Teodor Ajduk "Tošarije"

Page 1

C r ta mo c r ta n i f i l m Izl ožb a Teo d o ra Ajd uk a

01. - 16. 06. 2020.

Galerija Forma Ilije Ognjanovića 3


Prednje korice: skica 2012.+ ilustracije za čestitke 2014.-2015. + animacija za spot “Renie” 2001. Forzac: animacija za TV igricu “Zooki”, 2006. Zadnje korica: animacija za TV spot “Ritam sokovi” 2002.+ ilustracija za čestitku 2015.


C r ta mo c r ta n i f i l m To š a r i j e Pro j e k at p od n az i vo m „ Cr t a m o c r t a n i f i l m “ ro d i o s e k a o i z ra z vi š ede cen i j ske sa rad n j e Z m aj ev ih deč j i h i g ara i U PID IV- a i zato s voj i m ci lj em i za da c i m a pre va s h o d n o a f i r m i š e d e t i n j s t vo i raz vo j de č i ji h k re at i vni h sna g a i es tet sko g uk u s a . O k o s n i cu p ro j ek ta či n i at ra k ti v n a i z l ož b e n a p o s t av k a n ovo s a dsko g um et n i k a an im a ci j e Teo do ra Aj d uk a, ko j i u G a l e r i ji Fo r m a p re d s tav lj a p u bli c i svo j b o gat o pu s i z o b l a s t i 2D a n i m a c i j e, i to o n a j deo ko j i j e tem ats k i fo k usi ra n n a dete i det i nj s t vo. Aj du k s e ovo m p r i li ko m od l u č i o d a pre d s t av i s vo j a d e l a i z o bl as ti a dver ta j z i n g a i to p r ven s t ven o p utem gra fi č k i h p a no a . N a n j im a s u e ks po n i ra n e ra zn e f a ze a n i ma c i o n o g po s t u pk a , po put sk ic a z a l i kove i s cen e, b ro j n e f i n i ši ran e k adrove, o dn o s no f re jm ove. Po red ovo g, Aj d u k p u tem v i d e o bi ma p ub l i c i s t av l j a n a uvi d i g o tova an i m ac io n a reše n j a, što s ve z aj edn o s t va ra u t i sa k ras k o š n o re a li zovan e i d e j e. O va k o te me l j n o i z ve d e n a po st av k a n avo di n as n a z ak l j uč ak d a j e an i m ac i j a veo m a sl ožen o m e di j sk o s re d s t vo p ok ret n i h sl i k a , z a hte v n a u me t n i č k a d i s c i p l i n a k o j a t raž i p ravo m aj s tor st vo u ba l an s i ran j u raz n o l i k i h el eme nat a , u z z a htev d a s e sa ču va k o nt i nu i ra n i k va l i te t pr i i z ra d i j ed n e a n i m ac i j e. To se od n os i n a o ču van j e is tog n i vo a s ti l a pr i gra f i čk o m o bl i k ovanj u l ik ova i sce n e, z ati m po k a z a n o g o s e ć a j a z a a n i m a ci o n i r i t am p r i s me n i k a drova , š to g en eral n o p o dra zu m e va u s k l a đ en o st p ro s to r n i h i v re m e n s k i h fe n o me n a k a o e s te t sk i h ko n st i tue n at a a n i ma ci j e, s a n a ši m sub j ekt i vn i m od n os om p re m a st va r n o st i . Z bo g s veg a re čen o g, n a š a s re d i n a t re ba d a bu d e p o n o s n a š to u s vo j i m redovi m a i m a p o j ed in c a koj i su ve ren o vl a d a ovo m z ahte v no m ve št i nom , k o j i pr i to me iz ra ž ava i s vo j l i č n i f i l ozo fs k i po g l e d n a svet, od n o sn o po se duj e auto rs k u au ton o m i j u, k oj a s e d e fa c to i z gu b i l a u d a n a šn j em sve t u k o r p o rat i v n o g k ap i t a l i z m a .

Dr Zd rav k o R a jč eti ć

Skice nastale na android telefonu 2014.-2019.


Kadrovi iz TV spota “Dalia”, 2000.

“Dijalog sa Napoleonom”, Pčelica, 2016. /Nerealizovan projekat/

Varijante za kolor model karaktera TV spot “Govorna pošta”, 2001.

Storyboard za TV spot “Vekić”, 2001. /Nerealizovan projekat/


Kadar iz muzičkog spota ”Kad sam bio mali”, Bane Krstić, 2019.

Pozadine za špicu “Decibel”, MTS 2000.

Deo iz storyboard-a “Himko fleš”, MTS, 2003.


Teo d o r Ajd uk Rođen je 23. februara 1969. godine u Novom Sadu. Završio je Školu za dizajn "Bogdan Šuput" u Novom Sadu. 25 godina profesionalno radi kao 2D animator, reditelj, produkcijski dizajner, dizajner karaktera i storyboard artist na realizaciji 2D animiranih projekata (kratki animirani filmovi, TV reklame, najavne TV špice, elementi za kompjuterske igre i animatici za projekte sa živom slikom). Posredno ili neposredno sarađuje sa svim većim reklamnim agencijama i produkcijskim kućama u Republici Srbiji i inostranstvu. Bavi se pedagoškim radom na radionicama za osnovnoškolsku decu iz oblasti 2D animacije. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine, sekcija za grafički dizajn od 1995. godine. Od 2012. godine je član Udruženja stripskih umetnika Srbije. Redovno izlaže i pojavljuje kao gost na izložbama Forma u Novom Sadu, Festivalu stripa "Stripolis" u Zrenjaninu, Balkanskoj smotri stripa u Leskovcu, godišnjim izložbama USUS-a i drugim manifestacijama iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Svoja dela je izlagao i na nekoliko samostalnih izložbi. Dobitnik je Specijalne plakete na bijenalnoj izložbi Forma 17, Specijalne plakete na bijenalnoj izložbi Forma 23, za 2D animaciju i Zlatne Forme za grafički dizajn-animaciju na bijenalnoj izložbi Forma 23. Ima status samostalnog umetnika, živi i radi u Novom Sadu.

Skica u boji 2018. Levo i desno: Kadrovi iz TV spota “Imlek - Zdravo”, Primer fx, 2017.Realizaciju izložbe podržali:

Izdavač: UPIDIV Za izdavača: Zdravko Rajčetić Dizajn i grafička priprema: Nenad S. Lazić i Teodor Ajduk Štampa: D PRINT 021 Novi Sad, 2020.

Galerija FORMA - UPIDIV Ilija Ognjanovića 3, Novi Sad tel./faks. +381 21 524 481 mejl: office@upidiv.org.rs upidiv.office@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.