice: Poročilo poslano po klasični pošti.

OŠ Zadobrova (Ljubljana Polje) - Maja Jeras OŠ Zadobrova se je pridružila praznovanju z dejavnostmi: • pravljična ura za učence 1. razredov, ki obiskujejo podaljšano bivanje, •

knjižničar za 1 uro. Učenci so računalniško izposojali knjige,

• želim si izposoditi knjigo. Učenci so na papir zapisali knjigo, ki si jo želijo izposoditi v šolski knjižnici, • ustvarjalni kotiček. Učenci so v času izposoje izdelovali knjižna kazala, •

pravljična joga za učence 1. in 2. razredov,

knjižna čajanka za učence 1. in 2. razredov,

Dejavnosti so potekale od 17. do 28. oktobra. Zaradi selitve knjižnice v začasen prostor, kabinet specialne pedagoginje, so se nekatere aktivnosti izvajale v razredih in pred knjižnico. Dogodke je organizirala in izvajala knjižničarka Maja Jeras.

100

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, spletni strani knjižnice, v avli šole (oglasna deska).


Izdelava knjižnih kazal.

Slika 100: Fotografija je del poročila OŠ Zadobrova (predelava ur.)

Pravljična joga. Slika 101: Fotografija je del poročila OŠ Zadobrova (predelava ur.)

Slika 102: Fotografija je del poročila OŠ Zadobrova (predelava ur.)

101

Knjižničarka za 1 uro.


Prva OŠ Slovenj Gradec – Maja Dretnik

102


Slika 103: Fotografija je del poročila Prve OŠ Slovenj Gradec (predelava ur.)

OŠ Tončke Čeč Trbovlje – Urša Bajda "Learn to Decode Your World" prevedeno v “Naučite se razvozlati svoj svet” opozarja na pomen šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujemo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Prav praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in posredno njihove starše opremljajo za življenje.

103

V šolski knjižnici že nekaj let sodelujemo v mednarodnem projektu Bookmark exchange, ki poteka vzporedno z mednarodnim mesecem šolskih knjižnic. Letos smo v izmenjavi knjižnih kazalk – znamenj sodelovali


s šolo iz Pakistana. O dogodkih smo poročali v spletnem dnevniku naše šolske knjižnice.

Slika 104: Fotografija je del poročila OŠ Tončke Čeč Trbovlje

104

Slika 105: Fotografija je del poročila OŠ Tončke Čeč Trbovlje


Slika 106: Fotografija je del poročila OŠ Tončke Čeč Trbovlje

105


Osnovna šola Vinica - Vidica Adlešič in Jerneja Držaj V oktobru so vsi učenci od 1. do 9. razreda preživeli uro ali dve v šolski knjižnici in na ta način sodelovali v projektu »Naučite se razvozlati svoj svet«. Prvošolci so prisluhnili zgodbi Tiho, tukaj beremo in jo ilustrirali. Pogovarjali smo se tudi o knjižničnem redu, o ravnanju s knjigo, o bralni znački in si izposodili prvo knjigo v tem šolskem letu.

Slika 107: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

106

Z učenci 2. razreda smo se pogovarjali o ureditvi knjižnice in postavitvi knjig glede na starostne stopnje. Brskali smo po knjižnih policah, ob tem posebno pozornost posvetili pravilni postavitvi knjig, pogovarjali smo se o Piki Nogavički, poiskali knjige o Piki, ki jih hrani naša knjižnica in jo ilustrirali.


Slika 108: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

Tretješolci so spoznali maskoto bralne značke. Pogovarjali smo se o začetkih branja za bralno značko in o njenem razvoju. Prebrali so odlomek iz knjige C. Collodi: Ostržek, si pobarvali knjižno kazalko Ostržek, jo prilepili na palčko in Ostržka narisali v skupinah na plakat ter ga pobarvali.

107


Slika 109: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

108

Učenci 4. razreda so s pomočjo knjige Slavka Pregla: Zgodba o knjigi spoznali pot knjige od pisatelja do bralca in v obliki stripa predstavili pot le te. Pobarvali pa so si živalsko kazalko.


Slika 110: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

Petošolci so izdelovali kotne kazalke iz kartona in blaga, a samostojno so pisali spis ali pesem na temo knjige in knjižnice.

109

Slika 111: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)


Učenci 6. razreda so pisali spis Knjižni tat na šoli. Najlepše misli iz spisa so naslednjo uro poskušali čim lepše prepisati s peresnikom, peresom in črnilom. Nekateri so imeli pri tem velike težave. Potem pa so si še pobarvali kazalko v obliki sponke.

Slika 112: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

Tudi sedmo in osmošolci so pisali spis, in sicer: Zaljubimo se v knjigo in Knjiga sreča bralca. Prvi so izdelovali kazalko zgibanko iz papirja, učenci 8. razreda pa sovico iz kartona.

110


Slika 113: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

Učenci 9. razreda pa so raziskovali pisne podlage skozi zgodovino, pisave in razvoj tiska. Vsaka skupina je izdelala svoj plakat. Za knjižno kazalko pa so si izdelali rožico iz blaga.

111

Slika 114: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)


Slika 115: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)

112

Slika 116: Fotografija je del poročila OŠ Vinica (predelava ur.)


Svoje knjižne kazalke so učenci razstavili na klopeh pred zbornico, risbe v knjižnici, plakate in pisne izdelke pa v učilnici.

Slika 117: Fotografija je del poročila OŠ Vinica

Slika 118: Fotografija je del poročila OŠ Vinica

V tem mesecu smo pripravili tudi razstavo ob 100 letnici rojstva Roalda Dahla in njegovih del, ki jih hrani naša knjižnica. Poročilo in slike smo objavili tudi na spletni strani šole.

113

Vida Adlešič


2 SREDNJEŠOLSKE KNJIŽNICE Gimnazija Ljutomer - Veronika Prijol OKTOBER – MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET Šolska knjižnica GFML je v oktobru 2016 pripravila nekaj aktivnosti, ko smo na gimnaziji skupaj praznovali mednarodni mesec šolskih knjižnic. Na monitorjih po šoli, na oglasnih deskah, v kabinetih, v zbornici, na šolski spletni strani, na lokalnem radiu smo se lahko srečali z likovno in leposlovno ustvarjalnostjo, z izdelki sodelujočih dijakinj in dijakov. Vsak profesor je prejel lično izdelano knjižno kazalko. Mentorica: knjižničarka Veronika Prijol, prof.

114


Knjižna kazalka, dijakinja Eva Pintarič 2.b

Eva Pintarič: MOJ SVET Nekje nad oblaki, kjer ne vozijo vlaki… Nekje v daljavi, kjer se čas ustavi… Nekje, kjer je atmosfera tako čudna kot starejša sestra Vera… Nekje, kjer je vse polno rož, a ni nobenih mož… Nekje, kjer taka pesem prevladuje, ki me vedno znova osrečuje… Nekje obstaja tak kraj, ki je zame kakor raj. Ta raj je moj svet, je kakor dišeč, pisan cvet. Le jaz ga razumem, le jaz ga poznam, a vendar razvozlati, jaz ga ne znam.

115


Prva Gimnazija Maribor – Metka Kostanjevec in Borut MlinariÄ?

116


Srednja elektro-računalniška šola Maribor - Anastazija Brkljačič Srednja elektro-računalniška šola Maribor se je pridružila praznovanju z literarnimi delavnicami. V šolski knjižnici so potekale literarne delavnice, na katerih so se dijaki seznanili z družbeno angažiranimi avtorji in s pomočjo njihovih literarnih likov razmišljali o položaju »drugačnega« posameznika v družbi, razvijali empatijo in čut za pravičnost. Kot spodbuda za branje in pisanje družbeno angažirane literature se bodo v mesecu novembru odvijali še literarni večeri S Ferijem Lainščkom in Suzano Tratnik, decembra pa bo organiziran zaključni literarni večer, na katerem bodo najboljši literarni prispevki dijakov nagrajeni.

Slika 119: Fotografija je del poročila Srednje elektro-računalniške šole Maribor (predelava ur.)

Datum dejavnosti: 20. 10. 2016, november 2016, december 2016

117

Dogodke je organizirala šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič. O dogodku smo poročali na spletni strani šole, Šolski kroniki, šolskem časopisu.


Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor - Majda Drobnič SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR, Smetanova 35, 2000 Maribor se je pridružila praznovanju z naslednjimi dejavnostmi: •

obisk UKM

sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo

SNG Maribor – projekt Mladi

bralna čajanka o knjigi Marjane Moškrič: Sanje o belem štrpedu

ureditev bralnega kotička v zbornici šole

izdelovanje knjižnih kazalk, ki predstavlja pomen knjižnice

od 6. 10. do 28. 10. 2016; 26. 10. smo počastili Dan šolske knjižnice. Dogodke je organizirala koordinatorica Majda Drobnič, profesorica in knjižničarka. O dogodku smo poročali na spletni strani šole, knjižnice, FB šole.

Ogled UKM in sodelovanje v projektu Rastem s knjigo

118

V četrtek, 6. 10. 2016, smo se še zadnji izmed dijakov udeležili dogodka v okviru knjižničnih informacijskih znanj (KIZ). V jutranjih urah smo se skupaj odpravili proti univerzitetni knjižnici v Mariboru. Tja smo odšli z namenom, da bi nam zaposleni v knjižnici bolje predstavili ne le samo knjižnico, temveč tudi njeno delovanje, kako dostopati do različnih informacij, natančneje pa so nam tudi predstavili projekt Rastem s knjigo. Najprej smo si v prostorih avle ogledali razstavo fotografij, prebrskali med revijami, kasneje pa smo se odpravili v prvo nadstropje, kjer smo se v računalniški učilnici namestili in prisluhnili predstavitvi same knjižnice.


Slika 120: Fotografija je del poročila Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

Izvedeli smo, da UKM deluje v sklopu Univerze v Mariboru, ustanovljena pa je bila leta 1903. Gradivo v UKM zajema tiskane, drugače izdelane zapise ter elektronske vire (knjige, publikacije, kasete, CD-je, e-knjige ...). Knjižnica dobi vsaj po dva izvoda vsake knjige, od katerih enega arhivirajo, drugega pa dajo v posojo uporabnikom. Storitve UKM vključujejo organiziranje, hranjenje in ohranjanje zapisov, zagotavljajo enostaven dostop do gradiva in hkrati izobražujejo svoje uporabnike. Knjižnica ima več kot 18.000 aktivnih uporabnikov, ki si letno izposodijo okoli 400.000 enot gradiva.

119

Po predstavitvi knjižnice smo si ogledali še knjigoveznico. To se mi je zdelo zelo zanimivo, saj sem si jo ogledala prvič. Predstavili so nam, kako naredijo nove platnice za trdo vezavo ter za časopis. Vse izdelujejo ročno, izgledati pa mora enako, kot je izgledal sam original. Zelo zanimiva razstava o knjigovezništvu je bila v prvem nadstropju. Predstavili so nam tudi projekt Rastem s knjigo. To je nacionalni projekt, s katerim želijo nam mladim približati branje, nas spodbuditi, da bi brali čim več. Projekt se je začel izvajati 2006/07, najprej le za osnovnošolce, kasneje tudi za dijake. Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov prejmejo svoj izvod knjige. Letos je za dijake prvega letnika bila


to knjiga Sanje o belem štrpedu, avtorice Marjane Moškrič. Ogledali smo si tudi krajši napovednik o sami knjigi, s čimer me je knjiga zelo pritegnila in jo bom tudi z veseljem prebrala.

Slika 121: Fotografija je del poročila Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

Sam dogodek obiska knjižnice se mi je zdel zanimiv ter poučen. Naučili smo se veliko o knjižnici, kako dostopati do podatkov o gradivih ter še veliko več. Najbolj se mi je zdelo zanimivo, da imajo v knjižnici tudi Maistrovo zbirko, katero si bom tudi sama z veseljem ogledala. Všeč mi je bilo, da so nam predstavili tudi projekt Rastem s knjigo, o katerem sama nisem vedela prav veliko, čeprav sem v njem sodelovala tudi v predhodnih letih. Ana Rebernak, 1. Co

120

Nova pridobitev v zbornici šole – bralni kotiček


Sliki 122 in 123: Fotografiji sta del poročila Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

Knjižnica je predvsem s strokovno literaturo in revijami prišla tudi v zbornico šole. Uredila Majda Drobnič Dan šolske knjižnice, 26. 10. 2016 26. oktobra je na šoli potekala bralna čajanka na temo Naučite se razvozlati svoj svet. Dijaki 1.co smo razpravljali o mladinskem romanu Marjane Moškrič, Sanje o belem štrpedu, ki smo ga v okviru projekta Rastem s knjigo dobili v UKM in smo ga prebrali tudi za domače branje.

121

Roman nam je bil zelo všeč, saj so pripovedovalci trije najstniki, dogajanje pa poteka tukaj in zdaj. Govori o svetlih in temnih plateh življenja, predvsem pa o prijateljstvu, strpnosti in človeški toplini, kot pravi tudi avtorica romana. Opozarja na neenakosti v družbi in nas opominja, da teh ni treba samo sprejemati, ampak moramo tudi sami storiti kaj, da bo svet pravičnejši in boljši.


Slika 124: Fotografija je del poročila Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

Predstavitev Marjane Moškrič in romana Sanje o belem štrpedu. Knjižnična vitrina – kaj dogaja? V vitrino šolske knjižnice smo na ogled postavili knjige, ki so bile zadnja leta razdeljene dijakom 1. letnikov v a okviru nacionalnega projekta za spodbujanje branja med mladimi, č Rastem s knjigo Razstavili pa smo tudi knjižne kazalke, ki so jih dijaki 1. a aj in b izdelali za šolsko knjižnico pri pouku likovne vzgoje pod a mentorstvom profesorice Polonce Šerer.

122

n k i s m o s e v e l i k o p 125: Fotografija je del poročila Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor Slika o g o v a r


Slika 126: Fotografija je del poročila Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

Fotografinja v ozadju: Majda Drobnič

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci – Tanja Škrilec Švegl Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci se je pridružila praznovanju s pravljično uro v sodelovanju z OŠ Kajetana Koviča Radenci, dne 18. 10. 2016. Dogodke sta organizirali TADEJA SLAVIČ (knjižničarka na osnovni šoli) in TANJA ŠKRILEC ŠVEGL (knjižničarka v srednji šoli).

123

O dogodku smo poročali na spletnih straneh obe šol.


Pravljično uro sva s kolegico iz osnovne šoleizvedli v torek, 18. 10. 2016, v prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Kot že leta poprej, na pravljični uri sodelujejo učenci 2. razreda osnovne šole. Dijakinje Maša Gjerek, Kristina Horvat in Mojca Raj, dijakinje 2. letnika smeri gastronomsko-turistični tehnik, so najprej predstavile šolo oz. za katere poklice se dijaki izobražujejo na njihovi šoli. Ker je letos 100. obletnica rojstva pesnika in pisatelja Roalda Dahla, smo izbrali njegovo knjigo Gromozanski krokodil. Na koncu so nas dijaki pogostili s pecivom in čajem. Drugošolci so kasneje poustvarjali in njihove risbice so razstavljene v knjižnici, prav tam pa sem pripravilo tudi manjšo razstavo Dahlovih del.

Slika 127: Fotografija je del poročila Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci (predelava ur.)

124


Slika 128: Fotografija je del poroÄ?ila Srednje ĹĄole za gostinstvo in turizem Radenci

125


Šolski center Celje – Jana Golob Čujež

126


Slika 129: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje (predelava ur.)

127

Slika 130: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje


Slika 131: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje (predelava ur.)

128

Slika 132: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje (predelava ur.)


Slika 133: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje (predelava ur.)

129

Slika 134: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje (predelava ur.)


Slika 135: Fotografija je del poročila Šolskega centra Celje (predelava ur.)

Gimnazija Murska Sobota – Milena Zelko Gimnazija Murska Sobota se je pridružila praznovanju z razstavo, knjižničarskim krožkom, izdelavo bralnih znamenj v okviru umetnostne vzgoje in izvedbo ankete najbolj branih knjig med dijaki prvih letnikov.

130


Slika 136: Fotografija je del poroÄ?ila Gimnazije Murska Sobota (predelava ur.)

131

Slika 137: Fotografija je del poroÄ?ila Gimnazije Murska Sobota (predelava ur.)


Ob dogodku smo pripravili razstavo v okviru šole in poročali na interni televiziji.

Slika 138: Fotografija je del poročila Gimnazije Murska Sobota (predelava ur.)

V okviru knjižničarskega krožka so dijaki izdelali plakat o pomenu šolskih knjižnic. V medpredmetnem sodelovanju knjižnice in umetnostne vzgoje, so dijaki prvih letnikov izdelali in razstavili bralna znamenja.

132


Slika 139: Fotografija je del poroÄ?ila Gimnazije Murska Sobota (predelava ur.)

133


Slika 140: Fotografija je del poročila Gimnazije Murska Sobota (predelava ur.)

Z dijaki prvih letnikov sem izvedla anketo o najbolj branih knjigah domačih in tujih avtorjev. Milena Zelko, šolska knjižničarka

134


KOLOFON

Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 International School Library Month 2016

Publikacija je nastala na pobudo IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izbrala in uredila Urška Bajda Fotografije in slikovno gradivo so del zbranih poročil, preoblikovani za objavo v medijih.

Oblikovala Urša Bajda

Izdal IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Izdano kot [elektronska publikacija] .ePub dostopna na spletnem mestu: https://issuu.com/ursa.baj/docs/publikacija_islm_sekcije___olskih_k

135

Ljubljana, 2017


© MEDNARODNI mesec šolskih knjižnic 2016 International School Library Month 2016 Oblikovanje in pregled besedila: Urška Bajda CIP: COBISS ID 288764160 UDK 027.8(0.034.2) ISBN 978-961-6683-34-0 (ePub)

136


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.