Page 1

blisk o kieru 80 n pona kรณw, d spec 200 jalno ล›ci

INFORMATOR dla kandydatรณw na studia na rok akademicki 2018/2019


SPIS TREŚCI Oferta edukacyjna

3

Vademecum kandydata

15

Studia przyrodnicze

57

Studia ścisłe i techniczne

91

Studia prawne i społeczne

107

Studia humanistyczne

151

Studia filologiczne

191

Informator o rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Informacje o ewentualnych zmianach w ofercie, w tym nowych kierunkach i specjalnościach/specjalizacjach, będą publikowane na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Wykaz specjalności przedstawionych w informatorze może ulec zmianie. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, kierunek może nie zostać uruchomiony. Przedstawiona oferta studiów jest zgodna z uchwałą nr 73/2017 Senatu UWr z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (inĹźynierskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia I stopnia (inĹźynierskie) niestacjonarne zaoczne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne wieczorowe studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie stacjonarne studia jednolite magisterskie niestacjonarne zaoczne studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe


OFERTA EDUKACYJNA Na rok akademicki 2018/2019 Uniwersytet Wrocławski będzie prowadził rekrutację na: • blisko 70 kierunków studiów I stopnia (licencjackich), • 3 kierunki studiów inżynierskich, • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich, • blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich), W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 200 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. STUDIA W JĘZYKU POLSKIM: ISM – INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE str. 12 STUDIA PRZYRODNICZE str. 57 BIOLOGIA biologia człowieka biologia eksperymentalna biologia lasu biologia środowiska ekologia i różnorodność biologiczna mikrobiologia specj. nauczycielskie BIOLOGIA CZŁOWIEKA BIOTECHNOLOGIA bioinformatyka biologia molekularna biotechnologia medyczna biotechnologia peptydów i białek mikrobiologia molekularna CHEMIA analityka instrumentalna analityka chemiczna chemia fizyczna chemia medyczna chemia materiałów dla nowoczesnych technologii chemia nieorganiczna i kataliza chemia ogólna chemia organiczna chemia – studia międzynarodowe chemia środowiska 3


informatyka chemiczna CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA CHEMIA MEDYCZNA GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA GEOGRAFIA analizy regionalne i lokalne geoekologia geografia turystyczna geoinformatyka i kartografia klimatologia i ochrona atmosfery ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby GEOLOGIA geochemia środowiska i gospodarka odpadami geologia poszukiwawcza hydrogeologia petrologia i mineralogia stosowana GOSPODARKA PRZESTRZENNA INŻYNIERIA GEOLOGICZNA MIKROBIOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA analityka środowiska ocena oddziaływania na środowisko TURYSTYKA ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM STUDIA ŚCISŁE I TECHNICZNE str. 91 ASTRONOMIA FIZYKA ekonofizyka fizyka doświadczalna fizyka komputerowa fizyka teoretyczna specj. nauczycielska INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) INFORMATYKA inteligentne przetwarzanie danych INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE MATEMATYKA analiza danych biomatematyka matematyka aktuarialno-finansowa matematyka stosowana matematyka teoretyczna matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki specj. nauczycielskie 4


STUDIA PRAWNE I SPOŁECZNE str. 107 ADMINISTRACJA administracja bezpieczeństwa wewnętrznego administracja europejska administracja mienia publicznego administracja penitencjarna i służba kuratorska administracja sektora publicznego administracja skarbowa administracja usług publicznych bezpieczeństwo wewnętrzne samorząd terytorialny BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE DYPLOMACJA EUROPEJSKA bezpieczeństwo międzynarodowe dyplomacja lokalna i regionalna kultura polityczna i media polityka zagraniczna EKONOMIA analiza i zarządzanie w biznesie ekonomia menadżerska prawo w biznesie rachunkowość i podatki EUROPEISTYKA bezpieczeństwo wewnętrzne UE europejski samorząd terytorialny Governance w UE kadry w europejskiej przestrzeni publicznej przedsiębiorczość i europejski rynek pracy UE w stosunkach międzynarodowych zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY KRYMINOLOGIA PEDAGOGIKA animacja społeczno-kulturalna edukacja dorosłych i marketing społeczny edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie organizacja edukacji i edukacja regionalna pedagogika kultury i mediów pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna poradnictwo zawodowe i coaching kariery resocjalizacja terapia pedagogiczna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 5


POLITOLOGIA administracja publiczna marketing polityczny media i dziennikarstwo przywództwo polityczne służby zagraniczne PRACA SOCJALNA PRAWO PSYCHOLOGIA SOCJOLOGIA aktywizacja społeczna badanie rynku edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych komunikacja społeczna komunikacja społeczna i badanie rynku socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego socjologia ekologii socjologia przestrzeni socjologia sztuki społeczności lokalne stosowane badania społeczne SOCJOLOGIA EKONOMICZNA SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH badania i ewaluacja polityk publicznych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych socjologia bezpieczeństwa militarnego socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa socjotechniki wpływu społecznego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE dyplomacja publiczna i media gospodarka i biznes międzynarodowy studia europejskie studia niemieckie studia regionalne i rozwojowe studia wschodnie służby zagraniczne współczesne służby dyplomatyczne zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI STUDIA HUMANISTYCZNE str. 151 ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU ARCHEOLOGIA archeologia Barbaricum 6


archeologia epoki brązu archeologia epoki kamienia archeologia historyczna i sądowa archeologia Nowego Świata archeologia prowincji rzymskich archeologia średniowiecza numizmatyka DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej turystyka historyczna DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA dziennikarstwo muzyczne dziennikarstwo prasowe i online dziennikarstwo radiowo-telewizyjne dziennikarstwo specjalistyczne dziennikarstwo sportowe fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna fotografia i film Media Relations produkcja medialna twórcze pisanie (Creative Writing) – film – teatr – telewizja ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA FILOZOFIA HISTORIA amerykanistyka archiwistyka i zarządzanie dokumentacją dokumentalistyka konserwatorska regionalistyka specj. nauczycielskie HISTORIA SZTUKI HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO biblioteki cyfrowe biblioteki publiczne i szkolne biblioteki w społeczeństwie wiedzy prasa w systemie komunikacji społecznej specj. nauczycielska INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE pamięć kulturowa i tożsamość europeizacja i regionalizacja KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA Branding Communication Design (projektowanie komunikacji) Public Relations KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO KULTUROZNAWSTWO krytyka artystyczna 7


kultura filmowa kultura i media performatyka kultury rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność studia miejskie MILITARIOZNAWSTWO animacja odtwórstwa historycznego popularyzacja wiedzy o militariach MUZYKOLOGIA PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE STUDIA FILOLOGICZNE str. 191 FILOLOGIA ANGIELSKA specj. tłumaczeniowa FILOLOGIA CZESKA FILOLOGIA DALEKOWSCHODNIA specj. chińska specj. koreańska FILOLOGIA FRANCUSKA filolog francuski w świecie cyfrowym specj. translatorska FILOLOGIA GERMAŃSKA językoznawstwo (z opcją zajęć z obszaru biznesu) kulturoznawstwo literaturoznawstwo skandynawistyka: język-kultura-przekład translatoryka specj. nauczycielskie FILOLOGIA HISZPAŃSKA filolog hiszpański w świecie cyfrowym specj. translatorska FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII hindi specj. sanskrycka FILOLOGIA KLASYCZNA specjalność neolatynistyczna studia bizantyjskie i nowogreckie FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA specj. arabska specj. biblijna specj. biblijno-judaistyczna specj. grecka specj. helleńska specj. italska specj. klasyczna specj. łacińska specj. neolatynistyczna specj. nowogrecka 8


specj. nowołacińska starożytny Bliski Wschód specj. włoska FILOLOGIA POLSKA edytorstwo filmoznawstwo folklor, literatura popularna, literatura dziecięca język w komunikacji społecznej komunikologia krytyka literacka i artystyczna lider i animator społeczny lingwistyka kulturowa logopedia nauczanie języka polskiego jako obcego retoryka stosowana sztuki widowiskowe teatrologia specj. nauczycielskie FILOLOGIA ROSYJSKA FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA FILOLOGIA UKRAIŃSKA UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ ITALIANISTYKA JUDAISTYKA NIDERLANDYSTYKA język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)

9


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM* : ADMINISTRACJA, specjalność: Administration in International Organizations (AIO) BIOTECHNOLOGY BB.A BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION CHEMISTRY CHEMIA, specjalność: Advanced Synthesis in Chemistry DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność: Journalism and Social Communication EKONOMIA, specjalność: Master Managerial Economics EUROPEAN CULTURES EUROPEISTYKA, specjalność: EU Regional Policy FILOLOGIA, specjalność: Classics and European Identity FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: Empirical and Theoretical Linguistics FILOLOGIA KLASYCZNA I ŚRÓDZIEMNOMORSKA, specjalność: Masters of Classics FIZYKA, specjalność: Master's Study of Theoretical Physics GEOGRAFIA, specjalność: Tourism and Hospitality GEOLOGIA, specjalność: Applied Geoscience KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność: Communication Management LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW POLITOLOGIA, specjalności: Central and East European Studies Comparative Politics Democracy and Development in Europe and Caucasus Europe in the World Global Security Media and Politics Political Communications Public Administration Public Policy PUBLIC HISTORY SOCJOLOGIA, specjalność: Intercultural Mediation (MITRA) STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność: Global Studies * UWr oferuje kierunki w języku angielskim oraz specjalności anglojęzyczne na kierunkach w języku polskim. 10


Gmach gล‚รณwny UWr fot. Dominika Hull


Studia międzywydziałowe

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE (ISM) Jeśli posiadasz szerokie zainteresowania obejmujące różne obszary nauki i niemieszczące się w tradycyjnym systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej, ISM – czyli indywidualne studia międzyobszarowe, są dla Ciebie najlepszym wyborem. To właśnie na tych studiach będziesz mieć możliwość pogłębienia i rozwinięcia swojego potencjału intelektualnego dzięki zajęciom, które oferują wszystkie uniwersyteckie wydziały. Dzięki temu możesz studiować np. dowolną filologię oraz zagadnienia z zakresu fizyki, psychologii, historii, biochemii, prawa, biologii, politologii, informatyki czy wielu innych dyscyplin uprawianych na UWr. ISM powstały na bazie istniejących już na UWr od kilku lat podobnych studiów obejmujących początkowo tylko nauki humanistyczne, potem także społeczne. Do tej pory studenci wybierali tutora (opiekuna) i z jego pomocą przygotowywali dla siebie indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty czterech wydziałów. Od 2016 r. do wyboru są zajęcia oferowane przez wszystkie dziesięć wydziałów, czyli: Biotechnologii, Chemii, Filologiczny, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Nauk Biologicznych, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Taka forma studiowania, odbiegająca od szkolnych schematów, wymaga dużej samodyscypliny, ale działa mobilizująco, daje dużo satysfakcji i umożliwia rozwój zgodnie z Twoimi indywidualnymi oczekiwaniami i predyspozycjami. Po studiach, dzięki uzyskanemu wszechstronnemu wykształceniu poszer zonemu o specjalistyczną wiedzę z wybranej indywidualnie dyscypliny, możesz znaleźć pracę we wszystkich sektorach życia społecznego: prywatnym, publicznym i pozarządowym.

12


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli – jest to pierwszy etap rekrutacji. przedmiot język polski (pisemny) jeden, dwa lub trzy przedmioty do wyboru*: biologia, chemia, filozofia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

1

0,2

0,4

Aby otrzymać liczbę punktów, jaką uzyskasz w procesie rekrutacji, pomnóż swój wynik z matury przez odpowiedni współczynnik podany w powyższej tabeli. * Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji, przynajmniej jeden z wymienionych przedmiotów musisz zdawać na poziomie rozszerzonym. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych. Dopuszczonych zostanie do niej dwa razy więcej kandydatów, niż wynosił będzie limit miejsc. Rozmowa prowadzona będzie przez specjalistów z różnych dziedzin, a wyboru tematu rozmowy oraz źródeł i materiałów, w oparciu o które będzie ona prowadzona, dokonuje kandydat. Rozmowa ma dać obraz pozaszkolnych i spoza zakresu wiedzy maturalnej Twoich zainteresowań i wiedzy kandydata z zakresu: filozofii, socjologii, antropologii, psychologii, religioznawstwa, teatrologii, historii sztuki, mitologii, nauk matematycznoprzyrodniczych, nauk biologiczno-chemicznych itp. Oceniane będą: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata. Rozmowa oceniana będzie w skali od 0–50 punktów, a za jej pozytywny przebieg uważa się uzyskanie minimum 30 punktów. Proponowany temat rozmowy musisz zgłosić równocześnie z rejestracją internetową na stronie IRK, na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MSI: kmsi@uwr.edu.pl. Do propozycji tematu musisz dołączyć informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystasz, przygotowując się do rozmowy (minimum 2–3 opracowania, w tym jedno o charakterze popularnonaukowym). Na studia przyjęte zostaną te osoby, które otrzymają najwyższą liczbę punktów w II etapie postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Sekretariat Kolegium Międzyobszarowych Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Studiów Indywidualnych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław pl. Biskupa Nankiera tel. +48 71 375 29 77 15 B, pok. 1 C, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 20 63 www.biologia.uni.wroc.pl kmsi@uwr.edu.pl | www.kmsi.uni.wroc.pl

13


Dom Studencki „Ołówek” fot. Dominika Hull


VADEMECUM


VADEMECUM KANDYDATA Kilka słów o rekrutacji

18

Rekrutacja krok po kroku

22

Wymagane dokumenty

24

Opłaty za studia

26

Pytania i odpowiedzi

27

Najważniejsze terminy

30

Najważniejsze kontakty

31

Wydziały

34

Dlaczego studia na UWr?

36

Dobrze wiedzieć

37

Obsługa studiów krok po kroku

40

Koła naukowe i organizacje studenckie

43

Kampusy i akademiki

44

Wyjazdy zagraniczne i krajowe

46

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

48

Pomoc materialna

50

Wrocław

51

Słowniczek pojęć

54

17


KILKA SŁÓW O REKRUTACJI Rodzaje rekrutacji: • rekrutacja (letnia) rozpocznie się 1 kwietnia 2018 r. i będzie prowadzona na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych (do pierwszych dni lipca) oraz niestacjonarnych (do października). Odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) • rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie na te kierunki studiów, na których po rekrutacji letniej zostaną wolne miejsca. Rozpocznie się pod koniec lipca 2018 r., potrwa do połowy września. Obowiązywać w niej będą takie same zasady, jak w rekrutacji letniej • rekrutacja śródroczna (zimowa) prowadzona będzie od stycznia do marca 2019 r. na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Obowiązywać w niej będą takie same zasady jak w rekrutacji letniej Jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów poprzez stronę www.rekrutacja.uni.wroc.pl lub bezpośrednio na stronie www.irka.uni.wroc.pl.

Pamiętaj, że studia stacjonarne na UWr są bezpłatne. Płatne są studia niestacjonarne, anglojęzyczne oraz podyplomowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite stacjonarne studia magisterskie w przypadku kandydatów z tzw. nową maturą (zdawaną w latach 2002, 2005–2018) brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów. Jeśli nie zdawałeś któregoś z nich, w większości przypadków otrzymasz 0 punktów, ale możesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, to pod uwagę będzie brany ten wynik, który ostatecznie okaże się dla Ciebie korzystniejszy. Rekrutację na niektóre kierunki uzupełnia rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli masz tzw. starą maturę (zdawaną do 2004 r. włącznie), musisz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. 18


Opłata rekrutacyjna, w wysokości 85 zł za każdy kierunek, jest naliczana przez system IRK i jej ostateczna wysokość zależy od liczby wybranych kierunków. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc.

Pamiętaj, że UWr nie określa minimalnych progów punktowych. Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku, przyjmowane są – aż do wyczerpania limitu miejsc – te, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów.

W dniu ogłoszenia wyników I tury naboru (połowa lipca) otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie IRK informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Jeśli będziesz mieć status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, oznacza to, że dostałeś się na wybrany kierunek, ale w wyznaczonym terminie musisz złożyć na uczelni komplet wymaganych dokumentów. Ich niezłożenie będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca. Jeśli w I turze otrzymałeś status „kandydat rezerwowy”, oznacza to, że masz szansę dostać się w II lub III turze naboru pod warunkiem, że osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, nie złożą dokumentów i w ten sposób zwolnią miejsce dla osób z listy rezerwowej. Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej nie muszą potwierdzać swojej chęci udziału w kolejnych turach naboru, gdyż dzieje się to automatycznie. Na te kierunki, gdzie po rekrutacji letniej zostaną wolne miejsca, prowadzona będzie rekrutacja dodatkowa, a na niektóre kierunki także rekrutacja śródroczna (zimowa). Na większość kierunków studiów niestacjonarnych przyjęcie następuje na podstawie złożonych dokumentów. Rekrutacja kandydatów z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową i dwujęzyczną oraz cudzoziemców przebiega według odrębnych zasad.

19


OLIMPIJCZYCY Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i przyjmowani na określone kierunki studiów bez postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie or yginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i harmonogramem obowiązującym w danym roku. Aby przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W polu „dokument uprawniający do podjęcia studiów” należy wybrać opcje „matura” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”.

Uwaga! Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz honorowanych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 reguluje uchwała nr 60/2014 z 28 maja 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Informacje o rodzajach olimpiad i konkursów uprawniających do podjęcia studiów na wybranym kierunku, można znaleźć m.in. na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl przy informacjach na temat danego kierunku. CUDZOZIEMCY Rekrutacja cudzoziemców, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. posiadających Kartę Polaka, kartę stałego pobytu) i legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski przebiega według innych zasad niż te, obowiązujące kandydatów z tzw. nową maturą wydaną w Polsce. Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem zagranicznym są przyjmowani – w zależności od kierunku – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub złożonych dokumentów. Przy rekrutacji na studia w języku polskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie B2, a przy rekrutacji na studia w języku angielskim – znajomość języka angielskiego również na poziomie B2. Posiadacze Karty Polaka zwolnieni są z obowiązku przedstawiania certyfikatu znajomości języka polskiego. Uwaga! UWr honoruje wyłącznie certyfikaty wydane przez instytucje znajdujące się na liście ministerialnej. 20


MATURA MIĘDZYNARODOWA Kandydaci, którzy posiadają dyplom IB, są przyjmowani na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą. Dla potrzeb rankingu osoby z maturą IB otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. P u n k t y rekrutacyjne

N x liczba punktów na dyplomie IB 45

MATURA DWUJĘZYCZNA Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną z języka obcego nowożytnego, wynik egzaminu maturalnego przelicza się według następującej zasady: poziom podstawowy = 100% punktów; poziom rozszerzony = 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (zaokrąglenie do pełnego procenta), a następnie pomnożenie przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji dla kandydatów z tzw. nową maturą. TZW. STARA MATURA Kandydatów z tzw. starą maturą, zdawaną do 2004 r. włącznie, w procesie rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie obowiązuje egzamin wstępny. Jego szczegółowy zakres jest podany na stronie internetowej wydziału prowadzącego dany kierunek. Możesz też skontaktować się z sekretariatem danego instytutu. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LUB DYPLOM UZYSKANE ZA GRANICĄ Rekrutacja na studia obywateli polskich legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski przebiega według innych zasad niż te, obowiązujące kandydatów z tzw. nową maturą wydaną w Polsce. Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem zagranicznym są – w zależności od kierunku – przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub złożonych dokumentów. Szczegółowe procedury rejestracji wraz z harmonogramem rekrutacji oraz informacjami dotyczącymi opłat, limitów przyjęć, wymaganych dokumentów itp. zostaną opublikowane na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w marcu 2018 r.

21


REKRUTACJA KROK PO KROKU NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KROK 1

KROK 2

Załóż indywidualne konto w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) Uzupełnij dane osobowe

KROK 3

Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura)

KROK 4

Wybierz kierunki studiów

KROK 5

Wnieś opłatę rekrutacyjną

KROK 6

Prześlij zdjęcie

KROK 7

Sprawdź wyniki rekrutacji i swój status w IRK *

KROKI 8-11

KROK 8

KROK 9

KROK 10

KROK 11

dotyczą wyłącznie osób zakwalifikowanych do przyjęcia ze statusem w IRK „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”

Wydrukuj z IRK podanie o przyjęcie na studia Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je na uczelnię Sprawdź swój status w IRK ** Wnieś opłatę za legitymację studencką

Pamiętaj, że jeśli nie zastrzegłeś swoich wyników egzaminów maturalnych, to nie musisz ich wprowadzać do systemu IRK, bo sami je pobierzemy z Krajowego Rejestru Matur!

22


* Kandydat do przyjęcia (ZŁÓŻ DOKUMETY) to osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia i jest zobowiązana złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Uwaga! Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca! Kandydat rezerwowy to osoba, która w II lub III turze danego naboru będzie mogła być przyjęta na studia, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc i otrzymania statusu „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”. Jeżeli limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany, na koncie pojawi się status „kandydat nieprzyjęty”. Kandydat niezakwalifikowany to osoba, która nie wniosła opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie lub nie spełniła warunków rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

** Kandydat przyjęty to osoba, która przeszła pozytywnie postępowanie rekrutacyjne i po umieszczeniu jej nazwiska na liście osób do przyjęcia, złożyła wszystkie wymagane dokumenty. Po złożeniu ślubowania, taka osoba stanie się studentem Uniwersytetu Wrocławskiego! Kandydat nieprzyjęty to osoba, która nie złożyła wymaganych dokumentów w określonym terminie, nie zdała egzaminu (o ile taki był przeprowadzony) lub uzyskała taką liczbę punktów, która nie pozwoliła na zakwalifikowanie się do przyjęcia w ramach ustalonego limitu miejsc. Kierunek nie został uruchomiony – jest to sytuacja, w której kierunek nie został uruchomiony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów. W tej sytuacji kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Rezygnacja ze studiów – jest to sytuacja, w której osoba zakwalifikowana do pr zyjęcia lub pr zyjęta na studia, zrezygnowała ze studiów na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego we właściwym dziekanacie lub w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedniego statusu w IRK). Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w zakładce DOKUMENTY.

23


WYMAGANE DOKUMENTY Cały proces rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną. Dopiero wtedy, gdy ogłoszone zostaną pierwsze wyniki, kandydaci, którzy w systemie IRK mają status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, muszą w ciągu kilku dni, w ściśle wyznaczonym miejscu i terminie, złożyć komplet dokumentów. Uwaga! Niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca i spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia! Od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne), wymagane są następujące dokumenty: • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną); • podanie o przyjęcie na studia (znajduje się ono na indywidualnym koncie w systemie IRK; należy je wydrukować i podpisać); • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną); • jedna fotografia (patrz poniżej), dotyczy wyłącznie Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych; Ponadto: • od laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wymagana jest kopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu; • od kandydatów z maturą międzynarodową oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych wymagane jest zaświadczenie ze szkoły (przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego) o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku; • od kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim wymagane są dodatkowe dokumenty m.in. apostille, zaświadczenie o znajomości języka polskiego, kopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Wszystkie dokumenty 24


wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Wykaz dokumentów wymaganych na studia II stopnia znajduje się na stronie: www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Wszystkie dokumenty powinny być złożone lub dostarczone w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie r e k r u t a c j i d o s t ę p n y m o d m a r c a 2 0 1 8 r. n a s t r o n i e www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Uwaga! Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście.

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości oraz ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady) natomiast w przypadku składania dokumentów za p o ś re d n i c t w e m o s ó b t r z e c i c h w y s t a rc z y p o d p i s a n e pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl (zakładka DOKUMENTY). W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, złożone dokumenty wydawane są kandydatowi na jego pisemny wniosek lub upoważnionej przez niego osobie do rąk własnych, lub wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię (dotyczy wyłącznie Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych). Fotografia musi spełniać następujące wymogi: – zdjęcie elektroniczne powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG, – zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, – tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny, – twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, – niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby, bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.

25


OPŁATY ZA STUDIA Na Uniwersytecie Wrocławskim studia stacjonarne są BEZPŁATNE. Opłaty są pobierane za studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne), studia podyplomowe oraz studia w języku angielskim. Za studia – również te stacjonarne – muszą płacić cudzoziemcy studiujący na zasadach innych niż te, które obowiązują obywateli polskich (czyli cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, bez Karty Polaka i stałego pobytu). studia w języku polskim stacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym Polacy, a także cudzoziemcy z Kartą Polaka i pobytu stałego

bezpłatnie

studia w języku angielskim

niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

stacjonarne studia I i II stopnia

niestacjonarne studia II stopnia

2700–7400 zł za rok w zależności od kierunku

1000–2000 € za rok w zależności od kierunku

1250 € za rok

3000 € za rok

2000 € za rok

Wydział Filologiczny: 3500–5200 zł Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 3200–6400 zł Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 6400 zł Wydział Nauk Społecznych: 2700–4000 zł Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 4900–7400 zł

Obywatele krajów 2500 € za rok 2000 € za rok spoza Unii Europejskiej

Podane ceny roczne obowiązują w roku akademickim 2017/2018. Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej wskazanej w powyższej tabeli. Opłaty na rok akademicki 2018/2019 zostaną podane w marcu 2018 r.

26


PYTANIA I ODPOWIEDZI PROCEDURY Co to jest II i III tura naboru? W II i III turze naboru mają szansę dostać się na studia osoby, które w I turze znalazły się na liście rezerwowej. Nie trzeba w niej potwierdzać chęci udziału ani wnosić ponownie opłaty rekrutacyjnej, gdyż kandydaci, którzy w I turze naboru znaleźli się na liście rezerwowej, będą automatycznie brani pod uwagę w kolejnych turach, o ile do nich dojdzie. Czy mogę brać udział w II i III turze naboru, jeśli nie brałem udziału w I turze? Niestety nie. II i III tura rekrutacji dotyczy tylko tych osób, które od początku brały udział w rekrutacji i zarejestrowały się w systemie IRK przed I turą. Ci, którzy tego nie zrobili, muszą czekać na rekrutację dodatkową. Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III tura naboru? Często nawet na bardzo obleganych kierunkach zdarza się, że część osób zakwalifikowanych do przyjęcia, rezygnuje z przyznanego miejsca, w ten sposób zwalniając je dla osób z listy rezerwowej. Jeśli w I turze dostanę się na jakieś studia i złożę tam dokumenty, a na swój wymarzony kierunek dostanę się dopiero w II czy III turze, to czy mogę zrezygnować z tego pierwszego? Tak. W tej sytuacji należy w terminie 14 dni złożyć w odpowiednim dziekanacie pisemną rezygnację, dzięki czemu zwolni się miejsce dla kogoś z listy rezerwowej. Czym różni się rekrutacja dodatkowa od II i III tury naboru? Osobom, które nie zostały przyjęte na studia w rekrutacji letniej (w żadnym z trzech naborów) lub musiały przystąpić do matury w sierpniu, rekrutacja dodatkowa daje możliwość zapisania się na te kierunki, na których zostały wolne miejsca. Czy w rekrutacji dodatkowej trzeba od nowa zakładać konto w IRK? Jeśli konto w IRK zostało założone w tym roku przy rekrutacji letniej, to nie trzeba. Muszą je założyć tylko ci, którzy wcześniej nie przystępowali do rekrutacji. Obowiązują jednak ponowne zapisy na wybrane kierunki.

27


PROGI PUNKTOWE I LIMITY Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach? Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na danym kierunku. Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji? Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, zmienia się. Zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu UWr nie podaje takich informacji. Dlaczego po I turze naboru w systemie IRK mam status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, jeśli moja pozycja na liście rankingowej to 351 a limit miejsc wynosił 270? Jeśli masz status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, to nie przejmuj się swoją pozycją na liście rankingowej i limitem miejsc. Skompletuj dokumenty i złóż je w odpowiednim czasie i miejscu na uczelni. Każdy, kto ma status „kandydat do przyjęcia”, ma zagwaran-towane miejsce na uczelni, o ile złoży dokumenty. DOKUMENTY Czy dokumenty muszę składać osobiście? Nie, dokumentów nie trzeba składać osobiście, jednak w przypadku dostarczania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa dojrzałości (lub dyplomu, jeśli kandydujesz na studia II stopnia), dowodu osobistego lub paszportu. Pamiętaj, że przesyłka musi dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie? W przypadku kandydatów na studia I stopnia stacjonarne i jednolite magisterskie notariusz musi potwierdzić zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistego (lub paszportu) oraz kserokopii świadectwa dojrzałości. Dodatkowo jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady wymagane jest także potwierdzenie kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli natomiast kandydujesz na studia II stopnia, to oprócz kserokopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego 28


tożsamość) notariusz musi potwierdzić kserokopię dyplomu ukończenia studiów. Czy koleżanka, przez którą chcę podać dokumenty, musi mieć do tego upoważnienie? Tak, każda osoba trzecia, która w Twoim imieniu bedzie składać dokumenty, musi mieć podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo, którego wzór możesz pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty? Nie. Kandydaci, którzy po I turze rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, powinni czekać na wyniki II tury naboru. Jeśli wtedy znajdą się na liście kandydatów do przyjęcia, wówczas będą zobligowani do złożenia dokumentów. Gdzie należy dostarczyć dokumenty? Dokumenty przyjmowane są przez komisje rekrutacyjne na poszczególnych wydziałach. Adresy znajdują się na stronie rekrutacyjnej przy danym kierunku. OPŁATA REKRUTACYJNA Wniosłem opłatę rekrutacyjną, ale w IRK wciąż nie jest ona odnotowana. Dlaczego? Opłata rekrutacyjna księgowana jest do 5 dni roboczych. Pod uwagę brana jest data wykonania przelewu, a nie data jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został zrobiony przed upływem terminu, wszystko jest w porządku. Należy poczekać na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK. W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej? Można to zrobić na kilka sposobów. Po wygenerowaniu z systemu IRK gotowego blankietu, opłatę można wnieść w banku lub na poczcie. Można także zrobić przelew, sprawdzając wcześniej w systemie IRK dane do przelewu. Co wpisać w tytule przelewu? Nie ma to znaczenia. Numer konta, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną, jest indywidualnym subkontem i zawiera PESEL kandydata, dlatego wystarczy wpisać „opłata rekrutacyjna 2018”. Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama? Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby pieniądze wpłynęły na indywidualne subkonto kandydata w określonym terminie. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie – skontaktuj się z naszym INFOCENTRUM REKRUTACYJNYM

poprzez fb /uniwroc lub snapchat /uniwroc

29


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY STACJONARNE STUDIA I STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE kwiecień-czerwiec: rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych początek lipca: • zakończenie zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych • postępowanie kwalifikacyjne, np. rozmowy kwalifikacyjne połowa lipca: • ogłoszenie wyników I tury naboru • składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia druga połowa lipca: • ogłoszenie list osób przyjętych w I turze oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia w II turze • składanie dokumentów • ogłoszenie list osób przyjętych w II turze oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia w III turze • składanie dokumentów • ogłoszenie list osób przyjętych w III turze koniec lipca-wrzesień: rekrutacja dodatkowa na kierunki oferujące wolne miejsca STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE STUDIA I i II STOPNIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE kwiecień-sierpień: rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych połowa września: • zakończenie zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych • postępowanie kwalifikacyjne, np. rozmowy kwalifikacyjne • składanie dokumentów (bez konieczności czekania na status „kandydat do przyjęcia”) koniec września: ogłoszenie list osób przyjętych

DOBRA RADA Maturzysto! Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie, to wakacje zaplanuj dopiero na koniec lipca lub sierpień albo wcześniej przygotuj wszystkie dokumenty.

30


NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM ORAZ REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DZIAŁ NAUCZANIA pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

INFORMACJE O OFERCIE STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 36) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 28 77 e-mail: international@uwr.edu.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD STUDIOWANIA DZIEKANATY I INSTYTUTY POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW www.uni.wroc.pl

SERWIS REKRUTACYJNY www.rekrutacja.uni.wroc.pl www.irka.uni.wroc.pl GŁÓWNY SERWIS INTERNETOWY UCZELNI www.uni.wroc.pl INFOCENTRUM REKRUTACYJNE fb /uniwroc snapchat /uniwroc 31


Aula Leopoldyńska, gmach główny UWr fot. Dominika Hull


WYDZIAŁY Uniwersytet jest uczelnią 10-wydziałową. Oprócz tego istnieje kilka międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych, jak np. Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych czy Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Wydział Biotechnologii – najmniejszy na UWr, ale w ocenie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego – najlepszy w Polsce. Prowadzi się tu badania m.in. nad bakteriobójczymi fagami i tworzy nowe, przeciwbakteryjne opatrunki z lnu EMO-betaGlu niemodyfikowanego genetycznie, a studenci uczą się w nowoczesnych laboratoriach. www.biotech.uni.wroc.pl Wydział Chemii od lat kształci specjalistów na potrzeby nauki i przemysłu, a zatrudnieni tutaj naukowcy realizują przełomowe projekty z partnerami z całego świata. Od lat uznawany jest za czołowy ośrodek badań chemicznych w Polsce. www.chem.uni.wroc.pl Wydział Filologiczny jest jednym z najstarszych, największych i najbardziej różnorodnych na UWr. Kształcą się tu przyszli m.in. poloniści, dziennikarze, bibliotekarze, nauczyciele i tłumacze wielu języków obcych – humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. www.wfil.uni.wroc.pl Wydział Fizyki i Astronomii – dynamiczny, nowoczesny, z długoletnią tradycją. Należy do najlepszych wydziałów fizycznych w Polsce. Kształci absolwentów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy. Według statystyk przypadki bezrobocia wśród absolwentów są niezmiernie rzadkie, a zarobki fizyków znacznie przewyższają średnią krajową. www.wfa.uni.wroc.pl Wydział Matematyki i Informatyki odgrywa ważną rolę w międzynarodowym życiu naukowym i należy do ścisłej czołówki krajowej. Pracownicy i studenci regularnie odnoszą spektakularne sukcesy na arenie międzynawowej. W ostatnim czasie najwięcej medali i nagród przywożą informatycy, dla których programowanie czy budowa marsjańskich łazików nie mają tajemnic. www.wmi.uni.wroc.pl

34


Wydział Nauk Biologicznych zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie, stawiając czoło kolejnym wyzwaniom. Dzięki temu oferta dydaktyczna jest coraz bogatsza. Do wydziału należy m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu i Arboretum w Wojsławicach oraz dwie stacje: ekologiczna w Karpaczu i ornitologiczna w Rudzie Milickiej. www.biologia.uni.wroc.pl Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest najlepszy w Polsce w dziedzinie nauk historycznych. Jednocześnie jest jednym z największych wydziałów na UWr i posiada szeroką oraz zróżnicowaną ofertę studiów. www.wnhip.uni.wroc.pl Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, która z jednej strony działa na rzecz rozwoju regionu i społeczeństwa, a z drugiej – kształci absolwentów doskonale przygotowanych do podjęcia pracy. www.wnzks.uni.wroc.pl Wydział Nauk Społecznych należy do najpopularniejszych na UWr. Kształci specjalistów w wielu specjalnościach i od lat czujnie reaguje na wyzwania rynku pracy, otwierając nowe kierunki studiów. www.wns.uni.wroc.pl Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii od lat należy do najlepszych w Polsce. Studenci uczą się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, działa tutaj również unikatowa Pracownia Badań Dokumentów, sala do symulacji rozpraw sądowych, Uniwersytecka Poradnia Prawna, a także szkoły prawa niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego czy ukraińskiego. www.wpae.uni.wroc.pl

35


DLACZEGO STUDIA NA UWr? UWr to publiczna szkoła wyższa od wielu lat znajdująca się w czołówce polskich uczelni. W ogólnopolskich rankingach uczelni U Wr zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród uniwersytetów (IV miejsce w 2016 r. w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy). Uwr został bardzo dobrze oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwa nasze wydziały, Biotechnologii oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych, zajęły 1. miejsce w kraju, otrzymując najwyższą kategorię A+. Ponadto w 2016 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi FIZYKA.

A+ Dwa wydziały: Biotechnologii oraz Chemii są częścią Wrocławskiego Centrum Biotechnologii – konsorcjum, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014–2019. Uzyskanie statusu KNOW umożliwia dalszy rozwój prowadzonych badań naukowych oraz podejmowanie nowych wyzwań.

Znak jakości „Studia z Przyszłością”, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, otrzymały w 2016 r. kierunki, które swoje programy opierają na dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. Na UWr za takie kierunki zostały uznane: historia w przestrzeni publicznej, chemia, chemia i toksykologia sądowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, publikowanie cyfrowe i sieciowe, oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe.

36


DOBRZE WIEDZIEĆ UWr to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej, działająca nieprzerwanie od 1702 roku. Jest to 10-wydziałowa szkoła wyższa, łącząca w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, ale przede wszystkim kontynuuje tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie. UWr jest jak małe miasto. Społeczność akademicka liczy łącznie blisko 30 tys. osób – to tyle, ilu mieszkańców ma Zakopane. UWr to blisko 50 budynków ulokowanych w kilku kampusach. Są to zarówno budynki zabytkowe znajdujące się na szlakach turystycznych Wrocławia (m.in. gmach główny, gmachy przy ulicy i placu Nankiera), jak i budynki bardzo nowoczesne (np. kompleks edukacyjno-badawczy biotechnologii i nowy gmach biblioteki – oba w Kampusie Grunwaldzkim). UWr – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. Dzięki temu studenci UWr mogą wyjechać na stypendium do USA. UWr to trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. To sprawia, że na UWr można spotkać studentów z wielu zakątków świata. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+. Pod tym względem zajmujemy 1. miejsce wśród uczelni w południowo-zachodniej Polsce. Na UWr studiowało wiele osób zasłużonych dla kultury, życia społecznego i politycznego. Od wielu lat z UWr jest związany prof. Jan Miodek. Popularnością w Polsce i za granicą cieszy się program „Słownik polsko-polski”, gdzie Profesorowi można zadawać pytania przez Skype'a. Na UWr działa kilka szkół językowych i poradni, a także laboratoriów świadczących usługi podmiotom zewnętrznym. Uczelnia prowadzi również kursy przygotowujące do matury, organizuje wykłady popularnonaukowe z wielu dziedzin i lekcje pokazowe. Przy Uniwersytecie funkcjonuje Instytut Konfucjusza, który jest jednym z czterech tego typu ośrodków w Polsce. Jego głównym zadaniem jest działanie na rzecz przybliżenia języka chińskiego, 37


jak również chińskiej kultury i tradycji. Instytut organizuje kursy języka chińskiego oraz spotkania z chińską kulturą i tradycją. Ponadto studenci UWr mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w Studium Języka i Kultury Chin. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą i ze swoim uniwersalnym księgozbiorem liczącym ponad 4 miliony woluminów stanowi bazę naukowo-dydaktyczną dla środowiska akademickiego i służy społeczności Wrocławia. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku). Dzięki najnowocześniejszej technice digitalizacji każdy może zajrzeć do dzieł dawnych i współczesnych poprzez internet, bowiem od 2005 r. UWr prowadzi Bibliotekę Cyfrową, która jest zintegrowana z Europeaną – Europejską Biblioteką Cyfrową. Ponadto od 2014 r. w Repozytorium gromadzone są prace naukowe. W światowym rankingu repozytoriów Biblioteka Cyfrowa UWr została w 2016 r. sklasyfikowana na II miejscu w Polsce. Z Uniwersytetem we Wrocławiu do 1945 r. związanych było 11 noblistów. Nagrody Nobla przyznano im w latach 1902–1989. „Uwertura Akademicka” – utwór związany ze społecznością akademicką na całym świecie i zawierający hymn studencki „Gaudeamus igitur”, został napisany przez Johannesa Brahmsa specjalnie dla UWr. Kompozytor napisał uwerturę w podziękowaniu za przyznany mu w 1879 r. tytuł doktora honoris causa. W głównym gmachu UWr znajduje się Aula Leopoldyńska – jedno z najlepiej zachowanych w Polsce barokowych świeckich wnętrz z pełnym wystrojem i drugie najchętniej odwiedzane przez turystów miejsce muzealne we Wrocławiu. To w niej odbywają się najważniejsze uroczystości akademickie. W sercu Wrocławia mieści się uniwersytecki Ogród Botaniczny, drugi najstarszy tego typu ogród w Polsce. Nazywany oazą piękna i spokoju, jest przede wszystkim ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Zgrupowane w wiele działów kolekcje roślin są przedmiotem zajęć ze studentami i dostarczają materiału do badań naukowych. Uniwersytet to nie tylko szkoła wyższa. Ponad trzy wieki pracy naukowej zostawiły po sobie liczne ślady, które dziś można podziwiać w niezwykłych uczelnianych muzeach. Do dyspozycji turystów, ale przede wszystkim środowiska akademickiego, są muzea: Przyrodnicze im. Władysława Rydzewskiego, Geologiczne im. Henryka Teisseyre'a, Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, a ponadto Muzeum Człowieka oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

38


Na UWr działa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, które jest placówką międzywydziałową i interdyscyplinarną, należącą do sieci placówek wspieranych przez DAAD (Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej) na całym świecie. Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom aktywnie wejść na rynek pracy. Prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, zapoznaje z technikami poszukiwania pracy oraz ze standardami rekrutacji, powiadamia o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, przedstawia perspektywy rozwoju zawodowego i informuje o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy. Dużą popularnością wśród studentów i absolwentów cieszą się organizowane przez Biuro Karier grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe. Wiele wydziałów UWr organizuje różnorodne zajęcia dla uczniów. W ofercie m.in. wykłady „Biochemiczne podstawy zdrowia”, „Nieznane oblicza biochemii i biotechnologii”, „Tajemnice Ziemi i Wszechświata”, wykłady i pokazy z fizyki oraz astronomii, zajęcia w planetarium, lekcje pokazowe i muzealne, zajęcia laboratoryjne z chemii i wiele innych. Działająca przy UWr Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje kursy przygotowawcze do matury z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii. Zajęcia w oparciu o standardy i kryteria egzaminu maturalnego odbywają się w weekendy i prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz doświadczonych nauczycieli liceów ogólnokształcących posiadających certyfikaty egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współorganizowany przez Uniwersytet Wrocławski Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową odbywającą się co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej). Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą i sztuką oraz ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Festiwal Nauki jest wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, wziąć udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

WIĘCEJ NA

www.uni.wroc.pl

39


OBSŁUGA STUDIÓW KROK PO KROKU, czyli jestem studentem i co dalej? Nowy rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją, w której uczestniczą m.in. rektor i prorektorzy. Rektor to osoba, która zarządza uczelnią. Jego kadencja trwa cztery lata. Jeśli do rektora zwracasz się pisemnie, możesz użyć skrótu „JM”, który oznacza „ Jego Magnificencja”. Prorektorzy są zastępcami rektora, zajmującymi się konkretnymi dziedzinami. Na UWr od września 2016 r. jest pięcioro prorektorów: ds. finansów i rozwoju, ds. nauczania, ds. nauki, ds. studenckich oraz ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych. Zapewne pierwszą uroczystością, w jakiej weźmiesz udział, będzie ceremonia immatrykulacji, podczas której złożysz ślubowanie i zostaniesz przyjęty w poczet studentów. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w immatrykulacji, w ciągu dwóch tygodni powinieneś pojawić się w dziekanacie, by dopełnić formalności – jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać skreślony z listy studentów. Dziekanat to miejsce, które na pewno szybko poznasz – załatwiasz tam wszystkie sprawy organizacyjne, kierujesz oficjalne pisma i wnioski, pod koniec semestru składasz kartę zaliczeń i indeks. Tutaj odbierasz także elektroniczną legitymację studencką, która jest dokumentem poświadczającym, że jesteś studentem UWr i upoważniającym Cię do różnych zniżek. Na swojej legitymacji studenckiej możesz także zakodować bilet Urbancard, stanowi ona także kartę Biblioteki Uniwersyteckiej. Dziekanat wspiera administracyjnie dziekana, czyli kierownika wydziału. Do władz wydziałowych należą także prodziekani, posiadający odmienne zakresy obowiązków. Na różnych wydziałach UWr swoje funkcje piastują więc m.in. prodziekani ds. dydaktyki, spraw socjalnych, studiów niestacjonarnych itd. Na początku semestru weźmiesz udział w szkoleniu bibliotecznym, podczas którego nauczysz się, jak sobie radzić w bibliotece swojego instytutu czy zakładu. Ta wiedza przyda Ci się także, kiedy będziesz chciał skorzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej, która mieści się przy ul. Szajnochy 7/9 oraz w nowym gmachu przy ul. Joliot-Curie 12 – niedługo wszystkie zbiory zostaną tam przeniesione. Pamiętaj, że poza bibliotekami uniwersyteckimi, we Wrocławiu działa m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, która ma kilkadziesiąt filii, Dolnośląska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Ossolineum.

40


Po tych wszystkich przygotowaniach możesz już zacząć zajęcia na swoim kierunku. W planie znajdziesz wykłady, podczas których prowadzący przedstawiają teoretyczną wiedzę z danej dziedziny. Mają one formę rozbudowanego monologu, chociaż zdarza się, że można zadawać pytania. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale warto na nie chodzić, by bez problemów przystąpić do egzaminu. Ćwiczenia poszerzają wiedzę przez zajęcia praktyczne, często stanowiąc uzupełnienie wykładu. Są one obowiązkowe. Laboratoria także należą do zajęć praktycznych, podczas nich pr zeprowadzasz badania i doświadczenia na sprzęcie dostarczonym przez instytut. Na tych zajęciach również wymagana jest obecność. Konwersatorium to rodzaj zajęć, podczas których wykładowca prowadzi rozmowę ze studentami na tematy poruszane w czasie wykładów. Swoje umiejętności językowe będziesz szlifował podczas lektoratów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO). W Studium można się nauczyć języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego i łacińskiego. Studenci studiów I stopnia muszą zaliczyć język obcy na poziomie B2. Zanim zaczniesz zajęcia na studiach I stopnia, musisz przystąpić do testu kwalifikacyjnego, dzięki któremu zostaniesz zakwalifikowany na odpowiedni poziom. Jeśli znasz język na wymaganym poziomie, swoją pulę godzin możesz przeznaczyć na naukę innego języka. Jeśli posiadasz certyfikaty potwierdzające umiejętności językowe, możesz ubiegać się o zaliczenie języka obcego na ich podstawie. Podczas studiów musisz także odbyć zajęcia z wychowania fizycznego. Organizacją tych zajęć zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu znajdujące się przy ul. Przesmyckiego 10. Centrum dysponuje halą sportową, salami gimnastycznymi, siłownią i ścianą wspinaczkową, a większość zajęć dla studentów prowadzonych jest bezpłatnie. Zapłacić musisz za zajęcia pływania, tenisa, jeździectwa, narciarstwa, kajakarstwa czy wioślarstwa – dodatkowa opłata wynika w tych przypadkach z konieczności pokrycia kosztów wynajmu obiektów. Masz do wyboru w sumie ponad 30 rodzajów zajęć. Seminaria to zajęcia, które pojawią się w Twoim planie, kiedy będziesz już na wyższych latach studiów. Zazwyczaj poświęcone są one konkretnemu zagadnieniu i mają Ci pomóc m.in. w napisaniu pracy dyplomowej. Proseminaria z kolei przygotowują do wyboru seminarium i samodzielnej pracy. Podczas studiów możesz także zetknąć się z repetytoriami mającymi na celu powtórkę partii materiału, z zajęciami fakultatywnymi, które są nieobowiązkowe, z zajęciami monograficznymi poświęconymi dogłębnemu poznaniu określonego zagadnienia 41


i z przedmiotami opcyjnymi, czyli przedmiotami do wyboru. Podczas studiów na pewno skorzystasz z konsultacji – czyli indywidualnych spotkań z prowadzącym zajęcia, podczas których będziesz mógł wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Ponadto czekają Cię kolokwia – ustne lub pisemne sprawdziany Twojej wiedzy z omówionej partii materiału. Możesz przystąpić także do egzaminu eksternistycznego, czyli takiego, który zdajesz bez chodzenia na zajęcia, za zgodą egzaminatorów. Egzaminy zdajesz podczas sesji – kończą one każdy z semestrów. W roku akademickim zdarzają się także dni rektorskie oraz godziny rektorskie lub dziekańskie. Jest to czas wolny od zajęć, ogłoszony przez rektora lub dziekana, zazwyczaj z powodu ważnego wydarzenia na uczelni. W kalendarzu akademickim dostępnym na stronie www.uni.wroc.pl możesz sprawdzić, kiedy przypadają dni rektorskie, kiedy zaczyna się i kończy sesja, w jakim terminie jest zaplanowana przerwa świąteczna itp. Wszystkie ważne dokumenty, takie jak regulamin studiów czy zasady przyznawania miejsc w domach studenckich, znajdziesz na stronie uczelni. UWr stosuje system punktów ECTS, co oznacza, że każdy przedmiot realizowany w ramach Twojego kierunku studiów ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. W zależności od tego, co studiujesz, musisz uzyskać: - 180 pkt na studiach licencjackich ( I st.) - 210 pkt na studiach inżynierskich (I st.) - 120 pkt na studiach magisterskich (II st.) - 300 pkt na studiach jednolitych magisterskich Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) został opracowany przez Komisję Europejską i posługują się nim prawie wszystkie europejskie szkoły wyższe. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną. Wtedy z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera opuścisz mury Uniwersytetu Wrocławskiego. A może podejmiesz studia doktoranckie lub podyplomowe? Póki co, życzymy Ci satysfakcjonującego pobytu na Uniwersytecie.

42


KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE Kiedy wyjdziesz już z ostatniego wykładu, nie musisz jeszcze wracać do domu czy akademika. Uniwersytet proponuje Ci różne sposoby spędzania wolnego czasu. Swoje zainteresowania naukowe i hobby możesz rozwijać w jednym z wielu kół naukowych. W sumie mamy ich ponad 160, na pewno znajdziesz więc coś dla siebie – czy będzie to badanie bakterii w komunikacji miejskiej i znaczenia mikroświata w życiu codziennym, analiza komiksu, liczenie nietoperzy, nauka języka migowego, obserwacje łosi i reniferów, badanie żółwia czerwonolicego, poznawanie tajników daktyloskopii, zimowe obrączkowanie ptaków w ramach akcji „Karmnik” czy badanie nowoczesnego systemu kontroli dostępu do inteligentnego budynku oraz gry w stylu CSI Wrocław. Co roku koła naukowe prezentują swoją ofertę podczas Giełdy Kół Naukowych, wtedy masz szansę poznać je wszystkie. Jeśli masz talent sportowy lub muzyczny – Uniwersytet także pomoże Ci go rozwinąć. Wśród ponad 15 organizacji, zespołów i stowarzyszeń uniwersyteckich znajduje się m.in. Akademicki Związek Spor towy, chór uniwersytecki GAUDIUM, zespół tańca dawnego i klub turystyczny. Na tych, którzy chcieliby sprawdzić się w mediach, czeka telewizja i redakcje kilku pism. Na uczelni działa też m.in. Samorząd Studentów oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów – do nich także możesz się przyłączyć. Jeśli chciałbyś natomiast połączyć zdobywanie umiejętności, doświadczeń i poznawanie nowych ludzi z pracą na rzecz innych, oferujemy Ci wolontariat. Możesz pracować przy organizacji imprez kulturalnych i uroczystości uczelnianych, możesz pomagać dzieciom w nauce, ale oczywiście możesz też realizować własne pomysły. Wszyscy, którzy mają mnóstwo energii, głowę pełną pomysłów lub choć trochę wolnego czasu, na pewno znajdą coś dla siebie.

43


KAMPUSY I AKADEMIKI Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych – większość skupiona jest w kilku kampusach w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna Storczyk w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, a także Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu. Kampus Leopoldyński – znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy Rynku. Składa się na niego gmach główny bedący siedzibą m.in. administracji uczelni oraz budynki Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Kampus Grunwaldzki – znajduje się w okolicy placu Grunwaldzkiego, gdzie skupione są m.in. budynki Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Chemii, Wydziału Biotechnologii oraz nowa Biblioteka Uniwersytecka. Niedaleko znajdują się także uniwersyteckie akademiki oraz Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze i kilka instytutów Wydziału Nauk Biologicznych. Kampus Koszarowa – oddalony jest od ścisłego centrum miasta o ok. 5 km. Przy ul. Koszarowej mieści się Wydział Nauk Społecznych, a tuż obok przy ul. Przybyszewskiego oraz Przesmyckiego m.in. Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Swoje pracownie mają tu też np. biolodzy. Kampus Maxa Borna – położony w pobliżu głównego gmachu uczelni, po drugiej stronie Odry. Swoją siedzibę ma tu Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Kampus Dawida – usytuowany jest w pobliżu dworców PKP i PKS przy ul. Jana Władysława Dawida. Uczą się tu przyszli psycholodzy i pedagodzy.

44


DOMY STUDENCKIE Uniwersytet Wrocławski dysponuje 5 domami studenckimi koedukacyjnymi. Są to: Dwudziestolatka, Kredka, Ołówek, Parawanowiec i Słowianka. Trzy z nich – Dwudziestolatka, Kredka i Ołówek – są częściowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie usytuowane są w centrum Wrocławia w pobliżu Kampusu Grunwaldzkiego. Studenci kwaterowani są w pokojach jedno- i dwuosobowych, dodatkowo w Dwudziestolatce w pokojach trzyosobowych. We wszystkich akademikach jest dostęp do internetu, także bezprzewodowego. W uniwersyteckich akademikach jest ok. 2000 miejsc. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyznanie miejsca jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo przysługuje studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie. Ceny za akademiki wahają się od ok. 730 zł do 930 zł miesięcznie za pokój 1-osobowy oraz od ok. 450 zł do 510 zł za miejsce w pokoju 2-osobowym i ok. 400 zł za miejsce w pokoju 3-osobowym (dane na rok 2017/2018).

Informacji o domach studenckich udziela Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 06 18 e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

45


WYJAZDY ZAGRANICZNE I KRA JOWE Podjęcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim nie oznacza, że nie można studiować także poza Wrocławiem. Uczelnia oferuje możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych i staży zawodowych w instytucjach międzynarodowych. Co roku setki studentów korzystają z tej szansy. Program ISEP Uniwersytet Wrocławski to jedyna uczelnia w kraju, która należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP (International Students Exchange Program), w której uczestniczy 250 uczelni z całego świata, w tym 132 z USA. Co roku nasi studenci mogą starać się o wyjazd stypendialny na amerykańskie uczelnie. Erasmus Mundus UWr uczestniczy w projektach wspólnych studiów magisterskich prowadzonych w jęz. angielskim w ramach europejskiego programu Erasmus Mundus. Biorąc udział w tych studiach, masz szansę zdobycia co najmniej dwóch dyplomów uczelni wchodzących w skład trzech konsorcjów – European Master Global Studies, MONABIPHOT (Molecular non- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies) oraz MITRA (Médiation interculturelle: identités, mobilités, conflits). Ze strony Uniwersytetu studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Chemii. Erasmus+ Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w ramach którego można odbyć część studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjechać na staż zawodowy do wybranej firmy. Corocznie korzysta z tego programu ponad 700 studentów, wybierając spośród 450 uczelni europejskich, z którymi UWr ma zawarte umowy. Udział w programie jest uznawany za integralną część studiów. O wyjazd na stypendium można się ubiegać już po ukończeniu I roku studiów, a związany jest on z uzyskaniem grantu finansowego na czas trwania mobilności.

46


Inne oferty stypendialne Studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystania z innych programów wymiany (m.in. DAAD, GFPS, CEEPUS, stypendia rządowe, stypendia wyszehradzkie itp.), w ramach których mogą spędzić semestr lub cały rok akademicki na uczelni zagranicznej lub odbyć staż naukowy w dowolnej instytucji poza granicami kraju. Okres ten jest wliczany do czasu studiów. Umowy bilateralne Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach ogólnouczelnianych umów bilateralnych, które stwarzają studentom i doktorantom możliwość wyjazdów stypendialnych, również na uczelnie poza granicami Europy. Kontakt w sprawie wyjazdów zagranicznych: Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 109) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 03 e-mail: international@uwr.edu.pl

Program mobilności studentów MOST Jest adresowany do wszystkich studentów. Ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym polskim uniwersytecie niż macierzysty. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Kontakt w sprawie wyjazdów krajowych: Dział Nauczania pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

47


WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Universitas oznacza wszechnicę, wspólnotę, miejsce dostępne dla każdego, kto chce zdobywać wiedzę, dlatego od kilku lat konsekwentnie wprowadzany jest w życie projekt uczelni otwartej i dostępnej dla wszystkich. Na UWr studiuje obecnie ponad 400 studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, którzy mogą liczyć na różne formy pomocy. Znaczna część budynków uniwersyteckich dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: wyposażone są w podjazdy i windy oraz dostosowane toalety. Aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym lub niedowidzącym, pomieszczenia w większości budynków zostały oznakowane opisami brajla, które znajdują się na drzwiach, ok. 30 cm nad klamką. Osoby niewidome i niedowidzące mają również do dyspozycji tyflograficzne albumy przedstawiające budynki UWr, album z typowymi przejściami i skrzyżowaniami w okolicach uczelni oraz pocztówki dźwiękowe ciekawych miejsc Wrocławia. Od kilku lat działa wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Można bezpłatnie korzystać m.in. z drukarek i notatników brajlowskich, lup i powiększalników elektronicznych, mówiących kalkulatorów, klawiatur Zoomtext, specjalnych GPS-ów oraz przenośnych pętli indukcyjnych. W ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, studenci mogą korzystać z indywidualnych lektoratów języka obcego objętego programem studiów, z zajęć wychowania fizycznego z rehabilitantem, z pomocy asystentów dydaktycznych oraz tłumaczy języka migowego. Studenci mający problemy z poruszaniem się mogą korzystać ze specjalistycznych samochodów, które dowiozą ich na zajęcia i z powrotem.

48


Istnieje ponadto możliwość otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych (patrz str. 50). Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju i stopnia, mają prawo m.in. do szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form i terminów ich zaliczania. Mogą liczyć na ułatwienia w studiowaniu m.in. poprzez indywidualną organizację studiów, pierwszeństwo w zapisach na zajęcia i w wyborze grup zajęciowych, indywidualne konsultacje, a w uzasadnionych przypadkach także indywidualne zajęcia i warunki korzystania z bibliotek, a ponadto pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania. Na zajęciach mogą korzystać ze środków wspomagających np. urządzeń rejestrujących. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dziekan wydziału może wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych przedmiotów ze względu na problemy zdrowotne, stwierdzoną niepełnosprawność, studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, pracę zawodową czy trudną sytuację rodzinną. Wakacyjny obóz studencki Dżamp to alternatywa dla rajdów studenckich i obozów adaptacyjnych. Podczas organizacji szczególny nacisk położono na potrzeby osób niepełnosprawnych, poza tym nie różni się on niczym od „tradycyjnych” obozów i jest przede wszystkim okazją do spędzenia czasu w miłym towarzystwie i do zawarcia nowych znajomości.

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością ul. Kuźnicza 49/55 e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl tel. +48 71 375 26 64

49


POMOC MATERIALNA Prawo do otrzymywania pomocy materialnej masz bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a inne od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akad. 2016/2017. Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono, jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty (ok. 895 zł). Wysokość stypendium waha się od 330 do 530 zł miesięcznie i może być zwiększona o ok. 300–400 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie. Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich oświadczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od ok. 270 do 520 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu. Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, kiedy z przyczyn losowych znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość zapomogi waha się od ok. 300 do 1000 zł. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje Ci, jeśli w poprzednim roku akademickim osiągnąłeś wysoką średnią ocen lub masz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Takie stypendium wynosi 560 zł miesięcznie. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na wniosek rady wydziału przedstawiony przez rektora). Świadczenia pomocy materialnej finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu pomocy materialnej. Kwoty na rok akademicki 2018/2019 zostaną podane w listopadzie 2018 r., a szczegóły uzyskasz w swoim dziekanacie. 50


WROCŁAW

Wrocław jest niezwykłym miejscem – i do mieszkania, i do studiowania, i do życia. Nie będziemy Cię przekonywać, że mamy ogromną liczbę pubów, sporo teatrów, kin i tętniące życiem ulice, bo to znajdziesz w każdym większym mieście. Ale Wrocław – miasto spotkań – potrafi się wyróżnić. To Wrocław ma prężnie działającą wypożyczalnię rowerów miejskich i najwięcej ludzi, którzy po prostu rowerami chcą jeździć. To we Wrocławiu możesz wziąć udział w wielkim święcie ambitnego kina – festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty czy w Bienalle WRO – międzynarodowym przeglądzie sztuki mediów. Tutaj posłuchasz jazzu podczas Jazzu nad Odrą, który organizowany jest już od ponad pół wieku i będziesz mógł uczestniczyć w międzynarodowym festiwalu Vratislavia Cantans. Tu obejrzysz spektakle prezentowane podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej i festiwalu teatralnego Dialog. Tutaj zwiedzisz miasto szlakiem murali (dwa z nich powstały w ramach kampanii dobrze wiedzieć | good to know promującej Uniwersytet Wrocławski), tropiąc krasnale, których przybywa z roku narok (pier wsze pojawiły się wraz z Pomarańczową Alternatywą) lub podążając śladami Eberharda Mocka z powieści Marka Krajewskiego. We Wrocławiu znajdziesz Dzielnicę Czterech Świątyń i ponad sto mostów. Tutaj odbyły się mecze podczas EURO 2012, w roku 2016 Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, a w 2017 - gospodarzem The World Games, czyli igrzysk sportów nieolimpijskich. Znajdziesz u nas Mostek Czarownic w kościele św. Marii Magdaleny, gdzie pokutują dusze próżnych dziewcząt, zabytkową windę paternoster, rzeźbę Pociąg do Nieba, która powstała z prawdziwego parowozu i Muzeum Sztuki Współczesnej ulokowane w dawnym schronie. To tylko część atrakcji, które oferuje Wrocław. A kiedy skończysz studia, najprawdopodobniej nie będziesz chciał się wyprowadzić, bo według badań nasze miasto jest najlepszym miejscem do pracy i zamieszkania w Polsce. Wrocław jest jednym z miast o najniższym bezrobociu w skali kraju, a wśród pracodawców znajdują się m.in. IBM, Volvo, Hewlett-Packard czy Google. I jeszcze jedno – miejsc, gdzie możesz wybrać się ze znajomymi, także u nas nie brakuje, a wrocławski Rynek nigdy nie zasypia.

51


AUTOBUSY I TRAMWAJE We Wrocławiu z komunikacji miejskiej korzysta codziennie pół miliona osób. Może Ty też do nich dołączysz, chcemy więc dać Ci kilka wskazówek. We Wrocławiu jeżdżą autobusy 58 linii dziennych (łącznie z podmiejskimi) i 13 linii nocnych (zaczynają kursować po godzinie 23.00). Linie pośpieszne oznaczone są literami, za bilet na te linie musisz zapłacić więcej – bilet normalny kosztuje 3,20 zł, natomiast ulgowy, który najbardziej Cię interesuje – 1,60 zł. Tyle samo kosztują bilety na linie nocne. We Wrocławiu możesz także spotkać autobusy, których numery zaczynają się od „9”, to autobusy strefowe, które kursują do podwrocławskich miejscowości. Po Wrocławiu jeżdżą także tramwaje, które kursują na 22 dziennych liniach. Bilet jednorazowy (na linię normalną, podmiejską i szczytową) kosztuje 3 zł, natomiast bilet ulgowy, do którego uprawnieni są studenci szkół wyższych – 1,50 zł. Jeśli zamierzasz często korzystać z komunikacji miejskiej, warto będzie kupić ulgowy bilet semestralny, obowiązujący przez cztery miesiące, za który zapłacisz 97 zł w wersji na dwie linie lub 150 zł na wszystkie linie. Bilet semestralny umożliwia także jeżdżenie pociągami REGIO Przewozów Regionalnych i Kolei Dolnośląskich w granicach Wrocławia – czasami jest to opcja najwygodniejsza i najszybsza (dotyczy tylko pociągów osobowych i podróży pomiędzy stacjami mającymi „Wrocław” w nazwie). Poza biletami semestralnymi we Wrocławiu obowiązują bilety imienne, na okaziciela, czasowe i aglomeracyjne. Wszystkie informacje dotyczące komunikacji miejskiej oraz rozkład jazdy znajdziesz na stronie www.wroclaw.pl, a trasę zaplanujesz na www.wroclaw.jakdojade.pl. Bilety we Wrocławiu kodowane są na elektronicznej karcie Urbancard, przypominającej kartę kredytową. Możesz ją wyrobić w biurze Urbancard. Wniosek o jej wyrobienie możesz również złożyć przez internet, ale kartę musisz odebrać osobiście. Kiedy masz już kartę, zasilasz ją, kupując bilety w biletomatach, które znajdziesz na większości przystanków, w autobusach i tramwajach. Bilet możesz także kupić przez internet, ale pamiętaj, by koniecznie aktywować go w biletomacie. Ponadto możesz także zakodować go na swojej elektronicznej legitymacji studenckiej. W tym celu powinieneś udać się do biura obsługi Urbancard. Karta miejska ma także dodatkowe funkcje – może być jednocześnie biletem do ZOO lub Aquaparku.

52


ROWERY Jeśli lubisz jeździć na rowerze, Wrocław jest wymarzonym miejscem dla Ciebie. Mamy ponad 200 km ścieżek rowerowych, pasy, kontrapasy i śluzy dla rowerów. We Wrocławiu regularnie odbywają się Masy Krytyczne, podczas któr ych możesz poznać innych rowerowych zapaleńców. Nie masz własnego roweru? Nie szkodzi. We Wrocławiu działa Wrocławski Rower Miejski, czyli wypożyczalnia rowerów. Możesz skorzystać z ponad 700 rowerów, które wypożyczysz na jednej z blisko 80 stacji rozlokowanych w różnych częściach miasta. Wypożyczalnia jest bardzo popularna już korzysta z niej – co szósty wrocławianin. Aby korzystać z rowerów, musisz zarejestrować się na stronie www.wroclawskirower.pl, a rower wypożyczasz i opłacasz za pomocą SMS-a, Urbancard lub karty paypass. Rejestracja kosztuje 10 zł, pierwsze 20 min możesz jeździć za darmo, za używanie roweru do godziny musisz zapłacić 2 zł, każda następna godzina kosztuje 4 zł. POCIĄGI, AUTOBUSY, SAMOLOTY We Wrocławiu mamy 20 stacji i przystanków kolejowych a dworzec Wrocław Główny znajduje się w centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego, w nowo wyremontowanym budynku dworca pochodzącym z końca XIX wieku. Główny dworzec autobusowy znajduje się przy ul. Suchej, tuż za dworcem kolejowym. Oprócz tradycyjnych przewoźników obsługuje także tzw. tanie linie autobusowe, dzięki którym za niewielką sumę szybko i komfortowo dostaniesz się m.in. do Pragi, Berlina, Warszawy i Krakowa. Poza dworcem głównym, autobusy odjeżdżają także z Dworca Nadodrze, znajdującego się w odległości 15-minutowego spaceru od Rynku. Pamiętaj, że studentom szkół wyższych przysługują zniżki na bilety kolejowe i autobusowe. We Wrocławiu jest również Por t Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika, gruntownie odnowiony w roku 2012. Lotnisko znajduje się 10 km od centrum Wrocławia, ale dojedziesz na nie w niecałe pół godziny autobusem komunikacji miejskiej.

53


SŁOWNICZEK POJĘĆ

STUDIA I STOPNIA (licencjackie lub inżynierskie) – studia wyższe, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się świadectwo dojrzałości. Trwają 6 (licencjackie) lub 7 (inżynierskie) semestrów, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. UWr prowadzi blisko 70 takich kierunków w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Można po nich kontynuować naukę np. na studiach II stopnia. STUDIA II STOPNIA (magisterskie) – studia wyższe, na które można aplikować, kiedy ukończy się przynajmniej studia I stopnia. Również prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Trwają zwykle 4 semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po nich można podjąć np. studia III stopnia. Na UWr jest blisko 60 kierunków studiów magisterskich II stopnia. STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – studia wyższe, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Absolwenci mogą podjąć np. studia III stopnia. Na UWr są 2 takie kierunki: prawo i psychologia. STUDIA III STOPNIA (doktoranckie) – studia, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się tytuł magistra. Trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. UWr prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. STUDIA PODYPLOMOWE – studia, które można podjąć, jeśli posiada się dyplom ukończenia studiów wyższych. Trwają zwykle od 2 do 4 semestrów i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Na UWr jest ich ok. 100. Są to studia płatne. STUDIA STACJONARNE – studia, na których zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w języku polskim dla obywateli UE, w tym Polaków, są bezpłatne. STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się zwykle w wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowo-wieczornych. STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy, zwykle dwa razy w miesiącu. KIERUNEK STUDIÓW – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w sposób określony przez program. Uniwersytet Wrocławski prowadzi blisko 70 kierunków na studiach I stopnia (w tym 3 inżynierskie), blisko 60 na studiach II stopnia oraz 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich.

54


SPECJALNOŚĆ, SPECJALIZACJA – wyodrębniona część danego kierunku studiów, którą wybiera się w zależności od zainteresowań naukowych czy zawodowych. W przypadku niektórych kierunków decyzję należy podjąć już na początku studiów, jednak na większości specjalność lub specjalizację wybiera się później. Na Uniwersytecie Wrocławskim jest do wyboru ponad 200 specjalności oraz specjalizacji, zwykle kilka lub nawet kilkanaście na kierunku. STUDIA INDYWIDUALNE – interdyscyplinarne kierunki studiów, których program zakłada możliwość samodzielnego dostosowania profilu kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań wybitnie uzdolnionych studentów. Każdy student posiada swojego tutora (opiekuna). Na UWr takie kierunki to ISIM (indywidualne studia informatyczno-matematyczne) oraz ISM (indywidualne studia międzyobszarowe ). S T U D I A M I Ę DZ Y W Y DZ I A Ł OW E/MIĘDZYOBSZAROWE – studia realizowane jednocześnie na kilku wydziałach. Na UWr obecnie istnieją 2 takie kierunki: ochrona środowiska i ISM (indywidualne studia międzyobszarowe ). REKRUTACJA – proces przyjmowania kandydatów na studia. Na UWr rekrutacja na studia I, II i III stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną (zob. REJESTRACJA). Jej dokładne procedury i publikowane są na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w marcu. REJESTRACJA – rozpoczyna proces rekrutacji. Jeśli chcesz podjąć studia na Uniwersytecie Wrocławskim, to musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W 2018 r. rejestracja rusza 1 kwietnia. IRK – system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rekrutacja na studia I, II i III stopnia oraz jednolite magisterskie odbywa się za pośrednictwem strony www.irka.uni.wroc.pl. IRC – system Internetowej Rejestracji Cudzoziemców na studia w języku angielskim dostępny poprzez stronę www.international.uni.wroc.pl. HARMONOGRAM REKRUTACJI – określa terminy, w jakich powinno się dokonać określonych czynności, np. zarejestrować się, złożyć dokumenty itd. W harmonogramie podawane są także terminy dodatkowych egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia list osób do przyjęcia i przyjętych itd. Zwykle jest publikowany w marcu na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl. OPŁATA REKRUTACYJNA – bezzwrotna opłata obowiązująca kandydata na studia I i II oraz jednolite magisterskie (z opłat zwolnieni są kandydaci na studia doktoranckie i podyplomowe). Jej wniesienie, obok rejestracji w IRK, jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji. W poprzedniej rekrutacji opłata ta wynosiła 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.

55


Aula Leopoldyńska, gmach główny UWr fot. Dominika Hull


STUDIA PRZYRODNICZE


STUDIA PRZYRODNICZE BIOLOGIA

60

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

62

BIOTECHNOLOGIA

64

CHEMIA

66

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

68

CHEMIA MEDYCZNA

70

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

72

GEOGRAFIA

74

GEOLOGIA

76

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

78

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

80

MIKROBIOLOGIA

82

OCHRONA ŚRODOWISKA

84

TURYSTYKA

86

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

88

59


Wydział Nauk Biologicznych

BIOLOGIA dostępne specjalności: biologia człowieka biologia eksperymentalna biologia lasu biologia środowiska ekologia i różnorodność biologiczna mikrobiologia specj. nauczycielskie Biologia to nauka obejmująca mnogość zagadnień związanych z różnorodnością życia, dlatego na studiach biologicznych na UWr oferujemy wiele specjalności. Jedną z nich musisz wybrać po II roku studiów. Jeśli interesujesz się rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją i tym, w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają na kondycję biologiczną człowieka, wybierz biologię człowieka. Dowiesz się, jak identyfikować i badać ludzkie kości, w jaki sposób mierzyć i oceniać budowę ciała i kondycję biologiczną człowieka oraz jak z ewolucyjnego punktu widzenia wyjaśniać ludzkie zachowania. Będziesz mógł współpracować z archeologami, kryminologami, lekarzami, epidemiologami i psychologami. Jeśli chcesz zostać przyrodoznawcą-badaczem, wybierz biologię środowiska, gdzie nauczysz się dostrzegać i interpretować zjawiska i czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów i dowiesz się, jak minimalizować zagrożenia środowiska. Będziesz też rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt oraz szacować ich liczebność w populacji. Jeśli chcesz wiedzieć, jak toczy się życie lasui chciałbyś je chronić, wybierz biologię lasu – to jedyne tego typu studia w Polsce. Natomiast jeżeli chceszw przyszłości nauczać innych, wybierz specjalność nauczycielską. Absolwenci biologii znajdą zatrudnienie w polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach np. farmaceutycznych czy kosmetycznych, firmach biotechnologicznych, jednostkach zajmujących się planowaniem ergonomicznym, Policji, w parkach 60


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

narodowych i krajobrazowych, agencjach ds. zarządzania środowiskiem, ogrodach botanicznych i zoologicznych, instytucjach sporządzających różnego rodzaju ekspertyzy biologiczne, w fundacjach i agencjach popularyzujących naukę, w mediach.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 22 21 tel. +48 71 375 29 79 www.biologia.uni.wroc.pl 61


Wydział Nauk Biologicznych

BIOLOGIA CZŁOWIEKA Jeśli chcesz zdobyć holistyczną wiedzę na temat gatunku homo sapiens, to biologia człowieka jest kierunkiem dla Ciebie, tu bowiem poznasz zarówno biologiczne, medyczne, ewolucyjne, jak i psychospołeczne aspekty człowieka. Jest to drugi w Polsce i jednocześnie pierwszy kierunek, który w tak szerokim spektrum zagadnień w pełni realizuje interdyscyplinarność biologii człowieka. Program kształcenia zawiera następujące nurty badawcze: biologiczne i kulturowe aspekty zachowań ludzkich z innowacyjnym nurtem badań immunologicznych; badania populacji pradziejowych; antropologia kliniczna – badania auksologiczne; mobilność społeczna w ujęciu biologicznym. Przykładowe przedmioty na biologii człowieka to: genetyka człowieka, metody antropologiczne w kryminalistyce, ergonomia, biologia śmierci, nowotworzenie – wstęp, antropopresja, ewolucja świadomości, osteometria i osteoskopia, somatometria i somatoskopia, psychologia społeczna, socjologia, parazytozy człowieka, podstawy immunologii, mikrobiologia, archeologia, ekologia behawioralna człowieka, etologia człowieka, prymatologia, a także wiele, wiele innych. Jeśli po studiach licencjackich zechcesz kontynuować kształcenie w tej samej dziedzinie, to masz taką możliwość na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku biologia, gdzie oferujemy specjalność biologia człowieka. Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu badań populacji pradziejowych, auksologii, jak również ewolucyjnych uwarunkowań ludzkiego behawioru, które oparte są głównie na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk społecznych. Pracę będziesz mógł znaleźć m.in. w instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach antropologicznych, laboratoriach medycznych lub kryminalistycznych Policji, pracowniach ergonomicznych (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, branży ortopedyczno-implantacyjnej i obrotu biomateriałami oraz redakcjach czasopism naukowych i popularyzujących wiedzę. 62


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 22 21 tel. +48 71 375 29 79 www.biologia.uni.wroc.pl 63


Wydział Biotechnologii

BIOTECHNOLOGIA dostępne specjalności: bioinformatyka biologia molekularna biotechnologia medyczna biotechnologia peptydów i białek mikrobiologia molekularna W ofercie także kierunek Biotechnology w języku angielskim na stacjonarnych studiach I stopnia. Biotechnologia to interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów prowadzony przez Wydział Biotechnologii, który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie uczelni uznało za najlepszy w kraju. Przyznana kategoria A+ świadczy o bardzo wysokiej jakości badań i kształcenia. Cechą wydziału jest też to, że w projektach badawczych uczestniczą studenci. Na studiach dużo uwagi poświęca się biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, strukturze i funkcji cząsteczek biologicznych. Na studiach II stopnia swoje zainteresowania będziesz mógł pogłębiać w ramach specjalności, a także będziesz brać udział w pracy laboratoryjnej pod opieką pracowników naukowych. Studiowanie biotechnologii pozwoli Ci m.in. poznać metody badawcze oraz programy komputerowe stosowane zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych. Zarówno oferta, jak i forma kształcenia są bardzo nowoczesne. Od niedawna biotechnolodzy mają do dyspozycji nowy kompleks edukacyjno-badawczy o wysokim standardzie, wyposażony w wysokiej klasy aparaturę, która pozwala na zaawansowaną działalność badawczą i prowadzenie zajęć na najwyższym europejskim poziomie. Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą pracować w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują 64


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy), przede wszystkim w działach biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz w placówkach służby zdrowia.

PSZY N A J L E IA Ł Z D Y W S C E! W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot chemia jeden przedmiot do wyboru: biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka język angielski (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,5

1

0,1

0,25

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biotechnologii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A, 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 29 95 tel. +48 71 375 29 66 www.biotech.uni.wroc.pl 65


Wydział Chemii

CHEMIA dostępne specjalności: Advanced Synthesis in Chemistry analityka instrumentalna analityka chemiczna chemia fizyczna chemia medyczna chemia materiałów dla nowoczesnych technologii chemia nieorganiczna i kataliza chemia ogólna chemia organiczna chemia - studia międzynarodowe chemia środowiska informatyka chemiczna W ofercie także kierunek Chemistry w języku angielskim na stacjonarnych studiach I stopnia. Na studiach zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z wybraną przez siebie specjalnością. Przykładowo informatyka chemiczna przygotowuje Cię do pracy w przemyśle chemicznym, a na chemii materiałów dla nowoczesnych technologii poznasz nowoczesne materiały wykorzystywane we współczesnych technologiach. Studiując chemię ogólną, nauczysz się np. otrzymywać, poddawać analizie, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne. Specjalność studia międzynarodowe jest realizowana we współpracy z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Sassari (Sardynia, Włochy). Nasi studenci trzy semestry studiują we Wrocławiu, a jeden semestr (trzeci) – na Uniwersytecie w Sassari, otrzymując dofinansowanie w wysokości 500 € miesięcznie. W tym samym czasie na UWr przebywają studenci włoscy. Wszystkie zajęcia podczas semestru wyjazdowego, zarówno we Włoszech, jak i we Wrocławiu prowadzone będą w języku angielskim. Dadzą Ci one możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w tych obszarach wiedzy, w których obie współpracujące uczelnie szczycą się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Semestr studiów w jednostce partnerskiej będzie ponadto przeznaczony na rozpoczęcie pracy badawczej związanej z magisterium. Niewątpliwą zaletą studiów 66


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

międzynarodowych jest możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy związanych ze studiowaniem w dwóch różnych uczelniach, udokumentowane podwójnym dyplomem. Na każdej specjalności masz możliwość uzyskania kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii. Zarówno kierunek, jak i wszystkie specjalności, są ściśle powiązane z profilami badawczymi zespołów naukowców, dlatego już na studiach możesz aktywnie uczestniczyć w projektach naukowych. Absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadają doskonałe przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych, instytutach badawczych, różnych dziedzinach przemysłu – przede wszystkim w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz na wyższych uczelniach.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,2 0,4 dowolny język obcy nowożytny (pisemny) Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Chemii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 72 90 tel. +48 71 375 72 91 www.chem.uni.wroc.pl 67


Wydział Chemii

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA Te interdyscyplinarne studia realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet Wrocławskii Uniwersytet Medyczny – to pierwszy w Polsce kierunek kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej. Zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Podczas studiów uzyskasz nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznasz się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi stosowanymi w chemii sądowej, poznasz także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej i immunochemii. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będziesz mógł rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej. Ponadto w programie studiów jest wiele przedmiotów fakultatywnych, które można wybierać w zależności od zainteresowań, m.in. chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedur y preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących. Ważnym elementem programu tych studiów jest duża liczba zajęć laboratoryjnych, w czasie których nauczysz posługiwać się specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznasz się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

68


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Po studiach będziesz dobrze przygotowanym do pracy zawodowej, wysoko wykwalifikowanym, przedsiębiorczym i twórczym absolwentem z tytułem licencjata z chemii, wykorzystującym różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, w zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu chemii i toksykologii oraz w laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych. Będziesz przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Chemii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 72 90 tel. +48 71 375 72 91 www.chem.uni.wroc.pl 69


Wydział Chemii

CHEMIA MEDYCZNA Chemia medyczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, dzięki któremu uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, fizjologii, medycyny i nauk pokrewnych. Studia wszechstronnie przygotują Cię do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów. Dzięki wysokim kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystaniu najnowszych technik badawczych, nabędziesz umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy strukturą a aktywnością. Oprócz szerokiej wiedzy z czterech podstawowych obszarów chemii (chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna i organiczna) zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu chemii medycznej. Interdyscyplinarne wykształcenie, które otrzymasz w toku studiów, obejmie także znajomość zagadnień z dziedzin takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia, czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną. Połączenie wiedzy z różnych obszarów jest niezbędne np. przy projektowaniu, syntezie i modyfikacji leków, czy też charakterystyce ich odziaływań z celami biologicznymi. Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej, spożywczej i diagnostycznej. Zostaniesz przygotowany do obsługi aparatur y badawczej oraz do stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych. Ponadto zdobędziesz kwalifikacje do pracy w działach rozwoju, produkcji, regulacji, sprzedaży/marketingu firm i koncernów chemicznych oraz farmaceutycznych. 70


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Ukończenie studiów na kierunku chemia medyczna I stopnia będzie podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku takim samym lub pokrewnym.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Chemii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 72 90 tel. +48 71 375 72 91 www.chem.uni.wroc.pl 71


Wydział Nauk Biologicznych

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Genetyka i biologia eksperymentalna to studia, które pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Jeśli interesuje Cię poznanie mechanizmów rządzących tym, co dzieje się w komórkach, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób geny decydują o rozwoju i funkcjonowaniu organizmów, jak się tworzy organizmy transgeniczne, na czym polegają mutacje oraz co leży u podłoża chorób genetycznych – powinieneś studiować genetykę i biologię eksperymentalną. Na wykładach i ćwiczeniach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Duża liczba zajęć laboratoryjnych sprawi, że nauczysz się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznasz nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Dowiesz się ponadto, jak wykorzystywać dane z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii oraz w badaniach filogenetycznych i środowiskowych. Absolwenci genetyki i biologii eksperymentalnej, jako specjaliści w tej dziedzinie, będą mogli pracować m.in. w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologii eksperymentalnej. Wiedza i umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów I stopnia umożliwią absolwentom kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na Wydziale Nauk Biologicznych oraz na innych uczelniach na kierunkach w obszarze nauk przyrodniczych.

72


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 22 21 tel. +48 71 375 29 79 www.biologia.uni.wroc.pl 73


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

GEOGRAFIA dostępne specjalności: analizy regionalne i lokalne geoekologia geografia turystyczna geoinformatyka i kartografia klimatologia i ochrona atmosfery ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby Tourism and Hospitality

Studia geograficzne są przeznaczone dla osób, które interesują się środowiskiem geograficznym rozumianym szeroko jako zespół wzajemnie powiązanych elementów działających według określonych praw. Tutaj pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą środowiska geograficznego i przyrodniczego, nauczysz się holistycznie postrzegać otaczający świat, szanując zarówno środowisko geograficzne, jak i dorobek innych kultur, poznasz przy tym metody kompleksowej oceny na terenach naturalnych i zmienionych antropologicznie. Nauczysz się analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, rozumieć i interpretować zasady funkcjonowania środowiska oraz badać współzależności w układzie człowiek–środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podczas studiów będziesz mieć możliwość korzystania z nowoczesnych systemów informacji oraz technik badawczych. W zależności od wybranej specjalności, skorzystasz z wielu przedmiotów, dzięki któr ym ukierunkujesz swoje zainteresowania, otrzymasz także solidne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej i zdobędziesz kompetencje społeczne, które umożliwią Ci pracę na stanowiskach eksperckich oraz w zespołach wykonujących ekspertyzy środowiskowe. Absolwenci geografii są zatrudniani m.in. w instytucjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną, fizjografią, warunkami życia ludzi, urbanistyką, organizacją 74


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

działalności społeczno-gospodarczej, ochroną środowiska, w stacjach i obserwatoriach hydrologicznych i meteorologicznych. Mogą pracować także w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, placówkach administracji państwowej i samorządowej, biurach i organizacjach turystycznych, a także w instytucjach oświatowych i naukowych.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot geografia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 24 62 www.wnoz.uni.wroc.pl, www.geogr.uni.wroc.pl 75


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

GEOLOGIA dostępne specjalności: geochemia środowiska i gospodarka odpadami geologia poszukiwawcza hydrogeologia petrologia i mineralogia stosowana Applied Geoscience Jeśli jesteś pasjonatem gór, jeśli lubisz podróżować, ale także jeśli interesujesz się pracą w laboratorium albo zastosowaniami metod komputerowych – pomyśl o studiach geologicznych! Geologia to znacznie więcej niż tylko wiedza o skałach, minerałach i skamieniałościach. Geologia to z jednej strony teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz odtwarzania historii naszej planety, a z drugiej – to wszystko, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria. Studia geologiczne dzięki różnorodności wchodzących w ich zakres przedmiotów, dadzą Ci wszechstronne wykształcenie obejmujące różne dziedziny, nie tylko nauk przyrodniczych, ale i ścisłych, technicznych, prawno-ekonomicznych oraz informatycznych. W trakcie studiów można rozwijać swoje zainteresowania, służy temu bowiem 15 modułów specjalizacyjnych dostępnych na studiach II stopnia: geochemia środowiska; gospodarka środowiskiem; rekonstrukcja paleośrodowisk; geologia skał zbiornikowych; geologia strukturalna i kartografia geologiczna; poszukiwanie i dokumentowanie złóż; surowce energetyczne (węgiel, ropa, gaz); skorupa kontynentalna – analiza skał i obszarów; petrologia i dynamika litosfery; mineralogia i petrografia techniczna; mineralogia i geochemia w gospodarce; przepływ wód podziemnych i migracja zanieczyszczeń; rozpoznanie struktur wodonośnych; zasoby wód podziemnych i ich eksploatacja; geologia inżynierska. 76


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Nabyta podczas studiów geologicznych wiedza umożliwi Ci podjęcie pracy przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z wydobyciem i poszukiwaniem surowców naturalnych a także z budownictwem i ochroną środowiska. Absolwenci mogą także pracować w służbie geologicznej, administracji państwowej oraz wielu instytucjach badawczych. Warto dodać, że Uniwersytet Wrocławski od 1971 roku posiada Stację Polarną im. Stanisława Baranowskiego na przedpolu lodowca Werenskiolda na Spitsbergenie. Stanowi ona bazę dla geografów i geologów prowadzących badania klimatologiczne, glacjologiczne, geomorfologiczne i geologiczne.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot geografia

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 24 62 www.wnoz.uni.wroc.pl, www.geogr.uni.wroc.pl 77


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Gospodarka przestrzenna to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków oferujący możliwości rozwoju w wielu dziedzinach. Studia przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy interesują się ekonomią, geografią, architekturą, socjologią, politologią, ochroną środowiska lub po prostu otaczającym nas światem. Jest to kierunek dla osób, które myślą o tym, aby w przyszłości zajmować się zarządzeniem przestrzenią na poziomie gminy, województwa oraz kraju; opracowywaniem dokumentów planistycznych; sporządzaniem analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziałem w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju oraz programów rozwoju regionalnego i lokalnego; uczestniczeniem w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, doradztwem w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji. Absolwenci tego kierunku zdobędą specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Ponadto poznają zasady i procedury realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy; zdobędą wiedzę na temat polityki przestrzennej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego; tworzenia opracowań o charakterze a n a l i t y c z n o - s t u d i a l n y m w o b rę b i e g o s p o d a r k i przestrzennej oraz w odniesieniu do problematyki społecznej i ekonomicznej; nauczą się także posługiwania technikami i metodami analizy przestrzennej (GIS) oraz analizy statystycznej. Absolwenci gospodarki przestrzennej są ekspertami zatrudnianymi w instytucjach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem społeczno-gospodarczym m.in. z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego 78


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

i lokalnego, urbanistyki, geodezji, gospodarki wodnej, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, pozyskiwania środków unijnych, agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego, w agencjach nieruchomości, firmach zar ządzania nieruchomościami, firmach konsultingowych z zakresu gospodarki przestrzennej, organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz rozwojem lokalnym.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 24 62 www.wnoz.uni.wroc.pl, www.geogr.uni.wroc.pl 79


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA Chcesz połączyć fascynację przyrodą z zainteresowaniem techniką i najnowocześniejszymi rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym, budownictwie czy ekologii? Chcesz znaleźć pracę w przemyśle? Być poszukiwanym i cenionym pracownikiem w kraju i na świecie? A może wolisz założyć własną firmę i aktywnie działać na rynku pracy w geotechnice, geologii inżynierskiej czy hydrogeologii? Zostań inżynierem geologiem. Inżynieria geologiczna jest kierunkiem, na którym nauczysz się łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł inżyniera. Na bazie wiedzy o procesach zachodzących w obrębie kuli ziemskiej, minerałach i skałach powstających w wyniku tych procesów oraz historii Ziemi studenci będą zdobywali wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju regionu i kraju. Przedmioty te będą obejmowały zagadnienia dotyczące zaopatrzenia w wodę, poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studia na tym kierunku ze względu na jego utylitarny charakter uwzględniają w programie wysoki wskaźnik przedmiotów praktycznych (zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia terenowe). W trakcie studiów absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą prognozowanie, modelowanie i monitorowanie różnych procesów geologicznych i hydrogeologicznych z użyciem najnowszych technologii numerycznych. Wykładowcy to specjaliści aktywnie współpracujący z różnymi działami przemysłu, którzy całe swoje doświadczenie praktyczne starają się przekazać studentom. Zapotrzebowanie na studia inżynierskie w dziedzinie geologii zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami kilkunastu liczących się na terenie Polski i Dolnego Śląska pracodawców.

80


studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne zaoczne

W związku z poszukiwaniem i eksploatacją złóż surowców energetycznych, oceną zasobów wód podziemnych, rozwijającym się budownictwem, absolwenci inżynierii geologicznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geologicznych i hydrogeologicznych, górniczych i geofizycznych, placówkach naukowo-badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz wykonywaniu opracowań w celu realizacji obiektów budowlanych.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka (o ile nie wybrano wcześniej)

0,4

0,8

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 24 62 www.wnoz.uni.wroc.pl, www.geogr.uni.wroc.pl 81


Wydział Nauk Biologicznych

MIKROBIOLOGIA Mikrobiologia na U Wr to studia z nowocześnie skonstruowanym, interesującym programem kształcenia inspirowanym potrzebami rynkowymi oraz popartym wysokimi kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Biologicznych. W ofercie szeroki wybór przedmiotów umożliwiających zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie mikrobiologii, wirusologii, mykologii, immunologii, genetyki klasycznej i molekularnej oraz parazytologii. Studentom pokażemy świat drobnoustrojów i pasożytów z bliska i nauczymy pracy z materiałem biologicznym. Instytut Genetyki i Mikrobiologii, jako jednostka wiodąca kierunku, dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą oraz rozbudowanym zapleczem dydaktycznym. Studenci tego kierunku poznają metody pracy mikrobiologa i sposoby rozwiązywania różnorodnych problemów zawodowych oraz naukowych. Studia przygotują Cię do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności, a absolwenci staną się cenionymi pracownikami w instytucjach naukowobadawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach i służb weterynaryjnych (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska oraz ośrodkach zajmujących się porad-nictwem i profilaktyką zdrowotną. Ponadto w trakcie studiów możliwe będzie zdobycie uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w szkolnictwie. Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata mikrobiologii. Wiedza oraz umiejętności uzyskane na studiach I stopnia umożliwiają dalszą edukację na tym samym kierunku lub na studiach o zbliżonym profilu. 82


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych są niezwykle cenionymi pracownikami oraz kandydatami na studia doktoranckie realizowane w Polsce i w wielu krajach europejskich.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 22 21, tel. +48 71 375 29 79 tel. +48 607 913 900 www.biologia.uni.wroc.pl 83


Studia międzywydziałowe

OCHRONA ŚRODOWISKA dostępne specjalności: analityka środowiska ocena oddziaływania na środowisko

Interdyscyplinarne studia z zakresu ochrony środowiska, prowadzone wspólnie przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, w y p o s a ż ą C i ę w z a s ó b w i e d z y o ś ro d o w i s k u pr zyrodniczym niezbędny do odpowiedzialnego i prawidłowego gospodarowania zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nauczysz się, jak zachować równowagę między racjami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi w oparciu o prawo i politykę w zakresie ochrony środowiska. Wielodyscyplinarność problematyki środowiskowej poznasz dzięki programowi studiów, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: biologia roślin i zwierząt, ekologia, flora i fauna Polski, geologia, geomor fologia, gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, technologie stosowane w ochronie środowiska, zagrożenia cywilizacyjne, monitoring środowiska, a także prawo w ochronie środowiska. Na studiach będziesz brać udział w wielu ćwiczeniach terenowych oraz odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. W ramach zajęć zobaczysz m.in. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakłady uzdatniania wody, elektrociepłownie, biogazownie, kompostownie, farmy wiatrowe oraz parki i rezerwaty przyrody. Niektóre zajęcia odbywają się w stacjach badawczych należących do Uniwersytetu: stacji ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu oraz w stacji ornitologicznej w Rudzie Milickiej. Wiedzę zdobytą na studiach I stopnia możesz poszerzać na dwóch specjalnościach na studiach II stopnia: analityce środowiskowej oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Absolwenci tych interdyscyplinarnych studiów znajdują zatrudnienie w wydziałach ochrony środowiska na różnych 84


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

szczeblach administracji państwowej i samorządowej, w służbach ochrony przyrody, laboratoriach i stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska, proekologicznych organizacjach i fundacjach, a także w różnych gałęziach przemysłu m.in. chemicznym, farmaceutycznym, hutnictwie, budownictwie i drogownictwie. Ponadto mogą pracować na stanowiskach związanych z edukacją ekologiczną, np. w placówkach kultury czy mediach.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska ul. S. Przybyszewskiego 63–77, 51-148 Wrocław tel. +48 71 375 62 19 www.msos.uni.wroc.pl

85


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

TURYSTYKA W ofercie także specjalność w języku angielskim Tourism and Hospitality na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku geografia. Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu turystyki, ale także interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, ekonomicznej i społecznej związanej z planowaniem rozwoju i zarządzaniem rozwojem turystyki w regionie oraz przedsiębiorstwie. Nauczysz się, jak planować rozwój turystyki i jak nim zarządzać w jednostkach samorządu terytorialnego (w gminie, powiecie, województwie). Dowiesz się, jak zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i systemowym podejściem zar ządzać tur ystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych. Zobaczysz, jak konstruowane są lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki i jak opracowuje się programy rozwoju turystyki na poziomie regionalnym czy lokalnym. Będziesz uczestniczył w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody). Ponadto nauczysz się planowania i zarządzania działalnością podmiotów komercyjnych z zakresu organizacji i pośrednictwa w turystyce, gastronomii i hotelarstwa. Program kształcenia obejmuje podstawowe przedmioty z zakresu tur ystyki i podstaw polityki regionalnej w turystyce, kartografii turystycznej, prawa, infrastruktury turystycznej, geografii turystyki, geografii turystycznej świata, regionów tur ystycznych Polski, geografii turystycznej Śląska, hotelarstwa i gastronomii, obsługi ruchu turystycznego, środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki, finansów i rachunkowości, krajoznawstwa. Oprócz wykładów, ćwiczeń i seminariów, specyficzną formą kształcenia na tym kierunku są przedmiotowe ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe 86


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych z zakresu turystyki. Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł pracować np. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej prowadzących działalność w zakresie turystyki, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i lokalnego czy ochrony środowiska. Będziesz ponadto przygotowany do pracy służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego, w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki, w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. turystyką, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym czy wspieraniem wspólnot lokalnych. Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 24 62 www.wnoz.uni.wroc.pl, www.geogr.uni.wroc.pl 87


Wydział Nauk Biologicznych ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM Ten unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą wiedzieć, jak chronić i zarządzać zasobami przyrodniczymi, interesują się bioróżnorodnością i ideą zrównoważonego rozwoju, aktywną ochroną przyrody oraz ginących gatunków i ekosystemów. Nauczysz się tutaj korzystania z najnowszych osiągnięć ekologii i biologii konserwatorskiej, dowiesz się, jak rozpoznawać chronione gatunki i siedliska, jak prowadzić badania ekologiczne i monitoring zagrożonych gatunków, jak stosować wiedzę ekonomiczną i prawną w ochronie przyrody, jak rozpoznawać i przeciwdziałać różnorodnym zagrożeniom, jak prowadzić dialog i współpracę na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych. Nauczysz się także korzystać z profesjonalnych programów i narzędzi, umożliwiających analizę danych środowiskowych, zarówno jego części nieożywionej, jak i ożywionej. Program studiów obu stopni, licencjackiego i magisterskiego, oferuje szeroki wachlarz zajęć, przy czym znaczna ich część odbywa się w terenie, w najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski. Dodatkowo zajęcia są prowadzone przez praktyków nie tylko z Wydziału Nauk Biologicznych, ale i instytucji współpracujących przy tworzeniu kierunku. Studia te są niepowtarzalną szansą na kontakty z osobami i instytucjami zawodowo zajmującymi się przyrodą w naszym kraju. To daje możliwość uzyskania nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych niezbędnych przy podejmowaniu pracy zawodowej. Po studiach możesz pracować w instytucjach, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody, m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, a także agencjach i agendach samorządowych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi. Specjaliści umiejący oceniać wpływy inwestycji na środowisko naturalne poszukiwani są także w jednostkach administracji publicznej oraz takich, które zajmują się zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konser88


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

watorskiej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą, wykonując ekspertyzy przyrodnicze i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław tel. +48 71 375 22 21, tel. +48 71 375 29 79 tel. +48 607 913 900 www.biologia.uni.wroc.pl 89


Oratorium Marianum, gmach gล‚รณwny UWr fot. Dominika Hull


STUDIA ŚCISŁE I TECHNICZNE


STUDIA ŚCISŁE I TECHNICZNE ASTRONOMIA

94

FIZYKA

96

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

98

INFORMATYKA

100

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

102

MATEMATYKA

104

93


Wydział Fizyki i Astronomii

ASTRONOMIA Rozpocznij poznawanie tajemnic Wszechświata, wybierając studia na kierunku astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego! Dowiesz się na nich, jak zbudowany jest Wszechświat oraz zrozumiesz większość zachodzących w nim zjawisk. Jednocześnie podczas tych studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, poznasz nowoczesne języki programowania oraz metody statystyczne i numeryczne, które możesz następnie wykorzystać w modelowaniu, analizie i rozwiązywaniu różnych problemów naukowych i praktycznych, z jakimi spotkasz się podczas swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Studiowanie astronomii może być realizowane na studiach I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich). Program nauczania studiów I stopnia, oprócz przedmiotów astronomicznych, obejmuje także przedmioty matematyczne oraz fizyczne. Istotną część programu studiów I stopnia astronomii stanowią zajęcia dotyczące algorytmiki, języków i metod programowania komputerowego. Dodatkowo w naszym obserwatorium uniwersyteckim oferujemy zajęcia obserwacyjne, podczas których studenci uczą się prowadzić samodzielne obserwacje astronomiczne i poznają warsztat pracy współczesnego astronoma. Studia astronomiczne II stopnia przeznaczone są dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie astronomii. Studia te zawierają rozbudowaną ofertę przedmiotów astronomicznych oraz wykładów specjalistycznych. Absolwenci studiów astronomicznych znajdą pracę w ośrodkach badawczych zajmujących się nowoczesnymi technologiami, w planetariach i centrach upowszechniających naukę, jako nauczyciele fizyki i astronomii lub mogą kontynuować swoją karierę naukową na studiach doktoranckich, a następnie w instytutach badawczych. Dzięki zdobytym umiejętnościom programowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów, absolwenci 94


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

astronomii mogą także pracować na stanowiskach związanych z programowaniem, obsługą systemów komputerowych a solidne wykształcenie matematyczne umożliwia pracę związaną z wykorzystaniem matematyki, statystyki matematycznej lub metod numerycznych w firmach zajmujących się np. analizą statystyczną rynków lub specjalizujących się w bankowości i finansach.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1,5

matematyka

0,5

1,5

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, informatyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji. Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 30 punktów.

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław tel. +48 71 321 94 04 +48 71 375 94 64 www.wfa.uni.wroc.pl, www.astro.uni.wroc.pl 95


Wydział Fizyki i Astronomii

FIZYKA dostępne specjalności: ekonofizyka fizyka doświadczalna fizyka komputerowa fizyka teoretyczna Master’s Study of Theoretical Physics specj. nauczycielska

Masz ogromną chęć poznania świata i zrozumienia rządzących nim mechanizmów? Weź udział w rekrutacji na fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia fizyczne pozwolą Ci spojrzeć na znane zjawiska z zupełnie nowej perspektywy, pozwolą też odkryć tematy dotąd Ci nieznane. Studia na tym kierunku to szkoła ścisłego i praktycznego myślenia, dzięki której nauczysz się twórczego rozwiązywania problemów, a nie tylko schematycznej, podręcznikowej wiedzy. Poznasz tajniki najnowszych technologii i staniesz się wykwalifikowanym specjalistą różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego. Znajdziesz pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, w ochronie środowiska, w sektorze energetycznym, IT, finansowym, ubezpieczeniowym, w służbie zdrowia, a także w szkolnictwie. Ekonofizyka kształci specjalistów w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych w oparciu o metody wypracowane w naukach ścisłych. Jako absolwent (lub jeszcze jako student) bez większego trudu znajdziesz zatrudnienie jako analityk w bankach, firmach ubezpieczeniowych i dużych korporacjach. Specjalność fizyka doświadczalna przygotuje Cię do laboratoryjnych prac badawczych, a jako student będziesz miał szansę zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami eksper ymentalnymi. Fizyka komputerowa zapewni wszechstronne i praktyczne wykształcenie w nowoczesny sposób łączące najważniejsze elementy fizyki, informatyki i matematyki. Program tej specjalności uwzględnia potrzeby rynku pracy, oferując m. in. naukę języków 96


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

programowania (C++, C# i Python), baz danych i technologii sieciowych. Po studiach będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako programista, webmaster, projektant baz danych i administrator sieci komputerowych. Celem fizyki teoretycznej jest zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze. Po ukończeniu tej specjalności uzyskasz biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania również poza fizyką: w biologii, medycynie, ekonomii czy socjologii. Na studiach II stopnia oferujemy dodatkowo specj. nauczycielską, która przygotuje Cię do podjęcia pracy w szkolnictwie. W 2016 r. kierunek ten otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1,5

matematyka

0,5

1,5

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, informatyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław tel. +48 71 321 94 04 tel. +48 71 375 94 64 www.wfa.uni.wroc.pl, www.ifd.uni.wroc.pl, www.ift.uni.wroc.pl

97


Wydział Matematyki i Informatyki

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) ISIM to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką. Ten interdyscyplinarny kierunek, który powstał z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień wybranych ze studiów matematycznych i informatycznych, jest przeznaczony dla osób lubiących wyzwania i potrafiących im sprostać. Program ISIM-u zakłada możliwość samodzielnego dostosowania toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań – każdy student będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspomagał jego rozwój naukowy. W ofercie programowej studiów znaleźć można również tzw. kursy narzędzi informatyki oraz kursy zawodowe – dzięki nim każdy student pozna n a r zędzia a ktu a ln ie s tos owa n e w dzia ł a ln oś ci informatycznej i sektorze ekonomiczno-finansowym. Absolwenci ISIM-u będą specjalistami dysponującymi szeroką wiedzą z zakresu nowoczesnej informatyki i posiadającymi umiejętność stosowania narzędzi informatycznych, a wszystko to oparte na solidnym fundamencie matematycznym. Wszechstronne wykształcenie sprawi, że absolwenci z łatwością znajdą pracę m.in. w przemyśle czy instytucjach finansowo-informatycznych jako projektanci i analitycy nowoczesnych systemów informatyczych, administratorzy baz danych lub sieci i systemów itp. Jest to kierunek dla elitarnej grupy co najwyżej dwudziestu studentów (minimalny limit to 10 osób). Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej i Fizycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Warto dodać, że zarówno informatyka, jak i matematyka na UWr otrzymały oceny wyróżniające Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało obu kierunkom tytuł „Najlepszy kierunek studiów". 98


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Krótki film o ISIM możesz zobaczyć na uniwersyteckim kanale YouTube/uniwersytetwroclawski.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na. www.rekrutacja.uni.wroc.pl . poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

informatyka

1

matematyka

2

jeden przedmiot do wyboru: fizyka, informatyka, matematyka dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

1

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Pod uwagę brane będą wyłącznie wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego). Uwaga! Na studia kwalifikowane będą wyłącznie te osoby, które uzyskają minimum 230 punktów rekrutacyjnych.

Dziekanat Wydział Matematyki i Informatyki ul. Fryderyka Joliot-Curie 15 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 78 93 tel. +48 71 375 78 94 www.wmi.uni.wroc.pl 99


Wydział Matematyki i Informatyki

INFORMATYKA dostępne specjalności: inteligentne przetwarzanie danych

W czasach intensywnego rozwoju gospodarki cyfrowej podjęcie studiów informatycznych to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki. Tytuł inżyniera informatyka możesz uzyskać już po 3,5 roku nauki, możesz też wybrać studia 3-letnie licencjackie. W obu przypadkach możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia. Studia informatyczne nie są kursem obsługi komputera ani przeglądem dostępnych aplikacji – uczą tego, co jest znacznie cenniejsze: zrozumienia idei i struktury problemów oraz uniwersalnych narzędzi informatycznych. Informatyka jest dziedziną niezwykle szeroką, dlatego nie proponujemy Ci jednego ustalonego programu studiów, ale dajemy możliwość jego samodzielnego kształtowania – dużą część przedmiotów możesz sam wybrać. Oferta obejmuje szeroką gamę przedmiotów związanych z językami programowania, algorytmiką (te dwie dziedziny to nasze najmocniejsze strony), ale też z przetwarzaniem danych, sieciami komputerowymi, grafiką komputerową, metodami numerycznymi, a nawet grami komputerowymi. Praktyczne zajęcia dla studentów regularnie prowadzą także specjaliści z wiodących firm informatycznych, takich jak Credit Suisse czy Nokia. Po ukończeniu naszych studiów znajdziesz zatrudnienie w kraju i za granicą jako projektant, analityk i twórca nowoczesnych systemów informatycznych, konstruktor i administrator baz danych lub sieci i systemów komputerowych, specjalista zastosowań metod numerycznych, lub też jako naukowiec czy nauczyciel informatyki.

100


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Uruchomiona w 2014 roku specjalność inteligentne przetwarzanie danych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny na rynku pracy. Gromadzenie coraz większych zbiorów danych przez administrację państwową, przedsiębiorstwa czy pr ywatne osoby, wymaga nowoczesnych metod przetwarzania danych, w tym danych niestandardowych takich jak dane tekstowe, dźwięki czy obrazy, w celu analizy i pozyskiwania wiedzy na potrzeby monitorowania, wczesnego ostrzegania i wspomagania podejmowania decyzji.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

informatyka

0,5

1

matematyka*

0,5

2

jeden przedmiot do wyboru: fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji. * Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Dziekanat Wydział Matematyki i Informatyki ul. Fryderyka Joliot-Curie 15 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 78 93 tel. +48 71 375 78 94 www.wmi.uni.wroc.pl, www.ii.uni.wroc.pl 101


Wydział Fizyki i Astronomii

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 3,5-letnie studia inżynierskie. Uwzględniając opinie pracodawców o aktualnych potrzebach rynku pracy, proponujemy studia ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw związanych z wszechstronnym i praktycznym zastosowaniem informatyki. Tym, co odróżnia proponowany kierunek od klasycznych studiów informatycznych, jest wzbogacenie programu o elementy elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz kompetencje inżynierskie związane z analizowaniem, projektowaniem i tworzeniem systemów kontrolno-pomiarowych. Szczególne miejsce zajmują zajęcia praktyczne, w tym projekty programistyczne (indywidualne i zespołowe), których celem jest zdobycie kompetencji związanych z tworzeniem oprogramowania dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych oraz aplikacji www. Zdobędziesz tu praktyczne umiejętności programowania komputerów i urządzeń mobilnych, mikrokontrolerów i popularnych systemów wbudowanych, nauczysz się podstaw przedsiębiorczości i elementów wzornictwa. W trakcie studiów będziesz programował w języku C/C++, językach skryptowych oraz graficznym języku LabVIEW, zrealizujesz kilka projektów o charakterze praktycznym (oferta dla entuzjastów działalności typu start-up) i stworzysz aplikację na urządzenia mobilne, umieścisz ją w tzw. sklepie internetowym (i zrobisz to na zaliczenie przedmiotu). Ponadto weźmiesz udział w zespołowym projekcie programistycznym prowadzonym wg najnowszych trendów i metodologii (zajęcia prowadzą fachowcy z firm prywatnych) oraz nie tylko zaprojektujesz, ale również oprogramujesz i wykonasz układ elektroniczny wg własnego pomysłu. Oprócz tego uzyskasz podstawową wiedzę i umiejętności z matematyki i fizyki, których nauczymy Cię w nowatorski sposób (m.in. z użyciem narzędzi komputerowych, w tym programów do symulacji, obliczeń numerycznych i symbolicznych). 102


studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

Ponadto w ramach programu zajęć oferujemy przedmioty umożliwiające dalszą specjalizację w zakresie informatyki, elektroniki bądź fizyki i ułatwiające podjęcie w przyszłości studiów II stopnia w zakresie informatyki lub fizyki. Absolwenci będą potrafili m.in. stworzyć produkt lub usługę programistyczną wg autorskiego pomysłu, otworzyć własne przedsiębiorstwo lub znaleźć pracę w większym zespole.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1,5

matematyka

0,5

1,5

informatyka

0,5

1,5

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji. Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów.

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław tel. +48 71 321 94 04 tel. +48 71 375 94 64 www.wfa.uni.wroc.pl, www.ifd.uni.wroc.pl, www.ift.uni.wroc.pl

103


Wydział Matematyki i Informatyki

MATEMATYKA dostępne specjalności: analiza danych biomatematyka matematyka aktuarialno-finansowa matematyka stosowana matematyka teoretyczna matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki specj. nauczycielskie W dobie powszechnej informatyzacji świata matematyka jest niekwestionowaną królową nauk, znajdującą zastosowanie w różnych działach techniki, ekonomii, przemysłu, informatyki i telekomunikacji. To nauka rozwiązywania problemów. Studia na tym kierunku będą szkołą ścisłego i praktycznego myślenia.Będziesz mógł samodzielne ułożyć swój plan studiów i zdecydować, czy chcesz studiować na mniej czy bardziej zaawansowanym poziomie. Wybierając specjalność analiza danych, dostajesz możliwość zapoznania się z metodami rozwiązywania rzeczywistych problemów praktycznych związanych z dużymi zbiorami danych (tzw. big data), a także nauczenia się podstaw konstrukcji odpowiednich metod statystycznych. Specjalność jest prowadzona we współpracy z naukowcami Indiana State University w USA. Matematyka aktuarialno-finansowa przygotowuje do pracy wymagającej stosowania zaawansowanych metod rachunku prawdopodobieństwa. Można zdobyć tu dobre przygotowanie do egzaminów aktuarialnych. Studenci specjalności matematyka stosowana zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań matematyki w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia czy ekonomia. Specjalność matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach to studia kształcące kadry dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji finansowych. Matematykę teoretyczną wybierają osoby zainteresowane pracą naukową. Czeka tu na nich m.in. szeroka oferta wykładów nawiązujących do badań 104


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

prowadzonych w czołowych ośrodkach na świecie. Osoby pragnące zostać nauczycielami wybierają matematykę nauczycielską, która przygotowuje i daje uprawnienia do nauczania matematyki bądź matematyki i informatyki w szkole. Twoim atutem jako absolwenta matematyki będzie nie tylko wiedza dotycząca konkretnych aspektów zawodowych bądź znajomość konkretnych narzędzi. Pracodawcy cenią sobie także mniej wymierne, ale bardzo ważne umiejętności, które kształtują się podczas studiów matematycznych – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli czy samodzielnego rozwiązywania problemów. Po ukończeniu studiów matematycznych będziesz mógł znaleźć pracę m.in. w branży finansowej, komputerowej, w firmach doradczych czy w rożnych gałęziach przemysłu. Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl . poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

informatyka

0,5

1

matematyka*

0,5

2

jeden przedmiot do wyboru: fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji. * Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na jednym z poziomów (rozszerzonym lub podstawowym).

Dziekanat Wydział Matematyki i Informatyki ul. Fryderyka Joliot-Curie 15 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 78 93 | +48 71 375 78 95 www.wmi.uni.wroc.pl, www.math.uni.wroc.pl www.rekrutacja.math.uni.wroc.pl 105


Ĺ awka uiliuili, Kampus Grunwaldzki fot. Dominika Hull


STUDIA PRAWNE I SPOŁECZNE


STUDIA PRAWNE I SPOŁECZNE ADMINISTRACJA

110

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

112

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

114

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

116

EKONOMIA

118

EUROPEISTYKA

120

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

122

KRYMINOLOGIA

124

PEDAGOGIKA

126

PEDAGOGIKA SPECJALNA

128

POLITOLOGIA

130

PRACA SOCJALNA

132

PRAWO

134

PSYCHOLOGIA

136

SOCJOLOGIA

138

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

140

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

142

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

144

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

146

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

148

109


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ADMINISTRACJA dostępne specjalności: administracja bezpieczeństwa wewnętrznego administracja europejska administracja mienia publicznego administracja penitencjarna i służba kuratorska administracja sektora publicznego administracja skarbowa administracja usług publicznych Administration in International Organizations bezpieczeństwo wewnętrzne samorząd terytorialny

Jeśli w przyszłości chcesz pracować w organach państwa, samor ządu ter ytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, wybier z administrację. Indywidualne zainteresowania rozwiniesz na wybranej specjalności. Jeśli interesujesz się prawem wspólnotowym i chcesz wiedzieć, jak funkcjonują urzędy w krajach unijnych, wybierz specjalność administracja europejska. Podczas studiów poznasz także prawo gospodarcze UE i między-narodowe prawo inwestycyjne, nauczysz się również zarządzania projektami unijnymi. Jeśli natomiast chciałbyś pracować jako specjalista w strukturach administracji rządowej i samorządowej, wybierz specjalność administracja sektora publicznego – poznasz zasady działania administracji państwowej, a oprócz wybranych elementów z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych – także prawo podatkowe, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie projektami unijnymi. Jesteś zainteresowany problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, pomyśl o specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas tych studiów nauczysz się zar ządzania bezpieczeństwem w dużych strukturach, dowiesz się, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia. Z kolei specjalność samorząd terytorialny stworzona została z myślą o wszystkich, którzy w przyszłości chcieliby pracować jako specjaliści w organach samorządu terytorialnego: w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Oprócz przedmiotów kierunkowych, które umożliwią dogłębne poznanie dziedziny administracji oraz wybranych aspektów prawa i ekonomii, poznasz także problematykę samorządu ter ytorialnego 110


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

w szerokiej perspektywie. Możesz wybrać także specjalność w języku angielskim: Administration in Inter-national Organisations. Od 2016 r. oferta poszerzyła się o nowe specjalności na studiach magisterskich, a wśród nich: administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, administrację mienia publicznego oraz administrację usług publicznych. Nowością od 2017 r. są dwie kolejne specjalności: administracja penitencjarna i służba kuratorska oraz administracja skarbowa. Absolwenci znajdą pracę w urzędach administracji publicznej, rządowej i państwowej. Zatrudnienie mogą znaleźć także w służbie zagranicznej, m.in. w konsulatach i ambasadach. Przygotowani będą ponadto do pracy w strukturach unijnych, a także w firmach i organizacjach współpracujących z Unią Europejską i w administracji firm prywatnych i przedsiębiorstw.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Dziekanat Wydziału WydziałuNauk Prawa, Biologicznych Administracji i Ekonomii ul. Kuźnicza Uniwersytecka 35, 50-138 22/26 Wrocław (bud. A), 50-145 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 2377 01 (studia stacjonarne) www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 23 47 (studia niestacjonarne) www.wpae.uni.wroc.pl 111


Wydział Nauk Społecznych

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Na tych studiach zdobędziesz kompleksową wiedzę z dziedziny nauk społecznych, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk prawnych. Zyskasz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Będziesz potrafił prognozować zagrożenia militarne i niemilitarne w wymiarze państwowym i międzynarodowym. Szczególnie cenne mogą okazać się umiejętności analizy danych w sytuacjach kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń. W trakcie zajęć szczególną uwagę poświęcamy współczesnym siłom zbrojnym, szczególnie Wojsku Polskiemu. Dowiesz się, jak zorganizowana jest armia, jakie ma zadania, jakie misje stabilizacyjne wykonuje. Przedstawimy, jak Polska współpracuje militarnie z innymi państwami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poszczególne treści kształcenia zawarte w programie studiów pomogą zrozumieć wewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa państw i społeczeństw Starego Kontynentu. Jako absolwent bezpieczeństwa międzynarodowego będziesz mógł podjąć pracę w organach administracji publicznej zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, instytucjach oraz organach państwa zarządzających systemem obronnym Rzeczypospolitej, komórkach pr zedsiębiorstw realizujących zadania na r zecz bezpieczeństwa, strukturach publicznych oraz prywatnych zajmujących się edukacją na rzecz bezpieczeństwa, służbach oraz inspekcjach wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Znajomość języków obcych pozwoli Ci podjąć pracę również w strukturach międzynarodowych oraz instytucjach Unii Europejskiej funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa i międzynarodowych organizacjach pozarządowych. 112


studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Umiejętności praktyczne, które zdobędziesz na tych studiach ułatwią Ci podjęcie pracy w instytucjach ochrony osób i mienia, policji, wojsku, służbie celnej, instytucjach porządku działających na rzecz większych i mniejszych wspólnot (lokalnych, regionalnych, krajowych).

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 113


Wydział Nauk Społecznych

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo narodowe zapoznasz się z pojęciem bezpieczeństwa narodowego zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym nauk o bezpieczeństwie i obronności. Dzięki przedmiotom podstawowym poznasz najważniejsze pojęcia z zakresu obronności i wojskowości, historię własnego państwa i regionu, historię wojen i doktryn wojennych, a także najważniejsze pojęcia związane z funkcjonowaniem państwa we współczesnym świecie. Zrozumiesz znaczenie siły w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, poznasz zagadnienia geografii polityczno-gospodarczej (rozmieszczenie surowców naturalnych, zasoby ludzkie, znaczenie geopolityczne określonych organizmów państwowych, sytuacje, w których położenie geograficzne determinowało konflikty między państwami i społecznościami). W trakcie zajęć poznasz m.in. zasady funkcjonowania i strukturę współczesnych sił zbrojnych oraz zadania armii XXI wieku. Wiele miejsca poświęconego zostanie współczesnym operacjom wojskowym. Istotną częścią programu studiów jest przybliżenie studentowi specyfiki współczesnych wojsk specjalnych. Dzięki programowi studiów jako absolwent będziesz odznaczał się wysokimi kompetencjami w zarządzaniu i logistyce w sytuacjach kryzysowych. Instytut Studiów Międzynarodowych oferuje znaczną liczbę przedmiotów do wyboru. Zajęcia fakultatywne na tym kierunku są ściśle powiązane z badaniami naukowymi pracowników naukowych, powiązanymi z szeroko rozumianą kategorią bezpieczeństwa. Oferujemy m.in. zajęcia poświęcone terroryzmowi, współczesnym konfliktom zbrojnym, funkcjonowaniu służb specjalnych, problemom bezpieczeństwa energetycznego i społecznego. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, 114


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Znajomość systemu bezpieczeństwa RP, jego zadań oraz mechanizmów umożliwi Ci podjęcie służby w policji, straży granicznej i straży pożarnej. Wszechstronna wiedza na temat Wojska Polskiego ułatwi Ci podjęcie służby w wojsku.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

jeden język obcy nowożytny do wyboru (pisemny): angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 115


Wydział Nauk Społecznych

DYPLOMACJA EUROPEJSKA dostępne specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe dyplomacja lokalna i regionalna kultura polityczna i media polityka zagraniczna Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze, realizowane na Wydziale Nauk Społecznych we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, specjalizującym się w tematyce współczesnej polityki europejskiej oraz w problematyce polsko-niemieckiej. Podczas tych studiów poznasz zagadnienia z różnych dziedzin, od elementów prawa, poprzez nauki polityczne i społeczne, po ekonomiczne i kulturalne. Zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe. Nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u, otwartości w kontaktach z ludźmi. Dowiesz się, jak współpracować z przedstawicielami innych kultur i jak funkcjonować na międzynarodowym rynku pracy. Dzięki uzyskanej wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa, historii, politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych absolwenci dyplomacji europejskiej mogą znaleźć zatrudnienie w służbie zagranicznej, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, strukturach administracji unijnej szczebla regionalnego, rządowego, krajowego i samorządowego, w krajowych i międzynarodowych mediach, a także w placówkach kulturalnych i strukturach zajmujących się doradztwem w zakresie dyplomacji oraz polityki międzynarodowej.

116


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia wiedza o społeczeństwie

0,5 0,5

1 1

do wyboru: język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 117


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

EKONOMIA dostępne specjalności: analiza i zarządzanie w biznesie ekonomia menadżerska Master Managerial Economics prawo w biznesie rachunkowość i podatki Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci pewny zawód, duże możliwości na rynku pracy, wybierz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskasz tu wiedzę niezbędną do funkcjonowania podmiotu gospodarczego: poznasz uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, poznasz prawo podatkowe i strategie podatkowe, marketing, prawo reklamy, formy finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania, podstawy prawa handlowego. Zdobędziesz również wiedzę o procedurach antykorupcyjnych, zasadach funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, elektronicznym obrocie gospodarczym, ochronie obrotu gospodarczego, funduszach strukturalnych i systemie finansowania projektów UE, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ochronie własności intelektualnej. Proponujemy seminaria z zakresu m.in. integracji europejskiej, marketingu i zarządzania, współpracy międzynarodowej, giełdy, wypoczynku i turystyki, bezrobocia, służby zdrowia. Na specjalności prawo w biznesie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych i prawnych regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i prywatnych, w kraju i za granicą – głównie na stanowiskach operacyjnych. Będziesz potrafić samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością ekonomii i prawa oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Specjalność rachunkowość i podatki zorientowana jest na warsztatową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej i prawa podatkowego, niezbędne w prowadzeniu 118


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

działalności przez podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter programu łączącego zarówno problemy prawne, finansowe, jak i ekonomiczne przedsiębiorstw. Walorem potwierdzającym zorientowanie programu na potrzeby rynku są zajęcia, podczas których poznasz nowoczesne programy firmy Sage – Symfonia i Forte, przygotowujące do pracy w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich i doradztwa podatkowego.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław ul. Uniwersytecka 22–26 (bud. A), 50-145 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 375 28 99 www.biologia.uni.wroc.pl www.wpae.uni.wroc.pl

119


Wydział Nauk Społecznych

EUROPEISTYKA dostępne specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne UE EU Regional Policy europejski samorząd terytorialny Governance w UE kadry w europejskiej przestrzeni publicznej przedsiębiorczość i europejski rynek pracy UE w stosunkach międzynarodowych zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Interesujesz się wszelkimi aspektami życia politycznego i społecznego Europy, tak Unii Europejskiej jak i państw będących poza jej strefą, także procesami integracyjnymi w obrębie UE? Weź udział w rekrutacji na europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Program tego kierunku oferuje interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Na studiach poznasz społeczno-polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Zdobędziesz również wiedzę na temat europejskiej tradycji historii i kultury. Będziesz potrafił analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością UE oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne na europejskim i polskim rynku pracy. Program studiów przewiduje przedmioty podstawowe: społeczeństwo i kultura Europy, ekonomia, nauka o polityce, prawo europejskie. Przedmioty kierunkowe to: historia społeczna Europy, systemy polityczne państw europejskich, integracja gospodarcza w Europie, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, polityki wspólnotowe. Do przedmiotów pomocniczych realizowanych na studiach należą: filozofia, statystyka i demografia, geografia polityczna i gospodarcza Europy, gospodarka światowa, system polityczny RP, historia myśli politycznej, partie i systemy oraz problematyka narodowościowa w Europie. Możesz także wybierać spośród szerokiej oferty specjalności.

120


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł znaleźć pracę jako polski przedstawiciel administracji Unii Europejskiej, specjalista w polskich oraz europejskich instytucjach publicznych oraz na stanowiskach związanych ze współpracą europejską. Miejsca pracy czekają na Ciebie także w sektorze gospodarczym oraz organizacjach samorządowych, w szczególności na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i obsługą projektów finansowanych ze środków UE. Zatrudnienie będziesz mógł znaleźć także w placówkach kulturalnych oraz mediach.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia wiedza o społeczeństwie

0,5 0,5

1 1

do wyboru: język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 121


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz konsulting prawny i gospodarczy – interdyscyplinane studia magisterskie realizowane wspólnie przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu uczelni. Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programie problematyki prawnej, administracyjno- i cywilnoprawnej z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do prac w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego, prowadzenia biur organizacyjnych, wsparcia kierownictwa organizacji w prowadzeniu podmiotu w wybranych aspektach prawnych i gospodarczych, prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, przygotowywania regulacji wewnętrznych, projektowania i wdrażania procedur i regulacji w organizacji. Kompetencje te są przydatne nie tylko w działalności konsultingowej i prowadzaniu własnej firmy, ale również w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w tych segmentach, które prowadzą sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych, organizują procedury udzielania zamówień publicznych a także partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej. 122


studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Rekrutację na ten kierunek prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław ul. Uniwersytecka 22–26 (bud. A), 50-145 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 375 28 99 www.biologia.uni.wroc.pl www.wpae.uni.wroc.pl

123


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

KRYMINOLOGIA Podczas studiów na kryminologii studenci zdobędą wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa. Będą mogli pracować m.in. w organach ścigania (np. w Policji) i organach wymiaru sprawiedliwości (np. jako kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i por ządkiem publicznym (np. w strażach gminnych, komisjach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie (np. w powiatowych centrach pomocy rodzinie). Zdobyte wykształcenie pozwoli ponadto na podjęcie pracy w podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym. Absolwenci studiów kryminologicznych będą potrafili posługiwać się przepisami prawa, dokonując ich wykładni i egzegezy, bazując na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Zakres nauk dogmatycznoprawnych na nowym kierunku uzupełniony jest treściami odpowiednimi dla nauk społecznych i przyrodniczych, a to daje umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym. Program studiów kryminologii przewiduje przedmioty zarówno obligator yjne, czyli obowiązkowe, jak i przedmioty nieobligatoryjne (do wyboru), m.in. historia myśli kr yminologicznej, antropologia kr yminalna, metodologia badań kr yminologicznych, teorie kryminologiczne (etiologia kryminalna), psychologia ogólna i socjopsychologia, organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, podstawy prawa karnego, nauki policyjne, podstawy procesu karnego, psychologia kryminalna, nauki o więziennictwie i kuratela sądowa, resocjalizacja dorosłych i nieletnich, psychiatria 124


studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

sądowa, patologie społeczne, ekspertyzy sądowe, przestępczość zorganizowana, technologie IT i cyberprzestępczość, przestępczość kobiet, klinika kryminologiczna.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław ul. Uniwersytecka 22–26 (bud. A), 50-145 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 375 28 99 www.biologia.uni.wroc.pl www.wpae.uni.wroc.pl

125


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

PEDAGOGIKA dostępne specjalności: animacja społeczno-kulturalna edukacja dorosłych i marketing społeczny edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie organizacja edukacji i edukacja regionalna pedagogika kultury i mediów pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna poradnictwo zawodowe i coaching kariery resocjalizacja terapia pedagogiczna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek. Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną m.in. z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie. Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi Ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie diagnozy ich potrzeb, metodyki działań standardowych i kompensowania braków, tak aby jak najlepiej funkcjonowali wśród innych. Po studiach uzyskasz pełne kwalifikacje pedagogiczne i w zależności od ukończonej specjalizacji, znajdziesz 126


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne* studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne*

zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury. Pracy możesz szukać także w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach szkoleniowych, działach personalnych

PSZY N A J L E IA Ł Z D Y W S C E! W POL

A+

WYBÓR SPECJALNOŚCI PO II SEMESTRZE

* Dwa rodzaje studiów magisterskich: 2-letnie dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich oraz 2,5-letnie dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych Dziekanat Biologicznych i Pedagogicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 tel. +48 71 375 77 Wrocław tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.biologia.uni.wroc.pl www.wnhip.uni.wroc.pl, www.pedagogika.uni.wroc.pl 127


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

PEDAGOGIKA SPECJALNA dostępna specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które chciałyby w sposób świadomy i kompetentny pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas tych studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do diagnozowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, będziesz potrafił analizować ich potrzeby i problemy w taki sposób, by móc zaplanować niezbędną im terapię, rehabilitację, edukację i wsparcie. Kadra naukowa uświadomi Ci także, jak ważna jest otwartość na innych, szacunek, wrażliwość na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością, przejawiającego trudności w przystosowaniu, wymagającego profesjonalnej pomocy. Po studiach będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające diagnozowanie problemów oraz zaburzeń wynikających z niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. Nauczysz się także tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i zespołowych planów pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenia działań rehabilitacyjno-terapeutycznych indywidualnych i grupowych. Dowiesz się, jak pomóc włączyć się osobom z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego, jak pracować z ich rodziną i otoczeniem, jak zorganizować środowisko edukacyjne i działania pedagogiczne w sposób sprzyjający włączeniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych do systemu. Jako absolwent kierunku pedagogika specjalna możesz podjąć pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.

128


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

Ukończenie specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uprawnia Cię do pracy w różnego typu instytucjach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (przedszkola, szkoły, ośrodki, centra, poradnie, itp.).

PSZY N A J L E IA Ł Z D Y W S C E! W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych Dziekanat Biologicznych i Pedagogicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 tel. +48 71 375 77 Wrocław tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.biologia.uni.wroc.pl www.wnhip.uni.wroc.pl, www.pedagogika.uni.wroc.pl 129


Wydział Nauk Społecznych

POLITOLOGIA dostępne specjalności: administracja publiczna Central and East European Studies Comparative Politics Democracy and Development in Europe and Caucasus Europe in the World Global Security marketing polityczny media i dziennikarstwo Media and Politics Political Communications przywództwo polityczne Public Administration Public Policy służby zagraniczne

Dzięki studiom politologicznym uzyskasz szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające na zrozumienie zjawisk i procesów społecznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Pamiętaj, że politologia to nie jest kierunek tylko dla przyszłych polityków. To przede wszystkim studia dla świadomych obywateli, którzy chcą wiedzieć, jakie są mechanizmy władzy, jak władzę zdobywać, ale przede wszystkim jak na nią wpływać, realizując interesy i potrzeby społeczne. W toku studiów poznasz zatem nie tylko zasady funkcjonowania parlamentu rządu czy partii politycznych, ale uzyskasz też wiedzę z zakresu psychologii społecznej, ekonomii i komunikowania, a nawet religii i savoir-vivre'u. Zdobędziesz umiejętność zbierania i przetwarzania informacji. Nauczysz się, jak samodzielnie analizować zjawiska i procesy społeczne i polityczne. Będziesz także potrafił skutecznie komunikować się z otoczeniem i kierować zespołami ludzkimi. W trakcie studiów możesz wybrać jedną z wielu specjalności, a wysoko wyspecjalizowana kadra o nowatorskim podejściu umożliwi Ci satysfakcjonujący, indywidualny rozwój. 130


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Wykształcenie politologiczne otwiera bramy do wielu zawodów. Nasi absolwenci pracują w administracji publicznej, organizacjach społecznych, ale także w biznesie, np. odpowiadają za kontakty z klientami lub badania rynku, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza o zachowaniach społecznych. Są także dziennikarzami i pracownikami agencji reklamowych i public relations, a niektórzy decydują się na karierę polityczną.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 131


Wydział Nauk Społecznych

PRACA SOCJALNA Praca socjalna to kierunek adresowany do wszystkich, którzy chcą się nauczyć, jak świadomie i kompetentnie pomagać osobom i społecznościom znajdującym się w trudnym położeniu. Studia te wyposażą Cię w umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia i wykluczenia jednostek, grup i społeczności na poziomie lokalnym. Nauczysz się stosowania metod, technik i środków pomocy społecznej, inicjowania nowych form pomocy oraz oceny skuteczności podjętych działań pomocowych. Posiądziesz także umiejętność wykorzystywania potencjału i rozbudzania aktywności jednostek, grup i społeczności. Nabędziesz także podstawową wiedzę o współczesnej polityce społecznej oraz o instytucjach i organizacjach działających w obszarze problemów społecznych. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych organizacjach pozarządowych itp.

132


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 133


Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

PRAWO Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oferuje również prawo międzynarodowe i europejskie (LL.M. International and European Law) – stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) prowadzone odpłatnie w języku angielskim. Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, lubisz kontakt z ludźmi i chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość, zdecyduj się na studia prawnicze. Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę prawniczą, poznasz teorię i filozofię prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych i ekonomii. Nauczysz się także interpretowania norm prawnych i będziesz rozumiał zasady działania instytucji prawnych oraz rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. W 2012 roku na wydziale została uruchomiona pierwsza w Polsce sala do symulacji rozpraw sądowych, gdzie studenci prawa mogą poczuć się jak w sądzie. Sala jest wyposażona w sprzęt i oprogramowanie, które jest używane w codziennej pracy polskich sądów. Program studiów zawiera przedmioty kierunkowe (m.in. prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne) i tzw. przedmioty blokowe wybierane przez studentów w powiązaniu z seminarium magisterskim. Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych). Swoje zainteresowania można poszerzać na wybranym seminarium, których wydział oferuje bardzo dużo, m.in. kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, cywilne, administracje gospodarcze, prawo pracy itp. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, także jako eksperci w urzędach administracji rządowej 134


studia jednolite magisterskie stacjonarne studia jednolite magisterskie niestacjonarne zaoczne studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe

i samorządowej. Praca czeka na nich również w działach prawnych firm prywatnych i państwowych, organach ścigania i w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

do wyboru: historia, matematyka

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat DziekanatWydziału WydziałuNauk Prawa, Biologicznych Administracji i Ekonomii ul. Kuźnicza Uniwersytecka 35, 50-138 22–26, Wrocław 50-145 Wrocław tel. tel. +48 +48 71 71375 37529 237734, +48 71 375 22 66 (studia stacj.) www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 23 12, +48 71 375 28 25 (studia niestacj.) www.prawo.uni.wroc.pl 135


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

PSYCHOLOGIA Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka i jego psychiką. Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki realizacji projektów badawczych oraz współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającą przy Instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin i nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia się w wybranych przez siebie dziedzinach psychologii stosowanej m.in. w psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Pracę znajdziesz zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym jako diagnosta, terapeuta, doradca, trener lub ekspert. Dzięki znajomości problemów psychospołecznych jednostkowych i grupowych możesz w przyszłości pracować w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, np. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, w placówkach służby zdrowia, również w wojsku, policji i sądownictwie.

136


studia jednolite magisterskie stacjonarne studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe

PSZY N A J L E IA Ł Z D WY S C E! W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych Dziekanat Biologicznych i Pedagogicznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 tel. +48 71 375 77 Wrocław tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.biologia.uni.wroc.pl www.wnhip.uni.wroc.pl, www.psychologia.uni.wroc.pl 137


Wydział Nauk Społecznych

SOCJOLOGIA dostępne specjalności: aktywizacja społeczna badanie rynku edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych Intercultural Mediation (MITRA) komunikacja społeczna komunikacja społeczna i badanie rynku socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego socjologia ekologii socjologia przestrzeni socjologia sztuki społeczności lokalne stosowane badania społeczne

Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Studia socjologiczne dadzą Ci wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także dostarczą umiejętności związanych z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem. Nauczysz się tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Posiądziesz także kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: wstęp do socjologii, ekonomia, psychologia, filozofia społeczna, historia myśli socjologicznej, mikrostruktur y społeczne, makrostruktur y społeczne, antropologia kulturowa, teorie zmiany społecznej, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się: metody i techniki badań socjologicznych, podstawy statystyki dla socjologów, analiza danych pierwotnych, analiza danych wtórnych, demografia społeczna, aksjologiczne problemy zawodu socjologa, seminarium badawcze, współczesne teorie socjologiczne. Przedmioty uzupełniające natomiast to: podstawy logiki, warsztaty komputerowe, encyklopedia prawa, kultura 138


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

masowa, opinia publiczna i jej badanie, społeczności lokalne, grupy społeczne w miejscu pracy i inne. Program studiów uzupełnia szeroka oferta specjalności. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w instytutach badawczych, firmach marketingowych, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych i mediach. Znajdziesz zatrudnienie także w urzędach statystycznych i na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, public relations i reklamą.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 139


Wydział Nauk Społecznych

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Podczas studiów na socjologii ekonomicznej nauczysz się, jak wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych, zdobędziesz także szerokie kompetencje społeczne. W programie studiów znaczną część zajmują zajęcia praktyczne, podczas których będziesz realizował indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze, dzięki którym zdobędziesz praktyczne umiejętności. Poznasz także metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności terytorialnych, nauczysz się analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego. Absolwenci będą przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów oraz w firmach konsultingowych.

140


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 141


Wydział Nauk Społecznych

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH dostępne specjalności: badania i ewaluacja polityk publicznych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych socjologia bezpieczeństwa militarnego socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa socjotechniki wpływu społecznego

Jeśli chcesz podjąć studia z zakresu bezpieczeństwa systemowego, wybierz socjologię grup dyspozycyjnych. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa z uregulowaniami rynku pracy w wybranych jego sektorach (cywilnym, paramilitarnym i militarnym). Ponad połowę przedmiotów na tym kierunku wybierasz sam, dzięki czemu możesz profilować proces kształcenia według własnych preferencji. Dzięki tym studiom zdobędziesz kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem na wypadek zaistnienia wielowymiarowych niebezpieczeństw oraz będziesz zdolny do oddolnego kształtowania bezpieczeństwa w organizacjach gospodarczych. Na socjologii grup dyspozycyjnych na studiach licencjackich czekają na Ciebie tr zy interesujące specjalności. Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych to specjalność obejmująca problematykę infrastruktur y krytycznej oraz systemów cybernetycznych zapewniających funkcjonalność państwa i jego gospodarki. Są to m.in. systemy dostaw energii, surowców energetycznych i paliwa, łączności; sieci teleinformatyczne, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę; ochrona zdrowia; infrastruktura transportowa, ratownictwa w turystyce (GOPR, WOPR) itp. Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych to z kolei specjalność, która obejmuje problematykę działania służb i formacji posiadających status paramilitarny. Są to: Policja, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, 142


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

ABW, CBA, itp. Trzecią specjalizacją jest bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu oceny ryzyka i zagrożeń zewnętrznych państwa, takich jak: terroryzm, szantaż lub prowokacje militarne. Na studiach magisterskich będziesz mieć do wyboru cztery zupełnie nowe specjalności. Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w służbach i formacjach militarnego, paramilitarnego i cywilnego systemu bezpieczeństwa państwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej); w międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa); oraz jako specjalista w biznesie (zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka).

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 143


Wydział Nauk Społecznych

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE dostępne specjalności: dyplomacja publiczna i media gospodarka i biznes międzynarodowy Global Studies studia europejskie studia niemieckie studia regionalne i rozwojowe studia wschodnie służby zagraniczne współczesne służby dyplomatyczne zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe oferują Ci interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. Podczas studiów poznasz i zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nauczysz się analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Nabędziesz także umiejętności i kompetencje niezbędne do komunikowania się i prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. Pomoże Ci w tym rozbudowany program nauczania języków obcych, obejmujący także zagadnienia z zakresu języka dyplomacji i biznesu. Na stosunkach międzynarodowych czeka na Ciebie bardzo zróżnicowana i stale poszerzana oferta specjalności i przedmiotów do wyboru. Proponujemy zajęcia z zakresu funkcjonowania służb zagranicznych, gospodarki i biznesu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej i mediów, interdyscyplinarne area studies (studia europejskie, niemieckie i wschodnie), jak również zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Jest to możliwe dzięki współpracy 144


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

z Sudeckim Związkiem Pracodawców, który oferuje atrakcyjne możliwości odbycia praktyk i staży studenckich. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwenci znajdą pracę także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną studiów międzynarodowych. Studenci stosunków międzynarodowych mają do wyboru ponad 100 miejsc na kilkudziesięciu uczelniach zagranicznych, na których mogą spędzić semestr w ramach stypendium zagranicznego Erasmus+. Oprócz uczelni w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech można również wybierać studia na uniwersytetach w Estonii, Grecji, Norwegii, Szwecji i Turcji. Nasi studenci mają również możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, działając w kołach naukowych.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia wiedza o społeczeństwie

0,5 0,5

1 1

jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

jeden język obcy nowożytny do wyboru (pisemny): angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 145


Wydział Nauk Społecznych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Ten nowy interdyscyplinarny kierunek studiów korzysta z dorobku takich nauk, jak ekonomia, politologia, prawo czy socjologia. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zadaniem jest pomoc w dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Program studiów ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jak i trendy ewolucyjne oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Jako student poznasz współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Pomogą Ci w tym przedmioty ogólne poświęcone analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa, od ekonomicznego, społecznego, energetycznego poprzez kulturowe i ekologiczne, aż po technobezpieczeństwo. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski oraz struktur sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Będziesz potrafił identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego państwa, dzięki przedmiotom z zakresu konfliktów społecznych, terroryzmu czy źródeł konfliktów o charakterze międzynarodowym. Jako student będziesz mógł także wybrać w toku studiów przedmioty poświęcone konfliktom etnicznym w wybranych obszarach świata, współpracy międzynarodowej policji i służb specjalnych, faszyzmowi i neofaszyzmowi oraz polityce kryminalnej. Zdobędziesz umiejętność praktycznego zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym m.in. decydowania w warunkach zagrożeń i prowadzenia komunikacji strategicznej. Poznasz również rodzaje zagrożeń, mechanizmy ich identyfikacji, ich wzajemną korelację oraz możliwości zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Podczas studiów będziesz mógł uczestniczyć zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych formach mobilności (m.in. Erasmus + i CEEPUS). 146


studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: w administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, a także podmiotach prywatnych współpracujących ze sferą publiczną i instytucjami państwowymi.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekr ytacja.uni.wroc.pl, im.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.biologia.uni.wroc.pl www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 147


Wydział Nauk Społecznych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI Ten interdyscyplinarny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych UWr umożliwi zdobycie kompetencji – zarówno merytorycznych, jak i praktycznych oraz społecznych – stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfer y gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W skali kraju zagadnienia związane z zarządzaniem projektami społecznymi podejmowane są jedynie fragmentarycznie w ramach innych kierunków studiów, tymczasem uczelnie z kręgu anglosaskiego, szczególnie w Australii, Kanadzie i USA od wielu lat oferują tego typu kierunki (civic engagement) przeciwdziałające kryzysowi społeczeństwa obywatelskiego. Wydział zapewnia wszechstronną i interdyscyplinarną realizację tego kierunku, dzięki dotychczas prowadzonym badaniom naukowym z zakresu m.in. komunikologii, nauk o zarządzaniu, politologii, psychologii i socjologii. W programie studiów uwzględniono „semestr mobilności”, dzięki czemu studenci będą mogli semestr nauki zrealizować na zagranicznej lub polskiej uczelni (Erasmus+, CEEPUS, MOST). Wśród proponowanych studentom przedmiotów, oprócz ogólnych, znajdują się m.in. marketing, public relations, organizacje pozarządowe, polityka regionalna, Dolny Śląsk jako region w ujęciu historyczno-kulturowym, społeczności lokalne, lokalna polityka społeczna, media lokalne i regionalne, konflikty i interwencje kryzysowe. Znaczna część zajęć realizowana jest w formie konwersatoryjnej i warsztatowej, co wzmacnia ich praktyczny wymiar. Na studiach zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu różnorodnymi formami działań społecznych, politycznych i gospodarczych, a także o problemach i wyzwaniach społecznych oraz metodach ich rozwiązywania przez sektor 148


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

publiczny i obywatelski. Będziesz potrafił definiować i opisywać różnego rodzaju struktury i instytucje społeczne (w tym kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz relacje między nimi, uwzględniając ich wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy. Zdobędziesz także umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi niezbędnymi do projektowania i prowadzenia badań społecznych. Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę m.in. jako funkcjonariusz publiczny, działacz organizacji pozarządowych, przedsiębiorca, dziennikarz i pracownik w roli eksperta i menadżera projektów społecznych. Będziesz mógł pełnić różne role w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach publicznych: instytucjach rządowych i samorządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach III sektora, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, krajowych, regionalnych i lokalnych mediach, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach. Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie jeden przedmiot do wyboru: język polski (pisemny), matematyka dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,25

0,5

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław tel. +48 71 375 52 03 www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.ism.uni.wroc.pl 149


Portyk cesarski z wejście do gmachu głównego UWr fot. Dominika Hull


STUDIA HUMANISTYCZNE


STUDIA HUMANISTYCZNE ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU

154

ARCHEOLOGIA

156

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA I GOSPODAROWANIE

158

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

160

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

162

FILOZOFIA

164

HISTORIA

166

HISTORIA SZTUKI

168

HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

170

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

172

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE

174

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

176

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

178

KULTUROZNAWSTWO

180

MILITARIOZNAWSTWO

182

MUZYKOLOGIA

184

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

186

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE

188 153


Wydział Filologiczny

ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU Jeśli chcesz w przyszłości świadomie i swobodnie poruszać się w świecie kultury i sztuki – antropologia literatury, teatru i filmu to studia dla Ciebie. Jest to interdyscyplinarny i nowoczesny kierunek, kształcący przyszłych twórców i uczestników kultury. W XXI wieku nie sposób objaśniać człowieka i jego dzieł – literatury, teatru, filmu czy sztuka plastycznych – poza kontekstem kultury. Badanie twórczości nie jest możliwe bez uwzględniania jej związków z sankcjonowanymi systemami wartości, idei czy ideałów, ale także z opowieściami, mitami, wzorami kulturowymi, obyczajowymi, instytucjonalnymi. Stąd naukę (nauki) o przejawach kultury można rozumieć jako wiedzę o anthroposie. Podczas tych studiów dowiesz się, że żadne dzieło – literackie, filmowe czy teatralne – nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego. W toku edukacji nauczysz się te tropy odnajdować i poprawnie interpretować, pomoże Ci w tym podejście interdyscyplinarne, realizowane zarówno na poziomie wykorzystywanych metodologii, jak i różnorodnych kontekstów, które będziesz badać. Spotkania z artystami, twórcami i autorytetami naukowymi umożliwią Ci także realny kontakt ze światem kultury i poznanie go „od podszewki”. Ukształtowana podczas studiów wrażliwość estetyczna, wypracowany warsztat analityczno-interpretacyjny oraz zdobyte ogólne kompetencje komunikacyjne pozwolą Ci na realizowanie się we wszystkich obszarach kultury i pełnienie różnorakich funkcji profesjonalnych – od quasi-artystycznych poprzez ściśle instytucjonalne po rynkowe. Będziesz mógł pracować m.in. w takich zawodach jak recenzent prasowy czy portalowy (stąd nacisk na praktykę w ramach przedmiotu warsztaty przemawiania i pisania oraz ćwiczenia tłumaczeniowe podczas translatorium tekstu naukowego i literackiego), kierownik artystyczny, pracownik instytucji kultury takich jak telewizja, radio, kino, teatr, wydawnictwo, dom kultury, stowarzyszenia na rzecz kultury) czy pracownik placówek oświatowych i samorządowych albo też nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia humanistyczne na kierunkach niehumanistycznych (medycyna, politechnika i in.).

154


studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Przez wykształcenie różnorako dających się wykorzystać umiejętności, takich jak komunikatywność, perswazyjność, elastyczność, otwarcie na różnorodność świata, w którym trzeba akceptować nowości i nie zaniedbywać tradycji – absolwenci tego nowoczesnego i interdyscyplinarnego kierunku z powodzeniem mogą funkcjonować we współczesnym świecie w sposób przynoszący niebanalne i utylitarne korzyści: potencjalny sukces zawodowy, satysfakcję intelektualną i przyjemność płynącą z bycia specjalistą w zakresie kultury i sztuki.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Filologicznego ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 71 375 22 25 www.biologia.uni.wroc.pl www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifp.uni.wroc.pl

155


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ARCHEOLOGIA dostępne specjalności: archeologia Barbaricum archeologia epoki brązu archeologia epoki kamienia archeologia historyczna i sądowa archeologia Nowego Świata archeologia prowincji rzymskich archeologia średniowiecza numizmatyka Jeśli interesujesz się historią i chcesz samodzielnie odkrywać jej ślady i pozostałości – wybierz archeologię. Te studia dadzą Ci obszerną wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in. poszczególnych epok – od pojawiania się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne – na terenach europejskich i pozaeuropejskich; metod analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej oraz podstaw ich konserwacji; znaczenia dziedzictwa archeologicznego, także dla współczesnych. Poznasz także w podstawowym zakresie dziedziny współpracujące z archeologią (m.in. naukę o Ziemi, antropologię, socjologię i informatykę). Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią Ci poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS). Nauczysz się także, jak naukowo opracowywać artefakty (źródła archeologiczne). Po studiach będziesz mógł podjąć pracę na stanowiskach technicznych podczas prac wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi. Jako ciekawostkę warto dodać, że nasi archeolodzy dokonują ciekawych odkryć nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju, np. w Peru czy na pustyni Gobi. 156


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Co jakiś czas media informują o spektakularnych odkryciach, jak np. o odnalezieniu w wakacje 2016 roku na przedmieściach Gorzowa Wielkopolskiego szczątków wymarłego gatunku nosorożca sprzed 100 tys. lat.

PSZY N A J L E IA Ł W Y DZ C E ! S W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

geografia

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.archeo.uni.wroc.pl 157


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA I GOSPODAROWANIE dostępne specjalności: gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej turystyka historyczna

Kierunek ten przeznaczony jest dla tych, którzy zdają sobie sprawę, że historia decyduje o naszej teraźniejszości i tożsamości. Wszelkie ślady działalności człowieka są cennymi, ale nieodnawialnymi zasobami kulturowymi i gospodarowanie nimi wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultur y materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Poznasz także historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultur y materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Jako absolwent znajdziesz pracę w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwem kulturowym, biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych oraz ośrodkach kultury. Jako absolwent specjalności gospodarowanie dziedzictwem kulturowym zdobędziesz wiedzę dotyczącą zarządzania dziedzictwem kultury materialnej. Poznasz elementy składające się na krajobraz kulturowy, zdobędziesz umiejętność jego analizy, będziesz umiał przeprowadzić jego inwentaryzację i ocenić wartość. Zapoznasz się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Zdobędziesz umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z różnymi podmiotami. Zapoznasz się teoretycznie 158


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne

i praktycznie z metodami inwentaryzacji zabytków przemysłu i techniki. Po ukończeniu specjalności turystyka historyczna zdobędziesz wiedzę z zakresu historii turystyki. Poznasz rodzaje turystyki i zostaniesz wprowadzony w zagadnienia jej wykorzystania jako formy przedsiębiorczości. Dowiesz się także, jak pozyskiwać środki UE z puli przeznaczonej na promocję regionu. Zdobędziesz wiedzę o wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla celów tur ystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych. Zostaniesz także wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki czasu wolnego. PSZY N A J L E IA Ł Z D WY S C E! W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot, inny niż wymienione

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.hist.uni.wroc.pl 159


Wydział Filologiczny

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA dostępne specjalności: dziennikarstwo muzyczne dziennikarstwo prasowe i online dziennikarstwo radiowo-telewizyjne dziennikarstwo specjalistyczne dziennikarstwo sportowe fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna fotografia i film Journalism and Social Communication Media Relations produkcja medialna twórcze pisanie (Creative Writing) – film – teatr – telewizja

Kierunek ten przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza, innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Oprócz wiedzy dotyczącej samych mediów, ich funkcjonowania i zasad działania podczas studiów uzyskasz niezbędny zasób wiedzy ogólnej, umożliwiający Ci pracę w mediach. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, a do Twojej dyspozycji pozostają profesjonalne studia radiowe, telewizyjne i fotograficzne. Uczyć będą Cię specjaliści i praktycy, możesz być więc pewien, że program studiów jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany. Praktyki w mediach, projekty naukowe i medialne oraz różnorodność przedmiotów pomogą Ci określić własne predyspozycje i wskażą perspektywy przyszłej drogi zawodowej. Pracę znajdziesz na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV), komunikacji profesjonalnej czy nowych mediów. Możesz pracować także jako specjalista twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej. 160


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

język polski (pisemny) jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Filologicznego ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 71 375 22 25 www.biologia.uni.wroc.pl www.wfil.uni.wroc.pl, www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

161


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Etnologia to studia o człowieku i jego kulturze. Podczas nich dowiesz się, jak działa kultura, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i poznasz ich źródła. Odkryjesz także bogactwo kultur całego świata. Na tym kierunku zgłębisz wybrane zagadnienia z filozofii powszechnej, socjologii ogólnej, logiki i językoznawstwa. Wiedzę ogólną uzupełnią przedmioty z zakresu nauk pokrewnych (m.in. kultura w pradziejach) oraz specjalistyczne, m.in. historia etnologii, historia etnografii Polski i Europy, sztuka ludowa, folklorystyka i antropologia współczesności, muzealnictwo etnograficzne, antropologia rodziny. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień. Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych i w mediach. Pracować możesz także w instytucjach i firmach, w których prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz.

162


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

PSZY N A J L E IA Ł Z W Y D C E! S W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

jeden przedmiot do wyboru: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski (pisemny), wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,25

0,5

0,2

0,4

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 29 93, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.etnologia.uni.wroc.pl 163


Wydział Nauk Społecznych

FILOZOFIA Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

164


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

filozofia

0,5

1

0,25

0,5

0,2

0,4

przedmiot

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Biologicznych Dziekanat WydziałuNauk Nauk Społecznych 35,3,50-138 Wrocław ul. Kuźnicza Koszarowa 51-149 Wrocław tel. +48 +48 71 71375 37529 527703 www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl www.biologia.uni.wroc.pl www.filozofia.uni.wroc.pl

165


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

HISTORIA dostępne specjalności: amerykanistyka archiwistyka i zarządzanie dokumentacją dokumentalistyka konserwatorska regionalistyka specj. nauczycielskie W ofercie także kierunek w języku angielskim European Cultures (studia stacjonarne I stopnia). Jeśli chcesz poznać przeszłość i zrozumieć, jaki ma wpływ na teraźniejszość, wybierz studia historyczne. Podczas studiów gruntownie poznasz historię Polski i historię powszechną oraz warsztat pracy historyka. By pełniej zrozumieć kontekst wydarzeń historycznych, ale także sprawniej analizować współczesne zjawiska, wiedzę z zakresu polityki uzupełnisz wiadomościami z dziedziny gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności. Nie tylko nauczymy Cię prowadzenia pracy badawczej, ale pomożemy także kształtować postawę otwartości i samodzielności w rozwiązywaniu problemów badawczych. Szeroki wybór specjalności umożliwi Ci odnalezienie przyszłej drogi zawodowej i określenie własnych predyspozycji. Celem specjalności amerykanistycznej jest przygotowanie studentów do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych. W planie zajęć są m.in. podstawowe zagadnienia z zakresu historii, gospodarki, ustroju i kultury (m.in. literatury, współczesnych mediów) USA i poszerzony kurs praktycznej nauki języka angielskiego. W ostatnich latach zmienił i poszerzył się zakres specjalności archiwistyka – dołączone zostało zarządzanie dokumentacją powstającą współcześnie we wszystkich postaciach. Tym samym kształcenie dostosowane zostało do wymogów rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

166


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

PSZY N A JL E IA Ł W Y DZ C E ! S W POL

studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

A+

studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne*

Dokumentalistyka konserwatorska jest pierwszą i jedyną taką specjalnością na studiach historycznych w Polsce. Jej absolwenci zdobędą niezbędną dla podjęcia pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej wiedzę z zakresie m.in. historii architektury, możliwości zagospodarowywania i wykorzystywania obiektów zabytkowych czy technik dokumentowania obiektów zabytkowych. Program specjalności regionalistyka został opracowany tak, aby uwzględniał specyfikę różnych instytucji i organizacji, które potem mogą być miejscem pracy absolwentów. Ponieważ w trakcie studiów nie jest możliwa praktyka we wszystkich tych instytucjach, zakładamy, że podczas praktyk zawodowych poznasz specyfikę pracy przynajmniej jednej z tych instytucji.

* Dwa rodzaje studiów magisterskich: 2,5-letnie dla absolwentów kierunków innych niż historia oraz 2-letnie dla absolwentów kierunków, gdzie przynajmniej jedna specjalność przedmiotowa to historia.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.hist.uni.wroc.pl 167


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

HISTORIA SZTUKI Instytut Historii Sztuki UWr jest jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek na polu historii sztuki w Polsce. Jest to także instytut z długą tradycją, ponieważ Katedrę Historii Sztuki na polskim Uniwersytecie we Wrocławiu utworzono już w 1946 roku. Studia na historii sztuki dadzą Ci pełną wiedzę o historii sztuki oraz wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Program studiów licencjackich pozwala też na rozwijanie indywidualnych zainteresowań studentów w ramach specjalistycznych fakultetów, proseminariów i seminariów pomocniczych oraz licencjackich. Praktyczne umiejętności opisu i dokumentacji dzieła sztuki doskonalone są na 5-dniowych objazdach zabytkoznawczych i 14-dniowych letnich obozach inwentaryzacyjnych. W ramach poszczególnych zajęć organizowane są liczne wyjazdy, stąd też zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych Instytutu Historii Sztuki, lecz także w obiektach zabytkowych, w muzeach i galeriach sztuki. Studenci przechodzą także wszechstronny kurs wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Od ponad 10 lat Instytut Historii Sztuki mieści się niedaleko Rynku w gmachu, który przeszedł gruntowny remont i jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych i seminaryjnych mieści także wszechstronnie wyposażoną pracownię komputerową i otwartą w 2005 roku galerię sztuki „Szewska 36”. Po studiach zatrudnienie znajdziesz w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, 168


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne wieczorowe

mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym, a także wszędzie tam, gdzie przydatna lub wymagana jest szeroka wiedza o kulturze europejskiej (np. usługi turystyczne).

PSZY N A J L E IA Ł Z D WY S C E! W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.historiasztuki.uni.wroc.pl 169


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ofercie także kierunek Public History w języku angielskim (studia stacjonarne II stopnia). Historia w przestrzeni publicznej to kierunek interdyscyplinarny zajmujący się wszelkimi przejawami funkcjonowania historii poza edukacją formalną, w tym poza historią akademicką. Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych, gdzie ostatnio cieszy się zwiększonym zainteresowaniem, tymczasem w Polsce jest to kierunek unikatowy i pionierski. Kierunek łączy historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami, jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu np. edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki. Program studiów obejmuje cztery grupy przedmiotów: historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej); przedmioty warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii) oraz przedmioty specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii). Każdej ze specjalizacji towarzyszą zajęcia projektowe oraz praktyka. Oczywiście w programie znajdują się również przedmioty ogólnouczelniane: lektorat oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę na temat funkcjonowania wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej oraz metod wpływania na owo funkcjonowanie. Będziesz potrafił pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i upowszechniać dziedzictwo przeszłości. Pozwoli Ci to znaleźć zatrudnienie w instytucjach zaangażowanych w zachowywanie, kształtowanie i upowszechnianie pamięci o przeszłości, a związanych z działalnością w obszarze: polityki historycznej (partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe), 170


studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

pozaszkolnej edukacji historycznej, styku historii i sztuki (muzea, skanseny, zespoły twórców, np. eksperci dla filmów, gier czy imprez o tematyce historycznej), styku historii i mediów (wydawnictwa, prasa, szczególnie tzw. nowe media, portale internetowe, kanały tematyczne), archiwistyki i oral history (prywatni zleceniodawcy, instytucje samorządowe) oraz współpracy międzynarodowej (instytucje europejskie).

PSZY N A J L E IA Ł Z W Y D C E! S W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 29 93, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.hist.uni.wroc.pl 171


Wydział Filologiczny

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO dostępne specjalności: biblioteki cyfrowe biblioteki publiczne i szkolne biblioteki w społeczeństwie wiedzy prasa w systemie komunikacji społecznej specj. nauczycielska

Jeśli interesujesz się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, chciałbyś w przyszłości sprawnie poruszać się w gąszczu informacji i wiedzy, pracować jako broker i menedżer informacji, prowadzić działalność wydawniczą, zostać wykwalifikowanym bibliotekarzem, biblioterapeutą lub animatorem kultury – zdecyduj się na studia na tym kierunku. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Nauczysz się wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje pochodzące z różnych źródeł na potrzeby różnych odbiorców. Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę, naukoznawstwo. Zdobędziesz także kwalifikacje pedagogiczne, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych. Pracę znajdziesz w centrach informacji (biznesowej, tur ystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi.

172


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

0,25

0,5

przedmiot

dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ibi.uni.wroc.pl

173


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE dostępne specjalności: pamięć kulturowa i tożsamość europeizacja i regionalizacja Interdyscyplinarne studia europejskie (ISE) to nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia, utworzony i prowadzony przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta. ISE to kierunek silnie umiędzynarodowiony, adresowany do osób zainteresowanych Europą i integracją europejską w ich rozmaitych, a zwłaszcza kulturowych, społecznych i politycznych aspektach. W odróżnieniu od tradycyjnych studiów europeistycznych program studiów ISE łączy podejścia i perspektywy badawcze z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. W proponowanym zestawie kursów nie zabraknie więc wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, historii idei, komunikacji kulturowej, relacji społecznych czy tożsamości zbiorowych. W toku studiów przewidziano możliwosć́ wyboru jednej z dwóch specjalności. Szczególny nacisk położony został na aktywną znajomość języków obcych na poziomie specjalistycznym: część zajęć dydaktycznych prowadzona będzie w języku angielskim i otwarta dla zagranicznych studentów UWr, ponadto program studiów przewiduje możliwość nieodpłatnej nauki dwóch języków obcych. Jako student ISE będziesz mieć możliwość wysłuchania wykładów profesorów gościnnych z wiodących europejskich ośrodków akademickich, odbycia zagranicznych praktyk studenckich oraz staży naukowych na partnerskich uniwersytetach (m.in. w Monachium, Dreźnie, Lipsku, Padwie czy Brukseli) i wzięcia udziału w międzynarodowych warsztatach czy szkołach letnich. Jako absolwent będziesz pr zygotowany do pracy koncepcyjnej, doradczej, edukacyjnej oraz administracyjnej także w zespołach i środowiskach międzynarodowych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach 174


studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

integracji europejskiej, w ambasadach i konsulatach, w instytucjach kultury czy międzynarodowych koncernach. ISE to oferta dla studentów zamierzających usystematyzować swą wiedzę o Europie i Unii Europejskiej zarówno w ich wymiarze kulturowym, jak i polityczno-instytucjonalnym, chcących ponadto studiować na „kameralnym”, silnie umiędzynarodowionym, kładącym nacisk na wysokie standardy naukowe i dydaktyczne, a przy tym nieodpłatnym kierunku.

PSZY N A J L E IA Ł Z W Y D C E! S W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław tel. +48 71 375 29 93, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.hist.uni.wroc.pl 175


Wydział Filologiczny

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA dostępne specjalności: Branding Communication Design (projektowanie komunikacji) Communication Management Public Relations

Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz w sektorze public relations, reklamy i brandingu, wybierz komunikację wizerunkową. To unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z praktykami i rynkiem, w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. Kształci on specjalistów zarządzających komunikacją i wizerunkiem, pracowników sektora creative industries. Podczas studiów będziesz uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach praktycznych i warsztatowych, które uczą funkcjonować na rynku pracy. Będziesz mieć możliwość bliskiej współpracy z agencjami PR i reklamy, a zajęcia bezpośrednio będą odwoływać się do najnowszych trendów w badaniach komunikacji, mediów, reklamy i public relations. Studia charakteryzuje duża elastyczność programu, a wiedzę pomoże Ci zgłębiać otwarta kadra dydaktyczna, dzięki czemu rozwiniesz swoje indywidualne kompetencje i zainteresowania. Pracę znajdziesz w agencjach reklamowych, public relations oraz brandingowych, a także w studiach projektowych i graficznych, mediach tradycyjnych i elektronicznych, domach mediowych oraz agencjach badań rynku i konsumentów. Możesz pracować także w charakterze rzecznika prasowego i doradcy wizerunkowego.

176


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

język polski (pisemny) jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Filologicznego ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 71 375 22 25 www.biologia.uni.wroc.pl www.wfil.uni.wroc.pl, www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

177


Wydział Filologiczny

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo to kierunek interdyscyplinarny – program łączy w sobie bowiem elementy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i bibliologii. W programie studiów dają się wyodrębnić następujące bloki tematyczne: kulturalno-literacki, tekstowo-warsztatowy oraz edytorski. Na studiach opanujesz podstawy warsztatu krytyczno-literackiego i pisarskiego, nauczysz się samodzielnie zbierać i wer yfikować informacje potr zebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym, nauczysz się zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej. Będziesz umiał napisać notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton, dowiesz się, jak tworzyć proste formy poetyckie i narracyjne, co znajduje zastosowanie na przykład w zawodzie copywritera. Ponadto zdobędziesz szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism. Opanujesz podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak i z użyciem mediów cyfrowych. Będziesz redagował, adjustował i formatował teksty oraz wykonywał korektę. Nauczysz się przygotowywać teksty literackie do edycji. Uzyskasz kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu. Absolwenci kierunku studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w Instytucie Filologii Polskiej na studiach II stopnia o profilu ogólnym – na specjalności edytorskiej, krytycznoliterackiej lub antropologii literatury, teatru i filmu, a także na studiach II stopnia innych kierunków humanistycznych. Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w instytucjach kulturalnych i społecznych (redakcjach czasopism, wydawnictwach i mediach, agencjach informacyjnych i reklamowych, urzędach administracji państwowej) – 178


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby o ogólnym wykształceniu humanistycznym połączonym z umiejętnością tworzenia i redakcyjnego opracowania tekstów wszelkiego rodzaju: artystycznych, krytycznoliterackich, prasowych, użytkowych, a także tekstów wystąpień publicznych.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

0,25

0,5

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifp.uni.wroc.pl

179


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

KULTUROZNAWSTWO dostępne specjalności: krytyka artystyczna kultura filmowa kultura i media performatyka kultury rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność studia miejskie Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów humanistycznych skoncentrowanym na poznawaniu kultury oraz na krytycznej refleksji nad jej zjawiskami. Wyniesiona ze studiów wiedza o przejawach i wytworach kultury, jak też nabyte zdolności intelektualne dają absolwentom możliwość wyboru różnych ścieżek zawodowych. Kompetencje pomocne w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów, jakie napotykamy dziś w sferach życia artystycznego, społecznego, ekonomicznego czy politycznego, predysponują studentów do podejmowania pracy nie tylko w instytucjach kulturalnych i w szeroko pojętym przemyśle kreatywnym, ale też w administracji państwowej oraz organizacjach pożytku publicznego. W programie studiów znajdują się przedmioty kierunkowe (m.in. historia kultury i cywilizacji, teoria kultury, metody badań kulturoznawczych), ogólnokształcące (m.in. antropologia kultury, historia filozofii, estetyka, socjologia kultur y, filozofia współczesnej humanistyki) oraz przedmioty uzupełniające (m.in. wiedza o filmie, nowych mediach, sztuce wizualnej, wiedza o literaturze). Ciekawy, nowoczesny program studiów oraz wykwalifikowani, ale i niekonwencjonalni wykładowcy umożliwią Ci indywidualny rozwój podyktowany Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami.

180


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Przed absolwentami otwiera się możliwość pracy w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, w mediach (prasie, radiu, telewizji i redakcjach portali internetowych, w wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych, administracji publicznej.

PSZY N A J L E IA Ł Z W Y D C E! S W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

0,25

0,5

przedmiot

jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 22 74, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl

181


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

MILITARIOZNAWSTWO dostępne specjalności: popularyzacja wiedzy o militariach animacja odtwórstwa historycznego Studia na militarioznawstwie dadzą Ci wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym poznasz spektrum zagadnień związanych z przeszłością i dziedzictwem militarnym. Dlatego studia te wyraźnie różnią się od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa. Program studiów obejmuje szeroko rozumianą historię militarną i kierunki badań historycznowojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, faler ystyki, heraldyki itp. Podczas studiów zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych itp. Nauczysz się także, jak promować i popularyzować zdobytą wiedzę. Absolwenci znajdą pracę m.in. w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym i w wydawnictwach. Jako konsultanci mogą pracować również przy produkcjach związanych z mediami masowymi, w szczególności dotyczących problematyki z zakresu historii wojskowości. Podczas studiów możesz wybrać jedną z dwóch specjalności. W ramach specjalności popularyzacja wiedzy o militariach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności niezbędne do tworzenia, redagowania i edycji tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Specjalność ta pomoże Ci w przyszłości podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach gazet, czasopism i portali internetowych dotyczących tematyki militarnej, a także podjąć próby samodzielnej działalności pisarskiej oraz publicystycznej. 182


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

W ramach specjalności animacja odtwórstwa historycznego nauczysz się, jak przeprowadzać przedsięwzięcia popularyzatorskie rekonstruujące przeszłość militarną. Dzięki tej wiedzy znajdziesz zatrudnienie w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym. Specjalność oferuje wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej edukacji na kierunkach związanych z wiedzą, ochroną i dokumentacją dziedzictwa materialnego przeszłości.

PSZY N A J L E IA Ł Z W Y D C E! S W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

historia

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 29 93, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.hist.uni.wroc.pl 183


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

MUZYKOLOGIA Jeśli interesuje Cię muzyka, chcesz poznać jej historię, teorię, relacje z innymi dziedzinami wiedzy i rolę w kulturze, wybierz muzykologię. Muzykologię będziesz studiować w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznasz jej interdyscyplinarny charakter, zyskasz szerszą perspektywę oraz zdobędziesz ogólną wiedzę z dziedziny humanistyki. Przedmioty kierunkowe zakładają poznanie tematyki z trzech perspektyw: muzykologii systematycznej (wśród pr zedmiotów są m.in. podstawy analizy dzieła muzycznego, estetyka muzyczna), kulturologii muzycznej (m.in. kultury muzyczne świata, antropologia muzyczna) oraz historii muzyki (od czasów antycznych po współczesność). Istotnym składnikiem wykształcenia muzykologicznego na studiach I stopnia jest szerzej niż w innych ośrodkach muzykologicznych uwzględniony kontekst nauk humanistycznych (m.in. historia filozofii, logika, teoria kultury i inne przedmioty humanistyczne). Dzięki tej różnorodnej wiedzy będziesz świadomie poruszał się w przestrzeni humanistyki oraz zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Po studiach muzykologicznych będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego (festiwale, biura koncertowe, filharmonie), mediach (prasa, radio, TV) i bibliotekach muzycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów znajdziesz pracę także w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach naukowych i upowszechniających kulturę masową. Możesz pracować także jako nauczyciel w szkolnictwie powszechnym, muzycznym, a także realizować się naukowo w instytutach badawczych, na uniwersytetach i w akademiach muzycznych.

184


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

PSZY N A J L E IA Ł Z D Y W S C E! W POL

A+

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić Twoje predyspozycje do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym, w tym umiejętności gry na instrumencie), ściśle z nimi związanych zdolności analizowania utworów muzycznych oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Podczas rozmowy musisz ponadto zaprezentować dowolnie wybrany temat z zakresu historii muzyki. Rozmowa jest punktowana w skali 0–20 pkt. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu miejsc zadecyduje ranking punktów. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz kandydatów na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dziekanat Biologicznych DziekanatWydziału WydziałuNauk Nauk Historycznych ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław i Pedagogicznych tel. +48 71 375 77 Wrocław ul. Szewska 48,29 50-139 www.biologia.uni.wroc.pl tel. +48 71 375 29 93, +48 71 375 22 23 www.wnhip.uni.wroc.pl, www.muzykologia.uni.wroc.pl 185


Wydział Filologiczny

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE Ten nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, jakie przed rynkiem wydawniczym postawił rozwój nowych technologii i wzrost znaczenia publikacji elektronicznych. Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi, od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców. Zajęcia prowadzone są w oparciu o studium przypadku, analizy komputerowe, warsztaty i laboratoria. Dzięki temu studenci poszerzają swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywają niezbędne umiejętności praktyczne, które będą niezbędne na gruncie zawodowym. Wśród przedmiotów realizowanych w trakcie studiów znajdziesz takie jak wiedza o kulturze, ocena funkcjonalności stron internetowych, ocena i selekcja dokumentów, marketing i promocja książek, rynek e-publikacji, wiedza o kulturze, praca w programie InDesign, filozofia z elementami logiki, heurystyka informacyjna, czytelnictwo współczesne, nauka o informacji, prawo autorskie w pracy wydawcy, użytkownicy mediów cyfrowych, zar ządzanie kolekcjami e-dokumentów. Kiedy skończysz studia, będziesz kompetentnym pracownikiem sektora informacji. Pracę znajdziesz w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych, redakcjach portali internetowych, firmach prowadzących digitalizację publikacji, bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access, księgarniach internetowych, działach wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm.

186


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru: język polski, matematyka,historia sztuki, informatyka

0,5

1

dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Filologicznego ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 71 375 22 25 www.biologia.uni.wroc.pl www.wfil.uni.wroc.pl, www.ibi.uni.wroc.pl

187


Wydział Filologiczny STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE Studia środkowo-wschodnioeuropejskie są propozycją zintegrowanych studiów humanistycznych, tworzonych przez trzy instytuty UWr: Instytut Filologii Słowiańskiej (Zakład Ukrainistyki i Zakład Bohemistyki), Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego UWr. Na studiach środkowo-wschodnioeuropejskich będziesz mógł uczyć się kilku języków: ukraińskiego, czeskiego, węgierskiego lub/i słowackiego wraz z literaturą, historią i kulturą oraz myślą społeczno-polityczną regionu (pięciu krajów, wielu narodów). Lecz języki to nie wszystko. Podczas tych studiów zdobędziesz wiedzę o literaturze i języku oraz historii i kulturze regionu Europy Środkowo-Wschodniej, do którego zaliczamy etniczny obszar polski, ukraiński, czeski, słowacki i węgierski. Istotą tego kierunku jest nie tylko gruntowne przygotowanie filologiczne i historyczne studentów (w ramach podstawowych treści kształcenia), ale także zbudowanie podstaw wiedzy o regionie środkowo-wschodnioeuropejskim (Ukraina, Czechy, Węgr y, Polska, Słowacja), tak w ujęciu historycznym, jak i w planie współczesnych procesów kulturowych oraz społeczno-politycznych (w ramach bloku przedmiotów specjalistycznych). Poznasz nie tylko literaturę i kulturę Europy Środkowo-Wschodniej, ale także najważniejsze wydarzenia historyczne i społecznopolityczne oraz najważniejsze idee filozoficzne i estetyczne wpływające na przemiany literatury, języków i kultur. Posiądziesz uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury, kultury (zwłaszcza teatru, filmu, muzyki, nowych mediów), historii oraz historii sztuki, myśli społeczno-filozoficznej Europy Środkowo-Wschodniej wraz z ich komparatystycznymi i interdyscyplinarnymi odniesieniami. Poznasz też m.in. podstawowe metody analizy oraz interpretacji w perspektywie komunikacji międzykulturowej różnych zjawisk, elementów i wytworów kultur y środkowowschodnioeuropejskiej. Wiedza o sposobach ich wykorzystania przyda Ci się m.in. w badaniach komparatystycznych i postkolonialnych, w zakresie geopoetyki 188


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

i innych nurtach. Dowiesz się też wiele na temat dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej oraz o działa-jących w przeszłości i dziś instytucjach kultury, a także o mediach i multimediach i ich społeczno-kulturowym znaczeniu. Ułatwi Ci to orientację we współczesnym życiu kulturalnym, szczególnie literackim, teatralnym i filmowym Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny) jeden przedmiot do wyboru: historia, historia sztuki geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5 -

1 1

0,25

0,5

0,5

1

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych Dziekanat Wydziału Filologicznego ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 29 77 tel. +48 71 375 22 25 www.biologia.uni.wroc.pl www.wfil.uni.wroc.pl, www.ibi.uni.wroc.pl

189


Plac Uniwersytecki z widokiem na fontannÄ™ z Szermierzem fot. Dominika Hull


STUDIA FILOLOGICZNE


STUDIA FILOLOGICZNE FILOLOGIA ANGIELSKA

194

FILOLOGIA CZESKA

196

FILOLOGIA DALEKOWSCHODNIA

198

FILOLOGIA FRANCUSKA

200

FILOLOGIA GERMAŃSKA

202

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

204

FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII

206

FILOLOGIA KLASYCZNA

208

FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

210

FILOLOGIA POLSKA

212

FILOLOGIA ROSYJSKA

214

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

216

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

218

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

220

ITALIANISTYKA

222

JUDAISTYKA

224

NIDERLANDYSTYKA

226

193


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ANGIELSKA dostępne specjalizacje: Empirical and Theoretical Linguistics tłumaczeniowa

Jest jedna rzecz, która łączy tłumaczkę najpoczytniejszych kryminałów, profesora medioznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim, dziennikarza radiowego BBC News, analityka finansowego banku Barcleys oraz pracownika kalifornijskiej centrali firmy Apple. To dyplom Instytutu Filologii Angielskiej UWr. Jak to możliwe, że nasi absolwenci osiągają sukcesy na tak wielu ścieżkach kariery? Jesteśmy wszechstronni. Uczymy nie tylko języka angielskiego: oprócz zajęć praktycznych (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo i gramatyka), oferujemy kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze. Każdy student ma prawo wyboru specjalizacji tłumaczeniowej lub filologicznej, a ponadto może uczestniczyć w bloku nauczycielskim, który daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Jesteśmy praktyczni. Aby jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy, organizujemy praktyki zawodowe w ramach specjalizacji tłumaczeniowej oraz bloku nauczycielskiego. Ponadto wszystkim studentom oferujemy 180-godzinny kurs drugiego języka obcego. Jesteśmy międzynarodowi. Współpracujemy z ponad dwudziestoma ośrodkami akademickimi w Europie i w USA. Organizujemy międzynarodowe konferencje, szkoły letnie oraz wykłady gościnne znamienitych profesorów. W ramach programów Erasmus i ISEP nasi studenci wyjeżdżają na wymiany do m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Norwegii. Studiuje u nas wielu studentów międzynarodowych, a wśród pracowników IFA są Amerykanie i Brytyjczycy. Jesteśmy kompetentni. Nasza kadra to zespół utytułowanych naukowców, laureatów prestiżowych stypendiów

194


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

zagranicznych, autorów książek i artykułów opublikowanych w renomowanych wydawnictwach akademickich na całym świecie. Jesteśmy innowacyjni. Dostosowujemy plan studiów do wymagań rynku i dbamy o to, by nasi studenci mieli dostęp do najnowszych technologii oraz publikacji naukowych. W IFA działa jedyne w Polsce laboratorium psycholingwistyczne, w którym badania eksperymentalne nad językiem prowadzi nie tylko kadra, ale także uczestnicy studiów magisterskich i doktoranckich.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język angielski (pisemny)*

-

1

język polski (pisemny)*

-

0,8

0,25

0,5

jeden przedmiot do wyboru: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny niż język angielski (pisemny)

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji. * Egzaminy z języka angielskiego i języka polskiego na poziomie rozszerzonym są konieczne, by wziąć udział w rekrutacji. Ich brak dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifa.uni.wroc.pl

195


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA CZESKA Na początku XIX wieku czescy lingwiści podczas tworzenia literackiej „češtiny” sięgnęli po zapożyczenia z języka polskiego i staropolskiego – to właśnie dlatego język polski i czeski są tak do siebie podobne. Oba języki jednak ewoluowały, a niektóre wspólne słowa zmieniły znaczenie, stąd np. czeskie „čerstvý” to polskie „świeży”. Język czeski kryje wiele zagadek, chcesz je poznać? Wystarczy, że w y b i e r z e s z f i l o l o g i ę c z e s k ą n a U W r ! Po d c z a s konwersatoriów z Praktycznej Nauki Języka Czeskiego poznasz fonetykę, leksykę i gramatykę funkcjonalną tego języka od podstaw, a także nauczysz się pracować z czeskim tekstem – będzie to okazja do przeczytania w oryginale pasjonujących książek literatury czeskiej. Podczas studiowania bohemistyki będziesz mógł także poznać drugi język słowiański – chorwacki, rosyjski lub ukraiński oraz język zachodni. Oprócz tego każdy student filologii czeskiej zapozna się z historią i kulturą Czech oraz historią literatury czeskiej. Jako absolwent znajdziesz pracę w polskich i międzynarodowych firmach, które współpracują z czeskimi partnerami i w czeskich firmach, wchodzących na polski rynek. Znajdziesz pracę także w instytucjach samorządowych, urzędach, instytucjach kultury oraz biurach tłumaczeń. Będziesz posiadać kompetencje przydatne w pracy w administracji rządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach oświatowych, wydawniczych, redakcjach czasopism, turystyce, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i mediach.

196


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifs.uni.wroc.pl

197


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA DALEKOWSCHODNIA dostępne specjalizacje: chińska koreańska Filologia dalekowschodnia to nowość w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego, a jej utworzenie w 2015 r. jest ściśle związane nie tylko z wartością samych studiów nad kulturą i językami Chin i Korei, które na UWr były obecne od dawna, ale także z potrzebami regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. W tym kontekście o zasadniczości powołania takiego kierunku studiów pozytywnie wypowiedział się m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Studenci będą mogli wybrać jedną spośród dwóch dostępnych specjalizacji: koreańską lub chińską. Specjalizacja koreańska skierowana jest do osób interesujących się koreańską kulturą i historią, chcących poznać język koreański. Studia są organizowane w porozumieniu z obecnymi w regionie wrocławskim pr zedsiębiorstwami koreańskimi (np. LG), które zainteresowane są pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających znajomość języka koreańskiego. Absolwenci studiów będą znać ten język biegle, co umożliwi im pracę w tego typu przedsiębiorstwach na terenie kraju i za granicą. Dodatkowo podstawowa znajomość drugiego języka azjatyckiego – chińskiego lub japońskiego – przełoży się na łatwe do skonkretyzowania umiejętności przydatne na rynku pracy m.in. w zawodzie tłumacza. Warto zaznaczyć, że Wrocław jest jednym z pięciu miejsc na świecie, gdzie koncern LG otworzył swoje fabryki. Studenci specjalizacji chińskiej (sinologii) w czasie studiów będą zapoznawać się nie tylko z kulturą i historią Chin, ale przede wszystkim posiądą umiejętności językowe związane z tłumaczeniem z języka chińskiego i na język chiński (także tekstów biznesowych i prawnych). Biegła znajomość języka chińskiego umożliwi w przyszłości pracę w rozmaitych przedsiębiorstwach chińskich lub kooperujących z Chinami na terenie kraju i za granicą. 198


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Zapotrzebowanie na tłumaczy języka chińskiego przy obecnej skali kontaktów biznesowych, kulturalnych i naukowych z Chinami jest ogromne. W perspektywie aspiracji Chin do roli światowego supermocarstwa, kształcenie polskich kadr znających język chiński ma także znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa kraju.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,5

1

język łaciński i kultura antyczna

0,75

1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

język obcy nowożytny, inny niż język angielski (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifs.uni.wroc.pl

199


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA FRANCUSKA dostępne specjalizacje: filolog francuski w świecie cyfrowym translatorska Czy wiesz, co znaczą wyrażenia „déjà vu”, „rendez-vous”, „chapeau bas”, „vive le roi!”, „carte blanche”, „enfant terrible”, „c'est la vie”, „danse macabre”? Jeśli tak, kultura francuska nie jest Ci wcale taka obca. Mimo że język francuski jest dość trudny, szczególnie ze względu na wymowę, to jest bardzo melodyjny i piękny – w końcu to język miłości, ale też dyplomacji i kultury. Używa go codzienne około 300 milionów ludzi na świecie, co stawia go w czołówce najpopularniejszych języków świata. Chcesz dobrze go poznać? Wybierz filologię francuską na Uniwersytecie Wrocławskim. Aby studiować romanistykę, nie musisz koniecznie znać języka francuskiego. Program studiów licencjackich oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, i ścieżkę B dla studentów, którzy znają już trochę język. Po studiach licencjackich masz szansę posługiwać się językiem francuskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, poznasz także drugi język romański (hiszpański, włoski, portugalski lub kataloński) na poziomie biegłości B2. W sumie praktyczna nauka języka francuskiego obejmuje ok. 600 godzin różnych ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia prowadzone są w niedawno odrestaurowanym i wyposażonym w nowoczesny sprzęt historycznym budynku w samym sercu Wrocławia. Ale studia na romanistyce to nie tylko nauka języka – to także możliwość poznania tradycji i kultury Francji oraz krajów frankofońskiego kręgu kulturowego, ich historii, literatury i obyczajów. Czeka na Ciebie również cała gama zajęć fakultatywnych, np. język francuski w biznesie, warsztaty teatralne, prasa francuska czy przekładoznawstwo i terminologia. 200


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Ponieważ studia na filologii francuskiej dadzą Ci również wszechstronne wykształcenie humanistyczne, będziesz mógł pracować m.in. w wydawnictwach, mediach i instytucjach kulturalnych. Ale znajomość języka francuskiego przyda się także w światowych koncernach. Takie firmy jak HP, Google, IBM, Volvo IT, Crédit Suisse czy Microsoft, chętnie lokujące swe przedstawicielstwa we Wrocławiu, pilnie poszukują kandydatów władających biegle językiem innym niż angielski i niemiecki.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język francuski (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język francuski (pisemny)

0,4 0,5

0,8 1

0,25

0,5

język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy inny niż wybrany wcześniej

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa dla osób znających język francuski oraz dla osób znających inny język obcy. Dla osób, które nie znają języka francuskiego, w ramach ustalonego limitu miejsc przewiduje się utworzenie osobnej grupy (minimum 15-osobowej).

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifr.uni.wroc.pl

201


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA GERMAŃSKA dostępne specjalizacje: językoznawstwo (z opcją zajęć z obszaru biznesu) kulturoznawstwo literaturoznawstwo skandynawistyka: język-kultura-przekład translatoryka specj. nauczycielskie „Deutsche Sprache, schwere Sprache”? Język niemiecki to trudny język? Niekoniecznie! Jest językiem ojczystym dla ok. 100 milionów ludzi, co znaczy, że znajduje się on w pierwszej dziesiątce najczęściej używanych języków w Europie. Jeśli język niemiecki jest Twoją pasją, filologia germańska na Uniwersytecie Wrocławskim, największa germanistyka w kraju, jest dla Ciebie! Tu nauczysz się posługiwania językiem w jego rodzimym kształcie dzięki wykładowcom – native speakerom. Poza praktyczną znajomością języka niemieckiego zdobędziesz wiedzę z zakresu kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego, językoznawstwa, historii literatury niemieckojęzycznej i translatoryki. Żeby studiować germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka niemieckiego, przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki kształcenia: ścieżkę przeznaczoną dla osób, które niemieckiego będą uczyły się od podstaw oraz ścieżkę dla studentów, którzy już go znają. Oprócz kilku specjalności, oferujemy także moduły przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Jako student filologii germańskiej będziesz mógł także ubiegać się o wyjazd na staże w uczelniach partnerskich i korzystać z zagranicznych praktyk w ramach programu Erasmus+. Jeśli lubisz wyzwania i masz talent dziennikarski, będziesz mógł uczestniczyć w tworzeniu gazety studenckiej. Na wszystkich studentów czekają także koła naukowe.

202


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jako absolwent znajdziesz pracę w charakterze tłumacza bądź lektora, a ze względu na wszechstronne wykształcenie humanistyczne, które uzyskasz, zatrudnienie czeka na Ciebie m.in. w wydawnictwach, mediach, instytucjach kultury, w branży marketingowej, turystycznej, handlowej i finansowej, w instytucjach krajowych i UE, oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język niemiecki (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny)

0,4 0,25

0,8

język polski (pisemny)

0,5

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa dla osób znających język niemiecki oraz dla osób znających inny język obcy. Dla osób, które nie znają języka niemieckiego, w ramach ustalonego limitu miejsc przewiduje się utworzenie osobnej grupy (minimum 15-osobowej).

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifg.uni.wroc.pl

203


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA HISZPAŃSKA dostępne specjalizacje: filolog hiszpański w świecie cyfrowym translatorska

Czy wiesz, że nazwiska Hiszpanów nie należą do najkrótszych? Słynny malarz Pablo Picasso tak naprawdę nazywał się Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísma Trinidad Ruiz y Picasso! Jakie inne ciekawostki kryje w sobie język hiszpański? Zostań studentem filologii hiszpańskiej, a poznasz ten drugi po języku chińskim najpowszechniej używany język narodowy. Posługuje się nim ponad 500 mln ludzi na świecie! Żeby studiować iberystykę na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka hiszpańskiego – przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki kształcenia – ścieżkę A przeznaczoną dla osób, które hiszpańskiego będą uczyły się od podstaw oraz ścieżkę B dla studentów, którzy już go znają. Oprócz nauki hiszpańskiego będzie także okazja do nauki drugiego języka romańskiego (francuskiego, portugalskiego, włoskiego lub katalońskiego). Po tych studiach drugim językiem romańskim będziesz posługiwał się w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Będziesz mógł także poznać język ladino. Studia na filologii hiszpańskiej to nie tylko nauka języka – w czasie studiów poznasz literaturę hiszpańską i hispanoamerykańską, historię Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej, kulturę obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesne problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Nabyte umiejętności powinny umożliwić Ci pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

204


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język hiszpański (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny)

0,4 0,5

0,8 1

0,25

0,5

język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany wcześniej

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifr.uni.wroc.pl

205


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII dostępne specjalizacje: hindi sanskrycka

W sanskrycie jest 65 różnych słów na określenie Ziemi, 67 słów określających wodę i ponad 250 słów określających opady, a jego alfabet składa się z 49 liter – samogłosek, spółgłosek, półgłosek itd., z których każda charakteryzuje się właściwą tylko sobie wibracją. Chcesz poznać ten jeden z najstarszych języków świata? A może hindi, bengalski lub urdu? Rozpocznij studia na filologii indyjskiej i kulturze Indii na Uniwersytecie Wrocławskim. Sanskryt był najpowszechniej używanym w Indiach starożytnych i średniowiecznych językiem literackim, z kolei hindi jest językiem najbardziej rozpowszechnionym w Indiach współczesnych. Pamiętaj – przy rekrutacji na filologię indyjską znajomość języka romańskiego czy łaciny nie jest obowiązkowa. W czasie tych studiów poznasz nie tylko języki, będziesz miał także okazję poznać kulturę, literaturę, historię sztuki, filozofię, religię, muzykologię, politykę, socjologię dawnych i współczesnych Indii. Dzięki studiom zdobędziesz wszechstronną wiedzę humanistyczną i będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w takich dziedzinach jak filologia, tłumaczenia, edytorstwo, działalność kulturalna i oświatowa, media i turystyka.

206


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny) język łaciński i kultura antyczna

0,5 -

1 1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,2

0,4

język obcy nowożytny (pisemny), inny niż język angielski (pisemny)

0,25

0,5

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifkika.uni.wroc.pl

207


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA KLASYCZNA dostępne specjalizacje: neolatynistyczna studia bizantyjskie i nowogreckie W ofercie także specjalność Classic and European Identity w języku angielskim na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia. Od czasu, kiedy łacina panowała nad basenem Morza Śródziemnego, minęło niemal dwa tysiące lat, lecz nie oznacza to, że jest ona językiem martwym – wciąż bowiem jest używana np. w środowisku naukowym; łacińskimi nazwami oznacza się nowo odkryte gatunki roślin i zwierząt, chorób, części układu anatomicznego. Łacina jest także językiem Państwa Kościelnego, mimo że po soborze watykańskim II nie odprawia się już całych mszy św. w tym języku. Łacina, jak i inny język klasyczny – greka – stanowią klucz do kultury świata antycznego. Ich znajomość pozwala jednocześnie lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy – silnie zakorzenioną w tradycji grecko-rzymskiej. Filologia klasyczna jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, chcących studiować dwa kierunki – będzie bowiem stanowić doskonałe uzupełnienie innych studiów humanistycznych. Podczas studiów na filologii klasycznej poznasz język łaciński i grecki, a także literaturę, kulturę, historię polityczną starożytnej Grecji i Rzymu i inne zagadnienia z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii literatury. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w bibliotekach naukowych, wydawnictwach, mediach oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.

208


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy romański (pisemny)

0,5 -

1 1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

język nowożytny (pisemny), inny niż język romański (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

język łaciński i kultura antyczna

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifkika.uni.wroc.pl

209


Wydział Filologiczny FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA dostępne specjalizacje: arabska biblijna biblijno-judaistyczna grecka helleńska italska klasyczna łacińska neolatynistyczna Master of Classics nowogrecka nowołacińska starożytny Bliski Wschód włoska

Ćwierć miliarda ludzi posługuje się dziś językiem arabskim, a ponad miliard muzułmanów spotyka się na co dzień z klasycznym językiem arabskim jako językiem świętej księgi islamu – Koranu. Czy wiesz, że współczesny arabski występuje głównie w formie pisanej? W rozmowie Arabowie posługują się dialektami, które nie mają formy pisanej. Jeśli zdecydujesz się na filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską na Uniwersytecie Wrocławskim, oprócz doskonałego przygotowania ogólnohumanistycznego, będziesz mógł nauczyć się języka arabskiego, jak i np. hiszpańskiego. Zdobędziesz wiedzę o literaturze, kulturze, historii i historii sztuki krajów śródziemnomorskich, zarówno w starożytności, w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej. Podczas studiów nauczysz się jednego z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich – włoskiego, nowogreckiego, hiszpańskiego lub arabskiego – w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz przede wszystkim poznasz łacinę i grekę – będziesz potrafił zrozumieć proste teksty łacińskie i greckie.

210


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Dzięki przedmiotom dodatkowym poznasz m.in. rzadsze języki regionu, np. egipski i akadyjski. Znajomość greki i łaciny umożliwi Ci podjęcie prac naukowych, popularyzatorskich i redakcyjnych we wszelkich dziedzinach humanistyki, a wiedza o świecie śródziemnomorskim umożliwi zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki (np. w branży turystycznej), czy w administracji. Będziesz mógł także znaleźć pracę w obszarze nauki i edukacji. Znajomość arabskiego to atut przy szukaniu pracy w firmach, które planują działalność w północnej części Afryki i innych państwach muzułmańskich.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy romański (pisemny)

0,5 -

1 1,5

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny), inny niż język romański (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot

język łaciński i kultura antyczna

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifkika.uni.wroc.pl

211


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA POLSKA dostępne specjalności: edytorstwo filmoznawstwo folklor, literatura popularna, literatura dziecięca język w komunikacji społecznej komunikologia krytyka literacka i artystyczna lider i animator społeczny lingwistyka kulturowa logopedia nauczanie języka polskiego jako obcego retoryka stosowana sztuki widowiskowe teatrologia specj. nauczycielskie

Interesujesz się literaturą, kulturą i językiem polskim? Lubisz czytać książki, chodzić na spektakle teatralne albo jesteś pasjonatem poprawnej polszczyzny? Pomyśl o filologii polskiej! Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to połączenie tradycyjnych studiów filologicznych z ciekawą ofertą nowoczesnych specjalności i specjalizacji. Poznasz elementy wiedzy polonistycznej z zakresu m.in. historii i teorii literatury, wiedzy o kulturze, językoznawstwa historycznego i współczesnego, zdobędziesz też wiedzę ogólnohumanistyczną dzięki zajęciom z filozofii, logiki, historii i języka łacińskiego oraz kultury antycznej. Poprzez zajęcia fakultatywne będziesz mógł rozwijać swoje naukowe zainteresowania, a wybór odpowiedniej specjalności pozwoli Ci pogłębić wiedzę z danej dziedziny. Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to znacznie więcej niż tylko tradycyjne studia filologiczne – to przede wszystkim szeroka i ciekawa oferta nowoczesnych specjalności i specjalizacji, w zależności od specjalności czekają na Ciebie zajęcia z lingwistycznych podstaw logopedii, analizy tekstu, komunikacyjno-językowych podstaw edytorstwa, dyskursu politycznego itd. 212


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Wprawdzie program studiów zaocznych (I i II stopnia) nie przewiduje osobnych specjalności, jednak w ramach zajęć fakultatywnych można zdobyć wiedzę z bardzo różnych przedmiotów (np. na temat literatury fantastycznej, nowych trendów popkultury albo alternatywnych metod komunikacji). Jeśli odpowiednia liczba studentów zadeklaruje chęć zdobycia określonej specjalności, zajęcia tego typu będą organizowane, w zależności od potrzeb. Dzięki tym studiom zdobędziesz wszechstronne wykształcenie humanistyczne, a także specjalistyczną wiedzę filologiczną, która pozwoli Ci zrozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe, kulturowe, zarówno współczesności, jak i przeszłości. Po studiach polonistycznych będziesz wszechstronnie wykształconym humanistą, przygotowanym do podjęcia pracy m.in. jako copywriter, korektor, redaktor, dziennikarz, animator społeczny, bibliotekarz czy nauczyciel języka polskiego. Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifp.uni.wroc.pl

213


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ROSYJSKA Wydaje Ci się, że rozumiesz dobrze teksty rosyjskojęzyczne? W ruszczyźnie podobnie jak w języku czeskim jest wiele wyrazów, które brzmią jak wyrazy polskie, a jednak znaczą zupełnie co innego; kiedy Rosjanin mówi „diwan” ma na myśli „kanapę”, a gdy wydaje polecenie „zapomin!”, chce, byśmy coś zapamiętali, a nie – zapomnieli. Fascynuje Cię zarówno język, jak i kultura, historia i literatura naszego największego wschodniego sąsiada – Rosji? Wybierz filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim! Podejmując te studia, nie musisz znać języka rosyjskiego – przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki edukacyjne: ścieżka A dla tych, którzy chcą nauczyć się języka rosyjskiego od podstaw i ścieżka B dla tych, którzy znają już język. Oprócz tego, że zdobędziesz umiejętność biegłego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie, uzyskasz także wiedzę z zakresu literatury i kultury Rosji i innych krajów, w których język rosyjski posiada status języka regionalnego lub jest językiem nieoficjalnym używanym przez duże grupy etniczne. Będzie także możliwość poznania drugiego języka słowiańskiego, np. czeskiego i chorwackiego. Rozwój gospodarki Rosji powoduje, że jest to kraj, który przyciąga zagranicznych inwestorów, tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników znających język rosyjski. Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług, wszędzie tam, gdzie wymagana jest zarówno znajomość języka rosyjskiego, jak i kultury obszaru rosyjskojęzycznego. Znajdziesz zatrudnienie także w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, mediach, biurach tłumaczeń i turystyce.

214


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. przedmiot język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny)

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

0,5

1

0,5

1

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifs.uni.wroc.pl

215


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA Czy wiesz, że ucząc się języka serbskiego, niemal automatycznie nauczysz się chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego, gdyż języki te różnią się od siebie nieznacznie? A jeśli dodatkowo potrafisz rozmawiać w którymś z języków wschodnich np. po rosyjsku i w języku zachodnim, np. po angielsku, będziesz miał ogromne możliwości na rynku pracy. Oprócz języków chcesz poznać literaturę i kulturę serbską, chorwacką, bośniacką i czarnogórską? Wybierz filologię serbską i chorwacką na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki native speakerom ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nauczysz się od podstaw języka serbskiego. Będzie także okazja do nauki drugiego języka słowiańskiego: czeskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego. W czasie studiów poznasz historię literatur y serbskiej i chor wackiej, zdobędziesz wiedzę o kulturze i dziejach politycznych tych krajów, nauczysz się gramatyki współczesnego języka serbskiego, poznasz gramatykę porównawczą języków słowiańskich, praktykę przekładu, a także wybrane zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego i kognitywnego. Będziesz mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach działań Studenckiego Koła Naukowego Serbistów, które przeprowadza badania terenowe, wystawia sztuki teatralne i aranżuje spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach tłumaczeń, w placówkach oświatowych jako lektor języka serbskiego, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, mediach, placówkach dyplomatycznych oraz w firmach działających na rynkach międzynarodowych.

216


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifs.uni.wroc.pl

217


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Wiesz, że język polski z ukraińskim mają wiele wspólnego? To wcale nie dziwi – Polacy od początku XX wieku byli po Ukraińcach najliczniejszymi mieszkańcami prawobrzeżnej Ukrainy. Język polski ma z ukraińskim wiele wspólnych słów, podobnie zresztą jak z białoruskim i litewskim, szacuje się, że aż 70% słownictwa języka ukraińskiego jest zbieżne ze słownictwem języka polskiego. Różnice między polskimi a ukraińskimi słowami często podlegają łatwym do zapamiętania prawidłowościom, np. „dobry wieczór” to po ukraińsku „dobr yj weczir ”, a „przepraszam” – „pereproszuju”. By podjąć studia na filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka ukraińskiego. Przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A dla tych, którzy chcą nauczyć się języka ukraińskiego od podstaw i ścieżkę B dla tych, którzy znają już język, lecz chcą doskonalić jego umiejętność dzięki native speakerom ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Oprócz języka ukraińskiego możesz nauczyć się także drugiego języka słowiańskiego – chorwackiego, czeskiego lub rosyjskiego. W czasie studiów poznasz gramatykę współczesnego języka ukraińskiego, historię literatury ukraińskiej, najnowszą literaturę ukraińską, leksykografię, praktykę przekładu, zgłębisz zagadnienia z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego. W czasie studiów będziesz mógł również pogłębiać swoje zainteresowania, biorąc udział w spotkaniach Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów. Po studiach znajdziesz pracę jako lektor bądź tłumacz języka ukraińskiego, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, wszędzie tam, gdzie atutem jest znajomość języka ukraińskiego.

218


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia niestacjonarne i II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język polski lub język ukraiński (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifs.uni.wroc.pl

219


Wydział Filologiczny

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ Są to nowe studia prowadzone przez zespół pracowników dwóch instytutów Wydziału Filologicznego UWr: Zakładu Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz Instytutu Filologii Angielskiej. Studia te pozwolą Ci uzyskać, obok wysokiej kompetencji językowej w zakresie języka ukraińskiego oraz języka angielskiego, również rzetelną wiedzę o literaturze, kulturze, historii i życiu społeczno-politycznym Ukrainy, jak też i angielskiego obszaru językowego. Wiedza ta będzie możliwa do ugruntowania w ramach wybranego profilu: literaturoznawczego, językoznawczego bądź kulturoznawczego (wybór profilu następuje po czwartym semestrze studiów). Jako absolwent ukrainistyki z anglistyką będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w turystyce, w szkołach i na kursach języków obcych w instytucjach samorządowych; w organizacjach pozarządowych, w międzynarodowych i wielokulturowych firmach współpracujących z przedsiębiorstwami zarówno na Ukrainie, jak i na obszarze Unii Europejskiej.

220


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język angielski (pisemny)

0,5

1

język polski lub język ukraiński (pisemny)

0,5

1

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifs.uni.wroc.pl

221


Wydział Filologiczny

ITALIANISTYKA Italianistyka to studia skierowane do osób interesujących się kulturą i historią Włoch, chcących poznać język włoski. Program studiów przewiduje naukę języka kierunkowego od podstaw, jednak ze względu na szeroki wachlarz zajęć kulturowych, od II roku prowadzonych zasadniczo w języku włoskim, studia przeznaczone są zarówno dla kandydatów nieznających języka włoskiego, jak i dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje językowe oraz pogłębiać wiedzę na temat włoskiego obszaru kulturowego. Studenci mają do zrealizowania 720 godzin języka włoskiego, 240 godzin drugiego języka romańskiego i 150 godzin języka łacińskiego. W czasie trzyletniej nauki studenci italianistyki otrzymają szeroką wiedzę z zakresu kultury i literatury włoskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w kulturze europejskiej, a zwłaszcza polskiej. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie porównawczego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Program studiów z jednej strony daje solidną formację filologiczną (dzięki dużej liczbie godzin j. łacińskiego, intensywnej nauce dwóch języków romańskich oraz cyklowi zajęć o profilu językoznawczym), z drugiej rozbudza indywidualne pasje studentów poprzez wachlarz inspirujących zajęć o charakterze kulturowym i literackim, łączących elementy praktyczne i teoretyczne, których tematyka odzwierciedla zawodowe zainteresowania prowadzących. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne, m.in. redagowanie pisemnych wypowiedzi w języku polskim i włoskim, świadome kierowanie procesem uczenia się, a także kompetencje społeczne rozwijane w toku studiów, w szczególności gotowość do współpracy i pracy zespołowej, chęć pogłębiania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności, świadomość różnic kulturowych między Polską a Włochami, wrażliwość i otwartość na 222


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne

odmienne od rodzimych postawy i zachowania społeczne itp. kwalifikują absolwenta licencjackich studiów italianistycznych do podjęcia pracy w międzynarodowych i wielokulturowych przedsiębiorstwach współpracujących z rynkiem włoskim, w firmach z kapitałem włoskim, instytucjach samorządowych i ośrodkach kultur y, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków oraz kultury krajów romańskich.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język włoski (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język włoski (pisemny)

0,4

0,8

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy inny niż wybrany wcześniej

0,25

0,5

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.ifr.uni.wroc.pl

223


Wydział Filologiczny

JUDAISTYKA Co możesz zrobić w ciągu 1845 godzin? Rozegrać 1230 meczów piłki nożnej, obejrzeć 3690 odcinków serialu, przebiec jakieś 620 maratonów… Możesz też poznać trzy języki (pisane osobliwym alfabetem), przebyć drogę od starożytnych pustyni Bliskiego Wschodu do współczesnego Izraela oraz zostać znawcą literatury żydowskiej (albo przynajmniej spróbować ustalić jej definicję). Czy wiesz, że według tradycji żydowskiej Bóg stworzył świat po hebrajsku i że również w tym języku rozmawiali Adam i Ewa w raju? Na wrocławskiej judaistyce oferujemy Ci naukę nie tylko jednego z najstarszych języków znanych ludzkości, lecz także – jako jedyni w Europie – języków jidysz i ladino. Poza tym na naszych studiach zyskasz wiedzę o kulturze, historii oraz literaturze Żydów, stosunkach polsko-żydowskich, judaizmie, filozofii i mistyce żydowskiej, muzyce, filmie i teatrze oraz o wielu innych rzeczach. Judaistykę możesz realizować jako główną dyscyplinę studiów, ale też jako drugi kierunek. Przyjazny plan zajęć oraz elastyczna, otwarta kadra pomoże pogodzić Ci studiowanie judaistyki z innymi zajęciami na Uniwersytecie czy z pracą. Nasi wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach, uczą z pasją, nie boją się trudnych pytań i cieszą się z dyskusji. Katedra Judaistyki współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju oraz zagranicą, a dzięki naszym kontaktom – korzystasz i Ty. Oferujemy naszym studentom program stypendialny, który uwzględnia zarówno stypendia finansowe, jak i semestralne zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus. Działające przy judaistyce Studenckie Koło Naukowe „Sznirele Perele” pozwoli Ci na dalsze rozwijanie zainteresowań i na udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach. Od roku 2017/2018 oferujemy nową ścieżkę przeznaczoną dla edukatorów w zakresie szeroko rozumianej problematyki żydowskiej i dialogu międzykulturowego. Ścieżka edukatorska powstała we współ-pracy z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, w którym będą odbywały się praktyki i wizyty studyjne. Obok zajęć z języków, religii, historii, kultury, ochrony dziedzictwa żydowskiegow Polsce i na świecie, relacji polsko224


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

-żydowskich, animacji społeczno-kulturalnej, organizacji pozarządowych, edukacji antydyskryminacyjnej, program studiów zawiera dodatkowy blok programowy umożliwiający uzyskanie uprawnień pedagogiczno-edukacyjnych i kompetencji w szeroko pojętej działalności edukacyjnej. Zastanawiasz się, co będziesz mógł robić po judaistyce? Nasi absolwenci pracują w instytucjach kulturalnych, organizacjach pozarządowych, szkołach, placówkach dyplomatycznych, a nawet w policji! Jeśli w ciągu najbliższych trzech lat masz wolne 1845 godzin i chcesz je dobrze wykorzystać, to zapraszamy na studia judaistyczne we Wrocławiu!

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

przedmiot

poziom rozszerzony

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,2

0,4

-

0,5

dowolny jeden przedmiot (pisemny)

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.judaistyka.uni.wroc.pl

225


Wydział Filologiczny

NIDERLANDYSTYKA dostępne specjalizacje: język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)

Czy wiesz, że wiele osób zamiast określenia „język niderlandzki” używa nazwy „język holenderski”? Niesłusznie. Języka niderlandzkiego bowiem używa się nie tylko w Holandii, ale też w Belgii (we Flandrii), a nawet poza Europą: w Surinamie oraz na wyspach Aruba, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius i Bonaire. 16 milionów Holendrów, niemal 7 milionów flamandzkich Belgów i kilkusettysięczna ludność Surinamu i reszty niderlandzkich wysepek – to daje liczbę 24 milionów ludzi, dla których niderlandzki jest głównym językiem komunikacji. Aby się go nauczyć, a także poznać kulturę niderlandzką, wybierz niderlandystykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki studiom na tym kierunku poznasz współczesną i dawną literaturę, kulturę i język Holandii i Flandrii (północnej części Belgii). Konwersatoria językowe to intensywna nauka języka niderlandzkiego od podstaw: ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia w pisaniu i audiowizualne oraz tłumaczeniowe. Program studiów obejmuje także literaturoznawstwo, językoznawstwo, historię literatury niderlandzkiej, historię Niderlandów, realioznawstwo, język i kulturę Afrikaans oraz dodatkowy język obcy. Na studiach stacjonarnych I stopnia dostępna jest międzynarodowa specjalizacja DCC ( język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim) realizowana we współpracy z uniwersytetami w Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Swoje zainteresowania możesz rozwijać także w Kole Naukowym Studentów Niderlandystyki.

226


studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Jako absolwent niderlandystyki możesz znaleźć pracę w polskich i międzynarodowych firmach współpracujących z niderlandzkimi partnerami oraz w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, mediach.

Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji na ten kierunek, zapoznaj się z informacjami zawartymi w Vademecum kandydata na str. 15–56 oraz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl, m.in. z procedurą rejestracji w systemie IRK. Przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia brane są pod uwagę oceny z egzaminów maturalnych wymienionych w poniższej tabeli. Pozostałe zasady rekrutacji (m.in. dla cudzoziemców i posiadaczy innych rodzajów matur oraz na studia II stopnia) znajdziesz na www.rekrutacja.uni.wroc.pl. poziom podstawowy

poziom rozszerzony

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

przedmiot

Swój wynik z matury pomnóż przez odpowiedni współczynnik z tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy. Jeśli na maturze nie zdawałeś któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli, to otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do rekrutacji.

Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. Biskupa Nankiera 15 B, 50-140 Wrocław tel. +48 71 375 22 25 www.wfil.uni.wroc.pl, www.kfn.uni.wroc.pl

227


Holl Biblioteki Uniwersyteckiej fot. Marcin Fajfruk


NOTATKI

229


NOTATKI

230


NOTATKI

231


NOTATKI

232

Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019  

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-leci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you