Page 1

DOSSIER DE PREMSA UOC CURS 2012-2013


1.

Sumari

La UOC   4 1.1. La institució  5 1.2. Campus Virtual  8 1.3. Model educatiu 12 1.4. Recursos d’aprenentatge 13

2. El professorat

15

3.

18 19 23 25

Els estudiants 3.1. Estudiants matriculats 3.2. Estudiants graduats 3.3. UOC Alumni

4. L’equip de govern

26

5.

Estudis i oferta acadèmica 5.1. Estudis i titulacions de grau 5.2. Càtedres 5.3. Institut Internacional de Postgrau 5.4. Formació oberta 5.5. Formació a mida

28 29 31 33 35 37

6.

La recerca 6.1. Grups de recerca 6.2. Programes de doctorat 6.3. Instituts de recerca 6.4. Mapa del coneixement

38 41 43 44 46

7.

Coneixement obert 7.1. Revistes acadèmiques 7.2. La UOC a la xarxa 7.3. Editorial UOC

47 48 50 53

8.

Una institució present al seu entorn 8.1. Xarxa universitària 8.2. Teixit empresarial 8.3. UOC social 8.4. Xarxa territorial

54 55 58 59 61


Dossier de premsa 2012-2013

4

1. LA UOC


Dossier de premsa 2012-2013

1. La UOC 1.1. La institució 1.2. Campus Virtual 1.3. Model educatiu 1.4. Recursos d’aprenentatge

5

La Universitat Oberta de Catalunya és una universitat en línia innovadora i de prestigi, reconeguda internacionalment pel seu model educatiu i tecnològic. Nascuda en el si de la societat del coneixement, ofereix ensenyament no presencial de qualitat i és un referent en el món de la recerca i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’ensenyament. El model de la UOC, centrat en l’aprenentatge de l’estudiant, es fonamenta en la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració. L’estudiant marca el ritme, gestiona el temps de què disposa, dissenya els estudis d’acord amb els interessos i els coneixements que té, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, fentho en xarxa amb companys de tot el món i acompanyat per un professorat especialitzat. Creada l’any 1994 amb el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, es regeix per un patronat integrat per entitats de prestigi de tot Catalunya.

Patronat de la FUOC El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació, segons els Estatuts de la FUOC. Ara com ara, formen part del patronat de la FUOC cinc patrons representants de les entitats fundadores, dels quals un és el director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Ramon Mateu), dos són designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Miquel Valls i Isaac Sanromà) i dos més són designats per la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis (Josep Vilarasau i Jordi Mestre); vuit patrons són designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya (Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, Francesc Xavier Mena, Antoni Castellà, Lluís Jofre, Josep Maria Martorell, Carles Flamerich i Josep Ribas) i deu patrons són designats pel Patronat entre persones físiques o jurídiques de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, que no pertanyin al sector públic (Agustí Montal, Carlos Domingo, Maria Garaña, Isidre Fainé, Josep Piqué, Artur Carulla, Isona Passo-

la, Francesc Codina, Pere Vallès i Alexandre Blasi). La presidència recau en Andreu MasColell, conseller d’Economia i Coneixement; la vicepresidència, en Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, i la secretaria, en Josep Ribas, subsecretari general d’Universitats. A més de les persones esmentades, Imma Tubella, rectora de la UOC, i Mireia Armengol, com a directora general de la FUOC, també assisteixen a les sessions del Patronat amb veu però sense vot. El Patronat delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent, que és l’òrgan permanent d’administració i gestió de la Fundació, la missió de la qual és conduir els afers ordinaris de la Fundació. A més, el Patronat és assistit pel Consell de la FUOC, òrgan consultiu de la Fundació, que té representants nomenats pel Parlament de Catalunya, representants designats pel CIC de les universitats públiques, per les organitzacions empresarials més implantades, per les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya i representants del mateix


Dossier de premsa 2012-2013

Patronat de la FUOC. Presideix el Consell el Sr. Josep Vilarasau. La UOC va començar l’activitat el curs 19951996, amb 200 estudiants de les titulacions homologades de Psicopedagogia i Empresarials. Actualment, més de 200.000 persones formen part de la comunitat universitària de la UOC: 60.876 estudiants repartits en més de 86 països, 3.364 docents, 491 tècnics de gestió i 38.341 graduats. La UOC disposa d’un campus virtual en català, d’un altre en castellà i d’un campus global, on ofereix formació també en anglès i francès. L’oferta formativa de la UOC és de grau i postgrau, doctorats, ensenyaments no reglats i formació a mida per a les empreses i entitats de la societat civil. Compromesa amb la realitat social, científica i cultural catalana, col·labora amb l’entorn empresarial i amb la societat civil, mitjançant convenis i projectes comuns de formació, innovació i difusió i transferència de coneixement. Coopera amb la resta d’universitats del territori i forma part de les principals xarxes educatives, tant de Catalunya com de l’Estat i a escala internacional. VALORS La UOC promou la creativitat, la innovació, la cooperació i l’intercanvi dins de la seva comunitat i amb l’entorn, establint relacions amb altres universitats i amb l’entorn empresarial i social. La UOC defensa valors com ara:

6

•   l a diversitat cultural, lingüística i de gènere, tant en el Campus Virtual i en la mateixa institució com en l’entorn social; •   la participació de tota la comunitat en la dinàmica de la Universitat, promovent canals capaços de vehicular l’expressió lliure d’idees i propostes; •   la qualitat dels serveis i de l’activitat educativa, i també dels processos organitzatius, garantint alhora el rigor acadèmic dels programes;

1

2

3

4

5

6

•   la innovació en l’ensenyament, la tecnologia i la dinàmica institucional; •   la sostenibilitat com a base per al disseny i la construcció de les activitats i els processos de la Universitat; •  la cooperació com a cultura organitzativa per a forjar enllaços institucionals basats en la col·laboració, l’aprenentatge mutu i el treball en equip. HONORIS CAUSA El curs 2003-2004, la UOC va reconèixer el doctor Josep Laporte1 com a primer doctor honoris causa de la Universitat. Des de llavors, cada curs ha investit personalitats de prestigi, com el professor Tony Bates2 (curs 2004-2005), el president Jordi Pujol3 i el professor William Mitchell4 (curs 2005-2006), el professor Alain Touraine5 (curs 2006-2007), el pare del World Wide Web, Sir Timothy

7

8

9


Dossier de premsa 2012-2013

Berners-Lee6 (curs 2008-2009), la professora Brenda M. Gourley7 (curs 2010-2011), la filòloga menorquina Aina Moll8 (curs 2011-2012) i la catedràtica portuguesa Hanna Damásio9 (curs 2012-2013). RECONEIXEMENTS Com a institució innovadora, la UOC ha vist reconeguda la tasca que ha dut a terme i la seva trajectòria amb distincions com les següents: •  Premi Bangemann Challenge (1997). La Unió Europea va reconèixer la UOC com la millor iniciativa europea en ensenyament a distància.

7

va reconèixer com la millor universitat virtual i a distància del món. •  Centre d’Excel·lència de SUN (2003). La UOC va rebre aquest reconeixement pel lideratge que exerceix en la computació i la recerca tècnica, concretament en el terreny de la creació d’entorns tecnològics per a la promoció de la innovació en aprenentatge virtual. •  P remi IGC a la Innovació Digital. El projecte, de transformació de continguts a mida, va guanyar el premi IGC a la Innovació Digital en la categoria de projectes d’universitats i institucions, que atorga l’Internet Global Congress.

•  Premi WITSA (2000). Aquesta institució, que agrupa consorcis d’empreses de serveis i tecnologies de la informació d’una quarantena de països, va atorgar el seu reconeixement anual a la UOC.

•  IMS Learning Impact Awards (2008, projecte My Way). Aquests premis reconeixen els usos amb més impacte de la tecnologia com a suport a l’aprenentatge.

•  Premi ICDE-2001 d’excel·lència. El Consell Internacional per a l’Ensenyament Obert i a Distància (ICDE), que reuneix institucions educatives a distància de més de cent quaranta països de tot el món, va guardonar la UOC i la

•  Center of Excellence del New Media Consortium (NMC) 2009. Es va atorgar en reconeixement al lideratge de la UOC en les àrees de la tecnologia educativa i els recursos formatius oberts.

«Diverses distincions reconeixen la tasca i trajectòria de la UOC»


Dossier de premsa 2012-2013

1. La UOC 1.1. La institució 1.2. Campus Virtual 1.3. Model educatiu 1.4. Recursos d’aprenentatge

8

La vida universitària té lloc al Campus Virtual. A la UOC, el campus és situat a la xarxa i és virtual. La comunitat universitària, formada per estudiants, professors, investigadors i administradors, hi pot accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Al Campus Virtual, l’estudiant segueix el procés d’aprenentatge, compartint-lo amb els professors i els companys, en espais com les aules virtuals o la Biblioteca Virtual, i pot fer qualsevol gestió acadèmica o administrativa que necessiti a la Secretaria Virtual. Té 3.875.259 usuaris únics que han fet més de 23 milions de visites (durant l’any 2011).

ESPAIS D’APRENENTATGE Les aules virtuals són espais virtuals on es porta a terme principalment l’activitat docent i constitueixen l’àmbit de trobada principal entre els docents i els estudiants. Tenen com a objectiu potenciar el treball col·laboratiu; per això, cada aula d’una as-

signatura és compartida entre els docents i un grup d’estudiants (el nombre estàndard és de 70 estudiants per aula), durant el període acadèmic definit per cada oferta formativa. Els docents responsables de l’aula són: •  El consultor és la persona que actua com a referent i guia de l’estudiant, que l’estimula i l’avalua durant el procés d’aprenentatge i que, en definitiva, garanteix una formació personalitzada. •  El professor responsable de l’assignatura és qui dissenya i coordina l’acció formativa i és el referent immediat del consultor per als aspectes acadèmics. •  Ocasionalment, poden participar en la docència de l’aula altres figures docents com ara experts d’una matèria determinada, conductors de debats especialitzats, etc.

Podem trobar diversos tipus d’aula, però en general totes les aules tenen els apartats comuns següents: •  Una part central on es mostra la planificació de l’assignatura durant el període docent. •  Un menú situat a la banda esquerra on trobarem la resta d’apartats: 1. E  spai de comunicació. Conté totes les eines de comunicació asíncrona (bústies compartides) relacionades amb l’assignatura: —Tauler: espai al qual el consultor adreça totes les informacions que tenen un interès general per al grup. —Fòrum: espai obert on tothom pot participar i fer aportacions. —Debat: espai obert específic per a discussions dirigides.


Dossier de premsa 2012-2013

9

També hi podem trobem eines col·laboratives com ara blogs, wikis, langblogs, microblogs, grups de treball, etc. A més, conté la llista de companys de l’aula, amb la indicació de quins estan connectats en cada moment per a poder-hi establir una comunicació síncrona.

L’aula de tutoria és l’espai virtual on el tutor dóna tota la informació que l’estudiant ha de tenir en compte per al desenvolupament del procés d’aprenentatge: la planificació dels estudis, el disseny de l’itinerari curricular, el calendari i els diferents tràmits acadèmics, les aplicacions professionals de la titulació que cursa, l’orientació a estudis posteriors, etc.

Consta, també, d’un tauler, un fòrum i un blog, a més d’un espai de recursos que ajuden l’estudiant a situar-se en l’entorn d’aprenentatge, i a conèixer estratègies, tècniques i consells per a l’estudi en un entorn virtual, i recursos sobre competències informacionals i d’elaboració de missatges de correu electrònic, entre d’altres.

2. E  spai de planificació. S’hi pot visualitzar el calendari semestral i té l’accés a l’eina de disseny de l’aula que permet l’edició del calendari, les unitats, les activitats i el pla docent.

És el marc on l’estudiant pot intercanviar impressions amb el tutor i la resta de companys, i expressar inquietuds, dubtes i necessitats.

En aquests moments estan en funcionament més de 700 espais de tutoria.

3. E  spai de recursos. Hi ha tots els materials i els recursos necessaris per a treballar l’assignatura. 4. Espai d’avaluació. Hi trobem l’accés a Lliurament i registre d’avaluació contínua, una eina que permet als estudiants lliurar les activitats d’avaluació contínua (eix fonamental del model educatiu), i al consultor, la introducció de qualificacions i la possibilitat de fer el retorn als estudiants. També hi ha l’accés a les eines d’avaluació final de l’estudiant, en el cas de les assignatures que tenen una prova final presencial. Per tal de garantir el funcionament correcte de tots aquests espais i la posada en marxa de la docència, a les aules virtuals hi participen i hi treballen coordinadament diferents equips: el professorat i equips vinculats a recursos docents, matriculació, tràmits, programació docent, tecnologia, atenció i comunicació, i gestió docent, que actua com a vincle en aquest procés. La UOC té prop de 5.000 aules en funcionament i 6.200 grups de treball. En aquestes aules s’ofereixen 1.807 assignatures en català, 1.871 en castellà i 67 en anglès (dades del període febrer-juliol de 2012).

«La comunitat universitària hi pot accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment»


Dossier de premsa 2012-2013

ESPAIS DE GESTIÓ I INFORMACIÓ L’estudiant pot consultar i autogestionar totes les qüestions acadèmiques i administratives per mitjà de diferents espais del Campus Virtual i de la Secretaria Virtual, amb el suport del Servei d’atenció. Mitjançant la Secretaria Virtual, l’estudiant pot fer les tasques següents: •  Consultar l’expedient acadèmic, la normativa i el calendari. •  Fer els tràmits relacionats amb les proves d’avaluació final. •  Gestionar la matrícula. •  Sol·licitar un certificat o la convalidació d’una matèria. •  Actualitzar les dades. •  Informar-se sobre beques i ajuts per a l’estudi. •  Consultar la versió més actualitzada dels materials de totes les assignatures i programes que ha cursat a la UOC de manera integrada. El Servei d’atenció s’encarrega d’atendre les consultes, els dubtes i les reclamacions dels estudiants d’una manera personalitzada. Per a fer-ho, disposa de diversos canals dins del Campus Virtual, però també dóna informació per mitjà de canals externs com ara Twitter (@UOCestudiant i @UOCestudiante). Al Campus Virtual hi ha un apartat de notícies i informacions destacades, i també un recull de preguntes freqüents —sobre la vida universitària, problemes tècnics i tràmits—; però, a més, l’estudiant té la possibilitat d’enviar una consulta a una bústia específica. Els estudiants disposen d’un cercador de paraules clau, que ha fet prop d’11.000 cerques durant els cinc primers mesos del 2012.

10

Des del Servei d’informació s’envia en castellà i català el Butlletí d’Informacions Acadèmiques, que té prop de 20.000 subscriptors; el Butlletí de Notícies, creat el gener del 2012 i que ja té 1.621 subscriptors, i el Butlletí d’Acollida, que s’envia a tots els estudiants nous de la UOC durant el període d’acollida a la Universitat. Els estudiants també tenen espais de participació en el Campus Virtual, com els fòrums, que ells mateixos gestionen i mantenen, i que l’any 2011 van arribar a la xifra de 375 fòrums actius, amb 3.207 missatges publicats al mes de mitjana i 57.374 visites; o l’espai Preguntes i respostes, que es va posar en marxa el desembre del 2011, en el qual, des que va començar a funcionar fins al maig del 2012, s’han fet més de 1.100 preguntes i s’han obtingut més de 2.000 respostes, i s’hi han connectat més de 10.000 estudiants. BIBLIOTECA VIRTUAL Els membres de la comunitat UOC necessiten accedir a les col·leccions i els serveis documentals independentment de l’hora i el lloc on siguin. La Biblioteca va néixer per a donar resposta a aquesta necessitat: és virtual i des del començament ha apostat per formats digitals; i pel que fa a la col· lecció de paper, ha construït un sistema de circulació per tot el territori, que permet fer arribar els documents a la seu de la Universitat de la comarca de l’usuari o al propi domicili. La Biblioteca Virtual ofereix els serveis següents: • Servei de préstec: l’usuari té a la seva disposició una fitxa per cada obra, en la qual consten el sumari del llibre, la descripció de la coberta, l’opinió dels experts sobre l’obra, les matèries de què tracta segons el criteri dels lectors, i què diu la Wikiquipedia sobre els autors de l’obra. Pot consultar tot aquest fons, i pot demanar un llibre en prés-

tec i rebre un avís al web en format de telèfon intel·ligent (smartphone) de quan el pot passar a buscar. També s’ofereix el servei de préstec interbibliotecari per a facilitar a estudiants, professors, investigadors, tutors, consultors i personal de gestió documents en suport físic (llibres, CD, tesis, DVD…) que no estan disponibles en el fons propi de la Biblioteca de la UOC. A més a més, la Biblioteca disposa d’un Servei de préstec de dispositius de lectura electrònica (eReaders) amb 265 aparells disponibles (a més de 20 iPad, que constitueixen la prova pilot que aquest any s’ha dut a terme en els estudis de Dret). • Servei d’obtenció de documents: proveeix els usuaris de tots els documents que no són accessibles des de la Biblioteca. • Formació: —— En habilitats informacionals: la Biblioteca ofereix materials formatius propis que permeten saber quines fonts i quins recursos d’informació hi ha disponibles i com es poden fer servir. Es posa un èmfasi especial en els continguts en format de vídeo, que qualsevol usuari de la UOC o de fora de la Universitat pot trobar i pot utilitzar des del web de la Biblioteca. —— En eines i habilitats de gestió de la informació: es duen a terme accions formatives per a explicar com es treu el màxim benefici dels continguts i com es tracta la informació en un entorn TIC i s’elabora el material de formació electrònic, sobretot en format de vídeo. • La Biblioteca respon: és un taulell virtual d’atenció, on es reben consultes, sol·licituds d’informació o queixes, que es responen de manera individual en un màxim de 48 hores.


Dossier de premsa 2012-2013

• Serveis per a la recerca: s’elaboren informes documentals per àmbits de recerca i es fa l’avaluació de l’impacte de la recerca. Com que la Biblioteca de la UOC forma part del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, el seu fons és a disposició dels usuaris de la resta d’universitats. Aquest fons es pot consultar mitjançant el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes. La Biblioteca de la UOC és membre de les xarxes següents: •  Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) •  Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN), que depèn de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) •  Secció de suport en biblioteques virtuals de l’Associació Europea d’Universitats d’Ensenyament a Distància (EADTU)

11

Col·lecció a disposició de la comunitat universitària Col·lecció digital   13.319 llibres electrònics   44.655 revistes   71 bases de dades   2.926 documents al repositori de la UOC, O2 (accés obert)   21.854 recursos electrònics a les aules virtual

Ítems físics   70.053 exemplars de llibres


Dossier de premsa 2012-2013

1. La UOC 1.1. La institució 1.2. Campus Virtual 1.3. Model educatiu 1.4. Recursos d’aprenentatge

12

El model educatiu de la UOC, dinàmic i flexible, és una de les senyes d’identitat de la Universitat des de la seva creació. És dinàmic perquè ha evolucionat al ritme dels canvis viscuts pel sistema universitari i la societat del coneixement en què vivim, però també del desenvolupament tecnològic. Aquests avenços tècnics han anat lligats a una transformació dels continguts dels diferents estudis i al desenvolupament d’eines que en facilitin i millorin el procés d’aprenentatge. El model es fonamenta en el disseny de l’activitat d’aprenentatge i en els seus recursos i els seus espais. És un model flexible perquè els estudiants poden estudiar quan volen i des de qualsevol punt del territori, però també des de qualsevol dispositiu, com un ordinador, un mòbil o un iPad.

del procés d’aprenentatge, gràcies a la tasca dels professors propis, els docents col·laboradors i els tutors, que guien, orienten i dinamitzen el seu recorregut acadèmic i hi donen suport. S’interacciona directament amb l’estudiant en línia.

Centrat en les activitats que ha de fer l’estudiant per a aprendre i adquirir les competències de l’assignatura de la qual s’ha matriculat, el model es basa en tres elements característics:

•  L a col·laboració: La UOC potencia que l’estudiant treballi de manera autònoma, però també en equip, per mitjà d’activitats com ara els grups, els fòrums en línia o les iniciatives de treball col·laboratiu. Els estudiants de la UOC s’enfronten amb activitats i situacions complexes, properes a les que es trobaran com a professionals, i treballen amb metodologies que impliquen la resolució de problemes o la creació conjunta de productes. S’orienta a la participació i la construcció col·lectiva del coneixement des d’una visió interdisciplinària. D’aquesta manera, tot el que fa per aprendre té sentit més enllà dels continguts que s’adquireixen.

•  L’acompanyament: La UOC garanteix l’acompanyament de l’estudiant al llarg

•  Els recursos per a l’aprenentatge: L’estudiant de la UOC treballa amb un

ventall molt ampli de material: recursos dissenyats específicament per a cada assignatura pels experts de cada matèria, recursos que els mateixos estudiants puguin crear per mitjà de blogs i wikis, i recursos oberts que hi ha disponibles a la xarxa. Una part dels recursos propis de la Universitat també són oberts, per tal que es puguin utilitzar des d’altres institucions. Aquest model, en constant evolució, s’orienta cap a àmbits com els multidispositius, els espais 2.0, les eines síncrones d’aprenentatge, els mons d’immersió o l’avaluació de competències. L’avaluació forma part del procés formatiu. Els estudiants, de manera voluntària, poden optar pel sistema d’avaluació contínua, que els facilita la gestió del seu aprenentatge i l’organització personal, dosificant el temps i la càrrega de feina. Els estudiants presenten treballs i participen en activitats de manera regular al llarg de tot el semestre. Al final passen una prova de validació.


Dossier de premsa 2012-2013

1. La UOC 1.1. La institució 1.2. Campus Virtual 1.3. Model educatiu 1.4. Recursos d’aprenentatge

13

La UOC actualment treballa per facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants, oferint un accés al Campus Virtual i als recursos d’aprenentatge independentment del dispositiu i del context d’accés. L’objectiu és tenir una Universitat multidispositiu i multicanal que s’adapti a les necessitats dels estudiants. La UOC ja ha reduït substancialment l’ús del paper i tendeix a fer-lo desaparèixer. En aquesta línia, destaquem els projectes següents: •  DESKA. Descàrrega de programari en línia. Els estudiants matriculats d’assignatures que requereixen l’ús de programari específic han deixat de rebre els DVD per tramesa postal. Aquests programaris ara són accessibles des del núvol, fet que permet actualitzar-los d’una manera més àgil i en redueix el cost de gestió. En els dos semestres que fa que aquesta opció funciona

s’han fet més de 50.000 baixades i se n’han beneficiat més de 6.500 estudiants. •  OPT-OUT. Per segon semestre (juliol del 2012), els estudiants poden triar l’opció de no rebre els materials en paper. D’aquesta manera, se’ls descompta una petita quantitat del cost de la matrícula i, sobretot, no es malgasten paper ni esforços en un recurs que després no es farà servir. •  TRIA. La majoria dels materials de la UOC són accessibles amb diferents formats, que no són excloents sinó complementaris. Per exemple, un estudiant que es desplaça pot escoltar el material en MP3 o bé el pot llegir en un llibre electrònic o en una tauleta en format EPUB o Mobipocket. En el moment de fer la PAC, davant d’un ordinador, té les versions web o PDF que s’adapten millor a aquesta tasca.

•   IDIOMES. Els materials d’idiomes s’han actualitzat tant en l’aspecte tecnològic com gràfic per tal millorar el procés d’aprenentatge. Aquests materials estan especialment adaptats per a treballar amb tauletes, que és el dispositiu que s’adapta millor a la immersió. Fins ara els materials d’idiomes estaven basats en Flash i aquest fet els feia incompatibles amb molts dispositius. Els estudiants de japonès, xinès i alemany ja tenen disponible aquest nou format. Actualment, s’estan actualitzant els materials d’anglès i francès. Anàlisi de les dades d’ús dels materials Des del primer semestre del 2009, es disposa d’estadístiques d’ús dels materials en multiformat mitjançant Google Analytics. Els formats que formen part d’aquest grup són EPUB, Mobipocket, audiollibre i videollibre. En podeu veure un exemple a l’Open Courseware de la UOC.


Dossier de premsa 2012-2013

14

Un ús creixent de dispositius mòbils 4000

350

3500

300

3000

250

2500

200

2000 150

1500

100

1000

50

500

0

0 20091

20092

20101

20102

20111

 Mòbils        Total/10

Un ús creixent de dispositius mòbils El més interessant de l’anàlisi és veure l’augment de l’ús de dispositius mòbils per a accedir als materials. En el gràfic següent es comparen el total de visites que s’han rebut amb les que es reben des d’aquest tipus de dispositius (la quantitat total s’ha dividit entre 10 per a poder-ne fer la comparació). En el gràfic següent es mostra el nombre de visites del semestre 2011/1 (setembre del 2010 - gener del 2011), separades per tipus de format i de sistema operatiu mòbil. L’iPad és el tipus de dispositiu més utilitzat, seguit pels que utilitzen Android com a sistema operatiu, i per l’iPhone en tercer lloc.

20112

Epub

Mobipocket

Vídeollibre

Audiollibre

 Android     iPad     iPhone     Blackberry     iPod      Windows Phone

Formats més utilitzats Els tipus de formats més baixats han anat variant al llarg dels semestres. Al principi, l’audiollibre i Mobipocket eren els primers. En el darrer semestre, l’audiollibre continua essent el més descarregat, però EPUB ha passat molt per davant de Mobipocket, i el videollibre s’ha quedat estancat. En aquest gràfic es pot veure la quantitat de baixades que ha tingut cada format (independentment del tipus de dispositiu utilitzat): A l’hora d’analitzar les dades d’ús, hem dividit els períodes per semestres: els primers semestres de cada curs van de l’agost al gener, i els segons, del febrer al juliol.

Formats més utilitzats 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 20091

20092

20101

20102

20111

20112

 Audiollibre     Vídeollibre     Mobipocket     Epub


Dossier de premsa 2012-2013

15

2. EL PROFESSORAT


Dossier de premsa 2012-2013

2. El professorat

16

El professorat de la UOC porta a terme activitats acadèmiques orientades a la consolidació d’una universitat de qualitat, oberta i compromesa amb la societat, i eficaç en la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge.

expertesa amb altres universitats. Un darrer grup de personal acadèmic és integrat pels investigadors i els ajudants de recerca. QUADRE DE DADES DE PROFESSORAT El professorat fa les activitats següents:

•  institucionals (lligades a la missió de la Universitat) L’acompanyament és un dels fonaments entorn dels quals s’estructura el model educatiu de la UOC. Per això, l’estudiant té a la seva disposició:

El professor de la UOC és: •  un referent en la seva àrea de coneixement, expert en l’ensenyament no presencial per mitjà d’internet i de l’ús estratègic de les tecnologies digitals; •  un professional capacitat per al treball en xarxa; •  un docent compromès. El professorat és format pel professorat propi: professors ajudants, professors, professors agregats i catedràtics; pel professorat associat: professionals de prestigi en un àmbit disciplinari concret que fan tasques exclusivament docents; i pel professorat compartit i visitant: figures creades per tal d’afavorir la mobilitat i l’intercanvi de coneixement i

•   docents i d’innovació •  de recerca •  de transferència i difusió social del coneixement

•  Professors responsables d’assignatura: experts en la matèria o àmbit disciplinari. Dissenyen, implanten i segueixen el procés d’aprenentatge de les

Personal de docència

Professorat propi

256

Professorat docent col·laborador

3.378

Personal de docència per sexe

Homes

Dones

Total

Professorat propi

138

118

256

Docents col·laboradors

1.908

1.470

3.378

(Dades del curs 2011-12)


Dossier de premsa 2012-2013

17

assignatures. Defineixen els recursos i les activitats, fan la planificació acadèmica, i s’ocupen del desplegament correcte de l’acció docent a les aules i del procés d’aprenentatge de l’estudiant i de l’avaluació. •  Docents col·laboradors: referents i guies de l’estudiant, dinamitzen l’acció formativa des de l’inici fins l’avaluació final. El seu rol consisteix a oferir a l’estudiant la guia i l’orientació respecte al procés d’aprenentatge, tot motivant-lo, atendre consultes referents a l’estudi de la temàtica i orientar en l’estudi, i avaluar els exercicis de l’estudiant d’acord amb les pautes i els criteris establerts pel professor. •  Tutors: guien l’estudiant en el procés de matriculació, d’aprenentatge i d’estada a la UOC, i li ofereixen atenció acadèmica en totes les qüestions relacionades amb l’assoliment de reptes de formació, en la integració en la comunitat universitària i en l’orientació professional. La carrera del professorat propi es fonamenta en un sistema objectiu d’avaluació i promoció que integra tant el reconeixement extern —acreditacions d’organismes com l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)—, com intern, en l’acompliment i la qualitat de l’activitat acadèmica duta a terme. En aquesta promoció es tenen en compte els mèrits docents, de recerca i d’innovació, i també les responsabilitats de direcció i gestió acadèmica i el desenvolupament d’encàrrecs institucionals. La informació sobre els àmbits d’expertesa i els perfils del professorat i dels investigadors es recull a la Guia d’experts (experts.uoc.edu), una publicació en format digital i en paper que elabora l’Àrea de Comunicació. Es pot consultar en castellà i català.

«EL PROFESSORAT DE LA UOC TREBALLA PER A LA CONSOLIDACIÓ D’UNA UNIVERSITAT DE QUALITAT, OBERTA I COMPROMESA AMB LA SOCIETAT»


Dossier de premsa 2012-2013

18

3. ELS ESTUDIANTS


Dossier de premsa 2012-2013

3. Els estudiants 3.1. Estudiants matriculats 3.2. Estudiants graduats 3.3. Comunitat Alumni

19

El procés d’aprenentatge de l’estudiant és el centre del model educatiu. En el primer semestre del curs 20122013, la UOC té 38.213 estudiants matriculats de graus, màsters universitaris, llicenciatures, diplomatures, enginyeries i del títol propi de Graduat Multimèdia. D’aquests, 28.454 resideixen a Catalunya, 8.637 a la resta de l’Estat espanyol i 1.122 a la resta del món. Actualment, la UOC té 20.245 estudiants dones i 17.968 estudiants homes. Les dones són la majoria en diversos estudis. Es destaquen el grau de Psicologia (3.335 dones i 1.145 homes) i la llicenciatura de Psicologia (471 dones i 150 homes), el segon cicle de Psicopedagogia (1.591 dones i 191 homes), el grau d’Educació Social (1.276 dones i 321 homes), el segon cicle de Ciències del Treball (490 dones i 210 homes) i el segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques (470 dones i 157 homes). Com és habitual, en titulacions com el grau d’Engi-

«EL CENTRE DEL MODEL EDUCATIU: EL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT»


Dossier de premsa 2012-2013

nyeria Informàtica (150 dones i 1.484 homes), el grau de Tecnologies de Telecomunicació (29 dones i 373 homes) i el grau de Multimèdia (372 dones i 1.071 homes), les proporcions canvien.

20

Distribució dels estudiants per edat 6.000 5.530

5.500

Els estudiants de grau (espai europeu d’ensenyament superior) són 22.322 i superen els estudiants de diplomatures, llicenciatures i enginyeries, que són 11.871. Aquests estudiants conviuen al Campus Virtual amb els estudiants matriculats als màsters oficials, a l’Escola de Llengües i a l’@teneu universitari, a més dels estudiants de doctorat i les persones matriculades dels cursos de postgrau que ofereix l’Institut Internacional de Postgrau.

5.045

4.936 4.904

5.000 4.500 4.372

4.000

4.172

3.864

3.972

3.500

3.426

3.000

Els estudiants UOC aprenen d’una manera similar a com treballen, adquireixen àmplies competències digitals, i es gestionen el temps de què disposen i el ritme d’estudi. El model flexible, que permet que des de qualsevol indret i en qualsevol moment puguin accedir al Campus Virtual i als recursos d’aprenentatge, ha facilitat que la formació formi part del seu dia a dia.

2.500 2.000 1.500

1.895

1.284

1.000 634

Aquestes característiques i la missió de la Universitat de fer accessible la formació a col·lectius amb més dificultats per a accedir-hi per raons de mobilitat o temps, marquen, en part, el seu perfil, molt diferent del de la resta de campus universitaris. ESTUDIANTS PER COMUNITATS AUTÒNOMES El primer semestre del curs 2012-2013, 17.930 dels estudiants matriculats de graus viuen a Catalunya, 988 al País Valencià, 874 a Illes Balears i 635 a Madrid. Pel que fa als estudiants de titulacions LRU, la majoria viuen a Catalunya (8.618 dels estudiants), al País Valencià (744), a Andalusia (368), a Madrid (354) i illes Balears (319).

500

357 124

0

10

0

0

De 18 a 21 anys

906

781

950

744

700

291 0

De 22 a 25 anys

3

De 26 a 29 anys

36

19

De 30 a 34 anys

De 35 a 39 anys

Total

DISTRIBUCIÓ PER TITULACIONS Les carreres amb més demanda aquest primer semestre del 2012 són el grau de Psicologia (4.480 estudiants), el grau d’Administració i Direcció d’Empreses (4.064) i el grau de Dret (2827). Pel que fa a les titulacions LRU, les que tenen més demanda són el segon cicle de Psicopedagogia (1.782), Ciències Empresarials (1.741) i la llicenciatura de Dret (1004).

 Diplomatures i llicenciatures  20.083  Graus 23.441  Màsters universitaris  3.557  Doctorat 161  Postgraus 3.038  Altres 9.816 (Dades del curs 2011-12)

630

592 103

De 40 anys o més


Dossier de premsa 2012-2013

DISTRIBUCIÓ PER EDATS Per franges d’edat, els estudiants de la UOC tenen entre 30 i 34 anys (8.114) i més de 40 anys (8.553). Els estudiants que tenen entre 26 i 29 anys (6.908) i entre 35 i 39 anys (6.550) són els col·lectius més representats que hi ha a continuació. Actualment, també cursen estudis alumnes que tenen entre 22 i 25 anys (6.109) i entre 18 i 21 anys (1.971). DISTRIBUCIÓ PER TERRITORI L’àmbit metropolità és el territori que concentra més estudiants de la UOC (18.685), amb el Barcelonès (8.651), el Vallès Occidental (3.139), el Baix Llobregat (2.817), el Maresme (1.647) i el Vallès Oriental (1.428) al capdavant de les comarques catalanes pel que fa a estudiants matriculats. Al seu torn, al Garraf n’hi ha 619 i a l’Alt Penedès 384. Les comarques gironines són la segona demarcació amb més estudiants, 2.038 matriculats. En aquesta demarcació la comarca del Gironès té 726 estudiants, seguida per la Selva (386), el Baix Empordà (312) i l’Alt Empordà (309). A la Garrotxa hi viuen 137 estudiants de la UOC, al Pla de l’Estany 104 i al Ripollès 64. Al Camp de Tarragona (amb 1.910 matriculats), el Tarragonès és la comarca amb més estudiants (804), seguida del Baix Camp (610) i el Baix Penedès (260). L’Alt Camp té 150 estudiants de la UOC, la Conca de Barberà 67 i el Priorat 19. A les Terres de l’Ebre (633 estudiants), el Baix Ebre amb 324 i el Montsià amb 220 aglutinen la major part d’estudiants, però també n’hi ha 68 que resideixen a la Ribera d’Ebre i 21 a la Terra Alta. Pel que fa a la Catalunya central (amb 1.827 estudiants), el Bages és la comarca on la UOC té més estudiants (714), seguida d’Osona amb 510 i l’Anoia amb 400. Al Berguedà hi resideixen 158 estudiants i al Solsonès 45.

21

A ponent (amb 1.265 matriculats), el Segrià és la comarca on la UOC té més estudiants: 851. La Noguera en té 105, l’Urgell en té 102, el Pla d’Urgell en té 96, a les Garrigues n’hi ha 60 i a la Segarra 51.

Distribució dels estudiants per sexes Homes  Diplomatures i llicenciatures  9.427

En l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran (amb 204 matriculats), l’Alt Urgell amb 56 estudiants, la Cerdanya amb 52 i el Pallars Jussà amb 42 són les comarques amb més matriculats de la zona. El Pallars Sobirà en té 24 i l’alta Ribagorça 8. A la Vall d’Aran també hi viuen 22 estudiants de la UOC.

 Graus 10.859  Màsters universitaris  1.898  Doctorat 88

Tot i que la majoria d’estudiants de graus i altres titulacions homologades de primer i segon cicle es concentren principalment a Catalunya, la UOC aquest semestre té en aquestes ofertes formatives més de 650 estudiants residents en 67 països del món. Els països des d’on cursen estudis més estudiants són Andorra, Alemanya, el Regne Unit, França, Suïssa, els EUA, Irlanda i la Xina. Europa és el continent on viuen més estudiants de la UOC, seguit d’Amèrica i de l’Àsia, però també n’hi ha a països d’altres continents, com Egipte, Etiòpia i Austràlia. ESTUDIANTS DE L’@TENEU UNIVERSITARI L’edició de setembre del 2011 l’@teneu universitari va tenir en total 802 matriculats. Hi va haver matriculacions en 239 assignatures de l’@teneu universitari, amb un total de 717 matriculats. I pel que fa al campus en castellà, l’@teneo universitario, hi va haver matriculacions en 68 assignatures, amb 85 matriculats. Pel que fa al segon semestre, l’edició de febrer del 2012 va tenir 678 matriculats en total. Hi va haver matriculacions en 237 assignatures de l’@teneu universitari, amb un total de 620 matriculats. Pel que fa al campus en castellà, l’@teneo universitario, hi va haver matriculacions en 51 assignatures, amb 58 matriculats. L’oferta anual de l’@teneu universitari s’ha constituït de la manera següent:

 Postgraus 1.792  Altres 2.567

Dones  Diplomatures i llicenciatures  10.656  Graus 12.582  Màsters universitaris  1.659  Doctorat 73  Postgraus 1.246  Altres 3.805

Total

Diplomatures i llicenciatures  20.083 Graus  23.441 Màsters universitaris  3.557 Doctorat  161 Postgraus  3.038 Altres  9.816


Dossier de premsa 2012-2013

•  @teneu universitari (381 assignatures): ——Arts i Humanitats (98) ——Ciències de la Informació i de la Comunicació (75) ——Dret i Ciència Política (23) ——Economia i Empresa (64) ——Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (28) ——Psicologia i Ciències de l’Educació (84) ——Turisme (9) •  @teneo universitario (261 assignatures): ——Artes y Humanidades (36) ——Ciencias de la información y de la Comunicación (55) ——Derecho y Ciencia Política (14) ——Economía y Empresa (53) ——Informática, Multimedia y Telecomunicación (43) ——Psicología y Ciencias de la Educación (55) —— Turismo (5)

22

Motiu principal pel qual va decidir continuar estudiant 50% 44,0%

45% 40%

37,9%

36,9%

35% 30%

27,2%

25% 19,9%

20%

14,9%

15%

8,8%

10%

10,3%

5% 0%

Per l’enriquiment personal

Per ampliar coneixements per l’ocupació actual

  Titulacions homologades en català   Titulacions homologades en castellà (Dades del curs 2012-13)

Per canviar de professió o de sector laboral

Per promocionar dins de l’empresa


Dossier de premsa 2012-2013

3. Els estudiants 3.1. Estudiants matriculats 3.2. Estudiants graduats 3.3. UOC Alumni

23

Enguany la UOC gradua prop de 7.100 estudiants, més de 5.500 de titulacions oficials (màsters universitaris, graus, enginyeries, llicenciatures, de primer i segon cicle, i diplomatures) i 1.591 de l’àmbit de postgrau, que han culminat els estudis amb èxit el curs 2011-2012. Amb aquests nous graduats ja són 38.341 les persones que s’han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa disset anys.

NOMBRE DE GRADUATS DE TITULACIONS OFICIALS Campus

Total

Campus en català

4.587

Campus en castellà i global Total

943 5.530

Nombre de graduats per distribució geogràfica Lloc de residència

Total

Catalunya

3.787

Resta estat

1.596 147

Fora Espanya

Total

5.530 Nombre de graduats per gènere

Gènere

Total

Dones

2.925

Homes

2.605

Total

5.530


Dossier de premsa 2012-2013

24

Nombre de graduats per estudis

Nombre de graduats per tipus d’estudis

Nombre de graduats per edat

Àrea Estudis

Total

Tipus titulació

Total

Franja d’edat

Total

Arts i Humanitats

449

Graus

228

< 25 anys

158

Ciències de la Informació i Documentació

567

Titulacions homologades

4.582

25 a 29 anys

978

Ciències de la Salut

33

Títol propi (Graduat Multimèdia)

16

30 a 35 anys

1.464

Dret i Ciència Política

457

Màsters universitaris

704

35 a 39 anys

1.210

Economia i Empresa

2.469

40 o més anys

1.720

Total

5.530

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

780

Psicologia i Ciències de l’Educació

775

Total

5.530

Total

5.530


Dossier de premsa 2012-2013

3. Els estudiants 3.1. Estudiants matriculats 3.2. Estudiants graduats 3.3. UOC Alumni

25

38.341 graduats formen la Comunitat Alumni de la Universitat Oberta de Catalunya, una comunitat que s’estructura i que evoluciona a partir de les inquietuds, els interessos i les necessitats dels mateixos graduats. Per això és regida i liderada pels seus propis òrgans de representació: l’Assemblea Alumni i el Consell Alumni. La Comunitat Alumni de la UOC treballa pel prestigi i el reconeixement dels gradu-

ats a tots els nivells, per la creació d’una important xarxa de persones al voltant de la Universitat, per la carrera professional dels seus graduats i per assolir un acostament més gran entre la Universitat i els diferents sectors professionals i els seus agents. UOCmeet (cicle de sessions en xarxa), el Grup de Psicologia (espai de coneixement a mig camí entre la Universitat i la professió), Llibres per llegir (club de lectura) són només

alguns dels exemples del dinamisme de la Comunitat Alumni. Els graduats també disposen d’accés a serveis com la Biblioteca, diferents recursos del Campus o la Borsa de Treball pròpia, entre d’altres.


Dossier de premsa 2012-2013

4. L’EQUIP DE GOVERN

26


Dossier de premsa 2012-2013

27

El Consell de Govern constituït per la rectora, els vicerectors, el gerent, el secretari general, un representant del professorat, un dels estudiants i un del personal de gestió, vetlla pel compliment de la normativa legal i estatutària vigent; proposa al Patronat de la FUOC les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat; orienta, planifica i avalua l’activitat universitària en el vessant acadèmic, i estableix les línies generals de funcionament de la Universitat en tots els àmbits.

4. L’equip de govern

El Comitè de Direcció Executiu és l’òrgan permanent d’administració i gestió de la Universitat, que té com a missió conduir els afers ordinaris de la institució. Integren aquest òrgan la rectora, els vicerectors i el gerent. Aquests dos òrgans, el Consell de Govern i el Comitè de Direcció Executiu, són els principals òrgans de govern col·legiats interns de la Universitat. Les seves decisions s’adeqüen al Pla general d’actuació i a les directrius que defineix i aprova el Patronat de la FUOC. Rectora Dra. Imma Tubella i Casadevall Vicerector de Postgrau i Formació Contínua Dr. Josep Maria Duart i Montoliu Vicerectora de Recerca i Innovació Dra. Teresa Sancho Vicerector de Tecnologia Dr. Llorenç Valverde Garcia Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Dr. Pere Fabra Abat Gerent Mireia Armengol Almaraz

«L’equip de govern dirigeix una institució que té estudiants a 86 països diferents»


Dossier de premsa 2012-2013

28

5. Estudis i oferta acadèmica


Dossier de premsa 2012-2013

5. Estudis i oferta acadèmica 5.1. Estudis i titulacions de grau 5.2. Càtedres 5.3. Institut Internacional de Postgrau 5.4. Formació oberta 5.5. Formació a mida

29

L’oferta acadèmica de la UOC s’imparteix mitjançant els estudis, l’Institut Internacional de Postgrau, l’Escola de Llengües, la UOC Business School, els instituts de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i eLearn Center (eLC), i la UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change. La Universitat és organitzada en set àrees de coneixement diferents, que s’encarreguen dels programes i les titulacions que s’imparteixen i que agrupen el professorat. En concret, la UOC té els estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació (dirigits pel Dr. Lluís Pastor), de Dret i Ciència Política (encapçalats pel Dr. Agustí Cerrillo), d’Arts i Humanitats (amb la Dra. Agnès Vayreda al capdavant), de Psicologia i Ciències de l’Educació (liderats pel Dr. Carles Sigalés), d’Economia i Empresa (amb la Dra. Àngels Fitó com a directora), d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (sota la direcció del Dr. Rafael Macau), i de Ciències de la Salut (tutelats pel Dr. José Esteban).

Estudis d’Arts i Humanitats •   Grau d’Humanitats •  Grau de Llengua i Literatura Catalanes •  Màster universitari d’Estudis de l’Àsia oriental •  M àster universitari de Gestió cultural UOC-UdG-UIB •  Màster d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies •  Màster universitari d’Estudis avançats de la Xina i el Japó* Estudis de Ciències de la Salut •  Telemedicina •  Nutrició i salut •  Direcció executiva d’hospitals •  Gestió clínica •  Treball social sanitari •  Planificació i disseny en salut •  Sistemes TIC Salut •  Ultrasonografia endoscòpica •  Medicina clínica •  Clinical TB management

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació •  Grau de Comunicació •  Grau d’Informació i Documentació •  Llicenciatura de segon cicle de Comunicació Audiovisual •  Llicenciatura de segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques •  Llicenciatura de segon cicle de Documentació •  Postgrau de Periodisme digital UOC - El Periódico •  Màster d’Entreteniment TV3-UOC Estudis de Dret i Ciència Política •  Grau de Dret •  Llicenciatura de segon cicle de Ciències Polítiques i de l’Administració •  Grau de Criminologia •  Màster universitari d’Anàlisi Política •  Màster universitari de Fiscalitat


Dossier de premsa 2012-2013

•  Màster universitari d’Advocacia •  Màster universitari de Drets humans, democràcia i globalització •  Màster universitari de Gestió pública a la societat del coneixement*

30

•  Diplomatura de Turisme (en procés d’extinció) •  Grau de Turisme •  Màster universitari d’Anàlisi de l’entorn econòmic Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

•  Màster universitari de Formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes •  Master universitari de Psicologia, salut i qualitat de vida •  Màster universitari de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge*

Estudis d’Economia i Empresa •  Grau/llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses •  Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats •  Grau de Turisme •  Grau de Relacions Laborals i Ocupació •  Diplomatura de Ciències Empresarials (en procés d’extinció) •  Màster universitari de Prevenció de riscos laborals •  Màster universitari de Direcció de les organitzacions en l’economia del coneixement •  Màster universitari d’Anàlisi de l’entorn econòmic •  Grau de Relacions Laborals i Ocupació •  Llicenciatura de segon cicle de Ciències del treball •  Màster universitari de Prevenció de riscos laborals •  Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats •  Llicenciatura de segon cicle d’Investigació i Tècniques de Mercat

•  Grau de Tecnologies de la Telecomunicació •  Grau d’Enginyeria Informàtica •  Grau de Multimèdia •  Màster d’Enginyeria de telecomunicació •  Màster d’Enginyeria informàtica •  Màster d’Aplicacions multimèdia •  Màster de Seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions •  Màster de Programari lliure Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació •  Grau d’Educació Social •  Grau de Psicologia •  Llicenciatura de segon cicle de Psicopedagogia

«La Universitat és organitzada en set àrees de coneixement diferents, que s’encarreguen dels programes i les titulacions» * Aquests màsters universitaris són en procés de verificació.


Dossier de premsa 2012-2013

5. Estudis i oferta acadèmica 5.1. Estudis i titulacions de grau 5.2. Càtedres 5.3. Institut Internacional de Postgrau 5.4. Formació oberta 5.5. Formació a mida

31

UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change, fundada l’any 2002, fa recerca i activitats adreçades a l’aprenentatge i el desenvolupament mitjançant les noves tecnologies, col·laborant activament amb experts de la Universitat i de tot el món. A l’origen, UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change es va centrar en la transformació de les universitats en la societat del coneixement, i en el lideratge, el govern i la gestió del canvi en la planificació i l’ús de les TIC. Actualment, la Càtedra considera el concepte d’aprenentatge virtual o e-learning des d’una perspectiva més àmplia (que inclou l’aprenentatge mòbil o m-learning, l’aprenentatge social obert o open social learning, etc.) i centra l’activitat en diverses àrees alineades amb la missió de la Unesco: •  Igualtat d’oportunitats en la societat del coneixement, aprenentatge formal i informal, i aprenentatge social obert (open social learning) com a instrument per a garantir l’accés a l’educació per a grups desafavorits (països en via de desenvolupament, l’Àfrica, dones, joves, discapacitats…).

•  Promoció i capacitació en l’ús de materials d’aprenentatge oberts (recursos educatius oberts o open educational resources, OER). •  Cooperació en un món global. •  C reativitat i innovació: noves formes d’aprenentatge a la xarxa mitjançant dispositius mòbils, nous mitjans de comunicació, i tecnologies noves o emergents. •  Estudi i promoció de nous mètodes i usos de les noves tecnologies en el desenvolupament professional dels docents (formació del professorat o teacher training). •  Estudi sobre l’impacte de les noves tecnologies en assumptes de gènere: motivació i presència de les dones en el sector tecnològic, presència i retenció/abandonament de les dones en carreres tècniques, desenvolupament de la seva carrera professional, etc. •  Perspectiva social de l’aprenentatge virtual a les universitats.

Pàgina web institucional: http://catedraunesco.uoc.edu

Blog: http://unescochair.blogs.uoc.edu

Twitter: @UOCunescochair http://twitter.com/UOCunescochair

Facebook: http://unescochair.blogs.uoc.edu

Delicious: http://www.delicious.com/uocunescochair

Flickr: www.flickr.com/uocunescochair/

Slideshare: http://www.slideshare.net/uocunescochair


Dossier de premsa 2012-2013

CÀTEDRA UNESCO - FUNDACIÓ FC BARCELONA UOC DE L’ESPORT La Càtedra UNESCO - Fundació FC Barcelona - UOC de l’Esport per a la coexistència social i la resolució de conflictes, fruit de l’aliança signada el 2007 entre aquestes institucions, ofereix procediments, actituds i competències perquè els estudiants puguin analitzar i aplicar les possibilitats de la pràctica esportiva com a eina d’intervenció educativa i de transmissió de valors en contextos de baixa coexistència social i alta conflictivitat. Per al curs 2012-2013, el Campus per la Pau i el FC Barcelona se centraran en la recerca (amb el Centre de Recerca i Estudis en Conflictologia, CREC, de l’IN3), la difusió i la formació. En aquesta línia, començarà el màster Esport com a eina per a la coexistència social i la resolució de conflictes, amb l’objectiu d’ensenyar a utilitzar la pràctica esportiva com a instrument socialitzador. El màster prepararà els professionals perquè puguin treure el màxim profit de l’esport a l’hora d’educar i d’intervenir en contextos de baixa cohesió social i d’alta conflictivitat sociopolítica. Provinents de disciplines com l’educació, la psicologia, l’activitat física o l’atenció primària, als alumnes se’ls proporcionaran les estratègies per a resoldre els conflictes sorgits per qüestions socials, culturals, racials o religioses. El màster tindrà una versió en anglès i una altra en castellà, i consta d’un primer postgrau, Esport i coexistència social, que comença l’octubre del 2012, i d’un segon postgrau, Esport i resolució de conflictes, que és previst per al 2013. CÀTEDRA DE MULTILINGÜISME LINGUAMÓN-UOC La Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, creada l’any 2006, és fruit de l’acord entre la Casa de les Llengües i la

32

UOC. Té com a finalitat cooperar en la promoció d’un concepte sostenible, equitatiu i funcional de la diversitat lingüística. Queda emmarcada en els Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat. Des de la Càtedra, es fomenta la cooperació internacional entre els investigadors i docents d’aquest camp, la reflexió i l’anàlisi interdisciplinària sobre l’evolució de la diversitat lingüística en el context de la mundialització, i la creació i la difusió de coneixements i propostes que contribueixin a optimitzar els efectes del multilingüisme. Per tal de fer-ho realitat, els investigadors i els docents vinculats a la Càtedra duen a terme iniciatives i activitats en els àmbits següents: •   Formació: La Càtedra ha contribuït a posar en marxa el postgrau de Gestió de la diversitat lingüística i cultural (curs 2010-2011), en el qual comparteixen aula estudiants de diferents àrees lingüístiques que, gràcies al desenvolupament d’un traductor automàtic, poden interactuar entre ells en les seves llengües o treballar amb materials en anglès. Aquesta eina, en desenvolupament, tradueix tota la missatgeria que es produeix entre companys al Campus Virtual. •  Recerca: La Càtedra dóna suport a diferents projectes de recerca entorn del multilingüisme i la seva incidència en àmbits com el món empresarial, les TIC o l’ensenyament. Entre d’altres, es destaquen els projectes següents: —— ELAN.CAT. Es tracta de l’aplicació d’un projecte inicialment europeu a Catalunya, que té com a objectiu mesurar l’impacte del multilingüisme en el món dels negocis. Ha demostrat, en l’àmbit català, que l’ús d’ei-

nes multilingües i la introducció del multilingüisme en els negocis poden aportar beneficis econòmics i que, per tant, també poden comportar una pèrdua d’oportunitats per a les empreses que no hi aposten. —— EUNoM (Xarxa d’Universitats Europees sobre Multilingüisme, European Universities Network On Multilingualism). Aquest projecte cofinançat per la Comissió Europea té com a objectiu crear una xarxa d’universitats multilingües per a fer activitats conjuntes. —— Iniciatives entorn de l’enginyeria lingüística. Des de la Càtedra s’ha donat suport al desenvolupament d’un traductor automàtic per a aules virtuals i també al desenvolupament del glossari EUROVOC (es col· labora en l’extracció automàtica de terminologia i es fa el buidatge i la traducció al català de diferents termes). •  Sensibilització i difusió: La Càtedra contribueix a la sensibilització i a la difusió dels resultats dels projectes de recerca, promovent publicacions, organitzant sessions amb experts obertes al món universitari, i traduint a la nostra llengua el material produït en l’àmbit europeu, des de la legislació fins a les publicacions d’experts. http://catedramultilinguisme.uoc.edu/


Dossier de premsa 2012-2013

5. Estudis i oferta acadèmica 5.1. Estudis i titulacions de grau 5.2. Càtedres 5.3. Institut Internacional de Postgrau 5.4. Formació oberta 5.5. Formació a mida

33

L’Institut Internacional de Postgrau (IIP) dóna cobertura transversal a l’organització i la difusió dels programes de postgrau de la UOC, amb una clara orientació innovadora i professionalitzadora i una decidida vocació internacional. L’IIP avala la qualitat dels programes i la seva adequació a les necessitats, tant dels professionals com de les empreses, que també troben en l’Institut una via de formació corporativa i a mida de les seves necessitats. L’IIP ofereix la possibilitat de continuar formant-se al llarg de la vida, tant al conjunt de graduats de la UOC com a la societat en general, amb una oferta de qualitat i una metodologia virtual d’aprenentatge reconeguda a escala internacional. Es tracta d’una oferta: •  Oberta, innovadora i actualitzada per a formar professionals amb aptituds i competències adequades per a sa-

ber-se moure amb èxit en entorns tecnològics i flexibles. •  B asada en un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, que permet fer més accessible el coneixement a la societat. •  I nternacional i multilingüe, amb l’objectiu d’aconseguir una interacció molt rica que es desenvolupi més enllà dels països, les cultures i les llengües. El 5% dels seus programes es fan íntegrament en anglès o francès i també s’ofereixen programes multilingües. El 39% dels programes s’imparteixen en català i el 56% en castellà. El 15% dels estudiants són estrangers i procedeixen de 45 països diferents. S’ha creat una xarxa de col·laboracions, aliances i convenis pels cinc continents.

L’IIP ofereix: •  Màsters propis (32) •  Màsters internacionals (8) •  Certificats europeus i Joint Certificate (per mitjà de l’eLearn Center) •  Postgraus (102) •  Especialitzacions (188) •  Microcursos •  Seminaris La seva oferta formativa s’organitza acadèmicament en àrees de coneixement: •  Arts i Humanitats •  Ciències de la Salut •  Comunicació i Informació •  Dret i Ciència Política •  Economia i Empresa •  Gestió de la Ciutat •  Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació •  Psicologia i Ciències de l’Educació •  Turisme


Dossier de premsa 2012-2013

Els seus àmbits de referència, que formen part de l’ADN de la UOC, són: •  Art i cultura digital •  Competències digitals •  Comunicació i xarxes socials •  Aprenentatge virtual Els seus àmbits d’expansió, amb una alta demanda social i en els quals la UOC aporta elements diferencials propis, són: •  Cooperació i drets humans •  Funció directiva i noves estructures de negoci •  Idiomes •  Món obert: grans cultures i gestió de la diversitat •  Salut i qualitat de vida ESCOLA DE LLENGÜES L’Escola de Llengües, amb més de 2.500 estudiants matriculats, aglutina tota l’oferta d’idiomes de la UOC. La docència es fa amb la incorporació de tècniques i eines del web 2.0, eines audiovisuals i activitats docents col·laboratives, que permeten practicar eficaçment totes les competències que fan que es domini un idioma en situacions de comunicació reals. L’Escola ha adaptat la totalitat de la seva oferta al marc europeu comú de referència per a les llengües, un sistema d’equivalències reconegut internacionalment. Un cop acabat el curs amb èxit, l’estudiant obté un diploma de la UOC que acredita la superació de l’assignatura que s’ha cursat. Si es tracta d’un curs amb el qual s’assoleix un nivell

34

del marc europeu comú se certificarà l’assoliment del nivell en qüestió. Aquest certificat permetrà a l’estudiant acreditar les seves competències davant qualsevol institució acadèmica o professional. S’imparteixen cursos semestrals de les llengües següents: •  anglès •  francès •  alemany •  japonès

•  xinès •  català •  espanyol

L’aposta de la UOC en aquest àmbit es tradueix en el lideratge del projecte europeu SpeakApps, que posa a l’abast de l’estudiant un ventall d’eines i activitats en ínia per a facilitar la pràctica oral de llengües estrangeres. UOC BUSINESS SCHOOL La UOC Business School es consolida com la primera escola de negocis per a emprenedors i petites i mitjanes empreses a l’Estat espanyol. Més de 400 emprenedors, autònoms i microempresaris s’han titulat amb aquesta escola de negocis per fer front a la crisi, reinventar el seu model de negoci per ser més competitius, generar autoocupació, innovar en la gestió i internacionalitzar els seus productes o serveis. Enguany, 200 estudiants s’han matriculat en els diferents cursos de la UOC BS apostant per la formació específica per a pimes que ofereix la UOC. Va ser creada sota l’empara dels Estudis d’Economia i Empresa i de l’Institut Internacional de Postgrau, va néixer fa

un any amb l’objectiu d’iniciar la construcció d’una xarxa d’aprenentatge per al canvi empresarial i de la funció directiva. Amb una forta voluntat de servei públic, aposta per construir una escola de negocis al servei dels autònoms, dels treballadors i els aturats, dels empresaris de les microempreses i dels petits i mitjans empresaris, i dels directius, amb una visió flexible, ètica, col·laborativa i en xarxa dels negocis. Respon a tres dels reptes que afronten els professionals del teixit empresarial: •  la formació en creació, gestió i direcció d’empreses; •  el canvi empresarial; •  la productivitat i la competitivitat de les empreses. Ofereix formació, recerca, assessorament i innovació, a més de suport a l’emprenedoria, per mitjà d’una oferta formativa de qualitat —màsters, postgraus, especialitzacions i cursos a mida— i també d’un banc de recursos i un viver virtual d’empreses. El viver estarà dotat d’un conjunt de serveis: formació i capacitació per a emprendre, test d’actituds emprenedores, banc de recursos per a emprendre o innovar, gestió de les subvencions per a formació, i serveis per a l’emprenedoria (finançament, innovació i internacionalització). La Business School té dos àmbits de continguts: •   Microempreses, PIME i autònoms •   MBA i programes directius


Dossier de premsa 2012-2013

5. Estudis i oferta acadèmica 5.1. Estudis i titulacions de grau 5.2. Càtedres 5.3. Institut Internacional de Postgrau 5.4. Formació oberta 5.5. Formació a mida

35

UNIVERSITAT OBERTA D’ESTIU La Universitat Oberta d’Estiu (Uod’E), creada l’any 1998, ofereix cursos breus (25 hores) de diferents àmbits d’interès, que permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional. Aquests cursos tenen com a objectiu adquirir coneixements relacionats amb la cultura i la societat, actualitzar i aprofundir coneixements en àmbits professionals i educatius concrets, i establir lligams amb temes d’actualitat. S’imparteixen en castellà i català. Els cursos en català estan inclosos en la Guia de cursos d’estiu de la Xarxa Vives d’Universitats, que és el resultat d’una àmplia tasca de col·laboració i coordinació entre les universitats de parla catalana. En aquest sentit, els cursos apareixen com a susceptibles d’obtenir reconeixement acadèmic per totes les universitats de la Xarxa Vives. Des que es va fundar, més de 23.500 estudiants han passat per la Universitat Oberta d’Estiu i la Universidad Virtual de Verano (en castellà). Enguany, 2012, la Universitat Oberta d’Estiu ha tingut 1.469 matriculats.

Els cursos s’organitzen per programes. L’estiu 2012 han estat els següents:

teixa metodologia d’aprenentatge i la mateixa avaluació. S’ofereixen en castellà i català.

•  Alimenta •  Arts i humanitats •  C apacitació digital. Web 2.0 i xarxes socials •  Comunicació •  Desenvolupament personal •  Docents en xarxa •  Dret i política •  Emprenedoria i empresa •  Llengües •  Naturalesa experiencial •  Psicologia i educació •  Salut •  Turisme i viatges

SEMINARIS Són cursos breus que doten els estudiants de competències personals i professionals per a la realització de tasques associades al lloc de treball. Els cursos s’organitzen per àmbits competencials i s’estructuren en itineraris formatius. Es desenvolupen en dos períodes de l’any: octubre i novembre, i febrer i març. En aquests dos períodes hi va haver 1.386 matriculats: 997 en el campus en català i 471 en el campus en castellà.

@TENEU UNIVERSITARI L’@teneu universitari ofereix la possibilitat de cursar assignatures de qualsevol dels àmbits d’estudi de la UOC, sense requisits d’accés. Les assignatures de l’@teneu universitari es cursen amb la resta d’estudiants universitaris de la UOC, en les mateixes aules, amb la ma-

Els àmbits en els quals s’han desenvolupats els cursos són els següents: •  Art i cultura digital •  Competències digitals •  Docents en xarxa •  Internet i web 2.0 •  Competències personals i emocionals •  Comunicació


Dossier de premsa 2012-2013

•  Empresa i turisme •  Psicologia i educació •  Salut e-formació SOC La UOC desenvolupa el programa de formació virtual e-formació, per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). L’objectiu és la formació orientada a facilitar coneixements i competències adequats a la demanda del mercat laboral, incloent-hi els relacionats amb les TIC. Desenvolupa dos tipus de competències bàsiques: •  Formació sobre competències transversals: com ara els cursos de competències administratives i d’empresa, competències digitals, competències en gestió de la informació i la comunicació, competències lingüístiques i

36

competències en emprenedoria i gestió de microempreses. •  Formació sobre competències professionals en àmbits més específics: que determinen pols de creació d’ocupació, com ara els cursos de competències en logística i operacions, competències en serveis i activitats socials, i competències en turisme. En les edicions 2011 i 2012, s’han ofert 83 cursos i s’ha capacitat comptant els dos períodes prop de 47.500 treballadors aturats o amb problemes d’ocupabilitat. El perfil bàsic de l’estudiant del programa ha estat el d’una dona (més de dues terceres parts del total d’estudiants), d’entre 31 i 40 anys (53,1%), amb formació universitària (44,3%), aturada (85,4%) i amb una categoria professional de tècnica o treballadora qualificada (65,7%).

«El programa d’e-formació UOC-SOC ha format 47.000 persones a l’atur per facilitar-los l’entrada a un mercat de treball cada cop més exigent i competitiu»


Dossier de premsa 2012-2013

5. Estudis i oferta acadèmica 5.1. Estudis i titulacions de grau 5.2. Càtedres 5.3. Institut Internacional de Postgrau 5.4. Formació oberta 5.5. Formació a mida

37

FORMACIÓ A MIDA La UOC ofereix formació adaptada quant a continguts i estructura a les necessitats de les empreses dels diferents sectors, en resposta als convenis que s’estableixen amb organitzacions determinades.

EDUCACIONLINE EducaciOnline ofereix cursos d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys, a més d’alguns cursos de formació superior en àmbits de l’administració i l’empresa. Així mateix, ofereix cursos d’accés a cicles formatius de grau superior per a més grans de 20 anys.

«Cada empresa és única i té unes necessitats determinades. I això fa de la formació a mida un valor cada cop més en alça»


Dossier de premsa 2012-2013

38

6. LA RECERCA


Dossier de premsa 2012-2013

6.

La recerca 6.1. Grups de recerca 6.2. Programes de doctorat 6.3. Instituts de recerca 6.4. Mapa del coneixement

39

La UOC promou una activitat de recerca, innovació i transferència de qualitat, interdisciplinària i sorgida per a donar resposta a temàtiques complexes, i no únicament a qüestions entorn de disciplines concretes. La recerca, que majoritàriament duu a terme el professorat, s’especialitza en els àmbits següents: •  arts i humanitats •  ciències socials •  ciències de la salut i tecnologia i comunicació: identitat, cultura, art i societat •  tecnologia i acció social •  globalització, pluralisme jurídic i drets humans •  fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials •  internet, tecnologies digitals i nous mitjans •  sistemes i serveis de la informació i les comunicacions •  gestió de la informació i les comunicacions

La política de recerca es desenvolupa gràcies a: •  L a Comissió de Recerca, òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Recerca i Innovació, responsable d’establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i innovació de la UOC. •  La Comissió de Publicacions, que vetlla per la millora contínua de la qualitat de les revistes acadèmiques de la UOC. •   El Comitè d’Ètica, que actua al servei de la comunitat acadèmica i del personal investigador amb l’objectiu de garantir que es respecta la dignitat de les persones en els projectes de recerca que es fan a la Universitat. En el marc del Comitè s’han elaborat un conjunt de principis i instruments, com ara un codi ètic, un codi de bones pràctiques, una normativa de la propi-

etat intel·lectual i industrial de l’activitat d’R+D+I, o un document de seguretat de protecció de les dades personals, entre d’altres. La innovació és un tret identitari i transversal present a totes les activitats i processos. Forma part del pla d’objectius dels diferents estudis i àrees que componen la seva estructura. Alhora la UOC fomenta la innovació mitjançant projectes estratègics, i també mitjançant convocatòries periòdiques, que fan emergir projectes d’impacte per a la innovació de l’activitat docent o de gestió. El Vicerectorat de Recerca i Innovació s’ha dotat de dues comissions i del Programa d’innovació per detectar, facilitar, redirigir i potenciar les iniciatives innovadores, i també per col·laborar i participar en els projectes que se’n derivin. Comissió d’Innovació La Comissió d’Innovació s’encarrega de definir l’estratègia en matèria d’innovació amb


Dossier de premsa 2012-2013

la finalitat de promoure innovació de qualitat en els processos clau de la Universitat. Promou i prioritza les línies estratègiques del Programa d’innovació a la UOC. Acorda i promou les línies prioritàries anuals que determinen les convocatòries internes. Comissió de Suport a la Innovació És l’òrgan consultiu per a la definició de les línies estratègiques així com de les característiques de les convocatòries internes. Participa en tots aquells procediments de priorització, selecció, avaluació i disseminació establerts en el programa d’Innovació. I actua com a element transmissor multidireccional de tota l’activitat relacionada amb la innovació de la UOC i crea les condicions que l’afavoreixin. Programa d’innovació Amb la finalitat de generar productes d’èxit, des del Programa es garanteix que les idees que es recullen siguin coherents amb el pla estratègic, que es fa un filtratge responsable i que es gestionen de manera òptima els projectes.

40

• Convocatòria APLICA. Convocatòria adreçada a tot el personal de la Universitat que té com a objectiu la concessió d’ajuts per al finançament de projectes d’innovació. En cada convocatòria s’aproven entre 15 i 25 projectes (aproximadament el 75% són projectes d’innovació docent i el 25%, d’innovació de gestió). • Projectes INNOVA. Open Apps és un projecte estratègic i interdisciplinari, avalat per la Comissió d’Innovació i executat per diverses àrees i estudis. El seu objectiu principal és la creació d’un entorn obert que reculli les principals aplicacions, recursos i altres solucions desenvolupades en el si de la UOC i destinades a usos docents i de millora de la gestió. Open Apps és una iniciativa marcada pel compromís de la UOC per compartir en obert experiències docents i aplicacions que ha desenvolupat i verificat amb èxit. • Xarxes. El Programa d’innovació promou i dóna suport, per mitjà d’un eix específic d’actuació, la participació de la UOC a les xarxes d’innovació, nacionals i internacionals. Mitjançant la potenciació d’aquestes plataformes de coneixement es pretén estendre i internacionalitzar l’experiència i els resultats del procés d’innovació a la UOC, per a fer-ne la divulgació i cercar noves sinergies i complicitats entre els seus socis.

«La recerca i la innovació són peces clau d’una universitat cada cop més oberta»

«Actualment, hi ha 245 investigadors de 24 països diferents vinculats per mitjà de 10 grups de recerca estables»


Dossier de premsa 2012-2013

6. La recerca 6.1. Grups de recerca 6.2. Programes de doctorat 6.3. Instituts de recerca 6.4. Mapa del coneixement

41

La recerca de la UOC s’organitza en més de 30 grups de recerca, vinculats a uns estudis o a un dels dos centres de recerca de la Universitat: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l’eLearn Center (eLC). D’aquests grups, 14 han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a grups emergents o consolidats. GRUPS DE RECERCA •  Centre de Recerca i Estudis en Conflictologia (CREC) [IN3] •  Communication & New Media (CNM) [IN3] •  Comunicació i Societat Civil (CSC) [IN3] •  Comunicació Mòbil, Economia i Societat (CMES) [IN3] •  Conciliació, Gènere i TIC (CGTIC) •  Cultura digital i nous mitjans (MEDIACCIONS) [GRE] •  Dret d’internet (INTERDRET) [GRE, IN3] •  Educació a distància universitària i escolar (EDUS) [eLC] •  Educació i Societat Xarxa (ENS) [IN3] •  Educació i TIC (EDUL@B) [GRE, eLC] •  eGovernança: administració i democràcia electrònica (GADE) [GRE, IN3]

•  Enginyeria del software (GRES-UOC) [IN3] •  Estudis de cultura i societat (GRECS) [GRE] •  Fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials (TAXLABOR) [GRE] •  Gènere i TIC (GENTIC) [IN3] •  Gestió d’informació i gestió del coneixement a les organitzacions (KIMO) [GRC] •  Globalització, pluralisme jurídic i drets humans (GROIP) [GRE] •  Information and Communication Systems and Services (ICSS) •  Innovació en e-learning, informació i comunicació (eCo) [eLC] •  Interactive Tools for Online Learning Environments (ITOL) [eLC] •  InteractuART: art i societat a l’era digital (GROUPWARE.CAT) •  Investigació interdisciplinària sobre les TIC (I2TIC) [GRE, IN3] •  K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) [GRC, IN3] •  Laboratori d’Educació Social (LES) •  Laboratori d’eSalut (eHealthLab) [eLC] •  Laboratori del Nou Turisme (LNT) [eLC] •  Language Processing Group (LPG) •  Llengua, cultura i identitat en l’era global (IDENTI.CAT) [GRE]

•  Management & eLearning (MeL) [eLC] •  Migració i Societat Xarxa (MNS) [IN3] •  Museologia, museografia, TIC i patrimoni cultural (MUSEIA) [eLC] •  Observatori de la Nova Economia (ONE) [GRC, IN3]

•  Programa de Cultura Digital (CD) [IN3] •  Programa de Neurociència Cognitiva i Tecnologies de la Informació (CNIT) [IN3] •  Psicologia, salut i xarxa (PSINET) [GRE, IN3] •  Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI) [IN3] •  S istemes Distribuïts, Paral·lels i Col· laboratius (DPCS) [IN3) •  Tecnologia i acció social (ATIC) [GRE] •  Transformació Urbana en la Societat del Coneixement (TUSC) [IN3]

GRC: grup de recerca reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya. GRE: grup de recerca reconegut com a emergent per la Generalitat de Catalunya. IN3: grup de recerca adscrit a l’IN3. eLC: grup de recerca adscrit a l’eLearn Center.


Dossier de premsa 2012-2013

A més, hi ha investigadors que porten a terme iniciatives de manera individual, fellows o professors visitants de prestigi reconegut, i investigadors en estades predoctorals, que fan estades d’un temps determinat. NOMBRE D’INVESTIGADORS DE LA UOC I PRODUCCIÓ D’ARTICLES PER CADA CAMP D’ESPECIALITAT DE L’AQU (2011) Humanitats: •  Filologia i filosofia: 24 investigadors i 126 articles científics. •  Història i art: 16 investigadors i 93 articles científics.

42

•  Educació, comunicació i documentació: 58 investigadors i 338 articles científics. •  Dret i jurisprudència: 17 investigadors i 140 articles científics. •  Geografia: 2 investigadors i 10 articles científics. Ciències: •  Física: 1 investigador i 9 articles científics. •  Ciències de la Salut: 6 investigadors i 27 articles. Enginyeria i arquitectura: •  Tecnologies de la informació i la comunicació: 40 investigadors i 217 articles científics.

Ciències Socials: •  Polítiques i sociologia: 31 investigadors i 152 articles científics. •  Psicologia: 17 investigadors i 161 articles científics. •  Econòmiques i empresarials: 38 investigadors i 145 articles científics.

Per tal de donar resposta a les necessitats dels prop de 500 professionals que participen en l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació, hi ha l’Oficina de Suport a la Recerca i Transferència (OSRT).

«LA RECERCA S’ORIENTA A LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA I DEL TEIXIT SOCIOECONÒMIC DE L’ENTORN»


Dossier de premsa 2012-2013

6. La recerca 6.1. Grups de recerca 6.2. Programes de doctorat 6.3. Instituts de recerca 6.4. Mapa del coneixement

43

La UOC té actualment tres programes de doctorat: el doctorat d’Educació i TIC, el doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement i el doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes. L’any 2007 es van defensar dues tesis doctorals, el 2008 en van ser 10, el 2009 en van ser 6, el 2010 en van ser 11, el 2011 en van ser 12 i el 2012, set. DOCTORAT D’EDUCACIÓ I TIC El programa de doctorat d’Educació i TIC té com a objectiu la formació d’investigadors de la utilització de les tecnologies en l’educació. S’imparteix en català, castellà i anglès. És innovador tant per la metodologia que s’hi aplica com per l’aproximació als àmbits de l’aprenentatge per mitjà de les tecnologies. El doctorat està relacionat amb el programa de recerca de l’eLearn Center sobre el factor temporal en l’aprenentatge virtual. El seu objectiu principal és la recollida d’accions i decisions argumentades empíricament sobre el factor temps en l’ensenyament en línia, amb la intenció de millorar l’aprenentatge.

Té tres itineraris: •  organització, gestió i polítiques educatives d’aprenentatge virtual, •  processos d’ensenyament i aprenentatge, i •  tecnologia de suport. Té 28 doctorands matriculats. Són llicenciats amb màsters de temes afins com la pedagogia, la psicologia o la tecnologia en l’educació. DOCTORAT SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT L’IN3, com a centre de recerca, acull el programa de doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement i hi dóna suport. Impartit des de l’any 2000, aquest programa va ser el primer doctorat creat a Espanya en l’estudi de la societat de la informació i el coneixement, i el primer també que es va oferir completament en xarxa. L’objectiu del programa és que els seus graduats obtinguin els coneixements i les capacitats necessaris per a dur a terme recerca sobre les tecnologies de la informació i

la comunicació, els seus usos i les transformacions que les acompanyen en els diversos àmbits humanístics i socials. I al mateix temps, mitjançant la realització de tesis doctorals, contribuir a incrementar el coneixement científic de tot el que representa la transició a una societat de la informació i el coneixement. La complexitat de les connexions entre els diversos sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals. En conseqüència, el programa adopta una perspectiva interdisciplinària. Tanmateix, l’estudiant pot centrar els estudis en dos grans àmbits: societat de la informació i el coneixement, i tecnologies de la informació i de la xarxa. El programa s’imparteix en anglès, i les tesis doctorals es poden presentar en català, castellà o anglès. En aquest moment, el programa té més de 150 estudiants matriculats i ja s’han llegit més de 50 tesis doctorals.


Dossier de premsa 2012-2013

6. La recerca 6.1. Grups de recerca 6.2. Programes de doctorat 6.3. Instituts de recerca 6.4. Mapa del coneixement

44

L’INTERNET INTERDISCIPLINARY INSTITUTE (IN3) L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) és un institut de recerca especialitzat en recerca sobre la societat en xarxa i l’economia del coneixement, i també en l’estudi de les tecnologies de xarxa i d’àrees específiques de programari. Dirigit pel professor Manuel Castells, té 93 investigadors, 17 ajudants de recerca i 19 becaris de doctorat (dades de juliol de 2011). Així mateix, l’Institut acull cada any professors visitants, investigadors postdoctorals i visiting scholars per a estades temporals. La seva activitat s’estructura entorn de tres iniciatives: 1. Grups de recerca —— Sistemes Distribuïts, Paral·lels i en Col·laboració (DPCS) —— K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON) —— Enginyeria del software (GRES-UOC) —— Educació i Societat Xarxa (ENS)

—— eGovernança: Administració i Democràcia Electrònica (GADE) —— Dret d’internet (INTERDRET) —— Psicologia, salut i xarxa (PSINET) —— O bservatori de la Nova Economia (ONE) —— Grup d’investigació interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) —— Comunicació i Nous Mitjans (CNM) —— Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI)

2. Programes de recerca —— Gènere i TIC —— Migració i societat xarxa (MNS) —— Comunicació mòbil, economia i societat (CMES) —— Transformació urbana en la societat del coneixement (TUSC) —— Neurociència cognitiva i tecnologies de la informació (CNIT) —— Cultura digital (CD) —— C entre de recerques i estudis en conflictologia (CREC)

—— Comunicació i societat civil —— Internet computing & systems optimization (ICSO) ELEARN CENTER L’eLearn Center agrupa la recerca, la innovació i la formació en aprenentatge virtual (elearning) de la UOC. Aquesta concentració enforteix la col·laboració entre professionals i equips, garanteix més visibilitat, també a escala internacional, i facilita l’accés a projectes més competitius i a un millor finançament. Per mitjà de l’eLearn Center, la UOC capitalitza el coneixement que ha acumulat en l’àmbit de les TIC i l’ensenyament i que és un referent arreu, i el posa al servei d’universitats, d’agents socials i del conjunt de la societat. Els seus àmbits principals d’interès són els processos d’ensenyament i aprenentatge; l’organització, la gestió i les polítiques educatives, i els recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge.


Dossier de premsa 2012-2013

Treballa en xarxa amb centres com ara l’Open University del Regne Unit, la Universitat Oberta dels Països Baixos i la Universitat d’Athabasca, fomentant l’intercanvi d’investigadors i el desenvolupament de projectes conjunts. Actualment, hi ha 245 investigadors de 24 països diferents vinculats per mitjà de 10 grups de recerca estables o bé a títol individual, professors visitants —programa eLC research fellows— i estudiants en estades predoctorals o postdoctorals. Formació El programa d’Educació i TIC ofereix als estudiants l’oportunitat de ser capaços d’optimitzar l’ús de les TIC amb finalitats educatives o formatives. Té tres objectius: •  Contribuir al coneixement fonamentat sobre la funció i l’ús apropiat de l’aprenentatge virtual. •  Introduir les TIC com a element de canvi en les institucions educatives. •  Proveir les organitzacions d’una oferta formativa actualitzada i innovadora. S’imparteixen els estudis següents: •  Màster universitari d’Educació i TIC (e-learning). •  Postgraus: Recerca en e-learning; Direcció i gestió de l’e-learning; Disseny tecnopedagògic de programes, entorns i recursos; Docència universitària en línia; Innovació i ús creatiu de les TIC en educació. UOC-Espiral.  

45

• Especialitzacions: Lideratge i desenvolupament organitzatiu de l’e-learning; Gestió de projectes d’e-learning; Docència en línia; Planificació i elaboració d’activitats en línia; Suport al disseny de programes i cursos; Desenvolupament docent a la xarxa. UOC-Espiral; Creativitat, innovació i xarxes socials docents. UOC-Espiral. Recerca Dóna resposta als problemes que planteja l’aprenentatge virtual amb una perspectiva multidimensional. Té en marxa el projecte La dimensió temporal en e-learning, orientat a recollir accions i decisions sobre el factor temps en l’ensenyament en línia amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge. Innovació Genera iniciatives entorn de la tecnologia, els materials o la resolució de problemes específics, per aconseguir una transformació qualitativa en l’ús educatiu de les TIC: •  eKnowledge es proposa el disseny i el desenvolupament d’una eina de fòrums que afavoreixi un aprenentatge flexible i centrat en l’estudiant. •  UOCLET desenvolupa una eina d’anotacions web per a l’enriquiment i la personalització dels recursos educatius a partir de la col·laboració i la interacció entre els estudiants i els docents. •  El Marc conceptual de l’e-learning busca construir una definició inclusiva de l’aprenentatge virtual com a disciplina i analitzar les diferents línies de recerca, innovació i pràctica.

«L’IN3 és especialitzat en la societat en xarxa i l’economia del coneixement.»


Dossier de premsa 2012-2013

46

Estudis i Àrees

6. La recerca 6.1. Grups de recerca 6.2. Programes de doctorat 6.3. Instituts de recerca 6.4. Mapa del coneixement

eLEARNCENTER

TAXLABOR Fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials

OC_TIC Organitzacions, Conciliació i TIC

GÈNERE I TIC

12TIC Investigació interdisciplinària sobre les TIC

INTERDRET Dret d’Internet

EDUL@B Grup de recerca en Educació i TIC

EDUS Educació a Distància Universitària i Escolar

MUSEIA Museologia, museografia, TIC i patrimoni cultural

ATIC Tecnologia i Acció Social

GROIP Globalització, pluralisme jurídic i drets humans

MEDIACCIONS Recerca en Cultura Digital i Nous Mitjans

ONE Observatori de la nova economia

GADE eGovernança: Administració i Democràcia Electrònica

CMES Comunicació mòbil, economia i societat

LNT Laboratori del nou turisme

CIMANET Ciències i matemàtiques en xarxa

EDONLINE EdOnline Research Platform

KIMO Gestió d’informació i gestió del coneixement a les organitzacions

LES Laboratori d’Educació Social

CNM Comunicació i nous mitjans

ENS Educació i societat en xarxa

MEL Management & eLearning

PSINET Psicologia, Salut i Xarxa

CNIT Programa de neurociència Cognitiva

EHEALTHLAB Laboratori d’eSalut

DPCS Distributed Parallel and Collaborative Systems

GRES-UOC Grup de Recerca en Enginyeria del Software

GRECS Grup d’estudis de Cultura i Societat

Ciències Socials

IN3

Ciències de la Salut

IDENTI.CAT Llengua, cultura i identitat en l’era global

GROUPWARE.CAT InteractuArt: art i societat a l’era digital

ALTER Crisi, alteriatat i representació

ICSS Information and Communication Systems and Services

LPG Language processing group

ATE Àrea de Tecnologia Educativa

Arts i humanitats

Tecnologia i comunicació

SUNAI Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab

KISON K-riptography and Information Security for Open Networks

ITOL Interactive Tools for Online Learning


Dossier de premsa 2012-2013

47

7. CONEIXEMENT OBERT


Dossier de premsa 2012-2013

7. Coneixement obert 7.1. Revistes acadèmiques 7.2. La UOC a la xarxa 7.3. Editorial UOC

48

La UOC contribueix a la difusió del coneixement en els seus àmbits d’expertesa i de recerca, mitjançant publicacions acadèmiques, espais a la xarxa o l’Editorial UOC. Més de 14.000 subscriptors als espais i les revistes, incloent-hi les de caire científic, LletrA o de Debats d’Educació, són una mostra de com aquesta tasca és una aposta fonamental de la Universitat.

Característiques generals: •  Totes les revistes són digitals i d’accés obert. •  Tots els continguts es publiquen amb llicències Creative Commons. •  Totes les revistes segueixen els estàndards de qualitat de publicacions periòdiques (tant les de caire científic com les de caire divulgatiu). •  Totes disposen de sistemes de sindicació i subscripció lliure als continguts publicats.

•  Des dels estudis i àrees de coneixement impulsen publicacions periòdiques digitals, tant de caire científic com de caire divulgatiu. ANÀLISI. QUADERNS DE CULTURA Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts, que analitza els àmbits de les ciències de la comunicació: periodisme, publicitat i relacions públiques, comunicació audiovisual, internet, multimèdia i temes afins, sempre amb la perspectiva social i cultural. Coeditada per la UAB i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, és de periodicitat semestral i publica articles en català, castellà i anglès. http://www.analisi.cat/

ARTNODES. REVISTA D’ART, CIÈNCIA I TECNOLOGIA Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts. Publica articles que analitzen les interseccions entre l’art, la ciència i la tecnologia. Impulsada pels Estudis d’In-

formàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els Estudis d’Arts i Humanitats i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, és de periodicitat anual i publica articles en català, castellà i anglès. http://artnodes.uoc.edu/

COMeIN Revista de divulgació digital d’accés obert que descobreix què pensa el professorat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació sobre el periodisme, les relacions públiques, la documentació, el cinema, la televisió, la publicitat, la gestió de la informació, els videojocs, la biblioteconomia, la comunicació política, l’entreteniment, el protocol, la intel·ligència competitiva, la comunicació de crisi, les polítiques comunicatives, el lobbisme i un llarg etcètera. Impulsada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, és de periodicitat mensual i publica articles en català i castellà. http://comein.uoc.edu/


Dossier de premsa 2012-2013

DIGITHUM. LES HUMANITATS EN L’ERA DIGITAL Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts, que publica articles de reflexió o resultats d’investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l’era digital. Impulsada pels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, és de periodicitat anual i publica articles en català, castellà i anglès. http://digithum.uoc.edu/

49

IDP. REVISTA D’INTERNET, DRET I POLÍTICA Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts, que convida a reflexionar sobre el contingut i l’abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació i internet han comportat en els camps del dret, la política i l’administració electrònica. Impulsada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, és de periodicitat semestral i es publica en català i castellà. http://idp.uoc.edu/

ECOUNIVERSITAT Revista de divulgació digital d’accés obert que se centra en qüestions mediambientals i processos sostenibles per a difondre coneixement científic i tecnològic sobre aquests àmbits a partir de criteris rigorosos i innovadors. Impulsada pel Campus per la Pau de la UOC, és de periodicitat semestral i publica en català. http://ecouniversitat.uoc.edu

IN3 WORKING PAPER SERIES Publicació científica digital d’accés obert que presenta els informes de recerca sorgits dels projectes sobre la societat de la informació vinculats a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. Impulsada per l’IN3, és de periodicitat anual i publica articles en anglès. http://in3wps.uoc.edu/

MOSAIC. TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ MULTIMÈDIA Revista de divulgació digital i d’accés obert, que publica articles sobre qüestions relacionades amb les tecnologies multimèdia i entrevistes amb referents del sector professional. Impulsada pel grau de Multimèdia dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, és de periodicitat mensual i publica articles en castellà. http://mosaic.uoc.edu/

RUSC. REVISTA DE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts, que analitza estratègies de governança, d’administració i d’aprenentatge virtual en el sector de l’ensenyament superior universitari. Impulsada per la UOC, és de periodicitat semestral i publica articles en castellà i anglès. http://rusc.uoc.edu/

ELC RESEARCH PAPER SERIES Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts, que presenta els resultats dels projectes de recerca de l’eLearn Center, centrats en l’aprenentatge virtual des de diferents punts de vista, com el de les ciències de l’educació, la informàtica i l’economia, entre d’altres. Impulsada per l’eLearn Center de la UOC, és de periodicitat semestral i publica articles en anglès. http://elcrps.uoc.edu/

JOURNAL OF CONFLICTOLOGY Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts, en què s’examina l’aplicació de teories de resolució de conflictes i es difonen pràctiques de la no-violència des d’un enfocament realista i científic. Impulsada per l’àrea dels estudis de Conflictologia de la UOC, és de periodicitat semestral i publica articles en anglès. http://journal-of-conflictology.uoc.edu/

UOC PAPERS. REVISTA SOBRE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT Revista científica digital d’accés obert, revisada per experts. Tots els estudis de la UOC formen part del consell editorial d’aquesta revista multidisciplinària, que té com a objectiu publicar textos de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la Universitat amb la societat del coneixement. Impulsada per la UOC, és de periodicitat semestral i publica articles en català, castellà i anglès. http://uocpapers.uoc.edu


Dossier de premsa 2012-2013

7. Coneixement obert 7.1. Revistes acadèmiques 7.2. La UOC a la xarxa 7.3. Editorial UOC

50

La UOC, com a institució, i els membres de la seva comunitat universitària són presents d’una manera activa a diferents espais de la xarxa.

UOC OpenCourseWare Lloc web per mitjà del qual la UOC ofereix els seus materials docents a la comunitat d’internet: professors, estudiants i autodidactes.

COMPARTIM EL CONEIXEMENT L’activitat acadèmica i de recerca de la UOC gira entorn de les necessitats de formació de les persones i es fonamenta en la descentralització, la flexibilitat i l’accés permanent als recursos d’aprenentatge.

LA UOC A LES XARXES SOCIALS

En coherència amb el seu model educatiu i d’acord amb el seu compromís de proporcionar l’accés universal al coneixement, la UOC obre per mitjà d’aquest espai els seus continguts educatius i de recerca a la xarxa. 02, l’Oberta en obert Repositori institucional que conté les publicacions digitals en accés obert produïdes per la UOC en les activitats de recerca, docència i gestió. Inclou més de 2.400 recursos. És gestionat per la Biblioteca.

Flickr http://flickr.com/UOC_universitat

Netvibes http://www.netvibes.com/uoc

Delicious Facebook

http://delicious.com/UOC_Universitat

http://www.facebook.com/uoc.universitat

Bilingüe: castellà i català. Té 12.800 admiradors. Twitter http://twitter.com/UOCuniversitat

YOUTUBE La UOC té un canal en el qual publica vídeos amb notícies o resums de les seves activitats, entrevistes a personatges rellevants o experts de la seva comunitat i actes que organitza. Hi ha més de 1.000 vídeos publicats.

http://twitter.com/UOCuniversidad

Sumen 18.690 seguidors. http://twitter.com/UOCestudiant

Té 3.998 seguidors. http://twitter.com/UOCestudiante

Té 1.879 seguidors.

Es va crear l’any 2006. Té 1.854 subscriptors. Visualitzacions totals dels vídeos penjats: 1.120.535 http://www.youtube.com/uoc


Dossier de premsa 2012-2013

PLATAFORMES DE DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA UOC A LA XARXA LletrA. La literatura catalana a internet LletrA és una iniciativa de la UOC, l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya per a la difusió de la literatura catalana. http://lletra.uoc.edu/

 fflletra. L’espai de participació O Espai de participació obert a la comunitat de lectors i lectores que volen saber més i volen compartir-ho. http://lletra.uoc.edu/offlletra/

Debats d’Educació Els Debats d’Educació són una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per a impulsar el debat social sobre el futur de l’educació, en el context actual social, polític i econòmic. http://www.debats.cat

51

BLOGS Àgora Blog del postgrau de Gestió de la diversitat lingüística i cultural. http://multilinguisme.blogs.uoc.edu

 rt, cultura i innovació A Aquest blog del postgrau d’Arts i cultura digital UOC-LABoral vol contribuir a la difusió, la participació i el debat sobre les diferents iniciatives que impulsen aquestes dues institucions pel que fa a l’art, la cultura i les tecnologies digitals.

http://www.manuelcastells.info/

Música de poetes Música de poetes és un espai virtual per a la música i la poesia catalana que incorpora una selecció de cançons que músics catalans han fet amb l’obra d’alguns dels millors poetes catalans. http://www.musicadepoetes.cat

http://gestiocultural.blogs.uoc.edu/

Docublog Mitjançant aquesta pàgina podreu estar al dia de les activitats i novetats relacionades amb el programa de Documentació i amb la temàtica de la documentació. http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/

http://laboralcentrodearte.uoc.edu/

Àsia oriental Aquest és el blog del programa d’Estudis de l’Àsia Oriental que ofereix docència dins els Estudis d’Arts i Humanitats. L’objectiu és difondre les activitats que es duen a terme des dels Estudis, recomanar llibres, exposicions, pel·lícules, conferències, etc., i donar l’opinió sobre aspectes d’actualitat. http://asiaoriental.blogs.uoc.edu

Manuel Castells Desenvolupat per la UOC i la Fundació Telefónica, el web recull l’obra de Manuel Castells: llibres, capítols de llibres, articles, informes de recerca, conferències i ponències, discursos com a doctor honoris causa i conferències magistrals.

Cultural Blog sobre gestió cultural de la UOC que vol ser una eina útil per a estudiants, professionals i persones interessades per la gestió pública i privada del que anomenem cultura.

Campus UOC L’any 2008 la UOC posa en marxa el nou Campus Virtual en programari lliure, un fet cabdal en l’evolució del Campus, ja que a partir d’aquest moment es basa en una plataforma versàtil, accessible i polivalent. Del 2008 al 2010, aquesta nova plataforma permet incorporar eines i serveis per a optimitzar l’experiència dels usuaris del Campus, siguin estudiants, docents o gestors. http://campusuoc.blogs.uoc.edu/

Edtech Els projectes Edtech fan referència a tots els projectes de l’Oficina de Tecnologia Educativa directament relacionats amb l’evolució de l’entorn del Campus Virtual. [En anglès] http://edtech.blogs.uoc.edu/

Fiscal UOC Blog de l’equip docent d’Economia pública i fiscalitat dels Estudis d’Economia i Empresa. L’objectiu és informar de temàtiques d’actualitat relacionades amb el món de la fiscalitat, i també compartir-les: la política fiscal, les reformes legals plantejades, els canvis normatius aprovats de manera recent o qüestions diverses vinculades al calendari fiscal del contribuent. http://fiscal.blogs.uoc.edu

Fòrum Innovació. El blog del programa d’Innovació de la UOC El Vicerectorat de Recerca i Innovació de la UOC posa a disposició de la comunitat educativa aquesta eina amb l’objectiu d’obrir un espai d’intercanvi d’opinions entorn d’un tema


Dossier de premsa 2012-2013

proposat per un expert o experta en l’ús de les TIC per a promoure la innovació en l’àmbit de l’educació. http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/

Humanitats L’objectiu d’aquest blog és proporcionar un espai virtual de referència per a totes les persones que estiguin interessades en la informació, la reflexió i la recerca entorn de la cultura humanística. http://humanitats.blogs.uoc.edu/

iCommunity El Community Lab té com a objectiu dissenyar i desenvolupar aplicacions per a crear un sentiment de comunitat en l’entorn d’aprenentatge de la UOC. [En anglès] http://icommunity.blogs.uoc.edu

Informática++ Blog que neix amb la intenció de reforçar la relació entre l’entorn universitari i el món empresarial. Es vol oferir un espai per a la comunicació entre titulats, docents, professionals i persones interessades en qualsevol de les àrees de la informàtica. [En espanyol] http://informatica.blogs.uoc.edu

Joy of Learning Recerca i disseny d’entorns d’aprenentatge virtual que motiven i capten els estudiants al llarg de la vida. [En anglès] http://joyoflearning.blogs.uoc.edu/

52

 abs for Learning L Labs for Learning se centra a proporcionar la millor experiència formativa als estudiants. Per a fer-ho, se segueix un enfocament de disseny centrat en l’usuari que té en compte la innovació, la usabilitat i l’accessibilitat. [En anglès] http://labsforlearning.blogs.uoc.edu

 ibTechNotes L Blog sobre tendències en l’àmbit tecnològic de les biblioteques, mitjançant el qual l’equip tècnic de la Biblioteca Virtual vol difondre i compartir una part dels descobriments i del coneixement que adquireix, i els projectes que desenvolupa. [En anglès]

amb l’objectiu d’ajudar la comunitat d’aprenentatge obert. [En anglès] http://myway.blogs.uoc.edu/

Quality Lab L’objectiu de Quality Lab és optimitzar el funcionament de l’entorn en línia d’aprenentatge de la UOC. [En anglès] http://quality.blogs.uoc.edu

Traducció i tecnologies Blog del postgrau de Traducció i tecnologies. http://traduccio.blogs.uoc.edu/

http://labs.biblioteca.uoc.edu/blog

Llengua i literatura catalanes El blog del programa de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC té com a objectiu difondre les activitats que es fan des d’aquests estudis, fer recomanacions de lectures i explicar diverses qüestions actuals.

 nesco Chair in E-learning U La Càtedra UNESCO d’E-learning de la UOC promou la recerca, l’aprenentatge, la informació i la documentació sobre l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. [En anglès] http://unescochair-elearning.uoc.edu/blog/

http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/

 libre i lectura L Aquest blog, relacionat amb el postgrau de Llibre i lectura en la societat de la informació UOC-Grup 62-Leqtor, té com a objectiu compartir informacions interessants. http://llibredigital.blogs.uoc.edu/

My Way My Way és un conjunt d’eines per a editar i distribuir contingut en diferents formats. Després de tres anys de desenvolupament, la UOC vol obrir i transformar aquest projecte

Xarxa territorial La xarxa territorial de la UOC és formada per les seus i punts UOC arreu del territori. La seva missió és difondre el coneixement, dinamitzar la comunitat universitària i donar-hi suport, i establir un diàleg amb la societat en general. http://territori.blogs.uoc.edu

 UOC TV Plataforma audiovisual de la Universitat. http://www.uoc.edu/portal/catala/uoc-tv/


Dossier de premsa 2012-2013

7. Coneixement obert 7.1. Revistes acadèmiques 7.2. La UOC a la xarxa 7.3. Editorial UOC

53

L’Editorial UOC, creada l’any 1996, és una editorial universitària privada i sostenible, que publica en català i castellà. Té com a objectiu convertir-se en l’editorial capdavantera del manual universitari en català, i en l’editorial de referència en temes de comunicació.

Ha publicat més de 1.300 títols de 3.600 autors diferents en àmbits com les TIC, la societat de la informació, la comunicació i tots els que es relacionen amb els estudis de la UOC. Entre les principals col·leccions es destaquen les adreçades a:

•  estudiants universitaris: «Manuals», «Acción Cultura», «Dossiers Did@c-TIC’s» •  professors i professionals: «Tic Cero», «Sociedad Red», «UOC Innova», «UOC Press», «Gestión de la Ciudad» •  públic en general: «Vull Saber», «Niberta»


Dossier de premsa 2012-2013

8. UNA INSTITUCIÓ PRESENT AL SEU ENTORN

54


Dossier de premsa 2012-2013

8. Una institució present al seu entorn 8.1. Xarxa universitària 8.2. Teixit empresarial 8.3. UOC social 8.4. Xarxa territorial

55

La UOC és una universitat compromesa amb el seu entorn i aposta fermament per l’educació i la cultura per a dur a terme el canvi social. En aquesta línia, aposta per la difusió i la transmissió del coneixement i la tecnologia entre les institucions i organitzacions educa· tives, tant a escala local com internacional. Per a concretar aquesta aposta, forma part de diverses xarxes o hi col·labora. És membre del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), de la Xarxa Vives d’Universitats (xarxa d’actuació comu· na de les universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya) i de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). Així mateix, té convenis i projectes de col· laboració amb diverses xarxes i organitzaci· ons internacionals:

•   Academic Cooperation Association (ACA) L’ACA és una federació d’associacions europees i internacionals que promouen la internacionalització dels seus siste· mes d’ensenyament superior. L’ACA els ofereix una plataforma multilateral per a la cooperació i la innovació en l’ense· nyament superior.

•   C ouncil for Advancement and Support of Education (CASE) Organització que vol ajudar els seus membres a construir i reforçar les re· lacions amb els seus exalumnes i do· nadors, reunir fons per a projectes de campus, produir materials i promoure el suport públic de l’educació, entre altres aspectes.

•  Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Aquest projecte francòfon vol establir una comunitat acadèmica internacio· nal en llengua francesa, que produeixi i transmeti coneixement.

•  Centro Universitario de Desarrollo (CINDA) Institució acadèmica internacional que vincula tant les universitats entre elles com els principals problemes de desen· volupament econòmic i social de l’Amè· rica Llatina.

•  Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) Associació que promou la mobilitat d’alumnes, professors i investigadors de tercer cicle entre països llatinoame· ricans.

•  Consorcio Interamericano de Educación a Distancia (CREAD) Consorci que vol promoure l’educació a distància i la difusió del coneixement en aquesta modalitat en l’àmbit interna· cional.


Dossier de premsa 2012-2013

•  European Association of Distance Teaching University (EADTU) Xarxa que agrupa les universitats a distància i en línia d’Europa. Els seus membres treballen temes com les po· lítiques d’ensenyament superior, la mobilitat o l’aprenen· tatge virtual, entre d’altres.

56

•  European-Mediterranean University (EMUNI) Xarxa que té com a objectiu la creació d’un espai comú d’ensenyament superior entre els països riberencs de la Mediterrània.

•  International Association of Universities (IAU) Associació dedicada a la construcció d’una comunitat d’ensenyament superior a tot el món, que promou els principis de llibertat i justícia, de dignitat humana i de so· lidaritat.

•  European Distance and E-Learning Network (EDEN) Xarxa que promou el desenvolupament i la col·laboració en l’aprenentatge virtual, enfocada als professionals de l’ensenyament en línia i la recerca en aquest àmbit.

•  Heads of University Management & Administration in Europe (ESMU-HUMANE) Aquesta xarxa dóna suport a les universitats tot oferint programes de desenvolupament de la gestió, exercicis d’avaluació comparativa i bones pràctiques de gestió a les universitats europees que s’esforcen per promoure els seus desenvolupaments estratègics.

•  International Council for Open and Distance Education (ICDE) Organització reconeguda per les Nacions Unides (UNES· CO) que engloba l’aprenentatge en línia, flexible i semi· presencial.

•  EDUCAUSE Associació que té com a objectiu principal fer avançar l’ensenyament superior promovent l’ús intel·ligent de la tecnologia de la informació.

•  European University Association (EUA) Associació europea que marca tendències en l’àmbit de l’ensenyament superior a Europa i contribueix a la creació de polítiques europees d’ensenyament superior.

•  Institutional Management in Higher Education (IMHE-OECD) L’IMHE ha establert un fòrum permanent per als professi· onals de l’ensenyament superior per intercanviar experi· ències i beneficiar-se de la reflexió compartida i el pensa· ment i l’anàlisi estratègics.

•  European Foundation for Quality in e- Learning (EFQUEL) Xarxa que se centra en la qualitat de l’aprenentatge virtu· al i en la promoció de la innovació i l’excel·lència, que té, entre els seus objectius, l’establiment d’una marca euro· pea de qualitat.

•  The European Association for University Life Long Learning (EUCEN) Associació multidisciplinària que té com a missió fer pos· sible l’intercanvi d’experiències i informacions entre els seus membres en regulacions i polítiques actuals d’apre· nentatge permanent (LLL).

•  Espace Numérique Ouvert pour la Méditerranée (EOMED) Projecte internacional que té com a objectius desenvolu· par i promoure accions en el terreny de les universitats vir· tuals, difondre els recursos pedagògics en obert i federar els actors de l’entorn mediterrani.

•  European University Information System (EUNIS) Xarxa que promou el contacte entre els responsables dels sistemes d’informació en l’ensenyament superior o els instituts de recerca d’Europa.

•  Euromed Permanent University Forum (EPUF) Fòrum que vol traslladar l’aplicació del procés de Bolonya a les universitats riberenques de la Mediterrània i europees, i promoure el diàleg entre cultures amb altres institucions.

•  Global University Network for Innovation (GUNI) Aquesta xarxa formada per càtedres UNESCO, centres de recerca, universitats, xarxes i institucions compromeses amb la innovació a l’ensenyament superior, vol promoure l’aplicació de les decisions que es van prendre en el Con· grés Mundial sobre Ensenyament Superior, París, 1988.

•  IMS Global Learning Consortium Consorci que ofereix especificacions i estandarditzacions d’eines i aplicacions educatives. •  New Media Consortium (NMC) Consorci centrat en el desenvolupament de noves apli· cacions tecnològiques que promou els temes d’innova· ció educativa tant en l’àmbit tecnològic com en el meto· dològic. •  The Observatory on Borderless Higher Education (OBHE) Aquest observatori és una organització global de serveis estratègics que elabora recerca d’alt nivell i es dedica a la difusió de noves tendències, bones pràctiques, polítiques marc i a la informació de qualitat relativa a l’ensenyament superior transfronterer.


Dossier de premsa 2012-2013

57

•  Open Course Ware Consortium (OCW) Consorci que promou l’abast i l’impacte dels ma· terials docents que hi ha disponibles públicament a internet. •  Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU) Aquesta xarxa té com a objectiu fomentar activi· tats que afectin la gestió universitària, la coope· ració entre institucions nacionals i internacionals i l’intercanvi d’informació de qualitat, i promoure trobades estatals periòdiques. •  Talloires Network Associació internacional d’institucions d’ensenya· ment superior compromesa a reforçar els rols cí· vics i les responsabilitats socials.

«La UOC aposta per la difusió i la transmissió del coneixement i la tecnologia entre les institucions i organitzacions educatives, tant a escala local com internacional»


Dossier de premsa 2012-2013

8. Una institució present al seu entorn 8.1. Xarxa universitària 8.2. Teixit empresarial 8.3. UOC social 8.4. Xarxa territorial

58

La UOC vol ser un referent per a l’entorn empresarial i institucional en el foment de l’economia del coneixement i, seguint una de les seves missions, difondre el coneixement generat pels seus docents i investigadors en aquest àmbit.

En aquesta relació, les empreses i la Univer· sitat aporten i reben:

Participar en projectes de col·laboració uni· versitat-empresa.

•  Innovació: la UOC aporta idees innova· dores i aposta per la recerca contínua; les empreses, entorns professionals en els quals es pot aplicar la recerca i l’ex· pertesa dels seus professionals.

•  P articipació en programes de pràcti· ques •  Participació en projectes d’innovació, formació i recerca d’interès mutu •  Avantatges en el disseny de programes de formació a mida

Per a fer-ho realitat, disposa del Pla de treball de l’eix d’activitat per a la relació UOC-Empresa, que vol potenciar el treball transversal per a la consecució d’un posici· onament integrador de la Universitat davant les necessitats formatives, d’emprenedoria i de creixement competitiu del nostre teixit socioeconòmic.

•  Formació: la UOC ofereix programes actualitzats de formació a mida i gestió del coneixement, continguts i metodo· logia; les empreses, l’espai per a fer les pràctiques i els treballs finals de grau, i també el coneixement sobre les neces· sitats reals dels professionals.

La UOC pot proporcionar serveis formatius i de coneixement d’alta qualitat i desenvolu· par iniciatives no fragmentades de capacita· ció, assessoria, recerca aplicada, emprene· doria i innovació per al canvi competencial d’empreses i organitzacions.

•   Difusió: la UOC, que té el compromís d’impulsar el coneixement en la societat des que es va fundar, aporta el conei· xement innovador; les empreses creen coneixement mitjançant les experiències innovadores.

La Universitat vol mantenir una relació ami· gable, propera i enriquidora amb les empre· ses. Per això, tota l’activitat institucional de· senvolupada en aquesta línia és clau perquè la relació de servei o partenariat flueixi ade· quadament.

La Universitat estableix acords de col· laboració amb organitzacions de diferents sectors per mitjà del vincle Institució i Em· presa Associada UOC. La xarxa és formada actualment per 260 institucions i empreses. Els avantatges i els serveis de què gaudei· xen les empreses associades són:

Fer treball en xarxa i compartir experiències. Gaudir de beneficis per al desenvolupament i la formació. •  Descomptes en les matrícules de for· mació de postgrau •  Assessorament personalitzat en el pro· cés de matriculació •  Tractament preferent en el seguiment posterior a la formació •  Descomptes en l’adquisició de llibres de l’Editorial UOC •  Canal directe a la Borsa de Treball de la UOC •  Consulta dels llibres de la Biblioteca de la UOC des dels centres de suport


Dossier de premsa 2012-2013

8. Una institució present al seu entorn 8.1. Xarxa universitària 8.2. Teixit empresarial 8.3. UOC social 8.4. Xarxa territorial

59

EL CAMPUS PER LA PAU El Campus per la Pau és l’organisme que canalitza les iniciatives de la UOC entorn de la cooperació i la solidaritat. Desenvolupa programes de formació, recerca i sensibilit· zació per aportar solucions a problemes hu· manitaris per mitjà de l’educació virtual. El Campus per la Pau vol facilitar l’alfabe· tització i l’accés al coneixement i promoure l’ús de les TIC en l’àmbit de la cooperació. Per a aconseguir aquests objectius, ofereix una àmplia oferta formativa en línia, gestio· nada acadèmicament per l’Escola de Coo· peració en els àmbits següents: •  Conflictologia •  Alfabetització digital •  Aprenentatge virtual i cooperació •  Drets humans •  Acció social •  Esport per al desenvolupament •  Cooperació descentralitzada •  Prevenció sobre l’explotació sexual in· fantil

•  Desarmament per al desenvolupament •  Sostenibilitat •  Salut El Campus per la Pau treballa amb ONG, organitzacions governamentals, fundaci· ons i universitats per contribuir a la pau i a la solidaritat amb les persones i les so· cietats menys afavorides i per promoure la cooperació en el desenvolupament, l’ajut humanitari i la sostenibilitat. Entre d’altres, col·labora amb la Creu Roja, l’Oficina In· ternacional per la Pau (IPB), l’Organització Mundial del Moviment Scout (WOSM), l’Or· ganització d’Estats Americans (OEA), l’Insti· tut de les Nacions Unides per a la Formació i la Recerca (UNITAR), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimen· tació (FAO), la Universitat Nacional Autòno· ma de Mèxic (UNAM), Amnistia Internacional i l’Observatori de la Diputació de Barcelona. El curs 2011-2012 ha dut a terme o ha inici· at els projectes i els cursos de formació se· güents, en català, castellà, francès i anglès.

En col·laboració amb altres institucions i entitats: •  Creu Roja: primers auxilis bàsics, pri· mers auxilis en la natura, primers auxilis en l’esport, primers auxilis en perso· nes grans, introducció a la gestió del coneixement, reciclatge de formadors, cooperació internacional, primers auxi· lis en infants i nadons, formació bàsica de feina per a persones vulnerables, introducció a la formació bàsica social, gestió del voluntariat en CR/MLR, enfo· cament del marc lògic en cooperació, volunteer management in the red cross/ red crescent. •  Fons Català de Cooperació: millora de la cooperació municipal descentra· litzada. •  Organització Mundial de Turisme: turisme i cooperació internacional per al desenvolupament. •  Gaia Education: dimensió ecològica, visió del món, dimensió social, dimensió econòmica.


Dossier de premsa 2012-2013

•  Observatori de la Diputació: cooperació descentra· litzada. •  International Peace Bureau: disarmament for development. Propis: •  Formació de consultors, formation de formateurs Haití i Camerun, prevenció i protecció contra l’explotació sexual comercial infantil, grup d’e-learning i cooperació. També té previst posar en marxa els cursos i els projectes se· güents: •  Segona edició del curs de Prevenció i protecció contra l’explotació sexual infantil •  Segona edició del curs Disarmament for Development (amb International Peace Bureau) •  Acció per la pau per a docents i educadors (amb Movimi· ento por la Paz, MPDL) •  Agricultura ecològica

60

UOC&Plugged El curs passat, la UOC va llançar a la ciutadania el repte de presentar idees i projectes per a combatre la crisi amb ta· lent i creativitat. En total, es van recollir 725 propostes al web del concurs (mentsobertes.uoc.edu/plug/) distribuïdes en vuit blocs temàtics: Social Learning, Comunicació, Recursos, Sa· lut, Wikieconomia, Urbanisme, Governança i Finances. El concurs, batejat amb el nom de UOC&Plugged, va acabar el setembre del 2012 amb la selecció, per part d’un jurat qua· lificat i expert, de les vuit idees i projectes guanyadors, un per cadascuna de les àrees temàtiques proposades. El premi consisteix en 80.000 euros en formació a la UOC. Se’n podran beneficiar els 8 guanyadors i els 32 finalistes. Suport de reconeguts líders en innovació social La iniciativa va rebre, des de l’inici, el suport de líders recone· guts de la innovació social, com ara, entre d’altres, Beth No· veck, impulsora de les polítiques de govern obert del presi· dent dels Estats Units, Barack Obama; Derrick de Kerckhove, investigador deixeble de McLuhan; Joan Melé, subdirector de Triodos Bank, i Vicente Guallart, gerent d’Hàbitat Urbà i arqui· tecte en cap de Barcelona.


Dossier de premsa 2012-2013

8. Una institució present al seu entorn 8.1. Xarxa universitària 8.2. Teixit empresarial 8.3. UOC social 8.4. Xarxa territorial

61

Des del començament, la UOC, per a garantir una atenció més personalitzada als estudiants i una interacció fluida amb l’entorn social, disposa d’una xarxa de seus per tot el territori. Amb els anys, aquesta xarxa ha crescut més enllà de les fronteres de Catalunya. El desplegament, que es va iniciar amb la inauguració de les seus de Manresa, Salt i Reus (totes tres l’any 1996), respon al nom· bre d’estudiants i d’estudiants potencials de la UOC en cada zona, el respecte envers l’equilibri territorial, l’eficiència, l’oportunitat i la complicitat de les institucions del territori, sense les quals no seria possible construir la xarxa. La UOC disposa de les seus següents: •  Seus institucionals: acullen l’espai de treball dels equips docent, investigador i de gestió de la Universitat. La primera seu és situada en un edifici històric de

l’avinguda del Tibidabo (Barcelona), on hi ha el Rectorat. La major part del pro· fessorat i del personal de gestió treba· llen en un edifici situat al 22@, el distric· te tecnològic del Poblenou (Barcelona). Les seus més recents són a la rambla de Catalunya, 6 (Barcelona), que acull la Seu del Barcelonès i l’espai Wikiloun· ge, on es generen activitats i iniciatives per a difondre el coneixement, i l’edifici Media-TIC, al carrer de Roc Boronat, 117 (Barcelona), que acull, entre d’al· tres, l’Institut Internacional de Postgrau (IIP) i els instituts de recerca: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l’eLearn Center (eLC). •   Xarxa territorial: té com a missió di· fondre el coneixement que genera la Universitat, donar suport a la comuni· tat universitària i dinamitzar-la, i consti· tuir-se com a element transformador de la societat.

18 SEUS TERRITORIALS La UOC disposa d’una xarxa territorial in· tegrada per 18 seus territorials que oferei· xen serveis complementaris dels que hi ha al Campus i dinamitzen la participació dels estudiants de la Universitat. A les seus territorials es dóna informació i assessorament sobre l’oferta formativa, es poden consultar dubtes acadèmics i es pot lliurar la documentació necessària per als tràmits corresponents. A més, s’hi organit· zen regularment tallers, cicles de conferèn· cies, taules rodones i debats. La xarxa territorial també organitza les jor· nades d’acolliment, activitats adreçades a estudiants de nou accés per a facilitar-los la incorporació a la Universitat. En aques· tes jornades s’ajuda l’estudiant a identificar els aspectes més rellevants de la seva nova etapa formativa. A més, es poden recollir i tornar els préstecs de Biblioteca, es pot participar en les comis·


Dossier de premsa 2012-2013

sions de seu, i es pot disposar d’equipaments, com ara ordina· dors amb connexió a internet i sales de reunions.

14 SEUS

50 PUNTS UOC Els punts UOC completen els serveis de la xarxa territorial. Ofe· reixen informació general sobre l’oferta formativa de la UOC, re· torn del préstec de Biblioteca i connexió a la xarxa.

3 SEUS FORA DE CATALUNYA (Madrid, Sevilla i València) 1 SEU A MÈXIC 1 PUNT UOC A L’ALGUER

Vic Salt

Manresa Lleida

Granollers Terrasa Sabadell Barcelona

Reus Tortosa

id

a

62

València

L’Hospitalet St. Feliu Llobregat Vilanova i la Geltrú Tarragona

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Andorra Igualada Tàrrega Berga Tremp Olot Figueres Puigcerdà Valls Palafrugell Solsona Alguer Martorell Rubí Santa Coloma F. Móra d’Ebre Coma-ruga Sort Ribes de Freser Gandesa Banyoles Manacor Ciutadella Masquefa Ripoll Mataró Blanes

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

les Corts Vila Olímpica la Seu d’Urgell la Pobla de Segur Badalona la Fatarella Montblanc Llefià Amposta Sant Andreu Vallirana Eivissa Barberà del Vallès Vidreres Horta-Guinardó Manlleu Santa Bàrbara Pont de Suert la Bisbal d’Empordà l’Ametlla de Mar Pineda de Mar Balaguer Falset

DOSSIER DE PREMSA CURS 2012-2013  

Informació genèrica sobre la Universitat, els seus orígens, el seu model pedagògic i de recerca, a més de bona part del seu funcionament int...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you