Page 1

blisk o kieru 70 n około ków, spec 230 jalno ści

INFORMATOR dla kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019


INFORMATOR dla kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019

Vademecum kandydata

4

Oferta edukacyjna

18

Zasady rekrutacji

29

Wkrótce w ofercie

45

Informator o rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Informacje o ewentualnych zmianach w ofercie, w tym również w zakresie kierunków i specjalności/specjalizacji, są publikowane na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Wykaz specjalności przedstawionych w informatorze może ulec zmianie. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, kierunek lub specjalność/specjalizacja mogą nie zostać uruchomione. Przedstawiona oferta studiów jest zgodna z uchwałą nr 73/2017 Senatu UWr z dnia 31 maja 2017 r. (wraz z późn. zmianami) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.


Jedna z największych uczelni w Polsce • ponad 25 000 studentów • blisko 1500 doktorantów • prawie 2000 nauczycieli akademickich

Druga najstarsza uczelnia w Polsce • ponad 300 lat tradycji

Uczelnia państwowa • od wielu lat w czołówce polskich uniwersytetów

Bogata i różnorodna oferta dydaktyczna • studia przyrodnicze, ścisłe i techniczne, prawne i społeczne, humanistyczne oraz filologiczne • ponad 70 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich • około 230 specjalności i specjalizacji do wyboru w trakcie studiów • blisko 30 programów (kierunków i specjalności) w języku angielskim • blisko 30 kierunków studiów doktoranckich • około 60 rodzajów studiów podyplomowych • studia międzyobszarowe i indywidualne, tutoring • kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Uczelnia mobilna studencko • ponad 1000 umów w ramach Erasmus+ z uczelniami z blisko 40 krajów • ok. 20 umów bilateralnych z uczelniami z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej (np. Kolumbia, Chile, Peru, Korea Południowa) • jedyna polska uczelnia należąca do ISEP – programu wymiany studenckiej m.in. z USA • jedna z najpopularniejszych polskich uczelni wybieranych przez zagranicznych studentów, szczególnie popularna wśród studentów amerykańskich • możliwość odbycia części studiów w ramach programu MOST – – do wyboru blisko 30 uczelni


Aktywność studencka • około 170 kół naukowych, organizacji studenckich i zespołów artystycznych • liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych, m.in. wicemistrzostwo świata w konkursie łazików marsjańskich

Blisko 50 budynków ulokowanych w kilku kampusach w centrum miasta • budynki zabytkowe znajdujące się na szlakach turystycznych Wrocławia (m.in. gmach główny, budynki Wydziału Filologicznego) • obiekty bardzo nowoczesne (np. kompleks edukacyjno-badawczy biotechnologii i nowy gmach biblioteki) • pięć akademików z ponad 2000 miejsc • do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum Wojsławice w Niemczy, Instytut Konfucjusza we Wrocławiu, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu, Stacja Ekologiczna w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

Więcej na www.uni.wroc.pl

3


VADEMECUM KANDYDATA WYDZIAŁY Uniwersytet jest uczelnią 10-wydziałową. Oprócz tego istnieje kilka międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych, jak np. Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych czy Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Wydział Biotechnologii – najmniejszy na UWr, ale w ocenie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego – jeden z najlepszych w Polsce. Prowadzi się tu badania m.in. nad bakteriobójczymi fagami i tworzy nowe, przeciwbakteryjne opatrunki z lnu EMO-betaGlu niemodyfikowanego genetycznie, a studenci uczą się w nowoczesnych laboratoriach. www.biotech.uni.wroc.pl Wydział Chemii od lat kształci specjalistów na potrzeby nauki i przemysłu, a zatrudnieni tutaj naukowcy realizują przełomowe projekty z partnerami z całego świata. Od lat uznawany jest za czołowy ośrodek badań chemicznych w Polsce. www.chem.uni.wroc.pl Wydział Filologiczny jest jednym z najstarszych, największych i najbardziej różnorodnych na UWr. Kształcą się tu przyszli m.in. poloniści, dziennikarze, bibliotekarze, nauczyciele i tłumacze wielu języków obcych – humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. www.wfil.uni.wroc.pl Wydział Fizyki i Astronomii – dynamiczny, nowoczesny, z długoletnią tradycją. Należy do najlepszych wydziałów fizycznych w Polsce. Kształci absolwentów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy. Według statystyk przypadki bezrobocia wśród absolwentów są niezmiernie rzadkie, a zarobki fizyków znacznie przewyższają średnią krajową. www.wfa.uni.wroc.pl Wydział Matematyki i Informatyki odgrywa ważną rolę w międzynarodowym życiu naukowym i należy do ścisłej czołówki krajowej. Pracownicy i studenci regularnie odnoszą spektakularne sukcesy na arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie najwięcej medali i nagród przywożą informatycy, dla których programowanie czy budowa marsjańskich łazików nie mają tajemnic. www.wmi.uni.wroc.pl

4


Wydział Nauk Biologicznych zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie, stawiając czoło kolejnym wyzwaniom. Dzięki temu oferta dydaktyczna jest coraz bogatsza. Do wydziału należy m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu i Arboretum Wojsławice oraz dwie stacje: ekologiczna w Karpaczu i ornitologiczna w Rudzie Milickiej. www.biologia.uni.wroc.pl Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Nauki historyczne i pedagogiczne łączą się tu w jeden rozbudowany konglomerat. Interdyscyplinarność jest podstawą rozwoju naukowego, a znakomitej kadrze zawdzięcza się powstanie wielu szkół naukowych w dziedzinach uprawianych na wydziale. www.wnhip.uni.wroc.pl Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, która z jednej strony działa na rzecz rozwoju regionu i społeczeństwa, a z drugiej – kształci absolwentów doskonale przygotowanych do podjęcia pracy. www.wnoz.uni.wroc.pl Wydział Nauk Społecznych należy do najpopularniejszych na UWr. Kształci specjalistów w wielu specjalnościach i od lat czujnie reaguje na wyzwania rynku pracy, otwierając nowe kierunki studiów. www.wns.uni.wroc.pl Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii od lat należy do najlepszych w Polsce. Studenci uczą się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, działa tutaj również unikatowa Pracownia Badań Dokumentów, sala do symulacji rozpraw sądowych, Uniwersytecka Poradnia Prawna, a także szkoły prawa niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego czy ukraińskiego. www.wpae.uni.wroc.pl

5


KILKA SŁÓW O REKRUTACJI Rodzaje rekrutacji: • rekrutacja (letnia) rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r. i będzie prowadzona na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych (do pierwszych dni lipca) oraz niestacjonarnych (do października). Odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), • rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie na te kierunki studiów, na których po rekrutacji letniej zostaną wolne miejsca. Rozpocznie się pod koniec lipca 2018 r., potrwa do połowy września. Obowiązywać w niej będą takie same zasady, jak w rekrutacji letniej, • rekrutacja śródroczna (zimowa) prowadzona będzie od stycznia do marca 2019 r. na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Obowiązywać w niej będą takie same zasady jak w rekrutacji letniej. Jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów poprzez stronę www.rekrutacja.uni.wroc.pl lub bezpośrednio na stronie www.irka.uni.wroc.pl.

Pamiętaj, że studia stacjonarne na UWr są bezpłatne. Płatne są studia niestacjonarne, anglojęzyczne oraz podyplomowe.*

W postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite stacjonarne studia magisterskie w przypadku kandydatów z tzw. nową maturą (zdawaną w latach 2002, 2005–2018) brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów. Jeśli nie zdawałeś któregoś z nich, w większości przypadków otrzymasz 0 punktów, ale możesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, to pod uwagę będzie brany ten wynik, który ostatecznie okaże się dla Ciebie korzystniejszy. * nie dotyczy obywateli spoza Unii Europejskiej, nieposiadających Karty Polaka i karty stałego pobytu. 6


Rekrutację na niektóre kierunki uzupełnia rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli masz tzw. starą maturę (zdawaną do 2004 r. włącznie), musisz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Opłata rekrutacyjna, w wysokości 85 zł za każdy kierunek, jest naliczana przez system IRK i jej ostateczna wysokość zależy od liczby wybranych kierunków. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc.

Pamiętaj, że UWr nie określa minimalnych progów punktowych. Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku, przyjmowane są – aż do wyczerpania limitu miejsc – te, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów.

W dniu ogłoszenia wyników I tury naboru (połowa lipca) otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie IRK informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Jeśli będziesz mieć status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, oznacza to, że dostałeś się na wybrany kierunek, ale w wyznaczonym terminie musisz złożyć na uczelni komplet wymaganych dokumentów. Ich niezłożenie będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca. Jeśli w I turze otrzymałeś status „kandydat rezerwowy”, oznacza to, że masz szansę dostać się w II lub III turze naboru pod warunkiem, że osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, nie złożą dokumentów i w ten sposób zwolnią miejsce dla osób z listy rezerwowej. Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej nie muszą potwierdzać swojej chęci udziału w kolejnych turach naboru, gdyż dzieje się to automatycznie. Na te kierunki, gdzie po rekrutacji letniej zostaną wolne miejsca, prowadzona będzie rekrutacja dodatkowa, a na niektóre kierunki także rekrutacja śródroczna (zimowa). Na większość kierunków studiów niestacjonarnych przyjęcie następuje na podstawie złożonych dokumentów. Rekrutacja kandydatów z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową i dwujęzyczną, cudzoziemców oraz kandydatów na studia II stopnia przebiega według odrębnych zasad.

7


OLIMPIJCZYCY Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich zdający maturę w 2018 r. są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i przyjmowani na określone kierunki studiów bez postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i harmonogramem obowiązującym w danym roku. Aby przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W polu „dokument uprawniający do podjęcia studiów” należy wybrać opcje „matura” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”.

Uwaga! Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz honorowanych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 reguluje uchwała nr 60/2014 z 28 maja 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Informacje o rodzajach olimpiad i konkursów uprawniających do podjęcia studiów na wybranym kierunku, można znaleźć m.in. na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl przy informacjach na temat danego kierunku. CUDZOZIEMCY Rekrutacja cudzoziemców, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. posiadających Kartę Polaka, kartę stałego pobytu) i legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski przebiega według innych zasad niż te, obowiązujące kandydatów z tzw. nową maturą wydaną w Polsce. Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem zagranicznym są przyjmowani – w zależności od kierunku – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub złożonych dokumentów. Przy rekrutacji na studia w języku polskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie B2, a przy rekrutacji na studia w języku angielskim – znajomość języka angielskiego również na poziomie B2. Posiadacze Karty Polaka zwolnieni są z obowiązku przedstawiania certyfikatu znajomości języka polskiego. Uwaga! UWr honoruje wyłącznie certyfikaty wydane przez instytucje znajdujące się na liście ministerialnej. 8


MATURA MIĘDZYNARODOWA Kandydaci, którzy posiadają dyplom IB, są przyjmowani na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą. Dla potrzeb rankingu osoby z maturą IB otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. P u n k t y rekrutacyjne

N x liczba punktów na dyplomie IB 45

MATURA DWUJĘZYCZNA Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną z języka obcego nowożytnego, wynik egzaminu maturalnego przelicza się według następującej zasady: poziom podstawowy = 100% punktów; poziom rozszerzony = 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (zaokrąglenie do pełnego procenta), a następnie pomnożenie przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji dla kandydatów z tzw. nową maturą. TZW. STARA MATURA Kandydatów z tzw. starą maturą, zdawaną do 2004 r. włącznie, w procesie rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie obowiązuje egzamin wstępny. Jego szczegółowy zakres jest podany na stronie internetowej wydziału prowadzącego dany kierunek. Możesz też skontaktować się z sekretariatem danego instytutu. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LUB DYPLOM UZYSKANE ZA GRANICĄ Rekrutacja na studia obywateli polskich legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski przebiega według innych zasad niż te, obowiązujące kandydatów z tzw. nową maturą wydaną w Polsce. Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem zagranicznym są – w zależności od kierunku – przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub złożonych dokumentów. Szczegółowe procedury rejestracji wraz z harmonogramem rekrutacji oraz informacjami dotyczącymi opłat, limitów przyjęć, wymaganych dokumentów itp. zostaną opublikowane na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w marcu 2018 r.

9


REKRUTACJA KROK PO KROKU NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KROK 1

KROK 2

Załóż indywidualne konto w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) Uzupełnij dane osobowe

KROK 3

Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura)

KROK 4

Wybierz kierunki studiów

KROK 5

Wnieś opłatę rekrutacyjną

KROK 6

Prześlij zdjęcie

KROK 7

Sprawdź wyniki rekrutacji i swój status w IRK *

KROKI 8-11

KROK 8

KROK 9

KROK 10

KROK 11

dotyczą wyłącznie osób zakwalifikowanych do przyjęcia ze statusem w IRK „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”

Wydrukuj z IRK podanie o przyjęcie na studia Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je na uczelnię Sprawdź swój status w IRK ** Wnieś opłatę za legitymację studencką

Pamiętaj, że jeśli nie zastrzegłeś swoich wyników egzaminów maturalnych, to nie musisz ich wprowadzać do systemu IRK, bo sami je pobierzemy z Krajowego Rejestru Matur!

10


* Kandydat do przyjęcia (ZŁÓŻ DOKUMETY) to osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia i jest zobowiązana złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Uwaga! Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca! Kandydat rezerwowy to osoba, która w II lub III turze danego naboru będzie mogła być przyjęta na studia, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc i otrzymania statusu „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”. Jeżeli limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany, na koncie pojawi się status „kandydat nieprzyjęty”. Kandydat niezakwalifikowany to osoba, która nie wniosła opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie lub nie spełniła warunków rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

** Kandydat przyjęty to osoba, która przeszła pozytywnie postępowanie rekrutacyjne i po umieszczeniu jej nazwiska na liście osób do przyjęcia, złożyła wszystkie wymagane dokumenty. Po złożeniu ślubowania, taka osoba stanie się studentem Uniwersytetu Wrocławskiego! Kandydat nieprzyjęty to osoba, która nie złożyła wymaganych dokumentów w określonym terminie, nie zdała egzaminu (o ile taki był przeprowadzony) lub uzyskała taką liczbę punktów, która nie pozwoliła na zakwalifikowanie się do przyjęcia w ramach ustalonego limitu miejsc. Kierunek nie został uruchomiony – jest to sytuacja, w której kierunek nie został uruchomiony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów. W tej sytuacji kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Rezygnacja ze studiów – jest to sytuacja, w której osoba zakwalifikowana do pr zyjęcia lub pr zyjęta na studia, zrezygnowała ze studiów na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego we właściwym dziekanacie lub w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedniego statusu w IRK). Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w zakładce DOKUMENTY.

11


WYMAGANE DOKUMENTY Cały proces rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną. Dopiero wtedy, gdy ogłoszone zostaną pierwsze wyniki, kandydaci, którzy w systemie IRK mają status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, muszą w ciągu kilku dni, w ściśle wyznaczonym miejscu i terminie, złożyć komplet dokumentów. Uwaga! Niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca i spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia! Od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne), wymagane są następujące dokumenty: • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną); • podanie o przyjęcie na studia (znajduje się ono na indywidualnym koncie w systemie IRK; należy je wydrukować i podpisać); • kserokopia dowodu osobistego lub paszpor tu wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu pr zez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną); • jedna fotografia (patr z poniżej), dotyczy wyłącznie Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych; Ponadto: • od laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wymagana jest kopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu; • od kandydatów z maturą międzynarodową oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych wymagane jest zaświadczenie ze szkoły (przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego) o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku; • od kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim wymagane są dodatkowe dokumenty m.in. apostille, zaświadczenie o znajomości języka polskiego, kopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Wszystkie dokumenty 12


wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Wykaz dokumentów wymaganych na studia II stopnia znajduje się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Wszystkie dokumenty powinny być złożone lub dostarczone w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie rekrutacji dostępnym od marca 2018 r. na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Uwaga! Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście.

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera, wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości oraz ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady), natomiast w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób tr zecich, wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl (zakładka DOKUMENTY). W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, złożone dokumenty wydawane są kandydatowi na jego pisemny wniosek lub upoważnionej przez niego osobie do rąk własnych, lub wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię (dotyczy wyłącznie Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych). Fotografia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej musi spełniać następujące wymogi: – zdjęcie elektroniczne powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG, – zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, – tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny, – twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, – niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby, bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły. 13


OPŁATY ZA STUDIA Na Uniwersytecie Wrocławskim studia stacjonarne są BEZPŁATNE. Opłaty są pobierane za studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne), studia podyplomowe oraz studia w języku angielskim. Za studia – również te stacjonarne – opłatę muszą wnieść cudzoziemcy studiujący na zasadach innych niż te, które obowiązują obywateli polskich (czyli cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, bez Karty Polaka i karty stałego pobytu). studia w języku polskim stacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym Polacy, a także cudzoziemcy z Kartą Polaka i pobytu stałego

bezpłatnie

studia w języku angielskim

niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

stacjonarne studia I i II stopnia

niestacjonarne studia II stopnia

2700–7400 zł za rok w zależności od kierunku

1000–2000 € za rok w zależności od kierunku

1250 € za rok

3000 € za rok

2000 € za rok

Wydział Filologiczny: 3500–5200 zł Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 3200–6400 zł Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 6400 zł Wydział Nauk Społecznych: 2700–4000 zł Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 4900–7400 zł

Obywatele krajów 2500 € za rok 2000 € za rok spoza Unii Europejskiej

Podane ceny roczne obowiązują w roku akademickim 2017/2018. Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej wskazanej w powyższej tabeli. Opłaty na rok akademicki 2018/2019 zostaną podane w marcu 2018 r.

14


Gmach gล‚รณwny UWr fot. Dominika Hull


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY STACJONARNE STUDIA I STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE kwiecień-czerwiec: rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych początek lipca: • zakończenie zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych • postępowanie kwalifikacyjne, np. rozmowy kwalifikacyjne połowa lipca: • ogłoszenie wyników I tury naboru • składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia druga połowa lipca: • ogłoszenie list osób przyjętych w I turze oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia w II turze • składanie dokumentów • ogłoszenie list osób przyjętych w II turze oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia w III turze • składanie dokumentów • ogłoszenie list osób przyjętych w III turze koniec lipca-wrzesień: rekrutacja dodatkowa na kierunki oferujące wolne miejsca STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE STUDIA I i II STOPNIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE kwiecień-sierpień: rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych połowa września: • zakończenie zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych • postępowanie kwalifikacyjne, np. rozmowy kwalifikacyjne • składanie dokumentów (bez konieczności czekania na status „kandydat do przyjęcia”) koniec września: ogłoszenie list osób przyjętych

DOBRA RADA Maturzysto! Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie, to wakacje zaplanuj dopiero na koniec lipca lub sierpień, albo wcześniej przygotuj wszystkie dokumenty.

16


NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM ORAZ REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DZIAŁ NAUCZANIA pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

INFORMACJE O OFERCIE STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 36) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 28 77 e-mail: international@uwr.edu.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD STUDIOWANIA DZIEKANATY I INSTYTUTY POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW www.uni.wroc.pl

SERWIS REKRUTACYJNY www.rekrutacja.uni.wroc.pl www.irka.uni.wroc.pl GŁÓWNY SERWIS INTERNETOWY UCZELNI www.uni.wroc.pl INFOCENTRUM REKRUTACYJNE fb /uniwroc snapchat /uniwroc 17


OFERTA EDUKACYJNA REKRUTACJA NA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SiĘ W ROKU 2018/2019

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM ponad 70 różnych kierunków studiów, w tym: • ponad 60 kierunków studiów I stopnia licencjackich • 3 kierunki studiów I stopnia inżynierskich • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich • ponad 50 kierunków studiów II stopnia magisterskich W ramach tych kierunków oferujemy ok. 230 specjalności i specjalizacji do wyboru w trakcie studiów oraz studia międzyobszarowe i indywidualne opierające się na zasadzie tutoringu. Kształcenie – w zależności od kierunku – odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM blisko 30 programów (kierunków i specjalności)

PONADTO W OFERCIE: • blisko 30 kierunków studiów doktoranckich • około 60 rodzajów studiów podyplomowych

18


Drogi Kandydacie! Byś łatwiej mógł odnaleźć interesujący Cię kierunek studiów, naszą ofertę studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich podzieliliśmy na kilka kategorii: • studia przyrodnicze • studia ścisłe i techniczne • studia prawne i społeczne • studia humanistyczne • studia filologiczne

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Filologiczny

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Biotechnologii

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wydział Chemii

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia międzywydziałowe

studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne zaoczne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne wieczorowe studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie stacjonarne studia jednolite magisterskie niestacjonarne zaoczne studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe 19


STUDIA W JĘZYKU POLSKIM: ISM – INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA PRZYRODNICZE BIOLOGIA biologia człowieka biologia eksperymentalna ekologia i różnorodność biologiczna mikrobiologia BIOLOGIA CZŁOWIEKA BIOTECHNOLOGIA bioinformatyka biologia molekularna biotechnologia medyczna biotechnologia peptydów i białek mikrobiologia molekularna CHEMIA analityka instrumentalna chemia analityczna chemia fizyczna chemia materiałów dla nowoczesnych technologii chemia nieorganiczna i kataliza chemia ogólna chemia organiczna chemia – studia międzynarodowe chemia środowiska informatyka chemiczna CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA CHEMIA MEDYCZNA GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA GEOGRAFIA analizy regionalne i lokalne geoekologia geografia turystyczna geoinformatyka i kartografia klimatologia i ochrona atmosfery ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby GEOLOGIA geochemia środowiska i gospodarka odpadami geologia poszukiwawcza hydrogeologia petrologia i mineralogia stosowana GOSPODARKA PRZESTRZENNA INŻYNIERIA GEOLOGICZNA MIKROBIOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA analityka środowiskowa ocena oddziaływania na środowisko 20


TURYSTYKA ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM STUDIA ŚCISŁE I TECHNICZNE ASTRONOMIA FIZYKA ekonofizyka fizyka doświadczalna fizyka komputerowa fizyka teoretyczna specj. nauczycielska INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) INFORMATYKA inteligentne przetwarzanie danych INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE MATEMATYKA analiza danych biomatematyka matematyka aktuarialno-finansowa matematyka stosowana matematyka teoretyczna matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki specj. nauczycielskie STUDIA PRAWNE I SPOŁECZNE ADMINISTRACJA administracja bezpieczeństwa wewnętrznego administracja europejska administracja mienia publicznego administracja penitencjarna i służba kuratorska administracja sektora publicznego administracja usług publicznych bezpieczeństwo wewnętrzne doradztwo podatkowe i podatki gospodarka mieniem publicznym samorząd terytorialny BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE DYPLOMACJA EUROPEJSKA bezpieczeństwo międzynarodowe dyplomacja lokalna i regionalna kultura polityczna i media polityka zagraniczna EKONOMIA analiza i zarządzanie w biznesie doradztwo podatkowe 21


ekonomia innowacji ekonomia i społeczeństwo ekonomia menadżerska finanse i rachunkowość gospodarka światowa prawo w biznesie EUROPEISTYKA bezpieczeństwo wewnętrzne UE europejski samorząd terytorialny Governance w UE kadry w europejskiej przestrzeni publicznej przedsiębiorczość i europejski rynek pracy UE w stosunkach międzynarodowych zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY KRYMINOLOGIA PEDAGOGIKA animacja społeczno-kulturalna edukacja dorosłych i marketing społeczny edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie pedagogika opiekuńcza z terapią poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna poradnictwo zawodowe i coaching kariery resocjalizacja terapia pedagogiczna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną POLITOLOGIA administracja publiczna marketing polityczny media i dziennikarstwo media w polityce przywództwo polityczne służby zagraniczne PRACA SOCJALNA PRAWO PSYCHOLOGIA psychologia biznesu psychologia kliniczna i wychowania dzieci i młodzieży psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego SOCJOLOGIA aktywizacja społeczna badanie rynku edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych komunikacja społeczna komunikacja społeczna i badanie rynku socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego 22


socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego socjologia techniki i ekologii socjologia przestrzeni socjologia sztuki społeczności lokalne stosowane badania społeczne SOCJOLOGIA EKONOMICZNA SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH badania i ewaluacja polityk publicznych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych bezpieczeństwo w systemach logistycznych socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa socjotechniki wpływu społecznego zarządzanie strukturami logistycznymi STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE dyplomacja publiczna i media gospodarka i biznes międzynarodowy studia europejskie studia niemieckie studia regionalne i rozwojowe studia wschodnie służby zagraniczne współczesne służby dyplomatyczne zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI STUDIA HUMANISTYCZNE ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU ARCHEOLOGIA archeologia Barbaricum archeologia epoki brązu archeologia epoki kamienia archeologia historyczna i sądowa archeologia Nowego Świata archeologia prowincji rzymskich archeologia średniowiecza numizmatyka DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej turystyka historyczna DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA dziennikarstwo muzyczne dziennikarstwo prasowe i online dziennikarstwo radiowo-telewizyjne dziennikarstwo specjalistyczne 23


dziennikarstwo sportowe fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna fotografia i film Media Relations produkcja medialna twórcze pisanie (Creative Writing) – film – teatr – telewizja ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA FILOZOFIA HISTORIA amerykanistyka archiwistyka i zarządzanie dokumentacją dokumentalistyka konserwatorska regionalistyka specj. nauczycielskie HISTORIA SZTUKI HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO biblioteki cyfrowe biblioteki publiczne i szkolne biblioteki w społeczeństwie wiedzy prasa w systemie komunikacji społecznej specj. nauczycielska INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE pamięć kulturowa i tożsamość europeizacja i regionalizacja KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA Branding Communication Design (projektowanie komunikacji) Public Relations KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO KULTUROZNAWSTWO krytyka artystyczna kultura filmowa kultura i media performatyka kultury studia miejskie MILITARIOZNAWSTWO animacja odtwórstwa historycznego popularyzacja wiedzy o militariach MUZYKOLOGIA PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE STUDIA FILOLOGICZNE FILOLOGIA ANGIELSKA specj. tłumaczeniowa FILOLOGIA CZESKA FILOLOGIA DALEKOWSCHODNIA specj. chińska 24


specj. koreańska FILOLOGIA FRANCUSKA filolog francuski w świecie cyfrowym specj. translatorska FILOLOGIA GERMAŃSKA językoznawstwo (z opcją zajęć z obszaru biznesu) kulturoznawstwo literaturoznawstwo skandynawistyka: język-kultura-przekład translatoryka specj. nauczycielskie FILOLOGIA HISZPAŃSKA filolog hiszpański w świecie cyfrowym specj. translatorska FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII hindi specj. sanskrycka FILOLOGIA KLASYCZNA specjalność neolatynistyczna studia bizantyjskie i nowogreckie FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA specj. arabska specj. biblijna specj. biblijno-judaistyczna specj. grecka specj. helleńska specj. italska specj. klasyczna specj. łacińska specj. neolatynistyczna specj. nowogrecka specj. nowołacińska specj. włoska starożytny Bliski Wschód FILOLOGIA POLSKA edytorstwo filmoznawstwo folklor, literatura popularna, literatura dziecięca komunikologia krytyka literacka i artystyczna lider i animator społeczny lingwistyka kulturowa logopedia nauczanie języka polskiego jako obcego retoryka stosowana teatrologia specj. nauczycielskie FILOLOGIA ROSYJSKA FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 25


FILOLOGIA UKRAIŃSKA ITALIANISTYKA JUDAISTYKA NIDERLANDYSTYKA język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)

26


Dom Studencki „Ołówek” fot. Dominika Hull


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM* : ADMINISTRACJA, specjalność: Administration in International Organizations (AIO) BIOTECHNOLOGY BB.A BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION CHEMISTRY CHEMIA, specjalność: Advanced Synthesis in Chemistry DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność: Journalism and Social Communication EKONOMIA, specjalność: Master Managerial Economics EUROPEAN CULTURES EUROPEISTYKA, specjalność: EU Regional Policy FILOLOGIA, specjalność: Classics and European Identity FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: Empirical and Theoretical Linguistics FIZYKA, specjalność: Master's Study of Theoretical Physics GEOGRAFIA, specjalność: Tourism and Hospitality GEOLOGIA, specjalność: Applied Geoscience KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność: Communication Management LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW POLITOLOGIA, specjalności: Central and East European Studies Comparative Politics Democracy and Development in Europe and Caucasus Europe in the World Global Security Media and Politics Political Communications Public Administration Public Policy PUBLIC HISTORY SOCJOLOGIA, specjalność: Intercultural Mediation (MITRA) STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność: Global Studies

* UWr oferuje kierunki w języku angielskim oraz specjalności anglojęzyczne na kierunkach w języku polskim. 28


ZASADY REKRUTACJI UWAGA, MATURZYSTO! Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim, zapoznaj się z informacjami zawartymi w „Vademecum kandydata” na str. 4-17 oraz w serwisie internetowym www.rekrutacja.uni.wroc.pl m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na STACJONARNE STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w tabelach. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Swój z wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z wymienionych w tabeli przedmiotów, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji, chyba że pod tabelą zaznaczono inaczej.

29


Wydział Biotechnologii Dziekanat Wydziału Biotechnologii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A, 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 29 95 tel. +48 71 375 29 66 www.biotech.uni.wroc.pl

• BIOTECHNOLOGIA

przedmiot

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

chemia jeden przedmiot do wyboru: biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka język angielski (pisemny)

0,5

1

0,1

0,25

Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 72 90 tel. +48 71 375 72 91 www.chem.uni.wroc.pl

• CHEMIA • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA • CHEMIA MEDYCZNA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

30


Wydział Filologiczny Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl

• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA przedmiot

język polski (pisemny) jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,5

1

0,5

1

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

• FILOLOGIA ANGIELSKA przedmiot język angielski (pisemny)*

-

1

język polski (pisemny)*

-

0,8

0,25

0,5

jeden przedmiot do wyboru: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny niż język angielski (pisemny)

* Egzaminy z języka angielskiego i języka polskiego na poziomie rozszerzonym są konieczne, by wziąć udział w rekrutacji. Ich brak dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

• FILOLOGIA CZESKA • FILOLOGIA ROSYJSKA • FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA przedmiot język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,5

1

31


• FILOLOGIA DALEKOWSCHODNIA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,5

1

język łaciński i kultura antyczna

0,75

1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

język obcy nowożytny, inny niż język angielski (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

• FILOLOGIA FRANCUSKA poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język francuski (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język francuski (pisemny)

0,4 0,5

0,8 1

0,25

0,5

język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy inny niż wybrany wcześniej

• FILOLOGIA GERMAŃSKA poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język niemiecki (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny)

0,4 0,25

0,8

język polski (pisemny)

0,5

W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa dla osób znających język niemiecki oraz dla osób znających inny język obcy. Dla osób, które nie znają języka niemieckiego, w ramach ustalonego limitu miejsc przewiduje się utworzenie osobnej grupy (minimum 15-osobowej).

• FILOLOGIA HISZPAŃSKA przedmiot

poziom rozszerzony

język hiszpański (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny)

0,4 0,5

0,8 1

0,25

0,5

język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany wcześniej

32

poziom podstawowy


• FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny) język łaciński i kultura antyczna

0,5 -

1 1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,2

0,4

język obcy nowożytny (pisemny), inny niż język angielski (pisemny)

0,25

0,5

przedmiot

• FILOLOGIA KLASYCZNA • FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy romański (pisemny)

0,5 -

1 1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

język nowożytny (pisemny), inny niż język romański (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

język łaciński i kultura antyczna

• FILOLOGIA POLSKA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

0,25

0,5

przedmiot

• KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

0,25

0,5

przedmiot

33


• FILOLOGIA UKRAIŃSKA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski lub język ukraiński (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

• INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

0,25

0,5

przedmiot

dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

• ITALIANISTYKA poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język włoski (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język włoski (pisemny)

0,4

0,8

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy inny niż wybrany wcześniej

0,25

0,5

• JUDAISTYKA poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,2

0,4

-

0,5

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione, w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

dowolny jeden przedmiot (pisemny)

• NIDERLANDYSTYKA przedmiot

34


• PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE poziom podstawowy

poziom rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru: język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

przedmiot

Wydział Fizyki i Astronomii Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław tel. +48 71 321 94 04 +48 71 375 94 64 www.wfa.uni.wroc.pl

• ASTRONOMIA • FIZYKA przedmiot fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1,5

matematyka

0,5

1,5

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, informatyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

Warunkiem przyjęcia na ASTRONOMIĘ jest uzyskanie minimum 30 pkt. rekrutacyjnych.

• INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE przedmiot

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1,5

matematyka

0,5

1,5

informatyka

0,5

1,5

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

35


Wydział Matematyki i Informatyki Dziekanat Wydział Matematyki i Informatyki ul. Fryderyka Joliot-Curie 15 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 78 93 tel. +48 71 375 78 94 www.wmi.uni.wroc.pl

• INFORMATYKA • MATEMATYKA poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

informatyka

0,5

1

matematyka*

0,5

2

jeden przedmiot do wyboru: fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

* Na kierunek INFORMATYKA będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. * Na kierunek MATEMATYKA będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na jednym z poziomów (rozszerzonym lub podstawowym).

• INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) przedmiot

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

informatyka

1

matematyka

2

jeden przedmiot do wyboru: fizyka, informatyka, matematyka dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

1

0,2

0,4

Na studia kwalifikowane będą wyłącznie te osoby, które uzyskają minimum 230 punktów rekrutacyjnych.

36


Wydział Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 22 21 tel. +48 71 375 29 79 www.biologia.uni.wroc.pl

• BIOLOGIA • BIOLOGIA CZŁOWIEKA • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA • MIKROBIOLOGIA • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

geografia

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław tel. +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl

• ARCHEOLOGIA przedmiot

37


• DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot, inny niż wymienione

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

• ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA przedmiot

jeden przedmiot do wyboru: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski (pisemny), wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,25

0,5

0,2

0,4

• HISTORIA • MILITARIOZNAWSTWO poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

przedmiot

• HISTORIA SZTUKI przedmiot

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

• KULTUROZNAWSTWO poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

0,25

0,5

przedmiot

jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

38


• MUZYKOLOGIA Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić Twoje predyspozycje do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym, w tym umiejętności gry na instrumencie), ściśle z nimi związanych zdolności analizowania utworów muzycznych oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Podczas rozmowy musisz ponadto zaprezentować dowolnie wybrany temat z zakresu historii muzyki. Rozmowa jest punktowana w skali 0–20 pkt. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu miejsc zadecyduje ranking punktów.

• PEDAGOGIKA • PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

• PSYCHOLOGIA przedmiot

39


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 24 62 www.wnoz.uni.wroc.pl

• GEOGRAFIA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot geografia

• GEOOLOGIA przedmiot geografia

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA • TURYSTYKA przedmiot dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,2

0,4

• INŻYNIERIA GEOLOGICZNA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka (o ile nie wybrano wcześniej)

0,4

0,8

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

40


Wydział Nauk Społecznych Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław tel. +48 71 375 52 03 www.wns.uni.wroc.pl

• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

jeden język obcy nowożytny do wyboru (pisemny): angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

0,2

0,4

przedmiot

• DYPLOMACJA EUROPEJSKA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia wiedza o społeczeństwie

0,5 0,5

1 1

do wyboru: język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia wiedza o społeczeństwie

0,5 0,5

1 1

do wyboru: język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

filozofia

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

• EUROPEISTYKA przedmiot

• FILOZOFIA przedmiot

41


• POLITOLOGIA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

• PRACA SOCJALNA • SOCJOLOGIA • SOCJOLOGIA EKONOMICZNA poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

• SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

język angielski (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia wiedza o społeczeństwie

0,5 0,5

1 1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

jeden język obcy nowożytny do wyboru (pisemny): angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

0,2

0,4

przedmiot

• ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI przedmiot

jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie jeden przedmiot do wyboru: język polski (pisemny), matematyka dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

42

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,25

0,5

0,2

0,4


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ul. Uniwersytecka 22–26, 50-145 Wrocław tel. +48 71 375 23 34, +48 71 375 22 66 www.wpae.uni.wroc.pl

• ADMINISTRACJA • EKONOMIA • PRAWO poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka

43


Studia międzywydziałowe Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych pl. Biskupa Nankiera 15 B, pok. 1 C, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 20 63 kmsi@uwr.edu.pl | www.kmsi.uni.wroc.pl

• INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE (ISM) przedmiot język polski (pisemny) jeden, dwa lub trzy przedmioty do wyboru*: biologia, chemia, filozofia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

1

0,2

0,4

* Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji, przynajmniej jeden z wymienionych przedmiotów musisz zdawać na poziomie rozszerzonym. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych.

Studia międzywydziałowe Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska ul. S. Przybyszewskiego 63–77, 51-148 Wrocław tel. +48 71 375 62 19 www.msos.uni.wroc.pl

• OCHRONA ŚRODOWISKA

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

44


WKRÓTCE W OFERCIE • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) • CHEMIA MEDYCZNA stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM (FUzJA) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia (magisterskie) Szczegółowe informacje pod koniec marca 2018 r. na stronie www.uni.wroc.pl i www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

45


Aula Leopoldyńska, gmach główny UWr fot. Dominika Hull


Informator o rekrutacji na rok 2018/2019 Wydanie II poprawione i uzupełnione Opracowanie: Uniwersytet Wrocławski Biuro ds. Promocji pl. Uniwersytecki 1 | 50-137 Wrocław e-mail: promocja@uwr.edu.pl www.uni.wroc.pl © Copyright by Uniwersytet Wrocławski | luty 2018 r.


ZNAJDŹ NAS NA:

/uniwroc

/uniwroc

/uniwroc

/uniwersytet_wroclawski

/uniwersytetwroclawski

Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019  

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-leci...

Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019  

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-leci...